αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

of 12 /12
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΒΊΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 ΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 17 ΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ( Β Σάξη )

Embed Size (px)

Transcript of αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Page 1: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΒΊΑ

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014

ΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 17ΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ( Β Σάξη )

Page 2: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Ειςαγωγό• Η βύα ςτον αθλητιςμό ςτισ μϋρεσ μασ εύναι ςχεδόν

καθημερινό φαινόμενο. Όλεσ αυτϋσ οι εκδηλώςεισ βύασ, ανεξϊρτητα από τισ αιτύεσ που τισ προκαλούν δημιουργούν μια αρνητικό εικόνα για τον αθλητιςμό.

Page 3: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Μορφϋσ ΒύασΗ βύα ςτα γόπεδα εκδηλώνεται με δύο βαςικϋσ μορφϋσ:

• Βύα που προκαλεύται ανϊμεςα ςτουσ αθλητϋσ και ςε όςουσ ςυμμετϋχουν ϊμεςα ςτον αγώνα ( παύκτεσ, παρϊγοντεσ, προπονητϋσ, διαιτητϋσ).

• Βύα που προκαλεύται από τουσ θεατϋσ εύτε μεταξύ τουσ, εύτε εναντύον ςε όςουσ ςυμμετϋχουν ϊμεςα ςτον αγώνα.

Page 4: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Εξϋλιξη του φαινομϋνουΗ βία ςτον αθλητιςμό δεν είναι πρόςφατο φαινόμενο, τη ςυναντάμε και παλαιότερα.

• Όπωσ ςτην αρχαύα Ρώμη ( μονομϊχοι ςτην αρϋνα )

• το Βυζϊντιο ( ιππόδρομοσ )

• το Μεςαύωνα ( αγώνεσ ιπποτών )

• Αλλϊ και ςτην πρώτη μορφό του ποδοςφαύρου ( Αγγλύα τον 13ο αιώνα )

Page 5: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Εξϋλιξη του φαινομϋνουΌμωσ ςε οργανωμϋνο επύπεδο, η βύα ςτον αθλητιςμό

εμφανύζεται ςτα τϋλη του 19ου αιώνα, δηλαδό με την εμφϊνιςη τησ ςύγχρονησ μορφόσ ποδοςφαύρου και από εκεύ εξαπλώνεται και ςτα υπόλοιπα ευρωπαώκϊ κρϊτη.

Σο φαινόμενο παύρνει ιδιαύτερα μεγϊλεσ διαςτϊςεισ ςτισ δεκαετύεσ του 1950-1960. Αποκορύφωμα τα δραματικϊ γεγονότα που ςυνϋβηςαν ςτο ςτϊδιο HEYSEL των Βρυξελών το 1985.

Page 6: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT
Page 7: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Αύτια τησ βύασ ςτον αθλητιςμό• Η αντιλαμβανόμενη αδικία, δηλαδό τα ςτημϋνα παιχνύδια και η

μη τόρηςη των νόμων κατϊ τησ μύασ ομϊδασ.

• Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ, όπωσ η μη επικοινωνύα ςτα πλαύςια τησ οικογϋνειασ, όπωσ το διαλυμϋνο ςχολεύο, ο αδιϊφοροσ, αλλϊ και τα μηνύματα που αδιαμεςολϊβητα περνούν ςτα παιδιϊ από την τηλεόραςη.

• Οικονομικοί παράγοντεσ, δηλαδό η “Κρύςη” τησ εποχόσ μασ λόγο τησ ϋλλειψησ χρημϊτων αλλϊ και η ακριβϋσ τιμϋσ των ειςιτηρύων.

• Κοινωνικοί παράγοντεσ, η τϊςη του ανθρώπου να εντϊςςεται ςε ομϊδεσ, επειδό εκεύνεσ του παρϋχουν αςφϊλεια, υποκατϊςτατα προςωπικότητασ (π.χ. ςημαύεσ, ςύμβολα) και κύροσ, μετατρϋπει τουσ νϋουσ, κυρύωσ, φιλϊθλουσ ςε όχλο. Η ϋμφαςη για την νύκη και ο φανατιςμόσ με την ομϊδα.

Page 8: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Σρόποι αντιμετώπιςησ• Μεγαλύτερη αςτυνομικό δύναμη μϋςα και ϋξω από τα γόπεδα

• Εφαρμογό ςύγχρονων μϋςων τεχνολογύασ ( κϊμερεσ, ηλεκτρονικό ειςιτόριο )

• Αυςτηρό νομοθετικό πλαύςιο

• Περιοριςμόσ των ανιςοτότων και αδικιών ςτη ςύγχρονη κοινωνύα

• Περιοριςμόσ των ςύγχρονων αδιεξόδων όπωσ η φτώχεια και η ανεργύα

• Περιοριςμόσ των ςκληρών-πιεςτικών ςυνθηκών ζωόσ

• Αναβϊθμιςη του ρόλου τησ οικογϋνειασ και τησ εκπαύδευςησ ςτη διαπαιδαγώγηςη των νϋων ( παιδεύα )

Page 9: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

υμπϋραςμαΟ αθλητιςμόσ είναι ένα κομμάτι τησ κοινωνίασ και όςο αυξάνεται η βία και η επιθετικότητα ςτην κοινωνία τόςο θα αυξάνεται και ςτον αθλητιςμό. υνεπώσ θα πρέπει να ςτραφούμε εναντίον των αιτιών που την δημιουργούν με μέτρα καταςταλτικά αλλά και κυρίωσ προληπτικά!

Page 10: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT
Page 11: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Οι ομϊδεσ του Project:

Ομϊδα 1η:Αρώνη ΜελύναΔόμα ΕλϋνηΚτύςτησ ΧρόςτοσΜϋλανι ΝτϋιβιΡϊλλησ ΓιώργοσΡϋτζιου Μϊρα

Ομϊδα 2η:Γαβαλϊσ ΧρόςτοσΚαραμπύνησ ΑργύρησΚεραμυδϊσ ΧϊρησΣριανταφύλλου τϋλιοσΧρόνησ Μιχϊλησ

Ομϊδα 3η:Δρακϊκησ ΛεωνύδασΚομπουγιϊννησ Κώςτασ Παντζιαρύδησ ΓιώργοσΠετρύδησ ΑςημϊκησΧρηςτοφόσ Γιϊννησ

Ομϊδα 4η:Γιαννόπουλοσ ΆγγελοσΜπλαςτςικ ΜατϋοΠαπαγιϊννησ Ραφαόλφυρόσ Γιώργοσ

Page 12: αθλητισμος & βία β' - SPORTS PROJECT

Από εμϊσ για εςϊσ!

ασ ευχαριςτούμε για την προςοχό και ευχόμαςτε και εςεύσ να βοηθόςετε ςτην εξϊλειψη αυτού του φαινομϋνου!