ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι...

24
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011 Το μέλλον του Ελληνισμού και ο «Εθνικός Κήρυκας» Ομιλία του Εκδότη - Διευθυντή του «Ε.Κ.» Αντώνη Η. Διαματάρη PHOTO CREDIT: BILL PETROS

Transcript of ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι...

Page 1: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟsd Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Το μέλλον του Ελληνισμού και ο «Εθνικός Κήρυκας»Ομιλία του Εκδότη - Διευθυντή του «Ε.Κ.» Αντώνη Η. Διαματάρη

PHOTO CREDIT: BILL PETROS

Page 2: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο παρόν τεύχος το «Πρόσωπο» της εβδομάδας δεν είναι άλλο από τον«Εθνικό Κήρυκα». Ο εκδότης –διευθυντής της εφημερίδας Αντώνης Η. Δια-ματάρης μιλάει στο πλαίσιο εκδήλωσης του American Hellenic InstituteFoundaion για την πορεία της και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στιςτάξεις του Ελληνισμού της Αμερικής. Από το έτος ίδρυσής του, το 1913, ο«Ε.Κ.» συνεχίζει αδιάλειπτα να επιτελεί εθνικό έργο, να γεφυρώνει τιςελληνικές κοινότητες της Αμερικής μεταξύ τους, καθώς και με τη γενέτειρα.Καθώς οι εποχές αλλάζουν και οι συνθήκες μεταβάλλονται, ο κ. Διαματάρηςεξηγεί αναλυτικά πώς ο «Ε.Κ.» προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών,στηριζόμενος πάντα στην πολύτιμη αρωγή της Ομογένειας.

Παρακάτω, θα δούμε την ομιλία του Τζον Κένεντι  κατά την περίοδο τηςΚρίσης των Χοίρων, στην οποία ενεπλάκη και η Ελλάδα, θα μάθουμε περισ-σότερα για το ανθρωπιστικό έργο των γυναικών μοναχών στην Καβάλα, ενώθα πάμε μία βόλτα έως το 2021 για να δούμε πώς θα έχει διαμορφωθεί η ευ-ρωζώνη μετά από τη μεγάλη κρίση που την ταλανίζει.

Η βόλτα συνεχίζεται με ταξιδιωτικούς ρυθμούς στα Λαμπεία Ορη, ενώ θαδούμε περισσότερα και για τους κυνηγούς της ψυχρής σύντηξης.

Αντώνης Κράτσης[email protected]

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΘΕΜΑΤο�μέλλον�του�Ελληνισμού�και�ο�«Εθνικός�Κήρυκας» Σελίδα 3

ΙΣΤΟΡΙΑΤζον�Φ.�Κένεντι:�«Η�Κούβα�είναι�πανέμορφη�σαν�την�Ελλάδα...» Σελίδα 6

ΕΛΛΑΔΑΕνα�διαφορετικό�ανθρωπιστικό�έργο Σελίδα 9

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ�Νέα�Ευρώπη�του�2021 Σελίδα 10

ΠΡΟΣΩΠΟNαταλία�Μελά:�Η�ιστορία�μιας�πρωτοπόρου Σελίδα 12

ΤΑΞΙΔΙΑΣαββατοκύριακο�στα�Λαμπεία�Ορη Σελίδα 14

ΕΠΙΣΤΗΜΗΟι�κυνηγοί�της�ψυχρής�σύντηξης...�στην�Ελλάδα Σελίδα 18

ΒΙΒΛΙΟO�τάφος�του�ΑχιλλέαΠληγές�του�ΦθινοπώρουAνεμοι�Πολέμου Σελίδα 21

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Σελίδα 22

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΔαρβίνος:�το�μυστήριο�της�φύσης�στον�Ελληνικό�Κόσμο Σελίδα 23

Η κοινή πορεία του «Ε.Κ.»και του Ελληνισμού της Αμερικής

Krinos Foods, LLC., 47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

Παράδοση και Νοστιμιά

το βιβλίοείναι φίλος(718) 784-5255

Page 3: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΘΕΜΑ 3

Το American Hellenic Instituteδιοργάνωσε ένα συνέδριο στην Ουά-σιγκτον στις 18 και 19 Νοεμβρίου μεθέμα «Το μέλλον του Ελληνισμού»στις ΗΠΑ.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και οΕκδότης - Διευθυντής του «ΕθνικούΚήρυκα» ο οποίος είχε κληθεί νααναπτύξει το θέμα «Η συμβολή τωνομογενειακών ΜΜΕ στη ζωή τηςOμογένειας».

Παραθέτουμε τα βασικότερα ση-μεία από την ομιλία του κ. Α. Η. Δια-ματάρη:

Εγώ σας φέρνω χαρμόσυνα νέαγια το μέλλον του Eλληνισμού στιςΗΠΑ και για τον «Εθνικό Κήρυκα»,κυρίως χάρη στις ασύλληπτες, μέχριπριν λίγο, δυνατότητες που ανοίγουνοι νέες τεχνολογίες.

Οπως είπα στην ομιλία μου στοσυνέδριο του 2002 ο Eλληνισμόςέχει μέλλον. Κι έχει μέλλον γιατίστέκεται στους ώμους της προσφοράςτων προγόνων του, αρχαίων Ελλήνων,καθώς επίσης και στους ώμους τωνπροηγούμενων γενιών των Ελλήνωνμεταναστών στις ΗΠΑ.

Καθώς το θέμα που έχουμε επι-φορτιστεί να εξετάσουμε είναι το«Μέλλον του Ελληνισμού», δηλαδήη συνέχιση ή ο αφανισμός της Κοι-νότητάς μας, και καθώς εγώ καλούμαι,προφανώς λόγω της πολυετούς εμ-πειρίας μου, να παρουσιάσω τον ρόλοπου, κατά την όχι και τόσο αντικει-μενική άποψή μου, παίζουν τα ομο-γενειακά ΜΜΕ σ’ αυτό, θεωρώ σκό-πιμο να προσδιορίσω τις παραμέτρουςαπό τις οποίες εξαρτάται το μέλλοντου Ελληνισμού.

Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, αυτέςκατά την γνώμη μου, είναι:

1. Η συχνή επαφή με την Ελλάδα2. Η οργανωτική δομή της Κοι-

νότητας.3. Η δυναμική της Κοινής Ταυτό-

τητας. Η ύπαρξη, δηλαδή, μιας συνι-σταμένης που να αποτελείται απόκοινές οικογενειακές, ιστορικές, γλωσ-σικές, θρησκευτικές, κοινωνικές εμ-πειρίες και παραδόσεις που όλες μαζίή μερικές από αυτές συμβάλλουνμαζί στη δημιουργία μιας χωριστής,αναγνωρίσιμης Κοινότητας, μέσα στηευρύτερη κοινωνία που ζούμε.

4. Η ανάγκη να ανήκει κανείςκάπου.

5. Το πιθανό όφελος ή η προσδο-κία κάποιου οφέλους από τη συμμε-τοχή στη ζωή της Κοινότητας.

6. Η προσφορά, ανάδειξη και ανα-γνώριση: Η δυνατότητα που προ-σφέρεται για την επίτευξη εθνικών,θρησκευτικών, ανθρωπιστικών καιάλλων στόχων καθώς και η προσω-πική ανάδειξη και αναγνώριση και ηκοινωνική καταξίωση που μπορεί νασυνοδεύει την προσφορά σε ιδρύ-ματα, οργανώσεις, και εκδηλώσειςτης Κοινότητας .

7. Η επιθυμία της διατήρησης τηςεθνικής ταυτότητας σε όλες ή σε με-

ρικές από τις εκφάνσεις της.8. Η δυνατότητα να ενημερώνεται

κανείς για τα γεγονότα που διαδρα-ματίζονται στην Κοινότητα.

9. Η συνεχής ροή μεταναστώναπό Ελλάδα και Κύπρο στις ΗΠΑ καιαντιστρόφως.

Από τα παραπάνω φαίνεται κα-θαρά ότι ο ρόλος των ΜΜΕ στηνύπαρξη της Κοινότητας είναι καθο-ριστικής σημασίας. Κι αυτό γιατί οιπερισσότερες από τις πιο πάνω κα-τηγορίες, από τις οποίες εξαρτάταιτο μέλλον του Ελληνισμού, προϋπο-θέτουν την ύπαρξη ή ενισχύονταιαπό την ύπαρξη αξιόλογων ΜΜΕ.

Αντίθετα, η απουσία τους οδηγείστην εξασθένιση και με τον καιρόστην αποσύνθεση μιας Κοινότητας.

Για να είμαι συγκεκριμένος, όσοναφορά στην επιρροή που ασκούν ταΜΜΕ στην Κοινότητα και συνεπώςστην προώθηση του Ελληνισμού,οφείλω να κάνω μια σύντομη ανα-δρομή στα ομογενειακά ΜΜΕ.

Ο «Εθνικός Κήρυκας», ο οποίοςιδρύθηκε πριν από σχεδόν έναν αι-ώνα, το 1915, είναι η μόνη ημερησία

Το μέλλον του Ελληνισμού και ο «Εθνικός Κήρυκας»

O εκδότης – διευθυντής του «Εθνικού Κήρυκα» Αντώνης Η. Διαματάρης κατά τη διάρκεια της ομιλίας τουστο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου που διοργανώθηκε στην Ουάσινγκτον.

Από αριστερά διακρίνονται οι: Δρ. Σπύρος Σπυρέας, πρόεδρος του Ιδρύ-ματος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου, καθηγητής Νταν Γεωργακάς

(τιμώμενος) Ευγένιος Ρωσίδης, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Ελλη-νοαμερικανικού Ινστιτούτου και Νίκος Λαρυγκάκης, νυν πρόεδρος.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Page 4: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ4 ΘΕΜΑ

ελληνόφωνη εφημερίδα στην Αμε-ρική.

Πριν από 14 χρόνια ιδρύσαμε τονΑγγλόφωνο «Ε.Κ.», «Τhe NationalHerald», για εμφανείς δημογραφικούςλόγους.

Και πριν 7 χρόνια ιδρύσαμε τουςδύο, συνδρομητικούς ιστοτόπους, τονελληνικό και τον αγγλικό, «www.eki-rikas.com» και «www.thenationalhe-rald.com» αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης μερικές εβδο-μαδιαίες, δεκαπενθήμερες ή και μη-νιαίες εκδόσεις, οι περισσότερες στηναγγλική γλώσσα, ανά την χώρα.

Οπως υπάρχουν και μερικά τοπικάτηλεοπτικά προγράμματα με πρώτοκαι σαφέστατα το μεγαλύτερο σεακροαματικότητα από όλα πρόγραμματου κ. Δημήτρη Καστανά στη ΝέαΥόρκη καθώς και μερικά τοπικά ρα-διοφωνικά προγράμματα ανά τηχώρα.

Δεν αναφέρομαι στα τηλεοπτικάπρογράμματα που εκπέμπουν απότην Αθήνα, γιατί προφανώς αυτά δενείναι ομογενειακά.

Η επιρροή ενός ΜΜΕ, όπως είναιγενικά παραδεκτό, είναι απόλυτασυνδεδεμένη με την κυκλοφορία ήτην ακροαματικότητά του.

Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσειςτου δημοσιογραφικού οργανισμού

του «Εθνικού Κήρυκα», τόσο στηνέντυπη όσο και στη διαδικτυακή μορ-φή τους, και στις δύο γλώσσες, είναιαπόλυτα κυρίαρχες, σε παναμερικα-νική εμβέλεια, με ασύγκριτη διαφοράαπό οτιδήποτε άλλο υπάρχει.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» στεγάζεταισε ιδιόκτητα γραφεία στη Αστόριαστη Νέας Υόρκη. Παράλληλα, και σεδιπλανό εφαπτόμενο χώρο, διαθέτειτο δικό του ταχυπιεστήριο.

Eχει επίσης δικά του γραφεία στοκέντρο της Αθήνας, και παραρτήματαστη Λευκωσία στη Βοστώνη και στηνBay Αrea της Φλόριδας.

Απασχολεί συνολικά περί τους 70συνεργάτες.

To μέλλονΚύριες και κύριοι, τις τελευταίες

δεκαετίες, όπως γνωρίζετε, η ποιότητατης εφημερίδας μας έχει σημειώσειπολύ μεγάλη βελτίωση. Το αποτέλε-σμα είναι ότι ο «Εθνικός Κήρυκας»χαίρει μεγάλης εκτίμησης και ανα-γνωρίζεται ως ένα από τα πιο έγκυραφύλλα που υπάρχουν στην ελληνικήγλώσσα.

Το ίδιο ισχύει και για την αγγλικήμας έκδοση καθώς για τις ηλεκτρο-νικές μας εκδόσεις.

Πρέπει όμως να εργαστούμε ακό-μα πιο σκληρά για να ανατρέψουμεμερικές εσφαλμένες εντυπώσεις, ορι-σμένα στερεότυπα.

Οπως παραδείγματος χάριν ότιεπειδή είμαστε ελληνικός δημοσιο-γραφικός οργανισμός δεν είναι δυ-

Το μέλλον του Ελληνισμού και ο «Εθνικός Κήρυκας»

Από αριστερά διακρίνονται oι: Β. Κασκαρέλης, πρέσβης της Ελλάδας στηνΟυάσιγκτον, Ν. Λαρυγκάκης, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ινστι-

τούτου, πρέσβης Λ. Τσίλας, εκτελεστικός διευθυντής του Ωνασείου Ιδρύ-ματος και Π. Αναστασιάδης, πρέσβης της Κύπρου στην Ουάσιγκτον.

Από αριστερά διακρίνονται οι: Νικόλαος Καράμπελας, Μέλανι Μάρον Πελ, Αντώνης Η. Διαματάρης και Τζον Σιτηλίδης

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Page 5: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΘΕΜΑ 5ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

PANTELIS SKULIKIDIS, ESQ.GARY J. DMOCH & ASSOCIATESΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ATTORNEYS AT LAW

171-22 Northern Boulevard, Flushing, NY 11358Tel.: (718) 939-4444

ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ, ΠΟΥΛΑΤΕ Ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ή ΑΛΛΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

• ΜΙΛΑΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ •

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ• Συμφωνητικά • Buying / Selling Real Estate Transactions • Contracts

• Υποθέσεις ιδιοκτητών / Ενοικιαστών • Landlord / Tenant, HPD&ECB • Violations• Διαθήκες - Κληρονομικά / Πληρεξούσια • Εμπορικές Μισθώσεις • Επιχειρήσεις / Αγορές - Πωλήσεις

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ• Τραυματισμοί • Διαζύγια • Επαγγελματικά / Εταιρικά • Επαγγελματικές αγιραπωλησίες

και συμφωνητικά • Εκπροσώπηση στο Δικαστήριο

Για καλή Ελληνική μουσικήπαραδοσιακή και μοντέρνα

Καλές Τιμές. Packages starting from under 2K.Οτι χρειάζεται ένα επιτυχημένο πάρτι.

Oι Dj μας παίζουν όλα τα είδη της μουσικής. Lights, plasma screens and video montage available. Photography and videography.

(917) 495-2672WWW.Apolloorchestras.com

[email protected]

Apollo Orchestras and Dj'sby Lefteris Bournias

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕτις Απαντήσεις του Θεού στην Αγ. Γραφή

• Γιατί υπάρχει τόση Αναταραχή και Τρομοκρατία σήμερα;• Πού είναι ο Θεός όταν ο Κόσμος Υποφέρει και Πεθαίνει;• Υπάρχει κάτι το Καλύτερο στο Μέλλον, πέρα απ’ αυτό το Χάος;• Υπάρχει Ζωή μετά τον Θάνατο;• Πώς μπορώ να Ζήσω Περισσότερα Χρόνια Ευτυχισμένος:

Zήτησε τα μαθήματα ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ

Greek Voice, Box 67, Madera, CA 93639 • (860)742-5341www.greekvoice.org email: [email protected]

νατόν να διαπρέπουμε.Η αλήθεια είναι ότι ανήκουμε στο

κορυφαίο 1% των εγκυρότερων εθνι-κών εφημερίδων της χώρας και τοπετυχαίνουμε αυτό παρά το γεγονόςότι διαθέτουμε πολύ μικρότερες οι-κονομικές δυνατότητες από άλλεςεφημερίδες που εξυπηρετούν κατάπολύ πιο πολυάριθμες εθνικές ομά-δες.

Σας καλώ, όμως, όλους και όλες,σε όποιο σημείο της μεγάλης αυτήςχώρας κι αν ζείτε, να μην παίρνετετίποτα ως δεδομένο. Μην περιμένετεγια παράδειγμα να γίνει κάποιος άλ-λος συνδρομητής/τρία και να δανεί-ζεστε από αυτόν την εφημερίδα.Βοηθήστε, αν νομίζετε ότι το αξίζουμε,με όποιον τρόπο μπορείτε. Κυρίωςβοηθήστε να φτάνει η εφημερίδα σεόσα περισσότερα ελληνικά σπίτια γί-νεται. Είναι κρίμα να διαθέτει ο Ελ-ληνισμός μια τόσο σπουδαία εφημε-ρίδα και να υπάρχουν ομογενείς πουδεν ωφελούνται από αυτήν.

Γνωρίζετε ότι οι εφημερίδες περ-νούν μια δύσκολη μεταβατική πε-ρίοδο. Ισως την πιο δύσκολη στηνιστορία τους.

Κι επίσης γνωρίζετε ότι οι οικο-νομικές συνθήκες στην Ελλάδα καιστις ΗΠΑ είναι δύσκολες με αποτέ-λεσμα να επηρεάζουν και τον «ΕθνικόΚήρυκα».

Τόσο όμως εγώ, όσοι και τα υπό-λοιπα μέλη της οικογένειας του «Εθνι-κού Κήρυκα», κάνουμε τα πάντα γιανα μετατρέψουμε την κρίση σε ευ-καιρία:

Βελτιώνουμε συνεχώς την ποι-ότητα της εκδόσεών μας.

Επεκτείνουμε συνεχώς το δίκτυοτης διανομής μας όπως για παρά-δειγμα το σύστημα της κατ’ οίκονδιανομής (home delivery) σε νέες

περιοχές της Ανατολικής Ακτής.Ολα τα ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επα-

ναστατικές αλλαγές και προκλήσειςπου έχουν σχέση με το Διαδίκτυο.

Το Διαδίκτυο, όμως, παράλληλαπροσφέρει επαναστατικής μορφήςδυνατότητες, ανύπαρκτες και ανή-κουστες μέχρι τώρα: Για πρώτη φοράστην μακρά ιστορική του πορεία ο«Εθνκός Κήρυκας» έχει τη δυνατότητα

να διεισδύσει πολύ ποιο βαθιά στηνΟμογένεια, και μάλιστα σε παναμε-ρικανική κλίμακα, σε πραγματικόχρόνο, με χαμηλή χρέωση, λόγω τουχαμηλού κόστος.

Επίσης για πρώτη φορά παρέχεταιη δυνατότητα στον «Εθνικό Κήρυκα»,μέσα από το Διαδίκτυο, να καταστείη εφημερίδα του απόδημου Ελληνι-σμού ανά την Υφήλιο.

Ηδη έχουμε συνδρομητές απόόλα τα μέρη της Γης, συμπεριλαμβα-νόμενων του Καναδά, της Αυστραλίας,της Κωνσταντινούπολης, της Αθήνας,της Θεσσαλονίκης, της Κύπρου, τηςΝοτίου Αφρικής, της Κεντρικής καιΝοτίου Αμερικής.

Αυτοί είναι οι ορίζοντες που ανοί-γονται, αυτό είναι το στρατηγικόσχέδιο του «Εθνικού Κήρυκα».

Η εφημερίδα διαδραματίζει απότο 1915 σημαντικό ρόλο στη ζωήτης Ομογένειας.

Χάρη όμως στις νέες τεχνολογίες,ο ρόλος, η ευθύνη και οι δυνατότητεςτου «Εθνικού Κήρυκα» για ακόμαμεγαλύτερη προσφορά στην Ομο-γένεια και στον απόδημο Ελληνισμόξεπερνούν και αυτά ακόμα τα όριατης φαντασίας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης του AHIF. Aπό αριστερά διακρίνονταιοι: Ανδρέας Ακάρας, Εντι Ζεμενίδης, Εμμανουήλ Ρουβέλας, Νίκος

Λαρυγκάκης, πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου καιο πρώην πρέσβης Πάτρικ Θέρος.

Page 6: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ6 ΙΣΤΟΡΙΑ

Της Φωτεινής Τομαή

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχεστον νου του ο αμερικανός πρόεδροςΤζον Φιτζέραλντ Κένεντι όταν κατάτην τελετή της Σημαίας της 2506ηςταξιαρχίας, που επεχείρησε την ει-σβολή στον Κόλπο των Χοίρων, εκ-φωνούσε λόγο στη ναυτική βάσηστο Μαϊάμι.

Να εννοούσε άραγε τις φυσικέςομορφιές του νησιού, που πάντωςδιαφέρουν πολύ από τη μεσογειακήομορφιά της νησιωτικής Ελλάδας ή- μάλλον - υπονοούσε το αμερικα-νικό ενδιαφέρον για τις δύο περιο-ρισμένης γεωγραφικής έκτασης χώ-ρες, που το κάλλος τους από γεω-στρατηγικής απόψεως αποτέλεσεγια πάνω από μισόν αιώνα μήλοντης Εριδος των δύο μνηστήρων,ΗΠΑ και ΕΣΣΔ; Η Κούβα, σήμα κα-τατεθέν έκτοτε της αποτυχίας ή αλ-λιώς του Βατερλό της αμερικανικήςεξωτερικής πολιτικής, «ένα κουνούπιανάμεσα στους τρεις ελέφαντες»(την Ουάσιγκτον, τη Μόσχα και τοΠεκίνο), που στην προσπάθειά τουςνα το πατήσουν κινδύνεψε να αφα-νιστεί ο κόσμος με έναν θερμοπυ-ρηνικό πόλεμο, νιώθει σήμερα τηβαριά ανάσα του γερασμένου ηγέτητης, μαζί και το τέλος μιας εποχήςπου έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Η δραματική ομιλία του Κένεντι(αρ. 92, Αρχεία του Λευκού Οίκου),απ’ όπου και το απόσπασμα πουέγινε τίτλος του σημερινού άρθρου,αναφέρεται στην τρίτη και τελικήφάση της κρίσης της Κούβας. Ηπρώτη ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του1962. Στις 4 του ίδιου μήνα μεδιάγγελμά του ο Κένεντι διακοίνωνεστον αμερικανικό λαό τη «βαθειαανησυχία του Οργανισμού Αμερι-κανικών Κρατών» για την αποστολήκαι εγκατάσταση στο έδαφος τηςΚούβας αντιαεροπορικών πυραύλων,ραντάρ και διαφόρων τύπων ηλε-κτρονικού εξοπλισμού, για την εκ-παίδευση και χρήση του οποίου “εί-χαν εγκατασταθεί ήδη στο νησί3.500 άνδρες του σοβιετικού στρα-τού”. Ωστόσο την ίδια στιγμή που οαμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνεότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για πρό-θεση δημιουργίας στρατιωτικών βά-σεων ή καταστρατήγηση της Συν-θήκης του 1934 για το Γκουαντά-ναμο, ο ίδιος υπογράμμιζε τη σοβα-ρότητα της κατάστασης όπως αυτήδιαμορφωνόταν μόλις 90 μίλια απότις αμερικανικές ακτές με ανάμειξημιας ευρωπαϊκής χώρας, της ΕΣΣΔ,που ερχόταν σε αντίθεση με το Δόγ-μα Μονρόε (1823) και παραβίαζετη Συνθήκη του Ρίο (1947), η οποίαπροέβλεπε την αμοιβαία υποστήριξησε περίπτωση επίθεσης εναντίονκάποιου αμερικανικού κράτους απότο δυτικό ημισφαίριο. Για τους λό-γους αυτούς ο Κένεντι καλούσε σεεγρήγορση όλους τους λαούς των

αμερικανικών κρατών και απειλούσεμε ανάληψη δράσης εναντίον όποιουκράτους του δυτικού ημισφαιρίουαποκτούσε την πρωτοβουλία επίθε-σης.

Λίγες μόλις ημέρες μετά, στις 13Σεπτεμβρίου, με πρόσθετο διάγγελ-μά του ο Κένεντι χαρακτήριζε τηνεφεκτικότητα του Φιντέλ Κάστροστη σοβιετική διείσδυση στο νησίως προσχηματική και συνέπεια απο-τυχίας της οικονομικής του πολιτικήςεξαιτίας της οποίας υπέφερε ο κου-βανικός λαός. Για αποπροσανατο-λισμό της κοινής γνώμης και άμ-βλυνση του αισθήματος δυσαρέ-σκειας που έτρεφε ο «φίλος λαόςτου νησιού» απέναντι στον δικτά-τορα Κάστρο, ο τελευταίος, σύμφωναμε τον Κένεντι, «είχε επινοήσει τηνανύπαρκτη και στερούμενη βάσεωςαπειλή, προερχομένη από τις ΗΠΑ,που του έδινε άλλοθι να στραφείπρος βοήθεια στο σοβιετικό στρα-τόπεδο αναστέλλοντας έτσι την πτώ-ση του από την εξουσία». Παρ’ όλααυτά στο ίδιο διάγγελμα ο Κένεντιπαραδεχόταν ότι οι λόγοι, καίτοισοβαροί για την παγκόσμια ειρήνη,δεν ήσαν αρκετοί ώστε «να νομιμο-ποιούν τις ΗΠΑ να αναλάβουν μο-νομερή δράση». Καθιστούσε όμωςμε την ευκαιρία αυτή σαφές ότι «ωςΠρόεδρος και Αρχηγός των στρα-τιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ θαπροσέφευγε στο Κογκρέσσο για ναλάβει την άδεια ανάληψης δράσηςσε περίπτωση που οι πληροφορίεςτις οποίες διέθετε αναφέρονταν σεκομμουνιστική απειλή κατά τηςασφάλειας των ΗΠΑ, συμπεριλαμ-βανομένης της βάσεως στο Γκουαν-τάναμο, της ελευθέρας διόδου απότον Πορθμό του Παναμά, της δια-στημικής βάσεως στο ακρωτήρι τουΚανάβεραλ, ή αυτής της ίδιας τηςασφάλειας των Αμερικανών». Ταυ-τόχρονα προειδοποιούσε τις συμ-μαχικές χώρες του ΝΑΤΟ να κατα-νοήσουν το μέγεθος της όποιας εμ-πλοκής τους θα σήμαινε η χρησιμο-ποίηση πλοίων τους στη μεταφοράοιουδήποτε φορτίου προς Κούβακαι ευχόταν να επικρατήσει η ίδιαψυχραιμία και σύνεση που χαρα-κτήριζε την αμερικανική πλευράστα επιτελεία της Μόσχας και τηςΑβάνας.

Τα διαγγέλματα Κένεντι που εί-χαν κάνει να ανησυχήσουν τουςπάντες, συμπεριλαμβανομένων τωνευρωπαίων ηγετών της εποχής, ήλ-θαν να ενισχύσουν, κατά σειρά, τοανακοινωθέν του Συμβουλίου τωνΥπουργών Εξωτερικών του Οργανι-σμού Αμερικανικών Κρατών που συ-νήλθε στην Ουάσιγκτον στις 2-3Οκτωβρίου και καλούσε σε εγρή-γορση όλα τα σύμμαχα και ανεξάρ-τητα κράτη και των δύο ημισφαι-ρίων, την απόφαση της Βουλής καιΓερουσίας που έλαβε τη μορφή νό-μου (αρ. 87733) «να περιορίσει με

Τζον Φ. Κένεντι: «Η Κούβα είναι πανέμορφη σαν την Ελλάδα...»

Page 7: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

κάθε μέσο, ακόμα και τη χρήσηόπλων, το μαρξιστικό - λενινιστικόκαθεστώς της Κούβας να επεκτείνειτην επιθετική πολιτική του στο αμε-ρικανικό έδαφος» και, τέλος, τηνεπικύρωση για το οικονομικό έτος1963 της Πράξης στην οποία προ-χώρησε η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέ-σεων του Κογκρέσου για εφαρμογήτου νόμου 87872, που προέβλεπετην περικοπή κάθε βοήθειας προςτρίτες χώρες οι οποίες διευκολύνουνμε πλοία τους το εμπόριο προς Κού-βα ή διατηρούν εμπορικές σχέσειςμε αυτήν.

Η δεύτερη φάση της κρίσης ξε-κίνησε δυόμισι εβδομάδες μετά. Στις22 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Κένεντιμε νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικόδιάγγελμά του ανακοίνωνε στοναμερικανικό λαό ότι σύμφωνα μεασφαλείς πληροφορίες, που είχανπεριέλθει εις γνώσιν του στις 9 τοβράδυ της 16ης Οκτωβρίου, πύραυ-λοι με πυρηνικές κεφαλές ικανοίνα πλήξουν το δυτικό ημισφαίριοσε βάθος 1.000 ναυτικών μιλίων,συμπεριλαμβανομένης της Ουάσιγ-κτον, είχαν ήδη εγκατασταθεί στοκουβανικό έδαφος, παρά τις επίση-μες διαβεβαιώσεις της σοβιετικήςηγεσίας και του ίδιου του Γκρομίκο,κατά την επίσκεψή του (18 Οκτω-βρίου) στον Λευκό Οίκο, που ψευδώςτον ενημέρωσε ότι οι σοβιετικοίεξοπλισμοί που παρείχε η ΕΣΣΔστην Κούβα είχαν καθαρά αμυντικόχαρακτήρα. Με τη φράση «δεν χω-ρούν άλλα ψεύδη» (no room fordeceptions), ο Κένεντι πρότεινε τησταδιακή ανάληψη ευθύνης επτάμέτρων, μεταξύ των οποίων η κατε-πείγουσα σύγκληση του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του ΟΗΕ, και καλούσετον αμερικανικό λαό σε ετοιμότητα.Ταυτόχρονα ανακοίνωνε την εκκέ-νωση της βάσης του Γκουαντάναμοαπό τα μέλη των οικογενειών τώνεκεί στρατιωτικών δυνάμεων καιτην αποστολή πρόσθετων ενισχύ-σεων.

«Δεν επιθυμούμε πόλεμο με τηνΕΣΣΔ, αλλά δεν μπορούμε να αντι-μετωπίζουμε μια κατάσταση υπόκαθεστώς τρόμου» τόνιζε, ενώ στοίδιο αυτό διάγγελμα απευθυνότανκαι προς τον κουβανικό λαό επιση-μαίνοντας τις συνέπειες που είχεγια τον ίδιο η πολιτική τού ηγέτητου. Μέσα στην ίδια ημέρα εξεδόθηομόθυμη απόφαση της Παναμερι-κανικής Ενωσης καθώς και η μεαριθμό 3504 Προεδρική Διακήρυξη,στην οποία παραθέτοντας μια σειράλόγων κατέληγε: «Εγώ, ο Τζων Φ.Κέννεντυ, πρόεδρος των ΗΠΑ, μετην ισχύ που μου δίδουν το Σύν-ταγμα και οι νόμοι (...) διατάσσωτις δυνάμεις της χώρας από αύριο,24 Οκτωβρίου, 2 το μεσημέρι ώραΓκρήνουιτς, να εμποδίσουν την από-βαση κάθε είδους στρατιωτικής βοή-θειας στο κουβανικό έδαφος. Απα-γορεύεται η χρήση όπλων, εκτόςεάν αποτύχουν άλλα μέσα. Προςμαρτυρία και κύρωση θέτω διά χει-ρός μου επί της αποφάσεώς μου

αυτής την επίσημη σφραγίδα τωνΗΠΑ».

Ακολουθούν δραματικές ώρες σεόλο το κρίσιμο τετραήμερο μεταξύ24 και 28 Οκτωβρίου, με αλληλο-γραφία των τριών, Κένεντι, Χρου-στσόφ και Κάστρο, με τον γενικόγραμματέα του ΟΗΕ Ου Θαντ και ηκρίση αποσοβείται για δεύτερηφορά. Στις δύο μακροσκελείς επι-στολές του, μία στις 27 και μία δεύ-τερη στις 28 Οκτωβρίου, προς τονπρόεδρο Κένεντι, ο Χρουστσόφ,αφού είχε διαβεβαιώσει τον ΟυΘαντ ότι θα υποχωρήσει πρώτος δί-νοντας εντολή να σταματήσει αμέ-σως το εξοπλιστικό πρόγραμμα τηςΚούβας και ο κόσμος θα ανασάνειανακουφισμένος, θα απαριθμήσειμία προς μία τις αιτίες για τις οποίεςη ΕΣΣΔ είχε αναλάβει την ευθύνητης συγκεκριμένης πολιτικής ωςπρος την Κούβα. Αυτές ήταν: η δη-μιουργία αμερικανικών βάσεων στηνΤουρκία («πώς διαμαρτύρεστε γιατις βάσεις μας στην Κούβα που είναιγειτονική σας χώρα όταν το ίδιοκάνετε με την γείτονά μας Τουρ-κία;») και η παραβίαση του εναερίουχώρου της ΕΣΣΔ από τρία αμερικα-νικά U-2, μία φορά το 1960 (το κα-τέρριψαν οι Σοβιετικοί) και δύο επίθητείας Κένεντι, στις 30 Αυγούστου1961 και στις 28 Οκτωβρίου τουιδίου έτους, πάνω από τη Σαχαλίνηκαι τη χερσόνησο Τσουκότκα (Χρου-στσόφ προς Κένεντι: «Και μην επι-καλείσθε τις κακές καιρικές συνθήκεςως δικαιολογία. Ετσι είναι ο καιρόςεδώ, κι είναι ένας λόγος παραπάνωγια να μην πετάτε από πάνω μας!»).

Ωστόσο προς τον Ου Θαντ οΧρουστσόφ θα είναι ευθύς και θαμιλήσει απροκάλυπτα για αμερικα-νικά σχέδια μιας νέας εισβολής στηνΚούβα (είχε προηγηθεί τον Απρίλιοτου προηγουμένου έτους η αποτυ-

χημένη εισβολή στον Κόλπο τωνΧοίρων, που ουσιαστικά προετοίμασετην πυρηνική κρίση της Κούβας το1962 σε συνδυασμό με την εγκα-τάσταση πυραυλικών βάσεων στηνΤουρκία).

Οταν έκλαψε ο Χρουστσόφ...Η τρίτη φάση της κρίσης μεταξύ

2 και 20 Νοεμβρίου αφορούσε τηναπομάκρυνση των σοβιετικών πυ-ραύλων από το κουβανικό έδαφος.Επρόκειτο για μια ιδιαίτερα λεπτήκαι ευαίσθητη επιχείρηση στη διάρ-κεια της οποίας δοκιμάστηκαν σο-βαρά τα νεύρα, η ειλικρίνεια και οιαντοχές των δύο αντιπάλων. Οι

ΗΠΑ υποχρεώθηκαν με τη σειράτους να καταστρέψουν μεγάλο αριθ-μό πυραύλων στο τουρκικό έδαφος.Η μεγαλύτερη κρίση του 20ού αιώναείχε αποσοβηθεί. Οι δύο μεγάλεςδυνάμεις της εποχής αντιπροσω-πεύονταν, κατά τα πρότυπα της πά-λης των τάξεων, από έναν γιο πο-λυεκατομμυριούχου, τον Τζον Φ.Κένεντι, και έναν αυθεντικό προλε-τάριο, τον Νικίτα Χρουστσόφ.

Οταν για μία εβδομάδα οι δυοτους κοιτάχτηκαν κατάματα, η χει-ρότερη εβδομάδα της ζωής τους,σύμφωνα με τον αμερικανό υπουργόΑμυνας Ντιν Ρασκ, τρόμαξαν καιευχήθηκαν ώστε να μη βρεθούνξανά σε αυτή την ίδια θέση: υποταγήή πόλεμος. Η ζωή και των δύο όμωςήταν μετρημένη. Κι ας είχαν όλα ταχαρίσματα, ευφυΐα, γοητεία καιπλούτο ο ένας, τύχη, πονηριά καιπείσμα, αν και φτωχός, ο άλλος.Στις 22 Νοεμβρίου 1963 δολοφο-νούσαν τον Κένεντι στο Ντάλας καιλιγότερο από έναν χρόνο αργότερα,στις 13 Οκτωβρίου 1964, μία παλα-τιανή συνωμοσία καθαιρούσε τονΧρουστσόφ - που όπως λένε έκλαψεπολύ όταν έμαθε το νέο της δολο-φονίας του Κένεντι - απ’ όλα τααξιώματά του.

Η κυρία Φωτεινή Τομαή είναιπροϊσταμένη της Υπηρεσίας Διπλω-ματικού και Ιστορικού Αρχείου τουυπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: «To Bήμα»

ΙΣΤΟΡΙΑ 7ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

H πιο μεγάλη επίσκεψη!Η πιο μεγάλη επίσκεψη, είναι η επίσκεψη του Θεού στη γη, τα πρώτα Χριστούγεννα. Στην Καινή Διαθήκη, στο κατά

Λουκάν ευαγγέλιο 1:68, διαβάζουμε: «Ευλογητός, Κύριος ο Θεός, διότι επεσκέφθη και έκανε λύτρωση στο λαό Του». Ηπροφητεία αυτή, μας διδάσκει ότι ο Χριστός είναι η επίσκεψη του Θεού στη γη και αυτό έγινε στον ταπεινό στάβλο τηςΒηθλεέμ, πριν 2000 περίπου χρόνια. Το δεύτερο μέρος της προφητείας, η λύτρωση, έγινε στο σταυρό έξω από ταΙεροσόλυμα, 33 χρόνια αργότερα, όταν ο Χριστός, με το αίμα Του, πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε από την αιώνιατιμωρία. Ο Χριστός δεν ήρθε μόνο να γίνει ο καλός διδάσκαλος της ηθικής, της αγάπης και της δικαιοσύνης, αλλά καθώς μαςλέει ο απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του Τιμόθεου 1:15-17: «Σ’ αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτείκανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν: Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτοςανάμεσά τους είμαι εγώ».

Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αιώνες πριν, προφήτεψαν το όνομά Του, τον τόπο και τον χρόνο γεννήσεώς Του, τηναγία Του ζωή, τη σταύρωσή Του, την ανάσταση, την ανάληψη, και το δεύτερο ερχομό Του, για να κρίνει ζώντας καινεκρούς. Τον καιρό της γεννήσεως του Χριστού, ένα ουράνιο αστέρι, οδήγησε σοφούς απ’ την ανατολή, να έρθουν να Τονδοξάσουν, προσφέροντάς Του χρυσό, λίβανο και σμύρνα, σύμβολα της βασιλείας, της θυσίας και του ενταφιασμού. ΤηΘεότητά Του, ότι προϋπήρχε του Αβραάμ, την αποδεικνύει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 8:58-59:«Κι ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «“Σας βεβαιώνω πως πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω”. Σήκωσαν τότε πέτρες να τονλιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από το ναό, περνώντας απ’ ανάμεσά τους, έτσι έφυγε». Αποδεικνύειεπίσης, ότι ο Ιδιος και ο Πατέρας Θεός είναι «ένα»: «“Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα”. Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για νατον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: “Πολλά καλά έργα έκανα μπροστά σας με εντολή του Πατέρα μου, για ποιο απ’ αυτάθέλετε να με λιθοβολήσετε;” Του απάντησαν οι Ιουδαίοι: “Δε θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλάεπειδή βλασφημείς. Ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό”» (Κατά Ιωάννην 10:30-33). Οι άγιοι πατέρεςστους αποστολικούς χρόνους έγραψαν στο 2ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως: «Και εις έναν Κύριο Ιησούν Χριστόν, τονΥιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκΘεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί δι’ ού τα πάντα εγένετο».

Αυτή είναι η σημερινή μας αξία. Αν θέλετε μία Καινή Διαθήκη, τηλεφωνήστε μας και θα σας στείλουμε

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Πέτρος ΦιλακουρίδηςΤηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140

Page 8: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ8

Page 9: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

Στην ελληνική ταινία «Η Παρι-ζιάνα», με πρωταγωνίστρια τη ΡέναΒλαχοπούλου, ο ρεσεψιονίστ τουξενοδοχείου στη Μύκονο αδυνατείνα καταλάβει τα γαλλικά που μιλάειη «madame Pelage». Η πρωταγω-νίστρια τον ρωτάει πού έμαθε γαλ-λικά κι εκείνος της απαντάει ότιείχε δάσκαλο γαλλικών στο σπίτι.Τότε, η Ρενά Βλαχοπούλου τού αν-ταπαντάει αφοπλιστικά: «εγώ στιςκαλόγριες... Δεν είχες καλό δάσκαλοχρυσέ μου!».

Αν η Ρένα Βλαχοπούλου είχεφοιτήσει στις καλόγριες, είναι σί-γουρο ότι θα γνώριζε άπταιστα τηγαλλική γλώσσα και σε καμιά πε-ρίπτωση δε θα την αμφισβητούσεκανείς. Ωστόσο, τα λόγια της δη-μοφιλούς ηθοποιού ανταποκρίνον-ταν απόλυτα σε μια εκπαιδευτικήπραγματικότητα. Οι Γαλλικές Σχο-λές, που λειτουργούσαν με την ευ-θύνη των καλογραιών, σε αρκετέςπόλεις της Ελλάδα\ς, αποτέλεσανγια πολλά χρόνια κέντρα μάθησηςκαι διάδοσης του γαλλικού πνεύ-ματος.

Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώ-σεις οι σχολές αυτές λειτούργησανως «εστίες» διάδοσης παραδοσιακώναξιών, αλλά και ως μέσα αφύπνισηςτων νέων κοριτσιών, που μεγάλωνανσε μία κοινωνία καταπιεσμένη, εξαι-τίας των συνθηκών και των ιδεο-λογιών της εποχής.

Eνα δίπλωμα αποφοίτησης του1935 της πρώην προέδρου της Φι-λόπτωχου Αδελφότητας Κυρίων Κα-βάλας Δομνίκης Ανανιάδου, πουβρέθηκε στα Γενικά Αρχεία τουΚράτους - Αρχεία Νομού Καβάλας,στη διάρκεια της έρευνας για τηδράση της Γαλλικής Σχολής, στά-θηκε αφορμή για να ξετυλιχθεί το“κουβάρι” της ιστορίας και των ανα-μνήσεων.

Ετσι, ο χρόνος γύρισε πολλάχρόνια πίσω κι έφερε στην επιφά-νεια μοναδικές μαρτυρίες από τηλειτουργία μιας πρωτότυπης, γιατα δεδομένα της εποχής, σχολής,που συνδέθηκε αναπόσπαστα μετη σύγχρονη εκπαιδευτική ιστορίατης Καβάλας.

Το σημαντικότερο στοιχείο πουπηγάζει μέσα από την έρευνα καιτη συλλογή στοιχείων για τη Γαλ-λική Σχολή Θηλέων του «Saint Jo-seph» (Αγίου Ιωσήφ) είναι ότι οικαλόγριες του μοναχικού τάγματοςτων Αδελφών του Ελέους αγαπή-θηκαν από την τοπική κοινωνίαόσο λίγοι ξένοι που εγκαταστάθη-καν στην πόλη.

Για 60 ολόκληρα χρόνια, οι γυ-ναίκες αυτές είχαν μια ευεργετικήπαρουσία στην πόλη και τους αν-θρώπους της. Δεν είναι τυχαίο ότιόσες κυρίες, σήμερα, φοίτησαν ωςμαθήτριες τότε στη Γαλλική Σχολή,μιλούν με τα θερμότερα λόγια γιαεκείνα τα χρόνια.

Η Γαλλική Σχολή των Αδελφώντου Ελέους προσαρμοζόταν πάνταστα δεδομένα της κάθε εποχής,προσφέροντας στις μαθήτριες τηνευκαιρία να σχηματίσουν μία ολο-κληρωμένη εικόνα για την κοινωνίακαι τη ζωή. Το μοναδικό στοιχείοπου έμεινε αναλλοίωτο στα εξήνταχρόνια λειτουργίας της σχολής ήτανη συνέπεια και ορισμένες φορές ηαυστηρότητα, με την οποία γίνον-ταν η εκμάθηση της γαλλικής γλώσ-σας.

Το τελευταίο είναι αυτό που θυ-μάται περισσότερο απ’ όλα η κ.Ανανιάδου στα τρία χρόνια πουφοίτησε στη Σχολή (1932 - 1935).Οι αναμνήσεις της παραμένουν μέ-χρι σήμερα ζωντανές. Με ιδιαίτερησυγκίνηση δέχθηκε να μιλήσει γιαένα σημαντικό κομμάτι της εκπαι-δευτικής ιστορίας της πόλης, πουτείνει να εξαφανιστεί.

Η πρακτική αριθμητική, η γραμ-ματική, η γεωγραφία και η ιστορία,όλα στη γαλλική γλώσσα, ήταν με-ταξύ των μαθημάτων που διδά-σκονταν στη δεκαετία του 1930 οινεαρές κοπέλες, οι γονείς των οποί-ων είχαν την οικονομική ευχέρειανα τις στείλουν στη Γαλλική Σχολήτων Αδελφών του Ελέους. Τα ελ-ληνικά ήταν απαγορευμένα εντόςκαι εκτός Σχολής- μέχρι να απομα-κρυνθούν από το κτίριο- προκει-μένου οι μαθήτριες να εξοικειωθούνμε τη γαλλική γλώσσα όσο το δυ-νατόν περισσότερο.

Εκείνα τα χρόνια, τα νερά κορί-τσια διδάσκονταν επιπλέον ραπτική,μαγειρική, κέντημα και πιάνο. Μά-λιστα, η έκφραση «κορίτσι από σπί-τι, με γαλλικά και πιάνο», ανταπο-κρίνονταν απόλυτα, σύμφωνα μετην κ. Ανανιάδου, στην πραγματι-κότητα της εποχής.

Με τη διαφορά ότι η λέξη γαλ-λικά εμπεριείχε μία γενικότερη παι-

δεία που λάμβαναν τα κορίτσιαπου φοιτούσαν στη σχολή. “Εκείνατα χρόνια”, συνεχίζει η κα Ανανιά-δου, «η μοναδική μόρφωση πουμπορούσαν να έχουν οι κοπέλεςήταν γαλλικά και πιάνο. Και, βέβαια,μπορεί οι νεαρές κοπέλες που φοι-τούσαν στην σχολή να μην είχανπανεπιστημιακή μόρφωση, είναιόμως κοινωνική μόρφωση, που δι-νόταν είτε από το σχολείο είτε απότην οικογένεια».

Η κ. Ανανιάδου θυμάται, σήμερα,μία σχολή αυστηρή και δύσκολη,όχι όμως απρόσωπη και σκληρή,με τις καλόγριες πάντα τυπικές, όχιόμως απόμακρες και συντηρητικές.

Οι ίδιες αναμνήσεις συντρο-φεύουν και την Τιτίκα Λαζαρίδου,η οποία κάνει λόγο για μια σχολήπου συνδύαζε την αγάπη με τηναυστηρότητα. «Σίγουρα, δεν ήτανσχολή για χαβαλέ. Αν δεν διάβαζεςκαι δεν είχε καλές επιδόσεις, κα-λούσαν τους γονείς και τούς έλεγανότι η σπουδάστρια δεν μπορούσενα συνεχίσει.

Δε φάνηκε ποτέ να τους ενδιέ-φεραν τα χρήματα. Τους ενδιέφερε,οι μαθήτριες να μαθαίνουν σωστάγαλλικά. Οι καλόγριες ήταν αυστη-ρές στα μαθήματα, αλλά προοδευ-τικές στις αντιλήψεις», λέει στο ηκ. Λαζαρίδου.

«Μάθαινες άπταιστα Γαλλικά»,είναι η φράση που χρησιμοποιείαπό την πλευρά της η ΣταυρούλαΓκουλούση για να περιγράψει τουψηλό επίπεδο της σχολής, επιση-μαίνοντας ότι το στοιχείο που τηνέκανε να ξεχωρίζει ήταν ότι παρείχεολοκληρωμένες γνώσεις γύρω απότην γλώσσα.

Η Βίκυ Δημητριάδου θυμάταιμέχρι σήμερα ότι οι καλόγριες έδει-χναν μεγάλο ενδιαφέρον για τηνπρόοδο των μαθητριών. «Δεν ήτανλίγες οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες

οι ίδιες επισκέπτονταν τα σπίτιατων μαθητριών, ώστε να πείσουντους γονείς να συνεχίσουν τα κο-ρίτσια τη φοίτησή τους στη σχολή,ακόμα κι αν δεν είχαν χρήματα,αναλαμβάνοντας να καλύψουν αυ-τές τα έξοδα των διδάκτρων», μαςαναφέρει.

Από το 1909, οπότε οι πρώτεςΑδελφές του Ελέους ήρθαν από τηΓαλλία στην Καβάλα ακολουθώνταςτους μοναχούς του τάγματος τωνΛαζαριστών, γενιές κοριτσιών φοί-τησαν στη Σχολή, καμιά, όμως εξαυτών δεν ανέφερε ποτέ για προ-σπάθεια προσηλυτισμού από μέρουςτων μοναχών.

Κάθε άλλο μάλιστα- οι καλόγριες,όπως άλλωστε και οι μοναχοί Λα-ζαριστές, που λειτουργούσαν ανά-λογη σχολή αρρένων για την εκ-μάθηση της γαλλικής γλώσσας, σε-βάστηκαν απόλυτα τις εθνικές καιθρησκευτικές παραδόσεις των μα-θητών και μαθητριών.

Οι μαθήτριες και οι ποδιέςΑπό την εποχή της Δομνίκης

Ανανιάδου και της Αννας Ευστρα-τίου (δεκαετία του 1930) μέχριτην εποχή της Βίκυς Δημητριάδου,της Σταυρούλας Γκουλούση και της

Τιτίκας Λαζαρίδου (δεκαετίες 1950-1960), πολλά άλλαξαν κι ένα απόαυτά ήταν η εμφάνιση των μαθη-τριών.

Η κ. Ευστρατίου θυμάται ακόμητη μακριά μαύρη ποδιά, με το λε-γόμενο «κορντόν», δεμένο στη μέσηκαι περασμένο στον αριστερό ώμο.Το «κορντόν» ήταν μια ζώνη πουανάλογα με το χρώμα φανέρωνετην τάξη της κάθε μαθήτριας.

Η κ. Ανανιάδου διευκρινίζει ότι,μετά την πρωινή προσευχή (το Πά-τερ Υμών, πάντα στα γαλλικά), οιμαθήτριες ανέβαιναν στις τάξειςκαι από το θρανίο τους, που άνοιγεαπό πάνω, έβγαζαν έναν λευκόφιόγκο κι ένα λευκό γιακαδάκι,που έπρεπε να φορούν καθ’ όλητη διάρκεια των μαθημάτων, μόνοεντός της Σχολής.

Με τα χρόνια, η ενδυμασίααπλοποιήθηκε κι όταν πλέον η σχο-λή λειτουργούσε ως φροντιστήριογαλλικής γλώσσας, αρκούσε οι μα-θήτριες να φορούν μία φούστα μέ-χρι το γόνατο και μία μπλούζα ήένα πουκάμισο για να παρακολου-θήσουν τα μαθήματα.

Πηγή: «AΠΕ»

Ενα διαφορετικό ανθρωπιστικό έργο

ΕΛΛΑΔΑ 9ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΜε τις συμφωνίες που υπέγραψαν η Ελλάδα και η Αμερική (Νόμος 2186)παρέχεται η δυνατότητα στους Ελληνες ομογενείς, άνδρες και γυναίκες

να πάρουν αγροτική σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΟΓΑ.

Οσοι έχουν εργασθεί στην Ελλάδα και ήταν ασφαλισμένοι στα ταμεία του ΙΚΑΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Εμπόρων κ.τ.λ. δικαιούνται συντάξεις για τα ένσημα που έχουν.

Οι ασφαλισμένοι στο ταμείο του ΝΑΤ μπορουν να μεταφέρουν τα ημερομήσθιά τους στο ΙΚΑ, όπου προσμετρώνται όσα κι αν είναι αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συντάξεις αυτές και τα επιδόματα που δικαιούστε από τηνΕλλάδα είναι τελείως ανεξάρτητα και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση

με αυτά που παίρνετε ή θα πάρετε από το κράτος που μένετε.

Επικοινωνήστε με τη Χρυσούλα Ζηκοπούλου

Διεκπεραιώνονται και πάσης φύσεως διοικητικές υποθέσεις

Τηλ.: (718) 626-6626 • FAX: (718) 932-1746Ε-mail: [email protected]

31-10 23rd Ave., Suite 4, Astoria, NY 11105

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΜΕΤΑ ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ

25 ΕΡΓΑΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Αν χρειάζεστε DJ ή Ζωντανή Ελληνική Μουσικήτηλεφωνήστε στο (201) 385-8217

Για την επιτυχία της εκδήλωσης σας, εμ-πιστευτείτε τον γνωστό σε όλους

Nicos NicolaidesThe Cosmopolitans

DJ or Live Greek Musicwww.nicosnicolaides.com

Page 10: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο καθηγητής Ιστορίας του Χάρ-βαρντ και συγγραφέας, Νάιαλ Φέργ-κιουσον, επιχειρεί να προβλέψει τομέλλον της Ευρώπης και βλέπει Ελ-ληνες κηπουρούς, Γερμανούς λουό-μενους, καθώς και μία νέα δημο-σιονομική ένωση: Καλώς ήρθατεστις άλλες Ηνωμένες Πολιτείες.

Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη του2012. Δέκα χρόνια πέρασαν απότην μεγάλη κρίση του 2010-2011,που είχε ως αποτέλεσμα την πτώσηόχι λιγότερων από 10 κυβερνήσεων,μεταξύ των οποίων της Ισπανίαςκαι της Γαλλίας (σ.σ πρόκειται γιαμελλοντική υπόθεση του συγγρα-φέα). Κάποια πράγματα έμειναν ταίδια, αλλά πολλά άλλαξαν.

Το ευρώ βρίσκεται ακόμη σε κυ-κλοφορία, αν και τα χαρτονομίσματαείναι σπάνια. Πράγματι, η διευκό-λυνση των ηλεκτρονικών πληρωμώνκάνει πλέον ορισμένους ανθρώπουςνα αναρωτιούνται γιατί η δημιουργίαμία κοινής νομισματικής ένωσης ναάξιζε τόσο κόπο. Οι Βρυξέλλες,όμως, έχουν εγκαταλειφθεί από πο-λιτικό αρχηγείο της Ευρώπης. ΗΒιέννη έχει μεγάλη επιτυχία.

Οι Γερμανοί το απολαμβάνουνκαθώς δεν ένιωσαν ποτέ αποδεκτοίστο Βέλγιο.

Η ζωή μόνο εύκολη δεν είναιακόμη για τις περιφερειακές χώρεςτης Ευρώπης. Η ανεργία σε Ελλάδα,Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία είναιστο 20%. Αλλά το νέο σύστημα ομό-σπονδου δημοσιονομικού προϋπο-λογισμού το 2012, έχει διασφαλίσεισταθερή ροή πόρων από τις βόρειεςχώρες του ευρωπαϊκού πυρήνα.

Οπως οι Ανατολικογερμανοί, πριν

από αυτούς, οι Νοτιοευρωπαίοι, με-γάλωσαν συνηθίζοντας αυτή τη συ-ναλλαγή. Με το 1/5 του πληθυσμούτης περιοχής άνω των 65 ετών καιτο 1/5 άνεργους, οι άνθρωποι έχουνχρόνο να απολαμβάνουν τα καλάπράγματα στη ζωή. Και μπορούννα κερδίσουν και πολλά ευρώ, σεαυτή τη «σκιώδη» οικονομία πουέχει δημιουργηθεί, εργαζόμενοι σανκαμαριέρες ή κηπουροί για τουςΓερμανούς, οι οποίοι έχουν όλοιδεύτερα σπίτια στον ηλιόλουστοΝότο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευ-ρώπης (USE), έχουν περισσότεραμέλη. Η Λιθουανία και η Λετονίαμπήκαν στο ευρώ, ακολουθώνταςτην Εσθονία. Η Πολωνία, επίσης.Οι χώρες αυτές «τραβούν» και τιςπερισσότερες επενδύσεις από τηΓερμανία, λόγω σταθερών φόρωνκαι σχετικά χαμηλών μισθών.

Κάποιες άλλες χώρες αποχώρη-σαν όμως. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, που

ξεκινά την 4η θητεία του στην βρε-τανική πρωθυπουργία, έλαβε το ρί-σκο και έκανε δημοψήφισμα για τοαν η χώρα του θα παραμείνει μέλοςτης ΕΕ. Το κόμμα του κέρδισε, τασ-σόμενο με τους Ευρωσκεπτικιστέςτου «όχι», λαμβάνοντας ένα 59%.

Χωρίς τις κόκκινες γραμμές απότις Βρυξέλλες, η Μεγάλη Βρετανία,είναι πλέον ο αγαπημένος προορι-σμός των Κινέζων για άμεσες επεν-δύσεις. Κατά κάποιο τρόπο η ομό-σπονδη αυτή Ευρώπη θα ευχαρι-στούσε τους πρωτοπόρους της ευ-ρωπαϊκής ενοποίησης. Αλλά οι ΗΠΕτου 2021 είναι πολύ διαφορετικέςαπό την ΕΕ, που κατέρρευσε το2011.

Η κατάρρευση άρχισε από δύοπόλεις λίκνα του Δυτικού πολιτισμού:Την Αθήνα και τη Ρώμη. Ο ΓιώργοςΠαπανδρέου και ο Σίλβιο Μπερ-λουσκόνι, δεν ήταν όμως οι πρώτοιηγέτες που έπεσαν θύματα της απο-καλούμενης κατάρας του ευρώ. Από

Η Νέα Ευρώπη του 2021

Page 11: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

τον Ιούνιο του 2010 και έπειτα, όχιλιγότερες από 7 κυβερνήσεις έπεσανσε: Ολλανδία, Σλοβακία, Βέλγιο, Ιρ-λανδία, Πορτογαλία και Σλοβενία.Το γεγονός ότι 9 κυβερνήσεις έπεσανσε περίπου 18 μήνες, με ακόμη μίανα ακολουθεί (σ.σ. Ισπανία), είναι

αξιοσημείωτο.Το ευρώ, δεν έγινε όμως μόνο

φονέας κυβερνήσεων. Ηταν ο κα-ταλύτης και για μία νέα γενιά λαϊκώνκινημάτων, όταν το Ολλανδικό Κόμ-μα για την Ελευθερία και τους Αλη-θινούς Φιλανδούς. Το Βέλγιο βρέθηκε

στα πρόθυρα του διαχωρισμού καιοι θεσμοί των ευρωπαϊκών πολιτικώνδιαλύονταν. Μετά τον Ισπανό, Θα-πατέρο, ο επόμενος ηγέτης που έχα-σε ήταν ο Γάλλος πρόεδρος, ΝικολάΣαρκοζί τον Απρίλιο.

Ελλάδα και Ιταλία δεν έφυγαναπό το ευρώ μετά το 2011, καθώςθα κατέρρεε το σύστημα, μέσω τηςμετάδοσης του κινδύνου στις τρά-πεζες. Οι συνέπειες θα ήταν κατα-στροφικές. Γι’ αυτό και δεν υπήρξαναποχωρήσεις, αλλά απενοποίησητης ΕΕ βάσει του ειδικού άρθρου50 της Συνθήκης της Λισαβόνας,για το πώς ένα κράτος μπορεί ναφύγει από την Ενωση.

Οι Βρετανοί το χρησιμοποίησανκαι στάθηκαν τυχεροί και δεν μπή-καν στην ευρωζώνη εξ αρχής. Καιασκώντας ελεύθερα εθνική νομι-σματική πολιτική ο «καγκελάριοςτης Οικονομίας» Τζορτζ Οσμπορν,ήταν πάντα μπροστά από τις εξελίξειςστις αγορές.

Το 2011, όμως υπήρξαν και αλ-λαγές στη Σκανδιναβία. Εμπνευσμέ-νοι από τους Αληθινούς Φιλανδούςστο Ελσίνκι, οι Σουηδοί και οι Δανοί,που δεν είχαν ποτέ μπει στο ευρώ,αρνήθηκαν την γερμανική πρότασηγια «ένωση μεταφοράς χρημάτων»προς διάσωση του ευρωπαϊκού Νό-του. Οταν οι πλούσιοι σε ενεργειακάαποθέματα Νορβηγοί πρότειναν μία5μελή Νορβηγική Λίγκα, με τη συμ-μετοχή της Ισλανδίας, βρήκε αντα-πόκριση.

Οι νέες διαδικασίες δεν ήταν ιδι-αίτερα δημοφιλείς στη Γερμανία,όπου απαγορεύτηκαν τα λαϊκά Κι-

νήματα, ελέω φόβου για νεοναζισμό.Η ήττα της κ. Μέρκελ στις εκλογέςτου 2013 δεν αποτέλεσε έκπληξη,λόγω της τραπεζικής κρίσης τονπροηγούμενο χρόνο.

Το SPD καλωσόρισε την αποχώ-ρηση των Βρετανών και των Σκαν-διναβών, πείθοντας τις εναπομεί-νασες 21 χώρες να ενωθούν με τηΓερμανία στις ΗΠΕ, υπό τη Συνθήκητου Πόντσνταμ το 2014. Με την εί-σοδο της Βοσνίας, της Κροατίας,του Κοσόβου, των Σκοπίων, τουΜαυροβουνίου και της Σερβίας, οιχώρες μέλη έγιναν 28. Με το δια-χωρισμό στο Βέλγιο, Φλαμανδώνκαι Βαλόνων, ανήλθαν τελικά σε29.

Ο κ. Φέργκουσον, εκτιμά επίσηςότι ο Μάριο Ντράγκι, επικεφαλήςτης ΕΚΤ, έσωσε την «παρτίδα» τηςκρίσης τυπώνοντας χρήμα και η ευ-ρωζώνη δεν κατέρρευσε τελικά το2011. Το 2021, όμως σημαδεύεταικαι από τις νέες ταραχές στη ΜέσηΑνατολή και τη Βόρειο Αφρική. Το2012 σημάδεψε όχι μόνο την Ευ-ρώπη, αλλά και ολόκληρο τον Κόσμο.Η επίθεση των Ισραηλινών στις πυ-ρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν,προκάλεσε έκρηξη στην «ΑραβικήΑνοιξη». Το Ιράν αντεπιτέθηκε μέσω

των συμμάχων του στη Γάζα και τονΛίβανο.

Εχοντας αποτύχει να εμποδίσουντην ισραηλινή επίθεση οι ΗΠΑ ξανάέμειναν να παρακολουθούν τις εξε-λίξεις. Η Τουρκία άδραξε την ευ-καιρία και πήγε με το μέρος τωνΙρανών και αποκήρυξαν παράλληλατο διαχωρισμό που έκανε ο Ατα-τούρκ, του κράτους από το Ισλάμ.Αλλαγές στην εξουσία υπήρξαν καιστην Αίγυπτο, ενώ και οι άλλες αρα-βικές χώρες δεν πρόσφεραν στήριξηστο Ισραήλ που απομονώθηκε.

Οι ΗΠΑ ήταν απασχολημένες μεάλλα θέματα, όπως η αναδιάρθρωσητου προϋπολογισμού από τον πρό-εδρο, Μιτ Ρόμνεϊ και μόλις στηνύστατη στιγμή οι ΗΠΕ, και ο πρό-εδρος τους, Κάρολος των Αψβούρ-γων παρενέβησαν προλαβαίνονταςμία απέλπιδα προσπάθεια των Ισ-ραηλινών να καταφύγουν σε πυρη-νικά όπλα. Και με επίκεντρο τηνΑυστρία, η αυτοκρατορία των Αψ-βούργων, επανιδρύθηκε ως ΗΠΕ.Ενα μικρό θαύμα που οι Βρετανοίκαι οι Σκανδιναβοί αρέσκονται νααποκαλούν «Αγία Γερμανική Αυτο-κρατορία».

Πηγή «Wall Street Journal»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Η.Π.Α.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ

• Πολιτικά δικαιώματα και ιθαγένεια• Μόνιμη διαμονή• Φοιτητικές άδειες παραμονής• Παράταση αδειών παραμονής• Πολιτογράφηση • Waivers• Labor certification

Για περισσότερες πληροφορίεςχρησιμοποιήστε τα δωρεάν τηλέφωνά μας

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑMARIANTHE L. BUDIKE Esq.

1-800-398-21551-610-446-6992

[email protected]

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΤο βιβλίο αυτό αναφέρεται με συναρπαστική γραφικότητα στη γέν-νηση και εξάπλωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Μπορεί οεικοστός αιώνας να καταστεί μάρτυρας της επιφοίτησης του ΑγίουΠνεύματος που υπερβεί τα όρια της Πεντηκοστής. 572 σελίδες. Τι-μάται $12.00 η τιμή περιλαμβάνει τα ταχυδρομικά (προπληρωτέα).Αποταθείτε:

HELLENIC PUBLICATIONS, 8785 University Blvd, Berrien Springs, MI 49103 - (269) 473-1066

Page 12: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ12 ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Γιώργου Παπαχατζή

Ενα σπίτι και μια ζωή γεμάτη Τέχνη,στην οποία τα στοιχεία της φύσηςκαι η μυθολογία πρωταγωνιστούν.Ο κόσμος της γλύπτριας ΝαταλίαςΜελά, ένας κόσμος του λογισμούκαι του ονείρου, πλασμένος απόμάρμαρο, μέταλλα και χαρτί, σε συ-ναρπάζει αμέσως. Γεμάτος αναμνή-σεις, αλλά και νέα σχέδια, αφούτην περίοδο αυτή ετοιμάζει έργααποκλειστικά από χαρτί, για τηνεπόμενη έκθεσή της, που θα γίνειτην άνοιξη στο Κολωνάκι.

Αν μετρήσουμε στα δάκτυλα τουενός χεριού τους εναπομείναντεςΜεγάλους Ελληνες, τότε η κ. Μελάσυγκαταλέγεται σε αυτούς. Η Να-ταλία Μελά της Τέχνης, η Νάτα τωνφίλων και των συγγενών, μας υπο-δέχεται με ευθετενή κορμοστασιάκαι ματιά διερευνητική στο καλλι-τεχνικό της σύμπαν που βρίσκεταιστο τελευταίο πάτωμα μιας αριστο-κρατικής πολυκατοικίας επί της Βα-σιλίσσης Σοφίας.

Ομως, προτού παραδοθούμε στομεγαλείο της και χαθούμε ανάμεσαστα γλυπτά που συνυπάρχουν ωςζώντες οργανισμοί με τα φυτά πουκατακλύζουν τη βεράντα, δεν θαμπορούσαμε να παρακάμψουμε τοεπώνυμό της, που μαρτυρά την ιστο-ρική καταγωγή και το μεγαλοαστικόπεριβάλλον μέσα στο οποίο γαλου-χήθηκε. Από την πλευρά του πατέρατης είναι εγγονή του Μακεδονομά-χου Παύλου Μελά και της ΝαταλίαςΔραγούμη, ενώ από την πλευρά τηςμητέρας της είναι απόγονος του γέ-νους Μιαούλη και εγγονή του ιδρυτήτης Εθνικής Τράπεζας, Ιωάννη Πε-σματζόγλου. «Στην αρχή της ζωήςμου η καταγωγή μου ήταν ένα πολύμεγάλο βάρος γιατί ένιωθα ότι πε-ριόριζε την ελευθερία μου.

Επρεπε να είμαι πολύ καθώς πρέ-πει και όλα αυτά τα πράγματα είναιβάρος, ιδίως στη ζωή ενός νέου αν-θρώπου. Ασφαλώς αργότερα κατά-λαβα ότι αυτή η μανία μου γιακαθετί ηρωικό οφειλόταν στους πρό-γονούς μου. Είμαι συνδεδεμένη με

Nαταλία Μελά: Η ιστορία μιας πρωτοπόρου

Page 13: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΠΡΟΣΩΠΟ 13ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

όλα αυτά και πάντα έλεγα ότι έτυχενα είμαι εγγονή του Παύλου Μελά.Τώρα που κατά κάποιον τρόπο νιώθωότι αφήνω πίσω μου κάτι σημαντικό,νιώθω απελευθερωμένη και τολμώνα το πω ότι είμαι εγγονή του Παύ-λου Μελά». Υστερα λοιπόν από αυτήτην κατάθεση ψυχής κουβεντιάζουμεγια τα χρόνια της νιότης της, τιςστιγμές της οικογενειακής θαλπωρήςπου έζησε μέσα σε αυτό το σπίτι μετον σύζυγό της, τον αείμνηστο αρ-χιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη καιτα παιδιά της, Δημήτρη και Αλε-ξάνδρα.

«Το μεγαλύτερο μέρος της ζωήςμου το έζησα σε αυτό το σπίτι. Καιτον Αρη εδώ τον γνώρισα, καθώςτότε επισκεύαζε ένα διαμέρισμαπου είχε νοικιάσει ο ζωγράφος Γιώρ-γος Μαυροΐδης. Κατά λάθος φεύγειαπό τον εργάτη ένα τούβλο και πέ-φτει μέσα στο εργαστήριό μου, εγώβγήκα ουρλιάζοντας και ο Αρης κα-τέβηκε να μου ζητήσει συγγνώμη.

Ταιριάξαμε πολύ. Ο ένας συμ-πλήρωνε τον άλλον. Παίζαμε εδώπιγκ πογκ στην ταράτσα, συζητά-γαμε και ενίοτε αν διαφωνούσαμεστα θέματα της δουλειάς, ξεσπάγαμεσε ομηρικούς καβγάδες». Οσο γιατις περίφημες βεγγέρες που λάμβα-ναν χώρα σε αυτό το σπίτι; ΓιάννηςΤσαρούχης, Ανδρέας Εμπειρίκος,Νέλλυ Ανδρικοπούλου, Μάνος Χα-τζιδάκις, Γιάννης Μόραλης και άλλεςπροσωπικότητες της γενιάς του ‘30ήταν όλοι τους εκεί και περνούσανευχάριστα τις βραδιές τους με ρε-τσίνα, ελιές και ταραμοσαλάτα.

Αλλοτε ακούγοντας συνεπαρμένοιτον Αρη Κωνσταντινίδη και τον Μαυ-ροΐδη να παίζουν πιάνο, άλλοτε σκα-ρώνοντας φάρσες ο ένας στον άλλονμε πρωταγωνίστρια πάντοτε τη Νάτα,άλλοτε απλά κουβεντιάζοντας. «Θυ-μάμαι και πολλά αστεία. Θυμάμαι,ας πούμε, τον Εμπειρίκο, που μιαφορά επί χούντας είχε έρθει εδώ μετη γυναίκα του και επειδή εκείνηφοβούμενη μην τους πιάσει η αστυ-νομία δεν τον άφηνε να μιλάει δυ-νατά, αυτός έξαλλος θέλοντας ναξεσπάσει, λέει βροντοφωνάζοντας:“ Ασε με να φωνάξω, τους παλιαν-θρώπους...” και ξαφνικά του φεύγειη μασέλα και πέφτει κάτω! Ε, αυτόμου έχει μείνει...»

Ακούραστο πνεύμαΚαι ενώ η ίδια μας διηγείται όλες

αυτές τις αλησμόνητες στιγμές, κα-θήμενη στην πολυθρόνα της, εκείόπου πάντα ονειροπολεί και νοσταλ-γεί τα περασμένα, που φτιάχνει γλυ-πτά με τη φαντασία της, η σκέψητης απαγκιστρώνεται από τις ανα-μνήσεις και βγαίνουμε στη βεράντατης για να δούμε μερικά από τα πιοαντιπροσωπευτικά γλυπτά της. ΕναςΑϊ-Γιώργης που η λεπτομερής τουκατασκευή φιλοτεχνημένη από ανο-ξείδωτο και ορείχαλκο ομολογου-μένως καθηλώνει, μια κουκουβάγιααπό κολλημένα και χρωματισμένακεραμίδια, περιστέρια φτιαγμένααπό το αγαπημένο της υλικό το μάρ-μαρο, κατσίκια με προβιά από μαύρεςαλυσίδες, και πιο πάνω στην ταράτσαόπου βρίσκεται η κρεβατοκάμαράτης, να μια γοργόνα ορειχάλκινη,

με ουρά από νομίσματα, αλλά καιπολλά άλλα έργα που αρκούν γιανα υποκλιθείς στην ευρηματικότητακαι το ταλέντο της: «Να σας πωκάτι; Εχω ξεχάσει πόσα έχω κάνει.Αλλα είναι στη Μέση Ανατολή, άλλαστη Βραζιλία, άλλα στην Αφρική,άλλα σε σπίτια Ελλήνων. Πολλά μά-λιστα τα έχω πουλήσει χωρίς να έχωκαν τις φωτογραφίες τους, γιατί στηναρχή της ζωής μου, βλέπεις, δενείχα πάρει τον εαυτό μου πολύ στασοβαρά».

Και πού να ήξερε ότι ύστερα απόπολλά χρόνια η Ακαδημία Αθηνώνθα της απένειμε το Αριστείο ΚαλώνΤεχνών για την τεράστια καλλιτε-χνική της προσφορά που η ίδια μέχριτότε υποτιμούσε. «Αυτή η διάκρισηπράγματι με συγκίνησε και ομολογώδικαίωσε το έργο μου». Στη συνέχειαέρχεται η ώρα να μας ξεναγήσει στοεργαστήριό της, που βρίσκεται πίσωακριβώς από την πολυκατοικία πουμένει, στην οδό Μουρούζη. Ο στά-βλος των παππούδων της μεταγενέ-στερα γίνεται γκαράζ και αργότερα,τότε που ήταν κομουνίστρια, οι γο-νείς της της επέτρεψαν να μετατρέ-ψει το γκαράζ σε εργαστήριο μόνουπό έναν όρο. Να ξεχάσει τις πολι-τικές της πεποιθήσεις! Κι έτσι απότο 1948 μέχρι σήμερα, στα 88 τηςχρόνια, δουλεύει με ασίγαστο πάθοςτο μάρμαρο, και τα λογής λογής μέ-ταλλα που ακουμπάνε άτακτα στουςτοίχους, εκεί όπου κάποτε ο Τσα-ρούχης είχε ζωγραφίσει έναν άγγελο

και έγραψε από κάτω: Και τα τρα-γούδια λόγια είναι/ Τα λένε οι πα-θιασμένοι/ Θέλουν να διώξουν τοκακό/ Μα το κακό δε βγαίνει.

Και με φόντο αυτό τον κόσμοτου λογισμού και του ονείρου, όπωςέλεγε ο Αρης Κωνσταντινίδης, απότον οποίο ξεπροβάλλουν τα έργατης Μελά, εμπνευσμένα πάντα απότον φυσικό κόσμο και τη μυθολογία,δεν έχουμε παρά να ρωτήσουμεγιατί παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνιαπιστή σε αυτές τις δύο πηγές έμ-πνευσης. «Μα γιατί μέσα σε αυτότον κόσμο υπάρχει ομορφιά και γιαεμένα η ομορφιά είναι το παν στηζωή. Ο κόσμος γύρω μας είναι ωραί-ος. Δεν είναι πολύ ωραίος; Αν δενείναι κάτι όμορφο τότε δεν αξίζειτον κόπο. Ενα έργο πρέπει να είναιόμορφο, ευχάριστο και αγλαό. Δενθέλω πιστά αντίγραφα. Δεν θέλω ταέργα να μοιάζουν με φωτογραφία.Θέλω να ξεπερνάει κανείς την πραγ-ματικότητα, να την εξιδανικεύει. Οιαρχαίοι έκαναν πράγματα που ήτανπιο όμορφα από την πραγματικότητακαι μάλιστα πολλές φορές δεν είχανσχέση με αυτήν, για παράδειγμαένας κούρος. Ετσι είναι η Τέχνη, σεαντίθεση με την επιστήμη, που διέ-πεται από μια αδυσώπητη λογική, ηΤέχνη δεν σε δεσμεύει, σε απελευ-θερώνει...».

Με τα λόγια αυτά η ΝαταλίαΜελά με το ελεύθερο και θαυμαστότης πνεύμα, πίσω από ένα παραπέ-τασμα καπνού που δημιουργούν τα

πουράκια που καπνίζει το ένα μετάτο άλλο, σηκώνεται και μας ξεπρο-βοδίζει. Την αφήνουμε να επιστρέψειστην τέχνη της, που μάλιστα διάλεξεκάποτε γιατί νόμιζε ότι ήταν η ευ-κολότερη από όλες, αλλά γρήγορακατάλαβε ότι απεναντίας, “είναι ίσωςη δυσκολότερη από όλες! .Την πε-ριμένει αρκετή δουλειά, αφού δενσκοπεύει να αποσυρθεί. Την περίοδοαυτή δημιουργεί γλυπτά αποκλει-στικά από χαρτί για την επόμενηέκθεση, που ετοιμάζει για τον Μάιοτου 2012 στη γκαλερί Σκουφά.

Πορεία ζωής: Αυθεντική δημιουργός

Η Ναταλία Μελά γεννήθηκε το1923 στην Κηφισιά. Το 1942 εγγρά-φεται στην Ανωτάτη Σχολή ΚαλώνΤεχνών. Αποφοιτά το 1948 και δου-λεύει με τον Δημήτρη Πικιώνη. Το1951 παντρεύεται τον αρχιτέκτοναAρη Κωνσταντινίδη με τον οποίοαποκτά δύο παιδιά, τον Δημήτρηκαι την Αλεξάνδρα. Eργα της κο-σμούν αρκετούς δημόσιους χώρους,κυρίως σε Αθήνα και Σπέτσες. Τιμή-θηκε από την Ακαδημία Αθηνών μετο Αριστείο Καλών Τεχνών για τοσύνολο της καλλιτεχνικής της δημι-ουργίας η οποία «διακρίνεται γιατον εκφραστικό και πρωτοποριακότης χαρακτήρα». Δουλεύει με μάρ-μαρο και διάφορα μέταλλα, που κολ-λά μόνη της (έχει δίπλωμα οξυγο-νοκολλητή).

Πηγή: «Reportage»

Με ταχυδρομική αποστολήΑνανεώστε τη συνδρομή σας για

MONO ME 60C την ημέρα*

ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α.q 2 ΧΡΟΝΙΑ $ 488.00q 1 ΧΡΟΝΟ $ 322.00q 6 ΜΗΝΕΣ $ 189.00q 3 ΜΗΝΕΣ $ 125.00

MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟq 1 ΧΡΟΝΟ $ 274.00q 6 ΜΗΝΕΣ $ 165.00

q 2 ΧΡΟΝΙΑ $ 374.00q 1 ΧΡΟΝΟ $ 208.00q 6 ΜΗΝΕΣ $ 120.00q 3 ΜΗΝΕΣ $ 83.00 q 1 ΜΗΝA $ 33.00

MONO ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

q 1 ΧΡΟΝΟ $ 82.00q 6 ΜΗΝΕΣ $ 47.00q 3 ΜΗΝΕΣ $ 26.00

Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

NATIONAL HERALD, Inc. 37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614

ή με χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα: p American Express p Master Card p Visa p DiscoverAccount# ................................................................................................................................................Expiration Date.......................................................................................................................................Signature.................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ.............................................................................................................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...........................................................................................................................................ΠΟΛΗ ......................................................ΠΟΛΙΤΕΙΑ ............................ZIP CODE...............................TΗΛΕΦΩΝΟ ................................ΦΑΞ ................................................................................................CELL ..............................................E-MAIL ............................................................................................

2χρόνια

WRΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1915

Τηλ.: (718) 784-5255 Φαξ: (718) 472-0510Toll Free: 1-888-KHRYKAS (547-9527) ext. [email protected]

Συν τον Eλληνικό ημεροδείκτη

του 2012

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗ: www.ekirikas.com

q ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ: q 1 ΧΡΟΝΟΣ $39.00 q 1 ΜΗΝΑ $14.95

q ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ: q 1 ΧΡΟΝΟΣ $89.00 q 1 ΜΗΝΑ $19.95

*Η προσφορά ισχύει για συνδρομή 2 ΧΡΟΝΩΝ καιλήγει στις 31 Ιανουαρίου 2012

Page 14: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ14 ΤΑΞΙΔΙΑ

Tης Ιωάννας Παραβάλου

Μια απόδραση στα ορεινά της Ηλεί-ας θα μας αποκαλύψει τις γραφικέςγειτονιές της Λαμπείας ή Δίβρης,με τα περήφανα αρχοντικά, τις πέ-τρινες βρύσες, το πυκνό ελατοδάσοςκαι το Διβριώτικο ποτάμι, ενώ σεαπόσταση αναπνοής από εδώ μαςπεριμένει και το μοναδικό δρυοδά-σος της Φολόης.

Φωλιασμένη στις κατάφυτες πλα-γιές των Λαμπείων Ορέων, που ανή-κουν στον ορεινό όγκο του Ερύ-μανθου (Ωλονού), η Λαμπεία (ή Δί-βρη) ξεδιπλώνει την ιδιαίτερη γοη-τεία της στις επτά γραφικές γειτονιέςτης, που σχηματίζονται σε διαφο-ρετικά επίπεδα, σε υψόμετρο από800 έως 950. Βρισκόμαστε στο βο-ρειοδυτικό άκρο του νομού Ηλείας,στα όρια των νομών Αρκαδίας καιΑχαΐας. Και όπως μας “σιγοψιθυρίζει”η μυθολογία, στις δασωμένες πλαγιέςκαι στα βαθύσκιωτα φαράγγια τωνβουνών που την περιβάλλουν περι-διάβαιναν σε καιρούς αλλοτινούς οτραγόμορφος θεός Παν και η συνο-δεία του. Εδώ έχει τις πηγές τουκαι ο ποταμός Ερύμανθος, ορμητι-κός, πανέμορφος και «ιχθυόης»,όπως αναφέρεται από τον Παυσανία,φυσικό σύνορο μεταξύ της Ηλείαςκαι της Αρκαδίας. Στα νερά του ψα-ρεύονται πέστροφες, ενώ πολλά ση-μεία του είναι ιδανικά για καγιάκκαι ράφτινγκ. Οι παραπόταμοί τουπερνάνε μέσα από τα χωριά Δίβρη,Ορεινή και Αστρά. Το Διβριώτικοποτάμι, το Νουσαϊτικό ποτάμι καιτο Μοστενιτσάνικο ρέμα χύνονταιστον Ερύμανθο, για να ακολουθή-σουν μαζί το υδάτινο ταξίδι τουςμέχρι τον Αλφειό, το μεγάλο ζωο-γόνο ποτάμι της Ηλείας. Σύμφωναμε τη μυθολογία, ένας από τουςΑθλους του Ηρακλή, η «σύλληψη

του ερυμάνθιου κάπρου», συνδέεταιάμεσα με το ποτάμι. Πιθανόν, ερ-μηνεύοντας το μύθο, ο «κάπρος»να συμβολίζει τον ποταμό Ερύμανθο,που με τα ορμητικά νερά του κατέ-στρεφε τις καλλιέργειες της περιο-χής.

Στα μονοπάτια του χθεςΣε παλαιότερους καιρούς, τούτος

ο τόπος υπήρξε, δημογραφικά καιοικονομικά, ακμαία κοινότητα. Ση-μαντικό μνημείο της αποτελεί η βυ-ζαντινή εκκλησία της Αγίας Τριάδαςτου 12ου αιώνα (κατ’ άλλους, 6ουαιώνα), με εξαιρετικές αγιογραφίες,στο μαχαλά Κρουστάδες. Αναφοράτης Δίβρης ανακαλύπτουμε σε χει-ρόγραφο σημείωμα του 1533 στηΒιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιερο-σολύμων (αναφέρεται ως «ΜεγάληΔίβρι Μορέος»).

Στην Επανάσταση του 1821, οιΔιβριώτες πλήρωσαν με το αίμα τουςτο τίμημα της λευτεριάς (πολλοίέπεσαν στην ιστορική μάχη στο

Πούσι). Οι νερόμυλοι που λειτουρ-γούσαν στο Διβριώτικο ποτάμι με-τατράπηκαν σε μπαρουτόμυλους,για τις ανάγκες του Αγώνα, όπωςκαι στη Δημητσάνα. Μετά την απε-λευθέρωση, ο νερόμυλος του Γ. Κο-σμόπουλου μετατράπηκε σε “εργο-στάσιο” παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-γειας, που έφερε το φως στη Δίβρητο 1930.

Η Δίβρη αξιώθηκε να γνωρίσειημέρες ακμής μετά την απελευθέ-ρωση και από το 1835 ώς το 1912υπήρξε πρωτεύουσα του Δήμου Λαμ-πείας (με 14 χωριά). Τα χρόνια εκεί-να ήταν σημαντικό οικονομικό, πο-λιτιστικό και διοικητικό κέντρο. Γιαμικρό διάστημα, από το 1835, ήτανπρωτεύουσα της επαρχίας Διποτα-μίας. Εδώ, το 1828, λειτούργησε τοπρώτο σχολείο της Ηλείας (ένα απότα πρώτα της Ελλάδας). Αδιάψευστοιμάρτυρες της ευημερίας εκείνωντων χρόνων παραμένουν τα περή-φανα αρχοντικά της, οι επιβλητικές

εκκλησίες, τα ιστορικά μοναστήριακαι οι πέτρινες πηγές.

Σήμερα, η Λαμπεία ή Δίβρη υπά-γεται στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

Βόλτα στις γειτονιέςΓια να ανακαλύψουμε τις ιδιαί-

τερες γωνιές της, πρέπει να περπα-τήσουμε αρκετά, αφού είναι χωρι-σμένη σε επτά μαχαλάδες (γειτονιές),ψηλά στις πλαγιές ή κάτω στο ρέμα:την Αγορά, τον Πέρα Μαχαλά, τουςΚρουστάδες, τους Καρυανάδες, τουςΛαζαράδες, τους Βασιλαίους και τουςΠερδικαράδες. Κάθε μαχαλάς έχειδική του εκκλησία και κοινωνικήζωή. Ο κεντρικός δρόμος (η Αγορά)χωρίζει στα δύο τον οικισμό. Εδώβρίσκονται τα μαγαζιά, τα καφενεία,οι ταβέρνες, τα κρεοπωλεία με ντόπιακαλά κρεατικά, αφού η κτηνοτροφίαείναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη.

Η αρχιτεκτονική των σπιτιών είναιχαρακτηριστική στα παλιά αρχοντι-κά: πετρόχτιστα διώροφα ή τριώροφασπίτια, με κατώι, μεσιανό και ανώι,

Σαββατοκύριακο στα Λαμπεία Ορη

Page 15: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ενώ η στέγη είναι τετράριχτη με κε-ραμίδια. Χαρακτηριστικά είναι ταξύλινα μπαλκόνια με πλέγμα. Ο ήχοςτου νερού που τρέχει από τις πέτρινεςβρύσες και το Διβριώτικο ποτάμι μάςσυντροφεύει σε κάθε βήμα. Πιο γνω-στές βρύσες είναι του Μοριού, τουΓαβροβίκου και του Κοσμόπουλου.

Περπατώντας στη Δίβρη, μας εν-τυπωσιάζουν το κτίριο του ΔημοτικούΣχολείου και το Παρθεναγωγείο, τοσημερινό Γυμνάσιο - Λύκειο της Λαμ-πείας, δωρεές του εθνικού ευεργέτηΑνδρέα Συγγρού. Από τα παλιά αρ-χοντικά ξεχωρίζουν το Πετραλαίικο(1850), το Στεφανοπούλειο (1860)και το Αντωναίικο (1840). Αξίζει νακατεβούμε με τα πόδια στη Λαγκάδακαι από τα Πετραλαίικα να φτάσουμεστο Διβριώτικο ποτάμι και στον μπα-ρουτόμυλο του Κουτσόπουλου. Αξίζει,επίσης, να ανεβούμε στις γειτονιέςτου Πέρα Μαχαλά, για να φτάσουμεμέχρι την Αγία Μαρίνα, από όπου ηθέα συγκλονίζει. Από τον Πέρα Μα-χαλά ξεκινά το μονοπάτι που φτάνειστο «Πάνω Μοναστήρι» και τον ΑγιοΠαντελεήμονα. Αξίζει να επισκε-φτούμε τους Κρουστάδες και το πε-ρίφημο Λοζίσο, ένα κατάφυτο ξέ-φωτο με πανοραμική θέα.

Εκτός από το ναό της Αγίας Τριά-δας, σημαντικοί είναι οι ναοί τουΑγίου Νικολάου (Μητρόπολη τηςΔίβρης) στους Περδικαράδες, τηςΑγίας Μαρίνας στην κορυφή τουΠέρα Μαχαλά με το ψηλό καμπα-ναριό, του Αγίου Δημητρίου στουςΚαρυανάδες, των Αγίων Αναργύρωνστους Κρουστάδες, του Αγίου Κων-σταντίνου (η εκκλησία της Αγοράςκαι των Περδικαράδων), των ΑγίωνΤαξιαρχών στους Λαζαράδες, της Πα-ναγίτσας και του Αγίου Βασιλείουστους Βασιλαίους.

Στην είσοδο του χωριού (απόΠύργο), στη ρεματιά, βρίσκεται ηΚάτω Μονή Δίβρης, που ιδρύθηκεαπό τους μοναχούς της Πάνω Μονής

το 1700. Εδώ υπάρχουν τρία πα-ρεκκλήσια: του Αγίου Στεφάνου, τηςΑγίας Ελένης και των Ταξιαρχών.

Στο ελατόδασος και στη ΜονήΠαναγίας Χρυσοπηγής

Με το αυτοκίνητο (ή με τα πόδιασε μία ώρα) θα διανύσουμε 2 μίλιαγια να φτάσουμε στη Μονή της Πα-ναγιάς Χρυσοπηγής (Πάνω Μονα-στήρι). Ο δρόμος είναι ασφαλτο-στρωμένος στην αρχή και μετά βατόςχωματόδρομος. Τα έλατα «φλερτά-ρουν» με τα τελευταία σπίτια στιςπιο ψηλές γειτονιές της Δίβρης καιη θέα είναι μαγευτική. Επιβάλλεταιμια στάση στο εκκλησάκι του ΑηΓιάννη.

Η μονή είναι φωλιασμένη σταέλατα και ο μόνος ήχος που «διακό-πτει» τη σιωπή του δάσους είναι τοκελάηδημα των πουλιών. Είναι αφιε-ρωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή και γιορ-τάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Εικάζεταιότι ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και τοκαθολικό της έχει εξαιρετικές τοι-χογραφίες. Εδώ, κατά την Επανά-σταση, έβρισκαν καταφύγιο οι «κλέ-φτες» του Ωλονού, ενώ ο ηγούμενοςτης μονής, Παΐσιος Σκανδάμης, υπήρ-ξε και οπλαρχηγός. Φεύγοντας, μπο-ρούμε να συνεχίσουμε τη διαδρομήμας μέχρι τον Αγιο Παντελεήμονακαι το χωριό Αστράς. Απέναντι απότον Αστρά, σε πετρώδη πλαγιά, βρί-σκεται το «Ασκητήριο ή Σκήτη τηςΝουσάς».

Στο δρυόδασος της ΦολόηςΜια όμορφη διαδρομή θα μας

φέρει από τη Λαμπεία στα χωριάΦολόη, Λάλα και Κούμανι. Η έκπληξηπου μας περιμένει είναι το μαγευτικόαυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης,μοναδικό στα Βαλκάνια, που καλύ-πτει μια έκταση 218.000 στρεμμά-των, ενταγμένη στο δίκτυο Natura2000. Σε όλο το δάσος κυριαρχεί ηευθύκορμη βελανιδιά (ο λαός τηνονόμασε «Κάπελη», που σημαίνει«πυκνό δάσος»). Πλούσια είναι και

η πανίδα του. Επιβάλλεται μια επί-σκεψη στο Περιβαλλοντικό Μουσείοτης Φολόης, για να ενημερωθούμε.

Αξίζει επίσης να περπατήσουμεκάτω από τις πανύψηλες δρυς, οικορυφές των οποίων μοιάζουν να«συνομιλούν» με τον ήλιο. Στα «πό-δια» τους, τα πεσμένα φύλλα στρώ-νουν χρυσοπόρφυρο χαλί. Υπάρχουνσηματοδοτημένοι δρόμοι, ιδανικοίγια ιππασία και ποδηλασία.

Συνεχίζοντας την ανάγνωση τηςμυθολογίας, ανακαλύπτουμε πως

κατά την αρχαιότητα η δρυς ήταναφιερωμένη στον Δία και εθεωρείτοέμβλημα δύναμης. Τη συσχέτιζανμε τις Δρυάδες Νύμφες, που κατοι-κούσαν μέσα στα δέντρα, χαίροντανμε τη βροχή, έκλαιγαν όταν οι βε-λανιδιές δεν είχαν φύλλα και πέθαι-ναν όταν το δέντρο κοβόταν. Γι’ αυ-τόν το λόγο απαγορευόταν η ξύλευσητου δάσους. Σε τούτο το μαγικό δά-σος ζούσαν επίσης οι Κένταυροι, μεαρχηγό τον Φόλο (στον οποίο οφεί-λει και το όνομά του). Κάποια στιγμή,προσκεκλημένος του ήταν ο Ηρα-κλής, και ο Φόλος προσέφερε στονφιλοξενούμενό του το καλύτερο κρα-σί, το οποίο όμως πήρε από το κοινόπιθάρι των Κενταύρων. Εκείνοι θύ-μωσαν και όρμησαν εναντίον τους.Τότε, ο Ηρακλής τούς σκότωσε μετα φαρμακερά του βέλη.

Φεύγοντας από τη Φολόη, συνε-χίζουμε για το Λάλα. Στη διαδρομήθα συναντήσουμε στα δεξιά μαςηρώο για την ιστορική μάχη στηθέση Πούσι. Απέναντι, ο δρόμοςοδηγεί στο εκκλησάκι της Ανάληψης.Από το χωριό Λάλα ο δρόμος κατευ-θύνεται στην Αρχαία Ολυμπία.

Μια άλλη όμορφη διαδρομή θαμας φέρει από τις Μηλιές στο δρόμογια το χωριό Νεράιδα, σε ένα κατά-φυτο σημείο με πολλά νερά. Εδώβρίσκονται οι πηγές του Ενιπέα (πα-ραπόταμος του Αλφειού). Ενας πέ-τρινος νερόμυλος στέκει στη ρεματιάμε το ποτάμι, κάτω από τα αιωνόβιαπλατάνια. Σε κάποιο σημείο θα δούμεκαι τη «Νεραϊδοσπηλιά», που είναικαλυμμένη με φυτά και τα νεράστάζουν παντού.

Εξορμήσεις στην Ορεινή και στα Τριπόταμα

Σε κοντινή απόσταση από τηΛαμπεία βρίσκεται το γραφικό χω-ριό Ορεινή (ή Μοστενίτσα), στοδρόμο προς τα Τριπόταμα. Θα επι-σκεφτούμε τον Αη Γιάννη Μοστε-μίτσας, δίπλα στο παλιό εκκλησάκιτου Αη Γιάννη του Θεολόγου(1850), σε υψόμετρο 1.250. Στοκέντρο του χωριού θα ξεκουρα-στούμε στην περιοχή του Μύλουκαι της Νεροτριβής. Στον βυζαντινόναό του Αγίου Γεωργίου λέγεταιότι ορκίζονταν οι Τέκτονες ιππό-τες.

Συνεχίζοντας, θα φτάσουμε σταΤριπόταμα, στη συμβολή των νομώνΗλείας, Αχαΐας και Αρκαδίας καιτων τριών ποταμών (Αροάνιου, Σει-ραίου και Ερύμανθου). Εδώ βρί-σκεται ένα εντυπωσιακό πέτρινογεφύρι. Στρίβοντας αριστερά, θαφτάσουμε στα ερείπια της ΑρχαίαςΨωφίδας, όπου θα δούμε απομει-νάρια του πελασγικού τείχους καιτο ιστορικό Καστρομοναστήρι τηςΠαναγίας (Κοίμηση της Θεοτόκου).

Επιστροφή στη Λαμπεία και ώραγια ξεκούραση και καλό φαγητό.Στις ταβέρνες του χωριού θα απο-λαύσουμε ντόπια κρεατικά στακάρβουνα, νόστιμα μαγειρευτάκαι... εξαιρετικό μπακλαβά. Θατσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας μεμυρωδάτο κρασί ή τσίπουρο. Τιςκρύες νύχτες το πότζι (βραστό τσί-πουρο με ζάχαρη ή μέλι) είναι ό,τιπρέπει!

Πηγή: «Kαθημερινή»

ΤΑΞΙΔΙΑ 15ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Page 16: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ16

$29.99 $59.99 $37.99 $48.99 $19.99 $20.99

ΑΝΕΜΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ $39.99ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Α’ $26.99Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ $37.99Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ $26.99Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ (CURTIS) $40.99Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ (PREVAS) $24.99Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ $20.99ILLUMINATI $49.95IMIA $26.39ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΘΩΝ $32.99ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ $36.99ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ $36.99ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΜΕΘΑ $37.99ΚΑΒΑΦΗΣ $23.99ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ $39.99ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ $36.99MYKONOS BLUΕS $39.99ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ $38.99ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ $39.99Ο ΗΛΙΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ $48.99ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ $45.99Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ $40.99Ο ΦΘΟΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ $24.99Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ $26.99

Ο ΜΗΧΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ $42.99ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ $23.99ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ $33.99ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ $23.99 Ο ΒΙΟΛΟΝΙΣΤΑΣ $38.99Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ $40.99ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ $23.99ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ $34.99ΤΟ ΧΡΥΣΟΨΑΡΟ $25.99ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ $29.99ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ $35.99ΤΟ ΝΗΣΙ $34.99ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ $55.99ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ $46.99ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ $32.99ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ $64.99ΧΑΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ $46.99ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ $36.99Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ $19.99ΟΧΤΩ $49.95ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΩΣΤΑ, ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ; $18.99ΑΝΝΑ ΜΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ $51.99ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ, ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ $19.99

Page 17: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

17ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

WRΤΗΛ.: (718) 784-5255 • ΦΑΞ: (718) 472-0510

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικά. Αποστείλατε την παραγγελία σας με επιταγή, στο όνομα:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (NATIONAL HERALD, INC.), 37-10 30TH STREET, L.I.C., N.Y. 11101-2614

E-mail: [email protected], [email protected] ή χρεώστε την πιστωτική σας κάρτα:

o VISA o MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS o DISCOVER

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ:

ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΖΙΡ:

ΤΗΛ.: CELL: ΦΑΞ:

E MAIL:

ΑΡΙΘ. ΒΙΒΛΙΩΝ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Αγοράστε 3 βιβλία απότο βιβλιοπωλείο του «Εθνικού Κήρυκα» και

κερδίστε έκπτωση 35%

Page 18: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Του Τάσου Καφαντάρη

Κάτι πραγματικά περίεργο εκτυλίσ-σεται διεθνώς, κάτι που παίρνει δια-στάσεις «επανάστασης στη Φυσική»,αλλά και πιθανώς διαστάσεις... με-γαλοπρεπούς φούσκας. Στην πρώτηπερίπτωση μάς υπόσχεται πάμφθηνηενέργεια από μία χούφτα χώμα, πα-ραγόμενη σε θερμοκρασία δωματίουαπό μια συσκευή μεγέθους... μιαςμηχανής του καφέ. Στη δεύτερη πε-ρίπτωση έχουμε να κάνουμε με έναδράμα φρούδων ελπίδων και, ενδε-χομένως, με μια απατεωνιά απύθμε-νης θρασύτητας. Και στις δύο περι-πτώσεις, σχετίζεται άμεσα και με τηχώρα μας και οφείλουμε να το προ-σέξουμε.

Από το 1989, χρονιά κατά τηνοποία οι αμερικανοί φυσικοί StanleyPons και Martin Fleischmann ανα-κοίνωσαν ότι επέτυχαν «ψυχρή σύν-τηξη» για να διαπομπευθούν στη συ-νέχεια διεθνώς, η ενασχόληση μεαυτό το όνειρο εγγυάται μόνο κατε-στραμμένες καριέρες. Μόνο στις 23Μαρτίου 2009 τόλμησε επίσημοςερευνητικός φορέας - το ερευνητικόκέντρο του Πολεμικού Ναυτικού τωνΗΠΑ (SPAWAR), στο Σαν Ντιέγκο τηςΚαλιφόρνιας - να ανακοινώσει κάτισχετικό. Οπως δημοσίευσαν ερευ-νητές του στο έγκριτο Naturwissen-schaft (βλ.www.springerlink.com/con-tent/022501181p3h764l/), εισάγον-τας ηλεκτρόδιο νικελίου ή χρυσούσε διάλυμα χλωριδίου του παλλαδίουαναμεμειγμένο με «βαρύ ύδωρ» (δη-λαδή δευτέριο, ένα σταθερό ισότοποτου υδρογόνου) και διοχετεύονταςηλεκτρικό ρεύμα στο διάλυμα, συ-νέλαβαν τα όποια σωματίδια υψηλήςενέργειας και τα νετρόνια που εκ-πέμφθηκαν από τη σύντηξη των ατό-μων του δευτερίου. Βρήκαν «τριπλάίχνη» των σωματιδίων, που δεν εμ-φανίζονταν παρά μόνον όταν το πεί-ραμα περιελάμβανε δευτέριο. Θεω-ρητική εξήγηση για το πώς συνέβαινεαυτή η «ψυχρή σύντηξη» δεν δόθηκε,αλλά η εν λόγω μελέτη καταγράφηκεως η πιο σοβαρή ένδειξη ύπαρξηςαυτού του μυστηριώδους φαινομέ-νου.

Δύο χρόνια μετά, στις 23 Ιουνίου2011, μία συνέντευξη Τύπου τράβηξετην προσοχή των εγχώριων τηλεο-πτικών καναλιών. Τη διοργάνωσε μίανεόδμητη εταιρεία, η Δευκαλίων Πρά-σινες Τεχνολογίες ΑΕ, θυγατρική τήςεπίσης άγνωστης σ’ εμάς κυπριακήςεταιρείας Praxen. Το αντικείμενο τηςσυνέντευξης το παρουσίασε κυρίωςένας Eλληνοκαναδός οικονομολόγος,με προϋπηρεσία στην Επιτροπή Ενέρ-γειας της ΕΕ και νυν μέλος του ΔΣτης εταιρείας, ο κ. Αλέξανδρος Ξαν-θούλης. Τον πλαισίωναν ένας συντα-ξιούχος καθηγητής Χημείας στο Πα-νεπιστήμιο της Μπολόνιας, πρώηνπρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλίακαι νυν παραγωγός προσούτο στον

Προυσό της Ευρυτανίας, ο κ.Χρήστος Στρεμμένος, και ένας«Iταλός καθηγητής», ο κ. ΑντρέαΡόσι (Andrea Rossi). Οπως προ-έκυψε, ο τρίτος είχε εφεύρειέναν καταλύτη και μια διεργα-σία που, από την ανάμειξη νι-κελίου με υδρογόνο, έβγαζεαπρόσμενα μεγάλη ποσότηταθερμικής ενέργειας. Ο δεύτεροςσύστησε τον τρίτο στον πρώτοκαι έπειτα από ενάμιση χρόνοεπαφών και δοκιμών βρήκανχρηματοδότες και συνέπηξαντην εν λόγω εταιρεία, με στόχοτην παραγωγή ενεργειακών συσκευώνστην Ελλάδα.

Επένδυση-απογείωση” για τηνΕλλάδα

Οπως δήλωσαν, το ύψος της επέν-δυσης θα έφτανε τα 200 εκατ. ευρώ,εκ των οποίων περίπου τα μισά θαπήγαιναν για τη δημιουργία εργο-στασίου στην Ξάνθη, με παραγωγικήδυνατότητα 300.000 συσκευών τονχρόνο - για τη διεθνή αγορά εκτόςτων ΗΠΑ - και τα άλλα μισά για πλη-ρωμή των δικαιωμάτων του εφευρέτηκ. Ρόσι. Από τη θερμική ενέργειαπου απέδιδε η συσκευή θα μπορούσενα παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια φθη-νότερη από εκείνη της ΔΕΗ κατά90%. Το ετήσιο κόστος για υδρογόνοκαι νικέλιο - τα «καύσιμα» μιας συ-σκευής δυναμικότητας 20 κιλοβάτ -αναμενόταν να είναι περίπου 1.300ευρώ, όταν η αξία της παραγόμενηςενέργειας σε τρέχουσες τιμές θα υπε-ρέβαινε τα 14.000 ευρώ!

Το πολύ απλό ερώτημα «Γιατί στηνΕλλάδα;» πήρε την επίσης απλή απάν-τηση: «Επειδή η χώρα μας διαθέτειτο 83% των αποθεμάτων νικελίουστην Ευρώπη». Ομως το ποιος πι-στοποιούσε την απίστευτη αυτή πα-ραγωγή θερμικής ενέργειας παρέμενε

θολό. Για το πώς ακριβώς συνέβαινεη “εξώθερμη” αντίδραση νικελίου -υδρογόνου, ακούσαμε στη συνέχειαμόνο μία δήλωση του συνεργάτη τουκ. Ρόσι, συνταξιούχου καθηγητής Φυ-σικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολό-νιας Σέρτζιο Φοκάρντι (Sergio Fo-cardi): «Πειραματικά μάς προέκυψεχαλκός. Πιστεύουμε ότι η εμφάνισήτου οφείλεται στη σύντηξη των ατο-μικών πυρήνων του νικελίου και τουυδρογόνου. Η χαμένη μάζα μετατρέ-πεται σε ενέργεια». Σε άλλες δηλώσειςτου αργότερα ο κ. Ρόσι ανέφερε ωςπιθανή εξήγηση του φαινομένου μίαατομική διάσπαση με «τριπλό ίχνος»- όπως ακριβώς είχε καταγραφεί στημελέτη του SPAWAR, το 2009.

Σίριαλ διαζυγίων και δοκιμώνΥπό κανονικές συνθήκες μια τέτοια

υπόσχεση αφειδούς “πράσινης ενέρ-γειας” και μάλιστα από τον μόνοορυκτό πλούτο στον οποίο έχουμεσυγκριτικό πλεονέκτημα θα όφειλενα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον τωνεπιστημονικών φορέων της χώραςμας. Οι σαρωτικές όμως για την ελ-ληνική οικονομία εξελίξεις που επα-κολούθησαν πήραν το ενδιαφέρονκαι τα φώτα της δημοσιότητας μακριάαπό το “ενεργειακό θαύμα” που θα

χτιζόταν στην Ξάνθη.Οι εξελίξεις ωστόσο είναι

πλέον ραγδαίες και άκρως εν-τυπωσιακές: στις 28 Οκτωβρίου2011 ο κ. Ρόσι ανακοίνωσε ότι,ενώπιον εκπροσώπων μη κα-τονομασθέντος «πελάτη», ολο-κλήρωσε επιτυχώς τη δοκιμήτης συσκευής, η οποία έπειτααπό 5,5 ώρες λειτουργίας απέ-δωσε ενέργεια μέσης ισχύος470 KW και ότι πλέον είχε πα-ραγγελίες από ΗΠΑ και Ευρώπηγια άλλους 13 σταθμούς ισχύος1 ΜW, με τιμή πώλησης δύο

εκατομμύρια δολάρια έκαστος. Τοθέμα συγκίνησε πολλά γνωστά ΜΜΕκαι σχετικά δημοσιεύματα με εντυ-πωσιακούς τίτλους εμφανίστηκαν σταπεριοδικά «Wired» και «Forbes», στηνεφημερίδα «Daily Mail» και στα τη-λεοπτικά κανάλια «Fox» και «Bloom-berg TV». Είναι λοιπόν όντως η αρχήμιας «εποχής άφθονης ενέργειας» γιατον πλανήτη μας;

Παραλείψεις και ερωτηματικά Οποιος διαβάσει επιπόλαια τα

προαναφερθέντα δημοσιεύματα θααποκομίσει την εντύπωση ότι η συ-σκευή E-cat (από τις λέξεις EnergyCatalyzer) του κ. Αντρέα Ρόσι επιτελείτην πολυθρύλητη «ψυχρή σύντηξη»(cold fusion) και ότι ο μυστηριώδης«πελάτης» του είναι άλλοτε η βιομη-χανία National Semiconductors, άλ-λοτε η ΓΓΕΤ του αμερικανικού Πεν-ταγώνου (DARPA) και άλλοτε η NASA(μέσω του Space and Naval WarfareSystems Center - SPAWAR). Υπάρχουνωστόσο κάποια στοιχεία που «σφόδραμας υποψιάζουν».

Αρχίζοντας από την τελευταίααυτή δοκιμή έχουμε να επισημάνουμεότι για μία ακόμη φορά ο κ. Ρόσι«διέφυγε» της ενδελεχούς διακρίβω-σης των δεδομένων της δοκιμής του,

προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο“πελάτης” δεν επέτρεψε τη μέτρησητης ενέργειας εισόδου και εξόδουαπό τρίτους. Επίσης δεν επέτρεψενα μετρηθεί η τυχόν εκπομπή ακτι-νοβολίας γάμμα (για να ξέρουμε ανσυντελείται πυρηνική αντίδραση),λέγοντας ότι φοβάται μη του κλέψουντο μυστικό του καταλύτη. Δήλωσεότι σε αυτές τις πεντέμισι ώρες τουπειράματος ξόδεψε ενέργεια ισχύοςμόλις 66 kWh για να τροφοδοτήσειτις αντλίες και τους ανεμιστήρες των107 μονάδων E-cat που χρησιμοποί-ησε και έλαβε στην έξοδο 2.635kWh! Τη μέτρηση της ενέργειας τηνέκανε με θερμιδομέτρηση του νερού,που διοχέτευε στη συσκευή με ροή675,6 λίτρων/ ώρα. Είπε ότι η θερ-μοκρασία του νερού στην είσοδοήταν 18,3 C και ότι στην έξοδο “είχεεξατμιστεί όλο, εκτός από 5 λίτρα”.Δηλαδή, 3.711 λίτρα νερού είχανγίνει ατμός! Αλλά... πού πήγε όλοςαυτός ο ατμός; Γιατί δεν βγήκαν όλοι«μουσκεμένοι ως το κόκαλο» απότην αίθουσα της δοκιμής;

Υπάρχει τελικά προϊόν;Το κλειδί που κρατά ζωντανή την

αμφιβολία «Επίτευγμα ή απάτη» είναιη μυστικότητα που τηρείται σε ό,τιαφορά τον καταλύτη που χρησιμο-ποιεί ο κ. Ρόσι. Αλλά τώρα, με τηδιασφάλιση των πωλήσεων που λέειότι έχει, οφείλει να αφήσει τη διεθνήεπιστημονική κοινότητα να ρίξει φωςστη συσκευή του. Διότι, αν όντωςπρόκειται για μία “άλλη Φυσική” πουλαμβάνει χώρα εκεί μέσα, είναι ηθικότου χρέος να επιτρέψει τη διερεύνησήτης... κι αν ευσταθεί ας πάρει και τοΝομπέλ!

Αλλά κι αν δεν το πράξει εκείνος,η αλήθεια θα λάμψει οσονούπω. Διότιδεν είναι διόλου μόνος του σε αυτόντον μαραθώνιο. Πρώτος ανταγωνιστήςτου είναι ο ιταλός καθηγητής στονοποίο οφείλει το εύρημα του νικελίου:ο κ. Φρανσέσκο Πιαντέλι, στις 26Απριλίου 2011, υπέβαλε αίτηση γιανέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με τίτλο«Μέθοδος και συσκευή για την πα-ραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικώναντιδράσεων του υδρογόνου πουαπορροφάται με τροχιακή σύλληψηαπό την κρυσταλλική νανοδομή ενόςμετάλλου». Με άλλα λόγια, επεκτείνειτο πεδίο εφαρμογής της «ψυχρήςσύντηξης» από ένα σύστημα νικελίου- υδρογόνου ένα πιο γενικό, μετάλλου- υδρογόνου.

Η κύρια διαφορά της μεθόδουτου από εκείνη του κ. Ρόσι έγκειταιστο ότι δεν χρησιμοποιεί κανένανκαταλύτη! Πώς τα καταφέρνει; Μεειδική προετοιμασία της σκόνης τουνικελίου, τόσο ως προς το μέγεθοςτων κόκκων της όσο και ως προς τηγεωμετρία τους. Για την προετοιμασίααυτή έχει κατασκευάσει μια ειδικήμηχανή, που λειτουργεί σε περιβάλ-λον υψηλού κενού, με πίεση 10-9bar. Για την εμπορική εκμετάλλευση

Οι κυνηγοί της ψυχρής σύντηξης... στην Ελλάδα

Page 19: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 19ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ (B)Αείμνηστου Αιδ. Σπύρου Ζωδιάτη, δ.θ., δ.φ.

Γραφικό ανάγνωσμα: Λουκάς 18:18-27

Συνεχίζουμε σήμερα το θέμα που αρχίσαμε στο προηγού-μενο άρθρο μας για τον νέο που ήρθε στο Χριστό για να Τονρωτήσει πώς θα αποκτούσε ζωή αιώνια. Είδαμε ότι ο Χριστόςτον αγάπησε μόλις τον είδε, γιατί ο νέος αυτός ζητούσε κάτιανώτερο, κάτι πιο μόνιμο από την ύλη, κάτι που βρισκότανπάνω και πέρα από την πρόσκαιρη αυτή ζωή. Γι' αυτό ήρθεστο Χριστό να ρωτήσει πώς θ' αποκτήσει ζωή αιώνια.

Ηταν φαίνεται άνθρωπος ηθικός, γιατί τηρούσε από μικρόςτις εντολές του θεού.Ήξερε όμως ότι η αιώνια ζωή, η σωτηρίατης ψυχής, είναι κάτι παραπάνω από την τήρηση των εντολώνκαι την ηθική ζωή. Είναι σχέση προσωπική με τον ίδιο το θεόμέσω του Γιου Του, του Ιησού Χριστού. Είναι η είσοδος τουθεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.

«Ένα σου λείπει», του είπε ο Χριστός, «πήγαινε να πουλή-σεις όλα τα υπάρχοντα σου και δώσε τα στους φτωχούς, κι έλακατόπιν να με ακολουθήσεις». Αλλά γιατί του το είπε αυτό οΧριστός; Μήπως η σωτηρία εξαγοράζεται με τη διανομή τωνυπαρχόντων του ανθρώπου; Όχι βέβαια. Απλά και μόνο, οΧριστός διέκρινε στο πρόσωπο του νεαρού εκείνου άρχονταπιο ήταν το είδωλο της ζωής του. Έπρεπε το είδωλο αυτό ναεκλείψει. Η παραγγελία του Χριστού δε σήμαινε ότι με τη φι-λανθρωπία θα μπορούσε κανείς να κερδίσει τη σωτηρία του.Η φιλανθρωπία βέβαια είναι-πρέπει να είναι - ένα από τα βα-σικά στοιχεία της χριστιανικής ζωής, σύμφωνα με τη διδαχή

του Κυρίου και του Ευαγγελίου, αλλά σαν αποτέλεσμα, σανκαρπός της σωτηρίας και όχι σαν μέσο για την απόκτηση της.Τα πλούτη 'μως του άρχοντα αυτού ήταν το είδωλο της ψυχήςτου, που τον χώριζε από το θεό και τον εμπόδιζε να δεχτεί τηχάρη Του. Ο Χριστός θέλει ή την πρώτη θέση στην καρδιά μαςή καμιά. Δεν μπορούμε να έχουμε το χρήμα ή οτιδήποτε άλλοστην πρώτη θέση της καρδιάς μας κι Εκείνον στη δεύτερη. Δυ-στυχώς αυτό κάνουν οι περισσότεροι από εκείνους που λέγον-ται χριστιανοί εξαπατώντας τον εαυτό τους και μόνο.

Τελικά ο νέος αυτός αρνήθηκε ν' ακολουθήσει το Χριστόκι έφυγε λυπημένος, γιατί προτίμησε τα πρόσκαιρα πλούτηπαρά Εκείνον. Μήπως κάνεις το ίδιο κι εσύ; Επιμένεις μήπωςνα κρατάς το είδωλο σου, όποιο κι αν είναι αυτό, παρά ν' ακο-λουθήσεις το Χριστό; Τίποτε στον Κόσμο αυτό δε θα σουδώσει τη χαρά και την ικανοποίηση που δίνει η προσωπικήσχέση με το Χριστό και την αποδοχή της σωτηρίας που προ-σφέρει. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά αυτή να είναι ήεκλογή σου.

Φρόντισε να προμηθευτείς το Λόγο του θεού κι άρχισε νατον μελετάς κάθε μέρα. Σ' αυτόν θα βρεις το δρόμο που οδηγείστη σωτηρία, θα βρεις στήριγμα ψυχής και καθημερινή πνευ-ματική τροφή. Αν δεν έχεις την Καινή Διαθήκη, ζήτησε μαςνα σου προμηθεύσουμε μία. Η αξία της είναι 12 δολάρια μαζίμε τα ταχυδρομικά. Αν δεν μπορείς να την πληρώσεις, ευχα-

ρίστως να σου τη στείλουμε δωρεάν. Ζήτησε μας επίσης να σεεγγράψουμε στο μηνιαίο χριστιανικό περιοδικό Η ΦΩΝΗ ΤΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις αλήθειες τουΛόγου του θεού, να μάθεις για τη ζωή που προσφέρει ο χρι-στός, για τη διδαχή Του. για τις αξιώσεις Του. για το θαύματης αναγέννησης και την αλλαγή που επιφέρει στην ανθρώ-πινη ζωή. Κι ακόμα θα μαθαίνεις κάθε μήνα νέα από το παγ-κόσμιο ιεραποστολικό έργο, τα οποία θα σε αφήσουνκατάπληκτο με τα όσα πραγματοποιεί ο θεός σε όλα τα μήκηκαι πλάτη της γης. Είναι πραγματικά ένα περιοδικό μοναδικόστο είδος του. Η ετήσια συνδρομή του είναι 25 δολάρια μαζίμε τα ταχυδρομικά. Κάνε το τσεκ στο όνομα: ΤHE VOICE OFTHE GOSPEL και μαζί με το απόκομμα αυτό στείλε το στη δι-εύθυνση:

ΤΗΕ VOICE OF ΤΗΕ GOSPEL6815 SHALLOWFORD RD. CHATTANOOGA TN 37421

Μόλις πάρουμε την παραγγελία σου θα σου στείλουμε αμέ-σως το πρώτο τεύχος, και στη συνέχεια κάθε μήνα τακτικά.Αν θέλεις και την Καινή Διαθήκη, κάνε το τσεκ για 37 δολά-ρια. Δε θα το μετανιώσεις ποτέ.

της έρευνάς του έχει ήδη δημιουρ-γήσει στη Σιένα της Ιταλίας την εται-ρεία Nichenergy Srl. και διατείνεταιότι έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιαμε μεγάλες βιομηχανικές εταιρείες,ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσειςμε «διάσημη υπηρεσία των ΗΠΑ» -χωρίς να την κατονομάζει.

Στην κούρσα και η ΔευκαλίωνΟ δεύτερος ανταγωνιστής του κ.

Ρόσι δεν είναι άλλος από την ημετέραΔευκαλίων Πράσινες Τεχνολογίες ΑΕ,την ως τον Αύγουστο δικαιοδόχοεταιρεία της εφεύρεσής του. Μολονότιως τη δοκιμή του Οκτωβρίου έδειξενα καλλιεργεί κλίμα «μελλοντικήςανασυγκόλλησης», τώρα περνά στηναντεπίθεση. Πώς; Επικοινωνήσαμεμε τον εκπρόσωπό της κ. ΑλέξανδροΞανθούλη, ο οποίος μας είπε: «Εμείςόχι μόνον συνεχίζουμε το πρόγραμμάμας αλλά και είμαστε σχεδόν έτοιμοι,με τεχνολογία που προηγείται εκείνηςτου Ρόσι κατά ένα έτος. Συγκεκριμέ-να, εντός του προσεχούς 15νθημέρουθα υπάρξουν ανακοινώσεις και έχουνδρομολογηθεί δοκιμές και πιστοποι-ήσεις ανεξάρτητων τρίτων φορέων.Θα παρουσιάσουμε τελικό προϊόν -όχι απλά κάποιο εργαστηριακό πρω-τότυπο - με όλα του τα υποσυστήματανα λειτουργούν σύμφωνα με τα ευ-ρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας». «Καιο καταλύτης;», ρωτήσαμε. «Δεν υπο-τίθεται ότι είναι μυστικό του Ρόσι;”“Το σύνολο των τεχνολογιών πουχρησιμοποιούμε στις συσκευές Hy-perion στο επίπεδο των ΚW, καθώςκαι στα συστήματα 1 ως 5ΜW είναιδικού μας σχεδιασμού - διαφορετικέςαπό εκείνες του Ρόσι” απάντησε.“Οσο για τα συστήματα ελέγχου,

ήταν ήδη δικού μας σχεδιασμού καικατασκευής, και ο κ. Ρόσι έχει υπο-γράψει πιστοποιητικό παραλαβής πουκαταδεικνύει ότι είναι δικά μας. Ακό-μη και στην πρόσφατη δοκιμή τουΟκτωβρίου που έκανε χρησιμοποίησεορισμένα υποσυστήματα δικού μαςσχεδιασμού. Πάντως, η κύρια καιμεγάλη διαφορά της συσκευής μαςαπό εκείνη του Ρόσι είναι ότι το δικόμας σύστημα είναι σταθερό σε από-δοση, ενώ εκείνο του Ρόσι ούτε στηντελευταία δοκιμή δεν μπόρεσε νααποδώσει σταθερά για πάνω απόπεντέμισι ώρες».

- Ωστε η μεταξύ σας ρήξη δενοφειλόταν μόνο στη μη καταβολήτης πρώτης δόσης αποπληρωμής του,όπως δήλωσε ο κύριος Ρόσι;

«Οχι βέβαια. Εμείς είχαμε έτοιματα 15 εκατ. δολάρια της πρώτης δό-σης, αλλά ο κ. Ρόσι δεν υπέγραφε τοπρωτόκολλο παραλαβής, το οποίοτου ζητούσε να ικανοποιήσει παρα-μέτρους όπως η σταθερή λειτουργίατης διάταξης για 48 τουλάχιστονώρες. Αυτή ήταν η πραγματική αιτίατης διακοπής της συνεργασίας, αλλάδεν την προβάλαμε στα ΜΜΕ γιατί

δεν θέλαμε να συνεχιστεί μια φθο-ροποιός αντιπαράθεση. Εμάς μας εν-διέφερε η ουσιαστική πρόοδος, καιαυτήν την επιτύχαμε. Η τεχνολογίαπου θα παρουσιάσουμε σε λίγες ημέ-ρες παγκοσμίως θα είναι εξ ολοκλή-ρου ελληνική και εκτιμούμε ότι θασυμβάλει στην ανατροπή όσωνισχύουν σήμερα στην αγορά ενέρ-γειας».

Νέος «ελληνοϊταλικός πόλεμος»λοιπόν, με επιδιωκόμενο έπαθλο τηνπιο απίστευτη πράσινη ενέργεια καιμε κριτή την παγκόσμια επιστημονικήκοινότητα να καραδοκεί για ενδεχό-μενο ολίσθημά τους. Ενα θρίλερ πο-λυδιάστατο, από το Happy End τουοποίου ίσως αλλάξει καταλυτικά καιη τύχη αυτής της χώρας.

To παρελθόν του κ. Ρόσι 1973:Ο Andrea Rossi αποφοιτά από τηΦιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη-μίου του Μιλάνου, με πτυχίο Φιλο-σοφίας των Επιστημών.

1979: Ο Rossi αποκτά πτυχίο χη-μικού μηχανικού από το Πανεπιστή-μιο Kensington της Καλιφόρνιας, τοοποίο... βάζει λουκέτο επειδή «πού-λαγε πτυχία»!

1990, Ιανουάριος: Ο βιοφυσικόςτου Πανεπιστημίου της Σιένας Fran-cesco Piantelli ανακαλύπτει την αν-τίδραση νικελίου-υδρογόνου.

1990, Οκτώβριος: Ο Piantelli επι-δεικνύει το εύρημά του στο συνέδριοτης ιταλικής Eνωσης Φυσικών, γνω-ρίζεται με τους συναδέλφους τουRoberto Hubel και SergioFocardi καιαρχίζει στενή συνεργασία επί τουθέματος.

1994: Η τριανδρία δημοσιεύει τηνπρώτη από κοινού εργασία τους.

1995: Ο Rossi εκτίει ποινή φυλά-κισης για λαθρεμπόριο χρυσού, ενώήδη είχε καταδικαστεί δύο φορές τηνπροηγούμενη πενταετία για βιομη-χανική μόλυνση του περιβάλλοντοςκαι είχε χρεοκοπήσει.

2000: Ο Rossi αρχίζει να παράγει«θερμοηλεκτρικές συσκευές», με τηνέα εταιρεία του, Leonardo Techno-logies, στο Νιου Χαμσάιρ των ΗΠΑ.

2007: Ο Rossi συναντά τον Piantelliκαι αποζητεί τη συνεργασία του. Εκεί-νος αρνείται, αλλά ο Rossi προσεται-ρίζεται τον Focardi.

2008: Ο Rossi κατοχυρώνει πα-τέντα στην Ιταλία - η οποία μοιάζειπολύ με την προγενέστερη πατέντατου Piantelli - και στη συνέχεια επι-χειρεί να λάβει πανευρωπαϊκή, η αί-τησή του όμως απορρίπτεται.

2010: Καθώς τα επιστημονικά πε-ριοδικά δεν δέχονται τις εργασίεςτου, ο Rossi δημιουργεί ένα προσωπικόιστολόγιο με τίτλο «Journal of NuclearPhysics» και τις δημοσιεύει εκεί. Οκαθηγητής Στρεμμένος τον φέρνεισε επαφή με ενδιαφερόμενους έλλη-νες χρηματοδότες.

2011, 16 Μαΐου: Η εταιρεία Am-

penegro δηλώνει πρώτος πελάτης τουRossi και χρηματοδότης του.

2011, 23 Ιουνίου: Η Ampenegroαποσύρεται και η Δευκαλίων δηλώνειτώρα δικαιοδόχος του Rossi για όλητην υφήλιο πλην ΗΠΑ.

2011, 14 Ιουλίου: Ο Rossi πηγαίνειστο Marshall Space Center για ναδιαπραγματευθεί σύμφωνο ερευνη-τικής συνεργασίας με τη NASA.

2011, 1 Αυγούστου: Λήγει η προ-θεσμία πρώτης πληρωμής από τηΔευκαλίων, χωρίς υπογραφή νέαςσύμβασης.

2011, 2-4 Αυγούστου: Ο Rossi δια-πραγματεύεται με νέο υποψήφιο συ-νεργάτη παραγωγής, την QuantumEnergy Technologies της Βοστώνης.

2011, 7 Αυγούστου: Ο Rossi ανα-κοινώνει ότι η Δευκαλίων τον ξεγέλασεκαι ότι η συμφωνία είναι άκυρη. ΟΣτρεμμένος παίρνει το μέρος του,αλλά η Δευκαλίων δηλώνει ότισυνε-χίζει την παραγωγή με δικά της καιβελτιωμένα μοντέλα (τα Hyperion),ευελπιστεί όμως σε επανασύνδεση.

2011, 6 Σεπτεμβρίου: Ο Rossi προ-βαίνει σε δοκιμή της συσκευής στηνΜπολόνια, ενώπιον μηχανικών τηςQuantum και της NASA, η οποίαόμως αποτυγχάνει λόγω διαρροής.

2011, 8 Σεπτεμβρίου: Ο Rossi δια-πραγματεύεται με τέταρτο (και ανώ-νυμο) πελάτη, αφού προηγουμένωςέχει δηλώσει ρήξη με την Quantum.

2011, 28 Σεπτεμβρίου: Ο Rossiανακοινώνει επιτυχή δοκιμή (αν καιμε μισή ισχύ από την υποσχεθείσα)και πώληση της συσκευής στον «πε-λάτη».

Πηγή: «To Bήμα»

Page 20: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ20

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟτου «ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ»

15 - 16 Οκτωβρίου 2011Γιάννης Κοκολάκης: Ο υπερήφανος Κρητικός

με τη μεγάλη προσφορά στη γενέτειρα και την Ομογένεια Ν.Υ. και Φλόριδας

22 - 23 Οκτωβρίου 2011Θεόδωρος Λαλιώτης:

Μια ολόκληρη ζωή προσφοράς και προαγωγής του Ελληνισμού

5 - 6 Νοεμβρίου 2011Κρις Αλαχούζος: Ο Ελληνας αντιδήμαρχος

του Τάρπον Σπρινγκς με τη μεγάλη συμβολήστα κοινά της Ομογένειας της Φλόριδας

12 - 13 Νοεμβρίου 2011Κώστας Πυλαρινός:

Ο κορυφαίος Βυζαντινός ξυλογλύπτης της Ομογένειας

19 - 20 Νοεμβρίου 2011Γιάννης Λαλιώτης: Με την επιμονή και την ερ-γατικότητά του διακρίθηκε ως πολιτικός μηχα-

νικός και ομογενειακός παράγων

1 - 2 Οκτωβρίου 2011Μιχάλης Σέρβος: Πάθος για την προβολή

της Ελλάδος και εμπνευστής μεγάλων έργων της Ομογένειας

8 - 9 Οκτωβρίου 2011π. Κωνσταντίνος Καλογρίδης: Με αγάπη, υπομονή

και κατανόηση οδήγησε σε μια νέα πορεία τηνκοινότητα του Αγ. Δημητρίου Τζαμέικας

17 - 18 Σεπτεμβρίου 2011Παναγιώτης Νεοφυτίδης:

Το Αστρο της Βεργίνας σύμβολο των επιχειρήσεων του ομίλου του

Ποιο θα είναι το επόμενο ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ;

27 - 28 Aυγούστου 2011Βικτώρια Πατρίδη:

Πέρασε στην Ιστορία με τη μεγάλη της δωρεά στην Παιδεία

24 - 25 Αυγούστου 2011Βασίλης Καυκάς:

Mακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά στον Ελληνισμό

16 - 17 Ιουλίου 2011Απόστολος «Πωλ» Λυτσάκης: Ο ομογενής της προσφοράς

και του οράματος

30 - 31 Ιουλίου 2011Παναγιώτης Νάνος:

Διαπρέπει στον επιχειρηματικό,κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα

6 - 7 Aυγούστου 2011Βασίλης Κώτσαλος:

Ανθρωπος της προσφοράς, του ήθους και της σκέψης

13 - 14 Aυγούστου 2011Δρ. Βασίλειος Θεοδωρίδης: Ερευνητής,

επιστήμονας και μεγάλος αγωνιστής για τηναναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων

20 - 21 Aυγούστου 2011Πολυσχιδές το έργο και μοναδική

η κληρονομιά του Δρ. Χάρη Ψωμιάδη

Page 21: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΒΙΒΛΙΟ 21ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Συγγραφέας: Toμ ΧάρπερΜετάφραση: Eυάγγελος Κεφαλ-

λονίτηςΕκδόσεις: ΛιβάνηςΤιμή στο βιβλιοπωλείο του “E.K.”: $40,99

Eπί τρεις χιλιάδες χρόνια, ο πιοεπικίνδυνος θησαυρός στον κόσμοήταν χαμένος. Τώρα, ο κώδικαςπου αποκαλύπτει το μέρος όπουβρίσκεται πρόκειται να σπάσει...

Ο Σαμ Γκραντ είναι ένας από-τακτος πρώην στρατιωτικός των Ει-δικών Δυνάμεων και επαγγελματίαςτυχοδιώκτης, με το δικό του βρόμικοπαρελθόν. Κατέχει όμως ένα μυ-στικό. Tη μέρα που οι Γερμανοί ει-σέβαλαν στην Κρήτη, ένας ετοιμο-θάνατος Αγγλος αρχαιολόγος τούεμπιστεύτηκε τη μεγαλύτερη ανα-κάλυψη που έκανε στη ζωή του:κείμενα γραμμένα σε μια μυστη-ριώδη γραφή, τα οποία είχε βρεισε μια σπηλιά στην Κρήτη. Η απο-κρυπτογράφησή τους θα μπορούσενα οδηγήσει σ’ έναν από τους με-γαλύτερους θησαυρούς στην ιστο-ρία. Ο θησαυρός αυτός, όμως, είναιταυτόχρονα και εξαιρετικά επικίν-δυνος. Τον θέλουν τόσο η CIA όσοκαι οι Ρώσοι. Με τη βοήθεια τουΑρθουρ Ριντ, ενός ευφυέστατουκαθηγητή της Οξφόρδης, της Μα-ρίνας, μιας όμορφης Ελληνίδας αρ-χαιολόγου και ηρωίδας της Αντί-στασης, ενός πράκτορα των Βρετα-

νικών Μυστικών Υπηρεσιών κι ενόςανθρώπου της CIA, ο Γκραντ θαμπει σ’ ένα λαβύρινθο αρχαίων λα-τρειών, λησμονημένων μυστηρίωνκαι χαμένων πολιτισμών. Ομως ταχρονικά περιθώρια στενεύουν ολο-ένα και περισσότερο...

Μια ιστορία καταιγιστικής δρά-σης και αγωνίας. Στα μυστικά τουμακρινού παρελθόντος ίσως κρύ-βεται το κλειδί για τις συγκρούσειςκαι τα παιχνίδια εξουσίας των ισχυ-ρών του σύγχρονου κόσμου.

O τάφος του ΑχιλλέαΣυγγραφέας: Γιλμάζ Καρακογι-

ουνλούΜετάφραση: Λιάνα ΜυστακίδουΕκδόσεις: ΛιβάνηςΤιμή στο βιβλιοπωλείοτου «E.K.»: $36,99Το Σεπτέμβριο του 1955 βίαια γε-

γονότα ξέσπασαν στην Κωνσταντι-νούπολη. Εξαγριωμένοι και, όπωςαποδείχτηκε, κατευθυνόμενοι Τούρκοιεθνικιστές εξαπέλυσαν επιθέσεις εναν-τίον σπιτιών και καταστημάτων τωναλλοθρήσκων, τα κατέστρεψαν ολο-σχερώς και τα λεηλάτησαν χωρίς κα-νέναν οίκτο.

Φυσικά, η επίσημη τουρκική Ιστο-ρία αποσιώπησε το γεγονός, που χα-ράχτηκε, όμως ανεξίτηλα στη μνήμηόσων το έζησαν. Ο συγγραφέας τολμάνα αποκαλύψει όλες τις φρικαλεότητεςεκείνου του φθινοπώρου που αποτέ-λεσε την αρχή του τέλους για τον ελ-ληνικό πληθυσμό της Πόλης. Η ομώ-νυμη ταινία της Τομρίς Γκιριτλίογλου,η οποία βασίστηκε στο μυθιστόρημα,επίκεντρο της οποίας είναι ο έρωταςενός Τούρκου και μιας Ελληνίδας,έγινε ήδη θέμα πολλών άρθρων καιεκπομπών, όχι μόνο στην Τουρκίααλλά και στην Ελλάδα. Η επίσημηπρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμ-ματιστεί για τις 30 Απριλίου στην Ελ-λάδα και έχουν προσκληθεί να πα-ραστούν όλοι οι βασικοί συντελεστές.

Πληγές του Φθινοπώρου

Συγγραφέας: Στίβεν ΠρέσσφιλντΕκδότης: ΠατάκηςΜετάφραση: Βασιλική Κοκκί-

νου

Σελίδες: 590Τιμή στο βιβλιοπωλείο του «Ε.Κ.»: $39,99

Ενας άντρας, δύο στρατοί. Η μοίρατου αρχαίου κόσμου στη ζυ-γαριά. Αν η Ιστορία είναι ηβιογραφία ξεχωριστών αν-θρώπων, η ζωή του Αλκι-βιάδη (451-404 π.Χ.) είναιένα μεγάλο κεφάλαιο στοχρονικό του δυτικού κό-σμου.

Από την οικογένεια τουΠερικλή, προστατευόμενοςτου Σωκράτη, ο Αλκιβιάδηςείχε αναγνωριστεί ως η λαμ-πρότερη και πιο χαρισματικήπροσωπικότητα της εποχήςτου.

Κι όπως η υπερηφάνειατου Αχιλλέα επηρέασε τηνεξέλιξη του Τρωικού Πολέ-μου, έτσι η θέληση και ηφιλοδοξία του Αλκιβιάδη ση-μάδεψαν τον Πελοποννη-σιακό πόλεμο - την εικοσιε-πτάχρονη εμφύλια διαμάχημεταξύ της Αθηναϊκής Ηγε-μονίας και της Πελοποννη-σιακής Συμμαχίας.

Aνεμοι Πολέμου

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΤΗΛ.: (718) 784-5255 • ΦΑΞ (718) 472-0510

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται έξοδα διεκπεραίωσης και ταχυδρομικά. Αποστείλατε την παραγγελία σας με επιταγή, στο όνομα:NATIONAL HERALD, INC. 37-10 30TH STREET, L.I.C., N.Y. 11101-2614

E-mail: [email protected][email protected]ρεώστε την πιστωτική σας κάρτα: o VISA o MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS o DISCOVER

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: --------------------------------------------------ΠΟΛΗ: ----------------------------------------ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ------------------------------------------ΖΙΡ:--------------------------------------------------------------ΤΗΛ.: ------------------------------------------CELL: ------------------------------------------------ΦΑΞ: --------------------------------------------------------------------E MAIL: ----------------------------------------------------------ΑΡΙΘ. ΒΙΒΛΙΩΝ: ------------------

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μια μεγαλοαστική οικογένεια από την Ίμερα του Πόντου, έπειτα από τηγενοκτονία του 1916, βρίσκει καταφύγιο σε ένα ορεινό χωριό της Πέλλας.Ο ένας γιος, ο Αριστοτέλης Αγριππίδης, ξενιτεύεται για σπουδές στην Αμε-ρική και πλουτίζει με τα ματωμένα λεφτά της ποτοαπαγόρευσης. Επιστρέ-φει στο Μικροδέντρι της μετανάστευσης και γίνεται ο ευπατρίδης πουκτίζει την εκκλησιά και το σχολείο. Εκεί θα φτάσει ως πρωτοδιόριστη δα-σκάλα στα τέλη του ’70 η Αμαλία Αναγνώστου, με τη φλόγα στα μάτια καιτο πάθος να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στα παιδιά μιας κλειστής αγροτι-κής κοινωνίας. Ο έρωτας σημαδεύει την Αμαλία με το τόξο του επίγονουΑριστοτέλη Αγριππίδη. Μα είναι γεμάτος σκιές και μυστικά. Η ομίχληαπλώνεται στο Μικροδέντρι όπως οι κρυφές ιστορίες των ανθρώπων τουχωριού. Τα γάργαρα νερά του ποταμού γίνονται η ευλογία και η κατάρατου τόπου...Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα που διατρέχει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικήςιστορίας του εικοστού αιώνα αποτολμώντας να ρίξει φως στην ομίχλη.

ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΑΡΓΥΡΗ

ΤΙΜΗ: $28.99

ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

Page 22: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

Την τύχη με το μέρος της είχε ηSalma Hayek. Η διάσημη ηθοποιόςείχε ένα μικρό ατύχημα το περα-σμένο Σαββατοκύριακο κατά τηνέξοδό της από γνωστό ξενοδοχείοτου Παρισιού όπου και βρίσκεταιστο πλαίσιο της πρεμιέρας της νέαςτης ταινίας.

Oπως φαίνεται και στις φωτο-γραφίες, η πρωταγωνί-στρια της «Puss in Bo-ots» γλίστρησε στο σκα-λοπάτι με αποτέλεσμανα χάσει την ισορροπίατης.

Ευτυχώς, τα αντανα-κλαστικά της ήταν πολύκαλά και έτσι απέφυγενα βρεθεί σε μια εξαι-ρετικά δυσάρεστη κα-τάσταση καθώς οι κά-μερες και οι φωτογρά-φοι ήταν συγκεντρωμέ-νοι στην είσοδο περι-

μένοντας μια δήλωση της ηθοποι-ού.

Το ίδιο ισχύει και για την μικρήκορούλα της, Valentine, την ίδιαστιγμή που ο συμπρωταγωνιστήςτης, Antonio Banderas, παρακολου-θούσε το περιστατικό.

Πηγή: «Zougla»

Στη διαδικασία να δια-ψεύσει τις φήμες που τηνθέλουν να αντιγράφει σεκάθε επαγγελματικό τηςβήμα τη Madonna μπήκε ηLady GaGa.

H νεαρή τραγουδίστριαεξήγησε για μια ακόμηφορά σε συνέντευξή τηςότι δεν έχει κανένα πρό-βλημα με τη βασίλισσα τηςpop, αντιθέτως αποτελείμια από τις ισχυρότερεςεπιρροές στη καριέρα της.

H Βρετανική Mirror ξε-κίνησε να διαδίδει ότι υπάρ-χει μεγάλη κόντρα ανάμεσαστις δύο superstars, απότότε που η Madonna ότανρωτήθηκε στην πρεμιέρατης νέας της ταινίας «W.E.»κάτι σχετικά με την MotherMonster εκείνη απάντησεπεριφρονητικά: «Lady

who?».Η Gaga ωστόσο δήλωσε:

«Η Madonna με έχει επη-ρεάσει πάρα πολύ. Νιώθωευλογημένη που μεγάλωσεμε πρότυπο μία τόσο υπέ-ροχη γυναίκα. Σε εκείνηοφείλεται το ότι κάνω αυτόπου κάνω σήμερα. Και μ’αρέσει και το καινούργιοτης single. Αυτό που διέρ-ρευσε. Δεν υπάρχει κανέναπρόβλημα μεταξύ μας».

Οταν είχε κυκλοφορήσειτο «Born This Way» είχεδημιουργηθεί τεράστιος σά-λος καθώς οι φανατικοί τηςMadonna επέμεναν πως ηGaga αντέγραψε το είδωλότους και πως το τραγούδιτης ήταν ίδιο το «ExpressYourself».

Πηγή: «Zougla»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ22 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

SUDOKU - EYKOΛO SUDOKU - ΜΕΤΡΙΟ

ΛYΣH

- Μ

ΕΤΡΙ

Ο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ1. Στοιχείο ενός κράτους. 2. Και έτσι ονομάζεται η λίμνη της Γενεύης.-Αναφέρονται σε τυποποιημένη ευχή. 3. Περιοχή της ΚεντρικήςΕυρώπης στις Αν. Άλπεις (με άρθρο). 4. Όμοια σύμφωνα.- Άγιος,όταν ακολουθείται από το... όνομά του. 5. Όμοια γράμματα.-Ποιητική έκφραση ζώου. 6.Ρήμα... εκτίμησης. 7.Σύμβολό του είχετον ήλιο.- Αρχαίο επαινετικό.- Προηγούνται του... Πάπα. 8. Κλάδοςτης ανθρωπολογίας. 9. Έργο του η «Πινακοθήκη των ηλιθίων» (αιτ.).

ΚΑΘΕΤΑ1. Διαδέχονται τους καύσωνες. 2. Βαλκανικό νόμισμα.- Πόλη της ΝΔΑγγλίας. 3. Χρονική περίοδος, ομηριστί.- Απαιτούνται για τηνπροφορά ξένου συμφώνου. 4. Η τόλμη χαρακτηριστικό του. 5.Σιδερένιο εργαλείο.- Είδος λεπτού υφάσματος. 6. Πρωταγωνίστησεσε πολλές ταινίες του Σαμπρόλ (αντίστρ.).- Κατάληξη ρωσικώνεπιθέτων. 7. Τα συμπτώματά της είναι άλλοτε κωμικά και άλλοτε επι-κίνδυνα.- Πρόσωπο σαιξπηρικού δράματος (αιτ.). 8. Ειδικός σύνδε-σμος.- Παλαιότερη ονομασία της Λ.Δ. Κονγκό. 9.Αρχίζει εορταστικά(αντίστρ.).- Προηγούνται του ονόματος πολλών αθλητικώνσωματείων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2. ΛΕΜΑΝ- ΕΤΗ 3. Η ΚΑ-ΡΙΝΘΙΑ 4. ΡΡ- ΑΗ 5. ΜΜ - ΑΤΙ 6. ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ 7. ΡΑ- ΕΥ- ΑΑ8. ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ 9. ΤΣΙΦΟΡΟ. ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2. ΛΕΚ- ΜΠΑΘ 3. ΗΜΑΡ- ΝΤ 4.ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ 5. ΥΝΙ- ΤΟΥΛΙ 6. ΓΙΑΝ- ΟΦ 7. ΜΕΘΗ- ΙΑΓΟ 8.ΟΤΙ- ΖΑΙΡ 9. ΜΑΗΣ- ΑΟ.

ΠΩΣ ΠAIZETAI TO SUDOKUΣκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε τα άδεια τε-

τράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε3Χ3 κουτί να περιέχει τους αριθμούς 1 εως 9, χωρίςόμως να επαναλαμβάνεται κάποιος από αυτούς.

Μερικά τετράγωνα περιέχουν αριθμούς, «γνωστοί

αριθμοί» . Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τε-τράγωνα, ένας αριθμός σε κάθε τετράγωνο, έτσι ώστεκάθε στήλη, κάθε σειρά και κάθε κουτί να περιέχει τουςαριθμούς από το 1 εως το 9 μόνο μία φορά.

Κάθε αριθμός έχει μία μόνο σωστή θέση, εμφανίζεταιδηλαδή μόνο μια φορά σε κάθε στήλη, σε κάθε γραμμήκαι σε κάθε κουτί.

ΛYΣH ΣTAYPOΛEΞOY

ΛYΣH

- EY

KOΛ

O

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Δεν αντιγράφω την Μadonna» Τύχη βουνό για τη Σάλμα

Page 23: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 23ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Μία νέα τρισδιάστατη ταινία-ντοκιμαντέρ με τίτλο «Δαρβίνος: τομυστήριο της φύσης» αρχίζει ναπροβάλλεται στη «Θόλο», το θέατροΕικονικής Πραγματικότητας του «Ελ-ληνικού Κόσμου», από 2 Δεκεμβρίου.Η νέα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή πα-ραγωγή, με γραφικά τεχνολογίαςτου 2010, προβάλλεται σε ένα δί-κτυο μουσείων και πλανηταρίωνπαγκοσμίως.\ Εκτός από την Αθήνακαι τον «Ελληνικό Κόσμο» το δίκτυοαυτό περιλαμβάνει το Artis Plane-tarium στο Αμστερνταμ, το Cosmo-drome Genk στο Βέλγιο, το TexasA&M University Planetarium στοΤέξας, το Hamburg Planetarium στο

Αμβούργο, το Stardome Observatoryστη Νέα Ζηλανδία, το WollongongScience Centre and Planetariumστην Αυστραλία, το Neil ArmstrongPlanetarium στην Πενσιλβανία, τοZenius Animacao Pedagogica στηνΠορτογαλία κ.ά.

H ταινία είναι ένα περιπετειώδεςταξίδι ανακάλυψης της εξέλιξης τηςζωής στον πλανήτη μέσα από ταμάτια του Δαρβίνου. Οι θεωρίες τουΔαρβίνου για τη φυσική επιλογήκαι την προέλευση των ειδών -συμ-περιλαμβανομένου του ανθρώπου-παρουσιάζονται με τον πιο προηγ-μένο τεχνολογικά και εντυπωσιακότρόπο. Στη διάρκεια της σαραντά-

λεπτης προβολής αποκαλύπτεται,σε όλο του το μεγαλείο, το υπέροχοθαύμα της φύσης και αποκαθίσταν-ται, βήμα βήμα, τα κομμάτια τουεπιστημονικού αυτού αινίγματος.Παράλληλα, νέα ερωτήματα δημι-ουργούνται, που αφήνουν περιθώριαγια καινούριες ερμηνείες.

Στη Βικτοριανή εποχή, κατά τηνοποία έζησε ο Δαρβίνος, πολλά φυ-σικά φαινόμενα είχαν ήδη ανακα-λυφθεί και περιγραφεί με βάση φυ-σικούς νόμους. Ελειπε όμως μια πιοπειστική αναπαράσταση του θεμε-λιώδους μηχανισμού της ζωής. Μεποια διαδικασία εμφανίζονται νέαείδη για να αντικαταστήσουν αυτάπου εκλείπουν; Ηταν πλέον η κα-τάλληλη στιγμή για μια συνολικήερμηνεία που θα «ξεκλείδωνε» τομυστήριο των μυστηρίων: την ίδιατη ζωή.

Μέσα από τα εντυπωσιακά γρα-φικά στην 360ο οθόνη της “Θόλου”και τη μουσική από τη ΣυμφωνικήΟρχήστρα Βουδαπέστης, η ταινία«Δαρβίνος: Το μυστήριο της φύσης»δίνει σε μικρούς και μεγάλους απαν-τήσεις σε καίρια επιστημονικά ερω-τήματα για την εξέλιξη των ειδώνκαι τα αινίγματα της φύσης. Στηνπροβολή, τις φωνές τους «δανείζουν»οι Γιάννης Μπέζος και Γιώργος Κο-τανίδης.

Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης στον Ελληνικό Κόσμο

Page 24: ΤΟ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΟ - ekirikas.com · Μ’ αυτό το κριτήριο οι εκδόσεις του δημοσιογραφικού οργανισμού του «Εθνικού

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ24

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ;Εγγραφείτε τώρα και κερδίστε 50% για 12 εβδομάδες. Τηλεφωνείστε μας δωρεάν στο 888-547-9527

ή επισκεφτείτε μας στο www.ekirikas.com

*Κερδίστε 50% από την κανονική τιμή για τις πρώτες 12 εβδομάδες της συνδρομής ή 8 εβδομάδες χωρίς πιστωτική κάρτα. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας θα γίνεται αυτόματα και προκα-ταβολικά κάθε 4 εβδομάδες. Η προσφορά ισχύει για περιοχές που εξυπηρετούνται από την υπηρεσία της Κατ’ οίκον Διανομής του «Εθνικού Κήρυκα» και δεν ήταν συνδρομητές για 60 μέρες.Στο τέλος της προσφοράς η συνδρομή θα συνεχιστεί στην κανονική τιμή εκτός και αν μας δώσετε άλλες οδηγίες.

Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι 25 Νοεμβρίου

WRwww.ekirikas.com

Με την κατ’ οίκον διανομή της συνδρομής σαςστο ημερήσιο φύλλο ή μόνο του Σαββατοκύριακου*

Δωρεάν η ηλεκτρονική έκδοση

Τώρα ενημερωθείτε περισσότερο από ποτέ έγκυρα και αντικειμενικά για την οικονομική κρίση από την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα στην ελληνική γλώσσα.

Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Ολόκληρη την εφημερίδα• Συνεχή ενημέρωση για γεγονότα, την ώρα που συμβαίνουν• Φωτογραφίες της Κοινότητάς μας, της Ελλάδας,

της Κύπρου, όλου του Κόσμου.• Video από την Ομογένεια και την Ελλάδα, αθλητικά και άλλα• Σχόλια που στέλλονται απ’ ευθείας στους υπολογιστές

και τα κινητά σας σε όλα τα σημεία του Κόσμου.• Η εφημερίδα προσφέρεται σε iPhone, Blackberry, iPad

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΡΑ