Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews

10

description

Ονοματολογία ΠΟΛ1133/08 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ1086/09 www.TAXnews.info

Transcript of Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews

Page 1: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 2: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 3: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 4: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 5: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 6: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews

ΤΑΧnews Φορολογικός Οδηγός: ΚΑΔ 2008 – 2011

Τν TAXnews είλαη έλα δπλακηθό web site πνπ ελεκεξώλεηε

θαζεκεξηλά κε όιεο ηηο λέεο απνθάζεηο, νη θνξνινγηθνί νδεγνί ηνπ TAXnews

ηξνπνπνηνύληαη θαη ελεκεξώλνληαη άκεζα κε ηηο απνθάζεηο απηέο θαη έηζη

είλαη πάληα ελεκεξωκέλνη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο πνπ ηνπο δηέπνπλ. (Εκηύπφζη

Οδηγών ηοσ TAXnews)

Γηα εύθνιε αλαδήηεζε θάληε κλίκ ζηνλ μεγεθσνηικό θακό θαη

εθεί γράυηε πνηνο Τομέας-Κλάδος ΚΑΔ ζαο ελδηαθέξεη πτ. 71 θαη

παηήζηε enter. Δείηε περιζζόηερα

Σπλνπηηθόο πίλαθαο ηωλ Κ.Α.Δ. Τνκέαο-Κιάδνο Δείηε περιζζόηερα

Καζνξηζκόο λέαο Εζληθήο Ολνκαηνινγίαο Οηθνλνκηθώλ

Δξαζηεξηνηήηωλ (Κ.Α.Δ. 2008) Δείηε περιζζόηερα

Έλαξμε ή κεηαβνιή εξγαζηώλ Καηαζηεκάηωλ Υγεηνλνκηθνύ

Ελδηαθέξνληνο Δείηε περιζζόηερα

Δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3325/2005,

ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή

ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ νη Δ.Ο.Υ. λα ρνξεγήζνπλ βεβαίωζε έλαξμεο ή

κεηαβνιήο εξγαζηώλ Δείηε περιζζόηερα

Πξνζζήθε λέωλ Κ.Α.Δ. ζηελ Εζληθή Ολνκαηνινγία Οηθνλνκηθώλ

Δξαζηεξηνηήηωλ Δείηε περιζζόηερα

Page 7: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 8: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews
Page 9: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ B’ ΠΡΟ : Ω Π.Γ. Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

Σατ. Κωδ.: 101 84 Αζήλα Πληροθορίες:

Σηλέθωνο: 210 3375882 Fax: 210 3375041 E-mail: [email protected]

ΘΔΜΑ:«Πξνζζήθε λένπ Κ.Α.Γ. ζηελ Δζληθή Ολνκαηνινγία Οηθνλνκηθώλ

Γξαζηεξηνηήηωλ»

Μεηά ηε δηαπίζηωζε όηη, ν Κ.Α.Γ. 82.99.19.08 έπξεπε εμ αξρήο λα έρεη εληαρζεί

ζηελ ππνθαηεγνξία CPA 77.40.19, πξνζηίζεηαη λένο Κ.Α.Γ. ζηελ Δζληθή Ολνκαηνινγία

Οηθνλνκηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ, ωο εμήο:

77.40.19.01 «Τπεξεζίεο κεηαβίβαζεο ή παξαρώξεζεο ρξήζεο άϋιωλ αγαζώλ

(δηθαηωκάηωλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηθαηωκάηωλ εθπνκπήο αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ,

δηπιωκάηωλ επξεζηηερλίαο, αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο βηνκεραληθώλ θαη εκπνξηθώλ ζεκάηωλ

θαη παξόκνηωλ δηθαηωκάηωλ)».

Ο λένο Κ.Α.Γ. πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηνλ Κ.Α.Γ.

82.99.19.08 κε ηελ πξνζζήθε επί πιένλ ηεο θξάζεο «δικαιωμάηων εκπομπής αερίων

θερμοκηπίοσ», ώζηε λα δειώλεηαη θαη ζηηο πεξηπηώζεηο κεηαβίβαζεο δηθαηωκάηωλ

εθπνκπήο αεξίωλ ζεξκνθεπίνπ, από ππνθείκελνπο ζην θόξν πνπ ππάγνληαη ζηηο

δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α ).

Μέρξη ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζή ηνπ, ν Κ.Α.Γ. 82.99.19.08 δελ πξέπεη λα δειώλεηαη.

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΣΩΝΙΟ ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

1. Όιεο ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.)

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011

ΠΟΛ 1146

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΗ-6Ι6

Page 10: Αναζήτηση ΚΑΔ TAXnews