ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

of 12 /12
ΕΝΑ ΕΝΑ TINY TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000

Embed Size (px)

description

ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ. Της σπουδάστριας : Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB , Ιούνιος 2000. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας : - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Page 1: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΝΑ ΕΝΑ TINYTINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑG.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Της σπουδάστριας :

Χούντα Αγγελικής-Ειρήνης PeLAB,Ιούνιος 2000

Page 2: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας :

Τοποθέτηση σημείων πάνω σε χάρτη με ταυτόχρονη δημιουργία βάσης δεδομένων και χρήση της βάσης αυτής σε εφαρμογές διαχείρησης δικτύων.

Μέρη της εργασίας

Α.Τοποθέτηση σημείων πάνω σε χάρτη και καταχώρηση τους σε βάση δεδομένων

Β. Απεικόνιση των σημείων που βρίσκονται σε βάση δεδομένων με Java Applet.

Γ. Διαχείρηση της βάσης δεδομένων και αξιοποίηση των λοιπών πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτή.

Page 4: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Επιλέγοντας σημείο πάνω σε χάρτη με κλίκ του mouse…...

Επιλογή σημείου προς καταχώρηση, από το drop-down menu της αρχικής ιστοσελίδας.

Επιλογή της θέσης του σημείου πάνω στον χάρτη, μέσω του cgi-script choose.

Καταχώρηση των συντεταγμένων του σημείου σε βάση δεδομένων.

Βάση δεδομένων Book.txt

Εμφάνιση του σημείου πάνω στον χάρτη μέσω του cgi-script entirepro.

Page 5: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Η βάση δεδομένων

Κατά την εκτέλεση του προηγούμενου σταδίου,έχουμε ως αποτέλεσμα μια text βάση δεδομένων.

Page 6: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέρος Β : Απεικόνιση σημείων σε χάρτη με χρήση Java applet.

Url : http://iris.teipir.gr/~houren/showpoint/lorelei.htm

Page 7: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Επιλέγοντας το προς εμφάνιση σημείο από ένα drop down menu...

Επιλογή του σημείου από τα drop down menus της κεντρικής ιστοσελίδας

Αναζήτηση του σημείου στη βάση δεδομένων.

Επεξεργασία των δεδομένων που πάρθηκαν από τη βάση και εμφάνιση του σημείου στον χάρτη (cgi-script choose2)

Page 8: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Μέρος Γ : Διαχείριση Βάσης δεδομένων με ιστοσελίδες ASP

Url : http://Pearl/switch/plugs.asp

Page 9: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Επιλέγοντας το σημείο που μας ενδιαφέρει στην ASP ιστοσελίδα…..

Επιλογή σημείου από drop-down menu

Επιστροφή πληροφοριών της βάσης δεδομένων,για το επιλεγμένο σημείο,σε μορφή πίνακα.

Link σε γενικό χάρτη.

Link σε αναλυτικό χάρτη

Link σε εικόνες που παρουσιάζουν την εσωτερική δομή μηχανημάτων και MRTG στατιστικά κίνησης.

Page 10: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Η ιστοσελίδα plugs.asp……..

H παρούσα ιστοσελίδα έχει συνταχθεί με το πρόγραμμα Visual InterDev 6.0 της Microsoft και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων MSAccess

Page 11: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

EEπεκτασιμότηταπεκτασιμότητα

Η παρούσα εργασία μπορεί να επεκταθεί με σκοπό την εύκολη διαχείρηση δικτύων και γρήγορη ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργιών,μέσω των στατιστικών κίνησης MRTG

Page 12: ΕΝΑ TINY G.I.S ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ

Visual InterDev 6.0Visual InterDev 6.0

Βήματα προς υλοποίηση αναζήτησης σε βάση δεδομένων MSAccess.

1.Δημιουργία ASP ιστοσελίδας.

2.Εισαγωγή Data Control objects (π.χ Listbox ,Submit button) τα οποία θα εμφανίζουν τα αντικείμενα προς αναζήτηση.

3.Εισαγωγή form manager και Recordset,τα οποία είναι υπεύθυνα για το άνοιγμα και την ανάγνωση της βάσης δεδομένων.

4.Σύνθεση κώδικα JavaScript για την εκτέλεση αναζήτησης μέσα στη βάση δεδομένων.

5.Εισαγωγή πίνακα (Data Grid),για την επιστροφή και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.