Web viewUna carga puntual q que se encuentra en un punto A es trasladada a un punto B, siendo el...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Web viewUna carga puntual q que se encuentra en un punto A es trasladada a un punto B, siendo el...

BLOQUE IV / BLOC IV

INTERACCI ELECTROMAGNTICA

Junio 2000/ Juny 2000

Bloc IV- Problemes

Opci A

Un dipol elctric est format per dues crregues putuals de 2 C y -2 C, separades entre si 6 cm. Calculeu el camp i el potencial elctric:

1. En un punt de la mediatriu del segment que les uneix, distant 5 cm de cada crrega.

2. En un punt situat en la prolongaci del segment que les uneix i a 2 cm de la crrega positiva.

Dada: K = 9109 S.I.

Opci B

Un electr entra amb velocitat constant v = 10 j m/s en una regi de l'espai on hi ha un camp elctric uniforme E = 20 k N/C i un camp magntic uniforme B = B0 i T. Es demana:

1. Dibuixeu les forces que actuen sobre l'electr (direcci i sentit), en l'instant en qu entra en la regi en qu hi ha els camps elctric i magntic.

2. Calculeu el valor de B0 perqu el moviment de l'electr siga rectilini i uniforme.

Nota: No tingueu en compte el camp gravitatori.

Septiembre 2000/ Setembre 2000

Bloc IV - Qestions

Opci A

Concepte de lnia de camp. Diferncies entre les lnies del camp electrosttic i del camp magntic, proposeu un exemple per cadascun d'ells.

Opci B

1. Pot ser nulla la fora magntica que s'exerceix sobre una partcula carregada que es mou dins d'un camp magntic?

2. Pot ser nulla la fora elctrica que s'exerceix sobre una partcula carregada que es mou dins d'un camp elctric?

Justifiqueu les respostes.

Junio 2001/ Juny 2001

Bloc IV - Qestions

Opci A

Un fil conductor rectilini i longitud infinita, est situat sobre l'eix OZ, i per ell circula un corrent continu d'intensitat I, en sentit positiu de l'esmentat eix. Una partcula amb crrega positva Q, es desplaa amb velocitat v sobre l'eix OX, en sentit positiu d'aquest. Determineu la direcci i sentit de la fora magntica que actua sobre la partcula.

Opci B

Descriviu el procs de generaci d'un corrent altern en una espira. Enuncieu la llei en qu es fonamenta.

Septiembre 2001/ Setembre 2001

Bloc IV Problemes

Opci A

Una crrega de -3 C est localitzada en el origen de coordenades; una segona crrega de 4C est localitzada a 20 cm de la pimera, sobre l'eix OX positiu, i una tercera crrega Q est situada a 32 cm de la primera sobre l'eix OX positiu. La fora total que actua sobre la crrega de 4 C s de 120 N en la direcci positiva de lix OX. Determineu el valor de la crrega Q. Dada: K = 9109 S.I.

Opci B

L'espira rectangular mostrada en la figura, t un dels seus costats mbil i es troba a l'interior d'un camp magntic uniforme, perpendicular al pla de l'espira i dirigit cap a dins del paper. El mdul del camp magntic s B = 1 T. El costat mbil, de longitud a = 10 cm, es desplaa amb velocitat constant v =2 m/s. Calculeu la fora electromotriu induda en l'espira.

Junio 2002/ Juny 2002

Bloc IV - Qestions

Opci A

En una acelerador lineal de partcules hi ha un camp elctric uniforme, d'intensitat 20 N/C, al llarg de 50 m. Quina energia cintica adquirix un electr, partint del reps, al llarg d'este recorregut? s possible construir un accelerador lineal de partculas amb un camp magntic constant? Raoneu la resposta.

Dada: carga de l'electr: e = 1,610-19 C

Opci B

La figura mostra un fil conductor rectilini i una espira conductora. Pel fil circula un corrent continu. Justifiqueu si s'induir corrent en l'espira en els segents casos:

1. L'espira es mou cap a la dreta.

2. L'espira es mou cap amunt i parallelament al fil.

3. L'espira es troba en reps.

Septiembre 2002/ Setembre 2002

Bloc IV Qestions

Opci A

Considereu dues espires A i B com les mostrades em la figura. Si per l'espira A passa un corrent d'identitat I constant, s'induir corrent en l'espira B? I si la intensitat de l'espira A la fem variar amb el temp? Raoneu la resposta.

Opci B

Un electr es troba situat a l'interior d'un camp magntic uniforme B. Si es comunica a l'electr, una velocitat inicial, determineu quina s la trajectria que seguir l'electr quan:

1. La velocitat inicial s perpendicular al camp magntic. (0,8 punts)

2. La velocitat inicial s paral-lela al camp magntic. (0,7 punts)

Junio 2003/ Juny 2003

Bloc IV. Problemes

Opci A

En el rectangle mostrat en la figura els costats tenen un longitud de 5 cm i 15 cm, i les crregues sn q1 = -0,5 C i q2 = + 2,0 C.

1. Calcula el mdul, la direcci i el sentit del camp elctric als vrtexs A i B. (1 punt)

2. Calcula el potencial elctric als vrtexs A i B. (0,6 punts)

3. Determina el treball que realitza la fora del camp elctric per a traslladar a una tercera crrega de +3,0 C des del punt A al punt B. (0,4 punts)

Dada: K = 9 x 109 Nm2/C2

Opci B

En el pla XY es t una espira circular de radio a = 2 cm. Simultniament es t un camp magntic uniforme la direcci del qual forma una angle de 30 amb el semieix Z positiu i la intensitat del qual s B = 3 e -1/2 T, on t s el temps en segons.

1. Calcula el flux del camp magntic en l'espira, el seu valor en t = 0 s(0,8p)

2. Calcula la fora Electromotriu induda en l'espira en t = 0 s. (0,8 punts)

3. Indica, mitjanant un dibuix, el sentit del corrent indut en l'espira. Raona la resposta. (0,4 punts)

Septiembre 2003/Setembre 2003

Bloc IV - Problemes

Opci A

Dues crregues puntuals de 3 C i -5 C es troben situades, respectivament, en els punts A (1 , 0) i B (0 , 3), amb les distncies expressades en metres. Es demana:

4. El mdul, la direcc i el sentit del camp alctric en el punt P (4, 0). (1pt)

5. Treball realitzat per la fora elctrica per a traslladar una crrega de 2 C, des del punt P al punt R (5 , 3).(1 punt)

Dada: K = 9x109 Nm2/C2

Opci B

Es colloquen quatre crregues puntuals als vrtex d'un quadrat de costat a = 1 m. Calcula el mdul, la direcci i el sentit del camp elctric al centre del quadrat, O, en els segents casos:

1. Les quatre crregues sn iguals i valen 3 C. (0,5 punts)

2. Les crregues situades en A i B sn iguals a 2 C, i les situades en C i D sn iguals a -2C. (0,8 punts)

3. Les crregues situades en A, B i C sn iguals a 1C i la situada en D val -1 C. (0,7 punts)

Dada: K = 9x109 Nm2/C2

Junio 2004

Septiembre 2004

Junio 2005

BLOC IV PROBLEMES

Opci A

Una partcula amb crrega q1 = 106 C es fixa en l'origen de coordenades.

1. Quin treball ser necessari realitzar per a collocar una segona partcula, amb crrega q2 = 108 C, que es troba inicialment en linfinit, en un punt P situat en la part positiva de l'eix Y a una distncia de 30 cm de l'origen de coordenades? (1 punt)

2. La partcula de crrega q2 t 2 mg de massa. Aquesta partcula es deixa lliure en el punt P, quina velocitat tindr quan es trobe a 1,5 m de distncia de q1? (considereu menyspreables els efectes gravitatoris). (1punt)

Dada: Ke = 9 x109 Nm2/C2.

Opci B

Es llancen partcules amb crrega 1,6x1019C dins d'una regi on hi ha un camp magntic i un altre elctric, constants i perpendiculars entre si. El camp magntic aplicat s B= 0,1 k T.

1. El camp elctric uniforme, amb la direcci i el sentit del vector j r, es genera aplicant una diferncia de potencial de 300 V entre dues plaques paralleles separades 2 cm. Calculeu el valor del camp elctric. (0,5 punts)

2. Si la velocitat de les partcules incidents s v= 106 i m/s, determineu la fora de Lorentz que actua sobre una d'aquestes partcules. (0,8 punts)

3. Quina velocitat haurien de portar les partcules per a creuar la regi entre les plaques sense desviarse? (0,7 punts)

Septiembre 2005

BLOC IV PROBLEMES

Opci A

Disposem d'un camp elctric uniforme E 100 k N/C.

1. Indiqueu com sn les superfcies equipotencials daquest camp. (0,5punts)

2. Calculeu el treball que realitza el camp elctric per a portar una crrega q =5 C des del punt P1 (1,3,2) m fins al punt P2 (2,0,4) m. (1 punt)

3. Si alliberem la crrega q en el punt P2 i l'nica fora que actua s la del camp elctric, en quina direccin i sentit es mour? (0,5 punts)

Opci B

Una partcula de 3,2x1027 kg de massa i crrega positiva, per de valor desconegut, s accelerada per una diferncia de potencial de 104 V. A continuaci, penetra en una regi on hi ha un camp magntic uniforme de 0,2 T perpendicular al moviment de la partcula. Si la partcula descriu una trajectria circular de 10 cm de radi, calculeu:

1. La crrega de la partcula i el mdul de la seua velocitat (1,4 punts)

2. El mdul de la fora magntica que actua sobre la partcula. (0,6 punts)

Junio 2006

BLOQUE IV CUESTIONES

Opcin A

Qu relacin hay entre el potencial y el campo elctricos? Cmo se expresa matemticamente esa relacin en el caso de un campo elctrico uniforme?

Opcin B

Menciona dos aplicaciones del electromagnetismo. Indica con qu fenmeno electromagntico se encuentran relacionadas.

Septiembre 2006

BLOC IV PROBLEMES

Opci A

Un feix delectrons passa sense ser desviat de la seua trajectria rectilnia a travs de dos camps, un elctric i un altre magntic, mtuament perpendiculars. El feix incideix perpendicularment en ambds camps. El camp elctric, que suposarem constant, est generat per dues plaques carregades paralleles separades 1 cm, entre les quals hi ha una diferncia de potencial de 80 V. El camp magntic tamb s constant, sent el seu mdul de 2x103 T. A leixida de les plaques, sobre el feix actua nicament el camp magntic, descrivint els electrons una trajectria circular d1,14 cm de radi.

1. Calculeu el camp elctric generat per les plaques. (0,5 punts)