Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η...

of 18 /18
Τμήμα Τμήμα Γεωπληροφορικής Γεωπληροφορικής & & Τοπογραφίας Τοπογραφίας Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Διημερίδα για την Εκπαίδευση στη Γεωπληροφορική Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο - HellasGIs

Embed Size (px)

Transcript of Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η...

 • & &

  - -

  - HellasGIs

 • &&

  1999 ( 1999 ( 179/6-9-1999) 179/6-9-1999) 2000- 2000-

  2001.2001. ( ()) ..

 • & &

  - -

  AA ::

  ( ( ,,, , , , , , ,,, , , , ,, ).).

  , , ..

 • & &

  ,, ,,..

  4000 4000 ..

 • & &

  (120) (120) // 4 Workstations4 Workstations

  TT

  GISGIS, , CADCAD,,, , , , ,, GPSGPS

  GPSGPS ( (GPSGPS))

  HardwareHardware 12 H/Y 12 H/Y (3 (3 Apple Mac), Scanners Apple Mac), Scanners Inkjet PlottersInkjet Plotters

  , , ..

  //

  e-learninge-learning ..

 • ArcGISArcGIS Arc Info VArc Info V.8.3 .8.3 VV.9.0.9.0 Manifold Manifold 6.06.0 Manifold 7xManifold 7x Adobe IllustratorAdobe Illustrator Map publisher VMap publisher V 6.0 6.0 Canvas XCanvas X ( (GISGIS)) Cad mapCad map 5 5 MicrostationMicrostation ErdasErdas Imagine Imagine v8.4v8.4 IdrisiIdrisi KilimanzaroKilimanzaro Research Systems ENVI v4.3Research Systems ENVI v4.3

  GRASS GISGRASS GIS ( (

  GISGIS )) QGISQGIS JUMPJUMP

  & &

 • & & ..

  (2) (2) Leica Leica TCTC307 (307 ( 7 7 0.002 0.002mm + 2 + 2ppmppm) ) (5) (5) Leica Leica TCTC407 (407 ( 7 7 0.002 0.002mm + +2 2 ppmppm) ) (10) (10) South ETSouth ET 02/05 ( 02/05 ( 5 5 )) (10) (10) Swiss Swiss AutolevelAutolevel 24-360 ( 24-360 ( 2,5 2,5 mmmm//kmkm)) (2) (2) LaserLaser

  GPSGPS (2) (2) Thales Zmax Thales Zmax RTKRTK, , , , staticstatic, , Rapid staticRapid static : :0.0050.005mm+0.5+0.5ppmppm Real time Real time Kinematic Kinematic PositionPosition 0.010 0.010mm + 1 + 1ppmppm.. (2) (2) Leica Leica SRSR520, 520, staticstatic, , Rapid staticRapid static :0.005 :0.005mm+1 +1 ppmppm Kinematic Kinematic PositionPosition 0.010 0.010 mm +1 +1 ppmppm. . Leica Leica Ski ProSki Pro..

  GPSGPS ( ())(10) (10) Garmin EtrexGarmin Etrex.. (3) (3) GarminGarmin 76 76SS (8) (8) Magellan Magellan eXpleXplristrist 400 400 (1) (1) Magellan Meridian ColorMagellan Meridian Color (1) (1) Mobile Mobile mappermapper ( ( )) (1) (1) Mobile Mobile mapper mapper CECE ( ( ) ) //

  & &

 • - - & &

  ((Ground Penetrating Radar)Ground Penetrating Radar)

 • - - & & ((Ground Penetrating Radar)Ground Penetrating Radar)

  & &

 • - - & &

  33D Laser ScannerD Laser Scanner

 • : :

  (( ))

  (GIS I)(GIS I) ..... . (GIS II)(GIS II) ..... . & & ( (GIS III)GIS III)

 • ::

  .. .. .. .. .. ..

  ( (, , , , ).).

  , , ..

 • ::

  ( (, , , , ), ), , , , , , , ,, , , ..

  ..... . ......

  , , ..

  ..... . ......

  ..

  , , , , ,, ..

 • & &

  01/12/05-31/01/06 01/12/05-31/01/06 90 90 74 74 38 38 20/11/05 20/11/05

  92% 92% 20% 20% 2005 2005

  20% 20%

  ..

  , , & & ( http://www.teiser.gr/geoplir/ )

 • : :

  , , "" "" ( (1797/6-12-2004) 1797/6-12-2004) 2004-2005. 2004-2005.

  ...... , , , , ..

 • : :

  - -

  :: ( () )

  ( (...).)

 • : :

  ..... . ......

  2424 2 2

  3 3 25% 25%

  , , 13 13

  27 27

  :: / / ..

  ..

  ((... . , , ,,, , , , ).).

  ..

 • ......(( 2005 & 2005 & 2006 2006))