Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις ...

of 19 /19
Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Μάθημα 4ο Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0 Κ. Κωστοπούλου

Embed Size (px)

Transcript of Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις ...

Page 1: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών

Μάθημα 4ο

Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0

Κ. Κωστοπούλου

Page 2: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Όταν ορίζετε μια ακολουθία αριθμητικών πράξεων είναι δυνατόν να προκύψει αμφισημία.

MyValue=10 - 5*2

MyValue=10-(5*2)=10-10=0 ή MyValue=(10-5)*2=5*2=10

Σειρά εκτέλεσης των πράξεων

Page 3: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

• Κάθε τελεστής στην Visual Basic έχει κάποια σειρά προτεραιότητας.

• Από δύο γειτονικούς τελεστές εκτελείται πρώτα αυτός που έχει την ανώτερη προτεραιότητα.

• Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει αμφισημία, τότε η έκφραση αποτιμάται από αριστερά προς τα δεξιά.

Σειρά εκτέλεσης των πράξεων

Page 4: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Η σειρά προτεραιότητας των πράξεων αρχίζοντας με την υψηλότερη προτεραιότητα είναι η εξής:

Ύψωση σε δύναμη (^) Πολλαπλασιασμός και διαίρεση (*, /) Ακέραια διαίρεση (\) Υπόλοιπο (Mod) Πρόσθεση και αφαίρεση (+, -)

Σειρά εκτέλεσης των πράξεων

Page 5: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Παραδείγματα: Η έκφραση 3 * 4 + 5 * 6 σημαίνει (3*4)+(5*6)=42 Η έκφραση 4+2 - (3*4 -2) σημαίνει (4+2)-((3*4)-2)=-4 Η έκφραση 10/5 * 3 σημαίνει (10/5) * 3=6. Για να αποφεύγετε πιθανή σύγχυση στη σειρά προτεραιότητας των πράξεων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται παρενθέσεις.

Σειρά εκτέλεσης των πράξεων

Page 6: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Συναρτήσεις

Μια συνάρτηση (function) είναι μια ειδική εντολή που εκτελεί μια συγκεκριμένη διαδικασία και στη συνέχεια επιστέφει στο πρόγραμμα ένα αποτέλεσμα.

Page 7: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Συναρτήσεις

Συνάρτηση InputBox

Συνάρτηση MsgBox

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Page 8: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο μιας μεταβλητής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση πλαισίου διαλόγου, τη συνάρτηση MsgBox. Η συνάρτηση MsgBox χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων εξόδου και εμφανίζει ένα πλαίσιο μηνύματος.

Συνάρτηση MsgBox

Page 9: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Η σύνταξή της είναι η εξής:

MsgBox (Μήνυμα),,Τίτλος

Μήνυμα είναι το κείμενο (δεδομένα εξόδου) που θα εμφανιστεί μέσα στο πλαίσιο μηνύματος. Τίτλος είναι το κείμενο (μέσα σε αποστρόφους) που θα εμφανιστεί στη γραμμή τίτλου του

πλαισίου μηνύματος και είναι προαιρετικός.

Συνάρτηση MsgBox

Page 10: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Private Sub Command1_Click() Dim X Αs Single Dim Y As Single X=InputBox("Παρακαλώ πληκτρολογήστε την τιμή της μεταβλητής Χ", "Η τιμή του Χ") Y= 10 * X + 2 * X ^ 2 MsgBox (Y),,"Αποτέλεσμα παράστασης" End Sub

Συνάρτηση MsgBox

Page 11: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Συναρτήσεις

Δύο τύποι συναρτήσεων:

Ενσωματωμένες συναρτήσεις (π.χ. τετραγωνική ρίζα) τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα προγράμματά σας.

Συναρτήσεις οι οποίες κάνουν μια συγκεκριμένη εργασία και τις δημιουργείτε εσείς.

Page 12: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Οι συναρτήσεις αυτές ενσωματώνονται στο πρόγραμμά μας από τον υπολογιστή. Εμείς απλώς ζητάμε τη σωστή συνάρτηση που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε και τις σωστές μεταβλητές (ορίσματα) της συνάρτησης.

Μαθηματικές συναρτήσεις (αριθμητικές, τριγωνομετρικές,

λογαριθμικές)

Συναρτήσεις μετατροπής δεδομένων

Συναρτήσεις μορφοποίησης.

Page 13: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Abs(x)

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή του x

Cos(x)

Επιστρέφει το συνημίτονο της γωνίας x η οποία είναι εκφρασμένη σε ακτίνια

Sin(x)

Επιστρέφει το ημίτονο της γωνίας x η οποία

είναι εκφρασμένη σε ακτίνια

Page 14: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Tan(x)

Επιστρέφει την εφαπτομένη της γωνίας x σε ακτίνια.

Sqr(x)

Επιστρέφει τη τετραγωνική ρίζα του x

Exp(x)

Επιστρέφει τη σταθερά e υψωμένη στο x

Log(x)

Eπιστρέφει το φυσικό λογάριθμο του x

Page 15: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Len(str)

Επιστρέφει το μήκος του αλφαριθμητικού π.χ. Len(“Μήνας”)=5

Left(str, int)

Επιστρέφει τους int αριστερούς χαρακτήρες από το αλφαριθμητικό Left(“Μήνας”,2)=Μή

Right(str, int)

Επιστρέφει τους int δεξιούς χαρακτήρες από το αλφαριθμητικό π.χ. Right(“Μήνας”,2)=ας

Page 16: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Ενσωματωμένες Συναρτήσεις

Time

Επιστρέφει την ώρα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ώρα του συστήματος.

Date

Επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία του συστήματος.

Now

Επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην

ημερομηνία και ώρα του συστήματος.

Page 17: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Private Sub Command1_Click() Dim FirstName As String Dim LastName As String Dim X As Integer Dim Y As Integer FirstName = InputBox ("Δώσε το όνομά σου ") LastName = InputBox("Δώσε το επίθετό σου") X = Len(FirstName) Y = Len(LastName)

Παράδειγμα – Συναρτήσεις (1/2)

Page 18: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Print "Γειά σου, " & FirstName & " " & LastName Print "Μήκος Ονόματος:="; X Print "Μήκος Επωνύμου:="; Y Print Time Print Date Print Now End Sub

Παράδειγμα 4 - Συνάρτηση InputBox (2/2)

Page 19: Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών (Συναρτήσεις στη Visual Basic 6.0)

Private Sub Command1_Click() Dim X As Integer, Z As Integer, Y As Integer Dim A As Single, B As Single X = InputBox("Δώσε την τιμή του Χ") Y = InputBox("Δώσε την τιμή του Υ") Z = InputBox("Δώσε την τιμή του Z") A = Cos(X) + 2 * Sin(Z) B = Abs(Z) ^ 2 + Sqr(X) + Exp(Y) Print "Το Α είναι =", A Print "Το Β είναι =", B End Sub

Παράδειγμα – Συναρτήσεις