Κατάλογος tiles

76
KARAG KARAG T I L E S ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ 2014

description

 

Transcript of Κατάλογος tiles

Page 1: Κατάλογος tiles

KARAG KARAG T I L E S

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ 2014

Page 2: Κατάλογος tiles
Page 3: Κατάλογος tiles

KARAG

T I L E S

Από ηελ εκέξα ηεο ίδξπζεο καο νδεγνύκαζηε ζηε δνπιεηά καο ππνθηλνύκελνη από ην ίδην όξακα: Την προζθορά ποιοηικών και άρηιων αιζθηηικά προϊόνηων ζε ηιμές προζιηές για όλοσς.

Δξεπλνύκε ηε δηεζλή αγνξά, ζπγθξίλνπκε, ειέγρνπκε,

θαζνδεγνύκε, βειηηώλνπκε πξνκεζεπηέο θαη πξντόληα γηα λα κπνξνύκε λα εγγπεζνύκε ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ηειηθώο δηαζέηνπκε. Όια ηα πιηθά καο αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειόηεξεο

πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ εξγνλνκία θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο.

Πηζηεύσ καο είλαη όηη “η ποιόηηηα είναι αδιαπραγμάηεσηη“ θαη απηό καο θαζνδεγεί ζηηο επαγγεικαηηθέο καο επηινγέο. Δίκαζηε

ζίγνπξνη όηη κεηά από ηελ κειέηε ηνπ θαηαιόγνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ πιηθώλ θαη εζείο ζίγνπξα ζα ζπκθσλήζεηε.

Με ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ αληαπόθξηζε θαη ηελ εκπηζηνζύλε ζαο ζέινπκε λα ζαο δηαβεβαηώζνπκε πσο όινη

καδί ζηελ KARAG εξγαδόκαζηε πξνο θάζε θαηεύζπλζε νύησο ώζηε κέζα από κηα ηζρπξή ζρέζε ζπλεξγαζίαο λα

αληαπνθξηζνύκε απνηειεζκαηηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπκε ζηηο πξνζπάζεηεο ζαο λα είζηε αληαγσληζηηθνί θαη πξσηνπόξνη.

Μαδί ζα βξνύκε ηε δύλακε θαη ηε ζνθία λα κεηαηξέςνπκε ηελ θξίζε ζε επθαηξία ώζηε λα ρηίζνπκε έλα αζθαιέζηεξν κέιινλ.

Πάληνηε ζηε δηάζεζε ζαο

Πάλνο & Γηάλλεο Καξαγηάλλεο

Page 4: Κατάλογος tiles
Page 5: Κατάλογος tiles
Page 6: Κατάλογος tiles

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΠΛΑΚΙΓΙΑ ΣΟΙΥΟΤ

28x85

30x80

31,6x63,2

24,6x68,5

20x60

25x50

25x40

20x50

20x20

BLANCOS

LAIA

GOA

LUCHETTA

NORSK

LOOK MATE

UMBRIA

CEMENTI

SMART

GLASS

TESSARA

ESTRATO

ARESTA

CROSS LINE

ORION

PLANET

PORTASANTA

TUAREG

METALIC

COLONIAL

PORTLAND

ENJOY

LIFE

TOSCANA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

22

23

24

25

26

27

28

29

ΠΛΑΚΙΓΙΑ ΣΤΠΟΤ ΞΤΛΟΤ

17,5x50

20,5x61,5

15,5x62

15x90

KUNNY

TEAK

ALPINA

CAOBA

G.CEIBA

LIVERPOOL

TREVERK

31

31

32

32

32

33

34

ΠΛΑΚΙΓΙΑ ΓΑΠΔΓΟΤ

61x61

60x60

57x57

56,5x56,5

NILE

SPACE

SAULCY

CAPUCCINO

STATUARIO

ASWAN

NERVA

EASY

ELEGANCE

ELEMENTS

TECNO

TIVOLY

38

39

40

41

41

42

42

43

44

44

44

44

45x45

30x60

30,2x60,4

33,3x33,3

33x33

DYNAMIC

SAULCY

ANTARES

BERRY

HERAKLION

ONIX

PAROS

ROMA

RODOS

CONVERS

MURETTO

SAULCY

VENA

TERRA

TRAVERTINO

QUARZITE

PIETRA

di LOUSERNA

CRETE

ARBUS

CORTILI

HILLS

PORTICI

SASSI

VALENCIA

VENEZIA

45

46

47

47

47

48

48

48

48

49

49

50

50

51

51

51

51

52

52

53

53

53

53

53

53

Page 7: Κατάλογος tiles

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΤΠΟΤ ΠΔΣΡΑ

32x48

ANDES

55

ΓΡΑΝΙΣΔ

60x60

30x30

SUPER

STAR LINE

STAR LINE RELIEF

57

58

58

ΦΗΦΙΓΔ

D24

D25

D26

D27

D28

D29

D30

63

64

64

64

64

64

64

65

67

68

69

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

60

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

61

62

62

62

62

62

62

63

63

63

63

63

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ ΑΛΟΤΜINIOY

ΚΟΛΛΔ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ

ΑΡΜΟΣΟΚΟΙ

ΑΣΑΡΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ

Page 8: Κατάλογος tiles

SMART Gris / Grafito

CROSS LINE

Page 9: Κατάλογος tiles

ΠΛΑΚΙΓΙΑ

ΣΟΙΥΟΤ NORSK Moka/Cream

GOA Savia/Nuez

Page 10: Κατάλογος tiles

BLANCOS 28 x 85 cm ηνίρνο θεξακηθό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

60,06 6 1,43 27,00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1174,00

8

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

γπαιηζηεξό

Blanco Brillo Σηκή: 26,00 €/m2

Nami Blanco Brillo Σηκή: 28,00 €/m2

Décor Blume Σηκή: 48 €/m2

matt

Πξνηεηλόκελν δάπεδν TREVERK WAY Faggio (ζει 34) Σηκή: 40,35 €/m2

MARAZZI

Page 11: Κατάλογος tiles

LAIA Gri / Grey Σηκή: 23,00 €/m2

LAIA Mink / Vizone Σηκή: 23,00 €/m2

LAIA Grey ράξαμε Σηκή: 44,00 €/m2

LAIA Vizone ράξαμε Σηκή: 44,00 €/m2

Décor LAIA Grey Σηκή: 32,00 €/ηεκ

Ληζηέιν LAIA Grey 5x80 cm Σηκή: 13,00 €/ηεκ

Ληζηέιν Φεθίδα D09 6x31cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

δάπεδν θεξακηθό matt LAIA 30 x 80 cm

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / ΚΗΒ

47,04 7 1,68 29.00 πξνέιεπζε

( TR )

ηνίρνο

Κg / ΠΑΛ

828,00

Profil ( crome) 7x12x800 mm Σηκή: 7,00 €/ηεκ

RAVON Silver 15x20x600 mm Σηκή: 10,00 €/ηεκ

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

9

Page 12: Κατάλογος tiles

GOA 31,6 x 63,2 cm

10

δάπεδν matt

θεξακηθό

GOA Perla Σηκή: 21,50 €/m2

GOA Grey Σηκή: 21,50 €/m2

Décor GOA Grey Σηκή: 25,00 €/m2

Décor Multy Hampton Σηκή: 25,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Negro 5x38cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / ΚΗΒ

67,2 7 1,40 26.00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.248

Profil (crome) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

matt

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

GOA Savia Σηκή: 21,50 €/m2

GOA Nuez Σηκή: 21,50 €/m2

Décor GOA Nuez Σηκή: 25,00 €/m2

Décor Multy Skeby Σηκή: 25,00 €/ ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Beige 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Profil (bronze) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Page 13: Κατάλογος tiles

LUCHETTA 31,6 x 63,2 cm

δάπεδν

matt θεξακηθό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

67,20 7 1,40 26,00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1,248

LUCHETTA Σηκή: 24,50 €/m2

GOA Savia Σηκή: 21,50 €/m2

Profil ( bronze) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Πξνηεηλόκελα δάπεδα LIVERPOOL 15,5x62 cm Σηκή: 24,00 €/m2 (ζει. 33)

LIVERPOOL Nut

LIVERPOOL Dark Brown

matt πνξζειαλ άην Φεθηαθή

εθηύπσζε

11

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 14: Κατάλογος tiles

NORSK 31,6 x 63,2 cm

NORSK Grey Σηκή : 22,00 €/m2

Ληζηέιν BRIO Mosaico 2 Rosso 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

NORSK Grafito Σηκή: 22,00 €/m2

Décor NORSK Grey Σηκή: 24,00 €/ηεκ

Ληζηέιν NORSK Gray 4,8x63,2 cm Σηκή: 9,00 €/ηεκ

δάπεδν matt θεξακηθό

NORSK Cream Σηκή: 22,00 €/m2

Ληζηέιν BRIO Mosaico 2 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

NORSK Moka Σηκή: 22,00 €/m2

Décor NORSK Cream Σηκή: 24,00 €/ηεκ

Ληζηέιν NORSK Cream 4,8x63,2 cm Σηκή: 9,00 €/ηεκ

ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / ΚΗΒ

67,2 7 1,40 26.00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.248

Profil ( crome) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Profil ( bronze) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

12

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 15: Κατάλογος tiles

LOOK MATE 24,2 x 68,5 cm

LOOK MATE Crema Σηκή: 23,30 €/m2

Décor LOOK MATE Crema Σηκή: 24,00 €/ηεκ

LOOK MATE Grafito Σηκή: 23,30 €/m2

δάπεδν matt θεξακηθό

Décor LOOK MATE Grafito Σηκή: 24,00 €/ηεκ

ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

63,8 8 1,33 25.80 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.238

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 2 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Profil ( crome) 7x12x632 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

13

Page 16: Κατάλογος tiles

UMBRIA 24,2 x 68,5 cm

UMBRIA Crema Σηκή: 23,30 €/m2

UMBRIA Décor PAPIER TABACO Σηκή: 30,00 €/m2

UΜBRIA Tabaco Σηκή: 23,30 €/m2

UMBRIA Mosaico MIX Σηκή: 30,00 €/m2

γπαιηζηεξό Φεθηαθή

εθηύπσζε

δάπεδν θεξακηθό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

63,8 8 1,33 25.80 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.238

Profil ( bronze) 7x12x685 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Vizone 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

14

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 17: Κατάλογος tiles

CEMENTI 20 x 60 cm

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

68,16 14 1,42 28,40 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1363,40

matt θεξακηθό ηνίρνο

CEMENTI Blanco Σηκή: 19,00 €/m2

CEMENTI Noce Σηκή: 19,00 €/m2

CEMENTI Antracita Σηκή: 19 ,00 €/m2

CEMENTI MIX Crema Σηκή: 38,00 €/m2

CEMENTI MIX Gris Σηκή: 38,00 €/m2

Profil ( bronze) 7x12x600 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Profil ( crome) 7x12x600 mm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

15

CEMENTI Noce ράξαμε Σηκή: 38,00 €/m2

CEMENTI Gris ράξαμε Σηκή: 38,00 €/m2

Page 18: Κατάλογος tiles

SMART 25 x 50 cm

SMART Gris Σηκή: 18,00 €/m2

Ληζηέιν SMART Gris 5,8x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Decor SMART Gris Σηκή: 16,00 €/ηεκ

SMART Grafito Σηκή: 18,00 €/m2

Decor SMART Gris - Φεθίδα Σηκή: 16,00 €/ηεκ

Ληζηέιν Φεθίδα D19 3x30cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

ηνίρ νο multi tone

v 2

θεξακηθό ζαηηλ έ

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

104 13 1,63 27,20 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.790

Profil ( crome) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

SMART Taupe Σηκή: 18,00 €/m2

SMART Beige Σηκή: 18,00 €/m2

Decor SMART Beige Σηκή: 16,00 €/ηεκ

Decor SMART Beige - Φεθίδα Σηκή: 16,00 €/ηεκ

Ληζηέιν SMART Beige 5,8x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Ληζηέιν Φεθίδα D21 3x30cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Profil ( bronze) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

16

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 19: Κατάλογος tiles

GLASS 25 x 50 cm

Ληζηέιν GLASS Nacar 5,8x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

GLASS Nacar Σηκή: 19,00 €/m2

Décor GLASS Nacar Σηκή: 16,00 €/ηεκ

GLASS Opalo Σηκή: 19,00 €/m2

GLASS Azabache Σηκή: 19,00 €/m2

multi tone

v 2

θεξακηθό γπαιηζηεξό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

104 13 1,63 27.20 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

EURO Κg / ΠΑΛ

1.790

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

63,38 13 1,63 27.20

Κg / ΠΑΛ

1.090,78

RAVON Silver 15x20x600 mm Σηκή: 10,00 €/ηεκ

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

17

δάπεδν

Page 20: Κατάλογος tiles

TESSARA 25 x 50 cm

TESSARA Acik Mavi / Light Blue Σηκή: 20,40 €/m2

TESSARA Fildisi / Ivory Σηκή: 20,40 €/m2

TESSARA Azul Σηκή: 20,40 €/m2

TESSARA Venge Σηκή: 20,40 €/m2

Ληζηέιν TESSARA Light Blue 5x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Ληζηέιν TESSARA Ivory 5x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Ληζηέιν Φεθίδα D11 1,5ρ30cm Σηκή: 3,00 €/ηεκ

γπαιηζηεξό ηνίρ νο multi tone

v 2

δάπεδν θεξακηθό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

81,00 12 1,5 19,00 πξνέιεπζε

(TR)

Κg / ΠΑΛ

1.026

RAVON Silver 15x20x600 mm Σηκή: 10,00 €/ηεκ

Décor TESSARA Light Blue Σηκή: 19,00 €/ ηεκ

Décor TESSARA Ivory Σηκή: 19,00 €/ ηεκ

18

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 21: Κατάλογος tiles

ESTRATO 25 x 50 cm multi tone

v 2

θεξακηθό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

90,00 12 1,50 22,70 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1362,00

matt

ESTRATO Perla Σηκή: 16,00 €/m2

ESTRATO Marron Σηκή: 16,00 €/m2

ESTRATO Gris Σηκή: 16,00 €/m²

Décor ESTRATO Marron Σηκή: 8,00 €/ηεκ

Décor ESTRATO Gris Σηκή: 8,00 €/ηεκ

Profil ( crome) 7x12x500mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

Profil ( bronze) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50€/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Beige 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

19

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 22: Κατάλογος tiles

ARESTA 25 x 50 cm

20

ηνίρ νο multi tone

v 2

θεξακηθό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

90,00 12 1,50 22,70 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1362,00

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

ARESTA Marfil Σηκή: 16,00 €/m2

ARESTA Gris Σηκή: 16,00 €/m2

ARESTA Negro Σηκή: 16,00 €/m2

matt

Décor ARESTA Gris ράξαμε Σηκή: 34,00 €/m²

Décor ARESTA Negro ράξαμε Σηκή: 34,00 €/m²

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Beige 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Page 23: Κατάλογος tiles

CROSS LINE 25 x 50 cm

Ληζηέιν CROSS LINE Azul 6x50 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Blanco Brillo Σηκή: 15,50 €/m2

Décor CROSS LINE Azul Σηκή: 16,50 €/m2

ORION 25 x 50 cm

Ληζηέιν ORION Classic 5x50 cm Σηκή: 8,40 €/ηεκ

Blanco Brillo Σηκή: 15,50 €/m2

Décor ORION Classic Σηκή: 16,50 €/m2

Φεθηαθή εθηύπσζε

multi tone

v 2

θεξακηθό γπαιηζηεξό ηνίρ νο

Πξνηεηλόκελν δάπεδν Combi Marengo 33,3x33,3 cm Σηκή: 16,00 €/m2

Πξνηεηλόκελν δάπεδν Combi Negro 33,3x33,3 cm Σηκή: 16,00 €/m2

Profil ( crome) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

Profil ( crome) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

ANTI-SLIP

ANTI-SLIP

Φεθηαθή εθηύπσζε

multi tone

v 2

θεξακηθό γπαιηζηεξό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.790

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

104 13 1,63 27,20

78,22 13 1,45 26,22 1.416 Combi

CROSS LINE

ORION

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

21

Page 24: Κατάλογος tiles

PLANET 25 x 50 cm

PLANET Gris Σηκή: 16,50 €/m2

Blanco Brillo Σηκή: 15,50 €/m2

Ληζηέιν PLANET Gris 6x50 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

PORTASANTA 25 x 50 cm

PORTASANTA Crema Σηκή: 19,00 €/m2

PORTASANTA Noce Σηκή: 19,00 €/m2

Decor PORTASANTA Crema Σηκή: 16,00 €/ηεκ

γπαιηζηεξό Φεθηαθή εθηύπσζε

ηνίρ νο multi tone

v 2

θεξακηθό

Πξνηεηλόκελν δάπεδν Combi Marengo 33,3x33,3 cm Σηκή: 16,00 €/m2

Ληζηέιν PORTASANTA Noce 5,8x50 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Profil ( crome) 7x12x500mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

ANTI-SLIP

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Vizone 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

γπαιηζηεξό Φεθηαθή εθηύπσζε

ηνίρ νο multi tone

v 2

θεξακηθό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.790

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

104 13 1,63 27,20

78,22 13 1,45 26,22 1.416 Combi

PLANET

PORTASANTA

Profil ( bronze) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

22

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 25: Κατάλογος tiles

TUAREG Arena Σηκή: 14,50 €/m2

TUAREG 25 x 40 cm

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Beige 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

TUAREG Pardo Σηκή: 14,50 €/m2

TUAREG Negro Σηκή: 14,50 €/m2

Décor TUAREG Pardo Σηκή: 16,00 €/ηεκ

Décor TUAREG Negro Tηκή: 16,00 €/ηεκ

Ληζηέιν BRIO Mosaico 3 Negro 5x38 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

δάπεδν matt θεξακηθό ηνίρνο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

102,40 16 1,60 26.80 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.715,01

Décor TUAREG Pardo ράξαμε Σηκή: 34,00 €/m2

Décor TUAREG Negro ράξαμε Σηκή: 34,00 €/m2

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

23

Ληζηέιν ΣUAREG Pardo 5,8x40 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Ληζηέιν TUAREG Negro 5,8x40 cm Σηκή: 9,40 €/ηεκ

Page 26: Κατάλογος tiles

METALIC Blanco Σηκή: 14,50 €/m2

METALIC 25 x 40 cm

Ληζηέιν Φεθίδα D13 5x30 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

METALIC Oxido Σηκή: 14,50 €/m2

Décor METALIC Blanco Σηκή: 16 €/ηεκ

Décor METALIC Oxido Σηκή: 16 €/ηεκ

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

78,22 13 1,45 26.22 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.416

matt θεξακηθό ηνίρνο

24

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

multi tone

v 2

δάπεδν

Page 27: Κατάλογος tiles

COLONIAL 20 x 50 cm

COLONIAL Beige Σηκή: 20,40 €/m2

COLONIAL Brown Σηκή: 20,40 €/m2

Décor Micro COLONIAL Σηκή: 25,00 €/m2

Décor COLONIAL Beige Σηκή: 25,00 €/m2

Décor Mosaico COLONIAL Σηκή: 25,00 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

64,00 10 1,00 18.83 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.205

Profil ( crome) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

δάπεδν θεξακηθό ηνίρ νο γπαιηζηεξό

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

25

Page 28: Κατάλογος tiles

PORTLAND Perla Σηκή: 19,00 €/m2

PORTLAND 20 x 50 cm

Ληζηέιν PORTLAND Gris 6x50 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

PORTLAND Ceniza Σηκή: 19,00 €/m2

PORTLAND Gris Σηκή: 19,00 €/m2

PORTLAND Mosaico MIX Gris Σηκή: 25,00 €/m2

matt Φεθηαθή εθηύπσζε

θεξακηθό ηνίρ νο

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

67,2 12 1,20 20.45 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.145

Profil ( crome) 7x12x500 mm Σηκή: 5,50 €/ηεκ

26

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 29: Κατάλογος tiles

ENJOY Crema Σηκή: 19,00 €/m2

ENJOY 20 x 50 cm

ENJOY Taupe Σηκή: 19,00 €/m2

Décor ENJOY Taupe Σηκή: 16,00 €/ηεκ

Décor ENJOY Gris Σηκή: 16,00 €/ηεκ

ENJOY Gris Σηκή: 19,00 €/m2

ENJOY Mosaico Gris Σηκή: 25,00 €/m2

ENJOY Mosaico Taupe Σηκή: 25,00 €/m2

Ληζηέιν ENJOY Taupe 6,5x50 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Ληζηέιν ENJOY Gris 6,5x50 cm Σηκή: 6,00 €/ηεκ

Πξνηεηλόκελν πιαθίδην δαπέδνπ 33,3x33,3 cm

Combi Marengo Σηκή: 16,00 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

RAVON Silver 15x20x600mm Σηκή: 10,00 €/ηεκ

γπαιηζηεξό Φεθηαθή εθηύπσζε

θεξακηθό ηνίρ νο

ANTI-SLIP

1.145

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

67,2 12 1,20 20.45

78,22 13 1,45 26,22 1.416 Combi

ENJOY

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

27

Page 30: Κατάλογος tiles

LIFE Blanco Σηκή: 19,00 €/m2

LIFE 20 x 50 cm

LIFE Lila Σηκή: 19,00 €/m2

LIFE Rojo Σηκή: 21,50 €/m2

Ληζηέιν LIFE Blanco 3x50 cm Σηκή: 6,40 €/ηεκ

LIFE Negro Σηκή: 19,00 €/m2

Ληζηέιν LIFE Lila 3x50 cm Σηκή: 6,40 €/ηεκ

Ληζηέιν LIFE Rojo 3x50cm Σηκή: 6,40 €/ηεκ

Ληζηέιν LIFE Negro 3x50 cm Σηκή: 6,40 €/ηεκ

Blanco Brillo Σηκή: 19,00 €/m2

γπαιηζηεξό Φεθηαθή εθηύπσζε

relief θεξακηθό

Πξνηεηλόκελα πιαθίδηα δαπέδνπ 33,3x33,3 cm

Combi Marengo Σηκή: 16,00 €/m2

Combi Negro Σηκή:16,00 €/m2

ηνίρνο

RAVON Silver 15x20x600 mm Σηκή:10,00 €/ηεκ

ANTI-SLIP

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.715,01

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

67,20 12 1,20 30,63

78,22 13 1,45 26,22 1.416,00 Combi

LIFE

28

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

Page 31: Κατάλογος tiles

TOSCANA Blanco Σηκή: 24,50 €/m2

TOSCANA Beige Σηκή: 24,50 €/m2

TOSCANA Cuero Σηκή: 24,50 €/m2

TOSCANA 20 x 20 cm

Décor TOSCANA Blanco Σηκή: 14 €/ηεκ

Torelo Blanco 3x20 cm Σηκή: 6 €/ηεκ

δάπεδν matt ηνίρ νο θεξακηθό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

76,00 25 1,00 20.38 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1549,488

Πιαθίδ

ηα η

νίρ

νπ

29

Page 32: Κατάλογος tiles

ΛΑΚΙΓΙΑ ΣΤΠΟΤ ΞΤΛΟΤ

KUNNY

TEAK

G. CEIBA

ΠΛΑΚΙΓΙΑ

ΣΤΠΟΤ ΞΤΛΟΤ

Page 33: Κατάλογος tiles

Teak Σηκή: 20,50 €/m2

KUNNY 17,5 x 50 cm

Kunny Σηκή: 22,50 €/m2

TEAK 17,5 x 50 cm

31

matt δάπεδν relief αλ ηηνιηζζεηηθό θεξακηθό

θεξακηθό relief δάπεδν

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

62,88 15 1,31 25,26 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.212

Πια

θίδ

ηα η

ύπ

νπ

μύ

ινπ

Page 34: Κατάλογος tiles

G. CEIBA Antico Σηκή: 20,50 €/m2

CAOBA

CAOBA Natural Σηκή: 20,50 €/m2

ALPINA

ALPINA Natural Σηκή: 20,50 €/m2

ALPINA Miel Σηκή: 20,50 €/m2

32

Φεθηαθή

εθηύπσζε

multi tone

v 3

δάπεδν matt θεξακηθό 20,5 X 61,5 cm

G. CEIBA

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

72,32 9 1,13 24.12 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.543,61

Πια

θίδ

ηα η

ύπ

νπ

μύ

ινπ

20,5 X 61,5 cm Φεθηαθή

εθηύπσζε

multi tone

v 3

δάπεδν matt θεξακηθό

Page 35: Κατάλογος tiles

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

50,88 11 1,06 18,00 πξνέιεπζε

(Πνισλία)

Κg / ΠΑΛ

864,00

LIVERPOOL 15,5 x 62 cm matt αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην

Πια

θίδ

ηα η

ύπ

νπ

μύ

ινπ

33

δάπεδν Φεθηαθή

εθηύπσζε

LIVERPOOL Cream Σηκή: 24,00 €/m2

LIVERPOOL Beige Σηκή: 24,00 €/m2

LIVERPOOL Nut Σηκή: 24,00 €/m2

LIVERPOOL Brown Σηκή: 24,00 €/m2

LIVERPOOL Dark Brown Σηκή: 24,00 €/m2

Page 36: Κατάλογος tiles

TREVERK 15 x 90 cm matt δάπεδν Αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

45,36 7 0,95 19,15 πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

919,40

TREVERK WAY Frassino Σηκή: 40,35€/m2

TREVERK WAY Betulla Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK WAY Castagno Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK WAY Larice Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK PLANET Beige Σηκή: 40,35 €/m2

Πια

θίδ

ηα η

ύπ

νπ

μύ

ινπ

34

Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

MARAZZI

Page 37: Κατάλογος tiles

TREVERK 15 x 90 cm matt δάπεδν Αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

45,36 7 0,95 19,15 πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

919,40

MARAZZI

Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

TREVERK MOOD Mogano Σηκή: 40,35€/m2

TREVERK MOOD Rovere Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK MOOD Tiglio Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK MOOD Faggio Σηκή: 40,35 €/m2

TREVERK PLANET Tortora Σηκή: 40,35 €/m2

Πια

θίδ

ηα η

ύπ

νπ

μύ

ινπ

35

Page 38: Κατάλογος tiles

CAPUCCINO Brown

SPACE Taupe

Page 39: Κατάλογος tiles

ΠΛΑΚΙΓΙΑ

ΓΑΠΔΓΟΤ

STATUARIO

NERVA

Page 40: Κατάλογος tiles

NILE 61 x 61 cm

NILE Badem / Almond Σηκή: 21,000 €/m2

NILE Acik Gri / Light Grey Σηκή: 21,00 €/m2

NILE Bone Σηκή: 21,00 €/m2

NILE Gri / Grey Σηκή: 21,000 €/m2

NILE Antracit / Anthracite Σηκή: 21,00 €/m2

00,00 €/m2

38

matt δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην multi tone

v 2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

44,65 4 1,488 30,00 πξνέιεπζε

(TR)

Κg / ΠΑΛ

927,00

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 41: Κατάλογος tiles

SPACE 60 x 60 cm

39

matt δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην multi tone

v 2

SPACE Beige Σηκή: 24,50 €/m2

SPACE Gris Σηκή: 24,50 €/m2

SPACE Grafito Σηκή: 24,50 €/m2

SPACE Taupe Σηκή: 24,50 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

43,20 4 1,44 33,83 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.015

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 42: Κατάλογος tiles

SAULCY 60 x 60 cm

SAULCY Crema Σηκή: 24,50 €/m2

SAULCY Perla Σηκή: 24,50 €/m2

SAULSY Marron Σηκή: 25,00 €/m2

SAULSY Grafito Σηκή: 24,50 €/m2

40

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην multi tone

v 2

ζαηηλ έ

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

43,20 4 1,44 33,83 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.015

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 43: Κατάλογος tiles

CAPUCCINO 57 x 57 cm

CAPUCCINO Beige Σηκή: 27,50 €/m2

CAPUCCINO Brown Σηκή: 27,50 €/m2

41

δάπεδν πνξζειαλ άην γπαιηζηεξό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

47,04 3 0,98 22 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1064

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

STATUARIO 57 x 57 cm

STATUARIO Natural Σηκή: 27,50 €/m2

δάπεδν πνξζειαλ άην γπαιηζηεξό

Page 44: Κατάλογος tiles

ASWAN 57 x 57 cm

ASWAN Cream Σηκή: 27,50 €/m2

NERVA 57 x 57 cm

NERVA Brown Σηκή: 29,00 €/m2

42

δάπεδν πνξζειαλ άην γπαιηζηεξό

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

47,04 3 0,98 22 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1064

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

δάπεδν πνξζειαλ άην γπαιηζηεξό

Page 45: Κατάλογος tiles

EASY 56,5 x 56,5 cm

EASY Gris Σηκή: 24,80 €/m2

EASY Salvia Σηκή: 24,80€/m2

EASY Grafito Σηκή: 24,80 €/m2

43

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην matt

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

44,80 5 1,60 33,00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

949,00

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 46: Κατάλογος tiles

56,5 x 56,5 cm

ELEGANCE Gris Σηκή: 24,80 €/m2

ELEMENTS Blanco Σηκή: 24,80 €/m2

ELEMENTS

44

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην γπαιηζηεξό Φεθηαθή

εθηύπσζε

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

44,80 5 1,60 33,00 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

949,00

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

ELEGANCE

TECNO Gris Σηκή: 24,80 €/m2

TIVOLY Beige Σηκή: 24,80 €/m2

TECNO TIVOLY matt

Page 47: Κατάλογος tiles

DYNAMIC 45 x 45 cm

DYNAMIC Gris Σηκή: 18,00 €/m2

DYNAMIC Grafito Σηκή: 18,00 €/m2

DYNAMIC Beige Σηκή: 18,00 €/m2

DINAMIC Taupe Σηκή: 18,00 €/m2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην Φεθηαθή

εθηύπσζε

matt multi tone

v 2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

73,84 7 1,42 27,85 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1.448,28

45

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 48: Κατάλογος tiles

SAULCY 45 x 45 cm

SAULCY Perla Σηκή: 18,00 €/m2

SAULCY Grafito Σηκή: 18,00 €/m2

SAULCY Crema Σηκή: 18,00 €/m2

SAULCY Marron Σηκή: 19,30 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

73,84 7 1,42 27,85

Κg / ΠΑΛ

1.448,28 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην Φεθηαθή

εθηύπσζε

matt multi tone

v 2

46

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 49: Κατάλογος tiles

ANTARES

45 x 45 cm δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

ANTARES Acik Gri / Light Grey Σηκή: 17,00 €/m2

ANTARES Moca Σηκή: 17,00 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

71,28 8 1,62 30 πξνέιεπζε

(TR)

Κg / ΠΑΛ

1320

ANTARES Koyu Gri / Dark Grey Σηκή: 17,00 €/m2

BERRYI

BERRY Beige Σηκή: 17,00 €/m2

HERAKLION Acik Bej / Light Beige Σηκή: 17,00 €/m2

HERAKLIONI

47

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 50: Κατάλογος tiles

45 x 45 cm δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

71,28 8 1,62 30 πξνέιεπζε

(TR)

Κg / ΠΑΛ

1320

ONIX

ONIX Beyaz / White Σηκή: 17,00 €/m2

PAROS

PAROS Beige Σηκή: 17,00 €/m2

ROMAI RODOSI

ROMA Acik Gri / Light Grey Σηκή: 17,00 €/m2

RODOS Lime Σηκή: 17,00 €/m2

48

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 51: Κατάλογος tiles

CONVERS 30 x 60 cm

CONVERS Gris Σηκή: 22,90 €/m2

CONVERS Taupe Σηκή: 22,90 €/m2

CONVERS Beige Σηκή: 22,90 €/m2

CONVERS Grafito Σηκή: 22,90 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

51,84 6 1,08 22,69 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1089,216

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην Φεθηαθή

εθηύπσζε matt multi tone

v 2

MURETTO Grigio Σηκή: 18,00 €/m2

MURETTO 30 x 60 cm

MURETTO Rosso Σηκή: 18,00 €/m2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

49

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 52: Κατάλογος tiles

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

51,84 6 1,08 22,69 πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1089,216

SAULCY 30 x 60 cm

SAULCY Perla Σηκή: 22,90 €/m2

SAULCY Marron Σηκή: 23,70 €/m2

SAULCY Crema Σηκή: 22,90 €/m2

SAULCY Grafito Σηκή: 22,90 €/m2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην Φεθηαθή

εθηύπσζε matt multi tone

v 2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην

VENA Beige Σηκή: 18,00 €/m2

VENA 30 x 60 cm

50

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 53: Κατάλογος tiles

30,2 x 60,4 cm

TERRA Almond Σηκή: 20,40 €/m2

TRAVERTINO classico Noce Σηκή: 20,40 €/m2

TRAVERTINO classico

51

multi tone

v 2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

78,79 9 1,64 27,88

πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

1339,43

TERRA

QUARZITE

multi tone

v 2 δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R11

QUARZITE Bianco Σηκή: 20,40 €/m2

QUARZITE Grigio Σηκή: 20,40 €/m2

PIETRA di LUSERNA

PIETRA di LUSERNA Antracite Σηκή: 20,40 €/m2

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 54: Κατάλογος tiles

CRETE 33,5 x 33,5 cm

CRETE Beige 2550 Σηκή: 16,70 €/m2

CRETE Verde 2553 Tηκή: 16,70 €/m2

CRETE Rosso 2552 Tηκή: 16,70 €/m2

δάπεδν matt

ARBUS 33 x 33 cm multi tone

v 2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό

πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

ARBUS Grigio Σηκή: 16,50 €/m2

ARBUS Beige Σηκή: 16,50 €/m2

ARBUS Noce Σηκή: 16,50 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

80,15 16 1,74 24,85

πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

1144,54

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

75,67 16 1,80 27,8

πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

1170

πνξζειαλ άην

52

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 55: Κατάλογος tiles

HILLS CORTILI

HILLS Brown Tηκή: 16,50 €/m2

CORTILI Rosso Tηκή: 16,50 €/m2

33 x 33 cm

PORTICII

PORTICI Beige Tηκή: 16,50 €/m2

SASSI

SASSI Cotto Tηκή: 16,50 €/m2

VALENCIA VENEZIA

VALENCIA Acik Bej / Beige Tηκή: 16,50 €/m2

VENEZIA Beige Tηκή: 16,50 €/m2

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

80,15 16 1,74 24,85

πξνέιεπζε

(Ηηαιία)

Κg / ΠΑΛ

1144,54

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

65,32 13 1,42 23,91

πξνέιεπζε

(TR)

Κg / ΠΑΛ

1100

multi tone

v 2 δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

53

Πια

θίδ

ηα Γ

απ

έδν

π

Page 56: Κατάλογος tiles

ΔΠΔΝΓΤΔΙ

ΣΤΠΟΤ ΠΔΣΡΑ

ANDES Mix

RIBASSOS

Page 57: Κατάλογος tiles

ANDES 32 x 48 cm

ANDES Mousgo Tηκή: 24,50 €/m2

ANDES Mix Tηκή: 24,50 €/m2

ANDES Tierra Tηκή: 24,50 €/m2

ηνίρ νο matt πνξζειαλ άην

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

50 9 1,25 25

πξνέιεπζε

(Ηζπαλία)

Κg / ΠΑΛ

1000

Δπ

ελδ

ύζ

εηο η

ύπ

νπ

πέη

ξα

ο

55

Page 58: Κατάλογος tiles

ΓΡΑΝΙΣΔ

ΓΡΑΝΙΣΔ

Page 59: Κατάλογος tiles

SUPER 60 x 60 cm πνξζειαλ άην

SUPER White / NANOTECHNOLOGY Σηκή: 35,00 €/m2

SUPER Black / NANOTECHNOLOGY Σηκή: 36,00 €/m2

δάπεδν γπαιηζηεξό

Γξ

αλί

ηεο

57

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

4 1,44 35

πξνέιεπζε

(P.R.C.)

Κg / ΠΑΛ

1400

57,60 4 1,44 30 1200 SUPER Black

SUPER White 57,60

Page 60: Κατάλογος tiles

STAR LINE 30 x 30cm

STAR LINE Light Grey Β02 Σηκή: 14,80 €/m2

STAR LINE Dark Grey Β05 Σηκή: 14,80 €/m2

STAR LINE Pink Β04 Σηκή: 14,80 €/m2

Light Grey RELEF

00,00 €/m2

Dark Grey RELEF

00,00 €/m2

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R9

ΚΗΒΧΣΗΟΠΟΗΖΖ

Μ2 / ΠΑΛ ΣΔΜ / ΚΗΒ Μ2 / ΚΗΒ Κg / KIB

69,12 16 1,44 21,6

πξνέιεπζε

(Σζερία)

Κg / ΠΑΛ

1041

STAR LINE RELIEF 30 x 30cm

STAR LINE Dark Grey Β05 RELIEF Σηκή: 15,50 €/m2

STAR LINE Pink Β04 RELIEF Tηκή: 15,50 €/m2

STAR LINE Light Grey Β02 RELIEF Σηκή: 15,50 €/m2

Γξ

αλί

ηεο

δάπεδν αλ ζεθηηθό

ζηνλ παγεηό πνξζειαλ άην Αλ ηηνιηζζεηηθό

R11

58

Page 61: Κατάλογος tiles

ΦΗΦΙΓΔ

Page 62: Κατάλογος tiles

D 01 - N0448 D 02 - YWA-8024

D 03 - YWA -8242 D 04 - FA-201-EL1

30.5x30.5cm (Free piece) 11ηκρ/θηβ. 0.83m2/θηβ. Σηκή : 289€ m2

60

30x30cm (Free piece) 11ηκρ/θηβ. 0.99m2/θηβ. Σηκή : 289€ m2

27.5x27.5cm (Free piece) 11ηκρ/θηβ. 0.83m2/θηβ. Σηκή : 289€ m2

30.5x30.5cm (1,5cm x Free piece) 11ηκρ/θηβ. 1,09m2/θηβ. Σηκή : 140€ m2

Φε

θίδ

εο

29.8x30.5cm (1,5cm x Free piece) 11ηκρ/θηβ. 0,99m2/θηβ. Σηκή : 140€ m2

30.5x30.5cm (1,5cm x Free piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 160€ m2

D 05 - CWB-8001EL1 D 06 - NO182BG

Page 63: Κατάλογος tiles

D 07 - N050BG D 08 - FA-201

61

29.8x30.5cm (1,5cm x Free piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 140€ m2

30x30cm (5 x 2cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,99m2/θηβ. Σηκή :140€ m2

Φε

θίδ

εο

D 09 - GX8016 D 10 - NO288

D 11 - SG-8001EL1 D 12 - JC-01EL1

31x31.5cm (6,5 x 1,5 cm piece) 7ηκρ/θηβ. 0,68m2/θηβ. Σηκή : 170€ m2

29.8x29.8cm (Free piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή : 180€ m2

30.5x30.5cm (4,7 x 1,5 cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 130€ m2

30.5x30.5cm (4,7x 4,7cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή :132€ m2

Page 64: Κατάλογος tiles

62

Φε

θίδ

εο

D 13 - ELJC-02 D 14 - DKA-220

D 15 - HF-007 D 16 - 823-029

30.5x30.5cm (4,7 x 4,7 cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 132€ m2

26.2x29cm (4X2Free piece) 20ηκρ/θηβ. 1,71m2/θηβ. Σηκή : 160€ m2

29.8x29.8cm (2,3 x 2,3cm piece) 18ηκρ/θηβ. 1,59m2/θηβ. Σηκή : 100€ m2

29.8x29.8cm (2,3x 2,3cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή :140€ m2

29.8x29.8cm (2,3 x 2,3cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή : 140€ m2

30.5x30.5cm (1,5X1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 170€ m2

D 17 - 823-027 D 18 - N100

Page 65: Κατάλογος tiles

63

Φε

θίδ

εο

D 19 - N0195 D 20 - N016

30.5x30.5cm (1,5 x 1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 180€ m2

30.5x30.5cm (1,5x 1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή :170€ m2

D 21 - N068 D 22 - N0236

D 23 - N004 D 24 - 823-001EL2

30.5x30.5cm (1,5 x 1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 160€ m2

30.5x30.5cm (1,5X1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 180€ m2

30.5x30.5cm (1,5 x 1,5cm piece) 11ηκρ/θηβ. 1,02m2/θηβ. Σηκή : 150€ m2

29.8x29.8cm (2,3x 2,3cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή :116€ m2

Page 66: Κατάλογος tiles

64

Φε

θίδ

εο

D 25 N0360 D 26 – 823-001EL1

D 27 - E4030 D 28 - E8010

D 29 - E8010-3030-4030 D 30 - E1010-3030-4030

29.8x29.8cm (2,3x 2,3cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή : 160€ m2

29.8x29.8cm (2,3X2,3cm piece) 11ηκρ/θηβ. 0,97m2/θηβ. Σηκή : 116€ m2

32.7x32.7cm (2 x 2cm piece) 20ηκρ/θηβ. 2,13m2/θηβ. Σηκή : 90€ m2

32.7x32.7cm (2x 2cm piece) 20ηκρ/θηβ. 2,13m2/θηβ. Σηκή : 70€ m2

32.7x32.7cm (2 x 2cm piece) 20ηκρ/θηβ. 2,13m2/θηβ. Σηκή : 70€ m2

32.7x32.7cm (2 x 2cm piece) 20ηκρ/θηβ. 2,13m2/θηβ. Σηκή : 70€ m2

Page 67: Κατάλογος tiles

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ

Φώην Κωδηθόο Πεξηγξαθή Σηκή Bέξγαο

Ζ8x2,5

ΠΡΟΦΗΛ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΛΔΗΣΟ

ΤΦΟ 8mm ΜΖΚΟ 2,5 m

ΑΝΟΓ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ MATT SILVER

6,99€

F01

ΠΡΟΦΗΛ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΛΔΗΣΟ ΤΦΟ 10mm

ΜΖΚΟ 2,5m ΑΝΟΓ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ

MATT SILVER

7,99€

FH125

ΠΡΟΦΗΛ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΛΔΗΣΟ

ΤΦΟ 12mm ΜΖΚΟ 2,5 m

ΑΝΟΓ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ MATT SILVER

11,00€

XQ-01

ΠΡΟΦΗΛ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΟ ΤΦΟ 8 mm ΜΖΚΟ 2,5 mm

MATT SILVER

7,99€

XQ-02

ΠΡΟΦΗΛ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΟ

ΤΦΟ 10mm ΜΖΚΟ 2,5 m

MATT SILVER

7,99€

65

Page 68: Κατάλογος tiles

Φώην Κωδηθόο Πεξηγξαθή Σηκή Βέξγαο

ΥQ-03

ΠΡΟΦΗΛ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΘΔΣΟ

ΤΦΟ 12mm ΜΖΚΟ 2,5m

MATT SILVER

11,00,€

XQ-1080

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΦΗΛΔΣΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ

SOFT ΦΑΡΓΟ 10 mm

ΠΡΟΒΟΛΖ 8 mm ΜΖΚΟ 2,5 mm

BRIGHT SILVER

14,00€

XQ-Τ15

ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΦΗΛΔΣΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ

ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ ΦΑΡΓΟ 15mm

ΠΡΟΒΟΛΖ 8 mm ΜΖΚΟ 2,5 mm BRIGHT SILVER

15,00€

1515 ΣΑΤΡΟΗ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 1,5 mm 1,3 € (100 ηεκ)

2020 ΣΑΤΡΟ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 2 mm 1,3 € (100 ηεκ)

3030 ΣΑΤΡΟ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 3 mm 1,3 € (100 ηεκ)

5050 ΣΑΤΡΟ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 5 mm 1,2 € (100 ηεκ)

CF8 ΣΔΛΔΗΧΜΑ ΓΗΑ ΠΡΟΦΗΛ 8 mm 4 €

CF10 ΣΔΛΔΗΧΜΑ ΓΗΑ ΠΡΟΦΗΛ 10 mm 4 €

66

Page 69: Κατάλογος tiles

67

ΚΟΛΛΔ ΠΛΑΚΙΓΙΧΝ

Αθξπιηθή θόιια πιαθηδίωλ κε κεδεληθή

θάζεηε νιίζζεζε θαη απμεκέλν αλνηρηό ρξόλν. Πεξηγξαθή

Κόιια πιαθηδίσλ βάζεσο ηζηκέληνπ, ηξνπνπνηεκέλε κε πνιπκεξηθά πξόζζεηα,

γηα ρξήζε ζε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο επ ηθάλεηεο.

Δθαξκνγή: Παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε θαη εθηεηακέλν αλνηρηό

ρξόλν (30 ιεπηά ). Οη ζημνηξνπ ηθέο ηεο ηδηόηεηεοεπ ηηξέπνπλ ζην ζπλεξγείν λα μεθηλήζεη ηε ζπγθόιιεζε ησλ πιαθηδίσλ από πάλσ πξνο ηα θάησ. Καηάιιειε

γηα ζπγθόιιεζε θεξακηθώλ πιαθηδίσλ πάλσ ζε ζπλήζε ππνζηξώκαηα όπσο

κπεηόλ, ειαθξύ κπεηόλ, επηρξίζκαηα, ηζηκεληνθνλίεο, απηνεπ ηπεδνύκελα

δάπεδα θ.η.ι. θαη γηα εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγάινο αλνηρηόο

ρξόλνο επ ηθόιιεζεο, όπσο ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαηά ηελ νπνία πθίζηαληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

Καηαλάιωζε: 2,0 – 4,0 Kg/m²

πζθεπ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

Λεπθή 25Kg 48 0,34 € 8,50 €

Αθξπιηθή θόιια πιαθηδίωλ κε απμεκέλν

αλνηρηό ρξόλν γηα κε απνξξνθεηηθα πιαθίδηα. Πεξηγξαθή

Κόιια πιαθηδίσλ βάζεσο ηζηκέληνπ, ηξνπνπνηεκέλε κε πνιπκεξηθά πξόζζεηα,

γηα ρξήζε ζε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο επ ηθάλεηεο.

Δθαξκνγή: Παξνπζηάδεη εθηεηακέλν αλνηρηό ρξόλν (30 ιεπηά ). Καηάιιειε γηα

ζπγθόιιεζε πιαθηδίσλ πέηξαο, καξκάξνπ, γξαλίηε, πιαθηδίσλ cotto, πιαθηδίσλ klinker, θαη γεληθά απνξξνθεηηθώλ θαη κε απνξξνθεηηθώλ πιαθηδίσλ πάλσ ζε

ζπλήζε ππνζηξώκαηα όπσο κπεηόλ, ειαθξύ κπεηόλ, επ ηρξίζκαηα,

ηζηκεληνθνλίεο, απηνεπ ηπεδνύκελα δάπεδα, κσζατθά, θ.η.ι. θαη γηα εθαξκνγέο

ζηηο νπνίεο απαηηείηαη κεγάινο αλνηρηόο ρξόλνο επ ηθόιιεζεζεο, όπσο ηελ

πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ θαηά ηελ νπνία πθίζηαληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Καηαλάιωζε: 2,0 – 4,0 Kg/m²

πζθεπ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

Λεπθή 25Kg 48 0,54 € 13,50 €

Αθξπιηθή θόιια πιαθηδίωλ ειαζηηθή. Πεξηγξαθή

Διαζηηθή πιαθηδίσλ βάζεσο ηζηκέληνπ, ηξνπνπνηεκέλε κε πνιπκεξηθά

πξόζζεηα, γηα ρξήζε ζε νξηδόληηεο θαη θαηαθόξπθεο επ ηθάλεηεο.

Δθαξκνγή: Παξνπζηάδεη αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε θαη εθηεηακέλν αλνηρηό

ρξόλν (30 ιεπηά ). ). Καηάιιειε γηα ζπγθόιιεζε πιαθηδίσλ πέηξαο, καξκάξνπ, γξαλίηε, πιαθηδίσλ cotto, πιαθηδίσλ klinker, πιαθηδίσλ gres, porcellanato,

porcellanato smaltato, πιαθηδίσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη γεληθά

απνξξνθεηηθώλ θαη κε απνξξνθεηηθώλ πιαθηδίσλ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα κε

πςειέο απαηηήζεηο πνπ ππόθεηληαη ζε ζεξκηθέο δηαζηνιέο θαη βαξηά θπθινθνξία

αιιά θαη ζε ρώξνπο κε ζπλερή παξνπζία πγξαζίαο όπσο ζεξκαηλόκελα δάπεδα, παιηέο ζηξώζεηο πιαθηδίσλ, π ηζίλεο, κπάληα, ληνπδηέξεο, εθζέζεηο

απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θέληξα, θνηλόρξεζηνη ρώξνη, εμσηεξηθέο

πιαθνζηξώζεηο, δεμακελέο, βεξάληεο, ηαξάηζεο, γπςνζαλίδεο, μύιηλεο

επ ηθάλεηεο, κεηαιιηθέο επ ηθάλεηεο, θιπ.

Καηαλάιωζε: 2,0 – 4,0 Kg/m²

πζθεπ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

Λεπθή 25Kg 48 0,78 € 19,50 €

Page 70: Κατάλογος tiles

68

ΑΡΜΟΣΟΚΟΙ

601

ΛΔΤΚΟ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΑΝΘΡΑΚΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

602

ΚΡΔΜ

Σηκή: 1,70€/Kg

604

ΠΔΡΛΑ ΜΠΔΕ

Σηκή: 1,70 €/Kg

605

ΑΨΒΟΡΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

606

ΓΚΡΗ ΠΔΡΛΔ

Σηκή: 1,70 €/Kg

607

ΑΝΟΗΥΣΟ ΓΚΡΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

609

ΓΚΡΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

610

ΚΟΤΡΟ ΓΚΡΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

603

ΜΠΔΕ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΜΟΚΑ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΚΑΦΔ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΟΚΟΛΑΣΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

WEGE

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

COTTO

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΓΑΛΑΕΗΟ

Σηκή: 1,70 €/Kg

611

ΜΑΤΡΟ

Σηκή: 1,70 €/Kg

Αξκόζηνθνο – πνξζειαλάηνο Πεξηγξαθή – Δθαξκνγή

Τιηθό θαηάιιειν γηα ζθξάγηζε αξκώλ θεξακηθώλ πιαθηδίσλ, καξκάξσλ,

γξαληηώλ ηνίρνπ θαη δαπέδνπ, εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Γηαζέηεη πςειέο κεραληθέο αληνρέο, ραξαθηεξηζηηθή νκνηνγέλεηα θαη

ζηαζεξόηεηα. Δμαζθαιίδεη ζηεγαλόηεηα επ ηηπγράλνληαο εμαηξεηηθέο

πδαηναπσζεηηθέο ηδηόηεηεο. Απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ θαη ην

ζρεκαηηζκό κπθεηώλ θαη ιεθέδσλ αιάησλ (efflorescence) ζηελ επ ηθάλεηα ηνπ.

Δίλαη γξήγνξεο πήμεο θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία αξκόζηνθσλ ηύπνπ CG2 WA θαηά ΔΝ 13888. Δθαξκόδεηαν γηα πιάηνο αξκώλ 1-8 mm. Γηαηίζεηαη

ζε 22 ρξσκαηηζκνύο.

Καηαλάιωζε: 0,2 – 2 Kg/m² (αλάινγα ηηο δηαζηάζεηο ησλ πιαθηδίσλ).

320

ΟΚΟΛΑΣΗ

Σηκή: 1,70 €/Kg

322

ΚΗΣΡΗΝΟ

Σηκή: 1,70 €/Kg

324

ΜΠΛΔ

Σηκή: 1,70 €/Kg

326

ΒΔΡΑΜΑΝ

Σηκή: 1,70 €/Kg

317

ΠΟΡΦΤΡΟ

Σηκή: 1,70 €/Kg

Page 71: Κατάλογος tiles

69

ΑΣΑΡΙΑ θαη ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΑ

VLX181 Με όμηλν θαζαξηζηηθό γεληθήο ρξήζεο Πεξηγξαθή: Γηαθαλέο κε όμηλν θαζαξηζηηθό γεληθήο ρξήζεο γηα κάξκαξα θαη πιαθίδηα cotto κε άξσκα

ιεκνληνύ. Καζαξίδεη ηέιεηα ρσξίο λα πξνθαιεί θζνξέο, πξνζδίδνληαο ηαπηόρξνλα γπαιάδα.

Δθαξκνγή: Όπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε ήπ ησλ θαζαξηζηηθώλ κέζσλ(π.ρ. γηα ηνλ θαζαξηζκό καξκάξσλ,

πιαθηδίσλαλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θαη γεληθά επαίζζεησλ πιαθηδίσλ). Δίλαη ηδαληθό γηα πιαθάθηα κε κεηαμνηππ ία θαη εηδηθέο δηαθνζκήζεηο, ηα νπνία θαζαξίδνληαη κε έλα καιαθό παλί

Καηαλάιωζε: 1lt / 5m² επ ηθάλεηαο

πζθεπ. Σεκ./Κηβ. Σεκ./Παι. Euro/Lt Euro/Σεκ.

1Lt 16 240 5,20 € 5,20 €

VLX182 Όμηλν θαζαξηζηηθό θαη ιακπξπληηθό αξκώλ

θαη θεξακηθώλ πιαθηδίωλ Πεξηγξαθή: Γηαθαλέο όμηλν θαζαξηζηηθό θαη ιακπξπληηθό αξκώλ θαη θεξακηθώλ πιαθηδίσλ. Καζαξίδεη,

πξνζδίδεη γπαιάδα, δηαηεξεί ηα ρξπώκαηα ηνπ αξκόζηνθνπ δσληαλά θαη ιακπεξά κεηά ηελ εθαξκνγή.

Δθαξκνγή: Αθαηξεί από ηα πιαθάθηα θαη ηνπο αξκνύο ζρεκαηηζκνύο θξνύζηαο ηζηκέληνπ, αιαηνύρεο θαη

αζβεζηώδεηο επ ηθνιιήζεηο, ππνιιείκαηα από θόιιεο θαη ακκνθνληάκαηαθαζώο θαη ιεθέδεο από γξάζζα, βεξλίθηα, ιάδηα θιπ. Γε ρξεζηπνπνηείηαη γηα θαζαξηζκό καξκάξνπ, δηαθνζκεηηθήο πέηξαο από αζβεζηόιηζν

θαη επ ηθαλεηώλ κε αλζεθηηθώλ ζηα νμέα.

Καηαλάιωζε: 1 Lt / 5,5 m² επ ηθάλεηαο

πζθεπ. Σεκ./Κηβ. Σεκ./Παι. Euro/Lt Euro/Σεκ.

1Lt 16 240 5,20 € 5,20 €

VLX186 Δληζρπηηθό θόιιαο θαη αξκόζηνθνπ - Αζηάξη Πεξηγξαθή: Σν πξντόλ VLX 186 είλαη έλα αθξπιηθό βειηησηηθό θνληακάησλ, ρσξίο νξγαληθνύο δηαιύηεο θαη

είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ.

Δθαξκνγή: πλίζηαηαη γηα βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο θόιιαο θαη ηνπ αξκόζηνθνπ. Απμάλεη ηελ

ζπγθνιιεηηθή ηθαλόηεηα, κεηώλεη ζπκαληηθά ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ζε λεξό. Υξεζηκνπνίεηηαη θαη σο αζηάξη αδηάιπην γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ζε απαηηεηηθά ππνζηξώκαηα (παιηά πιαθίδηα, κάξκαξα, κσζατθό,

θιπ).

Καηαλάιωζε: Ρεηίλε: 40-80g VLX 186 αλά θηιό πξντόληνο

Αζηάξη: Με απνξξνθεηηθέο επ ηθάλεηεο: 1 Kg / 15 m² επ ηθάλεηαο

Απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο : 1 Kg / 5 m² επ ηθάλεηαο πζθεπ. Σεκ./Κηβ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

1Kg 10 15 5,20 € 2,60 €

GLX 190 Υαιαδηαθό αθξπιηθό αζηάξη πξόζθπζεο πιαθηδίωλ & κωζαϊθώλ Πεξηγξαθή: Αθξπιηθό αζηάξη πξόζθπζεο κε πνιπκεξή ζπλζεηίθά πιηθά, πξνζκίμεηο νξπθηώλ θαη

ραιαδηαθή άκκν.

Δθαξκνγή: Γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ πξόζθπζεο ζε παιηά πιαθάθηα θαη κσζατθά, όπνπ

πξόθεηηαη λα επ ηθνιιεζνύλ λέα πιαθίδηα, ζε εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο. Δληζρύεη ηελ πξόζθπζε ηεο θόιιαο ζε ιείεο θαη ρακειήο απνξξνθεηηθόηεηαο επ ηθάλεηεο. Δθαξκόδεηαη επ ίζεο πάλσ ζε

ιεία επ ηρξίζκαηα, μύιν θαη ηζηκεληνζαλίδεο.

Καηαλάιωζε: 0,4 Kg / m²

πζθεπ. Σεκ./Κηβ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

5Kg 27 5,00 € 25,00 €

GLX 296 Βειηηωηηθό πξόζκηθην γαιάθηωκα θνληακάηωλ (Latex) Πεξηγξαθή-Δθαξκνγή: Βειηησηηθό, αθξπιηθό πξόζκηθην ελόο ζπζηαηηθνύ, ρσξίο νξγαληθνύο δηαιύηεο.

πλίζηαηαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ θνληακάησλ όπσο: Αληνρή, ζπξξίθλσζε, ζπγγόιεζε πάλσ

ζε δηάθνξεο επ ηθάλεηεο, επθακςία, αληίζηαζε ζηνλ παγεηό, ζηεγαλόηεηα, αλζεθηηθόηεηα ζηελ ηξηβή,

αλζεθηηθόηεηα ζηα νμέα, εξγαζηκόηεηα. Καηάιιειν γηα θάζε είδνπο θνληάκαηα βάζεσο ηζηκέληνπ ή γύςνπ Καηαλάιωζε: 40-80g GLX 296 αλά θηιό πξντόληνο. Δμαξηάηαη από ηε βειηίσζε πνπ επ ηδηώθνπκε.

πζθεπ. Σεκ./Κηβ. Σεκ./Παι. Euro/Kg Euro/Σεκ.

1Kg 17 15 6,40 € 6,40 €

5Kg 84 4,90 € 24,50 €

20Kg 24 4,60 € 92,00 €

15Kg 18 4,40 € 66,00 €

5 Kg 84 6,00 € 30,00 €

20 Kg 24 5,60 € 112,00 €

Page 72: Κατάλογος tiles
Page 73: Κατάλογος tiles

Ο παξώλ θαηάινγνο απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε πειάηεο ρνλδξηθήο

ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ

Οη ηηκέο ηνπ θαηαιόγνπ αθνξνύλ εμόθιεζε ηνηο κεηξεηνίο

Οη παξαγγειίεο ζα πξνζαξκόδνληαη πάληα ζε θηβώηηα εθηόο ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ

Δλδέρεηαη λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζηηο απνρξώζεηο (ηόλν) θαη ζηηο δηαζηάζεηο (θάιηκπξν) ησλ πιαθηδίσλ. Γη’ απηό ην ιόγν πξέπεη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο λα γίλεηαη έιεγρνο απηώλ.

Ζ εηαηξεία δελ θέξλεη θακία επζύλε κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ Καηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ν απαηηνύκελνο έιεγρνο ησλ

πξντόλησλ

Δπηζηξνθέο γίλνληαη δεθηέο κόλν ζηελ πεξίπησζε ειαηησκαηηθνύ πξντόληνο θαη εθόζνλ έρεη πξνεγεζεί ε ζπλελλόεζε κε ηε δηεύζπλζε

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ησλ ηηκώλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ησλ πξντόλησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξόληα ηηκνθαηάινγν

Γηα ηελ απνθπγή ιαζώλ νη παξαγγειίεο ζαο λα γίλνληαη κέζσ FAX ζην 2321054173 ή κέζσ e-mail : ΑΣΣΗΚΖ / Ν. ΔΛΛΑΓΑ : [email protected]

ΚΡΖΣΖ / ΘΔΑΛΗΑ / Β. ΔΛΛΑΓΑ : [email protected] Σει. Δπηθνηλσλίαο : 2321054113

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ

EUROBANK: 0026.0131.71.0200060760 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ: 465/470351-08 ALPHA BANK: 810 00 2330 003613

ΠΔΗΡΑΗΧ: 5256-058186-301

Όξνη πλεξγαζίαο

71

Page 74: Κατάλογος tiles

εκεηώζεηο

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………............................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..............................................

Page 75: Κατάλογος tiles
Page 76: Κατάλογος tiles

KARAG

T I L E S

Αθνί Ν. Καξαγηάλλε Α.Δ. 3Ο ρικ. εξξώλ-Γξάκαο Σ. 23210 54113 F. 23210 54173 www.karag.gr [email protected]