Επενδύοντας - RECAP - Recap · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Επενδύοντας - RECAP - Recap · PDF...

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ανάγκη για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για 22 εκατομμύρια γεωργούς και γεωργικούς εργάτες και έναν σταθερό, ποικίλο και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων για τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της. Ως κοινή πολιτική και για τις 28 χώρες της ΕΕ, η ΚΓΠ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ παρέχοντας Άμεσες Ενισχύ- σεις με στόχο τη σταθεροποίηση των εσόδων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτεί έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανά χώρα μέσω εθνικών (ή περιφερειακών) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΚΓΠ παρέχει, επίσης,

  μια σειρά μέτρων για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της αγοράς, και άλλα πρόσθετα στοιχεία όπως λογότυπα ποιότητας, προ- ώθηση για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, που συμπληρώνουν τη δράση της ΚΓΠ για τη στήριξη των γεωργών. Ο προϋπο- λογισμός της ΚΓΠ που έχει καθοριστεί για την περίοδο 2014- 2020 προβλέπει συνολικά 408,31 δισ. EUR σε κονδύλια της ΕΕ, με 308,73 δισ. EUR να προορίζονται για Άμεσες Ενισχύ- σεις και μέτρα για την αγορά (ο λεγόμενος Πρώτος Πυλώνας) και 99,58 δισ. EUR για την Αγροτική Ανάπτυξη (ο λεγόμενος Δεύτερος Πυλώνας).

  • καλύπτει μια έκταση 131 621 km² εκ των οποίων το 50 % είναι δάσος.

  • έχει συνολικό πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμύρια εκ των οποίων περίπου οι μισοί ζουν σε αγροτικές περιοχές.

  • χαρακτηρίζεται από γεωργία με δομές μικρής κλίμακας όπου η καλλιέργεια είναι δύσκολη - το 78 % της συνολικής Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ) έχει ταξινομηθεί ως περιοχή που αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς, ενώ το 53,9 % βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Η αρδευόμενη έκταση αντιστοιχεί στο 19,8 % της ΧΓΕ και το 86 % του νερού που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα καταναλώνεται στη γεωργία, συχνά με σημαντικές απώλειες νερού. Περίπου το 3,8% της γεωργικής γης προορίζεται για τη βιολογική καλλιέργεια.

  Η ΚΓΠ στη χώρα σας» Ε Λ Λ Α Δ Α

  Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

  Η Ελλάδα

  Μάιος 2016

  http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/index_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/index_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm

 • 2

  Κατά την περίοδο έως το 2020, η νέα ΚΓΠ πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 19,6 δισ1. EUR στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνουν: θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, βιωσιμότητα, εκσυγχρονισμό, καινοτομία και ποιότητα. Ταυτόχρονα, παρέχεται ευελιξία στην Ελλάδα για να προσαρμόσει τόσο τις Άμεσες Ενισχύσεις όσο και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στις συγκεκριμένες ανάγκες της.

  Οι νέες Άμεσες Ενισχύσεις πρέπει να διανέμονται με δικαιότε- ρο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των γεωργών εντός του ιδίου κράτους μέλους, θέτοντας τέλος σε κατανομές βάσει «ιστορικών αναφορών». Δεδομένων των δυ- σκολιών της εν λόγω αναδιανομής, τα κράτη μέλη έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμέ- νους τομείς σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τους Έλληνες αγρότες με τη μορφή των Άμεσων Ενισχύσεων ανέρχεται σε περίπου 14,9 δισ. EUR.

  Μια βασική αλλαγή στη νέα ΚΓΠ είναι η εφαρμογή νέων κανό- νων Οικολογικού Προσανατολισμού για τις Άμεσες Ενισχύσεις, προκειμένου να τονιστούν τα οφέλη που οι γεωργοί παρέχουν στην κοινωνία ως σύνολο σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ποιότητα του εδάφους. Βά- σει του συστήματος αυτού, το 30 % του κονδυλίου για τις Άμε- σες Ενισχύσεις, που καταβάλλονται ανά εκτάριο, συνδέεται με

  τρεις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: διαφο- ροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και διατήρηση του 5 % των περιοχών οικολογικού ενδιαφέρο- ντος ή μέτρα που θεωρούνται ότι έχουν τουλάχιστον ισοδύναμο περιβαλλοντικό όφελος.

  Από το 2015 η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυ- σης (KBE) και προβαίνει σε διαίρεση μεταξύ 3 περιοχών: βοσκό- τοποι, αρόσιμη γη και μόνιμες καλλιέργειες. Οι μικροί αγρότες επωφελούνται από ένα κατ’ αποκοπή απλοποιημένο σύστημα στήριξης (το καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλ- λευσης), με ανώτατο όριο 1 250 EUR στήριξη ανά γεωργό: το καθεστώς αυτό μειώνει το διοικητικό φόρτο για τους μικρούς αγρότες, μειώνει τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και τους απαλλάσσει από τους κανόνες οικολογικού προσανατολι- σμού. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να διαθέσουν το 7,42 % το 2015 και το 8 % το 2019 του κονδυλίου για τις Άμεσες Ενι- σχύσεις στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (στοχεύοντας κυρίως σε αιγοπρόβατα, βόειο κρέας και φρούτα και λαχανικά). Με στόχο την επίτευξη μιας δικαιότερης κατανομής της στήρι- ξης, τα ποσά των Άμεσων Ενισχύσεων για τους μεγαλύτερους δικαιούχους δεν θα υπερβαίνουν τις 150 000 EUR.

  Άλλες αλλαγές που εισάγονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2013 περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για τους ενεργούς γεωργούς που είναι επιλέξιμοι για Άμεσες Ενι- σχύσεις και μια νέα συμπληρωματική ενίσχυση 25 % για τους νέους αγρότες για τα πρώτα 5 έτη, εκτός από τις ήδη υπάρχου- σες επιχορηγήσεις εγκατάστασης.

  Δικαιότερες και πιο οικολογικές άμεσες ενισχύσεις

  1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές).

  ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ στη γεωργία της Ελλάδας 2014-2020

  http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/greening/index_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/basic-payment-scheme_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/glossary/basic-payment-scheme_en.htm http://ec.europa.eu/agriculture/envir/cross-