Παρακαλούμε όπως μας...

of 57 /57
ΑΔΑ:Β4ΘΘ9-ΞΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 24-09- 2012 Μαρούσι, 21 -09- 2012 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ----- 112086/Γ6 Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι www. minedu . gov .gr e-mail: t08dea1@ minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ε. Παναγιωτοπούλου Τηλ.: 210 3442190, 2194, 3797 FΑΧ: 210 3442334 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα έξι (186) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1

Embed Size (px)

Transcript of Παρακαλούμε όπως μας...

Page 1: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

ΑΔΑ:Β4ΘΘ9-ΞΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

----- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 24-09-2012 Μαρούσι, 21 -09- 2012

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ----- 112086/Γ6

Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι www. minedu . gov .gr e-mail: t08dea1@ minedu.gov.gr Πληροφορίες: Ε. ΠαναγιωτοπούλουΤηλ.: 210 3442190, 2194, 3797 FΑΧ: 210 3442334 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλων ΕΑΕ και εκατόν ογδόντα έξι (186) Νηπιαγωγών ΕΑΕ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών Αναπληρωτών ΕΑΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2012-2013»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις των άρθρων 16, 19, 20, 21, 22, 35 και των παρ. 3 και 7 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» με τον οποίο προβλέπεται η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008), β) τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/ 30.9.1985)γ) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/7-4-2006 τ. Α΄) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»δ) τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 5α του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ. Α΄/4-10-2005) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»ε) τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ΄/4-9-2009) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»στ) την αριθμ. 76051/4-7-2012 (ΦΕΚ 2091 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και

1

Page 2: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου»

ζ) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 91275/Γ6/7-8-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΩ9-Ψ4Π) Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2012-2013η) την Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 112083/Γ6/21-09-2012 και θέμα: «Κύρωση Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»θ) την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 10/52/ΟΙΚ/8882/14-08-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ.ι) τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προσλαμβάνουμε για τις ανάγκες κάλυψης λειτουργικών αναγκών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςα) εκατόν ογδόντα έξι (186) Νηπιαγωγούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και β) επτακοσίων πέντε (705) Δασκάλους Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1Ειδική Αγωγή ΒΑΤΣΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εβρος

2Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Πειραιά

3Ειδική Αγωγή ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ61 Α-Κοζάνη

4Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ61 Α-Τρίκαλα

5Ειδική Αγωγή ΘΥΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ61 Α-Χανιά

6Ειδική Αγωγή ΒΑΪΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Σέρρες

7Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΣΑ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ60.50

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

8Ειδική Αγωγή ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

9Ειδική Αγωγή ΡΟΥΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Σέρρες

10Ειδική Αγωγή ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ροδόπη

11Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

12Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΛΗ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

13Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΡΣΟΥΛΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

14Ειδική Αγωγή ΚΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

2

Page 3: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

15Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

16Ειδική Αγωγή ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κοζάνη

17Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ημαθία

18Ειδική Αγωγή ΤΑΒΑΓΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δράμα

19Ειδική Αγωγή ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ60.50 Α-Αχαία

20Ειδική Αγωγή ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

21Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60.50 Α-Λασίθι

22Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

23Ειδική Αγωγή ΓΕΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κοζάνη

24Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΛΙΑ ΣΑΛΩΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

25Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60.50

Α-Αιτωλοακαρνανία

26Ειδική Αγωγή ΤΣΙΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

27Ειδική Αγωγή ΜΟΥΖΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αχαία

28Ειδική Αγωγή ΠΑΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

29Ειδική Αγωγή ΜΗΤΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

30Ειδική Αγωγή ΚΑΡΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

31Ειδική Αγωγή ΚΟΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ημαθία

32Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ρέθυμνο

33Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κοζάνη

34Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60.50 Α-Δωδεκάνησα

35Ειδική Αγωγή ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Χανιά

36Ειδική Αγωγή ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Καρδίτσα

37Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ημαθία

38Ειδική Αγωγή ΛΑΧΑΝΑ ΑΛΚΜΗΝΗ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ60.50 Α-Καρδίτσα

39Ειδική Αγωγή ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

40Ειδική Αγωγή ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

41Ειδική Αγωγή ΑΛΕΠΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

3

Page 4: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

42Ειδική Αγωγή ΚΟΚΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αθηνών

43Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Χίου

44Ειδική Αγωγή ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

45Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Πειραιά

46Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΙΔΗ ΔΑΦΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ηράκλειο

47Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Λέσβου

48Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

49Ειδική Αγωγή ΤΣΕΡΜΙΔΟΥ ΛΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

50Ειδική Αγωγή ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

51Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

52Ειδική Αγωγή ΚΟΤΡΟΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

53Ειδική Αγωγή ΜΠΕΛΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Λευκάδα

54Ειδική Αγωγή ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Φθιώτιδα

55Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ ΒΑΛΑΣΙΑ ΠΟΘΗΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

56Ειδική Αγωγή ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

57Ειδική Αγωγή ΚΟΒΑ ΑΓΓΕΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Χίου

58Ειδική Αγωγή ΜΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αχαία

59Ειδική Αγωγή ΣΤΑΪΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

60Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΒΒΑ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

61Ειδική Αγωγή ΔΡΟΣΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

62Ειδική Αγωγή ΖΥΜΑΡΗ ΛΟΥΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

63Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

64Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κοζάνη

65Ειδική Αγωγή ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

66Ειδική Αγωγή ΜΕΣΣΗΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

67Ειδική Αγωγή ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Ρέθυμνο

68Ειδική Αγωγή ΡΗΓΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κέρκυρα

69 Ειδική ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ60.50 Α-Μεσσηνία

4

Page 5: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

70Ειδική Αγωγή ΖΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Αρκαδία

71Ειδική Αγωγή ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

72Ειδική Αγωγή ΣΑΛΟΝΙΚΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Φθιώτιδα

73Ειδική Αγωγή ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Αθηνών

74Ειδική Αγωγή ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

75Ειδική Αγωγή ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Πιερία

76Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

77Ειδική Αγωγή ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αρτα

78Ειδική Αγωγή ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κιλκίς

79Ειδική Αγωγή ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

80Ειδική Αγωγή ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Αθηνών

81Ειδική Αγωγή ΖΑΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ60.50 Α-Δ΄ Μαγνησίας

82Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ60.50 Α-Χαλκιδική

83Ειδική Αγωγή ΤΑΡΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜ ΠΕ60.50 Α-Πέλλα

84Ειδική Αγωγή ΜΕΪΜΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κοζάνη

85Ειδική Αγωγή ΖΑΧΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ60.50 Α-Τρίκαλα

86Ειδική Αγωγή ΣΙΑΧΟΥ ΑΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50

Α-Αιτωλοακαρνανία

87Ειδική Αγωγή ΤΣΑΝΟΥΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Καστοριά

88Ειδική Αγωγή ΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

89Ειδική Αγωγή ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

90Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

91Ειδική Αγωγή ΔΙΜΤΣΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ρέθυμνο

92Ειδική Αγωγή ΧΗΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Πρέβεζα

93Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΚΟΡΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Καβάλας

94Ειδική Αγωγή ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Πέλλα

95Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γρεβενά

96Ειδική Αγωγή ΦΥΤΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Πειραιά

5

Page 6: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

97Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΛΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Πιερία

98Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κυκλάδες

99Ειδική Αγωγή ΜΑΜΑ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

100Ειδική Αγωγή ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Φθιώτιδα

101Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

102Ειδική Αγωγή ΦΑΚΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Χαλκιδική

103Ειδική Αγωγή ΛΕΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Γ΄ Αθηνών

104Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Κιλκίς

105Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Πειραιά

106Ειδική Αγωγή ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Ξάνθη

107Ειδική Αγωγή ΛΙΘΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Καβάλας

108Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Καβάλας

109Ειδική Αγωγή ΤΣΑΠΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

110Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ61 Α-Αργολίδα

111Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ61 Α-Βοιωτία

112Ειδική Αγωγή ΞΑΝΘΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Πειραιά

113Ειδική Αγωγή ΑΛΕΥΡΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ61 Α-Α΄ Καβάλας

114Ειδική Αγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Πειραιά

115Ειδική Αγωγή ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

116Ειδική Αγωγή ΜΟΥΚΟΥΛΗ ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

117Ειδική Αγωγή ΚΟΛΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

118Ειδική Αγωγή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ61 Α-Ηράκλειο

119Ειδική Αγωγή ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ61 Α-Β΄ Καβάλας

120Ειδική Αγωγή ΔΑΡΣΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ61 Α-Α΄ Αρκαδία

121Ειδική Αγωγή ΤΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

122Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ξάνθη

123Ειδική Αγωγή ΖΑΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

124 Ειδική ΠΑΓΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΛΛΗΣ ΠΕ60.50 Α-Ξάνθη

6

Page 7: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

125Ειδική Αγωγή ΤΣΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΑΚΗΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Καβάλας

126Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Φθιώτιδα

127Ειδική Αγωγή ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

128Ειδική Αγωγή ΤΣΙΜΠΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΚΥΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

129Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

130Ειδική Αγωγή ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

131Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

132Ειδική Αγωγή ΠΑΤΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

133Ειδική Αγωγή ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

134Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

135Ειδική Αγωγή ΓΕΝΝΗ ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

136Ειδική Αγωγή ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ηράκλειο

137Ειδική Αγωγή ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΑ-ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ευρυτανία

138Ειδική Αγωγή ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

139Ειδική Αγωγή ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

140Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

141Ειδική Αγωγή ΣΚΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

142Ειδική Αγωγή ΨΑΡΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

143Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Πειραιά

144Ειδική Αγωγή ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

145Ειδική Αγωγή ΓΚΥΛΙΠΑΘΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

146Ειδική Αγωγή ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

147Ειδική Αγωγή ΓΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ60.50

Α-Αιτωλοακαρνανία

148Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

149Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αργολίδα

150Ειδική Αγωγή ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Χίου

151Ειδική Αγωγή ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50

Α-Αιτωλοακαρνανία

7

Page 8: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

152Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Ηράκλειο

153Ειδική Αγωγή ΖΩΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ60.50 Α-Χανιά

154Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ60.50

Α-Αιτωλοακαρνανία

155Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ60.50 Α-Λασίθι

156Ειδική Αγωγή ΤΣΙΒΑΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Χανιά

157Ειδική Αγωγή ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

158Ειδική Αγωγή ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ60.50 Α-Κυκλάδες

159Ειδική Αγωγή ΔΟΥΒΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Φωκίδα

160Ειδική Αγωγή ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ηράκλειο

161Ειδική Αγωγή ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

162Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

163Ειδική Αγωγή ΒΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Βοιωτία

164Ειδική Αγωγή ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΠΕ60.50 Α-Κορινθία

165Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Λέσβου

166Ειδική Αγωγή ΠΑΡΤΑΛΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

167Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕ60.50 Α-Μεσσηνία

168Ειδική Αγωγή ΤΖΙΡΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ηράκλειο

169Ειδική Αγωγή ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Λασίθι

170Ειδική Αγωγή ΗΛΙΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Λέσβου

171Ειδική Αγωγή ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60.50 Α-Κορινθία

172Ειδική Αγωγή ΚΩΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αργολίδα

173Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ60.50 Α-Λακωνία

174Ειδική Αγωγή ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Λέσβου

175Ειδική Αγωγή ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Λασίθι

176Ειδική Αγωγή ΓΚΑΓΚΑΛΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Εύβοια

177Ειδική Αγωγή ΧΟΥΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Αχαία

178Ειδική Αγωγή ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Σάμου

179 Ειδική ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ60.50 Α-Ηλεία

8

Page 9: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

180Ειδική Αγωγή ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Ζάκυνθος

181Ειδική Αγωγή ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Λασίθι

182Ειδική Αγωγή ΣΙΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60.50 Α-Κυκλάδες

183Ειδική Αγωγή ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Χίου

184Ειδική Αγωγή ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60.50 Α-Α΄ Χίου

185Ειδική Αγωγή ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ60.50 Α-Κυκλάδες

186Ειδική Αγωγή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ60.50 Α-Β΄ Σάμου

1Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑΝAΤΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

2Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λάρισας

3Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

4Ειδική Αγωγή ΑΙΣΩΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Μαγνησίας

5Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λάρισας

6Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71

Α-Α΄ Θεσσαλονίκης

7Ειδική Αγωγή ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα

8Ειδική Αγωγή ΚΑΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71

Α-Α΄ Θεσσαλονίκης

9Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα

10Ειδική Αγωγή ΞΥΠΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

11Ειδική Αγωγή ΤΣΙΒΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

12Ειδική Αγωγή ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα

13Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Μαγνησίας

14Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

15Ειδική Αγωγή ΓΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

16Ειδική Αγωγή ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

17Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

18Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

19Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα

20Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Τρίκαλα

9

Page 10: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

21Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

22Ειδική Αγωγή ΖΟΛΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Β΄ Αθηνών

23Ειδική Αγωγή ΝΙΔΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ70.50

Α-Α΄ Θεσσαλονίκης

24Ειδική Αγωγή ΠΗΓΑΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ70.50

Α-Α΄ Θεσσαλονίκης

25Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΩΤΟΚΛΗΣ ΠΕ70.50 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

26Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70.50 Α-Κέρκυρα

27Ειδική Αγωγή ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Μαγνησίας

28Ειδική Αγωγή ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ηράκλειο

29Ειδική Αγωγή ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ70.50 Α-Γ΄ Αθηνών

30Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Χανιά

31Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ70.50 Α-Κιλκίς

32Ειδική Αγωγή ΣΠΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

33Ειδική Αγωγή

ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ-ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Πρέβεζα

34Ειδική Αγωγή ΛΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Μεσσηνία

35Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα

36Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50 Α-Καρδίτσα

37Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

38Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ-ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΘΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

39Ειδική Αγωγή ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ70.50 Α-Τρίκαλα

40Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Αχαία

41Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Λάρισας

42Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Τρίκαλα

43Ειδική Αγωγή ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ70.50 Α-Γ΄ Λάρισας

44Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ροδόπη

45Ειδική Αγωγή ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δράμα

46Ειδική Αγωγή ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Μαγνησίας

47Ειδική Αγωγή ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Δ΄ Αθηνών

48 Ειδική ΓΛΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

10

Page 11: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

49Ειδική Αγωγή ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

50Ειδική Αγωγή ΤΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

51Ειδική Αγωγή ΤΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΟΥΜ ΠΕ71

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

52Ειδική Αγωγή ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

53Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

54Ειδική Αγωγή ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

55Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

56Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

57Ειδική Αγωγή ΓΚΙΟΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

58Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΘΕΟΔΟΤΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

59Ειδική Αγωγή ΦΕΤΣΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

60Ειδική Αγωγή

ΠΑΠΑΤΣΙΑΚΜΑΚΗ- ΚΩΦΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

61Ειδική Αγωγή ΣΚΑΛΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

62Ειδική Αγωγή ΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

63Ειδική Αγωγή ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

64Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71

Α-Β΄ Θεσσαλονίκης

65Ειδική Αγωγή ΡΟΥΜΕΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

66Ειδική Αγωγή ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

67Ειδική Αγωγή ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

68Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΑΡΕ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

69Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

70Ειδική Αγωγή ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Μαγνησίας

71Ειδική Αγωγή ΧΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Θεσσαλονίκης

72Ειδική Αγωγή ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

73Ειδική Αγωγή ΜΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα

74Ειδική Αγωγή ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

75Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΧΟΡΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

11

Page 12: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

76Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

77Ειδική Αγωγή ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα

78Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

79Ειδική Αγωγή ΒΑΓΕΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

80Ειδική Αγωγή ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

81Ειδική Αγωγή ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

82Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

83Ειδική Αγωγή ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΠΙΕΤΖΙΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

84Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

85Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

86Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Μαγνησίας

87Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

88Ειδική Αγωγή ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

89Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

90Ειδική Αγωγή ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

91Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

92Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

93Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

94Ειδική Αγωγή ΛΙΑΝΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

95Ειδική Αγωγή ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

96Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

97Ειδική Αγωγή ΠΑΤΡΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

98Ειδική Αγωγή ΣΙΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

99Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

100Ειδική Αγωγή ΔΕΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

101Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Ρέθυμνο

102Ειδική Αγωγή ΣΙΜΗΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

103 Ειδική ΤΑΛΙΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

12

Page 13: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

104Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

105Ειδική Αγωγή ΤΣΙΝΤΑΒΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

106Ειδική Αγωγή ΜΑΛΛΗ-ΠΟΛΛΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

107Ειδική Αγωγή ΠΑΡΙΖΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

108Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70.50 Α-Α΄ Αθηνών

109Ειδική Αγωγή ΠΙΡΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

110Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

111Ειδική Αγωγή ΚΑΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Καβάλας

112Ειδική Αγωγή ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Μαγνησίας

113Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Σάμου

114Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Μαγνησίας

115Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

116Ειδική Αγωγή ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Μαγνησίας

117Ειδική Αγωγή ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Μαγνησίας

118Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Μαγνησίας

119Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Μαγνησίας

120Ειδική Αγωγή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

121Ειδική Αγωγή ΓΟΔΕΒΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

122Ειδική Αγωγή ΜΠΟΓΙΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

123Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

124Ειδική Αγωγή ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

125Ειδική Αγωγή ΤΡΑΧΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

126Ειδική Αγωγή ΓΚΑΪΤΑΤΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

127Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

128Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

129Ειδική Αγωγή ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

130Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

13

Page 14: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

131Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

132Ειδική Αγωγή ΤΖΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

133Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

134Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

135Ειδική Αγωγή ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

136Ειδική Αγωγή ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

137Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ71

Α-Δ΄ Θεσσαλονίκης

138Ειδική Αγωγή ΜΠΑΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ιωαννίνων

139Ειδική Αγωγή ΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

140Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ ΜΕΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Φλώρινα

141Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

142Ειδική Αγωγή ΞΩΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

143Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

144Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

145Ειδική Αγωγή ΡΙΤΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

146Ειδική Αγωγή ΚΑΡΔΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

147Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΤΣΑΝΗ ΑΡΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

148Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

149Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

150Ειδική Αγωγή ΠΑΤΑΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

151Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΡΑΪΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Μαγνησίας

152Ειδική Αγωγή ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

153Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

154Ειδική Αγωγή ΣΤΟΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Λέσβου

155Ειδική Αγωγή ΤΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

156Ειδική Αγωγή ΣΦΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

157Ειδική Αγωγή ΣΑΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα

14

Page 15: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

158Ειδική Αγωγή ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

159Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΙΑΡΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

160Ειδική Αγωγή ΛΕΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο

161Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

162Ειδική Αγωγή ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φλώρινα

163Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

164Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Λέσβου

165Ειδική Αγωγή ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

166Ειδική Αγωγή ΛΑΪΝΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

167Ειδική Αγωγή ΚΟΚΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

168Ειδική Αγωγή ΚΑΤΙΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

169Ειδική Αγωγή ΛΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

170Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

171Ειδική Αγωγή

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

172Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Καρδίτσα

173Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΚΟΥ ΑΝΙΛΑ ΓΚΕΡΚΙ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

174Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Χίου

175Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

176Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

177Ειδική Αγωγή ΛΕΙΜΩΝΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

178Ειδική Αγωγή ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

179Ειδική Αγωγή ΑΔΡΙΑΝΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

180Ειδική Αγωγή ΣΟΡΚΟΥ ΘΩΜΑΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

181Ειδική Αγωγή ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

182Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΗ ΟΛΓΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

183Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΙΟΥΡΟΥΜΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

184Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

15

Page 16: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

185Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

186Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

187Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

188Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΡΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

189Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΖΙΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

190Ειδική Αγωγή ΚΑΤΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

191Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

192Ειδική Αγωγή ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

193Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

194Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

195Ειδική Αγωγή ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

196Ειδική Αγωγή ΒΑΝΑΟΥΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΛΦΟΝΣΟ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

197Ειδική Αγωγή ΔΕΡΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

198Ειδική Αγωγή ΜΙΧΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

199Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

200Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γρεβενά

201Ειδική Αγωγή ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

202Ειδική Αγωγή ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

203Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

204Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

205Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΧΛΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

206Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

207Ειδική Αγωγή ΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

208Ειδική Αγωγή ΤΣΑΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

209Ειδική Αγωγή ΚΑΣΑΠΗ ΟΛΓΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71

Α-Ε΄ Θεσσαλονίκης

210Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

211Ειδική Αγωγή ΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

212 Ειδική ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

16

Page 17: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

213Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

214Ειδική Αγωγή ΡΟΥΠΓΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

215Ειδική Αγωγή ΣΙΑΠΚΑ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

216Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

217Ειδική Αγωγή ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗ ΑΝΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

218Ειδική Αγωγή ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

219Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

220Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

221Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

222Ειδική Αγωγή ΚΕΡΜΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

223Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

224Ειδική Αγωγή ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

225Ειδική Αγωγή ΔΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Σέρρες

226Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

227Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

228Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

229Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Χίου

230Ειδική Αγωγή ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

231Ειδική Αγωγή ΚΑΦΕ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

232Ειδική Αγωγή ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

233Ειδική Αγωγή ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

234Ειδική Αγωγή ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

235Ειδική Αγωγή ΔΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

236Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

237Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

238Ειδική Αγωγή ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ ΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

239Ειδική Αγωγή ΚΩΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

17

Page 18: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

240Ειδική Αγωγή ΡΟΥΚΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

241Ειδική Αγωγή ΚΑΝΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

242Ειδική Αγωγή ΓΚΟΡΕ ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

243Ειδική Αγωγή ΜΑΤΣΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

244Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

245Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

246Ειδική Αγωγή ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

247Ειδική Αγωγή ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

248Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

249Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΑΛΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία

250Ειδική Αγωγή ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πιερία

251Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

252Ειδική Αγωγή ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

253Ειδική Αγωγή ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

254Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑΝΙΔΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑ - ΜΙΝΟΔΩΡΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

255Ειδική Αγωγή ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

256Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

257Ειδική Αγωγή ΣΑΜΣΑΚΗ ΔΟΜΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

258Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤ ΠΕ71 Α-Α΄ Αθηνών

259Ειδική Αγωγή ΜΟΥΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

260Ειδική Αγωγή ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

261Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

262Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

263Ειδική Αγωγή ΓΚΑΖΕΠΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

264Ειδική Αγωγή ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Πειραιά

265Ειδική Αγωγή ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

266Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

267 Ειδική ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

18

Page 19: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

268Ειδική Αγωγή ΚΟΥΜΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

269Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΑΘΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

270Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

271Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

272Ειδική Αγωγή ΣΕΦΕΡΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Αθηνών

273Ειδική Αγωγή ΑΡΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

274Ειδική Αγωγή ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

275Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

276Ειδική Αγωγή ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

277Ειδική Αγωγή ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

278Ειδική Αγωγή ΖΑΖΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

279Ειδική Αγωγή ΝΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

280Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

281Ειδική Αγωγή ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

282Ειδική Αγωγή ΧΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

283Ειδική Αγωγή ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

284Ειδική Αγωγή ΠΡΟΪΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

285Ειδική Αγωγή ΜΟΥΧΤΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

286Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

287Ειδική Αγωγή ΤΖΙΑΛΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ιωαννίνων

288Ειδική Αγωγή ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΚΛΗΜΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

289Ειδική Αγωγή ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

290Ειδική Αγωγή ΔΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

291Ειδική Αγωγή ΚΑΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

292Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

293Ειδική Αγωγή ΜΠΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

294Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Μαγνησίας

19

Page 20: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

295Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

296Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

297Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΕΡΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

298Ειδική Αγωγή ΓΚΙΓΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

299Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

300Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

301Ειδική Αγωγή ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

302Ειδική Αγωγή ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

303Ειδική Αγωγή ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

304Ειδική Αγωγή ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

305Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

306Ειδική Αγωγή ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

307Ειδική Αγωγή ΒΑΡΔΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Λασίθι

308Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

309Ειδική Αγωγή ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

310Ειδική Αγωγή ΖΕΒΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

311Ειδική Αγωγή ΤΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

312Ειδική Αγωγή ΜΟΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

313Ειδική Αγωγή ΠΑΤΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

314Ειδική Αγωγή ΜΕΛΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

315Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΧΡΟΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

316Ειδική Αγωγή ΜΠΕΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

317Ειδική Αγωγή ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

318Ειδική Αγωγή ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

319Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

320Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

321Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

20

Page 21: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

322Ειδική Αγωγή ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

323Ειδική Αγωγή ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

324Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

325Ειδική Αγωγή ΣΟΥΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

326Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

327Ειδική Αγωγή ΜΠΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

328Ειδική Αγωγή ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

329Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

330Ειδική Αγωγή ΣΕΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

331Ειδική Αγωγή ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

332Ειδική Αγωγή ΠΑΓΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

333Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

334Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

335Ειδική Αγωγή ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

336Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

337Ειδική Αγωγή ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

338Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Θεσπρωτία

339Ειδική Αγωγή ΓΟΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

340Ειδική Αγωγή ΛΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

341Ειδική Αγωγή ΓΚΑΡΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Κιλκίς

342Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

343Ειδική Αγωγή ΤΖΑΦΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα

344Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

345Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

346Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

347Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

348Ειδική Αγωγή ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

21

Page 22: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

349Ειδική Αγωγή ΤΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

350Ειδική Αγωγή ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

351Ειδική Αγωγή ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

352Ειδική Αγωγή ΔΕΡΝΙΚΑ ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

353Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

354Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

355Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

356Ειδική Αγωγή ΤΣΑΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

357Ειδική Αγωγή ΓΙΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

358Ειδική Αγωγή ΒΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

359Ειδική Αγωγή ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

360Ειδική Αγωγή ΜΠΕΖΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

361Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αθηνών

362Ειδική Αγωγή ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

363Ειδική Αγωγή ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

364Ειδική Αγωγή ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

365Ειδική Αγωγή ΛΑΥΔΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

366Ειδική Αγωγή ΠΕΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

367Ειδική Αγωγή ΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

368Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

369Ειδική Αγωγή ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

370Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

371Ειδική Αγωγή ΠΕΙΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

372Ειδική Αγωγή ΜΑΡΑΘΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

373Ειδική Αγωγή ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

374Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΑΡΓΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

375Ειδική Αγωγή ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

376 Ειδική ΔΕΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

22

Page 23: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

377Ειδική Αγωγή ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

378Ειδική Αγωγή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ημαθία

379Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

380Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΜΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

381Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

382Ειδική Αγωγή ΖΑΚΥΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

383Ειδική Αγωγή ΟΥΡΤΖΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

384Ειδική Αγωγή ΛΑΪΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

385Ειδική Αγωγή ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

386Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

387Ειδική Αγωγή ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

388Ειδική Αγωγή ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

389Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

390Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

391Ειδική Αγωγή ΜΠΟΛΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

392Ειδική Αγωγή ΓΚΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

393Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΛΩΝΑΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Δ΄ Μαγνησίας

394Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

395Ειδική Αγωγή ΦΑΣΟΛΑ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

396Ειδική Αγωγή ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

397Ειδική Αγωγή ΧΑΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

398Ειδική Αγωγή ΜΠΑΜΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

399Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

400Ειδική Αγωγή ΖΑΡΔΑΒΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

401Ειδική Αγωγή ΦΥΝΤΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

402Ειδική Αγωγή ΓΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

403Ειδική Αγωγή ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Αθηνών

23

Page 24: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

404Ειδική Αγωγή ΤΡΙΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

405Ειδική Αγωγή ΔΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

406Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

407Ειδική Αγωγή ΤΣΑΝΑΚΑ ΒΑΡΒΑΡA ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

408Ειδική Αγωγή ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Σάμου

409Ειδική Αγωγή ΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Πειραιά

410Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ξάνθη

411Ειδική Αγωγή ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

412Ειδική Αγωγή ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

413Ειδική Αγωγή ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

414Ειδική Αγωγή ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

415Ειδική Αγωγή ΚΑΣΙΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

416Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΔΑΦΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

417Ειδική Αγωγή ΒΙΕΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΙΤΣΟ ΠΕ71 Α-Αχαία

418Ειδική Αγωγή ΚΟΚΚΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡ ΠΕ71 Α-Κορινθία

419Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Φθιώτιδα

420Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

421Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

422Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

423Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

424Ειδική Αγωγή ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

425Ειδική Αγωγή ΒΡΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Δυτ. Αττικής

426Ειδική Αγωγή ΚΑΟΥΝΑ ΖΩΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Πέλλα

427Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

428Ειδική Αγωγή ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΘΕΜΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Α΄ Σάμου

429Ειδική Αγωγή ΚΟΥΚΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

430Ειδική Αγωγή ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΕ71 Α-Δράμα

431 Ειδική ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

24

Page 25: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

432Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

433Ειδική Αγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

434Ειδική Αγωγή ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

435Ειδική Αγωγή ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

436Ειδική Αγωγή ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

437Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

438Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

439Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

440Ειδική Αγωγή ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

441Ειδική Αγωγή ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

442Ειδική Αγωγή ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

443Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία

444Ειδική Αγωγή ΤΣΙΤΣΙΜΑΚΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

445Ειδική Αγωγή ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

446Ειδική Αγωγή ΒΙΣΒΙΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

447Ειδική Αγωγή ΤΑΤΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

448Ειδική Αγωγή ΧΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

449Ειδική Αγωγή ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

450Ειδική Αγωγή ΟΜΕΡ ΧΑΣΑΝ ΑΧΜΕΤ ΑΪΣΕ ΑΧΜΕΤ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

451Ειδική Αγωγή ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

452Ειδική Αγωγή ΣΠΕΝΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

453Ειδική Αγωγή ΚΥΡΚΙΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

454Ειδική Αγωγή ΠΛΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

455Ειδική Αγωγή ΘΕΟΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

456Ειδική Αγωγή ΠΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

457Ειδική Αγωγή ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

458Ειδική Αγωγή ΛΑΠΠΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

25

Page 26: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

459Ειδική Αγωγή ΤΖΕΚΟΥ ΔΡΟΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

460Ειδική Αγωγή ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

461Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

462Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

463Ειδική Αγωγή ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

464Ειδική Αγωγή ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

465Ειδική Αγωγή ΒΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

466Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

467Ειδική Αγωγή ΜΗΛΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

468Ειδική Αγωγή ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

469Ειδική Αγωγή ΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

470Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

471Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

472Ειδική Αγωγή ΔΟΞΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

473Ειδική Αγωγή ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

474Ειδική Αγωγή ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

475Ειδική Αγωγή ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

476Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

477Ειδική Αγωγή ΝΤΑΒΑΝΕΛΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

478Ειδική Αγωγή ΚΟΛΙΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

479Ειδική Αγωγή ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

480Ειδική Αγωγή ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

481Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

482Ειδική Αγωγή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

483Ειδική Αγωγή ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

484Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

485Ειδική Αγωγή ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

486 Ειδική ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

26

Page 27: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

487Ειδική Αγωγή ΚΕΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο

488Ειδική Αγωγή ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

489Ειδική Αγωγή ΑΝΑΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

490Ειδική Αγωγή ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

491Ειδική Αγωγή ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

492Ειδική Αγωγή ΤΕΤΡΑΔΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

493Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

494Ειδική Αγωγή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

495Ειδική Αγωγή ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

496Ειδική Αγωγή ΚΑΝΩΤΙΔΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

497Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Πρέβεζα

498Ειδική Αγωγή ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

499Ειδική Αγωγή ΝΟΤΗ ΣΤΑΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛEIΟΣ ΠΕ71 Α-Βοιωτία

500Ειδική Αγωγή ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Κοζάνη

501Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

502Ειδική Αγωγή ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

503Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

504Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

505Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

506Ειδική Αγωγή ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Σάμου

507Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

508Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Θεσπρωτία

509Ειδική Αγωγή ΞΗΡΑΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71

Α-Αιτωλοακαρνανία

510Ειδική Αγωγή ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

511Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

512Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

513Ειδική Αγωγή ΔΑΟΥΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εβρος

27

Page 28: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

514Ειδική Αγωγή ΓΚΕΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

515Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

516Ειδική Αγωγή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

517Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΣΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

518Ειδική Αγωγή ΜΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

519Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

520Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

521Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

522Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

523Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

524Ειδική Αγωγή ΣΟΥΡΙΔΗ ΟΛΓΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

525Ειδική Αγωγή ΡΑΜΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

526Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

527Ειδική Αγωγή ΞΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

528Ειδική Αγωγή ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

529Ειδική Αγωγή ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

530Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

531Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

532Ειδική Αγωγή ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

533Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Αχαία

534Ειδική Αγωγή ΤΣΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

535Ειδική Αγωγή ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

536Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΡΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

537Ειδική Αγωγή ΤΣΙΡΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

538Ειδική Αγωγή ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

539Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φωκίδα

540Ειδική Αγωγή ΜΑΣΟΥΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

541 Ειδική ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φωκίδα

28

Page 29: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

542Ειδική Αγωγή ΓΙΩΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

543Ειδική Αγωγή ΚΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Ανατ. Αττικής

544Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

545Ειδική Αγωγή ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

546Ειδική Αγωγή ΣΑΚΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

547Ειδική Αγωγή ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

548Ειδική Αγωγή ΝΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Καβάλας

549Ειδική Αγωγή ΜΠΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Καστοριά

550Ειδική Αγωγή ΚΟΥΔΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

551Ειδική Αγωγή ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗ ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

552Ειδική Αγωγή ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

553Ειδική Αγωγή ΖΟΥΜΠΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κέρκυρα

554Ειδική Αγωγή ΔΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Χανιά

555Ειδική Αγωγή ΣΤΟΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

556Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

557Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

558Ειδική Αγωγή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

559Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

560Ειδική Αγωγή ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα

561Ειδική Αγωγή ΤΣΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

562Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα

563Ειδική Αγωγή ΠΤΩΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φωκίδα

564Ειδική Αγωγή ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

565Ειδική Αγωγή ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

566Ειδική Αγωγή ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Σέρρες

567Ειδική Αγωγή ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ71 Α-Χαλκιδική

568Ειδική Αγωγή ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

29

Page 30: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

569Ειδική Αγωγή ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΡΕΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

570Ειδική Αγωγή ΤΑΡΛΑ ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα

571Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φωκίδα

572Ειδική Αγωγή ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία

573Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΟΥΜΙΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ροδόπη

574Ειδική Αγωγή ΤΑΣΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ71 Α-Θεσπρωτία

575Ειδική Αγωγή ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

576Ειδική Αγωγή ΗΛΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Ιωαννίνων

577Ειδική Αγωγή ΧΡΗΣΤΟΥΔΗ ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

578Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

579Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Μειονοτ. Σχολ.

580Ειδική Αγωγή ΚΡΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

581Ειδική Αγωγή ΓΑΡΟΥΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

582Ειδική Αγωγή ΚΟΣΜΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

583Ειδική Αγωγή ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Λευκάδα

584Ειδική Αγωγή ΠΙΤΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

585Ειδική Αγωγή ΚΑΦΦΕ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Α΄ Σάμου

586Ειδική Αγωγή ΒΛΑΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

587Ειδική Αγωγή ΚΟΥΣΑΪΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

588Ειδική Αγωγή ΠΙΣΟΚΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

589Ειδική Αγωγή ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

590Ειδική Αγωγή ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

591Ειδική Αγωγή ΔΑΥΚΟΥ ΔΟΜΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

592Ειδική Αγωγή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

593Ειδική Αγωγή ΑΠΟΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Ρέθυμνο

594Ειδική Αγωγή ΠΡΕΜΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

595Ειδική Αγωγή ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Μεσσηνία

30

Page 31: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

596Ειδική Αγωγή ΤΣΑΡΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

597Ειδική Αγωγή ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

598Ειδική Αγωγή ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

599Ειδική Αγωγή ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

600Ειδική Αγωγή ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

601Ειδική Αγωγή ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

602Ειδική Αγωγή ΚΟΚΩΝΗ ΑΓΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

603Ειδική Αγωγή ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΕΦΗ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηράκλειο

604Ειδική Αγωγή ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Φωκίδα

605Ειδική Αγωγή ΚΑΚΑΝΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Πειραιά

606Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

607Ειδική Αγωγή ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

608Ειδική Αγωγή ΓΚΗΡΜΠΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Πειραιά

609Ειδική Αγωγή ΜΑΛΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

610Ειδική Αγωγή ΤΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

611Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Καβάλας

612Ειδική Αγωγή ΔΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

613Ειδική Αγωγή ΛΙΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

614Ειδική Αγωγή ΘΕΟΦΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

615Ειδική Αγωγή ΣΙΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

616Ειδική Αγωγή ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΗΓΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ευρυτανία

617Ειδική Αγωγή ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

618Ειδική Αγωγή ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

619Ειδική Αγωγή ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

620Ειδική Αγωγή ΤΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

621Ειδική Αγωγή ΠΡΑΠΑ ΙΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

622Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

31

Page 32: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

623Ειδική Αγωγή ΔΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Λέσβου

624Ειδική Αγωγή ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Εύβοια

625Ειδική Αγωγή ΜΠΑΝΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

626Ειδική Αγωγή ΛΑΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

627Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΛΑΠΑ ΝΤΕΜΠΟΡΑ-ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

628Ειδική Αγωγή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

629Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

630Ειδική Αγωγή ΟΥΣΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

631Ειδική Αγωγή ΚΑΣΤΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Πειραιά

632Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

633Ειδική Αγωγή ΜΑΓΓΕΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

634Ειδική Αγωγή ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

635Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

636Ειδική Αγωγή

ΓΡΑΒΑΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

637Ειδική Αγωγή ΛΑΒΔΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

638Ειδική Αγωγή ΜΟΝΤΖΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

639Ειδική Αγωγή ΤΣΙΡΙΜΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

640Ειδική Αγωγή ΖΑΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

641Ειδική Αγωγή ΣΔΟΥΚΟΥ ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

642Ειδική Αγωγή ΦΕΡΦΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

643Ειδική Αγωγή ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κορινθία

644Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Λακωνία

645Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

646Ειδική Αγωγή ΚΑΝΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Αρτα

647Ειδική Αγωγή ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ71 Α-Β΄ Ανατ. Αττικής

648Ειδική Αγωγή ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Δυτ. Αττικής

649Ειδική Αγωγή ΓΑΛΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

650 Ειδική ΝΤΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ71 Α-Αχαία

32

Page 33: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

Αγωγή

651Ειδική Αγωγή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Αργολίδα

652Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΓΚΙΑΒΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Σάμου

653Ειδική Αγωγή ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

654Ειδική Αγωγή ΧΑΒΙΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

655Ειδική Αγωγή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

656Ειδική Αγωγή ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

657Ειδική Αγωγή ΚΟΥΡΔΟΥΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Κεφαλλονιά

658Ειδική Αγωγή ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

659Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

660Ειδική Αγωγή ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ71 Α-Αχαία

661Ειδική Αγωγή ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

662Ειδική Αγωγή ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

663Ειδική Αγωγή ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

664Ειδική Αγωγή ΛΕΚΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Αχαία

665Ειδική Αγωγή ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

666Ειδική Αγωγή ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Πειραιά

667Ειδική Αγωγή ΚΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

668Ειδική Αγωγή ΖΕΓΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

669Ειδική Αγωγή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

670Ειδική Αγωγή ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

671Ειδική Αγωγή ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ71 Α-Γ΄ Πειραιά

672Ειδική Αγωγή ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

673Ειδική Αγωγή ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

674Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

675Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

676Ειδική Αγωγή ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

677Ειδική Αγωγή ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

33

Page 34: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

678Ειδική Αγωγή ΜΟΥΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΙΜΩΝ ΠΕ71 Α-Γ΄ Πειραιά

679Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ71 Α-Ηλεία

680Ειδική Αγωγή ΤΖΙΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

681Ειδική Αγωγή ΜΟΥΤΑΦΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

682Ειδική Αγωγή ΚΟΛΟΜΟΝΔΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

683Ειδική Αγωγή ΠΟΥΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Α΄ Αρκαδία

684Ειδική Αγωγή ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

685Ειδική Αγωγή ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ71 Α-Κυκλάδες

686Ειδική Αγωγή ΤΣΟΡΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ηλεία

687Ειδική Αγωγή ΜΑΛΛΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

688Ειδική Αγωγή ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

689Ειδική Αγωγή ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

690Ειδική Αγωγή ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ71 Α-Ζάκυνθος

691Ειδική Αγωγή ΤΟΥΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αρκαδία

692Ειδική Αγωγή ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΙΣΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΠΕ71 Α-Β΄ Αρκαδία

693Ειδική Αγωγή ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΟΣΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

694Ειδική Αγωγή ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

695Ειδική Αγωγή ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

696Ειδική Αγωγή ΕΚΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

697Ειδική Αγωγή ΔΟΥΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

698Ειδική Αγωγή ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

699Ειδική Αγωγή ΛΙΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

700Ειδική Αγωγή ΣΙΑΜΕ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

701Ειδική Αγωγή ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ71 Α-Λασίθι

702Ειδική Αγωγή ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

703Ειδική Αγωγή ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

704Ειδική Αγωγή ΜΠΛΟΓΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

34

Page 35: Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε:ionion.pde.sch.gr/wordpress/wp-content/FILES/pros pe …  · Web viewΜΑΚΡΗ. ΜΑΡΙΝΑ ... ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ.

705Ειδική Αγωγή ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ71 Α-Δωδεκάνησα

Οι προσληφθέντες προσωρινοί αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Π.Ε. πρόσληψής τους προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία μεταξύ 24-9-2012 έως 26-9-2012.Οι εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών των Δ/νσεων αυτών, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για το οποίο προσλαμβάνονται (2012-2013).Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(Αριθμ.βεβ.Υ.Δ.Ε. 21827/5-10-2012)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Εσωτερική Διανομή:1. Γραφείο κ. Υπουργού2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα 5. Γενική Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (Τμήματα Α΄)6. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων7. Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης8. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής9. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής

35