ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Ζ - ΚΑΤΑ ΣΟΦΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ.pdf

of 99 /99

Embed Size (px)

Transcript of ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ Ζ - ΚΑΤΑ ΣΟΦΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ.pdf

 • IOKPATOY OOI

  TOMO Z

 • T: I , T ZE-M-: X .

  E: EPIAH - BIBIOHKH TN EHNN

  Yupsilonacute E: %A A.

  E': A X(

  : A') . M

  E)*: M

  copyright , . 2006

  SET: 960-316-306-6

  ISBN: 960-316-313-9

  K :

  M 5, A1, T.K. 106 81, . 210 38 36 231

  B79:

  114, A1 T.K. 106 81, . 210 38 47 347

  K 236, K T.K. 145 62, T. 210 80 15 113

  T.. 36 81 A1 102 10

  www.georgiadesbooks.com - e-mail: [email protected]

  IOKPATOY OOIT== Z

  EITOAIAOAMATA

  E-M-:

  X .

  E':

  A X

  upsilonacute C D F G ' 1 upsilonacute ', J F '-, L Q Q R upsilontilde ' G U .' C DW [ [ 77 G [ J upsilongrave -] U W 9 upsilonlenisupsilontilde L upsilontilde ' .

 • 7

  ) upsilontilde ! # $% ' ( * * .

  $ upsilontilde + , * - 0' - $ $ 2upsilongrave ( ' 4 390.. ' * upsilontilde,

 • @) F , O 4 L- ' LK ?, =? # $ %- * * upsilontilde 4 390 ..
 • , ? 4 L4 ' , upsilonasper* ! upsilontilde upsilontilde. $ -$ O ! upsilontilde P ' !- ! =0, upsilontilde =( ' # -upsilongrave upsilonacute, , ?(, , upsilonasper(2, L . b = E E M ' J upsilonlenisupsilonacute-, 4 JK , (, upsilonasper k J .

  ! =2 e, 4 JK J @- - $ I =! J E E,upsilonasper*2 J P$ * * E E, T0 - 0L4 upsilontilde 445-365 .. $ Z $ _ - 4 - ( upsilonlenis4 ' (). P (,

 • @upsilonacute upsilontilde upsilontilde. , , , =upsilonacute '
 • / . upsilonacute =2 e 0 = -N M ?$ ' - , 0, upsilonacute- ( upsilontilde . P ( =-upsilontilde ( , $ ?0 * =? ' 4 -4 upsilontilde.

  =( O upsilonlenisupsilongrave upsilongrave ** (, # ?upsilongrave #Z 4 , ( '

 • 1. , O, O Lupsilontilde # $ L$ E !, +, ! $ L0 ' , $ upsilonasper LI L4=K upsilongrave , 0, # , =-upsilontilde L4 upsilongrave -IN I O =K upsilongrave upsilontilde, upsilongraveL(, , ?! # LT(, ,h , ?( O ! upsilonacute O upsilontilde ,$ (, , O Lupsilontilde # $ ??(.1

  4 Z 4 , $ 0 ' , $ -?0 E-E =( upsilongrave =( - $ =-0,2 P JK upsilontilde O Tupsilontilde $ L0, Lupsilonlenisupsilongrave =2 L* # , upsilonasper! upsilongrave ( =upsilontilde ,upsilonacute; 2. =x (T, O - O Z ?4 O V upsilontilde ! # Z P * -* L( ?upsilonacute, upsilonlenis( upsilongrave L! L4 $P upsilonlenis0, h J b, upsilongrave L0 - 2 , $ ?( , 0 =( 'upsilongrave upsilongrave , ! , 4 ! , k =$ =I-T $ ! , L =$ + , (2 - VY, O upsilontildeZ , 4 e _ L4 , Lupsilonacute.

  3. upsilonlenis' 4 P =' ? - ! K, h upsilontilde , ( upsilongrave !, O, e (- ( , , ( ! , ' O #upsilonlenis$ $ E , ( upsilonlenisK. (, =E T

 • , Tupsilontilde upsilonlenis, , L, K+ ! Y3. 4. , e upsilontilde e YL' ! * * L2(, ' # ,[email protected], O ! S, =E I upsilongrave upsilontilde- ( =2$ $ O $ L$ ' $upsilonlenis(, @ $ L2( , ( Ee, ! ' ?(T @@( O # L ' ST 4upsilontilde ?, L( ' (4 = upsilonacuteO =upsilontilde , -2 _ 4 ! ' upsilongrave # upsilonasper O , upsilongrave L. 5. 4 # ! ! L4 O: 4 =(- !, L4 upsilongrave J( , @ [email protected], upsilontilde, , upsilongrave I$ L$ * upsilonacute, ' Tupsilontilde , =2?( ,( # $ =upsilonacute LI, E J( upsilonlenis!- upsilonasper*2 N ' , @@( ! '=upsilontilde L4 Y =2?( E , LP =!( upsilonlenis' L? 4 , upsilonasper! upsilongrave(. 6. =K @@( upsilongrave ! eZ ?I, gT , =2T # L(@ ' ,=2?(T , ?! , L?upsilontilde ( # =(TLI, upsilongrave Z P' - e , , $ Z - $ 0 E -E ?EN O OP(T O =@ - $ $ E e $L$ ' $ ?upsilonacute, # Z , $ =upsilonacute =2$ - upsilongrave ; ,@!@, e upsilonlenis' Z ' ( 4 upsilongrave e,

  19

  IOKPATOY OOI KATA OITN

  3. YN L$ $ , 4 100 L. . ( ! O=@ , ( 100 Y. k ! L4 10.

  4. , E !2: 4 - e. ?T ?.

  BIBIOHKH TN EHNN

  18

  upsilonlenis Mupsilonacute 1 b C upsilonasperF upsilonacute Mupsilontilde-9 4. # M F = ) upsilontilde P_! +],upsilonlenis U d@. a upsilonlenis upsilonlenistilde upsilontilde -), upsilonacute F / / / upsilonlenis! upsilonasperacute2! , a upsilontilde T ) =_upsilontilde !. F a upsilonlenisF ),! ! upsilontilde upsilontilde, upsilontilde F 2 upsilonlenis ) upsilonasperupsilontilde upsilongrave .. gJ F ) , 5 \ F S 1 @1 upsilonlenisupsilonacute, upsilonacute F upsilontilde E / upsilonacute ], S # upsilonlenis] ) -, upsilonacute upsilontilde, F / ) upsilonlenistilde @, > # +! ). 6. upsilongrave F = upsilonacute -. @upsilontilde 9 upsilonlenisF upsilonacuteupsilongrave h upsilongrave / upsilongrave D @9 upsilongrave F / / / upsilonacute +Q- upsilonlenis = + / 1 1 ) upsilonacute;Jupsilonlenis . upsilongrave = i !

 • # , 2 L( - @ =(, - upsilongraveJ( ' (.

  7. b 4 ' L4 upsilongrave upsilongrave ( L-upsilontilde O upsilonlenis, ' -upsilontilde, O =K upsilongrave $ -?( ' ( $ upsilonlenis( P upsilontilde E ' @ L4 upsilongrave S(NO -upsilontilde upsilonlenisupsilongrave , upsilontilde , L? - upsilongrave , , $ @! O , L? - , 2 N 8.' , - upsilonlenis, O -upsilontilde upsilonlenisupsilongrave , upsilontilde, O(T , !, =E , , # Z - !( 4 ! upsilonlenisacute , -upsilontilde upsilonlenisacute , @upsilonacute, O-upsilontilde, O Jupsilontilde upsilonacute ' ==K upsilongrave upsilontilde , P0 -! , ,=K upsilongrave upsilonasper O ! $ =$ E,upsilonlenis, (T, @! upsilonlenis, O, ?upsilontilde ' -(T $ I, O P upsilontilde L0 Lupsilontilde?( ' ( ' k ! * *.

  9. # upsilonlenisupsilonacute, L, ' O upsilonasper O - $ $ (5 =@ , =(-N ' =K # =?! , $ L0-, L, (T, O V ! - upsilontilde ,- 4 , upsilonacute $ # , , ( ' #4 ! E upsilonasper! O 4 4 !, ' , ! , -2 L4 upsilonlenisupsilonacute.Z # L upsilonlenis' P ' L0 =@ upsilongrave e, h, =E ? upsilongrave , O ' e upsilongrave # -!' upsilonlenisT, = upsilonacute upsilonasper, O ,

  21

  IOKPATOY OOI KATA OITN

  5. ' E ?E,, upsilongrave J( ' J upsilonasper(T,O ZL( , $ $ Y2 (. !. 19 e). B. ' -$ - 4 - .

  BIBIOHKH TN EHNN

  20

  upsilonacute +_. # upsilonaspergrave upsilontilde .7. # upsilonlenistilde M F ? upsilontilde )! upsilongrave / ! ) / upsilonlenis! - upsilonlenisupsilonacute upsilongrave - , +] + F -upsilontilde, + F T / , T F F M , 8. F F .# M1 . @upsilontilde , C ;upsilontilde ! upsilontilde upsilongrave 1_ b upsilongrave / +. T +,M, D, upsilontilde !Q ! ! # upsilonlenis P P + D upsilonacute -@).9. Jupsilonlenis upsilonacute 1 upsilongrave upsilongrave upsilonasper- =_ +P9 +1 P F !upsilonlenisF !Q,*upsilontilde F upsilontilde# D / ,b a !- ZP > +)) @1 # upsilonlenis 9 upsilonasperacute # -. upsilonlenis! ) upsilongrave = T upsilonasper.V, 1 ) upsilongrave b M F upsilonlenis-)Q, \ upsilonasperupsilontilde upsilonacute W. upsilongrave

 • upsilongrave ! 0, h , $ upsilongrave ?upsilonacuteupsilonlenis# 4 = 4 =( , $ L2E . 10. ' ( upsilonlenis$ $ P, ', T upsilonlenisacute $ K upsilonlenisacute , ?, - upsilontilde upsilontilde, L, (, O , I -upsilonlenis4 $ E E , O , upsilontilde ! $E * ?*, ' , =2 ( Z 4 ! L4upsilonlenis, , upsilonacute, L, ?T, O # , upsilonasper@ upsilonasper! ' upsilonlenis' P , upsilontilde ' V 0 ! , ?* O Z ! L2(, # -(T, O P ! upsilonacute k L4 =( upsilongrave -upsilontilde , upsilonasper?upsilonacute upsilonlenis, L, L4 =(, upsilongraveupsilontilde , Lupsilonacute Y O, ! !.

  11. I, L0, L' E , upsilontilde , upsilonacute V ??(,6 O upsilonlenis' !, ' =x # , Z * upsilonlenis* upsilongrave '# , Z ?* L4 upsilonlenis$ S(. $ O 4Y # Z , , =upsilontilde , upsilonacute O upsilonlenis', ?upsilontildeN @!, O P ( # =2upsilonacute =( upsilonlenisE upsilongrave L, L, @- ' O P e, O $ -( L-.

  12. E =2 e, O -E, O ( e2 , , upsilonlenis(, P JK, ' , 4 @, ?!

 • #k1 upsilonlenis ;! . +, # upsilonaspertilde D 1 -] \ U _! F Z ), F F upsilonlenis 1 = upsilonasper! upsilonacute.13. F 1 P upsilonlenis9 upsilongrave F upsilonlenis E T b / upsilontilde upsilontilde T), 1 F ) upsilonlenis upsilonacute .^# O ] 1 upsilonacute ! upsilongrave U - ! b @) upsilonacute, \ P +!upsilonlenis upsilonacute upsilongrave = +upsilontilde.14. M F 1 / 1 = / +-upsilontilde ), *upsilontilde ) = upsilongrave upsilonlenistilde -upsilontilde 1 \ F ) M i, = F upsilonlenis ] upsilonacute . OF ) = T n)+ 1 upsilonlenis +! 1 +! -9 15. * F ! upsilongrave F upsilonacute

 • $ ! ' upsilongrave K ! upsilonlenis! -, LT0 N =K upsilongrave upsilonasper( =E=E ' =K, upsilonlenis, upsilongrave , , ( L4 =K upsilongraveupsilongrave ?! _N9 =( , upsilongrave upsilonasper(- ?, 0, V ( # Z 4 @@(, upsilongrave Pupsilongrave L, (- $ T$) F 0,K O , upsilongrave @I ' L4 , L ,upsilongrave !.

  16. E !, , upsilongrave ? - 4 K upsilonlenis, ,J0 = upsilonlenisupsilontilde ?!. x $ upsilonasper(T, O# Z L4 , upsilongrave upsilonacute , L0 ' $ EE , @ E J( ! ' L!upsilongrave , LK , I ' 4 d k -=( upsilongrave ( upsilonlenisacute upsilonasper!, L, - =( upsilongraveZ @' -0 - upsilonlenisN V =$ O E 0- , ! !, J 4 2upsilonacute ' V , 4 upsilongrave !, =( # ' 4 ,$ upsilontilde ?upsilonacute V upsilonlenis( ' 4 , (O ! # , 0 ! 4 upsilonacute upsilontilde - ' 4 , 0 =? g, ' -N 17. upsilonlenis, O Lupsilontilde $ ?( ' Z * ! ' *. ' =' ! J $!, , - , ?, 0 upsilongrave !- , , , , upsilontilde ' , L* -$ *( , J # ! , Z P4 ,=! , upsilonlenis, # L(@, h , $ (- ( L4 O upsilontilde , upsilontildeN , # , , ,

  27

  IOKPATOY OOI KATA OITN

  9. K 4 ! J - 4 1 (269 d): M upsilonasper) upsilonacute -> D, T . + @` +. . ( Z! L4 $ ?upsilonacute , Z 0, , ( 0 K, O -

  ?* ' L*).

  BIBIOHKH TN EHNN

  26

  Q1 upsilonlenis +!9 E upsilontilde +-) ], upsilontilde# +_ k @) upsilonlenisupsilongrave+!_, upsilongrave F / upsilonacute T F upsilongrave b upsilonlenis U , upsilonlenisupsilongrave # Uupsilonasper ) 1.. 16. upsilonacute # +. M upsilontilde P, T - M1 upsilonlenis. +` F M, +_ Supsilongrave ? !, @1 /+. upsilonlenis D ) , N upsilonasper >

  / 1 WX! upsilonasper 1 M upsilonasper9 F upsilonacute +# k)> ) ? 1 !_ . )_ , T F / 1 1 +. \ 1 1 2 upsilonlenisupsilonacute M1, 17. upsilontilde F P +! 1 P P _P T D, 1 F -., > / upsilonacute T l ., F c - 1, F . upsilonlenis P, F -) F upsilonasperacute @ E # D 1 VF 1, F upsilontilde

 • 4 d
 • upsilonlenis, , ( = ' I?N =E =K !- upsilongrave , =( - upsilongrave (, L?upsilontilde O , e 0 upsilongrave 4Z upsilontilde upsilontilde , =! O Z *upsilonacute ' * 2(. 21. ' O, O +- , upsilontilde - , =, upsilonlenisupsilontilde upsilontilde * ?-?(,14 L upsilontilde , ?upsilontilde L4 upsilonlenis$ upsilongrave upsilonacute- L4 Y , L4 Y -*. ' $ ?* (, O upsilonasper(T, O V -upsilonacute Z 0N15 (T, O # upsilonasper ( upsilonacute- !, upsilongrave , * , 0 $ L$ ' $ -upsilonacute - , , LI, upsilongrave = ?upsilonacute$ 4 4 N O $ I O V ! EE K , =upsilonacute , ! 4 L$' , @0 - $ e upsilonlenis*.

  22. , , $ ( $ =upsilonacute O, O upsilonacute , OP e upsilonasper ' =x ! L4 O Z, =(T O , ' - upsilongrave e ?, ,-(, _ E J( =( O upsilonlenis, Z , O ,Z.

  31

  IOKPATOY OOI KATA OITN

  14. ' upsilonasper4 4 upsilongrave - ! I (.15. 4 ! upsilontilde upsilontilde F $ * upsilonacute ' E * L* =2T J - 4 . = !a L( ' 4 4 ' 4 4 .

  BIBIOHKH TN EHNN

  30

  upsilonlenis, +1 # + upsilongrave upsilongrave upsilontilde,. = upsilonlenis1 -upsilonacute _! upsilonasper D ).21. ! upsilongrave @ 1 1 upsilonasper P !upsilonacute upsilongrave U C +! b W! 5.. M a T -upsilonacute 9 \ F upsilonlenis! *upsilontilde upsilonacuteD , s 1 / upsilonacute- U upsilonacute +.9 upsilonlenis / -upsilonacute! P )# U D / +.22. ^ F / F = upsilonasper upsilonacute,upsilonlenis F !Q +, +_ S upsilonlenis +!upsilonasperacute upsilontilde# T, WX! D 1 = .-.

 • upsilonasper4 4 ( upsilonacute upsilontilde =? S(- , 4 ' I 4 385 ..

  ( J 4 k upsilontilde upsilontilde -( @-! (, J JK , $ M P4 upsilontildeE ' * @upsilonacute, upsilontilde (, =! #4 @( * , $ @upsilonacute, ' = -$ , Pupsilonacute ' $ JI upsilonacute.K @ 4 L4 upsilonacute , T _ L4 upsilongrave 2! upsilongrave !@ - $ -, , , upsilonacute J =$ 4 upsilongrave =T $ I. upsilonacute =( E 4 4 'Lupsilonacute 2! upsilongrave ? - $ . b J* =! L4 $ , ! , upsilonasperacute' , ?! - 4 upsilonlenis! , Y * E (,J upsilonacute 4 !@ ' 4 , , , 4 ,L =K , ' =2I k 4upsilonacute, L, ' , .

  ?$ upsilontilde ( # M e - upsilongrave L(- bN J 1 ? ' upsilonlenisupsilontilde ' #K L* , ' LE ! ' (-N J (, J ! I 0, Z -@ - ( a( 4 upsilonacute, J( # J upsilonlenis(,- JI 4 Y. L?(, =2 e,Z L( 4 LE ( ' !.

  upsilontilde Lupsilonacute = ?* =-

  33

  1. . . , 45.

 • (T L4 $ $ upsilontilde (
 • , LK 4 . ! Z , =I upsilongrave -!2 J , upsilontilde upsilonlenis - 4 JI , * !- =( -4 JI , upsilontilde ! ! - 4=I * !, upsilontilde ! ! - 4 - , upsilontilde upsilontilde ! ! - 4 - .

  Z ' 4 =I upsilontilde ( 4 ! # ?!, O J (T. upsilonacuteL( L4 , 2( ' 2( ' upsilonasperI- - $ ?$ V, SI # ?( 4-4 .

  BIBIOHKH TN EHNN

  36

 • 1. $ # E @E ! ' $ @$* T* , , (T L4 ?( (Nupsilongrave O L4 upsilongrave , upsilongrave , =$ upsilongrave @ =x J ,1 # upsilongrave upsilonlenis( , upsilontilde =! $ I , 4 O ?4 upsilonacute-,2 # 4 JK c3 , L*N (T,O, - O L2( upsilontilde ' =I , (T0 L4 $ ??(,4 Z * d( , -?! upsilonlenis$ $ $ O =K upsilongrave =* -$ ??( ' ? - !=$ E. 2. $ O L # 0E, , # , e, # E, , !- , T0 =! 2upsilonacute , # O O ,upsilontilde I , # ?0, upsilonlenis, , O Z * , upsilontilde , LI # =0, O E # - , , Lupsilonacute L4 upsilongrave e.5

  3. (T @@( O ? Z - upsilongrave !- LI, - upsilongrave J( Lupsilonacute (, ,$ L@! - $ ?!, L, , Lupsilonacute -I , (, O L@! =2T ', ? N = upsilonacute, =K upsilongrave upsilongrave upsilontilde, #! , T , upsilonasper! $ L upsilonlenis$ '

  39

  3. c, , , =2* 0 ' , L* * -(.

  4. O ! upsilonlenis(T 4 - 4 # 4 O ( ' $( 4 $ L$ (@. ( upsilonacute, tJ #) * +., * 1966, . 36-7).5. $ , =( J 4 , 4 @@I O $ =(, 0 $ L4 upsilongrave e, h , $ 4 =!.

  J

  1./ F +! / ., v upsilonacute, / upsilontilde @! -@/ # = D9 F S upsilonlenis ` s F = \ +-) P upsilonacute s d) [email protected]*upsilontilde 1 _! F upsilontilde, + F !!Q Qupsilontilde ? upsilongrave ! - C @ . + upsilontildeM T9 2. +/ # upsilonlenisacute . .-, F =, N # M upsilonlenis T, # *1+_ . / !, ? # + > - ! = upsilonlenisP! , upsilontilde # >5. P F+1, F upsilongrave = a E )# upsilonacute-. 3. ] F upsilonlenistilde \ 1 ! T + / 5! @, upsilonacute>] upsilonacute \> = upsilonlenis -@ +_)QZ n!9 \ # upsilonlenis 2 upsilonasperupsilonacute / 1 upsilonlenis T,

  38

  1. K: ' # Lupsilonacute ' upsilonlenisE L4 (, O !@ # $ -@$ * T* .

  2. 4 LK ( 4 O !9 ' upsilontilde O =-upsilontilde 0, O , =! 0.

 • , upsilontilde , @ , ! =( upsilongrave@ upsilonlenis$ $ L! E @E.

  4. 4 =$ L0?, O Y upsilongrave ', $ L( upsilontilde ( ' , $ ( upsilontilde,6 , 0 , upsilontilde L(2 0, O '- upsilongrave upsilonacute upsilonlenisupsilongrave L! @E. b @@(- (T, O, O ! , 2 4 =I -, S?( , upsilontilde L( 0 L4O E , O # ! , 2 (- @ , S?( , 4 L(.7 5. upsilongraveO L! upsilongrave L4 4 , =? upsilonlenis, - upsilongrave - , h, =E -(T O upsilonasper(T 4 upsilonacute,k # 4 L02 L4 , - @ ?-upsilontilde upsilonacute, L, upsilontilde = =' ! ? 4 upsilongrave , ! * J( ZLupsilonacute , upsilonasperacute (N P e, O =( ,4 ?upsilontilde, ( , -upsilontilde - @ upsilontilde, O =(T upsilongrave 2! upsilongrave ? - $ I,8 upsilongrave L! 4 , O k upsilongrave =(-T, L, ' upsilongrave N , 4 =2 e, upsilongrave =(- , 4 0, upsilontilde $ 4 @-,9

 • 6. , upsilontilde, - upsilongrave upsilongrave =( V ,( O =! upsilonlenisupsilonacute, J # , upsilontildeupsilontilde upsilonlenisupsilonacute , $ ( upsilongrave !-2 - @ , O # , upsilontilde - ! L4=( upsilongrave (T , 4 =upsilontildeN J # upsilonacute, - M 4 upsilongrave e, = upsilonacute , L-upsilontilde upsilonacute, h # , =?( Y ( -@ . = upsilonacute I # =@ Y, =! , , Y =K upsilongrave LY L4upsilonlenisupsilonacute, upsilongrave J( K, ' k L4 =(, upsilongraveJ( =T;

  7. ? # upsilonacute, # , ( -, h, =E -(T, O J upsilonacute =T0 $2 upsilontilde - ' upsilontilde ?!,10 = upsilonacute T,O # ( O # =(N , L0, E ,4 ( 4 O ! , 4 ; ?upsilontilde=K S( - , ( O =2!- $ I , =E J upsilonacute, ! , upsilonacuteupsilonlenis, upsilongrave =upsilongrave upsilonasper(T, upsilongrave =(T ' upsilongrave !;8. , 4 4 O J ?upsilonacute; J ?upsilongrave ? =, - $ T$ L4 4 b, upsilongrave -upsilonacute, =E J upsilonacute =2I upsilongrave Tupsilonacute, ' Vh . upsilonlenis( 4 , =, ( ! , J upsilonacute, !@ , ?* 4 '4 ?!, L?upsilontilde, O =upsilonacuteT $ L0 , L-upsilonacute, O , =E L( 4 =(. 4 !-

  43

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  10. N =E ' upsilontilde @! * * 0 -(, 4 JK Jupsilongrave I ( E L!. ~ P4 upsilontilde ' Z upsilonacuteT $

  ?! ' I . ?upsilonacuteN J L 4 ' 0,P4 upsilontilde

  F upsilontilde - @! * , ' * upsilonacute . #

  $ ( ! E + ( ' , e. ( ' 4 !@ -

  4 b,O *,, , =?! - $ T$ $ upsilonacuteT upsilonlenis(.

  6. upsilontilde M # +_! 1 @upsilonacute- M, ; F = upsilonacute T ) upsilonasperFP ! \ upsilonlenis +1 upsilonlenis M, ; #M upsilongrave = X r,# upsilonlenistilde +! 1 upsilonasper upsilontilde upsilonasperacute = . V C !. ! upsilonlenis Mupsilonacute C N upsilonacute. 1 upsilonasper# upsilonasperupsilontilde C -] b 1 +Q; 7. Jupsilonasperacute # d MF ;upsilonacute +1, V Z/ F upsilonlenis / M / #J Q _,! # upsilonlenisF upsilonlenis +!- +upsilonacute. 1 M upsilonlenis )_; ## +1 F _ upsilongrave M / ]- +! M upsilonasper ! , ; # M /1 upsilonasper upsilontilde upsilonacute, upsilonacute .. 8. y 1#J T ;]; ## ; F +_ ^ upsilongrave P, ; F ! upsilongrave Q ]. ^# * =M! ! # U +! M upsilonlenis +upsilonacute, p)Q / / / +! ? ! !.

  BIBIOHKH TN EHNN

  42

 • 2 Z, O, =E c0 E # , -(, = , -*, O J upsilonacute =T0 upsilonlenisupsilonacute,E J( upsilonlenisacute P ! # Z L * ,upsilongrave =(.11

  9. , , $ ?( O, O 4 upsilonlenisI, O$ ' ( upsilonlenis, upsilongrave ! P e, ' ,=! ' , - !, , 0 , upsilontilde (-2 = - 4 upsilonlenis4 !, # Z !L2 ' # LK upsilonasperacute? upsilonasper,12 E , -! ' 4 =I ' $ L(.

  10. ' , # $ upsilonlenis* $ upsilontilde ( K# , upsilontilde , J0 upsilonlenisacute; ?upsilontilde upsilonlenis4 Z !4 E ' ! $ @upsilonacute, $ upsilontilde -?,13 upsilontilde Pupsilontilde upsilontilde , V J( !, O upsilonasper*2 V IK upsilongrave + @$ =2( ' 4 k - $ I . ' =E Z upsilonlenisupsilongrave upsilongrave ,# upsilonasper?upsilonacute , upsilonlenis0 $ 0, L,=I, O ? , L?0 upsilonlenis4 -I K *-* L*.

  11. ? 4 4 4 , 4 =-I I E -E P0 (, L?upsilontilde upsilonasper!-2 upsilongrave ' L! ( upsilonacute, =!- $ $ @(, O V $- upsilonlenis$ $ I M L! k L4 , IO O Z - $ ( , L L ' L4 O, e. 12. @ 0, O P e # =2?-T , 0 =, ' , upsilonlenis, 0 O , , L, e # upsilonacuteT L4 , -( @, e # !? L4 $ upsilonasper$

  45

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  13. ? =K P4 upsilontilde 4 ' * upsilontilde, 4 upsilontilde @! upsilontilde .

  gJ F ) ], \ ! +-` + M1 a upsilonacute +Q.,S upsilonlenis# O # +1 r.9. ^ F / 1, +@) M [F +upsilongrave +upsilontilde], )! @ / upsilonlenis/ upsilonasper, ! upsilonlenis !- upsilonlenistilde upsilonlenisF upsilongrave T, +_ S T T- / ! ..10. F upsilonlenistilde P ! upsilonlenis! ! upsilonlenis = !WX! M1; gJ F r , F @upsilonacuteP #) upsilontilde , s ] 1 @upsilonacute;] upsilonasperZP / ] P.` F upsilonacute - upsilonlenis + upsilonacute # +, # >5. 1 P P P upsilonasperupsilontilde 1 M ? -1.11./ F upsilonlenistilde >] / upsilonasper1 +) ! N / upsilonasperupsilontilde upsilonacute D, ! F ) !- upsilonacute ) + Mupsilonacute> . / @!-, upsilonlenis + # +_ n ! /+1 upsilongrave c. 12. t] upsilongrave F = - upsilonlenis upsilonlenis! upsilonlenis# upsilonlenis / upsilontilde upsilonacuteupsilonacute T, upsilongrave F upsilonasper# i@ Q,upsilongrave

  BIBIOHKH TN EHNN

  44

  11. upsilonacute =K ! upsilontilde ?! ' upsilontilde -, O J - upsilonasperupsilonacute - 4 # .

  12. . -$ - 4 E @! E 4 I J -.

 • V$ N =E V I upsilonlenis$ (V ) -4
 • e upsilonasper! , =( - , , Z$ I, O , LK ' , upsilonacute ! ,=2?(T L4 $ ! * * ' L4 , -? !, ! # L?!, , , upsilontildeupsilonlenis, Z V $ $ ' V 4 upsilongrave upsilongraveupsilonlenis!@. 16. ?upsilontilde # @ upsilonasper k O upsilongrave ,L4 upsilongrave J( K ' , L0 e $ (- upsilontilde , !2 P e , $ -( L,16 =IT, O =K upsilongrave -E LT Z =(, ! L4 , upsilongrave =-upsilontilde # JI 0, =E =K upsilongrave =(- E - , -( L0, JI , !. 17. upsilonlenis4 [email protected] , I-, O P -upsilonacute upsilonasper! - , ?- ! = ( 4 upsilongrave J! O?! e K L4 upsilongrave $ (N ' - $S * (, , * J( ' V @$ =2(=2?(T ' P ' ' upsilontilde, Z =(, h ' P ?? upsilongrave Lupsilontilde # , -, ! ' Z P ! ?!, , =upsilontilde 4( * -upsilonacute ' P , upsilongrave =0_ ! upsilontilde -upsilontilde upsilonacute, , upsilontildee $ . 18. ' 4 , $ L* -' L4 upsilongrave ( ' $ e E L-, , , ( ' V $ e, V $ !- E E E L4 E EL(, V $ L - upsilonlenis( e !, , V L?( - , O ' - , =(, Oupsilonlenis, L4 $ , .17 19. upsilonlenisupsilongrave O

  49

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  17. - 4 ! (23 e) upsilonasper(T, O P -upsilonacute Z * upsilongraveL E E. . ' . , 80 ' , 60).

  , upsilongrave F C d), *upsilonacute F 1 ! T P ] - 1 upsilonasper),upsilonacute # D / ) . + / upsilongrave upsilongrave [email protected]. ^ F upsilongrave upsilongrave @` +_ S =# = ., 1 upsilonlenis1 upsilonlenis )_ !Q- _, M` upsilongrave F @ +!upsilonlenisF 0 T @ T, upsilongrave # + 1 upsilonlenis1)_ M upsilonasper@/ h -upsilontilde. 17. upsilontilde upsilonasper. upsilonlenisupsilongrave upsilonlenis +. b upsilongrave =upsilongrave M, / upsilonacute_,# x . @-! / = ! ), upsilonasperacute T- V upsilongrave upsilonasperF upsilonacute +-upsilontilde )# upsilonlenisupsilontilde / + Mupsilonacute> -1 ! +1, ! +1 = 1 / upsilonasper . 18. ! = P ] 1 ! / ) =, T F ! upsilontilde ) 1,# + 1 = !@, 1 \ 1! upsilontilde , +1 ? upsilontilde# M..

  BIBIOHKH TN EHNN

  48

  15. , 4 ! upsilontilde (.16. 4 ! upsilonlenis4 * -upsilonacute L(T ' J (@. !, 24 '(, 436 ).

 • O upsilongrave upsilongrave P Y upsilongrave =?T upsilongrave - L4 upsilongrave -(, P Y Z OE ' upsilontilde ( , ( # $ @( ,L, E e, =E P -upsilonacute Tupsilontilde O ! , TupsilontildeP e, upsilongrave upsilonlenisacute , - L, upsilontilde, Lupsilonlenisacute ' , 2! [email protected]. K # ' , L-?* L4 4 d2* $ ?, L - upsilonlenis, , upsilonacute upsilonacute. 20. 0, O M 4 , E$ L( ' $ 2( E (, L! ,= ' L4 E , $ $ -0 L( ' L4 upsilongrave =?( !N18 =,O c! , =? upsilongrave E -(' L?(T e , =TI, e , upsilonacute- , L, E I,19 O , ! , ' , =upsilonacute $ T$ O upsilonlenisK.

  21. , ' , $ ?( * ?0 ( Z4 , * =K . K $ - upsilongrave PK e? , ! * T* # , -0 EPE, ?upsilonacute # upsilongrave upsilongrave upsilongrave =!@ P -, ' $ e # $ ! * L* L4 upsilongrave upsilongrave upsilonacute ' Y e =(.20

  22. 4 upsilongrave upsilonacute O T* =K =?upsilontilde , # ,I $ @0 * -*,21 upsilongrave # (T? =(, L, !, upsilongrave Z L?!-, O ' V $ ?0, ' 0, h, $ J(, O Tupsilontilde - $ , Z P! upsilonasperK ' P ! @N , # , , L-

  51

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  20. 4 PK - $ LI $ ?(.21. (,84 ' ,129) L?!,O - O 4 * * M(? ' T0 P -upsilonacute -(. upsilontilde J upsilonasper@

  JE ' E -( P! F 1 upsilonacute 1 +upsilonacute,\ upsilonaspertilde F ? ) @!X = @) _upsilontilde, +1 # upsilonasperacute Mupsilontilde V /upsilongrave . M! upsilontilde . 1 ! [email protected]. ! # = + k P !.20. M F ? ! / ! ! _!, upsilonlenisupsilongrave U ! / T #* *C upsilonlenisupsilonacute9 M F 1 M-! ! P @1, 1 F +)Q,1F upsilonacute >]Q _, h / upsilonasper T upsilonlenis- U @! 1.21. F / P / - +! M = +1 c !.1 O-upsilontilde upsilonacute upsilonlenis! F 1 + O ,upsilonacute F 1 n! 1 upsilonasper -,/ F 1 upsilonacute = T !922. # S +1 @upsilonacute 1 F ] M/ +_upsilontilde+!, upsilonlenis ) upsilonacute ? / F ) ;! T ZP ZP ZP # *-, # 5! upsilonacute V# +! ;upsilonasper) D @), 1 F 1 -

  BIBIOHKH TN EHNN

  50

  18. 0 @!, O 4 4 x E ( # upsilonacute, L! 4 N V ! upsilontilde upsilontilde upsilonacute '

  * -! * , * @( =0 LK I (.

  19. $ upsilonasper * ( J 0 @!

 • $ ( , * ??(, V J( K ' - , ! ' $ ?upsilonacute E k , =0. 23. 'upsilongrave # @! PK J upsilonacute 2 - , -! upsilonasper!, upsilongrave # ! , L?0- , , V, ' , =upsilontilde - $ L(, -$ $ ' $ (N $ upsilonacute # E =-E upsilonlenisE e # =upsilontilde
 • 26. ' Z ?4 , upsilonlenisupsilontilde upsilontilde , I-N J upsilonacute ! upsilonlenisupsilongrave , ' (L0 J, L?upsilontilde =! , !@ ' , -upsilontilde L ' , TE,24 upsilongrave VK , ?upsilontilde, k # +2 $ upsilonacute( , L, Z $ I, O 4 * , (T , * O , =, ELN25 27. O + , T = -, ?, ( I Z , , $ ?. =T, O =K upsilongrave 4 upsilontilde upsilonlenis, ,?upsilontilde ' , upsilonacute, ' =K upsilongrave , ' =2 - O, , =( , L?*$ upsilonlenis!@ .

  28. b # upsilongrave # , Z !

 • upsilongrave e - 4 k, h ' P I O ,=upsilontilde , Z ( ' P @upsilonacute , @!# ! upsilonlenis( , , ( -' =(, , , Lupsilontilde # , upsilonasper! . ' upsilonlenis, ' # K , [email protected] ' 0 L=( upsilongrave -(T, O Z ( , T, $ 0 , O T =(- upsilongrave ?0 , $ upsilonacute upsilontilde .

  30. O 4 O * upsilontilde , L0- (, O $ I ' upsilongrave ' $ upsilonlenis!@,=( # $ ??( E -( =E, L O #E , ?! ( L2, O -( O upsilonlenisE ZJ upsilonacute, 4 JK - b M! +. upsilonacute upsilonlenis E #19 T upsilontilde upsilongrave +! D C )Q b upsilongrave + > !- _ T.30. U upsilonlenistilde 1 M ., \ / F ] upsilongrave / upsilonlenis@, T F / ! +

  / M!, a F upsilonacute c r p upsilonasper upsilonlenis! T _. #` # M F = ! upsilontilde+, *upsilonacute U upsilonlenis +C9 # upsilonlenis. upsilonacute 1 / +!. 31. upsilonacute- upsilonlenis1 ! a 1 / ] -_ _ upsilongrave upsilonacute .9 aF upsilontilde# +! upsilonlenis! ! c. ! upsilonlenis - + upsilontilde = 1,E upsilonlenis F ) ; 32. # upsilonacute> * - upsilontilde , \ +` F upsilonlenis upsilonlenis M ), ! l M )_ 9 upsilongrave F upsilonacute !-,S upsilonlenis upsilonlenis U ] ., F P ! 5, F P ) T +!.33. # M ) P , # upsilonlenistilde

  BIBIOHKH TN EHNN

  56

 • , =x O upsilonlenis 0 ,upsilongrave upsilontilde =K upsilongrave ! =I, =E upsilongrave upsilongrave upsilontilde O ! (N h?E Lupsilonacute k , -* $ L0,L, '
 • * Z , ! , I upsilontilde !,upsilontilde Pupsilontilde upsilontilde 4 ' * , J # upsilonacute @upsilonacute, ' ! N28 ' E # Z 2-, =K, upsilongrave ! , L $ - @ upsilontilde -( ?(, , ( upsilonlenis$ $ L2, VJ( Z =$ ' -;

  38. upsilongrave O # !@ ( ?( , $ L0-, L, cupsilonacute , ( E E, PJK T =( upsilongrave L4 upsilongrave L-, O =! [email protected] ' upsilonasper* 0 [email protected], L4 =K upsilongrave 2 'upsilonasper! =K, upsilongrave L4 upsilongrave ! [email protected] ' P JK ' -K upsilonlenisupsilongrave upsilongrave-( upsilongrave upsilongrave , upsilongrave # , =upsilontilde , -* 'upsilonlenisacute , upsilongrave =upsilonacute N29 # upsilongrave , ' ( ' O upsilonasper*2 upsilontilde LI, L, ' ! , upsilontilde , O ' ? - ' = ! ' ! ' , L( . 39. , , ( upsilonlenis,E E # =0 @@(, O upsilongrave e2T, # O ' LI, L, L4 upsilonlenisupsilongrave e # -?! =E ' =K ! L ' * *?*, e =?I, e, =2 L4 $ (

  61

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  , * J( J P4 @ M J upsilontilde !, J JK M -

  = 4 upsilontilde ! (@. -. . . 744 ' 753). 2 e J -

  ( , L( upsilongrave upsilonacute ' , upsilongrave ( c4 ,

  h , upsilonacute

 • , =upsilontilde E =( E E E , J# ?upsilonacute, upsilongrave =2$ Z upsilontilde , -' L!.30 40. E, =, ? e,# , E upsilongrave =(, upsilonlenisacute , L?0- , $ L! E E (N L, , ?-E ' , 0 =2 [email protected] ' =( upsilongrave! upsilontilde - @ E E ' =( upsilongrave, upsilonacute.

  41. x 4 upsilonacute, O k P (, L upsilonlenisacute 'P L4 upsilongrave upsilongrave31 ! =, LL!, O upsilonlenis' = ?upsilonacute O , L, ' -0 ' =(2 upsilongrave e - ,

 • L?upsilonacute upsilonacute, , ! -, =I: =, $# ?(T , $ L$ E E ,Z I L4 upsilongrave LI
 • upsilonasper(T upsilongrave 4 upsilonacute, ( , M V0 ; x upsilonlenis ?T O ,=upsilontilde upsilonlenis4 4 upsilongrave , upsilongrave . '4 # Z =$ , e upsilonacuteL(, upsilonacute, e , ! , # 4 , ,(T =( ? ;

  47. ! O ' upsilontilde ' =upsilonacute! # 4d : e _ L4 upsilongrave ?( upsilonacute , O upsilongrave =K, # , M J LI ' E O Tupsilontilde' E O L ! 0 ; T 4, ? upsilonacute , P JK , upsilontilde 4 !- , O $ # , upsilontilde , ( !L4 O , upsilongrave Lupsilonacute;

  48. O , -*, O upsilonlenis4 ' L4 # # !?-, L, c! , L?0 _ - upsilongrave ?-?,35 E ! , ! , L( ='-E ' E E. , ' e ! I# 4 =IT, (T O I upsilontilde ( ?, Oupsilongrave upsilonacute K ' , *, e # -* (,, L*, upsilongrave upsilonasperupsilonacute. 49. '! O Z ?4 ' upsilontilde : O, =E V ??(36

  ! ( @I ' ?K, =2 -(upsilonlenisupsilontilde upsilontilde E , $ 0 L -.37

  4 * - =!, E ' upsilonacute: # , -! - 4 d2* L?! - ! , - e, , 0 , -* upsilontilde L4 ,JK upsilonlenisacute upsilongrave , ?* O Z I upsilonlenisacute upsilongrave

  67

  IOKPATOY OOI BOYIPI

  37. # $ ( upsilongrave Z - @ upsilontilde ' J?? Z * - , ! O = E upsilonasper!

  $ S$ E (, P JK Z ! 0 , $ (.

  , U !; #` F D# \ C U upsilonlenis -. b upsilongrave upsilontilde. ! upsilonlenis M upsilonacute- upsilonasperF = 1 !, +# E upsilonasperF -upsilontilde )# U 2! ; 47. F 1 ! upsilonasper. c +! 1 ? upsilongrave) upsilonlenis, upsilonlenis U ] c i ] ; # upsilonlenistilde / upsilonacute - ), E upsilontilde , b 1 ) ;48. # c U c a upsilonlenisF F upsilontilde , #+@. 1 ) 1 a / M M ) 1 !. ## M d, *upsilontilde! upsilontilde -P \ upsilongrave C = ! F -_) b upsilontilde ). 49. F / upsilontilde P, \ P ! +. upsilongrave upsilonacute T C upsilonlenis/.. y upsilonlenistilde + !Z, ) F upsilonlenis . upsilontilde -upsilontilde upsilonasper, M F ., upsilontilde Q. +_ S.# upsilonlenis ! D _ . upsilongrave 1

  BIBIOHKH TN EHNN

  66

  35. 9 =E $ upsilontilde .36. ?(N $ * ( 4 $ L0.

 • . / upsilongrave ! @1. 50. / -)Z, M ] } . upsilonasperacute !+ 19 *upsilontilde upsilonlenis @) upsilonlenisF M), 1# M @ 5-1 T D upsilonacute @upsilonacute.

  BIBIOHKH TN EHNN

  68

  , ! upsilonlenisacute $ $ ? , =!- @. 50. ' $ 2*, , =E Z I- ' # T( ! 4 + ?4 ,E # T* , # @upsilonacuteN (T,O upsilonasper! , ( - , upsilontilde ! -@, k P @upsilonacute upsilonlenisacute P ' K ' ?(,L, =K upsilongrave (T , ' ,?upsilontilde.

  69

  IOKPATOY OOI BOYIPI

 • 71

  upsilontilde . , ! " upsilonacute-, ! upsilonlenis !& upsilonasper(, ) * + upsilonasperacute0 , upsilongrave 45 6 " .0 8 upsilontilde 7 45 .9. !" upsilongrave ! 4 " upsilonacute .0 upsilonacute ? upsilonacute " " A !upsilonacute upsilonacute, upsilonasperupsilonacute- 6 " !B , ) 0 -D upsilontilde E ? 6 (F !" + upsilonacute(, upsilongrave 0G upsilonlenisacute upsilonacute.

  4 = !upsilonacute " upsilonacute( upsilontilde J D upsilonacute !" upsilonlenis6 !upsilonacute- " " & F " N, O ?upsilonasper : " " upsilonacute 5 5 upsilonacute" &upsilonacute, " " " upsilontilde N -, " " " ( upsilontilde upsilontilde - B, " , " 6 upsilontilde - 5 5 , " " upsilonacute F RS , " upsilongrave G( 5 " " & F (.

  " 6 6 upsilonlenis6 O U, " upsilonacute, " 66 upsilontilde " ( ? = J-D 5 upsilonacute " , 5 F " (- = " .

  6 (+ 6 O 8( W : R (368 .9.). U (359 .9.).

 • &, O" ( upsilontilde . "F 4J (346 .9.) >-5 " " " N. " 346.9. " upsilonasper" " , 0 !-F F, W 6 J, ! "" 4(" & F , " U 6 `upsilongrave a 6 *F F 6 5 && -. " " b 4(" * !upsilonacute -+ " 344 .9. " U 6 F ? 6 J6 + c 5 SJ.

  " upsilontilde J 0 * - + upsilongrave !upsilonacute " " , upsilonlenisupsilongrave 6+ 9d ( * " upsilontilde (338 .9.). 9 upsilonlenis? B 8 " " + F ( *, 6 *F * 5 SJ 6 5&& F . 0 + * - F upsilonlenisF F upsilontilde upsilontilde " : upsilonacute -, upsilontilde " #, $ ' ( ) -upsilonacute + . / + " 0 .(, upsilontilde upsilontilde 1 0 2 1 /. 3, 1 /4 .

  O b ! upsilongrave upsilongrave upsilontilde 6 : upsilonlenisacute, e+ !& 8, 6 !(+ ,(+ 8B upsilontilde J.1

  73

  IOKPATOY OOI EITOAI

  (R (356 .9.). U G( (350 .9.). R (346 .9.). R () (344 .9.). BR(342 .9.). R (339 .9.). R () (338 .9.).

  5 5 upsilontilde J 0 * J- 4 D 6 + upsilonlenisF != ? 6 6 . Sh , ) ) 66 F S 4 + J + upsilonacute ( ? upsilongrave !B-upsilongrave , != 6 + upsilontilde 4upsilontilde , F ` 5 SJ F (d 6 5 && F ," upsilontilde upsilontilde `upsilontilde, !6 " upsilonacute upsilontilde upsilontilde &J F S- !+ 5 5 B !" + .

  S 6 5 && ? 0, 6 " -, upsilonacute (, ) !B * 5 upsilonasper" " j5. upsilonasperacute ! + upsilontilde !(upsilontilde upsilontilde , " >U, 6 + , ! + (+ " !F.

  + J 4 > upsilonacute6 6 4 " (380 .9.). Uupsilonacute + ! `" b >upsilontilde 6 F ` 5 `5 -5 upsilonasper"+ * 5 5.

  8 !" + + F ,6 + !+ ( 6 upsilonacute( + c- 5 SJ, k( " *,!6 " *, 4(6 upsilontilde `upsilontilde.l !upsilonacute " " 4(" upsilonacute F ," 5 5, !upsilonacute " " 4(" upsilonacute- 5 5, * upsilontilde `upsilontilde F upsilonacute, -upsilonacute " &upsilonacute, (d " " (, "

  BIBIOHKH TN EHNN

  72

  1. 5 5 upsilontilde &. 1) . , + ,F 1937. 2) upsilonacute, 9: + ; / , F 1966. 3)Les ides politiques d Isocrate par G. Mathieu, Philippe et lettres Philippe, Alexandre

  et Antipatros Paris. 1924.

 • Sh upsilonacute 0( 6 O, !-B !( * upsilontilde -upsilontilde `upsilontilde. S &J ) w " !, ! 4 + , + !(` , ( !" 8 . - " ` U J. Sh -2 ! ) E upsilonasper" " -U .

  Sh , 6 6 ! upsilonlenis6 6 - upsilontilde , & 4 " " 4(" *- upsilontilde upsilontilde `upsilontilde, > >U, 8 6 F &,x " `" F upsilonacute upsilongrave -upsilonacute B F (upsilongrave upsilontilde `upsilontilde (.

  upsilonacute " > J " upsilonlenis, " 368, c 8" upsilontilde upsilontilde , " U 6 !& +* ) 5 SJ, 6 J 6 ( 5 6 + 6 5 &&F .

  S upsilonlenis+ upsilontilde " " upsilonacute6 upsilontilde 6 (F !J. 0 ,) > " upsilonlenis" * upsilontilde upsilontilde `upsilontilde ? 6upsilontilde ? 6 !& c ( 4 +

  75

  IOKPATOY OOI PO IONYION

  2. . . 8. !., , 74.1. upsilontilde F ) &. , 9. -#. & N .`B.

  74

  A F upsilonacute F 0 > upsilonacute > -&upsilonacute, upsilonacute 5 5.

  { , O" upsilontilde S.1 Sh J 6 w c 0 !. J " 430 ! " 367 .9. " upsilontilde 410 .9. * upsilontildeBF " upsilongrave (. Sh upsilonacute - 4 " W !B. B !- 4 6 B upsilongrave upsilonacute, upsilongrave0( F 6 6 &J " 6 5 (-, W ( 4 + upsilontildeJ + + !B upsilonlenisupsilontilde G, upsilongrave > 5 , !( " upsilonlenis. " upsilontilde 405 .9. J -5 " " , upsilonacuteB , + >- J 38 8 ( upsilontilde , " 367.

  Sh upsilonacute ! upsilonacute. BJ, 6, 6 5 ( & + !(J >J (" F , -& 6 J 4 . B + ( F F &} 4 + 8 + !J. - , J, 6 , J- (U ? 5 6 5), ( ? -" ), upsilongrave .

 • J, + + upsilongrave O 5 (? 0( &F * + 5 `-5 F . ? 0( (5` ) upsilongrave U a.

  > & ) upsilonlenis6 upsilonacute!" + upsilontilde , > >U 0( upsilonacute(+ + c upsilontilde upsilontilde `upsilontilde ?+ 6 upsilongrave upsilonacute ? upsilongrave -upsilongrave (upsilonacute , upsilongrave (.

  S + upsilontilde ? = >. " -= F !U + 4J. l upsilonlenis" " F > .3

  BIBIOHKH TN EHNN

  76

  3. . upsilonacute, 9: + ; / , F 1966, . 86-87.

 • EITOH

  1. ~ , && ? 6 upsilontilde 8 J,! } > b 6 8 " B 4 + 6 -=upsilontilde = D1 + ) * !+ F * *!+ 5 upsilonasper ? (5, ! }? 8( F , 5 6 46 upsilonasper- 4 + !J , 6 (J, ) 5 ?+ J , 6 upsilontilde 6 .

  2. = &&, ) ) (upsilontilde 6 &-, 8( 6 + upsilontilde ? ,!6 6 8( O b 4 + ? - upsilongrave 6 &upsilonacuteD upsilontilde, k( upsilonlenis upsilonlenis 6 ? + 6 upsilontilde6 6 " b =J 6 ! , !6 ) 4 upsilongrave 6 4 6 6 upsilongrave ? upsilongrave !upsilonacute W4J, 5 6 6 6 !upsilonacute W6 6 .

  3. + upsilonacute ) 6 + + =J, G ? " upsilongrave ,+ 0 } > =+ upsilonacute 4 6 upsilonacute - upsilonacute " ED 4 6 6 ) 5 4 6 , 0 68 5 " B 4+ ? w upsilonlenisacute c * G.

  78

  + ?

  :

  1. 0 E F, upsilonlenis ) /G , H upsilonlenis" I upsilonacute /upsilontilde (J /G upsilonlenis 1 upsilongrave upsilonlenisupsilongrave L ; L /L " + #(#, H /M 0 , 1 0 upsilontildeHG N., O P /+ / , upsilonasperacute - + upsilonlenis.2.:P 0 upsilonlenistilde S #upsilonacute/upsilontilde upsilongrave .( G 1 S G - H upsilonlenisupsilongrave , upsilonlenis + upsilonlenis TU I M " . V /-L E, upsilonlenis S ( U V S( upsilonacute, + 0 O , O upsilontilde G HJ 3. 0 " upsilonacute /0 S ,V HWL ( V G WL,M X " 3M H.( upsilonacute /, / 0S /( + (, 2 #WL upsilontilde,upsilonlenis X EJ H 1 upsilontilde upsilontilde

 • > >U 6 6 &J. ), + upsilongrave 6 0 > J, 8( 6 , ) 6 } &, !" U upsilongrave D =) upsilonacute, !upsilontilde 6 ! (, 6 - + (J 4 6 b 6 .

  4. , 0 !J, !" upsilongrave ? -, ( 6 ? &, upsilontilde 8, ) upsilongraveE upsilongrave ? upsilonacute U upsilongrave ? &upsilonacute.2 } , U 0 -" 6 !J + . " upsilonlenis6 6 " J 6 upsilontilde + upsilontilde J.

  5. ? 6 upsilontilde >J 6 =J, 6>U ? e= 6 6 !upsilonacute G !" . + =, ) } ? 5 upsilonacute, 66 !+ E FD G upsilonlenisacute } &- 6 8( =F " upsilongrave upsilongrave upsilonlenisacute upsilontilde -upsilonacute + (J, ) upsilongrave 0 (E !" . 6. 6 ? 4 upsilonlenis6 0 " 4 ) upsilontilde,), 4 upsilongrave 8( ! B, e= O , U U 6 -B 4 J 6 OD 4 - , upsilongrave 6 upsilonacute( , e= 6 =J-

  81

  IOKPATOY OOI PO IONYION

  2. U > ; Sh 0( (J 20 ( - (388 .9.) " B 4 + 6 4 " upsilonacute 0(

  6 upsilongrave " , ) > upsilonacute w upsilongrave (upsilonacute 4 6

  &6 upsilontilde .

  BIBIOHKH TN EHNN

  80

  # /. :upsilonlenis G H /G upsilongrave ( upsilonlenis ,1 / . ( ;U -J ;upsilontilde 1 Z H.( 1 1( upsilonlenisS S 3 (3 " upsilontilde.4. 0 2 + /.#S /-, ( $ upsilongrave upsilongrave 0 upsilonacute U, 0 -# .S. M 0 H upsilongrave - upsilonacute /, G ) ; ^J upsilontilde upsilonlenis+ I O P /+ upsilontilde + WL EW + S 3- S, ) 0 , H, upsilonasperG (, + + (3, ` P /+ HL G upsilonasperupsilontilde .5. 0 upsilonlenistilde /( 1 upsilontilde. ( 0 (+ + + ` upsilonlenis+ 4E HupsilontildeU V + . + G 4( upsilonacute upsilonasperacute -S, b (W HJ upsilonlenis 1 upsilonlenisacute /M - . " 1 /3 upsilonlenisacute upsilongrave ;U 2 d upsilonacute.6." 0 upsilonacute HS U.", S 0 /3 ( e upsilonacute Z-, - /S 1 I / G upsilonasperupsilontilde upsilonacute -, - S 0 3 #( " upsilontilde (

 • ? U upsilongrave " (upsilonacute 6 6B, 6 > !B 4 " .

  7. ~ " * 4J !upsilontilde 4 OJ`+ , " upsilongrave G( F 6!upsilonacute " D + ) 0 6 &upsilonacute 6 + ) 5 SJ, ? UG 6 w 6 =J, 5 upsilontilde `upsilontilde 8 8( + upsilonacute;3

  8. l 6 (F, ) 4? upsilontilde upsilonacute. : ) +B 0( O ,4 ? w upsilonlenisacute 4 ? 6 6 6 =J F ( , upsilonlenisacute upsilontilde w -" 6 F ! " upsilongrave -( 6 B ? upsilongrave (D5 ), upsilongrave O ? 0 4 upsilonacute , 6 upsilonlenis(, J 6 upsilontilde

  83

  IOKPATOY OOI PO IONYION

  3. ? upsilontilde " " upsilonacute. lh 6+ (+ upsilonlenis+ > upsilonacute 5 5 = W > 5 4 upsilonacute.

  4. hO 0( + * F S !" upsilontilde 404 .9. ( upsilontilde 378.9., > J * N + ( S.

  5. . 4J.6. S 6 + ( 4 6 upsilontilde (371 .9.) ( * 4 !"6 4&6 upsilontilde 4 .

  BIBIOHKH TN EHNN

  82

  ( 1 3 /S upsilonasper" upsilontilde -. 7. 0 upsilonlenistilde U upsilonacute, "upsilongrave / upsilongrave ) /upsilonacuteJ /G upsilonasper0 L 9 upsilonacute #upsilonacute," ) V " " upsilonacute upsilontilde( + upsilonacute;8. + G upsilonlenis H . ( + upsilonacute.

 • M 1 upsilontilde 0 upsilonlenisupsilongrave /3(, g 0. upsilongrave ) N (, L 0 upsilonacute L 0 .upsilonacute, 0 /.S( upsilonlenis I . I (. 10.
 • F 4F 4 6 &6 upsilontilde. " 356 & + upsilonacute + , "353 + F 9F. + ( upsilontildeS 8 upsilonasper" + J , 5 -upsilongrave *. U + l, & upsilongrave - upsilongrave upsilonacute. O upsilonacute 8 4 + upsilontilde upsilonlenis & > + 55 . > S" (355-348.9.) U + & 4 6 F S. " 347 upsilonasperupsilonacute " U (" 4+ 9J, * lh. S 6 + upsilontilde -, * upsilontilde !upsilontilde 5 5, 0(!upsilonacute(. + , " , 0( upsilongrave . l upsilonasper * 4J- " 346 .9., * > " Status quo.

  + 4J > , ! " " , upsilonlenis U " ,) U " " * upsilontilde `upsilontilde k(6 upsilonasper, !6 6 ` 6 `6 - 4 upsilonasperacute 4U > upsilonasper" + * 6upsilonacute 6 5 5.

  l, (= + ? + upsilonlenis+ F 5, !" 6 > = upsilonacute ", " " " " !- upsilontilde ` " " "( B.

  S " 0 * upsilontilde. 6 + GB upsilontilde 344 .9., ! 4 "" upsilontilde 4 + B6 , - 6 + 6 upsilontilde & 5 5 + GB upsilontilde 344. O F Bupsilontilde 6G 4J " " > upsilontilde =

  87

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  A!

  + ? " N, " " *- upsilontilde upsilontilde `upsilontilde ( > " 346.9. ? + upsilonacute F 4J.

  > J b !F F "upsilonasper" " .

  Sh " upsilonaspertilde * & W + -(+ + F upsilontilde `upsilontilde. Sh - 5 5, > upsilonacute 5 5, > (F , 4 upsilongrave > > J 0( 6 + F 4 , 6 + c5 SJ + 6 5 5, ? O- 6 . " "D * = 6 BJ (upsilontilde upsilontilde J.

  Sh N, O" upsilontilde & upsilonacute upsilontilde N, 0( -F ) 4 6 J&. U + + + 5 & 5 - , !6 6 ! 5 -5 upsilontilde `upsilontilde. !F 4 " ,8B + D + + !- ? !J (upsilonacute ( 6 F " , 6 !B " " !" 6B , 6 4, 6 " 4(J45 5. " upsilonlenis" -= ? (U 6 6 . ( 6 + G 4 " w 4 upsilonacute- ? 6 J 6 + , + -

  86

 • 4 + + upsilonlenisJ, ) U 6 F ? upsilongrave -, 6 6 &J 4 " 6 5 5 .

  + 6 + !+ F F 6& > J !" + J b upsilontildeupsilontilde upsilontilde . upsilontilde E " 6 + " ` 4 . Sh !(" upsilontilde upsilontilde ? - 6 upsilonacute 5. l 0 > !(" G > . upsilontilde !(upsilontilde 8( 6 " . > upsilontilde upsilongrave! B 4 " upsilonacute 4 6upsilonacuteB. Sh jB, !, upsilongrave ? B 54 6 + 4 + S, -, + B " " B-U 6 !F 6 " `.

  (d > " 6 B- + ( 5 5, F , *> upsilonacute 8( + S > 8( upsilonlenis-J. upsilontilde E + (+ 6 + 4 upsilongrave &U, O >U upsilontilde 6 6 !6 ( upsilongrave upsilonasper( Bupsilongrave upsilonlenisupsilontilde F. S B F !F ( 6upsilontilde 6 ` upsilongrave a 6 J+ 6 5 5 .

  0 upsilongrave (+ * upsilontilde = J- F F: ^ OS U, ( X ,G # + G upsilonlenis upsilongrave E 1 1 -E " .upsilonacute3 G H 9.

  BIBIOHKH TN EHNN

  88

 • A!

  1. = && ) ) = 6 upsilonlenisupsilontilde - O >U upsilongrave upsilontilde, 6 O>U upsilongrave &upsilonacute, ) (F 6 upsilontilde, 6 ( + &, !.} 5, 6 ? & 6 ? 8( ? + + " ) , ) B(+ e= 4 ? 6 6 , 5 upsilonlenisacute 6 (upsilontilde 6 + ) upsilontilde 8( -&F. 2. upsilontilde ) 8 W " 6 = 6 6 4 upsilonasper " ( F 4F 5G SJ,1 6 8 + 6 , ) 6 ?6 !U ? 8( &upsilonacute, U ?upsilongrave 0 6 + , - 5 =, ) U ? 8( W ( + B, 5 upsilonlenis6 0 6 + , 6 + > 4), ) 6 6 upsilongrave 6 + =+ , 8 + upsilonacute ) ? =.2

  3. ? upsilonasper( , upsilongrave 6 + 4 & " ) 4 upsilongrave upsilonacute ? ! -, ) e= 4 upsilongrave &U ) - 6 6 F ! , 6 6+ ) + upsilongrave BE !" + =J. B b ) 0 G( E, ) ? - O (, 6 + !(F ! 5 G, ) ? ? = !, 6 " ` 4 -

  91

  1. 4 " > = 6 , 6 6 ` upsilongrave a- 6 upsilonacute 6 5 5.

  2. . 4+ 4 + upsilontilde J.

  E #?

  A?

  1. :^ 0 E S /upsilontildeV S #upsilonacute, I ) G + /WL upsilontilde S. M 0 G + /upsilonacute W-M 1 L upsilonlenis /3 ` / 1 ( ) , N upsilonlenis ) upsilontilde / H.+ + ##J 2. /G 0 .4 + L k L /upsilontilde + I 9, ), + 0 l H. ##E, upsilonasper0 0 U - ( , + upsilontilde M /S 0 upsilonasper( -3 h, upsilontilde upsilonasper0 L , l mS g 3S Hupsilonacute 1 + upsilontilde T #.. 3. :upsilonlenis+ 1 upsilonlenis ( ( upsilonacute V #-E + U ( + G H / V . n X " G .( ( I,U -upsilonacute H upsilonasper" /#S upsilonacute H, / P

  90

 • upsilonacute !5, 4 upsilongrave >, ? (, ? 6 , ? !F =F , = ? upsilonlenis+ 6 ) + upsilonasper-( upsilonlenis. 4. " 6 + F, ) 4 0 8B, ! ) > ?upsilonasper? F 5 5 0 GB , 5 " , upsilongrave & ) upsilonlenis6 ! 6 upsilonacute 6 , - 6 " F k( WU 6 " !upsilonacute, 0b F !B.

  5. l( ? + , ) 0 6 F ", 6 " >U O !upsilontilde + - upsilontilde .3 ah + O upsilonlenis, ) B- , = 6 & ! 66 !(6 O >U 6 6 -& ! 6 + ! F F -. upsilonlenis" !&5 & 6 + * upsilonacute- , ) !(J 4 c , !6 upsilontilde 6!= 6 6 6 ( 4 + 5 5 upsilonlenis5 .

  6. upsilonlenis" !&5 upsilongrave 6 8( upsilonasper k 6 + -F !" ! F F =F , 66 F 6 upsilonacute, ) , 6 `. U 6 4F, ) O -& 6 + 5 & W 6 upsilonlenis5 upsilongrave B !" upsilongrave -, O >U upsilontilde + 6 !J 6 upsilontilde, 6 6 .4

  93

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  3. hO G( 5 4 6 !(. J O & ? upsilonacute.4.hO () 4 + =upsilontilde ) =upsilontilde 4 4& -(upsilonacute, 4 + !, W 6 J. 4+ 6 300 O

  !upsilontilde + ! upsilontilde &.

  E 0 upsilonlenis0 ) F ( ( - 0 " # g ) G upsilonasper upsilonlenis -S. 4. G 0 G 1 H upsilonasper# 1 / S -( 1 H1 1 0 upsilonasper0 L + (+ / H3, 1 0 upsilontilde #upsilonacute- + 1 3 1 ( -upsilonacute 1 4 + .upsilonacute O L H3(.5. 9upsilontilde ( .( S 1 , -upsilontilde 1 + upsilongrave (.

 • 7. " upsilonlenis5 ), ? upsilonacute + (J U upsilongrave & 4 " jB, > >U 6upsilonasper upsilongrave a, 4 " upsilontilde, > >U B- " &" . Sh jB J, upsilonasper x ,5 ) ? =6 & 4 G, + 8 + =J , " J 4 6 " + & 6 upsilontilde , upsilonasperacute 6 + 0 &6 6 upsilongrave a, ) w -.6 8. Sh ? upsilontilde7 6 0( J ) + upsilonacute upsilontilde &- 6 0( upsilonacute F , 6 !" !- ? !upsilontilde k( " ` - B, !6 , upsilongrave " upsilonacute, ? upsilongrave8 4 6 . 6 upsilontilde ! 6upsilontilde ! upsilonacute, O >U upsilonasperFB !( - 5, ), + !, - 4 + + 6 .

  9. upsilonlenis6 6 8( 6 upsilontilde 6 + E + !- upsilongrave upsilonacute !" ! ! G -B, J 4 upsilongrave 4 upsilongrave upsilonacute, upsilongraveupsilonasper( 4 6 (,8 6 G 6 "` , !B upsilonacute, J 6 =? upsilongrave 6 !upsilontilde E =F (- !& ! upsilonacute, 6 6 - D 10. ? 6 Bupsilonacute, + > a && B-=, !6 , + > upsilongrave !" upsilongrave -

  95

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  7. Sh upsilontilde upsilonacute 6 upsilontilde & !upsilontilde BB upsilonacute4 + 6 6 upsilonacuteB ( (&. j. upsilonacute. #) & upsilongrave - a 4 + + .

  8. hO ( O upsilonacute ( 5.

  7. 1 G upsilonlenis /S (, g t(3W E- upsilongrave .

  6. = > , ) O !upsilontilde " 6 + S-.

 • ( G upsilonacute 6 !J, J 6 !E upsilonasper-&6 6 !J U, 6 >U " ?0 " 6 . 11. J 6 !B , + + 6 + > 4 " ( 0 6 B upsilonlenis, J 6 , c 5 > upsilongrave ? -U 6 & 4 upsilonacute !, 5 4 upsilongrave(upsilonacute 6 ( , 6 > - upsilongrave (D9 !6 upsilongrave ? &&, 5> U, 6 upsilontilde 0 !" 6 B= - ) upsilontilde (=,10 6 6 ( + !- F ( , U ? upsilongrave upsilonacute - &upsilongrave11 6 (J 6 J, 6 6 + B 6 6 upsilonasperB 4 upsilongrave a-, 6 upsilontilde.

  12. 6 upsilontilde && 6 upsilontilde upsilonacute -( J, 6 8 + ,12 ,6 ? 4 upsilongrave , 6 + 8 " `- 4 , 6 ? ? , 6 +, ) &upsilonacute 6 b , 6 >U ) 8( J upsilontilde J , !6 6upsilontilde " , upsilongrave upsilontilde 8( &F, ) upsilonlenis, upsilongrave 60( 4F, w .

  13. ? 8( 6 6 upsilontilde 45, c F upsilonacuteupsilontilde 6 upsilonacute 6 >5D 8( + , ) upsilongrave O !" upsilongrave `13 upsilonlenisacute 6

  97

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  upsilonasper= W + 6 " `" + + upsilontilde

  6 upsilonasperB 6 B upsilongrave " E &&.

  11. " (, " >U O a = &.12. 6 5 5, upsilongrave upsilonacute.13. SU = O upsilonlenisU , upsilongrave !upsilontilde " " " &upsilonacute upsilontilde &.

  upsilontilde h J HU 1 upsilonacuteH1 ` + S .upsilonacute (, H / ` upsilonlenis+ ) -" J 11. 0 S ( H3 +upsilonacute, /3" / + T, /3 ` upsilongrave 0 - upsilonacute + . , upsilongrave /upsilongrave // , b + upsilontilde S, /+ upsilontilde/3( S, / H. L G upsilontildeE, " 0 *U > -.

  10. Sh U 6 ! " !" "E, 4 + J, 6 " " !, 6 5 5.

 • ) 4 ) 8( (F. + upsilonacute), &upsilontilde, J , , !J, -( 6 , !J upsilonacute, 6upsilonacute !" " " F F F 6 >-5 4 F upsilontilde .

  14. ), upsilonacute 6 , ? +8 upsilongrave & * J , ? 6 " F , !6 6 J 6 ? - " + + ? upsilonlenisJ. -=, ) 0 U upsilongrave upsilontilde 4J upsilontilde k( 6 !" ) 8( !"*E14 (F 6 , !6 4 upsilonlenis6 GD !6 4 upsilonlenisupsilongrave ? 0 " 6 (J. 15. !6 6 upsilonasper 4 !, 6 " ? " "4 " , upsilonlenisacute 4 O>U ? upsilontilde, 5 upsilongrave > b 6 !upsilonacute, ) - 4 , O >U 8( upsilonlenis+ + ( F&F ? !& ), ) = + - 6 upsilonacute upsilonlenis !" upsilongrave (, !upsilonacute, ) upsilonlenis+ upsilonasper 4 - upsilongrave ? . , G, U upsilongrave 0 ! 6 - , ? 6 ), J-, !&J upsilonacute, > >U 0 4 6 - 4 upsilonlenis+ 6 upsilonlenis k( ? , !6 ?8, 8( upsilonlenis( 6 upsilonacute( !" *E 6 ....

  16. l( " + , ) " , upsilongraveupsilontilde 6 + , 6 ! U, O>U , ) 0 " 5 ! O >U upsilonasper-=, ) upsilonlenis+ upsilonlenisacute upsilongrave upsilonlenisacute 8( !JD }

  99

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  14. *E, 5 upsilontilde !upsilontilde , upsilontilde > *U> J .

  X ) #upsilonacute S (. " 0 upsilonacute.#upsilontilde G HJ + 1 upsilontilde 1 " M /" upsilonlenis /L , H L /3-.14. :upsilonlenis G H1 upsilonacute upsilonasperacute / upsilonlenis (/+ 1 + L , H1 ( ( "G + G L upsilonlenisL. :^ 1 upsilongrave ^upsilongrave H( + ( upsilonlenis 1 ( + upsilontilde ;S (, H1 + upsilonlenis (-J P upsilonlenis " ( " upsilontilde. 15. + 1 ) I, " 0 L " ;( ( T - S #,upsilonlenis" 0 . upsilonacute S G (upsilonacute , + G E O ) G upsilonlenis-( upsilonasper" upsilonlenistilde H., upsilonacuteU . upsilonlenisG /upsilonacute. 1e 0 H" P h L S ) #, l upsilonacute ( " S ) - upsilonlenisL " HS ;. 16. 9upsilontilde0 S " 0 upsilongrave L ; upsilontilde/ H upsilongrave upsilontilde ^ ( +upsilongrave S4 upsilonlenisG {( .J /M

  BIBIOHKH TN EHNN

  98

 • ) ? 0 " 6 45 D , 6 8J, U upsilontilde 6 upsilonacute- upsilontilde (J , 5 = , )6 6 upsilonlenis6 upsilonacute " upsilongrave !" upsilongrave 4 + ( , upsilongrave 8( - k( , 5 + , upsilongrave 8( upsilonacute, ? upsilontilde 6 + upsilontilde, * >U " 6 F S + S> ? ? 4 " " 8( .15

  20. l( ? upsilonasper k , ) !" upsilongrave U, )

  101

  IOKPATOY OOI A EITOH PO IION

  15. Sh =U 6 " " + 55 6 " " 5 upsilontilde `upsilontilde, " >U * 5

  5 8 upsilonlenis (). . . -" .

  upsilonlenis0 ) N upsilontildeJ 1 ), I 0upsilongrave upsilongrave H ^ 4 upsilonlenis" E (O upsilonlenis0 E ; ; (. 17. :upsilonlenis G H/S + upsilonlenisL S, ( upsilonlenis ) upsilonasperacute upsilonacute- upsilonlenisacute S

 • 8( 5 F, upsilongrave ? upsilonacute "upsilongrave upsilongrave16 6 4 ,upsilongrave 0 G upsilongrave , !6 ( O >U = !" . &" 6 & 6 upsilonacute " *E> , !upsilontilde =, ) + ? ( O, + ? upsilonacute & 6 8( + "? *U O U + upsilonacute upsilonlenis+ ? 6 + 8( upsilonlenisJ. 21. 0 upsilongrave W6 E + upsilonlenisacute E , 6 6 upsilonacute 5 (5 . S 5 (5 k( E" , !6 5 6 upsilontilde 8 ! 46 . ~ ) 6!J + ! + 5 , ) 6 + J .17

  22. & 6 ? upsilonacute 4 ) upsilontilde 8( 4U 6+ D , ( J " !upsilonacuteB + ? upsilonlenis+ 6 B + 5 ` 5 " ! !"

  & 4 & >5.

  18. 4 " + > + + 5 - F 6 !(F.

  19. U upsilongrave !=, O >U " F.

  S ( S + . /,H upsilonlenis upsilonlenis, H1 upsilonacute + S. G + + ;U U -upsilontilde, / G 0 E , G 0 upsilonacute;S , u / 4(. 21. upsilongrave 1 / 1 upsilonlenis 1 eS V 1 .1 0 1 upsilontilde upsilonlenis ., H1 + upsilonacute G S (H(J V 0 1 + 1 upsilonlenis -WL, g G G /(. 22. I upsilonacute P N + L J . 1 upsilonlenisacute -upsilonacute upsilonlenisG / S (, H1 S /E,upsilonlenisacute upsilonlenistilde 1 S S + S WL 4., H Hupsilonacute upsilonasper upsilonlenis + .upsilonacute $upsilonacute.G upsilontilde .( " 0 0 1 G upsilonacute +G upsilonlenis upsilonasperacute , " /0 upsilontilde "#( upsilonlenis .S + X /+ ( #-

  BIBIOHKH TN EHNN

  102

  16. " 352 .9. > J 5 5 + - upsilontilde U ! 4 " " +

  . Sh ) 4 " :" ,8 upsilonasper=,) > upsilonasperupsilonacute upsilongrave upsilonacute.

 • 6 =upsilontilde = 6 ? upsilonlenisupsilongrave upsilongrave 4. 23. 6 - && 6 w upsilonlenisacute 6 !upsilonacute upsilongrave }+ 4 upsilonlenis+ upsilongrave 8( *E. upsilongrave ? ,
 • c 5 SJ * 6 5 5. "5 , * c 5 SJ 8 .Sh ! W > " *. ? upsilonasper- 6 6 J > * " upsilonacute -, + 6 5 && .

  6 + F upsilonlenisF " " . ? J !B, ( upsilonlenis?B + " " J, upsilontilde upsilonasper= ) upsilontilde0( G ? 6 4 " upsilongrave W " k upsilontilde . S c 5 SJ- 0 , O `-G -(upsilontilde upsilontilde. " U " 6 -J + 6 5 && . 6 !-J !upsilonacute B, ) ! " -(, " = &, 6 F 6 . ~ 8( > W " !(" upsilontilde -upsilontilde &upsilontilde b, " SF, > >U, 6 + -, 6 `6 + upsilonacute- 5 && 5 F upsilonlenis F .

  J * upsilonacute !6 + upsilonlenis+ -J: upsilonlenisupsilonacute 1 1upsilontilde, H" upsilonlenis1 upsilongrave . ( H + " - + " upsilongrave upsilontilde (" ),I ^ 1 upsilontilde + I /4 1 -upsilontilde.

  107

  IOKPATOY OOI B EITOH PO IION

  106

  !

  S = &N + upsilontilde " " ? 0 * + ? ++ upsilonlenisJ, 0 " U " upsilontilde. h * 6 + !+ upsilonlenisF > J- !.

  S + upsilonlenisupsilongrave 6 + 9d ((338 .9.), 6 + > > , + 0(!F W > * 5 SJ. 6 + ( - ( U 8 upsilonacute ( (-. > ) 6 "upsilongrave ( 5 , upsilongrave &, 5 " upsilonlenisupsilonacute. F + upsilonlenis, 54 + ! 5 &5 -+ .

  Sh 4 6 ( * upsilontilde & , 6+ U 6 + 6 F 4 ,F + > > b upsilongrave 0( BJ 4 " , " 4 + J- 4 , 6 + > J 8 0( !-F, upsilonasper + upsilonacute 6 " 6 " U upsilonlenis" J " " J.6 + + 4 + 9 upsilonlenis 0( >b upsilonlenisupsilonacute. U 0( !F 6 + upsilontilde 5 5. S upsilonlenisupsilonacute F E &upsilongrave upsilontilde !upsilontilde , upsilontilde > *U> . ) !" + !( & > 6 F " k F =F : *

 • !

  1. } =J && ? " 1 !,} upsilonacute 6 6 F 6 64 , ) 6 4 ? ) =, ) 6 ( F 4J, ? ) upsilontilde 8( 4 " ,2 ) !" U.

  2. , W , ? &upsilonacute, ) &, !upsilontilde + + 4J ? 6 5 -, 5 & 5 , 6 upsilongravea 6 >JD , ), G 6 upsilonlenis6 6 upsilonacute 6 >upsilontilde, J- O F S 6 !upsilontilde " - . && w O D5 , 8 !" ) &, ? ! 6 , , upsilontilde !5 upsilongrave 8( ,3

  ) 0 6 0 6 Uupsilongrave 4, ) 6 6 , ) -+ 6 !upsilontilde !" + F (,upsilongrave upsilongrave =, F 4 & !J J 6 " 4 + .

  3. " =upsilontilde 6 !" ? !" 6 upsilonacute&: } ? &upsilonacute 6 + 65 && upsilongrave & + 4 } ;} 4 upsilonlenis6 6 J !5, ) upsilonlenis" " E ?" 8( B 4 " upsilontilde , ? 0( 8

  109

  6 + upsilonasper+ F 4J (346 .9.). . (5 " . N

  F &J 5 SJ, + + 4+ 4 " ).3. + 6 + ( 4 + 9 (338 .9.), 6 + > &- O U O &U, > 0 ( 5 `5 -

  .

  E ?

  B?

  1. M ( 0 + " WL + ., /3upsilonacute O /" ,{# 0 + " 0 , + ` S (^ 1 G , 0 S / -(, upsilongrave / E.2. /S 0 1 " #upsilonacute O G -3 G G ;( + G + G# + G X L upsilongrave

 • 4 + = D 8( ) + , )upsilongrave ? 0( F ! + , } ?upsilonasperFB > J 5 5 .4 upsilonacute upsilonlenis6 ?upsilontilde ) 6 + J 6 ? 5 6? 6 " 4 upsilonlenis 6 (, upsilonlenis 6 upsilontilde 6 6 upsilongrave a 8W ? ? 6 w " 6upsilontilde 4 upsilonlenis.

  4. ~ && 0( + 4 upsilonacute, upsilongrave 0( -, ? 0( BF !" 6 ,5

  ? 6 =upsilontilde = ? J, !6 6 ( >b 6 ? J 6 ? upsilontilde 6 ? - 6 B upsilonlenis. ), ) 5, ? 6 + B ! 4 " =J upsilontilde, upsilontilde " 4 . " 6 0 G 4 6 !" 6G ? 0 WU ED > upsilongrave " 4 upsilongrave upsilontilde " D " 6 -F ) B 6 6 upsilonacuteW " upsilonlenis+ (F ! e= 4 upsilongrave B-upsilontilde 6 upsilongrave " " , E upsilongrave & ?. 5. } F 98 5 * !.

  L , upsilonlenis G H N 0 0 /(+ upsilonacute, /0 0 ( S S /. upsilontilde Hupsilonacute /( upsilonacute + (- /+ upsilonlenis upsilonacute (, O upsilonlenis( ) (upsilonlenisacute upsilonlenisacute .( S b > J 0( !F 4 )

 • / L # L /3 HL upsilonasperS upsilonasper3. 6. upsilonacute , upsilontilde " #$ g ( d upsilonacute + . / - + " 0 .( upsilontilde upsilontilde 1 0 2 - 1 /. 3, 1 /4 .

  113

  IOKPATOY OOI B EITOH PO IION

  7. Sh , " G F , " 380 .9.4 upsilonlenis" upsilonacute * 4 F ` F 6 &&

  upsilonasper" + * ) 5 5.

  8.4 " upsilonasper" " upsilongrave " 346 .9.4 upsilonlenis, " - 6 upsilonacute( + J ` 6 *F upsilonlenis" F 6 &-

  & .

  9. S J ` , upsilongrave J &, 6 + 9d(.

  10. S 6 && , upsilongrave = 6 F.

  , ? ! + &+ B upsilongrave 0(, )!F 4 " D () ? upsilonlenis), ? 6 upsilontilde upsilonasper- G 6 6 .6

  6. } ? (5 upsilonlenis+ + ( 4 6

  , ) upsilontilde 6 =J ( J, upsilonlenis6 upsilongrave, ) (upsilontilde 6 4" "7 4 " upsilongrave 8 " ,8 upsilonlenis6 6 =J 6 45, G ? 6 upsilontilde ?6 4 B,9 G10 ? 6 =, ) 6 -upsilontilde.

  BIBIOHKH TN EHNN

  112

  6. S upsilonlenis+ upsilontilde ? !U eupsilontilde (F D upsilonacute, )4( 4 (J. Sh " upsilontilde N 45 upsilonlenis 6 + 8-

  . 4( 4 + ` + (+ F J upsilontilde *.

 • , 4 + 5 " 322 .9. F (-+ ? 4J. h !, " 319 .9., ( " !& " ( " O" W ((.

  4 + upsilontilde + > E 4 +upsilonlenisF upsilontilde c J , " -, upsilontilde > upsilonlenis? G =. -= > " " , ) > 0(( ? upsilongrave ( F w 5 !-5 , E " >U , ) * -+ upsilonlenis+ 6 upsilontilde ( 6 + 4 + . a G(U upsilongrave (= " 0 *. upsilonlenisd > =, ) > (,U !upsilonacute + + > upsilonasperFB ? F F upsilonlenisF,B " upsilonlenis+ . J " 400 ! " 319 .9. S 6 " " B. " 346 .9. 6 upsilontilde upsilontilde BJ 4 J 6 upsilonacute, O >U -B 4 + upsilonacute F 4J. + 4 - (+ > " !(" 5 - 4 " 5 5. 6 + ( 9d > upsilonasper" upsilontilde &+4 J " upsilonacute 4J. hO U " ? (J 5 B.

  6 + upsilontilde , " 4 " "B & 4 + F & ,) U B 4 + , " - !& 4 + . " 330 .9., ) F J J, 6 6 !J+ * F , > ? 40.000 " upsilongrave upsilongrave ( 6 + , } + - 5 5 upsilonasper" " . 6 6 U8 F =F upsilontilde B F ( Bupsilongrave upsilonlenisupsilontilde upsilontilde B 4 F B upsilontilde &" 6 6 , !6 B 4 F " upsilontilde -B h, 6 F > 0( &.

  6 " upsilontilde B > 6 "" " " 5 `5

  114

 • EITOH

  1. }, 0 1 *E 5 4 6 J- 6 + 4 + , 0 - k( upsilongrave upsilontilde , !6w 6 + F 4J, upsilonacute !6 upsilontilde 6 " ,2 = ) 0 6 ( 6 = ) && ) upsilonasperFB - upsilonasperFB !B , ) upsilonlenis" B 4 F " ? ! B 4 F ) (.

  2. 6 " upsilongrave } 6 upsilontilde " J,!upsilontilde ) R G ? 8( J, 4 ?! 6 J upsilonlenis" 6 + - = . 5 " upsilonasperFB " b G upsilongrave 8( B , !") upsilonlenisupsilongrave !( 4 upsilonacute , G upsilonasperFB 4 + =J ( G W " 6 G ) ! upsilonacute !D 3. upsilonlenis" ) 8( e+ upsilonacute, 6 0 !" ) 6 !- upsilongrave !. E && ? 6 0( + 6 upsilontilde , 6 } > b ? " 0( !upsilonacute 6 ? , ) upsilongrave 6 " ? + + = ! `" ? 6 - ! ` upsilongrave 6 =J 6 & !" G upsilongrave" = D 4. ? !" upsilonlenisupsilongrave upsilongrave " =0 " 6 !F "

 • ! ) > ? 0 !" 4 + upsilonacute upsilontilde 4 + upsilonacute F ) 0 ! (D 6 4 upsilonlenis6 0 upsilongrave upsilonlenis( upsilongrave( 6 E = + * 6 =F = 8( , k( upsilongrave? 6 8(, ! upsilongrave upsilonlenis U 6 F!B, !F ! " upsilongrave . 5. upsilonlenis+ +, ) !" upsilongrave * 8( !(F, + upsilontilde, 0 (J, ) ) 8( (6( !" U upsilongrave !U * B-, upsilontilde W6 * upsilonlenis+ 6 upsilongrave &-= 6 !" U upsilongrave ? D ? B), ) upsilontilde 6 !J 4 upsilongrave G( "" 5 4 5 !(, upsilonlenis upsilongrave -= B, 6 6 ) . 6. 0 ` B 4 5 ! , upsilongrave upsilontilde6 >upsilontilde 6 6 upsilonlenis(upsilontilde upsilongrave G(, k( - O ( upsilongrave ! upsilonacute upsilongrave -upsilonacute 6 + upsilontilde 6 upsilontilde, ! upsilonlenisacute O -, upsilongrave 0 upsilongrave !D3 ( ) 4 upsilongrave8( " F = 6 ! !"U, upsilongrave 0 upsilonasper 4 G J. )upsilonlenisupsilongrave upsilongrave & ) O ( 6 upsilontilde" upsilongrave upsilongrave + !J, 6 upsilongrave 6 " upsilonlenis( upsilontilde (, !6 upsilongrave!" ) ? 0, 6 " >U 6 !B= 6 upsilonlenis(F. & ) !" upsilongrave (, O

  119

  IOKPATOY OOI PO ANTIATPON

  3. Sh =, ) upsilonacute upsilontilde 0 *, + > B(+ 6 =upsilontilde O (, O >U -

  upsilonacute " upsilongrave !" upsilongrave , 5 O , !" F ! upsilonlenisF,

  0 !, upsilonasper( 4 upsilonlenis6 > 8( F !upsilonacute.

  , + S + #upsilonacute " l upsilonlenis" upsilonacute+ + .( ^ + /-(, 0 upsilontilde + # u+ E, " 0 upsilonacute , upsilonlenisu upsilonlenis L, H1 G ) ( ( -S L upsilonlenis L " upsilongrave .J 5.u e 0H3 " h " L L O upsilonlenisacute, e H( 1 .upsilonacute h V 1 1 upsilonasperupsilonacute- /3 , O ` upsilonlenis upsilontilde S#4( upsilonlenisupsilonacute, upsilonlenis O e + upsilontilde .(- H( , upsilonaspertilde /3 upsilonlenisS upsilontilde g #upsilonacute 4. 6. " 1 1 0upsilongrave H+ " ;G ( ( upsilonlenis 1 - upsilonacute ( v upsilongrave upsilongrave H /.(- upsilonacute, H upsilonlenis0 1 v 1 H. , 1 0 upsilongrave /+ # 4(1 E4 + /3 . .w k L 0 1 U S ( .(- upsilongrave G H H.( g 0 ", 0 0 I3 J #

  BIBIOHKH TN EHNN

  118

 • G upsilongrave 8( " F 6 5, 6 U upsilongrave ? " 8(.

  7. upsilontilde !&5 6 > 6 4upsilongrave ( F , 4 upsilongrave > - upsilonasper, k( ? 6 & , !6 ? 6 ? upsilonacute upsilonacute,+ upsilongrave 8 ? + ) upsilongrave -, 5 5 4 + J G -, 6 4 upsilongrave ( 0( 4(upsilongrave O U 5 OJ ( ! 6 Oupsilonlenis upsilonlenisupsilontilde. 8. 6 upsilontilde !&5, 5 (5 6 " , =, k( , )) 0 ! 4 + B, w ), !6 B4 5 5 upsilongrave upsilontilde ? upsilongrave ( 0( !J W " " - 6 != 6 4 , 8 J, ) }=, " U upsilongrave B-5, O >U, ) 4 " 5 B J, ? &&= 4 " U, 6 6 Bupsilonacute- ? , =, ) upsilontilde ? ?6 8( " B. ), !upsilontilde upsilontilde 8( F,6 8. 9. , ) upsilonlenis" 6 0 ,5 + " ! , >>U 8( F !" upsilongrave 8B upsilonacute =, )? !U upsilongrave ) " upsilonlenis( 06 !E upsilongrave ( ? 6 upsilonlenis- 6 upsilonlenisF !, 6 upsilongrave > !" upsilongrave G ! 6 ? upsilonlenisupsilontilde. ) O ( G upsilonlenisupsilongrave upsilongrave 6 upsilongrave G B upsilongrave upsilontilde upsilongrave -upsilontilde, W6 6 !& upsilonlenis O b 6 .

  10. = ), ) B(+ > b > 6 ?

  121

  IOKPATOY OOI PO ANTIATPON

  upsilonlenisupsilongrave / upsilonlenis.7. q: G + S (- + G , P + 1 upsilonlenis #upsilonacute, H1 + + upsilonacute, 1 " 4 " upsilonlenisupsilongrave+ ` / (. + N H( + I /, + S4 N e HE S upsilonlenis upsilonacute. 8. " G +" upsilonasperU H+ ( upsilonacute m ^, upsilonlenis Og X ^ 4 upsilongrave upsilonasper0 upsilonasper" h, H1 11 " / ( + " 1 upsilonasper / H F, O /+ S -M + v, " , upsilonlenis( upsilontilde # , + upsilontilde upsilontilde /S . :upsilonlenis G H/G (( , S. 9. 4 1 upsilonlenis -, 0 WL . WL WL 4, u upsilonasper 1 S 3 HE, 4 upsilonlenisHS upsilonasperU u / + ( -upsilongrave g + . U S upsilonlenis +upsilongrave upsilonacute upsilonlenistilde S upsilonasper0 ` + + I upsilonasperS - k3.

 • J 6 = 6 " ` . = ? " - 6 " O 6 F 5upsilonasper , !upsilontilde F 4 E W J, 6J 6 (J " 6 . 5 " }upsilontilde 8 upsilonlenis, U upsilontilde 0 ) U && + - , ! 8( ? upsilonlenis+ ? upsilongrave - !5. 11. upsilontilde 8 4 6 " upsilongrave 6 0 J, ? 6 upsilontilde ) 6 & 4 upsilonlenisupsilonacute, ? 8( !B 5 D" b ? E : 6 upsilonlenisacute( && 6 F ,!6 ? ) 6 upsilonacute( upsilonlenis6 6 D 8} 6 8( ( ? + 4J ! + 4J , = ? , ) " !upsilonacute5 , upsilongrave ? w 4 upsilongrave + 0( - && 6 upsilontilde F 4 6 =J.

  12. upsilonlenis" ? 6 B && ), ) " -D upsilongrave ), 4 upsilongrave 6 6E x( " 4 upsilonlenisupsilongrave upsilongrave , = ) 6 G, 6 >U (" (=, ) 6+ ! + 4J upsilontilde , - ) 8( upsilonlenis" W upsilonacute 6 6 " B, - !" , > >U ( 5 5 6 !&-, ) , , !6 (- upsilontilde upsilongrave 8(,

 • F F !F, F O 6 F, - .

  + + > ? + , ) >" ( 6 upsilonasper& " , ) >J upsilonasper& ) upsilongrave G.

  0 , ) * " B + k( e5 6 e&upsilonacute, W 6 J," " 4(" *, k( upsilontilde upsilontilde,!6 upsilontilde ) `upsilontilde - 8 " > - !6 " " " 6 F * (+ upsilontilde ( upsilontilde b F , + > 6B. ? 8(, 6 + , ! F -F (w &" upsilonasper" upsilontilde * J), !6 F F F -F !F.

  125

  IOKPATOY OOI PO TON AEANPON

  EITOH $

  S " " B J, " 342-1 .9. ! = ? G + " " & , * > ? E . { > }( 15+ (J " 356 ! " 323 .9.).

  a 8 0( !( * upsilontildeB upsilonasper" upsilontilde .

  S + " " " ( 0 ,!6 J. 0 6 6 -J upsilontilde (. Sh ? + -, ( , B U !, upsilonacute, W -U " : " upsilontilde B, "J " . S ! " upsilongrave !- upsilontilde upsilontilde ( upsilontilde B= , -& ) + (+ 4 6 . S! " 6 J, + upsilontilde upsilonacute, &- c * " G * ! " 6 6 6 0 upsilongrave" 6 + ! F .

  4 " U upsilonlenis" > J ? upsilonasper-upsilonacute, ) c * ? 0 ! * + FF, + F F, . G4 + + U 4 6 46 ,? e= ) upsilonlenisacute 4 upsilongrave *, upsilonlenisacute R5 E4 upsilongrave (, O >U ? 6 =upsilontilde ? upsilongraveupsilonasper upsilonlenis? 6 ( !J.

  4 " ( e= 6 F 4 + + 55 upsilontilde ( 4 + !-

  124

 • EITOH $

  1. + " " , =, ) 6 -B !, G, 5 upsilonasper 4 " upsilonlenis" U, J ? J J ? ( J upsilontilde - , upsilongrave 6 ) " & 6 + -=, ) !" 6 6 8( 6 ) - 6 5, !6 6 & ), ) =F upsilontilde !, ? 0 !B F F -, upsilongrave 0(, ) .

  2. upsilonacute " !" ) 6 6 , ) !Eupsilongrave ! 0 5 5 F -D 0 upsilontilde U k( !upsilonacute, !6 J. upsilontilde, ) !" upsilongrave 4upsilonacute upsilongrave k( upsilongrave 8( J " `- upsilontilde 6 , ! 5> * + ? 0 " 6 ? J *6 5 > upsilonasper ? 0 " 6 ? & 6 ? !J, !+ ? upsilongrave > & 6 ) . 3. upsilonacute , ) !" 6 - 6 J ? != upsilonlenisacute " -, !6 = ) upsilontilde B= 6 J- 6 6 46 , upsilonacute ) ?e= upsilonlenisacute 4 upsilongrave upsilongrave * upsilonlenisacute 4 upsilongrave (D upsilonlenisacute upsilonlenisacute e= G, upsilongrave 6" " !, 6 upsilontilde ?upsilongrave upsilonlenisacute 6 4 upsilongrave G 68( " upsilonlenisupsilongrave !J.

  4. " ) upsilonlenis+ * ( ? ? O-U, E ? + + (+ ? upsilongrave , O

  127

  E ?

  t

  1. " " ( . /G I -, + " upsilonlenis" h 0 / H upsilontilde upsilongrave HG 4 2 .S 1 " L 0 S, H " ( ( + " h upsilonlenisH3 ^ L u E .2. upsilonacute ( O . ^ + .- + .., upsilonlenis H. H1 upsilontilde /. 1 H( ;( upsilonlenis upsilongrave {upsilonasper + /upsilontilde, H P -# upsilonlenis ) # + - upsilonlenis0 ) ## upsilonlenis H, b G 4upsilongrave upsilonlenistilde .upsilontildeJ 3. .. upsilonlenis H40 upsilonlenis0 G + 1 , H1 4 ^ G /S #S, upsilonlenis G Z upsilonlenisacute S upsilontilde upsilonlenisacute S 1 J upsilonlenis0 1 .(- upsilonlenis0 ( /+ S S4 I .upsilontilde upsilonlenisacuteupsilonlenisS /4 " upsilongrave ( upsilonlenisacute S I/( " upsilonasperupsilongrave H(. 4. upsilonacute 0 upsilonlenistilde upsilonlenis H-U G #, S 0 G G + upsilongrave

  126

 • >U E 0 (J 4 + ! 5 5,upsilongrave E = 5, ? upsilongrave > 5 =. 9 4 upsilonlenis+ + 8( 6 5 6 !J + + O 6 - 4 upsilongrave upsilonasper k( !J 6 6 > 6 5 6 8 6 6 ! 6 E, ) , upsilongrave 6 F upsilongrave upsilonacute.

  5. upsilongrave 6 " upsilongrave !(U ? 6 upsilonlenisD 8 ( 4 " 4upsilongrave G + , ), G, ) , "4 upsilonlenis6 6 !J, 6 upsilonasper& upsilongrave upsilongraveG W " + , ) !&5 > upsilongrave 8( upsilonasper& ).

  129

  IOKPATOY OOI PO TON AEANPON

  P E + 1 3 1 upsilonacute x G ;( + ` # + J u upsilontilde 34 + /, S H(- upsilonlenis H g S x /-, + 0 + + upsilonacute /m , 0 upsilonacute U + 4 O L- / x(. 5. .S upsilonlenistilde upsilontilde upsilontilde J /- 1 + + S I ( O, ) #upsilonacute /W upsilonacute, upsilontilde (3 WL . I X Z.

  BIBIOHKH TN EHNN

  128

 • + 4 6 upsilonacute U (1000 & 10.000 - =5).

  " ( > ! upsilonacute, - upsilonasper" G !upsilontilde, upsilontilde upsilonacute, upsilontilde ) > J B, c F -F B upsilontilde > O O? =J + &J 5 &, O ? upsilontilde F .

  4 6 B ( upsilontilde ` 5SJ 6 5 5 ? 0 "6 + & > " upsilontilde (380 .9.),) 6 6 upsilonlenis+ * J +c * 6 5 . " upsilontilde -upsilontilde ), upsilongrave 0( J 4 ) + S 0( 6 upsilonacute, > b > - " " ,3 + ? ? + -+ upsilonlenis+ 5 5 ( > J 6 " - upsilontilde , W !upsilonacute * upsilontilde " 6 J, !6 ! ! " "B, " upsilonacute 5 5,4 " >U - 6 J 6 ( upsilontilde .

  + " 6 upsilontilde upsilontilde + - > 4 (+ 45 5 ( 55 " + B !F J ! &5, ) -F > J 6 6 5 upsilontilde.

  4 + upsilonlenis+ !E !5 R 5

  131

  IOKPATOY OOI PO TA AIIA TOY IAONO

  3. . upsilontilde J, 1.4. . 5 XXX, 13 upsilonacute, 9: + ;/ , F 1966, . 86 upsilontilde upsilonlenisupsilontilde, , F 1939,. 16. . j. 9. VI, 4, 34.

  S " 6 6 upsilontilde + " 359 .9. Sh J !" 6 6 F . upsilonlenis+ J J 6 4 " + , upsilongrave0( F 4 . 6 F ? " " " , O" upsilontilde, ? ? " & F ,= ? " >U " 373 .9. w 4 6 J, 6 6upsilonasperB " " , upsilonacute ( d.1

  4 " " !B 5 5 ( " G " . ? +B ( 6 ` upsilonasper" + * 6 -6 D 4 + c " 374 .9. * > !upsilonacute( " ) 5 5, - 4 + + ) F . " B 20 (. >5, 8 (. O- Oupsilontilde !upsilontilde =5, B + upsilontilde & (= 6 e +B 4 + 6 S 4 6 J upsilontilde4 ? " " + 6 5 5.2

  6 B ) ( , > J " 370 .9. 5 *= + !-

  130

  1. . , 1 (, 10 12 , (-, 3, 2).

  2. . j. 9. VI 1, 5 - 12.

 • F * 0 77 5 !6 upsilontilde&, J ? J upsilongrave * + ( 5 5, > 6 w upsilongrave (+ !" F !* . 4 ) + ! 6 upsilongrave U upsilongrave 5 6 upsilongrave 8, , ) upsilonacute 6 upsilonasperB - 0 O 4 5 4(5, O "b upsilongrave 6 =J 6 J ? upsilonasperacute-, upsilonlenis 6 upsilontilde + B 5 -, 6 !& 6 !, ( 6 ( 4upsilongrave upsilonacute. } upsilongrave upsilonacute, ) upsilonacute - 0 * , = upsilonlenisupsilongrave upsilongrave ! 6+ !

  5 ! * + ? upsilonasper( * (. { ( " J? " upsilonacute upsilonlenis" F > b > ;

  BIBIOHKH TN EHNN

  132

 • 1. upsilontilde ! !" upsilongrave w W -& " E, ) " 4, (6 !"upsilongrave G, " J, G } 6 6 8 6 . } , c F ?" " F,1 upsilonlenis( 6 (

  , upsilonacute, ) * upsilonlenisJ, G , 6 w ) D 2. !6 6 0 upsilongrave ? -=D &&, ) ? 5 6 = 5 U ) G F 4F * ? - 6 BupsilonacuteD B G, ), ) 6 upsilontilde+ ! !" 6 J, 6 ? -upsilontilde, , 5 ) + =+ 0( J +5 J, 4 6 (5 6 !5,upsilongrave " w, G !upsilontilde, 6 upsilonacute 6 4 + , !upsilontilde " F =F 0 .2

  3. " ) !" upsilonlenis, &upsilontilde + , 6 + !J: J, ) J -upsilonacute O (, 6 > D 6 " &F ? + ( = , G ! !upsilonacute 6 upsilongrave -upsilonacute, E upsilonacute, >J ) 6 ,G + upsilonacute 4 upsilongrave b ) ( F !5 6 E b, ), ( , upsilonacute - 6 + . 4 -+ ? upsilonasper( " , ? = 6 U

  135

  1. FD G G.2. Sh G U 6 " F =F + F .

  E ?

  : ::

  1. ( # O upsilonasperU (- upsilonlenis" I I / ) H-L + S upsilonasperS. M k 0 L + upsilontilde 3 ;( ) H. O upsilonasperUJ ^ 1) G X G ( g ;S SJ 2. H11 /4 1, 0 " G upsilonacute U+ " G ( /3upsilontilde S upsilonacute, - e G H ) .-, W( " I ; I /+ HS / " F, + I (#, upsilontilde N upsilonacute, upsilonasperacute upsilonasper L -L upsilonlenisacute. 3. " 0 upsilonacute .#upsilontilde + G J G1 HL (. 9: 1 1 1 " upsilonlenisG -( ( (. # + " upsilonasperUupsilontilde, + 1 + upsilongrave upsilonacute .S -, z /, H upsilonlenistilde ), N 1 G - 3 upsilonasper HS, N upsilonasperU L m-S. G upsilontilde 0 upsilontilde .( h upsilonlenis ^ )

  134

 • 6 w 4 ? " 6 0 !" 4 E 4 + . upsilonacute " & 6 0 O 4,c 5 > ? 5 6 U upsilongrave .

  4. , !upsilontilde E 8 6 6 4 =J, ?= ) 0 6 !J 6 6 4 D 6J ", ) 6 E B, 6 (

  , upsilonlenis6 6 E ) 5. + - , ) ( } E 8 + + upsilonlenis+ k(( F , !6 6 B. ? 8( 4 upsilontilde U , 6 + -=, ) ? 6 upsilontilde 6 upsilonacute !" U, upsilongraveG 0( upsilonacuteB, !upsilontilde 0 upsilongrave 6 !"+ !+ F * ), 8( !J.5. B G, U 0 upsilonacute 6>J O, !6 6 upsilonasperacute G W 6 >U 6 8 !+ 6=J. , W , upsilonlenisacute upsilonacute upsilonlenisacute ? (J 8B =F 6 upsilontilde , ! "upsilongrave G , 6 >U upsilonacute + (+ 55, upsilonlenisacute !& 6 !upsilonacuteB " upsilontilde ? upsilonacute D 6. !, + &, ) U !-= 6 U =J } 6 - + upsilonlenis5 ( upsilonlenis" !& !upsilonacuteBupsilonlenis" " ). l( ? + , ) upsilonasper 4 + - *, 6 6 &, * U8( B 6 upsilonlenisupsilongrave upsilongrave 8( + 4J * upsilongrave E Oupsilongrave 6 & !" upsilongraveG " G, !6 " 6 >5 5 = upsilongrave ? ( e+ B-

  137

  IOKPATOY OOI PO TA AIIA TOY IAONO

  H.( H( . e 0 upsilonlenistilde , ' upsilonlenis 3- S g #upsilonacute, upsilontilde ##.4. :upsilonlenis G + /upsilontilde / ^ S H upsilonasper(, H g ) " upsilonasperU (-, + upsilontilde + upsilonlenis upsilonacute ) upsilonacute- 3S. 0 upsilonasper# upsilontilde, O I /M upsilonacute G /G upsilonlenis k L upsilonasper( 3, H /-3 #. :upsilonlenis 1 upsilontilde u $HS 0 ( upsilonlenisI , upsilontilde L HL upsilonasper, /3Mupsilongrave .( ) # 3 L upsilontilde ;S upsilonasperupsilonacute. 5.n N /3 S " upsilontilde, H1 G " upsilonasperU/upsilonacute4, upsilonlenis ) upsilonacute /3 Z G upsilonasper-, + l / / S, H1 upsilongrave x( ) upsilonaspertilde + U /upsilonacute. 1 1 upsilonlenisacute - upsilonlenis0 E /. /+ upsilonacute, H /. x(U, ' upsilongrave upsilongrave (, upsilonlenisacute upsilontilde upsilonacute G /, 6. H upsilonasperU 0 X / S + h, upsilonlenis" H. #u E + upsilonlenis. 9upsilontilde 0 #upsilonacute 0 HG, e 1 / upsilonacute upsilongrave upsilonacute + -upsilontilde U I upsilonacute U " #(, S0 + ( / + + -

  BIBIOHKH TN EHNN

  136

 • upsilontilde , ? 4 F * , !6 6 8upsilonlenis(, U . upsilonlenis6 ? 6 , upsilonacute upsilonlenis" !U + & ) 6 G , R 6 6 4

  =J. 9. ? U 6 ,

 • upsilonlenis, 6 F 6 B, upsilongrave 6 - *, 6 6 0 upsilonacute " " , upsilongrave B!(F . 10. ? c upsilontilde W66 8( F , 6 upsilonasperacute " ( ? + -(J 6 upsilonacute( " D
 • 0 /, 1 0 1 1 +1 1 .upsilonacute3, + 1 + .U upsilonlenisupsilongraveupsilonasperacute $ 0 upsilonacute ^ , ./upsilonacute. 14. upsilongrave 0 upsilonlenistilde upsilonacute G 4 LT, upsilonlenis" ) #upsilonacute x( /- H " / .( + G 3 + /" + . + I Z 1#( . 9 upsilonlenistilde /upsilontilde upsilonacute G Eupsilonasperacute ( " upsilontilde....

  BIBIOHKH TN EHNN

  142

  , = ), ), ) !" upsilonasper( 4upsilonlenis6 6 , upsilonlenis" 6 " !upsilonacute, ) ? 6 ,upsilongrave upsilonasper( 4 upsilonlenis6 6 , 6 66 6 !upsilonacute, ) 6 6 F =F 6 upsilontilde , 6 0 6 !" upsilongrave upsilonacute- 6 4 6 .

  14. upsilongrave ! , upsilongrave 8( upsilonlenis+ + -, =upsilonacute 6 + , } ) 6 -, , ( 4 G &, !upsilontilde upsilonlenis6 " ? &upsilonacute 6 G,!upsilontilde 8 " ` 6 !" 6 !" G. ? + 4 , ) upsilonlenis+ 0 * , ( 4 upsilongrave ...

  143

  IOKPATOY OOI PO TA AIIA TOY IAONO

 • != upsilontilde upsilontilde ) (" 0( !- upsilontilde J.

  & upsilonasper k, ) > 6 upsilongrave (- upsilonlenisupsilongrave (350-340) !U ? upsilongrave G( 5 (&. (+ J), ? " FS upsilontilde , ! !5 ? " Fupsilonacute, 6 " , ) * !- upsilonlenis+ ? G( 4(5 upsilonasper 4+ " " " , ? U -upsilontilde upsilontilde. 5 > = ? +! upsilonlenis+ 6 + F - 4 , 6 + c ) 5 SJ +6 5 5 . 0 &" J6 + 5 ( 6 upsilonasper( 4 66 " + - * upsilonlenisU" + 4, 4( ! 4upsilongrave upsilonasper .

  145

  IOKPATOY OOI PO TIMOEON

  EITOH

  S upsilontilde + !upsilonacute !" " " "&J F S (4 + + -+ !+ upsilontilde upsilonlenisB ) . * -+ 6 " 345 .9.

  Sh J F F upsilonasperFB + upsilontilde -, > ? J (, + upsilontilde -, w upsilonacute F S, B ) ? > b > !J 6 4 + upsilontilde -+ upsilonasperFB & " 4 + F -, + > 12 8, " 356 .9.1

  + + = " " > -+ upsilontilde J-! upsilonlenis, " >U > J- E 4 " =U 6 " upsilonacute 6 " BJ.

  " upsilonacute ) F F ! 4 -&6 upsilontilde " " G( F S-, G J . " ( !- " " !U + B !-5, ? 5 " Aupsilontilde O ! G( O , ? 6 !- !. !upsilontilde * U > " upsilonacute F upsilonacute F & ,> >U upsilonlenisacute upsilonlenisacute upsilonlenisacute B &-, ! ! F B ) - 0( BF upsilongrave 6 J ,

  144

  1. . . . S+ &J, XV, 81 XVI, 36.

 • EITOH

  1. S " 6 6 4J upsilongrave upsilonasper( Bupsilonacute -=, ) 8( !upsilonacute !" upsilonacuteD ? ( , upsilontilde: 5, ) + B, upsilongrave 8( , +!U upsilonacute !" " D upsilonacute-, E 6 !J " k, 6 6 - upsilontilde. 6 " upsilonlenis" - & !B k( , !6 F!F . 2. 5,

 • upsilonlenis( ? ) 6 ", upsilonlenis6 0 6 J 5 (5, upsilongrave&upsilontilde 6 . 4. upsilonlenis6 ) 6 -upsilontilde ? !& 4 G, 6 6 U upsilonlenis 6 + =J ? ) " -" ! 6 U 6 &- 6 J upsilongrave - , 5 &&D O G, upsilongrave 8( " !B upsilontilde -(, 6 + B= 6 " ` *6 ?+ ( 5 G, !6 ? 6 4 6 upsilongrave upsilonlenis(D 5. J 6 - " ) ? 6 + 6 + 5 5, !6 !upsilontilde+ B ? , 6 +E 6 " , 6 &? !&F 6 6 + =J , W66 ) 6 upsilongrave upsilonacute. upsilonlenis" " O b 6 w " upsilonacute 6 0( - !" upsilongrave GD upsilonacute !6 !" upsilonlenis6 0 upsilonacute- 6 upsilonasperacute . 6. + ? upsilonlenisJ, upsilongrave upsilontilde , upsilontildew 4 " upsilontilde 6 upsilonlenis(F 8( &F )4 . + ? upsilonlenis, upsilongrave 6 = 6 !J- ? 6 & ? 6 upsilongrave , upsilontilde + > , " 6 - ? + (F upsilonlenisF ! 4 + 4-J &upsilonacuteD upsilonlenis6 && & 6 &+ .

  7. S " upsilonlenis6 " } upsilonlenis+ + 8(D -: 6 ? F (J B - upsilonacute, ? upsilongrave upsilonacute !5 upsilonlenis66 , 6 G W &upsilonacute D

  149

  IOKPATOY OOI PO TIMOEON

  E V " J upsilontilde / m + . . 4. w .- upsilonlenis0 I upsilontilde, G upsilonlenis+ O 1 H " # 3, upsilongrave #- + + . upsilontilde +, upsilongrave upsilonlenistilde .-upsilontilde + G G upsilonacute G S I SupsilonasperS ;1 4, H1 S upsilonasper / upsilongrave upsilonlenis( S, 5. 0 0 + - S " g, HS 0 L upsilonasper ,H upsilonasperacute 0 + /S $ ( U upsilonlenisS /#upsilonacute, 1 upsilonacute H-# G upsilontilde E S .G O Z upsilonlenisupsilongraveHS #(.upsilonacute 1 G upsilonlenis+ )3 upsilonacute ^ + 1 S I upsilonlenisSJ `H1 4 " upsilonasperS /. 6. 0 3upsilongrave., O upsilonlenis g #(#.G 0 1 upsilonlenis-, u HS F 1 # + +1 L H, X (, " 0 Lupsilonacute + .E /+ + (J ` -G S G /(.7. q 0 upsilonlenistilde /M E, upsilontilde /J upsilonasperacute. 0 /U + 4 + upsilonacute, ` e - upsilonacute , x( #upsilonacute (J 0

  BIBIOHKH TN EHNN

  148

 • 6 ) J, ) upsilonlenis6 upsilongrave 8( 0 !, F? !+ k " + ! upsilontilde upsilontilde, 4 upsilongrave 6 ( 6 F4 " , upsilongrave upsilontilde 6 6 , 6 F 6 upsilongrave upsilonasperJ. 8. ) >,2 upsilongrave !U + (+ B 4 + J-, 4 6 G B 0 ,!6 6 6 B= 6 upsilonacute 6 6 G " !upsilonacute upsilonacute, 6 ( ! 4 upsilongrave , 6 4 + upsilongrave BD 9. - ? 6 upsilongrave 6 J , upsilongrave 0( F 6 0( (, 4 ? upsilongrave 6 0( ! 6 -& + !B D 6 4 ) upsilonlenis6 6 4) upsilongrave 6 >upsilontilde, ? + 4, ) ? - 6 (J !+ 4J upsilontilde -5 ? + ), U E ! .

 • upsilontilde + upsilontilde + 0 upsilongrave D 8( F 4 6 4 ?? 8( (J + ( U" &upsilonacute 6 " B " . 6 upsilongrave " upsilonlenisupsilongrave 6 6 " (F 6 6 4 ? 4 ? 6 upsilontilde B )6 c " BU 4 6 ! " ( .

  12. + BF, 4 ? ? -, 5 " (4 ? " 6 c. ) (, ) 8( 5 !" + ( , ) upsilongrave 0 ) " ) upsilonasperFB G - D 5 6 " ( , upsilongrave w J , )" , Wupsilontilde ) w > - E !" upsilongrave D! ) ) !& + B, , ) GB upsilongrave (F, , ) " = , 6 . 13. upsilonlenisupsilongrave upsilongrave !B!" U, ? ) 5 6 " upsilontilde upsilongrave -U 6 F 5 ! . upsilongrave && J- 6 " !B, J upsilontilde .

  .( ;S J 11. 1 1 #1 1upsilonlenis1 + WL (W upsilonlenisupsilontilde ( + "S + L H L O 0 upsilonacute# /upsilonlenis. 1 G upsilontilde # I upsilonlenis - + . H.( upsilonasperS, + ( ." ( + /0 upsilonlenis.12. + G W + 0 upsilonasperacute /( upsilonacute, -

  0 0 E /. " 1 g e upsilonasper ( 0 0 . ^ S # /+ . ( 0 1 0 /S " F ;S, O, /(, /E^ + + . L#LJ /G 0 G upsilonacute #,upsilontilde 3 -S $ 4 upsilongrave upsilonlenis" E-. 13. " 0 upsilonlenistilde /S 1 upsilonacute 1 H-EJ 0 H( + " upsilontilde ) L " ;U. E 0 + upsilongrave 1 ( GupsilonlenisG E ;S. upsilonlenis 1 / +( /G O ;U, Hupsilonacute G . + 3G upsilonasper. n, I (W ;S,/.

  BIBIOHKH TN EHNN

  152

 • R upsilonlenisacute 6 w > " , > "O > , .

  S 6 F upsilonacute F 8B ! upsilontilde ? upsilongrave G( 5 ? U,) upsilontilde 4 + 4+ F F " -, F . Sh J !U ?4(upsilongrave G( upsilongrave 5 5, 6 6 upsilongrave - " ` 4( 6 -F " 4 , * > c 5 SJ- * 6 5 && .

  155

  IOKPATOY OOI PO TOY APXONTA TN MYTIHNAIN

  EITOH

  S + " upsilongrave G( 5 6 " 350 .9. , W > J, J- 5 5 , 5 O5 upsilontilde upsilontilde Oupsilontilde .

  hO upsilontilde 0( W F -F " J, " J, >>U ? + 4 , " upsilongrave !-upsilonacute 0( F 4 B upsilonasper" 5 !(5 F - . U " > , ) 6 +F upsilonasper? 5 B, !F - 5 > J O 4 .

  = 4 > J, ) 6 upsilontilde 0 F F , ! ? 8& * 5 5. B G -& * 8 upsilontilde( ( upsilontilde J, upsilontilde upsilongrave E + . 6 w +6 B c " !" + , * > !&5 upsilonasperupsilonacute 6 6 8B-( 6 , " " , upsilongrave upsilonacute , " U + .

  upsilonlenisd > ? ( - &6 " upsilongrave G( 5 6 + G F B, * > 4(U + . Sh b, , B 4 F !F F F , ? 6 !(F5 4 + J, 6 5 ) ? &- 4 " " ) 5 SJ. -

  154

 • 1. 6 6 upsilontilde , O , upsilongrave Bupsilonacute- 4 + + !" " J, ? 6E , 4 4 + upsilongrave !" upsilongrave B, ) (F 6 upsilonlenis" > 6 ! .1 ah ? }upsilongrave 8, ) &upsilontilde, J + upsilonacute upsilongrave - !, ) 6 =J 6 -upsilonacute( ( !" !, ? upsilongrave > -( J upsilonlenisacute =J ? upsilonlenisacute upsilonasperFB, - upsilonlenis, upsilongrave 6 J- . 2. + ? ? OU , w4 ) , ) w = -(. + " 8&, ) upsilonlenis upsilontilde - !" ), 8, upsilonasper( 6 ++ 6 E + . 6 6 + 5 " -, ) 0 " (, upsilonlenis6 8( 6 E 45.

  3. = ? ) U 8( F 5, upsilongrave -" upsilontilde U Bupsilongrave 5 5 -U upsilongrave ? B 6 , upsilongrave ? upsilongrave U + 4J 46 5 . 6 upsilontilde 6 E , , 4 upsilonlenisupsilongrave upsilongrave ( 4+ , + D 8 !-upsilonacute 4 ) , ) upsilongrave 4 B, k( J 6 B J, !6 &J 6 + .

  4. 6

 • ? ( !" upsilongrave B, 8( + ,) 0 upsilonlenisupsilongrave upsilonlenis( 6 upsilongrave - 4 + . 0 + * 6 -F 6 + > 2 4 upsilonlenis+ 68( F O , U? upsilongrave upsilonasperU ) upsilongrave upsilongrave 4 + 5 FF ( 6 0 B !" + upsilonlenis+ upsilongrave ? G a, upsilongrave 0 4 , 8
 • 7. l ) 6 4F , ), U upsilongrave upsilontilde 6upsilonacute( , 6 + upsilontilde " E (-+ + upsilonlenis), !6 6 upsilonacute " `, ) 6 upsilonacute(, U 6 6 >U >upsilontilde." W " ? " E 8( W `BF: } J F F F , upsilonlenisacute +O+ upsilonlenisacute 0(D upsilonacute ) ? upsilonasperFB G( !J, !6 4 upsilongrave 8( B6 " 6 E upsilongrave G ( -5 upsilonasperFB upsilonacute& J, !6 } > b !upsilonacute, ) 8( 6 + + upsilonlenis 5 SJ ) ) O G = ) 8( " &F. 8. 6 upsilongrave upsilonlenisupsilongrave U 0 " 6 upsilontilde(F upsilonlenisupsilonacute, upsilongrave U + + upsilonlenis. = ?), > , > ? -4 ( !" + , 6 =F, 6upsilonacute( upsilonlenis, 6 6 >U E 5. 6 " !- F J ? & " , 6 " >U(= 6 45 D ? 0 !" E upsilonlenisacute J, 6 + = 6 upsilonlenis " E.

  9. 5 ? ) 6 " `BF 6 - upsilonlenis" " :

 • ( upsilonacute h, b upsilongrave 0 #( + upsilongrave+ G h G S, S 0 ( #G( ;S + + ( S upsilonacute.10. G 4 + 1 ( I (. G /J #upsilonacute 1 H., S + ; + L ." upsilonlenisS , I G 0 , H1 " - " /", upsilonlenis {( 3 / S E 5, upsilonasperFBupsilontilde, upsilongrave ? & upsilongrave ( 6!B 6 + upsilontilde, 4 upsilongrave ? 6 (( upsilonlenis( + 6 +* .

  10. + BF , upsilongrave 8 + +upsilonlenis+ ? F !"6 G, 5 6 upsilonacute, 4 6 65 upsilonlenis( 6 upsilongrave J , ),

 • ( 6 upsilonacute ) 6 6 6 46 `6 &J.

  " 6 5 5 !5, = > J " "(, 0( !( > J , > , !U upsilonasper 4 c : upsilonacute !-&&, 6 F upsilongrave && ( F4 6 `6 upsilongrave (upsilonacute, upsilongravew B & + B . upsilonlenisJ ) *+ ! 6 `6 , + (- + upsilonacute 6 5 5. &- " 5 6 (F * > * c5 aJD upsilonasper" + upsilonlenis+ 0 -" 6 upsilonacute( * 6 5 && . upsilongrave - B " 6 " " * F ," (D 4upsilongrave B, !B 5 OJ ,F F > *U F F upsilontilde" upsilontilde S!

  S " ( + U !" " upsilonlenis? upsilontilde . = " F ,> >U upsilonlenis? (+ upsilonacute-. = ) ! " -, > >U 4 + + upsilonlenis+ 8( upsilonasperF upsilonasper? "" upsilontilde, upsilonlenis" > U , 8( - > 5 a, =F + S, ! WO+ + W 4+J.3

  165

  IOKPATOY OOI PO TON APXIAMON

  3. . . upsilonacute, 9: + ; / , F 1966, . 92.

  EITOH

  " " b (, W ( ) !, 0(! " upsilonasper" " > ( ) > " 366 .9.1

  Sh " (, 0 &upsilongrave W ( > N,O" upsilontilde . upsilonacute !J( , !&+ &+ B " 360 .9. ( ! !(U 4 + ( 6 5 , +U G, upsilonlenis upsilonacute," 368 .9. ah (" + =+ 4 " -, 6 upsilontilde upsilongrave 4& 4 +, 8 + !" + upsilonasper+ + (upsilonacute. " 338 .9. 6 + * F 9d (, 5 F 6 5 upsilonasper? 5 .

  " " ( , " " *, " 356 > , > >U G " -" 8 F * .2

  S S6 ) " upsilongrave upsilonacute =,5 O (5 . 6 ; 5 6 !-F * J; a upsilonasper(: 6>J O a, 6 `upsilontilde 6 upsilonacute6 5 5. S upsilonlenis+ 6 upsilongraveupsilonasperupsilonacute !upsilongrave F !" " =" 5 &&-

  164

  1. . 4+ 4 " ( . F &J 5 SJ.2. . + " (, 16.

 • EITOH

  1. + =, (, ) 8( -F 6 = ? " " , upsilongrave upsilongrave 6 upsilongrave !J4 upsilonlenisupsilonacute, !upsilontilde G 0 upsilongrave upsilonlenisacute, } 6 ? !& , k( > ? upsilonlenis6 upsilongrave (upsilontilde, !6upsilonacute, ( 4 6 > 6 B !5 4 + 4 ) upsilongrave a.

  2. + + upsilonlenis+ 8, k( !upsilontilde " 0upsilontilde , upsilongrave 6 w " upsilonlenisacute 6 (5, !6 B , ) 0 upsilonacute 6 upsilonasperacute BW , upsilonlenisacute ) 6 upsilontilde6 6 4 !. ) 6 8 66 ! , ? 6 w ! 6 6 upsilonasper ,!6 !" 6 6 8 - !, 6 6 upsilongrave G 6 w !upsilonacute- 6 , 8 (, upsilonlenis6 upsilongrave 6 - 6 E.

  3. , !J, 5 6 upsilontilde 6 upsilonasper& W" + upsilonlenisF + upsilongrave !" " !" " SF,1 E upsilongrave ) = ) - U 8(, W " + ! upsilongrave 86 6 4 + & +( upsilonlenis+ 6 upsilonasper& " F 5 upsilonacute 5

  167

  1. SUD 6 6 upsilontilde SF upsilongrave F &d 5 ,6 + -,F 4 + .hO &U F upsilontilde c-

  + + !" upsilongrave S, Oupsilongrave upsilontilde S, ) J

  !" " .

  + ?

  1. E, ` , upsilongrave O( /4 0 +" ( + " ( upsilonasper, e upsilontilde 0 " ,/G T F, / SJ upsilonlenis" ( -upsilontilde S /+ + upsilonlenis0 XS upsilontilde /, H /3 ` H N + WL WL upsilontilde + S