α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ -...

of 45 /45
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μαξνχζη, 17 επηεκβξίνπ 2008. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ & Αξηζ. Πξση. 118842/Γ2 ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Γ΄ Σαρ. Γ/λζε : Α. ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80 ΜΑΡΟΤΗ Σειέθσλν : 210-3443010-2227 FAX: 210-3442365 an. 43 Πιεξνθνξίεο: Α. Νηθνιόπνπινο ΘΔΜΑ: ΑλαζΫζεηο καζεκΪησλ Γπκλαζένπ, Γεληθνύ Λπθεένπ, ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ.. Έρνληαο ππόςε: 1. Σν Ϊξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Ν. 2817/2000 (78 Α΄) πεξέ «Δθπαέδεπζεο ησλ αηόκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 2. Σν Ϊξζξν 18, παξ. 1, πεξ. ζη. ηνπ Ν. 3475/2006 (ΦΔΚ 146 Α΄) πεξέ «ΟξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο δεπηεξνβΪζκηαο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 3. Σηο ππ’ αξηζκ. 21/30-07-2008 (ζΫκα 2), 26-08-2008 (ζΫκα 7), 27/01-09-2008 (ζΫκα 2) θαη 28/2008 (ζΫκα 2) πξΪμεηο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Π.Η.) κε ηηο πξνηΪζεηο ηνπ γηα ηηο αλαζΫζεηο ησλ καζεκΪησλ ηνπ Γπκλαζένπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθεένπ, ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. 4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 29 Α ηνπ Ν.1558/1985 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ κε ην Ϊξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 2469/1997 (38 Α΄). 5. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιεέηαη δαπΪλε ζε βΪξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 6. Σελ ππ’ αξηζκ. 108009/Σ5/01-10-2007 (1950 Β΄) απόθαζε ηνπ πξσζππνπξγνύ θαη ηεο Τπνπξγνύ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηάησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ», Απνθαζέδνπκε: ΑλαζΫηνπκε ηε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ηνπ Γπκλαζένπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθεένπ, ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο: ΑΠΟΦΑΖ

Embed Size (px)

Transcript of α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ -...

Page 1: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μαξνχζη, 17 επηεκβξίνπ 2008.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ & Αξηζ. Πξση. 118842/Γ2 ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ

ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Γ΄

Σαρ. Γ/λζε : Α. ΠαπαλδξΫνπ 37, 151 80 ΜΑΡΟΤΗ Σειέθσλν : 210-3443010-2227 FAX: 210-3442365

an. 43 Πιεξνθνξίεο: Α. Νηθνιόπνπινο

ΘΔΜΑ: ΑλαζΫζεηο καζεκΪησλ Γπκλαζένπ, Γεληθνύ Λπθεένπ, ΔΠΑ.Λ. θαη ΔΠΑ..

Έρνληαο ππόςε:

1. Σν Ϊξζξν 7, παξ. 2 ηνπ Ν. 2817/2000 (78 Α΄) πεξέ «Δθπαέδεπζεο ησλ αηόκσλ

κε εηδηθΫο αλΪγθεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 2. Σν Ϊξζξν 18, παξ. 1, πεξ. ζη. ηνπ Ν. 3475/2006 (ΦΔΚ 146 Α΄) πεξέ

«ΟξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο δεπηεξνβΪζκηαο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο».

3. Σηο ππ’ αξηζκ. 21/30-07-2008 (ζΫκα 2), 26-08-2008 (ζΫκα 7), 27/01-09-2008 (ζΫκα 2) θαη 28/2008 (ζΫκα 2) πξΪμεηο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Π.Η.) κε ηηο πξνηΪζεηο ηνπ γηα ηηο αλαζΫζεηο ησλ καζεκΪησλ ηνπ Γπκλαζένπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθεένπ, ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ..

4. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 29 Α ηνπ Ν.1558/1985 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Ν.2081/1992 (154 Α΄), όπσο αληηθαηαζηΪζεθαλ κε ην Ϊξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 2469/1997 (38 Α΄).

5. Σν γεγνλόο όηη από ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιεέηαη δαπΪλε ζε βΪξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.

6. Σελ ππ’ αξηζκ. 108009/Σ5/01-10-2007 (1950 Β΄) απόθαζε ηνπ πξσζππνπξγνύ θαη ηεο Τπνπξγνύ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ «Καζνξηζκόο αξκνδηνηάησλ Τθππνπξγώλ ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ»,

Απνθαζέδνπκε: ΑλαζΫηνπκε ηε δηδαζθαιέα ησλ καζεκΪησλ ηνπ Γπκλαζένπ, ηνπ Γεληθνύ Λπθεένπ,

ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθΪησ πέλαθεο:

ΑΠΟΦΑΖ

Page 2: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

2

α) Πίλαθαο αληηζηνηρίαο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη θιάδσλ -

εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Α΄ θαη Β΄ αλάζεζε

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Αξ

ρα

ία

Διιε

ληθ

ή

Γιψ

ζζ

α &

Γξ

ακ

κα

ηεία

Αξραία Διιεληθά Κείκελα απφ κεηάθξαζε

ΠΔ02

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα

ΠΔ02

Νεν

ει

ιε

ληθ

ή

Γιψ

ζζ

α &

Γξ

ακ

κα

ηεία

Γισζζηθή Γηδαζθαιία

ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία

ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02 ΠΔ01, ΠΔ05, ΠΔ06, Δ07, ΠΔ13

Κνηλσληθή & Πνιηηηθή Αγσγή

ΠΔ10, ΠΔ13 ΠΔ02, ΠΔ09

Αγγιηθά ΠΔ06

Γαιιηθά ή Γεξκαληθά ή Ηηαιηθά

ΠΔ05, ΠΔ07, ΠΔ34

Μαζεκαηηθά ΠΔ03 ΠΔ04

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ03, ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03, 04, 05)

Γεσγξαθία ΠΔ04.05 ΠΔ03, ΠΔ04 (01, 02, 03, 04), ΠΔ15

Βηνινγία ΠΔ04 (03, 04) ΠΔ04 (01, 02, 05), ΠΔ14

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

Αηζ

ζε

ηηθή

Α

γσ

γή

Μνπζηθή ΠΔ16.01 ΣΔ16

Καιιηηερληθά ΠΔ08

Οηθηαθή Οηθνλνκία ΠΔ15 ΠΔ10, ΠΔ13, ΠΔ14

Πιεξνθνξηθή ΠΔ19, ΠΔ20

Σερλνινγία ΠΔ12 (εθηόο ΠΔ12.13) ΠΔ14 (04,05) ΠΔ17 ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)

ΔΠ Όινη νη θαζεγεηΫο ΠΔ αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο. Πξνεγνύληαη κε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

Α. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ ππεξεηνύλ ζε γξαθεέν ΔΠ. Β. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηέηινπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ

Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Γ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ

Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Γ. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ εέλαη θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδέθεπζεο ηνπ ΤΠ ηεο

ΑΠΑΗΣΔ. Δ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο

κεηαπηπρηαθνύ επηπΫδνπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

Σ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο επηκόξθσζεο ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθό πξνγξΪκκαηνο θαηΪξηηζεο ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ΔΠ ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

Ε. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ εέλαη θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ πεληΪκελνπ ζεκηλαξένπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηνλ ΔΠ.

Ζ. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη νιηγνάκεξα ζεκηλΪξηα ΔΠ. Θ. Όινη νη θαζεγεηΫο ΠΔ αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο.

Page 3: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

3

β) Πίλαθαο αληηζηνηρίαο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη θιάδσλ - εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Α΄ θαη Β΄ αλάζεζε

Α΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία

ΠΔ02

Νενειιεληθή Γιψζζα

ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία

ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02 ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ13

Άιγεβξα ΠΔ03

Γεσκεηξία ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02,ΠΔ12 08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

Α΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Αξρέο Οηθνλνκίαο ΠΔ09 ΠΔ10, ΠΔ13

Σερλνινγία ΠΔ12 (εθηόο ΠΔ12.13)

ΠΔ14.04 ΠΔ17 (εθηόο ΠΔ17.09, ΠΔ17.10)

ΠΔ04, ΠΔ17 (09,10), ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

ΔΠ Όινη νη θαζεγεηΫο ΠΔ αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο. Πξνεγνύληαη κε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

Α. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ ππεξεηνύλ ζε γξαθεέν ΔΠ. Β. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηέηινπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ

Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Γ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ

Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Γ. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ εέλαη θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδέθεπζεο ηνπ ΤΠ ηεο

ΑΠΑΗΣΔ. Δ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθνύ

επηπΫδνπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

Σ. Δθπαηδεπηηθνέ θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο επηκόξθσζεο ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθό πξνγξΪκκαηνο θαηΪξηηζεο ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ ΔΠ ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

Ε. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ εέλαη θΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ πεληΪκελνπ ζεκηλαξένπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηνλ ΔΠ.

Ζ. Δθπαηδεπηηθνέ πνπ Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη νιηγνάκεξα ζεκηλΪξηα ΔΠ. Θ. Όινη νη θαζεγεηΫο ΠΔ αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο.

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Β΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Ο Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο & νη Ρίδεο ηνπ

ΠΔ02, ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ33

ΠΔ10, ΠΔ13

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19, ΠΔ20

Αηζ

ζε

ηηθή

Αγ

σγ

ή

ηνηρεία Θεαηξνινγίαο ΠΔ32 ΠΔ02

Μνπζηθή ΠΔ16.01 ΣΔ16

Δηθαζηηθά ΠΔ08

Φπρνινγία ΠΔ02 ΠΔ10, ΠΔ13

Page 4: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

4

Β΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Α΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία

ΠΔ02

Νενειιεληθή Γιψζζα ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02 ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ13

Άιγεβξα ΠΔ03

Γεσκεηξία ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

Βηνινγία ΠΔ4 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

Δηζαγσγή ζην Γίθαην & ηνπο Πνιηηηθνχο Θεζκνχο

ΠΔ13 ΠΔ02, ΠΔ09, ΠΔ10

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ (α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αξραία Διιεληθά Κείκελα ΠΔ02

Αξρέο Φηινζνθίαο ΠΔ02, ΠΔ33 ΠΔ01

Λαηηληθά ΠΔ02

(β) ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μαζεκαηηθά ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

(γ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μαζεκαηηθά ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Σερλνινγία Δπηθνηλσληψλ ΠΔ12 (06, 10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ19, ΠΔ20

Page 5: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

5

ΗΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Κνηλσληθή & Πνιηηηθή Οξγάλσζε ζηελ Αξραία Διιάδα

ΠΔ10 ΠΔ02, ΠΔ13

Αξρέο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ

ΠΔ04, ΠΔ12.08, ΠΔ14 (04,05)

Νεφη. Δπξσπατθή Λνγνηερλία: Ηζηνξία & Κείκελα

ΠΔ02, ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Β΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

ηνηρεία Αζηξνλνκίαο & Γηαζηεκηθήο

ΠΔ03, ΠΔ04.01

ρ

έδην

Γξακκηθφ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ08

Διεχζεξν ΠΔ08

ΠΔ12.02

Ηζηνξία Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

ΠΔ10, ΠΔ33 ΠΔ09, ΠΔ13

Θέκαηα Ηζηνξίαο ΠΔ02 ΠΔ13, ΠΔ33

Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ ΠΔ19, ΠΔ20

Βηνινγία ΠΔ4 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ04 (02,03,04,05)

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

ρέδην Σερληθφ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ08 ΠΔ17 (02, 06)

Γ΄ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ

Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Αξραία Διιεληθή Γιψζζα & Γξακκαηεία

ΠΔ02

Α΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

Νενειιεληθή Γιψζζα ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02

Μαζεκαηηθά & ηνηρεία ηαηηζηηθήο

ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05) ΠΔ12.10

Βηνινγία ΠΔ04 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

Κνηλσληνινγία ΠΔ10 ΠΔ02, ΠΔ09, ΠΔ13

Page 6: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

6

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ (α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ Αξραία Διιεληθά ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΠΔ02

Λαηηληθά ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02

(β) ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μαζεκαηηθά ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

Βηνινγία ΠΔ04 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

(γ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (γ1). ΚΤΚΛΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μαζεκαηηθά ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία - Βηνρεκεία ΠΔ04 (02,03,04) ΠΔ14 (04,05)

Ζιεθηξνινγία ΠΔ12 (05, 06,10) ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ04.01

(γ2). ΚΤΚΛΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μαζεκαηηθά ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθφ Πεξηβάιινλ

ΠΔ19, ΠΔ20

Αξρέο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ & Τπεξεζηψλ

ΠΔ09 ΠΔ13 ΠΔ18 (02,03)

Page 7: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

7

ΗΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Β΄ Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ΠΔ09 ΠΔ10, ΠΔ13, ΠΔ18 (02,03)

ηαηηζηηθή ΠΔ03 ΠΔ09

Λνγηθή: Θεσξία & Πξαθηηθή ΠΔ03, ΠΔ33

Δθαξκνγέο Τπνινγηζηψλ ΠΔ19, ΠΔ20

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ΠΔ08, ΠΔ12.02 ΠΔ02

Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ & ηεο Σερλνινγίαο

ΠΔ33 ΠΔ03, ΠΔ04, ΠΔ12 ,ΠΔ14,ΠΔ17,ΠΔ19,ΠΔ20

Πξνβιήκαηα Φηινζνθίαο ΠΔ02, ΠΔ33

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΠΔ02

Σερλνινγία & Αλάπηπμε ΠΔ14 (04,05) ΠΔ12, ΠΔ17

ηνηρεία Γεσπνλίαο & Αγξνηηθή Αλάπηπμε

ΠΔ14 (04,05) ΠΔ04 (03,04) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30,36)

Βηνκεραληθή Παξαγσγή & Δλέξγεηα

ΠΔ12 ΠΔ17

ΠΔ14 (04,05)

Αξρέο Λνγηζηηθήο ΠΔ09 ΠΔ18 (02,03)

ρ

έδην

Σερληθφ

ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01, 05)

ΠΔ08 ΠΔ17 (02,06)

Αξρηηεθηνληθφ

ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ08 ΠΔ17 (01,05)

Σερλνινγία Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ & Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα

ΠΔ19, ΠΔ20

Πνιπκέζα - Γίθηπα ΠΔ19, ΠΔ20

Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνχ ΠΔ19, ΠΔ20

Page 8: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

8

γ) Πίλαθαο αληηζηνηρίαο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θιάδσλ -

εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Α΄ θαη Β΄ αλάζεζε.

Α΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ.Λ

Πέλαθαο αληηζηνηρέαο ησλ δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ηεο Α΄ ΣΪμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θιΪδσλ - εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε Α΄ θαη Β΄ αλΪζεζε

Η. ΓΔΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Ν. Γιψζζα / Λνγνηερλία ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02 ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ13

Άιγεβξα ΠΔ03

Γεσκεηξία ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Αξρέο Οηθνλνκίαο ΠΔ09 ΠΔ10, ΠΔ13

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΚΤΚΛΧΝ II α. θύθινο Σερλνινγέαο

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Σερλνινγίαο ΠΔ12, ΠΔ14.04, ΠΔ17

ΠΔ04 ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,18,30,36)

Σερληθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03,04,05,07) ΠΔ17 (01,02,03,06,07,11)

ΣΔ01.01

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19, ΠΔ20

Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17 & ΠΔ18 κε κεηαπηπρηαθό ά δηδαθηνξηθό ηέηιν ά πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο ζηελ πιεξνθνξηθά

.Δ.Π. - Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Όινη νη θαζεγεηΫο αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20 κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

Α΄ Δθπαηδεπηηθνέ πνπ ππεξεηνύλ ζε γξαθεέα ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ

Πξνζαλαηνιηζκνύ (.Δ.Π.) ά ΓΡΑΤ, όπνπ ππΪξρνπλ, κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ

πξνηεξαηόηεηαο: 1. ΚΪηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 2. ΚΪηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 3. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδέθεπζεο ηνπ .Τ.Π. ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 4. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθνύ

επηπΫδνπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

5. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ .Δ.Π. ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

Β΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20

πνπ θαηΫρνπλ Ϋλαλ από ηνπο παξαθΪησ ηέηινπο ζπνπδώλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

1. Γηδαθηνξηθό ηέηιν ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό.

2. Μεηαπηπρηαθό ηέηιν ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό.

Page 9: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

9

3. Πηζηνπνηεηηθό εηδέθεπζεο ηνπ .Τ.Π. ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 4. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθνύ επηπΫδνπ ζηε

πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

5. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ .Δ.Π. ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

6. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ πεληΪκελνπ ζεκηλαξένπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηνλ .Δ.Π.

Γ΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20 πνπ Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη νιηγνάκεξα ζεκηλΪξηα .Δ.Π.

Γ΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20.

II β. θύθινο Τπεξεζηώλ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Σερλνινγία & Αλάπηπμε ΠΔ14 (04,05) ΠΔ12 ΠΔ17

Δπξσπατθή Έλσζε (Θεζκνί &Πνιηηηθέο)

ΠΔ10, ΠΔ13

ΠΔ09

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19, ΠΔ20

Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17 & ΠΔ18 κε κεηαπηπρηαθό ά δηδαθηνξηθό ηέηιν ά πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο ζηελ πιεξνθνξηθά

.Δ.Π. - Πεξηβάιινλ Δξγαζίαο Όινη νη θαζεγεηΫο αλεμαξηάησο εηδηθόηεηαο ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20 κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

Α΄ Δθπαηδεπηηθνέ πνπ ππεξεηνύλ ζε γξαθεέα ρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ

(.Δ.Π.) ά ΓΡΑΤ, όπνπ ππΪξρνπλ, κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο: 1. ΚΪηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 2. ΚΪηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηέηινπ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ

Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 3. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ εηδέθεπζεο ηνπ .Τ.Π. ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 4. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθνύ

επηπΫδνπ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

5. ΚΪηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθνύ ζπνπδώλ ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ .Δ.Π. ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

Β΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20

πνπ θαηΫρνπλ Ϋλαλ από ηνπο παξαθΪησ ηέηινπο ζπνπδώλ κε ηελ αθόινπζε ζεηξΪ πξνηεξαηόηεηαο:

1. Γηδαθηνξηθό ηέηιν ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό. 2. Μεηαπηπρηαθό ηέηιν ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό

Πξνζαλαηνιηζκό. 3. Πηζηνπνηεηηθό εηδέθεπζεο ηνπ .Τ.Π. ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. 4. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ εηδηθνύ πξνγξΪκκαηνο κεηαπηπρηαθνύ επηπΫδνπ ζηε

πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 1.000 σξώλ.

5. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθά θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ρξνληθάο δηΪξθεηαο 520 σξώλ ά πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ ζηελ ηεθκεξέσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ .Δ.Π. ηνπ ΤΠΔΠΘ ρξνληθάο δηΪξθεηαο 660 σξώλ.

6. Πηζηνπνηεηηθό ζπνπδώλ πεληΪκελνπ ζεκηλαξένπ επηκόξθσζεο ζηειερώλ ζηνλ .Δ.Π.

Γ΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20 πνπ Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη νιηγνάκεξα ζεκηλΪξηα .Δ.Π.

Γ΄ Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17, ΠΔ18, ΠΔ19 & ΠΔ20.

Page 10: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

10

II γ. Κύθινο Ναπηηθόο- Ναπηηιηαθόο

ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ναπηηθή ηέρλε ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρσλ Γ΄ηΪμεο)

Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρσλ Γ΄ηΪμεο), ΠΔ13 (Ννκηθνέ κε γλώζε ζην Ναπηηθό Γέθαην)

ηνηρεία Μεραλψλ Πινίνπ ΠΔ18.31 (Μεραληθώλ Δ.Ν.) ΠΔ12.07, ΠΔ12.04, ΠΔ17.02, ΠΔ17.06 (Ναππεγηθάο ΣΔΗ)

Σερληθφ ρέδην (Ναπηηθνχ-Ναπηηιηαθνχ θχθινπ)

ΠΔ18.31,ΠΔ12(07,04), ΠΔ17(02,06)

Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19, ΠΔ20

Δθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ09, ΠΔ12, ΠΔ14, ΠΔ17 & ΠΔ18 κε κεηαπηπρηαθό ά δηδαθηνξηθό ηέηιν ά πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο ζηελ πιεξνθνξηθά

Page 11: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

11

Β΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ.Λ.

Πέλαθαο αληηζηνηρέαο δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ηεο Β΄ ηΪμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θιΪδσλ - εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε Α΄ θαη Β΄ αλΪζεζε

Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Θξεζθεπηηθά ΠΔ01

Νενειιεληθή Γιψζζα ΠΔ02

Νενειιεληθή Λνγνηερλία ΠΔ02

Ηζηνξία ΠΔ02 ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07, ΠΔ13

Άιγεβξα ΠΔ03

Γεσκεηξία ΠΔ03

Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο

ΠΔ03

Φπζηθή ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05), ΠΔ12.10

Υεκεία ΠΔ04.02, ΠΔ12.08 ΠΔ04 (01,03,04,05)

Ξέλε Γιψζζα ΠΔ05, ΠΔ06, ΠΔ07

Φπζηθή Αγσγή ΠΔ11

ΗΗ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΜΔΧΝ

1. ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραληθή-Αληνρή Τιηθψλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18.18

ΠΔ12 (01,02,03, 08) ΠΔ17 (01,05,11)

ρεδηαζκφο θαη Πεξηγξαθή ηνηρείσλ Μεραλψλ

ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ18.31 TE01 (02,03,04,09)

ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο θαη Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο

ΠΔ12 (04,07,08,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03, 07)

Σερλνινγία Καηεξγαζηψλ ΠΔ12 (04,07,08,11) ΠΔ17 (02,06,10*)

ΠΔ18.18 TE01 (02,03,04,09)

ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03, 07)

TE01.06

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο

2. ΣΟΜΔΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραληθή-Αληνρή Τιηθψλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18.18

ΠΔ12 (01,02,03, 08) ΠΔ17 (01,05,11)

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο I ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ18.31 TE01(02,03)

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ Η ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

TE01.03

Ζιεθηξηθφ χζηεκα Απηνθηλήηνπ ΠΔ12. 05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ18.18

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 12: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

12

3. ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνηερλία Η ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08) TE01 (06,07)

Δζσηεξηθέο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

TE01.06

Ζιεθηξηθνί Απηνκαηηζκνί & ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,09,10*) TE01 (06,07)

ρεδίαζε Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ κε Ζ/Τ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03, 07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

* Hιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

4. ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο Η ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

ηνηρεία Φαξκαθνινγίαο ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02,06)

ηνηρεία Μηθξνβηνινγίαο

ΠΔ14 (01,02,03) ΠΔ18.07

ΠΔ04.04,ΠΔ14.06 TE01.29

Βαζηθή Ννζειεπηηθή ΠΔ14.06 ΠΔ18.10

ΠΔ18 (11,39) ΠΔ14 (02,01)

Βξεθνθνκία ΠΔ18.33

ΠΔ14 (01,06) ΠΔ18 (10,11,39) TE01.30

5. ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γεσπνλία & Αλάπηπμε ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,16, 30)

Δηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγή ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,13,14,30)

ΠΔ18 (15,16,17) ΣΔ01 (32,33,34)

Πεξηβάιινλ & Γεσξγία ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30)

Δηζαγσγή ζηελ Σερλνινγία Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,15,17,30)

Δηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Οηθνλνκία ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30) ΣΔ01.36

6. ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Οηθνδνκηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Κηηξηαθά Έξγα ΠΔ12.01 ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ12 (02,03) ΠΔ17.11 TE01.05

Γνκηθά Τιηθά ΠΔ12 (01,02) ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ12.03 ΠΔ17.11

Σνπνγξαθία ΠΔ12.03 ΠΔ17.11

ΠΔ12.01 ΠΔ17 (01,05)

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05*

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

Page 13: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

13

7. ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Διεχζεξν ρέδην ΠΔ08 ΠΔ12.02

ΠΔ18 (01,26,27,28)

Γξακκηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΠΔ18 (01,26,27,28)

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18 (27,28) ΠΔ18 (01,26)

ηνηρεία χλζεζεο ΠΔ18 (26,27) ΠΔ18 (01,28)

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

8. ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Βαζηθέο Αξρέο Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθήο Σερλνινγίαο

ΠΔ19 ΠΔ20

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα Η ΠΔ19 ΠΔ20

TE01.13

Πξνγξακκαηηζηηθά Δξγαιεία γηα ην Γηαδίθηπν ΠΔ19 ΠΔ20

TE01.13

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ Η

ΠΔ19 ΠΔ20

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08) TE01.13

Βαζηθέο Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ

ΠΔ19 ΠΔ20

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08) TE01.13

πληήξεζε Τπνινγηζηψλ ΠΔ19 ΠΔ20

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08) TE01.13

9. ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνληθά Τιηθά & ρεδίαζε ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* ΠΔ17 (03,07,09) TE01.07

Αλαινγηθά Ζιεθηξνληθά ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07,09) TE01.07

Φεθηαθά Ζιεθηξνληθά ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17(04,08)

ΠΔ12.05, ΠΔ17 (03,07,09) TE01.07

Κπθιψκαηα πλερνχο & Δλαιιαζζφκελνπ Ρεχκαηνο

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07,10**) TE01.07

Δπηθνηλσλίεο-Γίθηπα-Σερλνινγία Ζ/Τ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* ΠΔ19, ΠΔ20

* Με αληέζηνηρε θαηεύζπλζε ** Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 14: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

14

10. ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αξρέο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ΠΔ09 ΠΔ18.03

ΠΔ18.02

ηνηρεία Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο ΠΔ09 ΠΔ18.35

ΠΔ18 (02,03,40)

Υξήζε Ζ/Τ (Λνγηζηηθά Φχιια) ΠΔ09

ΠΔ18.03, ΠΔ19 ΠΔ20 TE01 (10,11)*

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Αλάπηπμε ΠΔ09

ΠΔ13 ΠΔ18 (02,03,35,40)

ηνηρεία Αζηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ΠΔ13 ΠΔ09 ΠΔ18.02

Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ηαηηζηηθή ΠΔ09 ΠΔ18.19

ΠΔ03 ΠΔ18.03

Σνπξηζηηθή Θεσξία θαη Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18.35 ΠΔ09, ΠΔ18 (02,03)

Δξγαζίεο χγρξνλνπ Γξαθείνπ ΠΔ18.02

ΠΔ09 ΠΔ13 ΠΔ18 (35,40) ΣΔ01.10

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ.

11. ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΚΟ - ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ναπζηπινΐα Η ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Δπζηάζεηα - Φφξησζε ΠΔ12.07 ΠΔ17.06 (Ναππεγηθάο ΣΔΗ)

ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ18.31

Ναπηηθή Σέρλε / Έθηαθηεο Αλάγθεο ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ18.31

Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο Η ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Ναπηηθέο Δπηθνηλσλίεο ΠΔ18.23 ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Ναπηηιηαθέο Γλψζεηο ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο) ΠΔ13 (κε γλώζεηο Ναπηηθνύ Γηθαένπ)

Ναπηηθά Αγγιηθά ΠΔ06

Page 15: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

15

12. ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΚΟ - ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραλέο Πινίνπ Η ΠΔ18.31 ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

Μεραλέο Πινίνπ ΗΗ (Αηκνιέβεηεο) ΠΔ18.31

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

Μεραλνινγηθφ ρέδην ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.31

Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ Η ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ18.31

Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ Η ΠΔ12 (04, 07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.31

TE01.09

Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα Η ΠΔ18.31

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΠΔ06

Σερληθή Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ - ηνηρεία Μεραλψλ

ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.31

΄

Page 16: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

16

Γ΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ.Λ.

Πέλαθαο αληηζηνηρέαο δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ηεο Γ΄ ηΪμεο ηνπ ΔΠΑ.Λ. θαη θιΪδσλ -εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε Α΄ θαη Β΄ αλΪζεζε

Η. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

I α. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ

Α΄ ΟΜΑΓΑ ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Νενειιεληθή Γιψζζα ΠΔ02

Μαζεκαηηθά Η ΠΔ03

Φπζηθή Η ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05) ΠΔ12.10

Β΄ ΟΜΑΓΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Νενειιεληθή Γιψζζα ΠΔ02

Μαζεκαηηθά ΗΗ ΠΔ03

Φπζηθή ΗΗ ΠΔ04.01 ΠΔ04 (02,03,04,05) ΠΔ12.10

I β. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ ΠΔ02

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο Η ΠΔ09

ΠΔ10 ΠΔ13 ΠΔ18.03

Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο ΠΔ03

Βηνινγία Η ΠΔ04 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

Βηνινγία ΗΗ ΠΔ04 (03,04) ΠΔ04 (01,02,05), ΠΔ14

Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ04 (02,04,05)

I γ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ

1. ΣΟΜΔΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ 1.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Μεραλψλ ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ12.11 ΠΔ17.10*

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ18.18 TE01 (02,03,04,09)

ηνηρεία Φχμεο - Κιηκαηηζκνχ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

TE01.04

ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

TE01.02

Αλειθπζηήξεο - Αλπςσηηθέο Μεραλέο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 17: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

17

1.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Δγθαηαζηάζεηο Φχμεο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01.04

Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνχ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01.04

Απηνκαηηζκνί Φπθηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΣΔ01 (04,06)

πκπηεζηέο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.04

ρέδην εηδηθφηεηαο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01 (01,04)

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο 2. ΣΟΜΔΑ ΟΥΖΜΑΣΧΝ

1.3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Μεραλψλ ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ12.11

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο II ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18 (18,32)

TE01 (02,03)

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ II ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

TE01.03

Σερλνινγία Διέγρσλ θαη Γηαγλψζεσλ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07) ΠΔ18.18

3. ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ

3.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνηερλία ΗI ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10*) TE01.06

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

TE01.06

Απηνκαηηζκνί θαη πζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10*) TE01.06

*Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 18: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

18

4. ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ

4.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ννζειεπηηθή ΠΔ14 (06,01) ΠΔ18.10

ΠΔ18 (11,39)

Υεηξνπξγηθή - Σερληθή Υεηξνπξγείνπ ΠΔ14 (01,02,06) ΠΔ18.10

ΠΔ18.11

ηνηρεία Γπλαηθνινγίαο - Μαηεπηηθήο θαη Παηδηαηξηθήο

ΠΔ14 (01,06) ΠΔ18.11

ΠΔ18.10

ηνηρεία Νεπξνινγίαο - Φπρηαηξηθήο ΠΔ14 (01,06)

ΠΔ14.02 ΠΔ18 (10,11,39)

ηνηρεία Παζνινγίαο ΠΔ14 (01,06) ΠΔ14.02 ΠΔ18 (10,11)

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο II ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

4.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Κιηληθή Βηνρεκεία ΠΔ14.01 ΠΔ18.07

ΠΔ14 (02,03,06)

ηνηρεία Αηκαηνινγίαο - Αηκνδνζίαο ΠΔ14.01 ΠΔ18.07

ΠΔ14 (06,02) ΠΔ18.10 ΣΔ01.29

ηνηρεία Αλνζνινγίαο ΠΔ14.01 ΠΔ18.07

ΠΔ14 (02,03,06)

Μηθξνβηνινγία

ΠΔ14.01 ΠΔ18.07

ΠΔ14 (02,03,06) TE01.29

Οξγάλσζε Δξγαζηεξίσλ θαη Σερλνινγία Οξγάλσλ

ΠΔ17.09 ΠΔ18.07

ΠΔ14 (01,03) ΣΔ01.29

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο II ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

4.3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μέζνδνη Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο θαη Σερληθά Δπνπηηθά Μέζα

ΠΔ18.33

ΠΔ08 ΠΔ18.09 ΣΔ01.30

Αγσγή Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΠΔ18.33 ΠΔ18.09

Μνπζηθή - Μνπζηθνθηλεηηθή Αγσγή ΠΔ16.01 ΠΔ18.33

ηνηρεία Γεληθήο θαη Δμειηθηηθήο Φπρνινγίαο

ΠΔ18.33 ΠΔ14 (01,06) ΠΔ18.09

Αηζζεηηθή Αγσγή - Θεαηξηθφ Παηρλίδη ΠΔ18 (33,41)

Λνγνηερλία Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο ΠΔ18.33 ΠΔ02 Οξγάλσζε Παηδαγσγηθνχ Πεξηβάιινληνο ΠΔ18.33 ΠΔ18.09

ΣΔ01.30

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο II ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Page 19: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

19

5. ΣΟΜΔΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ, ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

5.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Φπηηθή Παξαγσγή ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33)

Εσηθή Παξαγσγή ΠΔ14.04 ΠΔ18 (13,14)

ΠΔ18 (12,15,17,30)

Δθκεράληζε Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,17,30) ΣΔ01.35

Φπηνπξνζηαζία ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33)

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15, 30,36) TE01.36

5.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεηαπνίεζε Φπηηθψλ Πξντφλησλ ΠΔ14.04

ΠΔ18 (12,30,36) ΣΔ01.33

Μεηαπνίεζε Εσηθψλ Πξντφλησλ ΠΔ14.04

ΠΔ18 (13,14,36) ΣΔ01.34

Αξρέο Δπεμεξγαζίαο Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,30)

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,30)

πζθεπαζία Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,30)

5.3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΔΡΓΧΝ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γηακφξθσζε Σνπίνπ ΠΔ14 (04,05)

ΠΔ18 (12,15,16, 30) ΣΔ01.32

Αξδεπηηθά Γίθηπα ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,30) ΣΔ01.35

Μεραλήκαηα θαη Δξγαιεία Φπηνηερληθψλ Έξγσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,30) ΣΔ01.35

Αλζνθεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΣΔ01 (32,33)

Φπηά Κεπνηερλίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18.30 ΣΔ01 (32,33)

Δθαξκνγέο Ζ/Τ - ρεδηαζκφο ΠΔ14 (04,05)

ΠΔ18 (12,16,30) ΣΔ01.32*

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

Page 20: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

20

6. ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

6.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ρέδην Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ρέδην πγθνηλσληαθψλ θαη Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ΠΔ12 (01,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΠΔ12.02

Σνπνγξαθηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΠΔ12.02

Πνιενδνκία ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Ο Ζ/Τ ζην Υψξν ησλ Γνκηθψλ Έξγσλ

ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Οηθνδνκηθή ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

7. ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ

7.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27)

ΠΔ18 (01,28) ΣΔ01.14

Γξακκηθφ ρέδην - Δηθνλνγξάθεζε ΠΔ18 (01,26) ΠΔ08 ΠΔ18 (27,28) ΣΔ01.14

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18.01

Γξαθηζηηθέο Δθαξκνγέο ΠΔ18 (01,26) ΣΔ01.14

Σερλνινγία Δθηππψζεσλ ΠΔ18 (01,26) ΣΔ01.14

Γξαθηζηηθή Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ ΠΔ18 (01,26) ΣΔ01.14

Ηζηνξία Γξαθηθψλ Σερλψλ ΠΔ18 (01,26) ΠΔ08

Γξακκαηνγξαθία ΠΔ18 (01,26) ΠΔ18.27 ΣΔ01.14

Page 21: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

21

8. ΣΟΜΔΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

8.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ/Τ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γνκεκέλνο Πξνγξακκαηηζκφο ΠΔ19 ΠΔ20

Γίθηπα Τπνινγηζηψλ II ΠΔ19 ΠΔ20

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08) TE01.13

Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα II ΠΔ19 ΠΔ20

TE01.13

Βάζεηο Γεδνκέλσλ

ΠΔ19 ΠΔ20

TE01.13

ηνηρεία Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Γξαθηθφ Πεξηβάιινλ (Visual Programming)

ΠΔ19 ΠΔ20

Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ ΠΔ19 ΠΔ20

TE01.13

9. ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ

9.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

πζηήκαηα Αλαινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* TE01.07

πζηήκαηα Φεθηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* TE01.07

πιινγή Μεηαθνξά θαη Έιεγρνο Γεδνκέλσλ

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

Σερλνινγία Γηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ γηα Ζ/Y ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

* Με αληέζηνηρε θαηεύζπλζε

9.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

πζηήκαηα Αλαινγηθψλ Ζιεθηξνληθψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* TE01.07

πζηήκαηα Φεθηαθψλ Ζιεθηξνληθψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05* TE01.07

Παξαγσγή θαη Δπεμεξγαζία ήκαηνο

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

Σερλνινγία Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

Δθαξκνγέο Πξνγξακκαηηζκνχ γηα Ζιεθηξνληθνχο

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05*

Page 22: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

22

* Με αληέζηνηρε θαηεύζπλζε

10. ΣΟΜΔΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

10.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ΗΗ ΠΔ09

ΠΔ10 ΠΔ13 ΠΔ18.03

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

ΠΔ09 ΠΔ18.02

ΠΔ13 ΠΔ18 (35,40)

Αγγιηθά (Οηθνλνκηθή Οξνινγία) ΠΔ06

ηνηρεία Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ

ΠΔ09 ΠΔ18.03

ΠΔ18 (35,40)

Γεκφζηεο ρέζεηο ΠΔ10 ΠΔ13

ΠΔ09 ΠΔ18 (02,35,40)

Οξγάλσζε Γξαθείνπ θαη Αξρείσλ ΠΔ18.02 ΠΔ09 ΠΔ13 ΠΔ18 (35,40)

Λνγηζηηθέο Δθαξκνγέο - Γ΄ Καηεγνξίαο Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή

ΠΔ09 ΠΔ18.03

ΠΔ18 (35,40) ΣΔ01.11

Δξγαζίεο χγρξνλνπ Γξαθείνπ ΠΔ18.02 ΠΔ09 ΠΔ13 ΠΔ18 (35,40) ΣΔ01.10

10.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο ΗΗ ΠΔ09

ΠΔ10 ΠΔ13 ΠΔ18.03

Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ

ΠΔ09 ΠΔ18.02

ΠΔ13 ΠΔ18 (35,40)

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΠΔ06

Λεηηνπξγίεο Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ

ΠΔ18.35 ΠΔ09 ΠΔ18 (02,03) ΣΔ01 (10,11)

Σνπξηζηηθφ Marketing ΠΔ09 ΠΔ18 (35,40)

ΠΔ18 (02,03)

Λεηηνπξγίεο Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ, Σνπξηζηηθνί Ναχινη, Σνπξηζηηθά Παθέηα

ΠΔ18.35

ΠΔ09 ΠΔ18 (02,03) ΣΔ01 (10,11)

Σνπξηζηηθέο Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18.35

ΠΔ09 ΠΔ18 (02,03)

Page 23: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

23

11. ΣΟΜΔΑ ΝΑΤΣΗΚΟ – ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ

11.1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ναπζηπινΐα ΗI ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Μεηαθνξά Φνξηίσλ ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ12.07 ΠΔ18.31

Ναπηηθή Σέρλε ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ12.07 ΠΔ17.06 (Ναππεγηθάο ΣΔΗ) ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Σήξεζε Φπιαθήο Γέθπξαο ΗI ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ) ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,09)

Ναπηηθή Μεηεσξνινγία ΠΔ18.23 (ΠινηΪξρσλ)

ΠΔ18.23 (ΡαδηνηειεγξαθεηΫο ηεο ρνιάο ΑΓΔΝ ά ΑΔΝ κε δέπισκα πινηΪξρνπ Γ΄ηΪμεο)

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΠΔ06

11.2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραλέο Πινίνπ Η ΠΔ18.31 ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.23

Μεραλέο Πινίνπ ΗΗ (Αηκνζηξφβηινη - Αηκνκεραλέο)

ΠΔ18.31 ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.23

Μεραλνινγηθφ ρέδην ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.31

Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίνπ ΗI

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ18.31

Μεραλνινγηθέο Καηαζθεπέο Πινίνπ ΗI ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.31

TE01.09

Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα ΗI ΠΔ18.31

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

Αγγιηθά Δηδηθφηεηαο ΠΔ06

Ζιεθηξνληθέο πζθεπέο Πινίνπ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ18.23

Ναππεγεία ΠΔ12.07 ΠΔ17.06 (Ναππεγηθάο ΣΔΗ)

ΠΔ18.31 ΠΔ18.23

Page 24: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

24

δ) Πίλαθαο αληηζηνηρίαο δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ ησλ ΔΠΑ.. θαη θιάδσλ -εηδηθνηήησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε Α΄ θαη Β΄ αλάζεζε.

Α΄ ΣΑΞΖ ΔΠΑ..

Πέλαθαο αληηζηνηρέαο δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ηεο Α΄ ηΪμεο ησλ ΔΠΑ.. θαη θιΪδσλ -

εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε Α΄ θαη Β΄ αλΪζεζε

1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ ηερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Αξρηηεθηνληθφ ρέδην ΠΔ12.02

ΠΔ12.01 ΠΔ17 (01,05) ΠΔ18 (27,28) ΣΔ01.01

Διεχζεξν ρέδην ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (27,28)

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18 (27,28) ΠΔ08 ΠΔ18 (01,26)

ρεδηαζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

ΣΔ01 (01,12)

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (26,27)

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

ρέδην Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΠΔ18.34 ΠΔ08 ΣΔ01.25

Δξγαζη. Αξγπξνρξπζνρνΐαο I (Υεηξνπ. Αληηθ.) ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

Δξγαζη. Αξγπξνρξπζνρνΐαο II (Αληηθ. Παξαγ.)

ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

Δξγαζηήξην Πιαζηηθήο (θεξί κνληέινπ) ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

Σερλνινγία Τιηθψλ Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΠΔ18.34

ΠΔ08

Page 25: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

25

3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΔΠΗΠΛΟΠΟΗΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

ρέδην Δπίπινπ ΠΔ18* ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18.27 ΣΔ01*

Καηαζθ. ρέδην Δπίπινπ θαη Δπηπινπνηίαο ΠΔ18* ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18.27 ΣΔ01*

Δξγαζηήξην Ξχιηλσλ Καηαζθεπψλ

ΠΔ18* ΠΔ14.05 ΠΔ18.16 ΣΔ01*

Σερλνινγία Ξχινπ. Μεραλήκαηα ΠΔ14.05 ΠΔ18.16

ΠΔ18* ΣΔ01*

Ξπινγιππηηθή ΠΔ08 ΠΔ18* ΣΔ01*

πλδεζκνινγία ΠΔ18* ΠΔ14.05 ΠΔ18.16 ΣΔ01*

Δπεμεξγαζία Δπηθαλεηψλ ΠΔ18* ΠΔ08

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

* Γηα πηπρηνύρνπο ηνπ Σκάκαηνο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγέαο Ξύινπ & Δπέπινπ ** Γηα πηπρηνύρνπο αληέζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

4. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΔΡΑΜΗΚΖ - ΠΖΛΟΠΛΑΣΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Διεχζεξν ρέδην ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (01,26,27,28)

Γξακκηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03)

ΠΔ17 (01,05,11) ΠΔ18 (01,26,27,28) ΣΔ01.01

Δθαξκνγέο Υξψκαηνο ΠΔ18.38 ΠΔ08 ΠΔ18.27

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18.38 ΠΔ08 ΠΔ18 (27,28)

Γιππηηθή ΠΔ18.38 ΠΔ08

Πεινπιαζηηθή ΠΔ18.38 ΠΔ08

Δξγαζηήξην Κεξακηθήο (ηξνρφο) ΠΔ18.38 ΠΔ08

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27,38) ΠΔ18 (28,29)

Page 26: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

26

5. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΦΖΦΗΓΟΓΡΑΦΗΑ – ΤΑΛΟΓΡΑΦΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Διεχζεξν ρέδην ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (01,26,27,28)

ρέδην - Υξψκα Φεθηδνγξ. θαη Ταινγξαθίαο ΠΔ08 ΠΔ18.28

ΣΔ01.15

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18.28 ΠΔ08 ΠΔ18.27

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

Ταινγξαθία ΠΔ18.28 ΣΔ01.15

Φεθηδνγξαθία ΠΔ18.28 ΣΔ01.15

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

6. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ EΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Απνηππψζεηο ΠΔ18.28 ΠΔ12.02 ΠΔ18.27 ΣΔ01.17

Αληίγξαθν - Αηζζεηηθή Απνθαηάζηαζε ΠΔ08 ΠΔ18.28

ΠΔ18 (01,26,27) ΣΔ01.17

πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο ΠΔ18.28 ΣΔ01.17

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18.28 ΠΔ18 (01,26,27)

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

7. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Σερληθφ ρέδην ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01 (22,27)

Ηζηνξία Δλδπκαζίαο I ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ρεδηαζκφο Δηνίκσλ Δλδπκάησλ I ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01.22

Σερλνινγία Κισζηνυθαληνπξγηθψλ Τιψλ (Τθαληηθέο Ύιεο)

ΠΔ12.12 ΠΔ18.20

ΠΔ18.06 ΣΔ01 (22,27)

Σερλνινγία πξνηχπσλ θνπήο (παηξφλ) I ΠΔ18 (06,20) ΣΔ01.22

Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε Δλδχκαηνο ΠΔ18 (06,20) ΣΔ01.22

Σερλνινγία Παξαγσγήο Δλδπκάησλ I ΠΔ18 (06,20) ΣΔ01.22

ηνηρεία Κισζηνυθαληνπξγίαο ΠΔ12.12 ΠΔ18.20

ΠΔ18.06

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ - Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ζην Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ

ΠΔ12.12 ΠΔ18.06 ΠΔ18.20

Page 27: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

27

8. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ - ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αλζνθεπεπηηθέο Καιιηέξγεηεο

ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33)

Μεραλήκαηα θαη Δξγαιεία Φπηνηερληθψλ Έξγσλ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,17,30) ΣΔ01.35

Φπηά Κεπνηερλίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33)

Θεξκνθεπηαθέο Δγθαηαζηάζεηο

ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33,35)

ηνηρεία Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΣΔ01.32

9. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΓΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αγξνηνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30,36) ΣΔ01.36

ηνηρεία Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (13,14,15,17,30) ΣΔ01.33

Αγγιηθά εηδηθφηεηαο ΠΔ06

Γεσξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,17,30) ΣΔ01.35

Δκπνξία (κάξθεηηλγθ) Πξντφλησλ Αγξνηνπξηζκνχ θαη Αγξνβηνηερλίαο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ14.05 ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36) ΣΔ01.36

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30,36)

10. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Αξρέο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο - Αγσγή Τγείαο

ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Φπζηθά Μέζα ΠΔ18.25 ΠΔ14.01 ΠΔ18.24

Δηζαγσγή ζηε Φπζηθνζεξαπεία ΠΔ18.25

ΠΔ14.01 ΠΔ18.24

Κηλεζηνινγία ΠΔ18 (24,25) ΠΔ14.01

Ζιεθηξνζεξαπεία I ΠΔ18.25 ΠΔ14.01 ΠΔ18.24

Μάιαμε I ΠΔ18.25 ΠΔ18.24

Page 28: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

28

11.ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Αξρέο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο -Αγσγή Τγείαο

ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Κηλεηή Πξνζζεηηθή ΠΔ14.02 ΠΔ18.08

ΣΔ01.26

Μνξθνινγία Γνληηψλ ΠΔ14.02, ΠΔ18.08

ΣΔ01.26

Οδνληνηερληθά Τιηθά ΠΔ14.02 ΠΔ18.08

Οξγάλσζε θαη Δμνπιηζκφο Δξγαζηεξίνπ

ΠΔ18.08 ΠΔ14.02

12. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Αξρέο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο - Αγσγή Τγείαο

ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Αθηηλνπξνζηαζία ΠΔ14.01 ΠΔ18.21

ΠΔ14.02

Μέζνδνη Απεηθφληζεο ΠΔ14.01 ΠΔ18.21

ΠΔ14.02

ηνηρεία Αθηηλνηερλνινγίαο ΠΔ18.21 ΠΔ14.01

Δξγαζηήξην Αθηηλνηερλνινγίαο ΠΔ18.21 ΠΔ14 (01,02) ΣΔ01.31

13. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Αξρέο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο - Αγσγή Τγείαο

ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Φαξκαθνινγία ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02,06)

Φαξκαθεπηηθή Υεκεία ΠΔ14.03 ΠΔ14.01

πληαγνινγία - Ννκνζεζία-Βηβιία ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02)

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02)

ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02,04)

Page 29: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

29

14. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Αλαηνκίαο - Φπζηνινγίαο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,10,21,25)

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Αξρέο Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο - Αγσγή Τγείαο

ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (07,08,10,11,21,24,25,33,37,39)

Αηζζεηηθή ψκαηνο I ΠΔ18.04 ΣΔ01.20

Αηζζεηηθή Πξνζψπνπ I ΠΔ18.04 ΣΔ01.20

ηνηρεία Γεξκαηνινγίαο ΠΔ14.01 ΠΔ18.04

Κνζκεηνινγία ΠΔ18.04 ΠΔ14.03

ρέδην θαη Υξψκα - Μαθηγηάδ I ΠΔ18.04 ΣΔ01 (19,20)

15. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Πξψηεο Βνήζεηεο ΠΔ14 (01,02,03,06) ΠΔ18 (10,11,25,39)

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαζίαο ΠΔ18 (05,37) ΠΔ14 (01,06) ΠΔ18.10

Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο I ΠΔ18.05 ΣΔ01.19

Οξγάλσζε Κνκκσηεξίνπ ΠΔ18.05 ΠΔ18.04

Τγηεηλή Κφκεο θαη Σξηρσηνχ ηεο Κεθαιήο - Σνμηθνινγία

ΠΔ14 (01,06) ΠΔ18.05

ΠΔ14.03 ΠΔ18.04

Γαιιηθή Οξνινγία ΠΔ05

Σερλνινγία Τιηθψλ Κνκκσηηθήο ΠΔ18.05 ΠΔ18.04

16. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΜΑΞΧΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18.18

ΠΔ12 (01,02,03, 08) ΠΔ17 (01,05,11)

Σερλνινγία Μεραλνινγηθψλ Καηαζθεπψλ

ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ18.18 TE01(02,03,28)

Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18 (18,32)

ΠΔ18.31 TE01(02,03)

πζηήκαηα Απηνθηλήηνπ ΠΔ12.04

ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

TE01.03

Ζιεθηξηθφ χζηεκα Απηνθηλήηνπ ΠΔ12. 05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ18.18

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 30: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

30

17. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΘΔΡΜΟΩΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Σερληθήο Θεξκνδπλακηθήο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.32

ΠΔ12.11 ΠΔ17.10*

ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10**)

Ύδξεπζε - Απνρέηεπζε ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ρέδην Δηδηθφηεηαο

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.02

Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

TE01(02,04)

Θέξκαλζε ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ17.10*

Θεξκηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ17.10* TE01 (02,04)

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο **Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

18. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΖΥΑΝΟΤΝΘΔΣΧΝ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*) ΠΔ18.18

ΠΔ12 (01,02,03, 08) ΠΔ17 (01,05,11)

ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10**)

Σερλνινγία Αεξνζθαθψλ I ΠΔ18.32 TE01.28

Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ I

ΠΔ18.32 ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18 TE01.28

ρέδην Δηδηθφηεηαο I ΠΔ18.32

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο **Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

Page 31: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

31

19.ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ - CNC

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραλνινγηθέο Μεηξήζεηο ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06)

TE01.02

ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10**) ΣΔ01 (06,07)

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία I ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ18 (18,31) TE01.02

Μεραλνπξγηθή Σερλνινγία II

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ18 (18,31) TE01.02

ηνηρεία Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06)

Μεραληθή - Αληνρή Τιηθψλ ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*), ΠΔ18.18

ΠΔ12 (01,02,03, 08) ΠΔ17 (01,05,11)

Μεραλνινγηθφ ρέδην ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.02

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο **Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

20. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Οηθνδνκηθή ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

Κηηξηαθά Έξγα I ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

Σερλνινγία Γνκηθψλ Τιηθψλ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

Οξγάλσζε Σερληθψλ Έξγσλ

ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

ηνηρεία Σνπνγξαθίαο ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ρέδην Γνκηθψλ Έξγσλ κε Ζ/Τ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05*

Δπηκεηξήζεηο - Πξνκεηξήζεηο ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

21. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνηερλία I ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10*) TE01.06

ηνηρεία Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Ζιεθηξνινγηθνχ ρεδίνπ

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

TE01.06

Δξγαζηήξην Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη Οηθηαθψλ πζθεπψλ

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΣΔ01.06

Δηζαγσγή ζηνπο Απηνκαηηζκνχο θαη ηνηρεία Ζιεθηξνληθήο

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10*)

Μεραλνπξγηθέο Δθαξκνγέο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ18 (18,31) TE01.02

Page 32: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

32

*Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

22. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Εσηθή Παξαγσγή ΠΔ14.04 ΠΔ18 (13,14)

ΠΔ18 (12,15,17,30) ΣΔ01.34

Πεξηβάιινλ & Γεσξγία ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΣΔ01 (32,33,34,35,36)

Δκπνξία (κάξθεηηλγθ) Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36) ΣΔ01.36

Γεσξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (13,14)

ΠΔ18 (12,15,17,30) ΣΔ01.34

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (13,14,17)

ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36)

23. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηνχ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ04 (03, 04) ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33)

Δδαθνινγία- Ληπαζκαηνινγία-Αξδεχζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

Γεσξγηθή Σερληθή ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,17,30) ΣΔ01.35

Γεσξγηθνί Διθπζηήξεο Η ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,17,30) ΣΔ01.35

ηνηρεία Γεσξγηθψλ Μεραλψλ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,17,30) ΣΔ01.35

Γεσξγηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή

ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30) ΣΔ01.36

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαδνκέλσλ -Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,16,17,30)

24. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΛΗΚΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αλφξγαλε Υεκεία ΠΔ04.02 ΠΔ12.08

Οξγαληθή Υεκεία ΠΔ04.02 ΠΔ12.08

ΣΔ01.08

Υεκηθή Σερλνινγία Η ΠΔ12.08 ΠΔ04.02 ΣΔ01.08

Δξγαζηήξην Αλαιπηηθήο Υεκείαο (Πνηνηηθή θαη Πνζνηηθή Αλάιπζε)

ΠΔ12.08 ΠΔ04.02 ΣΔ01.08

ηνηρεία Βηνρεκείαο ΠΔ04.04 ΠΔ12.08

ΠΔ04.02 ΠΔ04.03

Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ΠΔ12.08

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ΠΔ12.08

Page 33: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

33

25. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ)

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Βαζηθέο Αξρέο Μεηάδνζεο Θεξκφηεηαο, Θεξκνδπλακηθήο θαη Ρεπζηνκεραληθήο

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.32

ΠΔ12.11 ΠΔ17.10*

Σερλνινγία Καηεξγαζηψλ ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ12.11 ΠΔ18 (18,31) ΣΔ01.02

Τιηθά θαη Καηαζθεπή Τδξαπιηθψλ Γηθηχσλ

ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01 (02,04)

Τιηθά θαη Καηαζθεπή Γηθηχσλ Αεξίσλ Καπζίκσλ

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01 (02,04)

Σερλνινγία Αεξίσλ Καπζίκσλ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ηνηρεία Ζιεθηξνινγίαο ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08,10**) ΣΔ01.06

ρέδην ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01 (01,02)

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο **Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο

26. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ-ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΔΠΗΠΛΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γνκή θαη Ηδηφηεηεο ηνπ Ξχινπ ΠΔ14.05 ΠΔ18.16

Αξρέο Οηθνλνκίαο - Μάξθεηηλγθ ΠΔ14.05 ΠΔ18 (16,17)

ΠΔ18*

ρεδίαζε - Σερληθέο ρεδίαζεο ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18*

Ξπινγιππηηθή Σέρλε Η ΠΔ08 ΠΔ18* ΣΔ01**

Μεραλήκαηα θαη Δξγαιεία Ξχινπ

ΠΔ14.05 ΠΔ18.16

ΠΔ18* ΣΔ01**

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18* ΠΔ08, ΠΔ14.05

* Γηα πηπρηνύρνπο ηνπ Σκάκαηνο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγέαο Ξύινπ & Δπέπινπ ** Γηα πηπρηνύρνπο αληέζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

27. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ - ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηνχ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15, ΠΔ04 (03,04) ΣΔ01 (32,33)

Δδαθνινγία- Ληπαζκαηνινγία ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

ηνηρεία Φπηνπξνζηαζίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

Ακπεινπξγία Η ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (15,30) ΣΔ01 (32,33,35)

Δθκεράληζε Γεσξγίαο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,30) ΣΔ01.35

Γεσξγηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36) ΣΔ01.36

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαδνκέλνπ - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (13,14,15,17,30,36)

Page 34: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

34

28. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηνχ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15, ΠΔ04 (03,04) ΣΔ01 (32,33)

Δδαθνινγία- Ληπαζκαηνινγία - Αξδεχζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

ηνηρεία Φπηνπξνζηαζίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

Γεσξγηθή Σερληθή ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,14,17,30) ΣΔ01.35

Θεξκνθήπηα Η ΠΔ14.04 ΠΔ18 (15,30)

ΠΔ18.12 ΣΔ01.35

Γεσξγηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36) ΣΔ01.36

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαδνκέλνπ - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.30

ΠΔ18 (12,13,14,15,17,36)

29. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μνξθνινγία-Φπζηνινγία Φπηνχ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15, ΠΔ04 (03,04) ΣΔ01 (32,33)

Δδαθνινγία- Ληπαζκαηνινγία-Αξδεχζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

ηνηρεία Φπηνπξνζηαζίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18.15 ΣΔ01 (32,33,35)

Γεληθή Γελδξνθνκία ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (15,30) ΣΔ01.33

Δθκεράληζε ηεο Γεσξγίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,17,30) ΣΔ01.35

Γεσξγηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,15,30,36) ΣΔ01.36

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Δξγαδνκέλνπ - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (13,14,15,17,30,36)

30. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΑ – ΣΤΡΟΚΟΜΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Δηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Οηθνλνκία ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30,36)

Δηζαγσγή ζηε Γεσξγηθή Παξαγσγήο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,13)

ΠΔ18 (15,16,17,30) ΣΔ01.33

Υαξαθηεξηζηηθά θαη Ηδηφηεηεο Γάιαθηνο (Υεκεία, Φπζηθή θαη Μηθξνβηνινγία Γάιαθηνο)

ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18.13 ΣΔ01.34

Σερλνινγία Γάιαθηνο Η ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18.13 ΣΔ01.34

Δκπνξία (marketing) Πξντφλησλ - Αγξνηνπξηζκνχ θαη Αγξνβηνηερλίαο

ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ14.05 ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30,36)

Δξγαζηαθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30)

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ14.04

ΠΔ18 (17,36) ΠΔ14.05 ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30) ΣΔ01.36*

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

Page 35: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

35

B΄ ΣΑΞΖ

Πέλαθαο αληηζηνηρέαο δηδαζθνκΫλσλ καζεκΪησλ ηεο Β΄ ηΪμεο ησλ ΔΠΑ.. θαη θιΪδσλ -

εηδηθνηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ζε Α΄ θαη Β΄ αλΪζεζε

1. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία Γηαθ. Σερλψλ ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

ΠΔ08

Αξρηηεθηνληθφ - Πξννπηηθφ ρέδην ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

ΣΔ01.01

Διεχζεξν ρέδην-Υξψκα ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27)

ΠΔ18 (01,28)

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18.01

Καηαζθεπαζηηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05)

ΣΔ01 (01,05)

ρεδηαζκφο Δπαγγ. Υψξσλ ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

ΣΔ01.12 ΠΔ18.27

Γηαθνζκεηηθή χλζεζε - Μαθέηα ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

ΠΔ08 ΣΔ01.12

ρέδην Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

2. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΑΡΓΤΡΟΥΡΤΟΥΟΨΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ρέδην Κνζκεκαηνπνηίαο ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Αξρέο χλζεζεο ΠΔ18 (26,27,34) ΠΔ18 (01,28)

Ηζηνξία ηεο Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΠΔ18.34 ΠΔ08

Δξγαζηήξην Κνζκεκαηνπνηίαο Η (Υεηξνπ. Κνζκεκάη.)

ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

Δξγαζηήξην Κνζκεκαηνπνηίαο ΗΗ (Κνζκεκάη. Παξαγσγήο)

ΠΔ18.34 ΣΔ01.25

ηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΠΔ18.34 ΠΔ08

Page 36: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

36

3. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΔΠΗΠΛΟΠΟΗΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Σερλνινγία Ξχινπ - Μεηξήζεηο ΠΔ18* ΠΔ14.05

ΠΔ18.16

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ. Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18.01

Δπεμεξγαζία Δπηθαλεηψλ ΠΔ18* ΠΔ08

Αξρέο χλζεζεο ΠΔ18 (26,27) ΠΔ18 (01,28)

Ρπζκνινγία Δπίπινπ ΠΔ18* ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18.27

Δξγαζηήξην Ξχιηλσλ Καηαζθεπψλ

ΠΔ18* ΠΔ14.05 ΠΔ18.16 ΣΔ01**

πλδεζκνινγία

ΠΔ18* ΠΔ14.05 ΠΔ18.16 ΣΔ01**

Ξπινγιππηηθή ΠΔ08 ΠΔ18* ΣΔ01**

Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ ΠΔ18* ΠΔ14.05 ΠΔ18 (16,38)

* Γηα πηπρηνύρνπο ηνπ Σκάκαηνο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγέαο Ξύινπ & Δπέπινπ ** Γηα πηπρηνύρνπο αληέζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

4. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΔΡΑΜΗΚΖ - ΠΖΛΟΠΛΑΣΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,38)

ΠΔ18 (01,28)

Πεινπιαζηηθή ΠΔ18.38 ΠΔ08

Αξρέο χλζεζεο ΠΔ18 (26,27,38) ΠΔ18 (01,28)

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Ηζηνξία Κεξακηθήο ΠΔ18.38 ΠΔ08

Δξγαζηήξην Κεξακηθήο (ηξνρφο) ΠΔ18.38 ΠΔ08

Γπςνηερλία ΠΔ18.38 ΠΔ08

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18.38 ΠΔ08 ΠΔ18 (27,28)

Σερληθέο Φεζίκαηνο ΠΔ18.38 ΠΔ08

Οξγάλσζε Δξγαζηεξίνπ ΠΔ18.38 ΠΔ08

Page 37: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

37

5. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΦΖΦΗΓΟΓΡΑΦΗΑ - ΤΑΛΟΓΡΑΦΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Διεχζεξν ρέδην - Υξψκα ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18.01

ρέδην - Υξψκα Φεθηδνγξαθίαο - Ταινγξαθίαο ΠΔ08 ΠΔ18.28

ΣΔ01.15

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18.01

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

Ηζηνξία Φεθηδνγξαθίαο -Ταινγξαθίαο ΠΔ18.28 ΠΔ08

Ταινγξαθία ΠΔ18.28 ΣΔ01.15

Φεθηδνγξαθία ΠΔ18.28 ΣΔ01.15

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18 (01,26,27) ΠΔ18 (28,29)

6. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΤΝΣΖΡΖΖ EΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ΠΔ18.28 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

Αληίγξαθν - Αηζζεηηθή Απνθαηάζηαζε ΠΔ08 ΠΔ18.28

ΠΔ18 (01,26,27,29) ΣΔ01.17

πληήξεζε Έξγσλ Σέρλεο ΠΔ18.28 ΣΔ01.17

Ηζηνξία ησλ Σερλψλ - Έξγα θαη Γεκηνπξγνί ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (26,27,28)

ΠΔ18 (01,29)

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ18 (27,28) ΠΔ18 (01,26,29)

Φσηνγξαθία ΠΔ18.29 ΠΔ18 (01,26,27,28)

Γξακκηθφ ρέδην ΠΔ12 (01,02,03)

ΠΔ17 (01,05,11) ΠΔ18 (01,26,27,28) ΣΔ01.01

Διεχζεξν ρέδην ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18 (01,26,27,28)

7. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ηζηνξία Δλδπκαζίαο IΗ ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

Σερληθή Αλάιπζε - Οξγάλσζε πιινγήο ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ρέδην Τθάζκαηνο- Υξψκα (Δ) ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01.22

Σερλνινγία πξνηχπσλ θνπήο (παηξφλ) IΗ (Δ)

ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01.22

Σερλνινγία Παξαγσγήο Δλδπκάησλ

ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01.22

Σερλνινγία Ραθήο ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01.22

Σερλνινγία Τθάζκαηνο -Τθαζκαηνινγία ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

Οξγάλσζε θαη Κνζηνιφγεζε Παξαγσγήο ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

Πνηνηηθφο Έιεγρνο Τθαζκάησλ - Δλδπκάησλ

ΠΔ12.12 ΠΔ18 (06,20)

ΣΔ01 (22,27)

Ζιεθηξνληθή ρεδίαζε ΗΗ (Δ) ΠΔ12.12 ΣΔ01 (22,27)

Page 38: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

38

ΠΔ18 (06,20)

8. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ - ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Δκπνξία Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,16,30)

Φπηνπξνζηαζία ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (13,14,15,17) ΣΔ01 (32,33)

πληήξεζε Κεπνηερληθψλ Δθαξκνγψλ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΣΔ01 (32,33,35) ΠΔ18.15

Δθαξκνγέο Αξδεπηηθψλ Γηθηχσλ ζηελ Κεπνηερλία

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,30) ΣΔ01.35

Κεπνηερληθέο Δθαξκνγέο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΣΔ01 (32,33,35) ΠΔ18.15

Ζ/Τ θαη ρεδηαζκφο Φπηνηερληθψλ Έξγσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΠΔ18 (15,16), ΠΔ14.05 ΣΔ01 (32,33)*

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

9. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ : ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΓΡΟΒΗΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αγξνηνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΠΔ18 (12,13,14,15,30) ΣΔ01.36

Αγξνβηνηερλίεο ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,30) ΣΔ01 (32,33,34)

Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ ΠΔ14 (04,05) ΠΔ18 (12,13,14,15,16,17,30) ΣΔ01.36

Ηδηνπαξαγφκελα Γεσξγηθά Πξντφληα ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (12,13,14,15,17,30) ΣΔ01 (32,33,34)

Αγξνηηθή Παξάδνζε θαη Λατθή Σέρλε ΠΔ02 ΠΔ15

ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,13,14,15,17,30)

10. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνζεξαπεία IΗ ΠΔ18.25 ΠΔ14.01, ΠΔ18.24 Δθαξκνγή Φπζηθψλ Μέζσλ ΠΔ18 (25,24) ΠΔ14.01 Φπζηθνζεξαπεία ΠΔ18.25 ΠΔ14.01

ΠΔ18.24 Πξαθηηθή Φπζηθνζεξαπεία ΠΔ18.25 ΠΔ14.01

ΠΔ18.24 Μάιαμε IΗ ΠΔ18.25 ΠΔ18.24

11. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΟΓΟΝΣΟΣΔΥΝΗΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή ΠΔ14.02 ΠΔ18.08

ΣΔ01.26

Αθίλεηε Πξνζζεηηθή -Πνξζειάλε ΠΔ14.02 ΠΔ18.08

ΣΔ01.26

Κηλεηή Πξνζζεηηθή

ΠΔ18.08 ΠΔ14.02

ΣΔ01.26

ηνηρεία Οξζνδνληηθήο ΠΔ14.02

ΠΔ18.08 ΣΔ01.26

Page 39: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

39

12. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Νεψηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη ΠΔ14.01 ΠΔ18.21

Γενληνινγία Δπαγγέικαηνο ΠΔ18.21 ΠΔ14.01

Αθηηλναλαηνκηθή ΠΔ18.21 ΠΔ14.02

Θεσξία Αθηηλνηερλνινγίαο ΠΔ18.21 ΠΔ14.01, ΠΔ14.02

Δξγαζηήξην Αθηηλνηερλνινγίαο ΠΔ18.21 ΣΔ01.31

13. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΒΟΖΘΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Φαξκαθνινγία ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02,06)

ηνηρεία Φαξκαθνγλσζίαο ΠΔ14.03 ΠΔ14.(04,01,02)

ηνηρεία Σνμηθνινγίαο ΠΔ14.03 ΠΔ14 (01,02)

Κνζκεηνινγία ΠΔ14.03 ΠΔ18.04

Φαξκαθεπηηθή Σερλνινγία ΠΔ14.03

14. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Αηζζεηηθή ψκαηνο IΗ ΠΔ18.04 ΣΔ01.20

Αηζζεηηθή Πξνζψπνπ IΗ ΠΔ18.04 ΣΔ01.20

ηνηρεία Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο

ΠΔ14.01 ΠΔ18.04

Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Μνλάδσλ Αηζζεηηθήο ΠΔ18.04 ΠΔ14.01

Κηλεζηνινγία ΠΔ18.(24,25) ΠΔ18.04

Μαθηγηάδ IΗ ΠΔ18.04 ΠΔ18.05 ΣΔ01 (19,20)

Μαληθηνχξ - Πεληηθηνχξ ΠΔ18.04 ΠΔ18.05 ΣΔ01 (19,20)

15. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΟΜΜΧΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Δξγαζηήξην Κνκκσηηθήο IΗ ΠΔ18.05 ΣΔ01.19

Μαθηγηάδ ΠΔ18.04 ΠΔ18.05 ΣΔ01 (19,20)

Μαληθηνχξ - Πεληηθηνχξ ΠΔ18.04 ΠΔ18.05 ΣΔ01 (19,20)

Καιιηηερληθά Υηελίζκαηα ΠΔ18.05 ΣΔ01.19

ρέδην Κνκκψζεσλ θαη Υξψκα ΠΔ18.05 ΣΔ01.19

Γαιιηθή Οξνινγία ΠΔ05

Page 40: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

40

16. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΜΑΞΧΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

ΠΔ12.11

πγθνιιήζεηο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ18.31 ΣΔ01.02

Σερλνινγία Ακαμσκάησλ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

ΣΔ01 (02,03)

ρέδην Δηδηθφηεηαο ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

ΣΔ01.02

Βαθέο Ακαμσκάησλ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) ΠΔ18.18

17. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:ΘΔΡΜΟΩΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΤΝΣΖΡΖΣΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΘΔΡΜΑΝΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

ηνηρεία ρεδηαζκνχ Κεληξηθψλ Θεξκάλζεσλ

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01.02

πληήξεζε θαη Δπηζθεπέο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

ΣΔ01.02

ηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06,10*)

Δηδηθέο Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06,10*)

*Μεραλνινγηθάο θαηεύζπλζεο

18. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΜΖΥΑΝΟΤΝΘΔΣΧΝ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Σερλνινγία Αεξνζθαθψλ IΗ ΠΔ18.32 TE01.28

Κηλεηήξεο Αεξνζθαθψλ IΗ ΠΔ18.32 ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06) TE01.28

ρέδην Δηδηθφηεηαο IΗ ΠΔ18.32 ΣΔ01.28

19. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΔΡΓΑΛΔΗΟΜΖΥΑΝΧΝ - CNC

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Μεραλνινγηθφ ρέδην κε Ζ/Τ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01 (01,02)*

Πξνγξακκαηηζκφο CNC ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

πζηήκαηα ΑPT, CAD/CAM, FMS ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

Με πκβαηηθέο Καηεξγαζίεο ΠΔ12 (04,07) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ18.31

Πνηνηηθφο Έιεγρνο ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ17 (02,06)

ΠΔ18.31

ηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο ΠΔ12 (04,07,11) ΠΔ18.31

Page 41: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

41

Γξαζηεξηφηεηαο ΠΔ17 (02,06)

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

20. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Οηθνδνκηθή ΠΔ12 (01,02) ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ12.03 ΠΔ17.11 ΣΔ01.05

Κηηξηαθά Έξγα IΗ ΠΔ12 (01,02) ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ12.03 ΠΔ17.11 ΣΔ01.05

ρέδην Κηηξηαθψλ Έξγσλ ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

Πνιενδνκηθέο Δθαξκνγέο ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

Ο Ζ/Τ ζην Υψξν ησλ Κηηξηαθψλ Έξγσλ

ΠΔ12 (01,02,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05*

πγθνηλσληαθά Έξγα -Τδξαπιηθά Έξγα ΠΔ12 (01,03) ΠΔ17 (01,05,11)

ΣΔ01.05

Τδξαπιηθέο - Ζιεθηξνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12.01 ΠΔ17 (01,05)

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,06)

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

21. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Ζιεθηξνηερλία IΗ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 06,10) ΠΔ17 (04,08,10) ΣΔ01.06

Ζιεθηξηθέο Μεραλέο ΠΔ12 05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ17.10*

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ12 05 ΠΔ17 (03,07)

ΣΔ01.06

πζηήκαηα Απηνκαηηζκψλ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

ΠΔ12 06,10) ΠΔ17 (04,08,10) ΣΔ01.06

Δπαγγεικαηηθφ Πεξηβάιινλ ηνπ Ζιεθηξνιφγνπ ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

* Ζιεθηξνινγηθάο θαηεύζπλζεο.

22. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Βννηξνθία - Αηγνπξνβαηνηξνθία ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΣΔ01.34

Υνηξνηξνθία - Λνηπά Εψα ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΣΔ01.34

Πηελνηξνθία ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΣΔ01.34

Τδαηνθαιιηέξγεηεο ΠΔ14.04 ΠΔ18.14

ΣΔ01.34

Μειηζζνθνκία - εξνηξνθία ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΣΔ01.34

Γηαηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ ΗΗ ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΣΔ01.34 ΠΔ18.14

Βηνινγηθή Δθηξνθή Αγξνηηθψλ Εψσλ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.13

ΠΔ18.14

Page 42: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

42

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18 (13,17)

ΣΔ01.36

23. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γ. Μεραλήκαηα Η ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΣΔ01.35

Γ. Μεραλήκαηα ΗΗ ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΣΔ01.35

Αληιίεο ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΣΔ01.35

Γεσξγηθφο Διθπζηήξαο ΗΗ ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΣΔ01.35

Μεραλήκαηα - Δμνπιηζκφο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ - Βηνκεραληψλ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΣΔ01.35

χγρ. Γεσξ. Δπηρεηξήζεηο - Οξγάλσζε - Γηνίθεζε ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΣΔ01.36

24. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΛΗΚΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Υεκηθή Σερλνινγία ΗΗ ΠΔ12.08 ΠΔ04.02 ΣΔ01.08

Σερλνινγία Τιηθψλ ΠΔ12.08 Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Απνβιήησλ ΠΔ12.08 ΣΔ01.08 Πνηνηηθφο ΄Διεγρνο ΠΔ12.08 ΣΔ01.08 Πεξηβαιινληηθή Υεκεία ΠΔ12.08 ΠΔ04.02

Σερλνινγία Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ΠΔ12.08 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.08

25. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ:ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ)

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

πζθεπέο Αεξίνπ Καπζίκνπ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

Λέβεηεο θαη Βηνκεραληθνί Καπζηήξεο Αεξίνπ ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

Όξγαλα Μέηξεζεο Απηνκαηηζκνχ θαη Διέγρνπ ΠΔ12 (06,10) ΠΔ17 (04,08)

ΠΔ12.05 ΠΔ17 (03,07)

Καηαζθεπή θαη Λεηηνπξγία Δγθαηαζηάζεσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.02

πληήξεζε θαη Δπηζθεπέο Δγθαηαζηάζεσλ Κεληξηθήο Θέξκαλζεο

ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

ΣΔ01.02

Ννκνζεζία, Καλνληζκνί, Αζθάιεηα Δξγαζίαο ΠΔ13 ΠΔ12.04 ΠΔ17 (02,06)

Page 43: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

43

26. EΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΞΤΛΟΓΛΤΠΣΗΚΖ-ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ Α΄ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ Ηζηνξία Ξπινγιππηηθήο Σέρλεο ΠΔ08

ΠΔ12.02 ΠΔ18*

Σερλνινγία Ξχινπ ΠΔ14.05 ΠΔ18.16 ΠΔ18*

ΣΔ01**

Δπεμεξγαζία Δπηθαλεηψλ-πλδεζκνινγία ΠΔ18* ΠΔ08

ρεδίαζε-Σερληθέο ρεδίαζεο ΠΔ08 ΠΔ12.02 ΠΔ18*

Ξπινγιππηηθή Σέρλε ΗΗ ΠΔ08 ΠΔ18*

ΣΔ01**

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ18* ΠΔ08, ΠΔ14.05

* Γηα πηπρηνύρνπο ηνπ Σκάκαηνο ρεδηαζκνύ & Σερλνινγέαο Ξύινπ & Δπέπινπ ** Γηα πηπρηνύρνπο αληέζηνηρεο εηδηθόηεηαο.

27. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΑΜΠΔΛΟΤΡΓΗΑ-ΟΗΝΟΣΔΥΝΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ Α΄ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ Οηλνηερλία Η ΠΔ18.36* ΠΔ14.04

Οηλνηερλία ΗΗ ΠΔ18.36* ΠΔ14.04 Ακπεινπξγία ΗΗ ΠΔ14.04

ΠΔ18.12 ΠΔ18 (15,30) ΣΔ01 (32,33,35)

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο- Δγθαηαζηάζεηο Οηλνπνηείνπ

ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΣΔ01.35

Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Ακπειηνχ θαη Κξαζί ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,36)

Πνηνηηθφο- Οξγαλνιεπηηθφο Έιεγρνο Πξντφλησλ Οίλνπ - Οηλνγεπζηηθή

ΠΔ18.36 ΠΔ14.04

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04

ΠΔ18.17 ΣΔ01.36

*Δηδηθόηεηαο Οηλνινγέαο & Σερλνινγέαο Πνηώλ.

28. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ & ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ Θεξκνθήπηα ΗΗ ΠΔ14.04

ΠΔ18 (15,30) ΠΔ18.12 ΣΔ01.35

Αλζνθνκηθέο Καιιηέξγεηεο Θεξκνθεπίσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.30

ΠΔ18.12 ΣΔ01 (32,33)

Λαραλνθνκηθέο Καιιηέξγεηεο Θεξκνθεπίσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.30

ΠΔ18.12 ΣΔ01 (32,33)

Δθκεράληζε ηεο Γεσξγίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,13,17,30) ΣΔ01.35

Παξαγσγή Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΣΔ01 (32,33)

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΣΔ01.36

Page 44: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

44

29. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ

Γελδξνθνκία Η ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (15,30) ΣΔ01.33

Γελδξνθνκία ΗΗ ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (15,30) ΣΔ01.33

Βηνινγηθή Γελδξνθνκία ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΠΔ18 (15,30)

Γεσξγηθέο Δγθαηαζηάζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18.15

ΠΔ18 (12,30) ΣΔ01 (33,35)

Υεηξηζκφο- Μεηαπνίεζε Πξντφλησλ Γελδξνθνκίαο ΠΔ14.04 ΠΔ18.12

ΣΔ01.33

Παξαγσγή Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (12,30)

ΣΔ01.33

χγρξνλεο Γεσξγηθέο Δπηρεηξήζεηο ΠΔ14.04 ΠΔ18.17

ΣΔ01.36

30. ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ: ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΑ- ΣΤΡΟΚΟΜΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΔΖ Β΄ ΑΝΑΘΔΖ Σερλνινγία Γάιαθηνο ΗΗ ΠΔ14.04

ΠΔ18.36 ΠΔ18.13 ΣΔ01.34

Δηδηθή Σπξνθνκία ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18.13 ΣΔ01.34

Δμνπιηζκφο Βηνκεραληψλ Δπεμεξγαζίαο Γάιαθηνο ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (13,15) ΣΔ01.35

πζθεπαζία Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (13, 14, 15)

Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ ΠΔ14.04 ΠΔ18.36

ΠΔ18 (13,14)

Δθαξκνγέο Ζ/Τ ΠΔ14.04 ΠΔ18 (17,36)

ΠΔ18.13 ΣΔ01.36*

*Με πηζηνπνηεκΫλεο γλώζεηο Ζ/Τ

εκεηώζεηο: 1. Με ηα καζάκαηα πξώηεο (1εο) αλΪζεζεο νη εθπαηδεπηηθνέ θαιύπηνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξΪξην, ελώ κε ηα καζάκαηα δεύηεξεο (2εο) αλΪζεζεο ζπκπιεξώλνπλ ην ππνρξεσηηθό ηνπο σξΪξην ά θαιύπηνπλ εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο.

7. Από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδΪζθνπλ ην κΪζεκα ηεο Φπζηθάο ζε Β΄ αλΪζεζε, πξνηεξαηόηεηα Ϋρνπλ νη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ θιΪδνπ ΠΔ12.10.

3. Οη εθπαηδεπηηθνέ ησλ θιΪδσλ ΠΔ δηδΪζθνπλ ηα ζεσξεηηθΪ, ηα εξγαζηεξηαθΪ θαη ηα ζρεδηαζηηθΪ καζάκαηα, θαζώο θαη ην ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κΫξνο ησλ κηθηώλ καζεκΪησλ.

4.Οη εθπαηδεπηηθνέ ηνπ θιΪδνπ ΣΔ01, από ηα καζάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνύζα, δηδΪζθνπλ κόλν ηα εξγαζηεξηαθΪ καζάκαηα, ηα ζρεδηαζηηθΪ καζάκαηα θαη ην εξγαζηεξηαθό κΫξνο ησλ κηθηώλ καζεκΪησλ.

.

Page 45: α) αα α η ζη $α δδαζ & α η & η # Γ αζ # α δ - sch.grdide.ark.sch.gr/portal/sites/all/anatheseis/1.pdf · 2011-10-20 · 2 α) αα α η ζη $α δδαζ & α

45

Ζ απόθαζε απηά λα δεκνζηεπζεέ ζηελ Δθεκεξέδα ηεο Κπβεξλάζεσο.

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 1. Γξαθεέν Τθππνπξγνύ θ. Α. ΛπθνπξΫληδνπ 2. Γξαθεέν Γεληθνύ ΓξακκαηΫα Γ. Πιαηά 3. Γξαθεέν Δηδηθνύ ΓξακκαηΫα θ. Γ. Γνύζε 4. Γηεύζπλζε Πξνζσπηθνύ Γ. Δ.

Σκάκαηα A΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ 5. Γηεύζπλζε πνπδώλ Γ. Δ.

Σκάκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΝΓΡΔΑ Θ. ΛΤΚΟΤΡΔΝΣΕΟ