Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

of 193 /193
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ Âßäåò ÓáñíéÝñåò ÅðéññÞíéá Ìýôåò Áêñïâñá÷éüíéá Âñá÷ßïíåò ìåôáëëéêïß Âñá÷ßïíåò ðÜóôéíïé Êüëëåò - Ðáôïýñåò Âåíôïýæåò ôñï÷ïý Áõôïêüëëçôá ôñï÷ïý Áêüíéá - Öüñìåò - Âïýñôóåò Óáðïýíéá - ÔñõðáíÜêéá ÖñÝæåò Ôñï÷Üêéá - ÊåôóåäÜêéá ÊïëëÞóåéò - ÓìÜëôá ÐÝíóåò ÂÜóåéò ãéá ðÝíóåò Êáôóáâßäéá Ðáîéìáäïëüãïé Ëáâßäåò ÊáñåóïõÜñ Êïëáïýæá Ëßìåò ÌÝããåíåò Áìüíéá ÂÜóåéò ãéá âßäùìá Clavulus ¼ñãáíá ìÝôñçóçò ÊïõôéÜ Åñãáóôçñßïõ & áðïèÞêåõóçò áíáëþóéìùí Ôñï÷ïß Áõôüìáôïé Ôñï÷ïß ÷åéñüò Öïñìüêïöôçò Áåñüèåñìá ÔñõðÜíéá ËÜìðá ðïëõìåñéóìïý Ìç÷Üíçìá Nylor Âïýñôóåò ãõáëßóìáôïò ÐëõíôÞñéá õðåñÞ÷ùí Âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò öáêþí åðáöÞò Âáöåßá- ÂáöÝò Ìç÷áíÞìáôá êïëëÞóåùí ÂïçèçôéêÜ åñãáëåßá êïëëÞóåùí Ôåóô öùôï÷ñùìéêþí & ôåíóéüìåôñá ÌïíÜäåò ïöèáëìïëïãéêÞò åîÝôáóçò ÇëåêôñéêÜ ôñáðÝæéá Áõôüìáôï äéáèëáóïêåñáôüìåôñï Öïñüðôåñá Ïðôüôõðá Ó÷éóìïåéäÞò ëõ÷íßåò Ïöèáëìüìåôñá Êáóåôßíåò äïêéìáóôéêþí êñõóôÜëëùí & äïêéìáóôéêïß óêåëåôïß Öáêüìåôñá ØçöéáêÜ êïñüìåôñá Åßäç áðïêëåéóìïý ïöèáëìïý Ðñßóìáôá Ðñüóèåôá çëßïõ ÌÜóêåò óðïñ ÌÜóêåò ðñïóôáóßáò ÃõáëéÜ êïëýìâçóçò ÌÜóêåò êïëýìâçóçò Como baby ÃõáëéÜ ðñåóâõùðßáò ÃõáëéÜ ðñåóâõùðßáò ãéá ìáêéãéÜæ Êïñäüíéá Êïñäüíéá óðïñ Áëõóßäåò Stand ãéá êïñäüíéá ÁîåóïõÜñ & åñãáëåßá öáêþí åðáöÞò Ìåãåèõíôéêïß öáêïß ÊáèáñéóôéêÜ óðñÝé & õãñÜ ìáíôçëÜêéá ÐáíÜêéá êáèáñéóìïý ÈÞêåò óêåëåôþí ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ÂÜóåéò åôéêåôþí ÊáèñÝöôåò Åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí óåë. 185 ÁîåóïõÜñ óåë. 129 ÂïçèçôéêÜ ãõáëéÜ ðñåóâõùðßáò óåë. 125 ÏöèáëìéêÜ óåë. 115 ÏöèáëìïëïãéêÜ ìç÷áíÞìáôá óåë. 99 Ìç÷áíÞìáôá Åñãáóôçñßïõ óåë. 76 Åñãáëåßá Åñãáóôçñßïõ óåë. 38 Áíáëþóéìá óåë. 2

Embed Size (px)

description

εξοπλισμός οφθαλμιατρείου, οπτικά, αξεσουάρ οπτικών, όργανα μετρήσεων, ανταλλακτικά οπτικών

Transcript of Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

Page 1: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ

ÂßäåòÓáñíéÝñåòÅðéññÞíéáÌýôåòÁêñïâñá÷éüíéáÂñá÷ßïíåò ìåôáëëéêïßÂñá÷ßïíåò ðÜóôéíïéÊüëëåò - ÐáôïýñåòÂåíôïýæåò ôñï÷ïýÁõôïêüëëçôá ôñï÷ïýÁêüíéá - Öüñìåò - ÂïýñôóåòÓáðïýíéá - ÔñõðáíÜêéáÖñÝæåòÔñï÷Üêéá - ÊåôóåäÜêéá ÊïëëÞóåéò - ÓìÜëôá

ÐÝíóåòÂÜóåéò ãéá ðÝíóåòÊáôóáâßäéáÐáîéìáäïëüãïéËáâßäåòÊáñåóïõÜñÊïëáïýæáËßìåòÌÝããåíåòÁìüíéá ÂÜóåéò ãéá âßäùìáClavulus¼ñãáíá ìÝôñçóçòÊïõôéÜ Åñãáóôçñßïõ & áðïèÞêåõóçò áíáëþóéìùí

Ôñï÷ïß ÁõôüìáôïéÔñï÷ïß ÷åéñüòÖïñìüêïöôçòÁåñüèåñìáÔñõðÜíéáËÜìðá ðïëõìåñéóìïýÌç÷Üíçìá NylorÂïýñôóåò ãõáëßóìáôïòÐëõíôÞñéá õðåñÞ÷ùíÂéïëïãéêüò êáèáñéóìüò öáêþí åðáöÞòÂáöåßá- ÂáöÝòÌç÷áíÞìáôá êïëëÞóåùíÂïçèçôéêÜ åñãáëåßá êïëëÞóåùíÔåóô öùôï÷ñùìéêþí & ôåíóéüìåôñá

ÌïíÜäåò ïöèáëìïëïãéêÞò åîÝôáóçò

ÇëåêôñéêÜ ôñáðÝæéá

Áõôüìáôï äéáèëáóïêåñáôüìåôñï

Öïñüðôåñá

Ïðôüôõðá

Ó÷éóìïåéäÞò ëõ÷íßåò

Ïöèáëìüìåôñá

Êáóåôßíåò äïêéìáóôéêþí êñõóôÜëëùí & äïêéìáóôéêïß

óêåëåôïß

Öáêüìåôñá

ØçöéáêÜ êïñüìåôñá

Åßäç áðïêëåéóìïý ïöèáëìïý

Ðñßóìáôá

Ðñüóèåôá çëßïõ

ÌÜóêåò óðïñ

ÌÜóêåò ðñïóôáóßáò

ÃõáëéÜ êïëýìâçóçò

ÌÜóêåò êïëýìâçóçò

Como baby

ÃõáëéÜ ðñåóâõùðßáò

ÃõáëéÜ ðñåóâõùðßáò ãéá ìáêéãéÜæ

Êïñäüíéá

Êïñäüíéá óðïñ

Áëõóßäåò

Stand ãéá êïñäüíéá

ÁîåóïõÜñ & åñãáëåßá öáêþí åðáöÞò

Ìåãåèõíôéêïß öáêïß

ÊáèáñéóôéêÜ óðñÝé & õãñÜ ìáíôçëÜêéá

ÐáíÜêéá êáèáñéóìïý

ÈÞêåò óêåëåôþí

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí

ÂÜóåéò åôéêåôþí

ÊáèñÝöôåò

Åîïðëéóìüò êáôáóôçìÜôùí óåë. 185

ÁîåóïõÜñ óåë. 129

ÂïçèçôéêÜ ãõáëéÜ ðñåóâõùðßáò óåë. 125

ÏöèáëìéêÜ óåë. 115

ÏöèáëìïëïãéêÜ ìç÷áíÞìáôá óåë. 99

Ìç÷áíÞìáôá Åñãáóôçñßïõ óåë. 76

Åñãáëåßá Åñãáóôçñßïõ óåë. 38

Áíáëþóéìá óåë. 2

teliko_01_analosima.qxd 20/11/2009 10:37 Page 1

Page 2: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

Âßäåò

2

1010101 18 30 14 Íßêåë 40ôåì

1010102 18 35 14 Íßêåë 40ôåì

1010103 18 35 14 Ìáýñï 40ôåì

1010104 18 40 14 Íßêåë 40ôåì

1010105 18 45 14 Íßêåë 40ôåì

1010106 18 45 14 Ìáýñï 40ôåì

1010107 18 50 14 Íßêåë 40ôåì

1010108 18 55 14 Íßêåë 40ôåì

1010109 18 60 14 Íßêåë 40ôåì

1010110 18 70 14 Íßêåë 40ôåì

1010111 18 100 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ´Ïëï Óðåßñùìá 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010501 25 55 14 Íßêåë 40ôåì

1010502 25 65 14 Íßêåë 40ôåì

1010503 25 75 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Ìéóü Óðåßñùìá 14mm (ãéá ðÜóôéíïõò óêåëåôïýò)

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010201 22 35 14 Íßêåë 40ôåì

1010202 22 40 14 Íßêåë 40ôåì

1010203 22 45 14 Íßêåë 40ôåì

1010204 22 50 14 Íßêåë 40ôåì

1010205 22 55 14 Íßêåë 40ôåì

1010206 22 60 14 Íßêåë 40ôåì

1010207 22 80 14 Íßêåë 40ôåì

1010208 22 100 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ´Ïëï Óðåßñùìá 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010601 18 30 12 Íßêåë 40ôåì

1010602 18 45 12 Íßêåë 40ôåì

1010603 18 70 12 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ¼ëï Óðåßñùìá 12mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010801 22 50 16 Íßêåë 40ôåì

1010802 22 60 16 Íßêåë 40ôåì

1010803 25 70 16 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ¼ëï Óðåßñùìá 16mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010701 20 70 13 Íßêåë 40ôåì

1010702 25 70 13 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ¼ëï Óðåßñùìá 13mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010301 25 40 14 Íßêåë 40ôåì

1010302 25 50 14 Íßêåë 40ôåì

1010303 25 55 14 Íßêåë 40ôåì

1010304 25 60 14 Íßêåë 40ôåì

1010305 25 70 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò ´Ïëï Óðåßñùìá 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1010401 18 50 14 Íßêåë 40ôåì

1010402 18 55 14 Íßêåë 40ôåì

1010403 18 60 14 Íßêåë 40ôåì

1010404 18 65 14 Íßêåë 40ôåì

1010405 18 80 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Ìéóü Óðåßñùìá 14mm (ãéá ðÜóôéíïõò óêåëåôïýò)

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:07 Page 2

Page 3: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

1011401 22 25 12 Íßêåë 40ôåì

1011402 26 28 14 Íßêåë 40ôåì

1011403 26 28 14 ×ñõóü 40ôåì

1011404 30 32 14 Íßêåë 40ôåì

1011405 30 32 14 ×ñõóü 40ôåì

Âßäåò Dekor

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

3

1010901 25 50 16 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Ìéóü Óðåßñùìá 16mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011501 18 28 10 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Flex 10mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011201 14 42 10 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Åðéññçíßïõ Óôáõñùôü ÊåöÜëé

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011601 18 30 12 Íßêåë 40ôåì

1011602 18 40 12 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Flex 12mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011801 ØéëÞ Íßêåë 40ôåì

1011802 ×ïíôñÞ Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Ìç÷áíéóìïý Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011301 22 45 14 Íßêåë 40ôåì

1011302 22 50 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Áóöáëåßáò 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011101 10 37 08 Íßêåë 40ôåì

1011102 14 42 10 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Åðéññçíßïõ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011001 20 35 14 Íßêåë 40ôåì

1011002 20 40 14 Íßêåë 40ôåì

1011003 20 50 14 Íßêåë 40ôåì

1011004 22 60 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Óôáõñùôü ÊåöÜëé 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1011701 20 35 14 Íßêåë 40ôåì

1011702 20 40 14 Íßêåë 40ôåì

1011703 20 45 14 Íßêåë 40ôåì

1011704 20 50 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Flex 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

Âßäåò

Âßäåò Flex

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:07 Page 3

Page 4: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

1013601 08 14 77 ÌáëáêÞ 25ôåì

1013602 08 14 77 ÌáëáêÞ 25ôåì

1013603 08 15 77 ÄéáìðåñÝò 25ôåì

1013604 08 15 77 ÓêëçñÞ 25ôåì

1013605 14 20 74 ÌáëáêÞ 25ôåì

1013606 08 15 27 ÅîÜãùíç 25ôåì

1013607 08 14 77 ÌïíÞ 25ôåì

1013608 08 15 78 ÌïíÞ 25ôåì

Âßäåò

4

1012101 25 100 14 Íßêåë 40ôåì

1012102 25 100 14 ×ñõóü 40ôåì

1012103 25 100 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Griff 14mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012201 28 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012202 28 100 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Griff ÅîÜãùíï ÊåöÜëé

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012301 25 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012302 25 100 14 Íßêåë 40ôåì

Âßäåò Griff ÁóôÝñé ÊåöÜëé

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1013701 12mm 1ôåì

1013702 13mm 1ôåì

1013703 14mm 1ôåì

1013704 15mm 1ôåì

1013705 16mm 1ôåì

ÄïêéìáóôÞò ÌåãÝèïõò Öáêïý

ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÃÅÈÏÓ

1012001 18 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012002 18 100 12 ×ñõóü 40ôåì

1012003 20 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012004 20 100 12 ×ñõóü 40ôåì

1012005 25 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012006 25 100 12 ×ñõóü 40ôåì

1012007 25 100 12 Íßêåë 40ôåì

1012008 25 100 12 ×ñõóü 40ôåì

Âßäåò Griff 12mm

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

ÔÜðåò Ôýðïõ Silhouette

ÊÙÄÉÊÏÓ A B Ã

1011901 ÅóùôåñéêÞ Íßêåë 40ôåì

1011902 ÅîùôåñéêÞ Íßêåë 40ôåì

1011903 ÅóùôåñéêÞ ×ñõóü 40ôåì

1011904 ÅîùôåñéêÞ ×ñõóü 40ôåì

1011905 WR Íßêåë 40ôåì

Âßäåò RB

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:08 Page 4

Page 5: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

5

1012401 12 22 Íßêåë 40ôåì

1012402 12 22 ×ñõóü 40ôåì

1012403 13 22 Íßêåë 40ôåì

1012404 13 22 ×ñõóü 40ôåì

1012405 14 22 Íßêåë 40ôåì

1012406 14 22 ×ñõóü 40ôåì

1012407 14 25 Íßêåë 40ôåì

1012408 16 25 Íßêåë 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÁóôÝñé

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012601 12 22,5 Íßêåë 40ôåì

1012602 12 22,5 ×ñõóü 40ôåì

1012603 14 25 Íßêåë 40ôåì

1012604 14 25 ×ñõóü 40ôåì

1012605 14 25 Ìáýñï 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÅîÜãùíï

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012701 12 22 Íßêåë 40ôåì

1012702 12 22 ×ñõóü 40ôåì

1012703 14 22 Íßêåë 40ôåì

1012704 14 22 ×ñõóü 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÁóôÝñé Ôõöëü

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012801 12 22,5 Íßêåë 40ôåì

1012802 12 22,5 ×ñõóü 40ôåì

1012803 14 25,5 Íßêåë 40ôåì

1012804 14 25,5 ×ñõóü 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÅîÜãùíï Ôõöëü

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012501 12 22,5 Íßêåë 40ôåì

1012502 14 22,5 Íßêåë 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÅîÜãùíï Teflon

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1012901 12 25 30 Íßêåë 40ôåì

1012902 12 25 50 Íßêåë 40ôåì

1012903 14 25 30 Íßêåë 40ôåì

1012904 14 25 50 Íßêåë 40ôåì

ÐáîéìÜäéá ÐñïÝêôáóç Âßäáò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1013001 12 25 0,5 Íßêåë 40ôåì

1013002 12 25 0,5 ×ñõóü 40ôåì

1013003 14 25 0,5 Íßêåë 40ôåì

1013004 14 25 0,5 ×ñõóü 40ôåì

ÑïäÝëåò ÌåôáëëéêÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1013101 12 35 0.4 40ôåì

1013102 12 25 0.4 40ôåì

1013103 14 26 0.4 40ôåì

ÑïäÝëåò ÐëáóôéêÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ

1013201 12 16 22 40ôåì

1013202 14 18 26 40ôåì

ÐïôçñÜêéá ÐëáóôéêÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ A B Ã

1013401 12 35 40ôåì

1013402 14 35 40ôåì

ÔÜðåò Óéëéêüíçò Ãéá Âßäåò Griff

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1013501 14 45 40ôåì

ÔÜðåò ÐëáóôéêÝò Ãéá Âßäåò Griff

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1013301 12 18 40ôåì

ÐïôçñÜêéá ÐëáóôéêÜ ºóéá

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

ÐáîéìÜäéá

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:08 Page 5

Page 6: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

6

ÓáñíéÝñåò

1020101 08 20 5 æåýãç

1020102 09 09 5 æåýãç

1020103 09 20 5 æåýãç

1020104 10 25 5 æåýãç

1020105 10 28 5 æåýãç

1020106 12 26 5 æåýãç

1020107 12 30 5 æåýãç

1020108 14 30 5 æåýãç

1020109 15 33 5 æåýãç

1020110 15 35 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ÊïëëçôÝò ÌïíÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1020201 08 20 5 æåýãç

1020202 09 25 5 æåýãç

1020203 10 25 5 æåýãç

1020204 12 30 5 æåýãç

1020205 14 35 5 æåýãç

1020206 15 32 5 æåýãç

1020207 15 35 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ÊïëëçôÝò ÄéðëÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1020401 12 08 28 5 æåýãç

1020402 16 15 55 5 æåýãç

1020403 09 09 26 5 æåýãç

1020404 11 12 34 5 æåýãç

1020405 10 10 27 5 æåýãç

1020406 12 12 33 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ÊáñöùôÝò ÄéðëÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B Ã

ÓáñíéÝñåò ÊáñöùôÝò ÔñéðëÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B Ã

1020601 09 22 5 æåýãç

1020602 10 45 5 æåýãç

1020603 12 42 5 æåýãç

1020604 14 35 5 æåýãç

1020605 14 40 ðëÜãéá 5 æåýãç

1020606 16 35 5 æåýãç

1020607 16 45 ðëÜãéá 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ×ùíåõôÝò ÌïíÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1020301 12 35 5 æåýãç

1020302 14 45 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ÊáñöùôÝò ÌïíÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1020501 10 10 45 5 æåýãç

1020502 11 11 55 5 æåýãç

1020503 11 08 60 5 æåýãç

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:09 Page 6

Page 7: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

7

1020901 ÂéäùôÝò Íßêåë 5 æåýãç

1020902 ÂéäùôÝò Íßêåë 5 æåýãç

1020903 ÐñåóóáñéóôÝò Íßêåë 5 æåýãç

1020904 Ôýðïõ Silhouette Íßêåë 5 æåýãç

1020905 Ôýðïõ RB Íßêåë 5 æåýãç

1020906 Ôýðïõ RB ×ñõóü 5 æåýãç

ÂÜóåéò Åðéññçíßùí

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ×ÑÙÌÁ

1021001 12 65 Íßêåë 40ôåì

1021002 12 90 Íßêåë 40ôåì

1021003 12 100 Íßêåë 40ôåì

ÊáñöéÜ ÌïíÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á  ×ÑÙÌÁ

1021101 12 85 Íßêåë 20ôåì

1021102 12 85 ×ñõóü 20ôåì

ÊáñöéÜ ÄéðëÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á  ×ÑÙÌÁ

1021201 Øéëüò 100ôåì

1021202 ×ïíôñüò 100ôåì

ÓõíäåôÞñåò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ

1021401 10ôåì

Óõíäåôéêü êýêëïõ

ÊÙÄÉÊÏÓ

1021301 12 3ôåì

1021302 12 3ôåì

1021303 14 3ôåì

ÁíôáëëáêôéêÜ Ìç÷áíéóìþí Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ Á

ÓáñíéÝñåò

1020701 08 40 5 æåýãç

1020702 10 24 5 æåýãç

1020703 08 24,5 5 æåýãç

1020704 12 24 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ×ùíåõôÝò ÄéðëÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

1020801 09 22 5 æåýãç

1020802 12 28 5 æåýãç

1020803 12 28 ðëÜãéá 5 æåýãç

ÓáñíéÝñåò ×ùíåõôÝò Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ A B

ÊáñöéÜ - ÓõíäåôÞñåò

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:10 Page 7

Page 8: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

8

1030101 19 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030102 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030103 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030104 13 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030105 17 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030106 15 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030107 13 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030108 11 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030109 13 Oval 10 æåýãç

1030110 11 Oval 10 æåýãç

1030111 9 ÓôñïããõëÜ 10 æåýãç

ÅðéññÞíéá Óéëéêüíçò ÂéäùôÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

1030201 19 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030202 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030203 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030204 13 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030205 17 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030206 15 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030207 13 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030208 11 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030209 13 Oval 10 æåýãç

1030210 11 Oval 10 æåýãç

1030211 9 ÓôñïããõëÜ 10 æåýãç

ÅðéññÞíéá Óéëéêüíçò ÐñåóóáñéóôÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

ÅðéññÞíéá

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:10 Page 8

Page 9: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

9

1030401 19 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030402 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030403 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ ×ñõóü 10 æåýãç

1030404 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030405 17 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030406 15 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030407 12 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030408 9 ÓôñïããõëÜ 10 æåýãç

ÅðéññÞíéá Pvc ÐñåóóáñéóôÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

ÅðéññÞíéá

1030301 19 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030302 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030303 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030304 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ Ñïæ 10 æåýãç

1030305 17 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030306 17 ÓõììåôñéêÜ Ñïæ 10 æåýãç

1030307 15 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030308 12 ÓõììåôñéêÜ 10 æåýãç

1030309 9 ÓôñïããõëÜ 10 æåýãç

ÅðéññÞíéá Pvc ÂéäùôÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ ×ÑÙÌÁ

Ëáâßäá ãéá ôçí áöáßñåóç ðñåóóáñéóôþíåðéññçíßùí

2050112

Ôá åðéññÞíéá äéáôßèåíôáé êáé

óå óõóêåõáóßá 1000 ôåì. óå

åéäéêÞ ôéìÞ.

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:11 Page 9

Page 10: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

10

1031001 15 ÂéäùôÜ 5 æåýãç

1031002 11 ÂéäùôÜ 5 æåýãç

1031003 15 ÐñåóáñéóôÜ 5 æåýãç

1031004 11 ÐñåóáñéóôÜ 5 æåýãç

1031005 12 Ìå êÜèåôç Âßäá 5 æåýãç

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

ÅðéññÞíéá

1030501 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 5 æåýãç

1030502 13 Oval 5 æåýãç

1030503 9 Oval 5 æåýãç

1030504 12 Ðïëý ËåðôÜ 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá Pvc ÂéäùôÜ ÐëáóôéêÞ ÂÜóç

1030601 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 5 æåýãç

1030602 13 Oval 5 æåýãç

1030603 12 Ðïëý ËåðôÜ 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá Pvc ÐñåóóáñéóôÜ ÐëáóôéêÞ ÂÜóç

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

1030701 10 ÓôñïããõëÜ Óéëéêüíçò 10 æåýãç

1030702 8 ÓôñïããõëÜ Óéëéêüíçò 10 æåýãç

1030703 12 Oval PVC 10 æåýãç

1030704 12 Oval Óéëéêüíçò 10 æåýãç

ÅðéññÞíéá Ôýðïõ Ô3

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

1030901 17 Ìç ÓõììåôñéêÜ 5 æåýãç

1030902 15 Ìç ÓõììåôñéêÜ 5 æåýãç

1030903 13 Oval 5 æåýãç

1030801 11 Ðáñáëëçëüãñáììï 5 æåýãç

1030802 11 Oval 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá Ôýðïõ S-3

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

ÅðéññÞíéá Primadonna

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

ÅðéññÞíéá Air Soft ÓõììåôñéêÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ Á ÔÕÐÏÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:12 Page 10

Page 11: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

11

1040201 ÌåãÜëç ÂéäùôÞ 3 ôåì.

1040202 ÌéêñÞ ÂéäùôÞ 3 ôåì.

1040203 ÌåãÜëç ÐñåóáñéóôÞ 3 ôåì.

1040204 ÌéêñÞ ÐñåóáñéóôÞ 3 ôåì.

1040101 ÌåãÜëç ÂéäùôÞ 2 ôåì.

1040102 Ìåóáßá ÂéäùôÞ 2 ôåì.

1040103 ÌéêñÞ ÂéäùôÞ 2 ôåì.

1040104 ÌåãÜëç ÐñåóáñéóôÞ 2 ôåì.

1040105 Ìåóáßá ÐñåóáñéóôÞ 2 ôåì.

1040106 ÌéêñÞ ÐñåóáñéóôÞ 2 ôåì.

ÅðéññÞíéá

1031101 13 Ôýðïõ Silhouette 5 æåýãç

1031102 13 5 æåýãç

1031103 9 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá ìå ÅãêïðÞ

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

1031401 19 Óéëéêüíçò 1 æåýãïò

1031402 17 Óéëéêüíçò 1 æåýãïò

1031403 17 Soft 4 æåýãç

ÅðéññÞíéá Áõôïêüëëçôá

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

1031201 ÄéÜöáíï 5 æåýãç

1031202 Ñïæ 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá RB

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ

1031301 13 Oval 5 æåýãç

ÅðéññÞíéá Óéëéêüíçò ÂéäùôÜ-ÐñåóáñéóôÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

Ìýôåò Óéëéêüíçò

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

Ìýôåò Pvc

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

Ìýôåò

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:13 Page 11

Page 12: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

12

1040301 ÌåãÜëç ×ñõóü ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040302 Ìåóáßá ×ñõóü ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040303 ÌéêñÞ ×ñõóü ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040304 ÌåãÜëç Íßêåë ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040305 Ìåóáßá Íßêåë ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040306 ÌéêñÞ Íßêåë ÌÝôáëëï 1 ôåì.

1040307 Ìåóáßá ÐáéäéêÞ 1 ôåì.

1040308 ÌéêñÞ ÐáéäéêÞ 1 ôåì.

ÊÙÄÉÊÏÓ A ÔÕÐÏÓ

Ìýôåò

Ìýôåò Óéëéêüíçò ÓêëçñÝò

1040401 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040402 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040403 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040404 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040405 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040406 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

1040407 ÓêëçñÞ ìå âßäá 1 ôåì.

1040408 ÓêëçñÞ ìå âßäá 1 ôåì.

1040409 ÓêëçñÞ ëáìÜêé 1 ôåì.

1040410 ÓêëçñÞ ëáìÜêé 1 ôåì.

1040411 ÓêëçñÞ ëáìÜêé 1 ôåì.

1040412 ÓêëçñÞ áðëÞ ìáýñç 1 ôåì.

1040413 ÓêëçñÞ áðëÞ 1 ôåì.

Ìýôåò Pvc ÓêëçñÝò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:14 Page 12

Page 13: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

13

Áêñïâñá÷éüíéá

1050101 ÄéÜöáíï 1,20mm 65mm 5 æÝõãç

1050102 Ìáýñï 1,20mm 65mm 5 æÝõãç

1050103 ÊáöÝ 1,20mm 65mm 5 æÝõãç

1050104 Ôáñôáñïýãá 1,20mm 65mm 5 æÝõãç

1050301 ÄéÜöáíï 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050302 Ìáýñï 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050303 ÊáöÝ 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050304 Ôáñôáñïýãá 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050305 ÊáöÝ Áíïé÷ôü 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050306 ÐñÜóéíï 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050307 Êüêêéíï 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

1050308 Ìðëå 1,45mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1050201 ÄéÜöáíï 1,40mm 65mm 5 æÝõãç

1050202 Ìáýñï 1,40mm 65mm 5 æÝõãç

1050203 ÊáöÝ 1,40mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

Áêñïâñá÷éüíéá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:14 Page 13

Page 14: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

14

Áêñïâñá÷éüíéá

1050501 ÄéÜöáíï 1,20mm 135mm 2 æÝõãç

1050502 Ìáýñï 1,20mm 135mm 2 æÝõãç

1050503 ÊáöÝ 1,20mm 135mm 2 æÝõãç

1050504 Ôáñôáñïýãá 1,20mm 135mm 2 æÝõãç

1050401 ÄéÜöáíï 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

1050402 Ìáýñï 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

1050403 ÊáöÝ 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

Áêñïâñá÷éüíéá ÌáêñéÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1050601 ÄéÜöáíï 1,40mm 135mm 2 æÝõãç

1050602 Ìáýñï 1,40mm 135mm 2 æÝõãç

1050603 ÊáöÝ 1,40mm 135mm 2 æÝõãç

1050604 Ôáñôáñïýãá 1,40mm 135mm 2 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá ÌáêñéÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:15 Page 14

Page 15: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

15

Áêñïâñá÷éüíéá

1050702 Ìáýñï 2,05mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá ÐëáêÝ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1050801 ÄéÜöáíï 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

1050802 Ìáýñï 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

1050803 ÊáöÝ 1,60mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá Ãüìá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1050901 ÄéÜöáíï 1,35mm 65mm 5 æÝõãç

1050902 Ìáýñï 1,35mm 65mm 5 æÝõãç

1050903 ÊáöÝ 1,35mm 65mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá Óéëéêüíçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1051001 ÄéÜöáíï 1,20mm 75mm 5 æÝõãç

1051002 Ìáýñï 1,20mm 75mm 5 æÝõãç

1051003 ÊáöÝ 1,20mm 75mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá Pvc Ìå ÅðÝíäõóç Óéëéêüíçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1051201 ÄéÜöáíï 3,40mm 75mm 5 æÝõãç

1051202 Ìáýñï 3,40mm 75mm 5 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá Ôýðïõ ÁÏ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:15 Page 15

Page 16: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

16

1051801 ÄéÜöáíï 3,50mm 1 æåýãïò

1051802 ÄéÜöáíï 4,00mm 1 æåýãïò

Áêñïâñá÷éüíéá Óéëéêüíçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1051601 ÄéÜöáíï Ìéêñü: 4mm 1 ìÝôñï

1051602 ÄéÜöáíï Ìåóáßï: 5mm 1 ìÝôñï

1051603 ÄéÜöáíï ÌåãÜëï: 7mm 1 ìÝôñï

Áêñïâñá÷éüíéá

1051301 Ìáýñï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051302 ÊáöÝ 1,35mm 1 æÝõãïò

1051303 Ãêñé 1,35mm 1 æÝõãïò

1051304 Ìðëå 1,35mm 1 æÝõãïò

1051305 ÐñÜóéíï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051306 Êüêêéíï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051307 Êßôñéíï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051101 ÄéÜöáíï 1,40mm 100mm 2 æÝõãç

1051102 Ìáýñï 1,40mm 100mm 2 æÝõãç

Áêñïâñá÷éüíéá Ôýðïõ RB

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇ ÌÇÊÏÓÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

Áêñïâñá÷éüíéá ÃõñéóôÜ ÐáéäéêÜ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1051501 ÄéÜöáíï 3,20mm 4 ôåì.

1051502 Ìáýñï 3,20mm 4 ôåì.

1051503 ÊáöÝ 3,20mm 4 ôåì.

1051504 ¢óðñï 3,20mm 4 ôåì.

1051505 Êüêêéíï 3,20mm 4 ôåì.

1051506 Ìðëå 3,20mm 4 ôåì.

1051507 Êßôñéíï 3,20mm 4 ôåì.

1051508 ÐñÜóéíï 3,20mm 4 ôåì.

1051509 Ìùâ 3,20mm 4 ôåì.

Èåñìïóõóôåëëüìåíá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

1051401 ÄéÜöáíï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051402 Ìáýñï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051403 ÊáöÝ 1,35mm 1 æÝõãïò

1051404 Ãêñé 1,35mm 1 æÝõãïò

1051405 ÐñÜóéíï 1,35mm 1 æÝõãïò

1051406 Êßôñéíï 1,35mm 1 æÝõãïò

Áêñïâñá÷éüíéá ÃõñéóôÜ ÌåãÜëá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

Èåñìïóõóôåëëüìåíç Ôáéíßá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ

1051701 ÄéÜöáíï 1 æåýãïò

1051702 Ìáýñï 1 æåýãïò

1051703 ÊáöÝ 1 æåýãïò

Áêñïâñá÷éüíéá Áóöáëåßáò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1051901 Ìáýñï 1 æåýãïò

1051902 ÊáöÝ 1 æåýãïò

ÐëáúíÜ ðñïóôáôåõôéêÜ ãéá ãõáëéÜ ïñÜóåùò & çëßïõ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:17 Page 16

Page 17: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

17

Âñá÷ßïíåò

1060101 ×ñõóü 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060102 Íßêåë 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060103 Áíèñáêß 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060104 Ìáýñï 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060105 ÊáöÝ 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1060201 ×ñõóü 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060202 Íßêåë 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1060203 Áíèñáêß 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1060301 ×ñõóü 3,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1060302 Íßêåë 3,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1060303 Áíèñáêß 3,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1060304 Ìáýñï 3,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1060305 ÊáöÝ 3,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:17 Page 17

Page 18: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

18

1060501 ×ñõóü 4,00mm 1,80mm 1 æåýãïò

1060502 Íßêåë 4,00mm 1,80mm 1 æåýãïò

1060503 Áíèñáêß 4,00mm 1,80mm 1 æåýãïò

1060504 Ìáýñï 4,00mm 1,80mm 1 æåýãïò

1060505 ÊáöÝ 4,00mm 1,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1060601 ×ñõóü 4,30mm 2,00mm 1 æåýãïò

1060602 Íßêåë 4,30mm 2,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1060401 ×ñõóü 3,50mm 1,40mm 1 æåýãïò

1060402 Íßêåë 3,50mm 1,40mm 1 æåýãïò

1060403 Áíèñáêß 3,50mm 1,40mm 1 æåýãïò

1060404 Ìáýñï 3,50mm 1,40mm 1 æåýãïò

1060405 ÊáöÝ 3,50mm 1,40mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:18 Page 18

Page 19: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

19

Âñá÷ßïíåò

1060603 Áíèñáêß 4,30mm 2,00mm 1 æåýãïò

1060604 Ìáýñï 4,30mm 2,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1060801 ×ñõóü 1 æåýãïò

1060804 Ìáýñï 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Ôýðïõ RB ÓðéñÜë

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1060701 ×ñõóü 1 æåýãïò

1060702 Íßêåë 1 æåýãïò

1060703 Áíèñáêß 1 æåýãïò

1060704 Ìáýñï 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Ôýðïõ RB

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1061001 ×ñõóü 1,00mm 1 æåýãïò

1061002 Íßêåë 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Ôýðïõ Ìá÷áéñùôüò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:19 Page 19

Page 20: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

20

1061201 ×ñõóü 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061202 Íßêåë 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061203 Áíèñáêß 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061204 Ìáýñï 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061205 ÊáöÝ 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061206 Ìðëå 2,20mm 0,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1060901 ×ñõóü 1,00mm 1 æåýãïò

1060902 Íßêåë 1,00mm 1 æåýãïò

1060903 Áíèñáêß 1,00mm 1 æåýãïò

1060904 Ìáýñï 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Ôýðïõ Ãáëëéêüò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1061101 ×ñõóü 1 æåýãïò

1061104 Ìáýñï 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Ôýðïõ ÁÏ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 20

Page 21: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

21

Âñá÷ßïíåò

1061301 ×ñõóü 3,30mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061302 Íßêåë 3,30mm 0,80mm 1 æåýãïò

1061304 Ìáýñï 3,30mm 0,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1061401 ×ñõóü 3,30mm 1,00mm 1 æåýãïò

1061402 Íßêåë 3,30mm 1,00mm 1 æåýãïò

1061404 Ìáýñï 3,30mm 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1061501 ×ñõóü 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061502 Íßêåë 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061503 Áíèñáêß 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061504 Ìáýñï 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061505 ÊáöÝ 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061506 Ìðëå 2,70mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 21

Page 22: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

22

1061701 ×ñõóü 3,30mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061702 Íßêåë 3,30mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061703 Áíèñáêß 3,30mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061704 Ìáýñï 3,30mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1061601 ×ñõóü 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061602 Íßêåë 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061603 Áíèñáêß 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061604 Ìáýñï 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061605 ÊáöÝ 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

1061606 Ìðëå 3,20mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÌoíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:20 Page 22

Page 23: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

23

Âñá÷ßïíåò

1061801 ×ñõóü 0,90mm 1 æåýãïò

1061802 Íßêåë 0,90mm 1 æåýãïò

1061803 Áíèñáêß 0,90mm 1 æåýãïò

1061804 Ìáýñï 0,90mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex Ôýðïõ Ãáëëéêüò

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1061901 ×ñõóü 1 æåýãïò

1061902 Íßêåë 1 æåýãïò

1061903 Áíèñáêß 1 æåýãïò

1061904 Ìáýñï 1 æåýãïò

1061905 ÊáöÝ 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1062001 ×ñõóü 1 æåýãïò

1062002 Íßêåë 1 æåýãïò

1062003 Áíèñáêß 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò Ìåôáëëéêïß Flex ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 23

Page 24: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

24

1070201 Ìáýñï 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

1070202 ÊáöÝ 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

1070203 Ìåëß 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

1070204 Ãêñé 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

1070205 Ñïæ 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

1070206 ÄéÜöáíï 8,00mm 2,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1070101 Ìáýñï 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070102 ÊáöÝ 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070103 Ìåëß 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070104 Ãêñé 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070105 Ñïæ 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070106 ÄéÜöáíï 4,50mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÌïíÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 24

Page 25: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

25

Âñá÷ßïíåò

1070301 Ìáýñï 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

1070302 ÊáöÝ 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

1070303 Ìåëß 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

1070304 Ãêñé 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

1070305 Ñïæ 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

1070306 ÄéÜöáíï 5,20mm 1,50mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1070401 Ìáýñï 8,50mm 2,50mm 1 æåýãïò

1070402 ÊáöÝ 8,50mm 2,50mm 1 æåýãïò

1070403 Ìåëß 8,50mm 2,50mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÄéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:21 Page 25

Page 26: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

26

1070601 Ìáýñï 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070602 ÊáöÝ 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÔñéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1070501 Ìáýñï 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070502 ÊáöÝ 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070503 Ìåëß 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070504 Ãêñé 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070505 Ñïæ 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070506 ÄéÜöáíï 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070507 Ôáñôáñïýãá 7,80mm 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÔñéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:22 Page 26

Page 27: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

27

Âñá÷ßïíåò

1070603 Ìåëß 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070604 Ãêñé 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070605 Ñïæ 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070606 ÄéÜöáíï 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

1070607 Ôáñôáñïýãá 10,20mm 1,00mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÔñéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1070701 Ìáýñï 12,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070702 ÊáöÝ 12,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

1070703 Ìåëß 12,00mm 1,20mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé ÔñéðëÞ ÓáñíéÝñá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:22 Page 27

Page 28: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

28

1070901 Ìáýñï 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070902 ÊáöÝ 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070903 Ìåëß 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

Âñá÷ßïíåò

1070801 Ìáýñï 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070802 ÊáöÝ 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070803 Ìåëß 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070804 Ãêñé 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070805 Ñïæ 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070806 ÄéÜöáíï 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070807 Ôáñôáñïýãá 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070808 Ìðëå 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

1070809 Ìðïñíôþ 5,40mm 0,80mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:23 Page 28

Page 29: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

29

Âñá÷ßïíåò

1070904 Ãêñé 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070905 Ñïæ 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070906 ÄéÜöáíï 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070907 Ôáñôáñïýãá 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070908 Ìðëå 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

1070909 Ìðïñíôþ 5,40mm 1,10mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1071001 Ìáýñï 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071002 ÊáöÝ 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071003 Ìåëß 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071004 Ãêñé 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:24 Page 29

Page 30: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

30

Âñá÷ßïíåò

1071005 Ñïæ 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071006 ÄéÜöáíï 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071007 Ôáñôáñïýãá 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071008 Ìðëå 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071009 Ìðïñíôþ 7,20mm 1,10mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

1071101 Ìáýñï 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071102 ÊáöÝ 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071103 Ìåëß 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071104 Ãêñé 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071106 ÄéÜöáíï 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

1071107 Ôáñôáñïýãá 9,00mm 1,10mm 1 æåýãïò

Âñá÷ßïíåò ÐÜóôéíïé Flex

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÐÁ×ÏÓ ÂÑÁ×ÉÏÍÁ ÐÁ×ÏÓ ÓÁÑÍÉÅÑÁÓ

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:25 Page 30

Page 31: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

31

Êüëëåò - Ðáôïýñåò

Êüëëá ãéá

óðåßñùìá âßäáò

ÊáôÜëëçëç ãéá Optyl

10g

Ðáôïýñá óå Ñïëü

ÐÜ÷ïò: 0,25mm - 0,50mm

ÌÞêïò: 4m

Êüëëá êõáíïáêñõëéêÞ

Ðïëý ãñÞãïñï

óôÝãíùìá - ÊáôÜëëçëç

ãéá ðÜóôéíïõò

óêåëåôïýò - 2g

Êüëëá êõáíïáêñõëéêÞ

ÄéÜöáíç - ÊáôÜëëçëç

ãéá öáêïýò

Polycarbonate - 20g

Êüëëá ðïëõìåñéóìïý -

Óêëçñáßíåé êÜôù áðü

ëÜìðá UV - ÊáôÜëëçëç

ãéá äéüñèùóç ôñýðáò

Ðáôïýñá

ÐÜ÷ïò: 0,25mm

ÌÞêïò: 4m

Ðáôïýñá Óéëéêüíçò

ÐÜ÷ïò: 0,25mm

ÌÞêïò: 4m

Ðáôïýñá ÁõôïêüëëçôçÊáôÜëëçëç ãéá ìéêñïäéïñèþóåéò óåìåôáëëéêïýò óêåëåôïýòÐÜ÷ïò: 0,25mm -

ÌÞêïò: 4m

Ðáôïýñá ÕãñÞ

Ðáôïýñá ãéá ôï ðÜíùìÝñïòÓå óêåëåôïýò NylorÌÞêïò: 1m

090119Ðáôïýñá ãéá ôï ðÜíùìÝñïòÓå óêåëåôïýò Nylor - TÌÞêïò: 1m

090120

Ðáôïýñá ãéá ôï êÜôùìÝñïòÓå óêåëåôïýò Nylor -ÐåôïíéÜ - ÌÞêïò: 1m

Êüëëåò

Ðáôïýñåò

1080101

1090103

1090104

1090118 1090119 1090120

1090104

1090105

1090101 - 1090102

1080102 1080103 1080104

Åñãáëåßï ãéá ôï ÐÝñáóìá Ðáôïýñáò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ

1090130 Åñãáëåßï ìå åéäéêü ãáôæÜêé

Ãéá ôï ðÝñáóìá ðáôïýñáò Nylor

1090131 ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:27 Page 31

Page 32: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

32

Âåíôïýæåò Ôñï÷ïý

1100101 Weco 23mm 1 ôåì.

1100102 Weco 20mm 1 ôåì.

1100103 Weco 25mm 1 ôåì.

1100104 Weco 20mm 1 ôåì.

1100105 Weco 25mm 1 ôåì.

1100106 Weco 20mm 1 ôåì.

1100107 Briot 22mm 1 ôåì.

1100108 Briot 17 ÷ 23mm 1 ôåì.

1100109 Indo 19mm 1 ôåì.

1100110 Takubo ÌåãÜëç 1 ôåì.

1100111 Essilor ÌéêñÞ 1 ôåì.

1100112 Essilor ÌåãÜëç 1 ôåì.

1100113 Essilor Ðïñôïêáëß 1 ôåì.

1100114 Essilor ÌéêñÞ 1 ôåì.

1100115 Essilor ÌåãÜëç 1 ôåì.

1100116 Nidek ÌéêñÞ 1 ôåì.

1100117 Nidek ÌåãÜëç 1 ôåì.

1100118 Takubo ÌéêñÞ 1 ôåì.

1100119 Takubo Ìåóáßá 1 ôåì.

1100120 Takubo ÌåãÜëç 1 ôåì.

1100121 Visslo ÌéêñÞ 1 ôåì.

1100122 Visslo ÌåãÜëç 1 ôåì.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓÔÕÐÏÕ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓÔÕÐÏÕ

ÁÝñïò

ÁÝñïò

ÁÝñïò

ÁÝñïò

ÁÝñïò

ÁÝñïò

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:28 Page 32

Page 33: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

33

1110103 24mm 2.000ôåì.

1110104 18mm 2.000ôåì.

1110105 18mm 1.000ôåì.

1110106 17mm 1.000ôåì.

1110107 24mm 1.000ôåì.

1110108 18mm 500ôåì.

1110109 17mm 1.000ôåì.

Áõôïêüëëçôá Ôñï÷ïý

1110110 24mm 1.000ôåì.

1110111 18mm 500ôåì.

1110112 24mm 2.000ôåì.

Áõôïêüëëçôç Ôáéíßá ÄéðëÞò ¼øçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÌÅÃÅÈÏÓ

1110101 3Ì 19mm 66m

1110102 19mm 50m

Áõôïêüëëçôá ÄéðëÞò ¼øçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÃÅÈÏÓ

Áõôïêüëëçôá ÄéðëÞò ¼øçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÃÅÈÏÓ

1110113 30mm 1.000ôåì.

1110114 30mm 1.000ôåì.

Áõôïêüëëçôá ÌïíÞò ¼øçò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÌÅÃÅÈÏÓ

1120101ÂÜóç áõôïêüëëçôçòôáéíßáò ôñï÷ïý.

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:28 Page 33

Page 34: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

34

ÁîåóïõÜñ

1130101 Êüêêéíï Íï80 Ãéá êáèáñéóìü ðÝôñáò îå÷ïíôñßóìáôïò êñõóôÜëëïõ 1ôåì.

1130102 Êüêêéíï Íï100 Ãéá êáèáñéóìü ðÝôñáò îå÷ïíôñßóìáôïò êñõóôÜëëïõ 1ôåì.

1130103 ÐñÜóéíï Íï220 Ãéá êáèáñéóìü ðÝôñáò ðáôïýñáò - Flat 1ôåì.

1130104 Ëåõêü Íï320 Ãéá êáèáñéóìü ðÝôñáò ðáôïýñáò - Flat 1ôåì.

1130105 ÃáëÜæéï Ãéá êáèáñéóìü ðÝôñáò ãõáëßóìáôïò 1ôåì.

1160101 Ðïí-Ðïí 80mm Ãéá ðëáóôéêïýò óêåëåôïýò

1160102 Ðïí-Ðïí 100 mm Ãéá ðëáóôéêïýò óêåëåôïýò

1160103 ÊåôóÝò 80 ÷ 20mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160104 ÊåôóÝò 100 ÷ 20mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160105 ÊåôóÝò 130 ÷ 23mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160106 ÊåôóÝò 150 ÷ 15mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160107 ÊåôóÝò 150 ÷ 22mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160108 ÊåôóÝò ìå ÁõëÜêé 102 ÷ 19mm Ãéá ïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò

1160109 ÐÜíéíç 130 ÷ 13mm Ãéá ðëáóôéêïýò óêåëåôïýò

Öüñìá åðßðåäçÓõóêåõáóßá: 50ôåì.

Öüñìåò ÓáðïõíÝëáéï

Öüñìá ìå åîüãêùìá Óõóêåõáóßá: 50ôåì.

Êüêêéíïò ìáñêáäüñïò áíåîßôçëçò ãñáöÞòãéá åðéóôñùìÝíïõò öáêïýò.

Ìáñêáäüñïé

Ìáýñïò ìáñêáäüñïò áíåîßôçëçò ãñáöÞòãéá åðéóôñùìÝíïõò öáêïýò.

1140201

ÓáðïõíÝëáéï 1lit

Áêüíéá

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ ÔÕÐÏÓ ×ÑÇÓÉÌÏÔÇÔÁ

Âïýñôóåò - ÊåôóÝäåò

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ×ÑÇÉÓÉÌÏÔÇÔÁ

1140101 1140201

1150202

1150101

1140102

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:30 Page 34

Page 35: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

35

Óáðïýíéá - ÔñõðáíÜêéá

1170101 0,8 mm 1ôåì.

1170102 0,9 mm 1ôåì.

1170103 1,0 mm 1ôåì.

1170104 1,1 mm 1ôåì.

1170105 1,2 mm 1ôåì.

1170106 1,4 mm 1ôåì.

1170107 1,6 mm 1ôåì.

1170108 1,8 mm 1ôåì.

1170109 2,1 mm 1ôåì.

Ôýðïõ Brush

1170201 0,8 mm 6ôåì.

1170202 1,0 mm 6ôåì.

1170203 1,2 mm 6ôåì.

1170204 1,4 mm 6ôåì.

1170205 1,6 mm 6ôåì.

1170206 1,8 mm 6ôåì.

ÊáôÜëëçëá ãéá ôï ôñýðçìá ôïõ öáêïý ãéá

êáôáóêåõÞ GRIFF êáé ãéá äéÜöïñåò åöáñìïãÝò

óå ðëáóôéêÜ Þ ìåôáëëéêÜ ìÝñç óêåëåôïý

1170302 0,8 mm 1ôåì.

1170303 1,0 mm 1ôåì.

1170304 1,1 mm 1ôåì.

1170305 1,2 mm 1ôåì.

1170306 1,3 mm 1ôåì.

1170307 1,4 mm 1ôåì.

1170308 1,5 mm 1ôåì.

1170309 1,6 mm 1ôåì.

1170310 1,8 mm 1ôåì.

1170311 2,0 mm 1ôåì.

Óáðïýíé Ãõáëßóìáôïò

Ìðëå

ÊáôÜëëçëï ãéá

ïñãáíéêïýò &

polycarbonate öáêïýò

ÑïóÝôï - Ëåõêü

ÊáôÜëëçëï ãéá

ìåôáëëéêïýò óêåëåôïýò

êáé ïñãáíéêïýò &

polycarbonate öáêïýò

ÑïóÝôï

Êßôñéíï

ÊáôÜëëçëï ãéá

ðëáóôéêïýò óêåëåôïýò

ÑïóÝôï Ëéðáñü

Êüêêéíï

ÊáôÜëëçëï ãéá

ïñãáíéêïýò &

polycarbonate öáêïýò

ÑïóÝôï

Êüêêéíï

ÊáôÜëëçëï ãéá

ìåôáëëéêïýò óêåëåôïýò

Óáðïýíéá

1160201 1160202 1160203 1160204 1160205

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÔñõðáíÜêéá ÔñõðáíÜêéá

1170301 Óåô ôñõðáíÜêéá 10ôåì. Ìüíï ãéáïñãáíéêïýò & polycarbonate öáêïýò.

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:30 Page 35

Page 36: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

36

ÖñÝæåò

1180401 1,0 mm 1ôåì.

1180402 1,2 mm 1ôåì.

1180403 1,4 mm 1ôåì.

1180404 1,6 mm 1ôåì.

1180405 1,8 mm 1ôåì.

1180406 2,1 mm 1ôåì.

1180101 0,8 mm 1ôåì.

1180102 1,0 mm 1ôåì.

1180103 1,2 mm 1ôåì.

1180104 1,4 mm 1ôåì.

1180105 1,6 mm 1ôåì.

1180106 1,8 mm 1ôåì.

1180107 2,1 mm 1ôåì.

ÊáôÜëëçëåò ãéá ôç ëåßáíóç êáé ôï ôñü÷éóìá óå

ðëáóôéêÜ êáé ìåôáëëéêÜ ìÝñç ôïõ óêåëåôïý êáé

ãéá ôçí åîáãùãÞ óðáóìÝíçò âßäáò.

1180301 1,0 mm 1ôåì.

1180302 1,2 mm 1ôåì.

1180303 1,4 mm 1ôåì.

1180304 1,6 mm 1ôåì.

ÊáôÜëëçëåò ãéá ôç ëåßáíóç ôçò âßäáò ìåôÜ áðü

êüøéìï ìå êüöôç.

ÊáôÜëëçëåò ãéá ôç ëåßáíóç ôçò ôñýðáò ìåôÜáðü ôï ôñýðçìá ìå ôï ôñõðÜíé.

1180502 0.8 mm 1ôåì.

1180503 1.0 mm 1ôåì.

1180504 1.1 mm 1ôåì.

1180505 1.2 mm 1ôåì.

1180506 1.3 mm 1ôåì.

1180507 1.4 mm 1ôåì.

1180508 1.5 mm 1ôåì.

1180509 1.6 mm 1ôåì.

1180510 1.8 mm 1ôåì.

1180511 2.0 mm 1ôåì.

Óåô Öñåæïôñýðáíá - 10ôåì. ÊáôÜëëçëá ãéá polycarbonate öáêïýò.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÖñÝæåò ÓôñïããõëÝò

ÖñÝæåò Êïýöéåò

ÖñÝæåò ÊùíéêÝò

Öñåæïôñýðáíá

1180201 0,8 mm 1ôåì.

1180202 1,0 mm 1ôåì.

1180203 1,2 mm 1ôåì.

1180204 1,4 mm 1ôåì.

1180205 1,6 mm 1ôåì.

1180206 1,8 mm 1ôåì

1180207 2,1 mm 1ôåì.

ÊáôÜëëçëåò ãéá ôç ëåßáíóç êáé ôï ôñü÷éóìá óå

ðëáóôéêÜ êáé ìåôáëëéêÜ ìÝñç ôïõ óêåëåôïý.

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

ÖñÝæåò ºóéåò

118501

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:31 Page 36

Page 37: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

37

ÁîåóïõÜñ

1190101 Ôåëüâïõñôóá ×ñõóÞ

1190102 Ôåëüâïõñôóá ÁóçìÝíéá

1190103 ÂïõñôóÜêé ÐÜíéíï

1190104 ÂïõñôóÜêé Ðïí-Ðïí

1190105 Ôñï÷Üêé ÖñÝæá

1190106 Ôñï÷Üêé Êåñáìéêü Óôñïããõëü

1190107 Ôñï÷Üêé Êåñáìéêü Êùíéêü

1190108 Ôñï÷Üêé Êåñáìéêü Ðëáôý

1190109 ÁîïíÜêé ãéá ÄéóêÜêé

1190110 ÄéóêÜêé Ãüìá

1190111 ÄéóêÜêé ÊåôóåäÜêé

1190112 ÄéóêÜêé ÐÝôñá

1190113 ÄéóêÜêé ÊïðÞò

Ãéá ôï êáèÜñéóìá & ôï öéíßñéóìá ôïõ óêåëåôïý ìåôÜ ôçí êüëëçóç.

Âüñáêáò Õãñüò

Áðáñáßôçôï óôçí êüëëçóç

ôùí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

Âüñáêáò óå Óêüíç

Áðáñáßôçôï óôçí êüëëçóç

ôùí ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

1200301 Ìáýñï 1ôåì.

1200302 Ìáýñï Ìáô 1ôåì.

1200303 ÊáöÝ Óêïýñï 1ôåì.

1200304 ÊáöÝ Áíïé÷ôü 1ôåì.

1200305 Áóçìß 1ôåì.

1200306 Ëåõêü 1ôåì.

1200307 ÐñÜóéíï 1ôåì.

1200308 Êßôñéíï 1ôåì.

1200309 Ìðëå 1ôåì.

1200310 Êüêêéíï 1ôåì.

1200311 ×ñõóü 1ôåì.

ÊáôÜëëçëá ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ ÷ñþìáôïò ôùíóêåëåôþí ìåôÜ ôçí êüëëçóç. ÐåñéÝ÷åé 12ml

1200201 1200202

Ôñï÷Üêéá - ÊåôóåäÜêéá ÊïëëÞóåéò

Âüñáêáò

×ñþìáôá ãéá âáöÞ óêåëåôþí

ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ

ÊÙÄÉÊÏÓ ×ÑÙÌÁ

1200101Áóçìïêüëëçóç øéëÞ - 1m

1200102 Áóçìïêüëëçóç

÷ïíôñÞ - 50mm

1200103 Êüëëçóç

ÌáëáêÞ ðÜóôá óå

óýñéããá - 4ml

Êüëëçóç óå ñÜâäïõò ìå Âüñáêá.Óõóêåõáóßá 12 ñÜâäïéôùí 15cm.Ëéþíåé óôïõò 580 Cï.

1200104 ËåõêÞ1200105 Êßôñéíç

teliko_01_analosima.qxd 19/11/2009 12:32 Page 37

Page 38: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

ÐÝíóåòÅðßðåäåò ÇìéêõêëéêÝò & ÊõêëéêÝò

Åðßðåäç ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

ÐëÜôïò ìýôçò: 3mm

Åðßðåäç ìáêñéÜ ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

ÐëÜôïò ìýôçò: 3mm

Åðßðåäç ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

ÐëÜôïò ìýôçò: 5mm

ÇìéêõêëéêÞ ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

ÇìéêõêëéêÞ ìáêñéÜ ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

2010101

2010102

2010103

2010104

2010105

38

teliko_02_ergaleia.qxd 20/11/2009 2:48 Page 38

Page 39: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

39

Åðßðåäåò ÇìéêõêëéêÝò & ÊõêëéêÝò

Ñýèìéóçò & Êëßóçò

Åðßðåäç ìå äéðëü ðëáóôéêü

Ãéá óõãêñÜôçóç ôïõ óêåëåôïý ÷ùñßò íá ôïí

÷áñÜæåé

ÐëÜôïò ìýôçò: 7mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Åðßðåäç ìå äéðëü ðëáóôéêü

Ãéá óõãêñÜôçóç ôïõ óêåëåôïý ÷ùñßò íá ôïí

÷áñÜæåé

ÐëÜôïò ìýôçò: 11mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

ÊõêëéêÞ ìáêñéÜ ìýôç

Ãéá ñýèìéóç ìåôáëëéêþí óêåëåôþí

ËïîÞ ìýôç

Ãéá ñýèìéóç âÜóçò åðéññçíßùí êáé ðñïóÝããéóç

äýêïëùí óçìåßùí ôïõ óêåëåôïý.

Ñýèìéóçò óêåëåôþí Griff ìå åéäéêÞ åãêïðÞ ãéá

íá ìçí ðéÝæåôáé ï öáêüò

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

ÐÝíóåò

2010106

2010107

2010201

2010202

2010203

2010204

2010205

2010206

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:16 Page 39

Page 40: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

40

Ñýèìéóçò & Êëßóçò

Ñýèìéóçò êëßóçò ôùí ìåôáëëéêþí óêåëåôþíÌïíü ðëáóôéêü: 7mmÌåôáëëéêü ìÝñïò óôñïããõëü - êùíéêü

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ñýèìéóçò êëßóçò ìåôáëëéêïý âñá÷ßïíá

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ñýèìéóçò ìåôáëëéêïý âñá÷ßïíá ìå óáñíéÝñáÌïíü ðëáóôéêü: 11mmÌåôáëëéêü ìÝñïò óå ìïñöÞ V

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ñýèìéóçò êëßóçò ìåôáëëéêïý âñá÷ßïíáÌïíü ðëáóôéêü: 7mmÌåôáëëéêü ìÝñïò êõëéíäñéêü

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ñýèìéóçò êëßóçò óáñíéÝñáò

ìåôáëëéêïý âñá÷ßïíá

ÐÝíóåò

2010207

2010208

2010209

2010210

2010211

2010212

2010213

2010214

2010215

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:37 Page 40

Page 41: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

41

Ñýèìéóçò & Êëßóçò

Äéáìüñöùóçò

Äéáìüñöùóçò ãÝöõñáò

¸íá ðëáóôéêü: 7mm &

¸íá ðëáóôéêü: 18mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Êïõñìðáäüñïò ìéêñüò

Äéðëü ðëáóôéêü: 18mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ôñéþí óçìåßùí

Ãéá ôç ñýèìéóç ôùí ìåôáëëéêþí ìåñþí

Ôñéþí óçìåßùí ìå âÜóç áðü teflon ãéá ôç

ñýèìéóç êïýñìðáò êáé âñá÷ßïíá.

ÊáôÜëëçëç ãéá áôóÜëé - ôéôÜíéï.

Ñýèìéóçò óáñíéÝñáò

ÐÝíóåò

2010216

2010217

2010218

2010301

2010302

2010303

2010304

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:39 Page 41

Page 42: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

42

Ñýèìéóçò & Êëßóçò

Ãéá ÅéäéêÝò Åñãáóßåò

Êïõñìðáäüñïò ìåãÜëïò

Äéðëü ðëáóôéêü: 24mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Ñýèìéóçò áêñïâñá÷ßïíá

Äéðëü ðëáóôéêü: 12mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Äéáìüñöùóçò ìåôáëëéêþí ìåñþí óêåëåôïý.

ÊáôÜëëçëç ãéá áôóÜëé - ôéôÜíéï.

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Åðßðåäç ìå ïäïíôùôÝò óéáãþíåò ãéá óôáèåñüðéÜóéìï.

ÐëÜôïò ìýôçò: 3mm

ÔïðïèÝôçóçò âßäáò

ìå õðïäï÷Þ

ÐÝíóåò

2010305

2010306

2010307

2010308

2010309

2010310

2010401

2010402

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:40 Page 42

Page 43: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

43

Ãéá ÅéäéêÝò Åñãáóßåò

Áöáßñåóçò âåíôïýæáò

ôýðïõ Weco

Áöáßñåóçò âåíôïýæáò

ôýðïõ Indo-Hoya-Íidek

Áöáßñåóçò âåíôïýæáò

ôýðïõ Weco-Essilor

Ôåóô ìåãÝèïõò öáêïý

ìå áêßäåò

×ñÞóéìç ãéá ôï ðÝñáóìá

ðáôïýñáò Íylor

ÐÝíóåò

2010403

2010404

2010405

2010406

2010407

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:42 Page 43

Page 44: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

44

Ãéá ÅéäéêÝò Åñãáóßåò

Äéüñèùóçò

ìåôáëëéêÞò óáñíéÝñáò

Ñýèìéóçò êïýñìðáò óêåëåôïý

Ìïíü ðëáóôéêü: åðßðåäï &

ìåôáëëéêü ìÝñïò: êïßëï

Áíôáëëáêôéêü ðëáóôéêü

Óôñßöôçò êñõóôÜëëùí

ìåãÜëïò: 32mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ëÜóôé÷á

Óôñßöôçò êñõóôÜëëùí

ìéêñüò: 18mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ëÜóôé÷á

Ìå õðïäï÷Þ

ãéá ôïðïèÝôçóç âßäáò

ÐÝíóåò

2010408

2010409

2010410

2010411

2010412

2010413

2010414

2010415

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:44 Page 44

Page 45: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

45

Ãéá ÅéäéêÝò Åñãáóßåò

Óôáèåñïðïßçóçò

ÓõãêñÜôçóçò ìç÷áíéóìïý Flex ìå åîùëêÝá

ãéá åýêïëï âßäùìá óôç óáñíéÝñá

Áíôáëëáêôéêï ðëáóôéêü ðÝíóáò

Áíôáëëáêôéêü ãéá åîùëêÝá

Åýêïëç áöáßñåóç âßäáò êáé êáñöéïý

Óôáèåñïðïßçóçò óáñíéÝñáò

ìå ñýèìéóç

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç

Óôáèåñïðïßçóçò âßäáò

Óôáèåñïðïßçóçò óáñíéÝñáò

ÐÝíóåò

2010416

2010417

2010418

2010419

2010501

2010502

2010503

2010504

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:45 Page 45

Page 46: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

46

Óôáèåñïðïßçóçò

ÓôáèåñÞò óõãêñÜôçóçò ôùí ìåôáëëéêþí

óçìåßùí ãéá ßóéùìá óêåëåôïý.

á Èñáýóôçò êñõóôÜëëùí

ÁíôáëëáêôéêÜ ìåôáëëéêÜ ðëáêÜêéá

Èñáýóôçò êñõóôÜëëùí

Ñýèìéóçò åðéññçíßùí

ìå ìáêñõÜ ìýôç

Èñáýóôçò ÊñõóôÜëëùí

Ñýèìéóçò Åðéññçíßùí

ÐÝíóåò

2010505

2010601

2010602

2010603

2010701

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:47 Page 46

Page 47: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

47

Ñýèìéóçò Åðéññçíßùí

Ñýèìéóçò âéäùôþí åðéññçíßùí

Ñýèìéóçò åðéññçíßùí

ìå óôåíÞ ìýôç

Ñýèìéóçò åðéññçíßùí

ìå ìïíÞ ðëáóôéêÞ ìýôç

Áíôáëëáêôéêü ðëáóôéêü

Ñýèìéóçò âÜóçò åðéññçíßùí

ìå åîï÷Þ

KÜèåôïò êüöôçò

Óéáãüíåò: ìéóç V & ìéóÞ åðßðåäç

Êüöôåò

ÐÝíóåò - Êüöôåò

2010702

2010703

2010704

2010705

2010706

2010801

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:48 Page 47

Page 48: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

48

ÊÜèåôïò êüöôçò ìå âßäá ãéá íá ñõèìßæïíôáé

ïé óéáãüíåò ìå áðïôÝëåóìá ôçí çðéüôåñç

êïðÞ ôçò âßäáò. ÊáôÜëëçëïò ãéá âßäåò griff.

ÊÜèåôïò êüöôçò ÷ùñßò âßäá

ÐëÜãéïò êüöôçò

ÐëÜãéïò êüöôçò

ÐëÜãéïò êüöôçò

Êüöôåò

2010802

2010803

2010804

2010805

2010806

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:50 Page 48

Page 49: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

49

ÊÜèåôïò êüöôçò - Eíéó÷õìÝíïò

ÐëÜãéïò êüöôçò

Êüöôçò êáôÜëëçëïò

ãéá âßäåò griff - Ìéêñüò

Êüöôçò êáôÜëëçëïò

ãéá âßäåò griff - ÌåãÜëïò

Äéáìüñöùóçò êýêëïõ

ìå ìßá óéáãüíá: ðëáóôéêü 7mm

& ìßá ìåôáëëéêÞ: ìå åîï÷Þ

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Êüöôåò

2010808

2010809

2010810

2010811

2010901

2010902

ÅéäéêÝò ÐÝíóåò

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:51 Page 49

Page 50: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

50

Óôñßöôçò oval ìéêñþí äéáóôÜóåùí 13x19mm

ÁíôáëëáêôéêÜ åëáóôéêÜ

Äéáìüñöùóçò ìýôçò ìå äéðëü ðëáóôéêü

ìéá ðëåõñÜ êïýñìðá &

ìéá åðßðåäï ðëáóôéêü 5,5mm

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

Äéáìüñöùóçò êëßóçò

óáñíéÝñáò - Óéáãüíåò: 8mm

Áíôáëëáêôéêü ðëáóôéêü

ÔïðïèÝôçóçò âßäáò öáêïý

ÅîùëêÝáò ðñåóóáñéóôþí åðéññçíßùí

ÅéäéêÝò ÐÝíóåò

2010903

2010904

2010905

2010906

2010907

2010908

2010909

2010910

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:52 Page 50

Page 51: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

51

Ãéá ìïíôÜñéóìá - Ôýðïõ Silhouette

Äéðëü ðëáóôéêü

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

ÓõãêñÜôçóçò âßäáò - ëïîÞ

Ãéá îåìïíôÜñéóìá - Ôýðïõ Silhouette

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ

ÅîáãùãÞò ôÜðáò - Ôýðïõ Silhouette

ÅéäéêÝò ÐÝíóåò

ÔïðïèÝôçóçò Silhouette

2010911

2011001

2011002

2011003

2011004

2011005

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:53 Page 51

Page 52: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

52

Öüñìá ãéá ôñýðçìá óôáèåñÞò áðüóôáóçò

×ñÞóéìï óôá Griff

Ëáâßäá åîáãùãÞò ôÜðáòÔýðïõ Silhouette

ÊÜèåôïò êüöôçò

Ãéá ôÜðåò Ôýðïõ Silhouette

ÊÜèåôïò êüöôçò

Ãéá ôÜðåò Ôýðïõ Silhouette

Óåô ãéá ôçí åðåîåñãáóßá

& ôçí êáôáóêåõÞ óêåëåôþí

ôýðïõ Silhouette

ÄéðëÞò üøçò

áõôïêüëëçôï

ãá íá óôåñåùèåß

ç öüñìá

ôñõðÞìáôïò.

ÅéäéêÝò ÐÝíóåò

2011006

2011007

2011008

2011009

2011001

2011010

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:54 Page 52

Page 53: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

53

Plexi-Glass äéÜöáíç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 5 ðÝíóåò 120mm

Plexi-Glass äéÜöáíç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 8 ðÝíóåò 200mm

Plexi-Glass äéÜöáíç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 11 ðÝíóåò 280mm

Plexi-Glass Üóðñç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 5 ðÝíóåò 120mm

Plexi-Glass Üóðñç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 8 ðÝíóåò 200mm

Plexi-Glass Üóðñç âÜóç ìå áôóÜëéíåò ìðÜñåò

×ùñçôéêüôçôá: 11 ðÝíóåò 280mm

Îýëéíç âÜóç

Ãéá ðÝíóåò & åñãáëåßá

×ùñçôéêüôçôá: 7 ðÝíóåò & åñãáëåßá 210mm

ÁôóÜëéíç âÜóç

×ùñçôéêüôçôá: 7 ðÝíóåò 200mm

ÌáãíçôéêÞ ìðÜñá ôïðïèÝôçóçò

åñãáëåßùí - ÌéêñÞ: 32cm

ÌáãíçôéêÞ ìðÜñá ôïðïèÝôçóçò

åñãáëåßùí - ÌåãÜëç: 50cm

ÂÜóåéò ãéá ÐÝíóåò

2020101

2020102

2020103

2020105

2020107

2020104

2020106

2020108

2020109

2020110

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:55 Page 53

Page 54: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

54

2040201 ºóéá 1,0mm

2040202 ºóéá 1,5mm

2040203 ºóéá 2,0mm

2040204 ºóéá 2,5mm

2040205 ÓôáõñùôÞ 1,5mm

2040206 ÓôáõñùôÞ 2,0mm

Êáôóáâßäé áëïõìéíßïõ

Ìå 3 ßóéåò ìýôåò: 1,5 - 2,0 & 2,5mm

Êáôóáâßäé ìåôáëëéêü - Îýëéíç ëáâÞ

Ìå 2 ßóéåò ìýôåò: 1,5 & 2,0mm

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò ãéá 2030101

Êáôóáâßäé ÷ïíôñü ìå ñïõëåìÜí óôï

åðÜíù ìÝñïò.

Ìå 2 ìýôåò ºóéåò: 1,5 & 2mm

2040101 ºóéá 1,0mm

2040102 ºóéá 1,5mm

2040103 ºóéá 2,0mm

2040104 ÓôáõñùôÞ 1,5mm

2040105 ÓôáõñùôÞ 2,0mm

Êáôóáâßäé ìðñïýôæéíï

ÅëáóôéêÞ ëáâÞ ìå 2 äéðëÝò ìýôåò:

1 ßóéá äéðëÞ 1,5 / 2,2mm &

1 óôáõñùôÞ äéðëÞ 1,5 / 2,0mm

Êáôóáâßäé ìåôáëëéêü

Ìå äéðëÞ ìýôç ßóéá: 1,5 / 2,2mm

Êáôóáâßäé ìåôáëëéêü

Ìå äéðëÞ ìýôç óôáõñùôÞ: 1,5 / 2,2mm

Áíôáëëáêôéêü óþìá ìåôáëëéêü

Ãéá ìýôåò êáôóáâéäéþí

Êáôóáâßäé ìåôáëëéêü

Ìå äéðëÞ ìýôç ßóéá: 2,2mm

& óôáõñùôÞ 2,5mm

Êáôóáâßäéá

2030101

2030201

2030301

2030401

2030501 2030502

20305042030503

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò ãéá 2030201 & 2030301

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:56 Page 54

Page 55: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

55

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

ãéá ôá êáôóáâßäéá 2030401, 2030501, 2030502, 2030503 & 2030504

2040401 ÓôáõñùôÞ 1,5 / 2,00mm

2040402 ºóéá 1,5 / 2,00mm

2040403 ÓôáõñùôÞ 2,5mm / ºóéá: 2,2mm

Êáôóáâßäéá ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

Êáôóáâßäé ìåôáëëéêü âéäùôÞ Üêñç

ÐëáóôéêÞ ëáâÞ ìå 4 ìýôåò:

ßóéåò 1,5 -1,8 -2,3 & óôáõñùôÞ 1,5mm

Êáôóáâßäéá

Êáôóáâßäé ðëáóôéêü ìå ðëáóôéêÞ ëáâÞ

& 4 Ìýôåò: ºóéåò 1,5- 1,8 -2,3 & óôáõñùôÞ 2,0mm

2030701 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå ßóéá ìýôç: 1,5mm

2030702 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå ßóéá ìýôç: 2,0mm

2030703 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå óôáõñùôÞ ìýôç: 1,5mm

2030704 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå óáõñùôÞ ìýôç: 2,0mm

2030705 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå ìýôç ãéá ðáîéìÜäé

áóôÝñé: 2,2mm

2030706 Êáôóáâßäé ôýðïõ Essilor ìå ìýôç ãéá ðáîéìÜäé

áóôÝñé: 2,5mm

2040701

2040702

2040703

2040704

2040705

2040706

2030801

2031001

2041401 1,0mm

2041402 1,5mm

2041403 1,8mm

2041404 2,3mm

2041405 1,5mm

2041406 2,0mm

2041407 2,5mm

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåòãéá 2030801 & 2031001

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:57 Page 55

Page 56: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

56

2030901 ºóéá ìýôç 1,0mm

2030902 ºóéá ìýôç 1,5mm

2030903 ºóéá ìýôç 1,8mm

2030904 ºóéá ìýôç 2,3mm

2030905 ÓôáõñùôÞ ìýôç 1,5mm

2030906 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

2030907 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,5mm

2041401

2041402

2041403

2041404

2041405

2041406

2041407

Êáôóáâßäéá ÌåôáëëéêÜ ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

Óåô 5 ìåôáëëéêþí êáôóáâéäéþí

ìå âéäùôÞ Üêñç óå îýëéíç âÜóç

ÐåñéÝ÷åé: 2031201, 2031202,

2031203, 2031205 & 2031206

Êáôóáâßäéá

Óåô 5 ìåôáëëéêþí êáôóáâéäéþí

ÐåñéÝ÷åé: 2030901, 2030902,

2030903, 2030905 & 2030906

2031201 ºóéá ìýôç 1,0mm

2031202 ºóéá ìýôç 1,5mm

2031203 ºóéá ìýôç 1,8mm

2031204 ºóéá ìýôç 2,3mm

2031205 ÓôáõñùôÞ ìýôç 1,5mm

2031206 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

2031207 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,5mm

2041401

2041402

2041403

2041404

2041405

2041406

2041407

Êáôóáâßäéá ÌåôáëëéêÜ - ÂéäùôÞ ¢êñç ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

2030900

Óåô 5 ìåôáëëéêþí êáôóáâéäéþí

ìå âéäùôÞ Üêñç óå îýëéíç êáóåôßíá

ÐåñéÝ÷åé: 2031201, 2031202,

2031203, 2031205 & 2031206

2031100

2031200

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:58 Page 56

Page 57: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

57

Êáôóáâßäéá

Óåô 5 êáôóáâßäéá ìåôáëëéêÜ íßêåë ìáô

óå îýëéíç âÜóç

ÐåñéÝ÷åé: 2031401, 2031402, 2031403,

2031405 & 2031406

2031500

2031401 ºóéá ìýôç 1,0mm

2031402 ºóéá ìýôç 1,5mm

2031403 ºóéá ìýôç 1,8mm

2031404 ºóéá ìýôç 2,3mm

2031405 ÓôáõñùôÞ ìýôç 1,5mm

2031406 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

2031407 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,5mm

2041401

2041402

2041403

2041404

2041405

2041406

2041407

Êáôóáâßäéá ÌåôáëëéêÜ ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

Óåô Êáôóáâßäéá & Ðáîéìáäïëüãïõò óå ðëáóôéêÞ èÞêç.

ÐåñéÝ÷åé:

2031401 ºóéá ìýôç: 1,0mm

2031402 ºóéá ìýôç: 1,5mm

2031403 ºóéá ìýôç: 1,8mm

2031404 ºóéá ìýôç: 2,3mm

2031405 ÓôáõñùôÞ ìýôç: 1,5mm

2031406 ÓôáõñùôÞ ìýôç: 2,0mm

2041401

2041402

2041403

2041404

2041405

2041406

Êáôóáâßäéá ÌåôáëëéêÜ

2031410 Ìýôç áóôÝñé: 2,2mm

2031411 Ìýôç åîÜãùíç: 2,2mm

2031412 Ìýôç áóôÝñé: 2,8mm

2031413 Ìýôç áóôÝñé: 2,5mm

2031414 Ìýôç åîÜãùíç: 2,5mm

2041410

2041411

2041412

2041413

2041414

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

Ðáîéìáäïëüãïé Ìåôáëëéêïß ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

2031400

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:59 Page 57

Page 58: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

58

2031701 ºóéá ìýôç 1,0mm

2031702 ºóéá ìýôç 1,5mm

2031703 ºóéá ìýôç 2,0mm

2031704 ÓôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

Êáôóáâßäé ÅëáôÞñéï ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

2041701

2041702

2041703

2041704

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò& ¸ëáóìá

2041711

2041712

2041713

2041714

Êáôóáâßäé ðëáóôéêü

ìå ßóéá ìýôç: 1,8mm

Êáôóáâßäé ðëáóôéêü

ìå ßóéá ìýôç: 2,5mm

Êáôóáâßäé óõãêñÜôçóçò

âéäáò ìå åëáôÞñéï

Êáôóáâßäé ðëáóôéêü

ìå óôáõñùôÞ ìýôç: 2,5mm

Êáôóáâßäéá

Êáôóáâßäé ìå ìáêñéÜ ìýôç ßóéá: 1,8mm

ÊáôÜëëçëï ãéá ôçí ðÝíóá 2010908.

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç ßóéá: 1,8mm

2031301

2041301

Êáôóáâßäé ìå ìáêñéÜ ìýôç óôáõñùôÞ: 1,8mm

ÊáôÜëëçëï ãéá ôçí ðÝíóá 2010908.

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç óôáõñùôÞ: 1,8mm

2031302

2041302

2031601

2031602

2031603

2031701

2032501

2032503

2032502

Êáôóáâßäé ìðñåëüê ôñéþí èÝóåùí:

- ßóéá ìýôç 2,0mm

- óôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

- ìýôç ðáîéìáäéïý áóôÝñé 2,5mm

Óå äýï ÷ñþìáôá: ÷ñõóü & íßêåë - Óõóêåõáóßá: 6ôåì.Êáôóáâßäé ìðñåëüê íßêåë ìßáò èÝóçò:

- ßóéá ìýôç 1,6mm

Óõóêåáõóßá: 6 ôåì.

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 12:59 Page 58

Page 59: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

59

2031801 ºóéá ìýôç Ñïæ 0,6mm

2031802 ºóéá ìýôç Êßôñéíï 0,8mm

2031803 ºóéá ìýôç Ìáýñï 1,0mm

2031804 ºóéá ìýôç Êüêêéíï 1,2mm

2031805 ºóéá ìýôç Ãêñé 1,4mm

2031806 ºóéá ìýôç Ìùâ 1,6mm

2031807 ºóéá ìýôç ÐñÜóéíï 2,0mm

2031808 ºóéá ìýôç Ìðëå 2,5mm

2031809 ºóéá ìýôç ÊáöÝ 3,0mm

2041801

2041802

2041803

2041804

2041805

2041806

2041807

2041808

2041809

Óåô Êáôóáâßäéá óå

îýëéíç èÞêç.

Óåô êáôóáâßäéá

óå ìåôáëëéêü ðåñéóôñåöüìåíï ðýñãï

Ôá óåô 2031800 &

2031900 ðåñéÝ÷ïõí

ôá åîÞò:

Êáôóáâßäéá

2031800

2031900

Êáôóáâßäéá ÌåôáëëéêÜÁíôáëëáêôéêÝò

Ìýôåò

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:00 Page 59

Page 60: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

60

Óåô êáôóáâßäéá & ðáîéìáäïëüãïé äá÷ôõëßäéá.

ÐåñéÝ÷åé:

Ìýôç ßóéá 1,5 - 1,7mm

Ìýôç óôáõñùôÞ 1,5 - 1,7mm

Ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ áóôÝñé 2,2 - 2,5 & 2,8mm

Ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ åîÜãùíç 2,0 - 2,3mm

Ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ ôåôñÜãùíç

5 ëáâÝò ìåôáëëéêÝò - 10 ìýôåò:

Ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ åîÜãùíç 2,0 - 2,3 & 2,5mm

Ìýôç ßóéá 1,8mm

Ìýôç óôáõñùôÞ 1,8mm

5 êáôóáâßäéá & ðáîéìáäïëüãïé äá÷ôõëßäéá:

2032001 Óïõâëß

2031810 Êáôóáâßäé óôáõñùôÞ ìýôç 1,5mm

2031811 Êáôóáâßäé óôáõñùôÞ ìýôç 2,0mm

2031804 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 1,2mm

2031805 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 1,4mm

2031806 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 1,6mm

2031807 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 2,0mm

2031820 Ðáîéìáäïëüãï ìå ìýôç åîÜãùíç 2,2mm

2031821 Ðáîéìáäïëüãï ìå ìýôç áóôÝñé 2,5mm

2042001

2041810

2041811

2041804

2041805

2041806

2041807

2041820

2041821

Óåô êáôóáâßäéá & ðáîéìáäïëüãïé óå îýëéíç âÜóç

Óåô Êáôóáâßäéá

& Ðáîéìáäïëüãïé óå

Ìåôáëëéêü Ðåñéóôñåöüìåíï

Ðýñãï

Êáôóáâßäéá

ÁíôáëëáêôéêÝòÌýôåò

Ôá óåô 2032000 & 2032100 ðåñéÝ÷ïõí:

2032100

2032200

2032000

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:00 Page 60

Page 61: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

61

Óåô Ðáîéìáäïëüãïé Äá÷ôõëßäéá. ÐåñéÝ÷åé:

2032201 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 1,5mm

2032202 Êáôóáâßäé ßóéá ìýôç 1,7mm

2032203 Êáôóáâßäé óôáõñùôÞ ìýôç 1,5mm

2032204 Êáôóáâßäé óôáõñùôÞ ìýôç 1,7mm

2032205 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç áóôÝñé 2,2mm

2032206 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç áóôÝñé 2,5mm

2032207 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç áóôÝñé 2,8mm

2032208 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç åîÜãùíç 2,0mm

2032209 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç åîÜãùíç 2,3mm

2032210 Ðáîéìáäïëüãïò ìýôç ôåôñÜãùíç

2042201

2042202

2042203

2042204

2042205

2042206

2042207

2042208

2042209

2042210

Ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ åîÜãùíç 2,0 - 2,3 & 2,5mm

Ìýôç ßóéá 1,8mm

Ìýôç óôáõñùôÞ 1,8mm

Ðáîéìáäïëüãïò óõãêñÜôçóçò ðáîéìáäéïý

ìå åëáôÞñéï. ÊáôÜëëçëïò ãéá üëá ôá

ìåãÝèç ðáîéìáäéþí

Ðáîéìáäïëüãïò ìéêñïý ìåãÝèïõò

ìå ìýôç áóôÝñé: 2,2mm

Ðáîéìáäïëüãïò óõãêñÜôçóçò ðáîéìáäéïý

ìå åëáôÞñéï ìå ìýôç åîÜãùíç: 2,2mm

Ðáîéìáäïëüãïò óõãêñÜôçóçò ðáîéìáäéïý

ìå åëáôÞñéï ìå ìýôç áóôÝñé: 2,2mm

Ðáîéìáäïëüãïò óõãêñÜôçóçò ðáîéìáäéïý

ìå åëáôÞñéï ìå ìýôç áóôÝñé: 2,5mm

Ðáîéìáäïëüãïò ìéêñïý ìåãÝèïõò

ìå ìýôç åîÜãùíç: 2,2mm

Ðáîéìáäïëüãïò ìéêñïý ìåãÝèïõò

ìå ìýôç åîÜãùíç: 2,5mm

Êáôóáâßäéá

ÁíôáëëáêôéêÜ Êáôóáâßäéá & Ðáîéìáäïëüãïéãéá ôï óåô 2332200

ÁíôáëëáôéêÝòÌýôåò

2032220

2034001

2034101

2034102

2034103

2034201

2034202

2034203

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:01 Page 61

Page 62: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

62

Êáôóáâßäé ãéá ôçí áöáßñåóç

óðáóìÝíçò âßäáò

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç

Êáôóáâßäé ëåßáíóçò

êïììÝíçò âßäáò

2046002 ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç

Êáôóáâßäé ìåßùóçò

ðÜ÷ïõò óáñíéÝñáò: 2,8mm

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç

Êáôóáâßäé ìåßùóçò

ðÜ÷ïõò óáñíéÝñáò: 3,5mm

ÁíôáëëáêôéêÞ ìýôç

Êáôóáâßäé ìå 2 ñïäÝëåò: 2,75 & 3,0mm

ÊáôÜëëçëï ãéá ôç ëåßáíóç ôçò ïðÞò

ôïõ öáêïý ìåôÜ ôï ôñýðçìá

Êáôóáâßäé ìå 2 ñïäÝëåò: 3,4 & 3,8mm

ÊáôÜëëçëï ãéá ôç ëåßáíóç ôçò ïðÞò

ôïõ öáêïý ìåôÜ ôï ôñýðçìá

2034301 Ìýôç áóôÝñé 2,2mm

2034302 Ìýôç åîÜãùíç 2,2mm

2034303 Ìýôç åãêïðÞ

2034304 Ìýôç áóôÝñé 2,8mm

2034305 Ìýôç áóôÝñé 2,5mm

2034306 Ìýôç ôåôñÜãùíï

2034307 Ìýôç åîÜãùíç 2,5mm

2034308 Ìýôç áóôÝñé 5 óçìåßùí

Ðáîéìáäïëüãïé

2044301

2044302

2044303

2044304

2044305

2044306

2044307

2044308

ÁíôáëëáêôéêÝò Ìýôåò

Êáôóáâßäéá

2036001

2036101

2036102

2046001

2036002

2046002

2036003

2046003

2036004

2046004

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:01 Page 62

Page 63: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

63

2034401 Ðáîéìáäïëüãïò ðëáóôéêüò ìå ìýôç åîÜãùíç 2,2mm

2034402 Ðáîéìáäïëüãïò ðëáóôéêüò ìå ìýôç åîÜãùíç 2,5mm

2034303 Ðáîéìáäïëüãïò ðëáóôéêüò ìå ìýôç åîÜãùíç 2,8mm

Óåô ðáîéìáäïëüãïé óå îýëéíç âÜóç

ÐåñéÝ÷åé: 2034301, 2034302, 2034304,

2034305 & 2034307

Óåô ðáîéìáäïëüãïé óå îýëéíç

êáóåôßíá

ÐåñéÝ÷åé: 2034301, 2034302,

2034304, 2034305 & 2034307

Óåô ðáîéìáäïëüãïé

ÐåñéÝ÷åé: Ìåôáëëéêü óþìá ìå 5

áíôáëëáêôéêÝò ìýôåò 2044301,

2044302, 2044304, 2044305 &

2044507

Êáôóáâßäéá

2034600

2034500

2034700

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:01 Page 63

Page 64: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

64

Ëáâßäá óõãêñÜôçóçò âßäáò ìå åãêïðÞËïîÞ ìýôç

Ëáâßäá óõãêñÜôçóçò âßäáò ìå åãêïðÞ

Ëáâßäá óõãêñÜôçóçò âßäáò ìå åãêïðÞÓôåíÞ ìýôç

Ëáâßäá óõãêñÜôçóçò âßäáò áõôüìáôçìå åãêïðÞ

Ëáâßäá óõãêñÜôçóçò âßäáò ìå åãêïðÞ êáéáóöÜëåéá

Ëáâßäá ìåôáëëéêÞ áðëÞ ôýðïõ ÁÁÁ

Ëáâßäá ìåôáëëéêÞ ìáêñéÜ

Ëáâßäá ìåôáëëéêÞ ìáêñéÜ ëïîÞ

Ëáâßäá ôéôáíßïõ ìáêñéÜ ëïîÞ

Ëáâßäá áõôüìáôç ßóéá ìå îýëéíç ëáâÞÊáôÜëëçëç ãéá êïëëÞóåéò

Ëáâßäá áõôüìáôç ëïîÞ ìå îýëéíç ëáâÞÊáôÜëëçëç ãéá êïëëÞóåéò

Ëáâßäá ãéá ôçí åýêïëç áöáßñåóçðñåóóáñéóôþí åðéññçíßùí

Ëáâßäåò

2050101

2050102

2050103

2050104

2050105

2050106

2050107

2050108

2050109

2050110

2050111

2050112

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:04 Page 64

Page 65: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

65

Óåô 6 êáñåóïõÜñ ìå ëáâÞ óå ðëáóôéêÞ èÞêç

ÐåñéÝ÷åé: ÊáñåóïõÜñ ìå äéÜìåôñï:

1,14 - 1,40 - 1,60 - 1,75 - 1,90 - 2,01mm

Óåô 6 êáñåóïõÜñ ÷ùñßò ëáâÞ & ðïñô óå ðëáóôéêÞ

èÞêç. ÐåñéÝ÷åé: êáñåóïõÜñ ìå äéÜìåôñï: 1,14 - 1,40 -

1,60 - 1,75 - 1,90 - 2,01mm

Ðüñô ãéá êáñåóïõÜñ

Ìå äõíáôüôçôá íá äÝ÷åôáé 4 äéáöïñåôéêÜ

ðÜ÷ç ìýôçò áðü 0 Ýùò 3,2mm

Ëáäéêü óå óýñéããá

ÊáñåóïõÜñ

2060101

2060102

2060103

2070101

ÊáñåóïõÜñ ìå ËáâÞ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

2060201 1,14mm

2060202 1,40mm

2060203 1,60mm

2060204 1,75mm

2060205 1,90mm

2060206 2,01mm

ÊáñåóïõÜñ ÷ùñßò ËáâÞ

ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ

2060301 1,14mm

2060302 1,40mm

2060303 1,60mm

2060304 1,75mm

2060305 1,90mm

2060306 2,01mm

20602.. 20603..

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:04 Page 65

Page 66: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

66

Óåô êïëáïýæá óå îýëéíç èÞêç

ÐåñëáìâÜíåé:

- 8 êïëáïýæá ìå âÜóç

- 1 åñãáëåßï êåíôñáñßóìáôïò (óïõâëß)

- 8 áíôáëëáêôéêÜ êïëáïýæá &

- 1 áíôáëëáêôéêü êåíôñáñßóìáôïò (óïõâëß)

Óöõñß åëâåôéêïý ôýðïõ

Ìåôáëëéêü ìå îýëéíç ëáâÞ

ÂÜñïò: 110g

Êüöôçò äéáìÜíôé

Êïëáïýæá

ºóéá

2080101

2080102

2080103

2080104

2080105

2080106

2080107

2080108

2080109

Êïëáïýæá

ÊõëéíäñéêÜ

2080201

2080202

2080203

2080204

2080205

2080206

2080207

2080208

2080209

Êïëáïýæá

Ìå âÜóç

2080301

2080302

2080303

2080304

2080305

2080306

2080307

2080308

ÄéÜìåôñïò

0,8

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

Óïõâëß ìå 2 áíôáëëáêôéêÝò ìýôåò

ÁíôáëëáêôéêÝò ìýôåò

ÁîåóïõÜñ

2032001 Åñãáëåßï Êåíôñáñßóìáôïò (Óïõâëß)

2080100

2100201

2100202

2100301

2100101

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:05 Page 66

Page 67: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

67

Ëßìá ðëáêÝ ìåãÜëç

Ëßìá ìéóïóôñüããõëç

ÊáôÜëëçëç ãéá ðëáóôéêÜ

Ëßìá ãéá êåöÜëé âßäáò (ìá÷áéñüëéìá)

ÊáôÜëëçëç ãéá êáôáóêåõÞ åãêïðÞò óôï

êåöÜëé óðáóìÝíçò âßäáò, ãéá ôï êáôóáâßäé.

Ëßìåò ÌéêñÝò - ÌÞêïò 140mm

ÐëáêÝ

Ìéóïóôñüããõëç

ÓôñïããõëÞ

Barreta

Ôñßãùíç

ÔåôñÜãùíç

Oval

Óåô 6 ëßìåò ìéêñÝò

* ÐëáêÝ

* Ìéóïóôñüããõëç

* ÓôñïããõëÞ

* Ôñßãùíç

* ÔåôñÜãùíç

* Barretta

Ëßìåò

2090101

2090102

2090103

2090201

2090202

2090203

2090204

2090100

2090205

2090206

2090207

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:05 Page 67

Page 68: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

68

ÌÝããåíç ðÜãêïõ

ÁôóÜëé

ÐëÜôïò

óéáãþíùí: 40mm

ÌÝããåíç óðáóôÞ Proxxon

Ìå âåíôïýæá

óôç âÜóç & óéáãþíåò

ãüìá

ÐëÜôïò

óéáãþíùí: 75mm

Áìüíé ìå

ìåôáëëéêÞ âÜóç

ÁíôáëëáêôéêÞ îýëéíç ðñïÝêôáóç

Áìüíé áðü áôóÜëé

ÐëÜôïò: 110mm

Óõíäõáóìüò áìüíé & âÜóçò ðÜãêïõ

Ìå îýëéíç ðñïÝêôáóç (ëéìáäüñïò)

ÌÝããåíåò - Áìüíéá - ÂÜóåéò ãéá âßäùìá

ÂÜóç ãéá âßäùìá

2110101

2110201

2110301

2110202

2110203

2110102

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:06 Page 68

Page 69: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

69

×ñçóéìïðïéåßôáé óôï ïðôéêü åñãáóôÞñéïãéá åîáãùãÞ & ðïíôÜñéóìá âßäáò,ãéá åîáãùãÞ & åéóáãùãÞ óáñíéÝñáòãéá äéÜöïñåò åñãáóßåò óå ìåôáëëéêïýò& ðÜóôéíïõò óêåëåôïýò

ÁíôáëëáêôéêÜ Clavulus

2110401

2110410

2110414

2110418 2110419 2110420

2110415 2110416 2110417

2110411 2110412 2110413

2110402

2110403

2110404

2110405

2110406

2110407

2110408

2110409

Clavulus

2110400

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:07 Page 69

Page 70: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

70

Åñãáëåßï Ãéá Ôçí ÅîáãùãÞ ÓðáóìÝíçò Âßäáò

ÂÜóç ãéá âßäùìá

Ôñßôï ÷Ýñé ìå:

1 ìýôç ßóéá 1,8mm

1 ìýôç óôáõñùôÞ 2,0mm

1 ìýôç ðáîéìáäïëüãïõ

áóôÝñé 2,5mm

Âáóç ãéá âßäùìá - Ôñßôï

÷Ýñé ìå:

2 ìýôåò ßóéåò:

1,8 & 2,2mm

2 ìýôåò óôáõñùôÝò:

1,5 & 2,0mm

3 ìýôåò ðáîéìáäïëüãïõ

ÁóôÝñé: 2,2 2,5 &2,8mm

Åñãáëåßï ãéá ôï ìïíôÜñéóìá ôùí flex âñá÷éüíùí.

ÐåñéëáìâÜíåé:

Êáôóáâßäé ìå ìáêñéÜ ßóéá ìýôç: 2,0mm

Êáôóáâßäé ìå ìáêñéÜ óôáõñùôÞ ìýôç: 2,0mm

Ïäçãü ãéá âßäåò ìå 1,8 Ýùò 2,0mm

äéÜìåôñï êåöáëéïý

Ïäçãü ãéá âßäåò ìå 2,5mm

äéÜìåôñï êåöáëéïý

Åñãáëåßï ãéá ôçí åîáãùãÞ

óðáóìÝíçò âßäáò.

2110302

2110304

2110305

2110303

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:07 Page 70

Page 71: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

71

¼ñãáíá ÌÝôñçóçò

Óöáéñüìåôñï ìÝôñçóçò êáìðõëüôçôáò öáêïý

óå äåßêôç äéÜèëáóçò: 1,53 & 1,70

Ìýôåò êáôáóêåõáóìÝíåò áðü âéïìç÷áíéêü äéáìÜíôé

ãéá íá ìçí áëëïéþíïíôáé.

ÄéáèÝôåé åéäéêÞ ñýèìéóç ãéá êáëéìðñÜñéóìá

Ðá÷ýìåôñï çëåêôñïíéêü- ÌÝôñçóç

aíÜ 0,01mm

Óöáéñüìåôñï ìÝôñçóçò êáìðõëüôçôáò öáêïý

óå äåßêôç äéÜèëáóçò:1,53

2120302 Ðá÷ýìåôñï ìéêñü

Ìýôåò êáôáóêåõáóìÝíåò áðü âéïìç÷áíéêü äéáìÜíôé

ÐÜ÷ïò: óðü 0 Ýùò 10mm - BÜèïò: 35mm

Êëßìáêá áíÜ 0,05mm

ÄÝëôá ìÝôñçóçò ðÜ÷ïõò ãéá ìÝôñçóç áêñéâåßáò ôïõ öáêïý ìå

ðëáóôéêÝò áêßäåò áðü teflon ãéá íá ìçí ÷áñÜæåé ôïí öáêü.

ÁíôáëëáêôéêÝò ìýôåò

2120101

2120202

2120201

2120301

2120302

2120305

teliko_02_ergaleia.qxd 20/11/2009 3:25 Page 71

Page 72: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

72

ÌåôñçôÞò ãéá åýêïëï Ýëåã÷ïôïõ Üîïíá ôïõ öáêïý

×Üñáêáò ìÝôñçóçò ýøïõò ðïëõåóôéáêþí

& äéðëåóôéáêþí öáêþí

Ðá÷ýìåôñï ìåãÜëï êáôÜëëçëï

ãéá ìÝôñçóç öáêþí ìåãÜëçò äéáìÝôñïõ

ÐÜ÷ïò: Áðü 0 Ýùò 20mm BÜèïò: 85mm

Êëßìáêá áíÜ 0,05mm

ÌåôñçôÞò ôñýðáò

ÄéÜìåôñïò: áðü 1,0 Ýùò 2,2mm

¼ñãáíá ÌÝôñçóçò

×áñáêÜêé

ìÝôñçóçò êïñéêÞò

2120303

2120401

2120501

2120102

2120601

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:08 Page 72

Page 73: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

73

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ¢óðñï 225÷150÷45mm

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ Ìùâ 225÷150÷45mm

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ÄéÜöáíï 250÷180÷50mm

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ Ìðëå 250÷180÷50mm

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ÄéÜöáíï 260x166x45

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ÖõìÝ 260÷166÷45

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ìå åóùôåñéêÜ ÷ùñßóìáôá

ÄéÜöáíï 260x166x45

ÊïõôéÜ åñãáóôçñßïõ ìå åóùôåñéêÜ ÷ùñßóìáôá

ÖõìÝ 260÷166÷45

ÊïõôéÜ Åñãáóôçñßïõ & ÁðïèÞêåõóçò Áíáëþóéìùí

2130101

2130102

2130301

2130302

2130201

2130202

2130401

2130402

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:09 Page 73

Page 74: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

74

ÊïõôéÜ Åñãáóôçñßïõ & ÁðïèÞêåõóçò Áíáëþóéìùí

Êïõôß ïñèïãþíéï

ìå 12 èÝóåéò

190÷110 ÷35mm

Êïõôß óôñïããõëü ìéêñü ìå 12 èÝóåéò

Êßôñéíï ÄéÜìåôñïò: 84mm

Êïõôß óôñïããõëü ìåãÜëï ìå 20 èÝóåéò

Êßôñéíï ÄéÜìåôñïò: 193mm

Êïõôß ïñèïãþíéï ìå 12 èÝóåéò

210÷90÷20 mm

Êïõôß ïñèïãþíéï ìå 6 èÝóåéò

210÷90÷20 mm

2130501

2130502

2130503

2130504

2130506

2130505

Êïõôß ïñèïãþíéï

ìå 1 èÞêç 36 èÝóåùí

& 1 èÞêç 20 èÝóåùí

180÷130÷35mm

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:10 Page 74

Page 75: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

75

Êïõôß ïñèïãþíéï ìå 8 èÝóåéò ãéá âßäåò & 1 ãéá êáôóáâßäé

150÷90÷30mm

Êïõôß áðïèÞêåõóçò

ìå 2 óõñôÜñéá

130÷73÷164mm

ÈÞêç áðïèÞêåõóçò óêåëåôþí çëßïõ

ÊáôÜëëçëï ãéá ôï åóùôåñéêü ôùí óõñôáñéþí

ÄéáóôÜóåéò: 165x75x30

ÄéÜöáíï Ìùâ Ìðåæ

ÈÞêç áðïèÞêåõóçò óêåëåôþí ïñÜóåùò

ÊáôÜëëçëï ãéá ôï åóùôåñéêü ôùí óõñôáñéþí

ÄéáóôÜóåéò: 165x55x30

ÄéÜöáíï Ìùâ Ìðåæ

2130601

2130710 2130711 2130712

2130701 2130702 2130703

2130507

ÊïõôéÜ Åñãáóôçñßïõ & ÁðïèÞêåõóçò Áíáëþóéìùí

teliko_02_ergaleia.qxd 19/11/2009 1:10 Page 75

Page 76: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

76

ÐñïãñÜììáôá êïðÞò öáêþí:

êñõóôÜëëùí

ïñãáíéêþí

polycarbonate

ïñãáíéêþí õøçëÞò äéÜèëáóçò

ôrivex &

áêñõëéêþí

ÅðéëïãÝò ðñïãñáììÜôùí êïðÞò öáêþí ìå:

áõôüìáôç ðáôïýñá,

óçìåßï ðáôïýñáò 3/7 óôï ðÜ÷ïò ôïõ öáêïý

óçìåßï ðáôïýñáò 4/6 óôï ðÜ÷ïò ôïõ öáêïý

óçìåßï ðáôïýñáò 5/5 óôï ðÜ÷ïò ôïõ öáêïý

êáèïäçãïýìåíç ðáôïýñá óôï ðÜ÷ïò ôïõ öáêïý

nylor (ìå ñýèìéóç ðëÜôïõò êáé âÜèïõò)

åðßðåäç êïðÞ flat ãéá griff

ÌÝãåèïò ôñï÷ßóìáôïò öáêïý

óå åðßðåäç äéáìüñöùóç (griff - nylor) minimum 17mm

óå ðáôïýñá minimum 19mm

ÐÝôñåò ôñï÷ïý:

ðÝôñá åðåîåñãáóßáò îå÷ïíôñßóìáôïò öáêþí

ðëáóôéêþí / polycarbonate / trivex

äéÜìåôñïò100mm / ðëÜôïò 17,5mm

ðÝôñá åðåîåñãáóßáò îå÷ïíôñßóìáôïò êñõóôÜëëùí

äéÜìåôñïò100mm / ðëÜôïò 17,5mm

ðÝôñá ðáôïýñáò / åðßðåäç

äÜìåôñïò100mm / ðëÜôïò 18mm

ðÝôñá ãõáëßóìáôïò ðáôïýñáò åðßðåäç

ïñãáíéêþí / polycarbonate / trivex öáêþí

ðÝôñá ìðéæïõôáñßóìáôïò

äéÜìåôñïò 26mm

äßóêïò áõëÜêùóçò (nylor)

äéÜìåôñïò 20mm

Óýóôçìá ðáñï÷Þò íåñïý ìå áíôëßá Þ áðåõèåßáò óýíäåóç óôçí

ðáñï÷Þ ýäñåõóçò

Ïèüíç Ýã÷ñùìç LCD 8,4 Inch

Èýñåò: 2 èýñåò RSC 232C

Èýñåò åðéêïéíùíßáò ìå ST88 Satellite Tracer êáé Auto Blocker B-88

ÄéáóôÜóåéò ôñï÷ïý: 580(Ð) x 440(Â) x 400(Õ)mm

ÂÜñïò: 36kg

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò: AC 110V/220V, 50/60Hz

ÊáôáíÜëùóç ñåýìáôïò ìÝãéóôç 1,0 KVA êáôÜ ôçí êïðÞ

Visslo F8 Premier 3d patternless and lens edger

3010101

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:32 Page 76

Page 77: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

77

Visslo ST 88 Satellite Tracer

ÐñïãñÜììáôá êåíôñáñßóìáôïò öáêþí

ìïíïåóôéáêþí

äéðëåóôéáêþí

ðïëõåóôéáêþí

Ðñüãñáììá áëëáãÞò ìåãÝèïõò &

ó÷Þìáôïò öáêþí (griff & nylor)

Åéäéêü ðñüãñáììá ìåôáöïñÜò ðáëáéïõ öáêïý

óå íÝá öüñìá

ÄéáóôÜóåéò: 240 × 300 × 200mm

ÂÜñïò: 10 kg.

Èýñá åðéêïéíùíßáò: RS 232

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò: AC 110/220V, 50/60 Hz

ÔñéóäéÜóôáôç áíß÷íåõóç:

óêåëåôþí (ìåôáëëéêþí & ðëáóôéêþí)

öüñìáò

demo

äéáìïñöùìÝíïõ öáêïý

ÄéáóôÜóåéò: 240 ÷ 300 ÷ 200mm

Âáñïò: 10 kg

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò: AC 110V/220V, 50/60Hz

Visslo PB 88 Semi Auto Blocker

3010102

3010103

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:33 Page 77

Page 78: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

78

Ôñï÷üò Áõôüìáôïò Visslo F2 3d patternless and lens edger

ÔñéóäéÜóôáôç áíß÷íåõóç: óêåëåôþí (ìåôáëëéêþí & ðÜóôéíùí)

öüñìáò

demo

êïììÝíïõ öáêïý

ÐñïãñÜììáôá êïðÞò öáêþí:

êñõóôÜëëùí

ïñãáíéêþí

polycarbonate

ïñãáíéêþí õøçëÞò äéÜèëáóçò

trivex

áêñõëéêþí

ÅðéëïãÝò ðñïãñáììÜôùí êïðÞò öáêþí ìå:

áõôüìáôç / êáèïäçãïýìåíç ðáôïýñá

áõôüìáôï / êáèïäçãïýìåíï áõëÜêé

nylor (ìå ñýèìéóç ðÜ÷ïõò & âÜèïõò)

åðßðåäç êïðÞ flat ãéá griff

ÐñïãñÜììáôá êåíôñáñßóìáôïò öáêþí:

ìïíïåóôéáêþí

äéðëåóôéáêþí

ðïëõåóôéáêþí

Ðñüãñáììá áëëáãÞò ìåãÝèïõò & ó÷Þìáôïò öáêþí (griff & nylor)

Åéäéêü ðñüãñáììá ìåôáöïñÜò ðáëáéïý öáêïý, åöáñìïãÞò óå íÝï

óêåëåôü

ÌÝãåèïò ôñï÷ßóìáôïò

Óå åðßðåäç äéáìüñöùóç minimum 17mm

Óå ðáôïýñá minimum 19mm

ÐÝôñåò Ôñï÷ïý:

ðÝôñá åðåîåñãáóßáò ðëáóôéêþí / polycarbonate / trivex

äéÜìåôñïò 100mm / ðëÜôïò 17,5mm

ðÝôñá åðåîåñãáóßáò êñõóôÜëëùí

äéÜìåôñïò 100mm / ðëÜôïò 17,5mm

ðÝôñá ðáôïýñáò / åðßðåäç

äéÜìåôñïò 100mm / ðëÜôïò 18mm

ðÝôñá ãõáëßóìáôïò

äéÜìåôñïò 100mm / ðëÜôïò 18mm

ÐÝôñá ìðéæïõôáñßóìáôïò

äéÜìåôñïò 26mm

Äßóêïò áõëÜêùóçò (nylor)

äéÜìåôñïò 20mm

Óýóôçìá ðáñï÷Þò íåñïý ìå áíôëßá Þ áðåõèåßáò óýíäåóç

óôçí ðáñï÷Þ ýäñåõóçò

Ïèüíç Ýã÷ñùìç LCD 8,4 Inch

Èýñåò: 2 èýñåò RSC 232C

ÌÝãåèïò: 800(Ð) x 440(Â) x 415(Õ)mm

ÂÜñïò: 50kg

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò: AC 110V/220V, 50/60Hz

ÊáôáíÜëùóç ñåýìáôïò ìÝãéóôç 1,2 KVA êáôÜ ôçí êïðÞ

3010201

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:33 Page 78

Page 79: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

79

Ôñï÷ïß ×åéñüò

Condorina SÌå äýï äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 130x25mm

ìßá øéëÞ ìå áõëÜêé ìßá ÷ïíôñÞ

Ìå äýï äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 130x25mm

ìßá øéëÞ ÷ùñßò áõëÜêé ìßá ÷ïíôñÞ

ÂáñéÜò áíïîåßäùôçò ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò

Ìå âÜóç ãéá íá áêïõìðïýí ôá ÷Ýñéá êáôÜ ôç äéÜñêåéá åñãáóßáò

áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

Êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Óýíäåóç ìå ðáñï÷Þ íåñïý áðü ôï äßêôõï ýäñåõóçò

ìÝóù çëåêôñéêÞò âáëâßäáò

ÄéáóôÜóåéò: 44x32x30cm

ÂÜñïò: 25,00kg

Condorina CÌå âÜóç ãéá íá áêïõìðïýí ôá ÷Ýñéá êáôÜ ôç äéÜñêåéá

åñãáóßáò áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

Êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Ìå äýï äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 130÷25mm

ìßá øéëÞ ìå ðáôïýñá

ìßá ÷ïíôñÞ

Óýíäåóç ìå ðáñï÷Þ íåñïý áðü ôï äßêôõï ýäñåõóçò ìÝóù

çëåêôñéêÞò âáëâßäáò

ÄéáóôÜóåéò: 44x32x30cm

ÂÜñïò: 18,00kg

FantasyÄéáôßèåôáé ìå ôñåéò äéáöïñåôéêïý ôýðïõ äéáìáíôüðåôñåò

äéáóôÜóåùí: 125x34mm

øéëÞ äéáìáíôüðåôñá (öéíéñßóìáôïò)

øéëÞ äéáìáíôüðåôñá (öéíéñßóìáôïò) ìå áõëÜêé

÷ïíôñÞ / øéëÞ äéáìáíôüðåôñá ìå áõëÜêé

ÌåôáëëéêÞò áíïîåßäùôçò êáôáóêåõÞò

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí: Êñýóôáëëá,

ïñãáíéêïýò & Polycarbonate

Óýíäåóç ìå ðáñï÷Þ íåñïý áðü ôï äßêôõï ýäñåõóçò

ÄéáóôÜóåéò: 24x33x22cm

ÂÜñïò: 13,00kg

3020101

3020102

3020201

302030130203023020303

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:34 Page 79

Page 80: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

80

ComfortÄéáôßèåôáé ìå ôñåéò äéáöïñåôéêïý ôýðïõ

äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 100x32mm

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò)

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò) ìå áõëÜêé

äéðëÞ ÷ïíôñÞ / øéëÞ ìå áõëÜêé

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

Êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Ðáñï÷Þ íåñïý ìå áõôüíïìï äï÷åßï

áðïèÞêåõóçò & ñõèìéæüìåíç ñïÞ

ÄéáóôÜóåéò: 22x28x35cm

ÂÜñïò: 8,00kg

Ôñï÷ïß ×åéñüò

Comfort MediumÄéáôßèåôáé ìå ôñåéò äéáöïñåôéêïý ôýðïõ

äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 100x32mm

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò)

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò) ìå áõëÜêé

äéðëÞ ÷ïíôñÞ / øéëÞ ìå áõëÜêé

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

Êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Ðáñï÷Þ íåñïý ìå áõôüíïìï äï÷åßï

áðïèÞêåõóçò & ñõèìéæüìåíç ñïÞ

ÄéáóôÜóåéò: 22x28x35cm

ÂÜñïò: 7,00kg

Ìå Öùôïêýôôáñï PremiumÄéáôßèåôáé ìå äýï äéáöïñåôéêïý ôýðïõ äéáìáíôüðåôñåò

äéáóôÜóåùí 100x32mm

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò)

÷ïíôñÞ / øéëÞ øå áõëÜêé

Áõôüìáôç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ìå öùôïêýôôáñï

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Ðáñï÷Þ íåñïý ìå áõôüíïìï äï÷åßï áðïèÞêåõóçò

& ñõèìéæüìåíç ñïÞ

ÄéáóôÜóåéò: 22x28x35cm

ÂÜñïò: 7,00kg

302040130204023020403

3020501

3020601

3020602

30205023020503

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:36 Page 80

Page 81: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

81

Ôñï÷ïß ×åéñüò

Äéáìáíôüðåôñåò

SimpleÄéáôßèåôáé ìå ôñåéò äéáöïñåôéêïý ôýðïõ äéáìáíôüðåôñåò äéáóôÜóåùí: 100mm

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò)

øéëÞ (öéíéñßóìáôïò) ìå áõëÜêé

äéðëÞ ÷ïíôñÞ / øéëÞ ìå áõëÜêé

ÊáôÜëëçëïò ãéá üëïõò ôïõò ôýðïõò öáêþí:

êñýóôáëëá, ïñãáíéêïýò & polycarbonate

Ìå äéáìáíôüðåôñá ðëÜãéáò ðåñéóôñïöÞò

Ðáñï÷Þ íåñïý ìå áõôüíïìï äï÷åßï áðïèÞêåõóçò & ñõèìéæüìåíç ñïÞ

ÄéáóôÜóåéò: 17.5x17.5x26cm

ÂÜñïò: 3.5kg

ÄéáèÝôïõìå äéáìáíôüðåôñåò ãéá üëïõò ôïõò ðáëéïýò & íÝïõò

áõôüìáôïõò ôñï÷ïýò & ôñï÷ïýò ÷åéñüò

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò

æçôÞóôå ôï áíáëõôéêü Ýíôõðï

Öïñìïêüöôçò

Áíôáëëáêôéêüò éìÜíôáò öïñìïêüöôç

Áíôáëëáêôéêü ìá÷áéñÜêé êïðÞò öüñìáò

302070130207023020703

3030...

3040101

3040102

3040103

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:37 Page 81

Page 82: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

82

MagaÐïëý éó÷õñü áåñüèåñìï ìå ìåãÜëï ÷þñï åñãáóßáò ãéá åýêïëç

& ÷ùñßò ñßóêï åñãáóßá

Ìå åîÜñôçìá ãéá ðïëý áêñéâåßò & ìéêñÞò åðéöáíåßáò åóôßáóçò

Äéï÷Ýôåõóç áÝñá áðü äýï ðëåõñÝò

Äýï áíôéóôÜóåéò ãéá ãñÞãïñç áðüäïóç åðéèõìçôÞò èåñìïêñáóßáò

Äéáêüðôåò æåóôïý - êñýïõ ÁÝñá, ñïïóôÜôç ðëÞñùò ñõèìéæüìåíçò

èåñìïêñáóßáò & èåñìïóôÜôç áóöáëåßáò

Èåñìïêñáóßá æåóôïý áÝñá áðü 75ï Ýùò 160ï C

Éó÷ýò: 1500Watt

ÄéáóôÜóåéò: 135x150x300mm

ÂÜñïò: 3,00kg

Ôýðïõ MagaÐïëý éó÷õñü áåñüèåñìï ìå ìåãÜëï ÷þñï åñãáóßáò ãéá åýêïëç

& ÷ùñßò ñßóêï åñãáóßá

Ìå åîÜñôçìá ãéá ðïëý áêñéâÞò & ìéêñÞò åðéöÜíåéáò åóôßáóçò

Äéï÷Ýôåõóç áÝñá áðü äýï ðëåõñÝò

Äýï áíôéóôÜóåéò ãéá ãñÞãïñç áðüäïóç åðéèõìçôÞò èåñìïêñáóßáò

Äéáêüðôåò æåóôïý - êñýïõ áÝñá, ñïïóôÜôç ñõèìéæüìåíçò èåñìïêñáóßáò

& èåñìïóôÜôç áóöáëåßáò

Èåñìïêñáóßá æåóôïý áÝñá áðü 75ï Ýùò 160ï C

Éó÷ýò: 1500Watt

ÄéáóôÜóåéò: 190x315x215mm

ÂÜñïò: 3,00kg

ZitaÌéêñïý üãêïõ áåñüèåñìï

¸îïäïò áÝñá & áðü ôéò äýï ðëåõñÝò

Äýï åðéëïãÝò èåñìïêñáóßáò: 75ï C & 140ï C

ÈåñìïóôÜôç áóöáëåßáò

Áèüñõâç ëåéôïõñãßá

ÄéáóôÜóåéò: 144x200x213mm

ÂÜñïò: 1,50kg

Áåñüèåñìá

3050101

3050201

3050301

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:38 Page 82

Page 83: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

83

Áåñüèåñìá

Comet EÌåôáëëéêÞò áíïîåßäùôçò êáôáóêåõÞò

Éäéáßôåñá áíèåêôéêü êáôÜëëçëï ãéá åñãáóôçñéáêÞ ÷ñÞóç

ÅîÜñôçìá ãéá åóôßáóç ìéêñÞò åðéöÜíåéáò

Ìå ñïïóôÜôç ñõèìéæüìåíçò èåñìïêñáóßáò Ýùò 150ï C

& Ýíôáóçò ôïõ áÝñá

Áèüñõâç ëåéôïõñãßá

ÄéáóôÜóåéò: 290x130x100mm

ÂÜñïò: 3,0kg

DeltaÊïìøü áåñüèåñìï ìéêñïý üãêïõ

Ìå ñïïóôÜôç ñõèìéæüìåíçò èåñìïêñáóßáò 80o &140o C

& èåñìïóôÜôç áóöáëåßáò

Áèüñõâç ëåéôïõñãßá

ÄéáóôÜóåéò: 170x228x190mm

ÂÜñïò: 1,5kg

Comet SimpleÌå äýï åðéëïãÝò èåñìïêñáóßáò áðü 80o Ýùò 140o C

ÄéáóôÜóåéò: 230x140x160mm

ÂÜñïò: 1,5kg

3050401

3050501

3050601

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:39 Page 83

Page 84: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

84

Colonna DigitalÂïçèÜåé íá åðéôõã÷Üíïíôáé ìå õøçëÞ

áêñßâåéá êáôáêüñõöåò & ìå êëßóç ôñýðåò

êáé åãêïðÝò óôïõò öáêïýò

Ïé äýï øçöéáêÝò ïèüíåò ðïõ äéáèÝôåé

åîáóöáëßæïõí ôçí õøçëÞ áêñßâåéá ôïõ

ôñõðÞìáôïò ôïõ öáêïý

Ôá÷ýôçôá ôñõðáíéïý áðü 5.000 Ýùò 20.000

óôñïöÝò áíÜ ëåðôü

ColonnaÅý÷ñçóôç & ëåéôïõñãéêÞ âÜóç ãéá ôçí êáôáóêåõÞ

griff

ÂïçèÜåé íá åðéôõã÷Üíïíôáé ìå õøçëÞ áêñßâåéá

êáôáêüñõöåò & ìå êëßóç ôñýðåò êáé åãêïðÝò óôïõò

öáêïýò

Ïé åéäéêïß áíôÜðôïñåò âïçèïýí ôç óôáèåñÞ & ìå

áêñßâåéá óõãêñÜôçóç ôùí öáêþí ìå ôéò âåíôïýæåò

áðü ôïí ôñï÷ü

Ôá÷ýôçôá ôñõðáíéïý áðü 5.000 Ýùò 20.000 óôñïöÝò

áíÜ ëåðôü

Äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò äéáöïñåôéêïý åßäïõò

ôñõðÜíé (Proxxon, Dremel Þ åõèåßá áðü ôñõðÜíé)

ÔñõðÜíéá

3060101 3060201

Ç Colonna Digital & ç Colonna äéáôßèåíôáé ìå äéáöïñåôéêïýò áíôÜðôïñåò (âåíôïýæáò) aõôüìáôïõ ôñï÷ïý.

Weco - Âriot - Topcon - Essilor - Indo - Visslo - Nidek - Hoya - Briot - Essilor - Takubo

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:40 Page 84

Page 85: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

85

ÔñõðÜíéá

Ôá÷õôñï÷üò ProxxonÅýêïëïò xåéñéóìüò ëüãù ôïõ ìéêñïý üãêïõ

& âÜñïõò

Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò áðü 2.500 Ýùò 20.000

óôñïöÝò áíÜ ëåðôü

ÐåñéëáìâÜíåé Ýîé (6) ôóïê ìå õðïäï÷Þ

áðü 0,5 Ýùò 6,0 mm

Ðñïóáñìüæåôáé óå âÜóç

Ëåéôïõñãåß ìå ìåôáó÷çìáôéóôÞ 12 Volt

ÂÜñïò: 230gr

Éó÷ýò: 40Watt

Ðñïóáñìüæåôáé óôç âÜóç 3060501 & 3060201

Ìåôáó÷çìáôéóôÞò ãéáôá÷õôñï÷ü Proxxon

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 12Volt

ÂÜóç ÔñõðáíéïýProxxon

Ìå äõíáôüôçôá ñýèìéóçò âýèéóçò

ôñõðáíéïý êáé ìðÜñá áðüóôáóçò ìÝôñçóçò

ÐåñéóôñïöÞ êåöáëÞò ôñõðáíéïý 360ï

óôç âÜóç

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý

åñãáóßáò: 220x120mm

ÄÝ÷åôáé ìÝããåíç

ãéá ìéêñïåñãáóßåò

Óôáèåñü ProxxonÔñõðÜíé ìå óôáèåñÞ âÜóç

Ôñåéò ôá÷ýôçôåò: 2.500, 5.000 & 7500 óôñïöÝò áíÜ ëåðôü, áíÜëïãá

ìå ôç èÝóç ôïõ åóùôåñéêïý éìÜíôá

ÌåôñçôÞò âÜèïõò ìå êëßìáêá áíÜ 0,1mm

ÐåñéëáìâÜíåé ôóïê ìå õðïäï÷Þ áðü 0,5 Ýùò 6,0mm

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý åñãáóßáò: 220x120mm

Éó÷ýò 85 Watt

3060301

3060401

3060402

3060501

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:41 Page 85

Page 86: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

86

Íôßæá ãéá ôñõðÜíé Proxxon Ôóïê áíôáëëáêôéêÜ ãéá ôñõðÜíé Proxxon

×åéñüò Proxxon FBS240/E

Éäáíéêü ãéá åñãáóßåò ðïõ áðáéôïýí áêñßâåéá

Ëåéôïõñãåß áèüñõâá óå ïðïéáäÞðïôå ôá÷ýôçôá

áðü 5.000 Ýùò 20.000 óôñïöÝò áíÜ ëåðôü

Ôï ôóïê Ý÷åé õðïäï÷Þ áðü 0,3 Ýùò 3,2mm

ÐåñéëáìâÜíåé óå ðñáêôéêÞ èÞêç - âáëßôóá, 43 äéáöïñåôéêÜ

ìéêñïåñãáëåßá (êïöôÜêéá, ôñõðáíÜêéá êëð.)

ÔÜóç Ëåéôïõñãßáò: 220V

Éó÷ýò: 100Watt

ÂÜñïò: 450gr

ÔñõðÜíéá

ËÜìðá Ðïëõìåñéóìïý - UV

3060601

ÄéáèÝôåé åéäéêÝò ëÜìðåò áêôéíïâïëßáò UV ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé

ãéá ôçí óôåñåïðïßçóç ôçò åéäéêÞò êüëëáò óôï öáêü.

Äéïñèþíåé ëÜèïò ôñõðÞìáôá êáé óðáóßìáôá óå ïñãáíéêïýò

öáêïýò.

×ñïíïäéáêüðôçò: 180sec

ÄéáóôÜóåéò: 275x236x110mm

ÂÜñïò: 1,3kg

ÐåñéëáìâÜíåé êüëëá UV 10gr

3060701

3060302 3060303

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:42 Page 86

Page 87: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

87

Äõíáôüôçôá ëåéôïõñãßáò áõôüìáôá Þ êáèïäçãïýìåíï áõëÜêé

Ìå ñõèìéóôÞ âÜèïõò óôï áõëÜêé áðü 0,1 Ýùò 0,7mm

ÄéÜìåôñïò öáêïý áðü 23 Ýùò 78mm

ÐÜ÷ïò öáêïý áðü 1,5 Ýùò 11mm

ÄéáìáíôïäéóêÜêé êïðÞò ðÜ÷ïõò 0,55mm Þ 1,05mm

ÄéÜóôáóç: 170x210x150mm

ÂÜñïò: 2,7kg

ÁíôáëëáêôéêÜ ãéá ôï ìç÷Üíçìá Íylor

3070102 ÄéáìáíôïäéóêÜêé êïðÞò øéëü 0,55mm

3070103 ÄéáìáíôïäéóêÜêé êïðÞò ÷ïíôñü 1,05mm

3070104 ÊÜëõììá ðñïóôáóßáò ãéá ôï øéëü äéóêÜêé

3070105 ÊÜëõììá ðñïóôáóßáò ãéá ôï ÷ïíôñü äéóêÜêé

3070106 ÁíôÜðôïñåò ãéá öáêïýò (áñéóôåñüò - äåîéüò)

3070107 ÁíôÜðôïñåò ãéá çìéóÝëçíïõò öáêïýò (áñéóôåñüò -

äåîéüò)

3070108 ÌåìâñÜíåò óéëéêüíçò ãéá ôïõò áíôÜðôïñåò

(æåýæïò)

3070109 ÌåìâñÜíåò óéëéêüíçò ãéá ôïõò áíôÜðôïñåò ôùí

çìéóÝëçíùí öáêþí (æåýãïò)

3070110 Ïäçãïß èÝóçò öáêïý (æåýãïò)

3070111 ÉìÜíôáò ðåñéóôñïöÞò äéáìáíôïôñï÷ïý

3070112 ÉìÜíôáò ðåñéóôñïöÞò Üîïíá óõãêñÜôçóçò öáêïý

ÊáôÜëëçëïò ãéá ôçí äéáêüóìçóç ôùí Griff êáé Nylor öáêþí. Äéáôßèåôáé óå 8 äéáöïñåôéêÜ ÷ñþìáôá.

Ìáýñï

Êßôñéíï

Ðïñôïêáëß

Ñïæ

ÐñÜóéíï

ÊáöÝ

ÔõñêïõÜæ

ÄéïñèùôÞò

Ìç÷Üíçìá Nylor

Ìáñêáäüñïò ÐåñéãñÜììáôïò

3070101

3070201

3070202

3070203

3070204

3070205

3070206

3070207

3070208

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:43 Page 87

Page 88: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

88

LuxÊáôÜëëçëç ãéá ôï ãõÜëéóìá ôçò ðáôïýñáò óå ïñãáíéêïýò öáêïýò, êñýóôáëëá

& óêåëåôïýò

Ëåéôïõñãåß ìå 2.800 óôñïöÝò áíÜ ëåðôü

ÐåñéëáìâÜíåé äýï ìåôáëëéêïýò êþíïõò (áñéóôåñÜ & äåîéÜ) &

äýï ìåôáëëéêïýò áíôÜðôïñåò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç âïýñôóáò ãõáëßóìáôïò

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 230V

Éó÷ýò: 300Watt

ÂÜñïò: 5,5kg

ÁíôáëëáêôéêÜ ðëáóôéêÜ ðñïóôáôåõôéêÜ êáëýììáôá ãéá âïýñôóá ãõáëßóìáôïò Lux

SmartÊáôÜëëçëç ãéá ôï ãõÜëéóìá ôçò ðáôïýñáò óå ïñãáíéêïýò

öáêïýò, êñýóôáëëá & óêåëåôïýò

Ëåéôïõñãåß ìå ôá÷ýôçôá 2.800 óôñïöÝò áíÜ ëåðôü

ÐåñéëáìâÜíåé äýï âïýñôóåò: Ýíá êåôóÝ, ìßá ðÜíéíç & Ýíá

óáðïýíé ãõáëßóìáôïò

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 230V

Éó÷ýò: 150Watt

ÂÜñïò: 4,0kg

Áõôüìáôç PlusÊáôÜëëçëç ãéá ôï ãõÜëéóìá öáêþí CR-39, õøçëÞò äéÜèëáóçò Þ polycarbonate

ÄéáèÝôåé ÷ñïíïäéáêüðôç áðü 1 Ýùò 5 ëåðôÜ

Äõíáôüôçôá ñýèìéóçò ôçò äýíáìçò ãõáëßóìáôïò

Ìðïñåß íá óõíäåèåß ìÝóù áåñáãùãïý ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá Ýùò 600W ãéá ôçí

áðïññüöçóç õðïëåéììÜôùí

ÐåñéëáìâÜíåé âïýñôóá âáìâáêåñÞ & óáðïýíé ãõáëßóìáôïò

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

Éó÷ýò ìç÷áíÞìáôïò 140W

ÄéáóôÜóåéò: 214÷270÷240mm

ÂÜñïò: 6,7kg

ÁíôáëëáêôéêÞ âïýñôóá âáìâáêåñÞ

Áíôáëëáêôéêü óáðïýíé ãõáëßóìáôïò

Âïýñôóåò Ãõáëßóìáôïò

3080101

3080102

3080201

3080301

3080302

3080303

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:44 Page 88

Page 89: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

89

ÐëõíôÞñéá ÕðåñÞ÷ùí

ÐëõíôÞñéï ÕðåñÞ÷ùí Elma 30WÊáôÜëëçëï ãéá ïðôéêü êáôÜóôçìá

Óýóôçìá êÜèåôçò ôáëÜíôùóçò ãéá ìåãáëýôåñç äéÜ÷õóç êáé êáëýôåñá

áðïôåëÝóìáôá

ÌåãÜëçò áîéïðéóôßáò

Ñõèìéæüìåíïò ÷ñïíïäéáêüðôçò áðü 0 Ýùò 30 ëåðôÜ

ÅóùôåñéêÞ äéÜóôáóç: 190 ÷ 85 ÷ 60mm

×ùñçôéêüôçôá: 0,8lit

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

Éó÷ýò 30W

ÂÜñïò: 2,0kg

ÐëõíôÞñéï ÕðåñÞ÷ùí Elma 75WÊáôÜëëçëï ãéá ïðôéêü åñãáóôÞñéï

Óýóôçìá êÜèåôçò ôáëÜíôùóçò ãéá ìåãáëýôåñç äéÜ÷õóç êáé

êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá

ÕøçëÞò áðüäïóçò & ìåãÜëçò áîéïðéóôßáò

Ñõèìéæüìåíïò ÷ñïíïäéáêüðôçò áðü 0 Ýùò 30 ëåðôÜ

ÅóùôåñéêÞ äéÜóôáóç: 240 ÷ 137 ÷ 100mm

×ùñçôéêüôçôá: 2,75lit

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

Éó÷ýò 75W

ÂÜñïò: 3,4kg

ÐëõíôÞñéï ÕðåñÞ÷ùí UltraÄéáèÝôåé 5 ðñïãñÜììáôá ëåéôïõñãßáò

Ñõèìéæüìåíïò ÷ñïíïäéáêüðôçò áðü 0 Ýùò 8 ëåðôÜ

ÁôóÜëéíï êÜäï ãéá ìåãáëýôåñç áíôï÷Þ

ÅóùôåñéêÞ äéÜóôáóç: 230 ÷ 180 ÷ 160mm

×ùñçôéêüôçôá: 1,40lit

Éó÷ýò Ìç÷áíÞìáôïò 100W

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

ÂÜñïò: 1,5kg

3090101

3090201

3090301

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:46 Page 89

Page 90: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

90

ÐëõíôÞñéá ÕðåñÞ÷ùí

SilverÑõèìéæüìåíïò ÷ñïíïäéáêüðôçò áðü 0 Ýùò

5 ëåðôÜ

ÄéáèÝôåé èåñìáéíüìåíï áôóÜëéíï êÜäï ãéá

ìåãáëýôåñç áíôï÷Þ

×ùñçôéêüôçôá: 1,40lit

Éó÷ýò ìç÷áíÞìáôïò 100W

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

ÂÜñïò: 1,5kg

MiniÌéêñïý üãêïõ

Ìå 1 ðñüãñáììá ëåéôïõñãßáò

ÁôóÜëéíï êÜäï ãéá ìåãáëýôåñç áíôï÷Þ

×ùñçôéêüôçôá: 600ml

ÄéáóôÜóåéò: 165x88x48mm

Éó÷ýò ìç÷áíÞìáôïò 30W

ÔÜóç ëåéôïõñãßáò 220V

ÂÜñïò: 1,0kg

Áõôüìáôç

äéáêïðÞ

ëåéôïõñãßáò: 5min

Õãñü ãéá ÐëõíôÞñéïÕðåñÞ÷ùí

ÓõìðõêíùìÝíï õãñü

Áíáëïãßá áñáßùóçò:

10% Õãñü & 90% Íåñü

Óõóêåõáóßá ìðïõêáëéïý: 1Lt

3090501

3090401 Âéïëïãéêüò ÊáèáñéóìüòÖáêþí ÅðáöÞò

Ìç÷Üíçìá ãéá ôïí êáèáñéóìü ôùí öáêþí åðáöÞò

Ï êáèáñéóìüò åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù áíÜäåõóçò

Ôá÷ýôçôá áíÜäåõóçò áðü 50 Ýùò 1.250 óôñïöÝò

Ñõèìéæüìåíç èåñìïêñáóßá áðü 50ï Ýùò 325 C

ÄÝ÷åôáé äï÷åßï æÝóåùò áðü 100ml Ýùò 5lit

ÅéäéêÞ áíïîåßäùôç ìåôáëëéêÞ ðëÜêá ãéá áíôï÷Þ óå õøçëÝò

èåñìïêñáóßåò

ÄéáóôÜóåéò: 170x270x130mm

ÂÜñïò: 2.8kg

ÐåñéëáìâÜíåé:

Äï÷åßï æÝóçò 800ml

ÐëáóôéêïðïéçìÝíï ìáãíÞôç

Èåñìüìåôñï áðü 20ï

Ýùò 140ï C

10 êáëáèÜêéá öáêþí åðáöÞò

10 öáêåëÜêéá liprofin ôùí 2gr

3090601

Äï÷åßï æÝóçò 800ml

ÐëáóôéêïðïéçìÝíïò ìáãíÞôçò

Èåñìüìåôñï áðü 20ï Ýùò 140 C

ÊáëáèÜêéá öáêþí åðáöÞò óå óõóêåõáóßá 10ôåì.

ÊáëáèÜêéá öáêþí åðáöÞò äéðëÜ óå óõóêåõáóßá 10ôåì.

Liprofin óå óõóêåõáóßá 20 öáêÝëùí ôùí 2gr3090607

3090606

3090605

3090604

3090603

3090602

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:47 Page 90

Page 91: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

91

Âáöåßá

Âáöåßï ìå ôÝóóåñá äï÷åßáÂáöåßï ïñãáíéêþí öáêþí ìå ôÝóóåñéò

áíåîÜñôçôåò åóôßåò

Áõôüìáôç ñýèìéóç ãéá íá öôÜíåé ôçí

èåñìïêñáóßá ôùí 93ï C

ÈåñìïóôÜôçò ãéá êÜèå æåõãÜñé åóôéþí

îå÷ùñéóôÜ

¸ëåã÷ïò ÷ñüíïõ âáöÞò ìå

åíóùìáôùìÝíï ÷ñïíüìåôñï

ÐåñéëáìâÜíåé: ôÝóóåñá äï÷åßá

& äýï ôóéìðßäåò öáêþí

ÄéáóôÜóåéò: 345x440x215mm

ÂÜñïò: 8,9kg

Âáöåßï ìå äýï äï÷åßáÂáöåßï ïñãáíéêþí öáêþí ìå äýï

áíåîÜñôçôåò åóôßåò

Áõôüìáôç ñýèìéóç ãéá íá öôÜíåé ôçí

èåñìïêñáóßá ôùí 93ï C

ÈåñìïóôÜôçò ãéá ôéò åóôßåò

¸ëåã÷ïò ÷ñüíïõ âáöÞò ìå

åíóùìáôùìÝíï ÷ñïíüìåôñï

ÐåñéëáìâÜíåé: äýï äï÷åßá & ìßá ôóéìðßäá

öáêþí

ÄéáóôÜóåéò: 155x415x210mm

ÂÜñïò: 4,2kg

3100101

3100201

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:48 Page 91

Page 92: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

92

Ìç÷áíÞìáôá ÂáöÞò

Ìç÷Üíçìá ÂáöÞòÍôåãêñáíôÝ Ala

Ìç÷Üíçìá âáöÞò íôåãêñáíôÝ ãéá

ïñãáíéêïýò & Polycarbonate öáêïýò

Ìç÷áíéêüò âñá÷ßïíáò ìå óôáèåñÞ êßíçóç

ðÜíù - êÜôù

Ñõèìéæüìåíï ýøïò âáöÞò íôåãêñáíôÝ ãéá

ïìïéüìïñöï áðïôÝëåóìá

ÄéáóôÜóåéò: 150x150x460mm

ÂÜñïò: 4,0 kg

Áíôáëëáêôéêü äï÷åßï ãéá âáöåßï

ÁíôáëëáêôéêÞ ôóéìðßäá ãéá âáöåßï

Îåâáöôéêü ïñãáíéêþí öáêþí

ÓõìðõêíùìÝíï õãñü -

Áíáëïãßá áñáßùóçò:

10% õãñü & 90% íåñü

Óõóêåõáóßá: 1Lt

ËÜäé ãéá âáöåßï

Óõóêåõáóßá: 3Lt

ÂáöÝò óå ìïñöÞ óêüíçò

Áíáëïãßá áñáßùóçò:

10g âáöÞò óå óêüíç

äßíïõí

1lit õãñü âáöÞò

Äéáôßèåíôáé óå 2

óõóêåõáóßåò: 10g Þ

500g

3100301 3100401

3100402

3100102

3100103

ÊáöÝ 1

ÊáöÝ 2

ÊáöÝ 3

ÖõìÝ 1

ÖõìÝ 2

Ãêñé RB

Ìðëå

ÐñÜóéíï 1

ÐñÜóéíï 2

Êßôñéíï

Ñïæ

Ìáýñï

310050131005023100503310050431005053100506310050731005083100509310051031005113100512

310060131006023100603310060431006053100606310060731006083100609310061031006113100612

×ÑÙÌÁ 10g 500g

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:50 Page 92

Page 93: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

93

Optiwelder T1Ìç÷Üíçìá êüëëçóçò êáôÜëëçëï ãéá áôóÜëé

& ôéôÜíéï

H êüëëçóç åðéôõã÷Üíåôáé ìå ôï ðïíôÜñéóìá

ôùí ìåôÜëëùí

¸îõðíïò óõíäõáóìüò êëáóéêÞò ìåèüäïõ

êáé laser ìå õøçëÞò ðïéüôçôáò êáé áêñéâåßáò

áðïôåëÝóìáôá.

Çëåêôñïíéêüò óêïýñïò ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ãéá áêñéâåßò êïëëÞóåéò

ÔÜóç: 230 Volt

ÂÜñïò: 5,2 kg

Metal 655ÊáôÜëëçëï ãéá ìåôáëëéêïýò óêåëåôïýò

Ç öëüãá ðáñÜãåôáé áðü çëåêôñüëõóç ìå ìßãìá áðéïíéóìÝíïõ íåñïý êáé áéèõëéêÞ áëêïüëç

ÊáôÜëëçëï ãéá áêñéâåßò êïëëÞóåéò ÷ùñßò íá ìáõñßæåé ôïí óêåëåôü

Ðáñáãüìåíï áÝñéï 60 ëßôñá ôçí þñá

×áìçëü êüóôïò ÷ñÞóçò

Äåí ðáñÜãåé åðéâëáâÞ áÝñéá ãéá ôï ðåñéâÜëëïí

Ñýèìéóç öëüãáò ìÝ÷ñé 2800ï C

ÐåñéëáìâÜíåé:

¼ñãáíï ìÝôñçóçò ðßåóçò ðáñáãüìåíïõ áåñßïõ

ÐÝíôå ìýôåò áðü 0,6 Ýùò 1,2mm

ÔÜóç: 230V

ÄéáóôÜóåéò: 285x210x300mm

ÂÜñïò: 10,6kg

Ìç÷áíÞìáôá Êüëëçóçò

3110101

3110201

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:50 Page 93

Page 94: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

94

KáôÜëëçëï ãéá ìåôáëëéêïýò óêåëåôïýò

Ìå ìßãìá áðü ïîõãüíï êáé âïõôÜíéï

Ìéêñïý üãêïõ êáôÜëëçëç ãéá áêñéâåßò êïëëÞóåéò ÷ùñßò

íá ìáõñßæåé ôïí óêåëåôü

Ñýèìéóç öëüãáò ìÝ÷ñé 2750ï C

Óõóêåõáóßá óå âáëéôóÜêé ðïõ ðåñéëáìâÜíåé:

ÑõèìéóôÞ áåñßùí

Öëüãéóôñï

ÂÜóç ãéá ôï öëüãéóôñï

Äýï öéÜëåò ïîõãüíïõ

Ìßá öéÜëç âïõôáíßïõ

¸îé âåëüíåò: 1ôåì. 0,6mm - 2ôåì. 0,8mm

2 ôåì. 1,0mm - 1ôåì. 1,2mm

Ìç÷áíÞìáôá Êüëëçóçò

ÖéÜëç Âïõôáíßïõ 40g ìüíï ãéá

3110301

ÖéÜëç Ïîõãüíïõ 13g

Öëüãéóôñï ProxxonÌéêñü, åý÷ñçóôï & åëáöñý

öëüãéóôñï êáôÜëëçëï ãéá

êïëëÞóåéò óå ìåôáëëéêïýò

óêåëåôïýò

Ñýèìéóç ìåãÝèïõò & Ýíôáóçò

öëüãáò

ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá 1300ï C

Ãåìßæåé ìå âïõôÜíéï

ÁíôáëëáêôéêÝò Âåëüíåò:

Êùäéêüò ÌÝãåèïò Óõóêåõáóßá

3110310 0,6mm 2ôåì.

3110311 0,8mm 2ôåì.

3110312 1,0mm 2ôåì.

3110313 1,2mm 2ôåì.

3110301

3110302

3110302

3110303

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:51 Page 94

Page 95: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

95

TittaÌç÷Üíçìá êüëëçóçò ãéá ìåôáëëéêïýò óêåëåôïýò

Ç êüëëçóç åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôçò èåñìïêñáóßáò

ðïõ áíáðôýóóåé ç çëåêôñéêÞ ðüíôá

ÄéáóôÜóåéò: 156x180x180mm

ÂÜñïò: 3,8kg

ÄéáèÝôåé:

Ñõèìéæüìåíç Ýíôáóç ëåéôïõñãßáò

Ëáâßäåò óõãêñÜôçóçò

óêåëåôïý

Åý÷ñçóôï ðåôÜëé ðïäéïý

Ýíáñîçò & ðáýóçò

ëåéôïõñãßáò

ÊÜñâïõíï

ÄéÜìåôñïò: 8,3mm

Ìç÷áíÞìáôá Êüëëçóçò

Prima 82Ìç÷Üíçìá ãéá åýêïëç åîáãùãÞ & ôïðïèÝôçóç

óáñíéÝñáò & óõíäåôÞñùí óå ðÜóôéíïõò óêåëåôïýò

Ç åîáãùãÞ ôçò óáñíéÝñáò ãßíåôáé ìå ëáâßäá & ç

ëåéôïõñãßá Ýíáñîçò & ðáýóçò ìå ðåôÜëé ðïäéïý

ÄéáóôÜóåéò: 130x155x105mm

ÂÜñïò: 2,2kg

3110601

3110701

3110502

TemaÌç÷Üíçìá óõãêüëëçóçò ìåôáëëéêþí óêåëåôþí & åîáãùãÞò

óáñíéÝñáò

Ç êüëëçóç åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù ôçò èåñìïêñáóßáò ðïõ

áíáðôýóóåé ç çëåêôñéêÞ ðüíôá

ÂïçèÜåé óôçí åýêïëç åîáãùãÞ & ôïðïèÝôçóç óáñíéÝñáò &

óõíäåôÞñùí óå ðÜóôéíïõò óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 240x240x210mm

ÂÜñïò: 8kg

ÄéáèÝôåé:

Ñõèìéæüìåíç Ýíôáóç ëåéôïõñãßáò

Ëáâßäåò óõãêñÜôçóçò óêåëåôïý

Åý÷ñçóôï ðåôÜëé ðïäéïý Ýíáñîçò & ðáýóçò ëåéôïõñãßáò

3110501

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:52 Page 95

Page 96: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

96

Ìå ìåãåèõíôéêü öáêü & äýï

ñõèìéæüìåíåò ëáâßäåò óõãêñÜôçóçòôùí óêåëåôþí

ÁíôáëëáêôéêÝò ëáâßäåò

Ìå ðõñüôïõâëï äéáóôÜóåùí

25x34mm & äýï ñõèìéæüìåíåòëáâßäåò óõãêñÜôçóçò ôùí óêåëåôþí

ÊáôÜëëçëï ãéá ÷ñÞóç óå åñãáóôÞñéï

ÁíôáëëáêôéêÞ ëáâßäá ìå

âñá÷ßïíá

Áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé

Ìå äýï ñõèìéæüìåíåò ëáâßäåò

óõãêñÜôçóçò ôùí óêåëåôþí

Éäéáßôåñá áíèåêôéêü

ÁíôáëëáêôéêÝò ëáâßäåò

ÁîåóïõÜñ ãéá ÊïëëÞóåéò

Ôñßôï ×Ýñé ãéá ÊïëëÞóåéò - ÂïçèçôéêÜ åñãáëåßá óôáèåñÞò óõãêñÜôçóçò ôùí óêåëåôþí êáôÜ ôçäéÜñêåéá ôçò êüëëçóçò

ÂÜóç ãéá êïëëÞóåéò

áðü ðõñßìá÷ï õëéêü ãéá

ïìïéüìïñöç

áðïññüöçóç ôçò

èåñìïêñáóßáò.

Ìç÷Üíçìá ÅðéìåôÜëëùóçò

Åýêïëïò & ãñÞãïñïò ôñüðïò ãéá åðéäéüñèùóç ôïõ

÷ñþìáôïò óå ìåôáëëéêÜ ìÝñç ôùí óêåëåôþí ìÝóù

çëåêôñüëõóçò áðü åéäéêü óôõëü

Ôá óôõëü åðéìåôÜëëùóçò Ý÷ïõí ðåñéåêôéêüôçôá 10ml éêáíÞ

íá êáëýøåé åðéöÜíåéá 60x60 cm

ÐåñéëáìâÜíåé:

óôõëü êáèáñéóìïý ìåôÜëëùí

óôõëü êßôñéíï åðéìåôÜëëùóçò

óôõëü áóçìÝíéï åðéìåôÜëëùóçò

Ðõñüôïõâëï

3110906

3110905 31109103110901

3110801

3110920

31109113110902

ÁíôáëëáêôéêÜ

êáèáñéóôéêü ìåôÜëëùí

18Ê êßôñéíï ÷ñõóü óôõëü

18Ê ñïæ ÷ñõóü óôõëü

áóçìÝíéï óôõëü

14Ê áíïé÷ôü êôñéíï ÷ñõóü óôõëü

Êùäéêüò

31108023110803311080431108053110806

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:54 Page 96

Page 97: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

97

Ôåóô Öùôï÷ñùìéêþí & Ôåíóéüìåôñá

Ôåóô Öùôï÷ñùìéêþí¸ëåã÷ïò & åðßäåéîç ãéá ôéò öùôï÷ñùìéêÝò éäéüôçôåò ôùí öáêþí

×ñüíïò åëÝã÷ïõ: 15sec

ÄéáóôÜóåéò: 210x130x130mm

Éó÷ýò: 15Watt

ÂÜñïò: 1,8kg

ÔÜóç: 230Volt

Ìç÷Üíçìá PupilloÅýêïëç áíÜãíùóç ôïõ óÞìáôïò ôïõ

êáôáóêåõáóôÞ & ôùí óçìåßùí åëÝã÷ïõ ôùí

ðïëõåóôéáêþí öáêþí (óçìåßá êÝíôñùí &

Ýëåã÷ïò ADD) ìÝóù ôïõ åéäéêïý Green Light

& ôïõ åíóùìáôùìÝíïõ öáêïý

Åý÷ñçóôç ëåéôïõñãßá ëüãù ôçò

ìåôáâáëëüìåíçò êëßóçò

Éó÷ýò: 15 Watt

ÂÜñïò: 1,0kg

ÔÜóç: 230Volt

Ôåíóéüìåôñï¸ëåã÷ïò ãéá ôï ìÝãåèïò ôùí öáêþí óôïí

óêåëåôü

Äéáêñßíåôáé ç ðßåóç ðïõ áóêåßôáé óôï öáêü

áðü ôïí óêåëåôü

×ñÞóéìï êáôÜ ôï ìïíôÜñéóìá öáêþí ìå

õøçëü äåßêôç äéÜèëáóçò

Åý÷ñçóôç ëåéôïõñãßá ëüãù ôçò

ìåôáâáëëüìåíçò êëßóçò

Éó÷ýò: 15 Watt

ÂÜñïò: 1,0kg

ÔÜóç: 230Volt

3120101

3120202

3120301

3120201

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:55 Page 97

Page 98: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

98

Ìç÷áíÞìáôá ÌÝôñçóçò Áðïññïöçôéêüôçôáò

Photoflash

¸ëåã÷ïò & åðßäåéîç ãéá ôéò öùôï÷ñùìéêÝò

éäéüôçôåò ôùí öáêþí

×ñüíïò åëÝã÷ïõ: 5sec

ÄéáóôÜóåéò: 233÷110x100mm

Éó÷ýò: 15Watt

ÂÜñïò: 600g

ÔÜóç: 230Volt

¸ëåã÷ïò ôùí öáêþí çëßïõ ïñÜóåùò ãéá

ôï ðïóïóôü ìåßùóçò óôçí áêôéíïâïëßá UV

¸ëåã÷ïò ãéá ÅÌÉ

ÄéáóôÜóåéò: 238x135x100mm

ÂÜñïò: 710g

Éó÷ýò: 10watt

Ôï ôå÷íéêü ôìÞìá ôçò åôáéñßáò ìáò äéáèÝôåé service êáé ðëÞñåò óôïêáíôáëëáêôéêþí ãéá üëá ôá ìç÷áíÞìáôá.

¸ëåã÷ïò ôùí öáêþí çëßïõ ïñÜóåùò ãéá

ôï ðïóïóôü ìåßùóçò óôçí áêôéíïâïëßá UV

êáé ðïóïóôü äéáðåñáôüôçôáò öùôüò

¸ëåã÷ïò ãéá ÅÌÉ

ÄéáóôÜóåéò: 273x162x102mm

ÂÜñïò: 600g

Éó÷ýò: 20watt

3120401

3120501

3120601

teliko_03_ergastirio.qxd 19/11/2009 1:56 Page 98

Page 99: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

99

ÌïíÜäá åîáéñåôéêÞò ó÷åäßáóçò & óîéïðéóôßáò.

Äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò áíáëïãéêïý Þ çëåêôñïíéêïý öïñüðôåñïõ.

ÌïíÜäá ÏöèáëìïëïãéêÞò ÅîÝôáóçò

ÄéáèÝôåé:

ÓõñôÜñé ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç

êáóåôßíáò äïêéìáóôéêþí öáêþí

ÊáñÝêëá ìå äåñìÜôéíç åðÝíäõóç

óå ÷ñþìá ìðëå Þ ìáýñï

Áõôüìáôç áóöÜëåéá stop óôçí

áíýøùóç ôçò êáñÝêëáò ãéá ôçí

áðïöõãÞ ôñáõìáôéóìþí

ËÜìðá áëïãüíïõ ìå äéáêüðôç

óôï ÷åéñéóôÞñéï

ÅðéäáðÝäéá ìåôáëëéêÞ âÜóç âáñéÜò

êáôáóêåõÞò ãéá ôïí ðñïâïëÝá

×áñáêôçñéóôéêÜ:

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý: 101÷48÷13cm

Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞò

ôñáðåæéïý: 90°Áíýøùóç êáñÝêëáò: 20cm

Áíýøùóç âñá÷ßïíá

öïñüðôåñïõ: 20cm

ÐåñéóôñïöÞ âñá÷ßïíá

öïñüðôåñïõ: 45°ÄéáóôÜóåéò ìïíÜäáò:

102÷123÷159cm

4010101

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:05 Page 99

Page 100: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

100

ÌïíÜäá ìå ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç ôñéþí ïñãÜíùí

ÌïíÜäá åîáéñåôéêïý design & åñãïíïìéêïý

÷áñáêôÞñá.

ÂïçèÜåé ôïí ïðôïìÝôñç íá Ý÷åé óõãêåíôñùìÝíá ôñßá

üñãáíá óå ìßá ìïíÜäá åîïéêïíïìþíôáò ÷ñüíï êáôÜ

ôç ìÝôñçóç.

ÄéáèÝôåé:

ÊáñÝêëá ìå äåñìÜôéíç åðÝíäõóç & áíÜêëçóç ôçò

ðëÜôçò Ýùò 60°ÊõêëéêÞ êßíçóç ôùí åäñþí ìå ôçëå÷åéñéóìü

ËÜìðá áëïãüíïõ

ÅðéäáðÝäéá ìåôáëëéêÞ âÜóç âáñéÜò êáôáóêåõÞò ãéá

ôïí ðñïâïëÝá

×áñáêôçñéóôéêÜ:

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý:

42x35x11cm

Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞò

ôñáðåæéïý: 360°Áíýøùóç êáñÝêëáò: 20cm

Áíýøùóç âñá÷ßïíá

öïñüðôåñïõ: 20cm

ÐåñéóôñïöÞ âñá÷ßïíá

öïñüðôåñïõ: 45°ÄéáóôÜóåéò ìïíÜäáò:

102÷123÷158cm

4010201

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:05 Page 100

Page 101: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

101

Çëåêôñéêü ÔñáðÝæé

ÔñáðÝæé ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò ìéáò èÝóçò

ïñãÜíïõ ìå çëåêôñéêÞ áíýøùóç.

Ìßá ðáñï÷Þ ñåýìáôïò & ñüäåò ãéá åýêïëç

ìåôáêßíçóç.

×áñáêôçñéóôéêÜ:

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý: 55÷40cm

ÇëåêôñéêÞ áíýøùóç: 66~88cm

ÌÝãéóôï âÜñïò áíôï÷Þò: 65kg

ÔñáðÝæé ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò äýï èÝóåùí

ïñãÜíùí ìå çëåêôñéêÞ áíýøùóç.

Ìßá ðáñï÷Þ ñåýìáôïò & ñüäåò ãéá åýêïëç

ìåôáêßíçóç.

×áñáêôçñéóôéêÜ:

ÄéáóôÜóåéò ôñáðåæéïý: (60+48) x 48cm

ÇëåêôñéêÞ áíýøùóç: 63~83cm

ÌÝãéóôï âÜñïò áíôï÷Þò: 65kg

4020101

4020201

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:05 Page 101

Page 102: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

102

Áõôüìáôï Äéáèëáóïêåñáôüìåôñï UNIOCOS URK-700

4030101

ÂáóéóìÝíï óôçí øçöéáêÞ õøçëÞ ôå÷íïëïãßá & ôï ðëïýóéï menu äßíåé

ôá÷ýôáôåò, áîéüðéóôåò äéáèëáóôéêÝò & êåñáôïìåôñéêÝò ìåôñÞóåéò ìå

ìåãÜëç áêñßâåéá.

Åýêïëïò & áêñéâÞò ôñüðïò óêüðåõóçò ãéá ôç ëÞøç ôçò ìÝôñçóçò

ÅêôåíÞ ðáñáôÞñçóç ôïõ ïöèáëìïý ìå ôï ðÜãùìá & ôçí

ìåãÝèõíóç ôçò åéêüíáò Ýùò 3x

Ôá áðïôåëÝóìáôá ìÝôñçóçò & ôá äéÜöïñá ëåéôïõñãéêÜ

ðñïãñÜììáôá åìöáíßæïíôáé óå Ýã÷ñùìç õøçëÞò åõêñßíåéáò &

áêñßâåéáò ïèüíç 5,6inch

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò IOL Mode ãéá ìåôñÞóåéò ìå åíäïöáêü

ÌÝôñçóç äéÜóôáóçò ôïõ êåñáôïåéäïýò ôçò êüñçò Þ ôïõ öáêïý

åðáöÞò

ÌÝôñçóç êïñéêÞò áðüóôáóçò

ÌÝôñçóç ôùí öáêþí åðáöÞò ìå åéäéêü óýóôçìá óõãêñÜôçóÞò ôïõò

Èåñìéêüò åêôõðùôÞò ìå áíáëõôéêÞ åêôýðùóç üëùí ôùí ìåôñÞóåùí

×áñáêôçñéóôéêÜ: (REF)

Áðüóôáóç Vertex: 0,10,12,13.5,15mm

Óöáßñùìá: -25.00~+22.00D(VD=12mm) áíÜ 0.12, 0.25D

Êýëéíäñïò: 0.00~ +/-10.00D áíÜ 0.12, 0.25D

¢îïíáò: 1°~180°Ðñüóçìï êõëßíäñïõ: -, +, +/-

ÄéáêïñéêÞ áðüóôáóç: Áðü 10~85mm

ÅëÜ÷éóôç äéÜìåôñïò êüñçò: 2mm

×ñüíïò ìÝôñçóçò: 0,07sec

×áñáêôçñéóôéêÜ: (KER)

Áêôßíá Êáìðõëüôçôáò: 5.0~10.2mm

ÄéáèëáóôéêÞ Éó÷ýò êåñáôïåéäïýò: 33.00~67.50D

ÄéÜìåôñïò êåñáôïåéäïýò: 2.0~12.0mm

ÄéáóôÜóåéò: 248x476x475mm

ÂÜñïò: 21kg

ÅîáãùãÞ óôïé÷åßùí: RS-232

Óýíäåóç ìå video

×þñá ðñïÝëåõóçò: ÊïñÝá

ÐñïäéáãñáöÝò: CE, FDA

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:06 Page 102

Page 103: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

103

ÍÝï çëåêôñïíéêü öïñüðôåñï ãéá åýêïëåò,

ãñÞãïñåò & áêñéâåßò ìåôñÞóåéò.

Ç ïìáëÞ áëëáãÞ ìåôáîý ôùí öáêþí êÜíåé ôçí

åîÝôáóç Üíåôç êáé ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç.

Åýêïëç ðñïóáñìïãÞ óôïí åîåôáæüìåíï & äõíá-

ôüôçôá ìåôáöïñÜò ôùí äåäïìÝíùí ôçò ìÝôñçóçò

áðü ôï äéáèëáóïêåñáôüìåôñï URK-700.

Äõíáôüôçôá åëÝã÷ïõ ìå Ýîé äéáöïñåôéêÜ ÔÅÓÔ ãéá

ôçí ïñèüôçôá ôçò õðïêåéìåíéêÞò ìÝôñçóçò áðü ôï

äéáèëáóïêåñáôüìåôñï Þ ôï öáêüìåôñï.

Ç Ýã÷ñùìç ïèüíç 6,4inch ôïõ ÷åéñéóôçñßïõ,

âåëôéþíåé ôçí áíÜãíùóç êáé äéåõêïëýíåé ôçí

åéóáãùãÞ ôùí äåäïìÝíùí.

Ç óõíåñãáóßá ìå ôïí Chart Projector ACP-700

äßíåé ôç äõíáôüôçôá ôïõ ÷åéñéóìïý ôïõ, ìÝóá áðü

ôï Panel ãéá ðëÞñç & ôá÷ýôåñç ìÝôñçóç.

Õðïóôçñßæåé ìÝôñçóç áðü 45 Ýùò 75mm êïñéêÞò

áðüóôáóçò êáé 35 Ýùò 70cm êïíôéíÞò áðüóôáóçò,

þóôå íá Ý÷ïõìå Ýíá áêñéâÝò áðïôÝëåóìá.

Ñýèìéóç ôçò êëßóåùò ôçò ïèüíçò ôïõ Panel áðü

0o Ýùò 95o.

ÁðïèÞêåõóç ôùí ìåôñÞóåùí óå áñ÷åßï

Èåñìéêüò åêôõðùôÞò

×áñáêôçñéóôéêÜ:

Óöáßñùìá: -29.00~+26.75D -19.00~+16.75D

(Óôáõñïêßëõíäñïò, ÐñéóìáôéêÞ Éó÷ýò)

áíÜ 0.12, 0.25, 0.5, 1, 2, 3D

Êýëéíäñïò: 0.00~ 8.75D áíÜ 0.25, 0.5, 1, 2, 3D

¢îïíáò: 0~180o

ÄéáêïñéêÞ aðüóôáóç:

ÊïíôéíÞ: 48~80mm

ÌáêñõíÞ: 45~70mm aíÜ 0.5/1.0mm

Ðåñéóôñåöüìåíï ðñßóìá:

0~20Ä áíÜ 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2

ÄéáóôÜóåéò: 447x119x337mm

ÂÜñïò: 6,5kg

ÄéáóôÜóåéò ðëçêôñïëïãßïõ:

214x286x171mm

ÂÜñïò ðëçêôñïëéãßïõ: 1,3kg

Çëåêôñïíéêü Öïñüðôåñï UNICOS UDR-700

4040101

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:07 Page 103

Page 104: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

104

ÐñïâïëÝáò Ïðôïôýðùí UNICOS ACP-700

Áíáëïãéêü Öïñüðôåñï VIEW TESTER

4040201

4050101

4050102

Áêñéâåßò & ãñÞãïñåò ìåôñÞóåéò.

ÅðéóôñùìÝíïé öáêïß ãéá êáèáñüôåñç üñáóç & áðïöõãÞ áíôáíáêëÜóåùí

Åýêïëç áëëáãÞ óöáéñþìáôïò ìå äéáêýìáíóç áðü 0 Ýùò -19.00D &

áðü 0 Ýùò +16.75D.

Äéáêýìáíóç êõëßíäñïõ áðü 0 Ýùò -6.00D & äõíáôüôçôá åöáñìïãÞò

åðéðëÝïí êõëéíäñéêïý öáêïý -2.00D.

ÅíóùìáôùìÝíïé öáêïß ãéá ïðôéêÜ test üðùò:

óôáõñïêýëéíäñïò +/-0.12D & +/- 0.25D

polarized öáêïß

ößëôñï êüêêéíï

pinhole &

maddox

Äéáêýìáíóç ðñßóìáôïò áðü 0Ä Ýùò 20Ä ìå âÞìá 1Ä

Ñýèìéóç & åíäåßîåéò ôçò äéáêïñéêÞò áðüóôáóçò & ôçò áðüóôáóçò Vertex

ÄéáèÝôåé óôÞñéãìá ãéá test êïíôéíÞò üñáóçò

Ï ðñïâïëÝáò äéáèÝôåé 31 äéáöÜíåéåò (Slides).

ÃñÞãïñç & áèüñõâç åíáëëáãÞ ðéíÜêùí óå ÷ñüíï 0,2sec ç

áëëáãÞ.

¸÷åé ôç äõíáôüôçôá íá åìöáíßóåé óåéñÜ, óôÞëç Þ ìåìïíùìÝíï

óôïé÷åßï óå êÜèå ðßíáêá.

Ç êÜèå ëåéôïõñãßá ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçëå÷åéñéóìü.

ÄéáèÝôåé:

Ößëôñï êüêêéíï / ðñÜóéíï

Ëåéôïõñãßá áõôüìáôçò áðåíåñãïðïßçóçò áðü 5 Ýùò 10

ëåðôÜ áíáìïíÞò.

Ñõèìéæüìåíç áðüóôáóç ðñïâïëÞò áðü 2m Ýùò 7m

ÌåãÝèõíóç ðñïâïëÞò 30x (óôá 5m)

Ñõèìéæüìåíç öùôåéíüôçôá áðü ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï áíÜëïãá

ìå ôï öùò ôïõ ÷þñïõ

ÌÝãåèïò ðñïâïëÞò äéáìÝôñïõ 252mm & 330x225mm

óôá 5m

Äõíáôüôçôá ðëÜãéáò êëßóçò ìÝóù åéäéêÞò óöáéñéêÞò

Üñèñùóçò êáôÜ +/-10Á

MåôáëëéêÞ ïèüíç ðñïâïëÞò ãéá áðïöõãÞ áíôáíáêëÜóåùí

Ãéá ôçí ðñïâïëÞ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ëÜìðá áëïãüíïõ 12V,

30W ãéá ôçí áðïöõãÞ óêéÜóåùí

To ôçëå÷åéñéóôÞñéï äéáèÝôåé èýñá äåäïìÝíùí 8-pin ãéá ôïí

ôáõôü÷ñïíï Ýëåã÷ü ôïõ áðü ôï çëåêôñïíéêü öïñüðôåñï

ÄéáóôÜóåéò: 265x230x360mm

ÂÜñïò: 6,0Kg

Ôñïöïäïóßá: AC 220-240V 50/60Hz

Ôï Á Slide äéáôßèåôáé

Standard

To B & C Slide

êáôüðéí ðáñáããåëßáò

ÂÜóç

ðñïâïëÝá ôïß÷ïõ

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:08 Page 104

Page 105: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

105

Ïðôüôõðï Ïèüíçò LCD

Ç ÊÜèå ëåéôïõñãßá ðñáãìáôïðïéåßôáé ìå ôçëå÷åéñéóìü.

ÄéáèÝôåé:

8 ðñïãñÜììáôá ïðôéêÞò ïîýôçôáò

Áñéèìïýò, ãñÜììáôá

Ðßíáêá ìå ðáéäéêÜ óêßôóá

Äáêôõëßïõò Landolt ìå äõíáôüôçôá óôñÝøçò

Å ìå äõíáôüôçôá óôñÝøçò

Äõíáôüôçôá íá åìöáíßóåé óåéñÜ, óôÞëç Þ ìåìïíùìÝíï

óôïé÷åßï óå êÜèå ðßíáêá

Ðßíáêåò Ishihara

Äé÷ñùìáôéêü Test, áóôéãìáôéêü êýêëï, óôáõñïåéäÝò

ðëÝãìá êáé ðïëëÜ Üëëá tests

ÁðïèçêåõìÝíåò photo: êÜôïøç ïöèáëìïý, ãñáììéêÞ

ðáñïõóßáóç ìõùðßáò - áóôéãìáôéóìïý

ÃñáììéêÞ ðáñïõóßáóç ðïëõåóôéáêþí & äéðëåóôéáêþí

öáêþí

Äõíáôüôçôá áðïèÞêåõóçò (ìÝóù èýñáò USB) &

ðáñïõóßáóçò (slides show) 30 öùôïãñáöéþí

Ñõèìéæüìåíç áðüóôáóç ðñïâïëÞò áðü 1m Ýùò 6m

(50cm áðü ôç ìïíÜäá)

ÊÜñôá ìíÞìçò: CF êÜñôá

Äéáôßèåôáé ìå äýï âÜóåéò: ôïß÷ïõ Þ åðéôñáðÝæéá

×áñáêôçñéóôéêÜ ïèüíçò

ÄéÜóôáóç: 19´´ SXGA

ÁíÜëõóç: 1280 x 1024 pixels

ÌÝãåèïò ðßíáêá: 390x 240mm

Ôñïöïäïóßá: AC 100V-230V 50/60Hz

ÄéÜóôáóç: 500x555x38mm

ÂÜñïò: 7kg

4050201

Ïðôüôõðá ÁðëÜ

Ïðôüôõðï ìåÃñÜììáôáÄéáóôÜóåéò:

255x710mm

4050301

Ïðôüôõðï ìåÐáéäéêÜ ÓêßôóáÄéáóôÜóåéò:

400x600mm

4050302

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:09 Page 105

Page 106: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

106

Ó÷éóìïåéäåßò Ëõ÷íßåò

RS7035 III ìå êÜìåñá CANON EOS 400 D, 10MEGA PIXELS

H ó÷éóìïåéäÞò ëõ÷íßá åßíáé ôýðïõ Haag-Streit, êáôÜëëçëç ãéá ôçí ðáñáôÞñçóç ôùí

ïðßóèéùí ôìçìÜôùí ôïõ ïöèáëìïý

Ç ìåãÝèõíóç óôï ðñïóïöèÜëìéï åßíáé 12,5x

Äõíáôüôçôá ðÝíôå ìåãåèýíóåùí 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Ñýèìéóç êïñéêÞò áðü 55mm Ýùò 78,5mm

Ñýèìéóç äéïðôñßáò +/-6D

ÐëÜôïò äÝóìçò: ñõèìßæåôáé áðü 0mm Ýùò 14mm

ÌÞêïò äÝóìçò: ñõèìßæåôáé áðü 1mm Ýùò 14mm

ÊëÞóç ëõ÷íßáò: ñõèìßæåôáé áðü 0ï Ýùò 180ï

Ç äéÜìåôñïò äÝóìçò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß óå 0.2, 1, 2, 3, 5, 10, 14mm äéÜìåôñï

ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíá ôÝóóåñá ößëôñá: ìðëå êïâáëôßïõ, áðïññüöçóçò

èåñìüôçôáò, 50% áðüëõôçò äéáýãåéáò & ãáëÜæéï

4060201

RS7009-1 ìå êÜìåñá 1,3MEGA PIXELS

Ç ó÷éóìïåéäÞò ëõ÷íßá åßíáé ôýðïõ Haag-Streit, êáôÜëëçëç ãéá ôçí

ðáñáôÞñçóç ôùí ïðßóèéùí ôìçìÜôùí ôïõ ïöèáëìïý.

ÄéáèÝôåé:

Ñõèìéæüìåíï ðëÜôïò äÝóìçò áðü 0 Ýùò 9mm

To ìÞêïò äÝóìçò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß áðü 1mm Ýùò 8mm

Ç êëßóç ôçò ãùíßáò ôçò ëõ÷íßáò ñõèìßæåôáé ïðü 0° Ýùò 180°Ñõèìéæüìåíç Äéïðôñßá +/-5D

Ôï ìÞêïò äÝóìçò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß óå 0.2, 1, 3, 5, 8, 9mm äéÜìåôñï

ÕðÜñ÷ïõí 4 ößëôñá åíóùìáôùìÝíá: ìðëå êïâáëôßïõ, áðïññüöçóçò

èåñìüôçôáò, 50% áðüëõôçò äéáýãåéáò & ãáëÜæéï

Ç ìåãÝèõíóç óôï ðñïóïöèÜëìéï åßíáé 10x

Äõíáôüôçôá äýï ìåãåèýíóåùí 10x & 20x

Ñýèìéóç êïñéêÞò áðü 55mm Ýùò 82mm

4060101

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:09 Page 106

Page 107: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

107

Ïöèáëìüìåôñï JAVAL

Ñåôéíïóêüðéï Ïöèáëìïóêüðéï

Åýñïò åëåýèåñçò ïñéæüíôéáò ïëßóèçóçò: 18mm x 34,8mm

Åýñïò êáôáêüñõöçò êßíçóçò ïðôéêïý óõóôÞìáôïò: 166mm

ÌåãÝèõíóç öáêþí 1x

ÌåãÝèõíóç ðñïóïöèÜëìéïõ 18x

ÓõíïëéêÞ ìåãÝèõíóç 18x

Ïðôéêü ðåäßï 9,5mm

Äéá÷ùñéóôÞò åéäþëïõ ìÝóù äéðëïý ðñéóìáôéêïý óõóôÞìáôïò

ÌÝôñçóç áêôßíáò êáìðõëüôçôáò ìå åýñïò

áðü 5,5mm Ýùò 11,3mm (ìå âÞìá 0.05mm)

ÄéáèëáóôéêÞ éó÷ýò óõóôÞìáôïò êåñáôïåéäïýò

áðü 30 Ýùò 60D (ìå âÞìá 0.25D )

Áêôßíá êáìðõëüôçôáò áíÜ 0.05mm

Äýíáìç äéÜèëáóçò áíÜ 0.25D

Äåßêôçò äéÜèëáóçò 1.3375

ÅëÜ÷éóôï áðáéôïýìåíï ìÝãåèïò óôü÷ïõ ãéá ôç ìÝôñçóç:

ìå áêôßíá = 5.5mm - 1.65mm

ìå áêôßíá = 7.5mm - 2.30mm

ìå áêôßíá = 11mm - 4.00mm

Ãåùìåôñéêüò äßóêïò ìå ôñÝ÷ïõóá ãùíßá

áðü 0ï Ýùò 180ï áíÜ 2,5ï äéáâÜèìéóç

Åýñïò êÜèåôçò ñýèìéóçò 30mm

Åýñïò áêôßíáò êáìðõëüôçôáò 6.75mm Þ 50D

Ëõ÷íßåò öùôéóìïý åéäþëïõ 6V-10W

Ëõ÷íßåò öùôéóìïý ãùíéïìåôñéêïý çìéêõêëéêïý äßóêïõ 6V-2W

Âïçèçôéêüò ìåãåèõíôéêüò öáêüò áíÜãíùóçò ãùíéïìåôñéêïý äßóêïõ 2x

ÔñáðÝæé ìå ôñïöïäïôéêü 6V-10W, ìå óêÜëá 6V-2W

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 220V

4070101

4080101 4080201ÄéáèÝôåé öùôåéíü êáé åõñý

ïðôéêü ðåäßï.

Ç êåöáëÞ ðåñéóôñÝöåôáé 360ï

ãéá ãñÞãïñç ìÝôñçóç ôïõ

áóôéãìáôéêïý Üîïíá êáé åðéëïãÞ

ôçò êáëýôåñçò èÝóçò åëÝã÷ïõ.

Åýêïëï óôç ÷ñÞóç ôïõ.

Äéáôßèåôáé óå âáëéôóÜêé ãéá

ìåôáöïñÜ êáé áðïèÞêåõóç.

ÁêñéâÞò åîÝôáóç ôïõ âõèïý.

ÄéáèÝôåé åéäéêÞ ëõ÷íßá ãéá ôçí êáëýôåñç

åéêüíá ôïõ áìöéâëçóôñïåéäïýò.

Ñýèìéóç ìåãÝèõíóçò öùôåéíüôçôáò.

ÄéÜìåôñïò ó÷éóìÞò: áðü 0,2mm -

0,4mm.

Åýêïëï óôç ÷ñÞóç ôïõ.

Äéáôßèåôáé óå âáëéôóÜêé ãéá ìåôáöïñÜ

êáé áðïèÞêåõóç.

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:10 Page 107

Page 108: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

108

Êáóåôßíåò Äïêéìáóôéêþí Öáêþí

Êáóåôßíá Äïêéìáóôéêþí Öáêþí96 ôåìÜ÷éá MSD

ÐëáóôéêÞ âáëßôóá ìáýñïõ ÷ñþìáôïò.

ÐåñéÝ÷åé: 96 ôåìÜ÷éá äïêéìáóôéêþí ïñãáíéêþí öáêþí

Óöáéñéêïß öáêïß: +/-0.25 Ýùò +/-10.00

Êõëéíäñéêïß öáêïß: +/- 0.25 Ýùò +/-2.00

Ðñßóìáôá: 1Ä Ýùò 4Ä & ôÝóóåñéò âïçèçôéêïß öáêïß

Äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò óôï óõñôÜñé ìïíÜäáò

ÄéáóôÜóåéò âáëßôóáò: 270x370x80mm

Êáóåôßíá Äïêéìáóôéêþí Öáêþí148 ôåìÜ÷éá MSD

ÐëáóôéêÞ âáëßôóá ìáýñïõ ÷ñþìáôïò & áëïõìéíßïõ.

ÐåñéÝ÷åé: 148 ôåìÜ÷éá äïêéìáóôéêþí ïñãáíéêþí öáêþí

Óöáéñéêïß öáêïß: +/-0.25 Ýùò +/-12.00

Êõëéíäñéêïß öáêïß: +/- 0.25 Ýùò +/-3.00

Ðñßóìáôá: 1Ä Ýùò 5Ä & åðôÜ âïçèçôéêïß öáêïß

Äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò óôï óõñôÜñé ìïíÜäáò

ÄéáóôÜóåéò âáëßôóáò: 280x540x80mm

Êáóåôßíá Äïêéìáóôéêþí Öáêþí236 ôåìÜ÷éá MSD

ÐëáóôéêÞ âáëßôóá ìáýñïõ ÷ñþìáôïò.

ÐåñéÝ÷åé: 236 ôåìÜ÷éá äïêéìáóôéêþí ïñãáíéêþí öáêþí

Óöáéñéêïß öáêïß: +/-0.12 Ýùò +/-20.00

Êõëéíäñéêïß öáêïß: +/- 0.12 Ýùò +/-6.00

Ðñßóìáôá: 1Ä Ýùò 10Ä & äÝêá âïçèçôéêïß öáêïß

Äõíáôüôçôá ðñïóáñìïãÞò óôï óõñôÜñé ìïíÜäáò

ÄéáóôÜóåéò âáëßôóáò: 380x540x80mm

Êáóåôßíá Äïêéìáóôéêþí Öáêþí 232 ôåìÜ÷éá

Âáëßôóá áëïõìéíßïõ

ÐåñéÝ÷åé: 236 ôåìÜ÷éá äïêéìáóôéêþí öáêþí êñõóôÜëëùí

Óöáéñéêïß öáêïß: +/-0.12 Ýùò +/-20.00

Êõëéíäñéêïß öáêïß: +/- 0.12 Ýùò +/-6.00

Ðñßóìáôá: 0.50Ä Ýùò 10Ä & äþäåêá âïçèçôéêïß öáêïß

4090101

4090201

4090401

4090301

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:11 Page 108

Page 109: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

109

Äïêéìáóôéêïß Óêåëåôïß

Óôáõñïêýëéíäñïò MSDÌåôáëëéêÞ êáôáóêåõÞ

+/- 0.25 Ä

+/- 0.50 Ä

Óåô +/- 0.25 / +/-0.50

Ôest Óöáéñþìáôïò MSD ÄéðëüÌåôáëëéêÞ êáôáóêåõÞ

+/- 0.25

+/- 0.50

40906014090602

40907014090702

4090603

ÅëáöñéÜ êáôáóêåõÞ áðü áëïõìßíéï

ÐÝíôå èÝóåùí: ôÝóóåñéò èÝóåéò åìðñüò & ìßá èÝóç ðßóù

Ñýèìéóç êïñéêÞò áðüóôáóçò 48mm Ýùò 80mm

Ñõèìéæüìåíï ýøïò ìýôçò Ýùò 13mm

Ñõèìéæüìåíï ìÞêïò âñá÷ßïíá

áðü 98mm Ýùò 135mm & Êëßóç +6° Ýùò -20°Ñýèìéóç aðüóôáóçò Vertex Ýùò 16mm

Ñýèìéóç Üîïíá áóôéãìáôéóìïý 5° óôï âÞìá

×ñþìá: ìáýñï

ÂÜñïò: 60gr

ÔåóóÜñùí èÝóåùí: ôñåéò èÝóåéò åìðñüò & ìßá

èÝóç ðßóù

Ñýèìéóç êïñéêÞò áðüóôáóçò 48mm Ýùò 80mm

Ñõèìéæüìåíï ýøïò ìýôçò Ýùò 13mm

Ñõèìéæüìåíï ìÞêïò âñá÷ßïíá áðü 98mm Ýùò

135mm & Êëßóç +6° Ýùò -20°Ñýèìéóç áðüóôáóçò Vertex Ýùò 16mm

Ñýèìéóç Üîïíá áóôéãìáôéóìïý 5° óôï âÞìá

×ñþìá: ìáýñï ìå áëïõìßíéï

ÂÜñïò: 72gr

Universal MSD4090501

Best4090502

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:11 Page 109

Page 110: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

110

Öáêüìåôñá

¸ã÷ñùìç ïèüíç - Touch Screen

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò üëùí ôùí öáêþí:

ìïíïåóôéáêïß

äéðëåóôéáêïß

ðïëõåóôéáêïß

öáêïß åðáöÞò

Äéáêýìáíóç ìÝôñçóçò:

óöáéñþìáôïò áðü 0.00D Ýùò -25.00D

& áðü 0.00D Ýùò +25.00D

êõëßíäñïõ áðü 0.00D Ýùò -10.00D

& áðü 0.00D Ýùò +10.00D

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò ðñßóìáôïò Ýùò 10Ä

ÌÝôñçóç áðïññïöçôéêüôçôáò UV ìå

åíóùìáôùìÝíï ìç÷áíéóìü

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò äéáêïñéêÞò

áðüóôáóçò (PD)

ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíï èåñìéêü åêôõðùôÞ

Ñýèìéóç ôéìÞò ÁÂÂÅ, ãéá ìÝôñçóç ìå áêñßâåéá

öáêþí õøçëïý äåßêôç äéÜèëáóçò

Äõíáôüôçôá óýíäåóçò ìå õðïëïãéóôÞ ãéá

êáôáãñáöÞ ìåôñÞóåùí ìÝóù èýñáò RS232C

ÃñÞãïñåò & áîéüðéóôåò ìåôñÞóåéò

Åýêïëï ëïãéóìéêü ÷ñÞóçò âáóéóìÝíï óå

åéêïíßäéá

Áîéüðéóôç ìÝôñçóç ïöèáëìéêþí öáêþí çëßïõ

Çëåêôñïíéêü Öáêüìåôñï TOMEY TL-3000B

4100101

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:12 Page 110

Page 111: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

111

Öáêüìåôñá

Çëåêôñïíéêü Öáêüìåôñï SML-VS

¸ã÷ñùìç ïèüíç

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò üëùí ôùí öáêþí:

ìïíïåóôéáêïß, äéðëåóôéáêïß, ðïëõåóôéáêïß & öáêïß åðáöÞò

Äéáêýìáíóç ìÝôñçóçò:

óöáéñþìáôïò áðü 0.00D Ýùò -25.00D & áðü 0.00D Ýùò +25.00D

êõëßíäñïõ áðü 0.00D Ýùò -10.00D & áðü 0.00D Ýùò +10.00D

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò ðñßóìáôïò Ýùò 10Ä

Áîéüðéóôç ìÝôñçóç ïöèáëìéêþí öáêþí çëßïõ

ÌÝôñçóç áðïññïöçôéêüôçôáò UV

ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíï èåñìéêü åêôõðùôÞ

Ëåéôïõñãßá áõôüìáôçò áðåíåñãïðïßçóçò óôá ðÝíôå ëåðôÜ

& åðáíáöïñÜ ëåéôïõñãßáò, ðáôþíôáò Ýíá ðëÞêôñï

ÌÝôñçóç äéáêïñéêÞò áðüóôáóçò (PD)

4100301

Çëåêôñïíéêü Öáêüìåôñï TOMEY TL-100

ØçöéáêÞ ïèüíç

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò üëùí ôùí öáêþí:

ìïíïåóôéáêïß, äéðëåóôéáêïß, ðïëõåóôéáêïß & öáêïß åðáöÞò

Äéáêýìáíóç ìÝôñçóçò:

óöáéñþìáôïò áðü 0.00D Ýùò -25.00D & áðü 0.00D Ýùò +25.00D

êõëßíäñïõ áðü 0.00D Ýùò -10.00D & áðü 0.00D Ýùò +10.00D

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò ðñßóìáôïò Ýùò 10Ä

Áîéüðéóôç ìÝôñçóç ïöèáëìéêþí öáêþí çëßïõ

ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíï èåñìéêü åêôõðùôÞ

ÃñÞãïñåò & áîéüðéóôåò ìåôñÞóåéò

Åýêïëï ëïãéóìéêü ÷ñÞóçò & ñõèìßóåùí

4100201

teliko_04_ofthalmologika.qxd 30/11/2009 12:24 Page 111

Page 112: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

112

Öáêüìåôñá

Çëåêôñïíéêü Öáêüìåôñï ÊF-C3100

¸ã÷ñùìç ïèüíç - Touch Screen

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò üëùí ôùí öáêþí:

ìïíïåóôéáêïß, äéðëåóôéáêïß, ðïëõåóôéáêïß & öáêïß åðáöÞò

Äéáêýìáíóç ìÝôñçóçò:

óöáéñþìáôïò áðü 0.00D Ýùò -25.00D & áðü 0.00D Ýùò +25.00D

êõëßíäñïõ áðü 0.00D Ýùò -10.00D & áðü 0.00D Ýùò +10.00D

Äõíáôüôçôá ìÝôñçóçò ðñßóìáôïò Ýùò 10Ä

ÄéáèÝôåé åíóùìáôùìÝíï èåñìéêü åêôõðùôÞ

ÃñÞãïñåò & áîéüðéóôåò ìåôñÞóåéò

Åýêïëï ëïãéóìéêü ÷ñÞóçò & ñõèìßóåùí

Ëåéôïõñãßá áõôüìáôçò áðåíåñãïðïßçóçò óôá ðÝíôå ëåðôÜ

& åðáíáöïñÜ ëåéôïõñãßáò ðáôþíôáò Ýíá ðëÞêôñï

Öáêüìåôñï Áíáëïãéêü

ÅõáíÜãíùóôïò óôáõñüò óôü÷ïõ

ÅóùôåñéêÞ áíÜãíùóç êëßìáêáò

ÌÝôñçóç éó÷ýïò óöáéñþìáôïò áðü 0.00D Ýùò 25.00D & áðü

0.00D Ýùò +25.00D

ÌÝôñçóç ðñßóìáôïò áðü 0Ä Ýùò 5Ä áíÜ 1Ä

Ñýèìéóç ìÝôñçóçò öáêþí áðü 24mm Ýùò 90mm

¢îïíáò áðü 0° Ýùò 180°

4100501

4100401

×åéñéóìüò ìå óõññüìåíá ðëÞêôñá ãéá åýêïëç & ãñÞãïñç ìÝôñçóç

ØçöéáêÞ ïèüíç ãéá áíáëõôéêÞ áíÜãíùóç

Áõôüìáôç åíåñãïðïßçóç óå èÝóç ìÝôñçóçò & áðåíåñãïðïßçóç áíôßóôïé÷á

Áðïìüíùóç áñéóôåñïý Þ äåîéïý ïöèáëìïý

Ñýèìéóç åóôéáêÞò áðüóôáóçò áðü 30cm Ýùò oo

Åýñïò ìÝôñçóçò êïñéêÞò áðüóôáóçò áðü 48mm Ýùò 77mm

4110101

ØçöéáêÜ Êïñüìåôñá

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:14 Page 112

Page 113: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

113

×åéñéóìüò ìå óõññüìåíá ðëÞêôñá ãéá åýêïëç & ãñÞãïñç ìÝôñçóç

ØçöéáêÞ ïèüíç áíáëõôéêÞò áíÜãíùóçò

Ñýèìéóç åóôéáêÞò áðüóôáóçò áðü 30cm Ýùò ooÅýñïò ìÝôñçóçò êïñéêÞò áðüóôáóçò áðü 46mm Ýùò 82mm áíÜ 0,5mm

Áðïìüíùóç áñéóôåñïý Þ äåîéïý ïöèáëìïý

ÌÝôñçóç áðüóôáóçò Vertex

×åéñéóìüò ìå óõññüìåíá ðëÞêôñá ãéá åýêïëç & ãñÞãïñç ìÝôñçóç

ØçöéáêÞ ïèüíç áíáëõôéêÞò áíÜãíùóçò

Ñýèìéóç åóôéáêÞò áðüóôáóçò áðü 30cm Ýùò ooÅýñïò ìÝôñçóçò êïñéêÞò áðüóôáóçò áðü 45mm Ýùò 82mm áíÜ 0,5mm

Áðïìüíùóç áñéóôåñïý Þ äåîéïý ïöèáëìïý

ÌÝôñçóç áðüóôáóçò Vertex

Áõôüìáôç áðåíåñãïðïßçóç 1 ëåðôü ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ìÝôñçóçò

×åéñéóìüò ìå ðëÞêôñá

ØçöéáêÞ ïèüíç ãéá áíáëõôéêÞ áíÜãíùóç

Ñýèìéóç åóôéáêÞò áðüóôáóçò áðü 30cm Ýùò ooÅýñïò ìÝôñçóçò êïñéêÞò áðüóôáóçò áðü 44mm Ýùò 83mm áíÜ 0,5mm

Áðïìüíùóç áñéóôåñïý Þ äåîéïý ïöèáëìïý

ÌÝôñçóç áðüóôáóçò Vertex

ÌíÞìç ãéá ôçí áðïèÞêåõóç ôçò ôåëåõôáßáò ìÝôñçóçò

Áõôüìáôç áðåíåñãïðïßçóç 1,5 ëåðôü ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ìÝôñçóçò

ØçöéáêÜ Êïñüìåôñá

4110301

4110401

4110501

×åéñéóìüò ìå óõññüìåíá ðëÞêôñá ãéá åýêïëç & ãñÞãïñç ìÝôñçóç

ØçöéáêÞ ïèüíç áíáëõôéêÞò áíÜãíùóçò

Ñýèìéóç åóôéáêÞò áðüóôáóçò áðü 30cm Ýùò ooÅýñïò ìÝôñçóçò êïñéêÞò áðüóôáóçò áðü 45mm Ýùò 82mm áíÜ 0,5mm

Áðïìüíùóç áñéóôåñïý Þ äåîéïý ïöèáëìïý

ÌÝôñçóç áðüóôáóçò Vertex

Áõôüìáôç áðåíåñãïðïßçóç 1 ëåðôü ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò ìÝôñçóçò

4110201

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:16 Page 113

Page 114: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

114

Êùäéêüò Äýíáìç

4120401 1

4120402 2

4120403 3

4120404 4

Êùäéêüò Äýíáìç

4120405 5

4120406 6

4120407 7

4120408 8

Êùäéêüò Äýíáìç

4120409 9

4120410 10

4120412 12

4120415 15

Êùäéêüò Äýíáìç

4120420 20

4120425 25

4120430 30

4120435 35

Áõôïêüëëçôá Ðñßóìáôá Fresnel

ÁîåóïõÜñ

Âåíôïýæåò Áðïêëåéóìïý

Âåíôïýæá aðïêëåéóìïý ìéêñÞ,

êáôÜëëçëç ãéá ðáéäéÜ

Âåíôïýæá aðïêëåéóìïý ìåãÜëç,

êáôÜëëçëç ãéá åíÞëéêåò

ÃÜæåò Áðïêëåéóìïý

ÃÜæåò áðïêëåéóìïý mini - ÄéáóôÜóåéò: 50x62mm

Óõóêåõáóßá 20ôåì.

ÐåñéëáìâÜíåé ðáéäéêÜ ó÷Ýäéá

ÃÜæåò áðïêëåéóìïý maxi - ÄéáóôÜóåéò: 85x56mm

Óõóêåõáóßá 20ôåì.

ÐåñéëáìâÜíåé ðáéäéêÜ ó÷Ýäéá

Áõôïêüëëçôá Áðïêëåéóìïý

Êùäéêüò Äéáðåñáôüôçôá Öùôüò

4120201 Ïëéêüò Áðïêëåéóìüò

4120202 Ìåñéêüò Áðïêëåéóìüò

4120203 <0,1

4120204 0,1

4120205 0,2

4120206 0,3

4120207 0,4

4120208 0,6

4120209 0,8

4120210 1,0 (ÄéÜöáíï)

4120101

4120102

4012301

4012302

teliko_04_ofthalmologika.qxd 19/11/2009 2:17 Page 114

Page 115: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

115

Ðñüóèåôá Çëßïõ

5010101 ÊáöÝ Ðïëý ìåãÜëï70÷61mm

5010102 ÖõìÝ Ðïëý ìåãÜëï70÷61mm

5010103 ÊáöÝ ÌåãÜëï62÷54mm

5010104 ÖõìÝ ÌåãÜëï62÷54mm

5010105 ÊáöÝ Ìéêñü46÷40mm

5010106 ÖõìÝ Ìéêñü46÷40mm

5010107 ÊáöÝ Ìáêñüóôåíï55÷38mm

5010108 ÖõìÝ Ìáêñüóôåíï55÷38mm

Ìå polarized öáêü (ìáíôáëÜêé)

Ìå ìåôáëëéêü ìç÷áíéóìü óôáèåñü

ÖõìÝ 62÷54mm

ÊáöÝ 62÷54mm

50105015010502

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:19 Page 115

Page 116: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

116

Ðñüóèåôá Çëßïõ

5010201 44x34,0 mm

5010202 46x36.5 mm

5010203 48x37.5 mm

5010204 50x38.5 mm

5010205 52x39.5 mm

Óå oval ó÷Þìá

ìå ÷ñõóü óêåëåôü -

êáöÝ polarized öáêü

5010301 44x34,0 mm

5010302 46x36.5 mm

5010303 48x37.5 mm

5010304 50x38.5 mm

Óå ïval ó÷Þìá

ìå ìáýñï óêåëåôü -

êáöÝ polarized öáêü

5010401 46÷32 mm

5010402 48÷34 mm

5010403 50÷36 mm

5010404 52÷38 mm

Óå ïñèïãþíéï ó÷Þìá

ìå ìïëõâß óêåëåôü -

öõìÝ polarized öáêü

Ìå ðëáóôéêü ìç÷áíéóìü (ìáíôáëÜêé)

óå êßôñéíï ÷ñþìá

×ùñßò polarized öáêü

Ìå polarized öáêü

Ðñïóôáóßáò ðñüóèåôï ìáíôáëÜêé äéÜöáíï

5010111

5010109

5010110

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:19 Page 116

Page 117: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

117

Ðñüóèåôá Çëßïõ

Clip On

Óå öõìÝ polarized öáêü ìå ìïëõâß óêåëåôü & óå êáöÝ polarized öáêü ìå êáöÝ óêåëåôü

44 mm46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

501064450106465010648501065050106525010654

501074450107465010748501075050107525010754

ÊáöÝ Ãêñé

44 mm46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

501084450108465010848501085050108525010854

501094450109465010948501095050109525010954

ÊáöÝ Ãêñé

44 mm46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

501124450112465011248501125050112525011254

501134450113465011348501135050113525011354

ÊáöÝ Ãêñé

51 mm53 mm 55 mm 57 mm

5011051501105350110555011057

5011151501115350111555011157

ÊáöÝ Ãêñé

ÌÝãåèïò 44mm

ÌÝãåèïò 46mm

ÌÝãåèïò 51mm

ÌÝãåèïò 48mm

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:20 Page 117

Page 118: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

118

Ðñüóèåôá Çëßïõ

Clip On

Óå öõìÝ polarized öáêü ìå ìïëõâß óêåëåôü & óå êáöÝ polarized öáêü ìå êáöÝ óêåëåôü

44 mm46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

501144450114465011448501145050114525011454

501154450115465011548501155050115525011554

ÊáöÝ Ãêñé

44 mm46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

501184450118465011848501185050118525011854

501194450119465011948501195050119525011954

ÊáöÝ Ãêñé

50 mm

52 mm

54 mm

56 mm

5012050501205250120545012056

5012150501215250121545012156

ÊáöÝ Ãêñé

46 mm 48 mm 50 mm52 mm54 mm

50116465011648501165050116525011654

50117465011748501175050117525011754

ÊáöÝ Ãêñé

ÌÝãåèïò 50mm

ÌÝãåèïò 50mm

ÌÝãåèïò 52mm

ÌÝãåèïò 54mm

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:21 Page 118

Page 119: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

119

Ðñüóèåôá Çëßïõ

Clip On

Óå öõìÝ polarized öáêü ìå ìïëõâß óêåëåôü & óå êáöÝ polarized öáêü ìå êáöÝ óêåëåôü

45 mm

47 mm

49 mm

51 mm

53 mm

55 mm

501224550122475012249501225150122535012255

501234550123475012349501235150123535012355

ÊáöÝ Ãêñé

47 mm

49 mm

51 mm

53 mm

55 mm

50124475012449501245150124535012455

50125475012549501255150125535012555

ÊáöÝ Ãêñé

48 mm

50 mm

52 mm

54 mm

56 mm

50126485012650501265250126545012656

50127485012750501275250127545012756

ÊáöÝ Ãêñé

48 mm

50 mm

52 mm

54 mm

56 mm

58 mm

501284850128505012852501285450128565012858

501294850129505012952501295450129565012958

ÊáöÝ Ãêñé

ÌÝãåèïò 53mm

ÌÝãåèïò 47mm

ÌÝãåèïò 48mm

ÌÝãåèïò 58mm

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:22 Page 119

Page 120: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

120

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå óôáèåñÞ ãÝöõñá

Ãêñé Ìáýñï

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå åëáôÞñéï óôç ãÝöõñá óðáóôü

Ãêñé Ìáýñï

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå åëáôÞñéï óôç ãÝöõñá

nylor

Ìáýñï

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå åëáôÞñéï óôç ãÝöõñá

ãéá polarized öáêïýò

; Ìáýñï

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå åëáôÞñéï óôç ãÝöõñá

ãéá polarized öáêïýò

Ìáýñï

Ìå êáôáóêåõÞ öáêïý ìå åëáôÞñéï óôç ãÝöõñá

Ãêñé Ìáýñï ÊáöÝ

Ðñüóèåôá Çëßïõ

Polarized öáêïß (æåëáôßíá)

ÊáöÝ ÖõìÝ ÐñÜóéíï - G-15

5015001 5015002

5015101 5015102 5015103

5015201 5015202

5015302

5015402

5015502

5016001 5016002 5016003

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:23 Page 120

Page 121: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

121

ÌÜóêåò ãéá óðïñ.

Áíèåêôéêüò ðÜóôéíïò

óêåëåôüò ìå óéëéêüíç óôç

ìýôç & óôïõò êñïôÜöïõò

ãéá áðïöõãÞ ôñáõìáôéóìþí.

ÊáôÜëëçëåò ãéá ìðÜóêåô,

ðïäüóöáéñï, êëð.

ÄéÜöáíç

MÝãåèïò: 53mm

ÄéÜöáíç

MÝãåèïò: 48mm

ÄéÜöáíç

MÝãåèïò: 48mm - ÐáéäéêÞ

5020201

5020202

5020301

ÄéÜöáíç

MÝãåèïò: 50mm

5020302

ÌÜóêåò ãéá Óðïñ

ÄéÜöáíç

MÝãåèïò: 50mm

ÄéÜöáíç ìå ìðëå óéëéêüíç óôç ìýôç

& óôïõò êñïôÜöïõò

MÝãåèïò: 50mm

5020101

5020102

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:25 Page 121

Page 122: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

122

ÌÜóêåò ãéá Óðïñ Como

Óêåëåôüò áðü ìáëáêü ðëáóôéêü ÷ùñßò ìåôáëëéêÜ

åîáñôÞìáôá, áíèåêôéêüò ãéá óêëçñÞ ÷ñÞóç. Áðåõèýíåôáé

óå çëéêßåò áðü 4 Ýùò 10 åôþí.

Comosport Small

ÊáôÜëëçëç ãéá çëéêßá áðü 4 Ýùò 6

åôþí

5020401 ÄéÜöáíï

5020402 Ìðëå

Comosport Medium

ÊáôÜëëçëç ãéá çëéêßá áðü 6 Ýùò 8

åôþí

5020501 ÄéÜöáíï

5020502 Ìðëå

Comosport Large

ÊáôÜëëçëç ãéá çëéêßá áðü 8 Ýùò 10

åôþí

5020601 ÄéÜöáíï

5020602 Ìðëå

ÃõáëéÜ Çëéïèåñáðåßáò

ÊáôÜëëçëá ãéá ôçí ðáñáëßá & ãéá Solarium

Ðñïóôáóßá áðü ôçí Ýíôïíç áêôéíïâïëßá

Äéáôßèåíôáé óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá

ÌÜóêåò Ðñïóôáóßáò

ÖõìÝ

Óê. ÐñÜóéíï

ÄéÜöáíç

ÄéÜöáíç

5030101 5030103

50301045030102

5030201

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:26 Page 122

Page 123: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

123

ÃõáëéÜ Êïëýìâçóçò

ÊáôÜëëçëá ãéá

ðéóßíá &

èÜëáóóá ìå

áíïé÷ôü÷ñùìï

öõìÝ öáêü êáé

ìáýñç óéëéêüíç.

Äõíáôüôçôá

äéáöïñåôéêÞò

äéïðôñßáò

áñéóôåñïý &

äåîéïý öáêïý.

5040100 ÐëÜíï

5040110 -1,00

5040115 -1,50

5040120 -2,00

5040125 -2,50

5040130 -3,00

5040135 -3,50

5040140 -4,00

5040145 -4,50

5040150 -5,00

5040155 -5,50

5040160 -6,00

5040165 -6,50

5040170 -7,00

5040180 -8,00

5040190 -9,00

Äéïðôñßåò Öáêþí

Äéïðôñßåò Öáêþí

5040210 +1,00

5040220 +2,00

5040230 +3,00

5040240 +4,00

5040250 +5,00

5040260 +6,00

5040270 +7,00

5040280 +8,00

ÃõáëéÜ êïëýìâçóçò ðëÜíï ðáéäéêÜ ãéá çëéêßåò áðü 4 Ýùò 10 åôþí

Óå Ýíôïíá ÷ñþìáôá & äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ïöèáëìéêïý

öáêïý

Ñïæ Ëá÷áíß Ìðëå

ÃõáëéÜ êïëýìâçóçò ðëÜíï åöçâéêÜ ìå

ñõèìéæüìåíç ìýôç & äõíáôüôçôá

ôïðïèÝôçóçò ïöèáëìéêïý öáêïý.

Ìðëå

Ìðïñíôþ

Êßôñéíï

5040301

504040150404025040403

5040302 5040303

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:26 Page 123

Page 124: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

124

Ìå óêåëåôü áðü áíèåêôéêü ðëáóôéêü & áðü äéÜöáíç Þ

ìáýñç ãñáöéôïý÷á óéëéêüíç. Åíäåßêíõôáé ãéá üëá ôá

õðïâñý÷éá óðïñ.

Áðü +7,00 Ýùò -9,00 & äõíáôüôçôá êáôáóêåõÞò

êõëéíäñéêþí öáêþí.

ÐáéäéêÜ ÃõáëéÜ Ïñèïðåäéêïý Ôýðïõ Áóöáëåßáò Como Baby

Óêåëåôüò áðü ìáëáêü

ðëáóôéêü ÷ùñßò ìåôáëëéêÜ

åîáñôÞìáôá áíèåêôéêüò ãéá

óêëçñÞ ÷ñÞóç.

Áðåõèýíåôáé óå çëéêßåò áðü

íåïãÝííçôá Ýùò 4 åôþí.

Newborn

Çëéêßá áðü íåïãÝííçôï Ýùò 1 Ýôïõò

5060101 ÄéÜöáíï

5060102 Ñïæ

5060103 ÃáëÜæéï

Comobaby 1

ÊáôÜëëçëç ãéá çëéêßá áðü 1 Ýùò 2 åôþí

5060201 ÄéÜöáíï

5060202 Ñïæ

5060203 ÃáëÜæéï

Comobaby 2

ÊáôÜëëçëç ãéá çëéêßá áðü 2 Ýùò 4 åôþí

5060301 ÄéÜöáíï

5060302 Ñïæ

5060303 ÃáëÜæéï

1 2

ÌÜóêá ÊáôÜäõóçò

5050200 ÐëÜíï

5050210 -1,00

5050215 -1,50

5050220 -2,00

5050225 -2,50

5050230 -3,00

5050235 -3,50

5050240 -4,00

5050245 -4,50

5050250 -5,00

5050255 -5,50

5050260 -6,00

5050265 -6,50

5050270 -7,00

5050280 -8,00

5050290 -9,00

Äéïðôñßåò Öáêþí

5050310 +1,00

5050315 +1,50

5050320 +2,00

5050325 +2,50

5050330 +3,00

5050335 +3,50

5050340 +4,00

5050345 +4,50

5050350 +5,00

5050355 +5,50

5050360 +6,00

5050365 +6,50

5050370 +7,00

Äéïðôñßåò Öáêþí

5050100

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:27 Page 124

Page 125: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

125

ÂïçèçôéêÜ ÃõáëéÜ Ðñåóâõùðßáò

ÄéÜöáíïò óêåëåôüò ìå

ìåôáëëéêü âñá÷ßïíá

Ìåôáëëéêüò óêåëåôüò ìå âñá÷ßïíá flex Óå äýï ÷ñþìáôá: ìïëõâß & êáöÝ

Ìåôáëëéêüò óêåëåôüò ìå âñá÷ßïíá Flex

Óå ôÝóóåñá ÷ñþìáôá: áóçìß, ìïëõâß, ìðëå & êüêêéíá Ìå ìåôáëëéêÞ èÞêç óôï ßäéï ÷ñþìá

6010...

ÄéÜöáíïò óêåëåôüò ìå

ìåôáëëéêü âñá÷ßïíá flex

6020...

6030... 6031...

6040...

6041... 6042... 6043...

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:28 Page 125

Page 126: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

126

Ìåôáëëéêüò óêåëåôüò Griff

Ìå âñá÷ßïíá flex Óå äýï xñþìáôá: ãêñé, êáöÝ Ìå äåñìÜôéíç èÞêç óôï ßäéï ÷ñþìá

ÂïçèçôéêÜ ÃõáëéÜ Ðñåóâõùðßáò

6050...6051...

6060...

6061... 6062... 6063...

ÐÜóôéíïò óêåëåôüò êáñþ

Ìå âñá÷ßïíá flex Óå ôÝóóåñá ÷ñþìáôá: ìðåæ, ìðëå, ðñÜóéíï & êüêêéíï

Ìå õöáóìÜôéíç óêëçñÞ èÞêç óôï ßäéï ÷ñþìá

ÐÜóôéíïò áíäñéêüò óêåëåôüò Nylor

Ìå âñá÷ßïíá flex Óå äýï ÷ñþìáôá: ìáýñï & êáöÝ Ìå äéÜöáíç èÞêç óôï ßäéï ÷ñþìá

6070...

6071...

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:29 Page 126

Page 127: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

127

ÂïçèçôéêÜ ÃõáëéÜ Ðñåóâõùðßáò

6080...

6081... 6082...

ÐÜóôéíïò ãõíáéêåßïò óêåëåôüò

Ìå óôñáò & âñá÷ßïíá flex Óå ôñßá ÷ñþìáôá: ìáýñï, ìðïñíôþ & ãáëÜæéï

Ìå äéÜöáíç èÞêç óôï ßäéï ÷ñþìá

6090...

6091...

6094... 6095...

6092... 6093...

ÐÜóôéíïò óêåëåôüò ìå âñá÷ßïíá flex

Óå Ýîé ÷ñþìáôá: ìáýñï, êáöÝ, ìðëå, ìðïñíôþ, tiger & leopard Ìå ìáëáêÞ èÞêç íåïðñÝí óôï ßäéï ÷ñþìá

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:33 Page 127

Page 128: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

128

ÃõáëéÜ Ðñåóâõùðßáò Make Up

Ìåôáëëéêüò óêåëåôüò

ìáêéãéÜæ

Óå ñïæ ÷ñþìá ìå

ìáãíÞôç

ÌåôáôñÝðåôáé óå

êïíôéíü ïñÜóåùò

Ìåôáëëéêüò óêåëåôüò ìáêéãéÜæ

Óå ÷ñõóü ÷ñþìá

Ìå áêñïâñá÷éüíéá ôáñôáñïýãá

ÃõáëéÜ Ðñåóâõùðßáò Çëßïõ

Ðñüóèåôï Ðñåóâõùðßáò

Ìåôáëëéêüò

óêåëåôüò ìå âñá÷ßïíá

flexÓå ÷ñþìá íßêåë ìå

Clip On óðáóôü ðïõðñïóáñìüæåôáé ìåìáãíÞôç

6010100 +1,00

6010150 +1,50

6010200 +2,00

6010250 +2,50

6010300 +3,00

6011100 +1,00

6011150 +1,50

6011200 +2,00

6011250 +2,50

6011300 +3,00

6013200 +2,00

6013300 +3,00

6012150 +1,50

6012200 +2,00

6012250 +2,50

6012300 +3,00

teliko_05_monte.qxd 19/11/2009 2:33 Page 128

Page 129: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

129

7010101 Ìáýñï 50ôåì.

7010102 ÊáöÝ 50ôåì.

7010103 Ãêñé 25ôåì.

7010104 Ìðåæ 25ôåì.

7010105 Ìðëå 25ôåì.

7010106 Ìðïñíôü 25ôåì.

7010107 Ìùâ 25ôåì.

7010111Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

Êïñäüíéá ðÜíéíá ìåãÜëï ìÝãåèïò

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:35 Page 129

Page 130: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

130

7010201 Ìáýñï 25ôåì.

7010202 ÊáöÝ 25ôåì.

7010203 Ìðëå 10ôåì.

7010204 Ãêñé 10ôåì.

7010205 Ìðïñíôü 10ôåì.

7010301 Ìáýñï 25ôåì.

7010302 ÊáöÝ 25ôåì.

7010303 Öõóéêü 25ôåì.

7010305 Ìáýñï 25ôåì.

7010306 Êá´öå 25ôåì.

Êïñäüíéá ìåôáîùôÜ ìåãÜëï ìÝãåèïò

Êïñäüíéá äåñìÜôéíá ìåãÜëï ìÝãåèïò

Êïñäüíéá äåñìáôßíç ëåðôÜ ìåãÜëï ìÝãåèïò

7010401 ÄéÜöáíï 25ôåì.

7010402 Ìáýñï 25ôåì.

7010403 Ìðëå 10ôåì.

Êïñäüíéá êáïõôóïýê ìåãÜëï ìÝãåèïò

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:36 Page 130

Page 131: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

131

7010404Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

Êïñäüíéá êáïõôóïýê ìåãÜëï ìÝãåèïò

7010405 ÄéÜöáíï 12ôåì.

7010501 ×ñõóü 12ôåì.

7010502 Áóçìß 12ôåì.

7010503 Ìáýñï 12ôåì.

7010504 ÊáöÝ 12ôåì.

7010505Óåô ÷ñõóü 12ôåì.

7010506Óåô áóçìß 12ôåì.

Êïñäüíéá õöáóìÜôéíá ìåãÜëï ìÝãåèïò

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:36 Page 131

Page 132: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

132

Êïñäüíéá õöáóìÜôéíá ìåãÜëï ìÝãåèïò

7010507Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

7010508Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

7010509Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

7010510Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì.

7010511Óåô ÷ñùìáôéóôÜ ðëáêÝ 12ôåì.

7010601 ×ñõóü 12ôåì.

7010602 Áóçìß 12ôåì.

Êïñäüíéá õöáóìÜôéíá óôñéöôÜ ìåãÜëï ìÝãåèïò

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:36 Page 132

Page 133: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

133

Êïñäüíéá ìåôáëëéêÞ ôáéíßá ìåãÜëï ìÝãåèïò

Óåô üëá ôá ÷ñþìáôá

7010701 Áóçìß 12ôåì.

7010702Óåô ÷ñùìáôéóôÜ 12ôåì..

7011001 Êüêêéíï 10ôåì.

7011002 ÐñÜóéíï 10ôåì.

7011003 ÃáëÜæéï 10ôåì.

7011004 Êßôñéíï 10ôåì.

7011005 Óê. Ìðëå 10ôåì.

7011006 Ìðïñíôü 10ôåì.

7011007 Ìùâ 10ôåì.

7011008 Ðïñôïêáëß 10ôåì.

7011009 Ñïæ 10ôåì.

7011010 Óê. ÐñÜóéíï 10ôåì.

7011011 Ìðëå 10ôåì.

7011012 Öïýîéá 10ôåì.

7011000 50ôåì.

Êïñäüíéá ðÜíéíá ðáéäéêÜ

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:37 Page 133

Page 134: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

134

Êïñäüíéá ìåôáîùôÜ ðáéäéêÜ

Óåô üëá ôá ÷ñþìáôá 7011200 25ôåì.

7011201 Öïýîéá 10ôåì.

7011202 Ìðëå 10ôåì.

7011203 ÃáëÜæéï 10ôåì.

7011204 ÐñÜóéíï 10ôåì.

7011205 Ñïæ 10ôåì.

7011206 Êüêêéíï 10ôåì.

7011207 Êßôñéíï 10ôåì.

7011208 Ìðïñíôü 10ôåì.

7011209 Ìùâ 10ôåì.

7011210 Ìðáôßê 25ôåì.

Êïñäüíéá êáïõôóïýê ðáéäéêÜ

7011301 ÄéÜöáíï 10ôåì.

7011302 Ìðëå 10ôåì.

7011303 Êüêêéíï 10ôåì.

7011304 Ìðáôßê 12ôåì.

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:37 Page 134

Page 135: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

135

Êïñäüíéá õöáóìÜôéíá ðáéäéêÜ

7011401 ×ñùìáôéóôü 10ôåì.

7011402 Ìðáôßê 12ôåì.

7011501 1ôåì. 7011503 1ôåì.

7011502 Óåô 6ôåì. 7011601 ÓðéñÜë óåô 12ôåì.

Êïñäüíéá ìå ó÷Ýäéá ðáéäéêÜ

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:38 Page 135

Page 136: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

136

Êïñäüíéá óðïñ - åëáóôéêÜ ñõèìéæüìåíá

7011701 Ìáýñï 1ôåì.

7011702 ¢óðñï 1ôåì.

7011703 Ìðëå 1ôåì.

7011704 ÃáëÜæéï 1ôåì.

7011710 Ðïñôïêáëß 1ôåì.

7011711 Êüêêéíï 1ôåì.

7011712 ÐñÜóéíï 1ôåì.

7011713 Ìáýñï 1ôåì.

7011714 Ìðáôßê 1ôåì.

7011801Ìáýñï

1ôåì.

7011802Ìðëå

1ôåì.

7011803×ñùìáôéóôÜ

1ôåì.

Êïñäüíéá óðïñ - ôáéíßåò íåïðñÝí

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:40 Page 136

Page 137: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

137

Êïñäüíéá óðïñ - ôáéíßåò íåïðñÝí ðáéäéêÝò

7011810 Ìáýñï 1ôåì.

7011811 Ìðëå 1ôåì.

7011812 Êüêêéíï 1ôåì.

Êïñäüíéá óðïñ - ôáéíßåò íåïðñÝí ñõèìéæüìåíåò

Êïñäüíéá óðïñ - ôáéíßåò íåïðñÝí ñõèìéæüìåíåò

7011902×ñùìáôéóôÜ

1ôåì.

7011901Ìáýñï

1ôåì.

7011910×ñùìáôéóôÜ

1ôåì.

7011920×ñùìáôéóôÜ 1ôåì.

teliko_06_kordonia.qxd 30/11/2009 12:53 Page 137

Page 138: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

138

Êïñäüíéá óðïñ - åëáóôéêÜ ñõèìéæüìåíá

7011950 ×ñùìáôéóôÜ 3ôåì. 7011940 ×ñùìáôéóôÜ 3ôåì.

7011930×ñùìáôéóôÜ

3ôåì.

7011960×ñùìáôéóôÜ

3ôåì.

Êïñäüíéá óðïñ èáëÜóóçò

teliko_06_kordonia.qxd 19/11/2009 2:41 Page 138

Page 139: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

139

7020101 Êüêêéíï 2ôåì.

7020201 2 ôåì.

7020202 2 ôåì.

7020203 2 ôåì.

7020204 2 ôåì.

7020102 Ñïæ 2ôåì.

7020103 Ìùâ 2ôåì.

7020104 ÄéáöáíÝò 2ôåì.

7020105 Êßôñéíï 2ôåì.

7020106 Ìðëå 2ôåì.

7020107 ÊáöÝ 2ôåì.

7020108 Ìðåæ 2ôåì.

7020109 ÃáëÜæéï 2ôåì.

7020110 Ôáñôáñïýãá 2ôåì.

Áëõóßäåò ðëáóôéêÝò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:29 Page 139

Page 140: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

140

7020301 2ôåì.

7020302 2ôåì.

7020303 2ôåì.

7020304 2ôåì.

7020305 2ôåì.

7020306 2ôåì.

7020307 2ôåì.

7020308 2ôåì.

7020309 2ôåì.

7020310 2ôåì.

7020311 2ôåì.

7020312 2ôåì.

7020313 2ôåì.

7020314 2ôåì.

7020315 2ôåì.

7020316 2ôåì.

7020317 2ôåì.

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ÷ñõóÝò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:30 Page 140

Page 141: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

141

7020402 2ôåì.

7020401 2ôåì.

7020403 2ôåì.

7020404 2ôåì.

7020405 2ôåì.

7020406 2ôåì.

7020407 2ôåì.

7020408 2ôåì.

7020409 2ôåì.

7020410 2ôåì.

7020411 2ôåì.

7020412 2ôåì.

7020413 2ôåì.

7020414 2ôåì.

7020415 2ôåì.

7020416 2ôåì.

7020417 2ôåì.

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ìïëõâß

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:30 Page 141

Page 142: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

142

7020418 2ôåì.

7020419 2ôåì.

7020420 2ôåì.

7020421 2ôåì.

7020501 2ôåì.

7020502 2ôåì.

7020503 2ôåì.

7020504 2ôåì.

7020505 2ôåì.

7020601 2ôåì.

7020602 2ôåì.

7020603 2ôåì.

7020604 2ôåì.

7020605 2ôåì.

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ìïëõâß

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ìáýñåò

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò êáöÝ

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:31 Page 142

Page 143: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

143

7020701 2ôåì.

7020702 2ôåì.

7020703 2ôåì.

7020704 2ôåì.

7020705 2ôåì.

7020706 2ôåì.

7020707 2ôåì.

7020708 2ôåì.

7020709 2ôåì.

7020710 2ôåì.

7020711 2ôåì.

7020712 2ôåì.

7020801 2ôåì.

7020802 2ôåì.

7020803 2ôåì.

7020804 2ôåì.

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò äß÷ñùìåò

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ÷ñùìáôéóôÝò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:31 Page 143

Page 144: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

144

7020805 2ôåì.

7020806 2ôåì.

7020807 2ôåì.

7020808 2ôåì.

7020901 2ôåì.

7020902 2ôåì.

7020903 2ôåì.

7020904 2ôåì.

7020905 2ôåì.

7020906 2ôåì.

7020907 2ôåì.

7020908 2ôåì.

7020909 2ôåì.

7020910 2ôåì.

7020911 2ôåì.

7020912 2ôåì.

Áëõóßäåò ìåôáëëéêÝò ÷ñùìáôéóôÝò

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò ëåðôÝò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:32 Page 144

Page 145: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

7020913 2ôåì.

7020914 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò ëåðôÝò

7020915 2ôåì.

7020916 2ôåì.

7020917 2ôåì.

7020918 2ôåì.

7020919 2ôåì.

7020920 2ôåì.

7020921 2ôåì.

7020922 2ôåì.

7020923 2ôåì.

7020924 2ôåì.

7020925 2ôåì.

7020926 2ôåì.

7020927 2ôåì.

7020928 2ôåì.

145

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:32 Page 145

Page 146: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

146

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò ëåðôÝò

7020929 2ôåì.

7020930 2ôåì.

7020931 2ôåì.

7020932 2ôåì.

7020933 2ôåì.

7020934 2ôåì.

7020935 2ôåì.

7020936 2ôåì.

7020937 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò

7021001 2ôåì.

7021002 2ôåì.

7021003 2ôåì.

7021004 2ôåì.

7021005 2ôåì.

7021006 2ôåì.

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:33 Page 146

Page 147: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

147

7021007 2ôåì.

7021008 2ôåì.

7021009 2ôåì.

7021010 2ôåì.

7021011 2ôåì.

7021012 2ôåì.

7021013 2ôåì.

7021014 2ôåì.

7021015 2ôåì.

7021016 2ôåì.

7021017 2ôåì.

7021018 2ôåì.

7021019 2ôåì.

7021020 2ôåì.

7021021 2ôåì.

7021022 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:35 Page 147

Page 148: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

148

7021023 2ôåì.

7021024 2ôåì.

7021025 2ôåì.

7021026 2ôåì.

7021027 2ôåì.

7021028 2ôåì.

7021029 2ôåì.

7021030 2ôåì.

7021031 2ôåì.

7021032 2ôåì.

7021033 2ôåì.

7021034 2ôåì.

7021035 2ôåì.

7021036 2ôåì.

7021037 2ôåì.

7021038 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:35 Page 148

Page 149: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

149

7021101 2ôåì.

7021102 2ôåì.

7021103 2ôåì.

7021104 2ôåì.

7021105 2ôåì.

7021106 2ôåì.

7021107 2ôåì.

7021108 2ôåì.

7021109 2ôåì.

7021110 2ôåì.

7021111 2ôåì.

Áëõóßäåò óéëéêüíçò

7021040 2ôåì.

7021041 2ôåì.

7021042 2ôåì.

7021043 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò

7021039 2ôåì.

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:36 Page 149

Page 150: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

150

7021112 2ôåì.

7021113 2ôåì.

7021114 2ôåì.

7021115 2ôåì.

7021116 2ôåì.

7021117 2ôåì.

7021118 2ôåì.

7021119 2ôåì.

7021120 2ôåì.

7021121 2ôåì.

7021122 2ôåì.

7021123 2ôåì.

7021124 2ôåì.

7021125 2ôåì.

7021126 2ôåì.

7021127 2ôåì.

Áëõóßäåò óéëéêüíçò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:36 Page 150

Page 151: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

151

7021161 2ôåì.

7021162 2ôåì.

7021163 2ôåì.

7021164 2ôåì.

7021181 2ôåì.

7021182 2ôåì.

Áëõóßäåò óéëéêüíçò ìáýñåò

Áëõóßäåò óéëéêüíçò áðëÝò

7021128 2ôåì.

7021129 2ôåì.

7021130 2ôåì.

7021131 2ôåì.

7021132 2ôåì.

7021133 2ôåì.

7021134 2ôåì.

7021135 2ôåì.

Áëõóßäåò óéëéêüíçò

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:37 Page 151

Page 152: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

152

7021201 2ôåì.

7021202 2ôåì.

7021204 2ôåì.

7021205 2ôåì.

7021203 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò óå óýñìá

7021206 2ôåì.

7021207 2ôåì.

7021208 2ôåì.

7021209 2ôåì.

7021210 2ôåì.

7021211 2ôåì.

7021212 2ôåì.

7021213 2ôåì.

7021214 2ôåì.

7021215 2ôåì.

7021216 2ôåì.

7021217 2ôåì.

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:37 Page 152

Page 153: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

153

Áëõóßäåò êïñäüíé

Áëõóßäåò ìå çìéðïëýôéìïõò ëßèïõò

7021301 2ôåì.

7021302 2ôåì.

7021303 2ôåì.

7021304 2ôåì.

7021305 2ôåì.

7021306 2ôåì.

7021307 2ôåì.

7021401 2ôåì.

7021402 2ôåì.

7021218 2ôåì.

7021219 2ôåì.

7021220 2ôåì.

7021221 2ôåì.

7021222 2ôåì.

Áëõóßäåò ÷Üíôñéíåò óå óýñìá

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:38 Page 153

Page 154: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

154

Áëõóßäåò ìå êñýóôáëëá

7021403 2ôåì.

7021404 2ôåì.

7021501 2ôåì.

7021502 2ôåì.

7021503 2ôåì.

7021504 2ôåì.

Áëõóßäåò ìå çìéðïëýôéìïõò ëßèïõò

7021510 2ôåì.

7021511 2ôåì.

Áëõóßäåò îýëéíåò

7021601 2ôåì.

7021602 2ôåì.

7021603 2ôåì.

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:38 Page 154

Page 155: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

155

7021701 2ôåì.

7021702 2ôåì.

7021703 2ôåì.

7021704 2ôåì.

7021705 2ôåì.

Áëõóßäåò ðëáóôéêÝò

70219011

70219022

70219033

70219044

70219055

70219066

70219077

70219088

70219099

702191010

1

2

3

4 5 6

7

8

9

10

Áëõóßäåò ìåíôáãéüí

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:38 Page 155

Page 156: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

156

7021801

7021802

7021803

7021804

7021805

7021806

Áëõóßäåò Swarovski

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:39 Page 156

Page 157: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

157

7021844

7021845

Áëõóßäåò Swarovski

7021830

7021831

7021832

7021833

7021834

7021835

7021840

7021841

7021842

7021843

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:39 Page 157

Page 158: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

158

7021850

7021851

7021852

7021853

7021854

7021860

7021861

7021862

7021863

7021864

7021865

7021866

7021867

Áëõóßäåò Swarovski

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:40 Page 158

Page 159: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

159

7021890

7021891

7021880

7021881

7021882

7021883

7021884

7021885

7021886

Áëõóßäåò Swarovski

teliko_07_alysides.qxd 19/11/2009 4:41 Page 159

Page 160: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

160

ÅðéôñáðÝæéï stand îýëéíï ðåñéóôñåöüìåíï ìå 24èÝóåéò ãéá êïñäüíéá êáé áëõóßäåò. ÅðéôñáðÝæéï stand ìåôáëëéêü ìå 20 èÝóåéò ãéá

êïñäüíéá êáé áëõóßäåò.

7030101

Stand ôïß÷ïõ óå áðëü ó÷Þìá ìå 10 èÝóåéò ãéáêïñäüíéá êáé áëõóßäåò.

7030104

7030102

Stand ôïß÷ïõ óå ó÷Þìá ìÜôéìå 8 èÝóåéò ãéá êïñäüíéá êáé áëõóßäåò.

7030103

Stand ãéá êïñäüíéá

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:05 Page 160

Page 161: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

161

ÇëåêôñïíéêÞ èÞêç öáêþí åðáöÞò ðïõ

ìåôñÜåé ôéò çìÝñåò ÷ñÞóçò ôùí ìçíéáßùí &

åâäïìáäéáßùí öáêþí åðáöÞò.

ÄéáèÝôåé öùôéæüìåíç ïèüíç ðïõ äåß÷íåé ôéò

çìÝñåò ÷ñÞóçò ôïõ öáêïý.

Óõóêåõáóßá 24ôåì. ìå ïêôþ äéáöïñåôéêÜ

÷ñþìáôá

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Funky Fruit.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé óå

óõíäõáóìü èÞêåò åðßðåäåò

& èÞêåò óå êïõôß ìå

êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò Fabulous Florals.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé óå óõíäõáóìü

èÞêåò åðßðåäåò & èÞêåò óå êïõôß ìå

êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Super Sports.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé

óå óõíäõáóìü èÞêåò

åðßðåäåò & èÞêåò óå

êïõôß ìå êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

7040101

7040201

7040401

7040301

ÇëåêôñïíéêÞ èÞêç öáêþí åðáöÞò

ÁîåóïõÜñ êáé åñãáëåßá öáêþí åðáöÞò

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:07 Page 161

Page 162: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

162

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Summer Scene.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé

èÞêåò óå êïõôß ìå

êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Colorfully Cool.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé

èÞêåò åðßðåäåò.

Óõóêåõáóßá 12 ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò Wild Range.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé èÞêåò óå êïõôß ìå êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò i-pak.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé äåñìÜôéíåò

èÞêåò óå êïõôß ìå êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

7040501

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Summer Scene.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé

èÞêåò åðßðåäåò.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

7040601

7040801 7040901

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

3D

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé

èÞêåò åðßðåäåò 3D.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

7040701

7040502

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:09 Page 162

Page 163: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

163

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò Christmas.

To óôÜíô ðåñéëáìâÜíåé èÞêåò óå

êïõôß ìå êáèñåöôÜêé.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå ìéêñÞ ëáâßäá & êáèñÝöôç.

Ãéá ìáëáêïýò öáêïýò åðáöÞò óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá & ó÷Ýäéá.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå âåíôïýæá & êáèñÝöôç.

Ãéá çìßóêëçñïõò öáêïýò åðáöÞò óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá & ó÷Ýäéá.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò (âáñåëÜêéá)

óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá & ó÷Ýäéá.

Óõóêåõáóßá 24ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò åðßðåäåò óå äéÜöïñá

÷ñþìáôá & ó÷Ýäéá.

Óõóêåõáóßá 12ôåì.

7041001

7041101

7041201

7041301 7041401

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:11 Page 163

Page 164: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

164

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå êáèñÝöôç.

Óå ðïéêéëßá ó÷åäßùí & ÷ñùìÜôùí.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå äýï

öéáëßäéá ãéá õãñü öáêþí åðáöÞò,

ëáâßäá ìéêñÞ & êáèñÝöôç.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

Ìðåæ

Ìðïñíôü7041602

7041601

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß

ìå äýï öéáëßäéá ãéá õãñü

öáêþí åðáöÞò,

ëáâßäá ìéêñÞ & êáèñÝöôç.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

Ãêñé

ÃáëÜæéï7041902

7041901

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå äýï

öéáëßäéá ãéá õãñü öáêþí åðáöÞò,

ëáâßäá ìéêñÞ & êáèñÝöôç.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

Ìðåæ

ÔéñêïõÜæ7041702

7041701

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå äýï

öéáëßäéá ãéá õãñü öáêþí åðáöÞò,

ëáâßäá ìéêñÞ & êáèñÝöôç.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

Ìáýñï

Ìðåæ7041802

7041801

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò óå êïõôß ìå

êáèñÝöôç & ëáâßäá ìéêñÞ.

Óõóêåõáóßá: 6ôåì.

Ìðëå

Ìðïñíôü7042002

7042001

7041501

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:13 Page 164

Page 165: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

165

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

åðßðåäåò äß÷ñùìåò

Óõóêåõáóßá: 12ôåì.

ÈÞêç öáêþí åðáöÞò

åðßðåäç Üóðñç áðëÞ

Óõóêåõáóßá: 12ôåì.

Âåíôïýæá aöáßñåóçò ìáëáêþí

öáêþí åðáöÞò

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.

Ëáâßäá öáêþí åðáöÞò ìéêñÞ

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.

Ëáâßäá öáêþí åðáöÞò ìåãÜëç

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.ÈÞêç öáêþí åðáöÞò ÷ñÞóéìç óôï

ïðôéêü êáôÜóôçìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá

åöáñìïãÞò öáêþí åðáöÞò.

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.

ÐÝíóá óöñáãßóìáôïò ôùí öéáëéäßùí öáêþí åðáöÞò.

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.

ÊáðÜêé óéëéêüíçò

Óõóêåõáóßá: 12ôåì.

Öéáëßäéï öáêþí åðáöÞò

Óõóêåõáóßá: 12ôåì.

ÊáðÜêé áëïõìéíßïõ

óå äéÜöïñá

÷ñþìáôá.

Óõóêåõáóßá: 100ôåì.

7042101

7042102

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò (âáñåëÜêéá) ÷ñùìáôéóôÝò

Óõóêåõáóßá: 12ôåì.

7042201

7042601

7042701

7042703

7042702

7042501

7042502

ÈÞêåò öáêþí åðáöÞò

Åñãáëåßá öáêþí åðáöÞò

7042301

7042401

Âåíôïýæá aöáßñåóçò

çìßóêëçñùí öáêþí åðáöÞò

Óõóêåõáóßá: 1ôåì.

7042402

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:15 Page 165

Page 166: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

166

Óåô ìåãåèõíôéêïß - Óõóêåõáóßá 12ôåì.

ÐåñéëáìâÜíåé:

4ôåì ìå äéÜóôáóç 90mm

4ôåì ìå äéÜóôáóç 75mm

4ôåì ìå äéÜóôáóç 50mm

Êùäéêüò ÄéÜóôáóç ÌåãÝèõíóç

90 2x/4x

75 2,5x/5x

50 3x/6x7050103

7050102

7050101Êùäéêüò ÄéÜóôáóç ÌåãÝèõíóç

90 2,5x

75 3x

50 3,5x7050203

7050202

7050201

7050100Óåô ìåãåèõíôéêïß öùôéæüìåíïé

Óõóêåõáóßá 8ôåì. ÐåñéëáìâÜíåé:

4ôåì ìå äéÜóôáóç 90mm

2ôåì ìå äéÜóôáóç 75mm

2ôåì ìå äéÜóôáóç 50mm

7050200

7050204 Ìåãåèõíôéêüò öáêüòöùôéæüìåíïò

ÄéÜóôáóç 76 mmÌåãÝèõíóç 2x/6xÓõóêåõáóßá 1ôåì

7050205 Ìåãåèõíôéêüò öáêüòöùôéæüìåíïò

ÄéÜóôáóç 42 mmÌåãÝèõíóç 3xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêïß öáêïß

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:17 Page 166

Page 167: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

167

7050206

7050301 7050303

7050302

7050207 7050208

Ìåãåèõíôéêüò öáêüòöùôéæüìåíïò

ÄéÜóôáóç 90 mmÌåãÝèõíóç 2,5xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüòìå âÜóç

ÄéÜóôáóç 85 ÷ 50 mmÌåãÝèõíóç 2x/6÷/10÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

ÊáôÜëëçëïò ãéá ðáñáôÞñçóç

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 50 mmÌåãÝèõíóç 5xÓõóêåõáóßá 1ôåì

7050304Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 110 mmÌåãÝèõíóç 2x/4xÓõóêåõáóßá 1ôåì

ÊáôÜëëçëïò

ãéá êÝíôçìá

Ìåãåèõíôéêüò öáêüòìå âÜóç

ÄéÜóôáóç 110 mmÌåãÝèõíóç 2x/4÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

ÊáôÜëëçëïò ãéá

ðáñáôÞñçóç

Ìåãåèõíôéêüò öáêüòöùôéæüìåíïò

ÄéÜóôáóç 43 mmÌåãÝèõíóç 4x/8÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüòöùôéæüìåíïò

ÄéÜóôáóç 30 mmÌåãÝèõíóç 10xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêïß öáêïß

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:19 Page 167

Page 168: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

168

7050401

7050404

7050405

7050406

7050407

7050408

7050402

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 30 mmÌåãÝèõíóç 5x/10x/15÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 25 mmÌåãÝèõíóç 10xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò -Êëùóôüìåôñï

ÄéÜóôáóç 20 mmÌåãÝèõíóç 6xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 42 ÷ 42 mmÌåãÝèõíóç 3x/5÷/6÷/10÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 42 ÷ 42 mmÌåãÝèõíóç 3x/5÷Óõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò -Êëùóôüìåôñï

ÄéÜóôáóç 30 mmÌåãÝèõíóç 5xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 60 mmÌåãÝèõíóç 3,5xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 42 mmÌåãÝèõíóç 3xÓõóêåõáóßá 1ôåì

7050403

Ìåãåèõíôéêïß öáêïß

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:22 Page 168

Page 169: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

169

7050410

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò - ×Üñáêáò

ÄéÜóôáóç 300 ÷ 35 mmÌåãÝèõíóç 2,5xÓõóêåõáóßá 1ôåì

Ìåãåèõíôéêüò öáêüò

ÄéÜóôáóç 60 mmÌåãÝèõíóç 3xÓõóêåõáóßá 1ôåì

7050409

Ìåãåèõíôéêïß öáêïß

Çëåêôñïíéêüò Ìåãåèõíôéêüò Öáêüò

ÓõíäÝåôáé ìå ïðïéáäÞðïôå

ôçëåüñáóç, áñêåß íá äéáèÝôåé video

input Þ çëåêôñïíéêü õðïëïãéóôÞ

Ôïðïèåôþíôáò ôï åðÜíù óôçí

åðéöÜíåéá ðïõ åðéèõìåßôå ôçí

ìåãåèýíåé Ýùò 24x

Åñãïíïìéêüò ó÷åäéáóìüò êáé

åýêïëïò ôñüðïò ëåéôïõñãßáò

7050501

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:22 Page 169

Page 170: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

170

ÓðñÝé êáèáñéóìïý êáôÜëëçëï ãéá üëïõò ôïõò

ôýðïõò öáêþí.

Áíôéèáìâùôéêü & áíôéóôáôéêü õãñü.

Ðåñéåêôéêüôçôá 30ml

Óõóêåõáóßá: 40ôåì

Äõíáôüôçôá åêôýðùóçò ôåôñÜ÷ñùìçò ìáêÝôáò

ìå ôï ëïãüôõðï ôïõ êáôáóôÞìáôüò óáò, óôá

óðñÝõ, óôá óåô êáé óôá õãñÜ ìáíôçëÜêéá.

ÊáèáñéóôéêÜ õãñÜìáíôçëÜêéáåìðïôéóìÝíá ìåáíôéèáìâùôéêü &áíôéóôáôéêü õãñü

Óõóêåõáóßá: 24 & 48êïõôéþí ôùí 24ôåì.

ÓðñÝéêáèáñéóìïý30ml

Óåô óå äéÜöáíïôóáíôÜêé

ðáíÜêé ìåãÝèïõò

16x14cm

êáèáñéóôéêü õãñü

30ml

Ìðñåëüê ìå äýï

êáôóáâßäéá & äýï

ðáîéìáäïëüãïõò

7060101

70602017060110

7060301 Óåô óå äéÜöáíïôóáíôÜêé

ðáíÜêé ìåãÝèïõò

16x14cm

êáèáñéóôéêü õãñü

30ml

Ìðñåëüê ìå äýï

êáôóáâßäéá & äýï

ðáîéìáäïëüãïõò

7060302

ÊáèáñéóôéêÜ óðñÝé êáé õãñÜ ìáíôéëÜêéá

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:24 Page 170

Page 171: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

171

ÐáíÜêéá Digital

Eyes

Glasses

Abstract

Seasonal

Summer

7070101 7070102 7070103 7070104 7070105

7070201 7070202 7070203 7070204 7070205

7070301 7070302 7070303 7070304 7070305

7070401 7070402 7070403 7070404 7070405

7070501 7070502 7070503 7070504 7070505

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:25 Page 171

Page 172: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

172

Christmas

Kids Football teams

ÐáíÜêéá Digital

7070601

7070706

7070602 7070603 7070604 7070605

7070701 7070702

7070703

7070704 7070705

7070806

7070807

7070801 7070802

7070803 7070804

7070805

Ìå äõíáôüôçôá åêôýðùóçò üðïéáò öùôïãñáößáòåðéèõìåßôå.

ÆçôÞóôå áíáëõôéêü Ýíôõðï ìå ðåñéóóüôåñåòöùôïãñáößåò.

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:25 Page 172

Page 173: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

173

ÐáíÜêéá Microfiber - äéÜóôáóç:16 x 14cm - óõóêåõáóßá: 100ôåì.

7070901 7070902 7070903 7070904

7070905 7070906 7070907 7070908

7070909 7070910 7070911 7070912

7070913 7070914 7070915 7070916

7070917 7070918 7070919 7070920

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:26 Page 173

Page 174: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

174

ÐáíÜêéá Microfiber - äéÜóôáóç:16 x 14cm - óõóêåõáóßá: 100ôåì.

7070921 7070922 7070923 7070924

7070925 7070926

ÐáíÜêéá Microfiber - äéÜóôáóç:14 x 16cm - óõóêåõáóßá: 100ôåì.

7071001 Ëåõêü 7071002 Ìðåæ 7071003 Ìáýñï 7071004 Óê. Ãêñé 7071005 Áí. Ãêñé

7071006 ÃáëÜæéï 7071007 Ìðëå 7071008 Ñïæ 7071009 Ìùâ 7071010 Êüêêéíï

7071011 Ìðïñíôü 7071012 Ðïñôïêáëß 7071013 Êñïêß 7071014 Êßôñéíï 7071015 Lime

7071016 Êõðáñéóóß 7071017 ×áêß 7071018 ÊáöÝ

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:27 Page 174

Page 175: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

175

7071203Ðïñôïêáëß

7071206Ãêñé

7071301

ÐáíÜêéá áðëÜ âáìâáêåñÜ - äéÜóôáóç:16 x 11cm - óõóêåõáóßá: 100ôåì.

7071101¢óðñï

7071102Ìðåæ

7071201Ìðåæ

7071202Êñïêß

7071204¢óðñï

7071205ÃáëÜæéï

ÐáíÜêéá Microfiber - äéÜóôáóç:15 x 12cm - óõóêåõáóßá: 100ôåì.

ÐáíÜêéá Microfiber óå èÞêç âéíýëéï - äéÜóôáóç:18 x 15cm - óõóêåõáóßá:12ôåì.

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:28 Page 175

Page 176: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

176

7080101×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝ - Ìùâ - Ñïæ - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 66 x 34 x 159mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 63 x 42 x 162mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝ - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 56 x 30 x 158mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 69 x 38 x 159mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝ - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 61 x 34 x 162mm

×ñþìáôá: ÊáöÝ óêïýñï - ÊáöÝ áíïé÷ôü - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 71 x 26.5 x 150mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÌðëåÄéáóôÜóåéò: 63 ÷ 38 ÷ 163mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 50 ÷ 39 ÷ 152mm

ÈÞêåò ðïëõôåëåßáò

7080103

7080105

7080107

7080102

7080104

7080106

7080108

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:29 Page 176

Page 177: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

177

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 58 x 41 x 162mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 62 x 74 x 170mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝ - Ìðïñíôü - Êüêêéíï ëïõóôñßíéÄéáóôÜóåéò: 63.5 x 47 x 161mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 74 x 54 x 163mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊüêêéíïÄéáóôÜóåéò: 89.5 x 68 x 170mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 79 x 72 x 172mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÌðëåÄéáóôÜóåéò: 68 x 46.5 x 157.5mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 75 x 54 x 163mm

7080109 7080110

7080201 7080202

7080203 7080204

7080205 7080206

ÈÞêåò ðïëõôåëåßáò

ÈÞêåò çëßïõ

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:31 Page 177

Page 178: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

178

×ñþìáôá: Ìðëå - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 75 x 62 x 163mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ñïæ - Öïýîéá - ÊüêêéíïÄéáóôÜóåéò: 66 x 48 x 161mm

×ñþìáôá: Ìðëå çëåêôñßêÄéáóôÜóåéò: 40 x 30 x 180mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 63.5 x 65 x 172mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - Ëá÷áíß ëïõóôñßíé & ¢óðñïëïõóôñßíé - ÄéáóôÜóåéò: 86 x 71 x 170mm

×ñþìáôá: Êüêêéíï - Ìðëå - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 70 x 51 x 160mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 80 x 65 x 150mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 67 x 48 x 158mm

7080207 7080208

7080209 7080210

7080211 7080212

7080213 7080214

ÈÞêåò çëßïõ

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:32 Page 178

Page 179: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

179

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝ - ÊõðáñéóóßËïõóôñßíé: Ëá÷áíß - Êüêêéíï - ÐïñôïêáëßÄéáóôÜóåéò: 62 x 38 x 160mm

×ñþìáôá: Ëïõóôñßíé: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êüêêéíï -Ðïñôïêáëß -Ëá÷áíß - Êßôñéíï - Öïýîéá - ÌùâÄéáóôÜóåéò: 68.5 x 40 x 161mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 67.5 x 33 x 156mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 72 x 36 x 155mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 64 x 34.5 x 160mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝ - Ëá÷áíßÄéáóôÜóåéò: 62 x 38 x 164mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 60 ÷ 32,5 ÷ 160mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 67.5 x 38 x 166mm

ÈÞêåò ìåóáßïõ ìåãÝèïõò

7080301 7080302

7080303 7080304

7080305 7080306

7080307 7080308

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:33 Page 179

Page 180: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

180

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 58 x 38 x 161mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 56.5 x 29 x 155.5mm

7080401 7080402

×ñþìáôá: Animal printsÄéáóôÜóåéò: 62 x 37 x 152.5mm

×ñþìáôá: ÄéáóôÜóåéò: 61 x 43 x 161.5mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 61 x 32 x 163mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 70 x 44 x 157mm

ÈÞêåò ìåóáßïõ ìåãÝèïõò

7080309 7080310

7080311 7080312

7080313×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊüêêéíïÄéáóôÜóåéò: 70 x 50 x 159mm

ÈÞêåò ìéêñïý ìåãÝèïõò

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:34 Page 180

Page 181: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

181

×ñþìáôá: ÃáëÜæéï - ÑïæÄéáóôÜóåéò: 60 x 43 x 158mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 64 x 37.5 x 157mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 66 x 37 x 156mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 63.5 x 40 x 165mm

ÈÞêåò ìéêñïý ìåãÝèïõò

ÈÞêåò ðëáóôéêÝò

7080501 7080502

7080503 7080504

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÖïýîéáÄéáóôÜóåéò: 56 x 32.5 x 160mm

×ñþìáôá: Êüêêéíï - Ìáýñï - ×ñõóüÄéáóôÜóåéò: 30 x 40 x 150mm

7080403 7080404

7080405×ñþìáôá: Ìáýñï - ÊüêêéíïÄéáóôÜóåéò: 56 x 28 x 155mm

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:36 Page 181

Page 182: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

182

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 68 x 35.5 x 155mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 55.5 x 32.5 x 158mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 61 x 34 x 159mm

×ñþìáôá: ÌáýñïÄéáóôÜóåéò: 59 x 55 x 149mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 69 x 36 x 158mm

×ñþìáôá: Êüêêéíï - Ìáýñï - Ìðëå [ðáéäéêÞ]ÄéáóôÜóåéò: 60 x 34 x 157mm

×ñþìáôá: Ëïõóôñßíé: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÁíèñáêßÄéáóôÜóåéò: 63 x 40 x 161mm

ÈÞêåò ðëáóôéêÝò

7080505 7080506

7080507 7080508

7080510 7080511

7080509

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:38 Page 182

Page 183: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

183

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 88 x 167mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 76 x 168mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 92 x 170mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 84 x 173mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 86 x 166mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 70 x 160mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - Ìðïñíôü - ÃáëÜæéï - Ëáäß - ÊßôñéíïÄéáóôÜóåéò: 93 x 176mm

×ñþìáôá: ÃáëÜæéï - Ìðåæ - Ãêñé - Ðïñôïêáëß - ¢óðñïÄéáóôÜóåéò: 93 x 176mm - Microfiber

ÈÞêåò ìáëáêÝò

7080601 7080602

7080603 7080604

7080605 7080618

7080607 7080608

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:42 Page 183

Page 184: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

184

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - ÊáöÝ - Êõðáñéóóß - Ãêñé - ÌðïñíôüÄéáóôÜóåéò: 62 x 155mm

×ñþìáôá: Ëïõóôñßíé: Ìáýñï - Ìðëå - ÊüêêéíïÄéáóôÜóåéò: 93 x 174mm

×ñþìáôá: ÓïõÝô: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - Êüêêéíï - ËáäßÄéáóôÜóåéò: 90 x 165mm

×ñþìáôá: ÓïõÝô: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - Êüêêéíï - ËáäßÄéáóôÜóåéò: 67 x 165mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 67 x 145mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 59 x 147mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝÄéáóôÜóåéò: 66 x 167mm

×ñþìáôá: Ìáýñï - Ìðëå - Ìðïñíôü - ÊáöÝ - ÃêñéÄéáóôÜóåéò: 82 x 163mm

ÈÞêåò ìáëáêÝò

7080609 7080610

7080611 7080612

7080613 7080614

7080615 7080616

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:44 Page 184

Page 185: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

EMC 6 - 578 mmEMC 8 - 648 mmEMC 9 - 718 mmEMC 10 - 858 mmEMC 12 - 998 mmEMC 13 - 1068 mmEMC 14 - 1138 mmEMC 15 - 1208 mmEMC 18 - 1418 mm Þ 2003 mmEMC 24 - 2003 mm

EMC 6 - 486 mmEMC 8 - 542 mmEMC 9 - 598 mmEMC 10 - 710 mmEMC 12 - 822 mmEMC 13 - 878 mmEMC 14 - 934 mmEMC 15 - 990 mmEMC 18 - 1158 mm Þ 2003 mmEMC 24 - 1494 mm Þ 2003 mm

ÅíäéÜìåóç áðüóôáóç 70mm ÅíäéÜìåóç áðüóôáóç 56 mm

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Ellipse Standard Ellipse Mini Ellipse Micro

Áðü áíïäåéùìÝíï óáôéíÝ

áëïõìßíéï, áíïîåßäùôï áôóÜëé êáé

óéëéêüíç ãéá ðñïóôáóßá áðü

ãäáñóßìáôá óôï óêåëåôü.

ÊáôáóêåõÜæïíôáé óå ïðïéáäÞðïôå

äéÜóôáóç êáé ÷ùñçôéêüôçôá.

¼ëá ôá óôáíô, ìðÜñåò êáé óõóôÞìáôá, åßíáé äéáèÝóéìá óå äýï äéáöïñåôéêÝò áðïóôÜóåéò

ìåôáîý ôùí óêåëåôþí 56 Þ 70 mm êáé óå äýï ôýðïõò ANOIKTO êáé ìå ÊËÅÉÄÉ.Á

185

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:45 Page 185

Page 186: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

186

Roto Revolution System

Ôïß÷ïõ ìå Ôáìðëü Plexiglass

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Ôá Üãêéóôñá ãéá ôéò ìðÜñåò ìå êëåéäß äéáôßèåíôáé óå ôñåéò

äéáöïñåôéêÝò äéáóôÜóåéò ãÝöõñáò: 15, 21 & 29mm

Äõíáôüôçôá ìåôáôñïðÞò ìå åéäéêü áíôÜðôïñá ôùí 29mm óå 15mm.

ÐÜíåëò ìå ÷ùñçôéêüôçôá

áðü äýï Ýùò Ýîé ìðÜñåò

óå ïðïéáäÞðïôå ýøïò.

ÅðéëïãÞ áðü äéáöïñåôéêü

ðÜ÷ïò Plexiglas 3mm, 5mm

êáé 8mm, óå ïêôþ ìïíôÝñíïõò

÷ñùìáôéóìïýò.

8010104 8010103

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:45 Page 186

Page 187: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

187

ÐÜíåëò ôïß÷ïõ

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

ÅéäéêÞò êáôáóêåõÞò

ðáíåëò. Áðïôåëåßôáé áðü

ôÝóóåñéò ìðÜñåò ìå

ðôõóóüìåíåò ðëáúíÝò ðëåõñÝò

ãéá ìåãáëýôåñç ÷ùñçôéêüôçôá

óå óêåëåôïýò Þ áðïèÞêåõóç

èçêþí.

×ùñçôéêüôçôá:

- 74 óêåëåôïß óôéò ìðÜñåò

- 88 óêåëåôïß óôï ðëÜé

ÄéáóôÜóåéò:

900 (1600) x 2000 x 280mm

Óýóôçìá Ýêèåóçò óêåëåôþí ðïõ

áðïôåëåßôå áðü ôÝóóåñéò ìðÜñåò

ìå áðïèçêåõôéêü ÷þñï óôçí êÜôù

ðëåõñÜ.

×ùñçôéêüôçôá: 54 Óêåëåôïýò

90 ÈÞêåò.

ÄéáóôÜóåéò: 900 x 2000 x 280mm

Óýóôçìá Ýêèåóçò óêåëåôþí

ðïõ áðïôåëåßôå áðü ïêôþ

ðåñéóôñåöüìåíåò ìðÜñåò éäáíéêü

ãéá ìéêñÜ êáôáóôÞìáôá.

×ùñçôéêüôçôá: 144 Óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 900 x 2000 x 440mm

8010204

8010304

8010408

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:46 Page 187

Page 188: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

188

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Stands ÄáðÝäïõ

Stand ìå ïêôþ ðåñéóôñåöüìåíåò ìðÜñåò

Ðëáßóéï áðü áëïõìßíéï

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm

×ùñçôéêüôçôá: 144 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 1032 ÷ 400 ÷ 1980mm

Stand ìå äþäåêá ðåñéóôñåöüìåíåò

ìðÜñåò

Ðëáßóéï áðü áëïõìßíéï

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm

×ùñçôéêüôçôá: 216 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 1412 ÷ 400 × 1980 mm

Stand ìå ôÝóóåñéò

ðåñéóôñåöüìåíåò ìðÜñåò

Ðëáßóéï áðü áëïõìßíéï

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm

ÂÜóç ìåôáëëéêü êïõôß -

áðïèçêåõôéêüò ÷þñïò

×ùñçôéêüôçôá: 72 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò:

552 ÷ 400 ÷ 1980 mm

Stand ìå ôÝóóåñéò

ðåñéóôñåöüìåíåò ìðÜñåò

Ðëáßóéï áðü áëïõìßíéï

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm

ÂÜóç ìåôáëëéêü êïõôß-

áðïèçêåõôéêüò ÷þñïò

×ùñçôéêüôçôá: 72 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 552 ÷ 400 ÷ 1980mm

8010508

8010604

8010512

8010704

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:46 Page 188

Page 189: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

189

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Stands ÄáðÝäïõ

Stand ìå Ýîé ìðÜñåò

ÂÜóç áðü MDF

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm.

×ùñçôéêüôçôá: 108 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 650 ÷ 450 ÷ 2000mm

Stand ìå ôÝóóåñéò ìðÜñåò

ðåñéóôñåöüìåíï

ÂÜóç áðü MDF

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm.

×ùñçôéêüôçôá: 72 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 2070 ÷ Ï 530mm

Stand ìå Ýîé ìðÜñåò

ðåñéóôñåöüìåíï

ÂÜóç áðü MDF

ÐëÜôç áêñõëéêü 5 mm

×ùñçôéêüôçôá: 108 óêåëåôïýò

ÄéáóôÜóåéò: 800 x 200mm

8010806

8010904

8010906

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:47 Page 189

Page 190: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

190

Stands Âéôñßíáò

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Stand ìå ôÝóóåñá åðßðåäá ñÜöéá

ÊáôÜëëçëï ãéá âéôñßíá

Ðëáßóéï áðü áëïõìßíéï

ÓáôéíÝ aêñõëéêü

ÄéáóôÜóåéò: ÊáôÜ ðáñáããåëßá

Stand âéôñßíáò Þ

åðéôñáðÝæéá ìå

äéáöïñåôéêÞ

÷ùñçôéêüôçôá

êáé ýøïò.

8011006

8011102 8011104

8011008

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:47 Page 190

Page 191: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

191

Ïèüíç ÁöÞò

ÓõóôÞìáôá ðñïâïëÞò óêåëåôþí ïñÜóåùò & çëßïõ

Óýóôçìá öùôïãñÜöçóçò ìå ïèüíç áöÞò.

Öùôïãñáößæåôáé ï ðåëÜôçò ìå ôïí

åðéëåãìÝíï óêåëåôü.

Ðñïåðéóêüðçóç ôùí öùôïãñáöéþí

åìöáíßæåôáé óôï êÜôù ìÝñïò ôçò ïèüíçò.

Äõíáôüôçôá óýãêñßóçò ôùí öùôïãñáöéþí

Þ ðñïâÜëëïíôÜò ôéò ìáæß, åßôå äéáäï÷éêÜ

ìå slides show.

Äõíáôüôçôá áðïóôïëÞò ôùí

öùôïãñáöéþí ìå e-mail

ÆçôÞóôå áíáëõôéêüÝíôõðï ìå ðåñéóóüôåñåòðëçñïöïñßåò ãéá ôïíåîïðëéóìü ôïõêáôáóôÞìáôüò óáò.

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:52 Page 191

Page 192: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

192

Ìéêñü ìÝãåèïòÄéáóôÜóåéò: 33x26mm

Ìùâ

Ãêñé

ÄéÜöáíï

ÔéñêïõÜæ8030104

8030103

8030102

8030101

Ìåóáßï ìÝãåèïòÄéáóôÜóåéò: 33x36mm

Ìùâ ÄéÜöáíï

Ãêñé ÔéñêïõÜæ80302048030202

80302038030201

ÄéðëÞò üøçòÄéáóôÜóåéò: 53x15mm

ÄéÜöáíï ÔéñêïõÜæ ¢óðñï803030380303028030301

ÏâÜë âÜóçÄéáóôÜóåéò: 55x20mm

Ìáýñï ÄéÜöáíï80304028030401

ÂÜóåéò åôéêåôþí

ÅðéôñáðÝæéïé ÊáèñÝöôåò

ÐëáóôéêÝò âÜóåéò ãéá áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò ðïõ åöáñìüæïõí óôïõò âñá÷ßïíåò ôùí óêåëåôþí

8080101 8080102 8080103

ÊáèñÝöôçòinox ìåìáãíÞôç óôïâñá÷ßïíáþóôå íáìåôáôñÝðåôáéóå ÷åéñüò.

teliko_08_accessories.qxd 19/11/2009 3:49 Page 192

Page 193: Σπύρος Αρβανιτάκης, Optostirixis :: κατάλογος προϊόντων

exofyllo_giapdf.qxd 30/11/2009 10:17 Page 1