Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

of 27 /27
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [81037Μ12] Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης, 18-22/6/2012 «Γηράσκω αεί πολλά διδασκόμενος» Σόλων, 639-559 π.Χ. Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και διαχείρισή τους Κωνσταντίνος Παρίσσης LLB MSc

Embed Size (px)

Transcript of Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Page 1: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [81037Μ12] Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης, 18-22/6/2012

«Γηράσκω αεί πολλά διδασκόμενος»

Σόλων, 639-559 π.Χ.

Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και διαχείρισή τους Κωνσταντίνος Παρίσσης LLB MSc

Page 2: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και διαχείρισή τους

Κωνσταντίνος Παρίσσης

Page 3: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Έναρξη – περιεχόμενο – στόχοι προγράμματος

• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήματα ΔΟΠ (TQM) και διαχείρισή τους

• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ / CAF)

• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Οδηγός Εφαρμογής του ΚΠΑ

• ΕΝΟΤΗΤΑ V: Πρακτικές Εφαρμογές στο ΚΠΑ

• ΕΝΟΤΗΤΑ VI: Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΠΑ (e-CAF)

Διάρθρωση Προγράμματος

Page 4: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: «ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

• Α. Γνωριμία:

Εκπαιδευόμενοι

Εκπαιδευτής

Το ΙΝΕΠ / ΕΚΔΔΑ

Διάρθρωση Προγράμματος

Page 5: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: «ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

• Β. Το πρόγραμμα:

Σκοπιμότητα σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος

Αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη

Αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες

Στόχοι και περιεχόμενο

Διάρθρωση Προγράμματος

Page 6: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: «ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

• Γ. Βασικές διακρίσεις:

Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ / TQM)

Ανάλυση συστημάτων ΔΟΠ

Διαχείριση ποιότητας, αυτοαξιολόγηση, εσωτερικός έλεγχος

Συστήματα – δείκτες – εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης

Διάρθρωση Προγράμματος

Page 7: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ (22):

Άνδρες 27%, Γυναίκες 73%

ΠΕ: Σχεδόν όλοι

Προϊστάμενοι: 50%

Κατευθύνσεις σπουδών: Υγεία 36%, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι

Υπηρεσίες: Υγεία 45%, Αυτοδιοίκηση 27%

Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Page 8: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νομική ΑΠΘ, Manchester Business School

Ειδίκευση – Εμπειρία: Διοίκηση, Δημόσιο Δίκαιο, Μονάδες ΠΥΠΦΥ

Έργα: ΚΕΠ, Παρατηρητήριο Εξυπ. Πολίτη, άλλες Μελέτες & Έρευνες

Παρούσα Δραστηριότητα

Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Page 9: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• ΕΚΔΔΑ – ΙΝΕΠ:

Βελτίωση της οργάνωσης και αποδοτικότητας

Αναβάθμιση ανθρωπίνου δυναμικού

Δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών

Παραγωγή γνώσης, τεκμηρίωση

Α. ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Page 10: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• Σκοπιμότητα & στόχοι προγράμματος:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 11: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• Σκοπιμότητα & στόχοι προγράμματος:

Εσωτερική βελτίωση διαδικασιών

Καλύτερος έλεγχος κόστους – οφέλους

Διαμορφωση στρατηγικής

Βελτίωση απόδοσης

Καλύτερη αξιοποίηση δυναμικού και πόρων

Δυνατότητα σχεδιασμού και βελτιστοποίησης ad hoc

ΕΛΕΓΧΟΣ

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 12: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• Αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 13: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

• Αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη:

Αυτοβελτίωση (ανθρώπων, συστημάτων, διαδικασιών)

Εξοικονόμηση χρόνου – πόρων

Βέλτιστο αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος

Απλούστευση διαδικασιών

Βελτίωση ποιότητας

Ικανοποίηση πελατών (εσωτερικών, εξωτερικών)

Αλλαγή νοοτροπίας

ΕΛΕΓΧΟΣ

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Page 14: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

«Γηράσκω αεί πολλά διδασκόμενος»

Page 15: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:

Six Sigma

EFQM

CFA

Άλλα (Balanced Scorecard κλπ)

[Κατηγοριοποίηση κατά ISO]

Page 16: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• “Six Sigma” (Motorola):

Μέθοδος βελτίωσης βιομηχανικής παραγωγής

Σημείο «Σίγμα» (‘σ’): 3,4 προβλήματα ανά εκατομμύριο

Αποδοτικότητα: 99,99966%

Motorola: 17 δισ. δολάρια απομείωση κόστους σε 17 χρόνια (2006)

Page 17: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• DMAIC (για υφιστάμενα προϊόντα / υπηρεσίες):

DEFINE: Καθόρισε (πρόβλημα, γνώμη πελάτη, στόχοι βελτίωσης)

MEASURE: Μέτρησε (αποδοτικότητα υφιστάμενου συστήματος)

ANALYSE: Ανάλυσε (δεδομένα και τις συσχετίσεις)

IMPROVE: Βελτίωσε (διαδικασίες πιλοτικά, πειραματικά κλπ)

CONTROL: Έλεγξε (αποτελέσματα, αποδοτικότητα)

Page 18: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• DMADV (γιά νέα προϊόντα / υπηρεσίες):

DEFINE: Καθόρισε (στόχους ικανοποίησης πελατών & στρατηγικούς)

MEASURE: Μέτρησε & καθόρισε στοιχεία καθοριστικά της ποιότητας

ANALYSE: Ανάλυσε πιθανά εναλλακτικά μοντέλα

DESIGN: Σχεδίασε και βελτιστοποίησε το προτιμητέο μοντέλο

VERIFY: Επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της σχεδίασης

Page 19: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις: «Τα 5 γιατί»

1: ....................................................

2: ....................................................

3: ....................................................

4: ....................................................

5: ....................................................

Page 20: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

Επιβεβαίωση ότι υφίσταται πορεία αριστείας

Κοινή γλώσσα

Βέλτιστες πρακτικές

Ανταλλαγή γνώσης

Page 21: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

Page 22: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

Page 23: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

ΗΓΕΣΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ

ΠΟΡΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

& ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡ. ΠΟΡΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΜΑΘΗΣΗ

Page 24: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

Page 25: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• EFQM Excellence Model:

1. Σχεδίασε και ανάπτυξε νέες προσεγγίσεις

2. Εφάρμοσε τις νέες

προσεγγίσεις

3. Εκτίμησε τα αποτελέσματα των νέων προσεγγίσεων και της εφαρμογής τους

4. Απαιτούμενα αποτελέσματα

Page 26: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΠ

• ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Προσήλωση στο αποτέλεσμα

Πολιτοκεντρική / Πελατοκεντρική προσέγγιση

Ηγετική αυτοβελτίωση και συνέπεια

Διοίκηση διαδικασιών και δεδομένων

Συμμετοχή των ανθρώπων

Διαρκής βελτίωση και καινοτομία

Αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες

«Εταιρική» Κοινωνική Ευθύνη

Page 27: Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ