Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα · ssp και του ssc...

of 28 /28
Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 7: Μεταγωγή Πακέτου σε Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΑΤΜ, MPLS) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Embed Size (px)

Transcript of Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα · ssp και του ssc...

Παρουσαση του PowerPointΕντητα 7: Μεταγωγ Πακτου σε Δημσια Τηλεπικοινωνιακ Δκτυα (ΑΤΜ, MPLS)
Βαρουτς Δημτρης
1
2
ΓΕΝΙΚΑ-1
• να εθνικ τηλεπικοινωνιακ δκτυο αποτελεται απ το τοπικ δκτυο, το δκτυο σνδεσης και το ζευκτικ δκτυο
• Τα διφορα τμματα ενς δικτου πρπει να βασζονται σε κοιν πρτυπα με σκοπ την ικανοποιητικ απδοσ του
• Ο σχεδιασμς ενς δικτου περιλαμβνει τις εξς συσχετιζμενες απαιτσεις: – Σχδια μετδοσης, αριθμοδτησης, χρωσης, δρομολγησης
και σηματοδοσας – Τους βαθμος εξυπηρτησης – Τις δυναττητες του εξοπλισμο μεταγωγς – Τη διασνδεση με λλα δκτυα – Τη διαχεριση δικτου
• Η σχεδαση πρπει να περιλαμβνει μια χρυσ τομ μεταξ απδοσης (ποιτητας υπηρεσιν) και κστους
22/6/2013
2
3
ΓΕΝΙΚΑ-2
• Τα δκτυα πρσβασης εναι πολυριθμα και χρησιμοποιον καλδια με σο το δυνατν μικρτερη διμετρο (μεγαλτερη εξασθνιση)
• Τα κυκλματα μεγλων αποστσεων και σνδεσης παρουσιζουν χαμηλ εξασθνιση με χρση ενισχυτν βαρτερων αγωγν αντστοιχα
• Ο συνολικς βαθμς εξυπηρτησης μιας σνδεσης εναι το θροισμα των βαθμν εξυπηρτησης των τμημτων που την αποτελον
• Η χρση πολλν κυκλωμτων που αυτ εναι φθην και λγων που αυτ εναι ακριβ αυξνει την απδοση και το κρδος
• να εθνικ δκτυο απαιτε να σνολο προτπων τα οποα να εναι συμβατ μεταξ τους, με τη γενικ στρατηγικ του τηλεπικοινωνιακο οργανισμο και με τους διεθνες στχους (ITU)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
4
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-1
• Ψηφιακ δκτυο ολοκληρωμνων υπηρεσιν: Παρχει ποικιλα τηλεπηρεσιν και κομιστικν υπηρεσιν πνω απ να κοιν δκτυο μσω του τοπικο κντρου και της γραμμς του συνδρομητ
• Οι υπηρεσες που διατθενται απ να ISDN εναι: – Παλαις υπηρεσες του PSTN (τηλεφωνα) μερικς απ τις
οποες επωφελονται απ το ISDN (τηλεμοιοτυπα) και – Υπηρεσες που δεν μπορον να διατεθον απ να απλ PSTN
(ταχτερη μετδοση δεδομνων και η εικονοδισκεψη)
• Υπρχουν δο μορφς πρσβασης σε να ISDN: – Πρσβαση βασικο ρυθμο (CCITT I.420): Η γραμμ του
πελτη μεταφρει δο κανλια ‘Β’ των 64 kbit/s και να κανλι ‘D’ των 16 kbit/s (κοιν κανλι σηματοδοσας) σε κθε κατεθυνση
– Πρσβαση πρωτεοντος ρυθμο (CCITT I. 421): Παρχονται δο γραμμς για να μεταφρουν να πλρες πλασιο PCM προς κθε κατεθυνση, 30 κανλια ‘Β’ και να κανλι ‘D’ (στη χρονοθυρδα 16) των 64 kbit/s για PCM των 2Μbit/s
22/6/2013
3
5
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-2
• Η πρσβαση βασικο ρυθμο απαιτε να ρυθμ bit των 2 x 64 + 16 = 144 kbit/s και τελικ 160 kbit/s περπου με προσθκη πγιας πληροφορας (ευθυγρμμιση κλπ)
• Στην πρσβαση πρωτεοντος ρυθμο παρχονται κανλια με μεγαλτερους ψηφιακος ρυθμος πως το Η0 στα 384 kbit/s και το Η12 στα 1920 kbit/s
• Το Η12 χρησιμοποιεται ετε ως ξεχωριστ κανλι, ετε για να μεταφρει πολυπλεγμνα κανλια Η0
• Για την μεταγωγ των H0 και H12 σε να ψηφιακ κντρο απαιτονται συνδσεις με χρση n=6, 32 χρονοθυρδων αντστοιχα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
6
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-3
Οι πρτυπες διεπαφς χρστη και δικτου • Ο τερματισμς του κντρου ET: Συνδει το δκτυο
πρσβασης με το δκτυο κορμο στο τοπικ κντρο • Ο τερματισμς γραμμς LT: Βρσκεται επσης στο
τοπικ κντρο και παρχει την κατλληλη μορφ σματος για τη γραμμ του πελτη (για πρσβαση βασικο ρυθμο πρωτεοντος ρυθμο)
TE1 NT2 NT1 LT ET
TATE2
R
7
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-4
• Ο τερματισμς δικτου NT1: Τερματζει τη γραμμ πρσβασης στο κρο του πελτη
• Ο τερματισμς δικτου NT2: Δνει τη δυναττητα να εκτελονται οι λειτουργες μεταγωγς
• Εξοπλισμς τερματικο ΤΕ1: Παρχει λειτουργας για το χειρισμ των πρωτοκλλων των στρωμτων 1, 2 και 3 σε τερματικ που εναι σμφωνα με την CCITT
• Εξοπλισμς τερματικο ΤΕ2: Παρχει λειτουργες που αντιστοιχον στις δυναττητες των υπαρχντων εξοπλισμν που δεν συμμορφνονται με την CCITT
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
8
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-5
• Προσαρμογας τερματικο ΤΑ: Μετατρπει τα πρωτκολλα των στρωμτων 1, 2 και 3 ενς ΤΕ2 σε εκενα ενς ΤΕ1, στε να μπορε ο εξοπλισμς του ΤΕ2 να λειτουργε στο ISDN
• Η CCITT χει επσης καθορσει τα σημεα αναφορς R, S, T, U και V στις διεπαφς μεταξ των λειτουργικν μονδων (φυσικς ιδεατς διεπαφς (ΝΤ1 και ΝΤ2))
• Η ΝΤ1 στην περιοχ του πελτη και η LT στο κντρο εναι αρμδιες για: – Την ψηφιακ μετδοση μσω της γραμμς πρσβασης και
– Την παροχ λειτουργιν συντρησης γραμμς
22/6/2013
5
9
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-6
• Στον βασικ ρυθμ, ο ψηφιακς ρυθμς στη διεπαφ Τ γνεται 192 kbit/s με την προσθκη γενικς πληροφορας (overheads) και ενς καναλιο ‘ηχος’ (Ε) των 16 kbit/s
• Η διεπαφ αυτ παρχει μα αρτηρα για την απευθεας σνδεση ως και οκτ τερματικν
• Σε να ISDN, τα συστματα μεταγωγς πρπει να εναι ικαν να: – Εγκαθιστον και να διακπτουν συνδσεις πολ γργορα
– Εξασφαλζουν τη μεταγωγ κυκλματος και τη μεταγωγ πακτου
– Παρχουν συνδσεις σημεο-προς-σημεο, πολυσημειακς και ευρυεκπομπς
– Αντεπεξρχονται σε να ερος ρυθμν δεδομνων, στα μεγθη των μηνυμτων και στους χρνους κρτησης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
10
ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-8
• Απαιτεται ψηφιακ μεταγωγ καναλιν των 64 kbit/s (και n x 64kbit/s), λεγχο με αποθηκευμνα προγρμματα και σηματοδοσα με κοιν κανλι
• Πολυμεσικ τερματικ: Συσκευ για την συγχνευση της μετδοσης, επεξεργασας και αποθκευσης φωνς, fax, δεδομνων και video
• Το υπρχον ISDN ονομζεται ISDN στενς ζνης (N-ISDN)
• Ευρυζωνικ ISDN (B-ISDN): Χρση καλωδων οπτικν ινν για τη σνδεση των πελατν
• Το B-ISDN σχεδιστηκε για να παρχει ευρυζωνικς υπηρεσες πως μετδοση γχρωμων γραφικν και τηλεραση υψηλς ευκρνειας
22/6/2013
6
11
• Η εισαγωγ νων υπηρεσιν απαιτε χρονοβρες και δαπανηρς ενργειες: – σχεδιασμ νου υλισμικο και τροποποισεις σε λα τα κντρα
(εποχ των ηλεκτρομηχανικν συστημτων μεταγωγς) – σημαντικς τροποποισεις στα προγρμματα επεξεργασας
κλσεων (εισαγωγ του SPC) • Λση: Διαχωρισμς του λογισμικο το οποο ελγχει
βασικς λειτουργες, πως η εγκατσταση και η επβλεψη συνδσεων, απ το λογισμικ το οποο απαιτεται για πιο πολπλοκες υπηρεσες
• Σημεο ελγχου υπηρεσιν (SCP): Κεντρικς επεξεργαστς που ελγχει πιο πολπλοκες υπηρεσες
• Το SCP εναι απομακρυσμνο απ το κντρο που εγκαθιστ τη σνδεση
• Ευφυς δκτυο (IN): να δκτυο τηλεπικοινωνιν που χει αναβαθμιστε κατ’ αυτ τον τρπο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
12
• Σημεο μεταγωγς υπηρεσιν (SSP): Κντρο, το οποο πραγματοποιε την απαιτομενη σνδεση
• Το SSP επικοινωνε με το SCP που το ελγχει μσω ενς δικτου σηματοδοσας με κοιν κανλι
• Το SSP μπορε να βρσκεται σε οποιοδποτε εππεδο της ιεραρχας του δικτου (π.χ. σε να τοπικ κντρο, σε να ζευκτικ κντρο σε να κντρο ενς ειδικο επικαλυπτμενου δικτου)
• Το λογισμικ του SSP εναι τροποποιημνο κατ τρπο στε νας αριθμς γεγοντων να μπορε να το ενεργοποισει για να αναστελει την κανονικ διαδικασα κλσεων και να ζητσει την παρμβαση του SCP
22/6/2013
7
13
ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ-3
• Το λογισμικ του SCP οργαννεται σε τρα εππεδα: – Λογισμικ κμβου: Περιχει τα συνηθισμνα βοηθματα,
πως σηματοδοσα, πρσβαση στις βσεις δεδομνων, παρακολοθηση συναλλαγς και αναφορ συναγερμο
– Λογικ προγρμματα υπηρεσιν (SLP): Προγρμματα, τα οποα ελγχουν τις διφορες υπηρεσες
– Το περιβλλον λογικς εκτλεσης υπηρεσιν (SLEE): Περιβλλον εκτλεσης προγραμμτων που φιλοξενε τα διφορα SLPs και συνεργζεται με το βασικ λεγχο κλσης και τις λειτουργες μεταγωγς του SSP
• Ευφυ περιφερειακ (IP): Παρχουν εξειδικευμνες λειτουργες που απαιτονται για τις υπηρεσες ΙΝ πως εναι οι μονδες συλλογς ψηφων και τα συστματα οδγησης φωνς
• Τα IP σχετζονται με τα SSP, αλλ μπορον να ελεγχθον απ το SCP με σηματοδοσα κοινο καναλιο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
14
ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ-4
• Το δκτυο σηματοδοσας με κοιν κανλι αποτελε το μσο για την ανταλλαγ μηνυμτων μεταξ του SCP και των SSPs και IPs
• Η σηματοδοσα εναι μη συσχετιζμενη, επειδ συνθως το SSP αλληλεπιδρ με το SCP πριν επιλεγε ο δρμος για μα κλση. τσι, μηνματα μεταξ του SSP και του SSC διασχζουν σημεα μεταφορς σματος.
• Το βασικ σστημα σηματοδοσας με κοιν κανλι no.7 της CCITT τροποποιθηκε με προσθκη: – ικανοττων συναλλαγς (TC): μα δομ μηνματος
σχεδιασμνη ειδικ για τα μηνματα ερωτσεων και απαντσεων που χρησιμοποιονται για ΙΝ συναλλαγς
– του τμματος ελγχου σνδεσης σηματοδοσας (SCCP): παρχει πληροφορες για τη δρομολγηση αυτν των μηνυμτων
22/6/2013
8
15
ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ-5
• Σστημα διαχερισης υπηρεσιν (SMS): Συνδεται σε λα τα SCPs μσω των συνδσεων δεδομνων και διαχειρζεται την προσθκη νων πελατν (ενημρωση και επαναφρτωση των δεδομνων)
• Τα ευφυ δκτυα χρησιμοποιον κεντρικοποιημνη δομ
• Η μεγλη ανπτυξη των υπηρεσιν που βασζονται στα ΙΝ, σως οδηγσει σε αποκντρωση, με παρλληλη μεωση των χρνων απκρισης και του φορτου του δικτου σηματοδοσας κοινο καναλιο
SMS
16
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
• Πρσβαση: Το τμμα του δικτου που διασυνδει την πλευρ του τελικο χρστη (σπτι επιχερηση) με το δκτυο κορμο του τηλεπικοινωνιακο παρχου
• Τεχνολογες πρσβασης: Τεχνολογες που υλοποιον τη διασνδεση του πελτη με τον κορμ
• Πρβλημα πρσβασης στο πρτο μλι: – Κεν διασνδεσης μεταξ χρστη και κορμο – λλειψη οικονομικ προσιτν τεχνολογιν σμφωνων με τις
δυναττητες που παρχουν οι τεχνολογες κορμο
• Ενσρματες τεχνολογες πρσβασης: Το υλικ της καλωδιακς υποδομς καθορζει το ερος ζνης που φτνει στο χρστη (ομοαξονικ χλκινο ~Mbps, να ~Gbps)
• Ασρματες τεχνολογες πρσβασης: Η σνδεση γνεται με ακτινοβολα σε συχντητες RF εν οι ταχτητες πρσβασης ποικλουν με την τεχνολογα
22/6/2013
9
17
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-1
• Η ανγκη για δικτυακ κλυψη στο κομμτι της πρσβασης προκπτει απ τους εξς παργοντες: – Το πρβλημα πρσβασης στο πρτο μλι οδηγοσε σε
φαινμενα συμφρησης του δικτου – Απατηση του τελικο χρστη για παροχ ερους ζνης
με δυναμικ τρπο – Πρσβαση σε εφαρμογς πραγματικο χρνου με
συγκεκριμνη ποιτητα υπηρεσιν
• Για την επιβωση μιας νας τεχνολογας πρσβασης απαιτονται: – Συμβαττητα με την υπρχουσα υποδομ – Μικρς αλλαγς σε εππεδο εγκαταστσεων – Γργορη και εκολη υλοποηση – Μικρ κστος ειδικο εξοπλισμο
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
18
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-2
• Η τεχνολογες πρσβασης ταξινομονται ανλογα με το μσο που χρησιμοποιον ως εξς:
– Πρσβαση μσω τηλεφωνικο δικτου (PSTN ISDN)
– Τεχνολογες πρσβασης συνεστραμμνων καλωδων (xDSL)
– Τεχνολογες πρσβασης οπτικν ινν που μπορε να εναι και σε συνδυασμ με ομοαξονικ καλδιο (χρησιμοποιθηκε αρχικ για μετδοση τηλεοπτικο σματος HFC, CATV)
– Ασρματες τεχνολογες πρσβασης
• Κυψελωτ συστματα για τους συχν μετακινομενους χρστες
– Τεχνολογες πρσβασης με χρση γραμμν μεταφορς ηλεκτρικο ρεματος οι οποες χρησιμοποιονται κυρως σε αυτοματισμος σπιτιο, για τη μεταφορ δεδομνων σε εππεδο κτηρου αλλ και χι μνο (CoPL)
22/6/2013
10
19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-3
• Η προδος στις τεχνολογες πρσβασης οφελεται: – Στην αλματδη αξηση των χρηστν που ζητον
πρσβαση απ το σπτι
– Στην αξηση του ποσοστο χρσης των τηλεφωνικν γραμμν για μεταφορ δεδομνων
– Στην απατηση των χρηστν για αυξημνης ταχτητας συνδσεις
– Ανπτυξη εφαρμογν πολυμσων
– Ανπτυξη επιχειρσεων που ξεφεγουν απ τα ρια ενς κτηρου
– Ανπτυξη διαδικτου
20
21
• Αποτελοσε μχρι πρσφατα τον πιο διαδεδομνο τρπο λγω: – Χαμηλτερου κστους συγκριτικ με τις ανταγωνιστικς τεχνολογες – Μικρς διεσδυσης του διαδικτου στην Ελληνικ αγορ
• Ο εξοπλισμς που πρπει να χει ο τελικς χρστης εναι μια απλ τηλεφωνικ γραμμ και ναν διαποδιαμορφωτ (modem)
• Διαποδιαμορφωτς: Συσκευ που μετατρπει τα ψηφιακ σματα του υπολογιστ σε αναλογικ σματα κατλληλα για να μεταδοθον μσω καλωδου
• Το φσμα των συχνοττων που χρησιμοποιεται περιορζεται στη ζνη των ακουστικν συχνοττων (300-3400kHz)
• Η ITU-T παρχει τις τυποποισεις για τις διφορες κατηγορες των modem
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
22
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ-2
• Οι κατηγορες ποικλλουν ανλογα με το μγιστο ρυθμ, την διαμρφωση, τον τρπο επικοινωνας (σγχρονο ασγχρονο) και τον τπο γραμμς
• Σσταση V90: Αναφρεται στα modem των 56kbps • Ασμμετρη επικοινωνα: Μθοδος κατ την οποα η
ταχτητα εκπομπς δεδομνων απ το χρστη εναι διαφορετικ απ την ταχτητα λψης
• Στην πρσβαση ISDN γνεται χρση ενς διαποδιαμορφωτ ο οποος παρχει δο κανλια επικοινωνας των 64kbps καστο
• Το ISDN υπερτερε της τηλεφωνικς γραμμς λγω: – Μεγαλτερης ταχτητα μετδοσης δεδομνων – Πιο αξιπιστων συνδσεων – Πιο ποιοτικς επικοινωνας – Δυναττητας για ταυτχρονη μετδοση φωνς και δεδομνων – Συγκρσιμου κστους με αυτ των τηλεφωνικν γραμμν
22/6/2013
12
23
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ-1
• Η τεχνολογα αυτ εναι η ISDN-BRI η οποα διαθτει 2 κανλια των 64kbps και να των 16kbps
• Χρησιμοποιε τα δη εγκατεστημνα χλκινα καλδια
• Επιτυγχνονται μνιμες δισημειακς συνδσεις με μεγλο ρυθμ μετδοσης δεδομνων
• Η μθοδος επικοινωνας εναι κυρως ασμμετρη
• Δεν απαιτε ενισχυτς αναμεταδτες κατ μκος της διαδρομς
• Υποστηρζει τα πρτυπα Τ1 (1.544Mbps) και Ε1 (2.048Mbps)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
24
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ-2
• Υποστηρζει τη μετδοση φωνς ταυτχρονα με τη μετδοση των δεδομνων πνω απ την δια τηλεφωνικ γραμμ
• Χρησιμοποιε μια συσκευ τερματισμο σε κθε κρο της σνδεσης ανλογη με το διαποδιαμορφωτ
• Το διαθσιμο ερος ζνης συχνοττων χωρζεται σε τρα κανλια (μετδοση φωνς, upstream και downstream)
• Με χρση συγκεκριμνων διαμορφσεων επιτυγχνονται υψηλς ταχτητες μετδοσης προς τη μια και τις δο κατευθνσεις
22/6/2013
13
25
Τεχνολογα Ζεγη Ταχτητα Μγιστη
VPN, VoIP 1.5Mbps λψη
384Mbps εκπομπ 6.6-7.5Km
VPN, IP τηλεφωνα
3 2Mbps full
duplex 3Km
0.3-1.4Km Πολυμεσικς εφαρμογς, Εφαρμογς
26
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ-1
• HFC τεχνολογα: Γνεται χρση ινν μχρι κποιο σημεο διανομς και κατπιν χρση της ομοαξονικς καλωδωσης (δαυλος) για τη σνδεση των χρηστν
• Πλεονεκτματα της HFC: – Αξηση της ακτνας κλυψης απ τον κεντρικ κμβο ~100km – Καλτερη ποιτητα εκπεμπμενου σματος – Δεν απαιτονται διαδοχικς ενισχσεις – Αξηση ερους ζνης
• Μειονεκτματα της HFC: Η χρση της τεχνολογας διαλου στο σημεο διασνδεσης των συνδρομητν
• Τεχνολογα FTTx: Μετεξλιξη του HFC που το ‘x’ καθορζει τον αριθμ των χρηστν που μοιρζονται το τελευταο τμμα της καλωδωσης – FTTC (Fiber-to-the-Curb), FTTS (Fiber-to-the-Street) και FTTN
(Fiber-to-the-Neighborhood)
22/6/2013
14
27
• Η οπτικ τερματικ συσκευ υπρχει σε κποιο σημεο διανομς του δικτου διασυνδοντας τους συνδρομητς στο εππεδο: – Του οικοδομικο τετραγνου (Fiber-to-the-Building
FTTB) – Του κτιρου (Fiber-to-the-Office FTTΟ) – Του σπιτιο (Fiber-to-the-Home FTTH)
• Η σνδεση των συνδρομητν με την οπτικ τερματικ συσκευ μπορε να εναι μσω: – Οπτικς νας (μοντροπη πολτροπη) – Ομοαξονικο τηλεοπτικο καλωδου – Του απλο τηλεφωνικο χλκινου ζεγους καλωδων (με
χρση xDSL) – Της νας τεχνολογας Gigabit Ethernet και χρσης
Category 5 (7) UTP καλωδων
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
28
• Επικοινωνα πνω απ ενεργειακ δκτυα: Δημιουργα τηλεπικοινωνιακς υποδομς για τη μεταφορ δεδομνων και φωνς χρησιμοποιντας τη δομ του ηλεκτρικο δικτου (π.χ. ΔΕΗ)
• Εφαρμογς της τεχνολογας αυτς εναι: – Αυτοματισμς οικιακν συσκευν (απομακρυσμνος
λεγχος)
– Τοπικ δκτυα διασνδεσης υπολογιστν και περιφερειακν σε να σπτι σε μια μικρ επιχερηση
– Σνδεση με το διαδκτυο
22/6/2013
15
29
• Δημιουργθηκε με τη λογικ μονδρομης επικοινωνας
• Η αναβθμιση και η απκτηση δικτυακς φσης απαιτε επλυση τεχνικν προβλημτων
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
30
• Πρσβαση μσω Ασρματων Δικτων
• Πρσβαση μσω Δορυφορικν Δικτων
• Πρσβαση μσω τεχνολογιν xMDS
• δνουν τη δυναττητα πρσβασης σε λες τις υπηρεσες και σε λο τον γκο πληροφορας ανεξαρττως τπου και χρνου
22/6/2013
16
31
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 802.11-1
• Δνει λσεις στις περιπτσεις που η ενσρματη υποδομ εναι ασμφορο να υλοποιηθε
• Ευελιξα
• Συμβαττητα με τα δημοφιλ πρωτκολλα (π.χ. Ethernet και ATM)
• Συγκρσιμο κστος με αυτ των ενσρματων λσεων
• Λειτουργε κυρως στη συχντητα 2.4GHz με δο τεχνικς: – Frequency Hopping Spread Spectrum – FHSS
– Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
32
• FHSS: – Κθε σταθμς εκπμπει σε κποια συχντητα με ερος ζνης
1MHz για χρονικ διστημα 1/10 του sec και στη συνχεια μεταβανει σε διαφορετικ συχντητα
– Υπρχουν συνολικ 26 ακολουθες αλλαγς συχνοττων
– Παρχει ανθεκτικτητα, επεκτασιμτητα και μεγλο ερος ζνης
• DSSS: – Το μνυμα που εκπμπεται εναι κωδικοποιημνο και
διεσπαρμνο σε μεγλο ερος συχνοττων
– Ο παραλπτης γνωρζει την κωδικοποηση και μπορε να αποκωδικοποισει το μνυμα
– Παρχει μικρτερη ανθεκτικτητα, επεκτασιμτητα και ερος ζνης σε σχση με την FHSS
– χει εγκαταλειφθε και αντικατασταθε απ την FHSS
22/6/2013
17
33
• Κυψλη: Η περιοχ που καλπτει να ασρματο δκτυο 802.11 (200-1000m)
• Σημεο πρσβασης (Access Point – AP): – Συσκευ που συντονζει λες τις επικοινωνες μσα σε μια
κυψλη – Συνδει την κυψλη με λλες κυψλες καθς και με
ενσρματα δκτυα
• Ο μγιστος αριθμς χρηστν που μπορε να υποστηρξει μια κυψλη εναι 15-50
• Οι ρυθμο μετδοσης που υποστηρζει εναι 1Mbps και 2Mbps
• Το φυσικ μσο υποστηρζει FHSS, DSSS υπρυθρες
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμμα Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν
34
• Βασζονται στη χρση δορυφρων για την επτευξη της επικοινωνας
• Χρησιμοποιονται κατ κριο λγο για τη μεταφορ σημαντικο γκου φωνς και δεδομνων
• Παρχουν υπηρεσες επεξεργασας πληροφορας και ερεσης θσης και πλογησης
• Επιτρπουν την επικοινωνα σε διασκορπισμνα γεωγραφικ σημεα (κλυψη μεγλης γινης επιφνειας)
• να τυπικ κινητ τηλεπικοινωνιακ σστημα αποτελεται απ: – να δορυφρο – να επγειο σταθμ βσης – Διφορους κινητος σταθμος (αεροσκφη, πλ&epsi