ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … ·...

60
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Transcript of ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … ·...

Page 1: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Page 2: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Περιεχόµενα:

Σελίδα

Κεφ. 1: Μελέτη Σκοπιµότητας

1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας 3

1.2 Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία 4

1.3 Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα

5

1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία

5

1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών 14

1.6 ∆οµή του Τµήµατος σε τοµείς 14

1.7 ∆ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων ετών µε τους αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος

14

1.8 Αριθµός εισακτέων 14

1.9 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων 13

Κεφ. 2: Οικονοµοτεχνική Μελέτη

2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος 17

2.2 Ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος 29

2.3 Συσχέτιση των υποδοµών µε το νέο πρόγραµµα σπουδών 29

2.4 Ανάλυση των απαιτουµένων πρόσθετων υποδοµών: κόστος υλοποίησης και λειτουργίας

29

2.5 Απαιτούµενο επιπρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικό-διοικητικό προσωπικό και απαιτούµενη δαπάνη

30

2.6 Επιπρόσθετη δαπάνη για φοιτητική µέριµνα 30

Κεφ. 3: Μελέτη Βιωσιµότητας

3.1 Έρευνα αγοράς στο αντικείµενο του Τµήµατος 31

3.2 Μορφές υποστήριξης στο προτεινόµενο πρόγραµµα 31

3.3 ∆ιεθνής εµπειρία 32

3.4 Ενίσχυση της ελκυστικότητας 33

Παράρτηµα Α: Πρόγραµµα σπουδών 46

Παράρτηµα Β: Πρόταση προεδρικού διαταγµατος 71

Page 3: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Κεφ.1 : Μελέτη Σκοπιµότητας

1.1 Λόγοι που υπαγορεύουν την αλλαγή ονοµασίας

Ο Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τµήµατος ∆ιαχείρισης

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, όπως ορίζεται από το Π.∆. ίδρυσης του (Π.∆. 96/1998), ήταν η προαγωγή της επιστήµης του περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων.

Το Τµήµα µας είχε εξαρχής χαρακτήρα Τµήµατος Μηχανικών, όπως είναι εµφανές από τα διδασκόµενα µαθήµατα (βλέπε κατωτέρω) και την πενατετή διάρκεια των σπουδών. Ο τρέχων τίτλος (∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων) επελέγη λόγω δυσκολιών ακριβούς απόδοσης στα Ελληνικά ενός τίτλου που θα συνδυάζε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

∆υστυχώς, το όνοµα «Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» δηµιούργησε στο τµήµα µας προβλήµατα αναγνωρισιµότητας διότι:

(α) είναι το µόνο ελληνικό τµήµα (ή σχολή) ΑΕΙ που δεν φέρει τον όρο Μηχανικός/-ων στον τίτλο, ενώ το πρόγραµµα και η διάρκεια σπουδών είναι χαρακτηριστικά σχολής Μηχανικών µε αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων, ακόµη και σε εξειδικευµένα άρθρα των ελληνικού τύπου να µην αναφέρεται ως τµήµα που προσφέρει σπουδές της οικογενείας των Τµηµάτων Μηχανικών,

(β) οι αποφοίτοι του Τµήµατος εξοµοιώνονται στο θέµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων µε τους αποφοίτους του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το οποίο είναι τεταρτοετούς φοίτησης και όχι µε τους απόφοιυτους των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, όπου η φοίτηση είναι πανταετής, µε αποτέλεσµα να υπάρχει περαιτέρω σύγχυση όσον αφορά την ταυτότητα του τµήµατός µας.

Το προσωπικό του Τµήµατός µας περιλαµβάνει 20 διορισµένα µέλη ∆ΕΠ, 2 ακόµη υπό διορισµό, 1 µέλος ΕΕ∆ΙΠ, 1 µέλος ΕΤΕΠ και 4 µέλη ∆ιοικητικού προσωπικού. Η επιλογή των µελών ∆ΕΠ έγινε µε προσοχή ώστε το διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος να αντιπροσωπεύσει τον διεπιστηµονικό του χαρακτήρα. Από τα 22 µέλη ∆ΕΠ του ∆ΠΦΠ (διορισµένα και υπό διορισµό) τα 4 έχουν βασικό πτυχίο κλάδου µηχανικού (χηµικοί µηχανικοί, µηχανικοί περιβάλλοντος), 4 ακόµη µέλη ∆ΕΠ δραστηροποιούνται ερευνητικώς κυρίως σε αντικείµενα τεχνολογίας/µηχανικού, ενώ και για αρκετά από τα λοιπά µέλη ∆ΕΠ τα σχετικά συνιστούν συµπληρωµατικό ερευνητικό αντικείµενο.

Το Ιδρυτικό Π∆ του Τµήµατος αναφέρει ρητά ότι το Τµήµα έχει µεταξύ άλλων ως αποστολή «την ορθολογική αντιµετώπιση µεθόδων σχεδιασµού και χρήσεων φυσικών πόρων, την ανάπτυξη συστηµάτων αειφόρου διαχείρισης, την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την αξιολόγηση και διαχείριση γης σε αστικές και αγροτικές περιοχές». Είναι µάλλον προφανές πως τα αντικείµενα αυτά κατ’ εξοχήν αφορούν την επιστήµη του µηχανικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για άµεση ένταξη των αποφοίτων του ∆ΠΦΠ του ΠΙ στο ΤΕΕ µε προσδιορισµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στον τοµέα των Υλικών είναι η µετονοµασία του Τµήµατος µε τρόπο ώστε να περιλαµβάνει τον όρο «Μηχανικός» στον τίτλο του.

Page 4: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Επειδή υπάρχουν ακόµη δυο συναφή πολυτεχνικά τµήµατα στην Ελλάδα µε τίτλο «Μηχανικοί Περιβάλλοντος», επιλέξαµε και προωθούµε προς έγκριση ως πλέον δόκιµο νέο τίτλο τον «Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος» µεταξύ των πιθανών εναλλακτικών ονοµασιών.

1.2 Συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε τη νέα ονοµασία

Η συνάφεια του προγράµµατος σπουδών µε την νέα ονοµασία είναι προφανής αν εξετάσουµε τα υποχρεωτικά µαθήµατα του τµήµατος τα οποία δικαιολογούν τον όρο ‘Μηχανικών’ στον τίτλο του:

• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες (3 µαθήµατα): Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση, ∆ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

• Βασικές επιστήµες (23 µαθήµατα): Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙI, ∆ιαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική – Στατιστικά Πακέτα Η/Υ, Αριθµητική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία, Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση, Γεωχηµεία, Γενική Φυσική, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσικοχηµεία, Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος, Γενική Μετεωρολογία, Κλιµατολογία, Εισαγωγή στη Βιολογία, Περιβαλλοντική Βιοχηµεία, Μοριακή και Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία, Οικολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Μέθοδοι Πολυµετάβλητης Στατιστικής

• Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού (13 µαθήµατα): Τεχνικό Σχέδιο – AUTOCAD, Πληροφορική – Fortran, Τεχνική Μηχανική, Ρευστοµηχανικη, Φυσικές ∆ιεργασίες, Χηµικές & Βιοχηµικές ∆ιεργασίες, Ισοζύγια µάζας και ενέργειας, Υλικά Κατασκευών, Φαινόµενα Μεταφοράς, Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική, Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης, Τηλεπισκόπηση, Τεχνικοοικονοµικές µελέτες

• Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος (46 µαθήµατα): Εφαρµοσµένη Υδραυλική, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Υδρογεωλογία, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές, Τεχνική Υδρολογία, Περιβάλλον και Ενέργεια, Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση, Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων, ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, ∆ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών, ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Περιβάλλον και Υλικά, Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Πόσιµου Νερού, ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων, Ασφάλεια ∆ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία, ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Οικονοµικά Περιβάλλοντος, Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους, Υδατική Ρύπανση, Λιµνολογία, , Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών, ∆ιαχείριση Πανίδας, ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων, Οικολογική Χαρτογράφηση, Μεσογειακά Οικοσυστήµατα, ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, ∆ιαχείριση Χλωρίδας, ∆ιατήρηση Βιοποικιλότητας, Αγρο-οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους, Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Ωκεανογραφία, Βιογεωγραφία, Χωροταξία

Page 5: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

• Επίσης, οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους µε το 10ο εξάµηνο

αφιερωµένο αποκλειστικά στην εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας, ακριβώς υπό τους όρους Ελληνικών Σχολών Μηχανικών.

Το Τµήµα µας οικοδόµησε το πρόγραµµά του µε βάση τα εθνικά και διεθνή πρότυπα εγκρίτων Τµηµάτων Μηχανικών, ενώ στελεχώθηκε και συνεχίζει να στελεχώνεται µετά από κρίσεις επιτροπών στις οποίες συµµετείχαν ενεργά πολλοί Τακτικοί και Αναπληρωτές Καθηγητές ελληνικών Πολυτεχνικών Τµηµάτων και Σχολών.

1.3 Συσχέτιση της νέας ονοµασίας µε επαγγελµατικά δικαιώµατα

Η αλλαγή του ονόµατος κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνει δυνατό οι

απόφοιτοι του τµήµατος να αποκτήσουν επαγγελµατικά δικαιώµατα ως Μηχανικοί. Σύµφωνα µε το ΤΕΕ, η ένταξη των αποφοίτων στο Τεχνικό Επιµελητήριο είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο µε την προϋπόθεση να προέρχονται από Τµήµα ΑΕΙ που έχει στον τίτλο του τον όρο «Μηχανικός». Στην πράξη, οι απόφοιτοι του τµήµατος διεκδικούν θέσεις στην αγορά εργασίας ως µηχανικοί περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι από τις απαντήσεις που έδωσαν οι απόφοιτοι του Τµήµατος σχετικά µε τις µεταπτυχιακές σπουδές και την επαγγελµατική αποκατάσταση προκύπτουν ότι οι λόγοι για τις µεταπτυχιακές σπουδές είναι κυρίως για να βοηθήσει στην ανεύρεση εργασίας που να αντιστοιχεί στο επίπεδο των σπουδών τους, όπως απάντησε το 80% των Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµατούχων Ειδίκευσης (Μ∆Ε) και 60% των διδακτόρων. ∆εύτερη αιτία για τους Μ∆Ε είναι η ανάγκη για µεγαλύτερη εξειδίκευση για την άσκηση του επαγγέλµατος τους (46.1%), ενώ αυτή είναι η τελευταία αιτία για τους διδάκτορες (33.3%). Ακόµη, 18 άτοµα δήλωσαν ότι παρακολούθησαν προγράµµατα κατάρτισης διάρκειας από 16 ώρες ως 12 µήνες. Τα προγράµµατα κατάρτισης αφορούσαν:

• Υπολογιστές • Συστήµατα πιστοποίησης ISO & EMAS • Συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων • ΜΠΕ

Όσο αφορά στην επαγγελµατική αποκατάσταση, 13 (46%) δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, κανένας (0%) δηµόσιος υπάλληλος, 3 (11%) συµβασιούχοι έργου στον ιδιωτικό τοµέα και 5 (18%) στο δηµόσιο ενώ 4 (14%) δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τέλος, 17 (61%) δήλωσαν ότι το επάγγελµα τους είναι σχετικό µε το πτυχίο τους, 4 (14%) δήλωσαν πολύ ευχαριστηµένοι από την εργασία τους (οι 3 από αυτούς δήλωσαν ότι η δουλειά τους είναι σχετική µε το πτυχίο τους). 1.4 Σύγκριση του προγράµµατος σπουδών µε εκείνα των τµηµάτων που

φέρουν ήδη την προτεινόµενη ονοµασία

Η µετονοµασία του ∆ΠΦΠ σε Τµήµα «Μηχανικών Περιβάλλοντος» που

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξή του στο ΤΕΕ και αναγνώρισή του ως Τµήµα Μηχανικών που µπορεί να ενταχθεί σε Πολυτεχνική Σχολή είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τα ήδη προγράµµατα σπουδών των δύο ήδη υπαρχόντων Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αυτό του Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά) και αυτό του ∆ηµοκρίτειου Παν/µίου (Ξάνθη). Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζεται η σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων ανά κατηγορία µαθηµάτων.

Page 6: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες

Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ∆ΠΦΠ (Αγρίνιο)

1 ∆ίκαιο Περιβάλλοντος και Τεχνικές

Εφαρµογές Περιβαλλοντική και Τεχνική Νοµοθεσία

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

2 Πολιτική Οικονοµία (E) Πολιτική Οικονοµία (Ε) Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση

3 Επιχειρησιακή Οικονοµία (E) Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Αποφάσεων

(Ε)

∆ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών

4 Αστικό ∆ηµόσιο ∆ίκαιο (E) Εισαγωγή στη Φιλοσοφία (Ε)

5 ∆ιοίκηση Προσωπικού –

Επικοινωνιολογία Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήµης (Ε)

6 Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία (E) Ιστορία Πολιτισµού (Ε)

7 Άνθρωπος - Περιβάλλον – Τεχνολογία (E) Βιοµηχανική Κοινωνιολογία (Ε)

8 Κοινωνιολογία (E) Κοινωνιολογία (Ε)

9 Θεµελίωση Θετικών Επιστηµών (E) Τέχνη και Τεχνολογία (Ε)

Page 7: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

Βασικές Επιστήµες

Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ∆ΠΦΠ (Αγρίνιο)

1 Μαθηµατικός Λογισµός Γραµµική Άλγεβρα ∆ιαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισµός Ι και ΙΙ

Μαθηµατικά Ι

2 Λογισµός Πολλών Μεταβλητών Αριθµητική και Γραµµική Άλγεβρα

Μαθηµατικά IΙ

3 ∆ιαφορικές Εξισώσεις Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις

4 Πιθανότητες και Στατιστική Πιθανότητες & Στατιστική Στατιστική – Στατιστικά Πακέτα Η/Υ

5 Αριθµητική Ανάλυση

Αριθµητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική

Αριθµητική Ανάλυση

6

• Χηµεία για Μηχανικούς

• Υδατική Χηµεία

• Ατµοσφαιρική Χηµεία

• Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης

• Περιβαλλοντική Χηµεία

• Αναλυτική Χηµεία

• Υδατική Χηµεία

• Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία

• Γενική και Ανόργανη Χηµεία

• Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση

7 Παγκόσµια Βιογεωχηµεία Γεωχηµεία

8

Φυσική

Φυσική Ι

Φυσικοχηµεία

• Γενική Φυσική

• Φυσική Περιβάλλοντος

• Φυσικοχηµεία

• Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος

9 • Φυσική της Ατµόσφαιρας – Κλιµατολογία

• Μετεωρολογία

• Γενική Μετεωρολογία

• Κλιµατολογία

10

Βιολογία

• Εισαγωγή στη Βιολογία

• Περιβαλλοντική Βιοχηµεία

• Μοριακή και Γενετική Μηχανική

• Μικροβιολογία

11 Oικολογία Οικολογία Οικολογία Ι και ΙΙ

12 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική Μικροβιολογία • Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ι και ΙΙ

13 Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία Περιβαλλοντική Γεωλογία

14 Εισαγωγή στην Ασαφή Λογική (E)

Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής

15 Πολύπλοκα Συστήµατα (E)

Page 8: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

Μαθήµατα επιστήµης µηχανικού

Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ∆ΠΦΠ (Αγρίνιο)

1 Εισαγωγή στην Επιστήµη των Υπολογιστών

2 • Tεχνικές Σχεδιάσεις / CAD

• CAD/CAM

Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων µε Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικό Σχέδιο - AUTOCAD

3 Τεχνική Φυσικών ∆ιεργασιών

Φυσικές ∆ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων

Φυσικές ∆ιεργασίες

4 Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ∆ιεργασιών Τεχνική Χηµικών & Βιοχηµικών ∆ιεργασιών Χηµικές & Βιοχηµικές ∆ιεργασιών

5 Προγραµµατισµός Η/Υ σε Γλώσσα FORTRAN Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Πληροφορική –Fortran

6 Μηχανική του Στερεού Σώµατος Τεχνική Μηχανική - Στατική Τεχνική Μηχανική

7 Ρευστοµηχανική Ρευστοµηχανικη Ρευστοµηχανικη

8 Αντοχή Υλικών Αντοχή Υλικών

9 Εφαρµοσµένη Θερµοδυναµική Περιβαλλοντική Θερµοδυναµική Ισοζύγια µάζας και ενέργειας

10 Επιχειρησιακή Έρευνα Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

11 ∆οµικά Υλικά – Ιδιότητες & Συµπεριφορά Υλικά Κατασκευών

12 Στατική των Κατασκευών

13 Φαινόµενα Μεταφοράς Μεταφορά Θερµότητας και Μάζας Φαινόµενα Μεταφοράς

14 Γεωδαισία Γεωδαισία

15 Τεχνολογία Μετρήσεων

16 Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – GIS Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών • Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών

• Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική

• Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης

17 Οργάνωση και Προγραµµατισµός Τεχνικών Έργων

18 Τεχνική Ακουστική Έλεγχος Θορύβου

19 Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις Εδαφοµηχανική και Θεµελιώσεις

20 Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος • Ανάλυση Κατασκευών Και Οπλισµένο Σκυρόδεµα

• Σεισµολογία και Αντισεισµικός Κώδικας

21 Τηλεπισκόπιση Τηλεπισκόπηση

22 Συγκοινωνιακά Συστήµατα Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστηµάτων

Page 9: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

23 Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστών (MATLAB) Επιστηµονικός Προγραµµατισµός

Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος

Α/Α Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) ∆ΠΦΠ (Αγρίνιο)

1 Εφαρµοσµένη Υδραυλική

• Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

• Περιβαλλοντική Υδραυλική

• Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις

• Εφαρµοσµένη Υδραυλική

• Εγγειοβελτιωτικά Έργα

2 Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού

Περιβάλλοντος Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

3 Υδρογεωλογία Υδρογεωλογία

4

• Ατµοσφαιρική Ρύπανση (K)

• Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατµοσφαιρικών Ρύπων (K)

• Εφαρµοσµένα Θέµατα Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (E)

• Εφαρµογές Η/Υ στην Αέρια Ρύπανση (E)

• ∆ιαχείριση Ποιότητας της Αστικής Ατµόσφαιρας (E)

• Μετρήσεις Ατµοσφαιρικής Σύστασης από Αεροσκάφος (E)

• Κατασκευή Συσκευών και ∆ιατάξεων (E)

• Αυτοκίνητο και Ρύπανση (E)

• Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων (Ε)

• Τεχνολογία Καύσης - Οικολογικά Καύσιµα (Ε)

• Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Αέρα

• Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αεριών Εκποµπών

• ∆ιαχείριση Αεριών Εκποµπών • Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και

Μοντέλα Ποιότητας Αέρα • Μοντελα Ποιοτητας Αερα

• Ποιότητα της Ατµόσφαιρας Εσωτερικών Χώρων

• Ατµοσφαιρική Ρύπανση

• Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές

5 Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

6 Τεχνική Υδρολογία Υδρολογία Τεχνική Υδρολογία

7 • Τεχνολογία Μη Συµβατικών Πηγών Ενέργειας I

• Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

• Περιβάλλον και Ενέργεια

• Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

• Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση

• Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων

8 • Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι

• Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων ΙΙ • ∆ιαχείριση και Επεξεργασία Αστικών

Απορριµµάτων • ∆ιαχείριση Στερεών

Αποβλήτων

Page 10: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

• Τεχνολογία & ∆ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων (E)

• Εξυγίανση Εδαφών και Υπογείων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα (E)

• Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών Αποβλήτων (E)

• Εργαστήριο Στερεών Αποβλήτων (E)

• Σχεδιασµός Σταθµών Μεταφόρτωσης και Χωρών Υγειονοµικής Ταφής

Απορριµµάτων • Επεξεργασία & ∆ιαχείριση Τοξικών και

Επικινδύνων Αποβλήτων • Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους &

Υπογείων Υδάτων

• Θερµική ∆ιεργασία Στερεών Απορριµµάτων

• Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων

• ∆ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

• Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών

9

• Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι (Κ)

• Τεχνολογία και ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων ΙΙ (Κ)

• Επεξεργασία Βιοµηχανικών Υγρών Αποβλήτων (Ε)

• Προχωρηµένες ∆ιεργασίες και Αυτόµατος Έλεγχος σε ΜΕΥΑ (Ε)

• Επεξεργασία Βιοµηχανικών Αποβλήτων (Ε)

• Χηµικές ∆ιεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων

• Βιολογικές ∆ιεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

• Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος

• Αποκεντρωµένα Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

• Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αγροβιοµηχανικών Αποβλήτων

• ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων

• Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

• Περιβάλλον και Υλικά

10

Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία Ι

11 Οικολογική Μηχανική και Τεχνολογία ΙΙ Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας

Υγρών Αποβλήτων

12 Ακτινοβολίες και Περιβάλλον

13 Τεχνολογία Πόσιµου Νερού Τεχνολογία Πόσιµου Νερού

14 ∆ασικά Οικοσυστήµατα και Τεχνικά Έργα ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων

Page 11: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

15 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική

16 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδιασµός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές

Μελέτες

17 Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων / Συστήµατα

Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Αειφόρος Ανάπτυξη (ISO 14000 & Lca)

Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

18 ∆ηµόσια Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας Ασφάλεια ∆ιεργασιών και Υγιεινή

στην Εργασία

19 ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων

20 Βιώσιµο Αστικό Περιβάλλον (Ε)

21 Οικονοµική της Βιώσιµης Ανάπτυξης Οικονοµικά Περιβάλλοντος

22 Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική (E)

23 Υπόγεια Υδραυλική (Ε)

Υπολογιστική Υδραυλική και Μεταφορά Ρύπων (Ε)

• Εφαρµογές Σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα • Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά

Ρυπών

24 Περιβαλλοντική Ακτοµηχανική (Ε) Παράκτια Μηχανική 35 Πειραµατικός Σχεδιασµός για Μ.Π. (Ε) 25 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιµήσεων (Ε)

26

• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων Ι (Ε)

• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστηµάτων ΙΙ (Ε)

• Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Νερών • Μοντέλα Ποιότητας Επιφανειακών

Υδάτων

• Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους

• Υδατική Ρύπανση

• Λιµνολογία

• Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και

Τοπιών

• ∆ιαχείριση Πανίδας

• ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων

• Οικολογική Χαρτογράφηση

• Μεσογειακά Οικοσυστήµατα

• ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών

• ∆ιαχείριση Χλωρίδας

• ∆ιατήρηση Βιοποικιλότητας

• Αγρο-οικοσυστήµατα και

Page 12: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

∆ιαχείρισή τους 27 Συστήµατα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα Κτίρια (Ε)

28

Οικολογικά ∆οµικά Υλικά (Ε) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη

29 Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων (Ε) Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη

30 Μαθηµατική Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων

και ∆ιεργασιών (Ε) Μαθηµατικές Μέθοδοι στη Περιβαλλοντική

Μηχανική Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και

Μεταγονιδιοµατική 31 Βιοµηχανική Υγιεινή (Ε) Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 32 Φυσική Ωκεανογραφία (Ε) Ωκεανογραφία 33 Ασκήσεις Πεδίου Ι Και ΙΙ Βιογεωγραφία

34 Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Περιβαλλοντική Τοξικολογία και

Μεταλλαξιγένεση

35 Γεωργική Μηχανική

36 Ανάλυση Επικινδυνότητας Τεχνικοοικονοµικές µελέτες

37 ∆υναµική Συστηµάτων και Αυτόµατος Έλεγχος

38

39 Χωροταξία

Page 13: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Συνοπτικά η σύγκριση των τριών Τµηµάτων µε βάση το πρόγραµµα σπουδών παρουσιάζεται στον επόµενο Πίνακα:

Μηχανικών

Περιβάλλοντος

(Ξάνθη)

Μηχανικών

Περιβάλλοντος

(Χανιά)

∆ΠΦΠ (Αγρίνιο)

Τυπικό Τµήµα Μηχανικών (Χηµικών Μηχανικών Πάτρας)

Μαθήµατα που αφορούν σε Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες

9 Υ:2, Ε:7

9 Υ:1, Ε:8

3 Υ:1, Ε:2

10 Υ:0, Ε:10

Μαθήµατα που αφορούν σε Βασικές επιστήµες

19 Υ:16, Ε:3

13 Υ:12, Ε:1

23 Υ:20, Ε:3

20 Υ:19, Ε:0

Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού

25 Υ:24, Ε:1

18 Υ:17, Ε:1

13 Υ:10, Ε:3

20 Υ:14, Ε:0

Μαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη Μηχανικού Περιβάλλοντος

55 Υ:23, Ε:32

36 Υ:23, Ε:13

48 Υ:28, Ε:18

421 Υ:14, Ε:28

Μαθήµατα που απαιτούνται για την λήψη διπλώµατος

83 Υ:71, Ε:12

58 Υ: 49, Ε:9

71 Υ:62, Ε:9

62 Υ:46, Ε:16

Μέσος όρος µαθηµάτων ανά εξάµηνο

9 6,5 7,9 6,2

∆ιδάσκοντες (∆ΕΠ & Π∆407/80)

36 (25+9)

19 31

(20+11) 28

Στην κατηγορία των µαθηµάτων που αφορούν στις Κοινωνικές και

Ανθρωπιστικές επιστήµες, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆ΠΦΠ περιέχει όλα τα βασικά µαθήµατα, συνεπώς δεν χρειάζεται η πρόσθεση κάποιου µαθήµατος. Στην κατηγορία των Βασικών Επιστηµών, το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆.Π.Φ.Π. υπερέχει των άλλων δύο Τµηµάτων σε πλήθος προσφερόµενων µαθηµάτων, καθώς µε τα υπάρχοντα µαθήµατα παρέχει στους φοιτητές του πολύ καλύτερο υπόβαθρο γνώσεων. Όσο αφόρα στην κατηγορία των µαθηµάτων της Επιστήµης Μηχανικού, το πρόγραµµα του Τµήµατος ∆.Π.Φ.Π. εµφανίζει να έχει όλα τα βασικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των άλλων δύο Τµηµάτων, οπότε και πάλι δεν χρειάζεται να προστεθεί κάποιο µάθηµα. Στην κατηγορία των µαθηµάτων της επιστήµης του Μηχανικού Περιβάλλοντος, όσο αφορά τα υποχρεωτικά µαθήµατα των προγραµµάτων σπουδών των τριών Τµηµάτων, υπάρχει πλήρης σύµπτωση στα γνωστικά περιεχόµενα, ενώ το Τµήµα ∆ΠΦΠ προσφέρει περισσότερα από τα άλλα αντίστοιχα Τµήµατα. ∆ιαφοροποιήσεις κυρίως εµφανίζονται στα κατ’ επιλογήν µαθήµατα. Σε αυτήν την κατηγορία το

1 Αναφέρεται σε µαθήµατα που αφορούν στην Επιστήµη του Χηµικού Μηχανικού.

Page 14: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆ΠΦΠ δίνει περισσότερη έµφαση στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση των αποβλήτων και των ρύπων και στα µαθήµατα που αφορούν την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας έτσι τους αποφοίτους του στην ολοκληρωµένη διαχείριση περιβάλλοντος, ενώ στα άλλα δύο Τµήµατα τα σχετικά µαθήµατα έχουν µικρή συµµετοχή στο πρόγραµµα σπουδών. 1.5 Απαιτούµενες προσαρµογές του προγράµµατος σπουδών

Από την παραπάνω σύγκριση των προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος

∆ΠΦΠ µε των Τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι εµφανές ότι υπάρχει σύµπτωση των τριών προγραµµάτων σπουδών σε µεγάλο ποσοστό στα βασικά µαθήµατα που αφορούν τις Βασικές Επιστήµες, τις επιστήµες του Μηχανικού και τις επιστήµες του Μηχανικού Περιβάλλοντος. ∆ιαφορές παρατηρούνται µόνο στα µαθήµατα επιλογής, όπου το κάθε Τµήµα διαφοροποιείται ανάλογα µε τα αντικείµενα εξειδίκευσης που παρέχει στους αποφοίτους του. Τα µαθήµατα επιλογής στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος ∆ΠΦΠ διατηρούν τον έως τώρα χαρακτήρα του Τµήµατος, ως προς την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αντικείµενο που δεν θεραπεύεται ικανοποιητικά από τα άλλα δύο Τµήµατα. Είναι σηµαντικό ότι το υφιστάµενο πρόγραµµα σπουδών παρέχει εξειδίκευση η οποία δεν δηµιουργεί επικαλύψεις µε άλλες ειδικότητες Μηχανικού. Συµπερασµατικά, δεν απαιτείται καµία προσαρµογή ή αναµόρφωση του υφιστάµενου προγράµµατος σπουδών. 1.6 ∆οµή του Τµήµατος σε τοµείς

Το Τµήµα δεν έχει θεσµοθετηµένους τοµείς. Αυτοί θα υλοποιηθούν στο Τµήµα όταν θα συντρέχουν οι νοµικές προϋποθέσεις γι’ αυτό.

1.7 ∆ιαδικασίες εξοµοίωσης των αποφοίτων προηγουµένων ετών µε τους

αποφοίτους του µετονοµασµένου Τµήµατος

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του προτεινόµενου Προεδρικού ∆ιατάγµατος «το

κατά τις διατάξεις του Π.∆. 96/1998 Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, χωρίς µεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειµένου του». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 2 ορίζεται ότι «όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφέρεται το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εννοείται εφεξής το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων».

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 3 ορίζεται ότι «το ενιαίο πτυχίο που χορηγείται από το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι αντίστοιχο, ως προς όλες τις συνέπειες µε το χορηγούµενο από το υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων». 1.8 Αριθµός εισακτέων

Ο αριθµός των κατ΄ έτος εισακτέων στο Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και τα του τρόπου εισαγωγής τους ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Ο συνολικός αριθµός των φοιτητών κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 ήταν περίπου 1441, ενώ εισήχθησαν την τελευταία χρονιά 140. Ο βέλτιστος αριθµός φοιτητών για την οµαλή λειτουργία του τµήµατος είναι σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ. ( πρόσφατης αλλά και παλαιοτέρων) 50 φοιτητές ανά έτος.

Page 15: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

1.9 Επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων

Στα επαγγελαµτικά δικαιώµατα του διπλωµατούχου Μηχανικού Περιβάλολοντος, οπώς αυτά ορίζονται στο Π.∆. ίδρυσης του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆.Π.Θ. (Π.∆. 365/93) περιλαµβάνονται: α) Η διοίκηση και στελέχωση υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, καθώς και ∆ιεθνών Οργανισµών που σχετίζονται µε σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την παραγωγή δηµοσίων και ιδιωτικών τεχνικών και βιοµηχανικών έργων που αφορούν στο περιβάλλον. β) Η εκπόνηση και / ή ο έλεγχος µελετών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τεχνικά ή άλλα έργα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία γ) Εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα περιβάλλοντος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση του ∆ηµοσίου ή του Ιδιωτικού Τοµέα.

Page 16: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

Κεφ.2 : Οικονοµοτεχνική Μελέτη 2.1 Ανάλυση των υποδοµών του Τµήµατος

Το Τµήµα στεγάζεται στο κτίριο της Πανεπιστηµιακής Σχολή Αγρινίου στην oδό Γ. Σεφέρη 2, ενώ αναµένεται στις ήδη υπάρχουσες υποδοµές να προστεθούν και νέοι χώροι, από το πρόσφατα ενοικιαζόµενο κτίριο παραπλήσια στο ήδη υπάρχoν. Αναλυτικά οι διαθέσιµοι χώροι του Τµήµατος παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΠΦΠ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m

2)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ m

2 / ΜΕΛΟΣ ∆ΕΠ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ m

2 /

ΦΟΙΤΗΤΗ

Γραφεία 15 260.39 13.02 - Ερευνητικά Εργαστήρια

6 330.96

16.55 -

Φοιτητικά εργαστήρια

3 296.61

14.83 ~0.6

Αίθουσες διδασκαλίας

4 347.44 (ΣΥΝ. ΘΕΣΕΩΝ:

270) 17.37

~0.7

Βιβλιοθήκη 1 167.40 8.37 ~0.3

ΑΝΑΛΟΓΙΑ m

2 / ΥΠΑΛΛΗΛΟ

Γραφεία διοικητικού προσωπικού-ΕΕ∆ΙΠ

5

112.91

16.13

Αµφιθέατρο 1 293.73

(216 ΘΕΣΕΩΝ) - -

Αίθουσα συνεδριάσεων

1 86.70

(35 ΘΕΣΕΩΝ) - -

ΑΝΑΛΟΓΙΑ m

2 / ΜΕΤ.ΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

Γραφεία µεταπτυχιακών φοιτητών

1

28

0.8

Page 17: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΠΦΠ

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ m2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Α ΙΣΟΓΕΙΟ 2 15.08 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ∆ΕΠ 2 Α ΙΣΟΓΕΙΟ 3 20.88 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Β. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ/ΦΩΤ 3 Α 1ος 3 25.02 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΕΠ 4 Α 1ος 4 20.14 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Μ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ∆ΕΠ 5 Α 1ος 5 16.34 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ ∆. ΒΛΑΣΤΟΣ ∆ΕΠ 6 Α 1ος 6 14.19 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΕΠ 7 Β 1ος 1 30.42 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Σ. ΚΟΝ∆ΥΛΗ, Α.

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜ

8 Β 1ος 2 30.42 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Ε. ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗ, Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, Ε. ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΡΑΜΜ

9 Β 1ος 3 18.72 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ ∆. ΒΑΓΕΝΑΣ ∆ΕΠ 10 Β 1ος 4 18.24 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Π. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΕΠ 11 Β 1ος 5 18.72 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ ∆. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΕΠ 12 Β 1ος 11 17.34 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΕΠ 13 Β 1ος 12 12.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ S. COLES ΕΠΕΑΕΚ 14 Β 1ος 13 12.48 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ∆ΕΠ 15 Β 1ος 14 19.10 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ , Α. ΓΑΛΑΝΗ ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ 16 Β 2ος 10α 28.00 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 17 Β 2ος 15 17.94 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ, ∆.

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ, Α. ΦΩΤΙΑ∆Η

∆ΕΠ

18 Β 2ος 16 12.09 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ∆ΕΠ 19 Β 2ος 17 12.29 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ ∆ΕΠ 20 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ 2 20.90 ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΠΦΠ Β. ΚΑΤΗ, Α.

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ, Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΣ

∆ΕΠ

21 Γ ΙΣΟΓΕΙΟ 4 20.90 ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ, Φ. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ, Χ. ΑΚΡΑΤΟΣ

∆ΕΠ

Page 18: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΜΒΑ∆Ο m2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Α 1ος 13 86.70 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΠΦΠ-∆ΕΑΠΤ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ 35 ΘΕΣΕΩΝ

2 Α 1ος 15 78.20 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΠΦΠ 91 ΘΕΣΕΩΝ 3 Α 1ος 16 79.12 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΠΦΠ 85 ΘΕΣΕΩΝ 4 Β ΙΣΟΓΕΙΟ 11 293.73 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ∆ΠΦΠ-∆ΕΑΠΤ 216 ΘΕΣΕΩΝ 5 Β 1ος 6 95.06 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΠΦΠ 94 ΘΕΣΕΩΝ 6 Β 1ος 7 95.06 ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΠΦΠ 100 ΘΕΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Α ΙΣΟΓΕΙΟ 9 160.89 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ-∆ΕΑΠΤ Ι. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Α ΙΣΟΓΕΙΟ 12 17.55 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ-∆ΕΑΠΤ Ι. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ- Α. ΛΑΝΤΑΒΟΣ

ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Α ΙΣΟΓΕΙΟ 19 86.70 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ-∆ΕΑΠΤ ∆. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ- Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Α 1ος 8 49.02 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ άλλος τίτλος

παρακάτω…

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ

Β ΙΣΟΓΕΙΟ 8 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Β ΙΣΟΓΕΙΟ 9 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ Ι. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ

Σ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Β 2ος 6 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ ∆. ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Page 19: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Σ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β 2ος 7 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

B 2ος 8 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ Π. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

B 2ος 9 47.04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΠΦΠ ∆. ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Page 20: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

Τα εργαστήρια του τµήµατος είναι εξοπλισµένα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων αλλά και για τους ερευνητικούς σκοπούς του προσωπικού του τµήµατος. Αναλυτικά Ο εξοπλισµός που περιλαµβάνεται στα εργαστήρια αυτά περιγράφεται παρακάτω: 1. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης και Τεχνολογιών Προστασίας Περιβάλλοντος Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Επ. Καθηγητής Ι. Κωνσταντίνου

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πλήρες σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας –δίδυµης φασµατοµετρίας µάζας µε ανιχνευτή παγίδας ιόντων

(GC-IT-MS/MS)

Thermo ITQ 1100 Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων

σε περιβαλλοντικά υποστρώµατα

Φωτο-αντιδραστήρας Philips HPK Hg lamp Ακτινοβόληση υγρών δειγµάτων σε συνθήκες τεχνητής ηλιακής ακτινοβολίας για την µελέτη φωτοχηµικών αντιδράσεων και τεχνολογιών

Συσκευή υγρής-στερεής εκχύλισης µικροστηλών

Supelco Visiprep 12 port

Εκχύλιση υγρών δειγµάτων

∆ιάφορα Μίκρο-όργανα Vortex, Αναδευτήρες,

κτλ Προπαρασκευής και επεξεργασίας δειγµάτων

2. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Χηµείας (Φοιτητικό) Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. ∆εληγιαννάκης

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Φορητά πεχάµετρα (x12) Hanna ∆υνατότητες µέτρησης pH υγρών δειγµάτων Μαγνητικοί αναδευτήρες

(x8) Velp/ Falc Προπαρασκευή και επεξεργασία δειγµάτων

Ηχόµετρο (x2) HGL Μέτρηση έντασης ήχου Θερµιδόµετρο Parr Μέτρηση ενέργειας φυσικοχηµικών διεργασιών

3. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Ενόργανης Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. ∆εληγιαννάκης

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Φασµατόµετρο Ατοµικής Απορρόφησης

AAS 700 Perkin Elmer

FAAS GFAAS

Ανάλυση µετάλλων µε τεχνικές φλόγας και φούρνο γραφίτη

Αυτόµατο δειγµατολήπτη για GFAAS Πολλαπλές κεφαλές

Πολυστοιχειακές Λυχνίες HCL

Aέριος xρωµατογράφος GC-FID

Aέριος xρωµατογράφος

GC-ECD

Shimadzu

Shimadzu

Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά

υποστρώµατα

Υγρή χρωµατογραφία HPLC

Dionex P680

Προσδιορισµός και ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων σε περιβαλλοντικά

υποστρώµατα Diode array detector 1024,

φούρνος στηλών, αντλία 7200psi

Αναλυτής ολικού άνθρακα TOC

Shimadzu TOC VCSH

Προσδιορισµός Ολικού οργανικού άνθρακα Ολικού ανόργανου άνθρακα,

πτητικού άνθρακα Σύστηµα Εκλεκτικών

Ηλεκτροδίων Jenway

Προσδιορισµός Ιόντων Cu, K, Na, Pb, Cd, Zn

Page 21: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

4. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Φυσικοχηµείας Περιβάλλοντος Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Ι. ∆εληγιαννάκης

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Iοντική χρωµατογραφία Dionex IC

Προσδιορισµός και Ταυτοποίηση ανιόντων

Κατιόντων σε υδατικά διαλύµατα Με Anion Suppressor, Cation Suppressor

Σύστηµα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Millipore/Academic Παραγωγή υπερκάθαρου νερού (Milli-Q)

1Lt/h

Εξοπλισµός για χώνευση στερεών δειγµάτων

6 επωαστήρες γυάλινοι µε έλεγχο

αναρρόφησης.

Χώνευση δειγµάτων εδάφους

Ιζηµάτων, ιστών.

Πεχάµετρο

Μετρητής δυναµικού διαλυµάτων

Metrohom Consort

Metrohom

Μετρήσεις pH Με µικροηλεκτρόδια για Μικρούς όγκους 500µl.

Μετρήσεις δυναµικών οξειδαναγωγής

Με µικροηλεκτρόδια για Μικρούς όγκους 500µl.

Ζυγός αναλυτικός Kern Ζύγιση δειγµάτων 1mg-50g

Μαγνητικοί Aναδευτήρες

Velp

Αναδευτήρας 12 θέσεων Θερµαινόµενοι Αναδευτήρες

Overhead stirrer Εξοπλισµός για

αποµόνωση χουµικών οξέων από εδάφη και

compost

Ρητίνες XAD-polyclar-στήλες

Κλασµατοποίηση µακροµορίων Χουµικών, φουλβικών οξέων

Φυγόκεντρος Hedich Φυγοκέντρηση διαχωρισµός στερεών υλικών, Κεφαλή

6 θέσεων έως 6000g Μικροεξοπλισµός-

βοηθητικός εξοπλισµός Αντλία κενού, σύστηµα

soxhlet.

5. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας - Βιοχηµείας Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αν. Καθηγητής Κ. Μπούρτζης

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

1 φασµατοφωτόµετρο UV-Vis

Unicam Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση χηµικών ενώσεων

1 Θερµοκυκλοποιητής πραγµατικού χρόνου

MJ Research Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση γενετικής ρύπανσης

(GMOs), µικροβιακών πληθυσµών 2 Φυγόκεντρος 1.5ml Eppendorf Φυγοκέντρηση βιολογικών δειγµάτων

1 Φούρνος µικροκυµάτων Winson Γενική χρήση

1 Κλίβανος υβριδισµού Lab-Line Σε υβριδισµούς κατά Southern, Northern

1 Επωαστικός θάλαµος Incucell Καλλιέργεια µικροοργανισµών

1 Επωαστικός θάλαµος ΕΝ 120 Καλλιέργεια µικροοργανισµών

1 Επωαστικός θάλαµος Precision Καλλιέργεια µικροοργανισµών

1 Απαγωγός Ατµατζίδης Χρησιµοποίηση επικίνδυνων ουσιών 1 Επωαστικός θάλαµος µε ανάδευση (ψυχωµένος)

ThermoFora Καλλιέργεια µικροοργανισµών σε χαµηλές

θερµοκρασίες 1 Επωαστικός θάλαµος µε

ανάδευση Ivymen Καλλιέργεια µικροοργανισµών

1 Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης (Pulse

field) Biorad ∆ιαχωρισµός χρωµοσωµάτων (γενετικού υλικού)

1 Ψυχωµένο επωαστικό κλίβανο µε

φωτοπεριοδισµό ClimaCell Καλλιέργεια ευκαρυωτικών οργανισµών (φυτών)

Page 22: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

1 Κάθετος υπερκαταψύκτης

ThermoFora ∆ιατήρηση βιολογικών δειγµάτων

1 Θερµοκυκλοποιητής 96 θέσεων

MJ Research Ενίσχυση τµηµάτων DNA

1 Θερµοκυκλοποιητής 2x48 θέσεων

MJ Research Ενίσχυση τµηµάτων DNA

1 Σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης, ανάλυσης και

επεξεργασίας αποτελεσµάτων από

πηκτές ηλεκτροφόρησης

Biorad Φωτογράφιση και ανάλυση πηκτωµάτων

1 Σύστηµα ανάλυσης µεταλλάξεων

Biorad Μελέτη µικροβιακών κοινοτήτων

1 Υδατόλουτρο Memmert Επωάσεις

1 Επιδαπέδια φυγόκεντρος Sorvall (Evolution) Φυγοκέντρηση σε υψηλές ταχύτητες (50,000 g) και

για µεγάλους όγκους (Μέγιστο 2L) 1 Φυγόκεντρος (ψυχωµένη

-1.5ml) Hettich 22R Φυγοκέντρηση δειγµάτων

1 Φυγόκεντρος (ψυχωµένη – 10-50ml)

Hettich 32R Φυγοκέντρηση δειγµάτων

4 Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης

- Ηλεκτροφόρηση DNA

2 Τροφοδοτικά - Παροχή AC σε συσκευές ηλεκτροφόρησης 1 Επωαστικός κλίβανος µε

ανάδευση Heidolph polymax 1040 Καλλιέργεια µικροοργανισµών

1 Επωαστικός κλίβανος µε ανάδευση

Heidolph unimax 1040 Επωάσεις

1 Γενετικός αναλυτής ΑΒΙ310 Αλληλούχιση DNA οργανισµών από περιβαλλοντικά

δείγµατα 1 Ολοκληρωµένο σύστηµα

DNA µικροσυστοιχιών (DNA microarrays)

Affymetrix Ταυτοποίηση και µελέτη παθογόνων

µικροοργανισµών, µελέτη µικροβιακών κοινοτήτων

4 Ψυγειοκαταψύκτης Whirlpool Συντήρηση δειγµάτων

1 Θάλαµος-ψυγείο - Συντήρηση δειγµάτων

1 Κάθετη ηλεκτροφόρηση Biorad Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 2 Συσκευές ανάδευσης

(vortex) - Γενική χρήση

1 Θερµαινόµενη πλάκα (heat block)

- Γενική χρήση

1 Θερµοκυκλοποιητής 12 θέσεων

MJ Research Ενίσχυση τµηµάτων DNA

2 Ψυγείa Pitsos Συντήρηση δειγµάτων 1 Αναεροβική τράπεζα

εργασίας Jacomexx

Καλλιέργεια µικροοργανισµών σε αναερόβιες συνθήκες

5 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Dell Χρήση για καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων

6 UPS AROS Αδιάλειπτη χρήση εξοπλισµού

6. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Βιολογίας Υπεύθυνος: Καθηγητής ∆. Ματθόπουλος Είδος Οργάνου Τύπος / Μοντέλο Χρήση / ∆υνατότητες

1 µικροσκόπιο LEICA DMLS Παρατήρηση βιολογικών δειγµάτων 1 κάµερα µικρ/πιου SONY EXWAVE HAD Παρατήρηση βιολογικών δειγµάτων

1 µικροσκόπιο φθορισµού µε σύστηµα καταγραφής

εικόνας LEICA DMR Παρατήρηση βιολογικών δειγµάτων

1 ανεστραµµένο µικροσκόπιο

LEICA DMIL Παρατήρηση βιολογικών δειγµάτων

1 ψυγείο SIEMENS Συντήρηση αντιδραστηρίων 1 ψυγείο BOSCH Συντήρηση αντιδραστηρίων

Page 23: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

1 ψυγειοκαταψύκτης WINSON Συντήρηση αντιδραστηρίων 1 αυτόκαυστο LABWARE Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 3 φιάλες co2 EBOΞΑ ΑΒΕΕ Κυτταροκαλλιέργειες – Νάρκωση πειραµατόζωων 1 απαγωγός ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα

1 υδατόλουτρο MEMMERT Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 1 ζυγός SCALTEC Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα

1 µαγνητικός αναδευτήρας VELP Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 1 ζυγός KERN EW Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα

1 πεχάµετρο CRISON Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 1 αναδευτήρας (vortex) HEIDOLPH REAX Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα

1 θάλαµος νηµατικάς ροής MICROFLOW BIOSAFETY

Κυτταροκαλλιέργειες

1 επωαστικός co2 FORMA SCIENTIFIC Κυτταροκαλλιέργειες

1 φυγόκεντρος HETTICH UNIVERSAL

16A Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα

1 στήλη d h2o IONEL Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 1 καρότσι µεταφοράς

κυλίνδρων - Γενική χρήση

1 αντλία κενού Γενική χρήση-Βιολογία-Έρευνα 7. Εξοπλισµός Φοιτητικού Εργαστηρίου Βιολογίας Υπεύθυνοι: Καθηγητής ∆. Ματθόπουλος και Αν καθηγητής Κ. Μπούρτζης Είδος Οργάνου Τύπος / Μοντέλο Χρήση / ∆υνατότητες

25 πάγκοι εργασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών 2 επαγωγοί ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

1 υδατόλουτρο ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών 1 υδατόλουτρο MEMMERT Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

1 ψυγείο WHIRLPOOL Συντήρηση βιολογικών δειγµάτων 2 ενυδρεία (2x125 l) - ∆ιατήρηση ψαριών

1 ζυγός KERN EW Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών 2 φοιτητικά µικροσκόπια

(λειτουργικά) OLYMPUS CH20 Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

2 φοιτητικά µικροσκόπια (εκτός λειτουργίας)

OLYMPUS CH20 Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

1 στήλη d h2o IONEL Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών -Έρευνα

1 κλωβός faraday - Επίδραση ακτινοβολίας σε βιολογικά δείγµατα-

ερευνητική χρήση 1 επωαστικός ECOCELL Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών -Έρευνα

1 µηχανή παγοτριµµάτων SCOTSMAN AF10 Γενική χρήση -Βιολογία 1 πλυντήριο υαλικών STEELCO Γενική χρήση

5 µεγάλοι κλωβοί πειραµατόζωων

Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

5 µικροί κλωβοί πειραµατόζωων

Ασκήσεις βιολογίας φοιτητών

8. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Χηµείας Περιβάλλοντος Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Αντιδραστήρες House made Καταλυτικoί αντιδραστήρες χαλαζία για αντιδράσεις υγρής ή αέριας φάσης µε θερµοστατούµενο φούρνο Για πραγµατοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων και χαρακτηρισµό καταλύτη (Ενεργή επιφάνεια Προγραµµατιζόµενη θερµική αναγωγή, κλπ). Λειτουργία από 100-900οC, µε σύστηµα αέριας χρωµατογραφίας για την ανάλυση on-line των σχηµατιζόµενων προϊόντων.

Page 24: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

Αντιδραστήρες House made Καταλυτικoί αντιδραστήρες χαλαζία για αντιδράσεις υγρής ή αέριας φάσης µε θερµοστατούµενο φούρνο Για πραγµατοποίηση ετερογενών καταλυτικών αντιδράσεων. Λειτουργία από 50-500οC.

Μονάδα κατεργασίας µε υπερήχους

House made Σύστηµα µελέτης διάσπασης οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύµατα µε σύστηµα υπερήχων καταλυτικά και µη σε πλήρως θερµοστατούµενο σύστηµα στην περιοχή θερµοκρασιών -20-100oC.

Μονάδα κατεργασίας µε υπεριώδες

House made Σύστηµα µελέτης διάσπασης οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύµατα µε υπεριώδες καταλυτικά και µη σε πλήρως θερµοστατούµενο σύστηµα στην περιοχή θερµοκρασιών -20-100oC.

9. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Παναγιώτα Μιχαλακάκου ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΣΚΕΤΟ «ΦΥΣΙΚΗΣ» & «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ». ΕΙΝΑΙ???

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Μονάδα συλλογής & επεξεργασίας µετεωρολογικών δεδοµένων µε αισθητήρες: Α. Πυρανόµετρο Β.Θερµόµετρο-υγρόµετρο Γ. Βροχόµετρο ∆. Ανεµόµετρο Ε. Βαρόµετρο ΣΤ. Πυργεόµετρο Ζ. Ηλιογράφος τοποθετηµένη σε ιστό 3 m µε ενσύρµατη και ασύρµατη επικοινωνία

Campbell DL, Kipp-Zonen, Rotronic, Young, Gill, Druck

Συλλογή µετεωρολογικών δεδοµένων

Φορητοί µετρητές θερµοκρασίας-υγρασίας HYGROPALM (2)

Rotronic Καταγραφή θερµοκρασίας-υγρασίας χώρου

Θερµόµετρο INFRARED KM812

Kane-May Μέτρηση θερµοκρασίας

Φορητά καταγραφικά HOBO (10)

Onset Προσδιορισµός αστικών θερµικών νησίδων

Αναλυτής CO2-CO, CDP IAQ Geotech Ποιότητα εσωτερικού αέρα Παλµογράφοι (10) Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών Τροφοδοτικά, ψηφιακά πολύµετρα και γεννήτριες συχνοτήτων (10+10+10)

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών

∆ιατάξεις και µικροεξαρτήµατα πειραµάτων µηχανικής, οπτικής και ΗΜ

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών

10.Εξοπλισµός Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και Υδατικών Πόρων Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Ι. Ζαχαρίας

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ηχοβολιστής Acoustic Doppler Current Profiler

Workhorse Sentinel ∆υνατότητα µέτρησης και καταγραφής ταχυτήτων ρευµάτων και κυµάτων σε παράκτιες περιοχές.

Μετεωρολογικοί Σταθµοί Hobo H21-001 Συστηµατική καταγραφή µετεωρολογικών δεδοµένων.

Μυλίσκος Flow Probe 101 ∆υνατότητα µέτρησης της µέσης και µέγιστης ταχύτητας της ροής σε συγκεκριµένη διατοµή.

Πολυαισθητήρας CTD Multi-Parameter Troll 9500

Μέτρηση in-situ φυσικοχηµικών παραµέτρων σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Page 25: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

Πολυαισθητήρας Μεθανίου-Υδρόθειου

FDL-Compact ∆υνατότητα in-situ µετρήσεων διαλελυµένου µεθανίου και υδρόθειου σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Σταθµηγράφοι Level Troll 500 Καταγραφή µεταβολών της θαλάσσιας στάθµης. Φασµατοφωτόµετρο UV/VIS

Perkin_Elmer Lambda 25

∆υνατότητα µέτρησης της απορρόφησης σε ορατό και υπεριώδες µήκος κύµατος.

Θερµοστατικός Επωαστικός Κλίβανος και Φιάλες BOD

ET 618-4 & OxiTop IS6 & IS12

∆υνατότητα µέτρησης του βιολογικά απαιτούµενου οξυγόνου.

∆ειγµατοληπτική Φιάλη Νερού Hydro-bios No. 436302

∆ειγµατοληψία νερού, όγκου έως και 2,5lt σε οποιοδήποτε βάθος της υδάτινης στήλης.

∆ειγµατολήπτης Επιφανειακού Ιζήµατος πυθµένα

Hydro-bios Grab no.437330

∆υνατότητα δειγµατοληψίας επιφανειακού ιζήµατος πυθµένα βάρους έως και 5 kg.

∆ειγµατολήπτης Πυρήνα Ιζήµατος

Hydro-bios Νο. 437 400

∆υνατότητα δειγµατοληψίας αδιατάρακτου πυρήνα ιζήµατος, µήκους έως και 60cm.

11. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Οικολογίας και διαχείρισης βιοποικιλότητας Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Π. ∆ηµόπουλος

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

1 Πυκνόµετρο Βουγιούκου Μέτρηση ηλεκτρικής αγωγιµότητας

1 Πεχάµετρο ενδοεργαστηριακό Μέτρηση pH 1 Αγωγιµόµετρo

ενδοεργαστηριακό Μέτρηση αγωγιµότητας

1 Αγωγιµόµετρα (πεχάµετρα) φορητά

Μέτρηση pH και ιόντων στο πεδίο

1 Όργανο µέτρησης νιτρικών Μέτρηση νιτρικών ιόντων

1 Κλίβανος Memmet Αποξήρανση φυτικών δειγµάτων και φυτικών

σπερµάτων 1 Καταψύκτης εργαστηριακός Απεντόµωση φυτικών δειγµάτων

1 Ψυγείο οικιακό Robin Συντήρηση εδαφικών και φυτικών δειγµάτων

1 Απαγωγός Ατµατζίδης Χρησιµοποίηση επικίνδυνων ουσιών 1 Θερµαινόµενος µαγνητικός

αναδευτήρας Ανάδευση δειγµάτων σε θερµοκρασία

1 Φλογοφωτόµετρο

2 Κόσκινα ∆ιαχωρισµός εδαφικών δειγµάτων από µεγάλα

σωµατίδια 4 Ψηφιακά χρονόµετρα Χρονοµέτρηση πειραµατικών διαδικασιών

19 θερµόµετρα Diplex Μέτρηση θερµοκρασίας αέρα

1 Ψηφιακός αναλυτικός ζυγός Μέτρηση βάρους δειγµάτων

2 Μίξερ µηχανικής ανάλυσης ΑΚ/3-2Τ Artemis Μηχανικός διαχωρισµός

4 Κανονικά θερµόµετρα Μέτρηση θερµοκρασίας δειγµάτων

2 Στερεοσκόπια LeiCa Αναγνώριση και ταυτοποίηση φυτικών δειγµάτων 3 Στερεοσκόπια προσοφθάλµια

φορητά Topcon MS 3

παρατήρηση αεροφωτογραφιών στο εργαστήριο και στο πεδίο

2 προσοφθάλµια στερεοσκόπια Topcon MS 3 παρατήρηση αεροφωτογραφιών στο εργαστήριο και

στο πεδίο

20 στερεοσκόπια τσέπης Peak stereo-viewer παρατήρηση αεροφωτογραφιών στο εργαστήριο και

στο πεδίο

7 κατοπτρικά στερεοσκόπια Folding pocket

stereoscope Model SV-1

παρατήρηση αεροφωτογραφιών στο εργαστήριο και στο πεδίο

30 άδειες στο λογισµικό πακέτο Γεωγραφικών συστηµάτων

πληροφοριών (GIS, Arc View, Arc PAD Mobile mapping)

Arc Info 9.2 Ψηφιοποίηση και Χαρτογράφηση περιοχών

Page 26: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

Λογισµικά πακέτα που αφορούν την κατάταξη και ταξινόµηση της βλάστησης

Canoco, Turboveg, Ramas

Kατάταξη και ταξινόµηση της βλάστησης

Χάρτες

Γεωλογικοί, τοπογραφικοί,

εδαφολογικοί, χάρτες δασών,

ορθοφωτοχάρτες

Εργασία πεδίου

3 Μετρητές θερµοκρασίας HOBO data logger Καταγραφή θερµοκρασίας στο πεδίο 1 µετρητής θερµοκρασίας-

σχετικής υγρασίας HOBO data logger Καταγραφή θερµοκρασίας-σχετικής υγρασίας

1 µετεωρολογικός σταθµός HOBO Meteo Station Καταγραφή και παρακολούθηση κλιµατικών

παραµέτρων, θερµοκρασίας αέρα, υγρασίας αέρα, ηλιακής ακτινοβολίας και ύψους βροχής στο πεδίο

2 σταθµοί µικρο-κλιµατικών δεδοµένων

HOBO Micro- Station Καταγραφή θερµοκρασίας αέρα και φωτοσυνθετικά

ενεργού ηλιακής ακτινοβολίας στο πεδίο 1 όργανο λήψης δεδοµένων από µετρητές/ αισθητήρες

HOBO u-shuttle Μεταφορά δεδοµένων

1 µετατροπεάς και καλώδιο keyspan adaptor Μεταφορά δεδοµένων 1 µηχανάκι θερµοκρασίας-υγρασίας εξωτερικού χώρου

Scientact Μέτρηση θερµοκρασίας-υγρασίας

25 (5 µονάδες των 5) αισθητήρες 5 µονάδων για

εδαφική υγρασία, θερµοκρασία ηλεκτρική αγωγιµότητα

Decagon devices Em50-E1H2O-TE

www.decagon.com patent:

6904789R116CE

Μέτρηση και καταγραφή για εδαφική υγρασία, θερµοκρασία ηλεκτρική αγωγιµότητα

1 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή

CANON EOS 400D DIGITAL EF-S 18-55 kit

Ψηφιακή απεικόνιση περιοχών

1 Φακός 70-300 mm F4-5.6 APO DG MACRO SIGMA

Για χρήση µε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή

2 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή

Olympus sp500uz Ψηφιακή απεικόνιση περιοχών

2 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή

Nikon D70 Ψηφιακή απεικόνιση περιοχών

1 Όργανο καταγραφής εδαφικής υγρασίας (υγρόµετρο)

- Καταγραφή εδαφικής υγρασίας στο πεδίο

10 Όργανα µέτρησης του ύψους των δέντρων

Μέτρηση ύψους δέντρων στο πεδίο

2 Εδαφοσυλλέκτης (soil corer) - Συλλογή εδαφικών πυρήνων στο πεδίο 1 Ιζηµατοσυλλέκτης - Συλλογή εδαφικών δειγµάτων

1 Ράβδος µέτρησης µηχανικής σύστασης εδάφους

- µέτρηση µηχανικής σύστασης εδάφους

2 εκριζωτές - Συλλογή φυτικών δειγµάτων στο πεδίο 2 Μίνι φτυάρι για βραχώδη

εδάφη - Χρήση στο πεδίο

1 Κλισίµετρο- βαρόµετρο Μέτρηση υψοµέτρου 1 Πυξίδα απλή Προσανατολισµός

1 Υψοµετρικό βαρόµετρο Thommen Classic

Altimeter

2 Spherical densiometer Model A Μέτρηση πυκνότητας δασών 2 Densitometer GRS Μέτρηση πυκνότητας δασών

1 Αποστασιόµετρο (Rangefinder) Gallaway

Golf LR 1200 FTP MODE Nikon

13 GPS Garmin Εντοπισµός θέσεων στο πεδίο 6 κιάλια Nikon 8*40 Παρατήρηση 6 κιάλια Olympus 8*25 Παρατήρηση

7 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Χρήση για καταγραφή και ανάλυση δεδοµένων 3 UPS AROS Αδιάλειπτη χρήση εξοπλισµού

2 Εκτυπωτές HP Εκτυπώσεις κυρίως χαρτογραφικού υλικού 1 Εκτυπωτής έγχρωµος HP Εκτυπώσεις κυρίως χαρτογραφικού υλικού

Page 27: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

12. Εξοπλισµός Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Συστηµάτων Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής ∆. Βαγενάς

ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΗ/∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ζυγός BEL ENGINEERING Ακρίβεια 2 δεκαδικών Ζυγός

(2 τεµαχια) BEL ENGINEERING Ακρίβεια 4 δεκαδικών

Αναδευτήρες (15 τεµάχια)

VELP SCIENTIFIC AGE MAGNETIC

STIRRER Ανάδευση υγρών

Αναδευτήρας voltex

VELP SCIENTIFICA Ανάδευση υγρών

Φασµατοφωτόµετρο BOECO S-20 ∆υνατότητα µέτρησης µόνο στην περιοχή 320-1000

nm

Φασµατοφωτόµετρο BOECO S-22 ∆υνατότητα µέτρησης µόνο στην περιοχή 198-1000

nm Φασµατοφωτόµετρο JASCO UV-VIS V-530 ∆υνατότητα µέτρησης uv-vis

Αυτόµατες πιπέτες ακριβείας (2 τεµάχια)

BRAND 100-1000 µl

Αυτόµατη πιπέτα ακριβείας BRAND 2-20 µl Αυτόµατη πιπέτα ακριβείας BRAND 20-200 µl Αυτόµατες πιπέτες ακριβείας

(2 τεµάχια) ORANGE SCIENTIFIC 100-1000 µl

Μπλέντερ ΙΖΖΥ Θρυµµατισµός Στήλη απιονισµένου νερού ZALION Ταχύτητα ροής 1-10lt κατά βούληση

Υδατόλουτρο NÜVE ST 402

Περιοχή θερµοκρασίας: θερµ. περιβάλλοντος-80 οc Επώαση µικρής διάρκειας

Επωαστικός θάλαµος NÜVE INCUBATOR

EN 055 Επώαση

Όργανο µέτρησης πολλών παραµέτρων

HANNA C99 WITH COD

∆υνατότητα µέτρησης cod, do, σκληρότητα κ.λ.π

Όργανο µέτρησης πολλών

παραµέτρων

CONSORT C835 ph, αγωγιµότητα, redox

Όργανο µέτρησης δυναµικού οξειδοαναγωγής

HANNA INSTRUMENTS

PH 211 Μέτρηση redox

Όργανο µέτρησης bod VELP SCIENTIFICA Μέτρηση βιοχηµικά απαιτούµενου οξυγόνου ∆οσοµετρικές αντλίες

(τεµάχια 6) ΤΕΚΝΑ DCL Μεταφορά υγρών

Αεραντλίες (10 τεµάχια)

SCHeGO M2K3

Παροχή αέρα σε φιάλες

Κυκλοφορητές (4 τεµάχια)

WILO Κυκλοφορία υγρών (νερού και αποβλήτων)

Ατοµική απορρόφηση και hydride system

GBC 932 PLUS Μέτρηση µετάλλων (fe, mn, as κ.λ.π)

Αέριος χρωµατογράφος DGA SRI 8610 C Μέτρηση αερίων σε υγρά Θερµοαντιδραστήρας C 9800 REACTOR capacity 25 16x100 mm vials

Αντλία κενού ΒΟΝΟΡΑ ΙEC 34-1 Για διηθήσεις

Αεραντλία (τεµάχια 2)

SUMEC HP 1.5

BALMA HP 2 Μεγάλες παροχές αέρα

Page 28: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

Φωτοβολταικά στοιχεία

(τεµάχια 6)

SOWP(TP-853)

Καταψυκτης

ROBIN Κατάψυξη δειγµάτων

Ψυγεία (τεµάχια 4)

ROBIN SM-70DR

PRINCESS ELECTRICAL

APPLIANCES RRN 2650

FRIGIDAIRE FR 105

ECOFROST

Ψύξη

2.2 Ανάλυση του ανθρώπινου δυναµικού του Τµήµατος

Ο προγραµµατισµός του Τµήµατος για προσωπικό, όπως αναφέρεται στο

προεδρικό διάταγµα ίδρυσής του Π∆ 96/98 (Α 179) προβλέπει θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π), και Ειδικού ∆ιοικητικού-Τεχνικού προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.) ως ακολούθως: -21 µέλη ∆.Ε.Π. -10 µέλη Ε.∆.Τ.Π., ΑΤ -6 µέλη Ε.∆.Τ.Π., ΑΡ -4 µέλη Ε.∆.Τ.Π., ME

Σήµερα στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρωνέχουν αναλάβει υπηρεσία 20 µέλη ∆.Ε.Π, 1 µέλος Ε.Τ.Ε.Π., 1 µέλος Ε.Ε.∆.Ι.Π. και αναµένεται ο διορισµός άλλων 2 µελών ∆.Ε.Π.

Προσωρινές ανάγκες διδασκαλίας µαθηµάτων καλύπτονται επίσης από διδάσκοντες βάσει του νόµου Π∆ 407/80. 2.3. Συσχέτιση των υποδοµών µε το νέο πρόγραµµα σπουδών

Το Τµήµα διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό εξοπλισµό για τις ανάγκες του

νέου του προγράµµατος που είναι εγκατεστηµένος στα προηγουµένως αναφερόµενα εργαστήρια (εκπαιδευτικά ή / και ερευνητικά εργαστήρια)

Τα παραπάνω εργαστήρια αναµένεται να ανταποκριθούν άριστα στις απαιτήσεις του νέου προγράµµατος σπουδών καθώς έχουν οργανωθεί µε γνώµονα τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τµηµάτων Μηχανικών αλλά και Επιστήµης των Υλικών. 2.4 Ανάλυση των απαιτούµενων πρόσθετων υποδοµών: κόστος υλοποίησης

και λειτουργίας.

Page 29: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

Για την υλοποίηση της πρότασης δεν απαιτούνται λειτουργικά έξοδα καθώς

καλύπτονται ήδη από τον τακτικό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Συνεπώς δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για υποδοµές κατά ή/και µετά την υλοποίηση της πρότασης 2.5 Απαιτούµενο επιπρόσθετο επιστηµονικό και τεχνικό-διοικητικό προσωπικό

και απαιτούµενη δαπάνη

Για την υλοποίηση της πρότασης:

Ο προγραµµατισµός του Τµήµατος για προσωπικό, όπως αναφέρεται στο

προεδρικό διάταγµα ίδρυσής του (Π.∆. 96/15-4-1998) προβλέπει θέσεις ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π), και Ειδικού ∆ιοικητικού-Τεχνικού προσωπικού (Ε.∆.Τ.Π.) ενώ οι προσωρινές ανάγκες διδασκαλίας µαθηµάτων καλύπτονται επίσης από διδάσκοντες βάσει του νόµου Π∆ 407/80. α) ∆εν απαιτείται η πλήρωση νέων θέσεων προσωπικού πλην των προβλεποµένων στο Π.∆. ίδρυσης του Τµήµατος β) ∆εν απαιτείται επίδοµα θέσης Προέδρου και Γραµµατέα. και συνεπώς δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για προσωπικό κατά ή/και µετά την υλοποίηση της πρότασης. 2.6 Επιπρόσθετη δαπάνη για φοιτητική µέριµνα

α) ∆εν απαιτείται κόστος σίτισης φοιτητών αφού το Τµήµα λειτουργεί ως πενταετές εδώ και 8 έτη. β) ∆εν απαιτούνται λειτουργικά έξοδα για προµήθεια συγγραµµάτων, καθώς ήδη το Τµήµα διανύει τον 10ο χρόνο λειτουργίας του. και συνεπώς δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για φοιτητική µέριµνα κατά ή/και µετά την υλοποίηση της πρότασης.

Page 30: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

Κεφ.3 : Μελέτη Βιωσιµότητας 3.1 Έρευνα αγοράς στο αντικείµενο του τµήµατος

Η Μηχανική του Περιβάλλοντος ως επιστηµονικός τοµέας έχει πάρει την

µορφή που έχει σήµερα στα διάφορα πανεπιστήµια του κόσµου κάτω από την πίεση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Το επάγγελµα του Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού έχει πλέον ωριµάσει αρκετά ώστε να τον καθιστά ικανό να είναι σε ηγετική θέση και να συνεργάζεται µε άλλους Μηχανικούς, Χηµικούς, Βιολόγους και Τοξικολόγους. Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται και ως «Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός» έχει ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση µε: τον σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων για την προστασία, ανάπτυξη και εν γένει διαχείριση του Περιβάλλοντος, την εκπόνηση ή τον έλεγχο προγραµµάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστηµάτων, καθώς επίσης και τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, εποµένως, θα πρέπει να µπορεί να απασχολείται σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες Μηχανικών σε θέµατα της επιστήµης του, καθώς επίσης και στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων περιβαλλοντικής αγωγής. ∆εδοµένου ότι η σηµερινή µας κοινωνία χαρακτηρίζεται από µία συνεχή τάση προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής προόδου, οι ικανότητες και οι γνώσεις του Μηχανικού Περιβάλλοντος θα είναι συνεχώς αναγκαίες και θα βρίσκονται πάντα σε µεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσµο.

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος διαθέτει την απαιτούµενη γνώση, ώστε να αναλαµβάνει την εκπόνηση µελετών είτε µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε άλλες ειδικότητες µηχανικών (χηµικοί, πολιτικοί, αγρονόµοι τοπογράφοι κλπ). Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να αναλάβει υδραυλικές µελέτες, χηµικοτεχνικές µελέτες, ενεργειακές µελέτες, µελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας, κ.α. Ακόµη, η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί το δραστικότερο µέσο διαµόρφωσης οικολογικής συνείδησης και η συµβολή της στη διαµόρφωση συµπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον είναι καθοριστική. Η εξειδίκευση των Μηχανικών Περιβάλλοντος τους καθιστά απόλυτα ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αντικειµένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Εν κατακλείδι, το Πρόγραµµα Σπουδών καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο και τη διεπιστηµονικότητα των σπουδών, καθώς και την άρτια κατάρτιση των αποφοίτων του τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αναµφισβήτητα λοιπόν, ο Μηχανικός Περιβάλλοντος είναι σε θέση να συνεργαστεί µε επιτυχία µε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα µηχανικού προκειµένου να συµβάλλει στην αντιµετώπιση των απαιτήσεων και των προβληµάτων της σύγχρονης εποχής αλλά και, όπου χρειαστεί, να διαδραµατίζει ένα ρόλο ρυθµιστή των ισορροπιών µεταξύ κοινωνικών, φυσικών και οικονοµικών δυνάµεων, µέσα στα υφιστάµενα πλαίσια της ηθικής και της κοινωνικής αποδοχής.

3.2 Μορφές υποστήριξης στο προτεινόµενο τµήµα

Η λειτουργία του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος, που οι τοµείς του

ενεργούν συµπληρωµατικά στα ήδη υπάρχοντα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, διευρύνει τα στενά µέχρι τώρα γνωστικά αντικείµενα έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, την εκπαιδευτική και ερευνητική του αποτελεσµατικότητα, και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά του στον τοµέα παραγωγής νέων επιστηµόνων και της προσέλκυσης πόρων. Το Τµήµα που έχει σηµαντική αλληλεπίδραση µε το

Page 31: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

Τµήµα Χηµείας, το Τµήµα Φυσικής, την Ιατρική Σχολή και το Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών, αποτελεί πυρήνα ανάπτυξης των υποδοµών του Πανεπιστηµίου. Η λειτουργία του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος προσελκύει επιστήµονες και ερευνητές που ήδη ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα στο Τµήµα µας. Ταυτόχρονα, το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος επενδύει στην συνεργασία µε τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα εκτός Παν/µίου Ιωαννίνων µε συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα, όπως το ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», το ……………….Ε∆Ω ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ & ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ Το Τµήµα συµµετέχει ενεργά σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράµµατα που το αντικείµενό τους είναι στενά συνδεδεµένο µε το Περιβάλλον. Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές εφαρµογές θα αυξηθούν σηµαντικά στα επόµενα χρόνια. Τα αντικείµενα που θεραπεύονται ερευνητικά και εκπαιδευτικά στο Τµήµα στο µέλλον θα παρουσιάσουν µεγάλες προοπτικές, δεδοµένου ότι παρακολουθούν την αιχµή σε θέµατα περιβάλλοντος, όπως οι τεχνολογίες αντιρρύπανσης, οι διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και άλλα, τα οποία αναπτύσσονται διαρκώς.

Επίσης, το Τµήµα ∆.Π.Φ.Π. συµµετέχει στα δύο παρακάτω διατµηµατικά µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών: 1. «Αειφορική ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών» µε συµµετοχή των

Τµηµάτων Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.

2. «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας» µε συµµετοχή των Τµηµάτων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων και Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Είναι ακόµη στο στάδιο του σχεδιασµού το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, το οποίο θα αφόρα τις περιβαλλοντικές επιστήµες. 3.3. ∆ιεθνής εµπειρία

Το περιβάλλον, αναδεικνύεται πλέον ως προϋπόθεση για την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών, αλλά και η κρίσιµη παράµετρος για την ανάπτυξη, ενώ εντοπίζεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ περιβαλλοντικής υποβάθµισης, κοινωνικής ευηµερίας και οικονοµικής αποδοτικότητας. Η τεκµηρίωση αυτών των σχέσεων αλληλεξάρτησης περνάει µέσα από την αναγνώριση των αιτίων και συνεπειών που χαρακτηρίζουν µια σειρά φαινοµένων περιβαλλοντικής υποβάθµισης και που συνιστούν ορατές απειλές για την ίδια την επιβίωση στον πλανήτη. Η Ελλάδα, καλύπτοντας ένα µικρό τµήµα του πλανήτη στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, αποτελεί µέλος της Παγκόσµιας Οικογένειας και συµµετέχει στις αγωνίες και προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψει τις απειλές από µια εντεινόµενη περιβαλλοντική κρίση διασφαλίζοντας ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και µια δικαιότερη κατανοµή των πόρων για το µέλλον.

Το 1987, η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του ΟΗΕ δηµοσιεύει τα πορίσµατα της στην Έκθεση µε τίτλο «Το Κοινό µας Μέλλον» (Έκθεση Brundtland), αποτυπώνοντας µε τον πιο σαφή και συνεκτικό τρόπο τις µέχρι τότε διάχυτες περιβαλλοντικές ανησυχίες και αναδεικνύοντας την αναποτελεσµατικότητα των λίγων και αποσπασµατικών προσεγγίσεων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Άµεσο αποτέλεσµα της Έκθεσης Brundtland αποτέλεσε η σύγκληση από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο το 1992 και κατάφερε την υιοθέτηση της Agenda 21, ενός παγκόσµιου προγράµµατος δράσης για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της

Page 32: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

Βιώσιµης Ανάπτυξης, που συµπύκνωσε σε ένα σύνολο οικουµενικών αρχών τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των χωρών, καθώς και η δροµολόγηση µιας σειράς διεθνών συµφωνιών και δεσµευτικών συµβάσεων για την αντιστροφή της πορείας κατάρρευσης του φυσικού περιβάλλοντος. Ακολούθησαν πολλές άλλες διασκέψεις και αποφάσεις σε παγκόσµιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου να χαραχτούν πολιτικές για να αντιµετωπισθούν συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως ο διαφαινόµενος κίνδυνος για µια κλιµατική µεταβολή, η εξελισσόµενη διαδικασία ερηµοποίησης σε πολλές περιοχές της γης, τα αυξανόµενα επίπεδα ρύπανσης της ατµόσφαιρας και των υδροφορέων, η διαφαινόµενη εξάντληση πολλών φυσικών πόρων, η υπερεκµετάλλευση και υπονόµευση της αναπαραγωγικής ικανότητας πολλών ανανεώσιµων πόρων, και ιδιαίτερα η εντεινόµενη σπανιότητα των υδατικών πόρων.

Η Ευρώπη συνολικά απάντησε θετικά στην παγκόσµια πρόκληση και ο στόχος της Βιώσιµης Ανάπτυξης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. Είναι όµως χαρακτηριστική η υστέρηση της χώρας µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στην υιοθέτηση και υλοποίηση πολιτικών στην κατεύθυνση της διαχείρισης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η λειτουργία του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος αποτελεί ένα πρώτο άνοιγµα στην κατεύθυνση της ικανοποίησης της αυξανόµενης ζήτησης ατόµων µε δεξιότητες και γνώσεις στο πεδίο της Επιστήµης του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Η λειτουργία του Τµήµατος ενισχύει τη σχέση του µε την τοπική κοινωνία, ενώ διευρύνει ταυτόχρονα την εκπαιδευτική του και ερευνητική του δραστηριότητα. Σηµαντικές είναι οι διαπιστώσεις από την ζήτηση της αγοράς εργασίας µακρόχρονα. Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογίες περιβάλλοντος θα αυξηθούν. Η επερχόµενη ένταξη του Τµήµατος στον ιστό των τεχνικών Τµηµάτων της χώρας (ένταξη των αποφοίτων στο ΤΕΕ), λόγω γνωστικού αντικειµένου σπουδών, διάρκειας και επιπέδου σπουδών, θα βοηθήσει το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος να προσελκύσει υψηλού επιπέδου φοιτητικό δυναµικό και θα βοηθήσει στην στελέχωσή του µε επιστήµονες διεθνούς κύρους. Το νέο Τµήµα δεν καλύπτει µόνο τις υπάρχουσες ανάγκες στην Επιστήµη της ∆ιαχείρισης του Περιβάλλοντος, παράγοντας έτσι δυνητικούς διαµορφωτές πολιτικής στο επερχόµενο ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους συναφείς φορείς, αλλά και τις ανάγκες για ουσιαστική εκπαίδευση στο Περιβάλλον επιστηµόνων που µπορούν να στελεχώσουν επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύµατα. 3.4 Ενίσχυση της ελκυστικότητας

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

στοχεύει στην κάλυψη εθνικών και ευρωπαϊκών αναγκών και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του πλούτου της περιοχής της Ηπείρου, δεδοµένου ότι

1. καλύπτει το κενό της ανυπαρξίας Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων µε τη λειτουργία ενός Τµήµατος, τα γνωστικά αντικείµενα του οποίου έχουν σπουδαία σηµασία για την επιστηµονική και οικονοµική βάση της χώρας,

2. είναι προσανατολισµένο στις ανάγκες της Περιφέρειας της Ηπείρου, της Ελλάδας, της Βαλκανικής, αλλά και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

3. αποτελεί µοχλό ανάπτυξης στους τοµείς έρευνας και παραγωγής, 4. λειτουργεί συµπληρωµατικά και ενισχυτικά σε σχέση µε άλλα Τµήµατα του

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 5. συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στην

προσέλκυση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Page 33: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

6. συµπληρώνει το στρατηγικό σχεδιασµό του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 7. προωθεί τη δηµιουργία στελεχών στον τοµέα του Περιβάλλοντος µε

προσανατολισµό κυρίως στην διαχείρισή του, 8. προσανατολίζεται σε τοµείς που θεωρούνται απαιτήσεις των καιρών, αιχµή

της σύγχρονης τεχνολογίας και αποτελούν το κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα άλλων προηγµένων χωρών συνάδοντας ταυτόχρονα µε τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

9. καλύπτει γενικότερα τις ανάγκες για ουσιαστική εκπαίδευση στο Περιβάλλον επιστηµόνων, που µπορούν να στελεχώσουν επιτελικές θέσεις του ∆ηµόσιου τοµέα, επιχειρήσεις αλλά και ακαδηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα

10. καλύπτει όλες εκείνες τις κατευθύνσεις που το καθιστούν ικανό στην παραγωγή ανταγωνιστικής και καινοτόµου νέας γνώσης και έρευνας.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος θα έχουν εκπαιδευτεί

και εξειδικευτεί ώστε να αποτελούν ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Περιβάλλοντος µε εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση του περιβάλλοντος.

Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα σχετικά µε αντικείµενα της περιβαλλοντικής επιστήµης και µηχανικής και στοχεύει στην κατάρτιση επιστηµόνων µηχανικών ικανών να συµβάλλουν στην µέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργεί η ανθρώπινη επέµβαση στο περιβάλλον καθώς επίσης και στην ολοκληρωµένη διαχείριση του περιβάλλοντος και των συστηµάτων που το απαρτίζουν.

Page 34: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

Παράρτηµα -Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσµοθετήθηκε το 1998 (Π.∆. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999. Στο πρώτο έτος λειτουργίας του Τµήµατος εγγράφηκαν 67 φοιτητές. Σήµερα, ο συνολικός αριθµός ενεργών φοιτητών του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ανέρχεται στους 1441 για τα πρώτα 9 έτη σπουδών και αποφοίτων 232.

Ο Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τµήµατος ήταν η προαγωγή της επιστήµης του περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων διαρκούν δέκα εξάµηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου στην ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνει 62 υποχρεωτικά µαθήµατα και 28 µαθήµατα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούται να επιλέξουν τουλάχιστον 9 σε συγκεκριµένο αριθµό ανά εξάµηνο. Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 71 µαθήµατα. Υποχρεωτική είναι επίσης και η ∆ιπλωµατική Εργασία την οποία οι φοιτητές θα εκπονήσουν κατά το 10ο Εξάµηνο των σπουδών τους. Η ∆ιπλωµατική Εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα πέντε (35) διδακτικές µονάδες, δηλ. ισούται κατά µέσο όρο µε το άθροισµα εννέα (9) εξαµηνιαίων µαθηµάτων.

∆ιάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη φοίτηση στο Τµήµα είναι 10 εξάµηνα (πέντε έτη). Τίτλοι σπουδών

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα απονέµει δίπλωµα Μηχανικού Περιβάλλοντος και θα έχει την δυνατότητα να αναπτύξει µεταπτυχιακές σπουδές µέχρι και να παράσχει διδακτορικά διπλώµατα.

Για τον υπολογισµό του βαθµού του πτυχίου, πολλαπλασιάζεται ο βαθµός κάθε µαθήµατος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονοµάζεται Συντελεστής Βαρύτητας του µαθήµατος, και το άθροισµα των επιµέρους γινοµένων διαιρείται µε το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας όλων αυτών των µαθηµάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας κυµαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

α) Μαθήµατα µε 1 ή 2 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,0 β) Μαθήµατα µε 3 ή 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1,5 γ) µαθήµατα µε περισσότερες από 4 διδακτικές µονάδες έχουν συντελεστή

βαρύτητας 2,0. δ) Η ∆ιπλωµατική Εργασία έχει συντελεστή βαρύτητας 12.

Page 35: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

Στη διαµόρφωση του βαθµού πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη η Πρακτική Άσκηση.

Πρόγραµµα Σπουδών (γενικά)

Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών

περιλαµβάνει 62 υποχρεωτικά µαθήµατα και 28 µαθήµατα επιλογής από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούται να επιλέξουν τουλάχιστον 9 σε συγκεκριµένο αριθµό ανά εξάµηνο.

Τα µαθήµατα ανήκουν στις παρακάτω κύριες οµάδες γνωστικών αντικειµένων:

• Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήµες (3 µαθήµατα): Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση, ∆ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων

• Βασικές επιστήµες (23 µαθήµατα): Μαθηµατικά Ι, Μαθηµατικά ΙI, ∆ιαφορικές Εξισώσεις, Στατιστική – Στατιστικά Πακέτα Η/Υ, Αριθµητική Ανάλυση, Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία, Γενική και Ανόργανη Χηµεία, Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση, Γεωχηµεία, Γενική Φυσική, Φυσική Περιβάλλοντος, Φυσικοχηµεία, Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος, Γενική Μετεωρολογία, Κλιµατολογία, Εισαγωγή στη Βιολογία, Περιβαλλοντική Βιοχηµεία, Μοριακή και Γενετική Μηχανική, Μικροβιολογία, Οικολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Μέθοδοι Πολυµετάβλητης Στατιστικής

• Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού (13 µαθήµατα): Τεχνικό Σχέδιο – AUTOCAD, Πληροφορική – Fortran, Τεχνική Μηχανική, Ρευστοµηχανικη, Φυσικές ∆ιεργασίες, Χηµικές & Βιοχηµικές ∆ιεργασίες, Ισοζύγια µάζας και ενέργειας, Υλικά Κατασκευών, Φαινόµενα Μεταφοράς, Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική, Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης, Τηλεπισκόπηση, Τεχνικοοικονοµικές µελέτες

• Μαθήµατα Επιστήµης Μηχανικού Περιβάλλοντος (46 µαθήµατα): Εφαρµοσµένη Υδραυλική, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Υδρογεωλογία, Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές, Τεχνική Υδρολογία, Περιβάλλον και Ενέργεια, Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση, Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων, ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων, ∆ιαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων, Αποκατάσταση Εδαφών και Υπογείων Νερών, ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης, Περιβάλλον και Υλικά, Φυσικά Συστήµατα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Τεχνολογία Πόσιµου Νερού, ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων, Ασφάλεια ∆ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία, ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, Οικονοµικά Περιβάλλοντος, Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους, Υδατική Ρύπανση, Λιµνολογία, , Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπιών, ∆ιαχείριση Πανίδας, ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων, Οικολογική Χαρτογράφηση, Μεσογειακά Οικοσυστήµατα, ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών, ∆ιαχείριση Χλωρίδας, ∆ιατήρηση Βιοποικιλότητας, Αγρο-οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους, Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση, Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιοµατική, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, Ωκεανογραφία, Βιογεωγραφία, Χωροταξία

Page 36: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

∆ηλώσεις µαθηµάτων

Τόσο τα υποχρεωτικά, όσο και τα κατ΄ επιλογήν µαθήµατα κατανέµονται στα 10 εξάµηνα σπουδών µε την έννοια να συµβουλεύσουν το φοιτητή ως προς τη σειρά που θα ήταν σκοπιµότερο να τα παρακολουθήσει.

Η δήλωση των µαθηµάτων σε κάθε εξάµηνο θα πραγµατοποιείται µέσα σε διάστηµα µιας εβδοµάδας από την έναρξη του εξαµήνου. Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαµήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συµµετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα µαθήµατα που διδάχθηκαν. Τον Σεπτέµβριο, πριν από την έναρξη των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα µαθήµατα και των δυο εξαµήνων (χειµερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Η κανονική διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδοµάδες περίπου. Η βαθµολογία του φοιτητή σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή κατά την κρίση του και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε θέµατα ή εργαστηριακές ασκήσεις.

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, στο τέλος κάθε εξαµήνου οι φοιτητές εξετάζονται µόνο στα µαθήµατα που παρακολούθησαν στη διάρκεια του εξαµήνου αυτού. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για τους φοιτητές που βρίσκονται, στο 10ο εξάµηνο φοίτησης ή και πέραν αυτού και έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον µια φορά όλα τα προβλεπόµενα για τη λήψη του πτυχίου µαθήµατα. Στη περίπτωση αυτή έχουν δικαίωµα να εξετασθούν σε όλα τα µαθήµατα που οφείλουν, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο (πλήρης εξεταστική περίοδος), µε µόνη προϋπόθεση τα µαθήµατα αυτά να έχουν δηλωθεί στα δύο τελευταία εξάµηνα πριν τις εξετάσεις.

Το πρόγραµµα εξετάσεων κάθε εξαµήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. ∆ιπλωµατική εργασία (∆.Ε.)

Α. Θέση της ∆.Ε. στο Πρόγραµµα Σπουδών και διαδικασία ανάθεσης

Η εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η εργασία αυτή είναι επιστηµονική και µπορεί να είναι ερευνητική, που περιλαµβάνει εκτέλεση πειραµάτων σε εργαστηριακούς ή υπαίθριους χώρους του Ιδρύµατος ή ακόµα και σε χώρους άλλων φορέων ή και εµπεριστατωµένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Η εκπόνηση των ∆ιπλωµατικών Εργασιών ανατίθεται, παρακολουθείται και αξιολογείται από µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος. Το επιβλέπων µέλος ∆ΕΠ βαθµολογεί τη ∆ιπλωµατική Εργασία, η δε βαθµολογία της µετέχει στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του πτυχίου. Ισοδυναµεί µε εννέα (9) εξαµηνιαία µαθήµατα και παρέχει τριάντα πέντε (35) διδακτικές µονάδες. Προϋποθέσεις για έναρξη ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

Page 37: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

1. Το θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας έχει δικαίωµα να το επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια από το 4ο έτος (8ο εξάµηνο) και η δήλωση του θέµατος γίνεται στις αρχές του 9ου εξαµήνου.

2. Η Γενική Συνέλευση θα καλύψει όλους τους φοιτητές µε θέµατα ∆ιπλωµατικών Εργασιών.

∆ιαδικασία.

• Συντάσσεται από τη Γραµµατεία, κατάλογος θεµάτων ∆ιπλωµατικών Εργασιών µετά από προτάσεις των µελών ∆ΕΠ, ώστε οι φοιτητές να διευκολύνονται στην επιλογή τους.

• Για την επιλογή θέµατος ∆ιπλωµατικής Εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια συµβουλεύεται τον κατάλογο ή επιλέγει άλλο θέµα σε συνεννόηση µε µέλος ∆ΕΠ.

• Όταν γίνει η συνεννόηση µε τον Επιβλέποντα, ο/η φοιητής/τρια δηλώνει τον τίτλο της ∆ιπλωµατικής Εργασίας και τον Επιβλέποντα στη Γραµµατεία.

• Ο/Η φοιτητής/τρια παίρνει την αναλυτική βαθµολογία από τη Γραµµατεία, όπου αναγράφεται σ’αυτή το θέµα της εργασίας για να την παραδώσει στον Επιβλέποντα Καθηγητή.

• Συντάσσεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή προς τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µία (1) αίτηση µε τα στοιχεία του φοιτητή (Α.Μ., ταυτότητας κλπ.) και το θέµα της ∆ιπλωµατικής.

• Ο βαθµός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας καταχωρείται, αφού ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει το σύνολο των υπολοίπων µαθηµάτων.

Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής Εργασίας. Γίνεται δηµόσια παρουσίαση της ∆ιπλωµατικής µε µέριµνα του επιβλέποντος

µέλους ∆ΕΠ, µετά από την αποδοχή της ∆ιπλωµατικής Εργασίας από τον Επιβλέποντα.

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων και οι προϋποθέσεις απονοµής διδακτορικού διπλώµατος σε Τµήµατα του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων όπου α) δεν λειτουργούν οργανωµένα Π.Μ.Σ. ή όπου β) λειτουργούν οργανωµένα Π.Μ.Σ. αλλά εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, των οποίων οι θεµατικές περιοχές δεν εντάσσονται σε αυτά, ρυθµίζονται από τις κάθε φορά ισχύουσες σχετικές διατάξεις και από τον παρόντα Εσωτερικό κανονισµό και εξειδικεύονται µε αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η διαπίστωση της Γ.Σ.Ε.Σ. ότι η θεµατική µιας υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν εµπίπτει στα γνωστικά αντικείµενα των Π.Μ.Σ. του Τµήµατος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Όπου στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπεται «απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τµήµατος» εννοείται για την περίπτωση των µη αυτοδύναµων Τµηµάτων «απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, µετά από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης».

2. ∆ιαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων α) Προϋποθέσεις επιλογής. ∆εκτοί για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τµήµατα του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων γίνονται υποψήφιοι που εξασφαλίζουν τα κριτήρια της κείµενης νοµοθεσίας και του παρόντος Εσωτερικού Κανονισµού. Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, η Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τµήµατος καθορίζει µε απόφαση της τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισµένα µαθήµατα, τα αποτελέσµατα των οποίων συνεκτιµώνται

Page 38: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

για την επιλογή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του άρθρου 12 του Ν. 2083/92. β) Υποψηφιότητα. Υποψηφιότητα υποβάλλεται µε σχετική αίτηση προς την Γραµµατεία του οικείου Τµήµατος, ύστερα από προκήρυξη του Τµήµατος ή µε πρωτοβουλία του ιδίου του ενδιαφερόµενου. Αν υπάρχει προκήρυξη, σ’ αυτήν καθορίζονται συγκεκριµένες θέσεις σε επιµέρους επιστηµονικούς Τοµείς του Τµήµατος και καλούνται όσοι επιθυµούν και πληρούν τις προϋποθέσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Την αίτηση συνοδεύουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των κριτηρίων, όπως αυτά προκύπτουν από την προηγούµενη παράγραφο και επιπλέον σχέδιο πρόταση διδακτορικής διατριβής (θέµα, σκοπός, περιγραφή, µεθοδολογία, επιµέρους στόχοι, αρχική βιβλιογραφία, προσδοκώµενα αποτελέσµατα). Οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υποβάλλονται σε δοκιµασία κατανόησης και απόδοσης ενός ξενόγλωσσου ερευνητικού άρθρου από έγκυρο διεθνές περιοδικό. Η δοκιµασία αυτή µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Επίσης καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

3. Ορισµός Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής. Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδαφ. Β της παρ. 1 του άρθρου 13 και στο εδάφιο 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

4. Υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα. Μετά την εγγραφή του στο Τµήµα, και µέσα σε προθεσµία 18 µηνών από τον ορισµό του θέµατος της διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στην τριµελή Συµβουλευτική του Επιτροπή ολοκληρωµένη ερευνητική πρόταση, στην οποία εκθέτει το ακριβές αντικείµενο της διατριβής του, τη µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείµενο αυτό, την προγενέστερη ερευνητική δραστηριότητα, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της διατριβής. Καθ’όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής του, ο υποψήφιος απασχολείται µερικώς σε εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τοµέα που σχετίζονται µε το πεδίο της διδακτορικής διατριβής. Η απασχόληση αυτή µπορεί να εξειδικεύεται στα πλαίσια της παρ. 7 του αρ. 28 του Ν. 2083/92.

5. ∆ιάρκεια σπουδών. Η διάρκεια της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάµηνα, ούτε µεγαλύτερη από 12. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να δίδεται παράταση του µεγίστου χρόνου για δύο (2) ακόµη εξάµηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής και ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν να µην προσµετράται συγκεκριµένη χρονική περίοδος στη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.

6. Γλώσσα της διατριβής. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση κατά την οποία, στα πλαίσια διεθνών συνεργασιών, η διδακτορική διατριβή συντάσσεται σε άλλη γλώσσα, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει εκτεταµένη περίληψη της διατριβής του στην Ελληνική γλώσσα.

7. Πριν την τελική παρουσίαση της διατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να παρουσιάσει ενώπιον του Τµήµατος το ερευνητικό του έργο.

8. Ορισµός επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Page 39: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

Απαραίτητη για την αναγόρευση του υποψηφίου σε ∆ιδάκτορα κρίνεται η δηµοσίευση δύο (2) τουλάχιστον ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά µε κριτές, στο αντικείµενο της ∆ιατριβής µε συνσυγγραφείς τουλάχιστον τον Υποψήφιο ∆ιδάκτορα και τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη διατριβή η Συµβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη συγκρότηση επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής σύµφωνα µε την παρ. 5β του άρθρου 12 του Ν. 2083/92. Καθηγητές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας και είναι µέλη της οικείας τριµελούς Επιτροπής ή επιβλέποντες Καθηγητές αυτής, µπορούν να είναι µέλη και της επταµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.

9. Υποστήριξη της διατριβής. Η εξεταστική Επιτροπή σε συνεννόηση µε τον υποψήφιο ορίζει την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο της δηµόσιας υποστήριξης της διατριβής. Η ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα γνωστοποιείται στη Γραµµατεία, η οποία µεριµνά για την έκδοση σχετικής δηµόσιας ανακοίνωσης. Ο υποψήφιος αναπτύσσει το περιεχόµενο της διατριβής του ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής και του κοινού και απαντά σε ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης και των ερωταπαντήσεων, ο υποψήφιος και το κοινό αποχωρούν και η επιτροπή συσκέπτεται και διατυπώνει την τελική της κρίση. Η επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχοµένου της διατριβής και την ουσιαστική συµβολή της στην επιστήµη. Η έγκριση ή η απόρριψη βεβαιώνεται µε πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται η Εισήγηση του επιβλέποντα και οπωσδήποτε η αιτιολόγηση της ψήφου των µελών της Επιτροπής. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που υπάρχουν πέντε (5) τουλάχιστον θετικές ψήφοι, η τελευταία αναγορεύει τον υποψήφιο σε διδάκτορα µε την ανάγνωση του πρακτικού κατά τη διάρκεια της δηµόσιας συνεδρίασης.

10. Βαθµολόγηση – Τύπος διδακτορικού διπλώµατος – Καθοµολόγηση. Για την βαθµολόγηση, τον τύπο του διδακτορικού διπλώµατος και την καθοµολόγηση του διδάκτορα ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 40 (του σχεδίου εσωτερικού κανονισµού Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Αλλαγή επιβλέποντα επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από

αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ. 2. ∆ιακοπή φοίτησης µπορεί να υπάρξει για ορισµένο χρόνο, ο οποίος δεν µπορεί

να υπερβαίνει τα τρία χρόνια, για συγκεκριµένο λόγο, µετά από απόφαση της Γ.Σ. 3. Η Γ.Σ. αποφασίζει για τα παρακάτω θέµατα:

α. Απαλλαγή (µερική ή ολική) των υποψηφίων διδακτόρων από επικουρικό έργο. Η παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. απαιτεί αίτηµα του υποψηφίου διδάκτορα και σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του επιβλέποντα Καθηγητή. β. Για την υποχρέωση των υποψηφίων διδακτόρων που δεν έχουν πτυχίο/δίπλωµα συναφούς Σχολής να παρακολουθήσουν προπτυχιακά µαθήµατα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Η παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. απαιτεί εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή.

4. Η Γ.Σ. αποφασίζει κατά περίπτωση για τις περιπτώσεις εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής σε αναγνωρισµένα ερευνητικά ιδρύµατα, για τη συγκεκριµένη διαδικασία εκπόνησης της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός ισχύει αναδροµικά για όλους τους Υποψηφίους ∆ιδάκτορες του Τµήµατος.

Page 40: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Α' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.110 Μαθηµατικά Ι 4 2 4 Κουτελιέρης

2 ΠΥ.120 Πληροφορική –Fortran 3 3 4 Κουτελιέρης

3 ΠΥ.130 Γενική Φυσική 4 3 5 Μιχαλακάκου

4 ΠΥ.140 Γενική και Ανόργανη Χηµεία 3 2 3 Παπαδάκη

5 ΠΥ.150 Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος

3 3 Κωνσταντίνου – Μιχαλακάκου –

Ζαχαρίας - Ακράτος

6 ΠΥ.160 Εισαγωγή στη Βιολογία 3 2 3 Ματθόπουλος –

Πανίτσα

7 ΠΥ.170 Περιβαλλοντική Γεωλογία 3 3 4 Ζαχαρίας

8 ΠΥ.180 Ξένη Γλώσσα Ι 2 2 2 Σουλιώτη

Σύνολο (42 ώρες) 25 17 28

Β' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.210 Μαθηµατικά II 4 1 4 Κουτελιέρης

2 ΠΥ.220 Στατιστική – Στατιστικά Πακέτα

Η/Υ 3 3 4 Καλλιµάνης

3 ΠΥ.230 Φυσική Περιβάλλοντος 4 3 5 Μιχαλακάκου

4 ΠΥ.240 Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία

3 3 4 Κωνσταντίνου

5 ΠΥ.250 Περιβαλλοντική Βιοχηµεία 3 3 4 Μπουρτζής

6 ΠΥ.260 Μηχανική των Υλικών 2 2 3 Παπαδάκης –

∆εληγιαννάκης - Π.∆. 407/80

7 ΠΥ.270 Υδρογεωλογία 3 3 Ακράτος

8 ΠΥ.280 Ξένη Γλώσσα ΙΙ 2 2 2 Σουλιώτη

Σύνολο (41 ώρες) 24 17 29

Γ' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.310 Αριθµητική Ανάλυση 3 3 4 Κουτελιέρης

2 ΠΥ.320 Φυσικοχηµεία 4 3 5 ∆εληγιαννάκης

3 ΠΥ.330 Ισοζύγια µάζας και ενέργειας 3 3 3 Παπαδάκη

4 ΠΥ.340 Μοριακή και Γενετική Μηχανική 3 3 4 Βλάστος

5 ΠΥ.350 Αγροοικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους

3 3 Καλαβρουζιώτης

6 ΠΥ.360 Γεωχηµεία 3 3 4 Καλαβρουζιώτης

7 ΠΥ.370 ∆ιαφορικές εξισώσεις 2 3 3 Κουτελιέρης

8 ΠΥ.380 Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους

3 3 4 Κεχαγιάς

Σύνολο (45 ώρες) 24 21 30

Page 41: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

∆' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.410 Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος 3 3 ∆εληγιαννάκης

2 ΠΥ.420 Οικολογία Ι 3 3 4 ∆ηµόπουλος – Πανίτσα

3 ΠΥ.430 Φαινόµενα Μεταφοράς 3 3 3 Παπαδάκη

4 ΠΥ.440 ∆ιαχείριση Χλωρίδας 3 3 4 Πανίτσα

5 ΠΥ.450 Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση

3 2 4 Βλάστος

6 ΠΥ.460 ∆ιαχείριση Πανίδας 3 3 4 Κατή –Κεχαγιάς

7 ΠΥ.470 ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων 3 3 Καλαβρουζιώτης

8 ΠΥ.480 Υλικά Κατασκευών 3 3 Παπαδάκης

Σύνολο (38 ώρες) 24 14 28

Ε' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.510 Οικολογία ΙΙ 3 3 Κεχαγιάς

2 ΠΥ.520 Φυσικές ∆ιεργασίες 3 3 3 Παπαδάκης

3 ΠΥ.530 ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων

3 3 4 Πανίτσα

4 ΠΥ.540 Μικροβιολογία 3 3 4 Μπούρτζης

5 ΠΥ.550 Ωκεανογραφία 3 3 4 Ζαχαρίας

6 ΠΥ.560 Γενική Μετεωρολογία 4 3 5 Μιχαλακάκου

7 ΠΥ.570 Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών

3 3 4 Κούτσιας

8 ΠΥ.580 Ρευστοµηχανική 2 1 3 Παπαδάκη - Π.∆.

407/80 Σύνολο (43 ώρες) 24 19 30

ΣΤ' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.610 Εφαρµοσµένη Υδραυλική 2 1 3 Ακράτος

2 ΠΥ.620 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι 3 3 4 Μπούρτζης – Π.∆.

407/80

3 ΠΥ.630 Οικονοµικά Περιβάλλοντος 3 3 3 Π.∆. 407/80

4 ΠΥ.640 Κλιµατολογία 3 3 Μιχαλακάκου – Π.∆.

407/80

5 ΠΥ.650 ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 3 3 3 Βαγενάς

6 ΠΥ.660 Οικολογική Χαρτογράφηση 3 3 4 ∆ηµόπουλος -

Κούτσιας

7 ΠΥ.670 Τηλεπισκόπηση 3 3 4 Κούτσιας

8 ΠΥ.680 Περιβάλλον και Ενέργεια 4 3 5 Καραµάνης

Σύνολο (43 ώρες) 24 19 29

Page 42: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

Ζ' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.710 ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων 3 3 4 Βαγενάς

2 ΠΥ.720 Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση

3 3 4 ∆εληγιαννάκης - Κωνσταντίνου

3 ΠΥ.730 Ασφάλεια ∆ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία

3 3 Παπαδάκη

4 ΠΥ.740 Τεχνική Υδρολογία 3 3 4 Ακράτος

5 ΠΥ.750 Ατµοσφαιρική Ρύπανση 3 3 Παπαδάκη - Π.∆.

407/80

6 ΠΥ.760 Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες

2 2 3 Βαγενάς – Π.∆. 407/80

7 Επιλογή 3 3 8 Επιλογή 3 3

Σύνολο (34 ώρες) 23 11 27

Η' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.810 Υδατική Ρύπανση 3 3 Κωνσταντίνου

2 ΠΥ.820 Περιβάλλον και Υλικά 3 3 ∆εληγιαννάκης -

Καραµάνης

3 ΠΥ.830 Τεχνικοοικονοµικές µελέτες 3 3 Παπαδάκης

4 ΠΥ.840 Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων

3 3 Π.∆. 407/80

5 Επιλογή 3 3 6 Επιλογή 3 3 7 Επιλογή 3 3 8 Επιλογή 3 3

Σύνολο (24 ώρες) 24 24

Θ' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ΠΥ.910 Μελέτες Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες

3 3 Παπαδάκης – ∆ηµόπουλος –

Ζαχαρίας - Καραµάνης 2 ΠΥ.920 ∆ιατήρηση Βιοποικιλότητας 3 3 3 Κατή

3 ΠΥ.930 Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη

3 3 Καλλιµάνης

4 ΠΥ.940 Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης

3 Κωνσταντίνου

5 Επιλογή 3 3 6 Επιλογή 3 3 7 Επιλογή 3 3

Σύνολο (24 ώρες) 21 3 21

Ι' Εξάµηνο ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

1 ∆ιπλωµατική 30 Σύνολο 30

Page 43: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

Μαθήµατα Επιλογής ΘΕΩΡΙΑ ΦΡ/ ΕΡΓ. ∆.Μ. ∆ιδάσκων

Ζ' Εξάµηνο

1 ΠΕ.Ζ10 Μέθοδοι Πολυµεταβλητής

Στατιστικής 3 3

Καλλιµάνης-∆ηµόπουλος

2 ΠΕ.Ζ20 Παρακολούθηση

Οικοσυστηµάτων και Τοπίων 3 3

∆ηµόπουλος – Κατή -Κούτσιας

3 ΠΕ.Ζ30 Περιβαλλοντική Ηθική και

Εκπαίδευση 3 3 Ματθόπουλος

4 ΠΕ.Ζ40 Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης 3 3 Κούτσιας 5 ΠΕ.Ζ50 Μεσογειακά Οικοσυστήµατα 3 3 Πανίτσα

6 ΠΕ.Ζ60 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα

και Ανάπτυξη 3 3 Π.∆. 407/80

7 ΠΕ.Ζ70 Χωροταξία 3 3 Π.∆. 407/80

8 ΠΕ.Ζ80 Σχεδιασµός Συστηµάτων

∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 3 3 Π.∆. 407/80

9 ΠΕ.Ζ90 ∆ιαχείριση Επικινδύνων

Αποβλήτων 3 3 Π.∆. 407/80

10 ΠΕ.Ζ100 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

ΙΙ 3 3 Π.∆. 407/80

Η' Εξάµηνο

1 ΠΕ.Η10 ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 3 3 Π.∆. 407/80

2 ΠΕ.Η20 ∆ιδακτική των

Περιβαλλοντικών Επιστηµών 3 3 Ματθόπουλος

3 ΠΕ.Η30 Εφαρµοσµένη

Γεωπληροφορική 3 3 Κούτσιας

4 ΠΕ.Η40 Λιµνολογία 3 3 Κεχαγιάς – Ζαχαρίας 5 ΠΕ.Η50 ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 3 3 Ζαχαρίας

6 ΠΕ.Η60 Φυσικά Συστήµατα

Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

3 3 Ακράτος

7 ΠΕ.Η70 Αποκατάσταση Εδαφών και

Υπογείων Νερών 3 3 Βαγενάς

8 ΠΕ.Η80 Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική

και Μεταγονιδιωµατική 3 3

Μπούρτζης – Π.∆. 407/80

9 ΠΕ.Η90 Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 3 3 Μπούρτζης - Βλάστος

10 ΠΕ.Η100 Ενεργειακός Σχεδιασµός

Κτιρίων 3 3

Mιχαλακάκου-Καραµάνης

11 ΠΕ.Η110 Εγγειοβελτιωτικά Έργα 3 3 Καλαβρουζιώτης 12 ΠΕ.Η120 Τεχνικό Σχέδιο/ AUTOCAD 3 3 Π.∆. 407/80 13 ΠΕ.Η130 Πρακτική Άσκηση/Erasmus 1 1 Μιχαλακάκου

Θ' Εξάµηνο

1 ΠΕ.Θ10 ∆ιαχείριση Προστατευόµενων

Περιοχών 3 3 Κατή

2 ΠΕ.Θ20 Βιογεωγραφία 3 3 Πανίτσα – ∆ηµόπουλος

3 ΠΕ.Θ30 Εφαρµογές Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας 3 3 Καραµάνης

4 ΠΕ.Θ40 Εξοικονόµηση Ενέργειας και

Ορθολογική Χρήση 3 3 Καραµάνης

5 ΠΕ.Θ50 Τεχνολογία Πόσιµου Νερού 3 3 Βαγενάς

6 ΠΕ.Θ60 Φαινόµενο Θερµοκηπίου και

Κλιµατικές Μεταβολές 3 3 Π.∆.407/80

Page 44: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Εξάµηνο Α΄

1. (ΠΥ. 110) Μαθηµατικά Ι

Θεωρία Πινάκων. Ορίζουσες. Γραµµικά συστήµατα. Απαλοιφή Gauss. ∆ιανυσµατικοί χώροι και βασικές ιδιότητες. Γραµµική εξάρτηση και ανεξαρτησία. Βάση και ∆ιάσταση. Υπόχωροι. Γραµµικές απεικονίσεις. Ιδιοτιµές και Ιδιοδιανύσµατα. Τελεστές. Αναπαράσταση τελεστών ως προς δεδοµένες βάσεις. ∆ιανύσµατα και Συστήµατα Συντεταγµένων στον Τρισδιάστατο Χώρο.

∆ιδάσκων: Κουτελιέρης Φραγκίσκος

2. (ΠΥ. 120) Πληροφορική – Fortran

Μικρό ιστορικό της εξέλιξης των υπολογιστών. Γενικά περί προγραµµατισµού. Γιατί χρειάζεται ο προγραµµατισµός σε έναν µηχανικό. Γιατί επιλέγεται η γλώσσα Fortran Το υλικό (hardware). Το λογισµικό (software). Η λογική του υπολογιστή Κατάστρωση του προβλήµατος. Αλγόριθµοι. ∆ιαγράµµατα ροής. Ψευδοκώδικας. Προς τον εκτελέσιµο κώδικα Γιατί fortran 90/95;. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας Αλφάβητο. Σύνταξη. Προτάσεις και εκφράσεις. Τύποι δεδοµένων. ∆ηλώσεις Τελεστές. Προτεραιότητα των πράξεων. Αριθµητικές εκφράσεις. Εγγενείς συναρτήσεις. Λογικές εκφράσεις. Αλφαριθµητικές εκφράσεις. Λάθη που γίνονται συχνά Εκτέλεση υπό συνθήκη. Εκτέλεση κατά περίπτωση. Συνδυασµός δοµών επιλογής. Επανάληψη υπό συνθήκη. Επανάληψη µε αρίθµηση. Αέναη επανάληψη. Συνδυασµός δοµών. ∆ιακλαδώσεις. Προβλήµατα ελέγχου ροής. Συσκευές και λογικές µονάδες. Μεταφορά δεδοµένων. Μορφοποίηση δεδοµένων. Χειρισµός αρχείων. Είδη πινάκων. ∆ήλωση πινάκων. ∆ίνοντας τιµές σε πίνακες. Πράξεις µε πίνακες. Εγγενείς συναρτήσεις χειρισµού πινάκων. ∆ιδάσκων: Κουτελιέρης Φραγκίσκος

3. (ΠΥ. 130) Γενική Φυσική Μετρήσεις-Συστήµατα µονάδων, 2. Νόµοι του Νεύτωνα, 3. Ευθύγραµµη οµαλή κίνηση, ευθύγραµµη οµαλά µεταβαλλόµενη κίνηση, ελεύθερη πτώση, 4. Έργο, 5. Ενέργεια, 6. ∆ιατήρηση µηχανικής ενέργειας, 7. Ορµή, 8. Κρούσεις, 9. Κυκλική κίνηση, 10. Στροφορµή, 11. Έννοια του φορτίου, 12. Ηλεκτρικό πεδίο, 13. Ηλεκτρικό ρεύµα, 14. Μαγνητικό πεδίο, 15. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. ∆ιδάσκουσα : Μιχαλακάκου Παναγιώτα 4. (ΠΥ. 140) Γενική και Ανόργανη Χηµεία Εισαγωγή – Βασικές έννοιες. Σύσταση της Ύλης. ∆οµή και ιδιότητες του ατόµου – Κβαντικοί αριθµοί. Περιοδικό σύστηµα. Χηµική ισορροπία – Νόµοι θερµοχηµείας και θερµοδυναµικά συστήµατα. Νόµοι και ιδιότητες της ύλης – Ισορροπία φάσεων. Είδη χηµικών δεσµών – ∆ιαµοριακές δυνάµεις. Ιδιότητες διαλυµάτων και Γινόµενο ∆ιαλυτότητας - Κολλοειδή. Οξέα-Βάσεις. Ιοντική ισορροπία – Ρυθµιστικά διαλύµατα – ∆είκτες - pH. Χηµική κινητική – Νόµος ταχύτητας. Σύµπλοκες ενώσεις. Οξείδωση και αναγωγή – βασικές έννοιες.

∆ιδάσκοντες: Παπαδάκη Μαρία, Γαλάνη Αγγελική 5. (ΠΥ. 150) Εισαγωγή στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Χαρακτηριστικά Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, Ύλη, ενέργεια και ζωή. Βιογεωχηµικοί κύκλοι-Οικοσυστήµατα και λειτουργία αυτών. Φυσικοί Πόροι: Η γη ως πηγή πρώτων υλών. Ορυκτοί πόροι. Έδαφος και χρήση γης. Βιοποικιλότητα. Ατµόσφαιρα:Φαινόµενο Θερµοκηπίου, Στρατοσφαιρικό όζον, Ρύπανση του αέρα. Υδρόσφαιρα: χρήση και διαχείριση νερού. Ρύπανση υδάτων. ∆ιαχείριση υγρών Αποβλήτων. Στερεά, τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, Πηγές και διαχείριση ενέργειας. Εισαγωγή στην χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Κοινωνία και περιβάλλον: Αστυφιλία και προβλήµατα των πόλεων, Περιβαλλοντική πολιτική - εκτίµηση περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων.

∆ιδάσκοντες: Κωνσταντίνου Ιωάννης, Μιχαλακάκου Παναγιώτα, Ζαχαρίας Ιερόθεος, Ακράτος Χρήστος 6. (ΠΥ. 160) Εισαγωγή στη Βιολογία

Page 45: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες Βιολογίας. Φύση, προέλευση και οργάνωση της ζωής. Προκαρυωτικό και Ευκαρυωτικό κύτταρο (συγκριτική παρουσίαση). ∆οµή και λειτουργία κυτταροπλασµατικής µεµβράνης. Ενδοπλασµατικό δίκτυο και κυτταρικά οργανίδια που περικλείονται από απλές µεµβράνες. Μιτοχόνδριο. Χλωροπλάστης. ∆οµή και λειτουργία του πυρήνα. Εισαγωγή στις βιοχηµικές διεργασίες των κυττάρων. Ροή της γενετικής πληροφορίας. Μεταβίβαση γενετικής πληροφορίας – Μεντελισµός. Εξέλιξη οργανισµών. Γενικά στοιχεία περί φυτών. Γενικά στοιχεία περί ζώων. ∆ιδάσκοντες: Ματθόπουλος ∆ηµήτριος, Πανίτσα Μαρία

7. (ΠΥ. 170) Περιβαλλοντική Γεωλογία

: Η ύλη που διδάσκεται στο µάθηµα αυτό αφορά: Τις διεργασίες στην επιφάνεια της γης, τη µέτρηση του γεωλογικού χρόνου, την αποσάθρωση και τις βαρυτικές κινήσεις, το νερό στην επιφάνεια και κάτω από αυτή. Τις διεργασίες στο εσωτερικό της γης, τις τεκτονικέςδοµές και τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Τους σεισµούς και τη γεωφυσική διερεύνηση της γης καθώς επίσης τη µελέτη των γεωλογικών χαρτών και την εξέλιξη των γεωλογικών χαρτογραφήσεων.

∆ιδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος

8. (ΠΥ. 180) Ξένη Γλώσσα Ι

Η ύλη περιλαµβάνει α) Βασική περιγραφή της γραµµατικής και σύνταξης της αγγλικής γλώσσας, β) ∆οµή παραγράφου, γ) Είδη γραψίµατος µε έµφαση στη δοµή της ακαδηµαϊκής εργασίας σε σύγκριση µε τη δοµή του report, δ) Ανάπτυξη της ικανότητας της κριτικής σκέψης που αποτελεί βάση για τη σωστή επεξεργασία άρθρων και άλλων κειµένων µε ειδικό περιεχόµενο.

∆ιδάσκουσα: Σουλιώτη Ευαγγελία

Εξάµηνο Β΄

1. (ΠΥ. 210) Μαθηµατικά ΙΙ

Ακολουθίες. Σειρές και ∆υναµοσειρές. Όρια και Συνέχεια. Παράγωγοι. Ολοκληρώµατα. Τεχνικές Ολοκλήρωσης. Εφαρµογές των Ολοκληρωµάτων. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Μερικές Παράγωγοι. Πολλαπλά Ολοκληρώµατα. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα. ∆ιανυσµατικες συναρτήσεις. Κωνικές Τοµές και Παραµετρικές Εξισώσεις Καµπυλών. ∆ιδάσκων: Κουτελιέρης Φραγκίσκος

2. (ΠΥ. 220) Στατιστική - Στατιστικά Πακέτα Η/Υ

Εισαγωγή στη στατιστική επιστήµη και µεθοδολογία. Εκτιµητές και εκτιµήσεις: Πληθυσµός και δείγµα. Βασικές παράµετροι: Παράµετροι κεντρικής τάσης, Παράµετροι διασποράς, Όρια εµπιστοσύνης, Παράµετροι σχήµατος. Επισκόπηση δεδοµένων: Γραφήµατα (π.χ. Ιστογράµµατα, Θηκογράµµατα). Μετασχηµατισµοί δεδοµένων. Θεωρία στατιστικού ελέγχου: Πειραµατικά σχέδια, Στατιστικός έλεγχος (Μηδενικές υποθέσεις, Σφάλµατα απόφασης: Σφάλµατα Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, Ισχύς δοκιµασιών). Στατιστικές δοκιµασίες: Μεθοδολογικοί περιορισµοί (Ανεξαρτησία καταγραφών, Ισοζυγισµένες και µη δείγµατοληψίες, Οµοιογένεια (ισότητα) διακυµάνσεων), Σύγκριση µέσου µε αριθµό, Σύγκριση δύο µέσων (∆οκιµασία-t), Μονοδιάστατη Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Συσχετισµένες δειγµατοληψίες (∆οκιµασία-t για ζεύγη καταγραφών). Συσχέτιση και παλινδρόµηση: Συνδιακύµανση και συσχέτιση, ∆ιµεταβλητή κανονική κατανοµή, Συντελεστής συσχέτισης, Εκτιµήσεις και εκτιµητές συσχετίσεων, Έλεγχος σηµαντικότητας, Προϋποθέσεις εφαρµογής. Προσαρµογή απλού γραµµικού µοντέλου στα δεδοµένα: Μέθοδος µέγιστης πιθανοφάνειας, Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Προσαρµογή ευθείας. Χρήση του προγράµµατος SPSS για στατιστική ανάλυση δεδοµένων. ∆ιδάσκων: Καλλιµάνης Αθανάσιος

3. (ΠΥ. 230) Φυσική Περιβάλλοντος 1. Γενικά για την ατµόσφαιρα, 2.Ακτινοβολία – Νόµοι ακτινοβολίας, 3. Ηλιακή και υπέρυθρη ακτινοβολία, 4. Φαινόµενο θερµοκηπίου, όζον, κλιµατικές µεταβολές, 5. Φυσικός δροσισµός - παθητικά συστήµατα δροσισµού, 6.Φαινόµενο αστικής θερµικής νησίδας - ρόλος πρασίνου και υλικών, 7.Εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα, 8. Θερµοδυναµική της ατµόσφαιρας. ∆ιδάσκουσα: Μιχαλακάκου Παναγιώτα 4. (ΠΥ. 240) Περιβαλλοντική Οργανική Χηµεία Εισαγωγή. Σύσταση οργανικών ενώσεων, Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων και περιβαλλοντικών ρύπων, Συντονισµός, Επαγωγικό και Συζυγιακό φαινόµενο, Ισοµέρεια (Γεωµετρική, Οπτική, Εναντιοµέρεια, Στερεοισοµέρεια), Οµόλογες σειρές, Κορεσµένοι, Ακόρεστοι και Αρωµατικοί Υδρογονάνθρακες, Αλκυλαλογονίδια, Οργανοµεταλλικές ενώσεις, Αλεικυκλικές ενώσεις, Αλκοόλες, Οξέα, Αιθέρες, Εστέρες, Οργανικές ενώσεις που περιέχουν οµάδες Ν, S, P, Φαινόλες, Πολυαρωµατικοί Υδρογονάνθρακες, Μηχανισµοί οργανικών αντιδράσεων, πυρηνόφιλα και ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια (Μηχανισµοί SN1, SN2, E1 και Ε2), Αντιδράσεις και µετασχηµατισµοί των οργανικών ενώσεων και ρύπων σε φυσικά υποστρώµατα, αντιδράσεις υδρόλυσης, φωτόλυσης, οξειδοαναγωγής, ελευθέρων ριζών, Μηχανισµοί ρόφησης, σταθερά κατανοµής.

∆ιδάσκων: Κωνσταντίνου Ιωάννης

Page 46: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

5. (ΠΥ. 250) Περιβαλλοντική Βιοχηµεία : Εισαγωγή – Βασικές έννοιες της Περιβαλλοντικής Βιοχηµείας. Βιοµόρια - ∆οµή και λειτουργία πρωτεϊνών. Ένζυµα και µηχανισµοί δράσης. Ρυθµιστικοί µηχανισµοί ενζυµικής δράσης. Ενζυµική δραστηριότητα και βιολογικές µεµβράνες. Υδατάνθρακες. Εισαγωγή στο Μεταβολισµό. Γλυκόλυση. Ο κύκλος του κιτρικού οξέος. Οξειδωτική φωσφορυλίωση. Φωτοσύνθεση. Μεταβολισµός ελαίων και λιπιδίων, νουκλεοτιδίων και αµινοξέων. Μεταβολικά µονοπάτια παραγωγής βιοαιθανόλης, βιοαερίου (µεθάνιο), υδρογόνου. ∆ιδάσκων: Μπούρτζης Κωνσταντίνος 6. (ΠΥ. 260) Μηχανική των Υλικών Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ. Εισαγωγή. Έννοια της δύναµης. Γραφική και αναλυτική σύνθεση δυνάµεων. Ισορροπία δυνάµεων. Ροπή. Ισορροπία στερεού σώµατος και εξισώσεις ισορροπίας. Στοιχεία διανυσµατικού λογισµού. Πράξεις διανυσµάτων. ∆ικτυώµατα, δοκός Gerber. ∆ιαγράµµατα Ν, Q, Μ. Είδη φορέων και τρόπος στήριξής τους. Υπολογισµός αντιδράσεων. Εντατική κατάσταση δοκού. Αξονική - τέµνουσα. Β. ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ. Εισαγωγή στην Αντοχή Υλικών. Αξονική - επίπεδη, χωρική εντατική κατάσταση. Νόµος Hooke. Τάσεις σε πλάγιες τοµές. Αρχή της επαλληλίας. ∆ιάτµηση. Θερµικές τάσεις - παραµορφώσεις. Στατικά αόριστα προβλήµατα. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Συγκολλήσεις. Στρέψη. Στρέψη λεπτότοιχων σωλήνων. Στρέψη ράβδου κυκλικής διατοµής. Στατικά αόριστα προβλήµατα στρέψης. Κάµψη. Καθαρή, Γενική κάµψη. Κέντρα βάρους, ροές αδράνειας. Κάµψη. Βασικοί τύποι κάµψης. Μέγιστη ορθή τάση. ∆ιαστασιολόγηση δοκού κατά την κάµψη, υπολογισµός διατοµής. ∆ιάτµηση στην κάµψη και κύριες τάσεις. Ελαστική γραµµή. Ορισµός. ∆ιαφορική εξίσωση ελαστικής γραµµής. Μέθοδος διπλής. ολοκλήρωσης. Μέθοδος επαλληλίας. Σύνθετες καταπονήσεις. Αξονική καταπόνηση και κάµψη. Αξονική καταπόνηση και στρέψη. Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ. Κίνηση υλικού σηµείου. ∆ιάνυσµα ταχύτητας επιτάχυνσης. Επίπεδη κίνηση. Κίνηση σταθερής επιτάχυνσης. ∆. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ. Νόµος Newton. Αρχή δράσης - αντίδρασης. Αρχή d’Alembert. Στροφορµή υλικού σηµείου. Έργο - Ενέργεια. ∆ιατήρηση ενέργειας. Κρούση. ∆ιδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος, Π.∆. 407/80 7. (ΠΥ. 270) Υδρογεωλογία Η ύλη που διδάσκεται στο µάθηµα αυτό αφορά: • Την επιφανειακή υδρολογία µε έµφαση στον κύκλο του νερού, τα κατακρηµνίσµατα, την κατείσδυση, την

επιφανειακή απορροή και την εξατµισοδιαπνοή. • Το µέσο αποθήκευσης και ειδικότερα το ολικό πορώδες, το ενεργό πορώδες, την οµοιογένεια και την

ισοτροπία του µέσου, τα τριχοειδή φαινόµενα, τις ζώνες υγρασίας και τους υδροφόρους ορίζοντες. Τους νόµους της κίνησης του υπόγειου νερού, την περατότητα, τις µόνιµες και µη µόνιµες ροές και τις ροές σε κορεσµένο και µη κορεσµένο µέσο.

∆ιδάσκων: Ακράτος Χρήστος 8. (ΠΥ. 280) Ξένη Γλώσσα ΙΙ Η διδασκόµενη ύλη περιλαµβάνει την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων που αφορούν άµεσα το αντικείµενο των σπουδών τους. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στη παρατήρηση της ορολογίας ‘εν χρήσει’ όπου δίνονται στους φοιτητές ευκαιρίες για επικοινωνιακές δραστηριότητες που να τους οδηγούν στην ενεργή παραγωγή αυτής της ορολογίας. Οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σχετίζονται µε τη γλώσσα/λεξιλόγιο και τη γενικότερη οργάνωση του λόγου, την ανάπτυξη κατανόησης και ερµηνείας. ∆ιδάσκουσα: Σουλιώτη Ευαγγελία

Εξάµηνο Γ΄

1. (ΠΥ. 310) Αριθµητική Ανάλυση Βασικές έννοιες. ∆ιακριτοποίηση. απόλυτο και σχετικό σφάλµα. ∆ιάδοση σφαλµάτων. Αριθµητική παραγώγιση (προς-τα-πίσω, προς-τα-εµπρός και κεντρικές διαφορές). Αριθµητική ολοκλήρωση (µέθοδος παραλληλογράµµου, µέθοδος τραπεζίου, τύπος Simpson), Επίλυση αλγεβρικών εξισώσεων (µέθοδος δαδοχικών βηµάτων, µέθοδος διχοτόµησης, µέθοδος Newton - Raphson). Επίλυση γραµµικών συστηµάτων (µέθοδος Gauss, µέθοδος Jacobi, µέθοδος Gauss-Seidel). Παρεµβολή / Παρέκταση (µέθοδος Taylor, µέθοδος Lagrangre), Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων (µέθοδος Euler, µέθοδος Runge – Kutta, υποβιβασµός τάξης, πεπερασµένες διαφορές). Ειδικά θέµατα αριθµητικής ανάλυσης (τυχαίοι αριθµοί, µέθοδος Monte Carlo, επίλυση συστηµάτων µη γραµµικών εξισώσεων). ∆ιδάσκων: Κουτελιέρης Φραγκίσκος 2. (ΠΥ. 320) Φυσικοχηµεία Θερµοδυναµική - Θερµοχηµεία. Χηµική ισορροπία. Χηµική κινητική. Ιδιότητες µιγµάτων και διαλυµάτων. Κρυοσκοπία - Ζεσεοσκοπία. Μεταβολές φάσεων. Στοιχεία ηλεκτροχηµείας. Αγωγιµότητα και ιοντική ισορροπία. Φωτοχηµεία. Στοιχεία κβαντικής χηµείας και στατιστικής µηχανικής. Φασµατοσκοπία. Στοιχεία φυσικοχηµείας στερεών και επιφανειών. Φαινόµενα µεταφοράς. Μακροµόρια

∆ιδάσκων: ∆εληγιαννάκης Ιωάννης 3. (ΠΥ. 330) Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας Εισαγωγή στους Τεχνικούς Υπολογισµούς: Μονάδες και διαστάσεις. Συγκέντρωση, θερµοκρασία, πίεση. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες ενώσεων και µειγµάτων. Χηµικές εξισώσεις και στοιχειοµετρία. Επισκόπηση διαγραµµάτων ροής απλών βιοµηχανικών διεργασιών. Ισοζύγια Μάζας: Η σηµασία των ισοζυγίων µάζας στην περιβαλλοντική µηχανική. Ισοζύγια µάζας σε µόνιµη κατάσταση και επίλυσή τους µε αλγεβρικές µεθόδους. Ισοζύγια µάζας χηµικών συστατικών σε απλές φυσικές διεργασίες και σε απλούς χηµικούς αντιδραστήρες.

Page 47: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

Ισοζύγια µάζας µε συµπύκνωση και εξάτµιση. Φαινόµενα φάσεων. Ισοζύγια Ενέργειας: Έννοιες και µονάδες. Ειδική θερµότητα. Μεταβολές ενθαλπίας χωρίς αλλαγή φάσης. Μεταβολές ενθαλπίας για αλλαγές φάσεων. Το γενικό ισοζύγιο ενέργειας. Θερµοτονισµός αντιδράσεων. Συνδυασµός Ισοζυγίων Μάζας και Ενέργειας: Ταυτόχρονη χρήση ισοζυγίων µάζας και ενέργειας σε µόνιµη κατάσταση. ∆ιαγράµµατα υγρασίας και εφαρµογές τους. Ισοζύγια µάζας και ενέργειας σε µεταβατική κατάσταση. ∆ιδάσκουσα: Παπαδάκη Μαρία 4. (ΠΥ. 340) Μοριακή και Γενετική Μηχανική Εισαγωγή – Βασικές έννοιες της Μοριακής και Γενετικής Μηχανικής. Το DNA ως γενετικό υλικό. Από το DNA στις πρωτεΐνες. Μηχανισµοί ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης. Βασικά εργαλεία της τεχνολογίας του ανασυνδυασµένου DNA. Βασικά γνωρίσµατα των γονιδίων. Τα σύγχρονα εργαλεία στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA. Θεµελιώδεις αρχές αλληλούχισης DNA. Τεχνολογίες εντοπισµού γονιδίων. Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική. ∆ιδάσκων: Βλάστος ∆ηµήτριος 5. (ΠΥ. 350) Αγροοικοσυστήµατα και ∆ιαχείριση τους Περιγράφεται η έννοια του αγροοικοσυστήµατος σαν θεµελιώδης δράση της οικολογίας. Γίνεται µελέτη της βιοκοινότητας και του βιοτόπου στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, καθώς επίσης περιγράφεται λεπτοµερώς η πολυπλοκότητα της δοµής και της λειτουργίας των αγροοικοσυστηµάτων. Εξετάζεται και γίνεται αναφορά της ενέργειας και της παραγωγικότητας των διαφόρων αγροοικοσυστηµάτων καθώς επίσης και των διαφόρων τροφικών σχέσεων. Γίνεται αναφορά στις βιοτικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων ειδών και εξετάζεται η ανταγωνιστικότητα και η συνεργιστική δοµή των διαφόρων φυτικών ειδών, που αποτελούν βασικά συστατικά ενός αγροοικοσυστήµατος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην διαχείριση των αγροοικοσυστηµάτων και αναφέρονται όλες οι πρακτικές και τεχνικές για την σωστή και ποιοτική παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. ∆ιδάσκων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 6. (ΠΥ. 360) Γεωχηµεία Βασικές αρχές γεωχηµείας, γεωχηµικό περιβάλλον, γεωχηµική διασπορά, κινητικότητα των στοιχείων, οµάδες στοιχείων. Γεωχηµική κατανοµή, πρωτογενής διασπορά. Σχηµατισµός εδαφών, εδαφικό προφίλ. ∆ευτερογενής γεωχηµική διασπορά, µορφές δευτερογενούς διασποράς, γεωχηµικές ανωµαλίες. Βιογεωχηµική διασκόπηση, πρόσληψη µετάλλων από τα φυτά, γεωβοτανικοί δείκτες. Γεωχηµική διασκόπηση στον εντοπισµό πετρελαίων. Ανάλυση θεµάτων περιβαλλοντικής γεωχηµείας. Συγκεντρώσεις µετάλλων στους οργανισµούς, τοξικότητα µετάλλων. Απελευθέρωση µετάλλων στο περιβάλλον (νερό και έδαφος). Κύκλος του υδραργύρου και η επίδρασή του στον άνθρωπο, κύκλος του µολύβδου, κύκλος του καδµίου, κύκλος του χρωµίου, του αρσενικού. Προσδιορισµός των επιπέδων ρύπανσης και προστασία του περιβάλλοντος από µέταλλα, τύχη των µετάλλων στο περιβάλλον. ∆ιδάσκων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 7. (ΠΥ. 370) ∆ιαφορικές Εξισώσεις Η έννοια της Συνήθους ∆ιαφορικής Εξίσωσης (Σ∆Ε) και της λύσης της. ∆ιαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές και αλγεβρικές µέθοδοι επίλυσης. Μη οµογενείς γραµµικές εξισώσεις. Συστήµατα Σ∆Ε. Εξισώσεις ανώτερης τάξης. Προβλήµατα Αρχικών και Συνοριακών Τιµών (Π.Α.Τ. και Π.Σ.Τ.). Επίλυση προβληµάτων που εµφανίζονται στις φυσικές επιστήµες και την τεχνολογία. Εισαγωγή στις Μερικές ∆ιαφορικές εξισώσεις. ∆ιδάσκων: Κουτελιέρης Φραγκίσκος 8. (ΠΥ.380) Υδάτινα Οικοσυστήµατα και ∆ιαχείρισή τους Το νερό: προέλευση και φυσικοχηµικές ιδιότητές του. Τα αβιοτικά στοιχεία. Οι οργανισµοί του υδάτινου περιβάλλοντος (πλαγκτό, βένθος, νηκτό: βασικά στοιχεία βιολογίας και οικολογίας τους). Πελαγική παραγωγικότητα: περιοριστικοί παράγοντες, τροφικές αλυσίδες και µεταφορά ενέργειας στα υδάτινα οικοσυστήµατα. Ρύπανση: οργανική ρύπανση και ευτροφισµός, άλλες µορφές ρύπανσης. ∆ιαχείριση υδάτινων οικοσυστηµάτων: βιολογικοί πόροι και διαχειριστικά προβλήµατα, µέθοδοι ορθολογικής διαχείρισης. Τα εσωτερικά ύδατα: προέλευση και ταξινόµηση, µορφολογία και υδρολογία λιµνών και ποταµών, υδρόβιες βιοκοινωνίες και χαρακτηριστικά. ∆ιδάσκων: Κεχαγιάς Γεώργιος

Εξάµηνο ∆΄ 1. (ΠΥ.410) Φυσικοχηµεία Περιβάλλοντος Φυσικοχηµεία φυσικών υδάτων. Φαινόµενα ιοντικής ισχύος: το θαλασσινό νερό. Φυσικοχηµεία εδάφους: τα οξείδια του εδάφους, φυλλόµορφοι πηλοί, οργανική ύλη του εδάφους. Προσρόφηση. Ιοντοανταλλαγή βαρέων µετάλλων και ιόντων. Φαινόµενα οξειδοαναγωγής στο περιβάλλον: σχηµατισµός και διάλυση οξειδίων, αποικοδόµηση οργανικών µορίων. Ο ρόλος του σιδήρου (Fe2+/Fe3+). Ελεύθερες ρίζες: OH, Cl, NO. Φωτοχηµικός σχηµατισµός ελευθέρων ριζών - Αποικοδόµηση του όζοντος. Φαινόµενο θερµοκηπίου: ο ρόλος του CO2 και του CH4. Μεταβολές φάσεων στο περιβάλλον. Φυσικοχηµεία µικρών σωµατιδίων. Η έννοια της χηµικής διαφοροποίησης (speciation). Μοντελοποίηση φυσικοχηµικών αλληλεπιδράσεων στο περιβάλλον και χηµική διαφοροποίηση. ∆ιδάσκων: ∆εληγιαννάκης Ιωάννης 2. (ΠΥ.420) Οικολογία Ι

Page 48: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

Το Οικοσύστηµα (αβιοτικά, βιοτικά στοιχεία, τροφικές σχέσεις), Κλιµατικές επιδράσεις στα φυτά (κλίµα - βιοκλίµα και αποκρίσεις των φυτών: φως/ φωτοπεριοδισµός, θερµοκρασία/ θερµοπεριοδισµός, επιδράσεις της θερµοκρασίας στο πρότυπο κατανοµής και στη σύνθεση της βλάστησης, επίδραση ακραίων θερµοκρασιών, νερό: ατµοσφαιρικό νερό και βροχοπτώσεις, επιφανειακό νερό, εδαφική υγρασία, ταξινόµηση των υδάτινων οικοσυστηµάτων γλυκού νερού, οικολογικές προσαρµογές και κατηγορίες των υδροφύτων, µεσόφυτων, ξηρόφυτων, ατµόσφαιρα: CO2, Ο2, Ν2, άνεµος και επίδρασή του στη διασπορά των φυτών, στη φυτική δοµή), Σχέσεις εδάφους-φυτών (το έδαφος, εδαφικοί οργανισµοί, οργανικό υλικό και χούµος, δυναµική εδαφών), Μέθοδοι περιγραφής της βλάστησης στο πεδίο, ∆οµικές µονάδες βλάστησης και συστήµατα, Χλωριδικές µονάδες βλάστησης και συστήµατα, Φυτοποικιλότητα της Ελλάδας (έννοια βιοποικιλότητας, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και προστασία βιοποικιλότητας-διαχείριση περιοχών, χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας και ενδηµισµός, ποικιλότητα οικοσυστηµάτων-φυτοκοινωνιών της Ελλάδας). ∆ιδάσκοντες: ∆ηµόπουλος Παναγιώτης, Πανίτσα Μαρία 3. (ΠΥ.430) Φαινόµενα Μεταφοράς Εισαγωγή: Όγκος ελέγχου. ∆ιατήρηση µάζας και ενέργειας σε Όγκο Ελέγχου. Γενικευµένη εξίσωση µεταφοράς και εφαρµογή της για την µεταφορά κάθε µιας από τις τρεις ιδιότητες. Μεταφορά µε µοριακά µέσα. Νόµοι των Fick, Fourier και Newton. Στρωτή ροή. Μεταφορά µε συναγωγή. Εξίσωση συνεχείας. ∆υναµική των ρευστών: Εξισώσεις Navier-Stokes. Εξίσωση διατήρησης ενέργειας. Εξισώσεις Bernoulli. Τυρβώδης ροή. ∆ιαστατική ανάλυση. Στατική των ρευστών: ∆ιαφορικές εξισώσεις ισορροπίας Euler. Μανόµετρα. Μετρήσεις πίεσης. ∆υνάµεις στα τοιχώµατα των δοχείων Ατµοσφαιρικά µοντέλα. Κινηµατική των ρευστών: Περιγραφή πεδίου ροής. Γραµµές ροής – τροχιές. Ειδικά θέµατα: Στρωτή – τυρβώδης ροή. Πλήρως αναπτυγµένη ροή Νευτώνειου ρευστού µεταξύ πλακών. Θεωρία οριακής στοιβάδας. Ροή σε σωληνώσεις: Ροή σε σωλήνα. Υπολογισµός ολικών απωλειών. Μείζωνες – Ελάσσονες Απώλειες – ∆ίκτυα σωληνώσεων. Αντλίες – Τύποι Αντλιών – Χαρακτηριστικές καµπύλες. Σηµείο Λειτουργίας. ∆ιδάσκων: Παπαδάκη Μαρία 4. (ΠΥ.440) ∆ιαχείριση χλωρίδας Μορφολογία φυτικών ειδών και στοιχεία συστηµατικής κατάταξης. Οικολογική σηµασία φυτικών ειδών και είδη δείκτες. Μέθοδοι δειγµατοληψίας στο πεδίο. Συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων και σύνδεση µε διεθνείς βάσεις δεδοµένων. Επίπεδα φυτοποικιλότητας. Σπάνια, απειλούµενα και προστατευόµενα είδη. Απειλές και θεσµικό πλαίσιο προστασίας. Επιπτώσεις ανθρωπογενών επεµβάσεων στην αυτοφυή χλωρίδα. Μελέτη περιπτώσεων διαχείρισης και διατήρησης απειλούµενων ειδών χλωρίδας. ∆ιδάσκοντες: Πανίτσα Μαρία 5. (ΠΥ.450) Περιβαλλοντική Τοξικολογία και Μεταλλαξιγένεση Εισαγωγή στο γνωστικό αντικείµενο και ιστορικά στοιχεία. Η σχέση της γενετικής τοξικολογίας µε την τοξικολογία. Βασικές κατηγορίες τοξικών παραγόντων και συνοπτική αναφορά των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον και στην δηµόσια υγεία. Χηµικοί, φυσικοί, βιολογικοί παράγοντες και γενοτοξικότητα. Κατηγοριοποίηση µεταλλάξεων. Φυσική επαγωγή µεταλλάξεων. Μηχανισµοί επιδιόρθωσης. Γενοτοξικότητα και καρκινογένεση. Συστήµατα ελέγχου και προσδιορισµού γενοτοξικότητας in vitro και in vivo. Στρατηγικές περιβαλλοντικού ελέγχου και παρακολούθησης των τοξικών παραγόντων στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στο δοµηµένο περιβάλλον. Επαγγελµατική έκθεση και γενοτοξικότητα στον άνθρωπο. Ανάλυση κινδύνου και εκτίµηση επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε επίπεδο γενοτοξικότητας στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Αντιγενοτοξικοί παράγοντες. Νέα υλικά (π.χ. νανο-υλικά) και γενοτοξικότητα. ∆ιεθνείς οργανισµοί και βάσεις δεδοµένων σχετικές µε γενετική τοξικολογία και µεταλλαξιγένεση. ∆ιδάσκων: Βλαστός ∆ηµήτριος 6. (ΠΥ.460) ∆ιαχείριση Πανίδας Μορφολογία, εσωτερική οργάνωση και βιολογία των σηµαντικότερων ταξινοµικών οµάδων των ζωικών οργανισµών (ασπόνδυλα – σπονδυλωτά). Οικολογική σηµασία ειδών / οµάδων οργανισµών και η χρήση τους ως δείκτες της κατάστασης των οικοσυστηµάτων. Χερσαία πανίδα των σπονδυλωτών της Ελλάδας (αµφίβια, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά). Μέθοδοι δειγµατοληψίας χερσαίων ειδών πανίδας στο πεδίο. Βασικές απειλές και θεσµικό πλαίσιο προστασίας. Επιπτώσεις των τεχνικών έργων, υποδοµών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους πληθυσµούς της άγριας πανίδας και διαχειριστικά µέτρα για την εξάλειψή τους. Παραδείγµατα διαχείρισης και διατήρησης απειλούµενων ειδών πανίδας. ∆ιδάσκοντες: Κατή Βασιλική, Κεχαγιάς Γεώργιος

7. (ΠΥ.470) ∆ιαχείριση Εδαφικών Πόρων Αναφέρονται τα βασικά εδαφικά συστατικά, ο ρόλος των µικροοργανισµών του εδάφους, η προέλευση των υλικών των εδαφών. Εξετάζονται οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες των εδαφών, η οργανική ουσία και αναλύεται ο χρωµατισµός του εδάφους. Αναλύονται τα βασικά θρεπτικά στοιχεία του εδάφους καθώς επίσης και η εδαφική συµπεριφορά µικροστοιχείων. Μόλυνση εδαφών από βαρέα µέταλλα και ανοχή των φυτών σε σχέση µε τα βαρέα µέταλλα στα εδάφη. Αναλύεται η πρακτική της επαναχρησιµοποίησης των υγρών και στερεών αστικών λυµάτων σε εδάφη και καλλιέργειες. Εξετάζονται τα γεωτεχνικά κριτήρια στην επιλογή θέσεων επίγειας διάθεσης λυµάτων και λάσπης σε αναδασώσεις. Αναφέρεται η ερηµοποίηση και όλοι οι συντελεστές που οδηγούν σε υποβάθµιση των εδαφών. Εξετάζεται το έδαφος σε συνάρτηση µε τον παράγοντα ποιότητα άρδευσης καλλιεργήσιµων και µη φυτικών ειδών. Ιδιαίτερη αναφορά δίδεται στην περιβαλλοντική αποκατάσταση εδαφών που είναι επιβαρηµένα σε µέταλλα. Προτείνονται τρόποι και µέθοδοι ορθής διαχείρισης των εδαφών. ∆ιδάσκων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 8. (ΠΥ.480) Υλικά Κατασκευών Εισαγωγή στις βασικές φυσικές, µηχανικές και χηµικές, ιδιότητες των φυσικών και τεχνητών υλικών. Αναφορά στις βασικές κατηγορίες δοµικών υλικών: φυσικοί και τεχνητοί λίθοι, κονίες και κονιάµατα, σκυρόδεµα,

Page 49: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

χάλυβας και τα άλλα µέταλλα, φυσικά και τεχνητά ξύλα, κεραµικά, γυαλί, ασφαλτικά, στεγανωτικά, πολυµερή, θερµοµονωτικά και ηχοµονωτικά υλικά, χρώµατα, κλπ. ∆ιδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος

Εξάµηνο Ε΄

1. (ΠΥ.510) Οικολογία ΙΙ Γενικοί οικολογικοί όροι. Οι βασικοί αβιοτικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους. Προσαρµογές οργανισµών στο αβιοτικό περιβάλλον: νόµοι ελαχίστου και ανοχής, θερµικές προσαρµογές οργανισµών, προσαρµογές σε υδάτινες αντιξοότητες, λήθαργος, µετανάστευση, βιολογικοί ρυθµοί, οικότυποι. Πληθυσµοί: µέγεθος και πυκνότητα, πρότυπα κατανοµής στο χώρο, ηλικιακή οργάνωση, επιβίωση και γονιµότητα, αύξηση πληθυσµών, διαχείριση πληθυσµών. Ενδο- και διαπληθυσµιακός ανταγωνισµός. Οικολογικός θώκος. Θήρευση. Ρύθµιση αφθονίας πληθυσµών: πληθυσµιακές διακυµάνσεις, ηθολογική ρύθµιση. Οικολογικές µέθοδοι: εκτίµηση µεγέθους και απόλυτης πυκνότητας πληθυσµών, σχεδιασµός δειγµατοληψιών, πρότυπα κατανοµής, τεχνικές ανάλυσης πληθυσµών. ∆ιδάσκων: Κεχαγιάς Γεώργιος 2. (ΠΥ.520) Φυσικές ∆ιεργασίες Εισαγωγή στους διαχωρισµούς: Μηχανικοί διαχωρισµοί, διεργασίες µεταφοράς µάζας, άµεσες και έµµεσες διεργασίες, η έννοια του σχεδιασµού. Mηχανικοί διαχωρισµοί -∆ιήθηση: Φίλτρα πλακούντα. Πτώση πίεσης στον πλακούντα. Ασυνεχή φίλτρα πίεσης. Ασυνεχή φίλτρα κενού. Συνεχή φίλτρα κενού. Φίλτρα πίεσης περιστροφικού τυµπάνου. Φυγοκεντρικοί διαχωρισµοί. ∆ιηθητικά µέσα. Απορρόφηση, Απογύµνωση: Αρχές απορρόφησης. Συντελεστές µεταφοράς µάζας. Πύργοι µε πληρωτικά υλικά, τυχαία και διατεταγµένα. Πύργοι µε βαθµίδες. Επαφή µεταξύ υγρού και αερίου κατ'αντιρροή και οµορροή. Ισοζύγια µάζας. Απορρόφηση πολλών συστατικών. Απορρόφηση µε χηµική αντίδραση. ∆ιαχωρισµοί µε µεµβράνες: Πορώδεις µεµβράνες, µεµβράνες πολυµερών. ∆οµή της µεµβράνης. Καθαρότητα προϊόντος και απόδοση. Εφαρµογές. ∆ιαχωρισµός αερίων. ∆ιαχωρισµός υγρών. Μεµβράνες για την εκχύλιση υγρού-υγρού. Ξήρανση: Αρχές ξήρανσης. Είδη ξηραντήρων. Μεταφορά θερµότητας στους ξηραντήρες. Υπολογισµός θερµικού καθήκοντος ξηραντήρα. Μονάδες µεταφοράς θερµότητας. Υγρασία ισορροπίας και ελεύθερη υγρασία. Υπολογισµός χρόνου ξήρανσης µε σταθερές συνθήκες. Ξήρανση µε ψύξη. Προσρόφηση: Προσροφητικά υλικά και διεργασίες προσρόφησης. Προσροφητικές συσκευές σταθεροποιηµένης κλίνης. Ισορροπία και ισόθερµες προσρόφησης. Ιονανταλλαγή. Χρωµατογραφία. Εναλλάκτες θερµότητας: Γενικός σχεδιασµός συσκευών ανταλλαγής θερµότητας. Εναλλάκτες κελύφους αυλών. Βαθµός απόδοσης πτερυγίου. Συµπυκνωτές και εξατµιστήρες. Μεταφορά θερµότητας σε κλίνες µε πληρωτικό υλικό. ∆ιδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος 3. (ΠΥ.530) ∆ιαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστηµάτων Βασικές έννοιες. Συγκριτική Οικολογία Οικοσυστηµάτων: Τύποι χερσαίων οικοσυστηµάτων, Κατανοµή σε παγκόσµιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, κύρια χαρακτηριστικά. ∆ασικά, θαµνώδη και λιβαδικά οικοσυστήµατα. Νησιωτικά και παράκτια οικοσυστήµατα. Εξάπλωση, δοµή και δυναµική - διαδοχή των οικοσυστηµάτων. Ποικιλότητα: επίπεδα ποικιλότητας, δείκτες ποικιλότητας, διατήρηση οικοσυστηµάτων και βιολογικής ποικιλότητας. Ανθρωπογενείς επιδράσεις και εξέλιξη των οικοσυστηµάτων πυρκαγιές, ερηµοποίηση κλπ.). Οικολογική αξιολόγηση περιοχών. Αρχές οικολογικής διαχείρισης. Ολοκληρωµένη διαχείριση και διαχείριση µε σκοπό τη διατήρηση ειδών και τύπων οικοτόπων. Παραδείγµατα διαχείρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. ∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων στην Ελλάδα. Τεχνικές αποκατάστασης. Μελέτες περιπτώσεων.

∆ιδάσκουσα: Πανίτσα Μαρία 4. (ΠΥ.540) Μικροβιολογία Εισαγωγικές έννοιες. Μακροµόρια µικροοργανισµών. Μικροσκοπία και κυτταρική µορφολογία. Κυτταρικές µεµβράνες και κυτταρικά τοιχώµατα. Μετακίνηση µικροοργανισµών. ∆οµές επιφάνειας και έγκλειστα προκαρυωτών. Θρέψη, εργαστηριακή καλλιέργεια και µεταβολισµός µικροοργανισµών. Θεωρία και πρακτική της µικροβιακής αύξησης. Περιβαλλοντικές επιδράσεις στη µικροβιακή αύξηση. Mηχανισµοί µεταφοράς και ανταλλαγής γενετικού υλικού. Mεταθετά στοιχεία. Πλασµίδια. Μικροβιακή εξέλιξη και συστηµατική. Προκαρυωτική ποικιλότητα: Βακτήρια και Αρχαία. Ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί: πρωτόζωα, µύκητες, φύκη. Ιοί. ∆ιδάσκων: Μπούρτζης Κωνσταντίνος 5. (ΠΥ.550) Ωκεανογραφία Η Ωκεανογραφία µπορεί να χαρακτηριστεί ως επιστήµη συστηµατικών ή µη µετρήσεων, µικρής ή µακράς διάρκειας, χαρακτηριστικών της θάλασσας, οι οποίες παρέχουν σαφείς ερµηνείες των αποτελεσµάτων των παραπάνω µετρήσεων. Το µάθηµα της Ωκεανογραφίας θα περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: Μελέτη των φυσικών παραµέτρων του νερού, θερµοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα. Στρωµάτωση της υδάτινης στήλης και υδροδυναµική του νερού. Μελέτη των βαροτροπικών και βαροκλινικών συνθηκών καθώς και των θαλασσίων ρευµάτων και παλιρροιών. Σύγχρονοι µέθοδοι µέτρησης ωκεανογραφικών δεδοµένων και στατιστικές µέθοδοι επεξεργασίας αυτών. Μαθηµατικές µέθοδοι προσοµοίωσης της κυκλοφορίας και της ρύπανσης του νερού. Εφαρµογές µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.

∆ιδάσκων : Ζαχαρίας Ιερόθεος 6. (Π.Υ.560) Γενική Μετεωρολογία 1. Εισαγωγή στις έννοιες Καιρός, Μετεωρολογία, Κλίµα, Κλιµατολογία, 2. Ατµόσφαιρα, (Συστατικά, διαίρεση της ατµόσφαιρας), 3. Ηλιακή ακτινοβολία, 4. Γήινη ακτινοβολία και ατµοσφαιρική ακτινοβολία, 5. Θερµοκρασία, 6. Πίεση - Βαροµετρικά συστήµατα - Ισοβαρείς καµπύλες, 7. Άνεµος, 8. Υγρασία - ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα,

Page 50: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

9. Κινήσεις αερίων µαζών - µέτωπα, 10. Κλιµατολογία ∆ιδάσκουσα: Μιχαλακάκου Παναγιώτα 7. (Π.Υ.570) Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών Εισαγωγικές έννοιες. Εισαγωγή στη Γεωδαισία. Γεωδαιτικές µετρήσεις. Ορισµός συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Αξιολόγηση συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Συνιστώσες συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών. Ηλεκτρονικές συσκευές, λογισµικό, οργανωτικές πτυχές. Χαρακτηριστικά και µορφές δεδοµένων. Τύποι χωρικών δεδοµένων. Σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά δεδοµένα. Απόδοση χωρικών µετρήσεων. Ονοµαστική βαθµίδα, τακτική ή ιεραρχική βαθµίδα, βαθµίδα διαστήµατος, βαθµίδα λόγου ή αναλογιών. ∆ιαβάθµιση γεωγραφικών φαινοµένων. ∆ιακριτά, σειριακά, συνεχή φαινόµενα. ∆οµές χωρικών δεδοµένων. ∆οµή διανύσµατος και κανάβου. Απόκτηση και Εισαγωγή δεδοµένων. ∆οµή, οργάνωση και διαχείριση χωρικών βάσεων δεδοµένων. Χωρικές ανακρίβειες δεδοµένων. Χωρικές αναλυτικές διαδικασίες. Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων. Μοντελοποίηση. Στοιχεία χαρτογραφίας. Η έννοια της κλίµακας. Η παράµετρος χρόνος στα ΣΓΠ. Αρχές σχεδιασµού και προϋποθέσεις εγκατάστασης και διαχείρισης ενός ΣΓΠ. Ο ανθρώπινος παράγων στα ΣΓΠ. Τα ΣΓΠ στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του περιβάλλοντος. Παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα εντοπισµού θέσης. ∆ιδάσκων: Κούτσιας Νικόλαος 8. (Π.Υ.580) Ρευστοµηχανική Εισαγωγή - Βασικές έννοιες ρευστοµηχανικής. Στρωτή και τυρβώδης κίνηση. Τελεστές Nabla. Παραδοχές συµβολικής γραφής. Θεώρηµα Gauss Κινηµατική: Προσέγγιση Lagrange, προσέγγιση Euler. Θεώρηµα µεταφοράς Reynolds, εξίσωση συνέχειας, ροϊκή συνάρτηση. ∆υναµική Ισορροπία δυνάµεων σε απειροστό όγκο ρευστού. Εξισώσεις Navier Stokes. Βασικές Ροές. Εφαρµογές της εξίσωσης Navier Stokes Αδιάστατη µορφή των εξισώσεων N.S. Εξίσωσεις Εuler, Bernoulli, Darcy. Εφαρµογές της Υδραυλικής στην Επιστήµη των Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βασικές εξισώσεις, Μεθοδολογία υδραυλικών υπολογισµών, παραδείγµατα από την πράξη του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Υδραυλικά Οµοιώµατα. Τυρβώδης Ροή Χαρακτηριστικά τυρβώδους ροής. Τυρβώδεις τάσεις. Μοντέλα προσοµοίωσης τυρβώδους ροής. Οριακή στοιβάδα. Η έννοια της οριακής στοιβάδας. Εξισώσεις της οριακής στοιβάδας. Κατανοµή ταχυτήτων στην οριακή στοιβάδα. Στατική και δυναµική φόρτιση που ασκεί η ροή. Υδροστατική. ∆ιδάσκοντες: Παπαδάκη Μαρία, Π.∆. 407/80

Εξάµηνο ΣΤ΄ 1. (ΠΥ.610) Εφαρµοσµένη Υδραυλική Εισαγωγή: Εφαρµογές της Υδραυλικής και της Μηχανικής Ρευστών στην Επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Ροή σε κλειστούς αγωγούς: Γραµµικές και τοπικές απώλειες. Πλήγµα κριού. Ροή σε ανοικτούς αγωγούς: Εξίσωση Gaukler-Manning-Strikler. Ταξινόµηση ροών σε ανοικτούς αγωγούς. Υδραυλικό άλµα. Μη µόνιµη ροή σε ανοικτούς αγωγούς Υδραυλική συµπεριφορά µετωπικών και πλευρικών υπερχειλιστών. Στραγγαλισµός ροής. Ειδικά κεφάλαια εφαρµοσµένης υδραυλικής. Υπολογισµός υδραυλικών έργων στην επιστήµη του Μηχανικού Περιβάλλοντος. Παραδείγµατα εφαρµογής.

∆ιδάσκων: Ακράτος Χρήστος 2. (ΠΥ.620) Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι Περιεχόµενα: Εισαγωγικές έννοιες. Αρχές Μικροβιακής Οικολογίας (αλληλεπιδράσεις µεταξύ µικροβιακών πληθυσµών - ενδοπληθυσµιακές αλληλεπιδράσεις, αλληλεπιδράσεις µεταξύ µικροοργανισµών και φυτών – ζώων). Επίδραση αβιοτικών παραγόντων στις µικροβιακές κοινότητες. Χαρακτηρισµός µικροβιακών πληθυσµών και κοινοτήτων µε µεθόδους κλασικής µικροβιολογίας και µοριακής µικροβιακής οικολογίας. Ποσοτική Μικροβιακή Οικολογία: αριθµοί, βιοµάζα και δραστικότητα µικροργανισµών. Ο βιογεωχηµικός κύκλος του άνθρακα, του αζώτου, του θείου, του φωσφόρου, του σιδήρου, του µαγγανίου, του ασβεστίου, του πυριτίου και άλλων µετάλλων. ∆ιδάσκοντες: Μπούρτζης Κωνσταντίνος, Π.∆. 407/80 3. (ΠΥ.630) Οικονοµικά Περιβάλλοντος Αντικείµενο και περιεχόµενο Οικονοµικών Περιβάλλοντος. Περιβάλλον και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Εξωτερικό κόστος και βέλτιστο επίπεδο ρύπανσης. «Αειφόρος Ανάπτυξη» και Ατζέντα 21. ∆ηµόσια αγαθά. Οικονοµική θεώρηση φυσικών πόρων και οικολογικών συστηµάτων. Μέθοδοι που κάνουν χρήση τιµών αγοράς (µεταβολές παραγωγικότητας, κόστος ασθενείας, ευκαιριακό κόστος). Μέθοδοι βασισµένες στο κόστος (οικονοµική αποδοτικότητα, προληπτικά κόστη, έξοδα µετακίνησης). Μέθοδοι υποκατάστασης αγοράς (µέθοδος µεταφορικού κόστους, υποκατάσταση αγαθών). Μέθοδοι υποθετικής εκτίµησης ή τυχαίας αξιολόγησης: δόµηση ερωτηµατολογίου, εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής προθυµίας πληρωµής ή αποδοχής (παιχνίδια δηµοπρασιών, πειράµατα αποδοχής ή απόρριψης, παιχνίδια ανταλλαγής, µη οικονοµικές επιλογές, µέθοδος Delphi), ανάλυση αποτελεσµάτων, ερευνητικά θέµατα αιχµής. Ηδονικές µέθοδοι (αξία γης και περιουσίας, έµµισθες απολαβές). Επισκόπηση µακροοικονοµικών µεθόδων (γραµµικός προγραµµατισµός, λογιστική φυσικών πόρων, οικονοµικές επιπτώσεις). Οικονοµικές επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου. ∆ιδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος 4. (ΠΥ.640) Κλιµατολογία Εισαγωγή: Τι είναι κλίµα, περιγραφή του συστήµατος Γη – Ατµόσφαιρα. Φυσικές διεργασίες και παράγοντες που

Page 51: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

καθορίζουν, διαµορφώνουν και επηρεάζουν το κλίµα της Γης: ηλιακή ακτινοβολία, γήινη ακτινοβολία, φαινόµενο του θερµοκηπίου, αισθητή και λανθάνουσα θερµότητα, Ενεργειακό Ισοζύγιο του Πλανήτη, υδρολογικός κύκλος και ισοζύγιο ύδατος, πίεση, άνεµος, κατακόρυφες και οριζόντιες κινήσεις µέσα στην ατµόσφαιρα, Γενική Κυκλοφορία της Ατµόσφαιρας, ωκεάνια κυκλοφορία. Το κλίµα στον χώρο: κλιµατικές ταξινοµήσεις, κλιµατικές ζώνες-τα κλίµατα της Γης, το κλίµα της Ελλάδας, χαρακτηριστικά κλιµατικά φαινόµενα (Κύµανση του Νοτίου Ειρηνικού, El Nino-La Nina, Κύµανση του Βορείου Ατλαντικού, ΝΑΟ). Το κλίµα µέσα στον χρόνο: ιστορική εξέλιξη του κλίµατος της Γης, φυσικές µεταβολές του κλίµατος, ανθρωπογενής µεταβολή του κλίµατος, ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου, πρόσφατες τάσεις της θερµοκρασίας, παγκόσµια θέρµανση. Προσοµοίωση του κλίµατος της Γης: Κλιµατικά µοντέλα (GCMs), φαινόµενα ανασύζευξης (feedbacks), έλεγχος αξιοπιστίας και ακρίβειας των κλιµατικών µοντέλων, Σενάρια κλιµατικών µεταβολών για το µέλλον ∆ιδάσκοντες: Μιχαλακάκου Παναγιώτα, Π.∆. 407/80 5. (ΠΥ.650) ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Χαρακτηρισµός στερεών αποβλήτων, Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), Κοµποστοποίηση, Θερµικές Μέθοδοι Επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, Ανακύκλωση, Ελάττωση στην πηγή, ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, Επικίνδυνα οικιακά απορρίµµατα και διαχείρισή τους, Κλιµατικές αλλαγές και στερεά απόβλητα, Συµµετοχή του κοινού, Ανάλυση κόστους διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Νοµοθεσία. Στα πλαίσια του µαθήµατος πραγµατοποιούνται 1-2 εκπαιδευτικές εκδροµές σε Χ.Υ.Τ.Α. και σε διάφορες µονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. ∆ιδάσκων: Βαγενάς ∆ηµήτριος 6. (ΠΥ.660) Οικολογική Χαρτογράφηση Θεµατική χαρτογράφηση και οι σχέσεις της µε την οικολογική χαρτογράφηση, α) χαρτογράφηση ειδών δεικτών (µη φυτο-κοινοτικές χαρτογραφήσεις): χωρολογικής εξάπλωσης και οικολογίας, κλιµατικών και εδαφικών συνθηκών, ποσοτική απεικόνιση των πληθυσµών, της βιογεωγραφικής συσχέτισης ειδών, β) βιοκλιµατικοί χάρτες, κλιµατικά διαγράµµατα, γ) χαρτογράφηση βλάστησης (θεωρία, τεχνικά θέµατα όπως κλίµακες, α/φ, πρότυπα χρώµατα και σύµβολα, όρια και µεταβάσεις, ορολογία και υποµνήµατα, µέθοδοι και case studies) ως η καλύτερη απεικόνιση του οικοσυστήµατος µιας περιοχής, ανάλογα µε την ταξινόµηση της (φυσιογνωµικές-δοµικές, φυτοκοινωνιολογικές, οικολογική-δυναµική µέθοδος κατά Gaussen, δυναµικές µέθοδοι (θεωρία της climax βλάστησης, της δυνητικής φυσικής βλάστησης: potential natural vegetation, της δυνητικής βλάστησης αντικατάστασης: potential replacement vegetation, όροφοι βλάστησης και δυναµικές σειρές), εισαγωγή στη χαρτογράφηση της βλάστησης και στην οικολογική χαρτογράφηση µε τη χρήση Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφορικών (G.Ι.S.), χάρτες διαφόρων κλιµάκων και εφαρµογές τους στον ορθολογικό σχεδιασµό διαχείρισης του τοπίου, τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. ∆ιδάσκοντες: ∆ηµόπουλος Παναγιώτης, Κούτσιας Νικόλαος 7. (ΠΥ.670) Τηλεπισκόπηση Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Αεροφωτογραφία και τηλεπισκόπηση. Βασικές αρχές. Ιστορική αναδροµή. ∆ορυφορικά συστήµατα καταγραφής. Ενεργητικά παθητικά συστήµατα καταγραφής. Χαρακτηριστικά δορυφορικών δεδοµένων. Χωρική, ραδιοµετρική, φασµατική και χρονική διακριτική ικανότητα. Η έννοια της κλίµακας. ∆ορυφορικά συστήµατα καταγραφής. Προεπεξεργασία δορυφορικών δεδοµένων. Ραδιοµετρική και γεωµετρική προσαρµογή δορυφορικών δεδοµένων. Βελτίωση δορυφορικών εικόνων. Φασµατική και χωρική ενίσχυση. Πολυφασµατικοί µετασχηµατισµοί. ∆είκτες βλάστησης. Πολυµεταβλητές στατιστικές αναλύσεις δορυφορικών δεδοµένων. Φασµατική απόκριση συνιστωσών του περιβάλλοντος. Φασµατικά χαρακτηριστικά βλάστησης, εδάφους, υδάτινων µαζών. Κλασσική φωτοερµηνεία. Ψηφιακή ταξινόµηση. Στρατηγική ταξινόµησης. Μέθοδοι ταξινόµησης. Αλγόριθµοι ταξινόµησης. Εκτίµηση ακρίβειας ταξινόµησης. Εισαγωγή στη φωτογραµµετρία. Υπερφασµατικά συστήµατα. Θερµικά συστήµατα. Ενεργητικά συστήµατα µικροκυµάτων. Εφαρµογές τηλεπισκόπησης στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των φυσικών οικοσυστηµάτων και του περιβάλλοντος. ∆ιδάσκων: Κούτσιας Νικόλαος 8. (ΠΥ.680) Περιβάλλον και Ενέργεια Εισαγωγή (κατανάλωση ενέργειας και περιβαλλοντικά προβλήµατα, σενάρια αύξησης ενεργειακής κατανάλωσης, αναγκαιότητα ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών), Βασικές έννοιες (ενέργεια και µορφές, ενεργειακές µετατροπές και θερµοδυναµικοί νόµοι), Πηγές Ενέργειας (Γενικά περί συµβατικών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ενεργειακό ισοζύγιο, συµµετοχή ενεργειακών πηγών παγκοσµίως και στην Ελλάδα), Συµβατικές πηγές και περιβαλλοντικές επιδράσεις (άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), Πυρηνική ενέργεια και περιβαλλοντικές επιδράσεις (σχάση και σύντηξη), Ηλιακή Ενέργεια (παθητικά και ενεργητικά συστήµατα, βιοκλιµατικό κτίριο, φωτοβολταϊκά στοιχεία), Αιολική Ενέργεια και τεχνολογία ανεµογεννητριών, Ενέργεια του νερού, βιοµάζας και γεωθερµική ενέργεια, Ενέργεια Υδρογόνου (κυψέλες υδρογόνου, µεµβράνες ανταλλαγής πρωτονίων, συστοιχίες υδρογόνου), Προηγµένα υβριδικά συστήµατα (Συστήµατα υποβοηθούµενα από επιταχυντή, γάµµα κύτταρα). ∆ιδάσκων: Καραµάνης ∆ηµήτριος

Εξάµηνο Ζ΄

1. (ΠΥ.710) ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Μηχανική υγρών αποβλήτων-Ανασκόπηση, Παροχές υγρών αποβλήτων, χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων (φυσικά, χηµικά και βιολογικά), Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Τύποι αντιδραστήρων, Μονάδες φυσικής επεξεργασίας (µέτρηση παροχής, εσχαρισµός, εξισορρόπηση παροχής, ανάµειξη, ιζηµατοποίηση, καθίζηση, επίπλευση, διήθηση, µεταφορά αερίων), Μονάδες χηµικής επεξεργασίας (χηµική κατακρήµνιση, προσρόφηση, απολύµανση), Μονάδες Βιολογικής επεξεργασίας (αερόβιες-αναερόβιες, σε αιώρηµα-προσκολληµένης ανάπτυξης, Επεξεργασία λάσπης, Φυσικά συστήµατα επεξεργασίας.

Page 52: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

Στα πλαίσια του µαθήµατος πραγµατοποιούνται 1-2 εκπαιδευτικές εκδροµές σε µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. ∆ιδάσκων: Βαγενάς ∆ηµήτριος 2. (ΠΥ.720) Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση Αρχές αναλυτικής χηµείας. Μέθοδοι δειγµατοληψίας. Προκατεργασία και συντήρηση δειγµάτων. Στατιστική ανάλυση δεδοµένων και εκτίµηση σφαλµάτων. Standard Methods. Βασική οργανολογία. Φασµατοσκοπικές µέθοδοι. Φασµατοσκοπία ορατού, υπεριώδους, υπερύθρου. Αέρια χρωµατογραφία (GC, GC-MS).Yγρή χρωµατογραφία (HPLC). Ιοντική χρωµατογραφία. Φασµατοσκοπία Ατοµικής Απορρόφησης. Μέθοδοι Ακτίνων –Χ (XRF). Ηλεκτροαναλυτικές µέθοδοι. Τεχνικές ανάλυσης στερεών δειγµάτων. Προσδιορισµός αέριων ρύπων. Χηµική ανάλυση σωµατιδιακής ύλης. Φυσικοχηµικός έλεγχος νερών. Παράµετροι οργανικής ρύπανσης νερών. Μέταλλα και τοξικά στοιχεία. Έλεγχος στερεών αποβλήτων. Μέτρηση ακτινοβολίας. Μέτρηση θορύβου. ∆ιδάσκοντες: ∆εληγιαννάκης Ιωάννης, Κωνσταντίνου Ιωάννης 3. (ΠΥ.730) Ασφάλεια ∆ιεργασιών και Υγιεινή στην Εργασία Νοµοθετικό πλαίσιο για ασφάλεια & υγεία εργαζοµένων. Βασικές απαιτήσεις χώρων εργασίας (κτιριολογικές απαιτήσεις, φωτισµός, αερισµός, θερµοκρασία, προστασία από πτώσεις, εξοπλισµός υγιεινής, πυροπροστασία, σήµανση). Θόρυβος, δονήσεις. Επικίνδυνες ουσίες. Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύµα, µηχανήµατα, εργαλεία χειρός. Εργασία µπροστά σε οθόνες υπολογιστών. Μέσα ατοµικής προστασίας. Ενδοεπιχειρησιακές µεταφορές-µυοσκελετικά προβλήµατα. Πληροφοριες για την εργατική νοµοθεσία για θέµατα ασφαλείας και υγείας. Σπουδαιότεροι πρόσφατοι ελληνικοί νόµοι. Τεχνικός ασφαλείας και γιατρός εργασίας. Αρµοδιότητες τεχνικού ασφαλείας. Αρµοδιότητες του γιατρού εργασίας. ∆ιατήρηση βιβλίων (αρχείων). ∆οµές της νοµοθεσίας που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια. Ορισµός των προτύπων ασφαλείας. Τύποι προτύπων. Βιοµηχανική υγιεινή και τοξικολογια.Τοξικότητα (Toxicity) και Τοξικός κίνδυνος (Toxic Hazard). Ανάλυση επικινδυνότητας δηλητηρίων. Κατηγορίες δηλητηρίων. Τρόπος εισόδου και µέθοδοι αποµάκρυνσης τους από τον οργανισµό.Τοξικολογικές µελέτες. Όρια δόσεων ουσιών-Threhold Limit Values & IDLH. TLV-TWA, PEL, OES, TLV-STEL, TLV-C, MEL: Maximum Exposure Limit, IDLH, Lethal dose, LD50,Lethal concentration, LC50. Ποσοτικοποίηση κινδύνου. Πολλαπλές τοξικές ουσίες. Υπολογισµόσ τοξικότητας απλών ουσιών και µειγµάτων. Material Safety Data Sheets. Ανίχνευση τοξικών ουσιών. Όργανα µέτρησης. Μέθοδοι ελέγχου.Αρχές εργονοµίας. Αρχές Πυροπροστασίας. Ατυχήµατα και πρώτες βοήθειες. Εισαγωγή στην θερµοχηµεία χηµικών αντιδράσεων και θερµιδοµετρία – Ανάλυση των σοβαρότερων ατυχηµάτων που οφείλονται στην απώλεια θερµικού ελέγχου χηµικών (ή πυρηνικών) αντιδράσεων (Flixborough, Seveso, Bhopal, κλπ.). Τοξικότητα ουσιών και µέθοδοι προστασίας. Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία για θέµατα ασφάλειας. Εισαγωγή στις µεθόδους αποτίµησης επικινδυνότητας (HAZOP/HAZAN, fault trees, what if, …) Αρχές ενγενούς ασφαλείας (inherent safety) σε όλους τους χώρους. Εισαγωγή στις µεθόδους εντατικοποίησης διεργασιών (process intensification and micro-reactors) ως δυνατές εναλλακτικές λύσεις των µεγάλης κλίµακας επικινδύνων διεργασιών ∆ιδάσκουσα: Παπαδάκη Μαρία 4. (ΠΥ.740) Τεχνική Υδρολογία Η ύλη που διδάσκεται στο µάθηµα αυτό αφορά: τον υδρολογικό κύκλο, στατιστική και στοχαστική ανάλυση χρονοσειρών, ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, στοιχεία γεωµορφολογίας, εξάτµιση και διαπνοή, διήθηση και εδαφική υγρασία, περίσσευµα βροχής, επιφανειακή απορροή, πληµµυρικές απορροές, ξηρασία, µαθηµατικά µοντέλα, διάβρωση, στερεοπαροχές, νέες τεχνικές τηλεπισκόπησης, φωτοερµηνεία, γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών στην υδρολογία. ∆ιδάσκων: Ακράτος Χρήστος 5. (ΠΥ.750) Ατµοσφαιρική Ρύπανση Εισαγωγή στην ατµοσφαιρική ρύπανση – Ιστορικό και διαβάθµιση του προβλήµατος. Φυσικοί και µολυσµένη ατµόσφαιρα - Οι ρυπογόνοι παράγοντες. Πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπική, αστική και περιφερειακή κλίµακα. Επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον πλανήτη. Η χηµεία της ατµόσφαιρας. Ανάλυση και µέτρηση ρύπων. Η φυσική της ατµόσφαιρας – Μετεωρολογία. Τεχνολογίες καταστροφής αερίων ρύπων. Τεχνολογίες αποµάκρυνσης σωµατιδιακών ρύπων. Σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες. Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και οδηγίες. ∆ιδάσκοντες: Παπαδάκη Μαρία, Π.∆. 407/80 5. (ΠΥ.760) Χηµικές και Βιοχηµικές ∆ιεργασίες Χηµική κινητική, σχεδιαστικές εξισώσεις και ισοζύγια µάζας ιδανικών αντιδραστήρων, ισοθερµοκρασιακοί και µη αντιδραστήρες, αποκλίσεις από την ιδανική λειτουργία αντιδραστήρων, ετερογενείς διεργασίες, κατάλυση, προσρόφηση, στερεοί καταλύτες, εξισώσεις ρυθµού για καταλυτικές αντιδράσεις στερεών και ρευστών, εξωτερικές διεργασίες µεταφοράς σε ετερογενείς αντιδράσεις, σχεδιασµός ετερογενών καταλυτικών αντιδραστήρων. ∆ιδάσκοντες: Βαγενάς ∆ηµήτριος, Π.∆. 407/80

Εξάµηνο Η΄ 1. (ΠΥ.810) Υδατική Ρύπανση

Page 53: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

Πηγές και Κατηγορίες ρύπανσης, Παράµετροι οργανικής ρύπανσης των νερών (διαλυµένο οξυγόνο, BOD, CΟD, ΤΟC), Θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φωσφόρος), Ευτροφισµός, ∆είκτες ρύπανσης, Κυριότερες κατηγορίες ρύπων, Βαρέα Μέταλλα, Οργανοκασσιτερικές ενώσεις, Τοξικές Οργανικές Ενώσεις, Χλωριωµένοι και Πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες, Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, Φαινόλες, ∆ιοξίνες, ∆ιβενζοφουράνια και Πολυχλωριωµένα ∆ιφαινύλια, Απορρυπαντικά, Ενδοκρινικοί διαταράκτες, Παρασιτοκτόνα, Βιοκτόνα, Υπολείµµατα φαρµακευτικών ουσιών, Χρώµατα βαφών. Τύχη των ρύπων στα ύδατα (Κατανοµή, διασπορά και αντιδράσεις), Θερµική ρύπανση, Ραδιενέργεια. Μεθοδολογίες ελέγχου ρύπανσης, Εκτίµηση Επιπτώσεων και Οικολογικού κινδύνου, Όρια ποιότητας νερών, Νοµοθεσία (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νοµοθεσία). ∆ιδάσκων: Κωνσταντίνου Ιωάννης 2. (ΠΥ.820) Περιβάλλον και Υλικά Βασικές αρχές της επιστήµης των υλικών. Φυσική στερεού σώµατος. Θερµικές-Μηχανικές ιδιότητες. Φυσικοχηµεία επιφανειών. Πορώδη υλικά. Προσρόφηση. [Χαµηλού κόστους προσροφητικά υλικά,. µικροπορώδη µεσοπορώδη υλικά.]. Επίδραση ρύπανσης στα υλικά [δοµικά υλικά, πολιτισµικά υλικά, υλικά εδάφους]. Επίδραση ακτινοβολίας στα υλικά [δοµικά υλικά, πολιτισµικά υλικά, υλικά εδάφους]. Εφαρµογές υλικών σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες. [Αποθήκευση υδρογόνου σε πορώδη υλικά. Μέθοδος της Μοριακής Αποτύπωσης. Κατάλυση καυσαερίων, τριαδικοί καταλυτές. Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή. Αξιολόγηση µεθόδων]. Ενεργειακά Υλικά [ηµιαγωγοί, φωτοκαλυτικά υλικά]. ∆ιδάσκοντες: ∆εληγιαννάκης Ιωάννης, Καραµάνης ∆ηµήτριος 3. (ΠΥ.830) Τεχνικοοικονοµικές Μελέτες Μεθοδολογία σχεδιασµού: Μελέτη σκοπιµότητας. Προµελέτη. Κλαδική ανάλυση. Αναλυτικός σχεδιασµός. Τελικός σχεδιασµός. Σχεδιασµός και προδιαγραφές εξοπλισµού. Μετασχεδιαστικά στάδια. Γενικά Στοιχεία Σχεδιασµού. Στοιχεία Λογιστικής: Ενεργητικό. Παθητικό. Ισολογισµός. Έσοδα. Έξοδα. Αποτελέσµατα χρήσεως. ∆είκτες παραγωγικότητας. Απόσβεση. Προϋπολογισµός Κόστους Επένδυσης: Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος. Προϋπολογισµός κόστους πάγιας επένδυσης. Προϋπολογισµός κόστους λειτουργίας. ∆απάνες εκκίνησης. ∆ιαχρονική Αξία Χρήµατος: Τόκος. Παρούσα και µελλοντική αξία. Περιοδικές χρηµατοροές. ∆ιηνεκής αντικατάσταση-κεφαλοποιηµένο κόστος. Αξιολόγηση Επενδύσεων: Οικονοµικά κριτήρια. Αποδοτικότητα επένδυσης. Καθαρά παρούσα αξία. Εσωτερικός βαθµός απόδοσης. Σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων. ∆ιδάσκων: Παπαδάκης Ευάγγελος 4. (ΠΥ.840) Περιβαλλοντική Επίδοση Επιχειρήσεων Σηµασία της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Π∆), οφέλη της επιχείρησης και του περιβάλλοντος, βασικοί λόγοι εφαρµογής Π∆, ορισµοί και απαιτήσεις της Π∆, συσχετισµός οικονοµίας και οικολογίας, οικολογοποίηση της οικονοµίας, οικονοµοποίηση της οικολογίας, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, αξιολόγηση στόχων. Περιβαλλοντικό controlling (ορισµοί, είδη και βασικά σηµεία). Οικολογικός ισολογισµός. Τεχνικά εργαλεία για τεκµηρίωση στοιχείων (ABC/XYZ, Checklist, οικολογικό λογιστήριο, ανάλυση γραµµής παραγωγής, ανάλυση απόδοσης τεχνολογιών, περιβαλλοντική εσωτερική επιθεώρηση). Σύντοµη ενηµέρωση για συστήµατα διασφάλισης ποιότητας (σειρά ISO 14001 και EMAS), διαφορές και ιδιαιτερότητες. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80

Εξάµηνο Θ΄ 1. (ΠΥ.910) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Βασικές έννοιες στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιλογή έργων και θεµάτων. Θεσµικό πλαίσιο και κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων. Προµελέτες και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. ∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Περιεχόµενα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εισαγωγικά στοιχεία και οµάδα µελέτης. Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (φάσεις κατασκευής και λειτουργίας). Μέτρηση και διάδοση θορύβου από σηµειακές και γραµµικές πηγές. ∆ιασπορά αέριων ατµοσφαιρικών ρύπων. Υδρόσφαιρα και υδατική ρύπανση. Κατείσδυση εδαφικών ρύπων µέσα από τους εδαφικούς ορίζοντες και ισόθερµες προσρόφησης. Μέθοδοι εκτίµησης των επιπτώσεων στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον. Ποσοτικές µέθοδοι αξιολόγησης επιπτώσεων. Προτεινόµενα µέτρα ελέγχου των επιπτώσεων. Παρακολούθηση των επιπτώσεων. Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. Εµπειρία από την εφαρµογή των περιβαλλοντικών µελετών στην Ελλάδα. ∆ιδάσκοντες: Παπαδάκης Ευάγγελος, ∆ηµόπουλος Παναγιώτης, Ζαχαρίας Ιερόθεος, Καραµάνης ∆ηµήτριος 2. (ΠΥ.920) ∆ιατήρηση Βιοποικιλότητας 1. Ορισµός της βιοποικιλότητας: γενετικό, οργανισµικό και οικολογικό επίπεδο. 2. Η βιοποικιλότητα στον εξελικτικό χρόνο: η εξέλιξη της ζωής, δηµιουργία και εξαφάνιση ειδών. 3. Πρότυπα κατανοµής βιοποικιλότητας στον παγκόσµιο χάρτη. 4 Ρυθµιστικοί µηχανισµοί της βιοποικιλότητας: οικολογικές θεωρίες και περιβαλλοντικοί παράγοντες που ερµηνεύουν και ρυθµίζουν τα πρότυπα κατανοµής. 5. Απώλεια βιοποικιλότητας: ρυθµοί εξαφάνισης ειδών, και κατηγορίες λανθασµένων παρεµβάσεων στη φύση. 6. ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας στην πράξη: βιολογία διατήρησης, διαχειριστικά σχέδια ειδών, σχεδιασµός δικτύων προστατευόµενων περιοχών, οικολογία αποκατάστασης, αειφορική ανάπτυξη. 7. Η Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα. 8. Η συµβολή της Ελλάδας στη διατήρηση του παγκόσµιου βιολογικού πλούτου. ∆ιδάσκουσα: Κατή Βασιλική 3. (ΠΥ.930) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός και Αειφόρος Ανάπτυξη Η δυναµική του ανθρώπινου πληθυσµού. Τα όρια της ανάπτυξης: Ιστορική αναδροµή, Κοινωνικό-οικονοµικές διαφοροποιήσεις στη χρήση των πόρων, Ρυθµοί εξάντλησης φυσικών πόρων. Αειφόρος ανάπτυξη: Μια πολύπλοκη και ασαφή έννοια µε µεγάλη εξάπλωση και επιτυχία, τύποι αειφόρου ανάπτυξης, αρχές αειφόρου

Page 54: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

ανάπτυξης (Ισότητα, Συµµετοχικότητα, Πρόληψη, Ολοκληρωµένη πολιτική, Περιβαλλοντικός σχεδιασµός), και η αειφόρος ανάπτυξη στην πράξη. Εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασµού: Ενηµέρωση, Εθελοντικές ενέργειες, Νοµοθεσία – Περιβαλλοντικοί κανονισµοί (Τύποι κανονιστικών µέτρων, Πλεονεκτήµατα, Μειονεκτήµατα, Προβλήµατα εφαρµογής), Οικονοµικά εργαλεία (Τύποι οικονοµικών µέτρων, Εφαρµογές αυτών των µέτρων, Αποτελεσµατικότητα, Μειονεκτήµατα). ∆ιεθνείς περιβαλλοντικές συµφωνίες: ∆υσκολίες της διακρατικής συνεργασίας (Αντικρουόµενα συµφέροντα, Επικοινωνία και διαφάνεια, ∆εσµεύσεις, Εθνική κυριαρχία, Εθιµικό δίκαιο), ∆ιαδικασία σύναψης διεθνών συµφωνιών, Πως µπορεί να επιτύχει µια διεθνείς περιβαλλοντική συµφωνία. Προστασία του στρατοσφαιρικού όζοντος (πρωτόκολλο του Μόντρεαλ). Παγκόσµια κλιµατική αλλαγή (πρωτόκολλο του Κιότο). Θεωρίες σχεδιασµού: Συστηµική και ορθολογική θεωρία του σχεδιασµού, Πολιτικές ιδεολογίες και περιβαλλοντικός σχεδιασµός, Συµµετοχικός σχεδιασµός. Εκτίµηση αειφορικότητας. Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση. Το περιβαλλοντικό κίνηµα και οι συνέπειες του: Ιστορική αναδροµή, Το περιβαλλοντικό κίνηµα στην Ελλάδα, Τα περιβαλλοντικά κόµµατα στην κυβέρνηση ∆ιδάσκων: Καλλιµάνης Αθανάσιος 4. (ΠΥ.940) Τεχνικές Περιβαλλοντικής Κατάλυσης Εισαγωγή στην Κατάλυση, Θεωρίες καταλυτικών ∆ιεργασιών, Εκλεκτικότητα, Σταθερότητα, Επιφανειακά φαινόµενα, Προσρόφηση. Χαρακτηρισµός επιφανειών, Οµογενής Κατάλυση, Ετερογενής Κατάλυση, Φωτοκατάλυση (UV/ Fenton, UV/ηµιαγώγιµα οξείδια κ.α.), Καταλύτες οµογενών και ετερογενών διεργασιών, Απενεργοποίηση καταλυτών, Κινητική καταλυτικών αντιδράσεων, Τεχνικές µελέτης µηχανισµών καταλυτικών αντιδράσεων, Καταλυτικοί αντιδραστήρες. Περιβαλλοντικές Εφαρµογές: Κατάλυση σε φυσικά συστήµατα (αέρας, νερό, και έδαφος), Καταλυτικές Τεχνολογίες-Κατάλυση για την αντιµετώπιση υγρής και αέριας ρύπανσης (καταλυτικός µετατροπέας αερίων ΝΟx, HC, CO, SO2, φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ρύπων κ.α. ), Κατάλυση και Πράσινη Χηµική Τεχνολογία (µείωση αποβλήτων και επικίνδυνων χηµικών ουσιών, εφαρµογές στην σύνθεση οργανικών ενώσεων, παραγωγή καθαρής ενέργειας, Η2 και εναλλακτικών καυσίµων ∆ιδάσκων: Κωνσταντίνου Ιωάννης

Μαθήµατα Επιλογής

Εξάµηνο Ζ΄ 1. (ΠΕ.Ζ10) Μέθοδοι Πολυµεταβλητής Στατιστικής Εισαγωγή (τύποι οικολογικής έρευνας, στάδια έρευνας στην οικολογία τοπίου και στην οικολογία της βλάστησης, διεξαγωγή οικολογικής έρευνας, ορολογία). Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, ∆ειγµατοληψία και συµπερασµατική-επαληθευτική ανάλυση δεδοµένων. Βασική στατιστική ανάλυση δεδοµένων βλάστησης και περιβαλλοντικών δεδοµένων. Μέθοδοι κατάταξης, διαγράµµατα κατάταξης και ερµηνεία τους (PCA, Detrended Correspondence Analysis: DCA, Canonical Correspondence Analysis: CCA, λογισµικό πακέτο CANOCO). Μέθοδοι ταξινόµησης (JUICE). Εφαρµογή των παραπάνω λογισµικών σε δεδοµένα βλάστησης και συσχέτισή τους µε οικολογικά δεδοµένα. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων και σύνδεσή τους µε διαχειριστικούς σκοπούς και σκοπούς προστασίας φυσικών οικοσυστηµάτων. ∆ιδάσκων: ∆ηµόπουλος Παναγιώτης 2. (ΠΕ.Ζ20) Παρακολούθηση Οικοσυστηµάτων και Τοπίων Ορισµοί-περιεχόµενο των εννοιών Αξιολόγηση και Παρακολούθηση. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, δίκτυο Natura 2000, Τύποι οικοτόπων και Είδη Οδηγίας. Βασικές αρχές και άξονες παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43. Ευθύνη διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέθοδοι παρακολούθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προτεινόµενες µέθοδοι για είδη και τύπους οικοτόπων της Ελλάδας. Οικολογική βάση για την αξιολόγηση: πληθυσµοί, κατανοµή και αφθονία, η σπανιότητα και η σύνθεση των ειδών, ο πλούτος και η ποικιλότητα, η επιφάνεια και ο πλούτος σε είδη, κοινότητες και δοµή. Σχήµα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αποθήκευση και διαχείριση των δεδοµένων παρακολούθησης, αρχές οικολογικής διαχείρισης, σηµασία των φυτικών ειδών και των κοινοτήτων βλάστησης στη διαχείριση των τύπων οικοτόπων. Μελέτες περιπτώσεων (case studies). ∆ιδάσκοντες: ∆ηµόπουλος Παναγιώτης, Κατή Βασιλική, Κούτσιας Νικόλαος 3. (ΠΕ.Ζ30) Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση Εισαγωγή στην έννοια της Ηθικής. Η Ηθική στα πλαίσια της κοινωνίας. Η Ηθική στα πλαίσια της υγείας. Η Ηθική στα πλαίσια του περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική συνείδηση. Ευαισθητοποίηση του ατόµου στην περιβαλλοντική συνείδηση. Μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ∆ιεθνείς συνεργασίες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παρουσίαση περιβαλλοντικών θεµάτων από οµάδες φοιτητών. ∆ιδάσκων: Ματθόπουλος ∆ηµήτριος 4. (ΠΕ.Ζ40) Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης Εισαγωγικές έννοιες στις µεθόδους χωρικής ανάλυσης. Χωρικές και µη-χωρικές αναλύσεις δεδοµένων. Τύποι χωρικών δεδοµένων. Σηµειακά, γραµµικά, επιφανειακά δεδοµένα. Απόδοση χωρικών µετρήσεων. Ονοµαστική βαθµίδα, τακτική ή ιεραρχική βαθµίδα, βαθµίδα διαστήµατος, βαθµίδα λόγου ή αναλογιών. ∆ιαβάθµιση γεωγραφικών φαινοµένων. ∆ιακριτά, σειριακά, συνεχή φαινόµενα. Οπτικοποίηση, διερεύνηση και µοντελοποίηση χωρικών δεδοµένων. ∆ιερεύνηση σηµειακών χωρικών προτύπων. Τυχαία, συσσωρευµένα και κανονικά σηµειακά χωρικά πρότυπα. Η µέθοδος των πλησιέστερων γειτονικών αποστάσεων. Η συνάρτηση Κ του Ripley. Χωρο-χρονική συσσώρευση σηµειακών παρατηρήσεων. Ανάλυση συνεχόµενων χωρικών δεδοµένων. Χωρική αυτοσυσχέτιση. Ηµιβαριογράµµατα. Συσχετογράµµατα. Οπτικοποίηση και διερεύνηση συνεχόµενων χωρικών δεδοµένων. Χωρική παρεµβολή. Kriging. Γεωγραφικά σταθµισµένη παλινδρόµηση. Ανάλυση δεδοµένων επιφανείας.

Page 55: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

67

∆ιδάσκων: Κούτσιας Νικόλαος 5. (ΠΕ.Ζ50) Μεσογειακά Οικοσυστήµατα Κατανοµή και ιδιοµορφίες των µεσογειακών οικοσυστηµάτων, Μεσογειακό κλίµα, Τύποι Μεσογειακού κλίµατος, Συσχέτιση του µεσογειακού µε άλλα κλίµατα, Πυρκαγιές, Κλιµατολογικές συνθήκες σε σχέση µε την ανάπτυξη των φυτών, Φυτικά είδη και κλιµατική προέλευσή τους, Γεωγραφική εξάπλωση και κατανοµή των φυτών, Ποικιλότητα και ∆ιατήρηση της Μεσογειακής Χλωρίδας, Τύποι βλάστησης των Μεσογειακών περιοχών, Σχέσεις εδάφους-βλάστησης, ανθρωπογενείς δραστηριότητες και οι επιδράσεις τους στα Μεσογειακά οικοσυστήµατα. ∆ιδάσκουσα: Πανίτσα Μαρία 6. (ΠΕ.Ζ60) Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη Περιεχόµενα??? ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 7. (ΠΕ.Ζ70) Χωροταξία Αρχικές έννοιες, ορισµοί, δίκτυα υποδοµής, παράγοντες, έκφραση στοιχείων παραγωγής στο χώρο, γεωγραφικός και οικονοµικός χώρος, οµοιογενής και ανοµοιογενής περιοχές, χωροταξικός σχεδιασµός- προγραµµατισµός, χωροταξικές µελέτες, εφαρµογές. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 8. (ΠΕ.Ζ80) Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων, ∆ιαχωρισµός, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία στη πηγή, Συλλογή αστικών στερεών αποβλήτων και υλικών διαχωρισθέντων στη πηγή, Μεταφορά και σταθµοί µεταφόρτωσης αστικών στερεών αποβλήτων, ∆ιαχωρισµός και µηχανική επεξεργασία αστικών στερεών αποβλήτων, Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών (MRFs), Τεχνολογίες χηµικής επεξεργασίας, Τεχνολογίες θερµικής επεξεργασίας, Τεχνολογίες βιολογικής επεξεργασίας, Στρατηγικές για επιλογή και συνδυασµό τεχνολογιών, Ανακύκλωση συστατικών αστικών στερεών αποβλήτων, Παραδείγµατα πεδίου (case studies). ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 9. (ΠΕ.Ζ90) ∆ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Παρουσίαση των αρχών της επιστήµης και της τεχνολογίας που αποτελούν την βάση της ολοκληρωµένης διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Θέµατα του µαθήµατος αποτελούν: Εισαγωγή, επεισόδια κακοδιαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, Ευρωπαϊκή, Ελληνική και Αµερικανική Νοµοθεσία, Κατηγορίες επικινδύνων χηµικών ουσιών, Χαρακτηρισµός επικινδύνων αποβλήτων, Παραγωγή επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα, Εγκαταστάσεις για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, Χηµική ασυµβατότητα και αποθήκευση επικινδύνων αποβλήτων, Περιβαλλοντικές αντιδράσεις υδρολύσεως επικινδύνων χηµικών ουσιών, Περιβαλλοντικές αντιδράσεις οξειδοαναγωγή επικινδύνων χηµικών ουσιών, Σταθεροποίηση-στερεοποίηση επικινδύνων αποβλήτων, Χηµική οξείδωση επικινδύνων αποβλήτων, Θερµική επεξεργασία επικινδύνων αποβλήτων, Εδαφική διάθεση επικινδύνων αποβλήτων, Εκτίµηση κινδύνου. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 10. (ΠΕ.Ζ100) Περιβαλλοντική Μικροβιολογία ΙΙ Εισαγωγικές έννοιες. Oικολογία νερού. Μικροργανισµοί υγειονοµικής σηµασίας (ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα, µύκητες, µικροβιακή χλωρίδα του εντέρου, κολοβακτηροειδή). Αποµόνωση, χαρακτηρισµός και ποσοτικός προσδιορισµός περιβαλλοντικών µικροοργανισµών υγειονοµικής σηµασίας. Ατµοσφαιρική ρύπανση και µικροοργανισµοί. Μικροβιακή ρύπανση εσωτερικών χώρων. Επίδραση απολυµαντικών (disinfectants) στις µικροβιακές κοινότητες νερού και αποβλήτων και αποµάκρυνση παθογόνων. Μικροοργανισµοί ως βιοδείκτες διαχείρισης αποβλήτων. Βιοφίλµ: αναγνώριση και ταυτοποίηση πληθυσµών. Αρχές βιοαποικοδόµησης και η συµβολή των µικροοργανισµών. Μικροβιακή αποµάκρυνση τοξικών αποβλήτων. Μικροβιακή εξόρυξη και εµπλουτισµός. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80

Εξάµηνο Η΄ 1. (ΠΕ.Η10) ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 1. Εισαγωγή, Έννοια του Μάνατζµεντ, Οργανωτική Θεωρία, Το Μάνατζµεντ στην Πράξη, Στρατηγικά και Σχεδιασµός Εταιρείας, Μάρκετινγκ, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Η ∆ιοίκηση της Εκµετάλλευσης, Επικοινωνία και ∆ιοικητικός Έλεγχος ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 2. (ΠΕ.Η20) ∆ιδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστηµών Εισαγωγή στην επιστήµη της διδακτικής. Μέθοδοι παρουσίασης περιβαλλοντικών προβληµάτων. Μέθοδοι αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων. Εκπαιδευτική αγωγή. Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Παρουσίαση περιβαλλοντικών θεµάτων και τρόποι αντιµετώπισής τους από οµάδες φοιτητών. ∆ιδάσκων: Ματθόπουλος ∆ηµήτρης 3. (ΠΕ.Η30) Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική Περιεχόµενο Γεωπληροφορικής και ιστορική εξέλιξη. Χώρος, χρόνος και κλίµακα. Απόκτηση, προεπεξεργασία, και ανάλυση πρωτογενών χωρικών περιβαλλοντικών δεδοµένων. Τύποι δεδοµένων και µέθοδοι επεξεργασίας. Προχωρηµένα θέµατα επεξεργασίας δορυφορικών δεδοµένων. Γεωδαισία. Φωτογραµµετρία. Μέθοδοι χωρικής παρεµβολής. Εφαρµογές µεθόδων ανάλυσης χώρου συµπεριλαµβανοµένου των συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών, της τηλεπισκόπησης, και των µεθόδων χωρικής ανάλυσης σε γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος. Ενδεικτικά αναφέρονται η οικολογία,

Page 56: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

βιοποικιλότητα, γενετική, υδατικοί πόροι, εδαφολογία, διαχείριση στερεών αποβλήτων. ∆ιδάσκων: Κούτσιας Νικόλαος 4. (ΠΕ.Η40) Λιµνολογία Προέλευση και ταξινόµηση των λιµνών. ∆οµή των λιµνών (µορφολογία, ζώνωση). Ισοζύγιο θερµότητας στις λίµνες. Φυσικοχηµικές ιδιότητες λιµναίου νερού. Χηµικές παράµετροι λιµναίου νερού. Υδροδυναµική λιµνών. Τύποι και χαρακτηριστικά οικοσυστηµάτων εσωτερικών υδάτων. Υδρόβιοι οργανισµοί: πλαγκτό, νηκτό, βένθος. Λιµναίες βιοκοινωνίες. ∆ιαχείριση λιµναίων βιολογικών πόρων. Αποκατάσταση λιµνών. ∆ιδάσκοντες: Ζαχαρίας Ιερόθεος, Κεχαγιάς Γεώργιος 5. (ΠΕ. Η50) ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων Από την περιβαλλοντική προστασία στη βιώσιµη περιβαλλοντική διαχείριση. Βιώσιµη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων. Υδρολογικός κύκλος. ∆ιαθεσιµότητα υδατικών πόρων στον κόσµο και την Ελλάδα. Ανάλυση της ζήτησης νερού για διάφορες χρήσεις. Η κρίση της ∆ιαχείρισης των Υδατικών Πόρων. Θεσµικό πλαίσιο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ανθρωπογενείς πιέσεις, πηγές ρύπανσης, ο ρόλος του κλίµατος Ποσοτική και ποιοτική διαχείριση. Πηγές νερού, επιφανειακά, υπόγεια, παράκτια νερά. Πόσιµο νερό, µέθοδοι επεξεργασίας πόσιµου νερού, δίκτυα ύδρευσης. Συνδυασµένη χρήση υπόγειων και επιφανειακών νερών. Χρήση υποβαθµισµένων νερών. ∆ιαχείριση Υδρολογικής Λεκάνης. Ανάπτυξη Στρατηγικής για τους υδατικούς πόρους. Η Συστηµική Θεώρηση. Υδατική πολιτική, το νερό ως οικονοµικό αγαθό. Παραδείγµατα διαχείρισης υδατικών πόρων, η περίπτωση του Αχελώου. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Υδατικοί Πόροι. Συµπεράσµατα και εκτιµήσεις. ∆ιδάσκων: Ζαχαρίας Ιερόθεος 6. (ΠΕ. Η60) Φυσικά Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, σχεδιασµός αναερόβιων, επαµφοτεριζουσών λιµνών σταθεροποιήσης, σχεδιασµός τεχνητών υγροβιοτόπων επιφανειακής και υπόγειας ροής, παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων. ∆ιδάσκων: Ακράτος Χρήστος 7. (ΠΥ.Η70) Αποκατάσταση Εδαφών και Υπόγειων Νερών Το περιβάλλον του εδάφους: σχηµατισµός, δοµή, αέρια και υγρασία εδάφους. Τύχη και µεταφορά των ρύπων: ∆ιατήρηση µάζας, διεργασίες διεπιφανειακής µεταφοράς, µετασχηµατισµοί των ρύπων. Μικροβιακή οικολογία: βακτηριακή ανάπτυξη, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη βιοαποδόµηση, µοντελοποίηση της ανάπτυξης και της βιοαπαοδόµησης. Μεταβολισµός και παραγωγή ενέργειας: ελέυθερη ενέργεια σχηµατισµού, ενέργεια ενεργοποίησης και ένζυµα, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις. Βιοαποικοδόµηση επιλεγµένων συστατικών. In situ επεξεργασία ταµιευτήρων και εδάφους. Βιοαποκατάσταση στερεής φάσης (επεξεργασία γης και κοµποστοποίηση). Βιοαποκατάσταση ηµιστερεής φάσης (διατάξεις αντιδραστήρων και µοντελοποίηση). Βιολογική επεξεργασία φάσης ατµών (βιόφιλτρα και χαλικοδιυλιστήρια). ∆ιδάσκων: Βαγενάς ∆ηµήτριος 8. (ΠΥ.Η80) Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδιωµατική Εισαγωγικές έννοιες στην Περιβαλλοντική Γονιδιωµατική και Μεταγονιδωµατική. Γονιδίωµα ευκαρυωτικού οργανισµού, προκαρυωτικού οργανισµού, ιών και µεταθετών στοιχείων. Εισαγωγή στα -Omics (Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics). Χαρτογράφηση και αλληλούχιση γονιδιωµάτων. Σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης: αρχές και εφαρµογές. Γονιδιωµατική εξέλιξη - Φυλογενετική ανάλυση γονιδιωµάτων. Μεταγονιδιωµατική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγµάτων. ∆ιαχείριση δεδοµένων και βιοπληροφορική ανάλυση. Σχεδιασµός ενός επιτυχηµένου µεταγονιδιωµατικού προγράµµατος. Γονιδιωµατική και Μεταγονιδωµατική ανάλυση µικροοργανισµών από σταθµούς διαχείρισης οικιακών αποβλήτων. Γονιδιωµατική και Μεταγονιδωµατική ανάλυση µικροοργανισµών βιοαποικοδόµησης. Γονιδιωµατική και Μεταγονιδωµατική ανάλυση: Ελληνικά Προγράµµατα. ∆ιδάσκοντες: Μπούρτζης Κωνσταντίνος, Π.∆. 407/80 9. (ΠΥ.Η90) Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία Εισαγωγικές έννοιες στην Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία. Μικροοργανισµoί και βιοαντιδραστήρες. Μικροβιακή αφαλάτωση. Καθήλωση και ανάκτηση ενζύµων βιοαποδόµησης. Αποµόνωση και καθαρισµός ενζύµων βιοαποδόµησης. Φυτοεξυγίανση. Βιοµηχανικές εφαρµογές. Βιοηλεκτρισµός. Παραγωγή βιοπλαστικών. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί και ασφάλεια. Βιοαισθητήρες: σχεδιασµός, ανάπτυξη και εφαρµογές. Βιοφωτισµός και ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Εισαγωγή στη Βιονανοτεχνολογία. ∆ιδάσκοντες: Μπούρτζης Κωνσταντίνος, Βλαστός ∆ηµήτριος 10. (ΠΕ.Η100) Ενεργειακός Σχεδιασµός Κτιρίων Εισαγωγικό µάθηµα σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση στον κτιριακό τοµέα, Στοιχεία φυσικής κτιρίου, Εξοικονόµηση ενέργειας στο κτίριο, χρήση µεθόδων παθητικής θέρµανσης κτιρίων, χρήση µεθόδων παθητικού δροσισµού κτιρίων, Βελτίωση του φωτισµού-Χρήση µεθόδων φυσικού φωτισµού, Βελτίωση του συστήµατος HVAC, Ποιότητα αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων, Παρουσίαση εφαρµογών ∆ιδάσκων: Μιχαλακάκου Παναγιώτα, Καραµάνης ∆ηµήτριος 11. (ΠΕ.Η110) Εγγειοβελτιωτικά Έργα Ανάλυση του συστήµατος νερό-εδαφικοί πόροι-καλλιέργειες-βιόσφαιρα. Ποιοτική κατάταξη του νερού άρδευσης. Σχεδιασµός και διαχείριση εγγειοβελτιωτικού έργου και του αντίστοιχου στραγγιστικού έργου. Σχεδιασµός και εκµετάλλευση έργων αντιπληµµυρικής προστασίας. Αντιµετώπιση της υφαλµύρωσης σε παράκτιες αγροτικές περιοχές. Εκτίµηση αναγκών για άρδευση καλλιεργήσιµων και προβληµατικών εκτάσεων σε συνδυασµό µε τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους. Αναλυτική παρουσίαση των µεθόδων άρδευσης καλλιεργειών. Βασικά χαρακτηριστικά των αρδεύσεων. ∆ίκτυα µεταφοράς και διανοµής του νερού άρδευσης.

Page 57: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

69

Σχεδιασµός των αρδευτικών δικτύων. Υδρολίπανση, καλλιεργητικές τεχνικές, σχέσεις φυτού-νερού-εδάφους κατά την άρδευση. Συµπεριφορά των αρδευόµενων καλλιεργειών. Αναλυτική παρουσίαση των κριτηρίων άρδευσης. Μελέτη άρδευσης µε σταγόνες, σχεδιασµός άρδευσης και δικτύου. Οικονοµικά στοιχεία. Παράδοση φακέλου µε πλήρη µελέτη ενός εγγειοβελτιωτικού έργου. ∆ιδάσκων: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης 12. (ΠΕ.Η120) Τεχνικό Σχέδιο – AUTOCAD Περιβάλλον σχεδίασης: εντοπισµός σηµείων - συντεταγµένες, βοηθήµατα σχεδίασης (SNAP, GRID, σηµεία έλξης αντικειµένων, CO-ORDS, κ.λπ.), χειρισµός αρχείων (εντολές save, open, saveas, qsave). Οργάνωση σχεδίου: Στρώσεις (Layers), ρυθµίσεις των στρώσεων, Όρια σχεδίου, Ορισµός ιδιοτήτων σχεδίασης. Εντολές σχεδίασης των βασικότερων σχηµάτων: σχεδίαση ευθυγράµµων τµηµάτων, κύκλων και τόξων, σχεδίαση πολυγράµµων. Τροποποίηση και αναπαραγωγή αντικειµένων. Γραφή κειµένου: ∆ηµιουργία και ρύθµιση στυλ γραφής κειµένου, Κείµενο απλών σειρών, Κείµενο παραγράφων, ∆ιαγράµµιση, ∆ιαστασιολόγηση, Αρχή δηµιουργίας τρισδιάστατων µοντέλων - Βασικά τρισδιάστατα σώµατα (solids). Σύνθετα τρισδιάστατα αντικείµενα. Αντικείµενα από: Εξώθηση, Περιστροφή, Σύνθεση, Αφαίρεση, Κατάτµηση. Τροποποίηση και επεξεργασία τρισδιάστατων αντικειµένων. ∆ηµιουργία δυσδιάστατων απόψεων και τοµών από τρισδιάστατα στερεά. Φύλλα εκτύπωσης (Layouts) – Εκτύπωση. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80 13. (ΠΕ.Η130) Πρακτική Άσκηση/ Erasmus ∆ιδάσκων: Μιχαλακάκου Παναγιώτα

Εξάµηνο Θ΄ 1. (ΠΕ.Θ10) ∆ιαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών Περιεχόµενα???. ∆ιδάσκουσα: Κατή Βασιλική 2. (ΠΕ.Θ20) Βιογεωγραφία Παλαιοβιογεωγραφία. Φυλογεωγραφία και διαφοροποίηση. Οικολογική βιογεωγραφία: σχετίζεται µε οικολογικές διαδικασίες σε µικρές χωρικές και χρονικές κλίµακες. Ιστορική βιογεωγραφία: σχετίζεται µε διαδικασίες εξέλιξης και µετανάστευσης σε µεσο-µακρο χωρικές-χρονικές κλίµακες. Νησιωτική Βιογεωγραφία. Βιογεωγραφία της διατήρησης. ∆ιδάσκοντες: Πανίτσα Μαρία, ∆ηµόπουλος Παναγιώτης 3. (ΠΕ.Θ30) Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Επανάληψη βασικών εννοιών και αρχών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Παρουσίαση λογισµικού πολύ-παραµετρικής ανάλυσης εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, Αιολικές µηχανές και µέτρηση αιολικού δυναµικού; εφαρµογές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας στη θέρµανση κτιρίων και στην αγροτική οικονοµία, Φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας σε αυτόνοµα συστήµατα, Παραγωγή βιοαερίου από βιοµάζα, Ανάλυση λειτουργίας µικρής υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, Αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων χαµηλής και υψηλής ενθαλπίας, Ηλεκτροχηµικές κυψελίδες και παραγωγή υδρογόνου, Πιλοτικές εφαρµογές ΑΠΕ στην Ελλάδα, Ενεργειακή πολιτική και νοµοθεσία ανάπτυξης εφαρµογών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ∆ιδάσκων: Καραµάνης ∆ηµήτριος 4. (ΠΕ.Θ40) Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση Εισαγωγή στην έννοια της ενέργειας και τους νόµους της θερµοδυναµικής, Μέθοδοι αλλαγής της ανθρώπινης συµπεριφοράς µε σκοπό ενεργειακά οφέλη, Εξοικονόµηση Ενέργειας στην Παραγωγή-Μεταφορά της Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας στην Βιοµηχανία, Εξοικονόµηση Ενέργειας στις Μεταφορές, Εξοικονόµηση ενέργειας στον Κτιριακό Τοµέα, Βιοκλιµατικός σχεδιασµός, θερµική προστασία κελύφους, ηλιασµός, παθητικά συστήµατα θέρµανσης, φυσικός δροσισµός, φυσικός και τεχνικός φωτισµός, Ορθολογική χρήση ενέργειας, Εξοπλισµός ∆ιδάσκων: Καραµάνης ∆ηµήτριος 5. (ΠΕ.Θ50) Τεχνολογία Πόσιµου Νερού Στόχοι της παροχής πόσιµου νερού - Σχεδιασµός Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης, Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά νερού, Απαιτήσεις στο πόσιµο νερό, Χαρακτηριστικά µεγέθη και χηµικές ενώσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ, Βασικές αρχές του συστήµατος ισορροπίας "Ασβέστιο - Ανθρακικό οξύ", Τεχνικές ρύθµισης του pH – Μέθοδοι αποµάκρυνσης του ανθρακικού οξέος, Φυσικές διεργασίες, Αφαίρεση σκληρότητας από το νερό µε κατακρήµνιση, Απολύµανση, ∆ιήθηση.

∆ιδάσκων: Βαγενάς ∆ηµήτριος 6. (ΠΕ.Θ60) Φαινόµενο Θερµοκηπίου και Κλιµατικές Μεταβολές Εισαγωγή: ορισµός του κλίµατος, περιγραφή του συστήµατος Γη – Ατµόσφαιρα. Φαινόµενο του Θερµοκηπίου: ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, ενεργειακό ισοζύγιο του Πλανήτη, φαινόµενο του θερµοκηπίου, αέρια του θερµοκηπίου (CO2, CH4, O3, N2O, H2O). Κλιµατικές Μεταβολές: µεταβολές του κλίµατος κατά το παρελθόν, φυσικές αιτίες µεταβολής του κλίµατος, ανθρωπογενής µεταβολή του κλίµατος (αλλαγή της χηµικής σύστασης της ατµόσφαιρας, αλλαγή της ανακλαστικότητας της επιφάνειας), ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου, παγκόσµια θέρµανση, παρατηρούµενες κλιµατικές µεταβολές (θερµοκρασία, βροχόπτωση, παγοκάλυψη, µέση στάθµη της θάλασσας, ξηρασία, ακραία καιρικά φαινόµενα). Σενάρια κλιµατικών µεταβολών για το µέλλον: κλιµατικά µοντέλα, κλιµατικές αλλαγές στο µέλλον ανά περιοχή, επίδραση της µεταβολής του κλίµατος

Page 58: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

70

στη βιόσφαιρα (υδάτινοι πόροι, οικοσυστήµατα, βιοποικιλότητα, γεωργία, χρήσεις γης, ανθρώπινη υγεία, οικονοµία). Μέτρα και πολιτικές περιορισµού των κλιµατικών µεταβολών: µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, πρωτόκολλο Κυότο, έκθεση Stern, καθαρή ενέργεια, διαχείριση απορριµµάτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, βιώσιµη ανάπτυξη. ∆ιδάσκων: Π.∆. 407/80

Page 59: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

71

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Μετονοµασίας του Τµήµατος ∆ιαχειρίσης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 48 παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και 15 παρ. 2α του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1β του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) και το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69), β) του άρθρου 15 παρ. 2θ του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), γ) των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), δ) του άρθρου 1 του π.δ. 104/2005 «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 137), ε) της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄ 40) και στ) της υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» (Β΄ 68). 2. Τη γνώµη / πρόταση: α) της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση υπ’ αριθµ. …./…../…./….) 3. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’αριθµ. …./…./…./….). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 5. Τις υπ’ αριθµ. 19/2008, 20/2008, 286/2008 και 27/2009 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1 Μετονοµασία

1. Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, το οποίο ιδρύθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 96/1998 (Α΄ 85), µετονοµάζεται σε Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, χωρίς µεταβολή του γνωστικού του αντικειµένου. Όπου στο νόµο προβλέπεται κατοχή πτυχίου του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, νοείται εφεξής και το πτυχίο (Ή ΜΗΠΩΣ ∆ΙΠΛΩΜΑ?) του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της ίδιας Σχολής.

Page 60: ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ … · Περιβαλλοντική Μικροβιολογία Ι και ΙΙ, Περιβαλλοντική

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

2. Τα πτυχία (Ή ΜΗΠΩΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ?) που χορηγούνται από το τµήµα που µετονοµάζεταιι σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους είναι απολύτως ισότιµα ως προς όλες τις συνέπειες µε τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.