ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε...

of 499 /499
ΠΡΑΞΕΙΣ 1:1 1 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:3 ΠΡΑΞΕΙΣ 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω θεοφιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε και διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο ανεληφθη 3 οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε...

Page 1: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:1 1 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:3

ΠΡΑΞΕΙΣ1 τονμενπρωτονλογονεποιησαμηνπεριπαντωνωθεοφιλεωνηρξατοοιησουςποιειντεκαιδιδασκειν2 αχριηςημεραςεντειλαμενοςτοιςαποστολοιςδιαπνευματοςαγιουουςεξελεξατοανεληφθη3 οιςκαιπαρεστησενεαυτονζωντα

Page 2: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:4 2 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:5μετατοπαθειναυτονενπολλοιςτεκμηριοιςδιημερωντεσσαρακονταοπτανομενοςαυτοιςκαιλεγωνταπεριτηςβασιλειαςτουθεου4 καισυναλιζομενοςπαρηγγειλεναυτοιςαποιεροσολυμωνμηχωριζεσθαιαλλαπεριμενειντηνεπαγγελιαντουπατροςηνηκουσατεμου5 οτι

Page 3: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:6 3 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:7ιωαννηςμενεβαπτισενυδατιυμειςδεβαπτισθησεσθεενπνευματιαγιωουμεταπολλαςταυταςημερας6 οιμενουνσυνελθοντεςεπηρωτωναυτονλεγοντεςκυριεειεντωχρονωτουτωαποκαθιστανειςτηνβασιλειαντωισραηλ7 ειπενδεπροςαυτουςουχ

Page 4: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:8 4 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:8υμωνεστινγνωναιχρονουςηκαιρουςουςοπατηρεθετοεντηιδιαεξουσια8 αλλαληψεσθεδυναμινεπελθοντοςτουαγιουπνευματοςεφυμαςκαιεσεσθεμοιμαρτυρεςεντειερουσαλημκαιενπασητηιουδαιακαισαμαρειακαι

Page 5: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:9 5 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:11εωςεσχατουτηςγης9 καιταυταειπωνβλεποντωναυτωνεπηρθηκαινεφεληυπελαβεναυτοναποτωνοφθαλμωναυτων10 καιωςατενιζοντεςησανειςτονουρανονπορευομενουαυτουκαιιδουανδρεςδυοπαρειστηκεισαναυτοιςενεσθητιλευκη11 οικαι

Page 6: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12 6 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:12ειπονανδρεςγαλιλαιοιτιεστηκατεεμβλεποντεςειςτονουρανονουτοςοιησουςοαναληφθειςαφυμωνειςτονουρανονουτωςελευσεταιοντροπονεθεασασθεαυτονπορευομενονειςτονουρανον12 τοτευπεστρεψανειςιερουσαλημαποορουςτουκαλουμενουελαιωνος

Page 7: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:13 7 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:13οεστινεγγυςιερουσαλημσαββατουεχονοδον13 καιοτεεισηλθονανεβησανειςτουπερωονουησανκαταμενοντεςοτεπετροςκαιιακωβοςκαιιωαννηςκαιανδρεαςφιλιπποςκαιθωμαςβαρθολομαιοςκαιματθαιοςιακωβοςαλφαιουκαισιμωνοζηλωτης

Page 8: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:14 8 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:15καιιουδαςιακωβου14 ουτοιπαντεςησανπροσκαρτερουντεςομοθυμαδοντηπροσευχηκαιτηδεησεισυνγυναιξινκαιμαριατημητριτουιησουκαισυντοιςαδελφοιςαυτου15 καιενταιςημεραιςταυταιςανασταςπετροςενμεσωτωνμαθητωνειπεν

Page 9: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:16 9 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:17ηντεοχλοςονοματωνεπιτοαυτοωςεκατονεικοσι16 ανδρεςαδελφοιεδειπληρωθηναιτηνγραφηνταυτηνηνπροειπεντοπνευματοαγιονδιαστοματοςδαυιδπεριιουδατουγενομενουοδηγουτοιςσυλλαβουσιντονιησουν17 οτικατηριθμημενοςην

Page 10: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:18 10 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:19συνημινκαιελαχεντονκληροντηςδιακονιαςταυτης18 ουτοςμενουνεκτησατοχωριονεκμισθουτηςαδικιαςκαιπρηνηςγενομενοςελακησενμεσοςκαιεξεχυθηπαντατασπλαγχνααυτου19 καιγνωστονεγενετοπασιντοιςκατοικουσινιερουσαλημωστεκληθηναι

Page 11: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:20 11 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:21τοχωριονεκεινοτηιδιαδιαλεκτωαυτωνακελδαματουτεστινχωριοναιματος20 γεγραπταιγαρενβιβλωψαλμωνγενηθητωηεπαυλιςαυτουερημοςκαιμηεστωοκατοικωνεναυτηκαιτηνεπισκοπηναυτουλαβοιετερος21 δειουντων

Page 12: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:22 12 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:23συνελθοντωνημινανδρωνενπαντιχρονωενωεισηλθενκαιεξηλθενεφημαςοκυριοςιησους22 αρξαμενοςαποτουβαπτισματοςιωαννουεωςτηςημεραςηςανεληφθηαφημωνμαρτυρατηςαναστασεωςαυτουγενεσθαισυνημινενατουτων23 και

Page 13: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:24 13 ΠΡΑΞΕΙΣ 1:25εστησανδυοιωσηφτονκαλουμενονβαρσαβανοςεπεκληθηιουστοςκαιματθιαν24 καιπροσευξαμενοιειπονσυκυριεκαρδιογνωσταπαντωναναδειξονονεξελεξωεκτουτωντωνδυοενα25 λαβειντονκληροντηςδιακονιαςταυτηςκαιαποστοληςεξηςπαρεβη

Page 14: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 1:26 14 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:1ιουδαςπορευθηναιειςτοντοποντονιδιον26 καιεδωκανκληρουςαυτωνκαιεπεσενοκληροςεπιματθιανκαισυγκατεψηφισθημετατωνενδεκααποστολων

21 καιεντωσυμπληρουσθαιτηνημεραντηςπεντηκοστηςησαναπαντεςομοθυμαδονεπιτοαυτο

Page 15: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:2 15 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:42 καιεγενετοαφνωεκτουουρανουηχοςωσπερφερομενηςπνοηςβιαιαςκαιεπληρωσενολοντονοικονουησανκαθημενοι3 καιωφθησαναυτοιςδιαμεριζομεναιγλωσσαιωσειπυροςεκαθισεντεεφεναεκαστοναυτων4 καιεπλησθησαναπαντεςπνευματοςαγιουκαι

Page 16: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:5 16 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:6ηρξαντολαλεινετεραιςγλωσσαιςκαθωςτοπνευμαεδιδουαυτοιςαποφθεγγεσθαι5 ησανδεενιερουσαλημκατοικουντεςιουδαιοιανδρεςευλαβειςαποπαντοςεθνουςτωνυποτονουρανον6 γενομενηςδετηςφωνηςταυτηςσυνηλθεντοπληθοςκαισυνεχυθηοτιηκουον

Page 17: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:7 17 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:9ειςεκαστοςτηιδιαδιαλεκτωλαλουντωναυτων7 εξισταντοδεπαντεςκαιεθαυμαζονλεγοντεςπροςαλληλουςουκιδουπαντεςουτοιεισινοιλαλουντεςγαλιλαιοι8 καιπωςημειςακουομενεκαστοςτηιδιαδιαλεκτωημωνενηεγεννηθημεν9 παρθοικαιμηδοι

Page 18: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:10 18 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:11καιελαμιταικαιοικατοικουντεςτηνμεσοποταμιανιουδαιαντεκαικαππαδοκιανποντονκαιτηνασιαν10φρυγιαντεκαιπαμφυλιαναιγυπτονκαιταμερητηςλιβυηςτηςκατακυρηνηνκαιοιεπιδημουντεςρωμαιοιιουδαιοιτεκαιπροσηλυτοι11 κρητεςκαι

Page 19: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:12 19 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:14αραβεςακουομενλαλουντωναυτωνταιςημετεραιςγλωσσαιςταμεγαλειατουθεου12 εξισταντοδεπαντεςκαιδιηπορουναλλοςπροςαλλονλεγοντεςτιανθελοιτουτοειναι13 ετεροιδεχλευαζοντεςελεγονοτιγλευκουςμεμεστωμενοιεισιν14 σταθειςδεπετροςσυντοις

Page 20: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:15 20 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:16ενδεκαεπηρεντηνφωνηναυτουκαιαπεφθεγξατοαυτοιςανδρεςιουδαιοικαιοικατοικουντεςιερουσαλημαπαντεςτουτουμινγνωστονεστωκαιενωτισασθεταρηματαμου15 ουγαρωςυμειςυπολαμβανετεουτοιμεθυουσινεστινγαρωρατριτητηςημερας16 αλλα

Page 21: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:17 21 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:17τουτοεστιντοειρημενονδιατουπροφητουιωηλ17 καιεσταιενταιςεσχαταιςημεραιςλεγειοθεοςεκχεωαποτουπνευματοςμουεπιπασανσαρκακαιπροφητευσουσινοιυιοιυμωνκαιαιθυγατερεςυμωνκαιοινεανισκοιυμων

Page 22: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:18 22 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:19ορασειςοψονταικαιοιπρεσβυτεροιυμωνενυπνιαενυπνιασθησονται18 καιγεεπιτουςδουλουςμουκαιεπιταςδουλαςμουενταιςημεραιςεκειναιςεκχεωαποτουπνευματοςμουκαιπροφητευσουσιν19 καιδωσωτεραταεντωουρανωανωκαι

Page 23: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:20 23 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:21σημειαεπιτηςγηςκατωαιμακαιπυρκαιατμιδακαπνου20 οηλιοςμεταστραφησεταιειςσκοτοςκαιησεληνηειςαιμαπρινηελθειντηνημερανκυριουτηνμεγαληνκαιεπιφανη21 καιεσταιπαςοςανεπικαλεσηταιτο

Page 24: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:22 24 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:23ονομακυριουσωθησεται22 ανδρεςισραηλιταιακουσατετουςλογουςτουτουςιησουντονναζωραιονανδρααποτουθεουαποδεδειγμενονειςυμαςδυναμεσινκαιτερασινκαισημειοιςοιςεποιησενδιαυτουοθεοςενμεσωυμωνκαθωςκαιαυτοιοιδατε23 τουτον

Page 25: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:24 25 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:25τηωρισμενηβουληκαιπρογνωσειτουθεουεκδοτονλαβοντεςδιαχειρωνανομωνπροσπηξαντεςανειλετε24 ονοθεοςανεστησενλυσαςταςωδιναςτουθανατουκαθοτιουκηνδυνατονκρατεισθαιαυτονυπαυτου25 δαυιδγαρλεγειειςαυτονπροωρωμηντον

Page 26: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:26 26 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:27κυριονενωπιονμουδιαπαντοςοτιεκδεξιωνμουεστινιναμησαλευθω26 διατουτοευφρανθηηκαρδιαμουκαιηγαλλιασατοηγλωσσαμουετιδεκαιησαρξμουκατασκηνωσειεπελπιδι27 οτιουκεγκαταλειψειςτηνψυχην

Page 27: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:28 27 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:29μουειςαδουουδεδωσειςτονοσιονσουιδεινδιαφθοραν28 εγνωρισαςμοιοδουςζωηςπληρωσειςμεευφροσυνηςμετατουπροσωπουσου29 ανδρεςαδελφοιεξονειπεινμεταπαρρησιαςπροςυμαςπεριτουπατριαρχουδαυιδοτικαιετελευτησενκαιεταφη

Page 28: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:30 28 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:31καιτομνημααυτουεστινενημιναχριτηςημεραςταυτης30 προφητηςουνυπαρχωνκαιειδωςοτιορκωωμοσεναυτωοθεοςεκκαρπουτηςοσφυοςαυτουτοκατασαρκααναστησειντονχριστονκαθισαιεπιτουθρονουαυτου31 προιδων

Page 29: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:32 29 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:33ελαλησενπεριτηςαναστασεωςτουχριστουοτιουκατελειφθηηψυχηαυτουειςαδουουδεησαρξαυτουειδενδιαφθοραν32 τουτοντονιησουνανεστησενοθεοςουπαντεςημειςεσμενμαρτυρες33 τηδεξιαουντουθεουυψωθειςτην

Page 30: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:34 30 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:35τεεπαγγελιαντουαγιουπνευματοςλαβωνπαρατουπατροςεξεχεεντουτοονυνυμειςβλεπετεκαιακουετε34 ουγαρδαυιδανεβηειςτουςουρανουςλεγειδεαυτοςειπενοκυριοςτωκυριωμουκαθουεκδεξιωνμου35 εως

Page 31: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:36 31 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:37ανθωτουςεχθρουςσουυποποδιοντωνποδωνσου36 ασφαλωςουνγινωσκετωπαςοικοςισραηλοτικαικυριονκαιχριστοναυτονοθεοςεποιησεντουτοντονιησουνονυμειςεσταυρωσατε37 ακουσαντεςδεκατενυγησαντηκαρδιαειποντεπρος

Page 32: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:38 32 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:39τονπετρονκαιτουςλοιπουςαποστολουςτιποιησομεν* ανδρεςαδελφοι38 πετροςδεεφηπροςαυτουςμετανοησατεκαιβαπτισθητωεκαστοςυμωνεπιτωονοματιιησουχριστουειςαφεσιναμαρτιωνκαιληψεσθετηνδωρεαντουαγιουπνευματος39 υμιν

* 2:37 ποιησομεν Variant: ποιησωμεν

Page 33: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:40 33 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:41γαρεστινηεπαγγελιακαιτοιςτεκνοιςυμωνκαιπασιντοιςειςμακρανοσουςανπροσκαλεσηταικυριοςοθεοςημων40 ετεροιςτελογοιςπλειοσινδιεμαρτυρετοκαιπαρεκαλειλεγωνσωθητεαποτηςγενεαςτηςσκολιαςταυτης41 οιμενουν

Page 34: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:42 34 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:43ασμενωςαποδεξαμενοιτονλογοναυτουεβαπτισθησανκαιπροσετεθησαντηημεραεκεινηψυχαιωσειτρισχιλιαι42 ησανδεπροσκαρτερουντεςτηδιδαχητωναποστολωνκαιτηκοινωνιακαιτηκλασειτουαρτουκαιταιςπροσευχαις43 εγενετοδεπασηψυχηφοβοςπολλα

Page 35: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:44 35 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:46τετερατακαισημειαδιατωναποστολωνεγινετο44 παντεςδεοιπιστευοντεςησανεπιτοαυτοκαιειχοναπαντακοινα45 καιτακτηματακαιταςυπαρξειςεπιπρασκονκαιδιεμεριζοναυταπασινκαθοτιαντιςχρειανειχεν46 καθημεραν

Page 36: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 2:47 36 ΠΡΑΞΕΙΣ 2:47τεπροσκαρτερουντεςομοθυμαδονεντωιερωκλωντεςτεκατοικοναρτονμετελαμβανοντροφηςεναγαλλιασεικαιαφελοτητικαρδιας47 αινουντεςτονθεονκαιεχοντεςχαρινπροςολοντονλαονοδεκυριοςπροσετιθειτουςσωζομενουςκαθημεραντη

Page 37: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:1 37 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:2εκκλησια

31 επιτοαυτοδεπετροςκαιιωαννηςανεβαινονειςτοιερονεπιτηνωραντηςπροσευχηςτηνενατην2 καιτιςανηρχωλοςεκκοιλιαςμητροςαυτουυπαρχωνεβασταζετοονετιθουνκαθημερανπροςτηνθυραν

Page 38: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:3 38 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:4τουιερουτηνλεγομενηνωραιαντουαιτεινελεημοσυνηνπαρατωνεισπορευομενωνειςτοιερον3 οςιδωνπετρονκαιιωαννηνμελλονταςεισιεναιειςτοιερονηρωταελεημοσυνην4 ατενισαςδεπετροςειςαυτονσυντωιωαννηειπενβλεψονειςημας

Page 39: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:5 39 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:75 οδεεπειχεναυτοιςπροσδοκωντιπαραυτωνλαβειν6 ειπενδεπετροςαργυριονκαιχρυσιονουχυπαρχειμοιοδεεχωτουτοσοιδιδωμιεντωονοματιιησουχριστουτουναζωραιουεγειραι* καιπεριπατει7 καιπιασαςαυτον

* 3:6 εγειραι Variant: εγειρε

Page 40: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:8 40 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:9τηςδεξιαςχειροςηγειρενπαραχρημαδεεστερεωθησαναυτουαιβασειςκαιτασφυρα8 καιεξαλλομενοςεστηκαιπεριεπατεικαιεισηλθενσυναυτοιςειςτοιερονπεριπατωνκαιαλλομενοςκαιαινωντονθεον9 καιειδεναυτονπαςολαοςπεριπατουντα

Page 41: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:10 41 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:11καιαινουντατονθεον10 επεγινωσκοντεαυτονοτιουτοςηνοπροςτηνελεημοσυνηνκαθημενοςεπιτηωραιαπυλητουιερουκαιεπλησθησανθαμβουςκαιεκστασεωςεπιτωσυμβεβηκοτιαυτω11 κρατουντοςδετουιαθεντοςχωλουτονπετρονκαι

Page 42: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:12 42 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:12ιωαννηνσυνεδραμενπροςαυτουςπαςολαοςεπιτηστοατηκαλουμενησολομωντοςεκθαμβοι12 ιδωνδεπετροςαπεκρινατοπροςτονλαονανδρεςισραηλιταιτιθαυμαζετεεπιτουτωηημιντιατενιζετεωςιδιαδυναμειηευσεβειαπεποιηκοσιντου

Page 43: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:13 43 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:14περιπατειναυτον13 οθεοςαβρααμκαιισαακκαιιακωβοθεοςτωνπατερωνημωνεδοξασεντονπαιδααυτουιησουνονυμειςμενπαρεδωκατεκαιηρνησασθεαυτονκαταπροσωπονπιλατουκριναντοςεκεινουαπολυειν14 υμειςδετοναγιονκαιδικαιον

Page 44: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:15 44 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:16ηρνησασθεκαιητησασθεανδραφονεαχαρισθηναιυμιν15 τονδεαρχηγοντηςζωηςαπεκτεινατεονοθεοςηγειρενεκνεκρωνουημειςμαρτυρεςεσμεν16 καιεπιτηπιστειτουονοματοςαυτουτουτονονθεωρειτεκαιοιδατεεστερεωσεντοονομα

Page 45: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:17 45 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:18αυτουκαιηπιστιςηδιαυτουεδωκεναυτωτηνολοκληριανταυτηναπεναντιπαντωνυμων17 καινυναδελφοιοιδαοτικατααγνοιανεπραξατεωσπερκαιοιαρχοντεςυμων18 οδεθεοςαπροκατηγγειλενδιαστοματοςπαντωντωνπροφητων

Page 46: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:19 46 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:21αυτουπαθειντονχριστονεπληρωσενουτως19 μετανοησατεουνκαιεπιστρεψατεειςτοεξαλειφθηναιυμωνταςαμαρτιαςοπωςανελθωσινκαιροιαναψυξεωςαποπροσωπουτουκυριου20 καιαποστειλητονπροκεχειρισμενονυμινχριστονιησουν21 ονδειουρανονμενδεξασθαιαχρι

Page 47: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:22 47 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:22χρονωναποκαταστασεωςπαντωνωνελαλησενοθεοςδιαστοματοςπαντωντωναγιωναυτουπροφητωναπαιωνος22 μωσηςμενγαρπροςτουςπατεραςειπενοτιπροφητηνυμιναναστησεικυριοςοθεοςημωνεκτωναδελφωνυμωνωςεμεαυτουακουσεσθε

Page 48: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:23 48 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:24καταπανταοσαανλαλησηπροςυμας23 εσταιδεπασαψυχηητιςεαν† μηακουσητουπροφητουεκεινουεξολοθρευθησεταιεκτουλαου24 καιπαντεςδεοιπροφηταιαποσαμουηλκαιτωνκαθεξηςοσοιελαλησανκαικατηγγειλαν

† 3:23 εαν Variant: αν

Page 49: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 3:25 49 ΠΡΑΞΕΙΣ 3:26‡ ταςημεραςταυτας25 υμειςεστευιοιτωνπροφητωνκαιτηςδιαθηκηςηςδιεθετοοθεοςπροςτουςπατεραςημωνλεγωνπροςαβρααμκαιεντωσπερματισουενευλογηθησονταιπασαιαιπατριαιτηςγης26 υμινπρωτονο

‡ 3:24 κατηγγειλαν Variant: προκατηγγειλαν

Page 50: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:1 50 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:2θεοςαναστησαςτονπαιδααυτουιησουναπεστειλεναυτονευλογουνταυμαςεντωαποστρεφεινεκαστοναποτωνπονηριωνυμων

41 λαλουντωνδεαυτωνπροςτονλαονεπεστησαναυτοιςοιιερειςκαιοστρατηγοςτουιερουκαιοισαδδουκαιοι2 διαπονουμενοι

Page 51: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:3 51 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:4διατοδιδασκειναυτουςτονλαονκαικαταγγελλεινεντωιησουτηναναστασιντωννεκρων3 καιεπεβαλοναυτοιςταςχειραςκαιεθεντοειςτηρησινειςτηναυριονηνγαρεσπεραηδη4 πολλοιδετωνακουσαντωντονλογονεπιστευσανκαι

Page 52: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:5 52 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:6

εγενηθηοαριθμοςτωνανδρωνωσειχιλιαδεςπεντε5 εγενετοδεεπιτηναυριονσυναχθηναιαυτωντουςαρχονταςκαιπρεσβυτερουςκαιγραμματειςειςιερουσαλημ6 καιανναντοναρχιερεακαικαιαφανκαιιωαννηνκαιαλεξανδρονκαιοσοιησανεκγενους

Page 53: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:7 53 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:9αρχιερατικου7 καιστησαντεςαυτουςενμεσωεπυνθανοντοενποιαδυναμειηενποιωονοματιεποιησατετουτουμεις8 τοτεπετροςπλησθειςπνευματοςαγιουειπενπροςαυτουςαρχοντεςτουλαουκαιπρεσβυτεροιτουισραηλ9 ειημειςσημερονανακρινομεθαεπιευεργεσια

Page 54: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:10 54 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:11ανθρωπουασθενουςεν τινι 5101 I-DSM ουτοςσεσωσται10 γνωστονεστωπασινυμινκαιπαντιτωλαωισραηλοτιεντωονοματιιησουχριστουτουναζωραιουονυμειςεσταυρωσατεονοθεοςηγειρενεκνεκρωνεντουτωουτοςπαρεστηκενενωπιονυμωνυγιης11 ουτοςεστιν

Page 55: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:12 55 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:13ολιθοςοεξουθενηθειςυφυμωντωνοικοδομουντωνογενομενοςειςκεφαληνγωνιας12 καιουκεστινεναλλωουδενιησωτηριαουτεγαρονομαεστινετερον* τοδεδομενονενανθρωποιςενωδεισωθηναιημας13 θεωρουντες

* 4:12 ετερον Variant: ετερον υπο τον ουρανον

Page 56: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:14 56 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:15δετηντουπετρουπαρρησιανκαιιωαννουκαικαταλαβομενοιοτιανθρωποιαγραμματοιεισινκαιιδιωταιεθαυμαζονεπεγινωσκοντεαυτουςοτισυντωιησουησαν14 τονδεανθρωπονβλεποντεςσυναυτοιςεστωτατοντεθεραπευμενονουδενειχοναντειπειν15 κελευσαντεςδε

Page 57: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:16 57 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:17αυτουςεξωτουσυνεδριουαπελθεινσυνεβαλλονπροςαλληλους16 λεγοντεςτιποιησομεν† τοιςανθρωποιςτουτοιςοτιμενγαργνωστονσημειονγεγονενδιαυτωνπασιντοιςκατοικουσινιερουσαλημφανερονκαιουδυναμεθααρνησασθαι17 αλλιναμηεπιπλειον

† 4:16 ποιησομεν Variant: ποιησωμεν

Page 58: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:18 58 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:19διανεμηθηειςτονλαοναπειληαπειλησομεθα‡ αυτοιςμηκετιλαλεινεπιτωονοματιτουτωμηδενιανθρωπων18 καικαλεσαντεςαυτουςπαρηγγειλαναυτοιςτοκαθολουμηφθεγγεσθαιμηδεδιδασκεινεπιτωονοματιτουιησου19 οδεπετροςκαιιωαννης

‡ 4:17 απειλησομεθα Variant: απειλησωμεθα

Page 59: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:20 59 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:21αποκριθεντεςπροςαυτουςειπονειδικαιονεστινενωπιοντουθεουυμωνακουεινμαλλονητουθεουκρινατε20 ουδυναμεθαγαρημειςαειδομενκαιηκουσαμενμηλαλειν21 οιδεπροσαπειλησαμενοιαπελυσαναυτουςμηδενευρισκοντεςτοπωςκολασονταιαυτους

Page 60: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:22 60 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:23διατονλαονοτιπαντεςεδοξαζοντονθεονεπιτωγεγονοτι22 ετωνγαρηνπλειονωντεσσαρακονταοανθρωποςεφονεγεγονειτοσημειοντουτοτηςιασεως23 απολυθεντεςδεηλθονπροςτουςιδιουςκαιαπηγγειλανοσαπροςαυτουςοι

Page 61: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:24 61 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:25αρχιερειςκαιοιπρεσβυτεροιειπον24 οιδεακουσαντεςομοθυμαδονηρανφωνηνπροςτονθεονκαιειπονδεσποτασυοθεοςοποιησαςτονουρανονκαιτηνγηνκαιτηνθαλασσανκαιπανταταεναυτοις25 οδιαστοματος

Page 62: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:26 62 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:27δαυιδπαιδοςσουειπωνινατιεφρυαξανεθνηκαιλαοιεμελετησανκενα26 παρεστησανοιβασιλειςτηςγηςκαιοιαρχοντεςσυνηχθησανεπιτοαυτοκατατουκυριουκαικατατουχριστουαυτου27 συνηχθησανγαρεπαληθειαςεπιτοναγιον

Page 63: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:28 63 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:29παιδασουιησουνονεχρισαςηρωδηςτεκαιποντιοςπιλατοςσυνεθνεσινκαιλαοιςισραηλ28 ποιησαιοσαηχειρσουκαιηβουλησουπροωρισενγενεσθαι29 καιτανυνκυριεεπιδεεπιταςαπειλαςαυτωνκαιδοςτοις

Page 64: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:30 64 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:31δουλοιςσουμεταπαρρησιαςπασηςλαλειντονλογονσου30 εντωτηνχειρασουεκτεινεινσεειςιασινκαισημειακαιτεραταγινεσθαιδιατουονοματοςτουαγιουπαιδοςσουιησου31 καιδεηθεντωναυτωνεσαλευθηοτοποςεν

Page 65: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:32 65 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:32ωησανσυνηγμενοικαιεπλησθησαναπαντεςπνευματοςαγιουκαιελαλουντονλογοντουθεουμεταπαρρησιας32 τουδεπληθουςτωνπιστευσαντωνηνηκαρδιακαιηψυχημιακαιουδεειςτιτωνυπαρχοντωναυτων§ ελεγενιδιον

§ 4:32 αυτων Variant: αυτω

Page 66: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:33 66 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:34ειναιαλληναυτοιςαπαντακοινα33 καιμεγαληδυναμειαπεδιδουντομαρτυριονοιαποστολοιτηςαναστασεωςτουκυριουιησουχαριςτεμεγαληηνεπιπανταςαυτους34 ουδεγαρενδεηςτιςυπηρχενεναυτοιςοσοιγαρκτητορεςχωριωνη

Page 67: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:35 67 ΠΡΑΞΕΙΣ 4:36οικιωνυπηρχονπωλουντεςεφερονταςτιμαςτωνπιπρασκομενων35 καιετιθουνπαρατουςποδαςτωναποστολωνδιεδιδοτοδεεκαστωκαθοτιαντιςχρειανειχεν36 ιωσηςδεοεπικληθειςβαρναβαςαποτωναποστολωνοεστινμεθερμηνευομενονυιοςπαρακλησεωςλευιτηςκυπριος

Page 68: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 4:37 68 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:2τωγενει37 υπαρχοντοςαυτωαγρουπωλησαςηνεγκεντοχρημακαιεθηκενπαρατουςποδαςτωναποστολων

51 ανηρδετιςανανιαςονοματισυνσαπφειρητηγυναικιαυτουεπωλησενκτημα2 καιενοσφισατοαποτηςτιμηςσυνειδυιαςκαιτης

Page 69: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:3 69 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:3γυναικοςαυτουκαιενεγκαςμεροςτιπαρατουςποδαςτωναποστολωνεθηκεν3 ειπενδεπετροςανανιαδιατιεπληρωσενοσαταναςτηνκαρδιανσουψευσασθαισετοπνευματοαγιονκαινοσφισασθαισεαποτηςτιμηςτουχωριου

Page 70: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:4 70 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:54 ουχιμενονσοιεμενενκαιπραθενεντησηεξουσιαυπηρχεντιοτιεθουεντηκαρδιασουτοπραγματουτοουκεψευσωανθρωποιςαλλατωθεω5 ακουωνδεοανανιαςτουςλογουςτουτουςπεσωνεξεψυξενκαιεγενετο

Page 71: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:6 71 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:8φοβοςμεγαςεπιπανταςτουςακουονταςταυτα6 ανασταντεςδεοινεωτεροισυνεστειλαναυτονκαιεξενεγκαντεςεθαψαν7 εγενετοδεωςωρωντριωνδιαστημακαιηγυνηαυτουμηειδυιατογεγονοςεισηλθεν8 απεκριθηδεαυτηοπετροςειπε

Page 72: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:9 72 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:9

μοιειτοσουτουτοχωριοναπεδοσθεηδεειπενναιτοσουτου9 οδεπετροςειπενπροςαυτηντιοτισυνεφωνηθηυμινπειρασαιτοπνευμακυριουιδουοιποδεςτωνθαψαντωντονανδρασουεπιτηθυρακαιεξοισουσιν

Page 73: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:10 73 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:11σε10 επεσενδεπαραχρημαπαρατουςποδαςαυτουκαιεξεψυξενεισελθοντεςδεοινεανισκοιευροναυτηννεκρανκαιεξενεγκαντεςεθαψανπροςτονανδρααυτης11 καιεγενετοφοβοςμεγαςεφοληντηνεκκλησιανκαιεπιπανταςτουςακουονταςταυτα

Page 74: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:12 74 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:1412 διαδετωνχειρωντωναποστολωνεγινετο* σημειακαιτεραταεντωλαωπολλακαιησανομοθυμαδοναπαντεςεντηστοασολομωντος13 τωνδελοιπωνουδειςετολμακολλασθαιαυτοιςαλλεμεγαλυνεναυτουςολαος14 μαλλονδε

* 5:12 εγινετο Variant: εγενετο

Page 75: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:15 75 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:16προσετιθεντοπιστευοντεςτωκυριωπληθηανδρωντεκαιγυναικων15ωστεκαταταςπλατειαςεκφερειντουςασθενειςκαιτιθεναιεπικλινωνκαικραββατωνιναερχομενουπετρουκανησκιαεπισκιασητινιαυτων16 συνηρχετοδεκαιτοπληθοςτωνπεριξ

Page 76: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:17 76 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:18πολεωνειςιερουσαλημφεροντεςασθενειςκαιοχλουμενουςυποπνευματωνακαθαρτωνοιτινεςεθεραπευοντοαπαντες17 ανασταςδεοαρχιερευςκαιπαντεςοισυναυτωηουσααιρεσιςτωνσαδδουκαιωνεπλησθησανζηλου18 καιεπεβαλονταςχειραςαυτωνεπιτουςαποστολουςκαι

Page 77: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:19 77 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21εθεντοαυτουςεντηρησειδημοσια19 αγγελοςδεκυριουδιατηςνυκτοςηνοιξενταςθυραςτηςφυλακηςεξαγαγωντεαυτουςειπεν20 πορευεσθεκαισταθεντεςλαλειτεεντωιερωτωλαωπανταταρηματατηςζωηςταυτης21 ακουσαντεςδε

Page 78: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:22 78 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:22εισηλθονυποτονορθρονειςτοιερονκαιεδιδασκονπαραγενομενοςδεοαρχιερευςκαιοισυναυτωσυνεκαλεσαντοσυνεδριονκαιπασαντηνγερουσιαντωνυιωνισραηλκαιαπεστειλανειςτοδεσμωτηριοναχθηναιαυτους22 οιδευπηρεταιπαραγενομενοιουχ

Page 79: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:23 79 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:24ευροναυτουςεντηφυλακηαναστρεψαντεςδεαπηγγειλαν23 λεγοντεςοτιτομενδεσμωτηριονευρομενκεκλεισμενονενπασηασφαλειακαιτουςφυλακαςεστωταςπροτωνθυρωνανοιξαντεςδεεσωουδεναευρομεν24ωςδεηκουσαντουςλογουςτουτουςο

Page 80: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:25 80 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:25τειερευςκαιοστρατηγοςτουιερουκαιοιαρχιερειςδιηπορουνπεριαυτωντιανγενοιτοτουτο25 παραγενομενοςδετιςαπηγγειλεναυτοιςοτιιδουοιανδρεςουςεθεσθεεντηφυλακηεισινεντωιερωεστωτεςκαιδιδασκοντες

Page 81: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:26 81 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:28τονλαον26 τοτεαπελθωνοστρατηγοςσυντοιςυπηρεταιςηγαγεναυτουςουμεταβιαςεφοβουντογαρτονλαονιναμηλιθασθωσιν27 αγαγοντεςδεαυτουςεστησανεντωσυνεδριωκαιεπηρωτησεναυτουςοαρχιερευς28 λεγωνουπαραγγελιαπαρηγγειλαμενυμιν

Page 82: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:29 82 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:30μηδιδασκεινεπιτωονοματιτουτωκαιιδουπεπληρωκατετηνιερουσαλημτηςδιδαχηςυμωνκαιβουλεσθεεπαγαγεινεφημαςτοαιματουανθρωπουτουτου29 αποκριθειςδεπετροςκαιοιαποστολοιειπονπειθαρχεινδειθεωμαλλονηανθρωποις30 ο

Page 83: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:31 83 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:32θεοςτωνπατερωνημωνηγειρενιησουνονυμειςδιεχειρισασθεκρεμασαντεςεπιξυλου31 τουτονοθεοςαρχηγονκαισωτηραυψωσεντηδεξιααυτουδουναιμετανοιαντωισραηλκαιαφεσιναμαρτιων32 καιημειςεσμεναυτουμαρτυρεςτωνρηματωντουτωνκαι

Page 84: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:33 84 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:34τοπνευμαδετοαγιονοεδωκενοθεοςτοιςπειθαρχουσιναυτω33 οιδεακουοντες† διεπριοντοκαιεβουλευοντοανελειναυτους34 ανασταςδετιςεντωσυνεδριωφαρισαιοςονοματιγαμαλιηλνομοδιδασκαλοςτιμιοςπαντιτωλαωεκελευσενεξω

† 5:33 ακουοντες Variant: ακουσαντες

Page 85: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:35 85 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:36βραχυτιτουςαποστολουςποιησαι35 ειπεντεπροςαυτουςανδρεςισραηλιταιπροσεχετεεαυτοιςεπιτοιςανθρωποιςτουτοιςτιμελλετεπρασσειν36 προγαρτουτωντωνημερωνανεστηθευδαςλεγωνειναιτιναεαυτονωπροσεκληθηαριθμοςανδρωνωσειτετρακοσιων

Page 86: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:37 86 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:38οςανηρεθηκαιπαντεςοσοιεπειθοντοαυτωδιελυθησανκαιεγενοντοειςουδεν37 μετατουτονανεστηιουδαςογαλιλαιοςενταιςημεραιςτηςαπογραφηςκαιαπεστησενλαονικανονοπισωαυτουκακεινοςαπωλετοκαιπαντεςοσοιεπειθοντοαυτωδιεσκορπισθησαν38 και

Page 87: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:39 87 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:40τανυνλεγωυμιναποστητεαποτωνανθρωπωντουτωνκαιεασατεαυτουςοτιεανηεξανθρωπωνηβουληητοεργοντουτοκαταλυθησεται39 ειδεεκθεουεστινουδυνασθεκαταλυσαιαυτομηποτεκαιθεομαχοιευρεθητε40 επεισθησαν

Page 88: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:41 88 ΠΡΑΞΕΙΣ 5:42δεαυτωκαιπροσκαλεσαμενοιτουςαποστολουςδειραντεςπαρηγγειλανμηλαλεινεπιτωονοματιτουιησουκαιαπελυσαναυτους41 οιμενουνεπορευοντοχαιροντεςαποπροσωπουτουσυνεδριουοτιυπερτουονοματοςτουιησου‡ κατηξιωθησανατιμασθηναι42 πασαν

‡ 5:41 του ιησου Variant: αυτου

Page 89: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:1 89 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:1τεημερανεντωιερωκαικατοικονουκεπαυοντοδιδασκοντεςκαιευαγγελιζομενοιιησουντονχριστον

61 ενδεταιςημεραιςταυταιςπληθυνοντωντωνμαθητωνεγενετογογγυσμοςτωνελληνιστωνπροςτουςεβραιουςοτιπαρεθεωρουντοεντηδιακονια

Page 90: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:2 90 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:3τηκαθημερινηαιχηραιαυτων2 προσκαλεσαμενοιδεοιδωδεκατοπληθοςτωνμαθητωνειπονουκαρεστονεστινημαςκαταλειψανταςτονλογοντουθεουδιακονειντραπεζαις3 επισκεψασθεουναδελφοιανδραςεξυμωνμαρτυρουμενουςεπταπληρειςπνευματοςαγιουκαισοφιας

Page 91: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:4 91 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:5ουςκαταστησωμεν* επιτηςχρειαςταυτης4 ημειςδετηπροσευχηκαιτηδιακονιατουλογουπροσκαρτερησομεν5 καιηρεσενολογοςενωπιονπαντοςτουπληθουςκαιεξελεξαντοστεφανονανδραπληρης† πιστεωςκαιπνευματοςαγιουκαιφιλιππον

* 6:3 καταστησωμεν Variant: καταστησομεν † 6:5 πληρης Variant:πληρη

Page 92: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:6 92 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:7καιπροχορονκαινικανορακαιτιμωνακαιπαρμενανκαινικολαονπροσηλυτοναντιοχεα6 ουςεστησανενωπιοντωναποστολωνκαιπροσευξαμενοιεπεθηκαναυτοιςταςχειρας7 καιολογοςτουθεουηυξανενκαιεπληθυνετοοαριθμοςτωνμαθητωνενιερουσαλημσφοδρα

Page 93: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:8 93 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:9πολυςτεοχλοςτωνιερεωνυπηκουοντηπιστει8 στεφανοςδεπληρηςπιστεωςκαιδυναμεωςεποιειτερατακαισημειαμεγαλαεντωλαω9 ανεστησανδετινεςτωνεκτηςσυναγωγηςτηςλεγομενηςλιβερτινωνκαικυρηναιωνκαιαλεξανδρεωνκαιτων

Page 94: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:10 94 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:12αποκιλικιαςκαιασιαςσυζητουντεςτωστεφανω10 καιουκισχυοναντιστηναιτησοφιακαιτωπνευματιωελαλει11 τοτευπεβαλονανδραςλεγονταςοτιακηκοαμεναυτουλαλουντοςρηματαβλασφημαειςμωσηνκαιτονθεον12 συνεκινησαντετονλαονκαι

Page 95: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:13 95 ΠΡΑΞΕΙΣ 6:14τουςπρεσβυτερουςκαιτουςγραμματειςκαιεπισταντεςσυνηρπασαναυτονκαιηγαγονειςτοσυνεδριον13 εστησαντεμαρτυραςψευδειςλεγονταςοανθρωποςουτοςουπαυεταιρηματαβλασφημαλαλωνκατατουτοπουτουαγιουκαιτουνομου14 ακηκοαμενγαραυτου

Page 96: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 6:15 96 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:1λεγοντοςοτιιησουςοναζωραιοςουτοςκαταλυσειτοντοποντουτονκαιαλλαξειταεθηαπαρεδωκενημινμωσης15 καιατενισαντεςειςαυτοναπαντεςοικαθεζομενοιεντωσυνεδριωειδοντοπροσωποναυτουωσειπροσωποναγγελου

71 ειπεν

Page 97: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:2 97 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:3δεοαρχιερευςειαραταυταουτωςεχει2 οδεεφηανδρεςαδελφοικαιπατερεςακουσατεοθεοςτηςδοξηςωφθητωπατριημωναβρααμοντιεντημεσοποταμιαπρινηκατοικησαιαυτονενχαρραν3 καιειπενπρος

Page 98: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4 98 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:4αυτονεξελθεεκτηςγηςσουκαιεκτηςσυγγενειαςσουκαιδευροειςγηνηνανσοιδειξω4 τοτεεξελθωνεκγηςχαλδαιωνκατωκησενενχαρρανκακειθενμετατοαποθανειντονπατερααυτουμετωκισεναυτονειςτηνγην

Page 99: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 99 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6ταυτηνειςηνυμειςνυνκατοικειτε5 καιουκεδωκεναυτωκληρονομιανεναυτηουδεβημαποδοςκαιεπηγγειλατοδουναιαυτω* ειςκατασχεσιναυτηνκαιτωσπερματιαυτουμεταυτονουκοντοςαυτωτεκνου6 ελαλησενδεουτωςο

* 7:5 δουναι αυτω Variant: αυτω δουναι

Page 100: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 100 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7θεοςοτιεσταιτοσπερμααυτουπαροικονενγηαλλοτριακαιδουλωσουσιναυτοκαικακωσουσινετητετρακοσια7 καιτοεθνοςωεανδουλευσωσινκρινωεγωειπενοθεοςκαιμεταταυταεξελευσονταικαιλατρευσουσινμοιεντωτοπωτουτω

Page 101: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:8 101 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:98 καιεδωκεναυτωδιαθηκηνπεριτομηςκαιουτωςεγεννησεντονισαακκαιπεριετεμεναυτοντηημερατηογδοηκαιοισαακτονιακωβκαιοιακωβτουςδωδεκαπατριαρχας9 καιοιπατριαρχαιζηλωσαντεςτονιωσηφαπεδοντοειςαιγυπτονκαι

Page 102: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:10 102 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:11ηνοθεοςμεταυτου10 καιεξειλετοαυτονεκπασωντωνθλιψεωναυτουκαιεδωκεναυτωχαρινκαισοφιανεναντιονφαραωβασιλεωςαιγυπτουκαικατεστησεναυτονηγουμενονεπαιγυπτονκαιολοντονοικοναυτου11 ηλθενδελιμοςεφολην

Page 103: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:12 103 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13τηνγηναιγυπτουκαιχαναανκαιθλιψιςμεγαληκαιουχευρισκονχορτασματαοιπατερεςημων12 ακουσαςδειακωβοντασιταεναιγυπτωεξαπεστειλεντουςπατεραςημωνπρωτον13 καιεντωδευτερωανεγνωρισθηιωσηφτοιςαδελφοιςαυτουκαιφανερον

Page 104: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:14 104 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:16εγενετοτωφαραωτογενοςτουιωσηφ14 αποστειλαςδειωσηφμετεκαλεσατοτονπατερααυτουιακωβκαιπασαντηνσυγγενειαν† ενψυχαιςεβδομηκονταπεντε15 κατεβηδειακωβειςαιγυπτονκαιετελευτησεναυτοςκαιοιπατερεςημων16 και

† 7:14 συγγενειαν Variant: συγγενειαν αυτου

Page 105: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17 105 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:17

μετετεθησανειςσυχεμκαιετεθησανεντωμνηματιοωνησατοαβρααμτιμηςαργυριουπαρατωνυιωνεμμορτουσυχεμ17 καθωςδεηγγιζενοχρονοςτηςεπαγγελιαςηςωμοσενοθεοςτωαβρααμηυξησενολαοςκαιεπληθυνθηεν

Page 106: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:18 106 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:20αιγυπτω18 αχριουανεστηβασιλευςετεροςοςουκηδειτονιωσηφ19 ουτοςκατασοφισαμενοςτογενοςημωνεκακωσεντουςπατεραςημωντουποιεινεκθεταταβρεφηαυτωνειςτομηζωογονεισθαι20 ενωκαιρωεγεννηθημωσηςκαιηναστειος

Page 107: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:21 107 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:23τωθεωοςανετραφημηναςτρειςεντωοικωτουπατρος21 εκτεθενταδεαυτονανειλετοηθυγατηρφαραωκαιανεθρεψατοαυτονεαυτηειςυιον22 καιεπαιδευθημωσηςπασησοφιααιγυπτιωνηνδεδυνατοςενλογοιςκαιεργοις23ως

Page 108: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:24 108 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:25δεεπληρουτοαυτωτεσσαρακονταετηςχρονοςανεβηεπιτηνκαρδιαναυτουεπισκεψασθαιτουςαδελφουςαυτουτουςυιουςισραηλ24 καιιδωντινααδικουμενονημυνατοκαιεποιησενεκδικησιντωκαταπονουμενωπαταξαςτοναιγυπτιον25 ενομιζενδεσυνιεναιτουςαδελφουςαυτουοτι

Page 109: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:26 109 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:27οθεοςδιαχειροςαυτουδιδωσιναυτοιςσωτηριανοιδεουσυνηκαν26 τητεεπιουσηημεραωφθηαυτοιςμαχομενοιςκαισυνηλασεναυτουςειςειρηνηνειπωνανδρεςαδελφοιεστευμειςινατιαδικειτεαλληλους27 οδεαδικωντονπλησιον

Page 110: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:28 110 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:29απωσατοαυτονειπωντιςσεκατεστησεναρχοντακαιδικαστηνεφημας‡ 28 μηανελεινμεσυθελειςοντροπονανειλεςχθεςτοναιγυπτιον29 εφυγενδεμωσηςεντωλογωτουτωκαιεγενετοπαροικοςενγημαδιαμου

‡ 7:27 ημας Variant: ημων

Page 111: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:30 111 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:31

εγεννησενυιουςδυο30 καιπληρωθεντωνετωντεσσαρακονταωφθηαυτωεντηερημωτουορουςσινααγγελοςκυριουενφλογιπυροςβατου31 οδεμωσηςιδωνεθαυμαζεν§ τοοραμαπροσερχομενουδεαυτουκατανοησαιεγενετοφωνηκυριουπρος

§ 7:31 εθαυμαζεν Variant: εθαυμασεν

Page 112: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:32 112 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:33αυτον32 εγωοθεοςτωνπατερωνσουοθεοςαβρααμκαιοθεοςισαακκαιοθεοςιακωβεντρομοςδεγενομενοςμωσηςουκετολμακατανοησαι33 ειπενδεαυτωοκυριοςλυσοντουποδηματωνποδωνσουογαρ

Page 113: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:34 113 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:35τοποςενωεστηκαςγηαγιαεστιν34 ιδωνειδοντηνκακωσιντουλαουμουτουεναιγυπτωκαιτουστεναγμουαυτωνηκουσακαικατεβηνεξελεσθαιαυτουςκαινυνδευροαποστελωσεειςαιγυπτον35 τουτοντονμωσηνονηρνησαντοειποντες

Page 114: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:36 114 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:36τιςσεκατεστησεναρχοντακαιδικαστηντουτονοθεοςαρχοντακαιλυτρωτηναπεστειλενενχειριαγγελουτουοφθεντοςαυτωεντηβατω36 ουτοςεξηγαγεναυτουςποιησαςτερατακαισημειαενγηαιγυπτωκαιενερυθραθαλασσηκαιεν

Page 115: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:37 115 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:38τηερημωετητεσσαρακοντα37 ουτοςεστινομωσηςοειπωντοιςυιοιςισραηλπροφητηνυμιναναστησεικυριοςοθεοςημωνεκτωναδελφωνυμωνωςεμε38 ουτοςεστινογενομενοςεντηεκκλησιαεντηερημωμετατου

Page 116: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:39 116 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:40αγγελουτουλαλουντοςαυτωεντωορεισινακαιτωνπατερωνημωνοςεδεξατολογονζωντα** δουναιημιν39ωουκηθελησανυπηκοοιγενεσθαιοιπατερεςημωναλλαπωσαντοκαιεστραφησαντηκαρδιααυτωνειςαιγυπτον40 ειποντες

** 7:38 λογον ζωντα Variant: λογια ζωντα

Page 117: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:41 117 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:41τωααρωνποιησονημινθεουςοιπροπορευσονταιημωνογαρμωσηςουτοςοςεξηγαγενημαςεκγηςαιγυπτουουκοιδαμεντιγεγονεναυτω41 καιεμοσχοποιησανενταιςημεραιςεκειναιςκαιανηγαγονθυσιαντωειδωλωκαιευφραινοντοεντοιςεργοις

Page 118: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:42 118 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:43τωνχειρωναυτων42 εστρεψενδεοθεοςκαιπαρεδωκεναυτουςλατρευειντηστρατιατουουρανουκαθωςγεγραπταιενβιβλωτωνπροφητωνμησφαγιακαιθυσιαςπροσηνεγκατεμοιετητεσσαρακονταεντηερημωοικοςισραηλ43 καιανελαβετετηνσκηνην

Page 119: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:44 119 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:44τουμολοχκαιτοαστροντουθεουυμωνρεμφα톆 τουςτυπουςουςεποιησατεπροσκυνειναυτοιςκαιμετοικιωυμαςεπεκειναβαβυλωνος44 ησκηνητουμαρτυριουηντοιςπατρασινημωνεντηερημωκαθωςδιεταξατοολαλωντωμωση

†† 7:43 ρεμφαν Variant: ρεφαν

Page 120: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:45 120 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:46ποιησαιαυτηνκατατοντυπονονεωρακει45 ηνκαιεισηγαγονδιαδεξαμενοιοιπατερεςημωνμεταιησουεντηκατασχεσειτωνεθνωνωνεξωσενοθεοςαποπροσωπουτωνπατερωνημωνεωςτωνημερωνδαυιδ46 οςευρενχαρινενωπιον

Page 121: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:47 121 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:49τουθεουκαιητησατοευρεινσκηνωματωθεωιακωβ47 σολομωνδεωκοδομησεναυτωοικον48 αλλουχουψιστοςενχειροποιητοιςναοιςκατοικεικαθωςοπροφητηςλεγει49 οουρανοςμοιθρονοςηδεγηυποποδιοντωνποδωνμουποιον

Page 122: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:50 122 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:51οικονοικοδομησετεμοιλεγεικυριοςητιςτοποςτηςκαταπαυσεωςμου50 ουχιηχειρμουεποιησενταυταπαντα51 σκληροτραχηλοικαιαπεριτμητοιτηκαρδιακαιτοιςωσινυμειςαειτωπνευματιτωαγιωαντιπιπτετεωςοιπατερεςυμωνκαιυμεις

Page 123: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:52 123 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5452 τινατωνπροφητωνουκεδιωξανοιπατερεςυμωνκαιαπεκτειναντουςπροκαταγγειλανταςπεριτηςελευσεωςτουδικαιουουνυνυμειςπροδοταικαιφονειςγεγενησθε53 οιτινεςελαβετετοννομονειςδιαταγαςαγγελωνκαιουκεφυλαξατε54 ακουοντεςδεταυτα

Page 124: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:55 124 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:56διεπριοντοταιςκαρδιαιςαυτωνκαιεβρυχοντουςοδονταςεπαυτον55 υπαρχωνδεπληρηςπνευματοςαγιουατενισαςειςτονουρανονειδενδοξανθεουκαιιησουνεστωταεκδεξιωντουθεου56 καιειπενιδουθεωρωτουςουρανουςανεωγμενουςκαιτον

Page 125: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:57 125 ΠΡΑΞΕΙΣ 7:58

υιοντουανθρωπουεκδεξιωνεστωτατουθεου57 κραξαντεςδεφωνημεγαλησυνεσχονταωτααυτωνκαιωρμησανομοθυμαδονεπαυτον58 καιεκβαλοντεςεξωτηςπολεωςελιθοβολουνκαιοιμαρτυρεςαπεθεντοταιματιαπαρατουςποδαςνεανιουκαλουμενου

Page 126: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:59 126 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:1σαυλου59 καιελιθοβολουντονστεφανονεπικαλουμενονκαιλεγοντακυριειησουδεξαιτοπνευμαμου60 θειςδεταγοναταεκραξενφωνημεγαληκυριεμηστησηςαυτοιςτηναμαρτιανταυτηνκαιτουτοειπωνεκοιμηθη

81 σαυλοςδεηνσυνευδοκων

Page 127: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:2 127 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:2τηαναιρεσειαυτουεγενετοδεενεκεινητηημεραδιωγμοςμεγαςεπιτηνεκκλησιαντηνενιεροσολυμοιςπαντεςδεδιεσπαρησανκαταταςχωραςτηςιουδαιαςκαισαμαρειαςπληντωναποστολων2 συνεκομισανδετονστεφανονανδρεςευλαβειςκαι

Page 128: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:3 128 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:5εποιησαντοκοπετονμεγανεπαυτω3 σαυλοςδεελυμαινετοτηνεκκλησιανκατατουςοικουςεισπορευομενοςσυρωντεανδραςκαιγυναικαςπαρεδιδουειςφυλακην4 οιμενουνδιασπαρεντεςδιηλθονευαγγελιζομενοιτονλογον5φιλιπποςδεκατελθωνειςπολιντηςσαμαρειας

Page 129: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:6 129 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:7εκηρυσσεναυτοιςτονχριστον6 προσειχοντεοιοχλοιτοιςλεγομενοιςυποτουφιλιππουομοθυμαδονεντωακουειναυτουςκαιβλεπειντασημειααεποιει7 πολλωνγαρτωνεχοντωνπνευματαακαθαρταβοωνταφωνημεγαληεξηρχετοπολλοιδεπαραλελυμενοικαι

Page 130: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:8 130 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:10χωλοιεθεραπευθησαν8 καιεγενετοχαραμεγαληεντηπολειεκεινη9 ανηρδετιςονοματισιμωνπρουπηρχενεντηπολειμαγευωνκαιεξιστωντοεθνοςτηςσαμαρειαςλεγωνειναιτιναεαυτονμεγαν10ωπροσειχοναπομικρουεωςμεγαλουλεγοντες

Page 131: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:11 131 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:12ουτοςεστινηδυναμιςτουθεουημεγαλη11 προσειχονδεαυτωδιατοικανωχρονωταιςμαγειαιςεξεστακεναιαυτους12 οτεδεεπιστευσαντωφιλιππωευαγγελιζομενωταπεριτηςβασιλειαςτουθεουκαιτουονοματοςιησουχριστουεβαπτιζοντο

Page 132: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:13 132 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:14ανδρεςτεκαιγυναικες13 οδεσιμωνκαιαυτοςεπιστευσενκαιβαπτισθειςηνπροσκαρτερωντωφιλιππωθεωρωντεδυναμειςκαισημειαγινομεναεξιστατο14 ακουσαντεςδεοιενιεροσολυμοιςαποστολοιοτιδεδεκταιησαμαρειατονλογοντουθεουαπεστειλαν

Page 133: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:15 133 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:17προςαυτουςτονπετρονκαιιωαννην15 οιτινεςκαταβαντεςπροσηυξαντοπεριαυτωνοπωςλαβωσινπνευμααγιον16 ουπωγαρηνεπουδενιαυτωνεπιπεπτωκοςμονονδεβεβαπτισμενοιυπηρχονειςτοονοματουχριστουιησου17 τοτεεπετιθουνταςχειραςεπαυτους

Page 134: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:18 134 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:19

καιελαμβανονπνευμααγιον18 θεασαμενοςδεοσιμωνοτιδιατηςεπιθεσεωςτωνχειρωντωναποστολωνδιδοταιτοπνευματοαγιονπροσηνεγκεναυτοιςχρηματα19 λεγωνδοτεκαμοιτηνεξουσιανταυτηνιναωεανεπιθωταςχειραςλαμβανηπνευμα

Page 135: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:20 135 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:21αγιον20 πετροςδεειπενπροςαυτοντοαργυριονσουσυνσοιειηειςαπωλειανοτιτηνδωρεαντουθεουενομισαςδιαχρηματωνκτασθαι21 ουκεστινσοιμεριςουδεκληροςεντωλογωτουτωηγαρκαρδιασουουκ

Page 136: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:22 136 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:24εστινευθειαενωπιοντουθεου22 μετανοησονουναποτηςκακιαςσουταυτηςκαιδεηθητιτουθεουειαρααφεθησεταισοιηεπινοιατηςκαρδιαςσου23 ειςγαρχοληνπικριαςκαισυνδεσμοναδικιαςορωσεοντα24 αποκριθειςδεο

Page 137: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:25 137 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:26σιμωνειπενδεηθητευμειςυπερεμουπροςτονκυριονοπωςμηδενεπελθηεπεμεωνειρηκατε25 οιμενουνδιαμαρτυραμενοικαιλαλησαντεςτονλογοντουκυριουυπεστρεψανειςιερουσαλημπολλαςτεκωμαςτωνσαμαρειτωνευηγγελισαντο26 αγγελοςδεκυριου

Page 138: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:27 138 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:27ελαλησενπροςφιλιππονλεγωναναστηθικαιπορευουκαταμεσημβριανεπιτηνοδοντηνκαταβαινουσαναποιερουσαλημειςγαζαναυτηεστινερημος27 καιανασταςεπορευθηκαιιδουανηραιθιοψευνουχοςδυναστηςκανδακηςτηςβασιλισσηςαιθιοπωνοςηνεπι

Page 139: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:28 139 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:30πασηςτηςγαζηςαυτηςοςεληλυθειπροσκυνησωνειςιερουσαλημ28 ηντευποστρεφωνκαικαθημενοςεπιτουαρματοςαυτουκαιανεγινωσκεντονπροφητηνησαιαν29 ειπενδετοπνευματωφιλιππωπροσελθεκαικολληθητιτωαρματιτουτω30 προσδραμωνδεο

Page 140: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:31 140 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:32φιλιπποςηκουσεναυτουαναγινωσκοντοςτονπροφητηνησαιανκαιειπεναραγεγινωσκειςααναγινωσκεις31 οδεειπενπωςγαρανδυναιμηνεανμητιςοδηγησημεπαρεκαλεσεντετονφιλιπποναναβαντακαθισαισυναυτω32 ηδεπεριοχητης

Page 141: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:33 141 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:33γραφηςηνανεγινωσκενηναυτηωςπροβατονεπισφαγηνηχθηκαιωςαμνοςεναντιοντουκειροντοςαυτοναφωνοςουτωςουκανοιγειτοστομααυτου33 εντηταπεινωσειαυτουηκρισιςαυτουηρθητηνδεγενεαναυτουτιςδιηγησεται

Page 142: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:34 142 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:35οτιαιρεταιαποτηςγηςηζωηαυτου34 αποκριθειςδεοευνουχοςτωφιλιππωειπενδεομαισουπεριτινοςοπροφητηςλεγειτουτοπεριεαυτουηπεριετερουτινος35 ανοιξαςδεοφιλιπποςτοστομααυτουκαιαρξαμενος

Page 143: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:36 143 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:38αποτηςγραφηςταυτηςευηγγελισατοαυτωτονιησουν36ωςδεεπορευοντοκατατηνοδονηλθονεπιτιυδωρκαιφησινοευνουχοςιδουυδωρτικωλυειμεβαπτισθηναι37 38 καιεκελευσενστηναιτοαρμακαικατεβησαναμφοτεροιειςτο

Page 144: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 8:39 144 ΠΡΑΞΕΙΣ 8:40υδωροτεφιλιπποςκαιοευνουχοςκαιεβαπτισεναυτον39 οτεδεανεβησανεκτουυδατοςπνευμακυριουηρπασεντονφιλιππονκαιουκειδεναυτονουκετιοευνουχοςεπορευετογαρτηνοδοναυτουχαιρων40φιλιπποςδεευρεθηεις

Page 145: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:1 145 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:2αζωτονκαιδιερχομενοςευηγγελιζετοταςπολειςπασαςεωςτουελθειναυτονειςκαισαρειαν

91 οδεσαυλοςετιεμπνεωναπειληςκαιφονουειςτουςμαθηταςτουκυριουπροσελθωντωαρχιερει2 ητησατοπαραυτουεπιστολαςειςδαμασκονπρος

Page 146: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:3 146 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:4ταςσυναγωγαςοπωςεαντιναςευρητηςοδουονταςανδραςτεκαιγυναικαςδεδεμενουςαγαγηειςιερουσαλημ3 ενδετωπορευεσθαιεγενετοαυτονεγγιζειντηδαμασκωκαιεξαιφνηςπεριηστραψεναυτονφωςαποτουουρανου4 καιπεσωνεπιτην

Page 147: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:5 147 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:6

γηνηκουσενφωνηνλεγουσαναυτωσαουλσαουλτιμεδιωκεις5 ειπενδετιςεικυριεοδεκυριοςειπενεγωειμιιησουςονσυδιωκεις6 αλλααναστηθικαιεισελθεειςτηνπολινκαιλαληθησεταισοιτισεδει

Page 148: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:7 148 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:8ποιειν7 οιδεανδρεςοισυνοδευοντεςαυτωειστηκεισανενεοι* ακουοντεςμεντηςφωνηςμηδεναδεθεωρουντες8 ηγερθηδεοσαυλοςαποτηςγηςανεωγμενωντετωνοφθαλμωναυτουουδεναεβλεπενχειραγωγουντεςδεαυτονεισηγαγονειςδαμασκον

* 9:7 ενεοι Variant: εννεοι

Page 149: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:9 149 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:119 καιηνημεραςτρειςμηβλεπωνκαιουκεφαγενουδεεπιεν10 ηνδετιςμαθητηςενδαμασκωονοματιανανιαςκαιειπενπροςαυτονοκυριοςενοραματιανανιαοδεειπενιδουεγωκυριε11 οδεκυριοςπρος

Page 150: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:12 150 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:13αυτονανασταςπορευθητιεπιτηνρυμηντηνκαλουμενηνευθειανκαιζητησονενοικιαιουδασαυλονονοματιταρσεαιδουγαρπροσευχεται12 καιειδενενοραματιανδραονοματιανανιανεισελθοντακαιεπιθεντααυτωχειραοπωςαναβλεψη13 απεκριθηδεανανιαςκυριε

Page 151: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:14 151 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:15ακηκοααποπολλωνπεριτουανδροςτουτουοσακακαεποιησεντοιςαγιοιςσουενιερουσαλημ14 καιωδεεχειεξουσιανπαρατωναρχιερεωνδησαιπανταςτουςεπικαλουμενουςτοονομασου15 ειπενδεπροςαυτονοκυριοςπορευουοτισκευος

Page 152: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:16 152 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:17εκλογηςμοιεστινουτοςτουβαστασαιτοονομαμουενωπιονεθνωνκαιβασιλεωνυιωντεισραηλ16 εγωγαρυποδειξωαυτωοσαδειαυτονυπερτουονοματοςμουπαθειν17 απηλθενδεανανιαςκαιεισηλθενειςτηνοικιανκαιεπιθεις

Page 153: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:18 153 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:18επαυτονταςχειραςειπενσαουλαδελφεοκυριοςαπεσταλκενμεοοφθειςσοιεντηοδωηηρχουοπωςαναβλεψηςκαιπλησθηςπνευματοςαγιου18 καιευθεωςαπεπεσοναποτωνοφθαλμωναυτουωσειλεπιδεςανεβλεψεντε† και

† 9:18 τε Variant: τε παραχρημα

Page 154: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:19 154 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:21ανασταςεβαπτισθη19 καιλαβωντροφηνενισχυσενεγενετοδεοσαυλοςμετατωνενδαμασκωμαθητωνημεραςτινας20 καιευθεωςενταιςσυναγωγαιςεκηρυσσεντονχριστονοτιουτοςεστινουιοςτουθεου21 εξισταντοδεπαντεςοιακουοντεςκαι

Page 155: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:22 155 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:22ελεγονουχουτοςεστινοπορθησαςενιερουσαλημτουςεπικαλουμενουςτοονοματουτοκαιωδεειςτουτοεληλυθενιναδεδεμενουςαυτουςαγαγηεπιτουςαρχιερεις22 σαυλοςδεμαλλονενεδυναμουτοκαισυνεχυνεντουςιουδαιουςτουςκατοικουνταςενδαμασκωσυμβιβαζων

Page 156: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:23 156 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:25οτιουτοςεστινοχριστος23ωςδεεπληρουντοημεραιικαναισυνεβουλευσαντοοιιουδαιοιανελειναυτον24 εγνωσθηδετωσαυλωηεπιβουληαυτωνπαρετηρουντεταςπυλαςημεραςτεκαινυκτοςοπωςαυτονανελωσιν25 λαβοντεςδεαυτονοιμαθηται

Page 157: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:26 157 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:27νυκτοςκαθηκανδιατουτειχουςχαλασαντεςενσπυριδι26 παραγενομενοςδεοσαυλοςενιερουσαλημεπειρατοκολλασθαιτοιςμαθηταιςκαιπαντεςεφοβουντοαυτονμηπιστευοντεςοτιεστινμαθητης27 βαρναβαςδεεπιλαβομενοςαυτονηγαγενπροςτουςαποστολουςκαιδιηγησατο

Page 158: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:28 158 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:28

αυτοιςπωςεντηοδωειδεντονκυριονκαιοτιελαλησεναυτωκαιπωςενδαμασκωεπαρρησιασατοεντωονοματιτουιησου28 καιηνμεταυτωνεισπορευομενος‡ εις§ ιερουσαλημκαιπαρρησιαζομενοςεντωονοματιτουκυριου

‡ 9:28 εισπορευομενος Variant: εισπορευομενος και εκπορευομενος§ 9:28 εις Variant: εν

Page 159: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:29 159 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:31ιησου29 ελαλειτεκαισυνεζητειπροςτουςελληνισταςοιδεεπεχειρουναυτονανελειν30 επιγνοντεςδεοιαδελφοικατηγαγοναυτονειςκαισαρειανκαιεξαπεστειλαναυτονειςταρσον31 αιμενουνεκκλησιαικαθοληςτηςιουδαιαςκαιγαλιλαιαςκαισαμαρειας

Page 160: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:32 160 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:33ειχονειρηνηνοικοδομουμεναικαιπορευομεναιτωφοβωτουκυριουκαιτηπαρακλησειτουαγιουπνευματοςεπληθυνοντο32 εγενετοδεπετρονδιερχομενονδιαπαντωνκατελθεινκαιπροςτουςαγιουςτουςκατοικουνταςλυδδαν33 ευρενδεεκειανθρωποντινααινεανονοματι

Page 161: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:34 161 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:35εξετωνοκτωκατακειμενονεπικραββατω** οςηνπαραλελυμενος34 καιειπεναυτωοπετροςαινεαιαταισειησουςοχριστοςαναστηθικαιστρωσονσεαυτωκαιευθεωςανεστη35 καιειδοναυτονπαντεςοικατοικουντεςλυδδανκαιτον

** 9:33 κραββατω Variant: κραββατου

Page 162: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:36 162 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:37ασσαρωναοιτινεςεπεστρεψανεπιτονκυριον36 ενιοππηδετιςηνμαθητριαονοματιταβηθαηδιερμηνευομενηλεγεταιδορκαςαυτηηνπληρηςαγαθωνεργωνκαιελεημοσυνωνωνεποιει37 εγενετοδεενταιςημεραιςεκειναιςασθενησασαναυτηναποθανεινλουσαντες

Page 163: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:38 163 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:39δεαυτηνεθηκανενυπερωω38 εγγυςδεουσηςλυδδηςτηιοππηοιμαθηταιακουσαντεςοτιπετροςεστινεναυτηαπεστειλανπροςαυτονπαρακαλουντεςμηοκνησαιδιελθεινεωςαυτων39 ανασταςδεπετροςσυνηλθεναυτοιςονπαραγενομενονανηγαγονειςτο

Page 164: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:40 164 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:40υπερωονκαιπαρεστησαναυτωπασαιαιχηραικλαιουσαικαιεπιδεικνυμεναιχιτωναςκαιιματιαοσαεποιειμεταυτωνουσαηδορκας40 εκβαλωνδεεξωπανταςοπετροςθειςταγοναταπροσηυξατοκαιεπιστρεψαςπροςτοσωμαειπενταβηθααναστηθι

Page 165: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:41 165 ΠΡΑΞΕΙΣ 9:42ηδεηνοιξεντουςοφθαλμουςαυτηςκαιιδουσατονπετρονανεκαθισεν41 δουςδεαυτηχειραανεστησεναυτηνφωνησαςδετουςαγιουςκαιταςχηραςπαρεστησεναυτηνζωσαν42 γνωστονδεεγενετοκαθοληςτηςιοππηςκαιπολλοιεπιστευσανεπι

Page 166: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 9:43 166 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:2τονκυριον43 εγενετοδεημεραςικαναςμειναιαυτονενιοππηπαρατινισιμωνιβυρσει

101 ανηρδετιςηνενκαισαρειαονοματικορνηλιοςεκατονταρχηςεκσπειρηςτηςκαλουμενηςιταλικης2 ευσεβηςκαιφοβουμενοςτονθεονσυνπαντιτω

Page 167: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:3 167 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:4οικωαυτουποιωντεελεημοσυναςπολλαςτωλαωκαιδεομενοςτουθεουδιαπαντος3 ειδενενοραματιφανερωςωσειωρανενατην* τηςημεραςαγγελοντουθεουεισελθονταπροςαυτονκαιειποντααυτωκορνηλιε4 οδεατενισαςαυτω

* 10:3 ενατην Variant: εννατην

Page 168: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:5 168 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:6καιεμφοβοςγενομενοςειπεντιεστινκυριεειπενδεαυτωαιπροσευχαισουκαιαιελεημοσυναισουανεβησανειςμνημοσυνονενωπιοντουθεου5 καινυνπεμψονειςιοππηνανδραςκαιμεταπεμψαισιμωνατονεπικαλουμενονπετρον† 6 ουτος

† 10:5 τον επικαλουμενον πετρον Variant: ος επικαλειται πετρος

Page 169: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:7 169 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:8

ξενιζεταιπαρατινισιμωνιβυρσειωεστινοικιαπαραθαλασσαν7ωςδεαπηλθενοαγγελοςολαλωντωκορνηλιωφωνησαςδυοτωνοικετωναυτουκαιστρατιωτηνευσεβητωνπροσκαρτερουντωναυτω8 καιεξηγησαμενοςαυτοιςαπαντααπεστειλεναυτουςειςτην

Page 170: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:9 170 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:11ιοππην9 τηδεεπαυριονοδοιπορουντωνεκεινωνκαιτηπολειεγγιζοντωνανεβηπετροςεπιτοδωμαπροσευξασθαιπεριωρανεκτην10 εγενετοδεπροσπεινοςκαιηθελενγευσασθαιπαρασκευαζοντωνδεεκεινωνεπεπεσενεπαυτονεκστασις11 καιθεωρειτονουρανονανεωγμενον

Page 171: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:12 171 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:13καικαταβαινονεπαυτονσκευοςτιωςοθονηνμεγαληντεσσαρσιναρχαιςδεδεμενονκαικαθιεμενονεπιτηςγης12 ενωυπηρχενπαντατατετραποδατηςγηςκαιταθηριακαιταερπετακαιταπετεινατουουρανου13 καιεγενετο

Page 172: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:14 172 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:16φωνηπροςαυτονανασταςπετρεθυσονκαιφαγε14 οδεπετροςειπενμηδαμωςκυριεοτιουδεποτεεφαγονπανκοινονηακαθαρτον15 καιφωνηπαλινεκδευτερουπροςαυτοναοθεοςεκαθαρισενσυμηκοινου16 τουτοδεεγενετο

Page 173: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:17 173 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:17επιτριςκαιπαλινανεληφθητοσκευοςειςτονουρανον17ωςδεενεαυτωδιηπορειοπετροςτιανειητοοραμαοειδενκαιιδουοιανδρεςοιαπεσταλμενοιαποτουκορνηλιουδιερωτησαντεςτηνοικιανσιμωνοςεπεστησανεπι

Page 174: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:18 174 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:20τονπυλωνα18 καιφωνησαντεςεπυνθανοντοεισιμωνοεπικαλουμενοςπετροςενθαδεξενιζεται19 τουδεπετρουδιενθυμουμενουπεριτουοραματοςειπεναυτωτοπνευμαιδουανδρεςζητουσινσε20 αλλαανασταςκαταβηθικαιπορευουσυναυτοιςμηδενδιακρινομενοςδιοτι

Page 175: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:21 175 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:22εγωαπεσταλκααυτους21 καταβαςδεπετροςπροςτουςανδραςειπενιδουεγωειμιονζητειτετιςηαιτιαδιηνπαρεστε22 οιδεειπονκορνηλιοςεκατονταρχηςανηρδικαιοςκαιφοβουμενοςτονθεονμαρτυρουμενοςτευποολουτουεθνους

Page 176: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:23 176 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:23τωνιουδαιωνεχρηματισθηυποαγγελουαγιουμεταπεμψασθαισεειςτονοικοναυτουκαιακουσαιρηματαπαρασου23 εισκαλεσαμενοςουναυτουςεξενισεντηδεεπαυριονοπετροςεξηλθενσυναυτοιςκαιτινεςτωναδελφωντωναποιοππηςσυνηλθοναυτω

Page 177: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:24 177 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:2624 καιτηεπαυριονεισηλθονειςτηνκαισαρειανοδεκορνηλιοςηνπροσδοκωναυτουςσυγκαλεσαμενοςτουςσυγγενειςαυτουκαιτουςαναγκαιουςφιλους25ωςδεεγενετοτουεισελθειντονπετρονσυναντησαςαυτωοκορνηλιοςπεσωνεπιτουςποδαςπροσεκυνησεν26 ο

Page 178: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:27 178 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:28δεπετροςαυτονηγειρενλεγωναναστηθικαγωαυτοςανθρωποςειμι27 καισυνομιλωναυτωεισηλθενκαιευρισκεισυνεληλυθοταςπολλους28 εφητεπροςαυτουςυμειςεπιστασθεωςαθεμιτονεστινανδριιουδαιωκολλασθαιηπροσερχεσθαιαλλοφυλωκαιεμοιοθεος

Page 179: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:29 179 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:30εδειξενμηδενακοινονηακαθαρτονλεγεινανθρωπον29 διοκαιαναντιρρητωςηλθονμεταπεμφθειςπυνθανομαιουντινιλογωμετεπεμψασθεμε30 καιοκορνηλιοςεφηαποτεταρτηςημεραςμεχριταυτηςτηςωραςημηννηστευωνκαιτηνενατηνωρανπροσευχομενοςεντω

Page 180: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:31 180 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:32οικωμουκαιιδουανηρεστηενωπιονμουενεσθητιλαμπρα31 καιφησινκορνηλιεεισηκουσθησουηπροσευχηκαιαιελεημοσυναισουεμνησθησανενωπιοντουθεου32 πεμψονουνειςιοππηνκαιμετακαλεσαισιμωναοςεπικαλειταιπετροςουτοςξενιζεται

Page 181: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:33 181 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:34ενοικιασιμωνοςβυρσεωςπαραθαλασσανοςπαραγενομενοςλαλησεισοι33 εξαυτηςουνεπεμψαπροςσεσυτεκαλωςεποιησαςπαραγενομενοςνυνουνπαντεςημειςενωπιοντουθεουπαρεσμενακουσαιπανταταπροστεταγμενασοιυποτουθεου34 ανοιξαςδε

Page 182: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:35 182 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:36πετροςτοστομαειπενεπαληθειαςκαταλαμβανομαιοτιουκεστινπροσωποληπτηςοθεος35 αλλενπαντιεθνειοφοβουμενοςαυτονκαιεργαζομενοςδικαιοσυνηνδεκτοςαυτωεστιν36 τονλογονοναπεστειλεντοιςυιοιςισραηλευαγγελιζομενοςειρηνηνδιαιησουχριστου

Page 183: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:37 183 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:38ουτοςεστινπαντωνκυριος37 υμειςοιδατετογενομενονρημακαθοληςτηςιουδαιαςαρξαμενοναποτηςγαλιλαιαςμετατοβαπτισμαοεκηρυξενιωαννης38 ιησουντοναποναζαρετωςεχρισεναυτονοθεοςπνευματιαγιωκαιδυναμειοςδιηλθεν

Page 184: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:39 184 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:40ευεργετωνκαιιωμενοςπανταςτουςκαταδυναστευομενουςυποτουδιαβολουοτιοθεοςηνμεταυτου39 καιημειςεσμενμαρτυρεςπαντωνωνεποιησενεντετηχωρατωνιουδαιωνκαιενιερουσαλημονκαιανειλονκρεμασαντεςεπιξυλου40 τουτονο

Page 185: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:41 185 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:42θεοςηγειρεντητριτηημερακαιεδωκεναυτονεμφανηγενεσθαι41 ουπαντιτωλαωαλλαμαρτυσιντοιςπροκεχειροτονημενοιςυποτουθεουημινοιτινεςσυνεφαγομενκαισυνεπιομεναυτωμετατοαναστηναιαυτονεκνεκρων42 καιπαρηγγειλενημινκηρυξαιτω

Page 186: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:43 186 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:44λαωκαιδιαμαρτυρασθαιοτιαυτοςεστινοωρισμενοςυποτουθεουκριτηςζωντωνκαινεκρων43 τουτωπαντεςοιπροφηταιμαρτυρουσιναφεσιναμαρτιωνλαβεινδιατουονοματοςαυτουπαντατονπιστευονταειςαυτον44 ετιλαλουντοςτουπετρουταρηματα

Page 187: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:45 187 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:46ταυταεπεπεσεντοπνευματοαγιονεπιπανταςτουςακουονταςτονλογον45 καιεξεστησανοιεκπεριτομηςπιστοιοσοισυνηλθοντωπετρωοτικαιεπιταεθνηηδωρεατουαγιουπνευματοςεκκεχυται46 ηκουονγαραυτωνλαλουντωνγλωσσαιςκαι

Page 188: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 10:47 188 ΠΡΑΞΕΙΣ 10:48μεγαλυνοντωντονθεοντοτεαπεκριθηοπετρος47 μητιτουδωρκωλυσαιδυναταιτιςτουμηβαπτισθηναιτουτουςοιτινεςτοπνευματοαγιονελαβονκαθωςκαιημεις48 προσεταξεντεαυτουςβαπτισθηναιεντωονοματιτουκυριουτοτεηρωτησαναυτον

Page 189: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:1 189 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:2επιμειναιημεραςτινας

111 ηκουσανδεοιαποστολοικαιοιαδελφοιοιοντεςκατατηνιουδαιανοτικαιταεθνηεδεξαντοτονλογοντουθεου2 καιοτεανεβηπετροςειςιεροσολυμαδιεκρινοντοπροςαυτονοιεκπεριτομης

Page 190: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:3 190 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:53 λεγοντεςοτιπροςανδραςακροβυστιανεχονταςεισηλθεςκαισυνεφαγεςαυτοις4 αρξαμενοςδεοπετροςεξετιθετοαυτοιςκαθεξηςλεγων5 εγωημηνενπολειιοππηπροσευχομενοςκαιειδονενεκστασειοραμακαταβαινονσκευοςτιωςοθονηνμεγαληντεσσαρσιναρχαις

Page 191: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:6 191 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:7

καθιεμενηνεκτουουρανουκαιηλθεναχριεμου6 ειςηνατενισαςκατενοουνκαιειδοντατετραποδατηςγηςκαιταθηριακαιταερπετακαιταπετεινατουουρανου7 ηκουσαδεφωνηςλεγουσηςμοιανασταςπετρεθυσονκαι

Page 192: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:8 192 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:10φαγε8 ειπονδεμηδαμωςκυριεοτιπανκοινονηακαθαρτονουδεποτεεισηλθενειςτοστομαμου9 απεκριθηδεμοιφωνηεκδευτερουεκτουουρανουαοθεοςεκαθαρισενσυμηκοινου10 τουτοδεεγενετοεπιτριςκαι

Page 193: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:11 193 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:12παλινανεσπασθηαπανταειςτονουρανον11 καιιδουεξαυτηςτρειςανδρεςεπεστησανεπιτηνοικιανενηημηναπεσταλμενοιαποκαισαρειαςπροςμε12 ειπενδεμοιτοπνευμασυνελθειναυτοιςμηδενδιακρινομενονηλθονδεσυνεμοικαιοι

Page 194: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:13 194 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:14εξαδελφοιουτοικαιεισηλθομενειςτονοικοντουανδρος13 απηγγειλεντεημινπωςειδεντοναγγελονεντωοικωαυτουσταθεντακαιειποντααυτωαποστειλονειςιοππηνανδραςκαιμεταπεμψαισιμωνατονεπικαλουμενονπετρον14 οςλαλησειρηματα

Page 195: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:15 195 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:16προςσεενοιςσωθησησυκαιπαςοοικοςσου15 ενδετωαρξασθαιμελαλεινεπεπεσεντοπνευματοαγιονεπαυτουςωσπερκαιεφημαςεναρχη16 εμνησθηνδετουρηματοςκυριουωςελεγενιωαννης

Page 196: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:17 196 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:18μενεβαπτισενυδατιυμειςδεβαπτισθησεσθεενπνευματιαγιω17 ειουντηνισηνδωρεανεδωκεναυτοιςοθεοςωςκαιημινπιστευσασινεπιτονκυριονιησουνχριστονεγωδετιςημηνδυνατοςκωλυσαιτονθεον18 ακουσαντεςδε

Page 197: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:19 197 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:19ταυταησυχασανκαιεδοξαζοντονθεονλεγοντεςαραγεκαιτοιςεθνεσινοθεοςτηνμετανοιανεδωκενειςζωην19 οιμενουνδιασπαρεντεςαποτηςθλιψεωςτηςγενομενηςεπιστεφανωδιηλθονεωςφοινικηςκαικυπρουκαιαντιοχειαςμηδενι

Page 198: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:20 198 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:21λαλουντεςτονλογονειμημονονιουδαιοις20 ησανδετινεςεξαυτωνανδρεςκυπριοικαικυρηναιοιοιτινεςεισελθοντεςειςαντιοχειανελαλουνπροςτουςελληνισταςευαγγελιζομενοιτονκυριονιησουν21 καιηνχειρκυριουμεταυτωνπολυςτεαριθμοςπιστευσας

Page 199: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:22 199 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:23επεστρεψενεπιτονκυριον22 ηκουσθηδεολογοςειςταωτατηςεκκλησιαςτηςενιεροσολυμοιςπεριαυτωνκαιεξαπεστειλανβαρναβανδιελθεινεωςαντιοχειας23 οςπαραγενομενοςκαιιδωντηνχαριντουθεουεχαρηκαιπαρεκαλειπανταςτηπροθεσει

Page 200: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:24 200 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:26τηςκαρδιαςπροσμενειντωκυριω24 οτιηνανηραγαθοςκαιπληρηςπνευματοςαγιουκαιπιστεωςκαιπροσετεθηοχλοςικανοςτωκυριω25 εξηλθενδεειςταρσονοβαρναβαςαναζητησαισαυλον26 καιευρωνηγαγεναυτονειςαντιοχειανεγενετοδε

Page 201: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:27 201 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:28αυτουςενιαυτονολονσυναχθηναιτηεκκλησιακαιδιδαξαιοχλονικανονχρηματισαιτεπρωτονεναντιοχειατουςμαθηταςχριστιανους27 ενταυταιςδεταιςημεραιςκατηλθοναποιεροσολυμωνπροφηταιειςαντιοχειαν28 ανασταςδεειςεξαυτωνονοματιαγαβοςεσημανεν

Page 202: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:29 202 ΠΡΑΞΕΙΣ 11:30διατουπνευματοςλιμονμεγανμελλεινεσεσθαιεφοληντηνοικουμενηνοστιςκαιεγενετοεπικλαυδιουκαισαρος29 τωνδεμαθητωνκαθωςευπορειτοτιςωρισανεκαστοςαυτωνειςδιακονιανπεμψαιτοιςκατοικουσινεντηιουδαιααδελφοις30 οκαιεποιησαν

Page 203: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:1 203 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:3αποστειλαντεςπροςτουςπρεσβυτερουςδιαχειροςβαρναβακαισαυλου

121 κατεκεινονδετονκαιρονεπεβαλενηρωδηςοβασιλευςταςχειραςκακωσαιτιναςτωναποτηςεκκλησιας2 ανειλενδειακωβοντοναδελφονιωαννουμαχαιρα3 καιιδωνοτι

Page 204: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:4 204 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:5αρεστονεστιντοιςιουδαιοιςπροσεθετοσυλλαβεινκαιπετρονησανδεαιημεραιτωναζυμων4 ονκαιπιασαςεθετοειςφυλακηνπαραδουςτεσσαρσιντετραδιοιςστρατιωτωνφυλασσειναυτονβουλομενοςμετατοπασχααναγαγειναυτοντωλαω5 ομενουν

Page 205: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:6 205 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:6πετροςετηρειτοεντηφυλακηπροσευχηδεηνεκτενηςγινομενηυποτηςεκκλησιαςπροςτονθεονυπεραυτου6 οτεδεεμελλεναυτονπροαγεινοηρωδηςτηνυκτιεκεινηηνοπετροςκοιμωμενοςμεταξυδυοστρατιωτωνδεδεμενοςαλυσεσινδυσιν

Page 206: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:7 206 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:7

φυλακεςτεπροτηςθυραςετηρουντηνφυλακην7 καιιδουαγγελοςκυριουεπεστηκαιφωςελαμψενεντωοικηματιπαταξαςδετηνπλευραντουπετρουηγειρεναυτονλεγωνανασταενταχεικαιεξεπεσοναυτουαιαλυσειςεκτων

Page 207: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:8 207 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:9χειρων8 ειπεντεοαγγελοςπροςαυτονπεριζωσαικαιυποδησαιτασανδαλιασουεποιησενδεουτωςκαιλεγειαυτωπεριβαλουτοιματιονσουκαιακολουθειμοι9 καιεξελθωνηκολουθειαυτωκαιουκηδειοτιαληθεςεστιντογινομενον

Page 208: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:10 208 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:10διατουαγγελουεδοκειδεοραμαβλεπειν10 διελθοντεςδεπρωτηνφυλακηνκαιδευτερανηλθονεπιτηνπυληντηνσιδηραντηνφερουσανειςτηνπολινητιςαυτοματηηνοιχθηαυτοιςκαιεξελθοντεςπροηλθονρυμηνμιανκαιευθεωςαπεστηο

Page 209: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:11 209 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:12αγγελοςαπαυτου11 καιοπετροςγενομενοςενεαυτωειπεννυνοιδααληθωςοτιεξαπεστειλενκυριοςτοναγγελοναυτουκαιεξειλετομεεκχειροςηρωδουκαιπασηςτηςπροσδοκιαςτουλαουτωνιουδαιων12 συνιδωντεηλθενεπιτηνοικιαν

Page 210: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:13 210 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:14μαριαςτηςμητροςιωαννουτουεπικαλουμενουμαρκουουησανικανοισυνηθροισμενοικαιπροσευχομενοι13 κρουσαντοςδετουπετρουτηνθυραντουπυλωνοςπροσηλθενπαιδισκηυπακουσαιονοματιροδη14 καιεπιγνουσατηνφωνηντουπετρουαποτηςχαραςουκηνοιξεντον

Page 211: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:15 211 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:16

πυλωναεισδραμουσαδεαπηγγειλενεσταναιτονπετρονπροτουπυλωνος15 οιδεπροςαυτηνειπονμαινηηδεδιισχυριζετοουτωςεχεινοιδεελεγονοαγγελοςαυτουεστιν16 οδεπετροςεπεμενενκρουωνανοιξαντεςδεειδοναυτονκαι

Page 212: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:17 212 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:18εξεστησαν17 κατασεισαςδεαυτοιςτηχειρισιγανδιηγησατοαυτοιςπωςοκυριοςαυτονεξηγαγενεκτηςφυλακηςειπενδεαπαγγειλατειακωβωκαιτοιςαδελφοιςταυτακαιεξελθωνεπορευθηειςετεροντοπον18 γενομενηςδεημεραςηνταραχοςουκολιγος

Page 213: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:19 213 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:20εντοιςστρατιωταιςτιαραοπετροςεγενετο19 ηρωδηςδεεπιζητησαςαυτονκαιμηευρωνανακριναςτουςφυλακαςεκελευσεναπαχθηναικαικατελθωναποτηςιουδαιαςειςτηνκαισαρειανδιετριβεν20 ηνδεοηρωδηςθυμομαχωντυριοιςκαισιδωνιοις

Page 214: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:21 214 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:21ομοθυμαδονδεπαρησανπροςαυτονκαιπεισαντεςβλαστοντονεπιτουκοιτωνοςτουβασιλεωςητουντοειρηνηνδιατοτρεφεσθαιαυτωντηνχωραναποτηςβασιλικης21 τακτηδεημεραοηρωδηςενδυσαμενοςεσθηταβασιλικηνκαικαθισαςεπιτου

Page 215: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:22 215 ΠΡΑΞΕΙΣ 12:24βηματοςεδημηγορειπροςαυτους22 οδεδημοςεπεφωνειφωνηθεου* καιουκανθρωπου23 παραχρημαδεεπαταξεναυτοναγγελοςκυριουανθωνουκεδωκενδοξαντωθεωκαιγενομενοςσκωληκοβρωτοςεξεψυξεν24 οδελογοςτουθεουηυξανεν

* 12:22 φωνη θεου Variant: θεου φωνη

Page 216: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 12:25 216 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:1καιεπληθυνετο25 βαρναβαςδεκαισαυλοςυπεστρεψανεις† ιερουσαλημπληρωσαντεςτηνδιακονιανσυμπαραλαβοντεςκαιιωαννηντονεπικληθενταμαρκον

131 ησανδετινεςεναντιοχειακατατηνουσανεκκλησιανπροφηταικαιδιδασκαλοιοτεβαρναβαςκαι

† 12:25 εις Variant: απο

Page 217: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:2 217 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:2συμεωνοκαλουμενοςνιγερκαιλουκιοςοκυρηναιοςμαναηντεηρωδουτουτετραρχουσυντροφοςκαισαυλος2 λειτουργουντωνδεαυτωντωκυριωκαινηστευοντωνειπεντοπνευματοαγιοναφορισατεδημοιτονβαρναβανκαιτονσαυλονειςτο

Page 218: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:3 218 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:5εργονοπροσκεκλημαιαυτους3 τοτενηστευσαντεςκαιπροσευξαμενοικαιεπιθεντεςταςχειραςαυτοιςαπελυσαν4 ουτοιμενουνεκπεμφθεντεςυποτουπνευματοςτουαγιουκατηλθονειςτηνσελευκειανεκειθενδε* απεπλευσανειςτηνκυπρον5 καιγενομενοιενσαλαμινι

* 13:4 δε Variant: τε

Page 219: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:6 219 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:7κατηγγελλοντονλογοντουθεουενταιςσυναγωγαιςτωνιουδαιωνειχονδεκαιιωαννηνυπηρετην6 διελθοντεςδετηννησοναχριπαφουευροντιναμαγονψευδοπροφητηνιουδαιονωονομαβαριησους† 7 οςηνσυντωανθυπατωσεργιωπαυλω

† 13:6 βαριησους Variant: βαριησουν

Page 220: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:8 220 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:9ανδρισυνετωουτοςπροσκαλεσαμενοςβαρναβανκαισαυλονεπεζητησενακουσαιτονλογοντουθεου8 ανθιστατοδεαυτοιςελυμαςομαγοςουτωςγαρμεθερμηνευεταιτοονομααυτουζητωνδιαστρεψαιτονανθυπατοναποτηςπιστεως9 σαυλοςδεοκαιπαυλοςπλησθεις

Page 221: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:10 221 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:11πνευματοςαγιουκαιατενισαςειςαυτον10 ειπενωπληρηςπαντοςδολουκαιπασηςραδιουργιαςυιεδιαβολουεχθρεπασηςδικαιοσυνηςουπαυσηδιαστρεφωνταςοδουςκυριουταςευθειας11 καινυνιδουχειρκυριουεπισεκαιεσητυφλοςμη

Page 222: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:12 222 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:13βλεπωντονηλιοναχρικαιρουπαραχρημαδεεπεπεσενεπαυτοναχλυςκαισκοτοςκαιπεριαγωνεζητειχειραγωγους12 τοτειδωνοανθυπατοςτογεγονοςεπιστευσενεκπλησσομενοςεπιτηδιδαχητουκυριου13 αναχθεντεςδεαποτηςπαφουοιπεριτον

Page 223: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:14 223 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:15παυλονηλθονειςπεργηντηςπαμφυλιαςιωαννηςδεαποχωρησαςαπαυτωνυπεστρεψενειςιεροσολυμα14 αυτοιδεδιελθοντεςαποτηςπεργηςπαρεγενοντοειςαντιοχειαντηςπισιδιαςκαιεισελθοντεςειςτηνσυναγωγηντηημερατωνσαββατωνεκαθισαν15 μεταδετην

Page 224: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:16 224 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:16αναγνωσιντουνομουκαιτωνπροφητωναπεστειλανοιαρχισυναγωγοιπροςαυτουςλεγοντεςανδρεςαδελφοιειεστινλογοςενυμινπαρακλησεωςπροςτονλαονλεγετε16 ανασταςδεπαυλοςκαικατασεισαςτηχειριειπενανδρεςισραηλιταικαιοιφοβουμενοιτον

Page 225: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:17 225 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:18θεονακουσατε17 οθεοςτουλαουτουτουεξελεξατοτουςπατεραςημωνκαιτονλαονυψωσενεντηπαροικιαενγηαιγυπτωκαιμεταβραχιονοςυψηλουεξηγαγεναυτουςεξαυτης18 καιωςτεσσαρακονταετηχρονονετροποφορησεναυτουςεντηερημω

Page 226: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:19 226 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:2119 καικαθελωνεθνηεπταενγηχαναανκατεκληρονομησεναυτοιςτηνγηναυτων20 καιμεταταυταωςετεσιντετρακοσιοιςκαιπεντηκονταεδωκενκριταςεωςσαμουηλτουπροφητου21 κακειθενητησαντοβασιλεακαιεδωκεναυτοιςοθεοςτονσαουλυιονκις

Page 227: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:22 227 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:23ανδραεκφυληςβενιαμινετητεσσαρακοντα22 καιμεταστησαςαυτονηγειρεναυτοιςτονδαυιδειςβασιλεαωκαιειπενμαρτυρησαςευρονδαυιδτοντουιεσσαιανδρακατατηνκαρδιανμουοςποιησειπανταταθεληματαμου23 τουτουοθεος

Page 228: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:24 228 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:25αποτουσπερματοςκατεπαγγελιανηγαγεντωισραηλσωτηριαν24 προκηρυξαντοςιωαννουπροπροσωπουτηςεισοδουαυτουβαπτισμαμετανοιαςτωισραηλ25ωςδεεπληρουο‡ ιωαννηςτονδρομονελεγεντιναμευπονοειτεειναιουκειμιεγωαλλιδου

‡ 13:25 ο Variant: OMIT ο

Page 229: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:26 229 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:27ερχεταιμετεμεουουκειμιαξιοςτουποδηματωνποδωνλυσαι26 ανδρεςαδελφοιυιοιγενουςαβρααμκαιοιενυμινφοβουμενοιτονθεονυμινολογοςτηςσωτηριαςταυτηςαπεσταλη27 οιγαρκατοικουντεςεν§ ιερουσαλημκαι

§ 13:27 εν Variant: OMIT εν

Page 230: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:28 230 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:29οιαρχοντεςαυτωντουτοναγνοησαντεςκαιταςφωναςτωνπροφητωνταςκαταπανσαββατοναναγινωσκομεναςκριναντεςεπληρωσαν28 καιμηδεμιαναιτιανθανατουευροντεςητησαντοπιλατοναναιρεθηναιαυτον29ωςδεετελεσανπανταταπεριαυτουγεγραμμενακαθελοντεςαποτουξυλου

Page 231: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:30 231 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:32εθηκανειςμνημειον30 οδεθεοςηγειρεναυτονεκνεκρων31 οςωφθηεπιημεραςπλειουςτοιςσυναναβασιναυτωαποτηςγαλιλαιαςειςιερουσαλημοιτινεςεισινμαρτυρεςαυτουπροςτονλαον32 καιημειςυμαςευαγγελιζομεθατηνπροςτουςπατερας

Page 232: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:33 232 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:34επαγγελιανγενομενηνοτιταυτηνοθεοςεκπεπληρωκεντοιςτεκνοιςαυτωνημιναναστησαςιησουν33ωςκαιεντωψαλμωτωδευτερωγεγραπταιυιοςμουεισυεγωσημερονγεγεννηκασε34 οτιδεανεστησεναυτονεκνεκρωνμηκετιμελλονταυποστρεφεινεις

Page 233: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:35 233 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:36διαφθορανουτωςειρηκενοτιδωσωυμινταοσιαδαυιδταπιστα35 διοκαιενετερωλεγειουδωσειςτονοσιονσουιδεινδιαφθοραν36 δαυιδμενγαριδιαγενεαυπηρετησαςτητουθεουβουληεκοιμηθηκαιπροσετεθηπροςτους

Page 234: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:37 234 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:39πατεραςαυτουκαιειδενδιαφθοραν37 ονδεοθεοςηγειρενουκειδενδιαφθοραν38 γνωστονουνεστωυμινανδρεςαδελφοιοτιδιατουτουυμιναφεσιςαμαρτιωνκαταγγελλεται39 καιαποπαντωνωνουκηδυνηθητεεντωνομωμωυσεως

Page 235: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:40 235 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:41** δικαιωθηναιεντουτωπαςοπιστευωνδικαιουται40 βλεπετεουνμηεπελθηεφυμαςτοειρημενονεντοιςπροφηταις41 ιδετεοικαταφρονηταικαιθαυμασατεκαιαφανισθητεοτιεργονεγωεργαζομαιενταιςημεραιςυμωνοουμηπιστευσητε

** 13:39 μωυσεως Variant: μωσεως

Page 236: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:42 236 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:43εαντιςεκδιηγηταιυμιν42 εξιοντωνδ円 εκτηςσυναγωγηςτωνιουδαιωνπαρεκαλουνταεθνηειςτομεταξυσαββατονλαληθηναιαυτοιςταρηματᇇ 43 λυθεισηςδετηςσυναγωγηςηκολουθησανπολλοιτωνιουδαιωνκαιτωνσεβομενωνπροσηλυτωντω

†† 13:42 δε Variant: δε αυτων ‡‡ 13:42 ρηματα Variant: ρηματα ταυτα

Page 237: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:44 237 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:45παυλωκαιτωβαρναβαοιτινεςπροσλαλουντεςεπειθοναυτουςεπιμενειντηχαριτιτουθεου44 τωτεερχομενωσαββατωσχεδονπασαηπολιςσυνηχθηακουσαιτονλογοντουθεου45 ιδοντεςδεοιιουδαιοιτουςοχλουςεπλησθησανζηλουκαιαντελεγον

Page 238: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:46 238 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:46τοιςυποτουπαυλουλεγομενοιςαντιλεγοντεςκαιβλασφημουντες46 παρρησιασαμενοιδεοπαυλοςκαιοβαρναβαςειπονυμινηναναγκαιονπρωτονλαληθηναιτονλογοντουθεουεπειδηδεαπωθεισθεαυτονκαιουκαξιουςκρινετεεαυτουςτηςαιωνιουζωηςιδου

Page 239: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:47 239 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:48στρεφομεθαειςταεθνη47 ουτωςγαρεντεταλταιημινοκυριοςτεθεικασεειςφωςεθνωντουειναισεειςσωτηριανεωςεσχατουτηςγης48 ακουονταδεταεθνηεχαιρεν§§ καιεδοξαζοντονλογοντουκυριουκαιεπιστευσαν

§§ 13:48 εχαιρεν Variant: εχαιρον

Page 240: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:49 240 ΠΡΑΞΕΙΣ 13:50οσοιησαντεταγμενοιειςζωηναιωνιον49 διεφερετοδεολογοςτουκυριουδιοληςτηςχωρας50 οιδειουδαιοιπαρωτρυνανταςσεβομεναςγυναικαςκαιταςευσχημοναςκαιτουςπρωτουςτηςπολεωςκαιεπηγειρανδιωγμονεπιτονπαυλονκαι

Page 241: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 13:51 241 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:1τονβαρναβανκαιεξεβαλοναυτουςαποτωνοριωναυτων51 οιδεεκτιναξαμενοιτονκονιορτοντωνποδωναυτωνεπαυτουςηλθονειςικονιον52 οιδεμαθηταιεπληρουντοχαραςκαιπνευματοςαγιου

141 εγενετοδεενικονιωκατατο

Page 242: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:2 242 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:3αυτοεισελθειναυτουςειςτηνσυναγωγηντωνιουδαιωνκαιλαλησαιουτωςωστεπιστευσαιιουδαιωντεκαιελληνωνπολυπληθος2 οιδεαπειθουντεςιουδαιοιεπηγειρανκαιεκακωσανταςψυχαςτωνεθνωνκατατωναδελφων3 ικανονμενουνχρονονδιετριψαν

Page 243: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:4 243 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:4παρρησιαζομενοιεπιτωκυριωτωμαρτυρουντιτωλογωτηςχαριτοςαυτουδιδοντισημειακαιτεραταγινεσθαιδιατωνχειρωναυτων4 εσχισθηδετοπληθοςτηςπολεωςκαιοιμενησανσυντοιςιουδαιοιςοιδεσυντοιςαποστολοις

Page 244: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:5 244 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:85ωςδεεγενετοορμητωνεθνωντεκαιιουδαιωνσυντοιςαρχουσιναυτωνυβρισαικαιλιθοβολησαιαυτους6 συνιδοντεςκατεφυγονειςταςπολειςτηςλυκαονιαςλυστρανκαιδερβηνκαιτηνπεριχωρον7 κακειησανευαγγελιζομενοι8 καιτιςανηρενλυστροις

Page 245: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:9 245 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:10αδυνατοςτοιςποσινεκαθητοχωλοςεκκοιλιαςμητροςαυτουυπαρχωνοςουδεποτεπεριπεπατηκει9 ουτοςηκουσεν* τουπαυλουλαλουντοςοςατενισαςαυτωκαιιδωνοτιπιστινεχειτουσωθηναι10 ειπενμεγαλητηφωνηαναστηθιεπιτουςποδας

* 14:9 ηκουσεν Variant: ηκουεν

Page 246: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:11 246 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:12σουορθως† καιηλλετοκαιπεριεπατει11 οιδεοχλοιιδοντεςοεποιησενοπαυλοςεπηραντηνφωνηναυτωνλυκαονιστιλεγοντεςοιθεοιομοιωθεντεςανθρωποιςκατεβησανπροςημας12 εκαλουντετονμενβαρναβανδιατονδεπαυλον

† 14:10 ορθως Variant: ορθος

Page 247: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 247 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:14ερμηνεπειδηαυτοςηνοηγουμενοςτουλογου13 οδειερευςτουδιοςτουοντοςπροτηςπολεωςαυτωνταυρουςκαιστεμματαεπιτουςπυλωναςενεγκαςσυντοιςοχλοιςηθελενθυειν14 ακουσαντεςδεοιαποστολοιβαρναβαςκαιπαυλος

Page 248: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15 248 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:15διαρρηξαντεςταιματιααυτωνεισεπηδησανειςτονοχλονκραζοντες15 καιλεγοντεςανδρεςτιταυταποιειτεκαιημειςομοιοπαθειςεσμενυμινανθρωποιευαγγελιζομενοιυμαςαποτουτωντωνματαιωνεπιστρεφεινεπιτονθεοντονζωνταοςεποιησεντονουρανονκαι

Page 249: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:16 249 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:17τηνγηνκαιτηνθαλασσανκαιπανταταεναυτοις16 οςενταιςπαρωχημεναιςγενεαιςειασενπανταταεθνηπορευεσθαιταιςοδοιςαυτων17 καιτοιγεουκαμαρτυρονεαυτοναφηκεναγαθοποιωνουρανοθενυμινυετουςδιδουςκαικαιρουςκαρποφορουςεμπιπλωντροφης

Page 250: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:18 250 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:19

καιευφροσυνηςταςκαρδιαςημων18 καιταυταλεγοντεςμολιςκατεπαυσαντουςοχλουςτουμηθυειναυτοις19 επηλθονδεαποαντιοχειαςκαιικονιουιουδαιοικαιπεισαντεςτουςοχλουςκαιλιθασαντεςτονπαυλονεσυρονεξωτηςπολεωςνομισαντεςαυτον

Page 251: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:20 251 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:22τεθναναι20 κυκλωσαντωνδεαυτοντωνμαθητωνανασταςεισηλθενειςτηνπολινκαιτηεπαυριονεξηλθενσυντωβαρναβαειςδερβην21 ευαγγελισαμενοιτετηνπολινεκεινηνκαιμαθητευσαντεςικανουςυπεστρεψανειςτηνλυστρανκαιικονιονκαιαντιοχειαν22 επιστηριζοντεςτας

Page 252: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:23 252 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:24ψυχαςτωνμαθητωνπαρακαλουντεςεμμενειντηπιστεικαιοτιδιαπολλωνθλιψεωνδειημαςεισελθεινειςτηνβασιλειαντουθεου23 χειροτονησαντεςδεαυτοιςπρεσβυτερουςκατεκκλησιανπροσευξαμενοιμετανηστειωνπαρεθεντοαυτουςτωκυριωειςονπεπιστευκεισαν24 καιδιελθοντες

Page 253: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:25 253 ΠΡΑΞΕΙΣ 14:27τηνπισιδιανηλθονειςπαμφυλιαν25 καιλαλησαντεςενπεργητονλογονκατεβησανειςατταλειαν26 κακειθεναπεπλευσανειςαντιοχειανοθενησανπαραδεδομενοιτηχαριτιτουθεουειςτοεργονοεπληρωσαν27 παραγενομενοιδεκαισυναγαγοντεςτηνεκκλησιανανηγγειλαν

Page 254: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:28 254 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:1οσαεποιησενοθεοςμεταυτωνκαιοτιηνοιξεντοιςεθνεσινθυρανπιστεως28 διετριβονδεεκειχρονονουκολιγονσυντοιςμαθηταις

151 καιτινεςκατελθοντεςαποτηςιουδαιαςεδιδασκοντουςαδελφουςοτιεανμηπεριτεμνησθε

Page 255: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:2 255 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:2τωεθειμωυσεωςουδυνασθεσωθηναι2 γενομενηςουνστασεωςκαιζητησεωςουκολιγηςτωπαυλωκαιτωβαρναβαπροςαυτουςεταξαναναβαινεινπαυλονκαιβαρναβανκαιτιναςαλλουςεξαυτωνπροςτουςαποστολουςκαιπρεσβυτερουςειςιερουσαλημπερι

Page 256: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:3 256 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:4τουζητηματοςτουτου3 οιμενουνπροπεμφθεντεςυποτηςεκκλησιαςδιηρχοντοτηνφοινικηνκαισαμαρειανεκδιηγουμενοιτηνεπιστροφηντωνεθνωνκαιεποιουνχαρανμεγαληνπασιντοιςαδελφοις4 παραγενομενοιδεειςιερουσαλημαπεδεχθησανυποτηςεκκλησιαςκαιτων

Page 257: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:5 257 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:6αποστολωνκαιτωνπρεσβυτερωνανηγγειλαντεοσαοθεοςεποιησενμεταυτων5 εξανεστησανδετινεςτωναποτηςαιρεσεωςτωνφαρισαιωνπεπιστευκοτεςλεγοντεςοτιδειπεριτεμνειναυτουςπαραγγελλειντετηρειντοννομονμωυσεως6 συνηχθησανδεοιαποστολοικαι

Page 258: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:7 258 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:7οιπρεσβυτεροιιδεινπεριτουλογουτουτου7 πολληςδεσυζητησεωςγενομενηςανασταςπετροςειπενπροςαυτουςανδρεςαδελφοιυμειςεπιστασθεοτιαφημερωναρχαιωνοθεοςενημινεξελεξατοδιατουστοματοςμουακουσαιταεθνητονλογον

Page 259: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:8 259 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:10τουευαγγελιουκαιπιστευσαι8 καιοκαρδιογνωστηςθεοςεμαρτυρησεναυτοιςδουςαυτοιςτοπνευματοαγιονκαθωςκαιημιν9 καιουδενδιεκρινενμεταξυημωντεκαιαυτωντηπιστεικαθαρισαςταςκαρδιαςαυτων10 νυνουντιπειραζετετον

Page 260: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:11 260 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:12θεονεπιθειναιζυγονεπιτοντραχηλοντωνμαθητωνονουτεοιπατερεςημωνουτεημειςισχυσαμενβαστασαι11 αλλαδιατηςχαριτοςτουκυριουιησουπιστευομενσωθηναικαθοντροπονκακεινοι12 εσιγησενδεπαντοπληθοςκαιηκουονβαρναβα

Page 261: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:13 261 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:14καιπαυλουεξηγουμενωνοσαεποιησενοθεοςσημειακαιτεραταεντοιςεθνεσινδιαυτων13 μεταδετοσιγησαιαυτουςαπεκριθηιακωβοςλεγωνανδρεςαδελφοιακουσατεμου14 συμεωνεξηγησατοκαθωςπρωτονοθεοςεπεσκεψατολαβεινεξεθνων

Page 262: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:15 262 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:17λαονεπιτωονοματιαυτου15 καιτουτωσυμφωνουσινοιλογοιτωνπροφητωνκαθωςγεγραπται16 μεταταυτααναστρεψωκαιανοικοδομησωτηνσκηνηνδαυιδτηνπεπτωκυιανκαιτακατεσκαμμενααυτηςανοικοδομησωκαιανορθωσωαυτην17 οπωςανεκζητησωσινοικαταλοιποιτων

Page 263: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:18 263 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:19ανθρωπωντονκυριονκαιπανταταεθνηεφουςεπικεκληταιτοονομαμουεπαυτουςλεγεικυριοςοποιωνταυταπαντα18 γνωστααπαιωνοςεστιντωθεωπανταταεργααυτου19 διοεγωκρινωμηπαρενοχλειντοιςαποτων

Page 264: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:20 264 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:21εθνωνεπιστρεφουσινεπιτονθεον20 αλλαεπιστειλαιαυτοιςτουαπεχεσθαιαποτωναλισγηματωντωνειδωλωνκαιτηςπορνειαςκαιτουπνικτουκαιτουαιματος21 μωυσηςγαρεκγενεωναρχαιωνκαταπολιντουςκηρυσσονταςαυτονεχειενταιςσυναγωγαιςκατα

Page 265: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:22 265 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:22

πανσαββατοναναγινωσκομενος22 τοτεεδοξεντοιςαποστολοιςκαιτοιςπρεσβυτεροιςσυνολητηεκκλησιαεκλεξαμενουςανδραςεξαυτωνπεμψαιειςαντιοχειανσυνπαυλωκαιβαρναβαιουδαντονεπικαλουμενονβαρσαββαν* καισιλανανδραςηγουμενουςεντοις

* 15:22 βαρσαββαν Variant: βαρσαβαν

Page 266: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:23 266 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:24αδελφοις23 γραψαντεςδιαχειροςαυτωνταδεοιαποστολοικαιοιπρεσβυτεροικαιοιαδελφοιτοιςκατατηναντιοχειανκαισυριανκαικιλικιαναδελφοιςτοιςεξεθνωνχαιρειν24 επειδηηκουσαμενοτιτινεςεξημωνεξελθοντεςεταραξανυμαςλογοις

Page 267: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:25 267 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:26ανασκευαζοντεςταςψυχαςυμωνλεγοντεςπεριτεμνεσθαικαιτηρειντοννομονοιςουδιεστειλαμεθα25 εδοξενημινγενομενοιςομοθυμαδονεκλεξαμενουςανδραςπεμψαιπροςυμαςσυντοιςαγαπητοιςημωνβαρναβακαιπαυλω26 ανθρωποιςπαραδεδωκοσινταςψυχαςαυτωνυπερτουονοματος

Page 268: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:27 268 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:29τουκυριουημωνιησουχριστου27 απεσταλκαμενουνιουδανκαισιλανκαιαυτουςδιαλογουαπαγγελλονταςτααυτα28 εδοξενγαρτωαγιωπνευματικαιημινμηδενπλεονεπιτιθεσθαιυμινβαροςπληντωνεπαναγκεςτουτων29 απεχεσθαιειδωλοθυτωνκαιαιματοςκαι

Page 269: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:30 269 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:32πνικτουκαιπορνειαςεξωνδιατηρουντεςεαυτουςευπραξετεερρωσθε30 οιμενουναπολυθεντεςηλθονειςαντιοχειανκαισυναγαγοντεςτοπληθοςεπεδωκαντηνεπιστολην31 αναγνοντεςδεεχαρησανεπιτηπαρακλησει32 ιουδαςτεκαισιλαςκαιαυτοιπροφηται

Page 270: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:33 270 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:35οντεςδιαλογουπολλουπαρεκαλεσαντουςαδελφουςκαιεπεστηριξαν33 ποιησαντεςδεχρονοναπελυθησανμετειρηνηςαποτωναδελφωνπροςτουςαποστολους34 35 παυλοςδεκαιβαρναβαςδιετριβονεναντιοχειαδιδασκοντεςκαιευαγγελιζομενοιμετακαιετερωνπολλωντονλογον

Page 271: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:36 271 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:37τουκυριου36 μεταδετιναςημεραςειπενπαυλοςπροςβαρναβανεπιστρεψαντεςδηεπισκεψωμεθατουςαδελφουςημωνκαταπασανπολινεναιςκατηγγειλαμεντονλογοντουκυριουπωςεχουσιν37 βαρναβαςδεεβουλευσατοσυμπαραλαβειντονιωαννηντονκαλουμενονμαρκον

Page 272: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:38 272 ΠΡΑΞΕΙΣ 15:4038 παυλοςδεηξιουτοναποσταντααπαυτωναποπαμφυλιαςκαιμησυνελθοντααυτοιςειςτοεργονμησυμπαραλαβειντουτον39 εγενετοουνπαροξυσμοςωστεαποχωρισθηναιαυτουςαπαλληλωντοντεβαρναβανπαραλαβοντατονμαρκονεκπλευσαιειςκυπρον40 παυλοςδε

Page 273: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 15:41 273 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:1επιλεξαμενοςσιλανεξηλθενπαραδοθειςτηχαριτιτουθεουυποτωναδελφων41 διηρχετοδετηνσυριανκαικιλικιανεπιστηριζωνταςεκκλησιας

161 κατηντησενδεειςδερβηνκαιλυστρανκαιιδουμαθητηςτιςηνεκειονοματιτιμοθεοςυιοςγυναικος

Page 274: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:2 274 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:3τινοςιουδαιαςπιστηςπατροςδεελληνος2 οςεμαρτυρειτουποτωνενλυστροιςκαιικονιωαδελφων3 τουτονηθελησενοπαυλοςσυναυτωεξελθεινκαιλαβωνπεριετεμεναυτονδιατουςιουδαιουςτουςονταςεντοιςτοποιςεκεινοιςηδεισανγαραπαντες

Page 275: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:4 275 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:5τονπατερααυτουοτιελληνυπηρχεν4ωςδεδιεπορευοντοταςπολειςπαρεδιδουναυτοιςφυλασσεινταδογματατακεκριμεναυποτωναποστολωνκαιτωνπρεσβυτερωντωνενιερουσαλημ5 αιμενουνεκκλησιαιεστερεουντοτηπιστεικαιεπερισσευοντωαριθμω

Page 276: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:6 276 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:8καθημεραν6 διελθοντεςδετηνφρυγιανκαιτηνγαλατικηνχωρανκωλυθεντεςυποτουαγιουπνευματοςλαλησαιτονλογονεντηασια7 ελθοντεςκατατηνμυσιανεπειραζονκατατηνβιθυνιανπορευεσθαικαιουκειασεναυτουςτοπνευμα8 παρελθοντες

Page 277: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:9 277 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:10δετηνμυσιανκατεβησανειςτρωαδα9 καιοραμαδιατηςνυκτοςωφθητωπαυλωανηρτιςηνμακεδωνεστωςπαρακαλωναυτονκαιλεγωνδιαβαςειςμακεδονιανβοηθησονημιν10ωςδετοοραμαειδενευθεωςεζητησαμενεξελθειν

Page 278: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:11 278 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:12ειςτηνμακεδονιανσυμβιβαζοντεςοτιπροσκεκληταιημαςοκυριοςευαγγελισασθαιαυτους11 αναχθεντεςουναποτηςτρωαδοςευθυδρομησαμενειςσαμοθρακηντητεεπιουσηειςνεαπολιν12 εκειθεντεειςφιλιππουςητιςεστινπρωτητηςμεριδοςτηςμακεδονιαςπολιςκολωνεια

Page 279: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:13 279 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:14ημενδεεναυτητηπολειδιατριβοντεςημεραςτινας13 τητεημερατωνσαββατωνεξηλθομενεξωτηςπολεωςπαραποταμονουενομιζετοπροσευχηειναικαικαθισαντεςελαλουμενταιςσυνελθουσαιςγυναιξιν14 καιτιςγυνηονοματιλυδιαπορφυροπωλιςπολεως

Page 280: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 280 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15θυατειρωνσεβομενητονθεονηκουενηςοκυριοςδιηνοιξεντηνκαρδιανπροσεχειντοιςλαλουμενοιςυποτουπαυλου15ωςδεεβαπτισθηκαιοοικοςαυτηςπαρεκαλεσενλεγουσαεικεκρικατεμεπιστηντωκυριωειναιεισελθοντεςειςτονοικονμου

Page 281: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:16 281 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:17μεινατεκαιπαρεβιασατοημας16 εγενετοδεπορευομενωνημωνειςπροσευχηνπαιδισκηντιναεχουσανπνευμαπυθωνοςαπαντησαιημινητιςεργασιανπολληνπαρειχεντοιςκυριοιςαυτηςμαντευομενη17 αυτηκατακολουθησασατωπαυλωκαιημιν* εκραζενλεγουσαουτοιοιανθρωποι

* 16:17 ημιν Variant: τω σιλα

Page 282: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:18 282 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:18δουλοιτουθεουτουυψιστουεισινοιτινεςκαταγγελλουσινημινοδονσωτηριας18 τουτοδεεποιειεπιπολλαςημεραςδιαπονηθειςδεοπαυλοςκαιεπιστρεψαςτωπνευματιειπενπαραγγελλωσοιεντωονοματιιησουχριστουεξελθειναπαυτηςκαιεξηλθεν

Page 283: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:19 283 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:20αυτητηωρα19 ιδοντεςδεοικυριοιαυτηςοτιεξηλθενηελπιςτηςεργασιαςαυτωνεπιλαβομενοιτονπαυλονκαιτονσιλανειλκυσανειςτηναγορανεπιτουςαρχοντας20 καιπροσαγαγοντεςαυτουςτοιςστρατηγοιςειπονουτοιοιανθρωποιεκταρασσουσιν

Page 284: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:21 284 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:23ημωντηνπολινιουδαιοιυπαρχοντες21 καικαταγγελλουσινεθηαουκεξεστινημινπαραδεχεσθαιουδεποιεινρωμαιοιςουσιν22 καισυνεπεστηοοχλοςκαταυτωνκαιοιστρατηγοιπεριρρηξαντεςαυτωνταιματιαεκελευονραβδιζειν23 πολλαςτεεπιθεντεςαυτοιςπληγας

Page 285: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:24 285 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:25εβαλονειςφυλακηνπαραγγειλαντεςτωδεσμοφυλακιασφαλωςτηρειναυτους24 οςπαραγγελιαντοιαυτηνειληφωςεβαλεναυτουςειςτηνεσωτερανφυλακηνκαιτουςποδαςαυτωνησφαλισατοειςτοξυλον25 καταδετομεσονυκτιονπαυλοςκαισιλαςπροσευχομενοιυμνουντον

Page 286: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:26 286 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:27θεονεπηκροωντοδεαυτωνοιδεσμιοι26 αφνωδεσεισμοςεγενετομεγαςωστεσαλευθηναιταθεμελιατουδεσμωτηριουανεωχθησαντεπαραχρημααιθυραιπασαικαιπαντωνταδεσμαανεθη27 εξυπνοςδεγενομενοςοδεσμοφυλαξκαιιδωνανεωγμεναςταςθυρας

Page 287: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:28 287 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:29τηςφυλακηςσπασαμενοςμαχαιρανεμελλενεαυτοναναιρειννομιζωνεκπεφευγεναιτουςδεσμιους28 εφωνησενδεφωνημεγαληοπαυλοςλεγωνμηδενπραξηςσεαυτωκακοναπαντεςγαρεσμενενθαδε29 αιτησαςδεφωταεισεπηδησενκαιεντρομοςγενομενοςπροσεπεσεντωπαυλωκαι

Page 288: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:30 288 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:32τωσιλα30 καιπροαγαγωναυτουςεξωεφηκυριοιτιμεδειποιεινινασωθω31 οιδεειπονπιστευσονεπιτονκυριονιησουνχριστονκαισωθησησυκαιοοικοςσου32 καιελαλησαναυτωτονλογοντουκυριουκαιπασιν

Page 289: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:33 289 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:34τοιςεντηοικιααυτου33 καιπαραλαβωναυτουςενεκεινητηωρατηςνυκτοςελουσεναποτωνπληγωνκαιεβαπτισθηαυτοςκαιοιαυτουπαντεςπαραχρημα34 αναγαγωντεαυτουςειςτονοικοναυτουπαρεθηκεντραπεζανκαιηγαλλιατοπανοικιπεπιστευκως

Page 290: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:35 290 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:36τωθεω35 ημεραςδεγενομενηςαπεστειλανοιστρατηγοιτουςραβδουχουςλεγοντεςαπολυσοντουςανθρωπουςεκεινους36 απηγγειλενδεοδεσμοφυλαξτουςλογουςτουτουςπροςτονπαυλονοτιαπεσταλκασινοιστρατηγοιινααπολυθητενυνουνεξελθοντεςπορευεσθεενειρηνη

Page 291: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:37 291 ΠΡΑΞΕΙΣ 16:3837 οδεπαυλοςεφηπροςαυτουςδειραντεςημαςδημοσιαακατακριτουςανθρωπουςρωμαιουςυπαρχονταςεβαλονειςφυλακηνκαινυνλαθραημαςεκβαλλουσινουγαραλλαελθοντεςαυτοιεξαγαγετωσαν38 ανηγγειλανδετοιςστρατηγοιςοιραβδουχοιταρηματαταυτακαι

Page 292: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:39 292 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:1εφοβηθησανακουσαντεςοτιρωμαιοιεισιν39 καιελθοντεςπαρεκαλεσαναυτουςκαιεξαγαγοντεςηρωτωνεξελθειντηςπολεως40 εξελθοντεςδεεκτηςφυλακηςεισηλθονπροςτηνλυδιανκαιιδοντεςτουςαδελφουςπαρεκαλεσαναυτουςκαιεξηλθον

171 διοδευσαντεςδετην

Page 293: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:2 293 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:3αμφιπολινκαιαπολλωνιανηλθονειςθεσσαλονικηνοπουηνησυναγωγητωνιουδαιων2 καταδετοειωθοςτωπαυλωεισηλθενπροςαυτουςκαιεπισαββατατριαδιελεξατοαυτοιςαποτωνγραφων3 διανοιγωνκαιπαρατιθεμενοςοτιτονχριστονεδειπαθειν

Page 294: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:4 294 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:4

καιαναστηναιεκνεκρωνκαιοτιουτοςεστινοχριστοςιησουςονεγωκαταγγελλωυμιν4 καιτινεςεξαυτωνεπεισθησανκαιπροσεκληρωθησαντωπαυλωκαιτωσιλατωντεσεβομενωνελληνωνπολυπληθοςγυναικωντετωνπρωτωνουκ

Page 295: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:5 295 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:6ολιγαι5 προσλαβομενοιδεοιιουδαιοιοιαπειθουντεςτωναγοραιωντιναςανδραςπονηρουςκαιοχλοποιησαντεςεθορυβουντηνπολινεπισταντεςτετηοικιαιασονοςεζητουναυτουςαγαγεινειςτονδημον6 μηευροντεςδεαυτουςεσυροντονιασονακαιτινας

Page 296: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:7 296 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:8αδελφουςεπιτουςπολιταρχαςβοωντεςοτιοιτηνοικουμενηναναστατωσαντεςουτοικαιενθαδεπαρεισιν7 ουςυποδεδεκταιιασωνκαιουτοιπαντεςαπεναντιτωνδογματωνκαισαροςπρασσουσινβασιλεαλεγοντεςετερονειναιιησουν8 εταραξανδετονοχλονκαιτουςπολιταρχας

Page 297: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:9 297 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:10ακουονταςταυτα9 καιλαβοντεςτοικανονπαρατουιασονοςκαιτωνλοιπωναπελυσαναυτους10 οιδεαδελφοιευθεωςδιατηςνυκτοςεξεπεμψαντοντεπαυλονκαιτονσιλανειςβεροιανοιτινεςπαραγενομενοιειςτηνσυναγωγηναπηεσαντωνιουδαιων

Page 298: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:11 298 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:12

11 ουτοιδεησανευγενεστεροιτωνενθεσσαλονικηοιτινεςεδεξαντοτονλογονμεταπασηςπροθυμιαςτοκαθημερανανακρινοντεςταςγραφαςειεχοιταυταουτως12 πολλοιμενουνεξαυτωνεπιστευσανκαιτωνελληνιδωνγυναικωντωνευσχημονωνκαιανδρωνουκ

Page 299: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:13 299 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:14ολιγοι13ωςδεεγνωσανοιαποτηςθεσσαλονικηςιουδαιοιοτικαιεντηβεροιακατηγγεληυποτουπαυλουολογοςτουθεουηλθονκακεισαλευοντεςτουςοχλους14 ευθεωςδετοτετονπαυλονεξαπεστειλανοιαδελφοιπορευεσθαιως

Page 300: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:15 300 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:16επιτηνθαλασσανυπεμενονδεοτεσιλαςκαιοτιμοθεοςεκει15 οιδεκαθιστωντεςτονπαυλονηγαγοναυτονεωςαθηνωνκαιλαβοντεςεντοληνπροςτονσιλανκαιτιμοθεονιναωςταχισταελθωσινπροςαυτονεξηεσαν16 ενδε

Page 301: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:17 301 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:17ταιςαθηναιςεκδεχομενουαυτουςτουπαυλουπαρωξυνετοτοπνευμααυτουεναυτωθεωρουντικατειδωλονουσαντηνπολιν17 διελεγετομενουνεντησυναγωγητοιςιουδαιοιςκαιτοιςσεβομενοιςκαιεντηαγορακαταπασανημερανπροςτουςπαρατυγχανοντας

Page 302: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:18 302 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:1918 τινεςδεκαιτωνεπικουρειωνκαιτωνστοικων* φιλοσοφωνσυνεβαλλοναυτωκαιτινεςελεγοντιανθελοιοσπερμολογοςουτοςλεγεινοιδεξενωνδαιμονιωνδοκεικαταγγελευςειναιοτιτονιησουνκαιτηναναστασινευηγγελιζετο19 επιλαβομενοι

* 17:18 στοικων Variant: στωικων

Page 303: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:20 303 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:21τεαυτουεπιτοναρειονπαγονηγαγονλεγοντεςδυναμεθαγνωναιτιςηκαινηαυτηηυποσουλαλουμενηδιδαχη20 ξενιζονταγαρτιναεισφερειςειςταςακοαςημωνβουλομεθαουνγνωναιτιανθελοιταυταειναι21 αθηναιοιδεπαντες

Page 304: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:22 304 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:23καιοιεπιδημουντεςξενοιειςουδενετερονευκαιρουνηλεγειντικαιακουεινκαινοτερον22 σταθειςδεοπαυλοςενμεσωτουαρειουπαγουεφηανδρεςαθηναιοικαταπανταωςδεισιδαιμονεστερουςυμαςθεωρω23 διερχομενοςγαρκαιαναθεωρωντα

Page 305: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:24 305 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:24σεβασματαυμωνευρονκαιβωμονενωεπεγεγραπτοαγνωστωθεωονουναγνοουντεςευσεβειτετουτονεγωκαταγγελλωυμιν24 οθεοςοποιησαςτονκοσμονκαιπανταταεναυτωουτοςουρανουκαιγηςκυριοςυπαρχωνουκενχειροποιητοις

Page 306: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:25 306 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:26ναοιςκατοικει25 ουδευποχειρωνανθρωπωνθεραπευεταιπροσδεομενοςτινοςαυτοςδιδουςπασινζωηνκαιπνοηνκαταπαντα26 εποιησεντεεξενοςαιματοςπανεθνοςανθρωπωνκατοικεινεπιπαντοπροσωποντηςγηςορισαςπροστεταγμενουςκαιρουςκαιταςοροθεσιας

Page 307: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:27 307 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:28τηςκατοικιαςαυτων27 ζητειντονκυριονειαραγεψηλαφησειαναυτονκαιευροιενκαιγεουμακραναποενοςεκαστουημωνυπαρχοντα28 εναυτωγαρζωμενκαικινουμεθακαιεσμενωςκαιτινεςτωνκαθυμαςποιητωνειρηκασιντου

Page 308: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:29 308 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:30γαρκαιγενοςεσμεν29 γενοςουνυπαρχοντεςτουθεουουκοφειλομεννομιζεινχρυσωηαργυρωηλιθωχαραγματιτεχνηςκαιενθυμησεωςανθρωπουτοθειονειναιομοιον30 τουςμενουνχρονουςτηςαγνοιαςυπεριδωνοθεοςτανυνπαραγγελλει

Page 309: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:31 309 ΠΡΑΞΕΙΣ 17:32τοιςανθρωποιςπασινπανταχουμετανοειν31 διοτιεστησενημερανενημελλεικρινειντηνοικουμενηνενδικαιοσυνηενανδριωωρισενπιστινπαρασχωνπασιναναστησαςαυτονεκνεκρων32 ακουσαντεςδεαναστασιννεκρωνοιμενεχλευαζονοιδεειπονακουσομεθα

Page 310: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 17:33 310 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:1σουπαλινπεριτουτου33 καιουτωςοπαυλοςεξηλθενεκμεσουαυτων34 τινεςδεανδρεςκολληθεντεςαυτωεπιστευσανενοιςκαιδιονυσιοςοαρεοπαγιτηςκαιγυνηονοματιδαμαριςκαιετεροισυναυτοις

181 μεταδεταυταχωρισθεις

Page 311: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2 311 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:2οπαυλοςεκτωναθηνωνηλθενειςκορινθον2 καιευρωντιναιουδαιονονοματιακυλανποντικοντωγενειπροσφατωςεληλυθοτααποτηςιταλιαςκαιπρισκιλλανγυναικααυτουδιατοτεταχεναι* κλαυδιονχωριζεσθαιπανταςτουςιουδαιουςεκτης

* 18:2 τεταχεναι Variant: διατεταχεναι

Page 312: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:3 312 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:5ρωμηςπροσηλθεναυτοις3 καιδιατοομοτεχνονειναιεμενενπαραυτοιςκαιειργαζετοησανγαρσκηνοποιοιτηντεχνην† 4 διελεγετοδεεντησυναγωγηκαταπανσαββατονεπειθεντειουδαιουςκαιελληνας5ωςδεκατηλθοναποτης

† 18:3 την τεχνην Variant: τη τεχνη

Page 313: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:6 313 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:6μακεδονιαςοτεσιλαςκαιοτιμοθεοςσυνειχετοτωπνευματιοπαυλοςδιαμαρτυρομενοςτοιςιουδαιοιςτονχριστονιησουν6 αντιτασσομενωνδεαυτωνκαιβλασφημουντωνεκτιναξαμενοςταιματιαειπενπροςαυτουςτοαιμαυμωνεπιτηνκεφαληνυμωνκαθαροςεγω

Page 314: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:7 314 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:8αποτουνυνειςταεθνηπορευσομαι7 καιμεταβαςεκειθενηλθενειςοικιαντινοςονοματιιουστουσεβομενουτονθεονουηοικιαηνσυνομορουσατησυναγωγη8 κρισποςδεοαρχισυναγωγοςεπιστευσεντωκυριωσυνολωτωοικωαυτου

Page 315: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:9 315 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:10καιπολλοιτωνκορινθιωνακουοντεςεπιστευονκαιεβαπτιζοντο9 ειπενδεοκυριοςδιοραματοςεννυκτιτωπαυλωμηφοβουαλλαλαλεικαιμησιωπησης10 διοτιεγωειμιμετασουκαιουδειςεπιθησεταισοιτουκακωσαισεδιοτι

Page 316: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:11 316 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:12λαοςεστινμοιπολυςεντηπολειταυτη11 εκαθισεντεενιαυτονκαιμηναςεξδιδασκωνεναυτοιςτονλογοντουθεου12 γαλλιωνοςδεανθυπατευοντοςτηςαχαιαςκατεπεστησανομοθυμαδονοιιουδαιοιτωπαυλωκαιηγαγοναυτονεπιτοβημα

Page 317: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:13 317 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:1413 λεγοντεςοτιπαρατοννομονουτοςαναπειθειτουςανθρωπουςσεβεσθαιτονθεον14 μελλοντοςδετουπαυλουανοιγειντοστομαειπενογαλλιωνπροςτουςιουδαιουςειμενουνηναδικηματιηραδιουργημαπονηρονωιουδαιοικαταλογον

Page 318: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:15 318 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:17ανηνεσχομηνυμων15 ειδεζητημαεστινπεριλογουκαιονοματωνκαινομουτουκαθυμαςοψεσθεαυτοικριτηςγαρεγωτουτωνουβουλομαιειναι16 καιαπηλασεναυτουςαποτουβηματος17 επιλαβομενοιδεπαντεςοιελληνεςσωσθενηντον

Page 319: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:18 319 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:18

αρχισυναγωγονετυπτονεμπροσθεντουβηματοςκαιουδεντουτωντωγαλλιωνιεμελλεν18 οδεπαυλοςετιπροσμειναςημεραςικαναςτοιςαδελφοιςαποταξαμενοςεξεπλειειςτηνσυριανκαισυναυτωπρισκιλλακαιακυλαςκειραμενοςτηνκεφαληνενκεγχρεαιςειχενγαρ

Page 320: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:19 320 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:21ευχην19 κατηντησενδεειςεφεσονκαιεκεινους‡ κατελιπεναυτουαυτοςδεεισελθωνειςτηνσυναγωγηνδιελεχθητοιςιουδαιοις20 ερωτωντωνδεαυτωνεπιπλειοναχρονονμειναιπαραυτοιςουκεπενευσεν21 αλλαπεταξατοαυτοιςειπωνδειμεπαντως

‡ 18:19 και εκεινους Variant: κακεινους

Page 321: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:22 321 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:23τηνεορτηντηνερχομενηνποιησαιειςιεροσολυμαπαλινδεανακαμψωπροςυμαςτουθεουθελοντοςανηχθηαποτηςεφεσου22 καικατελθωνειςκαισαρειαναναβαςκαιασπασαμενοςτηνεκκλησιανκατεβηειςαντιοχειαν23 καιποιησαςχρονοντιναεξηλθενδιερχομενοςκαθεξης

Page 322: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:24 322 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:25τηνγαλατικηνχωρανκαιφρυγιανεπιστηριζωνπανταςτουςμαθητας24 ιουδαιοςδετιςαπολλωςονοματιαλεξανδρευςτωγενειανηρλογιοςκατηντησενειςεφεσονδυνατοςωνενταιςγραφαις25 ουτοςηνκατηχημενοςτηνοδοντουκυριουκαιζεωντω

Page 323: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:26 323 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:27πνευματιελαλεικαιεδιδασκενακριβωςταπεριτουκυριουεπισταμενοςμονοντοβαπτισμαιωαννου26 ουτοςτεηρξατοπαρρησιαζεσθαιεντησυναγωγηακουσαντεςδεαυτουακυλαςκαιπρισκιλλαπροσελαβοντοαυτονκαιακριβεστεροναυτωεξεθεντοτηντουθεουοδον27 βουλομενου

Page 324: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 18:28 324 ΠΡΑΞΕΙΣ 18:28δεαυτουδιελθεινειςτηναχαιανπροτρεψαμενοιοιαδελφοιεγραψαντοιςμαθηταιςαποδεξασθαιαυτονοςπαραγενομενοςσυνεβαλετοπολυτοιςπεπιστευκοσινδιατηςχαριτος28 ευτονωςγαρτοιςιουδαιοιςδιακατηλεγχετοδημοσιαεπιδεικνυςδιατωνγραφωνειναιτονχριστονιησουν

Page 325: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:1 325 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:219

1 εγενετοδεεντωτοναπολλωειναιενκορινθωπαυλονδιελθονταταανωτερικαμερηελθεινειςεφεσονκαιευρωντιναςμαθητας2 ειπενπροςαυτουςειπνευμααγιονελαβετεπιστευσαντεςοιδεειπονπροςαυτοναλλουδεει

Page 326: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:3 326 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:4πνευμααγιονεστινηκουσαμεν3 ειπεντεπροςαυτουςειςτιουνεβαπτισθητεοιδεειπονειςτοιωαννουβαπτισμα4 ειπενδεπαυλοςιωαννηςμενεβαπτισενβαπτισμαμετανοιαςτωλαωλεγωνειςτονερχομενονμεταυτονιναπιστευσωσιντουτ

Page 327: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:5 327 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:7εστινειςτονχριστονιησουν5 ακουσαντεςδεεβαπτισθησανειςτοονοματουκυριουιησου6 καιεπιθεντοςαυτοιςτουπαυλουταςχειραςηλθεντοπνευματοαγιονεπαυτουςελαλουντεγλωσσαιςκαιπροεφητευον7 ησανδεοιπαντεςανδρες

Page 328: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:8 328 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:9ωσειδεκαδυο8 εισελθωνδεειςτηνσυναγωγηνεπαρρησιαζετοεπιμηναςτρειςδιαλεγομενοςκαιπειθωνταπεριτηςβασιλειαςτουθεου9ωςδετινεςεσκληρυνοντοκαιηπειθουνκακολογουντεςτηνοδονενωπιοντουπληθουςαποσταςαπαυτωναφωρισεντουςμαθητας

Page 329: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:10 329 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:11καθημερανδιαλεγομενοςεντησχολητυραννουτινος10 τουτοδεεγενετοεπιετηδυοωστεπανταςτουςκατοικουνταςτηνασιανακουσαιτονλογοντουκυριουιησουιουδαιουςτεκαιελληνας11 δυναμειςτεουταςτυχουσαςεποιειοθεος

Page 330: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:12 330 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:13διατωνχειρωνπαυλου12ωστεκαιεπιτουςασθενουνταςεπιφερεσθαιαποτουχρωτοςαυτουσουδαριαησιμικινθιακαιαπαλλασσεσθαιαπαυτωνταςνοσουςτατεπνευματαταπονηραεξερχεσθαιαπαυτων13 επεχειρησανδετινεςαποτωνπεριερχομενωνιουδαιων

Page 331: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:14 331 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:15εξορκιστωνονομαζεινεπιτουςεχονταςταπνευματαταπονηρατοονοματουκυριουιησουλεγοντεςορκιζομενυμαςτονιησουνονοπαυλοςκηρυσσει14 ησανδετινεςυιοισκευαιουδαιουαρχιερεωςεπταοιτουτοποιουντες15 αποκριθενδετοπνευμα

Page 332: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:16 332 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:16τοπονηρονειπεντονιησουνγινωσκωκαιτονπαυλονεπισταμαιυμειςδετινεςεστε16 καιεφαλλομενοςεπαυτουςοανθρωποςενωηντοπνευματοπονηρονκαικατακυριευσαναυτωνισχυσενκαταυτωνωστεγυμνουςκαιτετραυματισμενουςεκφυγεινεκ

Page 333: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:17 333 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:18τουοικουεκεινου17 τουτοδεεγενετογνωστονπασινιουδαιοιςτεκαιελλησιντοιςκατοικουσιντηνεφεσονκαιεπεπεσενφοβοςεπιπανταςαυτουςκαιεμεγαλυνετοτοονοματουκυριουιησου18 πολλοιτετωνπεπιστευκοτωνηρχοντοεξομολογουμενοικαιαναγγελλοντεςτας

Page 334: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:19 334 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:21πραξειςαυτων19 ικανοιδετωνταπεριεργαπραξαντωνσυνενεγκαντεςταςβιβλουςκατεκαιονενωπιονπαντωνκαισυνεψηφισανταςτιμαςαυτωνκαιευροναργυριουμυριαδαςπεντε20 ουτωςκατακρατοςολογοςτουκυριουηυξανενκαιισχυεν21ωςδεεπληρωθηταυτα

Page 335: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:22 335 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:22εθετοοπαυλοςεντωπνευματιδιελθωντηνμακεδονιανκαιαχαιανπορευεσθαιειςιερουσαλημειπωνοτιμετατογενεσθαιμεεκειδειμεκαιρωμηνιδειν22 αποστειλαςδεειςτηνμακεδονιανδυοτωνδιακονουντωναυτωτιμοθεονκαιεραστον

Page 336: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:23 336 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:25αυτοςεπεσχενχρονονειςτηνασιαν23 εγενετοδεκατατονκαιρονεκεινονταραχοςουκολιγοςπεριτηςοδου24 δημητριοςγαρτιςονοματιαργυροκοποςποιωνναουςαργυρουςαρτεμιδοςπαρειχετοτοιςτεχνιταιςεργασιανουκολιγην25 ουςσυναθροισαςκαιτουςπερι

Page 337: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:26 337 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:26τατοιαυταεργαταςειπενανδρεςεπιστασθεοτιεκταυτηςτηςεργασιαςηευποριαημωνεστιν26 καιθεωρειτεκαιακουετεοτιουμονονεφεσουαλλασχεδονπασηςτηςασιαςοπαυλοςουτοςπεισαςμετεστησενικανονοχλονλεγωνοτιουκεισιν

Page 338: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 338 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27θεοιοιδιαχειρωνγινομενοι27 ουμονονδετουτοκινδυνευειημιντομεροςειςαπελεγμονελθειναλλακαιτοτηςμεγαληςθεαςιεροναρτεμιδος* ειςουθενλογισθηναιμελλεινδεκαικαθαιρεισθαιτηνμεγαλειοτητααυτηςην

* 19:27 ιερον αρτεμιδος Variant: αρτεμιδος ιερον

Page 339: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:28 339 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:29οληηασιακαιηοικουμενησεβεται28 ακουσαντεςδεκαιγενομενοιπληρειςθυμουεκραζονλεγοντεςμεγαληηαρτεμιςεφεσιων29 καιεπλησθηηπολιςολητηςσυγχυσεωςωρμησαντεομοθυμαδονειςτοθεατρονσυναρπασαντεςγαιονκαιαρισταρχονμακεδονας

Page 340: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:30 340 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:32συνεκδημουςπαυλου30 τουδεπαυλουβουλομενουεισελθεινειςτονδημονουκειωναυτονοιμαθηται31 τινεςδεκαιτωνασιαρχωνοντεςαυτωφιλοιπεμψαντεςπροςαυτονπαρεκαλουνμηδουναιεαυτονειςτοθεατρον32 αλλοιμενουναλλοτι

Page 341: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:33 341 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:34εκραζονηνγαρηεκκλησιασυγκεχυμενηκαιοιπλειουςουκηδεισαντινοςενεκενσυνεληλυθεισαν33 εκδετουοχλουπροεβιβασαναλεξανδρονπροβαλοντωναυτοντωνιουδαιωνοδεαλεξανδροςκατασεισαςτηνχειραηθελεναπολογεισθαιτωδημω34 επιγνοντεςδεοτιιουδαιος

Page 342: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:35 342 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:35εστινφωνηεγενετομιαεκπαντωνωςεπιωραςδυοκραζοντωνμεγαληηαρτεμιςεφεσιων35 καταστειλαςδεογραμματευςτονοχλονφησινανδρεςεφεσιοιτιςγαρεστινανθρωποςοςουγινωσκειτηνεφεσιωνπολιννεωκορονουσαντηςμεγαλης

Page 343: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:36 343 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:38θεαςαρτεμιδοςκαιτουδιοπετους36 αναντιρρητωνουνοντωντουτωνδεονεστινυμαςκατεσταλμενουςυπαρχεινκαιμηδενπροπετεςπρασσειν37 ηγαγετεγαρτουςανδραςτουτουςουτειεροσυλουςουτεβλασφημουνταςτηνθεονυμων38 ειμενουνδημητριοςκαιοισυναυτω

Page 344: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 344 ΠΡΑΞΕΙΣ 19:40τεχνιταιεχουσινπροςτιναλογοναγοραιοιαγονταικαιανθυπατοιεισινεγκαλειτωσαναλληλοις39 ειδετιπεριετερωνεπιζητειτεεντηεννομωεκκλησιαεπιλυθησεται40 καιγαρκινδυνευομενεγκαλεισθαιστασεωςπεριτηςσημερονμηδενοςαιτιουυπαρχοντοςπεριουουδυνησομεθα

Page 345: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:41 345 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:2δουναι† λογοντηςσυστροφηςταυτης41 καιταυταειπωναπελυσεντηνεκκλησιαν

201 μεταδετοπαυσασθαιτονθορυβονπροσκαλεσαμενοςοπαυλοςτουςμαθηταςκαιασπασαμενοςεξηλθενπορευθηναιειςτηνμακεδονιαν2 διελθωνδεταμερηεκεινα

† 19:40 δουναι Variant: αποδουναι

Page 346: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:3 346 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:4καιπαρακαλεσαςαυτουςλογωπολλωηλθενειςτηνελλαδα3 ποιησαςτεμηναςτρειςγενομενηςαυτωεπιβουληςυποτωνιουδαιωνμελλοντιαναγεσθαιειςτηνσυριανεγενετογνωμητουυποστρεφεινδιαμακεδονιας4 συνειπετοδεαυτωαχριτηςασιαςσωπατροςβεροιαιος

Page 347: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:5 347 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:6θεσσαλονικεωνδεαρισταρχοςκαισεκουνδοςκαιγαιοςδερβαιοςκαιτιμοθεοςασιανοιδετυχικοςκαιτροφιμος5 ουτοιπροσελθοντεςεμενονημαςεντρωαδι6 ημειςδεεξεπλευσαμενμεταταςημεραςτωναζυμωναποφιλιππωνκαιηλθομενπροςαυτουςειςτηντρωαδα

Page 348: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:7 348 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:8αχριημερωνπεντεουδιετριψαμενημεραςεπτα7 ενδετημιατωνσαββατωνσυνηγμενωντωνμαθητωνκλασαιαρτονοπαυλοςδιελεγετοαυτοιςμελλωνεξιεναιτηεπαυριονπαρετεινεντετονλογονμεχριμεσονυκτιου8 ησανδελαμπαδεςικαναιεντω

Page 349: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:9 349 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:10υπερωωουημενσυνηγμενοι9 καθημενοςδετιςνεανιαςονοματιευτυχοςεπιτηςθυριδοςκαταφερομενοςυπνωβαθειδιαλεγομενουτουπαυλουεπιπλειονκατενεχθειςαποτουυπνουεπεσεναποτουτριστεγουκατωκαιηρθηνεκρος10 καταβαςδεοπαυλοςεπεπεσεν

Page 350: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:11 350 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:13αυτωκαισυμπεριλαβωνειπενμηθορυβεισθεηγαρψυχηαυτουεναυτωεστιν11 αναβαςδεκαικλασαςαρτονκαιγευσαμενοςεφικανοντεομιλησαςαχριαυγηςουτωςεξηλθεν12 ηγαγονδετονπαιδαζωντακαιπαρεκληθησανουμετριως13 ημεις

Page 351: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:14 351 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:15δεπροσελθοντεςεπιτοπλοιονανηχθημενειςτηνασσονεκειθενμελλοντεςαναλαμβανειντονπαυλονουτωςγαρηνδιατεταγμενοςμελλωναυτοςπεζευειν14ωςδεσυνεβαλενημινειςτηνασσοναναλαβοντεςαυτονηλθομενειςμιτυληνην15 κακειθεναποπλευσαντεςτηεπιουσηκατηντησαμεν

Page 352: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16 352 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:16αντικρυχιουτηδεετεραπαρεβαλομενειςσαμονκαιμειναντεςεντρωγυλλιωτηεχομενηηλθομενειςμιλητον16 εκρινενγαροπαυλοςπαραπλευσαιτηνεφεσονοπωςμηγενηταιαυτωχρονοτριβησαιεντηασιαεσπευδενγαρειδυνατονηναυτω

Page 353: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:17 353 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:18τηνημεραντηςπεντηκοστηςγενεσθαιειςιεροσολυμα17 αποδετηςμιλητουπεμψαςειςεφεσονμετεκαλεσατοτουςπρεσβυτερουςτηςεκκλησιας18ωςδεπαρεγενοντοπροςαυτονειπεναυτοιςυμειςεπιστασθεαποπρωτηςημεραςαφηςεπεβηνειςτηνασιαν

Page 354: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:19 354 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:20πωςμεθυμωντονπανταχρονονεγενομην19 δουλευωντωκυριωμεταπασηςταπεινοφροσυνηςκαιπολλωνδακρυωνκαιπειρασμωντωνσυμβαντωνμοιενταιςεπιβουλαιςτωνιουδαιων20ωςουδενυπεστειλαμηντωνσυμφεροντωντουμηαναγγειλαιυμινκαιδιδαξαιυμας

Page 355: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:21 355 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:22

δημοσιακαικατοικους21 διαμαρτυρομενοςιουδαιοιςτεκαιελλησιντηνειςτονθεονμετανοιανκαιπιστιντηνειςτονκυριονημωνιησουν22 καινυνιδουεγωδεδεμενοςτωπνευματιπορευομαιειςιερουσαλημταεναυτησυναντησονταμοιμη

Page 356: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:23 356 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:24ειδως23 πληνοτιτοπνευματοαγιονκαταπολινδιαμαρτυρεταιλεγονοτιδεσμαμεκαιθλιψειςμενουσιν24 αλλουδενοςλογονποιουμαιουδεεχωτηνψυχηνμουτιμιανεμαυτωωςτελειωσαιτονδρομονμουμεταχαραςκαιτηνδιακονιαν

Page 357: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:25 357 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:26ηνελαβονπαρατουκυριουιησουδιαμαρτυρασθαιτοευαγγελιοντηςχαριτοςτουθεου25 καινυνιδουεγωοιδαοτιουκετιοψεσθετοπροσωπονμουυμειςπαντεςενοιςδιηλθονκηρυσσωντηνβασιλειαντουθεου26 διοτι* μαρτυρομαιυμιν

* 20:26 διοτι Variant: διο

Page 358: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:27 358 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:28εντησημερονημεραοτικαθαροςεγωαποτουαιματοςπαντων27 ουγαρυπεστειλαμηντουμηαναγγειλαιυμινπασαντηνβουληντουθεου28 προσεχετεουνεαυτοιςκαιπαντιτωποιμνιωενωυμαςτοπνευματοαγιονεθετο

Page 359: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:29 359 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:30επισκοπουςποιμαινειντηνεκκλησιαντουκυριουκαιθεουηνπεριεποιησατοδιατουιδιουαιματος29 εγωγαροιδατουτοοτιεισελευσονταιμετατηναφιξινμουλυκοιβαρειςειςυμαςμηφειδομενοιτουποιμνιου30 καιεξυμωναυτωναναστησονταιανδρες

Page 360: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:31 360 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:32λαλουντεςδιεστραμμενατουαποσπαντουςμαθηταςοπισωαυτων31 διογρηγορειτεμνημονευοντεςοτιτριετιαννυκτακαιημερανουκεπαυσαμηνμεταδακρυωννουθετωνεναεκαστον32 καιτανυνπαρατιθεμαιυμαςαδελφοιτωθεωκαιτωλογωτηςχαριτοςαυτουτω

Page 361: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:33 361 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:35δυναμενωεποικοδομησαικαιδουναιυμινκληρονομιανεντοιςηγιασμενοιςπασιν33 αργυριουηχρυσιουηιματισμουουδενοςεπεθυμησα34 αυτοιγινωσκετεοτιταιςχρειαιςμουκαιτοιςουσινμετεμουυπηρετησαναιχειρεςαυται35 πανταυπεδειξαυμινοτιουτωςκοπιωντας

Page 362: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:36 362 ΠΡΑΞΕΙΣ 20:37δειαντιλαμβανεσθαιτωνασθενουντωνμνημονευειντετωνλογωντουκυριουιησουοτιαυτοςειπενμακαριονεστινμαλλονδιδοναιηλαμβανειν36 καιταυταειπωνθειςταγονατααυτουσυνπασιναυτοιςπροσηυξατο37 ικανοςδεεγενετοκλαυθμοςπαντωνκαιεπιπεσοντες

Page 363: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 20:38 363 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:1επιτοντραχηλοντουπαυλουκατεφιλουναυτον38 οδυνωμενοιμαλισταεπιτωλογωωειρηκειοτιουκετιμελλουσιντοπροσωποναυτουθεωρεινπροεπεμπονδεαυτονειςτοπλοιον

211ωςδεεγενετοαναχθηναιημαςαποσπασθενταςαπαυτωνευθυδρομησαντες

Page 364: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:2 364 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:3ηλθομενειςτηνκωντηδεεξηςειςτηνροδονκακειθενειςπαταρα2 καιευροντεςπλοιονδιαπερωνειςφοινικηνεπιβαντεςανηχθημεν3 αναφανεντεςδετηνκυπρονκαικαταλιποντεςαυτηνευωνυμονεπλεομενειςσυριανκαικατηχθημενειςτυρονεκεισε

Page 365: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:4 365 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:5γαρηντοπλοιοναποφορτιζομενοντονγομον4 καιανευροντεςμαθηταςεπεμειναμεναυτουημεραςεπταοιτινεςτωπαυλωελεγονδιατουπνευματοςμηαναβαινεινειςιερουσαλημ5 οτεδεεγενετοημαςεξαρτισαιταςημεραςεξελθοντεςεπορευομεθαπροπεμποντωνημαςπαντωνσυν

Page 366: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:6 366 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:7γυναιξινκαιτεκνοιςεωςεξωτηςπολεωςκαιθεντεςταγοναταεπιτοναιγιαλονπροσηυξαμεθα6 καιασπασαμενοιαλληλουςεπεβημενειςτοπλοιονεκεινοιδευπεστρεψανειςταιδια7 ημειςδετονπλουνδιανυσαντεςαποτυρουκατηντησαμενειςπτολεμαιδα

Page 367: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:8 367 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:9καιασπασαμενοιτουςαδελφουςεμειναμενημερανμιανπαραυτοις8 τηδεεπαυριονεξελθοντεςοιπεριτονπαυλον* ηλθον† ειςκαισαρειανκαιεισελθοντεςειςτονοικονφιλιππουτουευαγγελιστουοντοςεκτωνεπταεμειναμενπαραυτω9 τουτω

* 21:8 οι περι τον παυλονVariant: OMIT οι περι τον παυλον † 21:8 ηλθονVariant: ηλθομεν

Page 368: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 368 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:11δεησανθυγατερεςπαρθενοιτεσσαρεςπροφητευουσαι10 επιμενοντωνδεημωνημεραςπλειουςκατηλθεντιςαποτηςιουδαιαςπροφητηςονοματιαγαβος11 καιελθωνπροςημαςκαιαραςτηνζωνηντουπαυλουδησαςτεαυτουτουςποδαςκαιταςχειρας

Page 369: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:12 369 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:12ειπενταδελεγειτοπνευματοαγιοντονανδραουεστινηζωνηαυτηουτωςδησουσινενιερουσαλημοιιουδαιοικαιπαραδωσουσινειςχειραςεθνων12ωςδεηκουσαμενταυταπαρεκαλουμενημειςτεκαιοιεντοπιοιτουμηαναβαινειν

Page 370: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:13 370 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:14αυτονειςιερουσαλημ13 απεκριθητεοπαυλοςτιποιειτεκλαιοντεςκαισυνθρυπτοντεςμουτηνκαρδιανεγωγαρουμονονδεθηναιαλλακαιαποθανεινειςιερουσαλημετοιμωςεχωυπερτουονοματοςτουκυριουιησου14 μηπειθομενουδεαυτουησυχασαμεν

Page 371: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:15 371 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:17ειποντεςτοθεληματουκυριουγενεσθω15 μεταδεταςημεραςταυταςεπισκευασαμενοιανεβαινομενειςιερουσαλημ16 συνηλθονδεκαιτωνμαθητωναποκαισαρειαςσυνημιναγοντεςπαρωξενισθωμενμνασωνιτινικυπριωαρχαιωμαθητη17 γενομενωνδεημωνεις

Page 372: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:18 372 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:19

ιεροσολυμαασμενωςεδεξαντοημαςοιαδελφοι18 τηδεεπιουσηεισηειοπαυλοςσυνημινπροςιακωβονπαντεςτεπαρεγενοντοοιπρεσβυτεροι19 καιασπασαμενοςαυτουςεξηγειτοκαθενεκαστονωνεποιησενοθεοςεντοιςεθνεσινδιατηςδιακονιας

Page 373: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:20 373 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:21αυτου20 οιδεακουσαντεςεδοξαζοντονκυριονειποντεςαυτωθεωρειςαδελφεποσαιμυριαδεςεισινιουδαιωντωνπεπιστευκοτωνκαιπαντεςζηλωταιτουνομουυπαρχουσιν21 κατηχηθησανδεπερισουοτιαποστασιανδιδασκειςαπομωυσεως‡ τουςκαταταεθνη

‡ 21:21 μωυσεως Variant: μωυσεος

Page 374: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:22 374 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:24πανταςιουδαιουςλεγωνμηπεριτεμνειναυτουςτατεκναμηδετοιςεθεσινπεριπατειν22 τιουνεστινπαντωςδειπληθοςσυνελθεινακουσονταιγαροτιεληλυθας23 τουτοουνποιησονοσοιλεγομενεισινημινανδρεςτεσσαρεςευχηνεχοντεςεφεαυτων24 τουτους

Page 375: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:25 375 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:25παραλαβωναγνισθητισυναυτοιςκαιδαπανησονεπαυτοιςιναξυρησωνταιτηνκεφαληνκαιγνωσινπαντεςοτιωνκατηχηνταιπερισουουδενεστιναλλαστοιχειςκαιαυτοςτοννομονφυλασσων25 περιδετωνπεπιστευκοτωνεθνωνημειςεπεστειλαμενκριναντεςμηδεν

Page 376: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26 376 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:26τοιουτοντηρειναυτουςειμηφυλασσεσθαιαυτουςτοτεειδωλοθυτονκαιτοαιμακαιπνικτονκαιπορνειαν26 τοτεοπαυλοςπαραλαβωντουςανδραςτηεχομενηημερασυναυτοιςαγνισθειςεισηειειςτοιερονδιαγγελλωντηνεκπληρωσιντωνημερων

Page 377: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:27 377 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:27τουαγνισμουεωςουπροσηνεχθηυπερενοςεκαστουαυτωνηπροσφορα27ωςδεεμελλοναιεπταημεραισυντελεισθαιοιαποτηςασιαςιουδαιοιθεασαμενοιαυτονεντωιερωσυνεχεονπαντατονοχλονκαιεπεβαλονταςχειραςεπαυτον

Page 378: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:28 378 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:2928 κραζοντεςανδρεςισραηλιταιβοηθειτεουτοςεστινοανθρωποςοκατατουλαουκαιτουνομουκαιτουτοπουτουτουπανταςπανταχουδιδασκωνετιτεκαιελληναςεισηγαγενειςτοιερονκαικεκοινωκεντοναγιοντοποντουτον29 ησανγαρ

Page 379: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:30 379 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:30εωρακοτεςτροφιμοντονεφεσιονεντηπολεισυναυτωονενομιζονοτιειςτοιερονεισηγαγενοπαυλος30 εκινηθητεηπολιςοληκαιεγενετοσυνδρομητουλαουκαιεπιλαβομενοιτουπαυλουειλκοναυτονεξωτουιερουκαι

Page 380: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:31 380 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:32

ευθεωςεκλεισθησαναιθυραι31 ζητουντωνδεαυτοναποκτειναιανεβηφασιςτωχιλιαρχωτηςσπειρηςοτιολησυγκεχυταιιερουσαλημ32 οςεξαυτηςπαραλαβωνστρατιωταςκαιεκατονταρχουςκατεδραμενεπαυτουςοιδειδοντεςτονχιλιαρχονκαιτουςστρατιωταςεπαυσαντοτυπτοντεςτον

Page 381: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:33 381 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34παυλον33 εγγισαςδεοχιλιαρχοςεπελαβετοαυτουκαιεκελευσενδεθηναιαλυσεσινδυσινκαιεπυνθανετοτιςανειηκαιτιεστινπεποιηκως34 αλλοιδεαλλοτιεβοωνεντωοχλωμηδυναμενοςδεγνωναιτοασφαλεςδιατονθορυβον

Page 382: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:35 382 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:37εκελευσεναγεσθαιαυτονειςτηνπαρεμβολην35 οτεδεεγενετοεπιτουςαναβαθμουςσυνεβηβασταζεσθαιαυτονυποτωνστρατιωτωνδιατηνβιαντουοχλου36 ηκολουθειγαρτοπληθοςτουλαουκραζοναιρεαυτον37 μελλωντεεισαγεσθαιειςτηνπαρεμβολην

Page 383: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:38 383 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:38οπαυλοςλεγειτωχιλιαρχωειεξεστινμοιειπεινπροςσεοδεεφηελληνιστιγινωσκεις38 ουκαρασυειοαιγυπτιοςοπροτουτωντωνημερωναναστατωσαςκαιεξαγαγωνειςτηνερημοντουςτετρακισχιλιουςανδραςτωνσικαριων

Page 384: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:39 384 ΠΡΑΞΕΙΣ 21:4039 ειπενδεοπαυλοςεγωανθρωποςμενειμιιουδαιοςταρσευςτηςκιλικιαςουκασημουπολεωςπολιτηςδεομαιδεσουεπιτρεψονμοιλαλησαιπροςτονλαον40 επιτρεψαντοςδεαυτουοπαυλοςεστωςεπιτωναναβαθμωνκατεσεισεντηχειρι

Page 385: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:1 385 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:2τωλαωπολληςδεσιγηςγενομενηςπροσεφωνειτηεβραιδιδιαλεκτωλεγων

221 ανδρεςαδελφοικαιπατερεςακουσατεμουτηςπροςυμαςνυνιαπολογιας2 ακουσαντεςδεοτιτηεβραιδιδιαλεκτωπροσεφωνειαυτοιςμαλλονπαρεσχονησυχιανκαιφησιν

Page 386: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:3 386 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:43 εγωμενειμιανηριουδαιοςγεγεννημενοςενταρσωτηςκιλικιαςανατεθραμμενοςδεεντηπολειταυτηπαρατουςποδαςγαμαλιηλπεπαιδευμενοςκαταακριβειαντουπατρωουνομουζηλωτηςυπαρχωντουθεουκαθωςπαντεςυμειςεστεσημερον4 οςταυτην

Page 387: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:5 387 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:5τηνοδονεδιωξααχριθανατουδεσμευωνκαιπαραδιδουςειςφυλακαςανδραςτεκαιγυναικας5ωςκαιοαρχιερευςμαρτυρειμοικαιπαντοπρεσβυτεριονπαρωνκαιεπιστολαςδεξαμενοςπροςτουςαδελφουςειςδαμασκονεπορευομηναξωνκαι

Page 388: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:6 388 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:7τουςεκεισεονταςδεδεμενουςειςιερουσαλημινατιμωρηθωσιν6 εγενετοδεμοιπορευομενωκαιεγγιζοντιτηδαμασκωπεριμεσημβριανεξαιφνηςεκτουουρανουπεριαστραψαιφωςικανονπεριεμε7 επεσα* τεειςτοεδαφοςκαιηκουσαφωνηςλεγουσης

* 22:7 επεσα Variant: επεσον

Page 389: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:8 389 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:9μοισαουλσαουλτιμεδιωκεις8 εγωδεαπεκριθηντιςεικυριεειπεντεπροςμεεγωειμιιησουςοναζωραιοςονσυδιωκεις9 οιδεσυνεμοιοντεςτομενφωςεθεασαντοκαιεμφοβοιεγενοντοτηνδε

Page 390: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:10 390 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:11φωνηνουκηκουσαντουλαλουντοςμοι10 ειπονδετιποιησωκυριεοδεκυριοςειπενπροςμεανασταςπορευουειςδαμασκονκακεισοιλαληθησεταιπεριπαντωνωντετακταισοιποιησαι11ωςδεουκενεβλεποναποτηςδοξηςτου

Page 391: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:12 391 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:13φωτοςεκεινουχειραγωγουμενοςυποτωνσυνοντωνμοιηλθονειςδαμασκον12 ανανιαςδετιςανηρευσεβηςκατατοννομονμαρτυρουμενοςυποπαντωντωνκατοικουντωνιουδαιων13 ελθωνπροςμεκαιεπισταςειπενμοισαουλαδελφεαναβλεψονκαγωαυτητηωρα

Page 392: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:14 392 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:15ανεβλεψαειςαυτον14 οδεειπενοθεοςτωνπατερωνημωνπροεχειρισατοσεγνωναιτοθελημααυτουκαιιδειντονδικαιονκαιακουσαιφωνηνεκτουστοματοςαυτου15 οτιεσημαρτυςαυτωπροςπανταςανθρωπουςωνεωρακαςκαιηκουσας

Page 393: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:16 393 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:1816 καινυντιμελλειςανασταςβαπτισαικαιαπολουσαιταςαμαρτιαςσουεπικαλεσαμενοςτοονοματουκυριου17 εγενετοδεμοιυποστρεψαντιειςιερουσαλημκαιπροσευχομενουμουεντωιερωγενεσθαιμεενεκστασει18 καιιδειναυτονλεγονταμοισπευσον

Page 394: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:19 394 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:20καιεξελθεενταχειεξιερουσαλημδιοτιουπαραδεξονταισουτηνμαρτυριανπεριεμου19 καγωειπονκυριεαυτοιεπιστανταιοτιεγωημηνφυλακιζωνκαιδερωνκαταταςσυναγωγαςτουςπιστευονταςεπισε20 καιοτεεξεχειτοτοαιμαστεφανου

Page 395: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:21 395 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:22τουμαρτυροςσουκαιαυτοςημηνεφεστωςκαισυνευδοκωντηαναιρεσειαυτουφυλασσων† ταιματιατωναναιρουντωναυτον21 καιειπενπροςμεπορευουοτιεγωειςεθνημακρανεξαποστελωσε22 ηκουονδεαυτουαχριτουτουτουλογου

† 22:20 φυλασσων Variant: και φυλασσων

Page 396: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:23 396 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:24καιεπηραντηνφωνηναυτωνλεγοντεςαιρεαποτηςγηςτοντοιουτονουγαρκαθηκεναυτονζην23 κραζοντων‡ δεαυτωνκαιριπτουντωνταιματιακαικονιορτονβαλλοντωνειςτοναερα24 εκελευσεναυτονοχιλιαρχοςαγεσθαιεις

‡ 22:23 κραζοντων Variant: κραυγαζοντων

Page 397: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:25 397 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:26τηνπαρεμβοληνειπωνμαστιξινανεταζεσθαιαυτονιναεπιγνωδιηναιτιανουτωςεπεφωνουναυτω25ωςδεπροετεινεν§ αυτοντοιςιμασινειπενπροςτονεστωταεκατονταρχονοπαυλοςειανθρωπονρωμαιονκαιακατακριτονεξεστινυμινμαστιζειν26 ακουσας

§ 22:25 προετεινεν Variant: προετειναν

Page 398: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:27 398 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:28δεοεκατονταρχοςπροσελθωναπηγγειλεντωχιλιαρχωλεγωνορατιμελλειςποιεινογαρανθρωποςουτοςρωμαιοςεστιν27 προσελθωνδεοχιλιαρχοςειπεναυτωλεγεμοιεισυρωμαιοςειοδεεφηναι28 απεκριθητεοχιλιαρχος

Page 399: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:29 399 ΠΡΑΞΕΙΣ 22:29εγωπολλουκεφαλαιουτηνπολιτειανταυτηνεκτησαμηνοδεπαυλοςεφηεγωδεκαιγεγεννημαι29 ευθεωςουναπεστησαναπαυτουοιμελλοντεςαυτονανεταζεινκαιοχιλιαρχοςδεεφοβηθηεπιγνουςοτιρωμαιοςεστινκαιοτιηναυτονδεδεκως

Page 400: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 400 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:130 τηδεεπαυριονβουλομενοςγνωναιτοασφαλεςτοτικατηγορειταιπαρατωνιουδαιωνελυσεναυτοναποτωνδεσμωνκαιεκελευσενελθειντουςαρχιερειςκαιολοντοσυνεδριοναυτωνκαικαταγαγωντονπαυλονεστησενειςαυτους

231 ατενισας

Page 401: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:2 401 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:3δεοπαυλοςτωσυνεδριωειπενανδρεςαδελφοιεγωπασησυνειδησειαγαθηπεπολιτευμαιτωθεωαχριταυτηςτηςημερας2 οδεαρχιερευςανανιαςεπεταξεντοιςπαρεστωσιναυτωτυπτειναυτουτοστομα3 τοτεοπαυλοςπροςαυτονειπεντυπτειν

Page 402: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:4 402 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:5σεμελλειοθεοςτοιχεκεκονιαμενεκαισυκαθηκρινωνμεκατατοννομονκαιπαρανομωνκελευειςμετυπτεσθαι4 οιδεπαρεστωτεςειποντοναρχιερεατουθεουλοιδορεις5 εφητεοπαυλοςουκηδειναδελφοιοτιεστιναρχιερευς

Page 403: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6 403 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:6γεγραπταιγαραρχοντατουλαουσουουκερειςκακως6 γνουςδεοπαυλοςοτιτοενμεροςεστινσαδδουκαιωντοδεετερονφαρισαιωνεκραξενεντωσυνεδριωανδρεςαδελφοιεγωφαρισαιοςειμιυιοςφαρισαιουπεριελπιδοςκαιαναστασεως

Page 404: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:7 404 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:9νεκρωνεγωκρινομαι7 τουτοδεαυτουλαλησαντοςεγενετοστασιςτωνφαρισαιων* καιεσχισθητοπληθος8 σαδδουκαιοιμενγαρλεγουσινμηειναιαναστασινμηδεαγγελονμητεπνευμαφαρισαιοιδεομολογουσιντααμφοτερα9 εγενετοδεκραυγημεγαλη

* 23:7 φαρισαιων Variant: φαρισαιων και των σαδδουκαιων

Page 405: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:10 405 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:10καιανασταντεςοιγραμματειςτουμερουςτωνφαρισαιωνδιεμαχοντολεγοντεςουδενκακονευρισκομενεντωανθρωπωτουτωειδεπνευμαελαλησεναυτωηαγγελοςμηθεομαχωμεν10 πολληςδεγενομενηςστασεωςευλαβηθειςοχιλιαρχοςμηδιασπασθηοπαυλος

Page 406: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:11 406 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:11υπαυτωνεκελευσεντοστρατευμακαταβηναικαιαρπασαιαυτονεκμεσουαυτωναγειντεειςτηνπαρεμβολην11 τηδεεπιουσηνυκτιεπισταςαυτωοκυριοςειπενθαρσειπαυλεωςγαρδιεμαρτυρωταπεριεμουειςιερουσαλημουτωςσε

Page 407: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:12 407 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:14δεικαιειςρωμηνμαρτυρησαι12 γενομενηςδεημεραςποιησαντεςτινεςτωνιουδαιωνσυστροφηνανεθεματισανεαυτουςλεγοντεςμητεφαγεινμητεπιεινεωςουαποκτεινωσιντονπαυλον13 ησανδεπλειουςτεσσαρακονταοιταυτηντηνσυνωμοσιανπεποιηκοτες14 οιτινεςπροσελθοντεςτοιςαρχιερευσιν

Page 408: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 408 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15καιτοιςπρεσβυτεροιςειποναναθεματιανεθεματισαμενεαυτουςμηδενοςγευσασθαιεωςουαποκτεινωμεντονπαυλον15 νυνουνυμειςεμφανισατετωχιλιαρχωσυντωσυνεδριωοπωςαυριοναυτονκαταγαγη† προςυμαςωςμελλονταςδιαγινωσκεινακριβεστερονταπεριαυτου

† 23:15 αυτον καταγαγη Variant: καταγαγη αυτον

Page 409: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:16 409 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:17ημειςδεπροτουεγγισαιαυτονετοιμοιεσμεντουανελειναυτον16 ακουσαςδεουιοςτηςαδελφηςπαυλουτοενεδρονπαραγενομενοςκαιεισελθωνειςτηνπαρεμβοληναπηγγειλεντωπαυλω17 προσκαλεσαμενοςδεοπαυλοςενατωνεκατονταρχωνεφητον

Page 410: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:18 410 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:19νεανιαντουτοναπαγαγεπροςτονχιλιαρχονεχειγαρτιαπαγγειλαιαυτω18 ομενουνπαραλαβωναυτονηγαγενπροςτονχιλιαρχονκαιφησινοδεσμιοςπαυλοςπροσκαλεσαμενοςμεηρωτησεντουτοντοννεανιαναγαγεινπροςσεεχοντατιλαλησαισοι19 επιλαβομενος

Page 411: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:20 411 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:20δετηςχειροςαυτουοχιλιαρχοςκαιαναχωρησαςκατιδιανεπυνθανετοτιεστινοεχειςαπαγγειλαιμοι20 ειπενδεοτιοιιουδαιοισυνεθεντοτουερωτησαισεοπωςαυριονειςτοσυνεδριονκαταγαγηςτονπαυλονωςμελλοντα‡ τι

‡ 23:20 μελλοντα Variant: μελλοντες

Page 412: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:21 412 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:22ακριβεστερονπυνθανεσθαιπεριαυτου21 συουνμηπεισθηςαυτοιςενεδρευουσινγαραυτονεξαυτωνανδρεςπλειουςτεσσαρακονταοιτινεςανεθεματισανεαυτουςμητεφαγεινμητεπιεινεωςουανελωσιναυτονκαινυνετοιμοιεισινπροσδεχομενοιτηναποσουεπαγγελιαν22 ο

Page 413: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23 413 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:23μενουνχιλιαρχοςαπελυσεντοννεανιανπαραγγειλαςμηδενιεκλαλησαιοτιταυταενεφανισαςπροςμε23 καιπροσκαλεσαμενοςδυοτιναςτωνεκατονταρχωνειπενετοιμασατεστρατιωταςδιακοσιουςοπωςπορευθωσινεωςκαισαρειαςκαιιππειςεβδομηκοντακαιδεξιολαβουςδιακοσιουςαποτριτηςωρας

Page 414: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:24 414 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:27τηςνυκτος24 κτηνητεπαραστησαιιναεπιβιβασαντεςτονπαυλονδιασωσωσινπροςφηλικατονηγεμονα25 γραψαςεπιστοληνπεριεχουσαντοντυποντουτον26 κλαυδιοςλυσιαςτωκρατιστωηγεμονιφηλικιχαιρειν27 τονανδρατουτονσυλληφθενταυποτωνιουδαιωνκαιμελλοντααναιρεισθαιυπ

Page 415: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:28 415 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:29αυτωνεπισταςσυντωστρατευματιεξειλομηναυτονμαθωνοτιρωμαιοςεστιν28 βουλομενοςδεγνωναιτηναιτιανδιηνενεκαλουναυτωκατηγαγοναυτονειςτοσυνεδριοναυτων29 ονευρονεγκαλουμενονπεριζητηματωντουνομουαυτωνμηδεναξιονθανατουη

Page 416: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:30 416 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:31δεσμωνεγκλημαεχοντα30 μηνυθεισηςδεμοιεπιβουληςειςτονανδραμελλεινεσεσθαιυποτωνιουδαιωνεξαυτηςεπεμψαπροςσεπαραγγειλαςκαιτοιςκατηγοροιςλεγεινταπροςαυτονεπισουερρωσο31 οιμενουνστρατιωταικατατοδιατεταγμενοναυτοις

Page 417: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:32 417 ΠΡΑΞΕΙΣ 23:33

αναλαβοντεςτονπαυλονηγαγονδιατηςνυκτοςειςτηναντιπατριδα32 τηδεεπαυριονεασαντεςτουςιππειςπορευεσθαισυναυτωυπεστρεψανειςτηνπαρεμβολην33 οιτινεςεισελθοντεςειςτηνκαισαρειανκαιαναδοντεςτηνεπιστοληντωηγεμονιπαρεστησανκαιτονπαυλον

Page 418: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:34 418 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:1αυτω34 αναγνουςδεοηγεμωνκαιεπερωτησαςεκποιαςεπαρχιαςεστινκαιπυθομενοςοτιαποκιλικιας35 διακουσομαισουεφηοτανκαιοικατηγοροισουπαραγενωνταιεκελευσεντεαυτονεντωπραιτωριωηρωδουφυλασσεσθαι

241 μεταδεπεντε

Page 419: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:2 419 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:2ημεραςκατεβηοαρχιερευςανανιαςμετατωνπρεσβυτερωνκαιρητοροςτερτυλλουτινοςοιτινεςενεφανισαντωηγεμονικατατουπαυλου2 κληθεντοςδεαυτουηρξατοκατηγορεινοτερτυλλοςλεγωνπολληςειρηνηςτυγχανοντεςδιασουκαικατορθωματωνγινομενωντωεθνειτουτω

Page 420: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:3 420 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:5διατηςσηςπρονοιας3 παντητεκαιπανταχουαποδεχομεθακρατιστεφηλιξμεταπασηςευχαριστιας4 ιναδεμηεπιπλειονσεεγκοπτωπαρακαλωακουσαισεημωνσυντομωςτησηεπιεικεια5 ευροντεςγαρτονανδρατουτονλοιμονκαικινουνταστασιν

Page 421: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:6 421 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:8

πασιντοιςιουδαιοιςτοιςκατατηνοικουμενηνπρωτοστατηντετηςτωνναζωραιωναιρεσεως6 οςκαιτοιερονεπειρασενβεβηλωσαιονκαιεκρατησαμεν* 7 8 παρουδυνησηαυτοςανακριναςπεριπαντωντουτωνεπιγνωναιωνημειςκατηγορουμεν

* 24:6 εκρατησαμεν Variant: εκρατησαμεν και κατα τον ημετερον νομονηθελησαμεν κριναι (24:7) παρελθων δε λυσιας ο χιλιαρχος μετα πολληςβιας εκ των χειρων ημων απηγαγεν (24:8) κελευσας τους κατηγορους αυτουερχεσθαι επι σου OR επι σε

Page 422: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:9 422 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:11αυτου9 συνεπεθεντοδεκαιοιιουδαιοιφασκοντεςταυταουτωςεχειν10 απεκριθηδεοπαυλοςνευσαντοςαυτωτουηγεμονοςλεγεινεκπολλωνετωνοντασεκριτηντωεθνειτουτωεπισταμενοςευθυμοτερονταπεριεμαυτουαπολογουμαι11 δυναμενουσουγνωναιοτι

Page 423: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:12 423 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:13ουπλειουςεισινμοιημεραιδεκαδυοαφηςανεβηνπροσκυνησωνενιερουσαλημ12 καιουτεεντωιερωευρονμεπροςτιναδιαλεγομενονηεπισυστασινποιουνταοχλουουτεενταιςσυναγωγαιςουτεκατατηνπολιν13 ουτεπαραστησαιμεδυνανται

Page 424: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:14 424 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:15περιωννυνκατηγορουσινμου14 ομολογωδετουτοσοιοτικατατηνοδονηνλεγουσιναιρεσινουτωςλατρευωτωπατρωωθεωπιστευωνπασιντοιςκατατοννομονκαιτοιςπροφηταιςγεγραμμενοις15 ελπιδαεχωνειςτονθεονηνκαι

Page 425: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:16 425 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:17αυτοιουτοιπροσδεχονταιαναστασινμελλεινεσεσθαινεκρωνδικαιωντεκαιαδικων16 εντουτωδεαυτοςασκωαπροσκοπονσυνειδησινεχωνπροςτονθεονκαιτουςανθρωπουςδιαπαντος17 διετωνδεπλειονωνπαρεγενομηνελεημοσυναςποιησωνειςτοεθνοςμου

Page 426: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:18 426 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:20καιπροσφορας18 ενοιςευρονμεηγνισμενονεντωιερωουμεταοχλουουδεμεταθορυβουτινεςαποτηςασιαςιουδαιοι19 ουςδειεπισουπαρειναικαικατηγορεινειτιεχοιενπροςμε20 ηαυτοιουτοιειπατωσαντι

Page 427: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:21 427 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:22ευρονενεμοιαδικημασταντοςμουεπιτουσυνεδριου21 ηπεριμιαςταυτηςφωνηςηςεκραξαεστωςεναυτοιςοτιπεριαναστασεωςνεκρωνεγωκρινομαισημερονυφυμων22 ακουσαςδεταυταοφηλιξανεβαλετοαυτουςακριβεστερονειδωςτα

Page 428: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:23 428 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:24περιτηςοδουειπωνοτανλυσιαςοχιλιαρχοςκαταβηδιαγνωσομαιτακαθυμας23 διαταξαμενοςτετωεκατονταρχητηρεισθαιτονπαυλονεχειντεανεσινκαιμηδενακωλυειντωνιδιωναυτουυπηρετεινηπροσερχεσθαιαυτω24 μεταδεημεραςτιναςπαραγενομενος

Page 429: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:25 429 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:25οφηλιξσυνδρουσιλλητηγυναικιουσηιουδαιαμετεπεμψατοτονπαυλονκαιηκουσεναυτουπεριτηςειςχριστονπιστεως25 διαλεγομενουδεαυτουπεριδικαιοσυνηςκαιεγκρατειαςκαιτουκριματοςτουμελλοντοςεσεσθαιεμφοβοςγενομενοςοφηλιξαπεκριθητο

Page 430: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 24:26 430 ΠΡΑΞΕΙΣ 24:27νυνεχονπορευουκαιρονδεμεταλαβωνμετακαλεσομαισε26 αμακαιελπιζωνοτιχρηματαδοθησεταιαυτωυποτουπαυλουοπωςλυσηαυτονδιοκαιπυκνοτεροναυτονμεταπεμπομενοςωμιλειαυτω27 διετιαςδεπληρωθεισηςελαβενδιαδοχονοφηλιξπορκιονφηστον

Page 431: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:1 431 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:2θελωντεχαριταςκαταθεσθαιτοιςιουδαιοιςοφηλιξκατελιπεντονπαυλονδεδεμενον

251φηστοςουνεπιβαςτηεπαρχιαμετατρειςημεραςανεβηειςιεροσολυμααποκαισαρειας2 ενεφανισανδεαυτωοαρχιερευςκαιοιπρωτοιτωνιουδαιωνκατα

Page 432: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:3 432 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:5τουπαυλουκαιπαρεκαλουναυτον3 αιτουμενοιχαρινκαταυτουοπωςμεταπεμψηταιαυτονειςιερουσαλημενεδρανποιουντεςανελειναυτονκατατηνοδον4 ομενουνφηστοςαπεκριθητηρεισθαιτονπαυλονενκαισαρειαεαυτονδεμελλεινενταχειεκπορευεσθαι5 οι

Page 433: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:6 433 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:7ουνδυνατοιενυμινφησινσυγκαταβαντεςειτιεστινεντωανδριτουτωκατηγορειτωσαναυτου6 διατριψαςδεεναυτοιςημεραςπλειουςηδεκακαταβαςειςκαισαρειαντηεπαυριονκαθισαςεπιτουβηματοςεκελευσεντονπαυλοναχθηναι7 παραγενομενουδε

Page 434: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:8 434 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:8αυτουπεριεστησανοιαποιεροσολυμωνκαταβεβηκοτεςιουδαιοιπολλακαιβαρεααιτιωματα* φεροντεςκατατουπαυλουαουκισχυοναποδειξαι8 απολογουμενουαυτουοτιουτεειςτοννομοντωνιουδαιωνουτεειςτοιερονουτεειςκαισαρατι

* 25:7 αιτιωματα Variant: αιτιαματα

Page 435: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:9 435 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:10ημαρτον9 οφηστοςδετοιςιουδαιοιςθελωνχαρινκαταθεσθαιαποκριθειςτωπαυλωειπενθελειςειςιεροσολυμααναβαςεκειπεριτουτωνκρινεσθαιεπεμου10 ειπενδεοπαυλοςεπιτουβηματοςκαισαροςεστωςειμιουμεδεικρινεσθαι

Page 436: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:11 436 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:12ιουδαιουςουδενηδικησαωςκαισυκαλλιονεπιγινωσκεις11 ειμενγαραδικωκαιαξιονθανατουπεπραχατιουπαραιτουμαιτοαποθανεινειδεουδενεστινωνουτοικατηγορουσινμουουδειςμεδυναταιαυτοιςχαρισασθαικαισαραεπικαλουμαι12 τοτεο

Page 437: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:13 437 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:14φηστοςσυλλαλησαςμετατουσυμβουλιουαπεκριθηκαισαραεπικεκλησαιεπικαισαραπορευση13 ημερωνδεδιαγενομενωντινωναγριππαςοβασιλευςκαιβερνικηκατηντησανειςκαισαρειανασπασαμενοι† τονφηστον14ωςδεπλειουςημεραςδιετριβεν‡ εκειοφηστοςτω

† 25:13 ασπασαμενοι Variant: ασπασομενοι ‡ 25:14 διετριβεν Variant:διετριβον

Page 438: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:15 438 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:16βασιλειανεθετοτακατατονπαυλονλεγωνανηρτιςεστινκαταλελειμμενοςυποφηλικοςδεσμιος15 περιουγενομενουμουειςιεροσολυμαενεφανισανοιαρχιερειςκαιοιπρεσβυτεροιτωνιουδαιωναιτουμενοικαταυτουδικην16 προςουςαπεκριθηνοτιουκεστιν

Page 439: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:17 439 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:17εθοςρωμαιοιςχαριζεσθαιτιναανθρωπονειςαπωλειανπρινηοκατηγορουμενοςκαταπροσωπονεχοιτουςκατηγορουςτοποντεαπολογιαςλαβοιπεριτουεγκληματος17 συνελθοντωνουναυτωνενθαδεαναβοληνμηδεμιανποιησαμενοςτηεξηςκαθισαςεπιτουβηματοςεκελευσααχθηναι

Page 440: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:18 440 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:20τονανδρα18 περιουσταθεντεςοικατηγοροιουδεμιαναιτιανεπεφερονωνυπενοουνεγω19 ζητηματαδετιναπεριτηςιδιαςδεισιδαιμονιαςειχονπροςαυτονκαιπεριτινοςιησουτεθνηκοτοςονεφασκενοπαυλοςζην20 απορουμενοςδεεγωτην

Page 441: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:21 441 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:22περιτουτουζητησινελεγονειβουλοιτοπορευεσθαιειςιερουσαλημκακεικρινεσθαιπεριτουτων21 τουδεπαυλουεπικαλεσαμενουτηρηθηναιαυτονειςτηντουσεβαστουδιαγνωσινεκελευσατηρεισθαιαυτονεωςουπεμψωαυτονπροςκαισαρα22 αγριππαςδεπροςτονφηστον

Page 442: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:23 442 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:23εφηεβουλομηνκαιαυτοςτουανθρωπουακουσαιοδεαυριονφησινακουσηαυτου23 τηουνεπαυριονελθοντοςτουαγριππακαιτηςβερνικηςμεταπολληςφαντασιαςκαιεισελθοντωνειςτοακροατηριονσυντετοιςχιλιαρχοιςκαιανδρασιντοιςκατ

Page 443: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24 443 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:24εξοχηνουσιντηςπολεωςκαικελευσαντοςτουφηστουηχθηοπαυλος24 καιφησινοφηστοςαγριππαβασιλευκαιπαντεςοισυμπαροντεςημινανδρες θεωρειτε 2334 5719 2334 5720 V-PAI-2P 2334

5720 τουτονπεριουπαντοπληθοςτωνιουδαιωνενετυχονμοιεντειεροσολυμοιςκαιενθαδε

Page 444: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:25 444 ΠΡΑΞΕΙΣ 25:26επιβοωντεςμηδεινζηναυτονμηκετι25 εγωδεκαταλαβομενοςμηδεναξιονθανατουαυτονπεπραχεναικαιαυτουδετουτουεπικαλεσαμενουτονσεβαστονεκριναπεμπειναυτον26 περιουασφαλεςτιγραψαιτωκυριωουκεχωδιοπροηγαγοναυτονεφυμων

Page 445: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 25:27 445 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:1καιμαλισταεπισουβασιλευαγριππαοπωςτηςανακρισεωςγενομενηςσχωτιγραψαι27 αλογονγαρμοιδοκειπεμπονταδεσμιονμηκαιταςκαταυτουαιτιαςσημαναι

261 αγριππαςδεπροςτονπαυλονεφηεπιτρεπεταισοιυπερσεαυτου

Page 446: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:2 446 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:3λεγειντοτεοπαυλοςαπελογειτοεκτειναςτηνχειρα2 περιπαντωνωνεγκαλουμαιυποιουδαιωνβασιλευαγριππαηγημαιεμαυτονμακαριονεπισουμελλωναπολογεισθαισημερον3 μαλισταγνωστηνοντασεπαντωντωνκαταιουδαιουςηθων* τεκαιζητηματων

* 26:3 ηθων Variant: εθων

Page 447: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 447 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:5διοδεομαισουμακροθυμωςακουσαιμου4 τηνμενουνβιωσινμουτηνεκνεοτητοςτηναπαρχηςγενομενηνεντωεθνειμουενιεροσολυμοιςισασινπαντεςοιιουδαιοι5 προγινωσκοντεςμεανωθενεανθελωσινμαρτυρεινοτικατατηνακριβεστατηναιρεσιν

Page 448: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:6 448 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:7τηςημετεραςθρησκειαςεζησαφαρισαιος6 καινυνεπελπιδιτηςπροςτουςπατεραςεπαγγελιαςγενομενηςυποτουθεουεστηκακρινομενος7 ειςηντοδωδεκαφυλονημωνενεκτενειανυκτακαιημερανλατρευονελπιζεικαταντησαιπεριηςελπιδοςεγκαλουμαι

Page 449: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:8 449 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:10βασιλευαγριππαυποιουδαιων8 τιαπιστονκρινεταιπαρυμινειοθεοςνεκρουςεγειρει9 εγωμενουνεδοξαεμαυτωπροςτοονομαιησουτουναζωραιουδεινπολλαεναντιαπραξαι10 οκαιεποιησαενιεροσολυμοιςκαιπολλουςτωναγιωνεγω

Page 450: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:11 450 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:12φυλακαιςκατεκλεισατηνπαρατωναρχιερεωνεξουσιανλαβωναναιρουμενωντεαυτωνκατηνεγκαψηφον11 καικαταπασαςταςσυναγωγαςπολλακιςτιμωρωναυτουςηναγκαζονβλασφημεινπερισσωςτεεμμαινομενοςαυτοιςεδιωκονεωςκαιειςταςεξωπολεις12 ενοιςκαι

Page 451: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:13 451 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:14πορευομενοςειςτηνδαμασκονμετεξουσιαςκαιεπιτροπηςτηςπαρατωναρχιερεων13 ημεραςμεσηςκατατηνοδονειδονβασιλευουρανοθενυπερτηνλαμπροτητατουηλιουπεριλαμψανμεφωςκαιτουςσυνεμοιπορευομενους14 παντωνδεκαταπεσοντωνημωνεις

Page 452: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15 452 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:15τηνγηνηκουσαφωνηνλαλουσανπροςμεκαιλεγουσαντηεβραιδιδιαλεκτωσαουλσαουλτιμεδιωκειςσκληρονσοιπροςκεντραλακτιζειν15 εγωδεειποντιςεικυριεοδεειπενεγωειμιιησουςονσυδιωκεις

Page 453: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:16 453 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:1816 αλλααναστηθικαιστηθιεπιτουςποδαςσουειςτουτογαρωφθηνσοιπροχειρισασθαισευπηρετηνκαιμαρτυραωντεειδεςωντεοφθησομαισοι17 εξαιρουμενοςσεεκτουλαουκαιτωνεθνωνειςουςεγωσεαποστελλω18 ανοιξαι

Page 454: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:19 454 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:19οφθαλμουςαυτωντουυποστρεψαι† αποσκοτουςειςφωςκαιτηςεξουσιαςτουσαταναεπιτονθεοντουλαβειναυτουςαφεσιναμαρτιωνκαικληρονεντοιςηγιασμενοιςπιστειτηειςεμε19 οθενβασιλευαγριππαουκεγενομηναπειθηςτη

† 26:18 υποστρεψαι Variant: επιστρεψαι

Page 455: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:20 455 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:21ουρανιωοπτασια20 αλλατοιςενδαμασκωπρωτονκαιιεροσολυμοιςειςπασαντετηνχωραντηςιουδαιαςκαιτοιςεθνεσιναπαγγελλωνμετανοεινκαιεπιστρεφεινεπιτονθεοναξιατηςμετανοιαςεργαπρασσοντας21 ενεκατουτωνοιιουδαιοιμε‡ συλλαβομενοι

‡ 26:21 οι ιουδαιοι με Variant: με οι ιουδαιοι

Page 456: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:22 456 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:23εντωιερωεπειρωντοδιαχειρισασθαι22 επικουριαςουντυχωντηςπαρατουθεουαχριτηςημεραςταυτηςεστηκαμαρτυρομενοςμικρωτεκαιμεγαλωουδενεκτοςλεγωνωντεοιπροφηταιελαλησανμελλοντωνγινεσθαικαιμωυσης23 ειπαθητοςοχριστος

Page 457: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:24 457 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:25ειπρωτοςεξαναστασεωςνεκρωνφωςμελλεικαταγγελλειντωλαωκαιτοιςεθνεσιν24 ταυταδεαυτουαπολογουμενουοφηστοςμεγαλητηφωνηεφημαινηπαυλεταπολλασεγραμματαειςμανιανπεριτρεπει25 οδεουμαινομαιφησινκρατιστε

Page 458: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 458 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:27φηστεαλλααληθειαςκαισωφροσυνηςρηματααποφθεγγομαι26 επισταταιγαρπεριτουτωνοβασιλευςπροςονκαιπαρρησιαζομενοςλαλωλανθανεινγαραυτοντιτουτωνουπειθομαιουδενουγαρενγωνιαπεπραγμενοντουτο27 πιστευειςβασιλευαγριππατοιςπροφηταιςοιδα

Page 459: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:28 459 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:29οτιπιστευεις28 οδεαγριππαςπροςτονπαυλονεφηενολιγωμεπειθειςχριστιανονγενεσθαι29 οδεπαυλοςειπενευξαιμηναντωθεωκαιενολιγωκαιενπολλωουμονονσεαλλακαιπανταςτουςακουονταςμουσημερον

Page 460: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:30 460 ΠΡΑΞΕΙΣ 26:31γενεσθαιτοιουτουςοποιοςκαγωειμιπαρεκτοςτωνδεσμωντουτων30 καιταυταειποντοςαυτουανεστηοβασιλευςκαιοηγεμωνητεβερνικηκαιοισυγκαθημενοιαυτοις31 καιαναχωρησαντεςελαλουνπροςαλληλουςλεγοντεςοτιουδενθανατουαξιονηδεσμων

Page 461: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:32 461 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:1πρασσειοανθρωποςουτος32 αγριππαςδετωφηστωεφηαπολελυσθαιεδυνατοοανθρωποςουτοςειμηεπεκεκλητοκαισαρα

271ωςδεεκριθητουαποπλεινημαςειςτηνιταλιανπαρεδιδουντοντεπαυλονκαιτιναςετερουςδεσμωταςεκατονταρχη

Page 462: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:2 462 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:3ονοματιιουλιωσπειρηςσεβαστης2 επιβαντεςδεπλοιωαδραμυττηνωμελλοντεςπλειντουςκατατηνασιαντοπουςανηχθημενοντοςσυνημιναρισταρχουμακεδονοςθεσσαλονικεως3 τητεετερακατηχθημενειςσιδωναφιλανθρωπωςτεοιουλιοςτωπαυλωχρησαμενοςεπετρεψενπρος

Page 463: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:4 463 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:6τουςφιλουςπορευθενταεπιμελειαςτυχειν4 κακειθεναναχθεντεςυπεπλευσαμεντηνκυπρονδιατοτουςανεμουςειναιεναντιους5 τοτεπελαγοςτοκατατηνκιλικιανκαιπαμφυλιανδιαπλευσαντεςκατηλθομενειςμυρατηςλυκιας6 κακειευρωνοεκατονταρχοςπλοιοναλεξανδρινον

Page 464: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:7 464 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:8πλεονειςτηνιταλιανενεβιβασενημαςειςαυτο7 ενικαναιςδεημεραιςβραδυπλοουντεςκαιμολιςγενομενοικατατηνκνιδονμηπροσεωντοςημαςτουανεμουυπεπλευσαμεντηνκρητηνκατασαλμωνην8 μολιςτεπαραλεγομενοιαυτηνηλθομενειςτοποντινακαλουμενον

Page 465: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:9 465 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:10καλουςλιμεναςωεγγυςηνπολιςλασαια9 ικανουδεχρονουδιαγενομενουκαιοντοςηδηεπισφαλουςτουπλοοςδιατοκαιτηννηστειανηδηπαρεληλυθεναιπαρηνειοπαυλος10 λεγωναυτοιςανδρεςθεωρωοτιμεταυβρεωςκαιπολληςζημιας

Page 466: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:11 466 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:12ουμονοντουφορτιουκαιτουπλοιουαλλακαιτωνψυχωνημωνμελλεινεσεσθαιτονπλουν11 οδεεκατονταρχης* τωκυβερνητηκαιτωναυκληρωεπειθετομαλλονητοιςυποτουπαυλουλεγομενοις12 ανευθετουδετουλιμενος

* 27:11 εκατονταρχης Variant: εκατονταρχος

Page 467: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:13 467 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:14υπαρχοντοςπροςπαραχειμασιανοιπλειουςεθεντοβουληναναχθηναικακειθενειπωςδυναιντοκαταντησαντεςειςφοινικαπαραχειμασαιλιμενατηςκρητηςβλεποντακαταλιβακαικαταχωρον13 υποπνευσαντοςδενοτουδοξαντεςτηςπροθεσεωςκεκρατηκεναιαραντεςασσονπαρελεγοντοτηνκρητην14 μετ

Page 468: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:15 468 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:17ουπολυδεεβαλενκαταυτηςανεμοςτυφωνικοςοκαλουμενοςευροκλυδων15 συναρπασθεντοςδετουπλοιουκαιμηδυναμενουαντοφθαλμειντωανεμωεπιδοντεςεφερομεθα16 νησιονδετιυποδραμοντεςκαλουμενονκλαυδηνμολιςισχυσαμενπερικρατειςγενεσθαιτηςσκαφης17 ηναραντες

Page 469: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:18 469 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:20βοηθειαιςεχρωντουποζωννυντεςτοπλοιονφοβουμενοιτεμηειςτηνσυρτηνεκπεσωσινχαλασαντεςτοσκευοςουτωςεφεροντο18 σφοδρωςδεχειμαζομενωνημωντηεξηςεκβοληνεποιουντο19 καιτητριτηαυτοχειρεςτηνσκευηντουπλοιουερριψαμεν20 μητεδεηλιουμητε

Page 470: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21 470 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:21αστρωνεπιφαινοντωνεπιπλειοναςημεραςχειμωνοςτεουκολιγουεπικειμενουλοιπονπεριηρειτοπασαελπιςτουσωζεσθαιημας21 πολληςδεασιτιαςυπαρχουσηςτοτεσταθειςοπαυλοςενμεσωαυτωνειπενεδειμενωανδρεςπειθαρχησανταςμοιμηαναγεσθαιαπο

Page 471: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:22 471 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:23τηςκρητηςκερδησαιτετηνυβρινταυτηνκαιτηνζημιαν22 καιτανυνπαραινωυμαςευθυμειναποβοληγαρψυχηςουδεμιαεσταιεξυμωνπληντουπλοιου23 παρεστηγαρμοιταυτητηνυκτιαγγελοςτουθεουουειμιω

Page 472: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:24 472 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:26καιλατρευω24 λεγωνμηφοβουπαυλεκαισαρισεδειπαραστηναικαιιδουκεχαρισταισοιοθεοςπανταςτουςπλεονταςμετασου25 διοευθυμειτεανδρεςπιστευωγαρτωθεωοτιουτωςεσταικαθοντροπονλελαληταιμοι26 ειςνησον

Page 473: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:27 473 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:28δετιναδειημαςεκπεσειν27ωςδετεσσαρεσκαιδεκατηνυξεγενετοδιαφερομενωνημωνεντωαδριακαταμεσοντηςνυκτοςυπενοουνοιναυταιπροσαγειντινααυτοιςχωραν28 καιβολισαντεςευρονοργυιαςεικοσιβραχυδεδιαστησαντεςκαιπαλινβολισαντεςευρον

Page 474: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:29 474 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:30

οργυιαςδεκαπεντε29φοβουμενοιτεμηπωςειςτραχειςτοπουςεκπεσωμενεκπρυμνηςριψαντεςαγκυραςτεσσαραςηυχοντοημερανγενεσθαι30 τωνδεναυτωνζητουντωνφυγεινεκτουπλοιουκαιχαλασαντωντηνσκαφηνειςτηνθαλασσανπροφασειωςεκπρωραςμελλοντωναγκυρας

Page 475: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:31 475 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:33εκτεινειν31 ειπενοπαυλοςτωεκατονταρχηκαιτοιςστρατιωταιςεανμηουτοιμεινωσινεντωπλοιωυμειςσωθηναιουδυνασθε32 τοτεοιστρατιωταιαπεκοψαντασχοινιατηςσκαφηςκαιειασαναυτηνεκπεσειν33 αχριδεουημελλεν† ημερα

† 27:33 ημελλεν Variant: εμελλεν

Page 476: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:34 476 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:35γινεσθαιπαρεκαλειοπαυλοςαπανταςμεταλαβειντροφηςλεγωντεσσαρεσκαιδεκατηνσημερονημερανπροσδοκωντεςασιτοιδιατελειτεμηδενπροσλαβομενοι34 διοπαρακαλωυμαςπροσλαβειντροφηςτουτογαρπροςτηςυμετεραςσωτηριαςυπαρχειουδενοςγαρυμωνθριξεκτηςκεφαληςπεσειται35 ειπων

Page 477: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:36 477 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:38δεταυτακαιλαβωναρτονευχαριστησεντωθεωενωπιονπαντωνκαικλασαςηρξατοεσθιειν36 ευθυμοιδεγενομενοιπαντεςκαιαυτοιπροσελαβοντοτροφης37 ημενδεεντωπλοιωαιπασαιψυχαιδιακοσιαιεβδομηκονταεξ38 κορεσθεντεςδετης

Page 478: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:39 478 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:40‡ τροφηςεκουφιζοντοπλοιονεκβαλλομενοιτονσιτονειςτηνθαλασσαν39 οτεδεημεραεγενετοτηνγηνουκεπεγινωσκονκολπονδετινακατενοουνεχοντααιγιαλονειςονεβουλευσαντοειδυνατονεξωσαιτοπλοιον40 καιταςαγκυραςπεριελοντεςειων

‡ 27:38 της Variant: OMIT της

Page 479: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41 479 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:41ειςτηνθαλασσαναμαανεντεςταςζευκτηριαςτωνπηδαλιωνκαιεπαραντεςτοναρτεμονατηπνεουσηκατειχονειςτοναιγιαλον41 περιπεσοντεςδεειςτοπονδιθαλασσονεπωκειλαντηνναυνκαιημενπρωραερεισασαεμεινενασαλευτοςηδεπρυμναελυετο

Page 480: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:42 480 ΠΡΑΞΕΙΣ 27:43υποτηςβιαςτωνκυματων42 τωνδεστρατιωτωνβουληεγενετοινατουςδεσμωταςαποκτεινωσινμητιςεκκολυμβησαςδιαφυγη43 οδεεκατονταρχοςβουλομενοςδιασωσαιτονπαυλονεκωλυσεναυτουςτουβουληματοςεκελευσεντετουςδυναμενουςκολυμβαναπορριψανταςπρωτουςεπι

Page 481: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 27:44 481 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:2τηνγηνεξιεναι44 καιτουςλοιπουςουςμενεπισανισινουςδεεπιτινωντωναποτουπλοιουκαιουτωςεγενετοπανταςδιασωθηναιεπιτηνγην

281 καιδιασωθεντεςτοτεεπεγνωσανοτιμελιτηηνησοςκαλειται2 οι

Page 482: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:3 482 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:3δεβαρβαροιπαρειχονουτηντυχουσανφιλανθρωπιανημιναναψαντεςγαρπυρανπροσελαβοντοπανταςημαςδιατονυετοντονεφεστωτακαιδιατοψυχος3 συστρεψαντοςδετουπαυλουφρυγανωνπληθοςκαιεπιθεντοςεπιτηνπυρανεχιδναεκτηςθερμης

Page 483: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:4 483 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:4διεξελθουσα* καθηψεντηςχειροςαυτου4ωςδεειδονοιβαρβαροικρεμαμενοντοθηριονεκτηςχειροςαυτουελεγονπροςαλληλουςπαντωςφονευςεστινοανθρωποςουτοςονδιασωθενταεκτηςθαλασσηςηδικηζηνουκειασεν

* 28:3 διεξελθουσα Variant: εξελθουσα

Page 484: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:5 484 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:6

5 ομενουναποτιναξαςτοθηριονειςτοπυρεπαθενουδενκακον6 οιδεπροσεδοκωναυτονμελλεινπιμπρασθαιηκαταπιπτειναφνωνεκρονεπιπολυδεαυτωνπροσδοκωντωνκαιθεωρουντωνμηδενατοπονειςαυτονγινομενονμεταβαλλομενοιελεγονθεοναυτον

Page 485: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 485 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:8ειναι7 ενδετοιςπεριτοντοπονεκεινονυπηρχενχωριατωπρωτωτηςνησουονοματιποπλιωοςαναδεξαμενοςημαςτρειςημεραςφιλοφρονωςεξενισεν8 εγενετοδετονπατερατουποπλιουπυρετοιςκαιδυσεντεριασυνεχομενονκατακεισθαιπροςονοπαυλος

Page 486: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:9 486 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:11εισελθωνκαιπροσευξαμενοςεπιθειςταςχειραςαυτωιασατοαυτον9 τουτουουνγενομενουκαιοιλοιποιοιεχοντεςασθενειαςεντηνησωπροσηρχοντοκαιεθεραπευοντο10 οικαιπολλαιςτιμαιςετιμησανημαςκαιαναγομενοιςεπεθεντοταπροςτηνχρειαν11 μετα

Page 487: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:12 487 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:14δετρειςμηναςηχθημεν† ενπλοιωπαρακεχειμακοτιεντηνησωαλεξανδρινωπαρασημωδιοσκουροις12 καικαταχθεντεςειςσυρακουσαςεπεμειναμενημεραςτρεις13 οθενπεριελθοντεςκατηντησαμενειςρηγιονκαιμεταμιανημερανεπιγενομενουνοτουδευτεραιοιηλθομενειςποτιολους14 ου

† 28:11 ηχθημεν Variant: ανηχθημεν

Page 488: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:15 488 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:15ευροντεςαδελφουςπαρεκληθημενεπαυτοιςεπιμειναιημεραςεπτακαιουτωςειςτηνρωμηνηλθομεν15 κακειθενοιαδελφοιακουσαντεςταπεριημωνεξηλθονειςαπαντησινημιναχριαππιουφορουκαιτριωνταβερνωνουςιδωνοπαυλοςευχαριστησαςτωθεω

Page 489: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:16 489 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:17ελαβενθαρσος16 οτεδεηλθομενειςρωμηνοεκατονταρχοςπαρεδωκεντουςδεσμιουςτωστρατοπεδαρχη‡ τωδεπαυλωεπετραπημενεινκαθεαυτονσυντωφυλασσοντιαυτονστρατιωτη17 εγενετοδεμεταημεραςτρειςσυγκαλεσασθαιτονπαυλοντουςοντας

‡ 28:16 στρατοπεδαρχη Variant: στρατοπεδαρχω

Page 490: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:18 490 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:18τωνιουδαιωνπρωτουςσυνελθοντωνδεαυτωνελεγενπροςαυτουςανδρεςαδελφοιεγωουδενεναντιονποιησαςτωλαωητοιςεθεσιντοιςπατρωοιςδεσμιοςεξιεροσολυμωνπαρεδοθηνειςταςχειραςτωνρωμαιων18 οιτινεςανακριναντεςμεεβουλοντοαπολυσαιδια

Page 491: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:19 491 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:20τομηδεμιαναιτιανθανατουυπαρχεινενεμοι19 αντιλεγοντωνδετωνιουδαιωνηναγκασθηνεπικαλεσασθαικαισαραουχωςτουεθνουςμουεχωντικατηγορησαι20 διαταυτηνουντηναιτιανπαρεκαλεσαυμαςιδεινκαιπροσλαλησαιενεκενγαρτηςελπιδοςτουισραηλ

Page 492: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:21 492 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:22τηναλυσινταυτηνπερικειμαι21 οιδεπροςαυτονειπονημειςουτεγραμματαπερισουεδεξαμεθααποτηςιουδαιαςουτεπαραγενομενοςτιςτωναδελφωναπηγγειλενηελαλησεντιπερισουπονηρον22 αξιουμενδεπαρασουακουσαιαφρονειςπερι

Page 493: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:23 493 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:23μενγαρτηςαιρεσεωςταυτηςγνωστονεστινημινοτιπανταχουαντιλεγεται23 ταξαμενοιδεαυτωημερανηκονπροςαυτονειςτηνξενιανπλειονεςοιςεξετιθετοδιαμαρτυρομενοςτηνβασιλειαντουθεουπειθωντεαυτουςταπεριτουιησουαποτε

Page 494: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:24 494 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:25τουνομουμωυσεωςκαιτωνπροφητωναποπρωιεωςεσπερας24 καιοιμενεπειθοντοτοιςλεγομενοιςοιδεηπιστουν25 ασυμφωνοιδεοντεςπροςαλληλουςαπελυοντοειποντοςτουπαυλουρημαενοτικαλωςτοπνευματοαγιονελαλησενδια

Page 495: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:26 495 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:27ησαιουτουπροφητουπροςτουςπατεραςημων26 λεγονπορευθητιπροςτονλαοντουτονκαιειπονακοηακουσετεκαιουμησυνητεκαιβλεποντεςβλεψετεκαιουμηιδητε27 επαχυνθηγαρηκαρδιατουλαουτουτουκαιτοιςωσιν

Page 496: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:28 496 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:28βαρεωςηκουσανκαιτουςοφθαλμουςαυτωνεκαμμυσανμηποτειδωσιντοιςοφθαλμοιςκαιτοιςωσινακουσωσινκαιτηκαρδιασυνωσινκαιεπιστρεψωσινκαιιασομαι§ αυτους28 γνωστονουνεστωυμινοτιτοιςεθνεσιναπεσταλητοσωτηριοντουθεου

§ 28:27 ιασομαι Variant: ιασωμαι

Page 497: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:29 497 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:31αυτοικαιακουσονται29 καιταυτααυτουειποντοςαπηλθονοιιουδαιοιπολληνεχοντεςενεαυτοιςσυζητησιν30 εμεινενδεοπαυλοςδιετιανοληνενιδιωμισθωματικαιαπεδεχετοπανταςτουςεισπορευομενουςπροςαυτον31 κηρυσσωντηνβασιλειαντουθεουκαιδιδασκων

Page 498: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:31 498 ΠΡΑΞΕΙΣ 28:31ταπεριτουκυριουιησουχριστουμεταπασηςπαρρησιαςακωλυτως

Page 499: ΠΡΑΞΕΙΣ - World English Bibleκαι ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ ελπιδι 27οτι ουκ

499Η Καινή Διαθήκη

The Greek New Testament according to the Byzantine Text form.2000 Revision.

Public DomainLanguage: Ελληνική (Greek, Ancient)Dialect: KoineTranslation by: Maurice A. Robinson and William G. Pierpont

This public domain Bible translation is brought to you courtesy of eBible.org. If youwould like tomake a donation to help keep free Bible access like this going, please visithttps://eBible.org/give.php.2014-04-25PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Jan 2020 from source files dated 11 Jan2020b320f4f6-a7ea-551a-b958-9885c39d847e