Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

of 12 /12
1 Προγραμματισμός Προγραμματισμός PASCAL PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α μέρος α ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

Embed Size (px)

description

Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α. ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου. Γενικός σκοπός ενότητας. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

Page 1: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

1

Προγραμματισμός Προγραμματισμός PASCALPASCALΠληροφορική Γ' ΛυκείουΠληροφορική Γ' Λυκείου

μέρος αμέρος α

ΠΡΥ019 - Πληροφορική

Δρ.Βάσος Βασιλείου

Page 2: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

2

Γενικός σκοπός ενότητας

Nα κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που ελέγχεται απόλυτα από τον άνθρωπο και να ασκηθούν στην επίλυση απλών προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Page 3: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

3

Ειδικοί σκοποί ενότητας

Οι μαθητές να: αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση συμβολικών

μέσων έκφρασης και διερεύνησης των ιδεών τους αναπτύξουν αναλυτική-συνθετική σκέψη εξοικειωθούν με τη χρήση συμβόλων για την

αναπαράσταση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων

να γνωρίσουν και να ασκηθούν στα βασικά δομικά στοιχεία και έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού Pascal.

Page 4: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

4

Τι φέρνουν μαζί τους οι μαθητές;

Γυμνάσιο Αλγόριθμοι και τεχνικές προγραμματισμού

Α΄ Λυκείου: Ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή – Visual Basic (18 δ.π.) Η έννοια του αλγορίθμου Ο κύκλος ανάπτυξης ενός προγράμματος Το περιβάλλον μιας γλώσσας προγραμματισμού

Β΄ Λυκείου: Ελέγχω-προγραμματίζω τον υπολογιστή – Visual Basic (45 δ.π.) Δομή Διακλάδωσης Επαναληπτική Δομή Πίνακες

Page 5: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

5

Βιβλία

Εφαρμογές πληροφορικής -Υπολογιστών Α', Β', Γ' Ενιαίου Λυκείου (Κεφ. 8) Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος Αλγόριθμοι & λογικά διαγράμματα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Γ’ Λυκείου (Τόμος Β’ – Pascal) Υ.Α.Π.

Page 6: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

6

Βιβλία – σημειώσεις (συνέχεια)

Βοηθητικό υλικό από την ιστοσελίδα του ΠΡΥ019

http://www.cs.ucy.ac.cy/~vasosv/PRY019/

από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εκπαιδευτικό υλικό – Πληροφορική) http://www.pi.ac.cy/

Από την ιστοσελίδα του ΣΥΚΑΠ http://www.sykap.com.cy

Page 7: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

7

Υποενότητες

1. Εισαγωγή στο προγραμματισμό-Κύκλος ανάπτυξης προγραμμάτων2. Λογικά Διαγράμματα *3. Κωδικοποίηση-Δομή του προγράμματος**4. Διακλαδώσεις (εντολές υπό συνθήκη)*5. Επαναλήψεις*6. Τύποι δεδομένων 7. Συναρτήσεις 8. Διαδικασίες 9. Πίνακες *10. Ταξινόμηση – Αναζήτηση ***11. Τελική εργασία (Project)* Ύλη που ξαναδιδάχθηκαν (Διαγνωστικές ασκήσεις)* * Θα δωθεί σενάριο* * * Να γίνει παρουσίαση διαφανειών μαθήματος

Page 8: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

8

Υποενότητες 1,2,31. Εισαγωγή στο προγραμματισμό-Κύκλος ανάπτυξης προγραμμάτων

• Γνωριμία με μαθητές• Αναφορά στα 6 στάδια ανάπτυξης προγραμμάτων• Παράθεση παραδειγμάτων.

2. Λογικά Διαγράμματα*• Διαγνωστικό φυλλάδιο (Επαναληπτικές ασκήσεις)• Ασκήσεις-Παραδείγματα: Ακολουθιακής δομής, Δομής

διακλάδωσης, Επαναληπτικής δομής3. Κωδικοποίηση-Δομή του προγράμματος **

• Το λεξιλόγιο της PASCAL• Βασικοί τύποι δεδομένων• Αριθμητικές & λογικές εκφράσεις• Εντολές Εισόδου –Εξόδου δεδομένων

Page 9: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

9

4. Διακλαδώσεις (εντολές υπό συνθήκη)*

IF/THEN

IF/THEN/ELSE

CASE/OF/ELSE

5. Επαναλήψεις *

FOR/DO

WHILE/DO

REPEAT/UNTIL

Υποενότητες 4,5

Page 10: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

10

Υποενότητα 6

Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από τον χρήστη

Δεδομένα βαθμωτού τύπου (Enumerated Data Types)

Type days = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat);

Δεδομένα τύπου υποπεριοχής (Subrange types)

Type Workdays = Mon..Tue;

Type Grade=0..20;

ORD(Wed) 2

Η μέτρηση για το ORD αρχίζει από το 0 (μηδέν)

Page 11: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

11

Χαρακτηριστικά Διαδικασίας

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην εντολή WRITE

Μπορεί να επιστρέψει στο κυρίως πρόγραμμα, τόσες τιμές όσες είναι οι τυπικές παράμετροι αναφοράς

Υποενότητες 7,8 Δημιουργία υποπρογραμμάτων

Χαρακτηριστικά Συνάρτησης

Επιστρέφει μόνο μία τιμή

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην εντολή WRITE και στην εντολή Εκχώρησης

Page 12: Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος α

12

Υποενότητα 9

Πίνακες (arrays) *

Μονοδιάστατοι πίνακες

Δυσδιάστατοι πίνακες

Ταξινόμηση & αναζήτηση σε πίνακες

Μέθοδος της φυσαλίδας (bubble sort)*** Σειριακή αναζήτηση (sequential search)

Δυαδική αναζήτηση (binary search)