Ι T H S Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 1

of 5 /5
Ό (Βρώζος ζόμος ζης “2 3 Φ Α .ΙΡΑ =„ χαρζόόεζος ζιμαζαι 2>ραχ. 12 και (swjeizai εις ζά γραφεία'μας. Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ________________ _________ _______________________ σημειώση μεγάλην επιτυχίαν είνε οτι, αμέσως μετά την πρώτην αναγγελίαν, πλεΐστοι άναγνώσται μας ηρχι- ααν νά μας ερωτοϋν άννπομόνως πότε ■& ·' άρχίστ] ή δη μοσίευα ίς του. ν Θ' άρχίση ΠΡΟΣΕΧΩΣ, μην άννπομονεϊτε. Φροντί σατε μόνον νά τό παραχολου&ήσετε δλαι καί δλοι άπό τήν αρχήν, νά μή χάσετε ούτε μίαν παράγραφόν του, ουτε μίαν λέξιν του, διότι είνε, δχι μόνον τό έχλεχτότε- ρον από δσα έδημοσίενσεν εως τώρα ή «Σφαίρα*, άλλά χαι ένα άπό τά δυνατώτερα χαι συγχλονιοτιχώτερα χοι- νωνιχά έργα, που έχουν γραφή εις τήν 'Ελλάδα. Τό ϋ·έμα, περί τό όποιον στρέφεται, ή πλοκή του, τα επεισόδιά του, αί άναπτυσσόμεναι ίδέαι. ή γλώσσα του, αποτελούν σΰνολον συναρπαστικόν, πλήρες γενιχον εν διαφέροντος χαι αία&ητιχών συγχινήσζων. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕ°ΡΗ 2 Ι 2 THS ΕΛΛΑΔΟΣ 1 'tp z jM h 'S V cvoKpna ν.----------------------- ------------------------ J ΑΘΗΝΑΙ 1920.-ΕΤΟΣ Β' ΑΡΙΘ. 58 ·— «ΕΑΒΒΑΤΟΝ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ »» ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΌΝ ΛΕΠΤΑ 30 Έπιστολαΐ καί έπιταγαΐ απ' εΰ&είας πρός τήν Αιεύ&ννοιν ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΑΡΑ~ΤΗ ΠΑΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ’Οδός Άγιον Κωνσταντίνον άρι&. 7. ΕΓΓΡΑΦΑΙ _____ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησία δο· 15.— ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » » 20.— —+ 5 asst— Γίνονται δεχταί χαΐ αυνδρομαΐ δι'ώρισμίνβν άρι&μόν φύλλων, κα&οριζόμενον ύπό r<5v έγγραφομένων ΙΑΙΟΚΤΗΤΗΧ ΚΑΙ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΣΥΡΙΓΟΣ δ 3Υΐηζρούβης ό 'έ^γκαάάγγε^ος και δ αΜιοζόκ^ης σας σννιβζοΰν νά ζονς όιαβάσεζε μεζά ωροσοχης ΝΈΟΚΓ MAS ΑΜΓΑΙΊΤββΜΑ Μια αποδειξις δτι τό νέον μας ανάγνωσμα Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ ΔΑΚΤΪΛΟΓΡΑΦΟΣ

Embed Size (px)

Transcript of Ι T H S Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 1

χαρζεζος ζιμαζαι
εις ζ γρ α φ εα 'μα ς.
Η Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η ________________ _________ _______________________
# σημειση μεγλην επ ιτυχαν ενε οτι, αμσως μετ την πρτην αναγγελαν, πλεστοι ναγνσται μας ηρχι- ααν ν μας ερωτον ννπομνως πτε &·' ρχστ] δη­ μοσευα ς του. ν
Θ' ρχση ΠΡΟΣΕΧΩΣ, μην ννπομονετε. Φροντ­ σατε μνον ν τ παραχολου&σετε δλαι κα δλοι π τν αρχν, ν μ χσετε οτε μαν παργραφν του, ουτε μαν λξιν του, διτι ενε, δχι μνον τ χλεχττε- ρον απ δσα δημοσενσεν εως τρα « Σ φ αρα*, λλ χαι να π τ δυναττερα χαι συγχλονιοτιχτερα χοι- νωνιχ ργα, που χουν γραφ εις τν 'Ελλδα.
Τ ·μα, περ τ ποιον στρφεται, πλοκ του, τα επεισδι του, α ναπτυσσμεναι δαι. γλσσα του, αποτελον σνολον συναρπαστικν, πλρες γενιχον εν­ διαφροντος χαι αα&ητιχν συγχινσζων.
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Π Ι Θ Ε ° Ρ Η 2 Ι2 T H S Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
1
' t p z jM h ' S V c v o K p n a ν.----------------------- -— -----------------------
J
ΑΘΗΝΑΙ 1 9 2 0 . - Ε Τ Ο Σ Β' ΑΡΙΘ. 5 8 ·—
«ΕΑΒΒΑΤΟΝ 8 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ »»
ΕΚ Α ΣΤΟ Ν ΦΥΛΛΝ ΛΕΠ ΤΑ 3 0
πιστολα κα π ιταγα απ' ε&εας πρς τν Αιε&ννοιν
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΠΑΡΑ~ΤΗ ΠΑΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ’Οδς γιον Κωνσταντνον ρι&. 7.
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι _____
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ τησα δο· 15.— ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » » 20.—
—+5asst— Γνονται δεχτα χα αυνδρομα δι'ρισμνβν
ρι&μν φλλων, κα&οριζμενον π r<5v γγραφομνων
ΙΑΙΟΚΤΗΤΗΧ ΚΑΙ ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ Μ. Σ Υ Ρ Ι Γ Ο Σ
δ 3Υηζροβης
μ εζ ω ροσοχης
Ν Ο Κ Γ M A S Α Μ Γ Α Ι Τ β β Μ Α
Μια αποδειξις δτι τ νον μας ανγνωσμα
Η Χ Ε Ι Ρ Α Φ Ε Τ Η Μ Ε Ν Η Δ Α Κ Τ Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ
IBIC Η Σ Τ Η Λ Η Μ Ο » )|ΗΙ ’Εκτς το «Καρναβαλιο» το κ. Γρ. Τσο-
*, τ ποιον κα δημοσιεω, τ' λλα μμε­ τρα παρουσιζουν το to τ περεργον, τι νφ β/.α σχεδν ενβ καλοτσικα, μως τ καθνα εχει και τ λθη του, ττοια δ :ιο ν μν μπορ ν τπαραβλψιο. ‘Ο κ. Ν> I . ΓριΛ., στ «Φιλι» του μν μετασκευζει τος στ­ χους μις καντδας, «Στ καλ» του δ Βι- ζυην. ’Ακουστ >4α σες κα κρνετε. Λυγζουνε τ πδια μον.. Αυπφον με γονατιστ ργ τ μτια μου σφλλουν π ι ν οε βλπω
κ' ειν' ζω μου ιτι χολ [δεν μπορ —Γλνχει μον ωρα σου καλ I
γρφει φλος. Κι' Βιζυηνς γρφει : Φιυρτονιασεν &λασσακαβουρ*ωτ}καντ'ι βουν! ενε βουβ τ ’ ηδ»νια μας κα α »νρ·νια σκοτειν,
χ' δλια μβυ ματι Φολ, παιδ μου, ρα οου καλ 1
Χ οε ΛΛδψ’ i Π λ ατψ μ ο ν ,κ ατη ρ αμ ν η ξ ιν η τ ιι Ι Μ ς παρνεις τα π α ιδ κ ια α α ς κα μ ; γ ν εις στη
χ α πνουμε τοη χολ [φ ω τ ι , οταν τ λ μ ' ι& ρ α καλ /»
Ββαια δν αντιγρφει, λλ’ φο εχη ατ τ λτωμα—γιατ ενε λττωμα νπηρε- ζ·ται κανες τσο δουλικ γιατ κθεται κα γρφει μ πρσφατες ντυπσεις κα δ π ποιματα πο ξια τους γκειται περισσ­ τερο στ ρυθμικ παιγνδισμα, παρ στν Ιδα; Γιατ πεε γυρεοντας λυσσδες, δν καταλαβανω. *0 κ. Εγ. Εγ. γραψε ο μι στιγμ ωραας συγκινσεως, λλ δυστυχς νεπλκη κι* ατς στν παγδα τς φ^μτς, το σκρτσου κ’ θυσασβ τνοσα. «Κα- τρα» το κ. I. Νικ., χει πλοιια ρμα, λλ* οτε τποτε καινοριο μς λγει, οτε κν παλι μ καινοριον τρπο. κ. Γ Δ Β ιρ ., κμνει παρατονες κα χωρς λγο. συσκοτ­ ζει τ νημα. ξ λλου τν διχε φοβερ τση αδυναμα πο χει στ σνθετα. Πραγ- ματικς νλσσ μας στ σνθετα Λεχνει λη τν σγκοιτη σρελττσα της, κ* ε ε α ­ λθεια ραα δταν τηρονται κποια ρια κα μερικο καννες, ηχητικο μ·λον παρ γραμματικο. Συγχωρεται δ κποια πρβα- σις στν ποιητ, λλ πο ν χη τΛν λγον της. Π. χ. τ σι’θβτο φ ε ιδ ο γ λ υ ο τ ρ δν υ­ πρχει και οβ πιτρπεται γραμματικς. *Ω, τσο δικαινομε τν ποιητ τανγρφβ: Φ ωταδερ φ ειδογλυστρδ »’ φ ρζω ατο κ α ρ β ι θυσιζοντα δηλαδ,τν δρθοπεια στν ανγ­ κην το φθγγου «φ». λλ* ς ενε. λλοτε μιλ κτενσιερα γι’ ατ. «Νρκισσος» πλι κα «ΕΙκνα» το κ. Δ 2 . Δμ. ψο­ γα μν λλ...— πς ν τ εξηγσω τρα μ δυ λγια ατ τ «λλ»... Ν' στ φιλο­ λογα, στν τχνη ν γνει, μνο τ μτρια πργματα ενε τελεως ψογα κα μνον ot μαθητα γρφουν ψογα θματα' ο διδσκα­ λοι πντα κμνουν λθη κα ct μεγλοι τε- χνται ενε κατ καννα κα μεγλοι μαρτω- λο. να παρδειγμα δικ μας : κ. Πο- λμης γρφει στχους χωρς καννα π* τ τσα σφλματα το Παλαμ, κι' δμως κ. Πολμης i>iv ενε Παλαμας.,.ν προκειμνφ, θ προτιμοσα τ ποιματα το κ. Δ Σ. Αημ., ν μ σαν τσο ψογα, λλ ν εχαν περισστερη ζω. /Απορρπτονται επσης τ Ιμμετρα τν κ.κ. Τ. Τιρ., Κ. Ξ. Στυλ., Ν. Α. Κυρ., Μ. Καστρ., Σ. Α. Θεοδ. κα Φ. Κ. Σ.
π'τ πεζ νκρινα,γι τ λαογραφικ του νδιαφρον μλλον, τ το κ. Γ. Καπ., δχι δ τ τν κ κ. Π. Παπ., Γ . Β τλ .— διλου καλλτερο π’ τ πρτο —κα τς Δ)δος Φ. Σ.
Ο Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ- χ. Σ ΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
'Επειδ ναλγως με τν περτμησιν το φλλου ηξθη κα συνδρομ, δηλομεν δτι, ξαιρετικς δι τος χοντας δη προ­ πληρσει, θ λογισθ ατη ες τν παλαιν τιμν.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
Δι το π* ριθ. 49ον φλλου τς 7ης Δε­ κεμβρου π. ., προεκηοχθη γνωστς πρω­ ττυπος διαγωνισμς π το διηγματος «Στ Φς». At γνμαι τν μετασχντων δη- μοσιεθησαν κατ’ αξοντα ριθμν ες τ π’ ριθ. 50, 51, 52,^54, 55 κα 57 φλλα. Κα- λεσθε λοιπν ν* ποφανθτε ποι ενε καλ- λιτρα ξ αυτν. λτης το ποιου - πντησις θ συγκεντρσω τς περισσοτρας ψφους, θ λβυ 25δραχμον βραβεον. Προ­ θεσμα τσσεται μχρι 10 . μ. Μαρτου, τ* αποτελσματα δ τς ψηφοφορας θ ' νακοι- νωθσι δι το π' ριθ. 63 φλλου τς 14)3.
τν ζων του αη ι «» r S X E H A E C A .I E O r X S I A S
Μ μαν χειρονομαν Μαντ πεγερει τν ρμπαν τη;, κτενει τ πδι της, τ καμπυλνει ες τν αστργαλον κα ρωτ :
—Πς τ βρσκεις ατ τ μικρ γοβκια; —Χαριτωμνα. —Δν φανονται πς ενε .τιδιωρθωμνα;..
Γιατ, τ βλπεις ββαια, ενε κενα πο ­ καμα πρυσι θυμσαι; Μο τ εχαν κμει θλια.
— ς τσο φρμα τους ενε εμορφη, παρατηρε κριος.
— Να, μ χουν ενα λττωμα, κε, στ πλγια.
— Τρα μνον πο μο τ λς, τ παρα­ τηρ, λλοις... 'Οπωσδποτε, προσοχ τρα : ν σε σιενεουν, ν σ σφγγουν που­ θεν, μν τ φορσης !
—Ν μ στε>εουν ! Κ θ* λλο. Ενεπλα- τει σν παντφλες ! Κτταξ* μ πση ευκο­ λα μπαινοβγανουν. λλως ιε, τ ξερεις, ενε τσο μικρ τ πδι μου, πο ποτ δν μ στενοχωρον τα παποτσια...
κριος χει κ περας λαφρς αναρρ­ σεις π' ατο, ις οποας δμως δον θεωρε φρνιμον ν διαιυπαη κενην τν ραν.
— Εμαι νθουσιασμνη, καταλγει Μαντ. χρωματισμς τους πηγανει θαυμσια μ τ φρεμ μο»· θ νμιζε κανες πς τ πα- ργγειλα πτηδες.
φο ρπω κατηνασε τς ανησυχας το κυρου, Μαντ ντνεται' δειπνον ν σπου­ δ κα τλος φθνουν εις τ θατρον—ρ- κει ργ,—πως πντοτε, κριβς δσον φθνει δι ν ενοχλσουν λους τος καθη- μνους ες τν Ιδαν σειρν τν καθισμτων των. αθουσα ενε παγερ. κριος συμ­ βουλεει τν κυραν να μν φση τ μαντ της' κενη δμω; τ^ν διαβεβαινει δτι δν κρυνει καΟο) ου λλως τε κρατε μεγλη ζστη ατ τ λλινη εσρπα, πο χει ρξει εις τος μους της.
παρστασις τελεινει. Ες τν ξοδον κριος ζ η ε ενα αμξι. Αμξι δμως δν ναφανεται ποιθεν. Ενε παγωνι' νεμος σφυρζει. Τ προτιμτερον ενε, ντ ν πε­ ριμνουν κε μσ' στ κρο τ πρασμα νς αμαξιο, ·> τ ξουν μι στιγμ ς τν 'Ο ­ μνοια, δπου ασφαλς θ βρον ενα.
κριος περν τ μπρτσο του π τ μπρτσο τς γυναικς του κα τν δηγε. Μαντ σκοντπτει, τν ποβαστ.
—Βδιζε λιγκι γργορα. Μαντ υπακοει. λλ τ πδια δια­
μαρτρονται. Τ παποτσια της ρχζουν ν τν στενοχωρον φρικι, τσο δαγκ\ει τ χελη της π τν πνον. Δν λγει δμως τ­ ποτε.
π τλους βρσκουν να μξι. κριος παρατηρε :
—Καλλτερα πο βαδσαμε λγο. ν περι­ μναμε κομη κε. θ ’ ρπζαμε συνχι.
Μαντ ξακολουθε ν σιωπ Μλις δμως φθνουν ες *0 σπτι, προτη της δουλει ενε ν πετξη τ να μετ τ λλο τ παποτσια της, μ 'να στεναγμν νακου- φσεως.
Τ, σ πονον ; Δν σο τλεγα γ πς σο ενε στεν!
Ατ ενε πολ· Μαντ επαναστατε : —Στεν εΙ>ε ! Τ πιμον πο τν χεις ! — Ττε γιατ σ πονον ; —Γιατ μ’ καμες ν τρξω σν τρελλ,
κι* ατ τ γοβκια δν ενε γι περπτημα ! ‘Ο ατυχς κριος μνει ναπολγητο;. Διτι
ββαια, ενε εντελς δνατον ν καταπεση κανες μι γυνακα, δτι ν τ παποτσια της ενε ρκετ ευρχωρα, μπορε ν διανσ χιλιμετρα ολκληρα, δχως ν τς πονσουν τ πδια. Κα ν θ τν καταπεση, διτι πλοστατα δν θλει ν πεισθ. ‘Δττιχ.
ρ Ε Ρ Υ Θ Ρ Α Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ «
Γ Ι Α Τ Ι ;
Ρ βμπυρα, μμπως τ πστεψες πο σο'ειπα κποτε πς εσαι μπνικη κα στς επιφυλξεις τρα τρριξες σ Γερουσα Αμερικνικη ; -
Κττα καλ γιατ θ γνω γγλγαλλος κ" εκδοσι θ ζητξω ν σο κνουνε κι" ς νοχο απιστας στν γπη μας υπ τν λεγχ μου ν σ βνουνε.
Μ Π Ο Λ Σ Ε Β Ι Κ Ο Ξ
ΛΙΑΝ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ
Νον πρω ττυπον λλην. ανγνωσμα
Ιβ ΙΡ ε τ ς χ ο ι τ ο » s A . g g o f ^ [a l [ ηγονν ομιλα ι inixaoQOiJ
Κεκατηραμναι ποκρεα σατανοειδες κα πειρασμικα, τ ποιον ξπτουσι τ αματα τν νρων ν τφ κρανον κα πρ πανδς τν ργενεων, οιπερ ρ/ομενοι ες πιμιξαν μετ πλεσθων γυνν γλενδωσ«·ν ν κολασαν, νεκα τ; μασκς τν προστασαν κατνμβοροκι ασοποσαν
δπται πεξεγερουσι τ >ευ(φ)ρικ των συ­ νθματα,
τος νεβλλουν ες ερμαφρδιτα λισθματα κα ττε ρχονδαι τ παραστρατματα, ποτον πλον βλασφμα τα. Οιω καγ πεμβος νιι χορεπτοδιδασκαλεον βρθοντι κοριτσοπολων μεμασχαρευμνων, τ τπτα μο ρρξαντο χονδρικς, [ποιον προγκηδν, κομφετως κα σερπαντινικς κα μο μετεβαλον τν δξασθον πηνς. "Οτε δ’ βουλθην χορεσαι ταγκν, πανδαι μ αεαπηρνσανιο μοθυμαδν κα μο βων : «, κατεψυγμνε γηραι πεπαραλυμνε !> νδοαπες κα χολωθες προντ μμτιμου κα ξεερτην ες φυγν μεταβηκς εις τν
[«μ*ρ μου, πθεν κοιμησμην κακς κα ψυχρς κα γρ ν τφ κραβτρ μοναχικς, τ ποιον ν γκαλςι μτ τν προσκβφαλων.
* 0 γκα&Λγγελος
S K a p v a 6 j ι Απψε μς προσμνει γν μεθσι, τιλαζωτ σου ντμινο ντσου κα χμβ, καθνας μας θ πι κα θ μεθση, π' τ; χαρς τ χνορρδινο μπουκλι* κι’ γκαλιασμνοι λονυχτς ) ν πειαμε, σν χρυσαλλδες στ τρελλ τ καρναβλι. Γλοια κα φτα, κομφετ, φωνς, λουλοδια θ μς σκεπσουν κα τ πδι θ ρυθμζη, τ βλς, μ τν πιερρτων τ τραγοδια- κ’ εωδιαστ κι’ ρμονικ τ’ νμισμ σου, μσ’ στο χορο τ ζλη θ λικνζη, τν ψυχ μου, στ’ απαλ τ’ νβλεμμ σου. Ζουμπολι'πψε μσ'στν κρφο σου ρξω κα, ξαναμμνη χνοφιλντας σε στ στμα, κτ’ π' τ μσκα σου φιλκια θ ρουφξω Γλυκεα μου κολομπνα, πς μ' κμα τα τραγοδια, πο κρν' γπης μς φανουν κα τς αγολες προβοδον κι'ργοπεθανουν I
Βλος Γρ. Τσχας L E E E g l J
—Μ τλος πντων, εννοετε ν μ’ φσετε συχη ;
—Δν μ λυπσθε... —Σες δν ντρπεσθε, γρος νθρωπος... — Γρος να' λλ’ καρδι... —Ν τν βρσετε ! —Τ κακι πο εσθε... —Μ σς παρακαλ· μ’ νοχλτε, τ κα­
ταλαβανετε ; Σκεφθτε κα σες σν νθρω­ πος: Μ πεοντε 30 χρνια, μλλον... π­ σων τν εσθε ;
- 5 4 , λλ μ βλπης .. —"Εστω 54, εγ 18, ρα μ περντε 36
χρνια. χειε δηλαδ... τρεις φορς τ χρ­ νια μου !
— Πσο γλγορα κνατε τν λογαριασμ, γι ν βρτε δικαιολογα στν ρνησ σας. νφ ν ιαν κανες νος...
— Μ δεν τ καταλαβανετε; τσι ενε· ψμ- ματα ν σς π ;
—Μ δν θ σς λειψ τποτε, σς βεβαι' τποτε π’ δ,τι θ μποροσε ν σς προσφρω νας νος...
—Πσο εσθε στεος, ν φαντζεσθε... — Κι’ δαως θ δτε δτι χω δκαιο. Θι
'δτε πσο ευτυχισμνη θ ζσετε Θ πμε στ κτμα, θ εσθ’ κε βασλισσα, θχετε μπλια, λειβδια, χωρφια, βουβλια, γελ­ δια...
- Ποφ ! φστ με σς παρακαλ' χω τση ποστροφ στ κεοασφρα...
—Μ θ συνηθσετε, μα ζσετε μαζ μου... ___________________________ Ζ ιζνιον
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρς πηρτης μ μισθν Ικα­ νοποιητικν. Πληροφοραι’ Γραφεα Σφαρας.
Μ Α Ι
^ Κοσμικη ΖΚνηβις ’Βντβλς κλβκτ π πψως συγκεντρ-
σβως κα πρωτοτυπας μεγλη σπερς ατ μγαρο τς κ. Δ. Τστσου. Τ σουπ παρου­ σασε κτι τ πρωτοφανς, κατι που μς κα­ με ν νθυμηθομε τ σουπ το Παλα Κρυ- στλ τν Παρισων, κα τς ονειρδεις συγ­ κεντρσεις στ μλο το Πντε νιελλα^Βε- ντα-Μαρνα τς Βενετας. Μικρ τραπεζκια μ τβσερες θ.ιεις, μ’ να νετικ φαναρκι κα λουλοδια. Παρευρβθησαν κ. Β >υρλο- μης μετ τ; κυρ»ς του, κ. Αυλρχης, | κ. Μβλ, at δεσποινδες Ρουγι, Ρικκη, Μελ, Μτονι, Κυριακδου, Μνου, κ. Ρα- λο Κυριακδου, Σακορρφου. 01 κ. κ. θα’ νασιδης. Μνος, Μελς, Κυριακδης, Γρυ πρης. Μαζαρκης. χορς παρετθη μ­ χρι τν πρωινν ωρν.
—'Ωραος κα εκλεκτς χορς τς Σρβι­ κης Πρεσβεας. πλεναζον α ρααι Σερ- βιδες κυραι κα ρκετα Ρωσσδες. _
χορς παρα τ κ. 'Ανδρομχη Μελ παρουσασε ρεκρ δςι π ποψιν τουαλεττν.
Μοναδικ πογευματιν συγκντρωσις στο κ. κα τς κ. Σ. Βαφειδη. Διεκρναμεν τς Δδας Μνου, Σακορρφου, Καλβοκορ· οη, Δαμαλ Πασπιη, Ρωμνου, Νεγρε- πντη κα τς κ. κ. Κορλλου, θανασιδη, Διομδους κλπ.
— 'Ωραος κα χορς στς κ. Ρετσνα, πλουσιωτατον τ σουπ κα εκλεκτο ο προ­ σκεκλημνοι.
— Νστιμο κα τ σκανδαλκι το χορο στ ξενοδοχεον «Σπλντιτ». Κποιος νεαρς δανδ;, κ. Ν. Τ., θελησας ν ε’ισαγγυ τν περφημον Κς-Τρτ (χορ τν φιλιν) πεδοκιμαση τσον, ιτε ναγκσθη να φγη πρ το σουπ.
— ξχασιος κι’ πογευματινς χορς παρ τ κ. Καλβοκορση. Χαριτωμναι ς πντοτε α δεσποινδες Σκνιερ, Σακορρφου, Μυταρκη, Δαμαλ κλπ.
— Ο χορς παρ τ κ. Μασ συνεκντρω- σεν δλον τν Γαλλικ κα Ελληνικ διπλω­ ματικ κσμο.
— χορς το ξενοδοχεου τς γνλας υπρξε κατι τ κτακιον π πψεως δει­ νν χορευτν, μβταξ τν ποιων α Δδε, Ζ,μη, Καρμπανου, Μπομπουλη, Βικλα, Καλβοκορση, νβζνη, Κολλ, ΘΟχρη, Ρε τσνα, Πολιου, Κορλλου, Σακορρφου κα οι κ. κ. Πολτης, Μποτασης, Κοι;λλος, Τσα- ισο , Μαρνος κλπ.
Μι ματι πο ρξαμε στ κατμεστο «Πανελλνιο» κα μια λλη στ «Πνοεον» μς καμε ν χσουμε κθε Ιδα.
—Τς ραιοτρας, τς κλεκτοτρας κα τς πλον δενας κωζαιζ εχε συναθροσει π τατ μι εκλεκτ συγκντρωσις στ Τ ντασν, τ οικας το Αρχηγο τν πο- σιολν. Σιο χαριτωμνο ιο^κικο σαλονακι οχολοντυ περ το ρεως κα τς ψυχο­ λογας του ρωτος κα τ, γυναικς ; κοι­ νωνικο παραγονιος α Διδες . Ζερβο, Φε λησ, Σταθτου, Χειμωνακη, Εμπειρικο, Νιζη, Δοντ, Καψλη, Αωρη, Πειροχελου.
—Τρα χαριτωμνα ζευγρια καμαν ττοια ντπωσι στο χωρ τς κ. Λ Φωκ, σιε ν- θουσιασθες παρευρισκμενος κλουθος ξ­ νης πρεσβεας φναξε—Σι γμο σας παι­ δι μου.
—Πολ νστιμος, ς σνολον, πογευμα- τινς χο«ς στο κ. κα τς κ. Κατσολη. ΠολΛο Α, /οι δμως ot παρευρενιες κο τοτο διοιι α κοσμικα θναι τοιμζονιο διν παρευρεθον τ σπρας στν χορ τν Συγ­ γραφων.
—λ)εια. Τ κοσμικτερο γεγονς τς βδομδος to χορς τν Συγγραφων στ «Αττικν» μ τν φαντασμαγορικ σκηνοθε­ σα του, τς πολχρωμες ρχνες πο πλε καν τν ιστ τους π" δλα τ μρη τς α θοσης. At τρογκοι ιιμα δν κραιησαν τν πλοσιο ’ Λθηνα* κσμο, σας εσπευσε - θρως. εσαος γενικς το 30 δραχ., τ μφι>ατρον 60, τ κτω θεωρεα πο 800 ς 2 .0 J0 οραχ. κα τ περεργο κινητ θεω­ ρεο πο περιρχετο τν αθουσαν το χορο σκορπζον τν τρλλα κσ τν ευθυμαν δραχ. 5.000. Διεκρναμεν τς δεσποινδας κα κυ­ ρας Κωνσιαντοπολου, Λγκερη, Μερκορη, Σαμαρ, Μιχαηλδου, Κιοκπ, Βλχου, Φιξ, δρακτ, Παξινο, Γιαννουση, Λντου, Ζμ- χου, Βελουδιου, Ψικη, Νικολαδου, Φραντζ, Ρεμονδου, Λυμπερακη,Οικονμου, Ακριβο, Σιελλκη, Ρετσνα, Πωλογεργη, νεζνη, Φιλιππδη, Στυλιανδη, Μεταξ, Πολτου, Τστσου, Γκρνβιλ, Σκουμπουρδ, Διαμαντ- δου κλπ.
Κωνστ. I . Τζηρ.
Περδκω μ’ π’λ μ’ πο τν πρτα σου
πιρν, γλυστρου κ πφτου ολρθους, κι’ ν δν νο·[|ξ ν μ 5ς, σηκνουμι κ φευγου,σν κν λιμι μ’ λλα λγισ μαν­ τζουρνα στο κατι, ν σ δγκουνα στο ζβρκου,γιδαρους στ κιραμδια κ δν κου- ψα τα νχια μ'.
Κατλαβις τπουτις π’ τ’ νουτρου ; λλου τσου κατλαβα κι / κ το τιλιεφιαουν σ' Ιπιστουλριουν, π’ εχις στουχσ’ κι’ δλας ν κουλλι^ γραμματσ'μου καταπν' στ’ πσνγραμμα κ μ φουρουλησι ο δγιανουμας τρεις Λεκαοου π ιλις, χουντρς, τιτρπαχις σ γρονια θρι- φε«ρια, παληουθλ’κου σιληνιασμνου κ παρμνου, π' ν σμπ' ο διτανους μσα σ’ κ νχ' κ παληοργια.
Γιατ, ορ χαςουπρευβατνα, ν >θισι ν κΑ,ιας κα να δρεσαι κ ν χαλς τ* ζα χαρνια σ' ; Φουβσι μαθς μν τ /' κ μ ξιλουγισ’νι ο παξ’μδις τρα τ’ς πκρηις κ πα^αστρατσου δ στ’ν νθνα ; Χειντι- χειντι μακρυα οεισι νυχτουμν’ κακου- μορα! ον ξρ’ς, ορ, το Μτρου ν πινιτι καλουπχερα για κουρδου ; 'Οχι. Μ’ σν οχ», οχι κ γουστιρτσα ν σ φ) κ τιια καλ α,ν ξανακλψας λλ' βουλ, γιαι, ον) ψ’ν.ολα, γ δ θλου ν χαλς τ μαι*“ σ' τ μουρφα κ τ γλαρ κ τ μιλιτζανι σν τ’ς γτας, π’ ενι πρισμνα σν κ ναν τ’ς κν’ς μαυσζ μ τσουκνδα κι’ λλοθουρα —τνα κυττει τον ’Αστακ κ τ’ λλου τ Ζιβρδα.
Τρα θα μ’ π; : πς κ δ ο’ παζ’νι κα- σκαρκις σνα αινσ τ σατανουθηλ’κα τ’ς νθνας, π’ χ’νι τ μτια τ’ς τασιρα κ τ χρια τ'ς δικατυσιρα, γι ν β'τνι μα­ θς στ πουρτουφλια τ' πσα να π' θ πσ' ατ βρχια τ'ς ; Γιατ ; Γι τ' νι πωχ| τσσιρις τρπις κ το ξιρ σ' το κιφλ' π’ δ λιει ν σ’ κψ' κανι σιλα το ρμου. Σν εσ σ κ’τ σν τ σσκουλα κ f'i νου- γς( τ ν σ' κμου Ιγ ; Μυαλ το λιν’ αινου, δν ενι κ'ννου ν σ' πρου νι δικρα ν θαραπας 1
Γιατ, οδρ μπουφου, κι’ ν μ κουροδ- ψ'νι μνα, τι θ καταλβ’ν ι ; Ν μ’ παρ’νι τα πουλλ λιεφτ, πο κει π’ δν «χου; Καλληρα νχ'μι, το ξρ'ς πς δ τ* ο Μ- τρους σ' φτουχολ'ς κ φουκαρς νθρουπους ενι. γ κ’ γ εμι, σκοφια, τ'τσαρ’χ κια μ’ κ τ’ πουδΛ,’πμ μ’ . Ογδντα μιρ νυχ ca ν μ ψχν’ς, πιντρα τσακισμν' δ θ νβρης πανουθι μ’. Τ'ν κατακαμν’ τ’ δικρα μ το δκαννου τ’ν κυνηγου, κ φντις γλιπου τ'σ’μνιου το φργκου σταυ- ρουκουπιμι λπ’ ια, σν κ νχου το τμιου ξλου καταμπρουστ μ'. ΕΤχα νι δραχμολα προυψ, π* τ’ φλαγα σ φυλαχι στον -κρφου μ’, πει κατ' νμ’ κ δατ*, τ ’ν κανα λιαν, γιατ μυειπαν πς θ πσ’ νεκα το συνλλαγμα. Σ’νλλαγμα π’ δου, σχρου- κρδεια π’ κει, μπουλσιβικιομς πρα πρα, διουλους τ' μννα τ'ς, τρβουλους xovvj πα­ τρα τ’ς, χασα κ’ Ιγ το νομιρου τ’ς δι- καρς η’ σχασα.
Νια κι’ χ'νι εισ’ τπρμματα, τ φβου χου π’ τ’ς παξ'μαδουκλιφτρις ; Δτνις κι* δχι Ιγ βγαν'νι ζημιουμνις. κ ’ ν δς κ τρα ν' κοιις για να κρν’ς κ’ ξ πατο σ’ ν σ’ λιου λθεια :
Ψς το βρο’ πγαμαν αντμα μ κατ’ χουριανος στ «Ολμπια». Μπανου μσα, στρνουμι σ νι καρκλα κι’ γνντιβα τ’ς ντροι κ γ’νακοι π’ φιρναν ζιβγαρουτ δυ-δυ γυρ'βουλις, σν κ νν τ’ς εχαν βλ’ νφτ’ στον παυτ τ’ς. δ ' κε π' καθμ’να κι χζιβα, ρχιτι νι κωκοντσα σ'μ μ' π' φοραγι Ιξουμου Ισθς, σν κ ν λιμι μ τ νυχτ'κα «’ς, ολζαρκη φ'λτ'μη κ χα- σκουγλο μιτ* μνα. Κι* απ' εχι κτ’ μπρ­ τσα κτασ-χρα κ* λλουστρασιν σαν κ νν τ’ς κανι πεντικιορ.
— Χορεουμ’ να βλς; μ* λιει. — Χ ν βλ’ς ; τσ’ λιου. θ βλου
θ χουρψ’·ιι; — Καλ δχι, δ σο λω ν βλης τποτε.
.© (Β " Οτ αν λ γ ο ν ν «4'χ ι /»
' Ο Ρ ΙΣ Τ Ε , ΤΗΝ ΒΕΝΤΑΛΛΙΑ Σ Α Σ ...}
—φο τσον ποχρεωτικς σζυγς σας εχε τν ε/νειαν ν μς φησα μνου, γαπητ κυρα, επωφελομαι τ ' ευκαιρας ν σς κφρσω... μ δυσανασχεττε, δν σς επα τποτε... μ τ σς επα ; Να θσω ν μφιβλψ τν συζυγικν σας πστιν, Ιγ ; , ποτ ! Ακριβς μλισια, ν θληπα ν προβ ες ξομολγησιν, to δι ν αισθαν­ θ ιιιοτε περισστερον παρ τν δονικν ταραχν σας, δταν θ μο πιε τ «δχι», σ- φο προηγουμνως κου7ειε τ λγια μου, ττοια λγια πο ν σς διεγερουν κα ν ασθανθιε μιν δονικν φρικασιν ν δια- τρχη τ μλη σας... Σς φανεται περεργον πς αισθνομαι εχαρστησιν μ’ ατ ; Πε­ ρεργον ; Θ αισθνομαι δτι κα σες, θ εν­ νο δτι κενο τ «δχι» δν τ πευΟιετε ες εμ, λλ στ σμ σας, στς αισθσεις σας, τν βποων α εξψεις σς φοβζουν, τν ­ ποιων α ρμα σς τρομζουν μπως περ- νικσουν τν νιοχν σας... Δν ενε τσι ; Μν ντοπεσθε, ατ ενε κριβ;. Τ φε- λε ν τ ρνεσθε ; "πειτα ταν μι γυ­
νακα βρεθ μνη μ’ εναν νδρα κα^τν - φσυ να τς διηγηθ ρωτικς στβρες, "ενε ς ν το πιιρ.τβ ν σκεφθ δτι ν α πε­ ριστσεις... θα μπορομε ν συμπλρωσ τν σειρν τν Ιστοριν του κα μ μιαν λλην - ραιοτραν κμη, τς οποας ατ θα το ρω;, κα ποα ρωΤς ! περτρα εαυτς κα νευ προηγουμνου... Δν τ παραδχε- σ>8 ατ ; Ββαια- πς ν μ τ παραδβ- χθτεφο ενε γεγονς ;. . Δν θυμσθε προ­ χθς τ εχαστηαιν β0νεβ>ε πο σς - φηγομην τιοια νκδοτα... Πς εχατβπρο­ σηλωμνα πνω μου τ γλαρ σας μτια... Τα νοιωθα γρ-γρ, σν ν σταζαν... Ν σς ’π τ λγατε μσα σας ; Ν σς π ; Σκεπτσαστε: «Μ γιατ εχαριστεται τχα ν μο λεγο ττοια. Δν καταλ"βανει πς μσκαν- δαλζει τ κμνει επτηδες; Ββαια επτηδες τκαμνει γι ν παρασυρθ κα να κριματσω». Κα θ παρεσ&upsilon