ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home...

of 390 /390
..PROLOGOS .> .K<N"> .DIA?">K> APOTEL"% TO MONADIK"O BIBL"IO STON K"OSMO PU "EH% TYPJ?"% K< ANATYPJ?"% T"OSES FOR"ES "OSES KAN"ENA "ALLO1 AF"U O K"A?E "AN?RJPOS PU GENNI"ET< "%N< PROSKEKL>M"ENOS NA G"IN% M"ELOS T>S .EKKL>S"IAS TU .?E"U K< M"ETOHOS T>S <JN"IU BASIL"%AS .TU4 .SE MIA EPOH"> "OPU > EXUS"IA T>S "YL>S YPOB"ALL% K< YPODUL"JN% TON EL":?ERO "AN?RJPO1 TO ?E"OPN:STO *T"O BIBL"IO APOTEL"% MIA .K<N"URGIA .DIA?">K>1 SYMFJN"IA1 SH"ESEJS TU AN?R"JPU ME TON E*T"O TU1 ME TON .D>MIURG"O K< ME TON SYN"AN?RJP"O TU4 .TO BIBL"IO *T"O1 TO D":TERO T>S .AG"IAS .GRAF">S1 MPOR"% NA SYMB"AL% ST>N PN:MATIK"> [KODOM"> TU AN?R"JPU SE "ENAN K"OSMO PU SYN">?ISE NA ?EMELI"JN% T> ZJ"> TU SE ST>R"IGMATA K< KOSMIK"A PR"OTYPA PU APOGO>T":UN K< AHR>ST":UN TO ?EO%D"ES "%N< TU4 .TA :AGG"ELIA PU PERI"EHONT< ST>N .K<N"> .DIA?">K> DEN SYNIST"UN "ENAN APL"O L"OGO PU PRO"AG% MIA KAL"> KOSMIK"> ZJ">1 ALL"A AGG"ELLUN M">NYMA SJT">RIO K< <"JNIO4 ."%N< PN:MATIK"> AN"AGK> S">MERA NA AN"[X% O "AN?RJPOS TA SJMATIK"A K< &YHIK"A TU M"ATIA GIA NA MELET">S% ME AG"AP> TIS ."AGIES .GRAF"ES S' "ENAN K"OSMO "OPU TA M>N"YMATA PU EKP"EMPONT< DIAMORF"JNUN SYN%D">S%S AP"AN? RJPES K< ZOF"JD%S1 AF"U PRO"ERHONT< 8EX AN?R"JPJN40 .TA L"OGIA PU PERI"EH% > .K<N"> .DIA?">K> DEN "%N< L"OGIA PU PARAKIN"UN "> EKPL>R"JNUN ATOMIK"ES EPI?YM"IES K< KOSMIK"ES EPIDI"JX%S4 .O .]"OS K< .L"OGOS TU .?E"U APOKAL"YPT% STO PR"OSJP"O .TU T>N %K"ONA PU PR"EP% NA "EH% O "AN?RJPOS JS D>MI"URG>M"A .TU4 .O "AN? RJPOS ME TIS SK"E&%S K< TIS PR"AX%S TU PR"EP% NA G"IN% 8S"YMMORFOS0 T>S %K"ONAS TU .HRIST"U4 .O SARKIK"OS "AN?RJPOS1 EF' "OSON O NUS TU DEN FJT"IZET< AP"O TO PN":MA TU .?E"U1 "%N< AD"YNATO NA ERM>N":S% PN:MATIK"A TON E*T"O TU1 T> ZJ"> K< TON PROORISM"O TU4 .O >M"IPISTOS DUL":ONTAS GIA D"YO KYR"IUS1 .?E"O K< MAMJN"A1 DEN ?A MPOR"ES% NA EMBA?"YN% STO BA?"YTERO N"O>MA TJN .AG"IJN .GRAF"JN1 O DE TYPOL"ATR>S1 .FARIS"<OS1 YP>RET"JNTAS TO EG"J TU K< TO GR"AMMA TU N"OMU ?A STER>?"% T>S ?"%AS APOKAL"Y&EJS K< T>S <JN"IU ZJ">S4 .> .K<N"> .DIA?">K> PROSF"ERET< S">MERA1 SE MIA EPOH"> "OPU ? RIAMB":% > ATOMIK"OT>TA K< O YLIK"OS PROSANATOLISM"OS TU AN?R"JPU K< "OPU O L"OGOS "%N< M"ONO R>TORIK"OS K< S"ARKINOS4 .SYNEP"JS1 O L"OGOS PU PERI"EH% > .K4.D4 F"<NET< SKL>R"OS1 S"YMFJNA ME T>N KOSMIK"> ANT"IL>&>1 "OPJS "ETSI F"AN>KE K< O L"OGOS TU .HRIST"U PROS TON :R"YTERO K"YKLO TJN MA?>T"JN .TU1 "OTAN "%PE3 8TO PN":M"A ESTI TO ZJOP["UN1 > SARX UK JFEL"% UD"EN1 TA R">MATA "A EG"J LAL"J

Transcript of ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home...

Page 1: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..PROLOGOS

.> .K<N"> .DIA?">K> APOTEL"% TO MONADIK"O BIBL"IO STON K"OSMO PU "EH% TYPJ?"% K< ANATYPJ?"% T"OSES FOR"ES "OSES KAN"ENA "ALLO1 AF"U O K"A?E "AN?RJPOS PU GENNI"ET< "%N< PROSKEKL>M"ENOS NA G"IN% M"ELOS T>S .EKKL>S"IAS TU .?E"U K< M"ETOHOS T>S <JN"IU BASIL"%AS .TU4 .SE MIA EPOH"> "OPU > EXUS"IA T>S "YL>S YPOB"ALL% K< YPODUL"JN% TON EL":?ERO "AN?RJPO1 TO ?E"OPN:STO *T"O BIBL"IO APOTEL"% MIA .K<N"URGIA .DIA?">K>1 SYMFJN"IA1 SH"ESEJS TU AN?R"JPU ME TON E*T"O TU1 ME TON .D>MIURG"O K< ME TON SYN"AN?RJP"O TU4 .TO BIBL"IO *T"O1 TO D":TERO T>S .AG"IAS .GRAF">S1 MPOR"% NA SYMB"AL% ST>N PN:MATIK"> [KODOM"> TU AN?R"JPU SE "ENAN K"OSMO PU SYN">?ISE NA ?EMELI"JN% T> ZJ"> TU SE ST>R"IGMATA K< KOSMIK"A PR"OTYPA PU APOGO>T":UN K< AHR>ST":UN TO ?EO%D"ES "%N< TU4 .TA :AGG"ELIA PU PERI"EHONT< ST>N .K<N"> .DIA?">K> DEN SYNIST"UN "ENAN APL"O L"OGO PU PRO"AG% MIA KAL"> KOSMIK"> ZJ">1 ALL"A AGG"ELLUN M">NYMA SJT">RIO K< <"JNIO4 ."%N< PN:MATIK"> AN"AGK> S">MERA NA AN"[X% O "AN?RJPOS TA SJMATIK"A K< &YHIK"A TU M"ATIA GIA NA MELET">S% ME AG"AP> TIS ."AGIES .GRAF"ES S' "ENAN K"OSMO "OPU TA M>N"YMATA PU EKP"EMPONT< DIAMORF"JNUN SYN%D">S%S AP"AN?RJPES K< ZOF"JD%S1 AF"U PRO"ERHONT< 8EX AN?R"JPJN40 .TA L"OGIA PU PERI"EH% > .K<N"> .DIA?">K> DEN "%N< L"OGIA PU PARAKIN"UN "> EKPL>R"JNUN ATOMIK"ES EPI?YM"IES K< KOSMIK"ES EPIDI"JX%S4 .O .]"OS K< .L"OGOS TU .?E"U APOKAL"YPT% STO PR"OSJP"O .TU T>N %K"ONA PU PR"EP% NA "EH% O "AN?RJPOS JS D>MI"URG>M"A .TU4 .O "AN?RJPOS ME TIS SK"E&%S K< TIS PR"AX%S TU PR"EP% NA G"IN% 8S"YMMORFOS0 T>S %K"ONAS TU .HRIST"U4 .O SARKIK"OS "AN?RJPOS1 EF' "OSON O NUS TU DEN FJT"IZET< AP"O TO PN":MA TU .?E"U1 "%N< AD"YNATO NA ERM>N":S% PN:MATIK"A TON E*T"O TU1 T> ZJ"> K< TON PROORISM"O TU4 .O >M"IPISTOS DUL":ONTAS GIA D"YO KYR"IUS1 .?E"O K< MAMJN"A1 DEN ?A MPOR"ES% NA EMBA?"YN% STO BA?"YTERO N"O>MA TJN .AG"IJN .GRAF"JN1 O DE TYPOL"ATR>S1 .FARIS"<OS1 YP>RET"JNTAS TO EG"J TU K< TO GR"AMMA TU N"OMU ?A STER>?"% T>S ?"%AS APOKAL"Y&EJS K< T>S <JN"IU ZJ">S4 .> .K<N"> .DIA?">K> PROSF"ERET< S">MERA1 SE MIA EPOH"> "OPU ?RIAMB":% > ATOMIK"OT>TA K< O YLIK"OS PROSANATOLISM"OS TU AN?R"JPU K< "OPU O L"OGOS "%N< M"ONO R>TORIK"OS K< S"ARKINOS4 .SYNEP"JS1 O L"OGOS PU PERI"EH% > .K4.D4 F"<NET< SKL>R"OS1 S"YMFJNA ME T>N KOSMIK"> ANT"IL>&>1 "OPJS "ETSI F"AN>KE K< O L"OGOS TU .HRIST"U PROS TON :R"YTERO K"YKLO TJN MA?>T"JN .TU1 "OTAN "%PE3 8TO PN":M"A ESTI TO ZJOP["UN1 > SARX UK JFEL"% UD"EN1 TA R">MATA "A EG"J LAL"J YM"IN1 PN":M"A ESTI K< ZJ"> ESTIN0 7.IJ4 #F#FC7 "> "OTAN ON"OMASE TON E*T"O .TU 8"ARTO T>S ZJ">S0 7.IJ4 #F#DH74 ."OTAN O MEG"ALOS ARI?M"OS AP"O TON :R"Y K"YKLO TJN MA?>T"JN TU .HRIST"U "AKUSE TUS L"OGUS *T"US EGKAT"EL%&E TO .HRIST"O K< T"OTE .EK"%NOS R"JT>SE TUS YP"OL[PUS D"JDEKA1 8M> K< YM"%S ?"ELETE YP"AG%N50 7.IJ4 #F#FG74 .DEN AN"AGKASE KAN"ENAN1 JST"OSO O .S"IMJN .P"ETROS TU AP"ANT>SE1 8PROS T"INA APEL:S"OME?A5 R">MATA ZJ">S <JN"IU "EH%S0 7.IJ4 #F#FH74

Page 2: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

.PR"AGMATI1 SE P["O "ALLO PR"OSJPO EKT"OS AP"O TO .HRIST"O MPOR"USAN NA EMPIST:?"UN T>N "YPARX"> TUS K< NA MA?>T":SUN T>N AL">?%A K< T>N <"JNIA ZJ">5 .APOD"%H?>KE AP"O T>N EMP%R"IA T>S .EKKL>S"IAS "OTI DEN YP">RXE "UTE YP"ARH% "ALLOS1 EKT"OS AP"O TO .HRIST"O1 ST>N ISTOR"IA T>S AN?RJP"OT>TAS1 PU NA D"IN% ME TA L"OGIA K< T>N PR"AX> *?ENTIK"O D"%GMA <"JNIAS ZJ">S4 .APOD"%H?>KE "OTI O EP"IG%OS "ARTOS HJR"IS TON UR"ANIO OD>G"% STO ?"ANATO4 .TO FR"ON>MA T>S SARK"OS K< > EX"ART>S> TU AN?R"JPU AP"O *T"O PARAHAR"ASS% T> ?"%A KATAGJG"> TU K< AHR>ST":% T>N %K"ONA TU1 JS %K"ONA .?E"U1 EN"J TO FR"ON>MA TU PN":MATOS "EH% KARP"US PN:MATIK"US K< <"JNIUS4 .> APOLLYM"EN> BR"JSIS "%N< > PR"OSK<R> TROF"> PU S">PET<1 "OMJS > TROF"> PU D"IN% > .K<N"> .DIA?">K> "%N< EK"%N> PU M"EN% %S ZJ">N <"JNION1 EP%D"> PRO"ERHET< AP"O TON .]"ON TU .?E"U 7.IJ4 #F#BG74 .> A?ANAS"IA K< > <JNI"OT>TA PROSF"ERONT< AP"O TO .HRIST"O1 TON .]"O K< .L"OGO TU .?E"U4 .> ADYNAM"IA K< > "ARN>S> TU S>MERIN"U AN?R"JPU NA PIST":% K< NA TRAF"% AP"O TON 8."ARTO T>S ZJ">S0 "%N< GIAT"I > SARKOLATR"IA K< > %DJLOLATR"IA "EHUN TYFL"JS% TA M"ATIA T>S AN?R"JPIN>S &YH">S4 .> .K<N"> .DIA?">K> PROSF"ER% STON "AN?RJPO R">MATA ZJ">S <JN"IU K< EK"%NOS1 SE SYNDYASM"O ME T>N T">R>S> TJN ENTOL"JN TU .?E"U K< T>N DJRE"A TU .AG"IU .PN":MATOS1 %S"AGET< ST> BASIL"%A TU .?E"U K< END"YET< ME TO "ENDYMA T>S AF?ARS"IAS4 .> .APOSTOLIK"> .DIAKON"IA T>S .EKKL>S"IAS T>S .ELL"ADOS ANAP"EMP% DOXOLOG"IES STON .PAN"AGA?O .?E"O PU T>N AXI"JN% NA ANATYP"JN% TON <"JNIO L"OGO TU .?E"U1 K< ":HET< STON :SEB"> ANAGN"JST> > MEL"ET> *T"U1 DI"A T>S H"ARITOS TU .AG"IU .PN":MATOS1 NA SYMB"AL% STON AGIASM"O TU1 T>N TEL"%JS"> TU K< T> SJT>R"IA TU4

@+ .O .HRISTUP"OLEJS ..PETROS.GENIK"OS .DI:?YNT">S T>S .APOSTOLIK">S .DIAKON"IAS

-------------------------------------------------------..TO ..KATA ..MAT?<ON ..:AGGELION

..KEFAL<ON .A

#A ..BIBLOS GEN"ESEJS .I>S"U .HRIST"U1 ]"U .D*"ID1 ]"U .ABRA"AM4 #B .ABRA"AM EG"ENN>SE TON .ISA"AK1 .ISA"AK DE EG"ENN>SE TON .IAK"JB1 .IAK"JB DE EG"ENN>SE TON .I"UDAN K< TUS ADELF"US *T"U1 #C .I"UDAS DE EG"ENN>SE TON .FAR"ES K< TON .ZAR"A EK T>S .?"AMAR1 .FAR"ES DE EG"ENN>SE TON .ESR"JM1 .ESR"JM DE EG"ENN>SE TON .AR"AM1 #D .AR"AM DE EG"ENN>SE TON .AMINAD"AB1 .AMINAD"AB DE EG"ENN>SE TON .NAASS"JN1 .NAASS"JN DE EG"ENN>SE TON .SALM"JN1

Page 3: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#E .SALM"JN DE EG"ENN>SE TON .BO"OZ EK T>S .RAH"AB1 .BO"OZ DE EG"ENN>SE TON .JB">D EK T>S .RU?1 .JB">D DE EG"ENN>SE TON .IESS"<1 #F .IESS"< DE EG"ENN>SE TON .D*"ID TON BASIL"EA4 .D*"ID DE O BASIL":S EG"ENN>SE TON .SOLOM"JNTA EK T>S TU .UR"IU1 #G .SOLOM"JN DE EG"ENN>SE TON .ROBO"AM1 .ROBO"AM DE EG"ENN>SE TON .ABI"A1 .ABI"A DE EG"ENN>SE TON .AS"A1 #H .AS"A DE EG"ENN>SE TON .IJSAF"AT1 .IJSAF"AT DE EG"ENN>SE TON .IJR"AM1 .IJR"AM DE EG"ENN>SE TON .OZ"IAN1 #I .OZ"IAS DE EG"ENN>SE TON .IJ"A?AM1 .IJ"A?AM DE EG"ENN>SE TON ."AHAZ1 ."AHAZ DE EG"ENN>SE TON .EZEK"IAN1 #AJ .EZEK"IAS DE EG"ENN>SE TON .MANASS">1 .MANASS">S DE EG"ENN>SE TON .AM"JN1 .AM"JN DE EG"ENN>SE TON .IJS"IAN1 #AA .IJS"IAS DE EG"ENN>SE TON .IEHON"IAN K< TUS ADELF"US *T"U EP"I T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS4 #AB .MET"A DE T>N MET[KES"IAN .BABYL"JNOS .IEHON"IAS EG"ENN>SE TON .SALA?I">L1 .SALA?I">L DE EG"ENN>SE TON .ZOROB"ABEL1 #AC .ZOROB"ABEL DE EG"ENN>SE TON .ABI"UD1 .ABI"UD DE EG"ENN>SE TON .ELIAK"%M1 .ELIAK"%M DE EG"ENN>SE TON .AZ"JR1 #AD .AZ"JR DE EG"ENN>SE TON .SAD"JK1 .SAD"JK DE EG"ENN>SE TON .AH"%M1 .AH"%M DE EG"ENN>SE TON .ELI"UD1 #AE .ELI"UD DE EG"ENN>SE TON .ELE"AZAR1 .ELE"AZAR DE EG"ENN>SE TON .MAT?"AN1 .MAT?"AN DE EG"ENN>SE TON .IAK"JB1 #AF .IAK"JB DE EG"ENN>SE TON .IJS">F TON "ANDRA .MAR"IAS1 EX >S EGENN">?> .I>S"US O LEG"OMENOS .HRIST"OS4 #AG .P"AS< UN < GENE"< AP"O .ABRA"AM "EJS .D*"ID GENE"< DEKAT"ESSARES1 K< AP"O .D*"ID "EJS T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS GENE"< DEKAT"ESSARES1 K< AP"O T>S MET[KES"IAS .BABYL"JNOS "EJS TU .HRIST"U GENE"< DEKAT"ESSARES4 #AH .TU DE .I>S"U .HRIST"U > G"ENN>SIS "UTJS ">N4 MN>ST:?"%S>S GAR T>S M>TR"OS *T"U .MAR"IAS TJ .IJS">F1 PRIN "> SYNEL?"%N *T"US :R"E?> EN GASTR"I "EHUSA EK .PN":MATOS .AG"IU4 #AI .IJS">F DE O AN">R *T">S1 D"IK<OS "JN K< M> ?"ELJN *T">N PARAD%GMAT"IS<1 EBUL">?> L"A?RA APOL"YS< *T">N4 #BJ .T"*TA DE *T"U EN?YM>?"ENTOS ID"U "AGGELOS .KYR"IU KAT' "ONAR EF"AN> *T"J L"EGJN1 .IJS">F ]"OS .D*"ID1 M> FOB>?">S PARALAB"%N .MARI"AM T>N GYN"<K"A SU1 TO GAR EN *T"> GENN>?"EN EK .PN":MAT"OS ESTIN .AG"IU4 #BA T"EXET< DE ]"ON K< KAL"ES%S TO "ONOMA *T"U .I>S"UN1 *T"OS GAR S"JS% TON LA"ON *T"U AP"O TJN AMARTI"JN *T"JN4 #BB .T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN YP"O TU .KYR"IU DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 #BC .ID"U > PAR?"ENOS EN GASTR"I "EX% K< T"EXET< ]"ON1 K< KAL"ESUSI TO "ONOMA *T"U .EMMANU">L1 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON ME?' >M"JN O .?E"OS4 #BD .DIEGER?"%S DE O .IJS">F AP"O TU "YPNU EP"[>SEN JS PROS"ETAXEN *T"J O "AGGELOS .KYR"IU K< PAR"ELABE T>N GYN"<KA *T"U1 #BE K< UK EG"INJSKEN *T">N "EJS "U "ETEKE TON ]"ON *T">S TON PRJT"OTOKON1 K< EK"ALESE TO "ONOMA *T"U .I>S"UN4

..KEFAL<ON .B

Page 4: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..TU DE .I>S"U GENN>?"ENTOS EN .B>?LE"EM T>S .IUD"<AS EN >M"ER<S .>R"JDU TU BASIL"EJS1 ID"U M"AG[ AP"O ANATOL"JN PAREG"ENONTO %S .IEROS"OLYMA #B L"EGONTES1 PU ESTIN O TEH?"%S BASIL":S TJN .IUD"<JN5 "%DOMEN GAR *T"U TON AST"ERA EN T> ANATOL"> K< ">L?OMEN PROSKYN">S< *T"J4 #C .AK"USAS DE .>R"JD>S O BASIL":S ETAR"AH?> K< P"ASA .IEROS"OLYMA MET' *T"U1 #D K< SYNAGAG"JN P"ANTAS TUS ARHIER"%S K< GRAMMAT"%S TU LA"U EPYN?"ANETO PAR' *T"JN PU O .HRIST"OS GENN"AT<4 #E [ DE "%PON *T"J1 EN .B>?LE"EM T>S .IUD"<AS1 "UTJ GAR G"EGRAPT< DI"A TU PROF">TU1 #F .K< SY .B>?LE"EM1 G> .I"UDA1 UDAM"JS ELAH"IST> "% EN T[S >GEM"OSIN .I"UDA1 EK S"U GAR EXEL":SET< >G"UMENOS1 "OSTIS P[MAN"% TON LA"ON MU TON .ISRA">L4 #G .T"OTE .>R"JD>S L"A?RA KAL"ESAS TUS M"AGUS >KR"IBJSE PAR' *T"JN TON HR"ONON TU F<NOM"ENU AST"EROS1 #H K< P"EM&AS *T"US %S .B>?LE"EM "%PE1 POR:?"ENTES AKRIB"JS EXET"ASATE PER"I TU P<D"IU1 EP"AN DE ":R>TE1 APAGG"%LAT"E M[1 "OPJS KAG"J EL?"JN PROSKYN">SJ *T"J4 #I [ DE AK"USANTES TU BASIL"EJS EPOR":?>SAN1 K< ID"U O AST">R "ON "%DON EN T> ANATOL"> PRO">GEN *T"US1 "EJS EL?"JN "EST> EP"ANJ "U ">N TO P<D"ION1 #AJ ID"ONTES DE TON AST"ERA EH"AR>SAN HAR"AN MEG"AL>N SF"ODRA1 #AA K< EL?"ONTES %S T>N [K"IAN "%DON TO P<D"ION MET"A .MAR"IAS T>S M>TR"OS *T"U1 K< PES"ONTES PROSEK"YN>SAN *T"J1 K< AN"[XANTES TUS ?>S*R"US *T"JN PROS">NEGKAN *T"J D"JRA1 HRYS"ON K< L"IBANON K< SM"YRNAN1 #AB K< HR>MATIS?"ENTES KAT' "ONAR M> ANAK"AM&< PROS .>R"JD>N1 DI' "ALL>S OD"U ANEH"JR>SAN %S T>N H"JRAN *T"JN4 #AC .ANAHJR>S"ANTJN DE *T"JN ID"U "AGGELOS .KYR"IU F"<NET< KAT' "ONAR TJ .IJS">F L"EGJN1 EGER?"%S PAR"ALABE TO P<D"ION K< T>N M>T"ERA *T"U K< F":GE %S ."<GYPTON1 K< "IS?I EK"% "EJS AN "%PJ S[1 M"ELL% GAR .>R"JD>S Z>T"%N TO P<D"ION TU APOL"ES< *T"O4 #AD .O DE EGER?"%S PAR"ELABE TO P<D"ION K< T>N M>T"ERA *T"U NYKT"OS K< ANEH"JR>SEN %S ."<GYPTON1 #AE K< ">N EK"% "EJS T>S TEL:T">S .>R"JDU1 "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN YP"O TU .KYR"IU DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 EX .<G"YPTU EK"ALESA TON ]"ON MU4 #AF .T"OTE .>R"JD>S ID"JN "OTI ENEP"<H?> YP"O TJN M"AGJN1 E?YM"J?> L"IAN1 K< APOST"%LAS AN"%LE P"ANTAS TUS P"<DAS TUS EN .B>?LE"EM K< EN P"ASI T[S OR"I[S *T">S AP"O DIET"US K< KATJT"ERJ1 KAT"A TON HR"ONON "ON >KR"IBJSE PAR"A TJN M"AGJN4 #AG T"OTE EPL>R"J?> TO R>?"EN YP"O .IEREM"IU TU PROF">TU L"EGONTOS1 #AH .FJN"> EN .RAM"A >K"US?>1 ?R">NOS K< KL*?M"OS K< ODYRM"OS POL"YS1 .RAH">L KL"<USA TA T"EKNA *T">S1 K< UK ">?ELE PARAKL>?">N<1 "OTI UK %S"IN4 #AI .TEL:T">SANTOS DE TU .>R"JDU ID"U "AGGELOS .KYR"IU KAT' "ONAR F"<NET< TJ .IJS">F EN .<G"YPTJ #BJ L"EGJN1 EGER?"%S PAR"ALABE TO P<D"ION K< T>N M>T"ERA *T"U K< POR":U %S G>N .ISRA">L1 TE?N">KASI GAR [ Z>T"UNTES T>N &YH">N TU P<D"IU4 #BA O DE EGER?"%S PAR"ELABE TO P<D"ION K< T>N M>T"ERA *T"U K< ">L?EN %S G>N .ISRA">L4 #BB AK"USAS DE "OTI .ARH"ELAOS BASIL":% EP"I T>S .IUD"<AS ANT"I .>R"JDU TU PATR"OS *T"U1 EFOB">?> EK"% APEL?"%N1 HR>MATIS?"%S DE KAT' "ONAR ANEH"JR>SEN %S TA M"ER> T>S .GALIL"<AS1 #BC K< EL?"JN KAT"JK>SEN %S P"OLIN LEGOM"EN>N .NAZAR"ET1 "OPJS PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A TJN PROF>T"JN "OTI .NAZJR"<OS KL>?">SET<4

Page 5: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON .G

#A ..EN DE T<S >M"ER<S EK"%N<S PARAG"INET< .IJ"ANN>S O BAPTIST">S K>R"YSSJN EN T> ER">MJ T>S .IUD"<AS #B K< L"EGJN1 METANO"%TE1 ">GGIKE GAR > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #C "UTOS GAR ESTIN O R>?"%S YP"O .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 FJN"> BO"JNTOS EN T> ER">MJ1 ET[M"ASATE T>N OD"ON .KYR"IU1 :?"%AS P["%TE TAS TR"IBUS *T"U4 #D .*T"OS DE O .IJ"ANN>S "%HE TO "ENDYMA *T"U AP"O TRIH"JN KAM">LU K< Z"JN>N DERMAT"IN>N PER"I T>N OSF"YN *T"U1 > DE TROF"> *T"U ">N AKR"IDES K< M"ELI "AGRION4 #E .T"OTE EXEPOR":ETO PROS *T"ON .IEROS"OLYMA K< P"ASA > .IUD"<A K< P"ASA > PER"IHJROS TU .IORD"ANU1 #F K< EBAPT"IZONTO EN TJ .IORD"AN> YP' *T"U EXOMOLOG"UMEN[ TAS AMART"IAS *T"JN4 #G ID"JN DE POLL"US TJN .FARIS"<JN K< .SADDUK"<JN ERHOM"ENUS EP"I TO B"APTISMA *T"U "%PEN *T"[S1 GENN">MATA EHIDN"JN1 TIS YP"ED%XEN YM"IN FYG"%N AP"O T>S MELL"US>S ORG">S5 #H P[">SATE UN KARP"ON "AXION T>S METAN"[AS1 #I K< M> D"OX>TE L"EG%N EN E*T"[S1 PAT"ERA "EHOMEN TON .ABRA"AM1 L"EGJ GAR YM"IN "OTI D"YNAT< O .?E"OS EK TJN L"I?JN T"UTJN EG"%R< T"EKNA TJ .ABRA"AM4 #AJ ">D> DE K< > AX"IN> PROS T>N R"IZAN TJN D"ENDRJN K"%T<1 PAN UN D"ENDRON M> P["UN KARP"ON KAL"ON EKK"OPTET< K< %S P"YR B"ALLET<4 #AA EG"J MEN BAPT"IZJ YM"AS EN "YDATI %S MET"AN[AN1 O DE OP"ISJ MU ERH"OMENOS ISHYR"OTER"OS MU EST"IN1 "U UK %M"I IKAN"OS TA YPOD">MATA BAST"AS<1 *T"OS YM"AS BAPT"IS% EN .PN":MATI .AG"IJ K< PYR"I4 #AB "U TO PT"YON EN T> H%R"I *T"U K< DIAKA?ARI"% T>N "ALJNA *T"U1 K< SYN"AX% TON S"ITON *T"U %S T>N APO?">K>N1 TO DE "AHYRON KATAK"*S% PYR"I ASB"ESTJ4 #AC .T"OTE PARAG"INET< O .I>S"US AP"O T>S .GALIL"<AS EP"I TON .IORD"AN>N PROS TON .IJ"ANN>N TU BAPTIS?">N< YP' *T"U4 #AD O DE .IJ"ANN>S DIEK"JLYEN *T"ON L"EGJN1 EG"J HR"%AN "EHJ YP"O S"U BAPTIS?">N<1 K< SY "ERH> PROS ME5 #AE APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PE PROS *T"ON1 "AFES "ARTI1 "UTJ GAR PR"EPON EST"IN >M"IN PL>R"JS< P"ASAN DIK<OS"YN>N1 T"OTE AF"I>SIN *T"ON1 #AF K< BAPTIS?"%S O .I>S"US AN"EB> :?"YS AP"O TU "YDATOS1 K< ID"U ANE"JH?>SAN *T"J [ URAN"[1 K< "%DE TO .PN":MA TU .?E"U KATAB"<NON JS"% PERISTER"AN K< ERH"OMENON EP' *T"ON1 #AG K< ID"U FJN"> EK TJN URAN"JN L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN J :D"OK>SA4

..KEFAL<ON .D

#A ..TOTE O .I>S"US AN">H?> %S T>N "ER>MON YP"O TU .PN":MATOS P%RAS?">N< YP"O TU DIAB"OLU1 #B K< N>ST":SAS >M"ERAS TESSAR"AKONTA K< N"YKTAS TESSAR"AKONTA "YSTERON EP"%NASE4 #C K< PROSEL?"JN *T"J O P%R"AZJN "%PEN1 % ]"OS "% TU .?E"U1 %P"E "INA [ L"I?[ "UT[ "ART[ G"ENJNT<4 #D .O DE APOKRI?"%S "%PE1 G"EGRAPT<1 UK EP'

Page 6: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ARTJ M"ONJ Z">SET< "AN?RJPOS1 ALL' EP"I PANT"I R">MATI EKPOR:OM"ENJ DI"A ST"OMATOS .?E"U4 #E .T"OTE PARALAMB"AN% *T"ON O DI"ABOLOS %S T>N AG"IAN P"OLIN1 K< "IST>SIN *T"ON EP"I TO PTER"YGION TU IER"U #F K< L"EG% *T"J1 % ]"OS "% TU .?E"U1 B"ALE SE*T"ON K"ATJ1 G"EGRAPT< GAR "OTI T[S AGG"EL[S *T"U ENTEL"%T< PER"I S"U1 K< EP"I H%R"JN AR"US"I SE1 M">POTE PROSK"O&>S PROS L"I?ON TON P"ODA SU4 #G "EF> *T"J O .I>S"US1 P"ALIN G"EGRAPT<1 UK EKP%R"AS%S .K"YRION TON .?E"ON SU4 #H .P"ALIN PARALAMB"AN% *T"ON O DI"ABOLOS %S "OROS Y&>L"ON L"IAN K< D"%KNYSIN *T"J P"ASAS TAS BASIL"%AS TU K"OSMU K< T>N D"OXAN *T"JN #I K< L"EG% *T"J1 T"*TA P"ANTA S[ D"JSJ1 E"AN PES"JN PROSKYN">S>S M[4 #AJ T"OTE L"EG% *T"J O .I>S"US1 "YPAGE OP"ISJ MU1 SATAN"A1 G"EGRAPT< GAR1 .K"YRION TON .?E"ON SU PROSKYN">S%S K< *T"J M"ONJ LATR":S%S4 #AA .T"OTE AF"I>SIN *T"ON O DI"ABOLOS1 K< ID"U "AGGEL[ PROS">L?ON K< DI>K"ONUN *T"J4 #AB .AK"USAS DE O .I>S"US "OTI .IJ"ANN>S PARED"O?>1 ANEH"JR>SEN %S T>N .GALIL"<AN4 #AC K< KATALIP"JN T>N .NAZAR"ET EL?"JN KAT"JK>SEN %S .KAPERNA"UM T>N PARA?ALASS"IAN EN OR"I[S .ZABUL"JN K< .NEF?AL"%M1 #AD "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 #AE G> .ZABUL"JN K< G> .NEF?AL"%M1 OD"ON ?AL"ASS>S1 P"ERAN TU .IORD"ANU1 .GALIL"<A TJN E?N"JN1 #AF O LA"OS O KA?">MENOS EN SK"OT% "%DE FJS M"EGA K< T[S KA?>M"EN[S EN H"JRA K< SKI"A ?AN"ATU FJS AN"ET%LEN *T"[S4 #AG .AP"O T"OTE ">RXATO O .I>S"US K>R"YSS%N K< L"EG%N1 METANO"%TE1 ">GGIKE GAR > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #AH .PERIPAT"JN DE PAR"A T>N ?"ALASSAN T>S .GALIL"<AS "%DE D"YO ADELF"US1 .S"IMJNA TON LEG"OMENON .P"ETRON K< .ANDR"EAN TON ADELF"ON *T"U1 B"ALLONTAS AMF"IBL>STRON %S T>N ?"ALASSAN1 ">SAN GAR ALI"%S4 #AI K< L"EG% *T"[S1 D":TE OP"ISJ MU K< P[">SJ YM"AS ALI"%S AN?R"JPJN4 #BJ [ DE :?"EJS AF"ENTES TA D"IKTYA >KOL"U?>SAN *T"J4 #BA .K< PROB"AS EK"%?EN "%DEN "ALLUS D"YO ADELF"US1 .I"AKJBON TON TU .ZEBED"<U K< .IJ"ANN>N TON ADELF"ON *T"U1 EN TJ PL"[J MET"A .ZEBED"<U TU PATR"OS *T"J KATART"IZONTAS TA D"IKTYA *T"JN1 K< EK"ALESEN *T"US4 #BB [ DE :?"EJS AF"ENTES TO PL"[ON K< TON PAT"ERA *T"JN >KOL"U?>SAN *T"J4 #BC .K< PERI">GEN "OL>N T>N .GALIL"<AN O .I>S"US DID"ASKJN EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN K< K>R"YSSJN TO :AGG"ELION T>S BASIL"%AS K< ?ERAP":JN P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN EN TJ LA"J4 #BD K< AP">L?EN > AKO"> *T"U %S "OL>N T>N .SYR"IAN1 K< PROS">NEGKAN *T"J P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS P[K"IL<S N"OS[S K< BAS"AN[S SYNEHOM"ENUS1 K< D<MONIZOM"ENUS K< SEL>NIAZOM"ENUS K< PARALYTIK"US1 K< E?ER"AP:SEN *T"US1 #BE K< >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[ AP"O T>S .GALIL"<AS K< .DEKAP"OLEJS K< .IEROSOL"YMJN K< .IUD"<AS K< P"ERAN TU .IORD"ANU4

..KEFAL<ON .E

Page 7: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..IDJN DE TUS "OHLUS AN"EB> %S TO "OROS1 K< KA?"ISANTOS *T"U PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< *T"U1 #B K< AN"[XAS TO ST"OMA *T"U ED"IDASKEN *T"US L"EGJN1 #C MAK"ARI[ [ PTJH"[ TJ PN":MATI1 "OTI *T"JN ESTIN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #D MAK"ARI[ [ PEN?"UNTES1 "OTI *T"[ PARAKL">?>SONT<4 #E MAK"ARI[ [ PRA"%S1 "OTI *T"[ KL>RONOM">SUSI T>N G>N4 #F MAK"ARI[ [ P%N"JNTES K< DI&"JNTES T>N DIK<OS"YN>N1 "OTI *T"[ HORTAS?">SONT<4 #G MAK"ARI[ [ ELE">MONES1 "OTI *T"[ ELE>?">SONT<4 #H MAK"ARI[ [ KA?AR"[ T> KARD"IA1 "OTI *T"[ TON .?E"ON "O&ONT<4 #I MAK"ARI[ [ %R>NOP["[1 "OTI *T"[ ]"[ .?E"U KL>?">SONT<4 #AJ MAK"ARI[ [ DEDIJGM"EN[ "ENEKEN DIK<OS"YN>S1 "OTI *T"JN ESTIN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #AA MAK"ARI"[ ESTE "OTAN ON%D"ISJSIN YM"AS K< DI"JXJSI K< "%PJSI PAN PON>R"ON R">MA KA?' YM"JN &:D"OMEN[ "ENEKEN EM"U4 #AB H"<RETE K< AGALLI"AS?E1 "OTI O MIS?"OS YM"JN POL"YS EN T[S URAN"[S1 "UTJ GAR ED"IJXAN TUS PROF">TAS TUS PRO YM"JN4 #AC .YM"%S ESTE TO "ALAS T>S G>S1 E"AN DE TO "ALAS MJRAN?">1 EN T"INI ALIS?">SET<5 %S UD"EN ISH"Y% "ETI % M> BL>?">N< "EXJ K< KATAPAT"%S?< YP"O TJN AN?R"JPJN4 #AD .YM"%S ESTE TO FJS TU K"OSMU4 U D"YNAT< P"OLIS KRYB">N< EP"ANJ "ORUS K%M"EN>1 #AE UD"E K"<USI L"YHNON K< TI?"EASI *T"ON YP"O TON M"ODION1 ALL' EP"I T>N LYHN"IAN1 K< L"AMP% P"ASI T[S EN T> [K"IA4 #AF "UTJ LAM&"ATJ TO FJS YM"JN "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 "OPJS "IDJSIN YM"JN TA KAL"A "ERGA K< DOX"ASJSI TON PAT"ERA YM"JN TON EN T[S URAN"[S4 #AG .M> NOM"IS>TE "OTI ">L?ON KATAL"YS< TON N"OMON "> TUS PROF">TAS1 UK ">L?ON KATAL"YS<1 ALL"A PL>R"JS<4 #AH AM">N GAR L"EGJ YM"IN1 "EJS AN PAR"EL?> O URAN"OS K< > G>1 I"JTA "EN "> M"IA KER"<A U M> PAR"EL?> AP"O TU N"OMU "EJS AN P"ANTA G"EN>T<4 #AI "OS E"AN UN L"YS> M"IAN TJN ENTOL"JN T"UTJN TJN ELAH"ISTJN K< DID"AX> "UTJ TUS AN?R"JPUS1 EL"AHISTOS KL>?">SET< EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN1 "OS D' AN P[">S> K< DID"AX>1 "UTOS M"EGAS KL>?">SET< EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN4 #BJ L"EGJ GAR YM"IN "OTI E"AN M> PERISS":S> > DIK<OS"YN> YM"JN PL"%ON TJN GRAMMAT"EJN K< .FARIS"<JN1 U M> %S"EL?>TE %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4 #BA .>K"USATE "OTI ERR"E?> T[S ARH"<[S1 U FON":S%S1 "OS D' AN FON":S>1 "ENOHOS "EST< T> KR"IS%4 #BB .EG"J DE L"EGJ YM"IN "OTI PAS O ORGIZ"OMENOS TJ ADELF"J *T"U %K"> "ENOHOS "EST< T> KR"IS%1 "OS D' AN "%P> TJ ADELF"J *T"U RAK"A1 "ENOHOS "EST< TJ SYNEDR"IJ1 "OS D' AN "%P> MJR"E1 "ENOHOS "EST< %S T>N G"EENNAN TU PYR"OS4 #BC .E"AN UN PROSF"ER>S TO D"JR"ON SU EP"I TO ?YSIAST">RION KAK"% MN>S?">S "OTI O ADELF"OS SU "EH% TI KAT"A S"U1 #BD "AFES EK"% TO D"JR"ON SU "EMPROS?EN TU ?YSIAST>R"IU1 K< "YPAGE PR"JTON DIALL"AG>?I TJ ADELF"J SU1 K< T"OTE EL?"JN PR"OSFERE TO D"JR"ON SU4 #BE ."IS?I :NO"JN TJ ANTID"IKJ SU TAH"Y "EJS "OTU "% EN T> OD"J MET' *T"U1 M">POT"E SE PARAD"J O ANT"IDIKOS TJ KRIT"> K< O KRIT">S SE PARAD"J TJ YP>R"ET>1 K< %S FYLAK">N BL>?">S>1 #BF AM">N L"EGJ S[1 U M> EX"EL?>S EK"%?EN "EJS "U APOD"JS TON "ESHATON KODR"ANT>N4 #BG .>K"USATE "OTI ERR"E?> T[S ARH"<[S1 U M[H":S%S4 #BH .EG"J DE L"EGJ YM"IN "OTI PAS O BL"EPJN GYN"<KA PROS TON EPI?YM">S< *T">N ">D> EM"[H:SEN *T">N EN T>

Page 8: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KARD"IA *T"U4 #BI % DE O OF?ALM"OS SU O DEXI"OS SKANDAL"IZ% SE1 "EXELE *T"ON K< B"ALE AP"O S"U1 SYMF"ER% GAR S[ "INA AP"OL>T< "EN TJN MEL"JN SU K< M> "OLON TO S"JMA SU BL>?"> %S G"EENNAN4 #CJ K< % > DEXI"A SU H%R SKANDAL"IZ% SE1 "EKKO&ON *T">N K< B"ALE AP"O S"U1 SYMF"ER% GAR S[ "INA AP"OL>T< "EN TJN MEL"JN SU K< M> "OLON TO S"JM"A SU BL>?"> %S G"EENNAN4 #CA .ERR"E?> DE1 "OS AN APOL"YS> T>N GYN"<KA *T"U1 D"OTJ *T"> APOST"ASION4 #CB .EG"J DE L"EGJ YM"IN "OTI "OS AN APOL"YS> T>N GYN"<KA *T"U PAREKT"OS L"OGU PORN"%AS1 P["% *T">N M[H"AS?<1 K< "OS E"AN APOLELYM"EN>N GAM">S%1 M[H"AT<4 #CC .P"ALIN >K"USATE "OTI ERR"E?> T[S ARH"<[S1 UK EPIORK">S%S1 APOD"JS%S DE TJ .KYR"IJ TUS "ORKUS SU4 #CD .EG"J DE L"EGJ YM"IN M> OM"OS< "OLJS1 M">TE EN TJ URAN"J1 "OTI ?R"ONOS EST"I TU .?E"U4 #CE M">TE EN T> G>1 "OTI YPOP"ODI"ON ESTI TJN POD"JN *T"U1 M">TE %S .IEROS"OLYMA1 "OTI P"OLIS EST"I TU MEG"ALU BASIL"EJS1 #CF M">TE EN T> KEFAL"> SU OM"OS>S1 "OTI U D"YNAS< M"IAN TR"IHA L:K">N "> M"EL<NAN P[">S<4 #CG "ESTJ DE O L"OGOS YM"JN N"< N"<1 "U "U1 TO DE PERISS"ON T"UTJN EK TU PON>R"U ESTIN4 #CH .>K"USATE "OTI ERR"E?>1 OF?ALM"ON ANT"I OF?ALM"U K< OD"ONTA ANT"I OD"ONTOS1 #CI .EG"J DE L"EGJ YM"IN M> ANTIST">N< TJ PON>R"J1 ALL' "OSTIS SE RAP"IS% EP"I T>N DEXI"AN SIAG"ONA1 STR"E&ON *T"J K< T>N "ALL>N1 #DJ K< TJ ?"ELONT"I S[ KRI?">N< K< TON HIT"JN"A SU LAB"%N1 "AFES *T"J K< TO IM"ATION1 #DA K< "OSTIS SE AGGAR":S% M"ILION "EN1 "YPAGE MET' *T"U D"YO1 #DB TJ <T"UNT"I SE D"IDU K< TON ?"ELONTA AP"O S"U DAN"%SAS?< M> APOSTRAF">S4 #DC .>K"USATE "OTI ERR"E?>1 AGAP">S%S TON PL>S"ION SU K< MIS">S%S TON EH?R"ON SU4 #DD .EG"J DE L"EGJ YM"IN1 AGAP"ATE TUS EH?R"US YM"JN1 :LOG"%TE TUS KATARJM"ENUS YM"AS1 KAL"JS P["%TE T[S MIS"USIN YM"AS K< PROS":HES?E YP"ER TJN EP>REAZ"ONTJN YM"AS K< DIJK"ONTJN YM"AS4 #DE "OPJS G"EN>S?E ]"[ TU PATR"OS YM"JN TU EN URAN"[S1 "OTI TON ">LION *T"U ANAT"ELL% EP"I PON>R"US K< AGA?"US K< BR"EH% EP"I DIK"<US K< AD"IKUS4 #DF E"AN GAR AGAP">S>TE TUS AGAP"JNTAS YM"AS1 T"INA MIS?"ON "EHETE5 UH"I K< [ TEL"JN< TO *T"O P["USI5 #DG K< E"AN ASP"AS>S?E TUS F"ILUS YM"JN M"ONON1 T"I PERISS"ON P["%TE5 UH"I K< [ TEL"JN< "UTJ P["USIN5 #DH ."ESES?E UN YM"%S T"EL%[1 "JSPER O PAT">R YM"JN O EN T[S URAN"[S T"EL%"OS ESTIN4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..PROSEHETE T>N ELE>MOS"YN>N YM"JN M> P["%N "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN PROS TO ?EA?">N< *T"[S1 % DE M">GE1 MIS?"ON UK "EHETE PAR"A TJ PATR"I YM"JN TJ EN T[S URAN"[S4 #B ."OTAN UN P[">S ELE>MOS"YN>N1 M> SALP"IS>S "EMPROS?"EN SU1 "JSPER [ YPOKRIT"< P["USIN EN T<S SYNAGJG"<S K< EN T<S R"YM<S1 "OPJS DOXAS?"JSIN YP"O TJN AN?R"JPJN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 AP"EHUSI TON MIS?"ON *T"JN4 #C S"U DE P["UNTOS ELE>MOS"YN>N M> GN"JTJ > ARISTER"A SU T"I P["% > DEXI"A SU1 #D "OPJS "> SU > ELE>MOS"YN> EN TJ KRYPT"J1 K< O PAT">R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4 #E .K< "OTAN PROS":H>1 UK "ES> "JSPER [ YPOKRIT"<1 "OTI FIL"USIN EN T<S SYNAGJG"<S K< EN T<S

Page 9: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

GJN"I<S TJN PLAT%"JN EST"JTES PROS":HES?<1 "OPJS AN FAN"JSI T[S AN?R"JP[S1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI AP"EHUSI TON MIS?"ON *T"JN4 #F SY DE "OTAN PROS":H>1 "%SEL?E %S TON TAMI"%"ON SU1 K< KL"%SAS T>N ?"YRAN SU PR"OS:X< TJ PATR"I SU TJ EN TJ KRYPT"J1 K< O PAT">R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4 #G .PROS:H"OMEN[ DE M> BATTOLOG">S>TE "JSPER [ E?NIK"[1 DOK"USI GAR "OTI EN T> POLYLOG"IA *T"JN %SAKUS?">SONT<4 #H M> UN OM[J?">TE *T"[S1 "[DE GAR O PAT">R YM"JN "JN HR"%AN "EHETE PRO TU YM"AS <T">S< *T"ON4 #I "UTJS UN PROS":HES?E YM"%S1 .P"ATER >M"JN O EN T[S URAN"[S1 AGIAS?">TJ TO "ONOM"A SU1 #AJ EL?"ETJ > BASIL"%A SU1 GEN>?">TJ TO ?"EL>M"A SU1 JS EN URAN"J1 K< EP"I T>S G>S1 #AA TON "ARTON >M"JN TON EPI"USION D"OS >M"IN S">MERON1 #AB K< "AFES >M"IN TA OF%L">MATA >M"JN1 JS K< >M"%S AF"IEMEN T[S OF%L"ET<S >M"JN1 #AC K< M> %SEN"EGK>S >M"AS %S P%RASM"ON1 ALL"A R"YS< >M"AS AP"O TU PON>R"U4 "OTI S"U ESTIN > BASIL"%A K< > D"YNAMIS K< > D"OXA %S TUS <"JNAS1 AM">N4 #AD .E"AN GAR AF">TE T[S AN?R"JP[S TA PARAPT"JMATA *T"JN1 AF">S% K< YM"IN O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS1 #AE E"AN DE M> AF">TE T[S AN?R"JP[S TA PARAPT"JMATA *T"JN1 UD"E O PAT">R YM"JN AF">S% TA PARAPT"JMATA YM"JN4 #AF ."OTAN DE N>ST":>TE1 M> G"INES?E "JSPER [ YPOKRIT"< SKY?RJP"[1 AFAN"IZUSI GAR TA PR"OSJPA *T"JN "OPJS FAN"JSI T[S AN?R"JP[S N>ST":ONTES1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI AP"EHUSI TON MIS?"ON *T"JN4 #AG SY DE N>ST":JN "AL%&"< SU T>N KEFAL">N K< TO PR"OSJP"ON SU N"I&<1 #AH "OPJS M> FAN">S T[S AN?R"JP[S N>ST":JN1 ALL"A TJ PATR"I SU TJ EN TJ KRYPT"J1 K< O PAT">R SU O BL"EPJN EN TJ KRYPT"J APOD"JS% S[ EN TJ FANER"J4 #AI .M> ?>S*R"IZETE YM"IN ?>S*R"US EP"I T>S G>S1 "OPU S">S K< BR"JSIS AFAN"IZ%1 K< "OPU KL"EPT< DIAR"YSSUSI K< KL"EPTUSI1 #BJ ?>S*R"IZETE DE YM"IN ?>S*R"US EN URAN"J1 "OPU "UTE S">S "UTE BR"JSIS AFAN"IZ%1 K< "OPU KL"EPT< U DIOR"YSSUSIN UD"E KL"EPTUSIN1 #BA "OPU GAR ESTIN O ?>S*R"OS YM"JN1 EK"% "EST< K< > KARD"IA YM"JN4 #BB .O L"YHNOS TU S"JMAT"OS ESTIN O OF?ALM"OS1 E"AN UN O OF?ALM"OS SU APL"US ">1 "OLON TO S"JM"A SU FJT%N"ON "EST<1 #BC E"AN DE O OF?ALM"OS SU PON>R"OS ">1 "OLON TO S"JM"A SU SKOT%N"ON "EST<4 % UN TO FJS TO EN S[ SK"OTOS EST"I1 TO SK"OTOS P"OSON5 #BD .UD"%S D"YNAT< DYS"I KYR"I[S DUL":%N1 "> GAR TON "ENA MIS">S% K< TON "ETERON AGAP">S%1 "> EN"OS AN?"EXET< K< TU ET"ERU KATAFRON">S%4 U D"YNAS?E .?E"J DUL":%N K< MAMJN"A4 #BE .DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN1 M> MERIMN"ATE T> &YH"> YM"JN T"I F"AG>TE K< T"I P"I>TE1 M>D"E TJ S"JMATI YM"JN T"I END"YS>S?E1 UH"I > &YH"> PL"%"ON ESTI T>S TROF">S K< TO S"JMA TU END"YMATOS5 #BF EMBL"E&ATE %S TA PET%N"A TU URAN"U1 "OTI U SP"%RUSIN UD"E ?ER"IZUSIN UD"E SYN"AGUSIN %S APO?">KAS K< O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS TR"EF% *T"A1 UH YM"%S M"ALLON DIAF"ERETE *T"JN5 #BG TIS DE EX YM"JN MERIMN"JN D"YNAT< PROS?"%N< EP"I T>N >LIK"IAN *T"U P">HYN "ENA5 #BH K< PER"I END"YMATOS T"I MERIMN"ATE5 KATAM"A?ETE TA KR"INA TU AGR"U P"JS *X"AN%1 U KOPI"A UD"E N">?%1 #BI L"EGJ DE YM"IN "OTI UD"E .SOLOM"JN EN P"AS> T> D"OX> *T"U PERIEB"ALETO JS "EN T"UTJN4

Page 10: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#CJ .% DE TON H"ORTON TU AGR"U1 S">MERON "ONTA K< "*RION %S KL"IBANON BALL"OMENON1 O .?E"OS "UTJS AMFI"ENNYSIN1 U POLL"J M"ALLON YM"AS1 OLIG"OPIST[5 #CA M> UN MERIMN">S>TE L"EGONTES1 T"I F"AGJMEN "> T"I P"IJMEN "> T"I PERIBAL"JME?A5 #CB P"ANTA GAR T"*TA TA "E?N> EPIZ>T"%1 "[DE GAR O PAT">R YM"JN O UR"ANIOS "OTI HR">ZETE T"UTJN AP"ANTJN4 #CC Z>T"%TE DE PR"JTON T>N BASIL"%AN TU .?E"U K< T>N DIK<OS"YN>N *T"U1 K< T"*TA P"ANTA PROSTE?">SET< YM"IN4 #CD .M> UN MERIMN">S>TE %S T>N "*RION1 > GAR "*RION MERIMN">S% TA E*T">S1 ARKET"ON T> >M"ERA > KAK"IA *T">S4

..KEFAL<ON .Z

#A ..M> KR"INETE1 "INA M> KRI?">TE1 #B EN J GAR KR"IMATI KR"INETE KRI?">SES?E1 K< EN J M"ETRJ METR"%TE METR>?">SET< YM"IN4 #C T"I DE BL"EP%S TO K"ARFOS TO EN TJ OF?ALM"J TU ADELF"U SU1 T>N DE EN TJ SJ OF?ALM"J DOK"ON U KATANO"%S5 #D "> P"JS ER"%S TJ ADELF"J SU1 "AFES EKB"ALJ TO K"ARFOS AP"O TU OF?ALM"U SU1 K< ID"U > DOK"OS EN TJ OF?ALM"J SU5 #E YPOKRIT"A1 "EKBALE PR"JTON T>N DOK"ON EK TU OF?ALM"U SU1 K< T"OTE DIABL"E&%S EKBAL"%N TO K"ARFOS EK TU OF?ALM"U TU ADELF"U SU4 #F .M> D"JTE TO "AGION T[S KYS"I M>D"E B"AL>TE TUS MARGAR"ITAS YM"JN "EMPROS?EN TJN H"[RJN1 M">POTE KATAPAT">SJSIN *T"US EN T[S POS"IN *T"JN K< STRAF"ENTES R">XJSIN YM"AS4 #G .<T"%TE1 K< DO?">SET< YM"IN1 Z>T"%TE1 K< :R">SETE1 KR"UETE1 K< AN[G">SET< YM"IN1 #H PAS GAR O <T"JN LAMB"AN% K< O Z>T"JN :R"ISK% K< TJ KR"UONTI AN[G">SET<4 #I "> TIS ESTIN EX YM"JN "AN?RJPOS1 "ON E"AN <T">S> O ]"OS *T"U "ARTON1 M> L"I?ON EPID"JS% *T"J5 #AJ K< E"AN IH?"YN <T">S>1 M> "OFIN EPID"JS% *T"J5 #AA % UN YM"%S1 PON>R"[ "ONTES1 "[DATE D"OMATA AGA?"A DID"ON< T[S T"EKN[S YM"JN1 P"OSJ M"ALLON O PAT">R YM"JN O EN T[S URAN"[S D"JS% AGA?"A T[S <T"USIN *T"ON5 #AB .P"ANTA UN "OSA AN ?"EL>TE "INA P["JSIN YM"IN [ "AN?RJP[1 "UTJ K< YM"%S P[">TE *T"[S1 "UTOS GAR ESTIN O N"OMOS K< [ PROF">T<4 #AC .%S"EL?ETE DI"A T>S STEN">S P"YL>S1 "OTI PLAT"%A > P"YL> K< :R"YHJROS > OD"OS > AP"AGUSA %S T>N AP"JL%AN1 K< POLL"[ %SIN [ %SERH"OMEN[ DI' *T">S4 #AD T"I STEN"> > P"YL> K< TE?LIMM"EN> > OD"OS > AP"AGUSA %S T>N ZJ">N1 K< OL"IG[ %S"IN [ :R"ISKONTES *T">N6 #AE .PROS"EHETE DE AP"O TJN &:DOPROF>T"JN1 "[TINES "ERHONT< PROS YM"AS EN END"YMASI PROB"ATJN1 "ESJ?EN DE %SI L"YK[ "ARPAGES4 #AF AP"O TJN KARP"JN *T"JN EPIGN"JSES?E *T"US4 M">TI SYLL"EGUSIN AP"O AKAN?"JN STAFYL">N "> AP"O TRIB"OLJN S"YKA5 #AG "UTJ PAN D"ENDRON AGA?"ON KARP"US KAL"US P["%1 TO DE SAPR"ON D"ENDRON KARP"US PON>R"US P["%4 #AH U D"YNAT< D"ENDRON AGA?"ON KARP"US PON>R"US P["%N1 UD"E D"ENDRON SAPR"ON KARP"US KAL"US P["%N4 #AI PAN D"ENDRON M> P["UN KARP"ON KAL"ON EKK"OPTET< K< %S P"YR B"ALLET<4 #BJ "ARAGE AP"O TJN KARP"JN *T"JN EPIGN"JSES?E *T"US4

Page 11: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BA .U PAS O L"EGJN M[ .K"YRIE .K"YRIE1 %SEL":SET< %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN1 ALL' O P["JN TO ?"EL>MA TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #BB POLL"[ ER"US"I M[ EN EK"%N> T> >M"ERA1 .K"YRIE .K"YRIE1 U TJ SJ ON"OMATI PROEF>T":SAMEN1 K< TJ SJ ON"OMATI D<M"ONIA EXEB"ALOMEN1 K< TJ SJ ON"OMATI DYN"AM%S POLL"AS EP[">SAMEN5 #BC K< T"OTE OMOLOG">SJ *T"[S "OTI UD"EPOTE "EGNJN YM"AS1 APOHJR"%TE AP' EM"U [ ERGAZ"OMEN[ T>N ANOM"IAN4 #BD .PAS UN "OSTIS AK"U% MU TUS L"OGUS T"UTUS K< P["% *T"US1 OM["JSJ *T"ON ANDR"I FRON"IMJ1 "OSTIS JKOD"OM>SE T>N [K"IAN *T"U EP"I T>N P"ETRAN1 #BE K< KAT"EB> > BROH"> K< ">L?ON [ POTAM"[ K< "EPN:SAN [ "ANEM[ K< PROS"EPESON T> [K"IA EK"%N>1 K< UK "EPESE1 TE?EMEL"IJTO GAR EP"I T>N P"ETRAN4 #BF K< PAS O AK"UJN MU TUS L"OGUS T"UTUS K< M> P["JN *T"US OM[J?">SET< ANDR"I MJR"J1 "OSTIS JKOD"OM>SE T>N [K"IAN *T"U EP"I T>N "AMMON1 #BG K< KAT"EB> > BROH"> K< ">L?ON [ POTAM"[ K< "EPN:SAN [ "ANEM[ K< PROS"EKO&AN T> [K"IA EK"%N>1 K< "EPESE1 K< ">N > PT"JSIS *T">S MEG"AL>4 #BH .K< EG"ENETO "OTE SYNET"ELESEN O .I>S"US TUS L"OGUS T"UTUS1 EXEPL">SSONTO [ "OHL[ EP"I T> DIDAH"> *T"U1 #BI ">N GAR DID"ASKJN *T"US JS EXUS"IAN "EHJN1 K< UH JS [ GRAMMAT"%S4

..KEFAL<ON .>

#A ..KATABANTI DE *T"J AP"O TU "ORUS >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[4 #B .K< ID"U LEPR"OS EL?"JN PROSEK"YN% *T"J L"EGJN1 .K"YRIE1 E"AN ?"EL>S1 D"YNAS"< ME KA?AR"IS<4 #C K< EKT"%NAS T>N H"%RAN ">&ATO *T"U O .I>S"US L"EGJN1 ?"ELJ1 KA?AR"IS?>TI4 K< :?"EJS EKA?AR"IS?> *T"U > L"EPRA4 #D K< L"EG% *T"J O .I>S"US1 "ORA M>DEN"I "%P>S1 ALL"A "YPAGE SE*T"ON D"%XON TJ IER"% K< PROS"ENEGKE TO D"JRON "O PROS"ETAXE .MJS">S %S MART"YRION *T"[S4 #E .%SEL?"ONTI DE *T"J %S .KAPERNA"UM PROS">L?EN *T"J EKAT"ONTARHOS PARAKAL"JN *T"ON K< L"EGJN1 #F .K"YRIE1 O P<S MU B"EBL>T< EN T> [K"IA PARALYTIK"OS1 D%N"JS BASANIZ"OMENOS4 #G K< L"EG% *T"J O .I>S"US1 EG"J EL?"JN ?ERAP":SJ *T"ON4 #H K< APOKRI?"%S O EKAT"ONTARHOS "EF>1 .K"YRIE1 UK %M"I IKAN"OS "INA MU YP"O T>N ST"EG>N %S"EL?>S1 ALL"A M"ONON %P"E L"OGJ1 K< IA?">SET< O P<S MU4 #I K< GAR EG"J "AN?RJP"OS %MI YP"O EXUS"IAN1 "EHJN YP' EM*T"ON STRATI"JTAS1 K< L"EGJ T"UTJ1 POR":?>TI1 K< POR":ET<1 K< "ALLJ1 "ERHU1 K< "ERHET<1 K< TJ D"ULJ MU1 P"[>SON T"UTO1 K< P["%4 #AJ AK"USAS DE O .I>S"US E?"*MASE K< "%PE T[S AKOLU?"USIN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 UD"E EN TJ .ISRA">L TOS"*T>N P"ISTIN ":RON4 #AA L"EGJ DE YM"IN "OTI POLL"[ AP"O ANATOL"JN K< DYSM"JN ">XUSI K< ANAKLI?">SONT< MET"A .ABRA"AM K< .ISA"AK K< .IAK"JB EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN1 #AB [ DE ]"[ T>S BASIL"%AS EKBL>?">SONT< %S TO SK"OTOS TO EX"JTERON1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #AC K< "%PEN O .I>S"US TJ EKATONT"ARHJ1 "YPAGE1 K< JS EP"IST:SAS GEN>?">TJ S[4 K< I"A?> O P<S *T"U EN T> "JRA EK"%N>4

Page 12: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AD .K< EL?"JN O .I>S"US %S T>N [K"IAN .P"ETRU "%DE T>N PEN?ER"AN *T"U BEBL>M"EN>N K< PYR"ESSUSAN1 #AE K< ">&ATO T>S H%R"OS *T">S1 K< AF">KEN *T">N O PYRET"OS K< >G"ER?> K< DI>K"ON% *T"J4 #AF .O&"IAS DE GENOM"EN>S PROS">NEGKAN *T"J D<MONIZOM"ENUS POLL"US1 K< EX"EBALE TA PN":MATA L"OGJ K< P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS E?ER"AP:SEN1 #AG "OPJS PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 *T"OS TAS A?SEN"%AS >M"JN "ELABE K< TAS N"OSUS EB"ASTASEN4 #AH .ID"JN DE O .I>S"US POLL"US "OHLUS PER"I *T"ON EK"EL:SEN APEL?"%N %S TO P"ERAN4 #AI .K< PROSEL?"JN "%S GRAMMAT":S "%PEN *T"J1 DID"ASKALE1 AKOLU?">SJ S[ "OPU E"AN AP"ERH>4 #BJ K< L"EG% *T"J O .I>S"US1 < AL"JPEKES FJLE"US "EHUSI K< TA PET%N"A TU URAN"U KATASK>N"JS%S1 O DE ]"OS TU AN?R"JPU UK "EH% PU T>N KEFAL">N KL"IN>4 #BA ."ETEROS DE TJN MA?>T"JN *T"U "%PEN *T"J1 .K"YRIE1 EP"ITRE&"ON M[ PR"JTON APEL?"%N K< ?"A&< TON PAT"ERA MU4 #BB O DE .I>S"US "%PEN *T"J1 AKOL"U?% M[1 K< "AFES TUS NEKR"US ?"A&< TUS E*T"JN NEKR"US4 #BC .K< EMB"ANTI *T"J %S TO PL"[ON >KOL"U?>SAN *T"J [ MA?>T"< *T"U4 #BD K< ID"U S%SM"OS M"EGAS EG"ENETO EN T> ?AL"ASS>1 "JSTE TO PL"[ON KAL"YPTES?< YP"O TJN KYM"ATJN1 *T"OS DE EK"A?:DE4 #BE K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U ">G%RAN *T"ON L"EGONTES1 .K"YRIE1 S"JSON >M"AS1 APOLL"YME?A4 #BF K< L"EG% *T"[S1 T"I D%L"[ ESTE1 OLIG"OPIST[5 T"OTE EGER?"%S EPET"IM>SE T[S AN"EM[S K< T> ?AL"ASS>1 K< EG"ENETO GAL">N> MEG"AL>4 #BG [ DE "AN?RJP[ E?"*MASAN L"EGONTES1 POTAP"OS ESTIN "UTOS1 "OTI K< [ "ANEM[ K< > ?"ALASSA YPAK"UUSIN *T"J5 #BH .K< EL?"ONTI *T"J %S TO P"ERAN %S T>N H"JRAN TJN .GERGES>N"JN YP">NT>SAN *T"J D"YO D<MONIZ"OMEN[ EK TJN MN>M"%JN EXERH"OMEN[1 HALEP"[ L"IAN1 "JSTE M> ISH"Y%N TIN"A PAREL?"%N DI"A T>S OD"U EK"%N>S4 #BI K< ID"U "EKRAXAN L"EGONTES1 T"I >M"IN K< S[1 .I>S"U ]"E TU .?E"U5 ">L?ES "JDE PRO K<R"U BASAN"IS< >M"AS5 #CJ ">N DE MAKR"AN AP' *T"JN AG"EL> H"[RJN POLL"JN BOSKOM"EN>4 #CA [ DE D"<MONES PAREK"ALUN *T"ON L"EGONTES1 % EKB"ALL%S >M"AS1 EP"ITRE&ON >M"IN APEL?"%N %S T>N AG"EL>N TJN H"[RJN4 #CB K< "%PEN *T"[S1 YP"AGETE4 [ DE EXEL?"ONTES AP">L?ON %S T>N AG"EL>N TJN H"[RJN1 K< ID"U "JRM>SE P"ASA > AG"EL> TJN H"[RJN KAT"A TU KR>MN"U %S T>N ?"ALASSAN K< AP"E?ANON EN T[S "YDASIN4 #CC [ DE B"OSKONTES "EFYGON1 K< APEL?"ONTES %S T>N P"OLIN AP">GG%LAN P"ANTA K< TA TJN D<MONIZOM"ENJN4 #CD K< ID"U P"ASA > P"OLIS EX">L?EN %S SYN"ANT>SIN TJ .I>S"U1 K< ID"ONTES *T"ON PAREK"ALESAN "OPJS METAB"> AP"O TJN OR"IJN *T"JN4

..KEFAL<ON .?

#A ..K< EMB"AS %S PL"[ON DIEP"ERASE K< ">L?EN %S T>N ID"IAN P"OLIN4 #B .K< ID"U PROS"EFERON *T"J PARALYTIK"ON EP"I KL"IN>S BEBL>M"ENON1 K< ID"JN O .I>S"US T>N P"ISTIN *T"JN "%PE TJ PARALYTIK"J1 ?"ARS%1 T"EKNON1 AF"EJNT"< S[ < AMART"I< SU4 #C K< ID"U TINES TJN

Page 13: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

GRAMMAT"EJN "%PON EN E*T"[S1 "UTOS BLASF>M"%4 #D K< ID"JN O .I>S"US TAS EN?YM">S%S *T"JN "%PEN1 "INA T"I YM"%S EN?YM"%S?E PON>R"A EN T<S KARD"I<S YM"JN5 #E T"I GAR ESTIN :KOP"JTERON1 %P"%N1 AF"EJNT"< SU < AMART"I<1 "> %P"%N1 "EG%RE K< PERIP"AT%5 #F "INA DE %D">TE "OTI EXUS"IAN "EH% O ]"OS TU AN?R"JPU EP"I T>S G>S AFI"EN< AMART"IAS -- T"OTE L"EG% TJ PARALYTIK"J1 EGER?"%S "AR"ON SU T>N KL"IN>N K< "YPAGE %S TON "[K"ON SU4 #G K< EGER?"%S AP">L?EN %S TON "[KON *T"U4 #H ID"ONTES DE [ "OHL[ E?"*MASAN K< ED"OXASAN TON .?E"ON TON D"ONTA EXUS"IAN T["*T>N T[S AN?R"JP[S4 #I .K< PAR"AGJN O .I>S"US EK"%?EN "%DEN "AN?RJPON KA?">MENON EP"I TO TEL"JNION1 .MAT?"<ON LEG"OMENON1 K< L"EG% *T"J1 AKOL"U?% M[4 K< ANAST"AS >KOL"U?>SEN *T"J4 #AJ .K< EG"ENETO *T"U ANAK%M"ENU EN T> [K"IA1 K< ID"U POLL"[ TEL"JN< K< AMARTJL"[ EL?"ONTES SYNAN"EK%NTO TJ .I>S"U K< T[S MA?>T"<S *T"U4 #AA K< ID"ONTES [ .FARIS"<[ "%PON T[S MA?>T"<S *T"U1 DIAT"I MET"A TJN TELJN"JN K< AMARTJL"JN ES?"I% O DID"ASKALOS YM"JN5 #AB O DE .I>S"US AK"USAS "%PEN *T"[S1 U HR"%AN "EHUSIN [ ISH"YONTES IATR"U1 ALL' [ KAK"JS "EHONTES4 #AC POR:?"ENTES DE M"A?ETE T"I ESTIN "ELEON ?"ELJ K< U ?YS"IAN4 U GAR ">L?ON KAL"ES< DIK"<US1 ALL"A AMARTJL"US %S MET"AN[AN4 #AD .T"OTE PROS"ERHONT< *T"J [ MA?>T"< .IJ"ANNU L"EGONTES1 DIAT"I >M"%S K< [ .FARIS"<[ N>ST":OMEN POLL"A1 [ DE MA?>T"< SU U N>ST":USI5 #AE K< "%PEN *T"[S O .I>S"US1 M> D"YNANT< [ ]"[ TU NYMF"JNOS PEN?"%N EF' "OSON HR"ONON MET' *T"JN ESTIN O NYMF"IOS5 EL":SONT< DE >M"ER< "OTAN APAR?"> AP' *T"JN O NYMF"IOS1 K< T"OTE N>ST":SUSIN4 #AF UD"%S DE EPIB"ALL% EP"IBL>MA R"AKUS AGN"AFU EP"I IMAT"IJ PAL<"J1 "<R% GAR TO PL">RJMA *T"U AP"O TU IMAT"IU1 K< H"%RON SH"ISMA G"INET<4 #AG UD"E B"ALLUSIN "[NON N"EON %S ASK"US PAL<"US1 % DE M">GE1 R">GNYNT< [ ASK"[1 K< O "[NOS EKH"%T< K< [ ASK"[ APOL"UNT<1 ALL"A "[NON N"EON %S ASK"US B"ALLUSI K<N"US1 K< AMF"OTER[ SYNT>R"UNT<4 #AH .T"*TA *T"U LAL"UNTOS *T"[S ID"U "ARHJN "%S PROSEL?"JN PROSEK"YN% *T"J L"EGJN "OTI > ?YG"AT>R MU "ARTI ETEL":T>SEN1 ALL"A EL?"JN EP"I?ES T>N H"%RA SU EP' *T">N K< Z">SET<4 #AI K< EGER?"%S O .I>S"US >KOL"U?>SEN *T"J K< [ MA?>T"< *T"U4 #BJ .K< ID"U GYN">1 <MORRO"USA D"JDEKA "ET>1 PROSEL?"USA "OPIS?EN ">&ATO TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U4 #BA "ELEGE GAR E*T">1 E"AN M"ONON "A&JM< TU IMAT"IU *T"U1 SJ?">SOM<4 #BB O DE .I>S"US EPISTRAF"%S K< ID"JN *T">N "%PE1 ?"ARS%1 ?"YGATER1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE4 K< ES"J?> > GYN"> AP"O T>S "JRAS EK"%N>S4 #BC .K< EL?"JN O .I>S"US %S T>N [K"IAN TU "ARHONTOS K< ID"JN TUS *L>T"AS K< TON "OHLON ?ORYB"UMENON1 L"EG% *T"[S1 #BD ANAHJR"%TE1 U GAR AP"E?ANE TO KOR"ASION1 ALL"A KA?":D%1 K< KATEG"ELJN *T"U1 #BE "OTE DE EXEBL">?> O "OHLOS1 %SEL?"JN EKR"AT>SE T>S H%R"OS *T">S1 K< >G"ER?> TO KOR"ASION4 #BF K< EX">L?EN > F">M> "*T> %S "OL>N T>N G>N EK"%N>N4 #BG .K< PAR"AGONTI EK"%?EN TJ .I>S"U >KOL"U?>SAN *T"J D"YO TYFL"[ KR"AZONTES K< L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 ]"E .D*"ID4 #BH EL?"ONTI DE %S T>N [K"IAN PROS">L?ON *T"J [ TYFL"[1 K< L"EG% *T"[S O .I>S"US1 PIST":ETE "OTI D"YNAM< T"UTO P[">S<5 L"EGUSIN *T"J1 N"<1 .K"YRIE4 #BI T"OTE ">&ATO TJN OF?ALM"JN *T"JN L"EGJN1 KAT"A T>N P"ISTIN YM"JN GEN>?">TJ YM"IN4 #CJ K< ANE"JH?>SAN *T"JN [ OF?ALM"[4 K<

Page 14: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ENEBRIM">SATO *T"[S O .I>S"US L"EGJN1 OR"ATE M>D"%S GINJSK"ETJ4 #CA [ DE EXEL?"ONTES DIEF">MISAN *T"ON EN "OL> T> G> EK"%N>4 #CB .*T"JN DE EXERHOM"ENJN ID"U PROS">NEGKAN *T"J "AN?RJPON KJF"ON D<MONIZ"OMENON1 #CC K< EKBL>?"ENTOS TU D<MON"IU EL"AL>SEN O KJF"OS1 K< E?"*MASAN [ "OHL[ L"EGONTES "OTI UD"EPOTE EF"AN> "UTJS EN TJ .ISRA">L4 #CD [ DE .FARIS"<[ "ELEGON1 EN TJ "ARHONTI TJN D<MON"IJN EKB"ALL% TA D<M"ONIA4 #CE .K< PERI">GEN O .I>S"US TAS P"OL%S P"ASAS K< TAS K"JMAS DID"ASKJN EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN K< K>R"YSSJN TO :AGG"ELION T>S BASIL"%AS K< ?ERAP":JN P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN EN TJ LA"J4 #CF .ID"JN DE TUS "OHLUS ESPLAGHN"IS?> PER"I *T"JN1 "OTI ">SAN EKLELYM"EN[ K< ERRIMM"EN[ JS PR"OBATA M> "EHONTA P[M"ENA4 #CG T"OTE L"EG% T[S MA?>T"<S *T"U1 O MEN ?ERISM"OS POL"YS1 [ DE ERG"AT< OL"IG[4 #CH DE">?>TE UN TU KYR"IU TU ?ERISM"U "OPJS EKB"AL> ERG"ATAS %S TON ?ERISM"ON *T"U4

..KEFAL<ON .I

#A ..K< PROSKALES"AMENOS TUS D"JDEKA MA?>T"AS *T"U "EDJKEN *T"[S EXUS"IAN PN:M"ATJN AKA?"ARTJN "JSTE EKB"ALL%N *T"A K< ?ERAP":%N P"ASAN N"OSON K< P"ASAN MALAK"IAN4 #B .TJN DE D"JDEKA APOST"OLJN TA ON"OMAT"A %SI T"*TA1 PR"JTOS .S"IMJN O LEG"OMENOS .P"ETROS K< .ANDR"EAS O ADELF"OS *T"U1 .I"AKJBOS O TU .ZEBED"<U K< .IJ"ANN>S O ADELF"OS *T"U1 #C .F"ILIPPOS K< .BAR?OLOM"<OS1 .?JM"AS K< .MAT?"<OS O TEL"JN>S1 .I"AKJBOS O TU .ALF"<U K< .LEBB"<OS O EPIKL>?"%S .?ADD"<OS1 #D .S"IMJN O .KANAN"IT>S K< .I"UDAS O .ISKARI"JT>S O K< PARAD"US *T"ON4 #E .T"UTUS TUS D"JDEKA AP"EST%LEN O .I>S"US PARAGG"%LAS *T"[S L"EGJN1 %S OD"ON E?N"JN M> AP"EL?>TE K< %S P"OLIN .SAMAR%T"JN M> %S"EL?>TE1 #F POR":ES?E DE M"ALLON PROS TA PR"OBATA TA APOLJL"OTA "[KU .ISRA">L4 #G POR:"OMEN[ DE K>R"YSSETE L"EGONTES "OTI ">GGIKEN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #H AS?EN"UNTAS ?ERAP":ETE1 LEPR"US KA?AR"IZETE1 NEKR"US EG"%RETE1 D<M"ONIA EKB"ALLETE1 DJRE"AN EL"ABETE1 DJRE"AN D"OTE4 #I M> KT">S>S?E HRYS"ON M>D"E "ARGYRON M>D"E HALK"ON %S TAS Z"JNAS YM"JN1 #AJ M> P">RAN %S OD"ON M>D"E D"YO HIT"JNAS M>D"E YPOD">MATA M>D"E R"ABDON1 "AXIOS GAR ESTIN O ERG"AT>S T>S TROF">S *T"U4 #AA %S ">N D' AN P"OLIN "> K"JM>N %S"EL?>TE1 EXET"ASATE TIS EN *T"> "AXI"OS ESTI1 KAK"% M"%NATE "EJS AN EX"EL?>TE4 #AB %SERH"OMEN[ DE %S T>N [K"IAN ASP"ASAS?E *T">N L"EGONTES1 %R">N> TJ "[KJ T"UTJ4 #AC E"AN MEN "> > [K"IA AX"IA1 EL?"ETJ > %R">N> YM"JN EP' *T">N1 E"AN DE M> "> AX"IA1 > %R">N> YM"JN PROS YM"AS EPISTRAF">TJ4 #AD K< "OS E"AN M> D"EX>T< YM"AS M>D"E AK"US> TUS L"OGUS YM"JN1 EXERH"OMEN[ "EXJ T>S [K"IAS "> T>S P"OLEJS EK"%N>S EKTIN"AXATE TON KONIORT"ON TJN POD"JN YM"JN4 #AE AM">N L"EGJ YM"IN1 ANEKT"OTERON "EST< G> .SOD"OMJN K< .GOM"ORRAS EN >M"ERA KR"ISEJS "> T> P"OL% EK"%N>4 #AF ID"U EG"J APOST"ELLJ YM"AS JS PR"OBATA EN M"ESJ L"YKJN1 G"INES?E UN FR"ONIM[ JS [ "OF%S K< AK"ER<[ JS < PERISTER"<4 #AG .PROS"EHETE DE AP"O TJN AN?R"JPJN1 PARAD"JSUSI

Page 15: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

GAR YM"AS %S SYN"EDRIA K< EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN MASTIG"JSUSIN YM"AS1 #AH K< EP"I >GEM"ONAS DE K< BASIL"%S AH?">SES?E "ENEKEN EM"U %S MART"YRION *T"[S K< T[S "E?NESIN4 #AI "OTAN DE PARAD"JSJSIN YM"AS1 M> MERIMN">S>TE P"JS "> T"I LAL">SETE1 DO?">SET< GAR YM"IN EN EK"%N> T> "JRA T"I LAL">SETE4 #BJ U GAR YM"%S ESTE [ LAL"UNTES1 ALL"A TO .PN":MA TU PATR"OS YM"JN TO LAL"UN EN YM"IN4 #BA .PARAD"JS% DE ADELF"OS ADELF"ON %S ?"ANATON K< PAT">R T"EKNON1 K< EPANAST">SONT< T"EKNA EP"I GON"%S K< ?ANAT"JSUSIN *T"US1 #BB K< "ESES?E MIS"UMEN[ YP"O P"ANTJN DI"A TO "ONOM"A MU1 O DE YPOM"%NAS %S T"ELOS1 "UTOS SJ?">SET<4 #BC "OTAN DE DI"JKJSIN YM"AS EN T> P"OL% T"*T>1 F":GETE %S T>N "ALL>N1 AM">N GAR L"EGJ YM"IN1 U M> TEL"ES>TE TAS P"OL%S TU .ISRA">L "EJS AN "EL?> O ]"OS TU AN?R"JPU4 #BD .UK "ESTI MA?>T">S YP"ER TON DID"ASKALON UD"E D"ULOS YP"ER TON K"YRION *T"U4 #BE ARKET"ON TJ MA?>T"> "INA G"EN>T< JS O DID"ASKALOS *T"U1 K< TJ D"ULJ JS O K"YRIOS *T"U4 % TON [KODESP"OT>N .BEELZEB"UL EK"ALESAN1 P"OSJ M"ALLON TUS [KIAK"US *T"U5 #BF M> UN FOB>?">TE *T"US1 UD"EN GAR ESTI KEKALYMM"ENON "O UK APOKALYF?">SET<1 K< KRYPT"ON "O U GNJS?">SET<4 #BG "O L"EGJ YM"IN EN T> SKOT"IA1 "%PATE EN TJ FJT"I1 K< "O %S TO "US AK"UETE1 K>R"YXATE EP"I TJN DJM"ATJN4 #BH K< M> FOB>?">TE AP"O TJN APOKTENN"ONTJN TO S"JMA1 T>N DE &YH">N M> DYNAM"ENJN APOKT"%N<1 FOB">?>TE DE M"ALLON TON DYN"AMENON K< &YH">N K< S"JMA APOL"ES< EN GE"ENN>4 #BI UH"I D"YO STRU?"IA ASSAR"IU PJL"%T<5 K< "EN EX *T"JN U PES"%T< EP"I T>N G>N "AN: TU PATR"OS YM"JN4 #CJ YM"JN DE K< < TR"IHES T>S KEFAL">S P"AS< >RI?M>M"EN< %S"I4 #CA M> UN FOB>?">TE1 POLL"JN STRU?"IJN DIAF"ERETE YM"%S4 #CB .PAS UN "OSTIS OMOLOG">S% EN EM"[ "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 OMOLOG">SJ KAG"J EN *T"J "EMPROS?EN TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #CC "OSTIS D' AN ARN">S>T"< ME "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 ARN">SOM< *T"ON KAG"J "EMPROS?EN TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #CD .M> NOM"IS>TE "OTI ">L?ON BAL"%N %R">N>N EP"I T>N G>N1 UK ">L?ON BAL"%N %R">N>N1 ALL"A M"AH<RAN4 #CE ">L?ON GAR DIH"AS< "AN?RJPON KAT"A TU PATR"OS *T"U K< ?YGAT"ERA KAT"A T>S M>TR"OS *T">S K< N"YMF>N KAT"A T>S PEN?ER"AS *T">S1 #CF K< EH?R"[ TU AN?R"JPU [ [KIAK"[ *T"U4 #CG .O FIL"JN PAT"ERA "> M>T"ERA YP"ER EM"E UK "ESTI MU "AXIOS1 K< O FIL"JN ]"ON "> ?YGAT"ERA YP"ER EM"E UK "ESTI MU "AXIOS1 #CH K< "OS U LAMB"AN% TON ST*R"ON *T"U K< AKOLU?"% OP"ISJ MU1 UK "ESTI MU "AXIOS4 #CI O :R"JN T>N &YH">N *T"U APOL"ES% *T">N1 K< O APOL"ESAS T>N &YH">N *T"U "ENEKEN EM"U :R">S% *T">N4 #DJ .O DEH"OMENOS YM"AS EM"E D"EHET<1 K< O EM"E DEH"OMENOS D"EHET< TON APOST"%LANT"A ME4 #DA O DEH"OMENOS PROF">T>N %S "ONOMA PROF">TU MIS?"ON PROF">TU L">&ET<1 K< O DEH"OMENOS D"IK<ON %S "ONOMA DIK"<U MIS?"ON DIK"<U L">&ET<4 #DB K< "OS E"AN POT"IS> "ENA TJN MIKR"JN T"UTJN POT">RION &YHR"U M"ONON %S "ONOMA MA?>T"U1 AM">N L"EGJ YM"IN1 U M> APOL"ES> TON MIS?"ON *T"U4

..KEFAL<ON ..IA

Page 16: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..K< EG"ENETO "OTE ET"ELESEN O .I>S"US DIAT"ASSJN T[S D"JDEKA MA?>T"<S *T"U MET"EB> EK"%?EN TU DID"ASK%N K< K>R"YSS%N EN T<S P"OLESIN *T"JN4 #B .O DE .IJ"ANN>S AK"USAS EN TJ DESMJT>R"IJ TA "ERGA TU .HRIST"U1 P"EM&AS D"YO TJN MA?>T"JN *T"U #C "%PEN *T"J1 SY "% O ERH"OMENOS "> "ETERON PROSDOK"JMEN5 #D K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 POR:?"ENTES APAGG"%LATE .IJ"ANN> "A AK"UETE K< BL"EPETE1 #E TYFL"[ ANABL"EPUSI K< HJL"[ PERIPAT"USI1 LEPR"[ KA?AR"IZONT< K< KJF"[ AK"UUSI1 NEKR"[ EG"%RONT< K< PTJH"[ :AGGEL"IZONT<1 #F K< MAK"ARI"OS ESTIN "OS E"AN M> SKANDALIS?"> EN EM"[4 #G .T"UTJN DE POR:OM"ENJN ">RXATO O .I>S"US L"EG%N T[S "OHL[S PER"I .IJ"ANNU1 T"I EX">L?ETE %S T>N "ER>MON ?E"ASAS?<5 K"ALAMON YP"O AN"EMU SAL:"OMENON5 #H ALL"A T"I EX">L?ETE ID"%N5 "AN?RJPON EN MALAK"[S IMAT"I[S >MFIESM"ENON5 ID"U [ TA MALAK"A FOR"UNTES EN T[S "[K[S TJN BASIL"EJN %S"IN4 #I ALL"A T"I EX">L?ETE ID"%N5 PROF">T>N5 N"< L"EGJ YM"IN1 K< PERISS"OTERON PROF">TU4 #AJ "UTOS GAR ESTI PER"I "U G"EGRAPT<1 ID"U EG"J APOST"ELLJ TON "AGGEL"ON MU PRO PROS"JPU SU1 "OS KATASK:"AS% T>N OD"ON SU "EMPROS?"EN SU4 #AA AM">N L"EGJ YM"IN1 UK EG">GERT< EN GENN>T"[S GYN<K"JN M"%ZJN .IJ"ANNU TU BAPTIST"U1 O DE MIKR"OTEROS EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN M"%ZJN *T"U ESTIN4 #AB AP"O DE TJN >MER"JN .IJ"ANNU TU BAPTIST"U "EJS "ARTI > BASIL"%A TJN URAN"JN BI"AZET<1 K< BIAST"< ARP"AZUSIN *T">N4 #AC P"ANTES GAR [ PROF">T< K< O N"OMOS "EJS .IJ"ANNU PROEF">T:SAN4 #AD K< % ?"ELETE D"EXAS?<1 *T"OS ESTIN .>L"IAS O M"ELLJN "ERHES?<4 #AE O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #AF .T"INI DE OM["JSJ T>N GENE"AN T"*T>N5 OM"[A EST"I P<D"I[S KA?>M"EN[S EN AGOR"<S1 "A PROSFJN"UNTA T[S ET"<R[S *T"JN L"EGUSIN1 #AG \L">SAMEN YM"IN1 K< UK JRH">SAS?E1 E?R>N">SAMEN YM"IN1 K< UK EK"O&AS?E4 #AH ">L?E GAR .IJ"ANN>S M">TE ES?"IJN M">TE P"INJN1 K< L"EGUSI1 D<M"ONION "EH%4 #AI ">L?EN O ]"OS TU AN?R"JPU ES?"IJN K< P"INJN1 K< L"EGUSIN1 ID"U "AN?RJPOS F"AGOS K< [NOP"OT>S1 TELJN"JN F"ILOS K< AMARTJL"JN4 K< EDIK<"J?> > SOF"IA AP"O TJN T"EKNJN *T">S6 #BJ .T"OTE ">RXATO ON%D"IZ%N TAS P"OL%S EN "<S EG"ENONTO < PL"%ST< DYN"AM%S *T"U1 "OTI U METEN"O>SAN1 #BA U"< S[1 .HORAZ"IN1 U"< S[1 .B>?SAID"A1 "OTI % EN .T"YRJ K< .SID"JNI EGEN">?>SAN < DYN"AM%S < GEN"OMEN< EN YM"IN1 P"AL< AN EN S"AKKJ K< SPOD"J KA?">MEN< METEN"O>SAN4 #BB PL>N L"EGJ YM"IN1 .T"YRJ K< .SID"JNI ANEKT"OTERON "EST< EN >M"ERA KR"ISEJS "> YM"IN4 #BC K< SY .KAPERNA"UM1 > "EJS TU URAN"U Y&J?"%SA1 "EJS "ADU KATABIBAS?">S>1 "OTI % EN .SOD"OM[S EGEN">?>SAN < DYN"AM%S < GEN"OMEN< EN S[1 "EM%NAN AN M"EHRI T>S S">MERON4 #BD PL>N L"EGJ YM"IN "OTI G> .SOD"OMJN ANEKT"OTERON "EST< EN >M"ERA KR"ISEJS "> S[4 #BE .EN EK"%NJ TJ K<R"J APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN1 EXOMOLOG"UM"< S[1 P"ATER1 K"YRIE TU URAN"U K< T>S G>S1 "OTI AP"EKRY&AS T"*TA AP"O SOF"JN K< SYNET"JN1 K< APEK"ALY&AS *T"A N>P"I[S1 #BF N"<1 O PAT">R1 "OTI "UTJS EG"ENETO :DOK"IA "EMPROS?"EN SU4 #BG .P"ANTA M[ PARED"O?> YP"O TU PATR"OS MU1 K< UD"%S EPIGIN"JSK% TON ]"ON % M> O PAT">R1 UD"E TON PAT"ERA TIS EPIGIN"JSK% % M> O ]"OS K< J E"AN B"UL>T< O ]"OS APOKAL"Y&<4 #BH .D":TE PROS ME P"ANTES [ KOPI"JNTES K< PEFORTISM"EN[1 KAG"J ANAP"*SJ YM"AS4 #BI "ARATE TON ZYG"ON MU EF'

Page 17: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

YM"AS K< M"A?ETE AP' EM"U1 "OTI PR"A"OS %MI K< TAP%N"OS T> KARD"IA1 K< :R">SETE AN"AP*SIN T<S &YH"<S YM"JN1 #CJ O GAR ZYG"OS MU HR>ST"OS K< TO FORT"ION MU ELAFR"ON ESTIN4

..KEFAL<ON ..IB

#A ..EN EK"%NJ TJ K<R"J EPOR":?> O .I>S"US T[S S"ABBASI DI"A TJN SPOR"IMJN1 [ DE MA?>T"< *T"U EP"%NASAN1 K< ">RXANTO T"ILL%N ST"AHYAS K< ES?"I%N4 #B [ DE .FARIS"<[ ID"ONTES "%PON *T"J1 ID"U [ MA?>T"< SU P["USIN "O UK "EXESTI P["%N EN SABB"ATJ4 #C O DE "%PEN *T"[S1 UK AN"EGNJTE T"I EP"[>SE .D*"ID "OTE EP"%NASEN *T"OS K< [ MET' *T"U5 #D P"JS %S">L?EN %S TON "[KON TU .?E"U K< TUS "ARTUS T>S PRO?"ESEJS "EFAGEN1 "US UK EX"ON ">N *T"J FAG"%N UD"E T[S MET' *T"U1 % M> M"ON[S T[S IER":SI5 #E "> UK AN"EGNJTE EN TJ N"OMJ "OTI T[S S"ABBASIN [ IER"%S EN TJ IER"J TO S"ABBATON BEB>L"USI1 K< AN"<TI"[ %SI5 #F L"EGJ DE YM"IN "OTI TU IER"U M"%Z"ON ESTIN "JDE4 #G % DE EGN"JK%TE T"I ESTIN "ELEON ?"ELJ K< U ?YS"IAN1 UK AN KATEDIK"ASATE TUS AN<T"IUS4 #H K"YRIOS GAR ESTIN O ]"OS TU AN?R"JPU K< TU SABB"ATU4 #I .K< METAB"AS EK"%?EN ">L?EN %S T>N SYNAGJG">N *T"JN4 #AJ K< ID"U "AN?RJPOS ">N EK"% T>N H"%RA "EHJN X>R"AN1 K< EP>R"JT>SAN *T"ON L"EGONTES1 % "EXESTI T[S S"ABBASI ?ERAP":%N5 "INA KAT>GOR">SJSIN *T"U4 #AA O DE "%PEN *T"[S1 TIS "EST< EX YM"JN "AN?RJPOS "OS "EX% PR"OBATON "EN1 K< E"AN EMP"ES> T"UTO T[S S"ABBASIN %S B"O?YNON1 UH"I KRAT">S% *T"O K< EGER"%5 #AB P"OSJ UN DIAF"ER% "AN?RJPOS PROB"ATU5 "JSTE "EXESTI T[S S"ABBASI KAL"JS P["%N4 #AC T"OTE L"EG% TJ AN?R"JPJ1 "EKT%N"ON SU T>N H"%RA1 K< EX"ET%NE1 K< APOKATEST"A?> YGI">S JS > "ALL>4 #AD EXEL?"ONTES DE [ .FARIS"<[ SYMB"ULION "ELABON KAT' *T"U1 "OPJS *T"ON APOL"ESJSIN4 #AE .O DE .I>S"US GN"US ANEH"JR>SEN EK"%?EN1 K< >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[1 K< E?ER"AP:SEN *T"US P"ANTAS1 #AF K< EPET"IM>SEN *T"[S "INA M> FANER"ON P[">SJSIN *T"ON1 #AG "OPJS PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 #AH ID"U O P<S MU1 "ON >R"ETISA1 O AGAP>T"OS MU1 %S "ON :D"OK>SEN > &YH"> MU1 ?">SJ TO PN":MA MU EP' *T"ON1 K< KR"ISIN T[S "E?NESIN APAGGEL"%1 #AI UK ER"IS% UD"E KR*G"AS%1 UD"E AK"US% TIS EN T<S PLAT"%<S T>N FJN">N *T"U4 #BJ K"ALAMON SYNTETRIMM"ENON U KATE"AX% K< L"INON TYF"OMENON U SB"ES%1 "EJS AN EKB"AL> %S N"IKOS T>N KR"ISIN1 #BA K< TJ ON"OMATI *T"U "E?N> ELPI"USI4 #BB .T"OTE PROS>N"EH?> *T"J D<MONIZ"OMENOS TYFL"OS K< KJF"OS1 K< E?ER"AP:SEN *T"ON1 "JSTE TON TYFL"ON K< KJF"ON K< LAL"%N K< BL"EP%N1 #BC K< EX"ISTANTO P"ANTES [ "OHL[ K< "ELEGON1 M">TI "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS O ]"OS .D*"ID5 #BD [ DE .FARIS"<[ AK"USANTES "%PON1 "UTOS UK EKB"ALL% TA D<M"ONIA %M"> EN TJ .BEELZEB"UL1 "ARHONTI TJN D<MON"IJN4 #BE %D"JS DE O .I>S"US TAS EN?YM">S%S *T"JN "%PEN *T"[S1 P"ASA BASIL"%A MERIS?"%SA KA?' E*T">N ER>M"UT<1 K< P"ASA P"OLIS "> [K"IA MERIS?"%SA KA?' E*T">N U STA?">SET<4 #BF K< % O SATAN"AS TON SATAN"AN EKB"ALL%1 EF' E*T"ON EMER"IS?>1 P"JS UN STA?">SET< > BASIL"%A *T"U5 #BG K< % EG"J EN .BEELZEB"UL EKB"ALLJ TA D<M"ONIA1

Page 18: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

[ ]"[ YM"JN EN T"INI EKBAL"USI5 DI"A T"UTO *T"[ KRIT"< "ESONT< YM"JN4 #BH % DE EG"J EN .PN":MATI .?E"U EKB"ALLJ TA D<M"ONIA1 "ARA "EF?ASEN EF' YM"AS > BASIL"%A TU .?E"U4 #BI "> P"JS D"YNAT"< TIS %SEL?"%N %S T>N [K"IAN TU ISHYR"U K< TA SK":> *T"U ARP"AS<1 E"AN M> PR"JTON D">S> TON ISHYR"ON5 K< T"OTE T>N [K"IAN *T"U DIARP"AS%4 #CJ O M> "JN MET' EM"U KAT' EM"U ESTI1 K< O M> SYN"AGJN MET' EM"U SKORP"IZ%4 #CA .DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN1 P"ASA AMART"IA K< BLASF>M"IA AFE?">SET< T[S AN?R"JP[S1 > DE TU .PN":MATOS BLASF>M"IA UK AFE?">SET< T[S AN?R"JP[S1 #CB K< "OS E"AN "%P> L"OGON KAT"A TU ]"U TU AN?R"JPU1 AFE?">SET< *T"J1 "OS D' AN "%P> KAT"A TU .PN":MATOS TU .AG"IU1 UK AFE?">SET< *T"J "UTE EN TJ NYN <"JNI "UTE EN TJ M"ELLONTI4 #CC ."> P[">SATE TO D"ENDRON KAL"ON1 K< TON KARP"ON *T"U KAL"ON "> P[">SATE TO D"ENDRON SAPR"ON1 K< TON KARP"ON *T"U SAPR"ON1 EK GAR TU KARP"U TO D"ENDRON GIN"JSKET<4 #CD GENN">MATA EHIDN"JN1 P"JS D"YNAS?E AGA?"A LAL"%N PON>R"[ "ONTES5 EK GAR TU PERISS":MATOS T>S KARD"IAS TO ST"OMA LAL"%4 #CE O AGA?"OS "AN?RJPOS EK TU AGA?"U ?>S*R"U EKB"ALL% AGA?"A1 K< O PON>R"OS "AN?RJPOS EK TU PON>R"U ?>S*R"U EKB"ALL% PON>R"A4 #CF L"EGJ DE YM"IN "OTI PAN R">MA ARG"ON "O E"AN LAL">SJSIN [ "AN?RJP[1 APOD"JSUSI PER"I *T"U L"OGON EN >M"ERA KR"ISEJS1 #CG EK GAR TJN L"OGJN SU DIK<J?">S> K< EK TJN L"OGJN SU KATADIKAS?">S>4 #CH .T"OTE APEKR"I?>S"AN TINES TJN GRAMMAT"EJN K< .FARIS"<JN L"EGONTES1 DID"ASKALE1 ?"ELOMEN AP"O S"U S>M"%ON ID"%N4 #CI O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 GENE"A PON>R"A K< M[HAL"IS S>M"%ON EPIZ>T"%1 K< S>M"%ON U DO?">SET< *T"> %M"> TO S>M"%ON .IJN"A TU PROF">TU4 #DJ "JSPER GAR EG"ENETO .IJN"AS O PROF">T>S EN T> K[L"IA TU K">TUS TR"%S >M"ERAS K< TR"%S N"YKTAS1 "UTJS "EST< K< O ]"OS TU AN?R"JPU EN T> KARD"IA T>S G>S TR"%S >M"ERAS K< TR"%S N"YKTAS4 #DA "ANDRES .NINE"]T< ANAST">SONT< EN T> KR"IS% MET"A T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"USIN *T">N1 "OTI METEN"O>SAN %S TO K">RYGMA .IJN"A1 K< ID"U PL"%ON .IJN"A "JDE4 #DB BAS"ILISSA N"OTU EGER?">SET< EN T> KR"IS% MET"A T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"% *T">N1 "OTI ">L?EN EK TJN PER"ATJN T>S G>S AK"US< T>N SOF"IAN .SOLOM"JNTOS1 K< ID"U PL"%ON .SOLOM"JNTOS "JDE4 #DC ."OTAN DE TO AK"A?ARTON PN":MA EX"EL?> AP"O TU AN?R"JPU1 DI"ERHET< DI' AN"YDRJN T"OPJN Z>T"UN AN"AP*SIN1 K< UH :R"ISK%4 #DD T"OTE L"EG%1 %S TON "[K"ON MU EPISTR"E&J "O?EN EX">L?ON1 K< EL?"ON :R"ISK% SHOL"AZONTA K< SESARJM"ENJN K< KEKOSM>M"ENON4 #DE T"OTE POR":ET< K< PARALAMB"AN% ME?' E*T"U EPT"A "ETERA PN":MATA PON>R"OTERA E*T"U1 K< %SEL?"ONTA KAT[K"% EK"%1 K< G"INET< TA "ESHATA TU AN?R"JPU EK"%NU H"%RONA TJN PR"JTJN4 "UTJS "EST< K< T> GENE"A T> PON>R"A T"*T>4 #DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R K< [ ADELF"[ *T"U %ST">K%SAN "EXJ1 Z>T"UNTES LAL">S< *T"J4 #DG "%PE DE TIS *T"J1 ID"U > M">T>R SU K< [ ADELF"[ SU EST">KASIN "EXJ Z>T"UNT"ES SE ID"%N4 #DH O DE APOKRI?"%S "%PE TJ L"EGONTI *T"J1 TIS ESTIN > M">T>R MU K< T"INES %S"IN [ ADELF"[ MU5 #DI K< EKT"%NAS T>N H"%RA *T"U EP"I TUS MA?>T"AS *T"U "EF>1 ID"U > M">T>R MU K< [ ADELF"[ MU1 #EJ "OSTIS GAR AN P[">S> TO ?"EL>MA TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S1 *T"OS MU ADELF"OS K< ADELF"> K< M">T>R EST"IN4

Page 19: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..IG

#A ..EN DE T> >M"ERA EK"%N> EXEL?"JN O .I>S"US T>S [K"IAS EK"A?>TO PAR"A T>N ?"ALASSAN1 #B K< SYN">H?>SAN PROS *T"ON "OHL[ POLL"[1 "JSTE *T"ON %S PL"[ON EMB"ANTA KA?">S?<1 K< PAS O "OHLOS EP"I TON <GIAL"ON %ST">K%4 #C K< EL"AL>SEN *T"[S POLL"A EN PARABOL"<S L"EGJN1 #D ID"U EX">L?EN O SP"%RJN TU SP"%R<4 K< EN TJ SP"%R%N *T"ON "A MEN "EPESE PAR"A T>N OD"ON1 K< EL?"ONTA TA PET%N"A KAT"EFAGEN *T"A1 #E "ALLA DE "EPESEN EP"I TA PETR"JD>1 "OPU UK "%HE G>N POLL">N1 K< :?"EJS EXAN"ET%LE DI"A TO M> "EH%N B"A?OS G>S1 #F >L"IU DE ANAT"%LANTOS EK*MAT"IS?>1 K< DI"A TO M> "EH%N R"IZAN EX>R"AN?>1 #G "ALLA DE "EPESEN EP"I TAS AK"AN?AS1 K< AN"EB>SAN < "AKAN?< K< AP"EPNIXAN *T"A1 #H "ALLA DE "EPESEN EP"I T>N G>N T>N KAL">N K< ED"IDU KARP"ON "O MEN EKAT"ON1 "O DE EX">KONTA1 "O DE TRI"AKONTA4 #I O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #AJ .K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< "%PON *T"J1 DIAT"I EN PARABOL"<S LAL"%S *T"[S5 #AA O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 "OTI YM"IN D"EDOT< GN"JN< TA MYST">RIA T>S BASIL"%AS TJN URAN"JN1 EK"%N[S DE U D"EDOT<4 #AB "OSTIS GAR "EH%1 DO?">SET< *T"J K< PERISS:?">SET<1 "OSTIS DE UK "EH%1 K< "O "EH% AR?">SET< AP' *T"U4 #AC DI"A T"UTO EN PARABOL"<S *T"[S LAL"J1 "INA BL"EPONTES M> BL"EPJSI K< AK"UONTES M> AK"UJSI M>D"E SYN"JSI1 #AD M">POTE EPISTR"E&JSI1 K< T"OTE PL>RJ?">SET< *T"[S > PROF>T"%A .>SAIU > L"EGUSA1 AKO"> AK"USETE K< U M> SYN">TE1 K< BL"EPONTES BL"E&ETE K< U M> "ID>TE1 #AE EPAH"YN?> GAR > KARD"IA TU LA"U T"UTU1 K< T[S JS"I BAR"EJS ">KUSAN1 K< TUS OF?ALM"US *T"JN EK"AMMYSAN1 M">POTE "IDJSI T[S OF?ALM"[S K< T[S JS"IN AK"USJSI K< T> KARD"IA SYN"JSI K< EPISTR"E&JSI1 K< I"ASOM< *T"US4 #AF .YM"JN DE MAK"ARI[ [ OF?ALM"[1 "OTI BL"EPUSI1 K< TA "JTA YM"JN1 "OTI AK"UUSIN4 #AG AM">N GAR L"EGJ YM"IN "OTI POLL"[ PROF">T< K< D"IK<[ EPE?"YM>SAN ID"%N "A BL"EPETE1 K< UK "%DON1 K< AK"US< "A AK"UETE1 K< UK ">KUSAN4 #AH YM"%S UN AK"USATE T>N PARABOL">N TU SP"%RANTOS4 #AI PANT"OS AK"UONTOS TON L"OGON T>S BASIL"%AS K< M> SYNI"ENTOS1 "ERHET< O PON>R"OS K< "<R% TO ESPARM"ENON EN T> KARD"IA *T"U1 "UT"OS ESTIN O PAR"A T>N OD"ON SPAR"%S4 #BJ O DE EP"I TA PETR"JD> SPAR"%S1 "UT"OS ESTIN O TON L"OGON AK"UJN K< :?"EJS MET"A HAR"AS DEH"OMENOS K< LAMB"ANJN *T"ON1 #BA UK "EH% DE R"IZAN EN E*T"J1 ALL"A PR"OSK<R"OS ESTI1 GENOM"EN>S DE ?L"I&EJS "> DIJGM"U DI"A TON L"OGON :?"YS SKANDAL"IZET<4 #BB O DE %S TAS AK"AN?AS SPAR"%S1 "UT"OS ESTIN O TON L"OGON AK"UJN K< > M"ERIMNA TU <"JNOS T"UTU K< > AP"AT> TU PL"UTU SYMPN"IG% TON L"OGON1 K< "AKARPOS G"INET<4 #BC O DE EP"I T>N G>N T>N KAL">N SPAR"%S1 "UT"OS ESTIN O TON L"OGON AK"UJN K< SYNI"JN1 "OS D> KARPOFOR"% K< P["% "O MEN EKAT"ON1 "O DE EX">KONTA1 "O DE TRI"AKONTA4 #BD ."ALL>N PARABOL">N PAR"E?>KEN *T"[S L"EGJN1 JM["J?> > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ SP"%RANTI KAL"ON SP"ERMA EN TJ AGR"J *T"U1 #BE EN DE TJ KA?":D%N TUS AN?R"JPUS ">L?EN *T"U O EH?R"OS K< "ESP%RE

Page 20: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ZIZ"ANIA AN"A M"ESON TU S"ITU K< AP">L?EN4 #BF "OTE DE EBL"AST>SEN O H"ORTOS K< KARP"ON EP"[>SE1 T"OTE EF"AN> K< TA ZIZ"ANIA4 #BG PROSEL?"ONTES DE [ D"UL[ TU [KODESP"OTU "%PON *T"J1 K"YRIE1 UH"I KAL"ON SP"ERMA "ESP%RAS EN TJ SJ AGR"J5 P"O?EN UN "EH% ZIZ"ANIA5 #BH O DE "EF> *T"[S1 EH?R"OS "AN?RJPOS T"UTO EP"[>SEN4 [ DE D"UL[ "%PON *T"J1 ?"EL%S UN APEL?"ONTES SYLL"EXJMEN *T"A5 #BI O DE "EF>1 "U1 M">POTE SYLL"EGONTES TA ZIZ"ANIA EKRIZ"JS>TE "AMA *T"[S TON S"ITON1 #CJ "AFETE SYN*X"ANES?< AMF"OTERA M"EHRI TU ?ERISM"U1 K< EN K<R"J TU ?ERISM"U ER"J T[S ?ERIST"<S1 SYLL"EXATE PR"JTON TA ZIZ"ANIA K< D">SATE *T"A %S D"ESMAS PROS TO KATAK"*S< *T"A1 TON DE S"ITON SYNAG"AGETE %S T>N APO?">K>N MU4 #CA ."ALL>N PARABOL">N PAR"E?>KEN *T"[S L"EGJN1 OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN K"OKKJ SIN"APEJS1 "ON LAB"JN "AN?RJPOS "ESP%REN EN TJ AGR"J *T"U1 #CB "O MIKR"OTERON MEN ESTI P"ANTJN TJN SPERM"ATJN1 "OTAN DE *X>?">1 M"%ZON P"ANTJN TJN LAH"ANJN EST"I K< G"INET< D"ENDRON1 "JSTE EL?"%N TA PET%N"A TU URAN"U K< KATASK>N"UN EN T[S KL"AD[S *T"U4 #CC "ALL>N PARABOL">N EL"AL>SEN *T"[S1 OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN Z"YM>1 ">N LAB"USA GYN"> EN"EKRY&EN %S AL":RU S"ATA TR"IA1 "EJS "U EZYM"J?> "OLON4 #CD .T"*TA P"ANTA EL"AL>SEN O .I>S"US EN PARABOL"<S T[S "OHL[S1 K< HJR"IS PARABOL">S UD"EN EL"AL% *T"[S1 #CE "OPJS PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 AN"[XJ EN PARABOL"<S TO ST"OMA MU1 ER":XOM< KEKRYMM"ENA AP"O KATABOL">S K"OSMU4 #CF .T"OTE AF"%S TUS "OHLUS ">L?EN %S T>N [K"IAN *T"U4 .K< PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 FR"ASON >M"IN T>N PARABOL">N TJN ZIZAN"IJN TU AGR"U4 #CG O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 O SP"%RJN TO KAL"ON SP"ERMA EST"IN O ]"OS TU AN?R"JPU1 #CH O DE AGR"OS ESTIN O K"OSMOS1 TO DE KAL"ON SP"ERMA1 "UT"[ %SIN [ ]"[ T>S BASIL"%AS1 TA DE ZIZ"ANI"A %SI [ ]"[ TU PON>R"U1 #CI O DE EH?R"OS O SP"%RAS *T"A ESTIN O DI"ABOLOS1 O DE ?ERISM"OS SYNT"EL%A TU <"JN"OS ESTIN1 [ DE ?ERIST"< "AGGEL"[ %SIN4 #DJ "JSPER UN SYLL"EGET< TA ZIZ"ANIA K< PYR"I K"<ET<1 "UTJS "EST< EN T> SYNTEL"%A TU <"JNOS T"UTU4 #DA APOSTEL"% O ]"OS TU AN?R"JPU TUS AGG"ELUS *T"U1 K< SYLL"EXUSIN EK T>S BASIL"%AS *T"U P"ANTA TA SK"ANDALA K< TUS P["UNTAS T>N ANOM"IAN1 #DB K< BAL"USIN *T"US %S T>N K"AMINON TU PYR"OS1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #DC T"OTE [ D"IK<[ EKL"AM&USIN JS O ">LIOS EN T> BASIL"%A TU PATR"OS *T"JN4 O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #DD .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN ?>S*R"J KEKRYMM"ENJ EN TJ AGR"J1 "ON :R"JN "AN?RJPOS "EKRY&E1 K< AP"O T>S HAR"AS *T"U YP"AG% K< P"ANTA "OSA "EH% PJL"% K< AGOR"AZ% TON AGR"ON EK"%NON4 #DE .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ EMP"ORJ Z>T"UNTI KAL"US MARGAR"ITAS1 #DF "OS :R"JN "ENA POL"YTIMON MARGAR"IT>N APEL?"JN P"EPRAKE P"ANTA "OSA "%HE K< >G"ORASEN *T"ON4 #DG .P"ALIN OM"[A EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN SAG">N> BL>?"%S> %S T>N ?"ALASSAN K< EK PANT"OS G"ENUS SYNAGAG"US>1 #DH ">N1 "OTE EPL>R"J?>1 ANABIB"ASANTES *T">N EP"I TON <GIAL"ON K< KA?"ISANTES SYN"ELEXAN TA KAL"A %S AGG"%A1 TA DE SAPR"A "EXJ "EBALON4 #DI "UTJS "EST< EN T> SYNTEL"%A TU <"JNOS4 EXEL":SONT< [ "AGGEL[ K< AFORI"USI TUS PON>R"US EK M"ESU TJN DIK"<JN1 #EJ K< BAL"USIN *T"US %S T>N

Page 21: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K"AMINON TU PYR"OS1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #EA .L"EG% *T"[S O .I>S"US1 SYN">KATE T"*TA P"ANTA5 L"EGUSIN *T"J1 N"<1 .K"YRIE4 #EB O DE "%PEN *T"[S1 DI"A T"UTO PAS GRAMMAT":S MA?>T:?"%S %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN "OM["OS ESTIN AN?R"JPJ [KODESP"OT> "OSTIS EKB"ALL% EK TU ?>S*R"U *T"U K<N"A K< PAL<"A4 #EC .K< EG"ENETO "OTE ET"ELESEN O .I>S"US TAS PARABOL"AS T"*TAS MET">REN EK"%?EN1 #ED K< EL?"JN %S T>N PATR"IDA *T"U ED"IDASKEN *T"US EN T> SYNAGJG"> *T"JN1 "JSTE EKPL">TTES?< *T"US K< L"EG%N1 P"O?EN T"UTJ > SOF"IA "*T> K< < DYN"AM%S5 #EE UH "UT"OS ESTIN O TU T"EKTONOS ]"OS5 UH"I > M">T>R *T"U L"EGET< .MARI"AM K< [ ADELF"[ *T"U .I"AKJBOS K< .IJS">S K< .S"IMJN K< .I"UDAS5 #EF K< < ADELF"< *T"U UH"I P"AS< PROS >M"AS %SI5 P"O?EN UN T"UTJ T"*TA P"ANTA5 #EG K< ESKANDAL"IZONTO EN *T"J4 O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 UK "ESTI PROF">T>S "ATIMOS % M> EN T> PATR"IDI *T"U K< EN T> [K"IA *T"U4 #EH K< UK EP"[>SEN EK"% DYN"AM%S POLL"AS DI"A T>N APIST"IAN *T"JN4

..KEFAL<ON ..ID

#A ..EN EK"%NJ TJ K<R"J ">KUSEN .>R"JD>S O TETR"ARH>S T>N AKO">N .I>S"U4 #B K< "%PE T[S P<S"IN *T"U1 "UT"OS ESTIN .IJ"ANN>S O BAPTIST">S1 *T"OS >G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< DI"A T"UTO < DYN"AM%S ENERG"USIN EN *T"J4 #C O GAR .>R"JD>S KRAT">SAS TON .IJ"ANN>N "ED>SEN *T"ON K< "E?ETO EN FYLAK"> DI"A .>RJDI"ADA T>N GYN"<KA .FIL"IPPU TU ADELF"U *T"U4 #D "ELEGE GAR *T"J O .IJ"ANN>S1 UK "EXEST"I S[ "EH%N *T">N4 #E K< ?"ELJN *T"ON APOKT"%N< EFOB">?> TON "OHLON1 "OTI JS PROF">T>N *T"ON "%HON4 #F GENES"IJN DE AGOM"ENJN TU .>R"JDU JRH">SATO > ?YG"AT>R T>S .>RJDI"ADOS EN TJ M"ESJ K< ">RESE TJ .>R"JD>1 #G "O?EN ME?' "ORKU JMOL"OG>SEN *T"> D"UN< "O E"AN <T">S>T<4 #H > DE1 PROBIBAS?"%SA YP"O T>S M>TR"OS *T">S1 D"OS M[1 F>S"IN1 "JDE EP"I P"INAKI T>N KEFAL">N .IJ"ANNU TU BAPTIST"U4 #I K< ELYP">?> O BASIL":S1 DI"A DE TUS "ORKUS K< TUS SYNANAK%M"ENUS EK"EL:SE DO?">N<1 #AJ K< P"EM&AS APEKEF"ALISE TON .IJ"ANN>N EN T> FYLAK">4 #AA K< >N"EH?> > KEFAL"> *T"U EP"I P"INAKI K< ED"O?> TJ KORAS"IJ1 K< ">NEGKE T> M>TR"I *T">S4 #AB K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U ">RAN TO S"JMA K< "E?A&AN *T"O1 K< EL?"ONTES AP">GG%LAN TJ .I>S"U4 #AC .AK"USAS DE O .I>S"US ANEH"JR>SEN EK"%?EN EN PL"[J %S "ER>MON T"OPON KAT' ID"IAN1 K< AK"USANES [ "OHL[ >KOL"U?>SAN *T"J PEZ"> AP"O TJN P"OLEJN4 #AD .K< EXEL?"JN O .I>S"US "%DE POL"YN "OHLON1 K< ESPLAGHN"IS?> EP' *T"[S K< E?ER"AP:SE TUS ARR"JSTUS *T"JN4 #AE O&"IAS DE GENOM"EN>S PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 "ER>M"OS ESTIN O T"OPOS K< > "JRA ">D> PAR">L?EN1 AP"OLYSON TUS "OHLUS1 "INA APEL?"ONTES %S TAS K"JMAS AGOR"ASJSIN E*T"[S BR"JMATA4 #AF O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 U HR"%AN "EHUSIN APEL?"%N1 D"OTE *T"[S YM"%S FAG"%N4 #AG [ DE L"EGUSIN *T"J1 UK "EHOMEN "JDE % M> P"ENTE "ARTUS K< D"YO IH?"YAS4 #AH O DE "%PE1 F"ERET"E M[ *T"US "JDE4 #AI K<

Page 22: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KEL":SAS TUS "OHLUS ANAKLI?">N< EP"I TUS H"ORTUS1 LAB"JN TUS P"ENTE "ARTUS K< TUS D"YO IH?"YAS1 ANABL"E&AS %S TON URAN"ON :L"OG>SE1 K< KL"ASAS "EDJKE T[S MA?>T"<S TUS "ARTUS1 [ DE MA?>T"< T[S "OHL[S4 #BJ K< "EFAGON P"ANTES K< EHORT"AS?>SAN1 K< ">RAN TO PERISS":ON TJN KLASM"ATJN D"JDEKA KOF"INUS PL">R%S4 #BA [ DE ES?"IONTES ">SAN "ANDRES JS"% PENTAKISH"ILI[ HJR"IS GYN<K"JN K< P<D"IJN4 #BB .K< :?"EJS >N"AGKASEN O .I>S"US TUS MA?>T"AS *T"U EMB">N< %S TO PL"[ON K< PRO"AG%N *T"ON %S TO P"ERAN1 "EJS "U APOL"YS> TUS "OHLUS4 #BC K< APOL"YSAS TUS "OHLUS AN"EB> %S TO "OROS KAT' ID"IAN PROS":XAS?<4 O&"IAS DE GENOM"EN>S M"ONOS ">N EK"%4 #BD TO DE PL"[ON ">D> M"ESON T>S ?AL"ASS>S ">N1 BASANIZ"OMENON YP"O TJN KYM"ATJN1 ">N GAR ENANT"IOS O "ANEMOS4 #BE TET"ART> DE FYLAK"> T>S NYKT"OS AP">L?E PROS *T"US O .I>S"US PERIPAT"JN EP"I T>S ?AL"ASS>S4 #BF K< ID"ONTES *T"ON [ MA?>T"< EP"I T>N ?"ALASSAN PERIPAT"UNTA ETAR"AH?>SAN L"EGONTES "OTI F"ANTASM"A ESTI1 K< AP"O TU F"OBU "EKRAXAN4 #BG :?"EJS DE EL"AL>SEN *T"[S O .I>S"US L"EGJN1 ?ARS"%TE1 EG"J %MI1 M> FOB"%S?E4 #BH APOKRI?"%S DE *T"J O .P"ETROS "%PE1 .K"YRIE1 % SY "%1 K"EL:S"ON ME PROS SE EL?"%N EP"I TA "YDATA4 #BI O DE "%PEN1 EL?"E4 K< KATAB"AS AP"O TU PL"[U O .P"ETROS PERIEP"AT>SEN EP"I TA "YDATA EL?"%N PROS TON .I>S"UN4 #CJ BL"EPJN DE TON "ANEMON ISHYR"ON EFOB">?>1 K< ARX"AMENOS KATAPONT"IZES?< "EKRAXE L"EGJN1 .K"YRIE1 S"JSON ME4 #CA :?"EJS DE O .I>S"US EKT"%NAS T>N H"%RA EPEL"ABETO *T"U K< L"EG% *T"J1 OLIG"OPISTE6 %S T"I ED"ISTASAS5 #CB K< EMB"ANTJN *T"JN %S TO PL"[ON EK"OPASEN O "ANEMOS1 #CC [ DE EN TJ PL"[J EL?"ONTES PROSEK"YN>SAN *T"J L"EGONTES1 AL>?"JS .?E"U ]"OS "%4 #CD .K< DIAPER"ASANTES ">L?ON %S T>N G>N .GENN>SAR"ET4 #CE K< EPIGN"ONTES *T"ON [ "ANDRES TU T"OPU EK"%NU AP"EST%LAN %S "OL>N T>N PER"IHJRON EK"%N>N1 K< PROS">NEGKAN *T"J P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS1 #CF K< PAREK"ALUN *T"ON "INA K"AN M"ONON "A&JNT< TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U1 K< "OS[ ">&ANTO DIES"J?>SAN4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..TOTE PROS"ERHONT< TJ .I>S"U [ AP"O .IEROSOL"YMJN GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ L"EGONTES1 #B DIAT"I [ MA?>T"< SU PARAB"<NUSI T>N PAR"ADOSIN TJN PRESBYT"ERJN5 U GAR N"IPTONT< TAS H"%RAS *T"JN "OTAN "ARTON ES?"IJSIN4 #C O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 DIAT"I K< YM"%S PARAB"<NETE T>N ENTOL">N TU .?E"U DI"A T>N PAR"ADOSIN YM"JN5 #D O GAR .?E"OS ENET"%LATO L"EGJN1 T"IMA TON PAT"ERA K< T>N M>T"ERA1 K< O KAKOLOG"JN PAT"ERA "> M>T"ERA ?AN"ATJ TEL:T"ATJ4 #E YM"%S DE L"EGETE1 "OS AN "%P> TJ PATR"I "> T> M>TR"I1 D"JRON "O E"AN EX EM"U JFEL>?">S1 K< U M> TIM">S> TON PAT"ERA *T"U "> T>N M>T"ERA *T"U1 #F K< >KYR"JSATE T>N ENTOL">N TU .?E"U DI"A T>N PAR"ADOSIN YM"JN4 #G YPOKRIT"<6 KAL"JS PROEF">T:SE PER"I YM"JN .>SA"IAS L"EGJN1 #H EGG"IZ% M[ O LA"OS "UTOS TJ ST"OMATI *T"JN K< T[S H"%LES"I ME TIM"A1 > DE KARD"IA *T"JN P"ORRJ AP"EH% AP' EM"U1 #I M"AT>N DE S"EBONT"< ME1

Page 23: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DID"ASKONTES DIDASKAL"IAS ENT"ALMATA AN?R"JPJN4 #AJ .K< PROSKALES"AMENOS TON "OHLON "%PEN *T"[S1 AK"UETE K< SYN"IETE1 #AA U TO %SERH"OMENON %S TO ST"OMA K[N"[ TON "AN?RJPON1 ALL"A TO EKPOR:"OMENON EK TU ST"OMATOS T"UTO K[N"[ TON "AN?RJPON4 #AB T"OTE PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U "%PON *T"J1 "[DAS "OTI [ .FARIS"<[ ESKANDAL"IS?>SAN AK"USANTES TON L"OGON5 #AC O DE APOKRI?"%S "%PE1 P"ASA FYT"%A ">N UK EF"YT:SEN O PAT">R MU O UR"ANIOS EKRIZJ?">SET<4 #AD "AFETE *T"US1 OD>G"[ %SI TYFL"[ TYFL"JN1 TYFL"OS DE TYFL"ON E"AN OD>G">1 AMF"OTER[ %S B"O?YNON PES"UNT<4 #AE APOKRI?"%S DE O .P"ETROS "%PEN *T"J1 FR"ASON >M"IN T>N PARABOL">N T"*T>N4 #AF O DE .I>S"US "%PEN1 AKM">N K< YM"%S AS"YNET"[ ESTE5 #AG "UPJ NO"%TE "OTI PAN TO %SPOR:"OMENON %S TO ST"OMA %S T>N K[L"IAN HJR"% K< %S AFEDR"JNA EKB"ALLET<5 #AH TA DE EKPOR:"OMENA EK TU ST"OMATOS EK T>S KARD"IAS EX"ERHET<1 KAK"%NA K[N"[ TON "AN?RJPON4 #AI EK GAR T>S KARD"IAS EX"ERHONT< DIALOGISM"[ PON>R"[1 F"ON[1 M[H"%<1 PORN"%<1 KLOP"<1 &:DOMARTYR"I<1 BASF>M"I<4 #BJ T"*T"A ESTI TA K[N"UNTA TON "AN?RJPON1 TO DE AN"IPT[S HERS"I FAG"%N U K[N"[ TON "AN?RJPON4 #BA .K< EXEL?"JN EK"%?EN O .I>S"US ANEH"JR>SEN %S TA M"ER> .T"YRU K< .SID"JNOS4 #BB K< ID"U GYN"> .HANAN"<A AP"O TJN OR"IJN EK"%NJN EXEL?"USA EKR"*GASEN *T"J L"EGUSA1 EL"E>S"ON ME1 .K"YRIE1 ]"E .D*"ID1 > ?YG"AT>R MU KAK"JS D<MON"IZET<4 #BC O DE UK APEKR"I?> *T"> L"OGON4 K< PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U >R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 AP"OLYSON *T">N1 "OTI KR"AZ% "OPIS?EN >M"JN4 #BD O DE APOKRI?"%S "%PEN1 UK APEST"AL>N % M> %S TA PR"OBATA TA APOLJL"OTA "[KU .ISRA">L4 #BE > DE EL?"USA PROSEK"YN>SEN *T"J L"EGUSA1 .K"YRIE1 BO">?% M[4 #BF O DE APOKRI?"%S "%PEN1 UK "ESTI KAL"ON LAB"%N TON "ARTON TJN T"EKNJN K< BAL"%N T[S KYNAR"I[S4 #BG > DE "%PE1 N"<1 .K"YRIE1 K< GAR TA KYN"ARIA ES?"I% AP"O TJN &YH"IJN TJN PIPT"ONTJN AP"O T>S TRAP"EZ>S TJN KYR"IJN *T"JN4 #BH T"OTE APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T">1 J G"YN<1 MEG"AL> SU > P"ISTIS6 GEN>?">TJ S[ JS ?"EL%S4 K< I"A?> > ?YG"AT>R *T">S AP"O T>S "JRAS EK"%N>S4 #BI .K< METAB"AS EK"%?EN O .I>S"US ">L?E PAR"A T>N ?"ALASAN T>S .GALIL"<AS1 K< ANAB"AS %S TO "OROS EK"A?>TO EK"%4 #CJ K< PROS">L?ON *T"J "OHL[ POLL"[ "EHONTES ME?' E*T"JN HJL"US1 TYFL"US1 KJF"US1 KYLL"US K< ET"ERUS POLL"US1 K< "ERRI&AN *T"US PAR"A TUS P"ODAS TU .I>S"U1 K< E?ER"AP:SEN *T"US1 #CA "JSTE TUS "OHLUS ?*M"AS< BL"EPONTAS KJF"US AK"UONTAS1 AL"ALUS LAL"UNTAS1 KYLL"US YGI"%S1 HJL"US PERIPAT"UNTAS K< TYFL"US BL"EPONTAS1 K< ED"OXASAN TON .?E"ON .ISRA">L4 #CB .O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS TUS MA?>T"AS *T"U "%PE1 SPLAGHN"IZOM< EP"I TON "OHLON1 "OTI ">D> >M"ER< TR"%S PROSM"ENUS"I M[ K< UK "EHUSI T"I F"AGJSI1 K< APOL"YS< *T"US N">ST%S U ?"ELJ1 M">POTE EKLY?"JSIN EN T> OD"J4 #CC K< L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 P"O?EN >M"IN EN ER>M"IA "ART[ TOS"UT[ "JSTE HORT"AS< "OHLON TOS"UTON5 #CD K< L"EG% *T"[S O .I>S"US1 P"OSUS "ARTUS "EHETE5 [ DE "%PON1 EPT"A1 K< OL"IGA IH?"YDIA4 #CE K< EK"EL:SE T[S "OHL[S ANAPES"%N EP"I T>N G>N4 #CF K< LAB"JN TUS EPT"A "ARTUS K< TUS IH?"YAS1 :HARIST">SAS "EKLASE K< "EDJKE T[S MA?>T"<S *T"U1 [ DE MA?>T"< T[S "OHL[S4 #CG K< "EFAGON P"ANTES K< EHORT"AS?>SAN1 K<

Page 24: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

">RAN TO PERISS":ON TJN KLASM"ATJN EPT"A SPYR"IDAS PL">R%S1 #CH [ DE ES?"IONTES ">SAN TETRAKISH"ILI[ "ANDRES HJR"IS GYN<K"JN K< P<D"IJN4 #CI K< APOL"YSAS TUS "OHLUS AN"EB> %S TO PL"[ON K< ">L?EN %S TA "ORIA .MAGDAL"A4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..K< PROSEL?"ONTES [ .FARIS"<[ K< .SADDUK"<[ P%R"AZONTES EP>R"JT>SAN *T"ON S>M"%ON EK TU URAN"U EPID"%X< *T"[S4 #B O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 O&"IAS GENOM"EN>S L"EGETE1 :D"IA1 PYRR"AZ% GAR O URAN"OS1 #C K< PRJI1 S">MERON H%M"JN1 PYRR"AZ% GAR STYGN"AZJN O URAN"OS4 YPOKRIT"<1 TO MEN PR"OSJPON TU URAN"U GIN"JSKETE DIAKR"IN%N1 TA DE S>M"%A TJN K<R"JN U D"YNAS?E GN"JN<5 #D GENE"A PON>R"A K< M[HAL"IS S>M"%ON EPIZ>T"%1 K< S>M"%ON U DO?">SET< *T"> % M> TO S>M"%ON .IJN"A TU PROF">TU4 K< KATALIP"JN *T"US AP">L?E4 #E .K< EL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U %S TO P"ERAN EPEL"A?ONTO "ARTUS LAB"%N4 #F O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 OR"ATE K< PROS"EHETE AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"<JN K< .SADDUK"<JN4 #G [ DE DIELOG"IZONTO EN E*T"[S L"EGONTES "OTI "ARTUS UK EL"ABOMEN4 #H GN"US DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 T"I DIALOG"IZES?E EN E*T"[S1 OLIG"OPIST[1 "OTI "ARTUS UK EL"ABATE5 #I "UPJ NO"%TE UD"E MN>MON":ETE TUS P"ENTE "ARTUS TJN PENTAKISHIL"IJN K< P"OSUS KOF"INUS EL"ABETE5 #AJ UD"E TUS EPT"A "ARTUS TJN TETRAKISHIL"IJN K< P"OSAS SPYR"IDAS EL"ABETE5 #AA P"JS U NO"%TE "OTI U PER"I "ARTU "%PON YM"IN PROS"EH%N AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"<JN K< .SADDUK"<JN5 #AB T"OTE SYN">KAN "OTI UK "%PE PROS"EH%N AP"O T>S Z"YM>S TU "ARTU1 ALL' AP"O T>S DIDAH">S TJN .FARIS"<JN K< .SADDUK"<JN4 #AC .EL?"JN DE O .I>S"US %S TA M"ER> .K<SAR"%AS T>S .FIL"IPPU >R"JTA TUS MA?>T"AS *T"U L"EGJN1 T"INA ME L"EGUSIN [ "AN?RJP[ "%N< TON ]"ON TU AN?R"JPU5 #AD [ DE "%PON1 [ MEN .IJ"ANN>N TON BAPTIST">N1 "ALL[ DE .>L"IAN1 "ETER[ DE .IEREM"IAN "> "ENA TJN PROF>T"JN4 #AE L"EG% *T"[S1 YM"%S DE T"INA ME L"EGET< "%N<5 #AF APOKRI?"%S DE .S"IMJN .P"ETROS "%PE1 SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U TU Z"JNTOS4 #AG K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"J1 MAK"ARIOS "%1 .S"IMJN .BARIJN"A1 "OTI SARX K< "<MA UK APEK"ALY&"E S[1 ALL' O PAT">R MU O EN T[S URAN"[S4 #AH KAG"J DE S[ L"EGJ "OTI SY "% .P"ETROS1 K< EP"I T"*T> T> P"ETRA [KODOM">SJ MU T>N EKKL>S"IAN1 K< P"YL< "ADU U KATISH"YSUSIN *T">S4 #AI K< D"JSJ S[ TAS KL"%S T>S BASIL"%AS TJN URAN"JN1 K< "O E"AN D">S>S EP"I T>S G>S1 "EST< DEDEM"ENON EN T[S URAN"[S1 K< "O E"AN L"YS>S EP"I T>S G>S1 "EST< LELYM"ENON EN T[S URAN"[S4 #BJ T"OTE DIEST"%LATO T[S MA?>T"<S *T"U "INA M>DEN"I "%PJSIN "OTI *T"OS ESTIN .I>S"US O .HRIST"OS4 #BA .AP"O T"OTE ">RXATO O .I>S"US D%KN"Y%N T[S MA?>T"<S *T"U "OTI D"% *T"ON APEL?"%N %S .IEROS"OLYMA K< POLL"A PA?"%N AP"O TJN PRESBYT"ERJN K< ARHIER"EJN K< GRAMMAT"EJN K< APOKTAN?">N<1 K< T> TR"IT> >M"ERA EGER?">N<4 #BB K< PROSLAB"OMENOS *T"ON O .P"ETROS

Page 25: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

">RXATO EPITIM"AN *T"J L"EGJN1 "ILE"JS S[1 .K"YRIE1 U M> "EST< S[ T"UTO4 #BC O DE STRAF"%S "%PE TJ .P"ETRJ1 "YPAGE OP"ISJ MU1 SATAN"A1 SK"ANDAL"ON MU "%1 "OTI U FRON"%S TA TU .?E"U1 ALL"A TA TJN AN?R"JPJN4 #BD .T"OTE O .I>S"US "%PE T[S MA?>T"<S *T"U1 "% TIS ?"EL% OP"ISJ MU EL?"%N1 APARN>S"AS?J E*T"ON K< AR"ATJ TON ST*R"ON *T"U K< AKOLU?"%TJ M[4 #BE "OS GAR AN ?"EL> T>N &YH">N *T"U S"JS<1 APOL"ES% *T">N1 "OS D' AN APOL"ES> T>N &YH">N *T"U "ENEKEN EM"U1 :R">S% *T">N4 #BF T"I GAR JFEL"%T< "AN?RJPOS E"AN TON K"OSMON "OLON KERD">S>1 T>N DE &YH">N *T"U Z>MIJ?">5 "> T"I D"JS% "AN?RJPOS ANT"ALLAGMA T>S &YH">S *T"U5 #BG M"ELL% GAR O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHES?< EN T> D"OX> TU PATR"OS *T"U MET"A TJN AGG"ELJN *T"U1 K< T"OTE APOD"JS% EK"ASTJ KAT"A T>N PR"AXIN *T"U4 #BH AM">N L"EGJ YM"IN1 %S"I TINES TJN "JDE EST>K"OTJN1 "[TINES U M> G":SJNT< ?AN"ATU "EJS AN "IDJSI TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EN T> BASIL"%A *T"U4

..KEFAL<ON ..IZ

#A ..K< ME?' >M"ERAS "EX PARALAMB"AN% O .I>S"US TON .P"ETRON K< .I"AKJBON K< .IJ"ANN>N TON ADELF"ON *T"U K< ANAF"ER% *T"US %S "OROS Y&>L"ON KAT' ID"IAN1 #B K< METEMORF"J?> "EMPROS?EN *T"JN1 K< "ELAM&E TO PR"OSJPON *T"U JS O ">LIOS1 TA DE IM"ATIA *T"U EG"ENETO L:K"A JS TO FJS4 #C K< ID"U "JF?>SAN *T"[S .MJS">S K< .>L"IAS MET' *T"U SYLLAL"UNTES4 #D APOKRI?"%S DE O .P"ETROS "%PE TJ .I>S"U1 .K"YRIE1 KAL"ON ESTIN >M"AS "JDE "%N<1 % ?"EL%S1 P[">SJMEN "JDE TR"%S SK>N"AS1 S[ M"IAN K< .MJS"% M"IAN K< M"IAN .>L"IA4 #E "ETI *T"U LAL"UNTOS ID"U NEF"EL> FJT%N"> EPESK"IASEN *T"US1 K< ID"U FJN"> EK T>S NEF"EL>S L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN J :D"OK>SA1 *T"U AK"UETE1 #F K< AK"USANTES [ MA?>T"< "EPESON EP"I PR"OSJPON *T"JN K< EFOB">?>SAN SF"ODRA4 #G K< PROSEL?"JN O .I>S"US ">&ATO *T"JN K< "%PEN1 EG"ER?>TE K< M> FOB"%S?E4 #H EP"ARANTES DE TUS OF?ALM"US *T"JN UD"ENA "%DON % M> TON .I>S"UN M"ONON4 #I K< KATAB<N"ONTJN *T"JN AP"O TU "ORUS ENET"%LATO *T"[S O .I>S"US L"EGJN1 M>DEN"I "%P>TE TO "ORAMA "EJS "U O ]"OS TU AN?R"JPU EK NEKR"JN ANAST">4 #AJ .K< EP>R"JT>SAN *T"ON [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 T"I UN [ GRAMMAT"%S L"EGUSIN "OTI .>L"IAN D"% EL?"%N PR"JTON5 #AA O DE .I>S"US APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 .>L"IAS MEN "ERHET< PR"JTON K< APOKATAST">S% P"ANTA1 #AB L"EGJ DE YM"IN "OTI .>L"IAS ">D> ">L?E1 K< UK EP"EGNJSAN *T"ON1 ALL' EP"[>SAN EN *T"J "OSA >?"EL>SAN1 "UTJ K< O ]"OS TU AN?R"JPU M"ELL% P"ASH%N YP' *T"JN4 #AC T"OTE SYN">KAN [ MA?>T"< "OTI PER"I .IJ"ANNU TU BAPTIST"U "%PEN *T"[S4 #AD .K< EL?"ONTJN *T"JN PROS TON "OHLON PROS">L?EN *T"J "AN?RJPOS GONYPET"JN *T"ON K< L"EGJN1 #AE .K"YRIE1 EL"E>S"ON MU TON ]"ON1 "OTI SEL>NI"AZET< K< KAK"JS P"ASH%1 POLL"AKIS GAR P"IPT% %S TO P"YR K< POLL"AKIS %S TO "YDJR4 #AF K< PROS">NEGKA *T"ON T[S MA?>T"<S SU1 K< UK >DYN">?>SAN *T"ON ?ERAP":S<4 #AG APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 J GENE"A "APISTOS K< DIESTRAMM"EN>6 "EJS P"OTE "ESOM< ME?' YM"JN5 "EJS P"OTE AN"EXOM< YM"JN5 F"ERET"E M[ *T"ON "JDE4 #AH K<

Page 26: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPET"IM>SEN *T"J O .I>S"US1 K< EX">L?EN AP' *T"U TO D<M"ONION K< E?ERAP":?> O P<S AP"O T>S "JRAS EK"%N>S4 #AI .T"OTE PROSEL?"ONTES [ MA?>T"< TJ .I>S"U KAT' ID"IAN "%PON1 DIAT"I >M"%S UK >DYN">?>MEN EKBAL"%N *T"O5 #BJ O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 DI"A T>N APIST"IAN YM"JN4 AM">N GAR L"EGJ YM"IN1 E"AN "EH>TE P"ISTIN JS K"OKKON SIN"APEJS1 ER"%TE TJ "OR% T"UTJ MET"AB>?I ENT":?EN EK"%1 K< METAB">SET<1 K< UD"EN ADYNAT">S% YM"IN4 #BA T"UTO DE TO G"ENOS UK EKPOR":ET< % M> EN PROS:H"> K< N>ST"%A4 #BB .ANASTREFOM"ENJN DE *T"JN %S T>N .GALIL"<AN "%PEN *T"[S O .I>S"US1 M"ELL% O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOS?< %S H"%RAS AN?R"JPJN #BC K< APOKTEN"USIN *T"ON1 K< T> TR"IT> >M"ERA EGER?">SET<4 K< ELYP">?>SAN SF"ODRA4 #BD .EL?"ONTJN DE *T"JN %S .KAPERNA"UM PROS">L?ON [ TA D"IDRAHMA LAMB"ANONTES TJ .P"ETRJ K< "%PON1 O DID"ASKALOS YM"JN U TEL"% TA D"IDRAHMA5 #BE L"EG%1 N"<4 K< "OTE %S">L?EN %S T>N [K"IAN1 PRO"EF?ASEN *T"ON O .I>S"US L"EGJN1 T"I S[ DOK"%1 .S"IMJN5 [ BASIL"%S T>S G>S AP"O T"INJN LAMB"ANUSI T"EL> "> K">NSON5 AP"O TJN ]"JN *T"JN "> AP"O TJN ALLOTR"IJN5 #BF L"EG% *T"J O .P"ETROS1 AP"O TJN ALLOTR"IJN4 "EF> *T"J O .I>S"US1 "ARAGE EL":?ER"[ %SIN [ ]"[4 #BG "INA DE M> SKANDAL"ISJMEN *T"US1 POR:?"%S %S T>N ?"ALASSAN B"ALE "AGKISTRON K< TON ANAB"ANTA PR"JTON IH?"YN "ARON1 K< AN"[XAS TO ST"OMA *T"U :R">S%S STAT">RA1 EK"%NON LAB"JN D"OS *T"[S ANT"I EM"U K< S"U4

..KEFAL<ON ..I>

#A ..EN EK"%N> T> "JRA PROS">L?ON [ MA?>T"< TJ .I>S"U L"EGONTES1 TIS "ARA M"%ZJN EST"IN EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN5 #B K< PROSKALES"AMENOS O .I>S"US P<D"ION "EST>SEN *T"O EN M"ESJ *T"JN K< "%PEN1 #C AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN M> STRAF">TE K< G"EN>S?E JS TA P<D"IA1 U M> %S"EL?>TE %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4 #D "OSTIS UN TAP%N"JS% E*T"ON JS TO P<D"ION T"UTO1 "UT"OS ESTIN O M"%ZJN EN T> BASIL"%A TJN URAN"JN4 #E K< "OS E"AN D"EX>T< P<D"ION T["UTON "EN EP"I TJ ON"OMAT"I MU1 EM"E D"EHET<1 #F "OS D' AN SKANDAL"IS> "ENA TJN MIKR"JN T"UTJN TJN PIST:"ONTJN %S EM"E1 SYMF"ER% *T"J "INA KREMAS?"> M"YLOS ONIK"OS %S TON TR"AH>LON *T"U K< KATAPONTIS?"> EN TJ PEL"AG% T>S ?AL"ASS>S4 #G .U"< TJ K"OSMJ AP"O TJN SKAND"ALJN1 AN"AGK> GAR ESTIN EL?"%N TA SK"ANDALA1 PL>N U"< TJN AN?R"JPJ EK"%NJ DI' "U TO SK"ANDALON "ERHET<4 #H % DE > H%R SU "> O P"US SU SKANDAL"IZ% SE1 "EKKO&ON *T"A K< B"ALE AP"O S"U1 KAL"ON S[ ESTIN %SEL?"%N %S T>N ZJ">N HJL"ON "> KYLL"ON1 "> D"YO H"%RAS "> D"YO P"ODAS "EHONTA BL>?">N< %S TO P"YR TO <"JNION4 #I K< % O OF?ALM"OS SU SKANDAL"IZ% SE1 "EXELE *T"ON K< B"ALE AP"O S"U1 KAL"ON S[ ESTI MON"OF?ALMON %S T>N ZJ">N %SEL?"%N1 "> D"YO OF?ALM"US "EHONTA BL>?">N< %S T>N G"EENNAN TU PYR"OS4 #AJ .OR"ATE M> KATAFRON">S>TE EN"OS TJN MIKR"JN T"UTJN1 L"EGJ GAR YM"IN "OTI [ "AGGEL[ *T"JN EN URAN"[S DI"A PANT"OS BL"EPUSI TO PR"OSJPON TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #AA ">L?E GAR O ]"OS TU AN?R"JPU S"JS< TO APOLJL"OS4 #AB .T"I YM"IN DOK"%5 E"AN

Page 27: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

G"EN>T"< TINI AN?R"JPJ EKAT"ON PR"OBATA K< PLAN>?"> "EN EX *T"JN1 UH"I AF"%S TA ENEN">KONTA ENN"EA EP"I TA "OR>1 POR:?"%S Z>T"% TO PLAN"JMENON5 #AC K< E"AN G"EN>T< :R"%N *T"O1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI H"<R% EP' *T"J M"ALLON "> EP"I T[S ENEN">KONTA ENN"EA T[S M> PEPLAN>M"EN[S4 #AD "UTJS UK "ESTI ?"EL>MA "EMPROS?EN TU PATR"OS YM"JN TU EN URAN"[S "INA AP"OL>T< "%S TJN MIKR"JN T"UTJN4 #AE .E"AN DE AMART">S> %S SE O ADELF"OS SU1 "YPAGE K< "ELEGXON *T"ON METAX"Y S"U K< *T"U M"ONU1 E"AN SU AK"US>1 EK"ERD>SAS TON ADELF"ON SU1 #AF E"AN DE M> AK"US>1 PAR"ALABE MET"A S"U "ETI "ENA "> D"YO1 "INA EP"I ST"OMATOS D"YO MART"YRJN "> TRI"JN STA?"> PAN R">MA4 #AG E"AN DE PARAK"US> *T"JN1 %P"E T> EKKL>S"IA1 E"AN DE K< T>S EKKL>S"IAS PARAK"US>1 "ESTJ S[ "JSPER O E?NIK"OS K< O TEL"JN>S4 #AH .AM">N L"EGJ YM"IN1 "OSA E"AN D">S>TE EP"I T>S G>S1 "EST< DEDEM"ENA EN TJ URAN"J1 K< "OSA E"AN L"YS>TE EP"I T>S G>S1 "EST< LELYM"ENA EN TJ URAN"J4 #AI .P"ALIN AM">N L"EGJ YM"IN "OTI E"AN D"YO YM"JN SYMFJN">SJSIN EP"I T>S G>S PER"I PANT"OS PR"AGMATOS "U E"AN <T">SJNT<1 GEN">SET< *T"[S PAR"A TU PATR"OS MU TU EN URAN"[S4 #BJ "U GAR %SI D"YO "> TR"%S SYN>GM"EN[ %S TO EM"ON "ONOMA1 EK"% %MI EN M"ESJ *T"JN4 #BA .T"OTE PROSEL?"JN *T"J O .P"ETROS "%PE1 .K"YRIE1 POS"AKIS AMART">S% %S EM"E O ADELF"OS MU K< AF">SJ *T"J5 "EJS EPT"AKIS5 #BB L"EG% *T"J O .I>S"US1 U L"EGJ S[ "EJS EPT"AKIS1 ALL' "EJS EBDOM>KONT"AKIS EPT"A4 #BC .DI"A T"UTO JM["J?> > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ BASIL"%1 "OS >?"EL>SE SYN"AR< L"OGON MET"A TJN D"ULJN *T"U4 #BD ARXAM"ENU DE *T"U SYN"<R%N PROS>N"EH?> *T"J "%S OF%L"ET>S MYR"IJN TAL"ANTJN4 #BE M> "EHONTOS DE *T"U APOD"UN< EK"EL:SEN *T"ON O K"YRIOS *T"U PRA?">N< K< T>N GYN"<KA *T"U K< TA T"EKNA K< P"ANTA "OSA "%HE1 K< APODO?">N<4 #BF PES"JN UN O D"ULOS PROSEK"YN% *T"J L"EGJN1 K"YRIE1 MAKRO?"YM>SON EP' EM"[ K< P"ANTA S[ APOD"JSJ4 #BG SPLAGHNIS?"%S DE O K"YRIOS TU D"ULU EK"%NU AP"ELYSEN *T"ON K< TO D"AN%ON AF">KEN *T"J4 #BH EXEL?"JN DE O D"ULOS EK"%NOS ":REN "ENA TJN SYND"ULJN *T"U1 "OS "JF%LEN *T"J EKAT"ON D>N"ARIA1 K< KRAT">SAS *T"ON "EPNIGE L"EGJN1 AP"ODOS M[ "% TI OF"%L%S4 #BI PES"JN UN O S"YNDULOS *T"U %S TUS P"ODAS *T"U PAREK"AL% *T"ON L"EGJN1 MAKRO?"YM>SON EP' EM"[ K< APOD"JSJ S[1 #CJ O DE UK ">?ELEN1 ALL"A APEL?"JN "EBALEN *T"ON %S FYLAK">N "EJS "U APOD"J TO OF%L"OMENON4 #CA ID"ONTES DE [ S"YNDUL[ *T"U TA GEN"OMENA ELYP">?>SAN SF"ODRA1 K< EL?"ONTES DIES"AF>SAN TJ KYR"IJ E*T"JN P"ANTA TA GEN"OMENA4 #CB T"OTE PROSKALES"AMENOS *T"ON O K"YRIOS *T"U L"EG% *T"J1 D"ULE PON>R"E1 P"ASAN T>N OF%L">N EK"%N>N AF">K"A S[1 EP"% PAREK"ALES"AS ME4 #CC UK "ED% K< SE ELE">S< TON S"YNDUL"ON SU1 JS K< EG"J SE >L"E>SA5 #CD K< ORGIS?"%S O K"YRIOS *T"U PAR"EDJKEN *T"ON T[S BASANIST"<S "EJS "U APOD"J PAN TO OF%L"OMENON *T"J4 #CE ."UTJ K< O PAT">R MU O EPUR"ANIOS P[">S% YM"IN1 E"AN M> AF">TE "EKASTOS TJ ADELF"J *T"U AP"O TJN KARDI"JN YM"JN TA PARAPT"JMATA *T"JN4

..KEFAL<ON ..I?

Page 28: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..K< EG"ENETO "OTE ET"ELESEN O .I>S"US TUS L"OGUS T"UTUS MET">REN AP"O T>S .GALIL"<AS K< ">L?EN %S TA "ORIA T>S .IUD"<AS P"ERAN TU .IORD"ANU4 #B K< >KOL"U?>SAN *T"J "OHL[ POLL"[1 K< E?ER"AP:SEN *T"US EK"%4 #C .K< PROS">L?ON *T"J [ .FARIS"<[ P%R"AZONTES *T"ON K< L"EGONTES *T"J1 % "EXESTIN AN?R"JPJ APOL"YS< T>N GYN"<KA *T"U KAT"A P"ASAN <T"IAN5 #D O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 UK AN"EGNJTE "OTI O P[">SAS AP' ARH">S "ARSEN K< ?">LY EP"[>SEN *T"US K< "%PEN1 #E "ENEKEN T"UTU KATAL"%&% "AN?RJPOS TON PAT"ERA *T"U K< T>N M>T"ERA K< KOLL>?">SET< T> GYN<K"I *T"U1 K< "ESONT< [ D"YO %S S"ARKA M"IAN5 #F "JSTE UK"ETI %S"I D"YO1 ALL"A SARX M"IA4 "O UN O .?E"OS SYN"EZ:XEN1 "AN?RJPOS M> HJRIZ"ETJ4 #G L"EGUSIN *T"J1 T"I UN .MJS">S ENET"%LATO D"UN< BIBL"ION APOSTAS"IU K< APOL"YS< *T">N5 #H L"EG% *T"[S1 "OTI .MJS">S PROS T>N SKL>ROKARD"IAN YM"JN EP"ETRE&EN YM"IN APOL"YS< TAS GYN"<KAS YM"JN1 AP' ARH">S DE U G"EGONEN "UTJ4 #I L"EGJ DE YM"IN "OTI "OS AN APOL"YS> T>N GYN"<KA *T"U M> EP"I PORN"%A K< GAM">S> "ALL>N1 M[H"AT<1 #AJ L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 % "UTJS EST"IN > <T"IA TU AN?R"JPU MET"A T>S GYN<K"OS1 U SYMF"ER% GAM">S<4 #AA O DE "%PEN *T"[S1 U P"ANTES HJR"USI TON L"OGON T"UTON1 ALL' "[S D"EDOT<1 #AB %S"I GAR :N"UH[ "[TINES EK K[L"IAS M>TR"OS EGENN">?>SAN "UTJ4 K< %S"IN :N"UH[ "[TINES :NUH"IS?>SAN YP"O TJN AN?R"JPJN1 K< %S"IN :N"UH[ "[TINES :N"UHISAN E*T"US DI"A T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4 O DYN"AMENOS HJR"%N HJR"%TJ4 #AC .T"OTE PROS>N"EH?> *T"J P<D"IA1 "INA EPI?"> *T"[S TAS H"%RAS K< PROS":X>T<1 [ DE MA?>T"< EPET"IM>SAN *T"[S4 #AD O DE .I>S"US "%PEN1 "AFETE TA P<D"IA K< M> KJL"YETE *T"A EL?"%N PROS ME1 TJN GAR T["UTJN EST"IN > BASIL"%A TJN URAN"JN4 #AE K< EPI?"%S TAS H"%RAS *T"[S EPOR":?> EK"%?EN4 #AF .K< ID"U "%S PROSEL?"JN "%PEN *T"J1 DID"ASKALE AGA?"E1 T"I AGA?"ON P[">SJ "INA "EHJ ZJ">N <"JNION5 #AG O DE "%PEN *T"J1 T"I ME L"EG%S AGA?"ON5 UD"%S AGA?"OS % M> "%S O .?E"OS4 % DE ?"EL%S %SEL?"%N %S T>N ZJ">N1 T">R>SON TAS ENTOL"AS4 #AH L"EG% *T"J1 P"[AS5 O DE .I>S"US "%PE1 TO U FON":S%S1 U M[H":S%S1 U KL"E&%S1 U &:DOMARTYR">S%S1 #AI T"IMA TON PAT"ERA K< T>N M>T"ERA1 K< AGAP">S%S TON PL>S"ION SU JS SE*T"ON4 #BJ L"EG% *T"J O NEAN"ISKOS1 P"ANTA T"*TA EFYLAX"AM>N EK NE"OT>T"OS MU1 T"I "ETI YSTER"J5 #BA "EF> *T"J O .I>S"US1 % ?"EL%S T"EL%OS "%N<1 "YPAGE P"JL>S"ON SU TA YP"ARHONTA K< D"OS PTJH"[S1 K< "EX%S ?>S*R"ON EN URAN"J1 K< D":RO AKOL"U?% M[4 #BB AK"USAS DE O NEAN"ISKOS TON L"OGON AP">L?E LYP"UMENOS1 ">N GAR "EHJN KT">MATA POLL"A4 #BC .O DE .I>S"US "%PE T[S MA?>T"<S *T"U1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI DYSK"OLJS PL"USIOS %SEL":SET< %S T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN4 #BD P"ALIN DE L"EGJ YM"IN1 :KOP"JTER"ON ESTI K"AM>LON DI"A TRYP">MATOS RAF"IDOS DIEL?"%N "> PL"USION %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U %SEL?"%N4 #BE AK"USANTES DE [ MA?>T"< *T"U EXEPL">SSONTO SF"ODRA L"EGONTES1 TIS "ARA D"YNAT< SJ?">N<5 #BF EMBL"E&AS DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 PAR"A AN?R"JP[S T"UTO AD"YNAT"ON ESTI1 PAR"A DE .?E"J P"ANTA DYNAT"A ESTI4 #BG .T"OTE APOKRI?"%S O .P"ETROS "%PEN *T"J1 ID"U >M"%S AF">KAMEN P"ANTA K< >KOLU?">SAM"EN S[1 T"I "ARA "EST< >M"IN5 #BH O DE .I>S"US

Page 29: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%PEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI YM"%S [ AKOLU?">SANT"ES M[1 EN T> PALIGGENES"IA1 "OTAN KA?"IS> O ]"OS TU AN?R"JPU EP"I ?R"ONU D"OX>S *T"U1 KA?"ISES?E K< YM"%S EP"I D"JDEKA ?R"ONUS KR"INONTES TAS D"JDEKA FYL"AS TU .ISRA">L4 #BI K< PAS "OS AF">KEN [K"IAS "> ADELF"US "> ADELF"AS "> PAT"ERA "> M>T"ERA "> GYN"<KA "> T"EKNA "> AGR"US "ENEKEN TU ON"OMAT"OS MU1 EKATONTAPLAS"IONA L">&ET< K< ZJ">N <"JNION KL>RONOM">S%4 #CJ .POLL"[ DE "ESONT< PR"JT[ "ESHAT[ K< "ESHAT[ PR"JT[4

..KEFAL<ON .K

#A ..OM[A GAR ESTIN > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ [KODESP"OT>1 "OSTIS EX">L?EN "AMA PRJ"I MIS?"JSAS?< ERG"ATAS %S TON AMPEL"JNA *T"U4 #B K< SYMFJN">SAS MET"A TJN ERGAT"JN EK D>NAR"IU T>N >M"ERAN AP"EST%LEN *T"US %S TON AMPEL"JNA *T"U4 #C K< EXEL?"JN PER"I TR"IT>N "JRAN "%DEN "ALLUS EST"JTAS EN T> AGOR"A ARG"US1 #D K< EK"%N[S "%PEN1 YP"AGETE K< YM"%S %S TON AMPEL"JNA1 K< "O E"AN "> D"IK<ON D"JSJ YM"IN4 [ DE AP">L?ON4 #E P"ALIN EXEL?"JN PER"I "EKT>N K< EN"AT>N "JRAN EP"[>SEN JS"*TJS4 #F PER"I DE T>N ENDEK"AT>N "JRAN EXEL?"JN ":REN "ALLUS EST"JTAS ARG"US1 K< L"EG% *T"[S1 T"I "JDE EST">KATE "OL>N T>N >M"ERAN ARG"[5 #G L"EGUSIN *T"J1 "OTI UD"%S >M"AS EMIS?"JSATO4 L"EG% *T"[S1 YP"AGETE K< YM"%S %S TON AMPEL"JNA1 K< "O E"AN "> D"IK<ON L">&ES?E4 #H O&"IAS DE GENOM"EN>S L"EG% O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS TJ EPITR"OPJ *T"U1 K"ALESON TUS ERG"ATAS K< AP"ODOS *T"[S TON MIS?"ON1 ARX"AMENOS AP"O TJN ESH"ATJN "EJS TJN PR"JTJN4 #I K< EL?"ONTES [ PER"I T>N ENDEK"AT>N "JRAN "ELABON AN"A D>N"ARION4 #AJ EL?"ONTES DE [ PR"JT[ EN"OMISAN "OTI PL"%ONA L">&ONT<1 K< "ELABON K< *T"[ AN"A D>N"ARION4 #AA LAB"ONTES DE EG"OGGYZON KAT"A TU [KODESP"OTU #AB L"EGONTES "OTI "UT[ [ "ESHAT[ M"IAN "JRAN EP"[>SAN1 K< "ISUS >M"IN *T"US EP"[>SAS T[S BAST"ASASI TO B"AROS T>S >M"ERAS K< TON K"*SJNA4 #AC O DE APOKRI?"%S "%PEN EN"I *T"JN1 ET"<RE1 UK ADIK"J SE1 UH"I D>NAR"IU SYNEF"JN>S"AS M[5 #AD "ARON TO S"ON K< "YPAGE1 ?"ELJ DE T"UTJ TJ ESH"ATJ D"UN< JS K< S[1 #AE "> UK "EXEST"I M[ P[">S< "O ?"ELJ EN T[S EM"[S5 % O OF?ALM"OS SU PON>R"OS ESTIN "OTI EG"J AGA?"OS %MI5 #AF ."UTJS "ESONT< [ "ESHAT[ PR"JT[ K< [ PR"JT[ "ESHAT[1 POLL"[ GAR %SI KL>T"[1 OL"IG[ DE EKLEKT"[4 #AG .K< ANAB"<NJN O .I>S"US %S .IEROS"OLYMA PAR"ELABE TUS D"JDEKA MA?>T"AS KAT' ID"IAN EN T> OD"J K< "%PEN *T"[S4 #AH ID"U ANAB"<NOMEN %S .IEROS"OLYMA1 K< O ]"OS TU AN?R"JPU PARADO?">SET< T[S ARHIER":SI K< GRAMMAT":SI K< KATAKRIN"USIN *T"ON ?AN"ATJ1 #AI K< PARAD"JSUSIN *T"ON T[S "E?NESIN %S TO EMP"<X< K< MASTIG"JS< K< ST*R"JS<1 K< T> TR"IT> >M"ERA ANAST">SET<4 #BJ .T"OTE PROS">L?EN *T"J > M">T>R TJN ]"JN .ZEBED"<U MET"A TJN ]"JN *T">S PROSKYN"USA K< <T"US"A TI PAR' *T"U4 #BA O DE "%PEN *T">1 T"I ?"EL%S5 L"EG% *T"J1 %P"E "INA KA?"ISJSIN "UT[ [ D"YO ]"[ MU "%S EK DEXI"JN SU K< "%S EX :JN"YMJN SU EN T> BASIL"%A SU4 #BB APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 UK "[DATE T"I <T"%S?E4 D"YNAS?E PI"%N TO POT">RION

Page 30: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"O EG"J M"ELLJ P"IN%N1 "> TO B"APTISMA "O EG"J BAPT"IZOM< BAPTIS?">N<5 L"EGUSIN *T"J1 DYN"AME?A4 #BC K< L"EG% *T"[S1 TO MEN POT">RI"ON MU P"IES?E1 K< TO B"APTISMA "O EG"J BAPT"IZOM< BAPTIS?">SES?E1 TO DE KA?"IS< EK DEXI"JN MU K< EX :JN"YMJN MU UK "ESTIN EM"ON D"UN<1 ALL' "[S >T"[MAST< YP"O TU PATR"OS MU4 #BD K< AK"USANTES [ D"EKA >GAN"AKT>SAN PER"I TJN D"YO ADELF"JN4 #BE O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS *T"US "%PEN1 "[DATE "OTI [ "ARHONTES TJN E?N"JN KATAKYRI":USIN *T"JN K< [ MEG"AL[ KATEXUSI"AZUSIN *T"JN4 #BF UH "UTJS "EST< EN YM"IN1 ALL' "OS E"AN ?"EL> EN YM"IN M"EGAS GEN"ES?<1 "EST< YM"JN DI"AKONOS1 #BG K< "OS E"AN ?"EL> EN YM"IN "%N< PR"JTOS1 "EST< YM"JN D"ULOS1 #BH "JSPER O ]"OS TU AN?R"JPU UK ">L?E DIAKON>?">N<1 ALL"A DIAKON">S< K< D"UN< T>N &YH">N *T"U L"YTRON ANT"I POLL"JN4 #BI .K< EKPOR:OM"ENJN *T"JN AP"O .IERIH"J >KOL"U?>SEN *T"J "OHLOS POL"YS4 #CJ K< ID"U D"YO TYFL"[ KA?">MEN[ PAR"A T>N OD"ON1 AK"USANTES "OTI .I>S"US PAR"AG%1 "EKRAXAN L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 .K"YRIE1 ]"OS .D*"ID4 #CA O DE "OHLOS EPET"IM>SEN *T"[S "INA SIJP">SJSIN1 [ DE M"%ZON "EKRAZON L"EGONTES1 EL"E>SON >M"AS1 .K"YRIE1 ]"OS .D*"ID4 #CB K< ST"AS O .I>S"US EF"JN>SEN *T"US K< "%PE1 T"I ?"ELETE P[">SJ YM"IN5 #CC L"EGUSIN *T"J1 .K"YRIE1 "INA AN[H?"JSIN >M"JN [ OF?ALM"[4 #CD SPLAGHNIS?"%S DE O .I>S"US ">&ATO TJN OF?ALM"JN *T"JN1 K< :?"EJS AN"EBLE&AN *T"JN [ OF?ALM"[1 K< >KOL"U?>SAN *T"J4

..KEFAL<ON ..KA

#A ..K< "OTE ">GGISAN %S .IEROS"OLYMA K< ">L?ON %S .B>?SFAG"> PROS TO "OROS TJN EL<"JN1 T"OTE O .I>S"US AP"EST%LE D"YO MA?>T"AS #B L"EGJN *T"[S1 POR":?>TE %S T>N K"JM>N T>N AP"ENANTI YM"JN1 K< :?"EJS :R">SETE "ONON DEDEM"EN>N K< P"JLON MET' *T">S1 L"YSANTES AG"AGET"E M[4 #C K< E"AN TIS YM"IN "%P> TI1 ER"%TE "OTI O .K"YRIOS *T"JN HR"%AN "EH%1 :?"EJS DE APOST"ELL% *T"US4 #D T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"> TO R>?"EN DI"A TU PROF">TU L"EGONTOS1 #E "%PATE T> ?YGATR"I .SI"JN1 ID"U O BASIL":S SU "ERHET"< S[ PRAYS K< EPIBEB>K"JS EP"I "ONON K< P"JLON ]"ON YPOZYG"IU4 #F POR:?"ENTES DE [ MA?>T"< K< P[">SANTES KA?"JS PROS"ETAXEN *T"[S O .I>S"US1 #G ">GAGON T>N "ONON K< TON P"JLON1 K< EP"E?>KAN EP"ANJ *T"JN TA IM"ATIA *T"JN1 K< EPEK"A?ISEN EP"ANJ *T"JN4 #H O DE PL"%STOS "OHLOS "ESTRJSAN E*T"JN TA IM"ATIA EN T> OD"J1 "ALL[ DE "EKOPTON KL"ADUS AP"O TJN D"ENDRJN K< ESTR"JNNYON EN T> OD"J4 #I [ DE "OHL[ [ PRO"AGONTES K< [ AKOLU?"UNTES "EKRAZON L"EGONTES1 JSANN"A TJ ]"J .D*"ID1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU1 JSANN"A EN T[S Y&"IST[S4 #AJ K< %SEL?"ONTOS *T"U %S .IEROS"OLYMA ES"%S?> P"ASA > P"OLIS L"EGUSA1 TIS ESTIN "UTOS5 #AA [ DE "OHL[ "ELEGON1 "UT"OS "ESTIN .I>S"US O PROF">T>S O AP"O .NAZAR"ET T>S .GALIL"<AS4 #AB .K< %S">L?EN O .I>S"US %S TO IER"ON TU .?E"U1 K< EX"EBALE P"ANTAS TUS PJL"UNTAS K< AGOR"AZONTAS EN TJ IER"J1 K< TAS TRAP"EZAS

Page 31: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TJN KOLLYBIST"JN KAT"ESTRE&E K< TAS KA?"EDRAS TJN PJL"UNTJN TAS PERISTER"AS1 #AC K< L"EG% *T"[S1 G"EGRAPT<1 O "[K"OS MU "[KOS PROS:H">S KL>?">SET<1 YM"%S DE *T"ON EP[">SATE SP">L<ON L>ST"JN4 #AD .K< PROS">L?ON *T"J HJL"[ K< TYFL"[ EN TJ IER"J K< E?ER"AP:SEN *T"US4 #AE ID"ONTES DE [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S TA ?*M"ASIA "A EP"[>SE K< TUS P"<DAS KR"AZONTAS EN TJ IER"J K< L"EGONTAS1 JSANN"A TJ ]"J .D*"ID1 >GAN"AKT>SAN #AF K< "%PON *T"J1 AK"U%S T"I "UT[ L"EGUSIN5 O DE .I>S"US L"EG% *T"[S1 N"<1 UD"EPOTE AN"EGNJTE "OTI EK ST"OMATOS N>P"IJN K< ?>LAZ"ONTJN KAT>RT"ISJ "<NON5 #AG K< KATALIP"JN *T"US EX">L?EN "EXJ T>S P"OLEJS %S .B>?AN"IAN K< \L"IS?> EK"%4 #AH .PRJIAS DE EPAN"AGJN %S T>N P"OLIN EP"%NASE1 #AI K< ID"JN SYK">N M"IAN EP"I T>S OD"U ">L?EN EP' *T">N1 K< UD"EN ":REN EN *T"> % M> F"YLLA M"ONON1 K< L"EG% *T">1 M>K"ETI EK S"U KARP"OS G"EN>T< %S TON <"JNA4 K< EX>R"AN?> PARAHR">MA > SYK">4 #BJ K< ID"ONTES [ MA?>T"< E?"*MASAN L"EGONTES1 P"JS PARAHR">MA EX>R"AN?> > SYK">5 #BA APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN "EH>TE P"ISTIN K< M> DIAKRI?">TE1 U M"ONON TO T>S SYK">S P[">SETE1 ALL"A K"AN TJ "OR% T"UTJ "%P>TE1 "AR?>TI K< BL">?>TI %S T>N ?"ALASSAN1 GEN">SET<1 #BB K< P"ANTA "OSA E"AN <T">S>TE EN T> PROS:H"> PIST":ONTES1 L">&ES?E4 #BC .K< EL?"ONTI *T"J %S TO IER"ON PROS">L?ON *T"J DID"ASKONTI [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U L"EGONTES1 EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["%S1 K< TIS S[ "EDJKE T>N EXUS"IAN T"*T>N5 #BD APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 ERJT">SJ YM"AS KAG"J L"OGON "ENA1 "ON E"AN "%>T"E M[1 KAG"J YM"IN ER"J EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #BE TO B"APTISMA .IJ"ANNU P"O?EN ">N1 EX URAN"U "> EX AN?R"JPJN5 [ DE DIELOG"IZONTO PAR' E*T"[S L"EGONTES1 E"AN "%PJMEN1 EX URAN"U1 ER"% >M"IN1 DIAT"I UN UK EPIST":SATE *T"J1 #BF E"AN DE "%PJMEN1 EX AN?R"JPJN1 FOB"UME?A TON "OHLON1 P"ANTES GAR "EHUSI TON .IJ"ANN>N JS PROF">T>N4 #BG K< APOKRI?"ENTES TJ .I>S"U "%PON1 UK "[DAMEN4 "EF> *T"[S K< *T"OS1 UD"E EG"J L"EGJ YM"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #BH .T"I DE YM"IN DOK"%5 "AN?RJP"OS TIS "%HE T"EKNA D"YO1 K< PROSEL?"JN TJ PR"JTJ "%PE1 T"EKNON1 "YPAGE S">MERON ERG"AZU EN TJ AMPEL"JN"I MU4 #BI O DE APOKRI?"%S "%PEN1 U ?"ELJ1 "YSTERON DE METAMEL>?"%S AP">L?E4 #CJ K< PROSEL?"JN TJ D:T"ERJ "%PEN JS"*TJS4 O DE APOKRI?"%S "%PEN1 EG"J1 K"YRIE1 K< UK AP">L?E4 #CA TIS EK TJN D"YO EP"[>SE TO ?"EL>MA TU PATR"OS5 L"EGUSIN *T"J1 O PR"JTOS4 L"EG% *T"[S O .I>S"US1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI [ TEL"JN< K< < P"ORN< PRO"AGUSIN YM"AS %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #CB ">L?E GAR PROS YM"AS .IJ"ANN>S EN OD"J DIK<OS"YN>S1 K< UK EPIST":SATE *T"J1 [ DE TEL"JN< K< < P"ORN< EP"IST:SAN *T"J1 YM"%S DE ID"ONTES U METEMEL">?>TE "YSTERON TU PIST":S< *T"J4 #CC ."ALL>N PARABOL">N AK"USATE4 "AN?RJP"OS TIS ">N [KODESP"OT>S1 "OSTIS EF"YT:SEN AMPEL"JNA K< FRAGM"ON *T"J PERI"E?>KE K< "JRYXEN EN *T"J L>N"ON K< JKOD"OM>SE P"YRGON1 K< EX"EDOTO *T"ON GEJRG"[S K< APED">M>SEN4 #CD "OTE DE ">GGISEN O K<R"OS TJN KARP"JN1 AP"EST%LE TUS D"ULUS *T"U PROS TUS GEJRG"US LAB"%N TUS KARP"US *T"U4 #CE K< LAB"ONTES [ GEJRG"[ TUS D"ULUS *T"U "ON MEN "ED%RAN1 "ON DE AP"EKT%NAN1 "ON DE ELI?OB"OL>SAN4 #CF P"ALIN AP"EST%LEN "ALLUS D"ULUS

Page 32: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PL"%ONAS TJN PR"JTJN1 K< EP"[>SAN *T"[S JS"*TJS4 #CG "YSTERON DE AP"EST%LE PROS *T"US TON ]"ON *T"U L"EGJN1 ENTRAP">SONT< TON ]"ON MU4 #CH [ DE GEJRG"[ ID"ONTES TON ]"ON "%PON EN E*T"[S1 "UT"OS ESTIN O KL>RON"OMOS1 D":TE APOKT"%NJMEN *T"ON K< KAT"ASHJMEN T>N KL>RONOM"IAN *T"U4 #CI K< LAB"ONTES *T"ON EX"EBALON "EXJ TU AMPEL"JNOS1 K< AP"EKT%NAN4 #DJ ."OTAN UN "EL?> O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS1 T"I P[">S% T[S GEJRG"[S EK"%N[S5 #DA L"EGUSIN *T"J1 KAK"US KAK"JS APOL"ES% *T"US1 K< TON AMPEL"JNA EKD"JSET< "ALL[S GEJRG"[S1 "[TINES APOD"JSUSIN *T"J TUS KARP"US EN T[S K<R"[S *T"JN4 #DB L"EG% *T"[S O .I>S"US1 UD"EPOTE AN"EGNJTE EN T<S GRAF"<S1 L"I?ON "ON APEDOK"IMASAN [ [KODOM"UNTES1 "UTOS EGEN">?> %S KEFAL">N GJN"IAS1 PAR"A .KYR"IU EG"ENETO "*T>1 K< "ESTI ?*MAST"> EN OF?ALM"[S >M"JN5 #DC DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN "OTI AR?">SET< AF' YM"JN > BASIL"%A TU .?E"U K< DO?">SET< "E?N% P["UNTI TUS KARP"US *T">S1 #DD K< O PES"JN EP"I TON L"I?ON T"UTON SYN?LAS?">SET<1 EF' "ON D' AN P"ES>1 LIKM">S% *T"ON4 #DE K< AK"USANTES [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"<[ TAS PARABOL"AS *T"U "EGNJSAN "OTI PER"I *T"JN L"EG%1 #DF K< Z>T"UNTES *T"ON KRAT">S< EFOB">?>SAN TUS "OHLUS EP%D"> JS PROF">T>N *T"ON "%HON4

..KEFAL<ON ..KB

#A ..K< APOKRI?"%S O .I>S"US P"ALIN "%PEN *T"[S EN PARABOL"<S L"EGJN1 #B JM["J?> > BASIL"%A TJN URAN"JN AN?R"JPJ BASIL"%1 "OSTIS EP"[>SE G"AMUS TJ ]"J *T"U4 #C K< AP"EST%LE TUS D"ULUS *T"U KAL"ES< TUS KEKL>M"ENUS %S TUS G"AMUS1 K< UK ">?ELON EL?"%N4 #D P"ALIN AP"EST%LEN "ALLUS D"ULUS L"EGJN1 "%PATE T[S KEKL>M"EN[S1 ID"U TO "ARIST"ON MU >T"[MASA1 [ T"*R"[ MU K< TA SITIST"A TE?YM"ENA1 K< P"ANTA "ET[MA1 D":TE %S TUS G"AMUS4 #E [ DE AMEL">SANTES AP">L?ON1 O MEN %S TON "IDION AGR"ON1 O DE %S T>N EMPOR"IAN *T"U1 #F [ DE L[P"[ KRAT">SANTES TUS D"ULUS *T"U "YBRISAN K< AP"EKT%NAN4 #G AK"USAS DE O BASIL":S EK"%NOS JRG"IS?>1 K< P"EM&AS TA STRAT":MATA *T"U AP"JLESE TUS FON"%S EK"%NUS K< T>N P"OLIN *T"JN EN"EPR>SE4 #H T"OTE L"EG% T[S D"UL[S *T"U1 O MEN G"AMOS "ET[M"OS ESTIN1 [ DE KEKL>M"EN[ UK ">SAN "AXI[1 #I POR":ES?E UN EP"I TAS DIEX"ODUS TJN OD"JN1 K< "OSUS E"AN ":R>TE KAL"ESATE %S TUS G"AMUS1 #AJ K< EXEL?"ONTES [ D"UL[ EK"%N[ %S TAS OD"US SYN">GAGON P"ANTAS "OSUS ":RON1 PON>R"US TE K< AGA?"US1 K< EPL">S?> O G"AMOS ANAK%M"ENJN4 #AA %SEL?"JN DE O BASIL":S ?E"ASAS?< TUS ANAK%M"ENUS "%DEN EK"% "AN?RJPON UK ENDEDYM"ENON "ENDYMA G"AMU1 #AB K< L"EG% *T"J1 ET"<RE1 P"JS %S">L?ES "JDE M> "EHJN "ENDYMA G"AMU5 O DE EFIM"J?>4 #AC T"OTE "%PEN O BASIL":S T[S DIAK"ON[S1 D">SANTES *T"U P"ODAS K< H"%RAS "ARATE *T"ON K< EKB"ALETE %S TO SK"OTOS TO EX"JTERON1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #AD POLL"[ GAR %SI KL>T"[1 OL"IG[ DE EKLEKT"[4 #AE .T"OTE POR:?"ENTES [ .FARIS"<[ SYMB"ULION "ELABON "OPJS *T"ON PAGID":SJSIN EN L"OGJ4 #AF K< APOST"ELLUSIN *T"J TUS MA?>T"AS *T"JN

Page 33: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

MET"A TJN .>RJDIAN"JN L"EGONTES1 DID"ASKALE1 "[DAMEN "OTI AL>?">S "% K< T>N OD"ON TU .?E"U EN AL>?"%A DID"ASK%S1 K< U M"EL% S[ PER"I UDEN"OS1 U GAR BL"EP%S %S PR"OSJPON AN?R"JPJN1 #AG %P"E UN >M"IN1 T"I S[ DOK"%5 "EXESTI D"UN< K">NSON .K"<SARI "> "U5 #AH GN"US DE O .I>S"US T>N PON>R"IAN *T"JN "%PE1 T"I ME P%R"AZETE1 YPOKRIT"<5 #AI EPID"%XAT"E M[ TO N"OMISMA TU K">NSU4 [ DE PROS">NEGKAN *T"J D>N"ARION4 #BJ K< L"EG% *T"[S1 T"INOS > %K"JN "*T> K< > EPIGRAF">5 #BA L"EGUSIN *T"J1 .K"<SAROS1 T"OTE L"E% *T"[S1 AP"ODOTE UN TA .K"<SAROS .K"<SARI K< TA TU .?E"U TJ .?E"J4 #BB K< AK"USANTES E?"*MASAN1 K< AF"ENTES *T"ON AP">L?ON4 #BC .EN EK"%N> T> >M"ERA PROS">L?ON *T"J .SADDUK"<[1 [ L"EGONTES M> "%N< AN"ASTASIN4 K< EP>R"JT>SAN *T"ON #BD L"EGONTES1 DID"ASKALE1 .MJS">S "%PEN1 E"AN TIS APO?"AN> M> "EHJN T"EKNA1 EPIGAMBR":S% O ADELF"OS *T"U T>N GYN"<KA *T"U K< ANAST">S% SP"ERMA TJ ADELF"J *T"U4 #BE ">SAN DE PAR' >M"IN EPT"A ADELF"[1 K< O PR"JTOS GAM">SAS ETEL":T>SE1 K< M> "EHJN SP"ERMA AF">KE T>N GYN"<KA *T"U TJ ADELF"J *T"U1 #BF OM"[JS K< O D":TEROS K< O TR"ITOS1 "EJS TJN EPT"A4 #BG "YSTERON DE P"ANTJN AP"E?ANE K< > GYN">4 #BH EN T> UN ANAST"AS% T"INOS TJN EPT"A "EST< > GYN">5 P"ANTES GAR "ESHON *T">N4 #BI APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 PLAN"AS?E M> %D"OTES TAS GRAF"AS M>D"E T>N D"YNAMIN TU .?E"U4 #CJ EN GAR T> ANAST"AS% "UTE GAM"USIN "UTE EKGAM"IZONT<1 ALL' JS "AGGEL[ .?E"U EN URAN"J %SI4 #CA PER"I DE T>S ANAST"ASEJS TJN NEKR"JN UK AN"EGNJTE TO R>?"EN YM"IN YP"O TU .?E"U L"EGONTOS1 #CB EG"J %MI O .?E"OS .ABRA"AM K< O .?E"OS .ISA"AK K< O .?E"OS .IAK"JB5 UK "ESTIN O .?E"OS .?E"OS NEKR"JN1 ALL"A Z"JNTJN4 #CC K< AK"USANTES [ "OHL[ EXEPL">SSONTO EP"I T> DIDAH"> *T"U4 #CD .[ DE .FARIS"<[ AK"USANTES "OTI EF"IMJSE TUS .SADDUK"<US1 SYN">H?>SAN EP"I TO *T"O1 #CE K< EP>R"JT>SEN "%S EX *T"JN1 NOMIK"OS1 P%R"AZJN *T"ON K< L"EGJN1 #CF DID"ASKALE1 P"[A ENTOL"> MEG"AL> EN TJ N"OMJ5 #CG O DE .I>S"US "EF> *T"J1 AGAP">S%S .K"YRION TON .?E"ON SU EN "OL> T> KARD"IA SU K< EN "OL> T> &YH"> SU K< EN "OL> T> DIAN"[A SU4 #CH "*T> EST"I PR"JT> K< MEG"AL> ENTOL">4 #CI D:T"ERA DE OM"[A *T">1 AGAP">S%S TON PL>S"ION SU JS SE*T"ON4 #DJ EN T"*T<S T<S DYS"IN ENTOL"<S "OLOS O N"OMOS K< [ PROF">T< KR"EMANT<4 #DA .SYN>GM"ENJN DE TJN .FARIS"<JN EP>R"JT>SEN *T"US O .I>S"US #DB L"EGJN1 T"I YM"IN DOK"% PER"I TU .HRIST"U5 T"INOS ]"OS ESTI5 L"EGUSIN *T"J1 TU .D*"ID4 #DC L"EG% *T"[S1 P"JS UN .D*"ID EN .PN":MATI .K"YRION *T"ON KAL"% L"EGJN1 #DD "%PEN O .K"YRIOS TJ .KYR"IJ MU1 K"A?U EK DEXI"JN MU "EJS AN ?"J TUS EH?R"US SU YPOP"ODION TJN POD"JN SU5 #DE % UN .D*"ID KAL"% *T"ON .K"YRION1 P"JS ]"OS *T"U ESTI5 #DF K< UD"%S ED"YNATO *T"J APOKRI?">N< L"OGON1 UD"E ET"OLM>S"E TIS AP' EK"%N>S T>S >M"ERAS EPERJT">S< *T"ON UK"ETI4

..KEFAL<ON ..KG

Page 34: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..TOTE O .I>S"US EL"AL>SE T[S "OHL[S K< T[S MA?>T"<S *T"U #B L"EGJN1 EP"I T>S .MJS"EJS KA?"EDRAS EK"A?ISAN [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[4 #C P"ANTA UN "OSA E"AN "%PJSIN YM"IN T>R"%N1 T>R"%TE K< P["%TE1 KAT"A DE TA "ERGA *T"JN M> P["%TE1 L"EGUSI GAR1 K< U P["USI4 #D DESM":USI GAR FORT"IA BAR"EA K< DYSB"ASTAKTA K< EPITI?"EASIN EP"I TUS "JMUS TJN AN?R"JPJN1 TJ DE DAKT"YLJ *T"JN U ?"ELUSI KIN">S< *T"A4 #E P"ANTA DE TA "ERGA *T"JN P["USI PROS TO ?EA?">N< T[S AN?R"JP[S4 PLAT"YNUSI GAR TA FYLAKT">RIA *T"JN K< MEGAL"YNUSI TA KR"ASPEDA TJN IMAT"IJN *T"JN1 #F FIL"USI DE T>N PRJTOKLIS"IAN EN T[S D"%PN[S K< TAS PRJTOKA?EDR"IAS EN T<S SYNAGJG"<S #G K< TUS ASPASM"US EN T<S AGOR"<S K< KAL"%S?< YP"O TJN AN?R"JPJN RABB"I RABB"I4 #H YM"%S DE M> KL>?">TE RABB"I1 "%S GAR YM"JN ESTIN O DID"ASKALOS1 O .HRIST"OS1 P"ANTES DE YM"%S ADELF"[ ESTE4 #I K< PAT"ERA M> KAL"ES>TE YM"JN EP"I T>S G>S1 "%S GAR ESTIN O PAT">R YM"JN1 O EN T[S URAN"[S4 #AJ M>D"E KL>?">TE KA?>G>T"<1 "%S GAR YM"JN ESTIN O KA?>G>T">S1 O .HRIST"OS4 #AA O DE M"%ZJN YM"JN "EST< YM"JN DI"AKONOS4 #AB "OSTIS DE Y&"JS% E*T"ON TAP%NJ?">SET<1 K< "OSTIS TAP%N"JS% E*T"ON Y&J?">SET<4 #AC .U"< DE YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI KATES?"IETE TAS [K"IAS TJN H>R"JN K< PROF"AS% MAKR"A PROS:H"OMEN[1 DI"A T"UTO L">&ES?E PERISS"OTERON KR"IMA4 #AD .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI KL"%ETE T>N BASIL"%AN TJN URAN"JN "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 YM"%S GAR UK %S"ERHES?E1 UD"E TUS %SERHOM"ENUS AF"IETE %SEL?"%N4 #AE .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI PERI"AGETE T>N ?"ALASSAN K< T>N X>R"AN P[">S< "ENA PROS">LYTON1 K< "OTAN G"EN>T<1 P["%TE *T"ON ]"ON GE"ENN>S DIPL"OTERON YM"JN4 #AF .U"< YM"IN1 OD>G"[ TYFL"[1 [ L"EGONTES "OS AN OM"OS> EN TJ NA"J1 UD"EN ESTIN1 "OS D' AN OM"OS> EN TJ HRYS"J TU NA"U1 OF"%L%4 #AG MJR"[ K< TYFL"[6 TIS GAR M"%ZJN EST"IN1 O HRYS"OS "> O NA"OS O AGI"AZJN TON HRYS"ON5 #AH K<1 "OS AN OM"OS> EN TJ ?YSIAST>R"IJ1 UD"EN ESTIN1 "OS D' AN OM"OS> EN TJ D"JRJ TJ EP"ANJ *T"U1 OF"%L%4 #AI MJR"[ K< TYFL"[6 T"I GAR M"%ZON1 TO D"JRON "> TO ?YSIAST">RION TO AGI"AZON TO D"JRON5 #BJ O UN OM"OSAS EN TJ ?YSIAST>R"IJ OMN"Y% EN *T"J K< EN P"ASI T[S EP"ANJ *T"U1 #BA K< O OM"OSAS EN TJ NA"J OMN"Y% EN *T"J K< EN TJ KAT[K">SANTI *T"ON1 #BB K< O OM"OSAS EN TJ URAN"J OMN"Y% EN TJ ?R"ONJ TU .?E"U K< EN TJ KA?>M"ENJ EP"ANJ *T"U4 #BC .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI APODEKAT"UTE TO >D"YOSMON K< TO "AN>?ON K< TO K"YMINON1 K< AF">KATE TA BAR"YTERA TU N"OMU1 T>N KR"ISIN K< TON "ELEON K< T>N P"ISTIN1 T"*TA DE "ED% P[">S< KAK"%NA M> AFI"EN<4 #BD OD>G"[ TYFL"[1 [ DIYL"IZONTES TON K"JNJPA1 T>N DE K"AM>LON KATAP"INONTES6 #BE .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI KA?AR"IZETE TO "EXJ?EN TU POT>R"IU K< T>S PARO&"IDOS1 "ESJ?EN DE G"EMUSIN EX ARPAG">S K< ADIK"IAS4 #BF .FARIS"<E TYFL"E1 KA?"ARISON PR"JTON TO ENT"OS TU POT>R"IU K< T>S PARO&"IDOS1 "INA G"EN>T< K< TO EKT"OS *T"JN KA?AR"ON4 #BG .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI PAROM["AZETE T"AF[S KEKONIAM"EN[S1 "[TINES "EXJ?EN MEN F"<NONT< JR"<[1 "ESJ?EN DE G"EMUSIN OST"EJN NEKR"JN K< P"AS>S AKA?ARS"IAS4 #BH "UTJ K< YM"%S "EXJ?EN MEN F"<NES?E T[S AN?R"JP[S D"IK<[1 "ESJ?EN DE MEST"[ ESTE YPOKR"ISEJS K< ANOM"IAS4 #BI .U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S

Page 35: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI [KODOM"%TE TUS T"AFUS TJN PROF>T"JN K< KOSM"%TE TA MN>M"%A TJN DIK"<JN1 #CJ K< L"EGETE1 % ">MEN EN T<S >M"ER<S TJN PAT"ERJN >M"JN1 UK AN ">MEN K[NJN"[ *T"JN EN TJ "<MATI TJN PROF>T"JN4 #CA "JSTE MARTYR"%TE E*T"[S "OTI ]"[ ESTE TJN FON:S"ANTJN TUS PROF">TAS4 #CB K< YM"%S PL>R"JSATE TO M"ETRON TJN PAT"ERJN YM"JN4 #CC "OF%S1 GENN">MATA EHIDN"JN6 P"JS F"YG>TE AP"O T>S KR"ISEJS T>S GE"ENN>S5 #CD DI"A T"UTO ID"U EG"J APOST"ELLJ PROS YM"AS PROF">TAS K< SOF"US K< GRAMMAT"%S1 K< EX *T"JN APOKTEN"%TE K< ST*R"JSETE1 K< EX *T"JN MASTIG"JSETE EN T<S SYNAGJG"<S YM"JN K< DI"JXETE AP"O P"OLEJS %S P"OLIN1 #CE "OPJS "EL?> EF' YM"AS PAN "<MA D"IK<ON EKHYN"OMENON EP"I T>S G>S AP"O TU "<MATOS ."ABEL TU DIK"<U "EJS TU "<MATOS .ZAHAR"IU ]"U .BARAH"IU1 "ON EFON":SATE METAX"Y TU NA"U K< TU ?YSIAST>R"IU4 #CF AM">N L"EGJ YM"IN "OTI ">X% T"*TA P"ANTA EP"I T>N GENE"AN T"*T>N4 #CG .IERUSAL">M .IERUSAL">M1 > APOKT"ENNUSA TUS PROF">TAS K< LI?OBOL"USA TUS APESTALM"ENUS PROS *T">N6 POS"AKIS >?"EL>SA EPISYNAGAG"%N TA T"EKNA SU "ON TR"OPON EPISYN"AG% "ORNIS TA NOSS"IA E*T">S YP"O TAS PT"ERYGAS1 K< UK >?EL">SATE4 #CH ID"U AF"IET< YM"IN O "[KOS YM"JN "ER>MOS4 #CI L"EGJ GAR YM"IN1 U M> ME "ID>TE AP' "ARTI "EJS AN "%P>TE1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU4

..KEFAL<ON ..KD

#A ..K< EXEL?"JN O .I>S"US EPOR":ETO AP"O TU IER"U1 K< PROS">L?ON [ MA?>T"< *T"U EPID"%X< *T"J TAS [KODOM"AS TU IER"U4 #B O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 U BL"EPETE T"*TA P"ANTA5 AM">N L"EGJ YM"IN1 U M> AFE?"> "JDE L"I?OS EP"I L"I?ON1 "OS U KATALY?">SET<4 #C KA?>M"ENU DE *T"U EP"I TU "ORUS TJN EL<"JN PROS">L?ON *T"J [ MA?>T"< KAT' ID"IAN L"EGONTES1 %P"E >M"IN P"OTE T"*TA "EST<1 K< T"I TO S>M"%ON T>S S">S PARUS"IAS K< T>S SYNTEL"%AS TU <"JNOS5 #D K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 BL"EPETE M> TIS YM"AS PLAN">S>4 #E POLL"[ GAR EL":SONT< EP"I TJ ON"OMAT"I MU L"EGONTES1 EG"J %MI O .HRIST"OS1 K< POLL"US PLAN">SUSI4 #F MELL">SETE DE AK"U%N POL"EMUS K< AKO"AS POL"EMJN1 OR"ATE M> ?RO"%S?E1 D"% GAR P"ANTA GEN"ES?<1 ALL' "UPJ EST"I TO T"ELOS4 #G EGER?">SET< GAR "E?NOS EP"I "E?NOS K< BASIL"%A EP"I BASIL"%AN1 K< "ESONT< LIM"[ K< L[M"[ K< S%SM"[ KAT"A T"OPUS1 #H P"ANTA DE T"*TA ARH"> JD"INJN4 #I T"OTE PARAD"JSUSIN YM"AS %S ?L"I&IN K< APOKTEN"USIN YM"AS1 K< "ESES?E MIS"UMEN[ YP"O P"ANTJN TJN E?N"JN DI"A TO "ONOM"A MU4 #AJ K< T"OTE SKANDALIS?">SONT< POLL"[ K< ALL">LUS PARAD"JSUSI K< MIS">SUSIN ALL">LUS4 #AA K< POLL"[ &:DOPROF">T< EGER?">SONT< K< PLAN">SUSI POLL"US1 #AB K< DI"A TO PL>?YN?">N< T>N ANOM"IAN &YG">SET< > AG"AP> TJN POLL"JN4 #AC O DE YPOM"%NAS %S T"ELOS1 "UTOS SJ?">SET<4 #AD K< K>RYH?">SET< T"UTO TO :AGG"ELION T>S BASIL"%AS EN "OL> T> [KUM"EN> %S MART"YRION P"ASI T[S "E?NESI1 K< T"OTE ">X% TO T"ELOS4 #AE ."OTAN UN "ID>TE TO BD"ELYGMA T>S ER>M"JSEJS TO R>?"EN

Page 36: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DI"A .DIANI">L TU PROF">TU EST"JS EN T"OPJ AG"IJ --O ANAGIN"JSKJN NO"%TJ-- #AF T"OTE [ EN T> .IUD"<A F:G"ETJSAN EP"I TA "OR>1 #AG O EP"I TU D"JMATOS M> KATAB<N"ETJ "AR< TA EK T>S [K"IAS *T"U1 #AH K< O EN TJ AGR"J M> EPISTRE&"ATJ OP"ISJ "AR< TA IM"ATIA *T"U4 #AI U"< DE T<S EN GASTR"I EH"US<S K< T<S ?>LAZ"US<S EN EK"%N<S T<S >M"ER<S4 #BJ PROS":HES?E DE "INA M> G"EN>T< > FYG"> YM"JN H%M"JNOS M>D"E SABB"ATJ4 #BA "EST< GAR T"OTE ?L"I&IS MEG"AL>1 "[A U G"EGONEN AP' ARH">S K"OSMU "EJS TU NYN UD' U M> G"EN>T<4 #BB K< % M> EKOLOB"J?>SAN < >M"ER< EK"%N<1 UK AN ES"J?> P"ASA SARX1 DI"A DE TUS EKLEKT"US KOLOBJ?">SONT< < >M"ER< EK"%N<4 #BC T"OTE E"AN TIS YM"IN "%P>1 ID"U "JDE O .HRIST"OS "> "JDE1 M> PIST":S>TE1 #BD EGER?">SONT< GAR &:D"OHRIST[ K< &:DOPROF">T< K< D"JSUSI S>M"%A MEG"ALA K< T"ERATA1 "JSTE PLAN">S<1 % DYNAT"ON1 K< TUS EKLEKT"US4 #BE .ID"U PRO"%R>KA YM"IN4 #BF E"AN UN "%PJSIN YM"IN1 ID"U EN T> ER">MJ EST"I1 M> EX"EL?>TE1 ID"U EN T[S TAM"%[S1 M> PIST":S>TE1 #BG "JSPER GAR > ASTRAP"> EX"ERHET< AP"O ANATOL"JN K< F"<NET< "EJS DYSM"JN1 "UTJS "EST< K< > PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU1 #BH "OPU GAR E"AN "> TO PT"JMA1 EK"% SYNAH?">SONT< [ AET"[4 #BI .:?"EJS DE MET"A T>N ?L"I&IN TJN >MER"JN EK"%NJN O ">LIOS SKOTIS?">SET< K< > SEL">N> U D"JS% TO F"EGGOS *T">S1 K< [ AST"ERES PES"UNT< AP"O TU URAN"U1 K< < DYN"AM%S TJN URAN"JN SAL:?">SONT<4 #CJ K< T"OTE FAN">SET< TO S>M"%ON TU ]"U TU AN?R"JPU EN TJ URAN"J1 K< T"OTE K"O&ONT< P"AS< < FYL"< T>S G>S K< "O&ONT< TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EP"I TJN NEFEL"JN TU URAN"U MET"A DYN"AMEJS K< D"OX>S POLL">S4 #CA K< APOSTEL"% TUS AGG"ELUS *T"U MET"A S"ALPIGGOS FJN">S MEG"AL>S1 K< EPISYN"AXUSI TUS EKLEKT"US *T"U EK TJN TESS"ARJN AN"EMJN AP' "AKRJN URAN"JN "EJS "AKRJN *T"JN4 #CB .AP"O DE T>S SYK">S M"A?ETE T>N PARABOL">N4 "OTAN ">D> O KL"ADOS *T">S G"EN>T< APAL"OS K< TA F"YLLA EKF"Y>1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS TO ?"EROS1 #CC "UTJ K< YM"%S "OTAN "ID>TE T"*TA P"ANTA1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS ESTIN EP"I ?"YR<S4 #CD AM">N L"EGJ YM"IN1 U M> PAR"EL?> > GENE"A "*T> "EJS AN P"ANTA T"*TA G"EN>T<4 #CE O URAN"OS K< > G> PAREL":SONT<1 [ DE L"OG[ MU U M> PAR"EL?JSI4 #CF .PER"I DE T>S >M"ERAS EK"%N>S K< "JRAS UD"%S "[DEN1 UD"E [ "AGGEL[ TJN URAN"JN1 % M> O PAT">R MU M"ONOS4 #CG "JSPER DE < >M"ER< TU .N"JE1 "UTJS "EST< K< > PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU4 #CH "JSPER GAR ">SAN EN T<S >M"ER<S T<S PRO TU KATAKLYSM"U TR"JGONTES K< P"INONTES1 GAM"UNTES K< EKGAM"IZONTES1 "AHRI >S >M"ERAS %S">L?E .N"JE %S T>N KIBJT"ON1 #CI K< UK "EGNJSAN "EJS ">L?EN O KATAKLYSM"OS K< ">REN "APANTAS1 "UTJS "EST< K< > PARUS"IA TU ]"U TU AN?R"JPU4 #DJ T"OTE D"YO "ESONT< EN TJ AGR"J1 O "%S PARALAMB"ANET< K< O "%S AF"IET<1 #DA D"YO AL">?US< EN TJ MYL"JNI1 M"IA PARALAMB"ANET< K< M"IA AF"IET<4 #DB GR>GOR"%TE UN1 "OTI UK "[DATE P"[A "JRA O .K"YRIOS YM"JN "ERHET<4 #DC .EK"%NO DE GIN"JSKETE "OTI % ">D% O [KODESP"OT>S P"[A FYLAK"> O KL"EPT>S "ERHET<1 EGR>G"OR>SEN AN K< UK AN "%ASE DIORYG">N< T>N [K"IAN *T"U4 #DD DI"A T"UTO K< YM"%S G"INES?E "ET[M[1 "OTI "> "JRA U DOK"%TE O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHET<4 #DE .TIS "ARA EST"IN O PIST"OS D"ULOS K< FR"ONIMOS1 "ON KAT"EST>SEN O K"YRIOS *T"U EP"I T>S ?ERAP"%AS *T"U TU DID"ON< *T"[S T>N TROF">N EN K<R"J5 #DF MAK"ARIOS

Page 37: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

O D"ULOS EK"%NOS "ON EL?"JN O K"YRIOS *T"U :R">S% P["UNTA "UTJS4 #DG AM">N L"EGJ YM"IN "OTI EP"I P"ASI T[S YP"ARHUSIN *T"U KATAST">S% *T"ON4 #DH E"AN DE "%P> O KAK"OS D"ULOS EK"%NOS EN T> KARD"IA *T"U1 HRON"IZ% O K"YRI"OS MU EL?"%N1 #DI K< "ARX>T< T"YPT%N TUS SYND"ULUS *T"U1 ES?"I> DE K< P"IN> MET"A TJN ME?Y"ONTJN1 #EJ ">X% O K"YRIOS TU D"ULU EK"%NU EN >M"ERA "> U PROSDOK"A K< EN "JRA "> U GIN"JSK%1 #EA K< DIHOTOM">S% *T"ON1 K< TO M"EROS *T"U MET"A TJN YPOKRIT"JN ?">S%1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4

..KEFAL<ON ..KE

#A ..TOTE OM[J?">SET< > BASIL"%A TJN URAN"JN D"EKA PAR?"EN[S1 "<TINES LAB"US< TAS LAMP"ADAS *T"JN EX">L?ON %S AP"ANT>SIN TU NYMF"IU4 #B P"ENTE DE ">SAN EX *T"JN FR"ONIM[ K< < P"ENTE MJR"<4 #C "<TINES MJR"< LAB"US< TAS LAMP"ADAS E*T"JN UK "ELABON ME?' E*T"JN "EL<ON1 #D < DE FR"ONIM[ "ELABON "EL<ON EN T[S AGG"%[S *T"JN MET"A TJN LAMP"ADJN *T"JN4 #E HRON"IZONTOS DE TU NYMF"IU EN"YSTAXAN P"AS< K< EK"A?:DON4 #F M"ES>S DE NYKT"OS KR*G"> G"EGONEN1 ID"U O NYMF"IOS "ERHET<1 EX"ERHES?E %S AP"ANT>SIN *T"U4 #G T"OTE >G"ER?>SAN P"AS< < PAR?"EN[ EK"%N< K< EK"OSM>SAN TAS LAMP"ADAS *T"JN4 #H < DE MJR"< T<S FRON"IM[S "%PON1 D"OTE >M"IN EK TU EL"<U YM"JN1 "OTI < LAMP"ADES >M"JN SB"ENNYNT<4 #I APEKR"I?>SAN DE < FR"ONIM[ L"EGUS<1 M">POTE UK ARK"ES% >M"IN K< YM"IN1 POR":ES?E DE M"ALLON PROS TUS PJL"UNTAS K< AGOR"ASATE E*T"<S4 #AJ APERHOM"ENJN DE *T"JN AGOR"AS< ">L?EN O NYMF"IOS K< < "ET[M[ %S">L?ON MET' *T"U %S TUS G"AMUS1 K< EKL"%S?> > ?"YRA4 #AA "YSTERON DE "ERHONT< K< < L[P"< PAR?"EN[ L"EGUS<1 K"YRIE K"YRIE1 "AN[XON >M"IN4 #AB O DE APOKRI?"%S "%PEN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 UK "[DA YM"AS4 #AC GR>GOR"%TE UN1 "OTI UK "[DATE T>N >M"ERAN UD"E T>N "JRAN EN "> O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHET<4 #AD ."JSPER GAR "AN?RJPOS APOD>M"JN EK"ALESE TUS ID"IUS D"ULUS K< PAR"EDJKEN *T"[S TA YP"ARHONTA *T"U1 #AE K< J MEN "EDJKE P"ENTE T"ALANTA1 J DE D"YO1 J DE "EN1 EK"ASTJ KAT"A T>N ID"IAN D"YNAMIN1 K< APED">M>SEN :?"EJS4 #AF POR:?"%S DE O TA P"ENTE T"ALANTA LAB"JN %RG"ASATO EN *T"[S K< EP"[>SEN "ALLA P"ENTE T"ALANTA4 #AG JS"*TJS K< O TA D"YO EK"ERD>SE K< *T"OS "ALLA D"YO4 #AH O DE TO "EN LAB"JN APEL?"JN "JRYXEN EN T> G> K< AP"EKRY&E TO ARG"YRION TU KYR"IU *T"U4 #AI MET"A DE HR"ONON POL"YN "ERHET< O K"YRIOS TJN D"ULJN EK"%NJN K< SYN"<R% MET' *T"JN L"OGON4 #BJ K< PROSEL?"JN O TA P"ENTE T"ALANTA LAB"JN PROS">NEGKEN "ALLA P"ENTE T"ALANTA L"EGJN1 K"YRIE1 P"ENTE T"ALANT"A M[ PAR"EDJKAS1 "IDE "ALLA P"ENTE T"ALANTA EK"ERD>SA EP' *T"[S4 #BA "EF> *T"J O K"YRIOS *T"U1 ":1 D"ULE AGA?"E K< PIST"E6 EP"I OL"IGA >S PIST"OS1 EP"I POLL"JN SE KATAST">SJ1 "%SEL?E %S T>N HAR"AN TU KYR"IU SU4 #BB PROSEL?"JN DE K< O TA D"YO T"ALANTA LAB"JN "%PE1 K"YRIE1 D"YO T"ALANT"A M[ PAR"EDJKAS1 "IDE "ALLA D"YO T"ALANTA EK"ERD>SA EP' *T"[S4 #BC "EF> *T"J O K"YRIOS *T"U1 ":1 D"ULE AGA?"E K< PIST"E6 EP"I OL"IGA >S PIST"OS1 EP"I POLL"JN SE KATAST">SJ1 "%SEL?E %S

Page 38: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

T>N HAR"AN TU KYR"IU SU4 #BD PROSEL?"JN DE K< O TO "EN T"ALANTON %L>F"JS "%PE1 K"YRIE1 "EGNJN SE "OTI SKL>R"OS "% "AN?RJPOS1 ?ER"IZJN "OPU UK "ESP%RAS K< SYN"AGJN "O?EN U DIESK"ORPISAS1 #BE K< FOB>?"%S APEL?"JN "EKRY&A TO T"ALANT"ON SU EN T> G>1 "IDE "EH%S TO S"ON4 #BF APOKRI?"%S DE O K"YRIOS *T"U "%PEN *T"J1 PON>R"E D"ULE K< OKN>R"E6 ">D%S "OTI ?ER"IZJ "OPU UK "ESP%RA K< SYN"AGJ "O?EN U DIESK"ORPISA6 #BG "ED% UN SE BAL"%N TO ARG"YRI"ON MU T[S TRAPEZ"IT<S1 K< EL?"JN EG"J EKOMIS"AM>N AN TO EM"ON SYN T"OKJ4 #BH "ARATE UN AP' *T"U TO T"ALANTON K< D"OTE TJ "EHONTI TA D"EKA T"ALANTA4 #BI TJ GAR "EHONTI PANT"I DO?">SET< K< PERISS:?">SET<1 AP"O DE TU M> "EHONTOS K< "O "EH% AR?">SET< AP' *T"U4 #CJ K< TON AHR"%ON D"ULON EKB"ALETE %S TO SK"OTOS TO EX"JTERON1 EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN4 #CA ."OTAN DE "EL?> O ]"OS TU AN?R"JPU EN T> D"OX> *T"U K< P"ANTES [ "AGI[ "AGGEL[ MET' *T"U1 T"OTE KA?"IS% EP"I ?R"ONU D"OX>S *T"U1 #CB K< SYNAH?">SET< "EMPROS?EN *T"U P"ANTA TA "E?N>1 K< AFORI"% *T"US AP' ALL">LJN "JSPER O P[M">N AFOR"IZ% TA PR"OBATA AP"O TJN ER"IFJN1 #CC K< ST">S% TA MEN PR"OBATA EK DEXI"JN *T"U1 TA DE ER"IFIA EX :JN"YMJN4 #CD T"OTE ER"% O BASIL":S T[S EK DEXI"JN *T"U1 D":TE [ :LOG>M"EN[ TU PATR"OS MU1 KL>RONOM">SATE T>N >T[MASM"EN>N YM"IN BASIL"%AN AP"O KATABOL">S K"OSMU4 #CE EP"%NASA GAR1 K< ED"JKAT"E M[ FAG"%N1 ED"I&>SA1 K< EPOT"ISAT"E ME1 X"ENOS ">M>N1 K< SYN>G"AGET"E ME1 #CF GYMN"OS1 K< PERIEB"ALET"E ME1 >S?"EN>SA1 K< EPESK"E&AS?"E ME1 EN FYLAK"> ">M>N1 K< ">L?ETE PROS ME4 #CG T"OTE APOKRI?">SONT< *T"J [ D"IK<[ L"EGONTES1 K"YRIE1 P"OTE SE "%DOMEN P%N"JNTA K< E?R"E&AMEN1 "> DI&"JNTA K< EPOT"ISAMEN5 #CH P"OTE DE SE "%DOMEN X"ENON K< SYN>G"AGOMEN1 "> GYMN"ON K< PERIEB"ALOMEN5 #CI P"OTE DE SE "%DOMEN AS?EN"> "> EN FYLAK">1 K< ">L?OMEN PROS SE5 #DJ K< APOKRI?"%S O BASIL":S ER"% *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN1 EF' "OSON EP[">SATE EN"I T"UTJN TJN ADELF"JN MU TJN ELAH"ISTJN1 EM"[ EP[">SATE4 #DA T"OTE ER"% K< T[S EX :JN"YMJN1 POR":ES?E AP' EM"U [ KAT>RAM"EN[ %S TO P"YR TO <"JNION TO >T[MASM"ENON TJ DIAB"OLJ K< T[S AGG"EL[S *T"U4 #DB EP"%NASA GAR1 K< UK ED"JKAT"E M[ FAG"%N1 ED"I&>SA1 K< UK EPOT"ISAT"E ME1 #DC X"ENOS ">M>N1 K< U SYN>G"AGET"E ME1 GYMN"OS1 K< U PERIEB"ALET"E ME1 AS?EN">S K< EN FYLAK">1 K< UK EPESK"E&AS?"E ME4 #DD T"OTE APOKRI?">SONT< *T"J K< *T"[ L"EGONTES1 K"YRIE1 P"OTE SE "%DOMEN P%N"JNTA "> DI&"JNTA "> X"ENON "> GYMN"ON "> AS?EN"> "> EN FYLAK">1 K< U DI>KON">SAM"EN S[5 #DE T"OTE APOKRI?">SET< *T"[S L"EGJN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 EF' "OSON UK EP[">SATE EN"I T"UTJN TJN ELAH"ISTJN1 UD"E EM"[ EP[">SATE4 #DF K< APEL":SONT< "UT[ %S K"OLASIN <"JNION1 [ DE D"IK<[ %S ZJ">N <"JNION4

..KEFAL<ON ..KST

#A ..K< EG"ENETO "OTE ET"ELESEN O .I>S"US P"ANTAS TUS L"OGUS T"UTUS "%PEN T[S MA?>T"<S *T"U1 #B "[DATE "OTI MET"A D"YO >M"ERAS TO P"ASHA G"INET<1 K< O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT< %S TO ST*RJ?">N<4

Page 39: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#C T"OTE SYN">H?>SAN [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U1 %S T>N *L">N TU ARHIER"EJS TU LEGOM"ENU .KAI"AFA1 #D K< SYNEBUL":SANTO "INA TON .I>S"UN D"OLJ KRAT">SJSI K< APOKT"%NJSIN4 #E "ELEGON DE1 M> EN T> EORT">1 "INA M> ?"ORYBOS G"EN>T< EN TJ LA"J4 #F .TU DE .I>S"U GENOM"ENU EN .B>?AN"IA EN [K"IA .S"IMJNOS TU LEPR"U1 #G PROS">L?EN *T"J GYN"> AL"ABASTRON M"YRU "EHUSA BARYT"IMU1 K< KAT"EHEEN EP"I T>N KEFAL">N *T"U ANAK%M"ENU4 #H ID"ONTES DE [ MA?>T"< *T"U >GAN"AKT>SAN L"EGONTES1 %S T"I > AP"JL%A "*T>5 #I >D"YNATO GAR T"UTO TO M"YRON PRA?">N< POLL"U K< DO?">N< T[S PTJH"[S4 #AJ GN"US DE O .I>S"US "%PEN *T"[S1 T"I K"OPUS PAR"EHETE T> GYN<K"I5 "ERGON GAR KAL"ON %RG"ASATO %S EM"E4 #AA TUS PTJH"US GAR P"ANTOTE "EHETE ME?' E*T"JN1 EM"E DE U P"ANTOTE "EHETE4 #AB BAL"USA GAR "*T> TO M"YRON T"UTO EP"I TU S"JMAT"OS MU1 PROS TO ENTAFI"AS< ME EP"[>SEN4 #AC AM">N L"EGJ YM"IN1 "OPU E"AN K>RYH?"> TO :AGG"ELION T"UTO EN "OLJ TJ K"OSMJ1 LAL>?">SET< K< "O EP"[>SEN "*T> %S MN>M"OSYNON *T">S4 #AD .T"OTE POR:?"%S "%S TJN D"JDEKA1 O LEG"OMENOS .I"UDAS .ISKARI"JT>S1 PROS TUS ARHIER"%S "%PE1 #AE T"I ?"ELET"E M[ D"UN<1 K< EG"J YM"IN PARAD"JSJ *T"ON5 [ DE "EST>SAN *T"J TRI"AKONTA ARG"YRIA4 #AF K< AP"O T"OTE EZ">T% :K<R"IAN "INA *T"ON PARAD"J4 #AG .T> DE PR"JT> TJN AZ"YMJN PROS">L?ON [ MA?>T"< TJ .I>S"U L"EGONTES *T"J1 PU ?"EL%S ET[M"ASJM"EN S[ FAG"%N TO P"ASHA5 #AH O DE "%PEN1 YP"AGETE %S T>N P"OLIN PROS TON D"%NA K< "%PATE *T"J1 O DID"ASKALOS L"EG%1 O K<R"OS MU EGG"YS ESTI1 PROS SE P["J TO P"ASHA MET"A TJN MA?>T"JN MU4 #AI K< EP"[>SAN [ MA?>T"< JS SYN"ETAXEN *T"[S O .I>S"US1 K< >T"[MASAN TO P"ASHA4 #BJ .O&"IAS DE GENOM"EN>S AN"EK%TO MET"A TJN D"JDEKA4 #BA K< ES?I"ONTJN *T"JN "%PEN1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI "%S EX YM"JN PARAD"JS% ME4 #BB K< LYP"UMEN[ SF"ODRA ">RXANTO L"EG%N *T"J "EKASTOS *T"JN1 M">TI EG"J %MI1 .K"YRIE5 #BC O DE APOKRI?"%S "%PEN1 O EMB"A&AS MET' EM"U EN TJ TRYBL"IJ T>N H"%RA1 "UT"OS ME PARAD"JS%4 #BD O MEN ]"OS TU AN?R"JPU YP"AG% KA?"JS G"EGRAPT< PER"I *T"U1 U"< DE TJ AN?R"JPJ EK"%NJ DI' "U O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT<1 KAL"ON ">N *T"J % UK EGENN">?> O "AN?RJPOS EK"%NOS4 #BE APOKRI?"%S DE .I"UDAS O PARADID"US *T"ON "%PE1 M">TI EG"J %MI1 RABB"I5 L"EG% *T"J1 SY "%PAS4 #BF .ES?I"ONTJN DE *T"JN LAB"JN O .I>S"US TON "ARTON K< :HARIST">SAS "EKLASE K< ED"IDU T[S MA?>T"<S K< "%PE1 L"ABETE F"AGETE1 T"UT"O ESTI TO S"JM"A MU1 #BG K< LAB"JN TO POT">RION K< :HARIST">SAS "EDJKEN *T"[S L"EGJN1 P"IETE EX *T"U P"ANTES1 #BH T"UTO GAR ESTI TO "<M"A MU TO T>S K<N">S DIA?">K>S TO PER"I POLL"JN EKHYN"OMENON %S "AFESIN AMARTI"JN4 #BI L"EGJ DE YM"IN "OTI U M> P"IJ AP' "ARTI EK T"UTU TU GENN">MATOS T>S AMP"ELU "EJS T>S >M"ERAS EK"%N>S1 "OTAN *T"O P"INJ ME?' YM"JN K<N"ON EN T> BASIL"%A TU PATR"OS MU4 #CJ .K< YMN">SANTES EX">L?ON %S TO "OROS TJN EL<"JN4 T"OTE L"EG% *T"[S O .I>S"US1 #CA P"ANTES YM"%S SKANDALIS?">SES?E EN EM"[ EN T> NYKT"I T"*T>1 G"EGRAPT< GAR1 PAT"AXJ TON P[M"ENA1 K< DIASKORPIS?">SONT< TA PR"OBATA T>S P"[MN>S1 #CB MET"A DE TO EGER?">N"< ME PRO"AXJ YM"AS %S T>N .GALIL"<AN4 #CC APOKRI?"%S DE O

Page 40: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

.P"ETROS "%PEN *T"J1 % P"ANTES SKANDALIS?">SONT< EN S[1 EG"J DE UD"EPOTE SKANDALIS?">SOM<4 #CD "EF> *T"J O .I>S"US1 AM">N L"EGJ S[ "OTI EN T"*T> T> NYKT"I PRIN AL"EKTORA FJN">S< TR"IS APARN">S> ME4 #CE L"EG% *T"J O .P"ETROS1 K"AN D"E> ME SYN S[ APO?AN"%N1 U M> SE APARN">SOM<4 OM"[JS DE K< P"ANTES [ MA?>T"< "%PON4 #CF .T"OTE "ERHET< MET' *T"JN O .I>S"US %S HJR"ION LEG"OMENON .GE?S>MAN">1 K< L"EG% T[S MA?>T"<S1 KA?"ISATE *T"U "EJS "U APEL?"JN PROS":XJM< EK"%4 #CG K< PARALAB"JN TON .P"ETRON K< TUS D"YO ]"US .ZEBED"<U ">RXATO LYP"%S?< K< AD>MON"%N4 #CH T"OTE L"EG% *T"[S O .I>S"US1 PER"ILYP"OS ESTIN > &YH"> MU "EJS ?AN"ATU1 M"%NATE "JDE K< GR>GOR"%TE MET' EM"U4 #CI K< PROEL?"JN MIKR"ON "EPESEN EP"I PR"OSJPON *T"U PROS:H"OMENOS K< L"EGJN1 P"ATER MU1 % DYNAT"ON ESTI1 PAREL?"ETJ AP' EM"U TO POT">RION T"UTO1 PL>N UH JS EG"J ?"ELJ1 ALL' JS SY4 #DJ K< "ERHET< PROS TUS MA?>T"AS K< :R"ISK% *T"US KA?":DONTAS1 K< L"EG% TJ .P"ETRJ1 "UTJS UK ISH"YSATE M"IAN "JRAN GR>GOR">S< MET' EM"U6 #DA GR>GOR"%TE K< PROS":HES?E1 "INA M> %S"EL?>TE %S P%RASM"ON1 TO MEN PN":MA PR"O?YMON1 > DE SARX AS?EN">S4 #DB P"ALIN EK D:T"ERU APEL?"JN PROS"\XATO L"EGJN1 P"ATER MU1 % U D"YNAT< T"UTO TO POT">RION PAREL?"%N AP' EM"U E"AN M> *T"O P"IJ1 GEN>?">TJ TO ?"EL>M"A SU4 #DC K< EL?"JN :R"ISK% *T"US P"ALIN KA?":DONTAS1 ">SAN GAR *T"JN [ OF?ALM"[ BEBAR>M"EN[4 #DD K< AF"%S *T"US APEL?"JN P"ALIN PROS"\XATO EK TR"ITU TON *T"ON L"OGON %P"JN1 #DE T"OTE "ERHET< PROS TUS MA?>T"AS *T"U K< L"EG% *T"[S1 KA?":DETE TO L[P"ON K< ANAP"*ES?E6 ID"U ">GGIKEN > "JRA K< O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT< %S H"%RAS AMARTJL"JN4 #DF EG"%RES?E "AGJMEN1 ID"U ">GGIKEN O PARADID"US ME4 #DG .K< "ETI *T"U LAL"UNTOS ID"U .I"UDAS "%S TJN D"JDEKA ">L?E1 K< MET' *T"U "OHLOS POL"YS MET"A MAH<R"JN K< X"YLJN AP"O TJN ARHIER"EJN K< PRESBYT"ERJN TU LA"U4 #DH O DE PARADID"US *T"ON "EDJKEN *T"[S S>M"%ON L"EGJN1 "ON AN FIL">SJ1 *T"OS ESTI1 KRAT">SATE *T"ON4 #DI K< :?"EJS PROSEL?"JN TJ .I>S"U "%PE1 H"<RE1 RABB"I1 K< KATEF"IL>SEN *T"ON4 #EJ O DE .I>S"US "%PEN *T"J1 ET"<RE1 EF' J P"AR%5 T"OTE PROSEL?"ONTES EP"EBALON TAS H"%RAS EP"I TON .I>S"UN K< EKR"AT>SAN *T"ON4 #EA K< ID"U "%S TJN MET"A .I>S"U EKT"%NAS T>N H"%RA AP"ESPASE T>N M"AH<RAN *T"U1 K< PAT"AXAS TON D"ULON TU ARHIER"EJS AF"%LEN *T"U TO JT"ION4 #EB T"OTE L"EG% *T"J O .I>S"US1 AP"OSTRE&"ON SU T>N M"AH<RAN %S TON T"OPON *T">S1 P"ANTES GAR [ LAB"ONTES M"AH<RAN EN MAH"<RA APO?AN"UNT<4 #EC "> DOK"%S "OTI U D"YNAM< "ARTI PARAKAL"ES< TON PAT"ERA MU1 K< PARAST">S% M[ PL"%US "> D"JDEKA LEGE"JNAS AGG"ELJN5 #ED P"JS UN PL>RJ?"JSIN < GRAF"< "OTI "UTJ D"% GEN"ES?<5 #EE .EN EK"%N> T> "JRA "%PEN O .I>S"US T[S "OHL[S1 JS EP"I L>ST">N EX">L?ETE MET"A MAH<R"JN K< X"YLJN SYLLAB"%N ME1 KA?' >M"ERAN PROS YM"AS EKA?EZ"OM>N DID"ASKJN EN TJ IER"J1 K< UK EKRAT">SAT"E ME4 #EF T"UTO DE "OLON G"EGONEN "INA PL>RJ?"JSIN < GRAF"< TJN PROF>T"JN4 .T"OTE [ MA?>T"< P"ANTES AF"ENTES *T"ON "EFYGON4 #EG .[ DE KRAT">SANTES TON .I>S"UN AP">GAGON PROS .KAI"AFAN TON ARHIER"EA1 "OPU [ GRAMMAT"%S K< [ PRESB"YTER[ SYN">H?>SAN4 #EH O DE .P"ETROS >KOL"U?% *T"J AP"O MAKR"O?EN "EJS T>S *L">S TU

Page 41: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ARHIER"EJS1 K< %SEL?"JN "ESJ EK"A?>TO MET"A TJN YP>RET"JN ID"%N TO T"ELOS4 #EI .[ DE ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ K< TO SYN"EDRION "OLON EZ">TUN &:DOMARTYR"IAN KAT"A TU .I>S"U "OPJS ?ANAT"JSJSIN *T"ON1 #FJ K< UH ":RON1 K< POLL"JN &:DOMART"YRJN PROSEL?"ONTJN1 UH ":RON4 "YSTERON DE PROSEL?"ONTES D"YO &:DOM"ARTYRES #FA "%PON1 "UTOS "EF>1 D"YNAM< KATAL"YS< TON NA"ON TU .?E"U K< DI"A TRI"JN >MER"JN [KODOM">S< *T"ON4 #FB K< ANAST"AS O ARHIER":S "%PEN *T"J1 UD"EN APOKR"IN>5 T"I "UT"[ SU KATAMARTYR"USIN5 #FC O DE .I>S"US ESI"JPA4 K< APOKRI?"%S O ARHIER":S "%PEN *T"J1 EXORK"IZJ SE KAT"A TU .?E"U TU Z"JNTOS "INA >M"IN "%P>S % SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U4 #FD L"EG% *T"J O .I>S"US1 SY "%PAS1 PL>N L"EGJ YM"IN1 AP' "ARTI "O&ES?E TON ]"ON TU AN?R"JPU KA?">MENON EK DEXI"JN T>S DYN"AMEJS K< ERH"OMENON EP"I TJN NEFEL"JN TU URAN"U4 #FE T"OTE O ARHIER":S DI"ERR>XE TA IM"ATIA *T"U L"EGJN "OTI EBLASF">M>SE1 T"I "ETI HR"%AN "EHOMEN MART"YRJN5 "IDE NYN >K"USATE T>N BLASF>M"IAN *T"U4 #FF T"I YM"IN DOK"%5 [ DE APOKRI?"ENTES "%PON1 "ENOHOS ?AN"ATU EST"I4 #FG T"OTE EN"EPTYSAN %S TO PR"OSJPON *T"U K< EKOL"AFISAN *T"ON1 [ DE ERR"APISAN #FH L"EGONTES1 PROF">T:SON >M"IN .HRIST"E1 TIS ESTIN O P"<SAS SE5 #FI .O DE .P"ETROS "EXJ EK"A?>TO EN T> *L">1 K< PROS">L?EN *T"J M"IA P<D"ISK> L"EGUSA1 K< SY ">S?A MET"A .I>S"U TU .GALIL"<U4 #GJ O DE >RN">SATO "EMPROS?EN *T"JN P"ANTJN L"EGJN1 UK "[DA T"I L"EG%S4 #GA EXEL?"ONTA DE *T"ON %S TON PYL"JNA "%DEN *T"ON "ALL> K< L"EG% *T"[S1 EK"% K< "UTOS ">N MET"A .I>S"U TU .NAZJR"<U4 #GB K< P"ALIN >RN">SATO ME?' "ORKU "OTI UK "[DA TON "AN?RJPON4 #GC MET"A MIKR"ON DE PROSEL?"ONTES [ EST"JTES "%PON TJ .P"ETRJ1 AL>?"JS K< SY EX *T"JN "%1 K< GAR > LALI"A SU D">L"ON SE P["%4 #GD T"OTE ">RXATO KATANA?EMAT"IZ%N K< OMN"Y%N "OTI UK "[DA TON "AN?RJPON1 K< :?"EJS AL"EKTJR EF"JN>SE4 #GE K< EMN">S?> O .P"ETROS TU R">MATOS .I>S"U %R>K"OTOS *T"J "OTI PRIN AL"EKTORA FJN">S< TR"IS APARN">S> ME1 K< EXEL?"JN "EXJ "EKL*SE PIKR"JS4

..KEFAL<ON ..KZ

#A ..PRJ"I.AS DE GENOM"EN>S SYMB"ULION "ELABON P"ANTES [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ TU LA"U KAT"A TU .I>S"U "JSTE ?ANAT"JS< *T"ON1 #B K< D">SANTES *T"ON AP">GAGON K< PAR"EDJKAN *T"ON .PONT"IJ .PIL"ATJ TJ >GEM"ONI4 #C .T"OTE ID"JN .I"UDAS O PARADID"US *T"ON "OTI KATEKR"I?>1 METAMEL>?"%S AP"ESTRE&E TA TRI"AKONTA ARG"YRIA T[S ARHIER":SI K< T[S PRESBYT"ER[S #D L"EGJN1 ">MARTON PARAD"US "<MA A?"JON4 [ DE "%PON1 T"I PROS >M"AS5 SY "O&%4 #E K< R"I&AS TA ARG"YRIA EN TJ NA"J ANEH"JR>SE1 K< APEL?"JN AP">GXATO4 #F [ DE ARHIER"%S LAB"ONTES TA ARG"YRIA "%PON1 UK "EXESTI BAL"%N *T"A %S TON KORBAN"AN1 EP"% TIM"> "<MAT"OS ESTI4 #G SYMB"ULION DE LAB"ONTES >G"ORASAN EX *T"JN TON AGR"ON TU KERAM"EJS %S TAF">N T[S X"EN[S1 #H DI"O EKL">?> O AGR"OS EK"%NOS AGR"OS "<MATOS "EJS T>S S">MERON4 #I T"OTE EPL>R"J?> TO R>?"EN DI"A .IEREM"IU TU PROF">TU L"EGONTOS1 K< "ELABON TA

Page 42: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TRI"AKONTA ARG"YRIA1 T>N TIM">N TU TETIM>M"ENU "ON ETIM">SANTO AP"O ]"JN .ISRA">L1 #AJ K< "EDJKAN *T"A %S TON AGR"ON TU KERAM"EJS1 KA?"A SYN"ETAX"E M[ .K"YRIOS4 #AA .O DE .I>S"US "EST> "EMPROS?EN TU >GEM"ONOS1 K< EP>R"JT>SEN *T"ON O >GEM"JN L"EGJN1 SY "% O BASIL":S TJN .IUD"<JN5 O DE .I>S"US "EF> *T"J1 SY L"EG%S4 #AB K< EN TJ KAT>GOR"%S?< *T"ON YP"O TJN ARHIER"EJN K< TJN PRESBYT"ERJN UD"EN APEKR"INATO4 #AC T"OTE L"EG% *T"J O .PIL"ATOS1 UK AK"U%S P"OSA SU KATAMARTYR"USI5 #AD K< UK APEKR"I?> *T"J PROS UD"E "EN R">MA1 "JSTE ?*M"AZ%N TON >GEM"ONA L"IAN4 #AE .KAT"A DE EORT">N %"J?% O >GEM"JN APOL"Y%N "ENA TJ "OHLJ D"ESMION1 "ON ">?ELON4 #AF "%HON DE T"OTE D"ESMION EP"IS>MON LEG"OMENON .BARABB"AN4 #AG SYN>GM"ENJN UN *T"JN "%PEN *T"[S O .PIL"ATOS1 T"INA ?"ELETE APOL"YSJ YM"IN5 .BARABB"AN "> .I>S"UN TON LEG"OMENON .HRIST"ON5 #AH ">D% GAR "OTI DI"A F?"ONON PAR"EDJKAN *T"ON4 #AI .KA?>M"ENU DE *T"U EP"I TU B">MATOS AP"EST%LE PROS *T"ON > GYN"> *T"U L"EGUSA1 M>D"EN S[ K< TJ DIK"<J EK"%NJ1 POLL"A GAR "EPA?ON S">MERON KAT' "ONAR DI' *T"ON4 #BJ .[ DE ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ "EP%SAN TUS "OHLUS "INA <T">SJNT< TON .BARABB"AN1 TON DE .I>S"UN APOL"ESJSIN4 #BA APOKRI?"%S DE O >GEM"JN "%PEN *T"[S1 T"INA ?"ELETE AP"O TJN D"YO APOL"YSJ YM"IN5 [ DE "%PON1 .BARABB"AN4 #BB L"EG% *T"[S O .PIL"ATOS1 T"I UN P[">SJ .I>S"UN TON LEG"OMENON .HRIST"ON5 L"EGUSIN *T"J P"ANTES1 ST*RJ?">TJ4 #BC O DE >GEM"JN "EF>1 T"I GAR KAK"ON EP"[>SEN5 [ DE PERISS"JS "EKRAZON L"EGONTES1 ST*RJ?">TJ4 #BD ID"JN DE O .PIL"ATOS "OTI UD"EN JFEL"%1 ALL"A M"ALLON ?"ORYBOS G"INET<1 LAB"JN "YDJR APEN"I&ATO TAS H"%RAS AP"ENANTI TU "OHLU L"EGJN1 A?"J"OS %MI AP"O TU "<MATOS TU DIK"<U T"UTU1 YM"%S "O&ES?E4 #BE K< APOKRI?"%S PAS O LA"OS "%PE1 TO "<MA *T"U EF' >M"AS K< EP"I TA T"EKNA >M"JN4 #BF T"OTE AP"ELYSEN *T"[S TON .BARABB"AN1 TON DE .I>S"UN FRAGGEL"JSAS PAR"EDJKEN "INA ST*RJ?">4 #BG .T"OTE [ STRATI"JT< TU >GEM"ONOS PARALAB"ONTES TON .I>S"UN %S TO PR<T"JRION SYN">GAGON EP' *T"ON "OL>N T>N SP"%RAN1 #BH K< EKD"YSANTES *T"ON PERI"E?>KAN *T"J HLAM"YDA KOKK"IN>N1 #BI K< PL"EXANTES ST"EFANON EK AKAN?"JN EP"E?>KAN EP"I T>N KEFAL">N *T"U K< K"ALAMON EP"I T>N DEXI"AN *T"U1 K< GONYPET">SANTES "EMPROS?EN *T"U EN"EP<ZON *T"J L"EGONTES1 H"<RE O BASIL":S TJN .IUD"<JN1 #CJ K< EMPT"YSANTES %S *T"ON "ELABON TON K"ALAMON K< "ETYPTON %S T>N KEFAL">N *T"U4 #CA K< "OTE EN"EP<XAN *T"J1 EX"EDYSAN *T"ON T>N HLAM"YDA K< EN"EDYSAN *T"ON TA IM"ATIA *T"U1 K< AP">GAGON *T"ON %S TO ST*R"JS<4 #CB .EXERH"OMEN[ DE ":RON "AN?RJPON .KYR>N"<ON ON"OMATI .S"IMJNA1 T"UTON >GG"AR:SAN "INA "AR> TON ST*R"ON *T"U4 #CC .K< EL?"ONTES %S T"OPON LEG"OMENON .GOLGO?"A1 "O ESTI LEG"OMENOS KRAN"IU T"OPOS1 #CD "EDJKAN *T"J PI"%N "OXOS MET"A HOL">S MEMIGM"ENON1 K< G:S"AMENOS UK ">?ELE PI"%N4 #CE ST*R"JSANTES DE *T"ON DIEMER"ISANTO TA IM"ATIA *T"U BAL"ONTES KL">RON1 #CF K< KA?">MEN[ ET">RUN *T"ON EK"%4 #CG K< EP"E?>KAN EP"ANJ T>S KEFAL">S *T"U T>N <T"IAN *T"U GEGRAMM"EN>N1 "UT"OS ESTIN .I>S"US O BASIL":S TJN .IUD"<JN4 #CH .T"OTE ST*R"UNT< SYN *T"J D"YO L>ST"<1 "%S EK DEXI"JN K< "%S EX :JN"YMJN4 #CI .[ DE PARAPOR:"OMEN[ EBLASF">MUN *T"ON KIN"UNTES TAS KEFAL"AS *T"JN #DJ

Page 43: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< L"EGONTES1 O KATAL"YJN TON NA"ON K< EN TRIS"IN >M"ER<S [KODOM"JN6 S"JSON SE*T"ON1 % ]"OS "% TU .?E"U1 KAT"AB>?I AP"O TU ST*R"U4 #DA OM"[JS DE K< [ ARHIER"%S EMP"<ZONTES MET"A TJN GRAMMAT"EJN K< PRESBYT"ERJN K< .FARIS"<JN "ELEGON1 #DB "ALLUS "ESJSEN1 E*T"ON U D"YNAT< S"JS<1 % BASIL":S .ISRA">L ESTI1 KATAB"ATJ NYN AP"O TU ST*R"U K< PIST":SOMEN EP' *T"J1 #DC P"EP[?EN EP"I TON .?E"ON1 RYS"AS?J NYN *T"ON1 % ?"EL% *T"ON1 "%PE GAR "OTI .?E"U %MI ]"OS4 #DD TO D' *T"O K< [ L>ST"< [ SYST*RJ?"ENTES *T"J JN"%DIZON *T"ON4 #DE .AP"O DE "EKT>S "JRAS SK"OTOS EG"ENETO EP"I P"ASAN T>N G>N "EJS "JRAS EN"AT>S4 #DF PER"I DE T>N EN"AT>N "JRAN ANEB"O>SEN O .I>S"US FJN"> MEG"AL> L"EGJN1 >L"I >L"I1 LIM"A SABAH?AN"I5 T"UT' "ESTI1 .?E"E MU .?E"E MU1 INAT"I ME EGKAT"ELIPES5 #DG TIN"ES DE TJN EK"% EST"JTJN AK"USANTES "ELEGON "OTI .>L"IAN FJN"% "UTOS4 #DH K< :?"EJS DRAM"JN "%S EX *T"JN K< LAB"JN SP"OGGON PL">SAS TE "OXUS K< PERI?"%S KAL"AMJ EP"OTIZEN *T"ON4 #DI [ DE L[P"[ "ELEGON1 "AFES "IDJMEN % "ERHET< .>L"IAS S"JSJN *T"ON4 #EJ O DE .I>S"US P"ALIN KR"AXAS FJN"> MEG"AL> AF">KE TO PN":MA4 #EA .K< ID"U TO KATAP"ETASMA TU NA"U ESH"IS?> %S D"YO AP"O "ANJ?EN "EJS K"ATJ1 K< > G> ES"%S?> K< < P"ETR< ESH"IS?>SAN1 #EB K< TA MN>M"%A ANE"JH?>SAN K< POLL"A S"JMATA TJN KEK[M>M"ENJN AG"IJN >G"ER?>1 #EC K< EXEL?"ONTES EK TJN MN>M"%JN1 MET"A T>N "EGERSIN *T"U %S">L?ON %S T>N AG"IAN P"OLIN K< ENEFAN"IS?>SAN POLL"[S4 #ED .O DE EKAT"ONTARHOS K< [ MET' *T"U T>R"UNTES TON .I>S"UN1 ID"ONTES TON S%SM"ON K< TA GEN"OMENA EFOB">?>SAN SF"ODRA L"EGONTES1 AL>?"JS .?E"U ]"OS ">N "UTOS4 #EE .">SAN DE EK"% K< GYN"<KES POLL"< AP"O MAKR"O?EN ?EJR"US<1 "<TINES >KOL"U?>SAN TJ .I>S"U AP"O T>S .GALIL"<AS DIAKON"US< *T"J1 #EF EN "<S ">N .MAR"IA > .MAGDAL>N">1 K< .MAR"IA > TU .IAK"JBU K< .IJS"> M">T>R1 K< > M">T>R TJN ]"JN .ZEBED"<U4 #EG .O&"IAS DE GENOM"EN>S ">L?EN "AN?RJPOS PL"USIOS AP"O .ARIMA?"<AS1 T"UNOMA .IJS">F1 "OS K< *T"OS EMA?">T:SE TJ .I>S"U1 #EH "UTOS PROSEL?"JN TJ .PIL"ATJ ">T">SATO TO S"JMA TU .I>S"U4 T"OTE O .PIL"ATOS EK"EL:SEN APODO?">N< TO S"JMA4 #EI K< LAB"JN TO S"JMA O .IJS">F ENET"YLIXEN *T"O SIND"ONI KA?AR"A1 #FJ K< "E?>KEN *T"O EN TJ K<N"J *T"U MN>M"%J "O ELAT"OM>SEN EN T> P"ETRA1 K< PROSKYL"ISAS L"I?ON M"EGAN T> ?"YRA TU MN>M"%U AP">L?EN4 #FA .">N DE EK"% .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< > "ALL> .MAR"IA1 KA?">MEN< AP"ENANTI TU T"AFU4 #FB .T> DE EP"*RION1 ">TIS EST"I MET"A T>N PARASK:">N1 SYN">H?>SAN [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"<[ PROS .PIL"ATON #FC L"EGONTES1 K"YRIE1 EMN">S?>MEN "OTI EK"%NOS O PL"ANOS "%PEN "ETI Z"JN1 MET"A TR"%S >M"ERAS EG"%ROM<4 #FD K"EL:SON UN ASFALIS?">N< TON T"AFON "EJS T>S TR"IT>S >M"ERAS1 M">POTE EL?"ONTES [ MA?>T"< *T"U NYKT"OS KL"E&JSIN *T"ON K< "%PJSI TJ LA"J1 >G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< "EST< > ESH"AT> PL"AN> H"%RJN T>S PR"JT>S4 #FE "EF> *T"[S O .PIL"ATOS1 "EHETE KUSTJD"IAN1 YP"AGETE ASFAL"ISAS?E JS "[DATE4 #FF [ DE POR:?"ENTES >SFAL"ISANTO TON T"AFON SFRAG"ISANTES TON L"I?ON MET"A T>S KUSTJD"IAS4

Page 44: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..K>

#A ..O&E DE SABB"ATJN1 T> EPIFJSK"US> %S M"IAN SABB"ATJN1 ">L?E .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< > "ALL> .MAR"IA ?EJR">S< TON T"AFON4 #B K< ID"U S%SM"OS EG"ENETO M"EGAS1 "AGGELOS GAR .KYR"IU KATAB"AS EX URAN"U PROSEL?"JN APEK"YLISE TON L"I?ON AP"O T>S ?"YRAS K< EK"A?>TO EP"ANJ *T"U4 #C ">N DE > ID"EA *T"U JS ASTRAP"> K< TO "ENDYMA *T"U L:K"ON JS"% HI"JN4 #D AP"O DE TU F"OBU *T"U ES"%S?>SAN [ T>R"UNTES K< EG"ENONTO JS"% NEKR"[4 #E APOKRI?"%S DE O "AGGELOS "%PE T<S GYN<X"I1 M> FOB"%S?E YM"%S1 "[DA GAR "OTI .I>S"UN TON EST*RJM"ENON Z>T"%TE1 #F UK "ESTIN "JDE1 >G"ER?> GAR KA?"JS "%PE4 D":TE "IDETE TON T"OPON "OPU "EK%TO O .K"YRIOS4 #G K< TAH"Y POR:?"%S< "%PATE T[S MA?>T"<S *T"U "OTI >G"ER?> AP"O TJN NEKR"JN1 K< ID"U PRO"AG% YM"AS %S T>N .GALIL"<AN1 EK"% *T"ON "O&ES?E1 ID"U "%PON YM"IN4 #H K< EXEL?"US< TAH"Y AP"O TU MN>M"%U MET"A F"OBU K< HAR"AS MEG"AL>S "EDRAMON APAGG"%L< T[S MA?>T"<S *T"U4 #I JS DE EPOR":ONTO APAGG"%L< T[S MA?>T"<S *T"U1 K< ID"U .I>S"US AP">NT>SEN *T"<S L"EGJN1 H"<RETE4 < DE PROSEL?"US< EKR"AT>SAN *T"U TUS P"ODAS K< PROSEK"YN>SAN *T"J4 #AJ T"OTE L"EG% *T"<S O .I>S"US1 M> FOB"%S?E1 YP"AGETE APAGG"%LATE T[S ADELF"[S MU "INA AP"EL?JSIN %S T>N .GALIL"<AN1 KAK"% ME "O&ONT<4 #AA .POR:OM"ENJN DE *T"JN ID"U TINES T>S KUSTJD"IAS EL?"ONTES %S T>N P"OLIN AP">GG%LAN T[S ARHIER":SIN "APANTA TA GEN"OMENA4 #AB K< SYNAH?"ENTES MET"A TJN PRESBYT"ERJN SYMB"ULI"ON TE LAB"ONTES ARG"YRIA IKAN"A "EDJKAN T[S STRATI"JT<S L"EGONTES1 #AC "%PATE "OTI [ MA?>T"< *T"U NYKT"OS EL?"ONTES "EKLE&AN *T"ON >M"JN K[MJM"ENJN4 #AD K< E"AN AKUS?"> T"UTO EP"I TU >GEM"ONOS1 >M"%S P"%SOMEN *T"ON K< YM"AS AMER"IMNUS P[">SOMEN4 #AE [ DE LAB"ONTES TA ARG"YRIA EP"[>SAN JS EDID"AH?>SAN4 K< DIEF>M"IS?> O L"OGOS "UTOS PAR"A .IUD"<[S M"EHRI T>S S">MERON4 #AF .[ DE "ENDEKA MA?>T"< EPOR":?>SAN %S T>N .GALIL"<AN1 %S TO "OROS "U ET"AXATO *T"[S O .I>S"US4 #AG K< ID"ONTES *T"ON PROSEK"YN>SAN *T"J1 [ DE ED"ISTASAN4 #AH K< PROSEL?"JN O .I>S"US EL"AL>SEN *T"[S L"EGJN1 ED"O?> M[ P"ASA EXUS"IA EN URAN"J K< EP"I G>S4 #AI POR:?"ENTES MA?>T":SATE P"ANTA TA "E?N>1 BAPT"IZONTES *T"US %S TO "ONOMA TU .PATR"OS K< TU .]"U K< TU .AG"IU .PN":MATOS1 #BJ DID"ASKONTES *T"US T>R"%N P"ANTA "OSA ENET%L"AM>N YM"IN1 K< ID"U EG"J ME?' YM"JN %MI P"ASAS TAS >M"ERAS "EJS T>S SYNTEL"%AS TU <"JNOS4 .AM">N4

-------------------------------------------------------..TO ..KATA ..MARKON ..:AGGELION

..KEFAL<ON .A

Page 45: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..ARH> TU :AGGEL"IU .I>S"U .HRIST"U1 ]"U TU .?E"U4 #B .JS G"EGRAPT< EN T[S PROF">T<S1 ID"U EG"J APOST"ELLJ TON "AGGEL"ON MU PRO PROS"JPU SU1 "OS KATASK:"AS% T>N OD"ON SU "EMPROS?"EN SU1 #C FJN"> BO"JNTOS EN T> ER">MJ1 ET[M"ASATE T>N OD"ON .KYR"IU1 :?"%AS P["%TE TAS TR"IBUS *T"U1 #D EG"ENETO .IJ"ANN>S BAPT"IZJN EN T> ER">MJ K< K>R"YSSJN B"APTISMA METAN"[AS %S "AFESIN AMARTI"JN4 #E K< EXEPOR":ETO PROS *T"ON P"ASA > .IUD"<A H"JRA K< [ .IEROSOLYM"IT<1 K< EBAPT"IZONTO P"ANTES EN TJ .IORD"AN> POTAM"J YP' *T"U EXOMOLOG"UMEN[ TAS AMART"IAS *T"JN4 #F ">N DE O .IJ"ANN>S ENDEDYM"ENOS TR"IHAS KAM">LU K< Z"JN>N DERMAT"IN>N PER"I T>N OSF"YN *T"U1 K< ES?"IJN AKR"IDAS K< M"ELI "AGRION4 #G K< EK">RYSSE L"EGJN1 "ERHET< O ISHYR"OTER"OS MU OP"ISJ MU1 "U UK %M"I IKAN"OS K"Y&AS L"YS< TON IM"ANTA TJN YPOD>M"ATJN *T"U4 #H EG"J MEN EB"APTISA YM"AS EN "YDATI1 *T"OS DE BAPT"IS% YM"AS EN .PN":MATI .AG"IJ4 #I .K< EG"ENETO EN EK"%N<S T<S >M"ER<S ">L?EN O .I>S"US AP"O .NAZAR"ET T>S .GALIL"<AS K< EBAPT"IS?> YP"O .IJ"ANNU %S TON .IORD"AN>N4 #AJ K< :?"EJS ANAB"<NJN AP"O TU "YDATOS "%DE SHIZOM"ENUS TUS URAN"US K< TO .PN":MA JS PERISTER"AN KATAB"<NON EP' *T"ON1 #AA K< FJN"> EG"ENETO EK TJN URAN"JN1 SY "% O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN S[ \D"OK>SA4 #AB .K< :?"EJS TO .PN":MA *T"ON EKB"ALL% %S T>N "ER>MON1 #AC K< ">N EK"% EN T> ER">MJ >M"ERAS TESSAR"AKONTA P%RAZ"OMENOS YP"O TU SATAN"A1 K< ">N MET"A TJN ?>R"IJN1 K< [ "AGGEL[ DI>K"ONUN *T"J4 #AD .MET"A DE TO PARADO?">N< .IJ"ANN>N ">L?EN O .I>S"US %S T>N .GALIL"<AN K>R"YSSJN K< L"EGJN "OTI PEPL">RJT< O K<R"OS K< ">GGIKEN > BASIL"%A TU .?E"U1 METANO"%TE K< PIST":ETE EN TJ :AGGEL"IJ4 #AF .PERIPAT"JN DE PAR"A T>N ?"ALASSAN T>S .GALIL"<AS "%DE .S"IMJNA K< .ANDR"EAN TON ADELF"ON *T"U TU .S"IMJNOS1 B"ALLONTAS AMF"IBL>STRON EN T> ?AL"ASS>1 ">SAN GAR ALI"%S1 #AG K< "%PEN *T"[S O .I>S"US1 D":TE OP"ISJ MU1 K< P[">SJ YM"AS GEN"ES?< ALI"%S AN?R"JPJN4 #AH K< :?"EJS AF"ENTES TA D"IKTYA *T"JN >KOL"U?>SAN *T"J4 #AI .K< PROB"AS EK"%?EN OL"IGON "%DEN .I"AKJBON TON TU .ZEBED"<U K< .IJ"ANN>N TON ADELF"ON *T"U1 K< *T"US EN TJ PL"[J KATART"IZONTAS TA D"IKTYA1 #BJ K< :?"EJS EK"ALESEN *T"US4 K< AF"ENTES TON PAT"ERA *T"JN .ZEBED"<ON EN TJ PL"[J MET"A TJN MIS?JT"JN AP">L?ON OP"ISJ *T"U4 #BA .K< %SPOR":ONT< %S .KAPERNA"UM1 K< :?"EJS T[S S"ABBASIN %SEL?"JN %S T>N SYNAGJG">N ED"IDASKE4 #BB K< EXEPL">SSONTO EP"I T> DIDAH"> *T"U1 ">N GAR DID"ASKJN *T"US JS EXUS"IAN "EHJN1 K< UH JS [ GRAMMAT"%S4 #BC .K< ">N EN T> SYNAGJG"> *T"JN "AN?RJPOS EN PN":MATI AKA?"ARTJ1 K< AN"EKRAXE #BD L"EGJN1 "EA1 T"I >M"IN K< S[1 .I>S"U .NAZAR>N"E5 ">L?ES APOL"ES< >M"AS5 "[D"A SE TIS "%1 O "AGIOS TU .?E"U4 #BE K< EPET"IM>SEN *T"J O .I>S"US L"EGJN1 FIM"J?>TI K< "EXEL?E EX *T"U4 #BF K< SPAR"AXAN *T"ON TO PN":MA TO AK"A?ARTON K< KR"AXAN FJN"> MEG"AL> EX">L?EN EX *T"U4 #BG K< E?AMB">?>SAN P"ANTES1 "JSTE SYZ>T"%N PROS E*T"US L"EGONTAS1 T"I ESTI T"UTO5 TIS > DIDAH"> > K<N"> "*T>1 "OTI KAT' EXUS"IAN K< T[S PN":MASI T[S AKA?"ART[S EPIT"ASS%1 K< YPAK"UUSIN *T"J5 #BH K< EX">L?EN > AKO"> *T"U :?"YS %S "OL>N T>N PER"IHJRON T>S .GALIL"<AS4

Page 46: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BI .K< :?"EJS EK T>S SYNAGJG">S EXEL?"ONTES ">L?ON %S T>N [K"IAN .S"IMJNOS K< .ANDR"EU MET"A .IAK"JBU K< .IJ"ANNU4 #CJ > DE PEN?ER"A .S"IMJNOS KAT"EK%TO PYR"ESSUSA4 K< :?"EJS L"EGUSIN *T"J PER"I *T">S4 #CA K< PROSEL?"JN ">G%REN *T">N KRAT">SAS T>S H%R"OS *T">S1 K< AF">KEN *T">N O PYRET"OS :?"EJS1 K< DI>K"ON% *T"[S4 #CB .O&"IAS DE GENOM"EN>S1 "OTE "EDY O ">LIOS1 "EFERON PROS *T"ON P"ANTAS TUS KAK"JS "EHONTAS K< TUS D<MONIZOM"ENUS4 #CC K< ">N > P"OLIS "OL> EPISYN>GM"EN> PROS T>N ?"YRAN4 #CD K< E?ER"AP:SE POLL"US KAK"JS "EHONTAS P[K"IL<S N"OS[S1 K< D<M"ONIA POLL"A EX"EBALE1 K< UK ">FIE LAL"%N TA D<M"ONIA1 "OTI ">D%SAN *T"ON .HRIST"ON "%N<4 #CE .K< PRJ"I "ENNYHA L"IAN ANAST"AS EX">L?E K< AP">L?EN %S "ER>MON T"OPON1 KAK"% PROS"\HETO4 #CF K< KATED"IJXAN *T"ON O .S"IMJN K< [ MET' *T"U1 #CG K< :R"ONTES *T"ON L"EGUSIN *T"J "OTI P"ANTES SE Z>T"USI4 #CH K< L"EG% *T"[S1 "AGJMEN %S TAS EHOM"ENAS KJMOP"OL%S1 "INA K< EK"% K>R"YXJ1 %S T"UTO GAR EXEL">LY?A4 #CI K< ">N K>R"YSSJN EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN %S "OL>N T>N .GALIL"<AN K< TA D<M"ONIA EKB"ALLJN4 #DJ .K< "ERHET< PROS *T"ON LEPR"OS PARAKAL"JN *T"ON K< GONYPET"JN *T"ON K< L"EGJN *T"J "OTI E"AN ?"EL>S1 D"YNAS"< ME KA?AR"IS<4 #DA O DE .I>S"US SPLAHNIS?"%S1 EKT"%NAS T>N H"%RA ">&ATO *T"U K< L"EG% *T"J1 ?"ELJ1 KA?AR"IS?>TI4 #DB K< %P"ONTOS *T"U :?"EJS AP">L?EN AP' *T"U > L"EPRA1 K< EKA?AR"IS?>4 #DC K< EMBRIM>S"AMENOS *T"J :?"EJS EX"EBALEN *T"ON K< L"EG% *T"J1 #DD "ORA M>DEN"I M>D"EN "%P>S1 ALL' "YPAGE SE*T"ON D"%XON TJ IER"% K< PROS"ENEGKE PER"I TU KA?ARISM"U SU "A PROS"ETAXE .MJYS">S %S MART"YRION *T"[S4 #DE O DE EXEL?"JN ">RXATO K>R"YSS%N POLL"A K< DIAF>M"IZ%N TON L"OGON1 "JSTE M>K"ETI *T"ON D"YNAS?< FANER"JS %S P"OLIN %SEL?"%N1 ALL' "EXJ EN ER">M[S T"OP[S ">N1 K< ">RHONTO PROS *T"ON PANTAH"O?EN4

..KEFAL<ON .B

#A ..K< %S">L?E P"ALIN %S .KAPERNA"UM DI' >MER"JN K< >K"US?> "OTI %S "[K"ON ESTI4 #B K< :?"EJS SYN">H?>SAN POLL"[1 "JSTE M>K"ETI HJR"%N M>D"E TA PROS T>N ?"YRAN1 K< EL"AL% *T"[S TON L"OGON4 #C K< "ERHONT< PROS *T"ON PARALYTIK"ON F"ERONTES1 <R"OMENON YP"O TESS"ARJN4 #D K< M> DYN"AMEN[ PROSEGG"IS< *T"J DI"A TON "OHLON1 APEST"EGASAN T>N ST"EG>N "OPU ">N1 K< EXOR"YXANTES HAL"JSI TON KR"ABATTON1 EF' J O PARALYTIK"OS KAT"EK%TO4 #E ID"JN DE O .I>S"US T>N P"ISTIN *T"JN L"EG% TJ PARALYTIK"J1 T"EKNON1 AF"EJNT"< S[ < AMART"I< SU4 #F ">SAN DE TINES TJN GRAMMAT"EJN EK"% KA?">MEN[ K< DIALOGIZ"OMEN[ EN T<S KARD"I<S *T"JN1 #G T"I "UTOS "UTJ LAL"% BLASF>M"IAS5 TIS D"YNAT< AFI"EN< AMART"IAS % M> "%S O .?E"OS5 #H K< :?"EJS EPIGN"US O .I>S"US TJ PN":MATI *T"U "OTI "UTJS *T"[ DIALOG"IZONT< EN E*T"[S1 "%PEN *T"[S1 T"I T"*TA DIALOG"IZES?E EN T<S KARD"I<S YM"JN5 #I T"I ESTIN :KOP"JTERON1 %P"%N TJ PARALYTIK"J1 AF"EJNT"< SU < AMART"I<1 "> %P"%N1 "EG%RE K< "ARON TON KR"ABATT"ON SU K<

Page 47: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PERIP"AT%5 #AJ "INA DE %D">TE "OTI EXUS"IAN "EH% O ]"OS TU AN?R"JPU AFI"EN< EP"I T>S G>S AMART"IAS -- L"EG% TJ PARALYTIK"J4 #AA S[ L"EGJ1 "EG%RE K< "ARON TON KR"ABATT"ON SU K< "YPAGE %S TON "[K"ON SU4 #AB K< >G"ER?> :?"EJS1 K< "ARAS TON KR"ABATTON EX">L?EN ENANT"ION P"ANTJN1 "JSTE EX"ISTAS?< P"ANTAS K< DOX"AZ%N TON .?E"ON L"EGONTAS "OTI UD"EPOTE "UTJS "%DOMEN4 #AC .K< EX">L?E P"ALIN PAR"A T>N ?"ALASSAN1 K< PAS O "OHLOS ">RHETO PROS *T"ON1 K< ED"IDASKEN *T"US4 #AD .K< PAR"AGJN "%DE .L:IN TON TU .ALF"<U1 KA?">MENON EP"I TO TEL"JNION1 K< L"EG% *T"J1 AKOL"U?% M[ K< ANAST"AS >KOL"U?>SEN *T"J1 #AE K< EG"ENETO EN TJ KATAK"%S?< *T"ON EN T> [K"IA *T"U1 K< POLL"[ TEL"JN< K< AMARTJL"[ SYNAN"EK%NTO TJ .I>S"U K< T[S MA?>T"<S *T"U1 ">SAN GAR POLL"[1 K< >KOL"U?>SAN *T"J4 #AF K< [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ ID"ONTES *T"ON ES?"IONTA MET"A TJN TELJN"JN K< AMARTJL"JN "ELEGON T[S MA?>T"<S *T"U1 T"I "OTI MET"A TJN TELJN"JN K< AMARTJL"JN ES?"I% K< P"IN%5 #AG K< AK"USAS O .I>S"US L"EG% *T"[S1 U HR"%AN "EHUSIN [ ISH"YONTES IATR"U1 ALL' [ KAK"JS "EHONTES1 UK ">L?ON KAL"ES< DIK"<US1 ALL"A AMARTJL"US %S MET"AN[AN4 #AH .K< ">SAN [ MA?>T"< .IJ"ANNU K< [ TJN .FARIS"<JN N>ST":ONTES4 K< "ERHONT< K< L"EGUSIN *T"J DIAT"I [ MA?>T"< .IJ"ANNU K< [ TJN .FARIS"<JN N>ST":USIN1 [ DE S[ MA?>T"< U N>ST":USI5 #AI K< "%PEN *T"[S O .I>S"US1 M> D"YNANT< [ ]"[ TU NYMF"JNOS1 EN J O NYMF"IOS MET' *T"JN ESTI1 N>ST":%N5 "OSON HR"ONON ME?' E*T"JN "EHUSI TON NYMF"ION1 U D"YNANT< N>ST":%N4 #BJ EL":SONT< DE >M"ER< "OTAN APAR?"> AP' *T"JN O NYMF"IOS1 K< T"OTE N>ST":SUSIN EN EK"%N<S T<S >M"ER<S4 #BA UD"%S EP"IBL>MA R"AKUS AGN"AFU EPIRR"APT% EP"I IMAT"IJ PAL<"J1 % DE M">GE1 "<R% TO PL">RJMA *T"U1 TO K<N"ON TU PAL<"U K< H"%RON SH"ISMA G"INET<4 #BB K< UD"%S B"ALL% "[NON N"EON %S ASK"US PAL<"US1 % DE M>1 R">SS% O "[NOS O N"EOS TUS ASK"US1 K< O "[NOS EKH"%T< K< [ ASK"[ APOL"UNT<1 ALL"A "[NON N"EON %S ASK"US K<N"US BL>T"EON4 #BC .K< EG"ENETO PARAPOR":ES?< *T"ON EN T[S S"ABBASI DI"A TJN SPOR"IMJN1 K< ">RXANTO [ MA?>T"< *T"U OD"ON P["%N T"ILLONTES TUS ST"AHYAS4 #BD K< [ .FARIS"<[ "ELEGON *T"J1 "IDE T"I P["USIN EN T[S S"ABBASIN "O UK "EXESTI4 #BE K< *T"OS "ELEGEN *T"[S1 UD"EPOTE AN"EGNJTE T"I EP"[>SE .D*"ID "OTE HR"%AN "ESHE K< EP"%NASEN *T"OS K< [ MET' *T"U5 #BF P"JS %S">L?EN %S TON "[KON TU .?E"U EP"I .ABI"A?AR ARHIER"EJS K< TUS "ARTUS T>S PRO?"ESEJS "EFAGEN1 "US UK "EXESTI FAG"%N % M> T[S IER":SI1 K< "EDJKE K< T[S SYN *T"J "USI5 #BG K< "ELEGEN *T"[S1 TO S"ABBATON DI"A TON "AN?RJPON EG"ENETO1 UH O "AN?RJPOS DI"A TO S"ABBATON1 #BH "JSTE K"YRI"OS ESTIN O ]"OS TU AN?R"JPU K< TU SABB"ATU4

..KEFAL<ON .G

#A ..K< %S">L?E P"ALIN %S T>N SYNAGJG">N K< ">N EK"% "AN?RJPOS EX>RAMM"EN>N "EHJN T>N H"%RA4 #B K< PARET">RUN *T"ON % T[S S"ABBASI ?ERAP":S% *T"ON1 "INA KAT>GOR">SJSIN *T"U4 #C K< L"EG% TJ

Page 48: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AN?R"JPJ TJ EX>RAMM"EN>N "EHONTI T>N H"%RA1 "EG%RE %S TO M"ESON4 #D K< L"EG% *T"[S1 "EXESTI T[S S"ABBASIN AGA?OP[">S< "> KAKOP[">S<5 &YH">N S"JS< "> APOKT"%N<5 [ DE ESI"JPJN4 #E K< PERIBLE&"AMENOS *T"US MET' ORG">S1 SYLLYP"UMENOS EP"I T> PJR"JS% T>S KARD"IAS *T"JN1 L"EG% TJ AN?R"JPJ1 "EKT%NON T>N H"%RA SU4 K< EX"ET%NE1 K< APOKATEST"A?> > H%R *T"U YGI">S JS > "ALL>4 #F K< EXEL?"ONTES [ .FARIS"<[ :?"EJS MET"A TJN .>RJDIAN"JN SYMB"ULION EP"[UN KAT' *T"U1 "OPJS *T"ON APOL"ESJSI4 #G .K< O .I>S"US ANEH"JR>SE MET"A TJN MA?>T"JN *T"U PROS T>N ?"ALASSAN1 K< POL"Y PL">?OS AP"O T>S .GALIL"<AS >KOL"U?>SAN *T"J1 #H K< AP"O T>S .IUD"<AS K< AP"O .IEROSOL"YMJN K< AP"O T>S .IDUM"<AS K< P"ERAN TU .IORD"ANU K< [ PER"I .T"YRON K< .SID"JNA1 PL">?OS POL"Y1 AK"USANTES "OSA EP"[%1 ">L?ON PROS *T"ON4 #I K< "%PE T[S MA?>T"<S *T"U "INA PL["ARION PROSKARTER"> *T"J DI"A TON "OHLON1 "INA M> ?L"IBJSIN *T"ON1 #AJ POLL"US GAR E?ER"AP:SEN1 "JSTE EPIP"IPT%N *T"J "INA *T"U "A&JNT< "OS[ "%HON M"ASTIGAS1 #AA K< TA PN":MATA TA AK"A?ARTA1 "OTAN *T"ON E?E"JRUN1 PROS"EPIPTON *T"J K< "EKRAZON L"EGONTA "OTI SY "% O ]"OS TU .?E"U4 #AB K< POLL"A EPET"IMA *T"[S "INA M> FANER"ON *T"ON P[">SJSI4 #AC .K< ANAB"<N% %S TO "OROS1 K< PROSKAL"%T< "US ">?ELEN *T"OS1 K< AP">L?ON PROS *T"ON4 #AD K< EP"[>SE D"JDEKA1 "INA "JSI MET' *T"U K< "INA APOST"ELL> *T"US K>R"YSS%N #AE K< "EH%N EXUS"IAN ?ERAP":%N TAS N"OSUS K< EKB"ALL%N TA D<M"ONIA1 #AF K< EP"E?>KEN "ONOMA TJ .S"IMJNI .P"ETRON1 #AG K< .I"AKJBON TON TU .ZEBED"<U K< .IJ"ANN>N TON ADELF"ON TU .IAK"JBU1 K< EP"E?>KEN *T"[S ON"OMATA .BOANERG"ES1 "O ESTIN ]"[ BRONT">S1 #AH K< .ANDR"EAN K< .F"ILIPPON K< .BAR?OLOM"<ON K< .MAT?"<ON K< .?JM"AN K< .I"AKJBON TON TU .ALF"<U K< .?ADD"<ON K< .S"IMJNA TON .KANAN"IT>N #AI K< .I"UDAN .ISKARI"JT>N1 "OS K< PAR"EDJKEN *T"ON4 #BJ .K< "ERHONT< %S "[KON1 K< SYN"ERHET< P"ALIN "OHLOS1 "JSTE M> D"YNAS?< *T"US M>D"E "ARTON FAG"%N4 #BA K< AK"USANTES [ PAR' *T"U EX">L?ON KRAT">S< *T"ON1 "ELEGON GAR "OTI EX"EST>4 #BB K< [ GRAMMAT"%S [ AP"O .IEROSOL"YMJN KATAB"ANTES "ELEGON "OTI .BEELZEB"UL "EH%1 K< "OTI EN TJ "ARHONTI TJN D<MON"IJN EKB"ALL% TA D<M"ONIA4 #BC K< PROSKALES"AMENOS *T"US EN PARABOL"<S "ELEGEN *T"[S1 P"JS D"YNAT< SATAN"AS SATAN"AN EKB"ALL%N5 #BD K< E"AN BASIL"%A EF' E*T">N MERIS?">1 U D"YNAT< STA?">N< > BASIL"%A EK"%N>1 #BE K< E"AN [K"IA EF' E*T">N MERIS?">1 U D"YNAT< STA?">N< > [K"IA EK"%N>4 #BF K< % O SATAN"AS AN"EST> EF' E*T"ON K< MEM"ERIST<1 U D"YNAT< STA?">N<1 ALL"A T"ELOS "EH%4 #BG UD"%S D"YNAT< TA SK":> TU ISHYR"U %SEL?"JN %S T>N [K"IAN *T"U DIARP"AS<1 E"AN M> PR"JTON TON ISHYR"ON D">S>1 K< T"OTE T>N [K"IAN *T"U DIARP"AS%4 #BH .AM">N L"EGJ YM"IN "OTI P"ANTA AFE?">SET< T[S ]"[S TJN AN?R"JPJN TA AMART">MATA K< < BLASF>M"I< "OSAS E"AN BLASF>M">SJSIN4 #BI "OS D' AN BLASF>M">S> %S TO .PN":MA TU ."AGION1 UK "EH% "AFESIN %S TON <"JNA1 ALL' "ENOH"OS ESTIN <JN"IU KR"ISEJS1 #CJ "OTI "ELEGON1 PN":MA AK"A?ARTON "EH%4 #CA "ERHONT< UN > M">T>R *T"U K< [ ADELF"[ *T"U1 K< "EXJ EST"JTES AP"EST%LAN PROS *T"ON FJN"UNTES *T"ON4 #CB K< EK"A?>TO PER"I *T"ON "OHLOS1 "%PON DE *T"J1 ID"U > M">T>R SU K<

Page 49: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

[ ADELF"[ SU "EXJ Z>T"US"I SE4 #CC K< APEKR"I?> *T"[S L"EGJN1 TIS ESTIN > M">T>R MU "> [ ADELF"[ MU5 #CD K< PERIBLE&"AMENOS K"YKLJ TUS PER"I *T"ON KA?>M"ENUS L"EG%1 "IDE > M">T>R MU K< [ ADELF"[ MU1 #CE "OS GAR AN P[">S> TO ?"EL>MA TU .?E"U1 "UTOS ADELF"OS MU K< ADELF"> MU K< M">T>R EST"I4

..KEFAL<ON .D

#A ..K< P"ALIN ">RXATO DID"ASK%N PAR"A T>N ?"ALASSAN1 K< SYN">H?> PROS *T"ON "OHLOS POL"YS1 "JSTE *T"ON EMB"ANTA %S TO PL"[ON KA?">S?< EN T> ?AL"ASS>1 K< PAS O "OHLOS PROS T>N ?"ALASSAN EP"I T>S G>S ">SAN4 #B K< ED"IDASKEN *T"US EN PARABOL"<S POLL"A1 K< "ELEGEN *T"[S EN T> DIDAH"> *T"U1 #C AK"UETE4 ID"U EX">?EN O SP"%RJN TU SP"%R<4 #D K< EG"ENETO EN TJ SP"%R%N "O MEN "EPESEN EP"I T>N OD"ON1 K< ">L?ON TA PET%N"A K< KAT"EFAGON *T"O1 #E K< "ALLO "EPESEN EP"I TO PETR"JDES1 "OPU UK "%HE G>N POLL">N1 K< :?"EJS EXAN"ET%LE DI"A TO M> "EH%N B"A?OS G>S1 #F >L"IU DE ANAT"%LANTOS EK*MAT"IS?>1 K< DI"A TO M> "EH%N R"IZAN EX>R"AN?>1 #G K< "ALLO "EPESEN %S TAS AK"AN?AS1 K< AN"EB>SAN < "AKAN?< K< SYN"EPNIXAN *T"O1 K< KARP"ON UK "EDJKE1 #H K< "ALLO "EPESEN %S T>N G>N T>N KAL">N K< ED"IDU KARP"ON ANAB"<NONTA K< *X"ANONTA1 K< "EFEREN EN TRI"AKONTA K< EN EX">KONTA K< EN EKAT"ON4 #I K< "ELEGEN *T"[S1 O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #AJ ."OTE DE EG"ENETO KAT"A M"ONAS1 >R"JT>SAN *T"ON [ PER"I *T"ON SYN T[S D"JDEKA T>N PARABOL">N4 #AA K< "ELEGEN *T"[S1 YM"IN D"EDOT< GN"JN< TA MYST">RIA T>S BASIL"%AS TU .?E"U1 EK"%N[S DE T[S "EXJ EN PARABOL"<S TA P"ANTA G"INET<1 #AB "INA BL"EPONTES BL"EPJSI K< M> "IDJSI1 K< AK"UONTES AK"UJSI K< M> SYNI"JSI1 M">POTE EPISTR"E&JSI K< AFE?"> *T"[S TA AMART">MATA4 #AC K< L"EG% *T"[S1 UK "[DATE T>N PARABOL">N T"*T>N1 K< P"JS P"ASAS TAS PARABOL"AS GN"JSES?E5 #AD O SP"%RJN TON L"OGON SP"%R%4 #AE "UT[ DE %SIN [ PAR"A T>N OD"ON "OPU SP"%RET< O L"OGOS1 K< "OTAN AK"USJSIN1 :?"YS "ERHET< O SATAN"AS K< "<R% TON L"OGON TON ESPARM"ENON EN T<S KARD"I<S *T"JN4 #AF K< "UT[ OM"[JS %S"IN [ EP"I TA PETR"JD> SP%R"OMEN[1 "[ "OTAN AK"USJSI TON L"OGON1 :?"YS MET"A HAR"AS LAMB"ANUSIN *T"ON1 #AG K< UK "EHUSI R"IZAN EN E*T"[S1 ALL"A PR"OSK<R"[ %SIN1 "%TA GENOM"EN>S ?L"I&EJS "> DIJGM"U DI"A TON L"OGON1 :?"YS SKANDAL"IZONT<4 #AH K< "UT"[ %SIN [ %S TAS AK"AN?AS SP%R"OMEN[1 [ TON L"OGON AK"UONTES1 #AI K< < M"ERIMN< TU <"JNOS T"UTU K< > AP"AT> TU PL"UTU K< < PER"I TA L[P"A EPI?YM"I< %SPOR:"OMEN< SYMPN"IGUSI TON L"OGON1 K< "AKARPOS G"INET<4 #BJ K< "UT"[ %SIN [ EP"I T>N G>N T>N KAL">N SPAR"ENTES1 "[TINES AK"UUSI TON L"OGON K< PARAD"EHONT<1 K< KARPOFOR"USIN EN TRI"AKONTA K< EN EX">KONTA K< EN EKAT"ON4 #BA .K< "ELEGEN *T"[S1 M">TI "ERHET< O L"YHNOS "INA YP"O TON M"ODION TE?"> "> YP"O T>N KL"IN>N5 UH "INA EP"I T>N LYHN"IAN EPITE?">5 #BB U GAR ESTI KRYPT"ON "O E"AN M> FANERJ?">1 UD"E EG"ENETO AP"OKRYFON ALL' "INA "EL?> %S FANER"ON4 #BC "% TIS "EH%

Page 50: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"JTA AK"U%N1 AKU"ETJ4 #BD .K< "ELEGEN *T"[S1 BL"EPETE T"I AK"UETE4 EN J M"ETRJ METR"%TE1 METR>?">SET< YM"IN1 K< PROSTE?">SET< YM"IN T[S AK"UUSIN4 #BE "OS GAR AN "EH>1 DO?">SET< *T"J1 K< "OS UK "EH%1 K< "O "EH% AR?">SET< AP' *T"U4 #BF .K< "ELEGEN1 "UTJS EST"IN > BASIL"%A TU .?E"U1 JS AN "AN?RJPOS B"AL> TON SP"ORON EP"I T>S G>S1 #BG K< KA?":D> K< EG"%R>T< N"YKTA K< >M"ERAN1 K< O SP"OROS BLAST"AN> K< M>K"YN>T< JS UK "[DEN *T"OS4 #BH *TOM"AT> GAR > G> KARPOFOR"%1 PR"JTON H"ORTON1 "%TA ST"AHYN1 "%TA PL">R> S"ITON EN TJ ST"AHYI4 #BI "OTAN DE PARAD"J O KARP"OS1 :?"EJS APOST"ELL% TO DR"EPANON1 "OTI PAR"EST>KEN O ?ERISM"OS4 #CJ .K< "ELEGE1 P"JS OM["JSJMEN T>N BASIL"%AN TU .?E"U5 "> EN T"INI PARABOL"> PARAB"ALJMEN *T">N5 #CA JS K"OKKON SIN"APEJS1 "OS "OTAN SPAR"> EP"I T>S G>S1 MIKR"OTEROS P"ANTJN TJN SPERM"ATJN EST"I TJN EP"I T>S G>S1 #CB K< "OTAN SPAR">1 ANAB"<N% K< G"INET< M"%ZJN P"ANTJN TJN LAH"ANJN1 K< P["% KL"ADUS MEG"ALUS1 "JSTE D"YNAS?< YP"O T>N SKI"AN *T"U TA PET%N"A TU URAN"U KATASK>N"UN4 #CC .K< T["*T<S PARABOL"<S POLL"<S EL"AL% *T"[S TON L"OGON1 KA?"JS >D"YNANTO AK"U%N1 #CD HJR"IS DE PARABOL">S UK EL"AL% *T"[S TON L"OGON1 KAT' ID"IAN DE T[S MA?>T"<S *T"U EP"ELYE P"ANTA4 #CE .K< L"EG% *T"[S EN EK"%N> T> >M"ERA O&"IAS GENOM"EN>S1 DI"EL?JMEN %S TO P"ERAN4 #CF K< AF"ENTES TON "OHLON PARALAMB"ANUSIN *T"ON JS ">N EN TJ PL"[J1 K< "ALLA DE PL"[A ">N MET' *T"U4 #CG K< G"INET< L"<LA& AN"EMU MEG"AL>1 TA DE K"YMATA EP"EBALLEN %S TO PL"[ON1 "JSTE ">D> *T"O BY?"IZES?<4 #CH K< ">N *T"OS EP"I T> PR"YMN> EP"I TO PROSKEF"AL<ON KA?":DJN1 K< DIEG"%RUSIN *T"ON K< L"EGUSIN *T"J1 DID"ASKALE1 U M"EL% S[ "OTI APOLL"YME?A5 #CI K< DIEGER?"%S EPET"IM>SE TJ AN"EMJ K< "%PE T> ?AL"ASS>1 SI"JPA1 PEF"IMJSO4 K< EK"OPASEN O "ANEMOS1 K< EG"ENETO GAL">N> MEG"AL>4 #DJ K< "%PEN *T"[S1 T"I D%L"[ ESTE "UTJ5 P"JS UK "EHETE P"ISTIN5 #DA K< EFOB">?>SAN F"OBON M"EGAN K< "ELEGON PROS ALL">LUS1 TIS "ARA "UT"OS ESTIN1 "OTI K< O "ANEMOS K< > ?"ALASSA YPAK"UUSIN *T"J5

..KEFAL<ON .E

#A ..K< ">L?ON %S TO P"ERAN T>S ?AL"ASS>S %S T>N H"JRAN TJN .GERGES>N"JN4 #B K< EXEL?"ONTAS *T"U EK TU PL"[U :?"EJS AP">NT>SEN *T"J EK TJN MN>M"%JN "AN?RJPOS EN PN":MATI AKA?"ARTJ1 #C "OS T>N KAT"[K>SIN "%HEN EN T[S MN">MASI1 K< "UTE AL"YSESIN UD"%S >D"YNATO *T"ON D">S<1 #D DI"A TO *T"ON POLL"AKIS P"ED<S K< AL"YSESI DED"ES?<1 K< DIESP"AS?> YP' *T"U TAS AL"YS%S K< TAS P"EDAS SYNTETR"IF?<1 K< UD"%S "ISHYEN *T"ON DAM"AS<1 #E K< DI"A PANT"OS NYKT"OS K< >M"ERAS EN T[S MN">MASI K< EN T[S "ORESIN ">N KR"AZJN K< KATAK"OPTJN E*T"ON L"I?[S4 #F ID"JN DE TON .I>S"UN AP"O MAKR"O?EN "EDRAME K< PROSEK"YN>SEN *T"ON1 #G K< KR"AXAS FJN"> MEG"AL> L"EG%1 T"I EM"[ K< S[1 .I>S"U1 ]"E TU .?E"U TU Y&"ISTU5 ORK"IZJ SE TON .?E"ON1 M> ME BASAN"IS>S4 #H "ELEGE GAR *T"J1 "EXEL?E TO PN":MA TO AK"A?

Page 51: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ARTON EK TU AN?R"JPU4 #I K< EP>R"JTA *T"ON1 T"I "ONOM"A S[5 K< APEKR"I?> L"EGJN1 LEGE"JN "ONOM"A M[1 "OTI POLL"[ ESMEN4 #AJ K< PAREK"AL% *T"ON POLL"A "INA M> APOST"%L> *T"US "EXJ T>S H"JRAS4 #AA ">N DE EK"% AG"EL> H"[RJN MEG"AL> BOSKOM"EN> PROS TJ "OR%1 #AB K< PAREK"ALESAN *T"ON P"ANTES [ D"<MONES L"EGONTES1 P"EM&ON >M"AS %S TUS H"[RUS1 "INA %S *T"US %S"EL?JMEN4 #AC K< EP"ETRE&EN *T"[S :?"EJS O .I>S"US4 K< EXEL?"ONTA TA PN":MATA TA AK"A?ARTA %S">L?ON %S TUS H"[RUS1 K< "JRM>SEN > AG"EL> KAT"A TU KR>MN"U %S T>N ?"ALASSAN1 ">SAN DE JS DISH"ILI[1 K< EPN"IGONTO EN T> ?AL"ASS>4 #AD K< [ B"OSKONTES TUS H"[RUS "EFYGON K< AP">GG%LAN %S T>N P"OLIN K< %S TUS AGR"US1 K< EX">L?ON ID"%N T"I ESTI TO GEGON"OS4 #AE K< "ERHONT< PROS TON .I>S"UN1 K< ?EJR"USI TON D<MONIZ"OMENON KA?">MENON K< IMATISM"ENON K< SJFRON"UNTA1 TON ESH>K"OTA TON LEGE"JNA1 K< EFOB">?>SAN4 #AF K< DI>G">SANTO *T"[S [ ID"ONTES P"JS EG"ENETO TJ D<MONIZOM"ENJ K< PER"I TJN H"[RJN4 #AG K< ">RXANTO PARAKAL"%N *T"ON APEL?"%N AP"O TJN OR"IJN *T"JN4 #AH K< EMB"<NONTOS *T"U %S TO PL"[ON PAREK"AL% *T"ON O D<MONIS?"%S "INA MET' *T"U ">4 #AI K< UK AF">KEN *T"ON1 ALL"A L"EG% *T"J1 "YPAGE %S TON "[K"ON SU PROS TUS S"US K< AN"AGG%LON *T"[S "OSA S[ O .K"YRIOS PEP"[>KE K< >L"E>S"E SE4 #BJ K< AP">L?E K< ">RXATO K>R"YSS%N EN T> .DEKAP"OL% "OSA EP"[>SEN *T"J O .I>S"US1 K< P"ANTES E?"*MAZON4 #BA .K< DIAPER"ASANTOS TU .I>S"U EN TJ PL"[J P"ALIN %S TO P"ERAN SYN">H?> "OHLOS POL"YS EP' *T"ON1 K< ">N PAR"A T>N ?"ALASSAN4 #BB .K< "ERHET< "%S TJN ARHISYNAG"JGJN1 ON"OMATI .I"A%ROS1 K< ID"JN *T"ON P"IPT% PROS TUS P"ODAS *T"U #BC K< PAREK"AL% *T"ON POLL"A1 L"EGJN "OTI TO ?YG"ATRI"ON MU ESH"ATJS "EH%1 "INA EL?"JN EPI?">S *T"> TAS H"%RAS1 "OPJS SJ?"> K< Z">SET<4 #BD K< AP">L?E MET' *T"U1 K< >KOL"U?% *T"J "OHLOS POL"YS1 K< SYN"E?LIBON *T"ON4 #BE .K< GYN"> TIS "USA EN R"YS% "<MATOS "ET> D"JDEKA1 #BF K< POLL"A PA?"USA YP"O POLL"JN IATR"JN K< DAPAN">SASA TA PAR' E*T">S P"ANTA1 K< M>D"EN JFEL>?"%SA1 ALL"A M"ALLON %S TO H"%RON EL?"USA1 #BG AK"USASA PER"I TU .I>S"U1 EL?"USA EN TJ "OHLJ "OPIS?EN ">&ATO TU IMAT"IU *T"U1 #BH "ELEGE GAR EN E*T"> "OTI E"AN "A&JM< K"AN TJN IMAT"IJN *T"U1 SJ?">SOM<4 #BI K< :?"EJS EX>R"AN?> > P>G"> TU "<MATOS *T">S1 K< "EGNJ TJ S"JMATI "OTI "IAT< AP"O T>S M"ASTIGOS4 #CJ K< :?"EJS O .I>S"US EPIGN"US EN E*T"J T>N EX *T"U D"YNAMIN EXEL?"USAN1 EPISTRAF"%S EN TJ "OHLJ "ELEGE1 TIS MU ">&ATO TJN IMAT"IJN5 #CA K< "ELEGON *T"J [ MA?>T"< *T"U1 BL"EP%S TON "OHLON SYN?L"IBONT"A SE1 K< L"EG%S TIS MU ">&ATO5 #CB K< PERIEBL"EPETO ID"%N T>N T"UTO P[">SASAN4 #CC > DE GYN"> FOB>?"%SA K< TR"EMUSA1 %D"]A "O G"EGONEN EP' *T">1 ">L?E K< PROS"EPESEN *T"J K< "%PEN *T"J P"ASAN T>N AL">?%AN4 #CD O DE "%PEN *T">1 ?"YGATER1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE1 "YPAGE %S %R">N>N1 K< "IS?I YGI">S AP"O T>S M"ASTIG"OS SU4 #CE ."ETI *T"U LAL"UNTOS "ERHONT< AP"O TU ARHISYNAG"JGU L"EGONTES "OTI > ?YG"AT>R SU AP"E?ANE1 T"I "ETI SK"YLL%S TON DID"ASKALON5 #CF O DE .I>S"US :?"EJS AK"USAS TON L"OGON LAL"UMENON L"EG% TJ ARHISYNAG"JGJ1 M> FOB"U1 M"ONON P"IST:E4 #CG K< UK AF">KEN *T"J UD"ENA SYNAKOLU?">S< % M> .P"ETRON K< .I"AKJBON K< .IJ"ANN>N TON ADELF"ON .IAK"JBU4 #CH K< "ERHET< %S TON "[KON TU ARHISYNAG"JGU1 K< ?EJR"% ?"ORYBON1 K< KL"<ONTAS K< ALAL"AZONTAS

Page 52: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

POLL"A1 #CI K< %SEL?"JN L"EG% *T"[S1 T"I ?ORYB"%S?E K< KL"<ETE5 TO P<D"ION UK AP"E?ANEN1 ALL"A KA?":D%1 K< KATEG"ELJN *T"U4 #DJ O DE EKBAL"JN P"ANTAS PARALAMB"AN% TON PAT"ERA TU P<D"IU K< T>N M>T"ERA K< TUS MET' *T"U1 K< %SPOR":ET< "OPU ">N TO P<D"ION ANAK"%MENON1 #DA K< KRAT">SAS T>S H%R"OS TU P<D"IU L"EG% *T">1 TALI?"A1 K"UMI1 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON1 TO KOR"ASION1 S[ L"EGJ1 "EG%RE4 #DB K< :?"EJS AN"EST> TO KOR"ASION K< PERIEP"AT%1 ">N GAR ET"JN D"JDEKA4 K< EX"EST>SAN EKST"AS% MEG"AL>4 #DC K< DIEST"%LATO *T"[S POLL"A "INA M>D"%S GN"J T"UTO1 K< "%PE DO?">N< *T"> FAG"%N4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..K< EX">L?EN EK"%?EN K< ">L?EN %S T>N PATR"IDA E*T"U1 K< AKOLU?"USIN *T"J [ MA?>T"< *T"U4 #B K< GENOM"ENU SABB"ATU ">RXATO EN T> SYNAGJG"> DID"ASK%N1 K< POLL"[ AK"UONTES EXEPL">SSONTO L"EGONTES1 P"O?EN T"UTJ T"*TA5 K< TIS > SOF"IA > DO?"%SA *T"J1 K< DYN"AM%S T["*T< DI"A TJN H%R"JN *T"U G"INONT<5 #C UH "UT"OS ESTIN O T"EKNJN1 O ]"OS T>S .MAR"IAS1 ADELF"OS DE .IAK"JBU K< .IJS"> K< .I"UDA K< .S"IMJNOS5 K< UK %S"IN < ADELF"< *T"U "JDE PROS >M"AS5 K< ESKANDAL"IZONTO EN *T"J4 #D "ELEGE DE *T"[S O .I>S"US "OTI UK "ESTI PROF">T>S "ATIMOS % M> EN T> PATR"IDI *T"U K< EN T[S SYGGEN"ESI K< EN T> [K"IA *T"U4 #E K< UK >D"YNATO EK"% UDEM"IAN D"YNAMIN P[">S<1 % M> OL"IG[S ARR"JST[S EPI?"%S TAS H"%RAS E?ER"AP:SE4 #F K< E?"*MAZE DI"A T>N APIST"IAN *T"JN4 .K< PERI">GE TAS K"JMAS K"YKLJ DID"ASKJN4 #G .K< PROSKAL"%T< TUS D"JDEKA1 K< ">RXATO *T"US APOST"ELL%N D"YO D"YO1 K< ED"IDU *T"[S EXUS"IAN TJN PN:M"ATJN TJN AKA?"ARTJN1 #H K< PAR">GG%LEN *T"[S "INA M>D"EN "<RJSIN %S OD"ON % M> R"ABDON M"ONON1 M> P">RAN1 M> "ARTON1 M> %S T>N Z"JN>N HALK"ON1 #I ALL' YPODEDEM"ENUS SAND"ALIA1 K< M> ENDED"YS?< D"YO HIT"JNAS4 #AJ K< "ELEGEN *T"[S1 "OPU E"AN %S"EL?>TE %S [K"IAN1 EK"% M"ENETE "EJS AN EX"EL?>TE EK"%?EN1 #AA K< "OS[ E"AN M> D"EXJNT< YM"AS M>D"E AK"USJSIN YM"JN1 EKPOR:"OMEN[ EK"%?EN EKTIN"AXATE TON H"UN TON YPOK"ATJ TJN POD"JN YM"JN %S MART"YRION *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN1 ANEKT"OTERON "EST< .SOD"OM[S "> .GOM"ORR[S EN >M"ERA KR"ISEJS "> T> P"OL% EK"%N>4 #AB .K< EXEL?"ONTES EK">RYSSON "INA METANO">SJSI1 #AC K< D<M"ONIA POLL"A EX"EBALLON1 K< ">L%FON EL"<J POLL"US ARR"JSTUS K< E?ER"AP:ON4 #AD .K< ">KUSEN O BASIL":S .>R"JD>S1 FANER"ON GAR EG"ENETO TO "ONOMA *T"U1 K< "ELEGEN "OTI .IJ"ANN>S O BAPT"IZJN EK NEKR"JN >G"ER?>1 K< DI"A T"UTO ENERG"USIN < DYN"AM%S EN *T"J4 #AE "ALL[ "ELEGON "OTI .>L"IAS EST"IN1 "ALL[ DE "ELEGON "OTI PROF">T>S EST"IN JS "%S TJN PROF>T"JN4 #AF AK"USAS DE O .>R"JD>S "%PEN "OTI "ON EG"J APEKEF"ALISA .IJ"ANN>N1 "UT"OS ESTIN1 *T"OS >G"ER?> EK NEKR"JN4 #AG *T"OS GAR O .>R"JD>S APOST"%LAS EKR"AT>SE TON .IJ"ANN>N K< "ED>SEN *T"ON EN FYLAK"> DI"A .>RJDI"ADA T>N GYN"<KA .FIL"IPPU TU ADELF"U *T"U1 "OTI *T">N EG"AM>SEN4 #AH "ELEGEN GAR O .IJ"ANN>S TJ .>R"JD> "OTI UK "EXEST"I S[ "EH%N T>N GYN"<KA TU ADELF"U SU4 #AI > DE .>RJDI"AS

Page 53: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EN"%HEN *T"J K< ">?ELEN *T"ON APOKT"%N<1 K< UK >D"YNATO1 #BJ O GAR .>R"JD>S EFOB"%TO TON .IJ"ANN>N1 %D"JS *T"ON "ANDRA D"IK<ON K< "AGION1 K< SYNET">R% *T"ON1 K< AK"USAS *T"U POLL"A EP"[% K< >D"EJS *T"U ">KUE4 #BA K< GENOM"EN>S >M"ERAS :K"<RU1 "OTE .>R"JD>S T[S GENES"I[S *T"U D"%PNON EP"[% T[S MEGIST"ASIN *T"U K< T[S HILI"ARH[S K< T[S PR"JT[S T>S .GALIL"<AS1 #BB K< %SEL?"US>S T>S ?YGATR"OS *T">S T>S .>RJDI"ADOS K< ORH>SAM"EN>S K< ARES"AS>S TJ .>R"JD> K< T[S SYNANAK%M"EN[S1 "%PEN O BASIL":S TJ KORAS"IJ1 "<T>S"ON ME "O E"AN ?"EL>S1 K< D"JSJ S[4 #BC K< "JMOSEN *T"> "OTI "O ME <T">S>S D"JSJ S[1 "EJS >M"ISUS T>S BASIL"%AS MU4 #BD > DE EXEL?"USA "%PE T> M>TR"I *T">S1 T"I <T">SOM<5 > DE "%PE1 T>N KEFAL">N .IJ"ANNU TU BAPTIST"U4 #BE K< %SEL?"USA :?"EJS MET"A SPUD">S PROS TON BASIL"EA ">T">SATO L"EGUSA1 ?"ELJ "INA M[ D"JS EX*T">S EP"I P"INAKI T>N KEFAL">N .IJ"ANNU TU BAPTIST"U4 #BF K< PER"ILYPOS GEN"OMENOS O BASIL":S1 DI"A TUS "ORKUS K< TUS SYNANAK%M"ENUS UK >?"EL>SEN *T">N A?ET">S<4 #BG K< :?"EJS APOST"%LAS O BASIL":S SPEKUL"ATJRA EP"ETAXEN ENEH?">N< T>N KEFAL">N *T"U4 #BH O DE APEL?"JN APEKEF"ALISEN *T"ON EN T> FYLAK">1 K< ">NEGKE T>N KEFAL">N *T"U EP"I P"INAKI K< "EDJKEN *T">N TJ KORAS"IJ1 K< TO KOR"ASION "EDJKEN *T">N T> M>TR"I *T">S4 #BI K< AK"USANTES [ MA?>T"< *T"U ">L?ON K< ">RAN TO PT"JMA *T"U1 K< "E?>KAN *T"O EN MN>M"%J4 #CJ .K< SYN"AGONT< [ AP"OSTOL[ PROS TON .I>S"UN1 K< AP">GG%LAN *T"J P"ANTA1 K< "OSA EP"[>SAN K< "OSA ED"IDAXAN4 #CA K< "%PEN *T"[S1 D":TE YM"%S *T"[ KAT' ID"IAN %S "ER>MON T"OPON1 K< ANAP"*ES?E OL"IGON1 ">SAN GAR [ ERH"OMEN[ K< [ YP"AGONTES POLL"[1 K< UD"E FAG"%N \K"<RUN4 #CB K< AP">L?ON %S "ER>MON T"OPON EN PL"[J KAT' ID"IAN4 #CC K< "%DON *T"US YP"AGONTAS1 K< EP"EGNJSAN *T"US POLL"[1 K< PEZ"> AP"O PAS"JN TJN P"OLEJN SYN"EDRAMON EK"% K< PRO">L?ON *T"US K< SYN">L?ON PROS *T"ON4 #CD .K< EXEL?"JN O .I>S"US "%DE POL"YN "OHLON K< ESPLAHN"IS?> EP' *T"[S1 "OTI ">SAN JS PR"OBATA M> "EHONTA P[M"ENA1 K< ">RXATO DID"ASK%N *T"US POLL"A4 #CE .K< ">D> "JRAS POLL">S GENOM"EN>S PROSEL?"ONTES *T"J [ MA?>T"< *T"U L"EGUSIN "OTI "ER>M"OS ESTIN O T"OPOS K< ">D> "JRA POLL">1 #CF AP"OLYSON *T"US1 "INA APEL?"ONTES %S TUS K"YKLJ AGR"US K< K"JMAS AGOR"ASJSIN E*T"[S "ARTUS1 T"I GAR F"AGJSIN UK "EHUSIN4 #CG O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 D"OTE *T"[S YM"%S FAG"%N4 K< L"EGUSIN *T"J1 APEL?"ONTES AGOR"ASJMEN D>NAR"IJN DIAKOS"IJN "ARTUS K< D"JMEN *T"[S FAG"%N5 #CH O DE L"EG% *T"[S1 P"OSUS "ARTUS "EHETE5 YP"AGETE K< "IDETE K< GN"ONTES L"EGUSI1 P"ENTE1 K< D"YO IH?"YAS4 #CI K< EP"ETAXEN *T"[S ANAKL"IN< P"ANTAS SYMP"OSIA SYMP"OSIA EP"I TJ HLJR"J H"ORTJ4 #DJ K< AN"EPESON PRASI"< PRASI"< AN"A EKAT"ON K< AN"A PENT">KONTA4 #DA K< LAB"JN TUS P"ENTE "ARTUS K< TUS D"YO IH?"YAS ANABL"E&AS %S TON URAN"ON :L"OG>SE1 K< KAT"EKLASE TUS "ARTUS K< ED"IDU T[S MA?>T"<S "INA PARA?"JSIN *T"[S1 K< TUS D"YO IH?"YAS EM"ERISE P"ASI4 #DB K< "EFAGON P"ANTES K< EHORT"AS?>SAN1 #DC K< ">RAN KLASM"ATJN D"JDEKA KOF"INUS PL">R%S1 K< AP"O TJN IH?"YJN4 #DD K< ">SAN [ FAG"ONTES TUS "ARTUS PENTAKISH"ILI[ "ANDRES4 #DE .K< :?"EJS >N"AGKASE TUS MA?>T"AS *T"U EMB">N< %S TO PL"[ON K< PRO"AG%N %S TO P"ERAN PROS .B>?SAID"AN1 "EJS *T"OS APOL"YS> TON

Page 54: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"OHLON1 #DF K< APOTAX"AMENOS *T"[S AP">L?EN %S TO "OROS PROS":XAS?<4 #DG K< O&"IAS GENOM"EN>S ">N TO PL"[ON EN M"ESJ T>S ?AL"ASS>S1 K< *T"OS M"ONOS EP"I T>S G>S4 #DH K< ID"JN *T"US BASANIZOM"ENUS EN TJ EL"*N%N1 ">N GAR O "ANEMOS ENANT"IOS *T"[S1 K< PER"I TET"ART>N FYLAK">N T>S NYKT"OS "ERHET< PROS *T"US PERIPAT"JN EP"I T>S ?AL"ASS>S1 K< ">?ELE PAREL?"%N *T"US4 #DI [ DE ID"ONTES *T"ON PERIPAT"UNTA EP"I T>S ?AL"ASS>S "EDOXAN F"ANTASMA "%N<1 K< AN"EKRAXAN1 #EJ P"ANTES GAR *T"ON "%DON K< ETAR"AH?>SAN4 K< :?"EJS EL"AL>SE MET' *T"JN K< L"EG% *T"[S1 ?ARS"%TE1 EG"J %MI1 M> FOB"%S?E4 #EA K< AN"EB> %S TO PL"[ON PROS *T"US1 K< EK"OPASEN O "ANEMOS1 K< L"IAN EK PERISS"U EN E*T"[S EX"ISTANTO K< E?"*MAZON4 #EB U GAR SYN">KAN EP"I T[S "ART[S1 ALL' ">N *T"JN > KARD"IA PEPJRJM"EN>4 #EC .K< DIAPER"ASANTES AP">L?ON EP"I T>N G>N .GENN>SAR"ET K< PROSJRM"IS?>SAN4 #ED K< EXEL?"ONTJN *T"JN EK TU PL"[U :?"EJS EPIGN"ONTES *T"ON #EE PERI"EDRAMON "OL>N T>N PER"IHJRON EK"%N>N K< ">RXANTO EP"I T[S KRAB"ATT[S TUS KAK"JS "EHONTAS PERIF"ER%N "OPU ">KUON "OTI EK"% ESTI1 #EF K< "OPU AN %SEPOR":ETO %S K"JMAS "> P"OL%S "> AGR"US1 EN T<S AGOR"<S EP"I?ESAN TUS AS?EN"UNTAS K< PAREK"ALUN *T"ON "INA K"AN TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U "A&JNT<1 K< "OS[ AN ">PTONTO *T"U1 ES"JZONTO4

..KEFAL<ON .Z

#A ..K< SYN"AGONT< PROS *T"ON [ .FARIS"<[ K< TINES TJN GRAMMAT"EJN EL?"ONTES AP"O .IEROSOL"YMJN1 #B K< ID"ONTES TIN"AS TJN MA?>T"JN *T"U K[N"<S HERS"I1 T"UT' "ESTIN AN"IPT[S1 ES?"IONTAS "ARTUS1 EM"EM&ANTO1 #C [ GAR .FARIS"<[ K< P"ANTES [ .IUD"<[1 E"AN M> PYGM"> N"I&JNT< TAS H"%RAS1 UK ES?"IUSI1 KRAT"UNTES T>N PAR"ADOSIN TJN PRESBYT"ERJN1 #D K< AP"O AGOR"AS1 E"AN M> BAPT"ISJNT<1 UK ES?"IUSI1 K< "ALLA POLL"A ESTIN "A PAR"ELABON KRAT"%N1 BAPTISM"US POT>R"IJN K< XEST"JN K< HALK"IJN K< KLIN"JN1 #E "EP%TA EPERJT"JSIN *T"ON [ .FARIS"<[ K< [ GRAMMAT"%S1 DIAT"I U PERIPAT"USIN [ MA?>T"< SU KAT"A T>N PAR"ADOSIN TJN PRESBYT"ERJN1 ALL' AN"IPT[S HERS"IN ES?"IUSI TON "ARTON5 #F O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S "OTI KAL"JS PROEF">T:SEN .>SA"IAS PER"I YM"JN TJN YPOKRIT"JN1 JS G"EGRAPT<1 "UTOS O LA"OS T[S H"%LES"I ME TIM"A1 > DE KARD"IA *T"JN P"ORRJ AP"EH% AP' EM"U1 #G M"AT>N DE S"EBONT"< ME1 DID"ASKONTES DIDASKAL"IAS ENT"ALMATA AN?R"JPJN4 #H AF"ENTES GAR T>N ENTOL">N TU .?E"U KRAT"%TE T>N PAR"ADOSIN TJN AN?R"JPJN1 BAPTISM"US XEST"JN K< POT>R"IJN1 K< "ALLA PAR"OM[A T["*TA POLL"A P["%TE4 #I K< "ELEGEN *T"[S1 KAL"JS A?ET"%TE T>N ENTOL">N TU .?E"U "INA T>N PAR"ADOSIN YM"JN T>R">S>TE4 #AJ .MJYS">S GAR "%PE1 T"IMA TON PAT"ERA SU K< T>N M>T"ERA SU1 K< O KAKOLOG"JN PAT"ERA "> M>T"ERA ?AN"ATJ TEL:T"ATJ1 #AA YM"%S DE L"EGETE1 E"AN "%P> "AN?RJPOS TJ PATR"I "> T> M>TR"I1 KORB"AN1 "O ESTI D"JRON1 "O E"AN EX EM"U JFEL>?">S1 #AB K< UK"ETI AF"IETE *T"ON UD"EN P[">S< TJ PATR"I *T"U "> T> M>TR"I *T"U1 #AC

Page 55: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AKYR"UNTES TON L"OGON TU .?E"U T> PARAD"OS% YM"JN "> PARED"JKATE4 K< PAR"OM[A T["*TA POLL"A P["%TE4 #AD .K< PROSKALES"AMENOS P"ANTA TON "OHLON "ELEGEN *T"[S1 AK"UET"E MU P"ANTES K< SYN"IETE4 #AE UD"EN ESTIN "EXJ?EN TU AN?R"JPU %SPOR:"OMENON %S *T"ON "O D"YNAT< *T"ON K[N"JS<1 ALL"A TA EKPOR:"OMEN"A ESTI TA K[N"UNTA TON "AN?RJPON4 #AF "% TIS "EH% "JTA AK"U%N1 AKU"ETJ4 #AG .K< "OTE %S">L?EN %S "[KON AP"O TU "OHLU1 EP>R"JTJN *T"ON [ MA?>T"< *T"U PER"I T>S PARABOL">S4 #AH K< L"EG% *T"[S1 "UTJ K< YM"%S AS"YNET"[ ESTE5 "UPJ NO"%TE "OTI PAN TO "EXJ?EN %SPOR:"OMENON %S TON "AN?RJPON U D"YNAT< *T"ON K[N"JS<5 #AI "OTI UK %SPOR":ET< *T"U %S T>N KARD"IAN1 ALL"A %S T>N K[L"IAN1 K< %S TON AFEDR"JNA EKPOR":ET<1 KA?AR"IZON P"ANTA TA BR"JMATA4 #BJ "ELEGE DE "OTI TO EK TU AN?R"JPU EKPOR:"OMENON1 EK"%NO K[N"[ TON "AN?RJPON4 #BA "ESJ?EN GAR EK T>S KARD"IAS TJN AN?R"JPJN [ DIALOGISM"[ [ KAK"[ EKPOR":ONT<1 M[H"%<1 PORN"%<1 F"ON[1 #BB KLOP"<1 PLEONEX"I<1 PON>R"I<1 D"OLOS1 AS"ELG%A1 OF?ALM"OS PON>R"OS1 BLASF>M"IA1 YPER>FAN"IA1 AFROS"YN>1 #BC P"ANTA T"*TA TA PON>R"A "ESJ?EN EKPOR":ET< K< K[N"[ TON "AN?RJPON4 #BD .K< EK"%?EN ANAST"AS AP">L?EN %S TA ME?"ORIA .T"YRU K< .SID"JNOS4 K< %SEL?"JN %S [K"IAN UD"ENA ">?ELE GN"JN<1 K< UK >DYN">?> LA?"%N4 #BE AK"USASA GAR GYN"> PER"I *T"U1 >S "%HE TO ?YG"ATRION *T">S PN":MA AK"A?ARTON1 EL?"USA PROS"EPESE PROS TUS P"ODAS *T"U1 #BF > DE GYN"> ">N .ELL>N"IS1 .SYROF[N"IKISSA TJ G"EN%1 K< >R"JTA *T"ON "INA TO D<M"ONION EKB"AL> EK T>S ?YGATR"OS *T">S4 #BG O DE .I>S"US "%PEN *T">1 "AFES PR"JTON HORTAS?">N< TA T"EKNA1 U GAR ESTI KAL"ON LAB"%N TON "ARTON TJN T"EKNJN K< T[S KYNAR"I[S BAL"%N4 #BH > DE APEKR"I?> K< L"EG% *T"J1 N"<1 .K"YRIE1 K< TA KYN"ARIA YPOK"ATJ T>S TRAP"EZ>S ES?"IUSIN AP"O TJN &IH"IJN TJN P<D"IJN4 #BI K< "%PEN *T">1 DI"A T"UTON TON L"OGON "YPAGE1 EXEL">LY?E TO D<M"ONION EK T>S ?YGATR"OS SU4 #CJ K< APEL?"USA %S TON "[KON *T">S ":RE TO P<D"ION BEBL>M"ENON EP"I T>N KL"IN>N K< TO D<M"ONION EXEL>LY?"OS4 #CA .K< P"ALIN EXEL?"JN EK TJN OR"IJN .T"YRU K< .SID"JNOS ">L?E PROS T>N ?"ALASSAN T>S .GALIL"<AS AN"A M"ESON TJN OR"IJN .DEKAP"OLEJS4 #CB K< F"ERUSIN *T"J KJF"ON MOGIL"ALON K< PARAKAL"USIN *T"ON "INA EPI?"> *T"J T>N H"%RA4 #CC K< APOLAB"OMENOS *T"ON AP"O TU "OHLU KAT' ID"IAN "EBALE TUS DAKT"YLUS *T"U %S TA "JTA *T"U1 K< PT"YSAS ">&ATO T>S GL"JSS>S *T"U1 #CD K< ANABL"E&AS %S TON URAN"ON EST"ENAXE K< L"EG% *T"J1 EFFA?"A1 "O ESTI DIAN"[H?>TI4 #CE K< :?"EJS DI>N"[H?>SAN *T"U < AKO"< K< EL"Y?> O DESM"OS T>S GL"JSS>S *T"U1 K< EL"AL% OR?"JS #CF K< DIEST"%LATO *T"[S "INA M>DEN"I "%PJSIN1 "OSON DE *T"OS *T"[S DIEST"ELLETO1 M"ALLON PERISS"OTERON EK">RYSSON4 #CG K< YPERPERISS"JS EXEPL">SSONTO L"EGONTES1 KAL"JS P"ANTA PEP"[>KE1 K< TUS KJF"US P["% AK"U%N K< TUS AL"ALUS LAL"%N4

..KEFAL<ON .>

Page 56: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..EN EK"%N<S T<S >M"ER<S P"ALIN POLL"U "OHLU "ONTOS K< M> EH"ONTJN T"I F"AGJSI1 PROSKALES"AMENOS O .I>S"US TUS MA?>T"AS *T"U L"EG% *T"[S1 #B SPLAHN"IZOM< EP"I TON "OHLON1 "OTI ">D> >M"ER< TR"%S PROSM"ENUS"I M[ K< UK "EHUSI T"I F"AGJSI1 #C K< E"AN APOL"YSJ *T"US N">ST%S %S "[KON *T"JN1 EKLY?">SONT< EN T> OD"J1 TIN"ES GAR *T"JN AP"O MAKR"O?EN ">KASI4 #D K< APEKR"I?>SAN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 P"O?EN T"UTUS DYN">SET"< TIS "JDE HORT"AS< "ARTJN EP' ER>M"IAS5 #E K< EP>R"JTA *T"US1 P"OSUS "EHETE "ARTUS5 [ DE "%PON1 EPT"A4 #F K< PAR">GG%LE TJ "OHLJ ANAPES"%N EP"I T>S G>S1 K< LAB"JN TUS EPT"A "ARTUS :HARIST">SAS "EKLASE K< ED"IDU T[S MA?>T"<S *T"U "INA PARATI?"JSI1 K< PAR"E?EKAN TJ "OHLJ4 #G K< "%HON IH?"YDIA OL"IGA1 K< *T"A :LOG">SAS "%PE PARATI?"EN< K< *T"A4 #H "EFAGON DE K< EHORT"AS?>SAN4 K< ">RAN PERISS":MATA KLASM"ATJN EPT"A SPYR"IDAS4 #I ">SAN DE JS TETRAKISH"ILI[1 K< AP"ELYSEN *T"US4 #AJ .K< EMB"AS :?"YS %S TO PL"[ON MET"A TJN MA?>T"JN *T"U ">L?EN %S TA M"ER> .DALMANU?"A4 #AA .K< EX">L?ON [ .FARIS"<[ K< ">RXANTO SYZ>T"%N *T"J1 Z>T"UNTES PAR' *T"U S>M"%ON AP"O TU URAN"U1 P%R"AZONTES *T"ON4 #AB K< ANASTEN"AXAS TJ PN":MATI *T"U L"EG%1 T"I > GENE"A "*T> S>M"%ON EPIZ>T"%5 AM">N L"EGJ YM"IN1 % DO?">SET< T> GENE"A T"*T> S>M"%ON4 #AC K< AF"%S *T"US %S TO PL"[ON AP">L?E P"ALIN4 #AD .K< EPEL"A?ONTO LAB"%N "ARTUS1 K< % M> "ENA "ARTON UK "%HON ME?' E*T"JN EN TJ PL"[J4 #AE K< DIEST"ELLETO *T"[S L"EGJN1 OR"ATE1 BL"EPETE AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"<JN K< T>S Z"YM>S .>R"JDU4 #AF K< DIELOG"IZONTO PROS ALL">LUS L"EGONTES "OTI "ARTUS UK "EHOMEN4 #AG K< GN"US O .I>S"US L"EG% *T"[S1 T"I DIALOG"IZES?E "OTI "ARTUS UK "EHETE5 "UPJ NO"%TE UD"E SYN"IETE5 "ETI PEPJRJM"EN>N "EHETE T>N KARD"IAN YM"JN5 #AH OF?ALM"US "EHONTES U BL"EPETE1 K< "JTA "EHONTES UK AK"UETE5 K< U MN>MON":ETE5 #AI "OTE TUS P"ENTE "ARTUS "EKLASA %S TUS PENTAKISHIL"IUS1 K< P"OSUS KOF"INUS KLASM"ATJN PL">R%S ">RATE5 L"EGUSIN *T"J1 D"JDEKA4 #BJ "OTE DE TUS EPT"A %S TUS TETRAKISHIL"IUS1 P"OSJN SPYR"IDJN PL>R"JMATA KLASM"ATJN ">RATE5 [ DE "%PON1 EPT"A4 #BA K< "ELEGEN *T"[S1 "UPJ SYN"IETE5 #BB .K< "ERHET< %S .B>?SAID"A1 K< F"ERUSIN *T"J TYFL"ON K< PARAKAL"USIN *T"ON "INA *T"U "A&>T<4 #BC K< EPILAB"OMENOS T>S H%R"OS TU TYFL"U EX">GAGEN *T"ON "EXJ T>S K"JM>S1 K< PT"YSAS %S TA "OMMATA *T"U1 EPI?"%S TAS H"%RAS *T"J EP>R"JTA *T"ON "% TI BL"EP%4 #BD K< ANABL"E&AS "ELEGE1 BL"EPJ TUS AN?R"JPUS JS D"ENDRA PERIPAT"UNTAS4 #BE "%TA P"ALIN EP"E?>KE TAS H"%RAS EP"I TUS OF?ALM"US *T"U K< EP"[>SEN *T"ON ANABL"E&<1 K< APOKATEST"A?>1 K< AN"EBLE&E T>L*G"JS "APANTAS4 #BF K< AP"EST%LEN *T"ON %S TON "[KON *T"U L"EGJN1 M>D"E %S T>N K"JM>N %S"EL?>S M>D"E "%P>S TIN"I EN T> K"JM>4 #BG .K< EX">L?EN O .I>S"US K< [ MA?>T"< *T"U %S TAS K"JMAS .K<SAR"%AS T>S .FIL"IPPU1 K< EN T> OD"J EP>R"JTA TUS MA?>T"AS *T"U L"EGJN *T"[S1 T"INA ME L"EGUSIN [ "AN?RJP[ "%N<5 #BH [ DE APEKR"I?>SAN .IJ"ANN>N TON BAPTIST">N1 K< "ALL[ .>L"IAN1 "ALL[ DE "ENA TJN PROF>T"JN4 #BI K< *T"OS L"EG% *T"[S1 YM"%S DE T"INA ME L"EGETE "%N<5 APOKRI?"%S DE O .P"ETROS L"EG% *T"J1 SY "% O .HRIST"OS4 #CJ K< EPET"IM>SEN *T"[S "INA M>DEN"I L"EGJSI PER"I *T"U4 #CA .K< ">RXATO

Page 57: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DID"ASK%N *T"US "OTI D"% TON ]"ON TU AN?R"JPU POLL"A PA?"%N1 K< APODOKIMAS?">N< AP"O TJN PRESBYT"ERJN K< TJN ARHIER"EJN K< TJN GRAMMAT"EJN1 K< APOKTAN?">N<1 K< MET"A TR"%S >M"ERAS ANAST">N<4 #CB K< PARR>S"IA TON L"OGON EL"AL%4 K< PROSLAB"OMENOS *T"ON O .P"ETROS ">RXATO EPITIM"AN *T"J4 #CC O DE EPISTRAF"%S K< ID"JN TUS MA?>T"AS *T"U EPET"IM>SE TJ .P"ETRJ L"EGJN1 "YPAGE OP"ISJ MU SATAN"A1 "OTI U FRON"%S TA TU .?E"U1 ALL"A TA TJN AN?R"JPJN4 #CD .K< PROSKALES"AMENOS TON "OHLON SYN T[S MA?>T"<S *T"U "%PEN *T"[S1 "OSTIS ?"EL% OP"ISJ MU AKOLU?"%N1 APARN>S"AS?J E*T"ON K< AR"ATJ TON ST*R"ON *T"U1 K< AKOLU?"%TJ M[4 #CE "OS GAR AN ?"EL> T>N &YH">N *T"U S"JS<1 APOL"ES% *T">N1 "OS D' AN APOL"ES> T>N E*T"U &YH">N "ENEKEN EM"U K< TU :AGGEL"IU "UTOS S"JS% *T">N4 #CF T"I GAR JFEL">S% "AN?RJPON E"AN KERD">S> TON K"OSMON "OLON1 K< Z>MIJ?"> T>N &YH">N *T"U5 #CG "> T"I D"JS% "AN?RJPOS ANT"ALLAGMA T>S &YH">S *T"U5 #CH "OS GAR E"AN EP<SHYN?"> ME K< TUS EM"US L"OGUS EN T> GENE"A T"*T> T> M[HAL"IDI K< AMARTJL"J1 K< O ]"OS TU AN?R"JPU EP<SHYN?">SET< *T"ON "OTAN "EL?> EN T> D"OX> TU PATR"OS *T"U MET"A TJN AGG"ELJN TJN AG"IJN4

..KEFAL<ON .?

#A ..K< "ELEGEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI %S"I TINES TJN "JDE EST>K"OTJN1 "[TINES U M> G":SJNT< ?AN"ATU "EJS AN "IDJSI T>N BASIL"%AN TU .?E"U EL>LY?"]AN EN DYN"AM%4 #B .K< ME?' >M"ERAS "EX PARALAMB"AN% O .I>S"US TON .P"ETRON K< TON .I"AKJBON K< TON .IJ"ANN>N K< ANAF"ER% *T"US %S "OROS Y&>L"ON KAT' ID"IAN M"ONUS1 K< METEMORF"J?> "EMPROS?EN *T"JN1 #C K< TA IM"ATIA *T"U EG"ENETO ST"ILBONTA1 L:K"A L"IAN JS HI"JN1 "[A GNAF":S EP"I T>S G>S U D"YNAT< "UTJ L:K"AN<4 #D K< "JF?> *T"[S .>L"IAS SYN .MJYS"%1 K< ">SAN SYLLAL"UNTES TJ .I>S"U4 K< APOKRI?"%S O .P"ETROS L"EG% TJ .I>S"U1 #E .RABB"I1 KAL"ON ESTIN >M"AS "JDE "%N<1 K< P[">SJMEN SK>N"AS TR"%S1 S[ M"IAN K< .MJYS"% M"IAN K< .>L"IA M"IAN4 #F U GAR ">D% T"I LAL">S>1 ">SAN GAR "EKFOB[4 #G K< EG"ENETO NEF"EL> EPISKI"AZUSA *T"[S1 K< ">L?E FJN"> EK T>S NEF"EL>S L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 *T"U AK"UETE4 #H K< EX"APINA PERIBLE&"AMEN[ UK"ETI UD"ENA "%DON1 ALL"A TON .I>S"UN M"ONON ME?' E*T"JN4 #I KATAB<N"ONTJN DE *T"JN AP"O TU "ORUS DIEST"%LATO *T"[S "INA M>DEN"I DI>G">SJNT< "A "%DON1 % M> "OTAN O ]"OS TU AN?R"JPU EK NEKR"JN ANAST">4 #AJ K< TON L"OGON EKR"AT>SAN1 PROS E*T"US SYZ>T"UNTES T"I ESTI TO EK NEKR"JN ANAST">N<4 #AA K< EP>R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 "OTI L"EGUSIN [ GRAMMAT"%S "OTI .>L"IAS D"% EL?"%N PR"JTON4 #AB O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 .>L"IAS MEN EL?"JN PR"JTON APOKA?IST"A P"ANTA1 K< P"JS G"EGRAPT< EP"I TON ]"ON TU AN?R"JPU "INA POLL"A P"A?> K< EXUDENJ?">5 #AC ALL"A L"EGJ YM"IN "OTI K< .>L"IAS EL">LY?E1 K< EP"[>SAN *T"J "OSA >?"EL>SAN1 KA?"JS G"EGRAPT< EP' *T"ON4

Page 58: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AD .K< EL?"JN PROS TUS MA?>T"AS "%DEN "OHLON POL"YN PER"I *T"US1 K< GRAMMAT"%S SYZ>T"UNTAS *T"[S4 #AE K< :?"EJS PAS O "OHLOS ID"ONTES *T"ON EXE?AMB">?>SAN1 K< PROSTR"EHONTES >SP"AZONTO *T"ON4 #AF K< EP>R"JT>SE TUS GRAMMAT"%S1 T"I SYZ>T"%TE PROS E*T"US5 #AG K< APOKRI?"%S "%S EK TU "OHLU "%PE1 DID"ASKALE1 ">NEGKA TON ]"ON MU PROS SE1 "EHONTA PN":MA "ALALON4 #AH K< "OPU AN *T"ON KATAL"AB>1 R">SS% *T"ON1 K< AFR"IZ% K< TR"IZ% TUS OD"ONTAS *T"U1 K< X>R"<NET<1 K< "%PON T[S MA?>T"<S SU "INA *T"O EKB"ALJSI1 K< UK "ISHYSAN4 #AI O DE APOKRI?"%S *T"J L"EG%1 J GENE"A "APISTOS1 "EJS P"OTE PROS YM"AS "ESOM<5 "EJS P"OTE AN"EXOM< YM"JN5 F"ERETE *T"ON PROS ME4 K< ">NEGKAN *T"ON PROS *T"ON4 #BJ K< ID"JN *T"ON :?"EJS TO PN":MA ESP"ARAXEN *T"ON1 K< PES"JN EP"I T>S G>S EKYL"IETO AFR"IZJN4 #BA K< EP>R"JT>SE TON PAT"ERA *T"U1 P"OSOS HR"ONOS EST"IN JS T"UTO G"EGONEN *T"J5 O DE "%PE1 P<DI"O?EN4 #BB K< POLL"AKIS *T"ON K< %S P"YR "EBALE K< %S "YDATA1 "INA APOL"ES> *T"ON1 ALL' "% TI D"YNAS<1 BO">?>SON >M"IN SPLAHNIS?"%S EF' >M"AS4 #BC O DE .I>S"US "%PEN *T"J TO % D"YNAS< PIST":S<1 P"ANTA DYNAT"A TJ PIST":ONTI4 #BD K< :?"EJS KR"AXAS O PAT">R TU P<D"IU MET"A DAKR"YJN "ELEGE1 PIST":J1 K"YRIE1 BO">?% MU T> APIST"IA4 #BE ID"JN DE O .I>S"US "OTI EPISYNTR"EH% "OHLOS1 EPET"IM>SE TJ PN":MATI TJ AKA?"ARTJ L"EGJN *T"J1 TO PN":MA TO "ALALON K< KJF"ON1 EG"J S[ EPIT"ASSJ1 "EXEL?E EX *T"U K< M>K"ETI %S"EL?>S %S *T"ON4 #BF K< KR"AXAS K< POLL"A SPAR"AXAN *T"ON EX">L?E1 K< EG"ENETO JS"% NEKR"OS1 "JSTE POLL"US L"EG%N "OTI AP"E?ANEN4 #BG O DE .I>S"US KRAT">SAS *T"ON T>S H%R"OS ">G%REN *T"ON1 K< AN"EST>4 #BH .K< %SEL?"ONTA *T"ON %S "[KON [ MA?>T"< *T"U EP>R"JTJN *T"ON KAT' ID"IAN1 "OTI >M"%S UK >DYN">?>MEN EKBAL"%N *T"O4 #BI K< "%PEN *T"[S1 T"UTO TO G"ENOS EN UDEN"I D"YNAT< EXEL?"%N % M> EN PROS:H"> K< N>ST"%A4 #CJ .K< EK"%?EN EXEL?"ONTES PAREPOR":ONTO DI"A T>S .GALIL"<AS1 K< UK ">?ELEN "INA TIS GN"J1 #CA ED"IDASKE GAR TUS MA?>T"AS *T"U K< "ELEGEN *T"[S "OTI O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT< %S H"%RA AN?R"JPJN1 K< APOKTEN"USIN *T"ON1 K< APOKTAN?"%S T> TR"IT> >M"ERA ANAST">SET<4 #CB [ DE >GN"OUN TO R">MA1 K< EFOB"UNTO *T"ON EPERJT">S<4 #CC .K< ">L?EN %S .KAPERNA"UM1 K< EN T> [K"IA GEN"OMENOS EP>R"JTA *T"US1 T"I EN T> OD"J PROS E*T"US DIELOG"IZES?E5 #CD [ DE ESI"JPJN1 PROS ALL">LUS GAR DIEL"EH?>SAN EN T> OD"J TIS M"%ZJN4 #CE K< KA?"ISAS EF"JN>SE TUS D"JDEKA K< L"EG% *T"[S1 "% TIS ?"EL% PR"JTOS "%N<1 "EST< P"ANTJN "ESHATOS K< P"ANTJN DI"AKONOS4 #CF K< LAB"JN P<D"ION "EST>SEN *T"O EN M"ESJ *T"JN1 K< ENAGKALIS"AMENOS *T"O "%PEN *T"[S1 #CG "OS E"AN "EN TJN T["UTJN P<D"IJN D"EX>T< EP"I TJ ON"OMAT"I MU1 EM"E D"EHET<1 K< "OS E"AN EM"E D"EX>T<1 UK EM"E D"EHET<1 ALL"A TON APOST"%LANT"A ME4 #CH .APEKR"I?> *T"J O .IJ"ANN>S L"EGJN1 DID"ASKALE1 "%DOM"EN TINA EN TJ ON"OMAT"I SU EKB"ALLONTA D<M"ONIA1 "OS UK AKOLU?"% >M"IN1 K< EKJL"YSAMEN *T"ON1 "OTI UK AKOLU?"% >M"IN4 #CI O DE .I>S"US "%PE1 M> KJL"YETE *T"ON1 UD"%S GAR ESTIN "OS P[">S% D"YNAMIN EP"I TJ ON"OMAT"I MU K< DYN">SET< TAH"Y KAKOLOG">S"< ME4 #DJ "OS GAR UK "ESTI KA?' YM"JN1 YP"ER YM"JN ESTIN4 #DA "OS GAR AN POT"IS> YM"AS POT">RION

Page 59: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"YDATOS EN TJ ON"OMAT"I MU1 "OTI .HRIST"U ESTE1 AM">N L"EGJ YM"IN1 U M> APOL"ES> TON MIS?"ON *T"U4 #DB K< "OS AN SKANDAL"IS> "ENA TJN MIKR"JN T"UTJN TJN PIST:"ONTJN %S EM"E1 KAL"ON ESTIN *T"J M"ALLON % PER"IK%T< L"I?OS MYLIK"OS PER"I TON TR"AH>LON *T"U K< B"EBL>T< %S T>N ?"ALASSAN4 #DC K< E"AN SKANDAL"IZ> SE > H%R SU1 AP"OKO&ON *T">N1 KAL"ON S[ ESTI KYLL"ON %S T>N ZJ">N %SEL?"%N1 "> TAS D"YO H"%RAS "EHONTA APEL?"%N %S T>N G"EENNAN1 %S TO P"YR TO "ASBESTON1 #DD "OPU O SK"JL>X *T"JN U TEL:T"A K< TO P"YR U SB"ENNYT<4 #DE K< E"AN O P"US SU SKANDAL"IZ> SE1 AP"OKO&ON *T"ON1 KAL"ON S[ ESTIN %SEL?"%N %S T>N ZJ">N HJL"ON1 "> TUS D"YO P"ODAS "EHONTA BL>?">N< %S T>N G"EENNAN1 %S TO P"YR TO "ASBESTON1 #DF "OPU O SK"JL>X *T"JN U TEL:T"A K< TO P"YR U SB"ENNYT<4 #DG K< E"AN O OF?ALM"OS SU SKANDAL"IZ> SE1 "EKBALE *T"ON1 KAL"ON S[ ESTI MON"OF?ALMON %SEL?"%N %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 "> TUS D"YO OF?ALM"US "EHONTA APEL?"%N %S T>N G"EENNAN TU PYR"OS1 #DH "OPU O SK"JL>X *T"JN U TEL:T"A K< TO P"YR U SB"ENNYT<4 #DI PAS GAR PYR"I ALIS?">SET<1 K< P"ASA ?YS"IA AL"I ALIS?">SET<4 #EJ KAL"ON TO "ALAS1 E"AN DE TO "ALAS "ANALON G"EN>T<1 EN T"INI *T"O ART"YSETE5 "EHETE EN E*T"[S "ALAS K< %R>N":ETE EN ALL">L[S4

..KEFAL<ON .I

#A ..K< EK"%?EN ANAST"AS "ERHET< %S TA "ORIA T>S .IUD"<AS DI"A TU P"ERAN TU .IORD"ANU1 K< SYMPOR":ONT< P"ALIN "OHL[ PROS *T"ON1 K< JS %"J?%1 P"ALIN ED"IDASKEN *T"US4 #B K< PROSEL?"ONTES [ .FARIS"<[ EP>R"JTJN *T"ON % "EXESTIN ANDR"I GYN"<KA APOL"YS<1 P%R"AZONTES *T"ON4 #C O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 T"I YM"IN ENET"%LATO .MJYS">S5 #D [ DE "%PON1 EP"ETRE&E .MJYS">S BIBL"ION APOSTAS"IU GR"A&< K< APOL"YS<4 #E K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 PROS T>N SKL>ROKARD"IAN YM"JN "EGRA&EN YM"IN T>N ENTOL">N T"*T>N1 #F AP"O DE ARH">S KT"ISEJS "ARSEN K< ?">LY EP"[>SEN *T"US O .?E"OS1 #G "ENEKEN T"UTU KATAL"%&% "AN?RJPOS TON PAT"ERA *T"U K< T>N M>T"ERA1 K< PROSKOLL>?">SET< PROS T>N GYN"<KA *T"U1 K< "ESONT< [ D"YO %S S"ARKA M"IAN4 #H "JSTE UK"ETI %S"I D"YO1 ALL"A M"IA SARX1 #I "O UN O .?E"OS SYN"EZ:XEN1 "AN?RJPOS M> HJRIZ"ETJ1 #AJ K< %S T>N [K"IAN P"ALIN [ MA?>T"< PER"I T"UTU EP>R"JTJN *T"ON1 #AA K< L"EG% *T"[S1 "OS AN APOL"YS> T>N GYN"<KA *T"U K< GAM">S> "ALL>N1 M[H"AT< EP' *T">N1 #AB K< E"AN GYN"> APOL"YSASA TON "ANDRA GAM>?"> "ALLJ1 M[H"AT<4 #AC .K< PROS"EFERON *T"J P<D"IA1 "INA *T"JN "A&>T<1 [ DE MA?>T"< EPET"IMJN T[S PROSF"ERUSIN4 #AD ID"JN DE O .I>S"US >GAN"AKT>SE K< "%PEN *T"[S1 "AFETE TA P<D"IA "ERHES?< PROS ME1 K< M> KJL"YETE *T"A1 TJN GAR T["UTJN EST"IN > BASIL"%A TU .?E"U4 #AE AM">N L"EGJ YM"IN1 "OS E"AN M> D"EX>T< T>N BASIL"%AN TU .?E"U JS P<D"ION1 U M> %S"EL?> %S *T">N4 #AF K< ENAGKALIS"AMENOS *T"A KAT\L"OG% TI?"%S TAS H"%RAS EP' *T"A4

Page 60: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AG .K< EKPOR:OM"ENU *T"U %S OD"ON PROSDRAM"JN "%S K< GONYPET">SAS *T"ON EP>R"JTA *T"ON1 DID"ASKALE AGA?"E1 T"I P[">SJ "INA ZJ">N <"JNION KL>RONOM">SJ5 #AH O DE .I>S"US "%PEN *T"J1 T"I ME L"EG%S AGA?"ON5 UD"%S AGA?"OS % M> "%S O .?E"OS4 #AI TAS ENTOL"AS "[DAS1 M> M[H":S>S1 M> FON":S>S1 M> KL"E&>S1 M> &:DOMARTYR">S>S1 M> APOSTER">S>S1 T"IMA TON PAT"ERA SU K< T>N M>T"ERA4 #BJ O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"J1 DID"ASKALE T"*TA P"ANTA EFYLAX"AM>N EK NE"OT>T"OS MU4 #BA O DE .I>S"US EMBL"E&AS *T"J >G"AP>SEN *T"ON K< "%PEN *T"J1 "EN SE YSTER"%1 % ?"EL%S T"EL%OS "%N<1 "YPAGE1 "OSA "EH%S P"JL>SON K< D"OS PTJH"[S1 K< "EX%S ?>S*R"ON EN URAN"J1 K< D":RO AKOL"U?% M[1 "ARAS TON ST*R"ON SU4 #BB O DE STYGN"ASAS EP"I TJ L"OGJ AP">L?E LYP"UMENOS1 ">N GAR "EHJN KT">MATA POLL"A4 #BC K< PERIBLE&"AMENOS O .I>S"US L"EG% T[S MA?>T"<S *T"U1 P"JS DYSK"OLJS [ TA HR">MATA "EHONTES %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U %SEL":SONT<6 #BD [ DE MA?>T"< E?AMB"UNTO EP"I T[S L"OG[S *T"U4 O DE .I>S"US P"ALIN APOKRI?"%S L"EG% *T"[S1 T"EKNA1 P"JS D"YSKOL"ON ESTI TUS PEP[?"OTAS EP"I HR">MASIN %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U %SEL?"%N1 #BE :KOP"JTER"ON ESTI K"AM>LON DI"A TRYMALI"AS RAF"IDOS %SEL?"%N "> PL"USION %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U %SEL?"%N4 #BF [ DE PERISS"JS EXEPL">SSONTO L"EGONTES PROS E*T"US1 K< TIS D"YNAT< SJ?">N<5 #BG EMBL"E&AS *T"[S O .I>S"US L"EG%1 PAR"A AN?R"JP[S AD"YNATON1 ALL' U PAR"A .?E"J1 P"ANTA GAR DYNAT"A ESTI PAR"A TJ .?E"J4 #BH .">RXATO O .P"ETROS L"EG%N *T"J1 ID"U >M"%S AF">KAMEN P"ANTA K< >KOLU?">SAM"EN S[4 #BI APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 AM">N L"EGJ YM"IN1 UD"%S ESTIN "OS AF">KEN [K"IAN "> ADELF"US "> ADELF"AS "> PAT"ERA "> M>T"ERA "> GYN"<KA "> T"EKNA "> AGR"US "ENEKEN EM"U K< "ENEKEN TU :AGGEL"IU1 #CJ E"AN M> L"AB> EKATONTAPLAS"IONA NYN EN TJ K<R"J T"UTJ [K"IAS K< ADELF"US K< ADELF"AS K< PAT"ERA K< M>T"ERA K< T"EKNA K< AGR"US MET"A DIJGM"JN1 K< EN TJ <"JNI TJ ERHOM"ENJ ZJ">N <"JNION4 #CA POLL"[ DE "ESONT< PR"JT[ "ESHAT[ K< "ESHAT[ PR"JT[4 #CB .">SAN DE EN T> OD"J ANAB"<NONTES %S .IEROS"OLYMA1 K< ">N PRO"AGJN *T"US O .I>S"US1 K< E?AMB"UNTO1 K< AKOLU?"UNTES EFOB"UNTO4 K< PARALAB"JN P"ALIN TUS D"JDEKA ">RXATO *T"[S L"EG%N TA M"ELLONTA *T"J SYMB"<N%N1 #CC "OTI ID"U ANAB"<NOMEN %S .IEROS"OLYMA K< O ]"OS TU AN?R"JPU PARADO?">SET< T[S ARHIER":SI K< GRAMMAT":SI1 K< KATAKRIN"USIN *T"ON ?AN"ATJ K< PARAD"JSUSIN *T"ON T[S "E?NESI1 #CD K< EMP"<XUSIN *T"J K< MASTIG"JSUSIN *T"ON K< EMPT"YSUSIN *T"J K< APOKTEN"USIN *T"ON1 K< T> TR"IT> >M"ERA ANAST">SET<4 #CE .K< PROSPOR":ONT< *T"J .I"AKJBOS K< .IJ"ANN>S ]"[ .ZEBED"<U L"EGONTES1 DID"ASKALE1 ?"ELOMEN "INA "O E"AN <T">SJMEN P[">S>S >M"IN4 #CF O DE "%PEN *T"[S1 T"I ?"ELETE P[">S"< ME YM"IN5 #CG [ DE "%PON *T"J1 D"OS >M"IN "INA "%S EK DEXI"JN SU K< "%S EX :JN"YMJN SU KA?"ISJMEN EN T> D"OX> SU4 #CH O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 UK "[DATE T"I <T"%S?E4 D"YNAS?E PI"%N TO POT">RION "O EG"J P"INJ1 K< TO B"APTISMA "O EG"J BAPT"IZOM< BAPTIS?">N<5 #CI [ DE "%PON *T"J1 DYN"AME?A4 O DE .I>S"US "%PEN *T"[S1 TO MEN POT">RION "O EG"J P"INJ P"IES?E1 K< TO B"APTISMA "O EG"J BAPT"IZOM< BAPTIS?">SES?E1 #DJ TO DE KA?"IS< EK

Page 61: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DEXI"JN MU K< EX :JN"YMJN UK "ESTIN EM"ON D"UN<1 ALL' "[S >T"[MAST<4 #DA K< AK"USANTES [ D"EKA ">RXANTO AGANAKT"%N PER"I .IAK"JBU K< .IJ"ANNU4 #DB O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS *T"US L"EG% *T"[S1 "[DATE "OTI [ DOK"UNTES "ARH%N TJN E?N"JN KATAKYRI":USIN *T"JN K< [ MEG"AL[ *T"JN KATEXUSI"AZUSIN *T"JN1 #DC UH "UTJ DE "EST< EN YM"IN1 ALL' "OS E"AN ?"EL> GEN"ES?< M"EGAS EN YM"IN1 "EST< YM"JN DI"AKONOS1 #DD K< "OS E"AN ?"EL> YM"JN GEN"ES?< PR"JTOS1 "EST< P"ANTJN D"ULOS1 #DE K< GAR O ]"OS TU AN?R"JPU UK ">L?E DIAKON>?">N<1 ALL"A DIAKON">S<1 K< D"UN< T>N &YH">N *T"U L"YTRON ANT"I POLL"JN4 #DF .K< "ERHONT< %S .IERIH"J1 K< EKPOR:OM"ENU *T"U AP"O .IERIH"J K< TJN MA?>T"JN *T"U K< "OHLU IKAN"U1 O ]"OS .TIM"<U .BART"IM<OS TYFL"OS EK"A?>TO PAR"A T>N OD"ON PROS<T"JN4 #DG K< AK"USAS "OTI .I>S"US O .NAZJR"<"OS ESTIN1 ">RXATO KR"AZ%N K< L"EG%N1 ]"E .D*"ID .I>S"U1 EL"E>S"ON ME4 #DH K< EPET"IMJN *T"J POLL"[ "INA SIJP">S>1 O DE POLL"J M"ALLON "EKRAZEN1 ]"E .D*"ID1 EL"E>S"ON ME4 #DI K< ST"AS O .I>S"US "%PE1 FJN">SATE *T"ON1 K< FJN"USI TON TYFL"ON L"EGONTES *T"J1 ?"ARS%1 "EG%RE1 FJN"% SE4 #EJ O DE APOBAL"JN TO IM"ATION *T"U ANAST"AS ">L?E PROS TON .I>S"UN4 #EA K< APOKRI?"%S L"EG% *T"J O .I>S"US1 T"I S[ ?"EL%S P[">SJ5 O DE TYFL"OS "%PEN *T"J1 RABBUN"I1 "INA ANABL"E&J4 #EB K< O .I>S"US "%PEN *T"J1 "YPAGE1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE4 K< :?"EJS AN"EBLE&E1 K< >KOL"U?% TJ .I>S"U EN T> OD"J4

..KEFAL<ON ..IA

#A ..K< "OTE EGG"IZUSIN %S .IERUSAL">M %S .B>?SFAG"> K< .B>?AN"IAN PROS TO "OROS TJN EL<"JN1 APOST"ELL% D"YO TJN MA?>T"JN *T"U #B K< L"EG% *T"[S1 YP"AGETE %S T>N K"JM>N T>N KAT"ENANTI YM"JN1 K< :?"EJS %SPOR:"OMEN[ %S *T">N :R">SETE P"JLON DEDEM"ENON1 EF' "ON UD"%S AN?R"JPJN KEK"A?IKE1 L"YSANTES *T"ON AG"AGETE4 #C K< E"AN TIS YM"IN "%P>1 T"I P["%TE T"UTO5 "%PATE "OTI O .K"YRIOS *T"U HR"%AN "EH%1 K< :?"EJS *T"ON APOST"ELL% P"ALIN "JDE4 #D AP">L?ON DE K< ":RON TON P"JLON DEDEM"ENON PROS T>N ?"YRAN "EXJ EP"I TU AMF"ODU1 K< L"YUSIN *T"ON4 #E K< TINES TJN EK"% EST>K"OTJN "ELEGON *T"[S1 T"I P["%TE L"YONTES TON P"JLON5 #F [ DE "%PON *T"[S KA?"JS ENET"%LATO O .I>S"US1 K< AF">KAN *T"US4 #G K< ">GAGON TON P"JLON PROS TON .I>S"UN K< EP"EBALON *T"J TA IM"ATIA *T"JN1 K< EK"A?ISEN EP' *T"J4 #H POLL"[ DE TA IM"ATIA *T"JN "ESTRJSAN %S T>N OD"ON1 "ALL[ DE ST[B"ADAS "EKOPTON EK TJN D"ENDRJN K< ESTR"JNNYON %S T>N OD"ON4 #I K< [ PRO"AGONTES K< [ AKOLU?"UNTES "EKRAZON L"EGONTES1 JSANN"A1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU4 #AJ :LOG>M"EN> > ERHOM"EN> BASIL"%A EN ON"OMATI .KYR"IU TU PATR"OS >M"JN .D*"ID1 JSANN"A EN T[S Y&"IST[S4 #AA .K< %S">L?EN %S .IEROS"OLYMA O .I>S"US K< %S TO IER"ON1 K< PERIBLE&"AMENOS P"ANTA1 O&"IAS ">D> "US>S T>S "JRAS1 EX">L?EN %S .B>?AN"IAN MET"A TJN D"JDEKA4 #AB .K< T> EP"*RION EXEL?"ONTJN *T"JN AP"O .B>?AN"IAS EP"%NASE1 #AC K< ID"JN SYK">N AP"O MAKR"O?EN "EHUSAN F"YLLA1 ">L?EN % "ARA TI :R">S% EN *T">1 K< EL?"JN EP' *T">N UD"EN ":REN % M> F"YLLA1 U GAR ">N

Page 62: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K<R"OS S"YKJN4 #AD K< APOKRI?"%S "%PEN *T">1 M>K"ETI EK S"U %S TON <"JNA M>D"%S KARP"ON F"AG[4 K< ">KUON [ MA?>T"< *T"U4 #AE .K< "ERHONT< P"ALIN %S .IEROS"OLYMA1 K< %SEL?"JN O .I>S"US %S TO IER"ON ">RXATO EKB"ALL%N TUS PJL"UNTAS K< TUS AGOR"AZONTAS EN TJ IER"J1 K< TAS TRAP"EZAS TJN KOLLYBIST"JN K< TAS KA?"EDRAS TJN PJL"UNTJN TAS PERISTER"AS KAT"ESTRE&E1 #AF K< UK ">FIEN "INA TIS DIEN"EGK> SK":OS DI"A TU IER"U1 #AG K< ED"IDASKE L"EGJN *T"[S1 U G"EGRAPT< "OTI O "[K"OS MU "[KOS PROS:H">S KL>?">SET< P"ASI T[S "E?NESIN5 YM"%S DE *T"ON EP[">SATE SP">L<ON L>ST"JN4 #AH K< ">KUSAN [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ K< [ ARHIER"%S1 K< EZ">TUN P"JS *T"ON APOL"ESJSIN1 EFOB"UNTO GAR *T"ON1 "OTI PAS O "OHLOS EXEPL">SSETO EP"I T> DIDAH"> *T"U4 #AI K< "OTE O&"E EG"ENETO1 EXEPOR":ETO "EXJ T>S P"OLEJS4 #BJ .K< PARAPOR:"OMEN[ PRJ"I "%DON T>N SYK">N EX>RAMM"EN>N EK RIZ"JN4 #BA K< ANAMN>S?"%S O .P"ETROS L"EG% *T"J1 RABB"I1 "IDE > SYK"> ">N KAT>R"ASJ EX">RANT<4 #BB K< APOKRI?"%S O .I>S"US L"EG% *T"[S1 "EHETE P"ISTIN .?E"U4 #BC AM">N GAR L"EGJ YM"IN "OTI "OS AN "%P> TJ "OR% T"UTJ1 "AR?>TI K< BL">?>TI %S T>N ?"ALASSAN1 K< M> DIAKRI?"> EN T> KARD"IA *T"U1 ALL"A PIST":S% "OTI "A L"EG% G"INET<1 "EST< *T"J "O E"AN "%P>4 #BD DI"A T"UTO L"EGJN YM"IN1 P"ANTA "OSA AN PROS:H"OMEN[ <T"%S?E1 PIST":ETE "OTI LAMB"ANETE1 K< "EST< YM"IN4 #BE K< "OTAN ST">K>TE PROS:H"OMEN[1 AF"IETE "% TI "EHETE KAT"A TINOS1 "INA K< O PAT">R YM"JN O EN T[S URAN"[S AF"> YM"IN TA PARAPT"JMATA YM"JN4 #BF % DE YM"%S UK AF"IETE1 UD"E O PAT">R YM"JN AF">S% TA PARAPT"JMATA YM"JN4 #BG .K< "ERHONT< P"ALIN %S .IEROS"OLYMA1 K< EN TJ IER"J PERIPAT"UNTOS *T"U "ERHONT< PROS *T"ON [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S K< [ PRESB"YTER[ #BH K< L"EGUSIN *T"J1 EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["%S5 "> TIS S[ "EDJKE T>N EXUS"IAN T"*T>N "INA T"*TA P[">S5 #BI O DE .I>S"US APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 EPERJT">SJ YM"AS KAG"J "ENA L"OGON1 K< APOKR"I?>T"E M[1 K< ER"J YM"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #CJ TO B"APTISMA .IJ"ANNU EX URAN"U ">N "> EX AN?R"JPJN5 APOKR"I?>T"E M[4 #CA K< ELOG"IZONTO PROS E*T"US L"EGONTES1 E"AN "%PJMEN1 EX URAN"U1 ER"%1 DIAT"I UN UK EPIST":SATE *T"J5 #CB ALL"A "%PJMEN1 EX AN?R"JPJN5 --EFOB"UNTO TON LA"ON1 "APANTES GAR "%HON TON .IJ"ANN>N "OTI PROF">T>S ">N4 #CC K< APOKRI?"ENTES L"EGUSI TJ .I>S"U1 UK "[DAMEN4 K< O .I>S"US APOKRI?"%S L"EG% *T"[S1 UD"E EG"J L"EGJ YM"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4

..KEFAL<ON ..IB

#A ..K< ">RXATO *T"[S EN PARABOL"<S L"EG%N1 AMPEL"JNA EF"YT:SEN "AN?RJPOS K< PERI"E?>KE FRAGM"ON K< "JRYXEN YPOL">NION K< JKOD"OM>SE P"YRGON1 K< EX"EDOTO *T"ON GEJRG"[S K< APED">M>SE4 #B K< AP"EST%LE PROS TUS GEJRG"US TJ K<R"J D"ULON1 "INA PAR"A TJN GEJRG"JN L"AB> AP"O TU KARP"U TU AMPEL"JNOS4 #C K< LAB"ONTES *T"ON "ED%RAN K< AP"EST%LAN KEN"ON4 #D K< P"ALIN AP"EST%LE PROS *T"US "ALLON D"ULON1 KAK"%NON LI?OBOL">SANTES EKEFAL"<JSAN K< AP"EST

Page 63: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

%LAN >TIMJM"ENON4 #E K< P"ALIN "ALLON AP"EST%LE1 KAK"%NON AP"EKT%NAN1 K< POLL"US "ALLUS1 "US MEN D"ERONTES1 "US DE APOKT"ENNONTES4 #F "ETI UN "ENA ]"ON "EHJN1 AGAP>T"ON *T"U1 AP"EST%LE K< *T"ON "ESHATON PROS *T"US L"EGJN "OTI ENTRAP">SONT< TON ]"ON MU4 #G EK"%N[ DE [ GEJRG"[1 ?EAS"AMEN[ *T"ON ERH"OMENON1 PROS E*T"US "%PON "OTI "UT"OS ESTIN O KL>RON"OMOS1 D":TE APOKT"%NJMEN *T"ON1 K< >M"JN "EST< > KL>RONOM"IA4 #H K< LAB"ONTES AP"EKT%NAN *T"ON K< EX"EBALON *T"ON "EXJ TU AMPEL"JNOS4 #I T"I UN P[">S% O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS5 EL":SET< K< APOL"ES% TUS GEJRG"US T"UTUS1 K< D"JS% TON AMPEL"JNA "ALL[S4 #AJ UD"E T>N GRAF">N T"*T>N AN"EGNJTE1 L"I?ON "ON APEDOK"IMASAN [ [KODOM"UNTES1 "UTOS EGEN">?> %S KEFAL">N GJN"IAS1 #AA PAR"A .KYR"IU EG"ENETO "*T>1 K< "ESTI ?*MAST"> EN OF?ALM"[S >M"JN5 #AB .K< EZ">TUN *T"ON KRAT">S<1 K< EFOB">?>SAN TON "OHLON1 "EGNJSAN GAR "OTI PROS *T"US T>N PARABOL">N "%PE4 K< AF"ENTES *T"ON AP">L?ON4 #AC .K< APOST"ELLUSI PROS *T"ON TINAS TJN .FARIS"<JN K< TJN .>RJDIAN"JN "INA *T"ON AGR":SJSI L"OGJ4 #AD [ DE EL?"ONTES L"EGUSIN *T"J1 DID"ASKALE1 "[DAMEN "OTI AL>?">S "% K< U M"EL% S[ PER"I UDEN"OS1 U GAR BL"EP%S %S PR"OSJPON AN?R"JPJN1 ALL' EP' AL>?"%AS T>N OD"ON TU .?E"U DID"ASK%S4 %P"E UN >M"IN1 "EXESTI D"UN< K">NSON .K"<SARI "> "U5 D"JMEN "> M> D"JMEN5 #AE O DE %D"JS *T"JN T>N YP"OKRISIN "%PEN *T"[S1 T"I ME P%R"AZETE5 F"ERET"E M[ D>N"ARION "INA "IDJ1 #AF [ DE ">NEGKAN4 K< L"EG% *T"[S1 T"INOS > %K"JN "*T> K< > EPIGRAF">5 [ DE "%PON1 .K"<SAROS4 #AG K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 AP"ODOTE TA .K"<SAROS .K"<SARI K< TA TU .?E"U TJ .?E"J1 K< E?"*MASAN EP' *T"J4 #AH .K< "ERHONT< .SADDUK"<[ PROS *T"ON1 "[TINES L"EGUSIN AN"ASTASIN M> "%N<1 K< EP>R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 #AI DID"ASKALE1 .MJYS">S "EGRA&EN >M"IN "OTI E"AN TINOS ADELF"OS APO?"AN> K< KATAL"IP> GYN"<KA1 K< T"EKNA M> AF">1 "INA L"AB> O ADELF"OS *T"U T>N GYN"<KA *T"U K< EXANAST">S> SP"ERMA TJ ADELF"J *T"U4 #BJ EPT"A UN ADELF"[ ">SAN4 K< O PR"JTOS "ELABE GYN"<KA1 K< APO?N">SKJN UK AF">KE SP"ERMA4 #BA K< O D":TEROS "ELABEN *T">N1 K< AP"E?ANE1 K< UD"E *T"OS UK AF">KE SP"ERMA4 K< O TR"ITOS JS"*TJS4 #BB K< "ELABON *T">N [ EPT"A1 K< UK AF">KAN SP"ERMA4 ESH"AT> P"ANTJN AP"E?ANE K< > GYN">4 #BC EN T> UN ANAST"AS%1 "OTAN ANAST"JSI1 T"INOS *T"JN "EST< GYN">5 [ GAR EPT"A "ESHON *T">N GYN"<KA4 #BD K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 U DI"A T"UTO PLAN"AS?E M> %D"OTES TAS GRAF"AS M>D"E T>N D"YNAMIN TU .?E"U5 #BE "OTAN GAR EK NEKR"JN ANAST"JSIN1 "UTE GAM"USIN "UTE GAM"IZONT<1 ALL' %S"IN JS "AGGEL[ [ EN T[S URAN"[S4 #BF PER"I DE TJN NEKR"JN "OTI EG"%RONT<1 UK AN"EGNJTE EN T> B"IBLJ .MJYS"EJS1 EP"I TU B"ATU P"JS "%PEN *T"J O .?E"OS L"EGJN1 EG"J O .?E"OS .ABRA"AM K< O .?E"OS .ISA"AK K< O .?E"OS .IAK"JB5 #BG UK "ESTIN O .?E"OS NEKR"JN1 ALL"A Z"JNTJN1 YM"%S UN POL"Y PLAN"AS?E4 #BH .K< PROSEL?"JN "%S TJN GRAMMAT"EJN AK"USAS *T"JN SYZ>T"UNTJN1 ID"JN "OTI KAL"JS *T"[S APEKR"I?>1 EP>R"JT>SEN *T"ON1 P"[A EST"I PR"JT> P"ANTJN ENTOL">5 #BI O DE .I>S"US APEKR"I?> *T"J "OTI PR"JT> P"ANTJN ENTOL">1 "AKUE1 .ISRA">L1 .K"YRIOS O .?E"OS >M"JN .K"YRIOS "%S ESTI1 #CJ K< AGAP">S%S .K"YRION TON .?E"ON SU EX "OL>S T>S KARD"IAS SU K<

Page 64: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EX "OL>S T>S &YH">S SU K< EX "OL>S T>S DIAN"[AS SU K< EX "OL>S T>S ISH"YOS SU4 "*T> PR"JT> ENTOL">4 #CA K< D:T"ERA OM"[A1 "*T>1 AGAP">S%S TON PL>S"ION SU JS SE*T"ON4 M"%ZJN T"UTJN "ALL> ENTOL"> UK "ESTI4 #CB K< "%PEN *T"J O GRAMMAT":S1 KAL"JS1 DID"ASKALE1 EP' AL>?"%AS "%PAS "OTI "%S ESTI K< UK "ESTIN "ALLOS PL>N *T"U1 #CC K< TO AGAP"AN *T"ON EX "OL>S T>S KARD"IAS K< EX "OL>S T>S SYN"ESEJS K< EX "OL>S T>S &YH">S K< EX "OL>S T>S ISH"YOS1 K< TO AGAP"AN TON PL>S"ION JS E*T"ON PL"%"ON ESTI P"ANTJN TJN OLOK*TJM"ATJN K< ?YSI"JN4 #CD K< O .I>S"US ID"JN "OTI NUNEH"JS APEKR"I?>1 "%PEN *T"J1 U MAKR"AN "% AP"O T>S BASIL"%AS TU .?E"U1 K< UD"%S UK"ETI ET"OLMA *T"ON EPERJT">S<4 #CE .K< APOKRI?"%S O .I>S"US "ELEGE DID"ASKJN EN TJ IER"J1 P"JS L"EGUSIN [ GRAMMAT"%S "OTI O .HRIST"OS ]"OS .D*"ID ESTI5 #CF *T"OS GAR .D*"ID "%PEN EN .PN":MATI .AG"IJ1 L"EG% O .K"YRIOS TJ .KYR"IJ MU1 K"A?U EK DEXI"JN MU "EJS AN ?"J TUS EH?R"US SU YPOP"ODION TJN POD"JN SU4 #CG *T"OS UN .D*"ID L"EG% *T"ON .K"YRION1 K< P"O?EN ]"OS *T"U ESTI5 K< O POL"YS "OHLOS ">KUEN *T"U >D"EJS4 #CH .K< "ELEGEN *T"[S EN T> DIDAH"> *T"U1 BL"EPETE AP"O TJN GRAMMAT"EJN TJN ?EL"ONTJN EN STOL"<S PERIPAT"%N K< ASPASM"US EN T<S AGOR"<S #CI K< PRJTOKA?EDR"IAS EN T<S SYNAGJG"<S K< PRJTOKLIS"IAS EN T[S D"%PN[S4 #DJ [ KATES?"IONTES TAS [K"IAS TJN H>R"JN K< PROF"AS% MAKR"A PROS:H"OMEN[6 "UT[ L">&ONT< PERISS"OTERON KR"IMA4 #DA .K< KA?"ISAS O .I>S"US KAT"ENANTI TU GAZOFYLAK"IU E?E"JR% P"JS O "OHLOS B"ALL% HALK"ON %S TO GAZOFYL"AKION4 #DB K< POLL"[ PL"USI[ "EBALLON POLL"A1 K< EL?"USA M"IA H">RA PTJH"> "EBALE LEPT"A D"YO1 "O ESTI KODR"ANT>S4 #DC K< PROSKALES"AMENOS TUS MA?>T"AS *T"U "%PEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI > H">RA > PTJH"> "*T> PL"%ON P"ANTJN "EBALE TJN BALL"ONTJN %S TO GAZOFYL"AKION1 #DD P"ANTES GAR EK TU PERISS":ONTOS *T"[S "EBALON1 "*T> DE EK T>S YSTER">SEJS *T">S P"ANTA "OSA "%HEN "EBALEN1 "OLON TON B"ION *T">S4

..KEFAL<ON ..IG

#A ..K< EKPOR:OM"ENU *T"U EK TU IER"U L"EG% *T"J "%S TJN MA?>T"JN *T"U1 DID"ASKALE1 "IDE POTAP"[ L"I?[ K< POTAP"< [KODOM"<4 #B K< O .I>S"US APOKRI?"%S "%PEN *T"J1 BL"EP%S T"*TAS TAS MEG"ALAS [KODOM"AS5 U M> AFE?"> "JDE L"I?OS EP"I L"I?ON "OS U M> KATALY?">4 #C .K< KA?>M"ENU *T"U %S TO "OROS TJN EL<"JN KAT"ENANTI TU IER"U1 EP>R"JTJN *T"ON KAT' ID"IAN .P"ETROS K< .I"AKJBOS K< .IJ"ANN>S K< .ANDR"EAS1 #D %P"E >M"IN P"OTE T"*TA "EST<1 K< T"I TO S>M"%ON "OTAN M"ELL> P"ANTA T"*TA SYNTEL"%S?<5 #E O DE .I>S"US APOKRI?"%S ">RXATO L"EG%N *T"[S1 BL"EPETE M> TIS YM"AS PLAN">S>4 #F POLL"[ GAR EL":SONT< EP"I TJ ON"OMAT"I MU L"EGONTES "OTI EG"J %MI1 K< POLL"US PLAN">SUSIN4 #G "OTAN DE AK"US>TE POL"EMUS K< AKO"AS POL"EMJN1 M> ?RO"%S?E1 D"% GAR GEN"ES?<1 ALL' "UPJ TO T"ELOS4 #H EGER?">SET< GAR "E?NOS EP"I "E?NOS K< BASIL"%A EP"I BASIL"%AN1 K< "ESONT< S%SM"[ KAT"A T"OPUS1 K< "ESONT< LIM"[ K< TARAH"<4 #I ARH"< JD"INJN T"*TA4 .BL"EPETE DE YM"%S E*T"US4 PARAD"JSUSI GAR YM"AS %S SYN"EDRIA

Page 65: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN DAR">SES?E1 K< EP"I >GEM"ONJN K< BASIL"EJN STA?">SES?E "ENEKEN EM"U %S MART"YRION *T"[S4 #AJ K< %S P"ANTA TA "E?N> D"% PR"JTON K>RYH?">N< TO :AGG"ELION4 #AA "OTAN DE AG"AGJSIN YM"AS PARADID"ONTES1 M> PROMERIMN"ATE T"I LAL">S>TE1 M>D"E MELET"ATE1 ALL' "O E"AN DO?"> YM"IN EN EK"%N> T> "JRA1 T"UTO LAL"%TE1 U GAR YM"%S ESTE [ LAL"UNTES1 ALL"A TO .PN":MA TO ."AGION4 #AB PARAD"JS% DE ADELF"OS ADELF"ON %S ?"ANATON K< PAT">R T"EKNON1 K< EPANAST">SONT< T"EKNA EP"I GON"%S K< ?ANAT"JSUSIN *T"US4 #AC K< "ESES?E MIS"UMEN[ YP"O P"ANTJN DI"A TO "ONOM"A MU1 O DE YPOM"%NAS %S T"ELOS1 "UTOS SJ?">SET<4 #AD ."OTAN DE "ID>TE TO BD"ELYGMA T>S ER>M"JSEJS TO R>?"EN YP"O .DANI">L TU PROF">TU EST"JS "OPU U D"% --O ANAGIN"JSKJN NO"%TJ-- T"OTE [ EN T> .IUD"<A F:G"ETJSAN %S TA "OR>1 #AE O DE EP"I TU D"JMATOS M> KATAB"ATJ %S T>N [K"IAN M>D"E %SEL?"ETJ "AR"< TI EK T>S [K"IAS *T"U1 #AF K< O %S TON AGR"ON "JN M> EPISTRE&"ATJ %S TA OP"ISJ "AR< TO IM"ATION *T"U4 #AG U"< DE T<S EN GASTR"I EH"US<S K< T<S ?>LAZ"US<S EN EK"%N<S T<S >M"ER<S4 #AH PROS":HES?E DE "INA M> G"EN>T< > FYG"> YM"JN H%M"JNOS4 #AI "ESONT< GAR < >M"ER< EK"%N< ?L"I&IS1 "[A U G"EGONE T["*T> AP' ARH">S KT"ISEJS >S "EKTISEN O .?E"OS "EJS TU NYN K< U M> G"EN>T<4 #BJ K< % M> EKOL"OBJSE .K"YRIOS TAS >M"ERAS1 UK AN ES"J?> P"ASA SARX1 ALL"A DI"A TUS EKLEKT"US "US EXEL"EXATO EKOL"OBJSE TAS >M"ERAS4 #BA K< T"OTE E"AN TIS YM"IN "%P>1 ID"U "JDE O .HRIST"OS1 ID"U EK"%1 M> PIST":ETE4 #BB EGER?">SONT< GAR &:D"OHRIST[ K< &:DOPROF">T< K< D"JSUSI S>M"%A K< T"ERATA PROS TO APOPLAN"AN1 % DYNAT"ON1 K< TUS EKLEKT"US4 #BC YM"%S DE BL"EPETE1 ID"U PRO"%R>KA YM"IN "APANTA4 #BD .ALL' EN EK"%N<S T<S >M"ER<S1 MET"A T>N ?L"I&IN EK"%N>N O ">LIOS SKOTIS?">SET<1 K< > SEL">N> U D"JS% TO F"EGGOS *T">S1 #BE K< [ AST"ERES "ESONT< EK TU URAN"U P"IPTONTES1 K< < DYN"AM%S < EN T[S URAN"[S SAL:?">SONT<4 #BF K< T"OTE "O&ONT< TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EN NEF"EL<S MET"A DYN"AMEJS POLL">S K< D"OX>S4 #BG K< T"OTE APOSTEL"% TUS AGG"ELUS *T"U K< EPISYN"AX% TUS EKLEKT"US *T"U EK TJN TESS"ARJN AN"EMJN1 AP' "AKRU T>S G>S "EJS "AKRU TU URAN"U4 #BH .AP"O DE T>S SYK">S M"A?ETE T>N PARABOL">N4 "OTAN *T">S O KL"ADOS ">D> G"EN>T< APAL"OS K< EKF"Y> TA F"YLLA1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS TO ?"EROS EST"IN1 #BI "UTJ K< YM"%S1 "OTAN "ID>TE T"*TA GIN"OMENA1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS ESTIN EP"I ?"YR<S4 #CJ AM">N L"EGJ YM"IN "OTI U M> PAR"EL?> > GENE"A "*T> M"EHRIS "U P"ANTA T"*TA G"EN>T<4 #CA O URAN"OS K< > G> PAREL":SONT<1 [ DE EM"[ L"OG[ U M> PAREL":SONT<4 #CB .PER"I DE T>S >M"ERAS EK"%N>S "> T>S "JRAS UD"%S "[DEN1 UD"E [ "AGGEL[ EN URAN"J1 UD"E O ]"OS1 % M> O PAT">R4 #CC .BL"EPETE1 AGRYPN"%TE K< PROS":HES?E1 UK "[DATE GAR P"OTE O K<R"OS ESTIN4 #CD JS "AN?RJPOS AP"OD>MOS1 AF"%S T>N [K"IAN *T"U1 K< D"US T[S D"UL[S *T"U T>N EXUS"IAN1 K< EK"ASTJ TO "ERGON *T"U1 K< TJ ?YRJR"J ENET"%LATO "INA GR>GOR">4 #CE GR>GOR"%TE UN1 UK "[DATE GAR P"OTE O K"YRIOS T>S [K"IAS "ERHET<1 O&"E "> MESONYKT"IU "> ALEKTOROFJN"IAS "> PRJI1 #CF M> EL?"JN EX"<FN>S ":R> YM"AS KA?":DONTAS4 #CG "A DE YM"IN L"EGJ1 P"ASI L"EGJ1 GR>GOR"%TE4

Page 66: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..ID

#A ..>N DE TO P"ASHA K< TA "AZYMA MET"A D"YO >M"ERAS4 K< EZ">TUN [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S P"JS *T"ON EN D"OLJ KRAT">SANTES APOKT"%NJSIN4 #B "ELEGON DE M> EN T> EORT">1 M">POTE ?"ORYBOS "EST< TU LA"U4 #C .K< "ONTOS *T"U EN .B>?AN"IA EN T> [K"IA .S"IMJNOS TU LEPR"U1 KATAK%M"ENU *T"U ">L?E GYN"> "EHUSA AL"ABASTRON M"YRU N"ARDU PISTIK">S POLYTEL"US1 K< SYNTR"I&ASA TO AL"ABASTRON KAT"EHEEN *T"U KAT"A T>S KEFAL">S4 #D ">SAN DE TINES AGANAKT"UNTES PROS E*T"US L"EGONTES1 %S T"I > AP"JL%A "*T> TU M"YRU G"EGONEN5 #E >D"YNATO GAR T"UTO TO M"YRON PRA?">N< EP"ANJ TRIAKOS"IJN D>NAR"IJN K< DO?">N< T[S PTJH"[S1 K< ENEBRIM"JNTO *T">4 #F O DE .I>S"US "%PEN1 "AFETE *T">N1 T"I *T"> K"OPUS PAR"EHETE5 KAL"ON "ERGON %RG"ASATO EN EM"[4 #G P"ANTOTE GAR TUS PTJH"US "EHETE ME?' E*T"JN1 K< "OTAN ?"EL>TE D"YNAS?E *T"US ": P[">S<1 EM"E DE U P"ANTOTE "EHETE4 #H "O "ESHEN "*T> EP"[>SE1 PRO"ELABE MYR"IS< MU TO S"JMA %S TON ENTAFIASM"ON4 #I AM">N L"EGJ YM"IN1 "OPU E"AN K>RYH?"> TO :AGG"ELION T"UTO %S "OLON TON K"OSMON1 K< "O EP"[>SEN "*T> LAL>?">SET< %S MN>M"OSYNON *T">S4 #AJ .K< .I"UDAS O .ISKARI"JT>S1 "%S TJN D"JDEKA1 AP">L?E PROS TUS ARHIER"%S "INA PARAD"J *T"ON *T"[S4 #AA [ DE AK"USANTES EH"AR>SAN1 K< EP>GG"%LANTO *T"J ARG"YRIA D"UN<1 K< EZ">T% P"JS :K"<RJS *T"ON PARAD"J4 #AB .K< T> PR"JT> >M"ERA TJN AZ"YMJN1 "OTE TO P"ASHA "E?YON1 L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 PU ?"EL%S APEL?"ONTES ET[M"ASJMEN "INA F"AG>S TO P"ASHA5 #AC K< APOST"ELL% D"YO TJN MA?>T"JN *T"U K< L"EG% *T"[S1 YP"AGETE %S T>N P"OLIN1 K< APANT">S% YM"IN "AN?RJPOS KER"AMION "YDATOS BAST"AZJN1 AKOLU?">SATE *T"J1 #AD K< "OPU E"AN %S"EL?>1 "%PATE TJ [KODESP"OT> "OTI O DID"ASKALOS L"EG%1 PU ESTI TO KAT"ALYM"A MU "OPU TO P"ASHA MET"A TJN MA?>T"JN MU F"AGJ5 #AE K< *T"OS YM"IN D"%X% AN"JG<ON M"EGA ESTRJM"ENON "ET[MON1 EK"% ET[M"ASATE >M"IN4 #AF K< EX">L?ON [ MA?>T"< *T"U K< ">L?ON %S T>N P"OLIN1 K< ":RON KA?"JS "%PEN *T"[S1 K< >T"[MASAN TO P"ASHA4 #AG .K< O&"IAS GENOM"EN>S "ERHET< MET"A TJN D"JDEKA4 #AH K< ANAK%M"ENJN *T"JN K< ES?I"ONTJN "%PEN O .I>S"US1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI "%S EX YM"JN PARAD"JS% ME1 O ES?"IJN MET' EM"U4 #AI [ DE ">RXANTO LYP"%S?< K< L"EG%N *T"J "%S KA?' "%S1 M">TI EG"J5 K< "ALLOS1 M">TI EG"J5 #BJ O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 "%S EK TJN D"JDEKA1 O EMBAPT"OMENOS MET' EM"U %S TO TRYBL"ION4 #BA O MEN ]"OS TU AN?R"JPU YP"AG% KA?"JS G"EGRAPT< PER"I *T"U1 U"< DE TJ AN?R"JPJ EK"%NJ1 DI' "U O ]"OS TU AN?R"JPU PARAD"IDOT<1 KAL"ON ">N *T"J % UK EGENN">?> O "AN?RJPOS EK"%NOS4 #BB .K< ES?I"ONTJN *T"JN LAB"JN O .I>S"US "ARTON :LOG">SAS "EKLASE K< "EDJKE *T"[S K< "%PE1 L"ABETE F"AGETE1 T"UT"O ESTI TO S"JM"A MU4 #BC K< LAB"JN TO POT">RION :HARIST">SAS "EDJKEN *T"[S1 K< "EPION EX *T"U P"ANTES4 #BD K< "%PEN *T"[S1 T"UT"O ESTI TO "<M"A MU TO T>S K<N">S DIA?">K>S TO PER"I POLL"JN EKHYN"OMENON4 #BE AM">N L"EGJ

Page 67: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

YM"IN "OTI UK"ETI U M> P"IJ EK TU GENN">MATOS T>S AMP"ELU "EJS T>S >M"ERAS EK"%N>S "OTAN *T"O P"INJ K<N"ON EN T> BASIL"%A TU .?E"U4 #BF .K< YMN">SANTES EX">L?ON %S TO "OROS TJN EL<"JN4 #BG K< L"EG% *T"[S O .I>S"US "OTI P"ANTES SKANDALIS?">SES?E EN EM"[ EN T> NYKT"I T"*T> "OTI G"EGRAPT<1 PAT"AXJ TON P[M"ENA K< DIASKORPIS?">SONT< TA PR"OBATA1 #BH ALL"A MET"A TO EGER?">N"< ME PRO"AXJ YM"AS %S T>N .GALIL"<AN4 #BI O DE .P"ETROS "EF> *T"J1 K< % P"ANTES SKANDALIS?">SONT<1 ALL' UK EG"J4 #CJ K< L"EG% *T"J O .I>S"US1 AM">N L"EGJ S[ "OTI SY S">MERON EN T> NYKT"I T"*T> PRIN "> D"IS AL"EKTORA FJN">S< TR"IS APARN">S> ME4 #CA O DE .P"ETROS EK PERISS"U "ELEGE M"ALLON1 E"AN ME D"E> SYNAPO?AN"%N S[1 U M> SE APARN">SOM<4 JS"*TJS DE K< P"ANTES "ELEGON4 #CB .K< "ERHONT< %S HJR"ION "U TO "ONOMA .GE?S>MAN">1 K< L"EG% T[S MA?>T"<S *T"U1 KA?"ISATE "JDE "EJS PROS":XJM<4 #CC K< PARALAMB"AN% TON .P"ETRON K< .I"AKJBON K< .IJ"ANN>N ME?' E*T"U1 K< ">RXATO EK?AMB"%S?< K< AD>MON"%N #CD K< L"EG%N *T"[S1 PER"ILYP"OS ESTIN > &YH"> MU "EJS ?AN"ATU1 M"%NATE "JDE K< GR>GOR"%TE4 #CE K< PROEL?"JN MIKR"ON "EPESEN EP"I PR"OSJPON EP"I T>S G>S1 K< PROS"\HETO "INA1 % DYNAT"ON ESTI1 PAR"EL?> AP' *T"U > "JRA1 #CF K< "ELEGEN1 ABB"A O PAT">R1 P"ANTA DYNAT"A S[1 PAR"ENEGKE TO POT">RION AP' EM"U T"UTO1 ALL' U T"I EG"J ?"ELJ1 ALL' "% TI SY4 #CG K< "ERHET< K< :R"ISK% *T"US KA?":DONTAS1 K< L"EG% TJ .P"ETRJ1 .S"IMJN1 KA?":D%S5 UK ISH"YSATE M"IAN "JRAN GR>GOR">S<5 #CH GR>GOR"%TE K< PROS":HES?E1 "INA M> %S"EL?>TE %S P%RASM"ON1 TO MEN PN":MA PR"O?YMON1 > DE SARX AS?EN">S4 #CI K< P"ALIN APEL?"JN PROS"\XATO TON *T"ON L"OGON %P"JN4 #DJ K< YPOSTR"E&AS ":REN *T"US P"ALIN KA?":DONTAS1 ">SAN GAR [ OF?ALM"[ *T"JN KATABARYN"OMEN[1 K< UK ">D%SAN T"I APOKRI?"JSIN *T"J4 #DA K< "ERHET< TO TR"ITON K< L"EG% *T"[S1 KA?":DETE L[P"ON K< ANAP"*ES?E6 AP"EH%1 ">L?EN > "JRA1 ID"U PARAD"IDOT< O ]"OS TU AN?R"JPU %S TAS H"%RAS TJN AMARTJL"JN1 #DB EG"%RES?E1 "AGJMEN1 ID"U O PARADID"US ME ">GGIKE4 #DC .K< :?"EJS1 "ETI *T"U LAL"UNTOS1 PARAG"INET< .I"UDAS O .ISKARI"JT>S1 "%S TJN D"JDEKA1 K< MET' *T"U "OHLOS POL"YS MET"A MAH<R"JN K< X"YLJN1 APESTALM"EN[ PAR"A TJN ARHIER"EJN K< GRAMMAT"EJN K< TJN PRESBYT"ERJN4 #DD DED"JK% DE O PARADID"US *T"ON S"YSS>MON *T"[S L"EGJN1 "ON AN FIL">SJ1 *T"OS ESTI1 KRAT">SATE *T"ON K< APAG"AGETE ASFAL"JS4 #DE K< EL?"JN :?"EJS PROSEL?"JN *T"J L"EG%1 H"<RE1 RABB"I1 K< KATEF"IL>SEN *T"ON4 #DF [ DE EP"EBALON EP' *T"ON TAS H"%RAS *T"JN K< EKR"AT>SAN *T"ON4 #DG ."%S DE TIS TJN PAREST>K"OTJN SPAS"AMENOS T>N M"AH<RAN "EP<SE TON D"ULON TU ARHIER"EJS K< AF"%LEN *T"U TO JT"ION4 #DH K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 JS EP"I L>ST">N EX">L?ETE MET"A MAH<R"JN K< X"YLJN SYLLAB"%N ME1 #DI KA?' >M"ERAN PROS YM"AS ">M>N EN TJ IER"J DID"ASKJN1 K< UK EKRAT">SAT"E ME4 ALL' "INA PL>RJ?"JSIN < GRAF"<4 #EJ K< AF"ENTES *T"ON "EFYGON P"ANTES4 #EA .K< "%S TIS NEAN"ISKOS >KOL"U?>SEN *T"J1 PERIBEBL>M"ENOS SIND"ONA EP"I GYMN"U1 K< KRAT"USIN *T"ON [ NEAN"ISK[4 #EB O DE KATALIP"JN T>N SIND"ONA GYMN"OS "EFYGEN AP' *T"JN4

Page 68: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#EC .K< AP">GAGON TON .I>S"UN PROS TON ARHIER"EA K< SYN"ERHONT< *T"J P"ANTES [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ K< [ GRAMMAT"%S4 #ED K< O .P"ETROS AP"O MAKR"O?EN >KOL"U?>SEN *T"J "EJS "ESJ %S T>N *L">N TU ARHIER"EJS1 K< ">N SYGKA?">MENOS MET"A TJN YP>RET"JN K< ?ERM<N"OMENOS PROS TO FJS4 #EE .[ DE ARHIER"%S K< "OLON TO SYN"EDRION EZ">TUN KAT"A TU .I>S"U MARTYR"IAN %S TO ?ANAT"JS< *T"ON1 K< UH ":RISKON1 #EF POLL"[ GAR E&:DOMART"YRUN KAT' *T"U1 K< "IS< < MARTYR"I< UK ">SAN4 #EG K< TINES ANAST"ANTES E&:DOMART"YRUN KAT' *T"U L"EGONTES #EH "OTI >M"%S >K"USAMEN *T"U L"EGONTOS1 "OTI EG"J KATAL"YSJ TON NA"ON T"UTON TON H%ROP"[>TON K< DI"A TRI"JN >MER"JN "ALLON AH%ROP"[>TON [KODOM">SJ4 #EI K< UD"E "UTJS "IS> ">N > MARTYR"IA *T"JN4 #FJ K< ANAST"AS O ARHIER":S %S TO M"ESON EP>R"JTA TON .I>S"UN L"EGJN1 UK APOKR"IN> UD"EN5 T"I "UT"[ SU KATAMARTYR"USIN5 #FA O DE ESI"JPA K< UD"EN APEKR"INATO4 P"ALIN O ARHIER":S EP>R"JTA *T"ON K< L"EG% *T"J1 SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU :LOG>T"U5 #FB O DE .I>S"US "%PEN1 EG"J %MI1 K< "O&ES?E TON ]"ON TU AN?R"JPU EK DEXI"JN KA?">MENON T>S DYN"AMEJS K< ERH"OMENON EP"I TJN NEFEL"JN TU URAN"U4 #FC O DE ARHIER":S DIARR">XAS TUS HIT"JNAS *T"U L"EG%1 T"I "ETI HR"%AN "EHOMEN MART"YRJN5 #FD >K"USATE P"ANTJS T>S BLASF>M"IAS1 T"I YM"IN F"<NET<5 [ DE P"ANTES KAT"EKRINAN *T"ON "%N< "ENOHON ?AN"ATU4 #FE .K< ">RXANT"O TINES EMPT"Y%N *T"J K< PERIKAL"YPT%N TO PR"OSJPON *T"U K< KOLAF"IZ%N *T"ON K< L"EG%N *T"J1 PROF">T:SON >M"IN TIS ESTIN O P"<SAS SE4 K< [ YP>R"ET< RAP"ISMASIN *T"ON "EBALON4 #FF .K< "ONTOS TU .P"ETRU K"ATJ EN T> *L">1 "ERHET< M"IA TJN P<DISK"JN TU ARHIER"EJS1 #FG K< ID"USA TON .P"ETRON ?ERM<N"OMENON EMBL"E&ASA *T"J L"EG%1 K< SY MET"A TU .I>S"U TU .NAZAR>N"U ">S?A4 #FH O DE >RN">SATO L"EGJN1 UK "[DA UD"E EP"ISTAM< T"I SY L"EG%S4 K< EX">L?EN "EXJ %S TO PRO"*LION1 K< AL"EKTJR EF"JN>SE4 #FI K< > P<D"ISK> ID"USA *T"ON P"ALIN ">RXATO L"EG%N T[S PAREST>K"OSIN "OTI "UTOS EX *T"JN ESTIN4 #GJ O DE P"ALIN >RN"%TO4 K< MET"A MIKR"ON P"ALIN [ PAREST"JTES "ELEGON TJ .P"ETRJ1 AL>?"JS EX *T"JN "%1 K< GAR .GALIL"<OS "% K< > LALI"A SU OM["AZ%4 #GA O DE ">RXATO ANA?EMAT"IZ%N K< OMN"YN< "OTI UK "[DA TON "AN?RJPON T"UTON "ON L"EGETE4 #GB K< EK D:T"ERU AL"EKTJR EF"JN>SE4 K< ANEMN">S?> O .P"ETROS TO R">MA "O "%PEN O .I>S"US "OTI PRIN AL"EKTORA FJN">S< D"IS1 APARN">S> ME TR"IS1 K< EPIBAL"JN "EKL<E4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..K< :?"EJS EP"I TO PRJ"I SYMB"ULION P[">SANTES [ ARHIER"%S MET"A TJN PRESBYT"ERJN K< GRAMMAT"EJN K< "OLON TO SYN"EDRION1 D">SANTES TON .I>S"UN AP">NEGKAN K< PAR"EDJKAN TJ .PIL"ATJ4 #B K< EP>R"JT>SEN *T"ON O .PIL"ATOS1 SY "% O BASIL":S TJN .IUD"<JN5 O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"J1 SY L"EG%S4 #C K< KAT>G"ORUN *T"U [ ARHIER"%S POLL"A1 *T"OS DE UD"EN APEKR"INATO4 #D O DE .PIL"ATOS P"ALIN EP>R"JTA *T"ON L"EGJN1 UK APOKR"IN> UD"EN5 "IDE P"OSA SU KATAMARTYR"USIN4 #E O DE .I>S"US

Page 69: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

UK"ETI UD"EN APEKR"I?>1 "JSTE ?*M"AZ%N TON .PIL"ATON4 #F .KAT"A DE EORT">N AP"ELYEN *T"[S "ENA D"ESMION1 "ONPER ">T"UNTO4 #G ">N DE O LEG"OMENOS .BARABB"AS MET"A TJN SYSTASIAST"JN DEDEM"ENOS1 "[TINES EN T> ST"AS% F"ONON PEP[">K%SAN4 #H K< ANABO">SAS O "OHLOS ">RXATO <T"%S?< KA?"JS A"% EP"[% *T"[S4 #I O DE .PIL"ATOS APEKR"I?> *T"[S L"EGJN1 ?"ELETE APOL"YSJ YM"IN TON BASIL"EA TJN .IUD"<JN5 #AJ EG"INJSKE GAR "OTI DI"A F?"ONON PARADED"JK%SAN *T"ON [ ARHIER"%S4 #AA [ DE ARHIER"%S AN"ES%SAN TON "OHLON "INA M"ALLON TON .BARABB"AN APOL"YS> *T"[S4 #AB O DE .PIL"ATOS APOKRI?"%S P"ALIN "%PEN *T"[S1 T"I UN ?"ELETE P[">SJ "ON L"EGETE TON BASIL"EA TJN .IUD"<JN5 #AC [ DE P"ALIN "EKRAXAN1 ST"*RJSON *T"ON4 #AD O DE .PIL"ATOS "ELEGEN *T"[S1 T"I GAR EP"[>SEN KAK"ON5 [ DE PERISSOT"ERJS "EKRAXAN1 ST"*RJSON *T"ON4 #AE O DE .PIL"ATOS BUL"OMENOS TJ "OHLJ TO IKAN"ON P[">S<1 AP"ELYSEN *T"[S TON .BARABB"AN1 K< PAR"EDJKE TON .I>S"UN FRAGGEL"JSAS "INA ST*RJ?">4 #AF .[ DE STRATI"JT< AP">GAGON *T"ON "ESJ T>S *L">S1 "O ESTI PR<T"JRION1 K< SYGKAL"USIN "OL>N T>N SP"%RAN1 #AG K< END"YUSIN *T"ON PORF"YRAN K< PERITI?"EASIN *T"J PL"EXANTES AK"AN?INON ST"EFANON1 #AH K< ">RXANTO ASP"AZES?< *T"ON4 H"<RE O BASIL":S TJN .IUD"<JN1 #AI K< "ETYPTON *T"U T>N KEFAL">N KAL"AMJ K< EN"EPTYON *T"J1 K< TI?"ENTES TA G"ONATA PROSEK"YNUN *T"J4 #BJ K< "OTE EN"EP<XAN *T"J1 EX"EDYSAN *T"ON T>N PORF"YRAN K< EN"EDYSAN *T"ON TA IM"ATIA TA "IDIA1 K< EX"AGUSIN *T"ON "INA ST*R"JSJSIN *T"ON4 #BA .K< AGGAR":USIN PAR"AGONT"A TINA .S"IMJNA .KYR>N"<ON1 ERH"OMENON AP' AGR"U1 TON PAT"ERA .ALEX"ANDRU K< .R"UFU1 "INA "AR> TON ST*R"ON *T"U4 #BB .K< F"ERUSIN *T"ON EP"I .GOLGO?"A T"OPON1 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON KRAN"IU T"OPOS4 #BC K< ED"IDUN *T"J PI"%N ESMYRNISM"ENON "[NON1 O DE UK "ELABE4 #BD K< ST*R"JSANTES *T"ON DIAMER"IZONT< TA IM"ATIA *T"U B"ALLONTES KL">RON EP' *T"A TIS T"I "AR>4 #BE ">N DE "JRA TR"IT> K< EST"*RJSAN *T"ON4 #BF K< ">N > EPIGRAF"> T>S <T"IAS *T"U EPIGEGRAMM"EN>1 O BASIL":S TJN .IUD"<JN4 #BG .K< SYN *T"J ST*R"USI D"YO L>ST"AS1 "ENA EK DEXI"JN K< "ENA EX :JN"YMJN *T"U4 #BH K< EPL>R"J?> > GRAF"> > L"EGUSA1 K< MET"A AN"OMJN ELOG"IS?>4 #BI .K< [ PARAPOR:"OMEN[ EBLASF">MUN *T"ON KIN"UNTES TAS KEFAL"AS *T"JN K< L"EGONTES1 U"A1 O KATAL"YJN TON NA"ON K< EN TRIS"IN >M"ER<S [KODOM"JN6 #CJ S"JSON SE*T"ON K< KAT"ABA AP"O TU ST*R"U4 #CA OM"[JS DE K< [ ARHIER"%S EMP"<ZONTES PROS ALL">LUS MET"A TJN GRAMMAT"EJN "ELEGON1 "ALLUS "ESJSEN1 E*T"ON U D"YNAT< S"JS<4 #CB O .HRIST"OS O BASIL":S TU .ISRA">L KATAB"ATJ NYN AP"O TU ST*R"U1 "INA "IDJMEN K< PIST":SJMEN *T"J4 K< [ SYNEST*RJM"EN[ *T"J JN"%DIZON *T"ON4 #CC .GENOM"EN>S DE "JRAS "EKT>S SK"OTOS EG"ENETO EF' "OL>N T>N G>N "EJS "JRAS EN"AT>S1 #CD K< T> "JRA T> EN"AT> EB"O>SEN O .I>S"US FJN"> MEG"AL> L"EGJN1 .ELJI .ELJI1 LIM"A SABAH?AN"I5 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON1 O .?E"OS MU O .?E"OS MU1 %S T"I ME EGKAT"ELIPES5 #CE K< TINES TJN PAREST>K"OTJN AK"USANTES "ELEGON1 "IDE .>L"IAN FJN"%4 #CF DRAM"JN DE "%S K< GEM"ISAS SP"OGGON "OXUS PERI?"%S TE KAL"AMJ EP"OTIZEN *T"ON L"EGJN1 "AFETE "IDJMEN % "ERHET< .>L"IAS KA?EL"%N *T"ON4 #CG O

Page 70: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DE .I>S"US AF"%S FJN">N MEG"AL>N EX"EPN:SE4 #CH .K< TO KATAP"ETASMA TU NA"U ESH"IS?> %S D"YO AP"O "ANJ?EN "EJS K"ATJ4 #CI .ID"JN DE O KENTYR"IJN O PAREST>K"JS EX ENANT"IAS *T"U "OTI "UTJ KR"AXAS EX"EPN:SEN1 "%PEN1 AL>?"JS O "AN?RJPOS "UTOS ]"OS ">N .?E"U4 #DJ .">SAN DE K< GYN"<KES AP"O MAKR"O?EN ?EJR"US<1 EN "<S ">N K< .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< .MAR"IA > TU .IAK"JBU TU MIKR"U K< .IJS"> M">T>R1 K< .SAL"JM>1 #DA "< K< "OTE ">N EN T> .GALIL"<A >KOL"U?UN *T"J K< DI>K"ONUN *T"J1 K< "ALL< POLL"< < SYNANAB"AS< *T"J %S .IEROS"OLYMA4 #DB .K< ">D> O&"IAS GENOM"EN>S1 EP"% ">N PARASK:">1 "O ESTI PROS"ABBATON1 #DC EL?"JN .IJS">F O AP"O .ARIMA?"<AS1 :SH">MJN BUL:T">S1 "OS K< *T"OS ">N PROSDEH"OMENOS T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 TOLM">SAS %S">L?E PROS .PIL"ATON K< ">T">SATO TO S"JMA TU .I>S"U4 #DD O DE .PIL"ATOS E?"*MASEN % ">D> T"E?N>KE1 K< PROSKALES"AMENOS TON KENTYR"IJNA EP>R"JT>SEN *T"ON % P"AL< AP"E?ANE1 #DE K< GN"US AP"O TU KENTYR"IJNOS EDJR">SATO TO S"JMA TJ .IJS">F4 #DF K< AGOR"ASAS SIND"ONA K< KA?EL"JN *T"ON EN"%L>SE T> SIND"ONI K< KAT"E?>KEN *T"ON EN MN>M"%J1 "O ">N LELATOM>M"ENON EK P"ETRAS1 K< PROSEK"YLISE L"I?ON EP"I T>N ?"YRAN TU MN>M"%U4 #DG > DE .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< .MAR"IA .IJS"> E?E"JRUN PU T"I?ET<4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..K< DIAGENOM"ENU TU SABB"ATU .MAR"IA > .MAGDAL>N"> K< .MAR"IA > TU .IAK"JBU K< .SAL"JM> >G"ORASAN AR"JMATA "INA EL?"US< AL"%&JSIN *T"ON4 #B K< L"IAN PRJ"I T>S MIAS SABB"ATJN "ERHONT< EP"I TO MN>M"%ON1 ANAT"%LANTOS TU >L"IU4 #C K< "ELEGON PROS E*T"AS1 TIS APOKYL"IS% >M"IN TON L"I?ON EK T>S ?"YRAS TU MN>M"%U5 #D K< ANABL"E&AS< ?EJR"USIN "OTI APOKEK"YLIST< O L"I?OS1 ">N GAR M"EGAS SF"ODRA4 #E K< %SEL?"US< %S TO MN>M"%ON "%DON NEAN"ISKON KA?">MENON EN T[S DEXI"[S1 PERIBEBL>M"ENON STOL">N L:K">N1 K< EXE?AMB">?>SAN4 #F O DE L"EG% *T"<S1 M> EK?AMB"%S?E1 .I>S"UN Z>T"%TE TON .NAZAR>N"ON TON EST*RJM"ENON1 >G"ER?>1 UK "ESTIN "JDE1 "IDE O T"OPOS "OPU "E?>KAN *T"ON4 #G ALL' YP"AGETE "%PATE T[S MA?>T"<S *T"U K< TJ .P"ETRJ "OTI PRO"AG% YM"AS %S T>N .GALIL"<AN1 EK"% *T"ON "O&ES?E1 KA?"JS "%PEN YM"IN4 #H K< EXEL?"US< "EFYGON AP"O TU MN>M"%U1 "%HE DE *T"AS TR"OMOS K< "EKSTASIS1 K< UDEN"I UD"EN "%PON1 EFOB"UNTO GAR4 #I .ANAST"AS DE PRJ"I PR"JT> SABB"ATU EF"AN> PR"JTON .MAR"IA T> .MAGDAL>N">1 AF' >S EKBEBL">K% EPT"A D<M"ONIA4 #AJ EK"%N> POR:?"%SA AP">GG%LE T[S MET' *T"U GENOM"EN[S1 PEN?"USI K< KL"<USI4 #AA KAK"%N[ AK"USANTES "OTI Z"> K< E?E"A?> YP' *T">S1 >P"IST>SAN4 #AB .MET"A DE T"*TA DYS"IN EX *T"JN PERIPAT"USIN EFANER"J?> EN ET"ERA MORF">1 POR:OM"EN[S %S AGR"ON4 #AC KAK"%N[ APEL?"ONTES AP">GG%LAN T[S L[P"[S1 UD"E EK"%N[S EP"IST:SAN4 #AD ."YSTERON ANAK%M"EN[S *T"[S T[S "ENDEKA EFANER"J?>1 K< JN"%DISE T>N APIST"IAN *T"JN K< SKL>ROKARD"IAN1 "OTI T[S ?EASAM"EN[S *T"ON EG>GERM"ENON UK

Page 71: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EP"IST:SAN4 #AE K< "%PEN *T"[S4 POR:?"ENTES %S TON K"OSMON "APANTA K>R"YXATE TO :AGG"ELION P"AS> T> KT"IS%4 #AF O PIST":SAS K< BAPTIS?"%S SJ?">SET<1 O DE APIST">SAS KATAKRI?">SET<4 #AG S>M"%A DE T[S PIST":SASI T"*TA PARAKOLU?">S%1 EN TJ ON"OMAT"I MU D<M"ONIA EKBAL"USI1 GL"JSS<S LAL">SUSI K<N"<S1 #AH "OF%S AR"USI1 K"AN ?AN"ASIM"ON TI P"IJSIN1 U M> *T"US BL"A&%1 EP"I ARR"JSTUS H"%RAS EPI?">SUSI1 K< KAL"JS "EXUSIN4 #AI .O MEN UN .K"YRIOS MET"A TO LAL">S< *T"[S ANEL">F?> %S TON URAN"ON K< EK"A?ISEN EK DEXI"JN TU .?E"U4 #BJ EK"%N[ DE EXEL?"ONTES EK">RYXAN PANTAH"U1 TU .KYR"IU SYNERG"UNTOS K< TON L"OGON BEB<"UNTOS DI"A TJN EPAKOLU?"UNTJN S>M"%JN4 AM">N4

-------------------------------------------------------..TO ..KATA ..LUKAN ..:AGGELION

..KEFAL<ON .A

#A ..EP%D>PER POLL"[ EPEH"%R>SAN ANAT"AXAS?< DI">G>SIN PER"I TJN PEPL>ROFOR>M"ENJN EN >M"IN PRAGM"ATJN1 #B KA?"JS PAR"EDOSAN >M"IN [ AP' ARH">S *T"OPT< K< YP>R"ET< GEN"OMEN[ TU L"OGU1 #C "EDOXE KAM"[1 PAR>KOLU?>K"OTI "ANJ?EN P"ASIN AKRIB"JS1 KA?EX">S S[ GR"A&<1 KR"ATISTE .?E"OFILE1 #D "INA EPIGN"JS PER"I "JN KAT>H">?>S L"OGJN T>N ASF"AL%AN4 #E .EG"ENETO EN T<S >M"ER<S .>R"JDU TU BASIL"EJS T>S .IUD"<AS IER":S TIS ON"OMATI .ZAHAR"IAS EX EF>MER"IAS .ABI"A1 K< > GYN"> *T"U EK TJN ?YGAT"ERJN .AAR"JN1 K< TO "ONOMA *T">S .ELIS"ABET4 #F ">SAN DE D"IK<[ AMF"OTER[ EN"JPION TU .?E"U1 POR:"OMEN[ EN P"AS<S T<S ENTOL"<S K< DIK<"JMASI TU .KYR"IU "AMEMPT[4 #G K< UK ">N *T"[S T"EKNON1 KA?"OTI > .ELIS"ABET ">N ST"%RA1 K< AMF"OTER[ PROBEB>K"OTES EN T<S >M"ER<S *T"JN ">SAN4 #H .EG"ENETO DE EN TJ IERAT":%N *T"ON EN T> T"AX% T>S EF>MER"IAS *T"U "ENANTI TU .?E"U1 #I KAT"A TO "E?OS T>S IERAT"%AS "ELAHE TU ?YMI"AS< %SEL?"JN %S TON NA"ON TU .KYR"IU1 #AJ K< PAN TO PL">?OS ">N TU LA"U PROS:H"OMENON "EXJ T> "JRA TU ?YMI"AMATOS4 #AA "JF?> DE *T"J "AGGELOS .KYR"IU EST"JS EK DEXI"JN TU ?YSIAST>R"IU TU ?YMI"AMATOS4 #AB K< ETAR"AH?> .ZAHAR"IAS ID"JN1 K< F"OBOS EP"EPESEN EP' *T"ON4 #AC "%PE DE PROS *T"ON O "AGGELOS1 M> FOB"U1 .ZAHAR"IA1 DI"OTI %S>K"US?> > D"E>S"IS SU1 K< > GYN"> SU .ELIS"ABET GENN">S% ]"ON S[1 K< KAL"ES%S TO "ONOMA *T"U .IJ"ANN>N1 #AD K< "EST< HAR"A S[ K< AGALL"IASIS1 K< POLL"[ EP"I T> GENN">S% *T"U HAR">SONT<4 #AE "EST< GAR M"EGAS EN"JPION TU .KYR"IU1 K< "[NON K< S"IKERA U M> P"I> K< .PN":MATOS .AG"IU PL>S?">SET< "ETI EK K[L"IAS M>TR"OS *T"U1 #AF K< POLL"US TJN ]"JN .ISRA">L EPISTR"E&% EP"I .K"YRION TON .?E"ON *T"JN1 #AG K< *T"OS PROEL":SET< EN"JPION *T"U EN PN":MATI K< DYN"AM% .>LI"U1 EPISTR"E&< KARD"IAS PAT"ERJN EP"I T"EKNA K< AP%?"%S EN FRON">S% DIK"<JN1 ET[M"AS< .KYR"IJ LA"ON KATESK:ASM"ENON4 #AH K<

Page 72: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%PE .ZAHAR"IAS PROS TON "AGGELON1 KAT"A T"I GN"JSOM< T"UTO5 EG"J GAR %MI PRESB"YT>S K< > GYN"> MU PROBEB>K"]A EN T<S >M"ER<S *T">S4 #AI K< APOKRI?"%S O "AGGELOS "%PEN *T"J1 EG"J %MI .GABRI">L O PAREST>K"JS EN"JPION TU .?E"U1 K< APEST"AL>N LAL">S< PROS SE K< :AGGEL"ISAS?"< S[ T"*TA4 #BJ K< ID"U "ES> SIJP"JN K< M> DYN"AMENOS LAL">S< "AHRI >S >M"ERAS G"EN>T< T"*TA1 AN?' "JN UK EP"IST:SAS T[S L"OG[S MU1 "[TINES PL>RJ?">SONT< %S TON K<R"ON *T"JN4 #BA K< ">N O LA"OS PROSDOK"JN TON .ZAHAR"IAN1 K< E?"*MAZON EN TJ HRON"IZ%N *T"ON EN TJ NA"J4 #BB EXEL?"JN DE UK >D"YNATO LAL">S< *T"[S1 K< EP"EGNJSAN "OTI OPTAS"IAN E"JRAKEN EN TJ NA"J1 K< *T"OS ">N DIAN":JN *T"[S1 K< DI"EMENE KJF"OS4 #BC K< EG"ENETO JS EPL">S?>SAN < >M"ER< T>S L%TURG"IAS *T"U1 AP">L?EN %S TON "[KON *T"U4 #BD .MET"A DE T"*TAS TAS >M"ERAS SYN"ELABEN .ELIS"ABET > GYN"> *T"U1 K< PERI"EKRYBEN E*T">N M">NAS P"ENTE1 #BE L"EGUSA "OTI "UTJ M[ PEP"[>KEN O .K"YRIOS EN >M"ER<S "<S EP"%DEN AFEL"%N TO "ON%D"OS MU EN AN?R"JP[S4 #BF .EN DE TJ M>N"I TJ "EKTJ APEST"AL> O "AGGELOS .GABRI">L YP"O TU .?E"U %S P"OLIN T>S .GALIL"<AS1 "> "ONOMA .NAZAR"ET1 #BG PROS PAR?"ENON MEMN>ST:M"EN>N ANDR"I1 J "ONOMA .IJS">F1 EX "[KU .D*"ID1 K< TO "ONOMA T>S PAR?"ENU .MARI"AM4 #BH K< %SEL?"JN O "AGGELOS PROS *T">N "%PE1 H"<RE1 KEHARITJM"EN>1 O .K"YRIOS MET"A S"U1 :LOG>M"EN> SY EN GYN<X"IN4 #BI > DE ID"USA DIETAR"AH?> EP"I TJ L"OGJ *T"U1 K< DIELOG"IZETO POTAP"OS "%> O ASPASM"OS "UTOS4 #CJ K< "%PEN O "AGGELOS *T">1 M> FOB"U1 .MARI"AM1 ":RES GAR H"ARIN PAR"A TJ .?E"J4 #CA K< ID"U SYLL">&> EN GASTR"I K< T"EX> ]"ON1 K< KAL"ES%S TO "ONOMA *T"U .I>S"UN4 #CB "UTOS "EST< M"EGAS K< ]"OS Y&"ISTU KL>?">SET<1 K< D"JS% *T"J .K"YRIOS O .?E"OS TON ?R"ONON .D*"ID TU PATR"OS *T"U1 #CC K< BASIL":S% EP"I TON "[KON .IAK"JB %S TUS <"JNAS1 K< T>S BASIL"%AS *T"U UK "EST< T"ELOS4 #CD "%PE DE .MARI"AM PROS TON "AGGELON1 P"JS "EST< M[ T"UTO1 EP"% "ANDRA U GIN"JSKJ5 #CE K< APOKRI?"%S O "AGGELOS "%PEN *T">1 .PN":MA ."AGION EPEL":SET< EP"I SE K< D"YNAMIS Y&"ISTU EPISKI"AS% S[1 DI"O K< TO GENN"JMENON "AGION KL>?">SET< ]"OS .?E"U4 #CF K< ID"U .ELIS"ABET > SYGGEN">S SU K< *T"> SYN%L>F"]A ]"ON EN G">R% *T">S1 K< "UTOS M>N "EKTOS EST"IN *T"> T> KALUM"EN> ST"%RA1 #CG "OTI UK ADYNAT">S% PAR"A TJ .?E"J PAN R">MA4 #CH "%PE DE .MARI"AM1 ID"U > D"UL> .KYR"IU1 G"EN[T"O M[ KAT"A TO R">M"A SU4 K< AP">L?EN AP' *T">S O "AGGELOS4 #CI .ANAST"ASA DE .MARI"AM EN T<S >M"ER<S T"*T<S EPOR":?> %S T>N OR%N">N MET"A SPUD">S %S P"OLIN .I"UDA1 #DJ K< %S">L?EN %S TON "[KON .ZAHAR"IU K< >SP"ASATO T>N .ELIS"ABET4 #DA K< EG"ENETO JS ">KUSEN > .ELIS"ABET TON ASPASM"ON T>S .MAR"IAS1 ESK"IRT>SE TO BR"EFOS EN T> K[L"IA *T">S1 K< EPL">S?> .PN":MATOS .AG"IU > .ELIS"ABET #DB K< ANEF"JN>SE FJN"> MEG"AL> K< "%PEN1 :LOG>M"EN> SY EN GYN<X"I K< :LOG>M"ENOS O KARP"OS T>S K[L"IAS SU4 #DC K< P"O?EN M[ T"UTO "INA "EL?> > M">T>R TU .KYR"IU MU PROS ME5 #DD ID"U GAR JS EG"ENETO > FJN"> TU ASPASM"U SU %S TA "JTA MU1 ESK"IRT>SE TO BR"EFOS EN AGALLI"AS% EN T> K[L"IA MU4 #DE K< MAKAR"IA > PIST":SASA "OTI "EST< TEL"%JSIS T[S LELAL>M"EN[S *T"> PAR"A .KYR"IU4 #DF .K< "%PE .MARI"AM4

Page 73: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

.MEGAL"YN% > &YH"> MU TON .K"YRION #DG K< >GALL"IASE TO PN":MA MU EP"I TJ .?E"J TJ SJT">R"I MU1 #DH "OTI EP"EBLE&EN EP"I T>N TAP"%NJSIN T>S D"UL>S *T"U4 ID"U GAR AP"O TU NYN MAKARI"US"I ME P"AS< < GENE"<4 #DI "OTI EP"[>S"E M[ MEGAL"%A O DYNAT"OS K< "AGION TO "ONOMA *T"U1 #EJ K< TO "ELEOS *T"U %S GENE"AS GENE"JN T[S FOBUM"EN[S *T"ON4 #EA .EP"[>SE KR"ATOS EN BRAH"IONI *T"U1 DIESK"ORPISEN YPER>F"ANUS DIAN"[A KARD"IAS *T"JN1 #EB KA?"%LE DYN"ASTAS AP"O ?R"ONJN K< "Y&JSE TAP%N"US1 #EC P%N"JNTAS EN"EPL>SEN AGA?"JN K< PLUT"UNTAS EXAP"EST%LE KEN"US4 #ED ANTEL"ABETO .ISRA">L P<D"OS *T"U MN>S?">N< EL"EUS1 #EE KA?"JS EL"AL>SE PROS TUS PAT"ERAS >M"JN1 TJ .ABRA"AM K< TJ SP"ERMATI *T"U %S TON <"JNA4 #EF ."EM%NE DE .MARI"AM SYN *T"> JS"% M">NAS TR"%S K< YP"ESTRE&EN %S TON "[KON *T">S4 #EG .T> DE .ELIS"ABET EPL">S?> O HR"ONOS TU TEK"%N *T">N1 K< EG"ENN>SEN ]"ON4 #EH K< ">KUSAN [ PER"I[K[ K< [ SYGGEN"%S *T">S "OTI EMEG"ALYNE .K"YRIOS TO "ELEOS *T"U MET' *T">S1 K< SYN"EH<RON *T">4 #EI .K< EG"ENETO EN T> OGD"O> >M"ERA ">L?ON PERITEM"%N TO P<D"ION1 K< EK"ALUN *T"O EP"I TJ ON"OMATI TU PATR"OS *T"U .ZAHAR"IAN4 #FJ K< APOKRI?"%SA > M">T>R *T"U "%PEN1 UH"I1 ALL"A KL>?">SET< .IJ"ANN>S4 #FA K< "%PON PROS *T">N "OTI UD"%S ESTIN EN T> SYGGEN"%A SU "OS KAL"%T< TJ ON"OMATI T"UTJ1 #FB EN"EN:ON DE TJ PATR"I *T"U TO T"I AN ?"EL[ KAL"%S?< *T"ON4 #FC K< <T">SAS PINAK"IDION "EGRA&E L"EGJN1 .IJ"ANN>S EST"I TO "ONOMA *T"U1 K< E?"*MASAN P"ANTES4 #FD ANE"JH?> DE TO ST"OMA *T"U PARAHR">MA K< > GL"JSSA *T"U1 K< EL"AL% :LOG"JN TON .?E"ON4 #FE K< EG"ENETO EP"I P"ANTAS F"OBOS TUS PERI[K"UNTAS *T"US1 K< EN "OL> T> OR%N"> T>S .IUD"<AS DIELAL"%TO P"ANTA TA R">MATA T"*TA1 #FF K< "E?ENTO P"ANTES [ AK"USANTES EN T> KARD"IA *T"JN L"EGONTES1 T"I "ARA TO P<D"ION T"UTO "EST<5 K< H%R .KYR"IU ">N MET' *T"U4 #FG .K< .ZAHAR"IAS O PAT">R *T"U EPL">S?> .PN":MATOS .AG"IU K< PROEF">T:SE L"EGJN1 #FH .:LOG>T"OS .K"YRIOS1 O .?E"OS TU .ISRA">L1 "OTI EPESK"E&ATO K< EP"[>SE L"YTRJSIN TJ LA"J *T"U1 #FI K< ">G%RE K"ERAS SJT>R"IAS >M"IN EN TJ "[KJ .D*"ID TU P<D"OS *T"U1 #GJ KA?"JS EL"AL>SE DI"A ST"OMATOS TJN AG"IJN TJN AP' <"JNOS PROF>T"JN *T"U1 #GA SJT>R"IAN EX EH?R"JN >M"JN K< EK H%R"OS P"ANTJN TJN MIS"UNTJN >M"AS1 #GB P[">S< "ELEOS MET"A TJN PAT"ERJN >M"JN K< MN>S?">N< DIA?">K>S AG"IAS *T"U1 #GC "ORKON "ON "JMOSE PROS .ABRA"AM TON PAT"ERA >M"JN1 TU D"UN< >M"IN #GD AF"OBJS1 EK H%R"OS TJN EH?R"JN >M"JN RYS?"ENTAS1 LATR":%N *T"J #GE EN OSI"OT>TI K< DIK<OS"YN> EN"JPION *T"U P"ASAS TAS >M"ERAS T>S ZJ">S >M"JN4 #GF .K< SY1 P<D"ION1 PROF">T>S Y&"ISTU KL>?">S>1 PROPOR":S> GAR PRO PROS"JPU .KYR"IU ET[M"AS< OD"US *T"U1 #GG TU D"UN< GN"JSIN SJT>R"IAS TJ LA"J *T"U1 EN AF"ES% AMARTI"JN *T"JN #GH DI"A SPL"AGHNA EL"EUS .?E"U >M"JN1 EN "[S EPESK"E&ATO >M"AS ANATOL"> EX "Y&US #GI EPIF"AN< T[S EN SK"OT% K< SKI"A ?AN"ATU KA?>M"EN[S1 TU KAT:?"YN< TUS P"ODAS >M"JN %S OD"ON %R">N>S4 #HJ .TO DE P<D"ION "\XANE K< EKRAT<"UTO PN":MATI1 K< ">N EN T<S ER">M[S "EJS >M"ERAS ANAD"%XEJS *T"U PROS TON .ISRA">L4

Page 74: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON .B

#A ..EGENETO DE EN T<S >M"ER<S EK"%N<S EX">L?E D"OGMA PAR"A .K"<SAROS .*G"USTU APOGR"AFES?< P"ASAN T>N [KUM"EN>N4 #B "*T> > APOGRAF"> PR"JT> EG"ENETO >GEMON":ONTOS T>S .SYR"IAS .KYR>N"IU4 #C K< EPOR":ONTO P"ANTES APOGR"AFES?<1 "EKASTOS %S T>N ID"IAN P"OLIN4 #D AN"EB> DE K< .IJS">F AP"O T>S .GALIL"<AS EK P"OLEJS .NAZAR"ET %S T>N .IUD"<AN %S P"OLIN .D*"ID1 ">TIS KAL"%T< .B>?LE"EM1 DI"A TO "%N< *T"ON EX "[KU K< PATRI"AS .D*"ID1 #E APOGR"A&AS?< SYN .MARI"AM T> MEMN>ST:M"EN> *T"J GYN<K"I1 "US> EGK"YJ4 #F EG"ENETO DE EN TJ "%N< *T"US EK"% EPL">S?>SAN < >M"ER< TU TEK"%N *T">N1 #G K< "ETEKE TON ]"ON *T">S TON PRJT"OTOKON1 K< ESPARG"ANJSEN *T"ON K< AN"EKLINEN *T"ON EN T> F"ATN>1 DI"OTI UK ">N *T"[S T"OPOS EN TJ KATAL"YMATI4 #H .K< P[M"ENES ">SAN EN T> H"JRA T> *T"> AGR*L"UNTES K< FYL"ASSONTES FYLAK"AS T>S NYKT"OS EP"I T>N P"[MN>N *T"JN4 #I K< ID"U "AGGELOS .KYR"IU EP"EST> *T"[S K< D"OXA .KYR"IU PERI"ELAM&EN *T"US1 K< EFOB">?>SAN F"OBON M"EGAN4 #AJ K< "%PEN *T"[S O "AGGELOS1 M> FOB"%S?E1 ID"U GAR :GGEL"IZOM< YM"IN HAR"AN MEG"AL>N1 ">TIS "EST< PANT"I TJ LA"J1 #AA "OTI ET"EH?> YM"IN S">MERON SJT">R1 "OS ESTI .HRIST"OS .K"YRIOS1 EN P"OL% .D*"ID4 #AB K< T"UTO YM"IN TO S>M"%ON1 :R">SETE BR"EFOS ESPARGANJM"ENON1 K"%MENON EN F"ATN>4 #AC K< EX"<FN>S EG"ENETO SYN TJ AGG"ELJ PL">?OS STRATI"AS URAN"IU <N"UNTJN TON .?E"ON K< LEG"ONTJN1 #AD D"OXA EN Y&"IST[S .?E"J K< EP"I G>S %R">N>1 EN AN?R"JP[S :DOK"IA4 #AE K< EG"ENETO JS AP">L?ON AP' *T"JN %S TON URAN"ON [ "AGGEL[1 K< [ "AN?RJP[ [ P[M"ENES "%PON PROS ALL">LUS1 DI"EL?JMEN D> "EJS .B>?LE"EM K< "IDJMEN TO R">MA T"UTO TO GEGON"OS1 "O O .K"YRIOS EGN"JRISEN >M"IN4 #AF K< ">L?ON SP":SANTES1 K< AN":RON T>N TE .MARI"AM K< TON .IJS">F K< TO BR"EFOS K"%MENON EN T> F"ATN>4 #AG ID"ONTES DE DIEGN"JRISAN PER"I TU R">MATOS TU LAL>?"ENTOS *T"[S PER"I TU P<D"IU T"UTU1 #AH K< P"ANTES [ AK"USANTES E?"*MASAN PER"I TJN LAL>?"ENTJN YP"O TJN P[M"ENJN PROS *T"US4 #AI > DE .MARI"AM P"ANTA SYNET">R% TA R">MATA T"*TA SYMB"ALLUSA EN T> KARD"IA *T">S4 #BJ K< YP"ESTRE&AN [ P[M"ENES DOX"AZONTES K< <N"UNTES TON .?E"ON EP"I P"ASIN "[S ">KUSAN K< "%DON KA?"JS ELAL">?> PROS *T"US4 #BA .K< "OTE EPL">S?>SAN >M"ER< OKT"J TU PERITEM"%N TO P<D"ION1 K< EKL">?> TO "ONOMA *T"U .I>S"US1 TO KL>?"EN YP"O TU AGG"ELU PRO TU SYLL>F?">N< *T"ON EN T> K[L"IA4 #BB .K< "OTE EPL">S?>SAN < >M"ER< TU KA?ARISM"U *T"JN KAT"A TON N"OMON .MJYS"EJS1 AN">GAGON *T"ON %S .IEROS"OLYMA PARAST">S< TJ .KYR"IJ1 #BC KA?"JS G"EGRAPT< EN N"OMJ .KYR"IU "OTI PAN "ARSEN DIAN"[GON M">TRAN "AGION TJ .KYR"IJ KL>?">SET<1 #BD K< TU D"UN< ?YS"IAN KAT"A TO %R>M"ENON EN N"OMJ .KYR"IU1 Z":GOS TRYG"ONJN "> D"YO NEOSS"US PERISTER"JN4 #BE .K< ID"U ">N "AN?RJPOS EN .IEROSOL"YM[S J "ONOMA .SYME"JN1 K< O "AN?RJPOS "UTOS D"IK<OS K< :LAB">S1 PROSDEH"OMENOS PAR"AKL>SIN TU .ISRA">L1 K< .PN":MA ">N ."AGION EP' *T"ON1 #BF K< ">N *T"J KEHR>MATISM"ENON YP"O

Page 75: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TU .PN":MATOS TU .AG"IU M> ID"%N ?"ANATON PRIN "> "ID> TON .HRIST"ON .KYR"IU4 #BG K< ">L?EN EN TJ .PN":MATI %S TO IER"ON1 K< EN TJ %SAGAG"%N TUS GON"%S TO P<D"ION .I>S"UN TU P[">S< *T"US KAT"A TO %?ISM"ENON TU N"OMU PER"I *T"U1 #BH K< *T"OS ED"EXATO *T"ON %S TAS AGK"ALAS *T"U K< :L"OG>SE TON .?E"ON K< "%PE1 #BI NYN APOL"Y%S TON D"ULON SU1 D"ESPOTA1 KAT"A TO R">M"A SU EN %R">N>1 #CJ "OTI "%DON [ OF?ALM"[ MU TO SJT">RI"ON SU1 #CA "O >T"[MASAS KAT"A PR"OSJPON P"ANTJN TJN LA"JN4 #CB FJS %S APOK"ALY&IN E?N"JN K< D"OXAN LA"U SU .ISRA">L4 #CC K< ">N .IJS">F K< > M">T>R *T"U ?*M"AZONTES EP"I T[S LALUM"EN[S PER"I *T"U4 #CD K< :L"OG>SEN *T"US .SYME"JN K< "%PE PROS .MARI"AM T>N M>T"ERA *T"U1 ID"U "UTOS K"%T< %S PT"JSIN K< AN"ASTASIN POLL"JN EN TJ .ISRA">L K< %S S>M"%ON ANTILEG"OMENON4 #CE K< S"U DE *T">S T>N &YH">N DIEL":SET< ROMF"<A1 "OPJS AN APOKALYF?"JSIN EK POLL"JN KARDI"JN DIALOGISM"[4 #CF .K< ">N ."ANNA PROF">TIS1 ?YG"AT>R .FANU">L1 EK FYL">S .AS">R1 "*T> PROBEB>K"]A EN >M"ER<S POLL"<S1 Z">SASA "ET> MET"A ANDR"OS EPT"A AP"O T>S PAR?EN"IAS *T">S1 #CG K< *T"> H">RA JS ET"JN OGDO">KONTA TESS"ARJN1 "> UK AF"ISTATO AP"O TU IER"U N>ST"%<S K< DE">SESI LATR":USA N"YKTA K< >M"ERAN1 #CH K< "*T> *T"> T> "JRA EPIST"ASA AN?JMOLOG"%TO TJ .KYR"IJ K< EL"AL% PER"I *T"U P"ASI T[S PROSDEHOM"EN[S L"YTRJSIN EN .IERUSAL">M4 #CI .K< JS ET"ELESAN "APANTA TA KAT"A TON N"OMON .KYR"IU1 YP"ESTRE&AN %S T>N .GALIL"<AN %S T>N P"OLIN E*T"JN .NAZAR"ET4 #DJ .TO DE P<D"ION "\XANE K< EKRAT<"UTO PN":MATI PL>R"UMENON SOF"IAS1 K< H"ARIS .?E"U ">N EP' *T"O4 #DA .K< EPOR":ONTO [ GON"%S *T"U KAT' "ETOS %S .IERUSAL">M T> EORT"> TU P"ASHA4 #DB K< "OTE EG"ENETO ET"JN D"JDEKA1 ANAB"ANTJN *T"JN %S .IEROS"OLYMA KAT"A TO "E?OS T>S EORT">S #DC K< TEL%JS"ANTJN TAS >M"ERAS1 EN TJ YPOSTR"EF%N *T"US YP"EM%NEN .I>S"US O P<S EN .IERUSAL">M1 K< UK "EGNJ .IJS">F K< > M">T>R *T"U4 #DD NOM"ISANTES DE *T"ON EN T> SYNOD"%A "%N< ">L?ON >M"ERAS OD"ON K< ANEZ">TUN *T"ON EN T[S SYGGEN"ESI K< EN T[S GNJST"[S1 #DE K< M> :R"ONTES *T"ON YP"ESTRE&AN %S .IERUSAL">M Z>T"UNTES *T"ON4 #DF K< EG"ENETO ME?' >M"ERAS TR"%S ":RON *T"ON EN TJ IER"J KA?EZ"OMENON EN M"ESJ TJN DIDASK"ALJN K< AK"UONTA *T"JN K< EPERJT"JNTA *T"US1 #DG EX"ISTANTO DE P"ANTES [ AK"UONTES *T"U EP"I T> SYN"ES% K< T<S APOKR"ISESIN *T"U4 #DH K< ID"ONTES *T"ON EXEPL"AG>SAN1 K< PROS *T"ON > M">T>R *T"U "%PE1 T"EKNON1 T"I EP"[>SAS >M"IN "UTJS5 ID"U O PAT">R SU KAG"J ODYN"JMEN[ EZ>T"UM"EN SE4 #DI K< "%PE PROS *T"US1 T"I "OTI EZ>T"%T"E ME5 UK ">D%TE "OTI EN T[S TU PATR"OS MU D"% "%N"< ME5 #EJ K< *T"[ U SYN">KAN TO R">MA "O EL"AL>SEN *T"[S4 #EA K< KAT"EB> MET' *T"JN K< ">L?EN %S .NAZAR"ET1 K< ">N YPOTASS"OMENOS *T"[S4 K< > M">T>R *T"U DIET">R% P"ANTA TA R">MATA T"*TA EN T> KARD"IA *T">S4 #EB .K< .I>S"US PRO"EKOPTE SOF"IA K< >LIK"IA K< H"ARITI PAR"A .?E"J K< AN?R"JP[S4

..KEFAL<ON .G

Page 76: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..EN "ET% DE PENTEK<DEK"ATJ T>S >GEMON"IAS .TIBER"IU .K"<SAROS1 >GEMON":ONTOS .PONT"IU .PIL"ATU T>S .IUD"<AS1 K< TETRARH"UNTOS T>S .GALIL"<AS .>R"JDU1 .FIL"IPPU DE TU ADELF"U *T"U TETRARH"UNTOS T>S .ITUR"<AS K< .TRAHJN"ITIDOS H"JRAS1 K< .LYSAN"IU T>S .ABIL>N">S TETRARH"UNTOS1 #B EP' ARHIER"EJS ."ANNA K< .KAI"AFA1 EG"ENETO R">MA .?E"U EP"I .IJ"ANN>N TON .ZAHAR"IU ]"ON EN T> ER">MJ1 #C K< ">L?EN %S P"ASAN T>N PER"IHJRON TU .IORD"ANU K>R"YSSJN B"APTISMA METAN"[AS %S "AFESIN AMARTI"JN1 #D JS G"EGRAPT< EN B"IBLJ L"OGJN .>SAIU TU PROF">TU L"EGONTOS1 FJN"> BO"JNTOS EN T> ER">MJ1 ET[M"ASATE T>N OD"ON .KYR"IU1 :?"%AS P["%TE TAS TR"IBUS *T"U1 #E P"ASA F"ARAGX PL>RJ?">SET< K< PAN "OROS K< BUN"OS TAP%NJ?">SET<1 K< "EST< TA SKOLI"A %S :?"%AN K< < TRAH"%< %S OD"US L"%AS1 #F K< "O&ET< P"ASA SARX TO SJT">RION TU .?E"U4 #G ."ELEGEN UN T[S EKPOR:OM"EN[S "OHL[S BAPTIS?">N< YP' *T"U1 GENN">MATA EHIDN"JN1 TIS YP"ED%XEN YM"IN FYG"%N AP"O T>S MELL"US>S ORG">S5 #H P[">SATE UN KARP"US AX"IUS T>S METAN"[AS1 K< M> "ARX>S?E L"EG%N EN E*T"[S1 PAT"ERA "EHOMEN TON .ABRA"AM1 L"EGJ GAR YM"IN "OTI D"YNAT< O .?E"OS EK TJN L"I?JN T"UTJN EG"%R< T"EKNA TJ .ABRA"AM4 #I ">D> DE K< > AX"IN> PROS T>N R"IZAN TJN D"ENDRJN K"%T<1 PAN UN D"ENDRON M> P["UN KARP"ON KAL"ON EKK"OPTET< K< %S P"YR B"ALLET<4 #AJ .K< EP>R"JTJN *T"ON [ "OHL[ L"EGONTES1 T"I UN P[">SOMEN5 #AA APOKRI?"%S DE L"EG% *T"[S1 O "EHJN D"YO HIT"JNAS METAD"OTJ TJ M> "EHONTI1 K< O "EHJN BR"JMATA OM"[JS P["%TJ4 #AB ">L?ON DE K< TEL"JN< BAPTIS?">N<1 K< "%PON PROS *T"ON1 DID"ASKALE1 T"I P[">SOMEN5 #AC O DE "%PE PROS *T"US1 M>D"EN PL"EON PAR"A TO DIATETAGM"ENON YM"IN PR"ASSETE4 #AD EP>R"JTJN DE *T"ON K< STRAT:"OMEN[ L"EGONTES1 K< >M"%S T"I P[">SOMEN5 K< "%PE PROS *T"US1 M>D"ENA SYKOFANT">S>TE M>D"E DIAS"%S>TE1 K< ARK"%S?E T[S O&JN"I[S YM"JN4 #AE .PROSDOK"JNTOS DE TU LA"U K< DIALOGIZOM"ENJN P"ANTJN EN T<S KARD"I<S *T"JN PER"I TU .IJ"ANNU1 M">POTE *T"OS "%> O .HRIST"OS1 #AF APEKR"INATO O .IJ"ANN>S "APASI L"EGJN1 EG"J MEN "YDATI BAPT"IZJ YM"AS1 "ERHET< DE O ISHYR"OTER"OS MU1 "U UK %M"I IKAN"OS L"YS< TON IM"ANTA TJN YPOD>M"ATJN *T"U1 *T"OS YM"AS BAPT"IS% EN .PN":MATI .AG"IJ K< PYR"I4 #AG "U TO PT"YON EN T> H%R"I *T"U K< DIAKA?ARI"% T>N "ALJNA *T"U1 K< SYN"AX% TON S"ITON %S T>N APO?">K>N *T"U1 TO DE "AHYRON KATAK"*S% PYR"I ASB"ESTJ4 #AH POLL"A MEN UN K< "ETERA PARAKAL"JN :>GGEL"IZETO TON LA"ON4 #AI .O DE .>R"JD>S O TETR"ARH>S1 ELEGH"OMENOS YP' *T"U PER"I .>RJDI"ADOS T>S GYN<K"OS TU ADELF"U *T"U K< PER"I P"ANTJN "JN EP"[>SE PON>R"JN O .>R"JD>S1 #BJ PROS"E?>KE K< T"UTO EP"I P"ASI K< KAT"EKL%SE TON .IJ"ANN>N EN T> FYLAK">4 #BA .EG"ENETO DE EN TJ BAPTIS?">N< "APANTA TON LA"ON K< .I>S"U BAPTIS?"ENTOS K< PROS:HOM"ENU ANEJH?">N< TON URAN"ON #BB K< KATAB">N< TO .PN":MA TO ."AGION SJMATIK"J "%D% JS"% PERISTER"AN EP' *T"ON1 K< FJN">N EX URAN"U GEN"ES?< L"EGUSAN1 SY "% O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 EN S[ :D"OK>SA4 #BC .K< *T"OS ">N O .I>S"US JS"% ET"JN TRI"AKONTA ARH"OMENOS1 "JN1 JS ENOM"IZETO1 ]"OS .IJS">F1 TU .>L"I1 #BD TU .MAT?"AN1 TU .L:I1 TU .MELH"I1 TU .IJANN"A1 TU .IJS">F1 #BE

Page 77: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TU .MATTA?"IU1 TU .AM"JS1 TU .NA"UM1 TU .ESL"IM1 TU .NAGG"<1 #BF TU .MA"A?1 TU .MATTA?"IU1 TU .SEMEY1 TU .IJS">F1 TU .IJD"A1 #BG TU .IJANN"AN1 TU .R>S"A1 TU .ZOROB"ABEL1 TU .SALA?I">L1 TU .N>R"I1 #BH TU .MELH"I1 TU .ADD"I1 TU .KJS"AM1 TU .ELMJD"AM1 TU .">R1 #BI TU .IJS">1 TU .ELI"EZER1 TU .IJR"%M1 TU .MAT?"AT1 TU .L:I1 #CJ TU .SYME"JN1 TU .I"UDA1 TU .IJS">F1 TU .IJN"A1 TU .ELIAK"%M1 #CA TU .MELE"A1 TU .MAIN"AN1 TU .MATTA?"A1 TU .N"A?AN1 TU .D*"ID1 #CB TU .IESS"<1 TU .JB">D1 TU .BO"OZ1 TU .SALM"JN1 TU .NAASS"JN1 #CC TU .AMINAD"AB1 TU .AR"AM1 TU .IJR"AM1 TU .ESR"JM1 TU .FAR"ES1 TU .I"UDA1 #CD TU .IAK"JB1 TU .ISA"AK1 TU .ABRA"AM1 TU .?"ARA1 TU .NAH"JR1 #CE TU .SER"UH1 TU .RAG"*1 TU .F"ALEK1 TU ."EBER1 TU .SAL"A1 #CF TU .KAIN"AN1 TU .ARFAX"AD1 TU .S">M1 TU .N"JE1 TU .L"AMEH1 #CG TU .MA?US"ALA1 TU .EN"JH1 TU .I"ARED1 TU .MALELE">L1 TU .KAIN"AN1 #CH TU .EN"JS1 TU .S>?1 TU .AD"AM1 TU .?E"U4

..KEFAL<ON .D

#A ..I>SUS DE PL">R>S .PN":MATOS .AG"IU YP"ESTRE&EN AP"O TU .IORD"ANU1 K< ">GETO EN TJ .PN":MATI %S T>N "ER>MON #B >M"ERAS TESSAR"AKONTA P%RAZ"OMENOS YP"O TU DIAB"OLU1 K< UK "EFAGEN UD"EN EN T<S >M"ER<S EK"%N<S1 K< SYNTELES?%S"JN *T"JN "YSTERON EP"%NASE4 #C K< "%PEN *T"J O DI"ABOLOS1 % ]"OS "% TU .?E"U1 %P"E TJ L"I?J T"UTJ "INA G"EN>T< "ARTOS4 #D K< APEKR"I?> O .I>S"US PROS *T"ON L"EGJN1 G"EGRAPT< "OTI UK EP' "ARTJ M"ONJ Z">SET< "AN?RJPOS1 ALL' EP"I PANT"I R">MATI EKPOR:OM"ENJ DI"A ST"OMATOS .?E"U4 #E .K< ANAGAG"JN *T"ON O DI"ABOLOS %S "OROS Y&>L"ON "ED%XEN *T"J P"ASAS TAS BASIL"%AS T>S [KUM"EN>S EN STIGM"> HR"ONU1 #F K< "%PEN *T"J O DI"ABOLOS1 S[ D"JSJ T>N EXUS"IAN T"*T>N "APASAN K< T>N D"OXAN *T"JN1 "OTI EM"[ PARAD"EDOT<1 K< J E"AN ?"ELJ D"IDJMI *T">N4 #G SY UN E"AN PROSKYN">S>S EN"JPI"ON MU1 "EST< SU P"ASA4 #H K< APOKRI?"%S *T"J "%PEN O .I>S"US1 "YPAGE OP"ISJ MU1 SATAN"A1 G"EGRAPT< GAR1 .K"YRION TON .?E"ON SU PROSKYN">S%S K< *T"J M"ONJ LATR":S%S4 #I .K< ">GAGEN *T"ON %S .IEROS"OLYMA1 K< "EST>SEN *T"ON EP"I TO PTER"YGION TU IER"U K< "%PEN *T"J1 % ]"OS "% TU .?E"U1 B"ALE SE*T"ON ENT":?EN K"ATJ1 #AJ G"EGRAPT< GAR "OTI T[S AGG"EL[S *T"U ENTEL"%T< PER"I S"U TU DIAFYL"AX< SE1 #AA K< "OTI EP"I H%R"JN AR"US"I SE1 M">POTE PROSK"O&>S PROS L"I?ON TON P"ODA SU4 #AB K< APOKRI?"%S "%PEN *T"J O .I>S"US "OTI "%R>T<1 UK EKP%R"AS%S .K"YRION TON .?E"ON SU4 #AC .K< SYNTEL"ESAS P"ANTA P%RASM"ON O DI"ABOLOS AP"EST> AP' *T"U "AHRI K<R"U4 #AD .K< YP"ESTRE&EN O .I>S"US EN T> DYN"AM% TU .PN":MATOS %S T>N .GALIL"<AN1 K< F">M> EX">L?E KA?' "OL>S T>S PERIH"JRU PER"I *T"U #AE K< *T"OS ED"IDASKEN EN T<S SYNAGJG"<S *T"JN DOXAZ"OMENOS YP"O P"ANTJN4 #AF .K< ">L?EN %S T>N .NAZAR"ET1 "U ">N TE?RAMM"ENOS1 K< %S">L?E KAT"A TO %J?"OS *T"J EN T> >M"ERA TJN SABB"ATJN %S T>N SYNAGJG">N1 K< AN"EST> ANAGN"JN<4 #AG K< EPED"O?> *T"J BIBL"ION .>SAIU TU

Page 78: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PROF">TU1 K< ANAPT"YXAS TO BIBL"ION ":RE TON T"OPON "U ">N GEGRAMM"ENON1 #AH .PN":MA .KYR"IU EP' EM"E1 "U "%NEKEN "EHRIS"E ME1 :AGGEL"ISAS?< PTJH"[S AP"ESTALK"E ME1 I"ASAS?< TUS SYNTETRIMM"ENUS T>N KARD"IAN1 #AI K>R"YX< <HMAL"JT[S "AFESIN K< TYFL"[S AN"ABLE&IN1 APOST"%L< TE?R*SM"ENUS EN AF"ES%1 K>R"YX< ENI*T"ON .KYR"IU DEKT"ON4 #BJ K< PT"YXAS TO BIBL"ION APOD"US TJ YP>R"ET> EK"A?ISE1 K< P"ANTJN EN T> SYNAGJG"> [ OF?ALM"[ ">SAN ATEN"IZONTES *T"J4 #BA ">RXATO DE L"EG%N PROS *T"US "OTI S">MERON PEPL">RJT< > GRAF"> "*T> EN T[S JS"IN YM"JN4 #BB K< P"ANTES EMART"YRUN *T"J K< E?"*MAZON EP"I T[S L"OG[S T>S H"ARITOS T[S EKPOR:OM"EN[S EK TU ST"OMATOS *T"U K< "ELEGON1 UH "UT"OS ESTIN O ]"OS .IJS">F5 #BC K< "%PE PROS *T"US1 P"ANTJS ER"%T"E M[ T>N PARABOL">N T"*T>N1 IATR"E1 ?ER"AP:SON SE*T"ON1 "OSA >K"USAMEN GEN"OMENA EN T> .KAPERNA"UM1 P"[>SON K< "JDE EN T> PATR"IDI SU4 #BD "%PE DE1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI UD"%S PROF">T>S DEKT"OS ESTIN EN T> PATR"IDI *T"U4 #BE EP' AL>?"%AS DE L"EGJ YM"IN POLL"< H">R< ">SAN EN T<S >M"ER<S .>LI"U EN TJ .ISRA">L1 "OTE EKL"%S?> O URAN"OS EP"I "ET> TR"IA K< M">NAS "EX1 JS EG"ENETO LIM"OS M"EGAS EP"I P"ASAN T>N G>N1 #BF K< PROS UDEM"IAN *T"JN EP"EMF?> .>L"IAS % M> %S .S"AREPTA T>S .SIDJN"IAS PROS GYN"<KA H">RAN4 #BG K< POLL"[ LEPR"[ ">SAN EP"I .ELIS"<U TU PROF">TU EN TJ .ISRA">L1 K< UD"%S *T"JN EKA?AR"IS?> % M> .NEEM"AN O .S"YROS4 #BH K< EPL">S?>SAN P"ANTES ?YM"U EN T> SYNAGJG"> AK"UONTES T"*TA1 #BI K< ANAST"ANTES EX"EBALON *T"ON "EXJ T>S P"OLEJS K< ">GAGON *T"ON "EJS OFR"YOS TU "ORUS1 EF' "U > P"OLIS *T"JN JKOD"OM>TO1 %S TO KATAKR>MN"IS< *T"ON4 #CJ *T"OS DE DIEL?"JN DI"A M"ESU *T"JN EPOR":ETO4 #CA .K< KAT">L?EN %S .KAPERNA"UM P"OLIN T>S .GALIL"<AS1 K< ">N DID"ASKJN *T"US EN T[S S"ABBASI1 #CB K< EXEPL">SSONTO EP"I T> DIDAH"> *T"U1 "OTI EN EXUS"IA ">N O L"OGOS *T"U4 #CC .K< EN T> SYNAGJG"> ">N "AN?RJPOS "EHJN PN":MA D<MON"IU AKA?"ARTU1 K< AN"EKRAXE FJN"> MEG"AL> #CD L"EGJN1 "EA1 T"I >M"IN K< S[1 .I>S"U .NAZAR>N"E5 ">L?ES APOL"ES< >M"AS5 "[D"A SE TIS "%1 O "AGIOS TU .?E"U4 #CE K< EPET"IM>SEN *T"J O .I>S"US L"EGJN1 FIM"J?>TI K< "EXEL?E EX *T"U4 K< R"I&AN *T"ON TO D<M"ONION %S TO M"ESON EX">L?EN AP' *T"U1 M>D"EN BL"A&AN *T"ON4 #CF K< EG"ENETO ?"AMBOS EP"I P"ANTAS1 K< SYNEL"ALUN PROS ALL">LUS L"EGONTES1 TIS O L"OGOS "UTOS1 "OTI EN EXUS"IA K< DYN"AM% EPIT"ASS% T[S AKA?"ART[S PN":MASI1 K< EX"ERHONT<5 #CG K< EXEPOR":ETO ">HOS PER"I *T"U %S P"ANTA T"OPON T>S PERIH"JRU4 #CH .ANAST"AS DE EK T>S SYNAGJG">S %S">L?EN %S T>N [K"IAN .S"IMJNOS4 > PEN?ER"A DE TU .S"IMJNOS ">N SYNEHOM"EN> PYRET"J MEG"ALJ1 K< >R"JT>SAN *T"ON PER"I *T">S4 #CI K< EPIST"AS EP"ANJ *T">S EPET"IM>SE TJ PYRET"J1 K< AF">KEN *T">N1 PARAHR">MA DE ANAST"ASA DI>K"ON% *T"[S4 #DJ .D"YNONTOS DE TU >L"IU P"ANTES "OS[ "%HON AS?EN"UNTAS N"OS[S P[K"IL<S ">GAGON *T"US PROS *T"ON1 O DE EN"I EK"ASTJ *T"JN TAS H"%RAS EPITI?"%S E?ER"AP:SEN *T"US4 #DA EX">RHETO DE K< D<M"ONIA AP"O POLL"JN KR*G"AZONTA K< L"EGONTA "OTI SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U4 K< EPITIM"JN UK "%A *T"A LAL"%N1 "OTI ">D%SAN TON .HRIST"ON *T"ON "%N<4 #DB .GENOM"EN>S DE >M"ERAS EXEL?"JN

Page 79: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPOR":?> %S "ER>MON T"OPON1 K< [ "OHL[ EPEZ">TUN *T"ON1 K< ">L?ON "EJS *T"U K< KAT"%HON *T"ON TU M> POR":ES?< AP' *T"JN4 #DC O DE "%PE PROS *T"US "OTI K< T<S ET"ER<S P"OLESIN :AGGEL"ISAS?"< ME D"% T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 "OTI %S T"UTO AP"ESTALM<4 #DD K< ">N K>R"YSSJN %S TAS SYNAGJG"AS T>S .GALIL"<AS4

..KEFAL<ON .E

#A ..EGENETO DE EN TJ TON "OHLON EPIK"%S?< *T"J TU AK"U%N TON L"OGON TU .?E"U K< *T"OS ">N EST"JS PAR"A T>N L"IMN>N .GENN>SAR"ET1 #B K< "%DE D"YO PL"[A EST"JTA PAR"A T>N L"IMN>N1 [ DE ALI"%S APOB"ANTES AP' *T"JN AP"EPLYNAN TA D"IKTYA4 #C EMB"AS DE %S "EN TJN PL"[JN1 "O ">N TU .S"IMJNOS1 >R"JT>SEN *T"ON AP"O T>S G>S EPANAGAG"%N OL"IGON1 K< KA?"ISAS ED"IDASKEN EK TU PL"[U TUS "OHLUS4 #D JS DE EP"*SATO LAL"JN1 "%PE PROS TON .S"IMJNA1 EPAN"AGAGE %S TO B"A?OS K< HAL"ASATE TA D"IKTYA YM"JN %S "AGRAN4 #E K< APOKRI?"%S O .S"IMJN "%PEN *T"J1 EPIST"ATA1 DI' "OL>S T>S NYKT"OS KOPI"ASANTES UD"EN EL"ABOMEN1 EP"I DE TJ R">MAT"I SU HAL"ASJ TO D"IKTYON4 #F K< T"UTO P[">SANTES SYN"EKL%SAN PL">?OS IH?"YJN POL"Y1 DIERR">GNYTO DE TO D"IKTYON *T"JN4 #G K< KAT"EN:SAN T[S MET"OH[S T[S EN TJ ET"ERJ PL"[J TU EL?"ONTAS SYLLAB"ES?< *T"[S1 K< ">L?ON K< "EPL>SAN AMF"OTERA TA PL"[A1 "JSTE BY?"IZES?< *T"A4 #H ID"JN DE .S"IMJN .P"ETROS PROS"EPESE T[S G"ONASIN .I>S"U L"EGJN1 "EXEL?E AP' EM"U1 "OTI AN">R AMARTJL"OS %MI1 .K"YRIE1 #I ?"AMBOS GAR PERI"ESHEN *T"ON K< P"ANTAS TUS SYN *T"J EP"I T> "AGRA TJN IH?"YJN "> SYN"ELABON1 #AJ OM"[JS DE K< .I"AKJBON K< .IJ"ANN>N1 ]"US .ZEBED"<U1 "[ ">SAN K[NJN"[ TJ .S"IMJNI4 K< "%PE PROS TON .S"IMJNA O .I>S"US1 M> FOB"U1 AP"O TU NYN AN?R"JPUS "ES> ZJGR"JN4 #AA K< KATAGAG"ONTES TA PL"[A EP"I T>N G>N AF"ENTES "APANTA >KOL"U?>SAN *T"J4 #AB .K< EG"ENETO EN TJ "%N< *T"ON EN MIA TJN P"OLEJN K< ID"U AN">R PL">R>S L"EPRAS1 K< ID"JN TON .I>S"UN1 PES"JN EP"I PR"OSJPON EDE">?> *T"U L"EGJN1 .K"YRIE1 E"AN ?"EL>S D"YNAS"< ME KA?AR"IS<4 #AC K< EKT"%NAS T>N H"%RA ">&ATO *T"U %P"JN1 ?"ELJ1 KA?AR"IS?>TI4 K< :?"EJS > L"EPRA AP">L?EN AP' *T"U4 #AD K< *T"OS PAR">GG%LEN *T"J M>DEN"I %P"%N1 ALL"A APEL?"JN D"%XON SE*T"ON TJ IER"% K< PROS"ENEGKE PER"I TU KA?ARISM"U SU KA?"JS PROS"ETAXE .MJYS">S %S MART"YRION *T"[S4 #AE DI">RHETO DE M"ALLON O L"OGOS PER"I *T"U1 K< SYN">RHONTO "OHL[ POLL"[ AK"U%N K< ?ERAP":ES?< YP' *T"U AP"O TJN AS?EN%"JN *T"JN1 #AF *T"OS DE ">N YPOHJR"JN EN T<S ER">M[S K< PROS:H"OMENOS4 #AG .K< EG"ENETO EN MIA TJN >MER"JN K< *T"OS ">N DID"ASKJN1 K< ">SAN KA?">MEN[ .FARIS"<[ K< NOMODID"ASKAL[1 "[ ">SAN EL>LY?"OTES EK P"AS>S K"JM>S T>S .GALIL"<AS K< .IUD"<AS K< .IERUSAL">M1 K< D"YNAMIS .KYR"IU ">N %S TO I"AS?< *T"US4 #AH K< ID"U "ANDRES F"ERONTES EP"I KL"IN>S "AN?RJPON "OS ">N PARALELYM"ENOS K< EZ">TUN *T"ON %SENEGK"%N K< ?"%N< EN"JPION *T"U4 #AI K< M> :R"ONTES P"[AS %SEN"EGKJSIN *T"ON DI"A TON "OHLON1 ANAB"ANTES EP"I TO D"JMA DI"A TJN KER"AMJN KA?">KAN *T"ON SYN TJ KLINID"IJ %S TO M"ESON "EMPROS?EN

Page 80: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TU .I>S"U4 #BJ K< ID"JN T>N P"ISTIN *T"JN "%PEN *T"J1 "AN?RJPE1 AF"EJNT"< S[ < AMART"I< SU4 #BA K< ">RXANTO DIALOG"IZES?< [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ L"EGONTES1 TIS ESTIN "UTOS "OS LAL"% BLASF>M"IAS1 TIS D"YNAT< AFI"EN< AMART"IAS % M> M"ONOS O .?E"OS5 #BB EPIGN"US DE O .I>S"US TUS DIALOGISM"US *T"JN APOKRI?"%S "%PE PROS *T"US1 T"I DIALOG"IZES?E EN T<S KARD"I<S YM"JN5 #BC T"I ESTIN :KOP"JTERON1 %P"%N1 AF"EJNT"< S[ < AMART"I< SU1 "> %P"%N1 "EG%RE K< PERIP"AT%5 #BD "INA DE %D">TE "OTI EXUS"IAN "EH% O ]"OS TU AN?R"JPU EP"I T>S G>S AFI"EN< AMART"IAS --"%PE TJ PARALELYM"ENJ1 S[ L"EGJ1 "EG%RE K< "ARAS TO KLIN"IDI"ON SU POR":U %S TON "[K"ON SU4 #BE K< PARAHR">MA ANAST"AS EN"JPION *T"JN1 "ARAS EF' "O KAT"EK%TO AP">L?EN %S TON "[KON *T"U DOX"AZJN TON .?E"ON4 #BF K< "EKSTASIS "ELABEN "APANTAS K< ED"OXAZON TON .?E"ON1 K< EPL">S?>SAN F"OBU L"EGONTES "OTI "%DOMEN PAR"ADOXA S">MERON4 #BG .K< MET"A T"*TA EX">L?E K< E?E"ASATO TEL"JN>N ON"OMATI .L:IN1 KA?">MENON EP"I TO TEL"JNION1 K< "%PEN *T"J1 AKOL"U?% M[4 #BH K< KATALIP"JN "APANTA ANAST"AS >KOL"U?>SEN *T"J4 #BI K< EP"[>SE DOH">N MEG"AL>N .L:IS *T"J EN T> [K"IA *T"U1 K< ">N "OHLOS TELJN"JN POL"YS K< "ALLJN "[ ">SAN MET' *T"JN KATAK"%MEN[4 #CJ K< EG"OGGYZON [ GRAMMAT"%S *T"JN K< [ .FARIS"<[ PROS TUS MA?>T"AS *T"U L"EGONTES1 DIAT"I MET"A TJN TELJN"JN K< AMARTJL"JN ES?"IETE K< P"INETE5 #CA K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PE PROS *T"US1 U HR"%AN "EHUSIN [ YGI"<NONTES IATR"U1 ALL' [ KAK"JS "EHONTES1 #CB UK EL">LY?A KAL"ES< DIK"<US1 ALL"A AMARTJL"US %S MET"AN[AN4 #CC .[ DE "%PON PROS *T"ON1 DIAT"I [ MA?>T"< .IJ"ANNU N>ST":USI PYKN"A K< DE">S%S P["UNT<1 OM"[JS K< [ TJN .FARIS"<JN1 [ DE S[ ES?"IUSI K< P"INUSIN5 #CD O DE "%PE PROS *T"US1 M> D"YNAS?E TUS ]"US TU NYMF"JNOS1 EN J O NYMF"IOS MET' *T"JN ESTI1 P[">S< N>ST":%N5 #CE EL":SONT< DE >M"ER<1 K< "OTAN APAR?"> AP' *T"JN O NYMF"IOS1 T"OTE N>ST":SUSIN EN EK"%N<S T<S >M"ER<S4 #CF "ELEGE DE K< PARABOL">N PROS *T"US "OTI UD"%S EP"IBL>MA IMAT"IU K<N"U EPIB"ALL% EP"I IM"ATION PAL<"ON1 % DE M">GE1 K< TO K<N"ON SH"IS% K< TJ PAL<"J U SYMFJN"% TO EP"IBL>MA TO AP"O TU K<N"U4 #CG K< UD"%S B"ALL% "[NON N"EON %S ASK"US PAL<"US1 % DE M">GE1 R">X% O "[NOS O N"EOS TUS ASK"US1 K< *T"OS EKHY?">SET< K< [ ASK"[ APOL"UNT<1 #CH ALL"A "[NON N"EON %S ASK"US K<N"US BL>T"EON1 K< AMF"OTER[ SYNT>R"UNT<4 #CI K< UD"%S PI"JN PAL<"ON :?"EJS ?"EL% N"EON1 L"EG% GAR1 O PAL<"OS HR>ST"OTER"OS ESTIN4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..EGENETO DE EN SABB"ATJ D:TEROPR"JTJ DIAPOR":ES?< *T"ON DI"A TJN SPOR"IMJN1 K< "ETILLON [ MA?>T"< *T"U TUS ST"AHYAS K< ">S?ION &"JHONTES T<S HERS"I4 #B TIN"ES DE TJN .FARIS"<JN "%PON *T"[S1 T"I P["%TE "O UK "EXESTI P["%N EN T[S S"ABBASI5 #C K< APOKRI?"%S PROS *T"US "%PEN O .I>S"US1 UD"E T"UTO AN"EGNJTE "O EP"[>SE .D*"ID OP"OTE EP"%NASEN *T"OS K< [ MET' *T"U "ONTES5 #D JS %S">L?EN %S TON "[KON

Page 81: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TU .?E"U K< TUS "ARTUS T>S PRO?"ESEJS "ELABE K< "EFAGE1 K< "EDJKE K< T[S MET' *T"U1 "US UK "EXESTI FAG"%N % M> M"ONUS TUS IER"%S5 #E K< "ELEGEN *T"[S "OTI K"YRI"OS ESTIN O ]"OS TU AN?R"JPU K< TU SABB"ATU4 #F .EG"ENETO DE K< EN ET"ERJ SABB"ATJ %SEL?"%N *T"ON %S T>N SYNAGJG">N K< DID"ASK%N1 K< ">N EK"% "AN?RJPOS1 K< > H%R *T"U > DEXI"A ">N X>R"A4 #G PARET">RUN DE [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ % EN TJ SABB"ATJ ?ERAP":S%1 "INA ":RJSI KAT>GOR"IAN *T"U4 #H *T"OS DE ">D% TUS DIALOGISM"US *T"JN1 K< "%PE TJ AN?R"JPJ TJ X>R"AN "EHONTI T>N H"%RA1 "EG%RE K< ST">?I %S TO M"ESON1 O DE ANAST"AS "EST>4 #I "%PEN UN O .I>S"US PROS *T"US1 EPERJT">SJ YM"AS T"I "EXESTI T[S S"ABBASIN1 AGA?OP[">S< "> KAKOP[">S<1 &YH">N S"JS< "> APOKT"%N<5 #AJ K< PERIBLE&"AMENOS P"ANTAS *T"US "%PEN *T"J1 "EKT%NON T>N H"%RA SU4 O DE EP"[>SE1 K< APOKATEST"A?> > H%R *T"U JS > "ALL>4 #AA *T"[ DE EPL">S?>SAN AN"[AS1 K< DIEL"ALUN PROS ALL">LUS T"I AN P[">S%AN TJ .I>S"U4 #AB .EG"ENETO DE EN T<S >M"ER<S T"*T<S EX">L?EN %S TO "OROS PROS":XAS?< K< ">N DIANYKTER":JN EN T> PROS:H"> TU .?E"U4 #AC K< "OTE EG"ENETO >M"ERA1 PROSEF"JN>SE TUS MA?>T"AS *T"U1 K< EKLEX"AMENOS AP' *T"JN D"JDEKA1 "US K< APOST"OLUS JN"OMASE1 #AD .S"IMJNA1 "ON K< JN"OMASE .P"ETRON1 K< .ANDR"EAN TON ADELF"ON *T"U1 .I"AKJBON K< .IJ"ANN>N1 .F"ILIPPON K< .BAR?OLOM"<ON1 #AE .MAT?"<ON K< .?JM"AN1 .I"AKJBON TON TU .ALF"<U K< .S"IMJNA TON KAL"UMENON .Z>LJT">N1 #AF .I"UDAN .IAK"JBU K< .I"UDAN .ISKARI"JT>N1 "OS K< EG"ENETO PROD"OT>S1 #AG K< KATAB"AS MET' *T"JN "EST> EP"I T"OPU PEDIN"U1 K< "OHLOS MA?>T"JN *T"U1 K< PL">?OS POL"Y TU LA"U AP"O P"AS>S T>S .IUD"<AS K< .IERUSAL">M K< T>S PARAL"IU .T"YRU K< .SID"JNOS1 "[ ">L?ON AK"US< *T"U K< IA?">N< AP"O TJN N"OSJN *T"JN1 #AH K< [ OHL"UMEN[ AP"O PN:M"ATJN AKA?"ARTJN1 K< E?ERAP":ONTO1 #AI K< PAS O "OHLOS EZ">T% "APTES?< *T"U1 "OTI D"YNAMIS PAR' *T"U EX">RHETO K< I"ATO P"ANTAS4 #BJ .K< *T"OS EP"ARAS TUS OF?ALM"US *T"U %S TUS MA?>T"AS *T"U "ELEGE1 MAK"ARI[ [ PTJH"[1 "OTI YMET"ERA EST"IN > BASIL"%A TU .?E"U4 #BA MAK"ARI[ [ P%N"JNTES NYN1 "OTI HORTAS?">SES?E4 MAK"ARI[ [ KL"<ONTES NYN1 "OTI GEL"ASETE4 #BB MAK"ARI"[ ESTE "OTAN MIS">SJSIN YM"AS [ "AN?RJP[1 K< "OTAN AFOR"ISJSIN YM"AS K< ON%D"ISJSI K< EKB"ALJSI TO "ONOMA YM"JN JS PON>R"ON "ENEKA TU ]"U TU AN?R"JPU4 #BC H"AR>TE EN EK"%N> T> >M"ERA K< SKIRT">SATE1 ID"U GAR O MIS?"OS YM"JN POL"YS EN TJ URAN"J1 KAT"A TA *T"A GAR EP"[UN T[S PROF">T<S [ PAT"ERES *T"JN4 #BD PL>N U"< YM"IN T[S PLUS"I[S1 "OTI AP"EHETE T>N PAR"AKL>SIN YM"JN4 #BE U"< YM"IN [ EMPEPL>SM"EN[1 "OTI P%N"ASETE4 U"< YM"IN [ GEL"JNTES NYN1 "OTI PEN?">SETE K< KL"*SETE4 #BF U"< "OTAN KAL"JS YM"AS "%PJSI P"ANTES [ "AN?RJP[1 KAT"A TA *T"A GAR EP"[UN T[S &:DOPROF">T<S [ PAT"ERES *T"JN4 #BG .ALL"A YM"IN L"EGJ T[S AK"UUSIN1 AGAP"ATE TUS EH?R"US YM"JN1 KAL"JS P["%TE T[S MIS"USIN YM"AS1 #BH :LOG"%TE TUS KATARJM"ENUS YM"IN1 PROS":HES?E YP"ER TJN EP>REAZ"ONTJN YM"AS4 #BI TJ T"YPTONT"I SE EP"I T>N SIAG"ONA P"AREHE K< T>N "ALL>N1 K< AP"O TU "<RONT"OS SU TO IM"ATION K< TON HIT"JNA M> KJL"YS>S4 #CJ PANT"I DE TJ <T"UNT"I SE D"IDU1 K< AP"O TU "<RONTOS TA S"A M> AP"<T%4 #CA K< KA?"JS ?"ELETE "INA P["JSIN YM"IN [ "AN?RJP[1 K< YM"%S P["%TE *T"[S OM"[JS4 #CB K< %

Page 82: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AGAP"ATE TUS AGAP"JNTAS YM"AS1 P"[A YM"IN H"ARIS EST"I5 K< GAR [ AMARTJL"[ TUS AGAP"JNTAS *T"US AGAP"JSI4 #CC K< E"AN AGA?OP[">TE TUS AGA?OP["UNTAS YM"AS1 P"[A YM"IN H"ARIS EST"I5 K< GAR [ AMARTJL"[ TO *T"O P["USI4 #CD K< E"AN DAN"%Z>TE PAR' "JN ELP"IZETE APOLAB"%N1 P"[A YM"IN H"ARIS EST"I5 K< GAR AMARTJL"[ AMARTJL"[S DAN"%ZUSIN "INA APOL"ABJSI TA "ISA4 #CE PL>N AGAP"ATE TUS EH?R"US YM"JN K< AGA?OP["%TE K< DAN"%ZETE M>D"EN APELP"IZONTES1 K< "EST< O MIS?"OS YM"JN POL"YS1 K< "ESES?E ]"[ Y&"ISTU1 "OTI *T"OS HR>ST"OS ESTIN EP"I TUS AHAR"ISTUS K< PON>R"US4 #CF .G"INES?E UN [KT"IRMONES1 KA?"JS K< O PAT">R YM"JN [KT"IRMJN EST"I4 #CG .K< M> KR"INETE1 K< U M> KRI?">TE1 M> KATADIK"AZETE1 K< U M> KATADIKAS?">TE1 APOL"YETE1 K< APOLY?">SES?E1 #CH D"IDOTE1 K< DO?">SET< YM"IN1 M"ETRON KAL"ON1 PEPIESM"ENON K< SESAL:M"ENON K< YPEREKHYN"OMENON D"JSUSIN %S TON K"OLPON YM"JN1 TJ GAR *T"J M"ETRJ J METR"%TE1 ANTIMETR>?">SET< YM"IN4 #CI ."%PE DE PARABOL">N *T"[S1 M">TI D"YNAT< TYFL"OS TYFL"ON OD>G"%N5 UH"I AMF"OTER[ %S B"O?YNON PES"UNT<5 #DJ UK "ESTI MA?>T">S YP"ER TON DID"ASKALON *T"U1 KAT>RTISM"ENOS DE PAS "EST< JS O DID"ASKALOS *T"U4 #DA .T"I DE BL"EP%S TO K"ARFOS TO EN TJ OF?ALM"J TU ADELF"U SU1 T>N DE DOK"ON T>N EN TJ ID"IJ OF?ALM"J U KATANO"%S5 #DB "> P"JS D"YNAS< L"EG%N TJ ADELF"J SU1 ADELF"E1 "AFES EKB"ALJ TO K"ARFOS TO EN TJ OF?ALM"J SU1 *T"OS T>N EN TJ OF?ALM"J SU DOK"ON U BL"EPJN5 YPOKRIT"A1 "EKBALE PR"JTON T>N DOK"ON EK TU OF?ALM"U SU1 K< T"OTE DIABL"E&%S EKBAL"%N TO K"ARFOS TO EN TJ OF?ALM"J TU ADELF"U SU4 #DC U GAR ESTI D"ENDRON KAL"ON P["UN KARP"ON SAPR"ON1 UD"E D"ENDRON SAPR"ON P["UN KARP"ON KAL"ON1 #DD "EKASTON GAR D"ENDRON EK TU ID"IU KARP"U GIN"JSKET<4 U GAR EX AKAN?"JN SYLL"EGUSI S"YKA1 UD"E EK B"ATU TRYG"JSI STAFYL">N4 #DE O AGA?"OS "AN?RJPOS EK TU AGA?"U ?>S*R"U T>S KARD"IAS *T"U PROF"ER% TO AGA?"ON1 K< O PON>R"OS "AN?RJPOS EK TU PON>R"U ?>S*R"U T>S KARD"IAS *T"U PROF"ER% TO PON>R"ON1 EK GAR TU PERISS":MATOS T>S KARD"IAS LAL"% TO ST"OMA *T"U4 #DF .T"I DE ME KAL"%TE1 .K"YRIE .K"YRIE1 K< U P["%TE "A L"EGJ5 #DG PAS O ERH"OMENOS PROS ME K< AK"UJN MU TJN L"OGJN K< P["JN *T"US1 YPOD"%XJ YM"IN T"INI EST"IN "OM[OS1 #DH "OM["OS ESTIN AN?R"JPJ [KODOM"UNTI [K"IAN1 "OS K< "ESKA&E K< EB"A?YNE K< "E?>KE ?EM"ELION EP"I T>N P"ETRAN1 PL>MM"YRAS DE GENOM"EN>S PROS"ERR>XEN O POTAM"OS T> [K"IA EK"%N>1 K< UK "ISHYSE SAL":S< *T">N1 TE?EMEL"IJTO GAR EP"I T>N P"ETRAN4 #DI O DE AK"USAS K< M> P[">SAS "OM["OS ESTIN AN?R"JPJ [KODOM">SANTI [K"IAN EP"I T>N G>N HJR"IS ?EMEL"IU1 "> PROS"ERR>XEN O POTAM"OS1 K< :?"YS "EPESE1 K< EG"ENETO TO R">GMA T>S [K"IAS EK"%N>S M"EGA4

..KEFAL<ON .Z

#A ..EP% DE EPL">RJSE P"ANTA TA R">MATA *T"U %S TAS AKO"AS TU LA"U1 %S">L?EN %S .KAPERNA"UM4 #B .EKATONT"ARHU DE TINOS D"ULOS KAK"JS "EHJN ">MELLE TEL:T"AN1 "OS ">N *T"J "ENTIMOS4 #C AK"USAS DE PER"I

Page 83: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TU .I>S"U AP"EST%LE PROS *T"ON PRESBYT"ERUS TJN .IUD"<JN ERJT"JN *T"ON "OPJS EL?"JN DIAS"JS> TON D"ULON *T"U4 #D [ DE PARAGEN"OMEN[ PROS TON .I>S"UN PAREK"ALUN *T"ON SPUD"<JS1 L"EGONTES "OTI "AXI"OS ESTIN J PAR"EX% T"UTO4 #E AGAP"A GAR TO "E?NOS >M"JN1 K< T>N SYNAGJG">N *T"OS JKOD"OM>SEN >M"IN4 #F O DE .I>S"US EPOR":ETO SYN *T"[S4 ">D> DE *T"U U MAKR"AN AP"EHONTOS AP"O T>S [K"IAS "EPEM&E PROS *T"ON O EKAT"ONTARHOS F"ILUS L"EGJN *T"J1 .K"YRIE1 M> SK"YLLU1 U GAR %MI IKAN"OS "INA YP"O T>N ST"EG>N MU %S"EL?>S1 #G DI"O UD"E EM*T"ON >X"IJSA PROS SE EL?"%N1 ALL' %P"E L"OGJ1 K< IA?">SET< O P<S MU4 #H K< GAR EG"J "AN?RJP"OS %MI YP"O EXUS"IAN TASS"OMENOS1 "EHJN YP' EM*T"ON STRATI"JTAS1 K< L"EGJ T"UTJ1 POR":?>TI1 K< POR":ET<1 K< "ALLJ1 "ERHU1 K< "ERHET<1 K< TJ D"ULJ MU1 P"[>SON T"UTO1 K< P["%4 #I AK"USAS DE T"*TA O .I>S"US E?"*MASEN *T"ON1 K< STRAF"%S TJ AKOLU?"UNTI *T"J "OHLJ "%PE1 L"EGJ YM"IN1 UD"E EN TJ .ISRA">L TOS"*T>N P"ISTIN ":RON4 #AJ K< YPOSTR"E&ANTES [ PEMF?"ENTES %S TON "[KON ":RON TON AS?EN"UNTA D"ULON YGI"<NONTA4 #AA .K< EG"ENETO EN TJ EX">S EPOR":ETO %S P"OLIN KALUM"EN>N .NAIN1 K< SYNEPOR":ONTO *T"J [ MA?>T"< *T"U IKAN"[ K< "OHLOS POL"YS4 #AB JS DE ">GGISE T> P"YL> T>S P"OLEJS1 K< ID"U EXEKOM"IZETO TE?N>K"JS ]"OS MONOGEN">S T> M>TR"I *T"U1 K< "*T> ">N H">RA1 K< "OHLOS T>S P"OLEJS IKAN"OS ">N SYN *T">4 #AC K< ID"JN *T">N O .K"YRIOS ESPLAGHN"IS?> EP' *T"> K< "%PEN *T">1 M> KL"<E1 #AD K< PROSEL?"JN ">&ATO T>S SOR"U1 [ DE BAST"AZONTES "EST>SAN1 K< "%PE1 NEAN"ISKE1 S[ L"EGJ1 EG"ER?>TI4 #AE K< ANEK"A?ISEN O NEKR"OS K< ">RXATO LAL"%N1 K< "EDJKEN *T"ON T> M>TR"I *T"U4 #AF "ELABE DE F"OBOS P"ANTAS K< ED"OXAZON TON .?E"ON1 L"EGONTES "OTI PROF">T>S M"EGAS EG">GERT< EN >M"IN1 K< "OTI EPESK"E&ATO O .?E"OS TON LA"ON *T"U4 #AG K< EX">L?EN O L"OGOS "UTOS EN "OL> T> .IUD"<A PER"I *T"U K< EN P"AS> T> PERIH"JRJ4 #AH .K< AP">GG%LAN .IJ"ANN> [ MA?>T"< *T"U PER"I P"ANTJN T"UTJN4 #AI K< PROSKALES"AMENOS D"YO TIN"AS TJN MA?>T"JN *T"U O .IJ"ANN>S "EPEM&E PROS TON .I>S"UN L"EGJN1 SY "% O ERH"OMENOS "> "ETERON PROSDOK"JMEN5 #BJ PARAGEN"OMEN[ DE PROS *T"ON [ "ANDRES "%PON1 .IJ"ANN>S O BAPTIST">S AP"ESTALKEN >M"AS PROS SE L"EGJN1 SY "% O ERH"OMENOS "> "ETERON PROSDOK"JMEN5 #BA EN *T"> DE T> "JRA E?ER"AP:SE POLL"US AP"O N"OSJN K< MAST"IGJN K< PN:M"ATJN PON>R"JN K< TYFL"[S POLL"[S EHAR"ISATO TO BL"EP%N4 #BB K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 POR:?"ENTES APAGG"%LATE .IJ"ANN> "A "%DETE K< >K"USATE1 TYFL"[ ANABL"EPUSI K< HJL"[ PERIPAT"USI1 LEPR"[ KA?AR"IZONT<1 KJF"[ AK"UUSI1 NEKR"[ EG"%RONT<1 PTJH"[ :AGGEL"IZONT<1 #BC K< MAK"ARI"OS ESTIN "OS E"AN M> SKANDALIS?"> EN EM"[4 #BD APEL?"ONTJN DE TJN MA?>T"JN .IJ"ANNU ">RXATO L"EG%N PROS TUS "OHLUS PER"I .IJ"ANNU1 T"I EXEL>L"Y?ATE %S T>N "ER>MON ?E"ASAS?<5 K"ALAMON YP"O AN"EMU SAL:"OMENON5 #BE ALL"A T"I EXEL>L"Y?ATE ID"%N5 "AN?RJPON EN MALAK"[S IMAT"I[S >MFIESM"ENON5 ID"U [ EN IMATISM"J END"OXJ K< TRYF"> YP"ARHONTES EN T[S BASIL"%[S %S"IN4 #BF ALL"A T"I EXEL>L"Y?ATE ID"%N5 PROF">T>N5 N"< L"EGJ YM"IN1 K< PERISS"OTERON PROF">TU4 #BG "UT"OS ESTI PER"I "U G"EGRAPT<1 ID"U EG"J APOST"ELLJ TON "AGGEL"ON MU PRO PROS"JPU SU1 "OS KATASK:"AS% T>N OD"ON SU

Page 84: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"EMPROS?"EN SU1 #BH L"EGJ GAR YM"IN1 M"%ZJN EN GENN>T"[S GYN<K"JN PROF">T>S .IJ"ANNU TU BAPTIST"U UD"%S ESTIN1 O DE MIKR"OTEROS EN T> BASIL"%A TU .?E"U M"%ZJN *T"U ESTI4 #BI K< PAS O LA"OS AK"USAS K< [ TEL"JN< EDIK"<JSAN TON .?E"ON1 BAPTIS?"ENTES TO B"APTISMA .IJ"ANNU1 #CJ [ DE .FARIS"<[ K< [ NOMIK"[ T>N BUL">N TU .?E"U >?"ET>SAN %S E*T"US1 M> BAPTIS?"ENTES YP' *T"U4 #CA .T"INI UN OM["JSJ TUS AN?R"JPUS T>S GENE"AS T"*T>S1 K< T"INI %S"IN "OM[[5 #CB "OM["[ %SI P<D"I[S T[S EN AGOR"A KA?>M"EN[S K< PROSFJN"USIN ALL">L[S K< L"EGUSIN1 \L">SAMEN YM"IN1 K< UK JRH">SAS?E1 E?R>N">SAMEN YM"IN1 K< UK EKL"*SATE4 #CC EL">LY?E GAR .IJ"ANN>S O BAPTIST">S M">TE "ARTON ES?"IJN M">TE "[NON P"INJN1 K< L"EGETE1 D<M"ONION "EH%4 #CD EL">LY?EN O ]"OS TU AN?R"JPU ES?"IJN K< P"INJN1 K< L"EGETE1 ID"U "AN?RJPOS F"AGOS K< [NOP"OT>S1 F"ILOS TELJN"JN K< AMARTJL"JN4 #CE K< EDIK<"J?> > SOF"IA AP"O TJN T"EKNJN *T">S P"ANTJN4 #CF .>R"JTA DE TIS *T"ON TJN .FARIS"<JN "INA F"AG> MET' *T"U1 K< %SEL?"JN %S T>N [K"IAN TU .FARIS"<U ANEKL"I?>4 #CG K< ID"U GYN"> EN T> P"OL% ">TIS ">N AMARTJL"OS1 K< EPIGN"USA "OTI AN"AK%T< EN T> [K"IA TU .FARIS"<U1 KOM"ISASA AL"ABASTRON M"YRU #CH K< ST"ASA OP"ISJ PAR"A TUS P"ODAS *T"U KL"<USA1 ">RXATO BR"EH%N TUS P"ODAS *T"U T[S D"AKRYSI K< T<S ?RIX"I T>S KEFAL">S *T">S EX"EMASSE1 K< KATEF"IL% TUS P"ODAS *T"U K< ">L%FE TJ M"YRJ4 #CI ID"JN DE O .FARIS"<OS O KAL"ESAS *T"ON "%PEN EN E*T"J L"EGJN1 "UTOS % ">N PROF">T>S1 EG"INJSKEN AN TIS K< POTAP"> > GYN"> ">TIS "APTET< *T"U1 "OTI AMARTJL"OS ESTI4 #DJ K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PE PROS *T"ON1 .S"IMJN1 "EHJ S[ TI %P"%N1 O DE F>SI1 DID"ASKALE1 %P"E4 #DA D"YO HREJF%L"ET< ">SAN DAN%ST"> TINI4 O "%S "JF%LE D>N"ARIA PENTAK"OSIA1 O DE "ETEROS PENT">KONTA4 #DB M> EH"ONTJN DE *T"JN APOD"UN<1 AMFOT"ER[S EHAR"ISATO1 TIS UN *T"JN1 %P"E1 PL"%ON *T"ON AGAP">S%5 #DC APOKRI?"%S DE O .S"IMJN "%PEN1 YPOLAMB"ANJ "OTI J TO PL"%ON EHAR"ISATO4 O DE "%PEN *T"J1 OR?"JS "EKRINAS4 #DD K< STRAF"%S PROS T>N GYN"<KA TJ .S"IMJNI "EF>1 BL"EP%S T"*T>N T>N GYN"<KA5 %S">L?"ON SU %S T>N [K"IAN1 "YDJR EP"I TUS P"ODAS MU UK "EDJKAS1 "*T> DE T[S D"AKRYSIN "EBREX"E MU TUS P"ODAS K< T<S ?RIX"I T>S KEFAL">S *T">S EX"EMAXE4 #DE F"IL>M"A M[ UK "EDJKAS1 "*T> DE AF' >S %S">L?EN U DI"ELIPE KATAFIL"US"A MU TUS P"ODAS4 #DF EL"<J T>N KEFAL">N MU UK ">L%&AS1 "*T> DE M"YRJ ">L%&"E MU TUS P"ODAS4 #DG "U H"ARIN L"EGJ S[1 AF"EJNT< < AMART"I< *T">S < POLL"<1 "OTI >G"AP>SE POL"Y1 J DE OL"IGON AF"IET<1 OL"IGON AGAP"A4 #DH "%PE DE *T">1 AF"EJNT"< SU < AMART"I<4 #DI K< ">RXANTO [ SYNANAK"%MEN[ L"EG%N EN E*T"[S1 TIS "UT"OS ESTIN "OS K< AMART"IAS AF"I>SIN5 #EJ "%PE DE PROS T>N GYN"<KA1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE1 POR":U %S %R">N>N4

..KEFAL<ON .>

#A ..K< EG"ENETO EN TJ KA?EX">S K< *T"OS DI"JD:E KAT"A P"OLIN K< K"JM>N K>R"YSSJN K< :AGGELIZ"OMENOS T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 K< [ D"JDEKA SYN *T"J1 #B K< GYN"<K"ES TINES "< ">SAN TE?ERAP:M"EN< AP"O

Page 85: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

N"OSJN K< MAST"IGJN K< PN:M"ATJN PON>R"JN K< AS?EN%"JN1 .MAR"IA > KALUM"EN> .MAGDAL>N">1 AF' >S D<M"ONIA EPT"A EXEL>L"Y?%1 #C K< .IJ"ANNA GYN"> .HUZ"A EPITR"OPU .>R"JDU1 K< .SUS"ANNA K< "ETER< POLL"<1 "<TINES DI>K"ONUN *T"J AP"O TJN YPARH"ONTJN *T"<S4 #D .SYNI"ONTOS DE "OHLU POLL"U K< TJN KAT"A P"OLIN EPIPOR:OM"ENJN PROS *T"ON "%PE DI"A PARABOL">S1 #E EX">L?EN O SP"%RJN TU SP"%R< TON SP"ORON *T"U4 K< EN TJ SP"%R%N *T"ON "O MEN "EPESE PAR"A T>N OD"ON1 K< KATEPAT">?>1 K< TA PET%N"A TU URAN"U KAT"EFAGEN *T"O1 #F K< "ETERON "EPESEN EP"I T>N P"ETRAN1 K< FY"EN EX>R"AN?> DI"A TO M> "EH%N IKM"ADA1 #G K< "ETERON "EPESEN EN M"ESJ TJN AKAN?"JN1 K< SYMFY"%S< < "AKAN?< AP"EPNIXAN *T"O4 #H K< "ETERON "EPESEN %S T>N G>N T>N AGA?">N1 K< FY"EN EP"[>SE KARP"ON EKATONTAPLAS"IONA4 T"*TA L"EGJN EF"JN%1 O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4 #I .EP>R"JTJN DE *T"ON [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 TIS "%> > PARABOL"> "*T>5 #AJ O DE "%PEN1 YM"IN D"EDOT< GN"JN< TA MYST">RIA T>S BASIL"%AS TU .?E"U1 T[S DE L[P"[S EN PARABOL"<S1 "INA BL"EPONTES M> BL"EPJSI K< AK"UONTES M> SYNI"JSIN4 #AA "ESTI DE "*T> > PARABOL">1 O SP"OROS EST"IN O L"OGOS TU .?E"U1 #AB [ DE PAR"A T>N OD"ON %SIN [ AK"USANTES1 "%TA "ERHET< O DI"ABOLOS K< "<R% TON L"OGON AP"O T>S KARD"IAS *T"JN1 "INA M> PIST":SANTES SJ?"JSIN4 #AC [ DE EP"I T>S P"ETRAS "[ "OTAN AK"USJSI1 MET"A HAR"AS D"EHONT< TON L"OGON1 K< "UT[ R"IZAN UK "EHUSIN1 "[ PROS K<R"ON PIST":USI K< EN K<R"J P%RASM"U AF"ISTANT<4 #AD TO DE %S TAS AK"AN?AS PES"ON1 "UT"[ %SIN [ AK"USANTES1 K< YP"O MERIMN"JN K< PL"UTU K< >DON"JN TU B"IU POR:"OMEN[ SYMPN"IGONT< K< U TELESFOR"USI4 #AE TO DE EN T> KAL"> G>1 "UT"[ %SIN "[TINES EN KARD"IA KAL"> K< AGA?"> AK"USANTES TON L"OGON KAT"EHUSI K< KARPOFOR"USIN EN YPOMON">4 #AF .UD"%S DE L"YHNON "A&AS KAL"YPT% *T"ON SK":% "> YPOK"ATJ KL"IN>S T"I?>SIN1 ALL' EP"I LYHN"IAS EPIT"I?>SIN1 "INA [ %SPOR:"OMEN[ BL"EPJSI TO FJS4 #AG U GAR ESTI KRYPT"ON "O U FANER"ON GEN">SET<1 UD"E AP"OKRYFON "O U GNJS?">SET< K< %S FANER"ON "EL?>4 #AH BL"EPETE UN P"JS AK"UETE1 "OS GAR E"AN "EH>1 DO?">SET< *T"J1 K< "OS E"AN M> "EH>1 K< "O DOK"% "EH%N AR?">SET< AP' *T"U4 #AI .PAREG"ENONTO DE PROS *T"ON > M">T>R K< [ ADELF"[ *T"U1 K< UK >D"YNANTO SYNTYH"%N *T"J DI"A TON "OHLON4 #BJ K< AP>GG"EL> *T"J LEG"ONTJN1 > M">T>R SU K< [ ADELF"[ SU EST">KASIN "EXJ ID"%N SE ?"ELONTES4 #BA O DE APOKRI?"%S "%PE PROS *T"US1 M">T>R MU K< ADELF"[ MU "UT"[ %SIN [ TON L"OGON TU .?E"U AK"UONTES K< P["UNTES *T"ON4 #BB .K< EG"ENETO EN MIA TJN >MER"JN K< *T"OS EN"EB> %S PL"[ON K< [ MA?>T"< *T"U1 K< "%PE PROS *T"US1 DI"EL?JMEN %S TO P"ERAN T>S L"IMN>S1 K< AN">H?>SAN4 #BC PLE"ONTJN DE *T"JN AF"YPNJSE4 K< KAT"EB> L"<LA& AN"EMU %S T>N L"IMN>N1 K< SYNEPL>R"UNTO K< EKIND"YN:ON4 #BD PROSEL?"ONTES DE DI">G%RAN *T"ON L"EGONTES1 EPIST"ATA EPIST"ATA1 APOLL"YME?A6 O DE EGER?"%S EPET"IM>SE TJ AN"EMJ K< TJ KL"YDJNI TU "YDATOS1 K< EP"*SANTO1 K< EG"ENETO GAL">N>4 #BE "%PE DE *T"[S1 PU ESTIN > P"ISTIS YM"JN5 FOB>?"ENTES DE E?"*MASAN L"EGONTES PROS ALL">LUS1 TIS "ARA "UT"OS ESTIN1 "OTI K< T[S AN"EM[S EPIT"ASS% K< TJ "YDATI1 K< YPAK"UUSIN *T"J5

Page 86: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BF .K< KAT"EPL:SEN %S T>N H"JRAN TJN .GADAR>N"JN1 ">TIS EST"IN ANT"IPERA T>S .GALIL"<AS4 #BG EXEL?"ONTI DE *T"J EP"I T>N G>N YP">NT>SEN *T"J AN">R TIS EK T>S P"OLEJS1 "OS "%HE D<M"ONIA EK HR"ONJN IKAN"JN1 K< IM"ATION UK ENEDID"YSKETO K< EN [K"IA UK "EMENEN1 ALL' EN T[S MN">MASIN4 #BH ID"JN DE TON .I>S"UN K< ANAKR"AXAS PROS"EPESEN *T"J K< FJN"> MEG"AL> "%PE1 T"I EM"[ K< S[1 .I>S"U1 ]"E TU .?E"U TU Y&"ISTU5 D"EOM"< SU1 M> ME BASAN"IS>S4 #BI PAR">GG%LE GAR TJ PN":MATI TJ AKA?"ARTJ EXEL?"%N AP"O TU AN?R"JPU4 POLL"[S GAR HR"ON[S SYN>RP"AK% *T"ON1 K< EDESM"%TO AL"YSESI K< P"ED<S FYLASS"OMENOS1 K< DIARR">SSJN TA DESM"A >L"*NETO YP"O TU D"<MONOS %S TAS ER">MUS4 #CJ EP>R"JT>SE DE *T"ON O .I>S"US L"EGJN1 T"I S[ ESTIN "ONOMA5 O DE "%PE1 LEGE"JN1 "OTI D<M"ONIA POLL"A %S">L?EN %S *T"ON1 #CA K< PAREK"AL% *T"ON "INA M> EPIT"AX> *T"[S %S T>N "ABYSSON APEL?"%N4 #CB ">N DE EK"% AG"EL> H"[RJN IKAN"JN BOSKOM"ENJN EN TJ "OR%1 K< PAREK"ALUN *T"ON "INA EPITR"E&> *T"[S %S EK"%NUS %SEL?"%N1 K< EP"ETRE&EN *T"[S4 #CC EXEL?"ONTA DE TA D<M"ONIA AP"O TU AN?R"JPU %S">L?ON %S TUS H"[RUS1 K< "JRM>SEN > AG"EL> KAT"A TU KR>MN"U %S T>N L"IMN>N K< APEPN"IG>4 #CD ID"ONTES DE [ B"OSKONTES TO GEGEN>M"ENON "EFYGON1 K< AP">GG%LAN %S T>N P"OLIN K< %S TUS AGR"US4 #CE EX">L?ON DE ID"%N TO GEGON"OS1 K< ">L?ON PROS TON .I>S"UN K< ":RON KA?">MENON TON "AN?RJPON1 AF' "U TA D<M"ONIA EXEL>L"Y?%1 IMATISM"ENON K< SJFRON"UNTA PAR"A TUS P"ODAS TU .I>S"U1 K< EFOB">?>SAN4 #CF AP">GG%LAN DE *T"[S [ ID"ONTES P"JS ES"J?> O D<MONIS?"%S4 #CG K< >R"JT>SAN *T"ON "APAN TO PL">?OS T>S PERIH"JRU TJN .GADAR>N"JN APEL?"%N AP' *T"JN1 "OTI F"OBJ MEG"ALJ SYN"%HONTO1 *T"OS DE EMB"AS %S TO PL"[ON YP"ESTRE&EN4 #CH ED"EETO DE *T"U O AN">R1 AF' "U EXEL>L"Y?% TA D<M"ONIA1 "%N< SYN *T"J1 AP"ELYSE DE *T"ON O .I>S"US L"EGJN1 #CI YP"OSTREFE %S TON "[K"ON SU K< DI>G"U "OSA EP"[>S"E S[ O .?E"OS4 K< AP">L?E KA?' "OL>N T>N P"OLIN K>R"YSSJN "OSA EP"[>SEN *T"J O .I>S"US4 #DJ .EG"ENETO DE EN TJ YPOSTR"E&< TON .I>S"UN APED"EXATO *T"ON O "OHLOS1 ">SAN GAR P"ANTES PROSDOK"JNTES *T"ON4 #DA K< ID"U ">L?EN AN">R J "ONOMA .I"A%ROS1 K< *T"OS "ARHJN T>S SYNAGJG">S YP">RHE1 K< PES"JN PAR"A TUS P"ODAS TU .I>S"U PAREK"AL% *T"ON %SEL?"%N %S TON "[KON *T"U1 #DB "OTI ?YG"AT>R MONOGEN">S ">N *T"J JS ET"JN D"JDEKA1 K< "*T> AP"E?N>SKEN4 .EN DE TJ YP"AG%N *T"ON [ "OHL[ SYN"EPNIGON *T"ON4 #DC K< GYN"> "USA EN R"YS% "<MATOS AP"O ET"JN D"JDEKA1 ">TIS IATR"[S PROSANAL"JSASA "OLON TON B"ION UK "ISHYSEN YP' UDEN"OS ?ERAP:?">N<1 #DD PROSEL?"USA "OPIS?EN ">&ATO TU KRASP"EDU TU IMAT"IU *T"U1 K< PARAHR">MA "EST> > R"YSIS TU "<MATOS *T">S4 #DE K< "%PEN O .I>S"US1 TIS O A&"AMEN"OS MU5 ARNUM"ENJN DE P"ANTJN "%PEN O .P"ETROS K< [ SYN *T"J1 EPIST"ATA1 [ "OHL[ SYN"EHUS"I SE K< APO?L"IBUSI1 K< L"EG%S TIS O A&"AMEN"OS MU5 #DF O DE .I>S"US "%PEN1 ">&AT"O M"U TIS1 EG"J GAR "EGNJN D"YNAMIN EXEL?"USAN AP' EM"U4 #DG ID"USA DE > GYN"> "OTI UK "ELA?E1 TR"EMUSA ">L?E K< PROSPES"USA *T"J DI' ">N <T"IAN ">&ATO *T"U AP">GG%LEN *T"J EN"JPION PANT"OS TU LA"U1 K< JS I"A?> PARAHR">MA4 #DH O DE "%PEN *T">1 ?"ARS%1 ?"YGATER1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE1 POR":U %S %R">N>N4 #DI ."ETI *T"U LAL"UNTOS "ERHET"< TIS PAR"A TU ARHISYNAG"JGU L"EGJN

Page 87: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

*T"J "OTI T"E?N>KEN > ?YG"AT>R SU1 M> SK"YLLE TON DID"ASKALON4 #EJ O DE .I>S"US AK"USAS APEKR"I?> *T"J L"EGJN1 M> FOB"U1 M"ONON P"IST:E1 K< SJ?">SET<4 #EA EL?"JN DE %S T>N [K"IAN UK AF">KEN %SEL?"%N UD"ENA % M> .P"ETRON K< .IJ"ANN>N K< .I"AKJBON K< TON PAT"ERA T>S P<D"OS K< T>N M>T"ERA4 #EB "EKL<ON DE P"ANTES K< EK"OPTONTO *T">N4 O DE "%PE1 M> KL"<ETE1 UK AP"E?ANEN ALL"A KA?":D%4 #EC K< KATEG"ELJN *T"U1 %D"OTES "OTI AP"E?ANEN4 #ED *T"OS DE EKBAL"JN "EXJ P"ANTAS K< KRAT">SAS T>S H%R"OS *T">S EF"JN>SE L"EGJN1 > P<S1 EG"%RU4 #EE K< EP"ESTRE&E TO PN":MA *T">S1 K< AN"EST> PARAHR">MA1 K< DI"ETAXEN *T"> DO?">N< FAG"%N4 #EF K< EX"EST>SAN [ GON"%S *T"[S4 O DE PAR">GG%LEN *T"[S M>DEN"I %P"%N TO GEGON"OS4

..KEFAL<ON .?

#A .SYGKALES"AMENOS DE TUS D"JDEKA MA?>T"AS *T"U "EDJKEN *T"[S D"YNAMIN K< EXUS"IAN EP"I P"ANTA TA D<M"ONIA K< N"OSUS ?ERAP":%N1 #B K< AP"EST%LEN *T"US K>R"YSS%N T>N BASIL"%AN TU .?E"U K< I"AS?< TUS AS?EN"UNTAS1 #C K< "%PE PROS *T"US1 M>D"EN "<RETE %S T>N OD"ON1 M">TE R"ABDUS M">TE P">RAN M">TE "ARTON M">TE ARG"YRION M">TE AN"A D"YO HIT"JNAS "EH%N4 #D K< %S ">N AN [K"IAN %S"EL?>TE1 EK"% M"ENETE K< EK"%?EN EX"ERHES?E4 #E K< "OS[ E"AN M> D"EXJNT< YM"AS1 EXERH"OMEN[ AP"O T>S P"OLEJS EK"%N>S K< TON KONIORT"ON AP"O TJN POD"JN YM"JN APOTIN"AXATE %S MART"YRION EP' *T"US4 #F EXERH"OMEN[ DE DI">RHONTO KAT"A TAS K"JMAS :AGGELIZ"OMEN[ K< ?ERAP":ONTES PANTAH"U4 #G .">KUSE DE .>R"JD>S O TETR"ARH>S TA GIN"OMENA YP' *T"U P"ANTA1 K< DI>P"OR% DI"A TO L"EGES?< YP"O TINJN "OTI .IJ"ANN>S EG">GERT< EK TJN NEKR"JN1 #H YP"O TINJN DE "OTI .>L"IAS EF"AN>1 "ALLJN DE "OTI PROF">T>S TIS TJN ARH"<JN AN"EST>4 #I K< "%PEN O .>R"JD>S1 .IJ"ANN>N EG"J APEKEF"ALISA1 TIS DE ESTIN "UTOS PER"I "U EG"J AK"UJ T["*TA5 K< EZ">T% ID"%N *T"ON4 #AJ .K< YPOSTR"E&ANTES [ AP"OSTOL[ DI>G">SANTO *T"J "OSA EP"[>SAN4 K< PARALAB"JN *T"US YPEH"JR>SE KAT' ID"IAN %S T"OPON "ER>MON P"OLEJS KALUM"EN>S .B>?SAID"A4 #AA [ DE "OHL[ GN"ONTES >KOL"U?>SAN *T"J1 K< DEX"AMENOS *T"US EL"AL% *T"[S PER"I T>S BASIL"%AS TU .?E"U1 K< TUS HR"%AN "EHONTAS ?ERAP"%AS I"ASATO4 #AB .> DE >M"ERA ">RXATO KL"IN%N1 PROSEL?"ONTES DE [ D"JDEKA "%PON *T"J1 AP"OLYSON TON "OHLON1 "INA POR:?"ENTES %S TAS K"YKLJ K"JMAS K< TUS AGR"US KATAL"YSJSI K< ":RJSIN EPISITISM"ON1 "OTI "JDE EN ER">MJ T"OPJ ESM"EN4 #AC "%PE DE PROS *T"US1 D"OTE *T"[S YM"%S FAG"%N4 [ DE "%PON1 UK %S"IN >M"IN PL"%ON "> P"ENTE "ART[ K< IH?"YES D"YO1 % M">TI POR:?"ENTES >M"%S AGOR"ASJMEN %S P"ANTA TON LA"ON T"UTON BR"JMATA1 ">SAN GAR JS"% "ANDRES PENTAKISH"ILI[4 "%PE DE PROS TUS MA?>T"AS *T"U1 KATAKL"INATE *T"US KLIS"IAS AN"A PENT">KONTA4 #AE K< EP"[>SAN "UTJ K< AN"EKLINAN "APANTAS4 #AF LAB"JN DE TUS P"ENTE "ARTUS K< TUS D"YO IH?"YAS1 ANABL"E&AS %S TON URAN"ON :L"OG>SEN *T"US K< KAT"EKLASE1 K< ED"IDU T[S MA?>T"<S PARA?"%N< TJ "OHLJ4 #AG K< "EFAGON K<

Page 88: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EHORT"AS?>SAN P"ANTES1 K< ">R?> TO PERISS":SAN *T"[S KLASM"ATJN K"OFIN[ D"JDEKA4 #AH .K< EG"ENETO EN TJ "%N< *T"ON PROS:H"OMENON KATAM"ONAS1 SYN">SAN *T"J [ MA?>T"<1 K< EP>R"JT>SEN *T"US L"EGJN1 T"INA ME L"EGUSIN [ "OHL[ "%N<5 #AI [ DE APOKRI?"ENTES "%PON1 .IJ"ANN>N TON BAPTIST">N1 "ALL[ DE .>L"IAN1 "ALL[ DE "OTI PROF">T>S TIS TJN ARH"<JN AN"EST>4 #BJ "%PE DE *T"[S1 YM"%S DE T"INA ME L"EGETE "%N<5 APOKRI?"%S DE O .P"ETROS "%PE1 TON .HRIST"ON TU .?E"U4 #BA O DE EPITIM">SAS *T"[S PAR">GG%LE M>DEN"I L"EG%N T"UTO1 #BB %P"JN "OTI D"% TON ]"ON TU AN?R"JPU POLL"A PA?"%N K< APODOKIMAS?">N< AP"O TJN PRESBYT"ERJN K< ARHIER"EJN K< GRAMMAT"EJN1 K< APOKTAN?">N<1 K< T> TR"IT> >M"ERA EGER?">N<4 #BC ."ELEGE DE PROS P"ANTAS1 "% TIS ?"EL% OP"ISJ MU "ERHES?<1 APARN>S"AS?J E*T"ON K< AR"ATJ TON ST*R"ON *T"U KA?' >M"ERAN K< AKOLU?"%TJ M[4 #BD "OS GAR AN ?"EL> T>N &YH">N *T"U S"JS<1 APOL"ES% *T">N1 "OS D' AN APOL"ES> T>N &YH">N *T"U "ENEKEN EM"U1 "UTOS S"JS% *T">N4 #BE T"I GAR JFEL"%T< "AN?RJPOS KERD">SAS TON K"OSMON "OLON1 E*T"ON DE APOL"ESAS "> Z>MIJ?"%S5 #BF "OS GAR E"AN EP<SHYN?"> ME K< TUS EM"US L"OGUS1 T"UTON O ]"OS TU AN?R"JPU EP<SHYN?">SET< "OTAN "EL?> EN T> D"OX> *T"U K< TU PATR"OS K< TJN AG"IJN AGG"ELJN4 #BG L"EGJ DE YM"IN AL>?"JS1 %S"I TINES TJN "JDE EST>K"OTJN1 "[ U M> G":SJNT< ?AN"ATU "EJS AN "IDJSI T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #BH .EG"ENETO DE MET"A TUS L"OGUS T"UTUS JS"% >M"ER< OKT"J K< PARALAB"JN TON .P"ETRON K< .IJ"ANN>N K< .I"AKJBON AN"EB> %S TO "OROS PROS":XAS?<4 #BI K< EG"ENETO EN TJ PROS":HES?< *T"ON TO "%DOS TU PROS"JPU *T"U "ETERON K< O IMATISM"OS *T"U L:K"OS EXASTR"APTJN4 #CJ K< ID"U "ANDRES D"YO SYNEL"ALUN *T"J1 "[TINES ">SAN .MJS">S K< .>L"IAS1 #CA "[ OF?"ENTES EN D"OX> "ELEGON T>N "EXODON *T"U ">N "EMELLE PL>R"UN EN .IERUSAL">M4 #CB O DE .P"ETROS K< [ SYN *T"J ">SAN BEBAR>M"EN[ "YPNJ1 DIAGR>GOR">SANTES DE "%DON T>N D"OXAN *T"U K< TUS D"YO "ANDRAS TUS SYNEST"JTAS *T"J4 #CC K< EG"ENETO EN TJ DIAHJR"IZES?< *T"US AP' *T"U "%PEN O .P"ETROS PROS TON .I>S"UN1 EPIST"ATA1 KAL"ON ESTIN >M"AS "JDE "%N<1 K< P[">SJMEN SK>N"AS TR"%S1 M"IAN S[ K< M"IAN .MJS"% K< M"IAN .>L"IA1 M> %D"JS "O L"EG%4 #CD T"*TA DE *T"U L"EGONTOS EG"ENETO NEF"EL> K< EPESK"IASEN *T"US1 EFOB">?>SAN DE EN TJ %SEL?"%N EK"%NUS %S T>N NEF"EL>N1 #CE K< FJN"> EG"ENETO EK T>S NEF"EL>S L"EGUSA1 "UT"OS ESTIN O ]"OS MU O AGAP>T"OS1 *T"U AK"UETE4 #CF K< EN TJ GEN"ES?< T>N FJN">N :R"E?> O .I>S"US M"ONOS4 K< *T"[ ES"IG>SAN K< UDEN"I AP">GG%LAN EN EK"%N<S T<S >M"ER<S UD"EN "JN EJR"AKASIN4 #CG .EG"ENETO DE EN T> EX">S >M"ERA KATEL?"ONTJN *T"JN AP"O TU "ORUS SYN">NT>SEN *T"J "OHLOS POL"YS4 #CH K< ID"U AN">R AP"O TU "OHLU ANEB"O>SE L"EGJN1 DID"ASKALE1 D"EOM"< SU1 EP"IBLE&ON EP"I TON ]"ON MU1 "OTI MONOGEN">S M"[ ESTI1 #CI K< ID"U PN":MA LAMB"AN% *T"ON1 K< EX"<FN>S KR"AZ% K< SPAR"ASS% *T"ON MET"A AFR"U1 K< M"OGIS APOHJR"% AP' *T"U SYNTR"IBON *T"ON1 #DJ K< EDE">?>N TJN MA?>T"JN SU "INA EKB"ALJSIN *T"O1 K< UK >DYN">?>SAN4 #DA APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 J GENE"A "APISTOS K< DIESTRAMM"EN>1 "EJS P"OTE "ESOM< PROS YM"AS K< AN"EXOM< YM"JN5 PROS"AGAGE TON ]"ON SU "JDE4

Page 89: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#DB "ETI DE PROSERHOM"ENU *T"U "ERR>XEN *T"ON TO D<M"ONION K< SYNESP"ARAXEN1 EPET"IM>SE DE O .I>S"US TJ PN":MATI TJ AKA?"ARTJ1 K< I"ASATO TON P"<DA K< AP"EDJKEN *T"ON TJ PATR"I *T"U4 #DC EXEPL">SSONTO DE P"ANTES EP"I T> MEGAL%"OT>TI TU .?E"U4 .P"ANTJN DE ?*MAZ"ONTJN EP"I P"ASIN "[S EP"[>SEN O .I>S"US1 "%PE PROS TUS MA?>T"AS *T"U1 #DD ?"ES?E YM"%S %S TA "JTA YM"JN TUS L"OGUS T"UTUS1 O GAR ]"OS TU AN?R"JPU M"ELL% PARAD"IDOS?< %S H"%RAS AN?R"JPJN4 #DE [ DE >GN"OUN TO R">MA T"UTO1 K< ">N PARAKEKALYMM"ENON AP' *T"JN "INA M> "<S?JNT< *T"O1 K< EFOB"UNTO ERJT">S< *T"ON PER"I TU R">MATOS T"UTU4 #DF .%S">L?E DE DIALOGISM"OS EN *T"[S1 TO TIS AN "%> M"%ZJN *T"JN4 #DG O DE .I>S"US ID"JN TON DIALOGISM"ON T>S KARD"IAS *T"JN1 EPILAB"OMENOS P<D"IU "EST>SEN *T"O PAR' E*T"J4 #DH K< "%PEN *T"[S1 "OS E"AN D"EX>T< T"UTO TO P<D"ION EP"I TJ ON"OMAT"I MU1 EM"E D"EHET<1 K< "OS E"AN EM"E D"EX>T<1 D"EHET< TON APOST"%LANT"A ME4 O GAR MIKR"OTEROS EN P"ASIN YM"IN YP"ARHJN1 "UT"OS ESTI M"EGAS4 #DI .APOKRI?"%S DE O .IJ"ANN>S "%PEN1 EPIST"ATA1 "%DOM"EN TINA EP"I TJ ON"OMAT"I SU EKB"ALLONTA D<M"ONIA1 K< EKJL"YSAMEN *T"ON1 "OTI UK AKOLU?"% ME?' >M"JN4 #EJ K< "%PE PROS *T"ON O .I>S"US1 M> KJL"YETE1 U GAR ESTI KA?' YM"JN1 "OS GAR UK "ESTI KA?' YM"JN1 YP"ER YM"JN ESTIN4 #EA .EG"ENETO DE EN TJ SYMPL>R"US?< TAS >M"ERAS T>S ANAL">&EJS *T"U K< *T"OS EST">RIXE TO PR"OSJPON *T"U TU POR":ES?< %S .IERUSAL">M1 #EB K< AP"EST%LEN AGG"ELUS PRO PROS"JPU *T"U4 K< POR:?"ENTES %S">L?ON %S K"JM>N .SAMAR%T"JN1 "JSTE ET[M"AS< *T"J1 #EC K< UK ED"EXANTO *T"ON1 "OTI TO PR"OSJPON *T"U ">N POR:"OMENON %S .IERUSAL">M4 #ED ID"ONTES DE [ MA?>T"< *T"U .I"AKJBOS K< .IJ"ANN>S "%PON1 .K"YRIE1 ?"EL%S "%PJMEN P"YR KATAB">N< AP"O URAN"U K< ANAL"JS< *T"US1 JS K< .>L"IAS EP"[>SE5 #EE STRAF"%S DE EPET"IM>SEN *T"[S K< "%PEN1 UK "[DATE P"[U PN":MAT"OS ESTE YM"%S1 #EF O ]"OS TU AN?R"JPU UK ">L?E &YH"AS AN?R"JPJN APOL"ES<1 ALL"A S"JS<4 K< EPOR":?>SAN %S ET"ERAN K"JM>N4 #EG .EG"ENETO DE POR:OM"ENJN *T"JN EN T> OD"J "%P"E TIS PROS *T"ON1 AKOLU?">SJ S[ "OPU E"AN AP"ERH>1 .K"YRIE4 #EH K< "%PEN *T"J O .I>S"US1 < AL"JPEKES FJLE"US "EHUSI K< TA PET%N"A TU URAN"U KATASK>N"JS%S1 O DE ]"OS TU AN?R"JPU UK "EH% PU T>N KEFAL">N KL"IN>4 #EI ."%PE DE PROS "ETERON1 AKOL"U?% M[1 O DE "%PE1 .K"YRIE1 EP"ITRE&"ON M[ APEL?"ONTI PR"JTON ?"A&< TON PAT"ERA MU4 #FJ "%PE DE *T"J O .I>S"US1 "AFES TUS NEKR"US ?"A&< TUS E*T"JN NEKR"US1 SY DE APEL?"JN DI"AGGELE T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #FA ."%PE DE K< "ETEROS1 AKOLU?">SJ S[1 .K"YRIE1 PR"JTON DE EP"ITRE&"ON M[ APOT"AXAS?< T[S %S TON "[K"ON MU4 #FB "%PE DE O .I>S"US PROS *T"ON1 UD"%S EPIBAL"JN T>N H"%RA *T"U EP' "AROTRON K< BL"EPJN %S TA OP"ISJ ":?ET"OS ESTIN %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U4

..KEFAL<ON .I

Page 90: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..META DE T"*TA AN"ED%XEN O .K"YRIOS K< ET"ERUS EBDOM">KONTA1 K< AP"EST%LEN *T"US AN"A D"YO PRO PROS"JPU *T"U %S P"ASAN P"OLIN K< T"OPON "U ">MELLEN *T"OS "ERHES?<4 #B "ELEGEN UN PROS *T"US1 O MEN ?ERISM"OS POL"YS1 [ DE ERG"AT< OL"IG[1 DE">?>TE UN TU KYR"IU TU ?ERISM"U "OPJS EKB"AL> ERG"ATAS %S TON ?ERISM"ON *T"U4 #C YP"AGETE1 ID"U EG"J APOST"ELLJ YM"AS JS "ARNAS EN M"ESJ L"YKJN4 #D M> BAST"AZETE BAL"ANTION1 M> P">RAN1 M>D"E YPOD">MATA1 K< M>D"ENA KAT"A T>N OD"ON ASP"AS>S?E4 #E %S ">N D' AN [K"IAN %S"ERH>S?E1 PR"JTON L"EGETE1 %R">N> TJ "[KJ T"UTJ4 #F K< E"AN "> EK"% ]"OS %R">N>S1 EPANAP"*SET< EP' *T"ON > %R">N> YM"JN1 % DE M">GE1 EF' YM"AS EPANAK"AM&%4 #G EN *T"> DE T> [K"IA M"ENETE ES?"IONTES K< P"INONTES TA PAR' *T"JN1 "AXIOS GAR O ERG"AT>S TU MIS?"U *T"U ESTI1 M> METAB"<NETE EX [K"IAS %S [K"IAN4 #H K< %S ">N AN P"OLIN %S"ERH>S?E K< D"EHJNT< YM"AS1 ES?"IETE TA PARATI?"EMENA YM"IN1 #I K< ?ERAP":ETE TUS EN *T"> AS?EN"%S1 K< L"EGETE *T"[S1 ">GGIKEN EF' YM"AS > BASIL"%A TU .?E"U4 #AJ %S ">N D' AN P"OLIN %S"ERH>S?E K< M> D"EHJNT< YM"AS1 EXEL?"ONTES %S TAS PLAT"%AS *T">S "%PATE1 #AA K< TON KONIORT"ON TON KOLL>?"ENTA >M"IN AP"O T>S P"OLEJS YM"JN %S TUS P"ODAS >M"JN APOMASS"OME?A YM"IN1 PL>N T"UTO GIN"JSKETE1 "OTI ">GGIKEN EF' YM"AS > BASIL"%A TU .?E"U4 #AB L"EGJ DE YM"IN "OTI .SOD"OM[S EN T> >M"ERA EK"%N> ANEKT"OTERON "EST< "> T> P"OL% EK"%N>4 #AC U"< S[1 .HORAZ"IN1 U"< S[1 .B>?SAID"A1 "OTI % EN .T"YRJ K< .SID"JNI EG"ENONTO < DYN"AM%S < GEN"OMEN< EN YM"IN1 P"AL< AN EN S"AKKJ K< SPOD"J KA?">MEN[ METEN"O>SAN4 #AD PL>N .T"YRJ K< .SID"JNI ANEKT"OTERON "EST< EN T> KR"IS% "> YM"IN4 #AE K< SY1 .KAPERNA"UM1 > "EJS TU URAN"U Y&J?"%SA1 "EJS "ADU KATABIBAS?">S>4 #AF .O AK"UJN YM"JN EM"U AK"U%1 K< O A?ET"JN YM"AS EM"E A?ET"%1 O DE EM"E A?ET"JN A?ET"% TON APOST"%LANT"A ME4 #AG .YP"ESTRE&AN DE [ EBDOM">KONTA MET"A HAR"AS L"EGONTES1 .K"YRIE1 K< TA D<M"ONIA YPOT"ASSET< >M"IN EN TJ ON"OMAT"I SU4 #AH ."%PE DE *T"[S1 E?E"JRUN TON SATAN"AN JS ASTRAP">N EK TU URAN"U PES"ONTA4 #AI ID"U D"IDJMI YM"IN T>N EXUS"IAN TU PAT"%N EP"ANJ "OFEJN K< SKORP"IJN K< EP"I P"ASAN T>N D"YNAMIN TU EH?R"U1 K< UD"EN YM"AS U M> ADIK">S>4 #BJ PL>N EN T"UTJ M> H"<RETE1 "OTI TA PN":MATA YM"IN YPOT"ASSET<1 H"<RETE DE "OTI TA ON"OMATA YM"JN EGR"AF> EN T[S URAN"[S4 #BA .EN *T"> T> "JRA >GALLI"ASATO TJ PN":MATI O .I>S"US K< "%PEN1 EXOMOLOG"UM"< S[1 P"ATER1 K"YRIE TU URAN"U K< T>S G>S1 "OTI AP"EKRY&AS T"*TA AP"O SOF"JN K< SYNET"JN1 K< APEK"ALY&AS *T"A N>P"I[S1 N"<1 O PAT">R1 "OTI "UTJS EG"ENETO :DOK"IA "EMPROS?"EN SU4 #BB K< STRAF"%S PROS TUS MA?>T"AS "%PE1 P"ANTA M[ PARED"O?> YP"O TU PATR"OS MU1 K< UD"%S EPIGIN"JSK% TIS ESTIN O ]"OS1 % M> O PAT">R1 K< TIS ESTIN O PAT">R1 % M> O ]"OS K< J E"AN B"UL>T< O ]"OS APOKAL"Y&<4 #BC .K< STRAF"%S PROS TUS MA?>T"AS KAT' ID"IAN "%PE1 MAK"ARI[ [ OF?ALM"[ [ BL"EPONTES "A BL"EPETE4 #BD L"EGJ GAR YM"IN "OTI POLL"[ PROF">T< K< BASIL"%S >?"EL>SAN ID"%N "A YM"%S BL"EPETE1 K< UK "%DON1 K< AK"US< "A AK"UETE1 K< UK ">KUSAN4 #BE .K< ID"U NOMIK"OS TIS AN"EST> EKP%R"AZJN *T"ON K< L"EGJN1 DID"ASKALE1 T"I P[">SAS ZJ">N <"JNION KL>RONOM">SJ5 #BF O DE "%PE PROS *T"ON1 EN TJ N"OMJ T"I G"EGRAPT<5 P"JS ANAGIN"JSK%S5 #BG O DE

Page 91: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

APOKRI?"%S "%PEN1 AGAP">S%S .K"YRION TON .?E"ON SU EX "OL>S T>S KARD"IAS SU K< EX "OL>S T>S &YH">S SU K< EX "OL>S T>S ISH"YOS SU K< EX "OL>S T>S DIAN"[AS SU1 K< TON PL>S"ION SU JS SE*T"ON1 #BH "%PE DE *T"J1 OR?"JS APEKR"I?>S1 T"UTO P"[% K< Z">S>4 #BI O DE ?"ELJN DIK<"UN E*T"ON "%PE PROS TON .I>S"UN1 K< TIS EST"I MU PL>S"ION5 #CJ YPOLAB"JN DE O .I>S"US "%PEN1 "AN?RJP"OS TIS KAT"EB<NEN AP"O .IERUSAL">M %S .IERIH"J1 K< L>ST"<S PERI"EPESEN1 "[ K< EKD"YSANTES *T"ON K< PL>G"AS EPI?"ENTES AP">L?ON AF"ENTES >MI?AN"> TYGH"ANONTA4 #CA KAT"A SYGKYR"IAN DE IER":S TIS KAT"EB<NEN EN T> OD"J EK"%N>1 K< ID"JN *T"ON ANTIPAR">L?EN4 #CB OM"[JS DE K< .L:IT>S GEN"OMENOS KAT"A TON T"OPON1 EL?"JN K< ID"JN ANTIPAR">L?E4 #CC .SAMAR"%T>S DE TIS OD":JN ">L?E KAT' *T"ON1 K< ID"JN *T"ON ESPLAGHN"IS?>1 #CD K< PROSEL?"JN KAT"ED>SE TA TR"*MATA *T"U EPIH"EJN "EL<ON K< "[NON1 EPIBIB"ASAS DE *T"ON EP"I TO "IDION KT">NOS ">GAGEN *T"ON %S PANDOH"%ON K< EPEMEL">?> *T"U1 #CE K< EP"I T>N "*RION EXEL?"JN1 EKBAL"JN D"YO D>N"ARIA "EDJKE TJ PANDOH"% K< "%PEN *T"J1 EPIMEL">?>TI *T"U1 K< "O1TI AN PROSDAPAN">S>S1 EG"J EN TJ EPAN"ERHES?"< ME APOD"JSJ S[4 #CF TIS UN T"UTJN TJN TRI"JN PL>S"ION DOK"% S[ GEGON"EN< TU EMPES"ONTOS %S TUS L>ST"AS5 #CG O DE "%PEN1 O P[">SAS TO "ELEOS MET' *T"U4 "%PEN UN *T"J O .I>S"US1 POR":U K< SY P"[% OM"[JS4 #CH .EG"ENETO DE EN TJ POR":ES?< *T"US K< *T"OS %S">L?EN %S K"JM>N TIN"A4 GYN"> DE TIS ON"OMATI .M"AR?A YPED"EXATO *T"ON %S TON "[KON *T">S4 #CI K< T">DE ">N ADELF"> KALUM"EN> .MAR"IA1 "> K< PARAKA?"ISASA PAR"A TUS P"ODAS TU .I>S"U ">KUE TON L"OGON *T"U4 #DJ > DE .M"AR?A PERIESP"ATO PER"I POLL">N DIAKON"IAN1 EPIST"ASA DE "%PE1 .K"YRIE1 U M"EL% S[ "OTI > ADELF"> MU M"ON>N ME KAT"ELIPE DIAKON"%N5 %P"E UN *T"> "INA M[ SYNANTIL"AB>T<4 #DA APOKRI?"%S DE "%PEN *T"> O .I>S"US1 .M"AR?A .M"AR?A1 MERIMN"AS K< TYRB"AZ> PER"I POLL"A1 #DB EN"OS DE ESTI HR"%A1 .MAR"IA DE T>N AGA?">N MER"IDA EXEL"EXATO1 ">TIS UK AF<RE?">SET< AP' *T">S4

..KEFAL<ON ..IA

#A ..K< EG"ENETO EN TJ "%N< *T"ON EN T"OPJ TIN"I PROS:H"OMENON1 JS EP"*SATO1 "%P"E TIS TJN MA?>T"JN *T"U PROS *T"ON1 .K"YRIE1 D"IDAXON >M"AS PROS":HES?<1 KA?"JS K< .IJ"ANN>S ED"IDAXE TUS MA?>T"AS *T"U4 #B "%PE DE *T"[S1 "OTAN PROS":H>S?E1 L"EGETE1 .P"ATER >M"JN O EN T[S URAN"[S1 AGIAS?">TJ TO "ONOM"A SU1 EL?"ETJ > BASIL"%A SU1 GEN>?">TJ TO ?"EL>M"A SU1 JS EN URAN"J1 K< EP"I T>S G>S1 #C TON "ARTON >M"JN TON EPI"USION D"IDU >M"IN TO KA?' >M"ERAN1 #D K< "AFES >M"IN TAS AMART"IAS >M"JN1 K< GAR *T"[ AF"IEMEN PANT"I TJ OF"%LONTI >M"IN1 K< M> %SEN"EGK>S >M"AS %S P%RASM"ON1 ALL"A R"YS< >M"AS AP"O TU PON>R"U4 #E .K< "%PE PROS *T"US1 TIS EX YM"JN "EX% F"ILON1 K< POR":SET< PROS *T"ON MESONYKT"IU K< ER"% *T"J1 F"ILE1 HR">S"ON M[ TR"%S "ARTUS1 #F EP%D"> F"ILOS MU PAREG"ENETO EX OD"U PROS ME K< UK "EHJ "O PARA?">SJ *T"J1 #G KAK"%NOS "ESJ?EN APOKRI?"%S "%P>1 M> M[ K"OPUS P"AREHE1 ">D> > ?"YRA K"EKL%ST< K< TA P<D"IA MU MET'

Page 92: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EM"U %S T>N K"[T>N %S"IN1 U D"YNAM< ANAST"AS D"UN"< S[5 #H L"EGJ YM"IN1 % K< U D"JS% *T"J ANAST"AS DI"A TO "%N< *T"U F"ILON1 DI"A GE T>N AN"<D%AN *T"U EGER?"%S D"JS% *T"J "OSJN HR">Z%4 #I KAG"J YM"IN L"EGJ1 <T"%TE1 K< DO?">SET< YM"IN1 Z>T"%TE1 K< :R">SETE1 KR"UETE1 K< AN[G">SET< YM"IN1 #AJ PAS GAR O <T"JN LAMB"AN% K< O Z>T"JN :R"ISK% K< TJ KR"UONTI AN[H?">SET<4 #AA T"INA DE EX YM"JN TON PAT"ERA <T">S% O ]"OS "ARTON1 M> L"I?ON EPID"JS% *T"J5 "> K< IH?"YN1 M> ANT"I IH?"YOS "OFIN EPID"JS% *T"J5 #AB "> K< E"AN <T">S> J"ON1 M> EPID"JS% *T"J SKORP"ION5 #AC % UN YM"%S1 YP"ARHONTES PON>R"[1 "[DATE D"OMATA AGA?"A DID"ON< T[S T"EKN[S YM"JN1 P"OSJ M"ALLON O PAT">R O EX URAN"U D"JS% PN":MA AGA?"ON T[S <T"USIN *T"ON5 #AD .K< ">N EKB"ALLJN D<M"ONION1 K< *T"O ">N KJF"ON1 EG"ENETO DE TU D<MON"IU EXEL?"ONTOS EL"AL>SEN O KJF"OS1 K< E?"*MAZON [ "OHL[1 #AE TIN"ES DE EX *T"JN "%PON1 EN .BEELZEB"UL TJ "ARHONTI TJN D<MON"IJN EKB"ALL% TA D<M"ONIA4 #AF "ETER[ DE P%R"AZONTES S>M"%ON PAR' *T"U EZ">TUN EX URAN"U4 #AG *T"OS DE %D"JS *T"JN TA DIANO">MATA "%PEN *T"[S1 P"ASA BASIL"%A EF' E*T">N DIAMERIS?"%SA1 ER>M"UT<1 K< "[KOS EP"I "[KON1 P"IPT%4 #AH % DE K< O SATAN"AS EF' E*T"ON DIEMER"IS?>1 P"JS STA?">SET< > BASIL"%A *T"U1 "OTI L"EGETE EN .BEELZEB"UL ME EKB"ALL%N TA D<M"ONIA5 #AI % DE EG"J EN .BEELZEB"UL EKB"ALLJ TA D<M"ONIA1 [ ]"[ YM"JN EN T"INI EKB"ALLUSI5 DI"A T"UTO *T"[ KRIT"< YM"JN "ESONT<4 #BJ % DE EN DAKT"YLJ .?E"U EKB"ALLJ TA D<M"ONIA1 "ARA "EF?ASEN EF' YM"AS > BASIL"%A TU .?E"U4 #BA "OTAN O ISHYR"OS KA?JPLISM"ENOS FYL"ASS> T>N E*T"U *L">N1 EN %R">N> EST"I TA YP"ARHONTA *T"U1 #BB EP"AN DE O ISHYR"OTEROS *T"U EPEL?"JN NIK">S> *T"ON1 T>N PANOPL"IAN *T"U "<R%1 EF' "> EPEP"[?%1 K< TA SK"YLA *T"U DIAD"IDJSIN4 #BC O M> "JN MET' EM"U KAT' EM"U ESTI1 K< O M> SYN"AGJN MET' EM"U SKORP"IZ%4 #BD ."OTAN TO AK"A?ARTON PN":MA EX"EL?> AP"O TU AN?R"JPU1 DI"ERHET< DI' AN"YDRJN T"OPJN Z>T"UN AN"AP*SIN1 K< M> :R"ISKON L"EG%1 YPOSTR"E&J %S TON "[K"ON MU "O?EN EX">L?ON1 #BE K< EL?"ON :R"ISK% SESARJM"ENON K< KEKOSM>M"ENON4 #BF T"OTE POR":ET< K< PARALAMB"AN% EPT"A "ETERA PN":MATA PON>R"OTERA E*T"U1 K< %SEL?"ONTA KAT[K"% EK"%1 K< G"INET< TA "ESHATA TU AN?R"JPU EK"%NU H"%RONA TJN PR"JTJN4 #BG .EG"ENETO DE EN TJ L"EG%N *T"ON T"*TA EP"ARAS"A TIS GYN"> FJN">N EK TU "OHLU "%PEN *T"J1 MAKAR"IA > K[L"IA > BAST"ASAS"A SE K< MAST"[ "US E?">LASAS4 #BH *T"OS DE "%PE1 MEN"UNGE MAK"ARI[ [ AK"UONTES TON L"OGON TU .?E"U K< FYL"ASSONTES *T"ON4 #BI .TJN DE "OHLJN EPA?R[ZOM"ENJN ">RXATO L"EG%N1 > GENE"A "*T> GENE"A PON>R"A ESTI1 S>M"%ON Z>T"%1 K< S>M"%ON U DO?">SET< *T"> % M> TO S>M"%ON .IJN"A TU PROF">TU4 #CJ KA?"JS GAR EG"ENETO .IJN"AS S>M"%ON T[S .NIN:IT<S1 "UTJS "EST< K< O ]"OS TU AN?R"JPU T> GENE"A T"*T> S>M"%ON4 #CA BAS"ILISSA N"OTU EGER?">SET< EN T> KR"IS% MET"A TJN ANDR"JN T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"% *T"US1 "OTI ">L?EN EK TJN PER"ATJN T>S G>S AK"US< T>N SOF"IAN .SOLOM"JNTOS1 K< ID"U PL"%ON .SOLOM"JNTOS "JDE4 #CB "ANDRES .NIN:I ANAST">SONT< EN T> KR"IS% MET"A T>S GENE"AS T"*T>S K< KATAKRIN"USIN *T">N1 "OTI METEN"O>SAN %S TO K">RYGMA .IJN"A1 K< ID"U PL"%ON .IJN"A "JDE4 #CC .UD"%S DE L"YHNON "A&AS %S KRYPT">N T"I?>SIN UD"E YP"O TON

Page 93: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

M"ODION1 ALL' EP"I T>N LYHN"IAN1 "INA [ %SPOR:"OMEN[ TO F"EGGOS BL"EPJSIN4 #CD O L"YHNOS TU S"JMAT"OS ESTIN O OF?ALM"OS1 "OTAN UN O OF?ALM"OS SU APL"US ">1 K< "OLON TO S"JM"A SU FJT%N"ON ESTIN1 EP"AN DE PON>R"OS ">1 K< TO S"JM"A SU SKOT%N"ON4 #CE SK"OP% UN M> TO FJS TO EN S[ SK"OTOS EST"IN4 #CF % UN TO S"JM"A SU "OLON FJT%N"ON1 M> "EHON TI M"EROS SKOT%N"ON1 "EST< FJT%N"ON "OLON JS "OTAN O L"YHNOS T> ASTRAP"> FJT"IZ> SE4 #CG .EN DE TJ LAL">S< *T"ON T"*TA >R"JTA *T"ON .FARIS"<"OS TIS "OPJS ARIST">S> PAR' *T"J1 %SEL?"JN DE AN"EPESEN4 #CH O DE .FARIS"<OS ID"JN E?"*MASEN "OTI U PR"JTON EBAPT"IS?> PRO TU AR"ISTU4 #CI "%PE DE O .K"YRIOS PROS *T"ON1 NYN YM"%S [ .FARIS"<[ TO "EXJ?EN TU POT>R"IU K< TU P"INAKOS KA?AR"IZETE1 TO DE "ESJ?EN YM"JN G"EM% ARPAG">S K< PON>R"IAS4 #DJ "AFRONES6 UH O P[">SAS TO "EXJ?EN K< TO "ESJ?EN EP"[>SE5 #DA PL>N TA EN"ONTA D"OTE ELE>MOS"YN>N1 K< ID"U "APANTA KA?AR"A YM"IN "EST<4 #DB ALL' U"< YM"IN T[S .FARIS"<[S1 "OTI APODEKAT"UTE TO >D"YOSMON K< TO P">GANON K< PAN L"AHANON1 K< PAR"ERHES?E T>N KR"ISIN K< T>N AG"AP>N TU .?E"U1 T"*TA DE "ED% P[">S<1 KAK"%NA M> AFI"EN<4 #DC U"< YM"IN T[S .FARIS"<[S1 "OTI AGAP"ATE T>N PRJTOKA?EDR"IAN EN T<S SYNAGJG"<S K< TUS ASPASM"US EN T<S AGOR"<S4 #DD U"< YM"IN1 GRAMMAT"%S K< .FARIS"<[ YPOKRIT"<1 "OTI EST"E JS TA MN>M"%A TA "AD>LA4 K< [ "AN?RJP[ PERIPAT"UNTES EP"ANJ UK "[DASIN4 #DE .APOKRI?"%S DE TIS TJN NOMIK"JN L"EG% *T"J1 DID"ASKALE1 T"*TA L"EGJN K< >M"AS YBR"IZ%S4 #DF O DE "%PE1 K< YM"IN T[S NOMIK"[S U"<1 "OTI FORT"IZETE TUS AN?R"JPUS FORT"IA DYSB"ASTAKTA1 K< *T"[ EN"I TJN DAKT"YLJN YM"JN U PROS&"*ETE T[S FORT"I[S4 #DG U"< YM"IN1 "OTI [KODOM"%TE TA MN>M"%A TJN PROF>T"JN1 [ DE PAT"ERES YM"JN AP"EKT%NAN *T"US4 #DH "ARA MARTYR"%TE K< SYN:DOK"%TE T[S "ERG[S TJN PAT"ERJN YM"JN1 "OTI *T"[ MEN AP"EKT%NAN *T"US1 YM"%S DE [KODOM"%TE *T"JN TA MN>M"%A4 #DI DI"A T"UTO K< > SOF"IA TU .?E"U "%PEN1 APOSTEL"J %S *T"US PROF">TAS K< APOST"OLUS1 K< EX *T"JN APOKTEN"USI K< EKDI"JXUSIN1 #EJ "INA EKZ>T>?"> TO "<MA P"ANTJN TJN PROF>T"JN TO EKHYN"OMENON AP"O KATABOL">S K"OSMU AP"O T>S GENE"AS T"*T>S #EA AP"O TU "<MATOS ."ABEL "EJS TU "<MATOS .ZAHAR"IU TU APOLOM"ENU METAX"Y TU ?YSIAST>R"IU K< TU "[KU1 N"<1 L"EGJ YM"IN1 EKZ>T>?">SET< AP"O T>S GENE"AS T"*T>S4 #EB U"< YM"IN T[S NOMIK"[S "OTI ">RATE T>N KL"%DA T>S GN"JSEJS1 *T"[ UK %S">L?ETE1 K< TUS %SERHOM"ENUS EKJL"YSATE4 #EC L"EGONTOS DE *T"U PROS *T"US T"*TA ">RXANTO [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ D%N"JS EN"EH%N K< APOSTOMAT"IZ%N *T"ON PER"I PL%"ONJN1 #ED ENEDR":ONTES *T"ON1 Z>T"UNTES ?>R":S"< TI EK TU ST"OMATOS *T"U1 "INA KAT>GOR">SJSIN *T"U4

..KEFAL<ON ..IB

#A ..EN "[S EPISYNAH?%S"JN TJN MYRI"ADJN TU "OHLU JS KATAPAT"%N ALL">LUS1 ">RXATO L"EG%N PROS TUS MA?>T"AS *T"U PR"JTON1 PROS"EHETE E*T"[S AP"O T>S Z"YM>S TJN .FARIS"<JN1 ">TIS EST"IN

Page 94: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

YP"OKRISIS4 #B UD"EN DE SYGKEKALYMM"ENON EST"IN "O UK APOKALYF?">SET<1 K< KRYPT"ON "O U GNJS?">SET<1 #C AN?' "JN "OSA EN T> SKOT"IA "%PATE1 EN TJ FJT"I AKUS?">SET<1 K< "O PROS TO "US ELAL">SATE EN T[S TAM"%[S1 K>RYH?">SET< EP"I TJN DJM"ATJN4 #D .L"EGJ DE YM"IN T[S F"IL[S MU1 M> FOB>?">TE AP"O TJN APOKT%N"ONTJN TO S"JMA1 K< MET"A T"*TA M> EH"ONTJN PERISS"OTER"ON TI P[">S<4 #E YPOD"%XJ DE YM"IN T"INA FOB>?">TE1 FOB">?>TE TON MET"A TO APOKT"%N< "EHONTA EXUS"IAN EMBAL"%N %S T>N G"EENNAN1 N"<1 L"EGJ YM"IN1 T"UTON FOB">?>TE4 #F UH"I P"ENTE STRU?"IA PJL"%T< ASSAR"IJN D"YO5 K< "EN EX *T"JN UK "ESTIN EPILEL>SM"ENON EN"JPION TU .?E"U1 #G ALL"A K< < TR"IHES T>S KEFAL">S YM"JN P"AS< >R"I?M>NT<4 M> UN FOB"%S?E1 POLL"JN STRU?"IJN DIAF"ERETE4 #H .L"EGJ DE YM"IN1 PAS "OS AN OMOLOG">S> EN EM"[ "EMPROS?EN TJN AN?R"JPJN1 K< O ]"OS TU AN?R"JPU OMOLOG">S% EN *T"J "EMPROS?EN TJN AGG"ELJN TU .?E"U1 #I O DE ARN>S"AMEN"OS ME EN"JPION TJN AN?R"JPJN APARN>?">SET< EN"JPION TJN AGG"ELJN TU .?E"U4 #AJ K< PAS "OS ER"% L"OGON %S TON ]"ON TU AN?R"JPU1 AFE?">SET< *T"J1 TJ DE %S TO ."AGION .PN":MA BLASF>M">SANTI UK AFE?">SET<4 #AA "OTAN DE PROSF"ERJSIN YM"AS EP"I TAS SYNAGJG"AS K< TAS ARH"AS K< TAS EXUS"IAS1 M> MERIMN"ATE P"JS "> T"I APOLOG">S>S?E "> T"I "%P>TE1 #AB TO GAR ."AGION .PN":MA DID"AX% YM"AS EN *T"> T> "JRA "A D"% %P"%N4 #AC ."%PE DE TIS *T"J EK TU "OHLU1 DID"ASKALE1 %P"E TJ ADELF"J MU MER"ISAS?< T>N KL>RONOM"IAN MET' EM"U4 #AD O DE "%PEN *T"J1 "AN?RJPE1 TIS ME KAT"EST>SE DIKAST">N "> MERIST">N EF' YM"AS5 #AE "%PE DE PROS *T"US1 OR"ATE K< FYL"ASSES?E AP"O P"AS>S PLEONEX"IAS1 "OTI UK EN TJ PERISS":%N TIN"I > ZJ"> *T"U ESTIN EK TJN YPARH"ONTJN *T"U4 #AF ."%PE DE PARABOL">N PROS *T"US L"EGJN1 AN?R"JPU TIN"OS PLUS"IU :F"OR>SEN > H"JRA1 #AG K< DIELOG"IZETO EN E*T"J L"EGJN1 T"I P[">SJ1 "OTI UK "EHJ PU SYN"AXJ TUS KARP"US MU5 #AH K< "%PE1 T"UTO P[">SJ1 KA?EL"J MU TAS APO?">KAS K< M"%ZONAS [KODOM">SJ1 K< SYN"AXJ EK"% P"ANTA TA GEN">MAT"A MU K< TA AGA?"A MU1 #AI K< ER"J T> &YH"> MU1 &YH">1 "EH%S POLL"A AGA?"A K"%MENA %S "ET> POLL"A1 ANAP"*U1 F"AGE1 P"IE1 :FR"<NU4 #BJ "%PE DE *T"J O .?E"OS1 "AFRON1 T"*T> T> NYKT"I T>N &YH">N SU AP<T"USIN AP"O S"U1 "A DE >T"[MASAS T"INI "EST<5 #BA "UTJS O ?>S*R"IZJN E*T"J1 K< M> %S .?E"ON PLUT"JN4 #BB ."%PE DE PROS TUS MA?>T"AS *T"U1 DI"A T"UTO L"EGJ YM"IN1 M> MERIMN"ATE T> &YH"> YM"JN T"I F"AG>TE1 M>D"E TJ S"JMATI YM"JN T"I END"YS>S?E4 #BC UH"I > &YH"> PL"%"ON ESTI T>S TROF">S K< TO S"JMA TU END"YMATOS5 #BD KATANO">SATE TUS K"ORAKAS1 "OTI U SP"%RUSIN UD"E ?ER"IZUSIN1 "[S UK "ESTI TAM"%ON UD"E APO?">K>1 K< O .?E"OS TR"EF% *T"US1 P"OSJ M"ALLON YM"%S DIAF"ERETE TJN PET%N"JN5 #BE TIS DE EX YM"JN MERIMN"JN D"YNAT< PROS?"%N< EP"I T>N >LIK"IAN *T"U P">HYN "ENA5 #BF % UN "UTE EL"AHISTON D"YNAS?E1 T"I PER"I TJN L[P"JN MERIMN"ATE5 #BG KATANO">SATE TA KR"INA P"JS *X"AN%1 U KOPI"A UD"E N">?%1 L"EGJ DE YM"IN1 UD"E .SOLOM"JN EN P"AS> T> D"OX> *T"U PERIEB"ALETO JS "EN T"UTJN4 #BH % DE TON H"ORTON TU AGR"U1 S">MERON "ONTA K< "*RION %S KL"IBANON BALL"OMENON1 O .?E"OS "UTJS AMFI"ENNYSI1 P"OSJ M"ALLON YM"AS1 OLIG"OPIST[5 #BI K< YM"%S M> Z>T"%TE T"I F"AG>TE K< T"I P"I>TE1 K< M> METEJR"IZES?E1 #CJ T"*TA GAR P"ANTA TA "E?N> TU K"OSMU

Page 95: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPIZ>T"%1 YM"JN DE O PAT">R "[DEN "OTI HR">ZETE T"UTJN1 #CA PL>N Z>T"%TE T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 K< T"*TA P"ANTA PROSTE?">SET< YM"IN4 #CB .M> FOB"U TO MIKR"ON P"[MNION1 "OTI :D"OK>SEN O PAT">R YM"JN D"UN< YM"IN T>N BASIL"%AN4 #CC PJL">SATE TA YP"ARHONTA YM"JN K< D"OTE ELE>MOS"YN>N4 P[">SATE E*T"[S BAL"ANTIA M> PAL<"UMENA1 ?>S*R"ON AN"EKL%PTON EN T[S URAN"[S "OPU KL"EPT>S UK EGG"IZ% UD"E S">S DIAF?"%R%1 #CD "OPU GAR ESTIN O ?>S*R"OS YM"JN1 EK"% K< > KARD"IA YM"JN "EST<4 #CE ."ESTJSAN YM"JN < OSF"YES PERIEZJSM"EN< K< [ L"YHN[ K<"OMEN[1 #CF K< YM"%S "OM[[ AN?R"JP[S PROSDEHOM"EN[S TON K"YRION E*T"JN1 P"OTE ANAL"YS% EK TJN G"AMJN1 "INA EL?"ONTOS K< KR"USANTOS :?"EJS AN"[XJSIN *T"J4 #CG MAK"ARI[ [ D"UL[ EK"%N[1 "US EL?"JN O K"YRIOS :R">S% GR>GOR"UNTAS4 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI PERIZ"JSET< K< ANAKLIN"% *T"US1 K< PAREL?"JN DIAKON">S% *T"[S4 #CH K< E"AN "EL?> EN T> D:T"ERA FYLAK"> K< EN T> TR"IT> FYLAK"> "EL?> K< ":R> "UTJ1 MAK"ARI"[ %SIN [ D"UL[ EK"%N[4 #CI T"UTO DE GIN"JSKETE "OTI % ">D% O [KODESP"OT>S P"[A "JRA O KL"EPT>S "ERHET<1 EGR>G"OR>SEN AN K< UK AN AF">KE DIORYG">N< TON "[KON *T"U4 #DJ K< YM"%S UN G"INES?E "ET[M[1 "OTI "> "JRA U DOK"%TE O ]"OS TU AN?R"JPU "ERHET<4 #DA "%PE DE *T"J O .P"ETROS1 .K"YRIE1 PROS >M"AS T>N PARABOL">N T"*T>N L"EG%S "> K< PROS P"ANTAS5 #DB "%PE DE O .K"YRIOS1 TIS "ARA EST"IN O PIST"OS [KON"OMOS K< FR"ONIMOS1 "ON KATAST">S% O K"YRIOS EP"I T>S ?ERAP"%AS *T"U TU DID"ON< EN K<R"J TO SITOM"ETRION5 #DC MAK"ARIOS O D"ULOS EK"%NOS1 "ON EL?"JN O K"YRIOS *T"U :R">S% "UTJ P["UNTA4 #DD AL>?"JS L"EGJ YM"IN "OTI EP"I P"ASI T[S YP"ARHUSIN *T"U KATAST">S% *T"ON4 #DE E"AN DE "%P> O D"ULOS EK"%NOS EN T> KARD"IA *T"U1 HRON"IZ% O K"YRI"OS MU "ERHES?<1 K< "ARX>T< T"YPT%N TUS P"<DAS K< TAS P<D"ISKAS1 ES?"I%N TE K< P"IN%N K< ME?"YSKES?<1 #DF ">X% O K"YRIOS TU D"ULU EK"%NU EN >M"ERA "> U PROSDOK"A K< EN "JRA "> U GIN"JSK%1 K< DIHOTOM">S% *T"ON1 K< TO M"EROS *T"U MET"A TJN AP"ISTJN ?">S%4 #DG EK"%NOS DE O D"ULOS1 O GN"US TO ?"EL>MA TU KYR"IU E*T"U K< M> ET[M"ASAS M>D"E P[">SAS PROS TO ?"EL>MA *T"U1 DAR">SET< POLL"AS1 #DH O DE M> GN"US1 P[">SAS DE "AXIA PL>G"JN1 DAR">SET< OL"IGAS4 PANT"I DE J ED"O?> POL"Y1 POL"Y Z>T>?">SET< PAR' *T"U1 K< J PAR"E?ENTO POL"Y1 PERISS"OTERON <T">SUSIN *T"ON4 #DI .P"YR ">L?ON BAL"%N EP"I T>N G>N1 K< T"I ?"ELJ % ">D> AN">F?>6 #EJ B"APTISMA DE "EHJ BAPTIS?">N<1 K< P"JS SYN"EHOM< "EJS "U TELES?">6 #EA DOK"%TE "OTI %R">N>N PAREGEN"OM>N D"UN< EN T> G>5 UH"I1 L"EGJ YM"IN1 ALL' "> DIAMERISM"ON4 #EB "ESONT< GAR AP"O TU NYN P"ENTE EN "[KJ EN"I DIAMEMERISM"EN[1 TR"%S EP"I DYS"I K< D"YO EP"I TRIS"I1 #EC DIAMERIS?">SONT< PAT">R EP"I ]"J K< ]"OS EP"I PATR"I1 M">T>R EP"I ?YGATR"I K< ?YG"AT>R EP"I M>TR"I1 PEN?ER"A EP"I T>N N"YMF>N *T">S K< N"YMF> EP"I T>N PEN?ER"AN *T">S4 #ED ."ELEGE DE K< T[S "OHL[S1 "OTAN "ID>TE T>N NEF"EL>N ANAT"ELLUSAN AP"O DYSM"JN1 :?"EJS L"EGETE1 "OMBROS "ERHET<1 K< G"INET< "UTJ1 #EE K< "OTAN N"OTON PN"EONTA1 L"EGETE "OTI K"*SJN "EST<1 K< G"INET<4 #EF YPOKRIT"<1 TO PR"OSJPON TU URAN"U K< T>S G>S "[DATE DOKIM"AZ%N1 TON DE K<R"ON T"UTON P"JS U DOKIM"AZETE5 #EG T"I DE K< AF' E*T"JN U KR"INETE TO D"IK<ON5 #EH JS GAR YP"AG%S MET"A TU ANTID"IKU SU EP' "ARHONTA1 EN T> OD"J D"OS ERGAS"IAN AP>LL"AH?< AP' *T"U1 M">POTE

Page 96: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KATAS"YR> SE PROS TON KRIT">N1 K< O KRIT">S SE PARAD"J TJ PR"AKTORI1 K< O PR"AKTJR SE BAL"% %S FYLAK">N4 #EI L"EGJ S[1 U M> EX"EL?>S EK"%?EN "EJS "U K< TO "ESHATON LEPT"ON A-POD"JS4

..KEFAL<ON ..IG

#A ..PAR>SAN DE TINES EN *T"J TJ K<R"J APAGG"ELLONTES *T"J PER"I TJN .GALIL"<JN1 "JN TO "<MA .PIL"ATOS "EMIXE MET"A TJN ?YSI"JN *T"JN4 #B K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PEN *T"[S1 DOK"%TE "OTI [ .GALIL"<[ "UT[ AMARTJL"[ PAR"A P"ANTAS TUS .GALIL"<US EG"ENONTO1 "OTI T["*TA PEP"ON?ASIN5 #C UH"I1 L"EGJ YM"IN1 ALL' E"AN M> METANO">TE1 P"ANTES JS"*TJS APOL"%S?E4 #D "> EK"%N[ [ D"EKA K< OKT"J1 EF' "US "EPESEN O P"YRGOS EN TJ .SILJ"AM K< AP"EKT%NEN *T"US1 DOK"%TE "OTI "UT[ OF%L"ET< EG"ENONTO PAR"A P"ANTAS TUS AN?R"JPUS TUS KAT[K"UNTAS EN .IERUSAL">M5 #E UH"I1 L"EGJ YM"IN1 ALL' E"AN M> METANO">S>TE1 P"ANTES OM"[JS APOL"%S?E4 #F ."ELEGE DE T"*T>N T>N PARABOL">N1 SYK">N "%H"E TIS EN TJ AMPEL"JNI *T"U PEFYT:M"EN>N1 K< ">L?E Z>T"JN KARP"ON EN *T">1 K< UH ":REN4 #G "%PE DE PROS TON AMPELURG"ON1 ID"U TR"IA "ET> "ERHOM< Z>T"JN KARP"ON EN T> SYK"> T"*T>1 K< UH :R"ISKJ1 "EKKO&ON *T">N1 INAT"I K< T>N G>N KATARG"%5 #H O DE APOKRI?"%S "%PEN *T"J1 K"YRIE1 "AFES *T">N K< T"UTO TO "ETOS1 "EJS "OTU SK"A&J PER"I *T">N K< B"ALJ K"OPRIA4 #I K"AN MEN P[">S> KARP"ON1 % DE M">GE1 %S TO M"ELLON EKK"O&%S *T">N4 #AJ .">N DE DID"ASKJN EN MIA TJN SYNAGJG"JN EN T[S S"ABBASI4 #AA K< ID"U GYN"> ">N PN":MA "EHUSA AS?EN"%AS "ET> D"EKA K< OKT"J1 K< ">N SYGK"YPTUSA K< M> DYNAM"EN> ANAK"Y&< %S TO PANTEL"ES4 #AB ID"JN DE *T">N O .I>S"US PROSEF"JN>SE K< "%PEN *T">1 G"YN<1 APOL"ELYS< T>S AS?EN"%AS SU1 #AC K< EP"E?>KEN *T"> TAS H"%RAS1 K< PARAHR">MA ANJR?"J?> K< ED"OXAZE TON .?E"ON4 #AD APOKRI?"%S DE O ARHISYN"AGJGOS1 AGANAKT"JN "OTI TJ SABB"ATJ E?ER"AP:SEN O .I>S"US1 "ELEGE TJ "OHLJ1 "EX >M"ER< %S"IN EN "<S D"% ERG"AZES?<1 EN T"*T<S UN ERH"OMEN[ ?ERAP":ES?E1 K< M> T> >M"ERA TU SABB"ATU4 #AE APEKR"I?> UN *T"J O .K"YRIOS K< "%PEN1 YPOKRIT"A1 "EKASTOS YM"JN TJ SABB"ATJ U L"Y% TON B"UN *T"U "> TON "ONON AP"O T>S F"ATN>S K< APAGAG"JN POT"IZ%5 #AF T"*T>N DE1 ?YGAT"ERA .ABRA"AM "USAN1 ">N "ED>SEN O SATAN"AS ID"U D"EKA K< OKT"J "ET>1 UK "ED% LY?">N< AP"O TU DESM"U T"UTU T> >M"ERA TU SABB"ATU5 #AG K< T"*TA L"EGONTOS *T"U KAT>SH"YNONTO P"ANTES [ ANTIK"%MEN[ *T"J1 K< PAS O "OHLOS "EH<REN EP"I P"ASI T[S END"OX[S T[S GINOM"EN[S YP' *T"U4 #AH ."ELEGE DE1 T"INI OM"[A EST"IN > BASIL"%A TU .?E"U1 K< T"INI OM["JSJ *T">N5 #AI OM"[A EST"I K"OKKJ SIN"APEJS1 "ON LAB"JN "AN?RJPOS "EBALEN %S K">PON E*T"U1 K< "\X>SE K< EG"ENETO %S D"ENDRON M"EGA1 K< TA PET%N"A TU URAN"U KATESK">NJSEN EN T[S KL"AD[S *T"U4 #BJ .P"ALIN "%PE1 T"INI OM["JSJ T>N BASIL"%AN TU .?E"U5 #BA OM"[A EST"I Z"YM>1 ">N LAB"USA GYN"> "EKRY&EN %S AL":RU S"ATA TR"IA1 "EJS "U EZYM"J?> "OLON4

Page 97: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BB .K< DIEPOR":ETO KAT"A P"OL%S K< K"JMAS DID"ASKJN K< POR"%AN P["UMENOS %S .IERUSAL">M4 #BC "%PE DE TIS *T"J1 .K"YRIE1 % OL"IG[ [ SJZ"OMEN[5 O DE "%PE PROS *T"US1 #BD AGJN"IZES?E %SEL?"%N DI"A T>S STEN">S P"YL>S1 "OTI POLL"[1 L"EGJ YM"IN1 Z>T">SUSIN %SEL?"%N K< UK ISH"YSUSIN4 #BE AF' "U AN EGER?"> O [KODESP"OT>S K< APOKL"%S> T>N ?"YRAN1 K< "ARX>S?E "EXJ EST"AN< K< KR"U%N T>N ?"YRAN L"EGONTES1 .K"YRIE .K"YRIE1 "AN[XON >M"IN1 K< APOKRI?"%S ER"% YM"IN1 UK "[DA YM"AS P"O?EN EST"E4 #BF T"OTE "ARXES?E L"EG%N1 EF"AGOMEN EN"JPI"ON SU K< EP"IOMEN1 K< EN T<S PLAT"%<S >M"JN ED"IDAXAS1 #BG K< ER"%1 L"EGJ YM"IN1 UK "[DA YM"AS P"O?EN EST"E1 AP"OST>TE AP' EM"U P"ANTES [ ERG"AT< T>S ADIK"IAS4 #BH EK"% "EST< O KL*?M"OS K< O BRYGM"OS TJN OD"ONTJN1 "OTAN "O&>S?E .ABRA"AM K< .ISA"AK K< .IAK"JB K< P"ANTAS TUS PROF">TAS EN T> BASIL"%A TU .?E"U1 YM"AS DE EKBALLOM"ENUS "EXJ1 #BI K< ">XUSIN AP"O ANATOL"JN K< DYSM"JN K< AP"O BORR"A K< N"OTU1 K< ANAKLI?">SONT< EN T> BASIL"%A TU .?E"U4 #CJ K< ID"U %S"IN "ESHAT[ "[ "ESONT< PR"JT[1 K< %S"I PR"JT[ "[ "ESONT< "ESHAT[4 #CA .EN *T"> T> >M"ERA PROS">L?"ON TINES .FARIS"<[ L"EGONTES *T"J1 "EXEL?E K< POR":U ENT":?EN1 "OTI .>R"JD>S ?"EL% SE APOKT"%N<4 #CB K< "%PEN *T"[S1 POR:?"ENTES "%PATE T> AL"JPEKI T"*T>1 ID"U EKB"ALLJ D<M"ONIA K< I"AS%S EPITEL"J S">MERON K< "*RION1 K< T> TR"IT> TEL%"UM<1 #CC PL>N D"% ME S">MERON K< "*RION K< T> EHOM"EN> POR":ES?<1 "OTI UK END"EHET< PROF">T>N APOL"ES?< "EXJ .IERUSAL">M4 #CD .IERUSAL">M .IERUSAL">M1 > APOKT"%NUSA TUS PROF">TAS K< LI?OBOL"USA TUS APESTALM"ENUS PROS *T">N6 POS"AKIS >?"EL>SA EPISYN"AX< TA T"EKNA SU "ON TR"OPON "ORNIS T>N E*T">S NOSSI"AN YP"O TAS PT"ERYGAS1 K< UK >?EL">SATE6 #CE ID"U AF"IET< YM"IN O "[KOS YM"JN "ER>MOS4 L"EGJ DE YM"IN "OTI U M> ME "ID>TE "EJS AN ">X> "OTE "%P>TE1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU4

..KEFAL<ON ..ID

#A ..K< EG"ENETO EN TJ EL?"%N *T"ON %S "[K"ON TINOS TJN ARH"ONTJN TJN .FARIS"<JN SABB"ATJ FAG"%N "ARTON1 K< *T"[ ">SAN PARAT>R"UMEN[ *T"ON4 #B K< ID"U "AN?RJP"OS TIS ">N YDRJPIK"OS "EMPROS?EN *T"U4 #C K< APOKRI?"%S O .I>S"US "%PE PROS TUS NOMIK"US K< .FARIS"<US L"EGJN1 % "EXESTI TJ SABB"ATJ ?ERAP":%N5 [ DE >S"YHASAN4 #D K< EPILAB"OMENOS I"ASATO *T"ON K< AP"ELYSE4 #E K< APOKRI?"%S PROS *T"US "%PE1 T"INOS YM"JN ]"OS "> B"US %S FR"EAR EMPES"%T<1 K< UK :?"EJS ANASP"AS% *T"ON EN T> >M"ERA TU SABB"ATU5 #F K< UK "ISHYSAN ANTAPOKRI?">N< *T"J PROS T"*TA4 #G ."ELEGE DE PROS TUS KEKL>M"ENUS PARABOL">N1 EP"EHJN P"JS TAS PRJTOKLIS"IAS EXEL"EGONTO1 L"EGJN PROS *T"US1 #H "OTAN KL>?">S YP"O TINOS %S G"AMUS1 M> KATAKLI?">S %S T>N PRJTOKLIS"IAN1 M">POTE ENTIM"OTER"OS SU "> KEKL>M"ENOS YP' *T"U1 #I K< EL?"JN O SE K< *T"ON KAL"ESAS ER"% S[1 D"OS T"UTJ T"OPON1 K< T"OTE "ARX> MET' <SH"YN>S TON "ESHATON T"OPON KAT"EH%N4 #AJ ALL' "OTAN KL>?">S1 POR:?"%S AN"APESE %S TON

Page 98: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ESHATON T"OPON1 "INA "OTAN "EL?> O KEKL>K"JS SE "%P> S[1 F"ILE1 PROSAN"AB>?I AN"JTERON1 T"OTE "EST< S[ D"OXA EN"JPION TJN SYNANAK%M"ENJN S[4 #AA "OTI PAS O Y&"JN E*T"ON TAP%NJ?">SET< K< O TAP%N"JN E*T"ON Y&J?">SET<4 #AB ."ELEGE DE K< TJ KEKL>K"OTI *T"ON1 "OTAN P[">S "ARISTON "> D"%PNON1 M> F"JN% TUS F"ILUS SU M>D"E TUS ADELF"US SU M>D"E TUS SYGGEN"%S SU M>D"E G"%TONAS PLUS"IUS1 M">POTE K< *T"[ SE ANTIKAL"ESJSI1 K< GEN">SET"< S[ ANTAP"ODOMA4 #AC ALL' "OTAN P[">S DOH">N1 K"AL% PTJH"US1 ANAP">RUS1 HJL"US1 TYFL"US1 #AD K< MAK"ARIOS "ES>1 "OTI UK "EHUSIN ANTAPOD"UN"< S[1 ANTAPODO?">SET< GAR S[ EN T> ANAST"AS% TJN DIK"<JN4 #AE .AK"USAS DE TIS TJN SYNANAK%M"ENJN T"*TA "%PEN *T"J1 MAK"ARIOS "OS F"AGET< "ARISTON EN T> BASIL"%A TU .?E"U4 #AF O DE "%PEN *T"J1 "AN?RJP"OS TIS EP"[>SE D"%PNON M"EGA K< EK"ALESE POLL"US1 #AG K< AP"EST%LE TON D"ULON *T"U T> "JRA TU D"%PNU %P"%N T[S KEKL>M"EN[S1 "ERHES?E1 "OTI ">D> "ET[M"A ESTI P"ANTA4 #AH K< ">RXANTO AP"O MIAS PAR<T"%S?< P"ANTES4 O PR"JTOS "%PEN *T"J1 AGR"ON >G"ORASA1 K< "EHJ AN"AGK>N EXEL?"%N K< ID"%N *T"ON1 ERJT"J SE1 "EHE ME PAR>T>M"ENON4 #AI K< "ETEROS "%PE1 Z":G> BO"JN >G"ORASA P"ENTE1 K< POR":OM< DOKIM"AS< *T"A1 ERJT"J SE1 "EHE ME PAR>T>M"ENON4 #BJ K< "ETEROS "%PE1 GYN"<KA "EG>MA1 K< DI"A T"UTO U D"YNAM< EL?"%N4 #BA K< PARAGEN"OMENOS O D"ULOS EK"%NOS AP">GG%LE TJ KYR"IJ *T"U T"*TA4 T"OTE ORGIS?"%S O [KODESP"OT>S "%PE TJ D"ULJ *T"U1 "EXEL?E TAH"EJS %S TAS PLAT"%AS K< R"YMAS T>S P"OLEJS1 K< TUS PTJH"US K< ANAP">RUS K< HJL"US K< TYFL"US %S"AGAGE "JDE4 #BB K< "%PEN O D"ULOS1 K"YRIE1 G"EGONEN JS EP"ETAXAS1 K< "ETI T"OPOS EST"I4 #BC K< "%PEN O K"YRIOS PROS TON D"ULON1 "EXEL?E %S TAS OD"US K< FRAGM"US K< AN"AGKASON %SEL?"%N1 "INA GEMIS?"> O "[KOS MU4 #BD L"EGJ GAR YM"IN "OTI UD"%S TJN ANDR"JN EK"%NJN TJN KEKL>M"ENJN G":SET"< MU TU D"%PNU4 #BE .SYNEPOR":ONTO DE *T"J "OHL[ POLL"[4 K< STRAF"%S "%PE PROS *T"US1 #BF "% TIS "ERHET< PROS ME K< U MIS"% TON PAT"ERA E*T"U K< T>N M>T"ERA K< T>N GYN"<KA K< TA T"EKNA K< TUS ADELF"US K< TAS ADELF"AS1 "ETI DE K< T>N E*T"U &YH">N1 U D"YNAT"< MU MA?>T">S "%N<4 #BG K< "OSTIS U BAST"AZ% TON ST*R"ON E*T"U K< "ERHET< OP"ISJ MU1 U D"YNAT< "%N"< MU MA?>T">S4 #BH TIS GAR EX YM"JN1 ?"ELJN P"YRGON [KODOM">S<1 UH"I PR"JTON KA?"ISAS &>F"IZ% T>N DAP"AN>N1 % "EH% TA PROS APARTISM"ON5 #BI "INA M">POTE1 ?"ENTOS *T"U ?EM"ELION K< M> ISH"YSANTOS EKTEL"ES<1 P"ANTES [ ?EJR"UNTES "ARXJNT< *T"J EMP"<Z%N1 #CJ L"EGONTES "OTI "UTOS O "AN?RJPOS ">RXATO [KODOM"%N K< UK "ISHYSEN EKTEL"ES<5 #CA "> TIS BASIL":S1 POR:"OMENOS SYMBAL"%N ET"ERJ BASIL"% %S P"OLEMON1 UH"I PR"JTON KA?"ISAS BUL":ET< % DYNAT"OS ESTIN EN D"EKA HILI"ASIN APANT">S< TJ MET"A "%KOSI HILI"ADJN ERHOM"ENJ EP' *T"ON5 #CB % DE M">GE1 "ETI P"ORRJ *T"U "ONTOS PRESB"%AN APOST"%LAS ERJT"A TA PROS %R">N>N4 #CC "UTJS UN PAS EX YM"JN1 "OS UK APOT"ASSET< P"ASI T[S E*T"U YP"ARHUSIN1 U D"YNAT< "%N"< MU MA?>T">S4 #CD .KAL"ON TO "ALAS1 E"AN DE K< TO "ALAS MJRAN?">1 EN T"INI ARTY?">SET<5 #CE "UTE %S G>N "UTE %S KOPR"IAN ":?ET"ON ESTIN1 "EXJ B"ALLUSIN *T"O4 O "EHJN "JTA AK"U%N AKU"ETJ4

Page 99: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..IE

#A ..>SAN DE EGG"IZONTES *T"J P"ANTES [ TEL"JN< K< [ AMARTJL"[ AK"U%N *T"U4 #B K< DIEG"OGGYZON [ .FARIS"<[ K< [ GRAMMAT"%S L"EGONTES "OTI "UTOS AMARTJL"US PROSD"EHET< K< SYNES?"I% *T"[S4 #C "%PE DE PROS *T"US T>N PARABOL">N T"*T>N L"EGJN1 #D TIS "AN?RJPOS EX YM"JN "EHJN EKAT"ON PR"OBATA1 K< APOL"ESAS "EN EX *T"JN1 U KATAL"%P% TA ENEN">KONTA ENN"EA EN T> ER">MJ K< POR":ET< EP"I TO APOLJL"OS "EJS "U ":R> *T"O5 #E K< :R"JN EPIT"I?>SIN EP"I TUS "JMUS *T"U H"<RJN1 #F K< EL?"JN %S TON "[KON SYGKAL"% TUS F"ILUS K< TUS G"%TONAS L"EGJN *T"[S1 SYGH"AR>T"E M[ "OTI ":RON TO PR"OBAT"ON MU TO APOLJL"OS4 #G L"EGJ YM"IN "OTI "UTJ HAR"A "EST< EN TJ URAN"J EP"I EN"I AMARTJL"J METANO"UNTI "> EP"I ENEN">KONTA ENN"EA DIK"<[S1 "[TINES U HR"%AN "EHUSI METAN"[AS4 #H ."> TIS GYN"> DRAHM"AS "EHUSA D"EKA1 E"AN APOL"ES> DRAHM">N M"IAN1 UH"I "APT% L"YHNON K< SAR"[ T>N [K"IAN K< Z>T"% EPIMEL"JS "EJS "OTU ":R>5 #I K< :R"USA SYGKAL"% TAS F"ILAS K< TAS G"%TONAS L"EGUSA1 SYGH"AR>T"E M[ "OTI ":RON T>N DRAHM">N ">N AP"JLESA4 #AJ "UTJ1 L"EGJ YM"IN1 HAR"A G"INET< EN"JPION TJN AGG"ELJN TU .?E"U EP"I EN"I AMARTJL"J METANO"UNTI4 #AA ."%PE DE1 "AN?RJP"OS TIS "%HE D"YO ]"US4 #AB K< "%PEN O NE"JTEROS *T"JN TJ PATR"I1 P"ATER1 D"OS M[ TO EPIB"ALLON M"EROS T>S US"IAS4 K< DI"%LEN *T"[S TON B"ION4 #AC K< MET' U POLL"AS >M"ERAS SYNAGAG"JN "APANTA O NE"JTEROS ]"OS APED">M>SEN %S H"JRAN MAKR"AN1 K< EK"% DIESK"ORPISE T>N US"IAN *T"U Z"JN AS"JTJS4 #AD DAPAN">SANTOS DE *T"U P"ANTA EG"ENETO LIM"OS ISHYR"OS KAT"A T>N H"JRAN EK"%N>N1 K< *T"OS ">RXATO YSTER"%S?<4 #AE K< POR:?"%S EKOLL">?> EN"I TJN POLIT"JN T>S H"JRAS EK"%N>S1 K< "EPEM&EN *T"ON %S TUS AGR"US *T"U B"OSK%N H"[RUS4 #AF K< EPE?"YM% GEM"IS< T>N K[L"IAN *T"U AP"O TJN KERAT"IJN "JN ">S?ION [ H"[R[1 K< UD"%S ED"IDU *T"J4 #AG %S E*T"ON DE EL?"JN "%PE1 P"OS[ M"IS?I[ TU PATR"OS MU PERISS":USIN "ARTJN1 EG"J DE LIM"J AP"OLLYM<6 #AH ANAST"AS POR":SOM< PROS TON PAT"ERA MU K< ER"J *T"J1 P"ATER1 ">MARTON %S TON URAN"ON K< EN"JPI"ON SU4 #AI UK"ETI %M"I "AXIOS KL>?">N< ]"OS SU1 P"[>S"ON ME JS "ENA TJN MIS?"IJN SU4 #BJ K< ANAST"AS ">L?E PROS TON PAT"ERA *T"U4 "ETI DE *T"U MAKR"AN AP"EHONTOS "%DEN *T"ON O PAT">R *T"U K< ESPLAGHN"IS?>1 K< DRAM"JN EP"EPESEN EP"I TON TR"AH>LON *T"U K< KATEF"IL>SEN *T"ON4 #BA "%PE DE *T"J O ]"OS1 P"ATER1 ">MARTON %S TON URAN"ON K< EN"JPI"ON SU1 K< UK"ETI %M"I "AXIOS KL>?">N< ]"OS SU4 #BB "%PE DE O PAT">R PROS TUS D"ULUS *T"U1 EXEN"EGKATE T>N STOL">N T>N PR"JT>N K< END"YSATE *T"ON1 K< D"OTE DAKT"YLION %S T>N H"%RA *T"U K< YPOD">MATA %S TUS P"ODAS1 #BC K< EN"EGKANTES TON M"OSHON TON SIT:T"ON ?"YSATE1 K< FAG"ONTES :FRAN?"JMEN1 #BD "OTI "UTOS O ]"OS MU NEKR"OS ">N K< AN"EZ>SE1 K< APOLJL"JS ">N K< :R"E?>4 K< ">RXANTO :FR"<NES?<4 #BE .">N DE O ]"OS *T"U O PRESB"YTEROS EN AGR"J1 K< JS ERH"OMENOS ">GGISE T> [K"IA ">KUSE SYMFJN"IAS K< HOR"JN1 #BF K< PROSKALES"AMENOS "ENA TJN P"<DJN EPYN?"ANETO T"I

Page 100: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%> T"*TA4 #BG O DE "%PEN *T"J "OTI O ADELF"OS SU ">K% K< "E?YSEN O PAT">R SU TON M"OSHON TON SIT:T"ON1 "OTI YGI"<NONTA *T"ON AP"ELABEN4 #BH JRG"IS?> DE K< UK ">?ELEN %SEL?"%N4 O UN PAT">R *T"U EXEL?"JN PAREK"AL% *T"ON4 #BI O DE APOKRI?"%S "%PE TJ PATR"I1 ID"U TOS"*TA "ET> DUL":J S[ K< UD"EPOTE ENTOL">N SU PAR">L?ON1 K< EM"[ UD"EPOTE "EDJKAS "ERIFON "INA MET"A TJN F"ILJN MU :FRAN?"J1 #CJ "OTE DE O ]"OS SU "UTOS1 O KATAFAG"JN SU TON B"ION MET"A PORN"JN1 ">L?EN1 "E?YSAS *T"J TON M"OSHON TON SIT:T"ON4 #CA O DE "%PEN *T"J1 T"EKNON1 SY P"ANTOTE MET' EM"U "%1 K< P"ANTA TA EM"A S"A ESTIN1 #CB :FRAN?">N< DE K< HAR">N< "ED%1 "OTI O ADELF"OS SU "UTOS NEKR"OS ">N K< AN"EZ>SE1 K< APOLJL"JS ">N K< :R"E?>4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..ELEGE DE K< PROS TUS MA?>T"AS *T"U1 "AN?RJP"OS TIS ">N PL"USIOS1 "OS "%HEN [KON"OMON1 K< "UTOS DIEBL">?> *T"J JS DIASKORP"IZJN TA YP"ARHONTA *T"U #B K< FJN">SAS *T"ON "%PEN *T"J1 T"I T"UTO AK"UJ PER"I S"U5 AP"ODOS TON L"OGON T>S [KONOM"IAS SU1 U GAR D"YN> "ETI [KONOM"%N4 #C "%PE DE EN E*T"J O [KON"OMOS1 T"I P[">SJ1 "OTI O K"YRI"OS MU AF<R"%T< T>N [KONOM"IAN AP' EM"U5 SK"APT%N UK ISH"YJ1 EP<T"%N <SH"YNOM<1 #D "EGNJN T"I P[">SJ1 "INA1 "OTAN METASTA?"J EK T>S [KONOM"IAS1 D"EXJNT"< ME %S TUS "[KUS E*T"JN4 #E K< PROSKALES"AMENOS "ENA "EKASTON TJN HREJF%LET"JN TU KYR"IU "ELEGE TJ PR"JTJ1 P"OSON OF"%L%S SY TJ KYR"IJ MU5 #F O DE "%PEN1 EKAT"ON B"ATUS EL"<U4 K< "%PEN *T"J1 D"EX< SU TO GR"AMMA K< KA?"ISAS TAH"EJS GR"A&ON PENT">KONTA4 #G "EP%TA ET"ERJ "%PE1 SY DE P"OSON OF"%L%S5 O DE "%PEN1 EKAT"ON K"ORUS S"ITU4 K< L"EG% *T"J1 D"EX< SU TO GR"AMMA K< GR"A&ON OGDO">KONTA4 #H K< EP">NESEN O K"YRIOS TON [KON"OMON T>S ADIK"IAS1 "OTI FRON"IMJS EP"[>SEN1 "OTI [ ]"[ TU <"JNOS T"UTU FRONIM"OTER[ YP"ER TUS ]"US TU FJT"OS %S T>N GENE"AN T>N E*T"JN %SI4 #I KAG"J YM"IN L"EGJ1 P[">SATE E*T"[S F"ILUS EK TU MAMJN"A T>S ADIK"IAS1 "INA1 "OTAN EKL"IP>TE1 D"EXJNT< YM"AS %S TAS <JN"IUS SK>N"AS4 #AJ O PIST"OS EN ELAH"ISTJ K< EN POLL"J PIST"OS ESTI1 K< O EN ELAH"ISTJ "ADIKOS K< EN POLL"J "ADIK"OS ESTIN4 #AA % UN EN TJ AD"IKJ MAMJN"A PIST"[ UK EG"ENES?E1 TO AL>?IN"ON TIS YM"IN PIST":S%5 #AB K< % EN TJ ALLOTR"IJ PIST"[ UK EG"ENES?E1 TO YM"ETERON TIS YM"IN D"JS%5 #AC .UD"%S [K"ET>S D"YNAT< DYS"I KYR"I[S DUL":%N1 "> GAR TON "ENA MIS">S% K< TON "ETERON AGAP">S%1 "> EN"OS AN?"EXET< K< TU ET"ERU KATAFRON">S%4 U D"YNAS?E .?E"J DUL":%N K< MAMJN"A4 #AD .">KUON DE T"*TA P"ANTA K< [ .FARIS"<[ FIL"ARGYR[ YP"ARHONTES1 K< EXEMYKT">RIZON *T"ON4 #AE K< "%PEN *T"[S1 YM"%S ESTE [ DIK<"UNTES E*T"US EN"JPION TJN AN?R"JPJN1 O DE .?E"OS GIN"JSK% TAS KARD"IAS YM"JN1 "OTI TO EN AN?R"JP[S Y&>L"ON BD"ELYGMA EN"JPION TU .?E"U4 #AF .O N"OMOS K< [ PROF">T< "EJS .IJ"ANNU1 AP"O T"OTE > BASIL"%A TU .?E"U :AGGEL"IZET<1 K< PAS %S *T">N BI"AZET<4 #AG :KOP"JTERON DE ESTI TON URAN"ON K< T>N G>N PAREL?"%N "> TU N"OMU M"IAN KER"<AN PES"%N4 #AH .PAS O APOL"YJN T>N GYN"<KA *T"U K< GAM"JN ET"ERAN

Page 101: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

M[H":%1 K< PAS O APOLELYM"EN>N AP"O ANDR"OS GAM"JN M[H":%4 #AI ."AN?RJPOS DE TIS ">N PL"USIOS1 K< ENEDID"YSKETO PORF"YRAN K< B"YSSON :FR<N"OMENOS KA?' >M"ERAN LAMPR"JS4 #BJ PTJH"OS DE TIS ">N ON"OMATI .L"AZAROS1 "OS EB"EBL>TO PROS TON PYL"JNA *T"U >LKJM"ENOS #BA K< EPI?YM"JN HORTAS?">N< AP"O TJN &IH"IJN TJN PIPT"ONTJN AP"O T>S TRAP"EZ>S TU PLUS"IU1 ALL"A K< [ K"YNES ERH"OMEN[ AP"EL%HON TA "ELK> *T"U4 #BB EG"ENETO DE APO?AN"%N TON PTJH"ON K< APENEH?">N< *T"ON YP"O TJN AGG"ELJN %S TON K"OLPON .ABRA"AM1 AP"E?ANE DE K< O PL"USIOS K< ET"AF>4 #BC K< EN TJ "AD> EP"ARAS TUS OF?ALM"US *T"U1 YP"ARHJN EN BAS"AN[S1 OR"A TON .ABRA"AM AP"O MAKR"O?EN K< .L"AZARON EN T[S K"OLP[S *T"U4 #BD K< *T"OS FJN">SAS "%PE1 P"ATER .ABRA"AM1 EL"E>S"ON ME K< P"EM&ON .L"AZARON "INA B"A&> TO "AKRON TU DAKT"YLU *T"U "YDATOS K< KATA&"YX> T>N GL"JSS"AN MU1 "OTI ODYN"JM< EN T> FLOG"I T"*T>4 #BE "%PE DE .ABRA"AM1 T"EKNON1 MN">S?>TI "OTI AP"ELABES SY TA AGA?"A SU EN T> ZJ"> SU1 K< .L"AZAROS OM"[JS TA KAK"A1 NYN DE "JDE PARAKAL"%T<1 SY DE ODYN"AS<1 #BF K< EP"I P"ASI T"UT[S METAX"Y >M"JN K< YM"JN H"ASMA M"EGA EST">RIKT<1 "OPJS [ ?"ELONTES DIAB">N< "EN?EN PROS YM"AS M> D"YNJNT<1 M>D"E [ EK"%?EN PROS >M"AS DIAPER"JSIN4 #BG "%PE DE1 ERJT"J UN SE1 P"ATER1 "INA P"EM&>S *T"ON %S TON "[KON TU PATR"OS MU1 #BH "EHJ GAR P"ENTE ADELF"US1 "OPJS DIAMART"YR>T< *T"[S1 "INA M> K< *T"[ "EL?JSIN %S TON T"OPON T"UTON T>S BAS"ANU4 #BI L"EG% *T"J .ABRA"AM1 "EHUSI .MJYS"EA K< TUS PROF">TAS1 AKUS"ATJSAN *T"JN4 #CJ O DE "%PEN1 UH"I1 P"ATER .ABRA"AM1 ALL' E"AN TIS AP"O NEKR"JN POR:?"> PROS *T"US1 METANO">SUSIN4 #CA "%PE DE *T"J1 % .MJYS"EJS K< TJN PROF>T"JN UK AK"UUSIN1 UD"E E"AN TIS EK NEKR"JN ANAST"> P%S?">SONT<4

..KEFAL<ON ..IZ

#A ..ELEGE DE K< PROS TUS MA?>T"AS *T"U1 AN"ENDEKT"ON ESTI TU M> EL?"%N TA SK"ANDALA1 U"< DE DI' "U "ERHET<4 #B LYSITEL"% *T"J % L"I?OS MYLIK"OS PER"IK%T< PER"I TON TR"AH>LON *T"U K< "ERRIPT< %S T>N ?"ALASSAN1 "> "INA SKANDAL"IS> "ENA TJN MIKR"JN T"UTJN4 #C PROS"EHETE E*T"[S4 E"AN DE AM"ART> %S SE O ADELF"OS SU1 EPIT"IM>SON *T"J1 K< E"AN METANO">S>1 "AFES *T"J1 #D K< E"AN EPT"AKIS T>S >M"ERAS AM"ART> %S SE K< EPT"AKIS T>S >M"ERAS EPISTR"E&> PROS SE L"EGJN1 METANO"J1 AF">S%S *T"J4 #E .K< "%PON [ AP"OSTOL[ TJ .KYR"IJ1 PR"OS?ES >M"IN P"ISTIN4 #F "%PE DE O .K"YRIOS1 % "EHETE P"ISTIN JS K"OKKON SIN"APEJS1 EL"EGETE AN T> SYKAM"INJ T"*T>1 EKRIZ"J?>TI K< FYT":?>TI EN T> ?AL"ASS>1 K< YP">KUSEN AN YM"IN4 #G .TIS DE EX YM"JN D"ULON "EHJN AROTRI"JNTA "> P[M"<NONTA1 "OS %SEL?"ONTI EK TU AGR"U ER"%1 :?"EJS PAREL?"JN AN"APESE1 #H ALL' UH"I ER"% *T"J1 ET"[MASON T"I D%PN">SJ1 K< PERIZJS"AMENOS DIAK"ON% M[ "EJS F"AGJ K< P"IJ1 K< MET"A T"*TA F"AGES< K< P"IES< SY5 #I M> H"ARIN "EH% TJ D"ULJ EK"%NJ "OTI EP"[>SE TA DIATAH?"ENTA5 U DOK"J4 #AJ "UTJ K< YM"%S1 "OTAN P[">S>TE P"ANTA TA DIATAH?"ENTA YM"IN1 L"EGETE "OTI D"UL[ AHR"%"[ ESMEN1 "OTI "O JF"%LOMEN P[">S< PEP[">KAMEN4

Page 102: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AA .K< EG"ENETO EN TJ POR":ES?< *T"ON %S .IERUSAL">M K< *T"OS DI">RHETO DI"A M"ESU .SAMAR"%AS K< .GALIL"<AS4 #AB K< %SERHOM"ENU *T"U "%S TINA K"JM>N AP">NT>SAN *T"J D"EKA LEPR"[ "ANDRES1 "[ "EST>SAN P"ORRJ?EN1 #AC K< *T"[ ">RAN FJN">N L"EGONTES1 .I>S"U EPIST"ATA1 EL"E>SON >M"AS4 #AD K< ID"JN "%PEN *T"[S1 POR:?"ENTES EPID"%XATE E*T"US T[S IER":SI4 K< EG"ENETO EN TJ YP"AG%N *T"US EKA?AR"IS?>SAN4 #AE "%S DE EX *T"JN1 ID"JN "OTI I"A?>1 YP"ESTRE&E MET"A FJN">S MEG"AL>S DOX"AZJN TON .?E"ON1 #AF K< "EPESEN EP"I PR"OSJPON PAR"A TUS P"ODAS *T"U :HARIST"JN *T"J1 K< *T"OS ">N .SAMAR"%T>S4 #AG APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 UH"I [ D"EKA EKA?AR"IS?>SAN5 [ DE ENN"EA PU5 #AH UH :R"E?>SAN YPOSTR"E&ANTES D"UN< D"OXAN TJ .?E"J % M> O ALLOGEN">S "UTOS5 #AI K< "%PEN *T"J1 ANAST"AS POR":U1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE4 #BJ .EPERJT>?"%S DE YP"O TJN .FARIS"<JN P"OTE "ERHET< > BASIL"%A TU .?E"U1 APEKR"I?> *T"[S K< "%PEN1 UK "ERHET< > BASIL"%A TU .?E"U MET"A PARAT>R">SEJS1 #BA UD"E ER"USIN ID"U "JDE "> ID"U EK"%1 ID"U GAR > BASIL"%A TU .?E"U ENT"OS YM"JN ESTIN4 #BB ."%PE DE PROS TUS MA?>T"AS1 EL":SONT< >M"ER< "OTE EPI?YM">SETE M"IAN TJN >MER"JN TU ]"U TU AN?R"JPU ID"%N1 K< UK "O&ES?E4 #BC K< ER"USIN YM"IN1 ID"U "JDE1 ID"U EK"%1 M> AP"EL?>TE M>D"E DI"JX>TE4 #BD "JSPER GAR > ASTRAP"> ASTR"APTUSA EK T>S YP' URAN"ON %S T>N YP' URAN"ON L"AMP%1 "UTJS "EST< K< O ]"OS TU AN?R"JPU EN T> >M"ERA *T"U4 #BE PR"JTON DE D"% *T"ON POLL"A PA?"%N K< APODOKIMAS?">N< AP"O T>S GENE"AS T"*T>S4 #BF K< KA?"JS EG"ENETO EN T<S >M"ER<S .N"JE "UTJS "EST< K< EN T<S >M"ER<S TU ]"U TU AN?R"JPU1 #BG ">S?ION1 "EPINON1 EG"AMUN1 EXEGAM"IZONTO1 "AHRI >S >M"ERAS %S">L?E O .N"JE %S T>N KIBJT"ON1 K< ">L?EN O KATAKLYSM"OS K< AP"JLESEN "APANTAS4 #BH OM"[JS K< JS EG"ENETO EN T<S >M"ER<S .L"JT1 ">S?ION1 "EPINON1 >G"ORAZON1 EP"JLUN1 EF"YT:ON1 JKOD"OMUN1 #BI "> DE >M"ERA EX">L?E .L"JT AP"O .SOD"OMJN1 "EBREXE P"YR K< ?"%ON AP' URAN"U K< AP"JLESEN "APANTAS4 #CJ KAT"A TA *T"A "EST< "> >M"ERA O ]"OS TU AN?R"JPU APOKAL"YPTET<4 #CA EN EK"%N> T> >M"ERA "OS "EST< EP"I TU D"JMATOS K< TA SK":> *T"U EN T> [K"IA1 M> KATAB"ATJ "AR< *T"A1 K< O EN TJ AGR"J OM"[JS M> EPISTRE&"ATJ %S TA OP"ISJ4 #CB MN>MON":ETE T>S GYN<K"OS .L"JT4 #CC "OS E"AN Z>T">S> T>N &YH">N *T"U S"JS<1 APOL"ES% *T">N1 K< "OS E"AN APOL"ES> *T">N1 ZJOGON">S% *T">N4 #CD L"EGJ YM"IN1 T"*T> T> NYKT"I D"YO "ESONT< EP"I KL"IN>S MIAS1 "%S PARAL>F?">SET< K< O "ETEROS AFE?">SET<1 #CE D"YO "ESONT< AL">?US< EP"I TO *T"O1 M"IA PARAL>F?">SET< K< > ET"ERA AFE?">SET<1 #CF D"YO EN TJ AGR"J1 "%S PARAL>F?">SET< K< O "ETEROS AFE?">SET<4 #CG K< APOKRI?"ENTES L"EGUSIN *T"J1 PU1 .K"YRIE5 O DE "%PEN *T"[S1 "OPU TO S"JMA1 EK"% EPISYNAH?">SONT< K< [ AET"[4

..KEFAL<ON ..I>

#A ..ELEGE DE K< PARABOL">N *T"[S PROS TO D"%N P"ANTOTE PROS":HES?< *T"US K< M> EKKAK"%N1 #B L"EGJN1 KRIT">S TIS ">N "EN TINI P"OL% TON

Page 103: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

.?E"ON M> FOB"UMENOS K< "AN?RJPON M> ENTREP"OMENOS4 #C H">RA DE ">N EN T> P"OL% EK"%N>1 K< ">RHETO PROS *T"ON L"EGUSA1 EKD"IK>S"ON ME AP"O TU ANTID"IKU MU4 #D K< UK >?"EL>SEN EP"I HR"ONON1 MET"A DE T"*TA "%PEN EN E*T"J1 % K< TON .?E"ON U FOB"UM< K< "AN?RJPON UK ENTR"EPOM<1 #E DI"A GE TO PAR"EH%N M[ K"OPON T>N H">RAN T"*T>N EKDIK">SJ *T">N1 "INA M> %S T"ELOS ERHOM"EN> YPOPI"AZ> ME4 #F "%PE DE O .K"YRIOS1 AK"USATE T"I O KRIT">S T>S ADIK"IAS L"EG%1 #G O DE .?E"OS U M> P[">S> T>N EKD"IK>SIN TJN EKLEKT"JN *T"U TJN BO"JNTJN PROS *T"ON >M"ERAS K< NYKT"OS1 K< MAKRO?YM"JN EP' *T"[S5 #H L"EGJ YM"IN "OTI P[">S% T>N EKD"IK>SIN *T"JN EN T"AH%4 PL>N O ]"OS TU AN?R"JPU EL?"JN "ARA :R">S% T>N P"ISTIN EP"I T>S G>S5 #I ."%PE DE K< PROS TINAS TUS PEP[?"OTAS EF' E*T"[S "OTI %S"I D"IK<[1 K< EXU?EN"UNTAS TUS L[P"US1 T>N PARABOL">N T"*T>N1 #AJ "AN?RJP[ D"YO AN"EB>SAN %S TO IER"ON PROS":XAS?<1 O "%S .FARIS"<OS K< O "ETEROS TEL"JN>S4 #AA O .FARIS"<OS STA?"%S PROS E*T"ON T"*TA PROS"\HETO1 O .?E"OS1 :HARIST"J S[ "OTI UK %M"I "JSPER [ L[P"[ TJN AN?R"JPJN1 "ARPAGES1 "ADIK[1 M[H"[1 "> K< JS "UTOS O TEL"JN>S1 #AB N>ST":J D"IS TU SABB"ATU1 APODEKAT"J P"ANTA "OSA KT"JM<4 #AC K< O TEL"JN>S MAKR"O?EN EST"JS UK ">?ELEN UD"E TUS OF?ALM"US %S TON URAN"ON EP"AR<1 ALL' "ETYPTEN %S TO ST">?OS *T"U L"EGJN1 O .?E"OS1 IL"AS?>T"I M[ TJ AMARTJL"J4 #AD L"EGJ YM"IN1 KAT"EB> "UTOS DEDIK<JM"ENOS %S TON "[KON *T"U "> GAR EK"%NOS1 "OTI PAS O Y&"JN E*T"ON TAP%NJ?">SET<1 O DE TAP%N"JN E*T"ON Y&J?">SET<4 #AE .PROS"EFERON DE *T"J K< TA BR"EF> "INA *T"JN "APT>T<1 K< ID"ONTES [ MA?>T"< EPET"IM>SAN *T"[S4 #AF O DE .I>S"US PROSKALES"AMENOS *T"A "%PEN1 "AFETE TA P<D"IA "ERHES?< PROS ME K< M> KJL"YETE *T"A1 TJN GAR T["UTJN EST"IN > BASIL"%A TU .?E"U4 #AG AM">N L"EGJ YM"IN1 "OS E"AN M> D"EX>T< T>N BASIL"%AN TU .?E"U JS P<D"ION1 U M> %S"EL?> %S *T">N4 #AH .K< EP>R"JT>S"E TIS *T"ON "ARHJN L"EGJN1 DID"ASKALE AGA?"E1 T"I P[">SAS ZJ">N <"JNION KL>RONOM">SJ5 #AI "%PE DE *T"J O .I>S"US1 T"I ME L"EG%S AGA?"ON5 UD"%S AGA?"OS % M> "%S O .?E"OS4 #BJ TAS ENTOL"AS "[DAS1 M> M[H":S>S1 M> FON":S>S1 M> KL"E&>S1 M> &:DOMARTYR">S>S1 T"IMA TON PAT"ERA SU K< T>N M>T"ERA SU4 #BA O DE "%PE1 T"*TA P"ANTA EFYLAX"AM>N EK NE"OT>T"OS MU4 #BB AK"USAS DE T"*TA O .I>S"US "%PEN *T"J1 "ETI "EN S[ L"%P%1 P"ANTA "OSA "EH%S P"JL>SON K< DI"ADOS PTJH"[S1 K< "EX%S ?>S*R"ON EN URAN"J1 K< D":RO AKOL"U?% M[4 #BC O DE AK"USAS T"*TA PER"ILYPOS EG"ENETO1 ">N GAR PL"USIOS SF"ODRA4 #BD ID"JN DE *T"ON O .I>S"US PER"ILYPON GEN"OMENON "%PE1 P"JS DYSK"OLJS [ TA HR">MATA "EHONTES %SEL":SONT< %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U6 #BE :KOP"JTERON GAR ESTI K"AM>LON DI"A TRYMALI"AS RAF"IDOS %SEL?"%N "> PL"USION %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U %SEL?"%N4 #BF "%PON DE [ AK"USANTES1 K< TIS D"YNAT< SJ?">N<5 #BG O DE "%PE1 TA AD"YNATA PAR"A AN?R"JP[S DYNAT"A PAR"A TJ .?E"J ESTIN4 #BH ."%PE DE O .P"ETROS1 ID"U >M"%S AF">KAMEN P"ANTA K< >KOLU?">SAM"EN S[4 #BI O DE "%PEN *T"[S1 AM">N L"EGJ YM"IN "OTI UD"%S ESTIN "OS AF">KEN [K"IAN "> GON"%S "> ADELF"US "> GYN"<KA "> T"EKNA "ENEKEN T>S BASIL"%AS TU .?E"U1 #CJ "OS U M> APOL"AB>

Page 104: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

POLLAPLAS"IONA EN TJ K<R"J T"UTJ K< EN TJ <"JNI TJ ERHOM"ENJ ZJ">N <"JNION4 #CA .PARALAB"JN DE TUS D"JDEKA "%PE PROS *T"US1 ID"U ANAB"<NOMEN %S .IEROS"OLYMA K< TEL%J?">SET< P"ANTA TA GEGRAMM"ENA DI"A TJN PROF>T"JN TJ ]"J TU AN?R"JPU4 #CB PARADO?">SET< GAR T[S "E?NESI K< EMP<H?">SET< K< YBRIS?">SET< K< EMPTYS?">SET<1 #CC K< MASTIG"JSANTES APOKTEN"USIN *T"ON1 K< T> >M"ERA T> TR"IT> ANAST">SET<4 #CD K< *T"[ UD"EN T"UTJN SYN">KAN1 K< ">N TO R">MA T"UTO KEKRYMM"ENON AP' *T"JN1 K< UK EG"INJSKON TA LEG"OMENA4 #CE .EG"ENETO DE EN TJ EGG"IZ%N *T"ON %S .IERIH"J TYFL"OS TIS EK"A?>TO PAR"A T>N OD"ON PROS<T"JN1 #CF AK"USAS DE "OHLU DIAPOR:OM"ENU EPYN?"ANETO T"I "%> T"*TA4 #CG AP">GG%LAN DE *T"J "OTI .I>S"US O .NAZJR"<OS PAR"ERHET<4 #CH K< EB"O>SE L"EGJN1 .I>S"U ]"E .D*"ID1 EL"E>S"ON ME1 #CI K< [ PRO"AGONTES EPET"IMJN *T"J "INA SIJP">S>1 *T"OS DE POLL"J M"ALLON "EKRAZEN1 ]"E .D*"ID1 EL"E>S"ON ME4 #DJ STA?"%S DE O .I>S"US EK"EL:SEN *T"ON AH?">N< PROS *T"ON1 EGG"ISANTOS DE *T"U EP>R"JT>SEN *T"ON #DA L"EGJN1 T"I S[ ?"EL%S P[">SJ5 O DE "%PE1 .K"YRIE1 "INA ANABL"E&J4 #DB K< O .I>S"US "%PEN *T"J1 AN"ABLE&ON1 > P"ISTIS SU S"ESJK"E SE4 #DC K< PARAHR">MA AN"EBLE&E1 K< >KOL"U?% *T"J DOX"AZJN TON .?E"ON1 K< PAS O LA"OS ID"JN "EDJKEN "<NON TJ .?E"J4

..KEFAL<ON ..I?

#A ..K< %SEL?"JN DI">RHETO T>N .IERIH"J1 #B K< ID"U AN">R ON"OMATI KAL"UMENOS .ZAKH"<OS1 K< *T"OS ">N ARHITEL"JN>S1 K< "UTOS ">N PL"USIOS1 #C K< EZ">T% ID"%N TON .I>S"UN TIS ESTI1 K< UK >D"YNATO AP"O TU "OHLU1 "OTI T> >LIK"IA MIKR"OS ">N4 #D K< PRODRAM"JN "EMPROS?EN AN"EB> EP"I SYKOMOR"EAN1 "INA "ID> *T"ON1 "OTI EK"%N>S ">MELLE DI"ERHES?<4 #E K< JS ">L?EN EP"I TON T"OPON1 ANABL"E&AS O .I>S"US "%DEN *T"ON K< "%PE PROS *T"ON1 .ZAKH"<E1 SP":SAS KAT"AB>?I1 S">MERON GAR EN TJ "[KJ SU D"% ME M"%N<4 #F K< SP":SAS KAT"EB>1 K< YPED"EXATO *T"ON H"<RJN4 #G K< ID"ONTES P"ANTES DIEG"OGGYZON L"EGONTES "OTI PAR"A AMARTJL"J ANDR"I %S">L?E KATAL"YS<4 #H STA?"%S DE .ZAKH"<OS "%PE PROS TON .K"YRION1 ID"U TA >M"IS> TJN YPARH"ONTJN MU1 .K"YRIE1 D"IDJMI T[S PTJH"[S1 K< "% TIN"OS TI ESYKOF"ANT>SA1 APOD"IDJMI TETRAPL"UN4 #I "%PE DE PROS *T"ON O .I>S"US "OTI S">MERON SJT>R"IA TJ "[KJ T"UTJ EG"ENETO1 KA?"OTI K< *T"OS ]"OS .ABRA"AM ESTIN4 #AJ ">L?E GAR O ]"OS TU AN?R"JPU Z>T">S< K< S"JS< TO APOLJL"OS4 #AA .AKU"ONTJN DE *T"JN T"*TA PROS?"%S "%PE PARABOL">N1 DI"A TO EGG"YS *T"ON "%N< .IERUSAL">M K< DOK"%N *T"US "OTI PARAHR">MA M"ELL% > BASIL"%A TU .?E"U ANAF"<NES?<1 #AB "%PEN UN1 "AN?RJP"OS TIS :GEN">S EPOR":?> %S H"JRAN MAKR"AN LAB"%N E*T"J BASIL"%AN K< YPOSTR"E&<4 #AC KAL"ESAS DE D"EKA D"ULUS E*T"U "EDJKEN *T"[S D"EKA MN"AS K< "%PE PROS *T"US1 PRAGMAT":SAS?E EN J "ERHOM<4 #AD [ DE POL"IT< *T"U EM"ISUN *T"ON1 K< AP"EST%LAN PRESB"%AN OP"ISJ *T"U L"EGONTES1 U ?"ELOMEN T"UTON BASIL":S< EF' >M"AS4 #AE K< EG"ENETO EN TJ EPANEL?"%N *T"ON LAB"ONTA T>N BASIL"%AN1 K< "%PE FJN>?">N<

Page 105: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

*T"J TUS D"ULUS T"UTUS "[S "EDJKE TO ARG"YRION1 "INA EPIGN"J TIS T"I DIEPRAGMAT":SATO4 #AF PAREG"ENETO DE O PR"JTOS L"EGJN1 K"YRIE1 > MN"A SU PROS%RG"ASATO D"EKA MN"AS4 #AG K< "%PEN *T"J1 ":1 AGA?"E D"ULE6 "OTI EN ELAH"ISTJ PIST"OS EG"ENU1 "IS?I EXUS"IAN "EHJN EP"ANJ D"EKA P"OLEJN4 #AH K< ">L?EN O D":TEROS L"EGJN1 K"YRIE1 > MN"A SU EP"[>SE P"ENTE MN"AS4 #AI "%PE DE K< T"UTJ1 K< SY G"INU EP"ANJ P"ENTE P"OLEJN4 #BJ K< "ETEROS ">L?E L"EGJN1 K"YRIE1 ID"U > MN"A SU1 ">N "%HON APOK%M"EN>N EN SUDAR"IJ4 #BA EFOB"UM>N GAR SE1 "OTI "AN?RJPOS *ST>R"OS "%1 "<R%S "O UK "E?>KAS1 K< ?ER"IZ%S "O UK "ESP%RAS1 K< SYN"AG%S "O?EN U DIESK"ORPISAS4 #BB L"EG% *T"J1 EK TU ST"OMAT"OS SU KRIN"J SE1 PON>R"E D"ULE4 ">D%S "OTI "AN?RJPOS *ST>R"OS %MI EG"J1 "<RJN "O UK "E?>KA1 K< ?ER"IZJN "O UK "ESP%RA1 K< SYN"AGJN "O?EN U DIESK"ORPISA1 #BC K< DIAT"I UK "EDJKAS TO ARG"YRI"ON MU EP"I T>N TR"APEZAN1 K< EG"J EL?"JN SYN T"OKJ AN "EPRAXA *T"O5 #BD K< T[S PAREST"JSIN "%PEN4 "ARATE AP' *T"U T>N MN"AN K< D"OTE TJ TAS D"EKA MN"AS "EHONTI4 #BE K< "%PON *T"J1 K"YRIE1 "EH% D"EKA MN"AS4 #BF L"EGJ GAR YM"IN "OTI PANT"I TJ "EHONTI DO?">SET<1 AP"O DE TU M> "EHONTOS K< "O "EH% AR?">SET< AP' *T"U4 #BG PL>N TUS EH?R"US MU EK"%NUS1 TUS M> ?EL">SANT"AS ME BASIL":S< EP' *T"US1 AG"AGETE "JDE K< KATASF"AXATE *T"US "EMPROS?"EN MU4 #BH .K< %P"JN T"*TA EPOR":ETO "EMPROS?EN ANAB"<NJN %S .IEROS"OLYMA4 #BI K< EG"ENETO JS ">GGISEN %S .B>?SFAG"> K< .B>?AN"IAN PROS TO "OROS TO KAL"UMENON EL<"JN1 AP"EST%LE D"YO TJN MA?>T"JN *T"U #CJ %P"JN1 YP"AGETE %S T>N KAT"ENANTI K"JM>N1 EN "> %SPOR:"OMEN[ :R">SETE P"JLON DEDEM"ENON1 EF' "ON UD"%S P"JPOTE AN?R"JPJN EK"A?ISE1 L"YSANTES *T"ON AG"AGETE4 #CA K< E"AN TIS YM"AS ERJT"A1 DIAT"I L"YETE5 "UTJS ER"%TE *T"J1 "OTI O .K"YRIOS *T"U HR"%AN "EH%4 #CB APEL?"ONTES DE [ APESTALM"EN[ ":RON KA?"JS "%PEN *T"[S1 EST"JTA TON P"JLON1 #CC LY"ONTJN DE *T"JN TON P"JLON "%PON [ K"YRI[ *T"U PROS *T"US1 T"I L"YETE TON P"JLON5 #CD [ DE "%PON "OTI O .K"YRIOS *T"U HR"%AN "EH%4 #CE K< ">GAGON *T"ON PROS TON .I>S"UN1 K< EPIRR"I&ANTES E*T"JN TA IM"ATIA EP"I TON P"JLON EPEB"IBASAN TON .I>S"UN4 #CF POR:OM"ENU DE *T"U YPESTR"JNNYON TA IM"ATIA *T"JN EN T> OD"J4 #CG EGG"IZONTOS DE *T"U ">D> PROS T> KATAB"AS% TU "ORUS TJN EL<"JN ">RXATO "APAN TO PL">?OS TJN MA?>T"JN H"<RONTES <N"%N TON .?E"ON FJN"> MEG"AL> PER"I PAS"JN "JN "%DON DYN"AMEJN #CH L"EGONTES1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS BASIL":S EN ON"OMATI .KYR"IU1 %R">N> EN URAN"J K< D"OXA EN Y&"IST[S4 #CI K< TINES TJN .FARIS"<JN AP"O TU "OHLU "%PON PROS *T"ON1 DID"ASKALE1 EPIT"IM>SON T[S MA?>T"<S SU4 #DJ K< APOKRI?"%S "%PEN *T"[S1 L"EGJ YM"IN "OTI E"AN "UT[ SIJP">SJSIN1 [ L"I?[ KEKR"AXONT<4 #DA K< JS ">GGISEN1 ID"JN T>N P"OLIN "EKL*SEN EP' *T">1 L"EGJN #DB "OTI % "EGNJS K< SY1 K< GE EN T> >M"ERA SU T"*T>1 TA PROS %R">N>N SU6 NYN DE EKR"YB> AP"O OF?ALM"JN SU1 #DC "OTI ">XUSIN >M"ER< EP"I SE K< PERIBAL"USIN [ EH?R"[ SU H"ARAK"A S[ K< PERIKYKL"JSUS"I SE K< SYN"EXUS"I SE P"ANTO?EN1 #DD K< EDAFI"US"I SE K< TA T"EKNA SU EN S[1 K< UK AF">SUSIN EN S[ L"I?ON EP"I L"I?J1 AN?' "JN UK "EGNJS TON K<R"ON T>S EPISKOP">S SU4

Page 106: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#DE .K< %SEL?"JN %S TO IER"ON ">RXATO EKB"ALL%N TUS PJL"UNTAS EN *T"J K< AGOR"AZONTAS #DF L"EGJN *T"[S1 G"EGRAPT< "OTI O "[K"OS MU "[KOS PROS:H">S ESTIN1 YM"%S DE *T"ON EP[">SATE SP">L<ON L>ST"JN4 #DG .K< ">N DID"ASKJN TO KA?' >M"ERAN EN TJ IER"J1 [ DE ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S EZ">TUN *T"ON APOL"ES< K< [ PR"JT[ TU LA"U1 #DH K< UH ":RISKON TO T"I P[">SUSIN1 O LA"OS GAR "APAS EXEKR"EMATO *T"U AK"UJN4

..KEFAL<ON .K

#A ..K< EG"ENETO EN MIA TJN >MER"JN EK"%NJN DID"ASKONTOS *T"U TON LA"ON EN TJ IER"J K< :AGGELIZOM"ENU EP"EST>SAN [ IER"%S K< [ GRAMMAT"%S SYN T[S PRESBYT"ER[S #B K< "%PON PROS *T"ON L"EGONTES1 %P"E >M"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["%S1 "> TIS ESTIN O D"US S[ T>N EXUS"IAN T"*T>N5 #C APOKRI?"%S DE "%PE PROS *T"US1 ERJT">SJ YM"AS KAG"J "ENA L"OGON K< "%PAT"E M[1 #D TO B"APTISMA .IJ"ANNU EX URAN"U ">N "> EX AN?R"JPJN5 #E [ DE SYNELOG"ISANTO PROS E*T"US L"EGONTES "OTI E"AN "%PJMEN1 EX URAN"U1 ER"%1 DIAT"I UN UK EPIST":SATE *T"J5 #F E"AN DE "%PJMEN1 EX AN?R"JPJN1 PAS O LA"OS KATALI?"AS% >M"AS1 PEP%SM"ENOS GAR ESTIN .IJ"ANN>N PROF">T>N "%N<4 #G K< APEKR"I?>SAN M> %D"EN< P"O?EN4 #H K< O .I>S"US "%PEN *T"[S1 UD"E EG"J L"EGJ YM"IN EN P"[A EXUS"IA T"*TA P["J4 #I .">RXATO DE PROS TON LA"ON L"EG%N T>N PARABOL">N T"*T>N1 "AN?RJP"OS TIS EF"YT:SEN AMPEL"JNA1 K< EX"EDOTO *T"ON GEJRG"[S K< APED">M>SE HR"ONUS IKAN"US4 #AJ K< EN TJ K<R"J AP"EST%LE PROS TUS GEJRG"US D"ULON "INA AP"O TU KARP"U TU AMPEL"JNOS D"JSJSIN *T"J1 [ DE GEJRG"[ D"%RANTES *T"ON EXAP"EST%LAN KEN"ON4 #AA K< PROS"E?ETO *T"[S P"EM&< "ETERON D"ULON4 [ DE KAK"%NON D"%RANTES K< ATIM"ASANTES EXAP"EST%LAN KEN"ON4 #AB K< PROS"E?ETO P"EM&< TR"ITON4 [ DE K< T"UTON TR*MAT"ISANTES EX"EBALON4 #AC "%PE DE O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS1 T"I P[">SJ5 P"EM&J TON ]"ON MU TON AGAP>T"ON1 "ISJS T"UTON ID"ONTES ENTRAP">SONT<4 #AD ID"ONTES DE *T"ON [ GEJRG"[ DIELOG"IZONTO PROS E*T"US L"EGONTES1 "UT"OS ESTIN O KL>RON"OMOS1 D":TE APOKT"%NJMEN *T"ON1 "INA >M"JN G"EN>T< > KL>RONOM"IA4 #AE K< EKBAL"ONTES *T"ON "EXJ TU AMPEL"JNOS AP"EKT%NAN4 T"I UN P[">S% *T"[S O K"YRIOS TU AMPEL"JNOS5 #AF EL":SET< K< APOL"ES% TUS GEJRG"US T"UTUS1 K< D"JS% TON AMPEL"JNA "ALL[S4 AK"USANTES DE "%PON1 M> G"EN[TO4 #AG O DE EMBL"E&AS *T"[S "%PE1 T"I UN ESTI TO GEGRAMM"ENON T"UTO1 L"I?ON "ON APEDOK"IMASAN [ [KODOM"UNTES1 "UTOS EGEN">?> %S KEFAL">N GJN"IAS5 #AH PAS O PES"JN EP' EK"%NON TON L"I?ON SYN?LAS?">SET<1 EF' "ON D' AN P"ES>1 LIKM">S% *T"ON4 #AI .K< EZ">T>SAN [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S EPIBAL"%N EP' *T"ON TAS H"%RAS EN *T"> T> "JRA1 K< EFOB">?>SAN TON LA"ON1 "EGNJSAN GAR "OTI PROS *T"US TAS PARABOL"AS "ELEGE4 #BJ .K< PARAT>R">SANTES AP"EST%LAN EGKA?"ETUS1 YPOKRINOM"ENUS E*T"US DIK"<US "%N<1 "INA EPIL"ABJNT< *T"U L"OGU %S TO PARAD"UN< *T"ON T> ARH"> K< T> EXUS"IA TU >GEM"ONOS4 #BA K< EP>R"JT>SAN *T"ON L"EGONTES1 DID"ASKALE1 "[DAMEN "OTI OR?"JS L"EG%S K< DID"ASK

Page 107: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

%S1 K< U LAMB"AN%S PR"OSJPON1 ALL' EP' AL>?"%AS T>N OD"ON TU .?E"U DID"ASK%S1 #BB "EXESTIN >M"IN .K"<SARI F"ORON D"UN< "> "U5 #BC KATANO">SAS DE *T"JN T>N PANURG"IAN "%PE PROS *T"US1 T"I ME P%R"AZETE5 #BD D"%XAT"E M[ D>N"ARION1 T"INOS "EH% %K"ONA K< EPIGRAF">N5 APOKRI?"ENTES DE "%PON1 .K"<SAROS4 #BE O DE "%PEN *T"[S1 AP"ODOTE T"[NYN TA .K"<SAROS .K"<SARI K< TA TU .?E"U TJ .?E"J4 #BF K< UK "ISHYSAN EPILAB"ES?< *T"U R">MATOS ENANT"ION TU LA"U1 K< ?*M"ASANTES EP"I T> APOKR"IS% *T"U ES"IG>SAN4 #BG .PROSEL?"ONTES DE TINES TJN .SADDUK"<JN1 [ L"EGONTES M> "%N< AN"ASTASIN1 EP>R"JT>SAN *T"ON #BH L"EGONTES1 DID"ASKALE1 .MJYS">S "EGRA&EN >M"IN1 E"AN TINOS ADELF"OS APO?"AN> "EHJN GYN"<KA1 K< "UTOS "ATEKNOS APO?"AN>1 "INA L"AB> O ADELF"OS *T"U T>N GYN"<KA K< EXANAST">S> SP"ERMA TJ ADELF"J *T"U4 #BI EPT"A UN ADELF"[ ">SAN1 K< O PR"JTOS LAB"JN GYN"<KA AP"E?ANEN "ATEKNOS1 #CJ K< "ELABEN O D":TEROS T>N GYN"<KA1 K< "UTOS AP"E?ANEN "ATEKNOS1 #CA K< O TR"ITOS "ELABEN *T">N JS"*TJS1 JS"*TJS DE K< [ EPT"A1 U KAT"ELIPON T"EKNA1 K< AP"E?ANON1 #CB "YSTERON DE P"ANTJN K< > GYN"> AP"E?ANEN4 #CC EN T> ANAST"AS% UN T"INOS *T"JN G"INET< GYN">5 [ GAR EPT"A "ESHON *T">N GYN"<KA4 #CD K< APOKRI?"%S "%PEN *T"[S O .I>S"US1 [ ]"[ TU <"JNOS T"UTU GAM"USI K< EKGAM"IZONT<1 #CE [ DE KATAXIJ?"ENTES TU <"JNOS EK"%NU TYH"%N K< T>S ANAST"ASEJS T>S EK NEKR"JN "UTE GAM"USIN "UTE GAM"IZONT<1 #CF "UTE GAR APO?AN"%N "ETI D"YNANT<1 IS"AGGEL[ GAR %SI K< ]"[ %SI TU .?E"U1 T>S ANAST"ASEJS ]"[ "ONTES4 #CG "OTI DE EG"%RONT< [ NEKR"[1 K< .MJYS">S EM">NYSEN EP"I T>S B"ATU1 JS L"EG% .K"YRION TON .?E"ON .ABRA"AM K< TON .?E"ON .ISA"AK K< TON .?E"ON .IAK"JB4 #CH .?E"OS DE UK "ESTI NEKR"JN1 ALL"A Z"JNTJN1 P"ANTES GAR *T"J Z"JSIN4 #CI APOKRI?"ENTES DE TINES TJN GRAMMAT"EJN "%PON1 DID"ASKALE1 KAL"JS "%PAS4 #DJ UK"ETI DE ET"OLMJN EPERJT"AN *T"ON UD"EN4 #DA ."%PE DE PROS *T"US1 P"JS L"EGUSI TON .HRIST"ON ]"ON .D*"ID "%N<5 #DB K< *T"OS .D*"ID L"EG% EN B"IBLJ TJN &ALM"JN1 "%PEN O .K"YRIOS TJ .KYR"IJ MU1 K"A?U EK DEXI"JN MU #DC "EJS AN ?"J TUS EH?R"US SU YPOP"ODION TJN POD"JN SU4 #DD .D*"ID UN *T"ON .K"YRION KAL"%1 K< P"JS ]"OS *T"U ESTIN5 #DE .AK"UONTOS DE PANT"OS TU LA"U "%PE T[S MA?>T"<S *T"U1 #DF PROS"EHETE AP"O TJN GRAMMAT"EJN TJN ?EL"ONTJN PERIPAT"%N EN STOL"<S K< FIL"UNTJN ASPASM"US EN T<S AGOR"<S K< PRJTOKA?EDR"IAS EN T<S SYNAGJG"<S K< PRJTOKLIS"IAS EN T[S D"%PN[S1 #DG "[ KATES?"IUSI TAS [K"IAS TJN H>R"JN K< PROF"AS% MAKR"A PROS":HONT<1 "UT[ L">&ONT< PERISS"OTERON KR"IMA4

..KEFAL<ON ..KA

#A ..ANABLE&AS DE "%DE TUS B"ALLONTAS TA D"JRA *T"JN %S TO GAZOFYL"AKION PLUS"IUS4 #B "%DE DE TINA H">RAN PENIHR"AN B"ALLUSAN EK"% D"YO LEPT"A1 #C K< "%PEN1 AL>?"JS L"EGJ YM"IN "OTI > H">RA > PTJH"> "*T> PL"%ON P"ANTJN "EBALEN1 #D "APANTES GAR "UT[ EK TU

Page 108: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PERISS":ONTOS *T"[S "EBALON %S TA D"JRA TU .?E"U1 "*T> DE EK TU YSTER">MATOS *T">S "APANTA TON B"ION "ON "%HEN "EBALE4 #E .K< TINJN LEG"ONTJN PER"I TU IER"U "OTI L"I?[S KAL"[S K< ANA?">MASI KEK"OSM>T<1 "%PE1 #F T"*TA "A ?EJR"%TE1 EL":SONT< >M"ER< EN "<S UK AFE?">SET< L"I?OS EP"I L"I?J "OS U KATALY?">SET<4 #G EP>R"JT>SAN DE *T"ON L"EGONTES1 DID"ASKALE1 P"OTE UN T"*TA "EST< K< T"I TO S>M"%ON "OTAN M"ELL> T"*TA G"INES?<5 #H O DE "%PE1 BL"EPETE M> PLAN>?">TE1 POLL"[ GAR EL":SONT< EP"I TJ ON"OMAT"I MU L"EGONTES "OTI EG"J %MI K< O K<R"OS ">GGIKE4 M> UN POR:?">TE OP"ISJ *T"JN4 #I "OTAN DE AK"US>TE POL"EMUS K< AKATASTAS"IAS1 M> PTO>?">TE1 D"% GAR T"*TA GEN"ES?< PR"JTON1 ALL' UK :?"EJS TO T"ELOS4 #AJ T"OTE "ELEGEN *T"[S1 EGER?">SET< "E?NOS EP"I "E?NOS K< BASIL"%A EP"I BASIL"%AN1 #AA S%SM"[ TE MEG"AL[ KAT"A T"OPUS K< LIM"[ K< L[M"[ "ESONT<1 F"OB>TR"A TE K< S>M"%A AP' URAN"U MEG"ALA "EST<4 #AB PRO DE T"UTJN P"ANTJN EPIBAL"USIN EF' YM"AS TAS H"%RAS *T"JN K< DI"JXUSI1 PARADID"ONTES %S SYNAGJG"AS K< FYLAK"AS1 AGOM"ENUS EP"I BASIL"%S K< >GEM"ONAS "ENEKEN TU ON"OMAT"OS MU1 #AC APOB">SET< DE YM"IN %S MART"YRION4 #AD ?"ES?E UN %S TAS KARD"IAS YM"JN M> PROMELET"AN APOLOG>?">N<1 #AE EG"J GAR D"JSJ YM"IN ST"OMA K< SOF"IAN1 "> U DYN">SONT< ANT%P"%N UD"E ANTIST">N< P"ANTES [ ANTIK"%MEN[ YM"IN4 #AF PARADO?">SES?E DE K< YP"O GON"EJN K< SYGGEN"JN K< F"ILJN K< ADELF"JN1 K< ?ANAT"JSUSIN EX YM"JN1 #AG K< "ESES?E MIS"UMEN[ YP"O P"ANTJN DI"A TO "ONOM"A MU1 #AH K< ?RIX EK T>S KEFAL">S YM"JN U M> AP"OL>T<1 #AI EN T> YPOMON"> YM"JN KT">SAS?E TAS &YH"AS YM"JN4 #BJ "OTAN DE "ID>TE KYKLUM"EN>N YP"O STRATOP"EDJN T>N .IERUSAL">M1 T"OTE GN"JTE "OTI ">GGIKEN > ER">MJSIS *T">S4 #BA T"OTE [ EN T> .IUD"<A F:G"ETJSAN %S TA "OR>1 K< [ EN M"ESJ *T">S EKHJR"%TJSAN1 K< [ EN T<S H"JR<S M> %SERH"ES?JSAN %S *T">N1 #BB "OTI >M"ER< EKDIK">SEJS "*T"< %SI TU PL>RJ?">N< P"ANTA TA GEGRAMM"ENA4 #BC U"< DE T<S EN GASTR"I EH"US<S K< T<S ?>LAZ"US<S EN EK"%N<S T<S >M"ER<S1 "EST< GAR T"OTE AN"AGK> MEG"AL> EP"I T>S G>S K< ORG"> TJ LA"J T"UTJ1 #BD K< PES"UNT< ST"OMATI MAH"<RAS1 K< <HMALJTIS?">SONT< %S P"ANTA TA "E?N>1 K< .IERUSAL">M "EST< PATUM"EN> YP"O E?N"JN "AHRI PL>RJ?"JSI K<R"[ E?N"JN4 #BE .K< "EST< S>M"%A EN >L"IJ K< SEL">N> K< "ASTR[S1 K< EP"I T>S G>S SYNOH"> E?N"JN EN APOR"IA >H"US>S ?AL"ASS>S K< S"ALU1 #BF APO&YH"ONTJN AN?R"JPJN AP"O F"OBU K< PROSDOK"IAS TJN EPERHOM"ENJN T> [KUM"EN>1 < GAR DYN"AM%S TJN URAN"JN SAL:?">SONT<4 #BG K< T"OTE "O&ONT< TON ]"ON TU AN?R"JPU ERH"OMENON EN NEF"EL> MET"A DYN"AMEJS K< D"OX>S POLL">S4 #BH ARHOM"ENJN DE T"UTJN G"INES?< ANAK"Y&ATE K< EP"ARATE TAS KEFAL"AS YM"JN1 DI"OTI EGG"IZ% > APOL"YTRJSIS YM"JN4 #BI .K< "%PE PARABOL">N *T"[S1 "IDETE T>N SYK">N K< P"ANTA TA D"ENDRA4 #CJ "OTAN PROB"ALJSIN ">D>1 BL"EPONTES AF' E*T"JN GIN"JSKETE "OTI ">D> EGG"YS TO ?"EROS EST"IN4 #CA "UTJ K< YM"%S1 "OTAN "ID>TE T"*TA GIN"OMENA1 GIN"JSKETE "OTI EGG"YS ESTIN > BASIL"%A TU .?E"U4 #CB AM">N L"EGJ YM"IN "OTI U M> PAR"EL?> > GENE"A "*T> "EJS AN P"ANTA G"EN>T<4 #CC O URAN"OS K< > G> PAREL":SONT<1 [ DE L"OG[ MU U M> PAR"EL?JSI4 #CD .PROS"EHETE DE E*T"[S M">POTE BAR>?"JSIN YM"JN < KARD"I< EN KR<P"AL> K< M"E?> K< MER"IMN<S BIOTIK"<S1 K< <FN"IDIOS

Page 109: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EF' YM"AS EPIST"> > >M"ERA EK"%N>1 #CE JS PAG"IS GAR EPEL":SET< EP"I P"ANTAS TUS KA?>M"ENUS EP"I PR"OSJPON P"AS>S T>S G>S4 #CF AGRYPN"%TE UN EN PANT"I K<R"J DE"OMEN[ "INA KATAXIJ?">TE EKFYG"%N P"ANTA TA M"ELLONTA G"INES?< K< STA?">N< "EMPROS?EN TU ]"U TU AN?R"JPU4 #CG .">N DE TAS >M"ERAS EN TJ IER"J DID"ASKJN1 TAS DE N"YKTAS EXERH"OMENOS \L"IZETO %S TO "OROS TO KAL"UMENON EL<"JN1 #CH K< PAS O LA"OS "JR?RIZE PROS *T"ON EN TJ "OR% AK"U%N *T"U4

..KEFAL<ON ..KB

#A ..>GGIZE DE > EORT"> TJN AZ"YMJN > LEGOM"EN> P"ASHA4 #B K< EZ">TUN [ ARHIER"%S K< [ GRAMMAT"%S TO P"JS AN"ELJSIN *T"ON1 EFOB"UNTO GAR TON LA"ON4 #C .%S">L?E DE O SATAN"AS %S .I"UDAN TON EPIKAL"UMENON .ISKARI"JT>N1 "ONTA EK TU ARI?M"U TJN D"JDEKA1 #D K< APEL?"JN SYNEL"AL>SE T[S ARHIER":SI K< GRAMMAT":SI K< STRAT>G"[S TO P"JS *T"ON PARAD"J *T"[S4 #E K< EH"AR>SAN1 K< SYN"E?ENTO *T"J ARG"YRIA D"UN<1 #F K< EXJMOL"OG>SE1 K< EZ">T% :K<R"IAN TU PARAD"UN< *T"ON *T"[S "ATER "OHLU4 #G .">L?E DE > >M"ERA TJN AZ"YMJN1 EN "> "ED% ?"YES?< TO P"ASHA1 #H K< AP"EST%LE .P"ETRON K< .IJ"ANN>N %P"JN1 POR:?"ENTES ET[M"ASATE >M"IN TO P"ASHA "INA F"AGJMEN4 #I [ DE "%PON *T"J1 PU ?"EL%S ET[M"ASJMEN5 #AJ O DE "%PEN *T"[S1 ID"U %SEL?"ONTJN YM"JN %S T>N P"OLIN SYNANT">S% YM"IN "AN?RJPOS KER"AMION "YDATOS BAST"AZJN1 AKOLU?">SATE *T"J %S T>N [K"IAN "U %SPOR":ET<1 #AA K< ER"%TE TJ [KODESP"OT> T>S [K"IAS1 L"EG% S[ O DID"ASKALOS1 PU ESTI TO KAT"ALYMA "OPU TO P"ASHA MET"A TJN MA?>T"JN MU F"AGJ5 #AB KAK"%NOS YM"IN D"%X% AN"JG<ON M"EGA ESTRJM"ENON1 EK"% ET[M"ASATE4 #AC APEL?"ONTES DE ":RON KA?"JS "%R>KEN *T"[S1 K< >T"[MASAN TO P"ASHA4 #AD .K< "OTE EG"ENETO > "JRA1 AN"EPESE1 K< [ D"JDEKA AP"OSTOL[ SYN *T"J4 #AE K< "%PE PROS *T"US4 EPI?YM"IA EPE?"YM>SA T"UTO TO P"ASHA FAG"%N ME?' YM"JN PRO TU ME PA?"%N1 #AF L"EGJ GAR YM"IN "OTI UK"ETI U M> F"AGJ EX *T"U "EJS "OTU PL>RJ?"> EN T> BASIL"%A TU .?E"U4 #AG K< DEX"AMENOS TO POT">RION :HARIST">SAS "%PE1 L"ABETE T"UTO K< DIAMER"ISATE E*T"[S1 #AH L"EGJ GAR YM"IN "OTI U M> P"IJ AP"O TU GEN">MATOS T>S AMP"ELU "EJS "OTU > BASIL"%A TU .?E"U "EL?>4 #AI K< LAB"JN "ARTON :HARIST">SAS "EKLASE K< "EDJKEN *T"[S L"EGJN1 T"UT"O ESTI TO S"JM"A MU TO YP"ER YM"JN DID"OMENON1 T"UTO P["%TE %S T>N EM">N AN"AMN>SIN4 #BJ JS"*TJS K< TO POT">RION MET"A TO D%PN">S< L"EGJN1 T"UTO TO POT">RION > K<N"> DIA?">K> EN TJ "<MAT"I MU1 TO YP"ER YM"JN EKHYN"OMENON4 #BA PL>N ID"U > H%R TU PARADID"ONTOS ME MET' EM"U EP"I T>S TRAP"EZ>S4 #BB K< O MEN ]"OS TU AN?R"JPU POR":ET< KAT"A TO JRISM"ENON1 PL>N U"< TJ AN?R"JPJ EK"%NJ DI' "U PARAD"IDOT<4 #BC K< *T"[ ">RXANTO SYZ>T"%N PROS E*T"US TO TIS "ARA "%> EX *T"JN O T"UTO M"ELLJN PR"ASS%N4

Page 110: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BD .EG"ENETO DE K< FILON%K"IA EN *T"[S1 TO TIS *T"JN DOK"% "%N< M"%ZJN4 #BE O DE "%PEN *T"[S1 [ BASIL"%S TJN E?N"JN KYRI":USIN *T"JN1 K< [ EXUSI"AZONTES *T"JN :ERG"ET< KAL"UNT<1 #BF YM"%S DE UH "UTJS1 ALL' O M"%ZJN EN YM"IN GIN"ES?J JS O NE"JTEROS1 K< O >G"UMENOS JS O DIAKON"JN4 #BG TIS GAR M"%ZJN1 O ANAK"%MENOS "> O DIAKON"JN5 UH"I O ANAK"%MENOS5 EG"J DE %MI EN M"ESJ YM"JN JS O DIAKON"JN4 #BH YM"%S DE ESTE [ DIAMEMEN>K"OTES MET' EM"U EN T[S P%RASM"[S MU1 #BI KAG"J DIAT"I?EM< YM"IN KA?"JS DI"E?ET"O M[ O PAT">R MU BASIL"%AN1 #CJ "INA ES?"I>TE K< P"IN>TE EP"I T>S TRAP"EZ>S MU EN T> BASIL"%A MU1 K< KA?"ISES?E EP"I ?R"ONJN KR"INONTES TAS D"JDEKA FYL"AS TU .ISRA">L4 #CA ."%PE DE O .K"YRIOS1 .S"IMJN .S"IMJN1 ID"U O SATAN"AS EX>T">SATO YM"AS TU SINI"AS< JS TON S"ITON1 #CB EG"J DE EDE">?>N PER"I S"U "INA M> EKL"IP> > P"ISTIS SU1 K< SY POTE EPISTR"E&AS ST">RIXON TUS ADELF"US SU4 #CC O DE "%PEN *T"J1 .K"YRIE1 MET"A S"U "ET[M"OS %MI K< %S FYLAK">N K< %S ?"ANATON POR":ES?<4 #CD O DE "%PE1 L"EGJ S[1 .P"ETRE1 U FJN">S% S">MERON AL"EKTJR PRIN "> TR"IS APARN">S> M> %D"EN< ME4 #CE .K< "%PEN *T"[S1 "OTE AP"EST%LA YM"AS "ATER BALLANT"IU K< P">RAS K< YPOD>M"ATJN1 M> TINOS YSTER">?>TE5 [ DE "%PON1 U?EN"OS4 #CF "%PEN UN *T"[S1 ALL"A NYN O "EHJN BALL"ANTION AR"ATJ1 OM"[JS K< P">RAN1 K< O M> "EHJN PJL">S% TO IM"ATION *T"U K< AGOR"AS% M"AH<RAN4 #CG L"EGJ GAR YM"IN "OTI "ETI T"UTO TO GEGRAMM"ENON D"% TELES?">N< EN EM"[1 TO K< MET"A AN"OMJN ELOG"IS?>1 K< GAR TA PER"I EM"U T"ELOS "EH%4 #CH [ DE "%PON1 .K"YRIE1 ID"U M"AH<R< "JDE D"YO4 O DE "%PEN *T"[S1 IKAN"ON ESTI4 #CI .K< EXEL?"JN EPOR":?> KAT"A TO "E?OS %S TO "OROS TJN EL<"JN1 >KOL"U?>SAN DE *T"J K< [ MA?>T"< *T"U4 #DJ GEN"OMENOS DE EP"I TU T"OPU "%PEN *T"[S1 PROS":HES?E M> %SEL?"%N %S P%RASM"ON4 #DA K< *T"OS APESP"AS?> AP' *T"JN JS"% L"I?U BOL">N1 K< ?"%S TA G"ONATA PROS"\HETO #DB L"EGJN1 P"ATER1 % B"UL% PARENEGK"%N T"UTO TO POT">RION AP' EM"U1 PL>N M> TO ?"EL>M"A MU1 ALL"A TO S"ON GIN"ES?J4 #DC "JF?> DE *T"J "AGGELOS AP' URAN"U ENISH"YJN *T"ON4 #DD K< GEN"OMENOS EN AGJN"IA EKTEN"ESTERON PROS"\HETO4 EG"ENETO DE O IDR"JS *T"U JS"% ?R"OMB[ "<MATOS KATAB"<NONTES EP"I T>N G>N4 #DE K< ANAST"AS AP"O T>S PROS:H">S1 EL?"JN PROS TUS MA?>T"AS ":REN *T"US K[MJM"ENUS AP"O T>S L"YP>S1 #DF K< "%PEN *T"[S1 T"I KA?":DETE5 ANAST"ANTES PROS":HES?E1 "INA M> %S"EL?>TE %S P%RASM"ON4 #DG ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS ID"U "OHLOS1 K< O LEG"OMENOS .I"UDAS1 "%S TJN D"JDEKA1 PRO">GEN *T"US1 K< ">GGISE TJ .I>S"U FIL">S< *T"ON1 T"UTO GAR S>M"%ON DED"JK% *T"[S1 "ON AN FIL">SJ1 *T"OS ESTIN4 #DH O DE .I>S"US "%PEN *T"J1 .I"UDA1 FIL">MATI TON ]"ON TU AN?R"JPU PARAD"IDJS5 #DI ID"ONTES DE [ PER"I *T"ON TO ES"OMENON "%PON *T"J1 .K"YRIE1 % PAT"AXOMEN EN MAH"<RA5 #EJ K< EP"ATAXEN "%S TIS EX *T"JN TON D"ULON TU ARHIER"EJS K< AF"%LEN *T"U TO "US TO DEXI"ON4 #EA APOKRI?"%S DE O .I>S"US "%PEN1 E"ATE "EJS T"UTU1 K< A&"AMENOS TU JT"IU *T"U I"ASATO *T"ON1 #EB "%PE DE O .I>S"US PROS TUS PARAGENOM"ENUS EP' *T"ON ARHIER"%S K< STRAT>G"US TU IER"U K< PRESBYT"ERUS1 JS EP"I L>ST">N EXEL>L"Y?ATE MET"A MAH<R"JN K< X"YLJN5 #EC KA?' >M"ERAN "ONTOS MU ME?' YM"JN EN TJ IER"J UK EXET"%NATE TAS H"%RAS EP' EM"E4 ALL' "*T> EST"IN YM"JN > "JRA K< > EXUS"IA TU SK"OTUS4

Page 111: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#ED .SYLLAB"ONTES DE *T"ON ">GAGON K< %S">GAGON *T"ON %S TON "[KON TU ARHIER"EJS4 O DE .P"ETROS >KOL"U?% MAKR"O?EN4 #EE A&"ANTJN DE PYR"AN EN M"ESJ T>S *L">S K< SYGKA?IS"ANTJN *T"JN EK"A?>TO O .P"ETROS EN M"ESJ *T"JN4 #EF ID"USA DE *T"ON P<D"ISK> TIS KA?">MENON PROS TO FJS K< ATEN"ISASA *T"J "%PE1 K< "UTOS SYN *T"J ">N4 #EG O DE >RN">SATO L"EGJN1 G"YN<1 UK "[DA *T"ON4 #EH K< MET"A BRAH"Y "ETEROS ID"JN *T"ON "EF>1 K< SY EX *T"JN "%4 O DE .P"ETROS "%PEN1 "AN?RJPE1 UK %M"I4 #EI K< DIAST"AS>S JS"% "JRAS MIAS "ALLOS TIS DIISHYR"IZETO L"EGJN1 EP' AL>?"%AS K< "UTOS MET' *T"U ">N1 K< GAR .GALIL"<"OS ESTIN4 #FJ "%PE DE O .P"ETROS1 "AN?RJPE1 UK "[DA "O L"EG%S4 K< PARAHR">MA1 "ETI LAL"UNTOS *T"U1 EF"JN>SEN AL"EKTJR4 #FA K< STRAF"%S O .K"YRIOS EN"EBLE&E TJ .P"ETRJ1 K< YPEMN">S?> O .P"ETROS TU L"OGU TU .KYR"IU1 JS "%PEN *T"J "OTI PRIN AL"EKTORA FJN">S< APARN">S> ME TR"IS1 #FB K< EXEL?"JN "EXJ O .P"ETROS "EKL*SE PIKR"JS4 #FC .K< [ "ANDRES [ SYN"EHONTES TON .I>S"UN EN"EP<ZON *T"J D"ERONTES1 #FD K< PERIKAL"Y&ANTES *T"ON "ETYPTON *T"U TO PR"OSJPON K< EP>R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 PROF">T:SON TIS ESTIN O P"<SAS SE5 #FE K< "ETERA POLL"A BLASF>M"UNTES "ELEGON %S *T"ON4 #FF .K< JS EG"ENETO >M"ERA1 SYN">H?> TO PRESBYT"ERION TU LA"U1 ARHIER"%S K< GRAMMAT"%S1 K< AN">GAGON *T"ON %S TO SYN"EDRION E*T"JN L"EGONTES1 % SY "% O .HRIST"OS1 %P"E >M"IN4 #FG "%PE DE *T"[S1 E"AN YM"IN "%PJ1 U M> PIST":S>TE1 #FH E"AN DE K< ERJT">SJ1 U M> APOKRI?">T"E M[ "> APOL"YS>TE1 #FI AP"O TU NYN "EST< O ]"OS TU AN?R"JPU KA?">MENOS EK DEXI"JN T>S DYN"AMEJS TU .?E"U4 #GJ "%PON DE P"ANTES1 SY UN "% O ]"OS TU .?E"U5 O DE PROS *T"US "EF>1 YM"%S L"EGETE "OTI EG"J %MI4 #GA [ DE "%PON1 T"I "ETI HR"%AN "EHOMEN MARTYR"IAS5 *T"[ GAR >K"USAMEN AP"O TU ST"OMATOS *T"U4

..KEFAL<ON ..KG

#A ..K< ANAST"AN "APAN TO PL">?OS *T"JN ">GAGON *T"ON EP"I TON .PIL"ATON4 #B ">RXANTO DE KAT>GOR"%N *T"U L"EGONTES1 T"UTON ":ROMEN DIASTR"EFONTA TO "E?NOS K< KJL"YONTA .K"<SARI F"ORUS DID"ON<1 L"EGONTA E*T"ON .HRIST"ON BASIL"EA "%N<4 #C O DE .PIL"ATOS EP>R"JT>SEN *T"ON L"EGJN1 SY "% O BASIL":S TJN .IUD"<JN5 O DE APOKRI?"%S *T"J "EF>1 SY L"EG%S4 #D O DE .PIL"ATOS "%PE PROS TUS ARHIER"%S K< TUS "OHLUS "OTI UD"EN :R"ISKJ "<TION EN TJ AN?R"JPJ T"UTJ4 #E [ DE EP"ISHYON L"EGONTES "OTI ANAS"%% TON LA"ON DID"ASKJN KA?' "OL>S T>S .IUD"<AS1 ARX"AMENOS AP"O T>S .GALIL"<AS "EJS "JDE4 #F .PIL"ATOS DE AK"USAS .GALIL"<AN EP>R"JT>SEN % O "AN?RJPOS .GALIL"<"OS ESTI1 #G K< EPIGN"US "OTI EK T>S EXUS"IAS .>R"JDU EST"IN1 AN"EPEM&EN *T"ON PROS .>R"JD>N1 "ONTA K< *T"ON EN .IEROSOL"YM[S EN T"*T<S T<S >M"ER<S4 #H O DE .>R"JD>S ID"JN TON .I>S"UN EH"AR> L"IAN1 ">N GAR EX IKAN"U ?"ELJN ID"%N *T"ON DI"A TO AK"U%N *T"ON POLL"A PER"I *T"U1 K< ">LPIZ"E TI S>M"%ON ID"%N YP' *T"U GIN"OMENON4 #I EP>R"JTA DE *T"ON EN L"OG[S IKAN"[S1 *T"OS DE UD"EN APEKR"INATO *T"J4 #AJ %ST">K%SAN DE [ GRAMMAT"%S K<

Page 112: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

[ ARHIER"%S :T"ONJS KAT>GOR"UNTES *T"U4 #AA EXU?EN">SAS DE *T"ON O .>R"JD>S SYN T[S STRAT":MASIN *T"U K< EMP"<XAS1 PERIBAL"JN *T"ON ES?">TA LAMPR"AN AN"EPEM&EN *T"ON TJ .PIL"ATJ4 #AB EG"ENONTO DE F"IL[ "O TE .>R"JD>S K< O .PIL"ATOS EN *T"> T> >M"ERA MET' ALL">LJN1 PROYP">RHON GAR EN "EH?RA "ONTES PROS E*T"US4 #AC .PIL"ATOS DE SYGKALES"AMENOS TUS ARHIER"%S K< TUS "ARHONTAS K< TON LA"ON #AD "%PE PROS *T"US1 PROS>N"EGKAT"E M[ TON "AN?RJPON T"UTON JS APOSTR"EFONTA TON LA"ON1 K< ID"U EG"J EN"JPION YM"JN ANAKR"INAS UD"EN ":RON EN TJ AN?R"JPJ T"UTJ "<TION "JN KAT>GOR"%TE KAT' *T"U4 #AE ALL' UD"E .>R"JD>S1 AN"EPEM&A GAR YM"AS PROS *T"ON1 K< ID"U UD"EN "AXION ?AN"ATU EST"I PEPRAGM"ENON *T"J4 #AF P<D":SAS UN *T"ON APOL"YSJ4 #AG AN"AGK>N DE "%HEN APOL"Y%N *T"[S KAT"A EORT">N "ENA4 #AH AN"EKRAXAN DE PAMPL>?"% L"EGONTES1 "<RE T"UTON1 AP"OLYSON DE >M"IN .BARABB"AN1 #AI "OSTIS ">N DI"A ST"ASIN TIN"A GENOM"EN>N EN T> P"OL% K< F"ONON BEBL>M"ENOS %S T>N FYLAK">N4 #BJ P"ALIN UN O .PIL"ATOS PROSEF"JN>SE1 ?"ELJN APOL"YS< TON .I>S"UN4 #BA [ DE EPEF"JNUN L"EGONTES1 ST"*RJSON ST"*RJSON *T"ON4 #BB O DE TR"ITON "%PE PROS *T"US1 T"I GAR KAK"ON EP"[>SEN "UTOS5 UD"EN "AXION ?AN"ATU ":RON EN *T"J1 P<D":SAS UN *T"ON APOL"YSJ4 #BC [ DE EP"EK%NTO FJN"<S MEG"AL<S <T"UMEN[ *T"ON ST*RJ?">N<1 K< KAT"ISHYON < FJN"< *T"JN K< TJN ARHIER"EJN4 #BD O DE .PIL"ATOS EP"EKRINE GEN"ES?< TO "<T>MA *T"JN1 #BE AP"ELYSE DE *T"[S TON .BARABB"AN TON DI"A ST"ASIN K< F"ONON BEBL>M"ENON %S T>N FYLAK">N1 "ON ">T"UNTO1 TON DE .I>S"UN PAR"EDJKE TJ ?EL">MATI *T"JN4 #BF .K< JS AP">GAGON *T"ON1 EPILAB"OMEN[ .S"IMJN"OS TINOS .KYR>N"<U1 ERHOM"ENU AP' AGR"U1 EP"E?>KAN *T"J TON ST*R"ON F"ER%N OP"ISJ TU .I>S"U4 #BG >KOL"U?% DE *T"J POL"Y PL">?OS TU LA"U K< GYN<K"JN "< K< EK"OPTONTO K< E?R">NUN *T"ON4 #BH STRAF"%S DE PROS *T"AS O .I>S"US "%PE1 ?YGAT"ERES .IERUSAL">M1 M> KL"<ETE EP' EM"E1 PL>N EF' E*T"AS KL"<ETE K< EP"I TA T"EKNA YM"JN4 #BI "OTI ID"U "ERHONT< >M"ER< EN "<S ER"USI1 MAK"ARI< < ST"%R< K< K[L"I< "< UK EG"ENN>SAN1 K< MAST"[ "[ UK E?">LASAN4 #CJ T"OTE "ARXONT< L"EG%N T[S "ORESI1 P"ESETE EF' >M"AS1 K< T[S BUN"[S1 KAL"Y&ATE >M"AS1 #CA "OTI % EN TJ YGR"J X"YLJ T"*TA P["USIN1 EN TJ X>R"J T"I G"EN>T<5 #CB .">GONTO DE K< "ETER[ D"YO KAK"URG[ SYN *T"J AN<RE?">N<4 #CC .K< "OTE AP">L?ON EP"I TON T"OPON TON KAL"UMENON .KRAN"ION1 EK"% EST"*RJSAN *T"ON K< TUS KAK"URGUS "ON MEN EK DEXI"JN "ON DE EX ARISTER"JN4 #CD O DE .I>S"US "ELEGE1 P"ATER1 "AFES *T"[S1 U GAR "[DASI T"I P["USI4 DIAMERIZ"OMEN[ DE TA IM"ATIA *T"U "EBALON KL">RON4 #CE K< %ST">K% O LA"OS ?EJR"JN4 EXEMYKT">RIZON DE K< [ "ARHONTES SYN *T"[S L"EGONTES1 "ALLUS "ESJSE1 SJS"ATJ E*T"ON1 % "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS O TU .?E"U EKLEKT"OS4 #CF EN"EP<ZON DE *T"J K< [ STRATI"JT< PROSERH"OMEN[ K< "OXOS PROSF"ERONTES *T"J #CG K< L"EGONTES1 % SY "% O BASIL":S TJN .IUD"<JN1 S"JSON SE*T"ON4 #CH .">N DE K< EPIGRAF"> GEGRAMM"EN> EP' *T"J GR"AMMASIN ELL>NIK"[S K< RJMAIK"[S K< EBRAIK"[S1 "UT"OS ESTIN O BASIL":S TJN .IUD"<JN4 #CI ."%S DE TJN KREMAS?"ENTJN KAK"URGJN EBLASF">M% *T"ON L"EGJN1 % SY "% O .HRIST"OS1 S"JSON SE*T"ON K< >M"AS4 #DJ APOKRI?"%S DE O "ETEROS EPET"IMA *T"J L"EGJN1 UD"E FOB"> SY TON .?E"ON1 "OTI EN TJ *T"J KR"IMATI

Page 113: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%5 #DA K< >M"%S MEN DIK"<JS1 "AXIA GAR "JN EPR"AXAMEN APOLAMB"ANOMEN1 "UTOS DE UD"EN "ATOPON "EPRAXE4 #DB K< "ELEGE TJ .I>S"U1 MN">S?>T"I MU1 .K"YRIE1 "OTAN "EL?>S EN T> BASIL"%A SU4 #DC K< "%PEN *T"J O .I>S"US1 AM">N L"EGJ S[1 S">MERON MET' EM"U "ES> EN TJ PARAD"%SJ4 #DD .">N DE JS"% "JRA "EKT> K< SK"OTOS EG"ENETO EF' "OL>N T>N G>N "EJS "JRAS EN"AT>S1 TU >L"IU EKL"%PONTOS1 #DE K< ESH"IS?> TO KATAP"ETASMA TU NA"U M"ESON1 #DF K< FJN">SAS FJN"> MEG"AL> O .I>S"US "%PE1 P"ATER1 %S H"%RAS SU PARAT"I?EM< TO PN":MA MU1 K< T"*TA %P"JN EX"EPN:SEN4 #DG ID"JN DE O EKAT"ONTARHOS TO GEN"OMENON ED"OXASE TON .?E"ON L"EGJN1 "ONTJS O "AN?RJPOS "UTOS D"IK<OS ">N4 #DH K< P"ANTES [ SYMPARAGEN"OMEN[ "OHL[ EP"I T>N ?EJR"IAN T"*T>N1 ?EJR"UNTES TA GEN"OMENA1 T"YPTONTES E*T"JN TA ST">?> YP"ESTREFON4 #DI %ST">K%SAN DE P"ANTES [ GNJST"[ *T"U AP"O MAKR"O?EN1 K< GYN"<KES < SYNAKOLU?">SAS< *T"J AP"O T>S .GALIL"<AS1 OR"JS< T"*TA4 #EJ .K< ID"U AN">R ON"OMATI .IJS">F1 BUL:T">S YP"ARHJN K< AN">R AGA?"OS K< D"IK<OS --#EA "UTOS UK ">N SYGKATATE?%M"ENOS T> BUL"> K< T> PR"AX% *T"JN-- AP"O .ARIMA?"<AS P"OLEJS TJN .IUD"<JN1 "OS PROSED"EHETO K< *T"OS T>N BASIL"%AN TU .?E"U1 #EB "UTOS PROSEL?"JN TJ .PIL"ATJ ">T">SATO TO S"JMA TU .I>S"U1 #EC K< KA?EL"JN *T"O ENET"YLIXE SIND"ONI K< "E?>KEN *T"O EN MN">MATI LAX:T"J1 "U UK ">N UD"%S UD"EPJ K"%MENOS1 #ED K< >M"ERA ">N PARASK:">1 S"ABBATON EP"EFJSKE4 #EE .KATAKOLU?">SAS< DE < GYN"<KES1 "<TINES ">SAN SYNEL>LY?"]< *T"J EK T>S .GALIL"<AS1 E?E"ASANTO TO MN>M"%ON K< JS ET"E?> TO S"JMA *T"U1 #EF YPOSTR"E&AS< DE >T"[MASAN AR"JMATA K< M"YRA4 K< TO MEN S"ABBATON >S"YHASAN KAT"A T>N ENTOL">N4

..KEFAL<ON ..KD

#A ..T> DE MIA TJN SABB"ATJN "OR?RU BA?"EOS ">L?ON EP"I TO MN">MA F"ERUS< "A >T"[MASAN AR"JMATA1 K< TINES SYN *T"<S4 #B ":RON DE TON L"I?ON APOKEKYLISM"ENON AP"O TU MN>M"%U1 #C K< %SEL?"US< UH ":RON TO S"JMA TU .KYR"IU .I>S"U4 #D K< EG"ENETO EN TJ DIAPOR"%S?< *T"AS PER"I T"UTU K< ID"U "ANDRES D"YO EP"EST>SAN *T"<S EN ES?">SESIN ASTRAPT"US<S4 #E EMF"OBJN DE GENOM"ENJN *T"JN K< KLINUS"JN TO PR"OSJPON %S T>N G>N "%PON PROS *T"AS1 T"I Z>T"%TE TON Z"JNTA MET"A TJN NEKR"JN5 #F UK "ESTIN "JDE1 ALL' >G"ER?>1 MN">S?>TE JS EL"AL>SEN YM"IN "ETI "JN EN T> .GALIL"<A1 #G L"EGJN "OTI D"% TON ]"ON TU AN?R"JPU PARADO?">N< %S H"%RAS AN?R"JPJN AMARTJL"JN K< ST*RJ?">N<1 K< T> TR"IT> >M"ERA ANAST">N<4 #H K< EMN">S?>SAN TJN R>M"ATJN *T"U1 #I K< YPOSTR"E&AS< AP"O TU MN>M"%U AP">GG%LAN T"*TA P"ANTA T[S "ENDEKA K< P"ASI T[S L[P"[S4 #AJ ">SAN DE > .MAGDAL>N"> .MAR"IA K< .IJ"ANNA K< .MAR"IA .IAK"JBU K< [ L[P"< SYN *T"<S1 "< "ELEGON PROS TUS APOST"OLUS T"*TA4 #AA K< EF"AN>SAN EN"JPION *T"JN JS"% L">ROS TA R">MATA *T"JN1 K< >P"ISTUN *T"<S4 #AB O DE .P"ETROS ANAST"AS "EDRAMEN EP"I TO MN>M"%ON1 K< PARAK"Y&AS

Page 114: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

BL"EP% TA O?"ONIA K"%MENA M"ONA1 K< AP">L?E PROS E*T"ON ?*M"AZJN TO GEGON"OS4 #AC .K< ID"U D"YO EX *T"JN ">SAN POR:"OMEN[ EN *T"> T> >M"ERA %S K"JM>N AP"EHUSAN STAD"IUS EX">KONTA AP"O .IERUSAL">M1 "> "ONOMA .EMMA"US4 #AD K< *T"[ JM"ILUN PROS ALL">LUS PER"I P"ANTJN TJN SYMBEB>K"OTJN T"UTJN4 #AE K< EG"ENETO EN TJ OMIL"%N *T"US K< SYZ>T"%N K< *T"OS O .I>S"US EGG"ISAS SYNEPOR":ETO *T"[S1 #AF [ DE OF?ALM"[ *T"JN EKRAT"UNTO TU M> EPIGN"JN< *T"ON4 #AG "%PE DE PROS *T"US1 T"INES [ L"OG[ "UT[ "US ANTIB"ALLETE PROS ALL">LUS PERIPAT"UNTES K< ESTE SKY?RJP"[5 #AH APOKRI?"%S DE O "%S1 J "ONOMA .KLE"OPAS1 "%PE PROS *T"ON1 SY M"ONOS PAR[K"%S EN .IERUSAL">M K< UK "EGNJS TA GEN"OMENA EN *T"> EN T<S >M"ER<S T"*T<S5 #AI K< "%PEN *T"[S1 P"[A5 [ DE "%PON *T"J1 TA PER"I .I>S"U TU .NAZJR"<U1 "OS EG"ENETO AN">R PROF">T>S DYNAT"OS EN "ERGJ K< L"OGJ ENANT"ION TU .?E"U K< PANT"OS TU LA"U1 #BJ "OPJS TE PAR"EDJKAN *T"ON [ ARHIER"%S K< [ "ARHONTES >M"JN %S KR"IMA ?AN"ATU K< EST"*RJSAN *T"ON4 #BA >M"%S DE >LP"IZOMEN "OTI *T"OS ESTIN O M"ELLJN LYTR"US?< TON .ISRA">L1 ALL"A GE SYN P"ASI T"UT[S TR"IT>N T"*T>N >M"ERAN "AG% S">MERON AF' "U T"*TA EG"ENETO4 #BB ALL"A K< GYN"<K"ES TINES EX >M"JN EX"EST>SAN >M"AS GEN"OMEN< "OR?RI< EP"I TO MN>M"%ON1 #BC K< M> :R"US< TO S"JMA *T"U ">L?ON L"EGUS< K< OPTAS"IAN AGG"ELJN EJRAK"EN<1 "[ L"EGUSIN *T"ON Z">N4 #BD K< AP">L?"ON TINES TJN SYN >M"IN EP"I TO MN>M"%ON1 K< ":RON "UTJ KA?"JS K< < GYN"<KES "%PON1 *T"ON DE UK "%DON4 #BE K< *T"OS "%PE PROS *T"US1 J AN"O>T[ K< BRAD"%S T> KARD"IA TU PIST":%N EP"I P"ASIN "[S EL"AL>SAN [ PROF">T<6 #BF UH"I T"*TA "ED% PA?"%N TON .HRIST"ON K< %SEL?"%N %S T>N D"OXAN *T"U5 #BG K< ARX"AMENOS AP"O .MJYS"EJS K< AP"O P"ANTJN TJN PROF>T"JN DI>RM">N:EN *T"[S EN P"AS<S T<S GRAF"<S TA PER"I E*T"U4 #BH .K< ">GGISAN %S T>N K"JM>N "U EPOR":ONTO1 K< *T"OS PROSEP["%TO PORRJT"ERJ POR":ES?<1 #BI K< PAREBI"ASANTO *T"ON L"EGONTES1 M"%NON ME?' >M"JN1 "OTI PROS ESP"ERAN EST"I K< K"EKLIKEN > >M"ERA4 K< %S">L?E TU M"%N< SYN *T"[S4 #CJ K< EG"ENETO EN TJ KATAKLI?">N< *T"ON MET' *T"JN LAB"JN TON "ARTON :L"OG>SE1 K< KL"ASAS EPED"IDU *T"[S4 #CA *T"JN DE DI>N"[H?>SAN [ OF?ALM"[1 K< EP"EGNJSAN *T"ON1 K< *T"OS "AFANTOS EG"ENETO AP' *T"JN4 #CB K< "%PON PROS ALL">LUS1 UH"I > KARD"IA >M"JN K<OM"EN> ">N EN >M"IN1 JS EL"AL% >M"IN EN T> OD"J K< JS DI">N[GEN >M"IN TAS GRAF"AS5 #CC .K< ANAST"ANTES *T"> T> "JRA YP"ESTRE&AN %S .IERUSAL">M1 K< ":RON SYN>?R[SM"ENUS TUS "ENDEKA K< TUS SYN *T"[S1 #CD L"EGONTAS "OTI >G"ER?> O .K"YRIOS "ONTJS K< "JF?> .S"IMJNI4 #CE K< *T"[ EX>G"UNTO TA EN T> OD"J K< JS EGN"JS?> *T"[S EN T> KL"AS% TU "ARTU4 #CF .T"*TA DE *T"JN LAL"UNTJN *T"OS O .I>S"US "EST> EN M"ESJ *T"JN K< L"EG% *T"[S1 %R">N> YM"IN4 #CG PTO>?"ENTES DE K< "EMFOB[ GEN"OMEN[ ED"OKUN PN":MA ?EJR"%N4 #CH K< "%PEN *T"[S1 T"I TETARAGM"EN[ EST"E1 K< DIAT"I DIALOGISM"[ ANAB"<NUSIN EN T<S KARD"I<S YM"JN5 #CI "IDETE TAS H"%RAS MU K< TUS P"ODAS MU1 "OTI *T"OS EG"J %MI1 &>LAF">SAT"E ME K< "IDETE1 "OTI PN":MA S"ARKA K< OST"EA UK "EH% KA?"JS EM"E ?EJR"%TE "EHONTA4 #DJ K< T"UTO %P"JN EP"ED%XEN *T"[S TAS H"%RAS K< TUS P"ODAS4 #DA "ETI DE APIST"UNTJN *T"JN AP"O T>S HAR"AS K< ?*MAZ"ONTJN

Page 115: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%PEN *T"[S1 "EHET"E TI BR"JSIMON EN?"ADE5 #DB [ DE EP"EDJKAN *T"J IH?"YOS OPT"U M"EROS K< AP"O MELISS"IU K>R"IU1 #DC K< LAB"JN EN"JPION *T"JN "EFAGEN4 #DD "%PE DE *T"[S1 "UT[ [ L"OG[ "US EL"AL>SA PROS YM"AS "ETI "JN SYN YM"IN1 "OTI D"% PL>RJ?">N< P"ANTA TA GEGRAMM"ENA EN TJ N"OMJ .MJYS"EJS K< PROF">T<S K< &ALM"[S PER"I EM"U4 #DE T"OTE DI">N[XEN *T"JN TON N"UN TU SYNI"EN< TAS GRAF"AS1 #DF K< "%PEN *T"[S "OTI "UTJ G"EGRAPT< K< "UTJS "ED% PA?"%N TON .HRIST"ON K< ANAST">N< EK NEKR"JN T> TR"IT> >M"ERA1 #DG K< K>RYH?">N< EP"I TJ ON"OMATI *T"U MET"AN[AN K< "AFESIN AMARTI"JN %S P"ANTA TA "E?N>1 ARX"AMENON AP"O .IERUSAL">M4 #DH YM"%S DE ESTE M"ARTYRES T"UTJN4 #DI K< ID"U EG"J APOST"ELLJ T>N EPAGGEL"IAN TU PATR"OS MU EF' YM"AS1 YM"%S DE KA?"ISATE EN T> P"OL% .IERUSAL">M "EJS "U END"YS>S?E D"YNAMIN EX "Y&US4 #EJ .EX">GAGE DE *T"US "EXJ "EJS %S .B>?AN"IAN1 K< EP"ARAS TAS H"%RAS *T"U :L"OG>SEN *T"US4 #EA K< EG"ENETO EN TJ :LOG"%N *T"ON *T"US DI"EST> AP' *T"JN K< ANEF"ERETO %S TON URAN"ON4 #EB K< *T"[ PROSKYN">SANTES *T"ON YP"ESTRE&AN %S .IERUSAL">M MET"A HAR"AS MEG"AL>S1 #EC K< ">SAN DI"A PANT"OS EN TJ IER"J <N"UNTES K< :LOG"UNTES TON .?E"ON4 .AM">N4

-------------------------------------------------------..TO ..KATA ..IJANN>N ..:AGGELION

..KEFAL<ON .A

#A ..EN ARH"> ">N O .L"OGOS1 K< O .L"OGOS ">N PROS TON .?E"ON1 K< .?E"OS ">N O .L"OGOS4 #B ."UTOS ">N EN ARH"> PROS TON .?E"ON4 #C P"ANTA DI' *T"U EG"ENETO1 K< HJR"IS *T"U EG"ENETO UD"E "EN "O G"EGONEN4 #D EN *T"J ZJ"> ">N1 K< > ZJ"> ">N TO FJS TJN AN?R"JPJN4 #E K< TO FJS EN T> SKOT"IA F"<N%1 K< > SKOT"IA *T"O U KAT"ELABEN4 #F .EG"ENETO "AN?RJPOS APESTALM"ENOS PAR"A .?E"U1 "ONOMA *T"J .IJ"ANN>S1 #G "UTOS ">L?EN %S MARTYR"IAN1 "INA MARTYR">S> PER"I TU FJT"OS1 "INA P"ANTES PIST":SJSI DI' *T"U4 #H UK ">N EK"%NOS TO FJS1 ALL' "INA MARTYR">S> PER"I TU FJT"OS4 #I .">N TO FJS TO AL>?IN"ON1 "O FJT"IZ% P"ANTA "AN?RJPON ERH"OMENON %S TON K"OSMON4 #AJ EN TJ K"OSMJ ">N1 K< O K"OSMOS DI' *T"U EG"ENETO1 K< O K"OSMOS *T"ON UK "EGNJ4 #AA %S TA "IDIA ">L?E1 K< [ "IDI[ *T"ON U PAR"ELABON4 #AB "OS[ DE "ELABON *T"ON1 "EDJKEN *T"[S EXUS"IAN T"EKNA .?E"U GEN"ES?<1 T[S PIST":USIN %S TO "ONOMA *T"U1 #AC "[ UK EX <M"ATJN1 UD"E EK ?EL">MATOS SARK"OS1 UD"E EK ?EL">MATOS ANDR"OS1 ALL' EK .?E"U EGENN">?>SAN4 #AD .K< O .L"OGOS SARX EG"ENETO K< ESK">NJSEN EN >M"IN1 K< E?EAS"AME?A T>N D"OXAN *T"U1 D"OXAN JS MONOGEN"US PAR"A PATR"OS1 PL">R>S H"ARITOS K< AL>?"%AS4 #AE .IJ"ANN>S MARTYR"% PER"I *T"U K< K"EKRAGE L"EGJN1 "UTOS ">N "ON "%PON1 O OP"ISJ MU ERH"OMENOS "EMPROS?"EN MU G"EGONEN1 "OTI PR"JT"OS MU ">N4 #AF .K<

Page 116: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EK TU PL>R"JMATOS *T"U >M"%S P"ANTES EL"ABOMEN1 K< H"ARIN ANT"I H"ARITOS1 #AG "OTI O N"OMOS DI"A .MJYS"EJS ED"O?>1 > H"ARIS K< > AL">?%A DI"A .I>S"U .HRIST"U EG"ENETO4 #AH .?E"ON UD"%S E"JRAKE P"JPOTE1 O MONOGEN">S ]"OS O "JN %S TON K"OLPON TU PATR"OS1 EK"%NOS EX>G">SATO4 #AI .K< "*T> EST"IN > MARTYR"IA TU .IJ"ANNU1 "OTE AP"EST%LAN [ .IUD"<[ EX .IEROSOL"YMJN IER"%S K< .L:ITAS "INA ERJT">SJSIN *T"ON1 SY TIS "%5 #BJ K< JMOL"OG>SE1 K< UK >RN">SATO1 K< JMOL"OG>SEN "OTI UK %M"I EG"J O .HRIST"OS4 #BA K< >R"JT>SAN *T"ON1 T"I UN5 .>L"IAS "% SY5 K< L"EG%1 UK %M"I4 O PROF">T>S "% SY5 K< APEKR"I?>1 "U4 #BB "%PON UN *T"J1 TIS "%5 "INA AP"OKRISIN D"JMEN T[S P"EM&ASIN >M"AS1 T"I L"EG%S PER"I SE*T"U5 #BC "EF>1 EG"J FJN"> BO"JNTOS EN T> ER">MJ1 :?"YNATE T>N OD"ON .KYR"IU1 KA?"JS "%PEN .>SA"IAS O PROF">T>S4 #BD K< [ APESTALM"EN[ ">SAN EK TJN .FARIS"<JN1 #BE K< >R"JT>SAN *T"ON K< "%PON *T"J1 T"I UN BAPT"IZ%S1 % SY UK "% O .HRIST"OS "UTE .>L"IAS "UTE O PROF">T>S5 #BF APEKR"I?> *T"[S O .IJ"ANN>S L"EGJN1 EG"J BAPT"IZJ EN "YDATI1 M"ESOS DE YM"JN "EST>KEN "ON YM"%S UK "[DATE4 #BG *T"OS ESTIN O OP"ISJ MU ERH"OMENOS1 "OS "EMPROS?"EN MU G"EGONEN1 "U EG"J UK %M"I "AXIOS "INA L"YSJ *T"U TON IM"ANTA TU YPOD">MATOS4 #BH .T"*TA EN .B>?AN"IA EG"ENETO P"ERAN TU .IORD"ANU1 "OPU ">N .IJ"ANN>S BAPT"IZJN4 #BI .T> EP"*RION BL"EP% O .IJ"ANN>S TON .I>S"UN ERH"OMENON PROS *T"ON K< L"EG%1 "IDE O AMN"OS TU .?E"U O "<RJN T>N AMART"IAN TU K"OSMU4 #CJ "UT"OS ESTI PER"I "U EG"J "%PON1 OP"ISJ MU "ERHET< AN">R "OS "EMPROS?"EN MU G"EGONEN1 "OTI PR"JT"OS MU ">N4 #CA KAG"J UK ">D%N *T"ON1 ALL' "INA FANERJ?"> TJ .ISRA">L1 DI"A T"UTO ">L?ON EG"J EN TJ "YDATI BAPT"IZJN4 #CB K< EMART"YR>SEN .IJ"ANN>S L"EGJN "OTI TE?"EAM< TO .PN":MA KATAB"<NON JS PERISTER"AN EX URAN"U1 K< "EM%NEN EP' *T"ON4 #CC KAG"J UK ">D%N *T"ON1 ALL' O P"EM&AS ME BAPT"IZ%N EN "YDATI1 EK"%N"OS M[ "%PEN1 EF' "ON AN "ID>S TO .PN":MA KATAB"<NON K< M"ENON EP' *T"ON1 "UT"OS ESTIN O BAPT"IZJN EN .PN":MATI .AG"IJ4 #CD KAG"J E"JRAKA K< MEMART"YR>KA "OTI "UT"OS ESTIN O ]"OS TU .?E"U4 #CE .T> EP"*RION P"ALIN %ST">K% O .IJ"ANN>S K< EK TJN MA?>T"JN *T"U D"YO1 #CF K< EMBL"E&AS TJ .I>S"U PERIPAT"UNTI L"EG%1 "IDE O AMN"OS TU .?E"U4 #CG K< ">KUSAN *T"U [ D"YO MA?>T"< LAL"UNTOS1 K< >KOL"U?>SAN TJ .I>S"U4 #CH STRAF"%S DE O .I>S"US K< ?EAS"AMENOS *T"US AKOLU?"UNTAS L"EG% *T"[S1 #CI T"I Z>T"%TE5 [ DE "%PON *T"J1 RABB"I1 "O L"EGET< ERM>N:"OMENON DID"ASKALE1 PU M"EN%S5 #DJ L"EG% *T"[S1 "ERHES?E K< "IDETE4 ">L?ON UN K< "%DON PU M"EN% K< PAR' *T"J "EM%NAN T>N >M"ERAN EK"%N>N1 "JRA ">N JS DEK"AT>4 #DA ">N .ANDR"EAS O ADELF"OS .S"IMJNOS .P"ETRU "%S EK TJN D"YO TJN AKUS"ANTJN PAR"A .IJ"ANNU K< AKOLU?>S"ANTJN *T"J4 #DB :R"ISK% "UTOS PR"JTOS TON ADELF"ON TON "IDION .S"IMJNA K< L"EG% *T"J1 :R">KAMEN TON .MESS"IAN1 "O ESTI ME?ERM>N:"OMENON .HRIST"OS1 #DC K< ">GAGEN *T"ON PROS TON .I>S"UN4 EMBL"E&AS *T"J O .I>S"US "%PE1 SY "% .S"IMJN O ]"OS .IJN"A1 SY KL>?">S> .K>F"AS1 "O ERM>N":ET< .P"ETROS4 #DD .T> EP"*RION >?"EL>SEN O .I>S"US EXEL?"%N %S T>N .GALIL"<AN1 K< :R"ISK% .F"ILIPPON K< L"EG% *T"J1 AKOL"U?% M[4 #DE ">N DE O .F"ILIPPOS AP"O .B>?SAID"A1 EK T>S P"OLEJS .ANDR"EU K< .P"ETRU4

Page 117: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#DF :R"ISK% .F"ILIPPOS TON .NA?ANA">L K< L"EG% *T"J1 "ON "EGRA&E .MJYS">S EN TJ N"OMJ K< [ PROF">T<1 :R">KAMEN1 .I>S"UN TON ]"ON TU .IJS">F TON AP"O .NAZAR"ET4 #DG K< "%PEN *T"J .NA?ANA">L1 EK .NAZAR"ET D"YNAT"< TI AGA?"ON "%N<5 L"EG% *T"J .F"ILIPPOS1 "ERHU K< "IDE4 #DH "%DEN O .I>S"US TON .NA?ANA">L ERH"OMENON PROS *T"ON K< L"EG% PER"I *T"U1 "IDE AL>?"JS .ISRA>L"IT>S EN J D"OLOS UK "ESTI4 #DI L"EG% *T"J .NA?ANA">L1 P"O?EN ME GIN"JSK%S5 APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 PRO TU SE .F"ILIPPON FJN">S<1 "ONTA YP"O T>N SYK">N "%D"ON SE4 #EJ APEKR"I?> .NA?ANA">L K< L"EG% *T"J1 RABB"I1 SY "% O ]"OS TU .?E"U1 SY "% O BASIL":S TU .ISRA">L4 #EA APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 "OTI "%P"ON S[1 "%D"ON SE YPOK"ATJ T>S SYK">S1 PIST":%S5 M"%ZJ T"UTJN "O&%4 #EB K< L"EG% *T"J1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 AP' "ARTI "O&ES?E TON URAN"ON ANEJG"OTA1 K< TUS AGG"ELUS TU .?E"U ANAB"<NONTAS K< KATAB"<NONTAS EP"I TON ]"ON TU AN?R"JPU4

..KEFAL<ON .B

#A ..K< T> >M"ERA T> TR"IT> G"AMOS EG"ENETO EN .KAN"A T>S .GALIL"<AS1 K< ">N > M">T>R TU .I>S"U EK"%1 #B EKL">?> DE K< O .I>S"US K< [ MA?>T"< *T"U %S TON G"AMON4 #C K< YSTER">SANTOS "[NU L"EG% > M">T>R TU .I>S"U PROS *T"ON1 "[NON UK "EHUSI4 #D L"EG% *T"> O .I>S"US1 T"I EM"[ K< S[1 G"YN<5 "UPJ ">K% > "JRA MU4 #E L"EG% > M">T>R *T"U T[S DIAK"ON[S1 "O1TI AN L"EG> YM"IN1 P[">SATE4 #F ">SAN DE EK"% YDR"I< L"I?IN< "EX K"%MEN< KAT"A TON KA?ARISM"ON TJN .IUD"<JN1 HJR"US< AN"A METR>T"AS D"YO "> TR"%S4 #G L"EG% *T"[S O .I>S"US1 GEM"ISATE TAS YDR"IAS "YDATOS4 K< EG"EMISAN *T"AS "EJS "ANJ4 #H K< L"EG% *T"[S1 ANTL">SATE NYN K< F"ERETE TJ ARHITRIKL"INJ4 K< ">NEGKAN4 #I JS DE EG":SATO O ARHITR"IKLINOS TO "YDJR "[NON GEGEN>M"ENON --K< UK ">D% P"O?EN EST"IN1 [ DE DI"AKON[ ">D%SAN [ >NTL>K"OTES TO "YDJR-- FJN"% TON NYMF"ION O ARHITR"IKLINOS #AJ K< L"EG% *T"J1 PAS "AN?RJPOS PR"JTON TON KAL"ON "[NON T"I?>SI1 K< "OTAN ME?YS?"JSI1 T"OTE TON EL"ASSJ1 SY TET">R>KAS TON KAL"ON "[NON "EJS "ARTI4 #AA .T"*T>N EP"[>SE T>N ARH">N TJN S>M"%JN O .I>S"US EN .KAN"A T>S .GALIL"<AS K< EFAN"ERJSE T>N D"OXAN *T"U1 K< EP"IST:SAN %S *T"ON [ MA?>T"< *T"U4 #AB .MET"A T"UTO KAT"EB> %S .KAPERNA"UM *T"OS K< > M">T>R *T"U K< [ ADELF"[ *T"U K< [ MA?>T"< *T"U1 K< EK"% "EM%NAN U POLL"AS >M"ERAS4 #AC K< EGG"YS ">N TO P"ASHA TJN .IUD"<JN1 K< AN"EB> %S .IEROS"OLYMA O .I>S"US4 #AD K< ":REN EN TJ IER"J TUS PJL"UNTAS B"OAS K< PR"OBATA K< PERISTER"AS1 K< TUS KERMATIST"AS KA?>M"ENUS4 #AE K< P[">SAS FRAGG"ELION EK SH[N"IJN P"ANTAS EX"EBALEN EK TU IER"U1 TA TE PR"OBATA K< TUS B"OAS1 K< TJN KOLLYBIST"JN EX"EHEE TO K"ERMA K< TAS TRAP"EZAS AN"ESTRE&E1 #AF K< T[S TAS PERISTER"AS PJL"USIN "%PEN1 "ARATE T"*TA ENT":?EN1 M> P["%TE TON "[KON TU PATR"OS MU "[KON EMPOR"IU4 #AG EMN">S?>SAN DE [ MA?>T"< *T"U "OTI GEGRAMM"ENON EST"IN1 O Z">LOS TU "[KU SU KATAF"AGET"< ME4 #AH APEKR"I?>SAN UN [ .IUD"<[ K< "%PON *T"J1 T"I S>M"%ON D%KN"Y%S >M"IN "OTI T"*TA P["%S5 #AI APEKR"I?

Page 118: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

> .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 L"YSATE TON NA"ON T"UTON1 K< EN TRIS"IN >M"ER<S EGER"J *T"ON4 #BJ "%PON UN [ .IUD"<[1 TESSAR"AKONTA K< "EX "ETESIN JKODOM">?> O NA"OS "UTOS1 K< SY EN TRIS"IN >M"ER<S EGER"%S *T"ON5 #BA EK"%NOS DE "ELEGE PER"I TU NA"U TU S"JMATOS *T"U4 #BB "OTE UN >G"ER?> EK NEKR"JN1 EMN">S?>SAN [ MA?>T"< *T"U "OTI T"UTO "ELEGE1 K< EP"IST:SAN T> GRAF"> K< TJ L"OGJ J "%PEN O .I>S"US4 #BC .JS DE ">N EN T[S .IEROSOL"YM[S EN TJ P"ASHA EN T> EORT">1 POLL"[ EP"IST:SAN %S TO "ONOMA *T"U1 ?EJR"UNTES *T"U TA S>M"%A "A EP"[%4 #BD *T"OS DE O .I>S"US UK EP"IST:EN E*T"ON *T"[S DI"A TO *T"ON GIN"JSK%N P"ANTAS1 #BE K< "OTI U HR"%AN "%HEN "INA TIS MARTYR">S> PER"I TU AN?R"JPU1 *T"OS GAR EG"INJSKE T"I ">N EN TJ AN?R"JPJ4

..KEFAL<ON .G

#A ..>N DE "AN?RJPOS EK TJN .FARIS"<JN1 .NIK"OD>MOS "ONOMA *T"J1 "ARHJN TJN .IUD"<JN4 #B "UTOS ">L?E PROS *T"ON NYKT"OS K< "%PEN *T"J1 RABB"I1 "[DAMEN "OTI AP"O .?E"U EL">LY?AS DID"ASKALOS1 UD"%S GAR T"*TA TA S>M"%A D"YNAT< P["%N "A SY P["%S1 E"AN M> "> O .?E"OS MET' *T"U4 #C APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 AM">N AM">N L"EGJ S[1 E"AN M> TIS GENN>?"> "ANJ?EN1 U D"YNAT< ID"%N T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #D L"EG% PROS *T"ON O .NIK"OD>MOS1 P"JS D"YNAT< "AN?RJPOS GENN>?">N< G"ERJN "JN5 M> D"YNAT< %S T>N K[L"IAN T>S M>TR"OS *T"U D":TERON %SEL?"%N K< GENN>?">N<5 #E APEKR"I?> .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ S[1 E"AN M> TIS GENN>?"> EX "YDATOS K< .PN":MATOS1 U D"YNAT< %SEL?"%N %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #F TO GEGENN>M"ENON EK T>S SARK"OS SARX ESTI1 K< TO GEGENN>M"ENON EK TU .PN":MATOS PN":M"A ESTI4 #G M> ?*M"AS>S "OTI "%P"ON S[1 D"% YM"AS GENN>?">N< "ANJ?EN4 #H TO PN":MA "OPU ?"EL% PN"%1 K< T>N FJN">N *T"U AK"U%S1 ALL' UK "[DAS P"O?EN "ERHET< K< PU YP"AG%1 "UTJS EST"I PAS O GEGENN>M"ENOS EK TU .PN":MATOS4 #I APEKR"I?> .NIK"OD>MOS K< "%PEN *T"J1 P"JS D"YNAT< T"*TA GEN"ES?<5 #AJ APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 SY "% O DID"ASKALOS TU .ISRA">L K< T"*TA U GIN"JSK%S5 #AA AM">N AM">N L"EGJ S[ "OTI "O "[DAMEN LAL"UMEN K< "O EJR"AKAMEN MARTYR"UMEN1 K< T>N MARTYR"IAN >M"JN U LAMB"ANETE4 #AB % TA EP"IG%A "%PON YM"IN K< U PIST":ETE1 P"JS E"AN "%PJ YM"IN TA EPUR"ANIA PIST":SETE5 #AC K< UD"%S ANAB"EB>KEN %S TON URAN"ON % M> O EK TU URAN"U KATAB"AS1 O ]"OS TU AN?R"JPU O "JN EN TJ URAN"J4 #AD K< KA?"JS .MJYS">S "Y&JSE TON "OFIN EN T> ER">MJ1 "UTJS Y&J?">N< D"% TON ]"ON TU AN?R"JPU1 #AE "INA PAS O PIST":JN %S *T"ON M> AP"OL>T<1 ALL' "EH> ZJ">N <"JNION4 #AF "UTJ GAR >G"AP>SEN O .?E"OS TON K"OSMON1 "JSTE TON ]"ON *T"U TON MONOGEN"> "EDJKEN1 "INA PAS O PIST":JN %S *T"ON M> AP"OL>T<1 ALL' "EH> ZJ">N <"JNION4 #AG U GAR AP"EST%LEN O .?E"OS TON ]"ON *T"U %S TON K"OSMON "INA KR"IN> TON K"OSMON1 ALL' "INA SJ?"> O K"OSMOS DI' *T"U4 #AH O PIST":JN %S *T"ON U KR"INET<1 O DE M> PIST":JN ">D> K"EKRIT<1 "OTI M> PEP"IST:KEN %S TO "ONOMA TU MONOGEN"US ]"U TU .?E"U4 #AI "*T> DE ESTIN > KR"ISIS1 "OTI TO FJS EL">LY?EN %S TON K"OSMON1 K< >G"AP>SAN [ "AN?RJP[ M"ALLON TO SK"OTOS "> TO FJS1 ">N GAR PON>R"A *T"JN TA

Page 119: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ERGA4 #BJ PAS GAR O F"*LA PR"ASSJN MIS"% TO FJS K< UK "ERHET< PROS TO FJS1 "INA M> ELEGH?"> TA "ERGA *T"U1 #BA O DE P["JN T>N AL">?%AN "ERHET< PROS TO FJS1 "INA FANERJ?"> *T"U TA "ERGA1 "OTI EN .?E"J ESTIN %RGASM"ENA4 #BB .MET"A T"*TA ">L?EN O .I>S"US K< [ MA?>T"< *T"U %S T>N .IUD"<AN G>N1 K< EK"% DI"ETRIBE MET' *T"JN K< EB"APTIZEN4 #BC ">N DE K< .IJ"ANN>S BAPT"IZJN EN .<N"JN EGG"YS TU .SAL"%M1 "OTI "YDATA POLL"A ">N EK"%1 K< PAREG"INONTO K< EBAPT"IZONTO1 #BD "UPJ GAR ">N BEBL>M"ENOS %S T>N FYLAK">N O .IJ"ANN>S4 #BE .EG"ENETO UN Z">T>SIS EK TJN MA?>T"JN .IJ"ANNU MET"A .IUD"<U PER"I KA?ARISM"U4 #BF K< ">L?ON PROS TON .IJ"ANN>N K< "%PON *T"J1 RABB"I1 "OS ">N MET"A S"U P"ERAN TU .IORD"ANU1 J SY MEMART"YR>KAS1 "IDE "UTOS BAPT"IZ% K< P"ANTES "ERHONT< PROS *T"ON4 #BG APEKR"I?> .IJ"ANN>S K< "%PEN1 U D"YNAT< "AN?RJPOS LAMB"AN%N UD"EN1 E"AN M> "> DEDOM"ENON *T"J EK TU URAN"U4 #BH *T"[ YM"%S M[ MARTYR"%TE "OTI "%PON1 UK %M"I EG"J O .HRIST"OS1 ALL' "OTI APESTALM"ENOS %M"I "EMPROS?EN EK"%NU4 #BI O "EHJN T>N N"YMF>N NYMF"IOS EST"IN1 O DE F"ILOS TU NYMF"IU1 O EST>K"JS K< AK"UJN *T"U1 HAR"A H"<R% DI"A T>N FJN">N TU NYMF"IU4 "*T> UN > HAR"A > EM"> PEPL">RJT<4 #CJ EK"%NON D"% *X"AN%N1 EM"E DE ELATT"US?<4 #CA O "ANJ?EN ERH"OMENOS EP"ANJ P"ANTJN EST"IN4 O "JN EK T>S G>S EK T>S G>S ESTI K< EK T>S G>S LAL"%1 O EK TU URAN"U ERH"OMENOS EP"ANJ P"ANTJN EST"I1 #CB K< "O E"JRAKE K< ">KUSE1 T"UTO MARTYR"%1 K< T>N MARTYR"IAN *T"U UD"%S LAMB"AN%4 #CC O LAB"JN *T"U T>N MARTYR"IAN ESFR"AGISEN "OTI O .?E"OS AL>?">S ESTIN4 #CD "ON GAR AP"EST%LEN O .?E"OS1 TA R">MATA TU .?E"U LAL"%1 U GAR EK M"ETRU D"IDJSIN O .?E"OS TO .PN":MA4 #CE O PAT">R AGAP"A TON ]"ON K< P"ANTA D"EDJKEN EN T> H%R"I *T"U4 #CF O PIST":JN %S TON ]"ON "EH% ZJ">N <"JNION1 O DE AP%?"JN TJ ]"J UK "O&ET< ZJ">N1 ALL' > ORG"> TU .?E"U M"EN% EP' *T"ON4

..KEFAL<ON .D

#A ..JS UN "EGNJ O .K"YRIOS "OTI ">KUSAN [ .FARIS"<[ "OTI .I>S"US PL"%ONAS MA?>T"AS P["% K< BAPT"IZ% "> .IJ"ANN>S-- #B K"<T[GE .I>S"US *T"OS UK EB"APTIZEN1 ALL' [ MA?>T"< *T"U-- #C AF">KE T>N .IUD"<AN K< AP">L?EN %S T>N .GALIL"<AN4 #D ."ED% DE *T"ON DI"ERHES?< DI"A T>S .SAMAR"%AS4 #E "ERHET< UN %S P"OLIN T>S .SAMAR"%AS LEGOM"EN>N .SYH"AR1 PL>S"ION TU HJR"IU "O "EDJKEN .IAK"JB .IJS">F TJ ]"J *T"U1 #F ">N DE EK"% P>G"> TU .IAK"JB4 O UN .I>S"US KEKOPIAK"JS EK T>S OD[POR"IAS EKA?"EZETO "UTJS EP"I T> P>G">1 "JRA ">N JS"% "EKT>4 #G "ERHET< GYN"> EK T>S .SAMAR"%AS ANTL">S< "YDJR4 L"EG% *T"> O .I>S"US1 D"OS M[ PI"%N4 #H [ GAR MA?>T"< *T"U APEL>L"Y?%SAN %S T>N P"OLIN "INA TROF"AS AGOR"ASJSI4 #I L"EG% UN *T"J > GYN"> > .SAMAR"%TIS1 P"JS SY .IUD"<OS "JN PAR' EM"U PI"%N <T"%S1 "US>S GYN<K"OS .SAMAR"%TIDOS5 U GAR SYGHR"JNT< .IUD"<[ .SAMAR"%T<S4 #AJ APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T">1 % ">D%S T>N DJRE"AN TU .?E"U1 K< TIS ESTIN O L"EGJN S[1 D"OS M[ PI"%N1 SY AN ">T>SAS *T"ON1 K< "EDJKEN AN

Page 120: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

S[ "YDJR Z"JN4 #AA L"EG% *T"J > GYN">1 .K"YRIE1 "UTE "ANTL>MA "EH%S1 K< TO FR"EAR EST"I BA?"Y1 P"O?EN UN "EH%S TO "YDJR TO Z"JN5 #AB M> SY M"%ZJN "% TU PATR"OS >M"JN .IAK"JB1 "OS "EDJKEN >M"IN TO FR"EAR1 K< *T"OS EX *T"U "EPIE K< [ ]"[ *T"U K< TA ?R"EMMATA *T"U5 #AC APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T">1 PAS O P"INJN EK TU "YDATOS T"UTU DI&">S% P"ALIN1 #AD "OS DI' AN P"I> EK TU "YDATOS "U EG"J D"JSJ *T"J1 U M> DI&">S> %S TON <"JNA1 ALL"A TO "YDJR "O D"JSJ *T"J1 GEN">SET< EN *T"J P>G"> "YDATOS ALLOM"ENU %S ZJ">N <"JNION4 #AE L"EG% PROS *T"ON > GYN">1 .K"YRIE1 D"OS M[ T"UTO TO "YDJR1 "INA M> DI&"J M>D"E "ERHJM< EN?"ADE ANTL"%N4 #AF L"EG% *T"> O .I>S"US1 "YPAGE F"JN>SON TON "ANDRA SU K< EL?"E EN?"ADE4 #AG APEKR"I?> > GYN"> K< "%PEN1 UK "EHJ "ANDRA4 L"EG% *T"> O .I>S"US1 KAL"JS "%PAS "OTI "ANDRA UK "EHJ1 #AH P"ENTE GAR "ANDRAS "ESHES1 K< NYN "ON "EH%S UK "ESTI SU AN">R1 T"UTO AL>?"ES "%R>KAS4 #AI L"EG% *T"J > GYN">1 .K"YRIE1 ?EJR"J "OTI PROF">T>S "% SY4 #BJ [ PAT"ERES >M"JN EN TJ "OR% T"UTJ PROSEK"YN>SAN1 K< YM"%S L"EGETE "OTI EN .IEROSOL"YM[S EST"IN O T"OPOS "OPU D"% PROSKYN"%N4 #BA L"EG% *T"> O .I>S"US1 G"YN<1 P"IST:S"ON M[ "OTI "ERHET< "JRA "OTE "UTE EN TJ "OR% T"UTJ "UTE EN .IEROSOL"YM[S PROSKYN">SETE TJ PATR"I4 #BB YM"%S PROSKYN"%TE "O UK "[DATE1 >M"%S PROSKYN"UMEN "O "[DAMEN1 "OTI > SJT>R"IA EK TJN .IUD"<JN EST"IN4 #BC ALL' "ERHET< "JRA1 K< NYN ESTIN1 "OTE [ AL>?IN"[ PROSKYN>T"< PROSKYN">SUSI TJ PATR"I EN PN":MATI K< AL>?"%A1 K< GAR O PAT">R T["UTUS Z>T"% TUS PROSKYN"UNTAS *T"ON4 #BD PN":MA O .?E"OS1 K< TUS PROSKYN"UNTAS *T"ON EN PN":MATI K< AL>?"%A D"% PROSKYN"%N4 #BE L"EG% *T"J > GYN">1 "[DA "OTI .MESS"IAS "ERHET< O LEG"OMENOS .HRIST"OS1 "OTAN "EL?> EK"%NOS1 ANAGGEL"% >M"IN P"ANTA4 #BF L"EG% *T"> O .I>S"US1 EG"J %MI O LAL"JN S[4 #BG K< EP"I T"UTJ ">L?ON [ MA?>T"< *T"U1 K< E?"*MASAN "OTI MET"A GYN<K"OS EL"AL%1 UD"%S M"ENT[ "%PE1 T"I Z>T"%S "> T"I LAL"%S MET' *T">S5 #BH .AF">KEN UN T>N YDR"IAN *T">S > GYN"> K< AP">L?EN %S T>N P"OLIN1 K< L"EG% T[S AN?R"JP[S1 #BI D":TE "IDETE "AN?RJPON "OS "%P"E M[ P"ANTA "OSA EP"[>SA1 M">TI "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS5 #CJ EX">L?ON UN EK T>S P"OLEJS K< ">RHONTO PROS *T"ON4 #CA .EN DE TJ METAX"Y >R"JTJN *T"ON [ MA?>T"< L"EGONTES1 RABB"I1 F"AGE4 #CB O DE "%PEN *T"[S1 EG"J BR"JSIN "EHJ FAG"%N1 ">N YM"%S UK "[DATE4 #CC "ELEGON UN [ MA?>T"< PROS ALL">LUS1 M> TIS ">NEGKEN *T"J FAG"%N5 #CD L"EG% *T"[S O .I>S"US1 EM"ON BR"JM"A ESTIN "INA P["J TO ?"EL>MA TU P"EM&ANT"OS ME K< TEL%"JSJ *T"U TO "ERGON4 #CE UH YM"%S L"EGETE "OTI "ETI TETR"AM>N"OS ESTI K< O ?ERISM"OS "ERHET<5 ID"U L"EGJ YM"IN1 EP"ARATE TUS OF?ALM"US YM"JN K< ?E"ASAS?E TAS H"JRAS1 "OTI L:K"< %SI PROS ?ERISM"ON ">D>4 #CF K< O ?ER"IZJN MIS?"ON LAMB"AN% K< SYN"AG% KARP"ON %S ZJ">N <"JNION1 "INA K< O SP"%RJN OM"U H"<R> K< O ?ER"IZJN4 #CG EN GAR T"UTJ O L"OGOS EST"IN O AL>?IN"OS1 "OTI "ALLOS EST"IN O SP"%RJN K< "ALLOS O ?ER"IZJN4 #CH EG"J AP"EST%LA YM"AS ?ER"IZ%N "O UH YM"%S KEKOPI"AKATE1 "ALL[ KEKOPI"AKASI1 K< YM"%S %S TON K"OPON *T"JN %SEL>L"Y?ATE4 #CI .EK DE T>S P"OLEJS EK"%N>S POLL"[ EP"IST:SAN %S *T"ON TJN .SAMAR%T"JN DI"A TON L"OGON T>S GYN<K"OS1 MARTYR"US>S "OTI "%P"E M[ P"ANTA "OSA EP"[>SA4 #DJ JS UN ">L?ON PROS *T"ON [ .SAMAR"%T<1 >R"JTJN *T"ON M"%N< PAR' *T"[S1

Page 121: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< "EM%NEN EK"% D"YO >M"ERAS4 #DA K< POLL"J PL"%US EP"IST:SAN DI"A TON L"OGON *T"U1 #DB T> TE GYN<K"I "ELEGON "OTI UK"ETI DI"A T>N S">N LALI"AN PIST":OMEN1 *T"[ GAR AK>K"OAMEN1 K< "[DAMEN "OTI "UT"OS ESTIN AL>?"JS O SJT">R TU K"OSMU O .HRIST"OS4 #DC .MET"A DE TAS D"YO >M"ERAS EX">L?EN EK"%?EN K< AP">L?EN %S T>N .GALIL"<AN4 #DD *T"OS GAR O .I>S"US EMART"YR>SEN "OTI PROF">T>S EN T> ID"IA PATR"IDI TIM">N UK "EH%4 #DE "OTE UN ">L?EN %S T>N .GALIL"<AN1 ED"EXANTO *T"ON [ .GALIL"<[1 P"ANTA EJRAK"OTES "A EP"[>SEN EN .IEROSOL"YM[S EN T> EORT">1 K< *T"[ GAR ">L?ON %S T>N EORT">N4 #DF .">L?EN UN P"ALIN O .I>S"US %S T>N .KAN"A T>S .GALIL"<AS1 "OPU EP"[>SE TO "YDJR "[NON4 K< ">N TIS BASILIK"OS1 "U O ]"OS >S?"EN% EN .KAPERNA"UM1 #DG "UTOS AK"USAS "OTI .I>S"US ">K% EK T>S .IUD"<AS %S T>N .GALIL"<AN1 AP">L?E PROS *T"ON K< >R"JTA *T"ON "INA KATAB"> K< I"AS>T< *T"U TON ]"ON1 ">MELLE GAR APO?N">SK%N4 #DH "%PEN UN O .I>S"US PROS *T"ON1 E"AN M> S>M"%A K< T"ERATA "ID>TE1 U M> PIST":S>TE4 #DI L"EG% PROS *T"ON O BASILIK"OS1 .K"YRIE1 KAT"AB>?I PRIN APO?AN"%N TO P<D"ION MU4 #EJ L"EG% *T"J O .I>S"US1 POR":U1 O ]"OS SU Z">4 K< EP"IST:SEN O "AN?RJPOS TJ L"OGJ J "%PEN *T"J O .I>S"US1 K< EPOR":ETO4 #EA ">D> DE *T"U KATAB"<NONTOS [ D"UL[ *T"U AP">NT>SAN *T"J K< AP">GG%LAN L"EGONTES "OTI O P<S SU Z">4 #EB EP"Y?ETO UN PAR' *T"JN T>N "JRAN EN "> KOM&"OTERON "ESHE4 K< "%PON *T"J "OTI H?ES "JRAN EBD"OM>N AF">KEN *T"ON O PYRET"OS4 #EC "EGNJ UN O PAT">R "OTI EN EK"%N> T> "JRA EN "> "%PEN *T"J O .I>S"US "OTI O ]"OS SU Z">1 K< EP"IST:SEN *T"OS K< > [K"IA *T"U "OL>4 #ED .T"UTO P"ALIN D":TERON S>M"%ON EP"[>SEN O .I>S"US EL?"JN EK T>S .IUD"<AS %S T>N .GALIL"<AN4

..KEFAL<ON .E

#A ..META T"*TA ">N > EORT"> TJN .IUD"<JN1 K< AN"EB> O .I>S"US %S .IEROS"OLYMA4 #B "ESTI DE EN T[S .IEROSOL"YM[S EP"I T> PROBATIK"> KOLYMB">?RA1 > EPILEGOM"EN> EBRAIST"I .B>?ESD"A1 P"ENTE STO"AS "EHUSA4 #C EN T"*T<S KAT"EK%TO PL">?OS POL"Y TJN AS?EN"UNTJN1 TYFL"JN1 HJL"JN1 X>R"JN1 EKDEHOM"ENJN T>N TU "YDATOS K"IN>SIN4 #D "AGGELOS GAR KAT"A K<R"ON KAT"EB<NEN EN T> KOLYMB">?RA1 K< ETAR"ASSETO TO "YDJR1 O UN PR"JTOS EMB"AS MET"A T>N TARAH">N TU "YDATOS YGI">S EG"INETO J D">POTE KAT"%HETO NOS">MATI4 #E ">N DE TIS "AN?RJPOS EK"% TRI"AKONTA K< OKT"J "ET> "EHJN EN T> AS?EN"%A *T"U4 #F T"UTON ID"JN O .I>S"US KATAK"%MENON1 K< GN"US "OTI POL"YN ">D> HR"ONON "EH%1 L"EG% *T"J1 ?"EL%S YGI">S GEN"ES?<5 #G APEKR"I?> *T"J O AS?EN"JN1 .K"YRIE1 "AN?RJPON UK "EHJ1 "INA "OTAN TARAH?"> TO "YDJR1 B"AL> ME %S T>N KOLYMB">?RAN1 EN J DE "ERHOM< EG"J1 "ALLOS PRO EM"U KATAB"<N%4 #H L"EG% *T"J O .I>S"US1 "EG%RE1 "ARON TON KR"ABATT"ON SU K< PERIP"AT%4 #I K< :?"EJS EG"ENETO YGI">S O "AN?RJPOS1 K< ">RE TON KR"ABATTON *T"U K< PERIEP"AT%4 ">N DE S"ABBATON EN EK"%N> T> >M"ERA4 #AJ "ELEGON UN [ .IUD"<[ TJ TE?ERAP:M"ENJ1 S"ABBAT"ON ESTIN1 UK "EXEST"I S[ "AR< TON KR"ABATTON4 #AA APEKR"I?>

Page 122: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

*T"[S1 O P[">SAS ME YGI">1 EK"%N"OS M[ "%PEN1 "ARON TON KR"ABATT"ON SU K< PERIP"AT%4 #AB >R"JT>SAN UN *T"ON1 TIS ESTIN O "AN?RJPOS O %P"JN S[1 "ARON TON KR"ABATT"ON SU K< PERIP"AT%5 #AC O DE IA?"%S UK ">D% TIS ESTIN1 O GAR .I>S"US EX"EN:SEN "OHLU "ONTOS EN TJ T"OPJ4 #AD MET"A T"*TA :R"ISK% *T"ON O .I>S"US EN TJ IER"J K< "%PEN *T"J1 "IDE YGI">S G"EGONAS1 M>K"ETI AM"ARTANE1 "INA M> H"%R"ON S[ TI G"EN>T<4 #AE AP">L?EN O "AN?RJPOS K< AN">GG%LE T[S .IUD"<[S "OTI .I>S"US ESTIN O P[">SAS *T"ON YGI">4 #AF .K< DI"A T"UTO ED"IJKON TON .I>S"UN [ .IUD"<[ K< EZ">TUN *T"ON APOKT"%N<1 "OTI T"*TA EP"[% EN SABB"ATJ4 #AG O DE .I>S"US APEKR"INATO *T"[S1 O PAT">R MU "EJS "ARTI ERG"AZET<1 KAG"J ERG"AZOM<4 #AH DI"A T"UTO UN M"ALLON EZ">TUN *T"ON [ .IUD"<[ APOKT"%N<1 "OTI U M"ONON "ELYE TO S"ABBATON1 ALL"A K< PAT"ERA "IDION "ELEGE TON .?E"ON1 "ISON E*T"ON P["JN TJ .?E"J4 #AI APEKR"INATO UN O .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 U D"YNAT< O ]"OS P["%N AF' E*T"U UD"EN1 E"AN M> TI BL"EP> TON PAT"ERA P["UNTA1 "A GAR AN EK"%NOS P[">1 T"*TA K< O ]"OS OM"[JS P["%4 #BJ O GAR PAT">R FIL"% TON ]"ON K< P"ANTA D"%KNYSIN *T"J "A *T"OS P["%1 K< M"%ZONA T"UTJN D"%X% *T"J "ERGA1 "INA YM"%S ?*M"AZ>TE4 #BA "JSPER GAR O PAT">R EG"%R% TUS NEKR"US K< ZJOP["%1 "UTJ K< O ]"OS "US ?"EL% ZJOP["%4 #BB UD"E GAR O PAT">R KR"IN% UD"ENA1 ALL"A T>N KR"ISIN P"ASAN D"EDJKE TJ ]"J1 #BC "INA P"ANTES TIM"JSI TON ]"ON1 KA?"JS TIM"JSI TON PAT"ERA4 O M> TIM"JN TON ]"ON U TIM"A TON PAT"ERA TON P"EM&ANTA *T"ON4 #BD AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI O TON L"OGON MU AK"UJN K< PIST":JN TJ P"EM&ANT"I ME "EH% ZJ">N <"JNION1 K< %S KR"ISIN UK "ERHET<1 ALL"A METAB"EB>KEN EK TU ?AN"ATU %S T>N ZJ">N4 #BE AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI "ERHET< "JRA1 K< NYN ESTIN1 "OTE [ NEKR"[ AK"USONT< T>S FJN">S TU ]"U TU .?E"U1 K< [ AK"USANTES Z">SONT<1 #BF "JSPER GAR O PAT">R "EH% ZJ">N EN E*T"J1 "UTJS "EDJKE K< TJ ]"J ZJ">N "EH%N EN E*T"J1 #BG K< EXUS"IAN "EDJKEN *T"J K< KR"ISIN P["%N1 "OTI ]"OS AN?R"JPU EST"I4 #BH M> ?*M"AZETE T"UTO1 "OTI "ERHET< "JRA EN "> P"ANTES [ EN T[S MN>M"%[S AK"USONT< T>S FJN">S *T"U1 #BI K< EKPOR":SONT< [ TA AGA?"A P[">SANTES %S AN"ASTASIN ZJ">S1 [ DE TA F"*LA PR"AXANTES %S AN"ASTASIN KR"ISEJS4 #CJ U D"YNAM< EG"J P["%N AP' EM*T"U UD"EN4 KA?"JS AK"UJ KR"INJ1 K< > KR"ISIS > EM"> DIK"<A EST"IN1 "OTI U Z>T"J TO ?"EL>MA TO EM"ON1 ALL"A TO ?"EL>MA TU P"EM&ANT"OS ME PATR"OS4 #CA .E"AN EG"J MARTYR"J PER"I EM*T"U1 > MARTYR"IA MU UK "ESTIN AL>?">S4 #CB "ALLOS EST"IN O MARTYR"JN PER"I EM"U1 K< "[DA "OTI AL>?">S ESTIN > MARTYR"IA ">N MARTYR"% PER"I EM"U4 #CC YM"%S APEST"ALKATE PROS .IJ"ANN>N1 K< MEMART"YR>KE T> AL>?"%A1 #CD EG"J DE U PAR"A AN?R"JPU T>N MARTYR"IAN LAMB"ANJ1 ALL"A T"*TA L"EGJ "INA YM"%S SJ?">TE4 #CE EK"%NOS ">N O L"YHNOS O K<"OMENOS K< F"<NJN1 YM"%S DE >?EL">SATE AGALLIA?">N< PROS "JRAN EN TJ FJT"I *T"U4 #CF EG"J DE "EHJ T>N MARTYR"IAN M"%ZJ TU .IJ"ANNU1 TA GAR "ERGA "A "EDJK"E M[ O PAT">R "INA TEL%"JSJ *T"A1 *T"A TA "ERGA "A EG"J P["J1 MARTYR"% PER"I EM"U "OTI O PAT">R ME AP"ESTALKE4 #CG K< O P"EM&AS ME PAT">R1 *T"OS MEMART"YR>KE PER"I EM"U4 "UTE FJN">N *T"U AK>K"OATE P"JPOTE "UTE "%DOS *T"U EJR"AKATE1 #CH K< TON L"OGON *T"U UK "EHETE M"ENONTA EN YM"IN1 "OTI "ON AP"EST%LEN EK"%NOS1 T"UTJ YM"%S U PIST":ETE4 #CI

Page 123: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ER:N"ATE TAS GRAF"AS1 "OTI YM"%S DOK"%TE EN *T"<S ZJ">N <"JNION "EH%N1 K< EK"%N"< %SIN < MARTYR"US< PER"I EM"U1 #DJ K< U ?"ELETE EL?"%N PROS ME "INA ZJ">N "EH>TE4 #DA D"OXAN PAR"A AN?R"JPJN U LAMB"ANJ1 #DB ALL' "EGNJKA YM"AS "OTI T>N AG"AP>N TU .?E"U UK "EHETE EN E*T"[S4 #DC EG"J EL">LY?A EN TJ ON"OMATI TU PATR"OS MU1 K< U LAMB"ANET"E ME1 E"AN "ALLOS "EL?> EN TJ ON"OMATI TJ ID"IJ1 EK"%NON L">&ES?E4 #DD P"JS D"YNAS?E YM"%S PIST":S<1 D"OXAN PAR"A ALL">LJN LAMB"ANONTES1 K< T>N D"OXAN T>N PAR"A TU M"ONU .?E"U U Z>T"%TE5 #DE M> DOK"%TE "OTI EG"J KAT>GOR">SJ YM"JN PROS TON PAT"ERA1 "ESTIN O KAT>GOR"JN YM"JN .MJYS">S1 %S "ON YM"%S >LP"IKATE4 #DF % GAR EPIST":ETE .MJYS"%1 EPIST":ETE AN EM"[1 PER"I GAR EM"U EK"%NOS "EGRA&EN4 #DG % DE T[S EK"%NU GR"AMMASIN U PIST":ETE1 P"JS T[S EM"[S R">MASI PIST":SETE5

..KEFAL<ON ..ST

#A ..META T"*TA AP">L?EN O .I>S"US P"ERAN T>S ?AL"ASS>S T>S .GALIL"<AS T>S .TIBERI"ADOS1 #B K< >KOL"U?% *T"J "OHLOS POL"YS1 "OTI E"JRJN *T"U TA S>M"%A "A EP"[% EP"I TJN AS?EN"UNTJN4 #C AN">L?E DE %S TO "OROS O .I>S"US K< EK"% EK"A?>TO MET"A TJN MA?>T"JN *T"U4 #D ">N DE EGG"YS TO P"ASHA1 > EORT"> TJN .IUD"<JN4 #E EP"ARAS UN O .I>S"US TUS OF?ALM"US K< ?EAS"AMENOS "OTI POL"YS "OHLOS "ERHET< PROS *T"ON1 L"EG% PROS TON .F"ILIPPON1 P"O?EN AGOR"ASJMEN "ARTUS "INA F"AGJSIN "UT[5 #F T"UTO DE "ELEGE P%R"AZJN *T"ON1 *T"OS GAR ">D% T"I "EMELLE P["%N4 #G APEKR"I?> *T"J .F"ILIPPOS1 DIAKOS"IJN D>NAR"IJN "ART[ UK ARK"USIN *T"[S "INA "EKASTOS *T"JN BRAH"Y TI L"AB>4 #H L"EG% *T"J "%S EK TJN MA?>T"JN *T"U1 .ANDR"EAS O ADELF"OS .S"IMJNOS .P"ETRU4 #I "ESTI P<D"ARION "EN "JDE1 "OS "EH% P"ENTE "ARTUS KRI?"INUS K< D"YO O&"ARIA1 ALL"A T"*TA T"I ESTIN %S TOS"UTUS5 #AJ "%PE DE O .I>S"US1 P[">SATE TUS AN?R"JPUS ANAPES"%N1 ">N DE H"ORTOS POL"YS EN TJ T"OPJ4 AN"EPESON UN [ "ANDRES TON ARI?M"ON JS"% PENTAKISH"ILI[4 #AA "ELABE DE TUS "ARTUS O .I>S"US K< :HARIST">SAS DI"EDJKE T[S MA?>T"<S1 [ DE MA?>T"< T[S ANAK%M"EN[S1 OM"[JS K< EK TJN O&AR"IJN "OSON ">?ELON4 #AB JS DE ENEPL">S?>SAN1 L"EG% T[S MA?>T"<S *T"U1 SYNAG"AGETE TA PERISS":SANTA KL"ASMATA1 "INA M> TI AP"OL>T<4 #AC SYN">GAGON UN K< EG"EMISAN D"JDEKA KOF"INUS KLASM"ATJN EK TJN P"ENTE "ARTJN TJN KRI?"INJN "A EPER"ISS:SE T[S BEBRJK"OSIN4 #AD .[ UN "AN?RJP[1 ID"ONTES "O EP"[>SE S>M"%ON O .I>S"US1 "ELEGON "OTI "UT"OS ESTIN AL>?"JS O PROF">T>S O ERH"OMENOS %S TON K"OSMON4 #AE .I>S"US UN GN"US "OTI M"ELLUSIN "ERHES?< K< ARP"AZ%N *T"ON "INA P[">SJSIN *T"ON BASIL"EA1 ANEH"JR>SE P"ALIN %S TO "OROS *T"OS M"ONOS4 #AF .JS DE O&"IA EG"ENETO1 KAT"EB>SAN [ MA?>T"< *T"U EP"I T>N ?"ALASSAN1 #AG K< EMB"ANTES %S TO PL"[ON ">RHONTO P"ERAN T>S ?AL"ASS>S %S .KAPERNA"UM4 K< SKOT"IA ">D> EGEG"ON% K< UK EL>L"Y?% PROS *T"US O .I>S"US1 #AH "> TE ?"ALASSA AN"EMU MEG"ALU PN"EONTOS DI>G"%RETO4 #AI EL>LAK"OTES UN JS STAD"IUS "%KOSI P"ENTE "> TRI"AKONTA ?EJR"USI TON .I>S"UN PERIPAT"UNTA EP"I T>S ?AL"ASS>S K<

Page 124: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EGG"YS TU PL"[U GIN"OMENON1 K< EFOB">?>SAN4 #BJ O DE L"EG% *T"[S1 EG"J %MI1 M> FOB"%S?E4 #BA ">?ELON UN LAB"%N *T"ON %S TO PL"[ON1 K< :?"EJS TO PL"[ON EG"ENETO EP"I T>S G>S %S ">N YP">GON4 #BB .T> EP"*RION O "OHLOS O EST>K"JS P"ERAN T>S ?AL"ASS>S ID"JN "OTI PL["ARION "ALLO UK ">N EK"% % M> "EN EK"%NO %S "O EN"EB>SAN [ MA?>T"< *T"U1 K< "OTI U SYN%S">L?E T[S MA?>T"<S *T"U O .I>S"US %S TO PL["ARION1 ALL"A M"ON[ [ MA?>T"< *T"U AP">L?ON1 #BC "ALLA DE ">L?E PL["ARIA EK .TIBERI"ADOS EGG"YS TU T"OPU1 "OPU "EFAGON TON "ARTON :HARIST">SANTOS TU .KYR"IU1 #BD "OTE UN "%DEN O "OHLOS "OTI .I>S"US UK "ESTIN EK"% UD"E [ MA?>T"< *T"U1 EN"EB>SAN *T"[ %S TA PL"[A K< ">L?ON %S .KAPERNA"UM Z>T"UNTES TON .I>S"UN4 #BE K< :R"ONTES *T"ON P"ERAN T>S ?AL"ASS>S "%PON *T"J1 RABB"I1 P"OTE "JDE G"EGONAS5 #BF APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US K< "%PEN1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 Z>T"%T"E ME1 UH "OTI "%DETE S>M"%A1 ALL' "OTI EF"AGETE EK TJN "ARTJN K< EHORT"AS?>TE4 #BG ERG"AZES?E M> T>N BR"JSIN T>N APOLLYM"EN>N1 ALL"A T>N BR"JSIN T>N M"ENUSAN %S ZJ">N <"JNION1 ">N O ]"OS TU AN?R"JPU YM"IN D"JS%1 T"UTON GAR O PAT">R ESFR"AGISEN O .?E"OS4 #BH "%PON UN PROS *T"ON1 T"I P["JMEN "INA ERGAZ"JME?A TA "ERGA TU .?E"U5 #BI APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 T"UT"O ESTI TO "ERGON TU .?E"U1 "INA PIST":S>TE %S "ON AP"EST%LEN EK"%NOS4 #CJ "%PON UN *T"J1 T"I UN P["%S SY S>M"%ON "INA "IDJMEN K< PIST":SJM"EN S[5 T"I ERG"AZ>5 #CA [ PAT"ERES >M"JN TO M"ANNA "EFAGON EN T> ER">MJ1 KA?"JS ESTI GEGRAMM"ENON1 "ARTON EK TU URAN"U "EDJKEN *T"[S FAG"%N4 #CB "%PEN UN *T"[S O .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 U .MJYS">S D"EDJKEN YM"IN TON "ARTON EK TU URAN"U1 ALL' O PAT">R MU D"IDJSIN YM"IN TON "ARTON EK TU URAN"U TON AL>?IN"ON4 #CC O GAR "ARTOS TU .?E"U ESTIN O KATAB"<NJN EK TU URAN"U K< ZJ">N DID"US TJ K"OSMJ4 #CD "%PON UN PROS *T"ON1 .K"YRIE1 P"ANTOTE D"OS >M"IN TON "ARTON T"UTON4 #CE "%PE DE *T"[S O .I>S"US1 EG"J %MI O "ARTOS T>S ZJ">S1 O ERH"OMENOS PROS ME U M> P%N"AS>1 K< O PIST":JN %S EM"E U M> DI&">S> P"JPOTE4 #CF ALL' "%PON YM"IN "OTI K< EJR"AKAT"E ME K< U PIST":ETE4 #CG .PAN "O D"IDJS"I M[ O PAT">R1 PROS EM"E ">X%1 K< TON ERH"OMENON PROS ME U M> EKB"ALJ "EXJ1 #CH "OTI KATAB"EB>KA EK TU URAN"U UH "INA P["J TO ?"EL>MA TO EM"ON1 ALL"A TO ?"EL>MA TU P"EM&ANT"OS ME4 #CI T"UTO DE ESTI TO ?"EL>MA TU P"EM&ANT"OS ME PATR"OS1 "INA PAN "O D"EDJK"E M[ M> APOL"ESJ EX *T"U1 ALL"A ANAST">SJ *T"O EN T> ESH"AT> >M"ERA4 #DJ T"UTO DE ESTI TO ?"EL>MA TU P"EM&ANT"OS ME1 "INA PAS O ?EJR"JN TON ]"ON K< PIST":JN %S *T"ON "EH> ZJ">N <"JNION1 K< ANAST">SJ *T"ON EG"J T> ESH"AT> >M"ERA4 #DA .EG"OGGYZON UN [ .IUD"<[ PER"I *T"U "OTI "%PEN1 EG"J %MI O "ARTOS O KATAB"AS EK TU URAN"U1 #DB K< "ELEGON1 UH "UT"OS ESTIN .I>S"US O ]"OS .IJS">F1 "U >M"%S "[DAMEN TON PAT"ERA K< T>N M>T"ERA5 P"JS UN L"EG% "UTOS "OTI EK TU URAN"U KATAB"EB>KA5 #DC APEKR"I?> UN O .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 M> GOGG"YZETE MET' ALL">LJN4 #DD UD"%S D"YNAT< EL?"%N PROS ME1 E"AN M> O PAT">R O P"EM&AS ME ELK"YS> *T"ON1 K< EG"J ANAST">SJ *T"ON T> ESH"AT> >M"ERA4 #DE "ESTI GEGRAMM"ENON EN T[S PROF">T<S1 K< "ESONT< P"ANTES DIDAKT"[ .?E"U4 PAS O AK"UJN PAR"A TU PATR"OS K< MA?"JN "ERHET< PROS ME1 #DF UH "OTI TON PAT"ERA TIS E"JRAKEN1 % M> O "JN PAR"A TU .?E"U1 "UTOS E"JRAKE TON

Page 125: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PAT"ERA4 #DG AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 O PIST":JN %S EM"E "EH% ZJ">N <"JNION4 #DH EG"J %MI O "ARTOS T>S ZJ">S4 #DI [ PAT"ERES YM"JN "EFAGON TO M"ANNA EN T> ER">MJ K< AP"E?ANON1 #EJ "UT"OS ESTIN O "ARTOS O EK TU URAN"U KATAB"<NJN1 "INA TIS EX *T"U F"AG> K< M> APO?"AN>4 #EA EG"J %MI O "ARTOS O Z"JN O EK TU URAN"U KATAB"AS1 E"AN TIS F"AG> EK T"UTU TU "ARTU1 Z">SET< %S TON <"JNA4 K< O "ARTOS DE "ON EG"J D"JSJ1 > SARX M"U ESTIN1 ">N EG"J D"JSJ YP"ER T>S TU K"OSMU ZJ">S4 #EB .EM"AHONTO UN PROS ALL">LUS [ .IUD"<[ L"EGONTES1 P"JS D"YNAT< "UTOS >M"IN D"UN< T>N S"ARKA FAG"%N5 #EC "%PEN UN *T"[S O .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN M> F"AG>TE T>N S"ARKA TU ]"U TU AN?R"JPU K< P"I>TE *T"U TO "<MA1 UK "EHETE ZJ">N EN E*T"[S4 #ED O TR"JGJN MU T>N S"ARKA K< P"INJN MU TO "<MA "EH% ZJ">N <"JNION1 K< EG"J ANAST">SJ *T"ON EN T> ESH"AT> >M"ERA4 #EE > GAR SARX MU AL>?"JS ESTI BR"JSIS1 K< TO "<M"A MU AL>?"JS ESTI P"OSIS4 #EF O TR"JGJN MU T>N S"ARKA K< P"INJN MU TO "<MA EN EM"[ M"EN%1 KAG"J EN *T"J4 #EG KA?"JS AP"EST%L"E ME O Z"JN PAT">R KAG"J Z"J DI"A TON PAT"ERA1 K< O TR"JGJN ME KAK"%NOS Z">SET< DI' EM"E4 #EH "UT"OS ESTIN O "ARTOS O EK TU URAN"U KATAB"AS1 U KA?"JS "EFAGON [ PAT"ERES YM"JN TO M"ANNA K< AP"E?ANON1 O TR"JGJN T"UTON TON "ARTON Z">SET< %S TON <"JNA4 #EI .T"*TA "%PEN EN SYNAGJG"> DID"ASKJN EN .KAPERNA"UM4 #FJ .POLL"[ UN AK"USANTES EK TJN MA?>T"JN *T"U "%PON1 SKL>R"OS ESTIN "UTOS O L"OGOS1 TIS D"YNAT< *T"U AK"U%N5 #FA %D"JS DE O .I>S"US EN E*T"J "OTI GOGG"YZUSI PER"I T"UTU [ MA?>T"< *T"U1 "%PEN *T"[S1 T"UTO YM"AS SKANDAL"IZ%5 #FB E"AN UN ?EJR">TE TON ]"ON TU AN?R"JPU ANAB"<NONTA "OPU ">N TO PR"OTERON5 #FC TO PN":M"A ESTI TO ZJOP["UN1 > SARX UK JFEL"% UD"EN1 TA R">MATA "A EG"J LAL"J YM"IN1 PN":M"A ESTI K< ZJ"> ESTIN4 #FD ALL' %S"IN EX YM"JN TINES "[ U PIST":USIN4 ">D% GAR EX ARH">S O .I>S"US T"INES %S"IN [ M> PIST":ONTES K< TIS ESTIN O PARAD"JSJN *T"ON4 #FE K< "ELEGE1 DI"A T"UTO "%R>KA YM"IN "OTI UD"%S D"YNAT< EL?"%N PROS ME1 E"AN M> "> DEDOM"ENON *T"J EK TU PATR"OS MU4 #FF .EK T"UTU POLL"[ AP">L?ON EK TJN MA?>T"JN *T"U %S TA OP"ISJ K< UK"ETI MET' *T"U PERIEP"ATUN4 #FG "%PEN UN O .I>S"US T[S D"JDEKA1 M> K< YM"%S ?"ELETE YP"AG%N5 #FH APEKR"I?> UN *T"J .S"IMJN .P"ETROS1 .K"YRIE1 PROS T"INA APEL:S"OME?A5 R">MATA ZJ">S <JN"IU "EH%S1 #FI K< >M"%S PEPIST":KAMEN K< EGN"JKAMEN "OTI SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U TU Z"JNTOS4 #GJ APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 UK EG"J YM"AS TUS D"JDEKA EXELEX"AM>N5 K< EX YM"JN "%S DI"ABOL"OS ESTIN4 #GA "ELEGE DE TON .I"UDAN .S"IMJNOS .ISKARI"JT>N1 "UTOS GAR "EMELLEN *T"ON PARADID"ON<1 "%S "JN EK TJN D"JDEKA4

..KEFAL<ON .Z

#A ..K< PERIEP"AT% O .I>S"US MET"A T"*TA EN T> .GALIL"<A1 U GAR ">?ELEN EN T> .IUD"<A PERIPAT"%N1 "OTI EZ">TUN *T"ON [ .IUD"<[ APOKT"%N<4 #B ">N DE EGG"YS > EORT"> TJN .IUD"<JN > SK>NOP>G"IA4 #C "%PON UN PROS *T"ON [ ADELF"[ *T"U1 MET"AB>?I ENT":?EN K< "YPAGE %S T>N .IUD"<AN1 "INA K< [ MA?>T"< SU ?EJR">SJSI TA

Page 126: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ERGA SU "A P["%S1 #D UD"%S GAR EN KRYPT"J TI P["% K< Z>T"% *T"OS EN PARR>S"IA "%N<4 % T"*TA P["%S1 FAN"ERJSON SE*T"ON TJ K"OSMJ4 #E UD"E GAR [ ADELF"[ *T"U EP"IST:ON %S *T"ON4 #F L"EG% UN *T"[S O .I>S"US1 O K<R"OS O EM"OS "UPJ P"ARESTIN1 O DE K<R"OS O YM"ETEROS P"ANTOT"E ESTIN "ET[MOS4 #G U D"YNAT< O K"OSMOS MIS"%N YM"AS1 EM"E DE MIS"%1 "OTI EG"J MARTYR"J PER"I *T"U "OTI TA "ERGA *T"U PON>R"A ESTIN4 #H YM"%S AN"AB>TE %S T>N EORT">N T"*T>N1 EG"J "UPJ ANAB"<NJ %S T>N EORT">N T"*T>N1 "OTI O K<R"OS O EM"OS "UPJ PEPL">RJT<4 #I T"*TA DE %P"JN *T"[S "EM%NEN EN T> .GALIL"<A4 #AJ .JS DE AN"EB>SAN [ ADELF"[ *T"U1 T"OTE K< *T"OS AN"EB> %S T>N EORT">N1 U FANER"JS1 ALL' JS EN KRYPT"J4 #AA [ UN .IUD"<[ EZ">TUN *T"ON EN T> EORT"> K< "ELEGON1 PU ESTIN EK"%NOS5 #AB K< GOGGYSM"OS POL"YS PER"I *T"U ">N EN T[S "OHL[S4 [ MEN "ELEGON "OTI AGA?"OS ESTIN1 "ALL[ "ELEGON1 "U1 ALL"A PLAN"A TON "OHLON4 #AC UD"%S M"ENT[ PARR>S"IA EL"AL% PER"I *T"U DI"A TON F"OBON TJN .IUD"<JN4 #AD .">D> DE T>S EORT">S MES"US>S AN"EB> O .I>S"US %S TO IER"ON K< ED"IDASKE4 #AE K< E?"*MAZON [ .IUD"<[ L"EGONTES1 P"JS "UTOS GR"AMMATA "[DE M> MEMA?>K"JS5 #AF APEKR"I?> UN *T"[S O .I>S"US K< "%PEN1 > EM"> DIDAH"> UK "ESTIN EM">1 ALL"A TU P"EM&ANT"OS ME1 #AG E"AN TIS ?"EL> TO ?"EL>MA *T"U P["%N1 GN"JSET< PER"I T>S DIDAH">S1 P"OTERON EK TU .?E"U ESTIN "> EG"J AP' EM*T"U LAL"J4 #AH O AF' E*T"U LAL"JN T>N D"OXAN T>N ID"IAN Z>T"%1 O DE Z>T"JN T>N D"OXAN TU P"EM&ANTOS *T"ON1 "UTOS AL>?">S ESTI1 K< ADIK"IA EN *T"J UK "ESTIN4 #AI U .MJYS">S D"EDJKEN YM"IN TON N"OMON5 K< UD"%S EX YM"JN P["% TON N"OMON4 T"I ME Z>T"%TE APOKT"%N<5 #BJ APEKR"I?> O "OHLOS K< "%PE1 D<M"ONION "EH%S1 TIS SE Z>T"% APOKT"%N<5 #BA APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 "EN "ERGON EP"[>SA1 K< P"ANTES ?*M"AZETE DI"A T"UTO4 #BB .MJYS">S D"EDJKEN YM"IN T>N PERITOM">N1 UH "OTI EK TU .MJYS"EJS EST"IN1 ALL' EK TJN PAT"ERJN1 K< EN SABB"ATJ PERIT"EMNETE "AN?RJPON4 #BC % PERITOM">N LAMB"AN% "AN?RJPOS EN SABB"ATJ "INA M> LY?"> O N"OMOS .MJYS"EJS1 EM"[ HOL"ATE "OTI "OLON "AN?RJPON YGI"> EP"[>SA EN SABB"ATJ6 #BD M> KR"INETE KAT' "O&IN1 ALL"A T>N DIK"<AN KR"ISIN KR"INATE4 #BE ."ELEGON UN TINES EK TJN .IEROSOLYMIT"JN1 UH "UT"OS ESTIN "ON Z>T"USIN APOKT"%N<5 #BF K< "IDE PARR>S"IA LAL"%1 K< UD"EN *T"J L"EGUSI4 M">POTE AL>?"JS "EGNJSAN [ "ARHONTES "OTI "UT"OS ESTIN AL>?"JS O .HRIST"OS5 #BG ALL"A T"UTON "[DAMEN P"O?EN EST"IN1 O DE .HRIST"OS "OTAN "ERH>T<1 UD"%S GIN"JSK% P"O?EN EST"IN4 #BH "EKRAXEN UN EN TJ IER"J DID"ASKJN O .I>S"US K< L"EGJN1 KAM"E "[DATE1 K< "[DATE P"O?EN %M"I1 K< AP' EM*T"U UK EL">LY?A ALL' "ESTIN AL>?IN"OS O P"EM&AS ME1 "ON YM"%S UK "[DATE1 #BI EG"J "[DA *T"ON1 "OTI PAR' *T"U %MI KAK"%N"OS ME AP"EST%LEN4 #CJ .EZ">TUN UN *T"ON PI"AS<1 K< UD"%S EP"EBALEN EP' *T"ON T>N H"%RA1 "OTI "UPJ EL>L"Y?% > "JRA *T"U4 #CA POLL"[ DE EK TU "OHLU EP"IST:SAN %S *T"ON K< "ELEGON "OTI O .HRIST"OS "OTAN "EL?>1 M">TI PL"%ONA S>M"%A T"UTJN P[">S% "JN "UTOS EP"[>SEN5 #CB ">KUSAN [ .FARIS"<[ TU "OHLU GOGG"YZONTOS PER"I *T"U T"*TA1 K< AP"EST%LAN YP>R"ETAS [ .FARIS"<[ K< [ ARHIER"%S "INA PI"ASJSIN *T"ON4 #CC "%PEN UN O .I>S"US1 "ETI MIKR"ON HR"ONON ME?' YM"JN %MI K< YP"AGJ PROS TON P"EM&ANT"A ME4 #CD Z>T">SET"E ME K< UH :R">SETE1 K< "OPU %M"I EG"J1 YM"%S U D"YNAS?E EL?"%N4 #CE "%PON

Page 127: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

UN [ .IUD"<[ PROS E*T"US1 PU "UTOS M"ELL% POR":ES?<1 "OTI >M"%S UH :R">SOMEN *T"ON5 M> %S T>N DIASPOR"AN TJN .ELL">NJN M"ELL% POR":ES?< K< DID"ASK%N TUS ."ELL>NAS5 #CF TIS ESTIN "UTOS O L"OGOS "ON "%PE1 Z>T">SET"E ME K< UH :R">SETE1 K< "OPU %M"I EG"J1 YM"%S U D"YNAS?E EL?"%N5 #CG .EN DE T> ESH"AT> >M"ERA T> MEG"AL> T>S EORT">S %ST">K% O .I>S"US K< "EKRAXE L"EGJN1 E"AN TIS DI&"A1 ERH"ES?J PROS ME K< PIN"ETJ4 #CH O PIST":JN %S EM"E1 KA?"JS "%PEN > GRAF">1 POTAM"[ EK T>S K[L"IAS *T"U R":SUSIN "YDATOS Z"JNTOS4 #CI T"UTO DE "%PE PER"I TU .PN":MATOS "U "EMELLON LAMB"AN%N [ PIST":ONTES %S *T"ON1 "UPJ GAR ">N .PN":MA ."AGION1 "OTI .I>S"US UD"EPJ EDOX"AS?>4 #DJ POLL"[ UN EK TU "OHLU AK"USANTES TON L"OGON "ELEGON1 "UT"OS ESTIN AL>?"JS O PROF">T>S1 #DA "ALL[ "ELEGON1 "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS1 "ALL[ "ELEGON1 M> GAR EK T>S .GALIL"<AS O .HRIST"OS "ERHET<5 #DB UH"I > GRAF"> "%PEN "OTI EK TU SP"ERMATOS .D*"ID K< AP"O .B>?LE"EM T>S K"JM>S1 "OPU ">N .D*"ID1 O .HRIST"OS "ERHET<5 #DC SH"ISMA UN EN TJ "OHLJ EG"ENETO DI' *T"ON4 #DD TIN"ES DE ">?ELON EX *T"JN PI"AS< *T"ON1 ALL' UD"%S EP"EBALEN EP' *T"ON TAS H"%RAS4 #DE .">L?ON UN [ YP>R"ET< PROS TUS ARHIER"%S K< .FARIS"<US1 K< "%PON *T"[S EK"%N[1 DIAT"I UK >G"AGETE *T"ON5 #DF APEKR"I?>SAN [ YP>R"ET<1 UD"EPOTE "UTJS EL"AL>SEN "AN?RJPOS1 JS "UTOS O "AN?RJPOS4 #DG APEKR"I?>SAN UN *T"[S [ .FARIS"<[1 M> K< YM"%S PEPL"AN>S?E5 #DH M> TIS EK TJN ARH"ONTJN EP"IST:SEN %S *T"ON "> EK TJN .FARIS"<JN5 #DI ALL' O "OHLOS "UTOS O M> GIN"JSKJN TON N"OMON EPIKAT"ARAT"[ %SI6 #EJ L"EG% .NIK"OD>MOS PROS *T"US1 O EL?"JN NYKT"OS PROS *T"ON1 "%S "JN EX *T"JN1 #EA M> O N"OMOS >M"JN KR"IN% TON "AN?RJPON1 E"AN M> AK"US> PAR' *T"U PR"OTERON K< GN"J T"I P["%5 #EB APEKR"I?>SAN K< "%PON *T"J1 M> K< SY EK T>S .GALIL"<AS "%5 ER":N>SON K< "IDE "OTI PROF">T>S EK T>S .GALIL"<AS UK EG">GERT<4 #EC .K< AP">L?EN "EKASTOS %S TON "[KON *T"U4

..KEFAL<ON .>

#A ..I>SUS DE EPOR":?> %S TO "OROS TJN EL<"JN1 "OR?RU DE P"ALIN PAREG"ENETO %S TO IER"ON1 #B K< PAS O LA"OS ">RHETO PROS *T"ON1 K< KA?"ISAS ED"IDASKEN *T"US4 #C "AGUSI DE [ GRAMMAT"%S K< [ .FARIS"<[ GYN"<KA EP"I M[H"%A KAT%L>MM"EN>N1 K< ST">SANTES *T">N EN M"ESJ #D L"EGUSIN *T"J1 DID"ASKALE1 "*T> > GYN"> KAT"%L>PT< EP' *TOF"JRJ M[H:OM"EN>1 #E K< EN TJ N"OMJ >M"JN .MJYS">S ENET"%LATO TAS T["*TAS LI?"AZ%N4 #F SY UN T"I L"EG%S5 T"UTO DE "%PON EKP%R"AZONTES *T"ON1 "INA SH"JSI KAT>GOR"IAN KAT' *T"U4 O DE .I>S"US K"ATJ K"Y&AS TJ DAKT"YLJ "EGRAFEN %S T>N G>N4 #G JS DE EP"EMENON ERJT"JNTES *T"ON1 AN"EKY&E K< "%PEN *T"[S1 O ANAM"ART>TOS YM"JN PR"JTOS BAL"ETJ L"I?ON EP' *T">N4 #H K< P"ALIN K"ATJ K"Y&AS "EGRAFEN %S T>N G>N4 #I [ DE AK"USANTES EX">RHONTO "%S KA?' "%S1 ARX"AMEN[ AP"O TJN PRESBYT"ERJN1 K< KATEL"%F?> O .I>S"US K< > GYN"> EN M"ESJ "USA4 #AJ ANAK"Y&AS DE O .I>S"US "%PEN *T">1 G"YN<1 PU %SIN5 UD"%S SE

Page 128: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KAT"EKRINEN5 #AA > DE "%PEN1 UD"%S1 .K"YRIE4 "%PE DE O .I>S"US1 UD"E EG"J SE KATAKR"INJ1 POR":U K< AP"O TU NYN M>K"ETI AM"ARTANE4 #AB .P"ALIN UN *T"[S O .I>S"US EL"AL>SE L"EGJN1 EG"J %MI TO FJS TU K"OSMU1 O AKOLU?"JN EM"[ U M> PERIPAT">S> EN T> SKOT"IA1 ALL' "EX% TO FJS T>S ZJ">S4 #AC "%PON UN *T"J [ .FARIS"<[1 SY PER"I SE*T"U MARTYR"%S1 > MARTYR"IA SU UK "ESTIN AL>?">S4 #AD APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"[S1 K"AN EG"J MARTYR"J PER"I EM*T"U1 AL>?">S ESTIN > MARTYR"IA MU1 "OTI "[DA P"O?EN ">L?ON K< PU YP"AGJ1 YM"%S DE UK "[DATE P"O?EN "ERHOM< "> PU YP"AGJ4 #AE YM"%S KAT"A T>N S"ARKA KR"INETE1 EG"J U KR"INJ UD"ENA4 #AF K< E"AN KR"INJ DE EG"J1 > KR"ISIS > EM"> AL>?">S ESTIN1 "OTI M"ONOS UK %M"I1 ALL' EG"J K< O P"EM&AS ME PAT">R4 #AG K< EN TJ N"OMJ DE TJ YMET"ERJ G"EGRAPT< "OTI D"YO AN?R"JPJN > MARTYR"IA AL>?">S ESTIN4 #AH EG"J %MI O MARTYR"JN PER"I EM*T"U1 K< MARTYR"% PER"I EM"U O P"EM&AS ME PAT">R4 #AI "ELEGON UN *T"J1 PU ESTIN O PAT">R SU5 APEKR"I?> .I>S"US1 "UTE EM"E "[DATE "UTE TON PAT"ERA MU1 % EM"E ">D%TE1 K< TON PAT"ERA MU ">D%TE AN4 #BJ .T"*TA TA R">MATA EL"AL>SEN O .I>S"US EN TJ GAZOFYLAK"IJ1 DID"ASKJN EN TJ IER"J1 K< UD"%S EP"IASEN *T"ON1 "OTI "UPJ EL>L"Y?% > "JRA *T"U4 #BA ."%PEN UN P"ALIN *T"[S O .I>S"US1 EG"J YP"AGJ K< Z>T">SET"E ME1 K< EN T> AMART"IA YM"JN APO?AN"%S?E1 "OPU EG"J YP"AGJ1 YM"%S U D"YNAS?E EL?"%N4 #BB "ELEGON UN [ .IUD"<[1 M">TI APOKTEN"% E*T"ON1 "OTI L"EG%1 "OPU EG"J YP"AGJ1 YM"%S U D"YNAS?E EL?"%N5 #BC K< "%PEN *T"[S1 YM"%S EK TJN K"ATJ EST"E1 EG"J EK TJN "ANJ %M"I1 YM"%S EK TU K"OSMU T"UTU EST"E1 EG"J UK %M"I EK TU K"OSMU T"UTU4 #BD "%PON UN YM"IN "OTI APO?AN"%S?E EN T<S AMART"I<S YM"JN1 E"AN GAR M> PIST":S>TE "OTI EG"J %MI1 APO?AN"%S?E EN T<S AMART"I<S YM"JN4 #BE "ELEGON UN *T"J1 SY TIS "%5 K< "%PEN *T"[S O .I>S"US1 T>N ARH">N "OTI K< LAL"J YM"IN4 #BF POLL"A "EHJ PER"I YM"JN LAL"%N K< KR"IN%N1 ALL' O P"EM&AS ME AL>?">S ESTI1 KAG"J "A ">KUSA PAR' *T"U1 T"*TA L"EGJ %S TON K"OSMON4 #BG UK "EGNJSAN "OTI TON PAT"ERA *T"[S "ELEGEN4 #BH "%PEN UN *T"[S O .I>S"US1 "OTAN Y&"JS>TE TON ]"ON TU AN?R"JPU1 T"OTE GN"JSES?E "OTI EG"J %MI1 K< AP' EM*T"U P["J UD"EN1 ALL"A KA?"JS ED"IDAX"E ME O PAT">R MU1 T"*TA LAL"J4 #BI K< O P"EM&AS ME MET' EM"U ESTIN1 UK AF">K"E ME M"ONON O PAT">R1 "OTI EG"J TA AREST"A *T"J P["J P"ANTOTE4 #CJ .T"*TA *T"U LAL"UNTOS POLL"[ EP"IST:SAN %S *T"ON4 #CA ."ELEGEN UN O .I>S"US PROS TUS PEPIST:K"OTAS *T"J .IUD"<US1 E"AN YM"%S M"%N>TE EN TJ L"OGJ TJ EM"J1 AL>?"JS MA?>T"< M"U ESTE1 #CB K< GN"JSES?E T>N AL">?%AN1 K< > AL">?%A EL:?ER"JS% YM"AS4 #CC APEKR"I?>SAN *T"J1 SP"ERMA .ABRA"AM ESMEN K< UDEN"I DEDUL":KAMEN P"JPOTE1 P"JS SY L"EG%S "OTI EL":?ER[ GEN">SES?E5 #CD APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI PAS O P["JN T>N AMART"IAN D"UL"OS ESTI T>S AMART"IAS4 #CE O DE D"ULOS U M"EN% EN T> [K"IA %S TON <"JNA1 O ]"OS M"EN% %S TON <"JNA4 #CF E"AN UN O ]"OS YM"AS EL:?ER"JS>1 "ONTJS EL":?ER[ "ESES?E4 #CG "[DA "OTI SP"ERMA .ABRA"AM ESTE1 ALL"A Z>T"%T"E ME APOKT"%N<1 "OTI O L"OGOS O EM"OS U HJR"% EN YM"IN4 #CH EG"J "O E"JRAKA PAR"A TJ PATR"I MU LAL"J1 K< YM"%S UN "O EJR"AKATE PAR"A TJ PATR"I YM"JN P["%TE4 #CI APEKR"I?>SAN K< "%PON *T"J1 O PAT">R >M"JN .ABRA"AM ESTI4 L"EG% *T"[S O .I>S"US1 % T"EKNA TU .ABRA"AM

Page 129: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

">TE1 TA "ERGA TU .ABRA"AM EP["%TE4 #DJ NYN DE Z>T"%T"E ME APOKT"%N<1 "AN?RJPON "OS T>N AL">?%AN YM"IN LEL"AL>KA1 ">N ">KUSA PAR"A TU .?E"U1 T"UTO .ABRA"AM UK EP"[>SEN4 #DA YM"%S P["%TE TA "ERGA TU PATR"OS YM"JN4 "%PON UN *T"J1 >M"%S EK PORN"%AS U GEGENN">ME?A1 "ENA PAT"ERA "EHOMEN1 TON .?E"ON4 #DB "%PEN UN *T"[S O .I>S"US1 % O .?E"OS PAT">R YM"JN ">N1 >GAP"ATE AN EM"E1 EG"J GAR EK TU .?E"U EX">L?ON K< ">KJ1 UD"E GAR AP' EM*T"U EL">LY?A1 ALL' EK"%N"OS ME AP"EST%LE4 #DC DIAT"I T>N LALI"AN T>N EM">N U GIN"JSKETE5 "OTI U D"YNAS?E AK"U%N TON L"OGON TON EM"ON4 #DD YM"%S EK TU PATR"OS TU DIAB"OLU EST"E1 K< TAS EPI?YM"IAS TU PATR"OS YM"JN ?"ELETE P["%N4 EK"%NOS AN?RJPOKT"ONOS ">N AP' ARH">S K< EN T> AL>?"%A UH "EST>KEN1 "OTI UK "ESTIN AL">?%A EN *T"J1 "OTAN LAL"> TO &":DOS1 EK TJN ID"IJN LAL"%1 "OTI &":ST>S EST"I K< O PAT">R *T"U4 #DE EG"J DE "OTI T>N AL">?%AN L"EGJ1 U PIST":ET"E M[4 #DF TIS EX YM"JN EL"EGH% ME PER"I AMART"IAS5 % DE AL">?%AN L"EGJ1 DIAT"I YM"%S U PIST":ET"E M[5 #DG O "JN EK TU .?E"U TA R">MATA TU .?E"U AK"U%1 DI"A T"UTO YM"%S UK AK"UETE1 "OTI EK TU .?E"U UK EST"E4 #DH APEKR"I?>SAN UN [ .IUD"<[ K< "%PON *T"J1 U KAL"JS L"EGOMEN >M"%S "OTI .SAMAR"%T>S "% SY K< D<M"ONION "EH%S5 #DI APEKR"I?> .I>S"US1 EG"J D<M"ONION UK "EHJ1 ALL"A TIM"J TON PAT"ERA MU1 K< YM"%S ATIM"AZET"E ME4 #EJ EG"J DE U Z>T"J T>N D"OXAN MU1 "ESTIN O Z>T"JN K< KR"INJN4 #EA AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN TIS TON L"OGON TON EM"ON T>R">S>1 ?"ANATON U M> ?EJR">S> %S TON <"JNA4 #EB "%PON UN *T"J [ .IUD"<[1 NYN EGN"JKAMEN "OTI D<M"ONION "EH%S4 .ABRA"AM AP"E?ANE K< [ PROF">T<1 K< SY L"EG%S1 E"AN TIS TON L"OGON MU T>R">S>1 U M> G":S>T< ?AN"ATU %S TON <"JNA5 #EC M> SY M"%ZJN "% TU PATR"OS >M"JN .ABRA"AM1 "OSTIS AP"E?ANE5 K< [ PROF">T< AP"E?ANON1 T"INA SE*T"ON SY P["%S5 #ED APEKR"I?> .I>S"US1 E"AN EG"J DOX"AZJ EM*T"ON1 > D"OXA MU UD"EN ESTIN1 "ESTIN O PAT">R MU O DOX"AZJN ME1 "ON YM"%S L"EGETE "OTI .?E"OS YM"JN ESTI1 #EE K< UK EGN"JKATE *T"ON1 EG"J DE "[DA *T"ON4 K< E"AN "%PJ "OTI UK "[DA *T"ON1 "ESOM< "OM[OS YM"JN &":ST>S1 ALL' "[DA *T"ON K< TON L"OGON *T"U T>R"J4 #EF .ABRA"AM O PAT">R YM"JN >GALLI"ASATO "INA "ID> T>N >M"ERAN T>N EM">N1 K< "%DE K< EH"AR>4 #EG "%PON UN [ .IUD"<[ PROS *T"ON1 PENT">KONTA "ET> "UPJ "EH%S K< .ABRA"AM E"JRAKAS5 #EH "%PEN *T"[S O .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 PRIN .ABRA"AM GEN"ES?< EG"J %MI4 #EI ">RAN UN L"I?US "INA B"ALJSIN EP' *T"ON4 .I>S"US DE EKR"YB>1 K< EX">L?EN EK TU IER"U DIEL?"JN DI"A M"ESU *T"JN1 K< PAR">GEN "UTJS4

..KEFAL<ON .?

#A ..K< PAR"AGJN "%DEN "AN?RJPON TYFL"ON EK GENET">S4 #B K< >R"JT>SAN *T"ON [ MA?>T"< *T"U L"EGONTES1 RABB"I1 TIS ">MARTEN1 "UTOS "> [ GON"%S *T"U1 "INA TYFL"OS GENN>?">5 #C APEKR"I?> .I>S"US1 "UTE "UTOS ">MARTEN "UTE [ GON"%S *T"U1 ALL' "INA FANERJ?"> TA "ERGA TU .?E"U EN *T"J4 #D EM"E D"% ERG"AZES?< TA "ERGA TU P"EM&ANT"OS ME "EJS >M"ERA EST"IN1 "ERHET< NYX "OTE UD"%S D"YNAT< ERG"AZES?<4 #E

Page 130: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"OTAN EN TJ K"OSMJ J1 FJS %MI TU K"OSMU4 #F T"*TA %P"JN "EPTYSE HAM"< K< EP"[>SE P>L"ON EK TU PT"YSMATOS1 K< EP"EHRISE TON P>L"ON EP"I TUS OF?ALM"US TU TYFL"U #G K< "%PEN *T"J1 "YPAGE N"I&< %S T>N KOLYMB">?RAN TU .SILJ"AM1 "O ERM>N":ET< APESTALM"ENOS4 AP">L?EN UN K< EN"I&ATO1 K< ">L?E BL"EPJN4 #H .[ UN G"%TONES K< [ ?EJR"UNTES *T"ON TO PR"OTERON "OTI TYFL"OS ">N1 "ELEGON1 UH "UT"OS ESTIN O KA?">MENOS K< PROS<T"JN5 #I "ALL[ "ELEGON "OTI "UT"OS ESTIN1 "ALL[ DE "OTI "OM[OS *T"J ESTIN4 EK"%NOS "ELEGEN "OTI EG"J %MI4 #AJ "ELEGON UN *T"J1 P"JS ANE"JH?>S"AN SU [ OF?ALM"[5 #AA APEKR"I?> EK"%NOS K< "%PEN1 "AN?RJPOS LEG"OMENOS .I>S"US P>L"ON EP"[>SE K< EP"EHRIS"E MU TUS OF?ALM"US K< "%P"E M[1 "YPAGE %S T>N KOLYMB">?RAN TU .SILJ"AM K< N"I&<1 APEL?"JN DE K< NI&"AMENOS AN"EBLE&A4 #AB "%PON UN *T"J1 PU ESTIN EK"%NOS5 L"EG%1 UK "[DA4 #AC ."AGUSIN *T"ON PROS TUS .FARIS"<US1 TON POTE TYFL"ON4 #AD ">N DE S"ABBATON "OTE TON P>L"ON EP"[>SEN O .I>S"US K< AN"EJXEN *T"U TUS OF?ALM"US4 #AE P"ALIN UN >R"JTJN *T"ON K< [ .FARIS"<[ P"JS AN"EBLE&EN4 O DE "%PEN *T"[S1 P>L"ON EP"E?>K"E MU EP"I TUS OF?ALM"US1 K< ENI&"AM>N1 K< BL"EPJ4 #AF "ELEGON UN EK TJN .FARIS"<JN TIN"ES1 "UTOS O "AN?RJPOS UK "ESTI PAR"A TU .?E"U1 "OTI TO S"ABBATON U T>R"%4 "ALL[ "ELEGON1 P"JS D"YNAT< "AN?RJPOS AMARTJL"OS T["*TA S>M"%A P["%N5 K< SH"ISMA ">N EN *T"[S4 #AG L"EGUSI TJ TYFL"J P"ALIN1 SY T"I L"EG%S PER"I *T"U1 "OTI ">N[X"E SU TUS OF?ALM"US5 O DE "%PEN "OTI PROF">T>S EST"IN4 #AH UK EP"IST:SAN UN [ .IUD"<[ PER"I *T"U "OTI TYFL"OS ">N K< AN"EBLE&EN1 "EJS "OTU EF"JN>SAN TUS GON"%S *T"U TU ANABL"E&ANTOS #AI K< >R"JT>SAN *T"US L"EGONTES1 "UT"OS ESTIN O ]"OS YM"JN1 "ON YM"%S L"EGETE "OTI TYFL"OS EGENN">?>5 P"JS UN "ARTI BL"EP%5 #BJ APEKR"I?>SAN DE *T"[S [ GON"%S *T"U K< "%PON1 "[DAMEN "OTI "UT"OS ESTIN O ]"OS >M"JN K< "OTI TYFL"OS EGENN">?>1 #BA P"JS DE NYN BL"EP% UK "[DAMEN1 "> TIS ">N[XEN *T"U TUS OF?ALM"US >M"%S UK "[DAMEN1 *T"OS >LIK"IAN "EH%1 *T"ON ERJT">SATE1 *T"OS PER"I E*T"U LAL">S%4 #BB T"*TA "%PON [ GON"%S *T"U1 "OTI EFOB"UNTO TUS .IUD"<US1 ">D> GAR SYNET"E?%NTO [ .IUD"<[ "INA1 E"AN TIS *T"ON OMOLOG">S> .HRIST"ON1 APOSYN"AGJGOS G"EN>T<4 #BC DI"A T"UTO [ GON"%S *T"U "%PON "OTI >LIK"IAN "EH%1 *T"ON ERJT">SATE4 #BD EF"JN>SAN UN EK D:T"ERU TON "AN?RJPON "OS ">N TYFL"OS1 K< "%PON *T"J1 D"OS D"OXAN TJ .?E"J1 >M"%S "[DAMEN "OTI O "AN?RJPOS "UTOS AMARTJL"OS ESTIN4 #BE APEKR"I?> UN EK"%NOS K< "%PEN1 % AMARTJL"OS ESTIN UK "[DA1 "EN "[DA1 "OTI TYFL"OS "JN "ARTI BL"EPJ4 #BF "%PON DE *T"J P"ALIN1 T"I EP"[>S"E S[5 P"JS ">N[X"E SU TUS OF?ALM"US5 #BG APEKR"I?> *T"[S1 "%PON YM"IN ">D>1 K< UK >K"USATE1 T"I P"ALIN ?"ELETE AK"U%N5 M> K< YM"%S ?"ELETE *T"U MA?>T"< GEN"ES?<5 #BH EL[D"OR>SAN *T"ON K< "%PON1 SY "% MA?>T">S EK"%NU1 >M"%S DE TU .MJYS"EJS ESM"EN MA?>T"<4 #BI >M"%S "[DAMEN "OTI .MJYS"% LEL"AL>KEN O .?E"OS1 T"UTON DE UK "[DAMEN P"O?EN EST"IN4 #CJ APEKR"I?> O "AN?RJPOS K< "%PEN *T"[S1 EN GAR T"UTJ ?*MAST"ON ESTIN1 "OTI YM"%S UK "[DATE P"O?EN EST"I1 K< AN"EJX"E MU TUS OF?ALM"US4 #CA "[DAMEN DE "OTI AMARTJL"JN O .?E"OS UK AK"U%1 ALL' E"AN TIS ?EOSEB">S "> K< TO ?"EL>MA *T"U P[">1 T"UTU AK"U%4 #CB EK TU <"JNOS UK >K"US?> "OTI ">N[X"E TIS OF?ALM"US TYFL"U

Page 131: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

GEGENN>M"ENU4 #CC % M> ">N "UTOS PAR"A .?E"U1 UK >D"YNATO P["%N UD"EN4 #CD APEKR"I?>SAN K< "%PON *T"J1 EN AMART"I<S SY EGENN">?>S "OLOS1 K< SY DID"ASK%S >M"AS5 K< EX"EBALON *T"ON "EXJ4 #CE .">KUSEN O .I>S"US "OTI EX"EBALON *T"ON "EXJ1 K< :R"JN *T"ON "%PEN *T"J1 SY PIST":%S %S TON ]"ON TU .?E"U5 #CF APEKR"I?> EK"%NOS K< "%PE1 K< TIS ESTI1 .K"YRIE1 "INA PIST":SJ %S *T"ON5 #CG "%PE DE *T"J O .I>S"US1 K< E"JRAKAS *T"ON K< O LAL"JN MET"A S"U EK"%N"OS ESTIN4 #CH O DE "EF>1 PIST":J1 .K"YRIE1 K< PROSEK"YN>SEN *T"J4 #CI K< "%PEN O .I>S"US1 %S KR"IMA EG"J %S TON K"OSMON T"UTON ">L?ON1 "INA [ M> BL"EPONTES BL"EPJSI K< [ BL"EPONTES TYFL"[ G"ENJNT<4 #DJ K< ">KUSAN EK TJN .FARIS"<JN T"*TA [ "ONTES MET' *T"U1 K< "%PON *T"J1 M> K< >M"%S TYFL"[ ESMEN5 #DA "%PEN *T"[S O .I>S"US1 % TYFL"[ ">TE1 UK AN "%HETE AMART"IAN1 NYN DE L"EGETE "OTI BL"EPOMEN1 > UN AMART"IA YM"JN M"EN%4

..KEFAL<ON .I

#A ..AM>N AM">N L"EGJ YM"IN1 O M> %SERH"OMENOS DI"A T>S ?"YRAS %S T>N *L">N TJN PROB"ATJN1 ALL"A ANAB"<NJN ALLAH"O?EN1 EK"%NOS KL"EPT>S EST"I K< L>ST">S1 #B O DE %SERH"OMENOS DI"A T>S ?"YRAS P[M">N ESTI TJN PROB"ATJN4 #C T"UTJ O ?YRJR"OS AN"[G%1 K< TA PR"OBATA T>S FJN">S *T"U AK"U%1 K< TA "IDIA PR"OBATA KAL"% KAT' "ONOMA K< EX"AG% *T"A4 #D K< "OTAN TA "IDIA PR"OBATA EKB"AL>1 "EMPROS?EN *T"JN POR":ET<1 K< TA PR"OBATA *T"J AKOLU?"%1 "OTI "[DASI T>N FJN">N *T"U1 #E ALLOTR"IJ DE U M> AKOLU?">SJSIN1 ALL"A F":XONT< AP' *T"U1 "OTI UK "[DASI TJN ALLOTR"IJN T>N FJN">N4 #F .T"*T>N T>N PAR[M"IAN "%PEN *T"[S O .I>S"US1 EK"%N[ DE UK "EGNJSAN T"INA ">N "A EL"AL% *T"[S4 #G ."%PEN UN P"ALIN *T"[S O .I>S"US1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI EG"J %MI > ?"YRA TJN PROB"ATJN4 #H P"ANTES "OS[ ">L?ON PRO EM"U1 KL"EPT< %S"I K< L>ST"<1 ALL' UK ">KUSAN *T"JN TA PR"OBATA4 #I EG"J %MI > ?"YRA1 DI' EM"U E"AN TIS %S"EL?>1 SJ?">SET<1 K< %SEL":SET< K< EXEL":SET<1 K< NOM">N :R">S%4 #AJ O KL"EPT>S UK "ERHET< % M> "INA KL"E&> K< ?"YS> K< APOL"ES>1 EG"J ">L?ON "INA ZJ">N "EHJSI K< PERISS"ON "EHJSIN4 #AA EG"J %MI O P[M">N O KAL"OS4 O P[M">N O KAL"OS T>N &YH">N *T"U T"I?>SIN YP"ER TJN PROB"ATJN1 #AB O MIS?JT"OS DE K< UK "JN P[M">N1 "U UK %S"I TA PR"OBATA "IDIA1 ?EJR"% TON L"YKON ERH"OMENON K< AF"I>SI TA PR"OBATA K< F":G%1 K< O L"YKOS ARP"AZ% *T"A K< SKORP"IZ% TA PR"OBATA4 #AC O DE MIS?JT"OS F":G%1 "OTI MIS?JT"OS ESTI K< U M"EL% *T"J PER"I TJN PROB"ATJN4 #AD EG"J %MI O P[M">N O KAL"OS1 K< GIN"JSKJ TA EM"A K< GIN"JSKOM< YP"O TJN EM"JN1 #AE KA?"JS GIN"JSK% ME O PAT">R KAG"J GIN"JSKJ TON PAT"ERA1 K< T>N &YH">N MU T"I?>MI YP"ER TJN PROB"ATJN4 #AF K< "ALLA PR"OBATA "EHJ1 "A UK "ESTIN EK T>S *L">S T"*T>S1 KAK"%N"A ME D"% AGAG"%N1 K< T>S FJN">S MU AK"USUSI1 K< GEN">SET< M"IA P"[MN>1 "%S P[M">N4 #AG DI"A T"UTO O PAT">R ME AGAP"A1 "OTI EG"J T"I?>MI T>N &YH">N MU1 "INA P"ALIN L"ABJ *T">N4 #AH UD"%S "<R% *T">N AP' EM"U1 ALL' EG"J T"I?>MI *T">N AP' EM*T"U1 EXUS"IAN "EHJ ?"%N< *T">N1 K< EXUS"IAN "EHJ P"ALIN LAB"%N *T">N1

Page 132: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

T"*T>N T>N ENTOL">N "ELABON PAR"A TU PATR"OS MU4 #AI .SH"ISMA UN P"ALIN EG"ENETO EN T[S .IUD"<[S DI"A TUS L"OGUS T"UTUS4 #BJ "ELEGON DE POLL"[ EX *T"JN1 D<M"ONION "EH% K< M"<NET<1 T"I *T"U AK"UETE5 #BA "ALL[ "ELEGON1 T"*TA TA R">MATA UK "ESTI D<MONIZOM"ENU1 M> D<M"ONION D"YNAT< TYFL"JN OF?ALM"US AN"[G%N5 #BB .EG"ENETO DE TA EGK"<NIA EN T[S .IEROSOL"YM[S1 K< H%M"JN ">N1 #BC K< PERIEP"AT% O .I>S"US EN TJ IER"J EN T> STO"A TU .SOLOM"JNTOS4 #BD EK"YKLJSAN UN *T"ON [ .IUD"<[ K< "ELEGON *T"J1 "EJS P"OTE T>N &YH">N >M"JN "<R%S5 % SY "% O .HRIST"OS1 %P"E >M"IN PARR>S"IA4 #BE APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 "%PON YM"IN1 K< U PIST":ETE1 TA "ERGA "A EG"J P["J EN TJ ON"OMATI TU PATR"OS MU1 T"*TA MARTYR"% PER"I EM"U1 #BF ALL' YM"%S U PIST":ETE1 U GAR ESTE EK TJN PROB"ATJN TJN EM"JN1 KA?"JS "%PON YM"IN4 #BG TA PR"OBATA TA EM"A T>S FJN">S MU AK"U%1 KAG"J GIN"JSKJ *T"A1 K< AKOLU?"US"I M[1 #BH KAG"J ZJ">N <"JNION D"IDJMI *T"[S1 K< U M> AP"OLJNT< %S TON <"JNA1 K< UH ARP"AS% TIS *T"A EK T>S H%R"OS MU4 #BI O PAT">R MU1 "OS D"EDJK"E M[1 M"%ZJN P"ANTJN EST"I1 K< UD"%S D"YNAT< ARP"AZ%N EK T>S H%R"OS TU PATR"OS MU4 #CJ EG"J K< O PAT">R "EN ESMEN4 #CA .EB"ASTASAN UN P"ALIN L"I?US [ .IUD"<[ "INA LI?"ASJSIN *T"ON4 #CB APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 POLL"A KAL"A "ERGA "ED%XA YM"IN EK TU PATR"OS MU1 DI"A P"[ON *T"JN "ERGON LI?"AZET"E ME5 #CC APEKR"I?>SAN *T"J [ .IUD"<[ L"EGONTES1 PER"I KAL"U "ERGU U LI?"AZOM"EN SE1 ALL"A PER"I BLASF>M"IAS1 K< "OTI SY "AN?RJPOS "JN P["%S SE*T"ON .?E"ON4 #CD APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 UK "ESTI GEGRAMM"ENON EN TJ N"OMJ YM"JN1 EG"J "%PA1 ?E"[ ESTE5 #CE % EK"%NUS "%PE ?E"US1 PROS "US O L"OGOS TU .?E"U EG"ENETO1 K< U D"YNAT< LY?">N< > GRAF">1 #CF "ON O PAT">R >G"IASE K< AP"EST%LEN %S TON K"OSMON1 YM"%S L"EGETE "OTI BLASF>M"%S1 "OTI "%PON1 ]"OS TU .?E"U %MI5 #CG % U P["J TA "ERGA TU PATR"OS MU1 M> PIST":ET"E M[1 #CH % DE P["J1 K"AN EM"[ M> PIST":>TE1 T[S "ERG[S PIST":SATE1 "INA GN"JTE K< PIST":S>TE "OTI EN EM"[ O PAT">R KAG"J EN *T"J4 #CI .EZ">TUN UN P"ALIN PI"AS< *T"ON1 K< EX">L?EN EK T>S H%R"OS *T"JN4 #DJ .K< AP">L?E P"ALIN P"ERAN TU .IORD"ANU1 %S TON T"OPON "OPU ">N .IJ"ANN>S TO PR"JTON BAPT"IZJN1 K< "EM%NEN EK"%4 #DA K< POLL"[ ">L?ON PROS *T"ON K< "ELEGON "OTI .IJ"ANN>S MEN S>M"%ON EP"[>SEN UD"EN1 P"ANTA DE "OSA "%PEN .IJ"ANN>S PER"I T"UTU1 AL>?"> ">N4 #DB K< EP"IST:SAN POLL"[ EK"% %S *T"ON4

..KEFAL<ON ..IA

#A ..>N DE TIS AS?EN"JN .L"AZAROS AP"O .B>?AN"IAS1 EK T>S K"JM>S .MAR"IAS K< .M"AR?AS T>S ADELF">S *T">S4 #B ">N DE .MAR"IA > AL"%&ASA TON .K"YRION M"YRJ K< EKM"AXASA TUS P"ODAS *T"U T<S ?RIX"IN *T">S1 >S O ADELF"OS .L"AZAROS >S?"EN%4 #C AP"EST%LAN UN < ADELF"< PROS *T"ON L"EGUS<1 .K"YRIE1 "IDE "ON FIL"%S AS?EN"%4 #D AK"USAS DE O .I>S"US "%PEN1 "*T> > AS?"EN%A UK "ESTI PROS ?"ANATON1 ALL' YP"ER T>S D"OX>S TU .?E"U1 "INA DOXAS?"> O ]"OS TU .?E"U DI' *T">S4 #E >G"APA DE O .I>S"US T>N .M"AR?AN K< T>N ADELF">N *T">S K<

Page 133: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TON .L"AZARON4 #F JS UN ">KUSEN "OTI AS?EN"%1 T"OTE MEN "EM%NEN EN J ">N T"OPJ D"YO >M"ERAS1 #G "EP%TA MET"A T"UTO L"EG% T[S MA?>T"<S1 "AGJMEN %S T>N .IUD"<AN P"ALIN4 #H L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"<1 RABB"I1 NYN EZ">TUN SE LI?"AS< [ .IUD"<[1 K< P"ALIN YP"AG%S EK"%5 #I APEKR"I?> .I>S"US1 UH"I D"JDEK"A %SIN "JR< T>S >M"ERAS5 E"AN TIS PERIPAT"> EN T> >M"ERA1 U PROSK"OPT%1 "OTI TO FJS TU K"OSMU T"UTU BL"EP%1 #AJ E"AN DE TIS PERIPAT"> EN T> NYKT"I1 PROSK"OPT%1 "OTI TO FJS UK "ESTIN EN *T"J4 #AA T"*TA "%PE1 K< MET"A T"UTO L"EG% *T"[S1 .L"AZAROS O F"ILOS >M"JN KEK"[M>T<1 ALL"A POR":OM< "INA EXYPN">SJ *T"ON4 #AB "%PON UN [ MA?>T"< *T"U1 .K"YRIE1 % KEK"[M>T<1 SJ?">SET<4 #AC %R">K% DE O .I>S"US PER"I TU ?AN"ATU *T"U1 EK"%N[ DE "EDOXAN "OTI PER"I T>S K[M">SEJS TU "YPNU L"EG%4 #AD T"OTE UN "%PEN *T"[S O .I>S"US PARR>S"IA1 .L"AZAROS AP"E?ANE1 #AE K< H"<RJ DI' YM"AS1 "INA PIST":S>TE1 "OTI UK ">M>N EK"%1 ALL' "AGJMEN PROS *T"ON4 #AF "%PEN UN .?JM"AS O LEG"OMENOS .D"IDYMOS T[S SYMMA?>T"<S1 "AGJMEN K< >M"%S "INA APO?"ANJMEN MET' *T"U4 #AG .EL?"JN UN O .I>S"US ":REN *T"ON T"ESSARAS >M"ERAS ">D> "EHONTA EN TJ MN>M"%J4 #AH ">N DE > .B>?AN"IA EGG"YS TJN .IEROSOL"YMJN JS AP"O STAD"IJN DEKAP"ENTE1 #AI K< POLL"[ EK TJN .IUD"<JN EL>L"Y?%SAN PROS TAS PER"I .M"AR?AN K< .MAR"IAN "INA PARAMY?">SJNT< *T"AS PER"I TU ADELF"U *T"JN4 #BJ > UN .M"AR?A JS ">KUSEN "OTI O .I>S"US "ERHET<1 YP">NT>SEN *T"J1 .MAR"IA DE EN TJ "[KJ EKA?"EZETO4 #BA "%PEN UN > .M"AR?A PROS TON .I>S"UN1 .K"YRIE1 % >S "JDE1 O ADELF"OS MU UK AN ETE?N">K%4 #BB ALL"A K< NYN "[DA "OTI "OSA AN <T">S> TON .?E"ON1 D"JS% S[ O .?E"OS4 #BC L"EG% *T"> O .I>S"US1 ANAST">SET< O ADELF"OS SU4 #BD L"EG% *T"J .M"AR?A1 "[DA "OTI ANAST">SET< EN T> ANAST"AS% EN T> ESH"AT> >M"ERA4 #BE "%PEN *T"> O .I>S"US1 EG"J %MI > AN"ASTASIS K< > ZJ">4 #BF O PIST":JN %S EM"E1 K"AN APO?"AN>1 Z">SET<1 K< PAS O Z"JN K< PIST":JN %S EM"E U M> APO?"AN> %S TON <"JNA4 PIST":%S T"UTO5 #BG L"EG% *T"J1 N"<1 .K"YRIE1 EG"J PEP"IST:KA "OTI SY "% O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U O %S TON K"OSMON ERH"OMENOS4 #BH K< T"*TA %P"USA AP">L?E K< EF"JN>SE .MAR"IAN T>N ADELF">N *T">S L"A?RA %P"USA1 O DID"ASKALOS P"ARESTI K< FJN"% SE4 #BI EK"%N> JS ">KUSEN1 EG"%RET< TAH"Y K< "ERHET< PROS *T"ON4 #CJ "UPJ DE EL>L"Y?% O .I>S"US %S T>N K"JM>N1 ALL' ">N EN TJ T"OPJ "OPU YP">NT>SEN *T"J > .M"AR?A4 #CA [ UN .IUD"<[ [ "ONTES MET' *T">S EN T> [K"IA K< PARAMY?"UMEN[ *T">N1 ID"ONTES T>N .MAR"IAN "OTI TAH"EJS AN"EST> K< EX">L?EN1 >KOL"U?>SAN *T">1 L"EGONTES "OTI YP"AG% %S TO MN>M"%ON "INA KL"*S> EK"%4 #CB > UN .MAR"IA JS ">L?EN "OPU ">N O .I>S"US1 ID"USA *T"ON "EPESE *T"U %S TUS P"ODAS L"EGUSA *T"J1 .K"YRIE1 % >S "JDE1 UK AN AP"E?AN"E MU O ADELF"OS4 #CC .I>S"US UN JS "%DEN *T">N KL"<USAN K< TUS SYNEL?"ONTAS *T"> .IUD"<US KL"<ONTAS1 ENEBRIM">SATO TJ PN":MATI K< ET"ARAXEN E*T"ON1 #CD K< "%PE1 PU TE?"%KATE *T"ON5 #CE L"EGUSIN *T"J1 .K"YRIE1 "ERHU K< "IDE4 ED"AKRYSEN O .I>S"US4 #CF "ELEGON UN [ .IUD"<[1 "IDE P"JS EF"IL% *T"ON1 #CG TIN"ES DE EX *T"JN "%PON1 UK >D"YNATO "UTOS1 O AN"[XAS TUS OF?ALM"US TU TYFL"U1 P[">S< "INA K< "UTOS M> APO?"AN>5 #CH .I>S"US UN1 P"ALIN EMBRIM"JMENOS EN E*T"J1 "ERHET< %S TO MN>M"%ON1 ">N DE SP">L<ON1 K< L"I?OS EP"EK%TO EP' *T"J4 #CI L"EG% O .I>S"US1 "ARATE

Page 134: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TON L"I?ON4 L"EG% *T"J > ADELF"> TU TE?N>K"OTOS .M"AR?A1 .K"YRIE1 ">D> "OZ%1 TETART"<OS GAR ESTI4 #DJ L"EG% *T"> O .I>S"US1 UK "%P"ON S[ "OTI E"AN PIST":S>S1 "O&% T>N D"OXAN TU .?E"U5 #DA ">RAN UN TON L"I?ON "U ">N O TE?N>K"JS K"%MENOS4 O DE .I>S"US ">RE TUS OF?ALM"US "ANJ K< "%PE1 P"ATER1 :HARIST"J S[ "OTI ">KUS"AS MU4 #DB EG"J DE ">D%N "OTI P"ANTOT"E MU AK"U%S1 ALL"A DI"A TON "OHLON TON PERIEST"JTA "%PON1 "INA PIST":SJSIN "OTI SY ME AP"EST%LAS4 #DC K< T"*TA %P"JN FJN"> MEG"AL> EKR"*GASE1 .L"AZARE1 D":RO "EXJ4 #DD K< EX">L?EN O TE?N>K"JS DEDEM"ENOS TUS P"ODAS K< TAS H"%RAS K%R"I<S1 K< > "O&IS *T"U SUDAR"IJ PERIED"EDETO4 L"EG% *T"[S O .I>S"US1 L"YSATE *T"ON K< "AFETE YP"AG%N4 #DE .POLL"[ UN EK TJN .IUD"<JN1 [ EL?"ONTES PROS T>N .MAR"IAN K< ?EAS"AMEN[ "A EP"[>SEN O .I>S"US1 EP"IST:SAN %S *T"ON4 #DF TIN"ES DE EX *T"JN AP">L?ON PROS TUS .FARIS"<US K< "%PON *T"[S "A EP"[>SEN O .I>S"US4 #DG SYN">GAGON UN [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"<[ SYN"EDRION K< "ELEGON1 T"I P["UMEN1 "OTI "UTOS O "AN?RJPOS POLL"A S>M"%A P["%5 #DH E"AN AF"JMEN *T"ON "UTJ1 P"ANTES PIST":SUSIN %S *T"ON1 K< EL":SONT< [ .RJM"<[ K< AR"USIN >M"JN K< TON T"OPON K< TO "E?NOS4 #DI "%S DE TIS EX *T"JN .KAI"AFAS1 ARHIER":S "JN TU ENI*T"U EK"%NU1 "%PEN *T"[S1 YM"%S UK "[DATE UD"EN1 #EJ UD"E DIALOG"IZES?E "OTI SYMF"ER% >M"IN "INA "%S "AN?RJPOS APO?"AN> YP"ER TU LA"U K< M> "OLON TO "E?NOS AP"OL>T<4 #EA T"UTO DE AF' E*T"U UK "%PEN1 ALL"A ARHIER":S "JN TU ENI*T"U EK"%NU PROEF">T:SEN "OTI "EMELLEN O .I>S"US APO?N">SK%N YP"ER TU "E?NUS1 #EB K< UH YP"ER TU "E?NUS M"ONON1 ALL' "INA K< TA T"EKNA TU .?E"U TA DIESKORPISM"ENA SYNAG"AG> %S "EN4 #EC AP' EK"%N>S UN T>S >M"ERAS SYNEBUL":SANTO "INA APOKT"%NJSIN *T"ON4 #ED .I>S"US UN UK"ETI PARR>S"IA PERIEP"AT% EN T[S .IUD"<[S1 ALL"A AP">L?EN EK"%?EN %S T>N H"JRAN EGG"YS T>S ER">MU1 %S .EFR"<M LEGOM"EN>N P"OLIN1 KAK"% DI"ETRIBE MET"A TJN MA?>T"JN *T"U4 #EE ">N DE EGG"YS TO P"ASHA TJN .IUD"<JN1 K< AN"EB>SAN POLL"[ %S .IEROS"OLYMA EK T>S H"JRAS PRO TU P"ASHA "INA AGN"ISJSIN E*T"US4 #EF EZ">TUN UN TON .I>S"UN K< "ELEGON MET' ALL">LJN EN TJ IER"J EST>K"OTES1 T"I DOK"% YM"IN1 "OTI U M> "EL?> %S T>N EORT">N5 #EG DED"JK%SAN DE K< [ ARHIER"%S K< [ .FARIS"<[ ENTOL">N "INA E"AN TIS GN"J PU ESTI1 M>N"YS>1 "OPJS PI"ASJSIN *T"ON4

..KEFAL<ON ..IB

#A .O UN .I>S"US PRO "EX >MER"JN TU P"ASHA ">L?EN %S .B>?AN"IAN1 "OPU ">N .L"AZAROS O TE?N>K"JS1 "ON ">G%REN EK NEKR"JN4 #B EP"[>SAN UN *T"J D"%PNON EK"%1 K< > .M"AR?A DI>K"ON%1 O DE .L"AZAROS "%S ">N TJN ANAK%M"ENJN SYN *T"J4 #C > UN .MAR"IA1 LAB"USA L"ITRAN M"YRU N"ARDU PISTIK">S POLYT"IMU1 ">L%&E TUS P"ODAS TU .I>S"U K< EX"EMAXE T<S ?RIX"IN *T">S TUS P"ODAS *T"U1 > DE [K"IA EPL>R"J?> EK T>S OSM">S TU M"YRU4 #D L"EG% UN "%S EK TJN MA?>T"JN *T"U1 .I"UDAS .S"IMJNOS .ISKARI"JT>S1 O M"ELLJN *T"ON PARADID"ON<1 #E DIAT"I T"UTO TO M"YRON UK EPR"A?> TRIAKOS"IJN D>NAR"IJN K< ED"O?>

Page 135: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PTJH"[S5 #F "%PE DE T"UTO UH "OTI PER"I TJN PTJH"JN "EMELEN *T"J1 ALL' "OTI KL"EPT>S ">N1 K< TO GLJSS"OKOMON "%HE K< TA BALL"OMENA EB"ASTAZEN4 #G "%PEN UN O .I>S"US1 "AFES *T">N1 %S T>N >M"ERAN TU ENTAFIASM"U MU TET">R>KEN *T"O4 #H TUS PTJH"US GAR P"ANTOTE "EHETE ME?' E*T"JN1 EM"E DE U P"ANTOTE "EHETE4 #I ."EGNJ UN "OHLOS POL"YS EK TJN .IUD"<JN "OTI EK"% ESTI1 K< ">L?ON U DI"A TON .I>S"UN M"ONON1 ALL' "INA K< TON .L"AZARON "IDJSIN "ON ">G%REN EK NEKR"JN4 #AJ EBUL":SANTO DE [ ARHIER"%S "INA K< TON .L"AZARON APOKT"%NJSIN1 #AA "OTI POLL"[ DI' *T"ON YP">GON TJN .IUD"<JN K< EP"IST:ON %S TON .I>S"UN4 #AB .T> EP"*RION "OHLOS POL"YS O EL?"JN %S T>N EORT">N1 AK"USANTES "OTI "ERHET< .I>S"US %S .IEROS"OLYMA1 #AC "ELABON TA BAIA TJN F[N"IKJN K< EX">L?ON %S YP"ANT>SIN *T"J1 K< "EKRAZON1 JSANN"A1 :LOG>M"ENOS O ERH"OMENOS EN ON"OMATI .KYR"IU1 O BASIL":S TU .ISRA">L4 #AD :R"JN DE O .I>S"US ON"ARION EK"A?ISEN EP' *T"O1 KA?"JS ESTI GEGRAMM"ENON1 #AE M> FOB"U1 ?"YGATER .SI"JN1 ID"U O BASIL":S SU "ERHET< KA?">MENOS EP"I P"JLON "ONU4 #AF .T"*TA DE UK "EGNJSAN [ MA?>T"< *T"U TO PR"JTON1 ALL' "OTE EDOX"AS?> O .I>S"US1 T"OTE EMN">S?>SAN "OTI T"*TA ">N EP' *T"J GEGRAMM"ENA1 K< T"*TA EP"[>SAN *T"J4 #AG .EMART"YR% UN O "OHLOS O "JN MET' *T"U "OTE TON .L"AZARON EF"JN>SEN EK TU MN>M"%U K< ">G%REN *T"ON EK NEKR"JN4 #AH DI"A T"UTO K< YP">NT>SEN *T"J O "OHLOS1 "OTI ">KUSAN T"UTO *T"ON PEP[>K"EN< TO S>M"%ON4 #AI [ UN .FARIS"<[ "%PON PROS E*T"US1 ?EJR"%TE "OTI UK JFEL"%TE UD"EN5 "IDE O K"OSMOS OP"ISJ *T"U AP">L?EN4 #BJ .">SAN DE TINES ."ELL>NES EK TJN ANAB<N"ONTJN "INA PROSKYN">SJSIN EN T> EORT">4 #BA "UT[ UN PROS">L?ON .FIL"IPPJ TJ AP"O .B>?SAID"A T>S .GALIL"<AS1 K< >R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 K"YRIE1 ?"ELOMEN TON .I>S"UN ID"%N4 #BB "ERHET< .F"ILIPPOS K< L"EG% TJ .ANDR"EA1 K< P"ALIN .ANDR"EAS K< .F"ILIPPOS L"EGUSI TJ .I>S"U1 #BC O DE .I>S"US APEKR"INATO *T"[S L"EGJN1 EL">LY?EN > "JRA "INA DOXAS?"> O ]"OS TU AN?R"JPU4 #BD AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 E"AN M> O K"OKKOS TU S"ITU PES"JN %S T>N G>N APO?"AN>1 *T"OS M"ONOS M"EN%1 E"AN DE APO?"AN>1 POL"YN KARP"ON F"ER%4 #BE O FIL"JN T>N &YH">N *T"U APOL"ES% *T">N1 K< O MIS"JN T>N &YH">N *T"U EN TJ K"OSMJ T"UTJ1 %S ZJ">N <"JNION FYL"AX% *T">N4 #BF E"AN EM"[ DIAKON"> TIS1 EM"[ AKOLU?"%TJ1 K< "OPU %M"I EG"J1 EK"% K< O DI"AKONOS O EM"OS "EST<1 K< E"AN TIS EM"[ DIAKON">1 TIM">S% *T"ON O PAT">R4 #BG .NYN > &YH"> MU TET"ARAKT<1 K< T"I "%PJ5 P"ATER1 S"JSON ME EK T>S "JRAS T"*T>S4 ALL"A DI"A T"UTO ">L?ON %S T>N "JRAN T"*T>N4 #BH P"ATER1 D"OXAS"ON SU TO "ONOMA4 ">L?EN UN FJN"> EK TU URAN"U1 K< ED"OXASA K< P"ALIN DOX"ASJ4 #BI O UN "OHLOS O EST"JS K< AK"USAS "ELEGE BRONT">N GEGON"EN<1 "ALL[ "ELEGON1 "AGGELOS *T"J LEL"AL>KEN4 #CJ APEKR"I?> O .I>S"US K< "%PEN1 U DI' EM"E "*T> > FJN"> G"EGONEN1 ALL"A DI' YM"AS4 #CA NYN KR"ISIS EST"I TU K"OSMU T"UTU1 NYN O "ARHJN TU K"OSMU T"UTU EKBL>?">SET< "EXJ1 #CB KAG"J E"AN Y&J?"J EK T>S G>S1 P"ANTAS ELK"YSJ PROS EM*T"ON4 #CC T"UTO DE "ELEGE S>M"<NJN P"[J ?AN"ATJ ">MELLEN APO?N">SK%N4 #CD APEKR"I?> *T"J O "OHLOS1 >M"%S >K"USAMEN EK TU N"OMU "OTI O .HRIST"OS M"EN% %S TON <"JNA1 K< P"JS SY L"EG%S1 D"% Y&J?">N< TON ]"ON TU AN?R"JPU5 TIS ESTIN "UTOS O ]"OS TU AN?R"JPU5 #CE "%PEN UN *T"[S O .I>S"US1 "ETI MIKR"ON HR"ONON TO FJS

Page 136: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ME?' YM"JN ESTI1 PERIPAT"%TE "EJS TO FJS "EHETE1 "INA M> SKOT"IA YM"AS KATAL"AB>1 K< O PERIPAT"JN EN T> SKOT"IA UK "[DE PU YP"AG%4 #CF "EJS TO FJS "EHETE1 PIST":ETE %S TO FJS1 "INA ]"[ FJT"OS G"EN>S?E4 .T"*TA EL"AL>SEN O .I>S"US1 K< APEL?"JN EKR"YB> AP' *T"JN4 #CG .TOS"*TA DE *T"U S>M"%A PEP[>K"OTOS "EMPROS?EN *T"JN UK EP"IST:ON %S *T"ON1 #CH "INA O L"OGOS .>SAIU TU PROF">TU PL>RJ?"> "ON "%PE1 .K"YRIE1 TIS EP"IST:SE T> AKO"> >M"JN5 K< O BRAH"IJN .KYR"IU T"INI APEKAL"YF?>5 #CI DI"A T"UTO UK >D"YNANTO PIST":%N1 "OTI P"ALIN "%PEN .>SA"IAS1 #DJ TET"YFLJKEN *T"JN TUS OF?ALM"US K< PEP"JRJKEN *T"JN T>N KARD"IAN1 "INA M> "IDJSI T[S OF?ALM"[S K< NO">SJSI T> KARD"IA K< EPISTRAF"JSI1 K< I"ASOM< *T"US4 #DA T"*TA "%PEN .>SA"IAS "OTE "%DE T>N D"OXAN *T"U K< EL"AL>SE PER"I *T"U4 #DB "OMJS M"ENT[ K< EK TJN ARH"ONTJN POLL"[ EP"IST:SAN %S *T"ON1 ALL"A DI"A TUS .FARIS"<US UH JMOL"OGUN1 "INA M> APOSYN"AGJG[ G"ENJNT<1 #DC >G"AP>SAN GAR T>N D"OXAN TJN AN?R"JPJN M"ALLON ">PER T>N D"OXAN TU .?E"U4 #DD .I>S"US DE "EKRAXE K< "%PEN1 O PIST":JN %S EM"E U PIST":% %S EM"E1 ALL' %S TON P"EM&ANT"A ME1 #DE K< O ?EJR"JN EM"E ?EJR"% TON P"EM&ANT"A ME4 #DF EG"J FJS %S TON K"OSMON EL">LY?A1 "INA PAS O PIST":JN %S EM"E EN T> SKOT"IA M> M"%N>4 #DG K< E"AN TIS MU AK"US> TJN R>M"ATJN K< M> PIST":S>1 EG"J U KR"INJ *T"ON1 U GAR ">L?ON "INA KR"INJ TON K"OSMON1 ALL' "INA S"JSJ TON K"OSMON4 #DH O A?ET"JN EM"E K< M> LAMB"ANJN TA R">MAT"A MU1 "EH% TON KR"INONTA *T"ON1 O L"OGOS "ON EL"AL>SA1 EK"%NOS KRIN"% *T"ON EN T> ESH"AT> >M"ERA1 #DI "OTI EG"J EX EM*T"U UK EL"AL>SA1 ALL' O P"EM&AS ME PAT">R *T"OS M[ ENTOL">N "EDJKE T"I "%PJ K< T"I LAL">SJ1 #EJ K< "[DA "OTI > ENTOL"> *T"U ZJ"> <"JNI"OS ESTIN4 "A UN LAL"J EG"J1 KA?"JS "%R>K"E M[ O PAT">R1 "UTJ LAL"J4

..KEFAL<ON ..IG

#A ..PRO DE T>S EORT">S TU P"ASHA %D"JS O .I>S"US "OTI EL">LY?EN *T"U > "JRA "INA METAB"> EK TU K"OSMU T"UTU PROS TON PAT"ERA1 AGAP">SAS TUS ID"IUS TUS EN TJ K"OSMJ1 %S T"ELOS >G"AP>SEN *T"US4 #B K< D"%PNU GENOM"ENU1 TU DIAB"OLU ">D> BEBL>K"OTOS %S T>N KARD"IAN .I"UDA .S"IMJNOS .ISKARI"JTU "INA *T"ON PARAD"J1 #C %D"JS O .I>S"US "OTI P"ANTA D"EDJKEN *T"J O PAT">R %S TAS H"%RAS1 K< "OTI AP"O .?E"U EX">L?E K< PROS TON .?E"ON YP"AG%1 #D EG"%RET< EK TU D"%PNU K< T"I?>SI TA IM"ATIA1 K< LAB"JN L"ENTION DI"EZJSEN E*T"ON4 #E "%TA B"ALL% "YDJR %S TON NIPT">RA1 K< ">RXATO N"IPT%N TUS P"ODAS TJN MA?>T"JN K< EKM"ASS%N TJ LENT"IJ J ">N DIEZJSM"ENOS4 #F "ERHET< UN PROS .S"IMJNA .P"ETRON1 K< L"EG% *T"J EK"%NOS1 .K"YRIE1 SY MU N"IPT%S TUS P"ODAS5 #G APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 "O EG"J P["J1 SY UK "[DAS "ARTI1 GN"JS> DE MET"A T"*TA4 #H L"EG% *T"J .P"ETROS1 U M> N"I&>S TUS P"ODAS MU %S TON <"JNA4 APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 E"AN M> N"I&J SE1 UK "EH%S M"EROS MET' EM"U4 #I L"EG% *T"J .S"IMJN .P"ETROS1 .K"YRIE1 M> TUS P"ODAS MU M"ONON1 ALL"A K< TAS H"%RAS K< T>N KEFAL">N4 #AJ L"EG% *T"J O .I>S"US1 O LELUM"ENOS U HR"%AN "EH% "> TUS P"ODAS N"I&AS?<1 ALL' "ESTI KA?AR"OS "OLOS1 K<

Page 137: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

YM"%S KA?AR"[ ESTE1 ALL' UH"I P"ANTES4 #AA ">D% GAR TON PARADID"ONTA *T"ON1 DI"A T"UTO "%PEN1 UH"I P"ANTES KA?AR"[ ESTE4 #AB ."OTE UN "ENI&E TUS P"ODAS *T"JN K< "ELABE TA IM"ATIA *T"U1 ANAPES"JN P"ALIN "%PEN *T"[S1 GIN"JSKETE T"I PEP"[>KA YM"IN5 #AC YM"%S FJN"%T"E ME1 O .DID"ASKALOS K< O .K"YRIOS1 K< KAL"JS L"EGETE1 %M"I GAR4 #AD % UN EG"J "ENI&A YM"JN TUS P"ODAS1 O .K"YRIOS K< O .DID"ASKALOS1 K< YM"%S OF"%LETE ALL">LJN N"IPT%N TUS P"ODAS4 #AE YP"OD%GMA GAR D"EDJKA YM"IN1 "INA KA?"JS EG"J EP"[>SA YM"IN1 K< YM"%S P[">TE1 #AF AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 UK "ESTI D"ULOS M"%ZJN TU KYR"IU *T"U1 UD"E AP"OSTOLOS M"%ZJN TU P"EM&ANTOS *T"ON4 #AG % T"*TA "[DATE1 MAK"ARI"[ ESTE E"AN P[">TE *T"A4 #AH U PER"I P"ANTJN YM"JN L"EGJ1 EG"J "[DA "US EXELEX"AM>N1 ALL' "INA > GRAF"> PL>RJ?">1 O TR"JGJN MET' EM"U TON "ARTON EP">REN EP' EM"E T>N PT"ERNAN *T"U4 #AI AP' "ARTI L"EGJ YM"IN PRO TU GEN"ES?<1 "INA "OTAN G"EN>T< PIST":S>TE "OTI EG"J %MI4 #BJ AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 O LAMB"ANJN E"AN TINA P"EM&J1 EM"E LAMB"AN%1 O DE EM"E LAMB"ANJN LAMB"AN% TON P"EM&ANT"A ME4 #BA .T"*TA %P"JN O .I>S"US ETAR"AH?> TJ PN":MATI1 K< EMART"YR>SE K< "%PEN1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI "%S EX YM"JN PARAD"JS% ME4 #BB "EBLEPON UN %S ALL">LUS [ MA?>T"<1 APOR"UMEN[ PER"I T"INOS L"EG%4 #BC ">N DE ANAK"%MENOS "%S EK TJN MA?>T"JN *T"U EN TJ K"OLPJ TU .I>S"U1 "ON >G"APA O .I>S"US1 #BD N":% UN T"UTJ .S"IMJN .P"ETROS PY?"ES?< TIS AN "%> PER"I "U L"EG%4 #BE EPIPES"JN DE EK"%NOS EP"I TO ST">?OS TU .I>S"U L"EG% *T"J1 .K"YRIE1 TIS ESTIN5 #BF APOKR"INET< O .I>S"US1 EK"%N"OS ESTIN J EG"J B"A&AS TO &JM"ION EPID"JSJ4 K< EMB"A&AS TO &JM"ION D"IDJSIN .I"UDA .S"IMJNOS .ISKARI"JT>4 #BG K< MET"A TO &JM"ION T"OTE %S">L?EN %S EK"%NON O SATAN"AS4 L"EG% UN *T"J O .I>S"US1 "O P["%S1 P"[>SON T"AHION4 #BH T"UTO DE UD"%S "EGNJ TJN ANAK%M"ENJN PROS T"I "%PEN *T"J1 #BI TIN"ES GAR ED"OKUN1 EP"% TO GLJSS"OKOMON "%HEN O .I"UDAS1 "OTI L"EG% *T"J O .I>S"US1 AG"ORASON "JN HR"%AN "EHOMEN %S T>N EORT">N1 "> T[S PTJH"[S "INA TI D"J4 #CJ LAB"JN UN TO &JM"ION EK"%NOS :?"EJS EX">L?EN1 ">N DE NYX4 #CA ."OTE UN EX">L?E1 L"EG% O .I>S"US1 NYN EDOX"AS?> O ]"OS TU AN?R"JPU1 K< O .?E"OS EDOX"AS?> EN *T"J4 #CB % O .?E"OS EDOX"AS?> EN *T"J1 K< O .?E"OS DOX"AS% *T"ON EN E*T"J1 K< :?"YS DOX"AS% *T"ON4 #CC TEKN"IA1 "ETI MIKR"ON ME?' YM"JN %MI4 Z>T">SET"E ME1 K< KA?"JS "%PON T[S .IUD"<[S "OTI "OPU YP"AGJ EG"J1 YM"%S U D"YNAS?E EL?"%N1 K< YM"IN L"EGJ "ARTI4 #CD ENTOL">N K<N">N D"IDJMI YM"IN "INA AGAP"ATE ALL">LUS1 KA?"JS >G"AP>SA YM"AS "INA K< YM"%S AGAP"ATE ALL">LUS4 #CE EN T"UTJ GN"JSONT< P"ANTES "OTI EM"[ MA?>T"< ESTE1 E"AN AG"AP>N "EH>TE EN ALL">L[S4 #CF L"EG% *T"J .S"IMJN .P"ETROS1 .K"YRIE1 PU YP"AG%S5 APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 "OPU EG"J YP"AGJ1 U D"YNAS"< M[ NYN AKOLU?">S<1 "YSTERON DE AKOLU?">S%S M[4 #CG L"EG% *T"J O .P"ETROS1 .K"YRIE1 DIAT"I U D"YNAM"< S[ AKOLU?">S< "ARTI5 T>N &YH">N MU YP"ER S"U ?">SJ4 #CH APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 T>N &YH">N SU YP"ER EM"U ?">S%S6 AM">N AM">N L"EGJ S[1 U M> AL"EKTJR FJN">S% "EJS "U APARN">S> ME TR"IS4

Page 138: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..ID

#A ..M> TARASS"ES?J YM"JN > KARD"IA1 PIST":ETE %S TON .?E"ON1 K< %S EM"E PIST":ETE4 #B EN T> [K"IA TU PATR"OS MU MON"< POLL"< %SIN1 % DE M>1 "%PON AN YM"IN1 POR":OM< ET[M"AS< T"OPON YM"IN1 #C K< E"AN POR:?"J K< ET[M"ASJ YM"IN T"OPON1 P"ALIN "ERHOM< K< PARAL">&OM< YM"AS PROS EM*T"ON1 "INA "OPU %M"I EG"J1 K< YM"%S ">TE4 #D K< "OPU EG"J YP"AGJ "[DATE1 K< T>N OD"ON "[DATE4 #E .L"EG% *T"J .?JM"AS1 .K"YRIE1 UK "[DAMEN PU YP"AG%S1 K< P"JS DYN"AME?A T>N OD"ON %D"EN<5 #F L"EG% *T"J O .I>S"US1 EG"J %MI > OD"OS K< > AL">?%A K< > ZJ">1 UD"%S "ERHET< PROS TON PAT"ERA % M> DI' EM"U4 #G % EGN"JK%T"E ME1 K< TON PAT"ERA MU EGN"JK%TE AN4 K< AP' "ARTI GIN"JSKETE *T"ON K< EJR"AKATE *T"ON4 #H .L"EG% *T"J .F"ILIPPOS1 .K"YRIE1 D"%XON >M"IN TON PAT"ERA K< ARK"% >M"IN4 #I L"EG% *T"J O .I>S"US1 TOS"UTON HR"ONON ME?' YM"JN %MI1 K< UK "EGNJK"AS ME1 .F"ILIPPE5 O EJRAK"JS EM"E E"JRAKE TON PAT"ERA1 K< P"JS SY L"EG%S1 D"%XON >M"IN TON PAT"ERA5 #AJ U PIST":%S "OTI EG"J EN TJ PATR"I K< O PAT">R EN EM"[ ESTI5 TA R">MATA "A EG"J LAL"J YM"IN1 AP' EM*T"U U LAL"J1 O DE PAT">R O EN EM"[ M"ENJN *T"OS P["% TA "ERGA4 #AA PIST":ET"E M[ "OTI EG"J EN TJ PATR"I K< O PAT">R EN EM"[1 % DE M>1 DI"A TA "ERGA *T"A PIST":ET"E M[4 #AB AM">N AM">N L"EGJ YM"IN1 O PIST":JN %S EM"E1 TA "ERGA "A EG"J P["J KAK"%NOS P[">S%1 K< M"%ZONA T"UTJN P[">S%1 "OTI EG"J PROS TON PAT"ERA MU POR":OM<1 #AC K< "O1TI AN <T">S>TE EN TJ ON"OMAT"I MU1 T"UTO P[">SJ1 "INA DOXAS?"> O PAT">R EN TJ ]"J4 #AD E"AN TI <T">S>TE EN TJ ON"OMAT"I MU1 EG"J P[">SJ4 #AE .E"AN AGAP"AT"E ME1 TAS ENTOL"AS TAS EM"AS T>R">SATE1 #AF K< EG"J ERJT">SJ TON PAT"ERA K< "ALLON PAR"AKL>TON D"JS% YM"IN1 "INA M"EN> ME?' YM"JN %S TON <"JNA1 #AG TO .PN":MA T>S AL>?"%AS1 "O O K"OSMOS U D"YNAT< LAB"%N1 "OTI U ?EJR"% *T"O UD"E GIN"JSK% *T"O1 YM"%S DE GIN"JSKETE *T"O1 "OTI PAR' YM"IN M"EN% K< EN YM"IN "EST<4 #AH UK AF">SJ YM"AS ORFAN"US1 "ERHOM< PROS YM"AS4 #AI "ETI MIKR"ON K< O K"OSMOS ME UK"ETI ?EJR"%1 YM"%S DE ?EJR"%T"E ME1 "OTI EG"J Z"J K< YM"%S Z">SES?E4 #BJ EN EK"%N> T> >M"ERA GN"JSES?E YM"%S "OTI EG"J EN TJ PATR"I MU K< YM"%S EN EM"[ KAG"J EN YM"IN4 #BA O "EHJN TAS ENTOL"AS MU K< T>R"JN *T"AS1 EK"%N"OS ESTIN O AGAP"JN ME1 O DE AGAP"JN ME AGAP>?">SET< YP"O TU PATR"OS MU1 K< EG"J AGAP">SJ *T"ON K< EMFAN"ISJ *T"J EM*T"ON4 #BB .L"EG% *T"J .I"UDAS1 UH O .ISKARI"JT>S1 .K"YRIE1 K< T"I G"EGONEN "OTI >M"IN M"ELL%S EMFAN"IZ%N SE*T"ON K< UH"I TJ K"OSMJ5 #BC APEKR"I?> .I>S"US K< "%PEN *T"J1 E"AN TIS AGAP"A ME1 TON L"OGON MU T>R">S%1 K< O PAT">R MU AGAP">S% *T"ON1 K< PROS *T"ON EL:S"OME?A K< MON">N PAR' *T"J P[">SOMEN4 #BD O M> AGAP"JN ME TUS L"OGUS MU U T>R"%1 K< O L"OGOS "ON AK"UETE UK "ESTIN EM"OS1 ALL"A TU P"EM&ANT"OS ME PATR"OS4 #BE .T"*TA LEL"AL>KA YM"IN PAR' YM"IN M"ENJN1 #BF O DE PAR"AKL>TOS1 TO .PN":MA TO ."AGION "O P"EM&% O PAT">R EN TJ ON"OMAT"I MU1 EK"%NOS YM"AS DID"AX% P"ANTA K< YPOMN">S% YM"AS P"ANTA "A "%PON YM"IN4 #BG .%R">N>N AF"I>MI YM"IN1 %R">N>N T>N EM">N D"IDJMI YM"IN1 U KA?"JS O K"OSMOS D"IDJSIN1 EG"J D"IDJMI YM"IN4 M> TARASS"ES?J YM"JN >

Page 139: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KARD"IA M>D"E D%LI"ATJ4 #BH >K"USATE "OTI EG"J "%PON YM"IN1 YP"AGJ K< "ERHOM< PROS YM"AS1 % >GAP"AT"E ME1 EH"AR>TE AN "OTI "%PON1 POR":OM< PROS TON PAT"ERA1 "OTI O PAT">R MU M"%ZJN M"U ESTI1 #BI K< NYN "%R>KA YM"IN PRIN GEN"ES?<1 "INA "OTAN G"EN>T< PIST":S>TE4 #CJ UK"ETI POLL"A LAL">SJ ME?' YM"JN1 "ERHET< GAR O TU K"OSMU "ARHJN1 K< EN EM"[ UK "EH% UD"EN1 #CA ALL' "INA GN"J O K"OSMOS "OTI AGAP"J TON PAT"ERA1 K< KA?"JS ENET"%LAT"O M[ O PAT">R1 "UTJ P["J4 EG"%RES?E "AGJMEN ENT":?EN4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..EGJ %MI > "AMPELOS > AL>?IN">1 K< O PAT">R MU O GEJRG"OS ESTI4 #B PAN KL">MA EN EM"[ M> F"ERON KARP"ON1 "<R% *T"O1 K< PAN TO KARP"ON F"ERON1 KA?"<R% *T"O1 "INA PL"%ONA KARP"ON F"ER>4 #C ">D> YM"%S KA?AR"[ ESTE DI"A TON L"OGON "ON LEL"AL>KA YM"IN4 #D M"%NATE EN EM"[1 KAG"J EN YM"IN4 KA?"JS TO KL">MA U D"YNAT< KARP"ON F"ER%N AF' E*T"U1 E"AN M> M"%N> EN T> AMP"ELJ1 "UTJS UD"E YM"%S1 E"AN M> EN EM"[ M"%N>TE4 #E EG"J %MI > "AMPELOS1 YM"%S TA KL">MATA4 O M"ENJN EN EM"[ KAG"J EN *T"J1 "UTOS F"ER% KARP"ON POL"YN1 "OTI HJR"IS EM"U U D"YNAS?E P["%N UD"EN4 #F E"AN M> TIS M"%N> EN EM"[1 EBL">?> "EXJ JS TO KL">MA K< EX>R"AN?>1 K< SYN"AGUSIN *T"A K< %S TO P"YR B"ALLUSI1 K< K"<ET<4 #G E"AN M"%N>TE EN EM"[ K< TA R">MAT"A MU EN YM"IN M"%N>1 "O E"AN ?"EL>TE <T">SAS?E1 K< GEN">SET< YM"IN4 #H EN T"UTJ EDOX"AS?> O PAT">R MU1 "INA KARP"ON POL"YN F"ER>TE1 K< GEN">SES?E EM"[ MA?>T"<4 #I KA?"JS >G"AP>S"E ME O PAT">R1 KAG"J >G"AP>SA YM"AS1 M"%NATE EN T> AG"AP> T> EM">4 #AJ E"AN TAS ENTOL"AS MU T>R">S>TE1 MEN"%TE EN T> AG"AP> MU1 KA?"JS EG"J TAS ENTOL"AS TU PATR"OS MU TET">R>KA K< M"ENJ *T"U EN T> AG"AP>4 #AA .T"*TA LEL"AL>KA YM"IN "INA > HAR"A > EM"> EN YM"IN M"%N> K< > HAR"A YM"JN PL>RJ?">4 #AB "*T> EST"IN > ENTOL"> > EM">1 "INA AGAP"ATE ALL">LUS KA?"JS >G"AP>SA YM"AS4 #AC M"%ZONA T"*T>S AG"AP>N UD"%S "EH%1 "INA TIS T>N &YH">N *T"U ?"> YP"ER TJN F"ILJN *T"U4 #AD YM"%S F"IL[ M"U ESTE1 E"AN P[">TE "OSA EG"J ENT"ELLOM< YM"IN4 #AE UK"ETI YM"AS L"EGJ D"ULUS1 "OTI O D"ULOS UK "[DE T"I P["% *T"U O K"YRIOS1 YM"AS DE "%R>KA F"ILUS1 "OTI P"ANTA "A ">KUSA PAR"A TU PATR"OS MU EGN"JRISA YM"IN4 #AF UH YM"%S ME EXEL"EXAS?E1 ALL' EG"J EXELEX"AM>N YM"AS1 K< "E?>KA YM"AS "INA YM"%S YP"AG>TE K< KARP"ON F"ER>TE1 K< O KARP"OS YM"JN M"EN>1 "INA "O1TI AN <T">S>TE TON PAT"ERA EN TJ ON"OMAT"I MU1 D"J YM"IN4 #AG T"*TA ENT"ELLOM< YM"IN1 "INA AGAP"ATE ALL">LUS4 #AH .% O K"OSMOS YM"AS MIS"%1 GIN"JSKETE "OTI EM"E PR"JTON YM"JN MEM"IS>KEN4 #AI % EK TU K"OSMU ">TE1 O K"OSMOS AN TO "IDION EF"IL%1 "OTI DE EK TU K"OSMU UK EST"E1 ALL' EG"J EXELEX"AM>N YM"AS EK TU K"OSMU1 DI"A T"UTO MIS"% YM"AS O K"OSMOS4 #BJ MN>MON":ETE TU L"OGU "U EG"J "%PON YM"IN1 UK "ESTI D"ULOS M"%ZJN TU KYR"IU *T"U4 % EM"E ED"IJXAN1 K< YM"AS DI"JXUSIN1 % TON L"OGON MU ET">R>SAN1 K< TON YM"ETERON T>R">SUSIN4 #BA ALL"A T"*TA P"ANTA P[">SUSIN YM"IN DI"A TO "ONOM"A MU1 "OTI UK "[DASI TON P"EM&ANT"A ME4 #BB % M> ">L?

Page 140: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ON K< EL"AL>SA *T"[S1 AMART"IAN UK "%HON1 NYN DE PR"OFASIN UK "EHUSI PER"I T>S AMART"IAS *T"JN4 #BC O EM"E MIS"JN K< TON PAT"ERA MU MIS"%4 #BD % TA "ERGA M> EP"[>SA EN *T"[S "A UD"%S "ALLOS PEP"[>KEN1 AMART"IAN UK "%HON1 NYN DE K< EJR"AKASI K< MEMIS">KASI K< EM"E K< TON PAT"ERA MU4 #BE ALL' "INA PL>RJ?"> O L"OGOS O GEGRAMM"ENOS EN TJ N"OMJ *T"JN1 "OTI EM"IS>S"AN ME DJRE"AN4 #BF "OTAN DE "EL?> O PAR"AKL>TOS "ON EG"J P"EM&J YM"IN PAR"A TU PATR"OS1 TO .PN":MA T>S AL>?"%AS "O PAR"A TU PATR"OS EKPOR":ET<1 EK"%NOS MARTYR">S% PER"I EM"U1 #BG K< YM"%S DE MARTYR"%TE1 "OTI AP' ARH">S MET' EM"U ESTE4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..T*TA LEL"AL>KA YM"IN "INA M> SKANDALIS?">TE4 #B APOSYNAG"JGUS P[">SUSIN YM"AS1 ALL' "ERHET< "JRA "INA PAS O APOKT"%NAS YM"AS D"OX> LATR"%AN PROSF"ER%N TJ .?E"J4 #C K< T"*TA P[">SUSIN1 "OTI UK "EGNJSAN TON PAT"ERA UD"E EM"E4 #D ALL"A T"*TA LEL"AL>KA YM"IN "INA "OTAN "EL?> > "JRA1 MN>MON":>TE *T"JN "OTI EG"J "%PON YM"IN4 T"*TA DE YM"IN EX ARH">S UK "%PON1 "OTI ME?' YM"JN ">M>N4 #E NYN DE YP"AGJ PROS TON P"EM&ANT"A ME1 K< UD"%S EX YM"JN ERJT"A ME PU YP"AG%S6 #F ALL' "OTI T"*TA LEL"AL>KA YM"IN1 > L"YP> PEPL">RJKEN YM"JN T>N KARD"IAN4 #G ALL' EG"J T>N AL">?%AN L"EGJ YM"IN1 SYMF"ER% YM"IN "INA EG"J AP"EL?J4 E"AN GAR EG"J M> AP"EL?J1 O PAR"AKL>TOS UK EL":SET< PROS YM"AS1 E"AN DE POR:?"J1 P"EM&J *T"ON PROS YM"AS1 #H K< EL?"JN EK"%NOS EL"EGX% TON K"OSMON PER"I AMART"IAS K< PER"I DIK<OS"YN>S K< PER"I KR"ISEJS4 #I PER"I AMART"IAS MEN1 "OTI U PIST":USIN %S EM"E1 #AJ PER"I DIK<OS"YN>S DE1 "OTI PROS TON PAT"ERA MU YP"AGJ K< UK"ETI ?EJR"%T"E ME1 #AA PER"I DE KR"ISEJS1 "OTI O "ARHJN TU K"OSMU T"UTU K"EKRIT<4 #AB ."ETI POLL"A "EHJ L"EG%N YM"IN1 ALL' U D"YNAS?E BAST"AZ%N "ARTI4 #AC "OTAN DE "EL?> EK"%NOS1 TO .PN":MA T>S AL>?"%AS1 OD>G">S% YM"AS %S P"ASAN T>N AL">?%AN1 U GAR LAL">S% AF' E*T"U1 ALL' "OSA AN AK"US> LAL">S%1 K< TA ERH"OMENA ANAGGEL"% YM"IN4 #AD EK"%NOS EM"E DOX"AS%1 "OTI EK TU EM"U L">&ET< K< ANAGGEL"% YM"IN4 #AE P"ANTA "OSA "EH% O PAT">R EM"A ESTI1 DI"A T"UTO "%PON "OTI EK TU EM"U L">&ET< K< ANAGGEL"% YM"IN4 #AF MIKR"ON K< U ?EJR"%T"E ME1 K< P"ALIN MIKR"ON K< "O&ES?"E ME1 "OTI EG"J YP"AGJ PROS TON PAT"ERA4 #AG ."%PON UN EK TJN MA?>T"JN *T"U PROS ALL">LUS1 T"I ESTI T"UTO "O L"EG% >M"IN1 MIKR"ON K< U ?EJR"%T"E ME1 K< P"ALIN MIKR"ON K< "O&ES?"E ME1 K< "OTI EG"J YP"AGJ PROS TON PAT"ERA5 #AH "ELEGON UN1 T"UTO T"I ESTIN "O L"EG% TO MIKR"ON5 UK "[DAMEN T"I LAL"%4 #AI "EGNJ UN O .I>S"US "OTI ">?ELON *T"ON ERJT"AN1 K< "%PEN *T"[S1 PER"I T"UTU Z>T"%TE MET' ALL">LJN "OTI "%PON1 MIKR"ON K< U ?EJR"%T"E ME1 K< P"ALIN MIKR"ON K< "O&ES?"E ME5 #BJ AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI KL"*SETE K< ?R>N">SETE YM"%S1 O DE K"OSMOS HAR">SET<1 YM"%S DE LYP>?">SES?E1 ALL' > L"YP> YM"JN %S HAR"AN GEN">SET<1 #BA > GYN"> "OTAN T"IKT>1 L"YP>N "EH%1 "OTI ">L?EN > "JRA *T">S1 "OTAN DE GENN">S> TO P<D"ION1 UK"ETI MN>MON":% T>S ?L"I&EJS DI"A T>N HAR"AN "OTI EGENN">?> "AN?RJPOS %S TON K"OSMON4 #BB K< YM"%S UN L"YP>N MEN NYN "EHETE1 P"ALIN DE

Page 141: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"O&OM< YM"AS K< HAR">SET< YM"JN > KARD"IA1 K< T>N HAR"AN YM"JN UD"%S "<R% AF' YM"JN4 #BC K< EN EK"%N> T> >M"ERA EM"E UK ERJT">SETE UD"EN1 AM">N AM">N L"EGJ YM"IN "OTI "OSA AN <T">S>TE TON PAT"ERA EN TJ ON"OMAT"I MU1 D"JS% YM"IN4 #BD "EJS "ARTI UK ">T">SATE UD"EN EN TJ ON"OMAT"I MU1 <T"%TE K< L">&ES?E1 "INA > HAR"A YM"JN "> PEPL>RJM"EN>4 #BE .T"*TA EN PAR[M"I<S LEL"AL>KA YM"IN1 ALL' "ERHET< "JRA "OTE UK"ETI EN PAR[M"I<S LAL">SJ YM"IN1 ALL"A PARR>S"IA PER"I TU PATR"OS ANAGGEL"J YM"IN4 #BF EN EK"%N> T> >M"ERA EN TJ ON"OMAT"I MU <T">SES?E1 K< U L"EGJ YM"IN "OTI EG"J ERJT">SJ TON PAT"ERA PER"I YM"JN1 #BG *T"OS GAR O PAT">R FIL"% YM"AS1 "OTI YM"%S EM"E PEFIL">KATE1 K< PEPIST":KATE "OTI EG"J PAR"A TU .?E"U EX">L?ON4 #BH EX">L?ON PAR"A TU PATR"OS K< EL">LY?A %S TON K"OSMON1 P"ALIN AF"I>MI TON K"OSMON K< POR":OM< PROS TON PAT"ERA4 #BI .L"EGUSIN *T"J [ MA?>T"< *T"U1 "IDE NYN PARR>S"IA LAL"%S1 K< PAR[M"IAN UDEM"IAN L"EG%S4 #CJ NYN "[DAMEN "OTI "[DAS P"ANTA K< U HR"%AN "EH%S "INA TIS SE ERJT"A4 EN T"UTJ PIST":OMEN "OTI AP"O .?E"U EX">L?ES4 #CA APEKR"I?> *T"[S O .I>S"US1 "ARTI PIST":ETE1 #CB ID"U "ERHET< "JRA1 K< NYN EL">LY?EN1 "INA SKORPIS?">TE "EKASTOS %S TA "IDIA K< EM"E M"ONON AF">TE1 K< UK %M"I M"ONOS1 "OTI O PAT">R MET' EM"U ESTI4 #CC T"*TA LEL"AL>KA YM"IN "INA EN EM"[ %R">N>N "EH>TE4 EN TJ K"OSMJ ?L"I&IN "EXETE1 ALL"A ?ARS"%TE1 EG"J NEN"IK>KA TON K"OSMON4

..KEFAL<ON ..IZ

#A ..T*TA EL"AL>SEN O .I>S"US1 K< EP">RE TUS OF?ALM"US *T"U %S TON URAN"ON K< "%PE1 P"ATER1 EL">LY?EN > "JRA1 D"OXAS"ON SU TON ]"ON1 "INA K< O ]"OS SU DOX"AS> SE1 #B KA?"JS "EDJKAS *T"J EXUS"IAN P"AS>S SARK"OS1 "INA PAN "O D"EDJKAS *T"J D"JS> *T"[S ZJ">N <"JNION4 #C "*T> DE ESTIN > <"JNIOS ZJ">1 "INA GIN"JSKJS"I SE TON M"ONON AL>?IN"ON .?E"ON K< "ON AP"EST%LAS .I>S"UN .HRIST"ON4 #D EG"J SE ED"OXASA EP"I T>S G>S1 TO "ERGON ETEL"%JSA "O D"EDJK"AS M[ "INA P[">SJ1 #E K< NYN D"OXAS"ON ME SY1 P"ATER1 PAR"A SE*T"J T> D"OX> "> "%HON PRO TU TON K"OSMON "%N< PAR"A S[4 #F .EFAN"ERJS"A SU TO "ONOMA T[S AN?R"JP[S "US D"EDJK"AS M[ EK TU K"OSMU4 S[ ">SAN K< EM"[ *T"US D"EDJKAS1 K< TON L"OGON SU TET>R">KASI4 #G NYN "EGNJKAN "OTI P"ANTA "OSA D"EDJK"AS M[ PAR"A S"U ESTIN1 #H "OTI TA R">MATA "A D"EDJK"AS M[ D"EDJKA *T"[S1 K< *T"[ "ELABON1 K< "EGNJSAN AL>?"JS "OTI PAR"A S"U EX">L?ON1 K< EP"IST:SAN "OTI SY ME AP"EST%LAS4 #I .EG"J PER"I *T"JN ERJT"J1 U PER"I TU K"OSMU ERJT"J1 ALL"A PER"I "JN D"EDJK"AS M[1 "OTI S[ %SI1 #AJ K< TA EM"A P"ANTA S"A ESTI K< TA S"A EM"A1 K< DED"OXASM< EN *T"[S4 #AA K< UK"ETI %M"I EN TJ K"OSMJ1 K< "UT[ EN TJ K"OSMJ %S"I1 K< EG"J PROS SE "ERHOM<4 P"ATER "AGIE1 T">R>SON *T"US EN TJ ON"OMAT"I SU J D"EDJK"AS M[1 "INA "JSIN "EN KA?"JS >M"%S4 #AB "OTE ">M>N MET' *T"JN EN TJ K"OSMJ1 EG"J ET">RUN *T"US EN TJ ON"OMAT"I SU1 "US D"EDJK"AS M[ EF"YLAXA1 K< UD"%S EX *T"JN AP"JLETO % M> O ]"OS T>S APJL"%AS1 "INA > GRAF"> PL>RJ?">4 #AC NYN DE PROS SE "ERHOM<1 K< T"*TA LAL"J EN TJ K"OSMJ "INA "EHJSI T>N HAR"AN T>N EM">N

Page 142: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PEPL>RJM"EN>N EN *T"[S4 #AD EG"J D"EDJKA *T"[S TON L"OGON SU1 K< O K"OSMOS EM"IS>SEN *T"US1 "OTI UK %S"IN EK TU K"OSMU1 KA?"JS EG"J UK %M"I EK TU K"OSMU4 #AE UK ERJT"J "INA "AR>S *T"US EK TU K"OSMU1 ALL' "INA T>R">S>S *T"US EK TU PON>R"U4 #AF EK TU K"OSMU UK %S"I1 KA?"JS EG"J EK TU K"OSMU UK %M"I4 #AG AG"IASON *T"US EN T> AL>?"%A SU1 O L"OGOS O S"OS AL">?%"A ESTI4 #AH KA?"JS EM"E AP"EST%LAS %S TON K"OSMON1 KAG"J AP"EST%LA *T"US %S TON K"OSMON4 #AI K< YP"ER *T"JN EG"J AGI"AZJ EM*T"ON1 "INA K< *T"[ "JSIN >GIASM"EN[ EN AL>?"%A4 #BJ .U PER"I T"UTJN DE ERJT"J M"ONON1 ALL"A K< PER"I TJN PIST:S"ONTJN DI"A TU L"OGU *T"JN %S EM"E1 #BA "INA P"ANTES "EN "JSI1 KA?"JS SY1 P"ATER1 EN EM"[ KAG"J EN S[1 "INA K< *T"[ EN >M"IN "EN "JSIN1 "INA O K"OSMOS PIST":S> "OTI SY ME AP"EST%LAS4 #BB K< EG"J T>N D"OXAN ">N D"EDJK"AS M[ D"EDJKA *T"[S1 "INA "JSIN "EN KA?"JS >M"%S "EN ESMEN1 #BC EG"J EN *T"[S K< SY EN EM"[1 "INA "JSI TETEL%JM"EN[ %S "EN1 K< "INA GIN"JSK> O K"OSMOS "OTI SY ME AP"EST%LAS K< >G"AP>SAS *T"US KA?"JS EM"E >G"AP>SAS4 #BD P"ATER1 "US D"EDJK"AS M[1 ?"ELJ "INA "OPU %M"I EG"J KAK"%N[ "JSI MET' EM"U1 "INA ?EJR"JSI T>N D"OXAN T>N EM">N ">N D"EDJK"AS M[1 "OTI >G"AP>S"AS ME PRO KATABOL">S K"OSMU4 #BE P"ATER D"IK<E1 K< O K"OSMOS SE UK "EGNJ1 EG"J DE SE "EGNJN1 K< "UT[ "EGNJSAN "OTI SY ME AP"EST%LAS1 #BF K< EGN"JRISA *T"[S TO "ONOM"A SU K< GNJR"ISJ1 "INA > AG"AP> ">N >G"AP>S"AS ME EN *T"[S ">1 KAG"J EN *T"[S4

..KEFAL<ON ..I>

#A ..T*TA %P"JN O .I>S"US EX">L?E SYN T[S MA?>T"<S *T"U P"ERAN TU H%M"ARRU TJN .K"EDRJN1 "OPU ">N K">POS1 %S "ON %S">L?EN *T"OS K< [ MA?>T"< *T"U4 #B ">D% DE K< .I"UDAS O PARADID"US *T"ON TON T"OPON1 "OTI POLL"AKIS SYN">H?> K< O .I>S"US EK"% MET"A TJN MA?>T"JN *T"U4 #C O UN .I"UDAS LAB"JN T>N SP"%RAN K< EK TJN ARHIER"EJN K< .FARIS"<JN YP>R"ETAS "ERHET< EK"% MET"A FAN"JN K< LAMP"ADJN K< "OPLJN4 #D .I>S"US UN %D"JS P"ANTA TA ERH"OMENA EP' *T"ON1 EXEL?"JN "%PEN *T"[S1 T"INA Z>T"%TE5 #E APEKR"I?>SAN *T"J1 .I>S"UN TON .NAZJR"<ON4 L"EG% *T"[S O .I>S"US1 EG"J %MI4 %ST">K% DE K< .I"UDAS O PARADID"US *T"ON MET' *T"JN4 #F JS UN "%PEN *T"[S "OTI EG"J %MI1 AP">L?ON %S TA OP"ISJ K< "EPESON HAM"<4 #G P"ALIN UN *T"US EP>R"JT>SE1 T"INA Z>T"%TE5 [ DE "%PON1 .I>S"UN TON .NAZJR"<ON4 #H APEKR"I?> .I>S"US1 "%PON YM"IN "OTI EG"J %MI4 % UN EM"E Z>T"%TE1 "AFETE T"UTUS YP"AG%N1 #I "INA PL>RJ?"> O L"OGOS "ON "%PEN1 "OTI "US D"EDJK"AS M[1 UK AP"JLESA EX *T"JN UD"ENA4 #AJ .S"IMJN UN .P"ETROS "EHJN M"AH<RAN "%LKYSEN *T">N1 K< "EP<SE TON TU ARHIER"EJS D"ULON K< AP"EKO&EN *T"U TO JT"ION TO DEXI"ON1 ">N DE "ONOMA TJ D"ULJ .M"ALHOS4 #AA "%PEN UN O .I>S"US TJ .P"ETRJ1 B"ALE T>N M"AH<RAN %S T>N ?">K>N1 TO POT">RION "O D"EDJK"E M[ O PAT">R1 U M> P"IJ *T"O5 #AB .> UN SP"%RA K< O HIL"IARHOS K< [ YP>R"ET< TJN .IUD"<JN SYN"ELABON TON .I>S"UN K< "ED>SAN *T"ON1 #AC K< AP">GAGON *T"ON PROS ."ANNAN PR"JTON1 ">N GAR PEN?ER"OS TU .KAI"AFA1 "OS ">N ARHIER":S TU ENI*T"U EK"%NU4 #AD ">N DE .KAI"AFAS O SYMBUL":SAS

Page 143: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

T[S .IUD"<[S "OTI SYMF"ER% "ENA "AN?RJPON APOL"ES?< YP"ER TU LA"U4 #AE .>KOL"U?% DE TJ .I>S"U .S"IMJN .P"ETROS K< O "ALLOS MA?>T">S4 O DE MA?>T">S EK"%NOS ">N GNJST"OS TJ ARHIER"%1 K< SYN%S">L?E TJ .I>S"U %S T>N *L">N TU ARHIER"EJS1 #AF O DE .P"ETROS %ST">K% PROS T> ?"YRA "EXJ4 EX">L?EN UN O MA?>T">S O "ALLOS1 "OS ">N GNJST"OS TJ ARHIER"%1 K< "%PE T> ?YRJR"J1 K< %S">GAGE TON .P"ETRON4 #AG L"EG% UN > P<D"ISK> > ?YRJR"OS TJ .P"ETRJ1 M> K< SY EK TJN MA?>T"JN "% TU AN?R"JPU T"UTU5 L"EG% EK"%NOS1 UK %M"I4 #AH %ST">K%SAN DE [ D"UL[ K< [ YP>R"ET< AN?RAKI"AN PEP[>K"OTES1 "OTI &"YHOS ">N1 K< E?ERM"<NONTO1 ">N DE MET' *T"JN O .P"ETROS EST"JS K< ?ERM<N"OMENOS4 #AI .O UN ARHIER":S >R"JT>SE TON .I>S"UN PER"I TJN MA?>T"JN *T"U K< PER"I T>S DIDAH">S *T"U4 #BJ APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 EG"J PARR>S"IA EL"AL>SA TJ K"OSMJ1 EG"J P"ANTOTE ED"IDAXA EN SYNAGJG"> K< EN TJ IER"J1 "OPU P"ANTOTE [ .IUD"<[ SYN"ERHONT<1 K< EN KRYPT"J EL"AL>SA UD"EN4 #BA T"I ME EPERJT"AS5 EPER"JT>SON TUS AK>KO"OTAS T"I EL"AL>SA *T"[S1 "IDE "UT[ "[DASIN "A "%PON EG"J4 #BB T"*TA DE *T"U %P"ONTOS "%S TJN YP>RET"JN PAREST>K"JS "EDJKE R"APISMA TJ .I>S"U %P"JN1 "UTJS APOKR"IN> TJ ARHIER"%5 #BC APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 % KAK"JS EL"AL>SA1 MART"YR>SON PER"I TU KAK"U1 % DE KAL"JS1 T"I ME D"ER%S5 #BD AP"EST%LEN *T"ON O ."ANNAS DEDEM"ENON PROS .KAI"AFAN TON ARHIER"EA4 #BE .">N DE .S"IMJN .P"ETROS EST"JS K< ?ERM<N"OMENOS4 "%PON UN *T"J1 M> K< SY EK TJN MA?>T"JN *T"U "%5 #BF >RN">SATO UN EK"%NOS K< "%PEN1 UK %M"I4 L"EG% "%S EK TJN D"ULJN TU ARHIER"EJS1 SYGGEN">S "JN "U AP"EKO&E .P"ETROS TO JT"ION1 UK EG"J SE "%DON EN TJ K">PJ MET' *T"U5 #BG P"ALIN UN >RN">SATO O .P"ETROS1 K< :?"EJS AL"EKTJR EF"JN>SEN4 #BH ."AGUSIN UN TON .I>S"UN AP"O TU .KAI"AFA %S TO PR<T"JRION1 ">N DE PRJI1 K< *T"[ UK %S">L?ON %S TO PR<T"JRION1 "INA M> MIAN?"JSIN1 ALL' "INA F"AGJSI TO P"ASHA4 #BI EX">L?EN UN O .PIL"ATOS PROS *T"US K< "%PE1 T"INA KAT>GOR"IAN F"ERETE KAT"A TU AN?R"JPU T"UTU5 #CJ APEKR"I?>SAN K< "%PON *T"J1 % M> ">N "UTOS KAKOP["OS1 UK AN S[ PARED"JKAMEN *T"ON4 #CA "%PEN UN *T"[S O .PIL"ATOS1 L"ABETE *T"ON YM"%S K< KAT"A TON N"OMON YM"JN KR"INATE *T"ON4 "%PON UN *T"J [ .IUD"<[1 >M"IN UK "EXESTIN APOKT"%N< UD"ENA1 #CB "INA O L"OGOS TU .I>S"U PL>RJ?"> "ON "%PE S>M"<NJN P"[J ?AN"ATJ ">MELLEN APO?N">SK%N4 #CC .%S">L?EN UN %S TO PR<T"JRION P"ALIN O .PIL"ATOS K< EF"JN>SE TON .I>S"UN K< "%PEN *T"J1 SY "% O BASIL":S TJN .IUD"<JN5 #CD APEKR"I?> *T"J O .I>S"US1 AF' E*T"U SY T"UTO L"EG%S "> "ALL[ S[ "%PON PER"I EM"U5 #CE APEKR"I?> O .PIL"ATOS1 M">TI EG"J .IUD"<"OS %MI5 TO "E?NOS TO S"ON K< [ ARHIER"%S PAR"EDJK"AN SE EM"[1 T"I EP"[>SAS5 #CF APEKR"I?> .I>S"US1 > BASIL"%A > EM"> UK "ESTIN EK TU K"OSMU T"UTU1 % EK TU K"OSMU T"UTU ">N > BASIL"%A > EM">1 [ YP>R"ET< AN [ EM"[ >GJN"IZONTO1 "INA M> PARADO?"J T[S .IUD"<[S1 NYN DE > BASIL"%A > EM"> UK "ESTIN ENT":?EN4 #CG "%PEN UN *T"J O .PIL"ATOS1 UK"UN BASIL":S "% SY5 APEKR"I?> .I>S"US1 SY L"EG%S "OTI BASIL":S %MI EG"J4 EG"J %S T"UTO GEG"ENN>M< K< %S T"UTO EL">LY?A %S TON K"OSMON1 "INA MARTYR">SJ T> AL>?"%A4 PAS O "JN EK T>S AL>?"%AS AK"U% MU T>S FJN">S4 #CH L"EG% *T"J O .PIL"ATOS1 T"I ESTIN AL">?%A5 K< T"UTO %P"JN P"ALIN EX">L?E PROS TUS .IUD"<US K< L"EG% *T"[S1 EG"J UDEM"IAN

Page 144: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

<T"IAN :R"ISKJ EN *T"J1 #CI "ESTI DE SYN">?%A YM"IN "INA "ENA YM"IN APOL"YSJ EN TJ P"ASHA1 B"ULES?E UN YM"IN APOL"YSJ TON BASIL"EA TJN .IUD"<JN5 #DJ EKR"*GASAN UN P"ALIN P"ANTES L"EGONTES1 M> T"UTON1 ALL"A TON .BARABB"AN4 ">N DE O .BARABB"AS L>ST">S4

..KEFAL<ON ..I?

#A ..TOTE UN "ELABEN O .PIL"ATOS TON .I>S"UN K< EMAST"IGJSE4 #B K< [ STRATI"JT< PL"EXANTES ST"EFANON EX AKAN?"JN EP"E?>KAN *T"U T> KEFAL">1 K< IM"ATION PORFYR"UN PERI"EBALON *T"ON #C K< "ELEGON1 H"<RE O BASIL":S TJN .IUD"<JN1 K< ED"IDUN *T"J RAP"ISMATA4 #D EX">L?EN UN P"ALIN "EXJ O .PIL"ATOS K< L"EG% *T"[S1 "IDE "AGJ YM"IN *T"ON "EXJ1 "INA GN"JTE "OTI EN *T"J UDEM"IAN <T"IAN :R"ISKJ4 #E EX">L?EN UN O .I>S"US "EXJ FOR"JN TON AK"AN?INON ST"EFANON K< TO PORFYR"UN IM"ATION1 #F K< L"EG% *T"[S1 "IDE O "AN?RJPOS4 "OTE UN "%DON *T"ON [ ARHIER"%S K< [ YP>R"ET<1 EKR"*GASAN L"EGONTES1 ST"*RJSON ST"*RJSON *T"ON4 L"EG% *T"[S O .PIL"ATOS1 L"ABETE *T"ON YM"%S K< ST*R"JSATE1 EG"J GAR UH :R"ISKJ EN *T"J <T"IAN4 #G APEKR"I?>SAN *T"J [ .IUD"<[1 >M"%S N"OMON "EHOMEN1 K< KAT"A TON N"OMON >M"JN OF"%L% APO?AN"%N1 "OTI E*T"ON .?E"U ]"ON EP"[>SEN4 #H ."OTE UN ">KUSEN O .PIL"ATOS T"UTON TON L"OGON1 M"ALLON EFOB">?>1 #I K< %S">L?EN %S TO PR<T"JRION P"ALIN K< L"EG% TJ .I>S"U1 P"O?EN "% SY5 O DE .I>S"US AP"OKRISIN UK "EDJKEN *T"J4 #AJ L"EG% UN *T"J O .PIL"ATOS1 EM"[ U LAL"%S5 UK "[DAS "OTI EXUS"IAN "EHJ ST*R"JS"< SE K< EXUS"IAN "EHJ APOL"YS"< SE5 #AA APEKR"I?> .I>S"US1 UK "%HES EXUS"IAN UDEM"IAN KAT' EM"U1 % M> ">N S[ DEDOM"ENON "ANJ?EN1 DI"A T"UTO O PARADID"US ME S[ M"%ZONA AMART"IAN "EH%4 #AB EK T"UTU EZ">T% O .PIL"ATOS APOL"YS< *T"ON1 [ DE .IUD"<[ "EKRAZON L"EGONTES1 E"AN T"UTON APOL"YS>S1 UK "% F"ILOS TU .K"<SAROS4 PAS O BASIL"EA E*T"ON P["JN ANTIL"EG% TJ .K"<SARI4 #AC O UN .PIL"ATOS AK"USAS T"UTON TON L"OGON ">GAGEN "EXJ TON .I>S"UN1 K< EK"A?ISEN EP"I TU B">MATOS %S T"OPON LEG"OMENON .LI?"OSTRJTON1 EBRAIST"I DE .GABBA?"A1 #AD ">N DE PARASK:"> TU P"ASHA1 "JRA DE JS"% "EKT>1 K< L"EG% T[S .IUD"<[S1 "IDE O BASIL":S YM"JN4 #AE [ DE EKR"*GASAN1 "ARON "ARON1 ST"*RJSON *T"ON4 L"EG% *T"[S O .PIL"ATOS1 TON BASIL"EA YM"JN ST*R"JSJ5 APEKR"I?>SAN [ ARHIER"%S1 UK "EHOMEN BASIL"EA % M> .K"<SARA4 #AF T"OTE UN PAR"EDJKEN *T"ON *T"[S "INA ST*RJ?">4 #AG .PAR"ELABON DE TON .I>S"UN K< ">GAGON1 K< BAST"AZJN TON ST*R"ON *T"U EX">L?EN %S TON LEG"OMENON KRAN"IU T"OPON1 "OS L"EGET< EBRAIST"I .GOLGO?"A1 #AH "OPU *T"ON EST"*RJSAN1 K< MET' *T"U "ALLUS D"YO ENT":?EN K< ENT":?EN1 M"ESON DE TON .I>S"UN4 #AI "EGRA&E DE K< T"ITLON O .PIL"ATOS K< "E?>KEN EP"I TU ST*R"U1 ">N DE GEGRAMM"ENON1 .I>S"US O .NAZJR"<OS O BASIL":S TJN .IUD"<JN4 #BJ T"UTON UN TON T"ITLON POLL"[ AN"EGNJSAN TJN .IUD"<JN1 "OTI EGG"YS ">N T>S P"OLEJS O T"OPOS "OPU EST*R"J?> O .I>S"US1 K< ">N GEGRAMM"ENON EBRAIST"I1 ELL>NIST"I1 RJMAIST"I4 #BA "ELEGON UN TJ .PIL"ATJ [ ARHIER"%S TJN .IUD"<JN1 M> GR"AFE1 O BASIL":S TJN .IUD"<JN1 ALL' "OTI EK"%NOS

Page 145: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"%PE1 BASIL":S %MI TJN .IUD"<JN4 #BB APEKR"I?> O .PIL"ATOS1 "O G"EGRAFA1 G"EGRAFA4 #BC .[ UN STRATI"JT< "OTE EST"*RJSAN TON .I>S"UN1 "ELABON TA IM"ATIA *T"U K< EP"[>SAN T"ESSARA M"ER>1 EK"ASTJ STRATI"JT> M"EROS1 K< TON HIT"JNA1 ">N DE O HIT"JN "ARRAFOS1 EK TJN "ANJ?EN YFANT"OS DI' "OLU4 #BD "%PON UN PROS ALL">LUS1 M> SH"ISJMEN *T"ON1 ALL"A L"AHJMEN PER"I *T"U T"INOS "EST<1 "INA > GRAF"> PL>RJ?"> > L"EGUSA1 DIEMER"ISANTO TA IM"ATI"A MU E*T"[S1 K< EP"I TON IMATISM"ON MU "EBALON KL">RON4 #BE .[ MEN UN STRATI"JT< T"*TA EP"[>SAN4 %ST">K%SAN DE PAR"A TJ ST*R"J TU .I>S"U > M">T>R *T"U K< > ADELF"> T>S M>TR"OS *T"U1 .MAR"IA > TU .KLJP"A K< .MAR"IA > .MAGDAL>N">4 #BF .I>S"US UN ID"JN T>N M>T"ERA K< TON MA?>T">N PAREST"JTA "ON >G"APA1 L"EG% T> M>TR"I *T"U1 G"YN<1 "IDE O ]"OS SU4 #BG "%TA L"EG% TJ MA?>T">1 ID"U > M">T>R SU4 K< AP' EK"%N>S T>S "JRAS "ELABEN O MA?>T">S *T">N %S TA "IDIA4 #BH .MET"A T"UTO %D"JS O .I>S"US "OTI P"ANTA ">D> TET"ELEST<1 "INA TEL%J?"> > GRAF">1 L"EG%1 DI&"J4 #BI SK":OS UN "EK%TO "OXUS MEST"ON1 [ DE PL">SANTES SP"OGGON "OXUS K< YSS"JPJ PERI?"ENTES PROS">NEGKAN *T"U TJ ST"OMATI4 #CJ "OTE UN "ELABE TO "OXOS O .I>S"US "%PE1 TET"ELEST<1 K< KL"INAS T>N KEFAL">N PAR"EDJKE TO PN":MA4 #CA .[ UN .IUD"<[1 "INA M> M"%N> EP"I TU ST*R"U TA S"JMATA EN TJ SABB"ATJ1 EP"% PARASK:"> ">N1 ">N GAR MEG"AL> > >M"ERA EK"%N> TU SABB"ATU1 >R"JT>SAN TON .PIL"ATON "INA KATEAG"JSIN *T"JN TA SK"EL>1 K< AR?"JSIN4 #CB ">L?ON UN [ STRATI"JT<1 K< TU MEN PR"JTU KAT"EAXAN TA SK"EL> K< TU "ALLU TU SYST*RJ?"ENTOS *T"J1 #CC EP"I DE TON .I>S"UN EL?"ONTES JS "%DON *T"ON ">D> TE?N>K"OTA1 U KAT"EAXAN *T"U TA SK"EL>1 #CD ALL' "%S TJN STRATIJT"JN L"OGH> *T"U T>N PL:R"AN "ENYXE1 K< :?"EJS EX">L?EN "<MA K< "YDJR4 #CE K< O EJRAK"JS MEMART"YR>KE1 K< AL>?IN"> *T"U ESTIN > MARTYR"IA1 KAK"%NOS "[DEN "OTI AL>?"> L"EG%1 "INA K< YM"%S PIST":S>TE4 #CF EG"ENETO GAR T"*TA1 "INA > GRAF"> PL>RJ?">1 OST"UN U SYNTRIB">SET< *T"U4 #CG K< P"ALIN ET"ERA GRAF"> L"EG%1 "O&ONT< %S "ON EXEK"ENT>SAN4 #CH .MET"A DE T"*TA >R"JT>SE TON .PIL"ATON .IJS">F O AP"O .ARIMA?"<AS1 "JN MA?>T">S TU .I>S"U1 KEKRYMM"ENOS DE DI"A TON F"OBON TJN .IUD"<JN1 "INA "AR> TO S"JMA TU .I>S"U1 K< EP"ETRE&EN O .PIL"ATOS4 ">L?EN UN K< ">RE TO S"JMA TU .I>S"U4 #CI ">L?E DE K< .NIK"OD>MOS O EL?"JN PROS TON .I>S"UN NYKT"OS TO PR"JTON1 F"ERJN M"IGMA SM"YRN>S K< AL"O>S JS L"ITRAS EKAT"ON4 #DJ "ELABON UN TO S"JMA TU .I>S"U K< "ED>SAN *T"O EN O?ON"I[S MET"A TJN ARJM"ATJN1 KA?"JS "E?OS EST"I T[S .IUD"<[S ENTAFI"AZ%N4 #DA ">N DE EN TJ T"OPJ "OPU EST*R"J?> K">POS1 K< EN TJ K">PJ MN>M"%ON K<N"ON1 EN J UD"EPJ UD"%S ET"E?>1 #DB EK"% UN DI"A T>N PARASK:">N TJN .IUD"<JN1 "OTI EGG"YS ">N TO MN>M"%ON1 "E?>KAN TON .I>S"UN4

..KEFAL<ON .K

Page 146: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..T> DE MIA TJN SABB"ATJN .MAR"IA > .MAGDAL>N"> "ERHET< PRJ"I SKOT"IAS "ETI "US>S %S TO MN>M"%ON1 K< BL"EP% TON L"I?ON >RM"ENON EK TU MN>M"%U4 #B TR"EH% UN K< "ERHET< PROS .S"IMJNA .P"ETRON K< PROS TON "ALLON MA?>T">N "ON EF"IL% O .I>S"US1 K< L"EG% *T"[S1 ">RAN TON .K"YRION EK TU MN>M"%U1 K< UK "[DAMEN PU "E?>KAN *T"ON4 #C EX">L?EN UN O .P"ETROS K< O "ALLOS MA?>T">S K< ">RHONTO %S TO MN>M"%ON4 #D "ETREHON DE [ D"YO OM"U1 K< O "ALLOS MA?>T">S PRO"EDRAME T"AHION TU .P"ETRU K< ">L?E PR"JTOS %S TO MN>M"%ON1 #E K< PARAK"Y&AS BL"EP% K"%MENA TA O?"ONIA1 U M"ENT[ %S">L?EN4 #F "ERHET< UN .S"IMJN .P"ETROS AKOLU?"JN *T"J1 K< %S">L?EN %S TO MN>M"%ON K< ?EJR"% TA O?"ONIA K"%MENA1 #G K< TO SUD"ARION1 "O ">N EP"I T>S KEFAL">S *T"U1 U MET"A TJN O?ON"IJN K"%MENON1 ALL"A HJR"IS ENTETYLIGM"ENON %S "ENA T"OPON4 #H T"OTE UN %S">L?E K< O "ALLOS MA?>T">S O EL?"JN PR"JTOS %S TO MN>M"%ON1 K< "%DE K< EP"IST:SEN1 #I UD"EPJ GAR ">D%SAN T>N GRAF">N "OTI D"% *T"ON EK NEKR"JN ANAST">N<4 #AJ AP">L?ON UN P"ALIN PROS E*T"US [ MA?>T"<4 #AA .MAR"IA DE %ST">K% PROS TJ MN>M"%J KL"<USA "EXJ4 #AB JS UN "EKL<E1 PAR"EKY&EN %S TO MN>M"%ON K< ?EJR"% D"YO AGG"ELUS EN L:K"[S KA?EZOM"ENUS1 "ENA PROS T> KEFAL"> K< "ENA PROS T[S POS"IN1 "OPU "EK%TO TO S"JMA TU .I>S"U4 #AC K< L"EGUSIN *T"> EK"%N[1 G"YN<1 T"I KL"<%S5 L"EG% *T"[S1 "OTI ">RAN TON .K"YRI"ON MU1 K< UK "[DA PU "E?>KAN *T"ON4 #AD K< T"*TA %P"USA ESTR"AF> %S TA OP"ISJ1 K< ?EJR"% TON .I>S"UN EST"JTA1 K< UK ">D% "OTI .I>S"US ESTI4 #AE L"EG% *T"> O .I>S"US1 G"YN<1 T"I KL"<%S5 T"INA Z>T"%S5 EK"%N> DOK"USA "OTI O K>PUR"OS ESTI1 L"EG% *T"J1 K"YRIE1 % SY EB"ASTASAS *T"ON1 %P"E M[ PU "E?>KAS *T"ON1 KAG"J *T"ON AR"J4 #AF L"EG% *T"> O .I>S"US1 .MAR"IA4 STRAF"%SA EK"%N> L"EG% *T"J1 RABBUN"I1 "O L"EGET<1 DID"ASKALE4 #AG L"EG% *T"> O .I>S"US1 M> MU "APTU1 "UPJ GAR ANAB"EB>KA PROS TON PAT"ERA MU1 POR":U DE PROS TUS ADELF"US MU K< %P"E *T"[S1 ANAB"<NJ PROS TON PAT"ERA MU K< PAT"ERA YM"JN1 K< .?E"ON MU K< .?E"ON YM"JN4 #AH "ERHET< .MAR"IA > .MAGDAL>N"> APAGG"ELLUSA T[S MA?>T"<S "OTI E"JRAKE TON .K"YRION1 K< T"*TA "%PEN *T">4 #AI ."US>S UN O&"IAS T> >M"ERA EK"%N> T> MIA TJN SABB"ATJN1 K< TJN ?YR"JN KEKL%SM"ENJN "OPU ">SAN [ MA?>T"< SYN>GM"EN[ DI"A TON F"OBON TJN .IUD"<JN1 ">L?EN O .I>S"US K< "EST> %S TO M"ESON1 K< L"EG% *T"[S1 %R">N> YM"IN4 #BJ K< T"UTO %P"JN "ED%XEN *T"[S TAS H"%RAS K< T>N PL:R"AN *T"U4 EH"AR>SAN UN [ MA?>T"< ID"ONTES TON .K"YRION4 #BA "%PEN UN *T"[S O .I>S"US P"ALIN1 %R">N> YM"IN4 KA?"JS AP"ESTALK"E ME O PAT">R1 KAG"J P"EMPJ YM"AS4 #BB K< T"UTO %P"JN ENEF"YS>SE K< L"EG% *T"[S1 L"ABETE .PN":MA ."AGION1 #BC AN TINJN AF">TE TAS AMART"IAS1 AF"IENT< *T"[S1 AN TINJN KRAT">TE1 KEKR"AT>NT<4 #BD .?JM"AS DE "%S EK TJN D"JDEKA1 O LEG"OMENOS .D"IDYMOS1 UK ">N MET' *T"JN "OTE ">L?EN O .I>S"US4 #BE "ELEGON UN *T"J [ "ALL[ MA?>T"<1 EJR"AKAMEN TON .K"YRION4 O DE "%PEN *T"[S1 E"AN M> "IDJ EN T<S HERS"IN *T"U TON T"YPON TJN ">LJN1 K< B"ALJ TON D"AKTYL"ON MU %S TON T"YPON TJN ">LJN1 K< B"ALJ T>N H"%RA MU %S T>N PL:R"AN *T"U1 U M> PIST":SJ4 #BF .K< ME?' >M"ERAS OKT"J P"ALIN ">SAN "ESJ [ MA?>T"< *T"U K< .?JM"AS MET' *T"JN4 "ERHET< O .I>S"US TJN ?YR"JN KEKL%SM"ENJN1 K< "EST> %S TO M"ESON K< "%PEN1 %R">N> YM"IN4 #BG "%TA L"EG% TJ .?JM"A1 F"ERE TON D"AKTYL"ON

Page 147: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

SU "JDE K< "IDE TAS H"%RAS MU1 K< F"ERE T>N H"%RA SU K< B"ALE %S T>N PL:R"AN MU1 K< M> G"INU "APISTOS1 ALL"A PIST"OS4 #BH K< APEKR"I?> .?JM"AS K< "%PEN *T"J1 O .K"YRI"OS MU K< O .?E"OS MU4 #BI L"EG% *T"J O .I>S"US1 "OTI E"JRAK"AS ME1 PEP"IST:KAS1 MAK"ARI[ [ M> ID"ONTES K< PIST":SANTES4 #CJ .POLL"A MEN UN K< "ALLA S>M"%A EP"[>SEN O .I>S"US EN"JPION TJN MA?>T"JN *T"U1 "A UK "ESTI GEGRAMM"ENA EN TJ BIBL"IJ T"UTJ1 #CA T"*TA DE G"EGRAPT< "INA PIST":S>TE "OTI .I>S"US ESTIN O .HRIST"OS O ]"OS TU .?E"U1 K< "INA PIST":ONTES ZJ">N "EH>TE EN TJ ON"OMATI *T"U4

..KEFAL<ON ..KA

#A ..META T"*TA EFAN"ERJSEN E*T"ON P"ALIN O .I>S"US T[S MA?>T"<S EP"I T>S ?AL"ASS>S T>S .TIBERI"ADOS1 EFAN"ERJSE DE "UTJS4 #B ">SAN OM"U .S"IMJN .P"ETROS1 K< .?JM"AS O LEG"OMENOS .D"IDYMOS1 K< .NA?ANA">L O AP"O .KAN"A T>S .GALIL"<AS1 K< [ TU .ZEBED"<U1 K< "ALL[ EK TJN MA?>T"JN *T"U D"YO4 #C L"EG% *T"[S .S"IMJN .P"ETROS1 YP"AGJ ALI":%N4 L"EGUSIN *T"J1 ERH"OME?A K< >M"%S SYN S[4 EX">L?ON K< EN"EB>SAN %S TO PL"[ON :?"YS1 K< EN EK"%N> T> NYKT"I EP"IASAN UD"EN4 #D PRJIAS DE ">D> GENOM"EN>S "EST> O .I>S"US %S TON <GIAL"ON1 U M"ENT[ ">D%SAN [ MA?>T"< "OTI .I>S"US ESTI4 #E L"EG% UN *T"[S O .I>S"US1 P<D"IA1 M> TI PROSF"AGION "EHETE5 APEKR"I?>SAN *T"J1 "U4 #F O DE "%PEN *T"[S1 B"ALETE %S TA DEXI"A M"ER> TU PL"[U TO D"IKTYON1 K< :R">SETE4 "EBALON UN1 K< UK"ETI *T"O ELK"YS< "ISHYSAN AP"O TU PL">?US TJN IH?"YJN4 #G L"EG% UN O MA?>T">S EK"%NOS1 "ON >G"APA O .I>S"US1 TJ .P"ETRJ1 O .K"YRI"OS ESTI4 .S"IMJN UN .P"ETROS AK"USAS "OTI O .K"YRI"OS ESTI1 TON EPEND"YT>N DIEZ"JSATO1 ">N GAR GYMN"OS1 K< "EBALEN E*T"ON %S T>N ?"ALASSAN1 #H [ DE "ALL[ MA?>T"< TJ PL[AR"IJ ">L?ON1 U GAR ">SAN MAKR"AN AP"O T>S G>S1 ALL' JS AP"O P>H"JN DIAKOS"IJN1 S"YRONTES TO D"IKTYON TJN IH?"YJN4 #I JS UN AP"EB>SAN %S T>N G>N1 BL"EPUSIN AN?RAKI"AN K%M"EN>N K< O&"ARION EPIK"%MENON K< "ARTON4 #AJ L"EG% *T"[S O .I>S"US1 EN"EGKATE AP"O TJN O&AR"IJN "JN EPI"ASATE NYN4 #AA AN"EB> .S"IMJN .P"ETROS K< "%LKYSE TO D"IKTYON EP"I T>S G>S1 MEST"ON IH?"YJN MEG"ALJN EKAT"ON PENT">KONTA TRI"JN1 K< TOS"UTJN "ONTJN UK ESH"IS?> TO D"IKTYON4 #AB L"EG% *T"[S O .I>S"US1 D":TE ARIST">SATE4 UD"%S DE ET"OLMA TJN MA?>T"JN EXET"AS< *T"ON SY TIS "%1 %D"OTES "OTI O .K"YRI"OS ESTIN4 #AC "ERHET< UN O .I>S"US K< LAMB"AN% TON "ARTON K< D"IDJSIN *T"[S K< TO O&"ARION OM"[JS4 #AD .T"UTO ">D> TR"ITON EFANER"J?> O .I>S"US T[S MA?>T"<S *T"U EGER?"%S EK NEKR"JN4 #AE ."OTE UN >R"IST>SAN1 L"EG% TJ .S"IMJNI .P"ETRJ O .I>S"US1 .S"IMJN .IJN"A1 AGAP"AS ME PL"%ON T"UTJN5 L"EG% *T"J1 N"<1 .K"YRIE1 SY "[DAS "OTI FIL"J SE4 L"EG% *T"J1 B"OSKE TA ARN"IA MU4 #AF L"EG% *T"J P"ALIN D":TERON1 .S"IMJN .IJN"A1 AGAP"AS ME5 L"EG% *T"J1 N"<1 .K"YRIE1 SY "[DAS "OTI FIL"J SE4 L"EG% *T"J1 P"[M<NE TA PR"OBAT"A MU4 #AG L"EG% *T"J TO TR"ITON1 .S"IMJN .IJN"A1 FIL"%S ME5 ELYP">?> O .P"ETROS "OTI "%PEN *T"J TO TR"ITON1 FIL"%S ME1 K< "%PEN

Page 148: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

*T"J1 .K"YRIE1 SY P"ANTA "[DAS1 SY GIN"JSK%S "OTI FIL"J SE4 L"EG% *T"J O .I>S"US1 B"OSKE TA PR"OBAT"A MU4 #AH AM">N AM">N L"EGJ S[1 "OTE >S NE"JTEROS1 EZ"JNNYES SE*T"ON K< PERIEP"AT%S "OPU ">?ELES1 "OTAN DE G>R"AS>S1 EKTEN"%S TAS H"%RAS SU1 K< "ALLOS SE Z"JS%1 K< "[S% "OPU U ?"EL%S4 #AI T"UTO DE "%PE S>M"<NJN P"[J ?AN"ATJ DOX"AS% TON .?E"ON4 K< T"UTO %P"JN L"EG% *T"J1 AKOL"U?% M[4 #BJ EPISTRAF"%S DE O .P"ETROS BL"EP% TON MA?>T">N "ON >G"APA O .I>S"US AKOLU?"UNTA1 "OS K< AN"EPESEN EN TJ D"%PNJ EP"I TO ST">?OS *T"U K< "%PE1 .K"YRIE1 TIS ESTIN O PARADID"US SE5 #BA T"UTON ID"JN O .P"ETROS L"EG% TJ .I>S"U1 .K"YRIE1 "UTOS DE T"I5 #BB L"EG% *T"J O .I>S"US1 E"AN *T"ON ?"ELJ M"EN%N "EJS "ERHOM<1 T"I PROS SE5 SY AKOL"U?% M[4 #BC EX">L?EN UN O L"OGOS "UTOS %S TUS ADELF"US "OTI O MA?>T">S EK"%NOS UK APO?N">SK%1 K< UK "%PEN *T"J O .I>S"US "OTI UK APO?N">SK%1 ALL' E"AN *T"ON ?"ELJ M"EN%N "EJS "ERHOM<1 T"I PROS SE5 #BD ."UT"OS ESTIN O MA?>T">S O MARTYR"JN PER"I T"UTJN K< GR"A&AS T"*TA1 K< "[DAMEN "OTI AL>?">S ESTIN > MARTYR"IA *T"U4 #BE "ESTI DE K< "ALLA POLL"A "OSA EP"[>SEN O .I>S"US1 "ATINA E"AN GR"AF>T< KA?' "EN1 UD"E *T"ON "[M< TON K"OSMON HJR">S< TA GRAF"OMENA BIBL"IA4 AM">N4

-------------------------------------------------------..PRAX%S ..TJN ..APOSTOLJN

..KEFAL<ON .A

#A ..TON MEN PR"JTON L"OGON EP[>S"AM>N PER"I P"ANTJN1 J .?E"OFILE1 "JN ">RXATO O .I>S"US P["%N TE K< DID"ASK%N1 #B "AHRI >S >M"ERAS ENT%L"AMENOS T[S APOST"OL[S DI"A .PN":MATOS .AG"IU "US EXEL"EXATO ANEL">F?>1 #C "[S K< PAR"EST>SEN E*T"ON Z"JNTA MET"A TO PA?"%N *T"ON EN POLL"[S TEKM>R"I[S1 DI' >MER"JN TESSAR"AKONTA OPTAN"OMENOS *T"[S K< L"EGJN TA PER"I T>S BASIL"%AS TU .?E"U4 #D K< SYNALIZ"OMENOS PAR">GG%LEN *T"[S AP"O .IEROSOL"YMJN M> HJR"IZES?<1 ALL"A PERIM"EN%N T>N EPAGGEL"IAN TU PATR"OS ">N >K"USAT"E MU1 #E "OTI .IJ"ANN>S MEN EB"APTISEN "YDATI1 YM"%S DE BAPTIS?">SES?E EN .PN":MATI .AG"IJ U MET"A POLL"AS T"*TAS >M"ERAS4 #F [ MEN UN SYNEL?"ONTES EP>R"JTJN *T"ON L"EGONTES1 .K"YRIE1 % EN TJ HR"ONJ T"UTJ APOKA?IST"AN%S T>N BASIL"%AN TJ .ISRA">L5 #G "%PE DE PROS *T"US1 UH YM"JN ESTI GN"JN< HR"ONUS "> K<R"US "US O PAT">R "E?ETO EN T> ID"IA EXUS"IA1 #H ALL"A L">&ES?E D"YNAMIN EPEL?"ONTOS TU .AG"IU .PN":MATOS EF' YM"AS1 K< "ESES?"E M[ M"ARTYRES "EN TE .IERUSAL">M K< EN P"AS> T> .IUD"<A K< .SAMAR"%A K< "EJS ESH"ATU T>S G>S4 #I K< T"*TA %P"JN BLEP"ONTJN *T"JN EP">R?>1 K< NEF"EL> YP"ELABEN *T"ON AP"O TJN OF?ALM"JN *T"JN4 #AJ K< JS ATEN"IZONTES ">SAN %S TON URAN"ON POR:OM"ENU *T"U1 K< ID"U "ANDRES D"YO PAR%ST">K%SAN *T"[S EN ES?">TI L:K">1 #AA "[ K< "%PON1 "ANDRES .GALIL"<[1 T"I EST">KATE

Page 149: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EMBL"EPONTES %S TON URAN"ON5 "UTOS O .I>S"US O ANAL>F?"%S AF' YM"JN %S TON URAN"ON1 "UTJS EL":SET<1 "ON TR"OPON E?E"ASAS?E *T"ON POR:"OMENON %S TON URAN"ON4 #AB .T"OTE YP"ESTRE&AN %S .IERUSAL">M AP"O "ORUS TU KALUM"ENU EL<"JNOS1 "O "ESTIN EGG"YS .IERUSAL">M1 SABB"ATU "EHON OD"ON4 #AC K< "OTE %S">L?ON1 AN"EB>SAN %S TO YPER"JON "U ">SAN KATAM"ENONTES1 "O TE .P"ETROS K< .I"AKJBOS K< .IJ"ANN>S K< .ANDR"EAS1 .F"ILIPPOS K< .?JM"AS1 .BAR?OLOM"<OS K< .MAT?"<OS1 .I"AKJBOS .ALF"<U K< .S"IMJN O .Z>LJT">S K< .I"UDAS .IAK"JBU4 #AD "UT[ P"ANTES ">SAN PROSKARTER"UNTES OMO?YMAD"ON T> PROS:H"> K< T> DE">S% SYN GYN<X"I K< .MAR"IA T> M>TR"I TU .I>S"U K< SYN T[S ADELF"[S *T"U4 #AE .K< EN T<S >M"ER<S T"*T<S ANAST"AS .P"ETROS EN M"ESJ TJN MA?>T"JN "%PEN1 ">N TE "OHLOS ONOM"ATJN EP"I TO *T"O JS EKAT"ON "%KOSIN1 #AF "ANDRES ADELF"[1 "ED% PL>RJ?">N< T>N GRAF">N T"*T>N ">N PRO"%PE TO .PN":MA TO ."AGION DI"A ST"OMATOS .D*"ID PER"I .I"UDA TU GENOM"ENU OD>G"U T[S SYLLAB"USI TON .I>S"UN1 #AG "OTI KAT>RI?M>M"ENOS ">N SYN >M"IN K< "ELAHE TON KL">RON T>S DIAKON"IAS T"*T>S4 #AH "UTOS MEN UN EKT">SATO HJR"ION EK MIS?"U T>S ADIK"IAS1 K< PR>N">S GEN"OMENOS EL"AK>SE M"ESOS1 K< EXEH"Y?> P"ANTA TA SPL"AHNA *T"U1 #AI K< GNJST"ON EG"ENETO P"ASI T[S KAT[K"USIN .IERUSAL">M1 "JSTE KL>?">N< TO HJR"ION EK"%NO T> ID"IA DIAL"EKTJ *T"JN .AKELDAM"A1 TUT"ESTIN HJR"ION "<MATOS4 #BJ G"EGRAPT< GAR EN B"IBLJ &ALM"JN1 GEN>?">TJ > "EP*LIS *T"U "ER>MOS K< M> "ESTJ O KAT[K"JN EN *T">1 K< T>N EPISKOP">N *T"U L"AB[ "ETEROS4 #BA D"% UN TJN SYNEL?"ONTJN >M"IN ANDR"JN EN PANT"I HR"ONJ EN J %S">L?E K< EX">L?E EF' >M"AS O .K"YRIOS .I>S"US1 #BB ARX"AMENOS AP"O TU BAPT"ISMATOS .IJ"ANNU "EJS T>S >M"ERAS >S ANEL">F?> AF' >M"JN1 M"ARTYRA T>S ANAST"ASEJS *T"U GEN"ES?< SYN >M"IN "ENA T"UTJN4 #BC .K< "EST>SAN D"YO1 .IJS">F TON KAL"UMENON .BARSABB"AN1 "OS EPEKL">?> .I"USTOS1 K< .MAT?"IAN1 #BD K< PROS:X"AMEN[ "%PON1 SY .K"YRIE1 KARDIOGN"JSTA P"ANTJN1 AN"AD%XON "ON EXEL"EXJ EK T"UTJN TJN D"YO "ENA1 #BE LAB"%N TON KL">RON T>S DIAKON"IAS T"*T>S K< APOSTOL">S1 EX >S PAR"EB> .I"UDAS POR:?">N< %S TON T"OPON TON "IDION4 #BF K< "EDJKAN KL">RUS *T"JN1 K< "EPESEN O KL">ROS EP"I .MAT?"IAN1 K< SYGKATE&>F"IS?> MET"A TJN "ENDEKA APOST"OLJN4

..KEFAL<ON .B

#A ..K< EN TJ SYMPL>R"US?< T>N >M"ERAN T>S PENT>KOST">S ">SAN "APANTES OMO?YMAD"ON EP"I TO *T"O4 #B K< EG"ENETO "AFNJ EK TU URAN"U ">HOS "JSPER FEROM"EN>S PNO">S BI"<AS1 K< EPL">RJSEN "OLON TON "[KON "U ">SAN KA?">MEN[1 #C K< "JF?>SAN *T"[S DIAMERIZ"OMEN< GL"JSS< JS"% PYR"OS1 EK"A?IS"E TE EF' "ENA "EKASTON *T"JN1 #D K< EPL">S?>SAN "APANTES .PN":MATOS .AG"IU1 K< ">RXANTO LAL"%N ET"ER<S GL"JSS<S KA?"JS TO .PN":MA ED"IDU *T"[S APOF?"EGGES?<4 #E .">SAN DE EN .IERUSAL">M KAT[K"UNTES .IUD"<[1 "ANDRES :LAB"%S AP"O PANT"OS "E?NUS TJN YP"O TON URAN"ON1 #F GENOM"EN>S DE T>S FJN">S T"*T>S SYN">L?E

Page 150: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TO PL">?OS K< SYNEH"Y?>1 "OTI ">KUON "%S "EKASTOS T> ID"IA DIAL"EKTJ LAL"UNTJN *T"JN4 #G EX"ISTANTO DE P"ANTES K< E?"*MAZON L"EGONTES PROS ALL">LUS1 UK ID"U P"ANTES "UT"[ %SIN [ LAL"UNTES .GALIL"<[5 #H K< P"JS >M"%S AK"UOMEN "EKASTOS T> ID"IA DIAL"EKTJ >M"JN EN "> EGENN">?>MEN1 #I .P"AR?[ K< .M">D[ K< .ELAM"IT<1 K< [ KAT[K"UNTES T>N .MESOPOTAM"IAN1 .IUD"<AN TE K< .KAPPADOK"IAN1 .P"ONTON K< T>N .AS"IAN1 #AJ .FRYG"IAN TE K< .PAMFYL"IAN1 ."<GYPTON K< TA M"ER> T>S .LIB"Y>S T>S KAT"A .KYR">N>N1 K< [ EPID>M"UNTES .RJM"<[1 .IUD"<"[ TE K< PROS">LYT[1 #AA .KR">TES K< ."ARABES1 AK"UOMEN LAL"UNTJN *T"JN T<S >MET"ER<S GL"JSS<S TA MEGAL"%A TU .?E"U5 #AB EX"ISTANTO DE P"ANTES K< DI>P"ORUN1 "ALLOS PROS "ALLON L"EGONTES1 T"I AN ?"EL[ T"UTO "%N<5 #AC "ETER[ DE HL:"AZONTES "ELEGON "OTI GL":KUS MEMESTJM"EN[ %S"I4 #AD .STA?"%S DE .P"ETROS SYN T[S "ENDEKA EP">RE T>N FJN">N *T"U K< APEF?"EGXATO *T"[S1 "ANDRES .IUD"<[ K< [ KAT[K"UNTES .IERUSAL">M "APANTES1 T"UTO YM"IN GNJST"ON "ESTJ K< ENJT"ISAS?E TA R">MAT"A MU4 #AE U GAR1 JS YM"%S YPOLAMB"ANETE1 "UT[ ME?"YUSIN1 "ESTI GAR "JRA TR"IT> T>S >M"ERAS1 #AF ALL"A T"UT"O ESTI TO %R>M"ENON DI"A TU PROF">TU .IJ">L1 #AG K< "EST< EN T<S ESH"AT<S >M"ER<S1 L"EG% O .?E"OS1 EKHE"J AP"O TU PN":MAT"OS MU EP"I P"ASAN S"ARKA1 K< PROF>T":SUSIN [ ]"[ YM"JN K< < ?YGAT"ERES YM"JN1 K< [ NEAN"ISK[ YM"JN OR"AS%S "O&ONT< K< [ PRESB"YTER[ YM"JN EN"YPNIA ENYPNIAS?">SONT<1 #AH K< GE EP"I TUS D"ULUS MU K< EP"I TAS D"ULAS MU EN T<S >M"ER<S EK"%N<S EKHE"J AP"O TU PN":MAT"OS MU1 K< PROF>T":SUSI4 #AI K< D"JSJ T"ERATA EN TJ URAN"J "ANJ K< S>M"%A EP"I T>S G>S K"ATJ1 "<MA K< P"YR K< ATM"IDA KAPN"U1 #BJ O ">LIOS METASTRAF">SET< %S SK"OTOS K< > SEL">N> %S "<MA PRIN "> EL?"%N T>N >M"ERAN .KYR"IU T>N MEG"AL>N K< EPIFAN">4 #BA K< "EST< PAS "OS AN EPIKAL"ES>T< TO "ONOMA .KYR"IU SJ?">SET<4 #BB ."ANDRES .ISRA>L"IT<1 AK"USATE TUS L"OGUS T"UTUS4 .I>S"UN TON .NAZJR"<ON1 "ANDRA AP"O TU .?E"U APODED%GM"ENON %S YM"AS DYN"AMESI K< T"ERASI K< S>M"%[S "[S EP"[>SE DI' *T"U O .?E"OS EN M"ESJ YM"JN1 KA?"JS K< *T"[ "[DATE1 #BC T"UTON T> JRISM"EN> BUL"> K< PROGN"JS% TU .?E"U "EKDOTON LAB"ONTES1 DI"A H%R"JN AN"OMJN PROSP">XANTES AN"%LETE1 #BD "ON O .?E"OS AN"EST>SE L"YSAS TAS JD"INAS TU ?AN"ATU1 KA?"OTI UK ">N DYNAT"ON KRAT"%S?< *T"ON YP' *T"U4 #BE .D*"ID GAR L"EG% %S *T"ON1 PROJR"JM>N TON .K"YRION EN"JPI"ON MU DI"A PANT"OS1 "OTI EK DEXI"JN M"U ESTIN "INA M> SAL:?"J4 #BF DI"A T"UTO :FR"AN?> > KARD"IA MU K< >GALLI"ASATO > GL"JSSA MU1 "ETI DE K< > SARX MU KATASK>N"JS% EP' ELP"IDI1 #BG "OTI UK EGKATAL"%&%S T>N &YH">N MU %S "ADU UD"E D"JS%S TON "OSI"ON SU ID"%N DIAF?OR"AN4 #BH EGN"JRIS"AS M[ OD"US ZJ">S1 PL>R"JS%S ME :FROS"YN>S MET"A TU PROS"JPU SU4 #BI ."ADRES ADELF"[1 EX"ON %P"%N MET"A PARR>S"IAS PROS YM"AS PER"I TU PATRI"ARHU .D*"ID "OTI K< ETEL":T>SE K< ET"AF> K< TO MN">MA *T"U ESTIN EN >M"IN "AHRI T>S >M"ERAS T"*T>S4 #CJ PROF">T>S UN YP"ARHJN1 K< %D"JS "OTI "ORKJ "JMOSEN *T"J O .?E"OS EK KARP"U T>S OSF"YOS *T"U TO KAT"A S"ARKA ANAST">S%N TON .HRIST"ON KA?"IS< EP"I TU ?R"ONU *T"U1 #CA PROID"JN EL"AL>SE PER"I T>S ANAST"ASEJS TU .HRIST"U "OTI U KATEL"%F?> > &YH"> *T"U %S "ADU UD"E > SARX *T"U "%DE DIAF?OR"AN4 #CB T"UTON

Page 151: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TON .I>S"UN AN"EST>SEN O .?E"OS1 "U P"ANTES >M"%S ESMEN M"ARTYRES4 #CC T> DEXI"A UN TU .?E"U Y&J?"%S1 T>N TE EPAGGEL"IAN TU .AG"IU .PN":MATOS LAB"JN PAR"A TU PATR"OS1 EX"EHEE T"UTO "O NYN YM"%S BL"EPETE K< AK"UETE4 #CD U GAR .D*"ID AN"EB> %S TUS URAN"US1 L"EG% DE *T"OS1 "%PEN O .K"YRIOS TJ .KYR"IJ MU1 K"A?U EK DEXI"JN MU #CE "EJS AN ?"J TUS EH?R"US SU YPOP"ODION TJN POD"JN SU4 #CF ASFAL"JS UN GINJSK"ETJ PAS "[KOS .ISRA">L "OTI K< .K"YRION K< .HRIST"ON *T"ON O .?E"OS EP"[>SE1 T"UTON TON .I>S"UN "ON YM"%S EST*R"JSATE4 #CG .AK"USANTES DE KATEN"YG>SAN T> KARD"IA1 "%P"ON TE PROS TON .P"ETRON K< TUS L[P"US APOST"OLUS1 T"I P[">SOMEN1 "ANDRES ADELF"[5 #CH .P"ETROS DE "EF> PROS *T"US1 METANO">SATE1 K< BAPTIS?">TJ "EKASTOS YM"JN EP"I TJ ON"OMATI .I>S"U .HRIST"U %S "AFESIN AMARTI"JN1 K< L">&ES?E T>N DJRE"AN TU .AG"IU .PN":MATOS4 #CI YM"IN GAR ESTIN > EPAGGEL"IA K< T[S T"EKN[S YM"JN K< P"ASI T[S %S MAKR"AN1 "OSUS AN PROSKAL"ES>T< .K"YRIOS O .?E"OS >M"JN4 #DJ ET"ER[S TE L"OG[S PL"%OSI DIEMART"YRETO K< PAREK"AL% L"EGJN1 S"J?>TE AP"O T>S GENE"AS T>S SKOLI"AS T"*T>S4 #DA [ MEN UN ASM"ENJS APODEX"AMEN[ TON L"OGON *T"U EBAPT"IS?>SAN1 K< PROSET"E?>SAN T> >M"ERA EK"%N> &YH"< JS"% TRISH"ILI<4 #DB ">SAN DE PROSKARTER"UNTES T> DIDAH"> TJN APOST"OLJN K< T> K[NJN"IA K< T> KL"AS% TU "ARTU K< T<S PROS:H"<S4 #DC .EG"ENETO DE P"AS> &YH"> F"OBOS1 POLL"A TE T"ERATA K< S>M"%A DI"A TJN APOST"OLJN EG"INETO4 #DD P"ANTES DE [ PIST":ONTES ">SAN EP"I TO *T"O K< "%HON "APANTA K[N"A1 #DE K< TA KT">MATA K< TAS YP"ARX%S EP"IPRASKON K< DIEM"ERIZON *T"A P"ASI KA?"OTI AN TIS HR"%AN "%HE1 #DF KA?' >M"ERAN TE PROSKARTER"UNTES OMO?YMAD"ON EN TJ IER"J1 KL"JNT"ES TE KAT' "[KON "ARTON4 METEL"AMBANON TROF">S EN AGALLI"AS% K< AFEL"OT>TI KARD"IAS1 #DG <N"UNTES TON .?E"ON K< "EHONTES H"ARIN PROS "OLON TON LA"ON4 O DE .K"YRIOS PROSET"I?% TUS SJZOM"ENUS KA?' >M"ERAN T> EKKL>S"IA4

..KEFAL<ON .G

#A ..EPI TO *T"O DE .P"ETROS K< .IJ"ANN>S AN"EB<NON %S TO IER"ON EP"I T>N "JRAN T>S PROS:H">S T>N EN"AT>N4 #B K< TIS AN">R HJL"OS EK K[L"IAS M>TR"OS *T"U YP"ARHJN EBAST"AZETO1 "ON ET"I?UN KA?' >M"ERAN PROS T>N ?"YRAN TU IER"U T>N LEGOM"EN>N JR"<AN TU <T"%N ELE>MOS"YN>N PAR"A TJN %SPOR:OM"ENJN %S TO IER"ON1 #C "OS ID"JN .P"ETRON K< .IJ"ANN>N M"ELLONTAS %SI"EN< %S TO IER"ON >R"JTA ELE>MOS"YN>N4 #D ATEN"ISAS DE .P"ETROS %S *T"ON SYN TJ .IJ"ANN> "%PE1 BL"E&ON %S >M"AS4 #E O DE EP"%HEN *T"[S PROSDOK"JN TI PAR' *T"JN LAB"%N4 #F "%PE DE .P"ETROS1 ARG"YRION K< HRYS"ION UH YP"ARH% M[1 "O DE "EHJ T"UT"O S[ D"IDJMI1 EN TJ ON"OMATI .I>S"U .HRIST"U TU .NAZJR"<U "EG%RE K< PERIP"AT%4 #G K< PI"ASAS *T"ON T>S DEXI"AS H%R"OS ">G%RE1 PARAHR">MA DE ESTERE"J?>SAN *T"U < B"AS%S K< TA SFYR"A1 #H K< EXALL"OMENOS "EST> K< PERIEP"AT%1 K< %S">L?E SYN *T"[S %S TO IER"ON PERIPAT"JN K< ALL"OMENOS K< <N"JN TON .?E"ON4 #I K< "%DEN *T"ON PAS O LA"OS PERIPAT"UNTA K< <N"UNTA TON .?E"ON1 #AJ

Page 152: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPEG"INJSK"ON TE *T"ON "OTI "UTOS ">N O PROS T>N ELE>MOS"YN>N KA?">MENOS EP"I T> JR"<A P"YL> TU IER"U1 K< EPL">S?>SAN ?"AMBUS K< EKST"ASEJS EP"I TJ SYMBEB>K"OTI *T"J4 #AA .KRAT"UNTOS DE TU IA?"ENTOS HJL"U TON .P"ETRON K< .IJ"ANN>N SYN"EDRAME PROS *T"US PAS O LA"OS EP"I T> STO"A T> KALUM"EN> .SOLOM"JNTOS "EK?AMB[4 #AB ID"JN DE .P"ETROS APEKR"INATO PROS TON LA"ON1 "ANDRES .ISRA>L"IT<1 T"I ?*M"AZETE EP"I T"UTJ1 "> >M"IN T"I ATEN"IZETE JS ID"IA DYN"AM% "> :SEB"%A PEP[>K"OSI TU PERIPAT"%N *T"ON5 #AC O .?E"OS .ABRA"AM K< .ISA"AK K< .IAK"JB1 O .?E"OS TJN PAT"ERJN >M"JN1 ED"OXASE TON P"<DA *T"U .I>S"UN1 "ON YM"%S MEN PARED"JKATE K< >RN">SAS?E *T"ON KAT"A PR"OSJPON .PIL"ATU1 KR"INANTOS EK"%NU APOL"Y%N1 #AD YM"%S DE TON "AGION K< D"IK<ON >RN">SAS?E1 K< ">T">SAS?E "ANDRA FON"EA HARIS?">N< YM"IN1 #AE TON DE ARH>G"ON T>S ZJ">S APEKT"%NATE1 "ON O .?E"OS ">G%REN EK NEKR"JN1 "U >M"%S M"ARTYR"ES ESMEN4 #AF K< EP"I T> P"IST% TU ON"OMATOS *T"U T"UTON1 "ON ?EJR"%TE K< "[DATE1 ESTER"EJSE TO "ONOMA *T"U1 K< > P"ISTIS > DI' *T"U "EDJKEN *T"J T>N OLOKL>R"IAN T"*T>N AP"ENANTI P"ANTJN YM"JN4 #AG K< NYN1 ADELF"[1 "[DA "OTI KAT"A "AGN[AN EPR"AXATE1 "JSPER K< [ "ARHONTES YM"JN1 #AH O DE .?E"OS "A PROKAT">GG%LE DI"A ST"OMATOS P"ANTJN TJN PROF>T"JN *T"U PA?"%N TON .HRIST"ON1 EPL">RJSEN "UTJ4 #AI METANO">SATE UN K< EPISTR"E&ATE %S TO EXAL%F?">N< YM"JN TAS AMART"IAS1 #BJ "OPJS AN "EL?JSI K<R"[ ANA&"YXEJS AP"O PROS"JPU TU .KYR"IU K< APOST"%L> TON PROKEH%RISM"ENON YM"IN .HRIST"ON .I>S"UN1 #BA "ON D"% URAN"ON MEN D"EXAS?< "AHRI HR"ONJN APOKATAST"ASEJS P"ANTJN "JN EL"AL>SEN O .?E"OS DI"A ST"OMATOS P"ANTJN AG"IJN *T"U PROF>T"JN AP' <"JNOS4 #BB .MJYS">S MEN GAR PROS TUS PAT"ERAS "%PEN "OTI PROF">T>N YM"IN ANAST">S% .K"YRIOS O .?E"OS YM"JN EK TJN ADELF"JN YM"JN JS EM"E1 *T"U AK"USES?E KAT"A P"ANTA "OSA AN LAL">S> PROS YM"AS4 #BC "EST< DE P"ASA &YH">1 ">TIS E"AN M> AK"US> TU PROF">TU EK"%NU1 EXOLO?R:?">SET< EK TU LA"U4 #BD K< P"ANTES DE [ PROF">T< AP"O .SAMU">L K< TJN KA?EX">S "OS[ EL"AL>SAN1 K< KAT">GG%LAN TAS >M"ERAS T"*TAS4 #BE YM"%S ESTE ]"[ TJN PROF>T"JN K< T>S DIA?">K>S >S DI"E?ETO O .?E"OS PROS TUS PAT"ERAS >M"JN1 L"EGJN PROS .ABRA"AM1 K< EN TJ SP"ERMAT"I SU EN:LOG>?">SONT< P"AS< < PATRI"< T>S G>S4 #BF YM"IN PR"JTON O .?E"OS ANAST">SAS TON P"<DA *T"U .I>S"UN AP"EST%LEN *T"ON :LOG"UNTA YM"AS EN TJ APOSTR"EF%N "EKASTON AP"O TJN PON>RI"JN YM"JN4

..KEFAL<ON .D

#A ..LALUNTJN DE *T"JN PROS TON LA"ON EP"EST>SAN *T"[S [ IER"%S K< O STRAT>G"OS TU IER"U K< [ .SADDUK"<[1 #B DIAPON"UMEN[ DI"A TO DID"ASK%N *T"US TON LA"ON K< KATAGG"ELL%N EN TJ .I>S"U T>N AN"ASTASIN TJN NEKR"JN1 #C K< EP"EBALON *T"[S TAS H"%RAS K< "E?ENTO %S T">R>SIN %S T>N "*RION1 ">N GAR ESP"ERA ">D>4 #D POLL"[ DE TJN AKUS"ANTJN TON L"OGON EP"IST:SAN1 K< EGEN">?> O ARI?M"OS TJN ANDR"JN JS"% HILI"ADES P"ENTE4 #E .EG"ENETO DE EP"I T>N "*RION SYNAH?">N< *T"JN TUS "ARHONTAS K< TUS PRESBYT"ERUS K< GRAMMAT"%S %S .IERUSAL">M1

Page 153: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#F K< ."ANNAN TON ARHIER"EA K< .KAI"AFAN K< .IJ"ANN>N K< .AL"EXANDRON K< "OS[ ">SAN EK G"ENUS ARHIERATIK"U1 #G K< ST">SANTES *T"US EN TJ M"ESJ EPYN?"ANONTO1 EN P"[A DYN"AM% "> EN P"[J ON"OMATI EP[">SATE T"UTO YM"%S5 #H T"OTE .P"ETROS PL>S?"%S .PN":MATOS .AG"IU "%PE PROS *T"US1 "ARHONTES TU LA"U K< PRESB"YTER[ TU .ISRA">L1 #I % >M"%S S">MERON ANAKRIN"OME?A EP"I :ERGES"IA AN?R"JPU AS?EN"US1 EN T"INI "UTOS S"ESJST<1 #AJ GNJST"ON "ESTJ P"ASIN YM"IN K< PANT"I TJ LA"J .ISRA">L "OTI EN TJ ON"OMATI .I>S"U .HRIST"U TU .NAZJR"<U1 "ON YM"%S EST*R"JSATE1 "ON O .?E"OS ">G%REN EK NEKR"JN1 EN T"UTJ "UTOS PAR"EST>KEN EN"JPION YM"JN YGI">S4 #AA "UT"OS ESTIN O L"I?OS O EXU?EN>?"%S YF' YM"JN TJN [KODOM"UNTJN1 O GEN"OMENOS %S KEFAL">N GJN"IAS4 #AB K< UK "ESTIN EN "ALLJ UDEN"I > SJT>R"IA1 UD"E GAR "ONOM"A ESTIN "ETERON YP"O TON URAN"ON TO DEDOM"ENON EN AN?R"JP[S EN J D"% SJ?">N< >M"AS4 #AC .?EJR"UNTES DE T>N TU .P"ETRU PARR>S"IAN K< .IJ"ANNU1 K< KATALAB"OMEN[ "OTI "AN?RJP[ AGR"AMMAT"[ %SI K< IDI"JT<1 E?"*MAZON1 EPEG"INJSK"ON TE *T"US "OTI SYN TJ .I>S"U ">SAN1 #AD TON DE "AN?RJPON BL"EPONTES SYN *T"[S EST"JTA TON TE?ERAP:M"ENON1 UD"EN "%HON ANT%P"%N4 #AE KEL":SANTES DE *T"US "EXJ TU SYNEDR"IU APEL?"%N1 SYN"EBALLON PROS ALL">LUS #AF L"EGONTES1 T"I P[">SOMEN T[S AN?R"JP[S T"UT[S5 "OTI MEN GAR GNJST"ON S>M"%ON G"EGONE DI' *T"JN1 P"ASI T[S KAT[K"USIN .IERUSAL">M FANER"ON K< U DYN"AME?A ARN">SAS?<1 #AG ALL' "INA M> EP"I PL"%ON DIANEM>?"> %S TON LA"ON1 AP%L"> AP%L>S"JME?A *T"[S M>K"ETI LAL"%N EP"I TJ ON"OMATI T"UTJ M>DEN"I AN?R"JPJN4 #AH K< KAL"ESANTES *T"US PAR">GG%LAN *T"[S TO KA?"OLU M> F?"EGGES?< M>D"E DID"ASK%N EP"I TJ ON"OMATI TU .I>S"U4 #AI O DE .P"ETROS K< .IJ"ANN>S APOKRI?"ENTES PROS *T"US "%PON1 % D"IK<"ON ESTIN EN"JPION TU .?E"U YM"JN AK"U%N M"ALLON "> TU .?E"U KR"INATE4 #BJ U DYN"AME?A GAR >M"%S "A "%DOMEN K< >K"USAMEN M> LAL"%N4 #BA [ DE PROSAP%L>S"AMEN[ AP"ELYSAN *T"US1 M>D"EN :R"ISKONTES TO P"JS KOL"ASONT< *T"US1 DI"A TON LA"ON4 "OTI P"ANTES ED"OXAZON TON .?E"ON EP"I TJ GEGON"OTI1 #BB ET"JN GAR ">N PL%"ONJN TESSAR"AKONTA O "AN?RJPOS EF' "ON EGEG"ON% TO S>M"%ON T"UTO T>S I"ASEJS4 #BC .APOLY?"ENTES DE ">L?ON PROS TUS ID"IUS K< AP">GG%LAN "OSA PROS *T"US [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ "%PON4 #BD [ DE AK"USANTES OMO?YMAD"ON ">RAN FJN">N PROS TON .?E"ON K< "%PON1 .D"ESPOTA1 SY O P[">SAS TON URAN"ON K< T>N G>N K< T>N ?"ALASSAN K< P"ANTA TA EN *T"[S1 #BE O DI"A ST"OMATOS .D*"ID P<D"OS SU %P"JN1 "INA T"I EFR"YAXAN "E?N> K< LA"[ EMEL"ET>SAN KEN"A5 #BF PAR"EST>SAN [ BASIL"%S T>S G>S K< [ "ARHONTES SYN">H?>SAN EP"I TO *T"O KAT"A TU .KYR"IU K< KAT"A TU .HRIST"U *T"U4 #BG SYN">H?>SAN GAR EP' AL>?"%AS EP"I TON "AGION P"<D"A SU .I>S"UN1 "ON "EHRISAS1 .>R"JD>S TE K< .P"ONTIOS .PIL"ATOS SYN "E?NESI K< LA"[S .ISRA">L1 #BH P[">S< "OSA > H%R SU K< > BUL"> SU PRO"JRISE GEN"ES?<4 #BI K< TA NYN1 .K"YRIE1 "EPIDE EP"I TAS AP%L"AS *T"JN1 K< D"OS T[S D"UL[S SU MET"A PARR>S"IAS P"AS>S LAL"%N TON L"OGON SU #CJ EN TJ T>N H"%RA SU EKT"%N%N SE %S "IASIN K< S>M"%A K< T"ERATA G"INES?< DI"A TU ON"OMATOS TU AG"IU P<D"OS SU .I>S"U4 #CA K< DE>?"ENTJN *T"JN ESAL":?> O T"OPOS EN J ">SAN SYN>GM"EN[1 K<

Page 154: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPL">S?>SAN "APANTES .PN":MATOS .AG"IU1 K< EL"ALUN TON L"OGON TU .?E"U MET"A PARR>S"IAS4 #CB .TU DE PL">?US TJN PIST:S"ANTJN ">N > KARD"IA K< > &YH"> M"IA1 K< UD"E "%S TI TJN YPARH"ONTJN *T"J "ELEGEN "IDION "%N<1 ALL' ">N *T"[S "APANTA K[N"A4 #CC K< MEG"AL> DYN"AM% APED"IDUN TO MART"YRION [ AP"OSTOL[ T>S ANAST"ASEJS TU .KYR"IU .I>S"U H"ARIS TE MEG"AL> ">N EP"I P"ANTAS *T"US4 #CD UD"E GAR ENDE">S TIS YP">RHEN EN *T"[S1 "OS[ GAR KT">TORES HJR"IJN "> [KI"JN YP">RHON1 PJL"UNTES "EFERON TAS TIM"AS TJN PIPRASKOM"ENJN K< ET"I?UN PAR"A TUS P"ODAS TJN APOST"OLJN1 #CE DIED"IDETO DE EK"ASTJ KA?"OTI AN TIS HR"%AN "%HEN4 #CF .IJS">S DE O EPIKL>?"%S .BARN"ABAS YP"O TJN APOST"OLJN1 "O "ESTI ME?ERM>N:"OMENON ]"OS PARAKL">SEJS1 .L:IT>S1 .K"YPRIOS TJ G"EN%1 #CG YP"ARHONTOS *T"J AGR"U1 PJL">SAS ">NEGKE TO HR">MA K< "E?>KE PAR"A TUS P"ODAS TJN APOST"OLJN4

..KEFAL<ON .E

#A ..AN>R DE TIS .ANAN"IAS ON"OMATI SYN .SAPF"%R> T> GYN<K"I *T"U EP"JL>SE KT">MA #B K< ENOSF"ISATO AP"O T>S TIM">S1 SYN%D"]AS K< T>S GYN<K"OS *T"U1 K< EN"EGKAS M"EROS TI PAR"A TUS P"ODAS TJN APOST"OLJN "E?>KEN4 #C "%PE DE .P"ETROS1 .ANAN"IA1 DIAT"I EPL">RJSEN O SATAN"AS T>N KARD"IAN SU1 &":SAS?"< SE TO .PN":MA TO ."AGION K< NOSF"ISAS?< AP"O T>S TIM">S TU HJR"IU5 #D UH"I M"ENON S[ "EMENE K< PRA?"EN EN T> S"> EXUS"IA YP">RHE5 T"I "OTI "E?U EN T> KARD"IA SU TO PR"AGMA T"UTO5 UK E&":SJ AN?R"JP[S1 ALL"A TJ .?E"J4 #E AK"UJN DE O .ANAN"IAS TUS L"OGUS T"UTUS PES"JN EX"E&YXE1 K< EG"ENETO F"OBOS M"EGAS EP"I P"ANTAS TUS AK"UONTAS T"*TA4 #F ANAST"ANTES DE [ NE"JTER[ SYN"EST%LAN *T"ON K< EXEN"EGKANTES "E?A&AN4 #G .EG"ENETO DE JS JR"JN TRI"JN DI"AST>MA K< > GYN"> *T"U1 M> %D"]A TO GEGON"OS1 %S">L?EN4 #H APEKR"I?> DE *T"> O .P"ETROS1 %P"E M[1 % TOS"UTU TO HJR"ION AP"EDOS?E5 > DE "%PE1 N"<1 TOS"UTU4 #I O DE .P"ETROS "%PE PROS *T">N1 T"I "OTI SYNEFJN">?> YM"IN P%R"AS< TO .PN":MA .KYR"IU5 ID"U [ P"ODES TJN ?A&"ANTJN TON "ANDRA SU EP"I T> ?"YRA K< EX"[SUS"I SE4 #AJ "EPESE DE PARAHR">MA PAR"A TUS P"ODAS *T"U K< EX"E&YXEN1 %SEL?"ONTES DE [ NEAN"ISK[ ":RON *T">N NEKR"AN1 K< EXEN"EGKANTES "E?A&AN PROS TON "ANDRA *T">S4 #AA K< EG"ENETO F"OBOS M"EGAS EF' "OL>N T>N EKKL>S"IAN K< EP"I P"ANTAS TUS AK"UONTAS T"*TA4 #AB .DI"A DE TJN H%R"JN TJN APOST"OLJN EG"INETO S>M"%A K< T"ERATA EN TJ LA"J POLL"A1 K< ">SAN OMO?YMAD"ON "APANTES EN T> STO"A .SOLOM"JNTOS1 #AC TJN DE L[P"JN UD"%S ET"OLMA KOLL"AS?< *T"[S1 ALL' EMEG"ALYNEN *T"US O LA"OS1 #AD M"ALLON DE PROSET"I?ENTO PIST":ONTES TJ .KYR"IJ PL">?> ANDR"JN TE K< GYN<K"JN1 #AE "JSTE KAT"A TAS PLAT"%AS EKF"ER%N TUS AS?EN"%S K< TI?"EN< EP"I KLIN"JN K< KRAB"ATTJN1 "INA ERHOM"ENU .P"ETRU K"AN > SKI"A EPISKI"AS> TIN"I *T"JN4 #AF SYN">RHETO DE K< TO PL">?OS TJN P"ERIX P"OLEJN %S .IERUSAL">M F"ERONTES AS?EN"%S K< OHLUM"ENUS YP"O PN:M"ATJN AKA?"ARTJN1 "[TINES E?ERAP":ONTO "APANTES4

Page 155: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AG .ANAST"AS DE O ARHIER":S K< P"ANTES [ SYN *T"J1 > "USA "<RESIS TJN .SADDUK"<JN1 EPL">S?>SAN Z">LU #AH K< EP"EBALON TAS H"%RAS *T"JN EP"I TUS APOST"OLUS1 K< "E?ENTO *T"US EN T>R">S% D>MOS"IA4 #AI "AGGELOS DE .KYR"IU DI"A T>S NYKT"OS ">N[XE TAS ?"YRAS T>S FYLAK">S1 EXAGAG"JN TE *T"US "%PE1 #BJ POR":ES?E1 K< STA?"ENTES LAL"%TE EN TJ IER"J TJ LA"J P"ANTA TA R">MATA T>S ZJ">S T"*T>S4 #BA AK"USANTES DE %S">L?ON YP"O TON "OR?RON %S TO IER"ON K< ED"IDASKON4 PARAGEN"OMENOS DE O ARHIER":S K< [ SYN *T"J SYNEK"ALESAN TO SYN"EDRION K< P"ASAN T>N GERUS"IAN TJN ]"JN .ISRA">L4 K< AP"EST%LAN %S TO DESMJT">RION AH?">N< *T"US4 #BB [ DE YP>R"ET< PARAGEN"OMEN[ UH ":RON *T"US EN T> FYLAK">1 ANASTR"E&ANTES DE AP">GG%LAN #BC L"EGONTES "OTI TO MEN DESMJT">RION ":ROMEN KEKL%SM"ENON EN P"AS> ASFAL"%A K< TUS F"YLAKAS EST"JTAS PRO TJN ?YR"JN1 AN"[XANTES DE "ESJ UD"ENA ":ROMEN4 #BD JS DE ">KUSAN TUS L"OGUS T"UTUS "O TE IER":S K< O STRAT>G"OS TU IER"U K< [ ARHIER"%S1 DI>P"ORUN PER"I *T"JN T"I AN G"EN[TO T"UTO4 #BE PARAGEN"OMENOS DE TIS AP">GG%LEN *T"[S "OTI ID"U [ "ANDRES1 "US "E?ES?E EN T> FYLAK">1 %S"IN EN TJ IER"J EST"JTES K< DID"ASKONTES TON LA"ON4 #BF T"OTE APEL?"JN O STRAT>G"OS SYN T[S YP>R"ET<S ">GAGEN *T"US U MET"A B"IAS1 EFOB"UNTO GAR TON LA"ON1 "INA M> LI?AS?"JSIN1 #BG AGAG"ONTES DE *T"US "EST>SAN EN TJ SYNEDR"IJ4 K< EP>R"JT>SEN *T"US O ARHIER":S #BH L"EGJN1 U PARAGGEL"IA PAR>GG"%LAMEN YM"IN M> DID"ASK%N EP"I TJ ON"OMATI T"UTJ5 K< ID"U PEPL>R"JKATE T>N .IERUSAL">M T>S DIDAH">S YM"JN1 K< B"ULES?E EPAGAG"%N EF' >M"AS TO "<MA TU AN?R"JPU T"UTU4 #BI APOKRI?"%S DE .P"ETROS K< [ AP"OSTOL[ "%PON1 P%?ARH"%N D"% .?E"J M"ALLON "> AN?R"JP[S4 #CJ O .?E"OS TJN PAT"ERJN >M"JN ">G%REN .I>S"UN1 "ON YM"%S DIEH%R"ISAS?E KREM"ASANTES EP"I X"YLU1 #CA T"UTON O .?E"OS ARH>G"ON K< SJT">RA "Y&JSE T> DEXI"A *T"U D"UN< MET"AN[AN TJ .ISRA">L K< "AFESIN AMARTI"JN4 #CB K< >M"%S ESMEN *T"U M"ARTYRES TJN R>M"ATJN T"UTJN1 K< TO .PN":MA DE TO ."AGION "O "EDJKEN O .?E"OS T[S P%?ARH"USIN *T"J4 #CC [ DE AK"USANTES DIEPR"IONTO K< EBUL":ONTO ANEL"%N *T"US4 #CD .ANAST"AS DE TIS EN TJ SYNEDR"IJ .FARIS"<OS ON"OMATI .GAMALI">L1 NOMODID"ASKALOS T"IMIOS PANT"I TJ LA"J1 EK"EL:SEN "EXJ BRAH"Y TI TUS APOST"OLUS P[">S<1 #CE "%P"E TE PROS *T"US1 "ANDRES .ISRA>L"IT<1 PROS"EHETE E*T"[S EP"I T[S AN?R"JP[S T"UT[S T"I M"ELLETE PR"ASS%N4 #CF PRO GAR T"UTJN TJN >MER"JN AN"EST> .?:D"AS1 L"EGJN "%N"< TINA E*T"ON1 J PROSEKL"I?> ARI?M"OS ANDR"JN JS"% TETRAKOS"IJN1 "OS AN>R"E?>1 K< P"ANTES "OS[ EP"%?ONTO *T"J DIEL"Y?>SAN K< EG"ENONTO %S UD"EN4 #CG MET"A T"UTON AN"EST> .I"UDAS O .GALIL"<OS EN T<S >M"ER<S T>S APOGRAF">S K< AP"EST>SE LA"ON IKAN"ON OP"ISJ *T"U1 KAK"%NOS AP"JLETO1 K< P"ANTES "OS[ EP"%?ONTO *T"J DIESKORP"IS?>SAN4 #CH K< TA NYN L"EGJ YM"IN1 AP"OST>TE AP"O TJN AN?R"JPJN T"UTJN K< E"ASATE *T"US1 "OTI E"AN "> EX AN?R"JPJN > BUL"> "*T> "> TO "ERGON T"UTO1 KATALY?">SET<1 #CI % DE EK .?E"U ESTIN1 U D"YNAS?E KATAL"YS< *T"O1 M> POTE K< ?EOM"AH[ :RE?">TE4 #DJ EP"%S?>SAN DE *T"J1 K< PROSKALES"AMEN[ TUS APOST"OLUS D"%RANTES PAR">GG%LAN M> LAL"%N EP"I TJ ON"OMATI TU .I>S"U1 K< AP"ELYSAN *T"US4 #DA [ MEN UN EPOR":ONTO H"<RONTES AP"O PROS"JPU TU SYNEDR"IU1 "OTI YP"ER TU ON"OMATOS *T"U KAT>XI"J?

Page 156: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

>SAN ATIMAS?">N<1 #DB P"ASAN TE >M"ERAN EN TJ IER"J K< KAT' "[KON UK EP"*ONTO DID"ASKONTES K< :AGGELIZ"OMEN[ .I>S"UN TON .HRIST"ON4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..EN DE T<S >M"ER<S T"*T<S PL>?YN"ONTJN TJN MA?>T"JN EG"ENETO GOGGYSM"OS TJN .ELL>NIST"JN PROS TUS .EBR"<US1 "OTI PARE?EJR"UNTO EN T> DIAKON"IA T> KA?>MERIN"> < H">R< *T"JN4 #B PROSKALES"AMEN[ DE [ D"JDEKA TO PL">?OS TJN MA?>T"JN "%PON1 UK AREST"ON ESTIN >M"AS KATAL"%&ANTAS TON L"OGON TU .?E"U DIAKON"%N TRAP"EZ<S4 #C EPISK"E&AS?E UN1 ADELF"[1 "ANDRAS EX YM"JN MARTYRUM"ENUS EPT"A1 PL">R%S .PN":MATOS .AG"IU K< SOF"IAS1 "US KATAST">SOMEN EP"I T>S HR"%AS T"*T>S1 #D >M"%S DE T> PROS:H"> K< T> DIAKON"IA TU L"OGU PROSKARTER">SOMEN4 #E K< ">RESEN O L"OGOS EN"JPION PANT"OS TU PL">?US1 K< EXEL"EXANTO .ST"EFANON1 "ANDRA PL">R> P"ISTEJS K< .PN":MATOS .AG"IU1 K< .F"ILIPPON K< .PR"OHORON K< .NIK"ANORA K< .T"IMJNA K< .PARMEN"AN K< .NIK"OLAON PROS">LYTON .ANTIOH"EA1 #F "US "EST>SAN EN"JPION TJN APOST"OLJN1 K< PROS:X"AMEN[ EP"E?>KAN *T"[S TAS H"%RAS4 #G K< O L"OGOS TU .?E"U "\XANE1 K< EPL>?"YNETO O ARI?M"OS TJN MA?>T"JN EN .IERUSAL">M SF"ODRA1 POL"YS TE "OHLOS TJN .IUD"<JN YP">KUON T> P"IST%4 #H .ST"EFANOS DE PL">R>S P"ISTEJS K< DYN"AMEJS EP"[% T"ERATA K< S>M"%A MEG"ALA EN TJ LA"J #I AN"EST>SAN DE TINES TJN EK T>S SYNAGJG">S T>S LEGOM"EN>S .LIBERT"INJN K< .KYR>N"<JN K< .ALEXANDR"EJN K< TJN AP"O .KILIK"IAS K< .AS"IAS SYZ>T"UNTES TJ .STEF"ANJ1 #AJ K< UK "ISHYON ANTIST">N< T> SOF"IA K< TJ PN":MATI J EL"AL%4 #AA T"OTE YP"EBALON "ANDRAS L"EGONTAS "OTI AK>K"OAMEN *T"U LAL"UNTOS R">MATA BL"ASF>MA %S .MJYS">N K< TON .?E"ON1 #AB SYNEK"IN>S"AN TE TON LA"ON K< TUS PRESBYT"ERUS K< TUS GRAMMAT"%S1 K< EPIST"ANTES SYN">RPASAN *T"ON K< ">GAGON %S TO SYN"EDRION1 #AC "EST>S"AN TE M"ARTYRAS &:D"%S L"EGONTAS1 O "AN?RJPOS "UTOS U P"*ET< R">MATA BL"ASF>MA LAL"JN KAT"A TU T"OPU TU AG"IU K< TU N"OMU1 #AD AK>K"OAMEN GAR *T"U L"EGONTOS "OTI .I>S"US O .NAZJR"<OS "UTOS KATAL"YS% TON T"OPON T"UTON K< ALL"AX% TA "E?> "A PAR"EDJKEN >M"IN .MJYS">S4 #AE K< ATEN"ISANTES %S *T"ON "APANTES [ KA?EZ"OMEN[ EN TJ SYNEDR"IJ "%DON TO PR"OSJPON *T"U JS"% PR"OSJPON AGG"ELU4

..KEFAL<ON .Z

#A ..%PE DE O ARHIER":S1 % "ARA T"*TA "UTJS "EH%5 #B O DE "EF>1 "ANDRES ADELF"[ K< PAT"ERES1 AK"USATE4 O .?E"OS T>S D"OX>S "JF?> TJ PATR"I >M"JN .ABRA"AM "ONTI EN T> .MESOPOTAM"IA1 PRIN "> KAT[K">S< *T"ON EN .HARR"AN1 #C K< "%PE PROS *T"ON1 "EXEL?E EK T>S G>S SU K< EK T>S SYGGEN"%AS SU1 K< D":RO %S G>N ">N AN S[ D"%XJ4 #D T"OTE

Page 157: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EXEL?"JN EK G>S .HALD"<JN KAT"JK>SEN EN .HARR"AN4 KAK"%?EN MET"A TO APO?AN"%N TON PAT"ERA *T"U MET"JK>SEN *T"ON %S T>N G>N T"*T>N %S ">N YM"%S NYN KAT[K"%TE1 #E K< UK "EDJKEN *T"J KL>RONOM"IAN EN *T"> UD"E B">MA POD"OS1 K< EP>GG"%LATO D"UN< *T"J %S KAT"ASHESIN *T">N K< TJ SP"ERMATI *T"U MET' *T"ON1 UK "ONTOS T"EKNU4 #F EL"AL>SE DE "UTJS O .?E"OS1 "OTI "EST< TO SP"ERMA *T"U P"AR[KON EN G> ALLOTR"IA1 K< DUL"JSUSIN *T"O K< KAK"JSUSIN "ET> TETRAK"OSIA1 #G K< TO "E?NOS J E"AN DUL":SJSI KRIN"J EG"J1 "%PEN O .?E"OS1 K< MET"A T"*TA EXEL":SONT< K< LATR":SUS"I M[ EN TJ T"OPJ T"UTJ4 #H K< "EDJKEN *T"J DIA?">K>N PERITOM">S1 K< "UTJS EG"ENN>SE TON .ISA"AK K< PERI"ETEMEN *T"ON T> >M"ERA T> OGD"O>1 K< O .ISA"AK TON .IAK"JB1 K< O .IAK"JB TUS D"JDEKA PATRI"ARHAS4 #I .K< [ PATRI"ARH< Z>L"JSANTES TON .IJS">F AP"EDONTO %S ."<GYPTON4 #AJ K< ">N O .?E"OS MET' *T"U1 K< EX"%LETO *T"ON EK PAS"JN TJN ?L"I&EJN *T"U1 K< "EDJKEN *T"J H"ARIN K< SOF"IAN ENANT"ION .FARA"J BASIL"EJS .<G"YPTU1 K< KAT"EST>SEN *T"ON >G"UMENON EP' ."<GYPTON K< "OLON TON "[KON *T"U4 #AA ">L?E DE LIM"OS EF' "OL>N T>N G>N .<G"YPTU K< .HANA"AN K< ?L"I&IS MEG"AL>1 K< UH ":RISKON HORT"ASMATA [ PAT"ERES >M"JN4 #AB AK"USAS DE .IAK"JB "ONTA S"ITA EN .<G"YPTJ EXAP"EST%LE TUS PAT"ERAS >M"JN PR"JTON1 #AC K< EN TJ D:T"ERJ ANEGNJR"IS?> .IJS">F T[S ADELF"[S *T"U K< FANER"ON EG"ENETO TJ .FARA"J TO G"ENOS TU .IJS">F4 #AD APOST"%LAS DE .IJS">F METEKAL"ESATO TON PAT"ERA *T"U .IAK"JB K< P"ASAN T>N SYGG"EN%AN *T"U EN &YH"<S EBDOM">KONTA P"ENTE4 #AE KAT"EB> DE .IAK"JB %S ."<GYPTON K< ETEL":T>SEN *T"OS K< [ PAT"ERES >M"JN1 #AF K< METET"E?>SAN %S .SYM"EH K< ET"E?>SAN EN TJ MN">MATI J JN">SATO .ABRA"AM TIM">S ARGYR"IU PAR"A TJN ]"JN .EMM"OR TU .SYH"EM4 #AG .KA?"JS DE ">GGIZEN O HR"ONOS T>S EPAGGEL"IAS ">N "JMOSEN O .?E"OS TJ .ABRA"AM1 "\X>SEN O LA"OS K< EPL>?"YN?> EN .<G"YPTJ1 #AH "AHRIS "U AN"EST> BASIL":S "ETEROS1 "OS UK ">D% TON .IJS">F4 #AI "UTOS KATASOFIS"AMENOS TO G"ENOS >M"JN EK"AKJSE TUS PAT"ERAS >M"JN TU P["%N "EK?ETA TA BR"EF> *T"JN1 %S TO M> ZJOGON"%S?<1 #BJ EN J K<R"J EGENN">?> .MJYS">S1 K< ">N AST"%OS TJ .?E"J1 "OS ANETR"AF> M">NAS TR"%S EN TJ "[KJ TU PATR"OS *T"U4 #BA EKTE?"ENTA DE *T"ON AN"%LETO *T"O > ?YG"AT>R .FARA"J K< ANE?R"E&ATO *T"ON E*T"> %S ]"ON4 #BB K< EP<D":?> .MJYS">S P"AS> SOF"IA .<GYPT"IJN1 ">N DE DYNAT"OS EN L"OG[S K< EN "ERG[S4 #BC .JS DE EPL>R"UTO *T"J TESSARAKONTAET">S HR"ONOS1 AN"EB> %S T>N KARD"IAN *T"U EPISK"E&AS?< TUS ADELF"US *T"U TUS ]"US .ISRA">L4 #BD K< ID"JN TINA ADIK"UMENON >M"YNATO1 K< EP[">SATO EKD"IK>SIN TJ KATAPONUM"ENJ PAT"AXAS TON .<G"YPTION4 #BE EN"OMIZE DE SYNI"EN< TUS ADELF"US *T"U "OTI O .?E"OS DI"A H%R"OS *T"U D"IDJSIN *T"[S SJT>R"IAN1 [ DE U SYN">KAN4 #BF T> TE EPI"US> >M"ERA "JF?> *T"[S MAHOM"EN[S1 K< SYN">LASEN *T"US %S %R">N>N %P"JN1 "ANDRES1 ADELF"[ ESTE YM"%S1 "INA T"I ADIK"%TE ALL">LUS5 #BG O DE ADIK"JN TON PL>S"ION AP"JSATO *T"ON %P"JN1 TIS SE KAT"EST>SEN "ARHONTA K< DIKAST">N EF' >M"JN5 #BH M> ANEL"%N ME SY ?"EL%S "ON TR"OPON AN"%LES H?ES TON .<G"YPTION5 #BI "EFYGE DE .MJYS">S EN TJ L"OGJ T"UTJ K< EG"ENETO P"AR[KOS EN G> .MADI"AM1 "U EG"ENN>SEN ]"US D"YO4 #CJ .K< PL>RJ?"ENTJN ET"JN TESSAR"AKONTA "JF?> *T"J EN T> ER">MJ TU "ORUS .SIN"A "AGGELOS .KYR"IU EN FLOG"I PYR"OS B"ATU4 #CA O

Page 158: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DE .MJYS">S ID"JN E?"*MAZE TO "ORAMA1 PROSERHOM"ENU DE *T"U KATANO">S< EG"ENETO FJN"> .KYR"IU PROS *T"ON1 #CB EG"J O .?E"OS TJN PAT"ERJN SU1 O .?E"OS .ABRA"AM K< O .?E"OS .ISA"AK K< O .?E"OS .IAK"JB4 "ENTROMOS DE GEN"OMENOS .MJYS">S UK ET"OLMA KATANO">S<4 #CC "%PE DE *T"J O .K"YRIOS1 L"YSON TO YP"OD>MA TJN POD"JN SU4 O GAR T"OPOS EN J "EST>KAS G> AG"IA EST"IN4 #CD ID"JN "%DON T>N K"AKJSIN TU LA"U MU TU EN .<G"YPTJ K< TU STENAGM"U *T"JN ">KUSA1 K< KAT"EB>N EXEL"ES?< *T"US1 K< NYN D":RO APOSTEL"J SE %S ."<GYPTON4 #CE .T"UTON TON .MJYS">N "ON >RN">SANTO %P"ONTES1 TIS SE KAT"EST>SEN "ARHONTA K< DIKAST">N5 T"UTON O .?E"OS "ARHONTA K< LYTRJT">N AP"EST%LEN EN H%R"I AGG"ELU TU OF?"ENTOS *T"J EN T> B"ATJ4 #CF "UTOS EX">GAGEN *T"US P[">SAS T"ERATA K< S>M"%A EN G> .<G"YPTJ K< EN .ERY?R"A ?AL"ASS> K< EN T> ER">MJ "ET> TESSAR"AKONTA4 #CG "UT"OS ESTIN O .MJYS">S O %P"JN T[S ]"[S .ISRA">L1 PROF">T>N YM"IN ANAST">S% .K"YRIOS O .?E"OS YM"JN EK TJN ADELF"JN YM"JN JS EM"E1 *T"U AK"USES?E4 #CH "UT"OS ESTIN O GEN"OMENOS EN T> EKKL>S"IA EN T> ER">MJ MET"A TU AGG"ELU TU LAL"UNTOS *T"J EN TJ "OR% .SIN"A K< TJN PAT"ERJN >M"JN1 "OS ED"EXATO L"OGIA Z"JNTA D"UN< >M"IN4 #CI J UK >?"EL>SAN YP">KO[ GEN"ES?< [ PAT"ERES >M"JN1 ALL' AP"JSANTO K< ESTR"AF>SAN T> KARD"IA *T"JN %S ."<GYPTON #DJ %P"ONTES TJ .AAR"JN1 P"[>SON >M"IN ?E"US "[ PROPOR":SONT< >M"JN1 O GAR .MJYS">S "UTOS "OS EX">GAGEN >M"AS EK G>S .<G"YPTU1 UK "[DAMEN T"I G"EGONEN *T"J4 #DA K< EMOSHOP"[>SAN EN T<S >M"ER<S EK"%N<S K< AN">GAGON ?YS"IAN TJ %D"JLJ1 K< :FR"<NONTO EN T[S "ERG[S TJN H%R"JN *T"JN4 #DB "ESTRE&E DE O .?E"OS K< PAR"EDJKEN *T"US LATR":%N T> STRATI"A TU URAN"U1 KA?"JS G"EGRAPT< EN B"IBLJ TJN PROF>T"JN1 M> SF"AGIA K< ?YS"IAS PROS>N"EGKAT"E M[ "ET> TESSAR"AKONTA EN T> ER">MJ1 "[KOS .ISRA">L5 #DC K< ANEL"ABETE T>N SK>N">N TU .MOL"OH K< TO "ASTRON TU ?E"U YM"JN .REMF"AN1 TUS T"YPUS "US EP[">SATE PROSKYN"%N *T"[S1 K< MET[KI"J YM"AS EP"EK%NA .BABYL"JNOS4 #DD .> SK>N"> TU MARTYR"IU ">N T[S PATR"ASIN >M"JN EN T> ER">MJ1 KA?"JS DIET"AXATO O LAL"JN TJ .MJYS"> P[">S< *T">N KAT"A TON T"YPON "ON EJR"AK%1 #DE ">N K< %S">GAGON DIADEX"AMEN[ [ PAT"ERES >M"JN MET"A .I>S"U EN T> KATASH"ES% TJN E?N"JN "JN "EXJSEN O .?E"OS AP"O PROS"JPU TJN PAT"ERJN >M"JN1 "EJS TJN >MER"JN .D*"ID1 #DF "OS ":RE H"ARIN EN"JPION TU .?E"U K< ">T">SATO :R"%N SK">NJMA TJ .?E"J .IAK"JB4 #DG .SOLOM"JN DE JKOD"OM>SEN *T"J "[KON4 #DH ALL' UH O "Y&ISTOS EN H%ROP[">T[S NA"[S KAT[K"%1 KA?"JS O PROF">T>S L"EG%1 #DI O URAN"OS M[ ?R"ONOS1 > DE G> YPOP"ODION TJN POD"JN MU1 P"[ON "[KON [KODOM">SET"E M[1 L"EG% .K"YRIOS1 "> TIS T"OPOS T>S KATAP"*SE"JS MU5 #EJ UH"I > H%R MU EP"[>SE T"*TA P"ANTA5 #EA .SKL>ROTR"AH>L[ K< APER"ITM>T[ T> KARD"IA K< T[S JS"IN1 YM"%S A"% TJ .PN":MATI TJ .AG"IJ ANTIP"IPTETE1 JS [ PAT"ERES YM"JN K< YM"%S4 #EB T"INA TJN PROF>T"JN UK ED"IJXAN [ PAT"ERES YM"JN5 K< AP"EKT%NAN TUS PROKATAGG"%LANTAS PER"I T>S EL":SEJS TU DIK"<U1 "U NYN YM"%S PROD"OT< K< FON"%S GEG"EN>S?E1 #EC "[TINES EL"ABETE TON N"OMON %S DIATAG"AS AGG"ELJN1 K< UK EFYL"AXATE4 #ED .AK"UONTES DE T"*TA DIEPR"IONTO T<S KARD"I<S *T"JN K< "EBRYHON TUS OD"ONTAS EP' *T"ON4 #EE YP"ARHJN DE PL">R>S .PN":MATOS .AG"IU1 ATEN"ISAS %S TON URAN"ON "%DE D"OXAN .?E"U K< .I>S"UN EST"JTA EK

Page 159: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DEXI"JN TU .?E"U1 #EF K< "%PEN1 ID"U ?EJR"J TUS URAN"US ANEJGM"ENUS K< TON ]"ON TU AN?R"JPU EK DEXI"JN TU .?E"U EST"JTA4 #EG KR"AXANTES DE FJN"> MEG"AL> SYN"ESHON TA "JTA *T"JN K< "JRM>SAN OMO?YMAD"ON EP' *T"ON1 #EH K< EKBAL"ONTES "EXJ T>S P"OLEJS ELI?OB"OLUN4 K< [ M"ARTYRES AP"E?ENTO TA IM"ATIA *T"JN PAR"A TUS P"ODAS NEAN"IU KALUM"ENU .S"*LU1 #EI K< ELI?OB"OLUN TON .ST"EFANON1 EPIKAL"UMENON K< L"EGONTA1 .K"YRIE .I>S"U1 D"EX< TO PN":MA MU4 #FJ ?"%S DE TA G"ONATA "EKRAXE FJN"> MEG"AL>1 .K"YRIE1 M> ST">S>S *T"[S T>N AMART"IAN T"*T>N4 K< T"UTO %P"JN EK[M">?>4 .S"*LOS DE ">N SYN:DOK"JN T> AN<R"ES% *T"U4

..KEFAL<ON .>

#A ..EGENETO DE EN EK"%N> T> >M"ERA DIJGM"OS M"EGAS EP"I T>N EKKL>S"IAN T>N EN .IEROSOL"YM[S1 P"ANTES DE DIESP"AR>SAN KAT"A TAS H"JRAS T>S .IUD"<AS K< .SAMAR"%AS1 PL>N TJN APOST"OLJN4 #B SYNEK"OMISAN DE TON .ST"EFANON "ANDRES :LAB"%S K< EP"[>SAN KOPET"ON M"EGAN EP' *T"J4 #C .S"*LOS DE ELYM"<NETO T>N EKKL>S"IAN KAT"A TUS "[KUS %SPOR:"OMENOS1 S"YRJN TE "ANDRAS K< GYN"<KAS PARED"IDU %S FYLAK">N4 #D .[ MEN UN DIASPAR"ENTES DI">L?ON :AGGELIZ"OMEN[ TON L"OGON4 #E .F"ILIPPOS DE KATEL?"JN %S P"OLIN T>S .SAMAR"%AS EK">RYSSEN *T"[S TON .HRIST"ON4 #F PROS"%HON DE [ "OHL[ T[S LEGOM"EN[S YP"O TU .FIL"IPPU OMO?YMAD"ON EN TJ AK"U%N *T"US K< BL"EP%N TA S>M"%A "A EP"[%4 #G POLL"JN GAR TJN EH"ONTJN PN":MATA AK"A?ARTA BO"JNTA FJN"> MEG"AL> EX">RHETO1 POLL"[ DE PARALELYM"EN[ K< HJL"[ E?ERAP":?>SAN1 #H K< EG"ENETO HAR"A MEG"AL> EN T> P"OL% EK"%N>4 #I .AN">R DE TIS ON"OMATI .S"IMJN PROYP">RHEN EN T> P"OL% MAG":JN K< EXIST"JN TO "E?NOS T>S .SAMAR"%AS1 L"EGJN "%N"< TINA E*T"ON M"EGAN1 #AJ J PROS"%HON P"ANTES AP"O MIKR"U "EJS MEG"ALU L"EGONTES1 "UT"OS ESTIN > D"YNAMIS TU .?E"U > MEG"AL>4 #AA PROS"%HON DE *T"J DI"A TO IKAN"J HR"ONJ T<S MAG"%<S EXESTAK"EN< *T"US4 #AB "OTE DE EP"IST:SAN TJ .FIL"IPPJ :AGGELIZOM"ENJ TA PER"I T>S BASIL"%AS TU .?E"U K< TU ON"OMATOS .I>S"U .HRIST"U1 EBAPT"IZONTO "ANDRES TE K< GYN"<KES4 #AC O DE .S"IMJN K< *T"OS EP"IST:SE1 K< BAPTIS?"%S ">N PROSKARTER"JN TJ .FIL"IPPJ1 ?EJR"JN TE DYN"AM%S K< S>M"%A GIN"OMENA EX"ISTATO4 #AD .AK"USANTES DE [ EN .IEROSOL"YM[S AP"OSTOL[ "OTI D"EDEKT< > .SAM"AR%A TON L"OGON TU .?E"U1 AP"EST%LAN PROS *T"US TON .P"ETRON K< .IJ"ANN>N1 #AE "[TINES KATAB"ANTES PROS"\XANTO PER"I *T"JN "OPJS L"ABJSI .PN":MA ."AGION1 #AF "UPJ GAR ">N EP' UDEN"I *T"JN EPIPEPTJK"OS1 M"ONON DE BEBAPTISM"EN[ YP">RHON %S TO "ONOMA TU .KYR"IU .I>S"U4 #AG T"OTE EPET"I?UN TAS H"%RAS EP' *T"US1 K< EL"AMBANON .PN":MA ."AGION4 #AH ID"JN DE O .S"IMJN "OTI DI"A T>S EPI?"ESEJS TJN H%R"JN TJN APOST"OLJN D"IDOT< TO .PN":MA TO ."AGION1 PROS">NEGKEN *T"[S HR">MATA #AI L"EGJN1 D"OTE KAM"[ T>N EXUS"IAN T"*T>N1 "INA J E"AN EPI?"J TAS H"%RAS LAMB"AN> .PN":MA ."AGION4 #BJ .P"ETROS DE "%PE PROS *T"ON1 TO ARG"YRI"ON SU SYN S[ "%> %S AP"JL

Page 160: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

%AN1 "OTI T>N DJRE"AN TU .?E"U EN"OMISAS DI"A HR>M"ATJN KT"AS?<4 #BA UK "ESTI S[ MER"IS UD"E KL">ROS EN TJ L"OGJ T"UTJ1 > GAR KARD"IA SU UK "ESTIN :?"%A EN"JPION TU .?E"U4 #BB METAN"O>SON UN AP"O T>S KAK"IAS SU T"*T>S1 K< DE">?>TI TU .?E"U % "ARA AFE?">SET"< S[ > EP"IN[A T>S KARD"IAS SU1 #BC %S GAR HOL">N PIKR"IAS K< S"YNDESMON ADIK"IAS OR"J SE "ONTA4 #BD APOKRI?"%S DE O .S"IMJN "%PE1 DE">?>TE YM"%S YP"ER EM"U PROS TON .?E"ON "OPJS M>D"EN EP"EL?> EP' EM"E "JN %R">KATE4 #BE .[ MEN UN DIAMARTYR"AMEN[ K< LAL">SANTES TON L"OGON TU .KYR"IU YP"ESTRE&AN %S .IERUSAL">M1 POLL"AS TE K"JMAS TJN .SAMAR%T"JN :>GGEL"ISANTO4 #BF ."AGGELOS DE .KYR"IU EL"AL>SE PROS .F"ILIPPON L"EGJN1 AN"AST>?I K< POR":U KAT"A MES>MBR"IAN EP"I T>N OD"ON T>N KATAB"<NUSAN AP"O .IERUSAL">M %S .G"AZAN1 "*T> EST"IN "ER>MOS4 #BG K< ANAST"AS EPOR":?>4 K< ID"U AN">R .<?"IO& :N"UHOS DYN"AST>S .KAND"AK>S T>S BASIL"ISS>S .<?I"OPJN1 "OS ">N EP"I P"AS>S T>S G"AZ>S *T">S1 "OS EL>L"Y?% PROSKYN">SJN %S .IERUSAL">M4 #BH ">N TE YPOSTR"EFJN K< KA?">MENOS EP"I TU "ARMATOS *T"U1 K< ANEG"INJSKE TON PROF">T>N .>SA"IAN4 #BI "%PE DE TO .PN":MA TJ .FIL"IPPJ1 PR"OSEL?E K< KOLL">?>TI TJ "ARMATI T"UTJ4 #CJ PROSDRAM"JN DE O .F"ILIPPOS ">KUSEN *T"U ANAGIN"JSKONTOS TON PROF">T>N .>SA"IAN1 K< "%PEN1 "AR"A GE GIN"JSK%S "A ANAGIN"JSK%S5 #CA O DE "%PE1 P"JS GAR AN DYN"<M>N1 E"AN M> TIS OD>G">S> ME5 PAREK"ALES"E TE TON .F"ILIPPON ANAB"ANTA KA?"IS< SYN *T"J4 #CB > DE PERIOH"> T>S GRAF">S ">N ANEG"INJSKEN ">N "*T>1 JS PR"OBATON EP"I SFAG">N ">H?>1 K< JS AMN"OS ENANT"ION TU K"%RONTOS *T"ON "AFJNOS1 "UTJS UK AN"[G% TO ST"OMA *T"U4 #CC EN T> TAP%N"JS% *T"U > KR"ISIS *T"U ">R?>1 T>N DE GENE"AN *T"U TIS DI>G">SET<5 "OTI "<RET< AP"O T>S G>S > ZJ"> *T"U4 #CD APOKRI?"%S DE O :N"UHOS TJ .FIL"IPPJ "%PE1 D"EOM"< SU1 PER"I T"INOS O PROF">T>S L"EG% T"UTO5 PER"I E*T"U "> PER"I ET"ERU TIN"OS5 #CE AN"[XAS DE O .F"ILIPPOS TO ST"OMA *T"U K< ARX"AMENOS AP"O T>S GRAF">S T"*T>S :>GGEL"ISATO *T"J TON .I>S"UN4 #CF JS DE EPOR":ONTO KAT"A T>N OD"ON1 ">L?ON EP"I TO "YDJR1 K< F>SIN O :N"UHOS1 ID"U "YDJR1 T"I KJL"Y% ME BAPTIS?">N<5 #CG "%PE DE O .F"ILIPPOS1 % PIST":%S EX "OL>S T>S KARD"IAS1 "EXESTIN4 APOKRI?"%S DE "%PE1 PIST":J TON ]"ON TU .?E"U "%N< TON .I>S"UN .HRIST"ON4 #CH K< EK"EL:SE ST">N< TO "ARMA1 K< KAT"EB>SAN AMF"OTER[ %S TO "YDJR1 "O TE .F"ILIPPOS K< O :N"UHOS1 K< EB"APTISEN *T"ON4 #CI "OTE DE AN"EB>SAN EK TU "YDATOS .PN":MA .KYR"IU ">RPASE TON .F"ILIPPON1 K< UK "%DEN *T"ON UK"ETI O :N"UHOS1 EPOR":ETO GAR T>N OD"ON *T"U H"<RJN4 #DJ .F"ILIPPOS DE :R"E?> %S ."AZJTON1 K< DIERH"OMENOS :>GGEL"IZETO TAS P"OL%S P"ASAS "EJS TU EL?"%N *T"ON %S .K<S"AR%AN4

..KEFAL<ON .?

#A .O DE .S"*LOS "ETI EMPN"EJN AP%L">S K< F"ONU %S TUS MA?>T"AS TU .KYR"IU1 PROSEL?"JN TJ ARHIER"% #B ">T">SATO PAR' *T"U EPISTOL"AS %S .DAMASK"ON PROS TAS SYNAGJG"AS1 "OPJS E"AN TINAS ":R> T>S OD"U

Page 161: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ONTAS1 "ANDRAS TE K< GYN"<KAS1 DEDEM"ENUS AG"AG> %S .IERUSAL">M4 #C EN DE TJ POR":ES?< EG"ENETO *T"ON EGG"IZ%N T> .DAMASK"J1 K< EX"<FN>S PERI">STRA&EN *T"ON FJS AP"O TU URAN"U1 #D K< PES"JN EP"I T>N G>N ">KUSE FJN">N L"EGUSAN *T"J1 .SA"UL .SA"UL1 T"I ME DI"JK%S5 #E "%PE DE1 TIS "%1 K"YRIE5 O DE .K"YRIOS "%PEN1 EG"J %MI .I>S"US "ON SY DI"JK%S1 #F ALL"A AN"AST>?I K< "%SEL?E %S T>N P"OLIN1 K< LAL>?">SET"< S[ T"I SE D"% P["%N4 #G [ DE "ANDRES [ SYNOD":ONTES *T"J %ST">K%SAN ENE"[1 AK"UONTES MEN T>S FJN">S1 M>D"ENA DE ?EJR"UNTES4 #H >G"ER?> DE O .S"*LOS AP"O T>S G>S1 ANEJGM"ENJN TE TJN OF?ALM"JN *T"U UD"ENA "EBLEPE1 H%RAGJG"UNTES DE *T"ON %S">GAGON %S .DAMASK"ON4 #I K< ">N >M"ERAS TR"%S M> BL"EPJN1 K< UK "EFAGEN UD"E "EPIEN4 #AJ .">N DE TIS MA?>T">S EN .DAMASK"J ON"OMATI .ANAN"IAS1 K< "%PE PROS *T"ON O .K"YRIOS EN OR"AMATI1 .ANAN"IA4 O DE "%PEN1 ID"U EG"J1 .K"YRIE1 #AA O DE .K"YRIOS PROS *T"ON1 ANAST"AS POR":?>TI EP"I T>N R"YM>N T>N KALUM"EN>N :?"%AN K< Z">T>SON EN [K"IA .I"UDA .S"*LON ON"OMATI .TARS"EA1 ID"U GAR PROS":HET<1 #AB K< "%DEN EN OR"AMATI "ANDRA ON"OMATI .ANAN"IAN %SEL?"ONTA K< EPI?"ENTA *T"J H"%RA1 "OPJS ANABL"E&>4 #AC APEKR"I?> DE .ANAN"IAS1 .K"YRIE1 AK">KOA AP"O POLL"JN PER"I TU ANDR"OS T"UTU1 "OSA KAK"A EP"[>SE T[S AG"I[S SU EN .IERUSAL">M1 #AD K< "JDE "EH% EXUS"IAN PAR"A TJN ARHIER"EJN D">S< P"ANTAS TUS EPIKALUM"ENUS TO "ONOM"A SU4 #AE "%PE DE PROS *T"ON O .K"YRIOS1 POR":U1 "OTI SK":OS EKLOG">S M"[ ESTIN "UTOS TU BAST"AS< TO "ONOM"A MU EN"JPION E?N"JN K< BASIL"EJN ]"JN TE .ISRA">L1 #AF EG"J GAR YPOD"%XJ *T"J "OSA D"% *T"ON YP"ER TU ON"OMAT"OS MU PA?"%N4 #AG .AP">L?E DE .ANAN"IAS K< %S">L?EN %S T>N [K"IAN1 K< EPI?"%S EP' *T"ON TAS H"%RAS "%PE1 .SA"UL ADELF"E1 O .K"YRIOS AP"ESTALK"E ME1 .I>S"US O OF?"%S S[ EN T> OD"J "> ">RHU1 "OPJS ANABL"E&>S K< PL>S?">S .PN":MATOS .AG"IU4 #AH K< :?"EJS AP"EPESON AP"O TJN OF?ALM"JN *T"U JS"% LEP"IDES1 AN"EBLE&"E TE1 K< ANAST"AS EBAPT"IS?>1 K< LAB"JN TROF">N EN"ISHYSEN4 #AI .EG"ENETO DE O .S"*LOS MET"A TJN "ONTJN EN .DAMASK"J MA?>T"JN >M"ERAS TIN"AS1 #BJ K< :?"EJS EN T<S SYNAGJG"<S EK">RYSSE TON .I>S"UN "OTI "UT"OS ESTIN O ]"OS TU .?E"U4 #BA EX"ISTANTO DE P"ANTES [ AK"UONTES K< "ELEGON1 UH "UT"OS ESTIN O POR?">SAS EN .IERUSAL">M TUS EPIKALUM"ENUS TO "ONOMA T"UTO1 K< "JDE %S T"UTO EL">LY?EN1 "INA DEDEM"ENUS *T"US AG"AG> EP"I TUS ARHIER"%S5 #BB .S"*LOS DE M"ALLON ENEDYNAM"UTO K< SYN"EHYNE TUS .IUD"<US TUS KAT[K"UNTAS EN .DAMASK"J1 SYMBIB"AZJN "OTI "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS4 #BC JS DE EPL>R"UNTO >M"ER< IKAN"<1 SYNEBUL":SANTO [ .IUD"<[ ANEL"%N *T"ON1 #BD EGN"JS?> DE TJ .S"*LJ > EPIBUL"> *T"JN1 PARET">RUN TE TAS P"YLAS >M"ERAS TE K< NYKT"OS "OPJS *T"ON AN"ELJSI1 #BE LAB"ONTES DE *T"ON [ MA?>T"< NYKT"OS KA?">KAN DI"A TU T"%HUS HAL"ASANTES EN SPYR"IDI4 #BF .PARAGEN"OMENOS DE O .S"*LOS %S .IERUSAL">M EP%R"ATO KOLL"AS?< T[S MA?>T"<S1 K< P"ANTES EFOB"UNTO *T"ON1 M> PIST":ONTES "OTI EST"I MA?>T">S4 #BG .BARN"ABAS DE EPILAB"OMENOS *T"ON ">GAGE PROS TUS APOST"OLUS1 K< DI>G">SATO *T"[S P"JS EN T> OD"J "%DE TON .K"YRION K< "OTI EL"AL>SEN *T"J1 K< P"JS EN .DAMASK"J EPARR>SI"ASATO EN TJ ON"OMATI TU .I>S"U4 #BH K< ">N MET' *T"JN %SPOR:"OMENOS K< EKPOR:"OMENOS

Page 162: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EN .IERUSAL">M K< PARR>SIAZ"OMENOS EN TJ ON"OMATI TU .KYR"IU .I>S"U1 #BI EL"AL% TE K< SYNEZ">T% PROS TUS .ELL>NIST"AS1 [ DE EPEH"%RUN *T"ON ANEL"%N4 #CJ EPIGN"ONTES DE [ ADELF"[ KAT">GAGON *T"ON %S .K<S"AR%AN K< EXAP"EST%LAN *T"ON %S .TARS"ON4

#CA .< MEN UN EKKL>S"I< KA?' "OL>S T>S .IUD"<AS K< .GALIL"<AS K< .SAMAR"%AS "%HON %R">N>N [KODOM"UMEN< K< POR:"OMEN< TJ F"OBJ TU .KYR"IU1 K< T> PARAKL">S% TU .AG"IU .PN":MATOS EPL>?"YNONTO4 #CB .EG"ENETO DE .P"ETRON DIERH"OMENON DI"A P"ANTJN KATEL?"%N K< PROS TUS AG"IUS TUS KAT[K"UNTAS .L"YDDAN4 #CC ":RE DE EK"% "AN?RJP"ON TINA .<N"EAN ON"OMATI1 EX ET"JN OKT"J KATAK"%MENON EP"I KRAB"ATTJ1 "OS ">N PARALELYM"ENOS4 #CD K< "%PEN *T"J O .P"ETROS1 .<N"EA1 I"AT"< SE .I>S"US O .HRIST"OS1 AN"AST>?I K< STR"JSON SE*T"J4 K< :?"EJS AN"EST>4 #CE K< "%DON *T"ON P"ANTES [ KAT[K"UNTES .L"YDDAN K< TON .S"ARJNA1 "[TINES EP"ESTRE&AN EP"I TON .K"YRION4 #CF .EN .I"OPP> DE TIS ">N MA?">TRIA ON"OMATI .TABI?"A1 "> DIERM>N:OM"EN> L"EGET< .DORK"AS1 "*T> ">N PL">R>S AGA?"JN "ERGJN K< ELE>MOSYN"JN "JN EP"[%4 #CG EG"ENETO DE EN T<S >M"ER<S EK"%N<S AS?EN">SASAN *T">N APO?AN"%N1 L"USANTES DE *T">N "E?>KAN EN YPER"JJ4 #CH EGG"YS DE "US>S .L"YDD>S T> .I"OPP> [ MA?>T"< AK"USANTES "OTI .P"ETROS EST"IN EN *T">1 AP"EST%LAN D"YO "ANDRAS PROS *T"ON PARAKAL"UNTES M> OKN">S< DIEL?"%N "EJS *T"JN4 #CI ANAST"AS DE .P"ETROS SYN">L?EN *T"[S1 "ON PARAGEN"OMENON AN">GAGON %S TO YPER"JON1 K< PAR"EST>SAN *T"J P"AS< < H">R< KL"<US< K< EPID%KN"YMEN< HIT"JNAS K< IM"ATIA "OSA EP"[% MET' *T"JN "USA > .DORK"AS4 #DJ EKBAL"JN DE "EXJ P"ANTAS O .P"ETROS ?"%S TA G"ONATA PROS"\XATO1 K< EPISTR"E&AS PROS TO S"JMA "%PE1 .TABI?"A1 AN"AST>?I4 > DE ">N[XE TUS OF?ALM"US *T">S1 K< ID"USA TON .P"ETRON ANEK"A?ISE4 #DA D"US DE *T"> H"%RA AN"EST>SEN *T">N1 FJN">SAS DE TUS AG"IUS K< TAS H">RAS PAR"EST>SEN *T">N Z"JSAN4 #DB GNJST"ON DE EG"ENETO KA?' "OL>S T>S .I"OPP>S1 K< POLL"[ EP"IST:SAN EP"I TON .K"YRION4 #DC .EG"ENETO DE >M"ERAS IKAN"AS M"%N< *T"ON EN .I"OPP> PAR"A TINI .S"IMJNI BYRS"%4

..KEFAL<ON .I

#A ..AN>R DE TIS EN .K<SAR"%A ON"OMATI .KORN">LIOS1 EKATONT"ARH>S EK SP"%R>S T>S KALUM"EN>S .ITALIK">S1 #B :SEB">S K< FOB"UMENOS TON .?E"ON SYN PANT"I TJ "[KJ *T"U1 P["JN TE ELE>MOS"YNAS POLL"AS TJ LA"J K< DE"OMENOS TU .?E"U DI"A PANT"OS1 #C "%DEN EN OR"AMATI FANER"JS JS"% "JRAN EN"AT>N T>S >M"ERAS "AGGELON TU .?E"U %SEL?"ONTA PROS *T"ON K< %P"ONTA *T"J1 .KORN">LIE4 #D O DE ATEN"ISAS *T"J K< "EMFOBOS GEN"OMENOS "%PE1 T"I ESTI1 K"YRIE5 "%PE DE *T"J1 < PROS:H"< SU K< < ELE>MOS"YN< SU AN"EB>SAN %S MN>M"OSYNON EN"JPION TU .?E"U4 #E K< NYN P"EM&ON %S .I"OPP>N "ANDRAS K< MET"APEM&< .S"IMJNA TON EPIKAL"UMENON .P"ETRON1 #F "UTOS XEN"IZET< PAR"A TINI .S"IMJNI

Page 163: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

BYRS"%1 J ESTIN [K"IA PAR"A ?"ALASSAN4 #G JS DE AP">L?EN O "AGGELOS O LAL"JN TJ .KORN>L"IJ1 FJN">SAS D"YO TJN [KET"JN *T"U K< STRATI"JT>N :SEB"> TJN PROSKARTER"UNTJN *T"J1 #H K< EX>G>S"AMENOS *T"[S "APANTA1 AP"EST%LEN *T"US %S T>N .I"OPP>N4 #I .T> DE EP"*RION OD[POR"UNTJN EK"%NJN K< T> P"OL% EGGIZ"ONTJN AN"EB> .P"ETROS EP"I TO D"JMA PROS":XAS?< PER"I "JRAN "EKT>N4 #AJ EG"ENETO DE PR"OSP%NOS K< ">?ELE G":SAS?<1 PARASK:AZ"ONTJN DE EK"%NJN EP"EPESEN EP' *T"ON "EKSTASIS1 #AA K< ?EJR"% TON URAN"ON ANEJGM"ENON K< KATAB"<NON EP' *T"ON SK":"OS TI JS O?"ON>N MEG"AL>N1 T"ESSARSIN ARH"<S DEDEM"ENON K< KA?I"EMENON EP"I T>S G>S1 #AB EN J YP">RHE P"ANTA TA TETR"APODA T>S G>S K< TA ?>R"IA K< TA ERPET"A K< TA PET%N"A TU URAN"U4 #AC K< EG"ENETO FJN"> PROS *T"ON1 ANAST"AS1 .P"ETRE1 ?"YSON K< F"AGE4 #AD O DE .P"ETROS "%PE1 M>DAM"JS1 .K"YRIE1 "OTI UD"EPOTE "EFAGON PAN K[N"ON "> AK"A?ARTON4 #AE K< FJN"> P"ALIN EK D:T"ERU PROS *T"ON1 "A O .?E"OS EKA?"ARISE SY M> K"[NU4 #AF T"UTO DE EG"ENETO EP"I TR"IS1 K< P"ALIN ANEL">F?> TO SK":OS %S TON URAN"ON4 #AG .JS DE EN E*T"J DI>P"OR% O .P"ETROS T"I AN "%> TO "ORAMA "O "%DE1 K< ID"U [ "ANDRES [ APESTALM"EN[ AP"O TU .KORN>L"IU DIERJT">SANTES T>N [K"IAN .S"IMJNOS EP"EST>SAN EP"I TON PYL"JNA1 #AH K< FJN">SANTES EPYN?"ANONTO % .S"IMJN O EPIKAL"UMENOS .P"ETROS EN?"ADE XEN"IZET<4 #AI TU DE .P"ETRU DIEN?YMUM"ENU PER"I TU OR"AMATOS "%PEN *T"J TO .PN":MA1 ID"U "ANDRES TR"%S Z>T"US"I SE1 #BJ ALL"A ANAST"AS KAT"AB>?I K< POR":U SYN *T"[S M>D"EN DIAKRIN"OMENOS1 DI"OTI EG"J AP"ESTALKA *T"US4 #BA KATAB"AS DE .P"ETROS PROS TUS "ANDRAS "%PEN1 ID"U EG"J %MI "ON Z>T"%TE1 TIS > <T"IA DI' ">N P"ARESTE5 #BB [ DE "%PON1 .KORN">LIOS EKATONT"ARH>S1 AN">R D"IK<OS K< FOB"UMENOS TON .?E"ON1 MARTYR"UMEN"OS TE YP"O "OLU TU "E?NUS TJN .IUD"<JN1 EHR>MAT"IS?> YP"O AGG"ELU AG"IU METAP"EM&AS?"< SE %S TON "[KON *T"U K< AK"US< R">MATA PAR"A S"U4 #BC %SKALES"AMENOS UN *T"US EX"ENISE4 .T> DE EP"*RION ANAST"AS EX">L?E SYN *T"[S1 K< TINES TJN ADELF"JN TJN AP"O T>S .I"OPP>S SYN">L?ON *T"J1 #BD K< T> EP"*RION %S">L?ON %S T>N .K<S"AR%AN4 O DE .KORN">LIOS ">N PROSDOK"JN *T"US SYGKALES"AMENOS TUS SYGGEN"%S *T"U K< TUS ANAGK"<US F"ILUS4 #BE .JS DE EG"ENETO TU %SEL?"%N TON .P"ETRON1 SYNANT">SAS *T"J O .KORN">LIOS PES"JN EP"I TUS P"ODAS PROSEK"YN>SEN4 #BF O DE .P"ETROS *T"ON ">G%RE L"EGJN1 AN"AST>?I1 KAG"J *T"OS "AN?RJP"OS %MI4 #BG K< SYNOMIL"JN *T"J %S">L?E1 K< :R"ISK% SYNEL>LY?"OTAS POLL"US1 #BH "EF> TE PROS *T"US1 YM"%S EP"ISTAS?E JS A?"EMIT"ON ESTIN ANDR"I .IUD"<J KOLL"AS?< "> PROS"ERHES?< ALLOF"YLJ1 K< EM"[ O .?E"OS "ED%XE M>D"ENA K[N"ON "> AK"A?ARTON L"EG%N "AN?RJPON1 #BI DI"O K< ANANTIRR">TJS ">L?ON METAPEMF?"%S4 PYN?"ANOM< UN T"INI L"OGJ METEP"EM&AS?"E ME5 #CJ K< O .KORN">LIOS "EF>1 AP"O TET"ART>S >M"ERAS M"EHRI T"*T>S T>S "JRAS ">M>N N>ST":JN1 K< T>N EN"AT>N "JRAN PROS:H"OMENOS EN TJ "[KJ MU1 K< ID"U AN">R "EST> EN"JPI"ON MU EN ES?">TI LAMPR"A1 #CA K< F>SI1 .KORN">LIE1 %S>K"US?> SU > PROS:H"> K< < ELE>MOS"YN< SU EMN">S?>SAN EN"JPION TU .?E"U4 #CB P"EM&ON UN %S .I"OPP>N K< METAK"ALES< .S"IMJNA "OS EPIKAL"%T< .P"ETROS1 "UTOS XEN"IZET< EN [K"IA .S"IMJNOS BYRS"EJS PAR"A ?"ALASSAN1 "OS PARAGEN"OMENOS LAL">S

Page 164: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

% S[4 #CC EX*T">S UN "EPEM&A PROS SE1 SY TE KAL"JS EP"[>SAS PARAGEN"OMENOS4 NYN UN P"ANTES >M"%S EN"JPION TU .?E"U P"ARESMEN AK"US< P"ANTA TA PROSTETAGM"ENA S[ YP"O TU .?E"U4 #CD .AN"[XAS DE .P"ETROS TO ST"OMA *T"U "%PEN1 EP' AL>?"%AS KATALAMB"ANOM< "OTI UK "ESTI PROSJPOL">PT>S O .?E"OS1 #CE ALL' EN PANT"I "E?N% O FOB"UMENOS *T"ON K< ERGAZ"OMENOS DIK<OS"YN>N DEKT"OS *T"J ESTI4 #CF TON L"OGON "ON AP"EST%LE T[S ]"[S .ISRA">L :AGGELIZ"OMENOS %R">N>N DI"A .I>S"U .HRIST"U1 "UT"OS ESTI P"ANTJN .K"YRIOS1 #CG YM"%S "[DATE TO GEN"OMENON R">MA KA?' "OL>S T>S .IUD"<AS1 ARX"AMENON AP"O T>S .GALIL"<AS MET"A TO B"APTISMA "O EK">RYXEN .IJ"ANN>S1 #CH .I>S"UN TON AP"O .NAZAR"ET1 JS "EHRISEN *T"ON O .?E"OS .PN":MATI .AG"IJ K< DYN"AM%1 "OS DI">L?EN :ERGET"JN K< I"JMENOS P"ANTAS TUS KATADYNAST:OM"ENUS YP"O TU DIAB"OLU1 "OTI O .?E"OS ">N MET' *T"U1 #CI K< >M"%S ESMEN M"ARTYRES P"ANTJN "JN EP"[>SEN "EN TE T> H"JRA TJN .IUD"<JN K< EN .IERUSAL">M1 "ON K< AN"%LON KREM"ASANTES EP"I X"YLU4 #DJ T"UTON O .?E"OS ">G%RE T> TR"IT> >M"ERA K< "EDJKEN *T"ON EMFAN"> GEN"ES?<1 #DA U PANT"I TJ LA"J1 ALL"A M"ARTYSI T[S PROKEH%ROTON>M"EN[S YP"O TU .?E"U1 >M"IN1 "[TINES SYNEF"AGOMEN K< SYNEP"IOMEN *T"J MET"A TO ANAST">N< *T"ON EK NEKR"JN1 #DB K< PAR">GG%LEN >M"IN K>R"YX< TJ LA"J K< DIAMART"YRAS?< "OTI *T"OS ESTIN O JRISM"ENOS YP"O TU .?E"U KRIT">S Z"JNTJN K< NEKR"JN4 #DC T"UTJ P"ANTES [ PROF">T< MARTYR"USIN1 "AFESIN AMARTI"JN LAB"%N DI"A TU ON"OMATOS *T"U P"ANTA TON PIST":ONTA %S *T"ON4 #DD ."ETI LAL"UNTOS TU .P"ETRU TA R">MATA T"*TA EP"EPESE TO .PN":MA TO ."AGION EP"I P"ANTAS TUS AK"UONTAS TON L"OGON4 #DE K< EX"EST>SAN [ EK PERITOM">S PIST"[ "OS[ SYN">L?ON TJ .P"ETRJ1 "OTI K< EP"I TA "E?N> > DJRE"A TU .AG"IU .PN":MATOS EKK"EHYT<1 #DF ">KUON GAR *T"JN LAL"UNTJN GL"JSS<S K< MEGALYN"ONTJN TON .?E"ON4 #DG T"OTE APEKR"I?> O .P"ETROS1 M">TI TO "YDJR KJL"YS< D"YNAT"< TIS TU M> BAPTIS?">N< T"UTUS1 "[TINES TO .PN":MA TO ."AGION "ELABON KA?"JS K< >M"%S5 #DH PROS"ETAX"E TE *T"US BAPTIS?">N< EN TJ ON"OMATI TU .KYR"IU4 T"OTE >R"JT>SAN *T"ON EPIM"%N< >M"ERAS TIN"AS4

..KEFAL<ON ..IA

#A ..>KUSAN DE [ AP"OSTOL[ K< [ ADELF"[ [ "ONTES KAT"A T>N .IUD"<AN "OTI K< TA "E?N> ED"EXANTO TON L"OGON TU .?E"U4 #B K< "OTE AN"EB> .P"ETROS %S .IEROS"OLYMA1 DIEKR"INONTO PROS *T"ON [ EK PERITOM">S #C L"EGONTES "OTI PROS "ANDRAS AKROBYST"IAN "EHONTAS %S">L?ES K< SYN"EFAGES *T"[S4 #D ARX"AMENOS DE O .P"ETROS EXET"I?ETO *T"[S KA?EX">S L"EGJN1 #E EG"J ">M>N EN P"OL% .I"OPP> PROS:H"OMENOS1 K< "%DON EN EKST"AS% "ORAMA1 KATAB"<NON SK":"OS TI JS O?"ON>N MEG"AL>N T"ESSARSIN ARH"<S KA?IEM"EN>N EK TU URAN"U1 K< ">L?EN "AHRIS EM"U1 #F %S ">N ATEN"ISAS KATEN"OUN1 K< "%DON TA TETR"APODA T>S G>S K< TA ?>R"IA K< TA ERPET"A K< TA PET%N"A TU URAN"U4 #G ">KUSA DE FJN">S LEG"US>S M[1 ANAST"AS1 .P"ETRE1 ?"YSON

Page 165: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< F"AGE4 #H "%PON DE1 M>DAM"JS1 .K"YRIE1 "OTI PAN K[N"ON "> AK"A?ARTON UD"EPOTE %S">L?EN %S TO ST"OMA MU4 #I APEKR"I?> DE M[ FJN"> EK D:T"ERU EK TU URAN"U1 "A O .?E"OS EKA?"ARISE SY M> K"[NU4 #AJ T"UTO DE EG"ENETO EP"I TR"IS1 K< P"ALIN ANESP"AS?> "APANTA %S TON URAN"ON4 #AA K< ID"U EX*T">S TR"%S "ANDRES EP"EST>SAN EP"I T>N [K"IAN EN "> ">M>N1 APESTALM"EN[ AP"O .K<SAR"%AS PROS ME4 #AB "%PE DE M[ TO .PN":MA SYNEL?"%N *T"[S M>D"EN DIAKRIN"OMENON4 ">L?ON DE SYN EM"[ K< [ "EX ADELF"[ "UT[1 K< %S">L?OMEN %S TON "[KON TU ANDR"OS4 #AC AP">GG%L"E TE >M"IN P"JS "%DE TON "AGGELON EN TJ "[KJ *T"U STA?"ENTA K< %P"ONTA *T"J1 AP"OST%LON %S .I"OPP>N "ANDRAS K< MET"APEM&< .S"IMJNA TON EPIKAL"UMENON .P"ETRON1 #AD "OS LAL">S% R">MATA PROS SE1 EN "[S SJ?">S> SY K< PAS O "[K"OS SU4 #AE EN DE TJ "ARXAS?"< ME LAL"%N EP"EPESE TO .PN":MA TO ."AGION EP' *T"US "JSPER K< EF' >M"AS EN ARH">4 #AF EMN">S?>N DE TU R">MATOS .KYR"IU JS "ELEGEN1 .IJ"ANN>S MEN EB"APTISEN "YDATI1 YM"%S DE BAPTIS?">SES?E EN .PN":MATI .AG"IJ4 #AG % UN T>N "IS>N DJRE"AN "EDJKEN *T"[S O .?E"OS JS K< >M"IN1 PIST":SASIN EP"I TON .K"YRION .I>S"UN .HRIST"ON1 EG"J DE TIS ">M>N DYNAT"OS KJL"YS< TON .?E"ON5 #AH AK"USANTES DE T"*TA >S"YHASAN K< ED"OXAZON TON .?E"ON L"EGONTES1 "ARA GE K< T[S "E?NESIN O .?E"OS T>N MET"AN[AN "EDJKEN %S ZJ">N4 #AI .[ MEN UN DIASPAR"ENTES AP"O T>S ?L"I&EJS T>S GENOM"EN>S EP"I .STEF"ANJ DI">L?ON "EJS .F[N"IK>S K< .K"YPRU K< .ANTIOH"%AS1 M>DEN"I LAL"UNTES TON L"OGON % M> M"ONON .IUD"<[S4 #BJ .">SAN DE TINES EX *T"JN "ANDRES .K"YPRI[ K< .KYR>N"<[1 "[TINES %SEL?"ONTES %S .ANTI"OH%AN EL"ALUN PROS TUS .ELL>NIST"AS1 :AGGELIZ"OMEN[ TON .K"YRION .I>S"UN4 #BA K< ">N H%R .KYR"IU MET' *T"JN1 POL"YS TE ARI?M"OS PIST":SAS EP"ESTRE&EN EP"I TON .K"YRION4 #BB .>K"US?> DE O L"OGOS %S TA "JTA T>S EKKL>S"IAS T>S EN .IEROSOL"YM[S PER"I *T"JN1 K< EXAP"EST%LAN .BARN"ABAN DIEL?"%N "EJS .ANTIOH"%AS1 #BC "OS PARAGEN"OMENOS K< ID"JN T>N H"ARIN TU .?E"U EH"AR>1 K< PAREK"AL% P"ANTAS T> PRO?"ES% T>S KARD"IAS PROSM"EN%N TJ .KYR"IJ1 #BD "OTI ">N AN">R AGA?"OS K< PL">R>S .PN":MATOS .AG"IU K< P"ISTEJS K< PROSET"E?> "OHLOS IKAN"OS TJ .KYR"IJ4 #BE EX">L?E DE %S .TARS"ON O .BARN"ABAS ANAZ>T">S< .S"*LON1 K< :R"JN *T"ON ">GAGEN *T"ON %S .ANTI"OH%AN4 #BF EG"ENETO DE *T"US ENI*T"ON "OLON SYNAH?">N< EN T> EKKL>S"IA K< DID"AX< "OHLON IKAN"ON1 HR>MAT"IS< TE PR"JTON EN .ANTIOH"%A TUS MA?>T"AS .HRISTIAN"US4 #BG .EN T"*T<S DE T<S >M"ER<S KAT">L?ON AP"O .IEROSOL"YMJN PROF">T< %S .ANTI"OH%AN1 #BH ANAST"AS DE "%S EX *T"JN ON"OMATI ."AGABOS ES">MANE DI"A TU .PN":MATOS LIM"ON M"EGAN M"ELL%N "ESES?< EF' "OL>N T>N [KUM"EN>N1 "OSTIS K< EG"ENETO EP"I .KL*D"IU .K"<SAROS4 #BI TJN DE MA?>T"JN KA?"JS \POR"%T"O TIS1 "JRISAN "EKASTOS *T"JN %S DIAKON"IAN P"EM&< T[S KAT[K"USIN EN T> .IUD"<A ADELF"[S1 #CJ "O K< EP"[>SAN APOST"%LANTES PROS TUS PRESBYT"ERUS DI"A H%R"OS .BARN"ABA K< .S"*LU4

Page 166: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..IB

#A ..KAT' EK"%NON DE TON K<R"ON EP"EBALEN .>R"JD>S O BASIL":S TAS H"%RAS KAK"JS"< TINAS TJN AP"O T>S EKKL>S"IAS4 #B AN"%LE DE .I"AKJBON TON ADELF"ON .IJ"ANNU MAH"<RA4 #C K< ID"JN "OTI AREST"ON ESTI T[S .IUD"<[S1 PROS"E?ETO SYLLAB"%N K< .P"ETRON1 ">SAN DE < >M"ER< TJN AZ"YMJN1 #D "ON K< PI"ASAS "E?ETO %S FYLAK">N1 PARAD"US T"ESSARSI TETRAD"I[S STRATIJT"JN FYL"ASS%N *T"ON1 BUL"OMENOS MET"A TO P"ASHA ANAGAG"%N *T"ON TJ LA"J4 #E O MEN UN .P"ETROS ET>R"%TO EN T> FYLAK">1 PROS:H"> DE ">N EKTEN">S GINOM"EN> YP"O T>S EKKL>S"IAS PROS TON .?E"ON YP"ER *T"U4 #F ."OTE DE "EMELLEN *T"ON PRO"AG%N O .>R"JD>S1 T> NYKT"I EK"%N> ">N O .P"ETROS K[M"JMENOS METAX"Y D"YO STRATIJT"JN DEDEM"ENOS AL"YSESI DYS"I1 F"YLAK"ES TE PRO T>S ?"YRAS ET">RUN T>N FYLAK">N4 #G K< ID"U "AGGELOS .KYR"IU EP"EST> K< FJS "ELAM&EN EN TJ [K">MATI1 PAT"AXAS DE T>N PL:R"AN TU .P"ETRU ">G%REN *T"ON L"EGJN4 AN"ASTA EN T"AH%1 K< EX"EPESON *T"U < AL"YS%S EK TJN H%R"JN4 #H "%P"E TE O "AGGELOS PROS *T"ON1 PER"IZJS< K< YP"OD>S< TA SAND"ALI"A SU4 EP"[>SE DE "UTJ4 K< L"EG% *T"J1 PERIBAL"U TO IM"ATI"ON SU K< AKOL"U?% M[4 #I K< EXEL?"JN >KOL"U?% *T"J1 K< UK ">D% "OTI AL>?"ES ESTI TO GIN"OMENON DI"A TU AGG"ELU1 ED"OK% DE "ORAMA BL"EP%N4 #AJ DIEL?"ONTES DE PR"JT>N FYLAK">N K< D:T"ERAN ">L?ON EP"I T>N P"YL>N T>N SID>R"AN T>N F"ERUSAN %S T>N P"OLIN1 ">TIS *TOM"AT> >N"[H?> *T"[S1 K< EXEL?"ONTES PRO">L?ON R"YM>N M"IAN1 K< :?"EJS AP"EST> O "AGGELOS AP' *T"U4 #AA K< O .P"ETROS GEN"OMENOS EN E*T"J "%PE1 NYN "[DA AL>?"JS "OTI EXAP"EST%LE .K"YRIOS TON "AGGELON *T"U K< EX"%LET"O ME EK H%R"OS .>R"JDU K< P"AS>S T>S PROSDOK"IAS TU LA"U TJN .IUD"<JN4 #AB SYNID"JN TE ">L?EN EP"I T>N [K"IAN .MAR"IAS T>S M>TR"OS .IJ"ANNU TU EPIKALUM"ENU .M"ARKU1 "U ">SAN IKAN"[ SYN>?R[SM"EN[ K< PROS:H"OMEN[4 #AC KR"USANTOS DE *T"U T>N ?"YRAN TU PYL"JNOS PROS">L?E P<D"ISK> YPAK"US< ON"OMATI .R"OD>1 #AD K< EPIGN"USA T>N FJN">N TU .P"ETRU1 AP"O T>S HAR"AS UK ">N[XE TON PYL"JNA1 %SDRAM"USA DE AP">GG%LEN EST"AN< TON .P"ETRON PRO TU PYL"JNOS4 #AE [ DE PROS *T">N "%PON1 M"<N>4 > DE DIISHYR"IZETO "UTJS "EH%N4 [ DE "ELEGON1 O "AGGELOS *T"U ESTIN4 #AF O DE .P"ETROS EP"EMENE KR"UJN4 AN"[XANTES DE "%DON *T"ON K< EX"EST>SAN4 #AG KATAS"%SAS DE *T"[S T> H%R"I SIG"AN DI>G">SATO *T"[S P"JS O .K"YRIOS EX">GAGEN *T"ON EK T>S FYLAK">S1 "%PE DE1 APAGG"%LATE .IAK"JBJ K< T[S ADELF"[S T"*TA4 K< EXEL?"JN EPOR":?> %S "ETERON T"OPON4 #AH .GENOM"EN>S DE >M"ERAS ">N T"ARAHOS UK OL"IGOS EN T[S STRATI"JT<S1 T"I "ARA O .P"ETROS EG"ENETO4 #AI .>R"JD>S DE EPIZ>T">SAS *T"ON K< M> :R"JN1 ANAKR"INAS TUS F"YLAKAS EK"EL:SEN APAH?">N<1 K< KATEL?"JN AP"O T>S .IUD"<AS %S T>N .K<S"AR%AN DI"ETRIBEN4 #BJ .">N DE .>R"JD>S ?YMOMAH"JN .TYR"I[S K< .SIDJN"I[S1 OMO?YMAD"ON TE PAR">SAN PROS *T"ON1 K< P"%SANTES .BL"ASTON TON EP"I TU K[T"JNOS TU BASIL"EJS ">T"UNTO %R">N>N1 DI"A TO TR"EFES?< *T"JN T>N H"JRAN AP"O T>S BASILIK">S4 #BA TAKT"> DE >M"ERA O .>R"JD>S ENDYS"AMENOS ES?">TA BASILIK">N K< KA?"ISAS EP"I TU B">MATOS ED>M>G"OR% PROS *T"US4 #BB O DE D">MOS EPEF"JN%1 .?E"U FJN"> K< UK AN?R"JPU4 #BC

Page 167: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PARAHR">MA DE EP"ATAXEN *T"ON "AGGELOS .KYR"IU AN?' "JN UK "EDJKE T>N D"OXAN TJ .?E"J1 K< GEN"OMENOS SKJL>K"OBRJTOS EX"E&YXEN4 #BD .O DE L"OGOS TU .?E"U "\XANE K< EPL>?"YNETO4 #BE .BARN"ABAS DE K< .S"*LOS YP"ESTRE&AN EX .IERUSAL">M PL>R"JSANTES T>N DIAKON"IAN1 SYMPARALAB"ONTES K< .IJ"ANN>N TON EPIKL>?"ENTA .M"ARKON4

..KEFAL<ON ..IG

#A ..>SAN DE TINES EN .ANTIOH"%A KAT"A T>N "USAN EKKL>S"IAN PROF">T< K< DID"ASKAL[1 "O TE .BARN"ABAS K< .SYME"JN O EPIKAL"UMENOS .N"IGER1 K< .L"UKIOS O .KYR>N"<OS1 .MANA">N TE .>R"JDU TU TETR"ARHU S"YNTROFOS K< .S"*LOS4 #B L%TURG"UNTJN DE *T"JN TJ .KYR"IJ K< N>ST:"ONTJN "%PE TO .PN":MA TO ."AGION1 AFOR"ISATE D> M[ TON .BARN"ABAN K< TON .S"*LON %S TO "ERGON "O PROSK"EKL>M< *T"US4 #C T"OTE N>ST":SANTES K< PROS:X"AMEN[ K< EPI?"ENTES *T"[S TAS H"%RAS AP"ELYSAN4 #D ."UT[ MEN UN EKPEMF?"ENTES YP"O TU .PN":MATOS TU .AG"IU KAT">L?ON %S T>N .SEL":K%AN1 EK"%?EN TE AP"EPL:SAN %S T>N .K"YPRON1 #E K< GEN"OMEN[ EN .SALAM"INI KAT">GGELLON TON L"OGON TU .?E"U EN T<S SYNAGJG"<S TJN .IUD"<JN1 "%HON DE K< .IJ"ANN>N YP>R"ET>N4 #F .DIEL?"ONTES DE T>N N">SON "AHRI .P"AFU ":R"ON TINA M"AGON &:DOPROF">T>N .IUD"<ON J "ONOMA .BARI>S"US1 #G "OS ">N SYN TJ AN?YP"ATJ .SERG"IJ .P"*LJ1 ANDR"I SYNET"J4 "UTOS PROSKALES"AMENOS .BARN"ABAN K< .S"*LON EPEZ">T>SEN AK"US< TON L"OGON TU .?E"U1 #H AN?"ISTATO DE *T"[S .EL"YMAS O M"AGOS --"UTJ GAR ME?ERM>N":ET< TO "ONOMA *T"U-- Z>T"JN DIASTR"E&< TON AN?"YPATON AP"O T>S P"ISTEJS4 #I .S"*LOS DE1 O K< .P"*LOS1 PL>S?"%S .PN":MATOS AG"IU K< ATEN"ISAS PROS *T"ON #AJ "%PEN1 J PL">R>S PANT"OS D"OLU K< P"AS>S RADIURG"IAS1 ]"E DIAB"OLU1 EH?R"E P"AS>S DIK<OS"YN>S1 U P"*S> DIASTR"EFJN TAS OD"US .KYR"IU TAS :?"%AS5 #AA K< NYN ID"U H%R .KYR"IU EP"I SE1 K< "ES> TYFL"OS M> BL"EPJN TON ">LION "AHRI K<R"U4 PARAHR">MA DE "EPESEN EP' *T"ON AHL"YS K< SK"OTOS1 K< PERI"AGJN EZ">T% H%RAGJG"US4 #AB T"OTE ID"JN O AN?"YPATOS TO GEGON"OS EP"IST:SEN1 EKPL>SS"OMENOS EP"I T> DIDAH"> TU .KYR"IU4 #AC .ANAH?"ENTES DE AP"O T>S .P"AFU [ PER"I TON .P"*LON ">L?ON %S .P"ERG>N T>S .PAMFYL"IAS1 .IJ"ANN>S DE APOHJR">SAS AP' *T"JN YP"ESTRE&EN %S .IEROS"OLYMA4 #AD .*T"[ DE DIEL?"ONTES AP"O T>S .P"ERG>S PAREG"ENONTO %S .ANTI"OH%AN T>S .PISID"IAS1 K< %SEL?"ONTES %S T>N SYNAGJG">N T> >M"ERA TJN SABB"ATJN EK"A?ISAN4 #AE MET"A DE T>N AN"AGNJSIN TU N"OMU K< TJN PROF>T"JN AP"EST%LAN [ ARHISYN"AGJG[ PROS *T"US L"EGONTES1 "ANDRES ADELF"[1 % "ESTI L"OGOS EN YM"IN PARAKL">SEJS PROS TON LA"ON1 L"EGETE4 #AF ANAST"AS DE .P"*LOS K< KATAS"%SAS T> H%R"I "%PEN1 "ANDRES .ISRA>L"IT< K< [ FOB"UMEN[ TON .?E"ON1 AK"USATE4 #AG O .?E"OS TU LA"U T"UTU .ISRA">L EXEL"EXATO TUS PAT"ERAS >M"JN1 K< TON LA"ON "Y&JSEN EN T> PAR[K"IA EN G> .<G"YPTJ1 K< MET"A BRAH"IONOS Y&>L"U EX">GAGEN *T"US EX *T">S1 #AH K< JS TESSARAKONTAET"> HR"ONON ETROPOF"OR>SEN *T"US EN T> ER">MJ1 #AI K< KA?EL"JN "E?N> EPT"A EN G> .HANA"AN

Page 168: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KATEKL>RON"OM>SEN *T"[S T>N G>N *T"JN4 #BJ K< MET"A T"*TA JS "ETESI TETRAKOS"I[S K< PENT">KONTA "EDJKE KRIT"AS "EJS .SAMU">L TU PROF">TU4 #BA KAK"%?EN ">T">SANTO BASIL"EA1 K< "EDJKEN *T"[S O .?E"OS TON .SA"UL ]"ON .K"IS1 "ANDRA EK FYL">S .BENIAM"IN1 "ET> TESSAR"AKONTA1 #BB K< METAST">SAS *T"ON ">G%REN *T"[S TON .D*"ID %S BASIL"EA1 J K< "%PE MARTYR">SAS1 ":RON .D*"ID TON TU .IESS"<1 "ANDRA KAT"A T>N KARD"IAN MU1 "OS P[">S% P"ANTA TA ?EL">MAT"A MU4 #BC T"UTU O .?E"OS AP"O TU SP"ERMATOS KAT' EPAGGEL"IAN ">GAGE TJ .ISRA">L SJT>R"IAN1 #BD PROK>R"YXANTOS .IJ"ANNU PRO PROS"JPU T>S %S"ODU *T"U B"APTISMA METAN"[AS PANT"I TJ LA"J .ISRA">L4 #BE JS DE EPL">RU O .IJ"ANN>S TON DR"OMON1 "ELEGE1 T"INA ME YPONO"%TE "%N<5 UK %M"I EG"J1 ALL' ID"U "ERHET< MET' EM"E "U UK %M"I "AXIOS TO YP"OD>MA TJN POD"JN L"YS<4 #BF ."ANDRES ADELF"[1 ]"[ G"ENUS .ABRA"AM K< [ EN YM"IN FOB"UMEN[ TON .?E"ON1 YM"IN O L"OGOS T>S SJT>R"IAS T"*T>S APEST"AL>4 #BG [ GAR KAT[K"UNTES EN .IERUSAL">M K< [ "ARHONTES *T"JN T"UTON AGNO">SANTES1 K< TAS FJN"AS TJN PROF>T"JN TAS KAT"A PAN S"ABBATON ANAGINJSKOM"ENAS KR"INANTES EPL">RJSAN4 #BH K< M>DEM"IAN <T"IAN ?AN"ATU :R"ONTES ">T">SANTO .PIL"ATON AN<RE?">N< *T"ON4 #BI JS DE ET"ELESAN P"ANTA TA PER"I *T"U GEGRAMM"ENA1 KA?EL"ONTES AP"O TU X"YLU "E?>KAN %S MN>M"%ON4 #CJ O DE .?E"OS ">G%REN *T"ON EK NEKR"JN1 #CA "OS "JF?> EP"I >M"ERAS PL"%US T[S SYNANAB"ASIN *T"J AP"O T>S .GALIL"<AS %S .IERUSAL">M1 "[TIN"ES %SI M"ARTYRES *T"U PROS TON LA"ON4 #CB K< >M"%S YM"AS :AGGELIZ"OME?A T>N PROS TUS PAT"ERAS EPAGGEL"IAN GENOM"EN>N1 "OTI T"*T>N O .?E"OS EKPEPL">RJKE T[S T"EKN[S *T"JN1 >M"IN1 ANAST">SAS .I>S"UN1 #CC JS K< EN TJ &ALM"J TJ D:T"ERJ G"EGRAPT<1 ]"OS MU "% SY1 EG"J S">MERON GEG"ENN>K"A SE4 #CD "OTI DE AN"EST>SEN *T"ON EK NEKR"JN M>K"ETI M"ELLONTA YPOSTR"EF%N %S DIAF?OR"AN1 "UTJS "%R>KEN1 "OTI D"JSJ YM"IN TA "OSIA .D*"ID TA PIST"A4 #CE DI"O K< EN ET"ERJ L"EG%1 U D"JS%S TON "OSI"ON SU ID"%N DIAF?OR"AN4 #CF .D*"ID MEN GAR ID"IA GENE"A YP>RET">SAS T> TU .?E"U BUL"> EK[M">?> K< PROSET"E?> PROS TUS PAT"ERAS *T"U K< "%DE DIAF?OR"AN1 #CG "ON DE O .?E"OS ">G%REN1 UK "%DE DIAF?OR"AN4 #CH GNJST"ON UN "ESTJ YM"IN1 "ANDRES ADELF"[1 "OTI DI"A T"UTU YM"IN "AFESIS AMARTI"JN KATAGG"ELLET<1 #CI K< AP"O P"ANTJN "JN UK >DYN">?>TE EN TJ N"OMJ .MJYS"EJS DIK<J?">N<1 EN T"UTJ PAS O PIST":JN DIK<"UT<4 #DJ BL"EPETE UN M> EP"EL?> EF' YM"AS TO %R>M"ENON EN T[S PROF">T<S1 #DA "IDETE1 [ KATAFRON>T"<1 K< ?*M"ASATE K< AFAN"IS?>TE1 "OTI "ERGON EG"J ERG"AZOM< EN T<S >M"ER<S YM"JN1 "ERGON J U M> PIST":S>TE E"AN TIS EKDI>G">T< YM"IN4 #DB .EXI"ONTJN DE *T"JN EK T>S SYNAGJG">S TJN .IUD"<JN PAREK"ALUN TA "E?N> %S TO METAX"Y S"ABBATON LAL>?">N< *T"[S TA R">MATA T"*TA4 #DC LY?"%S>S DE T>S SYNAGJG">S >KOL"U?>SAN POLL"[ TJN .IUD"<JN K< TJN SEBOM"ENJN PROS>L"YTJN TJ .P"*LJ K< TJ .BARN"ABA1 "[TINES PROLAL"UNTES *T"[S "EP%?ON *T"US PROSM"EN%N T> H"ARITI TU .?E"U4 #DD .TJ TE ERHOM"ENJ SABB"ATJ SHED"ON P"ASA > P"OLIS SYN">H?> AK"US< TON L"OGON TU .?E"U4 #DE ID"ONTES DE [ .IUD"<[ TUS "OHLUS EPL">S?>SAN Z">LU K< ANT"ELEGON T[S YP"O TU .P"*LU LEGOM"EN[S ANTIL"EGONTES K< BLASF>M"UNTES4 #DF PARR>SIAS"AMEN[ DE O .P"*LOS

Page 169: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< O .BARN"ABAS "%PON1 YM"IN ">N ANAGK"<ON PR"JTON LAL>?">N< TON L"OGON TU .?E"U1 EP%D"> DE APJ?"%S?E *T"ON K< UK AX"IUS KR"INETE E*T"US T>S <JN"IU ZJ">S1 ID"U STREF"OME?A %S TA "E?N>4 #DG "UTJ GAR ENT"ETALT< >M"IN O .K"YRIOS1 T"E?%K"A SE %S FJS E?N"JN TU "%N"< SE %S SJT>R"IAN "EJS ESH"ATU T>S G>S4 #DH AK"UONTA DE TA "E?N> "EH<RON K< ED"EXANTO TON L"OGON TU .KYR"IU1 K< EP"IST:SAN "OS[ ">SAN TETAGM"EN[ %S ZJ">N <"JNION1 #DI DIEF"ERETO DE O L"OGOS TU .KYR"IU DI' "OL>S T>S H"JRAS4 #EJ [ DE .IUD"<[ PAR"JTRYNAN TAS SEBOM"ENAS GYN"<KAS K< TAS :SH">MONAS K< TUS PR"JTUS T>S P"OLEJS K< EP">G%RAN DIJGM"ON EP"I TON .P"*LON K< TON .BARN"ABAN1 K< EX"EBALON *T"US AP"O TJN OR"IJN *T"JN4 #EA [ DE EKTINAX"AMEN[ TON KONIORT"ON TJN POD"JN *T"JN EP' *T"US ">L?ON %S .IK"ONION4 #EB [ DE MA?>T"< EPL>R"UNTO HAR"AS K< .PN":MATOS .AG"IU4

..KEFAL<ON ..ID

#A .EG"ENETO DE EN .IKON"IJ KAT"A TO *T"O %SEL?"%N *T"US %S T>N SYNAGJG">N TJN .IUD"<JN K< LAL">S< "UTJS "JSTE PIST":S< .IUD"<JN TE K< .ELL">NJN POL"Y PL">?OS4 #B [ DE AP%?"UNTES .IUD"<[ EP">G%RAN K< EK"AKJSAN TAS &YH"AS TJN E?N"JN KAT"A TJN ADELF"JN4 #C IKAN"ON MEN UN HR"ONON DI"ETRI&AN PARR>SIAZ"OMEN[ EP"I TJ .KYR"IJ MARTYR"UNTI TJ L"OGJ T>S H"ARITOS *T"U1 DID"ONTI S>M"%A K< T"ERATA G"INES?< DI"A TJN H%R"JN *T"JN4 #D ESH"IS?> DE TO PL">?OS T>S P"OLEJS1 K< [ MEN ">SAN SYN T[S .IUD"<[S1 [ DE SYN T[S APOST"OL[S4 #E JS DE EG"ENETO ORM"> TJN E?N"JN TE K< .IUD"<JN SYN T[S "ARHUSIN *T"JN YBR"IS< K< LI?OBOL">S< *T"US1 #F SYNID"ONTES KAT"EFYGON %S TAS P"OL%S T>S .LYKAON"IAS .L"YSTRAN K< .D"ERB>N K< T>N PER"IHJRON1 #G KAK"% ">SAN :AGGELIZ"OMEN[4 #H .K< TIS AN">R EN .L"YSTR[S AD"YNATOS T[S POS"IN EK"A?>TO1 HJL"OS EK K[L"IAS M>TR"OS *T"U YP"ARHJN1 "OS UD"EPOTE PERIPEPAT">K%4 #I "UTOS ">KUSE TU .P"*LU LAL"UNTOS1 "OS ATEN"ISAS *T"J K< ID"JN "OTI P"ISTIN "EH% TU SJ?">N<1 #AJ "%PE MEG"AL> T> FJN">1 AN"AST>?I EP"I TUS P"ODAS SU OR?"OS4 K< ">LATO K< PERIEP"AT%4 #AA [ DE "OHL[ ID"ONTES "O EP"[>SEN O .P"*LOS EP">RAN T>N FJN">N *T"JN LYKAONIST"I L"EGONTES1 [ ?E"[ OM[J?"ENTES AN?R"JP[S KAT"EB>SAN PROS >M"AS1 #AB EK"ALUN TE TON MEN .BARN"ABAN .D"IA1 TON DE .P"*LON .ERM">N1 EP%D"> *T"OS ">N O >G"UMENOS TU L"OGU4 #AC O DE IER":S TU .DI"OS TU "ONTOS PRO T>S P"OLEJS *T"JN1 T"*RUS K< ST"EMMATA EP"I TUS PYL"JNAS EN"EGKAS1 SYN T[S "OHL[S ">?ELE ?"Y%N4 #AD AK"USANTES DE [ AP"OSTOL[ .BARN"ABAS K< .P"*LOS1 DIARR">XANTES TA IM"ATIA *T"JN %SEP">D>SAN %S TON "OHLON KR"AZONTES #AE K< L"EGONTES1 "ANDRES1 T"I T"*TA P["%TE5 K< >M"%S OM[OPA?"%S ESMEN YM"IN "AN?RJP[1 :AGGELIZ"OMEN[ YM"AS AP"O T"UTJN TJN MAT"<JN EPISTR"EF%N EP"I TON .?E"ON TON Z"JNTA1 "OS EP"[>SE TON URAN"ON K< T>N G>N K< T>N ?"ALASSAN K< P"ANTA TA EN *T"[S1 #AF "OS EN T<S PARJH>M"EN<S GENE"<S "%ASE P"ANTA TA "E?N> POR":ES?< T<S OD"[S *T"JN #AG K"<T[ GE UK AM"ARTYRON E*T"ON AF">KEN AGA?OP["JN1 URAN"O?EN YM"IN YET"US DID"US K< K<R"US KARPOF"ORUS1

Page 170: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EMPIPL"JN TROF">S K< :FROS"YN>S TAS KARD"IAS YM"JN4 #AH K< T"*TA L"EGONTES M"OLIS KAT"EP*SAN TUS "OHLUS TU M> ?"Y%N *T"[S4 #AI .EP">L?ON DE AP"O .ANTIOH"%AS K< .IKON"IU .IUD"<[ K< P"%SANTES TUS "OHLUS K< LI?"ASANTES TON .P"*LON "ESYRAN "EXJ T>S P"OLEJS1 NOM"ISANTES *T"ON TE?N"AN<4 #BJ KYKLJS"ANTJN DE *T"ON TJN MA?>T"JN ANAST"AS %S">L?EN %S T>N P"OLIN1 K< T> EP"*RION EX">L?E SYN TJ .BARN"ABA %S .D"ERB>N4 #BA :AGGELIS"AMEN"[ TE T>N P"OLIN EK"%N>N K< MA?>T":SANTES IKAN"US YP"ESTRE&AN %S T>N .L"YSTRAN K< .IK"ONION K< .ANTI"OH%AN1 #BB EPIST>R"IZONTES TAS &YH"AS TJN MA?>T"JN1 PARAKAL"UNTES EMM"EN%N T> P"IST%1 K< "OTI DI"A POLL"JN ?L"I&EJN D"% >M"AS %SEL?"%N %S T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #BC H%ROTON">SANTES DE *T"[S PRESBYT"ERUS KAT' EKKL>S"IAN K< PROS:X"AMEN[ MET"A N>ST%"JN PAR"E?ENTO *T"US TJ .KYR"IJ1 %S "ON PEPIST":KASI4 #BD K< DIEL?"ONTES T>N .PISID"IAN ">L?ON %S .PAMFYL"IAN1 #BE K< LAL">SANTES EN .P"ERG> TON L"OGON KAT"EB>SAN %S .ATT"AL%AN1 #BF KAK"%?EN AP"EPL:SAN %S .ANTI"OH%AN1 "O?EN ">SAN PARADEDOM"EN[ T> H"ARITI TU .?E"U %S TO "ERGON "O EPL">RJSAN4 #BG .PARAGEN"OMEN[ DE K< SYNAGAG"ONTES T>N EKKL>S"IAN AN">GG%LAN "OSA EP"[>SEN O .?E"OS MET' *T"JN1 K< "OTI ">N[XE T[S "E?NESI ?"YRAN P"ISTEJS4 #BH DI"ETRIBON DE EK"% HR"ONON UK OL"IGON SYN T[S MA?>T"<S4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..K< TINES KATEL?"ONTES AP"O T>S .IUD"<AS ED"IDASKON TUS ADELF"US "OTI E"AN M> PERIT"EMN>S?E TJ "E?% .MJYS"EJS1 U D"YNAS?E SJ?">N<4 #B GENOM"EN>S UN ST"ASEJS K< Z>T">SEJS UK OL"IG>S TJ .P"*LJ K< TJ .BARN"ABA PROS *T"US1 "ETAXAN ANAB"<N%N .P"*LON K< .BARN"ABAN K< TINAS "ALLUS EX *T"JN PROS TUS APOST"OLUS K< PRESBYT"ERUS %S .IERUSAL">M PER"I TU Z>T">MATOS T"UTU4 #C .[ MEN UN PROPEMF?"ENTES YP"O T>S EKKL>S"IAS DI">RHONTO T>N .F[N"IK>N K< .SAM"AR%AN EKDI>G"UMEN[ T>N EPISTROF">N TJN E?N"JN1 K< EP"[UN HAR"AN MEG"AL>N P"ASI T[S ADELF"[S4 #D PARAGEN"OMEN[ DE %S .IERUSAL">M APED"EH?>SAN YP"O T>S EKKL>S"IAS K< TJN APOST"OLJN K< TJN PRESBYT"ERJN1 AN">GG%L"AN TE "OSA O .?E"OS EP"[>SE MET' *T"JN1 K< "OTI ">N[XE T[S "E?NESI ?"YRAN P"ISTEJS4 #E .EXAN"EST>SAN DE TINES TJN AP"O T>S <R"ESEJS TJN .FARIS"<JN PEPIST:K"OTES1 L"EGONTES "OTI D"% PERIT"EMN%N *T"US PARAGG"ELL%N TE T>R"%N TON N"OMON .MJYS"EJS4 #F .SYN">H?>SAN DE [ AP"OSTOL[ K< [ PRESB"YTER[ ID"%N PER"I TU L"OGU T"UTU4 #G .POLL">S DE SYZ>T">SEJS GENOM"EN>S ANAST"AS .P"ETROS "%PE PROS *T"US1 "ANDRES ADELF"[1 YM"%S EP"ISTAS?E "OTI AF' >MER"JN ARH"<JN O .?E"OS EN >M"IN EXEL"EXATO DI"A TU ST"OMAT"OS MU AK"US< TA "E?N> TON L"OGON TU :AGGEL"IU K< PIST":S<4 #H K< O KARDIOGN"JST>S .?E"OS EMART"YR>SEN *T"[S D"US *T"[S TO .PN":MA TO ."AGION KA?"JS K< >M"IN1 #I K< UD"EN DI"EKRINE METAX"Y >M"JN TE K< *T"JN T> P"IST% KA?AR"ISAS TAS KARD"IAS *T"JN4 #AJ NYN UN T"I P%R"AZETE TON .?E"ON1 EPI?"%N< ZYG"ON EP"I TON TR"AH>LON TJN MA?>T"JN1 "ON "UTE [ PAT"ERES >M"JN "UTE >M"%S ISH"YSAMEN BAST"AS<5 #AA ALL"A DI"A

Page 171: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

T>S H"ARITOS TU .KYR"IU .I>S"U PIST":OMEN SJ?">N< KA?' "ON TR"OPON KAK"%N[4 #AB .ES"IG>SE DE PAN TO PL">?OS K< ">KUON .BARN"ABA K< .P"*LU EX>GUM"ENJN "OSA EP"[>SEN O .?E"OS S>M"%A K< T"ERATA EN T[S "E?NESI DI' *T"JN4 #AC .MET"A DE TO SIG">S< *T"US APEKR"I?> .I"AKJBOS L"EGJN1 "ANDRES ADELF"[1 AK"USAT"E MU4 #AD .SYME"JN EX>G">SATO KA?"JS PR"JTON O .?E"OS EPESK"E&ATO LAB"%N EX E?N"JN LA"ON EP"I TJ ON"OMATI *T"U4 #AE K< T"UTJ SYMFJN"USIN [ L"OG[ TJN PROF>T"JN1 KA?"JS G"EGRAPT<1 #AF MET"A T"*TA ANASTR"E&J K< AN[KODOM">SJ T>N SK>N">N .D*"ID T>N PEPTJK"]AN1 K< TA KATESKAMM"ENA *T">S AN[KODOM">SJ K< ANOR?"JSJ *T">N1 #AG "OPJS AN EKZ>T">SJSIN [ KAT"AL[P[ TJN AN?R"JPJN TON .K"YRION1 K< P"ANTA TA "E?N> EF' "US EPIK"EKL>T< TO "ONOM"A MU EP' *T"US1 L"EG% .K"YRIOS O P["JN T"*TA P"ANTA4 #AH GNJST"A AP' <"JN"OS ESTI TJ .?E"J P"ANTA TA "ERGA *T"U4 #AI DI"O EG"J KR"INJ M> PARENOHL"%N T[S AP"O TJN E?N"JN EPISTR"EFUSIN EP"I TON .?E"ON1 #BJ ALL"A EPIST"%L< *T"[S TU AP"EHES?< AP"O TJN ALISG>M"ATJN TJN %D"JLJN K< T>S PORN"%AS K< TU PNIKT"U K< TU "<MATOS4 #BA .MJYS">S GAR EK GENE"JN ARH"<JN KAT"A P"OLIN TUS K>R"YSSONTAS *T"ON "EH% EN T<S SYNAGJG"<S KAT"A PAN S"ABBATON ANAGINJSK"OMENOS4 #BB .T"OTE "EDOXE T[S APOST"OL[S K< T[S PRESBYT"ER[S SYN "OL> T> EKKL>S"IA EKLEXAM"ENUS "ANDRAS EX *T"JN P"EM&< %S .ANTI"OH%AN SYN TJ .P"*LJ K< .BARN"ABA1 .I"UDAN TON EPIKAL"UMENON .BARSABB"AN K< .S"ILAN1 "ANDRAS >GUM"ENUS EN T[S ADELF"[S1 #BC GR"A&ANTES DI"A H%R"OS *T"JN T"ADE1 .[ AP"OSTOL[ K< [ PRESB"YTER[ K< [ ADELF"[ T[S KAT"A T>N .ANTI"OH%AN K< .SYR"IAN K< .KILIK"IAN ADELF"[S T[S EX E?N"JN H"<R%N4 #BD .EP%D"> >K"USAMEN "OTI TIN"ES EX >M"JN EXEL?"ONTES ET"ARAXAN YM"AS L"OG[S ANASK:"AZONTES TAS &YH"AS YM"JN1 L"EGONTES PERIT"EMNES?< K< T>R"%N TON N"OMON1 "[S U DIEST%L"AME?A1 #BE "EDOXEN >M"IN GENOM"EN[S OMO?YMAD"ON1 EKLEXAM"ENUS "ANDRAS P"EM&< PROS YM"AS SYN T[S AGAP>T"[S >M"JN .BARN"ABA K< .P"*LJ1 #BF AN?R"JP[S PAREDEDJK"OSI TAS &YH"AS *T"JN YP"ER TU ON"OMATOS TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 #BG APEST"ALKAMEN UN .I"UDAN K< .S"ILAN K< *T"US DI"A L"OGU APAGG"ELLONTAS TA *T"A4 #BH "EDOXE GAR TJ .AG"IJ .PN":MATI K< >M"IN M>D"EN PL"EON EPIT"I?ES?< YM"IN B"AROS PL>N TJN EP"ANAGKES T"UTJN1 #BI AP"EHES?< %DJLO?"YTJN K< "<MATOS K< PNIKT"U K< PORN"%AS1 EX "JN DIAT>R"UNTES E*T"US ": PR"AXETE4 "ERRJS?E4 #CJ .[ MEN UN APOLY?"ENTES ">L?ON %S .ANTI"OH%AN1 K< SYNAGAG"ONTES TO PL">?OS EP"EDJKAN T>N EPISTOL">N4 #CA ANAGN"ONTES DE EH"AR>SAN EP"I T> PARAKL">S%4 #CB .I"UDAS TE K< .S"ILAS1 K< *T"[ PROF">T< "ONTES1 DI"A L"OGU POLL"U PAREK"ALESAN TUS ADELF"US K< EPEST">RIXAN4 #CC P[">SANTES DE HR"ONON APEL"Y?>SAN MET' %R">N>S AP"O TJN ADELF"JN PROS TUS APOST"OLUS4 #CD "EDOXE DE TJ .S"ILA EPIM"%N< *T"U4 #CE .P"*LOS DE K< .BARN"ABAS DI"ETRIBON EN .ANTIOH"%A DID"ASKONTES K< :AGGELIZ"OMEN[ MET"A K< ET"ERJN POLL"JN TON L"OGON TU .KYR"IU4 #CF .MET"A DE TINAS >M"ERAS "%PE .P"*LOS PROS .BARN"ABAN1 EPISTR"E&ANTES D> EPISKE&"JME?A TUS ADELF"US >M"JN KAT"A P"ASAN P"OLIN EN "<S KAT>GG"%LAMEN TON L"OGON TU .KYR"IU1 P"JS "EHUSI4

Page 172: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#CG .BARN"ABAS DE EBUL":SATO SYMPARALAB"%N TON .IJ"ANN>N TON EPIKAL"UMENON .M"ARKON1 #CH .P"*LOS DE >X"IU1 TON APOST"ANTA AP' *T"JN AP"O .PAMFYL"IAS K< M> SYNEL?"ONTA *T"[S %S TO "ERGON1 M> SYMPARALAB"%N T"UTON4 #CI EG"ENETO UN PAROXYSM"OS1 "JSTE APOHJRIS?">N< *T"US AP' ALL">LJN1 TON TE .BARN"ABAN PARALAB"ONTA TON .M"ARKON EKPL":S< %S .K"YPRON4 #DJ .P"*LOS DE EPILEX"AMENOS .S"ILAN EX">L?E1 PARADO?"%S T> H"ARITI TU .?E"U YP"O TJN ADELF"JN1 #DA DI">RHETO DE T>N .SYR"IAN K< .KILIK"IAN EPIST>R"IZJN TAS EKKL>S"IAS4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..KAT>NT>SE DE %S .D"ERB>N K< .L"YSTRAN4 K< ID"U MA?>T">S TIS ">N EK"% ON"OMATI .TIM"O?EOS1 ]"OS GYN<K"OS TINOS .IUD"<AS PIST">S1 PATR"OS DE ."ELL>NOS1 #B "OS EMARTYR"%TO YP"O TJN EN .L"YSTR[S K< .IKON"IJ ADELF"JN4 #C T"UTON >?"EL>SEN O .P"*LOS SYN *T"J EXEL?"%N1 K< LAB"JN PERI"ETEMEN *T"ON DI"A TUS .IUD"<US TUS "ONTAS EN T[S T"OP[S EK"%N[S1 ">D%SAN GAR "APANTES TON PAT"ERA *T"U "OTI ."ELL>N YP">RHEN4 #D .JS DE DIEPOR":ONTO TAS P"OL%S1 PARED"IDUN *T"[S FYL"ASS%N TA D"OGMATA TA KEKRIM"ENA YP"O TJN APOST"OLJN K< TJN PRESBYT"ERJN TJN EN .IERUSAL">M4 #E < MEN UN EKKL>S"I< ESTERE"UNTO T> P"IST% K< EPER"ISS:ON TJ ARI?M"J KA?' >M"ERAN4 #F .DIEL?"ONTES DE T>N .FRYG"IAN K< T>N .GALATIK">N H"JRAN1 KJLY?"ENTES YP"O TU .AG"IU .PN":MATOS LAL">S< TON L"OGON EN T> .AS"IA1 #G EL?"ONTES KAT"A T>N .MYS"IAN EP"%RAZON KAT"A T>N .BI?YN"IAN POR":ES?<1 K< UK "%ASEN *T"US TO .PN":MA4 #H PAREL?"ONTES DE T>N .MYS"IAN KAT"EB>SAN %S .TRJ"ADA4 #I K< "ORAMA DI"A T>S NYKT"OS "JF?> TJ .P"*LJ1 AN">R TIS ">N .MAKED"JN EST"JS1 PARAKAL"JN *T"ON K< L"EGJN1 DIAB"AS %S .MAKEDON"IAN BO">?>SON >M"IN4 #AJ JS DE TO "ORAMA "%DEN1 :?"EJS EZ>T">SAMEN EXEL?"%N %S T>N .MAKEDON"IAN1 SYMBIB"AZONTES "OTI PROSK"EKL>T< >M"AS O .K"YRIOS :AGGEL"ISAS?< *T"US4 #AA .ANAH?"ENTES UN AP"O T>S .TRJ"ADOS :?YDROM">SAMEN %S .SAMO?R"AK>N1 T> DE EPI"US> %S .NE"APOLIN1 #AB EK"%?"EN TE %S .FIL"IPPUS1 ">TIS EST"I PR"JT> T>S MER"IDOS T>S .MAKEDON"IAS P"OLIS KOLJN"IA4 .">MEN DE EN *T"> T> P"OL% DIATR"IBONTES >M"ERAS TIN"AS1 #AC T> TE >M"ERA TJN SABB"ATJN EX">L?OMEN "EXJ T>S P"OLEJS PAR"A POTAM"ON "U ENOM"IZETO PROS:H"> "%N<1 K< KA?"ISANTES ELAL"UMEN T<S SYNEL?"US<S GYN<X"I4 #AD K< TIS GYN"> ON"OMATI .LYD"IA1 PORFYR"OPJLIS P"OLEJS .?YAT"%RJN1 SEBOM"EN> TON .?E"ON1 ">KUEN1 >S O .K"YRIOS DI">N[XE T>N KARD"IAN PROS"EH%N T[S LALUM"EN[S YP"O TU .P"*LU4 #AE JS DE EBAPT"IS?> K< O "[KOS *T">S1 PAREK"ALESE L"EGUSA1 % KEKR"IKAT"E ME PIST">N TJ .KYR"IJ "%N<1 %SEL?"ONTES %S TON "[K"ON MU M"%NATE1 K< PAREBI"ASATO >M"AS4 #AF .EG"ENETO DE POR:OM"ENJN >M"JN %S PROS:H">N P<D"ISK>N TIN"A "EHUSAN PN":MA P"Y?JNOS APANT">S< >M"IN1 ">TIS ERGAS"IAN POLL">N PAR"%HE T[S KYR"I[S *T">S MANT:OM"EN>4 #AG "*T> KATAKOLU?">SASA TJ .P"*LJ K< TJ .S"ILA "EKRAZE L"EGUSA1 "UT[ [ "AN?RJP[ D"UL[ TU .?E"U TU Y&"ISTU %S"IN1 "[TINES

Page 173: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KATAGG"ELLUSIN >M"IN OD"ON SJT>R"IAS4 #AH T"UTO DE EP"[% EP"I POLL"AS >M"ERAS4 DIAPON>?"%S DE O .P"*LOS K< EPISTR"E&AS TJ PN":MATI "%PE1 PARAGG"ELLJ S[ EN TJ ON"OMATI .I>S"U .HRIST"U EXEL?"%N AP' *T">S4 K< EX">L?EN *T"> T> "JRA4 #AI .ID"ONTES DE [ K"YRI[ *T">S "OTI EX">L?EN > ELP"IS T>S ERGAS"IAS *T"JN1 EPILAB"OMEN[ TON .P"*LON K< TON .S"ILAN "%LKYSAN %S T>N AGOR"AN EP"I TUS "ARHONTAS1 #BJ K< PROSAGAG"ONTES *T"US T[S STRAT>G"[S "%PON1 "UT[ [ "AN?RJP[ EKTAR"ASSUSIN >M"JN T>N P"OLIN .IUD"<[ YP"ARHONTES4 #BA K< KATAGG"ELLUSIN "E?> "A UK "EXESTIN >M"IN PARAD"EHES?< UD"E P["%N .RJM"<[S "USI4 #BB K< SYNEP"EST> O "OHLOS KAT' *T"JN4 K< [ STRAT>G"[ PERIRR">XANTES *T"JN TA IM"ATIA EK"EL:ON RABD"IZ%N1 #BC POLL"AS TE EPI?"ENTES *T"[S PL>G"AS "EBALON %S FYLAK">N1 PARAGG"%LANTES TJ DESMOF"YLAKI ASFAL"JS T>R"%N *T"US1 #BD "OS PARAGGEL"IAN T["*T>N %L>F"JS "EBALEN *T"US %S T>N ESJT"ERAN FYLAK">N K< TUS P"ODAS *T"JN >SFAL"ISATO %S TO X"YLON4 #BE .KAT"A DE TO MESON"YKTION .P"*LOS K< .S"ILAS PROS:H"OMEN[ "YMNUN TON .?E"ON1 EP>KRO"JNTO DE *T"JN [ D"ESMI[4 #BF "AFNJ DE S%SM"OS EG"ENETO M"EGAS1 "JSTE SAL:?">N< TA ?EM"ELIA TU DESMJT>R"IU1 ANE"JH?>S"AN TE PARAHR">MA < ?"YR< P"AS< K< P"ANTJN TA DESM"A AN"E?>4 #BG "EXYPNOS DE GEN"OMENOS O DESMOF"YLAX K< ID"JN ANEJGM"ENAS TAS ?"YRAS T>S FYLAK">S1 SPAS"AMENOS M"AH<RAN "EMELLEN E*T"ON AN<R"%N1 NOM"IZJN EKPEF:G"EN< TUS DESM"IUS4 #BH EF"JN>SE DE FJN"> MEG"AL> O .P"*LOS L"EGJN1 M>D"EN PR"AX>S SE*T"J KAK"ON1 "APANTES GAR ESMEN EN?"ADE4 #BI <T">SAS DE F"JTA %SEP">D>SE1 K< "ENTROMOS GEN"OMENOS PROS"EPESE TJ .P"*LJ K< TJ .S"ILA1 #CJ K< PROAGAG"JN *T"US "EXJ "EF>1 K"YRI[1 T"I ME D"% P["%N "INA SJ?"J5 #CA [ DE "%PON1 P"IST:SON EP"I TON .K"YRION .I>S"UN .HRIST"ON1 K< SJ?">S> SY K< O "[K"OS SU4 #CB K< EL"AL>SAN *T"J TON L"OGON TU .KYR"IU K< P"ASI T[S EN T> [K"IA *T"U4 #CC K< PARALAB"JN *T"US EN EK"%N> T> "JRA T>S NYKT"OS "ELUSEN AP"O TJN PL>G"JN1 K< EBAPT"IS?> *T"OS K< [ *T"U P"ANTES PARAHR">MA1 #CD ANAGAG"JN TE *T"US %S TON "[KON *T"U PAR"E?>KE TR"APEZAN1 K< >GALLI"ASATO PAN[K"I PEPIST:K"JS TJ .?E"J4 #CE .>M"ERAS DE GENOM"EN>S AP"EST%LAN [ STRAT>G"[ TUS RABD"UHUS L"EGONTES1 AP"OLYSON TUS AN?R"JPUS EK"%NUS4 #CF AP">GG%LE DE O DESMOF"YLAX TUS L"OGUS T"UTUS PROS TON .P"*LON1 "OTI APEST"ALKASIN [ STRAT>G"[ "INA APOLY?">TE4 NYN UN EXEL?"ONTES POR":ES?E EN %R">N>4 #CG O DE .P"*LOS "EF> PROS *T"US1 D"%RANTES >M"AS D>MOS"IA AKATAKR"ITUS1 AN?R"JPUS .RJM"<US YP"ARHONTAS1 "EBALON %S FYLAK">N1 K< NYN L"A?RA >M"AS EKB"ALLUSIN5 U GAR1 ALL"A EL?"ONTES *T"[ >M"AS EXAGAG"ETJSAN4 #CH AN">GG%LAN DE T[S STRAT>G"[S [ RABD"UH[ TA R">MATA T"*TA1 K< EFOB">?>SAN AK"USANTES "OTI .RJM"<"[ %SI1 #CI K< EL?"ONTES PAREK"ALESAN *T"US1 K< EXAGAG"ONTES >R"JTJN EXEL?"%N T>S P"OLEJS4 #DJ EXEL?"ONTES DE EK T>S FYLAK">S %S">L?ON PROS T>N .LYD"IAN1 K< ID"ONTES TUS ADELF"US PAREK"ALESAN *T"US K< EX">L?ON4

..KEFAL<ON ..IZ

Page 174: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..DIOD:SANTES DE T>N .AMF"IPOLIN K< .APOLLJN"IAN ">L?ON %S .?ESSALON"IK>N1 "OPU ">N > SYNAGJG"> TJN .IUD"<JN4 #B KAT"A DE TO %J?"OS TJ .P"*LJ %S">L?E PROS *T"US1 K< EP"I S"ABBATA TR"IA DIEL"EGETO *T"[S AP"O TJN GRAF"JN1 #C DIAN"[GJN K< PARATI?"EMENOS "OTI TON .HRIST"ON "ED% PA?"%N K< ANAST">N< EK NEKR"JN1 K< "OTI "UT"OS ESTIN O .HRIST"OS1 .I>S"US "ON EG"J KATAGG"ELLJ YM"IN4 #D K< TINES EX *T"JN EP"%S?>SAN K< PROSEKL>R"J?>SAN TJ .P"*LJ K< TJ .S"ILA1 TJN TE SEBOM"ENJN .ELL">NJN POL"Y PL">?OS GYN<K"JN TE TJN PR"JTJN UK OL"IG<4 #E .PROSLAB"OMEN[ DE [ AP%?"UNTES .IUD"<[ TJN AGOR"<JN TIN"AS "ANDRAS PON>R"US K< OHLOP[">SANTES E?OR"YBUN T>N P"OLIN1 EPIST"ANTES TE T> [K"IA .I"ASONOS EZ">TUN *T"US AGAG"%N %S TON D">MON1 #F M> :R"ONTES DE *T"US "ESYRON TON .I"ASONA K< TINAS ADELF"US EP"I TUS POLIT"ARHAS1 BO"JNTES "OTI [ T>N [KUM"EN>N ANASTAT"JSANTES "UT[ K< EN?"ADE P"AR%SIN1 #G "US YPOD"EDEKT< .I"ASJN1 K< "UT[ P"ANTES AP"ENANTI TJN DOGM"ATJN .K"<SAROS PR"ASSUSI1 BASIL"EA "ETERON L"EGONTES "%N<1 .I>S"UN4 #H ET"ARAXAN DE TON "OHLON K< TUS POLIT"ARHAS AK"UONTAS T"*TA1 #I K< LAB"ONTES TO IKAN"ON PAR"A TU .I"ASONOS K< TJN L[P"JN AP"ELYSAN *T"US4 #AJ .[ DE ADELF"[ :?"EJS DI"A T>S NYKT"OS EX"EPEM&AN TON TE .P"*LON K< TON .S"ILAN %S .B"ER[AN1 "[TINES PARAGEN"OMEN[ %S T>N SYNAGJG">N TJN .IUD"<JN AP">ESAN4 #AA "UT[ DE ">SAN :GEN"ESTER[ TJN EN .?ESSALON"IK>1 "[TINES ED"EXANTO TON L"OGON MET"A P"AS>S PRO?YM"IAS1 TO KA?' >M"ERAN ANAKR"INONTES TAS GRAF"AS % "EH[ T"*TA "UTJS4 #AB POLL"[ MEN UN EX *T"JN EP"IST:SAN1 K< TJN .ELL>N"IDJN GYN<K"JN TJN :SH>M"ONJN K< ANDR"JN UK OL"IG[4 #AC .JS DE "EGNJSAN [ AP"O T>S .?ESSALON"IK>S .IUD"<[ "OTI K< EN T> .BER"[A KAT>GG"EL> YP"O TU .P"*LU O L"OGOS TU .?E"U1 ">L?ON KAK"% SAL":ONTES TUS "OHLUS4 #AD :?"EJS DE T"OTE TON .P"*LON EXAP"EST%LAN [ ADELF"[ POR":ES?< JS EP"I T>N ?"ALASSAN1 YP"EMENON DE "O TE .S"ILAS K< O .TIM"O?EOS EK"%4 #AE [ DE KA?IST"JNTES TON .P"*LON ">GAGON *T"ON "EJS .A?>N"JN1 K< LAB"ONTES ENTOL">N PROS TON .S"ILAN K< .TIM"O?EON "INA JS T"AHISTA "EL?JSI PROS *T"ON1 EX">ESAN4 #AF .EN DE T<S .A?">N<S EKDEHOM"ENU *T"US TU .P"*LU1 PARJX"YNETO TO PN":MA *T"U EN *T"J ?EJR"UNTI KAT"%DJLON "USAN T>N P"OLIN4 #AG DIEL"EGETO MEN UN EN T> SYNAGJG"> T[S .IUD"<[S K< T[S SEBOM"EN[S K< EN T> AGOR"A KAT"A P"ASAN >M"ERAN PROS TUS PARATYGH"ANONTAS4 #AH TIN"ES DE TJN .EPIKUR"%JN K< TJN .STJIK"JN FILOS"OFJN SYN"EBALLON *T"J1 K< TINES "ELEGON1 T"I AN ?"EL[ O SPERMOL"OGOS "UTOS L"EG%N5 [ DE1 X"ENJN D<MON"IJN DOK"% KATAGGEL":S "%N<1 "OTI TON .I>S"UN K< T>N AN"ASTASIN :>GGEL"IZETO *T"[S4 #AI EPILAB"OMEN"[ TE *T"U EP"I TON ."AR%ON P"AGON ">GAGON L"EGONTES1 DYN"AME?A GN"JN< TIS > K<N"> "*T> > YP"O S"U LALUM"EN> DIDAH">5 #BJ XEN"IZONTA GAR TINA %SF"ER%S %S TAS AKO"AS >M"JN1 BUL"OME?A UN GN"JN< T"I AN ?"EL[ T"*TA "%N<4 #BA .A?>N"<[ DE P"ANTES K< [ EPID>M"UNTES X"EN[ %S UD"EN "ETERON \K"<RUN "> L"EG%N TI K< AK"U%N K<N"OTERON4 #BB .STA?"%S DE O .P"*LOS EN M"ESJ TU .AR"%U P"AGU "EF>1 "ANDRES .A?>N"<[1 KAT"A P"ANTA JS D%SID<MONEST"ERUS YM"AS ?EJR"J4 #BC DIERH"OMENOS GAR K< ANA?EJR"JN TA SEB"ASMATA YM"JN ":RON K< BJM"ON EN J EPEG"EGRAPTO1

Page 175: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AGN"JSTJ .?E"J4 "ON UN AGNO"UNTES :SEB"%TE1 T"UTON EG"J KATAGG"ELLJ YM"IN4 #BD O .?E"OS O P[">SAS TON K"OSMON K< P"ANTA TA EN *T"J1 "UTOS URAN"U K< G>S .K"YRIOS YP"ARHJN UK EN H%ROP[">T[S NA"[S KAT[K"%1 #BE UD"E YP"O H%R"JN AN?R"JPJN ?ERAP":ET< PROSDE"OMEN"OS TINOS1 *T"OS DID"US P"ASI ZJ">N K< PNO">N K< TA P"ANTA1 #BF EP"[>S"E TE EX EN"OS "<MATOS PAN "E?NOS AN?R"JPJN KAT[K"%N EP"I PAN TO PR"OSJPON T>S G>S1 OR"ISAS PROSTETAGM"ENUS K<R"US K< TAS ORO?ES"IAS T>S KAT[K"IAS *T"JN1 #BG Z>T"%N TON .K"YRION1 % "ARA GE &>LAF">S%AN *T"ON K< ":R[EN1 K< GE U MAKR"AN AP"O EN"OS EK"ASTU >M"JN YP"ARHONTA4 #BH EN *T"J GAR Z"JMEN K< KIN"UME?A K< ESM"EN1 JS K< TINES TJN KA?' YM"AS P[>T"JN %R">KASI1 TU GAR K< G"ENOS ESM"EN4 #BI G"ENOS UN YP"ARHONTES TU .?E"U UK OF"%LOMEN NOM"IZ%N HRYS"J "> ARG"YRJ "> L"I?J1 HAR"AGMATI T"EHN>S K< EN?YM">SEJS AN?R"JPU1 TO ?"%ON "%N< "OM[ON4 #CJ TUS MEN UN HR"ONUS T>S AGN"[AS YPERID"JN O .?E"OS TAN"YN PARAGG"ELL% T[S AN?R"JP[S P"ASI PANTAH"U METANO"%N1 #CA DI"OTI "EST>SEN >M"ERAN EN "> M"ELL% KR"IN%N T>N [KUM"EN>N EN DIK<OS"YN>1 EN ANDR"I J "JRISE1 P"ISTIN PARASH"JN P"ASIN ANAST">SAS *T"ON EK NEKR"JN4 #CB AK"USANTES DE AN"ASTASIN NEKR"JN [ MEN EHL":AZON1 [ DE "%PON1 AKUS"OME?"A SU P"ALIN PER"I T"UTU4 #CC K< "UTJS O .P"*LOS EX">L?EN EK M"ESU *T"JN4 #CD TIN"ES DE "ANDRES KOLL>?"ENTES *T"J EP"IST:SAN1 EN "[S K< .DION"YSIOS O .AREOPAG"IT>S K< GYN"> ON"OMATI .D"AMARIS K< "ETER[ SYN *T"[S4

..KEFAL<ON ..I>

#A ..META DE T"*TA HJRIS?"%S O .P"*LOS EK TJN .A?>N"JN ">L?EN %S .K"ORIN?ON1 #B K< :R"JN TINA .IUD"<ON ON"OMATI .AK"YLAN1 .PONTIK"ON TJ G"EN%1 PROSF"ATJS EL>LY?"OTA AP"O T>S .ITAL"IAS1 K< .PR"ISKILLAN GYN"<KA *T"U1 DI"A TO DIATETAH"EN< .KL"*DION HJR"IZES?< P"ANTAS TUS .IUD"<US AP"O T>S .R"JM>S1 PROS">L?EN *T"[S1 #C K< DI"A TO OM"OTEHNON "%N< "EM%NE PAR' *T"[S K< %RG"AZETO1 ">SAN GAR SK>NOP["[ T> T"EHN>4 #D DIEL"EGETO DE EN T> SYNAGJG"> KAT"A PAN S"ABBATON1 "EP%?"E TE .IUD"<US K< ."ELL>NAS4 #E .JS DE KAT">L?ON AP"O T>S .MAKEDON"IAS "O TE .S"ILAS K< O .TIM"O?EOS1 SYN"%HETO TJ PN":MATI O .P"*LOS DIAMARTYR"OMENOS T[S .IUD"<[S TON .HRIST"ON .I>S"UN4 #F ANTITASSOM"ENJN DE *T"JN K< BLASF>M"UNTJN EKTINAX"AMENOS TA IM"ATIA1 "%PE PROS *T"US1 TO "<MA YM"JN EP"I T>N KEFAL">N YM"JN1 KA?AR"OS EG"J1 AP"O TU NYN %S TA "E?N> POR":SOM<4 #G K< METAB"AS EK"%?EN ">L?EN %S [K"IAN TIN"OS ON"OMATI .I"USTU1 SEBOM"ENU TON .?E"ON1 "U > [K"IA ">N SYNOMOR"USA T> SYNAGJG">4 #H .KR"ISPOS DE O ARHISYN"AGJGOS EP"IST:SE TJ .KYR"IJ SYN "OLJ TJ "[KJ *T"U1 K< POLL"[ TJN .KORIN?"IJN AK"UONTES EP"IST:ON K< EBAPT"IZONTO4 #I ."%PE DE O .K"YRIOS DI' OR"AMATOS EN NYKT"I TJ .P"*LJ1 M> FOB"U1 ALL"A L"AL% K< M> SIJP">S>S1 #AJ DI"OTI EG"J %MI MET"A S"U1 K< UD"%S EPI?">SET"< S[ TU KAK"JS"< SE1 DI"OTI LA"OS EST"I M[ POL"YS EN T> P"OL% T"*T>4 #AA

Page 176: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EK"A?IS"E TE ENI*T"ON K< M">NAS "EX DID"ASKJN EN *T"[S TON L"OGON TU .?E"U4 #AB .GALL"IJNOS DE AN?YPAT":ONTOS T>S .AHAIAS KATEP"EST>SAN OMO?YMAD"ON [ .IUD"<[ TJ .P"*LJ K< ">GAGON *T"ON EP"I TO B">MA1 #AC L"EGONTES "OTI PAR"A TON N"OMON "UTOS ANAP"%?% TUS AN?R"JPUS S"EBES?< TON .?E"ON4 #AD M"ELLONTOS DE TU .P"*LU AN"[G%N TO ST"OMA "%PEN O .GALL"IJN PROS TUS .IUD"<US1 % MEN UN ">N AD"IK>M"A TI "> RADI"URG>MA PON>R"ON1 J .IUD"<[1 KAT"A L"OGON AN >NESH"OM>N YM"JN1 #AE % DE Z">T>M"A ESTI PER"I L"OGU K< ONOM"ATJN K< N"OMU TU KA?' YM"AS1 "O&ES?E *T"[1 KRIT">S GAR EG"J T"UTJN U B"ULOM< "%N<4 #AF K< AP">LASEN *T"US AP"O TU B">MATOS4 #AG EPILAB"OMEN[ DE P"ANTES [ ."ELL>NES .SJS?"EN>N TON ARHISYN"AGJGON "ETYPTON "EMPROS?EN TU B">MATOS1 K< UD"EN T"UTJN TJ .GALL"IJNI "EMELEN4 #AH .O DE .P"*LOS "ETI PROSM"%NAS >M"ERAS IKAN"AS1 T[S ADELF"[S APOTAX"AMENOS EX"EPL% %S T>N .SYR"IAN1 K< SYN *T"J .PR"ISKILLA K< .AK"YLAS1 K%R"AMENOS T>N KEFAL">N EN .KEGHRE"<S1 "%HE GAR :H">N4 #AI KAT">NT>SE DE %S ."EFESON1 KAK"%NUS KAT"ELIPEN *T"U1 *T"OS DE %SEL?"JN %S T>N SYNAGJG">N DIEL"EH?> T[S .IUD"<[S4 #BJ ERJT"JNTJN DE *T"JN EP"I PL"%ONA HR"ONON M"%N< PAR' *T"[S UK EP"EN:SEN1 #BA ALL' APET"AXATO *T"[S %P"JN1 D"% ME P"ANTJS T>N EORT">N T>N ERHOM"EN>N P[">S< %S .IEROS"OLYMA1 P"ALIN DE ANAK"AM&J PROS YM"AS TU .?E"U ?"ELONTOS4 K< AN">H?> AP"O T>S .EF"ESU1 #BB K< KATEL?"JN %S .K<S"AR%AN1 ANAB"AS K< ASPAS"AMENOS T>N EKKL>S"IAN KAT"EB> %S .ANTI"OH%AN1 #BC K< P[">SAS HR"ONON TIN"A EX">L?E DIERH"OMENOS KA?EX">S T>N .GALATIK">N H"JRAN K< .FRYG"IAN1 EPIST>R"IZJN P"ANTAS TUS MA?>T"AS4 #BD .IUD"<OS DE TIS .APOLL"JS ON"OMATI1 .ALEXANDR":S TJ G"EN%1 AN">R L"OGIOS1 KAT">NT>SEN %S ."EFESON1 DYNAT"OS "JN EN T<S GRAF"<S4 #BE "UTOS ">N KAT>H>M"ENOS T>N OD"ON TU .KYR"IU1 K< Z"EJN TJ PN":MATI EL"AL% K< ED"IDASKEN AKRIB"JS TA PER"I TU .KYR"IU1 EPIST"AMENOS M"ONON TO B"APTISMA .IJ"ANNU1 #BF "UT"OS TE ">RXATO PARR>SI"AZES?< EN T> SYNAGJG">4 AK"USANTES DE *T"U .AK"YLAS K< .PR"ISKILLA PROSEL"ABONTO *T"ON K< AKRIB"ESTERON *T"J EX"E?ENTO T>N OD"ON TU .?E"U4 #BG BULOM"ENU DE *T"U DIEL?"%N %S T>N .AHAIAN PROTRE&"AMEN[ [ ADELF"[ "EGRA&AN T[S MA?>T"<S APOD"EXAS?< *T"ON1 "OS PARAGEN"OMENOS SYNEB"ALETO POL"Y T[S PEPIST:K"OSI DI"A T>S H"ARITOS4 #BH :T"ONJS GAR T[S .IUD"<[S DIAKAT>L"EGHETO D>MOS"IA EPID%KN"YS DI"A TJN GRAF"JN "%N< TON .HRIST"ON .I>S"UN4

..KEFAL<ON ..I?

#A ..EGENETO DE EN TJ TON .APOLL"J "%N< EN .KOR"IN?J .P"*LON DIEL?"ONTA TA ANJTERIK"A M"ER> EL?"%N %S ."EFESON1 K< :R"JN MA?>T"AS TINAS #B "%PE PROS *T"US1 % .PN":MA ."AGION EL"ABETE PIST":SANTES5 [ DE "%PON PROS *T"ON1 ALL' UD"E % .PN":MA ."AGI"ON ESTIN >K"USAMEN4 #C "%P"E TE PROS *T"US1 %S T"I UN BAPT"IS?>TE5 [ DE "%PON1 %S

Page 177: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TO .IJ"ANNU B"APTISMA4 #D "%PE DE .P"*LOS1 .IJ"ANN>S MEN EB"APTISE B"APTISMA METAN"[AS1 TJ LA"J L"EGJN %S TON ERH"OMENON MET' *T"ON "INA PIST":SJSI1 T"UT' "ESTIN %S TON .I>S"UN .HRIST"ON4 #E AK"USANTES DE EBAPT"IS?>SAN %S TO "ONOMA TU .KYR"IU .I>S"U4 #F K< EPI?"ENTOS *T"[S TU .P"*LU TAS H"%RAS ">L?E TO .PN":MA TO ."AGION EP' *T"US1 EL"ALUN TE GL"JSS<S K< PROEF">T:ON4 #G ">SAN DE [ P"ANTES "ANDRES JS"% DEKAD"YO4 #H .%SEL?"JN DE %S T>N SYNAGJG">N EPARR>SI"AZETO EP"I M">NAS TR"%S DIALEG"OMENOS K< P"%?JN TA PER"I T>S BASIL"%AS TU .?E"U4 #I JS DE TINES ESKL>R"YNONTO K< >P"%?UN KAKOLOG"UNTES T>N OD"ON EN"JPION TU PL">?US1 APOST"AS AP' *T"JN AF"JRISE TUS MA?>T"AS1 KA?' >M"ERAN DIALEG"OMENOS EN T> SHOL"> .TYR"ANNU TIN"OS4 #AJ T"UTO DE EG"ENETO EP"I "ET> D"YO1 "JSTE P"ANTAS TUS KAT[K"UNTAS T>N .AS"IAN AK"US< TON L"OGON TU .KYR"IU .I>S"U1 .IUD"<US TE K< ."ELL>NAS4 #AA .DYN"AM%S TE U TAS TYH"USAS EP"[% O .?E"OS DI"A TJN H%R"JN .P"*LU1 #AB "JSTE K< EP"I TUS AS?EN"UNTAS EPIF"ERES?< AP"O TU HRJT"OS *T"U SUD"ARIA "> SIMIK"IN?IA K< APALL"ASSES?< AP' *T"JN TAS N"OSUS1 TA TE PN":MATA TA PON>R"A EX"ERHES?< AP' *T"JN4 #AC .EPEH"%R>SAN DE TINES AP"O TJN PERIERHOM"ENJN .IUD"<JN EXORKIST"JN ONOM"AZ%N EP"I TUS "EHONTAS TA PN":MATA TA PON>R"A TO "ONOMA TU .KYR"IU .I>S"U L"EGONTES1 ORK"IZOMEN YM"AS TON .I>S"UN "ON O .P"*LOS K>R"YSS%4 #AD ">SAN DE TINES ]"[ .SK:"A .IUD"<U ARHIER"EJS EPT"A [ T"UTO P["UNTES4 #AE APOKRI?"EN DE TO PN":MA TO PON>R"ON "%PE1 TON .I>S"UN GIN"JSKJ K< TON .P"*LON EP"ISTAM<1 YM"%S DE T"INES EST"E5 #AF K< EFALL"OMENOS EP' *T"US O "AN?RJPOS1 EN J ">N TO PN":MA TO PON>R"ON1 K< KATAKYRI":SAS *T"JN "ISHYSE KAT' *T"JN1 "JSTE GYMN"US K< TETR*MATISM"ENUS EKFYG"%N EK TU "[KU EK"%NU4 #AG T"UTO DE EG"ENETO GNJST"ON P"ASIN .IUD"<[S TE K< ."ELL>SI T[S KAT[K"USI T>N ."EFESON1 K< EP"EPESE F"OBOS EP"I P"ANTAS *T"US1 K< EMEGAL"YNETO TO "ONOMA TU .KYR"IU .I>S"U1 #AH POLL"[ TE TJN PEPIST:K"OTJN ">RHONTO EXOMOLOG"UMEN[ K< ANAGG"ELLONTES TAS PR"AX%S *T"JN4 #AI IKAN"[ DE TJN TA PER"IERGA PRAX"ANTJN SYNEN"EGKANTES TAS B"IBLUS KAT"EK<ON EN"JPION P"ANTJN1 K< SYNE&">FISAN TAS TIM"AS *T"JN K< ":RON ARGYR"IU MYRI"ADAS P"ENTE4 #BJ ."UTJ KAT"A KR"ATOS O L"OGOS TU .KYR"IU "\XANE K< "ISHYEN4 #BA .JS DE EPL>R"J?> T"*TA1 "E?ETO O .P"*LOS EN TJ PN":MATI DIEL?"JN T>N .MAKEDON"IAN K< .AHAIAN POR":ES?< %S .IERUSAL">M1 %P"JN "OTI MET"A TO GEN"ES?< ME EK"% D"% ME K< .R"JM>N ID"%N4 #BB APOST"%LAS DE %S T>N .MAKEDON"IAN D"YO TJN DIAKON"UNTJN *T"J1 .TIM"O?EON K< ."ERASTON1 *T"OS EP"ESHE HR"ONON %S T>N .AS"IAN4 #BC .EG"ENETO DE KAT"A TON K<R"ON EK"%NON T"ARAHOS UK OL"IGOS PER"I T>S OD"U4 #BD .D>M">TRIOS GAR TIS ON"OMATI1 ARGYROK"OPOS1 P["JN NA"US ARGYR"US .ART"EMIDOS PAR"%HETO T[S TEHN"IT<S ERGAS"IAN UK OL"IG>N1 #BE "US SYNA?R"[SAS K< TUS PER"I TA T["*TA ERG"ATAS "%PEN1 "ANDRES1 EP"ISTAS?E "OTI EK T"*T>S T>S ERGAS"IAS > :POR"IA >M"JN ESTI1 #BF K< ?EJR"%TE K< AK"UETE "OTI U M"ONON .EF"ESU1 ALL"A SHED"ON P"AS>S T>S .AS"IAS O .P"*LOS "UTOS P"%SAS MET"EST>SEN IKAN"ON "OHLON1 L"EGJN "OTI UK %S"I ?E"[ [ DI"A H%R"JN GIN"OMEN[4 #BG U M"ONON DE T"UTO KINDYN":% >M"IN TO M"EROS %S APELEGM"ON EL?"%N1 ALL"A K< TO T>S MEG"AL>S ?E"AS .ART"EMIDOS IER"ON %S U?"EN LOGIS?">N<1 M"ELL%N

Page 178: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TE K< KA?<R"%S?< T>N MEGAL%"OT>TA *T">S1 ">N "OL> > .AS"IA K< > [KUM"EN> S"EBET<4 #BH AK"USANTES DE K< GEN"OMEN[ PL">R%S ?YM"U "EKRAZON L"EGONTES1 MEG"AL> > ."ARTEMIS .EFES"IJN4 #BI K< EPL">S?> > P"OLIS T>S SYGH"YSEJS1 "JRM>S"AN TE OMO?YMAD"ON %S TO ?"EATRON SYNARP"ASANTES .G"AION K< .AR"ISTARHON .MAKED"ONAS1 SYNEKD">MUS .P"*LU4 #CJ TU DE .P"*LU BULOM"ENU %SEL?"%N %S TON D">MON UK "%JN *T"ON [ MA?>T"<4 #CA TIN"ES DE K< TJN .ASIARH"JN1 "ONTES *T"J F"IL[1 P"EM&ANTES PROS *T"ON PAREK"ALUN M> D"UN< E*T"ON %S TO ?"EATRON4 #CB "ALL[ MEN UN "ALLO TI "EKRAZON1 ">N GAR > EKKL>S"IA SYGKEHYM"EN>1 K< [ PL"%US UK ">D%SAN T"INOS "ENEKEN SYNEL>L"Y?%SAN4 #CC EK DE TU "OHLU PROEB"IBASAN .AL"EXANDRON1 PROBALL"ONTJN *T"ON TJN .IUD"<JN1 O DE .AL"EXANDROS KATAS"%SAS T>N H"%RA ">?ELEN APOLOG"%S?< TJ D">MJ4 #CD EPIGN"ONTES DE "OTI .IUD"<"OS ESTI1 FJN"> EG"ENETO M"IA EK P"ANTJN1 JS EP"I "JRAS D"YO KRAZ"ONTJN1 MEG"AL> > ."ARTEMIS .EFES"IJN4 #CE KATAST"%LAS DE O GRAMMAT":S TON "OHLON F>S"IN1 "ANDRES .EF"ESI[1 TIS GAR ESTIN "AN?RJPOS "OS U GIN"JSK% T>N .EFES"IJN P"OLIN NEJK"ORON "USAN T>S MEG"AL>S ?E"AS .ART"EMIDOS K< TU .DIOPET"US5 #CF ANANTIRR">TJN UN "ONTJN T"UTJN D"EON EST"IN YM"AS KATESTALM"ENUS YP"ARH%N K< M>D"EN PROPET"ES PR"ASS%N4 #CG >G"AGETE GAR TUS "ANDRAS T"UTUS "UTE IEROS"YLUS "UTE BLASF>M"UNTAS T>N ?E"AN YM"JN4 #CH % MEN UN .D>M">TRIOS K< [ SYN *T"J TEHN"IT< "EHUSI PROS TINA L"OGON1 AGOR"<[ "AGONT< K< AN?"YPAT"[ %SIN1 EGKAL"%TJSAN ALL">L[S4 #CI % DE TI PER"I ET"ERJN EPIZ>T"%TE1 EN T> ENN"OMJ EKKL>S"IA EPILY?">SET<4 #DJ K< GAR KINDYN":OMEN EGKAL"%S?< ST"ASEJS PER"I T>S S">MERON1 M>DEN"OS <T"IU YP"ARHONTOS PER"I "U DYN>S"OME?A APOD"UN< L"OGON T>S SYSTROF">S T"*T>S4 #DA K< T"*TA %P"JN AP"ELYSE T>N EKKL>S"IAN4

..KEFAL<ON .K

#A ..META DE TO P"*SAS?< TON ?"ORYBON PROSKALES"AMENOS O .P"*LOS TUS MA?>T"AS K< ASPAS"AMENOS EX">L?E POR:?">N< %S .MAKEDON"IAN4 #B DIEL?"JN DE TA M"ER> EK"%NA K< PARAKAL"ESAS *T"US L"OGJ POLL"J ">L?EN %S T>N .ELL"ADA1 #C P[">SAS TE M">NAS TR"%S1 GENOM"EN>S *T"J EPIBUL">S YP"O TJN .IUD"<JN M"ELLONTI AN"AGES?< %S T>N .SYR"IAN1 EG"ENETO GN"JM> TU YPOSTR"EF%N DI"A .MAKEDON"IAS4 #D SYN"%PETO DE *T"J "AHRI T>S .AS"IAS .S"JPATROS .BER["<OS1 .?ESSALONIK"EJN DE .AR"ISTARHOS K< .SEK"UNDOS1 K< .G"AIOS .DERB"<OS K< .TIM"O?EOS1 .ASIAN"[ DE .TYHIK"OS K< .TR"OFIMOS4 #E "UT[ PROEL?"ONTES "EMENON >M"AS EN .TRJ"ADI1 #F >M"%S DE EXEPL":SAMEN MET"A TAS >M"ERAS TJN AZ"YMJN AP"O .FIL"IPPJN K< ">L?OMEN PROS *T"US %S T>N .TRJ"ADA "AHRIS >MER"JN P"ENTE1 "U DIETR"I&AMEN >M"ERAS EPT"A4 #G .EN DE T> MIA TJN SABB"ATJN SYN>GM"ENJN TJN MA?>T"JN KL"AS< "ARTON1 O .P"*LOS DIEL"EGETO *T"[S1 M"ELLJN EXI"EN< T> EP"*RION1 PAR"ET%N"E TE TON L"OGON M"EHRI MESONYKT"IU4 #H ">SAN DE LAMP"ADES IKAN"< EN TJ YPER"JJ "U ">MEN SYN>GM"EN[4 #I KA?">MENOS DE TIS NEAN"IAS ON"OMATI .":TYHOS EP"I T>S ?YR"IDOS1 KATAFER"OMENOS

Page 179: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"YPNJ BA?"% DIALEGOM"ENU TU .P"*LU EP"I PL"%ON1 KATENEH?"%S AP"O TU "YPNU "EPESEN AP"O TU TRIST"EGU K"ATJ K< ">R?> NEKR"OS4 #AJ KATAB"AS DE O .P"*LOS EP"EPESEN *T"J K< SYMPERILAB"JN "%PE1 M> ?ORYB"%S?E1 > GAR &YH"> *T"U EN *T"J ESTIN4 #AA ANAB"AS DE K< KL"ASAS "ARTON K< G:S"AMENOS EF' IKAN"ON TE OMIL">SAS "AHRIS *G">S1 "UTJS EX">L?EN4 #AB ">GAGON DE TON P"<DA Z"JNTA1 K< PAREKL">?>SAN U METR"IJS4 #AC .>M"%S DE PROEL?"ONTES EP"I TO PL"[ON AN">H?>MEN %S T>N ."ASSON1 EK"%?EN M"ELLONTES ANALAMB"AN%N TON .P"*LON1 "UTJ GAR ">N DIATETAGM"ENOS1 M"ELLJN *T"OS PEZ":%N4 #AD JS DE SYN"EBALEN >M"IN %S T>N ."ASSON1 ANALAB"ONTES *T"ON ">L?OMEN %S .MYTIL">N>N1 #AE KAK"%?EN APOPL":SANTES T> EPI"US> KAT>NT">SAMEN ANTIKR"Y .H"IU1 T> DE ET"ERA PAREB"ALOMEN %S .S"AMON1 K< M"%NANTES EN .TRJGYL"IJ T> EHOM"EN> ">L?OMEN %S .M"IL>TON4 #AF "EKRINE GAR O .P"*LOS PARAPL":S< T>N ."EFESON1 "OPJS M> G"EN>T< *T"J HRONOTRIB">S< EN T> .AS"IA1 "ESP:DE GAR1 % DYNAT"ON ">N *T"J1 T>N >M"ERAN T>S PENT>KOST">S GEN"ES?< %S .IEROS"OLYMA4 #AG .AP"O DE T>S .MIL">TU P"EM&AS %S ."EFESON METEKAL"ESATO TUS PRESBYT"ERUS T>S EKKL>S"IAS4 #AH JS DE PAREG"ENONTO PROS *T"ON1 "%PEN *T"[S1 YM"%S EP"ISTAS?E1 AP"O PR"JT>S >M"ERAS AF' >S EP"EB>N %S T>N .AS"IAN1 P"JS ME?' YM"JN TON P"ANTA HR"ONON EGEN"OM>N1 #AI DUL":JN TJ .KYR"IJ MET"A P"AS>S TAP%NOFROS"YN>S K< POLL"JN DAKR"YJN K< P%RASM"JN TJN SYMB"ANTJN M[ EN T<S EPIBUL"<S TJN .IUD"<JN1 #BJ JS UD"EN YPEST%L"AM>N TJN SYMFER"ONTJN TU M> ANAGG"%L< YM"IN K< DID"AX< YM"AS D>MOS"IA K< KAT' "[KUS1 #BA DIAMARTYR"OMENOS .IUD"<[S TE K< ."ELL>SI T>N %S TON .?E"ON MET"AN[AN K< P"ISTIN T>N %S TON .K"YRION >M"JN .I>S"UN .HRIST"ON4 #BB K< NYN ID"U EG"J DEDEM"ENOS TJ PN":MATI POR":OM< %S .IERUSAL">M1 TA EN *T"> SYNANT">SONT"A M[ M> %D"JS1 #BC PL>N "OTI TO .PN":MA TO ."AGION KAT"A P"OLIN DIAMART"YRET< L"EGON "OTI DESM"A ME K< ?L"I&%S M"ENUSIN4 #BD ALL' UDEN"OS L"OGON P["UM< UD"E "EHJ T>N &YH">N MU TIM"IAN EM*T"J1 JS TEL%"JS< TON DR"OMON MU MET"A HAR"AS K< T>N DIAKON"IAN ">N "ELABON PAR"A TU .KYR"IU .I>S"U1 DIAMART"YRAS?< TO :AGG"ELION T>S H"ARITOS TU .?E"U4 #BE K< NYN ID"U EG"J "[DA "OTI UK"ETI "O&ES?E TO PR"OSJP"ON MU YM"%S P"ANTES1 EN "[S DI">L?ON K>R"YSSJN T>N BASIL"%AN TU .?E"U4 #BF DI"O MART"YROM< YM"IN EN T> S">MERON >M"ERA "OTI KA?AR"OS EG"J AP"O TU "<MATOS P"ANTJN1 #BG U GAR YPEST%L"AM>N TU M> ANAGG"%L< YM"IN P"ASAN T>N BUL">N TU .?E"U4 #BH PROS"EHETE UN E*T"[S K< PANT"I TJ P[MN"IJ EN J YM"AS TO .PN":MA TO ."AGION "E?ETO EPISK"OPUS1 P[M"<N%N T>N EKKL>S"IAN TU .KYR"IU K< .?E"U1 ">N PERIEP[">SATO DI"A TU ID"IU "<MATOS4 #BI EG"J GAR "[DA T"UTO1 "OTI %SEL":SONT< MET"A T>N "AFIX"IN MU L"YK[ BAR"%S %S YM"AS M> F%D"OMEN[ TU P[MN"IU1 #CJ K< EX YM"JN *T"JN ANAST">SONT< "ANDRES LAL"UNTES DIESTRAMM"ENA TU APOSP"AN TUS MA?>T"AS OP"ISJ *T"JN4 #CA DI"O GR>GOR"%TE1 MN>MON":ONTES "OTI TRIET"IAN N"YKTA K< >M"ERAN UK EP*S"AM>N MET"A DAKR"YJN NU?ET"JN "ENA "EKASTON4 #CB K< TA NYN PARAT"I?EM< YM"AS1 ADELF"[1 TJ .?E"J K< TJ L"OGJ T>S H"ARITOS *T"U TJ DYNAM"ENJ EP[KODOM">S< K< D"UN< YM"IN KL>RONOM"IAN EN T[S >GIASM"EN[S P"ASIN4 #CC ARGYR"IU "> HRYS"IU ">

Page 180: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

IMATISM"U UDEN"OS EPE?"YM>SA1 #CD *T"[ GIN"JSKETE "OTI T<S HR"%<S MU K< T[S "USI MET' EM"U YP>R"ET>SAN < H"%RES "*T<4 #CE P"ANTA YP"ED%XA YM"IN "OTI "UTJ KOPI"JNTAS D"% ANTILAMB"ANES?< TJN AS?EN"UNTJN1 MN>MON":%N TE TON L"OGON TU .KYR"IU .I>S"U1 "OTI *T"OS "%PE1 MAK"ARI"ON ESTI M"ALLON DID"ON< "> LAMB"AN%N4 #CF K< T"*TA %P"JN1 ?"%S TA G"ONATA *T"U SYN P"ASIN *T"[S PROS"\XATO4 #CG IKAN"OS DE EG"ENETO KL*?M"OS P"ANTJN1 K< EPIPES"ONTES EP"I TON TR"AH>LON TU .P"*LU KATEF"ILUN *T"ON1 #CH ODYN"JMEN[ M"ALISTA EP"I TJ L"OGJ J %R">K%1 "OTI [K"ETI M"ELLUSI TO PR"OSJPON *T"U ?EJR"%N4 PRO"EPEMPON DE *T"ON %S TO PL"[ON4

..KEFAL<ON ..KA

#A ..JS DE EG"ENETO ANAH?">N< >M"AS APOSPAS?"ENTAS AP' *T"JN1 :?YDROM">SANTES ">L?OMEN %S T>N .K"J1 T> DE EX">S %S T>N .R"ODON1 KAK"%?EN %S .P"ATARA4 #B K< :R"ONTES PL"[ON DIAPER"JN %S .F[N"IK>N EPIB"ANTES AN">H?>MEN4 #C ANAFAN"ENTES DE T>N .K"YPRON K< KATALIP"ONTES *T">N :"JNYMON EPL"EOMEN %S .SYR"IAN1 K< KAT">H?>MEN %S .T"YRON1 EK"%SE GAR ">N TO PL"[ON APOFORTIZ"OMENON TON G"OMON4 #D K< AN:R"ONTES TUS MA?>T"AS EPEM"%NAMEN *T"U >M"ERAS EPT"A1 "[TINES TJ .P"*LJ "ELEGON DI"A TU .PN":MATOS M> ANAB"<N%N %S .IEROS"OLYMA4 #E "OTE DE EG"ENETO >M"AS EXART"IS< TAS >M"ERAS1 EXEL?"ONTES EPOR:"OME?A PROPEMP"ONTJN >M"AS P"ANTJN SYN GYN<X"I K< T"EKN[S "EJS "EXJ T>S P"OLEJS1 K< ?"ENTES TA G"ONATA EP"I TON <GIAL"ON PROS\X"AME?A1 #F K< ASPAS"AMEN[ ALL">LUS EP"EB>MEN %S TO PL"[ON1 EK"%N[ DE YP"ESTRE&AN %S TA "IDIA4 #G .>M"%S DE TON PL"UN DIAN"YSANTES AP"O .T"YRU KAT>NT">SAMEN %S .PTOLEMAIDA1 K< ASPAS"AMEN[ TUS ADELF"US EM"%NAMEN >M"ERAN M"IAN PAR' *T"[S4 #H T> DE EP"*RION EXEL?"ONTES ">L?OMEN %S .K<S"AR%AN1 K< %SEL?"ONTES %S TON "[KON .FIL"IPPU TU :AGGELIST"U1 "ONTOS EK TJN EPT"A1 EM"%NAMEN PAR' *T"J4 #I T"UTJ DE ">SAN ?YGAT"ERES PAR?"EN[ T"ESSARES PROF>T":US<4 #AJ EPIMEN"ONTJN DE >M"JN >M"ERAS PL"%US KAT">L?"E TIS AP"O T>S .IUD"<AS PROF">T>S ON"OMATI ."AGABOS1 #AA K< EL?"JN PROS >M"AS K< "ARAS T>N Z"JN>N TU .P"*LU1 D">SAS TE *T"U TUS P"ODAS K< TAS H"%RAS "%PE1 T"ADE L"EG% TO .PN":MA TO ."AGION1 TON "ANDRA "U ESTIN > Z"JN> "*T>1 "UTJ D">SUSIN %S .IERUSAL">M [ .IUD"<[ K< PARAD"JSUSIN %S H"%RAS E?N"JN4 #AB JS DE >K"USAMEN T"*TA1 PAREKAL"UMEN >M"%S TE K< [ ENT"OPI[ TU M> ANAB"<N%N *T"ON %S .IERUSAL">M4 #AC APEKR"I?> TE O .P"*LOS1 T"I P["%TE KL"<ONTES K< SYN?R"YPTONT"ES MU T>N KARD"IAN5 EG"J GAR U M"ONON DE?">N<1 ALL"A K< APO?AN"%N %S .IERUSAL">M ET"[MJS "EHJ YP"ER TU ON"OMATOS TU .KYR"IU .I>S"U4 #AD M> P%?OM"ENU DE *T"U >SYH"ASAMEN %P"ONTES1 TO ?"EL>MA TU .KYR"IU GIN"ES?J4 #AE .MET"A DE TAS >M"ERAS T"*TAS EPISK:AS"AMEN[ ANEB"<NOMEN %S .IERUSAL">M1 #AF SYN">L?ON DE K< TJN MA?>T"JN AP"O .K<SAR"%AS SYN >M"IN1 "AGONTES PAR' J XENIS?"JMEN .MN"ASJN"I TINI .KYPR"IJ1 ARH"<J MA?>T">4 #AG .GENOM"ENJN DE >M"JN %S .IEROS"OLYMA ASM"ENJS

Page 181: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ED"EXANTO >M"AS [ ADELF"[4 #AH T> DE EPI"US> %S">% O .P"*LOS SYN >M"IN PROS .I"AKJBON1 P"ANTES TE PAREG"ENONTO [ PRESB"YTER[4 #AI K< ASPAS"AMENOS *T"US EX>G"%TO KA?' "EN "EKASTON "JN EP"[>SEN O .?E"OS EN T[S "E?NESI DI"A T>S DIAKON"IAS *T"U4 #BJ [ DE AK"USANTES ED"OXAZON TON .K"YRION1 "%P"ON TE *T"J1 ?EJR"%S1 ADELF"E1 P"OS< MYRI"ADES %S"IN .IUD"<JN TJN PEPIST:K"OTJN1 K< P"ANTES Z>LJT"< TU N"OMU YP"ARHUSI4 #BA KAT>H">?>SAN DE PER"I S"U "OTI APOSTAS"IAN DID"ASK%S AP"O .MJYS"EJS TUS KAT"A TA "E?N> P"ANTAS .IUD"<US1 L"EGJN M> PERIT"EMN%N *T"US TA T"EKNA M>D"E T[S "E?ESI PERIPAT"%N4 #BB T"I UN ESTI5 P"ANTJS D"% PL">?OS SYNEL?"%N1 AK"USONT< GAR "OTI EL">LY?AS4 #BC T"UTO UN P"[>SON "O S[ L"EGOMEN1 %S"IN >M"IN "ANDRES T"ESSARES :H">N "EHONTES EF' E*T"JN1 #BD T"UTUS PARALAB"JN AGN"IS?>TI SYN *T"[S K< DAP"AN>SON EP' *T"[S "INA XYR">SJNT< T>N KEFAL">N1 K< GN"JSI P"ANTES "OTI "JN KAT">H>NT< PER"I S"U UD"EN ESTIN1 ALL"A ST[H"%S K< *T"OS TON N"OMON FYL"ASSJN4 #BE PER"I DE TJN PEPIST:K"OTJN E?N"JN >M"%S EPEST"%LAMEN KR"INANTES M>D"EN T["UTON T>R"%N *T"US1 % M> FYL"ASSES?< *T"US TO TE %DJL"O?YTON K< TO "<MA K< PNIKT"ON K< PORN"%AN4 #BF T"OTE O .P"*LOS PARALAB"JN TUS "ANDRAS T> EHOM"EN> >M"ERA SYN *T"[S AGNIS?"%S %S">% %S TO IER"ON1 DIAGG"ELLJN T>N EKPL">RJSIN TJN >MER"JN TU AGNISM"U1 "EJS "U PROS>N"EH?> YP"ER EN"OS EK"ASTU *T"JN > PROSFOR"A4 #BG .JS DE "EMELLON < EPT"A >M"ER< SYNTEL"%S?<1 [ AP"O T>S .AS"IAS .IUD"<[ ?EAS"AMEN[ *T"ON EN TJ IER"J SYN"EHEON P"ANTA TON "OHLON1 K< EP"EBALON TAS H"%RAS EP' *T"ON #BH KR"AZONTES1 "ANDRES .ISRA>L"IT<1 BO>?"%TE1 "UT"OS ESTIN O "AN?RJPOS O KAT"A TU LA"U K< TU N"OMU K< TU T"OPU T"UTU P"ANTAS PANTAH"U DID"ASKJN1 "ETI TE K< ."ELL>NAS %S">GAGEN %S TO IER"ON K< KEK"[NJKE TON "AGION T"OPON T"UTON1 #BI ">SAN GAR EJRAK"OTES .TR"OFIMON TON .EF"ESION EN T> P"OL% SYN *T"J1 "ON EN"OMIZON "OTI %S TO IER"ON %S">GAGEN O .P"*LOS4 #CJ EKIN">?> TE > P"OLIS "OL> K< EG"ENETO SYNDROM"> TU LA"U1 K< EPILAB"OMEN[ TU .P"*LU "%LKON *T"ON "EXJ TU IER"U1 K< :?"EJS EKL"%S?>SAN < ?"YR<4 #CA Z>T"UNTJN DE *T"ON APOKT"%N< AN"EB> F"ASIS TJ HILI"ARHJ T>S SP"%R>S "OTI "OL> SYGK"EHYT< .IERUSAL">M1 #CB "OS EX*T">S PARALAB"JN STRATI"JTAS K< EKATONT"ARHUS KAT"EDRAMEN EP' *T"US4 [ DE ID"ONTES TON HIL"IARHON K< TUS STRATI"JTAS EP"*SANTO T"YPTONTES TON .P"*LON4 #CC EGG"ISAS DE O HIL"IARHOS EPEL"ABETO *T"U K< EK"EL:SE DE?">N< AL"YSESI DYS"I1 K< EPYN?"ANETO TIS AN "%> K< T"I ESTI PEP[>K"JS4 #CD "ALL[ DE "ALLO TI EB"OJN EN TJ "OHLJ1 M> DYN"AMENOS DE GN"JN< TO ASFAL"ES DI"A TON ?"ORYBON1 EK"EL:SEN "AGES?< *T"ON %S T>N PAREMBOL">N4 #CE "OTE DE EG"ENETO EP"I TUS ANABA?M"US1 SYN"EB> BAST"AZES?< *T"ON YP"O TJN STRATIJT"JN DI"A T>N B"IAN TU "OHLU1 #CF >KOL"U?% GAR TO PL">?OS TU LA"U KR"AZON1 "<RE *T"ON4 #CG .M"ELLJN TE %S"AGES?< %S T>N PAREMBOL">N O .P"*LOS L"EG% TJ HILI"ARHJ1 % "EXEST"I M[ %P"%N TI PROS SE5 O DE "EF>1 ELL>NIST"I GIN"JSK%S5 #CH UK "ARA SY "% O .<G"YPTIOS O PRO T"UTJN TJN >MER"JN ANASTAT"JSAS K< EXAGAG"JN %S T>N "ER>MON TUS TETRAKISHIL"IUS "ANDRAS TJN SIKAR"IJN5 #CI "%PE DE O .P"*LOS1 EG"J "AN?RJPOS MEN %MI .IUD"<OS .TARS":S1 T>S .KILIK"IAS UK AS">MU P"OLEJS POL"IT>S1 D"EOM< DE SU1 EP"ITRE&"ON M[ LAL">S< PROS TON LA"ON4 #DJ

Page 182: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPITR"E&ANTOS DE *T"U O .P"*LOS EST"JS EP"I TJN ANABA?M"JN KAT"ES%SE T> H%R"I TJ LA"J1 POLL">S DE SIG">S GENOM"EN>S PROSEF"JN>SE T> EBRAIDI DIAL"EKTJ L"EGJN1

..KEFAL<ON ..KB

#A ..ANDRES ADELF"[ K< PAT"ERES1 AK"USAT"E MU T>S PROS YM"AS NYN"I APOLOG"IAS4 #B AK"USANTES DE "OTI T> EBRAIDI DIAL"EKTJ PROSEF"JN% *T"[S1 M"ALLON PAR"ESHON >SYH"IAN4 #C K< F>SIN1 EG"J MEN %MI AN">R .IUD"<OS1 GEGENN>M"ENOS EN .TARS"J T>S .KILIK"IAS1 ANATE?RAMM"ENOS DE EN T> P"OL% T"*T> PAR"A TUS P"ODAS .GAMALI">L1 PEP<D:M"ENOS KAT"A AKR"IB%AN TU PATR"JU N"OMU1 Z>LJT">S YP"ARHJN TU .?E"U KA?"JS P"ANTES YM"%S ESTE S">MERON4 #D "OS T"*T>N T>N OD"ON ED"IJXA "AHRI ?AN"ATU1 DESM":JN K< PARADID"US %S FYLAK"AS "ANDRAS TE K< GYN"<KAS1 #E JS K< O ARHIER":S MARTYR"% M[ K< PAN TO PRESBYT"ERION1 PAR' "JN K< EPISTOL"AS DEX"AMENOS PROS TUS ADELF"US %S .DAMASK"ON EPOR:"OM>N "AXJN K< TUS EK"%SE "ONTAS DEDEM"ENUS %S .IERUSAL">M "INA TIMJR>?"JSIN4 #F .EG"ENETO DE M[ POR:OM"ENJ K< EGG"IZONTI T> .DAMASK"J PER"I MES>MBR"IAN EX"<FN>S EK TU URAN"U PERIASTR"A&< FJS IKAN"ON PER"I EM"E1 #G "EPES"ON TE %S TO "EDAFOS K< ">KUSA FJN">S LEG"US>S M[1 .SA"UL .SA"UL1 T"I ME DI"JK%S5 #H EG"J DE APEKR"I?>N1 TIS "%1 .K"YRIE5 "%P"E TE PROS ME1 EG"J %MI .I>S"US O .NAZJR"<OS1 "ON SY DI"JK%S4 #I [ DE SYN EM"[ "ONTES TO MEN FJS E?E"ASANTO K< "EMFOB[ EG"ENONTO1 T>N DE FJN">N UK ">KUSAN TU LAL"UNT"OS M[4 #AJ "%PON DE1 T"I P[">SJ1 .K"YRIE5 O DE .K"YRIOS "%PE PROS ME1 ANAST"AS POR":U %S .DAMASK"ON1 KAK"% S[ LAL>?">SET< PER"I P"ANTJN "JN T"ETAKT"< S[ P[">S<4 #AA JS DE UK EN"EBLEPON AP"O T>S D"OX>S TU FJT"OS EK"%NU1 H%RAGJG"UMENOS YP"O TJN SYN"ONTJN M[ ">L?ON %S .DAMASK"ON4 #AB .ANAN"IAS DE TIS1 AN">R :SEB">S KAT"A TON N"OMON1 MARTYR"UMENOS YP"O P"ANTJN TJN KAT[K"UNTJN EN .DAMASK"J .IUD"<JN1 #AC EL?"JN PROS ME K< EPIST"AS "%P"E M[1 .SA"UL ADELF"E1 AN"ABLE&ON4 KAG"J *T"> T> "JRA AN"EBLE&A %S *T"ON4 #AD O DE "%PEN1 O .?E"OS TJN PAT"ERJN >M"JN PROEH%R"ISAT"O SE GN"JN< TO ?"EL>MA *T"U K< ID"%N TON D"IK<ON K< AK"US< FJN">N EK TU ST"OMATOS *T"U1 #AE "OTI "ES> M"ARTYS *T"J PROS P"ANTAS AN?R"JPUS "JN E"JRAKAS K< ">KUSAS4 #AF K< NYN T"I M"ELL%S5 ANAST"AS B"APTIS< K< AP"OLUS< TAS AMART"IAS SU1 EPIKALES"AMENOS TO "ONOMA TU .KYR"IU4 #AG .EG"ENETO DE M[ YPOSTR"E&ANTI %S .IERUSAL">M K< PROS:HOM"ENU MU EN TJ IER"J GEN"ES?< ME EN EKST"AS% K< ID"%N *T"ON L"EGONT"A M[1 #AH SP":SON K< "EXEL?E EN T"AH% EX .IERUSAL">M1 DI"OTI U PARAD"EXONT"< SU T>N MARTYR"IAN PER"I EM"U4 #AI KAG"J "%PON1 .K"YRIE1 *T"[ EP"ISTANT< "OTI EG"J ">M>N FYLAK"IZJN K< D"ERJN KAT"A TAS SYNAGJG"AS TUS PIST":ONTAS EP"I SE1 #BJ K< "OTE EXEH"%TO TO "<MA .STEF"ANU TU M"ARTYR"OS SU1 K< *T"OS ">M>N EFEST"JS K< SYN:DOK"JN T> AN<R"ES% *T"U K< FYL"ASSJN TA IM"ATIA TJN AN<R"UNTJN *T"ON4 #BA K< "%PE PROS ME1 POR":U1 "OTI EG"J %S "E?N> MAKR"AN EXAPOSTEL"J SE4

Page 183: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#BB .">KUON DE *T"U "AHRI T"UTU TU L"OGU1 K< EP">RAN T>N FJN">N *T"JN L"EGONTES1 "<RE AP"O T>S G>S TON T["UTON1 U GAR KA?">KEN *T"ON Z">N4 #BC KR*GAZ"ONTJN DE *T"JN K< RIPT"ONTJN TA IM"ATIA K< KONIORT"ON BALL"ONTJN %S TON A"ERA1 #BD EK"EL:SEN *T"ON O HIL"IARHOS "AGES?< %S T>N PAREMBOL">N1 %P"JN M"ASTIXIN ANET"AZES?< *T"ON1 "INA EPIGN"J DI' ">N <T"IAN "UTJS EPEF"JNUN *T"J4 #BE JS DE PRO"ET%NAN *T"ON T[S IM"ASIN1 "%PE PROS TON EST"JTA EKAT"ONTARHON O .P"*LOS1 % "AN?RJPON .RJM"<ON K< AKAT"AKRITON "EXESTIN YM"IN MAST"IZ%N5 #BF AK"USAS DE O EKAT"ONTARHOS1 PROSEL?"JN AP">GG%LE TJ HILI"ARHJ L"EGJN1 "ORA T"I M"ELL%S P["%N1 O GAR "AN?RJPOS "UTOS .RJM"<"OS ESTI4 #BG PROSEL?"JN DE O HIL"IARHOS "%PEN *T"J1 L"EGE M[ % SY .RJM"<OS "%4 O DE "EF>1 N"<4 #BH APEKR"I?> TE O HIL"IARHOS1 EG"J POLL"U KEFAL"<U T>N POLIT"%AN T"*T>N EKT>S"AM>N4 O DE .P"*LOS "EF>1 EG"J DE K< GEG"ENN>M<4 #BI :?"EJS UN AP"EST>SAN AP' *T"U [ M"ELLONTES *T"ON ANET"AZ%N1 K< O HIL"IARHOS DE EFOB">?> EPIGN"US "OTI .RJM"<"OS ESTI1 K< "OTI ">N *T"ON DEDEK"JS4 #CJ .T> DE EP"*RION BUL"OMENOS GN"JN< TO ASFAL"ES1 TO T"I KAT>GOR"%T< PAR"A TJN .IUD"<JN1 "ELYSEN *T"ON AP"O TJN DESM"JN K< EK"EL:SEN EL?"%N TUS ARHIER"%S K< "OLON TO SYN"EDRION *T"JN1 K< KATAGAG"JN TON .P"*LON "EST>SEN %S *T"US4

..KEFAL<ON ..KG

#A .ATEN"ISAS DE O .P"*LOS TJ SYNEDR"IJ "%PEN1 "ANDRES ADELF"[1 EG"J P"AS> SYN%D">S% AGA?"> PEPOL"IT:M< TJ .?E"J "AHRI T"*T>S T>S >M"ERAS4 #B O DE ARHIER":S .ANAN"IAS EP"ETAXE T[S PAREST"JSIN *T"J T"YPT%N *T"U TO ST"OMA4 #C T"OTE O .P"*LOS PROS *T"ON "%PE1 T"YPT%N SE M"ELL% O .?E"OS1 T"[HE KEKONIAM"ENE1 K< SY K"A?> KR"INJN ME KAT"A TON N"OMON1 K< PARANOM"JN KEL":%S ME T"YPTES?<6 #D [ DE PAREST"JTES "%PON1 TON ARHIER"EA TU .?E"U L[DOR"%S5 #E "EF> TE O .P"*LOS1 UK ">D%N1 ADELF"[1 "OTI EST"IN ARHIER":S1 G"EGRAPT< GAR1 "ARHONTA TU LA"U SU UK ER"%S KAK"JS4 #F GN"US DE O .P"*LOS "OTI TO "EN M"EROS EST"I .SADDUK"<JN1 TO DE "ETERON .FARIS"<JN1 "EKRAXEN EN TJ SYNEDR"IJ1 "ANDRES ADELF"[1 EG"J .FARIS"<"OS %MI1 ]"OS .FARIS"<U1 PER"I ELP"IDOS K< ANAST"ASEJS NEKR"JN EG"J KR"INOM<4 #G T"UTO DE *T"U LAL">SANTOS EG"ENETO ST"ASIS TJN .FARIS"<JN K< TJN .SADDUK"<JN1 K< ESH"IS?> TO PL">?OS4 #H .SADDUK"<[ MEN GAR L"EGUSI M> "%N< AN"ASTASIN M">TE "AGGELON M">TE PN":MA1 .FARIS"<[ DE OMOLOG"USI TA AMF"OTERA4 #I EG"ENETO DE KR*G"> MEG"AL>1 K< ANAST"ANTES [ GRAMMAT"%S TU M"ELUS TJN .FARIS"<JN DIEM"AHONTO L"EGONTES1 UD"EN KAK"ON :R"ISKOMEN EN TJ AN?R"JPJ T"UTJ1 % DE PN":MA EL"AL>SEN *T"J "> "AGGELOS1 M> ?EOMAH"JMEN4 #AJ POLL">S DE GENOM"EN>S ST"ASEJS :LAB>?"%S O HIL"IARHOS M> DIASPAS?"> O .P"*LOS YP' *T"JN1 EK"EL:SE TO STR"AT:MA KATAB">N< K< ARP"AS< *T"ON EK M"ESU *T"JN "AG%N TE %S T>N PAREMBOL">N4 #AA .T> DE EPI"US> NYKT"I EPIST"AS *T"J O .K"YRIOS "%PE1 ?"ARS%1 .P"*LE1 JS GAR DIEMART"YRJ TA PER"I EM"U %S .IERUSAL">M1 "UTJ SE D"% K< %S .R"JM>N MARTYR">S<4

Page 184: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AB .GENOM"EN>S DE >M"ERAS P[">SANT"ES TINES TJN .IUD"<JN SYSTROF">N ANE?EM"ATISAN E*T"US1 L"EGONTES M">TE FAG"%N M">TE PI"%N "EJS "U APOKT"%NJSI TON .P"*LON4 #AC ">SAN DE PL"%US TESSAR"AKONTA [ T"*T>N T>N SYNJMOS"IAN PEP[>K"OTES1 #AD "[TINES PROSEL?"ONTES T[S ARHIER":SI K< T[S PRESBYT"ER[S "%PON1 ANA?"EMATI ANE?EMAT"ISAMEN E*T"US M>DEN"OS G":SAS?< "EJS "U APOKT"%NJMEN TON .P"*LON4 #AE NYN UN YM"%S EMFAN"ISATE TJ HILI"ARHJ SYN TJ SYNEDR"IJ1 "OPJS "*RION *T"ON KATAG"AG> PROS YM"AS1 JS M"ELLONTAS DIAGIN"JSK%N AKRIB"ESTERON TA PER"I *T"U1 >M"%S DE PRO TU EGG"IS< *T"ON "ET[M"[ ESMEN TU ANEL"%N *T"ON4 #AF AK"USAS DE O ]"OS T>S ADELF">S .P"*LU TO "ENEDRON1 PARAGEN"OMENOS K< %SEL?"JN %S T>N PAREMBOL">N AP">GG%LE TJ .P"*LJ4 #AG PROSKALES"AMENOS DE O .P"*LOS "ENA TJN EKATONT"ARHJN "EF>1 TON NEAN"IAN T"UTON AP"AGAGE PROS TON HIL"IARHON1 "EH% GAR TI APAGG"%L< *T"J4 #AH O MEN UN PARALAB"JN *T"ON ">GAGE PROS TON HIL"IARHON K< F>SIN1 O D"ESMIOS .P"*LOS PROSKALES"AMEN"OS ME >R"JT>SE T"UTON TON NEAN"IAN AGAG"%N PROS SE1 "EHONT"A TI LAL">S"< S[4 #AI EPILAB"OMENOS DE T>S H%R"OS *T"U O HIL"IARHOS K< ANAHJR">SAS KAT' ID"IAN EPYN?"ANETO1 T"I ESTIN "O "EH%S APAGG"%L"< M[5 #BJ "%PE DE "OTI [ .IUD"<[ SYN"E?ENTO TU ERJT">S"< SE "OPJS "*RION %S TO SYN"EDRION KATAG"AG>S TON .P"*LON1 JS MELL"ONTJN TI AKRIB"ESTERON PYN?"ANES?< PER"I *T"U4 #BA SY UN M> P%S?">S *T"[S1 ENEDR":USI GAR *T"ON EX *T"JN "ANDRES PL"%US TESSAR"AKONTA1 "[TINES ANE?EM"ATISAN E*T"US M">TE FAG"%N M">TE PI"%N "EJS "U AN"ELJSIN *T"ON1 K< NYN "ET[M"[ %SI PROSDEH"OMEN[ T>N AP"O S"U EPAGGEL"IAN4 #BB O MEN UN HIL"IARHOS AP"ELYSE TON NEAN"IAN1 PARAGG"%LAS M>DEN"I EKLAL">S< "OTI T"*TA ENEF"ANISAS PROS ME4 #BC .K< PROSKALES"AMENOS D"YO TIN"AS TJN EKATONT"ARHJN "%PEN1 ET[M"ASATE STRATI"JTAS DIAKOS"IUS "OPJS POR:?"JSIN "EJS .K<SAR"%AS1 K< IPP"%S EBDOM">KONTA K< DEXIOL"ABUS DIAKOS"IUS1 AP"O TR"IT>S "JRAS T>S NYKT"OS1 #BD KT">N> TE PARAST">S<1 "INA EPIBIB"ASANTES TON .P"*LON DIAS"JSJSI PROS .F">LIKA TON >GEM"ONA1 #BE GR"A&AS EPISTOL">N PERI"EHUSAN TON T"YPON T"UTON1 #BF .KL"*DIOS .LYS"IAS TJ KRAT"ISTJ >GEM"ONI .F">LIKI H"<R%N4 #BG TON "ANDRA T"UTON SYLL>F?"ENTA YP"O TJN .IUD"<JN K< M"ELLONTA AN<R"%S?< YP' *T"JN EPIST"AS SYN TJ STRAT":MATI EX%L"OM>N *T"ON1 MA?"JN "OTI .RJM"<"OS ESTI4 #BH BUL"OMENOS DE GN"JN< T>N <T"IAN DI' ">N ENEK"ALUN *T"J1 KAT">GAGON *T"ON %S TO SYN"EDRION *T"JN1 #BI "ON ":RON EGKAL"UMENON PER"I Z>T>M"ATJN TU N"OMU *T"JN1 M>D"EN DE "AXION ?AN"ATU "> DESM"JN "EGKL>MA "EHONTA4 #CJ M>NY?"%S>S DE M[ EPIBUL">S %S TON "ANDRA M"ELL%N "ESES?< YP"O TJN .IUD"<JN1 EX*T">S "EPEM&A PROS SE1 PARAGG"%LAS K< T[S KAT>G"OR[S L"EG%N TA PROS *T"ON EP"I S"U4 "ERRJSO4 #CA .[ MEN UN STRATI"JT< KAT"A TO DIATETAGM"ENON *T"[S ANALAB"ONTES TON .P"*LON ">GAGON DI"A T>S NYKT"OS %S T>N .ANTIPATR"IDA1 #CB T> DE EP"*RION E"ASANTES TUS IPP"%S POR":ES?< SYN *T"J1 YP"ESTRE&AN %S T>N PAREMBOL">N1 #CC "[TINES %SEL?"ONTES %S T>N .K<S"AR%AN K< ANAD"ONTES T>N EPISTOL">N TJ >GEM"ONI PAR"EST>SAN K< TON .P"*LON *T"J4 #CD ANAGN"US DE O >GEM"JN K< EPERJT">SAS EK P"[AS EPARH"IAS EST"I1 K< PY?"OMENOS "OTI AP"O .KILIK"IAS1 #CE DIAK"USOM"< SU1 "EF>1 "OTAN K< [ KAT">GOR"[ SU

Page 185: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PARAG"ENJNT<1 EK"EL:S"E TE *T"ON EN TJ PR<TJR"IJ TU .>R"JDU FYL"ASSES?<4

..KEFAL<ON ..KD

#A ..META DE P"ENTE >M"ERAS KAT"EB> O ARHIER":S .ANAN"IAS MET"A TJN PRESBYT"ERJN K< R">TOROS .TERT"YLLU TIN"OS1 "[TINES ENEF"ANISAN TJ >GEM"ONI KAT"A TU .P"*LU4 #B KL>?"ENTOS DE *T"U ">RXATO KAT>GOR"%N O .T"ERTYLLOS L"EGJN1 #C POLL">S %R">N>S TYGH"ANONTES DI"A S"U K< KATOR?JM"ATJN GINOM"ENJN TJ "E?N% T"UTJ DI"A T>S S">S PRON"[AS1 P"ANT> TE K< PANTAH"U APODEH"OME?A1 KR"ATISTE .F">LIX1 MET"A P"AS>S :HARIST"IAS4 #D "INA DE M> EP"I PL"%"ON SE EGK"OPTJ1 PARAKAL"J AK"US"< SE >M"JN SYNT"OMJS T> S"> EPI%K"%A4 #E :R"ONTES GAR TON "ANDRA T"UTON L[M"ON K< KIN"UNTA ST"ASIN P"ASI T[S .IUD"<[S T[S KAT"A T>N [KUM"EN>N1 PRJTOST"AT>N TE T>S TJN .NAZJR"<JN <R"ESEJS1 #F "OS K< TO IER"ON EP"%RASE BEB>L"JS<1 "ON K< EKRAT">SAMEN K< KAT"A TON >M"ETERON N"OMON >?EL">SAMEN KR"IN%N1 #G PAREL?"JN DE .LYS"IAS O HIL"IARHOS MET"A POLL">S B"IAS EK TJN H%R"JN >M"JN AP">GAGE1 #H KEL":SAS TUS KAT>G"ORUS *T"U "ERHES?< EP"I SE1 PAR' "U DYN">S> *T"OS ANAKR"INAS PER"I P"ANTJN T"UTJN EPIGN"JN< "JN >M"%S KAT>GOR"UMEN *T"U4 #I SYNEP"E?ENTO DE K< [ .IUD"<[ F"ASKONTES T"*TA "UTJS "EH%N4 #AJ .APEKR"I?> DE O .P"*LOS N":SANTOS *T"J TU >GEM"ONOS L"EG%N1 EK POLL"JN ET"JN "ONTA SE KRIT">N TJ "E?N% T"UTJ EPIST"AMENOS :?YM"OTERON TA PER"I EM*T"U APOLOG"UM<1 #AA DYNAM"ENU SU GN"JN< "OTI U PL"%US %S"I M[ >M"ER< DEKAD"YO AF' >S AN"EB>N PROSKYN">SJN %S .IERUSAL">M1 #AB K< "UTE EN TJ IER"J ":R"ON ME PROS TINA DIALEG"OMENON "> EPIS"YSTASIN P["UNTA "OHLU1 "UTE EN T<S SYNAGJG"<S "UTE KAT"A T>N P"OLIN1 #AC "UTE PARAST">S< D"YNANT< PER"I "JN NYN KAT>GOR"US"I MU4 #AD OMOLOG"J DE T"UT"O S[1 "OTI KAT"A T>N OD"ON ">N L"EGUSIN "<RESIN "UTJ LATR":J TJ PATR"JJ .?E"J1 PIST":JN P"ASI T[S KAT"A TON N"OMON K< T[S EN T[S PROF">T<S GEGRAMM"EN[S1 #AE ELP"IDA "EHJN %S TON .?E"ON ">N K< *T"[ "UT[ PROSD"EHONT<1 AN"ASTASIN M"ELL%N "ESES?< NEKR"JN1 DIK"<JN TE K< AD"IKJN1 #AF EN T"UTJ DE K< *T"OS ASK"J APR"OSKOPTON SYN"%D>SIN "EH%N PROS TON .?E"ON K< TUS AN?R"JPUS DI"A PANT"OS4 #AG DI' ET"JN DE PL%"ONJN PAREGEN"OM>N ELE>MOS"YNAS P[">SJN %S TO "E?NOS MU K< PROSFOR"AS1 #AH EN "[S ":R"ON ME >GNISM"ENON EN TJ IER"J1 U MET"A "OHLU UD"E MET"A ?OR"YBU1 TIN"ES AP"O T>S .AS"IAS .IUD"<[1 #AI "US "ED% EP"I S"U PAR"%N< K< KAT>GOR"%N "% TI "EH[EN PROS ME4 #BJ "> *T"[ "UT[ %P"ATJSAN T"I ":RON EN EM"[ AD"IK>MA ST"ANTOS MU EP"I TU SYNEDR"IU1 #BA "> PER"I MIAS T"*T>S FJN">S >S "EKRAXA EST"JS EN *T"[S1 "OTI PER"I ANAST"ASEJS NEKR"JN EG"J KR"INOM< S">MERON YF' YM"JN4 #BB .AK"USAS DE T"*TA O .F">LIX ANEB"ALETO *T"US1 AKRIB"ESTERON %D"JS TA PER"I T>S OD"U1 %P"JN1 "OTAN .LYS"IAS O HIL"IARHOS KATAB">1 DIAGN"JSOM< TA KA?' YM"AS1 #BC DIATAX"AMEN"OS TE TJ EKATONT"ARH> T>R"%S?< TON .P"*LON "EH%N TE

Page 186: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"ANESIN K< M>D"ENA KJL"Y%N TJN ID"IJN *T"U YP>RET"%N "> PROS"ERHES?< *T"J4 #BD .MET"A DE >M"ERAS TIN"AS PARAGEN"OMENOS O .F">LIX SYN .DRUS"ILL> T> GYN<K"I *T"U1 "US> .IUD"<A1 METEP"EM&ATO TON .P"*LON K< ">KUSEN *T"U PER"I T>S %S .HRIST"ON P"ISTEJS4 #BE DIALEGOM"ENU DE *T"U PER"I DIK<OS"YN>S K< EGKRAT"%AS K< TU KR"IMATOS TU M"ELLONTOS "ESES?<1 "EMFOBOS GEN"OMENOS O .F">LIX APEKR"I?>1 TO NYN "EHON POR":U1 K<R"ON DE METALAB"JN METAKAL"ESOM"< SE1 #BF "AMA DE K< ELP"IZJN "OTI HR">MATA DO?">SET< *T"J YP"O TU .P"*LU "OPJS L"YS> *T"ON1 DI"O K< PYKN"OTERON *T"ON METAPEMP"OMENOS JM"IL% *T"J4 #BG .DIET"IAS DE PL>RJ?"%S>S "ELABE DI"ADOHON O .F">LIX .P"ORKION .F">STON1 ?"ELJN DE H"ARIN KATA?"ES?< T[S .IUD"<[S O .F">LIX KAT"ELIPE TON .P"*LON DEDEM"ENON4

..KEFAL<ON ..KE

#A ..F>STOS UN EPIB"AS T> EPARH"IA MET"A TR"%S >M"ERAS AN"EB> %S .IEROS"OLYMA AP"O .K<SAR"%AS1 #B ENEF"ANISAN DE *T"J O ARHIER":S K< [ PR"JT[ TJN .IUD"<JN KAT"A TU .P"*LU1 K< PAREK"ALUN *T"ON1 #C <T"UMEN[ H"ARIN KAT' *T"U1 "OPJS METAP"EM&>T< *T"ON %S .IERUSAL">M1 EN"EDRAN P["UNTES ANEL"%N *T"ON KAT"A T>N OD"ON4 #D O MEN UN .F">STOS APEKR"I?> T>R"%S?< TON .P"*LON EN .K<SAR"%A E*T"ON DE M"ELL%N EN T"AH% EKPOR":ES?<1 #E [ UN DYNAT"[ EN YM"IN1 F>S"I1 SYGKATAB"ANTES1 "% T"I ESTIN EN TJ ANDR"I T"UTJ1 KAT>GOR"%TJSAN *T"U4 #F .DIATR"I&AS DE EN *T"[S >M"ERAS PL"%US "> D"EKA1 KATAB"AS %S .K<S"AR%AN1 T> EP"*RION KA?"ISAS EP"I TU B">MATOS EK"EL:SE TON .P"*LON AH?">N<4 #G PARAGENOM"ENU DE *T"U PERI"EST>SAN [ AP"O .IEROSOL"YMJN KATABEB>K"OTES .IUD"<[1 POLL"A K< BAR"EA <TI"JMATA F"ERONTES KAT"A TU .P"*LU1 "A UK "ISHYON APOD"%X<1 #H APOLOGUM"ENU *T"U "OTI "UTE %S TON N"OMON TJN .IUD"<JN "UTE %S TO IER"ON "UTE %S .K"<SAR"A TI ">MARTON4 #I O .F">STOS DE ?"ELJN T[S .IUD"<[S H"ARIN KATA?"ES?<1 APOKRI?"%S TJ .P"*LJ "%PE1 ?"EL%S %S .IERUSAL">M ANAB"AS EK"% PER"I T"UTJN KR"INES?< EP' EM"U5 #AJ "%PE DE O .P"*LOS1 EP"I TU B">MATOS .K"<SAROS EST"JS %MI1 "U ME D"% KR"INES?<4 .IUD"<US UD"EN >D"IK>SA1 JS K< SY K"ALLION EPIGN"JSK%S1 #AA % MEN GAR ADIK"J K< "AXION ?AN"ATU P"EPRAH"A TI1 U PAR<T"UM< TO APO?AN"%N1 % DE UD"EN ESTIN "JN "UT[ KAT>GOR"US"I MU1 UD"%S ME D"YNAT< *T"[S HAR"ISAS?<1 .K"<SARA EPIKAL"UM<4 #AB T"OTE O .F">STOS SYLLAL">SAS MET"A TU SYMBUL"IU APEKR"I?>1 .K"<SARA EPIK"EKL>S<1 EP"I .K"<SARA POR":S>4 #AC .>MER"JN DE DIAGENOM"ENJN TIN"JN .AGR"IPPAS O BASIL":S K< .BERN"IK> KAT">NT>SAN %S .K<S"AR%AN ASPAS"OMEN[ TON .F">STON4 #AD JS DE PL"%US >M"ERAS DI"ETRIBON EK"%1 O .F">STOS TJ BASIL"% AN"E?ETO TA KAT"A TON .P"*LON L"EGJN1 AN">R TIS ESTI KATALEL%MM"ENOS YP"O .F">LIKOS D"ESMIOS1 #AE PER"I "U GENOM"ENU MU %S .IEROS"OLYMA ENEF"ANISAN [ ARHIER"%S K< [ PRESB"YTER[ TJN .IUD"<JN <T"UMEN[ KAT' *T"U D"IK>N1 #AF PROS "US APEKR"I?>N "OTI UK "ESTIN "E?

Page 187: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

OS .RJM"<[S HAR"IZES?"< TINA "AN?RJPON %S AP"JL%AN PRIN "> O KAT>GOR"UMENOS KAT"A PR"OSJPON "EH[ TUS KAT>G"ORUS T"OPON TE APOLOG"IAS L"AB[ PER"I TU EGKL">MATOS4 #AG SYNEL?"ONTJN UN *T"JN EN?"ADE ANABOL">N M>DEM"IAN P[>S"AMENOS T> EX">S KA?"ISAS EP"I TU B">MATOS EK"EL:SA AH?">N< TON "ANDRA1 #AH PER"I "U STA?"ENTES [ KAT">GOR[ UDEM"IAN <T"IAN EP"EFERON "JN YPEN"OUN EG"J1 #AI Z>T">MATA DE TINA PER"I T>S ID"IAS D%SID<MON"IAS "%HON PROS *T"ON K< PER"I TINOS .I>S"U TE?N>K"OTOS1 "ON "EFASKEN O .P"*LOS Z">N4 #BJ APOR"UMENOS DE EG"J T>N PER"I T"UTU Z">T>SIN "ELEGON % B"UL[TO POR":ES?< %S .IEROS"OLYMA KAK"% KR"INES?< PER"I T"UTJN4 #BA TU DE .P"*LU EPIKALESAM"ENU T>R>?">N< *T"ON %S T>N TU .SEBAST"U DI"AGNJSIN1 EK"EL:SA T>R"%S?< *T"ON "EJS "U P"EM&J *T"ON PROS .K"<SARA4 #BB .AGR"IPPAS DE PROS TON .F">STON "EF>1 EBUL"OM>N K< *T"OS TU AN?R"JPU AK"US<4 O DE1 "*RION1 F>S"IN1 AK"US> *T"U4 #BC .T> UN EP"*RION EL?"ONTOS TU .AGR"IPPA K< T>S .BERN"IK>S MET"A POLL">S FANTAS"IAS K< %SEL?"ONTJN %S TO AKROAT">RION SYN TE T[S HILI"ARH[S K< ANDR"ASI T[S KAT' EXOH">N "USI T>S P"OLEJS1 K< KEL":SANTOS TU .F">STU ">H?> O .P"*LOS4 #BD K< F>SIN O .F">STOS1 .AGR"IPPA BASIL": K< P"ANTES [ SYMPAR"ONTES >M"IN "ANDRES1 ?EJR"%TE T"UTON PER"I "U PAN TO PL">?OS TJN .IUD"<JN EN"ETYH"ON M[ "EN TE .IEROSOL"YM[S K< EN?"ADE1 EPIBO"JNTES M> D"%N Z">N *T"ON M>K"ETI4 #BE EG"J DE KATALAB"OMENOS M>D"EN "AXION ?AN"ATU *T"ON PEPRAH"EN<1 K< *T"U DE T"UTU EPIKALESAM"ENU TON .SEBAST"ON1 "EKRINA P"EMP%N *T"ON4 #BF PER"I "U ASFAL"ES TI GR"A&< TJ KYR"IJ UK "EHJ1 DI"O PRO">GAGON *T"ON EF' YM"JN K< M"ALISTA EP"I S"U1 BASIL": .AGR"IPPA1 "OPJS T>S ANAKR"ISEJS GENOM"EN>S SH"J TI GR"A&<4 #BG "ALOGON GAR M[ DOK"% P"EMPONTA D"ESMION M> K< TAS KAT' *T"U <T"IAS S>M"AN<4

..KEFAL<ON ..KST

#A ..AGRIPPAS DE PROS TON .P"*LON "EF>1 EPITR"EPET"< S[ YP"ER SE*T"U L"EG%N4 T"OTE O .P"*LOS EKT"%NAS T>N H"%RA APELOG"%TO1 #B PER"I P"ANTJN "JN EGKAL"UM< YP"O .IUD"<JN1 BASIL": .AGR"IPPA1 ">G>M< EM*T"ON MAK"ARION EP"I S"U M"ELLJN APOLOG"%S?< S">MERON1 #C M"ALISTA GN"JST>N "ONTA SE P"ANTJN TJN KAT"A .IUD"<US E?"JN TE K< Z>T>M"ATJN1 DI"O D"EOM"< SU MAKRO?"YMJS AK"US"< MU4 #D .T>N MEN UN B"IJS"IN MU T>N EK NE"OT>TOS T>N AP' ARH">S GENOM"EN>N EN TJ "E?N% MU EN .IEROSOL"YM[S "ISASI P"ANTES [ .IUD"<[1 #E PROGIN"JSKONT"ES ME "ANJ?EN1 E"AN ?"ELJSI MARTYR"%N1 "OTI KAT"A T>N AKRIBEST"AT>N "<RESIN T>S >MET"ERAS ?R>SK"%AS "EZ>SA .FARIS"<OS4 #F K< NYN EP' ELP"IDI T>S PROS TUS PAT"ERAS EPAGGEL"IAS GENOM"EN>S YP"O TU .?E"U "EST>KA KRIN"OMENOS1 #G %S ">N TO DJDEK"AFYLON >M"JN EN EKTEN"%A N"YKTA K< >M"ERAN LATR":ON ELP"IZ% KATANT">S<1 PER"I >S ELP"IDOS EGKAL"UM<1 BASIL": .AGR"IPPA1 YP"O TJN .IUD"<JN4 #H T"I "APISTON KR"INET< PAR' YM"IN % O .?E"OS NEKR"US EG"%R%5 #I EG"J MEN UN "EDOXA EM*T"J PROS TO "ONOMA .I>S"U TU .NAZJR"<U D"%N POLL"A ENANT"IA

Page 188: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PR"AX<1 #AJ "O K< EP"[>SA EN .IEROSOL"YM[S1 K< POLL"US TJN AG"IJN EG"J EN FYLAK"<S KAT"EKL%SA T>N PAR"A TJN ARHIER"EJN EXUS"IAN LAB"JN1 AN<RUM"ENJN TE *T"JN KAT">NEGKA &">FON1 #AA K< KAT"A P"ASAS TAS SYNAGJG"AS POLL"AKIS TIMJR"JN *T"US >N"AGKAZON BLASF>M"%N1 PERISS"JS TE EMM<N"OMENOS *T"[S ED"IJKON "EJS K< %S TAS "EXJ P"OL%S4 #AB .EN "[S K< POR:"OMENOS %S T>N .DAMASK"ON MET' EXUS"IAS K< EPITROP">S T>S PAR"A TJN ARHIER"EJN1 #AC >M"ERAS M"ES>S KAT"A T>N OD"ON "%DON1 BASIL":1 URAN"O?EN YP"ER T>N LAMPR"OT>TA TU >L"IU PERIL"AM&AN ME FJS K< TUS SYN EM"[ POR:OM"ENUS1 #AD P"ANTJN DE KATAPES"ONTJN >M"JN %S T>N G>N ">KUSA FJN">N LAL"USAN PROS ME K< L"EGUSAN T> EBRAIDI DIAL"EKTJ1 .SA"UL .SA"UL1 T"I ME DI"JK%S5 SKL>R"ON S[ PROS K"ENTRA LAKT"IZ%N4 #AE EG"J DE "%PON1 TIS "%1 .K"YRIE5 O DE "%PEN1 EG"J %MI .I>S"US "ON SY DI"JK%S4 #AF ALL"A AN"AST>?I K< ST">?I EP"I TUS P"ODAS SU1 %S T"UTO GAR "JF?>N S[1 PROH%R"ISAS?"< SE YP>R"ET>N K< M"ARTYRA "JN TE "%DES "JN TE OF?">SOM"< S[1 #AG EX<R"UMEN"OS SE EK TU LA"U K< TJN E?N"JN1 %S "US EG"J SE APOST"ELLJ #AH AN"[X< OF?ALM"US *T"JN1 TU EPISTR"E&< AP"O SK"OTUS %S FJS K< T>S EXUS"IAS TU SATAN"A EP"I TON .?E"ON1 TU LAB"%N *T"US "AFESIN AMARTI"JN K< KL">RON EN T[S >GIASM"EN[S P"IST% T> %S EM"E4 #AI ."O?EN1 BASIL": .AGR"IPPA1 UK EGEN"OM>N AP%?">S T> URAN"IJ OPTAS"IA1 #BJ ALL"A T[S EN .DAMASK"J PR"JTON K< .IEROL"YM[S1 %S P"AS"AN TE T>N H"JRAN T>S .IUD"<AS K< T[S "E?NESIN APAGG"ELLJ METANO"%N K< EPISTR"EF%N EP"I TON .?E"ON1 "AXIA T>S METAN"[AS "ERGA PR"ASSONTAS4 #BA "ENEKA T"UTJN ME [ .IUD"<[ SYLLAB"OMEN[ EN TJ IER"J EP%R"JNTO DIAH%R"ISAS?<4 #BB EPIKUR"IAS UN TYH"JN T>S PAR"A TU .?E"U "AHRI T>S >M"ERAS T"*T>S "EST>KA MARTYR"OMENOS MIKR"J TE K< MEG"ALJ1 UD"EN EKT"OS L"EGJN "JN TE [ PROF">T< EL"AL>SAN MELL"ONTJN GEN"ES?< K< .MJYS">S1 #BC % PA?>T"OS O .HRIST"OS1 % PR"JTOS EX ANAST"ASEJS NEKR"JN FJS M"ELL% KATAGG"ELL%N TJ LA"J K< T[S "E?NESI4 #BD .T"*TA DE *T"U APOLOGUM"ENU O .F">STOS MEG"AL> T> FJN"> "EF>1 M"<N>1 .P"*LE1 TA POLL"A SE GR"AMMATA %S MAN"IAN PERITR"EP%4 #BE O DE1 U M"<NOM<1 F>S"I1 KR"ATISTE .F">STE1 ALL"A AL>?"%AS K< SJFROS"YN>S R">MATA APOF?"EGGOM<4 #BF EP"ISTAT< GAR PER"I T"UTJN O BASIL":S1 PROS "ON K< PARR>SIAZ"OMENOS LAL"J1 LAN?"AN%N GAR *T"ON TI T"UTJN U P"%?OM< UD"EN1 U GAR ESTIN EN GJN"IA PEPRAGM"ENON T"UTO4 #BG PIST":%S1 BASIL": .AGR"IPPA1 T[S PROF">T<S5 "[DA "OTI PIST":%S4 #BH O DE .AGR"IPPAS PROS TON .P"*LON "EF>1 EN OL"IGJ ME P"%?%S .HRISTIAN"ON GEN"ES?<4 #BI O DE .P"*LOS "%PEN1 :X"<M>N AN TJ .?E"J K< EN OL"IGJ K< EN POLL"J U M"ONON SE1 ALL"A K< P"ANTAS TUS AK"UONT"AS MU S">MERON GEN"ES?< T["UTUS OP"[OS KAG"J %MI1 PAREKT"OS TJN DESM"JN T"UTJN4 #CJ .K< T"*TA %P"ONTOS *T"U AN"EST> O BASIL":S K< O >GEM"JN "> TE .BERN"IK> K< [ SYGKA?">MEN[ *T"[S1 #CA K< ANAHJR">SANTES EL"ALUN PROS ALL">LUS L"EGONTES "OTI UD"EN ?AN"ATU "AXION "> DESM"JN PR"ASS% O "AN?RJPOS "UTOS4 #CB .AGR"IPPAS DE TJ .F">STJ "EF>1 APOLEL"YS?< ED"YNATO O "AN?RJPOS "UTOS1 % M> EPEK"EKL>TO .K"<SARA4

..KEFAL<ON ..KZ

Page 189: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..JS DE EKR"I?> TU APOPL"%N >M"AS %S T>N .ITAL"IAN1 PARED"IDUN TON TE .P"*LON K< TINAS ET"ERUS DESM"JTAS EKATONT"ARH> ON"OMATI .IUL"IJ SP"%R>S .SEBAST">S4 #B EPIB"ANTES DE PL"[J .ADRAMYTT>N"J M"ELLONTES PL"%N TUS KAT"A T>N .AS"IAN T"OPUS AN">H?>MEN1 "ONTOS SYN >M"IN .ARIST"ARHU .MAKED"ONOS .?ESSALONIK"EJS1 #C T> TE ET"ERA KAT">H?>MEN %S .SID"JNA1 FILAN?R"JPJS TE O .I"ULIOS TJ .P"*LJ HR>S"AMENOS EP"ETRE&E PROS TUS F"ILUS POR:?"ENTA EPIMEL"%AS TYH"%N4 #D KAK"%?EN ANAH?"ENTES YPEPL":SAMEN T>N .K"YPRON DI"A TO TUS AN"EMUS "%N< ENANT"IUS1 #E TO TE P"ELAGOS TO KAT"A T>N .KILIK"IAN K< .PAMFYL"IAN DIAPL":SANTES KAT">L?OMEN %S .M"YRA T>S .LYK"IAS4 #F .KAK"% :R"JN O EKATONT"ARH>S PL"[ON .ALEXANDR"INON PL"EON %S T>N .ITAL"IAN ENEB"IBASEN >M"AS %S *T"O4 #G EN IKAN"<S DE >M"ER<S BRADYPLO"UNTES K< M"OLIS GEN"OMEN[ KAT"A T>N .KN"IDON1 M> PROSE"JNTOS >M"AS TU AN"EMU1 YPEPL":SAMEN T>N .KR">T>N KAT"A .SALM"JN>N1 #H M"OLIS TE PARALEG"OMEN[ *T">N ">L?OMEN %S T"OPON TIN"A KAL"UMENON .KAL"US LIM"ENAS1 J EGG"YS ">N P"OLIS .LAS"<A4 #I .IKAN"U DE HR"ONU DIAGENOM"ENU K< "ONTOS ">D> EPISFAL"US TU PLO"OS DI"A TO K< T>N N>ST"%AN ">D> PAREL>LY?"EN<1 PAR">N% O .P"*LOS #AJ L"EGJN *T"[S1 "ANDRES1 ?EJR"J "OTI MET"A "YBREJS K< POLL">S Z>M"IAS U M"ONON TU F"ORTU K< TU PL"[U1 ALL"A K< TJN &YH"JN >M"JN M"ELL%N "ESES?< TON PL"UN4 #AA O DE EKATONT"ARH>S TJ KYBERN">T> K< TJ N*KL">RJ EP"%?ETO M"ALLON "> T[S YP"O TU .P"*LU LEGOM"EN[S4 #AB AN:?"ETU DE TU LIM"ENOS YP"ARHONTOS PROS PARAH%MAS"IAN [ PL"%US "E?ENTO BUL">N ANAH?">N< KAK"%?EN1 "% PJS D"YN<NTO KATANT">SANTES %S .F"[NIKA PARAH%M"AS<1 LIM"ENA T>S .KR">T>S BL"EPONTA KAT"A L"IBA K< KAT"A H"JRON4 #AC .YPOPN":SANTOS DE N"OTU D"OXANTES T>S PRO?"ESEJS KEKRAT>K"EN<1 "ARANTES "ASSON PAREL"EGONTO T>N .KR">T>N4 #AD MET' U POL"Y DE "EBALE KAT' *T">S "ANEMOS TYFJNIK"OS O KAL"UMENOS .:ROKL"YDJN4 #AE SYNARPAS?"ENTOS DE TU PL"[U K< M> DYNAM"ENU ANTOF?ALM"%N TJ AN"EMJ EPID"ONTES EFER"OME?A4 #AF N>S"ION DE TI YPODRAM"ONTES KAL"UMENON .KL"*D>N M"OLIS ISH"YSAMEN PERIKRAT"%S GEN"ES?< T>S SK"AF>S1 #AG ">N "ARANTES BO>?"%AS EHR"JNTO YPOZJNN"YNTES TO PL"[ON1 FOB"UMEN"[ TE M> %S T>N .S"YRTIN EKP"ESJSI1 HAL"ASANTES TO SK":OS "UTJS EF"ERONTO4 #AH SFODR"JS DE H%MAZOM"ENJN >M"JN T> EX">S EKBOL">N EP["UNTO1 #AI K< T> TR"IT> *T"OH%RES T>N SK:">N TU PL"[U ERR"I&AMEN4 #BJ M">TE DE >L"IU M">TE "ASTRJN EPIF<N"ONTJN EP"I PL"%ONAS >M"ERAS1 H%M"JN"OS TE UK OL"IGU EPIK%M"ENU1 L[P"ON PERI>R"%TO P"ASA ELP"IS TU S"JZES?< >M"AS4 #BA .POLL">S DE ASIT"IAS YPARH"US>S T"OTE STA?"%S O .P"*LOS EN M"ESJ *T"JN "%PEN1 "ED% MEN1 J "ANDRES1 P%?ARH">SANT"AS M[ M> AN"AGES?< AP"O T>S .KR">T>S KERD">S"< TE T>N "YBRIN T"*T>N K< T>N Z>M"IAN4 #BB K< TA NYN PAR<N"J YM"AS :?YM"%N1 APOBOL"> GAR &YH">S UDEM"IA "EST< EX YM"JN PL>N TU PL"[U4 #BC PAR"EST> GAR M[ T> NYKT"I T"*T> "AGGELOS TU .?E"U "U %MI1 J K< LATR":J1 #BD L"EGJN1 M> FOB"U1 .P"*LE1 .K"<SAR"I SE D"% PARAST">N<1 K< ID"U KEH"ARIST"< S[ O .?E"OS P"ANTAS TUS PL"EONTAS MET"A S"U4 #BE DI"O :?YM"%TE1 "ANDRES1 PIST":J GAR TJ .?E"J "OTI "UTJS "EST< KA?' "ON TR"OPON

Page 190: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

LEL"AL>T"< M[4 #BF %S N">SON DE TINA D"% >M"AS EKPES"%N4 #BG .JS DE TESSARESK<DEK"AT> NYX EG"ENETO DIAFEROM"ENJN >M"JN EN TJ .ADR"IA1 KAT"A M"ESON T>S NYKT"OS YPEN"OUN [ N"*T< PROS"AG%N TIN"A *T"[S H"JRAN4 #BH K< BOL"ISANTES ":RON ORG]"AS "%KOSI1 BRAH"Y DE DIAST">SANTES K< P"ALIN BOL"ISANTES ":RON ORG]"AS DEKAP"ENTE1 #BI FOB"UMEN"[ TE M">PJS %S TRAH"%S T"OPUS EKP"ESJMEN1 EK PR"YMN>S R"I&ANTES AGK"YRAS T"ESSARAS "\HONTO >M"ERAN GEN"ES?<4 #CJ .TJN DE N*T"JN Z>T"UNTJN FYG"%N EK TU PL"[U K< HALAS"ANTJN T>N SK"AF>N %S T>N ?"ALASSAN1 PROF"AS% JS EK PR"JRAS MELL"ONTJN AGK"YRAS EKT"%N%N1 #CA "%PEN O .P"*LOS TJ EKATONT"ARH> K< T[S STRATI"JT<S1 E"AN M> "UT[ M"%NJSIN EN TJ PL"[J1 YM"%S SJ?">N< U D"YNAS?E4 #CB T"OTE [ STRATI"JT< AP"EKO&AN TA SH[N"IA T>S SK"AF>S K< "%ASAN *T">N EKPES"%N4 #CC ."AHRI DE "U "EMELLEN >M"ERAN G"INES?<1 PAREK"AL% O .P"*LOS "APANTAS METALAB"%N TROF">S L"EGJN1 TESSARESK<DEK"AT>N S">MERON >M"ERAN PROSDOK"JNTES "ASIT[ DIATEL"%TE1 M>D"EN PROSLAB"OMEN[4 #CD DI"O PARAKAL"J YM"AS METALAB"%N TROF">S1 T"UTO GAR PROS T>S YMET"ERAS SJT>R"IAS YP"ARH%1 UDEN"OS GAR YM"JN ?RIX EK T>S KEFAL">S PES"%T<4 #CE %P"JN DE T"*TA K< LAB"JN "ARTON :HAR"IST>SE TJ .?E"J EN"JPION P"ANTJN1 K< KL"ASAS ">RXATO ES?"I%N4 #CF ":?YM[ DE GEN"OMEN[ P"ANTES K< *T"[ PROSEL"ABONTO TROF">S1 #CG ">MEN DE EN TJ PL"[J < P"AS< &YH"< DIAK"OSI< EBDOM">KONTA "EX4 #CH KORES?"ENTES DE TROF">S EK"UFIZON TO PL"[ON EKBALL"OMEN[ TON S"ITON %S T>N ?"ALASSAN4 #CI ."OTE DE >M"ERA EG"ENETO1 T>N G>N UK EPEG"INJSKON1 K"OLPON DE TINA KATEN"OUN "EHONTA <GIAL"ON1 %S "ON EBUL":SANTO1 %S D"YN<NTO1 EX"JS< TO PL"[ON4 #DJ K< TAS AGK"YRAS PERIEL"ONTES "%JN %S T>N ?"ALASSAN "AMA AN"ENTES TAS Z:KT>R"IAS TJN P>DAL"IJN1 K< EP"ARANTES TON ART"EMJNA T> PNE"US> KAT"%HON %S TON <GIAL"ON4 #DA PERIPES"ONTES DE %S T"OPON DI?"ALASSON EP"JK%LAN T>N N"*N K< > MEN PR"JRA ER"%SASA "EM%NEN AS"AL:TOS1 > DE PR"YMNA EL"YETO YP"O T>S B"IAS TJN KYM"ATJN4 #DB TJN DE STRATIJT"JN BUL"> EG"ENETO "INA TUS DESM"JTAS APOKT"%NJSI1 M> TIS EKKOLYMB">SAS DIAF"YG[4 #DC O DE EKATONT"ARH>S BUL"OMENOS DIAS"JS< TON .P"*LON EK"JLYSEN *T"US TU BUL">MATOS1 EK"EL:S"E TE TUS DYNAM"ENUS KOLYMB"AN APORR"I&ANTAS PR"JTUS EP"I T>N G>N EXI"EN<1 #DD K< TUS L[P"US "US MEN EP"I SAN"ISIN1 "US DE EP"I TINJN TJN AP"O TU PL"[U4 K< "UTJS EG"ENETO P"ANTAS DIASJ?">N< EP"I T>N G>N4

..KEFAL<ON ..K>

#A ..K< DIASJ?"ENTES T"OTE EP"EGNJSAN "OTI .MEL"IT> > N">SOS KAL"%T<4 #B [ DE B"ARBAR[ PAR"%HON U T>N TYH"USAN FILAN?RJP"IAN >M"IN1 AN"A&ANTES GAR PYR"AN PROSEL"ABONTO P"ANTAS >M"AS DI"A TON YET"ON TON EFEST"JTA K< DI"A TO &"YHOS4 #C SYSTR"E&ANTOS DE TU .P"*LU FRYG"ANJN PL">?OS K< EPI?"ENTOS EP"I T>N PYR"AN1 "EHIDNA AP"O T>S ?"ERM>S DIEXEL?"USA KA?">&E T>S H%R"OS *T"U4 #D JS DE "%DON [ B"ARBAR[ KREM"AMENON TO ?>R"ION EK T>S H%R"OS *T"U1 "ELEGON PROS ALL">LUS1 P"ANTJS FON":S ESTIN O "AN?RJPOS "UTOS1 "ON

Page 191: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

DIASJ?"ENTA EK T>S ?AL"ASS>S > .D"IK> Z">N UK "%ASEN4 #E O MEN UN APOTIN"AXAS TO ?>R"ION %S TO P"YR "EPA?EN UD"EN KAK"ON1 #F [ DE PROSED"OKJN *T"ON M"ELL%N P"IMPRAS?< "> KATAP"IPT%N "AFNJ NEKR"ON4 EP"I POL"Y DE *T"JN PROSDOK"JNTJN K< ?EJR"UNTJN M>D"EN "ATOPON %S *T"ON GIN"OMENON1 METABALL"OMEN[ "ELEGON ?E"ON *T"ON "%N<4 #G .EN DE T[S PER"I TON T"OPON EK"%NON YP">RHE HJR"IA TJ PR"JTJ T>S N">SU ON"OMATI .POPL"IJ1 "OS ANADEX"AMENOS >M"AS TR"%S >M"ERAS FILOFR"ONJS EX"ENISEN4 #H EG"ENETO DE TON PAT"ERA TU .POPL"IU PYRET"[S K< DYSENTER"IJ SYNEH"OMENON KATAK"%S?<1 PROS "ON O .P"*LOS %SEL?"JN K< PROS:X"AMENOS K< EPI?"%S TAS H"%RAS *T"J I"ASATO *T"ON4 #I T"UTU UN GENOM"ENU K< [ L[P"[ [ "EHONTES AS?EN"%AS EN T> N">SJ PROS">RHONTO K< E?ERAP":ONTO1 #AJ "[ K< POLL"<S TIM"<S ET"IM>SAN >M"AS K< ANAGOM"EN[S EP"E?ENTO TA PROS T>N HR"%AN4 #AA .MET"A DE TR"%S M">NAS AN">H?>MEN EN PL"[J PARAKEH%MAK"OTI EN T> N">SJ1 .ALEXANDR"INJ1 PARAS">MJ .DIOSK"UR[S1 #AB K< KATAH?"ENTES %S .SYRAK"USAS EPEM"%NAMEN >M"ERAS TR"%S1 #AC "O?EN PERIEL?"ONTES KAT>NT">SAMEN %S .R">GION1 K< MET"A M"IAN >M"ERAN EPIGENOM"ENU N"OTU D:TER"<[ ">L?OMEN %S .POTI"OLUS1 #AD "U :R"ONTES ADELF"US PAREKL">?>MEN EP' *T"[S EPIM"%N< >M"ERAS EPT"A1 K< "UTJS %S T>N .R"JM>N ">L?OMEN4 #AE KAK"%?EN [ ADELF"[ AK"USANTES TA PER"I >M"JN EX">L?ON %S AP"ANT>SIN >M"IN "AHRIS .APP"IU F"ORU K< .TRI"JN TABERN"JN1 "US ID"JN O .P"*LOS :HARIST">SAS TJ .?E"J "ELABEN ?"ARSOS4 #AF ."OTE DE ">L?OMEN %S .R"JM>N1 O EKATONT"ARH>S PAR"EDJKE TUS DESM"IUS TJ STRATOPED"ARH>1 TJ DE .P"*LJ EPETR"AP> M"EN%N KA?' E*T"ON SYN TJ FYL"ASSONTI *T"ON STRATI"JT>4 #AG .EG"ENETO DE MET"A >M"ERAS TR"%S SYGKAL"ESAS?< TON .P"*LON TUS "ONTAS TJN .IUD"<JN PR"JTUS1 SYNEL?"ONTJN DE *T"JN "ELEGE PROS *T"US1 "ANDRES ADELF"[1 EG"J UD"EN ENANT"ION P[">SAS TJ LA"J "> T[S "E?ESI T[S PATR"J[S D"ESMIOS EX .IEROSOL"YMJN PARED"O?>N %S TAS H"%RAS TJN .RJM"<JN1 #AH "[TINES ANAKR"INAT"ES ME EB"ULONTO APOL"YS< DI"A TO M>DEM"IAN <T"IAN ?AN"ATU YP"ARH%N EN EM"[4 #AI ANTILEG"ONTJN DE TJN .IUD"<JN >NAGK"AS?>N EPIKAL"ESAS?< .K"<SARA1 UH JS TU "E?NUS MU "EHJN TI KAT>GOR">S<4 #BJ DI"A T"*T>N UN T>N <T"IAN PAREK"ALESA YM"AS ID"%N K< PROSLAL">S<1 "ENEKEN GAR T>S ELP"IDOS TU .ISRA">L T>N "ALYSIN T"*T>N PER"IK%M<4 #BA [ DE PROS *T"ON "%PON1 >M"%S "UTE GR"AMMATA PER"I S"U EDEX"AME?A AP"O T>S .IUD"<AS1 "UTE PARAGEN"OMEN"OS TIS TJN ADELF"JN AP">GG%LEN "> EL"AL>S"E TI PER"I S"U PON>R"ON4 #BB AXI"UMEN DE PAR"A S"U AK"US< "A FRON"%S1 PER"I MEN GAR T>S <R"ESEJS T"*T>S GNJST"ON ESTIN >M"IN "OTI PANTAH"U ANTIL"EGET<4 #BC .TAX"AMEN[ DE *T"J >M"ERAN ">KON PROS *T"ON %S T>N XEN"IAN PL"%ONES1 "[S EXET"I?ETO DIAMARTYR"OMENOS T>N BASIL"%AN TU .?E"U P"%?JN TE *T"US TA PER"I TU .I>S"U AP"O TE TU N"OMU .MJYS"EJS K< TJN PROF>T"JN AP"O PRJ"I "EJS ESP"ERAS4 #BD K< [ MEN EP"%?ONTO T[S LEGOM"EN[S1 [ DE >P"ISTUN4 #BD AS"YMFJN[ DE "ONTES PROS ALL">LUS APEL"YONTO1 %P"ONTOS TU .P"*LU R">MA "EN1 "OTI KAL"JS TO .PN":MA TO ."AGION EL"AL>SE DI"A .>SAIU TU PROF">TU PROS TUS PAT"ERAS >M"JN #BF L"EGON1 POR":?>TI PROS TON LA"ON T"UTON K< "%PON1 AKO"> AK"USETE K< U M> SYN">TE1 K< BL"EPONTES BL"E&ETE K<

Page 192: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

U M> "ID>TE1 #BG EPAH"YN?> GAR > KARD"IA TU LA"U T"UTU1 K< T[S JS"I BAR"EJS ">KUSAN1 K< TUS OF?ALM"US *T"JN EK"AMMYSAN1 M">POTE "IDJSI T[S OF?ALM"[S K< T[S JS"IN AK"USJSI K< T> KARD"IA SYN"JSI K< EPISTR"E&JSI1 K< I"ASOM< *T"US4 #BH GNJST"ON UN "ESTJ YM"IN "OTI T[S "E?NESIN APEST"AL> T"UTO TO SJT">RION TU .?E"U1 *T"[ K< AK"USONT<4 #BI K< T"*TA *T"U %P"ONTOS AP">L?ON [ .IUD"<[ POLL">N "EHONTES EN E*T"[S SYZ">T>SIN4 #CJ ."EM%NE DE O .P"*LOS DIET"IAN "OL>N EN ID"IJ MIS?"JMATI K< APED"EHETO P"ANTAS TUS %SPOR:OM"ENUS PROS *T"ON1 #CA K>R"YSSJN T>N BASIL"%AN TU .?E"U K< DID"ASKJN TA PER"I TU .KYR"IU .I>S"U .HRIST"U MET"A P"AS>S PARR>S"IAS AKJL"YTJS4

-------------------------------------------------------..PROS ..RJM<US

..KEFAL<ON .A

#A ..P*LOS1 D"ULOS .I>S"U .HRIST"U1 KL>T"OS AP"OSTOLOS1 AFJRISM"ENOS %S :AGG"ELION .?E"U #B "O PROEP>GG"%LATO DI"A TJN PROF>T"JN *T"U EN GRAF"<S AG"I<S #C PER"I TU ]"U *T"U1 TU GENOM"ENU EK SP"ERMATOS .D*"ID KAT"A S"ARKA1 #D TU ORIS?"ENTOS ]"U .?E"U EN DYN"AM% KAT"A PN":MA AGIJS"YN>S EX ANAST"ASEJS NEKR"JN1 .I>S"U .HRIST"U TU .KYR"IU >M"JN1 #E DI' "U EL"ABOMEN H"ARIN K< APOSTOL">N %S YPAKO">N P"ISTEJS EN P"ASI T[S "E?NESIN YP"ER TU ON"OMATOS *T"U1 #F EN "[S ESTE K< YM"%S KL>T"[ .I>S"U .HRIST"U1 #G P"ASI T[S "USI EN .R"JM> AGAP>T"[S .?E"U1 KL>T"[S AG"I[S1 H"ARIS YM"IN K< %R">N> AP"O .?E"U PATR"OS >M"JN K< .KYR"IU .I>S"U .HRIST"U4 #H .PR"JTON MEN :HARIST"J TJ .?E"J MU DI"A .I>S"U .HRIST"U YP"ER P"ANTJN YM"JN1 "OTI > P"ISTIS YM"JN KATAGG"ELLET< EN "OLJ TJ K"OSMJ4 #I M"ARTYS GAR M"U ESTIN O .?E"OS1 J LATR":J EN TJ PN":MAT"I MU EN TJ :AGGEL"IJ TU ]"U *T"U1 JS ADIAL"%PTJS MN"%AN YM"JN P["UM<1 #AJ P"ANTOTE EP"I TJN PROS:H"JN MU DE"OMENOS "% PJS ">D> POT"E :ODJ?">SOM< EN TJ ?EL">MATI TU .?E"U EL?"%N PROS YM"AS4 #AA EPIPO?"J GAR ID"%N YM"AS1 "INA TI METAD"J H"ARISMA YM"IN PN:MATIK"ON %S TO ST>RIH?">N< YM"AS1 #AB T"UTO DE ESTI SYMPARAKL>?">N< EN YM"IN DI"A T>S EN ALL">L[S P"ISTEJS YM"JN TE K< EM"U4 #AC U ?"ELJ DE YM"AS AGNO"%N1 ADELF"[1 "OTI POLL"AKIS PROE?"EM>N EL?"%N PROS YM"AS1 K< EKJL"Y?>N "AHRI TU D":RO1 "INA TIN"A KARP"ON SH"J K< EN YM"IN KA?"JS K< EN T[S L[P"[S "E?NESIN4 #AD ."ELL>S"I TE K< BARB"AR[S1 SOF"[S TE K< ANO">T[S OF%L"ET>S %M"I1 #AE "UTJ TO KAT' EM"E PR"O?YMON K< YM"IN T[S EN .R"JM> :GGEL"ISAS?<4 #AF U GAR EP<SH"YNOM< TO :AGG"ELION TU .HRIST"U1 D"YNAMIS GAR .?E"U ESTIN %S SJT>R"IAN PANT"I TJ PIST":ONTI1 .IUD"<J TE PR"JTON K< ."ELL>NI4 #AG DIK<OS"YN> GAR .?E"U EN *T"J APOKAL"YPTET< EK P"ISTEJS %S P"ISTIN1 KA?"JS G"EGRAPT<1 O DE D"IK<OS EK P"ISTEJS Z">SET<4

Page 193: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AH .APOKAL"YPTET< GAR ORG"> .?E"U AP' URAN"U EP"I P"ASAN AS"EB%AN K< ADIK"IAN AN?R"JPJN TJN T>N AL">?%AN EN ADIK"IA KATEH"ONTJN1 #AI DI"OTI TO GNJST"ON TU .?E"U FANER"ON ESTIN EN *T"[S1 O GAR .?E"OS *T"[S EFAN"ERJSE4 #BJ TA GAR A"ORATA *T"U AP"O KT"ISEJS K"OSMU T[S P[">MASI NO"UMENA KA?OR"AT<1 "> TE AIDIOS *T"U D"YNAMIS K< ?%"OT>S1 %S TO "%N< *T"US ANAPOLOG">TUS1 #BA DI"OTI GN"ONTES TON .?E"ON UH JS .?E"ON ED"OXASAN "> :HAR"IST>SAN1 ALL' EMAT<"J?>SAN EN T[S DIALOGISM"[S *T"JN1 K< ESKOT"IS?> > AS"YNETOS *T"JN KARD"IA1 #BB F"ASKONTES "%N< SOF"[ EMJR"AN?>SAN1 #BC K< ">LLAXAN T>N D"OXAN TU AF?"ARTU .?E"U EN OM["JMATI %K"ONOS F?ART"U AN?R"JPU K< PET%N"JN K< TETRAP"ODJN K< ERPET"JN4 #BD .DI"O K< PAR"EDJKEN *T"US O .?E"OS EN T<S EPI?YM"I<S TJN KARDI"JN *T"JN %S AKA?ARS"IAN TU ATIM"AZES?< TA S"JMATA *T"JN EN *T"[S1 #BE "[TINES MET">LLAXAN T>N AL">?%AN TU .?E"U EN TJ &":D%1 K< ESEB"AS?>SAN K< EL"ATR:SAN T> KT"IS% PAR"A TON KT"ISANTA1 "OS ESTIN :LOG>T"OS %S TUS <"JNAS1 AM">N4 #BF .DI"A T"UTO PAR"EDJKEN *T"US O .?E"OS %S P"A?> ATIM"IAS4 "< TE GAR ?">L%< *T"JN MET">LLAXAN T>N FYSIK">N HR">SIN %S T>N PAR"A F"YSIN1 #BG OM"[JS DE K< [ "ARSENES AF"ENTES T>N FYSIK">N HR">SIN T>S ?>L"%AS EXEK"*?>SAN EN T> OR"EX% *T"JN %S ALL">LUS1 "ARSENES EN "ARSESI T>N ASH>MOS"YN>N KATERGAZ"OMEN[ K< T>N ANTIMIS?"IAN ">N "ED% T>S PL"AN>S *T"JN EN E*T"[S APOLAMB"ANONTES4 #BH .K< KA?"JS UK EDOK"IMASAN TON .?E"ON "EH%N EN EPIGN"JS%1 PAR"EDJKEN *T"US O .?E"OS %S AD"OKIMON N"UN1 P["%N TA M> KA?">KONTA1 #BI PEPL>RJM"ENUS P"AS> ADIK"IA1 PORN"%A1 PON>R"IA1 PLEONEX"IA1 KAK"IA1 MEST"US F?"ONU1 F"ONU1 "ERIDOS1 D"OLU KAKO>?"%AS1 #CJ &I?YRIST"AS1 KATAL"ALUS1 ?EOSTYG"%S1 YBRIST"AS1 YPER>F"ANUS1 ALAZ"ONAS1 EF:R"ETAS KAK"JN1 GON":SIN AP%?"%S1 #CA ASYN"ETUS1 ASYN?"ETUS1 AST"ORGUS1 ASP"ONDUS1 ANELE">MONAS1 #CB "[TINES TO DIK"<JMA TU .?E"U EPIGN"ONTES1 "OTI [ TA T["*TA PR"ASSONTES "AXI[ ?AN"ATU %S"IN1 U M"ONON *T"A P["USIN1 ALL"A K< SYN:DOK"USI T[S PR"ASSUSI4

..KEFAL<ON .B

#A ..DIO ANAPOL"OG>TOS "%1 J "AN?RJPE1 PAS O KR"INJN1 EN J GAR KR"IN%S TON "ETERON1 SE*T"ON KATAKR"IN%S1 TA GAR *T"A PR"ASS%S O KR"INJN4 #B "[DAMEN DE "OTI TO KR"IMA TU .?E"U ESTI KAT"A AL">?%AN EP"I TUS TA T["*TA PR"ASSONTAS4 #C LOG"IZ> DE T"UTO1 J "AN?RJPE1 O KR"INJN TUS TA T["*TA PR"ASSONTAS K< P["JN *T"A1 "OTI SY EKF":X> TO KR"IMA TU .?E"U5 #D "> TU PL"UTU T>S HR>ST"OT>TOS *T"U K< T>S ANOH">S K< T>S MAKRO?YM"IAS KATAFRON"%S1 AGNO"JN "OTI TO HR>ST"ON TU .?E"U %S MET"AN["AN SE "AG%5 #E KAT"A DE T>N SKL>R"OT>T"A SU K< AMETAN"O>TON KARD"IAN ?>S*R"IZ%S SE*T"J ORG">N EN >M"ERA ORG">S K< APOKAL"Y&EJS K< DIK<OKRIS"IAS TU .?E"U1 #F "OS APOD"JS% EK"ASTJ KAT"A "ERGA *T"U1 #G T[S MEN KA?' YPOMON">N "ERGU AGA?"U D"OXAN K< TIM">N K< AF?ARS"IAN Z>T"USI ZJ">N <"JNION1 #H T[S DE EX ERI?"%AS1 K< AP%?"USI MEN T> AL>?"%A1 P%?OM"EN[S DE T> ADIK"IA1 ?YM"OS K< ORG">1 #I ?L"I&IS K< STENOHJR"IA EP"I P"ASAN &YH">N AN?R"JPU TU

Page 194: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KATERGAZOM"ENU TO KAK"ON1 .IUD"<U TE PR"JTON K< ."ELL>NOS1 #AJ D"OXA DE K< TIM"> K< %R">N> PANT"I TJ ERGAZOM"ENJ TO AGA?"ON1 .IUD"<J TE PR"JTON K< ."ELL>NI1 #AA U GAR "ESTI PROSJPOL>&"IA PAR"A TJ .?E"J4 #AB "OS[ GAR AN"OMJS ">MARTON1 AN"OMJS K< APOL"UNT<1 K< "OS[ EN N"OMJ ">MARTON1 DI"A N"OMU KRI?">SONT<4 #AC U GAR [ AKROAT"< TU N"OMU D"IK<[ PAR"A TJ .?E"J1 ALL' [ P[>T"< TU N"OMU DIK<J?">SONT<4 #AD "OTAN GAR "E?N> TA M> N"OMON "EHONTA F"YS% TA TU N"OMU P[">1 "UT[ N"OMON M> "EHONTES E*T"[S %SI N"OMOS1 #AE "[TINES END"%KNYNT< TO "ERGON TU N"OMU GRAPT"ON EN T<S KARD"I<S *T"JN1 SYMMARTYR"US>S *T"JN T>S SYN%D">SEJS K< METAX"Y ALL">LJN TJN LOGISM"JN KAT>GOR"UNTJN "> K< APOLOGUM"ENJN-- #AF EN >M"ERA "OTE KRIN"% O .?E"OS TA KRYPT"A TJN AN?R"JPJN KAT"A TO :AGG"ELI"ON MU DI"A .I>S"U .HRIST"U4 #AG ."IDE SY .IUD"<OS EPONOM"AZ>1 K< EPANAP"*> TJ N"OMJ1 K< K*H"AS< EN .?E"J1 #AH K< GIN"JSK%S TO ?"EL>MA1 K< DOKIM"AZ%S TA DIAF"ERONTA1 KAT>H"UMENOS EK TU N"OMU1 #AI P"EP[?"AS TE SE*T"ON OD>G"ON "%N< TYFL"JN1 FJS TJN EN SK"OT%1 #BJ P<D:T">N AFR"ONJN1 DID"ASKALON N>P"IJN1 "EHONTA T>N M"ORFJSIN T>S GN"JSEJS K< T>S AL>?"%AS EN TJ N"OMJ4 #BA O UN DID"ASKJN "ETERON SE*T"ON U DID"ASK%S5 O K>R"YSSJN M> KL"EPT%N KL"EPT%S5 #BB O L"EGJN M> M[H":%N M[H":%S5 O BDELYSS"OMENOS TA "%DJLA IEROSYL"%S5 #BC "OS EN N"OMJ K*H"AS<1 DI"A T>S PARAB"ASEJS TU N"OMU TON .?E"ON ATIM"AZ%S5 #BD TO GAR "ONOMA TU .?E"U DI' YM"AS BLASF>M"%T< EN T[S "E?NESI1 KA?"JS G"EGRAPT<4 #BE PERITOM"> MEN GAR JFEL"%1 E"AN N"OMON PR"ASS>S1 E"AN DE PARAB"AT>S N"OMU >S1 > PERITOM"> SU AKROBYST"IA G"EGONEN4 #BF E"AN UN > AKROBYST"IA TA DIK<"JMATA TU N"OMU FYL"ASS>1 UH"I > AKROBYST"IA *T"U %S PERITOM">N LOGIS?">SET<5 #BG K< KRIN"% > EK F"YSEJS AKROBYST"IA1 TON N"OMON TEL"USA1 SE TON DI"A GR"AMMATOS K< PERITOM">S PARAB"AT>N N"OMU4 #BH U GAR O EN TJ FANER"J .IUD"<"OS ESTIN1 UD"E > EN TJ FANER"J EN SARK"I PERITOM">1 #BI ALL' O EN TJ KRYPT"J .IUD"<OS1 K< PERITOM"> KARD"IAS EN PN":MATI1 U GR"AMMATI1 "U O "EP<NOS UK EX AN?R"JPJN1 ALL' EK TU .?E"U4

..KEFAL<ON .G

#A ..TI UN TO PERISS"ON TU .IUD"<U1 "> TIS > JF"EL%A T>S PERITOM">S5 #B POL"Y KAT"A P"ANTA TR"OPON4 PR"JTON MEN GAR "OTI EPIST":?>SAN TA L"OGIA TU .?E"U4 #C T"I GAR % >P"IST>S"AN TINES5 M> > APIST"IA *T"JN T>N P"ISTIN TU .?E"U KATARG">S%5 #D M> G"EN[TO1 GIN"ES?J DE O .?E"OS AL>?">S1 PAS DE "AN?RJPOS &":ST>S1 KA?"JS G"EGRAPT<1 "OPJS AN DIK<J?">S EN T[S L"OG[S SU K< NIK">S>S EN TJ KR"INES?"< SE4 #E % DE > ADIK"IA >M"JN .?E"U DIK<OS"YN>N SYN"IST>SI1 T"I ER"UMEN5 M> "ADIKOS O .?E"OS O EPIF"ERJN T>N ORG">N5 KAT"A "AN?RJPON L"EGJ4 #F M> G"EN[TO1 EP"% P"JS KRIN"% O .?E"OS TON K"OSMON5 #G % GAR > AL">?%A TU .?E"U EN TJ EM"J &":SMATI EPER"ISS:SEN %S T>N D"OXAN *T"U1 T"I "ETI KAG"J JS AMARTJL"OS KR"INOM<1 #H K< M> KA?"JS BLASF>M"UME?A K< KA?"JS FAS"I

Page 195: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TINES >M"AS L"EG%N "OTI P[">SJMEN TA KAK"A "INA "EL?> TA AGA?"A5 "JN TO KR"IMA "ENDIK"ON ESTI4 #I .T"I UN5 PROEH"OME?A5 U P"ANTJS1 PRO>TIAS"AME?A GAR .IUD"<US TE K< ."ELL>NAS P"ANTAS YF' AMART"IAN "%N<1 #AJ KA?"JS G"EGRAPT< "OTI UK "ESTI D"IK<OS UD"E "%S1 #AA UK "ESTIN O SYNI"JN1 UK "ESTIN O EKZ>T"JN TON .?E"ON1 #AB P"ANTES EX"EKLINAN1 "AMA >HR%"J?>SAN1 UK "ESTI P["JN HR>ST"OT>TA1 UK "ESTIN "EJS EN"OS4 #AC T"AFOS ANEJGM"ENOS O L"ARYGX *T"JN1 T<S GL"JSS<S *T"JN EDOLI"USAN1 I"OS ASP"IDJN YP"O TA H"%L> *T"JN1 #AD "JN TO ST"OMA AR"AS K< PIKR"IAS G"EM%1 #AE OX"%S [ P"ODES *T"JN EKH"E< "<MA1 #AF S"YNTRIMMA K< TAL<PJR"IA EN T<S OD"[S *T"JN1 #AG K< OD"ON %R">N>S UK "EGNJSAN4 #AH UK "ESTI F"OBOS .?E"U AP"ENANTI TJN OF?ALM"JN *T"JN4 #AI ."[DAMEN DE "OTI "OSA O N"OMOS L"EG% T[S EN TJ N"OMJ LAL"%1 "INA PAN ST"OMA FRAG"> K< YP"ODIKOS G"EN>T< PAS O K"OSMOS TJ .?E"J1 #BJ DI"OTI EX "ERGJN N"OMU U DIK<J?">SET< P"ASA SARX EN"JPION *T"U1 DI"A GAR N"OMU EP"IGNJSIS AMART"IAS4 #BA .NYN"I DE HJR"IS N"OMU DIK<OS"YN> .?E"U PEFAN"ERJT<1 MARTYRUM"EN> YP"O TU N"OMU K< TJN PROF>T"JN1 #BB DIK<OS"YN> DE .?E"U DI"A P"ISTEJS .I>S"U .HRIST"U %S P"ANTAS K< EP"I P"ANTAS TUS PIST":ONTAS1 U GAR ESTI DIASTOL">1 #BC P"ANTES GAR ">MARTON K< YSTER"UNT< T>S D"OX>S TU .?E"U1 #BD DIK<"UMEN[ DJRE"AN T> *T"U H"ARITI DI"A T>S APOLYTR"JSEJS T>S EN .HRIST"J .I>S"U1 #BE "ON PRO"E?ETO O .?E"OS ILAST">RION DI"A T>S P"ISTEJS EN TJ *T"U "<MATI1 %S "END%XIN T>S DIK<OS"YN>S *T"U DI"A T>N P"ARESIN TJN PROGEGON"OTJN AMART>M"ATJN #BF EN T> ANOH"> TU .?E"U1 PROS "END%XIN T>S DIK<OS"YN>S *T"U EN TJ NYN K<R"J1 %S TO "%N< *T"ON D"IK<ON K< DIK<"UNTA TON EK P"ISTEJS .I>S"U4 #BG .PU UN > K"*H>SIS5 EXEKL"%S?>4 DI"A P"[U N"OMU5 TJN "ERGJN5 UH"I1 ALL"A DI"A N"OMU P"ISTEJS4 #BH LOGIZ"OME?A UN P"IST% DIK<"US?< "AN?RJPON HJR"IS "ERGJN N"OMU4 #BI "> .IUD"<JN O .?E"OS M"ONON5 UH"I DE K< "E?N"JN5 N"< K< E?N"JN1 #CJ EP"%PER "%S O .?E"OS "OS DIK<"JS% PERITOM">N EK P"ISTEJS K< AKROBYST"IAN DI"A T>S P"ISTEJS4 #CA N"OMON UN KATARG"UMEN DI"A T>S P"ISTEJS5 M> G"EN[TO1 ALL"A N"OMON IST"JMEN4

..KEFAL<ON .D

#A ..TI UN ER"UMEN .ABRA"AM TON PAT"ERA >M"JN :R>K"EN< KAT"A S"ARKA5 #B % GAR .ABRA"AM EX "ERGJN EDIK<"J?>1 "EH% K"*H>MA1 ALL' U PROS TON .?E"ON4 #C T"I GAR > GRAF"> L"EG%5 EP"IST:SE DE .ABRA"AM TJ .?E"J K< ELOG"IS?> *T"J %S DIK<OS"YN>N4 #D TJ DE ERGAZOM"ENJ O MIS?"OS U LOG"IZET< KAT"A H"ARIN1 ALL"A KAT"A OF"%L>MA1 #E TJ DE M> ERGAZOM"ENJ1 PIST":ONTI DE EP"I TON DIK<"UNTA TON ASEB">1 LOG"IZET< > P"ISTIS *T"U %S DIK<OS"YN>N1 #F KA?"APER K< .D*"ID L"EG% TON MAKARISM"ON TU AN?R"JPU J O .?E"OS LOG"IZET< DIK<OS"YN>N HJR"IS "ERGJN1 #G MAK"ARI[ "JN AF"E?>SAN < ANOM"I< K< "JN EPEKAL"YF?>SAN < AMART"I<1 #H MAK"ARIOS AN">R J U M> LOG"IS>T< .K"YRIOS AMART"IAN4 #I O MAKARISM"OS UN "UTOS EP"I T>N PERITOM">N "> K< EP"I T>N

Page 196: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AKROBYST"IAN5 L"EGOMEN GAR "OTI ELOG"IS?> TJ .ABRA"AM > P"ISTIS %S DIK<OS"YN>N4 #AJ P"JS UN ELOG"IS?>5 EN PERITOM"> "ONTI "> EN AKROBYST"IA5 UK EN PERITOM">1 ALL' EN AKROBYST"IA1 #AA K< S>M"%ON "ELABE PERITOM">S1 SFRAG"IDA T>S DIK<OS"YN>S T>S P"ISTEJS T>S EN T> AKROBYST"IA1 %S TO "%N< *T"ON PAT"ERA P"ANTJN TJN PIST:"ONTJN DI' AKROBYST"IAS1 %S TO LOGIS?">N< K< *T"[S T>N DIK<OS"YN>N1 #AB K< PAT"ERA PERITOM">S T[S UK EK PERITOM">S M"ONON1 ALL"A K< T[S ST[H"USI T[S "IHNESI T>S EN T> AKROBYST"IA P"ISTEJS TU PATR"OS >M"JN .ABRA"AM4 #AC U GAR DI"A N"OMU > EPAGGEL"IA TJ .ABRA"AM "> TJ SP"ERMATI *T"U1 TO KL>RON"OMON *T"ON "%N< TU K"OSMU1 ALL"A DI"A DIK<OS"YN>S P"ISTEJS4 #AD % GAR [ EK N"OMU KL>RON"OM[1 KEK"ENJT< > P"ISTIS K< KAT">RG>T< > EPAGGEL"IA1 #AE O GAR N"OMOS ORG">N KATERG"AZET<1 "U GAR UK "ESTI N"OMOS1 UD"E PAR"ABASIS4 #AF DI"A T"UTO EK P"ISTEJS1 "INA KAT"A H"ARIN1 %S TO "%N< BEB"<AN T>N EPAGGEL"IAN PANT"I TJ SP"ERMATI1 U TJ EK TU N"OMU M"ONON1 ALL"A K< TJ EK P"ISTEJS .ABRA"AM1 "OS ESTI PAT">R P"ANTJN >M"JN1 #AG KA?"JS G"EGRAPT< "OTI PAT"ERA POLL"JN E?N"JN T"E?%K"A SE1 KAT"ENANTI "U EP"IST:SE .?E"U TU ZJOP["UNTOS TUS NEKR"US K< KAL"UNTOS TA M> "ONTA JS "ONTA1 #AH "OS PAR' ELP"IDA EP' ELP"IDI EP"IST:SEN1 %S TO GEN"ES?< *T"ON PAT"ERA POLL"JN E?N"JN KAT"A TO %R>M"ENON1 "UTJS "EST< TO SP"ERMA SU1 #AI K< M> AS?EN">SAS T> P"IST% U KATEN"O>SE TO E*T"U S"JMA ">D> NENEKRJM"ENON1 EKATONTA"ET>S PU YP"ARHJN1 K< T>N N"EKRJSIN T>S M">TRAS .S"ARRAS1 #BJ %S DE T>N EPAGGEL"IAN TU .?E"U U DIEKR"I?> T> APIST"IA1 ALL' ENEDYNAM"J?> T> P"IST%1 D"US D"OXAN TJ .?E"J #BA K< PL>ROFOR>?"%S "OTI "O EP">GGELT< DYNAT"OS ESTI K< P[">S<4 #BB DI"O K< ELOG"IS?> *T"J %S DIK<OS"YN>N4 #BC .UK EGR"AF> DE DI' *T"ON M"ONON "OTI ELOG"IS?> *T"J1 #BD ALL"A K< DI' >M"AS "[S M"ELL% LOG"IZES?<1 T[S PIST":USIN EP"I TON EG"%RANTA .I>S"UN TON .K"YRION >M"JN EK NEKR"JN1 #BE "OS PARED"O?> DI"A TA PARAPT"JMATA >M"JN K< >G"ER?> DI"A T>N DIK"<JSIN >M"JN4

..KEFAL<ON .E

#A ..DIK<J?ENTES UN EK P"ISTEJS %R">N>N "EHOMEN PROS TON .?E"ON DI"A TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 #B DI' "U K< T>N PROSAGJG">N ESH">KAMEN T> P"IST% %S T>N H"ARIN T"*T>N EN "> EST">KAMEN1 K< K*H"JME?A EP' ELP"IDI T>S D"OX>S TU .?E"U4 #C U M"ONON DE1 ALL"A K< K*H"JME?A EN T<S ?L"I&ESIN1 %D"OTES "OTI > ?L"I&IS YPOMON">N KATERG"AZET<1 #D > DE YPOMON"> DOKIM">N1 > DE DOKIM"> ELP"IDA1 #E > DE ELP"IS U KAT<SH"YN%1 "OTI > AG"AP> TU .?E"U EKK"EHYT< EN T<S KARD"I<S >M"JN DI"A .PN":MATOS .AG"IU TU DO?"ENTOS >M"IN4 #F "ETI GAR .HRIST"OS "ONTJN >M"JN AS?EN"JN KAT"A K<R"ON YP"ER ASEB"JN AP"E?ANE4 #G M"OLIS GAR YP"ER DIK"<U TIS APO?AN"%T<1 YP"ER GAR TU AGA?"U T"AHA TIS K< TOLM"A APO?AN"%N4 #H SYN"IST>SI DE T>N E*T"U AG"AP>N %S >M"AS O .?E"OS1 "OTI "ETI AMARTJL"JN "ONTJN >M"JN .HRIST"OS YP"ER >M"JN AP"E?ANE4 #I POLL"J UN M"ALLON DIK<J?"ENTES NYN EN TJ "<MATI *T"U SJ?>S"OME?A DI' *T"U AP"O T>S ORG">S4 #AJ % GAR EH?R"[ "ONTES

Page 197: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KAT>LL"AG>MEN TJ .?E"J DI"A TU ?AN"ATU TU ]"U *T"U1 POLL"J M"ALLON KATALLAG"ENTES SJ?>S"OME?A EN T> ZJ"> *T"U1 #AA U M"ONON DE1 ALL"A K< K*H"JMEN[ EN TJ .?E"J DI"A TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 DI' "U NYN T>N KATALLAG">N EL"ABOMEN4 #AB .DI"A T"UTO "JSPER DI' EN"OS AN?R"JPU > AMART"IA %S TON K"OSMON %S">L?E K< DI"A T>S AMART"IAS O ?"ANATOS1 K< "UTJS %S P"ANTAS AN?R"JPUS O ?"ANATOS DI">L?EN1 EF' J P"ANTES ">MARTON1 -- #AC "AHRI GAR N"OMU AMART"IA ">N EN K"OSMJ1 AMART"IA DE UK ELLOG"%T< M> "ONTOS N"OMU1 #AD ALL' EBAS"IL:SEN O ?"ANATOS AP"O .AD"AM M"EHRI .MJYS"EJS K< EP"I TUS M> AMART">SANTAS EP"I TJ OM["JMATI T>S PARAB"ASEJS .AD"AM1 "OS "ESTI T"YPOS TU M"ELLONTOS4 #AE .ALL' UH JS TO PAR"APTJMA1 "UTJ K< TO H"ARISMA4 % GAR TJ TU EN"OS PARAPT"JMATI [ POLL"[ AP"E?ANON1 POLL"J M"ALLON > H"ARIS TU .?E"U K< > DJRE"A EN H"ARITI T> TU EN"OS AN?R"JPU .I>S"U .HRIST"U %S TUS POLL"US EPER"ISS:SE4 #AF K< UH JS DI' EN"OS AMART">SANTOS TO D"JR>MA1 TO MEN GAR KR"IMA EX EN"OS %S KAT"AKRIMA1 TO DE H"ARISMA EK POLL"JN PARAPTJM"ATJN %S DIK"<JMA4 #AG % GAR TJ TU EN"OS PARAPT"JMATI O ?"ANATOS EBAS"IL:SE DI"A TU EN"OS1 POLL"J M"ALLON [ T>N PERISS"%AN T>S H"ARITOS K< T>S DJRE"AS T>S DIK<OS"YN>S LAMB"ANONTES EN ZJ"> BASIL":SUSI DI"A TU EN"OS .I>S"U .HRIST"U4 #AH ."ARA UN JS DI' EN"OS PARAPT"JMATOS %S P"ANTAS AN?R"JPUS %S KAT"AKRIMA1 "UTJ K< DI' EN"OS DIK<"JMATOS %S P"ANTAS AN?R"JPUS %S DIK"<JSIN ZJ">S4 #AI "JSPER GAR DI"A T>S PARAKO">S TU EN"OS AN?R"JPU AMARTJL"[ KATEST"A?>SAN [ POLL"[1 "UTJ K< DI"A T>S YPAKO">S TU EN"OS D"IK<[ KATASTA?">SONT< [ POLL"[4 #BJ N"OMOS DE PAR%S">L?EN "INA PLEON"AS> TO PAR"APTJMA4 "U DE EPLE"ONASEN > AMART"IA1 YPEREPER"ISS:SEN > H"ARIS1 #BA "INA "JSPER EBAS"IL:SEN > AMART"IA EN TJ ?AN"ATJ1 "UTJ K< > H"ARIS BASIL":S> DI"A DIK<OS"YN>S %S ZJ">N <"JNION DI"A .I>S"U .HRIST"U TU .KYR"IU >M"JN4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..TI UN ER"UMEN5 EPIMEN"UMEN T> AMART"IA "INA > H"ARIS PLEON"AS>5 #B M> G"EN[TO4 "[TINES APE?"ANOMEN T> AMART"IA1 P"JS "ETI Z">SOMEN EN *T">5 #C "> AGNO"%TE "OTI "OS[ EBAPT"IS?>MEN %S .HRIST"ON .I>S"UN %S TON ?"ANATON *T"U EBAPT"IS?>MEN5 #D SYNET"AF>MEN UN *T"J DI"A TU BAPT"ISMATOS %S TON ?"ANATON1 "INA "JSPER >G"ER?> .HRIST"OS EK NEKR"JN DI"A T>S D"OX>S TU PATR"OS1 "UTJ K< >M"%S EN K<N"OT>TI ZJ">S PERIPAT">SJMEN4 #E % GAR S"YMFYT[ GEG"ONAMEN TJ OM["JMATI TU ?AN"ATU *T"U1 ALL"A K< T>S ANAST"ASEJS ES"OME?A1 #F T"UTO GIN"JSKONTES1 "OTI O PAL<"OS >M"JN "AN?RJPOS SYNEST*R"J?> "INA KATARG>?"> TO S"JMA T>S AMART"IAS1 TU M>K"ETI DUL":%N >M"AS T> AMART"IA1 #G O GAR APO?AN"JN DEDIK"<JT< AP"O T>S AMART"IAS4 #H % DE APE?"ANOMEN SYN .HRIST"J1 PIST":OMEN "OTI K< SYZ">SOMEN *T"J1 #I %D"OTES "OTI .HRIST"OS EGER?"%S EK NEKR"JN UK"ETI APO?N">SK%1 ?"ANATOS *T"U UK"ETI KYRI":%4 #AJ "O GAR AP"E?ANE1 T> AMART"IA AP"E?ANEN EF"APAX1 "O DE Z">1 Z"> TJ .?E"J4 #AA

Page 198: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"UTJ K< YM"%S LOG"IZES?E E*T"US NEKR"US MEN "%N< T> AMART"IA1 Z"JNTAS DE TJ .?E"J EN .HRIST"J .I>S"U TJ .KYR"IJ >M"JN4 #AB .M> UN BASIL:"ETJ > AMART"IA EN TJ ?N>T"J YM"JN S"JMATI %S TO YPAK"U%N *T"> EN T<S EPI?YM"I<S *T"U1 #AC M>D"E PARIST"ANETE TA M"EL> YM"JN "OPLA ADIK"IAS T> AMART"IA1 ALL"A PARAST">SATE E*T"US TJ .?E"J JS EK NEKR"JN Z"JNTAS K< TA M"EL> YM"JN "OPLA DIK<OS"YN>S TJ .?E"J4 #AD AMART"IA GAR YM"JN U KYRI":S%1 U GAR ESTE YP"O N"OMON1 ALL' YP"O H"ARIN4 #AE .T"I UN5 AMART">SOMEN "OTI UK ESM"EN YP"O N"OMON1 ALL' YP"O H"ARIN5 M> G"EN[TO4 #AF UK "[DATE "OTI J PARIST"ANETE E*T"US D"ULUS %S YPAKO">N1 D"UL"[ ESTE J YPAK"UETE1 ">T[ AMART"IAS %S ?"ANATON "> YPAKO">S %S DIK<OS"YN>N5 #AG H"ARIS DE TJ .?E"J "OTI ">TE D"UL[ T>S AMART"IAS1 YP>K"USATE DE EK KARD"IAS %S "ON PARED"O?>TE T"YPON DIDAH">S1 #AH EL:?ERJ?"ENTES DE AP"O T>S AMART"IAS EDUL"J?>TE T> DIK<OS"YN>4 #AI AN?R"JPINON L"EGJ DI"A T>N AS?"EN%AN T>S SARK"OS YM"JN4 "JSPER GAR PAREST">SATE TA M"EL> YM"JN D"ULA T> AKA?ARS"IA K< T> ANOM"IA %S T>N ANOM"IAN1 "UTJ NYN PARAST">SATE TA M"EL> YM"JN D"ULA T> DIK<OS"YN> %S AGIASM"ON4 #BJ "OTE GAR D"UL[ ">TE T>S AMART"IAS1 EL":?ER[ ">TE T> DIK<OS"YN>4 #BA T"INA UN KARP"ON "%HETE T"OTE EF' "[S NYN EP<SH"YNES?E5 TO GAR T"ELOS EK"%NJN ?"ANATOS4 #BB NYN"I DE EL:?ERJ?"ENTES AP"O T>S AMART"IAS DULJ?"ENTES DE TJ .?E"J "EHETE TON KARP"ON YM"JN %S AGIASM"ON1 TO DE T"ELOS ZJ">N <"JNION4 #BC TA GAR O&"JNIA T>S AMART"IAS ?"ANATOS1 TO DE H"ARISMA TU .?E"U ZJ"> <"JNIOS EN .HRIST"J .I>S"U TJ .KYR"IJ >M"JN4

..KEFAL<ON .Z

#A .> AGNO"%TE1 ADELF"[1 GIN"JSKUSI GAR N"OMON LAL"J4 "OTI O N"OMOS KYRI":% TU AN?R"JPU EF' "OSON HR"ONON Z">5 #B > GAR "YPANDROS GYN"> TJ Z"JNTI ANDR"I D"EDET< N"OMJ1 E"AN DE APO?"AN> O AN">R1 KAT">RG>T< AP"O TU N"OMU TU ANDR"OS4 #C "ARA UN Z"JNTOS TU ANDR"OS M[HAL"IS HR>MAT"IS% E"AN G"EN>T< ANDR"I ET"ERJ1 E"AN DE APO?"AN> O AN">R1 EL:?"ERA EST"IN AP"O TU N"OMU1 TU M> "%N< *T">N M[HAL"IDA GENOM"EN>N ANDR"I ET"ERJ1 #D "JSTE1 ADELF"[ MU1 K< YM"%S E?ANAT"J?>TE TJ N"OMJ DI"A TU S"JMATOS TU .HRIST"U %S TO GEN"ES?< YM"AS ET"ERJ1 TJ EK NEKR"JN EGER?"ENTI1 "INA KARPOFOR">SJMEN TJ .?E"J4 #E "OTE GAR ">MEN EN T> SARK"I1 TA PA?">MATA TJN AMARTI"JN TA DI"A TU N"OMU EN>RG"%TO EN T[S M"ELESIN >M"JN %S TO KARPOFOR">S< TJ ?AN"ATJ1 #F NYN"I DE KAT>RG">?>MEN AP"O TU N"OMU1 APO?AN"ONTES EN J KAT%H"OME?A1 "JSTE DUL":%N >M"AS EN K<N"OT>TI PN":MATOS K< U PAL<"OT>TI GR"AMMATOS4 #G .T"I UN ER"UMEN5 O N"OMOS AMART"IA5 M> G"EN[TO1 ALL"A T>N AMART"IAN UK "EGNJN % M> DI"A N"OMU1 T>N TE GAR EPI?YM"IAN UK ">D%N % M> O N"OMOS "ELEGEN1 UK EPI?YM">S%S1 #I AFORM">N DE LAB"USA > AMART"IA DI"A T>S ENTOL">S KAT%RG"ASATO EN EM"[ P"ASAN EPI?YM"IAN1 HJR"IS GAR N"OMU AMART"IA NEKR"A4 #I EG"J DE "EZJN HJR"IS N"OMU POT"E1 EL?"US>S DE T>S ENTOL">S > AMART"IA AN"EZ>SEN1 #AJ EG"J DE AP"E?ANON1 K< :R"E?> M[ > ENTOL"> > %S ZJ">N1 "*T>

Page 199: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

%S ?"ANATON1 #AA > GAR AMART"IA AFORM">N LAB"USA DI"A T>S ENTOL">S EX>P"AT>S"E ME K< DI' *T">S AP"EKT%NEN4 #AB "JSTE O MEN N"OMOS "AGIOS1 K< > ENTOL"> AG"IA K< DIK"<A K< AGA?">4 #AC TO UN AGA?"ON EM"[ G"EGONE ?"ANATOS5 M> G"EN[TO1 ALL"A > AMART"IA1 "INA FAN"> AMART"IA1 DI"A TU AGA?"U M[ KATERGAZOM"EN> ?"ANATON1 "INA G"EN>T< KA?' YPERBOL">N AMARTJL"OS > AMART"IA DI"A T>S ENTOL">S4 #AD "[DAMEN GAR "OTI O N"OMOS PN:MATIK"OS ESTIN1 EG"J DE SARKIK"OS %MI1 PEPRAM"ENOS YP"O T>N AMART"IAN4 #AE "O GAR KATERG"AZOM< U GIN"JSKJ1 U GAR "O ?"ELJ T"UTO PR"ASSJ1 ALL' "O MIS"J T"UTO P["J4 #AF % DE "O U ?"ELJ T"UTO P["J1 S"YMF>MI TJ N"OMJ "OTI KAL"OS4 #AG NYN"I DE UK"ETI EG"J KATERG"AZOM< *T"O1 ALL' > [K"USA EN EM"[ AMART"IA4 #AH "[DA GAR "OTI UK [K"% EN EM"[1 T"UT' "ESTIN EN T> SARK"I MU1 AGA?"ON1 TO GAR ?"EL%N PAR"AK%T"< M[1 TO DE KATERG"AZES?< TO KAL"ON UH :R"ISKJ1 #AI U GAR "O ?"ELJ P["J AGA?"ON1 ALL' "O U ?"ELJ KAK"ON T"UTO PR"ASSJ4 #BJ % DE "O U ?"ELJ EG"J T"UTO P["J1 UK"ETI EG"J KATERG"AZOM< *T"O1 ALL' > [K"USA EN EM"[ AMART"IA4 #BA :R"ISKJ "ARA TON N"OMON TJ ?"ELONTI EM"[ P["%N TO KAL"ON1 "OTI EM"[ TO KAK"ON PAR"AK%T<1 #BB SYN">DOM< GAR TJ N"OMJ TU .?E"U KAT"A TON "ESJ "AN?RJPON1 #BC BL"EPJ DE "ETERON N"OMON EN T[S M"ELES"I MU ANTISTRAT:"OMENON TJ N"OMJ TU NO"OS MU K< <HMALJT"IZONT"A ME EN TJ N"OMJ T>S AMART"IAS TJ "ONTI EN T[S M"ELES"I MU4 #BD .TAL"<PJROS EG"J "AN?RJPOS6 TIS ME R"YSET< EK TU S"JMATOS TU ?AN"ATU T"UTU5 #BE :HARIST"J TJ .?E"J DI"A .I>S"U .HRIST"U TU .KYR"IU >M"JN1 "ARA UN *T"OS EG"J TJ MEN NOI DUL":J N"OMJ .?E"U1 T> DE SARK"I N"OMJ AMART"IAS4

..KEFAL<ON .>

#A ..UDEN "ARA NYN KAT"AKRIMA T[S EN .HRIST"J .I>S"U M> KAT"A S"ARKA PERIPAT"USIN1 ALL"A KAT"A PN":MA4 #B O GAR N"OMOS TU PN":MATOS T>S ZJ">S EN .HRIST"J .I>S"U >L:?"ERJS"E ME AP"O TU N"OMU T>S AMART"IAS K< TU ?AN"ATU4 #C TO GAR AD"YNATON TU N"OMU1 EN J >S?"EN% DI"A T>S SARK"OS1 O .?E"OS TON E*T"U ]"ON P"EM&AS EN OM["JMATI SARK"OS AMART"IAS K< PER"I AMART"IAS1 KAT"EKRINE T>N AMART"IAN EN T> SARK"I1 #D "INA TO DIK"<JMA TU N"OMU PL>RJ?"> EN >M"IN T[S M> KAT"A S"ARKA PERIPAT"USIN1 ALL"A KAT"A PN":MA1 #E [ GAR KAT"A S"ARKA "ONTES TA T>S SARK"OS FRON"USIN1 [ DE KAT"A PN":MA TA TU PN":MATOS4 #F TO GAR FR"ON>MA T>S SARK"OS ?"ANATOS1 TO DE FR"ON>MA TU PN":MATOS ZJ"> K< %R">N>1 DI"OTI TO FR"ON>MA T>S SARK"OS "EH?RA %S .?E"ON1 #G TJ GAR N"OMJ TU .?E"U UH YPOT"ASSET<1 UD"E GAR D"YNAT<1 #H [ DE EN SARK"I "ONTES .?E"J AR"ES< U D"YNANT<4 #I YM"%S DE UK EST"E EN SARK"I1 ALL' EN PN":MATI1 "%PER .PN":MA .?E"U [K"% EN YM"IN4 % DE TIS .PN":MA .HRIST"U UK "EH%1 "UTOS UK "ESTIN *T"U4 #AJ % DE .HRIST"OS EN YM"IN1 TO MEN S"JMA NEKR"ON DI' AMART"IAN1 TO DE PN":MA ZJ"> DI"A DIK<OS"YN>N4 #AA % DE TO .PN":MA TU EG"%RANTOS .I>S"UN EK NEKR"JN [K"% EN YM"IN1 O EG"%RAS TON .HRIST"ON EK NEKR"JN ZJOP[">S% K< TA ?N>T"A S"JMATA YM"JN DI"A TO EN[K"UN *T"U .PN":MA EN YM"IN4

Page 200: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#AB ."ARA UN1 ADELF"[1 OF%L"ET< ESM"EN U T> SARK"I TU KAT"A S"ARKA Z">N1 #AC % GAR KAT"A S"ARKA Z">TE1 M"ELLETE APO?N">SK%N1 % DE .PN":MATI TAS PR"AX%S TU S"JMATOS ?ANAT"UTE1 Z">SES?E4 #AD "OS[ GAR .PN":MATI .?E"U "AGONT<1 "UT"[ %SIN ]"[ .?E"U4 #AE U GAR EL"ABETE .PN":MA DUL"%AS P"ALIN %S F"OBON1 ALL' EL"ABETE .PN":MA ]O?ES"IAS1 EN J KR"AZOMEN1 ABB"A O PAT">R4 #AF *T"O TO .PN":MA SYMMARTYR"% TJ PN":MATI >M"JN "OTI ESM"EN T"EKNA .?E"U4 #AG % DE T"EKNA1 K< KL>RON"OM[1 KL>RON"OM[ MEN .?E"U1 SYGKL>RON"OM[ DE .HRIST"U1 "%PER SYMP"ASHOMEN "INA K< SYNDOXAS?"JMEN4 #AH .LOG"IZOM< GAR "OTI UK "AXIA TA PA?">MATA TU NYN K<R"U PROS T>N M"ELLUSAN D"OXAN APOKALYF?">N< %S >M"AS4 #AI > GAR APOKARADOK"IA T>S KT"ISEJS T>N APOK"ALY&IN TJN ]"JN TU .?E"U APEKD"EHET<4 #BJ T> GAR MAT<"OT>TI > KT"ISIS YPET"AG>1 UH EK"USA1 ALL"A DI"A TON YPOT"AXANTA1 EP' ELP"IDI #BA "OTI K< *T"> > KT"ISIS EL:?ERJ?">SET< AP"O T>S DUL"%AS T>S F?OR"AS %S T>N EL:?ER"IAN T>S D"OX>S TJN T"EKNJN TU .?E"U4 #BB "[DAMEN GAR "OTI P"ASA > KT"ISIS SYSTEN"AZ% K< SYNJD"IN% "AHRI TU NYN1 #BC U M"ONON DE1 ALL"A K< *T"[ T>N APARH">N TU .PN":MATOS "EHONTES K< >M"%S *T"[ EN E*T"[S STEN"AZOMEN ]O?ES"IAN APEKDEH"OMEN[1 T>N APOL"YTRJSIN TU S"JMATOS >M"JN4 #BD T> GAR ELP"IDI ES"J?>MEN1 ELP"IS DE BLEPOM"EN> UK "ESTIN ELP"IS1 "O GAR BL"EP% TIS1 T"I K< ELP"IZ%5 #BE % DE "O U BL"EPOMEN ELP"IZOMEN1 DI' YPOMON">S APEKDEH"OME?A4 #BF .JS"*TJS DE K< TO .PN":MA SYNANTILAMB"ANET< T<S AS?EN"%<S >M"JN1 TO GAR T"I PROS:X"OME?A KA?"O D"% UK "[DAMEN1 *T"O TO .PN":MA YPERENTYGH"AN% YP"ER >M"JN STENAGM"[S ALAL">T[S1 #BG O DE ER:N"JN TAS KARD"IAS "[DE T"I TO FR"ON>MA TU .PN":MATOS1 "OTI KAT"A .?E"ON ENTYGH"AN% YP"ER AG"IJN4 #BH ."[DAMEN DE "OTI T[S AGAP"JSI TON .?E"ON P"ANTA SYNERG"% %S AGA?"ON1 T[S KAT"A PR"O?ESIN KL>T"[S "USIN1 #BI "OTI "US PRO"EGNJ1 K< PRO"JRISE SYMM"ORFUS T>S %K"ONOS TU ]"U *T"U1 %S TO "%N< *T"ON PRJT"OTOKON EN POLL"[S ADELF"[S1 #CJ "US DE PRO"JRISE1 T"UTUS K< EK"ALESE1 K< "US EK"ALESE1 T"UTUS K< EDIK"<JSEN1 "US DE EDIK"<JSE1 T"UTUS K< ED"OXASE4 #CA .T"I UN ER"UMEN PROS T"*TA5 % O .?E"OS YP"ER >M"JN1 TIS KA?' >M"JN5 #CB "OS GE TU ID"IU ]"U UK EF"%SATO1 ALL' YP"ER >M"JN P"ANTJN PAR"EDJKEN *T"ON1 P"JS UH"I K< SYN *T"J TA P"ANTA >M"IN HAR"ISET<5 #CC TIS EGKAL"ES% KAT"A EKLEKT"JN .?E"U5 .?E"OS O DIK<"JN1 #CD TIS O KATAKR"INJN5 .HRIST"OS O APO?AN"JN1 M"ALLON DE K< EGER?"%S1 "OS K< ESTIN EN DEXI"A TU .?E"U1 "OS K< ENTYGH"AN% YP"ER >M"JN4 #CE TIS >M"AS HJR"IS% AP"O T>S AG"AP>S TU .HRIST"U5 ?L"I&IS "> STENOHJR"IA "> DIJGM"OS "> LIM"OS "> GYMN"OT>S "> K"INDYNOS "> M"AH<RA5 #CF KA?"JS G"EGRAPT< "OTI "ENEK"A SU ?ANAT"UME?A "OL>N T>N >M"ERAN1 ELOG"IS?>MEN JS PR"OBATA SFAG">S4 #CG ALL' EN T"UT[S P"ASIN YPERNIK"JMEN DI"A TU AGAP">SANTOS >M"AS4 #CH P"EP%SM< GAR "OTI "UTE ?"ANATOS "UTE ZJ"> "UTE "AGGEL[ "UTE ARH"< "UTE DYN"AM%S "UTE ENEST"JTA "UTE M"ELLONTA #CI "UTE "Y&JMA "UTE B"A?OS "UTE TIS KT"ISIS ET"ERA DYN">SET< >M"AS HJR"IS< AP"O T>S AG"AP>S TU .?E"U T>S EN .HRIST"J .I>S"U TJ .KYR"IJ >M"JN4

Page 201: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON .?

#A ..AL>?%AN L"EGJ EN .HRIST"J1 U &":DOM<1 SYMMARTYR"US>S M[ T>S SYN%D">SE"JS MU EN .PN":MATI .AG"IJ1 #B "OTI L"YP> M"[ ESTI MEG"AL> K< ADI"AL%PTOS OD"YN> T> KARD"IA MU4 #C \H"OM>N GAR *T"OS EG"J AN"A?EMA "%N< AP"O TU .HRIST"U YP"ER TJN ADELF"JN MU1 TJN SYGGEN"JN MU KAT"A S"ARKA1 #D "[TIN"ES %SIN .ISRA>L"IT<1 "JN > ]O?ES"IA K< > D"OXA K< < DIA?">K< K< > NOMO?ES"IA K< > LATR"%A K< < EPAGGEL"I<1 #E "JN [ PAT"ERES1 K< EX "JN O .HRIST"OS TO KAT"A S"ARKA1 O "JN EP"I P"ANTJN .?E"OS :LOG>T"OS %S TUS <"JNAS1 AM">N4 #F .UH "[ON DE "OTI EKP"EPTJKEN O L"OGOS TU .?E"U4 U GAR P"ANTES [ EX .ISRA">L1 "UT[ .ISRA">L1 #G UD' "OTI %S"I SP"ERMA .ABRA"AM1 P"ANTES T"EKNA1 ALL' EN .ISA"AK KL>?">SET"< S[ SP"ERMA1 #H T"UT' "ESTIN U TA T"EKNA T>S SARK"OS T"*TA T"EKNA TU .?E"U1 ALL"A TA T"EKNA T>S EPAGGEL"IAS LOG"IZET< %S SP"ERMA4 #I EPAGGEL"IAS GAR O L"OGOS "UTOS1 KAT"A TON K<R"ON T"UTON EL":SOM< K< "EST< T> .S"ARRA ]"OS4 #AJ U M"ONON DE1 ALL"A K< .REB"EKKA EX EN"OS K"[T>N "EHUSA1 .ISA"AK TU PATR"OS >M"JN1 #AA M">PJ GAR GENN>?"ENTJN M>D"E PRAX"ANTJN TI AGA?"ON "> KAK"ON1 "INA > KAT' EKLOG">N TU .?E"U PR"O?ESIS M"EN>1 UK EX "ERGJN1 ALL' EK TU KAL"UNTOS1 #AB ERR"E?> *T"> "OTI O M"%ZJN DUL":S% TJ EL"ASSONI1 #AC KA?"JS G"EGRAPT<1 TON .IAK"JB >G"AP>SA1 TON DE .>S"* EM"IS>SA4 #AD .T"I UN ER"UMEN5 M> ADIK"IA PAR"A TJ .?E"J5 M> G"EN[TO4 #AE TJ GAR .MJYS"> L"EG%1 ELE">SJ "ON AN ELE"J1 K< [KT%R">SJ "ON AN [KT"%RJ4 #AF "ARA UN U TU ?"ELONTOS UD"E TU TR"EHONTOS1 ALL"A TU ELE"UNTOS .?E"U4 #AG L"EG% GAR > GRAF"> TJ .FARA"J "OTI %S *T"O T"UTO EX">G%R"A SE1 "OPJS END"%XJM< EN S[ T>N DYNAM"IN MU1 K< "OPJS DIAGGEL"> TO "ONOM"A MU EN P"AS> T> G>4 #AH "ARA UN "ON ?"EL% ELE"%1 "ON DE ?"EL% SKL>R"YN%4 #AI .ER"%S UN M[1 T"I "ETI M"EMFET<5 TJ GAR BUL">MATI *T"U TIS AN?"EST>KE5 #BJ MEN"UNGE1 J "AN?RJPE1 SY TIS "% O ANTAPOKRIN"OMENOS TJ .?E"J5 M> ER"% TO PL"ASMA TJ PL"ASANTI1 T"I ME EP"[>SAS "UTJS5 #BA "> UK "EH% EXUS"IAN O KERAM":S TU P>L"U1 EK TU *T"U FYR"AMATOS P[">S< "O MEN %S TIM">N SK":OS1 "O DE %S ATIM"IAN5 #BB % DE ?"ELJN O .?E"OS END"%XAS?< T>N ORG">N K< GNJR"IS< TO DYNAT"ON *T"U ">NEGKEN EN POLL"> MAKRO?YM"IA SK":> ORG">S KAT>RTISM"ENA %S AP"JL%AN1 #BC K< "INA GNJR"IS> TON PL"UTON T>S D"OX>S *T"U EP"I SK":> EL"EUS1 --"A PRO>T"[MASEN %S D"OXAN1 #BD "US K< EK"ALESEN >M"AS U M"ONON EX .IUD"<JN1 ALL"A K< EX E?N"JN1 #BE JS K< EN TJ .JS>"E L"EG%1 KAL"ESJ TON U LA"ON MU LA"ON MU1 K< T>N UK >GAP>M"EN>N >GAP>M"EN>N1 #BF K< "EST< EN TJ T"OPJ "U ER"E?> *T"[S1 U LA"OS MU YM"%S1 EK"% KL>?">SONT< ]"[ .?E"U Z"JNTOS4 #BG .>SA"IAS DE KR"AZ% YP"ER TU .ISRA">L1 E"AN "> O ARI?M"OS TJN ]"JN .ISRA">L JS > "AMMOS T>S ?AL"ASS>S1 TO KAT"AL%MMA SJ?">SET<1 #BH L"OGON GAR SYNTEL"JN K< SYNT"EMNJN EN DIK<OS"YN> "OTI L"OGON SYNTETM>M"ENON P[">S% .K"YRIOS EP"I T>S G>S4 #BI K< KA?"JS PRO"%R>KEN .>SA"IAS1 % M> .K"YRIOS .SABA"J? EGKAT"ELIPEN >M"IN SP"ERMA1 JS .S"ODOMA AN EGEN">?>MEN K< JS .G"OMORRA AN JM["J?>MEN4 #CJ .T"I UN ER"UMEN5 "OTI "E?N> TA M> DI"JKONTA DIK<OS"YN>N KAT"ELABE DIK<OS"YN>N1 DIK<OS"YN>N DE T>N EK P"ISTEJS1 #CA .ISRA">L DE DI"JKJN N"OMON DIK<OS"YN>S %S N"OMON DIK<OS"YN>S UK "EF?ASE4 #CB DIAT"I5 "OTI UK

Page 202: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EK P"ISTEJS1 ALL' JS EX "ERGJN N"OMU1 PROS"EKO&AN GAR TJ L"I?J TU PROSK"OMMATOS1 #CC KA?"JS G"EGRAPT<1 ID"U T"I?>MI EN .SI"JN L"I?ON PROSK"OMMATOS K< P"ETRAN SKAND"ALU1 K< PAS O PIST":JN EP' *T"J U KAT<SHYN?">SET<4

..KEFAL<ON .I

#A ..ADELF[1 > MEN :DOK"IA T>S EM">S KARD"IAS K< > D"E>SIS > PROS TON .?E"ON YP"ER TU .ISRA">L ESTIN %S SJT>R"IAN1 #B MARTYR"J GAR *T"[S "OTI Z">LON .?E"U "EHUSIN1 ALL' U KAT' EP"IGNJSIN4 #C AGNO"UNTES GAR T>N TU .?E"U DIK<OS"YN>N1 K< T>N ID"IAN DIK<OS"YN>N Z>T"UNTES ST">S<1 T> DIK<OS"YN> TU .?E"U UH YPET"AG>SAN4 #D T"ELOS GAR N"OMU .HRIST"OS %S DIK<OS"YN>N PANT"I TJ PIST":ONTI4 #E .MJYS">S GAR GR"AF% T>N DIK<OS"YN>N T>N EK TU N"OMU1 "OTI O P[">SAS *T"A "AN?RJPOS Z">SET< EN *T"[S1 #F > DE EK P"ISTEJS DIK<OS"YN> "UTJ L"EG%1 M> "%P>S EN T> KARD"IA SU1 TIS ANAB">SET< %S TON URAN"ON5 T"UT' "ESTI .HRIST"ON KATAGAG"%N1 #G "> TIS KATAB">SET< %S T>N "ABYSSON5 T"UT' "ESTI .HRIST"ON EK NEKR"JN ANAGAG"%N4 #H ALL"A T"I L"EG%5 EGG"YS SU TO R">M"A ESTIN1 EN TJ ST"OMAT"I SU K< EN T> KARD"IA SU1 T"UT' "ESTI TO R">MA T>S P"ISTEJS "O K>R"YSSOMEN4 #I "OTI E"AN OMOLOG">S>S EN TJ ST"OMAT"I SU .K"YRION .I>S"UN1 K< PIST":S>S EN T> KARD"IA SU "OTI O .?E"OS *T"ON ">G%REN EK NEKR"JN1 SJ?">S>1 #AJ KARD"IA GAR PIST":ET< %S DIK<OS"YN>N1 ST"OMATI DE OMOLOG"%T< %S SJT>R"IAN4 #AA L"EG% GAR > GRAF">1 PAS O PIST":JN EP' *T"J U KAT<SHYN?">SET<4 #AB U GAR "ESTI DIASTOL"> .IUD"<U TE K< ."ELL>NOS1 O GAR *T"OS .K"YRIOS P"ANTJN1 PLUT"JN %S P"ANTAS TUS EPIKALUM"ENUS *T"ON1 #AC PAS GAR "OS AN EPIKAL"ES>T< TO "ONOMA .KYR"IU SJ?">SET<4 #AD P"JS UN EPIKAL"ESONT< %S "ON UK EP"IST:SAN5 P"JS DE PIST":SUSIN "U UK ">KUSAN5 P"JS DE AK"USUSI HJR"IS K>R"YSSONTOS5 #AE P"JS DE K>R"YXUSIN E"AN M> APOSTAL"JSI5 KA?"JS G"EGRAPT<1 JS JR"<[ [ P"ODES TJN :AGGELIZOM"ENJN %R">N>N1 TJN :AGGELIZOM"ENJN TA AGA?"A6 #AF .ALL' U P"ANTES YP">KUSAN TJ :AGGEL"IJ1 .>SA"IAS GAR L"EG%1 .K"YRIE1 TIS EP"IST:SE T> AKO"> >M"JN5 #AG "ARA > P"ISTIS EX AKO">S1 > DE AKO"> DI"A R">MATOS .?E"U4 #AH ALL"A L"EGJ1 M> UK ">KUSAN5 MEN"UNGE %S P"ASAN T>N G>N EX">L?EN O F?"OGGOS *T"JN1 K< %S TA P"ERATA T>S [KUM"EN>S TA R">MATA *T"JN4 #AI ALL"A L"EGJ1 M> UK "EGNJ .ISRA">L5 PR"JTOS .MJYS">S L"EG%1 EG"J PARAZ>L"JSJ YM"AS EP' UK "E?N%1 EP"I "E?N% ASYN"ETJ PARORGI"J YM"AS4 #BJ .>SA"IAS DE APOTOLM"A K< L"EG%1 :R"E?>N T[S EM"E M> Z>T"USIN1 EMFAN">S EGEN"OM>N T[S EM"E M> EPERJT"JSI4 #BA PROS DE TON .ISRA">L L"EG%1 "OL>N T>N >M"ERAN EXEP"ETASA TAS H"%RAS MU PROS LA"ON AP%?"UNTA K< ANTIL"EGONTA4

..KEFAL<ON ..IA

Page 203: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..LEGJ UN1 M> AP"JSATO O .?E"OS TON LA"ON *T"U5 M> G"EN[TO1 K< GAR EG"J .ISRA>L"IT>S %M"I1 EK SP"ERMATOS .ABRA"AM1 FYL">S .BENIAM"IN4 #B UK AP"JSATO O .?E"OS TON LA"ON *T"U "ON PRO"EGNJ4 "> UK "[DATE EN .>L"IA T"I L"EG% > GRAF">1 JS ENTYGH"AN% TJ .?E"J KAT"A TU .ISRA">L L"EGJN5 #C .K"YRIE1 TUS PROF">TAS SU AP"EKT%NAN K< TA ?YSIAST">RI"A SU KAT"ESKA&AN1 KAG"J YPEL"%F?>N M"ONOS1 K< Z>T"USI T>N &YH">N MU4 #D ALL"A T"I L"EG% *T"J O HR>MATISM"OS5 KAT"ELIPON EM*T"J EPTAKISHIL"IUS "ANDRAS1 "[TINES UK "EKAM&AN G"ONY TJ .B"AAL4 #E "UTJS UN K< EN TJ NYN K<R"J L"%MMA KAT' EKLOG">N H"ARITOS G"EGONEN4 #F % DE H"ARITI1 UK"ETI EX "ERGJN1 EP"% > H"ARIS UK"ETI G"INET< H"ARIS4 % DE EX "ERGJN1 UK"ETI EST"I H"ARIS1 EP"% TO "ERGON UK"ETI EST"IN "ERGON4 #G .T"I UN5 "O EPIZ>T"% .ISRA">L1 T"UTO UK EP"ETYHEN1 > DE EKLOG"> EP"ETYHEN1 [ DE L[P"[ EPJR"J?>SAN1 #H KA?"JS G"EGRAPT<1 "EDJKEN *T"[S O .?E"OS PN":MA KATAN"YXEJS1 OF?ALM"US TU M> BL"EP%N K< "JTA TU M> AK"U%N1 "EJS T>S S">MERON >M"ERAS4 #I K< .D*"ID L"EG%1 GEN>?">TJ > TR"APEZA *T"JN %S PAG"IDA K< %S ?">RAN K< %S SK"ANDALON K< %S ANTAP"ODOMA *T"[S4 #AJ SKOTIS?">TJSAN [ OF?ALM"[ *T"JN TU M> BL"EP%N1 K< TON N"JTON *T"JN DI"A PANT"OS S"YGKAM&ON4 #AA .L"EGJ UN1 M> "EPT<SAN "INA P"ESJSI5 M> G"EN[TO1 ALL"A TJ *T"JN PARAPT"JMATI > SJT>R"IA T[S "E?NESIN1 %S TO PARAZ>L"JS< *T"US4 #AB % DE TO PAR"APTJMA *T"JN PL"UTOS K"OSMU K< TO ">TT>MA *T"JN PL"UTOS E?N"JN1 P"OSJ M"ALLON TO PL">RJMA *T"JN5 #AC .YM"IN GAR L"EGJ T[S "E?NESIN4 EF' "OSON MEN %MI EG"J E?N"JN AP"OSTOLOS1 T>N DIAKON"IAN MU DOX"AZJ1 #AD "% PJS PARAZ>L"JSJ MU T>N S"ARKA K< S"JSJ TIN"AS EX *T"JN4 #AE % GAR > APOBOL"> *T"JN KATALLAG"> K"OSMU1 TIS > PR"OSL>&IS % M> ZJ"> EK NEKR"JN5 #AF % DE > APARH"> AG"IA1 K< TO F"YRAMA1 K< % > R"IZA AG"IA1 K< [ KL"AD[4 #AG .% DE TINES TJN KL"ADJN EXEKL"AS?>SAN1 SY DE AGRI"EL<OS "JN ENEKENTR"IS?>S EN *T"[S K< SYGK[NJN"OS T>S R"IZ>S K< T>S P["OT>TOS T>S EL"<AS EG"ENU1 #AH M> KATAK*H"J TJN KL"ADJN1 % DE KATAK*H"AS<1 U SY T>N R"IZAN BAST"AZ%S1 ALL' > R"IZA SE4 #AI ER"%S UN1 EXEKL"AS?>SAN [ KL"AD[1 "INA EG"J EGKENTRIS?"J4 #BJ KAL"JS1 T> APIST"IA EXEKL"AS?>SAN1 SY DE T> P"IST% "EST>KAS4 M> Y&>LOFR"ON%1 ALL"A FOB"U1 #BA % GAR O .?E"OS TJN KAT"A F"YSIN KL"ADJN UK EF"%SATO1 M> PJS UD"E S"U F"%SET<4 #BB "IDE UN HR>ST"OT>TA K< APOTOM"IAN .?E"U1 EP"I MEN TUS PES"ONTAS APOTOM"IAN1 EP"I DE SE HR>ST"OT>TA1 E"AN EPIM"%N>S T> HR>ST"OT>TI1 EP"% K< SY EKKOP">S>4 #BC K< EK"%N[ DE1 E"AN M> EPIM"%NJSI T> APIST"IA1 EGKENTRIS?">SONT<1 DYNAT"OS GAR O .?E"OS ESTI P"ALIN EGKENTR"IS< *T"US1 #BD % GAR SY EK T>S KAT"A F"YSIN EXEK"OP>S AGRIEL"<U K< PAR"A F"YSIN ENEKENTR"IS?>S %S KALLI"EL<ON1 P"OSJ M"ALLON "UT[ [ KAT"A F"YSIN EGKENTRIS?">SONT< T> ID"IA EL"<A5 #BE .U GAR ?"ELJ YM"AS AGNO"%N1 ADELF"[1 TO MYST">RION T"UTO1 "INA M> ">TE PAR' E*T"[S FR"ONIM[1 "OTI P"JRJSIS AP"O M"ERUS TJ .ISRA">L G"EGONEN "AHRIS "U TO PL">RJMA TJN E?N"JN %S"EL?>1 #BF K< "UTJ PAS .ISRA">L SJ?">SET<1 KA?"JS G"EGRAPT<1 ">X% EK .SI"JN O RY"OMENOS K< APOSTR"E&% ASEB"%AS AP"O .IAK"JB1 #BG K< "*T> *T"[S > PAR' EM"U DIA?">K>1 "OTAN AF"ELJM< TAS AMART"IAS *T"JN4 #BH KAT"A MEN TO :AGG"ELION EH?R"[ DI' YM"AS1 KAT"A DE T>N EKLOG">N AGAP>T"[ DI"A TUS PAT"ERAS1 #BI AMETAM"EL>TA GAR TA HAR"ISMATA K< > KL">SIS TU .?

Page 204: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

E"U4 #CJ "JSPER GAR K< YM"%S POTE >P%?">SATE TJ .?E"J1 NYN DE >LE">?>TE T> T"UTJN AP%?"%A1 #CA "UTJ K< "UT[ NYN >P"%?>SAN1 TJ YMET"ERJ EL"E% "INA K< *T"[ ELE>?"JSI1 #CB SYN"EKL%SE GAR O .?E"OS TUS P"ANTAS %S AP"%?%AN1 "INA TUS P"ANTAS ELE">S>4 #CC .J B"A?OS PL"UTU K< SOF"IAS K< GN"JSEJS .?E"U6 JS ANEXER":N>TA TA KR"IMATA *T"U K< ANEXIHN"IAST[ < OD"[ *T"U6 #CD TIS GAR "EGNJ N"UN .KYR"IU5 "> TIS S"YMBULOS *T"U EG"ENETO5 #CE "> TIS PRO"EDJKEN *T"J1 K< ANTAPODO?">SET< *T"J5 #CF "OTI EX *T"U K< DI' *T"U K< %S *T"ON TA P"ANTA4 *T"J > D"OXA %S TUS <"JNAS1 AM">N4

..KEFAL<ON ..IB

#A ..PARAKALJ UN YM"AS1 ADELF"[1 DI"A TJN [KTIRM"JN TU .?E"U1 PARAST">S< TA S"JMATA YM"JN ?YS"IAN Z"JSAN1 AG"IAN1 :"ARESTON TJ .?E"J1 T>N LOGIK">N LATR"%AN YM"JN1 #B K< M> SYSH>MAT"IZES?< TJ <"JNI T"UTJ1 ALL"A METAMORF"US?< T> ANAK<N"JS% TU NO"OS YM"JN1 %S TO DOKIM"AZ%N YM"AS T"I TO ?"EL>MA TU .?E"U1 TO AGA?"ON K< :"ARESTON K< T"EL%ON4 #C .L"EGJ GAR DI"A T>S H"ARITOS T>S DO?"%S>S M[ PANT"I TJ "ONTI EN YM"IN1 M> YPERFRON"%N PAR' "O D"% FRON"%N1 ALL"A FRON"%N %S TO SJFRON"%N1 EK"ASTJ JS O .?E"OS EM"ERISE M"ETRON P"ISTEJS4 #D KA?"APER GAR EN EN"I S"JMATI M"EL> POLL"A "EHOMEN1 TA DE M"EL> P"ANTA U T>N *T">N "EH% PR"AXIN1 #E "UTJS [ POLL"[ "EN S"JM"A ESMEN EN .HRIST"J1 O DE KA?' "%S ALL">LJN M"EL>4 #F "EHONTES DE HAR"ISMATA KAT"A T>N H"ARIN T>N DO?"%SAN >M"IN DI"AFORA1 "%TE PROF>T"%AN1 KAT"A T>N ANALOG"IAN T>S P"ISTEJS1 #G "%TE DIAKON"IAN1 EN T> DIAKON"IA1 "%TE O DID"ASKJN1 EN T> DIDASKAL"IA1 #H "%TE O PARAKAL"JN1 EN T> PARAKL">S%1 O METADID"US1 EN APL"OT>TI1 O PROIST"AMENOS1 EN SPUD">1 O ELE"JN1 EN ILAR"OT>TI4 #I .> AG"AP> ANYP"OKRITOS4 APOSTYG"UNTES TO PON>R"ON1 KOLL"JMEN[ TJ AGA?"J1 #AJ T> FILADELF"IA %S ALL">LUS FIL"OSTORG[1 T> TIM"> ALL">LUS PRO>G"UMEN[1 #AA T> SPUD"> M> OKN>R"[1 TJ PN":MATI Z"EONTES1 TJ .KYR"IJ DUL":ONTES1 #AB T> ELP"IDI H"<RONTES1 T> ?L"I&% YPOM"ENONTES1 T> PROS:H"> PROSKARTER"UNTES1 #AC T<S HR"%<S TJN AG"IJN K[NJN"UNTES1 T>N FILOXEN"IAN DI"JKONTES4 #AD :LOG"%TE TUS DI"JKONTAS YM"AS1 :LOG"%TE K< M> KATAR"AS?E4 #AE H"<R%N MET"A H<R"ONTJN K< KL"<%N MET"A KL<"ONTJN4 #AF TO *T"O %S ALL">LUS FRON"UNTES4 M> TA Y&>L"A FRON"UNTES1 ALL"A T[S TAP%N"[S SYNAPAG"OMEN[4 M> G"INES?E FR"ONIM[ PAR' E*T"[S4 #AG M>DEN"I KAK"ON ANT"I KAK"U APODID"ONTES4 PRONO"UMEN[ KAL"A EN"JPION P"ANTJN AN?R"JPJN1 #AH % DYNAT"ON1 TO EX YM"JN MET"A P"ANTJN AN?R"JPJN %R>N":ONTES4 #AI M> E*T"US EKDIK"UNTES1 AGAP>T"[1 ALL"A D"OTE T"OPON T> ORG">1 G"EGRAPT< GAR1 EM"[ EKD"IK>SIS1 EG"J ANTAPOD"JSJ1 L"EG% .K"YRIOS4 #BJ E"AN UN P%N"A O EH?R"OS SU1 &"JMIZE *T"ON1 E"AN DI&"A1 P"OTIZE *T"ON1 T"UTO GAR P["JN "AN?RAKAS PYR"OS SJR":S%S EP"I T>N KEFAL">N *T"U4 #BA M> NIK"J YP"O TU KAK"U1 ALL"A N"IKA EN TJ AGA?"J TO KAK"ON4

Page 205: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..IG

#A ..PASA &YH"> EXUS"I<S YPEREH"US<S YPOTASS"ES?J4 U GAR "ESTIN EXUS"IA % M> YP"O .?E"U1 < DE "US< EXUS"I< YP"O TU .?E"U TETAGM"EN< %S"IN4 #B "JSTE O ANTITASS"OMENOS T> EXUS"IA T> TU .?E"U DIATAG"> AN?"EST>KEN1 [ DE AN?EST>K"OTES E*T"[S KR"IMA L">&ONT<4 #C [ GAR "ARHONTES UK %S"I F"OBOS TJN AGA?"JN "ERGJN1 ALL"A TJN KAK"JN4 ?"EL%S DE M> FOB"%S?< T>N EXUS"IAN5 TO AGA?"ON P"[%1 K< "EX%S "EP<NON EX *T">S1 #D .?E"U GAR DI"AKON"OS ESTI S[ %S TO AGA?"ON4 E"AN DE TO KAK"ON P[">S1 FOB"U1 U GAR %K"> T>N M"AH<RAN FOR"%1 .?E"U GAR DI"AKON"OS ESTIN %S ORG">N1 "EKDIKOS TJ TO KAK"ON PR"ASSONTI4 #E DI"O AN"AGK> YPOT"ASSES?< U M"ONON DI"A T>N ORG">N1 ALL"A K< DI"A T>N SYN"%D>SIN4 #F DI"A T"UTO GAR K< F"ORUS TEL"%TE1 L%TURG"[ GAR .?E"U %SIN %S *T"O T"UTO PROSKARTER"UNTES4 #G AP"ODOTE UN P"ASI TAS OF%L"AS1 TJ TON F"ORON TON F"ORON1 TJ TO T"ELOS TO T"ELOS1 TJ TON F"OBON TON F"OBON1 TJ T>N TIM">N T>N TIM">N4 #H M>DEN"I M>D"EN OF"%LETE % M> TO AGAP"AN ALL">LUS4 O GAR AGAP"JN TON "ETERON N"OMON PEPL">RJKE1 #I TO GAR U M[H":S%S1 U FON":S%S1 U KL"E&%S1 UK EPI?YM">S%S1 K< "% TIS ET"ERA ENTOL">1 EN T"UTJ TJ L"OGJ ANAKEFAL<"UT<1 EN TJ1 AGAP">S%S TON PL>S"ION SU JS SE*T"ON4 #AJ > AG"AP> TJ PL>S"ION KAK"ON UK ERG"AZET<1 PL">RJMA UN N"OMU > AG"AP>4 #AA .K< T"UTO1 %D"OTES TON K<R"ON1 "OTI "JRA >M"AS ">D> EX "YPNU EGER?">N<1 NYN GAR EGG"YTERON >M"JN > SJT>R"IA "> "OTE EPIST":SAMEN4 #AB > NYX PRO"EKO&EN1 > DE >M"ERA ">GGIKEN4 APO?"JME?A UN TA "ERGA TU SK"OTUS K< ENDYS"JME?A TA "OPLA TU FJT"OS4 #AC JS EN >M"ERA :SH>M"ONJS PERIPAT">SJMEN1 M> K"JM[S K< M"E?<S1 M> K"[TAS K< ASELG"%<S1 M> "ERIDI K< Z">LJ1 #AD ALL' END"YSAS?E TON .K"YRION .I>S"UN .HRIST"ON1 K< T>S SARK"OS PR"ON[AN M> P["%S?E %S EPI?YM"IAS4

..KEFAL<ON ..ID

#A ..TON DE AS?EN"UNTA T> P"IST% PROSLAMB"ANES?E1 M> %S DIAKR"IS%S DIALOGISM"JN4 #B "OS MEN PIST":% FAG"%N P"ANTA1 O DE AS?EN"JN L"AHANA ES?"I%4 #C O ES?"IJN TON M> ES?"IONTA M> EXU?EN"%TJ1 K< O M> ES?"IJN TON ES?"IONTA M> KRIN"ETJ1 O .?E"OS GAR *T"ON PROSEL"ABETO4 #D SY TIS "% O KR"INJN ALL"OTRION [K"ET>N5 TJ ID"IJ .KYR"IJ ST">K% "> P"IPT%1 STA?">SET< DE1 DYNAT"OS GAR ESTIN O .?E"OS ST">S< *T"ON4 #E "OS MEN KR"IN% >M"ERAN PAR' >M"ERAN1 "OS DE KR"IN% P"ASAN >M"ERAN4 "EKASTOS EN TJ ID"IJ NOI PL>ROFOR"%S?J4 #F O FRON"JN T>N >M"ERAN .KYR"IJ FRON"%1 K< O M> FRON"JN T>N >M"ERAN .KYR"IJ U FRON"%4 K< O ES?"IJN .KYR"IJ ES?"I%1 :HARIST"% GAR TJ .?E"J1 K< O M> ES?"IJN .KYR"IJ UK ES?"I%1 K< :HARIST"% TJ .?E"J4 #G UD"%S GAR >M"JN E*T"J Z"> K< UD"%S E*T"J APO?N">SK%1 #H E"AN TE GAR Z"JMEN1 TJ .KYR"IJ Z"JMEN1 E"AN TE APO?N">SKJMEN1 TJ .KYR"IJ APO?N">SKOMEN4 E"AN TE UN

Page 206: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

Z"JMEN E"AN TE APO?N">SKJMEN1 TU .KYR"IU ESM"EN4 #I %S T"UTO GAR .HRIST"OS K< AP"E?ANE K< AN"EST> K< "EZ>SEN1 "INA K< NEKR"JN K< Z"JNTJN KYRI":S>4 #AJ .SY DE T"I KR"IN%S TON ADELF"ON SU5 "> K< SY T"I EXU?EN"%S TON ADELF"ON SU5 P"ANTES GAR PARAST>S"OME?A TJ B">MATI TU .HRIST"U4 #AA G"EGRAPT< GAR1 Z"J EG"J1 L"EG% .K"YRIOS1 "OTI EM"[ K"AM&% PAN G"ONY1 K< P"ASA GL"JSSA EXOMOLOG">SET< TJ .?E"J4 #AB "ARA UN "EKASTOS >M"JN PER"I E*T"U L"OGON D"JS% TJ .?E"J4 #AC .M>K"ETI UN ALL">LUS KR"INJMEN1 ALL"A T"UTO KR"INATE M"ALLON1 TO M> TI?"EN< PR"OSKOMMA TJ ADELF"J "> SK"ANDALON4 #AD "[DA K< P"EP%SM< EN .KYR"IJ .I>S"U "OTI UD"EN K[N"ON DI' *T"U1 % M> TJ LOGIZOM"ENJ TI K[N"ON "%N<1 EK"%NJ K[N"ON4 #AE % DE DI"A BR"JMA O ADELF"OS SU LYP"%T<1 UK"ETI KAT"A AG"AP>N PERIPAT"%S4 M> TJ BR"JMAT"I SU EK"%NON AP"OLLYE1 YP"ER "U .HRIST"OS AP"E?ANE4 #AF M> BLASF>M"%S?J UN YM"JN TO AGA?"ON4 #AG U GAR ESTIN > BASIL"%A TU .?E"U BR"JSIS K< P"OSIS1 ALL"A DIK<OS"YN> K< %R">N> K< HAR"A EN .PN":MATI .AG"IJ1 #AH O GAR EN T"UT[S DUL":JN TJ .HRIST"J :"ARESTOS TJ .?E"J K< D"OKIMOS T[S AN?R"JP[S4 #AI "ARA UN TA T>S %R">N>S DI"JKJMEN K< TA T>S [KODOM">S T>S %S ALL">LUS4 #BJ M> "ENEKEN BR"JMATOS KAT"ALYE TO "ERGON TU .?E"U4 P"ANTA MEN KA?AR"A1 ALL"A KAK"ON TJ AN?R"JPJ TJ DI"A PROSK"OMMATOS ES?"IONTI4 #BA KAL"ON TO M> FAG"%N KR"EA M>D"E PI"%N "[NON M>D"E EN J O ADELF"OS SU PROSK"OPT% "> SKANDAL"IZET< "> AS?EN"%4 #BB SY P"ISTIN "EH%S5 KAT"A SE*T"ON "EHE EN"JPION TU .?E"U4 MAK"ARIOS O M> KR"INJN E*T"ON EN J DOKIM"AZ%4 #BC O DE DIAKRIN"OMENOS E"AN F"AG>1 KATAK"EKRIT<1 "OTI UK EK P"ISTEJS1 PAN DE "O UK EK P"ISTEJS1 AMART"IA EST"IN4 #BD .TJ DE DYNAM"ENJ YM"AS ST>R"IX< KAT"A TO :AGG"ELI"ON MU K< TO K">RYGMA .I>S"U .HRIST"U1 KAT"A APOK"ALY&IN MYST>R"IU HR"ON[S <JN"I[S SESIG>M"ENU1 #BE FANERJ?"ENTOS DE NYN1 DI"A TE GRAF"JN PROF>TIK"JN KAT' EPITAG">N TU <JN"IU .?E"U %S YPAKO">N P"ISTEJS %S P"ANTA TA "E?N> GNJRIS?"ENTOS1 #BF M"ONJ SOF"J .?E"J DI"A .I>S"U .HRIST"U1 J > D"OXA %S TUS <"JNAS1 AM">N4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..OF%LOMEN DE >M"%S [ DYNAT"[ TA AS?EN">MATA TJN ADYN"ATJN BAST"AZ%N1 K< M> E*T"[S AR"ESK%N4 #B "EKASTOS >M"JN TJ PL>S"ION ARESK"ETJ %S TO AGA?"ON PROS [KODOM">N1 #C K< GAR O .HRIST"OS UH E*T"J ">RESEN1 ALL"A KA?"JS G"EGRAPT<1 [ ON%DISM"[ TJN ON%DIZ"ONTJN SE EP"EPESON EP' EM"E4 #D "OSA GAR PROEGR"AF>1 %S T>N >MET"ERAN DIDASKAL"IAN PROEGR"AF>1 "INA DI"A T>S YPOMON">S K< T>S PARAKL">SEJS TJN GRAF"JN T>N ELP"IDA "EHJMEN4 #E O DE .?E"OS T>S YPOMON">S K< T>S PARAKL">SEJS D"J> YM"IN TO *T"O FRON"%N EN ALL">L[S KAT"A .HRIST"ON .I>S"UN1 #F "INA OMO?YMAD"ON EN EN"I ST"OMATI DOX"AZ>TE TON .?E"ON K< PAT"ERA TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U4 #G DI"O PROSLAMB"ANES?E ALL">LUS1 KA?"JS K< O .HRIST"OS PROSEL"ABETO >M"AS %S D"OXAN .?E"U4 #H .L"EGJ DE .HRIST"ON .I>S"UN DI"AKONON GEGEN">S?< PERITOM">S YP"ER

Page 207: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

AL>?"%AS .?E"U1 %S TO BEB<"JS< TAS EPAGGEL"IAS TJN PAT"ERJN1 #I TA DE "E?N> YP"ER EL"EUS DOX"AS< TON .?E"ON1 KA?"JS G"EGRAPT<1 DI"A T"UTO EXOMOLOG">SOM"< S[ EN "E?NESI1 .K"YRIE1 K< TJ ON"OMAT"I SU &AL"J4 #AJ K< P"ALIN L"EG%1 :FR"AN?>TE "E?N> MET"A TU LA"U *T"U4 #AA K< P"ALIN <N"%TE TON .K"YRION P"ANTA TA "E?N>1 K< EP<N"ESATE *T"ON P"ANTES [ LA"[4 #AB K< P"ALIN .>SA"IAS L"EG%1 "EST< > R"IZA TU .IESS"<1 K< O ANIST"AMENOS "ARH%N E?N"JN1 EP' *T"J "E?N> ELPI"USIN4 #AC .O DE .?E"OS T>S ELP"IDOS PL>R"JS< YM"AS P"AS>S HAR"AS K< %R">N>S EN TJ PIST":%N1 %S TO PERISS":%N YM"AS EN T> ELP"IDI EN DYN"AM% .PN":MATOS .AG"IU4 #AD .P"EP%SM< DE1 ADELF"[ MU1 K< *T"OS EG"J PER"I YM"JN1 "OTI K< *T"[ MEST"[ ESTE AGA?JS"YN>S1 PEPL>RJM"EN[ P"AS>S GN"JSEJS1 DYN"AMEN[ K< ALL">LUS NU?ET"%N4 #AE TOLM>R"OTERON DE "EGRA&A YM"IN1 ADELF"[1 AP"O M"ERUS1 JS EPANAMIMN">SKJN YM"AS1 DI"A T>N H"ARIN T>N DO?"%S"AN M[ YP"O TU .?E"U #AF %S TO "%N"< ME L%TURG"ON .I>S"U .HRIST"U %S TA "E?N>1 IERURG"UNTA TO :AGG"ELION TU .?E"U1 "INA G"EN>T< > PROSFOR"A TJN E?N"JN :PR"OSDEKTOS1 >GIASM"EN> EN .PN":MATI .AG"IJ4 #AG "EHJ UN K"*H>SIN EN .HRIST"J .I>S"U TA PROS TON .?E"ON1 #AH U GAR TOLM">SJ LAL"%N TI "JN U KAT%RG"ASATO .HRIST"OS DI' EM"U %S YPAKO">N E?N"JN L"OGJ K< "ERGJ1 #AI EN DYN"AM% S>M"%JN K< TER"ATJN1 EN DYN"AM% .PN":MATOS .?E"U1 "JSTE ME AP"O .IERUSAL">M K< K"YKLJ M"EHRI TU .ILLYRIK"U PEPL>RJK"EN< TO :AGG"ELION TU .HRIST"U1 #BJ "UTJ DE FILOTIM"UMENON :AGGEL"IZES?< UH "OPU JNOM"AS?> .HRIST"OS1 "INA M> EP' ALL"OTRION ?EM"ELION [KODOM"J1 #BA ALL"A KA?"JS G"EGRAPT<1 "[S UK AN>GG"EL> PER"I *T"U "O&ONT<1 K< "[ UK AK>K"OASI SYN">SUSI4 #BB .DI"O K< ENEKOPT"OM>N TA POLL"A TU EL?"%N PROS YM"AS1 #BC NYN"I DE M>K"ETI T"OPON "EHJN EN T[S KL"IMASI T"UT[S1 EPIPO?"IAN DE "EHJN TU EL?"%N PROS YM"AS AP"O POLL"JN ET"JN1 #BD JS E"AN POR":JM< %S T>N .SPAN"IAN1 EL":SOM< PROS YM"AS1 ELP"IZJ GAR DIAPOR:"OMENOS ?E"ASAS?< YM"AS K< YF' YM"JN PROPEMF?">N< EK"%1 E"AN YM"JN PR"JTON AP"O M"ERUS EMPL>S?"J4 #BE NYN"I DE POR":OM< %S .IERUSAL">M DIAKON"JN T[S AG"I[S4 #BF :D"OK>SAN GAR .MAKEDON"IA K< .AHAIA K[NJN"IAN TIN"A P[">SAS?< %S TUS PTJH"US TJN AG"IJN TJN EN .IERUSAL">M4 #BG :D"OK>SAN GAR K< OF%L"ET< *T"JN %SIN1 % GAR T[S PN:MATIK"[S *T"JN EK[N"JN>SAN TA "E?N>1 OF"%LUSI K< EN T[S SARKIK"[S L%TURG">S< *T"[S4 #BH T"UTO UN EPITEL"ESAS1 K< SFRAGIS"AMENOS *T"[S TON KARP"ON T"UTON1 APEL":SOM< DI' YM"JN %S T>N .SPAN"IAN4 #BI "[DA DE "OTI ERH"OMENOS PROS YM"AS EN PL>R"JMATI :LOG"IAS TU :AGGEL"IU TU .HRIST"U EL":SOM<4 #CJ .PARAKAL"J DE YM"AS1 ADELF"[1 DI"A TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U K< DI"A T>S AG"AP>S TU .PN":MATOS1 SYNAGJN"ISAS?"< M[ EN T<S PROS:H"<S YP"ER EM"U PROS TON .?E"ON1 #CA "INA RYS?"J AP"O TJN AP%?"UNTJN EN T> .IUD"<A K< "INA > DIAKON"IA MU > %S .IERUSAL">M :PR"OSDEKTOS G"EN>T< T[S AG"I[S1 #CB "INA EN HAR"A "EL?J PROS YM"AS DI"A ?EL">MATOS .?E"U K< SYNANAP"*SJM< YM"IN4 #CC O DE .?E"OS T>S %R">N>S MET"A P"ANTJN YM"JN1 AM">N4

Page 208: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON ..IST

#A ..SYNIST>MI DE YM"IN .F"[B>N T>N ADELF">N >M"JN1 "USAN DI"AKONON T>S EKKL>S"IAS T>S EN .KEGHRE"<S1 #B "INA *T">N PROSD"EX>S?E EN .KYR"IJ AX"IJS TJN AG"IJN K< PARAST">TE *T"> EN J AN YM"JN HR">Z> PR"AGMATI1 K< GAR "*T> PROST"ATIS POLL"JN EGEN">?> K< *T"U EM"U4 #C .ASP"ASAS?E .PR"ISKILLAN K< .AK"YLAN TUS SYNERG"US MU EN .HRIST"J .I>S"U1 #D "[TINES YP"ER T>S &YH">S MU TON E*T"JN TR"AH>LON YP"E?>KAN1 "[S UK EG"J M"ONOS :HARIST"J1 ALL"A K< P"AS< < EKKL>S"I< TJN E?N"JN1 K< T>N KAT' "[KON *T"JN EKKL>S"IAN4 #E ASP"ASAS?E .EP"<NETON TON AGAP>T"ON MU1 "OS ESTIN APARH"> T>S .AHAIAS %S .HRIST"ON4 #F ASP"ASAS?E .MARI"AM1 ">TIS POLL"A EKOP"IASEN %S >M"AS4 #G ASP"ASAS?E .ANDR"ONIKON K< .IUN"IAN TUS SYGGEN"%S MU K< SYN<HMAL"JTUS MU1 "[TIN"ES %SIN EP"IS>M[ EN T[S APOST"OL[S1 "[ K< PRO EM"U GEG"ONASIN EN .HRIST"J1 #H ASP"ASAS?E .AMPL"IAN TON AGAP>T"ON MU EN .KYR"IJ4 #I ASP"ASAS?E .URBAN"ON TON SYNERG"ON >M"JN EN .HRIST"J K< .ST"AHYN TON AGAP>T"ON MU4 #AJ ASP"ASAS?E .APELL">N TON D"OKIMON EN .HRIST"J4 ASP"ASAS?E TUS EK TJN .ARISTOB"ULU4 #AA ASP"ASAS?E .>RJD"IJNA TON SYGGEN"> MU4 ASP"ASAS?E TUS EK TJN .NARK"ISSU TUS "ONTAS EN .KYR"IJ4 #AB ASP"ASAS?E .TR"YF<NAN K< .TRYF"JSAN TAS KOPI"JSAS EN .KYR"IJ4 ASP"ASAS?E .PERS"IDA T>N AGAP>T">N1 ">TIS POLL"A EKOP"IASEN EN .KYR"IJ4 #AC ASP"ASAS?E .R"UFON TON EKLEKT"ON EN .KYR"IJ K< T>N M>T"ERA *T"U K< EM"U4 #AD ASP"ASAS?E .AS"YGKRITON1 .FL"EGONTA1 .ERM"AN1 .PATR"OBAN1 .ERM">N K< TUS SYN *T"[S ADELF"US4 #AE ASP"ASAS?E .FIL"OLOGON K< .IUL"IAN1 .N>R"EA K< T>N ADELF">N *T"U1 K< .OLYMP"AN K< TUS SYN *T"[S P"ANTAS AG"IUS4 #AF ASP"ASAS?E ALL">LUS EN FIL">MATI AG"IJ4 ASP"AZONT< YM"AS < EKKL>S"I< TU .HRIST"U4 #AG .PARAKAL"J DE YM"AS1 ADELF"[1 SKOP"%N TUS TAS DIHOSTAS"IAS K< TA SK"ANDALA PAR"A T>N DIDAH">N ">N YM"%S EM"A?ETE P["UNTAS1 K< EKKL"INATE AP' *T"JN1 #AH [ GAR T["UT[ TJ .KYR"IJ >M"JN .I>S"U .HRIST"J U DUL":USIN1 ALL"A T> E*T"JN K[L"IA1 K< DI"A T>S HR>STOLOG"IAS K< :LOG"IAS EXAPAT"JSI TAS KARD"IAS TJN AK"AKJN1 #AI > GAR YM"JN YPAKO"> %S P"ANTAS AF"IKETO4 H"<RJ UN TO EF' YM"IN1 ?"ELJ DE YM"AS SOF"US MEN "%N< %S TO AGA?"ON1 AKER"<US DE %S TO KAK"ON4 #BJ O DE .?E"OS T>S %R">N>S SYNTR"I&% TON SATAN"AN YP"O TUS P"ODAS YM"JN EN T"AH%4 .> H"ARIS TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U ME?' YM"JN4 #BA .ASP"AZONT< YM"AS .TIM"O?EOS O SYNERG"OS MU1 K< .L"UKIOS K< .I"ASJN K< .SJS"IPATROS [ SYGGEN"%S MU4 #BB ASP"AZOM< YM"AS EG"J .T"ERTIOS O GR"A&AS T>N EPISTOL">N EN .KYR"IJ4 #BC ASP"AZET< YM"AS .G"AIOS O X"ENOS MU K< T>S EKKL>S"IAS "OL>S4 ASP"AZET< YM"AS ."ERASTOS O [KON"OMOS T>S P"OLEJS K< .K"UARTOS O ADELF"OS4 #BD .> H"ARIS TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U MET"A P"ANTJN YM"JN1 AM">N4

-------------------------------------------------------

Page 209: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..PROS ..KORIN?IUS .A

..KEFAL<ON .A

#A ..P*LOS1 KL>T"OS AP"OSTOLOS .I>S"U .HRIST"U DI"A ?EL">MATOS .?E"U1 K< .SJS?"EN>S O ADELF"OS1 #B T> EKKL>S"IA TU .?E"U T> "US> EN .KOR"IN?J1 >GIASM"EN[S EN .HRIST"J .I>S"U1 KL>T"[S AG"I[S1 SYN P"ASI T[S EPIKALUM"EN[S TO "ONOMA TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U EN PANT"I T"OPJ *T"JN TE K< >M"JN1 #C H"ARIS YM"IN K< %R">N> AP"O .?E"U PATR"OS >M"JN K< .KYR"IU .I>S"U .HRIST"U4 #D .:HARIST"J TJ .?E"J MU P"ANTOTE PER"I YM"JN EP"I T> H"ARITI TU .?E"U T> DO?"%S> YM"IN EN .HRIST"J .I>S"U1 #E "OTI EN PANT"I EPLUT"IS?>TE EN *T"J1 EN PANT"I L"OGJ K< P"AS> GN"JS%1 #F KA?"JS TO MART"YRION TU .HRIST"U EBEB<"J?> EN YM"IN1 #G "JSTE YM"AS M> YSTER"%S?< EN M>DEN"I HAR"ISMATI1 APEKDEHOM"ENUS T>N APOK"ALY&IN TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 #H "OS K< BEB<"JS% YM"AS "EJS T"ELUS ANEGKL">TUS EN T> >M"ERA TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U4 #I PIST"OS O .?E"OS DI' "U EKL">?>TE %S K[NJN"IAN TU ]"U *T"U .I>S"U .HRIST"U TU .KYR"IU >M"JN4 #AJ .PARAKAL"J DE YM"AS1 ADELF"[1 DI"A TU ON"OMATOS TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 "INA TO *T"O L"EG>TE P"ANTES1 K< M> "> EN YM"IN SH"ISMATA1 ">TE DE KAT>RTISM"EN[ EN TJ *T"J NOI K< EN T> *T"> GN"JM>4 #AA ED>L"J?> GAR M[ PER"I YM"JN1 ADELF"[ MU1 YP"O TJN .HL"O>S "OTI "ERIDES EN YM"IN %SI4 #AB L"EGJ DE T"UTO1 "OTI "EKASTOS YM"JN L"EG%1 EG"J MEN %MI .P"*LU1 EG"J DE .APOLL"J1 EG"J DE .K>F"A1 EG"J DE .HRIST"U4 #AC MEM"ERIST< O .HRIST"OS5 M> .P"*LOS EST*R"J?> YP"ER YM"JN5 "> %S TO "ONOMA .P"*LU EBAPT"IS?>TE5 #AD :HARIST"J TJ .?E"J "OTI UD"ENA YM"JN EB"APTISA % M> .KR"ISPON K< .G"AION1 #AE "INA M> TIS "%P> "OTI %S TO EM"ON "ONOMA EB"APTISA4 #AF EB"APTISA DE K< TON .STEFAN"A "[KON1 L[P"ON UK "[DA "% TINA "ALLON EB"APTISA4 #AG U GAR AP"EST%L"E ME .HRIST"OS BAPT"IZ%N1 ALL' :AGGEL"IZES?<1 UK EN SOF"IA L"OGU1 "INA M> KENJ?"> O ST*R"OS TU .HRIST"U4 #AH .O L"OGOS GAR O TU ST*R"U T[S MEN APOLLYM"EN[S MJR"IA EST"I1 T[S DE SJZOM"EN[S >M"IN D"YNAMIS .?E"U ESTI4 #AI G"EGRAPT< GAR1 APOL"J T>N SOF"IAN TJN SOF"JN1 K< T>N S"YNESIN TJN SYNET"JN A?ET">SJ4 #BJ PU SOF"OS5 PU GRAMMAT":S5 PU SYZ>T>T">S TU <"JNOS T"UTU5 UH"I EM"JRANEN O .?E"OS T>N SOF"IAN TU K"OSMU T"UTU5 #BA EP%D"> GAR EN T> SOF"IA TU .?E"U UK "EGNJ O K"OSMOS DI"A T>S SOF"IAS TON .?E"ON1 :D"OK>SEN O .?E"OS DI"A T>S MJR"IAS TU K>R"YGMATOS S"JS< TUS PIST":ONTAS4 #BB EP%D"> K< .IUD"<[ S>M"%ON <T"USI K< ."ELL>NES SOF"IAN Z>T"USIN1 #BC >M"%S DE K>R"YSSOMEN .HRIST"ON EST*RJM"ENON1 .IUD"<[S MEN SK"ANDALON1 ."ELL>SI DE MJR"IAN1 #BD *T"[S DE T[S KL>T"[S1 .IUD"<[S TE K< ."ELL>SI1 .HRIST"ON .?E"U D"YNAMIN K< .?E"U SOF"IAN1 #BE "OTI TO MJR"ON TU .?E"U SOF"JTERON TJN AN?R"JPJN EST"I1 K< TO AS?EN"ES TU .?E"U ISHYR"OTERON TJN AN?R"JPJN EST"I4 #BF .BL"EPETE GAR T>N KL">SIN YM"JN1 ADELF"[1 "OTI U POLL"[ SOF"[ KAT"A S"ARKA1 U POLL"[ DYNAT"[1 U POLL"[ :GEN"%S1 #BG ALL"A TA MJR"A TU K"OSMU EXEL"EXATO O .?E"OS "INA

Page 210: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

TUS SOF"US KAT<SH"YN>1 K< TA AS?EN"> TU K"OSMU EXEL"EXATO O .?E"OS "INA KAT<SH"YN> TA ISHYR"A1 #BH K< TA AGEN"> TU K"OSMU K< TA EXU?EN>M"ENA EXEL"EXATO O .?E"OS1 K< TA M> "ONTA1 "INA TA "ONTA KATARG">S>1 #BI "OPJS M> K*H">S>T< P"ASA SARX EN"JPION TU .?E"U4 #CJ EX *T"U DE YM"%S ESTE EN .HRIST"J .I>S"U1 "OS EGEN">?> >M"IN SOF"IA AP"O .?E"U1 DIK<OS"YN> TE K< AGIASM"OS K< APOL"YTRJSIS1 #CA "INA1 KA?"JS G"EGRAPT<1 O K*H"JMENOS EN .KYR"IJ K*H"AS?J4

..KEFAL<ON .B

#A ..KAGJ EL?"JN PROS YM"AS ADELF"[1 ">L?ON U KA?' YPEROH">N L"OGU "> SOF"IAS KATAGG"ELLJN YM"IN TO MART"YRION TU .?E"U4 #B U GAR "EKRINA TU %D"EN< TI EN YM"IN % M> .I>S"UN .HRIST"ON1 K< T"UTON EST*RJM"ENON4 #C K< EG"J EN AS?EN"%A K< EN F"OBJ K< EN TR"OMJ POLL"J EGEN"OM>N PROS YM"AS1 #D K< O L"OGOS MU K< TO K">RYGM"A MU UK EN P%?"[S AN?RJP"IN>S SOF"IAS L"OG[S1 ALL' EN APOD"%X% .PN":MATOS K< DYN"AMEJS1 #E "INA > P"ISTIS YM"JN M> "> EN SOF"IA AN?R"JPJN1 ALL' EN DYN"AM% .?E"U4 #F .SOF"IAN DE LAL"UMEN EN T[S TEL"%[S1 SOF"IAN DE U TU <"JNOS T"UTU1 UD"E TJN ARH"ONTJN TU <"JNOS T"UTU TJN KATARGUM"ENJN1 #G ALL"A LAL"UMEN SOF"IAN .?E"U EN MYST>R"IJ1 T>N APOKEKRYMM"EN>N1 ">N PRO"JRISEN O .?E"OS PRO TJN <"JNJN %S D"OXAN >M"JN1 #H ">N UD"%S TJN ARH"ONTJN TU <"JNOS T"UTU "EGNJKEN1 % GAR "EGNJSAN1 UK AN TON .K"YRION T>S D"OX>S EST"*RJSAN1 #I ALL"A KA?"JS G"EGRAPT<1 "A OF?ALM"OS UK "%DE K< "US UK ">KUSE K< EP"I KARD"IAN AN?R"JPU UK AN"EB>1 "A >T"[MASEN O .?E"OS T[S AGAP"JSIN *T"ON4 #AJ >M"IN DE O .?E"OS APEK"ALY&E DI"A TU .PN":MATOS *T"U1 TO GAR .PN":MA P"ANTA ER:N"A1 K< TA B"A?> TU .?E"U4 #AA TIS GAR "[DEN AN?R"JPJN TA TU AN?R"JPU % M> TO PN":MA TU AN?R"JPU TO EN *T"J5 "UTJ K< TA TU .?E"U UD"%S "[DEN % M> TO .PN":MA TU .?E"U4 #AB >M"%S DE U TO .PN":MA TU K"OSMU EL"ABOMEN1 ALL"A TO .PN":MA TO EK TU .?E"U1 "INA %D"JMEN TA YP"O TU .?E"U HARIS?"ENTA >M"IN4 #AC "A K< LAL"UMEN UK EN DIDAKT"[S AN?RJP"IN[S SOF"IAS L"OG[S1 ALL' EN DIDAKT"[S .PN":MATOS .AG"IU1 PN:MATIK"[S PN:MATIK"A SYGKR"INONTES4 #AD &YHIK"OS DE "AN?RJPOS U D"EHET< TA TU .PN":MATOS TU .?E"U1 MJR"IA GAR *T"J ESTI1 K< U D"YNAT< GN"JN<1 "OTI PN:MATIK"JS ANAKR"INET<4 #AE O DE PN:MATIK"OS ANAKR"IN% MEN P"ANTA1 *T"OS DE YP' UDEN"OS ANAKR"INET<4 #AF TIS GAR "EGNJ N"UN .KYR"IU1 "OS SYMBIB"AS% *T"ON5 >M"%S DE N"UN .HRIST"U "EHOMEN4

..KEFAL<ON .G

#A ..K< EG"J1 ADELF"[1 UK >DYN">?>N YM"IN LAL">S< JS PN:MATIK"[S1 ALL' JS SARKIK"[S1 JS N>P"I[S EN .HRIST"J4 #B G"ALA YM"AS EP"OTISA K< U BR"JMA4 "UPJ GAR >D"YNAS?E4 ALL' "UTE "ETI NYN D"YNAS?E1 "ETI GAR SARKIK"[ ESTE4 #C "OPU GAR EN YM"IN Z">LOS K< "ERIS K< DIHOSTAS"I<1

Page 211: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

UH"I SARKIK"[ ESTE K< KAT"A "AN?RJPON PERIPAT"%TE5 #D "OTAN GAR L"EG> TIS1 EG"J MEN %MI .P"*LU1 "ETEROS DE EG"J .APOLL"J1 UH"I SARKIK"[ ESTE5 #E .TIS UN ESTI .P"*LOS1 TIS DE .APOLL"JS ALL' "> DI"AKON[ DI' "JN EPIST":SATE1 K< EK"ASTJ JS O .K"YRIOS "EDJKEN5 #F EG"J EF"YT:SA1 .APOLL"JS EP"OTISEN1 ALL' O .?E"OS "\XANEN1 #G "JSTE "UTE O FYT":JN EST"I TI "UTE O POT"IZJN1 ALL' O *X"ANJN .?E"OS4 #H O FYT":JN DE K< O POT"IZJN "EN %SIN1 "EKASTOS DE TON "IDION MIS?"ON L">&ET< KAT"A TON "IDION K"OPON4 #I .?E"U GAR ESMEN SYNERG"[1 .?E"U GE"JRGION1 .?E"U [KODOM"> ESTE4 #AJ .KAT"A T>N H"ARIN TU .?E"U T>N DO?"%S"AN M[ JS SOF"OS ARHIT"EKTJN ?EM"ELION T"E?%KA1 "ALLOS DE EP[KODOM"%1 "EKASTOS DE BLEP"ETJ P"JS EPOKODOM"%1 #AA ?EM"ELION GAR "ALLON UD"%S D"YNAT< ?"%N< PAR"A TON K"%MENON1 "OS ESTIN .I>S"US .HRIST"OS4 #AB % DE TIS EP[KODOM"% EP"I TON ?EM"ELION T"UTON HRYS"ON1 "ARGYRON1 L"I?US TIM"IUS1 X"YLA1 H"ORTON1 KAL"AM>N1 #AC EK"ASTU TO "ERGON FANER"ON GEN">SET<1 > GAR >M"ERA D>L"JS%1 "OTI EN PYR"I APOKAL"YPTET<1 K< EK"ASTU TO "ERGON OP"["ON ESTI TO P"YR DOKIM"AS%4 #AD "% TINOS TO "ERGON MEN"% "O EPJKOD"OM>SE1 MIS?"ON L">&ET<1 #AE "% TINOS TO "ERGON KATAKA">SET<1 Z>MIJ?">SET<1 *T"OS DE SJ?">SET<1 "UTJS DE JS DI"A PYR"OS4 #AF .UK "[DATE "OTI NA"OS .?E"U ESTE K< TO .PN":MA TU .?E"U [K"% EN YM"IN5 #AG "% TIS TON NA"ON TU .?E"U F?"%R%1 F?ER"% T"UTON O .?E"OS1 O GAR NA"OS TU .?E"U "AGI"OS ESTIN1 "[TIN"ES ESTE YM"%S4 #AH .M>D"%S E*T"ON EXAPAT"ATJ1 "% TIS DOK"% SOF"OS "%N< EN YM"IN EN TJ <"JNI T"UTJ1 MJR"OS GEN"ES?J1 "INA G"EN>T< SOF"OS4 #AI > GAR SOF"IA TU K"OSMU T"UTU MJR"IA PAR"A TJ .?E"J ESTI4 G"EGRAPT< GAR1 O DRASS"OMENOS TUS SOF"US EN T> PANURG"IA *T"JN4 #BJ K< P"ALIN1 .K"YRIOS GIN"JSK% TUS DIALOGISM"US TJN SOF"JN1 "OTI %S"I M"AT<[4 #BA "JSTE M>D"%S K*H"AS?J EN AN?R"JP[S1 P"ANTA GAR YM"JN ESTIN1 #BB "%TE .P"*LOS "%TE .APOLL"JS "%TE .K>F"AS "%TE K"OSMOS "%TE ZJ"> "%TE ?"ANATOS "%TE ENEST"JTA "%TE M"ELLONTA1 P"ANTA YM"JN ESTIN1 #BC YM"%S DE .HRIST"U1 .HRIST"OS DE .?E"U4

..KEFAL<ON .D

#A ..UTJS >M"AS LOGIZ"ES?J "AN?RJPOS1 JS YP>R"ETAS .HRIST"U K< [KON"OMUS MYST>R"IJN .?E"U4 #B "O DE L[P"ON Z>T"%T< EN T[S [KON"OM[S1 "INA PIST"OS TIS :RE?">4 #C EM"[ DE %S EL"AHIST"ON ESTIN "INA YF' YM"JN ANAKRI?"J "> YP"O AN?RJP"IN>S >M"ERAS1 ALL' UD"E EM*T"ON ANAKR"INJ1 #D UD"EN GAR EM*T"J S"YN[DA1 ALL' UK EN T"UTJ DEDIK"<JM<1 O DE ANAKR"INJN ME .K"YRI"OS ESTIN4 #E "JSTE M> PRO K<R"U TI KR"INETE1 "EJS AN "EL?> O .K"YRIOS1 "OS K< FJT"IS% TA KRYPT"A TU SK"OTUS K< FANER"JS% TAS BUL"AS TJN KARDI"JN1 K< T"OTE O "EP<NOS GEN">SET< EK"ASTJ AP"O TU .?E"U4 #F .T"*TA DE1 ADELF"[1 METESH>M"ATISA %S EM*T"ON K< .APOLL"J DI' YM"AS1 "INA EN >M"IN M"A?>TE TO M> YP"ER "O G"EGRAPT< FRON"%N1 "INA M> "%S YP"ER TU EN"OS FYSI"US?E KAT"A TU ET"ERU4 #G TIS GAR SE DIAKR"IN%5 T"I DE "EH%S "O UK "ELABES5 % DE K< "ELABES1 T"I K*H"AS< JS

Page 212: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

M> LAB"JN5 #H ">D> KEKORESM"EN[ EST"E1 ">D> EPLUT">SATE1 HJR"IS >M"JN EBASIL":SATE1 K< "OFEL"ON GE EBASIL":SATE1 "INA K< >M"%S YM"IN SYMBASIL":SJMEN4 #I DOK"J GAR "OTI O .?E"OS >M"AS TUS APOST"OLUS ESH"ATUS AP"ED%XEN1 JS EPI?ANAT"IUS1 "OTI ?"EATRON EGEN">?>MEN TJ K"OSMJ1 K< AGG"EL[S K< AN?R"JP[S4 #AJ >M"%S MJR"[ DI"A .HRIST"ON1 YM"%S DE FR"ONIM[ EN .HRIST"J1 >M"%S AS?EN"%S1 YM"%S DE ISHYR"[1 YM"%S "ENDOX[1 >M"%S DE "ATIM[4 #AA "AHRI T>S "ARTI "JRAS K< P%N"JMEN K< DI&"JMEN K< GYMN>T":OMEN K< KOLAFIZ"OME?A K< ASTAT"UMEN #AB K< KOPI"JMEN ERGAZ"OMEN[ T<S ID"I<S HERS"I1 L[DOR"UMEN[ :LOG"UMEN1 DIJK"OMEN[ ANEH"OME?A1 #AC BLASF>M"UMEN[ PARAKAL"UMEN1 JS PERIKA?"ARMATA TU K"OSMU EGEN">?>MEN1 P"ANTJN PER"I&>MA "EJS "ARTI4 #AD .UK ENTR"EPJN YM"AS GR"AFJ T"*TA1 ALL' JS T"EKNA MU AGAP>T"A NU?ET"J4 #AE E"AN GAR MYR"IUS P<DAGJG"US "EH>TE EN .HRIST"J1 ALL' U POLL"US PAT"ERAS1 EN GAR .HRIST"J .I>S"U DI"A TU :AGGEL"IU EG"J YM"AS EG"ENN>SA4 #AF PARAKAL"J UN YM"AS1 MIM>T"< MU G"INES?E4 #AG .DI"A T"UTO "EPEM&A YM"IN .TIM"O?EON1 "OS ESTI T"EKNON MU AGAP>T"ON K< PIST"ON EN .KYR"IJ1 "OS YM"AS ANAMN">S% TAS OD"US MU TAS EN .HRIST"J1 KA?"JS PANTAH"U EN P"AS> EKKL>S"IA DID"ASKJ4 #AH .JS M> ERHOM"ENU DE MU PROS YM"AS EFYSI"J?>S"AN TINES1 #AI EL":SOM< DE TAH"EJS PROS YM"AS1 E"AN O .K"YRIOS ?EL">S>1 K< GN"JSOM< U TON L"OGON TJN PEFYSIJM"ENJN1 ALL"A T>N D"YNAMIN1 #BJ U GAR EN L"OGJ > BASIL"%A TU .?E"U1 ALL' EN DYN"AM%4 #BA T"I ?"ELETE5 EN R"ABDJ "EL?J PROS YM"AS1 "> EN AG"AP> PN":MAT"I TE PRA"OT>TOS5

..KEFAL<ON .E

#A ..OLJS AK"UET< EN YM"IN PORN"%A1 K< T["*T> PORN"%A1 ">TIS UD"E EN T[S "E?NESIN ONOM"AZET<1 "JSTE GYN"<K"A TINA TU PATR"OS "EH%N4 #B K< YM"%S PEFYSIJM"EN[ EST"E1 K< UH"I M"ALLON EPEN?">SATE1 "INA EXAR?"> EK M"ESU YM"JN O TO "ERGON T"UTO P[">SAS6 #C EG"J MEN GAR JS AP"JN TJ S"JMATI1 PAR"JN DE TJ PN":MATI1 ">D> K"EKRIKA JS PAR"JN TON "UTJ T"UTO KATERGAS"AMENON1 #D EN TJ ON"OMATI TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U SYNAH?"ENTJN YM"JN K< TU EM"U PN":MATOS SYN T> DYN"AM% TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U #E PARAD"UN< TON T["UTON TJ SATAN"A %S "OLE?RON T>S SARK"OS1 "INA TO PN":MA SJ?"> EN T> >M"ERA TU .KYR"IU .I>S"U4 #F .U KAL"ON TO K"*H>MA YM"JN4 UK "[DATE "OTI MIKR"A Z"YM> "OLON TO F"YRAMA ZYM"[5 #G EKKA?"ARATE UN T>N PAL<"AN Z"YM>N1 "INA ">TE N"EON F"YRAMA1 KA?"JS ESTE "AZYM[4 K< GAR TO P"ASHA >M"JN YP"ER >M"JN ET"Y?> .HRIST"OS1 #H "JSTE EORT"AZJMEN M> EN Z"YM> PAL<"A1 M>D"E EN Z"YM> KAK"IAS K< PON>R"IAS1 ALL' EN AZ"YM[S %LIKRIN"%AS K< AL>?"%AS4 #I ."EGRA&A YM"IN EN T> EPISTOL"> M> SYNANAM"IGNYS?< P"ORN[S1 #AJ K< U P"ANTJS T[S P"ORN[S TU K"OSMU T"UTU "> T[S PLEON"EKT<S "> "ARPAXIN "> %DJLAL"ATR<S1 EP"% OF"%LETE "ARA EK TU K"OSMU EXEL?"%N1 #AA NYN DE "EGRA&A YM"IN M> SYNAM"IGNYS?< E"AN TIS ADELF"OS ONOMAZ"OMENOS "> P"ORNOS "> PLEON"EKT>S ">

Page 213: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

%DJLOL"ATR>S "> L"[DOROS "> M"E?YSOS "> "ARPAX1 TJ T["UTJ M>D"E SYNES?"I%N4 #AB T"I GAR M[ K< TUS "EXJ KR"IN%N5 UH"I TUS "ESJ YM"%S KR"INETE5 #AC TUS DE "EXJ O .?E"OS KR"IN%4 K< EXAR"%TE TON PON>R"ON EX YM"JN *T"JN4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..TOLMA TIS YM"JN1 PR"AGMA "EHJN PROS TON "ETERON1 KR"INES?< EP"I TJN AD"IKJN K< UH"I EP"I TJN AG"IJN5 #B UK "[DATE "OTI [ "AGI[ TON K"OSMON KRIN"USI5 K< % EN YM"IN KR"INET< O K"OSMOS1 AN"AXI"[ ESTE KRIT>R"IJN ELAH"ISTJN5 #C UK "[DATE "OTI AGG"ELUS KRIN"UMEN5 M">TI GE BIJTIK"A5 #D BIJTIK"A MEN UN KRIT">RIA E"AN "EH>TE1 TUS EXU?EN>M"ENUS EN T> EKKL>S"IA T"UTUS KA?"IZETE4 #E PROS ENTROP">N YM"IN L"EGJ4 "UTJS UK "ENI EN YM"IN SOF"OS UD"E "%S "OS DYN">SET< DIAKR"IN< AN"A M"ESON TU ADELF"U *T"U1 #F ALL"A ADELF"OS MET"A ADELF"U KR"INET<1 K< T"UTO EP"I AP"ISTJN5 #G ">D> MEN UN "OLJS ">TT>MA YM"IN ESTIN "OTI KR"IMATA "EHETE ME?' E*T"JN4 DIAT"I UH"I M"ALLON ADIK"%S?E5 DIAT"I UH"I M"ALLON APOSTER"%S?E5 #H ALL"A YM"%S ADIK"%TE K< APOSTER"%TE1 K< T"*TA ADELF"US5 #I "> UK "[DATE "OTI "ADIK[ BASIL"%AN .?E"U U KL>RONOM">SUSI5 M> PLAN"AS?E1 "UTE P"ORN[ "UTE %DJLOL"ATR< "UTE M[H"[ "UTE MALAK"[ "UTE ARSENOK"[T< #AJ "UTE PLEON"EKT< "UTE KL"EPT< "UTE M"E?YS[1 U L"[DOR[1 UH "ARPAGES BASIL"%AN .?E"U U KL>RONOM">SUSI4 #AA K< T"*T"A TINES ">TE1 ALL"A APEL"USAS?E1 ALL"A >GI"AS?>TE1 ALL"A EDIK<"J?>TE EN TJ ON"OMATI TU .KYR"IU .I>S"U K< EN TJ .PN":MATI TU .?E"U >M"JN4 #AB .P"ANTA M[ "EXESTIN1 ALL' U P"ANTA SYMF"ER%1 P"ANTA M[ "EXESTIN1 ALL' UK EG"J EXUSIAS?">SOM< YP"O TINOS4 #AC TA BR"JMATA T> K[L"IA K< > K[L"IA T[S BR"JMASIN1 O DE .?E"OS K< T"*T>N K< T"*TA KATARG">S%4 TO DE S"JMA U T> PORN"%A1 ALL"A TJ .KYR"IJ1 K< O .K"YRIOS TJ S"JMATI1 #AD O DE .?E"OS K< TON .K"YRION ">G%RE K< >M"AS EXEGER"% DI"A T>S DYN"AMEJS *T"U4 #AE UK "[DATE "OTI TA S"JMATA YM"JN M"EL> .HRIST"U ESTIN5 "ARAS UN TA M"EL> TU .HRIST"U P[">SJ P"ORN>S M"EL>5 M> G"EN[TO4 #AF "> UK "[DATE "OTI O KOLL"JMENOS T> P"ORN> "EN S"JM"A ESTIN5 "ESONT< GAR1 F>S"IN1 [ D"YO %S S"ARKA M"IAN1 #AG O DE KOLL"JMENOS TJ .KYR"IJ "EN PN":M"A ESTI4 #AH F":GETE T>N PORN"%AN4 PAN AM"ART>MA "O E"AN P[">S> "AN?RJPOS EKT"OS TU S"JMAT"OS ESTIN1 O DE PORN":JN %S TO "IDION S"JMA AMART"AN%4 #AI "> UK "[DATE "OTI TO S"JMA YM"JN NA"OS TU EN YM"IN .AG"IU .PN":MAT"OS ESTIN1 "U "EHETE AP"O .?E"U1 K< UK EST"E E*T"JN5 #BJ >GOR"AS?>TE GAR TIM">S1 DOX"ASATE D> TON .?E"ON EN TJ S"JMATI YM"JN K< EN TJ PN":MATI YM"JN1 "ATIN"A ESTI TU .?E"U4

..KEFAL<ON .Z

Page 214: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..PERI DE "JN EGR"A&AT"E M[1 KAL"ON AN?R"JPJ GYN<K"OS M> "APTES?<1 #B DI"A DE TAS PORN"%AS "EKASTOS T>N E*T"U GYN"<KA EH"ETJ1 K< EK"AST> TON "IDION "ANDRA EH"ETJ4 #C T> GYN<K"I O AN">R T>N OF%LOM"EN>N ":N[AN APODID"OTJ1 OM"[JS DE K< > GYN"> TJ ANDR"I4 #D > GYN"> TU ID"IU S"JMATOS UK EXUSI"AZ%1 ALL' O AN">R1 OM"[JS DE K< O AN">R TU ID"IU S"JMATOS UK EXUSI"AZ%1 ALL' > GYN">4 #E M> APOSTER"%TE ALL">LUS1 % M> TI AN EK SYMF"JNU PROS K<R"ON1 "INA SHOL"AZ>TE T> N>ST"%A K< T> PROS:H"> K< P"ALIN EP"I TO *T"O SYN"ERH>S?E1 "INA M> P%R"AZ> YM"AS O SATAN"AS DI"A T>N AKRAS"IAN YM"JN4 #F T"UTO DE L"EGJ KAT"A SYGGN"JM>N1 U KAT' EPITAG">N4 #G ?"ELJ GAR P"ANTAS AN?R"JPUS "%N< JS K< EM*T"ON1 ALL' "EKASTOS "IDION H"ARISMA "EH% EK .?E"U1 "OS MEN "UTJS1 "OS DE "UTJS4 #H .L"EGJ DE T[S AG"AM[S K< T<S H">R<S1 KAL"ON *T"[S ESTIN E"AN M"%NJSIN JS KAG"J4 #I % DE UK EGKRAT":ONT<1 GAM>S"ATJSAN1 KR"%SSON GAR ESTI GAM">S< "> PYR"US?<4 #AJ T[S DE GEGAM>K"OSI PARAGG"ELLJ1 UK EG"J1 ALL' O .K"YRIOS1 GYN"<KA AP"O ANDR"OS M> HJRIS?">N<1 #AA E"AN DE K< HJRIS?">1 MEN"ETJ "AGAMOS "> TJ ANDR"I KATALLAG">TJ1 K< "ANDRA GYN"<KA M> AFI"EN<4 #AB T[S DE L[P"[S EG"J L"EGJ1 UH O .K"YRIOS1 "% TIS ADELF"OS GYN"<KA "EH% "APISTON1 K< *T"> SYN:DOK"% [K"%N MET' *T"U1 M> AFI"ETJ *T">N1 #AC K< GYN"> "% TIS "EH% "ANDRA "APISTON1 K< *T"OS SYN:DOK"% [K"%N MET' *T">S1 M> AFI"ETJ *T"ON4 #AD >G"IAST< GAR O AN">R O "APISTOS EN T> GYN<K"I1 K< >G"IAST< > GYN"> > "APISTOS EN TJ ANDR"I1 EP"% "ARA TA T"EKNA YM"JN AK"A?ART"A ESTI1 NYN DE "AGI"A ESTIN4 #AE % DE O "APISTOS HJR"IZET<1 HJRIZ"ES?J4 U DED"ULJT< O ADELF"OS "> > ADELF"> EN T[S T["UT[S4 EN DE %R">N> K"EKL>KEN >M"AS O .?E"OS4 #AF T"I GAR "[DAS1 G"YN<1 % TON "ANDRA S"JS%S5 "> T"I "[DAS1 "ANER1 % T>N GYN"<KA S"JS%S5 #AG % M> EK"ASTJ JS EM"ERISEN O .?E"OS1 "EKASTOS JS K"EKL>KEN O .K"YRIOS1 "UTJ PERIPAT"%TJ4 K< "UTJS EN T<S EKKL>S"I<S P"AS<S DIAT"ASSOM<4 #AH PERITETM>M"ENOS TIS EKL">?>5 M> EPISP"AS?J4 EN AKROBYST"IA TIS EKL">?>5 M> PERITEMN"ES?J4 #AI > PERITOM"> UD"EN ESTI1 K< > AKROBYST"IA UD"EN ESTIN1 ALL"A T">R>SIS ENTOL"JN .?E"U4 #BJ "EKASTOS EN T> KL">S% "> EKL">?>1 EN T"*T> MEN"ETJ4 #BA D"ULOS EKL">?>S5 M> S[ MEL"ETJ1 ALL' % K< D"YNAS< EL":?EROS GEN"ES?<1 M"ALLON HR">S<4 #BB O GAR EN .KYR"IJ KL>?"%S D"ULOS APEL":?EROS .KYR"IU EST"IN1 OM"[JS K< O EL":?EROS KL>?"%S D"UL"OS ESTI .HRIST"U4 #BC TIM">S >GOR"AS?>TE1 M> G"INES?E D"UL[ AN?R"JPJN4 #BD "EKASTOS EN J EKL">?>1 ADELF"[1 EN T"UTJ MEN"ETJ PAR"A TJ .?E"J4 #BE .PER"I DE TJN PAR?"ENJN EPITAG">N .KYR"IU UH "EHJ1 GN"JM>N DE D"IDJMI JS >LE>M"ENOS YP"O .KYR"IU PIST"OS "%N<4 #BF NOM"IZJ UN T"UTO KAL"ON YP"ARH%N DI"A T>N ENEST"JSAN AN"AGK>N1 "OTI KAL"ON AN?R"JPJ TO "UTJS "%N<4 #BG D"EDES< GYN<K"I5 M> Z">T% L"YSIN1 L"ELYS< AP"O GYN<K"OS5 M> Z">T% GYN"<KA1 #BH E"AN DE K< G">M>S1 UH ">MARTES1 K< E"AN G">M> > PAR?"ENOS1 UH ">MARTE1 ?L"I&IN DE T> SARK"I "EXUSIN [ T["UT[1 EG"J DE YM"JN F"%DOM<4 #BI T"UTO DE F>MI1 ADELF"[1 O K<R"OS SYNESTALM"ENOS TO L[P"ON ESTIN1 "INA K< [ "EHONTES GYN"<KAS JS M> "EHONTES "JSI1 #CJ K< [ KL"<ONTES JS M> KL"<ONTES1 K< [ H"<RONTES JS M> H"<RONTES1 K< [ AGOR"AZONTES JS M> KAT"EHONTES1 #CA K< [ HR"JMEN[ TJ K"OSMJ T"UTJ JS M> KATAHR"JMEN[1 PAR"AG% GAR TO

Page 215: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

SH">MA TU K"OSMU T"UTU4 #CB ?"ELJ DE YM"AS AMER"IMNUS "%N<4 O "AGAMOS MERIMN"A TA TU .KYR"IU1 P"JS AR"ES% TJ .KYR"IJ1 #CC O DE GAM">SAS MERIMN"A TA TU K"OSMU1 P"JS AR"ES% T> GYN<K"I4 #CD MEM"ERIST< K< > GYN"> K< > PAR?"ENOS4 > "AGAMOS MERIMN"A TA TU .KYR"IU1 "INA "> AG"IA K< S"JMATI K< PN":MATI1 > DE GAM">SASA MERIMN"A TA TU K"OSMU1 P"JS AR"ES% TJ ANDR"I4 #CE T"UTO DE PROS TO YM"JN *T"JN SYMF"ERON L"EGJ1 UH "INA BR"OHON YM"IN EPIB"ALJ1 ALL"A PROS TO ":SH>MON K< :P"AREDRON TJ .KYR"IJ APERISP"ASTJS4 #CF .% DE TIS ASH>MON"%N EP"I T>N PAR?"ENON *T"U NOM"IZ%1 E"AN "> YP"ERAKMOS1 K< "UTJS OF"%L% G"INES?< "O ?"EL% P["%TJ1 UH AMART"AN%1 GAM"%TJSAN4 #CG "OS DE "EST>KEN EDR"<OS EN T> KARD"IA1 M> "EHJN AN"AGK>N1 EXUS"IAN DE "EH% PER"I TU ID"IU ?EL">MATOS1 K< T"UTO K"EKRIKEN EN T> KARD"IA *T"U1 TU T>R"%N T>N E*T"U PAR?"ENON1 KAL"JS P["%4 #CH "JSTE K< O EKGAM"IZJN KAL"JS P["%1 O DE M> EKGAM"IZJN KR"%SSON P["%4 #CI .GYN"> D"EDET< N"OMJ EF' "OSON HR"ONON Z"> O AN">R *T">S1 E"AN DE K[M>?"> O AN">R *T">S1 EL:?"ERA EST"IN J ?"EL% GAM>?">N<1 M"ONON EN .KYR"IJ4 #DJ MAKARIJT"ERA DE ESTIN E"AN "UTJ M"%N>1 KAT"A T>N EM">N GN"JM>N1 DOK"J DE KAG"J .PN":MA .?E"U "EH%N4

..KEFAL<ON .>

#A ..PERI DE TJN %DJLO?"YTJN1 "[DAMEN "OTI P"ANTES GN"JSIN "EHOMEN4 #B > GN"JSIS FYSI"[1 > DE AG"AP> [KODOM"%4 % DE TIS DOK"% %D"EN< TI1 UD"EPJ UD"EN "EGNJKE KA?"JS D"% GN"JN<1 #C % DE TIS AGAP"A TON .?E"ON1 "UTOS "EGNJST< YP' *T"U4 #D .PER"I T>S BR"JSEJS UN TJN %DJLO?"YTJN "[DAMEN "OTI UD"EN "%DJLON EN K"OSMJ1 K< "OTI UD"%S .?E"OS "ETEROS % M> "%S4 #E K< GAR "%PER %S"I LEG"OMEN[ ?E"[ "%TE EN URAN"J "%TE EP"I T>S G>S1 "JSPER %S"I ?E"[ POLL"[ K< K"YRI[ POLL"[1 #F ALL' >M"IN "%S .?E"OS O PAT">R1 EX "U TA P"ANTA K< >M"%S %S *T"ON1 K< "%S .K"YRIOS .I>S"US .HRIST"OS1 DI' "U TA P"ANTA K< >M"%S DI' *T"U4 #G .ALL' UK EN P"ASIN > GN"JSIS1 TIN"ES DE T> SYN%D">S% TU %D"JLU "EJS "ARTI JS %DJL"O?YTON ES?"IUSI1 K< > SYN"%D>SIS *T"JN AS?EN">S "USA MOL"YNET<4 #H BR"JMA DE >M"AS U PAR"IST>SI TJ .?E"J1 "UTE GAR E"AN F"AGJMEN PERISS":JMEN1 "UTE E"AN M> F"AGJMEN YSTER"UME?A4 #I BL"EPETE DE M">PJS > EXUS"IA YM"JN "*T> PR"OSKOMMA G"EN>T< T[S AS?EN"USIN4 #AJ E"AN GAR TIS "ID> SE1 TON "EHONTA GN"JSIN1 EN %DJL"%J KATAK"%MENON1 UH"I > SYN"%D>SIS *T"U AS?EN"US "ONTOS [KODOM>?">SET< %S TO TA %DJL"O?YTA ES?"I%N5 #AA K< APOL"%T< O AS?EN"JN ADELF"OS EP"I T> S"> GN"JS%1 DI' "ON .HRIST"OS AP"E?ANEN4 #AB "UTJ DE AMART"ANONTES %S TUS ADELF"US K< T"YPTONTES *T"JN T>N SYN"%D>SIN AS?EN"USAN %S .HRIST"ON AMART"ANETE4 #AC DI"OPER % BR"JMA SKANDAL"IZ% TON ADELF"ON MU1 U M> F"AGJ KR"EA %S TON <"JNA1 "INA M> TON ADELF"ON MU SKANDAL"ISJ4

..KEFAL<ON .?

Page 216: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..UK %M"I AP"OSTOLOS5 UK %M"I EL":?EROS5 UH"I .I>S"UN .HRIST"ON TON .K"YRION >M"JN E"JRAKA5 U TO "ERGON MU YM"%S ESTE EN .KYR"IJ5 #B % "ALL[S UK %M"I AP"OSTOLOS1 ALL"A GE YM"IN %MI1 > GAR SFRAG"IS T>S EM">S APOSTOL">S YM"%S ESTE EN .KYR"IJ4 #C > EM"> APOLOG"IA T[S EM"E ANAKR"INUSIN "*T> EST"I4 #D .M> UK "EHOMEN EXUS"IAN FAG"%N K< PI"%N5 #E M> UK "EHOMEN EXUS"IAN ADELF">N GYN"<KA PERI"AG%N1 JS K< [ L[P"[ AP"OSTOL[ K< [ ADELF"[ TU .KYR"IU K< .K>F"AS5 #F "> M"ONOS EG"J K< .BARN"ABAS UK "EHOMEN EXUS"IAN TU M> ERG"AZES?<5 #G TIS STRAT":ET< ID"I[S O&JN"I[S POT"E5 TIS FYT":% AMPEL"JNA K< EK TU KARP"U *T"U UK ES?"I%5 "> TIS P[M"<N% P"[MN>N K< EK TU G"ALAKTOS T>S P"[MN>S UK ES?"I%5 #H .M> KAT"A "AN?RJPON T"*TA LAL"J5 "> UH"I K< O N"OMOS T"*TA L"EG%5 #I EN GAR TJ .MJYS"EJS N"OMJ G"EGRAPT<1 U FIM"JS%S B"UN ALO"JNTA4 M> TJN BO"JN M"EL% TJ .?E"J5 #AJ "> DI' >M"AS P"ANTJS L"EG%5 DI' >M"AS GAR EGR"AF>1 "OTI EP' ELP"IDI OF"%L% O AROTRI"JN AROTRI"AN1 K< O ALO"JN T>S ELP"IDOS *T"U MET"EH%N EP' ELP"IDI4 #AA .% >M"%S YM"IN TA PN:MATIK"A ESP"%RAMEN1 M"EGA % >M"%S YM"JN TA SARKIK"A ?ER"ISOMEN5 #AB % "ALL[ T>S EXUS"IAS YM"JN MET"EHUSIN1 U M"ALLON >M"%S5 ALL' UK EHR>S"AME?A T> EXUS"IA T"*T>1 ALL"A P"ANTA ST"EGOMEN1 "INA M> EGKOP">N TINA D"JMEN TJ :AGGEL"IJ TU .HRIST"U4 #AC UK "[DATE "OTI [ TA IER"A ERGAZ"OMEN[ EK TU IER"U ES?"IUSIN1 [ TJ ?YSIAST>R"IJ PROSEDR":ONTES TJ ?YSIAST>R"IJ SYMMER"IZONT<5 #AD "UTJ K< O .K"YRIOS DI"ETAXE T[S TO :AGG"ELION KATAGG"ELLUSIN EK TU :AGGEL"IU Z">N4 #AE EG"J DE UDEN"I EHR>S"AM>N T"UTJN4 .UK "EGRA&A DE T"*TA "INA "UTJ G"EN>T< EN EM"[1 KAL"ON GAR M[ M"ALLON APO?AN"%N "> TO K"*H>M"A MU "INA TIS KEN"JS>4 #AF E"AN GAR :AGGEL"IZJM<1 UK "ESTI M[ K"*H>MA1 AN"AGK> GAR M[ EP"IK%T<1 U"< DE M"[ ESTIN E"AN M> :AGGEL"IZJM<1 #AG % GAR EK"JN T"UTO PR"ASSJ1 MIS?"ON "EHJ1 % DE "AKJN1 [KONOM"IAN PEP"IST:M<4 #AH TIS UN M"[ ESTIN O MIS?"OS5 "INA :AGGELIZ"OMENOS AD"APANON ?">SJ TO :AGG"ELION TU .HRIST"U1 %S TO M> KATAHR">SAS?< T> EXUS"IA MU EN TJ :AGGEL"IJ4 #AI .EL":?EROS GAR "JN EK P"ANTJN P"ASIN EM*T"ON ED"ULJSA1 "INA TUS PL"%ONAS KERD">SJ1 #BJ K< EGEN"OM>N T[S .IUD"<[S JS .IUD"<OS1 "INA .IUD"<US KERD">SJ1 T[S YP"O N"OMON JS YP"O N"OMON1 "INA TUS YP"O N"OMON KERD">SJ1 #BA T[S AN"OM[S JS "ANOMOS1 M> "JN "ANOMOS .?E"J1 ALL' "ENNOMOS .HRIST"J1 "INA KERD">SJ AN"OMUS1 #BB EGEN"OM>N T[S AS?EN"ESIN JS AS?EN">S1 "INA TUS AS?EN"%S KERD">SJ1 T[S P"ASI G"EGONA TA P"ANTA1 "INA P"ANTJS TIN"AS S"JSJ4 #BC .T"UTO DE P["J DI"A TO :AGG"ELION1 "INA SYGK[NJN"OS *T"U G"ENJM<4 #BD UK "[DATE "OTI [ EN STAD"IJ TR"EHONTES P"ANTES MEN TR"EHUSIN1 "%S DE LAMB"AN% TO BRAB"%ON5 "UTJ TR"EHETE1 "INA KATAL"AB>TE4 #BE PAS DE O AGJNIZ"OMENOS P"ANTA EGKRAT":ET<1 EK"%N[ MEN UN "INA F?ART"ON ST"EFANON L"ABJSIN1 >M"%S DE "AF?ARTON4 #BF EG"J T"[NYN "UTJ TR"EHJ1 JS UK AD">LJS1 "UTJ PYKT":J1 JS UK A"ERA D"ERJN1 #BG ALL' YPOPI"AZJ MU TO S"JMA K< DULAGJG"J1 M">PJS "ALL[S K>R"YXAS *T"OS AD"OKIMOS G"ENJM<4

..KEFAL<ON .I

Page 217: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A .U ?"ELJ DE YM"AS AGNO"%N1 ADELF"[1 "OTI [ PAT"ERES >M"JN P"ANTES YP"O T>N NEF"EL>N ">SAN1 K< P"ANTES DI"A T>S ?AL"ASS>S DI">L?ON1 #B K< P"ANTES %S TON .MJYS">N EBAPT"ISANTO EN T> NEF"EL> K< EN T> ?AL"ASS>1 #C K< P"ANTES TO *T"O BR"JMA PN:MATIK"ON "EFAGON1 #D K< P"ANTES TO *T"O P"OMA PN:MATIK"ON "EPION1 "EPINON GAR EK PN:MATIK">S AKOLU?"US>S P"ETRAS1 > DE P"ETRA ">N O .HRIST"OS4 #E ALL' UK EN T[S PL"%OSIN *T"JN :D"OK>SEN O .?E"OS1 KATESTR"J?>SAN GAR EN T> ER">MJ4 #F .T"*TA DE T"YP[ >M"JN EGEN">?>SAN1 %S TO M> "%N< >M"AS EPI?YM>T"AS KAK"JN1 KA?"JS KAK"%N[ EPE?"YM>SAN4 #G M>D"E %DJLOL"ATR< G"INES?E1 KA?"JS TINES *T"JN1 JS G"EGRAPT<1 EK"A?ISEN O LA"OS FAG"%N K< PI"%N1 K< AN"EST>SAN P"<Z%N4 #H M>D"E PORN":JMEN1 KA?"JS TINES *T"JN EP"ORN:SAN K< "EPESON EN MIA >M"ERA %KOSITR"%S HILI"ADES4 #I M>D"E EKP%R"AZJMEN TON .HRIST"ON1 KA?"JS K< TINES *T"JN EP"%RASAN K< YP"O TJN "OFEJN AP"JLONTO4 #AJ M>D"E GOGG"YZETE1 KA?"JS K< TINES *T"JN EG"OGGYSAN K< AP"JLONTO YP"O TU OLO?R:T"U4 #AA T"*TA DE P"ANTA T"YP[ SYN"EB<NON EK"%N[S1 EGR"AF> DE PROS NU?ES"IAN >M"JN1 %S "US TA T"EL> TJN <"JNJN KAT">NT>SEN4 #AB ."JSTE O DOK"JN EST"AN< BLEP"ETJ M> P"ES>4 #AC P%RASM"OS YM"AS UK "%L>FEN % M> AN?R"JPINOS1 PIST"OS DE O .?E"OS1 "OS UK E"AS% YM"AS P%RAS?">N< YP"ER "O D"YNAS?E1 ALL"A P[">S% SYN TJ P%RASM"J K< T>N "EKBASIN TU D"YNAS?< YM"AS YPENEGK"%N4

#AD .DI"OPER1 AGAP>T"[ MU1 F":GETE AP"O T>S %DJLOLATR"%AS4 #AE JS FRON"IM[S L"EGJ1 KR"INATE YM"%S "O F>MI4 #AF TO POT">RION T>S :LOG"IAS "O :LOG"UMEN1 UH"I K[NJN"IA TU "<MATOS TU .HRIST"U ESTI5 TON "ARTON "ON KL"JMEN1 UH"I K[NJN"IA TU S"JMATOS TU .HRIST"U ESTIN5 #AG "OTI "%S "ARTOS1 "EN S"JMA [ POLL"[ ESMEN1 [ GAR P"ANTES EK TU EN"OS "ARTU MET"EHOMEN4 #AH BL"EPETE TON .ISRA">L KAT"A S"ARKA1 UH"I [ ES?"IONTES TAS ?YS"IAS K[NJN"[ TU ?YSIAST>R"IU %S"I5 #AI T"I UN F>M"I5 "OTI "%DJL"ON T"I ESTIN5 "> "OTI %DJL"O?YT"ON T"I ESTIN5 #BJ ALL' "OTI "A ?"Y% TA "E?N>1 D<MON"I[S ?"Y% K< U .?E"J1 U ?"ELJ DE YM"AS K[NJN"US TJN D<MON"IJN G"INES?<4 #BA U D"YNAS?E POT">RION .KYR"IU P"IN%N K< POT">RION D<MON"IJN1 U D"YNAS?E TRAP"EZ>S .KYR"IU MET"EH%N K< TRAP"EZ>S D<MON"IJN4 #BB "> PARAZ>L"UMEN TON .K"YRION5 M> ISHYR"OTER[ *T"U ESMEN5 #BC .P"ANTA M[ "EXESTIN1 ALL' U P"ANTA SYMF"ER%4 P"ANTA M[ "EXESTIN1 ALL' U P"ANTA [KODOM"%4 #BD M>D"%S TO E*T"U Z>T"%TJ1 ALL"A TO TU ET"ERU "EKASTOS4 #BE .PAN TO EN MAK"ELLJ PJL"UMENON ES?"IETE M>D"EN ANAKR"INONTES DI"A T>N SYN"%D>SIN1 #BF TU GAR .KYR"IU > G> K< TO PL">RJMA *T">S4 #BG % DE TIS KAL"% YM"AS TJN AP"ISTJN K< ?"ELETE POR":ES?<1 PAN TO PARATI?"EMENON YM"IN ES?"IETE M>D"EN ANAKR"INONTES DI"A T>N SYN"%D>SIN4 #BH E"AN DE TIS YM"IN "%P>1 T"UTO %DJL"O?YT"ON ESTI1 M> ES?"IETE DI' EK"%NON TON M>N"YSANTA K< T>N SYN"%D>SIN1 TU GAR .KYR"IU > G> K< TO PL">RJMA *T">S4 #BI SYN"%D>SIN DE L"EGJ UH"I T>N E*T"U1 ALL"A T>N TU ET"ERU4 INAT"I GAR > EL:?ER"IA MU KR"INET< YP"O "ALL>S SYN%D">SEJS5 #CJ % EG"J H"ARITI MET"EHJ1 T"I BLASF>M"UM< YP"ER "U EG"J :HARIST"J5 #CA ."%TE UN ES?"IETE "%TE P"INETE "%TE TI P["%TE1 P"ANTA %S D"OXAN .?E"U P["%TE4 #CB APR"OSKOPT[ G"INES?E

Page 218: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

K< .IUD"<[S K< ."ELL>SI K< T> EKKL>S"IA TU .?E"U1 #CC KA?"JS KAG"J P"ANTA P"ASIN AR"ESKJ1 M> Z>T"JN TO EM*T"U SYMF"ERON1 ALL"A TO TJN POLL"JN1 "INA SJ?"JSI4

..KEFAL<ON ..IA

#A ..MIM>T< MU G"INES?E1 KA?"JS KAG"J .HRIST"U4 #B .EP<N"J DE YM"AS1 ADELF"[1 "OTI P"ANTA MU M"EMN>S?E K< KA?"JS PAR"EDJKA YM"IN TAS PARAD"OS%S KAT"EHETE4 #C ?"ELJ DE YM"AS %D"EN< "OTI PANT"OS ANDR"OS > KEFAL"> O .HRIST"OS ESTI1 KEFAL"> DE GYN<K"OS O AN">R1 KEFAL"> DE .HRIST"U O .?E"OS4 #D PAS AN">R PROS:H"OMENOS "> PROF>T":JN KAT"A KEFAL">S "EHJN KAT<SH"YN% T>N KEFAL">N *T"U4 #E P"ASA DE GYN"> PROS:HOM"EN> "> PROF>T":USA AKATAKAL"YPTJ T> KEFAL"> KAT<SH"YN% T>N KEFAL">N E*T">S1 "EN GAR ESTI K< TO *T"O T> EXYR>M"EN>4 #F % GAR U KATAKAL"YPTET< GYN">1 K< K%R"AS?J1 % DE <SHR"ON GYN<K"I TO K"%RAS?< "> XYR"AS?< KATAKALYPT"ES?J4 #G AN">R MEN GAR UK OF"%L% KATAKAL"YPTES?< T>N KEFAL">N1 %K"JN K< D"OXA .?E"U YP"ARHJN1 GYN"> DE D"OXA ANDR"OS ESTI4 #H U GAR ESTIN AN">R EK GYN<K"OS1 ALL"A GYN"> EX ANDR"OS1 #I K< GAR UK EKT"IS?> AN">R DI"A T>N GYN"<KA1 ALL"A GYN"> DI"A TON "ANDRA4 #AJ DI"A T"UTO OF"%L% > GYN"> EXUS"IAN "EH%N EP"I T>S KEFAL">S DI"A TUS AGG"ELUS4 #AA PL>N "UTE AN">R HJR"IS GYN<K"OS "UTE GYN"> HJR"IS ANDR"OS EN .KYR"IJ1 #AB "JSPER GAR > GYN"> EK TU ANDR"OS1 "UTJ K< O AN">R DI"A T>S GYN<K"OS1 TA DE P"ANTA EK TU .?E"U4 #AC EN YM"IN *T"[S KR"INATE1 PR"EPON EST"I GYN"<KA AKATAK"ALYPTON TJ .?E"J PROS":HES?<5 #AD "> UD"E *T"> > F"YSIS DID"ASK% YM"AS "OTI AN">R MEN E"AN KOM"A1 ATIM"IA *T"J ESTI1 #AE GYN"> DE E"AN KOM"A1 D"OXA *T"> ESTIN5 "OTI > K"OM> ANT"I PERIBOL"<U D"EDOT< *T">4 #AF .% DE TIS DOK"% FIL"ON%KOS "%N<1 >M"%S T["*T>N SYN">?%AN UK "EHOMEN1 UD"E < EKKL>S"I< TU .?E"U4 #AG .T"UTO DE PARAGG"ELLJN UK EP<N"J "OTI UK %S TO KR"%TTON1 ALL' %S TO ">TTON SYN"ERHES?E4 #AH PR"JTON MEN GAR SYNERHOM"ENJN YM"JN EN EKKL>S"IA AK"UJ SH"ISMATA EN YM"IN YP"ARH%N1 K< M"EROS TI PIST":J1 #AI D"% GAR K< <R"ES%S EN YM"IN "%N<1 "INA [ D"OKIM[ FANER"[ G"ENJNT< EN YM"IN4 #BJ SYNERHOM"ENJN UN YM"JN EP"I TO *T"O UK "ESTI KYRIAK"ON D"%PNON FAG"%N1 #BA "EKASTOS GAR TO "IDION D"%PNON PROLAMB"AN% EN TJ FAG"%N1 K< "OS MEN P%N"A1 "OS DE ME?"Y%4 #BB M> GAR [K"IAS UK "EHETE %S TO ES?"I%N K< P"IN%N5 "> T>S EKKL>S"IAS TU .?E"U KATAFRON"%TE K< KAT<SH"YNETE TUS M> "EHONTAS5 T"I YM"IN "%PJ5 EP<N"ESJ YM"AS EN T"UTJ5 UK EP<N"J4 #BC EG"J GAR PAR"ELABON AP"O TU .KYR"IU "O K< PAR"EDJKA YM"IN1 "OTI O .K"YRIOS .I>S"US EN T> NYKT"I "> PARED"IDOTO "ELABEN "ARTON K< :HARIST">SAS "EKLASE K< "%PE1 #BD L"ABETE F"AGETE1 T"UT"O M"U ESTI TO S"JMA TO YP"ER YM"JN KL"JMENON1 T"UTO P["%TE %S T>N EM">N AN"AMN>SIN4 #BE JS"*TJS K< TO POT">RION MET"A TO D%PN">S< L"EGJN1 T"UTO TO POT">RION > K<N"> DIA?">K> EST"IN EN TJ EM"J "<MATI1 T"UTO P["%TE1 OS"AKIS AN P"IN>TE1 %S T>N EM">N AN"AMN>SIN4 #BF OS"AKIS

Page 219: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

GAR AN ES?"I>TE TON "ARTON T"UTON K< TO POT">RION T"UTO P"IN>TE1 TON ?"ANATON TU .KYR"IU KATAGG"ELLETE1 "AHRIS "U AN "EL?>4 #BG "JSTE "OS AN ES?"I> TON "ARTON T"UTON "> P"IN> TO POT">RION TU .KYR"IU ANAX"IJS1 "ENOHOS "EST< TU S"JMATOS K< "<MATOS TU .KYR"IU4 #BH DOKIMAZ"ETJ DE "AN?RJPOS E*T"ON1 K< "UTJS EK TU "ARTU ES?I"ETJ K< EK TU POT>R"IU PIN"ETJ1 #BI O GAR ES?"IJN K< P"INJN ANAX"IJS KR"IMA E*T"J ES?"I% K< P"IN%1 M> DIAKR"INJN TO S"JMA TU .KYR"IU4 #CJ DI"A T"UTO EN YM"IN POLL"[ AS?EN"%S K< "ARRJST[ K< K[M"JNT< IKAN"[4 #CA % GAR E*T"US DIEKR"INOMEN1 UK AN EKRIN"OME?A1 #CB KRIN"OMEN[ DE YP"O TU .KYR"IU P<D:"OME?A1 "INA M> SYN TJ K"OSMJ KATAKRI?"JMEN4 #CC ."JSTE1 ADELF"[ MU1 SYNERH"OMEN[ %S TO FAG"%N ALL">LUS EKD"EHES?E1 #CD % DE TIS P%N"A1 EN "[KJ ES?I"ETJ1 "INA M> %S KR"IMA SYN"ERH>S?E4 .TA DE L[P"A JS AN "EL?J DIAT"AXOM<4

..KEFAL<ON ..IB

#A ..PERI DE TJN PN:MATIK"JN1 ADELF"[1 U ?"ELJ YM"AS AGNO"%N4 #B "[DATE "OTI1 "OTE "E?N> ">TE1 PROS TA "%DJLA TA "AFJNA JS AN ">GES?E APAG"OMEN[4 #C DI"O GNJR"IZJ YM"IN "OTI UD"%S EN .PN":MATI .?E"U LAL"JN L"EG% AN"A?EMA .I>S"UN1 K< UD"%S D"YNAT< %P"%N .K"YRION .I>S"UN % M> EN .PN":MATI .AG"IJ4 #D .DI<R"ES%S DE HARISM"ATJN %S"I1 TO DE *T"O .PN":MA1 #E K< DI<R"ES%S DIAKONI"JN %SI1 K< O *T"OS .K"YRIOS1 #F K< DI<R"ES%S ENERG>M"ATJN %S"IN1 O DE *T"OS ESTI .?E"OS1 O ENERG"JN TA P"ANTA EN P"ASIN4 #G .EK"ASTJ DE D"IDOT< > FAN"ERJSIS TU .PN":MATOS PROS TO SYMF"ERON4 #H J MEN GAR DI"A TU .PN":MATOS D"IDOT< L"OGOS SOF"IAS1 "ALLJ DE L"OGOS GN"JSEJS KAT"A TO *T"O .PN":MA1 #I ET"ERJ DE P"ISTIS EN TJ *T"J .PN":MATI1 "ALLJ DE HAR"ISMATA IAM"ATJN EN TJ *T"J .PN":MATI1 #AJ "ALLJ DE ENERG">MATA DYN"AMEJN1 "ALLJ DE PROF>T"%A1 "ALLJ DE DIAKR"IS%S PN:M"ATJN1 ET"ERJ DE G"EN> GLJSS"JN1 "ALLJ DE ERM>N"%A GLJSS"JN1 #AA P"ANTA DE T"*TA ENERG"% TO "EN K< TO *T"O .PN":MA1 DI<R"UN ID"IA EK"ASTJ KA?"JS B"ULET<4 #AB .KA?"APER GAR TO S"JMA "EN ESTI K< M"EL> "EH% POLL"A1 P"ANTA DE TA M"EL> TU S"JMATOS TU EN"OS1 POLL"A "ONTA1 "EN ESTI S"JMA1 "UTJ K< O .HRIST"OS1 #AC K< GAR EN EN"I .PN":MATI >M"%S P"ANTES %S "EN S"JMA EBAPT"IS?>MEN1 "%TE .IUD"<[ "%TE ."ELL>NES1 "%TE D"UL[ "%TE EL":?ER[1 K< P"ANTES %S "EN .PN":MA EPOT"IS?>MEN4 #AD K< GAR TO S"JMA UK "ESTIN "EN M"ELOS1 ALL"A POLL"A4 #AE E"AN "%P> O P"US1 "OTI UK %M"I H%R1 UK %M"I EK TU S"JMATOS1 --U PAR"A T"UTO UK "ESTIN EK TU S"JMATOS5 #AF K< E"AN "%P> TO "US1 "OTI UK %M"I OF?ALM"OS1 UK %M"I EK TU S"JMATOS1 --U PAR"A T"UTO UK "ESTIN EK TU S"JMATOS5 #AG % "OLON TO S"JMA OF?ALM"OS1 PU > AKO">5 % "OLON AKO">1 PU > "OSFR>SIS5 #AH NYN"I DE O .?E"OS "E?ETO TA M"EL> "EN "EKASTON *T"JN EN TJ S"JMATI KA?"JS >?"EL>SEN4 #AI % DE ">N TA P"ANTA "EN M"ELOS1 PU TO S"JMA5 #BJ NYN DE POLL"A MEN M"EL>1 "EN DE S"JMA4 #BA U D"YNAT< DE OF?ALM"OS %P"%N T> H%R"I1 HR"%AN SU UK "EHJ1 "> P"ALIN > KEFAL"> T[S POS"I1 HR"%AN YM"JN UK "EHJ1 #BB ALL"A POLL"J M"ALLON TA DOK"UNTA M"EL> TU S"JMATOS AS?EN"ESTERA YP"ARH%N ANAGK"<"A ESTI1 #BC K< "A DOK"UMEN

Page 220: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

ATIM"OTERA "%N< TU S"JMATOS1 T"UT[S TIM">N PERISSOT"ERAN PERIT"I?EMEN1 K< TA ASH">MONA >M"JN :SH>MOS"YN>N PERISSOT"ERAN "EH%4 #BD TA DE :SH">MONA >M"JN U HR"%AN "EH%4 ALL' O .?E"OS SYNEK"ERASE TO S"JMA1 TJ YSTER"UNTI PERISSOT"ERAN D"US TIM">N1 #BE "INA M> "> SH"ISMA EN TJ S"JMATI1 ALL"A TO *T"O YP"ER ALL">LJN MERIMN"JSI TA M"EL>1 #BF K< "%TE P"ASH% "EN M"ELOS1 SYMP"ASH% P"ANTA TA M"EL>1 "%TE DOX"AZET< "EN M"ELOS1 SYGH"<R% P"ANTA TA M"EL>4 #BG .YM"%S DE ESTE S"JMA .HRIST"U K< M"EL> EK M"ERUS4 #BH .K< "US MEN "E?ETO O .?E"OS EN T> EKKL>S"IA PR"JTON APOST"OLUS1 D":TERON PROF">TAS1 TR"ITON DIDASK"ALUS1 "EP%TA DYN"AM%S1 "%TA HAR"ISMATA IAM"ATJN1 ANTIL">&%S1 KYBERN">S%S1 G"EN> GLJSS"JN4 #BI M> P"ANTES AP"OSTOL[5 M> P"ANTES PROF">T<5 M> P"ANTES DID"ASKAL[5 M> P"ANTES DYN"AM%S5 #CJ M> P"ANTES HAR"ISMATA "EHUSIN IAM"ATJN5 M> P"ANTES GL"JSS<S LAL"USI5 M> P"ANTES DIERM>N":USI5 #CA Z>L"UTE DE TA HAR"ISMATA TA KR"%TTONA4 K< "ETI KA?' YPERBOL">N OD"ON YM"IN D"%KNYMI4

..KEFAL<ON ..IG

#A ..EAN T<S GL"JSS<S TJN AN?R"JPJN LAL"J K< TJN AGG"ELJN1 AG"AP>N DE M> "EHJ1 G"EGONA HALK"OS >H"JN "> K"YMBALON ALAL"AZON4 #B K< E"AN "EHJ PROF>T"%AN K< %D"J TA MYST">RIA P"ANTA K< P"ASAN T>N GN"JSIN1 K< E"AN "EHJ P"ASAN T>N P"ISTIN1 "JSTE "OR> ME?IST"AN%N1 AG"AP>N DE M> "EHJ1 UD"EN %MI4 #C K< E"AN &JM"ISJ P"ANTA TA YP"ARHONT"A MU1 K< E"AN PARAD"J TO S"JM"A MU "INA K*?">SJM<1 AG"AP>N DE M> "EHJ1 UD"EN JFEL"UM<4 #D .> AG"AP> MAKRO?YM"%1 HR>ST":ET<1 > AG"AP> U Z>L"[1 > AG"AP> U PERPER":ET<1 U FYSI"UT<1 #E UK ASH>MON"%1 U Z>T"% TA E*T">S1 U PAROX"YNET<1 U LOG"IZET< TO KAK"ON1 #F U H"<R% EP"I T> ADIK"IA1 SYGH"<R% DE T> AL>?"%A1 #G P"ANTA ST"EG%1 P"ANTA PIST":%1 P"ANTA ELP"IZ%1 P"ANTA YPOM"EN%4 #H > AG"AP> UD"EPOTE EKP"IPT%4 "%TE DE PROF>T"%<1 KATARG>?">SONT<1 "%TE GL"JSS<1 P"*SONT<1 "%TE GN"JSIS1 KATARG>?">SET<4 #I EK M"ERUS DE GIN"JSKOMEN K< EK M"ERUS PROF>T":OMEN1 #AJ "OTAN DE "EL?> TO T"EL%ON1 T"OTE TO EK M"ERUS KATARG>?">SET<4 #AA "OTE ">M>N N">PIOS1 JS N">PIOS EL"ALUN1 JS N">PIOS EFR"ONUN1 JS N">PIOS ELOGIZ"OM>N1 "OTE DE G"EGONA AN">R1 KAT">RG>KA TA TU N>P"IU4 #AB BL"EPOMEN GAR "ARTI DI' ES"OPTRU EN <N"IGMATI1 T"OTE DE PR"OSJPON PROS PR"OSJPON1 "ARTI GIN"JSKJ EK M"ERUS1 T"OTE DE EPIGN"JSOM< KA?"JS K< EPEGN"JS?>N4 #AC NYN"I DE M"EN% P"ISTIS1 ELP"IS1 AG"AP>1 TA TR"IA T"*TA1 M"%ZJN DE T"UTJN > AG"AP>4

..KEFAL<ON ..ID

#A ..DIJKETE T>N AG"AP>N1 Z>L"UTE DE TA PN:MATIK"A1 M"ALLON DE "INA PROF>T":>TE4 #B O GAR LAL"JN GL"JSS> UK AN?R"JP[S LAL"%1 ALL"A TJ .?

Page 221: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

E"J1 UD"%S GAR AK"U%1 PN":MATI DE LAL"% MYST">RIA1 #C O DE PROF>T":JN AN?R"JP[S LAL"% [KODOM">N K< PAR"AKL>SIN K< PARAMY?"IAN4 #D O LAL"JN GL"JSS> E*T"ON [KODOM"%1 O DE PROF>T":JN EKKL>S"IAN [KODOM"%4 #E ?"ELJ DE P"ANTAS YM"AS LAL"%N GL"JSS<S1 M"ALLON DE "INA PROF>T":>TE1 M"%ZJN GAR O PROF>T":JN "> O LAL"JN GL"JSS<S1 EKT"OS % M> DIERM>N":>1 "INA > EKKL>S"IA [KODOM">N L"AB>4 #F NYN"I DE1 ADELF"[1 E"AN "EL?J PROS YM"AS GL"JSS<S LAL"JN1 T"I YM"AS JFEL">SJ1 E"AN M> YM"IN LAL">SJ "> EN APOKAL"Y&% "> EN GN"JS% "> EN PROF>T"%A "> EN DIDAH">5 #G "OMJS TA "A&YHA FJN">N DID"ONTA1 "%TE *L"OS "%TE KI?"ARA1 E"AN DIASTOL">N T[S F?"OGG[S M> DID"J1 P"JS GNJS?">SET< TO *L"UMENON "> TO KI?ARIZ"OMENON5 #H K< GAR E"AN "AD>LON FJN">N S"ALPIGX D"J1 TIS PARASK:"ASET< %S P"OLEMON5 #I "UTJ K< YM"%S DI"A T>S GL"JSS>S E"AN M> ":S>MON L"OGON D"JTE1 P"JS GNJS?">SET< TO LAL"UMENON5 "ESES?E GAR %S A"ERA LAL"UNTES4 #AJ TOS"*TA % T"YH[ G"EN> FJN"JN ESTIN EN K"OSMJ1 K< UD"EN *T"JN "AFJNON1 #AA E"AN UN M> %D"J T>N D"YNAMIN T>S FJN">S1 "ESOM< TJ LAL"UNTI B"ARBAROS K< O LAL"JN EN EM"[ B"ARBAROS4 #AB "UTJ K< YM"%S EP"% Z>LJT"< ESTE PN:M"ATJN1 PROS T>N [KODOM">N T>S EKKL>S"IAS Z>T"%TE "INA PERISS":>TE4 #AC .DI"OPER O LAL"JN GL"JSS> PROS:H"ES?J "INA DIERM>N":>4 #AD E"AN GAR PROS":HJM< GL"JSS>1 TO PN":MA MU PROS":HET<1 O DE NUS MU "AKARP"OS ESTI4 #AE T"I UN ESTI5 PROS":XOM< TJ PN":MATI1 PROS":XOM< DE K< TJ NOI1 &AL"J TJ PN":MATI1 &AL"J DE K< TJ NOI4 #AF EP"% E"AN :LOG">S>S TJ PN":MATI1 O ANAPL>R"JN TON T"OPON TU IDI"JTU P"JS ER"% TO AM">N EP"I T> S"> :HARIST"IA5 EP%D"> T"I L"EG%S UK "[DE5 #AG SY MEN GAR KAL"JS :HARIST"%S1 ALL' O "ETEROS UK [KODOM"%T<4 #AH :HARIST"J TJ .?E"J MU P"ANTJN YM"JN M"ALLON GL"JSS<S LAL"JN1 #AI ALL' EN EKKL>S"IA ?"ELJ P"ENTE L"OGUS DI"A TU NO"OS MU LAL">S<1 "INA K< "ALLUS KAT>H">SJ1 "> MYR"IUS L"OGUS EN GL"JSS>4 #BJ .ADELF"[1 M> P<D"IA G"INES?E T<S FRES"IN1 ALL"A T> KAK"IA N>PI"AZETE1 T<S DE FRES"I T"EL%[ G"INES?E4 #BA EN TJ N"OMJ G"EGRAPT< "OTI EN ETEROGL"JSS[S K< EN H"%LESIN ET"ER[S LAL">SJ TJ LA"J T"UTJ1 K< UD' "UTJS %SAK"USONT"< MU L"EG% .K"YRIOS4 #BB "JSTE < GL"JSS< %S S>M"%"ON %SIN U T[S PIST":USIN1 ALL"A T[S AP"IST[S1 > DE PROF>T"%A U T[S AP"IST[S1 ALL"A T[S PIST":USIN4 #BC .E"AN UN SYN"EL?> > EKKL>S"IA "OL> EP"I TO *T"O K< P"ANTES GL"JSS<S LAL"JSIN1 %S"EL?JSI DE IDI"JT< "> "APIST[1 UK ER"USIN "OTI M"<NES?E5 #BD E"AN DE P"ANTES PROF>T":JSIN1 %S"EL?> DE TIS "APISTOS "> IDI"JT>S1 EL"EGHET< YP"O P"ANTJN1 ANAKR"INET< YP"O P"ANTJN1 #BE K< "UTJ TA KRYPT"A T>S KARD"IAS *T"U FANER"A G"INET<1 K< "UTJ PES"JN EP"I PR"OSJPON PROSKYN">S% TJ .?E"J1 APAGG"ELLJN "OTI O .?E"OS "ONTJS EN YM"IN ESTI4 #BF .T"I UN ESTIN1 ADELF"[1 "OTAN SYN"ERH>S?E1 "EKASTOS YM"JN &ALM"ON "EH%1 DIDAH">N "EH%1 GL"JSSAN "EH%1 APOK"ALY&IN "EH%1 ERM>N"%AN "EH%1 P"ANTA PROS [KODOM">N GIN"ES?J4 #BG "%TE GL"JSS> TIS LAL"%1 KAT"A D"YO "> TO PL"%STON TR"%S1 K< AN"A M"EROS1 K< "%S DIERM>N:"ETJ1 #BH E"AN DE M> "> DIERM>N:T">S1 SIG"ATJ EN EKKL>S"IA1 E*T"J DE LAL"%TJ K< TJ .?E"J4 #BI PROF">T< DE D"YO "> TR"%S LAL"%TJSAN1 K< [ "ALL[ DIAKRIN"ETJSAN1 #CJ E"AN DE "ALLJ APOKALYF?"> KA?>M"ENJ1 O PR"JTOS SIG"ATJ4 #CA D"YNAS?E GAR KA?' "ENA P"ANTES PROF>T":%N1 "INA P"ANTES MAN?"ANJSI K< P"ANTES PARAKAL"JNT<1 #CB K< PN":MATA

Page 222: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

PROF>T"JN PROF">T<S YPOT"ASSET<1 #CC U GAR ESTIN AKATASTAS"IAS O .?E"OS1 ALL"A %R">N>S4 #CD .JS EN P"AS<S T<S EKKL>S"I<S TJN AG"IJN1 < GYN"<KES YM"JN EN T<S EKKL>S"I<S SIG"ATJSAN1 U GAR EPIT"ETRAPT< *T"<S LAL"%N4 ALL' YPOT"ASSES?<1 KA?"JS K< O N"OMOS L"EG%4 #CE % DE TI MA?"%N ?"ELUSIN1 EN "[KJ TUS ID"IUS "ANDRAS EPERJT"ATJSAN1 <SHR"ON GAR ESTI GYN<X"IN EN EKKL>S"IA LAL"%N4 #CF "> AF' YM"JN O L"OGOS TU .?E"U EX">L?EN1 "> %S YM"AS M"ONUS KAT">NT>SEN5 #CG ."% TIS DOK"% PROF">T>S "%N< "> PN:MATIK"OS1 EPIGINJSK"ETJ "A GR"AFJ YM"IN1 "OTI TU .KYR"IU %S"IN ENTOL"<1 #CH % DE TIS AGNO"%1 AGNO"%TJ4 #CI ."JSTE1 ADELF"[1 Z>L"UTE TO PROF>T":%N1 K< TO LAL"%N GL"JSS<S M> KJL"YETE1 #DJ P"ANTA :SH>M"ONJS K< KAT"A T"AXIN GIN"ES?J4

..KEFAL<ON ..IE

#A ..GNJRIZJ DE YM"IN1 ADELF"[1 TO :AGG"ELION "O :>GGELIS"AM>N YM"IN1 "O K< PAREL"ABETE1 EN J K< EST">KATE1 #B DI' "U K< S"JZES?E1 T"INI L"OGJ :>GGELIS"AM>N YM"IN % KAT"EHETE1 EKT"OS % M> %K"> EPIST":SATE4 #C PAR"EDJKA GAR YM"IN EN PR"JT[S "O K< PAR"ELABON1 "OTI .HRIST"OS AP"E?ANEN YP"ER TJN AMARTI"JN >M"JN KAT"A TAS GRAF"AS1 #D K< "OTI ET"AF>1 K< "OTI EG">GERT< T> TR"IT> >M"ERA KAT"A TAS GRAF"AS1 #E K< "OTI "JF?> .K>F"A1 "%TA T[S D"JDEKA1 #F "EP%TA "JF?> EP"ANJ PENTAKOS"I[S ADELF"[S EF"APAX1 EX "JN [ PL"%US M"ENUSIN "EJS "ARTI1 TIN"ES DE K< EK[M">?>SAN1 #G "EP%TA "JF?> .IAK"JBJ1 "%TA T[S APOST"OL[S P"ASIN1 #H "ESHATON DE P"ANTJN JSPER"% TJ EKTR"JMATI "JF?> KAM"[4 #I EG"J GAR %MI O EL"AHISTOS TJN APOST"OLJN1 "OS UK %M"I IKAN"OS KAL"%S?< AP"OSTOLOS1 DI"OTI ED"IJXA T>N EKKL>S"IAN TU .?E"U1 #AJ H"ARITI DE .?E"U %MI "O %MI1 K< > H"ARIS *T"U > %S EM"E U KEN"> EGEN">?>1 ALL"A PERISS"OTERON *T"JN P"ANTJN EKOP"IASA1 UK EG"J DE1 ALL' > H"ARIS TU .?E"U > SYN EM"[4 #AA "%TE UN EG"J "%TE EK"%N[1 "UTJ K>R"YSSOMEN K< "UTJS EPIST":SATE4 #AB .% DE .HRIST"OS K>R"YSSET< "OTI EK NEKR"JN EG">GERT<1 P"JS L"EGUS"I TINES EN YM"IN "OTI AN"ASTASIS NEKR"JN UK "ESTIN5 #AC % DE AN"ASTASIS NEKR"JN UK "ESTIN1 UD"E .HRIST"OS EG">GERT<1 #AD % DE .HRIST"OS UK EG">GERT<1 KEN"ON "ARA TO K">RYGMA >M"JN1 KEN"> DE K< > P"ISTIS YM"JN4 #AE :RISK"OME?A DE K< &:DOM"ARTYRES TU .?E"U "OTI EMARTYR">SAMEN KAT"A TU .?E"U "OTI ">G%RE TON .HRIST"ON1 "ON UK ">G%REN1 "%PER "ARA NEKR"[ UK EG"%RONT<1 #AF % GAR NEKR"[ UK EG"%RONT<1 UD"E .HRIST"OS EG">GERT<4 #AG % DE .HRIST"OS UK EG">GERT<1 MAT"<A > P"ISTIS YM"JN1 "ETI EST"E EN T<S AMART"I<S YM"JN4 #AH "ARA K< [ K[M>?"ENTES EN .HRIST"J AP"JLONTO4 #AI % EN T> ZJ"> T"*T> >LPIK"OTES ESM"EN EN .HRIST"J M"ONON1 ELE%N"OTER[ P"ANTJN AN?R"JPJN ESM"EN4 #BJ .NYN"I DE .HRIST"OS EG">GERT< EK NEKR"JN1 APARH"> TJN KEK[M>M"ENJN EG"ENETO4 #BA EP%D"> GAR DI' AN?R"JPU O ?"ANATOS1 K< DI' AN?R"JPU AN"ASTASIS NEKR"JN4 #BB "JSPER GAR EN TJ .AD"AM P"ANTES APO?N">SKUSIN1 "UTJ K< EN TJ .HRIST"J P"ANTES ZJOP[>?">SONT<4 #BC "EKASTOS DE EN TJ ID"IJ T"AGMATI1 APARH"> .HRIST"OS1 "EP%TA

Page 223: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

[ .HRIST"U EN T> PARUS"IA *T"U1 #BD "%TA TO T"ELOS1 "OTAN PARAD"J T>N BASIL"%AN TJ .?E"J K< PATR"I1 "OTAN KATARG">S> P"ASAN ARH">N K< P"ASAN EXUS"IAN K< D"YNAMIN4 #BE D"% GAR *T"ON BASIL":%N "AHRIS "U AN ?"> P"ANTAS TUS EH?R"US YP"O TUS P"ODAS *T"U4 #BF "ESHATOS EH?R"OS KATARG"%T< O ?"ANATOS1 #BG P"ANTA GAR YP"ETAXEN YP"O TUS P"ODAS *T"U4 "OTAN DE "%P> "OTI P"ANTA YPOT"ETAKT<1 D">LON "OTI EKT"OS TU YPOT"AXANTOS *T"J TA P"ANTA4 #BH "OTAN DE YPOTAG"> *T"J TA P"ANTA1 T"OTE K< *T"OS O ]"OS YPOTAG">SET< TJ YPOT"AXANTI *T"J TA P"ANTA1 "INA "> O .?E"OS TA P"ANTA EN P"ASIN4 #BI .EP"% T"I P[">SUSIN [ BAPTIZ"OMEN[ YP"ER TJN NEKR"JN1 % "OLJS NEKR"[ UK EG"%RONT<5 T"I K< BAPT"IZONT< YP"ER TJN NEKR"JN5 #CJ T"I K< >M"%S KINDYN":OMEN P"ASAN "JRAN5 #CA KA?' >M"ERAN APO?N">SKJ1 N"> T>N YMET"ERAN K"*H>SIN ">N "EHJ EN .HRIST"J .I>S"U TJ .KYR"IJ >M"JN4 #CB % KAT"A "AN?RJPON E?>RIOM"AH>SA EN .EF"ESJ1 T"I M[ TO "OFELOS5 % NEKR"[ UK EG"%RONT<1 F"AGJMEN K< P"IJMEN1 "*RION GAR APO?N">SKOMEN4 #CC M> PLAN"AS?E1 F?"%RUSIN ">?> HR>ST"A OMIL"I< KAK"<4 #CD EKN">&ATE DIK"<JS K< M> AMART"ANETE1 AGNJS"IAN GAR .?E"U TINES "EHUSI1 PROS ENTROP">N YM"IN L"EGJ4 #CE .ALL' ER"% TIS1 P"JS EG"%RONT< [ NEKR"[5 P"[J DE S"JMATI "ERHONT<5 #CF "AFRON1 SY "O SP"%R%S1 U ZJOP["%T< E"AN M> APO?"AN>1 #CG K< "O SP"%R%S1 U TO S"JMA TO GEN>S"OMENON SP"%R%S1 ALL"A GYMN"ON K"OKKON1 % T"YH[ S"ITU "> TINOS TJN L[P"JN1 #CH O DE .?E"OS *T"J D"IDJSI S"JMA KA?"JS >?"EL>SE1 K< EK"ASTJ TJN SPERM"ATJN TO "IDION S"JMA4 #CI U P"ASA SARX > *T"> SARX1 ALL"A "ALL> MEN AN?R"JPJN1 "ALL> DE SARX KT>N"JN1 "ALL> DE IH?"YJN1 "ALL> DE PET%N"JN4 #DJ K< S"JMATA EPUR"ANIA1 K< S"JMATA EP"IG%A1 ALL' ET"ERA MEN > TJN EPURAN"IJN D"OXA1 ET"ERA DE > TJN EPIG"%JN4 #DA "ALL> D"OXA >L"IU1 K< "ALL> D"OXA SEL">N>S1 K< "ALL> D"OXA AST"ERJN1 AST">R GAR AST"EROS DIAF"ER% EN D"OX>4 #DB "UTJ K< > AN"ASTASIS TJN NEKR"JN4 SP"%RET< EN F?OR"A1 EG"%RET< EN AF?ARS"IA1 #DC SP"%RET< EN ATIM"IA1 EG"%RET< EN D"OX>1 SP"%RET< EN AS?EN"%A1 EG"%RET< EN DYN"AM%1 #DD SP"%RET< S"JMA &YHIK"ON1 EG"%RET< S"JMA PN:MATIK"ON4 "ESTI S"JMA &YHIK"ON1 K< "ESTI S"JMA PN:MATIK"ON4 #DE "UTJ K< G"EGRAPT<1 EG"ENETO O PR"JTOS "AN?RJPOS .AD"AM %S &YH">N Z"JSAN1 O "ESHATOS .AD"AM %S PN":MA ZJOP["UN1 #DF ALL' U PR"JTON TO PN:MATIK"ON1 ALL"A TO &YHIK"ON1 "EP%TA TO PN:MATIK"ON4 #DG O PR"JTOS "AN?RJPOS EK G>S HOIK"OS1 O D":TEROS "AN?RJPOS O .K"YRIOS EX URAN"U4 #DH "[OS O HOIK"OS1 T["UT[ K< [ HOIK"[1 K< "[OS O EPUR"ANIOS1 T["UT[ K< [ EPUR"ANI[4 #DI K< KA?"JS EFOR"ESAMEN T>N %K"ONA TU HOIK"U1 FOR"ESOMEN K< T>N %K"ONA TU EPURAN"IU4 #EJ .T"UTO DE F>MI1 ADELF"[1 "OTI SARX K< "<MA BASIL"%AN .?E"U KL>RONOM">S< U D"YNANT<1 UD"E > F?OR"A T>N AF?ARS"IAN KL>RONOM"%4 #EA ID"U MYST">RION YM"IN L"EGJ1 P"ANTES MEN U K[M>?>S"OME?A1 P"ANTES DE ALLAG>S"OME?A1 #EB EN AT"OMJ1 EN RIP"> OF?ALM"U1 EN T> ESH"AT> S"ALPIGGI1 SALP"IS% GAR1 K< [ NEKR"[ EGER?">SONT< "AF?ART[1 K< >M"%S ALLAG>S"OME?A4 #EC D"% GAR TO F?ART"ON T"UTO END"YSAS?< AF?ARS"IAN K< TO ?N>T"ON T"UTO END"YSAS?< A?ANAS"IAN4 #ED "OTAN DE TO F?ART"ON T"UTO END"YS>T< AF?ARS"IAN K< TO ?N>T"ON T"UTO END"YS>T< A?ANAS"IAN1 T"OTE GEN">SET< O L"OGOS O GEGRAMM"ENOS1

Page 224: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

KATEP"O?> O ?"ANATOS %S N"IKOS1 #EE PU SU1 ?"ANATE1 TO K"ENTRON5 PU SU1 "AD>1 TO N"IKOS5 #EF TO DE K"ENTRON TU ?AN"ATU > AMART"IA1 > DE D"YNAMIS T>S AMART"IAS O N"OMOS4 #EG TJ DE .?E"J H"ARIS TJ DID"ONTI >M"IN TO N"IKOS DI"A TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U4 #EH ."JSTE1 ADELF"[ MU AGAP>T"[1 EDR"<[ G"INES?E1 AMETAK"IN>T[1 PERISS":ONTES EN TJ "ERGJ TU .KYR"IU P"ANTOTE1 %D"OTES "OTI O K"OPOS YM"JN UK "ESTI KEN"OS EN .KYR"IJ4

..KEFAL<ON ..IST

#A ..PERI DE T>S LOG"IAS T>S %S TUS AG"IUS1 "JSPER DI"ETAXA T<S EKKL>S"I<S T>S .GALAT"IAS "UTJ K< YM"%S P[">SATE4 #B KAT"A M"IAN SABB"ATJN "EKASTOS YM"JN PAR' E*T"J TI?"ETJ ?>S*R"IZJN "O1TI AN :OD"JT<1 "INA M> "OTAN "EL?J T"OTE LOG"I< G"INJNT<4 #C "OTAN DE PARAG"ENJM<1 "US E"AN DOKIM"AS>TE1 DI' EPISTOL"JN T"UTUS P"EM&J APENEGK"%N T>N H"ARIN YM"JN %S .IERUSAL">M1 #D E"AN DE "> "AXION TU KAM"E POR":ES?<1 SYN EM"[ POR":SONT<4 #E .EL":SOM< DE PROS YM"AS "OTAN .MAKEDON"IAN DI"EL?J1 .MAKEDON"IAN GAR DI"ERHOM<1 #F PROS YM"AS DE TYH"ON PARAMEN"J "> K< PARAH%M"ASJ1 "INA YM"%S ME PROP"EM&>TE "U E"AN POR":JM<4 #G U ?"ELJ GAR YM"AS "ARTI EN PAR"ODJ ID"%N1 ELP"IZJ DE HR"ONON TIN"A EPIM"%N< PROS YM"AS1 E"AN O .K"YRIOS EPITR"EP>4 #H EPIMEN"J DE EN .EF"ESJ "EJS T>S PENT>KOST">S1 #I ?"YRA GAR M[ AN"EJGE MEG"AL> K< ENERG">S1 K< ANTIK"%MEN[ POLL"[4 #AJ .E"AN DE "EL?> .TIM"O?EOS1 BL"EPETE "INA AF"OBJS G"EN>T< PROS YM"AS1 TO GAR "ERGON .KYR"IU ERG"AZET< JS KAG"J1 M> TIS UN *T"ON EXU?EN">S>4 #AA PROP"EM&ATE DE *T"ON EN %R">N> "INA "EL?> PROS ME1 EKD"EHOM< GAR *T"ON MET"A TJN ADELF"JN4 #AB .PER"I DE .APOLL"J TU ADELF"U1 POLL"A PAREK"ALESA *T"ON "INA "EL?> PROS YM"AS MET"A TJN ADELF"JN1 K< P"ANTJS UK ">N ?"EL>MA "INA NYN "EL?>1 EL":SET< DE "OTAN :K<R">S>4 #AC .GR>GOR"%TE1 ST">KETE EN T> P"IST%1 ANDR"IZES?E1 KRAT<"US?E4 #AD P"ANTA YM"JN EN AG"AP> GIN"ES?J4 #AE .PARAKAL"J DE YM"AS1 ADELF"[1 "[DATE T>N [K"IAN .STEFAN"A1 "OTI EST"IN APARH"> T>S .AHAIAS K< %S DIAKON"IAN T[S AG"I[S "ETAXAN E*T"US1 #AF "INA K< YM"%S YPOT"ASS>S?E T[S T["UT[S K< PANT"I TJ SYNERG"UNTI K< KOPI"JNTI4 #AG H"<RJ DE EP"I T> PARUS"IA .STEFAN"A K< .FURTUN"ATU K< .AHAIK"U1 "OTI TO YM"JN YST"ER>MA "UT[ ANEPL">RJSAN1 #AH AN"EP*SAN GAR TO EM"ON PN":MA K< TO YM"JN4 .EPIGIN"JSKETE UN TUS T["UTUS4 #AI .ASP"AZONT< YM"AS < EKKL>S"I< T>S .AS"IAS4 ASP"AZONT< YM"AS EN .KYR"IJ POLL"A .AK"YLAS K< .PR"ISKILLA SYN T> KAT' "[KON *T"JN EKKL>S"IA4 #BJ ASP"AZONT< YM"AS [ ADELF"[ P"ANTES4 ASP"AZES?E ALL">LUS EN FIL">MATI AG"IJ4 #BA .O ASPASM"OS T> EM"> H%R"I .P"*LU4 #BB "% TIS U FIL"% TON .K"YRION .I>S"UN .HRIST"ON1 ">TJ AN"A?EMA4 MAR"AN A?"A4 #BC .> H"ARIS TU .KYR"IU .I>S"U .HRIST"U ME?' YM"JN4 #BD > AG"AP> MU MET"A P"ANTJN YM"JN EN .HRIST"J .I>S"U1 AM">N4

Page 225: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

-------------------------------------------------------..PROS ..KORIN?IUS .B

..KEFAL<ON .A

#A ..P*LOS1 AP"OSTOLOS .I>S"U .HRIST"U DI"A ?EL">MATOS .?E"U1 K< .TIM"O?EOS O ADELF"OS1 T> EKKL>S"IA TU .?E"U T> "US> EN .KOR"IN?"J SYN T[S AG"I[S P"ASI T[S "USIN EN "OL> T> .AHAIA1 #B H"ARIS YM"IN K< %R">N> AP"O .?E"U PATR"OS >M"JN K< .KYR"IU .I>S"U .HRIST"U4 #C .:LOG>T"OS O .?E"OS K< PAT">R TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 O PAT">R TJN [KTIRM"JN K< .?E"OS P"AS>S PARAKL">SEJS1 #D O PARAKAL"JN >M"AS EN P"AS> T> ?L"I&% >M"JN1 %S TO D"YNAS?< >M"AS PARAKAL"%N TUS EN P"AS> ?L"I&% DI"A T>S PARAKL">SEJS >S PARAKAL"UME?A *T"[ YP"O TU .?E"U1 #E "OTI KA?"JS PERISSS":% TA PA?">MATA TU .HRIST"U %S >M"AS1 "UTJ DI"A .HRIST"U PERISS":% K< > PAR"AKL>SIS >M"JN4 #F "%TE DE ?LIB"OME?A1 YP"ER T>S YM"JN PARAKL">SEJS K< SJT>R"IAS T>S ENERGUM"EN>S EN YPOMON"> TJN *T"JN PA?>M"ATJN "JN K< >M"%S P"ASHOMEN1 K< > ELP"IS >M"JN BEB"<A YP"ER YM"JN1 "%TE PARAKAL"UME?A1 YP"ER T>S YM"JN PARAKL">SEJS K< SJT>R"IAS1 #G %D"OTES "OTI "JSPER K[NJN"[ ESTE TJN PA?>M"ATJN1 "UTJ K< T>S PARAKL">SEJS4 #H .U GAR ?"ELOMEN YM"AS AGNO"%N1 ADELF"[1 YP"ER T>S ?L"I&EJS >M"JN T>S GENOM"EN>S >M"IN EN T> .AS"IA1 "OTI KA?' YPERBOL">N EBAR">?>MEN YP"ER D"YNAMIN1 "JSTE EXAPOR>?">N< >M"AS K< TU Z">N1 #I ALL"A *T"[ EN E*T"[S TO AP"OKRIMA TU ?AN"ATU ESH">KAMEN1 "INA M> PEP[?"OTES "JMEN EF' E*T"[S1 ALL' EP"I TJ .?E"J TJ EG"%RONTI TUS NEKR"US1 #AJ "OS EK T>LIK"UTU ?AN"ATU ER"YSATO >M"AS K< R"YET<1 %S "ON >LP"IKAMEN "OTI K< "ETI R"YSET<1 #AA SYNYPURG"UNTJN K< YM"JN YP"ER >M"JN T> DE">S%1 "INA EK POLL"JN PROS"JPJN TO %S >M"AS H"ARISMA DI"A POLL"JN :HARIST>?"> YP"ER >M"JN4 #AB .> GAR K"*H>SIS >M"JN "*T> EST"I1 TO MART"YRION T>S SYN%D">SEJS >M"JN1 "OTI EN APL"OT>TI K< %LIKRIN"%A .?E"U1 UK EN SOF"IA SARKIK">1 ALL' EN H"ARITI .?E"U ANESTR"AF>MEN EN TJ K"OSMJ1 PERISSOT"ERJS DE PROS YM"AS4 #AC U GAR "ALLA GR"AFOMEN YM"IN1 ALL' "> "A ANAGIN"JSKETE "> K< EPIGIN"JSKETE1 ELP"IZJ DE "OTI K< "EJS T"ELUS EPIGN"JSES?E1 #AD KA?"JS K< EP"EGNJTE >M"AS AP"O M"ERUS "OTI K"*H>MA YM"JN ESMEN1 KA?"APER K< YM"%S >M"JN1 EN T> >M"ERA TU .KYR"IU .I>S"U4 #AE .K< T"*T> T> PEP[?">S% EBUL"OM>N PROS YM"AS EL?"%N PR"OTERON1 "INA D:T"ERAN H"ARIN "EH>TE1 #AF K< DI' YM"JN DIEL?"%N %S .MAKEDON"IAN1 K< P"ALIN AP"O .MAKEDON"IAS EL?"%N PROS YM"AS K< YF' YM"JN PROPEMF?">N< %S T>N .IUD"<AN4 #AG T"UTO UN BUL"OMENOS M">TI "ARA T> ELAFR"IA EHR>S"AM>N5 "> "A BUL":OM<1 KAT"A S"ARKA BUL":OM<1 "INA "> PAR' EM"[ TO N"< N"< K< TO "U "U5 #AH PIST"OS DE O .?E"OS "OTI O L"OGOS >M"JN O PROS YM"AS UK EG"ENETO N"< K< "U4 #AI O GAR TU .?E"U ]"OS .I>S"US .HRIST"OS O EN YM"IN DI' >M"JN K>RYH?"%S1 DI'

Page 226: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EM"U K< .SILUAN"U K< .TIMO?"EU1 UK EG"ENETO N"< K< "U1 ALL"A N"< EN *T"J G"EGONEN1 #BJ "OS< GAR EPAGGEL"I< .?E"U1 EN *T"J TO N"< K< EN *T"J TO AM">N TJ .?E"J PROS D"OXAN DI' >M"JN4 #BA O DE BEB<"JN >M"AS SYN YM"IN %S .HRIST"ON K< HR"ISAS >M"AS .?E"OS1 #BB O K< SFRAGIS"AMENOS >M"AS K< D"US TON ARRAB"JNA TU .PN":MATOS EN T<S KARD"I<S >M"JN4 #BC .EG"J DE M"ARTYRA TON .?E"ON EPIKAL"UM< EP"I T>N EM">N &YH">N1 "OTI F%D"OMENOS YM"JN UK"ETI ">L?ON %S .K"ORIN?ON4 #BD UH "OTI KYRI":OMEN YM"JN T>S P"ISTEJS1 ALL"A SYNERG"[ ESMEN T>S HAR"AS YM"JN1 T> GAR P"IST% EST">KATE4

..KEFAL<ON .B

#A ..EKRINA DE EM*T"J T"UTO1 TO M> P"ALIN EN L"YP> EL?"%N PROS YM"AS4 #B % GAR EG"J LYP"J YM"AS1 K< TIS ESTIN O :FR"<NJN ME % M> O LYP"UMENOS EX EM"U5 #C K< "EGRA&A YM"IN T"UTO *T"O1 "INA M> EL?"JN L"YP>N "EHJ AF' "JN "ED% ME H"<R%N1 PEP[?"JS EP"I P"ANTAS YM"AS "OTI > EM"> HAR"A P"ANTJN YM"JN ESTIN4 #D EK GAR POLL">S ?L"I&EJS K< SYNOH">S KARD"IAS "EGRA&A YM"IN DI"A POLL"JN DAKR"YJN1 UH "INA LYP>?">TE1 ALL"A T>N AG"AP>N "INA GN"JTE ">N "EHJ PERISSOT"ERJS %S YM"AS4 #E .% DE TIS LEL"YP>KEN1 UK EM"E LEL"YP>KEN1 ALL"A1 AP"O M"ERUS "INA M> EPIBAR"J1 P"ANTAS YM"AS4 #F IKAN"ON TJ T["UTJ > EPITIM"IA "*T> > YP"O TJN PL%"ONJN1 #G "JSTE TUNANT"ION M"ALLON YM"AS HAR"ISAS?< K< PARAKAL"ES<1 M">PJS T> PERISSOT"ERA L"YP> KATAPO?"> O T["UTOS4 #H DI"O PARAKAL"J YM"AS KYR"JS< %S *T"ON AG"AP>N4 #I %S T"UTO GAR K< "EGRA&A1 "INA GN"J T>N DOKIM">N YM"JN1 % %S P"ANTA YP">KO"[ ESTE4 #AJ J DE TI HAR"IZES?E1 K< EG"J1 K< GAR EG"J "% TI KEH"ARISM< J KEH"ARISM<1 DI' YM"AS EN PROS"JPJ .HRIST"U1 #AA "INA M> PLEONEKT>?"JMEN YP"O TU SATAN"A1 U GAR *T"U TA NO">MATA AGNO"UMEN4 #AB .EL?"JN DE %S T>N .TRJ"ADA %S TO :AGG"ELION TU .HRIST"U1 K< ?"YRAS M[ ANEJGM"EN>S EN .KYR"IJ1 #AC UK "ESH>KA "ANESIN TJ PN":MAT"I MU TU M> :R"%N ME .T"ITON TON ADELF"ON MU1 ALL"A APOTAX"AMENOS *T"[S EX">L?ON %S .MAKEDON"IAN4 #AD .TJ DE .?E"J H"ARIS TJ P"ANTOTE ?RIAMB":ONTI >M"AS EN TJ .HRIST"J K< T>N OSM">N T>S GN"JSEJS *T"U FANER"UNTI DI' >M"JN EN PANT"I T"OPJ1 #AE "OTI .HRIST"U :JD"IA ESM"EN TJ .?E"J EN T[S SJZOM"EN[S K< EN T[S APOLLYM"EN[S1 #AF "[S MEN OSM"> ?AN"ATU %S ?"ANATON1 "[S DE OSM"> ZJ">S %S ZJ">N4 K< PROS T"*TA TIS IKAN"OS5 #AG U GAR ESMEN JS [ L[P"[ KAP>L":ONTES TON L"OGON TU .?E"U1 ALL' JS EX %LIKRIN"%AS1 ALL' JS EK .?E"U KATEN"JPION TU .?E"U EN .HRIST"J LAL"UMEN4

..KEFAL<ON .G

Page 227: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

#A ..ARHOME?A P"ALIN E*T"US SYNIST"AN%N5 % M> HR">ZOMEN "JS TINES SYSTATIK"JN EPISTOL"JN PROS YM"AS "> EX YM"JN SYSTATIK"JN5 #B > EPISTOL"> >M"JN YM"%S ESTE1 EGGEGRAMM"EN> EN T<S KARD"I<S >M"JN1 GINJSKOM"EN> K< ANAGINJSKOM"EN> YP"O P"ANTJN AN?R"JPJN1 #C FANER"UMEN[ "OTI EST"E EPISTOL"> .HRIST"U DIAKON>?"%SA YF' >M"JN1 EGGEGRAMM"EN> U M"ELANI1 ALL"A .PN":MATI .?E"U Z"JNTOS1 UK EN PLAX"I LI?"IN<S1 ALL"A EN PLAX"I KARD"I<S SARK"IN<S4 #D .PEP"[?>SIN DE T["*T>N "EHOMEN DI"A TU .HRIST"U PROS TON .?E"ON4 #E UH "OTI IKAN"[ ESMEN AF' E*T"JN LOG"ISAS?"< TI JS EX E*T"JN1 ALL' > IKAN"OT>S >M"JN EK TU .?E"U1 #F "OS K< IK"ANJSEN >M"AS DIAK"ONUS K<N">S DIA?">K>S1 U GR"AMMATOS1 ALL"A PN":MATOS1 TO GAR GR"AMMA APOKT"%N%1 TO DE PN":MA ZJOP["%4 #G .% DE > DIAKON"IA TU ?AN"ATU EN GR"AMMASIN ENTETYPJM"EN> EN L"I?[S EGEN">?> EN D"OX>1 "JSTE M> D"YNAS?< ATEN"IS< TUS ]"US .ISRA">L %S TO PR"OSJPON .MJYS"EJS DI"A T>N D"OXAN TU PROS"JPU *T"U T>N KATARGUM"EN>N1 #H P"JS UH"I M"ALLON > DIAKON"IA TU PN":MATOS "EST< EN D"OX>5 #I % GAR > DIAKON"IA T>S KATAKR"ISEJS D"OXA1 POLL"J M"ALLON PERISS":% > DIAKON"IA T>S DIK<OS"YN>S EN D"OX>4 #AJ K< GAR UD"E DED"OXAST< TO DEDOXASM"ENON EN T"UTJ TJ M"ER% "ENEKEN T>S YPERBALL"US>S D"OX>S4 #AA % GAR TO KATARG"UMENON DI"A D"OX>S1 POLL"J M"ALLON TO M"ENON EN D"OX>4 #AB ."EHONTES UN T["*T>N ELP"IDA POLL"> PARR>S"IA HR"JME?A1 #AC K< U KA?"APER .MJYS">S ET"I?% K"ALYMMA EP"I TO PR"OSJPON E*T"U PROS TO M> ATEN"IS< TUS ]"US .ISRA">L %S TO T"ELOS TU KATARGUM"ENU4 #AD ALL' EPJR"J?> TA NO">MATA *T"JN4 "AHRI GAR T>S S">MERON TO *T"O K"ALYMMA EP"I T> ANAGN"JS% T>S PAL<"AS DIA?">K>S M"EN%1 M> ANAKALYPT"OMENON "OTI EN .HRIST"J KATARG"%T<1 #AE ALL' "EJS S">MERON1 >N"IKA ANAGIN"JSKET< .MJYS">S1 K"ALYMMA EP"I T>N KARD"IAN *T"JN K"%T<1 #AF >N"IKA D' AN EPISTR"E&> PROS .K"YRION1 PERI<R"%T< TO K"ALYMMA4 #AG O DE .K"YRIOS TO .PN":M"A ESTIN1 "U DE TO .PN":MA .KYR"IU1 EK"% EL:?ER"IA4 #AH >M"%S DE P"ANTES ANAKEKALYMM"ENJ PROS"JPJ T>N D"OXAN .KYR"IU KATOPTRIZ"OMEN[ T>N *T">N %K"ONA METAMORF"UME?A AP"O D"OX>S %S D"OXAN1 KA?"APER AP"O .KYR"IU .PN":MATOS4

..KEFAL<ON .D

#A ..DIA T"UTO1 "EHONTES T>N DIAKON"IAN T"*T>N KA?"JS >LE">?>MEN1 UK EKKAK"UMEN1 #B ALL' AP%P"AME?A TA KRYPT"A T>S <SH"YN>S1 M> PERIPAT"UNTES EN PANURG"IA M>D"E DOL"UNTES TON L"OGON TU .?E"U1 ALL"A T> FANER"JS% T>S AL>?"%AS SYNIST"JNTES E*T"US PROS P"ASAN SYN"%D>SIN AN?R"JPJN EN"JPION TU .?E"U4 #C % DE K< "ESTI KEKALYMM"ENON TO :AGG"ELION >M"JN1 EN T[S APOLLYM"EN[S EST"I KEKALYMM"ENON1 #D EN "[S O ?E"OS TU <"JNOS T"UTU ET"YFLJSE TA NO">MATA TJN AP"ISTJN %S TO M> *G"AS< *T"[S TON FJTISM"ON TU :AGGEL"IU T>S D"OX>S TU .HRIST"U1 "OS ESTIN %K"JN TU .?E"U4 #E U GAR E*T"US K>R"YSSOMEN1 ALL"A .HRIST"ON .I>S"UN .K"YRION1 E*T"US DE D"ULUS YM"JN DI"A .I>S"UN4 #F "OTI O .?E"OS O %P"JN EK SK"OTUS FJS

Page 228: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

L"AM&<1 "OS "ELAM&EN EN T<S KARD"I<S >M"JN PROS FJTISM"ON T>S GN"JSEJS T>S D"OX>S TU .?E"U EN PROS"JPJ .I>S"U .HRIST"U4 #G ."EHOMEN DE TON ?>S*R"ON T"UTON EN OSTRAK"IN[S SK":ESIN1 "INA > YPERBOL"> T>S DYN"AMEJS "> TU .?E"U K< M> EX >M"JN1 #H EN PANT"I ?LIB"OMEN[ ALL' U STENOHJR"UMEN[1 APOR"UMEN[ ALL' UK EXAPOR"UMEN[1 #I DIJK"OMEN[ ALL' UK EGKATAL%P"OMEN[1 KATABALL"OMEN[ ALL' UK APOLL"YMEN[1 #AJ P"ANTOTE T>N N"EKRJSIN TU .KYR"IU .I>S"U EN TJ S"JMATI PERIF"ERONTES1 "INA K< > ZJ"> TU .I>S"U EN TJ S"JMATI >M"JN FANERJ?">4 #AA A"% GAR >M"%S [ Z"JNTES %S ?"ANATON PARADID"OME?A DI"A .I>S"UN1 "INA K< > ZJ"> TU .I>S"U FANERJ?"> EN T> ?N>T"> SARK"I >M"JN4 #AB "JSTE O MEN ?"ANATOS EN >M"IN ENERG"%T<1 > DE ZJ"> EN YM"IN4 #AC "EHONTES DE TO *T"O PN":MA T>S P"ISTEJS KAT"A TO GEGRAMM"ENON1 EP"IST:SA1 DI"O EL"AL>SA1 K< >M"%S PIST":OMEN1 DI"O K< LAL"UMEN1 #AD %D"OTES "OTI O EG"%RAS TON .K"YRION .I>S"UN K< >M"AS DI"A .I>S"U EGER"% K< PARAST">S% SYN YM"IN4 #AE TA GAR P"ANTA DI' YM"AS1 "INA > H"ARIS PLEON"ASASA DI"A TJN PL%"ONJN T>N :HARIST"IAN PERISS":S> %S T>N D"OXAN TU .?E"U4 #AF .DI"O UK EKKAK"UMEN1 ALL' % K< O "EXJ >M"JN "AN?RJPOS DIAF?"%RET<1 ALL' O "ESJ?EN ANAK<N"UT< >M"ERA K< >M"ERA4 #AG TO GAR PAR*T"IKA ELAFR"ON T>S ?L"I&EJS >M"JN KA?' YPERBOL">N %S YPERBOL">N <"JNION B"AROS D"OX>S KATERG"AZET< >M"IN1 #AH M> SKOP"UNTJN >M"JN TA BLEP"OMENA1 ALL"A TA M> BLEP"OMENA4 TA GAR BLEP"OMENA PR"OSK<RA1 TA DE M> BLEP"OMENA <"JNIA4

..KEFAL<ON .E

#A ..[DAMEN GAR "OTI E"AN > EP"IG%OS >M"JN [K"IA TU SK">NUS KATALY?">1 [KODOM">N EK .?E"U "EHOMEN1 [K"IAN AH%ROP"[>TON <"JNION EN T[S URAN"[S4 #B K< GAR EN T"UTJ STEN"AZOMEN1 TO [K>T">RION >M"JN TO EX URAN"U EPEND"YSAS?< EPIPO?"UNTES1 #C "% GE K< ENDYS"AMEN[ U GYMN"[ :RE?>S"OME?A4 #D K< GAR [ "ONTES EN TJ SK">N% STEN"AZOMEN1 BAR"UMEN[ EF' J U ?"ELOMEN EKD"YSAS?<1 ALL' EPEND"YSAS?<1 "INA KATAPO?"> TO ?N>T"ON YP"O T>S ZJ">S4 #E O DE KATERGAS"AMENOS >M"AS %S *T"O T"UTO .?E"OS1 O K< D"US >M"IN TON ARRAB"JNA TU .PN":MATOS4 #F .?ARR"UNTES UN P"ANTOTE K< %D"OTES "OTI END>M"UNTES EN TJ S"JMATI EKD>M"UMEN AP"O TU .KYR"IU1 #G DI"A P"ISTEJS GAR PERIPAT"UMEN1 U DI"A "%DUS1 --#H ?ARR"UMEN DE K< :DOK"UMEN M"ALLON EKD>M">S< EK TU S"JMATOS K< END>M">S< PROS TON .K"YRION4 #I DI"O K< FILOTIM"UME?A1 "%TE END>M"UNTES "%TE EKD>M"UNTES1 :"AREST[ *T"J "%N<4 #AJ TUS GAR P"ANTAS >M"AS FANERJ?">N< D"% "EMPROS?EN TU B">MATOS TU .HRIST"U1 "INA KOM"IS>T< "EKASTOS TA DI"A TU S"JMATOS PROS "A "EPRAXEN1 "%TE AGA?"ON "%TE KAK"ON4 #AA .%D"OTES UN TON F"OBON TU .KYR"IU AN?R"JPUS P"%?OMEN1 .?E"J DE PEFANER"JME?A1 ELP"IZJ DE K< EN T<S SYN%D">SESIN YM"JN PEFANER"JS?<4 #AB U GAR P"ALIN E*T"US SYNIST"ANOMEN YM"IN1 ALL"A AFORM">N DID"ONTES YM"IN K*H">MATOS YP"ER >M"JN1 "INA "EH>TE PROS TUS EN PROS"JPJ K*HJM"ENUS K< U KARD"IA4 #AC "%TE GAR EX"EST>MEN1 .?E"J1 "%TE SJFRON"UMEN1 YM"IN4 #AD > GAR AG"AP> TU .HRIST"U SYN"EH%

Page 229: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

>M"AS1 #AE KR"INANTAS T"UTO1 "OTI % "%S YP"ER P"ANTJN AP"E?ANEN1 "ARA [ P"ANTES AP"E?ANON1 K< YP"ER P"ANTJN AP"E?ANEN1 "INA [ Z"JNTES M>K"ETI E*T"[S Z"JSIN1 ALL"A TJ YP"ER *T"JN APO?AN"ONTI K< EGER?"ENTI4 #AF ."JSTE >M"%S AP"O TU NYN UD"ENA "[DAMEN KAT"A S"ARKA1 % DE K< EGN"JKAMEN KAT"A S"ARKA .HRIST"ON1 ALL"A NYN UK"ETI GIN"JSKOMEN4 #AG "JSTE "% TIS EN .HRIST"J K<N"> KT"ISIS1 TA ARH"<A PAR">L?EN1 ID"U G"EGONE K<N"A TA P"ANTA4 #AH TA DE P"ANTA EK TU .?E"U TU KATALL"AXANTOS >M"AS E*T"J DI"A .I>S"U .HRIST"U K< D"ONTOS >M"IN T>N DIAKON"IAN T>S KATALLAG">S1 #AI JS "OTI .?E"OS ">N EN .HRIST"J K"OSMON KATALL"ASSJN E*T"J1 M> LOGIZ"OMENOS *T"[S TA PARAPT"JMATA *T"JN1 K< ?"EMENOS EN >M"IN TON L"OGON T>S KATALLAG">S4 #BJ .YP"ER .HRIST"U UN PRESB":OMEN JS TU .?E"U PARAKAL"UNTOS DI' >M"JN1 DE"OME?A YP"ER .HRIST"U1 KATALL"AG>TE TJ .?E"J1 #BA TON GAR M> GN"ONTA AMART"IAN YP"ER >M"JN AMART"IAN EP"[>SEN1 "INA >M"%S GEN"JME?A DIK<OS"YN> .?E"U EN *T"J4

..KEFAL<ON ..ST

#A ..SYNERGUNTES DE K< PARAKAL"UMEN M> %S KEN"ON T>N H"ARIN TU .?E"U D"EXAS?< YM"AS --#B L"EG% GAR1 K<R"J DEKT"J EP">KUS"A SU K< EN >M"ERA SJT>R"IAS EBO">?>S"A S[1 ID"U NYN K<R"OS :PR"OSDEKTOS1 ID"U NYN >M"ERA SJT>R"IAS-- #C M>DEM"IAN EN M>DEN"I DID"ONTES PROSKOP">N1 "INA M> MJM>?"> > DIAKON"IA1 #D ALL' EN PANT"I SYNIST"JNTES E*T"US JS .?E"U DI"AKON[1 EN YPOMON"> POLL">1 EN ?L"I&ESIN1 EN AN"AGK<S1 EN STENOHJR"I<S1 #E EN PL>G"<S1 EN FYLAK"<S1 EN AKATASTAS"I<S1 EN K"OP[S1 EN AGRYPN"I<S1 EN N>ST"%<S1 #F EN AGN"OT>TI1 EN GN"JS%1 EN MAKRO?YM"IA1 EN HR>ST"OT>TI1 EN .PN":MATI .AG"IJ1 EN AG"AP> ANYPOKR"ITJ1 #G EN L"OGJ AL>?"%AS1 EN DYN"AM% .?E"U1 DI"A TJN "OPLJN T>S DIK<OS"YN>S TJN DEXI"JN K< ARISTER"JN1 #H DI"A D"OX>S K< ATIM"IAS1 DI"A DYSF>M"IAS K< :F>M"IAS1 JS PL"AN[ K< AL>?"%S1 #I JS AGNO"UMEN[ K< EPIGINJSK"OMEN[1 JS APO?N">SKONTES K< ID"U Z"JMEN1 JS P<D:"OMEN[ K< M> ?ANAT"UMEN[1 #AJ JS LYP"UMEN[ A"% DE H"<RONTES1 JS PTJH"[ POLL"US DE PLUT"IZONTES1 JS M>D"EN "EHONTES K< P"ANTA KAT"EHONTES4 #AA .TO ST"OMA >M"JN AN"EJGE PROS YM"AS1 .KOR"IN?I[1 > KARD"IA >M"JN PEPL"ATYNT<1 #AB U STENOHJR"%S?E EN >M"IN1 STENOHJR"%S?E DE EN T[S SPL"AGHN[S YM"JN1 #AC T>N DE *T">N ANTIMIS?"IAN1 JS T"EKN[S L"EGJ1 PLAT"YN?>TE K< YM"%S4 #AD .M> G"INES?E ETEROZYG"UNTES AP"IST[S1 TIS GAR METOH"> DIK<OS"YN> K< ANOM"IA5 TIS DE K[NJN"IA FJT"I PROS SK"OTOS5 #AE TIS DE SYMF"JN>SIS .HRIST"J PROS .BEL"IAL5 "> TIS MER"IS PIST"J MET"A AP"ISTU5 #AF TIS DE SYGKAT"A?ESIS NA"J .?E"U MET"A %D"JLJN5 YM"%S GAR NA"OS .?E"U ESTE Z"JNTOS1 KA?"JS "%PEN O .?E"OS "OTI EN[K">SJ EN *T"[S K< EMPERIPAT">SJ1 K< "ESOM< *T"JN .?E"OS1 K< *T"[ "ESONT"< M[ LA"OS4 #AG DI"O EX"EL?ETE EK M"ESU *T"JN K< AFOR"IS?>TE1 L"EG% .K"YRIOS1 K< AKA?"ARTU M> "APTES?E1 KAG"J %SD"EXOM< YM"AS1 #AH K< "ESOM< YM"IN %S PAT"ERA1 K< YM"%S "ESES?"E M[ %S ]"US K< ?YGAT"ERAS1 L"EG% .K"YRIOS PANTOKR"ATJR4

Page 230: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

..KEFAL<ON .Z

#A ..T*TAS UN "EHONTES TAS EPAGGEL"IAS1 AGAP>T"[1 KA?AR"ISJMEN E*T"US AP"O PANT"OS MOLYSM"U SARK"OS K< PN":MATOS1 EPITEL"UNTES AGIJS"YN>N EN F"OBJ .?E"U4 #B .HJR">SATE >M"AS1 UD"ENA >DIK">SAMEN1 UD"ENA EF?"%RAMEN1 UD"ENA EPLEONEKT">SAMEN4 #C U PROS KAT"AKRISIN L"EGJ1 PRO"%R>KA GAR "OTI EN T<S KARD"I<S >M"JN ESTE %S TO SYNAPO?AN"%N K< SYZ">N4 #D POLL"> M[ PARR>S"IA PROS YM"AS1 POLL"> M[ K"*H>SIS YP"ER YM"JN1 PEPL">RJM< T> PARAKL">S%1 YPERPERISS":OM< T> HAR"A EP"I P"AS> T> ?L"I&% >M"JN4 #E .K< GAR EL?"ONTJN >M"JN %S .MAKEDON"IAN UDEM"IAN "ESH>KEN "ANESIN > SARX >M"JN1 ALL' EN PANT"I ?LIB"OMEN[1 "EXJ?EN M"AH<1 "ESJ?EN F"OB[4 #F .ALL' O PARAKAL"JN TUS TAP%N"US PAREK"ALESEN >M"AS O .?E"OS EN T> PARUS"IA .T"ITU1 #G U M"ONON DE EN T> PARUS"IA *T"U1 ALL"A K< EN T> PARAKL">S% "> PAREKL">?> EF' YM"IN1 ANAGG"ELLJN >M"IN T>N YM"JN EPIP"O?>SIN1 TON YM"JN ODYRM"ON1 TON YM"JN Z">LON YP"ER EM"U1 "JSTE ME M"ALLON HAR">N<1 #H "OTI % K< EL"YP>SA YM"AS EN T> EPISTOL">1 U METAM"ELOM<1 % K< METEMEL"OM>N1 BL"EPJ GAR "OTI > EPISTOL"> EK"%N>1 % K< PROS "JRAN1 EL"YP>SEN YM"AS4 #I NYN H"<RJ1 UH "OTI ELYP">?>TE1 ALL' "OTI ELYP">?>TE %S MET"AN[AN1 ELYP">?>TE GAR KAT"A .?E"ON1 "INA EN M>DEN"I Z>MIJ?">TE EX >M"JN4 #AJ > GAR KAT"A .?E"ON L"YP> MET"AN[AN %S SJT>R"IAN AMETAM"EL>TON KATERG"AZET<1 > DE TU K"OSMU L"YP> ?"ANATON KATERG"AZET<4 #AA ID"U GAR *T"O T"UTO1 TO KAT"A .?E"ON LYP>?">N< YM"AS1 P"OS>N KAT%RG"ASATO YM"IN SPUD">N1 ALL"A APOLOG"IAN1 ALL"A AGAN"AKT>SIN1 ALL"A F"OBON1 ALL"A EPIP"O?>SIN1 ALL"A Z">LON1 ALL"A EKD"IK>SIN6 EN PANT"I SYNEST">SATE E*T"US AGN"US "%N< EN TJ PR"AGMATI4 #AB "ARA % K< "EGRA&A YM"IN1 UH "%NEKEN TU ADIK">SANTOS1 UD"E "%NEKEN TU ADIK>?"ENTOS1 ALL' "%NEKEN TU FANERJ?">N< T>N SPUD">N YM"JN T>N YP"ER >M"JN PROS YM"AS EN"JPION TU .?E"U4 #AC .DI"A T"UTO PARAKEKL">ME?A4 EP"I DE T> PARAKL">S% YM"JN PERISSOT"ERJS M"ALLON EH"AR>MEN EP"I T> HAR"A .T"ITU1 "OTI ANAP"EP*T< TO PN":MA *T"U AP"O P"ANTJN YM"JN1 #AD "OTI "% TI *T"J YP"ER YM"JN KEK"*H>M<1 U KAT>SH"YN?>N1 ALL' JS P"ANTA EN AL>?"%A ELAL">SAMEN YM"IN1 "UTJ K< > K"*H>SIS >M"JN > EP"I .T"ITU AL">?%A EGEN">?>4 #AE K< TA SPL"AGHNA *T"U PERISSOT"ERJS %S YM"AS ESTIN ANAMIMN>SKOM"ENU T>N P"ANTJN YM"JN YPAKO">N1 JS MET"A F"OBU K< TR"OMU ED"EXAS?E *T"ON4 #AF H"<RJ "OTI EN PANT"I ?ARR"J EN YM"IN4

..KEFAL<ON .>

#A ..GNJRIZJ DE YM"IN1 ADELF"[1 T>N H"ARIN TU .?E"U T>N DEDOM"EN>N EN T<S EKKL>S"I<S T>S .MAKEDON"IAS1 #B "OTI EN POLL"> DOKIM"> ?L"I&EJS > PERISS"%A T>S HAR"AS *T"JN K< > KAT"A B"A?OS PTJH"%A *T"JN

Page 231: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EPER"ISS:SEN %S TON PL"UTON T>S APL"OT>TOS *T"JN1 #C "OTI KAT"A D"YNAMIN1 MARTYR"J1 K< YP"ER D"YNAMIN1 *?"<RET[1 #D MET"A POLL">S PARAKL">SEJS DE"OMEN[ >M"JN T>N H"ARIN K< T>N K[NJN"IAN T>S DIAKON"IAS T>S %S TUS AG"IUS1 #E K< U KA?"JS >LP"ISAMEN1 ALL' E*T"US "EDJKAN PR"JTON TJ .KYR"IJ K< >M"IN DI"A ?EL">MATOS .?E"U1 #F %S TO PARAKAL"ES< >M"AS .T"ITON1 "INA KA?"JS PROEN">RXATO "UTJ K< EPITEL"ES> %S YM"AS K< T>N H"ARIN T"*T>N4 #G ALL' "JSPER EN PANT"I PERISS":ETE1 P"IST% K< L"OGJ K< GN"JS% K< P"AS> SPUD"> K< T> EX YM"JN EN >M"IN AG"AP>1 "INA K< EN T"*T> T> H"ARITI PERISS":>TE4 #H U KAT' EPITAG">N L"EGJ1 ALL"A DI"A T>S ET"ERJN SPUD">S K< TO T>S YMET"ERAS AG"AP>S GN">SION DOKIM"AZJN1 #I GIN"JSKETE GAR T>N H"ARIN TU .KYR"IU >M"JN .I>S"U .HRIST"U1 "OTI DI' YM"AS EPT"JH:SE PL"USIOS "JN1 "INA YM"%S T> EK"%NU PTJH"%A PLUT">S>TE4 #AJ K< GN"JM>N EN T"UTJ D"IDJMI1 T"UTO GAR YM"IN SYMF"ER%1 "[TINES U M"ONON TO P[">S<1 ALL"A K< TO ?"EL%N PROEN">RXAS?E AP"O P"ERYSI1 #AA NYN"I DE K< TO P[">S< EPITEL"ESATE1 "OPJS KA?"APER > PRO?YM"IA TU ?"EL%N1 "UTJ K< TO EPITEL"ES< EK TU "EH%N4 #AB % GAR > PRO?YM"IA PR"OK%T<1 KA?"O E"AN "EH> TIS :PR"OSDEKTOS1 U KA?"O UK "EH%4 #AC U GAR "INA "ALL[S "ANESIS1 YM"IN DE ?L"I&IS1 ALL' EX IS"OT>TOS EN TJ NYN K<R"J TO YM"JN PER"ISS:MA %S TO EK"%NJN YST"ER>MA1 #AD "INA K< TO EK"%NJN PER"ISS:MA G"EN>T< %S TO YM"JN YST"ER>MA1 "OPJS G"EN>T< IS"OT>S1 #AE KA?"JS G"EGRAPT<1 O TO POL"Y UK EPLE"ONASE1 K< O TO OL"IGON UK >LATT"ON>SE4 #AF .H"ARIS DE TJ .?E"J TJ DID"ONTI T>N *T">N SPUD">N YP"ER YM"JN EN T> KARD"IA .T"ITU1 #AG "OTI T>N MEN PAR"AKL>SIN ED"EXATO1 SPUD<"OTEROS DE YP"ARHJN *?"<RETOS EX">L?E PROS YM"AS4 #AH SYNEP"EM&AMEN DE MET' *T"U TON ADELF"ON "U O "EP<NOS EN TJ :AGGEL"IJ DI"A PAS"JN TJN EKKL>SI"JN1 --#AI U M"ONON DE1 ALL"A K< H%ROTON>?"%S YP"O TJN EKKL>SI"JN SYN"EKD>MOS >M"JN SYN T> H"ARITI T"*T> T> DIAKONUM"EN> YF' >M"JN PROS T>N *T"U TU .KYR"IU D"OXAN K< PRO?YM"IAN >M"JN1 -- #BJ STELL"OMEN[ T"UTO1 M> TIS >M"AS MJM">S>T< EN T> ADR"OT>TI T"*T> T> DIAKONUM"EN> YF' >M"JN1 #BA PRONO"UMEN[ KAL"A U M"ONON EN"JPION .KYR"IU1 ALL"A K< EN"JPION AN?R"JPJN4 #BB SYNEP"EM&AMEN DE *T"[S TON ADELF"ON >M"JN1 "ON EDOKIM"ASAMEN EN POLL"[S POLL"AKIS SPUD"<ON "ONTA1 NYN"I DE POL"Y SPUD<"OTERON PEP[?">S% POLL"> T> %S YM"AS4 #BC "%TE YP"ER .T"ITU1 K[NJN"OS EM"OS K< %S YM"AS SYNERG"OS1 "%TE ADELF"[ >M"JN1 AP"OSTOL[ EKKL>SI"JN1 D"OXA .HRIST"U4 #BD .T>N UN "END%XIN T>S AG"AP>S YM"JN K< >M"JN K*H">SEJS YP"ER YM"JN %S *T"US END"%XAS?E %S PR"OSJPON TJN EKKL>SI"JN4

..KEFAL<ON .?

#A ..PERI MEN GAR T>S DIAKON"IAS T>S %S TUS AG"IUS PERISS"ON M"[ ESTI TO GR"AF%N YM"IN1 #B "[DA GAR T>N PRO?YM"IAN YM"JN ">N YP"ER >M"JN K*H"JM< .MAKED"OSIN1 "OTI .AHAIA PARESK":AST< AP"O P"ERYSI1 K< O EX YM"JN Z">LOS >R"E?ISE TUS PL"%ONAS4 #C "EPEM&A DE TUS ADELF"US1

Page 232: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

"INA M> TO K"*H>MA >M"JN TO YP"ER YM"JN KENJ?"> EN TJ M"ER% T"UTJ1 "INA1 KA?"JS "ELEGON1 PARESK:ASM"EN[ ">TE1 #D M">PJS E"AN "EL?JSI SYN EM"[ .MAKED"ONES K< ":RJSIN YM"AS APARASK:"ASTUS1 KAT<SHYN?"JMEN >M"%S1 "INA M> L"EGJMEN YM"%S1 EN T> YPOST"AS% T"*T> T>S K*H">SEJS4 #E ANAGK"<ON UN >G>S"AM>N PARAKAL"ES< TUS ADELF"US "INA PRO"EL?JSIN %S YM"AS K< PROKATART"ISJSI T>N PROKAT>GGELM"EN>N :LOG"IAN YM"JN1 T"*T>N ET"[M>N "%N<1 "UTJS JS :LOG"IAN K< M> JS PLEONEX"IAN4 #F .T"UTO DE1 O SP"%RJN F%DOM"ENJS F%DOM"ENJS K< ?ER"IS%1 K< O SP"%RJN EP' :LOG"I<S EP' :LOG"I<S K< ?ER"IS%4 #G "EKASTOS KA?"JS PRO<R"%T< T> KARD"IA1 M> EK L"YP>S "> EX AN"AGK>S1 ILAR"ON GAR D"OT>N AGAP"A O .?E"OS4 #H DYNAT"OS DE O .?E"OS P"ASAN H"ARIN PERISS":S< %S YM"AS1 "INA EN PANT"I P"ANTOTE P"ASAN *T"ARK%AN "EHONTES PERISS":>TE %S PAN "ERGON AGA?"ON1 #I KA?"JS G"EGRAPT<1 ESK"ORPISEN1 "EDJKE T[S P"EN>SIN4 > DIK<OS"YN> *T"U M"EN% %S TON <"JNA4 #AJ O DE EPIHOR>G"JN SP"ERMA TJ SP"%RONTI K< "ARTON %S BR"JSIN HOR>G">S< K< PL>?"YN< TON SP"ORON YM"JN K< *X">S< TA GEN">MATA T>S DIK<OS"YN>S YM"JN1 #AA EN PANT"I PLUTIZ"OMEN[ %S P"ASAN APL"OT>TA1 ">TIS KATERG"AZET< DI' >M"JN :HARIST"IAN TJ .?E"J1 #AB "OTI > DIAKON"IA T>S L%TURG"IAS T"*T>S U M"ONON EST"I PROSANAPL>R"USA TA YSTER">MATA TJN AG"IJN1 ALL"A K< PERISS":USA DI"A POLL"JN :HARISTI"JN TJ .?E"J1 --#AC DI"A T>S DOKIM">S T>S DIAKON"IAS T"*T>S DOX"AZONTES TON .?E"ON EP"I T> YPOTAG"> T>S OMOLOG"IAS YM"JN %S TO :AGG"ELION TU .HRIST"U K< APL"OT>TI T>S K[NJN"IAS %S *T"US K< %S P"ANTAS1 #AD K< *T"JN DE">S% YP"ER YM"JN1 EPIPO?"UNTJN YM"AS DI"A T>N YPERB"ALLUSAN H"ARIN TU .?E"U EF' YM"IN4 #AE H"ARIS DE TJ .?E"J EP"I T> ANEKDI>G">TJ *T"U DJRE"A4

..KEFAL<ON .I

#A ..*TOS DE EG"J .P"*LOS PARAKAL"J YM"AS DI"A T>S PRA"OT>TOS K< EPI%K"%AS TU .HRIST"U1 "OS KAT"A PR"OSJPON MEN TAP%N"OS EN YM"IN1 AP"JN DE ?ARR"J %S YM"AS1 #B D"EOM< DE TO M> PAR"JN ?ARR">S< T> PEP[?">S% "> LOG"IZOM< TOLM">S< EP"I TINAS TUS LOGIZOM"ENUS >M"AS JS KAT"A S"ARKA PERIPAT"UNTAS4 #C .EN SARK"I GAR PERIPAT"UNTES U KAT"A S"ARKA STRAT:"OME?A1 #D TA GAR "OPLA T>S STRAT"%AS >M"JN U SARKIK"A1 ALL"A DYNAT"A TJ .?E"J PROS KA?"<RESIN OHYRJM"ATJN1 --#E LOGISM"US KA?<R"UNTES K< PAN "Y&JMA EP<R"OMENON KAT"A T>S GN"JSEJS TU .?E"U1 K< <HMALJT"IZONTES PAN N"O>MA %S T>N YPAKO">N TU .HRIST"U1 #F K< EN ET"[MJ "EHONTES EKDIK">S< P"ASAN PARAKO">N1 "OTAN PL>RJ?"> YM"JN > YPAKO">4 #G .TA KAT"A PR"OSJPON BL"EPETE6 "% TIS P"EP[?EN E*T"J .HRIST"U "%N<1 T"UTO LOGIZ"ES?J P"ALIN AF' E*T"U1 "OTI KA?"JS *T"OS .HRIST"U1 "UTJ K< >M"%S .HRIST"U4 #H E"AN TE GAR K< PERISS"OTER"ON TI K*H">SJM< PER"I T>S EXUS"IAS >M"JN1 >S "EDJKEN O .K"YRIOS >M"IN %S [KODOM">N K< UK %S KA?"<RESIN YM"JN1 UK <SHYN?">SOM<1 #I "INA M> D"OXJ JS AN EKFOB"%N YM"AS DI"A TJN EPISTOL"JN4 #AJ "OTI < MEN EPISTOL"<1 F>S"I1 BAR"%< K< ISHYR"<1 > DE PARUS"IA TU S"JMATOS AS?EN">S K< O L"OGOS

Page 233: ΠΡΟΛΟΓΟΣ - St. Anthony's Monastery :: Home Pagestanthonysmonastery.org/music/braille/GNT-mono.doc · Web view#DF ."ETI DE *T"U LAL"UNTOS T[S "OHL[S ID"U > M">T>R

EXU?EN>M"ENOS4 #AA T"UTO LOGIZ"ES?J O T["UTOS1 "OTI "["[ ESMEN TJ L"OGJ DI' EPISTOL"JN AP"ONTES1 T["UT[ K< PAR"ONTES TJ "ERGJ4 #AB .U GAR TOLM"JMEN EGKR"IN< "> SYGKR"IN< E*T"US TISI TJN E*T"US SYNISTAN"ONTJN1 ALL"A *T"[ EN E*T"[S E*T"US METR"UNTES K< SYGKR"INONTES E*T"US E*T"[S U SYNI"USIN4 #AC >M"%S DE UH"I %S TA "AMETRA K*H>S"OME?A1 ALL"A KAT"A TO M"ETRON TU KAN"ONOS "U EM"ERISEN >M"IN O .?E"OS M"ETRU1 EFIK"ES?< "AHRI K< YM"JN4 #AD U GAR JS M> EFIKN"UMEN[ %S YM"AS YPEREKT"%NOMEN E*T"US1 "AHRI GAR K< YM"JN EF?"ASAMEN EN TJ :AGGEL"IJ TU .HRIST"U1 #AE UK %S TA "AMETRA K*H"JMEN[ EN ALLOTR"I[S K"OP[S1 ELP"IDA DE "EHONTES1 *XANOM"EN>S T>S P"ISTEJS YM"JN EN YM"IN MEGALYN?">N< KAT"A TON KAN"ONA >M"JN %S PERISS"%AN1 #AF %S TA YPER"EK%NA YM"JN :AGGEL"ISAS?<1 UK EN ALLOTR"IJ KAN"ONI %S TA "ET[MA K*H">SAS?<4 #AG O DE K*H"JMENOS EN .KYR"IJ K*H"AS?J1 #AH U GAR O E*