Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων...

6
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ανάγκη για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για 22 εκατομμύρια γεωργούς και γεωργικούς εργάτες και έναν σταθερό, ποικίλο και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων για τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της. Ως κοινή πολιτική και για τις 28 χώρες της ΕΕ, η ΚΓΠ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ παρέχοντας Άμεσες Ενισχύ- σεις με στόχο τη σταθεροποίηση των εσόδων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτεί έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανά χώρα μέσω εθνικών (ή περιφερειακών) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΚΓΠ παρέχει, επίσης, μια σειρά μέτρων για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της αγοράς, και άλλα πρόσθετα στοιχεία όπως λογότυπα ποιότητας, προ- ώθηση για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, που συμπληρώνουν τη δράση της ΚΓΠ για τη στήριξη των γεωργών. Ο προϋπο- λογισμός της ΚΓΠ που έχει καθοριστεί για την περίοδο 2014- 2020 προβλέπει συνολικά 408,31 δισ. EUR σε κονδύλια της ΕΕ, με 308,73 δισ. EUR να προορίζονται για Άμεσες Ενισχύ- σεις και μέτρα για την αγορά (ο λεγόμενος Πρώτος Πυλώνας) και 99,58 δισ. EUR για την Αγροτική Ανάπτυξη (ο λεγόμενος Δεύτερος Πυλώνας). καλύπτει μια έκταση 131 621 km² εκ των οποίων το 50 % είναι δάσος. έχει συνολικό πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμύρια εκ των οποίων περίπου οι μισοί ζουν σε αγροτικές περιοχές. χαρακτηρίζεται από γεωργία με δομές μικρής κλίμακας όπου η καλλιέργεια είναι δύσκολη - το 78 % της συνολικής Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ) έχει ταξινομηθεί ως περιοχή που αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς, ενώ το 53,9 % βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Η αρδευόμενη έκταση αντιστοιχεί στο 19,8 % της ΧΓΕ και το 86 % του νερού που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα καταναλώνεται στη γεωργία, συχνά με σημαντικές απώλειες νερού. Περίπου το 3,8% της γεωργικής γης προορίζεται για τη βιολογική καλλιέργεια. Η ΚΓΠ στη χώρα σας» Ε Λ Λ Α Δ Α Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Η Ελλάδα Μάιος 2016

Transcript of Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων...

Page 1: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι η απάντηση της Ευρώπης στην ανάγκη για ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για 22 εκατομμύρια γεωργούς και γεωργικούς εργάτες και έναν σταθερό, ποικίλο και ασφαλή εφοδιασμό τροφίμων για τα 500 εκατομμύρια των πολιτών της. Ως κοινή πολιτική και για τις 28 χώρες της ΕΕ, η ΚΓΠ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ παρέχοντας Άμεσες Ενισχύ-σεις με στόχο τη σταθεροποίηση των εσόδων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτεί έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανά χώρα μέσω εθνικών (ή περιφερειακών) Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΚΓΠ παρέχει, επίσης,

μια σειρά μέτρων για την αγορά, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της αγοράς, και άλλα πρόσθετα στοιχεία όπως λογότυπα ποιότητας, προ-ώθηση για τα γεωργικά προϊόντα της ΕΕ, που συμπληρώνουν τη δράση της ΚΓΠ για τη στήριξη των γεωργών. Ο προϋπο-λογισμός της ΚΓΠ που έχει καθοριστεί για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει συνολικά 408,31 δισ. EUR σε κονδύλια της ΕΕ, με 308,73 δισ. EUR να προορίζονται για Άμεσες Ενισχύ-σεις και μέτρα για την αγορά (ο λεγόμενος Πρώτος Πυλώνας) και 99,58 δισ. EUR για την Αγροτική Ανάπτυξη (ο λεγόμενος Δεύτερος Πυλώνας).

• καλύπτει μια έκταση 131 621 km² εκ των οποίων το 50 % είναι δάσος.

• έχει συνολικό πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμύρια εκ των οποίων περίπου οι μισοί ζουν σε αγροτικές περιοχές.

• χαρακτηρίζεται από γεωργία με δομές μικρής κλίμακας όπου η καλλιέργεια είναι δύσκολη - το 78 % της συνολικής Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (ΧΓΕ) έχει ταξινομηθεί ως περιοχή που αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς, ενώ το 53,9 % βρίσκεται σε ορεινές περιοχές. Η αρδευόμενη έκταση αντιστοιχεί στο 19,8 % της ΧΓΕ και το 86 % του νερού που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα καταναλώνεται στη γεωργία, συχνά με σημαντικές απώλειες νερού. Περίπου το 3,8% της γεωργικής γης προορίζεται για τη βιολογική καλλιέργεια.

Η ΚΓΠ στη χώρα σας» Ε Λ Λ Α Δ Α

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Η Ελλάδα

Μάιος 2016

Page 2: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

2

Κατά την περίοδο έως το 2020, η νέα ΚΓΠ πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 19,6 δισ1. EUR στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνουν: θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, βιωσιμότητα, εκσυγχρονισμό, καινοτομία και ποιότητα. Ταυτόχρονα, παρέχεται ευελιξία στην Ελλάδα για να προσαρμόσει τόσο τις Άμεσες Ενισχύσεις όσο και τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στις συγκεκριμένες ανάγκες της.

Οι νέες Άμεσες Ενισχύσεις πρέπει να διανέμονται με δικαιότε-ρο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των γεωργών εντός του ιδίου κράτους μέλους, θέτοντας τέλος σε κατανομές βάσει «ιστορικών αναφορών». Δεδομένων των δυ-σκολιών της εν λόγω αναδιανομής, τα κράτη μέλη έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμέ-νους τομείς σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τους Έλληνες αγρότες με τη μορφή των Άμεσων Ενισχύσεων ανέρχεται σε περίπου 14,9 δισ. EUR.

Μια βασική αλλαγή στη νέα ΚΓΠ είναι η εφαρμογή νέων κανό-νων Οικολογικού Προσανατολισμού για τις Άμεσες Ενισχύσεις, προκειμένου να τονιστούν τα οφέλη που οι γεωργοί παρέχουν στην κοινωνία ως σύνολο σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ποιότητα του εδάφους. Βά-σει του συστήματος αυτού, το 30 % του κονδυλίου για τις Άμε-σες Ενισχύσεις, που καταβάλλονται ανά εκτάριο, συνδέεται με

τρεις φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές: διαφο-ροποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων και διατήρηση του 5 % των περιοχών οικολογικού ενδιαφέρο-ντος ή μέτρα που θεωρούνται ότι έχουν τουλάχιστον ισοδύναμο περιβαλλοντικό όφελος.

Από το 2015 η Ελλάδα εφαρμόζει το Καθεστώς Βασικής Ενίσχυ-σης (KBE) και προβαίνει σε διαίρεση μεταξύ 3 περιοχών: βοσκό-τοποι, αρόσιμη γη και μόνιμες καλλιέργειες. Οι μικροί αγρότες επωφελούνται από ένα κατ’ αποκοπή απλοποιημένο σύστημα στήριξης (το καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλ-λευσης), με ανώτατο όριο 1 250 EUR στήριξη ανά γεωργό: το καθεστώς αυτό μειώνει το διοικητικό φόρτο για τους μικρούς αγρότες, μειώνει τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και τους απαλλάσσει από τους κανόνες οικολογικού προσανατολι-σμού. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να διαθέσουν το 7,42 % το 2015 και το 8 % το 2019 του κονδυλίου για τις Άμεσες Ενι-σχύσεις στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (στοχεύοντας κυρίως σε αιγοπρόβατα, βόειο κρέας και φρούτα και λαχανικά). Με στόχο την επίτευξη μιας δικαιότερης κατανομής της στήρι-ξης, τα ποσά των Άμεσων Ενισχύσεων για τους μεγαλύτερους δικαιούχους δεν θα υπερβαίνουν τις 150 000 EUR.

Άλλες αλλαγές που εισάγονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του 2013 περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για τους ενεργούς γεωργούς που είναι επιλέξιμοι για Άμεσες Ενι-σχύσεις και μια νέα συμπληρωματική ενίσχυση 25 % για τους νέους αγρότες για τα πρώτα 5 έτη, εκτός από τις ήδη υπάρχου-σες επιχορηγήσεις εγκατάστασης.

Δικαιότερες και πιο οικολογικές άμεσες ενισχύσεις

1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 (σε τρέχουσες τιμές).

ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ στη γεωργία της Ελλάδας 2014-2020

Page 3: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

3

Στηρίζοντας βασικές προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη της ΕλλάδαςΜε συνολική συνεισφορά άνω των 4,7 δισ. EUR για τη λήψη μέτρων προς όφελος των αγροτικών της περιοχών, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα εστιάζει στις ακόλουθες προτεραιότητες:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα μέσω της παροχής στήριξης για: νέους γεωργούς (23 900 ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από ενισχύσεις για έναρξη λειτουργίας), αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό (6 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις), ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού (8 300 γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία (600 επιχειρήσεις γεωργικών τροφίμων).

Αποκατάσταση και διατήρηση οικοσυστημάτων: 10,3 % των ελληνικών γεωργικών εκτάσεων αποτελεί αντικείμενο συμβάσεων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 12,1 % για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και 10,7 % για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.

Προώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στους τομείς της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, των καινοτόμων τεχνολογιών και της έρευνας σε όλες τις δραστηριότητες του ΠΠΑ (δημιουργία 86 640 θέσεων κατάρτισης και στήριξη σε 530 σχέδια συνεργασίας).

Ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων: περίπου 51 000 εκτάρια θα στραφούν σε πιο αποδοτικά συστήματα άρδευσης.

Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη: βελτιωμένες υπηρεσίες και υποδομές ΤΠΕ και δημιουργία 2 000 νέων θέσεων εργασίας μέσω του LEADER/CLLD.

Το μεγαλύτερο μέρος της στήριξης του ΕΓΤΑΑ προορίζεται για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς, βιολογική γεωργία και γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.

Οι αγρότες στην καρδιά της τροφικής αλυσίδαςΓια να βελτιωθεί η ισορροπία της τροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα, μέσα και μέτρα της ΕΕ (όπως η στήριξη Οργανώσεων Παραγωγών)

βοηθούν τους αγρότες να είναι καλύτερα οργανωμένοι και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους καλύτερα.

Επιπλέον, το λογότυπο της ΕΕ για βιολογικά προϊό-ντα βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμο τρόπο.

Επενδύοντας στη γεωργία της Ελλάδας 2014-2020

3

Page 4: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

4

Μεταξύ 2007 και 2013 η ΚΓΠ επένδυσε περίπου 21,5 δισ. EUR2 στον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας με στόχο τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της βιωσιμό-τητας των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εξασφάλιση της παροχής ασφαλών, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών τροφίμων στους πολίτες της.

Οι αγρότες στην Ελλάδα ωφελούνται από την ΚΓΠ Οι Άμεσες Ενισχύσεις αποτέλεσαν ένα βασικό δίχτυ ασφαλείας και έναν οδηγό για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το 2014 οι έλληνες αγρότες έλαβαν περισσότερα από 2,2 δισ. EUR σε Άμεσες Ενισχύσεις, από τις οποίες επωφελήθηκαν πάνω από 709 270 αγρότες και γεωργικές επιχειρήσεις, το 81 % των οποίων έλαβαν ποσό κάτω των 5 000 EUR. Επιπλέον, το 2014, η ΕΕ δαπάνησε 45,2 δισ. EUR σε μέτρα για την αγορά στην Ελλάδα, κυρίως στους τομείς των φρούτων και των λαχανικών, του οίνου και του ελαιόλαδου.

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές στην ΕλλάδαΤο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 επένδυσε 3,9 δισ. EUR στον τομέα της γεωργίας και σε αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η εισφορά δημόσιων πόρων στον τομέα της γεωργίας, στις περιβαλλοντικές δράσεις και στην τοπική ανάπτυξη βοήθησε την Ελλάδα να:

• ενισχύσει την εγκατάσταση περισσότερων από 19 000 νέων γεωργών παρέχοντας περίπου 330 εκ. EUR σε επιχορηγή-σεις εγκατάστασης

• στηρίξει περισσότερες από 80 000 εκμεταλλεύσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές

• ενισχύσει το περιβάλλον και την ύπαιθρο με γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και δράσεις για την προστασία της γης, των δασών και την καλή διαβίωση των ζώων, αξίας περίπου 1 δισ. EUR

• προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών με τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών γεωργικών εκμε-ταλλεύσεων με στήριξη περίπου 250 δισ. EUR

• βελτιώσει τη γεωργική απόδοση επενδύοντας περισσότερα από 350 εκ. EUR σε γεωργικές υποδομές

• ενδυναμώσει την τοπική δράση επιτρέποντας σε Ομάδες Τοπικής Δράσης να επιλέξουν και να στηρίξουν περισσότερες από 2 100 δράσεις σε όλες τις επιλέξιμες περιοχές που καλύπτουν 2,3 εκατ. κατοίκους.

Παραδείγματα έργων Αγροτικής Ανάπτυξης που στηρίζονται από την ΚΓΠΟ εκσυγχρονισμός, η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας σε εταιρεία γαλακτοκομικών στη Θεσσαλονίκη

Χάρη στη χρηματοδότηση της Αγροτικής Ανάπτυξης, ένας έλληνας επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη δημιούργησε μια πρότυπη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων το 2006, στην οποία παράγεται κεφίρ από αγελαδινό γάλα με την προσθήκη ευεργετικών φρέσκων σπόρων. Μετά την αρχική αυτή επιτυχία, χρησιμοποίησε περαιτέρω χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ελληνικού ΠΠΑ (πρόγραμμα LEADER) για τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της παραγωγής του, και τώρα παράγει κεφίρ γιαούρτι. Αυτή η πρόσθετη επένδυση τον βοήθησε να μειώσει το κόστος παραγωγής, καθιστώντας τον πιο ανταγωνιστικό, και να αναβαθμίσει την ποιότητα των προϊόντων του. Αυτή η συνεχιζόμενη οικονομική επιτυχία του επέτρεψε να προσλάβει ένα νέο μέλος προσωπικού, με την προοπτική της δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας στο μέλλον. Συνολικό κόστος: 340 946 EUR (συνεισφορά της ΕΕ: 161 949 EUR). Περισσότερες πληροφορίες.

2 Συνολικές δαπάνες για τις Άμεσες Ενισχύσεις, τα μέτρα για την αγορά και την Αγροτική Ανάπτυξη (πληρωμές) για την περίοδο 2007-2013 (σε τρέχουσες τιμές).

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

Page 5: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

5

Προστιθέμενη αξία με τα συστήματα ΠοιότηταςΜέσα από την Πολιτική Ποιότητας της ΚΓΠ, η ΕΕ παρέχει μια σειρά από μέτρα για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αξιοποιήσουν την υψηλής ποιότητας φήμη των ευρωπαϊκών προϊόντων για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Ένα βασικό εργαλείο γι’ αυτό είναι το μητρώο με περισσότερες από 1 300 προστατευόμενες ονομασίες τροφίμων τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ). Η παραγωγή αυτών των καταχωρημένων προϊόντων ποιότητας συμβάλλει στην ποικιλομορφία, στην ανάπτυξη και μεγέθυνση στις αγροτικές περιοχές όπου παράγονται, και προστατεύει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

Επί του παρόντος η Ελλάδα έχει καταχωρήσει 75 προϊόντα ως ΠΟΠ (όπως τυρί Φέτα, Τοματάκι Σαντορίνης κ.λπ.) και 28 προϊόντα ως ΠΓΕ (όπως Πατάτα Νάξου, Μήλο Καστοριάς κ.λπ.).

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2016, το 79 % των Ελλήνων πιστεύει ότι η οικονομική στήριξη που παρέχει η ΕΕ μέσω της ΚΓΠ είναι είτε αρκετή είτε πολύ χαμηλή (μόλις το 6 % θεωρεί ότι είναι «πολύ υψηλή»). Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η «εξασφάλιση ότι τα αγροτικά προϊόντα είναι καλής ποιότητας, υγιεινά και ασφαλή» (69 %), η «εξασφάλιση λογικών τιμών στα τρόφιμα για τους καταναλωτές» (74 %) και η «ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών με παράλληλη προστασία της υπαίθρου» (67 %). Επιπλέον, το 87 % είναι σαφώς «υπέρ» των πρακτικών οικολογικού προσανατολισμού.

Διαβάστε το Ευρωβαρόμετρο «Ευρωπαίοι, Γεωργία και ΚΓΠ».

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ΚΓΠ;

• ΠΡΟΣ

ΤΑΤΕ

ΥOΜ

ΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣIΑ Π

ΡΟΕΛΕYΣΗΣ • • Π

ΡΟΣΤ

ΑΤΕ

ΥOΜ

ΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ

H EΝΔΕΙΞΗ • • ΕΓ

ΓΥΗΜ

ΕΝΟ

ΠΑΡ

ΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠ

Ο ΠΡΟΪΟΝ •

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΎΓΜΑΤΑ

Page 6: Επενδύοντας - RECAP - Recap · 1 Συνολική κατανομή των Άμεσων Ενισχύσεων και της Αγροτικής Ανάπτυξης για την

6

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Γεωργικό εισόδημα Δείκτης μισθών και ημερομίσθιων - Βιομηχανία

Δείκτης μισθών και ημερομίσθιων - Κατασκευές Δείκτης μισθών και ημερομίσθιων - Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο γεωργικός τομέας της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από:

• Μικρού μεγέθους γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Το 76,7 % των εκμεταλλεύσε-ων διαθέτουν λιγότερο από 5 εκτάρια και ο μέσος όρος του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων των 6,8 εκταρίων είναι μικρότερος από τον μέσο όρο των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ-28, ο οποίος είναι μεγέθους 16,1 εκταρίων.

• Αγρότες αρκετά μεγάλοι σε ηλικία (μόνο το 5,2 % των ελλήνων αγροτών είναι κάτω των 35 ετών).

• Συνεισφορά στην οικονομία της Ελλάδας με 3,8 % της συνολικής ΑΠΑ (ΕΕ-28: 1,6%) και στην απασχόληση με 13,6 % της συνολικής απασχόλησης (4,7 % στην ΕΕ-28). Αυτό δείχνει την ιδιαίτερα υψηλή οικονομική σημασία του τομέα.

Υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές (σύνολο γεωργικών προϊόντων σε εκατ. EUR, 2014)

Μια πολύ διαφοροποιημένη παραγωγή Ύψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές (σύνολο γεωργικών προϊόντων σε εκατ. EUR, 2014)

Το εισόδημα των γεωργών εξακολουθεί να είναι ασταθές

Σημασία αγροτικών περιοχών

Σιτηρά 9.4%

Βιομηχανικές καλλιέργειες

8.0% Κτηνοτροφικά

φυτά 5.6%

Λαχανικά και οπωροκηπευτικά

προϊόντα 18.9%

Πατάτες 3.3%

Φρούτα 19.8%

Οίνος 0.2%

Ελαιόλαδο 6.4%

Βοοειδή 2.6%

Χοίροι 2.4%

Αιγοπρόβατα 7.0%

Πουλερικά 1.6%

Γάλα 11.6%

Αβγά 1.1%

Άλλα 2.1%

82%

44% 34%

43%

12%

11%

8%

10%

6%

46% 58%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Έδαφος Πληθυσμός ΑΠΑ Απασχόληση

Κατ’ εξοχήν αγροτικές Ενδιάμεσες περιοχές Κατ’ εξοχήν αστικές

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

5,000.0

Εξαγωγές προς χώρες της ΕΕ

Εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ

Εισαγωγές από χώρες της ΕΕ

Εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ

Εκατ

. EUR

Μη εδώδιμα

Ποτά

Παρασκευάσματα διατροφής Μεταποιημένα

Άλλα πρωτογενή

Εμπορεύματα

Στοιχεία παραγωγής (μέσος όρος 2013-2015)∙ αξίες σε σταθερές τιμές παραγωγού

© fo

tolia