ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...

22
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΑΞΗ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 20 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα από συλλογική εργασία οι μαθητές να είναι σε θέση να καταγράψουν τις πηγές πληροφόρησης, να συλλέξουν, να αξιολογήσουν να επεξεργασθούν, να καταθέσουν προτάσεις το κατάλληλο υλικό και να μετατρέψουν αυτό σε ψηφιακή μορφή Επιπλέον να μάθουννα προετοιμάζουν επισκέψεις στο πεδίο (αναγνώριση χαρτών, δημιουργία στοχευμένων ερωτηματολογίων κ.α). Έτσι οι μαθητές μετά το χωρισμό τους σε ομάδες εργασίας κατηγοριοποιήσουν το προς εξέταση θέμα σε υποενότητες και προέβησαν στη δημιουργία του πρώτου μέρους της εργασίας. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Transcript of ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ...

Page 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΑΞΗ Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 20 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέσα από συλλογική εργασία οι μαθητές να είναι σε θέση να καταγράψουν τις πηγές πληροφόρησης,

να συλλέξουν, να αξιολογήσουν να επεξεργασθούν, να καταθέσουν προτάσεις το κατάλληλο υλικό και να μετατρέψουν αυτό σε ψηφιακή μορφή

Επιπλέον να “μάθουν” να προετοιμάζουν επισκέψεις στο πεδίο (αναγνώριση χαρτών, δημιουργία στοχευμένων ερωτηματολογίων κ.α). Έτσι οι μαθητές μετά το χωρισμό τους σε ομάδες εργασίας κατηγοριοποιήσουν το προς εξέταση θέμα σε υποενότητες και προέβησαν στη δημιουργία του πρώτου μέρους της εργασίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Page 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

ΤΑΞΗ: Β1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ : ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Page 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

ΦυεκτπροέχογιαεξυΟι μέτφυπερπανή αιδιασχηφυπουΟι διακοιανα

1. Ποιοςπροστ

υσικές πρτάσεις μεοστατεύοουν ως κύα την παρυπηρέτησπροσταττρο για τσικού περιοχών τηνίδα, ιδιααπειλούμαίτερουςηματισμοσιογνωμυ αποτελεπιλογέςαχείριση ινωνική δαγκαιότη

ς είναι ο τατευόμ

ροστατευε ιδιαίτερονται νομύριο σκορούσα καση σύγχρτευόμενετην διατήεριβάλλονης γης ποαίτερα ταμενα με εξς φυσικούούς με ταμικά γνωρλούν την ς για την αφορούνδομή τουητα για ά

σκοπός μενων πε

υόμενες πρα οικολομοθετικάοπό την δαι τις μελρονων κοες περιοχέήρηση τωντος και ου περιέχα είδη ποξαφάνισηύς γεωμοα τοπία μρίσματα. φυσική κένταξη τν την γεωυ περιβάλάμεση εκμ

της ίδρυριοχών;

περιοχές ογικά ή τά με ειδικδιατήρησηλλοντικέςοινωνικώνχές αποτεων ιδιαίτεκυρίως τχουν την ου είναι αη, τους πορφολογιμε ιδιαίτεΕίναι δηκληρονοτων περιωγραφικήλλοντος χμετάλλευ

υσης τω

είναι χερτοπικά χακό καθεστη των ιδις γενιές, κν αναγκώελούν το περων χαρτων φυσιαυτοφυή

αντιπροσπολύτιμουικούς καιερα αισθηηλαδή όλμιά μιας οχών αυτή θέση τηχώρου καυση των

ν φυσικώ

ρσαίες ή αρακτηριτώς διαχιαίτερων καθώς καών. πιο σημαακτηριστικών εκείή χλωρίδωπευτικάυς βιότοπι φυσιογρητικά καιλα αυτά τχώρας. τών σε ειης περιοχαι την οικφυσικών

ών

υδάτινεςιστικά, πχείρισης, ν αξιών τοαι την

αντικό τικών τοίνων δα και άγά, σπάνιαπους, τουραφικούςι τα στοιχε

ιδική χής, την ικονομικήν πόρων.

ς που και ους

υ

γρια α, υς ς

εία

ή

Page 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

2. Από ππροστκατηγ

Στη χώρπροσταττα αισθηυγροβιότΗ ταξινόκατηγορεξής παρ από τμια περιο από τσκοποί μ από τδιάφορω από τείναι συμπροστασ από τκαι της δ

ποιους πτατευόμγορίες;

α μας σύτευόμενεςητικά δάστοποι. όμηση τωρίες προσράγοντεςα χαρακτοχή να πον βαθμόμε τους αον βαθμόων ειδών ον βαθμόμβιβάσιμσίας ο επίπεδοδυνατότη

παράγοντμενων φυ

ύμφωνα μς φυσικέση, τα δια

ων εκτάσστατευόμ: τηριστικάροστατευό που συαναγνωριό οικολογή οικοσυό που διάμες με το

ο των απητας διαχ

τες επηρυσικών π

με την νοές περιοχέατηρητέα

σεων αυτώενων περ

ά εκείνα υθεί υμβιβάζονισμένουςγικής ανυστημάτωάφορες χους αναγν

παιτήσεωχείρισης α

εάζεται περιοχών

ομοθεσίαές είναι οα μνημεία

ών στις δριοχών εξ

για τα οπ

νται οι δις σκοπούςτοχής ευων χρήσεις γηνωρισμέν

ων για διάαυτών

η κατάτν στις δι

α που ισχύοι Εθνικοα της φύ

διάφορεςξαρτάται

ποία σχε

ιαχειριστς προσταπάθειας

ης της πενους σκο

άφορους

ταξη τωνιάφορες

χύει οί δρυμοίσης και

ς ι από του

εδιάστηκε

τικοί ασίας των

εριοχής οπούς

τύπους γ

ν

ί,

υς

ε

γης

Page 5: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

3. Ποια είναι τα οικολογικά και ποια τα ανθρωποκεντρικά κριτήρια που αιτιολογούν την ίδρυση προστατευόμενων φυσικών περιοχών;

Η προστασία της φύσης και η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών είναι μια ηθική υποχρέωση του ανθρώπου για την διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς του. Την σημερινή εποχή, η ανθρωπότητα οφείλει να δημιουργήσει προστατευόμενες περιοχές, για συγκεκριμένους λόγους και σκοπούς. Με βάση καθαρά οικολογικά κριτήρια οι χώροι αυτοί θα πρέπει να διατηρηθούν γιατί όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που αποτελούν την χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας είναι κρίκοι της οικολογικής αλυσίδας που συντελούν στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο οικολογικός ρόλος των προστατευόμενων περιοχών αποτελεί τον κύριο σκοπό της ίδρυσης και διαχείρισης του και αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα της εποχής μας. Μεγάλη επίσης είναι η αξία των περιοχών αυτών για την διαφύλαξη της γενετικής ποικιλίας, δηλαδή του εύρους του γενετικού υλικού που υπάρχει στον πλανήτη μας. Η διατήρηση της ποικιλίας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση των οικολογικών διαδικασιών και την συνέχιση της φυσικής εξέλιξης όλων των ειδών πάνω στον πλανήτη μας. Με βάση ανθρωποκεντρικά κριτήρια, από την άποψη δηλαδή της χρησιμότητας και ωφέλειας που προσφέρουν στον άνθρωπο, οι προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να διατηρηθούν γιατί συμβάλουν στη ρύθμιση των υδρολογικών λειτουργιών, την προστασία του εδάφους , την βελτίωση της ατμόσφαιρας και την σταθεροποίηση του κλίματος, παράγοντες δηλαδή που έχουν αποφασιστική σημασία στην διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Στους σκοπούς που εξυπηρετούν οι προστατευόμενες περιοχές θα πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός της έλξης ενός συνεχώς αυξανομένου αριθμού επισκεπτών που

Page 6: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

επιδιώκουν να ικανοποιήσουν σύγχρονες ανάγκες με τη συμμετοχή τους σε διάφορες μορφές υπαίθριας αναψυχής στο πλαίσιο του φυσιολατρικού ή περιηγητικού τουρισμού. Η επίσκεψη και παραμονή επισκεπτών στις προστατευόμενες περιοχές δεν συνδέεται μόνο με τις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής, αλλά παράλληλα οι επισκέπτες επιθυμούν να γνωρίσουν και να απολαύσουν τις περιοχές αυτές με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να παίρνουν τον χαρακτήρα υπαίθριων σχολείων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα για την κατάλληλη περιβαλλοντική αγωγή και αυξάνοντας την γνώση και την εκτίμηση των ανθρώπων για το περιβάλλον. Εξάλλου η οργάνωση των περιφερειών, όπου βρίσκονται οι προστατευόμενες περιοχές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού με ευεργετικές συνέπειες στην αναζωογόνηση των συνήθως απομονωμένων αυτών περιοχών. Η προστασία και η διατήρηση των οικοσυστημάτων και των ειδών στις προστατευόμενες περιοχές παρέχει ακόμη την δυνατότητα απόληψης χρήσιμων αγαθών για τον άνθρωπο. Πολλά φαρμακευτικά προϊόντα προέρχονται από ορισμένα είδη φυτών που υπάρχουν κυρίως στις προστατευόμενες περιοχές. Επίσης σπάνια είδη ή φυλές άγριων ζώων και φυτών από τις περιοχές αυτές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αποδοτικότερων ποικιλιών στη γεωργία, στη δασοπονία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Page 7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

Τα νομκαιπροκαιανα

Ως έκτσυν0,2κατ

4. Τι είν

Αισθητικάμοθεσίας οικολογιοστασία τ να απολααψυχής.

Αισθητικάταση 32.5νολική χε24% της έταλαμβάν

ναι τα αισ

ά ∆άση έχκαι περιλκό ενδιαφτης φύσηςαύσει το φ

ά ∆άση έχ506 εκτάρερσαία έκτέκτασης τνει έκταση

σθητικά δ

χουν θεσμαμβάνουνφέρον, πος να δώσοφυσικό πε

χουν χαρρια. Σύμφταση των της χώραςη ίση με 9

δάση;

μοθετηθεν δασικά ου έχουν ουν την εεριβάλλον

ακτηριστεωνα με τα Αισθητικς. Το θαλά9,8 εκτάρι

εί βάσει τητοπία με σκοπό εκευκαιρία σν με διάφ

εί 19 περα ψηφιοπκών ∆ασώάσσιο τμήια.

ης δασικήιδιαίτερο κτός από τστο κοινό φορες δρα

ριοχές, μποιημένα όών αντιστοήμα τους

ς αισθητικότην να γνωρίαστηριότη

ε συνολικόρια, η οιχεί στο

ό

ίσει τες

κή

Page 8: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

Αισθητικά Δάση

Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου

Δάσος Καισαριανής Αττικής

Κοιλάδας Τεμπών Λάρισας

Αγ. Γεωργίου – Καραϊσκάκη Καρδίτσας

Δάσος Πευκιάς Ξυλοκάστρου Κορινθίας

Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Δάσος Χειμάρρων Σελεμνού και Χαράδρων

Δάσος Φαρσάλων Λάρισας

Δάσος Στενής Εύβοιας

Δρυοδάσος Μογγοστού Κορινθίας

Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας Λάρισας

Παραλιακό Δάσος Νικοπόλεως Μύτικα Πρέβεζας

Δάση Νήσου Σκιάθου Μαγνησίας

Στενά Νέστου Καβάλας – Ξάνθης

Δάσος Εθνικής Ανεξαρτησίας Καλαβρύτων Αχαΐας

Περιαστικό δάσος Τιθορέας Φθιώτιδας

Δάση Αμυγδαλέων Καβάλας

Δάσος Λόφων Κάστρου και Αηλιά Τρικάλων

Δρυοδάσος Κουρί – Αλμυρού Μαγνησίας

Page 9: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

5. Ποια Οι διάφοπεριβάλλεκμετάλλτους κινδ

είναι η κ

ορες δρασλον τα τελευση τωδύνους κ

κύρια απ

στηριότηελευταία ων παράκκαταστρο

ποστολή

ητες του χρόνια κκτιων περοφής των

ή των θαλ

ανθρώποκαι ιδιαίτριοχών πν θαλάσσ

λάσσιων

ου στο θατερα η πολλαπλαιων

ν πάρκω

αλάσσιο

ασίασαν

ων;

Page 10: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

οικοσυστημάτων και άλλαξαν την οικολογική τους ισορροπία. Το ένα μετά το άλλο τα διάφορα θαλάσσια ζωικά και φυτικά είδη άρχισαν να εξαφανίζονται κατά τρόπο που μπορεί να ειπωθεί ότι η ζωή καθημερινά σβήνει μέσα στη θάλασσα. Η αύξηση της κατανάλωσης από τον άνθρωπο ψαριών και άλλων εδώδιμων θαλάσσιων οργανισμών οδήγησε στην υπεραλιεία με αποτέλεσμα την εξαφάνιση διάφορων ειδών αλιευμάτων. Έτσι σιγά σιγά παρέστη η ανάγκη προστασίας αυτών των θαλάσσιων περιοχών τα οποία ονομάστηκαν θαλάσσια πάρκα. Η κύρια αποστολή των περιοχών αυτών είναι η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την υποβάθμιση και η προσφορά καταφυγίου σε πολλά είδη ζώων και φυτών που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν. Επομένως παράλληλα με την προστασία αυτών των ίδιων των οικοσυστημάτων και την προστασία του γενετικού υλικού της θαλάσσιας ζωής, τα θαλάσσια πάρκα παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των θαλάσσιων πόρων. Η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σαν τρόπου προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη σε ημίκλειστες περιοχές, όπως είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, μια περιοχή δηλαδή με έντονη δραστηριότητα στην οποία καθημερινά δημιουργούνται προβλήματα, ενώ αυξάνεται η ρύπανση σε όλη της σχεδόν την έκταση. Παρ’ όλο που τα θαλάσσια πάρκα καλούνται να παίξουν ρόλο ανάλογο με τους εθνικούς δρυμούς, η ίδρυση τους και οι τεχνικές προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διαφέρουν από την προστασία των χερσαίων βιότοπων και οικοσυστημάτων και παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, κυρίως κοινωνικές, νομικές και οικονομικές. Από ελληνικής πλευράς άρχισε αρκετά νωρίς μια σοβαρή προσπάθεια για τον εντοπισμό των κατάλληλων εκείνων περιοχών προκειμένου να προστατευθούν ορισμένα είδη όπως π.χ. η μεσογειακή φώκια Μonachus monachus, από την οποία έχουν απομείνει σ’ ολόκληρη την Μεσόγειο ελάχιστα άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ζουν στις ελληνικές

Page 11: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

θάλασσετελεσφόσήμερα θ

ες. Η προρησε το θαλάσσιο

οσπάθεια1986 με ου πάρκο

α αυτή ξετην ίδρυου στις Β

εκίνησε τυση του μΒόρειες Σ

ο 1972 κμοναδικοΣποράδες

και ού μέχρι ς.

Page 12: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

Υγρότοποι

Υγρότοπος ονομάζεται κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους. Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις εκτάσεις που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Ουσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού (Ramsar).

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Υγρότοπος Δέλτα του Έβρου Υγρότοποι της περιοχής του Μεσολογγίου Υγρότοπος τεχνητής Λίμνης Κερκίνης Υγρότοπος Λίμνης Βιστονίδας και Λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος Υγρότοπος ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία ,Αλιάκμονα και των Δέλτα τους στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου της Θεσσαλονίκης Υγρότοπος Δέλτα του Νέστου Υγρότοπος Λιμνών Βόλβη και Κορώνεια στην Θεσσαλονίκη Υγρότοπος Λίμνης Μητρικού και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης

Page 13: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

ΑΞΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Βιολογική: Σχετίζεται κυρίως με τη βιολογική ποικιλότητα των υγρότοπων. Υδρευτική: Η αξία των υγρότοπων για πόσιμο νερό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της εξάντλησης ή και αλάτωσης των υπόγειων νερών. Αρδευτική: Είναι γνωστή η ανάγκη άρδευσης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ποσοτικά και καλύτερης ποιοτικά απόδοσης των καλλιεργειών. Κτηνοτροφική: Πολλές παρόχθιες υγροτοπικές εκτάσεις περιέχουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη και μεγαλύτερη περίοδο βλάστησης. Αντιπλημμυρική: Οι υγρότοποι προσφέρουν προστασία σε καλλιεργούμενα φυτά και οικισμούς από πλημμύρες , οι οποίες μπορεί να προέρχονται από ποταμούς και χειμάρρους ή και από τη θάλασσα(μεγάλα κύματα). Αναψυχής: Οι υγρότοποι προσφέρουν θαυμάσιες ευκαιρίες αναψυχής (π.χ. απόλαυση τοπίου , φωτογράφιση , αθλήματα , ερασιτεχνική αλιεία κ.α.). Πολιτιστική: Η πολιτιστική αξία ενός υγρότοπου εξαρτάται από τη σύνδεσή του με τη μυθολογία, ιστορία και λαογραφία. Σε μερικούς υγρότοπους υπάρχουν αρχαιολογικά μνημεία και παραδοσιακοί οικισμοί. Κλιματική: Οι ζημιές σε καλλιεργούμενα φυτά από καύσωνες και παγετούς είναι λιγότερο έντονες όταν αυτά καλλιεργούνται κοντά σε υγρότοπο.

Τύποι Υγροτόπων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης των υγροτόπων σε τύπους ,π.χ ανάλογα με τη ρέουσα ή στάσιμη φύση των νερών, την αλατότητα του νερού, το υπόστρωμα τους, με το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ. Οι πολύ γενικές κατηγορίες στις οποίες συνηθίζεται να χωρίζονται οι υγρότοποι στην Ελλάδα είναι: δέλτα, έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πηγές, εκβολές, ποταμοί και τεχνητές λίμνες.

Page 14: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

Α. Προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό Επίπεδο (Φεβρ. 2006) 1. Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86)

1. ΣΧΙΝΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

2. ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ – ΒΟΛΒΗ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΤΕΜΠΗ

3. ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ

4. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ

5. ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΝΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ

6. ΕΧΙΝΑ∆ΕΣ

7. ∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ

8. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ

9. ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

2. Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα (Ν. 1650/86)

1. ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ – ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ

2. ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ – ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ

3. Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86)

1. ΨΑΛΙ∆Ι ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Page 15: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

4. Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)

1. ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5. Περιοχές με μέτρα προστασίας (Ν. 1650/86)

1. ΑΚΤΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥ

6. Εθνικοί ∆ρυμοί (Ν.∆. 996/71) 1. ΟΛΥΜΠΟΣ

2. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

3. ΠΑΡΝΗΘΑ

4. ΑΙΝΟΣ

5. ΣΑΜΑΡΙΑ

6. ΟΙΤΗ

7. ΠΙΝ∆ΟΣ

8. ΒΙΚΟΣ-ΑΩΟΣ

9. ΠΡΕΣΠΕΣ

10. ΣΟΥΝΙΟ

7. Αισθητικά ∆άση (Ν.∆. 996/71)

1.ΦΟΙΝΙΚΟ∆ΑΣΟΣ ΒΑΪ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2. ∆ΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Page 16: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

3. ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4. ∆ΑΣΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 5. ΠΕΥΚΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6. ∆ΑΣΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΕΛΕΜΝΟΥ & ΧΑΡΑ∆ΡΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 7. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8. ∆ΑΣΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 9. ∆ΑΣΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 10. ∆ΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΟΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 11. ∆ΡΥΟ∆ΑΣΟΣ ΜΟΓΓΟΣΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 12. ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ-ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 13. ∆ΑΣΗ ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14. ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 15. ∆ΑΣΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 16. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 17. ∆ΑΣΗ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 18. ∆ΑΣΟΣ ΛΟΦΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 19. ∆ΡΥΟ∆ΑΣΟΣ ΚΟΥΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8. ∆ιατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν.∆. 996/71)

Ο συνολικός αριθμός των Μνημείων είναι 51

Page 17: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

1. Το ∆άσος δενδρόκεδρων στην Κυνουρία Αρκαδίας

2. Συστάδα ∆ρυός και Φράξου στις Μουριές, Κιλκίς

3. Το Παρθένο δάσος της Κεντρικής Ροδόπης

4. Το ∆άσος της Οξυάς στην Τσίχλα Χαιντού Ξάνθης

5. Το ∆άσος οξυάς στο Πευκωτό Πέλλας

6. Το νησί Πιπέρι στις Β. Σποράδες

7. Το Απολιθωμένο δάσος της Λέσβου

8. Το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες Ηρακλείου

9. Το δάσος του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας

10. Ο Σφαγνώνας στο δάσος Λαϊλιά Σερρών

11. Υπόλειμμα Υδροχαρούς δάσους στην Ιστιαία Ευβοίας

12. Το ∆άσος αείφυλλων πλατύφυλλων στο νησί Σαπιέντζα Μεσσηνίας

13. Το μικτό δάσος Προμάχων-Λυκοστόμου Αριδαίας

14. Φυσικό δάσος κυπαρισσιού στον Έμπωνα Ρόδου

15. Το μικτό δάσος του Γράμμου

Page 18: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

Β. Προστατευόμενες περιοχές σε ∆ιεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο

Υγρότοποι ∆ιεθνούς Σημασίας (Ramsar

1. Περιοχή ∆έλτα Έβρου

2. Ισμαρίδα - Βιστωνίδα – Πόρτο Λάγος

3. ∆έλτα Νέστου

4. Λίμνη Κερκίνη

5. Λίμνες Κορώνεια - Βόλβη

6. ∆έλτα Αξιού και Αλιάκμονα

7. Λίμνη Μικρή Πρέσπα

8. Υγρότοποι Μεσολογγίου - Αιτωλικού

9. Αμβρακικός Κόλπος

10. Λιμνοθάλασσα Κοτύχι – ∆άσος Στροφυλιάς

2. Περιοχές Σύμβασης Βαρκελώνης 1. Αισθητικό ∆άσος Νικοπόλεως – Μύτικα

2. Αισθητικό ∆άσος Πευκιά – Ξυλοκάστρου

3. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων

4. Εθνικός ∆ρυμός Σαμαριάς

5. Απολιθωμένο ∆άσος Σίγρι στη Λέσβο

Page 19: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

6. Αισθητικό ∆άσος Σκιάθου

7. Εθνικός ∆ρυμός Σουνίου

8. Αισθητικό ∆άσος Βάι

9. Υγρότοποι Αμβρακικού 3. Βιογενετικά Αποθέματα 1. Παρθένο ∆άσος Κεντρικής Ροδόπης 2. Εθνικός ∆ρυμός Ολύμπου (Πυρήνας) 3. Εθνικός ∆ρυμός Αίνου (Πυρήνας) 4. Εθνικός ∆ρυμός Σαμαριάς (Πυρήνας) 5. Εθνικός ∆ρυμός Οίτης (Πυρήνας) 6. Εθνικός ∆ρυμός Πίνδου (Πυρήνας) 7. Εθνικός ∆ρυμός Πρεσπών (∆άσος Κέδρων) 8. Αισθητικό ∆άσος Κουρί – Αλμυρού 9. Φυσικό Μνημείο ∆άσους Οξυάς Χαϊντού Κούλα 10. Φυσικό Μνημείο ∆άσους Λεσινίου 11. Φυσικό Μνημείο ∆άσους Αείφυλλων Πλατάνων Νήσου Σαπιέτζας 12. Φυσικό Μνημείο Μικτού ∆άσους Αλμωπίας Αριδαίας 13. Φυσικό Μνημείο ∆άσους Κυπαρισσιού Έμπωνα Ρόδου 14. Κόλπος Λαγανά

Page 20: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

15. 16.

1. Ε 2. Φ 5. Μ 1. Ό

. Φυσικό

. Παρθέν

5. ΑποθΕθνικός ∆

Φαράγγι

Μνημεί

Όρος Άθ

ό Μνημεί

νο ∆άσος

θέματα Β∆ρυμός Ο

Σαμαριά

ία Παγκ

θως

ίο Μικτού

ς Παρανε

ΒιόσφαιΟλύμπου

άς

κόσμιας

ύ ∆άσου

εστίου

ιρας υ

Κληρον

υς Γράμμ

νομιάς

ου

Page 21: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Κατασκευή μακέτας (ν. Αιτωλοακαρναίας) Επίσκεψη σε ΚΠΕ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Συμπλήρωση εργασίας Α' Τετραμήνου Δημιουργία DVD Κατάθεση προτάσεων σχετικών με το διαπραγματευόμενο θέμα Παρουσίαση του προγράμματος Τελική αξιολόγηση

Page 22: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ5lyk-agrin.ait.sch.gr/projects/mavr5.pdfα αυτά τ χώρας. ών σε ει ς περιοχ ι την οικ

α

Ας Ελδημιούρ

αποτελο

Ελπίσουμργησε ηούν τους

με πως μη φύση νς επίγειο

μια μέρανα σώζοους παρα

α όλα όσονται κααδείσους

σα αι να ς μας.