ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2...

of 18 /18
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ρ. Γεώργιος Μαντάνης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Χαράλαμπος Θ. Λυκίδης

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2...

Page 1: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆ρ. Γεώργιος Μαντάνης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΧαράλαµπος Θ. Λυκίδης

Page 2: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

2

∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

0

2

4

6

8

10

12

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ(x1.000.000.000)

∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ(x1.000.000.000 ha)

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ha)

1800 2000 2100

Page 3: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

3

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ CO2 KAI CH4 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Page 4: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

4

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ∆ΙΑΠΕΡΝΑ

ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΠΑΓΙ∆ΕΥΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΝΤΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ CO2Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ CO2

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Page 5: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

5

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ∆ΑΣΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ

ΦΥΣΗΦΥΣΗ

Page 6: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

6

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟЇЇΟΝΤΑΟΝΤΑ

ΧΑΡΤΙΧΑΡΤΙ

ΞΥΛΟΞΥΛΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

Page 7: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ

Page 8: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιπτώσεις

Ατµόσφαιρα Ύδατα Έδαφος

ΧωµατερέςΕκποµπές CO2και CH4∆υσάρεστη οσµή

Ρύπανσηυπογείων υδάτωνµε τοξικέςενώσεις

Ρύπανσηεδάφουςδέσµευση χώρων

ΚαύσηΕκποµπές CO2CH4 SO2 NOXHCl διοξινών

Ρύπανσηεπιφανειακώνυδάτων µετοξικές ενώσεις

Ρύπανση µετέφρα

Ανακύκλωση Καµία επίπτωσηστο περιβάλλον

Καµία επίπτωσηστο περιβάλλον

Καµία επίπτωσηστο περιβάλλον

Page 9: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

9

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Page 10: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

10

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΞΥΛΟΥ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Page 11: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

11

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ Ε∆Ω∆ΙΜΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ)(ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ Ε∆Ω∆ΙΜΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ)

Page 12: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

12

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

Page 13: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

13

Θρυµµατιστής

Τροφοδοσία στον θρυµµατιστή

Αντλία κενού

∆οχείο εµποτισµού

Θερµότητα∆οχείο

διάσπασηςΑποθή-κευση

Ανακτηµένα ξυλοτεµαχίδια

Προσµίξεις

Ταξινόµηση

Ουρία, νερό, αµµωνία κ.α.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΠΛΑΚΩΝ --ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΙΕΣ

ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣ

Page 14: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΣΥΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΤΕΜΑΧΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΞΥΛΟΠΛΑΚΕΣ

Page 15: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣΜΟΡΙΟΠΛΑΚΕΣ

ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΑ - ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΜΟΡΙΟΠΛΑΚΑ

Page 16: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

16

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ

Page 17: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

17

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣΑΠΟ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΤΕΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Page 18: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝusers.teilar.gr/~mantanis/xt7b.pdf · 2 ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟ

18

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΩΝ ΠΡΟΤΩΝ ΠΡΟЇЇΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξοικονόµηση πρώτων υλών ξύλουΕξοικονόµηση πρώτων υλών ξύλου..

Μείωση της έντασης και έκτασης των υλοτοµιών Μείωση της έντασης και έκτασης των υλοτοµιών στα δάσηστα δάση..

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόµενη µονάδα προϊόντοςπαραγόµενη µονάδα προϊόντος..

Μείωση του όγκου των αστικών απορριµµάτωνΜείωση του όγκου των αστικών απορριµµάτων..