® ®Œ®©®¤®â€”...

download ® ®Œ®©®¤®â€” ®â€œ®Œ®â€®“®“®â€” ® ®Œ®©®¤®â€” ®â€œ®Œ®â€®“®“®â€”

of 12

 • date post

  23-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ® ®Œ®©®¤®â€”...

 • ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

  Η KATAΣΚΕΥΗ 8 ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ Η KATAΣΚΕΥΗ 9 ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ

  ΠΕΔΜΕΔΕ: Δραστικές μειώσεις συνδρομών για το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης Η συνεχιζόμενη βαθιά κρίση στον τομέα της κατασκευής των Δημοσίων Έργων, παρά την αισιοδο- ξία για ανάκαμψη με στοχευμένες κινήσεις μέσα στο 2013, έχει δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλή- ματα στις επιχειρήσεις του κλάδου. Η ΠΕΔΜΕΔΕ, δεν θα μπορούσε να μην συναισθανθεί την κρισι- μότητα των καιρών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, που για πολλές επιχειρήσεις απο- τελούν ζήτημα ύπαρξης τους πλέον στον κλάδο, και για αυτό αποφάσισε να προχωρήσει σε σημα- ντική μείωση των συνδρομών των μελών για το νέο έτος. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην έμπρακτη και ουσιαστική συμπαράσταση των μελών της Ένωσης, που με κόστος οικονομικό και ανθρώπινο προσπαθούν να ανταπεξέλθουν και να παραμείνουν όρθιοι, στην πιο δύσκολη περίοδο της νεότε- ρης ιστορίας, προσφέροντας έργο και εργασία σε χιλιάδες εργαζόμενους. Συγκεκριμένα η Ένωση ανταποκρινόμενη στο αίτημα των μελών της και με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και της έκτακτης συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας αποφάσισε να προχω- ρήσει σε σημαντική μείωση (30%) των συνδρομών των μελών για το 2013. Επιπλέον αποφασίσθηκε επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα, σε όσους έχουν οικονομικές εκκρεμότη- τες, εξόφλησης των παλαιών οφειλών σε 3 εξαμηνιαίες δόσεις.

  Κοινό αίτημα των Εργοληπτικών Οργανώσεων: Το πάγωμα συντελεστών αναθεώρησης τιμών Σε κατεπείγουσα κοινή επιστολή τους προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Στ. Κα- λογιάννη, οι εργοληπτικές οργανώσεις, αναφέρονται στα εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα του Εκ- συγχρονισμoύ των Τιμολογίων, των Αναλύσεων Τιμών και της Αναθεώρησής τους, επιση- μαίνοντας σε σχετικό συνοδευτικό τους υπόμνημα τα προβλήματα που δημιουργεί η αρνητι- κή αναθεώρηση στα δημόσια έργα. Επανέρχονται δε στην αρχική τους πρόταση εξειδικεύο- ντας ως εξής: α) «Πάγωμα» των συντελεστών αναθεώρησης από την περίοδο μετά το Α’ τρίμηνο του 2012 μέχρι και το Α’ τρίμηνο του 2013 και β) Άμεση υιοθέτηση από το Β’ τρίμηνο του 2013 των νέων αναλύσεων που έχουν προτα- θεί τουλάχιστον για τους συντελεστές αναθεώρησης νέων και παλαιών συμβάσεων.

 • Η KATAΣΚΕΥΗ 9 ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΕΔΜΗΕΔΕ

  ΠΕΔΜΗΕΔΕ Νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατασκευή δημοσίων έργων Τις θέσεις της Ενωσης για τις νομοθετικές ρυθ- μίσεις που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης απέ- στειλε με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο- μών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Στ. Καλογιάννη.

  Οι θέσεις τη Ενωσης είναι οι εξής:

  1.1 Σχετικά με το σύστημα προσφοράς Μελέ- τη-Κατασκευή η Ενωσή μας έχει σαφή θέση για την πλήρη κατάργησή του, όχι βέβαια για λό- γους που αφορούν αυτό καθ’ αυτό το σύστη- μα, αλλά τον τρόπο που χρησιμοποιείται από το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών. Δυστυ- χώς, το σύστημα αυτό πλέον εξυπηρετεί τη δι- απλοκή και την αδιαφάνεια και όχι τους σκο- πούς για τους οποίους και σωστά θεσμοθετήθηκε. Αν όμως το υπουργείο σας επιθυμεί την δια- τήρησή του, προτείνουμε να λάβετε οπωσδήπο- τε υπόψην το πόρισμα της ομάδας εργασίας του 2011 στο οποίο γίνεται μία σημαντική προσπά- θεια εξορθολογισμού του συστήματος και οι προ- τάσεις της είναι γενικά προς την σωστή κατεύθυν- ση. Τέλος για το ζήτημα αυτό προτείνουμε επίσης να συνταχθεί και να θεσμοθετηθεί κατ’ αναλογία προς τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς και τυπική διακή- ρυξη για τους διαγωνισμούς με σύστημα Μελέ- τη- Κατασκευή για να αντιμετωπισθεί όσο το δυνα- τόν η αδιαφάνεια και η αυθαιρεσία στην ανάθε- ση μέσω αυτού του συστήματος.

  1.2 Συμφωνούμε απόλυτα με την κατάργηση του συνδυασμού των συστημάτων που όπως γνωρί- ζετε αποτελούσε αίτημα όλου του εργοληπτι- κού κόσμου τα τελευταία χρόνια.

  2. Συμφωνούμε με την προτεινόμενη διάταξη για την επίλυση του θέματος τιμολόγησης της αξίας της ασφάλτου και πιστεύουμε ότι βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση.

  3. Με το προτεινόμενο άρθρο 25Α εισάγε-

  ται για πρώτη φορά στο Νόμο των Δημ. Εργων ο θεσμός του παραβόλου ως προϋπόθεση για την κατάθεση ένστασης του άρθρου 25 του Ν. 3669/08. Είναι γεγονός ότι η άνευ αποχρώ- ντος λόγου κατάθεση ενστάσεων και στη συ- νέχεια δικαστικών προσφυγών αποτελούσε πά- ντα και αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγο- ντα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης. Πιστεύουμε όμως ότι παρόμοιου είδους κατα- σταλτικά μέτρα όπως είναι το παράβολο είναι πι- θανόν να αποτελέσουν κίνητρο αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας εκ μέρους των επιτροπών διαγωνι- σμού όταν αυτές γνωρίζουν ότι θα είναι πλέον δύσκολο για τους συμμετέχοντες να αμφισβητή- σουν τις αποφάσεις τους. Είμαστε υπέρ της θεσμο- θέτησης μέτρων που να λειτουργούν ανασταλτικά στην υποβολή αβάσιμων ενστάσεων όπως είναι η διενέργεια διαγωνισμού σε δύο φάσεις (Α΄ φάση κατάθεση τυπικών δικαιολογητικών, Β΄ φάση κα- τάθεση οικονομικών προσφορών) μέτρο που απο- τελεί αίτημα όλων των εργοληπτών Δημ. Έργων. Παρά ταύτα αν η θεσμοθέτηση του παραβόλου απο- τελεί δεδομένη επιλογή του Υπουργείου προτείνου- με να μην ισχύσει για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο της 2ης τάξης (σήμερα 1.500.000 ευρώ), ενώ για τα μεγαλύτερα έργα να ισχύει ο προ