διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in...

48
1 Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων Διδακτική των Εικαστικών στο Δημοτικό (Ε.Α.Ε.Π.) και υλοποίηση καινοτόμων στόχων ΄Ολγα Ζιρώ Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων 27 - 4 - 2012

description

καινοτόμες δράσεις στα δημοτικά (Ενιαίου Αναβαθμισμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος) όπου διδάσκεται το μάθημα των Εικαστικών απο καλλιτέχνες καθηγητές. Artists Teaching Art in Elementary Schools and their innovative projects

Transcript of διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in...

Page 1: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

1 Ολγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Διδακτική των Εικαστικών στο Δημοτικό (Ε.Α.Ε.Π.) και υλοποίηση καινοτόμων στόχων

΄Ολγα ΖιρώΣχολική Σύμβουλος

Εικαστικών Μαθημάτων27 - 4 - 2012

Page 2: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

2΄Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Η αναγκαιότητα της ειδικότητας του Εικαστικού (ΠΕ08) στο Δημοτικό

Η απεικόνιση: Τα δεδομένα της εμπειρίας μεταπλάθονται

σε μία ανεξάρτητη οπτική απόδοσηΟ εικαστικός εκπαιδευτικός:

ενθαρρύνει, εκμαιεύει, αφήνει να συμβεί, απελευθερώνει τη ροή των σκέψεων να γίνουν εικόνα, (ακόμα και) βοηθά στην αποσαφήνιση των περιεχομένων της

εικόνας

Page 3: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

3

ο ΕικαστικόςΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΟΘΑΡΡΎΝΕΙ

ΞΕΡΕΙΌΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΛΕς ΟΙ ΛΥΣΕΙς

ΕΝΟς ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟς

ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕς (1)

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βουλος

Εικ

ασ

τικώ

ν

Μα

θημ

άτω

ν

http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com

Page 4: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

4Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

η Τέχνη δεν εξαντλείται στη «χειροτεχνία»Είναι πολυαισθητηριακήείναι υπόθεση άσκησης του νου, οπτικής αντίληψης,

ιδεών, οραματισμού και επινοήσεων

Επινόηση με τα χέριαΕπινόηση με το νουΕπινόηση μέσω της φαντασίαςΕπινόηση μέσω της Τέχνης

δηλαδήόλα όσα μπορεί να χειριστεί,

ΚΑΙ αναγνωρίσει στο έργο του μαθητή ένας ΕΙΚΑΣΤΙΚΌς εκπαιδευτικός (2)

Page 5: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Το χαρτί και το μολύβι• Το Εικαστικό έργο είναι μη λεκτική

επικοινωνία (3)Σχεδίαση και λύσειςΑλληλεπίδραση χώρου και αντικειμένων

Η παιδική εικόνα: Ο ερευνητικός νους εν δράσει

Το σχέδιο εμπεριέχει την οπτική σκέψη

Τα απλά στοιχεία οργανώνονται σε πλήρεις συνθετικές τάξεις όσο αναπτύσσεται η νοημοσύνη της αντίληψης

5Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Page 6: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ :ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ Ή ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΒΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΤΗΝ «ΑΙΣΘΗΣΗ», ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕς, ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ «ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ»(4)

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΝ

6Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Page 7: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Πρώτες τάξεις του Δημοτικού: άνθρωποι, απλά τοπία, αντικείμενα (5)

Έργα ατομικά και ομαδικά (6)Από την Τετάρτη ως την Έκτη τάξη:

σταδιακή αυτονομία, σύνδεση με την άμεση εμπειρία: το φύλο, οι φίλοι, οι μηχανές, τα τοπία, τα λουλούδια, οι όμορφες κοπέλλες…..(7)

Σε ένα κόσμο πολυπλοκότητας ο μαθητής επινοεί εύληπτες δομές για τη μορφοποίηση και την κατανομή των ιδεών του

7Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Οι μαθητές σχεδιάζουν, ζωγραφίζουν, πλάθουν, κατασκευάζουν

Page 8: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

8Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Οι καινοτόμες δράσεις των μαθητών του Δημοτικού Ε.Α.Ε.Π.

• Blogs• 2010-2011

• Ψηφιακά portfolios• Διαφοροποιημένη διδασκαλία

• 2011-2012

• Oμαδοσυνεργατικότητα• Νέες Τεχνολογίες

Page 9: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Σχολική χρονιά 2010-2011

Ο 1ος κύκλος του Art Project «Δημιουργώ κάθε μέρα»Art Project 60 ημερών

9Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

http://theartprojectdimotiko.blogspot.com

Blogs

Page 10: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

10Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Η κεντρική ιδέα του blog ήταν η ανάρτηση έργων κάθε μέρα

Διήρκησε 60 ημέρες, από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο

Page 11: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Οι θεματικές ενότητες του blog ήταν

Πορτραίτο

Μάσκες

Νεκρή Φύση

Τοπίο

11

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Ψηφιακά portfolios

Page 12: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

12

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Η αυτοπροσωπογραφία ως αναζήτηση της ταυτότητας

«ο εαυτός μου»Ε τάξη

Page 13: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

13

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Β τάξη

Page 14: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

14

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Γ τάξη

Page 15: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

15

Όλ

γα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολ

ική

Σύ

μβ

ου

λος

Εικ

ασ

τικώ

ν Μ

αθη

μά

των

Page 16: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

16Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

To πορτρέτο ως αναγνώριση του «άλλου»

Page 17: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

17

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Η συμμαθήτριά μου η Χριστίνα

Β τάξη

Page 18: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

18

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Ο παππούς Χαράλαμπος

Δ τάξη

Page 19: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

19Ε τάξηΒ τάξη

Page 20: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

20

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Η νοσοκόμα

Α τάξη

Page 21: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

21

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Β τάξη

Page 22: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

22

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Page 23: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

23

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Nεκρή φύση: η αισθητική αποτίμηση του αντικειμένου

Στ τάξη

Page 24: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

24

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Γ τάξη

Page 25: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

25

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Στ τάξη

Page 26: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

26

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Δ τάξη

Page 27: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

27

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Α τάξη

Page 28: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

28

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Το τοπίο: η αναγνώριση του κόσμου γύρω

Α τάξη

Page 29: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

29

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Στ τάξη

Page 30: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

30Β τάξη

Page 31: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

31

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Στ τάξη

Page 32: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

32

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Ε τάξη

Page 33: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

33

Ε τάξη

Page 34: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

34

Ολγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Page 35: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

35

Ολγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Ο σχολιασμός του εικαστικού έργου: τα ανοιχτά σχόλια του ιστότοπου ως ευκαιρία για αισθητική αποτίμηση και χρήση ορολογίας ----το έργο ως ευκαιρίαγια σεβασμό προς τον άλλο αλλά καιαυτό-επιβεβαίωση

Page 36: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

36Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών

Μαθημάτων

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Page 37: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

• Ένας ιστότοπος ανοιχτός σε καινούριες ιδέες• Μία βάση δεδομένων• Μία ανοιχτή έκθεση (αυτοδιαχείριση)• Μία διαρκής έκθεση μαθητικών έργων• Ένας τόπος ανταλλαγής θεμάτων και απόψεων• Διαρκής επαφή ανάμεσα στους καθηγητές• στους μαθητές• στους γονείς

http://eikastikastodhmotiko.blogspot.com/2012/03/25.html 37

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Εικαστικά στο Δημοτικόένα ιστολόγιο που άνοιξαν οι Εικαστικοί Εκπαιδευτικοί ΠΕ08 το 2011 και συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή και επισκεψιμότητα

Blogs

Page 38: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Σχολική χρονιά 2011-2012

Ο 2ος κύκλος του Art Project «έργο εν προόδω»

http://theartprojectnotebook.

blogspot.com«Από το σημειωματάριο ως

το τελικό έργο»Διαδικτυακή δράση 40 ημερών

από 26 Μαρτίου έως 1 Ιουνίου 2012 38

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Blogs

Page 39: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

39Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

Ζωγραφίζοντας τον άλλο….

Ομαδοσυνεργατικότητα

Page 40: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

40

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

1ο Δημοτικό ΑσπροπύργουΜαρία Παπαδημητρίου, Εικαστικός ΠΕ08

Page 41: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

41

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βουλος

Εικ

ασ

τικώ

ν

Μα

θημ

άτω

ν

Page 42: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

42

Όλγα

Ζιρ

ώ -

Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βουλος

Εικ

ασ

τικώ

ν

Μα

θημ

άτω

ν

Page 43: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

43

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βουλος

Εικ

ασ

τικώ

ν

Μα

θημ

άτω

ν

Page 44: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

44

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Page 45: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

45

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Λουλούδια στο χαρτί…..Νέες Τεχνολογίες

Δ τάξη

Page 46: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

46

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κών

Μα

θη

μά

των

Το τρένο

24ο Δημοτικό Σχολείο ΑθηνώνΤο Stop Motion Animation πραγματοποιήθηκε στο μάθημα εικαστικών κανονικού και ολοημέρου προγράμματος.

Συμμετείχαν παιδιά από τις τάξεις Β',Γ',Δ',Ε' και ΣΤ'. Εκπαιδευτικός ΠΕ.08: Μώρης Γεώργιος

 

Νέες Τεχνολογίες

Page 47: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

(1)Γκαγιώ, Μπ.-Α.,Πλαστικές Τέχνες, 2002, σελ 175(2) άρθρο Ανοιχτή επιστολή για τη β΄ανάθεση του μαθήματος

των Εικαστικών, 13 Δεκεμβρίου 2011, στο http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com/2011/12/1.html

(3) Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (1969,1997), 2007,σελ 315(4) Arnheim,R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, (1974), 2005, σελ

167(5) Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (1978), 1993, σελ

177(6)Ρήγα, Α.-Β.,Δημιουργικότητα και ομαδικό ελεύθερο

παιγνίδι σε παιδιά σχολικής ηλικίας:ανάλυση των συναισθημάτων του ερευνητή, στο Ψυχολογία της Τέχνης, Α΄τόμος, 2009, σελ 51-74

(7) Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (1978), 1993, σελ 183 47

σημειώσεις

Όλγα

Ζιρ

ώ -

Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βουλος

Εικ

ασ

τικώ

ν

Μα

θημ

άτω

ν

Page 48: διδακτική των εικαστικών στα δημοτικά εαεπ, teaching art in elementary school

Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (Visual Thinking, 1969,1997), μετάφρ. Ι. Ποταμιάνος, Γ. Βρυώνη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη: 2007

Arnheim,R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης, (Art and Visual Perception, 1974), μετάφρ. Ι.Ποταμιάνος, Θεμέλιο, Αθήνα: 2005

Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (Approaches to Art in Education, 1978), επιμ. Π. Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, Αθήνα: 1993

Γκαγιώ, Μπ.-Α., Πλαστικές Τέχνες, στοιχεία μιας διδακτικής-κριτικής, (Arts plastiques, Éléments d’ une didactique-critique), μετάφρ. Μ. Καρρά, Νεφέλη, Αθήνα: 2002

Ρήγα, Α.-Β. και συνεργάτες, Ψυχολογία της Τέχνης, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης, Α΄Τόμος, Πεδίο, Αθήνα: 2009

48Όλγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ