ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

53
Greek olive farms AKROS SUPPERIOR QUALITY OLIVE OILS & OLIVE PRODUCTS

description

 

Transcript of ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Page 1: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Greek olive farms AKROSSUPPERIOR QUALITY OLIVE OILS & OLIVE PRODUCTS

Page 2: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ
Page 3: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Knowledge & tradition inolive tree care

Page 4: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

OLIVE FARMS near ANCIENT PLACES DELFI & EPIDAVROS

Page 5: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

COMPANY’S PRINCIPALS

Page 6: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

INNOVATION

Page 7: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

QUALITY

Page 8: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

RESPECT

Page 9: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

FIDELITY

Page 10: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

We collect the best olives in the right timeKORONEIKI -MANIAKI -ATHENIAN

Page 11: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

We use ONLY NATURE CULTINATION NEVER chemicals

Page 12: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Old trees in Epidavros & Koronia

Page 13: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Olives healthy and juicy

Page 14: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

HARVEST PROCESS

Page 15: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

OLIVE OIL fresh & pure

Page 16: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK LIQUID GOLD

Page 17: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

OLIVE OIL WITH GREEK HERBS

Page 18: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

THE PRODUCTS

Products with Competitive prices &Quality.

OLIVE oil is an excellent source of antioxidants , contains phenols and vitamin E. Olive oil also contains the antioxidant vitamin E. olive oil is almost entirely monounsaturated fat. Studies indicate that olive oil's monounsaturated fat levels help prevent bad cholesterol (LDL) from converting into its most damaging form.

Page 19: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK PRIVILLEGE FRESCOEXTRA VIRGIN OLIVE OIL COLD EXTRACTION

CharacteristicsFRESCO -NEO is the freshest oil, the first oil of the season. synonymous with fullness, vivacity and with a rich fragrance.

Its production is limited and can be found only from November to January. It is unfiltered so it preserves a flavour of oil from other era and has the rich fragrance of just-picked olives.The opacity of the product guarantees its purity.

•Taste Genuine and robust, typical of unfiltered oil.•Fragrance Intensely fruity.•Ideal use A condiment for roasted meat, salads and country style dishes. Excellent on toasted bread.

BOTTLED GREEN GLASS SUPPERIOR QUALITY BOOTLES 200cc , 500 cc , 750cc,

BOTTLE TYPE: Kalligoulas

Page 20: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK PRIVILLEGE

EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COLD EXTRACTION

CharacteristicsThe best oil of the top quality extra virgin olive oil , PDO , a superior product obtained from sun-ripened traditionally harvested and crushed from Argolis and Messenia . first class olive oil synonymous with fullness, vivacity and with a rich fragrance. The acidity, the k232 &k270 and the peroxides are the best you can find for your health . Greenish and fruity, from olive trees koroneiki & maniaki, with a balanced bucket, a full texture and rich in monounsaturated fatty acids and antioxidants, combining unbeatable health benefits with distinctive taste.It is unfiltered or filtered , The opacity of the product guarantees its purity.•Taste Genuine and robust, typical of unfiltered oil.•Fragrance Intensely fruity.•Ideal use A condiment for roasted meat, salads and country style dishes. Excellent on toasted bread.

BOTTLED GREEN GLASS SUPPERIOR QUALITY BOOTLES 200cc , 500 cc , 750cc,

BOTTLE TYPE: Kalligoulas

All the production lines are iso 22000 & hasp certified, with all the guarantee certificates and analysis.

Page 21: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK PRIVILLEGE ORGANIC (BIO )

• EXTRA VIRGIN OLIVE OIL • COLD EXTRACTION• CERTIFFIED ORGANIC AGRICULTURE

•CharacteristicsIs a superior 100% GREEK extra virgin olive oil produced with great care and passion. From the land to the cultivation, from the collection system to the extraction at the mill, all of the production processes are carried out according to the principles of organic agriculture and quality excellence.Is guaranteed organic from the beginning to the end, from the first olive to the last drop in the pressing. Ideal to use for cooking BABY FOOD & child recipes , 'a crudo', on fish, white meat and vegetables.•Taste Round and robust, slightly spicy, typical of olives not yet mature•Fragrance Intensely fruity •Colour Green with golden yellow highlights

BOTTLE TYPE: Kalligoulas

Page 22: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK PRIVILEGE BIO / GREEN LABEL

Page 23: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK PRIVILEGE /GOLDEN LABEL

Page 24: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Olive oil is the basis of Greek nutrition and healthy Mediterranean diet. Made from some of the best olive crops in the Mediterranean Basin ,FROM THE koroneiki , these

oils are selected by our cooperating olive framers for their particular characterics, such as taste, delicate perfume, low acidity level (maximum 0.4%) and full body.

This oil has a characteristic aroma, low acidity, green colour and almond aftertaste. It is a full and robust extra virgin oil, best used 'a crudo'.

• TasteFull bodied &Delicate with a slight almond taste• Fragrance Delicately fruity• Colour • golden with green highlights• Ideal use Excellent for cooking, sauces, roasting and as a light dressing. Thanks to the extra virgin content

(about 30%) this oil retains the delicate taste of the olive.

IN 3 BOTTLE TYPES• GREEK KION 200cc & 500cc (special glass)• GREEK TEMPIO 200cc• PARTHENON MINI 50cc• MEDICINE /PASSION BOTTLE TYPE. 100cc• CLASSIC BOTTLE 100cc & 250cc & 500cc & 750cc

OLYMPIAN GLORY Classic

Page 25: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

OLYMPIAN GLORY Spicy WITH HERBS (SPECIAL BOTTLES)

olive oil for salads with special aromaVirgin olive oil with aromatic Greek spices and herbs.Precious gifts from the Greek nature.

The ingredients are the below:•Rosemary•Daphne•Koliiandros•Cinnamon•Pepper•Garlic•Greek nature’s secrets.•Parthenon•LEMON•ORANGE•Chili•OREGON & GARLIC SPICY OLIVE OIL

BOTTLE TYPE : many different types & shapes, 50cc, 100cc, 200cc

Page 26: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

PARTENON BOTTLE 50, 100,200cc OLYMPIAN GLORY

Page 27: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

KION ,500cc ,100, 200

OLYMPIAN GLORY

Page 28: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

MINIATURS 40,50,100ccOLYMPIAN GLORY

Page 29: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

TEMPIO 200,500ccOLYMPIAN GLORY

Page 30: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

PAGODA 200+200ccOLYMPIAN GLORY

Page 31: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

PARTHENON /mini 50ccOLYMPIAN GLORY

Page 32: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK LIQUID GOLD – Many types Light, virgin, blended,

Blended olive oil ideal for healthy cooking Modern nutritional science concurs that olive oil is the oil best suited for cooking. This

is a perfect combination of different edible oils (pomace, virgin, sunflower) and extra virgin olive oil.

The refined olive pomace oil comes from the oil extracted from the pomace paste obtained after grinding in the mill. This is improved with extra virgin oil to enhance its aroma, taste and colour. The result is an oil very resistant: the best oil for deep frying!

• It has a low content of virgin oils and therefore a very low level of acidity. It maintains the delicate taste of olive oil, enhancing the taste of the food.

• It has a high content of monounsaturated fats.• Withstands high temperatures• Does not saturate the food and leaves it 'light'• Does not release bad odors• Does not change the natural taste of the food• Ideal for frying, sauces, mayonnaise and light dressing • Pomace olive oil & virgin olive oil from mountain olive trees …….Blended fragrant extra virgin olive oil, and freshly refined pomace oil and high-quality

first-grade soybeanoil in specially-optimized proportion. Mildly fragrant, nutritious and non-cholesterol.

Low in saturated fats, excellent for cooking.

BOTTLE TYPE:

Page 33: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK LIQUID GOLD

Blended olive oil ideal for healthy cooking Modern nutritional science concurs that olive oil is the oil best suited for cooking. This

is a perfect combination of refined pomace oil and extra virgin olive oil. The refined olive pomace oil comes from the oil extracted from the pomace paste obtained after grinding in the mill. This is improved with extra virgin oil to enhance its aroma, taste and colour. The result is an oil very resistant: the best oil for deep frying!

• It has a low content of virgin oils and therefore a very low level of acidity. It maintains the delicate taste of olive oil, enhancing the taste of the food.

• It has a high content of monounsaturated fats.• Withstands high temperatures• Does not saturate the food and leaves it 'light'• Does not release bad odors• Does not change the natural taste of the food• Ideal for frying, sauces, mayonnaise and light dressing • Pomace olive oil & virgin olive oil from mountain olive trees …….Blended fragrant extra virgin olive oil, and freshly refined pomace oil and high-quality

first-grade soybeanoil in specially-optimized proportion. Mildly fragrant, nutritious and non-cholesterol.

Low in saturated fats, excellent for cooking.

BOTTLE TYPE: different types

Page 34: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK LIQUID GOLD

Blended olive oil ideal for healthy cooking Modern nutritional science concurs that olive oil is the oil best suited for cooking. This

is a perfect combination of refined pomace oil and extra virgin olive oil. The refined olive pomace oil comes from the oil extracted from the pomace paste obtained after grinding in the mill. This is improved with extra virgin oil to enhance its aroma, taste and colour. The result is an oil very resistant: the best oil for deep frying!

• It has a low content of virgin oils and therefore a very low level of acidity. It maintains the delicate taste of olive oil, enhancing the taste of the food.

• It has a high content of monounsaturated fats.• Withstands high temperatures• Does not saturate the food and leaves it 'light'• Does not release bad odors• Does not change the natural taste of the food• Ideal for frying, sauces, mayonnaise and light dressing • Pomace olive oil & virgin olive oil from mountain olive trees …….Blended fragrant extra virgin olive oil, and freshly refined pomace oil and high-quality

first-grade soybeanoil in specially-optimized proportion. Mildly fragrant, nutritious and non-cholesterol.

Low in saturated fats, excellent for cooking.

BOTTLE TYPE:

Page 35: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK LIQUID GOLD WITH HERBS (SPECIAL BOTTLES)

Virgin olive oil with aromatic Greek spices and herbs.Precious gifts from the Greek nature. The ingredients are the below:•Rosemary•Dafne•Koliiandros•Cinnamon•Pepper•Garlic•Greek nature’s secrets.•Parthenon , olive oil for salads with special aroma. ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ a. ΠΗΛΙΟΥb. LEMONc. ORANGE d. chili e. OREGON & GARLIC SPICY OLIVE OIL

BOTTLE TYPE:

Page 36: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

4. GREEK LIQUID GOLD FROM AIGIALIA

Composed of refined olive oils

They include all the nourishing And beneficial elements necessary for the everyday nutrition to humans and their health. The slopes of Aigiallia overlooking the gulf of Corinth where our Olive plantations are located , have the most favorable terrain and climate conditions so the olive oil that’s produced can be distinguished by its excellent quality, aroma and for its distinctive taste.

BOTTLE TYPE: pet 1000cc, special glass 1000, 500, 200, 100, can, marasca

Page 37: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

PURE EDIBLE GOLD + OLIVE

Page 38: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.LG. BLENDED FRAGRAND

Page 39: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.L.G. PURE

Page 40: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.L.G. BLENDED FRAGRAND/2

Page 41: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.L.G. OLIVE POMACE OIL

Page 42: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.L.G VIRGIN from mountain trees/ GOLD label

Page 43: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

G.L.G NATURAL

Page 44: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK FAMUS OLIVESkalamata table olives

Olive oils for the salad , as an appetizer ,

The absolute table olives .

Naturally purple-black and juicy with a fruity flavor. They are brine cured and then steeped in wine vinegar. Even though they stay on the tree until they are fully ripe, hand-picking lets no bruise mar their fragile flesh.

Page 45: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK BALSAM

Massage oilFor the body & hair

Natural olive oil Greek lavender oil

50cc, 100cc

Page 46: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK BALSAM

Massage oilFor the body

Ideal for babiesFor blonde hair

Natural olive oil Greek Chamomile oil

50cc, 100cc

Page 47: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK BALSAM

Page 48: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK BALSAM

Page 49: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

GREEK BALSAM

Page 50: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

Greek Harmony – Beauty Products

Page 51: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ
Page 52: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ
Page 53: ΑΚΡΟΣ OLIVE OILS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΑΣ

CONTACT

PHONE 0030.210. 6872410-412 E-MAIL. [email protected] [email protected]

GONIA EPIDAVROS S.A. ALSOUPOLEOS 40. 14235 N.IONIA ATTICA GREECE