ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ...

30
Δρεσνητική Δργασία (PROJECT) ΤΜΗΜΑ Β1 2ο ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΤΟΣ: 2013-2014 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γημητρόποσλος Γημήτριος 2014 ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Metalheads Δημητρακόπουλοσ Διονφςησ Γοφναρησ Κώςτασ Ηλιόπουλοσ Ζαφείρησ Ζώντου Έφη Καμαρινοφ Φωτεινή Prodigy Θεοφιλόπουλοσ Γιώργοσ Κανδυλιώτησ Κώςτασ Γεωργακοποφλου Δήμητρα Δημητροποφλου Ράνια Minions Βελοποφλου Μαριλζνα Γιοφλησ Γιώργοσ Ζαγαρζλου Χαρά Ζαφειροποφλου Ιωάννα Ελληνοφρένεια Κινέζικες μπανάνες Αςτερήσ Χρήςτοσ Βλάχοσ Ιάςoνασ Γεωργίου Μαρία Καραχάλιοσ Γιάννησ Βαλιανάτου Αλεξάνδρα Βιςβάρδησ Διονφςησ Βρφνασ Κώςτασ Θεοδωρακοποφλου Μαφρα

Transcript of ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ...

Page 1: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

Δρεσνητική Δργασία (PROJECT) ΤΜΗΜΑ Β1

2ο ΓΔΛ ΑΜΑΛΙΑΓΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΤΟΣ: 2013-2014

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γημητρόποσλος Γημήτριος

2014

ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Metalheads Δημητρακόπουλοσ Διονφςησ Γοφναρησ Κώςτασ Ηλιόπουλοσ Ζαφείρησ Ζώντου Έφη Καμαρινοφ Φωτεινή

Prodigy

Θεοφιλόπουλοσ Γιώργοσ

Κανδυλιώτησ Κώςτασ

Γεωργακοποφλου Δήμητρα

Δημητροποφλου Ράνια

Minions

Βελοποφλου Μαριλζνα

Γιοφλησ Γιώργοσ

Ζαγαρζλου Χαρά

Ζαφειροποφλου Ιωάννα

Ελληνοφρένεια Κινέζικες μπανάνες

Αςτερήσ Χρήςτοσ

Βλάχοσ Ιάςoνασ

Γεωργίου Μαρία

Καραχάλιοσ Γιάννησ

Βαλιανάτου Αλεξάνδρα

Βιςβάρδησ Διονφςησ

Βρφνασ Κώςτασ

Θεοδωρακοποφλου Μαφρα

Page 2: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

1

Εςπεηήπιο πεπιεσομένων

Δηζαγσγή………………………………………………………. 3

Ιθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν……………………. …………… .4

Πξνζδνθίεο γηα κεηά ην ιύθεην………….................................... 4

Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη άξλεζε γηα ζρνιηθή

επίδνζε…………………………………………………………..5

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ζην

ζρνιείν…………………………………………………………...6

Γ Λπθείνπ: ιπγίδνπλ η΄ αγόξηα!..... ……………………………...7

Σρνιηθό Άγρνο ζηελ Δθεβεία …………………………………...9

Δθεβεία θαη ζρνιηθή επίδνζε……………..…………………….11

Αλαπηπμηαθνί ζηόρνη ηεο εθεβείαο……………………………...12

H νηθνγελεηαθή θξίζε…………………………………………...14

Δθεβεία θαη εμσηεξηθή εκθάληζε……………………………….15

Δθεβεία θαη έξσηαο……………………………………………..15

Δθεβεία θαη

γνλείο…………………………………………………………….16

Δθεβεία θαη

ςπρνινγία………………………………………………………..16

Απόςεηο καζεηώλ γηα ηελ

εθεβεία…………………………………………………………...17

Τν δηθό καο κνλνπάηη ηεο δσήο…………………………………..22

Σρνιείν…………………………………………………………...23

Τν ζρνιείν

ζήκεξα……………………………………………………………23

Τν ζρνιείν ηνπ

κέιινληνο…………………………………………………………24

Έξεπλα……………………………………………………………25

Δπίινγνο………………………………………………………… 26

Page 3: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

2

Δηζαγσγή

Όινη καο έρνπκε κηα πξνζσπηθή ηζηνξία πνπ καο ραξαθηεξίδεη. Κάζε

ζηηγκή πνπ δνύκε δελ είλαη παξά έλα ζεκείν ζην δξόκν ηεο δσήο καο.

Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπκε από πνύ εξρόκαζηε γηα λα θαηαιάβνπκε

θαιύηεξα πξνο ηα πνύ πάκε θαη γηαηί παίξλνπκε ηε κηα ή ηελ άιιε

θαηεύζπλζε. Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο, αιιά θαη πην δύζθνιεο,

πεξηόδνπο πνπ καο ζεκαδεύεη γηα πάληα είλαη ε πεξίνδνο ηεο εθεβείαο.

Η εθεβεία είλαη ην πέξαζκα από ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε. Η

εθεβεία είλαη ε πην δύζθνιε, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ε πην σξαία ειηθία.

Δίλαη «δύζθνιε» γηαηί ζην πιαίζηό ηεο αλαδύνληαη δεηήκαηα, πνπ θαηά

ηελ παηδηθή ειηθία ήηαλ απσζεκέλα ζηελ δσή ησλ ησξηλώλ εθήβσλ θαη

νη «ηειεπηαίνη» δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηό ηνπο, ελώ

παξάιιεια είλαη «σξαία», γηαηί θεύγεηο από ηνλ θόζκν ησλ

«κηθξνύιεδσλ» θαη ληώζεηο πην αλεμάξηεηνο ζηνλ θόζκν ησλ

«κεγάισλ».

Η ζρνιηθή εκπεηξία απνηειεί θξίζηκν θνκκάηη ζηε δσή ηνπ παηδηνύ θαη

ηνπ εθήβνπ. Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηά ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη

πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα ή παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη

ηε δηακόξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Οη έθεβνη

πνπ δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζρνιείν θαη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο

κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο έρνπλ κεγαιύηεξεο

πηζαλόηεηεο λα παξνπζηάζνπλ ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, λα

κελ θαηαθέξνπλ λα απνθνηηήζνπλ από ην Λύθεην θαη λα έρνπλ ιηγόηεξν

νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γύξσ ηνπο σο ελήιηθεο.

Σεκαληηθή ζπληζηώζα ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο απνηειεί ν βαζκόο

ηθαλνπνίεζεο από ην ζρνιείν. Μηα ζεηηθή ζρνιηθή εκπεηξία απνηειεί

πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα γηα ηελ πγεία απνηξέπνληαο από ζπκπεξηθνξέο

θηλδύλνπ όπσο ηε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ, ηελ πξώηκε έλαξμε

ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο θαη ηηο επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο.

Αληίζηξνθα, ε αξλεηηθή ζρνιηθή εκπεηξία απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ

γηα ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο. Οη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο δελ αξέζεη ην

ζρνιείν είλαη επίζεο εθείλνη πνπ ζπλήζσο έρνπλ ρακειή ζρνιηθή

επίδνζε, ην εγθαηαιείπνπλ λσξίο, πηνζεηνύλ αλζπγηεηλέο ζπλήζεηεο,

αλαπηύζζνπλ ςπρνζσκαηηθά ζπκπηώκαηα θαη βηώλνπλ ρακειή πνηόηεηα

δσήο.

Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηηο αληηιήςεηο πνπ

έρνπλ νη καζεηέο γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη θαζεγεηέο

ηνπο θαη γεληθόηεξα γηα ην θιίκα ζην ζρνιείν ηνπο. Έηζη, γηα

παξάδεηγκα, ε θαιή γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ηνπο θαζεγεηέο ηνπο

θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε όρη κόλν ζηηο επηδόζεηο ηνπο ζην

Page 4: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

3

ζρνιείν αιιά θαη ζηελ απηνεθηίκεζε, ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ

ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηε δσή. Δπηπιένλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαιή

γλώκε ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, απνηειεί πξνζηαηεπηηθό

παξάγνληα γηα ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο.

Μηα άιιε ζεκαληηθή ζπληζηώζα ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο αθνξά ηελ

αθαδεκατθή πιεπξά ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εηδηθόηεξα ηελ

αληίιεςε ησλ καζεηώλ γηα ηελ επίδνζή ηνπο, ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη

από ην ζρνιείν θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Καηά

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ε πξνζσπηθή αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο

γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε

ηθαλνπνίεζή ηνπο από ηε δσή θαη κάιηζηα ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ό,ηη

ε πξαγκαηηθή επίδνζή ηνπο επί ηε βάζεη αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ όπσο

νη βαζκνί ηνπο ζηηο εμεηάζεηο.

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πίεζε πνπ νη καζεηέο αλαθέξνπλ όηη δέρνληαη

από ην ζρνιείν, έρεη λα θάλεη ιηγόηεξν κε πξνζσπηθά ηνπο

ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηζζόηεξν κε παξάγνληεο ηνπ ζρνιηθνύ θαη

νηθνγελεηαθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο, όπσο ην επίπεδν ησλ ζρνιηθώλ

απαηηήζεσλ θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληώλ ηνπο από απηνύο. Υςειά

επίπεδα άγρνπο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν απμάλνπλ ηελ εκθάληζε

ζσκαηηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ζπκπησκάησλ θαη ζπλδένληαη κε ρακειή

ηθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν θαη από ηε δσή γεληθόηεξα.

Δπηπιένλ, δηαπηζηώλεηαη όηη νη καζεηέο κε ρακειέο πξνζδνθίεο από ηε

δσή κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ην ζρνιείν, εκθαλίδνπλ ζπρλόηεξα

ζπκπεξηθνξέο θηλδύλνπ όπσο ε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ θαη

επηθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο κε

απμεκέλεο πξνζδνθίεο.

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη γηα ην

ζύλνιν ησλ καζεηώλ, αλά θύιν, αλά ειηθία θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ,

δηαρξνληθά. Σεκεηώλεηαη όηη, παξόιν πνπ ε αλαθνξά ζην θείκελν θαη ηα

γξαθήκαηα γίλεηαη ζε καζεηέο ειηθίαο 11, 13 θαη 15 εηώλ, ηα ζηνηρεία

αθνξνύλ ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηεο ΣΤ‟ Γεκνηηθνύ, Β‟ Γπκλαζίνπ θαη Α‟

Λπθείνπ, ζηηο νπνίεο αληίζηνηρα θνηηνύλ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο νη

καζεηέο ησλ ηξηώλ παξαπάλσ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Σρνιηάδνληαη κόλν νη

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.

Page 5: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

4

Ιθαλνπνίεζε από ην ζρνιείν

* Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη αλαθέξνπλε όηη ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν,

πςειόηεξν πνζνζηό θνξηηζηώλ από ό,ηη αγνξηώλ θαη κηθξόηεξσλ

καζεηώλ από ό,ηη κεγαιύηεξσλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα κεηώλεηαη

ζεκαληηθά ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ ηνπο αξέζεη ην ζρνιείν.

* Ληγόηεξνη από ηνπο κηζνύο καζεηέο πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιείν ηνπο είλαη

έλα σξαίν κέξνο γηα λα βξίζθεηαη θαλείο, ελώ έλαο ζηνπο 5 καζεηέο δελ

ληώζεη αζθαιήο ζην ζρνιείν.

*Τξεηο ζηνπο 5 καζεηέο ληώζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζρέζε ηνπο κε

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ην πνζνζηό απηό σζηόζν, λα κεηώλεηαη

ζεκαληηθά από ην 2002 θαη κεηά.

* Μόιηο νη κηζνί καζεηέο ληώζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ζρέζεηο ηνπο

κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, ελώ κόλν 1 ζηνπο ηξεηο 15ρξνλνπο αλαθέξεη

θάηη ηέηνην.

*Ο βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ην ζρνιείν ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην

ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ γηα ηα ζρνιηθά δεηήκαηα θαη αξλεηηθά κε ην

θάπληζκα, ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη ηε ρξήζε

θάλλαβεο.

*Τέινο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθήβσλ από ην ζρνιείν ζπλδέεηαη θαη κε ην

ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ ηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν

Πξνζδνθίεο γηα κεηά ην ιύθεην

Οη πεξηζζόηεξνη έθεβνη ζα ήζειαλ λα ζπνπδάζνπλ ζε παλεπηζηήκην, κε

ηε θηινδνμία απηή λα ραξαθηεξίδεη πεξηζζόηεξν ηα θνξίηζηα από ό,ηη ηα

αγόξηα. Αληίζεηα, πεξηζζόηεξα αγόξηα από ό,ηη θνξίηζηα αλαθέξνπλ όηη

ζα ήζειαλ λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή λα παληξεπηνύλ θαη λα

θάλνπλ νηθνγέλεηα.

Όζνλ αθνξά ηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο, νη 13ρξνλνη θαη νη 15ρξνλνη

αλαθέξνπλ ζε ζεκαληηθά πςειόηεξα πνζνζηά από ηνπο 11ρξνλνπο

καζεηέο όηη κεηά ην ζρνιείν ζα ήζειαλ λα εξγαζηνύλ είηε ζην Γεκόζην

είηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Αθόκα, κε ηελ ειηθία ησλ εθήβσλ κεηώλεηαη ην

πνζνζηό εθείλσλ πνπ απαληνύλ όηη κεηά ην ζρνιείν ζα ήζειαλ λα

παληξεπηνύλ θαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα.

Page 6: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

5

Σπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη άξλεζε γηα ζρνιηθή επίδνζε

Η θαθή απόδνζε ζην ζρνιείν είλαη ζπλεζηζκέλε έθθξαζε ηεο

επαλάζηαζεο ηνπ εθήβνπ. Αξθεηνί είλαη νη λένη πνπ πηζηεύνπλ πσο ε

δσή ζα ήηαλ ηέιεηα αλ δελ ππήξρε ην ζρνιείν. Σηε δηάξθεηα ηνπ

καζήκαηνο είλαη αθεξεκέλνη ή πξνζπαζνύλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή

ησλ θαζεγεηώλ, δηαθόπηνληαο έηζη ην κάζεκα θαη ελνριώληαο άιινπο

πην επζπλείδεηνπο καζεηέο. Σπάληα παξαδίδνπλ εξγαζίεο, δε γξάθνπλ

θαιά ή απνπζηάδνπλ από ηα δηαγσλίζκαηα, δελ ελδηαθέξνληαη γηα θαινύο

βαζκνύο θαη γεληθά θαίλεηαη λα κε λνηάδνληαη γηα ηε κάζεζε θαη λα

αδηαθνξνύλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Οξηζκέλνη καζεηέο πνπ έρνπλ ηέηνηα

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ζρνιείν ζπρλά θξύβνπλ έλα αίζζεκα

απνηπρίαο. Οη αληηδξάζεηο ηνπο ζπκίδνπλ θαηάζιηςε ή ρακειή

απηνεθηίκεζε πνπ ηνπο ζηεξεί ηα θίλεηξα. Γελ έρνπλ πνιιέο απαηηήζεηο

από ηνλ εαπηό ηνπο θαη γη' απηό δελ θαηαβάιινπλ θακία πξνζπάζεηα γηα

λα έρνπλ θαιύηεξε απόδνζε ζην ζρνιείν - παξόιν πνπ ε επηηπρία ηνπο

ζην ζρνιείν ζα ελίζρπε ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, απηνί ζεσξνύλ όηη δελ

ηνπο αμίδεη θαη γη' απηό δελ πξνζπαζνύλ λα ηελ θαηαθηήζνπλ.

Πνιιέο θνξέο ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ ή θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί

αζθώληαο θξηηηθή θαη μεζηνκίδνληαο ραξαθηεξηζκνύο, όπσο "είζαη

ραδόο, ηεκπέιεο, θιπ", δίλνπλ έκθαζε ζηηο ρακειέο επηδόζεηο θαη ηνλ

απνζαξξύλνπλ. Απηή ε αληηκεηώπηζε ηνπ θαηαζηξέθεη ηελ

απηνπεπνίζεζε θαη δελ ηνπ δίλεη θίλεηξν γηα κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα.

Οη θαινί καζεηέο ζπλήζσο έρνπλ θαιή πγεία, ε λνεκνζύλε ηνπο είλαη

κέζε ή άλσ ηνπ κέζνπ όξνπ θαη έρνπλ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Έρνπλ θαιή απηνεηθόλα, απηνπεπνίζεζε θαη

ζσζηή αληίιεςε γηα ηελ πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο.

Page 7: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

6

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ζην ζρνιείν

Η εθεβεία σο εμειηθηηθό ζηάδην:

Απηή ηελ πεξίνδν νη λένη δηεθδηθνύλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο,

αλαθαιύπηνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, νξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία,

έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε ζεμνπαιηθόηεηά ηνπο, αξρίδνπλ λα βάδνπλ

ζηόρνπο θαη λα παίξλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο, όπσο ν επαγγεικαηηθόο

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπο - θη όια απηά είλαη πεγέο άγρνπο

Οηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο:

Γηαηαξαγκέλεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, δηαδύγην (έξεπλεο έρνπλ δείμεη

όηη ην δηαδύγην επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επίδνζε, εηδηθόηεξα ζηα παηδηά

ηεο κέζεο θνηλσληθήο ηάμεο), αιιαγέο ζηε δνπιεηά ησλ γνληώλ πνπ

επηβάιινπλ κεηαθηλήζεηο ζηελ νηθνγέλεηα. θ .ά

Τν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ:

Σηηο πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο ζπρλά ππάξρεη κία ηάζε γηα κεγαιύηεξα

πξνβιήκαηα. - Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα πεξηζζόηεξα πξσηόηνθα

παηδηά έρνπλ κία ηάζε γηα θαιύηεξε επίδνζε.

Η θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο

Τν θνηλσληθό θαη κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ

Η πνηόηεηα ηεο ζρέζεο πνπ έρεη ν έθεβνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ:

Τν ελδηαθέξνλ, ε ελζάξξπλζε θαη νη επηζπκίεο ησλ γνλέσλ πνπ ζα πξέπεη

λα έρνπλ ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο θαη λα ζέβνληαη ηηο επηινγέο ηνπ παηδηνύ

ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο έρνπλ απνδεηρηεί

θίλεηξα γηα ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνύ ηνπο ζην ζρνιείν.

Οη απμαλόκελεο απαηηήζεηο πνπ αζθεί ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ν

όιν θαη κεγαιύηεξνο αληαγσληζκόο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα παλεπηζηήκηα:

Οξηζκέλνη έθεβνη ζεσξνύλ όηη ην ζρνιείν είλαη απαηηεηηθό θαη ν

αληαγσληζκόο κεγάινο πνπ δελ ππάξρεη ιόγνο νύηε λα πξνζπαζήζνπλ κε

απνηέιεζκα λα κελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ ή αθόκε θαη λα

ζέινπλ λα ην παξαηήζνπλ.

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο:

Σε πνιινύο καζεηέο δελ έγηλε έγθαηξε δηάγλσζε κε απνηέιεζκα ηα

παηδηά λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο θαη λα κελ κπνξνύλ λα

αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ.

Η θαιή ζρνιηθή επίδνζε δεκηνπξγεί ηα πξνζόληα πνπ κπνξεί λα

νδεγήζνπλ αξγόηεξα ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία. Αλ όκσο ην παηδί ζαο

δπζθνιεύεηαη θαη ηδηαίηεξα αλ ζηακαηήζεη ην ζρνιείν κπνξεί λα

ζπλαληήζεη πνιιέο πόξηεο θιεηζηέο ζην κέιινλ.

Page 8: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

7

Γ Λπθείνπ: ιπγίδνπλ η΄ αγόξηα!

Η Γ΄ Λπθείνπ είλαη ε ρξνληά πνπ δηαηαξάζζεη θαη ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία

ησλ αγνξηώλ, αθνύ θάζνληαη ζηελ «ειεθηξηθή θαξέθια» πνπ ζα θξίλεη

ην κέιινλ ηνπο…

Μάιηζηα ζηελ επίκαρε ηξίηε ηάμε ηνπ Λπθείνπ, ζηνλ πξνζάιακν ηνπ

παλεπηζηεκίνπ, όπνπ νη έθεβνη είλαη αθόκε πην αγρσκέλνη, ηα αγόξηα

είλαη εθείλα πνπ «ιπγίδνπλ» πεξηζζόηεξν, ζύκθσλα κε ηε κειέηε. Αλ θαη

«παξαδνζηαθώο», όπσο είλαη γλσζηό, ηα θνξίηζηα έρνπλ ζε πςειόηεξα

πνζνζηά ζπκπηώκαηα θαηάζιηςεο, ην θαηλόκελν απηό ηζρύεη ζε

κεγαιύηεξν βαζκό ζηηο δύν πξώηεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ ελώ ππνρσξεί

ζηε ρξνληά-«ειεθηξηθή θαξέθια» πνπ νλνκάδεηαη ηξίηε Λπθείνπ.

Αληηζέησο, ζε απηή ηε δύζθνιε ρξνληά απμάλνληαη ηα πνζνζηά αγνξηώλ

κε θαηαζιηπηηθή ζπκπησκαηνινγία. Γηα πνηνλ ιόγν ζπκβαίλεη απηό; Μηα

πηζαλή εμήγεζε ηελ νπνία δίλεη ε Λαδαξάηνπ είλαη όηη «ηα αγόξηα

πηέδνληαη πεξηζζόηεξν λα επηηύρνπλ ζην παλεπηζηήκην, κε δεδνκέλν

κάιηζηα όηη ζπλήζσο απνθαζίδνπλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα δηαβάζνπλ

ζπζηεκαηηθά. Σηα θνξίηζηα νη έιιελεο γνλείο ηείλνπλ λα ζπγρσξνύλ πην

εύθνια ηελ απνηπρία αθνύ ζπρλά ζεσξνύλ όηη κπνξεί λα έρνπλ θαη άιιεο

δηεμόδνπο ζηε δσή ηνπο γηα απνθαηάζηαζε. Βέβαηα απηή ε ηάζε αιιάδεη

όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα». Τν βαζηθό κήλπκα πξέπεη νπζηαζηηθώο λα

απνζηαιεί, ζύκθσλα κε ηελ θαζεγήηξηα, αξρηθώο ζηνπο ηζύλνληεο πνπ

έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ην νπνίν… θαηαζιίβεη ηα

παηδηά.«Τν ίδην ην ζύζηεκα είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηε “δπζθνξία” ησλ

εθήβσλ αιιά θαη νη γνλείο νη νπνίνη ηνπο πηέδνπλ γηα ζρνιηθή θαη

αθαδεκατθή επηηπρία, έρνληαο βέβαηα θαη εθείλνη θαηαπηεζηεί από ην

ζύζηεκα».

Page 9: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

8

Σρνιηθό Άγρνο ζηελ Δθεβεία

Τν ζρνιείν απνηειεί κηα από ηηο πηζαλέο πεγέο έληαζεο ζηελ εθεβηθή

ειηθία, ιόγσ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Η έκθαζε

ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε ζρνιηθή επηηπρία

δεκηνπξγεί ζπρλά άγρνο ζην λεαξό άηνκν, πνπ πνιιέο θνξέο ληώζεη όηη

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο. Γελ

ζα πξέπεη όκσο λα ζπγρένπκε ην ζρνιηθό άγρνο κε ηε ζρνιηθή θνβία, ε

νπνία εθδειώλεηαη πην ζπρλά ζηελ παηδηθή ειηθία, θπξίσο κε ηελ είζνδν

ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν.

Πνιιά είλαη ηα γλσξίζκαηα ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ πνπ θαίλεηαη λα

απνηεινύλ πεγή έληαζεο ζηνλ λεαξό έθεβν. Έλαο από απηνύο, ε

δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. Ο καζεηήο αμηνινγείηαη κε πνηθίιεο

εμεηάζεηο, πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο, νη νπνίεο γίλνληαη αληηθείκελν θξίζεο

από ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ παηδηνύ. Από ηελ

εηθόλα ηνπ απηή, εμαξηάηαη ελ κέξεη θαη ην θύξνο ηνπ ζην ζρνιείν, ε

πνηόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ηνπ ζρέζεσλ κέζα ζε απηό, αιιά θαη νη

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο γνλείο ηνπ. Τν άγρνο ηεο αμηνιόγεζεο, εληζρύεηαη

θαη από ηηο αληζόηεηεο ζηε κάζεζε. Γειαδή όινη νη καζεηέο

παξαθνινπζνύλ ηελ ίδηα ηάμε, δίλνπλ ηηο ίδηεο εμεηάζεηο θαη πξνζπαζνύλ

λα ηαηξηάμνπλ ζε έλα θνηλό πξόγξακκα αλεμάξηεηα από ηηο

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θαζελόο. Τν γεγνλόο απηό, κπνξεί λα είλαη

ηξαπκαηηθό γηα απηνύο πνπ πζηεξνύλ θαη απνγνεηεπηηθό γηα ηνπο

πξνηθηζκέλνπο.

Οη ζπλζήθεο ζπκθόξεζεο πνπ παξαηεξνύληαη ζην ζρνιείν, είλαη έλαο

άιινο παξάγνληαο. Ο καζεηήο βξίζθεηαη ζε κηα θνηλόηεηα 400-1000

παηδηώλ, όπνπ πέξα από ην ηκήκα ηνπ είλαη ιίγν πνιύ άγλσζηνο θαη

πξέπεη λα θεξδίζεη ηελ επσλπκία ηνπ κε όπνην ηξόπν κπνξεί. Πνιιέο

θνξέο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο είλαη ιίγν-πνιύ απξόζσπεο,

θάπνηνη από απηνύο δελ ζα κάζνπλ νύηε ην όλνκά ηνπ. Αλ ζθεθηνύκε ηελ

ηδηαίηεξε ςπρνινγία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, κε ηελ έληνλε αλάγθε γηα

πξνβνιή θαη απνδνρή, θαηαιαβαίλνπκε όηη ηα παξαπάλσ κπνξεί λα

δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ έθεβν πξόζζεηεο πηέζεηο.

Γηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ επηδξνύλ ζηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ εθήβνπ,

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζζεηηθά θαη λα ηνλ θάλνπλ πην επάισην

ζηελ εθδήισζε άγρνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Τν θνηλσληθν-βηνηηθό

επίπεδν ηνπ εθήβνπ, όπσο θαη ην πνιηηηζηηθό –γιώζζα, εκπεηξίεο,

ζηάζεηο, αμίεο, θίλεηξα θαη εκπεηξίεο- επεξεάδνπλ ζεκαληηθά πηπρέο ηεο

ζρνιηθήο δσήο. Δηδηθά ζηελ επνρή καο, όπνπ ε αύμεζε ησλ κεηαλαζηώλ

έρεη θάλεη ην ζρνιείν κηα πνιύ-πνιηηηζκηθή θνηλσλία, νη δηαθνξέο απηέο

Page 10: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

9

είλαη πην έληνλεο. Πεξηζζόηεξν απνμελσηηθέο είλαη άιιεο πηπρέο ηεο

νηθνγελεηαθήο δσήο, όπσο ε δηάζηαζε ή ν ρσξηζκόο ησλ γνληώλ, θάπνην

ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, έλα πξνβιεκαηηθό κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ

αζθνύλ βαζηά επίδξαζε ζηνλ έθεβν εκπνδίδνληάο ηνλ λα δεζεί κε ηε

ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη λα πξνζαξκνζζεί ζην ζρνιηθό θιίκα.

Η νηθνγέλεηα, θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζηεξίμεη ηνλ έθεβν, παίδεη

πνιύ ζεκαληηθό ξόιν. Πνιύ ζπρλά νη γνλείο, εληζρύνπλ ην άγρνο ηνπ

καζεηή πηέδνληάο ηνλ γηα πεξηζζόηεξν δηάβαζκα γηαηί θαηά ηελ δηθή

ηνπο θξίζε, νη ώξεο πνπ δηαζέηεη ην παηδί ηνπο γηα δηάβαζκα δελ αξθνύλ.

Πξνβάιινπλ ζην πξόζσπν ηνπ παηδηνύ ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη

πνιιέο θνξέο όηαλ κηινύλ γηα απνηπρία ή επηηπρία, ηαπηίδνληαη ηόζν

πνιύ καδί ηνπ πνπ είλαη ζαλ λα πεγαίλνπλ νη ίδηνη ζην ζρνιείν («πήξακε,

βαζκνύο», «μεθηλάκε καζήκαηα» θιπ). Κάπνην ζεσξνύλ όηη αλεβαίλνπλ

πεξηζζόηεξν θνηλσληθά έρνληαο γηα παηδί έλαλ «πξώην καζεηή», παξά

έλα παηδί πνπ ηα βγάδεη πέξα κόλν ηνπ θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηε δνπιεηά

πνπ απαηηεί ην ζρνιείν.

Θα πξέπεη νη γνλείο λα κάζνπλ λα «αθνύλ» ην παηδί ηνπο θαη λα δερηνύλ

ην άγρνο πνπ θέξλεη από ην ζρνιείν. Να πξνζπαζνύλ λα ην

θαζεζπράζνπλ, λα ην ζηεξίμνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ πόζν αληηθεηκεληθό

ή πόζν ππεξβνιηθό είλαη. Φξεηάδεηαη λα θαηαιάβνπλ όηη δελ κπνξνύλ νη

ίδηνη λα ελεξγήζνπλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ παηδηνύ ηνπο. Καιό είλαη, λα

κελ ηαπηίδνληαη καδί ηνπ γηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θέξλεη γηα ηνπο

θαζεγεηέο, ζπκκαζεηέο θαη γηα όηη αλήθεη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γεληθά.

Θα πξέπεη λα θαζνδεγήζνπλ ην παηδί κέζα από ηε ζπδήηεζε, λα είλαη

αληηθεηκεληθό θαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο

ζπκπεξηθνξάο ηνπ.

Ο θύξηνο ζηόρνο ησλ γνληώλ ινηπόλ, ζα πξέπεη λα είλαη λα βνεζήζνπλ ην

παηδί ηνπο λα γίλεη ππεύζπλν γηα ην ζρνιείν. Σηελ απνηπρία, λα είλαη

δίπια ηνπ θαη λα πξνζπαζνύλ καδί λα βξνπλ ηελ αηηία ηεο, θαη όρη λα ην

απνξξίπηνπλ. Να ην ελζαξξύλνπλ, ιακβάλνληαο ππ‟ όςηλ ηελ εθεβεία

ηνπ θαη ην πόζν επαίζζεην είλαη ζηελ θξηηηθή. Δίλαη ζεκαληηθό, λα

πξνζπαζνύλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ, θαη αλ ρξεηαζηεί λα ζπκεζνύλ ηε

δηθή ηνπο εθεβεία θαη ην πώο έλησζαλ ζε αλάινγεο πεξηζηάζεηο.

Σίγνπξα νη απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, επηθνξηίδνπλ γνλείο θαη

παηδηά κε πεξηζζόηεξνπο ξόινπο απ‟ όηη παιηόηεξα. Γη‟ απηό είλαη

ρξήζηκν νη γνλείο λα εθπαηδεύνληαη, ώζηε λα απνθύγνπλ ζπκπεξηθνξέο

πνπ πηζαλώο έρνπλ νη ίδηνη κάζεη από ηνπο δηθνύο ηνπο γνλείο, θαη πνπ

ζηε επνρή πνπ δνύκε, ίζσο δελ είλαη πηα ηόζν βνεζεηηθέο.

Page 11: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

10

Δθεβεία θαη ζρνιηθή επίδνζε

Δίλαη γλσζηό πσο θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνύ ζηελ εθεβεία

παξαηεξνύληαη όρη κόλν βηνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο αιιά θαη

αιιαγέο ζηελ δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η εθεβεία είλαη

νκνινγνπκέλσο κηα “πνιύπινθε” θαη δύζθνιε πεξίνδνο. Άιισζηε ην

άηνκν δηέξρεηαη από ηε θάζε απηή γηα λα πεξάζεη θαηόπηλ ζηελ

ελειηθίσζε. Ο λένο εκθαλίδεη ζσκαηηθέο ελνριήζεηο αιιά θαη

ςπρνινγηθέο αλεζπρίεο, βιέπεη ηνλ θόζκν κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη

ληώζεη πσο όινη γύξσ ηνπ είλαη ελαληίνλ ηνπ!

Φπζηθά, όιε απηή ε αιιαγή έρεη αληίθηππν ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε.

Δλδερνκέλσο λα εκθαληζηνύλ πξνβιήκαηα θαη πηώζε ζηελ επίδνζε

αθόκα θαη ζηνπο πην άξηζηνπο καζεηέο! Κάπνηνη έθεβνη πξνηηκνύλ λα

αζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα όπσο νη θνηλσληθέο

ζπλαλαζηξνθέο, ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηελ εκθάληζή ηνπο, ηηο ζεμνπαιηθέο

ηνπο νξκέο ή θάπνην άζιεκα ην νπνίν αγαπνύλ θαη ζπλήζσο δελ ηνπο

“κέλεη” ρξόλνο γηα λα κειεηήζνπλ. Άιισζηε έρνπλ ηελ ηάζε λα ζεσξνύλ

αλνύζηα ηελ παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν, βαξεηά ηα καζήκαηα θαη

ληώζνπλ αγαλάθηεζε θαη ζπκό από ηελ πίεζε πνπ δέρνληαη από ηνλ

πεξίγπξν (γνλείο θαη δαζθάινπο) πξνθεηκέλνπ λα κελ κεησζεί ε ζρνιηθή

ηνπο επίδνζε.

Δπηπιένλ, δπζθνιεύνληαη λα ζθεθηνύλ καθξνπξόζεζκα θαη δελ

ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ζην ζρνιείν ρηίδνπλ ηηο βάζεηο όρη κόλν γηα κηα

θαιή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε αιιά θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο

θαιιηέξγεηα θαη κόξθσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απηνδύλακνη θαη

αλεμάξηεηνη άλζξσπνη. Θεσξνύλ ην ζρνιείν “θάηεξγν” ή θαη “θπιαθή”,

άρξεζηεο ώξεο ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηήζνπλ θάπσο αιιηώο.

Οη έθεβνη πνπ βξίζθνληαη “ζε θίλδπλν” λα παξνπζηάζνπλ πηώζε ζηε

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε ή αθόκα θαη ζρνιηθή απνηπρία εκθαλίδνπλ ηα εμήο

ραξαθηεξηζηηθά:

• πξνεγνύκελν ηζηνξηθό γηα πξνβιήκαηα πξνζνρήο θαηά ηε ζρνιηθή

ειηθία.

• ηζηνξηθό παξακνλήο ζηελ ίδηα ηάμε γηα έλα ή πεξηζζόηεξα ρξόληα.

• ήδε ππάξρνπζα ζρνιηθή ππνεπίδνζε – παηδηά πνπ έρνπλ επίδνζε

αξθεηά θάησ από ην κέζν όξν θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία.

• ηζηνξηθό απνπζηώλ- ην γλσζηό θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο.

• απνπζία από δηάθνξεο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο-

θαηλόκελν πνπ δείρλεη όηη ην παηδί δελ είλαη νπζηαζηηθά “δεκέλν” κε ην

ζρνιηθό ηνπ πεξηβάιινλ, δελ ληώζεη άλεζε θαη αζθάιεηα κέζα ζε απηό

θαη αδηαθνξεί πιήξσο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ.

Page 12: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

11

• πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο- δπζθνιία ηνπ παηδηνύ λα ζπκκνξθσζεί

ζηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο, θαηλόκελα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ (bullying)

θ.α.

• ρακειή απηνεθηίκεζε- έρεη ηελ ηάζε λα πηζηεύεη όηη ε επηηπρία είλαη

απόξξνηα ηεο λνεκνζύλεο θαη όρη απνηέιεζκα πξνζπάζεηαο. Όηαλ ινηπόλ

βιέπεη πσο ν ίδηνο απνηπγράλεη επαλεηιεκκέλα ζεσξεί νηη είλαη “ραδόο” ή

“αλίθαλνο” νπόηε πνιύ εύθνια θαη γξήγνξα ζηακαηά λα πξνζπαζεί.

• έιιεηςε ζηόρσλ- ν έθεβνο δεη ην “εδώ θαη ην ηώξα”. Γελ ηνλ

απαζρνινύλ πξάγκαηα όπσο ην κειινληηθό ηνπ επάγγεικα θαη ε

θαηαμίσζή ηνπ σο ελήιηθν άηνκν θαη ζπλήζσο δελ βξίζθεη ηε βνήζεηα

πνπ ρξεηάδεηαη (όπσο π.ρ. θάπνην ζρνιηθό ζύκβνπιν ή ζύκβνπιν

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ) κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην.

Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ν έθεβνο ηε βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη πξέπεη λα

ππάξμεη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη

θπζηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ. Σηε θάζε απηή ην άηνκν έρεη αλάγθε από

θαζνδήγεζε, θαηαλόεζε αιιά θαη ηελ παξνρή (ειεγρόκελεο θπζηθά)

ειεπζεξίαο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ελδπλάκσζε

θαη αλεμαξηεζία.

Page 13: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

12

Αλαπηπμηαθνί ζηόρνη ηεο εθεβείαο

Πξάγκαηη ην παηδί όηαλ κπαίλεη ζηελ εθεβεία πεξλάεη κηα θξίζηκε θάζε

ηεο δσήο ηνπ. Αξρίδεη λα κελ αλαγλσξίδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηό, ηόζν

ιόγσ ηεο αιιαγκέλεο ηνπ εμσηεξηθήο εκθάληζεο, όζν θαη ιόγσ ησλ

πξσηόγλσξσλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηώλεη, θπξίσο ησλ ζεμνπαιηθώλ, πνπ

ζπρλά ηνπ πξνθαινύλ ληξνπή θη ακεραλία. Δίλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ

νπνία νθείιεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη λα

αλαθαιύςεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηαπηόηεηα. Όκσο όιν απηό είλαη

πνιύ δύζθνιν, ηδίσο ζήκεξα πνπ ε πξσηκόηεηα ηεο ελήβσζεο έρεη ζαλ

απνηέιεζκα ην άηνκν λα γίλεηαη πην γξήγνξα ζεμνπαιηθά ώξηκν ελώ

ζπλαηζζεκαηηθά είλαη αθόκε αλώξηκν θαη εμαξηεκέλν. Πξάγκαηη ζηηο

κέξεο καο ηα παηδηά παξακέλνπλ κεγάιν δηάζηεκα ζην ζπίηη ησλ γνλέσλ,

νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά εμαξηεκέλα από απηνύο. Απηή ε

παξάηαζε ηεο εθεβείαο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ επνρή καο έρεη πνιιέο αηηίεο.

Η αιιαγή ησλ εζώλ έρεη ζηεξήζεη από ηνπο λένπο ην θίλεηξν πνπ είραλ

παιηά αθνύ ε ζεμνπαιηθή ηνπο δσή είλαη απνδεθηή από ηελ παηξηθή ηνπο

νηθνγέλεηα. Δπίζεο ε ζπρλόηεηα ησλ δηαδπγίσλ έρεη εληζρύζεη ηε

δέζκεπζε ηνπ παηδηνύ πξνο ηνλ γνλέα ηνπ , θπξίσο ηε κεηέξα ηνπ θαη

αληίζηνηρα ηελ εμάξηεζε ηνπ γνλέα από ην παηδί ηνπ, κε απνηέιεζκα λα

δεκηνπξγνύληαη κεγάιεο ελνρέο ζην λέν πνπ ζέιεη θαη νθείιεη λα θάλεη

ηα πξώηα ηνπ βήκαηα έμσ από ηελ νηθνγέλεηα. Δπίζεο ε κεγάιε δηάξθεηα

θαη δπζθνιία ησλ ζπνπδώλ, όπσο θαη ε κεγάιε αλεξγία πνπ θαη‟ εμνρήλ

πιήηηνπλ ηνπο λένπο αλαγθάδνπλ πνιινύο λα παξακέλνπλ ζηελ παηξηθή

ηνπο νηθνγέλεηα. Η παξάηαζε ηεο εθεβείαο δελ είλαη αλαγθαζηηθά

αξλεηηθή, αθνύ κπνξεί λα απνηειεί έλαλ πξνζαξκνζηηθό κεραληζκό πνπ

επηηξέπεη ζην λέν λα αλαπηύμεη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα

αληαπεμέιζεη ζηελ απμεκέλε πνιππινθόηεηα ηεο θνηλσλίαο. Ο έθεβνο

ηε κηα ζηηγκή ληώζεη αλεμάξηεηνο θαη γεκάηνο απηνπεπνίζεζε,

αγαλαθηώληαο γηα θάζε πεξηνξηζκό θαη ηελ άιιε ληώζεη γεκάηνο

αβεβαηόηεηα θαη δεηά ελζάξξπλζε θαη ζπκπαξάζηαζε. Τε κηα ληώζεη

ελήιηθνο θαη ηελ άιιε παηδί. Δμίζνπ αιινπξόζαιιε είλαη θαη ε

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ. Τε κηα ζηηγκή ν γνληόο ληώζεη λα

ηνπ θέξλεηαη ν έθεβνο πνιύ θηιηθά θαη ηελ άιιε λα ηνλ απνξξίπηεη κε

ςπρξόηεηα. Ο γνληόο αξρίδεη θη απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ λα κελ

αλαγλσξίδεη ην παηδί ηνπ θαη λα ληώζεη πσο όηη θαη λα θάλεη είλαη ιάζνο.

Page 14: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

13

H νηθνγελεηαθή θξίζε

Πξάγκαηη ή θξίζε ηεο εθεβείαο είλαη θαη νηθνγελεηαθή θξίζε. Σεκαίλεη

γηα όινπο απώιεηα . γηα ηνλ έθεβν απώιεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο

θαη ησλ παηδηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο ηνπ, γηα ηνπο γνλείο απώιεηα

ηνπ παιηνύ γνλετθνύ ξόινπ θαη ησλ ηθαλνπνηήζεσλ πνπ έπαηξλαλ από ην

λα απνηεινύλ γηα ηα παηδηά ηνπο ηα θεληξηθά πξόζσπα αγάπεο.

Ταπηόρξνλα νη γνλείο πεξλνύλ θη εθείλνη ηε δηθή ηνπο θξίζε, απηή ηεο

κέζεο ειηθίαο. Αξρίδνπλ λα ληώζνπλ όηη ν ρξόλνο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή

ηνπο είλαη ιίγνο θαη θπξίσο όηη δελ είλαη ην ίδην γνεηεπηηθνί όπσο παιηά.

Πξαγκαηηθά ηίπνηα δελ καο θέξλεη πεξηζζόηεξν αληηκέησπνπο κε ην

ρξόλν πνπ πεξλά από ηελ γεκάηε δσή παξνπζία ησλ ίδησλ καο ησλ

εθήβσλ.

Φαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εθήβνπ

-Άξλεζε

Ο έθεβνο κε ην "όρη" ηνπ πξνζπαζεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηνλ εαπηό ηνπ

από ην πεξηβάιινλ. Δθθξάδεη ην όηη ζέιεη λα κεγαιώζεη θαη όηη δελ ζέιεη

πηα λα είλαη ην ππάθνπν θαη πξνζαξκνζκέλν παηδάθη. Σπρλά απηή ε

άξλεζε παξαηείλεηαη θαη κέρξη ηα 20, 22 ή 25 ρξόληα θαη δείρλεη όηη ε

θξίζε ηεο εθεβείαο ζπλερίδεηαη – νπόηε κηιάκε γηα παξαηεηακέλε

εθεβεία.

-Τάζε γηα αλεμαξηεηνπνίεζε

Αλαδεηώληαο ηνλ εαπηό ηνπο, νη έθεβνη δελ ζέινπλ πηα ζπκβνπιέο, δελ

ζέινπλ θεδεκνλία.

Απηή ε ηάζε αλεμαξηεηνπνίεζεο δελ ζεκαίλεη απνμέλσζε από ηνπο

γνλείο. Αληίζεηα ν έθεβνο ρξεηάδεηαη πνιύ ηνπο γνλείο ηνπ, ρξεηάδεηαη ηε

αγάπε ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηηο απόςεηο ηνπο. Αιιά κέζα ζηελ

αλάγθε ηνπ αλεμαξηεηνπνηεζεί, ζεσξεί ηελ πξνζηαζία, ηελ αγάπε θαη ην

ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ, εκπόδην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ.

-Τάζε γηα απνκόλσζε

Ο έθεβνο ζέιεη ηε γσληά ηνπ, ηελ εζπρία ηνπ, ηνλ ζηνραζκό ηνπ. Απηή ε

αλάγθε κπνξεί ζπρλά λα ηνλ ζπξώρλεη καθξηά από ηα πξνβιήκαηα θαη

ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, πξάγκα πνπ νη γνλείο ην εθιακβάλνπλ σο

αδηαθνξία από κέξνπο ηνπ. Πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπλ όηη ν έθεβνο δεη

πεξηζζόηεξν ζην κέιινλ παξά ζην παξόλ θαη έρεη ηελ αλάγθε λα

απνκνλώλεηαη κε ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα βπζίδεηαη αλελόριεηνο ζηηο

ζθέςεηο ηνπ.

-Δπζημία, ππεξεπαηζζεζία, πείζκα, ηζρπξνγλσκνζύλε, δεηιία,

ξνκαληηζκόο.

Ο έθεβνο ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θόζκν πην όκνξθν, πην δίθαην,

ηδαληθό θαη πξνζπαζεί λα ζβήζεη ή λα σξαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε

πξαγκαηηθόηεηα δελ ηνπ αξέζεη. Οη γνλείο πξέπεη κε ππνκνλή θαη αγάπε

λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα θαηαιάβνπλ όηη ν ξνκαληηζκόο είλαη

Page 15: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

14

θάηη όκνξθν πνπ ζπκπιεξώλεη ηε δσή ηνπο αιιά κπνξεί λα γίλεη

αξλεηηθό ζηνηρείν αλ βιέπνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα κε απηό ηνλ ηξόπν. Η

ςπρνινγηθή εηνηκόηεηα γηα ηελ ξεαιηζηηθόηεηα ηεο δσήο ζα βνεζήζεη

ηνλ έθεβν λα παιέςεη θαη λα αληηκεησπίζεη ην παξόλ αιιά θαη όζα ηνπ

επηθπιάζζεη ην κέιινλ.

Δπηπιένλ, ζηελ εθεβεία ζπλεζίδνπλ λα πξνθύπηνπλ αξθεηά

«πξσηόγλσξεο» θαηαζηάζεηο γηα πνιινύο λένπο. Μηα απ‟ απηέο θαη

κάιινλ από ηηο πεξηζζόηεξν ζεκαληηθέο γηα απηνύο είλαη ν «έξσηαο». Ο

«έξσηαο» από κόλνο ηνπ είλαη έλα δπλαηό ζπλαίζζεκα, αιιά ζηελ

εθεβεία είλαη εληνλόηεξνο από ηηο άιιεο ειηθίεο, ίζσο επεηδή είλαη ε

ηξπθεξόηεξε θαη ε πην επαίζζεηε ειηθία απ‟ όιεο. Κάπνηα ζηηγκή

δηαπηζηώλνπκε όηη ε νκνξθηά θαη ε αζρήκηα δελ είλαη απόιπηεο έλλνηεο.

Αξθεί λα εξσηεπηνύκε θάπνηνλ, πνπ ζεσξνύζακε άζρεκν ή απιά

ζπλεζηζκέλν, γηα λα αληηιεθζνύκε όηη από ηε ζηηγκή πνπ ηνλ αγαπάκε,

όια απηά δελ έρνπλ θακηά ζεκαζία.

Page 16: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

15

Δθεβεία θαη εμσηεξηθή εκθάληζε

Η εμσηεξηθή εκθάληζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο αιιάδεη. Κάπνηνη

αδέλεο είλαη ώξηκνη λα εθθξίλνπλ πγξά πνπ νλνκάδνληαη νξκόλεο. Απηέο

νη νξκόλεο θπθινθνξνύλ ζην αίκα θαη αιιάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ

ζώκαηνο, αιιά θαη ηεο δηάζεζεο. Αγόξηα θαη θνξίηζηα κπαίλνπκε ζηελ

πεξίνδν ηεο γνληκόηεηαο. Τν πξόζσπν, ηα καιιηά, ηα ξνύρα απνθηνύλ

κεγάιε ζεκαζία. Τν ίδην θαη ν θαζξέθηεο. Ο θαζξέθηεο όκσο δελ καο

δείρλεη πνηέ απηό πνπ νη άιινη βιέπνπλ όηαλ καο θνηηνύλ. Έλα πξόζσπν

απνθαιύπηεη ηελ νκνξθηά ηνπ κόλν όηαλ δσληαλεύεη, γειάεη, κηιάεη,

θηλείηαη. Δπεηδή όκσο ζπρλά ε εθεβεία δελ καο αθήλεη λα δνύκε θαη λα

θαηαιάβνπκε ηελ πξαγκαηηθή νκνξθηά ζπρλά πξνζπαζνύκε λα

πξνζειθύζνπκε ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ κε θάζε ηξόπν, ζηελ

πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. Δίλαη ζαλ λα

πξνζπαζνύκε λα εθηηκήζνπκε ηνλ εαπηό καο κέζα από ην βιέκκα ησλ

άιισλ. Σπρλά θάλνπκε ππεξβνιέο κε ηελ εμσηεξηθή καο εκθάληζε, γηαηί

σο έθεβνη είκαζηε ππέξ ησλ αιιαγώλ θαη ησλ πξσηόηππσλ

θαηαζηάζεσλ.

Δθεβεία θαη έξσηαο

Δπηπιένλ, ζηελ εθεβεία ζπλεζίδνπλ λα πξνθύπηνπλ αξθεηά

«πξσηόγλσξεο» θαηαζηάζεηο γηα πνιινύο λένπο. Μηα απ‟ απηέο θαη

κάιινλ από ηηο πεξηζζόηεξν ζεκαληηθέο γηα απηνύο είλαη ν «έξσηαο». Ο

«έξσηαο» από κόλνο ηνπ είλαη έλα δπλαηό ζπλαίζζεκα, αιιά ζηελ

εθεβεία είλαη εληνλόηεξνο από ηηο άιιεο ειηθίεο, ίζσο επεηδή είλαη ε

ηξπθεξόηεξε θαη ε πην επαίζζεηε ειηθία απ‟ όιεο. Κάπνηα ζηηγκή

δηαπηζηώλνπκε όηη ε νκνξθηά θαη ε αζρήκηα δελ είλαη απόιπηεο έλλνηεο.

Αξθεί λα εξσηεπηνύκε θάπνηνλ, πνπ ζεσξνύζακε άζρεκν ή απιά

ζπλεζηζκέλν, γηα λα αληηιεθζνύκε όηη από ηε ζηηγκή πνπ ηνλ αγαπάκε,

όια απηά δελ έρνπλ θακηά ζεκαζία.

Page 17: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

16

Δθεβεία θαη γνλείο

Πνιύ ζπρλά βέβαηα, νη επηζπκίεο καο ζθνληάθηνπλ ζηνπο θόβνπο θαη ηηο

απαγνξεύζεηο ησλ γνλέσλ. Δίκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ππαθνύκε ζε

θαλόλεο θαη όξηα κε ηα νπνία δελ ζπκθσλνύλε πάληνηε. Όηαλ δελ καο

εκπηζηεύνληαη θαη καο ζπκπεξηθέξνληαη ζα λα είκαζηε αθόκα παηδηά,

ζπκώλνπκε. Γελ ιείπνπλ θαη νη ζπγθξνύζεηο. Δηδηθά αλ είζαη θνξίηζη, ηα

πξάγκαηα γίλνληαη πην δύζθνια: „‟πώο ληύζεθεο έηζη?‟‟, „‟πνηνο είλαη

απηόο πνπ ζνπ ηειεθώλεζε?‟‟. Οη γνλείο αλεζπρνύλ κήπσο κπιέμνπκε

κε θαθέο παξέεο θαη καο εθκεηαιιεπηνύλ ή καο παξαζύξνπλ.

Γπζθνιεύνληαη ζπρλά λα παξαδερηνύλ όηη κεγαιώζακε θαη κπνξνύκε λα

δηαρεηξηζηνύκε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο κόλνη καο.

Δθεβεία θαη ςπρνινγία

Υπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ ζα ζέιακε λα κεγαιώζνπκε γξήγνξα, γηα λα

είκαζηε ειεύζεξνη θαη αλεμάξηεηνη θαη λα κε δίλνπκε ινγαξηαζκό ζε

θαλέλαλ. Υπάξρνπλ όκσο θαη θάπνηεο άιιεο ζηηγκέο πνπ ηξνκάδνπκε.

Γελ ζέινπκε λα κεγαιώζνπκε, γηαηί δηαπηζηώλνπκε πόζν δύζθνιν είλαη

λα κπνξεί θαλείο ζηελ επνρή καο λα ζηεξίδεηαη ζηα πόδηα ηνπ θαη λα

είλαη αλεμάξηεηνο. Καη ηόηε θάλνπκε ππνκνλή, θξνληίδνληαο λα

εθνδηάζνπκε ηνλ εαπηό καο κε γλώζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο,

ώζηε λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ επνρή ηεο πνιππόζεηεο απηνλνκίαο όπσο ν

θαζέλαο καο ηελ νλεηξεύεηαη. Γεληθά είκαζηε θπθινζπκηθνί θαη από

ζηηγκή ζε ζηηγκή ε ςπρνινγία καο αιιάδεη. Παξ όια απηά είκαζηε

επαίζζεηνη θαη έρνπκε έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ό,ηη ζπκβαίλεη

γύξσ καο.

Page 18: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

17

Απόςεηο καζεηώλ γηα ηελ εθεβεία

Δίκαη έθεβνο …

Γηα λα θάλσ όλεηξα

Γηαηί κπνξώ

Γηα λα αληηκεησπίδσ νηηδήπνηε

Γηα λα κπνξώ λα δήζσ ζαλ έθεβνο

Γηα λα αγαπώ

Γηα λα δνπιέςσ

Γηα λα ηζαθώλνκαη

Γηα λα είκαη θπθινζπκηθόο

Γηα λα πηζηεύσ γηα λα ληώζσ

Δπεηδή έηζη γνπζηάξσ

Η πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ θαζελόο καο δελ είλαη νύηε θαιή νύηε θαθή,

αιιά είλαη έλα άζξνηζκα από ζηηγκέο επηπρίαο, δπζηπρίαο, ηπραίσλ

γεγνλόησλ, αηπρεκάησλ, δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ραξάο θαη πόλνπ. Όζν

δελ δερόκαζηε όηη απηή είλαη ε δηθή καο ηζηνξία ηόζν δπζθνιεπόκαζηε

λα πξνρσξήζνπκε. Όια απηά βέβαηα κε έλα αίζζεκα αλαγλώξηζεο πξνο

ηνπο αλζξώπνπο πνπ καο έδσζαλ ηε δσή θαη κε έλα ζηόρν, λα ηα

θαηαθέξνπκε ηόζν θαιά όζν θη εθείλνη, ή θαιύηεξα από απηνύο. Αθόκα

θη αλ αηζζαλόκαζηε ζπκό ή ληξνπή γηα θάπνηα πξάγκαηα πνπ έθαλαλ ή

πνπ δελ έθαλαλ νη γνλείο καο, πξέπεη λα μέξνπκε όηη θαλέλα

απνηπρεκέλν ή δύζθνιν παξειζόλ δελ καο εκπνδίδεη λα έρνπκε έλα

σξαίν κέιινλ. Διπίδνληαο όηη, θαζώο κεγαιώλνπκε, ζα είκαζηε ζε ζέζε

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν λα θαζνξίδνπκε εκείο ηε ζπλέρεηα ηεο

πξνζσπηθήο καο ηζηνξίαο.

Page 19: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

18

Τν δηθό καο κνλνπάηη ηεο δσήο

Page 20: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

19

Page 21: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

20

Page 22: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

21

Page 23: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

22

Page 24: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

23

Σρνιείν

Οη καζεηέο εξσηήζεθαλ γηα ην πώο βιέπνπλ ην ζρνιείν ζήκεξα θαη πσο

νξακαηίδνληαη ην ζρνιείν ηνπ κέιινληνο.

Τν ζρνιείν ζήκεξα

Αλεπαξθήο κόξθσζε

Γηαιπκέλν ζύζηεκα δηαπαηδαγώγεζεο

Παξαπαηδεία

Δμεηδίθεπζε(επηινγή θαηεύζπλζεο από Β ιπθείνπ)

Δμεηαζηνθεληξηθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα

Υπνρξέσζε

Φάζηκν ρξόλνπ

Φώξνο θαηαπίεζεο

Υπάξρεη πίεζε θαη άγρνο

Σπρλέο αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα

Αιιά…

Γηεύξπλζε γλώζεσλ

Φώξνο πγεηνύο θνηλσληθνπνίεζεο

Καιιηέξγεηα ηνπ αιιεινζεβαζκνύ θαη ησλ εζηθώλ αμηώλ

Όμπλζε ζθέςεο θαη δεκηνπξγία θξηηηθνύ πλεύκαηνο

Τν ζρνιείν ηνπ κέιινληνο

Πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο

Δθόδηα γηα θνηλσληθή πξόνδν θαη επηηπρία δίρσο δηαθξίζεηο

Δπθαηξίεο ζε όια ηα παηδηά, ρσξίο νηθνλνκηθέο , κνξθσηηθέο,

ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη αληζόηεηεο

Νέεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο

Καηλνηόκεο δξάζεηο

Δύθνια θαη ιηγόηεξα καζήκαηα κε νπζηαζηηθόηεξν πεξηερόκελν

Γόληκνο δηάινγνο γηα επξύηεξα ζέκαηα( θαζεκεξηλή δσή, νηθνλνκία,

επξσπατθή έλσζε)

Σπλεξγαζία καζεηώλ

Οη θαζεγεηέο λα θαηαλννύλ ηνλ καζεηή

Τερλνινγηθόο εμνπιηζκόο(Η/π, αληηθαηάζηαζε καπξνπηλάθσλ κε

δηαδξαζηηθνύο, αληηθαηάζηαζε βηβιίσλ κε tablet)

Φξήζε δηαδηθηύνπ κε αζθάιεηα

Καιιηέξγεηα αμηώλ(ζεβαζκόο, δεκηνπξγηθόηεηα)

Καηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο ζεσξίαο πνπ δηδάρηεθε

ζηνπο καζεηέο

« Πξάζηλν ζρνιείν»

Page 25: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

24

Γεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο

Φξνληίδα θαη ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ

Γεκόζηα, δσξεάλ θαη πςειήο πνηόηεηαο παηδεία γηα όινπο

Αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ θύξνπο ησλ εθπαηδεπηηθώλ

Πεξηζζόηεξνο ειεύζεξνο ρξόλνο θαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθόηεηα

Θα ζέβεηαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ θάζε παηδηνύ

Θα πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή γηα λα εηζαρζεί ζηε θνηλσλία θαη λα γίλεη

ζσζηόο πνιίηεο

Θα αγθαιηάδεη ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα όισλ

Έκθαζε ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκόο

Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο

Αλαγθαία ε ύπαξμε ζρνιηθνύ ςπρνιόγνπ

Page 26: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

25

Έξεπλα

Απαηζηόδνμνη εκθαλίδνληαη σο πξνο ην εξγαζηαθό ηνπο κέιινλ νη

καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε έξεπλα ηεο VPRC ππό

ηνλ ηίηιν «Η Δπξώπε ησλ λέσλ», ε νπνία έγηλε γηα ινγαξηαζκό ηεο

Διιελνγεξκαληθήο Αγσγήο θαη παξνπζηάζηεθε ζε εθδήισζε ζηελ

Παιαηά Βνπιή.

«Όρη» απαληά ην 83% ηνπ δείγκαηνο ζην εξώηεκα «πηζηεύεηο όηη ε

πνηόηεηα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην ειιεληθό ζρνιείν είλαη θαιύηεξε

από απηή πνπ παξέρνπλ ηα ζρνιεία ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.;».

ην επξώ κέζα ζε έλαλ ρξόλν έρεη πέζεη ζηελ εθηίκεζε ησλ λέσλ ηεο

ρώξαο θαηά 13 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελώ θαηά 25% έρνπλ αλέβεη ηα

πνζνζηά εθείλσλ πνπ ειπίδνπλ ζηελ θηλεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο

Έλσζεο θαη ηειηθά ζηε κεηαλάζηεπζε. Πάλησο παξά ηηο ακθηβνιίεο πνπ

εθθξάδνληαη, ην 89% ηνπ δείγκαηνο ζεσξνύλ ην επξώ έλα ζεκαληηθό

ραξαθηεξηζηηθό ζηελ πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ηεο Δπξώπεο.

Σην εξώηεκα «πώο αηζζάλεζαη όηαλ ζθέθηεζαη ην εξγαζηαθό ζνπ

κέιινλ», ηο 63% ηος δείγμαηορ απανηάει «απαιζιόδοξορ» θαη ην 37%

«αηζηόδνμνο».

Σην εξώηεκα πεξί πηζαλήο κεηαλάζηεπζεο πξνο αλαδήηεζε εξγαζίαο, ην

61% ηνπ δείγκαηνο απαληάεη όηη ζέιεη λα δήζεη θαη λα εξγαζηεί ζηελ

Διιάδα θαη ην 37% όηη ζέιεη λα δήζεη θαη λα εξγαζηεί ζην εμσηεξηθό.

Page 27: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

26

Δπίινγνο

Από ηελ εξγαζία απηή εξεπλήζακε ηόζν ηνλ ςπρηθό θόζκν νπνίνο

κεηαβάιιεηαη από ειηθία ζε ειηθία από επνρή ζε επνρή

,πξνβιεκαηηζηήθακε ζαλ καζεηέο γηα ην ζρνιεηό πνπ εκείο ζα ζέιακε λα

έρνπκε θαη δηαπηζηώζακε όηη απηό πνπ νξακαηηδόκαζηε ρξεηάδεηαη γηα λα

πινπνηεζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηόζν ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ην

νπνίν πξνθαλώο θαη είλαη ειιηπέο όζν βεβαία θαη ζην ηξόπν ζθέςεο ησλ

καζεηώλ θα ησλ θαζεγεηώλ ! Αθόκα ζπδεηήζακε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε αθνύ απνθνηηήζνπκε από κηα ζρνιή ζαλ

επαγγεικαηίεο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα όπσο ε αλαδήηεζε

επθαηξηώλ ζην εμσηεξηθό ε παξακνλή ζηελ ρώξα καο κε επίγλσζε ησλ

δπζθνιηώλ θαη κε ηελ ζέιεζε λα παιέςνπκε γηα λα δηεθδηθήζνπκε ηηο

ρακέλεο επθαηξίεο! Δξσηήκαηα πνπ θιεζήθακε λα απαληήζνπκε αιιά

πνπ απιά έκεηλαλ ζηνλ κπαιό αλαπάληεηα θαη πνπ είλαη ην θίλεηξν γηα

λα εκβαζύλνπκε θαη λα ηα εξεπλήζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν, νη

πξνβιεκαηηζκνί καο θαη ε αλαζεώξεζε ησλ απόςεσλ καο όια απηά

ινηπόλ πνπ νθείιεη κηα εξεπλεηηθή εξγαζία λα δεκηνπξγήζεη ε δηθή καο

ηα έθαλε θαη κε ην παξαπάλσ!

Σηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο επηζθεθηήθακε ην θέληξν

παξεκβάζεσλ ηεο πόιεο καο, όπνπ ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε έλα ζέκα πνπ

αθνξά ηδηαίηεξα ηνπο εθήβνπο. Τν ζέκα καο ινηπόλ ήηαλ ΄΄δσή κε ην

δηαδίθηπν θαη όρη ζην δηαδίθηπν‟‟. Έηζη, είρακε ηελ επθαηξία λα

εθθξάζνπκε ηηο απόςεηο καο γη απηό θαη λα κάζνπκε πξάγκαηα πνπ δελ

γλσξίδακε. Ήηαλ κηα πνιύ θαιή εκπεηξία. Σε γεληθέο γξακκέο, θέηνο

πξνβιεκαηηζηήθακε ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ καο αθνξνύλ άκεζα.

Μέζσ ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κάζακε λα ζπλεξγαδόκαζηε θαη λα

ζπδεηάκε.

Page 28: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

27

Page 29: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

28

Page 30: ΕΦΗΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝblogs.sch.gr/2lykamal/files/2014/07/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ...πζ ζη εε π # απαη )η εη η ζε α εα α παηεη * α

29