Τιμοκατάλογος - Price list books

112
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ÕÐÏ ÅÊÄÏÓÇ 3 ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ 5 AÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 5 ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ 5 ÖÉËÏÓÏÖÉÁ 9 ØÕ×ÏËÏÃÉÁ 11 ÁÑ×ÁÉÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÅÉÌÅÍÁ 13 ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ 14 ÃËÙÓÓÁ ILS 15 ÄÉÊÁÉÏ 14 ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÅÓ ËÅÎÉÊÁ 18 ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 18 ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÃÅÍÉÊÁ 18 ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ Ó×ÏËÉÊÁ 20 ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ 21 ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 21 ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ 21 ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ 22 ÖÕÓÉÊÇ 22 ×ÇÌÅÉÁ 23 ÅÑÃÁÓÉÁ 23 ÅÑÃÁÓÉÁ ÃÅÍÉÊÁ 23 ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ 24 ÉÁÔÑÉÊÇ 27 ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ 27 ÉÁÔÑÉÊÇ ÃÅÍÉÊÁ 28 ÕÃÅÉÁ 28 ÉÓÔÏÑÉÁ 30 ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ ÌÁÍÁÔÆÌÅÍÔ ÄÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ 36 ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ 36 ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ ÅÑÅÕÍÁ 37 ÅÑÅÕÍÁ ÁÃÏÑÁÓ ÄÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ 38 ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ 38 ÌÅÓÁ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 38 ÍÁÕÔÉËÉÁ 39 ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 40 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÃÅÍÉÊÁ 40 ÃÅÙÑÃÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 42 ÄÇÌÏÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 43 ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ 44 ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 45 ËÏÃÉÓÔÉÊÇ 46 ÌÁÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 47 ÌÉÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 48 ÏÉÊÏÍÏÌÅÔÑÉÁ 48 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ 48 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÉÓÔÏÑÉÁ ÉÓÔÏÑÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÈÅÙÑÉÙÍ 49 ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 50 ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 50 ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇ 50 ×ÑÇÌÁ ÊÁÉ ÔÑÁÐÅÆÅÓ 52 ÐÁÉÄÉÊÁ 53 ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ 53 ÐÏËÉÔÉÊÇ 54 ÄÇÌÏÃÑÁÖÉÁ 54 ÄÇÌÏÓÉÁ ÄÉÏÉÊÇÓÇ 54 ÄÉÅÈÍÅÉÓ Ó×ÅÓÅÉÓ 54 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ 58 ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÇ 59 ÐÏËÉÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÁ 59 ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 63 ÔÁÎÉÄÉÁ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ 66 ÔÅ×ÍÅÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 66 ÄÏÊÉÌÉÁ 66 ÈÅÁÔÑÏ 68 ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁ 69 ÌÏÕÓÉÊÇ 70 ÔÅ×ÍÅÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 70 ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ 72 ×ÙÑÏÔÁÎÉÁ 72 ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ 97

description

Τιμοκατάλογος 2010 Εκδόσεων Παπαζήση

Transcript of Τιμοκατάλογος - Price list books

Page 1: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÉÉ ÅÅ ×× ÏÏ ÌÌ ÅÅ ÍÍ ÁÁ

ÕÐÏ ÅÅÊÄÏÓÇ 3

ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ 5

AÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 5

ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ 5ÖÉËÏÓÏÖÉÁ 9ØÕ×ÏËÏÃÉÁ 11

ÁÑ×ÁÉÁ ÅÅËËÇÍÉÊÁ ÊÊÅÉÌÅÍÁ 13

ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ 14

ÃËÙÓÓÁ – ILS 15

ÄÉÊÁÉÏ 14

ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅ ÉÅ Ó – ËÅÎÉÊÁ 18

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 18

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – ÃÅÍÉÊÁ 18ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – Ó×ÏËÉÊÁ 20ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – ÔÅ×ÍÉÊÇ 21

ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 21

ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ 21ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ 22ÖÕÓÉÊÇ 22×ÇÌÅÉÁ 23

ÅÑÃÁÓÉÁ 23

ÅÑÃÁÓÉ Á – ÃÅÍÉÊÁ 23

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÙÓÇ 24

ÉÁÔÑÉÊÇ 27

ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ 27ÉÁÔÑÉÊ Ç – ÃÅÍÉÊÁ 28ÕÃÅÉÁ 28

ÉÓÔÏÑÉÁ 30

ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ– ÌÁÍÁÔÆÌÅÍÔ– ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÓÓ×ÅÓÅÉÓ 36

ÄÉÏÉÊÇÓÇ-ÏÏÑÃÁÍÙÓÇ 36ÅÐÉ×Å ÉÑÇÓÉÁÊÇ ÅÅÑÅÕÍÁ 37ÅÑÅÕÍÁ ÁÁÃÏÑÁÓ – ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÓÓ×ÅÓÅ ÉÓ 38ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ 38

ÌÅÓÁ ÌÌÁÆÉÊÇÓ ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 38

ÍÁÕÔÉËÉÁ 39

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 40

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ – ÃÅÍÉÊÁ 40ÃÅÙÑà ÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 42ÄÇÌÏÓÉÁ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 43ÄÉÅÈÍÅ ÉÓ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÓÓ×ÅÓÅ ÉÓ 44ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 45ËÏÃÉÓÔÉÊÇ 46ÌÁÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 47ÌÉÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 48ÏÉÊÏÍÏÌÅÔÑÉÁ 48ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÁÍÁÐÔÕÎÇ 48ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÉÉÓÔÏÑÉ Á – ÉÓÔÏÑÉÁ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÈÅÙÑÉÙÍ 49

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÐÐÏËÉÔ ÉÊÇ 50ÐÅÑÉÖÅÑÅ ÉÁÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ 50ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇ 50×ÑÇÌÁ ÊÊÁÉ ÔÔÑÁÐÅÆÅÓ 52

ÐÁÉÄÉÊÁ 53

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ 53

ÐÏËÉÔÉÊÇ 54

ÄÇÌÏÃÑÁÖÉÁ 54ÄÇÌÏÓÉÁ ÄÄÉÏÉÊÇÓÇ 54ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÓÓ×ÅÓÅ ÉÓ 54ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÐÐÏËÉÔ ÉÊÇ 58ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÇ 59ÐÏËÉÔÉÊ Ç – ÃÅÍÉÊÁ 59ÐÏËÉÔ ÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 63

ÔÁÎÉÄÉ Á – ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ 66

ÔÅ×ÍÅ Ó – ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ 66

ÄÏÊÉÌÉÁ 66ÈÅÁÔÑÏ 68ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁ 69ÌÏÕÓÉÊÇ 70ÔÅ×ÍÅÓ ÊÊÁÉ ÐÐÏËÉÔ ÉÓÌÏÓ 70

ÔÏÐÉÊÇ ÁÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ 72

×ÙÑÏÔÁÎÉÁ 72

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÓÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ 97

01.qxd 9/14/2010 3:38 PM Page 1

Page 2: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÅÉÑÅÓ 73

ÁÑ×ÁÉÁ ÅÅËËÇÍÉÊÇ ÃÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ 773

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÅÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏÕ ÃÃÅÙÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÙÍ ÁÁÍÁËÕÓÅÙÍ 773

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÊÊËÁÓÉÊÙÍ && ÍÍÅÙÍ ÏÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÙÍ 774

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÇÓ && ÍÍÅÁÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ 774

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÊÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÓ 775

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÔÇÓ ÕÕÐÁÉÈÑÏÕ 776

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÅÐÉÓÔÇÌÙÍ 76

ÄÇÌÏÓÉÁ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÊÁÉ ÈÈÅÓÌÏÉ 776

ÄÉÅÈÍÇÓ && ÅÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 776

ÄÉÅÈÍÇÓ && ÅÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ 777

ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ && ÈÈÅÌÁÔÁ ÁÁÓÖÁËÅÉÁÓ 80

ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ 880

ÄÉÊÅÌÅÐ – ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÎÎÅÍÏÖÙÍ 81

ÄÉÏÉÊÇÓÇ – ÏÑÃÁÍÙÓÇ 81

ÅÉÄÉÊÙÍ ÌÌÅËÅÔÙÍ ÔÔÇÓ ÌÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇÓ && ÄÄÉÁÓÐÏÑÁÓ 81

ÅÉÊÏÍÁ && ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ 881

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÏÐÏÉÇÓÇ && ÅÅÈÍÉÊÅÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÅÓ 82

ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇ ØØÕ×ÏËÏÃÉÁ 82

ÈÅÁÔÑÉÊÏÉ ÔÔÏÐÏÉ 882

ÈÅÌÁÔÁ ÄÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ 83

ÈÅÓÌÉÊÁ ÊÊÅÉÌÅÍÁ ÔÔÏÕ ÓÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÔÔÇÓ ÅÅÕÑÙÐÇÓ 883

ÈÅÓÌÏÉ && ÌÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÉÓ 883

ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÔÇÓ ÃÃÍÙÓÇÓ – ÐÇÃÅÓ 884

ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÔÇÓ ÅÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÄÉÁÓÐÏÑÁÓ && ÌÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇÓ 84

ÊÅÉÌÅÍÁ ÅÅÑÃÁÓÉÁÓ – ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÏÐÏÉÇÓÇ 885

ÊÅÉÌÅÍÁ ÍÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇÓ ÃÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ 85

ÊÅÍÔÑÏ ÈÈÅÓÌÉÊÙÍ ÌÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÙÍ 85

ÊÏÉÍÙÍÉÁ && ÐÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ 85

ÊÏÉÍÙÍÉÁ, ÐÐÏËÉÔÉÊÇ && ÌÌÅÓÁ ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ 886

ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ && ÕÕÃÅÉÁ 886

ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ – ØÕ×ÁÍÁËÕÓÇ 87

ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÊÊÁÉ ÅÅÑÃÁÓÉÁ 88

ÌÅÃÁËÏÉ ÈÈÅÁÔÑÉÊÏÉ ÔÔÏÐÏÉ 88

ÌÅËÅÔÅÓ ÉÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÔÔÏÐÉÊÇÓ ÁÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ 889

ÌÅÓÁÍÁÔÏËÉÊÅÓ ÓÓÐÏÕÄÅÓ – ÏÈÙÌÁÍÉÊÇ-ÔÔÏÕÑÊÉÊÇ ÉÉÓÔÏÑÉÁ 89

ÍÅÅÓ ÔÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ && ÅÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ 90

ÍÅÏÔÅÑÇ ÅÅËËÇÍÉÊÇ ÉÉÓÔÏÑÉÁ – ÐÇÃÅÓ && ÌÌÅËÅÔÇÌÁÔÁ 990

ÍÅÕÑÏÅÐÉÓÔÇÌÅÓ 90

ÍÔÏÊÏÕÌÅÍÔÁ && ÌÌÁÑÔÕÑÉÅÓ 90

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÊÊÁÉ ÐÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÕÕÃÅÉÁÓ 91

ÏØÅÉÓ ÃÃÏÍÅÚÊÏÔÇÔÁÓ 91

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ ÊÊÁÉ ÄÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ 91

ÓÕÃ×ÑÏÍÅÓ ÊÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ – ÈÅÙÑÉÁ && ÐÐÑÁÎÇ 992

ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÄÄÅÑÌÁÔÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇ ÁÁÉÓÈÇÔÉÊÇ 993

ÓÕÃ×ÑÏÍÏÉ ÓÓÔÏ×ÁÓÔÅÓ ÃÃÉÁ ÔÔÇ ÄÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ && ÔÔÏ ÓÓÕÍÔÁÃÌÁ 93

ÓÕÓÔÇÌÉÊÙÍ ÌÌÅËÅÔÙÍ 94

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ – ÐÇÃÅÓ 994

ØÕ×ÏËÏÃÉÁ 995

INTERNATIONAL && EEUROPEAN LLAW LLIBRARY 995

01.qxd 9/14/2010 3:38 PM Page 2

Page 3: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÕÕ ÐÐ ÏÏ ÅÅ ÊÊ ÄÄ ÏÏ ÓÓ ÇÇ

• AUGUSTINOS M.ÃÍÙÓÔÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ

• BOATWRIGHT M., GARGOLA D., TALBERT R.ÑÙÌÁÚÊÇ ÉÓÔÏÑÉÁ

• BREMNER G., SLATER A., BUTTERWORTH G.Ç ÁÍÁÐÔÕÎÇ ÔÏÕ ÂÑÅÖÏÕÓ

• BROWN JONATHON Ï ÅÁÕÔÏÓ ÌÏÕ

• HARROWER J.ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÓÔÇÍ ÐÑÁÎÇ: ÅÃÊËÇÌÁ

• HILLMAN A.ÄÇÌÏÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ

• HOFFMAN S.×ÁÏÓ ÊÁÉ ÂÉÁ. Ç ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ, ÇÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ, ÔÁ ÕÐÏ ÊÁÔÁÑÑÅÕÓÇ ÊÑÁÔÇ ÊÁÉ ÇÔÑÏÌÏÊÑÁÔÉÁ

• JOHNSON D., ROBINSON P. (ÅðéìÝëåéá)ÏÉ Ó×ÅÓÅÉÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÅÍÙÓÇÓ-ÑÙÓÉÁÓ ÓÔÏÍ 21ïÁÉÙÍÁ

• KEOWN A., MARTIN J., PETTY W., SCOTT D.×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇ

• LEWIS B.Ç ÐÏËÉÔÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ ÔÏÕ ÉÓËÁÌ

• McMATIONÏ ØÕ×ÑÏÓ ÐÏËÅÌÏÓ

• NICOLAIDOU M.MEASURES FOR MEASURES: RESEARCH BASEDAPPROACHES FOR SCHOOLS THAT 'FAIL'

• NIKOVITSÇ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÁ ÔÙÍ ÉÄÅÙÍ

• O'BRIEN R., WILLIAMS M.GLOBAL POLITICAL ECONOMY. 3rd EDITION

• PAPANIKOLAOU V., LEVETT J., MOXHSEN G.HEALTH SERVICES MANAGEMENT IN EGYPT

• RECKER M.-L.ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ ÔÇÓ ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ

• ROCHE J.ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÉÓ ÈÅÙÑÉÅÓ ÄÉÅÈÍÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ

• SCHOFFSTALL A., GADDIS B., DRUELINGER M.ÏÑÃÁÍÉÊÇ ×ÇÌÅÉÁ

• SCHWARTZ R.Ç ÊÏÕËÔÏÕÑÁ ÔÏÕ ØÕ×ÑÏÕ ÐÏËÅÌÏÕ. ÌÅÓÁ ÌÁÆÉÊÇÓÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÔÅ×ÍÅÓ 1945-1990

• SMITH ADAM Ï ÐËÏÕÔÏÓ ÔÙÍ ÅÈÍÙÍ

• STAPLETON M.ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ: ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

• TELO M.ÄÉÅÈÍÅÉÓ Ó×ÅÓÅÉÓ. Ç ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÈÅÙÑÇÓÇ

• TUCKMAN B.×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÓÔÁÈÅÑÏÕÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ: ÓÕÃ×ÑÏÍÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÃÉÁ ÔÉÓ ÁÃÏÑÅÓ ÔÏÕÓÇÌÅÑÁ

• YOUNG Ç.ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÇ ÖÕÓÉÊÇ (2ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ) ô. ´

• ÁËÅÎÉÁÄÇÓ Ì.Ï ÌÁÃÉÊÏÓ ÁÕËÏÓ ÔÏÕ ÏÑÖÅÁ. ÄÅÊÁ ÌÅËÅÔÇÌÁÔÁ ÃÉÁÔÇÍ ÏÐÅÑÁ ÊÁÉ ÔÏ ÌÏÕÓÉÊÏ ÈÅÁÔÑÏ

• ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁË.Ç ØÕ×ÏËÏÃÉÁ ÔÇÓ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏÔÇÔÁÓ

• ÁÍÔÙÍÉÏÕ ÁË.ÓÔÑÅÓÏÃÏÍÏÉ ÐÁÑÁÃÏÍÔÅÓ

• ÂÁÂÏÕÑÁÓ É.ÈÅÙÑÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ

• ÂÁÈÁÊÏÕ Å.ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÔÙÍ ÅËËÇÍÏÔÏÕÑÊÉÊÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ

• ÂÁÍ ×ÅÍÔ ÁÌÁËÉÁÔÏÕÑÊÉÊÁ ÑÇÃÌÁÔÁ

• ÃÑÁÌÌÁÔÉÊÁÓ Â.Å.Ç ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÔÙÍ ÌÅÉÏÍÏÔÇÔÙÍ ÊÁÉ ÇÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÏÕÓ ÓÔÁ ÐÁÑÅÕÎÅÉÍÉÁ ÊÑÁÔÇ ÔÇÓÐÑÙÇÍ Å.Ó.Ó.Ä.

• ÄÑÁÃÏÕÌÇÓ Ì.ÐÏÑÅÉÁ ÐÑÏÓ ÔÏ ÖÉËÅËÅÕÈÅÑÉÓÌÏ

• ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ Å.ÍÉÊÇ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÂÉÏÓ ÓÔÏÍ ÐÉÍÄÁÑÏ

• ÆÅÍÉÏÓ ÓÔ.Ç ÁËÏÃÏÌÕÃÁ

• ÊÁÑÁÊÉÆÁ Ô.ÊÏÉÔÁÆÏÍÔÁÓ ÔÇÍ ÏÈÏÍÇ

• ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á.ÃÅÍÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ

• ÊÁÑÁÌÇÔÑÏÕ Ê.Ç ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÔÇÓ ÊÉÍÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ ÍÏÇÌÏÓÕÍÇÓ ÌÅÓÁÁÐÏ ÔÏ ÈÅÁÔÑÉÊÏ ÐÁÉÃ×ÍÉÄÉ. ÌÅËÅÔÇ

• ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê.ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ Å.Å.

• ÊÉÏÓÅÏÃËÏÕ Ã.ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇ ÃÉÁ ØÕ×ÏËÏÃÏÕÓ

• ÊÏÕÊÏÕÄÁÊÇÓ Ã.ÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÓÔÇ ÌÅÔÁÄÉÐÏËÉÊÇ ÅÐÏ×Ç

• ÊÏÕÓÏÕËÇÓ Ð.ÉÅÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ: ÌÏÑÖÏËÏÃÉÁ ÊÁÉ ÓÕÍÔÁÎÇ ÔÙÍÊËÁÓÉÊÙÍ ÁÉÃÕÐÔÉÁÊÙÍ

• ÊÏÕÓÏÕËÇÓ Ð.ÁÉÃÕÐÔÉÁÊÇ ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÁ

• ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã.- ËÁÓÐÁ ×Ñ.ÔÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ - ÃËÙÓÓÁÑÉ

• ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ×.ÓÕÌÂÏËÁ, ÁÑ×ÅÔÕÐÁ ÊÁÉ ÖÏÂÉÅÓ

• ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ ÔÑ.ÔÏÐÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÁ

• ËÁÂÄÁÓ Ê.Á.ÁÌÅÑÉÊÇ

• ËÁÄÇ Ó., ÍÔÁËÁÊÏÕ Â.ÁÍÁËÕÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ

• ËÁÌÐÁÊÇ Ê.ÁÍÄÑÅÓ-ÃÕÍÁÉÊÅÓ ÓÙÖÑÏÍÉÓÔÉÊÏÉ ÕÐÁËËÇËÏÉ

01.qxd 9/14/2010 3:38 PM Page 3

Page 4: Τιμοκατάλογος - Price list books

• ËÏÕÊÇÓ Å., ÐÁÆÁËÏÓ Ê.ELECTRONIC MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGERESOURCES

• ËÕÑÉÔÆÇÓ É. - ÆÁ×ÁÑÉÁÓ Í.ÁÑ×ÁÉÏÛËÉÊÁ

• ËÕÑÉÔÇÓ Ã., ÔÓÁÃÊÁÑÇ Á.ÄÉÁÔÑÏÖÇ ÊÁÉ ÕÃÅÉÁ ÔÙÍ ÏÓÔÙÍ

• ÌÐÁÔÓÁËÉÁ Ö., ÓÅËËÁ-ÌÁÆÇÃËÙÓÓÏËÏÃÉÊÇ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÇ ÓÔÇ ÈÅÙÑÉÁ ÊÁÉ ÔÇÄÉÄÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ ÌÅÔÁÖÑÁÓÇÓ

• ÌÁÔÓÏÐÏÕËÏÓ ÁÍ.ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÁËÙÔÏÔÇÔÁ ÓÔÇÍ ØÕ×ÉÊÇÁÍÈÅÊÔÉÊÏÔÇÔÁ: ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÓÔÏ Ó×ÏËÉÊÏ ÐËÁÉÓÉÏÊÁÉ ÓÔÇÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ (Ôüìïò Á´)

• ÌÅËÅÔÇÓ Ê.ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ

• ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ Í.ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÇ ËÉÓÁÂÏÍÁÓ ÊÁÉ ÄÇÌÏÓÉÁ ÄÉÏÉÊÇÓÇ

• ÌÐÏÔÓÁÑÇ ÅÕÇÈÕÌÏÓ

• ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ ÌÁÑÉÁMEASURES FOR MEASURES: RESEARCH BASEDAPPROACHES FOR SCHOOLS THAT 'FAILS'

• ÍÔÁËÇÓ Ó.Ç ÅÕÑÙÐÇ ÓÅ ÅÍÁÍ ÐÏËÕÐÏËÉÊÏ ÊÏÓÌÏ

• ÐÁÍÁÑÅÔÏÕ Å.ÈÅÌÁÔÁ ÃÍÙÓÉÁÊÇÓ ÃËÙÓÓÏËÏÃÉÁÓ

• ÐÁÐÁÐÁÕËÏÕ Ê.ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÇ ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÇ ÊÉÍÁÓ

• ÐÅÑÅÔÆÇÓ ÁË.ÁÍÁÐËÁÈÙ ÔÇÍ ÐÏËÇ - ÁÍÁÐÔÕÓÓÙ ÔÇ ×ÙÑÁ

• ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ ×.ÊÕÐÑÉÁÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ: 50 ×ÑÏÍÉÁ

• ÐÏÈÏÕ Â.ÐÅÍÔÇÊÏÍÔÁÅÔÉÁ

• ÐÏËÕÂÉÏÕ Ð.ÔÏ ÊÕÐÑÉÁÊÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ. ÐÁÑÁËÏÃÉÓÌÏÉ ÊÁÉÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÉ.

• ÐÏËÕ×ÑÏÍÉÄÇÓ É.ÄÇÌÏÓÉÁ ÕÃÅÉÁ, ÐÑÏÍOÉÁ ÊÁÉ ÕÃÅÉÏÍÏÌÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇÓÔÇÍ ÊÑÇÔÉÊÇ ÐÏËÉÔÅÉÁ (1898-1913)

• ÐÏÕ×ÍÅÑ Â.ÈÅÙÑÇÔÉÊÁ ÈÅÁÔÑÏÕ

• ÑÇÃÏÓ Á.ÅËËÇÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ

• ÓÁÑÉÄÁÊÇÓ É.ÓÙÌÁÔÁ ÊÅÉÌÅÍÙÍ ÊÁÉ ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ

• ÓÊÏÕËÁÓ Ã.ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÐÉÓÔÇÌÇ ÊÁÉ ÉÄÅÏËÏÃÉÅÓ

• ÓÊÁÑÂÅËÇÓ Ð.ÔÏ ÍÏÇÌÁ ÔÏÕ ÊÁËÏÕ

• ÓÐÕÑÉÄÁÊÇÓ Ó.ÅÑÃÁÓÉÁ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÁÍÁÐÁÑÁÃÙÃÇ

• ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã.ÓÔÏÍ ÉÓÊÉÏ ÔÙÍ ÊÕÐÁÑÉÓÓÉÙÍ

• ÓÔÁÕÑÏÕ Å.GREEK-ARAB RELATIONS DURING THE PAPANDREOUERA, 1981-1989

• ÓÔÅÖÁÍÁÊÏÓ Ã.Ä.Ç "ÐÅÔÑÁÉÁ" ÌÁÍÇ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÐáðáíéêïëÜïõ Â.)HEALTH DISASTER MANAGEMENT - ÁÉÃÕÐÔÏÓ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏÈÅÌÅËÉÏ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇÓ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÐåñéêëÝïõò ×.)ÊÕÐÑÉÁÊÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ: 50 ×ÑÏÍÉÁ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðïðôåßá: Hemerijck A., Knapen B.,Doorne E. van)ÌÅÔÁ ÔÏ ÓÅÉÓÌÏ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ ÊÁÉ ÈÅÓÌÉÊÇÅÐÉËÏÃÇ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÎåíÜêçò Ä.)ÍÏÔÉÏÁÍÁÔÏËÉÊÇ ÅÕÑÙÐÇ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: Óïõëéþôçò-ÊïíôéÜäçò)ÈÅÓÌÏÉ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÕÃÅÉÁÓ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏÐÑÁÊÔÉÊÁ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ (ÅÐÄÕ) - ÅË. ÂÅÍÉÆÅËÏÓ

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÖéïñáâÜíôåò Â.)ÔÅ×ÍÇ, ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ, ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ. ÔÏÌÏÓ Ã'

• ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌåíôÝ Å., ÍÝãêáò É.)ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÖÕÓÉÏËÏÃÉÁÓ ÈÑÅØÅÙÓ ÊÁÉ ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇÄÉÁÔÑÏÖÇ É×ÈÕÙÍ ÊÁÉ ÊÁÑÊÉÍÏÅÉÄÙÍ

• ÔÏÌÐÁÆÏÓ ÓÔ.ÖÕÃÏÊÅÍÔÑÏÉ ÊÁÉÑÏÉ. Ç ÐÁÃÊÏÓÌÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÊÑÉÓÇ 2007, 2008, 2009...

• ÔÓÁÊÉÑÇÓ È.Ï ÃÁËÁÆÉÏÓ ×ÑÕÓÏÓ

• ÔÓÁËÉÊÇ ÅËÉÓÁÂÅÔÌÅÓÁ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ, ËÁÚÊÇ ÊÏÕËÔÏÕÑÁ ÊÁÉ ÇÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ SEX

• ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ Á.ÄÅÑÌÁÔÉÊÅÓ ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÊÁÉ ÌÅÈÏÄÏÉ ÌÏÍÉÌÇÓÁÐÏÔÑÉ×ÙÓÇÓ-LASER

• ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Ä., ÖÙÔÉÏÕ Å.ÅÎÙÔÅÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ ÓÔÇÍ ÅÐÏ×Ç ÔÇÓPAX OTTOMANA

• ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓÊÑÉÔÉÊÇ ÈÅÙÑÉÁ ÔÇÓ ÌÏÍÔÅÑÍÁÓ ÔÅ×ÍÇÓ

• ×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä.ÏÑÃÁÍÙÌÅÍÇ ÐÏËËÁÐËÏÔÇÔÁ

• ØÕ×ÁÑÇÓ Ó.Ç ÌÏÍÔÅËÏÐÏÉÇÓÇ ÊÁÉ ÏÉ ÈÅÙÑÉÅÓ ÌÁÈÇÓÇÓ ÓÔÉÓÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ (ÔÐÅ)ÓÔÇÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ, ô. ´

01.qxd 9/14/2010 3:38 PM Page 4

Page 5: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ

HOULIHAN B. Ôï íôüðéíãê óôáóðïñ. 17x24 ó. 360 978-960-02-1381-× 19,00

DECKER W. Ï Áèëçôéóìüò óôçíåëëçíéêÞ áñ÷áéüôçôá. 14x21ó. 376 / 978-960-02-1734-3 20,00

ÃÁÑÃÁËÉÁÍÏÓ Ä. Áèëçôéóìüò êáéåîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 464 978-960-02-1264-3 25,00

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ. ÁèëçôéêÞ øõ÷ïëïãßá(1997-1998). 17x24 ó. 72978-960-02-1380-1 3,50

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ. ÁèëçôéêÞ øõ÷ïëïãßá(1999). 17x24 ó. 72 / 978-960-02-1380-1 3,50

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Ãéá ìßá áðïôåëåóìáôéêÞ êïéíùíéêÞ, åñ-ãáóéáêÞ êáé áèëçôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá. ÈÝìáôáðáéäåßáò. 14x21 ó. 306 978-960-02-2178-7 14,00

ÊÁÓÔÑÉÍÏÓ È. Ï áèëçôéóìüò ùò äçìüóéïò êßíäõíïò.14x17 ó. 192 / 978-960-02-1355-0 7,00

ÊÏÕÑÅËÁ É. Ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò. 14x21 ó. 144 978-960-02-1659-2 10,50

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁÊÏÓ Ð. Ç ïñãÜíùóç ôçò Üóêçóçò-Üèëçóçòóôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. 14x21 ó. 166 978-960-02-2239-5 10,00

ÌÅËÅÊÏÃËÏÕ Å., ÌÅÍÄÑÉÍÏÓ Á., ÍÔÁÂÅËÏÓ È. ÅèíéêÞÅëëÜäïò. Ðïñåßá ìÝóá óôï ÷ñüíï. 14x21 ó. 592 978-960-02-1082-9 21,00

×ÁÔÆÇÅÌÌÁÍÏÕÇË Á. Ç ìåãÜëç ÅëëÜäá óôïõò Ïëõ-ìðéáêïýò ôïõ 420 ð.×. 17x24 ó. 192 5,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô.). Áèëçôéóìüò, êïéíù-íßá êáé ÌÌÅ. Ç ðåñßðôùóç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþ-íùí, ÁèÞíá 2004. 14x21 ó. 430, ô.Á´ / 978-960-02-2076-6 22,0014x21 ó. 513, ô.´ / 978-960-02-2081-0 27,00

ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ

ANDERSON C. (Ìôö.: ÊÁÊÏYÓÁÉÏÕ Å., Eðéì.: ÍÉÊÏËÏÕÄÇÓ

Ç.). Ðñïò ìéá íÝá êïéíùíéïëïãßá. 14x21 ó. 704 / 978-960-02-0311-3 38,00

BALANDIER G. ÐïëéôéêÞ áíèñùðïëïãßá. (2ç Ýêäïóç).14x21 ó. 280 / 978-960-02-0018-1 18,50

BOTTOMORE Ô.Â. (Ìôö.: ÍÅÓÔÙÑ Ó.). ÅðéêñéôÝò ôçò êïé-íùíßáò. Ç ñéæïóðáóôéêÞ óêÝøç óôç Âüñåéï ÁìåñéêÞ.17x24 ó. 155 / 978-960-02-0124-2 åîáíôë.

COHEN R. Ðáãêüóìéá äéáóðïñÜ. 17x24 ó. 376 978-960-02-1660-6 23,00

EXTON W. (Ìôö.: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Á.). Ç åðï÷Þ ôùí óõóôç-ìÜôùí. 17x24 ó. 222 7,00

FURNELL S. ÊõâåñíïÝãêëçìá. ÊáôáóôñÝöïíôáò ôçíêïéíùíßá ôçò ðëçñïöïñßáò. 17x24 ó. 398 978-960-02-1940-0 22,00

GALBRAÉTH J.K. (Ìôö.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ç êïéíùíßáôçò áöèïíßáò. 17x24 ó. 342 978-960-02-0043-2 16,00

GELLNER E. (Åéó.: ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ Â., Ìôö.: ÓÔÑÏÚÊÏÕ Ç.,Åðéì.: ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç.). Ç êïéíùíßá ðïëéôþí êáé ïéáíôßðáëïé ôçò. ÓõíèÞêåò åëåõèåñßáò. 14x21 ó. 292978-960-02-1148-5 16,00

KOUTOUNGOS A. Between. The moral and the ratio-nal. 14x21 ó. 268 / 978-960-02-2195-4 16,00

MILLS C. Ç êïéíùíéïëïãéêÞ öáíôáóßá. 14x21 ó. 308978-960-02-0163-3 14,00

MOSKOS CH. (Åðéì.-Ìôö.: ÓÌÏÊÏÂÉÔÇÓ). Ç óôñáôéùôéêÞêïéíùíéïëïãßá óôçí ÁìåñéêÞ. 14x21 ó. 116 978-960-02-1161-2 5,00

POPPER K. Ç áíïé÷ôÞ êïéíùíßá êáé ïé å÷èñïß ôçò, ô.Á´.17x24 ó. 563 978-960-02-1614-2 35,00

POPPER K. Ç áíïé÷ôÞ êïéíùíßá êáé ïé å÷èñïß ôçò, ô.´.17x24 ó. 624 978-960-02-1615-0 35,00

RIBOLI D. Tunsuriban. ÁíèñùðïëïãéêÞ ìåëÝôç ôïõ Óá-ìáíéóìïý ôùí Chepang ôïõ Íïôßïõ êáé Êåíôñéêïý Íå-ðÜë. 14x21 ó. 472 978-960-02-2232-6 26,00

SAVAGE M., WARDE A. (Åðéì.: ØÇÌÌÅ-

ÍÏÓ É.). ÁóôéêÞ êïéíùíéïëïãßá, êáðé-ôáëéóìüò êáé íåùôåñéêüôçôá. 14x21ó. 392 / 978-960-02-1878-1 23,00

SMELSER Ì. (Ìôö.: ÐÏÕÑÇÓ Ä.). Êïé-íùíéïëïãßá ôïõ ïéêïíïìéêïý âß-ïõ. 17x24 ó. 200 7,00

SZELL G. (Åðéì.-Ìôö.: ÍÉÊÏËÁÏÕ,

ÓÌÏÊÏÂÉÔÇ Ë.). Óõììåôï÷Þ, åñãáôé-êüò Ýëåã÷ïò êáé áõôïäéá÷åßñéóç. ÊñéôéêÞ åðéóêü-ðçóç ôùí óçìáíôéêüôåñùí ôÜóåùí êáé óõíåéóöï-ñþí. 17x24 ó. 336 978-960-02-1051-9 21,00

THURSTON R. ÌÜãïé êáé ìÜãéóóåò. 14x21 ó. 351978-960-02-2004-2 20,00

VGAINOPOULOS C.G. La migration de l’apres–Guerre enGrece. 17x24 ó. 336 / 978-960-02-1732-7 19,00

WEBER M. Ç ÅðéóôÞìç ùò åðÜããåëìá. 17x24 ó. 316 978-960-02-0806-9 19,00

WEBER M. Ç ìåèïäïëïãßá ôùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí.17x24 ó. 272 / 978-960-02-0924-3 18,00

ÁÂÄÅËÉÄÇÓ Ð. Ôï Áãñïôéêü óõíåôáéñéóôéêü êßíçìá óôçí Åë-

ëÜäá. ÉóôïñéêÞ åîÝëéîç êáé äñÜóç. ÐñïâëÞìáôá êáé

ðñïïðôéêÝò. 17x24 ó. 336 / 978-960-02-0000-9 18,00

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ôñßãùíï óêáëçíü. ÉóôïñéêÞ óõãêñéôéêÞ

ðñïóÝããéóç Åâñáúóìïý, Åëëçíéóìïý, ×ñéóôéáíéóìïý.

14x21 ó. 246 / 978-960-02-2258-6 ¢äåôï 13,00

ÄåìÝíï 16,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

ÁÈËÇÔÉÓÌÏÓ

5

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 5

Page 6: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

www.papazisi.gr

6

ÁËÅÎÉÏÕ È. Åñãáóßá, Åêðáßäåõóç êáé ÊïéíùíéêÝò ôÜîåéò.Ôï éóôïñéêï-èåùñçôéêü ðëáßóéï. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 448 / 978-960-02-1555-3 23,00

ÁËÅÎÉÏÕ È. ÊïéíùíéêÝò ôÜîåéò, êïéíùíéêÝò áíéóüôç-ôåò êáé óõíèÞêåò æùÞò. 14x21 ó. 452978-960-02-2366-8 20,00

ÁËÅÎÉÏÕ È. ÊïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ, áðïêëåéóìÝíåò ïìÜ-äåò êáé ôáîéêÞ äïìÞ. 14x21 ó. 308978-960-02-2283-8 18,00

ÁËÅÎÉÏÕ È. Ðåñéèùñéïðïßçóç êáé åí-óùìÜôùóç. Ç êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ ùòìç÷áíéóìüò åëÝã÷ïõ êáé êïéíùíéêÞòðåéèÜñ÷çóçò. (3ç Ýêäïóç) ó. 336978-960-02-1237-6 18,00

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ Ì. Èåùñßá êáé éäåïëï-ãßá óôç óêÝøç ôùí êëáóéêþí ôçò êïé-íùíéïëïãßáò. 14x21 ó. 384 åîáíôë.

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ×. ¢ëåî. Ç éóôïñßáìéáò åîáöÜíéóçò. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 278978-960-02-2358-5 14,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÁãñïôéêÝò åîåãÝñóåéò óôçí ðáëáéÜ Åë-ëÜäá. 14x21 ó. 416978-960-02-2354-5 25,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. Ôï óôáöéäéêü æÞôçìá êáé ïé êïéíùíéêïßáãþíåò. Ðåëïðüííçóïò 1893-1905. 14x21 ó. 368978-960-02-1321-6 24,00

ÁÓÔÑÉÍÁÊÇÓ Á. ÍåáíéêÝò õðïêïõëôïýñåò. 14x21 ó. 328978-960-02-0922-7 10,50

ÂÁËËÉÁÍÁÔÏÓ Ä. Íåõñïêïéíùíéïëïãßá. 17x24 ó. 246978-960-02-2177-0 15,00

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.Á´. 14x21 ó. 296978-960-02-1865-× 18,00ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.´. 14x21 ó. 368978-960-02-1886-2 24,00ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.ô. 14x21 ó. 200978-960-02-1887-0 13,00

ÂÁÑÂÏÕÍÇÓ Ì. ÌéêñÜ ëáïãñáöéêÜ. 14x21 ó. 424978-960-02-1401-8 21,00

ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ Ê. (ÅÊÅÌ). Economic DevelopmentEmigration and the Human Factor. 17x24 ó. 80978-960-02-1450-6 14,00

ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ Ê. (ÅÊÅÌ). Ðñüóöõãåò êáé ìåôáíÜóôåòóôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ åñãáóßáò. 17x24 ó. 136978-960-02-1449-2 14,00

ÂÅËÔÓÏÓ Ã. Êïéíùíéïëïãßá ôùí èåóìþí É. Ï èåóìéêüò ëü-ãïò êáé ç åîïõóßá. 14x21 ó. 208 978-960-02-0027-0 10,50

ÂÅËÔÓÏÓ Ã. Êïéíùíéïëïãßá ôùí èåóìþí ÉÉ. ÏéêïãÝíåéá êáéöáíôáóéáêÝò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 256 978-960-02-0028-9 6,00

ÂÅËÔÓÏÓ Ã. Ïé áðñïóäéüñéóôïé ðáñÜãïíôåò. 14x21 ó. 272 10,50

ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. Êïéíùíéïëïãßá ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõáíèñþðïõ. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 215 5,00

ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÍÅÁÓ ÃÅÍÉÁÓ – ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ V-PRC.Ïé íÝïé ôïõ êáéñïý ìáò. Áîßåò, óôÜóåéò êáé áíôéëÞøåéòôçò ÅëëçíéêÞò íåïëáßáò (1997-1999). 17x24 ó. 108 978-960-02-1397-× 10,50

ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ Â. ÍÝá Ýíäåéá êáé áñùãÞ. 14x21 ó. 108978-960-02-089-8 3,50

ÄÁÓÊÁËÁÊÇÓ Ä.É. [Ðñüë. ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÉÁÓ] ÅéóáãùãÞóôç óýã÷ñïíç êïéíùíéïëïãßá. 17x24 óåë. 552978-960-02-2389-7 47,00

ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É. Êïéíùíéïëïãßá êáé éóôïñßá. 14x21ó. 208 10,50

ÄÇÌÇÔÑÅÁÓ Ã.Å. Ìåôáöõôåýïíôáò ôçí áñ÷áßá áãïñÜ.ÅëëçíéêÞ åãêáôÜóôáóç óôçí Áõóôñáëßá. 17x24ó. 350 / 978-960-02-2352-1 42,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Êïéíùíéïëïãßá ôçò äéáöÞìéóçò. 14x21 ó.200 / 978-960-02-1393-3 16,00

ÅÌÊÅ-ÐÏÕËÏÐÏÕËÏÕ Ç. Ç ìåôáíáóôåõôéêÞ ðñüêëçóç.14x21 ó. 932 / 978-960-02-2074-2 49,00

ÈÅÏÖÉËÏÓ Ð., ÊÁÑÁÊÙÓÔÁÓ Á., ÐÁÓÓÁÓ Î., ÓÂÏÑÙÍÏÓÓ. Ïäçãüò äéáðïëéôéóìéêÞò óõìâïõëåõôéêÞò. Åëëçíé-êü óõìâïýëéï ãéá ôïõò ðñüóöõãåò. 17x24 ó. 182 978-960-02-2227-2 åîáíôë.

ÈÙÌÏÐÏÕËÏÓ Å. Ç éóôïñßá ôçò êïéíùíéêÞò ðñïóôáóßáòáðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí ìÝ÷ñé óÞìåñïí. 14x21 ó. 212 5,00

ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì., ËÕÑÉÍÔÆÇÓ ×. Êïéíùíßá, åîïõóßá êáé ìÝóáìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò. 14x21 ó. 392 21,00

ÊÁÑÕÄÁÓ É. ØçöéáêÝò ðüëåéò. Êïéíù-

íßá-Øõ÷ïëïãßá-Äéáäßêôõï. ÁóôéêÞ

ãåéôïíéÜ. 17x24 ó. 220

978-960-02-2058-2 15,00

ÊÁÑÕÄÇÓ Â. Ç åãêëçìáôéêüôçôá ôùí

ìåôáíáóôþí óôçí ÅëëÜäá. ÆçôÞìá-

ôá èåùñßáò êáé áíôåãêëçìáôéêÞò ðï-

ëéôéêÞò. 14x21 ó. 252

978-960-02-1189-02 14,00

ÊÁÔÓÁÍÅÂÁÓ È. Ôï óýã÷ñïíï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá

óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-1150-7

13,00

ÊÁÖÖÅÓ Ã. Ôé åßíáé ï ðüëåìïò; Êïéíùíéïëïãßá ôçò âß-

áò êáé ôïõ ðïëÝìïõ. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 240

978-960-02-2198-5 14,50

ÊÁÖÖÅÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôç óôñáôéùôéêÞ êïéíùíéïëïãßá.

14x21 ó. 232 / 978-960-02-1853-6 14,00

ÊÁÖÖÅÓ Ã. Êïéíùíéïëïãßá. ÌáèÞìáôá. Ôñßôç âåëôéù-

ìÝíç Ýêäïóç. 14x21 ó. 262

978-960-02-2251-7 15,00

ÊÁÖÖÅÓ Ã. Êïéíùíéïëïãßá ôçò ôñïìïêñáôßáò. Hostis,

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 6

Page 7: Τιμοκατάλογος - Price list books

Inimicus, Å÷èñüò. 14x21 ó. 190

978-960-02-2449-8 12,00ÊÅÖÁËÁ ×.Â. Ç åðßäñáóç ôùí Ìðïõëïõêéþí óôçí åë-

ëçíéêÞ êïéíùíßá. 14x21 ó. 288978-960-02-2323-1 14,00

ÊËÇÌÇÓ Ï.Ê. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ Êåñêõñáúêïý ëáïý.14x21 ó. 140 / 978-960-02-1279-1 10,50

ÊÏÍÔÏÕËÇÓ Í. ÅîÜñôçóç, åèéóìüò êáé áõôïäéá÷åßñéóçôùí íáñêùôéêþí. 14x21 ó. 160 978-960-02-2154-1 8,50

ÊÏÕÔÓÏÕÊÇÓ Ê. Áðïëëþíéïé êáé Äéïíõóéáêïß óôçí êïéíù-íéêÞ Ýñåõíá. ÅéóáãùãÞ óôç èåùñßá êáé ðñáêôéêÞ ôçòìåèïäïëïãßáò. Ï ó÷åäéáóìüò ôçò åìðåéñéêÞò Ýñåõíáòìå ïäçãü êáé õðïäåßãìáôá. 14x21 ó. 176 978-960-02-1562-6 10,50

ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ×. Åëåýèåñïò

÷ñüíïò: Ìýèïé êáé ðñáãìáôéêüôç-

ôåò. 14x21 ó. 198

978-960-02-2439-9 13,00

ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ×. Êïéíùíéï-

ëïãßá ôçò «êáèçìåñéíüôçôáò». (Åé-

óáãùãÞ óôçí êïéíùíéïëïãßá ôçò

êáèçìåñéíÞò æùÞò). 14x21 ó. 362

978-960-02-2375-0 17,00

ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ×. Ôçëåüñáóç: ¸íá óýã÷ñïíï

åéêïíéêü êáöåíåßï. ÁíáðáñáóôÜóåéò êáé óõìâïëé-

óìïß ôçò êáèçìåñéíÞò æùÞò. 14x21 ó. 260

978-960-02-2445-0 17,00

ËÁÆÏÓ Ã. Ôï ðñüâëçìá ôçò ðïéïôéêÞò Ýñåõíáò óôéò êïé-

íùíéêÝò åðéóôÞìåò. Èåùñßá êáé ðñÜîç. ó. 584

978-960-02-1312-7 24,00

ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ Å. Êïéíùíéêüò Ýëåã÷ïò ôïõ åãêëÞìá-

ôïò. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-1081-2 18,00

ËÁÕÑÅÍÔÉÁÄÏÕ Ì. Íá öåýãåéò êáé íá ñéæþíåéò. Ç åãêá-

ôÜóôáóç ôùí ÅëëÞíùí Ðïíôßùí áðü ôçí ðñþçí Óïâéå-

ôéêÞ ̧ íùóç óôç ÈñÜêç êáé óôçí ÁèÞíá. 14x21 ó. 397

978-960-02-2009-3 24,00

ËÉÏÄÁÊÇÓ Ã. (Ðïëõôå÷. ÊñÞôçò). Êïéíùíßá, Ôå÷íïëïãßá

êáé áíáäéÜñèñùóç ôçò ÐáñáãùãÞò. 17x24 ó. 576

978-960-02-1026-8 18,00

ËÏÕÊÁÓ É. Éóôïñßá ôçò åëëçíéêÞò ìáóïíßáò êáé åëëçíéêÞ

éóôïñßá. 14x21 ó. 560

978-960-02-0925-1 18,00ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Áðïåíï÷ïðïéþíôáò

ôçí êáôáíÜëùóç. Ôáõôüôçôá, åðéêïéíùíßá, óõíï-÷Þ. 14x21 ó. 128 / 978-960-02-1530-8 9,00

ËÕÔÑÁÓ Á. Êïéíùíßá êáé åñãáóßá. Ï ñüëïò ôùí êïéíùíéêþíôÜîåùí. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-1395-× 24,00

ËÕÔÑÁÓ Á. ÄïêéìÝò óôçí ôáîéêÞ áíÜëõóç. Ðñïóåããßóåéòóôçí êëáóéêÞ èåùñßá ôùí êïéíùíéêþí ôÜîåùí. 14x21ó. 448 / 978-960-02-1768-8 25,00

ËÕÔÑÁÓ Á. Áíáëýóåéò ðåñß êïéíùíéêÞò äïìÞò. ÊïéíùíéêÞ

ïñãÜíùóç êáé ðïëéôéêÞ óôïí åéêïóôü ðñþôï áéþíá.14x21 ó. 250 / 978-960-02-2072-8 16,00

ËÕÔÑÁÓ Á.Í. Ìéêñü-ÁóôéêÞ ëåé-ôïõñãßá & ïñãÜíùóç óôçí ÅëëÜ-äá. 14x21 ó. 382978-960-02-2420-7 23,00

ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á. Ôá åêäéäüìåíá Üôïìá.Ðïñíåßá: ðáñÝêêëéóç Þ ðáñÜâá-óç. 14x21 ó. 120 5,00

ÌÁÃÊËÉÂÅÑÁÓ Ä. ÅéóçãÞóåéò óôç Âéï-ìç÷áíéêÞ êïéíùíéïëïãßá. 14x21

ó. 160 / 978-960-02-0533-7 åîáíôë.ÌÁÔÁËÁ Á. Áíèñùðïëïãßá ôçò äéáôñïöÞò. 14x21 ó.

162 / 978-960-02-2224-1 10,00ÌÁÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇÓ Ì. Áìåñéêáíéêüò öïíôáìåíôáëéóìüò.

Ðþò ïé ðïëéôéêÝò, èñçóêåõôéêÝò êáé åðéóôçìïíéêÝòáíôéðáñáèÝóåéò óôç Äýóç äéáìüñöùóáí ôïí ìéóáë-ëüäïîï áìåñéêáíéêü ðñïôåóôáíôéóìü. 17x24 ó. 704978-960-02-2443-6 35,00

ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. Êïéíùíéïëïãßá. ÃåíéêÞ Êïéíùíéïëïãßá. ÌÝ-ñïò Á, ôåý÷. Á´. 14x21 ó. 144 10,50

ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. Êïéíùíéïëïãßá, èåùñçôéêÞ. ÃåíéêÞ-ÅéäéêÞ. Å-öáñìïóìÝíç: Êïéí. Ðáèïëïãßá., Êïéí. Äéïßêçóç, Êïéí.ÐïëéôéêÞ, ô. .́ 14x21 ó. 360 / 978-960-02-1199-X 21,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÕ Ì. Ôï êñÜôïò êáé ôï ìïíïðþëéï ôçòâßáò. ÈåùñÞóåéò êáé ìåôáâïëÝò. 14x21 ó. 356978-960-02-2370-8 18,00

ÌÁÑÏÕÊÇÓ È. ÏéêïíïìéêÞ ìåôáíÜóôåõóç óôçí ÅëëÜäá.ÁãïñÜ åñãáóßáò êáé êïéíùíéêÞ Ýíôáîç. 14x21ó. 328 / 978-960-02-2360-6 19,00

ÌÅËÅÔÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÐïëéôéêÞ êïéíùíéïëïãßá. ÅéóáãùãéêÜìáèÞìáôá. 14x21 ó. 240 / 978-960-02-1098-5 14,00

ÌÅÑÁÊËÇÓ Ì.Ã. Ëáúêüò ðïëéôéóìüò êáé íåïåëëçíéêüò äéá-öùôéóìüò. 14x21 ó. 134 / 978-960-02-2043-8 8,50

ÌÅÔÁÎÏÐÏÕËÏÓ Á. Óýìâáóç êáé áëÞèåéá. 14x21 ó. 306 18,00

ÌÐÅËËÁÓ È. Áðü ôïí ÓùêñÜôç... ùò ôïí Éçóïý êáé áðü ôïÝíá ðñüôõðï óôï Üëëï. 14x21 ó. 576 978-960-02-1890-0 34,00

ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Â. Ôï áãñïôéêü ðñüâëç-ìá êáé êßíçìá óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 288 5,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ Ó. Ç êïéíùíéêÞ ïñãÜíùóç ôïõáóôéêïý ÷þñïõ. 14x21 ó. 420978-960-02-1014-4 23,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Á. Ï óõíäéêáëéóìüò óôéòåëëçíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. 17x24 ó. 216978-960-02-0569-8 13,00

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÄEÓÐ. ÌåôáíÜóôåõóç, åíóùìÜôùóç êáééäéüôçôá ôïõ ðïëßôç: êñéôéêÞ èåþñçóç. 14x21 ó. 86978-960-02-1957-5 åîáíôë.

ÐÉÅÑÑÏÓ Ö., ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÕ-ÄÙÑÇ Ë. ÊïéíùíéêÞ ðïëéôé-êÞ ôçò ÅÏÊ. 17x24 ó. 534 19,50

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

7

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 7

Page 8: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÏÔÁÌÉÁÍÏÓ Ã. «Íüìéìåò» ïõóßåò åîÜñôçóçò. Áëêïüë.14x21 ó. 196978-960-02-0905-7 9,00

ÐÏÕËÁÍÔÆÁÓ Í. (Ìôö.: ÃÉÁÔÁÃÁÌÁÓ Î.). Ç êñßóç ôïõ êñÜ-ôïõò. 17x24 ó. 247 / 978-960-02-0187-0 10,50

ÓÊÏÐÅÔÅÁÓ Ð. ÔÝëìáôá êáé áäéÝîïäïé óôï èåìåëéáêüðñüâëçìá ôçò ÷þñáò. 14x21 ó. 64 2,00

ÓÊÏÕËÁÓ Ã. ÊïéíùíéêÝò ôÜîåéò êáé êñÜôïò. ÌïñöÝò ÊñÜ-ôïõò êáé ÐñáêôéêÝò Êïéíùíéêþí ÔÜîåùí óôç ÍåþôåñçÅõñþðç. 14x21 ó. 346 / 978-960-02-1191-4 18,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíïôéêÞ åñãáóßá. Äéáäéêáóßá, ìÝèï-äïé êáé ôå÷íéêÝò ðáñÝìâáóçò. 17x24 ó. 328 978-960-02-1384-4 21,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíïôéêÞ åñãáóßá, èåùñçôéêÞ ðñïóÝã-ãéóç. ô.Á´. 17x24 ó. 304 / 978-960-02-1848-× 18,00

ÓÔÁÕÑÁÊÇÓ Ã. Óôá âÞìáôá ôïõ ÏäõóóÝá. ÊïéíùíéïëïãéêÞêáé éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ íéá ôçí åëëçíéêÞ ìåôáíÜóôåõ-óç. ÁìåñéêÞ-Áõóôñáëßá. 14x21 ó. 312 978-960-02-1318-6 13,00

ÓÔÅÑÃÉÏÕËÇÓ Å. Êïéíùíéïëïãßá ôçò áóôõíïìßáò. 17x24ó. 206 / 978-960-02-2173-2 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÏÍÔÇÓ Á.) ÆçôÞìáôá êïéíùíéêÞòÝíôáîçò ìåôáíáóôþí. 14x21 óåë. 828978-960-02-2329-3 35,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÔÁÔÓÇÓ Í.×., ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ì.) Ç êïé-íùíéïëïãßá ôçò ó÷ïëÞò ôïõ ÓéêÜãïõ. 17x24 óåë.462 / 978-960-02-2313-2 28,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁÆÁÑÉÄÇ Ã.) ÍïìéêÝò êáéêïéíùíéêïðïëéôéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò ìåôáíÜóôåõ-óçò óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 304978-960-02-1528-6 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.: ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì., ÐÁÐÁÔÁÎÉÁÑ×ÇÓ Å.). Êïé-íüôçôá, êïéíùíßá êáé éäåïëïãßá. ÏÊùí. Êáñáâßäáò êáé ç ðñïâëçìáôéêÞôùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí. 14x21 ó. 376 / 978-960-02-0847-6 14,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.). ÏéêïãÝ-íåéá ìå Ýíá ãïíÝá. 14x21 ó. 96978-960-02-1129-9 4,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É.). ÇÊïéíùíéïëïãßá óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá,ô.Á´. 17x24 ó. 448

978-960-02-0319-9 21,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É.). Ç Êïéíùíéïëï-

ãßá óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá (1988-1996), ô.´. 17x24ó. 552 / 978-960-02-1217-1 26,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É.). Ç Êïéíùíéï-ëïãßá óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá. Ç ïëïêëÞñùóç ôçòôñéëïãßáò 1959-2000, ô.ô. 17x24 ó. 616 978-960-02-1582-0 35,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁËÅÎÁÊÇÓ Ì., ÁÖÏÕÎÅÍÉÄÇÓ Á.). Ðï-ëéôéêÞ êïéíùíéïëïãßá. ¸îé êåßìåíá áöéåñùìÝíáóôçí ÉùÜííá Ëáìðßñç-ÄçìÜêç. 14x21 ó. 160978-960-02-2036-0 10,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á., ÔÇÍÉÏÓ Ð.). Åñãáóßáêáé óõíï÷Þ: Ôá åèíéêÜ ó÷Ýäéá äñÜóçò ãéá ôçí áðá-ó÷üëçóç êáé ôçí êïéíùíéêÞ Ýíôáîç. 14x21 ó. 368 978-960-02-1579-0 17,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÏÌÐÁÍÏÃËÏÕ Ã.). ÊïéíùíéêÞ áíÜ-ðôõîç êáé êïéíïôéêÞ óõíï÷Þ. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðñïóåã-ãßóåéò. 14x21 ó. 604 / 978-960-02-2165-7 32,00

ÔÁÐÅÉÍÏÓ Ã., ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ã. (Ä/íóç ¸ñåõíáò). ÇåëëçíéêÞ êïéíùíßá óôï ôÝëïò ôïõ 20ïý áéþíá. Äçìï-ãñáößá, ïéêïãÝíåéá, áðáó÷üëçóç, õãåßá, êïéíùíéêÞáóöÜëéóç, ðáéäåßá. 17x24 ó. 260 978-960-02-1094-2 åîáíôë.

ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã. ÈÝìáôá êïéíùíéïëïãßáò ôùí äéåèíþí ó÷Ý-óåùí. (2ç Ýêä.). ÌåèïäïëïãéêÜ. Ç äéåèíÞò èÝóéò ôçòÅëëÜäïò. 14x21 ó. 261 / 978-960-02-0698-8 9,00

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. Ãñáöåéïêñáôéêüò Íüìïò. 14x21 ó. 184 5,00

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. ÌÁ× WÅÂÅR. Ôï îåìÜãåìá ôïõ êüóìïõ,ô.Á´. 14x21 ó. 594 / 978-960-02-1336-4 31,50

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. ÌÁ× WÅÂÅR. Ï Êáðéôáëéóìüò óôá üñéá ôïõ,ô.´. 14x21 ó. 632 / 978-960-02-1337-4 31,50

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. ÌÁ× WÅÂÅR. Éäåüêïóìïé óå áíôéðáñÜèåóç.ô.ô. 14x21 ó. 500 / 978-960-02-1338-4 31,50

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. Ï Max Weber êáé ôï öÜíôáóìá ôïõ Ìáñî.14x21 ó. 158 åîáíôë.

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. ÄéåõèõíôéêÝò ïëéãáñ÷ßåò. Ãñáöåéïêñáôßá-ÊñÜôïò-ÊïéíùíéêÞ ïñãÜíùóç. 14x21 ó. 712 978-960-02-1152-3 åîáíôë.

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Ç åëëçíéêÞ ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç.Êïéíüôçôá Âßïõ-êñÜôïò-ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 128978-960-02-1325-9 8,50

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. Ç ãÝíåóç ôïõ êïéíùíéêïý áíèñþðïõ.14x21 ó. 244 / 978-960-02-1017-9 10,50

ÔÓÏÌÐÁÍÏÃËÏÕ Ã., ÊÏÑÑÅÓ Ã., ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÕ É. Êïéíù-íéêüò áðïêëåéóìüò êáé ðïëéôéêÝò åíóùìÜôùóçò.14x21 ó. 442 / 978-960-02-1903-6 27,00

ÔÓÏÕÑÁÌÁÍÇÓ ×. Óýã÷ñïíá êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá. ÇåëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. 17x24 ó. 256978-960-02-1640-1 16,00

ÖÁÊÉÏËÁÓ Í. ÂáóéêÝò ãíþóåéò êïéíùíéïëïãßáò. 14x21 ó. 413 / 978-960-02-0720-8 13,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý. ÂáóéêÝò ïñéï-èåôÞóåéò êáé êáôåõèýíóåéò, ô.Á´. 14x21 ó. 484 978-960-02-1392-5 25,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ôá ìÝôùðá ôùíèåùñçôéêþí áíôéðáñáèÝóåùí, ô.´. 14x21 ó. 568978-960-02-1477-8 31,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ç êáôÜðôùóçôïõ áóôéêïý ðïëéôéóìïý êáé ç êñßóç ôçò êïéíùíßáò ôçòåðï÷Þò ìáò. ô.ô. 14x21 ó. 528978-960-02-1881-1 31,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðáñåìâÜóåéò. ÓáñÜíôá èÝìá-ôá éóôïñßáò, ðïëéôéóìïý, êïéíùíéêÞò èåùñßáò, ðïëéôé-

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

www.papazisi.gr

8

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 8

Page 9: Τιμοκατάλογος - Price list books

êÞò êáé ôñÝ÷ïõóáò åðéêáéñüôçôáò. 14x21 ó. 416978-960-02-1563-4 21,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÁíåóôñáììÝíá åßäùëá. Áíôéíïìßåò êáé áíôéöÜ-óåéò ôïõ óýã÷ñïíïõ éóôïñéêï-êïéíùíéêïý ãßãíåóèáé.14x21 ó. 390 / 978-960-02-2163-3 21,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÓõìâïëÞ óôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôçòøõ÷ïëïãßáò ùò åðéóôÞìçò ôïõ áíèñþðïõ. 14x21ó. 604 / 978-960-02-2256-2 28,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. ÊñéôéêÞ èåùñßá êáé Üíèñùðïò. (2ç Ýê-äïóç) 14x21 ó. 296 14,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. ÁñíçôéêÞ ðïëéôéóìéêÞ ðñÜîç. (2ç Ýêäï-óç), 14x21 ó. 320 / 978-960-02-1124-8 17,50

ÖÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇ Á. Ç êïéíùíéïëïãßá ôçò åêðáßäåõóçò.17x24 ó. 560 / 978-960-02-0226-5 31,50

×ÁÔÆÇÂÁÑÍÁÂÁ Å. (ÍÏÓÔÏÓ). Êïéíùíéêüò áðïêëåéóìüòêáé ïé ïìïãåíåßò áðü ôçí ðñ. ÅÓÓÄ. 14x21 ó. 112978-960-02-1460-3 åîáíôë.

ØÇÌÌÅÍÏÓ É., ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ ×. ÏéêéáêÞ åñãáóßá ôùí ìå-ôáíáóôñéþí êáé êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá. Ç ðåñßðôùóçôùí ãõíáéêþí áðü ôçí Áëâáíßá êáé ôçí Ïõêñáíßá.14x21 ó. 448 / 978-960-02-2196-1 24,00

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ

ARMAND L., DRANCOURT M. Ôå÷íéêÞ êáé Ðïëéôéóìüò.17x24 ó. 172 6,00

BOTTOMORE T.B., RUBEL Ì. Ï Êáñë Ìáñî óå èÝìáôáêïéíùíéïëïãßáò êáé êïéíùíéêÞò öéëïóïößáò.17x24 ó. 241 9,00

COLLINS F.S. Ç ãëþóóá ôïõ Èåïý. ¸íáò åðéóôÞìïíáòäßíåé ìáñôõñßá ãéá ôçí ðßóôç. 17x24 ó. 248978-960-02-2268-5 14,00

DESCARTES R. Ëüãïò ðåñß ôçò ìåèüäïõ. 17x24ó. 120 / 978-960-02-0073-4 10,50DUCROT O. Ï ëüãïò êáé ôï ëåãü-

ìåíï. 17x24 ó. 120978-960-02-2119-0 16,00

FICHTE J. (Åéó.-Ìôö.-Ó÷üë.: ÃÅÑÏ-

ÃÉÙÑÃÁÊÇÓ Ó.). Ï ðñïïñéóìüò ôïõáíèñþðïõ. 17x24 ó. 176 978-960-02-0430-1 10,50

HARNECKER M. ÂáóéêÝò Ýííïéåòôïõ éóôïñéêïý õëéóìïý. 14x21 ó. 284 / 978-960-02-0228-1 17,00

HEGEL G.W.F. ÅðéóôÞìç ôçò ëïãéêÞò [Ç ìåãÜëç ëïãéêÞ].17x24 ó. 680 / 978-960-02-1819-6 37,00

HUME (Ðñüë.-Åéó.: ÐÁÐÁÍÏÕÔÓÏÓ Å.). Äïêßìéá: ÐïëéôéêÜ,ÏéêïíïìéêÜ, ÉóôïñéêÜ, ÐïëéôéêïïéêïíïìéêÜ. 17x24 ó. 269 åîáíôë.

ÊÁÍÔ É. ÊñéôéêÞ ôïõ êáèáñïý ëüãïõ, ô.Á´. 17x24ó.152 / 978-960-02-0092-0 13,00

ÊÁÍÔ É. ÊñéôéêÞ ôïõ êáèáñïý ëü-ãïõ, ô.´. 17x24 ó. 384978-960-02-0093-9 24,00

KIERKEGAARD S. (Åéó.-Ìôö.: ÓÊÏÐÅ-

ÔÅÁ Ó.). Ç ÅðáíÜëçøç. (Ç ÅðáíÜ-ëçøç. Ï Êýêëïò ôçò ÅðáíÜëç-øçò. ÅðáíáëáìâÜíïíôáò ôçíÅðáíÜëçøç). 17x24 ó. 510978-960-02-0133-1 23,00

MARCUSE H. (Ìôö.: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Á.). ÁíôåðáíÜóôáóç êáéåîÝãåñóç. 17x24 ó. 123 / 978-960-02-0546-9 7,00

MARCUSE H. (Ìôö.: ËÕÊÏÕÄÇÓ Ì.). ÌïíïäéÜóôáôïò Üí-èñùðïò. 17x24 ó. 256 / 978-960-02-0158-7 18,00

ÌÁR× Ê. (Ìôö.: ËÕÊÏÕÄÇÓ Ì.). ÊñéôéêÞ óôçí åãåëéáíÞöéëïóïößá ôïõ êñÜôïõò êáé ôïõ äéêáßïõ. 17x24 ó.198 / 978-960-02-0159-5 14,00

ROBINSON J. (Ìôö.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê.). Öéëïóïößá ôçò ïé-êïíïìßáò. 17x24 ó. 159 åîáíôë.

SARTRE J.P. (Ìôö.: ÐÁÐÁÃÉÙÑÃÇÓ Ê.). Ôï Åßíáé êáé ôïìçäÝí. Äïêßìéï öáéíïìåíïëïãéêÞò ïíôïëïãßáò.17x24 ó. 332 / 978-960-02-0207-9 18,00

SARTRE J.P. Ôï Åßíáé êáé ôï ìçäÝí. Äïêßìéï öáéíïìå-íïëïãéêÞò ïíôïëïãßáò. (Ìôö.: ÐÁÐÁÃÉÙÑÃÇÓ Ê.).17x24 ó. 976 / 978-960-02-2040-7 57,00

SAUSSURE F. (Ìôö.: ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö.). ÌáèÞìá-ôá ãåíéêÞò ãëùóóïëïãßáò. 17x24 ó. 304 978-960-02-0195-1 18,00

SCHLEIRMACHER F. (Ìôö.-Ó÷üë.: ÁÍÄÑÏÕËÉÄÁÊÇÓ) Ãéá ôçèñçóêåßá. Ëüãïé ðñïò ôïõò ÌïñöùìÝíïõò ðåñé-öñïíçôÝò ôçò. ó. 224 / 978-960-02-1197-3 13,00

STRAUSS-LEVI C. (Ìôö.: ÊÁËÐÏÕÔÆÇ Å., Ðñüë.: ÊÕÑÉÁÊÉ-

ÄÏÕ-ÍÅÓÔÏÑÏÓ Á.). ¢ãñéá óêÝøç. 17x24 ó. 397 978-960-02-0146-3 24,00

WITTGENSTEIN L. (Ìôö.: ÊÉÔÓÏÐÏÕËÏÓ). Tractatus logi-co philosophicus. 17x24 ó. 146 10,50

WITTGENSTEIN L. (Ìôö.: ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÄÇÓ Ð.) Öéëïóï-öéêÝò ¸ñåõíåò. 17x24 ó. 315 978-960-02-0035-1 21,00

ÁÑÅÏÐÁÃÉÔÇÓ Ä. (Ìôö.: ÓÁÊÁËÇÓ Ã., Ó÷üë.: ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ

Á.). Ðåñß èåßùí ïíïìÜôùí. 17x24 ó. 168 978-960-02-0076-9 9,00

ÁÑÖÁÍÇ-ÄÅÌÐÏÍÏÕ Á. [Åðéì.: Ã. ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁ-

ÍÏÕ] ntentonalty. Phlosophcal and cogntve nqu-res. 17x24 ó. 320 / 978-960-02-2374-3 24,00

ÂÁËËÉÁÍÏÓ Ð.Ó. Åëëçíéóìüò, åðéóôÞìç, êñéôéêÞ.ÅííïéïëïãéêÜ èåìÝëéá ôçò íåùôåñéêüôçôáò. 14x21ó. 420 / 978-960-02-2435-1 23,00

ÂÁÓÉËÁÔÏÓ Â. Ç Åõñþðç ôïõ Éçóïý ÌðÜëíôåñ. Ìå-èïäïëïãéêüò ìýèïò. 17x24 ó. 585 9,00

ÂÅÚÊÏÓ È. Ï ìýèïò ôïõ ëüãïõ. 14x21 ó. 247 978-960-02-0258-3 5,00

ÂÅËÏÕÄÇÓ Ã. Ôï ãñÜììá êáé ôï ðíåýìá. ÁéóèçôéêÜ,êñéôéêÜ, ãñáììáôïëïãéêÜ. 14x21 ó. 128 978-960-02-1762-9 6,50

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

9

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 9

Page 10: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÏËÏÓÉÍÏÖ Â. (Ðñüë.-Ìôö.: ÁËÅÐÏÕ Â.). Ìáñîéóìüòêáé öéëïóïößá ôçò ãëþóóáò. 14x21 ó. 344 978-960-02-1302-× 16,00

ÃÅÙÑÃÏÕÄÇÓ Ã. ÁíáìíÞóåéò áðü ôï ìÝëëïí ôïõ ðá-ñåëèüíôïò. 17x24 ó. 790978-960-02-2200-5 38,00

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. Áããëéêüò åìðåéñéóìüò êáé Ãáëëéêüòäéáöùôéóìüò. 17x24 ó. 150 5,00

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. Áñ÷áßïé áôïìéêïß öéëüóïöïé. Ðáíåðé-óôçìéáêÝò ðáñáäüóåéò. 17x24 ó. 60 åîáíôë.

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. ÈÝìáôá ðáñáäïóéáêÞò êáé óýã÷ñïíçòáéóèçôéêÞò. ÐáíåðéóôçìéáêÝò ðáñáäüóåéò. 17x24 ó. 64 åîáíôë.

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. ÊåöÜëáéá áðü ôç èåùñçôéêÞ öéëïóï-ößá ôïõ Êáíô. ÐáíåðéóôçìéáêÝò ðáñáäüóåéò. 17x24 ó. 112 3,50

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. ÌáèÞìáôá åéóáãùãÞò óôç öéëïóïößáêáé öéëïóïößá ôçò öýóåùò. 17x24 ó. 112 3,50

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ ×. Ôï Ðñüóùðï êáé ï Ýñùò. Èåïëïãéêüäïêßìéï ïíôïëïãßáò. 17x24 ó. 376978-960-02-0057-2 åîáíôë.

ÄÁÌÁÓÊÇÍÏÓ É. (Ìôö.: ÓÁÊÁËÇÓ É., Åðéì.: ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á.).ÄéáëåêôéêÜ. 17x24 ó. 208978-960-02-0128-5 13,00

ÄÅÍÄÑÉÍÏÓ Í. ÇñÜêëåéôïò. ÊÞñõãìá ãéá óôÜóç Æù-Þò. Ìéá åî õðáñ÷Þò ðñïóÝããéóç óôïí çñáêëåßôåéïóôï÷áóìü. 17x24 ó. 304978-960-02-1174-4 16,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Åðßìá÷ïé èåóìïß. 17x24 ó. 160978-960-02-0790-9 5,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ç Ýííïéá ôïõ äéêáéþìáôïò. 17x24 ó. 100 åîáíôë.

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÇèéêÜ. ô.´. 17x24 ó. 118 åîáíôë.ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá Çèé-

êÞò. 17x24 ó. 153 5,00ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá Ðïëé-

ôéêÞò Öéëïóïößáò. (3ç Ýêäïóç).14x21 ó. 208 5,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá Ðïëé-ôéêÞò Öéëïóïößáò. (4ç Ýêäïóç) ó. 192 / 978-960-02-0346-6 5,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá öéëï-óïößáò. ÓåéñÜ ÉÉ. 14x21 ó. 176 3,50

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá öéëïóïößáò. ÓåéñÜ ÉÉÉ. 14x21 ó. 224 5,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá öéëïóïößáò. Åðá-íÝêäïóç ìå ðñïóèÞêç. 14x21 ó. 216978-960-02-0792-5 7,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÌåëåôÞìáôá öéëïóïößáò ôïõ äé-êáßïõ. ´ Ýêäïóç. 14x21 ó. 238978-960-02-1823-4 10,50

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ðåñß ðñïóþðùí êáé èåóìþí.

Áðü ôï ÂÞìá ôçò Áêáäçìßáò Áèçíþí. 14x21 ó. 280978-960-02-1424-7 14,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÐïëéôéêÞ öéëïóïößá ôïõ ÐëÜôù-íïò. 14x21 ó. 216 10,50

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÓõìâïëÞ óôç öéëïóïößá ôçò åñ-ãáóßáò. 14x21 ó. 104 / 978-960-02-1218-× 4,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Öéëïóïößá & èåùñßá ôïõ ðïëéôé-óìïý. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-1523-5 åîáíôë.

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Öéëïóïößá ôçò éóôïñßáò êáôÜÄçìüêñéôïí. 14x21 ó. 40 1,50

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Öéëïóïößá ôçò éóôïñßáò êáôÜÐëÜôùíá. 14x21 ó. 100 1,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Öéëïóïößá ôïõ äéêáßïõ. 14x21ó. 344 10,75

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÖéëïóïöéêÜ. 14x21 ó. 240 978-960-02-2147-3 13,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Ôï ôÝëïò ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜ-ôùí. 17x24 ó. 560 / 978-960-02-1927-3 35,00

ÄÑÁÃÙÍÁ-ÌÏÍÁ×ÏÕ Ì. Öéëïóïößá êáé áíèñþðéíáäéêáéþìáôá, ô.Á´. 17x24 ó. 336 978-960-02-0370-9 åîáíôë.

ÊÏÕÔÑÏÕËÇÓ Ó. Ï èåüò-÷ïñåõôÞò. ÐåñéðëÜíçóç óôïëüãï ôïõ Ö. Íßôóå. 14x21 ó. 274 9,00

ÊÑÇÔÉÊÏÓ È. Ç ðñüóëçøç ôçò åðéóôçìïíéêÞò óêÝøçòóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 208978-960-02-1114-0 9,00

ÊÕÑÉÁÊÉÄÏÕ-ÍÅÓÔÏÑÏÓ Á. Ï Claude Lev-Strauss êáéôï Ýñãï ôïõ. Ðñïëåãüìåíá óôçí åëëçíéêÞ Ýêäïóçôçò «¢ãñéáò ÓêÝøçò». 17x24 ó. 8 3,00

ËÁÆÁÑÁÔÏÓ Ã. ÔÝ÷íç êáé ðïëõóçìßá «óõæçôþíôáò» ìåôïí Luciano Nanni. 17x24 ó. 504 978-960-02-1731-9 26,00

ËÁÌÐÑÅËËÇÓ Ä.Í. Ç åðßäñáóç ôïõ Íßôóå óôçí ÅëëÜ-äá. «ÔÝ÷íç» êáé «Äéüíõóïò». Âëáóôüò êáé ÊáæáíôæÜ-êçò. 14x21 ó. 306 / 978-960-02-2272-2 18,00

ÌÁÆÁÑÁÊÇ Á. Herbert Marcuse. Ìéá ðåñéðëÜíçóçìåôáîý Ýñùôá êáé ëüãïõ. 14x21 ó. 216 978-960-02-1928-1 13,00

ÌÁÍÉÁÔÇÓ Ã. Ç ìåôáâïëÞ êáé ç ôáõôüôçôá óôç öéëï-óïößá ôïõ ÇñÜêëåéôïõ. 17x24 ó. 424978-960-02-1469-7 åîáíôë.

ÌÁÑÊÇÓ Ä. ÅñìçíåõôéêÞ ôçò ìåôáöéëïóïößáò. 14x21ó. 266 / 978-960-02-2059-9 16,00

ÌÁÑÊÏÕËÁÔÏÓ É. Óþìá êáé íüçìá. Äïêßìéï ðïëéôéêÞò ïíôï-ëïãßáò. 14x21 ó. 224 / 978-960-02-2113-8 12,00

ÌÏÊÊÁÓ Â.Å. Ôá ìç çèéêÜ áãáèÜ óôïí ÐëÜôùíá.14x21 ó. 288 / 978-960-02-2252-4 15,00

ÌÐÁÃÉÏÍÁÓ Á. Ç Ýííïéá ôçò ðñïüäïõ êáé ç ìåèïäï-ëïãßá ôçò éóôïñßáò. 17x24 ó. 108 åîáíôë.

ÌÐÁÃÉÏÍÁÓ Á. Ç ðïëéôéêÞ öéëïóïößá ôùí êõíéêþí.17x24 ó. 114 åîáíôë.

ÍÉÁÍÉÁÓ Ä. Ç êñßóç ôïõ ðïëéôéóìïý. ÅðéóôÞìç êáéÅîïõóßá. ô.Á´. 17x24 ó. 264 9,00

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

www.papazisi.gr

10

02.qxd 9/8/2010 11:08 AM Page 10

Page 11: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã.Í. Áðü ôçí êñßóç ôïõ êïéíïâïõëåõôé-óìïý óôç Äçìïêñáôßá. 14x21 ó. 146978-960-02-2346-0 8,00

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã. Ç Üìåóç äçìïêñáôßá êáé ç êñéôéêÞ ôïõÁñéóôïôÝëç. 17x24 ó. 346978-960-02-2075-9 23,00

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã. Ç áñéóôïôåëéêÞ ðïëéôåßá. 17x24 ó.160 / 978-960-02-2257-9 10,00

ÏÌÁÄÁ ÐÁ ÔÇ ÄÉÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÔÇÔÁ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÃÏÕ-

ÍÏÓ Ã.). Ôï ðñüâëçìá ôçò Ãíþóçò: äéåðéóôçìïíéêÞ ðñï-óÝããéóç. 14x21 ó. 232 / 978-960-02-1311-9 10,50

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. Ðáëßìøçóôá êáé Üëëá. ÊñéôéêÜêåßìåíá êáé äéáêåßìåíá. Áñ÷áßá êáé íÝá. 17x24 ó. 136 / 978-960-02-1367-4 9,00

ÐÁÍÏÕ Ó. ÅñìçíåõôéêÞ ôïõ äéáëåêôéêïý ëüãïõ. Êå-öÜëáéá ðïëéôéêÞò öéëïóïößáò. 14x21 ó. 70 2,00

ÐÁÍÔÅËÇÓ Ê. Ç åðéêáéñüôçôá ôçò áñ÷áßáò åëëçíéêÞòóêÝøçò. 14x21 ó. 628 / 978-960-02-2213-5 27,00

ÐÁÐÁÃÏÕÍÏÓ Ã. Êåßìåíá çèéêÞò. 14x21 ó. 160 978-960-02-1350-× 6,00

ÐÁÐÁÃÏÕÍÏÓ Ã. ÖéëïóïöéêÝò áíáëýóåéò. 14x21 ó. 162 / 978-960-02-1425-5 8,50

ÐÁÐÁÐÁÕËÏÕ Ê. Áíáæçôþíôáò ôïí Üíèñùðï. 14x21ó. 212 / 978-960-02-1370-0 10,50

ÐÁÑÁÊÅËÓÏÓ. Ï ëáâýñéíèïò ôùí ðëáíçìÝíùí ãéá-ôñþí. 17x24 ó. 160 / 978-960-02-1602-9 14,00

ÐÏÐÐÅÑ Ê. Ç áíïé÷ôÞ êïéíùíßá êáé ïé å÷èñïß ôçò. Çãïçôåßá ôïõ ÐëÜôùíá, ô.Á´. 14x21 ó. 582 978-960-02-1614-2 35,00

ÐÏÐÐÅÑ Ê. Ç áíïé÷ôÞ êïéíùíßá êáé ïé å÷èñïß ôçò. He-gel, Marx êáé ôá åðáêüëïõèá, ô.´. 14x21 ó. 624978-960-02-1615-0 35,00

ÑÅÍÔÅÓÇÓ ×. Ôï Åßíáé. ô.Á´. 17x24 ó. 353978-960-02-0935-9 13,00

ÑÅÍÔÅÓÇÓ ×. Ôï Åßíáé. ô.´. 17x24 ó. 264 978-960-02-0936-7 9,00

ÑÅÍÔÅÓÇÓ ×. Ôï Åßíáé. ô.ô. 17x24 ó. 400 978-960-02-1027-6 14,00

ÑÅÍÔÅÓÇÓ ×. Ôï Åßíáé. ô.Ä´. 17x24 ó. 384 14,00ÓÁÑÅÉÄÁÊÇÓ Å. ÂéïçèéêÞ. ÇèéêÜ ðñïâëÞìáôá ôùí íÝ-

ùí âéïúáôñéêþí ôå÷íïëïãéþí. 14x21 ó. 260 978-960-02-2271-5 14,00

ÔÏËÇÓ Å.Ä., ÔÏËÇÓ Á.Ä. ÐáãêïóìéïäõíáìéêÞ. Âéâëßï Ä´.ÔÝóóåñá äéóåêáôïììýñéá äéÜôôïíôá áóôåñßá Þ Äéå-èíÝò Ïìïéüìïñöï Óýóôçìá. 14x21 ó. 471 10,50

ÔÓÁËÊÁÍÇÓ Á. Ç èåùñßá ôçò ìåôÜâáóçò óôïí Áñéóôï-ôÝëç: ÍÝá ðñïóÝããéóç. 14x21 ó. 78 3,50

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. Áðüêëéóç êáé åêêñåìüôçôá. 14x21ó. 264 / 978-960-02-1047-0 13,00

×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÄÇ-ÌÁÆÁÑÁÊÇ Á. ÐñïâëÞìáôá èåùñßáòôçò éäåïëïãßáò. 14x21 ó. 490978-960-02-2311-8 25,00

ØÕ×ÏËÏÃÉÁ

BANYARD P. Øõ÷ïëïãßá ôçò õãåßáò. 14x21 ó. 332978-960-02-2125-1 18,00

BRAZELTON B.T. & CRAMER B.G. [Åð.Åðéì. Ã. ÁÌÐÁÔÆÏ-

ÃËÏÕ & ÆÁÚÑÁ ÐÁÐÁËÇÃÏÕÑÁ-ÑÁËËÇ, Ìôñ. ×. ×ÁÔÆÇÄÇ-

ÌÇÔÑÉÏÕ] Ç ðñþôç-ðñþôç ó÷Ýóç. Ãïíåßò, âñÝöçêáé ôï äñÜìá ôïõ ðñþéìïõ äåóìïý. 14x21 ó. 378978-960-02-2359-0 19,00

BYDLOWSKI M. Ôï ÷ñÝïò æùÞò. Øõ÷áíáëõôéêÞ äéá-äñïìÞ ôçò ìçôñüôçôáò. 14x21 ó. 270978-960-02-2302-6 16,00

BURNS L., COVINGTON S. Õðïãïíéìüôçôá (Óõìâïõëåõ-ôéêÞ), ô.Á´. 17x24 ó. 598 / 978-960-02-1541-335,00

BURNS L., COVNGTON S. ÓõìâïõëåõôéêÞ óôçí õðïãïíé-ìüôçôá, ô.´. 17x24 ó. 416 / 978-960-02-1541-324,00

CHRISTENSEN L. Ç ðåéñáìáôéêÞ ìÝèïäïò óôçí åðéóôç-ìïíéêÞ Ýñåõíá. (8ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 674 978-960-02-2054-4 47,00

COOLICAN H. (Åðéì. ÁÍÔÙÍÏÕ Á.Ó.). Øõ÷ïëïãßá ôçò åñãá-óßáò. 14x21 ó. 244 / 978-960-02-2146-6 14,00

CRAIG G., BAUCUM D. Ç áíÜðôõîç ôïõ áíèñþðïõ, ô.Á´.17x24 ó. 792 / 978-960-02-2045-2 73,50

CRAIG G.J., BAUCUM D. (Eðéì.-Ðñüë.: ÂÏÑÑÉÁ Ð.) Ç áíÜ-ðôõîç ôïõ áíèñþðïõ. ¸íáôç áìåñéêáíéêÞ Ýêäïóç.ô.´. 17x24 ó. 532 / 978-960-02-2264-7 55,00

DAVOU B., XENAKIS F. Feeling, communicating and thin-king. 14x21 ó. 224 / 978-960-02-1280-5 19,00

FERRO A. Ç ôå÷íéêÞ óôçí øõ÷áíÜëõóç ôùí ðáéäéþí.17x24 ó. 312 / 978-960-02-2032-8 20,00

GAULEJAC DE V. ÔáîéêÞ íåýñùóç. 14x21 ó. 328 978-960-02-1013-6 18,00

HOBSON P. Ôï ëßêíï ôçò óêÝøçò. Äéåñåõíþíôáò ôçíðñïÝëåõóç ôçò óêÝøçò. 17x24 ó. 322 978-960-02-2049-0 19,00

LEYENS J.Ph. Åßìáóôå üëïé øõ÷ïëüãïé. Êïéíùíéïøõ÷ïëï-ãéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí Üññçôùí èåùñéþí ôçò ðñïóùðé-êüôçôáò. 14x21 ó. 36 / 978-960-02-1160-4 16,00

MOUSELER V. Ïé ãõíáßêåò êáé ïé ïìï-öõëüöéëïé. 14x21 ó. 192978-960-02-1998-2 12,00

OATLEY K., JENKINS J. Óõãêßíçóç.Åñìçíåßåò êáé êáôáíüçóç. 17X24ó. 640 / 978-960-02-1778-537,00

PAGES M. (Åðéì.: ÍÁÕÑÉÄÇÓ. Ê.). Øõ-÷ïèåñáðåßá êáé ðïëõðëïêüôçôá.14x21 ó. 416978-960-02-1154-× 23,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

11

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 11

Page 12: Τιμοκατάλογος - Price list books

www.papazisi.gr

SEMI A. Ôå÷íéêÞ ôçò êëéíéêÞò óõíÝíôåõîçò. 17x24 ó. 214 / 978-960-02-2191-6 13,00

SOHLBERG McKAY M., MATEER C. ÃíùóôéêÞ áðïêáôÜ-

óôáóç. Ìéá óõíèÝôç íåõñïøõ÷ïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç.

17X24 ó. 688 / 978-960-02-1818-8 42,00

ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ Ç., ÊÁËÕÂÁ Å. ÌÝèïäïé Ýñåõíáò óôçí åéäé-

êÞ áãùãÞ. Èåùñßá êáé åöáñìïãÝò. 14x21 ó. 406

978-960-02-2002-6 24,00

ÃÁËÁÍÇÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôçí øõ÷ïëïãßá ôçò êáèçìåñéíÞò

äéáðñïóùðéêÞò åðéêïéíùíßáò. ÅðéëåãìÝíá èÝìáôá.

14x21 ó. 252 / 978-960-02-1369-0 16,00

ÃÁËÁÍÇÓ Ã. Øõ÷ïëïãßá ôçò (åðß)ìüñöùóçò åíçëßêùí.

14x21 ó. 494 / 978-960-02-1020-9 26,00

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ. ÁèëçôéêÞ øõ÷ïëïãßá

(1997-98). 17x24 ó. 72 / 978-960-02-1380-1 3,50

ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÇÓ ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ. ÁèëçôéêÞ øõ÷ïëïãßá

(1999). 17x24 ó. 72 / 978-960-02-1380-1 3,50

ÊÁËÕÂÁ Å. Áõôéóìüò. ÅêðáéäåõôéêÝò êáé èåñáðåõôéêÝò

ðñïóåããßóåéò. 14x21 ó. 352

978-960-02-1845-5 21,00ÊÁÑÕÄÁÓ É. ØçöéáêÝò ðüëåéò. Êïéíùíßá-Øõ÷ïëïãßá- Äéá-

äßêôõï. ÁóôéêÞ ãåéôïíéÜ. 17x24 ó. 220 978-960-02-2058-2 15,00

ÊÏÊÊÅÂÇ Á., ÖÙÔÉÏÕ Á., ÊÉÔÓÏÓ Ã. Ôñüðïò æùÞò êáéáíôéëÞøåéò åöÞâùí ìáèçôþí. 17x24 ó. 252978-960-02-2279-1 23,00

ÊÏÊÊÅÂÇ Á., ÖÙÔÉÏÕ Á., ÊÉÔÓÏÓÃ. ×ñÞóç åîáñôçóéïãüíùíïõóéþí áðü Ýöçâïõò ìáèç-ôÝò. Íåüôåñá óôïé÷åßá áðüôçí Ýñåõíá ESPAD óôçíÅëëÜäá êáé óå Üëëåò 34 ÷þ-ñåò. 17x24 ó. 232978-960-02-2320-0 21,00

ÊÏÕËÁÊÏÃËÏÕ Ê. ÄéáãíùóôéêÞåêôßìçóç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò. ÊëáóéêÝò ìÝèïäïé-ÍÝá ñåýìáôá. 17x24 ó. 192978-960-02-1198-1 13,00

ÊÏÕËÁÊÏÃËÏÕ Ê. Øõ÷ïìåôñßá êáé øõ÷ïëïãéêÞ áîéïëüãç-

óç. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 472

978-960-02-1270-8 34,00

ÊÏÕÍÅÍÏÕ Ê.Å. ÓõìâïõëåõôéêÞ êáé èåñáðåßá ïéêïãÝ-

íåéáò. ÌïíôÝëá ðáñÝìâáóçò, íÝïé ôýðïé ïéêïãÝ-

íåéáò, ïéêïãÝíåéá êáé åñãáóßá. 17x24 ó. 294

978-960-02-2418-4 18,00

ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. Øõ÷éáôñéêÞ êáé äßêáéï. 14x21 ó. 528

978-960-02-1053-5 28,00

ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. Ðïëéôéóìüò êáé øõ÷éáôñéêÞ. Áíèñùðïëïãé-

êÝò êáé êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò ôùí øõ÷ïðáèïëïãéêþí

öáéíïìÝíùí. 14x21 ó. 640 / 978-960-02-1621-5 37,00

ÍÁÓÉÁÊÏÕ Ì. Ç øõ÷ïëïãßá óÞìåñá, ô.Á´. 14x21 ó. 160

978-960-02-0175-2 10,50

ÍÁÓÉÁÊÏÕ Ì. Ç øõ÷ïëïãßá óÞìåñá, ô.´. 14x21 ó. 166

978-960-02-0176-5 10,50

ÍÁÕÑÉÄÇÓ Ê. ÊëéíéêÞ êïéíùíéêÞ øõ÷ïëïãßá. 14x21

ó. 336 / 978-960-02-1032-2 18,00

ÍÁÕÑÉÄÇÓ Ê. Øõ÷ïëïãßá ôùí ïìÜäùí. ÊëéíéêÞ øõ÷ïäõ-

íáìéêÞ ðñïóÝããéóç. 17x24 ó. 344

978-960-02-1912-5 23,00

ÍÔÁÂÏÕ Ì. Ïé äéåñãáóßåò ôçò óêÝøçò óôçí åðï÷Þ ôçò

ðëçñïöïñßáò. ÈÝìáôá ãíùóôéêÞò øõ÷ïëïãßáò êáé åðé-

êïéíùíßáò. 14x21 ó. 548 / 978-960-02-1389-5 28,00

ÐÁÐÁÇËÉÏÕ ×. Ç áíÜðôõîç ôçò ãëþóóáò, èåùñçôéêÝò

ðñïóåããßóåéò êáé åñåõíçôéêÜ äåäïìÝíá áðü ôçí ôõðé-

êÞ êáé áðïêëßíïõóá ãëùóóéêÞ óõìðåñéöïñÜ. 17x24

ó. 214 / 978-960-02-1921-4 16,00

ÐÁÓ×ÁËÇÓ Á. ÅéóáãùãÞ óôçí åðéóôÞìç ôçò øõ÷ïëïãßáò.

17x24 ó. 288 / 978-960-02-0771-2 14,00

ÑÇÃÁ Á.Â. Êáñêßíïò: Áðü ôç ìçôÝñá óôçí êüñç. Ç äýíá-

ìç ôçò åðáíÜëçøçò, ô.Á´. 14x21 ó. 352

978-960-02-1894-3 21,00

ÑÇÃÁ Á.Â. Ìáñßá Ô. Éóôïñßá æùÞò. Øõ÷ïâéïãñáöéêÞ ðñï-

óÝããéóç, ô.´. ÌåëÝôç ðåñßðôùóçò. 14x21 ó. 400

978-960-02-1895-1 23,00

ÓÁÊÁËÁÊÇ Ì. Ç øõ÷ïëïãßá ôçò åðéêïéíùíßáò. 14x21

ó. 112 / 978-960-02-2076-4 7,00

ÓÁÊÁËÁÊÇ Ì. Åðéêïéíùíßá, óõíåñãáóßá, ðëçñïöïñßá.

Ïé üøåéò ôçò Ýñåõíáò êáé äéáêõâåýìáôá ãéá ôéò êïéíù-

íßåò ôçò ãíþóçò. 14x21 ó. 214

978-960-02-2217-3 12,00ÓÁÊÁËÁÊÇ Ì. Øõ÷ïëïãßá ôçò ïéêïíïìéêÞò óêÝøçò.

14x21 ó. 160 / 978-960-02-1681-9 10,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. Åðéêéíäõíüôçôá êáé êïéíùíéêÞ øõ-

÷éáôñéêÞ. Êåßìåíá áðü äýï óõìðüóéá ãéá ôçí øõ÷éáôñé-

êÞ. 17x24 ó. 496 / 978-960-02-0866-2 18,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ó÷Ýóåéò ìçôÝñáò-ðáéäéïý ôïí

ðñþôï ÷ñüíï ôçò æùÞò. 17x24 ó. 376

978-960-02-1246-5 23,00

ÓÁÌÁÑÔÆÇ Ó. ÅéóáãùãÞ óôéò ãíùóôéêÝò ëåé-

ôïõñãßåò. 14x21 ó. 196

978-960-02-1131-0 14,00

ÓÉÌÏÓ Ð., ÊÏÌÉËÇ Á. ÌÝèïäïé Ýñåõíáò

óôçí Øõ÷ïëïãßá êáé ôç ãíùóôéêÞ íåõñïå-

ðéóôÞìç. 14x21 ó. 304

978-960-02-1647-9 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áðïáóõëïðïßçóç êáé ç ó÷Ýóç

ôçò ìå ôçí ðñùôïâÜèìéá ðåñßèáëøç.

17x24 ó. 608 / 978-960-02-1692-4 35,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: HEWSTONE M., STROEBE W.). ÅéóáãùãÞ

óôçí êïéíùíéêÞ øõ÷ïëïãßá. 17x24 ó. 920

978-960-02-2096-4 47,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã., MOSER Ç.). ÅéóáãùãÞ

óôçí ðïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá. 17x24 ó. 592 978-960-02-1356-9 36,00

12

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 12

Page 13: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôïõ Hilgard,

ô.Á´. 17x24 ó. 720 / 978-960-02-1702-5 65,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôïõ Hilgard,

ô.´. 17x24 ó. 816 / 978-960-02-1817-X 76,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Õðåýè. ¸êä.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Åã-

÷åéñßäéï øõ÷éáôñéêÞò åíçëßêùí. Óôïé÷åßá êïéíùíéêÞò

øõ÷éáôñéêÞò êáé åöáñìïãÝò ôçò óôçí ÅëëÜäá, ô.Á´.

17x24 ó. 388 / 978-960-7081-53-6 21,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Õðåýè. ¸êä.: ÓÁÊÅË-

ËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Åã÷åéñßäéï øõ-÷éáôñéêÞò åíçëßêùí. Óôïé÷åßá êïé-íùíéêÞò øõ÷éáôñéêÞò êáé åöáñ-ìïãÝò ôçò óôçí ÅëëÜäá, ô.´.17x24 ó. 418978-960-7081-53-6 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.).

(Åðé)ìüñöùóç åíçëßêùí. ÌÝ-

èïäïé êáé ðáñáäåßãìáôá.14x21 ó. 180

960-02-1101-9 7,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: Å. ÆÅÚÊÏÕ, Í. ÊÏÍÔÏÓÔÅÑÃÉÏÕ, Å. ÊÏ-

ÑÁËËÇ, Ã. ×ÁÔÆÇÓÔÁÕÑÁÊÇÓ. Ðñüë.: Ð. ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕ-

ËÏÓ) Ç óõìâïëÞ ôçò øõ÷áíÜëõóçò óôçí åëëçíéêÞ

øõ÷éáôñéêÞ ìåôáññýèìéóç. 17x24 ó. 158

978-960-02-2292-0 10,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç øõ÷áíÜëõóç óôïí 21ï áéþíá. 17x24

ó. 360 / 978-960-02-1625-8 21,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: GORDO-LOPEZ A., PARKER I.). Êõâåñíï-

øõ÷ïëïãßá. 17x24 ó. 334 978-960-02-2229-6 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: Á. ÂÁÓÉËÉÁÓ-Í. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ.Ðñüë.: Ð. ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ) Ïé ãõíáéêåßåò ìïñöÝòóôï ìýèï. 17x24 ó. 286978-960-02-2253-1 17,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËAÍÇÓ Ã.). ÐïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá.ÈåùñçôéêÝò êáé åìðåéñéêÝò ìåëÝôåò. 17x24 ó. 760978-960-02-2099-5 43,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Øõ÷ïóùìáôé-êÞ éáôñéêÞ. Øõ÷ïðáèïëïãßá êáé êëéíéêü Ýñãï – Äéáóõí-äåôéêÞ øõ÷éáôñéêÞ-Øõ÷ïïãêïëïãßá. 17x24 ó. 182978-960-02-2056-8 12,00

ÔÓÁËÉÊÏÃËÏÕ Ö. Ìõèïëïãßåò Âßáò êáé êáôáóôïëÞò.17x24 ó. 256 16,50

ÔÓÁËÉÊÏÃËÏÕ Ö. Ï ìýèïò ôïõ åðéêßíäõíïõ øõ÷áóèåíÞ.14x21 ó. 190 / 978-960-02-0313-× 13,00

ÔÓÁËÉÊÏÃËÏÕ Ö. Ó÷éæïöñÝíåéá êáé öüíïò (Øõ÷ïëïãéêÞ-ÅãêëçìáôïëïãéêÞ Ýñåõíá). 17x24 268 ó. 190978-960-02-0191-9 16,00

ÔÓÁËÉÊÏÃËÏÕ Ö. Øõ÷ïëïãéêÜ (Êåßìåíá 1989-91). 14x21ó. 190 / 978-960-02-0909-× 10,50

ÖÁÍÁÑÉÙÔÇÓ Ð. Åðé÷åéñçóéáêÞ øõ÷ïëïãßá. 17x24ó. 360 / 978-960-02-0722-4 åîáíôë.

ÖÉËÉÁÓ Â. ÓõìâïëÞ óôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôçò

øõ÷ïëïãßáò ùò åðéóôÞìçò ôïõ áíèñþðïõ. 14x21ó. 604 / 978-960-02-2256-2 28,00

ÖÑÁÃÊÏÕËÇ-ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÕ Á. ÊéíçôÞ øõ÷éáôñéêÞìïíÜäá íïìïý Öùêßäáò. Ðñüëçøç, Ýãêáéñç ðáñÝìâá-óç êáé ðåñßèáëøç óôçí êïéíüôçôá. 17x24 ó. 266978-960-02-2181-7 16,50

ÁÑ×ÁÉÁ ÅÅËËÇÍÉÊÁ ÊÊÅÉÌÅÍÁ

CAREY C. [Åð. Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁ-

ÑÁÌÁÍÏÕ Ã., Ìåô.: Å.Ç. ÂÏËÏ-

ÍÁÊÇ] Ç äçìïêñáôßá óôçíêëáóéêÞ ÁèÞíá. 17x24 ó. 164978-960-02-2399-6 15,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A.Éóôïñßá ôçò åëëçíéêÞò ëïãï-ôå÷íßáò. 17x24 ô.Á´, ó. 428 978-960-02-1507-3 32,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A. Éóôïñßá ôçò åëëçíé-êÞò ëïãïôå÷íßáò. 17x24 ô.´, ó. 606 978-960-02-1790-4 40,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. ÁñéóôïôÝëïõò ñçôïñé-êÞ. 17x27 ó. 508 / 978-960-02-2192-3 38,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. ÄçìïóèÝíïõò ðåñß ôùíóõììïñéþí (14.) êáé óõíáöÞ èÝìáôá áôôéêÞò ñç-ôïñåßáò. 17x24 ó. 398 / 978-960-02-1828-525,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. Ëüãéá êáé ìç ëüãéá ðáñáèÝ-ìáôá óôçí êõñßùò «ñçôïñéêÞí» (Á,  âéâëßá) ôïõ Áñéóôï-ôÝëïõò. 17x24 ó. 304 / 978-960-02-1883-8 20,00

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÐÏÕËÏÓ Â.Ë., ÐÁÍÏÌÇÔÑÏÓ Ä.Ê. [Åð.Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã.] Ôï ýöïò ôïõ áñ÷áß-ïõ åëëçíéêïý ðåæïý ëüãïõ. 17x24 ó. 150978-960-02-2436-8 13,00

ËÅÊÊÁÓ Ã.Á. Ðëùôßíïò. Ðñïò ìéá ïíôïëïãßá ôïõ ôñü-ðïõ. 17x24 ó. 134 / 978-960-02-2312-5 11,00

ÌÁÍÏÕÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.Ð. ÐëÜôùíïò. Áðïëïãßá ÓùêñÜ-ôïõò. 17x24 ó. 474 / 978-960-02-2365-1 32,00

ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ã., ÓÁÚÔÁÊÇÓ É. ÅëëçíéêÞ ìõèïëïãßá – Ëá-êùíßá. 17x24 ó. 920 / 978-960-02-2019-0 57,00

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. ÁñéóôïöÜíïõò åéñÞíç. 21x14ó. 192 / 978-960-02-1723-8 11,00

ÐÏÈÏÕ Â. Èïõêõäßäïõ áñ÷áéïëïãßá.17x24 ó. 302978-960-02-1956-7 19,00

ÔÓÅÊÏÕÑÁÊÇÓ Ä. Ç äßáéôá óôïí Éððï-êñÜôç. 17x24 ó. 190978-960-02-2169-5 12,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÁÑ×ÁÉÁ ÅËËÇÍÉÊÁ ÊÅÉÌÅÍÁ

13

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 13

Page 14: Τιμοκατάλογος - Price list books

www.papazisi.gr

ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ

CARTER J. (Ìôö.: ÌÁÊÑÕÍÉÙÔÇ Ä.). Ãéáôß ü÷é ôï êáëý-ôåñï; 14x21 ó. 187 3,50

SIGNIORELI O. Åëåùíüñá Íôïýæå. 14x21 ó. 240 3,50ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Å. Çìåñïëüãéïí. 14x21 ó. 41 2,00 ÂÁÌÂÁÊÁÑÇÓ Ì. (Åðéì.: ÊÁÚË Á.). Áõôïâéïãñáößá.

14x21 ó. 333 /960-02-0020-3 14,00ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÁíáðïëÞóåéò, ô.Á´. 14x21 ó. 152

978-960-02-1898-6 10,00ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÁíáðïëÞóåéò 1940-1960, ô.´.

14x21 ó. 204978-960-02-2026-3 13,00

ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÓ Ä. Êþóôáò ÌçôóïôÜêçò, ô.Á´. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-0784-4 14,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Á. Êþóôáò ÌçôóïôÜêçò, ô.´. ó.384 / 978-960-02-0785-2 14,00

ÊÁËËÉÁ Å. ÈÝëù íá ìÜèù ðåñéóóüôåñá ãéá óáò.17x24 ó. 448 / 978-960-02-0821-2 10,50

ÊÁÑÁÌÁÍÙËÇÓ Ð. ÈáëáóóéíÝò áíáìíÞóåéò êáé óôï-÷áóìïß. 17x24 ó. 460978-960-02-2094-0 27,00

ÊÅÑÁÌÁÓ Â. Ôï áðüññçôï çìåñïëüãéï óôï Êáóôñß.14x21 ó. 320 7,00

ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ã. Ï éóôïñéêüò ÁëÝîáíäñïò É. Äåóðï-ôüðïõëïò. 14x21 ó. 80 / 978-960-02-2007-7 5,00

ÌÁÑÊÁÊÇÓ Á. (Ðñüë.: ÖÑÁÃÊÉÁÓ Á.). ÏÁóõìâßâáóôïò ÌáêÜñéïò: Ìéóüò áéþ-íáò áãþíåò. 14x21 ó. 195 5,00

ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ Æ. Êùíóôáíôßíïò ÌçôóïôÜ-êçò. 14x21 ó. 470978-960-02-1752-1 42,00

ÌÉÊÏÃÉÁÍ Á.É. Âáäßæïíôáò óôï äñüìï ôïõáãþíá. Áðïìíçìïíåýìáôá. 14x21 ó. 746 åîáíôë.

*ÌÐÅÑÄÅÊËÇÓ Ã. ÁíáìíÞóåéò åíüò åõÝëðéäïò 1940-1944. 17x24 ó. 304 åîáíôë.

ÍÅÔÁÓ Â., ÌÐÁÑÔÆÉÍÏÐÏÕËÏÓ Å., ÖÁÔÓÇÓ Ð. ÃåþñãéïòÐáðáíäñÝïõ. Ïé 561 Üãíùóôåò çìÝñåò ôïõ. Áðü ôçíý÷ôá ôçò óõëëÞøåùò. 14x21 ó. 133 åîáíôë.

ÍÅÔÁÓ Â., ÖÁÔÓÇÓ Ã. ÅðéãñáììáôéêÜ êáé áìßìçôá ôïõÃ. ÐáðáíäñÝïõ. 14x21 ó. 123 åîáíôë.

ÐÁÚÆÇÓ Ã. ÈáëáóóéíÝò áíáìíÞóåéò (1939-1956).14x21 ó. 164 / 978-960-02-1155-8 8,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ É. Äéáëïãéóìïß åíüò ãéáôñïý. 14x21ó. 440 / 978-960-02-1788-2 23,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁöéÝñùìá óôïí Êùíóôáíôßíï Äåóðïôü-ðïõëï. 17x24 ó. 384 / 978-960-02-1155-8 14,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê.). ÁöéÝñùìá óôïíÁíôþíç Áíôùíáêüðïõëï. 17x24 ó. 594 978-960-02-1228-7 31,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÕÑÅÁÓ Ê., ÌÐÏÕÌÐÏÕÓ Ã.). ÓôçìíÞìç ôïõ ÄçìÞôñç Á. Ãëçíïý. 14x21 ó. 242 978-960-02-1684-3 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅêäÞëùóç ôéìÞò êáé ìíÞìçò. ÃéÜãêïò Ðå-óìáæüãëïõ. 14x21 ó. 126 / 978-960-02-1953-2 6,50

ÓÕÑÅ Å. (Ìôö.: ÊÁÐÍÁ Í.) Ïé ìåãÜëïé ìýóôáé. Äïêß-ìéïí ôçò áðüêñõöïõ éóôïñßáò ôùí èñçóêåéþí.(Áíáôýðùóç Ýêä. 1948). 14x21 ó. 600978-960-02-0885-9 18,00

*×ÙÑÁÓ Ã. Ðáíáãéþôçò Ðáðáæáöåéñüðïõëïò–Éåñåýò êáéó÷ïëÜñ÷çò Âõôßíçò 1819-1908. 14x21 ó. 52 2,00

ÃËÙÓÓÁ

GONZÁLEZ MANUEL DE ÁVILA.ÊñéôéêÞ óçìåéùôéêÞ êáé êñéôéêÞôçò êïõëôïýñáò. 14x21 ó.485 / 978-960-02-2008-5 28,00

SAUSSURE F. (Ìôö.: ÁÐÏÓÔÏËÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ö.). ÌáèÞìáôá ãåíéêÞòãëùóóïëïãßáò. 17x24 ó. 304978-960-02-0195-1 18,00

ÁËÅÎÉÏÕ Â. Ëïãïðñáîßåò. ÈåùñçôéêÝò ðñïóâïëÝòóôç ëïãïôå÷íßá êáé ôç ãëþóóá. 14x21 ó. 336978-960-02-2185-5 18,00

ÁÍÄÑÅÉÙÌÅÍÏÓ Ã. Ïé ôåëåõôáßåò èñçóêåõôéêÝò ìåôá-öñÜóåéò ôïõ ÁíäñÝá ÊÜëâïõ. 17x24 ó. 158 978-960-02-2226-5 10,00

ÂÅËÔÓÏÓ Ã. (Ðñüë.: ÐÏÕËÁÍÔÆÁÓ Í.). Êïéíùíßá êáéãëþóóá. Ãéá ôçí áìßëçôç êáé ôçí ìéëçìÝíç ãëþó-óá. 14x21 ó. 207 / 978-960-02-0026-2 5,00

ÄÉÆÅËÏÓ È. Ãëþóóá êáé äçìïóéïãñáößá. 14x21 ó. 129 3,50

ÊÕÑÉÁÆÉÄÇÓ Í.É., ÊÁÆÁÆÇÓ É.Í., BREHIER J. Ôá Åëëçíé-êÜ ôïõ ÌáêñõãéÜííç ìå õðïëïãéóôÞ, ô.7. ó. 3370978-960-02-0937-5Ôï Ýñãï äéáôßèåôáé ïëïêëçñùìÝíï óôçí ôéìÞ:

¢äåôï 68,00ÄåìÝíï 97,00

ÌÇËËÁÓ Ç. ÊáôÜëïãïò êïéíþí åëëçíéêþí êáé ôïõñ-

êéêþí ëÝîåùí, åêöñÜóåùí êáé ðáñïéìéþí. 14x21

ó. 190 / 978-960-02-2168-8 8,00

ÐÁÍÁÑÅÔÏÕ Å. Íïìéêüò ëüãïò. Ãëþóóá & äïìÞ ôùí

íüìùí. 17x24 ó. 186

978-960-02-2362-0 14,00

ÐÁÐÁÓ Ê. Ãëùóóéêü ÆÞôçìá êáé ãëùóóéêÞ ðñáãìáôé-

êüôçôá. 14x21 ó. 48 1,00ÐÑÉÍÉÁÍÁÊÇÓ É. Ãëþóóá åëëçíéêÞ: Ç ãëþóóá ôùí

ãëùóóþí. ÅôõìïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé áíáëý-

ÂÉÏÃÑÁÖÉÅÓ

ÃËÙÓÓÁ/ILS

14

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 14

Page 15: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÃËÙÓÓÁ/ILS

óåéò. 14x21 ó. 440 / 978-960-02-2116-9 22,00

ÓÅËËÁ-ÌÁÆÇ Å. Óôïé÷åßá áíôéðáñáâïëéêÞò ãñáììáôé-

êÞò åëëçíéêÞò-ôïõñêéêÞò. 14x21 ó. 352

978-960-02-1791-2 19,00

ÓÅÔÁÔÏÓ Ì. Öùíïëïãßá ôçò êïéíÞò íåïåëëçíéêÞò.

17x24 ó. 79 åîáíôë.

ÖÉËÉÁÓ Â., ÐÑÉÍÉÁÍÁÊÇ Ã. Ôá çìáñôçìÝíá ôïõ ëåîéêïý

Ìðáìðéíéþôç. Ìéá ðñþôç åðéëïãÞ …êáé Ýðåôáé ç óõ-

íÝ÷åéá. 17x24 ó. 768 / 978-960-02-2422-1 35,00

ILS

BÖLL H., BRECHT B., KRÜGER H. Hier ist Tibtern Das

Paket des lieben. Gottes Camping. 12x17 ó. 176

978-960-02-1245-7 5,50

DOYLE SR ARTHUR CONAN. The Adventures of Sheriloc

Holmes. 12x17 ó. 152 / 978-960-02-1261-9 5,50

FITZGERALD F.S. May-Day. 12x17 ó. 144

978-960-02-1245-7 5,50

FITZGERALD F.S. Basl: The Freshest Boy, Three Hours

Between Planes. 12x17 ó. 96

978-960-02-1260-0 5,50

HEMINGWAY E., SAROYAN W., ANDERSON S. The

Snows of Kilimanjaro & other stories. 12x17

ó. 120 / 978-960-02-1251-1 5,50

HEMINGWAY E., SAROYAN W., ANDERSON S. My Old

Man, Locomotive 38, The Ojibway, An Awakening.

12x17 ó. 120 / 978-960-02-1274-0 5,50

JAMES H. Dasiy Miller. 12x17 ó. 176

978-960-02-1231-7 5,50

JAMES H. The Romance of Certain Old Clothes.

12x17 ó. 88 / 978-960-02-1255-4 5,50

KIPLING R. The Man Who Would Be a King. 12x17

ó. 120 / 978-960-02-1272-4 5,50

KIPLING R. Just So Stories. 12x17 ó. 96

978-960-02-1284-8 5,50

LONDON J. The Whale Tooth, The House of Mapuhi,

Mauki. 12x17 ó. 136 / 978-960-02-1242-2 5,50LONDON J. All Gold Canyon. 12x17 ó. 96

978-960-02-1275-9 5,50MOUSSIS N. The key to Eur. Union. Part I: Treaties,

Institutions, Citizens. 20x20 ó. 100 978-960-02-1290-2 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union. Part II: The Stagesof European Intergration. 20x20 ó. 104 978-960-02-1291-0 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union. Part III: EU Hori-zontal Policies. 20x20 ó. 148978-960-02-1289-9 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur.Union. Part iV: EU SectoralPolces. 20x20 ó. 136978-960-02-1288-0 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur.Unon. Part V: EU E÷ternal

Policies. 20x20 ó. 104 / 978-960-02-1287-2 6,00POE A., DAHL R., NESBIT E. The Tell-Tale Heart, Lamb

to the Slaughter, Man from the South, The Myste-ry of the Semi-Detached. 12x17 ó. 120978-960-02-1267-8 5,50

SAKI. The Open Window & other stories. 12x17 ó. 128 / 978-960-02-1285-6 5,50

SEVERANCE J.B. Gandhi – Great Soul. 12x17 ó. 208978-960-02-1271-6 5,50

STEINBECK J. The White Quail Flight. 17x24 ó. 144978-960-02-1360-7 5,50

STEVENSON R.L. The Body Snatcher. 12x17 ó. 80978-960-02-1256-2 5,50

STORM TH. Späte Rosen. 12x17 ó. 80 978-960-02-1441-7 5,50

TWAIN M. The Man that Corrupted Hadleyburg.12x17 ó. 128 / 978-960-02-1252-× 5,50

WELLS H.G. The Time Machine. 12x17 ó. 198 978-960-02-1244-9 5,50

WELLS Ç.G. The Country of the Blind. AepyomisIsland. 12x17 ó. 136 / 978-960-02-1268-6 5,50

WILDE O. The Happy Prince and other tales. 12x17ó. 120 / 978-960-02-1230-9 5,50

WILDE O. The Star Child, The Fisherman & his Soul.12x17 ó. 152 / 978-960-02-1275-2 5,50

WOOLF V. A Society, The Lady in the Looking Glass,The Duchess & the Jeweller, Lappin & Lapinova.12x17 ó. 136 / 978-960-02-1241-4 5,50

ÌÕÑÉÂÇËÇÓ Ó. Ï Âáóßëçò ï Áñâáíßôçò. 14x21 ó. 144978-960-02-1353-4 9,00

ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇÓ Á. Ôï ìïéñïëüãé ôçò öþêéáò. ¼íåé-ñï óôï êýìá, ¸ñùò-¹ñùò. 14x21 ó. 120 978-960-02-1419-0 9,00

ÄÉÊÁÉÏ

*ÂÅÕÌÅ K. ÓõíôáêôéêÞ åîïõóßá ôïõ ëáïý. 14x21 ó. 116 3,50

GILMORE W. Âñüìéêï ÷ñÞìá. Ç áíÜðôõîç ìÝôñùí ãéáí’ áíôéìåôùðéóôåß ôï îÝðëõìá âñüìéêïõ ÷ñÞìáôïò.17x24 ó. 352 / 978-960-02-1352-6 18,00

DWORKIN R. [Åéó.-Ìåô.: ×ÁËÁÍÏYËÇ X., Åðéóô. Åðéì.:ÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.Á., ÖÙÔÉAÄÏÕ Á.] Ôï äßêáéï ôçò åëåõèå-ñßáò. Ç çèéêÞ áíÜãíùóç ôïõ áìåñéêáíéêïý óõ-íôÜãìáôïò. Åéóáãùãéêü êåßìåíï. 14x21 ó. 104978-960-02-2460-3 8,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÄÉÊÁÉÏ

15

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 15

Page 16: Τιμοκατάλογος - Price list books

HIOU-MANIATOPOULOU TH. EU gender equality law.17x24 ó. 428 / 978-960-02-2089-6 30,00

MATHIJSEN P.S.R.F. Ïäçãüò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïôé-êü Äßêáéï. (2ç Ýêäïóç), 14x21 ó. 568 åîáíôë.

NGUYEN VOC DINH, DAILLET P., PELLET Á. (Åðéì.: ÄÉ-

ÐËÁ ×.). Äçìüóéï äéåèíÝò äßêáéï. Ôï äßêáéï ôçò èÜ-ëáóóáò. 14x21 ó. 60 / 978-960-02-0874-3 4,00

PAPATHÅODOROU T., MARY PH. Mutations des poli-tiques criminelles en europe. 14x21 ó. 334 978-960-02-2012-3 23,00

POLITI J. Shakespeare and law. 14x21 ó. 32 1,00RIDOLA P. Ôá èåìåëéþäç äéêáéþìáôá óôçí éóôïñéêÞ

åîÝëéîç ôïõ óõíôáãìáôéóìïý. (Ìôö.: Ã. ÔÓÏËÊÁÓ,Åðéóô. Åðéì.: ×. ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ - ×. ÁÊÑÉÂÏÐÏÕËÏÕ)14x21 ó. 144 / 978-960-02-2417-7 9,00

SARTORI G. ÓõãêñéôéêÞ óõíôáãìáôéêÞìç÷áíéêÞ. Ìéá äéåñåýíçóç ôùíäïìþí, ôùí êéíÞôñùí êáé ôùíáðïôåëåóìÜôùí. 14x21 ó. 324978-960-02-2131-2 19,00

SCHMITT C. (Åéó.-Ìôö.-Ó÷üë.: ×. ÐÁ-

ÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ) [ÉÄÑÕÌÁ ÔÓÁÔÓÏÕ]Ó÷åôéêÜ ìå ôá ôñßá åßäç ôçò íïìé-êÞò óêÝøçò. 14x21 ó. 244

978-960-02-2377-4 15,00ÁÃÉÏÐÅÔÑÉÔÇÓ Á. ÏäïéðïñéêÜ Ýîïäá êáé áðïæçìéþóåéò

ìåôáêéíïõìÝíùí äçìïóßùí ðïëéôéêþí õðáëëÞëùí.17x24 ó. 158 åîáíôë.

ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Í. Ãéá ìéá äéåýñõíóç ôùí êïéíùíéêþíäéêáéùìÜôùí. ¸íá ðñüôõðï: ï Åõñùðáúêüò ×Üñ-ôçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò. 14x21 ó. 280978-960-02-1835-8 16,00

ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Í. Ôá êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá óå õðåñå-èíéêü åðßðåäï áíÜ ôïí êüóìï. ÐñïêëÞóåéò êáéðñïïðôéêÝò. 17x24 ó. 474 978-960-02-2269-2 14,00

ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×. Ðñïóôáóßá êáôÜ ôïõ ñáôóéóìïý êáéåëåõèåñßá ôçò ðëçñïöüñçóçò. ¸íá óõíôáãìáôé-êü äßëçììá. 14x21 ó. 280 920-02-0432-8 14,00

ÁÓÙÍÉÔÇÓ Ã. (Åéó.-Ìôö.) Ç óýìâáóç ôùí ÇíùìÝíùíÅèíþí ãéá ôï äßêáéï ôçò èÜëáóóáò. 14x21 ó. 440978-960-02-1086-6 19,00

ÂÁÌÂÏÕÊÏÓ Á. Ôñïìïêñáôßá êáé äéåèíÝò äßêáéï.14x21 ó. 272 / 978-960-02-0893-× 10,50

*ÄÅËÇÈÅÏÕ Â. Ôï íïìéêü êáèåóôþò ðñïóôáóßáò îÝ-íùí êåöáëáßùí êáé åðåíäýóåùí áíáðôõîéáêïý÷áñáêôÞñá óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 224 14,00

*ÄÅÍÄÉÁÓ Ì. Äéïéêçôéêüí äßêáéïí, ô.´. 17x24 ó. 386 14,00

*ÄÅÍÄÉÁÓ Ì. Äéïéêçôéêüí äßêáéïí, ô.ô. 17x24 ó. 506 14,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Íüìïò êáé áéóèçôéêÞ. Ëïãïôå÷íßá, ÔÝ÷íç,Äßêáéï. 17x24 ó. 360 / 978-960-02-1809-9 27,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Ôï ôÝëïò ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜ-ôùí. 17x24 ó. 560 / 978-960-02-1927-3 35,00

ÅÉÓÇÃÇÓÅÉÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓÁÓÖÁËÅÉÁÓ (Åðéì.: ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç.,

ÁÌÉÔÓÇÓ Ã.). ÌåëÝôåò Êïéíùíéêïý Äéêáßïõ êáé Êïé-íùíéêÞò ÐïëéôéêÞò. 14x21 ó. 400 978-960-02-1561-8 20,00

ÅÍÙÓÇ ÐÏËÉÔÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ (Åéó.-Óõíô.-Åðéì.: ÓÙÑÇÔÏÐÏÕËÏÓ Ä.). Ï óõíÞãïñïò ôïõ ðïëßôç:ç äçìïêñáôßá óå âÜèïò, ÅðéëïãÞ êáé ó÷ïëéáóìüòõðïèÝóåùí, ëåéôïõñãßá êáé åñìçíåßåò ôïõ íÝïõèåóìïý. 14x21 ó. 224 /960-02-1433-6 13,00

ÊÁËÏÃÅÑÏÐÏÕËÏÓ-ÓÔÑÁÔÇÓ Ó. (Ðñüë.: CASIN R.,Ìôö.: ÁÃÑÉÁÍÔÙÍÇ ×.). Ôï äéêáßùìá ôùí ëáþí óôçíáõôïäéÜèåóç. Ç ðáñáâßáóç óôçí Êýðñï. 14x21 ó. 494 14,00

ÊÁÓÉÌÁÔÇÓ Ã. ÌáèÞìáôá êïéíùíéêïý äéêáßïõ êáé êïé-íùíéêÞò ðïëéôéêÞò. 17x24 ó. 438 3,50

ÊÁÔÓÉÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ì. Ç ðñïóôáóßáôùí ìåéïíïôÞôùí óôç äéåèíÞ êáé åõñùðáúêÞ Ýííï-ìç ôÜîç. Ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò. 17x24 ó. 500 978-960-02-2138-1 30,00

ÊÁÔÓÉÏÓ Ó. Ôï ïéêïíïìéêü Ýãêëçìá óôçí áñ÷éôåêôïíé-êÞ ôùí äéåèíþí ïéêïíïìéêþí ó÷Ýóåùí. Ôá ðñüôõ-ðá ùò åñãáëåßá ôçò óýã÷ñïíçò äéáêõâÝñíçóçò. 14x21 ó. 248 / 978-960-02-2240-1 14,00

ÊÅÌÉÄÇÓ Ê. Äáóéêü Äßêáéï, ô.Á´.14x21 ó. 56 2,00

ÊÅÖÁËÁÓ ×. Á.Ê.: ÅéóáãùãÞ óôïéäéùôéêü äßêáéï. Åã÷åéñßäéï, ô.Á´.(3ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 272 978-960-02-1645-2 9,00

ÊÅÖÁËÁÓ ×. Á.Ê.: 320 åð.: ¸íá ðá-ñÜäåéãìá õðïëåßììáôïò åñìç-íåõôéêÞò äéÜôáîçò. 14x21 ó. 144

960-02-0829-8 5,50ÊÅÖÁËÁÓ ×. Ôï äéêáßùìá ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôùí

íïìéêþí ðñïóþðùí éäéùôéêïý äéêáßïõ. 17x24 ó. 272 7,00

ÊÅÖÁËÁÓ ×. Åã÷åéñßäéï ãåíéêïý åíï÷éêïý äéêáßïõ.14x21 ó. 180 9,00

ÊÅÖÁËÁÓ ×. ÅéóáãùãÞ óôï éäéùôéêü äßêáéï. Åã÷åéñß-äéï, ôåý÷. Á´. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 188 978-960-02-1444-1 9,00

ÊÏÔÓÉÑÇÓ Ë. Ðôù÷åõôéêüí äßêáéïí. 17x24 ó. 398 3,00ÊÑÁÂÁÑÉÔÏÕ Ã. Öýëï êáé Äßêáéï. Ç ðñïâëçìáôéêÞ ôçò

Âáñýôçôáò ôùí íïìéêþí ñõèìßóåùí óôéò ÝìöõëåòêïéíùíéêÝò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 256 978-960-02-1192-2 14,00

ÊÑÅÌÁËÇÓ Ê. ÃíùìïäïôÞóåéò êïéíùíéêïý äéêáßïõ (1989-1999). 17x24 ó. 448 / 978-960-02-1386-0 24,00

ÊÔÉÓÔÁÊÇ Ó. ÅéóáãùãÞ óôçí äéïéêçôéêÞ åðéóôÞìç.

14x21 ó. 214 / 978-960-02-2358-3 12,00

ÄÉÊÁÉÏ

www.papazisi.gr

16

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 16

Page 17: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÊÔÉÓÔÁÊÉÓ Ã. Ç åõñùðáúêÞ óýìâáóç ôùí äéêáéùìÜôùíôïõ áíèñþðïõ. Ìå áöïñìÞ ôá 50 ÷ñüíéá ôïõ Åõ-ñùðáúêïý Äéêáóôçñßïõ ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõÁíèñþðïõ (1959-2009). 14x21 ó. 86978-960-02-2333-0 5,00

ÊÕÐÑÁÉÏÓ Ì. Ç áíôéðñïóùðåõôéêÞ áñ÷Þ ùò èåìÝëéïôïõ Äçìïêñáôéêïý ðïëéôåýìáôïò. 17x24 ó. 488978-960-02-0834-4 18,00

ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. Øõ÷éáôñéêÞ êáé äßêáéï. 14x21 ó. 528978-960-02-1053-5 28,00

ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á., ËÁÆÏÓ Ã. Ï ðïéíéêüò êþäéêáò ãéá ôïíðïëßôç. Ìéá åðéëïãÞ ðáñáäåéãìÜôùí. 14x21 ó. 448 / 978-960-02-1277-5 24,00

ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á., ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ð. Ï áóôéêüò êþäéêáòãéá ôïí ðïëßôç. Ïéêïãåíåéáêü äßêáéï. Ìéá åðéëïãÞðáñáäåéãìÜôùí. 14x21 ó. 280 978-960-02-1387-5 16,00

ÌÁÃÊÁÊÇÓ Ã.Á. Ðïéíéêü äßêáéï. ÄéÜãñáììá ãåíéêïýìÝñïõò. (3ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 450 978-960-02-0121-8 27,00

ÌÁÍÉÔÁÊÇÓ Á. Ôï «óýíôáãìá» ôçò Åõñþðçò áíôéìÝ-ôùðï ìå ôçí åèíéêÞ êáé ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá. 14x21 ó. 134 / 978-960-02-1740-8 9,00

ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ Ê. Ìåéïíüôçôåò óôçíÅëëÜäá; Ç ôñßôç Üðïøç. 17x24 ó. 256 978-960-02-2245-6 15,00

ÌÁÑÃÅËËÏÕ Ê. Åõñùðáúêü äßðëùìá åõñåóéôå÷íßáò. ÇÝííïéá ôçò åöåýñåóçò êáé ôïõ íÝïõ. 17x24 ó. 144 978-960-02-1855-2 10,50

ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. ÔÜîç, áíáñ÷ßá, ôñïìïêñáôßá. Ç óý-

ãêñïõóç ôçò áíôéåîïõóéáóôéêÞò áíáñ÷ßáò ìå ôçí

áíáñ÷ßá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò õðåñóõãêÝíôñùóçò.

14x21 ó. 330 / 978-960-02-2429-0 16,00

ÌÇÔÑÏÓÕËÇ Ì. Äßêáéï ôçò õãåßáò. ÌïíÜäåò õãåßáò,

åðáããåëìáôßåò õãåßáò áóèåíåßò. 17x24 ó. 382

978-960-02-2324-8 32,00

ÍÉÊÏËÏÕÄÇÓ Ç. ÆçôÞìáôá èåùñßáò êáé ðñÜîçò.

14x21 ó. 82 1,50

ÐÁÍÁÑÅÔÏÕ Å. Íïìéêüò ëüãïò. Ãëþóóá & äïìÞ ôùí

íüìùí. 17x24 ó. 186 / 978-960-02-2362-0 14,00

ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇÓ É. Ç åðéâïëÞ ôïõ íüìïõ êáé ï ÷Üñôçò

ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí. Ïé êñßóåéò ôçò Êýðñïõ

(1974) êáé ôïõ ÊïõâÝéô (1991). 14x21 ó. 132

978-960-02-1066-7 5,50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. Ï ÷Üñôçò ôùí èåìåëéùäþí äé-

êáéùìÜôùí. Óôáèìüò óôç èåóìéêÞ ùñßìáíóç ôçò

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 112

978-960-02-1491-3 6,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. Ç óõíôáãìáôïðïßçóç ôçò Åõñù-

ðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 104

978-960-02-1551-0 6,00ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ð. Ç õðüèåóç ôùí «óáôáíéóôþí» ôçò

ÐáëëÞíçò. Ìßá åãêëçìáôïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç.14x21 ó. 204978-960-02-1347-× 8,00

ÑÏÆÁÊÇÓ ×. Ôï äßêáéï ôçò èÜëáó-

óáò êáé ç äéáìüñöùóÞ ôïõ áðü

ôéò äéåêäéêÞóåéò ôùí ðáñáêôßùí

êñáôþí. 14x21 ó. 372

978-960-02-0198-6 åîáíôë.

ÑÙÎÁÍÁ Á., ÌÇÍÁÊÁÊÇ Ô. Äçìïóéïû-

ðáëëçëéêü äßêáéï. Ïäçãüò ìåëÝ-

ôçò-âéâëéïãñáößá. 14x21 ó. 208

978-960-02-2289-0 13,00ÓÁÔËÁÍÇÓ ×. Óêéáãñáöþíôáò êáé áðïêùäéêïðïéþíôáò

ôïí ðáãêüóìéï ïñãáíéóìü åìðïñßïõ ùò Ýííïìç ôÜ-îç. 14x21 ó. 96 / 978-960-02-2123-7 6,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç êýñùóç ôçò óõíèÞêçò ãéá Ýíá Óýíôáã-ìá ôçò Åõñþðçò áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí. 17x24 ó. 496 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ). Ðïëå-ïäïìéêÝò áñìïäéüôçôåò êáé Óýíôáãìá. 14x21 ó.222 / 978-960-02-2182-4 12,50

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéóô. Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã.).Åõñùðáúêüò Êïéíùíéêüò ×Üñôçò. Ôï èåóìéêü ðëáß-óéï. ÓåéñÜ: Ôï óýóôçìá ôïõ Åõñ. Êïéí. ×Üñôç.17x24 ó. 600 / 978-960-02-1345-3 31,50

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéóô. Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã.). Ïåõñùðáúêüò êïéíùíéêüò ÷Üñôçò êáé ïé ðñïêëÞóåéòôïõ 21ïõ áéþíá. ÓåéñÜ: Ôï óýóôçìá ôïõ Åõñ. Êïéí.×Üñôç. 17x24. ó. 392 / 978-960-02-1406-9 16,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéì.-Ìôö.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁ-

ÍÁÑÁÓ Á.). ÓõëëïãÞ óõìâÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõôçò Åõñþðçò, ô.Á´. 17x24 ó. 496978-960-02-1383-6 24,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéì.-Ìôö.:ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁ-

ÍÁÑÁÓ Á.). ÓõëëïãÞ óõìâÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõôçò Åõñþðçò, ô.´. 17x24 ó. 456978-960-02-1404-2 24,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ. D. GOMIEN, D. HARRIS, I.ZWAAK. Ç åõñùðáúêÞ óýìâáóç ôùí äéêáéùìÜôùíôïõ áíèñþðïõ êáé ï åõñùðáúêüò êïéíùíéêüò ÷Üñ-ôçò: äßêáéï êáé ðñáêôéêÞ. 17x24, ó. 712 978-960-02-1515-4 35,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ. LENIA SAMUEL. Ç ðñïóôá-óßá ôùí èåìåëéùäþí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí óôçíïìïëïãßá ôïõ åõñùðáúêïý êïéíùíéêïý ÷Üñôç.17x24 ó. 472 / 978-960-02-1514-6 24,00

ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã. Äçìüóéïí äéåèíÝò äßêáéïí, ô.Á´. 17x24, ó. 626 16,00

ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã., ÔÅÍÅÊÉÄÏÕ Á. Äéåèíåßò ïñãáíéóìïß,ô.Á´. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-0699-6 9,00

ÔÆÙÍÏÓ È.×Ñ. Ïé áíåîÜñôçôåò äéïéêçôéêÝò áñ÷Ýò. ÓåðáñÜñôçìá ç âáóéêÞ íïìïèåóßá ôïõò. 17x24 ó. 442 / 978-960-02-2430-6 28,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÄÉÊÁÉÏ

17

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 17

Page 18: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÅÓ

/ËÅÎÉÊÁ ÔÏÕÓÇÓ Á. Åìðïñéêüò Êþäéî ìåè’ åñìçíåõôéêþí óç-

ìåéþóåùí, ó÷ïëßùí, íïìïëïãßáò, ô.Á´. 14x21 ó.896 / 978-960-02-0218-4 23,00

ÔÏÕÓÇÓ Á. Åìðïñéêüò Êþäéî. ÌåôÜ óçìåéþóåùí, ó÷ï-ëßùí íïìïëïãßáò, ô.´. 14x21 ó. 1500 978-960-02-0219-2 26,00

ÔÑÁÕËÏÓ Ä. Åñãáôéêü äßêáéï êáé âéïìç÷áíéêÞ êïéíù-íßá. 17x24, ó. 228 5,00

ÔÓÁËÔÁÓ Ã. ÄéåèíÝò äßêáéï ôçò èÜëáóóáò – ÊïéíÞêëçñïíïìéÜ ôçò áíèñùðüôçôáò. 14x21 ó. 192 978-960-02-0715-1 10,50

ÔÓÏÕÍÔÁÓ Ê. ÅéóáãùãÞ óôï Åëëçíéêü Óýóôçìá Äé-êáßïõ. 17x24 ó. 192 / 978-960-02-1633-9 12,00

ÖÁÑÌÁÊÉÄÇÓ Í. Ôï äßêáéï ôçò ïéêïíïìßáò óôçí êïé-íùíéêÞ èåùñßá. 17x24 ó. 212 10,50

×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. Ç ìåôáññõèìéóôéêÞ óõíèÞ-êç ôçò Ëéóáâþíáò. 17x24 ó. 406 978-906-02-2231-9 23,00

ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÅÓ

ÓõãêñéôéêÞ åãêõêëïðáßäåéá. Ìáñîéóìüò, Êïììïõíé-óìüò êáé ÄõôéêÞ êïéíùíßá. Åðéì.: C.D. Cernig21x28 ô.1 ó. 481 32,0021x28 ô.2 ó. 482 32,0021x28 ô.3 ó. 482 32,0021x28 ô.4 ó. 470 32,0021x28 ô.5 ó. 442 32,0021x28 ô.6 ó. 419 32,0021x28 ô.7 ó. 454 32,0021x28 ô.8 ó. 450 32,0021x28 ô.9 ó. 428 32,0021x28 ô.10 ó. 441 32,00

ËÅÎÉÊÁ

ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Å. Áããëïåëëçíéêü Ëåîéêü Ïñïëïãßáò

Çëåêôñïëüãùí-Çëåêôñïíéêþí. 14x21 (äåì.)

ó. 330 21,00

*ÊÑÏÕÓÊÏÓ Ã. Áããëéêïß Ôñáðåæéêïß ¼ñïé. 14x21 ó. 152

978-960-02-1059-4 5,50

ËÅÏÍÁÑÄÏÓ Ã. Áããëïåëëçíéêü Ëåîéêü Óôñáôéùôéêþí

¼ñùí. 14x21 ó. 300 16,00

*ËÕÔÑÁÓ Ð. Ëåîéêü Ôïõñéóôéêþí ¼ñùí. åîáíôëçìÝíï

ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ-ÍÏÕÁÑÏÓ Ì. Ëåîéêü ôçò êáñðáèéáêÞò äéá-

ëÝêôïõ. 17x24 ó. 432 åîáíôë.

ÐÁÌÐÏÕÊÇÓ É. Ôïõñêéêü Ëåîéëüãéï ôçò ÍÝáò ÅëëçíéêÞò

ô. Á´ 14x21 ó. 268 10,50

ÐÏÕÑÇÓ Ä. Áããëïåëëçíéêü Ëåîéêüí Ïñïëïãßáò Äéïéêçôé-êþí, Åìðïñéêþí êáé Ïéêïíïìéêþí Åðéóôçìþí. 14x21ó. 300 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Õðçñåóßá Åðßóçìùí Åêäüóåùí ôùí Åõñù-ðáúêþí ÊïéíïôÞôùí). Ëåîéêü åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí:ÅëëÜäá. 17x24 ó. 350 / 978-960-02-1222-8 24,00

×ÑÕÓÏÂÉÔÓÉÙÔÇÓ É., ÓÔÁÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ É. Ëåîéêüí Áããëï-åëëçíéêü êáé Åëëçíïáããëéêü Åìðïñéêþí-Ôñáðåæéêþíêáé ×ñçìáôïïéêïíïìéêþí ¼ñùí. (6ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 1396 / 978-960-220-316-1 84,00

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – ÃÅÍÉÊÁ

ÂÁÍÊS J. ÅéóáãùãÞ óôçí ðïëõðïëéôéóìéêÞ åêðáßäåõ-óç. 14x21 ó. 256 / 978-960-02-1744-0 17,00

BARTON D. Åããñáììáôéóìüò. ÅéóáãùãÞ óôçí ïéêïëï-ãßá ôçò ãñáðôÞò ãëþóóáò. 17x24 ó. 294978-960-02-2334-7 18,00

CHORAFAS D.N. (Åðéì.: ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê.). Ç åðáíÜóôáóçôçò ãíþóåùò (ôï åìðüñéï ôùí åãêåöÜëùí). 14x21ó. 160 5,00

GULLO D.F. [Åðéì.: ÊÏÕÔÓÏÕÂÁÍÏÕ Å., ÁÑÂÁÍÉÔÇ-ÐÁÐÁ-

ÄÏÐÏÕËÏÕ Ô. – Ìôö.: ÐËÕÔÁ Ô.] Áîéïëüãçóç ôçò áíÜ-ðôõîçò ôïõ ðáéäéïý ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò êáé ôïõåêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. 17x24 ó. 294978-960-02-2455-9 18,00

MCAFEE O., LEONG D., BODROVA E. ÂáóéêÝò áñ÷Ýòôçò áîéïëüãçóçò óôçí ðñïó÷ïëéêÞ áãùãÞ êáé åê-ðáßäåõóç. (Best seller óôçí áìåñéêáíéêÞ Ýêäïóç)(Åðéì. ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ Ì., ÊÁÍÓÏËÁÓ Ì.- Ìôö Ô. ÐËÕÔÁ).17x24 ó. 156 / 978-960-02-2395-8 13,00

OLSON D. Ï êüóìïò ðÜíù óôï ÷áñôß. 14x21 ó. 332 978-960-02-1651-7 18,00

ROOPNARINE J.P., JOHNSON J. ÐïéïôéêÜ ðñïãñÜììá-ôá ðñïó÷ïëéêÞò åêðáßäåõóçò. Ðáñáäåßãìáôá áðüôç äéåèíÞ ðñáêôéêÞ. (3ç áìåñéêáíéêÞ Ýêäïóç)17x24 ó. 784 / 978-960-02-1964-8 47,00

SCHULTZ ÔÇ. (Ìôö.: ÊÏÕÔÓÏÕÌÁÑÇÓ Ã.). Ç ïéêïíïìéêÞáîßá ôçò åêðáéäåýóåùò. 17x24 ó. 140 10,50

TIEDT P., TIEDT I. ÐïëõðïëéôéóìéêÞ Äéäáóêáëßá. 17x24ó. 688 / 978-960-02-1938-9 42,00

ÁÄÁÌÏÕ Ì. Ôï åêðáéäåõôéêü óýóôçìá óôçí õðçñåóßá ôïõåèíéêïý êñÜôïõò. Ç åëëçíéêÞ ðåñßðôùóç «1950-1976».14x21 ó. 624 / 978-960-02-1601-0 28,00

ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê., ÓÁËÏÍÉÊÉÄÇÓ Ã., ÓÉÌÙÔÁÓ Ê. Ôá åê-ðáéäåõôéêÜ óåíÜñéá óôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï. 17x24ó. 246 / 978-960-02-2319-4 24,00

ÁËÅÎÁÍÄÑÇ ×. Ç ãëþóóá ùò ôå÷íïëïãßá åðåîåñãá-óßáò. ×ñÞóç ôçò õðïëïãéóôéêÞò ãëùóóïëïãßáò óåôå÷íéêÜ êåßìåíá êáé ïäçãßåò ãéá óõóôÞìáôá åðéêïé-

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

www.papazisi.gr

18

02.qxd 9/14/2010 3:40 PM Page 18

Page 19: Τιμοκατάλογος - Price list books

íùíßáò áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò. 17x24 ó. 208978-960-02-2348-4 13,00

ÁÌÉÔÓÇÓ Ã. Èåóìïß êáé ðïëéôéêÝò åðáããåëìáôéêÞò êá-ôÜñôéóçò. Ç åõñùðáúêÞ ðñüêëçóç êáé ç åîÝëéîçôïõ åèíéêïý óõóôÞìáôïò åðáããåëìáôéêÞò êáôÜñ-ôéóçò. 17x24 ó. 952 / 920-02-1442-5 53,00

ÂÁÑÍÁÂÁ-ÓÊÏÕÑÁ Ô. ÈÝìáôá ãíùóôéêÞò áíÜðôõîçò-ìÜèçóçò-áîéïëüãçóçò. 17x24 ó. 336978-960-02-0812-2 21,00

ÂÁÑÍÁÂÁ-ÓÊÏÕÑÁ Ô., ÂÅÑÃÉÄÇÓ Ä. ÐñïãñÜììáôá ãéáôç ó÷ïëéêÞ åðéôõ÷ßá. 21x29 ó. 326 978-960-02-1628-2 40,00

*ÂÑÅÔÔÁÊÏÕ Â. Ï ó÷ïëéêüò åðáããåëìáôéêüò ðñïóá-íáôïëéóìüò óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 262 13,00

ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Å. Ç åêðáéäåõôéêÞ áîéïëüãçóç.14x21 ó. 124 / 978-960-02-0357-1 5,00

ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Å. Ðáéäáãùãé-êÞ øõ÷ïëïãßá. (Ïé èåùñßåòìáèÞóåùò). 14x21 ó. 192 978-960-02-0358-× 7,00

ÄÉÁÌÁÍÔÁÊÇ Ê., ÍÔÁÂÏÕ Ì., ÐÁ-ÍÏÕÓÇÓ Ã. ÍÝåò ôå÷íïëïãßåòêáé ðáëáéïß öüâïé óôï ó÷ïëéêüóýóôçìá. 14x21 ó. 352978-960-02-1448-4 16,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÂáóéêÜ èÝìáôá ó÷ïëéêÞò ðáé-äáãùãéêÞò êáé ìåèïäïëïãßáò. 17x24 ó. 248 978-960-02-1106-× 10,50

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÐáéäáãùãéêÞ ôïõ åëåýèåñïõ÷ñüíïõ. 17x24 ó. 216 / 978-960-02-1795-5 13,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ó÷ïëéêÞ ðáéäáãùãéêÞ. Èåùñßáôïõ ó÷ïëåßïõ, ô.Á´ 17x24 ó. 440 978-960-02-1609-6 25,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Ç åëëçíéêÞ íåïëáßá. 14x21 ó. 200 5,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Ðñïãñáììáôéóìüò ãéá ôïí åêóõã÷ñïíé-óìü ôçò áíùôÜôçò êïéíùíéêÞò åêðáéäåýóåùò. 17x24 ó. 60 2,50

ÄÑÅÔÁÊÇÓ Ì. Ïé ó÷ïëÝò êïéíùíéêþí, ïéêïíïìéêþí êáéðïëéôéêþí åðéóôçìþí óôçí åëëçíéêÞ áíùôÜôç åê-ðáßäåõóç. 14x21 ó. 102 3,50

Å.ÄÉ.Ê.Ô.É. 15 ÷ñüíéá Ô.Å.É. Ðáñåëèüí, ðáñüí, ìÝëëïí.17x24 ó. 244 10,50

ÆÁÑÉÖÇÓ Ã.Ê. Ï êñéôéêüò óôï÷áóìüò óôçí ìÜèçóç êáéåêðáßäåõóç åíçëßêùí. ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéòêáé ðñáêôéêÝò ðñïåêôÜóåéò. 17x24 ó. 286978-960-02-2349-1 18,00

ÆÙÃÑÁÖÏÕ Ë. ÅëëçíéêÞ ðáéäåßá þñá ìçäÝí Þ ôçò åê-ìçäÝíéóçò. 14x21 ó. 261978-960-02-0126-9 åîáíôë.

ÉÄÑÕÌÁ ÅÑÅÕÍÙÍ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÉÄÉ (Åðéì.: ÍÔÁÂÏÕ Ì.,ÄÑÁÃÙÍÁ È.). Åöçâåßá. Ðñïóäïêßåò êáé áíáæçôÞ-

óåéò. 14x21 ó. 288978-960-02-0900-0 13,00

ÉÙÓÇÖ Ó.É., ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ Ã.Í. Åôåñüôçôá êáé åêðáßäåõ-óç. 14x21 ó. 334 / 978-960-02-2199-2 17,00

ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÕ Á. Ç åêñïÞ ðôõ÷éïý÷ùí ãéáôñþí áðüôá åëëçíéêÜ ðáíåðéóôÞìéá êáé ç óôåëÝ÷ùóç ôïõåèíéêïý óõóôÞìáôïò õãåßáò. 17x24 ó. 336 978-960-02-1036-5 21,00

ÊÁËËÉÁ Å. Ç ñçôïñéêÞ ôÝ÷íç óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ Þïé áãáðçìÝíïé ôçò Ðïëõìíßáò. 14x21 ó. 176 978-960-02-1711-4 10,00

ÊÁËÕÂÁ Å., ÖÉËÉÐÐÏÕ Í. Ãíùñßóôå óôï ìùñü óáò ôç÷áñÜ ôùí ðáé÷íéäéþí. 17x24 ó. 144 978-960-02-0900-6 7,00

ÊÁËÕÂÁ Å. Ðüôå ôï âñÝöïò ìáò åîåëßóóåôáé öõóéïëï-ãéêÜ. 17x24 ó. 172 / 978-960-02-0975-8 9,00

ÊÁËÕÂÁ Å. Ðþò íá ÂïçèÞóåôå ôï ðáéäß íá ãßíåé «êá-ëüò» ìáèçôÞò. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-0854-9 åîáíôë.

ÊÁÍÁÂÁÊÇÓ Ì. ÊïéíùíéêÞ ðáéäáãùãéêÞ. Ðåñéå÷üìå-íï êáé éóôïñéêÞ åîÝëéîç. 17x24 ó. 304 978-960-02-1584-7 19,00

ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á.É. Ðáéäåßáò êåßìåíá. 17x24 ó. 282978-960-02-2373-6 16,00

ÊÉÔÓÁÑÁÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôçí ðñïó÷ïëéêÞ ðáéäáãùãé-êÞ. 14x21 ó. 212 åîáíôë.

ÊÉÔÓÁÑÁÓ Ã. Ôï åéêïíïãñáöçìÝíï âéâëßï óôç íçðéáêÞêáé ðñùôïó÷ïëéêÞ çëéêßá. 14x21 ó. 248 978-960-02-0992-8 14,00

ÊÏÕÔÓÏÕÊÇÓ Ê. Ôï ðáíåðéóôçìéáêü äéäáêôéêü êáéåñåõíçôéêü ðñïóùðéêü ôïõ ÐÜíôåéïõ Ðáíåðéóôç-ìßïõ. 17x24 ó. 148 / 978-960-02-1123-× 10,50

ÌÁÍÅÓÇÓ Á. Ãéá ìéá äçìïêñáôéêÞ ðáé-äåßá. 14x21 ó. 134 3,50

ÌÁÑÄÁÓ Ã., ÂÁËÊÁÍÏÓ Å. ÏñãÜíùóç,äéïßêçóç êáé ïéêïíïìßá ôïõ óõóôÞ-ìáôïò ôçò äéÜ âßïõ åêðáßäåõóçò.17x24 ó. 192978-960-02-1590-1 13,00

ÌÕËÙÍÁÊÏÕ-ÊÅÊÅ Ç. ¼ôáí ôá ðáéäéÜ ìé-ëïýí ìå ôï ó÷Ýäéï. Ãéá ôïí åáõôüôïõò, ôçí ïéêïãÝíåéá êáé ôïí êüóìïôïõò. 14x21 ó. 458 / 978-960-91232-6-0 30,00

ÌÕËÙÍÁÊÏÕ-ÊÅÊÅ Ç. Óõíåñãáóßá ó÷ïëåßïõ ïéêïãÝ-íåéáò êáé êïéíüôçôáò. ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéòêáé ðñáêôéêÝò åöáñìïãÝò. 17x24 ó. 624978-960-912328-0 45,00

ÍÔÁÂÏÕ Ì. Ôï êÜðíéóìá óôçí åöçâåßá. 14x21 ó. 288978-960-02-0998-7 14,00

ÍÔÁÂÏÕ Ì., ×ÑÇÓÔÁÊÇÓ Í. Ôá ðáéäéÜ ìéëïýí ãéá ôçíõãåßá êáé ôçí áóèÝíåéá. 14x21 ó. 152 978-960-02-1047-8 9,00

19

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

02.qxd 9/14/2010 3:40 PM Page 19

Page 20: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÍÔÏÕËÉÁ Á. Ôï ðáñáìýèé ôçò Óôá÷ôïðïýôáò óôéò åë-

ëçíéêÝò êáé îÝíåò ðáñáëëáãÝò. ÐáéäáãùãéêÝò, ëá-

ïãñáöéêÝò-áíèñùðïëïãéêÝò, øõ÷áíáëõôéêÝò êáé

Üëëåò ðñïåêôÜóåéò. 17x24 ó. 362

978-960-02-2412-2 22,00

ÏÌÁÄÁ ÐÁÉÄ. ÅÑÃÁÓÔ. ÐÁÍ/ÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ. Ç äé-

äáóêáëßá ôùí áñ÷áßùí åëëçíéêþí áðü ìåôÜöñá-

óç. ÓõìâïëÞ óôçí äéäáêôéêÞ ìåèïäïëïãßá. 14x21

ó.223 åîáíôë.

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ. Êåßìåíá 1976-1978.

14x21 ó. 67 2,00

ÐÁÐÁÓÔÁÌÏÕ Á.Í. Ï ÐñïìçèÝáò åêðáéäåýåôáé. Ôá

åõñùðáúêÜ ðáíåðéóôÞìéá óôçí åðï÷Þ ôçò âéïìç-

÷áíéêÞò åðáíÜóôáóçò. 17x24 ó. 568

978-960-02-2347-7 30,00

ÐÅÑÓÉÁÍÇÓ Ð.Ê. Ôá ðïëéôéêÜ ôçò åêðáßäåõóçò óôçí

Êýðñï. ÊáôÜ ôïõò ôåëåõôáßïõò äõï áéþíåò (1812-

2009). 17x24 ó. 214 / 978-9963-634-68-2 35,00

ÐÑÏÂÁÔÁ Ê.Á. Ç åëëçíéêÞ åêðáéäåõôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé

ç åíùìÝíç Åõñþðç, ô.Á´. 14x21 ó. 280

978-960-02-1889-7 18,00

ÑÁÓÇÓ Ó. Ôá ðáíåðéóôÞìéá ÷èåò êáé óÞìåñá. ÓõìâïëÞ

óôçí éóôïñßá ôçò åêðáßäåõóçò: Ç áããëïóáîïíéêÞ

åìðåéñßá. 14x21 ó. 52 / 978-960-02-1776-9 27,00

ÓÁÚÔÁÊÇÓ É. ÐáéäáãùãéêÞ êáé áèëçôéóìüò. ÐáñÜäïóç-

Áèëçôéóìüò-Ðïëéôéóìüò. 17x24 ó. 256

978-960-02-1983-4 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÂÅÑÅÌÇÓ È., ÐÁÐÁÆÇ-

ÓÇÓ Â.) ÄéÜëïãïò ãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá

åêðáßäåõóç. 14x21 ó. 376

978-960-02-2050-6 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊËÁÄÇÓ Ä., ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ

Î., ÐÁÍÏÕÓÇÓ Ã.). Ç ìåôáññýèìéóç ôïõ

åëëçíéêïý ðáíåðéóôçìßïõ. 17x24

ó. 406 / 978-960-02-2067-4 23,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÐÁËÉÁÓ Ó.) Åíåñãüò

ðïëßôçò êáé åêðáßäåõóç. 14x21 ó. 374

978-960-02-2188-6 19,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã.) ÓôñáôçãéêÞ ãéá

ôçí åëëçíéêÞ áíþôáôç åêðáßäåõóç. ÅíáëëáêôéêÝò

ðñïóåããßóåéò. 17x24 ó. 318

978-960-02-2340-8 19,00

ÔËÏÕÐÁ Ó., ×ÁÔÆÇÐÁÍÁÃÉÙÔÉÄÇ Á. ÍÝá åëëçíéêÜ É.

17x24 ó. 192 / 978-960-02-0932-4 13,00

ÔËÏÕÐÁ Ó., ×ÁÔÆÇÐÁÍÁÃÉÙÔÉÄÇ Á. ÍÝá åëëçíéêÜ ÉÉ.

17x24 ó. 160 / 978-960-02-1035-7 13,00

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Áíþôáôç åêðáßäåõóç êáé êïéíùíé-

êÞ åðéëïãÞ. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-0985-5

10,50

ÔÏÕËÏÕÌÁÊÏÓ É. Ç áíáèåþñçóç ôïõ íüìïõ ãéá ôçí

ÁíùôÜôç Åêðáßäåõóç. 14x21 ó. 56 1,00

ÖÑÁÃÊÏÓ ×. ÅëëçíéêÜ êáé åõñùðáú-êÜ ðáíåðéóôÞìéá. 14x21 ó. 75 1,00

ØÁ×ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÏéêïíïìéêÞ ôçò

åêðáßäåõóçò. (3ç Ýêäïóç) 17x24

ó. 212 / 978-960-02-1368-2 14,00

ØÕ×ÁÑÇÓ Ó. ÅéóáãùãÞ ôùí ôå÷íï-

ëïãéþí ðëçñïöïñßáò & Åðéêïé-

íùíßáò (ÔÐÅ) óôçí åêðáßäåõóç.

17x24 ó. 294 / 978-960-02-2318-7 19,00

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – Ó×ÏËÉÊÁ

ELIOT D.C., EVANS L.S. Multiple

choice and reading compre-

hension exercises. Part I.

17x24 ó. 142 3,50

ËÉÍÔÏÂÏÇÓ Ê. Ãéá ôçí Ýêèåóç

ôïõ ëõêåßïõ – Èåùñßá-èÝìá-

ôá. 17x24 ó. 344 10,00

ÍÔÏÌÁËÇÓ É. Åìðïñéïëïãßá,

ôåý÷. Á´. Äéá ôçí Ä´ ôÜîéí ïéêï-

íïìéêþí ãõìíáóßùí. 14x21 ó. 167 3,50

ÍÔÏÌÁËÇÓ É. Åìðïñéïëïãßá, ôåý÷. ´. 14x21

ó. 110 2,00

ÍÔÏÌÁËÇÓ É. ÏéêïíïìéêÞ (ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìßá), ôåý÷.

Á´. Äéá ôçí Å´ ôÜîéí ïéêïíïìéêïý ãõìíáóßïõ.

14x21 ó. 176 3,00

ÍÔÏÌÁËÇÓ É. ÏéêïíïìéêÞ (ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìßá), ôåý÷. ´.

ÄéÜ ôçí ÓÔ´ ôÜîéí ïéêïíïìéêïý ãõìíáóßïõ. 14x21

ó. 182 3,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÁÕÑÉÙÔÇÓ Ë.). ÌáèçìáôéêÜ ðñþ-

ôçò äçìïôéêïý. 28x21 ó. 196 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÁÕÑÉÙÔÇÓ Ë.). ÌáèçìáôéêÜ äåõôÝ-

ñáò äçìïôéêïý. 17x24 ó. 212 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÁÕÑÉÙÔÇÓ Ë.). ÌáèçìáôéêÜ ôñßôçò

äçìïôéêïý. 17x24 ó. 227 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÍåïåëëçíéêÜ. ÓåéñÜ Á´ ÄéäáêôéêÜ äïêßìéá

ãéá ôï Ëýêåéï. ÐáëáìÜò, ÊáâÜöçò, Óéêåëéáíüò ê.Ü.

14x21 ó. 277 11,00

ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÓ Í. ÍåïåëëçíéêÜ. ÓåéñÜ Â´. Äéäá-

êôéêÜ êåßìåíá ãéá ôï Ëýêåéï. 14x21 ó. 184 7,00

ÔÑÉÁÍÔÇÓ Ã. ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìßá Á´+´ ôåý÷., ô Ëõ-

êåßïõ, Ä´ ÄÝóìç. 17x24 ó. 196

978-960-02-1109-4 7,50

×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ó. ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìßá (ãéá ôïõò õðïøç-

ößïõò ôçò Ä´ äÝóìçò.), ô.Á´. 21x29 ó. 160

978-960-02-1069-1 7,00

www.papazisi.gr

20

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 20

Page 21: Τιμοκατάλογος - Price list books

×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ó. ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìßá (ãéá ôïõò õðïøç-

ößïõò ôçò Ä´ äÝóìçò.), ô.´. 21x29 ó. 122 7,00

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ – ÔÅ×ÍÉÊÇ

ARMBRUSTER H. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.).08 ÇëåêôñïìáãíçôéêÜ êýìáôá. 14x21 ó. 110 3,50

BEMDA Ç. (Åðéì.: ØÁÌÅËÉÁÑÇÓ Ê.). 01 ÅéóáãùãÞ óôéòèåìåëéþäåéò ãíþóåéò ôçò ôå÷íéêÞò ôùí çìéáãù-ãþí. 14x21 ó. 68 åîáíôë.

GELDER Å. 27 Ôï ôñáíæßóôïñ óáí äéáêüðôçò. 14x21 ó. 80 åîáíôë.

GELDER E., REITER K. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉ-ËÇÓ Ä.). 02 Ôï ôñáíæßóôïñ. 21x17 ó. 72 3,50

GOTTLOB H. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 20 Êõ-êëþìáôá ôáëáíôþóåùí. 141 ó. 64 åîáíôë.

LANG J. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 17 Ñåýìá-ôÜóç-áíôßóôáóç. 14x21 ó. 69 åîáíôë.

LANG J. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 07 Ôï çëå-êôñéêü ðåäßï. 14x21 ó. 66 åîáíôë.

LANG J. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 05 Ôï ìá-ãíçôéêü ðåäßï. 14x21 ó. 64 3,50

MÜLLER S. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 12 Åéóá-ãùãÞ óôçí ôå÷íéêÞ ôïõ áõôüìáôïõ åëÝã÷ïõ.14x21 ó. 52 3,50

MÜLLER S., WOLFGANG V. 30 ÄéáôÜîåéò áõôïìáôéóìïý.14x21 ó. 64978-960-02-1117-5 3,50

PAEG Ç. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 06 Âåëôß-ùóç ôïõ óõíôåëåóôÞ éó÷ýïò. 14x21 ó. 60 åîáíôë.

PAEG Ç. (Ìôö.: ÐÁÍÁÃÏÕ Ì., Åðéì.: ÁÕËÙÍÉÔÇÓ ×.). 26 ÏðõêíùôÞò. 14x21 ó. 68 åîáíôë.

RIEGER Ç. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 19Åíáëëáóóüìåíï ñåýìá. Åíáëëáóóüìåíç ôÜóç. 14x21 ó. 80 åîáíôë.

RIEGER Ç. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 18 Åðá-ãùãÞ êáé áõôåðáãùãÞ. 14x21 ó. 85 åîáíôë.

RIEGER Ç. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 21 Éó÷ýòêáé Ýñãï ôïõ åíáëëáóóüìåíïõ ñåýìáôïò. 14x21 ó. 66 åîáíôë.

RIEGER Ç. (Ìôö.: ÁÕËÙÍÉÔÇÓ ×.). 23 Ôï êýêëùìá ôïõåíáëëáóóüìåíïõ ñåýìáôïò. 14x21 ó. 68 3,50

RIEGER Ç. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 13 Ôïìáãíçôéêü êýêëùìá. 14x21 ó. 70 åîáíôë.

SCHMELCHER ÔH. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.).09 ×ñçóéìïðïßçóç áóöáëåéþí óôçí ôå÷íéêÞ ôùíçëåêôñéêþí åãêáôáóôÜóåùí. 14x21 ó. 64 3,50

SCHMELCHER ÔH. 31 Ï óêïðüò ôçò áóöÜëåéáò óôçíäéÜôáîç ðñïóôáóßáò áãùãïý. 14x21 ó. 72 978-960-02-1118-3 3,50

SCHUSTER Ê. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 10 Ç

äïìÞ ôçò ýëçò. 14x21 ó. 64 3,50

SCHWEIZER W. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 11ÅéóáãùãÞ óôçí ôå÷íéêÞ ôçò øçöéáêÞò åðåîåñãáóß-

áò ôùí óçìÜôùí. 14x21 ó. 68 3,50

SEIFERT W. (Ìôö.: ÔÑÉÖÕËËÇÓ Á., ÔÓÁÍÔÉËÇÓ Ä.). 03 Ãåí-

íÞôñéá-ÊéíçôÞñáò. 14x21 ó. 106 åîáíôë.

STEINBOCK Ç. 29 ÅéóáãùãÞ óôçí ôå÷íéêÞ ôïõ ìéêñïû-

ðïëïãéóôÞ. 14x21 ó. 66 3,50

UDO L. 28 Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò çìéáãùãïý äéü-

äïõ. 14x21. ó. 64 3,50

WEISKE W. (Ìôö.: ÐÁÍÁÃÏÕ Ì., Åðéì.: ÁÕËÙÍÉÔÇÓ ×.).

22 Ôï ôñéöáóéêü ñåýìá. 14x21 ó. 68 åîáíôë.

ZOHNEL. 04 Êýêëùìá ðñïóôáóßáò ìÝóù äéáêüðôç

äéáöõãÞò åíôÜóåùò. 14x21 ó. 48 åîáíôë.

ÄÏÕÑÁÊÇÓ Ã. ØçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá êáé ïéêïíïìéêÞ

äõíáìéêÞ. 14x21 ó. 168

978-960-02-1750-5 9,50

ÄÏÕÑÁÊÇÓ Ã. ÍÝåò ìïñöÝò ïñãÜíùóçò. 14x21 ó. 264

978-960-02-1907-9 17,00

ÊÙÍÓÔÁÓ Á. Ôá åðéêßíäõíá öïñôßá óå êáôÜóôáóç

áóöáëåßáò. 17x24 ó. 464

978-960-02-1750-5 9,50

ÊÙÍÓÔÁÓ Á. ÓõóôçìéêÞ èåþñçóç ðõñáóöÜëåéáò.

17x24 ó. 240 åîáíôë.

ÓÊÏÕÑÁÓ È. ÐáñáãùãÞ êáé åéóáãùãÞ ðñïúüíôùí

õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò. 17x24 ó. 176

978-960-02-0990-1 7,00

ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ

LEWIS P. Ëýóåéò áóêÞóåùí ô.Á. 17x24 ó. 72 2,00

LEWIS P. (Ìôö.: ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê.). ÅéóáãùãÞ åéò ôá ìáèçìá-

ôéêÜ ôçò ïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò, ô.Á´. 17x24

ó. 300 10,50

LEWIS P. (Ìôö.: ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê.). ÅéóáãùãÞ åéò ôá ìáèçìá-

ôéêÜ ôçò ïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò, ô.´. 17x24

ó. 177 5,00

LEWIS P. (Ìôö.: ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê.). ÅéóáãùãÞ åéò ôá ìáèçìá-

ôéêÜ ôçò ïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò, ô.ô. 17x24

ó. 196 7,00

PROTTER M., MORREY CH. Äéáöïñéêüò êáé ïëïêëçñùôé-

êüò ëïãéóìüò ìå áíáëõôéêÞ ãåùìåôñßá, ô.Á´. 17x24

ó. 657 / 978-960-02-0192-7 27,00

PROTTER M, MORREY CH. Äéáöïñéêüò êáé ïëïêëçñùôé-

êüò ëïãéóìüò ìå áíáëõôéêÞ ãåùìåôñßá, ô.´. 17x24

ó. 509 / 978-960-02-0193-5 27,00

WOOLDRIDGE J. ÅéóáãùãÞ óôçí Ïéêïíïìåôñßá. Ìéá íÝá

ðñïóÝããéóç, ô.Á´. 17x24 ó. 622

978-960-02-1959-1 47,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

21

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 21

Page 22: Τιμοκατάλογος - Price list books

WOOLDRIDGE J. ÅéóáãùãÞ óôçí Ïéêïíïìåôñßá. Ìéá íÝáðñïóÝããéóç, ô.´. 17x24 ó. 622 978-960-02-2039-1 47,00

ÁèÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÁóêÞóåéò ïéêïíïìéêþí ìáèçìáôé-êþí. 17x24 ó. 96 2,00

ÄÏÍÁÔÏÓ Ã.Ó. ÅéóáãùãÞ óôá ìáèçìáôéêÜ ôçò ïéêïíïìé-êÞò áíáëýóåùò (ãñáììéêÞ Üëãåâñá). Ðáíåðéóôçìéá-êÝò ðáñáäüóåéò. 17x24 ó. 125 7,00

ÄÑÅÔÁÊÇÓ Ì. ÃñáììéêÞ Üëãåâñá. Ãéá óðïõäáóôÝò ôçòïéêïíïìåôñßáò. 17x24 ó. 205 5,00

ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ Ô. ÏéêïíïìéêÜ ìáèçìáôéêÜ. Âñá÷õðñüèå-óìïé ïéêïíïìéêáß ðñÜîåéò. 17x24 ó. 288 5,50

ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ Ô. ÏéêïíïìéêÜ ìáèçìáôéêÜ. Ìáêñïðñüèå-óìïé ïéêïíïìéêáß ðñÜîåéò. Áíáôïêéóìüò, ñÜíôáé, äÜ-íåéá. Ðßíáêåò. 17x24 ó. 229 5,00

ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ Ô. Óôïé÷åßá áóöáëéóôéêþí ìáèçìáôéêþí.ÁóöÜëåéá áôüìùí, áóèåíåßáò, ïìÜäùí. 17x24ó. 211 5,00

ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ Ô. ×ñçìáôéóôÞñéá áîéþí-åìðïñåõìÜôùí.17x24 ó. 223 5,00

ÊÏÑÊÏÔÓÉÄÇÓ Á. ÌáèçìáôéêÜ ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò,ô.Á´. 17x24 ó. 628 46,00

ÊÏÑÊÏÔÓÉÄÇÓ Á. ÌáèçìáôéêÜ ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò.ô.´. 17x24 ó. 460 39,00

ÊÏÑÊÏÔÓÉÄÇÓ Á. ÌáèçìáôéêÜ ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò,ô.ô. 17x24 ó. 158 18,00

ÌÁÑÃÁÑÉÔÇÓ Å. ÏéêïíïìéêÜ ìáèçìáôéêÜ (Âñá÷õðñüèå-óìá), ô.Á´. 17x24 ó. 294 3,50

ÐÁËËÁÓ Á. ÈÝìáôá Üëãåâñáò äïèÝíôá åéòôáò åéóáãùãéêÜò åîåôÜóåéò ôïõ Å.Ì.Ð. êáéôçò Ðïëõôå÷íéêÞò Ó÷ïëÞò Èåó. 17x24 ó. 256 5,00

ÐÁËËÁÓ Á. Ëýóåéò ôùí áóêÞóåùí ôùí ðå-ñéå÷ïìÝíùí åéò ôï Âéâëßïí ôïõ éäßïõ Ìå-ãÜëç Ôñéãùíïìåôñßá. 17x24 ó. 492 9,00

ÐÁËËÁÓ Á. ÌåãÜëç ¢ëãåâñá. ÌåôÜ èåù-ñçôéêÞò áñéèìçôéêÞò, ô.Á´.

17x24 ó. 486 10,50ÐÁËËÁÓ Á. Óôïé÷åßá áíùôÝñáò ìáèçìáôéêÞò áíáëýóåùò,

ô.´. 17x24 ó. 511 10,50ÐÁÐÁÌÉ×ÁÇË Ä. ÃåíéêÜ ìáèçìáôéêÜ. Áëãåâñéêïß äïìáß.

ÃñáììéêÞ Üëãåâñá. Áêïëïõèßá êáé óåéñáß, ô.Á´. 17x24ó. 329 5,00

ÐÁÐÁÌÉ×ÁÇË Ä. ÃåíéêÜ ìáèçìáôéêÜ. Áñéèìçôéêïß óõ-íáñôÞóåéò, ô.´. 17x24 ó. 376 5,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ï ìç÷áíéóìüò ôéìþí óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá áîé-þí. ÅìðåéñéêÝò Ýñåõíåò ìå áíáöïñÜ óôï ÷ñçìáôéóôÞ-ñéï áîéþí Áèçíþí. 17x24 ó. 344 978-960-02-1227-9 21,00

ÕÐÏËÏÃÉÓÔÅÓ

HALL B., HALL R. Time series pro-cessor (Ðñüãñáììá Ç/Õ ãéáôçí åðåîåñãáóßá ÷ñïíïëïãé-êþí óåéñþí). 17x24 ó. 86 978-960-02-0227-3 3,00

SLATER L.J. (Ìôö.: ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê.).Áñ÷áß ðñïãñáììáôéóìïý çëå-êôñïíéêþí õðïëïãéóôþí. Óôïé-÷åßá ôçò ãëþóóçò ÖïñôñÜí. 17x24 ó. 148 3,50

THIERAUF R. ÓõóôÞìáôá õðïóôÞñéîçò áðïöÜóåùí ìåðñïóáíáôïëéóìü óôï ÷ñÞóôç. 17x24 ó. 506 978-960-02- 1072-1 34,00

ÁËÅÎÁÍÄÑÇ ×. Ç ãëþóóá ùò ôå÷íïëïãßá åðåîåñãá-óßáò. ×ñÞóç ôçò õðïëïãéóôéêÞò ãëùóóïëïãßáò óåôå÷íéêÜ êåßìåíá êáé ïäçãßåò ãéá óõóôÞìáôá åðéêïé-íùíßáò áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò. 17x24 ó. 208978-960-02-2348-4 13,00

ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. ÁíÜëõóç äåäïìÝíùí ìå ôï PASWStatistics 17.0. Ç íÝá ìåôïíïìáóìÝíç Ýêäïóç ôïõSPSS. 17x24 ó. 734 / 978-960-02-2351-4 80,00

ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. ÁíÜëõóç äåäïìÝíùí ìå ôï SÑSS 14.0 forWindows. 17x24 ó. 648 / 978-960-02-1969-9 50,00

ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôç ãñáöéêÞ óçìåéïëïãßá.ÈåìáôéêÞ ÷áñôïãñáößá. 17x24 ó. 115 978-960-02-2024-7 13,00

ÖÕÓÉÊÇ

ATKINS P.S. ÌïñéáêÞ êâáíôéêÞ ìç÷áíéêÞ. 17x24 ó. 466978-960-02-1340-2 58,00

GIANNAKOS K. Actions on the Railway Track. 17x24 ó. 484 / 978-960-02-1313-7 55,00

RIZZONI G. (Åðéóô. Åðéì.: ×ÑÇÓÔÉÄÇÓ ×.). ÁíÜëõóç êõ-êëùìÜôùí êáé óçìÜôùí. Èåùñßá êáé åöáñìïãÝòôïõ çëåêôñïëüãïõ ìç÷áíéêïý, ô.Á´ 17x24 ó. 618 978-960-02-1902-8 47,00

RIZZONI G. (Åðéóô. Åðéì.: ×ÑÇÓÔÉÄÇÓ ×.). ÇëåêôñïíéêÞ.Èåùñßá êáé åöáñìïãÝò ôïõ çëåêôñïëüãïõ ìç÷áíé-êïý, ô.´, 17x24 ó. 588978-960-02-1936-2 47,00

RIZZONI G. (Åðéóô. Åðéì.: ×ÑÇÓÔÉÄÇÓ ×.). Çëåêôñïìç÷áíé-êÞ. Èåùñßá êáé åöáñìïãÝò ôïõ çëåêôñïëüãïõ ìç÷áíé-êïý, ô.ô. 17x24 ó. 298 / 978-960-02-1950-8 26,00

YOUNG H.D., FREEDMAN R.A. ÐáíåðéóôçìéáêÞ Öõóé-êÞ ìå óýã÷ñïíç öõóéêÞ. Ôüìïò Á´ Ìç÷áíéêÞ - Êý-ìáôá (2ç åëëçíéêÞ Ýêäïóç). 21x29 ó. 710978-960-02-2338-5 130,00

ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

www.papazisi.gr

22

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 22

Page 23: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

YOUNG D.H. ÖõóéêÞ, ô.Á´. 21x29 ó. 676 978-960-02-1067-5 79,00

YOUNG D.H. ÖõóéêÞ, ô.´. 21x29 ó. 674 978-960-02-1088-8 79,00

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ Ê.Ä. ÃåíéêÞ öõóéêÞ, ô.´. Çëåêôñéóìüò.17x24 ó. 404 / 978-960-02-0981-2 21,00

ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. ÄñÜóåéò óôç ÓéäçñïäñïìéêÞ ÃñáììÞ.17x24 ó. 510 / 978-960-02-1566-9 59,00

ÊÁÔÓÁÍÏÓ Í. Öõóéêï÷çìåßá. ÂáóéêÞ èåþñçóç. 17x24ó. 616 / 978-960-02-0448-9 48,00

ÊÙÂÁÉÏÓ Ì. ÐñïâëÞìáôá áíôï÷Þò ôùí õëéêþí. Äéá ôïõòóðïõäáóôÜò ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ.17x24 ó. 269 7,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁóêÞóåéò êáé ðñïâëÞìáôá ÖõóéêÞò, ô.´.Çëåêôñïìáãíçôéóìüò. 21x29 ó. 432 978-960-02-1597-9 46,00

ÖÑÕÄÁÓ Ä. Ãåùëïãßá êáé ãåùôñÞóåéò ðåôñåëáßïõ óôçí Åë-ëÜäá. 17x24 ó. 144 / 978-960-02-0737-2 åîáíôë.

×ÇÌÅÉÁ

HAIDUC J., ZUCKERMAN J.J. ÂáóéêÞ ïñãáíïìåôáëëéêÞ÷çìåßá. 17x24 ó. 450 / 978-960-02-0811-5 26,00

HAY R. Âéï-áíüñãáíç ÷çìåßá. 17x24 ó. 248 978-960-02-0963-4 16,00

OPARIN A.I. (Ìôö.: ÂÁËÁÂÁÍÉÄÇÓ È.). ×çìéêÞ åîÝëéîçêáé ç ðñïÝëåõóç ôçò æùÞò. ÅðéóôçìïíéêÜ êåßìåíáêáé ìåëÝôåò ãéá ôçí åîåëéêô. âéïìç÷. 17x24 ó. 187978-960-02-0017-3 7,00

ÃÁËÁÍÏÓ Ã. Ôñüöéìá. Ðáñïõóßáóç áðëïõóôåõìÝíç.14x21 ó. 84 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÏÓ Ó. ×çìåßá ôñïößìùí êáé åõöñáíôéêþí, ô.Á´.17x24 ó. 496 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÏÓ Ó. ×çìåßá ôñïößìùí êáé åõöñáíôéêþí. ô.´.Ãåíéêïß ìÝèïäïé áíáëýóåùò. 17x24 ó. 432 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÏÓ Ó. ×çìåßá ôñïößìùí êáé åõöñáíôéêþí. ô.ô. Æù-éêÜ ôñüöéìá. Ëßðç êáé Ýëáéá. 17x24 ó. 367 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÏÓ Ó. ×çìåßá ôñïößìùí êáé åõöñáíôéêþí, ô.Ä´.17x24 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÏÓ Ó. ×çìåßá ôñïößìùí êáé åõöñáíôéêþí, ô.Å´.17x24 ó. 488 åîáíôë.

ÊÁÔÁÊÇÓ Ä., ÌÅÈÅÍÉÔÇÓ Ê., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÕ ×., ÐÍÅÕ-ÌÁÔÉÊÁÊÇÓ Ã. Áíüñãáíç ×çìåßá. Ôá óôïé÷åßá, ô.´.21x29 ó. 358 / 978-960-02-1565-0 46,00

ÊÁÔÓÁÍÏÓ Í. Öõóéêï÷çìåßá. ÂáóéêÞ èåþñçóç. 17x24ó. 616 / 978-960-02-0448-9 48,00

ÊËÏÕÑÁÓ Í. ÂáóéêÝò áñ÷Ýò ãåíéêÞò êáé áíüñãáíçò÷çìåßáò. 17x24 ó. 382 14,00

ÊËÏÕÑÁÓ Í. ÈÝìáôá ãåíéêÞò êáé áíüñãáíçò ÷çìåßáò.17x24 ó. 156 / 978-960-02-0463-2 åîáíôë.

ÊËÏÕÑÁÓ Í. Ôå÷íéêÝò êáé ðåéñÜìáôá ãåíéêÞò êáéáíüñãáíçò ÷çìåßáò. 17x24 ó. 296 14,00

ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ä. ÓõíèåôéêÞ ïñãáíéêÞ ÷çìåßá. 17x24 ó. 926 / 978-960-02-1100-0 68,00

ÅÑÃÁÓÉÁ – ÃÅÍÉÊÁ

SZELL G. (Åðéì.-Ìôö.: ÍÉÊÏËÁÏÕ-ÓÌÏÊÏÂÉÔÇ Ë.). Óõììå-ôï÷Þ, åñãáôéêüò Ýëåã÷ïò êáé áõôïäéá÷åßñéóç. Êñé-ôéêÞ åðéóêüðéóç ôùí óçìáíôéêüôåñùí ôÜóåùí êáéóõíåéóöïñþí. 17x24 ó. 336978-960-02-1051-9 21,00

ÁËÅÎÉÏÕ È. Åñãáóßá, Åêðáßäåõóç êáé ÊïéíùíéêÝò ôÜîåéò.Ôï éóôïñéêï-èåùñçôéêü ðëáßóéï. 14x21 ó. 448978-960-02-1553-3 23,00

ÂÏÕÔÕÑÁÓ Ó. Ç ãõíáßêá óôç ìéóèùôÞ åñãáóßá. 14x21 ó. 146 åîáíôë.

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ØÁÑÁÓ Á.). Ç êïéíù-íéêÞ áóöÜëåéá. 17x24 ó. 168 10,00

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ÑÏÕÓÏÐÏÕËÏÕ Á.).Ìéóèïß êáé çìåñïìßóèéá. 17x24 ó. 239 10,00

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ÔÅÍÅÊÉÄÏÕ Á.). Çðñüëçøéò ôùí áôõ÷çìÜôùí. 17x24 ó. 230 10,00

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ÐÏËÕÆÏÓ Í.). Áé óõë-ëïãéêïß äéáðñáãìáôåýóåéò. 17x24 ó. 216 10,00

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ÊÕÑÉÁÊÏÐÏÕËÏÓ Á.).Ç óõíäéêáëéóôéêÞ åëåõèåñßá. 17x24 ó. 179 10,00

ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ìôö.: ÐÏËÕÆÏÓ Í.). Ï Óõ-íåñãáôéóìüò. 17x24 ó. 175 10,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Éóüôçôá ôùí öõëþí óôéò åñãáóéáêÝò ó÷Ý-óåéò. 14x21 ó. 260 / 978-960-02-0824-7 9,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Ç êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç óôçí ÅëëÜäá.14x21 ó. 216 / 978-960-02-0993-6 9,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Åñãáôéêïß êáôáíáëùôéêïß óõíåôáéñéóìïßêáé åñãáæüìåíïé. Ï ñüëïò ôçò ÃÓÅÅ. 14x21 ó. 132978-960-02-1666-5 8,00

ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Á. Ï áéíéãìáôéêüò ÷ñüíïò ôçò ìéóèùôÞòåñãáóßáò. 14x21 ó. 278978-960-02-2378-1 16,00

ÊÁÔÓÁÍÅÂÁÓ È. ÅðáããÝëìáôá ôïõ ìÝëëïíôïò. ÐïéïåðÜããåëìá íá äéáëÝîåôå ãéá íá âñåßôå äïõëåéÜ.14x21 ó. 160 / 978-960-02-1265-1 14,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÄõíáìéêÞ ôùí ïìÜäùí êáé äçìéïõñ-ãéêüôçôá. 14x21 ó. 96 / 978-960-02-0840-9 åîáíôë.

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ç åñãáóßá áð’ ôïí áõôáñ÷éóìüóôçí óõììåôï÷Þ. 17x24 ó. 312978-960-02-0831-× 12,00

ÍÉÊÏËÁÏÕ-ÓÌÏÊÏÂÉÔÇ Ë. ÍÝïé èåóìïß óôéò åñãáóéáêÝòó÷Ýóåéò. 17x24 ó. 308 18,00

ÐÅÔÑÉÍÉÙÔÇ Î. ÁãïñÝò åñãáóßáò. 14x21 ó. 394 23,00

ÅÑÃÁÓÉÁ

23

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 23

Page 24: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÅÑÃÁÓÉÁ

www.papazisi.gr

ÐÅÔÑÉÍÉÙÔÇ Î. ÊñÜôïò êáé åñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò. 14x21ó. 166 / 978-960-02-0184-6 10,50

ÐÅÔÑÉÍÉÙÔÇ Î. Ç äüìçóç ôùí åóùôåñéêþí áãïñþí åñ-ãáóßáò. Öýëï, ôå÷íïëïãßá, áíôáãùíéóìüò. 14x21 ó.256 / 978-960-02-1281-3 13,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíïôéêÞ åñãáóßá. Äéáäéêáóßá, ìÝèï-äïé êáé ôå÷íéêÝò ðáñÝìâáóçò. 17x24 ó. 328 978-960-02-1384-4 21,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíïôéêÞ åñãáóßá, èåùñçôéêÞ ðñï-óÝããéóç, ô.Á´. 17x24 ó. 304978-960-02-1848-× 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.). (Åðé)ìüñöùóç åíçëß-êùí. ÌÝèïäïé êáé ðáñáäåßãìáôá. 14x21 ó. 180 978-960-02-1101-9 7,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Óýíäåóç áìïéâÞò ìå ðáñáãùãéêüôçôá, ÷ñç-ìáôïïéêïíïìéêÜ óõóôÞìáôá óõììåôï÷Þò, åìðåéñéêÞäéåýñõíóç ãéá ôçí ÅëëÜäá. 17x24 ó. 200 978-960-02-1153-1 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÕÌÐÅÑÁÊÇÓ Á., ÔÇÍÉÏÓ Ð.). Åñãáóßáêáé óõíï÷Þ: Ôá åèíéêÜ ó÷Ýäéá äñÜóçò ãéá ôçí áðáó÷ü-ëçóç êáé ôçí êïéíùíéêÞ Ýíôáîç. 14x21 ó. 368 978-960-02-1579-0 17,00

ÔÆÅÊÉÍÇÓ ×. ÅñãáóéáêÝò ó÷Ýóåéò êáé áíÜðôõîç. 14x21 ó. 92 / 978-960-02-0703-8 3,00

ÖÑÁÃÊÁÊÇÓ Í. Åñãáæüìåíïé óôçí ÅëëÜäá êáé Åõñùðáú-êÞ ïëïêëÞñùóç. 17x24 ó. 320 978-960-02-1037-3 14,00

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÙÓÇ

CRAVENCOUR S. ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá êáé åëåýèåñç êõ-êëïöïñßá ôùí åðáããåëìÜôùí. 17x24 ó.144 åîáíôë.

DE GRAUWE P. Ôá ÏéêïíïìéêÜ ôçò ÍïìéóìáôéêÞò¸íùóçò. (6ç Ýêäïóç). 17x24 ó. 454 978-960-02-2101-5 30,00

GODET M., RUYSSEN O. Ç Åõñþðç óå ìåôáëëáãÞ.17x24 ó. 104 åîáíôë.

HIOU-MANIATOPOULOU TH. EU Gender Equality Law.17x24 ó. 428 / 978-960-02-2089-6 31,50

KATSIYANNI-PAPAKONSTANTINOU M. Equal trea-tment and the European Legal Order. 17x24 ó. 152 / 978-960-02-2087-2 11,00

KOKORES Ô. Euro-banking innovations. 17x24 ó. 240 29,00

LOUÉS J.V. Ç ÊïéíïôéêÞ ¸ííïìç ÔÜîç. 17x24 ó. 144 åîáíôë.

MATHIJSEN P.S.R.F. Ïäçãüò óôï Åõñùðáúêü Êïéíïôé-êü Äßêáéï. (2ç Ýêäïóç). 14x21 ó. 568 åîáíôë.

ÌÏÍÔÉ Ì. Åõñþðç. Ç åíéáßá áãïñÜ êáé ç áõñéáíÞ Åõ-ñþðç. 14x21 ó. 264 / 978-920-02-1250-3 14,00

MOUSSIS Í. The key to Eur. Union,Part I: Treaties, Institutions, C-itizens. 20x20 ó. 100 978-960-02-1290-2 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union,Part II: The Stages of EuropeanIntergration. 20x20 ó. 104 978-960-02-1291-0 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union,Part III: EU Horizontal Policies. 20x20 ó. 148 978-960-02-1289-9 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union, Part IV: EU SectoralPolicies. 20x20 ó. 136 / 978-960-02-1288-0 6,00

MOUSSIS N. The key to Eur. Union. Part V: EU ExternalPolicies. 20x20 ó. 104 / 978-960-02-1287-2 6,00

MOUSSIS N. L’ union européenne avec ou sans con-stitution: Résponses aux questions des citoyens.14x21 ó. 148 / 978-960-02-2011-5 12,00

NOEL E. (Ðñüë.: ÔÓÁÔÓÏÓ Ê., Ìôö.: ÔÙÑÁÍÇ-ÔÓÉÌÁÑÁÔÏÕ

Ì.). Ôá ãñáíÜæéá ôçò Åõñþðçò. 14x21 ó. 182 978-960-02-0571-× 3,50

QUERMONNE J.L. Ôï ðïëéôéêü óýóôçìá ôçò Åõñùðáú-êÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 240978-960-02-1877-3 15,00

SIDJANSKI D. Ç ïìïóðïíäßùóç ôçò Åõñþðçò. 17x24ó. 268 / 978-960-02-1332-1 27,00

SIDJANSKI D. Ç áíáæÞôçóç ìéáò ðñùôüôõðçò åõñù-ðáúêÞò ïìïóðïíäßùóçò. ÄõíáìéêÞ êáé ðñïïðôéêÝòôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 200 978-960-02-1587-1 12,00

STRASER D. Ôá äçìüóéá ïéêïíïìéêÜ ôçò Åõñþðçò. 17x24 ó. 500 åîáíôë.

TSOUNIS N. Accession to the EU ariff protection andtrade: The case of Bulgaria, Hungary and theCzech Republic. 978-960-02-1295-3 18,00

VANHOVE N., KLAASSEN L. Ç ðåñéöåñåéáêÞ ðïëéôéêÞôçò ÅÏÊ êáé ôùí ìåëþí ôçò. 14x21 ó. 432 978-960-02-0021-1 14,00

VAULONT N. Ç ôåëùíåéáêÞ Ýíùóç ôçò ÅõñùðáúêÞòÏéêïíïìéêÞò Êïéíüôçôáò. 17x24 ó. 112 åîáíôë.

ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Í. Ãéá ìéá äéåýñõíóç ôùí êïéíùíéêþíäéêáéùìÜôùí. ¸íá ðñüôõðï: ï Åõñùðáúêüò ×Üñ-ôçò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò. 14x21 ó. 280978-960-02-1835-8 16,00

ÁÍÄÑÅÏÕ Ã. Óõíï÷Þ êáé äéáñèñùôéêÞ ÐïëéôéêÞ óôçíÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. 14x21 ó. 88 978-960-02-1570-7 4,00

ÂÁÚÔÓÏÓ Ê. ÅÏÊ äýï ôá÷õôÞôùí. Ç äåýôåñç äéåýñõí-óç ôçò ÅÏÊ, Éóðáíßá-Ðïñôïãáëßá. 14x21 ó. 404978-960-02-0786-0 13,00

ÂÁÚÔÓÏÓ Ê., SÅÅRS D. ÊïéíÞ ÁãïñÜ êáé Üíéóç áíÜðôõ-îç. 14x21 ó. 612 / 978-960-02-0278-8 14,00

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ

ÅÍÙÓÇ

24

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 24

Page 25: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÁËÇÍÁÊÇÓ É. Ç ÅõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ êáé áìõíôéêÞ óõ-íåñãáóßá. 14x21 ó. 196 / 978-960-02-0878-6 10,50

ÂÅÑÃÉÍÇÓ Î. Ôï åõñùðáúêü íïìéóìáôéêü óýóôçìá êáéç ðñÜóéíç äñá÷ìÞ. 14x21 ó. 108 åîáíôë.

ÂÏÕÄÏÕÑÇ Ä. Ç ðñïóôáóßá ôçò ðïëéôéóôéêÞò êëçñï-íïìéÜò óôçí ðñïïðôéêÞ ôçò åíéáßáò åõñùðáúêÞòáãïñÜò. 17x24 ó. 192 / 978-960-02-0957-× 7,00

ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ È. Ç êáôÜñãçóç ôùí äçìïóéïíïìé-êþí öñáãìþí óôçí åõñùðáúêÞ êïéíüôçôá êáé ïéåðéðôþóåéò óôçí ÅëëÜäá. 17x24 ó. 184 978-960-02-0956-1 6,00

ÃÉÁÍÍÁÊÏÕÑÏÕ Ã. Ç ÷ùñïôáîßáóôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. ÅèíéêÝòðïëéôéêÝò êáé åõñùðáúêÞ äéáêõ-âÝñíçóç. 14x21 ó. 198 978-960-02-2164-0 13,00

ÃÉÁÍÍÇÓ Á. Áðü ôï «Åãþ» óôï «Åìåßò».ÅîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí åðï÷Þ ôçòÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôçò ðá-ãêïóìéïðïßçóçò. 14x21 ó. 148978-960-02-2345-3 9,00

ÃÉÁÍÍÉÔÓÇÓ Ô. Ç äõíáìéêÞ ôùí ó÷Ýóåùí åîåéäßêåõóçòìåôáîý ÅëëÜäáò-Éóðáíßáò-Ðïñôïãáëßáò-Ôïõñêßáò.17x24 ó. 224 / 978-960-02-0983-9 9,00

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. Ç óýíäåóéò ôçò ÅëëÜäïò ìå ôçí Åõ-ñùðáúêÞí ÏéêïíïìéêÞí Êïéíüôçôá. 17x24 ó. 131 5,00

ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð. Ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò êáé ç óõíï÷Þôïõ åõñùðáúêïý ÷þñïõ. Ç êïéíùíéêÞ, ðïëéôéêÞ êáéèåóìéêÞ äéÜóôáóç ôçò ÷ùñéêÞò óõíï÷Þò óôçí ðñï-ïðôéêÞ ôçò åõñùðáúêÞò ïëïêëÞñùóçò. 21x29 ó. 216 / 978-960-02-1638-× 26,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. ÅõñùðáúêÞ Åíïðïßçóç êáéÐñïóôáóßá ôçò Õãåßáò. 14x21 ó. 288 978-960-02-1024-1 9,00

Å.Ì.Ê.Á.É.Ó. ÄõôéêÞ Åõñþðç êáé ÁñáâéêÞ ÁíáôïëÞ.17x24 ó. 172 5,00

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÊÉÍÇÓÇ. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÕ-ÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ. Ç ÅëëÜäá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íù-óç. Áðïëïãéóìüò ôçò ðñþôçò äåêáðåíôáåôßáò, Ðñï-ïðôéêÝò. 17x24 ó. 248 / 978-960-02-1196-5 13,00

ÇÖÁÉÓÔÏÓ Ð., ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×. Ïé ó÷Ýóåéò ôçò Êýðñïõìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá 1972-1990. Éóôïñé-êü, ðñïâëÞìáôá, ðñïïðôéêÝò. 14x21 ó. 472 978-960-02-0886-7 10,50

ÈÅÏËÏÃÏÕ Ê. Ðïëßôçò êáé êïéíùíßá óôçí ÅõñùðáúêÞ¸íùóç. 14X21 ó. 184 / 978-960-02-1867-6 12,00

ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. Ï äéåèíÞò ñüëïò ôùí ìéêñþí ÷ùñþíêáé ç Ýíôáîç ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅÏÊ. 14x21 ó. 56978-960-02-0426-8 2,00

ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. Ïé åîùôåñéêÝò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò

ôçò ÅÏÊ. 14x21 ó. 246 / 978-960-02-0427-6 7,00ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. Ï ìåôáó÷çìáôéóìüò ôçò ÅÏÊ. 14x21

ó. 560 / 978-960-02-0773-9 14,50ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. Ïé ó÷Ýóåéò ÅëëÜäáò-ÅÏÊ-ÇÐÁ. (2ç

Ýêäïóç), 14x21 ó. 104 / 978-960-02-0425-× 3,50ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. Èá åðéâéþóåé ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç;

14x21 ó. 135 / 978-960-02-2122-0 8,50ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ôï áâÝâáéï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò

¸íùóçò êáé ç Ôïõñêßá. 14x21 ó. 200 978-960-02-1655-× 12,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ÅõñùðáúêÞ ÏéêïíïìéêÞ Êïéíüôçôá. Ðá-ñïõóßáóç êáé êñéôéêÞ ôçò ïéêïíïìéêÞò ïëïêëÞñù-óçò óôç Äõô. Åõñþðç. 14x21 ó. 308978-960-02-0087-4 5,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ÐáñáôçñÞóåéò óôï ìíçìüíéï. 14x21 ó. 56 2,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ç ÅëëÜäá óôç ìåôáâáëëüìåíç Åõñþðç.14x21 ó. 360 / 978-960-02-1049-7 18,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ¸ôïéìç ãéá ôï ìÝëëïí; Ç Åõñþðç ìåôÜôçí áíáèåþñçóç ôùí óõíèçêþí. 14x21 ó. 188 978-960-02-2205-0 10,00

ÊÁÑÏÕÆÏÓ Ð. Ïé åîùôåñéêÝò åìðïñéêÝò ó÷Ýóåéò ôçòÅÏÊ. Ñõèìßóåéò åöáñìïãÞò ôïõò óôçí ÅëëÜäá.14x21 ó. 704 / 978-960-02-0131-5 21,00

ÊÁÔÓÉÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ì. Ç ðñïóôáóßáôùí ìåéïíïôÞôùí óôç äéåèíÞ êáé åõñùðáúêÞ Ýííï-ìç ôÜîç. Ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò. 17x24 ó. 500 978-960-02-2138-1 30,00

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. ÈåùñÞóåéò êáé äñÜóåéò ôùí åîùôåñé-êþí ó÷Ýóåùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò: ôáîéäåýï-íôáò ìå ïäçãü ôïí ìéêñü ðñßãêéðá. 14x21 ó. 285 978-960-02-1962-1 17,00

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. ÈçóÝáò êáé Ìéíþôáõ-ñïò: Ï ìßôïò ôçò ÊÅÐÐÁ êáé ôùíåîùôåñéêþí ó÷Ýóåùí ôçò Åõñù-ðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 340978-960-02-1713-0 19,00

ÊÉÏÕÊÉÁÓ Ä. ÅõñùðáúêÜ óõóôÞìáôáðïëéôéêÞò êáé êïéíùíéêÞò ïñãÜ-íùóçò. Ïé ðïëéôéêÝò ôùí êñáìÜ-ôùí. 14x21 ó. 120978-960-02-1468-9 6,00

ÊÏÕÔÓÉÁÑÁÓ Í. Ðïéïò åëðßæåé Þ öïâÜôáé ôéò ÂñõîÝë-ëåò; Ç ñõèìéóôéêÞ ðáñÝìâáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò¸íùóçò óôéò áãïñÝò åñãáóßáò. 14x21 ó. 120978-960-02-1824-2 4,00

ÊÔÉÓÔÁÊÉÓ Ã. Ç åõñùðáúêÞ óýìâáóç ôùí äéêáéùìÜôùíôïõ áíèñþðïõ. Ìå áöïñìÞ ôá 50 ÷ñüíéá ôïõ Åõ-ñùðáúêïý Äéêáóôçñßïõ ôùí ÄéêáéùìÜôùí ôïõÁíèñþðïõ (1959-2009). 14x21 ó. 86978-960-02-2333-0 5,00

ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. Ç åíáñìïíéóôéêÞ ëåéôïõñãßá ôùí åíäï-êïéíïôéêþí óõìâÜóåùí. 14x21 ó. 304 7,00

25

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ

ÅÍÙÓÇ

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 25

Page 26: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ

ÅÍÙÓÇ

ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ Ó. ÅÏÊ: Ðáñåëèüí êáé ìÝëëïí. 14x21ó. 308 / 978-960-02-0795-× 10,50

ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ Ô. ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ôïðéêÞ áõ-ôïäéïßêçóç. Ï èåóìüò ôçò áõôïäéïßêçóçò óôçí Åë-ëÜäá, 14x21 ó. 300 978-960-02-1158-2 16,00

ËÉÁÑÃÊÏÂÁÓ Ð., ÁÍÄÑÅÏÕ Ã. Ç íÝá ðïëéôéêÞ óõíï÷Þòôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ç ÅëëÜäá. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-2152-7 19,00

ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á. Ç óýãêëéóç ðïõ äåí Ýãéíå. 14x21 ó.136 / 978-960-02-1008-× 6,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ç áñðáãÞ ôçò Åõñþðçò. Ç Åõ-ñþðç óôç óêéÜ ôçò ðëáíçôéêÞò áõôïêñáôïñßáò.14x21 ó. 368 / 978-960-02-1850-1 24,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Åõñþðç áóèìáßíïõóá. Ç ìåãÜ-ëç êñßóç êáé ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò. 14x21 ó.256 / 978-960-02-2167-1 16,00

ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ Ê. Ìåéïíüôçôåò óôçíÅëëÜäá; Ç ôñßôç Üðïøç. 17x24 ó. 256978-960-02-2245-6 15,00

ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í. Ç äéáäéêáóßá ôçò åõñùðáúêÞò ïëï-êëÞñùóçò êáé ç åëëçíéêÞ ãåùñãßá óôçí äåêáåôßáôïõ ‘90. 17x24 ó. 252 / 978-960-02-0960-× 9,00

ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. Ïé åðéðôþóåéò ôçò åíéáßáò áãïñÜò óôïÅëëçíéêü åîáãùãéêü åìðüñéï. 17x24 ó. 144 978-960-02-1009-8 5,00

ÌÏÕÓÇÓ Í. Åã÷åéñßäéï åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò. ÐÝìðôçåíçìåñùìÝíç Ýêäïóç 2010. 14x21 ó. 524978-960-02-2401-6 29,00

ÌÏÕÓÇÓ Í. Ç ÅõñùðáúêÞ Ýíùóç ìå Þ ÷ùñßò óýíôáã-ìá: áðáíôÞóåéò óôá åñùôÞìáôá ôùí ðïëéôþí.14x21 ó. 154 / 978-960-02-1931-1 9,50

ÌÏÕÓÇÓ Í. ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Äßêáéï,ïéêïíïìßá, ðïëéôéêÞ. (12ç Ýêäïóç)17x24 ó. 590 978-960-02-2171-8 37,00

ÌÐÁÊÁÔÓÉÁÍÏÓ Ã. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóçêáé ç ÅëëÜäá. Óôçí åðï÷Þ ôùí äéåèíþíêñßóåùí êáé ðñïêëÞóåùí. 14x21 ó. 86978-960-02-2386-6 8,00

ÌÐÁÊÁÔÓÉÁÍÏÓ Ã. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóçêáé ç ÅëëÜäá óôï íÝï ðáãêüóìéï ðåñéâÜëëïí.14x21 ó. 136 / 978-960-02-2158-9 9,00

ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç. ÐïëéôéêÝò öáñìÜ-êïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. 14x21 ó. 256 978-960-02-1552-9 14,00

ÐÁÃÏÕËÁÔÏÓ Ã., ÌÐËÁÂÏÕÊÏÓ Ó. Ç ôåëåõôáßá åëëç-íéêÞ ðñïåäñßá. 17x24 ó. 336 978-960-02-1754-8 17,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã., ÊÁÑÉØÁÊÇÓ Ã., ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Ê. ÇóõíÝëåõóç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.14x21 ó. 112 / 978-960-02-1557-× 5,50

ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã. Ïé ðñïêëÞóåéòôïõ åîåõñùðáúóìïý êáé ôçòäéáâïýëåõóçò ãéá ôï åëëçíé-êü ðïëéôéêü óýóôçìá. Åõñù-ñåìïõìðëéêáíéóìüò êáé ç äç-ìïêñáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò óõ-íáßíåóçò êáé ôçò áìöéóâÞôç-óçò. 14x21 ó. 336 978-960-02-2342-2 19,00

ÐÁÓÓÁÓ Á., ÔÓÅÊÏÓ È. ÅèíéêÞ äéïßêçóç êáé åõñùðáúêÞïëïêëÞñùóç. Ç åëëçíéêÞ åìðåéñßá. 14x21 ó. 640 978-960-02-2277-7 38,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ç åõñùðáúêÞ ýöåóç êáé ç «Üëëç ðïëé-ôéêÞ». 14x21 ó. 186 / 978-960-02-1232-5 10,50

ÐÉÅÑÑÏÓ Ö. ÐñïãñÜììáôá êáé ðñùôïâïõëßåò ôçò Åõ-ñùðáúêÞò Êïéíüôçôáò (1993). 17x24 ó. 608 978-960-02-1015-2 19,50

ÐÉÅÑÑÏÓ Ö., ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÕ-ÄÙÑÇ Ë. Ç êïéíùíéêÞðïëéôéêÞ ôçò ÅÏÊ. 17x24 ó. 480 19,50

ÐÉÅÑÑÏÓ Ö., ÂÑÅÔÏÓ Ó. Áíôßëåêôá. Ï Ößëéððïò ÐéÝñ-ñïò áðáíôÜ óôéò åñùôÞóåéò ôïõ äçìïóéïãñÜöïõÓðýñïõ Âñåôïý ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç.14x21 ó. 264 / 978-960-02-1126-4 11,50

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. Ç åíïðïßçóç ôçò ÅÏÊ. 14x21 ó.288 / 978-960-02-0315-6 5,00

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáé ç Ýíôáîçôçò ÅëëÜäïò óôçí ÅÏÊ. 14x21 ó. 174 åîáíôë.

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. Ç ïëïêëÞñùóç ôçò ÅõñùðáúêÞòÊïéíüôçôáò êáé ï ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅÏÊ.14x21 ó. 174 / 978-960-02-0202-8 14,00

ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ Í. Áñéèìçôéêü åõñåôÞñéï íïìïëïãßáòôïõ Äéêáóôçñßïõ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí.1954-1978. 14x21 ó. 104 2,00

Ó.Ä.0.Å.Å. ÐñïâëÞìáôá áðü ôçí Ýíôáîç ôçò ÷þñáòìáò óôçí ÅÏÊ. 14x21 ó. 262 3,50

ÓÉÍÁÍÏÃËÏÕ Â. ÏéêïíïìéêÞ äéðëùìáôßáóôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ôïõ 21ïõ áéþ-íá. 14x21 ó. 164 978-960-02-1165-5 7,50

ÓÌÉÔ ×. Ç áõôïäõíáìßá ôçò Åõñþðçò.ÐñïïðôéêÝò ãéá ôïí 21ï áéþíá. 17x24ó. 256 / 978-960-02-1663-0 14,00

ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ê. Ç èåóìéêÞ ìåôáññýèìéóç ôçòÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 300978-960-02-1151-5 16,00

ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ä., ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇÓ Ã. Ôï åõñùðáúêü óý-íôáãìá. ÂáóéêÝò êáéíïôïìßåò óôç äïìÞ êáé ôç ëåé-ôïõñãßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 176 978-960-02-1841-2 11,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÉÙÓÇÖ É.). Ç ÓõíèÞêç ãéá ôç èÝóðéóçóõíôÜãìáôïò ôçò Åõñþðçò. ÅéóáãùãÞ, Êåßìåíá,Ó÷üëéá. 17x24 ó. 808 / 978-960-02-1949-4 49,00

www.papazisi.gr

26

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 26

Page 27: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ×ÔÏÕÑÇÓ Ó., ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð.Ã.) ÌéêñÜ,ìåóáßá êñÜôç & êïéíùíßá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç.14x21 ó. 286 / 978-960-02-2322-4 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ï ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅõñùðáúêÞÊïéíüôçôá. Ç ðñïóùðéêüôçôá êáé ôï Ýñãï ôïõ ÆáêÍôåëüñ. 14x21 ó. 64 / 978-960-02-1056-× 2,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ðïéá Åõñþðç; ÄéÜëïãïò ãéá ôï ÌÜá-óôñé÷ô. 17x24 ó. 208 / 978-960-02-1021-7 7,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÁÔÓÅËÇ Ë., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Ãéá ìéáÅõñþðç ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí. 17x24 ó. 288 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï). Ôï åõñùðáúêüÊïéíïâïýëéï. Ç óõìâïëÞ ôïõóôç óõæÞôçóç ãéá ôï ìÝëëïí ôçòÅõñþðçò. 14x21 ó. 328 978-960-02-1627-4 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç óõììåôï÷Þ ôçò Åë-ëÜäáò óôçí ðïñåßá ðñïò ôçí åõ-ñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç. 17x24 ó.490 / 978-960-02-2030-1 26,00

ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã., ÔÅÍÅÊÉÄÏÕ Á. Äéå-èíåßò ïñãáíéóìïß, ô.Á´. 14x21 ó. 272978-960-02-0699-6 9,00

ÔÑÉÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ×. Åðïðôåßá ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò.Ç åõñùðáúêÞ åìðåéñßá êáé ôï íÝï êáíïíéóôéêü ðëáß-óéï. 14x21 ó. 128 / 978-960-02-2218-0 6,00

ÔÓÁÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ Ð. Ç ðïëéôéêÞ äéÜóôáóç ôçò Åõñù-ðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 256 978-960-02-1167-1 13,00

ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×. Ç «áíáíåùìÝíç» ìåóïãåéáêÞ ðïëéôé-êÞ ôçò åõñùðáúêÞò êïéíüôçôáò êáé ç ÅëëÜäá. 14x21 ó. 152 / 978-960-02-0984-7 5,00

ÔÓÁÔÓÏÓ Ä. Ôï áîéáêü óýóôçìá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íù-óçò. 14x21 ó. 128 / 978-960-02-1825-0 9,00

ÔÓÅÔÓÇÓ Ó. Ðñïò ìéá ÅõñùðáúêÞ ÷ùñïôáîéêÞ ðïëéôé-êÞ. 21x29 ó. 258 / 978-960-02-1171-× 21,00

ÔÓÏÕÄÅÑÏÕ Â. Ìå ðõîßäá ôçí Åõñþðç. 14x21 ó. 312 7,00

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. ÅõñùðáúêÞ íïìéóìáôéêÞ Ýíùóç (ðïëé-ôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ èåþñçóç). 14x21 ó. 313 978-960-02-0718-6 14,00

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. Ç ÅëëÜäá óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá(Ç ðñüêëçóç ôçò ðñïóáñìïãÞò). 17x24 ó. 355978-960-02-1002-0 14,00

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. ÅõñùðáúêÜ áíïñèüäïîá. 14x21 ó. 176978-960-02-1138-5 10,50

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. Ç íÝá åõñùðáúêÞ ïéêïíïìßá óôï êáôþ-öëé ôïõ 21ïõ áéþíá. 17x24 ó. 424978-960-02-1249-× 24,00

ÖÁÊÉÏËÁÓ Ô. Ç ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá êáé ç Ýíôáîçôçò ÅëëÜäáò (ÄéåèíÞò ñüëïò êáé ó÷Ýóåéò ìå ôéòáíáôïëéêÝò ÷þñåò). 14x21 ó. 500978-960-02-0222-2 10,50

ÖÅÑÕ Æ.Ì. Ôï æÞôçìá ôïõ Åõñùðá-úêïý êñÜôïõò. 14x21 ó. 456978-960-02-1961-3 25,00

ÖÑÁÃÊÁÊÇÓ Í. Åñãáæüìåíïé óôçíÅëëÜäá êáé ÅõñùðáúêÞ ïëïêëÞ-ñùóç. 17x24 ó. 320 978-960-02-1037-3 14,00

×ÁÑÉÔÏÓ Ó. ÅëëÜäá-ÅÏÊ 1959-1979áðü ôç Óýíäåóç óôçí ¸íôáîç.

14x21 ó. 264 / 978-960-02-0739-9 5,00×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. Ç ÅõñùìåóïãåéáêÞ óõíåñ-

ãáóßá äÝêá ÷ñüíéá ìåôÜ. 17x24 ó. 400 978-960-02-1926-5 31,50

×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. Ç ìåôáññõèìéóôéêÞ óõíèÞ-êç ôçò Ëéóáâþíáò. 17x24 ó. 406 978-906-02-2231-9 23,00

×ËÙÑÏÓ Á. Ç ÓõíèÞêç ôçò ÅÏÊ. (2ç Ýêäïóç óõìðå-ñéëáìâÜíåé êáé ôçí ÐñÜîç ðñïó÷ùñÞóåùò ôçò Åë-ëÜäáò). 14x21 ó. 500 / 978-960-02-0234-6 10,50

×ÑÕÓÏÃÏÍÏÓ Ê. Ôï ìåôÝùñï âÞìá ôçò Åõñþðçò. ÇÓõíèÞêç ãéá ôç èÝóðéóç óõíôÜãìáôïò ôçò Åõñþ-ðçò êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.14x21 ó. 112 / 978-960-02-1910-9 8,50

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Ãéá ìéá åõñùðáúêÞ res publica. 14x21ó. 176 / 978-960-02-1852-8 12,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Èåùñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíïðïßçóçò.14x21 ó. 368 / 978-960-02-1646-0 23,00

ÁÉÓÈÇÔÉÊÇ

ÃÉÁÊÏÕÌÅÔÔÇÓ Á. Óýã÷ñïíç ÁéóèçôéêÞ ÐëáóôéêÞ ×åé-ñïõñãéêÞ. 14x21 ó. 192 / 978-960-02-1508-1 16,00

ÃÊÑÅÊ É. ÁéóèçôéêÞ êáé áéóèçôéêïß. 14x21 ó. 208 978-960-02-1700-9 ¢äåôï 10,50

ÄåìÝíï 14,00ÄÉÊÁÉÏÕËÉÁ Å. Ôå÷íéêÞ øéìõèßùóçò

ðñïóþðïõ êáé óþìáôïò. 14x21ó. 142 / 978-960-02-2267-8 13,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ Ç. ÅéóáãùãÞ óôç Äåñ-ìáôïëïãßá. 14x21 ó. 192978-960-02-1934-6 18,00

ÐÁÐÁËÁÆÁÑÏÕ Á. ×ùñßò äßáéôá. 21x29ó. 280 / 978-960-02-1806-4 23,00

ÐÁÔÆÉÊÁ Ô. ÍÝåò ìÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò åíáíôßïí ôçòêõôôáñßôéäáò. 14x21 ó. 236978-960-02-2033-6 15,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. ÁéóèçôéêÞ öñïíôßäá ðñéí êáé ìåôÜôçí ðëáóôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ. 14x21 ó. 304978-960-02-1512-× 18,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Äåïíôïëïãßá ÅðáããÝëìáôïò Áéóèçôé-êïý. 14x21 ó. 152 / 978-960-02-1516-2 9,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ

ÅÍÙÓÇ

ÉÁÔÑÉÊÇ

27

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 27

Page 28: Τιμοκατάλογος - Price list books

www.papazisi.gr

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Ç ÁéóèçôéêÞ ÅðéóôÞìç óôç äåêáåôßá ôïõ2000. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-1517-0 13,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Öõóéïðáèïëïãßá êáé èåñáðåõôéêÞ äé-áôáñá÷þí ôçò ôñé÷ïöõßáò. 14x21 ó. 408978-960-02-1746-7 23,00

ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ Á. Ðñïóùðïëïãßá. Ç ôÝ÷íç ôïõ Ìá-êéãéÜæ. 14x21 ó. 160 / 978-960-02-1618-5 10,00

ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ Á. Ç ÁéóèçôéêÞ ÅðéóôÞìç Áñùãüòóôçí Øõ÷éêÞ Õãåßá. 14x21 ó. 80 978-960-02-1617-7 5,50

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. Ëïéìþîåéò & ÐñïëçðôéêÜ ÌÝôñá. 14x21ó. 384 / 978-960-02-1804-8 21,00

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. ÓôáöõëïêïêêéêÝò ëïéìþîåéò. 14x21 ó.112 / 978-960-02-1784-× 6,50

ÉÁÔÑÉÊÇ ÃÃÅÍÉÊÁ

ROQUES B. (Åðéóô. Åðéì.-Åéó.: ÃÑÉÂÁÓ Ê., Ðñüë.: KOU-

CHNER B.). Ç åðéêéíäõíüôçôá ôùí «íáñêùôéêþí» ïõ-óéþí. 14x21 ó. 460 / 978-960-02-1519-7 23,00

SMITH A. (Ìôö.: ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ É.Á., ÄÁÍÏÕ Ë.Á.). Ôïóþìá, ô.Á´. 17x24 ó. 322 9,00

SMITH A. (Ìôö.: ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ É.Á., ÄÁÍÏÕ Ë.Á.). Ôïóþìá, ô. ´. 17x24 ó. 300 9,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ Ã. Åã÷åéñßäéïí áíáôïìéêÞò ôïõ áíèñþ-ðïõ, ô.Á´. Ãåíéêüí ìÝñïò. ÊåöáëÞ, ÔñÜ÷çëïò, Èþ-ñáî. 17x24 ó. 542 23,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ Ã. Åã÷åéñßäéïí áíáôïìéêÞò ôïõ áíèñþ-ðïõ, ô.´. Êïéëßá, Ðýåëïò. 17x24 ó. 542 23,00

ÃÅÑÌÅÍÇÓ Á. ÉáôñéêÞ áíïóïëïãßá. 21x29 ó. 508 978-960-02-1397-6 73,50

ÃÅÙÑÃÉÏÕ É. Éóôïñßá ôçò éáôñéêÞò. 14x21 ó. 324 7,00ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. & óõí. (ÅëëçíéêÞ Íåöñïëïãé-

êÞ Åôáéñåßá). Éóôïñßá ôçò ÅëëçíéêÞò íåöñïëïãßáò,ô.Á´. 21x29 ó. 538 / 978-960-02-1412-3 73,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁíáéóèçóéïëïãéêÝò åîåëßîåéò 1997. Áíáé-óèçóßá êáé ïîåßá ÷åéñïõñãéêÞ êïéëßá. 14x21 ó. 172978-960-02-1296-1 6,00

ÔÓÅÊÏÕÑÁÊÇÓ Ä. Ç äßáéôá óôïí ÉððïêñÜôç. 17x24 ó. 190 / 978-960-02-2169-5 12,50

ÕÃÅÉÁ

HRISTOV J., KYRIOPOULOS J. Aspects of public healthand health care policies in Greece and Bulgaria.17x24 ó. 282 / 978-960-02-2331-6 18,00

HRISTOV J., KYRIOPOULOS J., KONSTANTINIDIS T.,SHIPKOVENSKA E. Public health and health care inGreece and Bulgaria: the challenge of the cross-

border collaboration. 17x24 ó. 1306978-960-02-2441-2 95,00

KYRIOPOULOS J., ECONOMOU CH., SOULIOTS K. Healthand health care services in the Balkans. 17x24 ó.128 / 978-960-02-1678-9 10,50

ÁÍÄÑÉÙÔÇ Ä., ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á. Äç-ìïãñáößá, äçìüóéá õãåßá êáéðïëéôéêÞ õãåßáò. 17x24 ó. 192978-960-02-2055-1 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É. ÐëçñïöïñéáêÜóõóôÞìáôá õãåßáò. (2ç Ýêä.),17x24 ó. 476 978-960-02-2091-9 29,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÂÁÑËÁÌÇÓ Ç.,ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Á. ÇëåêôñïíéêÝò êïéíüôçôåò ìÜ-èçóçò. 17x24 ó. 206978-960-02-2143-5 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. ÁóêÞóåéò õðïëïãé-óôéêÞò óôáôéóôéêÞò óôçí õãåßá, ô. Á´. 17x24 ó. 168 / 978-960-02-2106-0 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÄÁÑÁÓ Ô., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. ÁóêÞ-óåéò õðïëïãéóôéêÞò óôáôéóôéêÞò óôçí õãåßá. ô. ´.17x24 ó. 160 / 978-960-02-2241-8 12,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á., ÐÉÅÑÑÁÊÏÕ ×. Óôáôé-óôéêÞ åðåîåñãáóßá äåäïìÝíùí óôçí õãåßá. 17x24ó. 400 / 978-960-02-1693-2 25,00

ÃÏÕËÁ Á. Äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç íïóï-

êïìåßïõ. Ç åëëçíéêÞ åìðåéñßá êáé

ðñáêôéêÞ. (2ç Ýêäïóç). 17x24

ó. 504 / 978-960-02-2161-9 40,00

ÈÅÏÄÙÑÏÕ Ì., ÓÁÑÑÇÓ Ì., ÓÏÕËÇÓ Ó.

ÓõóôÞìáôá Õãåßáò. 17x24

ó. 520 / 978-960-02-1531-6 28,00

ÊÁÑÁÌÐËÇ Å., ÏËËÁÍÄÅÆÏÓ Ì., ÃÅÉÔÏ-

ÍÁ Ì., ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÐïëéôéêÝò

ñýèìéóçò ôçò áãïñÜò öáñìÜêïõ. 17x24 ó. 154

978-960-02-1984-2 10,50ÊÅÍÔÑÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ, ÉÄÑÕ-

ÌÁ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇ & ÄÇÌÇÔÑÇ ÔÓÁÔÓÏÕ. ÃÊÏËÍÁ ×.,ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. ÖáñìáêåõôéêÞ ðïëéôé-êÞ óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Åõñþðç. Ëåéôïõñãßá ôçòáãïñÜò êáé ñõèìéóôéêü ðëáßóéï. 17x24 ó. 304 978-960-02-1840-4 19,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. ÓÕËËÏÃÉÊÏÏ ñüëïò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò óôç äçìüóéáõãåßá. [Ôüìïò áöéåñùìÝíïò óôç ìíÞìç ôïõ êáèç-ãçôÞ ÄçìÞôñç ÔóÜôóïõ] 14x21 ó. 270978-960-02-2453-5 18,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ×., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. Õãåßáêáé õðçñåóßåò õãåßáò óôá ÂáëêÜíéá. 17x24 ó. 136 978-960-02-1623-1 åîáíôë.

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò õãåßáò. ÂáóéêÝò

ÉÁÔÑÉÊÇ

28

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 28

Page 29: Τιμοκατάλογος - Price list books

Ýííïéåò, áñ÷Ýò êáé ìÝèïäïé. 17x24 ó. 182 978-960-02-2112-1 11,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÃÅÉÔÏÍÁ Ì. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôçòõãåßáò. ÌÝèïäïé êáé åöáñìïãÝò ôçò ïéêïíïìéêÞòáîéïëüãçóçò. 17x24 ó. 170 978-960-02-2148-0 11,00

ÌÁÔÁËÁ Á. Áíèñùðïëïãßá ôçò äéáôñïöÞò. 14x21ó. 162 / 978-960-02-2224-1 10,00

ÌÁÔÁËÁ Á., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á. Ç äéáôñïöÞ óôïí 21ï áéþ-íá. Ãåùãñáößåò ôçò áöèïíßáò êáé ôçò óôÝñçóçò.14x21 ó. 280978-960-02-1866-8 21,00

ÌÇÔÑÏÓÕËÇ Ì. Äßêáéï ôçò õãåßáò. ÌïíÜäåò õãåßáò,åðáããåëìáôßåò õãåßáò áóèåíåßò. 17x24 ó. 382978-960-02-2324-8 32,00

ÌÙÑÁÚÔÁÊÇ-ÔÓÁÌÇ Á., ÂÁÓÉËÁ-ÊÇÓ Ð. ÍçóéÜ: Ðñüôáóç ãéáôçí õãåßá. 17x24 ó. 276 978-960-02-2132-9 18,00

ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç.ÐïëéôéêÝò öáñìÜêïõ óôçí Åõ-ñùðáúêÞ ¸íùóç. 14x21 ó. 256 978-960-02-1552-9 14,00

ÐÁÐÁËÁÆÁÑÏÕ Á. ×ùñßò äßáéôá.21x29 ó. 280 / 978-960-02-1806-4 23,00

ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Â. Ç ðïéüôçôá óôéò õðçñåóßåò õãåß-áò. Áñ÷Ýò – ìÝèïäïé êáé åöáñìïãÝò. 17x24 ó. 538 978-960-02-2136-7 32,00

ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ Ã. ÐñùôïâÜèìéá öñïíôßäá õãåßáò êáé ôï-ðéêÞ êïéíùíßá.17x24ó. 173 / 978-960-02-2166-4 18,00

ÓÁÑÑÇÓ Ì. Êïéíùíéïëïãßá ôçò Õãåßáò êáé ÐïéüôçôáÆùÞò. 17x24 ó. 448 / 978-960-02-1520-0 24,00

ÓÏÕËÇÓ Ó. ÏéêïíïìéêÞ ôçò õãåßáò. ´Ýêäïóç 17x24 ó. 376 / 978-960-02-1294-5 23,00

ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. Ï ñüëïò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá óôï åë-ëçíéêü óýóôçìá õãåßáò. 17x24 ó. 288 / 978-960-02-1452-2 16,00

ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. ÏéêïíïìéêÝò áíéóüôçôåò êáé ðïëéôéêÞõãåßáò. 14x21 ó. 168 / 978-960-02-2083-4 9,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÑÍÁÑÏÕ Å., ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á.). Ãõ-íáßêá êáé õãåßá. 17x24 ó. 524978-960-02-2211-1 28,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á.Í., FERRER ROCA O.)Åã÷åéñßäéï ÔçëåúáôñéêÞò. 17x24 ó. 396978-960-02-2295-1 25,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×.). Ç áíá-æÞôçóç ôçò ðïéüôçôáò óôçí õãåßá êáé ôç öñïíôßäáõãåßáò. 14x21 ó. 88 / 978-960-02-1787-4 5,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç áíáìüñöùóç ôçò öáñìáêåõôéêÞò ðï-ëéôéêÞò. ÓõíèÝôïíôáò ôçí êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ ìåáíáðôõîéáêÝò åðéëïãÝò. 14x21 ó. 152978-960-02-1915-× 9,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÑÍÁÑÏÕ Å.,

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á.). Ç äçìüóéáõãåßá óôçí ðñùôïâÜèìéá öñï-íôßäá õãåßáò. 17x24 ó. 416978-960-02-2144-2 26,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç öáñìáêåõôéêÞ ðï-ëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá. Êåßìåíáïìïöùíßáò. 14x21 ó. 136978-960-02-1919-2 8,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ×ÁÔÆÇÁÍÄÑÅÏÕ Å., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.).Ìåôáññõèìßóåéò óõóôçìÜôùí õãåßáò. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-1869-2 25,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). Ïé äá-

ðÜíåò Õãåßáò óôçí ÅëëÜäá. ÌåèïäïëïãéêÜ ðñïâëÞ-

ìáôá óôç ìÝôñçóç êáé óõíÝðåéåò ãéá ôéò ðïëéôéêÝò

õãåßáò. 17x24 ó. 120 / 978-960-02-1533-2 9,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). ÐïëéôéêÞ êáé ïéêï-

íïìßá ôçò õãåßáò. 17x24 ó. 608

978-960-02-2046-9 40,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÃÊÑÅÃÊÏÑÕ Ó., ÓÏÕ-

ËÉÙÔÇÓ Ê.). Õãåßá êáé õðçñåóßåò õãåßáò óôïí åëëç-

íéêü ðëçèõóìü. 17x24 ó. 160

978-960-02-1624-× 10,50

ÔÅÉ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ (Åðéì.: ÐÏËÕÆÏÓ Í.Ì.) Ç åêðáßäåõóç

êáé ç Ýñåõíá óôç äéïßêçóç êáé ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò

õãåßáò óôçí ÅëëÜäá êáé óôï åîùôåñéêü. ÐñáêôéêÜ

óõìðïóßïõ. ÊáëáìÜôá 16-17 ÌáÀïõ 2008. 14x21

ó. 356 / 978-960-02-2327-9 15,00

ÔÏÕÍÔÁÓ Ã., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÊÁÉ

ÐÑÏËÇÐÔÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ) Ïäçãüò ôïõ ðïëßôç ìå ñåõìá-

ôéêÜ íïóÞìáôá. 22x22 ó. 96

978-960-02-2341-5 15,00

ÔÏÕÍÔÁÓ Ã. ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ Ç õãåßá ôïõ åëëçíéêïý

ðëçèõóìïý 1986-2006. 17x24 ó. 194

978-960-02-2307-1 21,00

ÔÏÕÍÔÁÓ Ã. ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÙÍ Ïé õðçñåóßåò õãåßáò

óôçí ÅëëÜäá 1986-2006. 17x24 ó. 224

978-960-02-2308-8 23,00

ÔÓÏÑÇÓ Ó. Realpoltk êáé ÁãïñÜ Õãåßáò. Ç öéëïóïößá

ôçò áãïñÜò ôùí õðçñåóéþí õãåßáò. 14x21

ó. 136 / 978-960-02-1544-8 6,00

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. Ëïéìþîåéò êáé ðñïëçðôéêÜ ìÝôñá.

14x21 ó. 384 / 978-960-02-1804-8 21,00

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. ÓôáöõëïêïêêéêÝò

ëïéìþîåéò. 14x21 ó. 112

978-960-02-1784-× 6,50

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÉÁÔÑÉÊÇ

29

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 29

Page 30: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÉÓÔÏÑÉÁ

www.papazisi.gr

30

ÉÓÔÏÑÉÁ

AKCAM T. Ìéá åðáßó÷õíôç ðñÜîç. Ç ãåíïêôïíßá ôùí

Áñìåíßùí êáé ôï æÞôçìá ôçò ôïõñêéêÞò åõèýíçò.

17x24 ó. 550 / 978-960-02-2162-6 28,50

BERTHOLD R.M. Ç Ñüäïò óôçí åëëçíéóôéêÞ åðï÷Þ.

17x24 ó. 294 / 978-960-02-2413-9 22,00

CORNWALL-LYSSARIDOU Â. (Ìôö.: ÍÅÁÑ×ÏÕ Ð.). Ïé

åðáíáóôÜôåò ôùí èÜìíùí. Ôï áíôÜñôéêï ôçò Áöñé-

êÞò. 17x24 ó. 225 7,00DEKMEJIAN R.HR. ÅðáíáóôáôçìÝíï ÉóëÜì. Ï öïíôá-

ìåíôáëéóìüò óôïí áñáâéêü êüóìï. 14x21 ó. 586978-960-02-2021-2 31,50

DERINGIL S. Ç êáëÜ ðñïóôáôåõüìåíç åðéêñÜôåéá.17x24 ó. 536 / 978-960-02-1669-× 29,00

FLEISHER H. ÓôÝììá êáé óâÜóôéêá, ô.Á´. 17x24 ó. 476978-960-02-0726-7 21,00

FLEISHER H. ÓôÝììá êáé óâÜóôéêá, ô.´. 17x24 ó. 520978-960-02-1079-9 24,00

GAWRYCH G. W. Ç çìéóÝëçíïò êáé ï Áåôüò. Ïèùìáíé-êÞ Åîïõóßá, ÉóëÜì êáé ïé Áëâáíïß, 1874-1913.14x21 ó. 520 / 978-960-02-2247-0 28,00

GAZI MUSTAFA KEMAL. Nutuk. Ï ìÝãáò ñçôïñéêüò. ô.Á´. 14x21 ó. 688 / 978-960-02-2214-2 28,00

GAZI MUSTAFA KEMAL. Nutuk. Ï ìÝãáò ñçôïñéêüò. ô.´. 14x21 ó. 630 / 978-960-02-2215-9 25,00

GIBB H.A.R., BOWEN H. Ç éóëáìéêÞ êïéíùíßá êáé ç äý-óç, ô. Á´. 14x21 ó. 608 / 978-960-02-1831-5 42,00

GREBING Ç. (Ìôö.: ÐÁÍÁÃÏÕ Ì.). Éóôïñßá ôïõ ãåñìáíé-êïý åñãáôéêïý êéíÞìáôïò. 14x21 ó. 508 978-960-02-0050-5 18,00

GYOMOREY L. Ç äýóç ôçò Äýóçò. Ç áðïìõèïðïßçóçôçò Åõñþðçò êáé ï åëëçíéóìüò. 14x21 ó. 272 978-960-02- 0051-3 10,50

HAMMOND N.G.L. Ôï Ìáêåäïíéêü ÊñÜôïò. ÃÝíåóç,èåóìïß êáé éóôïñßá. 17x24 ó. 544978-960-02-1306-2 27,00

HAMMOND N.G.L., ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ð.,Å.Ì.Å.É.Ó. ÄõôéêÞ Ìáêåäïíßá: Áíôßóôá-óç êáé óõììá÷éêÞ óôñáôéùôéêÞ áðïóôï-ëÞ 1943-1944. 14x21 ó. 356 14,00

HAMPSON N. (Ìôö.: ÌÐÅ×ËÉÊÏÕÄÇ Ä.). Ïäéáöùôéóìüò. Ìéá áðïôßìçóç ãéá ôéòðáñáäï÷Ýò, ôéò èÝóåéò êáé ôéò áîßåòôïõ. 14x21 ó. 328978-960-02-1112-4 20,00

ITZKOWITZ N. ÏèùìáíéêÞ éóôïñßá êáé éóëáìéêÞ ðáñÜ-äïóç. 14x21 ó. 248 / 978-960-02-2063-6 14,00

KINDERMANN G.K. Áõóôñßá 1933-1938. Åðéèåôéêüòóôü÷ïò êáé áíôßðáëïò ôïõ åèíéêïóïóéáëéóìïý.

14x21 ó. 154 / 978-960-02-1963-× 9,50 KÖPRÜLÜ F.M. Ïé áðáñ÷Ýò ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñá-

ôïñßáò. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-1526-× 16,00KUNT M.I. Ïé õðçñÝôåò ôïõ ÓïõëôÜíïõ. Ï ìåôáó÷çìáôé-

óìüò ôçò ïèùìáíéêÞò åðáñ÷éáêÞò äéáêõâÝñíçóçò1550-1650. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1456-6 18,00

LECERF J. (Ðñüë.: ÌÏÍÍÅÔ J., Ìôö.: ÊÁÊÏÕÓÁÉÏÕ Ä.). Éóôï-ñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò åíüôçôáò. 17x24 ó. 280 10,00

LEWIS B. (Åðéì.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ç ÌÝóç ÁíáôïëÞêáé Äýóç. Ðáñåëèüí, ðáñüí êáé ìÝëëïí. 17x24 ó. 267 / 978-960-02-0418-7 5,00

LEWIS B. Ç áíÜäõóç ôçò óýã÷ñïíçò Ôïõñêßáò, ô.Á´.Ôá óôÜäéá ôçò áíÜäõóçò. 14x21 ó. 616 978-960-02-1535-9 31,50

LEWIS B. Ç áíÜäõóç ôçò óýã÷ñïíçò Ôïõñêßáò. ¼øåéòôçò áëëáãÞò, ô.´. 14x21 ó. 360978-960-02-1595-2 20,00

LEWIS B. Ôé ðÞãå óôñáâÜ; ÄõôéêÞ åðéññïÞ êáé ìåóá-íáôïëéêÞ áíôßäñáóç. 14x21 ó.304978-960-02-1589-3 17,50

LOWRY H. Ç öýóç ôïõ ðñþéìïõïèùìáíéêïý êñÜôïõò. 14x21 ó.352 / 978-960-02-1779-3 20,00

MAKRYJANNIS J. Wir, nicht ich.ó. 704 24,00

MALLINSON W. Êýðñïò: Ìßá éóôïñé-êÞ ðñïïðôéêÞ. ÁíÜìåóá óôï ÍÁ-ÔÏ êáé ôçí Åõñþðç: ðüëåìïò ÞåéñÞíç. 14x21 ó. 584

978-960-02-1870-6 35,00MARINOS TH. The Harling mission. 14x21 ó. 166

978-960-02-1019-5 7,00MOSSÉ C. (Åðéì.: ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê.). Ôï ôÝëïò ôçò ÁèçíáúêÞò

Äçìïêñáôßáò. ÊïéíùíéêÝò êáé ðïëéôéêÝò üøåéò ôçòðáñáêìÞò ôçò åëë. ðüëåùò. 14x21 ó. 648 31,50

MURTAGH P. Ï Âéáóìüò ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 464978-960-02-1843-9 25,00

ORTAYLI I. Ï ðéï ìáêñýò áéþíáò ôçò áõôïêñáôïñßáò. Ïïèùìáíéêüò 19ïò áéþíáò. Ç ðïñåßá ðñïò ôïí åêóõã-÷ñïíéóìü. 14x21 ó. 488 / 978-960-02-1763-7 26,00

ROSTOVTZEFF M. ÑùìáúêÞ éóôïñßá. 17x24 ó. 616978-960-02-0199-4 31,50

SHABAN M.A. ÉóëáìéêÞ éóôïñßá. Ìßá íÝá åñìçíåßá,ô.Á´ (600-750/Å.Å 1-132). 14x21 ó. 360 978-960-02-1988-5 20,00

SHABAN M.A. ÉóëáìéêÞ éóôïñßá. Ìßá íÝá åñìçíåßá,ô.´ (750-1055/Å.Å 132-448). 14x21 ó. 432 978-960-02-1989-3 23,00

STEEL R. (Ìôö.: ÊÁÊÏÕÓÁÉÏÕ Ä., ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ Á., Åéó:×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Pax Amercana. 17x24 ó. 403 10,50

TOMAI PH., MINISTRY OF FOREING AFFAIRS. Greeks in

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 30

Page 31: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÉÓÔÏÑÉÁ

Auschwitz-Birkenau. 21x29 ó. 194978-960-02-2299-9 30,00

TOULOUMAKOS J. Die Theoretische begrunduungderdemokratie. 14x21 ó. 187 3,50

TURNER D. «ÊÕÑÉÁÊÏÓ». 14x21 ó. 248 978-960-02-0307-5 10,50

WILCKEN U. (Ìôö.: ÔÏÕËÏÕÌÁÊÏÓ É.). Áñ÷áßá ÅëëçíéêÞéóôïñßá. 17x24 ó. 480 / 978-960-02-0034-3 28,00

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ôñßãùíï óêáëçíü. ÉóôïñéêÞ óõ-ãêñéôéêÞ ðñïóÝããéóç Åâñáúóìïý, Åëëçíéóìïý, ×ñé-óôéáíéóìïý. 14x21 ó. 246978-960-02-2258-6 13,00

ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê.Á. Áé íáõôéêáß åîåñåõíÞóåéò ôùíÖïéíßêùí êáé ÅëëÞíùí êáôÜ ôçí áñ÷áéüôçôá.17x24 ó. 167 3,50

ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ Ó. ÁíáäñïìÝò êáé ìáñôõñßåò (1941-1981). Áðü ôçí Êáôï÷Þ óôçí ÁëëáãÞ. 17x24 ó. 384 / 978-960-02-8018-1 18,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. Óþìá êáé ìíÞìç. 14x21 ó. 236 / 978-960-02-2325-5 14,00

ÁÍÔÙÍÉÏÕ Á. Äùäþíç. ÓõìâïëÞ Çðåéñùôþí óôçíáíïéêïäüìçóç êôéóìÜôùí ôïõ Éåñïý ôçò Äùäþ-íçò. 17x24 ó. 176 / 978-960-02-1753-× 12,00

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ Ó. Ç ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ óêÝøç.Ôçò Ñüæáò Ëïýîåìðïõñãê. 14x21 3,50

ÁÍÙÃÉÁÔÇÓ-ÐÅËÅ Ä. Äñüìïé êáé äéáêßíçóç óôïí Åë-ëáäéêü ÷þñï êáôÜ ôïí 18ï áéþíá. 14x21 ó. 256978-960-02-1010-1 14,00

ÁÍÙÃÉÁÔÇÓ-ÐÅËÅ Ä., ÂÁÚÏÐÏÕËÏÓ Â. Ç ðáíþëç ôýðïõOrentals. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-1916-8 22,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÁãñïôéêÝò åîåãÝñóåéò óôçí ðáëéÜÅëëÜäá 1833-1881. ´ âåëôéùìÝíç Ýêäïóç. 14x21ó. 516 / 978-960-02-2354-5 25,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÉóôïñéêÝò ó÷ïëÝò êáé ìÝèïäïé. Åé-óáãùãÞ óôçí åõñùðáúêÞ éóôïñéïãñáößá. 14x21 ó. 412 / 978-960-02-2265-4 24,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. [Ðñüë: ÁÑÁÂÁÍÔÉÍÏÕ Â.] Ç áñ÷áßáÁëßáôñïò. Éóôïñßá êáé Ðïëéôéóìüò. 14x21 ó. 246978-960-02-2421-4 17,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. Ïé ñßæåò ôùí äéåèíþí ó÷Ýóåùí.Óôï÷áóìïß äéåèíþí ó÷Ýóåùí óôéò Áñ÷áßåò Åëëçíé-êÝò ðüëåéò, ç óõìâïëÞ ôùí áñ÷áßùí ÅëëÞíùí.14x21 ó. 400/ 978-960-02-1358-5 23,00

ÂÁÔÉÊÉÙÔÇÓ Ã.Ð. (Åðéì.: ÁÍÔÙÍÉÏÕ Ä.). ÉóëÜì êáé êñÜ-ôïò. 14x21 ó. 184 / 978-960-02-1266-× 10,50

ÂÁÖÅÉÁÄÇÓ Ì. Áðïìíçìïíåýìáôá, ô.Å´. (Åìöýëéïò).14x21 ó. 576 / 978-960-02-0947-2 åîáíôë.

ÂÅÑÅÌÇÓ È. Êåßìåíá ÅõñùðáúêÞò Éóôïñßáò. 17x24 ó.122 / 978-960-02-0031-9 åîáíôë.

ÃÉÁÌÁËÇ-×ÁÔÆÇÚÙÁÍÍÏÕ Å. ÌíÞìåò êáé ëüãïé.17x24 ó. 136 / 978-960-02-1922-2 9,50

ÃÉÁÌÁËÇ-×ÁÔÆÇÚÙÁÍÍÏÕ Å. ÐáñÜ èéí’ áëüò... Éùíßáò.17x24 ó. 116 / 978-960-02-1923-0 9,50

ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ Ã. Ðüëåìïò-Êáôï÷Þ-ÌÝóç ÁíáôïëÞ-Åðé-óôñïöÞ óôçí ðáôñßäá (×ñïíéêü). 14x21 ó. 268978-960-02-1115-9 åîáíôë.

ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ Ã., CLOGG R. (Ìôö.: ÊÁÊÁÍÁÊÇ Ç.,

ÃÉÁÍNÏÐÏÕËÏÕ Ã.). Ç ÅëëÜäá êÜôù áðü óôñáôéùôéêüæõãü. 14x21 ó. 406 åîáíôë.

ÃÉÁÍÏÕËÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ï ìåôáðïëåìéêüò êüóìïò. Åë-ëçíéêÞ êáé åõñùðáúêÞ éóôïñßá (1945-1963). 14x21ó. 410 / 978-960-02-0978-2 26,00

ÄÁÃÊÁÓ Á., ËÅÏÍÔÉÁÄÇÓ Ã. Ôï åëëçíéêü åñãáôéêü êß-íçìá Ýíáíôé ôïõ öáóéóìïý êáé ôïõ ðïëÝìïõ,1934-1941. Ïé áðüøåéò Ðáðáðáíáãéþôïõ. 17x24ó. 390 / 978-960-02-2079-7 23,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Á. ÐïëéôéêÞ éóôïñßá ôçò íåùôÝñáòÅëëÜäïò. ô. Á´, 14x21 ó. 162 12,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÅëëçíéêÜ, èÝìáôá éóôïñßáò êáéðïëéôéóìïý. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 240 978-960-02-1046-2 12,00

ÄÇÌÁÊÇÓ É. Ï Oesterreichischer Beobachter ôçòÂéÝííçò êáé ç ÅëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóéò 1821-1827.14x21 ó. 133 3,50

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Á. Ç ÅëëçíéêÞ óõíôçñçôéêÞ ðáñÜ-ôáîç: ÉóôïñéêÞ ðñïóÝããéóç êáé ðïëéôéêÜ ÷áñáêôç-ñéóôéêÜ. 14x21 ó. 68 / 978-960-02-1050-0 2,00

ÅÍÅÐÅÊÉÄÇÓ Ð. ÁëÝîáíäñïò ÕøçëÜíôçò. Ç áé÷ìáëù-óßá ôïõ åéò ôçí Áõóôñßá (1821-1828). 17x24 ó. 372 10,50

ÅÍÅÐÅÊÉÄÇÓ Ð. Ïé Äéùãìïß ôùí Åâñáßùí åí ÅëëÜäé1941-1944. 17x24 ó. 199 7,00

ÅÍÅÐÅÊÉÄÇÓ Ð. ÉùÜííçò Êáðïäß-óôñéáò. 176 áíÝêäïôá ãñÜììá-ôá ðñïò ôïí ðáôÝñá ôïõ (1809-1820). 17x24 ó. 301 10,50

ÅÍÅÐÅÊÉÄÇÓ Ð. ×ñçóôïìÜíïò-Âé-êÝëáò-ÐáðáäéáìÜíôçò. Åðéóôï-ëáß Ìáîßìïõ Ìáñãïõíßïõ, Åðé-óêüðïõ ÊõèÞñùí (1549-1602).17x24 ó. 438 14,00

*ÅÔÁÉÑÉÁ ÌÅËÅÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ. Áðï÷áéñåôé-óìüò. Ê. ÊáñáìáíëÞò. 17x24 ó. 272 14,00

ÆÁÏÕÓÇÓ Á. Ïé äõï ü÷èåò, ô.Á´. 14x21 ó. 400 13,00ÆÁÏÕÓÇÓ Á. Ïé äýï ü÷èåò, ô.´ É. 14x21 ó. 582 17,00ÆÁÏÕÓÇÓ Á. Ïé äýï ü÷èåò. ô.´ ÉÉ. 14x21 ó. 283 10,50ÆÁÏÕÓÇÓ Á. Ï Åìðáéãìüò. 21 Áðñéëßïõ 1967-24 Éïõëßïõ

1974, ô.Á´. 14x21 ó. 632 / 978-960-02-1201-5 25,00ÆÁÏÕÓÇÓ Á. Ï Åìðáéãìüò. Áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 1968-24

Éïõëßïõ 1974, ô.´. 14x21 ó. 464 18,00ÆÁ×ÁÑÉÁÄÇÓ Í. (Åðéì.: ÔÏÕËÏÕÄÇÓ Ó.). Ôï êñõöü áñ-

÷åßï ôçò åîïñßáò. 14x21 ó. 214978-960-02-0875-1 åîáíôë.

ÆÉÃÄÇÓ É. Ãéá ôç Äçìïêñáôßá êáé ôçí Êýðñï. ÔÝóóåñéòìÞíåò áãþíá óôéò ÇÐÁ. 14x21 ó. 466 10,00

ÇËÉÁÄÁÊÇÓ Ì.Ô. Áðü ôï Ìáêåäïíéêü óôç ÍÝá ÔÜîç

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

31

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 31

Page 32: Τιμοκατάλογος - Price list books

êáé ôï Óêïðéáíü. 14x21 ó. 488978-960-02-1128-0 åîáíôë.

ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Ó. Áðü ôï Äüãìá Ôñïýìáí óôï Äüã-ìá ×ïýíôá. (Áðü ôïí Ôñïýìáí óôïí Êßóóéíãêåñ).14x21 ó. 380 åîáíôë.

ÉÄÑÕÌÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ê. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ (Åðéì.: ÂÁÓÉ-

ËÁÊÇÓ Ì.) Áðü ôïí ÁíÝíäïôï óôç Äéêôáôïñßá.17x24 ó. 616 / 978-960-02-2321-7 30,00

ÉÅÑÏÄÉÁÊÏÍÏÕ Ë. Ôï êõðñéáêü ðñüâëçìá. Ðïñåßáðñïò ôç ÷ñåùêïðßá. 14x21 ó. 486 23,00

ÉÙÁÍÍÏÕ Ã. ËÅÕÊÙÌÁ 1940-1974. Åëëçíï-éôáëéêüòðüëåìïò–Åëëçíïãåñìáíéêüò ðüëåìïò–ÁèÞíá ÷åé-ìþíáò 1941-42. åîáíôë.

ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇÓ Í. 2650 ìåñüíõ÷ôá óõíùìïóßáò, ô.Á´.14x21 ó. 394 10,00

ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇÓ Í. 2650 ìåñüíõ÷ôá óõíùìïóßáò, ô.´.14x21 ó. 352 10,00

ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇÓ Í., ÌÐÁÑÔÆÉÍÏ-ÐÏÕËÏÓ Å. Ïé ìåãÜëåò äßêåòóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 400 10,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñá-ôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïß êáé õðá-îéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞÅëëÜäá), ô.Á´. 14x21 ó. 656978-960-02-1971-0 28,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñáôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïßêáé õðáîéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá),ô.´. 14x21 ó. 496 / 978-960-02-1972-9 22,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñáôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïßêáé õðáîéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá),ô.ô. 14x21 ó. 624 / 978-960-02-1973-7 28,00

ÊÁÍÁ Ó. Ç Üíïéîç ôçò ÐñÜãáò. Êåßìåíá. 17x24 ó. 158 5,00

ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ã. Áðü ôïí ÉÄÅÁ óôçí ×ïýíôá Þ ðþò öèÜ-óáìå óôçí 21 Áðñéëßïõ. 14x21 ó. 263 åîáíôë.

ÊÁÑÁÌÁÍËÇÓ Ê. Ï ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò êáé ïé åîùôå-ñéêÝò ìáò ó÷Ýóåéò 1928-1932. 17x24 ó. 376 14,00

ÊÁÑÁÌÏÕÔÓÏÓ Ê.Ä. Óïõëéùôþí ãåíåáëïãßåò. 21x29ó. 518 / 978-960-02-2212-8 55,00

ÊÁÔÑÇÓ Ð. Ç ãÝííçóç ôïõ íåïöáóéóìïý óôçí ÅëëÜ-äá. 14x21 ó. 406 / 978-960-02-0098-× 9,00

ÊÁÔÑÇÓ Ð. Ï ðñïäïìÝíïò ëáüò (Ôï ÷ñïíéêü ìéáò ðåíôáåôß-áò), ô.Á .́ 14x21 ó. 498 / 978-960-02-0100-5 åîáíôë.

ÊÁÔÑÇÓ Ð. Ï ðñïäïìÝíïò ëáüò (Ôï ÷ñïíéêü ìéáò ðå-íôáåôßáò), ô.´. 14x21 ó. 494978-960-02-0101-3 10,00

ÊÁÔÓÇÓ Á. Áðü ôçí áíåîáñôçóßá óôçí ôïõñêéêÞ åé-óâïëÞ. 14x21 ó. 275 åîáíôë.

ÊÅÍÔÑÏ ÅÑÅÕÍÁÓ ÌÁÊÅÄ. ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÊÁÉ ÔÅÊÌÇÑÉÙ-ÓÇÓ ÉÄÑÕÌÁ ÌÏÕÓÅÉÏÕ ÌÁÊÅÄ. ÁÃÙÍÁ (Åðéì.: ÊÙ-

ÖÏÓ Å., ÂËÁÓÉÄÇÓ Â.). ÁèÞíá-Óêüðéá. Ç åðôÜ÷ñïíç

óõìâßùóç (1995-2002). 17x24 ó. 424978-960-02-1705-× 20,00

ÊËÇÌÇÓ Ï.Ê. Ðþò åßäå Ýíá ðáéäß ôïí ðüëåìï. (1940-1944) 14x21 ó. 84 / 978-960-02-1351-8 9,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.Á´ É.Ìíçìåßá ôïõ ëüãïõ. Ó÷Þìáôá. ÐñïëÞøåéò. 17x24ó. 231 / 978-960-02-0135-8 9,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.Á´ÉÉ. Ìíçìåßá ôïõ ëüãïõ. Ó÷Þìáôá. ÐñïëÞøåéò.17x24 ó. 290 / 978-960-02-0136-6 10,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.´ É.

Åïñôáß êáé ðáíçãõñéóìïß. ¸ñãá åõðïéÀáò. ÅðáããÝë-

ìáôá. 17x24 ó. 280 / 978-960-02-0137-4 10,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.´ ÉÉ.

17x24 ó. 237 / 978-960-02-0138-2 8,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.ô.

17x24 ó. 403 / 978-960-02-0139-0 13,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.Ä´.

17x24 ó. 496 / 978-960-02-0140-4 16,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.Å´.

17x24 ó. 467 / 978-960-02-0141-2 15,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò. Å´ Ðá-

ñÜñôçìá. 17x24 ó. 118 / 978-960-02-0142-0 5,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ô.ÓÔ´.

17x24 ó. 572 / 978-960-02-0143-9 18,00

ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. Âõæáíôéíþí Âßïò êáé ðïëéôéóìüò, ¼ëï

ôï Ýñãï äéáôßèåôáé óôçí ôéìÞ: 104,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., HICKS A., SALLIE Ì. Ç áìåñéêáíéêÞ

åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êý-

ðñï. 14x21 ó. 358 / 978-960-02-0066-1 åîáíôë.

ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. (Ðñüë.: ÂÅÃËÅÑÇÓ Ö.). Ç «åëëçíéêÞ õðü-

èåóç» óôï Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò 1967-1969.

14x21 ó. 244 7,00

ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ-ÌÐÁËÁÌÙÔÇ Á. Ç óõíïéêßá ÔñéêÜëùí

«Âáñïýóé». Áðü ôïí 17ï áéþíá ìÝ÷ñé óÞìåñá.

14x21 ó. 94 / 978-960-02-1465-4 5,00

ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Ô. ÁðëÜ ìáèÞìáôá éóôïñß-

áò. 14x21

ó. 232 / 978-960-02-1308-9 9,00

ËÁÆÏÓ ×. Ç ÁìåñéêÞ êáé ï ñüëïò ôçò

óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821, ô.Á´.

14x21 ó. 560

978-960-02-0116-1 14,00

ËÁÆÏÓ ×. Ç ÁìåñéêÞ êáé ï ñüëïò ôçò

óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821, ô.´.

14x21 ó. 700 / 978-960-02-0117-× 21,00

ËÁÌØÁÓ Ã. ×ßëéá ÷ñüíéá åëëçíéêÞò óêÝøçò. Áðü ôïí

¼ìçñï óôïí Ðëùôßíï. 17x24 ó. 472

978-960-02-1307-0 23,00

ËÅÓ×Ç ÔÏÍ ÍÅÙÍ ÅËËÇÍÙÍ. Ç ÓõíèÞêç ôçò ËùæÜí-

íçò. 17x24 ó. 166 / 978-960-02-0952-9 7,00

ÉÓÔÏÑÉÁ

www.papazisi.gr

32

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 32

Page 33: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÉÓÔÏÑÉÁ

ËÉÂÁÓ Ó.Ó. Ðáãêïóìéïðïßçóç, åèíéêéóìüò êáé ÉóëÜì: Ï

ëüãïò êáé ôï Ýñãï ôïõ Öåô÷ïõëëÜ÷ ÃêéïõëÝí óôçí

Ôïõñêßá êáé óôïí êüóìï. 14x21 ó. 144

978-960-02-2381-1 9,00

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéï óôç ÷ïýíôá, ô.Á´.

(1949-1952). 17x24 ó. 541

978-960-02-0147-1 16,00

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéï óôç ÷ïýíôá, ô.´.

(1952-1955). 17x24 ó. 391

978-960-02-0148-× 16,00ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéï

óôç ÷ïýíôá, ô.ô. (1955-1961).17x24 ó. 508978-960-02-0149-8 16,00

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéïóôç ÷ïýíôá, ô.Ä´ (1961-1964)17x24 ó. 600978-960-02-0150-1 16,00

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéïóôç ÷ïýíôá, ô.Å´ (1964-1967) 17x24 ó. 500 / 978-960-02-0151-× 16,00

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. Áðü ôïí åìöýëéï óôç ÷ïýíôá. ¼ëï ôïÝñãï äéáôßèåôáé óôçí ôéìÞ: 80,00

ËÏÕÊÁÓ É. Áéãáßï ðÝëáãïò. 17x24 ó. 426 978-960-02-1030-6 28,00

ËÏÕÊÁÓ É. Ç íïçìáôïäüôçóç ôïõ 1821 êáé ç íáõôéêÞéó÷ýò ôïõ åëëçíéóìïý. 14x21 ó. 456 978-960-02-1159-0 21,00

ËÏÕËÏÓ Ê. Ç ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá 1896-1914. 17x24 ó. 352 / 978-960-02-0911-1 åîáíôë.

ËÕÌÐÅÑÉÏÕ È. Ôï êïììïõíéóôéêü êßíçìá óôçí ÅëëÜ-äá, ô.Á´ 1. 17x24 ó. 682978-960-02-1874-9 37,00

ËÕÌÐÅÑÉÏÕ È. Ôï êïììïõíéóôéêü êßíçìá óôçí ÅëëÜäá,ô.´. 17x24 ó. 436 / 978-960-02-2086-5 26,00

ÌÁÈÉÏÐÏÕËÏÓ Â. Åäþ Íôþõôóå ÂÝëëå. ÐïëéôéêÜó÷üëéá áðü 25 Íïåìâñßïõ 1973 ìÝ÷ñé 23 Éïõëßïõ1974. 17x24 ó. 198 7,00

ÌÁÈÉÏÐÏÕËÏÓ Â. Ç åëëçíéêÞ áíôßóôáóç (1941-1944) êáéïé «Óýììá÷ïé». (2ç Ýêäïóç). 14x21 ó. 566 åîáíôë.

ÌÁÈÉÏÐÏÕËÏÓ Â. Ï ðüëåìïò ðïõ ñÞìáîå ôçí Åõñþ-ðç. 14x21 ó. 285 7,00

ÌÁÊÑÇÓ Ã., ÐÁÐÁÃÅÙÑÐÏÕ Ó. Ôï ÷åñóáßï äßêôõï åðéêïé-íùíßáò óôï êñÜôïò ôïõ ÁëÞ ÐáóÜ. 17x24 ó. 240 9,00

ÌÁËÅÓÇÓ Ä. ÓôñáôéùôéêÞ ðïëéôéêÞ êáé èåìåëßùóç ôïõåëëçíéêïý êñÜôïõò. 21x29 ó. 302 978-960-02-1718-× 21,00

ÌÁÑÉÍÏÓ Ð. Ôï ðáëáéóôéíéáêü ðñüâëçìá êáé ç Êý-ðñïò. 14x21 ó. 82 2,00

*ÌÁÑÉÍÏÓ È. ÁðïóôïëÞ Harling 1942. Ç åðé÷åßñçóçÃïñãïðüôáìïõ. 14x21 ó. 166978-960-02-0899-9 5,00

*ÌÁÑÉÍÏÓ È. Ìå ïäçãü ôçí áëÞèåéá. 14x21 ó. 112 åîáíôë.

*ÌÁÑÉÍÏÓ È. Ï åöéÜëôçò ôçò åèíéêÞò áíôßóôáóçò,ô.Á´-´. 14x21 ó. ô.Á´: 256, ô.´: 392 978-960-02-1653-3, / 978-960-02-1654-1SET 978-960-02-1652-5 30,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. ÁíáöïñÜ óôïí Ðáíáãïýëç.14x21 ó. 128 / 978-960-02-1301-1 åîáíôë.

ÌÁÑÊÅÔÏÓ Ì. Ïé Åëëçíïáìåñéêáíïß. Éóôïñßá ôçò åë-ëçíéêÞò ïìïãÝíåéáò ôùí Ç.Ð.Á. 17x24 ó. 390 978-960-02-2028-× 25,00

ÌÅËÅÔÏÐÏÕËÏÓ Ì. Ç äéêôáôïñßá ôùí óõíôáãìáôáñ-÷þí. ô Ýêäïóç, 14x21 ó. 472978-960-02-1156-6 23,00

ÌÏÓ×ÏÐÏÕËÏÓ Ä., ÐÑÏÊÏÐÉÁÄÏÕ Ã. ÄéïéêçôéêÞ ÷áñ-ôïãñÜöçóç ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò 1833-1845.17x24 ó. 240 / 978-960-02-1719-× 23,00

ÌÏÕÔÓÏÃËÏÕ Â. Ïé ¸ëëçíåò ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò1821-1922. 14x21 ó. 246 / 978-960-02-1309-7 9,00

ÌÐÅÍÏÓ Ó. Ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ É. Ìå-ôáîÜ (1926-1936). 14x21 ó. 294978-960-02-2328-6 13,00

*ÌÐÅÑÄÅÊËÇÓ Ã. ÁíáìíÞóåéò åíüò åõÝëðéäïò (1940-1944). 17x24 ó. 304 åîáíôë.

ÌÐËÏÕÌ Ë. ÁíáìíÞóåéò áðü ôçí õðüèåóç ÍôñÝõ-öïõò. 14x21 ó. 163 / 978-960-02-2031-× 8,50

ÌÐÏÕÑÊÁÚ Ê. Ïé Êïýñäïé êáé ôï ÊïõñäéóôÜí. Áðü ôçíáñ÷áéüôçôá ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Á´ Ðáãêïóìßïõ ðïëÝ-ìïõ. 14x21 ó. 736 / 978-960-02-1316-× åîáíôë.

ÐÁÃÊÑÁÔÇÓ Ã.Ä. Åêêëçóßá êáé êñÜôïòóôá âåíåôéêÜ íçóéÜ ôïõ Éïíßïõ ÐåëÜ-ãïõò. Ìáñôõñßåò ãéá ôç äñÜóç Éôá-ëþí Öñáãêéóêáíþí Ìéóóéïíáñßùíáðü ôá áñ÷åßá ôçò Propaganda Fide(17ïò áéþíáò). 14x21 ó. 312978-960-02-2293-7 18,00

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. Èïõêõäßäçò. Áé÷ìÜ-ëùôïé üìçñïé, åîüñéóôïé, öõãÜäåòêáé ðñüóöõãåò óôïí Ðåëïðïííçóéáêü ðüëåìï.17x24 ó. 288978-960-02-1543-× 16,00

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Å. Ïé åëëçíéêÝò ñßæåò ôïõ áìåñéêÜíé-êïõ ÓõíôÜãìáôïò. 14x21 ó. 376978-960-02-1173-6 18,00

ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. ¸ëëçíåò ÅõåñãÝôåò. ¢îéïé ôçòåèíéêÞò åìðéóôïóýíçò. 21x29 ó. 200 978-960-02-1214-7 åîáíôë.

ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. Ôï åëëçíéêü êñÜôïò (1821-1909).14x21 ó. 308 / 978-960-02-0776-3 åîáíôë.

ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. Ç ðñþôç ðåñßïäïò ôçò áããëïêñá-ôßáò óôçí Êýðñï (1878-1914). 17x24 ó. 292 978-960-02-1180-9 18,00

33

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 33

Page 34: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. ÈÝìáôá íåüôåñçò åëëçíéêÞò éóôï-ñßáò. 14x21 ó. 232978-960-02-1408-5 16,00

ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. Áðü ôï ãÝíïò óôï Ýèíïò. Ç èåìå-ëßùóç ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò 1821-1862. 17x24ó. 540 / 978-960-02-1769-6 31,50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. Ç äéáöïñÜ ãéá ôçí õöáëïêñçðßäáôïõ Áéãáßïõ êáé ôï êõðñéáêü. 17x24 ó. 60 åîáíôë.

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ê. (Ó÷üë.: ÄÉÆÅËÏÓ È.). ÁðÜíèéóìáôïõ éóôïñéêïý áãþíïò ôùí ÅëëÞíùí. 22x22ó. 211 10,00

ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Á. Ïé Ìåëçóóéíïß ôçò ÄçìçôñéÜäïò.14x21 ó. 144 / 978-960-02-0777-1 5,00

ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ð. Ãéá ôïí åëëçíéêü âïññÜ, ô.Á´. (2çÝêäïóç) 14x21 ó. 448 åîáíôë.

ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ð. Ãéá ôïí åëëçíéêü âïññÜ, ô.´. (2çÝêäïóç) 14x21 ó. 452 åîáíôë.

*ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÁëÝîáíäñïò Êïõìïõíäïý-ñïò. 14x21 ó. 268 10,50

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. Áñ÷åßï ÐÝñóïí. Êáôï÷éêÜ íôïêïõìÝ-íôá ôïõ Ä.Å.ó. ÐåëïðïííÞóïõ. 14x21 ó. 392 978-960-02-0182-× 9,00

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. ÃñÜììáôá óôïí ¢ñç. 14x21 978-960-02-0804-2 åîáíôë.

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. ÊáðåôÜí ¢ñçò. 14x21 978-960-02-0804-2 åîáíôë.

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. ÊáðåôÜí ÌÜñêïò. Ï åìöýëéïò ðüëå-ìïò óôçí ÅëëÜäá 1945-1959, ô.Á´. 14x21 ó. 420978-960-02-1361-5 18,00

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. ÊáðåôÜí ÌÜñêïò. Ï åìöýëéïò ðüëå-ìïò óôçí ÅëëÜäá 1945-1959, ô.´. 14x21 ó. 436978-960-02-1362-3 18,00

ÐÅÑÑÁ Ö.Â. Ï ËÝùí åíáíôßïí ôçò çìéóå-

ëÞíïõ. Ï ðñþôïò âåíåôï-ïèùìáíé-

êüò ðüëåìïò êáé ç êáôÜëçøç ôïõ åë-

ëáäéêïý ÷þñïõ (1463-1479). 14x21

ó. 316 / 978-960-02-2294-4 18,00

ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ É., ÊÏÕÌÁÑÉÁÍÏÕ Á. Ç

èåìåëßùóç ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò

1833-1843. 14x21 ó. 292

978-960-02-0185-4 18,00

ÐÅÔÑÏ×ÅÉËÏÓ Í. Ñùìáúêüò êüóìïò êáé Åëëçíéóìüò.

17x24 ó. 248 / 978-960-02-0632-5 10,50

ÐÏÕËÁÍÔÆÁÓ Í. (Ìôö.: ÁÐÉÁÍÉÙÍÇ ×., ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕ-

ËÏÓ Á.). Ç êñßóç ôùí äéêôáôïñéþí. Ðïñôïãáëßá, Åë-

ëÜäá, Éóðáíßá. 17x24 ó. 229 åîáíôë.

ÑÁÃÊÏÕÓÇ Å. Ïé ðñþéìåò åëëçíéêÝò êïéíùíßåò. 14x21

ó. 656 / 978-960-02-2155-8 32,00

ÑÇÃÏÐÏÕËÏÓ Ñ. ÁäÝñöéá ÁäÝñöéá... (Ìõèéóôïñçìá-

ôéêü ÷ñïíéêü áðü Ýíá ðáñÜäïîï ðüëåìï). (2ç Ýê-

äïóç) 17x24 ó. 328 / 978-960-02-1455-7 16,00

ÑÇÃÏÓ Á. Ôá êñßóéìá ÷ñüíéá, ô.Á´. (1922-1935). 17x24

ó. 292 / 978-960-02-0833-6 18,00ÑÇÃÏÓ Á. Ôá êñßóéìá ÷ñüíéá, ô.´. (1935-1941). 17x24

ó. 280 / 978-960-02-1130-2 18,00ÑÉÆÁÓ Ó. Ç Ðñïåäñßá ôçò Äçìïêñáôßáò óôçí ÅëëçíéêÞ

ðïëéôéêÞ (1924-1935) & (1974-1985). 14x21 ó. 240 / 978-960-02-0970-7 7,00

ÑÏÆÁÍÇÓ Ó. Ôá óôñáôüðåäá óõãêåíôñþóåùò êáé ôïôÝëïò ôïõ ðáñáäïóéáêïý ïõìáíéóìïý. 17x18 ó. 48 åîáíôë.

ÓÁÂÂÉÄÇÓ Á. ÂõæÜíôéï, ìåóáéùíéêüò êüóìïò, ÉóëÜì.Åßêïóé ðÝíôå äïêßìéá éóôïñßáò êáé ðáéäåßáò. (4ç Ýê-äïóç). 17x24 ó. 340 / 978-960-02-1706-8 22,00

ÓÁÂÂÉÄÇÓ Á. Äïêßìéá ïèùìáíéêÞò éóôïñßáò. (3ç Ýêäï-óç). 17x24 ó. 352 / 978-960-02-1612-6 26,00

ÓÁÊÊÁÓ Ð. Ç ÅÁÌéêÞ áíôßóôáóç 1941-44. Ìéá êñéôéêÞðñïóÝããéóç. 14x21 ó. 248 978-960-02-1313-5 13,00

ÓÂÙËÏÓ Á.É. Ãéá ôçí Ìáêåäïíßá êáé ôç ÈñÜêç. 14x21ó. 76 / 978-960-02-2335-4 5,00

ÓÏÚËÅÍÔÁÊÇÓ Í. Éóôïñßá ôïõ èñáêéêïý åëëçíéóìïý,ô.Á´. 17x24 ó. 480 / 978-960-02-1803-× 24,00

ÓÏÚËÅÍÔÁÊÇÓ Í. Éóôïñßá ôïõ èñáêéêïý åëëçíéóìïý.ô.´. 17x24 ó. 584 / 978-960-02-1805-6 31,00

ÓÐÁÍÉÄÇÓ Á. Ìáñôõñßåò êáé áíáìíÞóåéò. 14x21 ó.536 / 978-960-02-0809-3 18,00

ÓÐÁÍÉÄÇÓ Á. Ðþò áõôïêáôáëýèçêå ç Äçìïêñáôßáôïõ 1944. 14x21 ó. 432978-960-02-0213-3 14,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ É. Ôï êßíçìá ôïõ íáõôéêïý (ÌÜéïò1973). 17x24 ó. 264 / 978-960-02-1664-9 14,00

ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Ì., ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ Á. Éóôïñßá ôçò Ãáë-ëéêÞò ÅðáíáóôÜóåùò. ô.Á´. 14x21 ó. 320 9,00

ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Ì., ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ Á. Éóôïñßá ôçò Ãáë-ëéêÞò ÅðáíáóôÜóåùò. ô.´. 14x21 ó. 416 10,50

ÓÔÁÕÑÏÕ Í. (Ðñüë.: ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ Ã., Ìôö.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕ-

ËÏÓ Ó.). Óõììá÷éêÞ ðïëéôéêÞ êáé óôñáôéùôéêÝò åðåì-âÜóåéò. Ï ðïëéôéêüò ñüëïò ôùí åëëÞíùí óôñáôéù-ôéêþí. 14x21 ó. 242 / 978-960-02-0214-1 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ô.Á´. Áðüôïõò ðñþôïõò ÷ñüíïõò ìÝ÷ñé ôï Ìåóáßùíá. 17x24 ó. 272 19,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ô.´. Áðü ôïÌåóáßùíá ìÝ÷ñé ôï 1300. 17x24 ó. 424 19,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ô.ô. Áðü ôï1300 ìÝ÷ñé ôï 1600. 17x24 ó. 376 19,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò. ô.Ä´, Áðü ôï1600 ìÝ÷ñé ôï 1789. 17x24 ó. 368 19,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ô.Å´. Áðü ôï1789 ìÝ÷ñé ôï 1848. 17x24 ó. 340 978-960-02-0053-× 19,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò, ô.ÓÔ´ . Áðüôï 1848 ìÝ÷ñé ôï 1984. 17x24 ó. 360 978-960-02-0054-8 19,50

ÉÓÔÏÑÉÁ

www.papazisi.gr

34

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 34

Page 35: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò. ¼ëï ôï Ýñ-ãï äéáôßèåôáé äåìÝíï óôçí ôéìÞ: 117,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÏÕÍÁÑÇÓ Â., ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ É., ÁÃÃÅËÏ-

ÐÏÕËÏÓ Á., Ðñüë.: ÂÅÑÅÌÇÓ È.). Ôáõôüôçôåò óôç Ìá-êåäïíßá. 14x21. ó. 264978-960-02-1206-6 14,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÓ É., ×ÁÓÉÙÔÇÓ É.). Ç íåü-ôåñç êáé óýã÷ñïíç Ìáêåäïíßá (Éóôïñßá, Ïéêïíï-ìßá, Êïéíùíßá, Ðïëéôéóìüò), ô.Á´, ô.´. 24x31 ó. 974978-960-260-683-5 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÓ É., ×ÁÓÉÙÔÇÓ É.). Mo-dern and Contemporary Macedonia. (History-Eco-nomy-Society-Culture) ô.Á´, ô.´. 24x31 ó. 988 978-960-260-724-6 100,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁÌÐÏÕÍÇÓ ×.). Ôéìçôéêü áöéÝ-ñùìá óôïí êáèçãçôÞ ÅììáíïõÞë Ã. ÊñéáñÜ. 14x21ó. 146 / 978-960-02-1815-3 8,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó.). ÁöéÝñùìá óôïíÁëÝîáíäñï É. Äåóðïôüðïõëï. ÁíÜëåêôá íåþôåñçòåëëçíéêÞò éóôïñßáò. 17x24 ó. 360 978-960-02-1107-8 18,00

*ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ É.). «ÁÑÅÔÁÉÅÉÏ».Ôï ðñþôï ðáíåðéóôçìéáêü íïóïêïìåßï 1898-1998. 28x21 ó. 136 / 978-960-02-1292-9 24,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÔÑÉ×Á Ë.). Ï ×áñß-ëáïò Ôñéêïýðçò êáé ç åðï÷Þ ôïõ. ÐïëéôéêÝò åðé-äéþîåéò êáé êïéíùíéêÝò óõíèÞêåò. 17x24 ó. 712978-960-02-1405-0 39,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [ÕÐÅÎ, ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÏÕ & ÉÓÔÏÑÉÊÏÕ

ÁÑ×ÅÉÏÕ ô.Â’] [Åðéì.: ÔÏÌÁÇ Ö.] Ç óõììåôï÷Þ ôçò Åë-ëÜäáò óôçí ðïñåßá ðñïò ôçí åõñùðáúêÞ ïëïêëÞ-ñùóç. 17x24 ó. 490978-960-02-2030-1 26,00

ÓÖÇÊÁ-ÈÅÏÄÏÓÉÏÕ Á. Ç Éôáëßá óôïí ðñþôï ðáãêü-óìéï ðüëåìï. Ïé ó÷Ýóåéò ôçò ìå ôéò ìåãÜëåò äõíÜ-ìåéò êáé ôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 430 978-960-02-1747-5 21,00

ÔÏËÇÓ Â. ÉóôïñéêÞ äçìïãñáößá ôïõ åëëáäéêïý ÷þ-ñïõ. Ôï ðáñÜäåéãìá ôçò ýäñáò. [18ïò-19ïò áéþ-íáò]. 14x21 ó. 110 / 978-960-02-2433-7 8,00

ÔÏÌÁÇ Ö., ÕÐÅÎ. ¸ëëçíåò óôï ¢ïõóâéôò-Ìðßñêåíá-ïõ. 21x29 ó. 192 / 978-960-02-2298-2 30,00

ÔÏÌÁÇ Ö. ÊõñéáêÜôéêá âÞìáôá óôçí éóôïñßá. 14x21 ó.646 / 978-960-02-2276-0 28,00

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Åõåñãåôéóìüò êáé ðñïóùðéêüôç-ôá. ÅõåñãÝôåò ¸ëëçíåò ôïõ ÊáÀñïõ, ô.Á´. 14x21ó. 286 / 978-960-02-1568-5 17,00

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Åõåñãåôéóìüò êáé ðñïóùðéêüôç-ôá. ÅõåñãÝôåò ¸ëëçíåò ôïõ ÊáÀñïõ, ô.´ 14x21 ó.160 / 978-960-02-1605-3 9,00

ÔÏÕËÏÕÌÁÊÏÓ É. Ç èåùñçôéêÞ èåìåëßùóç ôçò Äçìï-êñáôßáò óôçí êëáóéêÞ ÅëëÜäá. 17x24 ó. 370 18,00

ÔÑÁÃÊÁÓ Ã. Çìåñïëüãéï Êïñõäáëëïý. 14x21 ó. 284 9,00

ÔÓÉÁÌÁËÏÓ Ä.È. [Ðñüë.: ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÉÁÓ] Ïé áñìáôïëïßôçò Ñïýìåëçò. ÌåëÝôç ãéá ôéò áñìáôïëéêÝò óõ-ãêñïýóåéò êáé ôá áñìáôïëéêÜ-óõããåíéêÜ äßêôõáôçò ðåñéï÷Þò êáôÜ ôçí ðñïåðáíáóôáôéêÞ êáé åðá-íáóôáôéêÞ ðåñßïäï ôïõ 1821. 17x24 ó. 470978-960-02-2376-7 25,00

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ–ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÏÕÊÁÉ ÉÓÔÏÑÉÊÏÕ ÁÑ×ÅÉÏÕ. (Éóôïñ. óçì. - Åñåõí. - Ó÷.- Åðéì.: ÔÏÌÁÇ Ö.) Ï ÃêñÜôóé ãñÜöåé ãéá ôçí éôáëéêÞåðßèåóç êáôÜ ôçò ÅëëÜäáò. 21 Üãíùóôá Üñèñáóôçí åöçìåñßäá ÔæéïñíÜëå íôåë Ìáññßíï (28 Éïõ-ëßïõ-30 Áõãïýóôïõ 1945). 14x21 ó. 198978-960-02-2262-3 12,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Ôá áîÝ÷áóôá êáé ôá ëçóìïíçìÝíá. (4ç Ýê-äïóç), ó. 600 14x21 / 978-960-02-1205-8 18,00

ÖËÏÕÍÔÆÇÓ Á. Óôñáôüðåäá ËÜñéóáò-ÔñéêÜëùí 1941-1944. Ç ãÝííçóç ôïõ áíôÜñôéêïõ óôç Èåóóáëßá.17x24 ó. 653 / 978-960-02-0225-7 21,00

ÖËÏÕÍÔÆÇÓ Á. ×áúäÜñé. ÊÜóôñï êáé Âùìüò ôçò Åèíé-êÞò Áíôßóôáóçò. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 792 978-960-02-0224-9 21,00

ÖÑÁÃÊÏÐÏÕËÏÓ É. Ôá äåêáðÝíôå ÷ñüíéá ôçò ãÝííç-óçò êáé ôçò ðïñåßáò ôçò ôñßôçò åëëçíéêÞò äçìï-êñáôßáò. 14x21 ó. 338 / 978-960-02-0872-7 9,00

×ÁËÁÆÉÁÓ ×. Ðáëáéóôßíç. Ç ðñþôç Þôôá ôïõ áõôïêñÜ-ôïñá. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-2156-5 19,00

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Á. Ïé äÝêá ìÝñåò ôïõ ÌÜç. 14x21 ó.134 3,50

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Á. ÅéóâïëÞ. Êýðñïò ÖëåâÜñçò 1978.14x21 ó. 90 3,00

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Á. Ïé ðñïóôÜôåò 1943-1949. 14x21 ó.336 10,50

×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Á. Ôï ÷ñïíéêü åíüò ñåðüñôåñ. ¸íáò÷ñüíïò äçìïêñáôßá. Éïýëéïò 1974-1975. 14x21 ó. 447 åîáíôë.

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò.17x24 ó. 640 21,00

×ÑÕÓÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ôï ÷ñïíéêü ôïõ Êáýêáóïõ.17x24 ó. 224 / 978-960-02-1739-4 12,00

ØÕ×ÁÑÇÓ Ó. Ïé ìíçóôÞñåò ôçò åîïõóßáòóôï ðáé÷íßäé ôçò áëÞèåéáò. 14x21 ó.293. åîáíôë.

ØÕ×ÁÑÇÓ Ó. (Ðñüë.: ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Ð.).Ôá ðáñáóêÞíéá ôçò áëëáãÞò. 14x21ó. 272 åîáíôë.

ØÕ×ÁÑÇÓ Ó. Ïé 70 êñßóéìåò çìÝñåò.14x21 ó. 252 åîáíôë.

ÉÓÔÏÑÉÁ

35

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 35

Page 36: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ

/ÌÁÍÁÔÆÌÅÍÔ/Ä

ÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇ – ÏÑÃÁÍÙÓÇ

BIERMAN Ç., SMIDT S. Ïéêïíïìéêüò ðñïãñáììáôéóìüò

åðåíäýóåùí – Áñ÷Ýò ãéá ôç ëÞøç áðïöÜóåùí,

ô.Á´. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 362

978-960-02-0036-× 23,00

BIERMAN Ç., SMIDT S. Ïéêïíïìéêüò ðñïãñáììáôéóìüò

åðåíäýóåùí – Áñ÷Ýò ãéá ôç ëÞøç áðïöÜóåùí,

ô.B´. 17x24 ó. 240 / 978-960-02-0037-8 19,00

BORGE DAN. Ôï âéâëßï ôïõ êéíäýíïõ. 17x24 ó. 220

978-960-02-2244-9 19,00

FLOOD R.L., JACKSON M.C. ÄçìéïõñãéêÞ åðßëõóç ïñ-

ãáíùóéáêþí ðñïâëçìÜôùí. ÏëéêÞ ÓõóôçìáôéêÞ Ðá-

ñÝìâáóç. 17x24 ó. 272 / 978-960-02-1179-5 18,00

*HÖHLER G. Êáíüíåò ðáé÷íéäéïý ãéá íéêçôÝò. Manage-

ment 2000. 14x21 ó. 348

978-960-85667-0-3 16,00

KOONTZ H., O’DONNEL C. ÏñãÜíùóç êáé äéïßêçóç,

ô.Á´. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-0107-2 åîáíôë.

KOONTZ H., O’DONNEL C. ÏñãÜíùóç êáé äéïßêçóç,

ô.´. 17x24 ó. 392 / 978-960-02-0108-0 åîáíôë.

KOONTZ H., O’DONNEL C. ÏñãÜíùóç êáé äéïßêçóç,

ô.ô. 17x24 ó. 396 / 978-960-02-0109-9 21,00

KOSIOL E. (Ìôö.: ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Í.). ÏñãÜíùóéò åðé÷åéñÞ-

óåùí. 17x24 ó. 284 7,00

NOE R.A., HOLLENBECK J.R., GERHART B. [Åðéì.: ÐÁ-

ÔÓÊÁÓ ÓÔ., ÁÓÐÑÉÄÇÓ Ã.] Äéá÷åßñéóç áíèñþðéíùí ðü-

ñùí. ¸íá áíôáãùíéóôéêü ðáêÝôï. ÁíáèåùñçìÝíç

ÅëëçíéêÞ Ýêäïóç 17x24 ó. 622

978-960-02-2372-9 60,00

NOE R., HOLLENBECK J., GERHART B., WRIGHT P. Äéá-

÷åßñéóç áíèñþðéíùí ðüñùí. ¸íá áíôáãùíéóôéêü

ðëåïíÝêôçìá. (4ç Ýêäïóç), ô.Á´. 17x24 ó. 424

978-960-02-1948-6 40,00

NOE R., HOLLEBECK J., GERHART B.,

WRIGHT P. Äéá÷åßñéóç áíèñþðéíùí

ðüñùí. ¸íá áíôáãùíéóôéêü ðëåïíÝ-

êôçìá. (4ç Ýêäïóç), ô.Â’. 17x24

ó. 440 / 978-960-02-2082-7 38,00

PAGE S. ÅéóáãùãÞ óôïí ôïõñéóìü. Ôï

ôïõñéóôéêü ìÜíáôæìåíô óôïí 21ï áéþ-

íá. 17x24 ó. 460

978-960-02-1985-0 31,50

PAUWELS Ì. ÏéêïíïìéêÞ ôùí åðé÷åéñÞóåùí. 17x24

ó. 272 7,00

SIROPOLIS N. Äéïßêçóç ìéêñþí êáé ìåóáßùí åðé÷åéñÞ-

óåùí. 17x24 ó. 728 / 978-960-02-0467-0 36,00

STANTON W., BUSKIRK R. Äéïßêçóç êáé ïñãÜíùóç ôùí

ðùëÞóåùí, ô.Á´. 17x24 ó. 564

978-960-02-0949-9 27,00

STANTON W., BUSKIRK R. Äéïßêçóç êáé ïñãÜíùóç ôùí ðù-ëÞóåùí, ô.´. 17x24 ó. 336978-960-02-0949-9 18,00

TAYLOR F.W. Áñ÷Ýò åðéóôçìïíéêïý ìÜíáôæìåíô.14x21 ó. 196 / 978-960-02-2071-1 12,00

TERSÉNE R. Äéá÷åßñéóç õëéêþí êáé óõóôÞìáôá áðïèå-ìÜôùí, ô.Á´. 17x24 ó. 232978-960-02-0216-8 14,00

TERSINE R. Äéá÷åßñéóç õëéêþí êáé óõóôÞìáôá áðïèå-ìÜôùí, ô.´. 17x24 ó. 224978-960-02-0217-6 14,00

WESTON J., BRIGHAM E. ÂáóéêÝò áñ÷Ýò óôç ÷ñçìáôï-ïéêïíïìéêÞ äéïéêçôéêÞ. 17x24 ó. 956 978-960-02-0787-9 63,00

ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ð., ÖÉËÉÐÐÁÔÏÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôç÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ äéïéêçôéêÞ. 17x24 ó. 480 978-960-02-0004-1 31,50

ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ð., ÖÉËÉÐÐÁÔÏÓ Ã. Êüóôïò êåöá-ëáßïõ. ÐïëéôéêÞ ìåñéóìÜôùí êáé ÷áñôïöõëáêßïõ.17x24 ó. 430 / 978-960-02-0005-× 28,00

ÂÁÆÏÓ Ã. Åðéôåýîåéò êáé Åðéäéþîåéò ôçò óõììåôï÷Þòôùí åñãáæïìÝíùí óôç äéïßêçóç ôùí åðé÷åéñÞóå-ùí. 17x24 ó. 46 2,00

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ Á. ÁíáäéïñãÜíùóç åðé÷åéñÞóåùí.14x21 ó. 224 / 978-960-02-1808-0 13,00

ÃÉÁÍÍÏÕÆÁÓ É., CARZO R. (Ìôö.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.) ÇôõðéêÞ ïñãÜíùóéò. ¸ñåõíá óõóôÞìáôïò. 17x24ó. 659 23,00

ÃËÕÊÁÓ Ì., ÎÇÑÏÃÉÁÍÍÇÓ Ã., ÓÔÁÚÊÏÕÑÁÓ ×. ÏñãÜíù-óç êáé äéïßêçóç ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí.17x24 ó. 224 / 978-960-02-2013-1 17,00

*ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ. Óýã÷ñïíçäéïßêçóç ðñïìçèåéþí. 17x24 ó. 272 978-960-02-1104-3 åîáíôë.

Å.Ô.Â.Á.: ÄÅËÇÓ Ê., ×ÅÂÁÓ Ä., ÌÐÏÕÖÏÕÍÏÕ Ð.,ÍÔÅËÊÇÓ Ê. Ôï êüóôïò ÷ñÞóåùò ôïõ êåöáëáßïõóôçí åëëçíéêÞ âéïìç÷áíßá. 17x24 ó. 264978-960-02-1103-5 13,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. ÕãéåéíÞ êáé áóöÜëåéá óôéò ìéêñïìå-óáßåò åðé÷åéñÞóåéò, óôá îåíïäï÷åßá êáé åóôéáôüñéáóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 152 / 978-960-02-1796-3 7,50

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Îåíïäï÷åéáêü ìÜíáôæìåíô. 14x21 ó.128 / 978-960-02-1868-4 8,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Óýã÷ñïíï åðé÷åéñçóéáêü ìÜíá-ôæìåíô. Èåùñßá êáé ðñÜîç. 14x21 ó. 252 978-960-02-2023-9 13,00

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Åã÷åéñßäéï áðïôåëåóìáôéêÞò äéïéêÞ-óåùò (Ðþò èá ãßíåôå êáëýôåñïò ðñùèõðïõñãüò).14x21 ó. 352 / 978-960-02-0815-8 14,00

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Åã÷åéñßäéï áîéïëüãçóçò åðåíäõôéêþíó÷åäßùí. 17x24 ó. 440 / 978-960-02-0756-9 26,00

www.papazisi.gr

36

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 36

Page 37: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ

/ÌÁÍÁÔÆÌÅÍÔ/Ä

ÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Ðïéïò åßíáé ï çãÝôçò. Ç ðïéüôçôá ôçòçãåóßáò. 14x21 ó. 256 / 978-960-02-1343-7 18,00

ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Ó. Óýã÷ñïíåò èåùñßåò ãéá ôç öýóç ôçò åðé-÷åßñçóçò. 14x21 ó. 264 / 978-960-02-1127-2 15,00

ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Ó. Åðé÷åßñçóç êáé åðé÷åéñçìáôéêüôçôá.14x21 ó. 152 / 978-960-02-1413-0 9,00

ÊÁËÕÂÁÓ Â. Ó÷Ýäéï êùäéêü ëåéôïõñãßáò ïéêïíïìéêþíìïíÜäùí. 17x24 ó. 352 7,00

ÊÁÍÁÂÏÕÑÁÓ Á. Óõóêåõáóßá ðñïúüíôùí êáôÜ ôç ìå-ôáöïñÜ êáé ôçí áðïèÞêåõóÞ ôïõò. 17x24 ó. 200978-960-02-2315-6 13,00

ÊÅ×ÁÃÉÁÓ É. Äéïßêçóç ðùëÞóåùí. 14x21 ó. 256 978-960-02-1042-× åîáíôë.

ËÅÔÓÁÓ Ö. ÏñãáíùôéêÞ åñãïóôáóßùí. Óçìåéþóåéò åêôùí ðáñáäüóåùí. 17x24 ó. 196 3,50

ËÉÁÑÃÊÏÂÁÓ Ð. ÎÝíåò Üìåóåò åðåíäýóåéò êáé áíôá-ãùíéóôéêüôçôá. Ç åìðåéñßá ôçò ÅëëÜäáò êáé Üëëùíåõñùðáúêþí ÷ùñþí. 14x21 ó. 230 978-960-02-2064-3 14,00

ÌÁÊÑÕÃÉÙÑÃÁÊÇÓ Ì. Ç áíèñþðéíç ðëåõñÜ ôïõ ÌÜ-íáôæìåíô. Ïé áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò ùò ìÝóï ãéááðïôåëåóìáôéêüôçôá óå êÜèå «áðü êïéíïý» åðéäß-ùîç óôü÷ùí. (Áíèñþðéíåò ó÷Ýóåéò óôï ÷þñï ôçòåñãáóßáò). 14x21 ó. 304 978-960-02-1497-2 16,00

ÌÁÑÄÁÓ Ã., ÂÁËÊÁÍÏÓ Å. Äéïéêç-ôéêÞ-ÏéêïíïìéêÞ-ÊïéíùíéêÞïñãáíéóìþí êáé åðé÷åéñÞóå-ùí. Äçìüóéïò êáé éäéùôéêüòöïñÝáò. ÊïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞêáé èåóìéêü ðëáßóéï öïñÝùí.17x24 ó. 246 978-960-02-2103-9 17,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. Äçìüóéåò åðé-÷åéñÞóåéò. ÏñãÜíùóç êáé äéïßêçóç. 14x21 ó. 660978-960-02-1324-0 31,50

ÎÅÍÏÓ Ä. ÅéóáãùãÞ óôç äéïßêçóç ôïõ ðñïûðïëïãé-óìïý ôùí åðé÷åéñÞóåùí. 14x21 ó. 96 978-960-02-1690-8 åîáíôë.

ÎÅÍÏÓ Ä. ÓõóôÞìáôá äéïßêçóçò áíèñ. äõíáìéêïý.14x21 ó. 198 / 978-960-02-1691-6 åîáíôë.

ÐÁÔÑÉÍÏÓ Ä. ÌáíÜôæåìåíô II. Äéïßêçóç êáé åðïðôåßáðñïóùðéêïý. 17x24 ó. 576 / 978-960-02-1844-734,00

ÐÁÔÑÉÍÏÓ Ä.È., ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Á. Äéïßêçóç & áíÜðôõîçáíèñùðßíùí ðüñùí. Ôï çèéêü, äåïíôïëïãéêü êáéêïéíùíéêü óôïé÷åßï óôç äéïßêçóç ôùí åðé÷åéñÞóå-ùí, óôçí åêðáßäåõóç êáé áîéïðïßçóç ôïõ áíèñù-ðßíïõ äõíáìéêïý êáé ôùí öõóéêþí ðëïõôïðáñá-ãùãéêþí ðüñùí. 17x24 ó. 726978-960-02-2379-8 42,00

ÓÉÖÍÉÙÔÇÓ Ê. Logistics. Management. Èåùñßá êáéÐñÜîç. 17x24 ó. 280 / 978-960-02-1212-0 19,00

ÓÏÕÃÉÁÍÍÇÓ Á., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕÄ., ÓÏÕÃÉÁÍÍÇÓ Ã. ÅéäéêÜ èÝìá-ôá ïñãÜíùóçò-äéïßêçóçò-çãå-óßáò ãéá óôåëÝ÷ç óùìÜôùíáóöáëåßáò. ´ Ýêäïóç âåôéùìÝ-íç åðáõîçìÝíç. 21x29 ó. 388978-960-02-2356-9 31,50

ÓÐÁÍÏÕ Ê. Äéïßêçóç, ðïëßôåò êáéäçìïêñáôßá. 14x21 ó. 608

978-960-02-1417-4 34,00ÔÓÏÕÍÔÁÓ Ê., ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÕ ÁÈ. Ç ïñãÜíù-

óç êáé ïé ëåéôïõñãßåò ôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò &ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. 14x21 ó. 598978-960-02-2388-0 28,00

ÖÉËÉÏÓ Â. Óýã÷ñïíç ïñãÜíùóç êáé äéïßêçóç ÷ñçìá-ôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí, ô.Á´. 14x21 ó. 224978-960-02-1119-1 10,50

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÇ ÅÅÑÅÕÍÁ

HILLIER F., LIEBERMAN G. ÅéóáãùãÞ óôçí åðé÷åéñç-óéáêÞ Ýñåõíá, ô.Á´, ôåý÷. Á´. 17x24 ó. 192 978-960-02-0229-× 14,00

HILLIER F., LIEBERMAN G. ÅéóáãùãÞ óôçí åðé÷åéñç-óéáêÞ Ýñåõíá, ô.Á´, ôåõ÷. ´. 17x24 ó. 96 978-960-02-0230-3 10,50

HILLIER F., LIEBERMAN G. ÅéóáãùãÞ óôçí åðé÷åéñç-óéáêÞ Ýñåõíá, ô.Á´, ôåý÷. ô. 17x24 ó. 184 978-960-02-0231-1 14,00

SASIENI, YASPAN, FRIEDMAN. Åðé÷åéñçóéáêÞ Ýñåõíá.ÌÝèïäïé êáé ðñïâëÞìáôá, ô.Á´. 17x24 ó. 228 978-960-02-0659-7 7,00

SASIENI, YASPAN, FRIEDMAN. Åðé÷åé-ñçóéáêÞ Ýñåõíá. ô.´. 17x24 ó. 160978-960-02-0660-0 5,00

SCHWEITZER Ì. (Ìôö.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÉÏÕ

Ì.). ÁíÜëõóéò ôùí åðé÷åéñçóéáêþíìïíôÝëùí. 17x24 ó. 54 1,00

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã. ÐñïâëÞìáôá åðé÷åéñç-óéáêÞò Ýñåõíáò, ô.Á´. 17x24 ó. 204 10,50

ÐÁÐÁÃÅÙÑÐÏÕ É. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí åðé÷åéñçóéáêÞíÝñåõíáí. 17x24 ó. 253 5,00

ÔÑÕÐÉÁ Ì. Ðñïãñáììáôéóìüò Ýñãùí. ÌÝèïäïé ôïõêñßóéìïõ äñüìïõ êáé Ñ.Å.R.Ô. 14x21 ó. 111 978-960-02-0713-5 åîáíôë.

×ÏÕ×ÏÕËÁÓ Ð. Èåùñßá áíáìïíÞò Þ ïõñÜò. 17x24 ó. 148 / 978-960-02-2220-3 15,00

37

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 37

Page 38: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ

/ÌÁÍÁÔÆÌÅÍÔ/Ä

ÇÌÏÓÉÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ

www.papazisi.gr

ÄÇÌÏÓÉÅÓ ÓÓ×ÅÓÅÉÓ- ÅÑÅÕÍÁ ÁÁÃÏÑÁÓ

BASKIN O., ARONOFF C., LATTIMORE D. Äçìüóéåò Ó÷Ý-óåéò. Ôï åðÜããåëìá êáé ç ÜóêçóÞ ôïõ. 17x24ó. 264 / 978-960-02-1486-7 19,00

BEHRENS Ê., ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ Ê. ¸ñåõíá ôçò áãïñÜò.17x24 ó. 205 5,00

DEAN J. ÔéìïëïãéáêÞ ðïëéôéêÞ êáé äéáöçìßóåéò. 17x24 ó. 299 / 978-960-02-0359-8 7,00

STANTON W., BUSKRK R. Äéïßêçóç êáé ïñãÜíùóç ôùíðùëÞóåùí, ô.Á´. 17x24 ó. 564 978-960-02-0949-9 27,00

STANTON W., BUSKIRK R. Äéïßêçóç êáé ïñãÜíùóç ôùíðùëÞóåùí, ô.´. 17x24 ó.336 978-960-02-0949-9 18,00

ÊÅ×ÁÃÉÁÓ É. Äéïßêçóç ôùí ðùëÞóåùí. 14x21 ó. 256978-960-02-1042-× åîáíôë.

ÌÁÃÊËÉÂÅÑÁÓ Ä. Äçìüóéåò Ó÷Ýóåéò. (10ç Ýêäïóç)17x24 ó. 432 / 978-960-02-0316-4 27,00

ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ

BOYD H, WALKER O., LARRÉCHÉ J. Ôï ÌÜñêåôéíãê êáéÅéóáãùãÞ óôç Äéïßêçóç ÌÜñêåôéíãê. Ìéá óôñáôç-ãéêÞ ðñïóÝããéóç ìå äéåèíÞ ðñïóáíáôïëéóìü èåù-ñçôéêÞò êáé ðñáêôéêÞò êáôåýèõíóçò, ô.Á´. 17x24 ó. 424 / 978-960-02-1603-7 29,00

BOYD H., WALKER O., LARRÉCHÉ J. Ôï ÌÜñêåôéíãê êáéÅéóáãùãÞ óôç Äéïßêçóç ÌÜñêåôéíãê. Ìéá óôñáôç-ãéêÞ ðñïóÝããéóç ìå äéåèíÞ ðñïóáíáôïëéóìü èåù-ñçôéêÞò êáé ðñáêôéêÞò êáôåýèõíóçò, ô.´. 17x24 ó. 472 / 978-960-02-1604-5 29,00

CATEORA PH., GRAHAM J. ÄéåèíÝò ìÜñêåôéíãê, ô.Á´17x24 ó. 656 / 978-960-02-1673-8 52,50

CATEORA PH., GRAHAM J. ÄéåèíÝò ìÜñêåôéíãê, ô.´17x24 ó. 626 / 978-960-02-1674-6 52,50

ÆÅÕÃÁÑÉÄÇÓ Ó. Ôá äéáöçìéóôéêÜ ìÝóá. ÊñéôÞñéá åðé-ëïãÞò êáé áðïäïôéêüôçôáò. 14x21 ó. 109 1,50

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÅéóáãùãÞ óôï ôñáðåæéêü ìÜñêå-ôéíãê. 17x24 ó. 168 / 978-960-02-0528-0 åîáíôë.

ÐÁÔÑÉÍÏÓ Ä. ÄéåèíÝò êáé Åîáãùãéêü Marketing óôáðëáßóéá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ô.Á´. 17x24 ó. 560 978-960-02-1581-2 31,50

ÓÏÕÃÉÁÍÍÇÓ ÁÍ., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ä., ÓÏÕÃÉÁÍÍÇ Ã.ÅéäéêÜ èÝìáôá ïñãÜíùóçò - äéïßêçóçò - çãåóßáò.17x24 ó. 382 / 978-960-02-2356-9 31,50

ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÓ Â. Marketing. Óýã÷ñïíáé áñ-÷áß ôïõ åìðïñåýåóèáé. 17x24 ó. 512 978-960-02-0810-7 14,00

ÌÅÓÁ ÌÌÁÆÉÊÇÓ ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

DEARING J., ROGERS E. Ïñßæïíôáò ôá èÝìáôá. ÔáÌÌÅ, ïé ðïëéôéêïß êáé ôï êïéíü. 14x21 ó. 232 978-960-02-1908-7 15,00

ÅDELMAN M. Ç êáôáóêåõÞ ôïõ ðïëéôéêïý èåÜìáôïò.14x21 ó. 340 / 978-960-02-1346-1 10,50

MALETZKE G. (Ìôö.: ÆÅÑÇ Ð.). Èåùñßåò ôçò ìáæéêÞòåðéêïéíùíßáò. 14x21 ó. 112978-960-02-0908-1 5,00

TAYLOR P. Ðüëåìïò êáé äéåèíåßòó÷Ýóåéò óôçí åðï÷Þ ôçò ðëç-ñïöïñßáò. 14x21 ó. 488 978-960-02-1751-3 19,00

PHILLIPS L., JORGENSEN M.W.ÁíÜëõóç ëüãïõ. Èåùñßá êáéìÝèïäïò. 14x21 ó. 382978-960-02-2357-6 18,00

THOMPSON J. Íåùôåñéêüôçôá êáé ìÝóá åðéêïéíùíßáò.14x21 ó. 430 / 978-960-02-1239-2 21,00

TILIC D. Ç äçìïóéïãñáößá óôçí ÅëëÜäá êáé óôçíÔïõñêßá. «ÍôñÝðïìáé, áëëÜ åßìáé äçìïóéïãñÜöïò.17x24 ó. 576 / 978-960-02-1426-3 21,00

ÂÏÕÚÄÁÓÊÇÓ Â. Ôï äéêáßùìá ôçò åëåõèåñßáò ôçò Ýê-öñáóçò êáé ôá ÌÝóá ÌáæéêÞò Åðéêïéíùíßáò. Éóôï-ñéêï-êïéíùíéïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç. 17x24 ó. 368 978-960-02-1483-2 åîáíôë.

ÃÁËÁÍÇÓ Ã., ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÌÝóá ìáæéêÞò åíç-ìÝñùóçò, åîïõóßá êáé ðüëåìïò óôï ÉñÜê. 14x21 ó.224 / 978-960-02-1820-× 12,00

ÃÅÑÌÅÍÇÓ Á. Áðü ôïí ÃïõôåìâÝñãéï óôï Internet.14x21 ó. 146 / 978-960-02-1348-8 9,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá. Äéáêéíäýíåõóç,Äçìïóéüôçôá, Äéáäßêôõï. 14x21 ó. 536 978-960-02-1538-3 28,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. Ç ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá óôçí ÅëëÜäá.14x21 ó. 470 / 978-960-02-1594-4 24,00

ÄÉÆÅËÏÓ È. Ãëþóóá êáé äçìïóéïãñáößá. 14x21 ó. 129 åîáíôë.

ÄÉÆÅËÏÓ È. Èåùñßá ôùí êïéíùíéêþí ðëçñïöïñéþí.14x21 ó. 160 3,50

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ÌÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò êáé éóüôçôáôùí äýï öýëùí. Ìéá ðñþôç èåùñçôéêÞ ðñïóÝããé-óç. (2ç Ýêäïóç), 14x21 ó. 152978-960-02-0853-0 9,50

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ÐáéäéêÜ ìÝóá åðéêïéíùíßáò êáé óåîé-óìüò. 14x21 ó. 128 / 978-960-02-0871-9 7,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ÅëëçíéêÞ ôçëåüñáóç. ÅìðåéñéêÞ Ýñåõ-íá. 14x21 ó. 136 13,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ÅëëçíéêÞ ôçëåüñáóç. ÅìðåéñéêÞ Ýñåõíá (´ìÝñïò). 14x21 ó. 168 / 978-960-02-1317-8 13,00

ÌÌÅ

38

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 38

Page 39: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Ôá ÌÌÅ óôï ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò¸íùóçò. 14x21 ó. 220 / 978-960-02-1142-6 13,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Êïéíùíéïëïãßá ôçò äéáöÞìéóçò. 14x21ó. 200 / 978-960-02-1393-3 16,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ÄéáöÞìéóç êáé åðéêïéíùíßá. ÅìðåéñéêÞÝñåõíá êïéíÞò ãíþìçò. 14x21 ó. 384 978-960-02-1504-9 25,00

ÆÅÑÇ Ð. ÉäéùôéêÞ ñáäéïôçëåüñá-óç. 14x21 ó. 232978-960-02-0849-2 16,00

ÆÅÕÃÁÑÉÄÇÓ Ó. Ôá äéáöçìéóôéêÜìÝóá. ÊñéôÞñéá åðéëïãÞò êáéáðïäïôéêüôçôáò. 14x21ó. 109 1,50

ÊÁÓÔÏÑÁÓ Ó. ÏðôéêïáêïõóôéêÜìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò.14x21 ó. 152 9,00

ÊÁÓÔÏÑÁÓ Ó. Ñáäéüöùíï êáé ôçëåüñáóç. ÏñãÜíùóçêáé ëåéôïõñãßá. 14x21 ó. 376 978-960-02-1055-1 18,00

ÊÁÓÔÏÑÁÓ Ó. ÌÜíáôæìåíô ñáäéïöþíïõ êáé ôçëåüñá-óçò. 14x21 ó. 536 / 978-960-02-1200-7 26,00

ÊÅÍÔÑÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ, ÉÄÑÕ-ÌÁ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇ & ÄÇÌÇÔÑÇ ÔÓÁÔÓÏÕ. ÍÝïé, Âßáêáé ñáôóéóìüò – Ç «åéêüíá» áðü ôá ÌÌÅ êáé ôïçëåêôñïíéêÜ ðáé÷íßäéá. 14x21 ó. 216 978-960-02-1748-3 11,00

ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì., ËÕÑÉÍÔÆÇÓ ×. Êïéíùíßá, åîïõóßá êáéìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò. 14x21 ó. 392 21,00

ÊÏÔÓÉÁÑÏÓ Á. «www.ÐïëéôéêüÉóëÜì.online.tr»: ÇçëåêôñïíéêÞ ðáñïõóßá ôïõ ôïõñêéêïý ðïëéôéêïýÉóëÜì óôï äéáäßêôõï. 14x21 ó. 104978-960-02-1757-2 5,50

*ÊÕÑÉÁÆÉÄÇÓ Í. Ç äçìïôéêÞ óôç äçìïóéïãñáößá.14x21 ó. 32 1,00

ËÉÏÍÁÑÁÊÇÓ Í. Ïé óõíÝðåéåò ôïõ «ãáôüóêõëïõ». Êïé-íùíéêÞ ðïëõðëïêüôçôá êáé ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝ-ñùóçò. 17x24 ó. 384 / 978-960-02-1476-× 23,00

ÌÐÉÊÇÑÏÐÏÕËÏÓ È. Ç åîïõóßá ôçò åðéêïéíùíßáò.Ãñáöåßï ôýðïõ êáé äçìïóßùí ó÷Ýóåùí. 14x21 ó.256 / 978-960-02-1872-2 16,00

ÍÔÁÂÏÕ Ì. Ç ðáéäéêÞ çëéêßá êáé ôá ìáæéêÜ ìÝóá åðé-êïéíùíßáò. 14x21 ó. 320 / 978-960-02-1876-5 20,00

ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ó. Ç ôçëåüñáóç óôïí êüóìï.14x21 ó. 404 / 978-960-02-1043-8 åîáíôë.

ÐËÅÉÏÓ Ã. Ï Ëüãïò ôçò åéêüíáò. Éäåïëïãßá êïé ðïëéôé-êÞ. 14x21 ó. 480 / 978-960-02-1457-3 26,00

ÓÁÊÁËÁÊÇ Ì. Ç øõ÷ïëïãßá ôçò åðéêïéíùíßáò. 14x21ó. 112 / 978-960-02-1076-4 7,00

ÓÊÏÕÑÁÓ È. Ç ïéêïíïìéêÞ äéÜóôáóç ôùí ìÝóùí ìáæé-êÞò åðéêïéíùíßáò. 17x24 ó. 608 978-960-02-1715-7 31,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÈÁÍÁÓO-

ÐÏÕËÏÓ Ó.). ÁíÜëåêôá 2007.(Óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÉÍÓÔÉÔÏÕ-

ÔÏ ÏÐÔÉÊÏÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÌÅÓÙÍ).17x24 ó. 332 978-960-02-2135-0 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì. ÐÁÐÁÈÁÍÁÓO-

ÐÏÕËÏÓ ÓÔ.) ÁíÜëåêôá 2008.(Óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ

ÏÐÔÉÊÏÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÌÅÓÙÍ) 17x24 ó. 224978-960-02-2314-9 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í., ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ Á.),ÐåñéöåñåéáêÜ ÌÌÅ óôçí Åõñþðç. (2ç Ýêäïóç),14x21 ó. 432 / 978-960-02-1266-× 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÕ Ì.). Ôáõôüôçôá êáéÌÌÅ óôç óýã÷ñïíç ÅëëÜäá. 14x21 ó. 362 978-960-02-2160-2 22,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁÑÌÐÏÕÔÇÓ ×., ÊËÙÍÔÆÁÓ Ì.). ÔïöñÜãìá ôïõ Þ÷ïõ. Ç äõíáìéêÞ ôïõ ñáäéïöþíïõóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 384978-960-02-1503-0 21,00

ÔÑÏ×ÁËÉÔÏÕ Ë. ÁöïõãêñÜóïõ ôï êïéíü. Ç ôÝ÷íç ìéáòïõóéáóôéêÞò åðéêïéíùíßáò. Ïäçãüò óôñáôçãéêÞòãéá ôç äçìüóéá ôçëåüñáóç. 14x21 ó. 232978-960-02-2402-3 15,00

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. ÌáæéêÞ åðéêïéíùíßá êáé ðñáãìáôéêü-ôçôá. 14x21 ó. 256 / 978-960-02-0842-5 åîáíôë.

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. Åîïñêßæïíôáò ôá ÌÌÅ. (2ç Ýêäïóç),14x21 ó. 224 / 978-960-02-1611-8 13,00

ÍÁÕÔ ÉË ÉÁ

ÁÑ×ÏÍÔÁÊÇÓ Ê., ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. Ç óýã÷ñïíç ëáúêÞ åôáé-ñåßá. 14x21 ó. 192 / 978-960-02-1202-3 10,50

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ËáúêÝò áêôïðëïúêÝò åôáéñåßåò. 14x21 ó. 112 / 978-960-02-0013-0 3,50

ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ É. Öïõñôïýíåò êáé ìðïõ-íÜôóåò. Ôá êáñÜâéá ìáò óôç Ìåóüãåéïôï 19ï áéþíá. ÁíÝêäïôá çìåñïëüãéáôñéþí åìðïñéêþí êáñáâéþí. 17x24 ó.336 / 978-960-02-1665-7 20,00

ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ É. ÓõìâïëÞ óôçí Åñìç-íåßá Íáõôéêþí & Åìðïñéêþí ¼ñùíôùí Åðôáíçóßùí. 17x24 ó. 160 978-960-02-1459-× 8,50

ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ Í. Ç íáõôéëßá ôçò ÉèÜ-êçò (1700-1900). 17x24 ó. 168978-960-02-1446-8 åîáíôë.

ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ Å. ÅëëçíéêÞ êáé äéåèíÞò íáõôéëßá.14x21 ó. 368 / 978-960-02-1060-8 18,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÌÅÓÁ ÌÁ

ÆÉÊÇÓ

ÅÐÉÊÏ

ÉÍÙÍÉÁÓ

ÍÁÕÔÉËÉÁ

39

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 39

Page 40: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÍÁÕÔÉËÉÁ

ÌÅÔÁÎÁÓ Â. Áñ÷Ýò íáõôéëéáêÞò ïéêïíïìéêÞò, ô.Á´.14x21 ó. 360 14,00

ÌÅÔÁÎÁÓ Â. Áñ÷Ýò íáõôéëéáêÞò ïéêïíïìéêÞò, ô.´.14x21 ó. 152 / 978-960-02-0901-4 9,00

ÌÅÔÁÎÁÓ Â. Ç ïéêïíïìéêÞ ôùí óçìáéþí åõêïëßáò.14x21 ó. 254 / 978-960-02-0162-5 10,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÌåôáöïñÝò. Áñôçñßåò æùÞò ãéá ôá íçóéÜ.14x21 ó. 378 / 978-960-02-2070-4 23,00

×ÏÌÐÁÓ Â. ÁôìïðëïÀá åíáíôßïí éóôéïöüñùí (1830-1914). Ìéá óôáôéóôéêÞ áíÜëõóç. 14x21 ó. 160978-960-02-1247-3 9,00

Ï ÉÊÏÍÏÌ ÉÊ Ç – Ã ÅÍ ÉÊÁ

DOWNS A. (Ìôö.: ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç.). ÏéêïíïìéêÞ èåùñßáôçò äçìïêñáôßáò. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 434 978-960-02-0830-1 25,00

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Ê.). Ç åðï÷Þôçò áâåâáéüôçôáò. 17x24 ó. 444978-960-02-0049-1 14,00

GALBRAITH J.K. (Åðéì.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ôï íÝïí Âéï-ìç÷áíéêü êñÜôïò. 17x24 ó. 430978-960-02-0042-4 14,00

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ïéêïíïìßáêáé åéñÞíç, èÝìáôá êáé ðñüóùðá. 17x24 ó. 240 978-960-02-0044-0 9,00

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ïéêïíïìßáêáé êïéíü óõìöÝñïí. 17x24 ó. 370 978-960-02-0046-7 13,00

GALBRAITH J.Ê. Ìéá óöáéñéêÞ Üðïøç ãéá ôçí ïéêïíï-ìßá. Ìéá êñéôéêÞ åîéóôüñçóç. 17x24 ó. 340 978-960-02-1485-9 18,00

GELTNER D., MILLER N.G. ÊôçìáôïìåóéôéêÝò áîßåò.Real estate. 17x24 ó. 1148978-960-02-2353-8 95,00

HICKS J.R. (Ìôö.: ÌÐÁÍÔÁËÏÕÊÁÓ Ê.). ÅéóáãùãÞ åéò ôçíïéêïíïìéêÞí åðéóôÞìçí. 17x24 ó. 256 åîáíôë.

FABIUS L., KRESSL N., ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ Ã., ÓÔÏÕÑÍÁÑÁÓÃ. ÌåôÜ áðü äÝêá ÷ñüíéá: Ç äõíáìéêÞ ôïõ åõñþ.14x21 ó. 100 / 978-960-02-2393-4 8,00

KEYNES M.J. Ç ÃåíéêÞ èåùñßá ôçò áðáó÷üëçóçò, ôïõôüêïõ êáé ôïõ ÷ñÞìáôïò. 17x24 ó. 468 978-960-02-1509-× 35,00

KEYNES J.M. Ïé ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò ôçò åéñÞíçò.17x24 ó. 208 / 978-960-02-2296-8 18,00

KORNAI J. ¼ñáìá êáé ðñáãìáôéêüôçôá. ÊñÜôïò êáéáãïñÜ. 14x21 ó. 328 / 978-960-02-0775 10,50

LE GRAND J. Êßíçôñá, äñÜóåéò êáé äçìüóéá ðïëéôéêÞ.«Éððüôåò» êáé «ÊáôåñãÜñçäåò», «Ðéüíéá» êáé «Âáóßëéó-óåò». 14x21 ó. 484 / 978-960-02-2108-4 25,00

LIPSEY R. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí èåôéêÞ ïéêïíïìéêÞí, ô.Á´.17x24 ó. 466 / 978-960-02-0450-0 24,00

LIPSEY R. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí èåôéêÞ ïéêïíïìéêÞí, ô.´.17x24 ó. 722 / 978-960-02-0451-9 31,50

MICHELON L.C. Ç åëåýèåñç ïéêïíïìßá ìå áðëÜ ëü-ãéá. 17x 24 ó. 172 / 978-960-02-1154-× 10,50

MYRDAL J. (Ìôö.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê.). Ôï ðïëéôéêü óôïé÷åßïóôçí ïéêïíïìéêÞ èåùñßá. 17x24 ó. 330 13,00

OLSON M. Ç Üíïäïò êáé ç ðáñáêìÞ ôùí åèíþí. Ïéêï-íïìéêÞ ìåãÝèõíóç, óôáóéìïðëçèùñéóìüò êáé êïé-íùíéêÝò áêáìøßåò. 14x21 ó. 458 978-960-02-2097-1 28,00

RICARDO D. Áñ÷Ýò ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé öïñïëï-ãßáò. 17x24 ó. 458 / 978-960-02-1556-1 45,00

ROBINSON J. (Ìôö.:ÐÏËÉÔÇ Ô., Åðéì.: ÊÑÉÌÐÁÓ Ã.). ÁóêÞ-óåéò óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóç. 17x24 ó. 256 5,00

ROBINSON J. (Ìôö.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê., Åðéì.: ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ

Í.). ÅéóáãùãÞ åéò ôçí óýã÷ñïíç ïéêïíïìéêÞ. 17x24ó. 512 / 978-960-02-0197-8 19,50

ROBINSON J. (Ìôö.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê.). Öéëïóïößá ôçò ïé-êïíïìßáò. 17x24 ó. 260 åîáíôë.

ROBINSON R. (Ìôö.: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Á., ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ Í.).Ïäçãüò ìåëÝôçò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõ Samuel-son, ô.Á´. 17x24 ó. 374978-960-02-0651-1 14,00

ROBINSON R. (Ìôö.: ÊÁÆÁÊÏÓ É., ÓÔÁÌÁÔÁÊÇÓ Í.). Ïäç-ãüò ìåëÝôçò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ôïõ Samuelson,ô.´. 17x24 ó. 462 / 978-960-02-0652-× 14,00

SAMUELSON P., NORDHAUS W. ÏéêïíïìéêÞ, ô.Á´ (16çÝêäïóç) 17x24 ó. 880 / 978-960-02-1438-7 63,00

SAMUELSON P., NORDHAUS W. ÏéêïíïìéêÞ, ô.´ (16çÝêäïóç). 17x24 ó. 876 / 978-960-02-1439-5 63,00

SCHUMPETER J. Êáðéôáëéóìüò, óïóéáëéóìüò êáé äçìï-êñáôßá. 17x24 ó. 526 / 978-960-02-2038-4 35,00

SMELSER Ì. (Ìôö.: ÐÏÕÑÇÓ Ä.). Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ïé-êïíïìéêïý âßïõ. 17x24 ó. 200 7,00

STIGLITZ J.E., WALSH C.E. Áñ÷Ýò ôçò Ìáêñïïéêïíïìé-êÞò. 17x24 ó. 918 / 978-960-02-2343-9 105,00

VOUGIOUKLIDOU A. Intation au français econo-mique. 14x21 ó. 380 14,00

ÁÃÁÐÇÔÉÄÇÓ Ó. ÊïéíùíéêÞ ïéêïíïìéêÞ. 17x24 ó. 260 3,00

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Á. ÏéêïíïìéêÜ, ô.ô. 17x24 ó. 310 978-960-02-0967-7 9,00

*ÁÉÓÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÅíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôá-óôÜóåéò. 17x24 ó. 608 åîáíôë.

ÁÑÁÍÉÔÏÕ Â. Ôï ìéêñü åìðüñéï óôç ìåôáðïëåìéêÞÅëëÜäá. Ç ðïëéôéêÞ ìéáò áìößâïëçò åðéâßùóçò.14x21 ó. 292 / 978-960-02-2047-6 21,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É., ÌÁÍÙËÁÓ Ã. Ç ðáñáïéêïíïìßá óôçí Åë-ëÜäá êáé ôïí êüóìï. 17x24 ó. 160 978-960-02-1742-4 9,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

40

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 40

Page 41: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. Ôï Äçìüóéï ÷ñÝïò.17x24 ó. 200 13,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôé-êÞ, ô.Á´. 17x24 ó. 368978-960-02-0837-9 24,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôé-êÞ, ô.´. 17x24 ó. 452978-960-02-0838-7 29,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôé-êÞ. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 576978-960-02-1892-7 38,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É., ÊÏÕÔÑÇÓ Á. Ðáñáïéêïíïìßá. Ç Ýêôáóçôïõ öáéíïìÝíïõ óôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü.14x21 ó. 124 5,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÐñïâëÞìáôá ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò.14x21 ó. 256 / 978-960-02-1125-6 14,00

ÂÁÌÂÏÕÊÁÓ Ã. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Áíáæçôþíôáò ôçëýóç. 17x24 ó. 228 7,00

ÃÉÁÍÍÉÔÓÇÓ Ô., ÆÙÃÑÁÖÁÊÇÓ Ó., ÊÁÓÔÅËËÇ É., ÌÁÕÑÇÄ. Áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé ôå÷íïëïãßá óôçí ÅëëÜ-äá. 17x24 ó. 232 / 978-960-02-2380-4 22,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Ï óôü÷ïò ôçò áíáäéÜñèñùóçò. 17x24ó. 224 / 978-960-02-1736-× 13,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÌáèÞìáôá ïéêïíïìåôñßáò, ìÝñïò Á´.17x24 ó. 168 10,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÌáèÞìáôá ïéêïíïìåôñßáò, ìÝñïò ´.17x24 ó. 180 10,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÐñïâëÞìáôá óýãêëéóçò. 14x21 ó. 256978-960-02-1415-8 10,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê.Ã. Ôï ðñüâëçìá ôçò áíôáãùíéóôéêüôç-ôáò. 14x21 ó. 140 / 978-960-02-2259-3 9,50

ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÅÊÔÉÌÇÔÉÊÇÓ. ÅõñùðáúêÜ åêôé-ìçôéêÜ ðñüôõðá. 17x24 ó. 400 978-960-02-2068-1 37,00

ÅÕÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ðåñéïõóßá êáé áãïñÜ. Ôï äßðôõ-÷ï ôçò åëåõèåñßáò. 14x21 ó. 200 978-960-02-1434-4 13,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Ç ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç. Ç ìéêñïïéêï-íïìéêÞ êáé ç ìáêñïïéêïíïìéêÞ. 14x21 ó. 166978-960-02-2336-1 9,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. ÏéêïíïìéêÞ, ôïõñéóôéêÞ êáé ðïëéôéóô-éêÞ ãåùãñáößá ôçò âïñåéïäõôéêÞò, íüôéáò êáé êåí-ôñéêÞò Åõñþðçò. 14x21 ó. 348 978-960-02-2236-4 17,00

*ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ Ç. ÏéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ ìåëåôÞ-ìáôá. 14x21 ó. 320 19,00

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Èåùñßá êáé ôå÷íéêÞ ôçò êïéíùíéêÞò ëï-ãéóôéêÞò. 17x24 ó. 528 / 978-960-02-0422-5 31,50

ÉÄÑÕÌÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ (Åðéì.: ÃÉÁÍÍÉÔÓÇÓ

Ô.) Óå áíáæÞôçóç åëëçíéêïý ìïíôÝëïõ áíÜðôõîçò.17x24 ó. 352 / 978-960-02-2275-3 20,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð., ËÉÁÑÃÊÏÂÁÓ Ð. Ç ÅëëçíïôïõñêéêÞ ïéêï-

íïìéêÞ óõíåñãáóßá. 14x21 ó. 248 978-960-02-1223-6 13,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé ïéêï-íïìßá. Äïêßìéï ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò ôùí óõ-íôáãìáôéêþí èåóìþí. 14x21 ó. 194 978-960-02-2052-0 12,00

ÊÁÍÔÁÓ Á. ÁìõíôéêÞ ïéêïíïìßá. Ìéá ðïëýðëåõñçðñïóÝããéóç. 17x24 ó. 320978-960-02-1571-5 19,00

ÊÁÍÔÁÓ Á. ÏéêïíïìéêÞ Üìõíáò-áóöÜëåéáò. 17x24 ó. 192 / 978-960-02-1856-0 15,00

ÊÁÔÓÁÑÏÓ Ê. ÌåãÜëïé êýêëïé ôçò êáðéôáëéóôéêÞò ïé-êïíïìßáò êáé êõñßáñ÷á ñåýìáôá ôïõ áóôéêïý öéëå-ëåõèåñéóìïý. 17x24 ó. 312978-960-02-2397-2 19,00

ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ Ó. Ç Üëëç áíÜðôõîç. 14x21 ó. 440978-960-02-1061-6 13,00

ÊÅÍÔÑÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ & ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÑÅÕ-ÍÙÍ (Õðåýè. ¸êä.: ËÉÁÍÏÓ È.). Äïêßìéá ïéêïíïìéêÞòáíÜëõóçò. 17x21 ó. 494978-960-341-055-1 42,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã. Ïéêïëïãßá êáé ïéêïíïìßá. 17x24 ó. 416 978-960-02-1046-2 25,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã., ÐÅÔÑÁÊÇ-ÊÙÔÔÇ Á. Óýã÷ñïíá ïéêïíïìéêÜèÝìáôá. 17x24 ó. 608 / 978-960-02-1099-3 35,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã., ÐÅÔÑÁÊÇ-ÊÙÔÔÇ Á. Óýã÷ñïíá ïéêïíïìéêÜãéá üëïõò. 17x24 ó. 448978-960-02-1591-× 25,00

ËÁÚÍÏÓ É. Ç áëÞèåéá ðßóù áðü ôçí êñßóç óôçí Ïëõ-ìðéáêÞ Áåñïðïñßá Á.Å. 17x24 ó. 376 978-960-02-1955-9 21,00

ËÁÐÁÂÉÔÓÁÓ Ê., ÌÐÁÓÊÏÆÏÓ É. Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßáôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 14x21 ó. 112 978-960-02-1765-3 6,50

ËÉÁÍÏÓ È. ÁðëÜ ìáèÞìáôá ïéêïíïìßáò. 14x21 ó. 192978-960-02-1829-3 12,00

ËÉÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ðáãêïóìéïðïßçóç êáé êïéíùíéêüêñÜôïò. Åõñþðç êáé ÁìåñéêÞ. 14x21 ó. 232 978-960-02-1991-5 13,00

ÌÁÑÄÁÓ Ã., ÂÁËÊÁÍÏÓ Å. ÄéïéêçôéêÞ-ÏéêïíïìéêÞ-Êïé-íùíéêÞ ïñãáíéóìþí êáé åðé÷åéñÞóåùí. Äçìüóéïòêáé éäéùôéêüò öïñÝáò. ÊïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ êáé èå-óìéêü ðëáßóéï öïñÝùí. 17x24 ó. 246 978-960-02-2103-9 17,00

ÌÅËÁÓ Ê. ÆçôÞìáôá èåùñéþí ðáñáãùãÞò. 17x24ó. 144 / 978-960-02-1884-6 12,00

ÌÅÑÃÏÓ Ã., ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ã. ÈåùñçôéêÞ áíÜëõóç êáéìÝôñçóç ôçò ðáñáãùãéêüôçôáò: Ìåèïäïëïãßá êáéåöáñìïãÞ. 14x21 ó. 288 978-960-02-1239-2 16,00

ÌÅÔÁÎÁÓ Â. Ç ïéêïíïìéêÞ ôùí ìåôáöïñþí. 14x21ó. 160 / 978-960-02-0793-3 5,00

41

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 41

Page 42: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr www.papazisi.gr

ÌÉ×ÁËÁÊÇ Ó., ÖÉËÉÍÇÓ Ê. Ôé óõìâáßíåé óôï âáóßëåéïôçò Äáíéìáñêßáò; Åõåëéîßá ìå áóöÜëåéá êáé ïé åðé-äüóåéò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò. 14x21 ó. 62978-960-02-2330-9 3,50

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó., ÓÁÌÁÑÁÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôçí ðïëé-ôéêÞ ïéêïíïìßá ôïõ óïóéáëéóìïý. 14x21 ó. 212 978-960-02-0168-4 7,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. Ïé åðé÷åéñÞóåéò ïôçí ÁíáôïëéêÞÅõñþðç. ÌïñöÝò, ïñãÜíùóç, äéïßêçóç åðé÷åéñÞ-óåùí, ìéêôÝò åðé÷åéñÞóåéò. 14x21 ó. 504 21,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. ÁëëáãÝò êáé åðé÷åéñçìáôéêÝò åõ-êáéñßåò óôçí êåíôñïáíáôïëéêÞ Åõñþðç. 14x21 ó. 486 / 978-960-02-1211-2 28,00

ÌÐÅÍÏÓ È., ÓÁÑÁÍÔÉÄÇÓ Ó. Áñ÷Ýò ïéêïíïìéêÞò åðé-óôÞìçò, ô.Á´. 17x24 ó. 404 7,00

ÎÁÍÈÁÊÇÓ Ì., ÔÓÉÐÏÕÑÇ Ë. Äéá÷åßñéóç ôå÷íïëïãßáòêáé Venture Capital. Ç ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò.17x24 ó. 320 / 978-960-02-1474-3 18,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ.Ïé êáôáíáëùôÝò êáé ç äéåýñõíóç ôçò Å.Å. 17x24 ó.148 / 978-960-02-1737-8 10,00

ÐÁÊÏÓ È. ÊëáäéêÞ ïéêïíïìéêÞ É. Áíôáãùíéóìüò, óõ-ãêÝíôñùóç êáé ôå÷íïëïãßá. 14x21 ó. 416 978-960-02-0955-3 23,00

ÐÁÊÏÓ È. ÊëáäéêÞ ïéêïíïìéêÞ ÉÉ. Âéïìç÷áíéêÞ ïñãÜ-íùóç, åðé÷åéñçìáôéêÝò ðïëéôéêÝò êáé áðüäïóç.14x21 ó. 484 / 978-960-02-1243-0 28,00

ÐÁÍÁÃÏÓ ×. Ï åðé÷åéñçìáôßáò óå êñßóç. 17x24 ó. 208 978-960-02-0987-1 7,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. ÊáôáôïíéêÞ ïéêïíïìßá. Äïêßìéá ãéá ôçóôáóéìüôçôá óôÞ äéåèíÞ êáé åõñùðáúêÞ ïéêïíïìßá.14x21 ó. 168 / 978-960-02-1643-6 9,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ðüóï Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ç ðáãêïóìéï-ðïßçóç. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1489-1 18,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. Ç óôéãìÞ ôçò óôñï-öÞò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ðþò ï ðñïïäåõ-ôéêüò ðñáãìáôéóìüò ìðïñåß íá ôç èÝóåé îáíÜ óåôñï÷éÜ áíÜðôõîçò. 14x21 ó. 524978-960-02-2403-0 26,00

ÐÅÐÅËÁÓÇÓ Á. ÅéóáãùãéêÝò óçìåéþóåéò óôçí ðïëéôé-êÞ ïéêïíïìßá, ôåý÷. Á´. 17x24 ó. 60 2,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð.Å. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá: ðñïêëÞóåéò(ÌÝ÷ñé ôï 2010). 17x24 ó. 736978-960-02-2450-4 45,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÉÍÔÇÓ Á., ÓÊÏÕ-

ÑÁÓ È.). ÏéêïíïìéêÝò ðñïôåñáéü-ôçôåò óôï êáôþöëé ôïõ 21ïõáéþíá. 17x24 ó. 404978-960-02-1423-9 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÁÊÏÓ ×.).ÌåëÝôç. Ç êïéíùíéêÞ ïéêïíïìßááíÜìåóá óôï ôïðéêü êáé óôï ðá-

ãêüóìéï. 14x21 ó. 312978-960-02-1859-5 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÏéêïíïìéêÜ óõóôÞìáôá, áíáðôõîéáêÝòðïëéôéêÝò êáé óôñáôçãéêÝò ôùí åðé÷åéñÞóåùí óôçíåðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 17x24 ó. 790 978-960-02-2041-4 44,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ðüñïé ãéá ôçí áíÜ-ðôõîç êáé ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. 14x21 ó. 134978-960-02-2088-9 9,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÏÌÐAÍÏÃËÏÕ Ã.Ï.). Ç áíÜäõóçôçò êïéíùíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ï äñüìïò ôçò âéþóé-ìçò áðáó÷üëçóçò óå ìéá Åõñþðç åíåñãþí ðïëé-ôþí. 14x21 ó. 472 / 978-960-02-2233-3 26,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ×ÁÆÁÊÇÓ Ê.) Ç ðïëéôéêÞïéêïíïìßá ôçò ìåôÜâáóçò. Áðü ôïí êåíôñéêü ó÷å-äéáóìü óôçí ïéêïíïìßá ôçò áãïñÜò. 14x21 ó. 348978-960-02-2280-7 16,00

ÖÁÊÉÏËÁÓ Ñ. Áñ÷Ýò èåùñçôéêÞò êáé åöçñìïóìÝíçò ïéêï-íïìéêÞò. 17x24 ó. 390 / 978-960-02-0863-8 14,00

ØÁ×ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÏéêïíïìéêÞ ôçò åêðáßäåõóçò (3çÝêäïóç). 17x24 ó. 212 / 978-960-02-1368-2 14,00

ÃÅÙÑÃÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

HARVIEU B., MARAVEYAS N., VIZANTINOPOULOS S. Medi-terranean conference for agricultural research coo-peration. 17x24 ó. 710 / 978-960-02-1480-8 39,00

MYRDAL G. (Ìôö.: ËÏÕÊÏÐÏÕËÏÕ Ã.Ä.). Ãåùñãßá êáé ïéêï-íïìéêÞ áíÜðôõîéò. Äýï ìåëÝôáé. 17x24 ó. 79 2,00

ÁÂÄÅËÉÄÇÓ Ð. Ôï Áãñïôéêü óõíåôáéñéóôéêü êßíçìáóôçí ÅëëÜäá. ÉóôïñéêÞ åîÝëéîç êáé äñÜóç. Ðñï-âëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò. 17x24 ó. 336 978-960-02-0000-9 18,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÁãñïôéêÝò åîåãÝñóåéò óôçí ðáëéÜÅëëÜäá 1833-1881. ´ âåëôéùìÝíç Ýêäïóç. 14x21ó. 516 / 978-960-02-2354-5 25,00

ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. Áãñïôéêü æÞôçìá êáé áãñïôéêü êß-íçìá. Èåóóáëßá 1881-1923. 14x21 ó. 232 978-960-02-1761-0 16,00

ÂÅÑÃÏÐÏÕËÏÓ Ê. Äýóìïñöïò êáðéôáëéóìüò. Ç åîÝëé-îç ôçò ãåùñãßáò ìÝóá óôïí óýã÷ñïíï êáðéôáëé-óìü. 14x21 ó. 292 10,50

ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ (Åðéì.: ÐÁÐÁÃÅ-

ÙÑÃÉÏÕ, ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ, ÓÏËÄÁÔÏÓ). ÊñÜôïò & áãñïôéêüò÷þñïò. 14x21 ó. 488 35,00

ÅÈÍÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅ-

ÃÉÁÓ Í.). Âéâëéïãñáöéêüò ïäçãüò óå èÝìáôá åëëç-íéêÞò áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé êïéíùíßáò 1990-2000. 17x24 ó. 296 978-960-02-1532-4 21,00

42

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 42

Page 43: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ã., ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÄHM. Ôá åõñùðáú-êÜ ðñïãñÜììáôá êáé ïé ðïëéôéêÝò ôïõò. Ãéá ôçí åë-ëçíéêÞ ýðáéèñï êáé ôéò ðåñéöÝñåéåò Ýùò ôï 2008.17x24 ó. 488 / 978-960-02-1724-6 29,00

ÇÃÏÕÌÅÍÁÊÇÓ Í. Ç áãñïôéêÞ éäéïêôçóßá, äéåñåýíç-óç ôùí áéôéþí ôçò áíôéïéêïíïìéêÞò äéáìüñöùóçò.14x21 ó. 96 3,50

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. ÁãñïôéêÞ ÏéêïíïìéêÞ. 17x24 ó. 606978-960-02-0308-3 38,00

ÊÁÑÁÂÉÄÁÓ Ê. (Ðñüë.: ÐÅÓÌÁÔÆÏÃËÏÕ É., Åéó.: ÌÏÕÆÅ-

ËÇÓ Í.). ÁãñïôéêÜ. ÌåëÝôç óõãêñéôéêÞ. (Öùô. áíáô.áðü ôçí Ýêäïóç ôïõ 1931), 14x21 ó. 698 978-960-02-0438-1 åîáíôë.

ÊÁÑÁÂÉÄÁÓ Ê. (Ðñüë.: ÐÅÓÌÁÔÆÏÃËÏÕ É., Åéó.: ÂÅÑÃÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ê.). Ôï ðñüâëçìá ôçòáõôïíïìßáò – Óïóéáëéóìüò êáéÊïéíïôéóìüò. Áíáôýðùóç áðüôéò åêäüóåéò 1930 êáé 1936.14x21 ó. 216978-960-02-0439-× 10,50

ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á. ÃåíéêÞ ãåùñãßá,ìÝñïò É. Ôï åíáÝñéï ðåñéâÜë-ëïí. 17x24 ó. 188 10,00

ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á. Ôá óéôçñÜ ôùí åýêñáôùí êëéìÜôùí.17x24 ó. 342 / 978-960-02-2208-1 21,00

ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á. Ôá óéôçñÜ ôùí èåñìþí êëéìÜôùí.Áñáâüóéôïò-Óüñãï-Ñýæé-Êå÷ñß. 17x24 ó. 384 978-960-02-1379-8 23,00

ÊÏÕÔÓÏÕÌÁÑÇÓ Ã. Ç áíÜðôõîç ôçò åëëçíéêÞò ãåùñ-ãßáò êáé ãåùñãéêÞ ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó.228 / 978-960-02-0475-6 7,00

ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Å. ÃåùñãéêÞ áíÜðôõîéò. Äéåñåýíçóéò ðå-ñéïñéóôéêþí ðáñáãüíôùí. 17x24 ó. 174 åîáíôë.

ËÕÔÑÁÓ Á., ÐÑÏÍÔÆÁÓ Ä. Ç áãñïôéêÞ åêìåôÜëëåõóçóôçí ÅëëÜäá. Êïéíùíßá, ðáñáãùãÞ êáé éäéïêôçóßáôï 1951. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-1975-317,00

ÌÅËÅÔÇÓ Ê., ÔÓÏÕÑÁÌÁÍÇÓ ×. ÓõíåôáéñéóôéêÞ ïéêï-íïìßá êáé íïìïèåóßá. 17x24 ó. 200 978-960-02-1799-8 12,00

ÌÐÏÕÑÄÁÑÁÓ Ä. Ç ìåôáñññýèìéóç ôçò êïéíÞò áãñï-ôéêÞò ðïëéôéêÞò. 14x21 ó. 136 920-02-1981-8 8,50

ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Â. Ç åëëçíéêÞ ãåùñãßá ôá ôåëåõ-ôáßá ÷ñüíéá 1950-2003. 17x24 ó. 628 920-02-1683-5 35,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÅÕÁÃ. Ãåùñãßá, ÐåñéâÜëëïí, ÄéáôñïöÞ. ÇåëëçíéêÞ ãåùñãßá óôï ðáãêüóìéï áãñïôñïöéêü óý-óôçìá. 17x24 ó. 234 / 978-960-02-2423-8 17,00

ÐÁÍÏÓ Ä. Ôñïöïðëáóôïõñãüò ãåùñãßá êáé åèíéêÞåðéâßùóéò. 17x24 ó. 328 7,00

ÐÁÐÁÃÁÑÕÖÁËËÏÕ Ð. Ç åîÝëéîéò ôùí ãåùñãéêþí óõ-íåôáéñéóìþí åí ÅëëÜäé áðü ôçò åðáíáóôÜóåùòôïõ 1821 ìÝ÷ñé ôïõ 1940. 17x24 ó. 230 7,00

ÐÅÐÅËÁÓÇÓ Á. ÁãñïôéêÞ ðïëéôéêÞêáé áíÜðôõîç. ¢ñèñá êáé äéáëÝ-îåéò. 14x21 ó. 220 5,00

*ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. (ÉÁÃÅ). ÁãñïôéêÞ ðïëé-ôéêÞ, èåóìéêüò åêóõã÷ñïíéóìüò,íÝïé ðñïóáíáôïëéóìïß ãéá ôç ãå-ùñãßá ôïõ 2000. 17x24 ó. 152 978-960-86062-0-9 10,50

ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. ÏëïêëçñùìÝíç áíÜ-ðôõîç ôçò õðáßèñïõ. Ï ñüëïò ôçò ôïðéêÞò áõôï-äéïßêçóçò. 17x24 ó. 344978-960-02-1696-7 24,00

ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. Ðþò íá äéá÷åéñéóôåßôå åðéôõ÷þò Ýíáó÷Ýäéï âåëôßùóçò ôçò áãñïôéêÞò óáò åêìåôÜëëåõ-óçò. 17x24 ó. 192 / 978-960-02-1588-× 16,00

ÓÕÊÉÁÍÁÊÇÓ Ã. ÃåùñãéêÞ óõíåôáéñéóôéêÞ ðïëéôéêÞ êáéãåùñãéêÞ áíÜðôõîéò. 14x21 ó. 84 2,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). Ç åëëçíéêÞ ãåùñ-ãßá ðñïò ôï 2010. 17x24 ó. 600 978-960-02-1370-4 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). ÓôñáôçãéêÞ ãéáôçí áãñïôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 136 / 978-960-02-1777-7 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). Ç ìåóïãåéáêÞãåùñãßá óôç äßíç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 14x21 ó. 90 / 978-960-02-2246-3 5,50

ÖÁÊÉÏËÁÓ Ô. Ç åëëçíéêÞ ãåùñãßá óôçí êïéíïôéêÞ êáéäéåèíÞ áãïñÜ. 14x21 ó. 144 3,50

ÄÇÌÏÓÉÁ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ

MUSGRAVE R., MUSGRAVE Ñ. Äçìüóéá ïéêïíïìéêÞèåùñßá êáé ðñÜîç, ô.Á´. 17x24 ó. 258 978-960-02-0172-2 14,00

MUSGRAVE R., MUSGRAVE P. Äçìüóéá ïéêïíïìéêÞèåùñßá êáé ðñÜîç, ô.´. 17x24 ó. 358 978-960-02-0173-0 17,00

MUSGRAVE R., MUSGRAVE P. Äçìüóéá ïéêïíïìéêÞèåùñßá êáé ðñÜîç. Ôüì. ô. 17x24 ó. 408 978-960-02-0174-9 18,00

O’CONNOR J. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ôïõ êñÜôïõò. 17x24 ó. 324 10,50

SKOURAS A. Land and its taxation in recent econo-mic theory. 17x24 ó. 214 5,00

ÄÅËÇÓ Ê. ÊñéôÞñéá áðïôåëåóìáôéêÞò äéá÷åéñßóåùòôçò äçìüóéáò åðé÷åéñÞóåùò. 17x24 ó. 208 3,50

ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Á. Äçìüóéåò åðé÷åéñÞóåéò (Ìéáðñáãìáôéêüôçôá óêåðáóìÝíç ìå óýã÷õóç. ¢ãíïéáêáé áöïñéóìïýò). 14x21 ó. 164 5,00

ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Á. Äçìüóéåò åðé÷åéñÞóåéò êáé ïéêïíï-ìéêÞ êñßóç. 14x21 ó. 146 / 978-960-02-0928-6 5,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóçÅêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

43

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 43

Page 44: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

44

ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ä. Äçìüóéá ÏéêïíïìéêÞ É. Ïé ïéêïíïìé-êÝò ëåéôïõñãßåò ôïõ êñÜôïõò. 14x21 ó. 516 978-960-02-0096-3 26,00

ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ä. Äçìüóéá ïéêïíïìéêÞ ÉÉ. Ïé äçìïóéïíïìé-êïß èåóìïß. 14x21 ó. 480 / 978-960-02-0097-1 26,00

ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ä. Ï ïéêïíïìéêüò ñüëïò ôïõ êñÜôïõò.Ðáñáäüóåéò. 14x21 ó. 75 5,00

ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ Ó×ÅÓÅÉÓ

BROWN Á. (Ìôö.: ÊÏÕËÏÕÑÉÁÍÏÓ Ä.). ÅéóáãùãÞ åéò ôçíðáãêüóìéïí ïéêïíïìßáí. 17x24 ó. 241 7,00

CAVES R., FRANKEL J., JONES R. ÄéåèíÝò åìðüñéï êáéðëçñùìÝò, ô.Á´. 17x24 ó. 528 978-960-02-0917-0 34,00

CAVES R., FRANKEL J., JONES R. ÄéåèíÝò åìðüñéï êáéðëçñùìÝò, ô.´. 17x24 ó. 507 978-960-02-0966-9 34,00

HIRST P., THOMPSON G. Ç ðáãêïóìéïðïßçóç óå áìöé-óâÞôçóç. 17x24 ó. 424978-960-02-1413-1 21,00

JOVANOVIC M. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ ïëïêëÞñùóç.¼ñéá êáé ðñïïðôéêÝò. 17x24 ó. 656 978-960-02-1529-4 42,00

KENEN P. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ, ô.Á´. 17x24 ó. 488978-960-02-1365-8 34,00

KENEN P. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ, ô.´. 17x24 ó. 496978-960-02-1365-8 34,00

KINDLEBERGER C.P. (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ö., ÊÏË-

ËÉÁÊÏÓ Ì.). Äéåèíåßò ïéêïíïìéêáß ó÷Ýóåéò (ÄéåèíÝòåìðüñéï), ô.Á´. 17x24 ó. 274 7,00

KINDLEBERGER C.P. (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ö., ÊÏËËÉÁÊÏÓ Ì.). Äéåèíåßò ïé-

êïíïìéêáß ó÷Ýóåéò (ÄéåèíÝò åìðü-

ñéï), ô.´. 17x24 ó. 256 7,00

KINDLEBERGER C.P. (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ö., ÊÏËËÉÁÊÏÓ Ì.). Äéåèíåßò ïé-

êïíïìéêáß ó÷Ýóåéò (ÄéåèíÝò åìðü-

ñéï), ô.ô. 17x24 ó. 314 7,00LEVINSON C. (Ìôö.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê.). Ðëç-

èùñéóìüò, êåöÜëáéï & ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò.17x24 ó. 272 / 978-960-02-0501-9 9,00

MINC A. Ç åõôõ÷Þò ðáãêïóìéïðïßçóç. 14x21 ó. 256978-960-02-1328-3 13,00

MÜLLER L. Çëåêôñïíéêü ÷ñÞìá. 14x21 ó. 232 978-960-02-2037-9 12,00

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Á. Êñßóéìá ðñïâëÞìáôá ôçò äéåèíïýòïéêïíïìßáò êáé ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç. (ÅéóéôÞñéïòëüãïò óôçí Áêáäçìßá Áèçíþí). 14x21 ó. 32 2,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 368 978-960-02-0837-9 24,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ô.Á´. (2ç Ýêäïóç)17x24 ó. 576 / 978-960-02-1892-7 38,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ô.´. 17x24 ó. 452 978-960-02-0838-7 28,00

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ Á. Äéáäéêáóßåò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìé-êÞò ïëïêëÞñùóçò êáé äéåèíïðïßçóç ôçò ðáñáãù-ãÞò óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 168978-960-02-1058-6 7,00

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ Á. Óýã÷ñïíåò ôÜóåéò äéåèíïðïßçóçòôùí åìðïñéêþí, ðáñáãùãéêþí êáé ÷ñçìáôïðéóôù-ôéêþí ó÷Ýóåùí. 14x21 ó. 308978-960-02-1298-8 13,00

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. Ôï åìðïñéêüí éóïæýãéïí ôçò ÅëëÜäïò1952-1967. Äéáðéóôþóåéò êáé ðñïïðôéêáß. 17x24ó. 103 3,50

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. ¼ñïé åìðïñßïõ. 17x24 ó. 30 3,00ÅÌÌÁÍÏÕÇË Á. Ç Üíéóç áíôáëëáãÞ. Äïêßìéï ãéá ôïõò

áíôáãùíéóìïýò óôéò äéåèíåßò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò.17x24 ó. 538 18,00

ÊÏÍÔÇÓ Á. Äéåèíåßò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò. ÄéåèíåßòíïìéóìáôéêÝò ó÷Ýóåéò, ô.Á’. 17x24 ó. 280978-960-02-2015-8 18,00

ÊÏÕÔÑÇÓ Á. Ôï åîùôåñéêü ÷ñÝïò ôùí áíáðôõóóüìå-íùí ÷ùñþí. (Áßôéá-ÐñïâëÞìáôá-ÐñïïðôéêÝò).14x21 ó. 208 / 978-960-02-1087-× 9,00

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Ã. Óõóóþñåõóç êåöáëáßïõ êáé ðá-ãêïóìéïðïßçóç óôçí Ôïõñêßá äéá÷ñïíéêÜ. 17x24 ó. 370 / 978-960-02-2303-3 20,00

ËÁÐÁÂÉÔÓÁÓ Ê., ÌÐÁÓÊÏÆÏÓ É. Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßáôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 14x21 ó. 112 978-960-02-1765-3 6,50

ÌÅËÁÓ Ê., ÐÏËËÁËÇÓ Ã. Ðáãêïóìéïðïßçóç êáé ðï-ëõåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò. 17x24 ó. 568978-960-02-1891-9 37,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. ÍÝá äéåèíÞò ïéêïíïìßá. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-1816-1 24,00

ÌÐÅÍÁÓ Ä. Ç åéóâïëÞ ôïõ îÝíïõ êåöáëáßïõ óôçíÅëëÜäá. Äéåñåýíçóç ôçò ìåôáðïëåìéêÞò ðåñéü-äïõ. (2ç Ýêäïóç). 17x24 ó. 348 978-960-02-0169-2 14,00

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÇÂÁÍÇ Ì. ÓõíùìïôéêÞ «Ðáãêïóìéï-ðïßçóç». 14x21 ó. 624 / 978-960-02-1473-5 31,50

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. Ôá ðáéäéÜ ôçò «ðáãêï-óìéïðïßçóçò»: ôñïìïêñáôßá êáé öáóéóìüò. (Óôç äß-íç ôïõ ô Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ). 14x21 ó. 752 978-960-02-1730-0 34,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ Ö. ÓêëçñÝò äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá åëåý-èåñï ðáãêüóìéï åìðüñéï. 14x21 ó. 124 978-960-02-0820-4 3,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ðüóï Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ç Ðáãêïóìéï-ðïßçóç. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1489-1 18,00

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 44

Page 45: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóçÅêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÐËÁÓÔÇÑÁÓ Ã. Ðáãêïóìéïðïßçóç: Ôï ôåëåõôáßï óôÜäéïôïõ êáðéôáëéóìïý Þ ôï ôÝëïò ôçò éóôïñßáò ôïõ áí-èñþðïõ; 17x24 ó. 168 / 978-960-02-1703-3 10,50

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. ÐïëõåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáéõðåñêïóôïëïãÞóåéò-õðïêïóôïëïãÞóåéò óôçí Åë-ëÜäá. 17x24 ó. 240 / 978-960-02-0200-1 9,00

ÓÉÓÊÏÓ Å. Ç ïéêïíïìéêÞ óõíåñãáóßá ôïõ Åõîåßíïõ Ðü-íôïõ êáé ç ðåñéöåñåéáêÞ ïéêïíïìéêÞ ïëïêëÞñùóçôùí ÷ùñþí ôçò Êïéíïðïëéôåßáò áíåîáñôÞôùí êñá-ôþí. 14x21 ó. 288 / 978-960-02-1499-9 16,00

ÓÊËÉÁÓ Ð. ÄéåèíÞò ðïëéôéêÞ ïéêï-íïìßá. Ôá ÂáëêÜíéá, ç Êåíôñé-êÞ êáé ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç(ÊÁÅ), ïé ÷þñåò ôçò ðñþçíÅÓÓÄ êáé ïé ó÷Ýóåéò ôïõò ìåôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç (ÅÅ).17x24 ó. 416 978-960-02-1494-8 26,00

ÓÔÅÖÁÍÏÕ É., ÌÇÔÏÕËÁ Ñ. Ç ðá-ãêïóìéïðïßçóç, ç åõñùðáúêÞ åíïðïßçóç êáé ç öõ-óéïãíùìßá ôçò åëëçíéêÞò ðüëçò. 17x24 ó. 272978-960-02-1682-7 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Êáôáíïþíôáòôçí Ðáãêïóìéïðïßçóç. 14x21 ó. 312 978-960-02-1416-6 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÕÔÑÁÓ Ð.). Ðáãêïóìéïðïßçóç.¼ñáìá, ×ßìáéñá, ÊáôÜñá Þ ÅöéÜëôçò. 14x21 ó. 264978-960-02-1428-× åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÇÓ Á., ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×.). Äéå-èíÞò ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá. Èåùñßá, äïìÞ êáé ðñï-êëÞóåéò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò. 17x24 ó. 480978-960-02-1871-4 30,50

ÔÆÉÖÁÊÇÓ Í., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á. (Óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÉÍ-

ÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÅÈÍÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ). Ç äéåèíÞòáíáðôõîéáêÞ âïÞèåéá óôá ÂáëêÜíéá. Ïé áíôéöÜóåéòôçò ãåííáéïäùñßáò. 14x21 ó. 300 978-960-02-2104-6 19,00

ÖÁÊÉÏËÁÓ Ô. Äéåèíåßò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò ÓïâéåôéêÞò¸íùóçò, ÷ùñþí ÊåíôñéêÞò êáé ÁíáôïëéêÞò Åõñþ-ðçò. 17x24 ó. 488 / 978-960-02-0903-0 14,00

×ÁÆÁÊÇÓ Ê. (Óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÅÈÍÙÍ

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ). Ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞçãåìïíßá Þ óõíåñãáóßá; Ï ñüëïò ôçò ïìÜäáò ôùíïêôþ ðéï áíáðôõãìÝíùí ÷ùñþí. 17x24 ó. 468978-960-02-2073-5 27,00

ÅËËÇÍÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Á. ¸íá äéåôÝò ïéêïíïìéêü ðñüãñáì-ìá ôçò ÅëëÜäïò 1982-1983. Ðþò èá âãïýìå áðüôç äéåèíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç. 14x21 ó. 84 2,50

ÁÍÔÙÍÁÊÇÓ Í. ÅöáñìïãÝò ïéêïíïìéêþí ôçò Üìõíáòóôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. 17x24 ó. 336 978-960-02-1558-8 19,00

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ Ó. Ï ìåôáðïëåìéêüò ìåôáó÷çìáôé-óìüò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôï ïéêéóôéêüöáéíüìåíï 1950-1980. 14x21 ó. 378 åîáíôë.

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÅèíéêÞ ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ êáé ÏÍÅ.17x24 ó. 240 / 978-960-02-1078-0 13,00

*ÂÁÌÂÏÕÊÁÓ Ã. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. 17x24 ó. 228 7,00

ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ì. ÁóêÞóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò ôùí åðé-÷åéñÞóåùí. 17x24 ó. 46 1,00

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. Ôï åìðïñéêüí éóïæýãéïí ôçò ÅëëÜäïò1952-1967. Äéáðéóôþóåéò êáé ðñïïðôéêáß. 17x24 ó. 104 3,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Äõó÷Ýñåéåò åîüäïõ ôçò åëëçíéêÞò ïé-êïíïìßáò áðü ôçí êñßóç. 14x21 ó. 280 9,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. 14x21 ó. 320 10,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Ï ìåãÜëïò êýêëïò ôçò åëëçíéêÞò ïéêï-íïìßáò (1945-95). 14x21 ó. 168 978-960-02-1193-0 8,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá ðñïò óôáèåñï-ðïßçóç. 14x21 ó. 406 18,00

Å.Ô.Â.Á.: ÌÁÃÃÁÍÁ-ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇ Ó. Ç ÷ùñïèÝôçóçôùí Âéïìç÷áíéêþí ðåñéï÷þí óôçí ÅëëÜäá êáé ôùíìåôáðïéçôéêþí ìïíÜäùí ó’ áõôÝò. 17x24 ó. 262 978-960-02-0896-4 10,50

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Ç Üíïäïò ôçò ïñéáêÞò ñïðÞò ðñïòáðïôáìßåõóéí åéò ôçí åëëçíéêÞí ïéêïíïìßáí. 17x24ó. 288 / 978-960-02-0791-7 9,00

ÉÄÑÕÌÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ. Öïñïëïãéêü êáèå-óôþò, ðáñáïéêïíïìßá êáé öïñïäéáöõãÞ óôçí Åë-ëÜäá. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-1001-2 10,50

ÉÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ(ÉÏÂÅ). ÔÁÔÓÏÓ Í. Ðáñáïéêïíïìßá êáé öïñïäéáöõ-ãÞ óôçí ÅëëÜäá. 17x24 ó. 536 978-960-02-1475-1 37,00

ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Á. Ç ðåñßðôùóç ôïõ áëïõìéíßïõôçò ÅëëÜäáò. 21x17 ó. 94 3,50

ÊÁÐÅÔÁÍÁÊÇ-ÓÇÖÁÊÇ Á. Ç äéåèíïðïßçóç ôïõ êåöá-ëáßïõ óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 238 978-960-02-0129-3 7,00

ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Á. Áñ÷áéïåëëçíéêÞ ðñùôïðïñßá óôáïéêïíïìéêÜ. 14x21 ó. 300978-960-02-2134-3 18,00

ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç., ÃÉÁÍÍÉÔÓÇÓ Ô., ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ç ÅëëÜäáðñïò ôï 2000. 17x24 ó. 532 18,00

ÊÏÍÄÕËÇÓ Å., ÓÁÂÂÁÓ Å. Éäéùôéêïðïßçóç êáé ðáñáãùãé-êüôçôá. 17x24 ó. 240 / 978-960-02-1022-5 18,00

ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ä. ÁíÜðôõîç êáé åèíéêüò ðñïãñáììá-ôéóìüò. Ç ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 300978-960-02-2062-9 19,00

45

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 45

Page 46: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÐÅÍÁÓ Ä. Ç åéóâïëÞ ôïõ îÝíïõ êåöáëáßïõ óôçíÅëëÜäá. Äéåñåýíçóç ôçò ìåôáðïëåìéêÞò ðåñéü-äïõ. (2ç Ýêäïóç). 17x24 ó. 348978-960-02-0169-2 14,00

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. ÁíÜëõóç ôçò åëëçíéêÞòïéêïíïìßáò. 17x24 ó. 570 978-960-02-0070-× 15,50

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, êïé-íùíßá, ðáéäåßá êáé ðïëéôéêÞ. Áõôü ôï ÷Üïò. 14x21ó. 686 / 978-960-02-0884-0 18,00

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. Ç ïéêïíïìßá ôçò ðáñáïé-êïíïìßáò. (2ç Ýêä.) 14x21 ó. 182978-960-02-0887-5 6,50

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. ÓõíùìïôéêÞ «ðáãêïóìéï-ðïßçóç». (2ç Ýêäïóç), 14x21 ó. 624978-960-02-1473-5 31,50

ÎÁÍÈÁÊÇÓ Å. Ç êñßóç ôçò åëëçíéêÞò ìåôáðïßçóçòêáé ç ðáñÝìâáóç êñÜôïõò. 17x24 ó. 424 978-960-02-0823-9 14,00

ÎÁÍÈÁÊÇÓ Ì., ÔÓÉÐÏÕÑÇ Ë., ÓÐÁÍÏÓ Ë. ÅôáéñéêÞ äéá-êõâÝñíçóç. ¸ííïéá êáé ìÝèïäïé áîéïëüãçóçò.17x24 ó. 152 / 978-960-02-1695-9 10,00

ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ Ã. ÄéáíïìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò êáé óõó-óþñåõóç ôïõ êåöáëáßïõ (ç åëëçíéêÞ åêâéïìç÷Ü-íéóç). 14x21 ó. 256 7,00

ÐÁÐÁÓÐÇËÉÏÐÏÕËÏÓ Ó. ÌåëÝôåò ðÜíù óôç óýã÷ñï-íç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. ÅðéëïãÞ Üñèñùí áðü ôïí«Ïéêïíïìéêü Ôá÷õäñüìï». 14x21 ó. 371 978-960-02-0183-8 10,50

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. Äñüìïé ðñïòôçí éäéùôéêÞ ðñùôïâïõëßá. 14x21 ó. 104 3,50

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. Ï Íüìïò. 14x21ó. 96 3,50

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. Ôéò ðôáßåé; (ÔïêñÜôïò ôçò Ýííïìçò áñðáãÞò). 14x21 ó. 80 3,50

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ç ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá óôçí åðï÷Þ ôçò«íÝáò ðïëéôéêÞò». 14x21 ó. 200978-960-02-1464-6 10,50

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÁíÜëõóç ôçò Åëëçíé-êÞò ïéêïíïìßáò. Ç ðñïóïäïèçñßá êáé ïé ìåôáññõèìß-óåéò. 14x21 ó. 409 / 978-960-02-1965-6 22,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. Ç óôéãìÞ ôçò óôñï-öÞò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ðþò ï ðñïïäåõ-ôéêüò ðñáãìáôéóìüò ìðïñåß íá ôç èÝóåé îáíÜ óåôñï÷éÜ áíÜðôõîçò. 14x21 ó. 524978-960-02-2403-0 26,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. ÅðåíäõôéêÜ êßíçôñá ãéá ôéò Ì.Ì.Å.14x21 ó. 392 / 978-960-02-1146-9 23,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. Åðé÷åéñçìáôéêüôçôá êáé áíÜðôõîç.14x21 ó. 236 / 978-960-02-1147-7 14,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð.Å. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá: ðñïêëÞóåéò(ÌÝ÷ñé ôï 2010). 17x24 ó. 736978-960-02-2450-4 45,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. Ôï ðáñáãùãéêü êýêëùìá âùîßôç-áëïõ-ìßíáò. Áëïõìßíéï. Ìåôáðïßçóç áëïõìéíßïõ. 17x24ó. 400 / 978-960-02-0883-2 14,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð., ÁËÅÎÁÊÇÓ Ð. ÓõãêñéôéêÞ áíÜëõóç ôùíåã÷þñéùí, áëëïäáðþí êáé ôùí ôå÷íïëïãéêÜ äéá-óõíäåìÝíùí åðé÷åéñÞóåùí óôçí åëëçíéêÞ âéïìç-÷áíßá. 17x24 ó. 168 / 978-960-02-1157-4 10,50

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. ÐïëõåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáéõðåñêïóôïëïãÞóåéò-õðïêïóôïëïãÞóåéò óôçí Åë-ëÜäá. 17x24 ó. 240 / 978-960-02-0200-1 9,00

ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. Ç ðñïóáñìïãÞ ôçò åëëçíéêÞò ïéêï-íïìßáò. 14x21 ó. 64 / 978-960-02-0781-× 2,00

ÓÅËËÁÓ Ó. Ôï åëëçíéêü öïñïëïãéêü óýóôçìá. 17x24ó. 488 / 978-960-02-0778-× 10,50

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. Ç ÌåãÜëç «öïýóêá» ôçò Ïéêïíïìßáò 1981-2001. Ç Üëëç üøç ôùí óçìáíôéêüôåñùí ïéêïíïìéêþíãåãïíüôùí óôçí ðéï êñßóéìç åéêïóáåôßá ôçò ÷þñáòìáò. 17x24 ó. 160 / 978-960-02-1546-4 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Ç åìðëïêÞ ôùí ìå-ôáññõèìßóåùí óôçí ÅëëÜäá. Ìéá áðïôßìçóç ôïõåêóõã÷ñïíéóìïý. 14x21 ó. 168978-960-02-1861-7 10,50

ÔÆÁÍÅÔÁÊÇÓ Ð. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ 1983-1986.14x21 ó. 432 10,50

ËÏÃÉÓÔÉÊÇ

MEIGS W., LARSEN J., MEIGS R. ÅëåãêôéêÞ. 17x24

ó. 760 / 978-960-02-0161-7 58,00

MEIGS W., MEIGS R. ËïãéóôéêÞ, ô.Á´. 17x24 ó. 768

978-960-02-0801-8 58,00

MEIGS W., MEIGS R. ËïãéóôéêÞ, ô ´. 17x24 ó. 726

978-960-02-0802-6 58,00

MYDDELTON R. Ç Ýííïéá ôùí ëïãáñéáóìþí ôùí åðé÷åé-

ñÞóåùí. 22x30 ó. 350 / 978-960-02-0312-1 13,00

*ÁÉÓÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÅíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜ-

óåéò. 17x24 ó. 608 / 978-960-02-1007-1 åîáíôë.

ÁÉÓÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ôï óýóôçìá åóùôåñéêïý åëÝã÷ïõ

óôï äéá÷åéñéóôéêü êáé ëïãéóôéêü ôïìÝá ôùí åðé÷åé-

ñÞóåùí. 14x21 ó. 80 3,50

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. ÅöáñìïãÝò áíáëõôéêÞò ëïãéóôéêÞò åê-

ìåôáëëåýóåùò. ¼ëåò ïé ãíùìáôåýóåéò ôïõ Åèíéêïý

Óõìâïõëßïõ ËïãéóôéêÞò. Õðï÷ñåùôéêïß ëïãáñéáóìïß

Ã.Ë.Ó. 17x24 ó. 528 / 978-960-85434-3-6 52,50

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. Ç áíáëõôéêÞ ëïãéóôéêÞ ôçò åêìåôáë-

ëåýóåùò êáôÜ ôï åëëçíéêü ëïãéóôéêü ó÷Ýäéï, ô.Á´.

17x24 ó. 690 / 978-960-85434-6-0 63,00

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. Ç áíáëõôéêÞ ëïãéóôéêÞ ôçò åêìåôáë-

ëåýóåùò êáôÜ ôï åëëçíéêü ëïãéóôéêü ó÷Ýäéï, ô.´.

17x24 ó. 412 / 978-960-85434-5-2 52,50

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

46

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 46

Page 47: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. Êïóôïëüãçóç êáé êïóôïëïãéêÞ ïñãÜ-íùóç. 17x24 ó. 998 / 978-960-85434-8-7 105,00

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. Èåùñßá ôïõ êüóôïõò. Ôï êüóôïò êáé ïéåðé÷åéñçìáôéêÝò áðïöÜóåéò. 17x24 ó. 720 978-960-85434-7-9 73,50

ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. Ôï Üìåóï êüóôïò êáé ïé åðé÷åéñçìáôéêÝòáðïöÜóåéò. 17x24 ó. 190978-960-85434-4-4 31,50

ÂËÁ×ÏÓ ×., ËÏÕÊÁÓ Ë. ÄéåèíÞ ëïãéóôéêÜ ðñüôõðá2009 ô. Á´. 21x29 ó. 912978-960-02-2287-6 100,00

ÂËÁ×ÏÓ ×., ËÏÕÊÁÓ Ë. ÄéåèíÞ ëïãéóôéêÜ ðñüôõðá2009 ô. ´. 21x29 ó. 1168978-960-02-2297-5 110,00

ÄÉÐËÁÓ Â. Êþäéêáò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò êáé ðç-ãÝò. 17x24 ó. 528 / 978-960-02-1095-0 23,00

ÌÁÊÑÕÃÉÙÑÃÁÊÇÓ Ì. ÐåñéðôùóéïëïãéêÝò äéåñåõíÞ-óåéò åôáéñéêþí èåìÜôùí. ËïãéóôéêÞ åôáéñéþí. 17x24ó. 440 / 978-960-02-1596-0 27,00

ÌÐÏÕÌÇÓ È.Ð. ÌÝèïäïé áîéïëïãÞóåùò åðåíäõôéêþíóôïé÷åßùí. Èåùñßá êáé ðñÜîç. 17x24 ó. 142 3,50

ÍÔÏÌÁËÇÓ É. Ç ìéêñÞ ÷ñçìáôï-ïéêïíïìéêÞ ëïãéóôéêÞ. 14x21ó. 336978-960-02-0948-0 8,50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Á. Ãåíéêüëïãéóôéêü ó÷Ýäéï. ÐñïôÜóåéòãéá ôçí êáëýôåñç åöáñìïãÞôïõ. 14x21 ó. 180978-960-02-0945-6 12,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Âéïìç÷áíéêüò ëïãéóìüò. Ï Ëïãé-óôéêüò ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðñáãìáôéêïý êüóôïõò.(Âéïìç÷áíéêÞ ëïãéóôéêÞ). 17x24 ó. 712 978-960-02-0783-6 18,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Äéïßêçóéò ôùí áðïèåìÜôùí.17x24 ó. 572 14,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Ôá ðÜãéá êáé åð’ áõôþí áðïóâÝ-óåéò. 17x24 ó. 192 3,50

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Ôï ðñüôõðïí êüóôïò (StandartCost). Ï ðñïãñáììáôéóìüò ôçò ðáñáãùãÞò. Ç Ëïãé-óôéêÞ ôïõ ðñüôõðïõ êüóôïõò. 17x24 ó. 40 14,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Óýã÷ñïíïò ãåíéêÞ ëïãéóôéêÞ,ô.Á´ 17x24 ó. 414 18,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. Óýã÷ñïíïò ãåíéêÞ ëïãéóôéêÞ,ô.´ 17x24 ó. 570 åîáíôë.

ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ Ä. Ç ËïãéóôéêÞ ôùí åìðïñéêþíêáé îåíïäï÷åéáêþí åðé÷åéñÞóåùí óôçí ðñÜîç.14x21 ó. 360 / 978-960-02-1038-1 6,50

ÓÁÊÅËÇÓ Å. ÔéìáñéèìéêÞ ëïãéóôéêÞ (Ç ÂñáæéëéáíÞ ìÝ-èïäïò ôçò íïìéóìáôéêÞò äéïñèþóåùò). 14x21 ó. 62 2,00

*ÓÁÑËÇÓ Ã. ÅöáñìïóìÝíç ëïãéóôéêÞ, ô.Á´. 17x24ó. 330 14,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÅÕÈÕÍÏÓ Á.Å.). ÃíùìïäïôÞóåéòåèíéêïý óõìâïõëßïõ ëïãéóôéêÞò. 17x24 ó. 224 978-960-02-1096-9 11,00

ÔÓÉÌÁÑÁÓ Ì. Áñ÷Ýò ãåíéêÞò ëïãéóôéêÞò. (áíáôýðùóç1987). 17x24 ó. 728 / 978-960-02-0716-× 22,00

ÖÉËÉÏÓ Â. ÃåíéêÞ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ ëïãéóôéêÞ, ô.´.17x24 ó. 253 9,00

ÖÉËÉÏÓ Â. ¼ìéëïé åôáéñåéþí êáé ç åíïðïßçóç ÷ñçìáôï-ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí. 17x24 ó. 46 18,00

ÖÉËÉÏÓ Â. ÔñáðåæéêÞ ëïãéóôéêÞ, ô.Á´. 17x24 ó. 272978-960-02-0779-8 16,00

ÖÉËÉÏÓ Â. ÁðïôéìçôéêÞ. 17x24 ó. 268 978-960-02-2029-8 19,00

ÌÁÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ

ACKLEY G. (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È., ÊÏËËÉÁÊÏÓ Ì.).ÌáêñïïéêïíïìéêÞ èåùñßá, ô.Á´. 17x24 ó. 537 978-960-02-0243-5 14,00

ACKLEY G. (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È., ÊÏËËÉÁÊÏÓ Ì.).ÌáêñïïéêïíïìéêÞ èåùñßá, ô.´. 17x24 ó. 236 978-960-02-0244-3 7,00

BAUMOL G. (Ìôö.: ÔÁËÁÑÏÕÃÊÁÓ É., ÐÏÕÑÇÓ Ä.). Åéóáãù-ãÞ åéò ôçí äõíáìéêÞí ïéêïíïìéêþí áíÜëõóéí. 17x24 ó. 378 14,00

BROOMAN F. (Ìôö.: ÂËÁ×ÏÐÏÕËÏÓ Ã.). Ìáêñïïéêïíï-ìéêÞ. 17x24 ó. 376 14,00

ÇÁÍSÅÍ (Ìôö.: ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ï.). ÅéóáãùãÞ åéòôïí Keynes. 17x24 ó. 240 7,00

HEILBRONER R., THUROW L. Ãéá ôçí êáôáíüçóç ôçòìáêñïïéêïíïìéêÞò. 17x24 ó. 504 978-960-02-0770-4 31,50

KRIMPAS G. Keynes general theory. 17x24 ó.144 3,00

PASINETTI L. Ç èåùñßá ôçò åíåñãïý æÞôçóçò. 14x21ó. 48 / 978-960-02-0621-× 2,00

ÑÁÔIÊÉÍ. Ç èåùñßá ôçò áíåñãßáò. 14x21 ó. 70 978-960-02-0622-8 2,00

SIMSON D. Èåùñßá ãåíéêÞò éóïññï-ðßáò. 14x21 ó. 132 6,50

STIGLITZ J.E., WALSH C.E. Áñ÷Ýò ôçòÌáêñïïéêïíïìéêÞò. 17x24 ó. 918 978-960-02-2343-9 105,00

WÏLL A., THIEME H.J., CASSEL D.

ÁóêÞóåéò ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò,

ô.´. 17x24 ó. 352

978-960-02-1113-2 26,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É., ÌÁÍÙËÁÓ Ã. ÅéóáãùãÞ óôéò ìáêñïïéêï-

íïìéêÝò Ýííïéåò. 17x24 ó. 407

978-960-02-2010-7 30,50

47

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

02.qxd 9/14/2010 9:51 AM Page 47

Page 48: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

48

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. ÊñéôéêÞ áíáëõóéò ôçò èåùñßáò ôïõðïëëáðëáóéáóôïý. 17x24 ó. 52 3,00

ÊÕÑÊÉËÉÔÓÇÓ Á. Åèíéêïß ëïãáñéáóìïß. 17x24 ó. 74 2,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã., ÐÅÔÑÁÊÇ-ÊÙÔÔÇ Á. Óýã÷ñïíá ïéêïíïìéêÜèÝìáôá. 17x24 ó. 608 / 978-960-02-1097-7 35,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã., ÐÅÔÑÁÊÇ-ÊÙÔÔÇ Á. ÌáêñïïéêïíïìéêÞ,èåùñßá êáé ðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 784 978-960-02-1500-6 37,00

ËÉÁÍÏÓ È. Åñãáôéêüò ìéóèüò êáé áðáó÷üëçóéò. Èåù-ñçôéêÞ ïéêïíïìéêÞ áíÜëõóéò. 17x24 ó. 189 3,00

ËÉÁÍÏÓ È. ÈÝìáôá ìáêñïïïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò.(2ç Ýêäïóç). 17x24 ó. 194 5,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. Óýã÷ñïíá ïéêïíïìéêÜ óõóôÞìáôá.17x24 ó. 672 / 978-960-02-1454-9 35,00

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. ÏéêïíïìéêÞ áíÜëõóç, ô.´.ÌáêñïïéêïíïìéêÞ éóïññïðßá óôïí êáðéôáëéóìü êáéóôï óïóéáëéóìü. 17x24 ó. 380 978-960-02-0069-6 10,50

ÐÏÕÑÍÁÑÁÊÇÓ Å. ÌáêñïïéêïíïìéêÞ èåùñßá êáé ðïëé-ôéêÞ. 17x24 ó. 474978-960-02-0189-7 18,00

ÑÁÄÏÓ Å. Ôï åèíéêü åéóüäçìá óôïí êáðéôáëéóìü.Åèíéêïß ëïãáñéáóìïß ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 141 3,50

ÌÉÊÑÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ

FERGUSON C.E. (Ìôö.: ÆÁ×ÁÑÉÁÄÏÕ-ÆÏÕÑÁ Ä., ÆÅÑÂÏÕ-

ÄÁÊÇ Å.). ÌéêñïïéêïíïìéêÞ èåùñßá, ô.Á´. 17x24 ó.255 / 978-960-02-0723-2 17,50

FERGUSON C.E. (Ìôö.: ÆÁ×ÁÑÉÁÄÏÕ-ÆÏÕÑÁ Ä., ÆÅÑÂÏÕ-

ÄÁÊÇ Å.). ÌéêñïïéêïíïìéêÞ èåùñßá, ô.´. 17x24 ó. 357 / 978-960-02-0724-0 21,00

HEILBRONER R.–THUROW L. Ãéá ôçí êáôáíüçóç ôçòìéêñïïéêïíïìéêÞò. 17x24 ó. 476978-960-02-0754-2 31,50

PAUWELS Ì. ÏéêïíïìéêÞ ôùí åðé÷åéñÞóåùí. 17x24ó. 272 7,00

STIGLITZ J.E., WALSH C.E. Áñ÷Ýò ôçò Ìéêñïïéêïíïìé-êÞò. 17x24 ó. 1110 / 978-960-02-2406-1 130,00

WOLL Á., THIEME H.J., CASSEL D. ÁóêÞóåéò ðïëéôéêÞòïéêïíïìßáò, ô.Á´. 17x24 ó. 264 978-960-02-1052-7 16,00

*ÂÁÌÂÏÕÊÁÓ Ã. ÏéêïíïìéêÞ áíéóïññïðßá (Èåùñßá,èåóìéêü ðëáßóéï). 14x21 ó. 224 5,00

ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ì. ÁóêÞóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò ôùí åðé-÷åéñÞóåùí. 17x24 ó. 46 1,00

ÄÅËÇÓ Ê. Ç áñßóôç êáôáíïìÞ ôùí óõíôåëåóôþí ôçò

ðáñáãùãÞò êáé ôï åðéôüêéïí. 17x24 ó. 192 3,00ÊÙÔÔÇÓ Ã. ÅéäéêÜ ïéêïíïìéêÜ èÝìáôá. 17x24 ó. 464

978-960-02-0145-5 åîáíôë.ËÁÆÁÑÇÓ Á. ÅéóáãùãéêÜ ìáèÞìáôá ïéêïíïìéêÞò áíá-

ëýóåùò É. Èåùñßá ðáñáãùãÞò ÉÉ. Èåùñßá êáôáíá-ëþóåùò. 17x24 ó. 268 7,00

ÌÐÅÍÏÓ È. (Ðñüë.: ÄÑÁÍÄÁÊÇÓ ÅÌÌ.). ÅéóáãùãÞ åéòôçí ãåíéêÞí ïéêïíïìéêÞí éóïññïðßáí, ô.Á´. 17x24ó. 206 7,00

ÓÁÑÁÍÔÉÄÇÓ Ó. ÏéêïíïìéêÞ áíÜëõóç (ÏñéáêÞ ìéêñï-ïéêïíïìéêÞ èåùñßá). 17x24 ó. 408 14,00

ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê. Ôï Ýäáöïò ùò ðáñáãüìåíïò óõíôåëå-óôÞò ôçò ðáñáãùãÞò. 14x21 ó. 168 5,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðßë.-Åðéì.: ÌÐÇÔÑÏÓ Ã.). Ìéêñïïéêïíïìé-êÞ áíÜëõóç. Êåßìåíá áðü ôçí ÄéåèíÞ Âéâëéïãñá-ößá, ô.Á´. 17x24 ó. 454 / 978-960-02-0813-1 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðßë.-Åðéì.: ÌÐÇÔÑÏÓ Ã.). ÌéêñïïéêïíïìéêÞáíÜëõóç. Êåßìåíá áðü ôçí ÄéåèíÞ Âéâëéïãñáößá,ô.´. 17x24 ó. 340 / 978-960-02-0814-× 15,00

ÏÉÊÏÍÏÌÅÔÑÉÁ

MERICAS A., MERICA A. Econometrics for financialanalysis with e-views applications. 17x24 ó. 340978-960-02-1974-5 35,00

WOOLDRIDGE J. ÅéóáãùãÞ óôçí ïéêïíïìåôñßá. ÌßáíÝá ðñïóÝããéóç, ô.A´. 17x24 ó. 688 978-960-02-2039-1 47,00

WOOLDRIDGE J. ÅéóáãùãÞ óôçí ïéêïíïìåôñßá. ÌßáíÝá ðñïóÝããéóç, ô.´. 17x24 ó. 628 978-960-02-2039-1 47,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÌáèÞìáôá ïéêïíïìåôñßáò, ô.Á´. 17x24ó. 300 10,50

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÌáèÞìáôá ïéêïíïìåôñßáò, ô.´. 17x24 ó. 180 10,50

ÄÑÅÔÁÊÇÓ Ì. Ïéêïíïìåôñßá, ô.Á´. 17x24 ó. 242 3,50ÄÑÅÔÁÊÇÓ Ì. Ïéêïíïìåôñßá. ô.´. 17x24 ó. 182 3,50

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÁÁÍÁÐÔÕÎÇ

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Í.Ð.). Ïéêïíï-ìéêÞ áíÜðôõîç. 14x21 ó. 133978-960-02-0048-3 3,00

*EVDORIDIS G. Á positive theory of economic growth.17x24 ó. 244 / 978-960-85474-0-7 18,00

HICKS J.R. (Åðéì.: ËÏÕÊÏÐÏÕËÏÓ Ã.Ä.). ÅèíéêÞ ïéêïíïìé-êÞ áíÜðôõîéò åéò äéåèíÞ ðëáßóéá. 17x24 ó. 76 2,00

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 48

Page 49: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

KINDLEBERGER C., HERRICK Â. ÏéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç,ô.Á´. 17x24 ó. 232 / 978-960-02-0103-× 9,00

KINDLEBERGER C.P., HERRICK Â. ÏéêïíïìéêÞ áíÜðôõ-îç, ô.´. 17x24 ó. 382 / 978-960-02-0104-8 14,00

KUZNETS S. Óýã÷ñïíïò ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîéò. Ñõè-ìïß, äéÜñèñùóéò êáé äéåèíÞò åðÝêôáóéò. 17x24ó. 532 14,00

LANGE O. ÏéêïíïìéêÞ áíÜðôõîéò,ðñïãñáììáôéóìüò êáé äéåèíÞòóõíåñãáóßá. 17x24 ó. 54 2,00

THIRLWALL A.P. ÌåãÝèõíóç êáéáíÜðôõîç, ô.Á´. 17x24 ó. 404978-960-02-1482-4 31,50

THIRLWALL A.P. ÌåãÝèõíóç êáéáíÜðôõîç, ô.´. 17x24 ó. 606978-960-02-1656-8 40,00

ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Á. Ãéá ìéá íÝá ðïëéôéêÞ äéåèíïýòáíáðôýîåùò. 14x21 ó. 213 7,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò. ÌÝñïòÁ´ 17x24 ó. 384 / 978-960-02-1334-8 24,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÐïëéôéêÞ ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò. 17x24ó. 572 / 978-960-02-2254-8 52,00

ÂÁÚÔÓÏÓ Ê. Óçìåéþóåéò ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç.14x21 ó. 200 åîáíôë.

ÂÁÍÄÙÑÏÓ Ã. Ç óçìáóßá ôïõ óõãêñéôéêïý ðëåïíå-êôÞìáôïò åéò ôçí ðïëéôéêÞí ôçò ïéêïíïìéêÞò áíá-ðôýîåùò. 17x24 ó. 64 2,00

ÂÅÑÍÁÑÄÁÊÇÓ Í. Ôï ôñáßíï ôçò áíÜðôõîçò êáé ç ÅëëÜ-äá ôïõ ÐÝìðôïõ Kondradiev. 14x21 ó. 276 18,00

ÄÇÌÁÄÁÌÁ Æ. Ïéêïíïìßá–áíÜðôõîç–ðåñéâÜëëïí.ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé ðïëéôéêÝò ôçò áåéöü-ñïõ áíÜðôõîçò. 17x24 ó. 332978-960-02-2201-2 20,00

Å.Ì.Ð.: ÁíÜðôõîç êáé ó÷åäéáóìüò. 17x24 ó. 480 18,00

Å.Ì.Ð.: Ç äéåðéóôçìïíéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò áíÜðôõ-îçò. 17x24 ó. 632 / 978-960-02-0848-4 19,00

*ÅÕÄÙÑÉÄÇÓ Ã. ÈåôéêÞ èåùñßá ôçò ïéêïíïìéêÞò ìåãÝ-èõíóçò. 17x24 ó. 266 13,00

*ÅÕÄÙÑÉÄÇÓ Ã. ÏéêïíïìéêÞ óôáèåñïðïßçóç êáé áíÜ-ðôõîç. 17x24 ó. 344 / 978-960-86045-0-8 21,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Âéïìç÷áíßá, Ýñåõíá êáé áíÜðôõîç.14x21 ó. 172 / 978-960-02-2098-8 13,00

ÆÁÌÐÁÑËÏÕÊÏÕ Ó. Êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêÝò äéáóôÜ-óåéò ôçò ôå÷íïëïãßáò. Ç ÁíÜðôõîç ôçò Âéïôå÷íï-ëïãßáò óôçí ÅëëÜäá. 17x24 ó. 216 978-960-02-1801-3 10,50

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Ðñïãñáììáôéóìüò ãåíéêÞò áíáðôý-îåùò. 21x27 ó. 64 10,50

ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Á. Öõóéêïß ðüñïé êáé åíåñãåéáêÞðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 144 9,00

ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ Ó. Ç Üëëç áíÜðôõîç. 14x21 ó. 440978-960-02-1061-6 13,00

ÊÑÉÌÐÁÓ Ã. Èåùñßá ïéêïíïìéêÞò åîÝëéîçò, ìÝñïò É.14x21 ó. 132 3,50

ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á. Ç ðñüêëçóç ôçò áíÜðôõîçò óå ìéêñÞêëßìáêá. 17x24 ó. 196 / 978-960-02-0954-5 5,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. 0é åðé÷åéñÞóåéò óôçí ÁíáôïëéêÞÅõñþðç. ÌïñöÝò, ïñãÜíùóç, äéïßêçóç åðé÷åéñÞ-óåùí, ìéêôÝò åðé÷åéñÞóåéò. 14x21 ó. 504 21,00

ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. ÁëëáãÝò êáé åðé÷åéñçìáôéêÝò åõ-êáéñßåò óôçí ÊåíôñïáíáôïëéêÞ Åõñþðç. 14x21 ó.486 / 978-960-02-1211-2 28,00

ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. Èåùñßá êáé ðïëéôéêÞ ïéêïíïìé-êÞò áíáðôýîåùò. Ðáí/êÝò ðáñáäüóåéò, ôåý÷. É. ÇóôáôéêÞ ôçò áíáðôýîåùò. 17x24 ó. 147 3,50

ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. Èåùñßá êáé ðïëéôéêÞ ïéêïíïìé-êÞò áíáðôýîåùò. Ðáí/êÝò ðáñáäüóåéò, ôåý÷. ÉÉ. ÇäõíáìéêÞ ôçò áíáðôýîåùò. 17x24 ó. 147 3,50

ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. Èåùñßá êáé ðïëéôéêÞ ïéêïíïìé-êÞò áíáðôýîåùò. Ðáí/êÝò ðáñáäüóåéò ôåý÷. . Áíá-ðôõîéáêÞ éóïññïðßá. 17x24 ó. 192 3,50

ÐÁÍÅÈÕÌÉÔÁÊÇÓ Á. 5 Ìåôá-èåôéêÜ êåßìåíá óôçí ïé-êïíïìéêÞ áíÜðôõîç (Ôï ðñüâëçìá ôçò óõíïëéêÞòáíôáãùíéóôéêüôçôáò). 14x21 ó. 144 978-960-02-0594-9 3,50

ÐÁÍÅÈÕÌÉÔÁÊÇÓ Á. Ìéá êñéôéêÞ èåþñçóç ôçò íåï-êëáóóéêÞò óýíèåóçò. 14x21 ó. 220 978-960-02-0595-7 5,00

ÐÁÐÁÃÅÙÑÐÏÕ Ä. ÁíÜëõóç Ýñãïõ, áîéïëüãçóç Ýñ-ãïõ. 14x21 ó. 54 1,50

ÐÅÓÌÁÆÏÃËÏÕ É. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí åöçñìïóìÝíçíðïëéôéêÞí ïéêïíïìßáí. ÐñïâëÞìáôá êáé ðïëéôéêÞ,ôåý÷. Á. 17x24 ó. 199 5,00

ÐÅÓÌÁÆÏÃËÏÕ É. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí åöçñìïóìÝíçíðïëéôéêÞí ïéêïíïìßáí. ÐñïâëÞìáôá êáé ðïëéôéêÞ,ôåý÷. ´. 17x24 ó. 296 7,00

ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. Ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò áíÜðôõîçò.17x24 ó. 166 / 978-960-02-0631-7 3,00

ÑÅÐÐÁÓ Ð. ÏéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç, èåùñßåò êáé óôñá-ôçãéêÝò, ô.Á´ 17x24 ó. 680978-960-02-1631-2 46,00

ÑÅÐÐÁÓ Ð. ÏéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç, èåùñßåò êáé óôñá-ôçãéêÝò, ô.´. 17x24 ó. 680 978-960-02-1632-0 44,00

ÔÓÁËÔÁÓ Ã.É. Áíáðôõîéáêü öáéíüìåíï & ôñßôïò êü-óìïò. ÐïëéôéêÝò & äéåèíÝò äßêáéï ôçò áíÜðôõîçò.ÍÝá åðéêáéñïðïéçìÝíç Ýêäïóç. 14x21 ó. 488978-960-02-2414-6 28,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÉÉÓÔÏÑÉÁ

CIPOLLA C. Ç ïéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò áíèñùðüôçôáò.17x24 ó. 104 3,50

49

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 49

Page 50: Τιμοκατάλογος - Price list books

CLOUGH S., RAPP R. ÅõñùðáúêÞ ïéêïíïìéêÞ éóôïñßá,ô.Á´. 14x21 ó. 299 / 978-960-02-0063-7 18,00

CLOUGH S., RAPP R. ÅõñùðáúêÞ ïéêïíïìéêÞ éóôïñßá,ô.´. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-0064-5 21,00

DEANE P. (Ìôö.: ÄÁÌÁËÁÓ Á.). Ç Âéïìç÷áíéêÞ åðáíÜ-óôáóéò åéò ôçí ÌåãÜëçí Âñåôôáíßáí. 17x24 ó. 124 2,00

DESAI M. Ç åêäßêçóç ôïõ Marx. Ç áíáæùïãüíçóç ôïõêáðéôáëéóìïý êáé ôï ôÝëïò ôïõ êñáôéêïý óïóéáëé-óìïý. 17x24 ó. 488 / 978-960-02-1785-8 27,00

JENKINS K. Åðáíáèåþñçóç ôçò éóôïñßáò. 14x21 ó.160 / 978-960-02-1755-6 9,50

ROLL Å. (Ìôö.: ÓÉÄÅÑÇÓ Á.). Éóôïñßá ôçò ïéêïíïìéêÞòóêÝøåùò. 17x24 ó. 504 21,00

SÌÉÔÇ Á.¸ñåõíá ãéá ôç öýóç êáé ôá áßôéá ôïõ ðëïý-ôïõ ôùí åèíþí. 14x217 ó. 232978-960-02-1376-3 10,50

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Ñ. Áñ÷áßá êáé ÂõæáíôéíÞ ïéêïíïìéêÞ éóôï-ñßá. 17x24 ó. 220 / 978-960-02-0085-8 14,00

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Ñ. Ç åîÝëéîç ôçò ïéêïíïìéêÞò óêÝøçò ïðüôïõò áñ÷áßïõò ¸ëëçíåò óôïõò êëáóéêïýò (Åðéëï-ãÝò áðü êåßìåíá). 17x24 ó. 376 24,00

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Ñ. Éóôïñßá ôçò ïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò,ô.Á´. 17x24 ó. 288 / 978-960-02-0082-3 21,00

ÈÅÏ×ÁÑÇÓ Ñ. Éóôïñßá ôçò ïéêïíïìéêÞò áíáëýóåùò,ô.´. 17x24 ó. 488 / 978-960-02-0083-1 21,00

ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ã., ÖÉËÉÁÓ Â., ÍÉÊÏËÉÍÁÊÏÓ Ì. Ïéêïíïìé-êÞ éóôïñßá ôçò íåþôåñçò ÅëëÜäáò áðü ôï 1453ìÝ÷ñé ôï 1830, ô.Á´. 17x24 ó. 550978-960-02-0305-9 18,00

ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ã., ÖÉËÉÁÓ Â., ÍÉÊÏËÉÍÁÊÏÓÌ. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò íåþôåñçòÅëëÜäáò áðü ôï 1831 ìÝ÷ñé ôï 1897,ô.´. 17x24 ó. 304978-960-02-1071-3 14,00

ÊÇÐÁÓ Ì. Ç óõãêñüôçóç ôçò âáëêáíéêÞòðåñéöÝñåéáò óôçí ðåñßïäï 1990-1999 êáé ï ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò. 17x24ó. 592 / 978-960-02-1875-7 35,00

ÐÑÏÍÔÆÁÓ Å. Áðü ôçí åíïñßá óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. ÇåëëçíéêÞ êïéíüôçôá ôçò Ìáóóáëßáò (1820-1910).14x21 ó. 640 / 978-960-02-1846-3 42,00

ÓÉÄÅÑÉÓ Á.Ä. Éóôïñßá ïéêïíïìéêþí èåùñéþí, ô.Á´. Áéðåñß áîßáò êáé ôéìþí èåùñßá. 17x24 ó. 388 3,50

ÓÉÄÅÑÉÓ Á.Ä. Éóôïñßá ôïõ ïéêïíïìéêïý Âßïõ, ô.´. ÇìåóáéùíéêÞ ïéêïíïìßá. 14x21 ó. 279 7,00

ÔÑÉÔÆÉËÉÁ Ê. ÏéêïíïìéêÞ êïéíùíéïëïãßá. 17x24 ó. 440978-960-02-1760-2 25,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. Readings in economic history andhistory economic theories. 17x24 ó. 172 978-960-02-0454-3 3,50

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. Éóôïñßá ïéêïíïìéêþí èåùñéþí. (2çÝêäïóç) (Åðßôïìï). 17x24 ó. 534 978-960-02-0387-3 18,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. Éóôïñßá ôùí ïéêïíïìéêþí èåùñéþí

Ã2. 17x24 ó. 192 / 978-960-02-0474-8 7,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÌáèÞìáôá éóôïñßáò ïéêïíïìéêïý âß-

ïõ. 17x24 ó. 554 / 978-960-02-0396-2 14,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò ÅëëÜäáò,

ô.Á´. Áðü ôçò áñ÷áéüôçôïò ìÝ÷ñé ôçò ðôþóåùò ôçò

Êùíóôáíôéíïõðüëåùò. 17x24 ó. 276

978-960-02-0865-4 10,50

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò ÅëëÜäïò,

ô.´. Áðü ôçò ôïõñêïêñáôßáò ìÝ÷ñé ôïõ Ýôïõò 1935.

17x24 ó. 424 / 978-960-02-0836-0 16,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò (Åðß-

ôïìï). 17x24 ó. 640 / 978-960-02-0914-6 21,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÏéêïíïìéêÞ éóôïñßá êáé åîÝëéîéò ôùí

ïéêïíïìéêþí èåùñéþí, ô.Á´. 17x24 ó. 560

978-960-02-0473-× 16,00

×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. ÓõãêñéôéêÞ ôùí ïéêïíïìéêþí óõóôç-

ìÜôùí. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó. 316

978-960-02-0469-1 16,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ô.Á´.

17x24 ó. 368 24,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ, ô.´. 17x24 ó. 452

978-960-02-0838-7 28,00

ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. ÏéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ. (2ç Ýäêïóç)

17x24 ó. 496 / 978-960-02-1258-9 31,50

ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. ÅöáñìïóìÝíç ïéêïíïìéêÞ, èåùñßá êáé

ðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 342 14,00

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Èåùñßá êáé ðñáêôéêÞ ôçò ïéêïíïìéêÞò

ðïëéôéêÞò. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-0420-9 24,00

ÊÏÕÔÓÏÕÌÁÑÇÓ Ã. ÐñïâëÞìáôá åöçñìïóìÝíçò ïéêï-

íïìéêÞò ðïëéôéêÞò. 14x21 ó. 432

978-960-02-1178-7 21,00

ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì., ÄÅËÉÂÁÍÇ Å. ¼÷é óôç ëé-

ôüôçôá (Ç ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò). 14x21

ó. 184 5,00

*ÓÅÚÌÁÍÉÄÇ-ÂÅËËÉÏÕ Á. (ÓõíÝêäïóç ìå ÏÑÉÆÙÍ). Áöõ-

ðíßóôå ôïí ãßãáíôá ðïõ êïéìÜôáé. 17x24

ó. 328 15,00

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ

BARQUERO A.V. ÔïðéêÞ áíÜðôõîç. Ìéá óôñáôçãéêÞãéá ôç äçìéïõñãßá áðáó÷üëçóçò. 17x24 ó. 212 978-960-02-0877-8 14,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

50

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 50

Page 51: Τιμοκατάλογος - Price list books

RICHARDSON H. (Ðñüë.: ×ÉÙÔÇÓ Ã., Åðéì.: ÄÉÁÌÁÍÔÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ö., ÊÏËÉÁÊÏÓ Ì.). ÐåñéöåñåéáêÞ ïéêïíïìéêÞ,ô.Á´. 17x24 ó. 238 / 978-960-02-0647-3 7,00

RICHARDSON H. (Ðñüë.: ×ÉÙÔÇÓ Ã., Åðéì.: ÄÉÁÌÁÍÔÏ-

ÐÏÕËÏÓ Ö., ÊÏËÉÁÊÏÓ Ì.). ÐåñéöåñåéáêÞ ïéêïíïìéêÞ,ô.´. 17x24 ó. 568 / 978-960-02-0648-1 14,00

VANHOVE N., KLAASSEN L. Ç ðåñéöåñåéáêÞ ðïëéôéêÞôçò ÅÏÊ êáé ôùí ÷ùñþí ìåëþí ôçò. 14x21 ó. 432 978-960-02-0021-1 14,00

WALKER D., CHAPMAN K. Ç ÷ùñïèÝôçóç ôçò âéïìç-÷áíßáò. 17x24 ó. 376 / 978-960-02-0898-0 25,00

ÃÅÙÑÃÏÕËÇÓ Ä. ÆçôÞìáôá èåùñßáò óôïí áóôéêü ó÷å-äéáóìü. 17x24 ó. 392 / 978-960-02-0996-0 23,00

Å.Ì.Ð.: Ç äéåðéóôçìïíéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò áíÜðôõ-îçò. 17x24 ó. 632 / 978-960-02-0848-4 19,00

Å.Ô.Â.Á.: ×ùñïèÝôçóç ôùí âéïìç÷áíéêþí ðåñéï÷þíóôçí ÅëëÜäá êáé ôùí ìåôáðïéçôéêþí ìïíÜäùí ó’áõôÝò. 17x24 ó. 262 / 978-960-02-0896-4 10,50

Å.Ô.Â.Á.: Âéïìç÷áíéêÜ ðÜñêá, èåóìïß êáé ìåèïäïëï-ãßá ó÷åäéáóìïý. 17x24 ó. 128 5,00

Å.Ô.Â.Á.: ÅíåñãåéáêÜ ðÜñêá. 17x24 ó. 160 978-960-02-0894-8 7,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ÌáèÞìáôá ðåñéöåñåéáêÞò áíÜðôõîçò.14x21 ó. 240 / 978-960-02-0428-4 10,50

ÊÏÍÓÏËÁÓ Í. Óýã÷ñïíç ðåñéöå-ñåéáêÞ ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ.17x24 ó. 374978-960-02-1216-3 24,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã. ÌéêñïïéêïíïìéêÞ áíÜ-ëõóç ôïõ ôüðïõ åãêáôáóôÜ-óåùò. 17x24 ó. 377978-960-02-0490-× 23,00

ÐÁÐÁÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ Á. ÌÝèï-äïé ðåñéöåñåéáêÞò áíÜëõóçò. 17x24 ó. 264978-960-02-1429-8 18,00

ÐÁÐÁÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ Á. ÏñéïèÝôçóç êáé áîéïëüãçóçôçò äéáäéêáóßáò ôçò ðïëéôéêÞò áíÜðôõîçò. 17x24ó. 208 7,00

ÐÁÐÁÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ Á. Ðñüôõðá êáé ðïëéôéêÝò ðå-ñéöåñåéáêÞò áíÜðôõîçò. 17x24 ó. 126 978-960-02-1137-7 9,00

ÐÁÐÁÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ Á.Ä., ×ÑÉÓÔÏÖÁÊÇÓ Ì.Ó. Ðåñéöå-ñåéáêüò ðñïãñáììáôéóìüò. (2ç âåëôéùìÝíç Ýêäïóç)17x24 ó. 334 / 978-960-02-2382-8 23,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ ×. ÌïíôÝñíá áñ÷éôåêôïíéêÞ êáéðïëéôéêÞ ôçò áóôéêÞò áíïéêïäüìçóçò. ÁèÞíá 1945-1960. 17x24 ó. 446 / 978-960-02-1676-2 28,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÅÙÑÃÏÕËÇÓ Ä.). Êåßìåíá óôç èåùñßáêáé åöáñìïãÞ ôïõ ðïëåïäïìéêïý êáé ôïõ ÷ùñïôáîé-êïý ó÷åäéáóìïý. 17x24 ó. 506 978-960-02-1111-6 30,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÅÔÓÇÓ Ó.). ̧ íá ìÝëëïí ãéá ôçí ÁèÞ-íá. 21x29 ó. 562 / 978-960-87380-9-1 105,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÓõãêñéôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôç èåùñßá êáéôç öéëïóïößá ôïõ áóôéêïý ó÷åäéáóìïý. 17x24 ó.480 / 978-960-02-1920-6 28,00

ÔÓÅÔÓÇÓ Ó. Ðñïò ìéá ÅõñùðáúêÞ ÷ùñïôáîéêÞ ðïëéôé-êÞ. 21x29 ó. 258 / 978-960-02-1171-× 21,00

ÔÓÅÔÓÇÓ Ó. ÁíáðôõîéáêÝò ðïëéôéêÝò ãéá ìåèïñéáêÝòðåñéöÝñåéåò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. Ç ðåñßðôù-óç ôçò Çðåßñïõ. 17x24 ó. 264978-960-02-1422-0 16,00

ÔÓÅÔÓÇÓ Ó. Ï åõñùðáúêüò ÷þñïò óôï ðÝñáóìá óôïí 21ïáéþíá. 28x21 ó. 344 / 978-960-02-1471-9 28,00

×ÑÉÓÔÏÖÁÊÇÓ Å. ÔïðéêÞ áíÜðôõîç êáé ðåñéöåñåéáêÞ ðï-ëéôéêÞ. 17x24 ó. 320 / 978-960-02-1524-3 18,00

ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇ

ALLEN R.G.D. (Ìôö.: ÁèÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê.Á.). ÓôáôéóôéêÞ.17x24 ó. 215 5,00

BARTHOLOMEW D.J. Óôï÷áóôéêÜ ìïíôÝëá ãéá êïéíùíéêÝòäéáäéêáóßåò. ó. 520 / 978-960-02-1187-6 42,00

DIAMOND I., JEFFERIES J. Áñ÷ßæïíôáò ôç ÓôáôéóôéêÞ.Ìéá åéóáãùãÞ ãéá ôïõò êïéíùíéêïýò åðéóôÞìïíåò.17x24 ó. 326 / 978-960-02-1952-4 23,00

DRAPER N., SMITH H. ÅöáñìïóìÝíç áíÜëõóç ðáëéí-äñüìçóçò. ó. 836 / 978-960-02-1186-8 71,50

ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê.Á. ÓôáôéóôéêÞ, ô.ô. 17x24 ó. 350 2,00ÁËÅÎÁÍÄÑÇ ×. Ç ãëþóóá ùò ôå÷íïëïãßá åðåîåñãá-

óßáò. ×ñÞóç ôçò õðïëïãéóôéêÞòãëùóóïëïãßáò óå ôå÷íéêÜ êåßìåíáêáé ïäçãßåò ãéá óõóôÞìáôá åðéêïé-íùíßáò áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò. 17x24ó. 208 / 978-960-02-2348-4 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á.ÁóêÞóåéò õðïëïãéóôéêÞò óôáôéóôéêÞòóôçí õãåßá, ô.Á´. 17x24ó. 168 / 978-960-02-2106-0 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÂÁÑËÁÌÇÓ Ç., ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Á.ÇëåêôñïíéêÝò êïéíüôçôåò ìÜèçóçò. 17x24 ó. 206978-960-02-2143-5 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÄÁÑÁÓ Ô., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. ÁóêÞ-óåéò õðïëïãéóôéêÞò óôáôéóôéêÞò óôçí õãåßá. ô. ´.17x24 ó. 160 / 978-960-02-2241-8 12,00

ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. ÁíÜëõóç äåäïìÝíùí ìå ôï PASWStatistics 17.0. Ç íÝá ìåôïíïìáóìÝíç Ýêäïóç ôïõSPSS. 17x24 ó. 734 / 978-960-02-2351-4 80,00

ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. ÁíÜëõóç äåäïìÝíùí ìå ôï SÑSS14.0 for Wndows. 17x24 ó. 648 50,00

ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. ÅöáñìïóìÝíç óôáôéóôéêÞ. 17x24 ó. 640 / 978-960-02-1634-7 42,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÁóêÞóåéò óôáôéóôéêÞò. (Åðßôïìï). 17x24ó. 288 / 978-960-02-0744-5 24,00

51

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 51

Page 52: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí óôáôéóôéêÞ. 17x24 ó. 308 åîáíôë.

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÅëëçíéêÞ óôáôéóôéêÞ åîùôåñéêïý åìðïñß-ïõ êáé éóïæõãßïõ ðëçñùìþí. 17x24 ó. 96 åîáíôë.

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÅëëçíéêÝò ïéêïíïìéêÝò óôáôéóôéêÝò.14x21 ó. 196 / 978-960-02-0384-9 åîáíôë.

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê., ÄÏÍÁÔÏÓ Ã.Ó., ×ÏÌÐÁÓ Â. ÌÝèïäïé êáéðñïâëÞìáôá ðñïãñáììáôéóìïý. 17x24 ó. 540 978-960-02-0389-× 24,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÐåñéãñáöéêÞ ïéêïíïìéêÞ óôáôéóôéêÞ. (2çÝêäïóç) 14x21 ó. 320 / 978-960-02-1028-4 21,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÐïëéôéêÞ óôáôéóôéêÞ. 14x21 ó. 240978-960-02-0383-0 14,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. ÓôáôéóôéêÞ. 17x24 ó. 672 40,00ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÕ Á. ÄåäïìÝíá äéÜñêåéáò æùÞò. Êáôá-

íïìÝò êáé ìÝèïäïé áíÜëõóçò. 17x24 ó. 368 978-960-02-1513-8 21,00

ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÕ Á. Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí ðáëéííï-óôçóÜíôùí ôçò ðåñéüäïõ 1986-1993. ÓôáôéóôéêÝòáðü ôá ðéóôïðïéçôéêÜ ìåôïéêåóßáò. 17x24 ó. 298 978-960-02-1493-× 18,00

ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÕ Á. ÊïéíùíéêÞ óôáôéóôéêÞ. ÌÝèïäïéìïíïäéÜóôáôçò áíÜëõóçò. (2ç Ýêäïóç) 17x24 ó.736 / 978-960-02-1686-× 52,50

ÌÁÑÄÁÓ Ã. ÊïéíùíéêÞ óôáôéóôéêÞ. Êïéíùíéïìåôñßá-ïé-êïíïìåôñßá-Âéïìåôñßá-äçìïãñáößá. 17x24 ó. 304 978-960-02-1493-× 19,00

ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÕ Ê. Óôçí áõôïêñáôïñßá ôùí åíäåß-îåùí. 17x24 ó. 536 / 978-960-02-1720-3 31,50

×ÑÇÌÁ ÊÊÁÉ ÔÔÑÁÐÅÆÅÓ

DE GRAUWE P. ÄéåèíÝò ÷ñÞìá. 17x24 ó. 476 978-960-02-2005-0 29,00

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ ó.). Ôï ×ñÞ-ìá. Áðü ðïý Þñèå, ðïý ðÞãå. 17x24 ó. 336 978-960-02-0047-5 13,00

GIDDY I. (Åðéóô. Åðéì.: ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ä., ÂÅÍÅÊÅÓ Ê., Ìôö.:ÊÏÕÖÏÐÏÕËÏÓ Ê.). Ðáãêüóìéåò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝòáãïñÝò. 17x24 ó. 880 / 978-960-02-1188-4 55,00

PARK Y., ZWICK J. ÄéåèíÞò ôñáðåæéêÞ èåùñßá êáé ðñá-êôéêÞ. 17x24 ó. 232 / 978-960-02-0772-0 10,50

SINKEY J. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ äéïßêçóç åìðïñéêþí ôñá-ðåæþí. 14x21 ó. 1438 / 978-960-02-1378-× åîáíôë.

ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ È. ÅéóáãùãÞ óôï ôñáðåæéêü ó÷åäéáóìü. Çðåñßðôùóç ôùí ôñáðåæþí. 14x21 ó. 88 978-960-02-1203-1 4,00

ÁËÅÎÁÊÇÓ Ð., ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. Ôï åëëçíéêü ÷ñçìáôïðé-óôùôéêü óýóôçìá. 17x24 ó. 246 14,00

ÁËÅÎÁÊÇÓ Ð., ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. ÅìðïñéêÝò êáé áíáðôõ-

îéáêÝò ôñÜðåæåò. 17x24 ó. 260 14,00ÁËÅÎÁÊÇÓ Ð. Ç ìåôáâßâáóç ôùí êïéíùíéêþí ðüñùí

ìå ôç ìïñöÞ ôùí êéíÞôñùí ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóçôçò åëë. ìåôáðïßçóçò. 17x24 ó.352 13,00

ÂÅÑÃÉÍÇÓ Î., ÊÏÍÔÏÓ Â. Ç ïéêïíïìéêÞ ôïõ ðëçèùñé-óìïý, èåùñçôéêÞ êáé åìðåéñéêÞ áíÜëõóç. 17x24 ó. 165 5,00

ÃÅÑÌÉÄÇÓ Ä. ÄéåèíÞò ôñáðåæéêÞ. 14x21 ó. 272

978-960-02-0056-6 10,50

ÄÅËÇÓ Ê., ×ÅÂÁÓ Ä. Áîéïëüãçóç ôçò áðïôåëåóìáôé-

êüôçôáò ôùí åëëçíéêþí åôáéñåéþí åðåíäýóåùí

÷áñôïöõëáêßïõ. 17x24 ó. 144 7,00

ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. Êåßìåíá ãéá ôçí ÅÔÂÁ 1989-1991.

14x21 ó. 150 5,00

Å.Ô.Â.Á.: ÁðåëåõèÝñùóç áãïñþí êáé ìåôáó÷çìáôé-

óìïß óôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá. 17x24

ó. 264 / 978-960-02-1080-2 13,00

ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. Ç Üíïäïò ôçò ïñéáêÞò ñïðÞò ðñïò

áðïôáìßåõóç åéò ôçí åëëçíéêÞí ïéêïíïìßáí.

17x24 ó. 288 / 978-960-02-0791-7 9,00

ÊÁÐÏÐÏÕËÏÓ Ð., ËÁÆÁÑÅÔÏÕ Ó. ÍïìéóìáôéêÝò ó÷Ý-

óåéò. ÄéåèíÞò ôñáðåæéêÞ êáé ÷ñçìáôïäüôçóç.

17x24 ó. 288 / 978-960-02-1204-× 19,50

ÊÑÏÕÓÊÏÓ Ã. Áããëéêïß ôñáðåæéêïß üñïé. 14x21 ó. 152

978-960-02-1059-4 5,50

ÊÙÓÔÇÓ Ê., ÔÓÏÊÏÐÏÕËÏÓ È. Ïé ôñÜðåæåò óôçí ÅëëÜ-

äá 1898-1928. 17x24 ó. 218

978-960-02-0796-8 åîáíôë.

ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÕ Â. Åðåíäýóåéò. ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞ áíÜ-

ëõóç. 17x24 ó. 754 / 978-960-02-1315-1 46,00

ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÕ Â. Óýã÷ñïíá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÜ Ðñïúü-

íôá. 17x24 ó. 464 / 978-960-02-1607-× 31,50

ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÕ Â., ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÓ Ð. ×ñçìáôéóôÞñéï.

17x24 ó. 320 / 978-960-02-1400-× 19,00

ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÓ Ð. ÍïìéóìáôéêÞ ðïëéôéêÞ. 17x24

ó. 272 / 978-960-02-1440-9 16,00

ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÓ Ð. ÅðåíäõôéêÞ ÅðáíÜóôáóç. ×ñçìáôé-

óôÞñéï, áóöáëéóôéêü, ðáéäåßá, áíáó÷åäéáóìüò.

17x24 ó. 288 / 978-960-02-1521-9 17,50

ÌÐÁËÙÌÅÍÏÕ ×. Ôï åëëçíéêü ôñáðåæéêü óýóôçìá

êáé ïé äéáäéêáóßåò áîéïëüãçóçò êáé Ýãêñéóçò åðåí-

äõôéêþí ó÷åäßùí. 17x24 ó. 388

978-960-02-1668-1 23,00

ÎÁÍÈÁÊÇÓ Ì. ÄïìÞ êáé ÌéêñïäïìÞ ôçò åëëçíéêÞò

êåöáëáéáãïñÜò. 17x24 ó. 464

978-960-02-1626-6 26,00

ÐÁÔÑÉÍÏÓ Ä. ×ñÞìá-ÔñÜðåæåò êáé ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ

ðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 224

978-960-02-1357-7 24,00

ÐÅÑÑÁÔÇÓ Ð. Áìïéâáßá êåöÜëáéá. 17x24 ó. 274

978-960-02-2085-8 20,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

www.papazisi.gr

52

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 52

Page 53: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. Ôçò ÓïöïêëÝïõò ôï êÜãêåëï. 17x24 ó. 550 / 978-960-02-1385-2 27,00

ÔÑÉÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ×. Åðïðôåßá ôñáðåæéêïý óõóôÞìá-ôïò. Ç åõñùðáúêÞ åìðåéñßá êáé ôï íÝï êáíïíéóôéêüðëáßóéï. 14x21 ó. 128 978-960-02-2218-0 6,00

ÖÉËÉÏÓ Â. Óýã÷ñïíç ïñãÜíùóç êáé äéïßêçóç ÷ñçìá-ôïðéóôùôéêþí éäñõìÜôùí, ô.Á´ 14x21 ó. 224 978-960-02-1119-1 10,50

×ÁÔÆÇÐÁÕËÏÕ Ð., ÃÏÍÔÉÊÁ Â. Leasing. Èåùñßá êáéðñáêôéêÞ ôçò ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìéóèþóåùò. 14x21ó. 96 / 978-960-02-0741-0 3,50

ÐÁÉÄÉÊÁ

ÔÏÌÁÇ Ö. 1 2 3 … 11 ÁëçèéíÝò éóôïñßåò Ïëõìðéïíé-êþí. 21x21 ó. 186 / 978-960-02-2228-9 17,00

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ

ECOLOGIST. Ó÷Ýäéï ãéá ôçí åðéâß-ùóç. 14x21 ó.176 5,50

LEFEBVRE H. Äéêáßùìá óôçí ðü-ëç. ×þñïò êáé ðïëéôéêÞ. 14x21ó. 337 åîáíôë.

WWF. (Åðéì.: ×ËÅÐÁÓ Í., ÌÅÑÔÆÉÏÕ).Ïäçãüò ôïõ ðïëßôç ãéá ôçíðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëï-íôïò. 14x21 ó. 304 978-960-02-1162-0 14,00

ÁÍÄÑÅÏÕ Ã. Óõíï÷Þ êáé äéáñèñùôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçíÅ.Å. 14x21 ó. 88 / 978-960-02-1570-7 4,00

ÂÁÂÉÆÏÓ Ã., ÆÁÍÍÁÊÇ Ê. ÏéêïëïãéêÞ èåùñßá êáé ðñÜ-îç óôéò ðåñéâáëëïíôéêÝò ìåëÝôåò. 17x24 ó. 296 978-960-02-1283-× åîáíôë.

ÂÁËÊÁÍÁÓ Ã. Ñýðáíóç ðåñéâÜëëïíôïò. 17x24 ó. 464978-960-02-0845-× 18,00

ÂÁËÊÁÍÁÓ Ã. Ïéêïëïãßá. 14x21 ó. 242 978-960-02-0019-× 9,00

ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð. Ôï íïìéêü óýóôçìá ðñïóôáóßáò ôïõèáëáóóßïõ ðåñéâÜëëïíôïò. 14x21 ó. 232 978-960-02-0951-0 7,00

ÄÇÌÁÄÁÌÁ Æ. Ïéêïíïìßá–áíÜðôõîç–ðåñéâÜëëïí.ÈåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé ðïëéôéêÝò ôçò áåéöü-ñïõ áíÜðôõîçò. 17x24 ó. 332978-960-02-2201-2 20,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ïéêïëïãéóìüò êáé ðïëéôéêÞ.14x21 ó. 60 / 978-960-02-0958-8 1,50

ÄÏÕÓÇ Å. Ç êïéíïôéêÞ ðïëéôéêÞ ðåñéâÜëëïíôïò êáé çåðßäñáóç ôçò óôçí ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò.14x21 ó. 104 / 978-960-02-1510-3 4,00

ÊÁËÏÐÉÓÇÓ É. Ç èåñìéêÞ ñýðáíóç ôïõ ðåñéâÜëëï-íôïò êáé ôá üñéá ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò.14x21 ó. 100 / 978-960-02-0888-3 3,50

ÊÁËÏÐÉÓÇÓ É. Ðïõ ðÜìå; Ç ìïéñáßá ðïñåßá ãéá ôçí áí-èñùðüôçôá êáé ôç æùÞ ðïõ ÷áñÜæåé ç äñÜóç ôçòåêèåôéêÞò óõíÜñôçóçò ôïõ ÷ñüíïõ. 14x21 ó. 264978-960-02-1467-× 13,00

ÊÙÔÔÇÓ Ã. Ïéêïëïãßá êáé ïéêïíïìßá. 17x24 ó. 416 978-960-02-1046-2 25,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ ÅÕÁÃ. Ãåùñãßá, ÐåñéâÜëëïí, ÄéáôñïöÞ. ÇåëëçíéêÞ ãåùñãßá óôï ðáãêüóìéï áãñïôñïöéêü óý-óôçìá. 17x24 ó. 234 / 978-960-02-2423-8 17,00

ÎÅÍÏÓ Ä. Ïéêïíïìßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôùí öõóé-êþí ðüñùí. 17x24 ó. 180 978-960-02-1641-× åîáíôë.

ÐÅËÅÊÁÓÇ Ê., ÓÊÏÕÑÔÏÓ Ä. Ç áôìïóöáéñéêÞ ñýðáíóçóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 144978-960-02-0969-3 5,00

ÓÁÌÉÙÔÇÓ Ã., ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð., ÔÓÁËÔÁÓ Ã. Ç óõíäéÜóêå-øç ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí (Ñßï Íôå ÔæáíÝéñï) ãéáôï ðåñéâÜëëïí êáé ôçí áíÜðôõîç. 14x21 ó. 271 978-960-02-1018-7 10,50

ÓÁÌÉÙÔÇÓ Ã., ÔÓÁËÔÁÓ Ã. ÄéåèíÞò ðñïóôáóßá ôïõ ðå-ñéâÜëëïíôïò, ô.Á´. 14x21 ó. 352 978-960-02-0833-6 18,50

ÓÅÐÅÔÇÓ Á.Ê. ÐåñéâáëëïíôéêÞ êáé áåéöüñïò äéá÷åßñé-óç óôç äçìüóéá õãåßá. 17x24 ó. 348978-960-02-2385-9 35,00

ÔÓÁËÔÁÓ Ã., ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð. ÊïéíïôéêÝò óôñáôçãéêÝò ãéáôï ðåñéâÜëëïí (Êåßìåíá). 14x21 ó. 376 978-960-02-1083-7 21,00

ÔÓÁËÔÁÓ Ã.É. Áíáðôõîéáêü öáéíüìåíï & ôñßôïò êü-óìïò. ÐïëéôéêÝò & äéåèíÝò äßêáéï ôçò áíÜðôõîçò.ÍÝá åðéêáéñïðïéçìÝíç Ýêäïóç. 14x21 ó. 488978-960-02-2414-6 28,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÁÉÄÉÊÁ

ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ

53

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 53

Page 54: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÇÌÏÃÑÁÖÉÁ

ÊÏÌÇÓ Ê. ÉóôïñéêïäçìïãñáöéêÜ. ÌåëÝôåò éóôïñßáòêáé éóôïñéêÞò äçìïãñáößáò ôïõ åëëçíéêïý ÷þñïõ.17x24 ó. 336 / 978-960-02-1303-8 19,00

ÔÁÐÅÉÍÏÓ Ã. Óôïé÷åßá Äçìïãñáößáò. 14x21, ó. 552978-960-02-1006-3 18,00

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. ÉóôïñéêÞ äçìïãñáößá. Áðü ôéòäçìïãñáöéêÝò äéáäéêáóßåò óôéò óõëëïãéêÝò íïï-ôñïðßåò êáé óõìðåñéöïñÝò. 14x21, ó. 160 978-960-02-1286-4 10,50

ÄÇÌÏÓÉÁ ÄÄÉÏÉÊÇÓÇ

CHANDLER J. (Åðéì.: ÓÐÁÍÏÕ Ê.). ÓõãêñéôéêÞ ÁíÜëõóç.17x24 ó. 752 / 978-960-02-1650-9 27,00

ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ä. Ç åëëçíéêÞ äéïßêçóç (Áíåðßêáé-ñåò óêÝøåéò ãéá ìéá äéïéêçôéêÞ ìåôáññýèìéóç).14x21 ó. 316 / 978-960-02-0003-3 10,50

ÁÐOÓÔÏËÁÊÇÓ É., ËÏÕÊÇÓ Å., ×ÁËÁÑÇÓ É. Çëåêôñïíé-êÞ äçìüóéá äéïßêçóç. ÏñãÜíùóç, ôå÷íïëïãßá êáéåöáñìïãÝò. 17x24 ó. 630978-960-02-2189-3 35,00

ÊÁÐËÁÍÉ ÃÊ., ÌÏÓÊÙÖ Ç., ÔÓÉÏÕÊÁÓ Ã. ÔïðéêÞ áõôï-äéïßêçóç êáé ìåôáíÜóôåò. 14x21 ó. 96978-960-02-2102-2 7,00

ÌÁÊÑÕÄÇÌÇÔÑÇÓ Á. Ï «ÌåãÜëïò ÁóèåíÞò». Ç ìå-ôáññýèìéóç êáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò ôçò ÄçìüóéáòÄéïßêçóçò. 14x21, ó. 416978-960-02-1354-2 14,00

ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ Í. Áðü ôç äçìüóéá ãñáöåéïêñáôßáóôï äçìüóéï management. 14x21 ó. 304978-960-02-1709-0 18,00

ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ Í. Ç äçìüóéá äéïßêçóç óôçí åðï÷Þôùí áðïôåëåóìÜôùí. 14x21 ó. 402978-960-02-2137-4 23,00

ÐËÕÔÁÓ Ã. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôïõÄÞìïõ Áèçíáßùí. ÐñïâëÞìá-ôá ôïðéêÞò áõôïäéïéêÞóåùò.17x24 ó. 101 3,50

ÓÐÁÍÏÕ Ê. ÏñãÜíùóç êáé åîïõ-óßá óôç äçìüóéá äéïßêçóç.14x21 ó. 320978-960-02-0946-4 14,00

ÓÐÁÍÏÕ Ê. ÅëëçíéêÞ Äéïßêçóçêáé ÅõñùðáúêÞ ÏëïêëÞñùóç. 14x21 ó. 232978-960-02-1472-7 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÊÑÕÄÇÌÇÔÑÇÓ Á., ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ

Í.). ÅêèÝóåéò åìðåéñïãíùìüíùí ãéá ôç äçìüóéáäéïßêçóç. 1950-1998. 17x24 ó. 752 978-960-02-1394-1 44,00

ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã. Ç ìåôáññýèìéóç ôçò ôïðéêÞò áõôï-äéïßêçóçò. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò. 14x21 ó.120 / 978-960-02-1992-3 9,50

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Ç åëëçíéêÞ ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç(Êïéíüôçôá âßïõ-ÊñÜôïò-ÐïëéôéêÞ). 14x21 ó. 128978-960-02-1325-9 8,50

ÄÉÅÈÍÅÉÓ ÓÓ×ÅÓÅÉÓ

ALLISON G., ZELIKOW PH. Ç Êñßóç ôçò Êïýâáò. Ç ïõóßáôçò áðüöáóçò. 14x21 ó. 610978-960-02-1986-9 35,00

BONIFACE P. Ðïäüóöáéñï êáé ðáãêïóìéïðïßçóç.14x21 ó. 264 / 978-960-02-2153-4 16,00

CHASE R., HILL E., KENNEDY P. ÔáêïìâéêÜ êñÜôç êáé ç åîùôåñéêÞðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ. 14x21 ó. 744 978-960-02-1522-7 40,00

CORNELL S., JONSSON A., NILSSONN., HAGSTROM P. Ç åõñýôåñçðåñéï÷Þ ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ.¸íáò íÝïò êüìâïò óôçí åõñù-ðáúêÞ áóöÜëåéá. 14x21 ó. 206978-960-02-2151-0 13,00

DEKMEJIAN R.HR. ÅðáíáóôáôçìÝíï ÉóëÜì. Ï öïíôá-

ìåíôáëéóìüò óôïí áñáâéêü êüóìï. 14x21 ó. 586

978-960-02-2021-2 31,50

DOUGHERTY J.E., PFALTZAGRAFF R.L. ÁíôáãùíéóôéêÝò

èåùñßåò äéåèíþí ó÷Ýóåùí. Ìéá óõíïëéêÞ áðïôßìç-

óç, ô.Á´. 17x24 ó. 400 / 978-960-02-0974-× 25,00

DOUGHERTY J.E., PFALTZAGRAFF R.L. ÁíôáãùíéóôéêÝò

èåùñßåò äéåèíþí ó÷Ýóåùí. Ìéá óõíïëéêÞ áðïôßìç-

óç, ô.´. 17x24 ó. 384 / 978-960-02-0929-4 23,00

FALOLA T., GENOVA A. Ç äéåèíÞò ðïëéôéêÞ ôïõ ðåôñå-

ëáßïõ. 17x24 ó. 330 / 978-960-02-2207-4 22,00

FERGUSON Y.H., MANSBACH R.W. [Ìôö.: ÊÑÉÌÐÁÓ Ð.Ã.,

Åðéóô. Åðéì.: ÌÁÆÇÓ É.È.] Ç áíáæÞôçóç ôçò ïõôï-

ðßáò. Èåùñßá êáé äéåèíÞò ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 544

978-960-02-2387-3 25,00

FERGUSON N. Êïëïóóüò. Ç Üíïäïò êáé ç ðôþóç ôçò

áìåñéêáíéêÞò áõôïêñáôïñßáò. 14x21 ó. 594

978-960-02-2141-1 32,00

GÉRÉ F. Ãéáôß ïé ðüëåìïé; ¸íáò áéþíáò ãåùðïëéôéêÞò.

17x24 ó. 224 / 978-960-02-1911-7 21,00

KIZILYÜREK N. Ïé Ôïõñêïêýðñéïé, ç Ôïõñêßá êáé ôï Êõ-

ðñéáêü. 14x21 ó. 258 / 978-960-02-2300-2 14,00LESSER I.O. Ðáãêüóìéåò ôÜóåéò, ðåñéöåñåéáêÝò óõíÝ-

ÐÏËÉÔÉÊÇ

www.papazisi.gr

54

02.qxd 9/14/2010 3:41 PM Page 54

Page 55: Τιμοκατάλογος - Price list books

ðåéåò. Ïé åõñýôåñåò óôñáôçãéêÝò åðéðôþóåéò óôçíðåñéï÷Þ ôïõ Åýîåéíïõ Ðüíôïõ. 17x24 ó. 76978-960-02-2326-2 6,00

NYE J. ¹ðéá Éó÷ýò. Ôï ìÝóï åðéôõ÷ßáò óôçí ðáãêüóìéáðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 280978-960-02-1899-4 17,00MILLAS H. Do’s, Don’ts. For bet-

ter Greek Turkish Relations.14x21 ó. 136978-960-02-1593-6 10,50

ROBERTS J. Ç åíåñãåéáêÞ óõíåñ-ãáóßá ìåôáîý ôùí êñáôþí ìå-ëþí ôïõ Ïñãáíéóìïý Ïéêïíïìé-

êÞò Óõíåñãáóßáò Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. 17x24 ó. 238 978-960-02-2261-6 17,00

SARLIS P. Ôhe break-up of Yugoslavia. 14x21 ó. 280978-960-02-1407-7 14,00

SCHOLLGEN G. (Åðéì.: ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð.). Ç åîùôåñéêÞÐïëéôéêÞ ôçò Ãåñìáíßáò. ÅðéóôñïöÞ óôç ÄéåèíÞÓêçíÞ. 14x21 ó. 216 / 978-960-02-1885-4 16,00

SCHWEIZER P. Ç íßêç... Ç ìõóôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôçòáìåñéêáíéêÞò êõâÝñíçóçò ðïõ ðñïêÜëåóå ôçí êá-ôÜññåõóç ôçò ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 368978-960-02-1620-7 17,00

ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÕ Å. Ôïõñêßá. ÁíáæÞôçóç áóöÜëåé-áò. Áìåñéêáíï-âñåôáíéêÜ óõìöÝñïíôá. 14x21ó. 440 / 978-960-02-1377-1 21,00

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ Ç. Ïé ðïëéôéêïóôñáôçãéêÝò åðéðôþóåéòáðü ôçí êáôÜññåõóç ôçò ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò óôéòôñåéò áíåîÜñôçôåò Äçìïêñáôßåò ôïõ ÊáõêÜóïõ:ÁæåñìðáúôæÜí, Áñìåíßáò, Ãåùñãßáò. 17x24 ó. 496978-960-02-1505-7 21,00

ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ Ç. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. ÅéóçãÞóåéò–äç-ìïóéåýóåéò–áðüøåéò. 17x24 ó. 462 978-960-02-2197-8 28,00

ÁÔÔÁËÉÄÇÓ Ì. Êýðñïò. ÊñÜôïò, êïéíùíßá êáé äéåèíÝòðåñéâÜëëïí. 14x21 ó. 292978-960-02-2310-1 16,00

ÂÁËÇÍÁÊÇÓ É., ÂÅÑÅÌÇÓ È., ÉÏÑÄÁÍÉÄÇÓ Ê., ÊÉÔÓÏÓ Ð.,×ÁÑÂÁËÉÁÓ Ã. Ç áìõíôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí Âáëêáíéêþíêñáôþí. 14x21 ó. 334 / 978-960-02-0869-7 13,00

ÂÁËÇÍÁÊÇÓ É. Ç ÅõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ êáé áìõíôéêÞ óõ-íåñãáóßá. 14x21 ó. 196 / 978-960-02-0878-6 10,50

ÂÁËÍÔÅÍ Ó. ÂáëêáíéêÞ óõíåñãáóßá êáé åõñùðáúêÞ ïëï-êëÞñùóç. 17x24 ó. 510 / 978-960-02-1029-2 21,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. ÓôñáôçãéêÞ ôùí ðáéãíßùí. Óõíåñãá-óßá êáé óýãêñïõóç óôéò äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. 14x21ó. 264 / 978-960-02-1257-0 14,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. Ïé ñßæåò ôùí äéåèíþí ó÷Ýóåùí. Óôï-÷áóìïß äéåèíþí ó÷Ýóåùí óôéò Áñ÷áßåò ÅëëçíéêÝòðüëåéò, ç óõìâïëÞ ôùí Áñ÷áßùí ÅëëÞíùí. 14x21ó. 400 / 978-960-02-1358-5 23,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò êáé åîùôåñéêÞðïëéôéêÞ óôïí 21ï áéþíá. 14x21 ó. 520 978-960-02-1807-2 27,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. Ç Äéðëùìáôßá óôï íÝï øçöéáêü ðå-ñéâÜëëïí. 14x21 ó. 232 / 978-960-02-1996-614,00

ÂÁÑÏÕÎÁÊÇÓ Ó. Äéåèíåßò ïñãáíéóìïß (Ðáãêüóìéïé-Åõ-ñùðáúêïß-ÏÇÅ-ÅÏÊ), ô.Á´. 17x24 ó. 380 978-960-02-0023-8 21,00

ÂÁÑÏÕÎÁÊÇÓ Ó. Äéåèíåßò ïñãáíéóìïß (Ðáãêüóìéïé-Åõ-ñùðáúêïß-ÏÇÅ-ÅÏÊ), ô.´. 17x24 ó. 222 978-960-02-0024-6 10,50

ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ (ÅÊÅÌ). Ç íÝá äéåýñõíóç ôçò Åõñù-ðáúêÞò ¸íùóçò, Agenda 2000. Ç Ýíôáîç ôçò Êý-ðñïõ. 17x24 ó. 120 14,00

ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ (ÅÊÅÌ). Âáëêáíéêüò ðåñßãõñïò. 17x24ó. 120 14,00

ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ (ÅÊÅÌ). Ó÷Ýóåéò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íù-óçò ìå ôéò ÷þñåò ÁöñéêÞò, ÊáñáúâéêÞò êáé ÅéñçíéêïýìÝóá áðü ôï óõìâáôéêü ðëáßóéï ôçò ËïìÝ V: Ðñï-âëÞìáôá êáé ðñïïðôéêÝò. 17x24 ó. 120 14,00

ÂÅÑÃÏÓ Ê. ÃåùðïëéôéêÞ ôùí åèíþí êáé ôçò ðáãêïóìéï-ðïßçóçò. 17x24 ó. 632 / 978-960-02-1718-1 32,50

ÂÅÑ×ÏÖÓÔÁÍÔ ÃÊ. Ïé ÅíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò Åõñþ-ðçò. ÌáíéöÝóôï ãéá ìéá íÝá Åõñþðç. 14x21 ó. 112978-960-02-1968-0 10,50

ÂÏÓÊÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÅëëçíéêÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ áðüôïí 20ü óôïí 21ï áéþíá. 17x24 ó. 372 978-960-02-1945-1 22,00

ÃÁÑÃÁËÉÁÍÏÓ Ä. Áèëçôéóìüò êáé åîùôå-ñéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 464978-960-02-1264-3 25,00

ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ë. Êáýêáóïò êáé êåíôñé-êÞ Áóßá. ÉóëáìéêÞ ôáõôüôçôá êáé äéá-êñáôéêÝò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 96978-960-02-1330-5 åîáíôë.

ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ë. ÊåíôñéêÞ Áóßá. Áðü ôáÓïâéÝô óôï Ìá÷áëÜ. 14x21 ó. 330978-960-02-2316-3 15,00

ÅË.É.ÁÌ.Å.Ð. (Åðéì.: ÂÅÑÅÌÇÓ È.). Ç Ôïõñêßá óÞìåñá.14x21 ó. 552 / 978-960-02-1105-1 29,00

ÅË.É.ÁÌ.Å.Ð. (Åðéì.: ÂÅÑÅÌÇÓ È., ÍÔÏÊÏÓ È.). Ç óýã-÷ñïíç Ôïõñêßá. Êïéíùíßá, ïéêïíïìßá êáé åîùôåñéêÞðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 688978-960-02-1536-7 35,00

ÅÌÊÅ-ÐÏÕËÏÐÏÕËÏÕ Ç. Ç ìåôáíáóôåõôéêÞ ðñüêëç-óç. 14x21 ó. 932 / 978-960-02-2074-2 47,00

ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ Ç. ÆçôÞìáôá ãåùðïëéôéêÞò & äéðëùìá-ôßáò íáõôéêþí êáé çðåéñùôéêþí äõíÜìåùí óôïíóýã÷ñïíï êüóìï. 14x21 ó. 240978-960-02-2127-5 13,00

ÇÑÁÊËÅÉÄÇÓ Á. Ç ÁñáâïúóñáçëéíÞ áíôéðáñÜèåóç.

55

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÏËÉÔÉÊÇ

02.qxd 9/8/2010 11:09 AM Page 55

Page 56: Τιμοκατάλογος - Price list books

14x21 ó. 320 / 978-960-02-0882-4 18,00ÉÙÁÍÍÏÕ Ã. Ç. Èåùñßá ôçò óõíùìïóßáò êáé êïõëôïý-

ñá ôçò äé÷ïôüìçóçò. 14x21 ó. 254978-960-02-2383-5 16,00

ÉÙÓÇÖ É. Êõðñéáêü ðñüâëçìá êáé äéåèíÞò ðïëéôéêÞ.Áðü ôçí áíåîáñôçóßá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç.14x21 ó. 384 / 978-960-02-1357-7 18,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ç ÅëëÜäá óôç ìåôáâáëëüìåíç Åõñþðç.14x21 ó. 360 / 978-960-02-1049-7 18,00

ÊÁËÏÃÅÑÏÐÏÕËÏÓ-ÓÔÑÁÔÇÓ Ó. ÈÝìáôá äéåèíþí ó÷Ý-óåùí. 17x24 ó. 269 10,50

ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì. Ç ÔïõñêéêÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ óôïíÊáýêáóï. 14x21 ó. 264 / 978-960-02-1939-7 15,00

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. ÈåùñÞóåéò êáé äñÜóåéò ôùí åîùôåñé-êþí ó÷Ýóåùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò: ôáîéäåýï-íôáò ìå ïäçãü ôïí ìéêñü ðñßãêéðá. 14x21 ó. 285 978-960-02-1962-1 17,00

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê., ÊÁÔÓÉÏÓ Ó. Äéåèíåßò Ïñãáíéóìïß. ÁíÜ-ìåóá óôïí ðüëåìï êáé ôçí åéñÞíç. 14x21 ó. 480978-960-02-1622-3 26,00

ÊÏÐÐÁ Ì. Ìéá åýèñáõóôç äçìïêñáôßá (FÕROM).14x21 ó. 176 / 978-960-02-1045-4 8,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È. Ç ÅëëÜäá êáé ï êüóìïò. Ìéá êñéôéêÞáðïôßìçóç. 14x21 ó. 304978-960-02-1900-1 19,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò (ÌéáóõíïëéêÞ ðñïóÝããéóç), ô.Á´. 17x24 ó. 264

978-960-02-0112-9 14,00ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. Äéåèíåßò

ó÷Ýóåéò (Ìéá óõíïëéêÞ ðñïóÝããéóç),ô.´. 17x24 ó. 356 978-960-02-0113-7 18,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Åîïõ-óßá êáé äéêáéïóýíç. 17x24 ó. 580978-960-02-1116-7 37,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÍÔÁËÇÓ Ó. Ç åëëçíéêÞåîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ óôï êáôþöëé ôïõ

21ïõ áéþíá. Åèíïêåíôñéóìüò Þ Åõñùêåíôñéóìüò.14x21 ó. 216 978-960-02-1194-9 12,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Éó÷ýò êáé äéêáéï-óýíç. (2ç Ýêäïóç). 17x24 ó. 630 978-960-02-2203-6 38,00

ÊÏÕÑÌÁÔÆÇÓ Á. Ç ãåùðïëéôéêÞ ôùí ðåôñåëáßùí. ÇäéåèíÞò ïéêïíïìßá êáé ïé êñßóåéò. 17x24 ó. 544978-960-930977-6 26,00

ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç. Äéðëùìáôßá êáé óôñáôçãéêÞ ôçòÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò åíüøåé ôçò äéáêõâåñíçôéêÞòäéÜóêåøçò ôïõ 1996. 17x24 ó. 436 978-960-02-1122-1 24,00

ÊÏÕÔÓÇÓ Á. ÌÝóç ÁíáôïëÞ – äéåèíåßò ó÷Ýóåéò êáé ðï-ëéôéêÞ áíÜðôõîç, ô.Á´. 14x21 ó. 440 978-960-02-0972-3 24,00

ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. Ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 322 18,00

ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. ÅëëçíéêÞ êáé åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ 1991-1999. Áíáëýóåéò êáé ìáñôõñßåò. 14x21 ó. 312978-960-02-1322-4 11,50

ÊÙÖÏÓ Å. Ôï ÊïóóõöïðÝäéï êáé ç

áëâáíéêÞ ïëïêëÞñùóç. Ôï Üã-

÷ïò ôïõ ÷èåò – Ôï Üã÷ïò ôïõ

áýñéï. 14x21 ó. 144

978-960-02-1269-4 5,50

ËÁÌÕ Ð. Ç ðáãêüóìéá äçìïêñá-

ôßá. Ãéá ìéá íÝá ðáãêüóìéá äéá-

êõâÝñíçóç. 14x21 ó. 152

978-960-02-1999-0 10,50

ËÅÊÊÁ Á. (ÅËÉÁÌÅÐ). Ç åõñùðáúêÞ Ýíùóç êáé ïé ðå-

ñéöåñåéáêÝò óõíåñãáóßåò. 14x21 ó. 544

978-960-02-1436-0 24,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Ç áããëïóáîïíéêÞ

óêÝøç. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-1946-× 17,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Óôïí áóôåñéóìü ôïõ Ìáñî. Ïé äéå-

èíåßò ó÷Ýóåéò áðü ôï ÌáíéöÝóôï óôçí ðáãêüóìéá

êñßóç. Äïêßìéï ãéá ôïí ðïëéôéêü ðïëéôéóìü ôçò Êý-

ðñïõ. 14x21 ó. 318 / 978-960-02-2339-2 19,00

ÌÁÆÇÓ È.É. ÃåùðïëéôéêÞ ôùí õäÜôùí óôç ÌÝóç Áíá-

ôïëÞ (ÁñáâéêÝò ÷þñåò-ÉóñáÞë-Ôïõñêßá). 17x24

ó. 424 / 978-960-02-1518-9 26,00

ÌÁÆÇÓ È.É. Ãåùãñáößá ôïõ éóëáìéóôéêïý êéíÞìáôïò

áôÞ ÌÝóç ÁíáôïëÞ. 17x24 ó. 296

978-960-02-1547-2 17,00

ÌÁÆÇÓ È.É. ÃåùðïëéôéêÞ. Ç èåùñßá êáé ç ðñÜîç.

17x24 ó. 774 / 978-960-02-1518-9 46,00

ÌÁÆÇÓ È.É. ÃåùðïëéôéêÞ ðñïóÝããéóç ãéá Ýíá íÝï Åë-

ëçíéêü Áìõíôéêü Äüãìá. 14x21 ó. 288

978-960-02-1995-8 20,00

ÌÁÊÉÍÔÅÑ ×. ÄçìïêñáôéêÜ éäåþäç êáé ðñáãìáôéêü-

ôçôá & Üëëåò ôñåéò åéóçãÞóåéò. 14x21 ó. 506

978-960-02-2006-9 28,00

ÌÁÊÑÇÓ Ó. Ç èåùñßá ôùí Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí óôçí åðï÷Þ

ôçò Ðáãêïóìéïðïßçóçò. Êïíóôñïõêôéâéóìüò vs Ñáóéï-

íáëéóìüò. 14x21 ó. 144 / 978-960-02-1598-7 6,50

ÌÁÊÑÇÓ Ó. Ðïëéôéêü óýóôçìá êáé äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Ç

åëëçíéêÞ ðåñßðôùóç ìÝóá áðü ôç óõãêñéôéêÞ ðñïï-

ðôéêÞ. 14x21 ó. 558 / 978-960-02-2129-9 27,00

ÌÅËÁÊÏÐÉÄÇÓ Ê. ÅéñçíåõôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôï Êõ-

ðñéáêü. 14x21 ó. 224 / 978-960-02-1226-0 10,50

ÌÇËËÁÓ Ç. Ôé ðñÝðåé. Ôé äåí ðñÝðåé. Ïäçãüò óõìðå-

ñéöïñÜò ãéá êáëýôåñåò åëëçíïôïõñêéêÝò ó÷Ýóåéò.

14x21 ó. 152 / 978-960-02-1592-8 8,50

ÌÏÕÔÓÏÃËÏÕ Â. Ç Ôïõñêßá óôï ìåôáâáëëüìåíï äéå-

èíÝò ðåñéâÜëëïí êáé ïé åëëçíïôïõñêéêÝò ó÷Ýóåéò.

Áðü ôç óõíÜíôçóç óôï Lancaster house óôçí áðü-

öáóç ôïõ Åëóßíêé. 14x21 ó. 328 14,00

ÐÏËÉÔÉÊÇ

www.papazisi.gr

56

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 56

Page 57: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÏÕÔÓÏÃËÏÕ Â. Ç ÂáëêáíéêÞ ÐáñÜìåôñïò. ÓçìåßùìáÄéåèíïýò ÐïëéôéêÞò. 14x21 ó. 184 978-960-02-1548-0 8,50

ÌÐÏÓÇ Ì. ÆçôÞìáôá áóöÜëåéáò óôç íÝá ôÜîç ðñáã-ìÜôùí. 17x24 ó. 402 / 978-960-02-1371-2 24,00

ÌÐÏÓÇ Ì., ËÉÏÕÓÇÓ Í., ÊÏÕÑÌÁÔÆÇÓ Á. Ôñåéò ãåùðï-ëéôéêÝò ðñïêëÞóåéò ãéá ôçí åëëçíéêÞ åîùôåñéêÞ ðï-ëéôéêÞ. 14x21 ó. 384 / 978-960-02-1839-0 21,00

ÌÐÏÓÉÏÕ Ê. (Ðáí. Áèçíþí). Ìåôáîý ÍÁÔÏ êáé ÅÏÊ. ÇÅõñþðç óå áíáæÞôçóç ìéáò áìõíôéêÞò êáé ðïëéôé-êÞò Ýíùóçò 1949-1957. 14x21 ó. 128 978-960-02-1600-2 4,00

ÌÐÏÔÓÇÓ Ì. ÃåùðïëéôéêÞ ÁäñéáôéêÞò-Éïíßïõ. Ç ðåñß-ðôùóç ôçò ÊÝñêõñáò. 14x21 ó. 600 978-960-02-1858-7 37,00

ÌÕËÙÍÁÓ È. Ç Ôïõñêßá óôï ðåñéèþñéï ôçò äéåèíïýòíïìéìüôçôáò. 17x24 ó. 224978-960-02-0881-6 9,00

ÍÁ×ÌÁÍÉ Á. ÉóñáÞë, Ôïõñêßá êáé ÅëëÜäá: ÔáñáãìÝ-íåò ó÷Ýóåéò óôçí áíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï. 14x21ó. 312 / 978-960-02-1717-3 17,00

ÍÉÊÏËÁÏÕ É. Ç ïñãÜíùóç ôçò áóöÜëåéáò óôïí åõñù-ðáúêü ÷þñï. ÄéáôëáíôéêÞ óõíåñãáóßá êáé ðáñÜë-ëçëåò ðñùôïâïõëßåò.14x21 ó. 248978-960-02-1093-4 10,50

ÍÔÁËÇÓ Ó. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò. Ç äéåèíÞòðïëéôéêÞ óå ìéá áâÝâáéá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï.14x21 ó. 576 / 978-960-02-1550-2 28,00

ÍÔÁËÇÓ Ó. Ïé äéáôëáíôéêÝò ó÷Ýóåéò. Óõíåñãáóßá Þáíôáãùíéóìüò; 14x21 ó. 520 978-960-02-1783-1 åîáíôë.

ÍÔÏÊÏÓ È., ÔÓÁÊÙÍÁÓ Ð. ÓôñáôçãéêÞ åèíéêÞò áóöÜ-ëåéáò. Ïéêïäïìþíôáò ôï åëëçíéêü ìïíôÝëï óôïí 21ïáéþíá. 14x21 ó. 552 / 978-960-02-1826-9 30,50

ÍÔÏÊÏÓ È., ÐÉÅÑÑÏÓ Ö. Ç Ìåóüãåéïò ðñïò ôïí 21ïáéþíá. Ç èÝóç ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 338 978-960-02-1149-3 åîáíôë.

ÐÁÍÁÃÏÕ Â., ÔÓÏÕÍÔÁÓ Ê. ÄéáêñáôéêÞ êáé ÕðåñåèíéêÞÓõíåñãáóßá. Ôï ïéêïõìåíéêü êáé ôï åõñùðáúêüðëáßóéï. 17x24 ó. 888 / 978-960-02-1572-3 47,00

ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇÓ É. Ç åðéâïëÞ ôïõ íüìïõ êáé ï ÷Üñôçòôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí. Ïé êñßóåéò ôçò Êýðñïõ(1974) êáé ôïõ ÊïõâÝéô (1991). 14x21 ó. 132 978-960-02-1066-7 5,50

ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ä. Óçìåéþìáôá ãéá ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.14x21 ó. 408 / 978-960-02-1904-4 25,00

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. Ôá ÂáëêÜíéá ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõøõ÷ñïý ðïëÝìïõ. 14x21 ó. 312 978-960-02-1054-3 18,00

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. ÅëëÜäá, íïôéïáíáôïëéêÞ Åõñþðçêáé íÝï äéåèíÝò óýóôçìá: Ïé ðñïêëÞóåéò ôïõ 21ïõáéþíá. 14x21 ó. 212 / 978-960-02-1339-9 åîáíôë.

ÐËÁÔÉÁÓ Á. Ôï íÝï äéåèíÝò óýóôçìá. ÑåáëéóôéêÞ

ðñïóÝããéóç äéåèíþí ó÷Ýóåùí. 14x21 ó. 256 978-960-02-1102-7 14,00

ÐËÁÔÉÁÓ Á. Åêôüò óõíüñùí. ÑåáëéóôéêÞ ÐñïóÝããéóçÅèíéêÞò ÓôñáôçãéêÞò. 14x21 ó. 28 978-960-02-1110-8 14,00

ÑÏÆÁÊÇÓ ×. Ôñßá ÷ñüíéá åëëçíéêÞò åîùôåñéêÞò ðïëé-ôéêÞò 1974-1977. 14x21 ó. 190 5,50

ÑÏÆÁÊÇÓ ×. ¸ãêëçìá êáé ôéìùñßá. 14x21 ó. 496 978-960-02-1726-2 26,00

ÓÅÊÅÑÇÓ Ã. Ç ÅëëÜäá óôç «ÍÝá ôÜîç». Ç åèíéêÞ ìáòóôñáôçãéêÞ óôïí 21ï áéþíá. 14x21 ó. 520978-960-02-1735-1 26,00

ÓÊËÉÁÓ Ð., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á. Ç äéðëùìáôßá ôçò Êïéíùíßáòôùí Ðïëéôþí. 14x21 ó. 352978-960-02-1616-9 18,50

ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. Ç áíèñùðéóôéêÞ åðÝìâáóç óôéò äéå-èíåßò ó÷Ýóåéò, íåüôåñåò åñìçíåßåò. 14x21 ó. 272978-960-02-1399-2 16,00

ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. Ï ôñßôïò êüóìïò óôéò äéåèíåßò ó÷Ý-óåéò: Ìýèïé êáé ðñáãìáôéêüôçôåò. 14x21 ó. 520978-960-02-1837-4 28,00

ÓÔÑÉÌÐÇÓ É. Ç ëÞøç áðïöÜóåùí óôïí Ïñãáíéóìü Ïé-êïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. 17x24ó. 248 / 978-960-02-2344-6 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áõóôñßá êáé ÅëëÜäá. Åíåñãüò ðïëéôéêÞóôá ÂáëêÜíéá. 17x24 ó. 96978-960-02-1935-4 6,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ.

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÁËÕÓÇÓ ÊÁÉ

Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ] Âýñùí Èåïäùñüðïõëïò.Ï äéðëùìÜôçò êáé äÜóêáëïò. Êåßìåíáóôá ÷íÜñéá ôçò óêÝøçò ôïõ. 17x24 ó. 370 / 978-960-02-2408-5 28,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÅËÉÁÌÅÐ) (Åðéì.: ÊÏÕËÏÕ-

ÌÐÇÓ È., ÍÔÏÊÏÓ È., ÊÉÍÔÇÓ Á.). Ç Åë-ëÜäá êáé ï êüóìïò 2002-2003.17x24 ó. 296 / 978-960-02-1671-1 17,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì.) Ç Ñùóßá óÞìåñá.ÐïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá êáé åîùôåñéêÝò ó÷Ýóåéò.17x24 ó. 242 / 978-960-02-2440-5 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: NÔÁËÇÓ Ó., Ðñüë.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ

Â.) Áðü ôïí Ìðïõò óôïí ÏìðÜìá. Ç äéåèíÞò ðïëé-ôéêÞ óå Ýíáí êüóìïò ðïõ áëëÜæåé. 14x21 ó. 770978-960-02-2391-0 45,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Ä., ÕÖÁÍÔÇÓ Ê., ×Á-

ÔÆÇÂÁÓÉËÅÉÏÕ Å.). Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Óýã÷ñïíç èåìá-ôïëïãßá êáé ðñïóåããßóåéò. 14x21 ó. 846 978-960-02-2202-9 45,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÍÔÏÊÏÓ È.). Ç Åë-ëÜäá êáé ï êüóìïò 2003-2004. 17x24 ó. 208 978-960-02-1794-7 12,00

*ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ê.Ü.). Ç åëëçíéêÞ êïéíùíßáìðñïóôÜ óôéò âáëêáíéêÝò åîåëßîåéò. 14x21 ó. 64

57

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÏËÉÔÉÊÇ

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 57

Page 58: Τιμοκατάλογος - Price list books

978-960-02-0965-0 2,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ç êñßóç óôï Êüóïâï. Ç

ÅëëÜäá, ç ÄéåèíÞò Êïéíüôçôá êáé ôá ÌÌÅ. 17x24ó. 224 / 978-960-02-1344-5 10,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÁÍÙËÇ Ð.) Îåäéðëþíïíôáò ôçí ïé-êïíïìéêÞ óõíåñãáóßá ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. Áðü-øåéò áðü ôçí ðåñéï÷Þ. 17x24 ó. 248978-960-02-2332-3 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Ó., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ

È.). Ï åëëçíéóìüò óôïí 21ï áéþíá. Äéåèíåßò ó÷Ý-óåéò, ïéêïíïìßá, êïéíùíßá, ðïëéôéêÞ, ðïëéôéóìüò,ðáéäåßá. 14x21 ó. 462 / 978-960-02-1421-2 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ËÉÏÕÓÇÓ Í., ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ïé äéå-èíåßò ó÷Ýóåéò óôç ìåôáøõ÷ñïðïëåìéêÞ åðï÷Þ.Áðü ôç ãåùðïëéôéêÞ óôç ãåùïéêïíïìßá êáé ïé ðñï-êëÞóåéò ôïõ 21ïõ áéþíá. 17x24 ó. 632978-960-02-1314-3 åîáíôë.

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ×., ÌÁËÊÉÄÇÓ È.). Ðñï-êëÞóåéò ÁóöÜëåéáò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êý-ðñï. 14x21 ó. 242 / 978-960-02-2223-4 12,50

ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ä., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á., ÑÏÕÓÓÏÓ Ó., ÓÊËÉ-ÁÓ Ð. Ï ôñßôïò êüóìïò. ÐïëéôéêÞ, êïéíùíßá, ïéêïíï-ìßá, äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 360978-960-02-1849-8 24,00

ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã. ÈÝìáôá êïéíùíéïëïãßáò ôùí äéåèíþí ó÷Ý-óåùí. ÌåèïäïëïãéêÜ. Ç äéåèíÞò èÝóéò ôçò ÅëëÜäïò.(2ç Ýêä.) 14x21 ó. 262 / 978-960-02-0698-8 9,00

ÔÓÁËÔÁÓ Ã.É. Áíáðôõîéáêü öáéíüìåíï & ôñßôïò êü-óìïò. ÐïëéôéêÝò & äéåèíÝò äßêáéï ôçò áíÜðôõîçò.ÍÝá åðéêáéñïðïéçìÝíç Ýêäïóç. 14x21 ó. 488978-960-02-2414-6 28,00

ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×. (Óå óõíåñãáóßáìå ôï ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÅÈÍÙÍ ÏÉÊÏ-

ÍÏÌÉÊÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ). Ôï óýóôç-ìá ëÞøçò áðïöÜóåùí óôçíåîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, èåùñçôé-êÝò ðñïóåããßóåéò ãéá ôï åóù-ôåñéêü êáé ôï äéåèíÝò ðåñé-âÜëëïí. 17x24 ó. 188978-960-02-1979-6 13,00

ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×., ÌÁÑÏÕÄÁÓ Ë. (Óå óõíåñãáóßá ìå ôïÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÅÈÍÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ). Ïé Åë-ëçíï-ÂïõëãáñéêÝò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 408 978-960-02-1120-5 18,00

ÔÓÏÕÄÅÑÏÕ Â. ÅîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. Ç ìåãÜëç áóèå-íÞò. 14x21 ó. 136 / 978-960-02-1077-2 5,00

×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ô. Ôï äçìïøÞöéóìá ôçò 24çòÁðñéëßïõ 2004 êáé ç ëýóç ôïõ Êõðñéáêïý. 14x21ó. 264 / 978-960-02-1944-3 17,00

×ÁÔÆÇÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ê. Ï ðñïëçðôéêüò ðüëåìïò Þ çðáñá÷Üñáîç ôçò ëïãéêÞò. 14x21 ó. 160978-960-02-1851-× 10,50

ØÇÌÌÅÍÏÓ É. ÌåôáíÜóôåõóç áðü ôá ÂáëêÜíéá. Êïé-íùíéêüò áðïêëåéóìüò óôçí ÁèÞíá. (2ç Ýêäïóç)14x21 ó. 256 / 978-960-02-1622-3 13,00

ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ

ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Í. Ôá êïéíùíéêÜ äéêáéþìáôá óå õðåñåèíé-êü åðßðåäï áíÜ ôïí êüóìï. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïï-ðôéêÝò. 17x24 ó. 474 / 978-960-02-2269-2 14,00

ÁÌÉÔÓÇÓ Ã. Áñ÷Ýò ïñãÜíùóçò êáé ëåéôïõñãßáò ôïõ óõ-óôÞìáôïò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò. Ôï åëëçíéêü ìï-íôÝëï ôùí êïéíùíéêþí õðçñåóéþí êáé ç åõñùðáúêÞåìðåéñßá. 17x24 ó. 456 / 978-960-02 1496-4 26,00

ÁÌÉÔÓÇÓ Ã. Ç åõñùðáúêÞ óôñáôçãéêÞ êïéíùíéêÞò Ýíôá-îçò. 17x24 ó. 404 / 978-960-02-2020-4 24,00

ÅÉÓÇÃÇÓÅÉÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓÁÓÖÁËÅÉÁÓ (Åðéì.: ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç.,

ÁÌTÓÇÓ Ã.). ÌåëÝôåò Êïéíùíéêïý Äéêáßïõ êáé Êïéíù-íéêÞò ÐïëéôéêÞò. 14x21 ó. 400978-960-02-1561-8 20,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Ãéá ìßá áðïôåëåóìáôéêÞ êïéíùíéêÞ,åñãáóéáêÞ êáé áèëçôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá.ÈÝìáôá ðáéäåßáò. 14x21 ó. 306978-960-02-2178-7 28,00

ÊÅÍÔÑÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ, ÉÄÑÕ-ÌÁ ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇ & ÄÇÌÇÔÑÇ ÔÓÁÔÓÏÕ (Åðéì.: ÐÁ-

ÍÏÕÓÇÓ Ã.). ÍÝïé, Âßá êáé ñáôóéóìüò – Ç «åéêüíá»áðü ôá ÌÌÅ êáé ôá çëåêôñïíéêü ðáé÷íßäéá. 14x21ó. 216 / 978-960-02-1748-3 11,00

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î. Ìåôáìïñöþóåéò ôïõ êïéíùíéêïý êñü-ôïõò óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 14x21ó. 392 / 978-960-02-1479-4 21,00

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î. ÅéóáãùãÞ óôçí êïéíùíéêÞ äéïßêçóç êáéôïõò èåóìïýò êïéíùíéêÞò áóöÜëåéáò. 17x24 ó.236 / 978-960-02-2190-9 14,50

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÁÐÉÓÔÏÕËÁÓ Ä.Ìåôáññýèìéóç ôïõ êïéíùíé-êïý êñÜôïõò êáé ôïðéêÞ áõôï-äéïßêçóç. 14x21 ó. 284 978-960-02-1982-6 21,00

ËÉÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ðáãêïóìéïðïßç-óç êáé êïéíùíéêü êñÜôïò. Åõñþ-ðç êáé ÁìåñéêÞ. 14x21 ó. 232978-960-02-1991-5 13,00

ËÕÔÑÁÓ Á., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. Áðïêëåéóìïß óôçí ðáãêï-óìéïðïßçóç: ÆçôÞìáôá êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò.14x21 ó. 144 / 978-960-02-1838-2 8,50

ÌÁÃÊËÉÂÅÑÁÓ Ä. Ç åëåõèåñßá ôùí ÅëëÞíùí. 17x24ó. 106 / 978-960-02-0316-4 5,50

ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã., ÂÁËÊÁÍÏÓ Å. ÊïéíùíéêÞ ÐïëéôéêÞ, èåù-ñßá êáé ðñÜîç. Äéïßêçóç-Ïéêïíïìßá-Äßêáéï-Êïéíùíéï-

www.papazisi.grÐÏËÉÔÉÊÇ

58

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 58

Page 59: Τιμοκατάλογος - Price list books

ëïãßá. 17x24 ó. 416 / 978-960-02-1882-× 24,00ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. ÊïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ, åêðáßäåõóç êáé ïéêï-

íïìßá. ÈåùñçôéêÞ äéïéêçôéêÞ óå åèíéêü êáé äéåèíÝòðåäßï. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1402-6 18,00

ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. ÏéêïíïìéêÞ èåùñßá, äéá Âßïõ ðáéäåßá,êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 224978-960-02-1492-1 13,00

ÌÏÕÓÇÓ Í. Ç êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò¸íùóçò. 17x24 ó. 514978-960-02-1610-× 27,00

ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ Ì. ÁóöáëéóôéêÞ ìåôáññýèìéóç ìå óõíáß-íåóç êáé äéáöÜíåéá. 14x21 ó. 162 978-960-02-2263-0 10,00

ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç. ÐïëéôéêÝò áðáó÷ü-ëçóçò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. 17x24 ó. 292 978-960-02-1213-9 19,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ.ÄÉÅÈÍÇÓ ÓÕÍÄÉÁÓÊÅØÇ. ÌåôáíÜóôåõóç – ÏéêïíïìéêÞêáé êïéíùíéêÞ åíóùìÜôùóç ôùí ìåôáíáóôþí (Ðñáêôé-êÜ). 14x21 ó. 266 / 978-960-02-1710-6 16,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíùíéêÞ ðñüíïéá. ÉóôïñéêÞ åîÝëé-îç – ÍÝåò êáôåõèýíóåéò. 17x24 ó. 464978-960-02-1857-9 33,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á., ÔÇÍÉÏÓ Ð.). Åñãáóßáêáé óõíï÷Þ: ôá åèíéêÜ ó÷Ýäéá äñÜóçò ãéá ôçí áðá-ó÷üëçóç êáé ôçí êïéíùíéêÞ Ýíôáîç. 14x21 ó. 368 978-960-02-1579-0 17,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÐÁÐÁÈÅÏÄÙÑÏÕ È.). Çìåôáññýèìéóç ôçò ìåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò.14x21 ó. 326 / 978-960-02-2090-2 19,00

ÔÇÍÉÏÓ Ð. Êïéíùíßá, ïéêïíïìßá, óõíôÜîåéò: êñõììÝ-íïò èçóáõñüò. 14x21 ó. 240978-960-02-1466-2 13,00

ÔÇÍÉÏÓ Ð. ÁíÜðôõîç ìå áëëçëåããýç. ¸íá ðëáßóéïãéá ôéò óõíôÜîåéò ôïõ íÝïõ áéþíá. 14x21 ó. 240 978-960-02-1619-3 14,00

ÔÓÁËÉÊÇÓ Ã. Ç èåìåëßùóç ôçò êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçòóôçí ÅëëÜäá. 17x24 ó. 240978-960-02-2194-7 24,00

ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÇ

WIENER N. (Ìôö.: ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Ã.). ÊõâåñíçôéêÞ êáé êïé-íùíßá. Ç áíèñþðéíç ÷ñçóéìïðïßçóç ôùí áíèñþðé-íùí üíôùí. 17x24 ó. 152978-960-02-0032-7 10,50

ÆÅÕÃÁÑÉÄÇÓ Ó. Ê. ÊõâåñíçôéêÞ êáé ëïãéêüò Üíèñù-ðïò. ÅéóáãùãÞ åéò ôçí èåùñßáí ôùí áðïöÜóåùí.17x24 ó. 184 åîáíôë.

ÐÏËÉÔÉÊÇ – ÃÅÍÉÊÁ

AKCAM T. Ìéá åðáßó÷õíôç ðñÜ-îç. Ç ãåíïêôïíßá ôùí Áñìåíß-ùí êáé ôï æÞôçìá ôçò ôïõñêé-êÞò åõèýíçò. 17x24 ó. 550 978-960-02-2162-6 28,50

ANDREOU A., ZOMBANAKIS G. In-telligent information systemsapplied to complicated defenseproblems. 14x21 ó. 184

978-960-02-1698-3 15,00BARBER B. Éó÷õñÞ äçìïêñáôßá. Óõììåôï÷éêÞ ðïëéôé-

êÞ ãéá ìéá íÝá åðï÷Þ. 14x21 ó. 602 978-960-02-2078-0 33,50

BONIFACE P. Ïé ðüëåìïé ôïõ áýñéï. 14x21 ó. 272978-960-02-1725-4 15,00

DWORKIN R. [Åéó.-Ìôö.: ×ÁËÁÍÏÕËÇ ×., Åðéóô. Åðéì.:Ã.Á. ÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ, Á. ÖÙÔÉÁÄÏÕ] Ôï äßêáéï ôçò åëåõèå-ñßáò. Ç çèéêÞ áíÜãíùóç ôïõ áìåñéêáíéêïý óõ-íôÜãìáôïò. Åéóáãùãéêü êåßìåíï. 14x21 ó. 104978-960-02-2460-3 8,00

HAINSWORTH P. Ç áêñïäåîéÜ. Éäåïëïãßá-ÐïëéôéêÞ-Êüì-ìáôá. 14x21 ó. 552 / 978-960-02-1759-9 33,50

KAUTSKI K. (Åðéì.: ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç., Ìôö.: ÓÊÏÕÑÉÙÔÇÓ Ë.).ÊïéíùíéêÞ ìåôáññýèìéóç êáé êïéíùíéêÞ åðáíÜóôá-óç. 14x21 ó. 206 / 978-960-02-0130-7 5,00

KIZILYÜREK N. Ïé Ôïõñêïêýðñéïé, ç Ôïõñêßá êáé ôï Êõ-ðñéáêü. 14x21 ó. 258 / 978-960-02-2300-2 14,00

MADISON J., HAMILTON A., JAY J. Ôá ïìïóðïíäéáêÜêåßìåíá ôùí ÇÐÁ. 14x21 ó. 684978-960-02-2291-3 33,00

NEISSER H., LOIBELSBERGER G., STROBEL H. Äçìï-êñáôßá ôçò Áõóôñßáò. Ðïëéôéêü óýóôçìá-Åõñùðáú-êÞ ðïëéôéêÞ-Êïéíùíßá-Ïéêïíïìßá. 14x21 ó. 328 978-960-02-2034-4 20,00

NYE J. Çãåóßåò ðïõ ðñùôïðïñïýí. 14x21 ó. 310978-960-02-2364-4 18,00

NYE J. Ôï ðáñÜäïîï ôçò áìåñéêáíéêÞò äýíáìçò.14x21 ó. 336 / 978-960-02-1697-5 21,00

RAMIZ A. Ditari i burgut. 14x21 ó. 400 978-960-02-1297-× 5,00

RIDOLA P. [Ìôö.: ÔÓÏËÊÁÓ Ã., Åðéóô. Åðéì.: ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ

×., ÁÊÑÉÂÏÐÏÕËÏÕ ×.] Ôá èåìåëéþäç äéêáéþìáôá óôçíéóôïñéêÞ åîÝëéîç ôïõ óõíôáãìáôéóìïý. 14x21 ó. 144 / 978-960-02-2417-7 9,00

SARDAD Z., DAVIES M. Ãéáôß ï êüóìïò ìéóåß ôçí Áìå-ñéêÞ; 14x21 ó. 240 / 978-960-02-1679-7 15,00

SARTORI G. ÓõãêñéôéêÞ óõíôáãìáôéêÞ ìç÷áíéêÞ. Ìéáäéåñåýíçóç ôùí äïìþí, ôùí êéíÞôñùí êáé ôùíáðïôåëåóìÜôùí. 14x21 ó. 324978-960-02-2131-2 19,00

59

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÏËÉÔÉÊÇ

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 59

Page 60: Τιμοκατάλογος - Price list books

SCHMITT C. [Åéó.-Ìôö-Ó÷üë.: ÐÁÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ×.]Ó÷åôéêÜ ìå ôá ôñßá åßäç ôçò íïìéêÞò óêÝøçò.[ÉÄÑÕÌÁ ÔÓÁÔÓÏÕ] 14x21 óåë. 244978-960-02-2377-4 15,00

SPYKMAN Í. Ç ãåùãñáößá ôçò åéñÞíçò. 14x21ó. 224 / 978-960-02-1729-7 12,00

SCHWEIZER Ñ. Ç Íßêç... Ç ìõóôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôçòáìåñéêáíéêÞò êõâÝñíçóçò ðïõ ðñïêÜëåóå ôçí êá-ôÜññåõóç ôçò ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 368978-960-02-1620-7 17,00

STAVROU N. Allied politics and military interve-ntions. 14x21 ó. 196 3,50

TOURAINE Á. (Ðñüë.: ÐÉÅÑÑÏÓ Ö., Ìôö.: ÂÑÅÔÏÓ Ó.).Ðñïò óïóéáëéóôÝò áíïéêôÞ åðéóôïëÞ. 14x21 ó. 138978-960-02-1183-3 7,00

VEREMIS TH. Greek security considerations. A historical

perspective. 14x21 ó. 128 / 978-960-02-0268-0 3,50

WEBER Ì. (Åéó.-Ìôö.: ÊÕÐÑÁÉÏÕ Ì.). Ç ðïëéôéêÞ ùò

åðÜããåëìá. 17x24 ó. 176 10,50

WOODWARD B. Ï Ìðïõò ðÜåé óôïí ðüëåìï. 14x21

ó. 384 / 978-960-02-1658-4 18,00

ZIEGLER J. Ç Åëâåôßá, ï ÷ñõóüò êáé ïé íåêñïß. 14x21

ó. 422 / 978-960-02-2065-0 20,00

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ã. ÊáôÜèåóç åõèýíçò. ¢ñèñá-Ïìéëßåò-Óõ-

íåíôåýîåéò 1998-2009. 14x21 ó. 462

978-960-02-2407-8 28,00

ÃÁËÁÍÇÓ Ã., ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÏÕ-ÃÁËÁÍÇ Ã. Ôñïìï-

êñáôßá. ÍÝá ìïñöÞ ðïëÝìïõ. 14x21 ó. 304

978-960-02-1637-1 17,00

ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ã. Óïóéáëéóìüò. ÐñïâëÞìáôá èåùñßáò,

åöáñìïãÞò êáé ðñÜîçò, ô.Á´. 17x24 ó. 512

978-960-02-1176-0 23,00

ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ã. Óïóéáëéóìüò. ÐñïâëÞìáôá èåùñßáò,

åöáñìïãÞò êáé ðñÜîçò (1924-70), ô.´. 17x24

ó. 372 / 978-960-02-1329-1 16,00

ÃËÇÍÏÓ Ä. Ç ôñéëïãßá ôïõ ðïëÝìïõ. 14x21 ó. 208

978-960-02-1688-6 12,00

ÃÑÉÂÁÓ Ê. Ôñïìïêñáôßá. ¸íá ðñïíïìéïý÷ï ìÝóï

Üóêçóçò ðïëéôéêÞò. Ôï ÍÁÔÏ êáé ç åðé÷åßñçóç Gla-

do. 14x21 ó. 264 / 978-960-02-1525-1 13,00

ÃÑÉÂÁ Ì. Ôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí 1833-2007. Ç

èåóìéêÞ ïñãÜíùóç. 17x24 ó. 710

978-960-02-2176-3 43,00

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ìçíýìáôá ðïëéôéêÞò. ÅðéóçìÜí-

óåéò êáé ðáñáéíÝóåéò. 14x21 ó. 192

978-960-02-1933-8 13,00

ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÓ Ä. ÅíÜíôéá óôï ñåýìá. 14x21 ó. 404

978-960-02-0780-1 10,50ÄÇÌÇÔÑÅÁÓ Ã.Å. Ìåôáöõôåýïíôáò ôçí áñ÷áßá áãï-

ñÜ. ÅëëçíéêÞ åãêáôÜóôáóç óôçí Áõóôñáëßá.17x24 ó. 350 / 978-960-02-2352-1 42,00

ÄÇÌÇÔÑÏÊÁËËÇÓ É.Ã. Áé÷ìÜëùôç äçìïêñáôßá. ÓêÝ-

øåéò-ÐñïôÜóåéò. 14x21 ó. 286978-960-02-1163-9 13,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ç åëëçíéêÞ ðïëéôéêÞ æùÞ: Åéêï-óôüò áéþíáò. 14x21 ó. 520978-960-02-1185-× 27,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ç ÅëëçíéêÞ óõíôçñçôéêÞ ðáñÜ-ôáîç: ÉóôïñéêÞ ðñïóÝããéóç êáé ðïëéôéêÜ ÷áñáêôç-ñéóôéêÜ. 14x21 ó. 68 / 978-960-02-1050-0 2,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ï íÝïò åêëïãéêüò íüìïò. Ðñï-âëÞìáôá & äéëÞììáôá. Ãåñìáíéêü óýóôçìá óå ìéáâáëêáíéêÞ ÷þñá; 14x21 ó. 94978-960-02-2392-7 9,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ôï êïììáôéêü öáéíüìåíï. Ìïñ-öÝò-ÓõóôÞìáôá-ÏéêïãÝíåéåò êïììÜôùí. 14x21 ó. 728 / 978-960-02-0991-× 38,00

ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ë. ÊåíôñéêÞ Áóßá. Áðü ôá ÓïâéÝô óôï Ìá-÷áëÜ. 14x21 ó. 330 / 978-960-02-2316-3 15,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Ç åñãáæüìåíç íåïëáßá. ÐñïôÜóåéò ðï-ëéôéêÞò. 14x21 ó. 108 / 978-960-02-2306-4 6,00

ÆÁÚÑÇÓ Á. Êëßíáôå åðß ...êåíôñïäåîéÜ. 14x21 ó. 96978-960-02-1909-5 8,50

ÆÉÏÕÔÏÕ Ä. Ï ôýðïò óôç ëáúêÞ äçìïêñáôßá. 17x24ó. 94 / 978-960-02-1685-1 7,50

ÆÙÑÅÓ Æ. Ôï ðíåýìá ôïõ óïóéáëéóìïý. 14x21 ó. 452978-960-02-1380-1 19,00

ÈÅÏÖÁÍÏÕÓ Á. Ôï ó÷Ýäéï ¢íáí êáé çåõñùðáúêÞ åðéëïãÞ. 14x21 ó. 144 978-960-02-1662-2 8,00

ÈÅÏÖÉËÏÓ Ð., ÊÁÑÁÊÙÓÔÁÓ Á.,ÐÁÓÓÁÓ Î., ÓÂÏÑÙÍÏÓ Ó. ÏäçãüòäéáðïëéôéóìéêÞò óõìâïõëåõôé-êÞò. Åëëçíéêü óõìâïýëéï ãéáôïõò ðñüóöõãåò. 17x24 ó. 182 978-960-02-2227-2 åîáíôë.

ÉÄÑÕÌÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ Ê. ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ (Åðéì.: ÂÁ-

ÓÉËÁÊÇÓ Ì.) Áðü ôïí ÁíÝíäïôï óôç Äéêôáôïñßá.17x24 ó. 616 / 978-960-02-2321-7 30,00

ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÁÌÕÍÔ. & ÓÔÑÁÔ. ÅÑÅÕÍÙÍ (Åðéì.: ÂÅÑÅ-

ÌÇÓ È., ÔÓÉÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.). ÅëëÜò–Ôïõñêßá. Áñèñï-ãñáöéêüò äåßêôçò ÁìõíôéêÞò êáé ÅîùôñéêÞò Ðïëéôé-êÞò 1979-85. 14x21 ó. 160978-960-02-0826-3 5,00

ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÁÌÕÍÔ. & ÓÔÑÁÔ. ÅÑÅÕÍÙÍ (Åðéì.: ÐÁÍÅ-

ÔÇ Ê., ÁÑÃÕÑÏÐÏÕËÏÓ Á.). ÅëëÜò – Ôïõñêßá. Áñèñï-ãñáöéêüò äåßêôçò ÁìõíôéêÞò êáé ÅîùôñéêÞò Ðïëéôé-êÞò 1986-88. 14x21 ó. 256 9,00

ÉÙÁÍÍÏÕ Ã.Ç. Èåùñßá ôçò óõíùìïóßáò êáé êïõëôïý-ñá ôçò äé÷ïôüìçóçò. 14x21 ó. 254978-960-02-2383-5 16,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ç íÝá Agenda ôçò áñéóôåñÜò êáé Üëëáäïêßìéá ðïëéôéêÞò êñéôéêÞò. 14x21 ó. 240 978-960-02-1259-7 10,50

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé ïé-

ÐÏËÉÔÉÊÇ

www.papazisi.gr

60

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 60

Page 61: Τιμοκατάλογος - Price list books

êïíïìßá. Äïêßìéï ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò ôùí óõ-íôáãìáôéêþí èåóìþí. 14x21 ó. 194 978-960-02-2052-0 12,00

ÊÁËÏÕÄÇÓ Ó. Ïé ÂïõëåõôéêÝò åêëïãÝò óôçí ÅëëÜäá1946-1996. Ìå åéäéêÝò áíáöïñÝò óôçí ÊÝñêõñá.14x21 ó. 288 / 978-960-02-1629-0 16,00

ÊÁÑÅËËÁÓ Å. Ðåñåóôñüéêá. Ç ìïíáäéêÞ äéÝîïäïò.14x21 ó. 268 9,00

ÊÁÔÓÁÑÏÓ Ê. ÌåãÜëïé êýêëïé ôçò êáðéôáëéóôéêÞò ïéêï-íïìßáò êáé êõñßáñ÷á ñåýìáôá ôïõ áóôéêïý öéëåëåõ-èåñéóìïý. 17x24 ó. 312 / 978-960-02-2397-2 19,00

ÊÅÍÅÐ. Ôï ëåéôïýñãçìá ôïõ âïõëåõôÞ, èåìÝëéï ôçòáíáâÜèìéóçò ôïõ ðïëéôéêïý ìáò óõóôÞìáôïò.14x21 ó. 136 / 978-960-02-1545-6 7,00

ÊÉÓÓÉÍÃÊÅÑ ×. ̧ íáò áðïêáôåóôçìÝíïò êüóìïò, ï ÌÝôôåñ-íé÷, ï ÊáóëñÞ êáé ôá ðñïâëÞìáôá ôçò åéñÞíçò 1812-1822. 14x21 ó. 616 / 978-960-02-1675-4 31,50

ÊÏÊÊÉÍÏÓ Ã. Ç öáóßæïõóá éäåïëïãßá óôçí ÅëëÜäá.14x21 ó. 100 3,50

ÊÏÊÊÏÑÇÓ Ð. ÐÝñá áðü ôï íåïöéëåëåõèåñéóìü. Ìå-ôÜ ôçí êñßóç. Ç áíáæÞôçóç åíüò íÝïõ ïéêïíïìéêïýìïíôÝëïõ. 14x21 ó. 214978-960-02-2410-8 12,00

ÊÏÍÓÏËÁ Í. ÐïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç êáé ðïëéôéêÞ.14x21 ó. 240 / 978-960-02-1990-7 14,00

ÊÏÍÔÏÓ Á. Äçìïêñáôßá, Ýíá Üãíùóôï ðïëßôåõìá.14x21 ó. 240 / 978-960-02-2284-5 12,00

ÊÏÕÔÓÏÕÊÇÓ Ê. Ðáèïëïãßá ôçò ðïëéôéêÞò. ¼øåéò ôçòäéáöèïñÜò óôï íåïåëëçíéêü êñÜôïò. 14x21 ó. 184978-960-02-1253-8 8,00

ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. Ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 322 18,00

ËÁÌÐÏÓ Ê. Áìåñéêáíéóìüò êáé ðáãêïóìéïðïßçóç. Ïé-êïíïìßá ôïõ öüâïõ êáé ôçò ðáñáêìÞò. 14x21 ó. 484 / 978-960-02-2350-7 23,00

ÌÁÃÊÁÊÇÓ Ã.Á. º÷íç ôïõ ÷èåò ìå ôï âëÝììá óôï áý-ñéï. 17x24 ó. 504 / 978-960-02-1233-3 19,50

ÌÁÆÇÓ È.É. ÃåùðïëéôéêÞ. Ç èåùñßá êáé ç ðñÜîç.17x24 ó. 774 / 978-960-02-1518-9 46,00

ÌÁÊÑÇÓ Ó. Ãéá ìéá ñéæïóðáóôéêÞ äçìïêñáôßá. Óõ-íôáãìáôéóìüò, ðïëéôåßá êáé ðïëéôéêÞ óôï Ýñãï ôïõÄçìÞôñç È. ÔóÜôóïõ. 14x21 ó. 342978-960-02-2355-2 18,00

ÌÁÊÑÇÓ Ó. Ðïëéôéêü óýóôçìá êáé äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. ÇåëëçíéêÞ ðåñßðôùóç ìÝóá áðü ôç óõãêñéôéêÞ ðñïï-ðôéêÞ. 14x21 ó. 558 / 978-960-02-2129-9 27,00

ÌÁÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇÓ Ì. Áìåñéêáíéêüò öïíôáìåíôáëé-óìüò. Ðþò ïé ðïëéôéêÝò, èñçóêåõôéêÝò êáé åðéóôç-ìïíéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò óôç Äýóç äéáìüñöùóáíôïí ìéóáëëüäïîï áìåñéêáíéêü ðñïôåóôáíôéóìü.17x24 ó. 704 / 978-960-02-2443-6 35,00

ÌÁÑÁÍÔÆÉÄÇÓ Í. Ïé ÌéêñÝò Ìüó÷åò. 14x21 ó. 324

978-960-02-1199-× åîáíôë.ÌÁÑÉÍÏÓ É. Ãéá ìéá áëëáãÞ óôï êáëýôåñï. 14x21

ó. 366 / 978-960-02-0157-9 13,00ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. ÔÜîç, áíáñ÷ßá, ôñïìïêñáôßá. Ç óý-

ãêñïõóç ôçò áíôéåîïõóéáóôéêÞò áíáñ÷ßáò ìå ôçíáíáñ÷ßá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò õðåñóõãêÝíôñùóçò.14x21 ó. 330 / 978-960-02-2429-0 16,00

ÌÅËÅÔÏÐÏÕËÏÓ Ì.Ç. Ôï æÞôçìá ôïõ ðáôñéùôéóìïý.14x21 ó. 228 / 978-960-02-2419-1 13,00

ÌÉ×ÁÑÉÊÏÐÏÕËÏÓ Ä.Ã. Ðßóù áðü ôïí êáèñÝöôç. Êïé-íùíéêÜ äéêáéþìáôá êáé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôùí áéôïý-íôùí Üóõëï óôçí Êýðñï. 17x24 ó. 302978-960-02-2305-7 18,00

ÌÏÕÑÄÏÕÊÏÕÔÁÓ Ð. Ôï åðüìåíï ÂÞìá. Áðü ôç äçìï-êñáôßá óôçí áíÜðôõîç êáé ôçí åõçìåñßá. 14x21 ó. 208 / 978-960-02-1170-1 9,00

ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇ Á. (Åðéì.). Ðïëéôåßá Ðáýëïõ Ìðáêï-ãéÜííç. 14x21 ó. 512 / 978-960-02-1224-4 15,00

ÌÐËÏÕÌ Ë. ÁíáìíÞóåéò áðü ôçí õðüèåóç ÍôñÝõ-öïõò. 14x21 ó. 164 / 978-960-02-2031-× 8,50

ÌÐÏÔÓÇÓ Ì. ÃåùðïëéôéêÞ Áäñéáôé-êÞò-Éïíßïõ. Ç ðåñßðôùóç ôçòÊÝñêõñáò. 14x21 ó. 600 978-960-02-1858-7 37,00

ÌÕËÙÍÁÓ È. Ç Ôïõñêßá óôï ðåñé-èþñéï ôçò äéåèíïýò íïìéìüôç-ôáò. 17x24 ó. 224 978-960-02-0881-6 9,00

ÍÉÍÁ Â. Ç êáôÜññåõóç ôïõ õðáñ-

êôïý óïóéáëéóìïý êáé ç ðïñåßá ôïõ åêäçìïêñáôé-

óìïý óôçí Áëâáíßá (1985-99). 14x21 ó. 434

978-960-02-2124-4 28,00ÍÔÁËÇÓ Ó. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò. Ç äéåèíÞò

ðïëéôéêÞ óå ìéá áâÝâáéá ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï.14x21 ó. 576 978-960-02-1550-2 28,00

ÍÔÏÊÏÓ È., ÐÉÅÑÑÏÓ Ö. Ç Ìåóüãåéïò ðñïò ôïí 21ïáéþíá. Ç èÝóç ôçò ÅëëÜäáò. 14x21 ó. 338 978-960-02-1149-3 åîáíôë.

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Ë. Ôï ãåñìáíéêü åêëïãéêü óýóôçìáêáé ïé ðñïûðïèÝóåéò åöáñìïãÞò ôïõ. 14x21 ó. 54978-960-02-2172-5 4,00

ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Â. Ç öÜñìá ôùí ÅëëÞíùí. 14x21 ó. 96978-960-02-1310-0 3,50

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ã. Ôï ìåôÝùñï âÞìá ôçò ÅëëÜ-äáò. Êåßìåíá 2000-2007. 14x21 ó. 318978-960-02-2133-6 13,00

ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ã. 1974-1990 óôçí ôñï÷éÜ ôçò éóôïñß-áò. 14x21 ó. 320 / 978-960-02-0839-5 9,00

ÐÁÐÁÔÏËÉÁÓ Á. [Ðñüë: Ë. ÌÉ×ÏÓ, Í. Ê. ×ËÅÐÁÓ] Ðïëéôé-êÞ & Äéïßêçóç. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò ãéá ôçíÅëëÜäá ôïõ 21ïõ áéþíá. 17x24 ó. 304978-960-02-2427-6 19,00

61

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÏËÉÔÉÊÇ

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 61

Page 62: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó., ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. Ôéò ðôáßåé (ÔïêñÜôïò ôçò Ýííïìçò áñðáãÞò). 14x21 ó. 80 3,50

ÐÁÓÁËÁÑÇÓ ×. Ç ðñÜóéíç áëåðïý. 14x21 ó. 544

978-960-02-0303-2 åîáíôë.

ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ ×. Ôï äçìïøÞöéóìá ôïõ 2004. Ôï ðåñé-

öåñåéáêü êáé äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí. Ç ðñüóëçøç

ôçò ëýóçò êáé ç óõãêõñßá. 14x21 ó. 768

978-960-02-2111-4 45,00

*ÐÉÅÑÑÏÓ Ö. ÐáñåìâÜóåéò óôçí ïëïìÝëåéá ôïõ åõ-

ñùðáúêïý êïéíïâïõëßïõ 1989-1994. 17x24 ó. 208

978-960-02-1099-3 10,00

ÐÏËÉÔÁÊÇÓ Á. Ðñþôï èÝìá. ÐñïóÝããéóç ìå ôïí

Ôïýñêéêï ëáü. 14x21 ó. 202 5,00

ÑÇÃÏÓ Á. Ðñïóåããßóåéò íåïåëëçíéêÞò ðïëéôéêÞò.

14x21 ó. 240 / 978-960-02-0819-0 9,00

ÑÉÆÁÓ Ó. (ÉÄÑÕÌÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ). Áðü ôçí

êñßóç óôçí ýöåóç. Ï Êùíóôáíôßíïò ÌçôóïôÜêçò

êáé ç ðïëéôéêÞ ôçò ðñïóÝããéóçò ÅëëÜäáò-Ôïõñ-

êßáò. 14x21 ó. 264 / 978-960-02-1661-4 14,00

ÑÉÆÁÓ Ó. Ç ðñïåäñßá ôçò äçìïêñáôßáò óôçí ÅëëçíéêÞ

ðïëéôéêÞ (1924-35) êáé (1974-85). 14x21 ó. 240

978-960-02-0970-7 7,00

ÑÏÊÏÖÕËËÏÓ ×. Ç ÅëëÜäá áðÝíáíôé óôéò ðñïêëÞóåéò

ôïõ óýã÷ñïíïõ êüóìïõ. 14x21 ó. 384

978-960-02-1388-7 15,00

ÓÁÌÐÁÔÁÊÏÕ Å.Á. Åñìçíåýïíôáò ôçí åîÝëéîç ôçò

êïéíÞò ìåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Åõñùðáú-

êÞò ¸íùóçò. ÍïìïèåôéêÞ, èåóìéêÞ, åðé÷åéñçóéáêÞ

åîÝëéîç. Äñþíôåò, äïìÝò êáé äéÜäñáóç. 14x21

ó. 770 / 978-960-02-2437-5 35,00

ÓÅÚÔÁÍÉÄÇÓ Ä. Ôá áßôéá ôçò ÷ñüíéáò êñßóçò óôçí Åë-

ëçíéêÞ ÊåíôñïäåîéÜ. 14x21 ó. 392 18,00

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. Ç ìåãÜëç «öïýóêá» ôïõ «åêóõã÷ñïíé-

óìïý» ôïõ Ê. Óçìßôç. 17x24 ó. 128

978-960-02-1738-6 8,00

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. Ôï ðïëéôéêü äñÜìá ôçò ÅëëÜäïò 1981-

2005. 17x24 ó. 144 / 978-960-02-1930-3 10,50

ÓÔÑÉÌÐÇÓ É. Ç ëÞøç áðïöÜóåùí óôïí Ïñãáíéóìü Ïé-

êïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. 17x24

ó. 248 / 978-960-02-2344-6 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.Í.). ÍÝåò ìïñöÝò ôñï-

ìïêñáôßáò. 14x21 ó. 104 / 978-960-02-1635-6 5,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÂÅÑÅÌÇÓ È., ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Â.). ÄéÜëï-

ãïò ãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. 14x21 ó. 376

978-960-02-2050-6 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ Ì., Ðñüë.: ÓÁÌÁÑÁÓ Á.)

Áãþíáò éäåþí. Éó÷õñü êüììá, éó÷õñü ðïëéôéêü óý-

óôçìá. ÓôñáôçãéêÞ. ÉäåïëïãéêÜ èåìÝëéá. ÊõâåñíÞ-

óåéò ÍÄ [1974-2009] (www.governance.gr) 17x24

ó. 228 / 978-960-02-2444-3 13,00ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì.) Ç Ñùóßá óÞìåñá.

ÐïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá êáé åîùôåñéêÝò ó÷Ýóåéò.17x24 ó. 242 / 978-960-02-2440-5 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÇÓ Á.) ÆçôÞìáôá êïéíùíéêÞòÝíôáîçò ìåôáíáóôþí. 14x21 óåë. 828978-960-02-2329-3 35,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×.). Êñß-óç ôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò; 17x24ó. 350 / 978-960-02-2179-4 20,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÎÅÍÁÊÇÓ Ä.) Êáôåõèýíóåéò ðñïï-äåõôéêÞò äéáêõâÝñíçóçò. 17x24 ó. 476978-960-02-2304-0 28,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÎÅÍÁÊÇÓ Ä.,

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.) ÐáñåìâÜóåéò ãéáôçí Åõñþðç. 17x24 ó. 186978-960-02-2363-7 12,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÕÑÅÁÓ Ê.,

ÌÐÏÕÌÐÏÕÓ Ã.). Óôç ìíÞìç ôïõÄçìÞôñç Á. Ãëçíïý. 14x21 ó. 242 978-960-02-1684-3 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê.) ÏìðÜìá êáé Åõ-ñþðç. Ï ëüãïò ôçò ÖéëáäÝëöåéáò. Ï ëüãïò ôïõÂåñïëßíïõ. Ï ëüãïò ôçò Íßêçò. 14x21 ó. 104978-960-02-2282-1 6,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì: ÔÓÁÔÓÏÓ Ä., ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î.). Ôï ìÝë-ëïí ôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí. 14x21 ó. 432 978-960-02-1657-6 26,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ. ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ

ÊÅÍÔÑÏ ÁÍÁËÕÓÇÓ ÊÁÉ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ] Âýñùí Èåïäùñü-ðïõëïò. Ï äéðëùìÜôçò êáé äÜóêáëïò. Êåßìåíá óôá÷íÜñéá ôçò óêÝøçò ôïõ. 17x24 ó. 370978-960-02-2408-5 28,00

ÔÓÁÂÅÁÓ Í. Ôï Üëëï ðñïðáôïñéêü áìÜñôçìá (Ôïåìðüäéï óôï äñüìï ôïõ óïóéáëéóìïý). 14x21 ó. 56 1,50

ÔÓÁËÔÁÓ Ã.É. Áíáðôõîéáêü öáéíüìåíï & ôñßôïò êü-óìïò. ÐïëéôéêÝò & äéåèíÝò äßêáéï ôçò áíÜðôõîçò.ÍÝá åðéêáéñïðïéçìÝíç Ýêäïóç. 14x21 ó. 488978-960-02-2414-6 28,00

ÔÓÉÑÉÌÙÊÏÓ Ê. ÐïëéôéêÞ ðñáêôéêÞ. 14x21 ó.106 3,00

ÔÓÏÕÄÅÑÏÕ Â. ÅîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ: Ç ìåãÜëç áóèå-íÞò. 14x21 ó. 136 / 978-960-02-1077-2 5,00

ÖÑÁÃÊÏÐÏÕËÏÓ É. Ôá äåêáðÝíôå ÷ñüíéá ôçò ãÝííç-óçò êáé ôçò ðïñåßáò ôçò ôñßôçò åëëçíéêÞò äçìï-êñáôßáò. 14x21 ó. 338978-960-02-0872-7 9,00

×ÁËÁÆÉÁÓ ×. Ðáëáéóôßíç. Ç ðñþôç Þôôá ôïõ áõôïêñÜ-ôïñá. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-2156-5 19,00

×ËÅÐÁÓ Í. Ï äÞìáñ÷ïò. Ï äÞìáñ÷ïò ùò áéñåôüò çãÝ-ôçò, ô.Á´. 14x21 ó. 480978-960-02-1880-3 30,50

ÐÏËÉÔÉÊÇ

www.papazisi.gr

62

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 62

Page 63: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

ALIA R. Ôï çìåñïëüãéï öõëáêÞò. 14x21 ó. 398978-960-02-1414-× 16,00

BALANDIER G. ÐïëéôéêÞ áíèñùðïëïãßá. (2ç Ýêäïóç)14x21 ó. 280 / 978-960-02-0018-1 19,00

BALL A., PETERS G. Óýã÷ñïíç ðïëéôéêÞ êáé äéáêõâÝñ-íçóç. ÅéóáãùãÞ óôçí ðïëéôéêÞ åðéóôÞìç. 14x21ó. 424 / 978-960-02-1527-8 23,00

BARRY B. Êïéíùíéïëüãïé, ïéêïíïìïëüãïé êáé Äçìïêñá-ôßá. 14x21 ó. 314 / 978-960-02-1016-0 åîáíôë.

BASTIAT F. (Ìôö.: ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó.). Ï Íüìïò. 14x21ó. 96 3,50

BERNSTEIN E. (Åðéì.: ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç.). Ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéáôï Óïóéáëéóìü êáé ôá êáèÞêïíôá ôçò óïóéáëäçìïêñá-ôßáò. 14x21 ó. 384 / 978-960-02-1116-3 21,00

BUCHANAN J., TULLOCK G. Ï ëïãéóìüò ôçò óõíáßíå-óçò. 14x21 ó. 466 / 978-960-02-1342-9 åîáíôë.

CERRONI U. Ç ðïëéôéêÞ óêÝøç. Áðü ôéò áðáñ÷Ýò ùòôéò ìÝñåò ìáò, ô.Á´. 14x21 ó. 302978-960-02-0059-9 18,00

CERRONI U. Ç ðïëéôéêÞ óêÝøç. Áðü ôéò áðáñ÷Ýò ùòôéò ìÝñåò ìáò, ô.´. 14x21 ó. 310978-960-02-0060-2 17,00

CERRONI U. Ç ðïëéôéêÞ óêÝøç. Áðü ôéò áðáñ÷Ýò ùòôéò ìÝñåò ìáò, ô. ô. 14x21. ó. 336978-960-02-0061-0 18,00

DAHL R. Óýã÷ñïíç ðïëéôéêÞ áíÜëõóç. 14x21 ó. 280978-960-02-0068-8 18,00

DOWNS Á. (Ìôö: ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç.). ÏéêïíïìéêÞ èåùñßáôçò äçìïêñáôßáò. (2ç Ýêäïóç) 14x21 ó. 434978-960-02-0830-1 25,00

DUVERGER Ì. (Ìôö.: ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ó.). ÅéóáãùãÞ óôçíðïëéôéêÞ. 17x24 ó. 218 / 978-960-02-0077-7 18,00

FAGEN R. (Åðéì.: ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð.).ÐïëéôéêÞ êáé åðéêïéíùíßá.14x21 ó. 218 978-960-02-0719-4 10,50

GELLNER E. (Åéó.: ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ Â.,

Ìôö.: ÓÔÑÏÚÊÏÕ Ç., Åðéì.: ÊÏÕ-

ÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç.). Ç êïéíùíßá ðïëé-ôþí êáé ïé áíôßðáëïé ôçò. ÓõíèÞ-êåò åëåõèåñßáò. 14x21 ó. 292978-960-02-1148-5 16,00

HAARSCHER. G., TELLÖ Ì. (Åðéì.) (Ðñüë.: ÊÏÍÔÏÃÉÙÑ-

ÃÇÓ Ã.). ÌåôÜ ôïí Êïììïõíéóìü. 17x24 ó. 260978-960-02-121Â-Â 16,00

HIRSCHMAN A. Áðï÷þñçóç, äéáöùíßá êáé áöïóßùóç.ÁíôéäñÜóåéò óôçí ðáñáêìÞ åðé÷åéñÞóåùí, ïñãá-íþóåùí êáé êñáôþí. 14x21 ó. 232 978-960-02-1580-4 14,00

HOLLAND S. (Åðéì.: ÓÏÖÏÕËÇÓ Ó. Ê.). ÓïóéáëéóôéêÞ ðñü-

êëçóç. 17x24 ó. 218 / 978-960-02-0719-4 10,50

KAVANAGH D. (Åðéì.: ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í.). ÐïëéôéêÞ êïõë-

ôïýñá. 14x21 ó. 148 / 978-960-02-0889-1 5,00

MACRIDIS R. Óýã÷ñïíá ðïëéôéêÜ óõóôÞìáôá (Åõñþ-

ðç). 14x21 ó. 560 / 978-960-02-0156-0 åîáíôë.

ÌÅÍÕ Õ. (Ìôö.-Åðéì.: ÊÕÐÑÉÁÍÏÓ Ð.-ÌÐÁËÉÁÓ É., Åéó.:

ÌÏÓ×ÏÍÁÓ Ã.). ÓõãêñéôéêÞ ðïëéôéêÞ. Ïé äçìïêñáôßåò

Ãáëëßá, Ãåñìáíßá, ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, ÌåãÜëç

Âñåôáíßá, ô.Á´. 14x21 ó. 416

978-960-02-1135-3 26,00

ÌÅÍÕ Õ. (Ìôö.-Åðéì.: ÊÕÐÑÉÁÍÏÓ Ð., ÌÐÁËÉÁÓ Ó.). Óõãêñé-

ôéêÞ ðïëéôéêÞ Ïé äçìïêñáôßåò: Ãáëëßá, Ãåñìáíßá,

ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, Éôáëßá, ÌåãÜëç Âñåôáíßá,

ô.´. 14x21 ó. 512 / 978-960-02-1164-7 31,50

NORTH D. Èåóìïß, èåóìéêÞ áëëáãÞ êáé ÏéêïíïìéêÞ åðß-

äïóç. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-1951-6 17,00

OLSON M. Ç ëïãéêÞ ôçò óõëëïãéêÞò äñÜóçò. (2ç Ýê-

äïóç) 14x21 ó. 304 / 978-960-02-0892-1 18,00

OLSON M. Åîïõóßá êáé åõçìåñßá. Õðåñâáßíïíôáò ôéò

êïììïõíéóôéêÝò êáé ôéò êáðéôáëéóôéêÝò äéêôáôïñßåò.

14x21 ó.274 / 978-960-02-1670-3 17,50

PYE L. (Åðéì.: ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð., Ìôö.: ÐÁ×ÁÑÁÓ É.). Óôïé÷åßá

ðïëéôéêÞò áíÜðôõîçò. 14x21 ó. 254

978-960-02-0643-0 9,00

SARTORI G. Óçìáóéïëïãßá, Ýííïéåò, óõãêñéôéêÞ ìÝèï-

äïò. 14x21 ó. 376 / 978-960-02-1792-0 21,00

SINCLAIR T.A. (Ìôö.: ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê.). Éóôïñßá ôçò åëëçíé-

êÞò ðïëéôéêÞò óêÝøçò. 14x21 ó. 436

978-960-02-0210-9 24,00

SONTHEIMER K., BLEEK W. (Åðéì.: ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð.). Ôï

ðïëéôéêü óýóôçìá ôçò Ãåñìáíßáò. 14x21 ó. 680

978-960-02-1814-5 36,00

STRANGE S. Ç õðï÷þñçóç ôïõ êñÜôïõò. 14x21 ó.

392 / 978-960-02-1767-× 22,00

WALLIS J., DOLLERY B. Áðïôõ÷ßá ôçò áãïñÜò, áðïôõ-

÷ßá ôçò êõâÝñíçóçò, çãåóßá êáé Äçìüóéá ÐïëéôéêÞ.

14x21 ó. 392 / 978-960-02-1932-× 22,00

WARD B. (Åðéì.: ×ÁÔÆÇÁÑÃÕÑÇÓ Ê.). Ôï äéáóôçìüðëïéï

ìáò ç ãç. 17x24 ó. 190 5,00

WILDENMANN R. (Ðñüë.-Ìôö.-Ó÷üë.: ÃÅÙÑÐÁÄÏÕ Â.).

Ç åêëïãéêÞ Ýñåõíá. ÓõìðåñéöïñÜ ôïõ åêëïãéêïý

óþìáôïò êáé áíÜëõóç åêëïãþí. 14x21 ó. 184

978-960-02-1304-6 10,50

ÂÁËÇÍÁÊÇÓ É., ÊÉÔÓÏÓ Ð. ÅëëçíéêÜ áìõíôéêÜ ðñïâëÞ-

ìáôá. 17x24 ó. 336 / 978-960-02-0255-9 9,00

ÂÁÓÉËÁÊÏÓ Ó. ÊñÜôïò êáé äéåèíÞò ôÜîéò. 14x21

ó. 154 3,50

ÂÅÍÔÏÕÑÇÓ Í. ÈÝìáôá óýã÷ñïíçò ðïëéôéêÞò åðéóôÞ-

ìçò. ÐïëéôéêÞ öéëïóïößá. ÐïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá.

ÅõñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç. 14x21 ó. 196 5,00

63

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÐÏËÉÔÉÊÇ

02.qxd 9/13/2010 4:43 PM Page 63

Page 64: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÅÍÔÏÕÑÇÓ Í. ÐïëéôéêÞ êïõëôïýñá. 14x21 ó. 222978-960-02-0263-× 5,00

ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. ÅéóáãùãÞ óôçí éóôïñßá

ôçò ðïëéôéêÞò óêÝøåùò, ô.Á´,

ôåý÷. Á´. 17x24 ó. 198 7,00

ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. ÐïëéôéêÞ, ô.Á´. 17x24

ó. 248 7,00

ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. ÅéóáãùãÞ óôéò ðïëéôé-

êÝò èåùñßåò ôùí íåùôÝñùí ÷ñü-

íùí, ôåý÷.Á´. 14x21

ó. 160 åîáíôë.ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. ÅéóáãùãÞ óôéò ðïëéôéêÝò åðéóôÞìåò ôùí

íåùôÝñùí ÷ñüíùí, ô.´. 14x21 ó. 48 åîáíôë.ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. ÐïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá. Ìåèïäïëïãßá-Åé-

óáãùãéêÝò Ýííïéåò. 14x21 ó. 176 åîáíôë.ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. Óôïé÷åßá ðïëéôéêÞò åðéóôÞìçò. 14x21

ó. 166 åîáíôë.ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. Ç äçìïêñáôéêÞ êïéíùíßá êáé ï ðïëßôçò

óôï êáôþöëé ôïõ åéêïóôïý ðñþôïõ áéþíá. 14x21ó. 232 / 978-960-02-1132-9 10,50

ÃÅÌÔÏÓ Ð. Ìåèïäïëïãßá ôùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí,ô.Á´. (4ç Ýêä.) 14x21 ó. 624978-960-02-1771-8 / set 978-960-02-1772-6 34,00

ÃÅÌÔÏÓ Ð. Ìåèïäïëïãßá ôùí êïéíùíéêþí åðéóôç-ìþí, ô.´. (4ç Ýêä.) 14x21 ó. 336978-960-02-1773-4 / set 978-960-02-1772-6 18,00

ÃÅÌÔÏÓ Ð. Ìåèïäïëïãßá ôçò ïéêïíïìéêÞò. 14x21 ó.292 / 978-960-02-0293-1 5,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. Êïõëôïýñá–Íåïôåñéêüôçôá–ÐïëéôéêÞêïõëôïýñá. 14x21 ó. 376 19,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. ÐïëéôéêÞ åðéêïéíùíßá. Äéáêéíäýíåõóç,äçìïóéüôçôá, äéáäßêôõï. 14x21 ó. 536 978-960-02-1538-3 28,00

ÄÇÌÁÊÇÓ É. Öéëåëåõèåñéóìüò, óïóéáëéóìüò êáé åèíé-êéóìüò óôç íåüôåñç Åõñþðç. 14x21 ó. 272 10,50

ÄÉÁÌÁÍÔÉÊÏÓ Ê. Èåùñßá êáé ðñáêôéêÞ ôçò áîéïëüãç-óçò ðñïãñáììÜôùí, äñÜóåùí êáé ðïëéôéêþí.14x21 ó. 104 / 978-960-02-2066-7 6,50

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. ×Üñéí ðáéä(å)ßáò. 14x21 ó. 208 978-960-02-1139-6 10,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ðáëéïß êáé íÝïé öáóéóìïß.14x21 ó. 116 / 978-960-02-1138-8 5,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ôï ðïëéôéêü ìáò ðñüâëçìá, èå-óìéêïðïëéôéêÝò ðáñåìâÜóåéò. 14x21 ó. 144978-960-02-1140-× 6,00

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. Ôá ðïëéôéêÜ êáèåóôþôá. Äçìï-êñáôßåò êáé áðïëõôáñ÷ßåò: ïé ãñßöïé ôçò åîïõóßáò.17x24 ó. 510 / 978-960-02-2270-8 33,00

ÇÖÁÉÓÔÏÓ Ð., ÐËÁÔÉÁÓ Á. ÅëëçíéêÞ áðïôñåðôéêÞ óôñá-ôçãéêÞ. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-0968-5 åîáíôë.

ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ Ì. ÄçìïêñáôéêÞ êáé óõãêåíôñùôéêÞáñéóôåñÜ. 14x21 ó. 284 7,00

ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ Ì. Ïé ìíçóôÞñåò ôçò Ðçíåëüðçò. Óõ-íïìéëßåò ìå Íôåíß ÌðïõñæïõÜ. 14x21 ó. 276 7,00

ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ Ì. Ðåñß ôÝ÷íçò. 14x21 ó. 238 7.00ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç. ÐïëéôéêÞ åðéóôÞìç (ÅðéóôçìïëïãéêÜ

ðñïâëÞìáôá). 14x21 ó. 392 13,00ÊÉÏÕÊÉÁÓ Ä. ÅõñùðáúêÜ óõóôÞìáôá ðïëéôéêÞò êáé êïé-

íùíéêÞò ïñãÜíùóçò. Ïé ðïëéôéêÝò ôùí êñáìÜôùí.14x21 ó. 120 / 978-960-02-1468-9 6,00

ÊÉÏÕÊÉÁÓ Ä. ÌÝóá óôéò êïéíùíßåò ôçò «äéáêéíäýíåõ-óçò». 14x21 ó. 144 / 978-960-02-1782-3 åîáíôë.

*ÊÏÍÓÏËÁ Í. ÐïëéôéóôéêÞ äñáóôçñéüôçôá êáé êñáôéêÞðïëéôéêÞ. Ç ðåñéöåñåéáêÞ äéÜóôáóç. 17x24 ó.152 åîáíôë.

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î. Äçìïêñáôßá, Êïéíùíéêü êñÜôïò êáé óý-íôáãìá óôç íåùôåñéêüôçôá. 14x21 ó. 404 978-960-02-1966-4 22,00

ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ã. Ðïëßôçò êáé Ðüëéò. 14x21 ó. 240978-960-02-1727-0 14,00

ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ã. Ôï áõôáñ÷éêü öáéíüìåíï «4ç Áõ-ãïýóôïõ» «21ç Áðñéëßïõ». 14x21 ó. 176 978-960-02-1714-9 9,50

ÊÏÕÂÅËÉÙÔÇÓ Ê. ÄéåõèõíôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ åðéóôÞìç.Ç ðåñßðôùóç ôçò äéðëùìáôéêÞò äéáðñáãìÜôåõóçò.14x21 ó. 232 / 978-960-02-1488-3 13,00

ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç. ÅéóáãùãÞ óôçí ðïëéôéêÞ åðéóôÞ-ìç. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-1201-5 18,00

ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç. ËÞøç áðïöÜóåùí. Êñßóç-Äéáðñáã-ìÜôåõóç. 14x21 ó. 168 / 978-960-02-1209-0 10,50

ÊÏÕÔÓÉÁÑÁÓ Í. Ç ëÞøç áðïöÜóåùí óå ìéá ïéêïíïìé-êÞ Ýíùóç. Õðïäåßîåéò ìå áöåôçñßá ôç óýã÷ñïíçÏéêïíïìéêÞ èåùñßá ôçò ðïëéôéêÞò. 14x21 ó. 80978-960-02-1677-0 4,00

ÊÏÕÔÓÏÕÊÇÓ Ê. Ç ðïëéôéêÞ áíÜðôõ-îç. ÅéóáãùãÞ óôç èåùñßá, ôéòìåèïäïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéòêáé ôçí åìðåéñéêÞ Ýñåõíá.14x21 ó. 416978-960-02-1366-6 24,00

ÊÕÑÊÏÓ Ë. ÄçìïêñáôéêÞ Óõììá÷ßá.14x21 ó. 156 2,00

ËÁÂÄÁÓ Ê. ÓõìöÝñïíôá êáé ðïëéôé-êÞ. 14x21 ó. 336978-960-02-1821-8 18,00

ËÉÁÍÏÓ Á. Ç ãñáöåéïêñáôßá óôïí áóôåñéóìü ôçòýóôåñçò íåùôåñéêüôçôáò êáé ç ëáíèÜíïõóá ãïç-ôåßá ôïõ ìåôáññõèìéóôéêïý åã÷åéñÞìáôïò. 14x21ó. 300 / 978-960-02-2051-3 18,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Óôïí áóôåñéóìü ôïõ Ìáñî. Ïé äéå-èíåßò ó÷Ýóåéò áðü ôï ÌáíéöÝóôï óôçí ðáãêüóìéáêñßóç. 14x21 ó. 318 / 978-960-02-2339-2 19,00

ËÕÔÑÁÓ Ð. Áñ÷Ýò ðïëéôéêÞò åðéóôÞìçò. 14x21 ó. 224978-960-02-0530-2 13,00

ÐÏËÉÔÉÊÇ

www.papazisi.gr

64

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 64

Page 65: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐÏËÉÔÉÊÇ

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ËÕÔÑÁÓ Á. ÐïëéôéêÞ óôñáôçãéêÞ ãéá ôéò êïéíùíéêÝò ôÜ-îåéò. ÁíáëõôéêÜ äïêßìéá. 14x21 ó. 200 978-960-02-2170-1 11,00

ÌÁÆÁÑÁÊÇ Á. Ôï ðñüâëçìá ôçò éäåïëïãßáò óôï Ìáñ-îéóìü. 14x21 ó. 192 / 978-960-02-0797-6 5,00

ÌÁÊÑÇÓ Ó. ÐïëéôéêÞ çãåóßá êáé Üóêçóç åîùôåñéêÞòðïëéôéêÞò. Ôï äçìïêñáôéêü ìïíôÝëï äéáêõâÝñíç-óçò. 14x21 ó. 256 / 978-960-02-2080-3 15,00

ÌÅËÅÔÏÐÏÕËÏÓ Ì. Éäåïëïãßá ôïõ Äåîéïý ÊñÜôïõò1949-1967. 14x21 ó. 180978-960-02-0995-2 åîáíôë.

ÌÅÍÄÑÉÍÏÕ Ì. Ç åêëïãéêÞ ðïëéôéêÞ óôï åëëçíéêüðïëéôéêü óýóôçìá: åóùôåñéêÝò êáé åõñùðáúêÝòðáñÜìåôñïé, 1974-2000. 14x21 ó. 368978-960-02-1420-4 18,00

ÌÉ×ÁÓ Ð. Ç ðáñåìâïëÞ ôùí «íÝùí ÃÜëëùí öéëï-óüöùí». 14x21 ó. 118 3,50

ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇÓ Ð. Áíáôïìßá ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôé-êÞò. ÃÝíåóç êáé ðáñáêìÞ ôïõ åëëçíéêïý ðïëõ-êïììáôéóìïý. 14x21 ó. 410 åîáíôë.

ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇÓ Ð. ÊñáôéêÞ åðéäüôçóç ôùí ðïëéôé-êþí ÊïììÜôùí êáé êïììáôéêÞ äïìÞ. 14x21 ó. 30 1,00

ÌÐÁËÉÁÓ Ó. Ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá óôçí åðï÷Þôçò äçìïêñáôßáò. 14x21 ó. 280978-960-02-1766-1 16,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. ÐïëéôéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíùíéêÞäõíáìéêÞ. 14x21 ó. 336978-960-02-1084-5 14,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. ÐïëéôéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíùíéêÝòäïìÝò óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá 1944-1974, ô.Á´.14x21 ó. 440 / 978-960-02-1708-4 22,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. ÐïëéôéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíùíéêÝòäïìÝò óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá 1944-1974, ô.´.14x21 ó. 560 / 978-960-02-1716-5 27,00

ÍÔÏÊÏÓ È. Áíáæçôþíôáò ôçí åéñÞíç. ÌÝôñá ãéá ôçäéåèíÞ áóöÜëåéá êáé ôç ìç äéáóðïñÜ ôùí ðõñçíé-êþí üðëùí. 14x21 ó. 472978-960-02-0906-5 14,00

ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã.Í. Áðü ôçí êñßóç ôïõ êïéíïâïõëåõôé-óìïý óôç Äçìïêñáôßá. 14x21 ó. 146978-960-02-2346-0 8,00

ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ì. ÅÄÇÊ. Ç ðïñåßá ðñïò ôçíðôþóç. Ç ðôþóç. Ôï ÷ñïíéêü ôçò êáôáóôñïöÞò.14x21 ó. 122 åîáíôë.

ÐÁÓÓÁÓ Á., ÔÓÅÊÏÓ È. ÅèíéêÞ äéïßêçóç êáé åõñùðáúêÞïëïêëÞñùóç. Ç åëëçíéêÞ åìðåéñßá. 14x21 ó. 640978-960-02-2277-7 38,00

ÑÇÃÏÓ Á. ÐáíåðéóôÞìéï. Éäåïëïãéêüò ñüëïò êïé ëü-ãïò. Áðü ôï ìåóáßùíá óôç íåùôåñéêüôçôá. 14x21ó. 264 / 978-960-02-1411-5 13,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ó., ÓÙÔÇÑÇÓ Ð. ÁíáäéÜñèñùóçêáé åêóõã÷ñïíéóìüò. Êïéíùíéêïß êáé ðïëéôéêïß ìå-

ôáó÷çìáôéóìïß óôçí ÅëëÜäá ôçò äåêáåôßáò ôïõ’90. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-1758-0 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÆÏÑÌÐÁÓ Ê.). ÐïëéôéêÞ êáé èñç-óêåßåò. 14x21 ó. 348 / 978-960-02-2092-6 20,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì: ÃÉÁÍÍÇÓ Í.). Êïéíùíßá ðïëéôþí êáéíåïëáßá. 17x24 ó. 120978-960-02-1447-6 6,00

ÓÙÌÅÑÉÔÇÓ Ó. Ç ìåãÜëç êáìðÞ ôïõ óïóéáëéóìïý1932-1935. 14x21 ó. 172 3,50

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. Ï áõôáñ÷éêüò Üíèñùðïò. Øõ÷ïëïãéêÞêáé êïéíùíéêÞ ÂÜóç ôçò ðïëéôéêÞò óõìðåñéöïñÜò.17x24 ó. 187 / 978-960-02-0700-3 7,00

ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. Ðïëéôåéïìåôñßá. Èåùñßá êáé ðñÜîç.14x21 ó. 318 / 978-960-02-0701-1 18,00

ÔÓÅÌÐÅËÇÓ Ã. ÅìöùëåõìÝíá ðáßãíéá. Ç ïñèïëïãéêÞåðéëïãÞ óôç óõãêñéôéêÞ ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 418 978-960-02-1780-7 24,00

ÔÓÅÌÐÅËÇÓ Ã. Ðáßêôåò áñíçóéêõñßáò. Ðþò ëåéôïõñ-ãïýí ïé ðïëéôéêïß èåóìïß. 17x24 ó. 440 978-960-02-2219-7 26,00

ÔÓÉÑÌÐÁÓ Ã. Åßêïóé ïêôþ çìÝñåò. ÅêëïãÝò, ðïëéôéêÞäéáöÞìéóç êáé åéäçóåïãñáößá. Ìéá ðïëéôéêÞ áíÜ-ëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ðïëéôéêÞò åðéêïéíùíßáòóôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 330978-960-02-2118-3 19,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. ÁéóèçôéêÞ êáé óýã÷ñïíç ôñáãéêÞóõíåßäçóç. 14x21 ó. 264978-960-02-1364-× 16,00

×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ Å. ÐéÝæïíôáò ãéá áðüöáóç. Ìç÷áíé-óìïß ðñïþèçóçò óõìöåñüíôùí. 14x21 ó. 460978-960-02-2057-5 25,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Äïêßìéï ãéá ôç äéåèíÞ èåùñßá. ÍÝåòìïñöÝò êõñéáñ÷ßáò êáé óõíáñ÷ßáò. 14x21 ó. 286978-960-02-2014-× 18,50

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Ç Üäçëïò êõñéáñ÷ßá. 14x21 ó. 218978-960-02-2249-4 12,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä.Í. ÏñãáíùìÝíç ðïëëáðëüôçôá. Ôïìùóáúêü ôçò äéåèíïýò óõìâßùóçò. 14x21 ó. 176978-960-02-2400-9 10,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Ó÷åäßáóç ìåôáêñáôéêÞò ðïëéôåßáò.14x21 ó. 152 / 978-960-02-2093-3 10,00

65

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 65

Page 66: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÔÁÎÉÄÉÁ – ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ

HOLDEN A. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðñï-óåããßóåéò óôïí ôïõñéóìü. 17x24ó. 376978-960-02-2114-5 26,00

PAGE S. ÅéóáãùãÞ óôïí ôïõñéóìü.Ôï ôïõñéóôéêü ìÜíáôæìåíô óôïí21ï áéþíá. 17x24 ó. 460 978-960-02-1985-0 31,50

ÁËÅÎÁÍÄÑÁÊÇ-ÊÑÉÔÓÙÔÁÊÇ Ñ. Ôïõ-ñéóôéêÞ ïéêïíïìßá. 14x21 ó.136978-960-02-0431-× 7,00

ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ì. Îåíïäï÷åéáêÞ ïéêïíïìéêÞ. 17x24ó. 246 3,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Áíáøõ÷Þ êáé ôïõñéóìüò. 17x24 ó. 80978-960-02-1745-9 5,00

ÊÁÑÁÂÉÁ Ì. ËáúêÞ Êßíá. ¸íá êÜðïéï ÷áìüãåëï. Åéêï-íïãñáöçìÝíï ïäïéðïñéêÜ. 14x21 ó. 108 3,50

ËÏÃÏÈÅÔÇÓ Ì. Ðñïóäéïñéóôéêïß ðáñÜãïíôåò ôçò ôïõ-ñéóôéêÞò ðñïóöïñÜò êáé æçôÞóåùò. 17x24ó. 154 6,00

ËÏÃÏÈÅÔÇÓ Ì. ÔïõñéóôéêÞ ÐïëéôéêÞ. 17x24 ó. 224978-960-02-0524-8 6,00

ËÏÃÏÈÅÔÇÓ Ì. Ôïõñéóôéêáß ìåëÝôáé. 17x24 ó. 48 1,50

ËÕÔÑÁÓ Ð. ÔïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç (ÕðïäïìÞ-Åêðáß-äåõóç-ÐåñéâÜëëïí). 14x21 ó. 288 978-960-02-0119-6 7,00

ÌÁÑÌÁÑÁÓ Ì. Ôáîßäéá óå Ôüðïõò ôùí Âßêéíãêò.14÷24 ó. 232 / 978-960-02-2121-3 19,00

ÐÁÐÁÄÁÊÇ-ÔÆÅÄÁÊÇ Ó. ÅíäïãåíÞò ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõ-îç: ÄéáñèñùìÝíç Þ áðïäéáñèñùìÝíç ôïðéêÞ áíÜ-ðôõîç; 17x24 ó. 624 / 978-960-02-1359-3 29,00

ÑÏÕÐÁÓ Â. ÔïõñéóôéêÞ ãåùãñáößá ôçò ÅëëÜäáò.14x21 ó. 368 / 978-960-02-1240-6 21,00

ÓÉÏÑÂÁÍÅÓ Í. Ôï Marketing óôïí ôïõñéóìü (ôïõñé-óôéêþí åðé÷åéñÞóåùí-êñáôéêþí ïñãáíéóìþí). Çöéëïóïößá ôïõ ôïõñéóìïý, 17x24 ó. 142 3,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áõóôñßá. Óôïé÷åßá êáé áñéèìïß. 14x21 ó. 68 3,50

ÄÏÊÉÌÉÁ

BITROS G., DAVOS C. Essays in memory of PindarosChristodoulopoulos. 17x24 ó. 576 19,50

GARCON M. Ï äéêçãüñïò êáé ç çèéêÞ. 14x21 ó. 184 5,00

MASSEY J., SAULNIER N. Kill! Kill!Kill! 14x21 ó. 280 978-960-02-2003-4 19,00

ROQUES B. (Åðéóô.Åðéì.-Åéó.: ÃÑÉ-

ÂÁÓ Ê., Ðñüë.: KOUCHNER B.). Çåðéêéíäõíüôçôá ôùí «íáñêùôé-êþí» ïõóéþí. 14x21 ó. 460 978-960-02-1519-7 23,00

YOLDASSIS D. My offer to civilization. 14x21 ó. 52978-960-02-0919-7 5,00

ZIEGLER J. Ïé Üñ÷ïíôåò ôïõ åãêëÞìáôïò. Ïé íÝåò ìá-ößåò åíáíôßïí ôçò äçìïêñáôßáò. 12x17 ó. 328 978-960-02-1435-2 16,00

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ×. ¢ëåî. Ç éóôïñßá ìéáò åîáöÜíéóçò.14x21 ó. 278 / 978-960-02-2145-9 14,00

ÂÁÂÉÆÏÓ Ã. ¸ôóé äåíüôáí... ç êáñìðïíÜñá. Ìáñôõñß-åò åíüò áñéóôåñéóôÞ ãéá ôçí áíôé÷ïõíôéêÞ äñÜóçôùí ÅëëÞíùí öïéôçôþí óôç Íüôéá Éôáëßá. 11,00

ÂÁÆÏÕÑÁÓ Á. ¸èéìá êáé êñÜôïò åéò ôçí íåùôÝñïí Åë-ëÜäá. ÅéóáãùãéêÝò óêÝøåéò Ãåùñãßïõ Á. ÊïõìÜ-íôïõ. 17x24 ó. 430 14,00

ÂÁÑÉÊÁÓ Â. ÊñéôéêÞ èåÜôñïõ. ÅðéëïãÞ 1961-1971.14x21 ó. 406 14,00

ÂÁÓÉËÉÊÏÓ Â. Åéêïóéðåíôáåôßá. 14x21 ó. 397 10,50ÂÁÖÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÁéèåñïâÜìïíïò ðñïóãåßùóç.

14x21 ó. 320 / 978-960-02-1293-7 11,00ÂÅËÏÕÄÇÓ Ã. Ôï ãñÜììá êáé ôï ðíåýìá. ÁéóèçôéêÜ,

êñéôéêÜ, ãñáììáôïëïãéêÜ. 14x21 ó. 128 978-960-02-1762-9 6,50

ÂËÁÓÓÇÓ Ä. Ðáñá ìõèÜêéá ðáñá èéí’ áëüò. 14x21 ó. 196 / 978-960-02-2120-6 10,50

ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê. Ç äçìïêñáôéêÞ êïéíùíßá êáé ï ðïëßôçòóôï êáôþöëé ôïõ åéêïóôïý ðñþôïõ áéþíá. 14x21ó. 232 / 978-960-02-1132-9 10,50

ÃÅÑÏÍÔÁÓ Ä. Ç Ïäýóóåéá ôçò ýðáñîçò. 14x21 ó. 40 2,00

ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. ÌíÞìç (1920-1977). Ôéìçôéêüò ôüìïò.17x24 ó. 326 / 978-960-02-0328-8 10,00

ÃÊÉÍÏÐÏÕËÏÓ Â. Ôï ëåîéêü ôïõ ñïõóöåôéïý êáé ôçò êï-ìðßíáò. 14x21 ó. 108 / 978-960-02-2142-8 6,50

ÃÉÏËÄÁÓÇÓ Ä. Ç ðñïóöïñÜ ìïõ óôïí ðïëéôéóìü.14x21 ó. 120 2,00

ÃÑÁÔÓÏÓ ÓÐ. Éóôïñßåò ôïõ Ãéüðç. ÁíáìíÞóåéò áðü ôçíÉèÜêç óôéò áñ÷Ýò ôïõ áéþíá. 17x24 ó. 452 978-960-02-1262-7 18,00

ÔÁÎÉÄÉÁ/ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ

www.papazisi.grÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

66

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 66

Page 67: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÈÝìáôá éóôïñßáò êáé ðïëéôéêÞò,ô.Á´. 14x21 ó. 102 3,50

ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. ÈÝìáôá éóôïñßáò êáé ðïëéôéêÞò,ô.´. 14x21 ó. 132 3,50

ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ Ð. Ñïõìáíßá: ç åîÝãåñóç åíüò ëáïý.14x21 ó. 276 åîáíôë.

ÄÕÏÃÅÍÇÓ Á. ÊñÜôïò êáé Üíèñùðïò. 14x21 ó. 228 3,50

ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÁ ÔÇÍ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÔÏÕ ÐÅÑÉ-ÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÔÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓ.ÌíÞìç Êùíóôáíôßíïõ Ð. ÊáëëéãÜ. 14x21 ó. 96 978-960-02-1195-7 5,00

*ÅÌÉÑÇÓ É. ×Üñôéíåò ó÷Ýóåéò. 14x21 ó. 164978-960-7887-00-× 7,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. Åã÷åéñßäéï óýã÷ñïíçò ÅëëÜäáò.14x21 ó. 192 / 978-960-02-1918-4 12,00

ÆÏÕÂÅËÏÓ Ì. ÖùíÞ óôçí Ýñçìï. 14x21 ó. 368978-960-02-0927-8 9,00

ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Â. Óåëßäåò ëåõêþìáôïò. 14x21 ó. 70 / 978-960-02-2000-× 4,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. ¼îù áð’ ôá’ áìðÝëéá ñååå. ÁöÞãçìáìíÞìçò, ëÞèçò Üñá êáé íïóôáëãßáò (ìýèùí, ëü-ãïõ êáé ðñÜîåùí). 14x21 ó. 408978-960-02-2175-6 18,00

ÊÁËËÉÁ Å. Ïé äÝêá ëÝîåéò ðïõ èåìåëßùóáí ôïí ðïëé-ôéóìü. 14x21 ó. 104 / 978-960-08-0149-5 4,50

ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ Ó. Ç Üëëç áíÜðôõîç. 14x21 ó. 440978-960-02-1061-6 13,00

ÊËÁÑÁÓ Ì. Ç êñßóç ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ç áíÜðëáóçôçò ÆùÞò. ÄéÜëïãïò ìå ôïí Ãêáñùíôý êáé ôïí Êáñß-ãéï. 14x21 ó. 334 9,00

ÊËÇÌÇÓ Ï.Ê. Ðþò åßäå Ýíá ðáéäß ôïí ðüëåìï: (1940-1944). 14x21 ó. 84 / 978-960-02-1351-8 9,00

ÊÏÍÓÏËÁ Í. Ç äéåèíÞò ðñïóôáóßá ôçò ðáãêüóìéáòðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò. 17x24 ó. 240 978-960-02-1091-8 14,00

ÊÏÐÁÍÉÔÓÁÓ Ä. ×ùñßò óõíèÞìáôá. 14x21 ó. 176978-960-02-1048-9 5,50

ËÁÆÁÑÁÔÏÓ Ã. Umberto Eco:ÄéáóçìåéùôéêÞ ìåôÜöñáóç &ìåôÜöñáóç êáé åðéóôçìïëïãßá.14x21 ó. 226 978-960-02-2069-8 13,00

ËÁÌÐÏÓ Ê. Áìåñéêáíéóìüò êáé ðá-ãêïóìéïðïßçóç. Ïéêïíïìßá ôïõöüâïõ êáé ôçò ðáñáêìÞò.14x21 ó. 484978-960-02-2350-7 23,00

ËÉÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ë. Ìéá ÷áìÝíç ãåíéÜ. 14x21 ó. 182 978-960-02-2109-1 13,00

ÌÁÃÊÁÊÇÓ Ã.Á. Ëüãïò – ðñÜîç. 1966-1976. Áðïëï-ãßá, Üñèñá, äçëþóåéò, óõíåíôåýîåéò, äïêßìéá,ðïéÞìáôá. 14x21 ó. 208 5,50

ÌÁÃÊËÉÂÅÑÁÓ Ä.Ê. Ç áîéïðñÝ-ðåéá ôïõ áíèñþðïõ. Óôï÷á-óìïß óå èÝìáôá ôùí êáéñþíìáò. 14x21 ó. 186978-960-02-2369-9 10,00

ÌÁÊÑÇÓ Ê., ÌÁÑÊÏÕËÉÄÇÓ Ã. Ðá-ñÜèõñá ðñïò ôçí áõôïãíù-óßá. 14x21 ó. 224 7,00

ÌÁÑÉÍÏÓ É. Êïéíüò íïõò. 14x21ó. 180 / 978-960-02-1025-× 6,50

ÌÁÑÊÏÃËÏÕ Ì. Ç ÁìåñéêÞ üðùò ôçí åßäá. 14x21ó. 192 / 978-960-02-1924-9 16,00

ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. ÔÜîç êáé áíáñ÷ßá. ÐñïêëÞóåéò êáéáäéÝîïäá óôéò êïéíùíßåò ôçò áèëéüôçôáò. 14x21ó. 284 / 978-960-02-1237-2 12,00

ÌÁÑÌÁÑÁÓ Ì. Ôáîßäéá óå ôüðïõò ôùí Âßêéíãêò.14x24 ó. 232 / 978-960-02-2121-3 19,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. Äïêßìéá êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéêÞò ïé-êïëïãßáò. 14x21 ó. 144 / 978-960-02-1764-5 9,50

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. ÊñéôéêÜ åöÞìåñá. 17x24 ó. 320978-960-02-1842-0 23,00

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. Ðáëßìøçóôá êáé Üëëá. ÊñéôéêÜêåßìåíá êáé äéáêåßìåíá. Áñ÷áßá êáé íÝá. 17x24 ó.136 / 978-960-02-1367-4 9,00

ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. ÅðéóçìÜíóåéò êáé áðüøåéò. 14x21ó. 296 / 978-960-02-1862-5 21,00

ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Â. Ç öÜñìá ôùí ÅëëÞíùí. 14x21 ó. 96978-960-02-1310-0 3,50

ÐÁÐÁÈÅÌÅËÇÓ Ó. ¼ìïñöïò êüóìïò.ÐïëéôéêÜ ÷ñïíïãñáöÞìáôá. 17x12ó. 96 3,00

ÐÁÐÁÌÉ×ÁÇË Ã. 300 ÇìÝñåò óôïí ðëá-íÞôç Ãåäåþí. 14x21 ó. 144 5,00

ÐÁÐÁÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ ÁÈ., ×ÑÉÓÔÉÄÇÓ Ê.Ðñïò ôçí åõçìåñßá. 14x21 ó. 142978-960-02-2368-2 8,00

ÐÁÐÁÐÁÕËÏÕ Ê. Ï ¢ëëïò ËåõêÜäéïò×åñí. 14x21ó. 264 / 978-960-02-1569-3 13,00

ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÁÊÏÕ-ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ì. Ç ìÜíá. 17x24 ó.200 / 978-960-02-2234-0 11,50

*ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÉÏÓ Î. ÐïëéôéêÜ èÝìáôá. Åëðßäåò ðïõäéáøåýóôçêáí. Áãþíåò ðïõ ðñïäüèçêáí. 14x21ó. 50 / 978-960-02-0890-5 1,00

ÐÅÐÅËÁÓÇÓ Á. ¢ñèñá êáé óêÝøåéò. 1971-1974.14x21 ó. 96 2,00

ÐËÁÊÁÍÔÙÍÁÊÇÓ Ó. Ðïý ìáò ðÜôå, Êýñéïé; 14x21 ó. 120 / 978-960-02-0794-1 3,50

ÐËÁÊÁÍÔÙÍÁÊÇÓ Ó. ÅðéôÝëïõò, Êõñßåò êáé Êýñéïé îõ-ðíåßóôå. 14x21 ó. 208 3,50

ÑÁÖÔÇÓ Á. Åñãáóßá êáé äéïßêçóç, èõìïóïößá. 17x24ó. 32 2,00

ÓÁÂÂÉÄÇÓ Á.Ã.Ê. Äïêßìéá êëáóóéêÞò ìïõóéêÞò ðáé-

67

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 67

Page 68: Τιμοκατάλογος - Price list books

äåßáò. Ïñ÷Þóôñåò-ìáÝóôñïé-óïëßóôåò-óõíèÝôåò, óõí-áõëéáêÞ êáé ñáäéï-ôçëåïðôéêÞ åðéêáéñüôçôá, äé-óêïãñáößá-âéíôåïãñáößá. 14x21 ó. 220978-960-02-2384-2 10,00

ÓÁÊÊÁÔÏÓ Â. ÐëçóéÜæïíôáò ðñïò ôï ôÝëïò ôïõ áéþíá

ìáò. Ôï ÷ñïíéêü ìéáò åðï÷Þò. 14x21 ó. 322 9,00

ÓÊÅÕÇÓ É. Ìåôñßùí áíÜâáóéò. Ïäïéðïñéêü óôçí Üêñç

ôùí Ôßðïôá. 17x24 ó. 112 9,00

ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÁíèñùðéíÞ ðïñåßá. 14x21 ó. 256

978-960-02-0841-7 7,00

ÓÔÅËÁÊÁÔÏÓ Ê. Ôï êÝñáò ôçò ÁìÜëèåéáò. Ï ðëïýôïò

áðü ôç öÜóç êáé ôéò ìç÷áíÝò. 14x21 ó. 264

978-960-02-1220-1 13,00

ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. Åßêïóé êáììÝíá ÷ñüíéá. 14x21 8,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Essays in honor of Constantinos Draka-

tos. 17x24 ó. 648 / 978-960-02-1068-3 32,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ¹èïò êáé äçìïêñáôßá. 14x21 ó. 91 3,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ôéìçôéêüò ôüìïò: ÊáñÜãéùñãáò Äéïíýóçò.

14x21 ó. 324 11,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÐñïâëÝøåéò. 30 ìåãÜëïé óôï÷áóôÝò ìé-

ëïýí ãéá ôï ìÝëëïí. 14x21 ó. 408

978-960-02-1398-4 18,00

ÓÕÑÅ Å. (Ìôö.: ÊÁÐÍÁ Í.). Ïé ìåãÜëïé ìýóôáé. Äïêß-

ìéïí ôçò áðüêñõöïõ éóôïñßáò ôùí èñçóêåéþí.

(Áíáô. Ýêä. 1948). 14x21 ó. 600

978-960-02-0885-9 18,00

ÔÁÎÉË Ë. ÄéáóêåäáóôéêÞ Âßâëïò. 14x21 ó. 640

978-960-02-1443-3 26,00

ÔÆÅÍÏÓ Á. Ôï ÐáñÜäåéãìá. Óôï ó÷çìáôéóìü, ôçí áíÜ-

ðôõîç êáé ôçí ïñãÜíùóç ôçò ãëþóóáò, ôçò ëïãé-

êÞò êáé ïëïêëÞñïõ ôïõ áíèñþðéíïõ ðïëéôéóìïý.

17x24 ó. 320 / 978-960-02-1599-5 18,00

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. 33 õðü óêéÜí. 14x21 ó. 256

978-960-02-1168-× 13,00

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. ÐáíåðéóôÞìéï êáé íåùôåñéêüôçôá.

14x21 ó. 208 / 978-960-02-1409-3 10,00

ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. 0é áëéãÜôïñåò ôùí ðáíåðéóôçìßùí.

14x21 ó. 208 / 978-960-02-1743-2 12,00

ÔÓÁÔÓÏÓ Ä. Ãéá ôï íüçìá ôïõ Ðñïåäñéêïý èåóìïý.

¸ðáéíïò óôïí Êùíóôáíôßíï Óôåöáíüðïõëï. 12x17

ó. 32 / 978-960-02-1937-0 1,50

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. Êáé áí âãáßíáìå áðü ôï êáâïýêé ìáò;

14x21 ó. 264 / 978-960-02-2288-3 14,00

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. ÅõñùðáúêÜ áíïñèüäïîá. 14x21 ó. 176

978-960-02-1138-5 10,50

ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. Ôï åëëçíéêü ðáñÜäïîï. 14x21 ó. 288

978-960-02-1221-× 14,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. Ìïíôåñíéóìüò êáé êïõëôïýñá. (2ç

Ýêäïóç) 14x21 ó. 342 / 978-960-02-1357-7 18,00

*×ÁÔÆÇÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á. ¢ñôåìéò. 17x24 ó. 68

978-960-85297-9-4 7,00

×ÉÏÍÉÄÇÓ Ã. ÐïëéôéêÜ Üñèñá. 14x21 ó. 88 2,00

ÈÅÁÔÑÏ

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ Î. ÆçôÞìáôá öýëïõ óôï èÝáôñï ôïõÓáßîðçñ êáé ôçò ÁíáãÝííçóçò. 14x21 ó. 326978-960-02-2416-0 21,00

ÃÙÃÏÓ Ó. Ôá áñ÷áßá ùäåßá ôçò ÁèÞ-íáò. 21x29 ó. 162 978-960-02-2221-0 23,00

ÄÉÁÌÁÍÔÁÊÏÕ-ÁÃÁÈÏÕ Ê. Ðåñß ôñá-ãùäßáò êáé ôñõãùäßáò. Ïêôþ äéá-äñïìÝò óôï ôñáãéêü êáé ôï êùìé-êü èÝáôñï. 14x21 ó. 664 978-960-02-2100-8 42,00

ÊÁÑÁÌÇÔÑÏÕ Ê. ÈÝáôñï: èåùñßáêáé ðñÜîç – èåáôñéêü ðáé÷íßäé. 14x21 ó. 192 978-960-02-1834-× 12,00

ÌÐËÅÓÉÏÓ Á. ÌåëÝôåò íåïåëëçíéêÞò äñáìáôïëïãß-áò. Áðü ôïí ×ïñôÜôóç ùò ôïí ÊáìðáíÝëëç. 14x21ó. 486 / 978-960-02-2159-6 29,00

ÌÐËÅÓÉÏÓ Á.Ã. Ôï èåáôñéêü Ýñãï ôïõ Ä.Ê. Âõæáíôßïõ.14x21 ó. 488 / 978-960-02-2424-5 30,00

ÐÅÔÑÁÊÏÕ Ê. ÈåáôñéêÝò (ó)ôÜóåéò êáé ðïñåßåò. Äå-êáÝîé ìåëåôÞìáôá ãéá ôï íåïåëëçíéêü èÝáôñï.14x21 ó. 656 / 978-960-02-2150-3 38,00

ÐÅÖÁÍÇÓ Ã. Ç Üììïò ôïõ êåéìÝíïõ. ÁéóèçôéêÜ êáéäñáìáôïëïãéêÜ èÝìáôá óôï åëëçíéêü èÝáôñï.14x21 ó. 524 / 978-960-02-2278-4 32,00

ÐÅÖÁÍÇÓ Ã. ÓêçíÝò ôçò èåùñßáò. Áíïé÷ôÜ ðåäßá óôçèåùñßá êáé ôçí êñéôéêÞ ôïõ èåÜôñïõ. 14x21 ó. 574978-960-02-2060-5 37,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ôá óïýôóåéá. ÌåëÝôåò óôçí åëëçíéêÞñïìáíôéêÞ äñáìáôïõñãßá 1830-1850. 14x21 ó. 600 / 978-960-02-2128-2 35,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ôïðßá øõ÷Þò êáé ìýèïé ðïëéôåßáò. Ôï èå-áôñéêü óýìðáí ôïõ ÉÜêùâïõ ÊáìðáíÝëëç. 21x29óåë. 962 / 978-960-02-2396-5 95,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Óôáèìßóåéò êáé æõãßóìáôá. ÄÝêá èåáôñï-ëïãéêÜ ìåëåôÞìáôá. 14x21 ó. 360 978-960-02-1978-8 24,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Óõìðôþóåéò êáé áíáãêáéüôçôåò. ÄÝêáèåáôñïëïãéêÜ ìåëåôÞìáôá. 14x21 ó. 320 978-960-02-2222-7 19,00

ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ×. Âáóßëçò Ìåóïëïããß-ôçò. Ï ëïãïôÝ÷íçò, ï çèïðïéüò, ï óõíäéêáëéóôÞò.Ç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ. 21x29 ó. 586978-960-02-2409-2 60,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÉÁÑÁÓ Á., ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁ-

ÊÏÕ ×). Ôï èÝáôñï óôçí åêðáßäåõóç. Èåùñßá êáéðñÜîç. 17x24 ó. 256 / 978-960-02-2130-5 19,00

ÔÓÉÁÑÁÓ Á. Ç èåáôñéêÞ áãùãÞ óôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï.Ìéá øõ÷ïêïéíùíéïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç. 14x21 ó.294 / 978-960-02-2084-1 20,00

ÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

www.papazisi.gr

68

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 68

Page 69: Τιμοκατάλογος - Price list books

ËÏÃÏÔÅ×ÍÉÁ

AJAR E. Ç æùÞ ìðñïóôÜ óïõ. 14x21 ó. 192 978-960-02-0002-5 9,00

AUTERI G. ÅëëçíéêÝò éóôïñßåò. 14x21 ó. 48 978-960-02-1090-× 2,00

AUTERI G. Áãñýðíéá. 14x21 ó. 60 2,00ÂLÁÔÕ É. ÖáíöÜí ï Ôïõëßðáò. 14x21 ó. 208

978-960-02-1699-1 10,50CÏÇÍ D. ÄéáöáíÞ ðñüóùðá. Áöçãçìáôéêïß ôñüðïé

ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôçò óõíåßäçóçò óôç ìõèï-ðëáóßá. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-1502-2 21,00

GALBRAITH J.K. (Ìôö.: ÊÏÔÆÉÁÓ Á.). Ï èñßáìâïò. Ìõèé-óôüñçìá ôçò óýã÷ñïíçò äéðëùìáôßáò. 14x21 ó.230 / 978-960-02-0045-9 åîáíôë.

KLAFFENBACH G. ÅëëçíéêÞ åðé-ãñáöéêÞ. (3ç Ýêäïóç) 14x21ó. 218 17,50

KORNAROS V. Erotocrtos (Ëåýêù-ìá). ó. 346 978-960-02-0134-× 31,50

NOVARINA V. ÌðñïóôÜ óôï ëüãï.17x24 ó. 192978-960-02-1636-3 14,00

PANAGOULIS A. Collected Poems. 14x21 ó. 256978-960-02-1559-6 21,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A. (Åðéóô. Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-

ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã.). Éóôïñßá ôçò ÅëëçíéêÞò Ëïãïôå÷íßáò,ô.Á. 17x24 ó. 428 / 978-960-02-1507-3 34,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A. Éóôïñßá ôçò Åëëçíé-êÞò Ëïãïôå÷íßáò, ô.Â. 17x24 ó. 606 978-960-02-1790-4 42,00

TERRA S. ÁëåîÜíäñá. 14x21 ó. 224 3,50ÁÃÃÅËÇÓ Í. Ôï óôïß÷çìá. 14x21 ó. 180

978-960-02-1044-6 5,00ÁËÅÎÉÏÕ Â. Ëïãïðñáîßåò. ÈåùñçôéêÝò ðñïóâïëÝò

óôç ëïãïôå÷íßá êáé ôç ãëþóóá. 14x21 ó. 336978-960-02-2185-5 18,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÔÏÓ Ì. Áíáßìáêôç ðåñßïäïò. Ðïßçóç.17x24 ó. 46 åîáíôë.

ÂÁËËÉÁÍÁÔÏÓ Ä. ÁíáìíÞóåéò áðü ôï ìÝëëïí. 14x21ó. 150 / 978-960-02-2216-6 8,00

ÂÁ×ÁÑÇ Ó. Ìå 300 ÷éëéüìåôñá êÜèå þñá. 14x21 ó. 260 4,50

ÂÏËÏÓÉÍÏÖ Â.Í. Ï ëüãïò óôç æùÞ êáé ï ëüãïò óôçíðïßçóç. Ãéá ôá æçôÞìáôá ôçò êïéíùíéïëïãéêÞò ðïé-çôéêÞò. 14x21 ó. 78 / 978-960-02-2290-6 5,00

ÃÁËÁÔÇÓ Ä. ÓöáãÞ. Éôáëïãåñìáíéêüò ðüëåìïò Êåöáë-ëïíéÜò. 14x21 ó. 336 / 978-960-02-1854-4 21,00

*ÃÅÙÑÃÉÆÁÓ Ê. Ï ãåñï-ÄÞìïò ðÝèáíå, ï ãåñï-ÄÞìïòðÜåé. 14x21 ó. 64 2,00

ÃËÕÍÉÄÏÕ Å. Ôï äéêáßùìá ìßáò ãõíáßêáò. Óýã÷ñïíçðïßçóç. 14x21 ó. 72 4,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Íüìïò êáé áéóèçôéêÞ.Ëïãïôå÷íßá, ÔÝ÷íç, Äßêáéï.17x24 ó. 360978-960-02-1809-9 27,00

ÄÏÕÊÁ-ÊÁÌÐÉÔÏÃËÏÕ Á. Ìõèéóôü-ñçìá ãõíáßêáò. ÐïéÞôñéåò ôïõ åé-êïóôïý áéþíá. 14x21 ó. 232978-960-02-2149-7 14,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Éóôïñßåò ãõíáéêþí.14x21 ó. 112 5,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. Ôáîéäåýïíôáò ìå ôïõò ãëÜñïõò. 14x21ó. 116 / 978-960-02-1282-1 4,00

ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. ¸íáò åéêïíéêüò Üíäñáò. 14x21 ó. 120978-960-02-1470-0 5,00

ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. ×èåò, óÞìåñá, áýñéï. ÐïéçôéêÞ óõëëïãé-êÞ 2009. 14x21 ó. 186 / 978-960-02-2266-1 9,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Off shore áãÜðç ìïõ. ¸ñãá êáé çìÝñåòôçò öáìßëéáò «D». 14x21 ó. 750 978-960-02-2260-9 35,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Áëéþñé. Ôï êïíÜêé ôùí ÷ïßñùí. Ìýèïòçäïíéêüò, ïíåéñéêüò, ìïâüñïò. 14x21 ó. 510978-960-02-2361-3 23,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ç ëßóôá ôïõ ôóáãêÜñç. 14x21 ó. 312978-960-02-2452-8 13,00

ÊÁËÂÏÓ Á. (Åðéì. ÊÏÍÉÄÁÑÇÓ Ä.). Ùäáß. Ç ëýñá ëõñéêÜ.Åðßìåôñï: Åëðßò Ðáôñßäïò. ÙäÝò. 17x24 ó. 142978-960-02-2210-4 9,00

ÊÁÑÂÏÕÍÇÓ Ë. Áíèñþðéíåò ðíïÝò. 14x21 ó. 98 2,00

ÊÉÏÕÊÉÁÓ Ä. Êïýñïò ðñïò ÷ñÞóéí. ¸ììåôñåò ÓêÝøåéò.14x21 ó. 44 / 978-960-02-1549-9 4,00

ÊÏÕÔÏÕÃÊÏÓ Á. Öéëïóïöéêïß ôüðïé.ÐñïóâÜóéìïé áðü åìðåéñßá, ëïãéêÞêáé… êáëÞ èÝëçóç. 14x21 ó. 216978-960-02-2438-2 12,00

ËÁÌÍÁÔÏÓ Â. Ç æùÞ óôÜ ÷åéìáäéÜ.14x21 ó. 106 3,50

ËÁÓÐÁ ×. Ôù Ðáôñß êáé ôù Õéþ. 14x21 ó.406 / 978-960-02-2371-2 18,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. ¸íá äÝíôñï ôáîé-äåýåé óôïí Üíåìï. 14x21 ó. 320 7,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Ï Üíèñùðïò ðïõ ÷Üèçêå óôïöùò. 14x21 ó. 120 / 978-960-02-1800-5 7,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Ï äñüìïò êáé ôï ðïôÜìé. 14x21ó. 116 3,50

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Ï Ëüãïò ìüíï ìïõ üðëï (Ðïéç-ôéêÞ óõëëïãÞ). 14x21 ó. 160978-960-02-1906-0 10,50

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Ï ôáîéäéþôçò ìå ôç óÜëðéããá.14x21 ó. 128 / 978-960-02-1041-1 5,00

69

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 69

Page 70: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

www.papazisi.gr

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. ¼ôáí ïé ìõãäáëéÝò áíèïýí.14x21 ó. 152 / 978-960-02-2186-2 8,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Ðñéí äýóåé ï Þëéïò… 14x21óåë. 134 / 978-960-02-2405-4 8,00

ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. Öëüãåò êáé áíôáýãåéåò. ÁöçãÞ-ìáôá êáé áëëçãïñßåò. 14x21 ó. 128 978-960-02-1586-3 6,50

ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. ÁëÝîáíäñïò êáé ÄéïãÝíçò. 14x21ó. 112 / 978-960-02-1331-3 7,00

ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. Óôï÷áóìïß êé áñðßóìáôá. 14x21 ó.68 / 978-960-02-1333-× 3,50

ÌÉÌÓ Á. Ï Ñßôóïò ôïõ Åéêïíïóôáóßïõ. 17x24 ó. 392 978-960-316-118-7 23,00

ÌÐÅ×ËÉÊÏÕÄÇ Ä. ¼øåéò ôïõ íåïåëëçíéêïý ìõèéóôï-ñÞìáôïò ôïõ ìåóïðïëÝìïõ. 14x21 ó. 400 978-960-02-1863-3 23,00

ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ã., ÓÁÚÔÁÊÇÓ É. ÅëëçíéêÞ ìõèïëïãßá – Ëá-êùíßá. 17x24 ó. 920 / 978-960-02-2019-0 60,00

ÍÁÏÕÌ Ã. Ï êüêêéíïò ðåôåéíüò. ÄéçãÞóåéò ôïõ öÜñáÓéíôáïý. 14x21 ó. 94 3,50

ÐÁÍÁÃÏÓ Ã. Requiem ãéá ôñåéò ãåíéÝò – Éóôïñéêü ìõ-èéóôüñçìá. 14x21 ó. 212 9,00

ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ Á. Ôá ðïéÞìáôá. 14x21 ó. 212 5,00ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ Á. Ôá ðïéÞìáôá. ÔÝôáñôç Ýêäïóç óõ-

ìðëçñùìÝíç. 14x21 ó. 232978-960-02-2425-2 12,00

ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. Ôá êýìáôá ôçò Ñüäïõ.14x21 ó. 144 978-960-02-1797-1 8,50

ÑÉÃÃÁÓ Í. Ç ïëïìÝëåéá ôùí áéþíùí. Èåá-ôñéêü Ýñãï. 14x21 ó. 128978-960-90444-5-× 7,00

ÑÉÃÃÁÓ Í. ¹ôáí êáé ïé äõï ôïõò ðïéçôÝò,Èåáôñéêü Ýñãï. 14x21 ó. 120978-960-02-1300-3 7,00

ÑÉÃÃÁÓ Í. Ç åêêñåìïäéêßá ôçò Éóôïñßáò. 14x21 ó. 152 978-960-02-1403-4 7,00

ÑÉÃÃÁÓ Í. ÐáíóÝëçíåò áãñýðíéåò. ÐïéçôéêÞ óõëëïãÞ(ôá åñùôéêÜ – ôá ðáíåñùôéêÜ – ôá ñéæïåñùôéêÜ).17x24 ó. 460 / 978-960-02-2187-9 19,00

ÓÁÊÊÁÓ Â. ¢íïéîç êáé ÷åéìþíáò Þ åðåéäÞ áãáðþ áêü-ìá... 14x21 ó. 96 / 978-960-02-1225-2 åîáíôë.

ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ Ñ. Ðñïåêëïãéêü üíåéñï. ÐïëéôéêÜ äéçãÞ-ìáôá. 14x21 ó. 92 2,00

ÓÏÕÂÏÑÏÖ Â. Ôï åíõäñåßï. 14x21 ó. 464 978-960-02-2204-3 19,00

ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. Ïé ðáñåßóáêôïé. 14x21 ó. 264978-960-02-2243-2 13,00

ÔÆÁÂÅËËÁÓ Ð. Æéãê-Æáãê óôï äÜóïò ôïõ èáíÜôïõ.14x21 ó. 168 / 978-960-02-1583-9 10,50

ÔÆÉËÉÁÍÏÓ Ì. Ï êáëüãåñïò êáé ï êáèñÝöôçò. Èåáôñé-êü Ýñãï. 14x21 ó. 228978-960-02-1498-0 7,00

ÔÏÌÁÇ-ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ Ö. ÐñïóùðéêÜ êáé Äçìü-óéá. 14x21 ó. 312 / 978-960-02-1925-7 19,00

×ÁÔÆÇÅÌÌÁÍÏÕÇË Å. ÄéçãÞìáôá. 17x24 ó. 128978-960-02-0817-4 3,50

ÌÏÕÓ ÉÊÇ

ÂÉÊÁÔÏÕ-ÊÏÍÔÏÃËÇ Å. Ç èåùñßá ôçò ìïõóéêÞò. Áíá-äñïìÞ êáé åîÝëéîç. 21x29 ó. 136 978-960-02-1064-0 18,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Ê. Ç ìïõóéêïëïãßá ùò ãëùóóïëïãßá.17x24 ó. 248 / 978-960-02-1276-7 åîáíôë.

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Ê. Ç ÓêáëêùôéêÞ åíïñ÷Þóôñùóç. 30x23 ó. 404 / 978-960-02-1278-3 52,00

ÐÁÐÁÆÁÑÇÓ È. ÌïõóéêÞ ìÜèçóç êáé åêðáßäåõóç.14x21 ó. 272 / 978-960-02-1326-7 13,00

ÓÁÂÂÉÄÇÓ Á.Ã.Ê. Äïêßìéá êëáóóéêÞò ìïõóéêÞò ðáé-äåßáò. Ïñ÷Þóôñåò-ìáÝóôñïé-óïëßóôåò-óõíèÝôåò,óõíáõëéáêÞ êáé ñáäéï-ôçëåïðôéêÞ åðéêáéñüôçôá,äéóêïãñáößá-âéíôåïãñáößá. 14x21 ó. 220978-960-02-2384-2 10,00

ÔÅ×ÍÅÓ && ÐÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

ANQUETIL Æ. Ôï ÷Ýñé êáé ç ìç÷áíÞ. 14x21 ó.157 5,50EKSELL Ï. Ãñáöéêü ó÷Ýäéï. 17x24 ó. 96 3,50LE CORBUSIER E. ÓõæÞôçóç ìå ôïõò öïéôçôÝò ôçò áñ-

÷éôåêôïíéêÞò. 25x25 ó. 80 åîáíôë.LE CORBUSIER Å. Le modulor. 18x18 ó. 240 3,00MULVEY Ì. ÏðôéêÝò êáé Üëëåò áðïëáýóåéò. 17x24 ó.

344 / 978-960-02-1822-6 21,00YOLDASSIS D. My offer to civilization (To man-kind).

Ìå ðßíáêåò ôïõ óõããñáöÝá. 14x21 ó. 52 978-960-02-0919-7 5,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. ÌíÞìçòôåêìÞñéá. 14x21 ó. 400 978-960-02-1827-7 24,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. Ðïëéôé-óôéêÜ êáé ìïõóåéïëïãéêÜ óýì-ìåéêôá. 14x21 ó. 680 978-960-02-1860-9 42,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. Óþìá êáéìíÞìç. 14x21 ó. 236978-960-02-2325-5 14,00

ÂÁËËÉÁÍÏÓ Ð.Ó. Åëëçíéóìüò, åðéóôÞìç, êñéôéêÞ.ÅííïéïëïãéêÜ èåìÝëéá ôçò íåùôåñéêüôçôáò. 14x21ó. 420 / 978-960-02-2435-1 23,00

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðï-ëéôéóìüò, ô.Á´. 14x21 ó. 296978-960-02-1865-× 18,00

70

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 70

Page 71: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÔÅ×ÍÅÓ/ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðï-ëéôéóìüò, ô.´. 14x21 ó. 368978-960-02-1886-2 24,00

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëé-ôéóìüò, ô.ô. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-1887-0 13,00

ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. [Ðñüë.: ÁÑÁÂÁÍÔÉÍÏÕ Â.] Ç áñ÷áßáÁëßáôñïò. Éóôïñßá êáé Ðïëéôéóìüò. 14x21 ó. 246978-960-02-2421-4 17,00

ÂÁÑÂÏÕÍÇÓ Ì. ÍåïåëëçíéêÜ ëáúêÜ åðéôýìâéá åðé-ãñÜììáôá. 14x21 ó. 394 978-960-02-2110-7 25,00

ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ-ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÕ Ì. ÐáñáäïóéáêÞêåñáìéêÞ ôçò íåüôåñçò ÅëëÜäáò. 21x29 ó. 430978-960-02-2301-9 37,00

ÃÉÁÍÍÅÔÓÏÕ Â. ÐáñáäïóéáêÜ óôïé÷åßá êáé ãåýóåéòâïñåéïáíáôïëéêïý Áéãáßïõ. 23x30 ó. 272 978-960-02-2018-2 36,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Íüìïò êáé áéóèçôéêÞ. Ëïãïôå÷íßá, ÔÝ÷íç,Äßêáéï. 17x24 ó. 360 / 978-960-02-1809-9 27,00

ÄÏÕËÁÂÅÑÁÓ Á. Ç áíèñþðéíç ïìïñöéÜ óôï äçìïôéêüôñáãïýäé: Á. Ç ãõíáéêåßá ïìïñöéÜ. 14x21 ó. 300978-960-02-2139-8 18,00

ÊÉÔÓÏÐÁÍÉÄÏÕ Ê. Ôï ìÜñêåôéíãêôïõ åõñùðáúêïý êéíçìáôïãñÜ-öïõ. 14x21 ó. 296960-02-1383-6 14,00

ÊÏÊÊÉÍÏÓ ×. Ç ôå÷íïëïãßá óõíäñï-ìçôÞò ôïõ ðïëéôéóìïý; Ç ðïëéôé-óôéêÞ êëçñïíïìéÜ êáé ôï ðëáßóéïðñïóôáóßáò ôçò. 14x21 ó. 352 978-960-02-1798-× 20,00

ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì. Áðü ôçí áãïñÜ óôï èÝáìá. ÌåëÝôçãéá ôç óõãêñüôçóç ôçò äçìüóéáò óöáßñáò êáé ôïõêéíçìáôïãñÜöïõ óôç óýã÷ñïíç ÅëëÜäá 1950-2000. 17x24 ó. 224 / 978-960-02-1200-7 18,00

ÊÏÍÓÏËÁ Í. Ç äéåèíÞò ðñïóôáóßá ôçò ðáãêüóìéáòðïëéôéóôéêÞò êëçñïíïìéÜò. 17x24 ó. 240 978-960-02-1091-8 14,00

ÊÏÍÓÏËÁ Í. ÐïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç êáé ðïëéôéêÞ.14x21 ó. 240 / 978-960-02-1990-7 14,00

ÊÏÓÌÁ Â. ÉùÜííçò áðïêáëõðôÞò-÷Üêåñ. Ìéá åéêáóôé-êÞ ðñïóÝããéóç. 14x21 ó. 140978-960-02-2126-8 14,00

ÌÅÑÔÕÑÇ Á. Ôï ëõêüöùò ôùí åéäþëùí. Ó÷åäéÜóìáôáãéá ôç ãÝíåóç êáé ôéò åîåëßîåéò ôçò ÌïíôÝñíáò ÔÝ-÷íçò. 14x21 ó. 290 / 978-960-02-2411-5 21,00

ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÕ Á. Åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò.22x24 ó. 468 / 978-960-02-2025-5 60,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ë. Ôï åëëçíéêü êéíçìáôïãñáöéêü

ìéïýæéêáë. ÊñéôéêÞ-ðïëéôéóìéêÞ èåþñçóç. 17x24

ó. 318 / 978-960-02-2193-0 18,00

ÐÁÐÁÆÇÓÇ ×. Ôï ôáîßäé êáé ç åîï-ñßá óôïí êéíçìáôïãñÜöï ôïõÈ. Áããåëüðïõëïõ. 14x21 ó. 84978-960-02-2061-2 4,50

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ìíåßåò êáé ìíÞìåò.

14x21 ó. 598

978-960-02-1994-× 39,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÁ×ÉÍÉÄÇÓ Ê.).

Ðáñáäïóéáêüò ÷ïñüò êáé ëáúêÞ äçìéïõñãßá. 14x21

ó. 160 / 978-960-02-1320-8 9,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÏÌÁÇ Ö.). Ðñáãìáôéêüôçôá êáé ìý-

èïò óôï êáëëéôå÷íéêü Ýñãï ôïõ ËåõôÝñç Îáíèüðïõ-

ëïõ. 17x24 ó. 208 / 978-960-02-1649-5 19,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ×ÔÏÕÑÇÓ Ó., ÆÉÙÃÁÓ Ã.) Ïé äåóðïéíß-

äåò ôçò Áâéíéüí ôïõ Pablo Picasso. Åêáôü ÷ñüíéá

ìåôÜ. Ôï ðïëéôéóìéêü ðëáßóéï ôïõ ìïíôÝñíïõ. Ó÷ï-

ëÝò êáé äßêôõá. (´ Åêäïóç âåëôéùìÝíç) 17x24 ó.

296 / 978-960-02-2404-7 32,00 ÔÅÑÊÅÍËÇ È. Ôï ðïëéôéóôéêü ôïðßï: ÃåùãñáöéêÝò

ðñïóåããßóåéò. 14x21 ó. 144 978-960-02-1181-7 10,50

ÔÏÌÁÇ Ö. ÁíáðáñáóôÜóåéò ôïõ ðïëÝìïõ. 17x24 ó. 288 / 978-960-02-1977-× 17,00

ÔÏÌÁÇ Ö. Ç ìåôáíÜóôåõóçóôïí êéíçìáôïãñÜöï. 17x24ó. 296978-960-02-1793-9 21,00

ÔÓÁÃÃÁËÁÓ Ê. Ìáãåßá êáé áóôñï-ëïãßá. ÅéóáãùãéêÞ åèíïëïãéêÞðñïóÝããéóç êáé áðïìõèïðïßç-óç. 17x24 ó. 380978-960-02-2157-2 22,00

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ. (Åðéì.: ÔÏÌÁÇ Ö.). Éóôïñßáêáé ðïëéôéêÞ óôï Ýñãï ôïõ ÐáíôåëÞ Âïýëãáñç.17x24 ó. 326 / 978-960-02-2140-4 20,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. Óýã÷ñïíç ðïëéôéóìéêÞ èåùñßá. Ç ôÝ-÷íç êáé ç êïõëôïýñá óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéï-ðïßçóçò. 14x21 ó. 520 / 978-960-02-1501-4 24,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. ÔæéáêïìÝôôé. 14x21 ó. 158 978-960-02-1704-1 9,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. (Åðéì.) ÔÝ÷íç, ðïëéôéóìüò, ðáãêï-óìéïðïßçóç. ô.Á´ 14x21 ó. 408978-960-02-1836-6 / set 978-960-02-2183-1 28,00

ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. (Åðéì.) ÔÝ÷íç, ðïëéôéóìüò, ðáãêï-óìéïðïßçóç. ô.´ 14x21 ó. 408978-960-02-2188-8 / set 978-960-02-2183-1 20,00

71

02.qxd 9/8/2010 11:10 AM Page 71

Page 72: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÔÏÐÉÊÇ ÁÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

ÊÁÐËÁÍÉ ÃÊ. ÌÏÓÊÙÖ Ç. ÔÓÉÏÕÊÁÓ ÃÑ. ÔïðéêÞ áõôï-äéïßêçóç êáé ìåôáíÜóôåò. 14x21 ó. 96 978-960-02-2102-2 6,50

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÁÐÉÓÔÏÕËÁÓ Ä. Ìåôáññýèìéóç ôïõêïéíùíéêïý êñÜôïõò êáé ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç. Óõ-íôïíéóìüò êáé äéêôýùóç ôùí äïìþí êïéíùíéêÞòðïëéôéêÞò óå ôïðéêü åðßðåäï. 14x21 ó. 284 960-02-1982-6 20,00

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÔÓÅÊÏÓ È. Ç áíáäéÜñèñùóç ôçò êïé-íùíéêÞò äéïßêçóçò óå ôïðéêü åðßðåäï. 14x21 ó. 260 / 978-960-02-2225-8 15,00

ÊÏÓÅÃÉÁÍ ×. [ÊÅÍÔÑÏ ÊÁÑÐÁÈÉÁÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ ÓÅÉÑÁ

ÁÕÔÏÔÅËÙÍ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÁÑ. 5] Áñ÷áßá åðéâéþìáôá óôáíåïåëëçíéêÜ äçìïôéêÜ ôñáãïýäéá. ÓõìâïëÞ óôçíÝñåõíá ìÝóá áðü ôï ðáñÜäåéãìá -êõñßùò- ôùíÐáñáäïóéáêþí Ôñáãïõäéþí ôçò ÊáñðÜèïõ. 14x21ó. 360 / 978-960-02-2394-1 19,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. ÓÕËËÏÃÉÊÏÏ ñüëïò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò óôç äçìüóéáõãåßá. [Ôüìïò áöéåñùìÝíïò óôç ìíÞìç ôïõ êáèç-ãçôÞ ÄçìÞôñç ÔóÜôóïõ] 14x21 ó. 270978-960-02-2453-5 18,00

ÌÁÚÓÔÑÏÓ Ð.Ã. Ôá ôñßá êýìáôá ìåôáññõèìßóåùí ôçòÄçìüóéáò Äéïßêçóçò óôçí ÅëëÜäá [1975-2015+].14x21 ó. 446 / 978-960-02-2367-5 22,00

ÌÐÁÌÐÏÕÍÇÓ ×. ¼øåéò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçòóôï åëëçíéêü êñÜôïò. ÄéïéêçôéêÞ ïñãÜíùóç, ðëç-èõóìüò, åêðáßäåõóç. 14x21 ó. 266 978-960-02-2255-5 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [Åðéì.: ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã.×., ÎÇÑÏÓ È.Ã. Ðñüë.:ÔÓÁÔÓÏÓ Ä.È.] Áðü ôç íïìáñ÷éáêÞ óôçí ðåñéöåñåéá-êÞ áõôïäéïßêçóç. 14x21 ó. 152978-960-02-2235-7 10,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕ-

ÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ) ÐïëåïäïìéêÝò áñ-ìïäéüôçôåò êáé Óýíôáãìá. 14x21ó. 222978-960-02-2182-4 12,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÌåôáöïñÝò. ÁñôçñßåòæùÞò ãéá ôá íçóéÜ. 14x21 ó. 378978-960-02-2070-4 22,00

ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã. Ç ìåôáññýèìéóç ôçòôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôé-êÝò. 14x21 ó. 120 / 978-960-02-1992-3 9,00

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. Ç åëëçíéêÞ ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç(êïéíüôçôá âßïõ–êñÜôïò–ðïëéôéêÞ). 21x14 ó. 128978-960-02-1325-9 8,00

×ÙÑÏÔÁÎÉÁ

BURGEL G. Ç åðéóôñïöÞ ôçò ðüëçò.14x21 ó. 240978-960-02-2250-0 14,00

ÔÓÅÔÓÇÓ Ó.×Ñ. Ï ëáâýñéíèïò, ôïóýíäñïìï ôïõ Óßóõöïõ êáé ç ðï-ëåïäïìßá. ÓêÝøåéò ãéá ôç ñýèìé-óç ÷þñïõ óôçí ÅëëÜäá.21x29 ó. 210978-960-02-2426-9 30,00

ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

www.papazisi.gr×ÙÑÏÔÁÎÉÁ

72

02.qxd 9/14/2010 10:04 AM Page 72

Page 73: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

73

ÁÑ×ÁÉÁ ÅÅËËÇÍÉÊÇ ÃÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ

CAREY C. [Åð. Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã., Ìåô.: Å.Ç. ÂÏËÏÍÁÊÇ ]

Ç äçìïêñáôßá óôçí êëáóéêÞ ÁèÞíá.

17x24 ó. 164 / 978-960-02-2399-6 15,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A. (Åðéóô. Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã.).

Éóôïñßá ôçò ÅëëçíéêÞò Ëïãïôå÷íßáò, ô.Á´.

17x24 ó. 428 / 978- 34,00

SAÏD S., TRÉDÉ M., BOULLUEC A. Éóôïñßá ôçò ÅëëçíéêÞò Ëïãïôå÷íßáò, ô.´.

17x24 ó. 606 / 978-960-02-1790-4 42,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. ÄçìïóèÝíïõò ðåñß ôùí óõììïñéþí (14.) êáé

óõíáöÞ èÝìáôá áôôéêÞò ñçôïñåßáò.

17x24 ó. 398 / 978-960-02-1828-5 26,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. (Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã.).

Ëüãéá êáé ìç ëüãéá ðáñáèÝìáôá óôçí êõñßùò «ñçôïñéêÞ» ôïõ ÁñéóôïôÝëïõò.

(Âéâëßá Á´, ´),17x24 ó. 304 / 978-960-02-1883-8 21,00

ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. ÁñéóôïôÝëïõò ÑçôïñéêÞ (Á,  âéâëßá). (ôåý÷. ´).

17x24 ó. 508 978-960-02-2192-3 38,00

ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÐÏÕËÏÓ Â.Ë., ÐÁÍÏÌÇÔÑÏÓ Ä.Ê. (Åð. Åðéì.: ÎÁÍÈÁÊÇ-ÊÁÑÁÌÁÍÏÕ Ã.)

Ôï ýöïò ôïõ áñ÷áßïõ åëëçíéêïý ðåæïý ëüãïõ.

17x24 ó. 150 / 978-960-02-2436-8 13,00

ËÅÊÊÁÓ Ã.Á. Ðëùôßíïò. Ðñïò ìéá ïíôïëïãßá ôïõ ôñüðïõ.

17x24 ó. 134 / 978-960-02-2312-5 11,00

ÌÁÍÏÕÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.Ð. ÐëÜôùíïò. Áðïëïãßá ÓùêñÜôïõò.

17x24 ó. 474 / 978-960-02-2365-1 32,00

ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ã., ÓÁÚÔÁÊÇÓ É. ÅëëçíéêÞ ìõèïëïãßá – Ëáêùíßá.

17x24 ó. 920 / 978-960-02-2019-0 60,00

ÐÏÈÏÕ Â. Èïõêõäßäïõ áñ÷áéïëïãßá.

17x24 ó. 302 / 978-960-02-1956-7 20,00

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÅÅÑÃ. ÃÃÅÙÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÙÍ ÁÁÍÁËÕÓÅÙÍ

FERGUSON Y.H., MANSBACH R.W. [Ìôö.: ÊÑÉÌÐÁÓ Ð.Ã., Åðéóô. Åðéì.: ÌÁÆÇÓ É.È.]

Ç áíáæÞôçóç ôçò ïõôïðßáò. Èåùñßá êáé äéåèíÞò ðïëéôéêÞ.

14x21 ó. 544 / 978-960-02-2387-3 25,00SPYKMAN Í. Ç ãåùãñáößá ôçò åéñÞíçò.

14x21 ó. 224 / 978-960-02-1729-7 12,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. ÌíÞìçò ôåêìÞñéá.

14x21 ó. 400 / 978-960-02-1827-7 24,00

ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. ÐïëéôéóôéêÜ êáé ìïõóåéïëïãéêÜ óýììåéêôá.

14x21 ó. 680 / 978-960-02-1860-9 42,00

ÂÅÑÃÏÓ Ê. ÃåùðïëéôéêÞ ôùí åèíþí êáé ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò.

17x24 ó. 632 / 978-960-02-1718-1 33,00

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. ÈåùñÞóåéò êáé äñÜóåéò ôùí åîùôåñéêþí ó÷Ýóåùí ôçò

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò: ôáîéäåýïíôáò ìå ïäçãü ôïí ìéêñü ðñßãêéðá.

14x21 ó. 285 / 978-960-02-1962-1 17,00

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 73

Page 74: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. ÈçóÝáò êáé Ìéíþôáõñïò: Ï ìßôïò ôçò ÊÅÐÐÁ êáé ôùí åîùôåñéêþí ó÷Ýóåùí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. 14x21 ó. 340 / 978-960-02-1713-0 19,00

ËÁÆÁÑÁÔÏÓ Ã. Umberto Eco: ÄéáóçìåéùôéêÞ ìåôÜöñáóç & ìåôÜöñáóç êáé åðéóôçìïëïãßá. 14x21 ó. 226 / 978-960-02-2069-8 13,00

ËÁÆÁÑÁÔÏÓ Ã. ÔÝ÷íç êáé ðïëõóçìßá «óõæçôþíôáò» ìå ôïí Luicano Nanni.17x24 ó. 504 / 978-960-02-1731-9 26,00

ÌÁÆÇÓ È.É. ÃåùðïëéôéêÞ ðñïóÝããéóç ãéá Ýíá íÝï Åëëçíéêü Áìõíôéêü Äüãìá. 14x21 ó. 288 / 978-960-02-1995-8 20,00

ÌÁÊÉÍÔÅÑ ×. ÄçìïêñáôéêÜ éäåþäç êáé ðñáãìáôéêüôçôá & Üëëåò ôñåéò åéóçãÞóåéò. 14x21 ó. 506 / 978-960-02-2006-9 28,00

ÌÐÏÔÓÇÓ Ì. ÃåùðïëéôéêÞ ÁäñéáôéêÞò-Éïíßïõ. Ç ðåñßðôùóç ôçò ÊÝñêõñáò. 14x21 ó. 600 / 978-960-02-1858-7 37,00

ÍÁ×ÌÁÍÉ Á. ÉóñáÞë, Ôïõñêßá êáé ÅëëÜäá: ÔáñáãìÝíåò ó÷Ýóåéò óôçí áíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï. 14x21 ó. 312 / 978-960-02-1717-3 17,00

ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ä. Óçìåéþìáôá ãéá ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ. 14x21 ó. 408 / 978-960-02-1904-4 25,00

ÓÅÂÄÁËÇÓ Ã. Ôá áíôéóôáèìéóôéêÜ ùöåëÞìáôá óôçí åëëçíéêÞ áìõíôéêÞ âéïìç÷áíßá. 14x21 ó. 312 / 978-960-02-1749-1 16,00

ÓÅËËÁ-ÌÁÆÇ Å. Óôïé÷åßá áíôéðáñáâïëéêÞò ãñáììáôéêÞò åëëçíéêÞò- ôïõñêéêÞò. 14x21 ó. 352 / 978-960-02-1791-2 19,00

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÊÊËÁÓÓÉÊÙÍ && ÍÍÅÙÍ ÏÏÉÊÏÍÏÌÏËÏÃÙÍ

KEYNES M.J. Ç ÃåíéêÞ Èåùñßá ôçò áðáó÷üëçóçò, ôïõ ôüêïõ êáé ôïõ ÷ñÞìáôïò. 17x24 ó. 468 / 978-960-02-1509-X 35,00

KEYNES J.M. Ïé ïéêïíïìéêÝò óõíÝðåéåò ôçò åéñÞíçò.17x24 ó. 208 / 978-960-02-2296-8 18,00

RICARDO D. Áñ÷Ýò ðïëéôéêÞò ïéêïíïìßáò êáé öïñïëïãßáò. 17x24 ó. 458 / 978-960-02-1556-1 45,00

SCHUMPETER J. Êáðéôáëéóìüò, óïóéáëéóìüò êáé äçìïêñáôßá. 17x24 ó. 526 / 978-960-02-2038-4 35,00

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÐÏË.ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÍÅÁÓ ÐÐÏË.ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ

BARRY B. Êïéíùíéïëüãïé, ïéêïíïìïëüãïé êáé äçìïêñáôßá. 14x21 ó. 314 / 978-960-02-1016-0 åîáíôë.

BUCHANAN J., TULLOCK G. Ï ëïãéóìüò ôçò óõíáßíåóçò. 14x21 ó. 466 / 978-960-02-1342-9 åîáíôë.

DAHL R. Óýã÷ñïíç ðïëéôéêÞ áíÜëõóç. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-0068-8 18,00

DOWNS Á. (Ìôö.: ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç.). ÏéêïíïìéêÞ èåùñßá ôçò äçìïêñáôßáò. (2ç Ýêäïóç), 14x21 ó. 434 / 978-960-02-0830-1 25,00

www.papazisi.gr

74

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 74

Page 75: Τιμοκατάλογος - Price list books

HIRSCHMAN A. Áðï÷þñçóç, äéáöùíßá êáé áöïóßùóç. ÁíôéäñÜóåéò óôçí ðáñáêìÞ åðé÷åéñÞóåùí, ïñãáíþóåùí êáé êñáôþí. 14x21 ó. 232 / 978-960-02-1580-4 14,00

OLSON M. Ç ëïãéêÞ ôçò óõëëïãéêÞò äñÜóçò. (2ç Ýêäïóç), 14x21 ó. 304 / 978-960-02-0892-1 18,00

OLSON M. Åîïõóßá êáé åõçìåñßá. Õðåñâáßíïíôáò ôéò êïììïõíéóôéêÝò êáé ôéò êáðéôáëéóôéêÝò äéêôáôïñßåò. 14x21 ó. 274 / 978-960-02-1670-3 17,50

PYE L. (Åðéì.: ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð., Ìôö.: ÐÁ×ÁÑÁÓ É.). Óôïé÷åßá ðïëéôéêÞò áíÜðôõîçò.

14x21 ó. 254 / 978-960-02-0643-0 9,00

SARTORI G. Óçìáóéïëïãßá, Ýííïéåò, óõãêñéôéêÞ ìÝèïäïò.

14x21 ó. 376 / 978-960-02-1792-0 21,00

SINCLAIR T.A. (Ìôö.: ÂËÁ×ÏÓ Ã.Ê.). Éóôïñßá ôçò åëëçíéêÞò ðïëéôéêÞò óêÝøçò.

14x21 ó. 435 / 978-960-02-0210-9 24,00

ËÕÔÑÁÓ Ð. Áñ÷Ýò ðïëéôéêÞò åðéóôÞìçò.

14x21 ó. 224 / 978-960-02-0530-2 13,00

ÔÓÅÌÐÅËÇÓ Ã. ÅìöùëåõìÝíá ðáßãíéá. Ç ïñèïëïãéêÞ åðéëïãÞ óôç

óõãêñéôéêÞ ðïëéôéêÞ.

14x21 ó. 418 / 978-960-02-1780-7 24,00

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÊÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÓ

BALL A., PETERS G. Óýã÷ñïíç ðïëéôéêÞ êáé äéáêõâÝñíçóç. ÅéóáãùãÞ

óôçí ðïëéôéêÞ åðéóôÞìç.

14x21 ó. 424 / 978-960-02-1527-8 23,00

GELLNER E. (Åéó.: ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ Â., Ìôö.: ÓÔÑÏÚÊÏÕ Ç., Åðéì.: ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç.).

Ç êïéíùíßá ðïëéôþí êáé ïé áíôßðáëïé ôçò. ÓõíèÞêåò åëåõèåñßáò.

4x21 ó. 292 / 978-960-02-1148-5 16,00

HAINSWORTH P. Ç áêñïäåîéÜ. Éäåïëïãßá – ÐïëéôéêÞ – Êüììáôá.

14x21 ó. 552 / 978-960-02-1759-9 34,00

ÌÅÍÕ Õ. (Ìôö.-Åðéì.: ÊÕÐÑÉÁÍÏÓ Ð., ÌÐÁËÉÁÓ Ó., Åéó.: ÌÏÓ×ÏÍÁÓ Ã.).

ÓõãêñéôéêÞ ðïëéôéêÞ. Ïé äçìïêñáôßåò Ãáëëßá, Ãåñìáíßá, ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò,

ÌåãÜëç Âñåôáíßá, ô.Á´.

14x21 ó. 416 / 978-960-02-1135-3 26,00

ÌÅÍÕ Õ. (Ìôö.-Åðéì.: ÊÕÐÑÉÁÍÏÓ Ð., ÌÐÁËÉÁÓ Ó.) ÓõãêñéôéêÞ ðïëéôéêÞ.

Ïé äçìïêñáôßåò: Ãáëëßá, Ãåñìáíßá, ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, Éôáëßá, ÌåãÜëç

Âñåôáíßá, ô.´.

14x21 ó. 512 / 978-960-02-1164-7 31,50

SARTORI G. Óçìáóéïëïãßá, Ýííïéåò, óõãêñéôéêÞ ìÝèïäïò.

14x21 ó. 376 / 978-960-02-1792-0 21,00

STRANGE S. Ç õðï÷þñçóç ôïõ êñÜôïõò.

14x21 ó. 392 / 978-960-02-1767-× 22,00

WILDENMANN R. (Ðñüë.-Ìôö.-Ó÷üë.: ÃÅÙÑÐÁÄÏÕ Â.). Ç åêëïãéêÞ Ýñåõíá.

ÓõìðåñéöïñÜ ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò êáé áíÜëõóç åêëïãþí.

14x21 ó. 184 / 978-960-02-1304-6 10,50

ÔÓÉÑÌÐÁÓ Ã. Åßêïóé ïêôþ çìÝñåò. ÅêëïãÝò, ðïëéôéêÞ äéáöÞìéóç êáé

åéäçóåïãñáößá. Ìéá ðïóïôéêÞ áíÜëõóç ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ðïëéôéêÞò

åðéêïéíùíßáò óôçí ÅëëÜäá.

14x21 ó. 330 / 978-960-02-2118-3 19,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

75

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 75

Page 76: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÇÓ ÕÕÐÁÉÈÑÏÕ

ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ã., ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Ä. Ôá åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ïé

ðïëéôéêÝò ôïõò. Ãéá ôçí åëëçíéêÞ ýðáéèñï êáé ôéò ðåñéöÝñåéåò Ýùò ôï 2008.

17x24 ó. 488 / 978-960-02-1724-6 29,00

ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. ÏëïêëçñùìÝíç áíÜðôõîç ôçò õðáßèñïõ. Ï ñüëïò ôçò

ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò.

17x24 ó. 344 / 978-960-02-1696-7 24,00

ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. Ðþò íá äéá÷åéñéóôåßôå åðéôõ÷þò Ýíá ó÷Ýäéï âåëôßùóçò ôçò

áãñïôéêÞò óáò åêìåôÜëåõóçò.

17x24 ó. 192 / 978-960-02-1588-× 16,00

ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÅÐÉÓÔÇÌÙÍ

HOLDEN A. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò óôïí ôïõñéóìü.

17x24 ó. 376 / 978-960-02-2114-5 26,00

PAGE S. ÅéóáãùãÞ óôïí ôïõñéóìü. Ôï ôïõñéóôéêü ìÜíáôæìåíô óôïí

21ï áéþíá.

17x24 ó. 460 / 978-960-02-1985-0 31,50

ÄÇÌÏÓÉÁ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÊÁÉ ÈÈÅÓÌÏÉ

ÌÁÚÓÔÑÏÓ Ð.Ã. Ôá ôñßá êýìáôá ìåôáññõèìßóåùí ôçò Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

óôçí ÅëëÜäá [1975-2015+].

14x21 ó. 446 / 978-960-02-2367-5 22,00

ÐÁÓÓÁÓ Á., ÔÓÅÊÏÓ È. ÅèíéêÞ äéïßêçóç êáé åõñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç.

Ç åëëçíéêÞ åìðåéñßá.

14x21 ó. 640 / 978-960-02-2277-7 38,00

ÔÓÏÕÍÔÁÓ Ê., ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÕ ÁÈ. Ç ïñãÜíùóç êáé ïé ëåéôïõñãßåò

ôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò & ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò.

14x21 ó. 598 / 978-960-02-2388-0 28,00

ÄÉÅÈÍÇÓ && ÅÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

DE GRAUWE P. ÄéåèíÝò ÷ñÞìá.

17x24 ó. 476 / 978-960-02-2005-0 29,00

DE GRAUWE P. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò íïìéóìáôéêÞò Ýíùóçò.

17x24 ó. 454 / 978-960-02-2101-5 21,00

DESAI M. Ç åêäßêçóç ôïõ Marx. Ç áíáæùïãüíçóç ôïõ êáðéôáëéóìïý

êáé ôï ôÝëïò ôïõ êñáôéêïý óïóéáëéóìïý.

17x24 ó. 488 / 978-960-02-1785-8 27,00

HIRST P., THOMPSON G. Ç ðáãêïóìéïðïßçóç óå áìöéóâÞôçóç.

17x24 ó. 424 / 978-960-02-1413-1 21,00

www.papazisi.gr

76

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 76

Page 77: Τιμοκατάλογος - Price list books

JOVANOVIC M. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ ïëïêëÞñùóç. ¼ñéá êáé ðñïïðôéêÝò.

17x24 ó. 656 / 978-960-02-1529-4 42,00

KENEN P. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ, ô.Á´,

17x24 ó. 488 / 978-960-02-1365-8 35,00

KENEN P. ÄéåèíÞò ïéêïíïìéêÞ, ô.´.

17x24 ó. 496 / 978-960-02-1365-8 35,00

THIRLWALL A.P. ÌåãÝèõíóç êáé áíÜðôõîç, ô.Á´.

17x24 ó. 404 / 978-960-02-1482-4 31,50

THIRLWALL A.P. ÌåãÝèõíóç êáé áíÜðôõîç, ô.´.

17x24 ó. 606 / 978-960-02-1656-8 40,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ðüóï Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé ç Ðáãêïóìéïðïßçóç.

14x21 ó. 304 / 978-960-02-1489-1 18,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ç åõñùðáúêÞ ýöåóç êáé ç «Üëëç ðïëéôéêÞ».

14x21 ó. 186 / 978-960-02-1232-5 10,50

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. Ç ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá óôçí åðï÷Þ ôçò «íÝáò ðïëéôéêÞò».

14x21 ó. 200 / 978-960-02-1464-6 10,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åéó.-Åðéì.: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Ó., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Ï åëëçíéóìüò

óôïí 21ï áéþíá. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò, ïéêïíïìßá, êïéíùíßá, ðïëéôéêÞ,

ðïëéôéóìüò, ðáéäåßá.

14x21 ó. 462 / 978-960-02-1421-2 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åéó.-Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Êáôáíïþíôáò ôçí Ðáãêïóìéïðïßçóç.

14x21 ó. 312 / 978-960-02-1416-6 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ×ÁÆÁÊÇÓ Ê.) Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá ôçò

ìåôÜâáóçò. Áðü ôïí êåíôñéêü ó÷åäéáóìü óôçí ïéêïíïìßá ôçò áãïñÜò.

14x21 ó. 348 / 978-960-02-2280-7 16,00

ÄÉÅÈÍÇÓ && ÅÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ

ALLISON G., ZELIKOW PH. Ç Êñßóç ôçò Êïýâáò. Ç ïõóßá ôçò áðüöáóçò.

14x21 ó. 610 / 978-960-02-1986-9 35,00

BONIFACE P. Ïé ðüëåìïé ôïõ áýñéï.

14x21 ó. 272 / 978-960-02-1725-4 15,00

BONIFACE P. Ðïäüóöáéñï êáé ðáãêïóìéïðïßçóç.

14x21 ó. 264 / 978-960-02-2153-4 16,00

CHASE R., HILL E., KENNEDY P. Ôá êïìâéêÜ êñÜôç êáé ç åîùôåñéêÞ

ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ.

14x21 ó. 744 / 978-960-02-1522-7 39,00

CORNELL S., JONSSON A., NILSSON N., HAGSTROM P. Ç åõñýôåñç ðåñéï÷Þ

ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. ¸íáò íÝïò êüìâïò óôçí åõñùðáúêÞ áóöÜëåéá.

14x21 ó. 206 / 978-960-960-02-2151-0 13,00

FERGUSON N. Êïëïóóüò. Ç Üíïäïò êáé ç ðôþóç ôçò áìåñéêáíéêÞò

áõôïêñáôïñßáò.

14x21 ó. 594 / 978-960-02-2141-1 32,00

KIZILYÜREK N. Ïé Ôïõñêïêýðñéïé, ç Ôïõñêßá êáé ôï Êõðñéáêü.

14x21 ó. 258 / 978-960-02-2300-2 14,00

MALLINSON W. Êýðñïò: Ìßá éóôïñéêÞ ðñïïðôéêÞ. ÁíÜìåóá óôï ÍÁÔÏ êáé

ôçí Åõñþðç: ðüëåìïò Þ åéñÞíç.

14x21 ó. 584 / 978-960-02-1870-6 35,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

77

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 77

Page 78: Τιμοκατάλογος - Price list books

NYE J. Çãåóßåò ðïõ ðñùôïðïñïýí.

14x21 ó. 310 / 978-960-02-2364-4 18,00

NYE J. ¹ðéá Éó÷ýò. Ôï ìÝóï åðéôõ÷ßáò óôçí ðáãêüóìéá ðïëéôéêÞ.

14x21 ó. 280 / 978-960-02-1899-4 17,00

NYE J. Ôï ðáñÜäïîï ôçò áìåñéêáíéêÞò äýíáìçò.

14x21 ó. 336 / 978-960-02-1697-5 21,00

SIDJANSKI D. Ç áíáæÞôçóç ìéáò ðñùôüôõðçò åõñùðáúêÞò ïìïóðïíäßùóçò.

ÄõíáìéêÞ êáé ðñïïðôéêÝò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 200 / 978-960-02-1587-1 12,00

ÁÔÔÁËÉÄÇÓ Ì. Êýðñïò. ÊñÜôïò, êïéíùíßá êáé äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí.

14x21 ó. 292 / 978-960-02-2310-1 16,00

ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ã. ÊáôÜèåóç åõèýíçò. ¢ñèñá-Ïìéëßåò-Óõíåíôåýîåéò 1998-2009.

14x21 ó. 462 / 978-960-02-2407-8 28,00

ÂÅÑ×ÏÖÓÔÁÍÔ ÃÊ. Ïé ÅíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò Åõñþðçò. ÌáíéöÝóôï ãéá

ìéá íÝá Åõñþðç.

14x21 ó. 112 / 978-960-02-1968-0 10,50

ÃÉÁÍÍÁÊÏÕÑÏÕ Ã. Ç ÷ùñïôáîßá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. ÅèíéêÝò ðïëéôéêÝò

êáé åõñùðáúêÞ äéáêõâÝñíçóç.

14x21 ó. 198 / 978-960-02-2164-0 13,00

ÃÉÁÍÍÇÓ Á. Áðü ôï "Åãþ" óôï "Åìåßò". ÅîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí åðï÷Þ ôçò

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò.

14x21 ó. 148 / 978-960-02-2345-3 9,00

ÉÙÁÍÍÏÕ Ã.Ç. Èåùñßá ôçò óõíùìïóßáò êáé êïõëôïýñá ôçò äé÷ïôüìçóçò.

14x21 ó. 254 / 978-960-02-2383-5 16,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Ôï áâÝâáéï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ç Ôïõñêßá.

14x21 ó. 200 / 978-960-02-1655-× 12,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ¸ôïéìç ãéá ôï ìÝëëïí; Ç Åõñþðç ìåôÜ ôçí áíáèåþñçóç

ôùí óõíèçêþí.

14x21 ó. 188 / 978-960-02-2205-0 10,00

ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È. Ç ÅëëÜäá êáé ï êüóìïò. Ìéá êñéôéêÞ áðïôßìçóç.

14x21 ó. 304 / 978-960-02-1900-1 19,00

ËÁÌÕ Ð. Ç ðáãêüóìéá äçìïêñáôßá. Ãéá ìéá íÝá ðáãêüóìéá äéáêõâÝñíçóç.

14x21 ó. 152 / 978-960-02-1999-0 10,50

ËÁÐÁÂÉÔÓÁÓ Ê., ÌÐÁÓÊÏÆÏÓ É. Ç ðïëéôéêÞ ïéêïíïìßá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò.

14x21 ó. 112 / 978-960-02-1765-3 6,50

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Ç áããëïóáîïíéêÞ óêÝøç.

14x21 ó. 272 / 978-960-02-1946-× 17,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Ç áñðáãÞ ôçò Åõñþðçò. Ç Åõñþðç óôç óêéÜ ôçò

ðëáíçôéêÞò áõôïêñáôïñßáò.

14x21 ó. 368 / 978-960-02-1850-1 24,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Åõñþðç áóèìáßíïõóá. Ç ìåãÜëç êñßóç êáé ôï

ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò.

14x21 ó. 256 / 978-960-02-2167-1 16,00

ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. Óôïí áóôåñéóìü ôïõ Ìáñî. Ïé äéåèíåßò ó÷Ýóåéò áðü

ôï ÌáíéöÝóôï óôçí ðáãêüóìéá êñßóç. Äïêßìéï ãéá ôïí ðïëéôéêü

ðïëéôéóìü ôçò Êýðñïõ.

14x21 ó. 318 / 978-960-02-2339-2 19,00

ÌÁÍÉÔÁÊÇÓ Á. Ôï «Óýíôáãìá» ôçò Åõñþðçò áíôéìÝôùðï ìå ôçí åèíéêÞ

êáé ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá.

14x21 ó. 134 / 978-960-02-1740-8 9,00

www.papazisi.gr

78

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 78

Page 79: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ Ê. Ìåéïíüôçôåò óôçí ÅëëÜäá; Ç ôñßôç Üðïøç.

17x24 ó. 256 / 978-960-02-2245-6 15,00

ÌÐÁÊÁÔÓÉÁÍÏÓ Ã. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ç ÅëëÜäá. Óôçí åðï÷Þ

ôùí äéåèíþí êñßóåùí êáé ðñïêëÞóåùí.

14x21 ó. 86 / 978-960-02-2386-6 8,00

ÌÐÁÊÁÔÓÉÁÍÏÓ Ã. Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé ç ÅëëÜäá óôï íÝï

ðáãêüóìéï ðåñéâÜëëïí.

14x21 ó. 136 / 978-960-02-2158-9 9,00

ÍÔÁËÇÓ Ó. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò. Ç äéåèíÞò ðïëéôéêÞ óå ìéá áâÝâáéá

ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï.

14x21 ó. 576 / 978-960-02-1550-2 28,00

ÍÔÏÊÏÓ È., ÔÓÁÊÙÍÁÓ Ð. ÓôñáôçãéêÞ åèíéêÞò áóöÜëåéáò. Ïéêïäïìþíôáò

ôï åëëçíéêü ìïíôÝëï óôïí åéêïóôü ðñþôï áéþíá.

14x21 ó. 552 / 978-960-02-1826-9 30,50

ÐÁÃÏÕËÁÔÏÓ Ã., ÌÐËÁÂÏÕÊÏÓ Ó. Ç ôåëåõôáßá åëëçíéêÞ ðñïåäñßá.

17x24 ó. 336 / 978-960-02-1754-8 17,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. Ï ÷Üñôçò ôùí èåìåëéùäþí äéêáéùìÜôùí. Óôáèìüò

óôç èåóìéêÞ ùñßìáíóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 112 / 978-960-02-1491-3 6,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. Ç óõíôáãìáôïðïßçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 104 / 978-960-02-1551-0 6,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã., ÊÁÑÉØÁÊÇÓ Ã., ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Ê. Ç óõíÝëåõóç ãéá

ôï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 112 / 978-960-02-1557-× 5,50

ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã. Ïé ðñïêëÞóåéò ôïõ åîåõñùðáúóìïý êáé ôçò äéáâïýëåõóçò

ãéá ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá. Åõñù-ñåìïõìðëéêáíéóìüò êáé

ç äçìïêñáôéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò óõíáßíåóçò êáé ôçò áìöéóâÞôçóçò.

14x21 ó. 336 / 978-960-02-2342-2 19,00

ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ ×. Ôï äçìïøÞöéóìá ôïõ 2004. Ôï ðåñéöåñåéáêü êáé äéåèíÝò

ðåñéâÜëëïí. Ç ðñüóëçøç ôçò ëýóçò êáé ç óõãêõñßá.

14x21 ó. 768 / 978-960-02-2111-4 45,00

ÑÏÆÁÊÇÓ ×. ¸ãêëçìá êáé ôéìùñßá.

14x21 ó. 496 / 978-960-02-1726-2 26,00

ÓÁÔËÁÍÇÓ ×. Óêéáãñáöþíôáò êáé áðïêùäéêïðïéþíôáò ôïí ðáãêüóìéï

ïñãáíéóìü åìðïñßïõ ùò Ýííïìç ôÜîç.

14x21 ó. 96 / 978-960-02-2123-7 6,00

ÓÅÊÅÑÇÓ Ã. Ç ÅëëÜäá óôç «ÍÝá ôÜîç». Ç åèíéêÞ ìáò óôñáôçãéêÞ

óôïí 21ï áéþíá.

14x21 ó. 520 / 960-02-1735-1 26,00

ÓÊËÉÁÓ Ð., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á. Ç äéðëùìáôßá ôçò Êïéíùíßáò ôùí Ðïëéôþí.

14x21 ó. 352 / 978-960-02-1616-9 18,50

ÓÌÉÔ ×. Ç áõôïäõíáìßá ôçò Åõñþðçò. ÐñïïðôéêÝò ãéá ôïí 21ï áéþíá.

17x24 ó. 256 / 978-960-02-1663-0 14,00

ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ä., ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇÓ Ã. Ôï åõñùðáúêü óýíôáãìá. ÂáóéêÝò

êáéíïôïìßåò óôç äïìÞ êáé ôç ëåéôïõñãßá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 176 / 978-960-02-1841-2 11,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó., Ðñüë.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Â.) Áðü ôïí Ìðïõò

óôïí ÏìðÜìá. Ç äéåèíÞò ðïëéôéêÞ óå Ýíáí êüóìïò ðïõ áëëÜæåé.

14x21 ó. 770 / 978-960-02-2391-0 45,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó.) (ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ). Ôï åõñùðáúêü

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

79

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 79

Page 80: Τιμοκατάλογος - Price list books

Êïéíïâïýëéï. Ç óõìâïëÞ ôïõ óôç óõæÞôçóç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò.

14x21 ó. 328 / 978-960-02-1627-4 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ïé äéáôëáíôéêÝò ó÷Ýóåéò. Óõíåñãáóßá Þ

áíôáãùíéóìüò;

14x21 ó. 520 / 978-960-02-1783-1 25,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Ä., ÕÖÁÍÔÇÓ Ê. ×ÁÔÆÇÂÁÓÉËÅÉÏÕ Å.). Äéåèíåßò

ó÷Ýóåéò. Óýã÷ñïíç èåìáôïëïãßá êáé ðñïóåããßóåéò.

14x21 ó. 846 / 978-960-02-2202-9 45,00

ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ä., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á., ÑÏÕÓÓÏÓ Ó., ÓÊËÉÁÓ Ð. Ï ôñßôïò êüóìïò.

ÐïëéôéêÞ, êïéíùíßá, ïéêïíïìßá, äéåèíåßò ó÷Ýóåéò.

14x21 ó. 360 / 978-960-02-1849-8 24,00

ÔÓÁÔÓÏÓ Ä. Ôï áîéáêü óýóôçìá ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 128 / 978-960-02-1825-0 8,50

ÖÅÑÕ Æ.Ì. Ôï æÞôçìá ôïõ Åõñùðáúêïý êñÜôïõò.

14x21 ó. 456 / 960-02-1961-3 25,00

×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ô. Ôï äçìïøÞöéóìá ôçò 24çò Áðñéëßïõ 2004 êáé ç ëýóç

ôïõ Êõðñéáêïý.

14x21 ó. 264 / 978-960-02-1944-3 17,00

×ÁÔÆÇÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ê. Ï ðñïëçðôéêüò ðüëåìïò Þ ç ðáñá÷Üñáîç

ôçò ëïãéêÞò.

14x21 ó. 160 / 978-960-02-1851-× 10,50

×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. Ç ìåôáññõèìéóôéêÞ óõíèÞêç ôçò Ëéóáâþíáò.

17x24 ó. 406 / 978-960-02-2231-9 23,00

×ÑÕÓÏÃÏÍÏÓ Ê. Ôï ìåôÝùñï âÞìá ôçò Åõñþðçò. Ç ÓõíèÞêç ãéá ôç èÝóðéóç

ÓõíôÜãìáôïò ôçò Åõñþðçò êáé ôï ìÝëëïí ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

14x21 ó. 112 / 978-960-02-1910-9 8,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Èåùñßá ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíïðïßçóçò.

14x21 ó. 368 / 978-960-02-1646-0 23,00

×ÑÕÓÏ×ÏÏÕ Ä. Ç Üäçëïò êõñéáñ÷ßá.

14x21 ó. 218 / 978-960-02-2249-4 12,00

ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ && ÈÈÅÌÁÔÁ ÁÁÓÖÁËÅÉÁÓ

FALOLA T., GENOVA A. Ç äéåèíÞò ðïëéôéêÞ ôïõ ðåôñåëáßïõ.

17x24 ó. 330 / 978-960-02-2207-4 22,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì.) Ç Ñùóßá óÞìåñá. ÐïëéôéêÞ, ïéêïíïìßá

êáé åîùôåñéêÝò ó÷Ýóåéò.

17x24 ó. 242 / 978-960-02-2440-5 16,00

ÄÉÅÈÍÇÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÇ ÏÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÔÆÉÖÁÊÇÓ Í., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á.). Ç äéåèíÞò áíáðôõîéáêÞ âïÞèåéá

óôá ÂáëêÜíéá. Ïé áíôéöÜóåéò ôçò ãåííáéïäùñßáò.

14x21 ó. 300 / 978-960-02-2104-6 19,00

www.papazisi.gr

80

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 80

Page 81: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÉÊÅÌÅÐ – ÊÅÉÌÅÍÁ ÐÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÎÎÅÍÏÖÙÍ

LESSER I.O. Ðáãêüóìéåò ôÜóåéò, ðåñéöåñåéáêÝò óõíÝðåéåò. Ïé åõñýôåñåò

óôñáôçãéêÝò åðéðôþóåéò óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ Åýîåéíïõ Ðüíôïõ.

17x24 ó. 76 / 978-960-02-2326-2 6,00

ROBERTS J. Ç åíåñãåéáêÞ óõíåñãáóßá ìåôáîý ôùí êñáôþí ìåëþí

ôïõ Ïñãáíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò Åõîåßíïõ Ðüíôïõ.

17x24 ó. 238 / 978-960-02-2261-6 17,00

ÓÔÑÉÌÐÇÓ É. Ç ëÞøç áðïöÜóåùí óôïí Ïñãáíéóìü ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò

Åõîåßíïõ Ðüíôïõ.

17x24 ó. 248 / 978-960-02-2344-6 15,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÁÍÙËÇ Ð.) Îåäéðëþíïíôáò ôçí ïéêïíïìéêÞ óõíåñãáóßá

ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ. Áðüøåéò áðü ôçí ðåñéï÷Þ.

17x24 ó. 248 / 978-960-02-2332-3 15,00

ÄÉÏÉÊÇÓÇ – ÏÑÃÁÍÙÓÇ

BORGE DAN. Ôï âéâëßï ôïõ êéíäýíïõ.

17x24 ó. 220 / 978-960-02-2244-9 19,00

ÅÉÄÉÊÙÍ ÌÌÅËÅÔÙÍ ÔÔÇÓ ÌÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇÓ && ÄÄÉÓÐÏÑÁÓ

ÓÁÌÐÁÔÁÊÏÕ Å.Á. Åñìçíåýïíôáò ôçí åîÝëéîç ôçò êïéíÞò ìåôáíáóôåõôéêÞò

ðïëéôéêÞò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò. ÍïìïèåôéêÞ, èåóìéêÞ,

åðé÷åéñçóéáêÞ åîÝëéîç. Äñþíôåò, äïìÝò êáé äéÜäñáóç.

14x21 ó. 770 / 978-960-02-2437-5 35,00

ÅÉÊÏÍÁ && ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ

MULVEY Ì. ÏðôéêÝò êáé Üëëåò áðïëáýóåéò.

17x24 ó. 344 / 978-960-02-1822-6 21,00

ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. Íüìïò êáé áéóèçôéêÞ. Ëïãïôå÷íßá, ÔÝ÷íç, Äßêáéï.

17x24 ó. 360 / 978-960-02-1809-9 27,00

ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì. Áðü ôçí áãïñÜ óôï èÝáìá. ÌåëÝôç ãéá

ôç óõãêñüôçóç ôçò äçìüóéáò óöáßñáò êáé ôïõ êéíçìáôïãñÜöïõ óôç

óýã÷ñïíç ÅëëÜäá 1950-2000.

17x24 ó. 224 / 978-960-02-1200-7 18,00

ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ë. Ôï åëëçíéêü êéíçìáôïãñáöéêü ìéïýæéêáë.

ÊñéôéêÞ-ðïëéôéóìéêÞ èåþñçóç.

17x24 ó. 318 / 978-960-02-2193-0 18,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

81

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 81

Page 82: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÏÐÏÉÇÓÇ && ÅÅÈÍÉÊÅÓ ÐÐÏËÉÔÉÊÅÓ

ÌÉ×ÁËÁÊÇ Ó., ÖÉËÉÍÇÓ Ê. Ôé óõìâáßíåé óôï âáóßëåéï ôçò Äáíéìáñêßáò; Åõåëéîßá ìå áóöÜëåéá êáé ïé åðéäüóåéò ôçò áãïñÜò åñãáóßáò.14x21 ó. 62 / 978-960-02-2330-9 3,50

ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇ ØØÕ×ÏËÏÃÉÁ

BANYARD P. Øõ÷ïëïãßá ôçò õãåßáò. 14x21 ó. 332 / 978-960-02-2125-1 18,00

COOLICAN H. Øõ÷ïëïãßá ôçò åñãáóßáò. 14x21 ó. 244 / 978-960-02-2146-6 14,00

ÈÅÁÔÑÉÊÏÉ ÔÔÏÐÏÉ

ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ Î. ÆçôÞìáôá öýëïõ óôï èÝáôñï ôïõ Óáßîðçñ êáé ôçò ÁíáãÝííçóçò. 14x21 ó. 326 / 978-960-02-2416-0 21,00

ÄÉÁÌÁÍÔÁÊÏÕ-ÁÃÁÈÏÕ Ê. Ðåñß ôñáãùäßáò êáé ôñõãùäßáò. Ïêôþ äéáäñïìÝò óôï ôñáãéêü êáé ôï êùìéêü èÝáôñï. 14x21 ó. 664 / 978-960-02-2100-8 42,00

ÌÐËÅÓÉÏÓ Á. ÌåëÝôåò íåïåëëçíéêÞò äñáìáôïëïãßáò. Áðü ôïí ×ïñôÜôóç þò ôïí ÊáìðáíÝëëç. 14x21 ó. 486 / 978-960-02-2159-6 29,00

ÐÅÔÑÁÊÏÕ Ê. ÈåáôñéêÝò (ó)ôÜóåéò êáé ðïñåßåò. ÄåêáÝîé ìåëåôÞìáôá ãéá ôï íåïåëëçíéêü èÝáôñï. 14x21 ó. 656 / 978-960-02-2150-3 38,00

ÐÅÖÁÍÇÓ Ã. Ç Üììïò ôïõ êåéìÝíïõ. ÁéóèçôéêÜ êáé äñáìáôïëïãéêÜ èÝìáôá óôï åëëçíéêü èÝáôñï.14x21 ó. 524 / 978-960-02-2278-4 32,00

ÐÅÖÁÍÇÓ Ã. ÓêçíÝò ôçò èåùñßáò. Áíïé÷ôÜ ðåäßá óôç èåùñßá êáé ôçí êñéôéêÞ ôïõ èåÜôñïõ.14x21 ó. 572 / 978-960-02-2060-5 37,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ìíåßåò êáé ìíÞìåò. 14x21 ó. 598 / 978-960-02-1994-× 39,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Óôáèìßóåéò êáé æõãßóìáôá. ÄÝêá èåáôñïëïãéêÜ ìåëåôÞìáôá. 14x21 ó. 360 / 978-960-02-1978-8 24,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Óõìðôþóåéò êáé áíáãêáéüôçôåò. ÄÝêá èåáôñïëïãéêÜìåëåôÞìáôá.14x21 ó. 320 / 978-960-02-2222-7 19,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ôá óïýôóåéá. ÌåëÝôåò óôçí åëëçíéêÞ ñïìáíôéêÞ äñáìáôïõñãßá 1830-1850. 14x21 ó. 600 / 978-960-02-2128-2 35,00

ÐÏÕ×ÍÅÑ Â. Ôïðßá øõ÷Þò êáé ìýèïé ðïëéôåßáò. Ôï èåáôñéêü óýìðáí ôïõ ÉÜêùâïõ ÊáìðáíÝëëç. 21x29 ó. 962 / 978-960-02-2396-5 95,00

www.papazisi.gr

82

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 82

Page 83: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ×. Âáóßëçò Ìåóïëïããßôçò. Ï ëïãïôÝ÷íçò, ï çèïðïéüò, ï óõíäéêáëéóôÞò. Ç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ. 21x29 ó. 586 / 978-960-02-2409-2 60,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÉÁÑÁÓ Á., ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ×.). Ôï èÝáôñï óôçí åêðáßäåõóç. Èåùñßá êáé ðñÜîç. 17x24 ó. 256 / 978-960-02-2130-5 19,00

ÔÓÉÁÑÁÓ Á. Ç èåáôñéêÞ áãùãÞ óôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï. Ìéá øõ÷ï-êïéíùíéïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç. 14x21 ó. 294 / 978-960-02-2084-1 20,00

ÈÅÌÁÔÁ ÄÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ Ì., Ðñüë.: ÓÁÌÁÑÁÓ Á.) Áãþíáò éäåþí. Éó÷õñü êüììá, éó÷õñü ðïëéôéêü óýóôçìá. ÓôñáôçãéêÞ. ÉäåïëïãéêÜ èåìÝëéá. ÊõâåñíÞóåéò ÍÄ [1974-2009] (www.governance.gr) 17x24 ó. 228 / 978-960-02-2444-3 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã.) ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçí åëëçíéêÞ áíþôáôç åêðáßäåõóç. ÅíáëëáêôéêÝò ðñïóåããßóåéò. 17x24 ó. 318 / 978-960-02-2340-8 19,00

ÈÅÓÌÉÊÁ ÊÊÅÉÌÅÍÁ ÔÔÏÕ ÓÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÔÔÇÓ ÅÅÕÑÙÐÇÓ

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéóô. Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã.). Åõñùðáúêüò Êïéíùíéêüò ×Üñôçò. Ôï èåóìéêü ðëáßóéï. ÓåéñÜ: Ôï óýóôçìá ôïõ Åõñ. Êïéí. ×Üñôç.17x24. ó. 600 / 978-960-02-1345-3 31,50

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéóôçì. Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã.). Ï åõñùðáúêüò êïéíùíéêüò ÷Üñôçò êáé ïé ðñïêëÞóåéò ôïõ 21ïõ áéþíá. 17x24. ó. 392 / 978-960-02-1406-9 18,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéì.-Ìôö.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁÍÁÑÁÓ Á.). ÓõëëïãÞ óõìâÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, ô.Á´. 17x24. ó. 496 / 978-960-02-1383-6 24,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ (Åðéì.-Ìôö.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁÍÁÑÁÓ Á.). ÓõëëïãÞ óõìâÜóåùí ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åõñþðçò, ô.´. 17x24. ó. 456 / 978-960-02-1404-2 24,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ. GOMIEN D., HARRIS D., ZWAAK I. Ç åõñùðáúêÞ óýìâáóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõ áíèñþðïõ êáé ï åõñùðáúêüò êïéíùíéêüò ÷Üñôçò: äßêáéï êáé ðñáêôéêÞ. 17x24, ó. 712 / 978-960-02-1515-4 35,00

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ. LENIA S. Ç ðñïóôáóßá ôùí èåìåëéùäþí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí óôç íïìïëïãßá ôïõ åõñùðáúêïý êïéíùíéêïý ÷Üñôç. 17x24, ó. 472 / 978-960-02-1514-6 24,00

ÈÅÓÌÏÉ && ÌÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÉÓ

BARBER B. Éó÷õñÞ äçìïêñáôßá. Óõììåôï÷éêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ìéá íÝá åðï÷Þ. 14x21 ó. 602 / 978-960-02-2078-0 34,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

83

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 83

Page 84: Τιμοκατάλογος - Price list books

LE GRAND J. Êßíçôñá, äñÜóåéò êáé äçìüóéá ðïëéôéêÞ. «Éððüôåò» êáé«ÊáôåñãÜñçäåò», «Ðéüíéá» êáé «Âáóßëéóóåò».14x21 ó. 484 / 978-960-02-2108-4 25,00

NORTH D. Èåóìïß, èåóìéêÞ áëëáãÞ êáé ïéêïíïìéêÞ åðßäïóç. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-1951-6 17,00

OLSON M. Ç Üíïäïò êáé ç ðáñáêìÞ ôùí åèíþí. ÏéêïíïìéêÞ ìåãÝèõíóç, óôáóéìïðëçèùñéóìüò êáé êïéíùíéêÝò áêáìøßåò. 14x21 ó. 458 / 978-960-02-2097-1 29,00

SARTORI G. ÓõãêñéôéêÞ óõíôáãìáôéêÞ ìç÷áíéêÞ. Ìéá äéåñåýíçóç ôùí äïìþí, ôùí êéíÞôñùí êáé ôùí áðïôåëåóìÜôùí. 14x21 ó. 324 / 978-960-02-2131-2 19,00

WALLIS J., DOLLERY B. Áðïôõ÷ßá ôçò áãïñÜò, áðïôõ÷ßá ôçò êõâÝñíçóçò, çãåóßá êáé Äçìüóéá ÐïëéôéêÞ.14x21 ó. 392 / 978-960-02-1932-× 22,00

ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. Áíáèåþñçóç ôïõ ÓõíôÜãìáôïò êáé ïéêïíïìßá. Äïêßìéï ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò ôùí óõíôáãìáôéêþí èåóìþí.14x21 ó. 194 / 978-960-02-2052-0 12,00

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î. Äçìïêñáôßá, Êïéíùíéêü êñÜôïò êáé óýíôáãìá óôç íåùôåñéêüôçôá. 14x21 ó. 404 / 978-960-02-1966-4 22,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. ÁíÜëõóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ç ðñïóïäïèçñßá êáé ïé ìåôáññõèìßóåéò.14x21 ó. 409 / 978-960-02-1965-6 22,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ðüñïé ãéá ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. 14x21 ó. 134 / 978-960-02-2088-9 9,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.) Ç åìðëïêÞ ôùí ìåôáññõèìßóåùí óôçí ÅëëÜäá. Ìéá áðïôßìçóç ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý.14x21 ó. 168 / 978-960-02-1861-7 10,50

ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÔÇÓ ÃÃÍÙÓÇÓ – ÐÇÃÅÓ

FICHTE J. (Åéó., Ìôö., Ó÷üëéá: ÃÅÑÏÃÉÙÑÃÁÊÇÓ Ó.) Ï ðñïïñéóìüò ôïõ áíèñþðïõ.17x24 ó. 176 / 978-960-02-0430-1 10,50

SCHLEIRMACHER F. (Ìôö., Ó÷üë.: ÁÍÄÑÏÕËÉÄÁÊÇÓ) Ãéá ôç èñçóêåßá. Ëüãïé ðñïò ôïõò ÌïñöùìÝíïõò ðåñéöñïíçôÝò ôçò.ó. 224 / 978-960-02-1197-3 13,00

ÐÁÑÁÊÅËÓÏÓ. Ï ëáâýñéíèïò ôùí ðëáíçìÝíùí ãéáôñþí. 17x24 ó. 160 / 978-960-02-1602-9 14,00

ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÉÁÓÐÏÑÁÓ & ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÕÓÇÓ

ÌÁÑÊÅÔÏÓ Ì. Ïé Åëëçíïáìåñéêáíïß. Éóôïñßá ôçò åëëçíéêÞò ïìïãÝíåéáò ôùí Ç.Ð.Á. 17x24 ó. 390 / 978-960-02-2028-× 25,00

www.papazisi.gr

84

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 84

Page 85: Τιμοκατάλογος - Price list books

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

85

ÊÅÉÌÅÍÁ ÅÅÑÃÁÓÉÁÓ – ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÅÍÏÐÏÉÇÓÇ

ÁÍÄÑÅÏÕ Ã. Óõíï÷Þ êáé äéáñèñùôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí Å.Å.

14x21 ó. 88 / 978-960-02-1570-7 4,00

ÄÏÕÓÇ Å. Ç êïéíïôéêÞ ðïëéôéêÞ ðåñéâÜëëïíôïò êáé ç åðßäñáóç ôçò óôçí

ðåñßðôùóç ôçò ÅëëÜäáò.

14x21 ó. 104 / 978-960-02-1510-3 1,50

ÊÏÔÓÉÁÑÏÓ Á. «www.ÐïëéôéêüÉóëÜì.online. tr»: Ç çëåêôñïíéêÞ ðáñïõóßá

ôïõ ôïõñêéêïý ðïëéôéêïý ÉóëÜì óôï äéáäßêôõï.

14x21 ó. 104 / 978-960-02-1757-2 5,50

ÊÏÕÔÓÉÁÑÁÓ Í. Ç ëÞøç áðïöÜóåùí óå ìéá ïéêïíïìéêÞ Ýíùóç. Õðïäåßîåéò

ìå áöåôçñßá ôç óýã÷ñïíç ÏéêïíïìéêÞ èåùñßá ôçò ðïëéôéêÞò.

14x21 ó. 80 / 978-960-02-1677-0 4,00

ÊÏÕÔÓÉÁÑÁÓ Í. Ðïéïò åëðßæåé Þ öïâÜôáé ôéò ÂñõîÝëëåò; Ç ñõèìéóôéêÞ

ðáñÝìâáóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò óôéò áãïñÝò åñãáóßáò.

14x21 ó. 120 / 978-960-02-1824-2 4,00

ÌÐÏÓÉÏÕ Ê. (Ðáí. Áèçíþí). Ìåôáîý ÍÁÔÏ êáé ÅÏÊ. Ç Åõñþðç óå

áíáæÞôçóç ìéáò áìõíôéêÞò êáé ðïëéôéêÞò Ýíùóçò 1949-1957.

14x21 ó. 128 / 978-960-02-1600-2 4,00

ÊÅÉÌÅÍÁ ÍÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇÓ ÃÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁÓ

ÁÍÄÑÅÉÙÌÅÍÏÓ Ã. Ïé ôåëåõôáßåò èñçóêåõôéêÝò ìåôáöñÜóåéò

ôïõ ÁíäñÝá ÊÜëâïõ

17x24 ó. 158 / 978-960-02-2226-5 10,00

ÊÅÍÔÑÏ ÈÈÅÓÌÉÊÙÍ ÌÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÅÙÍ

MADISON J., HAMILTON A., JAY J. Ôá ïìïóðïíäéáêÜ êåßìåíá ôùí ÇÐÁ.

14x21 ó. 684 / 978-960-02-2291-3 33,00

ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. Ç óôéãìÞ ôçò óôñïöÞò ãéá ôçí åëëçíéêÞ

ïéêïíïìßá. Ðþò ï ðñïïäåõôéêüò ðñáãìáôéóìüò ìðïñåß íá ôç èÝóåé îáíÜ

óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò.

14x21 ó. 524 / 978-960-02-2403-0 26,00

ÊÏÉÍÙÍÉÁ && ÐÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇ

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. ÁóêÞóåéò õðïëïãéóôéêÞò óôáôéóôéêÞò

óôçí õãåßá. Ôåý÷. Á’.

17x24 ó. 168 / 978-960-02-2106-0 13,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÄÁÑÁÓ Ô., ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. ÁóêÞóåéò õðïëïãéóôéêÞò

óôáôéóôéêÞò óôçí õãåßá. Ôåý÷. ´.

17x24 ó. 160 / 978-960-02-2241-8 12,00

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 85

Page 86: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ËÏÕÊÇÓ Å., ×ÁËÁÑÇÓ É. ÇëåêôñïíéêÞ äçìüóéá äéïßêçóç. ÏñãÜíùóç, ôå÷íïëïãßá êáé åöáñìïãÝò. 17x24 ó. 630 / 978-960-02-2189-3 35,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÂÁÑËÁÌÇÓ Ç., ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Á. ÇëåêôñïíéêÝòêïéíüôçôåò ìÜèçóçò. 17x24 ó. 206 / 978-960-02-2143-5 13,00

ÊÁÑÕÄÁÓ É. ØçöéáêÝò ðüëåéò. Êïéíùíßá-Øõ÷ïëïãßá-Äéáäßêôõï. ÁóôéêÞ ãåéôïíéÜ. 17x24 ó. 220 / 978-960-02-2058-2 14,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á.Í., FERRER ROCA O.) Åã÷åéñßäéï ÔçëåúáôñéêÞò.17x24 ó. 396 / 978-960-02-2295-1 25,00

ÊÏÉÍÙÍÉÁ, ÐÐÏËÉÔÉÊÇ && ÌÌÅÓÁ ÅÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

DEARING J., ROGERS E. Ïñßæïíôáò ôá èÝìáôá. Ôá ÌÌÅ, ïé ðïëéôéêïß êáé ôï êïéíü. 14x21 ó. 232 / 978-960-02-1908-7 15,00

ÅDELMAN M. Ç êáôáóêåõÞ ôïõ ðïëéôéêïý èåÜìáôïò. 14x21 ó. 340 / 978-960-02-1346-1 10,50

PHILLIPS L., JORGENSEN M.W. ÁíÜëõóç ëüãïõ. Èåùñßá êáé ìÝèïäïò.14x21 ó. 382 / 978-960-02-2357-6 18,00

TAYLOR P. Ðüëåìïò êáé äéåèíåßò ó÷Ýóåéò óôçí åðï÷Þ ôçò ðëçñïöïñßáò.14x21 ó. 488 / 978-960-02-1751-3 19,00

THOMPSON J. Íåùôåñéêüôçôá êáé ìÝóá åðéêïéíùíßáò. 14x21 ó. 430 / 978-960-02-1239-2 21,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá. Äéáêéíäýíåõóç, Äçìïóéüôçôá, Äéáäßêôõï. 14x21 ó. 536 / 978-960-02-1538-3 29,00

ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. Ç ÐïëéôéêÞ Åðéêïéíùíßá óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 470 / 978-960-02-1594-4 24,00

ÐËÅÉÏÓ Ã. Ï Ëüãïò ôçò åéêüíáò. Éäåïëïãßá êáé ðïëéôéêÞ. 14x21 ó. 480 / 978-960-02-1457-3 26,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åéó., Åðéì.: ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í., ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ Á.). ÐåñéöåñåéáêÜ ÌÌÅ óôçí Åõñþðç. 2ç áíáèåùñ. Ýêäïóç 14x21 ó. 432 / 978-960-02-1266-× 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁÑÌÐÏÕÔÇÓ ×.–ÊËÙÍÔÆÁÓ Ì.). Ôï öñÜãìá ôïõ Þ÷ïõ. Ç äõíáìéêÞ ôïõ ñáäéïöþíïõ óôçí ÅëëÜäá. 14x21 ó. 384 / 978-960-02-1503-0 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÕ Ì.). Ôáõôüôçôá êáé ÌÌÅ óôç óýã÷ñïíç ÅëëÜäá. 14x21 ó. 362 / 978-960-02-2160-2 22,00

ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ && ÕÕÃÅÉÁ

KYRIOPOULOS J., ECONOMOU CH., SOULIOTIS K. Health and health care servces n the Balkans.17x24 ó. 128 / 978-960-02-1678-9 10,50

KYRIOPOULOS J. Health systems in the world. From evidence to policy.17x24 ó. 832 / 978-960-02-1775-0 42,00

www.papazisi.gr

86

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 86

Page 87: Τιμοκατάλογος - Price list books

SOULIS S. Health Economics and Çealth Management.

17x24 ó. 248 / 978-960-02-1728-9 16,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É. ÐëçñïöïñéáêÜ ÓõóôÞìáôá Õãåßáò.

17x24 ó. 440 / 978-960-02-1539-1 24,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É., ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á., ÐÉÅÑÑÁÊÏÕ ×. ÓôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá

äåäïìÝíùí óôçí õãåßá.

17x24 ó. 400 / 978-960-02-1693-2 25,00

ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É. ÐëçñïöïñéáêÜ óõóôÞìáôá õãåßáò.

(2ç Ýêäïóç), 17x24 ó. 476 / 978-960-02-2091-9 29,00

ÃÏÕËÁ Á. Äéïßêçóç êáé äéá÷åßñéóç íïóïêïìåßïõ. Ç åëëçíéêÞ åìðåéñßá

êáé ðñáêôéêÞ.

(2ç Ýêäïóç), 17x24 ó. 504 / 978-960-02-2161-9 40,00

ÈÅÏÄÙÑÏÕ Ì., ÓÁÑÑÇÓ Ì., ÓÏÕËÇÓ Ó. ÓõóôÞìáôá Õãåßáò.

17x24 ó. 520 / 978-960-02-1531-6 28,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ×., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. Õãåßá êáé õðçñåóßåò õãåßáò

óôá ÂáëêÜíéá.

17x24 ó. 136 / 978-960-02-1623-1 10,50

ÌÇÔÑÏÓÕËÇ Ì. Äßêáéï ôçò õãåßáò. ÌïíÜäåò õãåßáò, åðáããåëìáôßåò

õãåßáò áóèåíåßò.

17x24 ó. 382 / 978-960-02-2324-8 32,00

ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ Ã. ÐñùôïâÜèìéá öñïíôßäá õãåßáò êáé ôïðéêÞ êïéíùíßá.

17x24 ó. 173 / 978-960-02-2166-4 18,00

ÓÁÑÑÇÓ Ì. Êïéíùíéïëïãßá ôçò Õãåßáò êáé Ðïéüôçôá ÆùÞò.

17x24 ó. 448 / 978-960-02-1520-0 24,00

ÓÅÐÅÔÇÓ Á.Ê. ÐåñéâáëëïíôéêÞ êáé áåéöüñïò äéá÷åßñéóç óôç äçìüóéá õãåßá.

17x24 ó. 348 / 978-960-02-2385-9 35,00

ÓÏÕËÇÓ Ó. ÏéêïíïìéêÞ ôçò õãåßáò.

17x24 ó. 376 / 978-960-02-1294-5 23,00

ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. Ï ñüëïò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá óôï åëëçíéêü óýóôçìá õãåßáò.

17x24 ó. 288 / 978-960-02-1452-2 16,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). Ïé äáðÜíåò Õãåßáò óôçí

ÅëëÜäá. ÌåèïäïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá óôç ìÝôñçóç êáé óõíÝðåéåò ãéá

ôéò ðïëéôéêÝò õãåßáò.

17x24 ó. 120 / 978-960-02-1533-2 9,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÃÊÑÅÃÊÏÑÕ Ó., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). Õãåßá êáé

õðçñåóßåò õãåßáò óôïí åëëçíéêü ðëçèõóìü.

17x24 ó. 160 / 978-960-02-1624-× 10,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×.). Ç áíáæÞôçóç ôçò ðïéüôçôáò

óôçí õãåßá êáé ôç öñïíôßäá õãåßáò.

14x21 ó. 88 / 978-960-02-1787-4 5,00

ÔÓÏÑÇÓ Ó. Realpolitik êáé ÁãïñÜ Õãåßáò. Ç öéëïóïößá ôçò áãïñÜò ôùí

õðçñåóéþí õãåßáò.

14x21 ó. 136 / 978-960-02-1544-8 6,00

ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ – ØÕ×ÁÍÁËÕÓÇ

ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. Ðïëéôéóìüò êáé øõ÷éáôñéêÞ. AíèñùðïëïãéêÝò êáé êïéíùíéêÝò äéáóôÜóåéò ôùí øõ÷ïðáèïëïãéêþí öáéíïìÝíùí. 14x21 ó. 640 / 978-960-02-1621-5 37,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

87

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 87

Page 88: Τιμοκατάλογος - Price list books

ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. Øõ÷éáôñéêÞ êáé äßêáéï.

14x21 ó. 528 / 978-960-02-1053-5 28,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. Åðéêéíäõíüôçôá êáé êïéíùíéêÞ øõ÷éáôñéêÞ.

Kåßìåíá áðü äýï óõìðüóéá ãéá ôçí øõ÷éáôñéêÞ.

17x24 ó. 496 / 978-960-02-0866-2 18,00

ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. Ó÷Ýóåéò ìçôÝñáò-ðáéäéïý ôïí ðñþôï ÷ñüíï ôçò æùÞò.

17x24 ó. 376 / 978-960-02-1246-5 23,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÂÁÓÉËÉÁÓ Á., ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ Í.,

Ðñïë.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.) Ïé ãõíáéêåßåò ìïñöÝò óôï ìýèï.

17x24 ó. 286 / 978-960-02-2253-1 17,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÆÅÚÊÏÕ Å., ÊÏÍÔÏÓÔÅÑÃÉÏÕ Í., ÊÏÑÁËËÇ Å., ×ÁÔÆÇÓÔÁÕÑÁÊÇÓ Ã.,

Ðñïë.: Ð. ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ) Ç óõìâïëÞ ôçò øõ÷áíÜëõóçò óôçí åëëçíéêÞ

øõ÷éáôñéêÞ ìåôáññýèìéóç.

17x24 ó. 158 / 978-960-02-2292-0 10,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÓAKEËËAPOÐOYËOÓ Ð.) Áðïáóõëïðïßçóç êáé ç ó÷Ýóç ôçò

ìå ôçí ðñùôïâÜèìéá ðåñßèáëøç.

17x24 ó. 608 / 978-960-02-1692-4 35,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÓAKEËËAPOÐOYËOÓ Ð.) Åã÷åéñßäéï øõ÷éáôñéêÞò åíçëßêùí.

Óôïé÷åßá êïéíùíéêÞò øõ÷éáôñéêÞò êáé åöáñìïãÝò ôçò óôçí ÅëëÜäá, ô.´.

17x24 ó. 418 / 978-960-7081-53-6 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Øõ÷ïóùìáôéêÞ éáôñéêÞ. Øõ÷ïðáèï-

ëïãßá êáé êëéíéêü Ýñãï – ÄéáóõíäåôéêÞ øõ÷éáôñéêÞ – Øõ÷ïïãêïëïãßá.

17x24 ó. 182 / 978-960-02-2056-8 12,00

ÖÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇ Á. ÊéíçôÞ øõ÷éáôñéêÞ ìïíÜäá íïìïý Öùêßäáò. Ðñüëçøç,

Ýãêáéñç ðáñÝìâáóç êáé ðåñßèáëøç óôçí êïéíüôçôá

17x24 ó. 266 / 978-960-02-2181-7 16,50

ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ ÊÊÁÉ ÅÅÑÃÁÓÉÁ

TAYLOR F.W. Áñ÷Ýò åðéóôçìïíéêïý ìÜíáôæìåíô.

14x21 ó. 196 / 978-960-02-2071-1 11,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì. ÔÓÏÌÐÁÍÏÃËÏÕ Ã.). ÊïéíùíéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíïôéêÞ

óõíï÷Þ. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðñïóåããßóåéò.

14x21 ó. 604 / 978-960-02-2165-7 32,00

ØÇÌÌÅÍÏÓ É., ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ ×. ÏéêéáêÞ åñãáóßá ôùí ìåôáíáóôñéþí êáé

êïéíùíéêÞ ðñïóôáóßá. Ç ðåñßðôùóç ôùí ãõíáéêþí áðü ôçí Áëâáíßá

êáé ôçí Ïõêñáíßá.

14x21 ó. 448 / 978-960-02-2196-1 24,00

ÌÅÃÁËÏÉ ÈÈÅÁÔÑÉÊÏÉ ÔÔÏÐÏÉ

ÃÙÃÏÓ Ó. Ôá áñ÷áßá ùäåßá ôçò ÁèÞíáò.

21x29 ó. 162 / 978-960-02-2221-0 23,00

www.papazisi.gr

88

03.qxd 9/8/2010 11:12 AM Page 88

Page 89: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÅËÅÔÅÓ ÉÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÔÔÏÐÉÊÇÓ ÁÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ

ÊÁÐËÁÍÉ ÃÊ., ÌÏÓÊÙÖ Ç., ÔÓÉÏÕÊÁÓ Ã. ÔïðéêÞ áõôïäéïßêçóç êáé ìåôáíÜóôåò. 14x21 ó. 96 / 978-960-02-2102-2 7,00

ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÁÐÉÓÔÏÕËÁÓ Ä. Ìåôáññýèìéóç ôïõ êïéíùíéêïý êñÜôïõò êáé ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç. 14x21 ó. 284 / 978-960-02-1982-6 21,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ï ñüëïò ôçò ôïðéêÞòáõôïäéïßêçóçò óôç äçìüóéá õãåßá.[Ôüìïò áöéåñùìÝíïò óôç ìíÞìç ôïõ êáèçãçôÞ ÄçìÞôñç ÔóÜôóïõ]. 14x21 ó. 270 / 978-960-02-2453-5 18,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [Åðéì.: ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã.×., ÎÇÑÏÓ È.Ã. Ðñüë.: ÔÓÁÔÓÏÓ Ä.È.] Áðü ôç íïìáñ÷éáêÞ óôçí ðåñéöåñåéáêÞ áõôïäéïßêçóç.14x21 ó. 152 / 978-960-02-2235-7 10,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ). ÐïëåïäïìéêÝò áñìïäéüôçôåò êáé Óýíôáãìá. 14x21 ó. 222 / 978-960-02-2182-4 12,50

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÌåôáöïñÝò. Áñôçñßåò æùÞò ãéá ôá íçóéÜ. 14x21 ó. 378 / 978-960-02-2070-4 23,00

ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã. Ç ìåôáññýèìéóç ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. ÐñïêëÞóåéò êáé ðñïïðôéêÝò. 14x21 ó. 120 / 978-960-02-1992-3 9,50

ÌÅÓÁÍÁÔÏËÉÊÅÓ ÓÐÏÕÄÅÓ

BOSWORTH C.E. Ïé éóëáìéêÝò äõíáóôåßåò. ×ñïíïëïãéêü êáé ãåíåáëïãéêü åã÷åéñßäéï.14x21 ó. 952 / 978-960-02-2027-1 48,00

DERINGIL S. Ç êáëÜ ðñïóôáôåõüìåíç åðéêñÜôåéá. 17x24 ó. 536 / 978-960-02-1669-× 29,00

GIBB H.A.R., BOWEN H. Ç éóëáìéêÞ éóôïñßá êáé ç Äýóç, ô.Á´.14x21 ó. 608 / 978-960-02-1831-5 42,00

GAWRYCH G.W. Ç çìéóÝëçíïò êáé ï Áåôüò. ÏèùìáíéêÞ Åîïõóßá, ÉóëÜì êáé ïé Áëâáíïß, 1874-1913.14x21 ó. 520 / 978-960-02-2247-0 28,00

KÖPRÜLÜ F.M. Ïé áðáñ÷Ýò ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò.14x21 ó. 280 / 978-960-02-1526-× 16,00

KUNT I.M. Ïé õðçñÝôåò ôïõ ÓïõëôÜíïõ. Ï ìåôáó÷çìáôéóìüò ôçò ïèùìáíéêÞò åðáñ÷éáêÞò äéáêõâÝñíçóçò 1550-1650.14x21 ó. 304 / 978-960-02-1456-6 18,00

LEWIS B. Ç áíÜäõóç ôçò óýã÷ñïíçò Ôïõñêßáò. Ôá óôÜäéá ôçò áíÜäõóçò, ô.Á´. 14x21 ó. 616 / 978-960-02-1535-9 31,50

LEWIS B. Ç áíÜäõóç ôçò óýã÷ñïíçò Ôïõñêßáò. ¼øåéò ôçò áëëáãÞò, ô.´. 14x21 ó. 360 / 978-960-02-1595-2 20,00

LEWIS B. Ôé ðÞãå óôñáâÜ; ÄõôéêÞ åðéññïÞ êáé ìåóáíáôïëéêÞ áíôßäñáóç. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1589-3 17,50

LOWRY H. Ç öýóç ôïõ ðñþéìïõ ïèùìáíéêïý êñÜôïõò.

14x21 ó. 352 / 978-960-02-1779-3 20,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

89

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 89

Page 90: Τιμοκατάλογος - Price list books

ORTAYLI I. Ï ðéï ìáêñýò áéþíáò ôçò áõôïêñáôïñßáò. Ï ïèùìáíéêüò 19ïò

áéþíïò. Ç ðïñåßá ðñïò ôïí åêóõã÷ñïíéóìü.

14x21 ó. 488 / 978-960-02-1763-7 26,00SHABAN M.A. ÉóëáìéêÞ éóôïñßá. Ìßá íÝá åñìçíåßá, ô.Á´.

14x21 ó. 360 / 978-960-02-1988-5 20,00SHABAN M.A. ÉóëáìéêÞ éóôïñßá. Ìßá íÝá åñìçíåßá, ô.´.

14x21 ó. 432 / 978-960-02-1989-3 23,00

ÍÅÅÓ ÔÔÅ×ÍÏËÏÃÉÅÓ && ÅÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ

ØÕ×ÁÑÇÓ Ó. ÅéóáãùãÞ ôùí ôå÷íïëïãéþí ðëçñïöïñßáò & Åðéêïéíùíßáò (ÔÐÅ) óôçí åêðáßäåõóç.17x24 ó. 294 / 978-960-02-2318-7 19,00

ÍÅÏÔÅÑÇ ÅÅËËÇÍÉÊÇ ÉÉÓÔÏÑÉÁ – ÐÇÃÅÓ & ÌÅËÅÔÇÌÁÔÁ

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.Á´. 14x21 ó. 296 / 978-960-02-1865-× 18,00

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.´. 14x21 ó. 368 / 978-960-02-1886-2 24,00

ÂÁÏÓ Æ. ÌÞëïò (18ïò-19ïò áé.). Êïéíùíßá-Ëáúêüò ðïëéôéóìüò, ô.ô. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-1887-0 13,00

ÌÐÅÍÏÓ Ó. Ç êïéíïâïõëåõôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ É. ÌåôáîÜ (1926-1936). 14x21 ó. 294 / 978-960-02-2328-6 13,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÐÁÌÐÏÕÍÇÓ ×.). ÁËÊÇ. Ôéìçôéêü áöéÝñùìá óôïí êáèçãçôÞ ÅììáíïõÞë Ã. ÊñéáñÜ. 14x21 ó. 146 / 978-960-02-1815-3 8,50

ÍÅÕÑÏÅÐÉÓÔÇÌÅÓ

ÂÁËËÉÁÍÁÔÏÓ Ä. Íåõñïêïéíùíéïëïãßá. 17x24 ó. 246 / 978-960-02-2177-0 15,00

ÍÔÏÊÏÕÌÅÍÔÁ && ÌÌÁÑÔÕÑÉÅÓ

BROCKERS M. Óõíïìùóßåò, óåíÜñéá êáé ìõóôéêÜ ôçò 11çò Óåðôåìâñßïõ. 14x21 ó. 352 / 978-960-02-1689-4 18,00

MURTAGH P. Ï âéáóìüò ôçò ÅëëÜäáò.14x21 ó. 464 / 978-960-02-1843-9 25,00

SARDAD Z., DAVES M. Ãéáôß ï êüóìïò ìéóåß ôçí ÁìåñéêÞ;14x21 ó. 240 / 978-960-02-1679-7 15,00

WOODWARD B. Ï Ìðïõò ðÜåé óôïí ðüëåìï. 14x21 ó. 384 / 978-960-02-1658-4 18,00

www.papazisi.gr

90

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 90

Page 91: Τιμοκατάλογος - Price list books

WOODWARD B. Ôï ó÷Ýäéï åðßèåóçò. Ðþò ïñãáíþèçêå ï ðüëåìïò óôï ÉñÜê. 14x21 ó. 496 / 978-960-02-1786-6 25,00

ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ×. ¢ëåî. Ç éóôïñßá ìéáò åîáöÜíéóçò. 14x21 ó. 278 / 978-960-02-2145-9 14,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñáôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïß êáé õðáîéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá), ô.Á´. ÅðéëïãÝò, åêðáßäåõóç, êõñßáñ÷ç éäåïëïãßá, åîáñôÞóåéò. 14x21 ó. 656 / 978-960-02-1971-0 28,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñáôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïß êáé õðáîéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá), ô.´. 21ç Áðñéëßïõ 1967 – ðñáîéêïðçìáôßåò êáé õðïóôçñéêôÝò ôïõ êáèåóôþôïò – öÜêåëïò Êýðñïõ. 14x21 ó. 496 / 978-960-02-1972-9 22,00

ÊÁÊÁÑÁÓ Á. Ïé ¸ëëçíåò óôñáôéùôéêïß. (Áîéùìáôéêïß êáé õðáîéùìáôéêïß óôç ìåôáðïëåìéêÞ ÅëëÜäá), ô.ô. ÁíôéäéêôáôïñéêÞ áíôßóôáóç – ìåôáðïëßôåõóç. 14x21 ó. 624 / 978-960-02-1973-7 28,00

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÊÊÁÉ ÐÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÕÕÃÅÉÁÓ

ÊÁÑÁÌÐËÇ Å., ÏËËÁÍÄÅÆÏÓ Ì., ÃÅÉÔÏÍÁ Ì., ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. ÐïëéôéêÝò ñýèìéóçò êáé áãïñÜò öáñìÜêïõ.17x24 ó. 154 / 978-960-02-1984-2 10,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò õãåßáò. ÂáóéêÝò Ýííïéåò, áñ÷Ýòêáé ìÝèïäïé.17x24 ó. 182 / 978-960-02-2112-1 11,00

ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÃÅÉÔÏÍÁ Ì. Ôá ïéêïíïìéêÜ ôçò õãåßáò. ÌÝèïäïé êáéåöáñìïãÝò ôçò ïéêïíïìéêÞò áîéïëüãçóçò.17x24 ó. 170 / 978-960-02-2148-0 11,00

ÏØÅÉÓ ÃÃÏÍÅÚÊÏÔÇÔÁÓ

BRAZELTON B.T. & CRAMER B.G. [Åð. Åðéì. ÁÌÐÁÔÆÏÃËÏÕ Ãñ.,

ÐÁÐÁËÇÃÏÕÑÁ-ÑÁËËÇ Æ., Ìôö. ×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ ×.] Ç ðñþôç-ðñþôç ó÷Ýóç. Ãïíåßò, âñÝöç êáé ôï äñÜìá ôïõ ðñþéìïõ äåóìïý. 14x21 ó. 378 / 978-960-02-2359-0 19,00

BYDLOWSKI M. Ôï ÷ñÝïò æùÞò. Øõ÷áíáëõôéêÞ äéáäñïìÞ ôçò ìçôñüôçôáò. 14x21 ó. 270 / 978-960-02-2302-6 16,00

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ ÊÊÁÉ ÄÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇ

MÜLLER L. Çëåêôñïíéêü ÷ñÞìá.14x21 ó. 232 / 978-960-02-2037-9 11,00

ÊÁÔÓÉÏÓ Ó. Ôï ïéêïíïìéêü Ýãêëçìá óôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ ôùí äéåèíþíïéêïíïìéêþí ó÷Ýóåùí. Ôá ðñüôõðá ùò åñãáëåßá ôçò óýã÷ñïíçòäéáêõâÝñíçóçò.14x21 ó. 248 / 978-960-02-2240-1 14,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

91

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 91

Page 92: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÕÃ×ÑÏÍÅÓ ÊÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÅÅÐÉÓÔÇÌÅÓ – ÈÅÙÑÉÁ & ÐÑÁÎÇ

ÄÁÓÊÁËÁÊÇÓ Ä.É. [Ðñüë. ÖÉËÉÁÓ Â.] ÅéóáãùãÞ óôç óýã÷ñïíç êïéíùíéïëïãßá. 17x24 ó. 552 / 978-960-02-2389-7 47,00

ÊÁÑÁÌÇÔÑÏÕ Ê. ÈÝáôñï: èåùñßá êáé ðñÜîç-èåáôñéêü ðáé÷íßäé.14x21 ó. 192 / 978-960-02-1834-× 12,00

ËÁÆÏÓ Ã. Ôï ðñüâëçìá ôçò ðïéïôéêÞò Ýñåõíáò óôéò êïéíùíéêÝò åðéóôÞìåò. Èåùñßá êáé ðñÜîç. 14x21 ó. 584 / 978-960-02-1312-7 34,00

ËÕÔÑÁÓ Á. Êïéíùíßá êáé åñãáóßá. Ï ñüëïò ôùí êïéíùíéêþí ôÜîåùí. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-1395-× 24,00

ËÕÔÑÁÓ Á., ÐÑÏÍÔÆÁÓ Ä. Ç áãñïôéêÞ åêìåôÜëëåõóç óôçí ÅëëÜäá. Êïéíùíßá, ðáñáãùãÞ êáé éäéïêôçóßá ôï 1951. 14x21 ó. 272 / 978-960-02-1975-3 17,00

ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á., ËÁÆÏÓ Ã. Ï ðïéíéêüò êþäéêáò ãéá ôïí ðïëßôç. Ìéá åðéëïãÞ ðáñáäåéãìÜôùí. 14x21 ó. 448 / 978-960-02-1277-5 24,00

ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á., ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ð. Ï áóôéêüò êþäéêáò ãéá ôïí ðïëßôç. Ïéêïãåíåéáêü äßêáéï. Ìéá åðéëïãÞ ðáñáäåéãìÜôùí. 14x21 ó. 280 / 978-960-02-1387-5 16,00

ÌÐÅËËÁÓ È. Áðü ôïí ÓùêñÜôç... ùò ôïí Éçóïý. Êáé áðü ôï Ýíá ðñüôõðï óôï Üëëï. 14x21 ó. 576 / 978-960-02-1890-0 34,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. ÐïëéôéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíùíéêÝò äïìÝò óôçìåôáðïëåìéêÞ EëëÜäá 1944-1974, ô.A´. 14x21 ó. 440 / 978-960-02-1708-4 22,00

ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. ÐïëéôéêÞ áíÜðôõîç êáé êïéíùíéêÝò äïìÝò óôç ìåôáðïëåìéêÞ EëëÜäá 1944-1974, ô.B’. 14x21 ó. 560 / 978-960-02-1716-5 27,00

ÐÑÉÍÉÁÍÁÊÇÓ É. Ãëþóóá åëëçíéêÞ: ç ãëþóóá ôùí ãëùóóþí. ÅôõìïëïãéêÝòðñïóåããßóåéò êáé áíáëýóåéò. 14x21 ó. 440 / 978-960-02-2116-9 21,00

ÐÑÏÍÔÆÁÓ Å. Áðü ôçí åíïñßá óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ç åëëçíéêÞ êïéíüôçôá ôçò Ìáóóáëßáò (1820-1910). 14x21 ó. 640 / 978-960-02-1846-3 42,00

ÑÁÃÊÏÕÓÇ Å. Ïé ðñþéìåò åëëçíéêÝò êïéíùíßåò. 14x21 ó. 656 / 978-960-02-2155-8 32,00

ÑÇÃÁ Á.Â. Êáñêßíïò: Áðü ôç ìçôÝñá óôçí êüñç. Ç äýíáìç ôçò åðáíÜëçøçò, ô.Á´. 14x21 ó. 352 / 978-960-02-1894-3 21,00

ÑÇÃÁ Á.Â. Ìáñßá Ô. Éóôïñßá æùÞò. Øõ÷ïâéïãñáöéêÞ ðñïóÝããéóç, ô.´. ÌåëÝôç ðåñßðôùóçò. 14x21 ó. 400 / 978-960-02-1895-1 23,00

ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. ÊïéíïôéêÞ åñãáóßá. Äéáäéêáóßá, ìÝèïäïé êáé ôå÷íéêÝò ðáñÝìâáóçò.17x24 ó. 328 / 978-960-02-1384-4 21,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý. ÂáóéêÝò ïñéïèåôÞóåéò êáé êáôåõèýíóåéò, ô.Á´. 14x21 ó. 484 / 978-960-02-1392-5 25,00

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ôá ìÝôùðá ôùí èåùñçôéêþí áíôéðáñáèÝóåùí, ô.´. 14x21 ó. 568 / 978-960-02-1477-8 31,00

www.papazisi.gr

92

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 92

Page 93: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÖÉËÉÁÓ Â. Êïéíùíéïëïãßá ôïõ ðïëéôéóìïý, ô.ô. 14x21 ó. 528 / 978-960-02-1881-1 31,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðáñåìâÜóåéò. ÓáñÜíôá èÝìáôá éóôïñßáò, ðïëéôéóìïý, êïéíùíéêÞò èåùñßáò, ðïëéôéêÞò êáé ôñÝ÷ïõóáò åðéêáéñüôçôáò. 14x21 ó. 416 / 978-960-02-1563-4 21,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÁíåóôñáììÝíá åßäùëá. Áíôéíïìßåò êáé áíôéöÜóåéò ôïõ óýã÷ñïíïõéóôïñéêï-êïéíùíéêïý ãßãíåóèáé. 14x21 ó. 390 / 978-960-02-2163-3 21,00

ÖÉËÉÁÓ Â. ÓõìâïëÞ óôïí åðáíáðñïóäéïñéóìü ôçò øõ÷ïëïãßáò ùò åðéóôÞìçò ôïõ áíèñþðïõ. 14x21 ó. 604 / 978-960-02-2256-2 28,00

ÓÕÃ×ÑÏÍÇ ÄÄÅÑÌÁÔÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇ ÁÁÉÓÈÇÔÉÊÇ

ÃÉÁÊÏÕÌÅÔÇÓ Á. Óýã÷ñïíç ÁéóèçôéêÞ ÐëáóôéêÞ ×åéñïõñãéêÞ. 14x21 ó. 192 / 978-960-02-1508-1 16,00

ÃÊÑÅÊ É. ÁéóèçôéêÞ êáé áéóèçôéêïß. 14x21 ó. 208 / 978-960-02-1700-9 10,50

ÄÉÊÁÉÏÕËÉÁ Å. Ôå÷íéêÞ øéìõèßùóçò ðñïóþðïõ êáé óþìáôïò. 14x21 ó. 142 / 978-960-02-2267-8 13,00

ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ Ç. ÅéóáãùãÞ óôç Äåñìáôïëïãßá. 14x21 ó. 192 / 978-960-02-1934-6 18,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. ÁéóèçôéêÞ öñïíôßäá ðñéí êáé ìåôÜ ôçí ðëáóôéêÞ ÷åéñïõñãéêÞ.14x21 ó. 304 / 978-960-02-1512-× 18,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Äåïíôïëïãßá ÅðáããÝëìáôïò Áéóèçôéêïý. 14x21 ó. 152 / 978-960-02-1516-2 9,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Ç ÁéóèçôéêÞ ÅðéóôÞìç óôç äåêáåôßá ôïõ 2000. 14x21 ó. 200 / 978-960-02-1517-0 13,00

ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. Öõóéïðáèïëïãßá êáé èåñáðåõôéêÞ äéáôáñá÷þí ôçò ôñé÷ïöõßáò. 14x21 ó. 408 / 978-960-02-1746-7 23,00

ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ Á. Ðñïóùðïëïãßá. Ç ôÝ÷íç ôïõ ÌáêéãéÜæ. 14x21 ó. 160 / 978-960-02-1618-5 10,00

ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ ÁË. Ç ÁéóèçôéêÞ ÅðéóôÞìç Áñùãüò óôçí Øõ÷éêÞ Õãåßá. 14x21 ó. 80 / 978-960-02-1617-7 5,50

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. Ëïéìþîåéò & ÐñïëçðôéêÜ ÌÝôñá. 14x21 ó. 384 / 978-960-02-1804-8 21,00

×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. ÓôáöõëïêïêêéêÝò Ëïéìþîåéò. 14x21 ó. 112 / 978-960-02-1784-× 6,50

ÓÕÃ×ÑÏÍÏÉ ÓÔÏ×ÁÓÔÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁ & ÔÏ ÓÕÍÔÁÃÌÁ

DWORKIN R. [Åéó.-Ìåô.: ×ÁËÁÍÏÕËÇ ×., Åðéóô. Åðéì.: ÔÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.Á., ÖÙÔÉÁÄÏÕ Á.]Ôï äßêáéï ôçò åëåõèåñßáò. Ç çèéêÞ áíÜãíùóç ôïõ áìåñéêáíéêïý óõíôÜãìáôïò. Åéóáãùãéêü êåßìåíï. 14x21 ó. 104 / 978-960-02-2460-3 8,00

RIDOLA P. [Ìåô.: ÔÓÏÊËÁÓ Ã., Åðéóô. Åðéì.: ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×., ÁÊÑÉÂÏÐÏÕËÏÕ ×.]Ôá èåìåëéþäç äéêáéþìáôá óôçí éóôïñéêÞ åîÝëéîç ôïõ óõíôáãìáôéóìïý. 14x21 ó. 144 / 978-960-02-2417-7 9,00

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

93

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 93

Page 94: Τιμοκατάλογος - Price list books

SCHMITT C. [Åéó.-Ìôö.-Ó÷üë.: ÐÁÐÁ×ÁÑÁËÁÌÐÏÕÓ ×.] Ó÷åôéêÜ ìå ôá ôñßá åßäç ôçò íïìéêÞò óêÝøçò. [ÉÄÑÕÌÁ ÔÓÁÔÓÏÕ]14x21 ó. 244 / 978-960-02-2377-4 15,00

RIDOLA P. [Ìôö.: ÔÓÏËÊÁÓ Ã., Åðéóô. Åðéì.: ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×., ÁÊÑÉÂÏÐÏÕËÏÕ ×.] Ôá èåìåëéþäç äéêáéþìáôá óôçí éóôïñéêÞ åîÝëéîç ôïõ óõíôáãìáôéóìïý. 14x21 ó. 144 / 978-960-02-2417-7 9,00

ÓÕÓÔÇÌÉÊÙÍ ÌÌÅËÅÔÙÍ

ÁËÅÎÁÍÄÑÇ ×. Ç ãëþóóá ùò ôå÷íïëïãßá åðåîåñãáóßáò. ×ñÞóç ôçò õðïëïãéóôéêÞò ãëùóóïëïãßáò óå ôå÷íéêÜ êåßìåíá êáé ïäçãßåò ãéá óõóôÞìáôá åðéêïéíùíßáò áíèñþðïõ-ìç÷áíÞò.17x24 ó. 208 / 978-960-02-2348-4 13,00

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ – ÐÇÃÅÓ

DESCARTES R. Ëüãïò ðåñß ôçò ìåèüäïõ. 17x24 ó. 120 / 978-960-02-0073-4 10,50

HUME. Äïêßìéá: ÐïëéôéêÜ, OéêïíïìéêÜ, ÉóôïñéêÜ, ÐïëéôéêïïéêïíïìéêÜ. 17x24 ó. 269 Åîáíôë.

ÊÁÍÔ É. ÊñéôéêÞ ôïõ êáèáñïý ëüãïõ, ô.Á´. 17x24 ó. 152 / 978-960-02-0092-0 13,00

ÊÁÍÔ É. ÊñéôéêÞ ôïõ êáèáñïý ëüãïõ, ô.´. 17x24 ó. 384 / 978-960-02-0093-9 24,00

KIERKEGAARD S. (Åéó., Ìôö.: ÓÊÏÐÅÔÅÁ Ó.). Ç ÅðáíÜëçøç. (Ç ÅðáíÜëçøç. Ï Êýêëïò ôçò ÅðáíÜëçøçò. ÅðáíáëáìâÜíïíôáò ôçí ÅðáíÜëçøç).17x24 ó. 510 / 978-960-02-0133-1 24,00

ÌÁR× Ê. (Ìôö.: ËÕÊÏÕÄÇÓ Ì.). ÊñéôéêÞ óôçí åãåëéáíÞ öéëïóïößá ôïõ êñÜôïõò êáé ôïõ äéêáßïõ. 17x24 ó. 198 / 978-960-02-0159-5 14,00

SARTRE J.P. (Ìôö.: ÐÁÐÁÃÉÙÑÃÇÓ Ê.) Ôï åßíáé êáé ôï ìçäÝí. Äïêßìéï öáéíïìåíïëïãéêÞò ïíôïëïãßáò. 17x24 ó. 976 / 978-960-02-2040-7 57,00

SAUSSURE F. (Ìôö.: ÁÐÏÓÔÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö.). ÌáèÞìáôá ãåíéêÞò ãëùóóïëïãßáò. 17x24 ó. 304 / 978-960-02-0195-1 18,00

STRAUSS-LEVI C. (Ìôö.: ÊÁËÐÏÕÔÆÇ Å., Ðñüë.: ÊÕÑÉÁÊÉÄÏÕ-ÍÅÓÔÏÑÏÓ Á.). ¢ãñéá óêÝøç. 17x24 ó. 397 / 978-960-02-0146-3 24,00

WITTGENSTEIN L. (Ìôö.: ÊÉÔÓÏÐÏÕËÏÓ). Tractatus logico philosophicus. 17x24 ó. 146 10,50

WITTGENSTEIN L. (Ìôö.: ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÄÇÓ). ÖéëïóïöéêÝò Ýñåõíåò. 17x24 ó. 315 / 978-960-02-0035-1 21,00

ÁÑÅÏÐÁÃÉÔÇÓ Ä. (Ìôö.: ÓÁÊÁËÇÓ É., Ó÷üë.: ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á.). Ðåñß èåßùí ïíïìÜôùí.17x24 ó. 168 / 978-960-02-0076-9 21,00

ÄÁÌÁÓÊÇÍÏÓ É. ÄéáëåêôéêÜ. 17x24 ó. 208 / 978-960-02-0128-5 13,00

www.papazisi.gr

94

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 94

Page 95: Τιμοκατάλογος - Price list books

ØÕ×ÏËÏÃÉÁ

BURNS L., COVINGTON S. Õðïãïíéìüôçôá (ÓõìâïõëåõôéêÞ), ô.Á´. 17x24 ó. 598 / 978-960-02-1541-3 35,00

BURNS L., COVNGTON S. ÓõìâïõëåõôéêÞ óôçí õðïãïíéìüôçôá, ô.´. 17x24 ó. 416 / 978-960-02-1542 -1 24,00

CRAIG G., BAUCUM D. Ç áíÜðôõîç ôïõ áíèñþðïõ, ô.Á´.17x24 ó. 792 / 978-960-02-2045-2 73,50

CRAIG G.J., BAUCUM D. (Eðéì.-Ðñüë.: ÂÏÑÑÉÁ Ð.) Ç áíÜðôõîç ôïõ áíèñþðïõ. ¸íáôç áìåñéêáíéêÞ Ýêäïóç. ô. ´. 17x24 ó. 532 / 978-960-02-2264-7 55,00

CHRISTENSEN L. Ç ðåéñáìáôéêÞ ìÝèïäïò óôçí åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá. (8ç áìåñéêáíéêÞ Ýêäïóç), 17x24 ó. 674 / 978-960-02-2054-4 47,00

HOBSON P. Ôï ëßêíï ôçò óêÝøçò. Äéåñåõíþíôáò ôçí ðñïÝëåõóç ôçò óêÝøçò.17x24 ó. 322 / 978-960-02-2049-0 19,00

OATLEY K., JENKINS J. Óõãêßíçóç. Åñìçíåßåò êáé êáôáíüçóç.17X24 ó. 640 / 978-960-02-1778-5 37,00

SOHLBERG McKAY MOORE, MATEER C. ÃíùóôéêÞ áðïêáôÜóôáóç. Ìéá óõíèÝôç íåõñïøõ÷ïëïãéêÞ ðñïóÝããéóç. 17X24 ó. 688 / 978-960-02-1818-8 42,00

ÊÏÕÍÅÍÏÕ Ê.Å. ÓõìâïõëåõôéêÞ êáé èåñáðåßá ïéêïãÝíåéáò. ÌïíôÝëá ðáñÝìâáóçò, íÝïé ôýðïé ïéêïãÝíåéáò, ïéêïãÝíåéá êáé åñãáóßá. 17x24 ó. 294 / 978-960-02-2418-4 18,00

ÍÁÕÑÉÄÇÓ Ê. Øõ÷ïëïãßá ôùí ïìÜäùí. ÊëéíéêÞ øõ÷ïäõíáìéêÞ ðñïóÝããéóç. 17x24 ó. 344 / 978-960-02-1912-5 23,00

ÐÁÐÁÇËÉÏÕ ×. Ç áíÜðôõîç ôçò ãëþóóáò, èåùñçôéêÝò ðñïóåããßóåéò êáé åñåõíçôéêÜ äåäïìÝíá áðü ôçí ôõðéêÞ êáé áðïêëßíïõóá ãëùóóéêÞ óõìðåñéöïñÜ.17x24 ó. 214 / 978-960-02-1921-4 16,00

ÓÉÌÏÓ Ð., ÊÏÌÉËÇ Á. ÌÝèïäïé Ýñåõíáò óôçí Øõ÷ïëïãßá êáé ôç ãíùóôéêÞ íåõñïåðéóôÞìç. 14x21 ó. 304 / 978-960-02-1647-9 21,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôïõ Hlgard, ô.Á´. 17x24 ó. 720 / 978-960-02-1702-5 58,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôïõ Hlgard, ô.´.(2ç Ýêäïóç), 17x24 ó. 816 / 978-960-02-1817-X 76,00

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: GORDO-LOPEZ A. – PARKER I.). Êõâåñíïøõ÷ïëïãßá.17x24 ó. 334 / 978-960-02-2229-6 21,00

NTERNATONAL && EEUROPEAN LLAW LLBRARY

HIOU-MANIATOPOULOY TH. EU gender equality law.17x24 ó. 428 / 978-960-02-2089-6 31,50

KATSIYIANNI-PAPAKONSTANTINOU M. Equal treatment and the European Legal Order.17x24 ó. 152 / 978-960-02-2087-2 10,50

ÊÁÔÓÉÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ M. Ç ðñïóôáóßá ôùí ìåéïíïôÞôùí óôç äéåèíÞ êáé åõñùðáúêÞ Ýííïìç ôÜîç. Ïé óýã÷ñïíåò ôÜóåéò.17x24 ó. 500 / 978-960-02-2138-1 31,50

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

95

03.qxd 9/8/2010 11:13 AM Page 95

Page 96: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ Ê. Ìåéïíüôçôåò óôçí ÅëëÜäá; Ç ôñßôçÜðïøç. 17x24 ó. 256 / 978-960-02-2245-6 15,00

×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. Ç ìåôáññõèìéóôéêÞ óõíèÞêç ôçò Ëéóáâþíáò. 17x24 ó. 406 / 978-960-02-2231-9 23,00

www.papazisi.gr

96

03.qxd 9/14/2010 11:19 AM Page 96

Page 97: Τιμοκατάλογος - Price list books

ACKLEY G. 47AJAR E. 69AKCAM T. 30, 59ALLEN R.G.D. 51ALLISON G. 54, 77ANDERSON C. 5ANDERSON S. 15ANDREOU A. 59ANQUETIL Z. 70ARMAND L. 9ARMBRUSTER H. 21ARONOFF C. 38ATKINS P.S. 22AUTERI G. 69

BALANDIER G. 5, 63BALL A. 63, 75BANKS J. 17BANYARD P. 11, 82BARBER B. 59, 93BARQUERO A.V. 50BARRY B. 63, 74BARTHOLOMEW D.J. 51BARTON D. 18BASKIN O. 38BASTIAT F. 63BAUCUM D. 11, 95BAUMOL G. 47BEHRENS K. 38BEMDA H. 31BERNSTEIN E. 63BERTHOLD R.M. 30BEYME K. 15BIERMAN H. 36BITROS G. 66BLATY I. 69BLEEK W. 63BODROVA E. 18BÖLL T. 15BONIFACE P. 54, 59, 77BORGE DAN 36, 81BOSWORTH C.E. 89BOTTOMORE T.B. 5, 9BOULLUEC A. 13, 69, 73BOWEN Ç. 30, 89BOYD H. 38BRAZELTON B.T. 11, 91BRECHT B. 15BREHIER J. 14BRIGHAM E. 36BROCKERS M. 90BROOMAN F. 47BROWN A. 44BUCHANAN J. 63, 74BURGEL G. 72

BURNS L. 11, 95BUSKIRK R. 36, 38BYDLOWSKI M. 11, 91

CAREY C. 13, 73CARTER J. 14CARZO R. 36CASSEL D. 47, 48CATEORA PH. 38CAVES R. 44CERRONI U. 63CHANDLER J. 54CHAPMAN K. 51CHASE R. 54, 77CHORAFAS D.N. 18CHRISTENSEN L. 11, 95CIPOLLA C. 49CLOGG R. 31CLOUGH S. 50COHEN R. 5COHN D. 69COLLINS F.S. 9COOLICAN H. 11, 82CORNELL S. 54, 77CORNWALL-LYSSARIDOU B. 30COVINGTON S. 11, 95CRAIG G. 11, 95CRAMER B.G. 11, 91CRAVENCOUR S. 24

DAHL R. 15, 63, 74DAILLET P. 16DAVIES M. 50DAVOS C. 66DAVOU B. 11DE GRAUWE P. 24, 52, 76DEAN J. 38DEANE P. 50DEARING J. 38, 50DECKER W. 5DEKMEJIAN R.HR. 30, 54DERINGIL S. 30, 89DESAI M. 50, 76DESCARTES R. 9, 94DIAMOND I. 51DOLLERY B. 63, 84DOUGHERTY J.E. 54DOWNS A. 40, 63, 74DOYLE SIR A.C. 15DRANCOURT M. 9DRAPER N. 51DUCROT O. 9DUVERGER M. 63DWORKIN R. 15, 59, 93

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

97

04.qxd 9/13/2010 4:45 PM Page 97

Page 98: Τιμοκατάλογος - Price list books

ECOLOGIST 53ECONOMOU CH. 28, 86EDELMAN M. 38, 86EKSELL O. 70ELIOT D.C. 20EVANS L.S. 20EVDORIDIS G. 48EXTON W. 5

FABIUS L. 40FAGEN R. 63FALOLA T. 54, 80FERGUSON C.E. 48FERGUSON N. 54, 77FERGUSON Y.H. 54, 73FERRO A. 11FICHTE J. 9, 84FITZGERALD F.S. 15FLEISHER H. 30FLOOD R.L. 36FRANKEL J. 44FRIEDMAN 37FURNELL S. 5

GALBRAITH J.K. 40, 48, 52, 69GARCON M. 66GAULEJAC DE V. 11GAWRYCH G.W. 30, 89GAZI MUSTAFA KEMAL 30GELDER E. 21GELLNER E. 5, 63, 75GELTNER D. 40GENOVA A. 54, 80GÉRÉ F. 54GERHART B. 36GIANNAKOS K. 22GIBB H.A.R. 30, 89GIDDY I. 52GILMORE W. 15GODET M. 24GONZALEZ MANUEL DE AVILA 14GOTTLOB H. 21GRAHAM J. 38GREBING H. 30GULLO D.F. 18GYOMOREY L. 30

HAARSCHER G. 63HAGSTROM P. 54, 77HAIDUC J. 23HAINSWORTH P. 59, 75HALL B. 22HALL R. 22HAMILTON A. 59, 85HAMMOND N.G.L. 30

HAMPSON N. 30HANSEN 47HARNECKER M. 9HARVIEU B. 42HAY R. 23HEGEL C.W.F. 9HEILBRONER R. 47, 48HILL E. 54, 77HEMINGWAY E. 15HERRICK B. 49HICKS A. 32HICKS J.R. 40, 48HILLIER F. 37HIOU-MANIATOPOULOY TH. 16, 24, 95HIRSCHMAN A. 63, 75HIRST P. 44, 76HOBSON P. 11, 95HÖHLER G. 36HOLDEN A. 66, 76HOLLAND S. 63HOLLENBECK J. 36HOULIHAN B. 5HRISTOV J. 28HUME 9, 94

ITZKOWITZ N. 30

JACKSON M.C. 36JAMES H. 15JAY J. 59, 85JEFFERIES J. 51JENKINS J. 11, 95JENKINS K. 50JOHNSON J. 18JONES R. 44JONSSON A. 54, 77JORGENSEN M.W. 38, 86JOVANOVIC M. 44, 77

KANT IM. 9, 94KATSIYIANNI-PAPAKONSTANTINOU M. 24, 95KAUTSKI K. 59KAVANAGH D. 63KENEN P. 44, 77KENNEDY P. 54, 77KEYNES J.M. 40, 74KIERKEGAARD S. 9, 94KINDERMANN G.K. 30KINDLEBERGER C.P. 44, 49KIPLING R. 15KIZILYÜREK N. 54, 59, 77KLAASSEN L. 21, 51KLAFFENBACH G. 69KOKORES T. 24KONSTANTINIDIS T. 28

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

98

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 98

Page 99: Τιμοκατάλογος - Price list books

KOONTZ H. 36KÖPRÜLÜ F.M. 30, 89KORNAI J. 40KORNAROS V. 69KOSIOL E. 36KOUTOUNGOS A. 5KRESSL N. 40KRIMPAS G. 47KRÜGER H. 15KUNT M.I. 30, 89KUZNETS S. 49KYRIOPOULOS J. 28, 86

LANG J. 21LANGE O. 49LARRICHÉ J. 38LARSEN J. 46LATTIMORE D. 38LE CORBUSIER 70LE GRAND J. 40, 84LECERF J. 30LEFEBVRE H. 53LEONG D. 18LESSER I.O. 54, 81LEVINSON C. 44LEWIS B. 30, 89LEWIS P. 21LEYENS J.PH. 11LIEBERMAN G. 37LIPSEY R. 40LOIBELSBERGER G. 59LONDON J. 15LOUIS J.V. 24LOWRY H. 30, 89

MACRIDIS R. 63MADISON J. 59, 85MAKRYJANNIS J. 30MALETZKE G. 38MALLINSON W. 30, 77MANSBACH R.W. 54, 73MARAVEYAS N. 41MARCUSE H. 9MARINOS TH. 30MARX K. 9, 34MARY PH. 16MASSEY J. 66MATEER C. 12, 95MATHIJSEN P.S.R.F. 16, 24MCAFEE O. 18MEIGS R. 46MEIGS W. 46MENY Y. 63, 75MERICA A. 48MERICAS A. 48

MICHELON L.C. 40MILLAS H. 55MILLER N.G. 40MILLS C. 5MINC A. 44MINISTRY OF FOREING AFFAIRS 30MONTI M. 24MORREY CH. 21MOSKOS CH. 5MOSSÉ C. 30MOUSELER V. 11MOUSSIS N. 15, 24MÜLLER L. 21, 44, 91MULVEY M. 11MURTAGH P. 15, 24MUSGRAVE P. 43MUSGRAVE R. 43MYDDELTON R. 46MYRDAL G. 42MYRDAL J. 40

NEISSER H. 59NESBIT E. 15NGUYEN V. 16NILSSON N. 54, 77NOE R.A. 36NOEL E. 24NORDHAUS W. 40NORTH D. 63, 84NOVARINA V. 69NYE J. 55, 59, 78

O'CONNOR J. 43O'DONNEL C. 36OATLEY K. 11, 95OLSON D. 18OLSON M. 40, 63, 75, 84OPARIN A.I. 23ORTAYLI I. 30, 90

PAEG H. 21PAGE S. 36, 66, 76PAGES M. 11PANAGOULIS A. 69PAPATHEODOROU T. 16PARK Y. 52PASINETTI L. 47PATITKIN 47PAUWELS M. 36, 48PELLET A. 16PETERS G. 63, 75PFALTZAGRAFF R.L. 54PHILLIPS L. 38, 86POE E.A. 15POLITI J. 16

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

99

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 99

Page 100: Τιμοκατάλογος - Price list books

POPPER K. 5PROTTER M. 21PYE L. 63, 75

QUERMONNE J.L. 24

RAMIZ A. 59RAPP R. 50REITER K. 21RIBOLI D. 5RICARDO D. 40, 74RICHARDSON H. 51RIDOLA P. 16, 59, 93, 94RIEGER H. 21RIZZONI G. 22ROBERTS J. 55, 81ROBINSON J. 9, 40ROBINSON R. 40ROGERS E. 38, 86ROLL E. 50ROOPNARINE J.P. 18ROQUES B. 28, 66ROSTOVTZEFF M. 30RUBEL M. 9RUYSSEN O. 24

SAÏD S. 13, 69, 73SAKI 15SALLIE M. 32SAMUELSON P. 17, 40SARDAD Z. 59, 90SARLIS P. 55SAROYAN W. 15SARTORI G. 16, 59, 63, 75, 84SARTRE J.P. 9, 94SASIENI 37SAULNIER N. 66SAUSSURE F. 9, 14, 94SAVAGE M. 5SCHLEIRMACHER F. 9, 84SCHMELCHER TH. 21SCHMITT C. 16, 60, 94SCHOLLGEN G. 55SCHULTZ TH. 18SCHUMPETER J. 40, 74SCHUSTER K. 21SCHWEITZER M. 37SCHWEIZER P. 55, 60SCHWEIZER W. 21SEERS D. 24SEIFERT W. 21SEMI A. 12SEVERANCE J.B. 15SHABAN M.A. 30, 90SHIPKOVENSKA E. 28SIDJANSKI D. 24, 78SIGNIORELI O. 14

SIMSON D. 47SINCLAIR T.A. 63, 75SINKEY J. 52SIROPOLIS N. 36SKOURAS A. 43SLATER L.J. 22SMELSER M. 5, 40SMIDT S. 36SMITH A. 28SMITH H. 51SOHLBERG MCKAY M. 12, 95SONTHEIMER K. 63SOULIOTIS K. 28, 86SOULIS S. 87SPYKMAN N. 60, 74 STANTON W. 36, 38STAVROU N. 60STEEL R. 30STEINBECK J. 15 STEINBOCK H. 21STEVENSON R.L. 15STIGLITZ J.E. 40, 47, 48STORM TH. 15STRANGE S. 63, 75STRASER D. 24STRAUSS-LEVI C. 9, 94STROBEL H. 59SZELL G. 5, 23

TAYLOR F.W. 36, 88TAYLOR P. 38, 86TELLÖ M. 63TERRA S. 69TERSINE R. 36THIEME H.J. 47, 48THIERAUF R. 22THIRLWALL A.P. 49, 77THOMPSON G. 44, 76THOMPSON J. 38, 86THUROW L. 47, 48THURSTON R. 5TIEDT I. 18TIEDT P. 18TILIC D. 38TOMAI PH. 30TOULOUMAKOS J. 31TOURAINE A. 60TRÉDÉ M. 13, 69, 73TSOUNIS N. 24TULLOCK G. 63, 74TURNER D. 31TWAIN M. 15

UDO L. 21

VANHOVE N. 24, 51VAULONT N. 24

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

100

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 100

Page 101: Τιμοκατάλογος - Price list books

VEREMIS TH. 60VGAINOPOULOS C.G. 5VIZANTINOPOULOS S. 42VOUGIOUKLIDOU A. 40

WALKER D. 51WALKER O. 38WALLIS J. 63, 84WALSH C.E. 40, 47, 48WARD B. 63WARDE A. 5WEBER M. 5, 60WEISKE W. 21WELLS H.G. 15WESTON J. 36WIENER N. 59WILCKEN U. 31WILDE O. 15WILDENMANN R. 63, 75WITTGENSTEIN L. 9, 94WOLFGANG V. 21WOLL A. 48WOODWARD B. 60, 90, 91WOOLDRIDGE J. 21, 22, 48WOOLF V. 15WRIGHT P. 36WWF 53

XENAKIS F. 11

YASPAN 37YOLDASSIS D. 66, 70YOUNG D.H. 23YOUNG H.D. 22

ZELIKOW P. 54, 77ZIEGLER J. 60, 66ZOHNEL 31ZOMBANAKIS G. 59ZUCKERMAN J.J. 23ZWICK J. 52

ÁÂÄÅËIÄÇÓ Ð. 5, 42ÁÂÑÁÌÉÄÇÓ Ç. 12ÁÃÁÐÇÔÉÄÇÓ Ó. 40ÁÃÃÅËÇÓ Í. 69ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Á. 40, 44, 45, 49ÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ê. 5, 31ÁÃÉÏÐÅÔÑÉÔÇÓ Á. 16ÁÄÁÌÏÕ Ì. 18ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê.Á. 31, 51ÁÈÁÍÁÓÉÁÄÇÓ Ê. 18ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ È. 52

ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ã. 21ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ä. 54ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ð. 36ÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÕ Å. 55ÁÉÓÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. 40, 46ÁËÅÎÁÊÇÓ Ð. 52ÁËÅÎÁÍÄÑÁÊÇ-ÊÑÉÔÓÙÔÁÊÇ Ñ. 66ÁËÅÎÁÍÄÑÇ ×. 18, 22, 51, 94ÁËÅÎÉÏÕ Â. 14, 69ÁËÅÎÉÏÕ È. 6, 23ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ Ç. 55ÁËÅÎÏÐÏÕËÏÓ Ê.Ä. 23ÁËÉÐÑÁÍÔÇÓ Í. 16, 24, 58ÁÌÉÔÓÇÓ Ã. 19, 58ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Å. 14ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ Ó. 31ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÕ Á. 37ÁÍÄÑÅÉÙÌÅÍÏÓ Ã. 14, 85ÁÍÄÑÅÏÕ Ã. 24, 26, 53, 85ÁÍÄÑÉÙÔÇ Ä. 28ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×. 16ÁÍÔÆÏÕËÁÔÏÕ-ÑÅÔÓÉËÁ Å. 31, 70, 73ÁÍÔÙÍÁÊÇÓ Í. 45ÁÍÔÙÍÉÏÕ Á. 31ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ Ì. 6ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ Ó. 31, 45ÁÍÔÙÍÏÐÏÕËÏÕ ×. 6, 66, 91ÁÍÙÃÉÁÔÇÓ-ÐÅËÅ Ä. 31ÁÐÉÓÔÏÕËÁÓ Ä. 58, 72, 89ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ Ã. 28ÁÐÏÓÔÏËÁÊÇÓ É. 28, 51, 54, 85, 86, 87ÁÐÏÓÔÏËÁÔÏÓ Ì. 69ÁÑÁÍÉÔÏÕ Â. 40ÁÑÅÏÐÁÃÉÔÇÓ Ä. 9, 94ÁÑÖÁÍÇ-ÄÅÌÐÏÍÏÕ Á. 9ÁÑ÷ÏÍÔÁÊÇÓ Ê. 39ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ÷ËÇ Ê. 6, 31, 42ÁÓÔÑÉÍÁÊÇÓ Á. 6ÁÓÙÍÉÔÇÓ Ã. 16ÁÔÔÁËÉÄÇÓ Ì. 55, 78

ÂÁÂÉÆÏÓ Ã. 53, 66ÂÁÂÏÕÑÁÓ É. 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50ÂÁÆÏÓ Ã. 36ÂÁÆÏÕÑÁÓ Á. 66ÂÁÚÏÐÏÕËÏÓ Â. 31ÂÁÚÔÓÏÓ Ê. 24, 49ÂÁËÇÍÁÊÇÓ É. 25, 55, 63ÂÁËÊÁÍÁÓ Ã. 53ÂÁËÊÁÍÏÓ Å. 19, 37, 41, 58ÂÁËËÉÁÍÁÔÏÓ Ä. 7, 69, 90ÂÁËËÉÁÍÏÓ Ð.Ó. 9, 70ÂÁËÍÔÅÍ Ó. 55ÂÁÌÂÁÊÁÑÇÓ Ì. 14ÂÁÌÂÏÕÊÁÓ Ã. 41, 45, 48

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

101

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 101

Page 102: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÂÁÌÂÏÕÊÏÓ Á. 16ÂÁÍÄÙÑÏÓ Ã. 49ÂÁÏÓ Æ. 7, 70, 71, 90ÂÁÑÂÁÊÇÓ Ê. 46, 47ÂÁÑÂÁÑÏÕÓÇÓ Ð. 31, 55, 71ÂÁÑÂÏÕÍÇÓ Ì. 6, 70ÂÁÑÉÊÁÓ Â. 66ÂÁÑËÁÌÇÓ Ç. 28, 51, 86ÂÁÑÍÁÂÁ-ÓÊÏÕÑÁ Ô. 19ÂÁÑÏÕÎÁÊÇÓ Ó. 55ÂÁÓÉËÁÊÇÓ Ð. 29ÂÁÓÉËÁÊÏÓ Ó. 63ÂÁÓÉËÁÔÏÓ Â. 9ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Ã. 60, 78ÂÁÓÉËÉÊÏÓ Â. 66ÂÁÔÉÊÉÙÔÇÓ Ã.Ð. 31ÂÁÖÅÉÁÄÇÓ Ì. 31ÂÁÖÉÏÐÏÕËÏÓ Ê. 66ÂÁ÷ÁÑÇ Ó. 69ÂÃÅÍÏÐÏÕËÏÓ Ê. (ÅÊÅÌ) 6, 55ÂÅÚÊÏÓ È. 9ÂÅËÏÕÄÇÓ Ã. 9, 66ÂÅËÔÓÏÓ Ã. 6, 14ÂÅÍÔÏÕÑÇÓ Í. 63, 64 ÂÅÑÃÏÓ Ê. 51, 73ÂÅÑÃÉÄÇÓ Ä. 19ÂÅÑÃÉÍÇÓ Î. 25, 52ÂÅÑÃÏÐÏÕËÏÓ Ê. 42ÂÅÑÅÌÇÓ È. 31, 55ÂÅÑÍÁÑÄÁÊÇÓ Í. 49ÂÅÑ÷ÏÖÓÔÁÍÔ ÃÊ. 55, 78ÂÉÊÁÔÏÕ-ÊÏÍÔÏÃËÇ Å. 70ÂËÁÓÓÇÓ Ä. 66ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ É. 39ÂËÁÓÓÏÐÏÕËÏÓ Í. 39ÂËÁ÷ÏÓ Ã.Ê. 6, 64, 66ÂËÁ÷ÏÓ ×. 47ÂÏÃÉÁÔÆÏÃËÏÕ-ÓÁÊÅËËÁÑÏÕÐÏÕËÏÕ Ì. 71ÂÏËÏÓÉÍÏÖ Â. 10, 69ÂÏÓÊÏÐÏÕËÏÓ Ã. 55ÂÏÕÄÏÕÑÇ Ä. 25ÂÏÕÚÄÁÓÊÇÓ Â. 38ÂÏÕÔÕÑÁÓ Ó. 23ÂÑÅÔÏÓ Ó. 26ÂÑÅÔÔÁÊÏÕ Â. 19

ÃÁËÁÍÇÓ Ã. 12, 38, 61ÃÁËÁÍÏÓ Ã. 23ÃÁËÁÍÏÓ Ó. 23ÃÁËÁÔÇÓ Ä. 69ÃÁÑÃÁËÉÁÍÏÓ Ä. 5, 55ÃÅÉÔÏÍÁ Ì. 28, 29, 91ÃÅÌÔÏÓ Ð. 64ÃÅÍÉÊÇ ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÍÅÁÓ ÃÅÍÉÁÓ –

ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ V-ÑRC 6ÃÅÑÌÅÍÇÓ Á. 28, 38ÃÅÑÌÉÄÇÓ Ä. 52

ÃÅÑÏÍÔÁÓ Ä. 66ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ 42ÃÅÙÑÃÁÊÏÐÏÕËÏÓ È. 25ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ã. 60ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ Ì. 45, 48, 66ÃÅÙÑÃÉÁÄÏÕ Â. 6ÃÅÙÑÃÉÆÁÓ Ê. 69ÃÅÙÑÃÉÏÕ É. 28ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÓ Á. 36, 44ÃÅÙÑÃÏÐÏÕËÏÕ Î. 68, 82ÃÅÙÑÃÏÕÄÇÓ Ã. 10ÃÅÙÑÃÏÕËÇÓ Ä. 51ÃÉÁÊÏÕÌÅÔÔÇÓ Á. 27, 93ÃÉÁÌÁËÇ-×ÁÔÆÇÚÙÁÍÍÏÕ Å. 31ÃÉÁÍÍÁÊÇÓ Ã. 31ÃÉÁÍÍÁÊÏÓ Ê. 23ÃÉÁÍÍÁÊÏÕÑÏÕ Ã. 25, 78ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ Á. 10, 66ÃÉÁÍÍÁÑÁÓ ×. 10ÃÉÁÍÍÅÔÓÏÕ Â. 71ÃÉÁÍÍÇÓ Á. 25, 78ÃÉÁÍNÉÔÓÇÓ Ô. 25, 41, 45ÃÉÁÍÍÉÙÔÇÓ Á. 25, 44, 45, 48, 50ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ Ã. 31ÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÕ É. 8ÃÉÁÍÍÏÕÆÁÓ É. 36ÃÉÁÍÏÕËÏÐÏÕËÏÓ Ð. 31ÃÉÏËÄÁÓÇÓ Ä. 66ÃÊÉÍÏÐÏÕËÏÓ Â. 66ÃÊÏËÍÁ ×. 28 ÃÊÑÅÊ É. 27, 93ÃËÇÍÏÓ Ä. 60ÃËÕÊÁÓ Ì. 36ÃËÕÍÉÄÏÕ Å. 69ÃÍÁÑÄÅËËÇÓ ×. 22, 51ÃÏÍÔÉÊÁ Â. 53ÃÏÕËÁ Á. 28, 87ÃÑÁÔÓÏÓ Ó. 66ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð. 25, 53ÃÑÉÂÁ Ì. 60ÃÑÉÂÁÓ Ê. 60ÃÙÃÏÓ Ó. 68, 88

ÄÁÃÊÁÓ Á. 31ÄÁÌÁÓÊÇÍÏÓ É. 10, 94ÄÁÑÑÁÓ Ô. 51, 85ÄÁÓÊÁËÁÊÇÓ Ä.É. 6, 92ÄÅËÇÈÅÏÕ Â. 16ÄÅËÇÓ Ê. 43, 48, 52ÄÅËÉÂÁÍÇ Å. 50ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Ê. 70ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í. 38, 64, 86ÄÅÍÄÉÁÓ Ì. 16ÄÅÍÄÑÉÍÏÓ Í. 10ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Á. 31ÄÅÓÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê. 10, 14, 31, 60, 67ÄÇÌÁÄÁÌÁ Æ. 49, 53

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

102

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 102

Page 103: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É. 6ÄÇÌÁÊÇÓ É. 31, 64ÄÇÌÇÔÑÁÊÏÓ Ä. 14, 60ÄÇÌÇÔÑÅÁÓ Ã.Å. 6, 60ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇÓ Ð. 67ÄÇÌÇÔÑÏÊÁËËÇÓ É.Ã. 60ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Å. 18, 19ÄÉÁÌÁÍÔÁÊÇ Ê. 19ÄÉÁÌÁÍÔÁÊÏÕ-ÁÃÁÈÏÕ Ê. 68, 82ÄÉÁÌÁÍÔIÊÏÓ Ê. 64ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Á. 14, 31ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ È. 25, 28, 52, 60, 64ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. 19ÄÉÅÈÍÅÓ ÃÑÁÖÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ 23ÄÉÆÅËÏÓ È. 14, 38ÄÉÊÁÉÏÕËÉÁ Å. 27, 93ÄÉÐËÁÓ Â. 47ÄÏÍÁÔÏÓ Ã.Ó. 22, 52ÄÏÕÆÉÍÁÓ Ê. 10, 16, 69, 71, 81ÄÏÕÊÁ-ÊÁÌÐÉÔÏÃËÏÕ Á. 69ÄÏÕËÁÂÅÑÁÓ Á. 71ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô. 6, 19, 23, 38, 39, 69ÄÏÕÑÁÊÇÓ Ã. 21ÄÏÕÓÇ Å. 53, 85ÄÑÁÃÙÍÁ-ÌÏÍÁ÷ÏÕ M. 10ÄÑÁÊÁÔÏÓ Ê. 19, 41, 45, 48, 51, 52ÄÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ Ë. 55, 60ÄÑÁÊÙÍÁÊÇ-ÊÁÆÁÍÔÆÁÊÇ Å. 13, 73ÄÑÅÔÁÊÇÓ Ì. 19, 22, 48ÄÕÏÃÅÍÇÓ Á. 67

Å.ÄÉ.Ê.Ô.É. 19Å.Ì.Å.É.Ó. 30, 31Å.Ì.Ê.Á.É.Ó. 25Å.Ì.Ð. 49, 51Å.Ô.Â.Á. 36, 45, 51, 52ÅÈÍÉÊÏ ÉÄÑÕÌÁ ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ (ÅÈ.É.ÁÃ.Å.) 42ÅÉÓÇÃÇÓÅÉÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ

ÁÓÖÁËÅÉÁÓ 16, 58ÅË.É.ÁÌ.Å.Ð. 55ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÔÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

& ÔÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÉÔÉÊÇÓ ÊËÇÑÏÍÏÌÉÁÓ 67ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏÕ ÅÊÔÉÌÇÔÉÊÇÓ 41ÅËËÇÍÉÊÏ ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ 36ÅÌÉÑÇÓ É. 67ÅÌÊÅ-ÐÏÕËÏÐÏÕËÏÕ 6, 55ÅÌÌÁÍÏÕÇË Á. 43, 44ÅÌÌÁÍÏÕÇË Ã. 76ÅÍÅÐÅÊÉÄÇÓ Ð. 31ÅÍÙÓÇ ÐÏËÉÔÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ16ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÁÈËÇÔÉÊÇÓ ØÕ÷ÏËÏÃÉÁÓ 5, 12ÅÕÁÃÃÅËÏÐÏÕËÏÓ Ð. 41ÅÕÄÙÑÉÄÇÓ Ã. 49ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÊÉÍÇÓÇ. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ

ÅÍÙÓÇ 25ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ Ð.Á. 5, 23, 36, 41, 58, 60, 66, 67, 69

ÆÁÌÐÁÑËÏÕÊÏÕ Ó. 49ÆÁÍÍÁÊÇ Ê. 53ÆÁÚÑÇÓ Á. 60ÆÁÏÕÓÇÓ Á. 31ÆÁÑÉÖÇÓ Ã.Ê. 19ÆÁ÷ÁÑÉÁÄÇÓ Í. 31ÆÅÑÇ Ð. 39ÆÅÕÃÁÑÉÄÇÓ Ó. 38, 59, 59ÆÉÃÄÇÓ É. 31ÆÉÏÕÔÏÕ Ä. 60ÆÏÕÂÅËÏÓ Ì. 67ÆÙÃÑÁÖÁÊÇÓ Ó. 61ÆÙÃÑÁÖÏÕ Ë. 19ÆÙÑÅÓ Æ. 60

ÇÃÏÕÌÅÍÁÊÇÓ Í. 43ÇËÉÁÄÁÊÇÓ Ì.Ô. 31ÇËÉÏÐÏÕËÏÓ Ç. 41, 55ÇÑÁÊËÅÉÄÇÓ Á. 55ÇÖÁÉÓÔÏÓ Ð. 25,64

ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ Å. 39ÈÅÏÄÙÑÁÊÇÓ Ì. 64ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Â. 67ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓ Ó. 32ÈÅÏÄÙÑÏÕ Ì. 28, 87ÈÅÏËÏÃÏÕ Ê. 25ÈÅÏÖÁÍÉÄÇÓ Ó. 36, 37, 41, 43, 45, 49, 50, 52ÈÅÏÖÁÍÏÕÓ Á. 60ÈÅÏÖÉËÏÓ Ð. 6, 60ÈÅÏ÷ÁÑÇÓ Ñ. 50ÈÙÌÏÐÏÕËÏÓ Å. 6

ÉÄÑÕÌÁ ÅÑÅÕÍÙÍ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÉÄÉ 19ÉÄÑÕÌÁ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ 32, 60ÉÄÑÕÌÁ ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÙÍ ÌÅËÅÔÙÍ 41, 45ÄÑÕÌÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÂÉÏÌÇ÷. ÅÑÅÕÍÙÍ 45ÉÅÑÏÄÉÁÊÏÍÏÕ Ë. 32ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÁÌÕÍÔÉÊÙÍ & ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ 60ÉÏÑÄÁÍIÄÇÓ Ê. 38, 55ÉÙÁÊÅÉÌÉÄÇÓ Ð. 25ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Á. 23ÉÙÁÍÍÉÄÇÓ Ó. 37ÉÙÁÍÍÏÕ Ã. 32, 56, 60, 78ÉÙÓÇÖ É. 19, 56

ÊÁÆÁÆÇÓ É.Í. 14ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. 25, 41, 45, 51, 56, 60, 61, 78, 84ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇÓ Í. 32ÊÁÊÁÑÁÓ Á. 32, 67, 69, 91ÊÁËÁÌÁÔÉÁÍÏÕ Á. 19, 52ÊÁËÂÏÓ Á. 69ÊÁËËÉÁ Å. 14, 19, 67ÊÁËÏÃÅÑÏÐÏÕËÏÓ-ÓÔÑÁÔÇÓ Ó. 16, 56ÊÁËÏÐÉÓÇÓ É.È. 53

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

103

04.qxd 9/14/2010 3:42 PM Page 103

Page 104: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÊÁËÏÕÄÇÓ Ó. 61ÊÁËÕÂÁ Å. 12, 19ÊÁËÕÂÁÓ Â. 37ÊÁÍÁ Ó. 32ÊÁÍÁÂÁÊÇÓ Ì. 19ÊÁÍÁÂÏÕÑÁÓ Á. 37ÊÁÍÅËËÏÐÏÕËÏÓ Á. 43, 45, 49ÊÁÍÔÁÓ Á. 41ÊÁÐÅÔÁÍÁÊÇ-ÓÇÖÁÊÇ Á. 45ÊÁÐËÁÍÉ ÃÊ. 54, 72, 89ÊÁÐÏÐÏÕËÏÓ Ð. 52ÊÁÑÁÂÉÁ Ì. 66ÊÁÑÁÂÉÄÁÓ Ê. 43ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Á. 45ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ã. 41ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì. 56ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ã. 32ÊÁÑÁÃÉÙÑÃÁÓ Ä. 44ÊÁÑÁÊÙÓÔÁÓ Á. 6, 60ÊÁÑÁÌÁÍËÇÓ Ê. 32ÊÁÑÁÌÁÍÏÓ Á. 19, 43ÊÁÑÁÌÁÍÙËÇÓ Ð. 14ÊÁÑÁÌÇÔÑÏÕ Ê. 68, 92ÊÁÑÁÌÏÕÔÓÏÓ Ê.Ä. 32ÊÁÑÁÌÐËÇ Å. 28, 91ÊÁÑÂÏÕÍÇÓ Ë. 69ÊÁÑÅËËÁÓ Å. 61ÊÁÑÉØÁÊÇÓ Ã. 26, 79ÊÁÑÏÕÆÏÓ Ð. 25ÊÁÑÕÄÁÓ É. 6, 12, 87ÊÁÑÕÄÇÓ Â. 6ÊÁÓÉÌÁÔÇÓ Ã. 16ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á. 28, 87ÊÁÓÔÏÑÁÓ Ó. 39ÊÁÓÔÑÉÍÏÓ È. 5ÊÁÔÁÊÇÓ Ä. 23ÊÁÔÑÇÓ Ð. 32ÊÁÔÓÁÍÅÂÁÓ È. 6, 23ÊÁÔÓÁÍÏÓ Í. 23ÊÁÔÓÁÑÏÓ Ê. 41, 61ÊÁÔÓÅËËÇ É. 41ÊÁÔÓÇÓ Á. 32ÊÁÔÓÉÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ì. 16, 25, 95ÊÁÔÓÉÏÓ Ó. 16, 56, 91ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ã. 50ÊÁÔÓÏÕËÇÓ Ç. 45, 64ÊÁÖÁÍÔÁÑÇÓ Ó. 41, 49, 67ÊÁÖÖÅÓ Ã. 6ÊÅÌÉÄÇÓ Ê. 16ÊÅÍÅÐ 61ÊÅÍÔÑÏ ÅÑÅÕÍÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÊÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ

& ÔÅÊÌÇÑÉÙÓÇÓ 32ÊÅÍÔÑÏ ÅÕÑÙÐÁÚÊÏÕ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÉÊÏÕ ÄÉÊÁÉÏÕ – ÉÄÑÕÌÁ

ÈÅÌÉÓÔÏÊËÇ & ÄÇÌÇÔÑÇ ÔÓÁÔÓÏÕ 28, 39, 58ÊÅÍÔÑÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÕ & ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÑÅÕÍÙÍ 41ÊÅÍÔÑÙÔÇÓ Ê. 25, 56, 73, 74

ÊÅÑÁÌÁÓ Â. 14ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ Ô. 22ÊÅÖÁËÁÓ ×. 7, 16ÊÅ÷ÁÃÉÁÓ É. 37, 38ÊÇÐÁÓ Ì. 50ÊÉÏÕÊÉÁÓ Ä. 25, 64, 69ÊÉÓÓÉÍÃÊÅÑ ×. 61ÊÉÔÓÁÑÁÓ Ã. 19ÊÉÔÓÏÐÁÍÉÄÏÕ Ê. 71ÊÉÔÓÏÓ Ã. 12ÊÉÔÓÏÓ Ð. 55, 63ÊËÁÑÁÓ Ì. 67ÊËÇÌÇÓ Ï.Ê. 7, 32, 67ÊËÏÕÑÁÓ Í. 23ÊÏÊÅÂÇ Á. 12ÊÏÊÊÉÍÏÓ Ã. 61ÊÏÊÊÉÍÏÓ ×. 71ÊÏÊÊÏÑÇÓ Ð. 61ÊÏÌÇÓ Ê. 54ÊÏÌÉËÇ Á. 12, 55ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì. 6, 39, 71, 81ÊÏÍÄÕËÇÓ Å. 45ÊÏÍÓÏËÁ Í. 61, 64, 67, 71ÊÏÍÓÏËÁÓ Í. 51ÊÏÍÔÇÓ Á. 44ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î. 28, 58, 64, 72, 84, 89ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ä. 45ÊÏÍÔÏÃÉÙÑÃÇÓ Ã. 8, 14, 64ÊÏÍÔÏÓ Á. 61ÊÏÍÔÏÓ Â. 52ÊÏÍÔÏÕËÇÓ Í. 7ÊÏÐÁÍÉÔÓÁÓ Ä. 67ÊÏÐÐÁ Ì. 56ÊÏÑÊÏÔÓÉÄÇÓ Á. 22ÊÏÑÑÅÓ Ã. 8ÊÏÓÅÃÉÁÍ ×. 72ÊÏÓÌÁ Â. 71ÊÏÔÓÉÁÑÏÓ Á. 39, 85ÊÏÔÓÉÑÇÓ Ë. 16ÊÏÕÂÅËÉÙÔÇÓ Ê. 64ÊÏÕÊÏÕËÅÓ Ö. 32ÊÏÕËÁÊÏÃËÏÕ Ê. 12ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È. 32, 56, 78ÊÏÕÌÁÑÉÁÍÏÕ Á. 34ÊÏÕÍÅÍÏÕ Ê.Å. 12, 95ÊÏÕÑÅËÁ É. 5ÊÏÕÑÌÁÔÆÇÓ Á. 56ÊÏÕÓÊÏÕÂÅËÇÓ Ç. 56, 64ÊÏÕÔÏÕÃÊÏÓ Á. 69ÊÏÕÔÑÇÓ Á. 41, 44ÊÏÕÔÑÏÕËÇÓ Ó. 10ÊÏÕÔÓÇÓ Á. 56ÊÏÕÔÓÉÁÑÁÓ Í. 25, 64, 85ÊÏÕÔÓÏÕÊÇÓ Ê. 6, 19, 61, 64ÊÏÕÔÓÏÕÌÁÑÇÓ Ã. 43, 50ÊÑÁÂÁÑÉÔÏÕ Ã. 16

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

104

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 104

Page 105: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÊÑÅÌÁËÇÓ Ê. 16ÊÑÇÔÉÊÏÓ È. 10ÊÑÉÌÐÁÓ Ã. 49ÊÑÏÕÓÊÏÓ Ã. 18, 52ÊÔÉÓÔÁÊÇ Ó. 16ÊÔÉÓÔÁÊÉÓ Ã. 17, 25ÊÕÐÑÁÉÏÓ Ì. 17ÊÕÑÉÁÆÉÄÇÓ Í. 14, 39ÊÕÑÉÁÊÉÄÏÕ-ÍÅÓÔÏÑÏÓ Á. 10ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã. 28, 29, 72, 87, 89, 91ÊÕÑÊÉËÉÔÓÇÓ Á. 48ÊÕÑÊÏÓ Ë. 64ÊÙÂÁÉÏÓ Ì. 23ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÁÊÏÓ Ð. 5ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Ã. 44ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÐÏÕËÏÓ Â.Ë. 13, 73ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ ×. 7ÊÙÍÓÔÁÓ Á. 21ÊÙÍÓÔÁÓ Ä. 25, 32, 56, 61ÊÙÓÔÇÓ Ê. 52ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ Ó. 26ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÓ Ô. 26ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ-ÌÐÁËÁÌÉÙÔÇ Á. 32ÊÙÔÔÇÓ Ã. 41, 48, 51, 53ÊÙÖÏÓ Å. 56

ËÁÂÄÁÓ Ê. 64ËÁÆÁÑÁÔÏÓ Ã. 10, 67, 74ËÁÆÁÑÅÔÏÕ Ó. 52ËÁÆÁÑÇÓ Á. 48ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Å. 43ËÁÆÁÑÉÄÇÓ Ô. 32ËÁÆÏÓ Ã. 7, 17, 92ËÁÆÏÓ ×. 32ËÁÚÍÏÓ É. 41ËÁÌÍÁÔÏÓ Â. 69ËÁÌÐÑÅËËÇÓ Ä.Í. 10ËÁÌÐÑÏÐÏÕËÏÕ Å. 7ËÁÌÕ Ð. 56, 78ËÁÌØÁÓ Ã. 32ËÁÌÐÏÓ Ê. 61, 67ËÁÐÁÂÉÔÓÁÓ Ê. 41, 44ËÁÓÐÁ ×. 69ËÁÕÑÅÍÔÉÁÄÏÕ Ì. 7ËÅÉÂÁÄÉÔÇÓ Ì. 12, 17, 87, 88ËÅÊÊÁ Á. 56ËÅÊÊÁÓ Ã.Á. 13, 73ËÅÏÍÁÑÄÏÓ Ã. 18ËÅÏÍÔÉÁÄÇÓ Ã. 31ËÅÓ×Ç ÔÙÍ ÍÅÙÍ ÅËËÇÍÙÍ 32ËÅÔÓÁÓ Ö. 37ËÉÁÍÏÓ Á. 64ËÉÁÍÏÓ È. 41, 48ËÉÁÑÃÊÏÂÁÓ Ð. 26, 37, 41ËÉÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ë. 41, 58, 67ËÉÂÁÓ Ó.Ó. 33

ËÉÍÁÑÄÁÔÏÓ Ó. 33ËÉÍÔÏÂÏÇÓ Ê. 20ËÉÏÄÁÊÇÓ Ã. 7ËÉÏÍÁÑÁÊÇÓ Í. 39ËÉÏÍÇÓ ×. 28, 72, 89ËÉÏÕÓÇÓ Í. 58ËÏÃÏÈÅÔÇÓ Ì. 66ËÏÕÊÁÓ É. 7, 33ËÏÕÊÁÓ Ë. 47ËÏÕÊÇÓ Å. 54, 86ËÏÕËÏÓ Ê. 33ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á. 7, 26, 49ËÕÌÐÅÑÉÏÕ È. 33ËÕÌÐÅÑÏÐÏÕËÏÓ Ê. 23, 26, 38, 56, 64, 78ËÕÑÉÍÔÆÇÓ ×. 6, 39ËÕÔÑÁÓ Á. 7, 43, 58, 65, 92ËÕÔÑÁÓ Ð. 18, 64, 66, 75

ÌÁÃÃÁÍÁ-ÊÁÊÁÏÕÍÁÊÇ 45ÌÁÃÃÁÍÁÓ Á. 7, 17, 92ÌÁÃÊÁÊÇÓ Ã.Á. 17, 61, 67ÌÁÃÊËÉÂÅÑÁÓ Ä. 7, 38, 58, 67ÌÁÆÁÑÁÊÇ Á. 10, 65ÌÁÆÇÓ È.É. 56, 61, 74ÌÁÈÉÏÐÏÕËÏÓ Â. 33ÌÁÚÓÔÑÏÓ Ð.Ã. 72, 76ÌÁÊÉÍÔÅÑ ×. 56, 74ÌÁÊÑÇÓ Ã. 33ÌÁÊÑÇÓ Ê. 67ÌÁÊÑÇÓ Ó. 56, 61, 65ÌÁÊÑÕÃÉÙÑÃÁÊÇÓ Ì. 37, 47ÌÁÊÑÕÄÇÌÇÔÑÇÓ Á. 54ÌÁËÅÓÇÓ Ä. 33ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÓ Ð. 52ÌÁËÉÍÄÑÅÔÏÕ Â. 52ÌÁÍÅÓÇÓ Á. 19ÌÁÍÉÁÔÇÓ Ã. 10ÌÁÍÉÔÁÊÇÓ Á. 17, 78ÌÁÍÏÕÓÏÐÏÕËÏÓ Ã.Ð. 13, 73ÌÁÍÙËÁÓ Ã. 40, 47ÌÁÍÙËÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÑÂÉÔÓÉÙÔÇ Ê. 17, 26, 79, 96ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í. 26, 43ÌÁÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇÓ Ì. 7, 61ÌÁÑÁÍÔÆÉÄÇÓ Í. 61ÌÁÑÃÁÑÉÔÇÓ Å. 22ÌÁÑÃÅËËÏÕ Ê. 17ÌÁÑÄÁÓ Ã. ÌÁÑÄÁÓ Ä.Ã. 7, 19, 26, 37, 41, 52, 58, 59ÌÁÑÉÍÏÓ È. 33ÌÁÑÉÍÏÓ É. 61, 67ÌÁÑÉÍÏÓ Ð. 33ÌÁÑÊÁÊÇÓ Á. 14ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÓ Ä. 33, 69, 70ÌÁÑÊÁÍÔÙÍÁÔÏÕ Ì. 7ÌÁÑÊÅÔÏÓ Ì. 33, 84ÌÁÑÊÇÓ Ä. 10

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

105

04.qxd 9/14/2010 3:42 PM Page 105

Page 106: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÌÁÑÊÏÃËÏÕ Ì. 67ÌÁÑÊÏÐÏÕËÏÓ ×. 17, 61, 67, 70ÌÁÑÊÏÕËÁÔÏÓ É. 10ÌÁÑÊÏÕËÉÄÇÓ Ã. 67ÌÁÑÌÁÑÁÓ Ì. 66, 67ÌÁÑÏÕÄÁÓ Ë. 58ÌÁÑÏÕÊÇÓ È. 7ÌÁÔÁËÁ Á. 7, 29ÌÁÕÑÇ Ä. 41ÌÅÈÅÍÉÔÇÓ Ê. 23ÌÅËÁÊÏÐÉÄÇÓ Ê. 56ÌÅËÁÓ Ê. 41, 44ÌÅËÅÊÏÃËÏÕ Å. 5ÌÅËÅÔÇÓ Ê. 43ÌÅËÅÔÏÐÏÕËÏÓ Ì. 7, 33, 61, 65ÌÅÍÄÑÉÍÏÓ Á. 5ÌÅÍÄÑÉÍÏÕ Ì. 65ÌÅÑÁÊËÇÓ Ì.Ã. 7ÌÅÑÃÏÓ Ã. 41ÌÅÑÔÕÑÇ Á. 71ÌÅÔÁÎÁÓ Â. 39, 41ÌÅÔÁÎÏÐÏÕËÏÓ Á. 7ÌÇÍÁÊÁÊÇ Ô. 17ÌÇËËÁÓ Ç. 14, 56ÌÇÔÏÕËÁ Ñ. 45ÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÕ Á. 71ÌÇÔÑÏÓÕËÇ Ì. 17, 29, 87ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÓ Ì. 42, 46, 84ÌÇÔÓÏÐÏÕËÏÕ ×. 23ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ Æ. 14ÌÉÊÏÃÉÁÍ Á.É. 14ÌÉÌÓ Á. 70ÌÉ÷ÁÇËÉÄÇÓ-ÍÏÕÁÑÏÓ Ì. 18ÌÉ÷ÁËÁÊÇ Ó. 42, 82ÌÉ÷ÁËÏÐÏÕËÏÓ Í. 54ÌÉ÷ÁËÏÐÏÕËÏÕ Ê. 52ÌÉ÷ÁËÏÐÏÕËÏÕ-ÄÙÑÇ Á. 7, 26ÌÉ÷ÁÑÉÊÏÐÏÕËÏÓ Ä.Ã. 61ÌÉ÷ÁÓ Ð. 65ÌÏÊÊÁÓ Â.Å. 10ÌÏÓÊÙÖ Ç. 54, 72, 89ÌÏÓ÷ÏÐÏÕËÏÓ Ä. 33ÌÏÕÑÄÏÕÊÏÕÔÁÓ Ð. 61ÌÏÕÓÇÓ Í. 26, 59ÌÏÕÔÓÏÃËÏÕ Â. 33, 56, 57ÌÐÁÃÉÏÍÁÓ Á. 10ÌÐÁÊÁÔÓÉÁÍÏÓ Ã. 26, 79ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇ Á. 61ÌÐÁÊÏÃÉÁÍÍÇÓ Ð. 65ÌÐÁËÉÁÓ Ó. 65ÌÐÁËÙÌÅÍÏÕ ×. 52ÌÐÁÌÐÁÍÁÓÇÓ Ó. 37, 42, 44, 48, 49ÌÐÁÌÐÏÕÍÇÓ ×. 72ÌÐÁÑÔÆÉÍÏÐÏÕËÏÓ Å. 14, 32ÌÐÁÓÊÏÆÏÓ É. 41, 44ÌÐÅËËÁÓ È. 7, 92

ÌÐÅÍÁÓ Ä. 44, 46ÌÐÅÍÏÓ È. 42, 48ÌÐÅÍÏÓ Ó. 33, 70ÌÐÅÑÄÅÊËÇÓ Ã. 14, 33ÌÐÅ÷ËÉÊÏÕÄÇ Ä. 70ÌÐÉÊÇÑÏÐÏÕËÏÓ È. 39ÌÐËÁÂÏÕÊÏÓ Ó. 26, 79ÌÐËÅÓÉÏÓ Á. 68, 82ÌÐËÏÕÌ Ë. 33, 61ÌÐÏÓÇ Ì. 57ÌÐÏÓÉÏÕ Ê. 57, 85ÌÐÏÔÓÇÓ Ì. 57, 61, 74ÌÐÏÕÌÇÓ È.Ð. 47ÌÐÏÕÑÄÁÑÁÓ Ä. 43ÌÐÏÕÑÊÁÚ Ê. 33ÌÐÏÕÖÏÕÍÏÕ Ð. 36ÌÐÑÁÊÁÔÓÏÕËÁÓ Â. 7, 43ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ã. 13, 70, 73ÌÕËÙÍÁÊÏÕ-ÊÅÊÅ Ç. 19ÌÕËÙÍÁÓ È. 57, 61ÌÕÑÉÂÇËÇÓ Ó. 15ÌÙÑÁÚÔÁÊÇ-ÔÓÁÌÇ Á. 29

ÍÁÏÕÌ Ã. 70ÍÁÓÉÁÊÏÕ Ì. 12ÍÁÕÑÉÄÇÓ Ê. 12, 95ÍÁ÷ÌÁÍÉ Á. 57, 74ÍÅÃÑÅÐÏÍÔÇ-ÄÅËÉÂÁÍÇ Ì. 44, 46, 48, 50ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ Ì. 59ÍÅÔÁÓ Â. 14ÍÉÁÍÉÁÓ Ä. 10ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ Å. 43, 53ÍÉÊÏËÁÚÄÇÓ Ö. 44ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ Ç. 27, 93ÍÉÊÏËÁÚÄÏÕ Ó. 7ÍÉÊÏËÁÊÏÐÏÕËÏÕ-ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ç. 26, 29, 59ÍÉÊÏËÁÏÕ É. 57ÍÉÊÏËÁÏÕ-ÓÌÏÊÏÂÉÔÇ Ë. 23ÍÉÊÏËÉÍÁÊÏÓ Ì. 50ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Á. 7ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ Ö. 65, 67, 92ÍÉÊÏËÏÕÄÇÓ Ç. 17ÍÉÍÁ Â. 61ÍÔÁÂÅËÏÓ È. 5ÍÔÁÂÏÕ Ì. 12, 19, 39ÍÔÁËÇÓ Ó. 56, 57, 61, 79, 80ÍÔÅËÊÇÓ Ê. 36ÍÔÏÊÏÓ È. 57, 61, 65, 79ÍÔÏÌÁËÇÓ É. 20,47ÍÔÏÕËÉÁ Á. 20

ÎÁÍÈÁÊÇÓ Å. 46ÎÁÍÈÁÊÇÓ Ì. 42, 46, 52ÎÅÍÏÓ Ä. 37, 53ÎÇÑÏÃÉÁÍÍÇÓ Ã. 36

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

106

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 106

Page 107: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ 42, 59ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ Ã. 11, 37, 65ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ ×. 28, 87ÏËËÁÍÄÅÆÏÓ Ì. 28, 91ÏÌÁÄÁ ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÔÇÔÁ 11ÏÌÁÄÁ ÐÁÉÄÉÊÏÕ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ 20

ÐÁÃÏÕËÁÔÏÓ Ã. 26, 79ÐÁÃÊÑÁÔÇÓ Ã.Ä. 33ÐÁÚÆÇÓ Ã. 14ÐÁÊÏÓ È. 42ÐÁËËÁÓ Á. 22ÐÁÌÐÏÕÊÇÓ É. 18ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ Ð. 49ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Á. 11, 13, 33, 67ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ Å. 33ÐÁÍÁÃÏÓ Ã. 70ÐÁÍÁÃÏÓ ×. 42ÐÁÍÁÃÏÕ Â. 57ÐÁÍÁÃÏÕËÇÓ Á. 70ÐÁÍÁÑÅÔÏÕ Å. 14, 17ÐÁÍÅÈÕÌÉÔÁÊÇÓ Á. 49ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ 20ÐÁÍÏÌÇÔÑÏÓ Ä.Ê. 13, 73ÐÁÍÏÓ Ä. 43ÐÁÍÏÕ Ó. 11ÐÁÍÔÅËÇÓ Ê. 11ÐÁÍÏÕÓÇÓ Ã. 19ÐÁÐÁÃÁÑÕÖÁËËÏÕ Ð. 43ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ä. 49ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ É. 37ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó. 33, 34ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇÓ É. 17, 57ÐÁÐÁÃÏÕÍÏÓ Ã. 11ÐÁÐÁÄÁÊÇ-ÔÆÅÄÁÊÇ Ó. 66ÐÁÐÁÄÁÓÊÁËÏÐÏÕËÏÓ Á. 51ÐÁÐÁÄÇÌÁÓ Á. 34ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ã. 17, 26, 34, 79ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ É. 14ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ä. 47ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ë. 71, 81ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ Á. 47ÐÁÐÁÄÉÁÌÁÍÔÇÓ Á. 15ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ã. 38ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ Ê. 34ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Á. 38, 51, 86ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÄÅÓÐ. 7ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÄÇÌ. 43, 76ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ Ë. 61ÐÁÐÁÆÁÑÇÓ È. 70ÐÁÐÁÆÇÓÇ ×. 71ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Â. 61, 67ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã. 26, 79ÐÁÐÁÇËÉÏÕ ×. 12, 95ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Á. 34ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ Ð. 30, 34

ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ê. 34ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÏÐÏÕËÏÓ Ó. 39ÐÁÐÁÈÅÌÅËÇÓ Ó. 67ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ä. 23ÐÁÐÁÚÙÁÍÍÏÕ Ð. 17, 92ÐÁÐÁÊÏÃÊÏÓ Ê. 34, 70ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ì. 65ÐÁÐÁÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ã. 61ÐÁÐÁËÁÆÁÑÏÕ Á. 27, 29ÐÁÐÁÌÉ÷ÁÇË Ã. 67ÐÁÐÁÌÉ÷ÁÇË Ä. 22ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ã. 61ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ Ä. 57, 74ÐÁÐÍÄÑÏÐÏÕËÏÓ Á.È. 67ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Â. 29ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Ê. 26, 79ÐÁÐÁÍÔÙÍÉÏÕ Ã. 46ÐÁÐÁÐÁÕËÏÕ Ê. 11, 67ÐÁÐÁÓ Ê. 14ÐÁÐÁÓÐÇËÉÏÐÏÕËÏÓ Ó. 46ÐÁÐÁÓÔÁÌÏÕ Á.Ì. 20ÐÁÐÁÓÔÑÁÔÁÊÏÕ-ÌÕËÙÍÁÊÏÕ Ì. 67ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ä. 37, 38ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ Ó. 46, 62ÐÁÐÁÓÙÔÇÑÉÏÕ ×. 46, 57, 62ÐÁÐÁÔÏËÉÁÓ Á. 61ÐÁÑÁÊÅËÓÏÓ 11, 84ÐÁÑÁÓÊÅÕÏÐÏÕËÏÓ Ä. 47ÐÁÓÁËÁÑÇÓ ×. 62ÐÁÓÓÁÓ Á. 26, 65, 76ÐÁÓÓÁÓ Î. 6, 60ÐÁÓ÷ÁËÇÓ Á. 12ÐÁÔÆÉÊÁ Ô. 27ÐÁÔÑÉÍÏÓ Ä. 37, 38, 52ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È. 7, 36, 42, 44, 46, 77, 84ÐÅËÅÊÁÓÇ Ê. 53ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÉÏÓ Î. 67ÐÅÑÑÁ Ö.Â. 34ÐÅÐÅËÁÓÇÓ Á. 42, 43, 67ÐÅÑÉÊËÅÏÕÓ ×. 62, 79ÐÅÑÑÁÔÇÓ Ð. 49, 52ÐÅÓÌÁÆÏÃËÏÕ É. 49ÐÅÔÑÁÊÇ-ÊÙÔÔÇ Á. 41, 48ÐÅÔÑÁÊÇÓ Ð. 42, 46, 49, 52ÐÅÔÑÁÊÏÕ Ê. 62, 82ÐÅÔÑÉÍÉÙÔÇ Î. 23, 24ÐÅÔÑÏÐÏÕËÏÓ É. 34ÐÅÔÑÏÕËÁÊÇÓ Ã. 36, 79ÐÅÔÑÏ÷ÅÉËÏÓ Í. 34ÐÅÖÁÍÇÓ Ã. 68, 82ÐÉÅÑÑÁÊÏÓ Ã. 29, 87ÐÉÅÑÑÁÊÏÕ ×. 28, 87ÐÉÅÑÑÏÓ Ö. 7, 26, 57, 61, 62ÐËÁÊÁÍÔÙÍÁÊÇÓ Ó. 67ÐËÁÓÔÇÑÁÓ Ã. 45ÐËÁÔÉÁÓ Á. 57, 64

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

107

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 107

Page 108: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÐËÅÉÏÓ Ã. 36, 86ÐËÕÔÁÓ Ã. 54ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÁÊÇÓ Ã. 23ÐÏÈÏÕ Â. 13, 73ÐÏËÉÔÁÊÇÓ Á. 62ÐÏËËÁËÇÓ Ã. 44ÐÏÐÐÅÑ Ê. 11ÐÏÔÁÌÉÁÍÏÓ Ã. 8ÐÏÕËÁÍÔÆÁÓ Í. 8, 34ÐÏÕÑÇÓ Ä. 18ÐÏÕÑÍÁÑÁÊÇÓ Å. 48ÐÏÕ÷ÍÅÑ Â. 68, 71, 82ÐÑÉÍÉÁÍÁÊÇÓ É. 14, 15, 92ÐÑÏÂÁÔÁ Ê.Á. 20ÐÑÏÂÁÔÁÓ Ä. 43, 76ÐÑÏÊÏÐÉÁÄÏÕ Ã. 33ÐÑÏÍÔÆÁÓ Ä. 43, 92ÐÑÏÍÔÆÁÓ Å. 50, 92ÐÑÙÔÏÐÁÐÁ Å. 27, 28, 93

ÑÁÄÏÓ Å. 48ÑÁÃÊÏÕÓÇ Å. 34, 92ÑÁÓÇÓ Ó. 20ÑÁÖÔÇÓ Á. 67ÑÅÍÔÅÓÇÓ ×. 11ÑÅÐÐÁÓ Ð. 49ÑÇÃÁ Á.Â. 12, 92ÑÇÃÏÐÏÕËÏÓ Ñ. 34ÑÇÃÏÓ Á. 34, 62, 65ÑÉÃÃÁÓ Í. 70ÑÉÆÁÓ Ó. 34, 62ÑÏÆÁÊÇÓ ×. 17, 57, 59ÑÏÆÁÍÇÓ Ó. 34ÑÏÊÏÖÕËËÏÓ ×. 62ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á. 28ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ Ð. 26, 45, 46ÑÏÕÐÁÓ Â. 66ÑÏÕÓÓÏÓ Ó. 58, 80ÑÙÎÁÍÁ Á. 17

ÓÁÂÂÁÓ Å. 45ÓÁÂÂÉÄÇÓ Á. 34, 67, 70 ÓÁÚÔÁÊÇÓ É. 13, 20, 70, 73 ÓÁÊÁËÁÊÇ Ì. 12, 39ÓÁÊÅËÇÓ Å. 47ÓÁÊÅËËÁÑÉÏÕ Í. 26ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð. 12, 88ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ó. 65ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ ×. 51ÓÁÊÊÁÓ Â. 70ÓÁÊÊÁÓ Ð. 34ÓÁÊÊÁÔÏÓ Â. 68ÓÁËÔÁÍÇÓ ×. 17ÓÁËÏÍÉÊÉÄÇÓ Ã. 18ÓÁÌÁÑÁÓ Ã. 42ÓÁÌÁÑÔÆÇ Ó. 12

ÓÁÌÉÙÔÇÓ Ã. 53ÓÁÌÐÁÔÁÊÏÕ Å.Á. 62, 81ÓÁÑÁÍÔÉÄÇÓ Ó. 42, 48ÓÁÑÅÉÄÁÊÇÓ Å. 11ÓÁÑËÇÓ Ã. 47ÓÁÑÑÇÓ Ì. 28, 29, 87ÓÁÔËÁÍÇÓ ×. 17, 79ÓÂÏÑÙÍÏÓ Ó. 6, 60ÓÂÙËÏÓ Á.Â. 34Ó.Ä.Ï.Å.Å. 26ÓÅÂÄÁËÇÓ Ã. 74ÓÅÚÌÁÍÉÄÇ-ÂÅËËÉÏÕ Á. 50ÓÅÚÔÁÍÉÄÇÓ Ä. 62ÓÅÊÅÑÇÓ Ã. 57, 79ÓÅËËÁ-ÌÁÆÇ Å. 15, 74ÓÅËËÁÓ Ó. 46ÓÅÐÅÔÇÓ Á.Ê. 53, 87ÓÅÔÁÔÏÓ Ì. 15ÓÉÄÅÑÉÓ Ä. 50ÓÉÄÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. 22ÓÉÌÏÓ Ð. 12, 95ÓÉÌÙÔÁÓ Ê. 18ÓÉÍÁÍÏÃËÏÕ Â. 26ÓÉÏÑÂÁÍÅÓ Í. 66ÓÉÓÊÏÓ Å. 45ÓÉÖÍÉÙÔÇÓ Ê. 37ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ ×. 9, 88ÓÊÅÕÇÓ É. 68ÓÊËÉÁÓ Ð. 45, 57, 58, 79, 80ÓÊÏÐÅËÉÔÇÓ Ñ. 70ÓÊÏÐÅÔÅÁÓ Ð. 8ÓÊÏÕËÁÓ Ã. 8ÓÊÏÕÑÁÓ È. 21, 39ÓÊÏÕÑÔÏÓ Ä. 53ÓÌÉÔ ×. 26, 79ÓÏÚËÅÍÔÁÊÇÓ Í. 34ÓÏÕÂÏÑÏÖ Â. 70ÓÏÕÃÉÁÍÍÇÓ Á. 37, 38ÓÏÕÃÉÁÍÍÇÓ Ã. 37, 38ÓÏÕËÇÓ Ó. 28, 29, 87ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê. 28, 29, 58, 72, 87, 89ÓÏÖÏÕËÇÓ Ê. 48ÓÐÁÍÉÄÇÓ Á. 34ÓÐÁÍÏÓ Ë. 46ÓÐÁÍÏÕ Ê. 37, 54ÓÐÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. 57ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ É. 34ÓÔÁÈÏÐÏÕËÏÓ Ð. 8, 24, 59, 92ÓÔÁÚÊÏÕÑÁÓ ×. 36ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁÊÏÕ ×. 68, 85ÓÔÁÌÏÕËÇ Ì.Á. 28, 51, 85ÓÔÁÓÉÍÏÐÏÕËÏÓ Ì. 34, 68ÓÔÁÕÑÁÊÇÓ Ã. 8ÓÔÁÕÑÁÊÏÐÏÕËÏÓ É. 18ÓÔÁÕÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. 70ÓÔÁÕÑÏÕ Í. 34

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

108

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 108

Page 109: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÔÅËÁÊÁÔÏÓ Ê. 68ÓÔÅÑÃÉÏÕ Ä. 46, 53, 62, 68ÓÔÅÑÃÉÏÕËÇÓ Å. 8ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ä. 26, 79ÓÔÅÖÁÍÏÕ É. 45ÓÔÅÖÁÍÏÕ Ê. 26ÓÔÑÉÌÐÇÓ Ã. 57, 62, 81ÓÕÃÊÑÉÔÉÊÇ ÅÃÊÕÊËÏÐÁÉÄÅÉÁ 18ÓÕÊÉÁÍÁÊÇÓ Ã. 43ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Essays in honor of Constantinos Drakatos. 68ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁíáéóèçóéïëïãéêÝò åîåëßîåéò 1997. Áíáé-

óèçóßá êáé ïîåßá ÷åéñïõñãéêÞ êïéëßá. 28ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áðïáóõëïðïßçóç êáé ç ó÷Ýóç ôçò ìå ôçí

ðñùôïâÜèìéá ðåñßèáëøç. 12 ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁóêÞóåéò êáé ðñïâëÞìáôá ÖõóéêÞò, ô. ´.

Çëåêôñïìáãíçôéóìüò. 23ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áõóôñßá êáé ÅëëÜäá. Åíåñãüò ðïëéôéêÞ óôá

ÂáëêÜíéá. 57ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Áõóôñßá. Óôïé÷åßá êáé áñéèìïß. 66ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÁöéÝñùìá óôïí Êùíóôáíôßíï Äåóðïôüðïõ-

ëï. 14ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÃåíéêÞ éóôïñßá ôçò Åõñþðçò. Ôüì. Á´, ´ ô,

Ä´, Å´, ÓÔ´. 34, 35ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅéóáãùãÞ óôçí Øõ÷ïëïãßá ôïõ Hilgard. Ô.

Á´, ´. 13, 95ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.: ÊÏÌÍÇÍÏÕ Ì., ÐÁÐÁÔÁÎÉÁÑ×ÇÓ Å.). Êïé-

íüôçôá, êïéíùíßá êáé éäåïëïãßá. Ï Êùí. Êáñáâßäáòêáé ç ðñïâëçìáôéêÞ ôùí êïéíùíéêþí åðéóôçìþí. 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.Í.). ÍÝåò ìïñöÝòôñïìïêñáôßáò. 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åéó.-Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã., MOSER Ç.). ÅéóáãùãÞóôçí ðïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá. 12

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÄÅÌÅÑÔÆÇÓ Í., ÓÊÁÌÍÁÊÇÓ Á.),ÐåñéöåñåéáêÜ ÌÌÅ óôçí Åõñþðç. 39, 86

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ Ó., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.).Ï åëëçíéóìüò óôïí 21ï áéþíá. Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò, ïé-êïíïìßá, êïéíùíßá, ðïëéôéêÞ, ðïëéôéóìüò, ðáéäåßá. 58,57

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ËÉÏÕÓÇÓ Í., ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ïé äéå-èíåßò ó÷Ýóåéò óôç ìåôáøõ÷ñïðïëåìéêÞ åðï÷Þ. Áðüôç ãåùðïëéôéêÞ óôç ãåùïéêïíïìßá êáé ïé ðñïêëÞóåéòôïõ 21ïõ áéþíá. 58

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åéó.-Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Êáôáíïþíôáò ôçíÐáãêïóìéïðïßçóç. 45, 77

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅêäÞëùóç ôéìÞò êáé ìíÞìçò. ÃéÜãêïò Ðå-óìáæüãëïõ. 14

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÅË.É.ÁÌ.Å.Ð.), (Åðéì.: ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÍÔÏÊÏÓÈ., ÊÉÍÔÇÓ Á.). Ç ÅëëÜäá êáé ï êüóìïò 2002-2003 &2003-2004. 57

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ðüñïé ãéá ôçí áíÜðôõ-îç êáé ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. 42, 84

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðßë.-Åðéì.: ÌÐÇÔÑÏÓ Ã.). ÌéêñïïéêïíïìéêÞáíÜëõóç. Êåßìåíá áðü ôçí ÄéåèíÞ Âéâëéïãñáößá.Ôüì. Á´, ´. 48

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: GORDO-LOPEZ A., PARKER I.). Êõâåñíï-øõ÷ïëïãßá. 13, 95

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: HEWSTONE M., STROEBE W.).ÅéóáãùãÞóôçí êïéíùíéêÞ øõ÷ïëïãßá. 12

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁËÅÎÁÊÇÓ Ì., ÁÖÏÕÎÅÍÉÄÇÓ Á.). Ðïëéôé-êÞ êïéíùíéïëïãßá. ¸îé êåßìåíá áöéåñùìÝíá óôçíÉùÜííá Ëáìðßñç-ÄçìÜêç. 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ×., ÌÁËÊÉÄÇÓ È.). ÐñïêëÞ-óåéò ÁóöÜëåéáò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï. 58

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÌÉÔÓÇÓ Ã., ËÁÆÁÑÉÄÇ Ã.) ÍïìéêÝò êáéêïéíùíéêïðïëéôéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò ìåôáíÜóôåõóçòóôçí ÅëëÜäá. 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê.). ÁöéÝñùìá óôïíÁíôþíç Áíôùíáêüðïõëï. 14

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÁÑÙÍÇ-ÔÓÉ×ËÇ Ê. ÔÑÉ×Á Ë.). Ï ×áñßëáïòÔñéêïýðçò êáé ç åðï÷Þ ôïõ. ÐïëéôéêÝò åðéäéþîåéò êáéêïéíùíéêÝò óõíèÞêåò. 35

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: Á. ÂÁÓÉËÉÁÓ-Í. ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÕ.Ðñüë.: Ð. ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ) Ïé ãõíáéêåßåò ìïñöÝòóôï ìýèï. 13, 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÂÅÑÅÌÇÓ È., ÐÁÐÁÆÇÓÇÓ Â.). ÄéÜëïãïòãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. 20, 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.). (Åðé)ìüñöùóç åíçëß-êùí. ÌÝèïäïé êáé ðáñáäåßãìáôá. 13, 24

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËAÍÇÓ Ã.). ÐïëéôéêÞ øõ÷ïëïãßá.ÈåùñçôéêÝò êáé åìðåéñéêÝò ìåëÝôåò. 13

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÁËÁÍÇÓ Ã.). ÏéêïãÝíåéá ìå Ýíá ãï-íÝá. 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÅÙÑÃÏÕËÇÓ Ä.). Êåßìåíá óôç èåùñßáêáé åöáñìïãÞ ôïõ ðïëåïäïìéêïý êáé ôïõ ÷ùñïôáîéêïýó÷åäéáóìïý. 51

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÉÁÍÍÁÊÏÕ Ì., Ðñüë.: ÓÁÌÁÑÁÓ Á.)Áãþíáò éäåþí. Éó÷õñü êüììá, éó÷õñü ðïëéôéêü óý-óôçìá. ÓôñáôçãéêÞ. ÉäåïëïãéêÜ èåìÝëéá. Êõ-âåñíÞóåéò ÍÄ [1974-2009] (www.governance.gr),62, 83

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì: ÃÉÁÍÍÇÓ Í.). Êïéíùíßá ðïëéôþí êáé íå-ïëáßá. 65

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÃÏÕÍÁÑÇÓ Â., ÌÉ×ÁÇËÉÄÇÓ É., ÁÃÃÅËÏ-ÐÏÕËÏÓ Á., Ðñüë.: ÂÅÑÅÌÇÓ È.). Ôáõôüôçôåò óôç Ìá-êåäïíßá. 35

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÏÕËÊÅÑÇ Ô.). Áèëçôéóìüò, êïéíùíßáêáé ÌÌÅ. Ç ðåñßðôùóç ôùí Ïëõìðéáêþí Áãþíùí,ÁèÞíá 2004. 5

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÄÇÌÁÊÇ-ËÁÌÐÉÑÇ É.). Ç Êïéíùíéïëï-ãßá óôçí ÅëëÜäá óÞìåñá. Ôüìïò Á´, ´, ô 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÅÕÈÕÍÏÓ Á.Å.). ÃíùìïäïôÞóåéò åèíéêïýóõìâïõëßïõ ëïãéóôéêÞò. 47

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: Å. ÆÅÚÊÏÕ, Í. ÊÏÍÔÏÓÔÅÑÃÉÏÕ, Å. ÊÏ-ÑÁËËÇ, Ã. ×ÁÔÆÇÓÔÁÕÑÁÊÇÓ. Ðñüë.: Ð. ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕ-ËÏÓ) Ç óõìâïëÞ ôçò øõ÷áíÜëõóçò óôçí åëëçíéêÞøõ÷éáôñéêÞ ìåôáññýèìéóç. 13, 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÆÏÑÌÐÁÓ Ê.). ÐïëéôéêÞ êáé èñçóêåßåò.65

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÉÙÓÇÖ É.). Ç ÓõíèÞêç ãéá ôç èÝóðéóçóõíôÜãìáôïò ôçò Åõñþðçò. ÅéóáãùãÞ, Êåßìåíá,Ó÷üëéá. 26

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ Ì.) Ç Ñùóßá óÞìåñá. Ðï-ëéôéêÞ, ïéêïíïìßá êáé åîùôåñéêÝò ó÷Ýóåéò. 57, 62, 80

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÁÓÔÁÍÉÁ Á.Í., FERRER ROCA O.)Åã÷åéñßäéï ÔçëåúáôñéêÞò. 29, 86

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÁÔÓÅËÇ Ë., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Ãéá ìéá Åõ-ñþðç ôùí êïéíùíéêþí äéêáéùìÜôùí. 27

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

109

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 109

Page 110: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÉÍÔÇÓ Á., ÓÊÏÕÑÁÓ È.). ÏéêïíïìéêÝòðñïôåñáéüôçôåò óôï êáôþöëé ôïõ 21ïõ áéþíá. 42

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊËÁÄÇÓ Ä., ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÐÁÍÏÕÓÇÓ Ã.). Çìåôáññýèìéóç ôïõ åëëçíéêïý ðáíåðéóôçìßïõ. 20

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÓ É., ×ÁÓÉÙÔÇÓ É.). Ç íåüôå-ñç êáé óýã÷ñïíç Ìáêåäïíßá (Éóôïñßá, Ïéêïíïìßá,Êïéíùíßá, Ðïëéôéóìüò). Ôüì .Á´, ´. 35

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏËÉÏÐÏÕËÏÓ É., ×ÁÓÉÙÔÇÓ É.). Modernand Contemporary Macedonia (History-Economy-Society-Culture). Ôüì .Á´, ´. 35

Óõëëïãéêï. (Åðéì.: ÊÏÍÔÇÓ Á.) ÆçôÞìáôá êïéíùíéêÞòÝíôáîçò ìåôáíáóôþí. 8, 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÇÓ Á., ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×.). ÄéåèíÞò ðï-ëéôéêÞ ïéêïíïìßá. Èåùñßá, äïìÞ êáé ðñïêëÞóåéò ôçòðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò. 45

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ ×.). Êñßóçôïõ åëëçíéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò; 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î., ÐÁÐÁÈÅÏÄÙÑÏÕ È.). Çìåôáññýèìéóç ôçò ìåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò. 59

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÕ Ì.). Ôáõôüôçôá êáéÌÌÅ óôç óýã÷ñïíç ÅëëÜäá. 39, 86

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÑÍÁÑÏÕ Å., ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á.). Ãõíáßêáêáé õãåßá. 29

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÑÍÁÑÏÕ Å., ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇ Á.). Ç äç-ìüóéá õãåßá óôçí ðñùôïâÜèìéá öñïíôßäá õãåßáò.29

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ È., ÍÔÏÊÏÓ È.). Ç ÅëëÜ-äá êáé ï êüóìïò 2003-2004. 57

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÁÊÏÓ ×.). ÌåëÝôç. Ç êïéíùíéêÞïéêïíïìßá áíÜìåóá óôï ôïðéêü êáé óôï ðáãêüóìéï.42

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÃÊÑÅÃÊÏÑÕ Ó., ÓÏÕËÉÙ-ÔÇÓ Ê.). Õãåßá êáé õðçñåóßåò õãåßáò óôïí åëëçíéêüðëçèõóìü. 29, 87

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ËÉÏÍÇÓ ×.). Ç áíáæÞ-ôçóç ôçò ðïéüôçôáò óôçí õãåßá êáé ôç öñïíôßäáõãåßáò. 29, 87

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÊÕÑÉÏÐÏÕËÏÓ Ã., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). Ïé äá-ðÜíåò Õãåßáò óôçí ÅëëÜäá. ÌåèïäïëïãéêÜ ðñïâëÞ-ìáôá óôç ìÝôñçóç êáé óõíÝðåéåò ãéá ôéò ðïëéôéêÝòõãåßáò. 29, 87

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÁÕÑÉÙÔÇÓ Ë.). ÌáèçìáôéêÜ ðñþôçò,äåõôÝñáò êáé ôñßôçò äçìïôéêïý. 20

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ËÕÌÐÅÑÁÊÇ Á., ÔÇÍÉÏÓ Ð.). Åñãáóßáêáé óõíï÷Þ: Ôá åèíéêÜ ó÷Ýäéá äñÜóçò ãéá ôçí áðá-ó÷üëçóç êáé ôçí êïéíùíéêÞ Ýíôáîç. 8, 59

ÓÕËËÏÃÉÊO. (Åðéì.: ËÕÔÑÁÓ Ð.). Ðáãêïóìéïðïßçóç. ¼ñáìá,×ßìáéñá, ÊáôÜñá Þ ÅöéÜëôçò. 45

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÌÁÊÑÕÄÇÌÇÔÑÇÓ Á., ÌÉ×ÁËÏÐÏÕËÏÓ Í.).ÅêèÝóåéò åìðåéñïãíùìüíùí ãéá ôç äçìüóéá äéïßêç-óç. 54

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÍÙËÇ Ð.) Îåäéðëþíïíôáò ôçíïéêïíïìéêÞ óõíåñãáóßá ôïõ Åõîåßíïõ Ðüíôïõ.Áðüøåéò áðü ôçí ðåñéï÷Þ. 58, 81

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). Ç åëëçíéêÞ ãåùñãßáðñïò ôï 2010. 43

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). Ç ìåóïãåéáêÞãåùñãßá óôç äßíç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 43

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÑÁÂÅÃÉÁÓ Í.). ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçí

áãñïôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäáò. 43ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÁÕÑÅÁÓ Ê., ÌÐÏÕÌÐÏÕÓ Ã.). Óôç ìíÞ-

ìç ôïõ ÄçìÞôñç Á. Ãëçíïý. 14, 62ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁËÉÁÓ Ó.). Åíåñãüò ðïëßôçò êáé åê-

ðáßäåõóç. 20ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁÌÐÏÕÍÇÓ ×.). Ôéìçôéêü áöéÝñùìá

óôïí êáèçãçôÞ ÅììáíïõÞë Ã. ÊñéáñÜ. 35, 90ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÁÑÌÐÏÕÔÇÓ ×., ÊËÙÍÔÆÁÓ Ì.). Ôï

öñÜãìá ôïõ Þ÷ïõ. Ç äõíáìéêÞ ôïõ ñáäéïöþíïõóôçí ÅëëÜäá. 39, 86

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÌÐÏÔÏÐÏÕËÏÓ Ê.) ÏìðÜìá êáéÅõñþðç. Ï ëüãïò ôçò ÖéëáäÝëöåéáò. Ï ëüãïò ôïõÂåñïëßíïõ. Ï ëüãïò ôçò Íßêçò. 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ç êñßóç óôï Êüóïâï. ÇÅëëÜäá, ç ÄéåèíÞò Êïéíüôçôá êáé ôá ÌÌÅ. 58

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÍÔÁËÇÓ Ó.). Ïé äéáôëáíôéêÝò ó÷Ýóåéò.Óõíåñãáóßá Þ áíôáãùíéóìüò; 80

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: NÔÁËÇÓ Ó., Ðñüë.: ÈÅÏÄÙÑÏÐÏÕËÏÓÂ.) Áðü ôïí Ìðïõò óôïí ÏìðÜìá. Ç äéåèíÞòðïëéôéêÞ óå Ýíáí êüóìïò ðïõ áëëÜæåé. 57, 79

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÎÅÍÁÊÇÓ Ä.) Êáôåõèýíóåéò ðñïï-äåõôéêÞò äéáêõâÝñíçóçò. 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÎÅÍÁÊÇÓ Ä., ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.) Ðá-ñåìâÜóåéò ãéá ôçí Åõñþðç. 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ Ó.). ÁöéÝñùìá óôïíÁëÝîáíäñï É. Äåóðïôüðïõëï. ÁíÜëåêôá íåþôåñçòåëëçíéêÞò éóôïñßáò. 35

*ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÁÐÁÄÇÌÇÔÑÉÏÕ É.). «ÁÑÅÔÁÉÅÉÏ». Ôïðñþôï ðáíåðéóôçìéáêü íïóïêïìåßï 1898-1998. 35

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì. ÐÁÐÁÆÏÃËÏÕ Ì.Ã.) ÓôñáôçãéêÞ ãéá ôçíåëëçíéêÞ áíþôáôç åêðáßäåõóç. ÅíáëëáêôéêÝòðñïóåããßóåéò. 20, 83

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È.). Ç åìðëïêÞ ôùí ìå-ôáññõèìßóåùí óôçí ÅëëÜäá. Ìéá áðïôßìçóç ôïõåêóõã÷ñïíéóìïý. 46, 84

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì. ÐÅËÁÃÉÄÇÓ È., ×ÁÆÁÊÇÓ Ê.) Ç ðïëéôéêÞïéêïíïìßá ôçò ìåôÜâáóçò. Áðü ôïí êåíôñéêüó÷åäéáóìü óôçí ïéêïíïìßá ôçò áãïñÜò. 42, 77

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓAKEËËAPOÐOYËOÓ Ð.) Áðïáóõëï-ðïßçóç êáé ç ó÷Ýóç ôçò ìå ôçí ðñùôïâÜèìéáðåñßèáëøç. 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓAKEËËAPOÐOYËOÓ Ð.) Åã÷åéñßäéïøõ÷éáôñéêÞò åíçëßêùí. Óôïé÷åßá êïéíùíéêÞò øõ-÷éáôñéêÞò êáé åöáñìïãÝò ôçò óôçí ÅëëÜäá. 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Øõ÷ïóùìáôé-êÞ éáôñéêÞ. Øõ÷ïðáèïëïãßá êáé êëéíéêü Ýñãï – Äéá-óõíäåôéêÞ øõ÷éáôñéêÞ-Øõ÷ïïãêïëïãßá. 13, 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÁ×ÉÍÉÄÇÓ Ê.). Ðáñáäïóéáêüò ÷ïñüòêáé ëáúêÞ äçìéïõñãßá. 71

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). ÐïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìßáôçò õãåßáò. 29

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [Åðéì.: ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã.×., ÎÇÑÏÓ È.Ã. Ðñüë.:ÔÓÁÔÓÏÓ Ä.È.] Áðü ôç íïìáñ÷éáêÞ óôçí ðåñéöå-ñåéáêÞ áõôïäéïßêçóç. 72, 89

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÁÔÓÇÓ Í.×., ÈÁÍÏÐÏÕËÏÕ Ì.) Çêïéíùíéïëïãßá ôçò ó÷ïëÞò ôïõ ÓéêÜãïõ. 8

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Ä., ÕÖÁÍÔÇÓ Ê., ×ÁÔÆÇ-ÂÁÓÉËÅÉÏÕ Å.). Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Óýã÷ñïíç èåìáôïëï-ãßá êáé ðñïóåããßóåéò. 58

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

110

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 110

Page 111: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì: ÔÓÁÔÓÏÓ Ä., ÊÏÍÔÉÁÄÇÓ Î.). Ôï ìÝëëïíôùí ðïëéôéêþí êïììÜôùí. 62

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ÔÓÅÔÓÇÓ Ó.). ¸íá ìÝëëïí ãéá ôçí ÁèÞ-íá. 51

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÉÁÑÁÓ Á., ÓÔÁÌÁÔÏÐÏÕËÏÕ-ÂÁÓÉËÁÊÏÕ×). Ôï èÝáôñï óôçí åêðáßäåõóç. Èåùñßá êáé ðñÜîç.68, 83

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÏÌÐAÍÏÃËÏÕ Ã.Ï.). Ç áíÜäõóç ôçòêïéíùíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ï äñüìïò ôçò âéþóéìçò áðá-ó÷üëçóçò óå ìéá Åõñþðç åíåñãþí ðïëéôþí. 42

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÓÏÌÐÁÍÏÃËÏÕ Ã.). ÊïéíùíéêÞ áíÜ-ðôõîç êáé êïéíïôéêÞ óõíï÷Þ. ÊïéíùíéïëïãéêÝò ðñï-óåããßóåéò. 8, 88

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÆÉÖÁÊÇÓ Í., ×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á.). Ç äéåèíÞòáíáðôõîéáêÞ âïÞèåéá óôá ÂáëêÜíéá. Ïé áíôéöÜóåéòôçò ãåííáéïäùñßáò. 45, 80

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÏÌÁÇ-ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏÕ Ö.). Ðñáã-ìáôéêüôçôá êáé ìýèïò óôï êáëëéôå÷íéêü Ýñãï ôïõËåõôÝñç Îáíèüðïõëïõ. 71

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÕ Ä., ÕÖÁÍÔÇÓ Ê., ×Á-ÔÆÇÂÁÓÉËÅÉÏÕ Å.). Äéåèíåßò ó÷Ýóåéò. Óýã÷ñïíç èåìá-ôïëïãßá êáé ðñïóåããßóåéò. 57, 80

ÓÕËËÏÃÉÊÏ (Åðéì.: ×ÁÔÆÇÁÍÄÑÅÏÕ Å., ÓÏÕËÉÙÔÇÓ Ê.). Ìå-ôáññõèìßóåéò óõóôçìÜôùí õãåßáò. 29

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì. ×ÔÏÕÑÇÓ Ó., ÃÑÇÃÏÑÉÏÕ Ð.Ã.) ÌéêñÜ,ìåóáßá êñÜôç & êïéíùíßá óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç.27

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Åðéì.: ×ÔÏÕÑÇÓ Ó., ÆÉÙÃÁÓ Ã.) Ïé äåóðïéíßäåòôçò Áâéíéüí ôïõ Pablo Picasso. Åêáôü ÷ñüíéá ìåôÜ.Ôï ðïëéôéóìéêü ðëáßóéï ôïõ ìïíôÝñíïõ. Ó÷ïëÝòêáé äßêôõá. 71

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ) (Åðéì. ÍÔÁËÇÓ Ó.).Ôï åõñùðáúêü Êïéíïâïýëéï. Ç óõìâïëÞ ôïõ óôç óõ-æÞôçóç ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò. 27, 79

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç áíáìüñöùóç ôçò öáñìáêåõôéêÞò ðïëéôé-êÞò. ÓõíèÝôïíôáò ôçí êïéíùíéêÞ ðïëéôéêÞ ìå áíá-ðôõîéáêÝò åðéëïãÝò. 29

*ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáé ç áðáó÷üëçóç.24

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç êýñùóç ôçò óõíèÞêçò ãéá Ýíá Óýíôáãìáôçò Åõñþðçò áðü ôç ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí. 17

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç óõììåôï÷Þ ôçò ÅëëÜäáò óôçí ðïñåßáðñïò ôçí åõñùðáúêÞ ïëïêëÞñùóç. 27, 35

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç öáñìáêåõôéêÞ ðïëéôéêÞ óôçí ÅëëÜäá.Êåßìåíá ïìïöùíßáò. 29

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ç øõ÷áíÜëõóç óôïí 21ï áéþíá. 13ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ¹èïò êáé äçìïêñáôßá. 68ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÏÐÔÉÊÏÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÌÅÓÙÍ).

(Åðéì.: ÐÁÐÁÈÁÍÁÓOÐÏÕËÏÓ Ó.). ÁíÜëåêôá 2007. 39ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ). Ðïëåï-

äïìéêÝò áñìïäéüôçôåò êáé Óýíôáãìá. 17, 72, 89*ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÊÁÆÁÊÏÓ Ð. ê.Ü.). Ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá

ìðñïóôÜ óôéò âáëêáíéêÝò åîåëßîåéò. 57ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÌåôáöïñÝò. Áñôçñßåò æùÞò ãéá ôá íçóéÜ.

39, 89ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÍåïåëëçíéêÜ. ÄéäáêôéêÜ äïêßìéá ãéá ôï Ëý-

êåéï. ÐáëáìÜò, ÊáâÜöçò, Óéêåëéáíüò ê.Ü. 20ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ï ìç÷áíéóìüò ôéìþí óôá ÷ñçìáôéóôÞñéá

áîéþí. ÅìðåéñéêÝò Ýñåõíåò ìå áíáöïñÜ óôï ÷ñçìá-

ôéóôÞñéï áîéþí Áèçíþí. 22ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ï ñüëïò ôçò ÅëëÜäáò óôçí ÅõñùðáúêÞ Êïé-

íüôçôá. Ç ðñïóùðéêüôçôá êáé ôï Ýñãï ôïõ Æáê Íôå-ëüñ. 27

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÏéêïíïìéêÜ óõóôÞìáôá, áíáðôõîéáêÝò ðï-ëéôéêÝò êáé óôñáôçãéêÝò ôùí åðé÷åéñÞóåùí óôçíåðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 42

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ðïéá Åõñþðç; ÄéÜëïãïò ãéá ôï ÌÜáóôñé÷ô.27

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÐñïâëÝøåéò. 30 ìåãÜëïé óôï÷áóôÝò ìéëïýíãéá ôï ìÝëëïí. 68

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Óýíäåóç áìïéâÞò ìå ðáñáãùãéêüôçôá, ÷ñç-ìáôïïéêïíïìéêÜ óõóôÞìáôá óõììåôï÷Þò, åìðåéñéêÞäéåýñõíóç ãéá ôçí ÅëëÜäá. 24

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. ÓõãêñéôéêÝò ðñïóåããßóåéò óôç èåùñßá êáéôç öéëïóïößá ôïõ áóôéêïý ó÷åäéáóìïý. 51

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. Ôéìçôéêüò ôüìïò: ÊáñÜãéùñãáò Äéïíýóçò. 68ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (Õðåýè. ¸êä.: ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ð.). Åã÷åé-

ñßäéï øõ÷éáôñéêÞò åíçëßêùí. Óôïé÷åßá êïéíùíéêÞòøõ÷éáôñéêÞò êáé åöáñìïãÝò ôçò óôçí ÅëëÜäá. Ôüì.Á´, ´. 13

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. (ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÅÐÉÓÇÌÙÍ ÅÊÄÏÓÅÙÍ ÔÙÍ ÅÕÑÙÐÁÚ-ÊÙÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ). Ëåîéêü åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí: Åë-ëÜäá. 18

ÓÕËËÏÃÉÊÏ. [ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ. ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏÁÍÁËÕÓÇÓ ÊÁÉ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ] Âýñùí Èåïäùñüðïõëïò. ÏäéðëùìÜôçò êáé äÜóêáëïò. Êåßìåíá óôá ÷íÜñéá ôçòóêÝøçò ôïõ. 57, 62

ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÇÓ 17, 83ÓÕÑÅ Å. 14, 68ÓÖÇÊÁ-ÈÅÏÄÏÓÉÏÕ Á. 35ÓÙÊÑÁÔÏÕÓ Ã.Í. 19ÓÙÌÅÑÉÔÇÓ Ó. 65ÓÙÔÇÑÅËÇÓ Ã. 54, 72, 89ÓÙÔÇÑÇÓ Ð. 65ÓÙÔÇÑÏÐÏÕËÏÓ Ä. 58, 80

ÔÁÎÉË Ë. 68ÔÁÐÅÉÍÏÓ Ã. 8, 54ÔÁÔÓÏÓ Í. 45ÔÅÉ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ 29ÔÅÍÅÊÉÄÇÓ Ã. 8, 17, 27, 58ÔÅÍÅÊÉÄÏÕ Á. 27ÔÅÑÊÅÍËÇ È. 71ÔÅÑËÅÎÇÓ Ð. 8, 65ÔÆÁÂÅËËÁÓ Ð. 70ÔÆÁÍÅÔÁÊÇÓ Ð. 46ÔÆÅÊÉÍÇÓ ×. 28ÔÆÅÍÏÓ Á. 68ÔÆÙÍÏÓ È.×Ñ. 17ÔÆÉËÉÁÍÏÓ Ì. 70ÔÆÉÖÁÊÇÓ Í. 45ÔÇÍÉÏÓ Ð. 59ÔËÏÕÐÁ Ó. 20ÔÏËÇÓ Á.Ä. 11ÔÏËÇÓ Â. 35ÔÏËÇÓ Å.Ä. 11ÔÏÌÁÇ Ö. 35, 53, 70, 71

Åêäüóåéò ÐáðáæÞóç

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

111

04.qxd 9/14/2010 3:43 PM Page 111

Page 112: Τιμοκατάλογος - Price list books

ÔÏÌÁÑÁ-ÓÉÄÅÑÇ Ì. 8, 20, 35, 54, 72ÔÏÕËÏÕÌÁÊÏÓ É. 20, 35ÔÏÕÍÔÁÓ Ã. 29ÔÏÕÓÇÓ Á. 18ÔÑÁÃÊÁÓ Ã. 35ÔÑÁÕËÏÓ Ä. 18ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÉÄÏÕ-ÃÁËÁÍÇ Ã. 60ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÓ Â. 38ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÓ Í. 20ÔÑÉÁÍÔÁÖÕËËÏÐÏÕËÏÕ ÁÈ. 37, 76ÔÑÉÁÍÔÇÓ Ã. 20ÔÑÉÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ ×. 27, 53ÔÑÉÔÆÉËÉÁ Ê. 50ÔÑÕÐÉÁ Ì. 37ÔÓÁÃÃÁËÁÓ Ê. 71ÔÓÁÂÅÁÓ Í. 62ÔÓÁÊÁËÏÃÉÁÍÍÇÓ Ð. 27ÔÓÁÊÙÍÁÓ Ð. 57, 79ÔÓÁËÉÊÇÓ Ã. 59ÔÓÁËÉÊÏÃËÏÕ Ö. 13ÔÓÁËÊÁÍÇÓ Á. 11ÔÓÁËÔÁÓ Ã. 18, 49, 53, 58, 62ÔÓÁÑÄÁÊÇÓ Ä. 8, 11, 68ÔÓÁÑÄÁÍÉÄÇÓ ×. 25, 27, 58ÔÓÁÔÓÏÓ Ä. 27, 68, 80ÔÓÅÊÏÓ È. 26, 65, 72, 76ÔÓÅÊÏÕÑÁÊÇÓ Ä. 13, 28ÔÓÅÌÐÅËÇÓ Ã. 65, 75ÔÓÅÔÓÇÓ Ó. 27, 51, 72ÔÓÉÁÌÁËÏÓ Ä.È. 35ÔÓÉÁÑÁÓ Á. 68, 83ÔÓÉÃÙÍÉÁ-ÅÕËÏÃÉÁ Á. 28, 93ÔÓÉÌÁÑÁÓ Ì. 47ÔÓÉÏÕÊÁÓ Ã. 54, 72, 89ÔÓÉÐÏÕÑÇ Ë. 42, 46ÔÓÉÑÉÌÙÊÏÓ Ê. 62ÔÓÉÑÌÐÁÓ Ã. 65, 75ÔÓÏÊÏÐÏÕËÏÓ Â. 52ÔÓÏÌÐÁÍÏÃËÏÕ Ã. 8ÔÓÏÑÇÓ Ó. 29, 87ÔÓÏÕÄÅÑÏÕ Â. 27, 58, 62ÔÓÏÕÊÁËÇÓ Ë. 27, 68ÔÓÏÕÍÔÁÓ Ê. 18, 37, 57, 76ÔÓÏÕÑÁÌÁÍÇÓ ×. 8, 43

ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ – ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÄÉÐËÙÌÁÔÉÊÏÕ & ÉÓÔÏ-ÑÉÊÏÕ ÁÑ÷ÅÉÏÕ 35, 71

ÖÁÊÉÏËÁÓ Í. 8ÖÁÊÉÏËÁÓ Ñ. 42ÖÁÊÉÏËÁÓ Ô. 27, 43, 45ÖÁÍÁÑÉÙÔÇÓ Ð. 13ÖÁÑÌÁÊÉÄÇÓ Í. 18ÖÁÔÓÇÓ Ð. 14ÖÅÑÕ Æ.Ì. 27, 80

ÖÉËÉÁÓ Â. 9, 13, 15, 35, 50, 92, 93ÖÉËÉÍÇÓ Ê. 42, 82ÖÉËÉÏÓ Â. 37, 47, 53ÖÉËÉÐÐÁÔÏÓ Ã. 36ÖÉËÉÐÐÏÕ Í. 19ÖÉÏÑÁÂÁÍÔÅÓ Â. 9, 65, 68, 71ÖËÏÕÍÔÆÇÓ Á. 35ÖÑÁÃÊÁÊÇÓ Í. 24, 27ÖÑÁÃÊÏÐÏÕËÏÓ É. 35, 62ÖÑÁÃÊÏÓ ×. 20ÖÑÁÃÊÏÕÄÁÊÇ Á. 9, 88ÖÑÁÃÊÏÕËÇ-ÓÁÊÅËËÁÑÏÐÏÕËÏÕ Á. 13ÖÑÕÄÁÓ Ä. 22ÖÙÔÉÏÕ Á. 12

×ÁÆÁÊÇÓ Ê. 45×ÁËÁÆÉÁÓ ×. 35, 62×ÁËÁÑÇÓ É. 54, 86×ÁÑÂÁËÉÁÓ Ã. 55×ÁÑÉÆÁÍÇ Ö. 28, 29, 93×ÁÑÉÔÏÓ Ó. 27×ÁÔÆÇÁÍÁÃÍÙÓÔÏÕ Á. 68×ÁÔÆÇÂÁÑÍÁÂÁ Å. 9×ÁÔÆÇÃÉÁÍÍÇ Å. 65×ÁÔÆÇÄÁÊÇÓ Ó. 20, 21×ÁÔÆÇÄÇÌÇÔÑÉÏÕ Ô. 58, 80×ÁÔÆÇÅÌÌÁÍÏÕÇË Á. 5×ÁÔÆÇÅÌÌÁÍÏÕÇË Å. 70×ÁÔÆÇÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ Ê. 58, 80×ÁÔÆÇÐÁÍÁÃÉÙÔÉÄÇ Á. 20×ÁÔÆÇÐÁÕËÏÕ Ð. 53×ÁÔÆÏÐÏÕËÏÓ Á. 35×ÅÂÁÓ Ä. 36, 52×ÉÏÍÉÄÇÓ Ã. 68×ÉÏÕ-ÌÁÍÉÁÔÏÐÏÕËÏÕ È. 18, 27, 80, 96×ËÅÐÁÓ Í. 62×ËÙÑÏÓ Á. 27×ÏÌÐÁÓ Â. 39, 52×ÏÕËÉÁÑÁÓ Á. 29, 45, 57, 58, 79, 80×ÏÕÌÁÍÉÄÇÓ Ë. 35, 50×ÏÕ÷ÏÕËÁÓ Ð. 37×ÑÇÓÔÁÊÇÓ Í. 19×ÑÉÓÔÉÄÇÓ Ê. 67×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÉÄÏÕ-ÌÁÆÁÑÁÊÇ Á. 11×ÑÉÓÔÏÖÁÊÇÓ Å. 51×ÑÕÓÁÍÈÏÐÏÕËÏÓ Ë. 35×ÑÕÓÏÂÉÔÓÉÙÔÇÓ É. 18×ÑÕÃÏÃÏÍÏÓ Ê. 27, 80×ÑÕÓÏ÷ÏÏÕ Ä. 27, 65, 80×ÙÑÁÓ Ã. 14

ØÁ÷ÁÑÏÐÏÕËÏÓ Ã. 20, 42ØÇÌÌÅÍÏÓ É. 9, 58, 88ØÕ÷ÁÑÇÓ Ó. 20, 35, 90

ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ

ÓÕÃÃÑÁÖÅÙÍ

www.papazisi.gr

112

04.qxd 9/8/2010 11:14 AM Page 112