Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και...

of 12/12
Test & Measureline | Έλεγχος & Μετρήσεις Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου
 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και...

 • Test & Measureline | Έλεγχος & Μετρήσεις

  Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

 • 2 Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

  STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

  Soluções com perspectiva: ligações efi cazes

  A Stäubli Electrical Connectors é um for-

  necedor internacional líder na fabricação

  de sistemas e soluções de conectores e

  contatos elétricos de alta qualidade para

  aplicações industriais. Fazemos parte do

  grupo de mecatrônica da Stäubli, líder

  tecnológico em soluções de conexão,

  robótica e máquinas têxteis.

  A Stäubli desenvolve, produz, vende e pres-

  ta serviços para mercados com os mais al-

  tos padrões de produtividade e segurança.

  Como especialistas consagrados, nosso

  foco está sempre nas soluções e nos clien-

  tes. Muitos desenvolvimentos novos come-

  çaram aqui e agora estão se estabelecendo

  como padrões mundiais.

  Nossos clientes dependem do nosso co-

  nhecimento e do nosso suporte ativo, mes-

  mo ao lidar com desafi os incomuns. Com a

  Stäubli, você está fi rmando uma parceria de

  longo prazo baseada na confi abilidade, na

  dedicação e na qualidade excepcional em

  produtos e serviços.

  Tecnologia pioneira em contatos para

  maior efi ciência

  Toda a linha de produtos da Stäubli Electri-

  cal Connectors atende às expectativas do

  mercado por alto desempenho, maior nú-

  mero de ciclos de acoplamento e confi abili-

  dade de longa duração para uma operação

  segura e durável. Nossa comprovada tec-

  nologia MULTILAM é ideal para todos os ti-

  pos de conexões em aplicações industriais.

  Os clientes do setor de transmissão e dis-

  tribuição energética confi am em nosso

  desempenho de transmissão consistente e

  sem perdas em todas as faixas de tensão.

  O setor automotivo conta com nossas co-

  nexões de alta efi ciência para aplicações de

  soldagem em linhas de produção. No se-

  tor de transporte, a confi abilidade máxima

  sob condições adversas, design compacto

  e alta resistência a vibrações são cruciais

  para aplicações ferroviárias e de e-mobili-

  dade. A segurança e a confi abilidade dos

  nossos produtos são essenciais para a tec-

  nologia de teste e medição.

  No crescente campo de energia alternati-

  va, nossos produtos defi nem padrões des-

  de os anos 90. Cerca de metade da energia

  solar gerada em todo o mundo é transmitida

  através de conectores seguros, duradouros

  e de alto desempenho da Stäubli.

 • Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου 3

  STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

  Soluções com perspectiva: ligações efi cazes

  A Stäubli Electrical Connectors é um for-

  necedor internacional líder na fabricação

  de sistemas e soluções de conectores e

  contatos elétricos de alta qualidade para

  aplicações industriais. Fazemos parte do

  grupo de mecatrônica da Stäubli, líder

  tecnológico em soluções de conexão,

  robótica e máquinas têxteis.

  A Stäubli desenvolve, produz, vende e pres-

  ta serviços para mercados com os mais al-

  tos padrões de produtividade e segurança.

  Como especialistas consagrados, nosso

  foco está sempre nas soluções e nos clien-

  tes. Muitos desenvolvimentos novos come-

  çaram aqui e agora estão se estabelecendo

  como padrões mundiais.

  Nossos clientes dependem do nosso co-

  nhecimento e do nosso suporte ativo, mes-

  mo ao lidar com desafi os incomuns. Com a

  Stäubli, você está fi rmando uma parceria de

  longo prazo baseada na confi abilidade, na

  dedicação e na qualidade excepcional em

  produtos e serviços.

  Tecnologia pioneira em contatos para

  maior efi ciência

  Toda a linha de produtos da Stäubli Electri-

  cal Connectors atende às expectativas do

  mercado por alto desempenho, maior nú-

  mero de ciclos de acoplamento e confi abili-

  dade de longa duração para uma operação

  segura e durável. Nossa comprovada tec-

  nologia MULTILAM é ideal para todos os ti-

  pos de conexões em aplicações industriais.

  Os clientes do setor de transmissão e dis-

  tribuição energética confi am em nosso

  desempenho de transmissão consistente e

  sem perdas em todas as faixas de tensão.

  O setor automotivo conta com nossas co-

  nexões de alta efi ciência para aplicações de

  soldagem em linhas de produção. No se-

  tor de transporte, a confi abilidade máxima

  sob condições adversas, design compacto

  e alta resistência a vibrações são cruciais

  para aplicações ferroviárias e de e-mobili-

  dade. A segurança e a confi abilidade dos

  nossos produtos são essenciais para a tec-

  nologia de teste e medição.

  No crescente campo de energia alternati-

  va, nossos produtos defi nem padrões des-

  de os anos 90. Cerca de metade da energia

  solar gerada em todo o mundo é transmitida

  através de conectores seguros, duradouros

  e de alto desempenho da Stäubli.

  Εφαρμογές και πλεονεκτήματα

  Τα εξαρτήματα ελέγχου της Stäubli χρη-

  σιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές

  μετρήσεων. Η Stäubli προσφέρει εξαρ-

  τήματα προσαρμοσμένα με ακρίβεια από

  πολύ-χαμηλές έως μεσαίες-υψηλές τά-

  σεις, και από συνεχούς ρεύματος τάση

  έως υψηλής συχνότητας τεχνολογίες

  μετρήσεων. Μπορούμε να τα βρούμε στα

  εργαστήρια ηλεκτρονικής και στα εκπαι-

  δευτικά ιδρύματα, στον τομέα των τε-

  χνολογικών εφαρμογών και επίσης στην

  ανάλυση δικτύου καθώς και στις συσκευ-

  ές παρακολούθησης δικτύου.

  Χάρη στην δοκιμασμένη και ελεγμένη τεχνο-

  λογία MULTILAM, τα εξαρτήματα της Stäubli

  εγγυώνται μακροβιότητα και αξιοπιστία και

  πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές

  ασφαλείας. Οι απαιτητικοί μας πελάτες βα-

  σίζονται σε :

  ■ Μια μεγάλη γκάμα τυποποιημένων και

  προσαρμοσμένων λύσεων.

  ■ Στάνταρτ Υψηλής ποιότητας και ασφά-

  λειας.

  ■ Πολύ χαμηλή αντίσταση επαφής.

  ■ Δυνατότητα πολλών συνδέσεων-

  αποσυνδέσεων.

 • CAT IIO CAT IVCAT III

  4 Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

  Ασφαλείς λύσεις για κάθε κατηγορία μετρήσεων.

  Τα εξαρτήματα μετρήσεων μας πληρούν

  όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφα-

  λείας για την τεχνολογία μετρήσεων σε όλες

  τις κατηγορίες μετρήσεων: από χαμηλά έως

  υψηλά συστήματα τάσης; από MULTILAM

  βύσματα που δεν έχουν προστασία από

  επαφή έως τα dolphin κλιπ με προστασία

  από επαφή; από κλιπ και αντάπτορες ελέγ-

  χου έως καλώδια και πολύκλωνα καλώδια.

  Πολλά από τα προϊόντα μας είναι ιδιαιτέρως

  κατάλληλα για χρήση σε μετρήσεις υψηλών

  τάσεων και υψηλότερων συχνοτήτων. Με

  τους προστατευμένους από επαφή ακρο-

  δέκτες μας για τους παλμογράφους και

  τα εξαρτήματα τους, μπορόυμε επίσης να

  καλύψουμε τις εφαρμογές στον τομέα των

  μετρήσεων υψηλής συχνότητας.

 • Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου 5

  Χάρη στις πολλές δραστηριότητες μας και

  την στενή συνεργασία μας με κορυφαίους

  κατασκευαστές εξοπλισμού μετρήσεων εί-

  μαστε εξοικειωμένοι με όλα τα πεδία εφαρ-

  μογών για τους ηλεκτρικούς ελέγχους και

  τις μετρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε

  θέση να παρέχουμε την πιό αποτελεσματική

  λύση για τον δικό σας τομέα εφαρμογής.

  Οικονομικές λύσεις για κάθε τομέα.

  Οι λύσεις μας είναι πλήρως προσαρμοσμέ-

  νες στις απαιτήσεις του πεδίου δραστηριο-

  τήτων σας. Μερικά παραδείγματα εφαρμο-

  γής λύσεων που προτείνουμε είναι:

  ■ Εξοπλισμός και εξαρτήματα μετρήσεων

  ■ Τροφοδοσία και διανομή

  ■ Τεχνολογία κτιρίων και εγκαταστάσεις

  ■ Μηχανολογία Αυτοκινήτων

  ■ Μηχανολογία

  ■ Σχολεία και Πανεπιστήμια

  ■ Έρευνα και ανάπτυξη

 • 6 Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

  Σαν παγκόσμιος ηγέτης της αγοράς έχουμε

  αντιπροσώπους σε όλες τις σημαντικές αγο-

  ρές. Μαζί με την ισχυρή παρουσία μας στην

  αγορά της Ευρώπης, έχουμε καθιερώθει

  στην Βόρεια και την Νότια Αμερική και τις

  Ασιατικές αγορές και συνεχίζουμε να επε-

  κτείνουμε τα τοπικά υποκαταστήματα και

  τους αντιπροσώπους μας σε συνεχή βάση.

  Οι διεθνής δραστηριότητες μας δεν σημαί-

  νει μόνο ότι τα εξαρτήματα ελέγχου και με-

  τρήσεων προσαρμόζονται με τις ανάλογες

  τεχνικές συνθήκες αλλά επίσης ο πελάτης

  μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συγκεκρι-

  μένη εφαρμογή στους κατά τόπους συνερ-

  γάτες μας.

  Η Stäubli σας παρέχει πολλά περισσότερα

  από εξαρτήματα ελέγχου και μετρήσεων.

  Σας προσφέρουμε:

  ■ Προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε τομέα

  και σειρά μέτρησης

  ■ Μεγάλη γκάμα προϊόντων για όλες τις

  κατηγορίες μέτρησ ης μέχρι την CAT IV

  ■ Τα υψηλότερα στάνταρτ ποιότητας και

  ασφάλειας

  ■ Διεθνή παρουσία και ισχυρό δίκτυο

  διανομής

  Η σωστή λύση για κάθε αγορά.

  Η κατάλληλη λύση για εσάς.

 • Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου 7

  Ατομικές Λύσεις για κάθε εργασία.

  υποδοχές πίνακα

  κροκοδειλάκια

  ακροδέκτης ελέγχου

  κλιπ ελέγχου

  Συνδετήρες

  υποδοχές για πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

  Κάθε περίπτωση μέτρησης παρουσιάζει

  νέες προκλήσεις τόσο για εσάς όσο και για

  τα εξαρτήματα ελέγχου και μετρήσεων σας.

  Κάθε τομέας, σε όλες τις εφαρμογές, και

  κάθε πραγματικό περιβάλλον είναι διαφορε-

  τικά-αλλά παρά το γεγονός αυτό οι βασικοί

  παράμετροι είναι πάντα οι ίδιοι: ασφάλεια,

  αξιοπιστία, πρακτικότητα, ακρίβεια και ικα-

  νότητα των εξαρτημάτων μέτρησης.

  Αξίζει εδώ να έχουμε ένα συνεργάτη που

  μπορεί να μας παρέχει μια προσαρμοσμένη

  λύση για ειδικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένη

  εφαρμογή κάθε φορά. Παραθέτουμε αυτή

  την λύση για σας από την μεγάλη γκάμα,

  πάνω από 3000, προϊόντα υψηλής ποιότη-

  τας και επίσης κατασκευάζουμε κατά πα-

  ραγγελία ειδικά προϊόντα για τους πελάτες

  μας. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τόσα

  χρόνια εμπειρίας μας -πάνω από 50 χρόνια-

  στην τεχνολογία ελέγχου και μετρήσεων, έρ-

  χεται στο προσκήνιο.

 • 8 Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

  Εξαρτήματα δοκιμών T&M

  Ακροδέκτες δοκιμών

  Βύσματα και υποδοχές σύνδεσης

  Προσαρμογείς

  Βύσματα

  Δοκιμαστικοί αγωγοί

  Σύστημα Kelvin

  Υποδοχές

  Δοκιμαστικοί συνδετήρες

  Για τις δοκιμές, τις μετρήσεις ή τη διάγνωση

  εξαρτημάτων και συστημάτων, τα καινοτόμα

  εξαρτήματα δοκιμών σάς προσφέρουν την

  απόδοση, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια

  σταθερότητα που χρειάζεστε.

  ■ Βύσμα συστήματος 2 mm και 4 mm

  ■ Εξαρτήματα για τάσεις 30 VAC/60 VDC και

  ■ πρόγραμμα ασφαλείας για προστασία

  από επαφή

  ■ Καλύπτει όλες τις κατηγορίες μετρήσεων

  μετρήσεων (CAT II έως CAT IV καθώς και

  όσων εμπίπτουν στην κατηγορία «λοιπές»

  ή «O»)

  ■ Πολλά προϊόντα με πιστοποίηση UL

 • Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου 9

  Εξαρτήματα δοκιμών HF

  Παθητικοί αγωγοί παλομογράφου με προστασία από επαφή

  Εξαρτήματα για παθητικούς αγωγούς Πρόγραμμα BNC με προστασία από επαφή

  Η σειρά προϊόντων HF περιλαμβάνει παθη-

  τικούς δοκιμαστικούς αγωγούς και εξαρτή-

  ματα καθώς και συνδετήρες βύσματος BNC,

  ακροδέκτες, αντάπτορες και μετατροπείς με

  προστασία από επαφή.

  ■ Συχνότητες έως 500 MHz (συνδετήρες

  BNC έως 3 GHz)

  ■ Δοκιμαστικοί αγωγοί με αναλογίας διαί-

  ρεσης 1:1, 10:1 και 100:1

  ■ Ονομαστικές τάσεις έως 1000 V

  ■ Κατηγορίες μετρήσεων CAT II έως CAT IV

 • 10 Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου

  Καλώδια και πολύκλωνα καλώδια

  Πολύκλωνα καλώδια PVC

  Καλώδια υψηλής τάσης

  Πολύκλωνα καλώδια TPE

  Ειδικά καλώδια

  Πολύκλωνα καλώδια σιλικόνης

  Η πολυετής πείρα μας στην παραγωγή πο-

  λύκλωνων καλωδίων με PVC, σιλικόνη και

  μόνωση TPE αποτελεί τη βάση για την ποι-

  ότητα και το πρότυπο παραγωγής μας σε

  αυτό το πεδίο.

  ■ Ονομαστική διατομή έως 95 mm²

  ■ Ονομαστικές τάσεις έως 30.000 V

  ■ Ονομαστικά ρεύματα έως 290 A

  ■ Κλίμακα θερμοκρασίας από -50 °C έως

  +150 °C

 • Ο κόσμος των ηλεκτρικών μετρήσεων και ελέγχου 11

 • Παγκόσμια παρουσίατου ομίλου Stäubli

  Το Staubli είναι το εμπορικό σήμα της Staubli International AG, καταχωρημένο στην Ελβετία και σε άλλες χώρες. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. © Stäubli [email protected] | Φωτογραφικά δικαιώματα: Stäubli

  Μονάδες

  Stäubli

  Αντιπρόσωποι

  www.staubli.com

  TM T

  M W

  orld

  11

  0141

  17-g

  r D

  12

  .201

  9

  , Shutterstock.com