ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home...

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home...

..PROLOGOS

.> .KK> APOTEL"% TO MONADIK"O BIBL"IO STON K"OSMO PU "EH% TYPJ?"% K< ANATYPJ?"% T"OSES FOR"ES "OSES KAN"ENA "ALLO1 AF"U O K"A?E "AN?RJPOS PU GENNI"ET< "%N< PROSKEKL>M"ENOS NA G"IN% M"ELOS T>S .EKKL>S"IAS TU .?E"U K< M"ETOHOS T>S EXUS"IA T>S "YL>S YPOB"ALL% K< YPODUL"JN% TON EL":?ERO "AN?RJPO1 TO ?E"OPN:STO *T"O BIBL"IO APOTEL"% MIA .KK>1 SYMFJN"IA1 SH"ESEJS TU AN?R"JPU ME TON E*T"O TU1 ME TON .D>MIURG"O K< ME TON SYN"AN?RJP"O TU4

.TO BIBL"IO *T"O1 TO D":TERO T>S .AG"IAS .GRAF">S1 MPOR"% NA SYMB"AL% ST>N PN:MATIK"> [KODOM"> TU AN?R"JPU SE "ENAN K"OSMO PU SYN">?ISE NA ?EMELI"JN% T> ZJ"> TU SE ST>R"IGMATA K< KOSMIK"A PR"OTYPA PU APOGO>T":UN K< AHR>ST":UN TO ?EO%D"ES "%N< TU4

.TA :AGG"ELIA PU PERI"EHONT< ST>N .KK> DEN SYNIST"UN "ENAN APL"O L"OGO PU PRO"AG% MIA KAL"> KOSMIK"> ZJ">1 ALL"A AGG"ELLUN M">NYMA SJT">RIO K< S">MERA NA AN"[X% O "AN?RJPOS TA SJMATIK"A K< &YHIK"A TU M"ATIA GIA NA MELET">S% ME AG"AP> TIS ."AGIES .GRAF"ES S' "ENAN K"OSMO "OPU TA M>N"YMATA PU EKP"EMPONT< DIAMORF"JNUN SYN%D">S%S AP"AN?RJPES K< ZOF"JD%S1 AF"U PRO"ERHONT< 8EX AN?R"JPJN40

.TA L"OGIA PU PERI"EH% > .KK> DEN "%N< L"OGIA PU PARAKIN"UN "> EKPL>R"JNUN ATOMIK"ES EPI?YM"IES K< KOSMIK"ES EPIDI"JX%S4

.O .]"OS K< .L"OGOS TU .?E"U APOKAL"YPT% STO PR"OSJP"O .TU T>N %K"ONA PU PR"EP% NA "EH% O "AN?RJPOS JS D>MI"URG>M"A .TU4 .O "AN?RJPOS ME TIS SK"E&%S K< TIS PR"AX%S TU PR"EP% NA G"IN% 8S"YMMORFOS0 T>S %K"ONAS TU .HRIST"U4 .O SARKIK"OS "AN?RJPOS1 EF' "OSON O NUS TU DEN FJT"IZET< AP"O TO PN":MA TU .?E"U1 "%N< AD"YNATO NA ERM>N":S% PN:MATIK"A TON E*T"O TU1 T> ZJ"> K< TON PROORISM"O TU4 .O >M"IPISTOS DUL":ONTAS GIA D"YO KYR"IUS1 .?E"O K< MAMJN"A1 DEN ?A MPOR"ES% NA EMBA?"YN% STO BA?"YTERO N"O>MA TJN .AG"IJN .GRAF"JN1 O DE TYPOL"ATR>S1 .FARIS"RET"JNTAS TO EG"J TU K< TO GR"AMMA TU N"OMU ?A STER>?"% T>S ?"%AS APOKAL"Y&EJS K< T>S S4

.> .KK> PROSF"ERET< S">MERA1 SE MIA EPOH"> "OPU ?RIAMB":% > ATOMIK"OT>TA K< O YLIK"OS PROSANATOLISM"OS TU AN?R"JPU K< "OPU O L"OGOS "%N< M"ONO R>TORIK"OS K< S"ARKINOS4 .SYNEP"JS1 O L"OGOS PU PERI"EH% > .K4.D4 F"R"OS1 S"YMFJNA ME T>N KOSMIK"> ANT"IL>&>1 "OPJS "ETSI F"AN>KE K< O L"OGOS TU .HRIST"U PROS TON :R"YTERO K"YKLO TJN MA?>T"JN .TU1 "OTAN "%PE3 8TO PN":M"A ESTI TO ZJOP["UN1 > SARX UK JFEL"% UD"EN1 TA R">MATA "A EG"J LAL"J YM"IN1 PN":M"A ESTI K< ZJ"> ESTIN0 7.IJ4 #F#FC7 "> "OTAN ON"OMASE TON E*T"O .TU 8"ARTO T>S ZJ">S0 7.IJ4 #F#DH74 ."OTAN O MEG"ALOS ARI?M"OS AP"O TON :R"Y K"YKLO TJN MA?>T"JN TU .HRIST"U "AKUSE TUS L"OGUS *T"US EGKAT"EL%&E TO .HRIST"O K< T"OTE .EK"%NOS R"JT>SE TUS YP"OL[PUS D"JDEKA1 8M> K< YM"%S ?"ELETE YP"AG%N50 7.IJ4 #F#FG74 .DEN AN"AGKASE KAN"ENAN1 JST"OSO O .S"IMJN .P"ETROS TU AP"ANT>SE1 8PROS T"INA APEL:S"OME?A5 R">MATA ZJ">S N AL">?%A K< T>N 5

.APOD"%H?>KE AP"O T>N EMP%R"IA T>S .EKKL>S"IAS "OTI DEN YP">RXE "UTE YP"ARH% "ALLOS1 EKT"OS AP"O TO .HRIST"O1 ST>N ISTOR"IA T>S AN?RJP"OT>TAS1 PU NA D"IN% ME TA L"OGIA K< T>N PR"AX> *?ENTIK"O D"%GMA S4 .APOD"%H?>KE "OTI O EP"IG%OS "ARTOS HJR"IS TON UR"ANIO OD>G"% STO ?"ANATO4

.TO FR"ON>MA T>S SARK"OS K< > EX"ART>S> TU AN?R"JPU AP"O *T"O PARAHAR"ASS% T> ?"%A KATAGJG"> TU K< AHR>ST":% T>N %K"ONA TU1 JS %K"ONA .?E"U1 EN"J TO FR"ON>MA TU PN":MATOS "EH% KARP"US PN:MATIK"US K< BR"JSIS "%N< > PR"OSK TROF"> PU S">PET PU D"IN% > .KK> "%N< EK"%N> PU M"EN% %S ZJ">N PRO"ERHET< AP"O TON .]"ON TU .?E"U 7.IJ4 #F#BG74

.> A?ANAS"IA K< > "ARN>S> TU S>MERIN"U AN?R"JPU NA PIST":% K< NA TRAF"% AP"O TON 8."ARTO T>S ZJ">S0 "%N< GIAT"I > SARKOLATR"IA K< > %DJLOLATR"IA "EHUN TYFL"JS% TA M"ATIA T>S AN?R"JPIN>S &YH">S4

.> .KK> PROSF"ER% STON "AN?RJPO R">MATA ZJ">S R>S> TJN ENTOL"JN TU .?E"U K< T>N DJRE"A TU .AG"IU .PN":MATOS1 %S"AGET< ST> BASIL"%A TU .?E"U K< END"YET< ME TO "ENDYMA T>S AF?ARS"IAS4

.> .APOSTOLIK"> .DIAKON"IA T>S .EKKL>S"IAS T>S .ELL"ADOS ANAP"EMP% DOXOLOG"IES STON .PAN"AGA?O .?E"O PU T>N AXI"JN% NA ANATYP"JN% TON > MEL"ET> *T"U1 DI"A T>S H"ARITOS TU .AG"IU .PN":MATOS1 NA SYMB"AL% STON AGIASM"O TU1 T>N TEL"%JS"> TU K< T> SJT>R"IA TU4

@+ .O .HRISTUP"OLEJS ..PETROS

.GENIK"OS .DI:?YNT">S T>S .APOSTOLIK">S .DIAKON"IAS

-------------------------------------------------------

..TO ..KATA ..MAT?SE TON .IAK"JB1 .IAK"JB DE EG"ENN>SE TON .I"UDAN K< TUS ADELF"US *T"U1 #C .I"UDAS DE EG"ENN>SE TON .FAR"ES K< TON .ZAR"A EK T>S .?"AMAR1 .FAR"ES DE EG"ENN>SE TON .ESR"JM1 .ESR"JM DE EG"ENN>SE TON .AR"AM1 #D .AR"AM DE EG"ENN>SE TON .AMINAD"AB1 .AMINAD"AB DE EG"ENN>SE TON .NAASS"JN1 .NAASS"JN DE EG"ENN>SE TON .SALM"JN1 #E .SALM"JN DE EG"ENN>SE TON .BO"OZ EK T>S .RAH"AB1 .BO"OZ DE EG"ENN>SE TON .JB">D EK T>S .RU?1 .JB">D DE EG"ENN>SE TON .IESS"SE TON .D*"ID TON BASIL"EA4 .D*"ID DE O BASIL":S EG"ENN>SE TON .SOLOM"JNTA EK T>S TU .UR"IU1 #G .SOLOM"JN DE EG"ENN>SE TON .ROBO"AM1 .ROBO"AM DE EG"ENN>SE TON .ABI"A1 .ABI"A DE EG"ENN>SE TON .AS"A1 #H .AS"A DE EG"ENN>SE TON .IJSAF"AT1 .IJSAF"AT DE EG"ENN>SE TON .IJR"AM1 .IJR"AM DE EG"ENN>SE TON .OZ"IAN1 #I .OZ"IAS DE EG"ENN>SE TON .IJ"A?AM1 .IJ"A?AM DE EG"ENN>SE TON ."AHAZ1 ."AHAZ DE EG"ENN>SE TON .EZEK"IAN1 #AJ .EZEK"IAS DE EG"ENN>SE TON .MANASS">1 .MANASS">S DE EG"ENN>SE TON .AM"JN1 .AM"JN DE EG"ENN>SE TON .IJS"IAN1 #AA .IJS"IAS DE EG"ENN>SE TON .IEHON"IAN K< TUS ADELF"US *T"U EP"I T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS4

#AB .MET"A DE T>N MET[KES"IAN .BABYL"JNOS .IEHON"IAS EG"ENN>SE TON .SALA?I">L1 .SALA?I">L DE EG"ENN>SE TON .ZOROB"ABEL1 #AC .ZOROB"ABEL DE EG"ENN>SE TON .ABI"UD1 .ABI"UD DE EG"ENN>SE TON .ELIAK"%M1 .ELIAK"%M DE EG"ENN>SE TON .AZ"JR1 #AD .AZ"JR DE EG"ENN>SE TON .SAD"JK1 .SAD"JK DE EG"ENN>SE TON .AH"%M1 .AH"%M DE EG"ENN>SE TON .ELI"UD1 #AE .ELI"UD DE EG"ENN>SE TON .ELE"AZAR1 .ELE"AZAR DE EG"ENN>SE TON .MAT?"AN1 .MAT?"AN DE EG"ENN>SE TON .IAK"JB1 #AF .IAK"JB DE EG"ENN>SE TON .IJS">F TON "ANDRA .MAR"IAS1 EX >S EGENN">?> .I>S"US O LEG"OMENOS .HRIST"OS4

#AG .P"AS< UN < GENE"< AP"O .ABRA"AM "EJS .D*"ID GENE"< DEKAT"ESSARES1 K< AP"O .D*"ID "EJS T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS GENE"< DEKAT"ESSARES1 K< AP"O T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS "EJS TU .HRIST"U GENE"< DEKAT"ESSARES4

#AH .TU DE .I>S"U .HRIST"U > G"ENN>SIS "UTJS ">N4 MN>ST:?"%S>S GAR T>S M>TR"OS *T"U .MAR"IAS TJ .IJS">F1 PRIN "> SYNEL?"%N *T"US :R"E?> EN GASTR"I "EHUSA EK .PN":MATOS .AG"IU4 #AI .IJS">F DE O AN">R *T">S1 D"IKN4

#BJ .T"*TA DE *T"U EN?YM>?"ENTOS ID"U "AGGELOS .KYR"IU KAT' "ONAR EF"AN> *T"J L"EGJN1 .IJS">F ]"OS .D*"ID1 M> FOB>?">S PARALAB"%N .MARI"AM T>N GYN" GENN>?"EN EK .PN":MAT"OS ESTIN .AG"IU4 #BA T"EXET< DE ]"ON K< KAL"ES%S TO "ONOMA *T"U .I>S"UN1 *T"OS GAR S"JS% TON LA"ON *T"U AP"O TJN AMARTI"JN *T"JN4 #BB .T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN YP"O TU .KYR"IU DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 #BC .ID"U > PAR?"ENOS EN GASTR"I "EX% K< T"EXET< ]"ON1 K< KAL"ESUSI TO "ONOMA *T"U .EMMANU">L1 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON ME?' >M"JN O .?E"OS4 #BD .DIEGER?"%S DE O .IJS">F AP"O TU "YPNU EP"[>SEN JS PROS"ETAXEN *T"J O "AGGELOS .KYR"IU K< PAR"ELABE T>N GYN"S TON PRJT"OTOKON1 K< EK"ALESE TO "ONOMA *T"U .I>S"UN4

..KEFALS"U GENN>?"ENTOS EN .B>?LE"EM T>S .IUD"M"ERR"JDU TU BASIL"EJS1 ID"U M"AG[ AP"O ANATOL"JN PAREG"ENONTO %S .IEROS"OLYMA #B L"EGONTES1 PU ESTIN O TEH?"%S BASIL":S TJN .IUD" K< ">L?OMEN PROSKYN">S< *T"J4 #C .AK"USAS DE .>R"JD>S O BASIL":S ETAR"AH?> K< P"ASA .IEROS"OLYMA MET' *T"U1 #D K< SYNAGAG"JN P"ANTAS TUS ARHIER"%S K< GRAMMAT"%S TU LA"U EPYN?"ANETO PAR' *T"JN PU O .HRIST"OS GENN"AT?LE"EM T>S .IUD"TU1 #F .K< SY .B>?LE"EM1 G> .I"UDA1 UDAM"JS ELAH"IST> "% EN T[S >GEM"OSIN .I"UDA1 EK S"U GAR EXEL":SET< >G"UMENOS1 "OSTIS P[MAN"% TON LA"ON MU TON .ISRA">L4

#G .T"OTE .>R"JD>S L"A?RA KAL"ESAS TUS M"AGUS >KR"IBJSE PAR' *T"JN TON HR"ONON TU F?LE"EM "%PE1 POR:?"ENTES AKRIB"JS EXET"ASATE PER"I TU P PRO">GEN *T"US1 "EJS EL?"JN "EST> EP"ANJ "U ">N TO PSAN HAR"AN MEG"AL>N SF"ODRA1 #AA K< EL?"ONTES %S T>N [K"IAN "%DON TO PNEGKAN *T"J D"JRA1 HRYS"ON K< L"IBANON K< SM"YRNAN1 #AB K< HR>MATIS?"ENTES KAT' "ONAR M> ANAK"AM&< PROS .>R"JD>N1 DI' "ALL>S OD"U ANEH"JR>SAN %S T>N H"JRAN *T"JN4

#AC .ANAHJR>S"ANTJN DE *T"JN ID"U "AGGELOS .KYR"IU F"N M>T"ERA *T"U K< POR":U %S G>N .ISRA">L1 TE?N">KASI GAR [ Z>T"UNTES T>N &YH">N TU PN M>T"ERA *T"U K< ">L?EN %S G>N .ISRA">L4 #BB AK"USAS DE "OTI .ARH"ELAOS BASIL":% EP"I T>S .IUD"S MELL"US>S ORG">S5 #H P[">SATE UN KARP"ON "AXION T>S METAN"[AS1 #I K< M> D"OX>TE L"EG%N EN E*T"[S1 PAT"ERA "EHOMEN TON .ABRA"AM1 L"EGJ GAR YM"IN "OTI D"YNAT< O .?E"OS EK TJN L"I?JN T"UTJN EG"%R< T"EKNA TJ .ABRA"AM4 #AJ ">D> DE K< > AX"IN> PROS T>N R"IZAN TJN D"ENDRJN K"%TN APO?">K>N1 TO DE "AHYRON KATAK"*S% PYR"I ASB"ESTJ4

#AC .T"OTE PARAG"INET< O .I>S"US AP"O T>S .GALIL"N PROS TON .IJ"ANN>N TU BAPTIS?">N< YP' *T"U4 #AD O DE .IJ"ANN>S DIEK"JLYEN *T"ON L"EGJN1 EG"J HR"%AN "EHJ YP"O S"U BAPTIS?">NS"US "%PE PROS *T"ON1 "AFES "ARTI1 "UTJ GAR PR"EPON EST"IN >M"IN PL>R"JS< P"ASAN DIKSAN *T"J [ URAN"[1 K< "%DE TO .PN":MA TU .?E"U KATAB" EK TJN URAN"JN L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN J :D"OK>SA4

..KEFALS"US AN">H?> %S T>N "ER>MON YP"O TU .PN":MATOS P%RAS?">N< YP"O TU DIAB"OLU1 #B K< N>ST":SAS >M"ERAS TESSAR"AKONTA K< N"YKTAS TESSAR"AKONTA "YSTERON EP"%NASE4 #C K< PROSEL?"JN *T"J O P%R"AZJN "%PEN1 % ]"OS "% TU .?E"U1 %P"E "INA [ L"I?[ "UT[ "ART[ G"ENJNTSET< "AN?RJPOS1 ALL' EP"I PANT"I R">MATI EKPOR:OM"ENJ DI"A ST"OMATOS .?E"U4

#E .T"OTE PARALAMB"AN% *T"ON O DI"ABOLOS %S T>N AG"IAN P"OLIN1 K< "IST>SIN *T"ON EP"I TO PTER"YGION TU IER"U #F K< L"EG% *T"J1 % ]"OS "% TU .?E"U1 B"ALE SE*T"ON K"ATJ1 G"EGRAPT< GAR "OTI T[S AGG"EL[S *T"U ENTEL"%T< PER"I S"U1 K< EP"I H%R"JN AR"US"I SE1 M">POTE PROSK"O&>S PROS L"I?ON TON P"ODA SU4 #G "EF> *T"J O .I>S"US1 P"ALIN G"EGRAPTL"ON L"IAN K< D"%KNYSIN *T"J P"ASAS TAS BASIL"%AS TU K"OSMU K< T>N D"OXAN *T"JN #I K< L"EG% *T"J1 T"*TA P"ANTA S[ D"JSJ1 E"AN PES"JN PROSKYN">S>S M[4 #AJ T"OTE L"EG% *T"J O .I>S"US1 "YPAGE OP"ISJ MU1 SATAN"A1 G"EGRAPT< GAR1 .K"YRION TON .?E"ON SU PROSKYN">S%S K< *T"J M"ONJ LATR":S%S4 #AA .T"OTE AF"I>SIN *T"ON O DI"ABOLOS1 K< ID"U "AGGEL[ PROS">L?ON K< DI>K"ONUN *T"J4

#AB .AK"USAS DE O .I>S"US "OTI .IJ"ANN>S PARED"O?>1 ANEH"JR>SEN %S T>N .GALIL"SEN %S .KAPERNA"UM T>N PARA?ALASS"IAN EN OR"I[S .ZABUL"JN K< .NEF?AL"%M1 #AD "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 #AE G> .ZABUL"JN K< G> .NEF?AL"%M1 OD"ON ?AL"ASS>S1 P"ERAN TU .IORD"ANU1 .GALIL"M"EN[S EN H"JRA K< SKI"A ?AN"ATU FJS AN"ET%LEN *T"[S4

#AG .AP"O T"OTE ">RXATO O .I>S"US K>R"YSS%N K< L"EG%N1 METANO"%TE1 ">GGIKE GAR > BASIL"%A TJN URAN"JN4

#AH .PERIPAT"JN DE PAR"A T>N ?"ALASSAN T>S .GALIL"SAN *T"J4 #BA .K< PROB"AS EK"%?EN "%DEN "ALLUS D"YO ADELF"US1 .I"AKJBON TON TU .ZEBED"N T>N .GALIL"S"US DID"ASKJN EN TR"YSSJN TO :AGG"ELION T>S BASIL"%AS K< ?ERAP":JN P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN EN TJ LA"J4 #BD K< AP">L?EN > AKO"> *T"U %S "OL>N T>N .SYR"IAN1 K< PROS">NEGKAN *T"J P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS P[K"ILNIAZOM"ENUS K< PARALYTIK"US1 K< E?ER"AP:SEN *T"US1 #BE K< >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[ AP"O T>S .GALIL"T"< *T"U1 #B K< AN"[XAS TO ST"OMA *T"U ED"IDASKEN *T"US L"EGJN1 #C MAK"ARI[ [ PTJH"[ TJ PN":MATI1 "OTI *T"JN ESTIN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #D MAK"ARI[ [ PEN?"UNTES1 "OTI *T"[ PARAKL">?>SONTRONOM">SUSI T>N G>N4 #F MAK"ARI[ [ P%N"JNTES K< DI&"JNTES T>N DIKSONTMONES1 "OTI *T"[ ELE>?">SONT KARD"IA1 "OTI *T"[ TON .?E"ON "O&ONT?">SONTS1 "OTI *T"JN ESTIN > BASIL"%A TJN URAN"JN4

#AA MAK"ARI"[ ESTE "OTAN ON%D"ISJSIN YM"AS K< DI"JXJSI K< "%PJSI PAN PON>R"ON R">MA KA?' YM"JN &:D"OMEN[ "ENEKEN EM"U4

#AB H"S G>S1 E"AN DE TO "ALAS MJRAN?">1 EN T"INI ALIS?">SETN< "EXJ K< KATAPAT"%S?< YP"O TJN AN?R"JPJN4 #AD .YM"%S ESTE TO FJS TU K"OSMU4 U D"YNAT< P"OLIS KRYB">N< EP"ANJ "ORUS K%M"EN>1 #AE UD"E K"N LYHN"IAN1 K< L"AMP% P"ASI T[S EN T> [K"IA4 #AF "UTJ LAM&"ATJ TO FJS YM"JN "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 "OPJS "IDJSIN YM"JN TA KAL"A "ERGA K< DOX"ASJSI TON PAT"ERA YM"JN TON EN T[S URAN"[S4

#AG .M> NOM"IS>TE "OTI ">L?ON KATAL"YS< TON N"OMON "> TUS PROF">TAS1 UK ">L?ON KATAL"YS G>1 I"JTA "EN "> M"IA KER" PAR"EL?> AP"O TU N"OMU "EJS AN P"ANTA G"EN>T "UTJ TUS AN?R"JPUS1 EL"AHISTOS KL>?">SET< EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN1 "OS D' AN P[">S> K< DID"AX>1 "UTOS M"EGAS KL>?">SET< EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN4 #BJ L"EGJ GAR YM"IN "OTI E"AN M> PERISS":S> > DIKTE %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4

#BA .>K"USATE "OTI ERR"E?> T[S ARH"POT"E SE PARAD"J O ANT"IDIKOS TJ KRIT"> K< O KRIT">S SE PARAD"J TJ YP>R"ET>1 K< %S FYLAK">N BL>?">S>1 #BF AM">N L"EGJ S[1 U M> EX"EL?>S EK"%?EN "EJS "U APOD"JS TON "ESHATON KODR"ANT>N4 #BG .>K"USATE "OTI ERR"E?> T[S ARH"S< *T">N ">D> EM"[H:SEN *T">N EN T> KARD"IA *T"U4 #BI % DE O OF?ALM"OS SU O DEXI"OS SKANDAL"IZ% SE1 "EXELE *T"ON K< B"ALE AP"O S"U1 SYMF"ER% GAR S[ "INA AP"OL>T< "EN TJN MEL"JN SU K< M> "OLON TO S"JMA SU BL>?"> %S G"EENNAN4 #CJ K< % > DEXI"A SU H%R SKANDAL"IZ% SE1 "EKKO&ON *T">N K< B"ALE AP"O S"U1 SYMF"ER% GAR S[ "INA AP"OL>T< "EN TJN MEL"JN SU K< M> "OLON TO S"JM"A SU BL>?"> %S G"EENNAN4 #CA .ERR"E?> DE1 "OS AN APOL"YS> T>N GYN" T>N GYN"N M[H"AS?S%1 M[H"AT T[S ARH"TE EN TJ URAN"J1 "OTI ?R"ONOS EST"I TU .?E"U4 #CE M">TE EN T> G>1 "OTI YPOP"ODI"ON ESTI TJN POD"JN *T"U1 M">TE %S .IEROS"OLYMA1 "OTI P"OLIS EST"I TU MEG"ALU BASIL"EJS1 #CF M">TE EN T> KEFAL"> SU OM"OS>S1 "OTI U D"YNAS< M"IAN TR"IHA L:K">N "> M"EL1 OF?ALM"ON ANT"I OF?ALM"U K< OD"ONTA ANT"I OD"ONTOS1 #CI .EG"J DE L"EGJ YM"IN M> ANTIST">N< TJ PON>R"J1 ALL' "OSTIS SE RAP"IS% EP"I T>N DEXI"AN SIAG"ONA1 STR"E&ON *T"J K< T>N "ALL>N1 #DJ K< TJ ?"ELONT"I S[ KRI?">N< K< TON HIT"JN"A SU LAB"%N1 "AFES *T"J K< TO IM"ATION1 #DA K< "OSTIS SE AGGAR":S% M"ILION "EN1 "YPAGE MET' *T"U D"YO1 #DB TJ S4 #DC .>K"USATE "OTI ERR"E?>1 AGAP">S%S TON PL>S"ION SU K< MIS">S%S TON EH?R"ON SU4 #DD .EG"J DE L"EGJ YM"IN1 AGAP"ATE TUS EH?R"US YM"JN1 :LOG"%TE TUS KATARJM"ENUS YM"AS1 KAL"JS P["%TE T[S MIS"USIN YM"AS K< PROS":HES?E YP"ER TJN EP>REAZ"ONTJN YM"AS K< DIJK"ONTJN YM"AS4 #DE "OPJS G"EN>S?E ]"[ TU PATR"OS YM"JN TU EN URAN"[S1 "OTI TON ">LION *T"U ANAT"ELL% EP"I PON>R"US K< AGA?"US K< BR"EH% EP"I DIK"S?E TUS F"ILUS YM"JN M"ONON1 T"I PERISS"ON P["%TE5 UH"I K< [ TEL"JN< "UTJ P["USIN5 #DH ."ESES?E UN YM"%S T"EL%[1 "JSPER O PAT">R YM"JN O EN T[S URAN"[S T"EL%"OS ESTIN4

..KEFALN ELE>MOS"YN>N YM"JN M> P["%N "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN PROS TO ?EA?">N< *T"[S1 % DE M">GE1 MIS?"ON UK "EHETE PAR"A TJ PATR"I YM"JN TJ EN T[S URAN"[S4 #B ."OTAN UN P[">S ELE>MOS"YN>N1 M> SALP"IS>S "EMPROS?"EN SU1 "JSPER [ YPOKRIT"< P["USIN EN TMOS"YN>N M> GN"JTJ > ARISTER"A SU T"I P["% > DEXI"A SU1 #D "OPJS "> SU > ELE>MOS"YN> EN TJ KRYPT"J1 K< O PAT">R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4 #E .K< "OTAN PROS":H>1 UK "ES> "JSPER [ YPOKRIT"R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4

#G .PROS:H"OMEN[ DE M> BATTOLOG">S>TE "JSPER [ E?NIK"[1 DOK"USI GAR "OTI EN T> POLYLOG"IA *T"JN %SAKUS?">SONT UN OM[J?">TE *T"[S1 "[DE GAR O PAT">R YM"JN "JN HR"%AN "EHETE PRO TU YM"AS M"JN O EN T[S URAN"[S1 AGIAS?">TJ TO "ONOM"A SU1 #AJ EL?"ETJ > BASIL"%A SU1 GEN>?">TJ TO ?"EL>M"A SU1 JS EN URAN"J1 K< EP"I T>S G>S1 #AA TON "ARTON >M"JN TON EPI"USION D"OS >M"IN S">MERON1 #AB K< "AFES >M"IN TA OF%L">MATA >M"JN1 JS K< >M"%S AF"IEMEN T[S OF%L"ETM"JN1 #AC K< M> %SEN"EGK>S >M"AS %S P%RASM"ON1 ALL"A R"YS< >M"AS AP"O TU PON>R"U4 "OTI S"U ESTIN > BASIL"%A K< > D"YNAMIS K< > D"OXA %S TUS N4

#AD .E"AN GAR AF">TE T[S AN?R"JP[S TA PARAPT"JMATA *T"JN1 AF">S% K< YM"IN O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS1 #AE E"AN DE M> AF">TE T[S AN?R"JP[S TA PARAPT"JMATA *T"JN1 UD"E O PAT">R YM"JN AF">S% TA PARAPT"JMATA YM"JN4

#AF ."OTAN DE N>ST":>TE1 M> G"INES?E "JSPER [ YPOKRIT"< SKY?RJP"[1 AFAN"IZUSI GAR TA PR"OSJPA *T"JN "OPJS FAN"JSI T[S AN?R"JP[S N>ST":ONTES1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI AP"EHUSI TON MIS?"ON *T"JN4 #AG SY DE N>ST":JN "AL%&"< SU T>N KEFAL">N K< TO PR"OSJP"ON SU N"I&S T[S AN?R"JP[S N>ST":JN1 ALL"A TJ PATR"I SU TJ EN TJ KRYPT"J1 K< O PAT">R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4

#AI .M> ?>S*R"IZETE YM"IN ?>S*R"US EP"I T>S G>S1 "OPU S">S K< BR"JSIS AFAN"IZ%1 K< "OPU KL"EPT< DIAR"YSSUSI K< KL"EPTUSI1

#BJ ?>S*R"IZETE DE YM"IN ?>S*R"US EN URAN"J1 "OPU "UTE S">S "UTE BR"JSIS AFAN"IZ%1 K< "OPU KL"EPT< U DIOR"YSSUSIN UD"E KL"EPTUSIN1 #BA "OPU GAR ESTIN O ?>S*R"OS YM"JN1 EK"% "EST< K< > KARD"IA YM"JN4

#BB .O L"YHNOS TU S"JMAT"OS ESTIN O OF?ALM"OS1 E"AN UN O OF?ALM"OS SU APL"US ">1 "OLON TO S"JM"A SU FJT%N"ON "ESTR"OS ">1 "OLON TO S"JM"A SU SKOT%N"ON "EST GAR TON "ENA MIS">S% K< TON "ETERON AGAP">S%1 "> EN"OS AN?"EXET< K< TU ET"ERU KATAFRON">S%4 U D"YNAS?E .?E"J DUL":%N K< MAMJN"A4

#BE .DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN1 M> MERIMN"ATE T> &YH"> YM"JN T"I F"AG>TE K< T"I P"I>TE1 M>D"E TJ S"JMATI YM"JN T"I END"YS>S?E1 UH"I > &YH"> PL"%"ON ESTI T>S TROF">S K< TO S"JMA TU END"YMATOS5 #BF EMBL"E&ATE %S TA PET%N"A TU URAN"U1 "OTI U SP"%RUSIN UD"E ?ER"IZUSIN UD"E SYN"AGUSIN %S APO?">KAS K< O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS TR"EF% *T"A1 UH YM"%S M"ALLON DIAF"ERETE *T"JN5 #BG TIS DE EX YM"JN MERIMN"JN D"YNAT< PROS?"%N< EP"I T>N >LIK"IAN *T"U P">HYN "ENA5 #BH K< PER"I END"YMATOS T"I MERIMN"ATE5 KATAM"A?ETE TA KR"INA TU AGR"U P"JS *X"AN%1 U KOPI"A UD"E N">?%1 #BI L"EGJ DE YM"IN "OTI UD"E .SOLOM"JN EN P"AS> T> D"OX> *T"U PERIEB"ALETO JS "EN T"UTJN4 #CJ .% DE TON H"ORTON TU AGR"U1 S">MERON "ONTA K< "*RION %S KL"IBANON BALL"OMENON1 O .?E"OS "UTJS AMFI"ENNYSIN1 U POLL"J M"ALLON YM"AS1 OLIG"OPIST[5

#CA M> UN MERIMN">S>TE L"EGONTES1 T"I F"AGJMEN "> T"I P"IJMEN "> T"I PERIBAL"JME?A5 #CB P"ANTA GAR T"*TA TA "E?N> EPIZ>T"%1 "[DE GAR O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS "OTI HR">ZETE T"UTJN AP"ANTJN4 #CC Z>T"%TE DE PR"JTON T>N BASIL"%AN TU .?E"U K< T>N DIK UN MERIMN">S>TE %S T>N "*RION1 > GAR "*RION MERIMN">S% TA E*T">S1 ARKET"ON T> >M"ERA > KAK"IA *T">S4

..KEFAL KR"INETE1 "INA M> KRI?">TE1 #B EN J GAR KR"IMATI KR"INETE KRI?">SES?E1 K< EN J M"ETRJ METR"%TE METR>?">SET< YM"IN4 #C T"I DE BL"EP%S TO K"ARFOS TO EN TJ OF?ALM"J TU ADELF"U SU1 T>N DE EN TJ SJ OF?ALM"J DOK"ON U KATANO"%S5 #D "> P"JS ER"%S TJ ADELF"J SU1 "AFES EKB"ALJ TO K"ARFOS AP"O TU OF?ALM"U SU1 K< ID"U > DOK"OS EN TJ OF?ALM"J SU5 #E YPOKRIT"A1 "EKBALE PR"JTON T>N DOK"ON EK TU OF?ALM"U SU1 K< T"OTE DIABL"E&%S EKBAL"%N TO K"ARFOS EK TU OF?ALM"U TU ADELF"U SU4 #F .M> D"JTE TO "AGION T[S KYS"I M>D"E B"AL>TE TUS MARGAR"ITAS YM"JN "EMPROS?EN TJN H"[RJN1 M">POTE KATAPAT">SJSIN *T"US EN T[S POS"IN *T"JN K< STRAF"ENTES R">XJSIN YM"AS4 #G .SET< YM"IN1 Z>T"%TE1 K< :R">SETE1 KR"UETE1 K< AN[G">SET< YM"IN1 #H PAS GAR O T"JN :R"ISK% K< TJ KR"UONTI AN[G">SETS> O ]"OS *T"U "ARTON1 M> L"I?ON EPID"JS% *T"J5 #AJ K< E"AN IH?"YN R YM"JN O EN T[S URAN"[S D"JS% AGA?"A T[S TE *T"[S1 "UTOS GAR ESTIN O N"OMOS K< [ PROF">TS STEN">S P"YL>S1 "OTI PLAT"%A > P"YL> K< :R"YHJROS > OD"OS > AP"AGUSA %S T>N AP"JL%AN1 K< POLL"[ %SIN [ %SERH"OMEN[ DI' *T">S4 #AD T"I STEN"> > P"YL> K< TE?LIMM"EN> > OD"OS > AP"AGUSA %S T>N ZJ">N1 K< OL"IG[ %S"IN [ :R"ISKONTES *T">N6 #AE .PROS"EHETE DE AP"O TJN &:DOPROF>T"JN1 "[TINES "ERHONT< PROS YM"AS EN END"YMASI PROB"ATJN1 "ESJ?EN DE %SI L"YK[ "ARPAGES4 #AF AP"O TJN KARP"JN *T"JN EPIGN"JSES?E *T"US4 M">TI SYLL"EGUSIN AP"O AKAN?"JN STAFYL">N "> AP"O TRIB"OLJN S"YKA5

#AG "UTJ PAN D"ENDRON AGA?"ON KARP"US KAL"US P["%1 TO DE SAPR"ON D"ENDRON KARP"US PON>R"US P["%4 #AH U D"YNAT< D"ENDRON AGA?"ON KARP"US PON>R"US P["%N1 UD"E D"ENDRON SAPR"ON KARP"US KAL"US P["%N4

#AI PAN D"ENDRON M> P["UN KARP"ON KAL"ON EKK"OPTET< K< %S P"YR B"ALLETN BASIL"%AN TJN URAN"JN1 ALL' O P["JN TO ?"EL>MA TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #BB POLL"[ ER"US"I M[ EN EK"%N> T> >M"ERA1 .K"YRIE .K"YRIE1 U TJ SJ ON"OMATI PROEF>T":SAMEN1 K< TJ SJ ON"OMATI DSAMEN5 #BC K< T"OTE OMOLOG">SJ *T"[S "OTI UD"EPOTE "EGNJN YM"AS1 APOHJR"%TE AP' EM"U [ ERGAZ"OMEN[ T>N ANOM"IAN4 #BD .PAS UN "OSTIS AK"U% MU TUS L"OGUS T"UTUS K< P["% *T"US1 OM["JSJ *T"ON ANDR"I FRON"IMJ1 "OSTIS JKOD"OM>SE T>N [K"IAN *T"U EP"I T>N P"ETRAN1 #BE K< KAT"EB> > BROH"> K< ">L?ON [ POTAM"[ K< "EPN:SAN [ "ANEM[ K< PROS"EPESON T> [K"IA EK"%N>1 K< UK "EPESE1 TE?EMEL"IJTO GAR EP"I T>N P"ETRAN4 #BF K< PAS O AK"UJN MU TUS L"OGUS T"UTUS K< M> P["JN *T"US OM[J?">SET< ANDR"I MJR"J1 "OSTIS JKOD"OM>SE T>N [K"IAN *T"U EP"I T>N "AMMON1 #BG K< KAT"EB> > BROH"> K< ">L?ON [ POTAM"[ K< "EPN:SAN [ "ANEM[ K< PROS"EKO&AN T> [K"IA EK"%N>1 K< "EPESE1 K< ">N > PT"JSIS *T">S MEG"AL>4

#BH .K< EG"ENETO "OTE SYNET"ELESEN O .I>S"US TUS L"OGUS T"UTUS1 EXEPL">SSONTO [ "OHL[ EP"I T> DIDAH"> *T"U1 #BI ">N GAR DID"ASKJN *T"US JS EXUS"IAN "EHJN1 K< UH JS [ GRAMMAT"%S4

..KEFAL

#A ..KATABANTI DE *T"J AP"O TU "ORUS >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[4 #B .K< ID"U LEPR"OS EL?"JN PROSEK"YN% *T"J L"EGJN1 .K"YRIE1 E"AN ?"EL>S1 D"YNAS"< ME KA?AR"ISS"US L"EGJN1 ?"ELJ1 KA?AR"IS?>TI4 K< :?"EJS EKA?AR"IS?> *T"U > L"EPRA4 #D K< L"EG% *T"J O .I>S"US1 "ORA M>DEN"I "%P>S1 ALL"A "YPAGE SE*T"ON D"%XON TJ IER"% K< PROS"ENEGKE TO D"JRON "O PROS"ETAXE .MJS">S %S MART"YRION *T"[S4

#E .%SEL?"ONTI DE *T"J %S .KAPERNA"UM PROS">L?EN *T"J EKAT"ONTARHOS PARAKAL"JN *T"ON K< L"EGJN1 #F .K"YRIE1 O PN ST"EG>N %S"EL?>S1 ALL"A M"ONON %P"E L"OGJ1 K< IA?">SET< O P H"[RJN POLL"JN BOSKOM"EN>4 #CA [ DE D"M"AS1 EP"ITRE&ON >M"IN APEL?"%N %S T>N AG"EL>N TJN H"[RJN4 #CB K< "%PEN *T"[S1 YP"AGETE4 [ DE EXEL?"ONTES AP">L?ON %S T>N AG"EL>N TJN H"[RJN1 K< ID"U "JRM>SE P"ASA > AG"EL> TJN H"[RJN KAT"A TU KR>MN"U %S T>N ?"ALASSAN K< AP"E?ANON EN T[S "YDASIN4 #CC [ DE B"OSKONTES "EFYGON1 K< APEL?"ONTES %S T>N P"OLIN AP">GG%LAN P"ANTA K< TA TJN DSIN TJ .I>S"U1 K< ID"ONTES *T"ON PAREK"ALESAN "OPJS METAB"> AP"O TJN OR"IJN *T"JN4

..KEFALL?EN %S T>N ID"IAN P"OLIN4 #B .K< ID"U PROS"EFERON *T"J PARALYTIK"ON EP"I KL"IN>S BEBL>M"ENON1 K< ID"JN O .I>S"US T>N P"ISTIN *T"JN "%PE TJ PARALYTIK"J1 ?"ARS%1 T"EKNON1 AF"EJNT"< S[ < AMART"I< SU4 #C K< ID"U TINES TJN GRAMMAT"EJN "%PON EN E*T"[S1 "UTOS BLASF>M"%4 #D K< ID"JN O .I>S"US TAS EN?YM">S%S *T"JN "%PEN1 "INA T"I YM"%S EN?YM"%S?E PON>R"A EN TTE "OTI EXUS"IAN "EH% O ]"OS TU AN?R"JPU EP"I T>S G>S AFI"EN< AMART"IAS -- T"OTE L"EG% TJ PARALYTIK"J1 EGER?"%S "AR"ON SU T>N KL"IN>N K< "YPAGE %S TON "[K"ON SU4 #G K< EGER?"%S AP">L?EN %S TON "[KON *T"U4 #H ID"ONTES DE [ "OHL[ E?"*MASAN K< ED"OXASAN TON .?E"ON TON D"ONTA EXUS"IAN T["*T>N T[S AN?R"JP[S4 #I .K< PAR"AGJN O .I>S"US EK"%?EN "%DEN "AN?RJPON KA?">MENON EP"I TO TEL"JNION1 .MAT?"SEN *T"J4 #AJ .K< EG"ENETO *T"U ANAK%M"ENU EN T> [K"IA1 K< ID"U POLL"[ TEL"JN< K< AMARTJL"[ EL?"ONTES SYNAN"EK%NTO TJ .I>S"U K< T[S MA?>T"T"S"US AK"USAS "%PEN *T"[S1 U HR"%AN "EHUSIN [ ISH"YONTES IATR"U1 ALL' [ KAK"JS "EHONTES4 #AC POR:?"ENTES DE M"A?ETE T"I ESTIN "ELEON ?"ELJ K< U ?YS"IAN4 U GAR ">L?ON KAL"ES< DIK"T"< .IJ"ANNU L"EGONTES1 DIAT"I >M"%S K< [ .FARIS"ST":OMEN POLL"A1 [ DE MA?>T"< SU U N>ST":USI5 #AE K< "%PEN *T"[S O .I>S"US1 M> D"YNANT< [ ]"[ TU NYMF"JNOS PEN?"%N EF' "OSON HR"ONON MET' *T"JN ESTIN O NYMF"IOS5 EL":SONT< DE >M"ER< "OTAN APAR?"> AP' *T"JN O NYMF"IOS1 K< T"OTE N>ST":SUSIN4 #AF UD"%S DE EPIB"ALL% EP"IBL>MA R"AKUS AGN"AFU EP"I IMAT"IJ PALN H"%RA SU EP' *T">N K< Z">SETKOL"U?>SEN *T"J K< [ MA?>T"< *T"U4 #BJ .K< ID"U GYN">1 &ATO TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U4 #BA "ELEGE GAR E*T">1 E"AN M"ONON "A&JM< TU IMAT"IU *T"U1 SJ?">SOMS"US EPISTRAF"%S K< ID"JN *T">N "%PE1 ?"ARS%1 ?"YGATER1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE4 K< ES"J?> > GYN"> AP"O T>S "JRAS EK"%N>S4 #BC .K< EL?"JN O .I>S"US %S T>N [K"IAN TU "ARHONTOS K< ID"JN TUS *L>T"AS K< TON "OHLON ?ORYB"UMENON1 L"EG% *T"[S1 #BD ANAHJR"%TE1 U GAR AP"E?ANE TO KOR"ASION1 ALL"A KA?":D%1 K< KATEG"ELJN *T"U1 #BE "OTE DE EXEBL">?> O "OHLOS1 %SEL?"JN EKR"AT>SE T>S H%R"OS *T">S1 K< >G"ER?> TO KOR"ASION4 #BF K< EX">L?EN > F">M> "*T> %S "OL>N T>N G>N EK"%N>N4

#BG .K< PAR"AGONTI EK"%?EN TJ .I>S"U >KOL"U?>SAN *T"J D"YO TYFL"[ KR"AZONTES K< L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 ]"E .D*"ID4 #BH EL?"ONTI DE %S T>N [K"IAN PROS">L?ON *T"J [ TYFL"[1 K< L"EG% *T"[S O .I>S"US1 PIST":ETE "OTI D"YNAM< T"UTO P[">S&ATO TJN OF?ALM"JN *T"JN L"EGJN1 KAT"A T>N P"ISTIN YM"JN GEN>?">TJ YM"IN4 #CJ K< ANE"JH?>SAN *T"JN [ OF?ALM"[4 K< ENEBRIM">SATO *T"[S O .I>S"US L"EGJN1 OR"ATE M>D"%S GINJSK"ETJ4 #CA [ DE EXEL?"ONTES DIEF">MISAN *T"ON EN "OL> T> G> EK"%N>4 #CB .*T"JN DE EXERHOM"ENJN ID"U PROS">NEGKAN *T"J "AN?RJPON KJF"ON DS"US TAS P"OL%S P"ASAS K< TAS K"JMAS DID"ASKJN EN TR"YSSJN TO :AGG"ELION T>S BASIL"%AS K< ?ERAP":JN P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN EN TJ LA"J4 #CF .ID"JN DE TUS "OHLUS ESPLAGHN"IS?> PER"I *T"JN1 "OTI ">SAN EKLELYM"EN[ K< ERRIMM"EN[ JS PR"OBATA M> "EHONTA P[M"ENA4 #CG T"OTE L"EG% T[S MA?>T"?>TE UN TU KYR"IU TU ?ERISM"U "OPJS EKB"AL> ERG"ATAS %S TON ?ERISM"ON *T"U4

..KEFALT"AS *T"U "EDJKEN *T"[S EXUS"IAN PN:M"ATJN AKA?"ARTJN "JSTE EKB"ALL%N *T"A K< ?ERAP":%N P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN4 #B .TJN DE D"JDEKA APOST"OLJN TA ON"OMAT"A %SI T"*TA1 PR"JTOS .S"IMJN O LEG"OMENOS .P"ETROS K< .ANDR"EAS O ADELF"OS *T"U1 .I"AKJBOS O TU .ZEBED"S1 .I"AKJBOS O TU .ALF"S"US PARAGG"%LAS *T"[S L"EGJN1 %S OD"ON E?N"JN M> AP"EL?>TE K< %S P"OLIN .SAMAR%T"JN M> %S"EL?>TE1 #F POR":ES?E DE M"ALLON PROS TA PR"OBATA TA APOLJL"OTA "[KU .ISRA">L4 #G POR:"OMEN[ DE K>R"YSSETE L"EGONTES "OTI ">GGIKEN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #H AS?EN"UNTAS ?ERAP":ETE1 LEPR"US KA?AR"IZETE1 NEKR"US EG"%RETE1 D KT">S>S?E HRYS"ON M>D"E "ARGYRON M>D"E HALK"ON %S TAS Z"JNAS YM"JN1 #AJ M> P">RAN %S OD"ON M>D"E D"YO HIT"JNAS M>D"E YPOD">MATA M>D"E R"ABDON1 "AXIOS GAR ESTIN O ERG"AT>S T>S TROF">S *T"U4 #AA %S ">N D' AN P"OLIN "> K"JM>N %S"EL?>TE1 EXET"ASATE TIS EN *T"> "AXI"OS ESTI1 KAK"% M"%NATE "EJS AN EX"EL?>TE4 #AB %SERH"OMEN[ DE %S T>N [K"IAN ASP"ASAS?E *T">N L"EGONTES1 %R">N> TJ "[KJ T"UTJ4 #AC E"AN MEN "> > [K"IA AX"IA1 EL?"ETJ > %R">N> YM"JN EP' *T">N1 E"AN DE M> "> AX"IA1 > %R">N> YM"JN PROS YM"AS EPISTRAF">TJ4 #AD K< "OS E"AN M> D"EX>T< YM"AS M>D"E AK"US> TUS L"OGUS YM"JN1 EXERH"OMEN[ "EXJ T>S [K"IAS "> T>S P"OLEJS EK"%N>S EKTIN"AXATE TON KONIORT"ON TJN POD"JN YM"JN4 #AE AM">N L"EGJ YM"IN1 ANEKT"OTERON "EST< G> .SOD"OMJN K< .GOM"ORRAS EN >M"ERA KR"ISEJS "> T> P"OL% EK"%N>4 #AF ID"U EG"J APOST"ELLJ YM"AS JS PR"OBATA EN M"ESJ L"YKJN1 G"INES?E UN FR"ONIM[ JS [ "OF%S K< AK"ERS>TE P"JS "> T"I LAL">SETE1 DO?">SET< GAR YM"IN EN EK"%N> T> "JRA T"I LAL">SETE4 #BJ U GAR YM"%S ESTE [ LAL"UNTES1 ALL"A TO .PN":MA TU PATR"OS YM"JN TO LAL"UN EN YM"IN4 #BA .PARAD"JS% DE ADELF"OS ADELF"ON %S ?"ANATON K< PAT">R T"EKNON1 K< EPANAST">SONT< T"EKNA EP"I GON"%S K< ?ANAT"JSUSIN *T"US1 #BB K< "ESES?E MIS"UMEN[ YP"O P"ANTJN DI"A TO "ONOM"A MU1 O DE YPOM"%NAS %S T"ELOS1 "UTOS SJ?">SETN "ALL>N1 AM">N GAR L"EGJ YM"IN1 U M> TEL"ES>TE TAS P"OL%S TU .ISRA">L "EJS AN "EL?> O ]"OS TU AN?R"JPU4 #BD .UK "ESTI MA?>T">S YP"ER TON DID"ASKALON UD"E D"ULOS YP"ER TON K"YRION *T"U4 #BE ARKET"ON TJ MA?>T"> "INA G"EN>T< JS O DID"ASKALOS *T"U1 K< TJ D"ULJ JS O K"YRIOS *T"U4 % TON [KODESP"OT>N .BEELZEB"UL EK"ALESAN1 P"OSJ M"ALLON TUS [KIAK"US *T"U5 #BF M> UN FOB>?">TE *T"US1 UD"EN GAR ESTI KEKALYMM"ENON "O UK APOKALYF?">SET SKOT"IA1 "%PATE EN TJ FJT"I1 K< "O %S TO "US AK"UETE1 K>R"YXATE EP"I TJN DJM"ATJN4 #BH K< M> FOB>?">TE AP"O TJN APOKTENN"ONTJN TO S"JMA1 T>N DE &YH">N M> DYNAM"ENJN APOKT"%NN K< S"JMA APOL"ES< EN GE"ENN>4 #BI UH"I D"YO STRU?"IA ASSAR"IU PJL"%TN G>N "AN: TU PATR"OS YM"JN4 #CJ YM"JN DE K< < TR"IHES T>S KEFAL">S P"AS< >RI?M>M"EN< %S"I4 #CA M> UN FOB>?">TE1 POLL"JN STRU?"IJN DIAF"ERETE YM"%S4 #CB .PAS UN "OSTIS OMOLOG">S% EN EM"[ "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 OMOLOG">SJ KAG"J EN *T"J "EMPROS?EN TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #CC "OSTIS D' AN ARN">S>T"< ME "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 ARN">SOM< *T"ON KAG"J "EMPROS?EN TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #CD .M> NOM"IS>TE "OTI ">L?ON BAL"%N %R">N>N EP"I T>N G>N1 UK ">L?ON BAL"%N %R">N>N1 ALL"A M"AHS M>TR"OS *T">S K< N"YMF>N KAT"A T>S PEN?ER"AS *T">S1 #CF K< EH?R"[ TU AN?R"JPU [ [KIAK"[ *T"U4 #CG .O FIL"JN PAT"ERA "> M>T"ERA YP"ER EM"E UK "ESTI MU "AXIOS1 K< O FIL"JN ]"ON "> ?YGAT"ERA YP"ER EM"E UK "ESTI MU "AXIOS1 #CH K< "OS U LAMB"AN% TON ST*R"ON *T"U K< AKOLU?"% OP"ISJ MU1 UK "ESTI MU "AXIOS4 #CI O :R"JN T>N &YH">N *T"U APOL"ES% *T">N1 K< O APOL"ESAS T>N &YH">N *T"U "ENEKEN EM"U :R">S% *T">N4 #DJ .O DEH"OMENOS YM"AS EM"E D"EHET&ET TON MIS?"ON *T"U4

..KEFALT" EK"%?EN TU DID"ASK%N K< K>R"YSS%N EN TR"IJ TA "ERGA TU .HRIST"U1 P"EM&AS D"YO TJN MA?>T"JN *T"U #C "%PEN *T"J1 SY "% O ERH"OMENOS "> "ETERON PROSDOK"JMEN5 #D K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 POR:?"ENTES APAGG"%LATE .IJ"ANN> "A AK"UETE K< BL"EPETE1 #E TYFL"[ ANABL"EPUSI K< HJL"[ PERIPAT"USI1 LEPR"[ KA?AR"IZONT< K< KJF"[ AK"UUSI1 NEKR"[ EG"%RONT< K< PTJH"[ :AGGEL"IZONT SKANDALIS?"> EN EM"[4 #G .T"UTJN DE POR:OM"ENJN ">RXATO O .I>S"US L"EG%N T[S "OHL[S PER"I .IJ"ANNU1 T"I EX">L?ETE %S T>N "ER>MON ?E"ASAS?TU4 #AJ "UTOS GAR ESTI PER"I "U G"EGRAPTN OD"ON SU "EMPROS?"EN SU4 #AA AM">N L"EGJ YM"IN1 UK EG">GERT< EN GENN>T"[S GYNMER"JN .IJ"ANNU TU BAPTIST"U "EJS "ARTI > BASIL"%A TJN URAN"JN BI"AZETL"IAS O M"ELLJN "ERHES?N GENE"AN T"*T>N5 OM"[A EST"I PSAMEN YM"IN1 K< UK EK"O&AS?E4 #AH ">L?E GAR .IJ"ANN>S M">TE ES?"IJN M">TE P"INJN1 K< L"EGUSI1 DS1 TELJN"JN F"ILOS K< AMARTJL"JN4 K< EDIK?>SAN < DYN"AM%S < GEN"OMEN< EN YM"IN1 P"AL< AN EN S"AKKJ K< SPOD"J KA?">MEN< METEN"O>SAN4 #BB PL>N L"EGJ YM"IN1 .T"YRJ K< .SID"JNI ANEKT"OTERON "EST< EN >M"ERA KR"ISEJS "> YM"IN4 #BC K< SY .KAPERNA"UM1 > "EJS TU URAN"U Y&J?"%SA1 "EJS "ADU KATABIBAS?">S>1 "OTI % EN .SOD"OM[S EGEN">?>SAN < DYN"AM%S < GEN"OMEN< EN S[1 "EM%NAN AN M"EHRI T>S S">MERON4 #BD PL>N L"EGJ YM"IN "OTI G> .SOD"OMJN ANEKT"OTERON "EST< EN >M"ERA KR"ISEJS "> S[4

#BE .EN EK"%NJ TJ KS"US "%PEN1 EXOMOLOG"UM"< S[1 P"ATER1 K"YRIE TU URAN"U K< T>S G>S1 "OTI AP"EKRY&AS T"*TA AP"O SOF"JN K< SYNET"JN1 K< APEK"ALY&AS *T"A N>P"I[S1 #BF N" O PAT">R1 UD"E TON PAT"ERA TIS EPIGIN"JSK% % M> O ]"OS K< J E"AN B"UL>T< O ]"OS APOKAL"Y& KARD"IA1 K< :R">SETE AN"AP*SIN TSE .D*"ID "OTE EP"%NASEN *T"OS K< [ MET' *T"U5 #D P"JS %S">L?EN %S TON "[KON TU .?E"U K< TUS "ARTUS T>S PRO?"ESEJS "EFAGEN1 "US UK EX"ON ">N *T"J FAG"%N UD"E T[S MET' *T"U1 % M> M"ON[S T[S IER":SI5 #E "> UK AN"EGNJTE EN TJ N"OMJ "OTI T[S S"ABBASIN [ IER"%S EN TJ IER"J TO S"ABBATON BEB>L"USI1 K< AN"L?EN %S T>N SYNAGJG">N *T"JN4 #AJ K< ID"U "AN?RJPOS ">N EK"% T>N H"%RA "EHJN X>R"AN1 K< EP>R"JT>SAN *T"ON L"EGONTES1 % "EXESTI T[S S"ABBASI ?ERAP":%N5 "INA KAT>GOR">SJSIN *T"U4 #AA O DE "%PEN *T"[S1 TIS "EST< EX YM"JN "AN?RJPOS "OS "EX% PR"OBATON "EN1 K< E"AN EMP"ES> T"UTO T[S S"ABBASIN %S B"O?YNON1 UH"I KRAT">S% *T"O K< EGER"%5 #AB P"OSJ UN DIAF"ER% "AN?RJPOS PROB"ATU5 "JSTE "EXESTI T[S S"ABBASI KAL"JS P["%N4 #AC T"OTE L"EG% TJ AN?R"JPJ1 "EKT%N"ON SU T>N H"%RA1 K< EX"ET%NE1 K< APOKATEST"A?> YGI">S JS > "ALL>4 #AD EXEL?"ONTES DE [ .FARIS" %S N"IKOS T>N KR"ISIN1 #BA K< TJ ON"OMATI *T"U "E?N> ELPI"USI4

#BB .T"OTE PROS>N"EH?> *T"J DN ER>M"UTN U STA?">SET SYN"AGJN MET' EM"U SKORP"IZ%4 #CA .DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN1 P"ASA AMART"IA K< BLASF>M"IA AFE?">SET< T[S AN?R"JP[S1 > DE TU .PN":MATOS BLASF>M"IA UK AFE?">SET< T[S AN?R"JP[S1 #CB K< "OS E"AN "%P> L"OGON KAT"A TU ]"U TU AN?R"JPU1 AFE?">SET< *T"J1 "OS D' AN "%P> KAT"A TU .PN":MATOS TU .AG"IU1 UK AFE?">SET< *T"J "UTE EN TJ NYN P[">SATE TO D"ENDRON KAL"ON1 K< TON KARP"ON *T"U KAL"ON "> P[">SATE TO D"ENDRON SAPR"ON1 K< TON KARP"ON *T"U SAPR"ON1 EK GAR TU KARP"U TO D"ENDRON GIN"JSKETR"[ "ONTES5 EK GAR TU PERISS":MATOS T>S KARD"IAS TO ST"OMA LAL"%4 #CE O AGA?"OS "AN?RJPOS EK TU AGA?"U ?>S*R"U EKB"ALL% AGA?"A1 K< O PON>R"OS "AN?RJPOS EK TU PON>R"U ?>S*R"U EKB"ALL% PON>R"A4 #CF L"EGJ DE YM"IN "OTI PAN R">MA ARG"ON "O E"AN LAL">SJSIN [ "AN?RJP[1 APOD"JSUSI PER"I *T"U L"OGON EN >M"ERA KR"ISEJS1 #CG EK GAR TJN L"OGJN SU DIKT"%1 K< S>M"%ON U DO?">SET< *T"> %M"> TO S>M"%ON .IJN"A TU PROF">TU4 #DJ "JSPER GAR EG"ENETO .IJN"AS O PROF">T>S EN T> K[L"IA TU K">TUS TR"%S >M"ERAS K< TR"%S N"YKTAS1 "UTJS "EST< K< O ]"OS TU AN?R"JPU EN T> KARD"IA T>S G>S TR"%S >M"ERAS K< TR"%S N"YKTAS4 #DA "ANDRES .NINE"]T< ANAST">SONT< EN T> KR"IS% MET"A T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"USIN *T">N1 "OTI METEN"O>SAN %S TO K">RYGMA .IJN"A1 K< ID"U PL"%ON .IJN"A "JDE4 #DB BAS"ILISSA N"OTU EGER?">SET< EN T> KR"IS% MET"A T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"% *T">N1 "OTI ">L?EN EK TJN PER"ATJN T>S G>S AK"US< T>N SOF"IAN .SOLOM"JNTOS1 K< ID"U PL"%ON .SOLOM"JNTOS "JDE4 #DC ."OTAN DE TO AK"A?ARTON PN":MA EX"EL?> AP"O TU AN?R"JPU1 DI"ERHET< DI' AN"YDRJN T"OPJN Z>T"UN AN"AP*SIN1 K< UH :R"ISK%4 #DD T"OTE L"EG%1 %S TON "[K"ON MU EPISTR"E&J "O?EN EX">L?ON1 K< EL?"ON :R"ISK% SHOL"AZONTA K< SESARJM"ENJN K< KEKOSM>M"ENON4 #DE T"OTE POR":ET< K< PARALAMB"AN% ME?' E*T"U EPT"A "ETERA PN":MATA PON>R"OTERA E*T"U1 K< %SEL?"ONTA KAT[K"% EK"%1 K< G"INET< TA "ESHATA TU AN?R"JPU EK"%NU H"%RONA TJN PR"JTJN4 "UTJS "EST< K< T> GENE"A T> PON>R"A T"*T>4

#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R K< [ ADELF"[ *T"U %ST">K%SAN "EXJ1 Z>T"UNTES LAL">S< *T"J4 #DG "%PE DE TIS *T"J1 ID"U > M">T>R SU K< [ ADELF"[ SU EST">KASIN "EXJ Z>T"UNT"ES SE ID"%N4 #DH O DE APOKRI?"%S "%PE TJ L"EGONTI *T"J1 TIS ESTIN > M">T>R MU K< T"INES %S"IN [ ADELF"[ MU5 #DI K< EKT"%NAS T>N H"%RA *T"U EP"I TUS MA?>T"AS *T"U "EF>1 ID"U > M">T>R MU K< [ ADELF"[ MU1 #EJ "OSTIS GAR AN P[">S> TO ?"EL>MA TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S1 *T"OS MU ADELF"OS K< ADELF"> K< M">T>R EST"IN4

..KEFAL >M"ERA EK"%N> EXEL?"JN O .I>S"US T>S [K"IAS EK"A?>TO PAR"A T>N ?"ALASSAN1 #B K< SYN">H?>SAN PROS *T"ON "OHL[ POLL"[1 "JSTE *T"ON %S PL"[ON EMB"ANTA KA?">S?N OD"ON1 K< EL?"ONTA TA PET%N"A KAT"EFAGEN *T"A1 #E "ALLA DE "EPESEN EP"I TA PETR"JD>1 "OPU UK "%HE G>N POLL">N1 K< :?"EJS EXAN"ET%LE DI"A TO M> "EH%N B"A?OS G>S1 #F >L"IU DE ANAT"%LANTOS EK*MAT"IS?>1 K< DI"A TO M> "EH%N R"IZAN EX>R"AN?>1 #G "ALLA DE "EPESEN EP"I TAS AK"AN?AS1 K< AN"EB>SAN < "AKAN?< K< AP"EPNIXAN *T"A1 #H "ALLA DE "EPESEN EP"I T>N G>N T>N KAL">N K< ED"IDU KARP"ON "O MEN EKAT"ON1 "O DE EX">KONTA1 "O DE TRI"AKONTA4 #I O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #AJ .K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< "%PON *T"J1 DIAT"I EN PARABOL"RIA T>S BASIL"%AS TJN URAN"JN1 EK"%N[S DE U D"EDOTSET< AP' *T"U4 #AC DI"A T"UTO EN PARABOL" BL"EPJSI K< AK"UONTES M> AK"UJSI M>D"E SYN"JSI1 #AD M">POTE EPISTR"E&JSI1 K< T"OTE PL>RJ?">SET< *T"[S > PROF>T"%A .>SAIU > L"EGUSA1 AKO"> AK"USETE K< U M> SYN">TE1 K< BL"EPONTES BL"E&ETE K< U M> "ID>TE1 #AE EPAH"YN?> GAR > KARD"IA TU LA"U T"UTU1 K< T[S JS"I BAR"EJS ">KUSAN1 K< TUS OF?ALM"US *T"JN EK"AMMYSAN1 M">POTE "IDJSI T[S OF?ALM"[S K< T[S JS"IN AK"USJSI K< T> KARD"IA SYN"JSI K< EPISTR"E&JSI1 K< I"ASOM< *T"US4 #AF .YM"JN DE MAK"ARI[ [ OF?ALM"[1 "OTI BL"EPUSI1 K< TA "JTA YM"JN1 "OTI AK"UUSIN4 #AG AM">N GAR L"EGJ YM"IN "OTI POLL"[ PROF">T< K< D"IKN TU SP"%RANTOS4 #AI PANT"OS AK"UONTOS TON L"OGON T>S BASIL"%AS K< M> SYNI"ENTOS1 "ERHET< O PON>R"OS K< "N OD"ON SPAR"%S4 #BJ O DE EP"I TA PETR"JD> SPAR"%S1 "UT"OS ESTIN O TON L"OGON AK"UJN K< :?"EJS MET"A HAR"AS DEH"OMENOS K< LAMB"ANJN *T"ON1 #BA UK "EH% DE R"IZAN EN E*T"J1 ALL"A PR"OSKS DE ?L"I&EJS "> DIJGM"U DI"A TON L"OGON :?"YS SKANDAL"IZET M"ERIMNA TU AP"AT> TU PL"UTU SYMPN"IG% TON L"OGON1 K< "AKARPOS G"INETN SPAR"%S1 "UT"OS ESTIN O TON L"OGON AK"UJN K< SYNI"JN1 "OS D> KARPOFOR"% K< P["% "O MEN EKAT"ON1 "O DE EX">KONTA1 "O DE TRI"AKONTA4

#BD ."ALL>N PARABOL">N PAR"E?>KEN *T"[S L"EGJN1 JM["J?> > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ SP"%RANTI KAL"ON SP"ERMA EN TJ AGR"J *T"U1 #BE EN DE TJ KA?":D%N TUS AN?R"JPUS ">L?EN *T"U O EH?R"OS K< "ESP%RE ZIZ"ANIA AN"A M"ESON TU S"ITU K< AP">L?EN4 #BF "OTE DE EBL"AST>SEN O H"ORTOS K< KARP"ON EP"[>SE1 T"OTE EF"AN> K< TA ZIZ"ANIA4 #BG PROSEL?"ONTES DE [ D"UL[ TU [KODESP"OTU "%PON *T"J1 K"YRIE1 UH"I KAL"ON SP"ERMA "ESP%RAS EN TJ SJ AGR"J5 P"O?EN UN "EH% ZIZ"ANIA5 #BH O DE "EF> *T"[S1 EH?R"OS "AN?RJPOS T"UTO EP"[>SEN4 [ DE D"UL[ "%PON *T"J1 ?"EL%S UN APEL?"ONTES SYLL"EXJMEN *T"A5 #BI O DE "EF>1 "U1 M">POTE SYLL"EGONTES TA ZIZ"ANIA EKRIZ"JS>TE "AMA *T"[S TON S"ITON1 #CJ "AFETE SYN*X"ANES?< AMF"OTERA M"EHRI TU ?ERISM"U1 K< EN KN APO?">K>N MU4 #CA ."ALL>N PARABOL">N PAR"E?>KEN *T"[S L"EGJN1 OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN K"OKKJ SIN"APEJS1 "ON LAB"JN "AN?RJPOS "ESP%REN EN TJ AGR"J *T"U1 #CB "O MIKR"OTERON MEN ESTI P"ANTJN TJN SPERM"ATJN1 "OTAN DE *X>?">1 M"%ZON P"ANTJN TJN LAH"ANJN EST"I K< G"INET< D"ENDRON1 "JSTE EL?"%N TA PET%N"A TU URAN"U K< KATASK>N"UN EN T[S KL"AD[S *T"U4 #CC "ALL>N PARABOL">N EL"AL>SEN *T"[S1 OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN Z"YM>1 ">N LAB"USA GYN"> EN"EKRY&EN %S AL":RU S"ATA TR"IA1 "EJS "U EZYM"J?> "OLON4

#CD .T"*TA P"ANTA EL"AL>SEN O .I>S"US EN PARABOL" TO R>?"EN DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 AN"[XJ EN PARABOL"L?EN %S T>N [K"IAN *T"U4 .K< PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 FR"ASON >M"IN T>N PARABOL">N TJN ZIZAN"IJN TU AGR"U4 #CG O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 O SP"%RJN TO KAL"ON SP"ERMA EST"IN O ]"OS TU AN?R"JPU1 #CH O DE AGR"OS ESTIN O K"OSMOS1 TO DE KAL"ON SP"ERMA1 "UT"[ %SIN [ ]"[ T>S BASIL"%AS1 TA DE ZIZ"ANI"A %SI [ ]"[ TU PON>R"U1 #CI O DE EH?R"OS O SP"%RAS *T"A ESTIN O DI"ABOLOS1 O DE ?ERISM"OS SYNT"EL%A TU N ANOM"IAN1 #DB K< BAL"USIN *T"US %S T>N K"AMINON TU PYR"OS1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #DC T"OTE [ D"IKLIOS EN T> BASIL"%A TU PATR"OS *T"JN4 O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4

#DD .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN ?>S*R"J KEKRYMM"ENJ EN TJ AGR"J1 "ON :R"JN "AN?RJPOS "EKRY&E1 K< AP"O T>S HAR"AS *T"U YP"AG% K< P"ANTA "OSA "EH% PJL"% K< AGOR"AZ% TON AGR"ON EK"%NON4 #DE .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ EMP"ORJ Z>T"UNTI KAL"US MARGAR"ITAS1 #DF "OS :R"JN "ENA POL"YTIMON MARGAR"IT>N APEL?"JN P"EPRAKE P"ANTA "OSA "%HE K< >G"ORASEN *T"ON4 #DG .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN SAG">N> BL>?"%S> %S T>N ?"ALASSAN K< EK PANT"OS G"ENUS SYNAGAG"US>1 #DH ">N1 "OTE EPL>R"J?>1 ANABIB"ASANTES *T">N EP"I TON SYNTEL"%A TU R"US EK M"ESU TJN DIK"N K"AMINON TU PYR"OS1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #EA .L"EG% *T"[S O .I>S"US1 SYN">KATE T"*TA P"ANTA5 L"EGUSIN *T"J1 N"T:?"%S %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN "OM["OS ESTIN AN?R"JPJ [KODESP"OT> "OSTIS EKB"ALL% EK TU ?>S*R"U *T"U K *T"JN1 "JSTE EKPL">TTES?< *T"US K< L"EG%N1 P"O?EN T"UTJ > SOF"IA "*T> K< < DYN"AM%S5 #EE UH "UT"OS ESTIN O TU T"EKTONOS ]"OS5 UH"I > M">T>R *T"U L"EGET< .MARI"AM K< [ ADELF"[ *T"U .I"AKJBOS K< .IJS">S K< .S"IMJN K< .I"UDAS5 #EF K< < ADELF"< *T"U UH"I P"AS< PROS >M"AS %SI5 P"O?EN UN T"UTJ T"*TA P"ANTA5 #EG K< ESKANDAL"IZONTO EN *T"J4 O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 UK "ESTI PROF">T>S "ATIMOS % M> EN T> PATR"IDI *T"U K< EN T> [K"IA *T"U4 #EH K< UK EP"[>SEN EK"% DYN"AM%S POLL"AS DI"A T>N APIST"IAN *T"JN4

..KEFALS O TETR"ARH>S T>N AKO">N .I>S"U4 #B K< "%PE T[S PS1 *T"OS >G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< DI"A T"UTO < DYN"AM%S ENERG"USIN EN *T"J4 #C O GAR .>R"JD>S KRAT">SAS TON .IJ"ANN>N "ED>SEN *T"ON K< "E?ETO EN FYLAK"> DI"A .>RJDI"ADA T>N GYN"S1 UK "EXEST"I S[ "EH%N *T">N4 #E K< ?"ELJN *T"ON APOKT"%N< EFOB">?> TON "OHLON1 "OTI JS PROF">T>N *T"ON "%HON4 #F GENES"IJN DE AGOM"ENJN TU .>R"JDU JRH">SATO > ?YG"AT>R T>S .>RJDI"ADOS EN TJ M"ESJ K< ">RESE TJ .>R"JD>1 #G "O?EN ME?' "ORKU JMOL"OG>SEN *T"> D"UN< "O E"AN S"IN1 "JDE EP"I P"INAKI T>N KEFAL">N .IJ"ANNU TU BAPTIST"U4 #I K< ELYP">?> O BASIL":S1 DI"A DE TUS "ORKUS K< TUS SYNANAK%M"ENUS EK"EL:SE DO?">N4 #AA K< >N"EH?> > KEFAL"> *T"U EP"I P"INAKI K< ED"O?> TJ KORAS"IJ1 K< ">NEGKE T> M>TR"I *T">S4 #AB K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U ">RAN TO S"JMA K< "E?A&AN *T"O1 K< EL?"ONTES AP">GG%LAN TJ .I>S"U4

#AC .AK"USAS DE O .I>S"US ANEH"JR>SEN EK"%?EN EN PL"[J %S "ER>MON T"OPON KAT' ID"IAN1 K< AK"USANES [ "OHL[ >KOL"U?>SAN *T"J PEZ"> AP"O TJN P"OLEJN4 #AD .K< EXEL?"JN O .I>S"US "%DE POL"YN "OHLON1 K< ESPLAGHN"IS?> EP' *T"[S K< E?ER"AP:SE TUS ARR"JSTUS *T"JN4 #AE O&"IAS DE GENOM"EN>S PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 "ER>M"OS ESTIN O T"OPOS K< > "JRA ">D> PAR">L?EN1 AP"OLYSON TUS "OHLUS1 "INA APEL?"ONTES %S TAS K"JMAS AGOR"ASJSIN E*T"[S BR"JMATA4 #AF O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 U HR"%AN "EHUSIN APEL?"%N1 D"OTE *T"[S YM"%S FAG"%N4 #AG [ DE L"EGUSIN *T"J1 UK "EHOMEN "JDE % M> P"ENTE "ARTUS K< D"YO IH?"YAS4 #AH O DE "%PE1 F"ERET"E M[ *T"US "JDE4 #AI K< KEL":SAS TUS "OHLUS ANAKLI?">N< EP"I TUS H"ORTUS1 LAB"JN TUS P"ENTE "ARTUS K< TUS D"YO IH?"YAS1 ANABL"E&AS %S TON URAN"ON :L"OG>SE1 K< KL"ASAS "EDJKE T[S MA?>T"SAN1 K< ">RAN TO PERISS":ON TJN KLASM"ATJN D"JDEKA KOF"INUS PL">R%S4 #BA [ DE ES?"IONTES ">SAN "ANDRES JS"% PENTAKISH"ILI[ HJR"IS GYNS"US TUS MA?>T"AS *T"U EMB">N< %S TO PL"[ON K< PRO"AG%N *T"ON %S TO P"ERAN1 "EJS "U APOL"YS> TUS "OHLUS4 #BC K< APOL"YSAS TUS "OHLUS AN"EB> %S TO "OROS KAT' ID"IAN PROS":XAS?S M"ONOS ">N EK"%4 #BD TO DE PL"[ON ">D> M"ESON T>S ?AL"ASS>S ">N1 BASANIZ"OMENON YP"O TJN KYM"ATJN1 ">N GAR ENANT"IOS O "ANEMOS4 #BE TET"ART> DE FYLAK"> T>S NYKT"OS AP">L?E PROS *T"US O .I>S"US PERIPAT"JN EP"I T>S ?AL"ASS>S4 #BF K< ID"ONTES *T"ON [ MA?>T"< EP"I T>N ?"ALASSAN PERIPAT"UNTA ETAR"AH?>SAN L"EGONTES "OTI F"ANTASM"A ESTI1 K< AP"O TU F"OBU "EKRAXAN4 #BG :?"EJS DE EL"AL>SEN *T"[S O .I>S"US L"EGJN1 ?ARS"%TE1 EG"J %MI1 M> FOB"%S?E4 #BH APOKRI?"%S DE *T"J O .P"ETROS "%PE1 .K"YRIE1 % SY "%1 K"EL:S"ON ME PROS SE EL?"%N EP"I TA "YDATA4 #BI O DE "%PEN1 EL?"E4 K< KATAB"AS AP"O TU PL"[U O .P"ETROS PERIEP"AT>SEN EP"I TA "YDATA EL?"%N PROS TON .I>S"UN4 #CJ BL"EPJN DE TON "ANEMON ISHYR"ON EFOB">?>1 K< ARX"AMENOS KATAPONT"IZES?< "EKRAXE L"EGJN1 .K"YRIE1 S"JSON ME4 #CA :?"EJS DE O .I>S"US EKT"%NAS T>N H"%RA EPEL"ABETO *T"U K< L"EG% *T"J1 OLIG"OPISTE6 %S T"I ED"ISTASAS5 #CB K< EMB"ANTJN *T"JN %S TO PL"[ON EK"OPASEN O "ANEMOS1 #CC [ DE EN TJ PL"[J EL?"ONTES PROSEK"YN>SAN *T"J L"EGONTES1 AL>?"JS .?E"U ]"OS "%4 #CD .K< DIAPER"ASANTES ">L?ON %S T>N G>N .GENN>SAR"ET4 #CE K< EPIGN"ONTES *T"ON [ "ANDRES TU T"OPU EK"%NU AP"EST%LAN %S "OL>N T>N PER"IHJRON EK"%N>N1 K< PROS">NEGKAN *T"J P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS1 #CF K< PAREK"ALUN *T"ON "INA K"AN M"ONON "A&JNT< TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U1 K< "OS[ ">&ANTO DIES"J?>SAN4

..KEFALN M>T"ERA1 K< O KAKOLOG"JN PAT"ERA "> M>T"ERA ?AN"ATJ TEL:T"ATJ4 #E YM"%S DE L"EGETE1 "OS AN "%P> TJ PATR"I "> T> M>TR"I1 D"JRON "O E"AN EX EM"U JFEL>?">S1 K< U M> TIM">S> TON PAT"ERA *T"U "> T>N M>T"ERA *T"U1 #F K< >KYR"JSATE T>N ENTOL">N TU .?E"U DI"A T>N PAR"ADOSIN YM"JN4 #G YPOKRIT"T:SE PER"I YM"JN .>SA"IAS L"EGJN1 #H EGG"IZ% M[ O LA"OS "UTOS TJ ST"OMATI *T"JN K< T[S H"%LES"I ME TIM"A1 > DE KARD"IA *T"JN P"ORRJ AP"EH% AP' EM"U1 #I M"AT>N DE S"EBONT"< ME1 DID"ASKONTES DIDASKAL"IAS ENT"ALMATA AN?R"JPJN4 #AJ .K< PROSKALES"AMENOS TON "OHLON "%PEN *T"[S1 AK"UETE K< SYN"IETE1 #AA U TO %SERH"OMENON %S TO ST"OMA K[N"[ TON "AN?RJPON1 ALL"A TO EKPOR:"OMENON EK TU ST"OMATOS T"UTO K[N"[ TON "AN?RJPON4 #AB T"OTE PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U "%PON *T"J1 "[DAS "OTI [ .FARIS"N UK EF"YT:SEN O PAT">R MU O UR"ANIOS EKRIZJ?">SETG"[ %SI TYFL"[ TYFL"JN1 TYFL"OS DE TYFL"ON E"AN OD>G">1 AMF"OTER[ %S B"O?YNON PES"UNTN PARABOL">N T"*T>N4 #AF O DE .I>S"US "%PEN1 AKM">N K< YM"%S AS"YNET"[ ESTE5 #AG "UPJ NO"%TE "OTI PAN TO %SPOR:"OMENON %S TO ST"OMA %S T>N K[L"IAN HJR"% K< %S AFEDR"JNA EKB"ALLETS KARD"IAS EX"ERHETR"[1 F"ON[1 M[H"% .T"YRU K< .SID"JNOS4 #BB K< ID"U GYN"> .HANAN"S"ON ME1 .K"YRIE1 ]"E .D*"ID1 > ?YG"AT>R MU KAK"JS D *T"> L"OGON4 K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U >R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 AP"OLYSON *T">N1 "OTI KR"AZ% "OPIS?EN >M"JN4 #BD O DE APOKRI?"%S "%PEN1 UK APEST"AL>N % M> %S TA PR"OBATA TA APOLJL"OTA "[KU .ISRA">L4 #BE > DE EL?"USA PROSEK"YN>SEN *T"J L"EGUSA1 .K"YRIE1 BO">?% M[4 #BF O DE APOKRI?"%S "%PEN1 UK "ESTI KAL"ON LAB"%N TON "ARTON TJN T"EKNJN K< BAL"%N T[S KYNAR"I[S4 #BG > DE "%PE1 N"S TJN KYR"IJN *T"JN4 #BH T"OTE APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T">1 J G"YN?">TJ S[ JS ?"EL%S4 K< I"A?> > ?YG"AT>R *T">S AP"O T>S "JRAS EK"%N>S4

#BI .K< METAB"AS EK"%?EN O .I>S"US ">L?E PAR"A T>N ?"ALASAN T>S .GALIL"S"U1 K< E?ER"AP:SEN *T"US1 #CA "JSTE TUS "OHLUS ?*M"AS< BL"EPONTAS KJF"US AK"UONTAS1 AL"ALUS LAL"UNTAS1 KYLL"US YGI"%S1 HJL"US PERIPAT"UNTAS K< TYFL"US BL"EPONTAS1 K< ED"OXASAN TON .?E"ON .ISRA">L4 #CB .O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS TUS MA?>T"AS *T"U "%PE1 SPLAGHN"IZOM< EP"I TON "OHLON1 "OTI ">D> >M"ER< TR"%S PROSM"ENUS"I M[ K< UK "EHUSI T"I F"AGJSI1 K< APOL"YS< *T"US N">ST%S U ?"ELJ1 M">POTE EKLY?"JSIN EN T> OD"J4 #CC K< L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 P"O?EN >M"IN EN ER>M"IA "ART[ TOS"UT[ "JSTE HORT"AS< "OHLON TOS"UTON5 #CD K< L"EG% *T"[S O .I>S"US1 P"OSUS "ARTUS "EHETE5 [ DE "%PON1 EPT"A1 K< OL"IGA IH?"YDIA4 #CE K< EK"EL:SE T[S "OHL[S ANAPES"%N EP"I T>N G>N4 #CF K< LAB"JN TUS EPT"A "ARTUS K< TUS IH?"YAS1 :HARIST">SAS "EKLASE K< "EDJKE T[S MA?>T"SAN1 K< ">RAN TO PERISS":ON TJN KLASM"ATJN EPT"A SPYR"IDAS PL">R%S1 #CH [ DE ES?"IONTES ">SAN TETRAKISH"ILI[ "ANDRES HJR"IS GYNSAN *T"ON S>M"%ON EK TU URAN"U EPID"%X< *T"[S4 #B O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 O&"IAS GENOM"EN>S L"EGETE1 :D"IA1 PYRR"AZ% GAR O URAN"OS1 #C K< PRJI1 S">MERON H%M"JN1 PYRR"AZ% GAR STYGN"AZJN O URAN"OS4 YPOKRIT"M"%A TJN KR"A K< M[HAL"IS S>M"%ON EPIZ>T"%1 K< S>M"%ON U DO?">SET< *T"> % M> TO S>M"%ON .IJN"A TU PROF">TU4 K< KATALIP"JN *T"US AP">L?E4

#E .K< EL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U %S TO P"ERAN EPEL"A?ONTO "ARTUS LAB"%N4 #F O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 OR"ATE K< PROS"EHETE AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"S"US "%PEN *T"[S1 T"I DIALOG"IZES?E EN E*T"[S1 OLIG"OPIST[1 "OTI "ARTUS UK EL"ABATE5 #I "UPJ NO"%TE UD"E MN>MON":ETE TUS P"ENTE "ARTUS TJN PENTAKISHIL"IJN K< P"OSUS KOF"INUS EL"ABETE5 #AJ UD"E TUS EPT"A "ARTUS TJN TETRAKISHIL"IJN K< P"OSAS SPYR"IDAS EL"ABETE5 #AA P"JS U NO"%TE "OTI U PER"I "ARTU "%PON YM"IN PROS"EH%N AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"S TU "ARTU1 ALL' AP"O T>S DIDAH">S TJN .FARIS"S"US %S TA M"ER> .KR"JTA TUS MA?>T"AS *T"U L"EGJN1 T"INA ME L"EGUSIN [ "AN?RJP[ "%N< TON ]"ON TU AN?R"JPU5 #AD [ DE "%PON1 [ MEN .IJ"ANN>N TON BAPTIST">N1 "ALL[ DE .>L"IAN1 "ETER[ DE .IEREM"IAN "> "ENA TJN PROF>T"JN4 #AE L"EG% *T"[S1 YM"%S DE T"INA ME L"EGET< "%NS"US "%PEN *T"J1 MAK"ARIOS "%1 .S"IMJN .BARIJN"A1 "OTI SARX K< "N *T"U "ENEKEN EM"U1 :R">S% *T">N4 #BF T"I GAR JFEL"%T< "AN?RJPOS E"AN TON K"OSMON "OLON KERD">S>1 T>N DE &YH">N *T"U Z>MIJ?">5 "> T"I D"JS% "AN?RJPOS ANT"ALLAGMA T>S &YH">S *T"U5 #BG M"ELL% GAR O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHES?< EN T> D"OX> TU PATR"OS *T"U MET"A TJN AGG"ELJN *T"U1 K< T"OTE APOD"JS% EK"ASTJ KAT"A T>N PR"AXIN *T"U4 #BH AM">N L"EGJ YM"IN1 %S"I TINES TJN "JDE EST>K"OTJN1 "[TINES U M> G":SJNT< ?AN"ATU "EJS AN "IDJSI TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EN T> BASIL"%A *T"U4

..KEFAL "EMPROS?EN *T"JN1 K< "ELAM&E TO PR"OSJPON *T"U JS O ">LIOS1 TA DE IM"ATIA *T"U EG"ENETO L:K"A JS TO FJS4 #C K< ID"U "JF?>SAN *T"[S .MJS">S K< .>L"IAS MET' *T"U SYLLAL"UNTES4 #D APOKRI?"%S DE O .P"ETROS "%PE TJ .I>S"U1 .K"YRIE1 KAL"ON ESTIN >M"AS "JDE "%NSJMEN "JDE TR"%S SK>N"AS1 S[ M"IAN K< .MJS"% M"IAN K< M"IAN .>L"IA4 #E "ETI *T"U LAL"UNTOS ID"U NEF"EL> FJT%N"> EPESK"IASEN *T"US1 K< ID"U FJN"> EK T>S NEF"EL>S L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN J :D"OK>SA1 *T"U AK"UETE1 #F K< AK"USANTES [ MA?>T"< "EPESON EP"I PR"OSJPON *T"JN K< EFOB">?>SAN SF"ODRA4 #G K< PROSEL?"JN O .I>S"US ">&ATO *T"JN K< "%PEN1 EG"ER?>TE K< M> FOB"%S?E4 #H EP"ARANTES DE TUS OF?ALM"US *T"JN UD"ENA "%DON % M> TON .I>S"UN M"ONON4 #I K< KATABS"US L"EGJN1 M>DEN"I "%P>TE TO "ORAMA "EJS "U O ]"OS TU AN?R"JPU EK NEKR"JN ANAST">4 #AJ .K< EP>R"JT>SAN *T"ON [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 T"I UN [ GRAMMAT"%S L"EGUSIN "OTI .>L"IAN D"% EL?"%N PR"JTON5 #AA O DE .I>S"US APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 .>L"IAS MEN "ERHET< PR"JTON K< APOKATAST">S% P"ANTA1 #AB L"EGJ DE YM"IN "OTI .>L"IAS ">D> ">L?E1 K< UK EP"EGNJSAN *T"ON1 ALL' EP"[>SAN EN *T"J "OSA >?"EL>SAN1 "UTJ K< O ]"OS TU AN?R"JPU M"ELL% P"ASH%N YP' *T"JN4 #AC T"OTE SYN">KAN [ MA?>T"< "OTI PER"I .IJ"ANNU TU BAPTIST"U "%PEN *T"[S4

#AD .K< EL?"ONTJN *T"JN PROS TON "OHLON PROS">L?EN *T"J "AN?RJPOS GONYPET"JN *T"ON K< L"EGJN1 #AE .K"YRIE1 EL"E>S"ON MU TON ]"ON1 "OTI SEL>NI"AZET< K< KAK"JS P"ASH%1 POLL"AKIS GAR P"IPT% %S TO P"YR K< POLL"AKIS %S TO "YDJR4 #AF K< PROS">NEGKA *T"ON T[S MA?>T"DYN">?>SAN *T"ON ?ERAP":S6 "EJS P"OTE "ESOM< ME?' YM"JN5 "EJS P"OTE AN"EXOM< YM"JN5 F"ERET"E M[ *T"ON "JDE4 #AH K< EPET"IM>SEN *T"J O .I>S"US1 K< EX">L?EN AP' *T"U TO D O PS"U KAT' ID"IAN "%PON1 DIAT"I >M"%S UK >DYN">?>MEN EKBAL"%N *T"O5 #BJ O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 DI"A T>N APIST"IAN YM"JN4 AM">N GAR L"EGJ YM"IN1 E"AN "EH>TE P"ISTIN JS K"OKKON SIN"APEJS1 ER"%TE TJ "OR% T"UTJ MET"AB>?I ENT":?EN EK"%1 K< METAB">SETS% YM"IN4 #BA T"UTO DE TO G"ENOS UK EKPOR":ET< % M> EN PROS:H"> K< N>ST"%A4

#BB .ANASTREFOM"ENJN DE *T"JN %S T>N .GALIL"S"US1 M"ELL% O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOS?< %S H"%RAS AN?R"JPJN #BC K< APOKTEN"USIN *T"ON1 K< T> TR"IT> >M"ERA EGER?">SETL?ON [ TA D"IDRAHMA LAMB"ANONTES TJ .P"ETRJ K< "%PON1 O DID"ASKALOS YM"JN U TEL"% TA D"IDRAHMA5 #BE L"EG%1 N"L?EN %S T>N [K"IAN1 PRO"EF?ASEN *T"ON O .I>S"US L"EGJN1 T"I S[ DOK"%1 .S"IMJN5 [ BASIL"%S T>S G>S AP"O T"INJN LAMB"ANUSI T"EL> "> K">NSON5 AP"O TJN ]"JN *T"JN "> AP"O TJN ALLOTR"IJN5 #BF L"EG% *T"J O .P"ETROS1 AP"O TJN ALLOTR"IJN4 "EF> *T"J O .I>S"US1 "ARAGE EL":?ER"[ %SIN [ ]"[4 #BG "INA DE M> SKANDAL"ISJMEN *T"US1 POR:?"%S %S T>N ?"ALASSAN B"ALE "AGKISTRON K< TON ANAB"ANTA PR"JTON IH?"YN "ARON1 K< AN"[XAS TO ST"OMA *T"U :R">S%S STAT">RA1 EK"%NON LAB"JN D"OS *T"[S ANT"I EM"U K< S"U4

..KEFAL

#A ..EN EK"%N> T> "JRA PROS">L?ON [ MA?>T"< TJ .I>S"U L"EGONTES1 TIS "ARA M"%ZJN EST"IN EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN5 #B K< PROSKALES"AMENOS O .I>S"US PSEN *T"O EN M"ESJ *T"JN K< "%PEN1 #C AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN M> STRAF">TE K< G"EN>S?E JS TA PTE %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4 #D "OSTIS UN TAP%N"JS% E*T"ON JS TO PT< PLON *T"U K< KATAPONTIS?"> EN TJ PEL"AG% T>S ?AL"ASS>S4 #G .U"< TJ K"OSMJ AP"O TJN SKAND"ALJN1 AN"AGK> GAR ESTIN EL?"%N TA SK"ANDALA1 PL>N U"< TJN AN?R"JPJ EK"%NJ DI' "U TO SK"ANDALON "ERHET H%R SU "> O P"US SU SKANDAL"IZ% SE1 "EKKO&ON *T"A K< B"ALE AP"O S"U1 KAL"ON S[ ESTIN %SEL?"%N %S T>N ZJ">N HJL"ON "> KYLL"ON1 "> D"YO H"%RAS "> D"YO P"ODAS "EHONTA BL>?">N< %S TO P"YR TO N ZJ">N %SEL?"%N1 "> D"YO OF?ALM"US "EHONTA BL>?">N< %S T>N G"EENNAN TU PYR"OS4 #AJ .OR"ATE M> KATAFRON">S>TE EN"OS TJN MIKR"JN T"UTJN1 L"EGJ GAR YM"IN "OTI [ "AGGEL[ *T"JN EN URAN"[S DI"A PANT"OS BL"EPUSI TO PR"OSJPON TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #AA ">L?E GAR O ]"OS TU AN?R"JPU S"JS< TO APOLJL"OS4 #AB .T"I YM"IN DOK"%5 E"AN G"EN>T"< TINI AN?R"JPJ EKAT"ON PR"OBATA K< PLAN>?"> "EN EX *T"JN1 UH"I AF"%S TA ENEN">KONTA ENN"EA EP"I TA "OR>1 POR:?"%S Z>T"% TO PLAN"JMENON5 #AC K< E"AN G"EN>T< :R"%N *T"O1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI H" > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ BASIL"%1 "OS >?"EL>SE SYN"AR< L"OGON MET"A TJN D"ULJN *T"U4 #BD ARXAM"ENU DE *T"U SYN"N"EH?> *T"J "%S OF%L"ET>S MYR"IJN TAL"ANTJN4 #BE M> "EHONTOS DE *T"U APOD"UN< EK"EL:SEN *T"ON O K"YRIOS *T"U PRA?">N< K< T>N GYN"NKEN *T"J4 #BH EXEL?"JN DE O D"ULOS EK"%NOS ":REN "ENA TJN SYND"ULJN *T"U1 "OS "JF%LEN *T"J EKAT"ON D>N"ARIA1 K< KRAT">SAS *T"ON "EPNIGE L"EGJN1 AP"ODOS M[ "% TI OF"%L%S4 #BI PES"JN UN O S"YNDULOS *T"U %S TUS P"ODAS *T"U PAREK"AL% *T"ON L"EGJN1 MAKRO?"YM>SON EP' EM"[ K< APOD"JSJ S[1 #CJ O DE UK ">?ELEN1 ALL"A APEL?"JN "EBALEN *T"ON %S FYLAK">N "EJS "U APOD"J TO OF%L"OMENON4 #CA ID"ONTES DE [ S"YNDUL[ *T"U TA GEN"OMENA ELYP">?>SAN SF"ODRA1 K< EL?"ONTES DIES"AF>SAN TJ KYR"IJ E*T"JN P"ANTA TA GEN"OMENA4 #CB T"OTE PROSKALES"AMENOS *T"ON O K"YRIOS *T"U L"EG% *T"J1 D"ULE PON>R"E1 P"ASAN T>N OF%L">N EK"%N>N AF">K"A S[1 EP"% PAREK"ALES"AS ME4 #CC UK "ED% K< SE ELE">S< TON S"YNDUL"ON SU1 JS K< EG"J SE >L"E>SA5 #CD K< ORGIS?"%S O K"YRIOS *T"U PAR"EDJKEN *T"ON T[S BASANIST"TE "EKASTOS TJ ADELF"J *T"U AP"O TJN KARDI"JN YM"JN TA PARAPT"JMATA *T"JN4

..KEFALS .GALIL"S .IUD"KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[1 K< E?ER"AP:SEN *T"US EK"%4 #C .K< PROS">L?ON *T"J [ .FARIS" T>N GYN"S> "ALL>N1 M[H"ATT"< *T"U1 % "UTJS EST"IN > S >M"ERA ANAST">SETL?EN *T"J > M">T>R TJN ]"JN .ZEBED"GAN"AKT>SAN PER"I TJN D"YO ADELF"JN4 #BE O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS *T"US "%PEN1 "[DATE "OTI [ "ARHONTES TJN E?N"JN KATAKYRI":USIN *T"JN K< [ MEG"AL[ KATEXUSI"AZUSIN *T"JN4 #BF UH "UTJS "EST< EN YM"IN1 ALL' "OS E"AN ?"EL> EN YM"IN M"EGAS GEN"ES? EN YM"IN "%N< PR"JTOS1 "EST< YM"JN D"ULOS1 #BH "JSPER O ]"OS TU AN?R"JPU UK ">L?E DIAKON>?">NS< K< D"UN< T>N &YH">N *T"U L"YTRON ANT"I POLL"JN4

#BI .K< EKPOR:OM"ENJN *T"JN AP"O .IERIH"J >KOL"U?>SEN *T"J "OHLOS POL"YS4 #CJ K< ID"U D"YO TYFL"[ KA?">MEN[ PAR"A T>N OD"ON1 AK"USANTES "OTI .I>S"US PAR"AG%1 "EKRAXAN L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 .K"YRIE1 ]"OS .D*"ID4 #CA O DE "OHLOS EPET"IM>SEN *T"[S "INA SIJP">SJSIN1 [ DE M"%ZON "EKRAZON L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 .K"YRIE1 ]"OS .D*"ID4 #CB K< ST"AS O .I>S"US EF"JN>SEN *T"US K< "%PE1 T"I ?"ELETE P[">SJ YM"IN5 #CC L"EGUSIN *T"J1 .K"YRIE1 "INA AN[H?"JSIN >M"JN [ OF?ALM"[4 #CD SPLAGHNIS?"%S DE O .I>S"US ">&ATO TJN OF?ALM"JN *T"JN1 K< :?"EJS AN"EBLE&AN *T"JN [ OF?ALM"[1 K< >KOL"U?>SAN *T"J4

..KEFALGGISAN %S .IEROS"OLYMA K< ">L?ON %S .B>?SFAG"> PROS TO "OROS TJN ELS"US AP"EST%LE D"YO MA?>T"AS #B L"EGJN *T"[S1 POR":?>TE %S T>N K"JM>N T>N AP"ENANTI YM"JN1 K< :?"EJS :R">SETE "ONON DEDEM"EN>N K< P"JLON MET' *T">S1 L"YSANTES AG"AGET"E M[4 #C K< E"AN TIS YM"IN "%P> TI1 ER"%TE "OTI O .K"YRIOS *T"JN HR"%AN "EH%1 :?"EJS DE APOST"ELL% *T"US4 #D T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 #E "%PATE T> ?YGATR"I .SI"JN1 ID"U O BASIL":S SU "ERHET"< S[ PRAYS K< EPIBEB>K"JS EP"I "ONON K< P"JLON ]"ON YPOZYG"IU4 #F POR:?"ENTES DE [ MA?>T"< K< P[">SANTES KA?"JS PROS"ETAXEN *T"[S O .I>S"US1 #G ">GAGON T>N "ONON K< TON P"JLON1 K< EP"E?>KAN EP"ANJ *T"JN TA IM"ATIA *T"JN1 K< EPEK"A?ISEN EP"ANJ *T"JN4 #H O DE PL"%STOS "OHLOS "ESTRJSAN E*T"JN TA IM"ATIA EN T> OD"J1 "ALL[ DE "EKOPTON KL"ADUS AP"O TJN D"ENDRJN K< ESTR"JNNYON EN T> OD"J4 #I [ DE "OHL[ [ PRO"AGONTES K< [ AKOLU?"UNTES "EKRAZON L"EGONTES1 JSANN"A TJ ]"J .D*"ID1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU1 JSANN"A EN T[S Y&"IST[S4 #AJ K< %SEL?"ONTOS *T"U %S .IEROS"OLYMA ES"%S?> P"ASA > P"OLIS L"EGUSA1 TIS ESTIN "UTOS5 #AA [ DE "OHL[ "ELEGON1 "UT"OS "ESTIN .I>S"US O PROF">T>S O AP"O .NAZAR"ET T>S .GALIL"?">SETLST"JN4 #AD .K< PROS">L?ON *T"J HJL"[ K< TYFL"[ EN TJ IER"J K< E?ER"AP:SEN *T"US4 #AE ID"ONTES DE [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S TA ?*M"ASIA "A EP"[>SE K< TUS P"GAN"AKT>SAN #AF K< "%PON *T"J1 AK"U%S T"I "UT[ L"EGUSIN5 O DE .I>S"US L"EG% *T"[S1 N"P"IJN K< ?>LAZ"ONTJN KAT>RT"ISJ "S P"OLEJS %S .B>?AN"IAN K< \L"IS?> EK"%4

#AH .PRJIAS DE EPAN"AGJN %S T>N P"OLIN EP"%NASE1 #AI K< ID"JN SYK">N M"IAN EP"I T>S OD"U ">L?EN EP' *T">N1 K< UD"EN ":REN EN *T"> % M> F"YLLA M"ONON1 K< L"EG% *T">1 M>K"ETI EK S"U KARP"OS G"EN>T< %S TON PARAHR">MA > SYK">4 #BJ K< ID"ONTES [ MA?>T"< E?"*MASAN L"EGONTES1 P"JS PARAHR">MA EX>R"AN?> > SYK">5 #BA APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN "EH>TE P"ISTIN K< M> DIAKRI?">TE1 U M"ONON TO T>S SYK">S P[">SETE1 ALL"A K"AN TJ "OR% T"UTJ "%P>TE1 "AR?>TI K< BL">?>TI %S T>N ?"ALASSAN1 GEN">SETS>TE EN T> PROS:H"> PIST":ONTES1 L">&ES?E4

#BC .K< EL?"ONTI *T"J %S TO IER"ON PROS">L?ON *T"J DID"ASKONTI [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U L"EGONTES1 EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["%S1 K< TIS S[ "EDJKE T>N EXUS"IAN T"*T>N5 #BD APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 ERJT">SJ YM"AS KAG"J L"OGON "ENA1 "ON E"AN "%>T"E M[1 KAG"J YM"IN ER"J EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #BE TO B"APTISMA .IJ"ANNU P"O?EN ">N1 EX URAN"U "> EX AN?R"JPJN5 [ DE DIELOG"IZONTO PAR' E*T"[S L"EGONTES1 E"AN "%PJMEN1 EX URAN"U1 ER"% >M"IN1 DIAT"I UN UK EPIST":SATE *T"J1 #BF E"AN DE "%PJMEN1 EX AN?R"JPJN1 FOB"UME?A TON "OHLON1 P"ANTES GAR "EHUSI TON .IJ"ANN>N JS PROF">T>N4 #BG K< APOKRI?"ENTES TJ .I>S"U "%PON1 UK "[DAMEN4 "EF> *T"[S K< *T"OS1 UD"E EG"J L"EGJ YM"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #BH .T"I DE YM"IN DOK"%5 "AN?RJP"OS TIS "%HE T"EKNA D"YO1 K< PROSEL?"JN TJ PR"JTJ "%PE1 T"EKNON1 "YPAGE S">MERON ERG"AZU EN TJ AMPEL"JN"I MU4 #BI O DE APOKRI?"%S "%PEN1 U ?"ELJ1 "YSTERON DE METAMEL>?"%S AP">L?E4 #CJ K< PROSEL?"JN TJ D:T"ERJ "%PEN JS"*TJS4 O DE APOKRI?"%S "%PEN1 EG"J1 K"YRIE1 K< UK AP">L?E4 #CA TIS EK TJN D"YO EP"[>SE TO ?"EL>MA TU PATR"OS5 L"EGUSIN *T"J1 O PR"JTOS4 L"EG% *T"[S O .I>S"US1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI [ TEL"JN< K< < P"ORN< PRO"AGUSIN YM"AS %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #CB ">L?E GAR PROS YM"AS .IJ"ANN>S EN OD"J DIK?>TE "YSTERON TU PIST":S< *T"J4

#CC ."ALL>N PARABOL">N AK"USATE4 "AN?RJP"OS TIS ">N [KODESP"OT>S1 "OSTIS EF"YT:SEN AMPEL"JNA K< FRAGM"ON *T"J PERI"E?>KE K< "JRYXEN EN *T"J L>N"ON K< JKOD"OM>SE P"YRGON1 K< EX"EDOTO *T"ON GEJRG"[S K< APED">M>SEN4 #CD "OTE DE ">GGISEN O KSAN *T"[S JS"*TJS4 #CG "YSTERON DE AP"EST%LE PROS *T"US TON ]"ON *T"U L"EGJN1 ENTRAP">SONT< TON ]"ON MU4 #CH [ DE GEJRG"[ ID"ONTES TON ]"ON "%PON EN E*T"[S1 "UT"OS ESTIN O KL>RON"OMOS1 D":TE APOKT"%NJMEN *T"ON K< KAT"ASHJMEN T>N KL>RONOM"IAN *T"U4 #CI K< LAB"ONTES *T"ON EX"EBALON "EXJ TU AMPEL"JNOS1 K< AP"EKT%NAN4 #DJ ."OTAN UN "EL?> O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS1 T"I P[">S% T[S GEJRG"[S EK"%N[S5 #DA L"EGUSIN *T"J1 KAK"US KAK"JS APOL"ES% *T"US1 K< TON AMPEL"JNA EKD"JSET< "ALL[S GEJRG"[S1 "[TINES APOD"JSUSIN *T"J TUS KARP"US EN T[S KS"US1 UD"EPOTE AN"EGNJTE EN TN GJN"IAS1 PAR"A .KYR"IU EG"ENETO "*T>1 K< "ESTI ?*MAST"> EN OF?ALM"[S >M"JN5 #DC DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN "OTI AR?">SET< AF' YM"JN > BASIL"%A TU .?E"U K< DO?">SET< "E?N% P["UNTI TUS KARP"US *T">S1 #DD K< O PES"JN EP"I TON L"I?ON T"UTON SYN?LAS?">SETS% *T"ON4 #DE K< AK"USANTES [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"S< EFOB">?>SAN TUS "OHLUS EP%D"> JS PROF">T>N *T"ON "%HON4

..KEFAL BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ BASIL"%1 "OSTIS EP"[>SE G"AMUS TJ ]"J *T"U4 #C K< AP"EST%LE TUS D"ULUS *T"U KAL"ES< TUS KEKL>M"ENUS %S TUS G"AMUS1 K< UK ">?ELON EL?"%N4 #D P"ALIN AP"EST%LEN "ALLUS D"ULUS L"EGJN1 "%PATE T[S KEKL>M"EN[S1 ID"U TO "ARIST"ON MU >T"[MASA1 [ T"*R"[ MU K< TA SITIST"A TE?YM"ENA1 K< P"ANTA "ET[MA1 D":TE %S TUS G"AMUS4 #E [ DE AMEL">SANTES AP">L?ON1 O MEN %S TON "IDION AGR"ON1 O DE %S T>N EMPOR"IAN *T"U1 #F [ DE L[P"[ KRAT">SANTES TUS D"ULUS *T"U "YBRISAN K< AP"EKT%NAN4 #G AK"USAS DE O BASIL":S EK"%NOS JRG"IS?>1 K< P"EM&AS TA STRAT":MATA *T"U AP"JLESE TUS FON"%S EK"%NUS K< T>N P"OLIN *T"JN EN"EPR>SE4 #H T"OTE L"EG% T[S D"UL[S *T"U1 O MEN G"AMOS "ET[M"OS ESTIN1 [ DE KEKL>M"EN[ UK ">SAN "AXI[1 #I POR":ES?E UN EP"I TAS DIEX"ODUS TJN OD"JN1 K< "OSUS E"AN ":R>TE KAL"ESATE %S TUS G"AMUS1 #AJ K< EXEL?"ONTES [ D"UL[ EK"%N[ %S TAS OD"US SYN">GAGON P"ANTAS "OSUS ":RON1 PON>R"US TE K< AGA?"US1 K< EPL">S?> O G"AMOS ANAK%M"ENJN4 #AA %SEL?"JN DE O BASIL":S ?E"ASAS?< TUS ANAK%M"ENUS "%DEN EK"% "AN?RJPON UK ENDEDYM"ENON "ENDYMA G"AMU1 #AB K< L"EG% *T"J1 ET"L?ES "JDE M> "EHJN "ENDYMA G"AMU5 O DE EFIM"J?>4 #AC T"OTE "%PEN O BASIL":S T[S DIAK"ON[S1 D">SANTES *T"U P"ODAS K< H"%RAS "ARATE *T"ON K< EKB"ALETE %S TO SK"OTOS TO EX"JTERON1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #AD POLL"[ GAR %SI KL>T"[1 OL"IG[ DE EKLEKT"[4

#AE .T"OTE POR:?"ENTES [ .FARIS"T"AS *T"JN MET"A TJN .>RJDIAN"JN L"EGONTES1 DID"ASKALE1 "[DAMEN "OTI AL>?">S "% K< T>N OD"ON TU .?E"U EN AL>?"%A DID"ASK%S1 K< U M"EL% S[ PER"I UDEN"OS1 U GAR BL"EP%S %S PR"OSJPON AN?R"JPJN1 #AG %P"E UN >M"IN1 T"I S[ DOK"%5 "EXESTI D"UN< K">NSON .K"N PON>R"IAN *T"JN "%PE1 T"I ME P%R"AZETE1 YPOKRIT"NSU4 [ DE PROS">NEGKAN *T"J D>N"ARION4 #BJ K< L"EG% *T"[S1 T"INOS > %K"JN "*T> K< > EPIGRAF">5 #BA L"EGUSIN *T"J1 .K" T> >M"ERA PROS">L?ON *T"J .SADDUK"SAN *T"ON #BD L"EGONTES1 DID"ASKALE1 .MJS">S "%PEN1 E"AN TIS APO?"AN> M> "EHJN T"EKNA1 EPIGAMBR":S% O ADELF"OS *T"U T>N GYN"S% SP"ERMA TJ ADELF"J *T"U4 #BE ">SAN DE PAR' >M"IN EPT"A ADELF"[1 K< O PR"JTOS GAM">SAS ETEL":T>SE1 K< M> "EHJN SP"ERMA AF">KE T>N GYN"4 #BH EN T> UN ANAST"AS% T"INOS TJN EPT"A "EST< > GYN">5 P"ANTES GAR "ESHON *T">N4 #BI APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 PLAN"AS?E M> %D"OTES TAS GRAF"AS M>D"E T>N D"YNAMIN TU .?E"U4 #CJ EN GAR T> ANAST"AS% "UTE GAM"USIN "UTE EKGAM"IZONTT"R"%TE K< P["%TE1 KAT"A DE TA "ERGA *T"JN M> P["%TE1 L"EGUSI GAR1 K< U P["USI4 #D DESM":USI GAR FORT"IA BAR"EA K< DYSB"ASTAKTA K< EPITI?"EASIN EP"I TUS "JMUS TJN AN?R"JPJN1 TJ DE DAKT"YLJ *T"JN U ?"ELUSI KIN">S< *T"A4 #E P"ANTA DE TA "ERGA *T"JN P["USI PROS TO ?EA?">N< T[S AN?R"JP[S4 PLAT"YNUSI GAR TA FYLAKT">RIA *T"JN K< MEGAL"YNUSI TA KR"ASPEDA TJN IMAT"IJN *T"JN1 #F FIL"USI DE T>N PRJTOKLIS"IAN EN T[S D"%PN[S K< TAS PRJTOKA?EDR"IAS EN TTE RABB"I1 "%S GAR YM"JN ESTIN O DID"ASKALOS1 O .HRIST"OS1 P"ANTES DE YM"%S ADELF"[ ESTE4 #I K< PAT"ERA M> KAL"ES>TE YM"JN EP"I T>S G>S1 "%S GAR ESTIN O PAT">R YM"JN1 O EN T[S URAN"[S4 #AJ M>D"E KL>?">TE KA?>G>T"G>T">S1 O .HRIST"OS4 #AA O DE M"%ZJN YM"JN "EST< YM"JN DI"AKONOS4 #AB "OSTIS DE Y&"JS% E*T"ON TAP%NJ?">SETSETN X>R"AN P[">S< "ENA PROS">LYTON1 K< "OTAN G"EN>TS DIPL"OTERON YM"JN4 #AF .U"< YM"IN1 OD>G"[ TYFL"[1 [ L"EGONTES "OS AN OM"OS> EN TJ NA"J1 UD"EN ESTIN1 "OS D' AN OM"OS> EN TJ HRYS"J TU NA"U1 OF"%L%4 #AG MJR"[ K< TYFL"[6 TIS GAR M"%ZJN EST"IN1 O HRYS"OS "> O NA"OS O AGI"AZJN TON HRYS"ON5 #AH K EN TJ ?YSIAST>R"IJ1 UD"EN ESTIN1 "OS D' AN OM"OS> EN TJ D"JRJ TJ EP"ANJ *T"U1 OF"%L%4 #AI MJR"[ K< TYFL"[6 T"I GAR M"%ZON1 TO D"JRON "> TO ?YSIAST">RION TO AGI"AZON TO D"JRON5 #BJ O UN OM"OSAS EN TJ ?YSIAST>R"IJ OMN"Y% EN *T"J K< EN P"ASI T[S EP"ANJ *T"U1 #BA K< O OM"OSAS EN TJ NA"J OMN"Y% EN *T"J K< EN TJ KAT[K">SANTI *T"ON1 #BB K< O OM"OSAS EN TJ URAN"J OMN"Y% EN TJ ?R"ONJ TU .?E"U K< EN TJ KA?>M"ENJ EP"ANJ *T"U4 #BC .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS" AFI"ENG"[ TYFL"[1 [ DIYL"IZONTES TON K"JNJPA1 T>N DE K"AM>LON KATAP"INONTES6 #BE .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"R"IU K< T>S PARO&"IDOS1 "ESJ?EN DE G"EMUSIN EX ARPAG">S K< ADIK"IAS4 #BF .FARIS"R"IU K< T>S PARO&"IDOS1 "INA G"EN>T< K< TO EKT"OS *T"JN KA?AR"ON4 #BG .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"TAS4 #CB K< YM"%S PL>R"JSATE TO M"ETRON TJN PAT"ERJN YM"JN4 #CC "OF%S1 GENN">MATA EHIDN"JN6 P"JS F"YG>TE AP"O T>S KR"ISEJS T>S GE"ENN>S5 #CD DI"A T"UTO ID"U EG"J APOST"ELLJ PROS YM"AS PROF">TAS K< SOF"US K< GRAMMAT"%S1 K< EX *T"JN APOKTEN"%TE K< ST*R"JSETE1 K< EX *T"JN MASTIG"JSETE EN T EF' YM"AS PAN "R"IU4 #CF AM">N L"EGJ YM"IN "OTI ">X% T"*TA P"ANTA EP"I T>N GENE"AN T"*T>N4 #CG .IERUSAL">M .IERUSAL">M1 > APOKT"ENNUSA TUS PROF">TAS K< LI?OBOL"USA TUS APESTALM"ENUS PROS *T">N6 POS"AKIS >?"EL>SA EPISYNAGAG"%N TA T"EKNA SU "ON TR"OPON EPISYN"AG% "ORNIS TA NOSS"IA E*T">S YP"O TAS PT"ERYGAS1 K< UK >?EL">SATE4 #CH ID"U AF"IET< YM"IN O "[KOS YM"JN "ER>MOS4 #CI L"EGJ GAR YM"IN1 U M> ME "ID>TE AP' "ARTI "EJS AN "%P>TE1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU4

..KEFALL?ON [ MA?>T"< *T"U EPID"%X< *T"J TAS [KODOM"AS TU IER"U4 #B O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 U BL"EPETE T"*TA P"ANTA5 AM">N L"EGJ YM"IN1 U M> AFE?"> "JDE L"I?OS EP"I L"I?ON1 "OS U KATALY?">SETM"ENU DE *T"U EP"I TU "ORUS TJN ELL?ON *T"J [ MA?>T"< KAT' ID"IAN L"EGONTES1 %P"E >M"IN P"OTE T"*TA "ESTS S">S PARUS"IAS K< T>S SYNTEL"%AS TU S"US "%PEN *T"[S1 BL"EPETE M> TIS YM"AS PLAN">S>4 #E POLL"[ GAR EL":SONT< EP"I TJ ON"OMAT"I MU L"EGONTES1 EG"J %MI O .HRIST"OS1 K< POLL"US PLAN">SUSI4 #F MELL">SETE DE AK"U%N POL"EMUS K< AKO"AS POL"EMJN1 OR"ATE M> ?RO"%S?E1 D"% GAR P"ANTA GEN"ES?T EKOLOB"J?>SAN < >M"ER< EK"%N PIST":S>TE1 #BD EGER?">SONT< GAR &:D"OHRIST[ K< &:DOPROF">T< K< D"JSUSI S>M"%A MEG"ALA K< T"ERATA1 "JSTE PLAN">SKA YM"IN4 #BF E"AN UN "%PJSIN YM"IN1 ID"U EN T> ER">MJ EST"I1 M> EX"EL?>TE1 ID"U EN T[S TAM"%[S1 M> PIST":S>TE1 #BG "JSPER GAR > ASTRAP"> EX"ERHET< AP"O ANATOL"JN K< F" PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU1 #BH "OPU GAR E"AN "> TO PT"JMA1 EK"% SYNAH?">SONT< [ AET"[4

#BI .:?"EJS DE MET"A T>N ?L"I&IN TJN >MER"JN EK"%NJN O ">LIOS SKOTIS?">SET< K< > SEL">N> U D"JS% TO F"EGGOS *T">S1 K< [ AST"ERES PES"UNT< AP"O TU URAN"U1 K< < DYN"AM%S TJN URAN"JN SAL:?">SONTSET< TO S>M"%ON TU ]"U TU AN?R"JPU EN TJ URAN"J1 K< T"OTE K"O&ONT< P"AS< < FYL"< T>S G>S K< "O&ONT< TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EP"I TJN NEFEL"JN TU URAN"U MET"A DYN"AMEJS K< D"OX>S POLL">S4 #CA K< APOSTEL"% TUS AGG"ELUS *T"U MET"A S"ALPIGGOS FJN">S MEG"AL>S1 K< EPISYN"AXUSI TUS EKLEKT"US *T"U EK TJN TESS"ARJN AN"EMJN AP' "AKRJN URAN"JN "EJS "AKRJN *T"JN4 #CB .AP"O DE T>S SYK">S M"A?ETE T>N PARABOL">N4 "OTAN ">D> O KL"ADOS *T">S G"EN>T< APAL"OS K< TA F"YLLA EKF"Y>1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS TO ?"EROS1 #CC "UTJ K< YM"%S "OTAN "ID>TE T"*TA P"ANTA1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS ESTIN EP"I ?"YR > GENE"A "*T> "EJS AN P"ANTA T"*TA G"EN>TR MU M"ONOS4 #CG "JSPER DE < >M"ER< TU .N"JE1 "UTJS "EST< K< > PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU4 #CH "JSPER GAR ">SAN EN TM"ERM"ERAS %S">L?E .N"JE %S T>N KIBJT"ON1 #CI K< UK "EGNJSAN "EJS ">L?EN O KATAKLYSM"OS K< ">REN "APANTAS1 "UTJS "EST< K< > PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU4 #DJ T"OTE D"YO "ESONT< EN TJ AGR"J1 O "%S PARALAMB"ANET< K< O "%S AF"IET?US< EN TJ MYL"JNI1 M"IA PARALAMB"ANET< K< M"IA AF"IETGOR"%TE UN1 "OTI UK "[DATE P"[A "JRA O .K"YRIOS YM"JN "ERHETD% O [KODESP"OT>S P"[A FYLAK"> O KL"EPT>S "ERHETG"OR>SEN AN K< UK AN "%ASE DIORYG">N< T>N [K"IAN *T"U4 #DD DI"A T"UTO K< YM"%S G"INES?E "ET[M[1 "OTI "> "JRA U DOK"%TE O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHETS ?ERAP"%AS *T"U TU DID"ON< *T"[S T>N TROF">N EN KN L"EGJ YM"IN "OTI EP"I P"ASI T[S YP"ARHUSIN *T"U KATAST">S% *T"ON4 #DH E"AN DE "%P> O KAK"OS D"ULOS EK"%NOS EN T> KARD"IA *T"U1 HRON"IZ% O K"YRI"OS MU EL?"%N1 #DI K< "ARX>T< T"YPT%N TUS SYND"ULUS *T"U1 ES?"I> DE K< P"IN> MET"A TJN ME?Y"ONTJN1 #EJ ">X% O K"YRIOS TU D"ULU EK"%NU EN >M"ERA "> U PROSDOK"A K< EN "JRA "> U GIN"JSK%1 #EA K< DIHOTOM">S% *T"ON1 K< TO M"EROS *T"U MET"A TJN YPOKRIT"JN ?">S%1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4

..KEFALSAN EX *T"JN FR"ONIM[ K< < P"ENTE MJR"M"IN4 #AB O DE APOKRI?"%S "%PEN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 UK "[DA YM"AS4 #AC GR>GOR"%TE UN1 "OTI UK "[DATE T>N >M"ERAN UD"E T>N "JRAN EN "> O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHETM"JN EK"ALESE TUS ID"IUS D"ULUS K< PAR"EDJKEN *T"[S TA YP"ARHONTA *T"U1 #AE K< J MEN "EDJKE P"ENTE T"ALANTA1 J DE D"YO1 J DE "EN1 EK"ASTJ KAT"A T>N ID"IAN D"YNAMIN1 K< APED">M>SEN :?"EJS4 #AF POR:?"%S DE O TA P"ENTE T"ALANTA LAB"JN %RG"ASATO EN *T"[S K< EP"[>SEN "ALLA P"ENTE T"ALANTA4 #AG JS"*TJS K< O TA D"YO EK"ERD>SE K< *T"OS "ALLA D"YO4 #AH O DE TO "EN LAB"JN APEL?"JN "JRYXEN EN T> G> K< AP"EKRY&E TO ARG"YRION TU KYR"IU *T"U4 #AI MET"A DE HR"ONON POL"YN "ERHET< O K"YRIOS TJN D"ULJN EK"%NJN K< SYN" *T"J O K"YRIOS *T"U1 ":1 D"ULE AGA?"E K< PIST"E6 EP"I OL"IGA >S PIST"OS1 EP"I POLL"JN SE KATAST">SJ1 "%SEL?E %S T>N HAR"AN TU KYR"IU SU4 #BB PROSEL?"JN DE K< O TA D"YO T"ALANTA LAB"JN "%PE1 K"YRIE1 D"YO T"ALANT"A M[ PAR"EDJKAS1 "IDE "ALLA D"YO T"ALANTA EK"ERD>SA EP' *T"[S4 #BC "EF> *T"J O K"YRIOS *T"U1 ":1 D"ULE AGA?"E K< PIST"E6 EP"I OL"IGA >S PIST"OS1 EP"I POLL"JN SE KATAST">SJ1 "%SEL?E %S T>N HAR"AN TU KYR"IU SU4 #BD PROSEL?"JN DE K< O TO "EN T"ALANTON %L>F"JS "%PE1 K"YRIE1 "EGNJN SE "OTI SKL>R"OS "% "AN?RJPOS1 ?ER"IZJN "OPU UK "ESP%RAS K< SYN"AGJN "O?EN U DIESK"ORPISAS1 #BE K< FOB>?"%S APEL?"JN "EKRY&A TO T"ALANT"ON SU EN T> G>1 "IDE "EH%S TO S"ON4 #BF APOKRI?"%S DE O K"YRIOS *T"U "%PEN *T"J1 PON>R"E D"ULE K< OKN>R"E6 ">D%S "OTI ?ER"IZJ "OPU UK "ESP%RA K< SYN"AGJ "O?EN U DIESK"ORPISA6 #BG "ED% UN SE BAL"%N TO ARG"YRI"ON MU T[S TRAPEZ"IT *T"U K< P"ANTES [ "AGI[ "AGGEL[ MET' *T"U1 T"OTE KA?"IS% EP"I ?R"ONU D"OX>S *T"U1 #CB K< SYNAH?">SET< "EMPROS?EN *T"U P"ANTA TA "E?N>1 K< AFORI"% *T"US AP' ALL">LJN "JSPER O P[M">N AFOR"IZ% TA PR"OBATA AP"O TJN ER"IFJN1 #CC K< ST">S% TA MEN PR"OBATA EK DEXI"JN *T"U1 TA DE ER"IFIA EX :JN"YMJN4 #CD T"OTE ER"% O BASIL":S T[S EK DEXI"JN *T"U1 D":TE [ :LOG>M"EN[ TU PATR"OS MU1 KL>RONOM">SATE T>N >T[MASM"EN>N YM"IN BASIL"%AN AP"O KATABOL">S K"OSMU4 #CE EP"%NASA GAR1 K< ED"JKAT"E M[ FAG"%N1 ED"I&>SA1 K< EPOT"ISAT"E ME1 X"ENOS ">M>N1 K< SYN>G"AGET"E ME1 #CF GYMN"OS1 K< PERIEB"ALET"E ME1 >S?"EN>SA1 K< EPESK"E&AS?"E ME1 EN FYLAK"> ">M>N1 K< ">L?ETE PROS ME4 #CG T"OTE APOKRI?">SONT< *T"J [ D"IKG"AGOMEN1 "> GYMN"ON K< PERIEB"ALOMEN5 #CI P"OTE DE SE "%DOMEN AS?EN"> "> EN FYLAK">1 K< ">L?OMEN PROS SE5 #DJ K< APOKRI?"%S O BASIL":S ER"% *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN1 EF' "OSON EP[">SATE EN"I T"UTJN TJN ADELF"JN MU TJN ELAH"ISTJN1 EM"[ EP[">SATE4 #DA T"OTE ER"% K< T[S EX :JN"YMJN1 POR":ES?E AP' EM"U [ KAT>RAM"EN[ %S TO P"YR TO SA1 K< UK EPOT"ISAT"E ME1 #DC X"ENOS ">M>N1 K< U SYN>G"AGET"E ME1 GYMN"OS1 K< U PERIEB"ALET"E ME1 AS?EN">S K< EN FYLAK">1 K< UK EPESK"E&AS?"E ME4 #DD T"OTE APOKRI?">SONT< *T"J K< *T"[ L"EGONTES1 K"YRIE1 P"OTE SE "%DOMEN P%N"JNTA "> DI&"JNTA "> X"ENON "> GYMN"ON "> AS?EN"> "> EN FYLAK">1 K< U DI>KON">SAM"EN S[5 #DE T"OTE APOKRI?">SET< *T"[S L"EGJN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 EF' "OSON UK EP[">SATE EN"I T"UTJN TJN ELAH"ISTJN1 UD"E EM"[ EP[">SATE4 #DF K< APEL":SONT< "UT[ %S K"OLASIN T"SAN [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U1 %S T>N *L">N TU ARHIER"EJS TU LEGOM"ENU .KAI"AFA1 #D K< SYNEBUL":SANTO "INA TON .I>S"UN D"OLJ KRAT">SJSI K< APOKT"%NJSIN4 #E "ELEGON DE1 M> EN T> EORT">1 "INA M> ?"ORYBOS G"EN>T< EN TJ LA"J4

#F .TU DE .I>S"U GENOM"ENU EN .B>?AN"IA EN [K"IA .S"IMJNOS TU LEPR"U1 #G PROS">L?EN *T"J GYN"> AL"ABASTRON M"YRU "EHUSA BARYT"IMU1 K< KAT"EHEEN EP"I T>N KEFAL">N *T"U ANAK%M"ENU4 #H ID"ONTES DE [ MA?>T"< *T"U >GAN"AKT>SAN L"EGONTES1 %S T"I > AP"JL%A "*T>5 #I >D"YNATO GAR T"UTO TO M"YRON PRA?">N< POLL"U K< DO?">N< T[S PTJH"[S4 #AJ GN"US DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 T"I K"OPUS PAR"EHETE T> GYNN H"%RA1 "UT"OS ME PARAD"JS%4 #BD O MEN ]"OS TU AN?R"JPU YP"AG% KA?"JS G"EGRAPT< PER"I *T"U1 U"< DE TJ AN?R"JPJ EK"%NJ DI' "U O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOTN *T"J % UK EGENN">?> O "AN?RJPOS EK"%NOS4 #BE APOKRI?"%S DE .I"UDAS O PARADID"US *T"ON "%PE1 M">TI EG"J %MI1 RABB"I5 L"EG% *T"J1 SY "%PAS4 #BF .ES?I"ONTJN DE *T"JN LAB"JN O .I>S"US TON "ARTON K< :HARIST">SAS "EKLASE K< ED"IDU T[S MA?>T"SAS "EDJKEN *T"[S L"EGJN1 P"IETE EX *T"U P"ANTES1 #BH T"UTO GAR ESTI TO "S DIA?">K>S TO PER"I POLL"JN EKHYN"OMENON %S "AFESIN AMARTI"JN4 #BI L"EGJ DE YM"IN "OTI U M> P"IJ AP' "ARTI EK T"UTU TU GENN">MATOS T>S AMP"ELU "EJS T>S >M"ERAS EK"%N>S1 "OTAN *T"O P"INJ ME?' YM"JN KSANTES EX">L?ON %S TO "OROS TJN ELS"US1 #CA P"ANTES YM"%S SKANDALIS?">SES?E EN EM"[ EN T> NYKT"I T"*T>1 G"EGRAPT< GAR1 PAT"AXJ TON P[M"ENA1 K< DIASKORPIS?">SONT< TA PR"OBATA T>S P"[MN>S1 #CB MET"A DE TO EGER?">N"< ME PRO"AXJ YM"AS %S T>N .GALIL"SONT< EN S[1 EG"J DE UD"EPOTE SKANDALIS?">SOMS"US1 AM">N L"EGJ S[ "OTI EN T"*T> T> NYKT"I PRIN AL"EKTORA FJN">S< TR"IS APARN">S> ME4 #CE L"EG% *T"J O .P"ETROS1 K"AN D"E> ME SYN S[ APO?AN"%N1 U M> SE APARN">SOMT"< "%PON4

#CF .T"OTE "ERHET< MET' *T"JN O .I>S"US %S HJR"ION LEG"OMENON .GE?S>MAN">1 K< L"EG% T[S MA?>T"MON"%N4 #CH T"OTE L"EG% *T"[S O .I>S"US1 PER"ILYP"OS ESTIN > &YH"> MU "EJS ?AN"ATU1 M"%NATE "JDE K< GR>GOR"%TE MET' EM"U4 #CI K< PROEL?"JN MIKR"ON "EPESEN EP"I PR"OSJPON *T"U PROS:H"OMENOS K< L"EGJN1 P"ATER MU1 % DYNAT"ON ESTI1 PAREL?"ETJ AP' EM"U TO POT">RION T"UTO1 PL>N UH JS EG"J ?"ELJ1 ALL' JS SY4 #DJ K< "ERHET< PROS TUS MA?>T"AS K< :R"ISK% *T"US KA?":DONTAS1 K< L"EG% TJ .P"ETRJ1 "UTJS UK ISH"YSATE M"IAN "JRAN GR>GOR">S< MET' EM"U6 #DA GR>GOR"%TE K< PROS":HES?E1 "INA M> %S"EL?>TE %S P%RASM"ON1 TO MEN PN":MA PR"O?YMON1 > DE SARX AS?EN">S4 #DB P"ALIN EK D:T"ERU APEL?"JN PROS"\XATO L"EGJN1 P"ATER MU1 % U D"YNAT< T"UTO TO POT">RION PAREL?"%N AP' EM"U E"AN M> *T"O P"IJ1 GEN>?">TJ TO ?"EL>M"A SU4 #DC K< EL?"JN :R"ISK% *T"US P"ALIN KA?":DONTAS1 ">SAN GAR *T"JN [ OF?ALM"[ BEBAR>M"EN[4 #DD K< AF"%S *T"US APEL?"JN P"ALIN PROS"\XATO EK TR"ITU TON *T"ON L"OGON %P"JN1 #DE T"OTE "ERHET< PROS TUS MA?>T"AS *T"U K< L"EG% *T"[S1 KA?":DETE TO L[P"ON K< ANAP"*ES?E6 ID"U ">GGIKEN > "JRA K< O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT< %S H"%RAS AMARTJL"JN4 #DF EG"%RES?E "AGJMEN1 ID"U ">GGIKEN O PARADID"US ME4

#DG .K< "ETI *T"U LAL"UNTOS ID"U .I"UDAS "%S TJN D"JDEKA ">L?E1 K< MET' *T"U "OHLOS POL"YS MET"A MAHM"%ON L"EGJN1 "ON AN FIL">SJ1 *T"OS ESTI1 KRAT">SATE *T"ON4 #DI K< :?"EJS PROSEL?"JN TJ .I>S"U "%PE1 H"SEN *T"ON4 #EJ O DE .I>S"US "%PEN *T"J1 ET"M"ERAN PROS YM"AS EKA?EZ"OM>N DID"ASKJN EN TJ IER"J1 K< UK EKRAT">SAT"E ME4 #EF T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"JSIN < GRAF"< TJN PROF>T"JN4 .T"OTE [ MA?>T"< P"ANTES AF"ENTES *T"ON "EFYGON4

#EG .[ DE KRAT">SANTES TON .I>S"UN AP">GAGON PROS .KAI"AFAN TON ARHIER"EA1 "OPU [ GRAMMAT"%S K< [ PRESB"YTER[ SYN">H?>SAN4 #EH O DE .P"ETROS >KOL"U?% *T"J AP"O MAKR"O?EN "EJS T>S *L">S TU ARHIER"EJS1 K< %SEL?"JN "ESJ EK"A?>TO MET"A TJN YP>RET"JN ID"%N TO T"ELOS4 #EI .[ DE ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ K< TO SYN"EDRION "OLON EZ">TUN &:DOMARTYR"IAN KAT"A TU .I>S"U "OPJS ?ANAT"JSJSIN *T"ON1 #FJ K< UH ":RON1 K< POLL"JN &:DOMART"YRJN PROSEL?"ONTJN1 UH ":RON4 "YSTERON DE PROSEL?"ONTES D"YO &:DOM"ARTYRES #FA "%PON1 "UTOS "EF>1 D"YNAM< KATAL"YS< TON NA"ON TU .?E"U K< DI"A TRI"JN >MER"JN [KODOM">S< *T"ON4 #FB K< ANAST"AS O ARHIER":S "%PEN *T"J1 UD"EN APOKR"IN>5 T"I "UT"[ SU KATAMARTYR"USIN5 #FC O DE .I>S"US ESI"JPA4 K< APOKRI?"%S O ARHIER":S "%PEN *T"J1 EXORK"IZJ SE KAT"A TU .?E"U TU Z"JNTOS "INA >M"IN "%P>S % SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U4 #FD L"EG% *T"J O .I>S"US1 SY "%PAS1 PL>N L"EGJ YM"IN1 AP' "ARTI "O&ES?E TON ]"ON TU AN?R"JPU KA?">MENON EK DEXI"JN T>S DYN"AMEJS K< ERH"OMENON EP"I TJN NEFEL"JN TU URAN"U4 #FE T"OTE O ARHIER":S DI"ERR>XE TA IM"ATIA *T"U L"EGJN "OTI EBLASF">M>SE1 T"I "ETI HR"%AN "EHOMEN MART"YRJN5 "IDE NYN >K"USATE T>N BLASF>M"IAN *T"U4 #FF T"I YM"IN DOK"%5 [ DE APOKRI?"ENTES "%PON1 "ENOHOS ?AN"ATU EST"I4 #FG T"OTE EN"EPTYSAN %S TO PR"OSJPON *T"U K< EKOL"AFISAN *T"ON1 [ DE ERR"APISAN #FH L"EGONTES1 PROF">T:SON >M"IN .HRIST"E1 TIS ESTIN O P"1 K< PROS">L?EN *T"J M"IA PS"U TU .GALIL"RN">SATO "EMPROS?EN *T"JN P"ANTJN L"EGJN1 UK "[DA T"I L"EG%S4 #GA EXEL?"ONTA DE *T"ON %S TON PYL"JNA "%DEN *T"ON "ALL> K< L"EG% *T"[S1 EK"% K< "UTOS ">N MET"A .I>S"U TU .NAZJR"SATO ME?' "ORKU "OTI UK "[DA TON "AN?RJPON4 #GC MET"A MIKR"ON DE PROSEL?"ONTES [ EST"JTES "%PON TJ .P"ETRJ1 AL>?"JS K< SY EX *T"JN "%1 K< GAR > LALI"A SU D">L"ON SE P["%4 #GD T"OTE ">RXATO KATANA?EMAT"IZ%N K< OMN"Y%N "OTI UK "[DA TON "AN?RJPON1 K< :?"EJS AL"EKTJR EF"JN>SE4 #GE K< EMN">S?> O .P"ETROS TU R">MATOS .I>S"U %R>K"OTOS *T"J "OTI PRIN AL"EKTORA FJN">S< TR"IS APARN">S> ME1 K< EXEL?"JN "EXJ "EKL*SE PIKR"JS4

..KEFALS SYMB"ULION "ELABON P"ANTES [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U KAT"A TU .I>S"U "JSTE ?ANAT"JS< *T"ON1 #B K< D">SANTES *T"ON AP">GAGON K< PAR"EDJKAN *T"ON .PONT"IJ .PIL"ATJ TJ >GEM"ONI4

#C .T"OTE ID"JN .I"UDAS O PARADID"US *T"ON "OTI KATEKR"I?>1 METAMEL>?"%S AP"ESTRE&E TA TRI"AKONTA ARG"YRIA T[S ARHIER":SI K< T[S PRESBYT"ER[S #D L"EGJN1 ">MARTON PARAD"US "N T[S X"EN[S1 #H DI"O EKL">?> O AGR"OS EK"%NOS AGR"OS "MERON4 #I T"OTE EPL>R"J?> TO R>?"EN DI"A .IEREM"IU TU PROF">TU L"EGONTOS1 K< "ELABON TA TRI"AKONTA ARG"YRIA1 T>N TIM">N TU TETIM>M"ENU "ON ETIM">SANTO AP"O ]"JN .ISRA">L1 #AJ K< "EDJKAN *T"A %S TON AGR"ON TU KERAM"EJS1 KA?"A SYN"ETAX"E M[ .K"YRIOS4

#AA .O DE .I>S"US "EST> "EMPROS?EN TU >GEM"ONOS1 K< EP>R"JT>SEN *T"ON O >GEM"JN L"EGJN1 SY "% O BASIL":S TJN .IUD"S"US "EF> *T"J1 SY L"EG%S4 #AB K< EN TJ KAT>GOR"%S?< *T"ON YP"O TJN ARHIER"EJN K< TJN PRESBYT"ERJN UD"EN APEKR"INATO4 #AC T"OTE L"EG% *T"J O .PIL"ATOS1 UK AK"U%S P"OSA SU KATAMARTYR"USI5 #AD K< UK APEKR"I?> *T"J PROS UD"E "EN R">MA1 "JSTE ?*M"AZ%N TON >GEM"ONA L"IAN4 #AE .KAT"A DE EORT">N %"J?% O >GEM"JN APOL"Y%N "ENA TJ "OHLJ D"ESMION1 "ON ">?ELON4 #AF "%HON DE T"OTE D"ESMION EP"IS>MON LEG"OMENON .BARABB"AN4 #AG SYN>GM"ENJN UN *T"JN "%PEN *T"[S O .PIL"ATOS1 T"INA ?"ELETE APOL"YSJ YM"IN5 .BARABB"AN "> .I>S"UN TON LEG"OMENON .HRIST"ON5 #AH ">D% GAR "OTI DI"A F?"ONON PAR"EDJKAN *T"ON4 #AI .KA?>M"ENU DE *T"U EP"I TU B">MATOS AP"EST%LE PROS *T"ON > GYN"> *T"U L"EGUSA1 M>D"EN S[ K< TJ DIK"MERON KAT' "ONAR DI' *T"ON4 #BJ .[ DE ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ "EP%SAN TUS "OHLUS "INA S"UN APOL"ESJSIN4 #BA APOKRI?"%S DE O >GEM"JN "%PEN *T"[S1 T"INA ?"ELETE AP"O TJN D"YO APOL"YSJ YM"IN5 [ DE "%PON1 .BARABB"AN4 #BB L"EG% *T"[S O .PIL"ATOS1 T"I UN P[">SJ .I>S"UN TON LEG"OMENON .HRIST"ON5 L"EGUSIN *T"J P"ANTES1 ST*RJ?">TJ4 #BC O DE >GEM"JN "EF>1 T"I GAR KAK"ON EP"[>SEN5 [ DE PERISS"JS "EKRAZON L"EGONTES1 ST*RJ?">TJ4 #BD ID"JN DE O .PIL"ATOS "OTI UD"EN JFEL"%1 ALL"A M"ALLON ?"ORYBOS G"INETN T>N SP"%RAN1 #BH K< EKD"YSANTES *T"ON PERI"E?>KAN *T"J HLAM"YDA KOKK"IN>N1 #BI K< PL"EXANTES ST"EFANON EK AKAN?"JN EP"E?>KAN EP"I T>N KEFAL">N *T"U K< K"ALAMON EP"I T>N DEXI"AN *T"U1 K< GONYPET">SANTES "EMPROS?EN *T"U EN"EPN KEFAL">N *T"U4 #CA K< "OTE EN"EPN" TON ST*R"ON *T"U4 #CC .K< EL?"ONTES %S T"OPON LEG"OMENON .GOLGO?"A1 "O ESTI LEG"OMENOS KRAN"IU T"OPOS1 #CD "EDJKAN *T"J PI"%N "OXOS MET"A HOL">S MEMIGM"ENON1 K< G:S"AMENOS UK ">?ELE PI"%N4 #CE ST*R"JSANTES DE *T"ON DIEMER"ISANTO TA IM"ATIA *T"U BAL"ONTES KL">RON1 #CF K< KA?">MEN[ ET">RUN *T"ON EK"%4 #CG K< EP"E?>KAN EP"ANJ T>S KEFAL">S *T"U T>N S4 #DF PER"I DE T>N EN"AT>N "JRAN ANEB"O>SEN O .I>S"US FJN"> MEG"AL> L"EGJN1 >L"I >L"I1 LIM"A SABAH?AN"I5 T"UT' "ESTI1 .?E"E MU .?E"E MU1 INAT"I ME EGKAT"ELIPES5 #DG TIN"ES DE TJN EK"% EST"JTJN AK"USANTES "ELEGON "OTI .>L"IAN FJN"% "UTOS4 #DH K< :?"EJS DRAM"JN "%S EX *T"JN K< LAB"JN SP"OGGON PL">SAS TE "OXUS K< PERI?"%S KAL"AMJ EP"OTIZEN *T"ON4 #DI [ DE L[P"[ "ELEGON1 "AFES "IDJMEN % "ERHET< .>L"IAS S"JSJN *T"ON4 #EJ O DE .I>S"US P"ALIN KR"AXAS FJN"> MEG"AL> AF">KE TO PN":MA4 #EA .K< ID"U TO KATAP"ETASMA TU NA"U ESH"IS?> %S D"YO AP"O "ANJ?EN "EJS K"ATJ1 K< > G> ES"%S?> K< < P"ETR< ESH"IS?>SAN1 #EB K< TA MN>M"%A ANE"JH?>SAN K< POLL"A S"JMATA TJN KEK[M>M"ENJN AG"IJN >G"ER?>1 #EC K< EXEL?"ONTES EK TJN MN>M"%JN1 MET"A T>N "EGERSIN *T"U %S">L?ON %S T>N AG"IAN P"OLIN K< ENEFAN"IS?>SAN POLL"[S4 #ED .O DE EKAT"ONTARHOS K< [ MET' *T"U T>R"UNTES TON .I>S"UN1 ID"ONTES TON S%SM"ON K< TA GEN"OMENA EFOB">?>SAN SF"ODRA L"EGONTES1 AL>?"JS .?E"U ]"OS ">N "UTOS4 #EE .">SAN DE EK"% K< GYN"SAN TJ .I>S"U AP"O T>S .GALIL"N .MAR"IA > .MAGDAL>N">1 K< .MAR"IA > TU .IAK"JBU K< .IJS"> M">T>R1 K< > M">T>R TJN ]"JN .ZEBED"S ">L?EN "AN?RJPOS PL"USIOS AP"O .ARIMA?"F1 "OS K< *T"OS EMA?">T:SE TJ .I>S"U1 #EH "UTOS PROSEL?"JN TJ .PIL"ATJ ">T">SATO TO S"JMA TU .I>S"U4 T"OTE O .PIL"ATOS EK"EL:SEN APODO?">N< TO S"JMA4 #EI K< LAB"JN TO S"JMA O .IJS">F ENET"YLIXEN *T"O SIND"ONI KA?AR"A1 #FJ K< "E?>KEN *T"O EN TJ KM"%J "O ELAT"OM>SEN EN T> P"ETRA1 K< PROSKYL"ISAS L"I?ON M"EGAN T> ?"YRA TU MN>M"%U AP">L?EN4 #FA .">N DE EK"% .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< > "ALL> .MAR"IA1 KA?">MEN< AP"ENANTI TU T"AFU4

#FB .T> DE EP"*RION1 ">TIS EST"I MET"A T>N PARASK:">N1 SYN">H?>SAN [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"S?>MEN "OTI EK"%NOS O PL"ANOS "%PEN "ETI Z"JN1 MET"A TR"%S >M"ERAS EG"%ROMN< TON T"AFON "EJS T>S TR"IT>S >M"ERAS1 M">POTE EL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U NYKT"OS KL"E&JSIN *T"ON K< "%PJSI TJ LA"J1 >G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< "EST< > ESH"AT> PL"AN> H"%RJN T>S PR"JT>S4 #FE "EF> *T"[S O .PIL"ATOS1 "EHETE KUSTJD"IAN1 YP"AGETE ASFAL"ISAS?E JS "[DATE4 #FF [ DE POR:?"ENTES >SFAL"ISANTO TON T"AFON SFRAG"ISANTES TON L"I?ON MET"A T>S KUSTJD"IAS4

..KEFAL

#A ..O&E DE SABB"ATJN1 T> EPIFJSK"US> %S M"IAN SABB"ATJN1 ">L?E .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< > "ALL> .MAR"IA ?EJR">S< TON T"AFON4 #B K< ID"U S%SM"OS EG"ENETO M"EGAS1 "AGGELOS GAR .KYR"IU KATAB"AS EX URAN"U PROSEL?"JN APEK"YLISE TON L"I?ON AP"O T>S ?"YRAS K< EK"A?>TO EP"ANJ *T"U4 #C ">N DE > ID"EA *T"U JS ASTRAP"> K< TO "ENDYMA *T"U L:K"ON JS"% HI"JN4 #D AP"O DE TU F"OBU *T"U ES"%S?>SAN [ T>R"UNTES K< EG"ENONTO JS"% NEKR"[4 #E APOKRI?"%S DE O "AGGELOS "%PE TG"ER?> GAR KA?"JS "%PE4 D":TE "IDETE TON T"OPON "OPU "EK%TO O .K"YRIOS4 #G K< TAH"Y POR:?"%S< "%PATE T[S MA?>T"G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< ID"U PRO"AG% YM"AS %S T>N .GALIL"S "EDRAMON APAGG"%L< T[S MA?>T"NT>SEN *T" FOB"%S?E1 YP"AGETE APAGG"%LATE T[S ADELF"[S MU "INA AP"EL?JSIN %S T>N .GALIL"M"%S P"%SOMEN *T"ON K< YM"AS AMER"IMNUS P[">SOMEN4 #AE [ DE LAB"ONTES TA ARG"YRIA EP"[>SAN JS EDID"AH?>SAN4 K< DIEF>M"IS?> O L"OGOS "UTOS PAR"A .IUD"MERON4

#AF .[ DE "ENDEKA MA?>T"< EPOR":?>SAN %S T>N .GALIL"S"US4 #AG K< ID"ONTES *T"ON PROSEK"YN>SAN *T"J1 [ DE ED"ISTASAN4 #AH K< PROSEL?"JN O .I>S"US EL"AL>SEN *T"[S L"EGJN1 ED"O?> M[ P"ASA EXUS"IA EN URAN"J K< EP"I G>S4 #AI POR:?"ENTES MA?>T"