Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ...

 • Κεφάλαιο 2 - Συναρτήσεις

  13

  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

  I. Πεδίο ορισµού συνάρτησης

  1. ∆ίνονται οι συναρτήσεις: (i) ( ) 2f x x x 3= − + , (ii) ( ) 3f x x= .

  Να βρεθούν τα ( )f 0 , ( )f 2− , ( )f 3 , ( )f 2α , ( )f α β+ , ( )f 2α 5+ , ( ) ( ) f α f β

  α β

  , ( ) ( )f x h f x

  h

  + − .

  2. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( ) 3 2 5x

  f x x x 2x

  = − −

  (ii) ( )f x x 1 3 x= + + −

  (iv) ( ) 2 xf x 2 x

  − =

  + (v) ( )

  2

  2

  x 7x 12 f x

  x 2x 3

  − + =

  − −

  3. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( ) 5f x 3 x 2

  = − −

  (ii) ( )f x 5 x 1= − +

  (iii) ( )f x 2x 1 7= + − (iv) ( ) 2f x 3 x 2 x= − − .

  4. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( ) ( ) x 5

  f x log 9 x

  + =

  − (ii) ( ) x 2f x ln

  x 4

  + =

  − (iii) ( ) 3 xf x log

  x

  − =

  (iv) ( ) 25x x

  f x ln 4

  − = (v) ( ) ( )2f x ln ln x 1 = −  .

  6. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( ) 2

  1 f x

  2x 7x 15 =

  − − (ii) ( ) 2f x 2x x= − (iii) ( ) x 3f x

  5 x

  − =

  (iv) ( ) x 3f x x 2

  − =

  + (v) ( )

  2

  2

  x x 6 f x

  x 6x

  − − =

  + (vi) ( )

  2

  2

  x x 6 f x

  x 6x

  − − =

  +

  7. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( )f x 1 5 2x= − − (ii) ( ) x 3f x | x | x

  − =

  (iii) ( ) 2f x x 7 | x | 12= − + (iv) ( ) 2f x 6 | x 5x |= − −

  8. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

 • Κεφάλαιο 2 - Συναρτήσεις

  14

  (i) ( ) ( )2xf x log 4 x= − (ii) ( ) ( ) 3 29 x

  2f x x 3x 2 −

  = − +

  (iv) ( ) ( )2f x 4x x ln x 2= − − − (v) ( ) 3 xf x ln x

  − =

  9. Να βρείτε το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) ( ) 2 x

  f x log x 1

  = −

  (ii) ( ) ( )xf x ln 1 e= − (iii) ( ) ( )f x ln 1 lnx= −

  10. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισµού το [ ]A 0,8= . Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης ( ) ( )2g x f x 1= − .

  11. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισµού το [ ]A 1,4= − . Να βρείτε το πεδίο ορισµού της συνάρτησης ( ) ( )g x f 5x 2= + .

  II. Παράµετροι

  12. Για ποιες τιµές του α∈� οι παρακάτω συναρτήσεις έχουν πεδίο ορισµού το � :

  (i) 2f (x) x 3αx 3α 1= − − − (ii) ( ) ( )2f(x) α 2 x 2 α 2 x+2= − + −

  (iii) 2

  1 f(x)

  x αx 4 =

  + + (iv) ( ) ( ) ( )2f(x) log α 1 x α 1 x α 1 = − − + + +  .

  13. Για ποιες τιµές του α ∈� οι παρακάτω συναρτήσεις έχουν πεδίο ορισµού το � .

  (i) x

  2 α f (x)

  2α 1

  − =  −  (ii)

  2

  1 f (x)

  (α 2)x 2αx 3α =

  + − +

  (iii) 2f (x) og[(α 1)x αx α]= + + +� (iv) 2

  1 f (x)

  n(x 2αx 4) =

  + +� .

  14. Για τις διάφορες τιµές του λ �∈ να βρεθεί το πεδίο ορισµού των συναρτήσεων:

  (i) 2f (x) x 2x λ= − + + (ii) 2f (x) λx 2(λ 2)x 1= + − +

  III. Σύνολο τιµών συνάρτησης

  15. Να βρείτε το σύνολο τιµών των συναρτήσεων:

  (i) x 4x

  f(x) x x 4

  − = +

  − (ii)

  x 3 f (x)

  x 2

  + =

  − (iii) 2f(x) x 4x 6= + − (iv)

  2

  2

  x 2 f (x)

  x 1

  + =

  + .

  16. Να βρείτε το σύνολο τιµών των συναρτήσεων.

  (i) 2f(x) x x= − (ii) f (x) x 4 x= − −

 • Κεφάλαιο 2 - Συναρτήσεις

  15

  (iii) 2

  2

  x x 1 f (x)

  x x 1

  − + =

  + + (iv) f (x) 2 n(1 x 2)= + + −�

  17. Να βρείτε το σύνολο τιµών των συναρτήσεων.

  (i) f (x) 9 4 x= − − (ii) f (x) 2 n(1 x 2)= + + −�

  18. Για ποιες τιµές των α,β∈� η συνάρτηση 2

  2αx β f (x)

  x 1

  + =

  +

  έχει σύνολο τιµών το [ ]2,8− .

  19. Για ποιες τιµές του α∈� η συνάρτηση 2

  αx f (x)

  x 1 =

  +

  έχει σύνολο τιµών το [ ]3,3− .

  IV. Συναρτησιακές σχέσεις

  20. ∆ίνετε η συνάρτηση f : →� � για την οποία ισχύει:

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2f x ψ f x ψ 4 x ψ 2 3x 5+ + − = + − − για κάθε x,ψ∈� . Να βρείτε το ( )f 0 και κατόπιν τον τύπο της συνάρτησης f .

  21. Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης f :� �→ όταν ισχύει.

  (i) 2f (x 1) x 2x 5− = − + για κάθε x ∈�

  (ii) 2 2 4f (x) 10x f (x) 25x≤ − για κάθε x ∈�

  (iii) 2f (x) x 2x f (x 1) 3x 1+ ≤ ≤ + − − για κάθε x ∈�

  (iv) 4 3f (x) xf ( x) 2x 2x x 1− − = + − + για κάθε x ∈� .

  (v) f (x 2) f (x ψ) 4(xψ 1)+ + − = − για κάθε x,ψ∈� .

  22. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης *f : →� � για την οποία ισχύει:

  (i) 2 1

  3f (x) 2f 5x x

   − =   

  για κάθε x ∗∈� .

  (ii) 1

  f (x) 3f 8x x

   + =   

  για κάθε x ∗∈� .

  (iii) 2f(x) 3f (1 x) 4x 3− − = + για κάθε x ∈�

  23. ∆ίνεται η συνάρτηση *f : →� � για την οποία ισχύει: 1

  2xf (x) 5xψf (x)f (ψ) 5

  − ≥ για κάθε x,ψ ∗∈� .

  Να δείξετε ότι 1

  f (x) 5x

  = .

 • Κεφάλαιο 2 - Συναρτήσεις

  16

  24. Έστω f:(0, )+ ∞ →� συνάρτηση τέτοια ώστε για κάθε x,ψ (0, )∈ + ∞ ισχύει: f(x) f(ψ) f(xψ)+ = . Να αποδειχθεί ότι:

  (i) f(1) 0= (ii) 1

  f f(x) x

    = −   

  (iii) x

  f f(x) f(ψ) ψ

    = − 

    (iv) ( )νf x νf(x)= ,

  ν ∗∈�

  (v) ( )ν 1f x f(x) ν

  = , ν∈� µε ν 2≥ .

  V. Γενικές

  25. Να δειχθεί ότι, δεν υπάρχει συνάρτηση µε πεδίο ορισµού το � , για την οποία

  ισχύει: 2f (x) f (5 x) x 3− − = + για κάθε x ∈� .

  26. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισµού το � και για κάθε x ∈� ισχύει: 2

  2

  x 6x x f(x) f( x)

  6 x 1

  − + − =

  + .

  (i) Να βρείτε τον τύπο της f . (ii) Να βρείτε το σύνολο τιµών της f .

  27. ∆ίνεται η συνάρτηση 1 x

  f (x) log 1 x

  − =

  + .

  (i) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της.

  (ii) Να δειχθεί ότι : f ( x) f (x)− = − για κάθε fx A∈

  (iii) Να δειχθεί ότι , για κάθε 1 2 fx , x A∈ ισχύει: 1 2

  1 2

  1 2

  x x f (x ) f (x ) f

  1 x .x

   + + =  + 

  .

  28. Να βρεθούν οι τύποι των συναρτήσεων f , g όταν για κάθε x ∈� ισχύουν:

  ( ) ( ) 23f x 1 g x 3 9x 23x 17+ + + = + + και ( ) ( ) 22f x 1 4g x 1 6x 2x 28− + + = − + .

  ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

  I. Γραφική παράσταση συνάρτησης

  Πρέπει να γνωρίζουµε πολύ καλά τις γραφικές παραστάσεις των βασικών

  συναρτήσεων.

  29. Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των