הירטמונוגירט - · PDF filesin α-ו cos α .(R = 1 -ש ... tan x = a....

Click here to load reader

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  281
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of הירטמונוגירט - · PDF filesin α-ו cos α .(R = 1 -ש ... tan x = a....

 • טריגונומטריה הגדרות הפונקציות הטריגונומטריות הבסיסיות

  את הפונקציות הטריגונומטריות ניתן באמצעות הקשרים בין הניצבים להגדיר

  במשולש ובין הניצבים עצמם לבין היתר :בלבד ישר זווית

  שווה ) אלפא( BACסינוס זווית : לדוגמה . cליתר ל הזוויתמושמ aליחס בין הניצב

  במשולש ניתן להגדיר פונקציות : הערה

  .טריגונומטריות וזוויות חדות בלבד

  ניתן להגדיר פונקציות טריגונומטריות של R = 1זווית כלשהי במעגל בעל רדיוס

  ):המעגל הטריגונומטרי( הם x-yבמערכת צירים Aשיעורי הנקודה

  cos α ו-sin α בהתאם: ).R = 1 -מכיוון ש(

  הגדרת הפונקציות .2

  במעגל הטריגונומטרי אינה מוגבלת אלא לכל טווח , לזוויות חדות בלבד

  : הזוויות

  0°≥α≥360°

  הערות , ראשוןה נמצאת ברביע Aכאשר הנקודה .1

  :שתי ההגדרות זהות :ייםמתק OAAxבמשולש ישר זווית

  x

  y

  1

  1

  1-

  1-

  

  

  116

 • זוויותהמדידת )מעלות ורדיאנים(

  .רדיוס התחלתינקרא OAרדיוס

  , אם סובבים רדיוס התחלתי נגד מגמת השעון

  חיוביתנחשבת הזווית

  ).AOBהזווית : דוגמה(

  הזווית שמתקבלת בסיבוב הרדיוס ההתחלתי

  נחשבת ) AOCהזווית , לדוגמה(במגמת השעון

  .שליליתהזווית

  .רדיאניםאו ב מעלותנמדדות ב קשתות וזוויות

  °10זווית בת

  היא הזווית השווה )1°(אחת מעלה: הגדרה .מהזווית של סיבוב שלם -ל

  .של מעלה -שווה ל )'1( אחת דקה

  .של דקה -שווה ל )"1(אחת שנייה

  ∠AOB - רדיאן 1זווית בת .

  : הגדרה אחד הוא זווית מרכזית הנשענת על קשת רדיאן

  :לרדיוס המעגל שאורכה שווה

  AB = OA = R

  אורך מידת הזווית ברדיאנים מתקבלת כיחס של

  OAלגודל של מעגל בעל רדיוס כלשהו ABהקשת

  .של רדיוס המעגל

  117

 • )המשך( מעלות ורדיאנים –מדידת הזוויות

  זוויות במעלות

  זוויות ברדיאנים

  :וני אינסופירהמתבטא בשבר עש) יחס של היקף המעגל לקוטר(הוא מספר π: הערה π = 3.141593…

  π ≈ 3.14 : כ בערך מקורב"בחישובים משתמשים בד

  מרדיאנים למעלות מעברהנוסחת

  מעבר ממעלות לרדיאניםהנוסחת

  A– גודל זווית במעלות ,α - גודל הזווית ברדיאנים

  דוגמאות

  זווית במעלות

  דרך חישוב

  זווית ברדיאנים

  α

  זווית ברדיאנים

  דרך חישוב

  זווית במעלות

  A

  57.3

  1

  1

  30

  45

  90

  118

 • ערכי הפונקציות הטריגונומטריות זוויות מיוחדות של

  פונקציה

  x ברדיאנים

  x במעלות

  0

  0

  0

  1

  0

  לא מוגדר

  1

  1

  1

  0

  לא מוגדר

  0

  0

  -1

  0

  לא מוגדר

  -1

  0

  לא מוגדר

  0

  119

 • ערכי הפונקציות הטריגונומטריות )המשך( זוויות מיוחדות של

  פונקציה זווית

  sin x

  cos x

  tg x

  ctg x

    

     π 12

  15

  22 13 −

  22 13 +

  32 −

  32 +

    

     π 10

  18

  4 15 −

  22 55 +

  5210

  15

  +

  15 5210

  − +

    

     π

  5 36

  22 55 −

  4 15 +

  15 5210

  + −

  5210

  15

  +

    

     π 10

  54

  4 15 +

  22 55 −

  5210

  15

  +

  15 5210

  + −

    

     π

  5 272

  22 55 +

  4 15 −

  15 5210

  − +

  5210

  15

  +

    

     π

  12 575

  22 13 +

  22 13 −

  2+ 3

  2 – 3

  120

 • סימני הפונקציות הטריגונומטריות זוויות מיוחדות של

  רביע תחום זוויות

  +

  +

  +

  +

  I

  -

  -

  -

  +

  II

  +

  +

  -

  -

  III

  -

  -

  +

  -

  IV

  פונקציות טריגונומטריות של זוויות גדולות

  121

 • ותבסיסי זהויות טריגונומטריות sin2 α + cos2 α = 1;

  tg α = 2

  , cos sin π

  ≠α α α (2n + 1), n∈Z;

  tg α = α α

  sin cos , α ≠ πn, n∈Z;

  tg α • ctg α = 1, α ≠ 2 nπ , n∈Z;

  1 + tg2 α = 2

  , cos

  1 2

  π ≠α

  α (2n + 1), n∈Z;

  1 + ctg2 α = α2sin

  1 , α ≠ πn, n∈Z

  הצגת הפונקציות הטריגונומטריות

  אחרותטריגונומטריות באמצעות פונקציות

  ctg α tg α cos α sin α פונקציה

  ± α+ 2ctg1

  1

  α+

  α ±

  2tg1

  tg

  α−± 2cos1

  sin α

  sin α

  α+

  α ±

  2ctg1

  ctg

  α+

  ± 2tg1

  1

  cos α

  α−± 2sin1

  cos α

  αctg 1

  tg α α α−

  ± cos

  cos1 2 α−

  α ±

  2sin1

  sin

  tg α

  ctg α

  αtg 1

  α−

  α ±

  2cos1

  cos

  α α−

  ± sin

  sin1 2

  ctg α

  122

 • פונקציות מחצית הזווית

  sin2 2 cos1

  2 α−

  = α

  sin α = 2sin 2 α cos

  2 α

  cos2 2 cos1

  2 α+

  = α

  cos α = cos2 2 α

  – sin2 2 α

  tg 2 α

  = α α−

  = α+

  α sin

  cos1 cos1

  sin

  (α ≠ π (2n + 1), n∈Z) tg α =

  2 tg1

  2 tg2

  2 α−

  α

  נוסחאות ההמרה של סכום והפרש הפונקציות הטריגונומטריות למכפלה

  sin α + sin  = 2sin 2 β+α • cos

  2 β−α

  sin α + sin  = 2cos 2 β+α • sin

  2 β−α

  cos α + cos  = 2cos 2 β+α • cos

  2 β−α

  cos α + cos  = 2sin 2 β+α • sin

  2 β−α = 2sin

  2 β+α • sin

  2 β−α

  cos α + sin α = 2 cos (45° – α) cos α – sin α = 2 sin (45° – α)

  tg α ± tg  = βcosαcos

  )βαsin( •

  ± α,  ≠ 2 π (2n – 1), n ∈ Z

  ctg α ± ctg  = βsinαsin

  β)αsin( •

  ± α,  ≠ πn, n ∈ Z

  123

 • נוסחאות ההמרה של סכום והפרש הפונקציות הטריגונומטריות למכפלה

  1 + cos α = 2cos2 2 α

  1 – cos α =2sin2 2 α

  1 + sin α = 2cos2(45°– 2 α

  )

  1 – sin α = 2sin2(45°– 2 α

  )

  1 + tg α = α

  α+ =

  α α+

  cos )45sin(2

  cos45cos )45sin( 

  , a ≠ 2 π + πn, n∈Z

  1 – tg α = α

  α− =

  α α−

  cos )45sin(2

  cos45cos )45sin( 

  , a ≠ 2 π + πn, n∈Z

  1 – tg2 α = α α

  2cos 2cos , α ≠

  2 π + πn, n∈Z

  1 – ctg2 α = α α

  2cos 2cos , α ≠ πn + πn, n∈Z

  נוסחאות ההמרה של מכפלת הפונקציות

  הטריגונומטריות לסכומם

  sin α sin β = 2 1 (cos(α – β) – cos (α + β))

  sin α cos β = 2 1 (sin(α – β) + sin (α + β))

  cos α cos β =