ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019....

70
./. 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (ια) σχετικού ότι το ΕΚΕΜΣ πρόκειται να διενεργήσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών, για την ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με την προμήθεια παγωτών, για την κάλυψη αναγκών του και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς (μέσω ΕΚΕΜΣ) των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας. 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr , του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 377 και 379 του Ν.4412/16. 3. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, να αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ. ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διακήρυξη Δυναμικού Συστήματος Αγορών) ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ» (ΦΕΚ Α’ 251) β. ΣΚ 5-97 «Οργάνωση και Λειτουργία του ΕΚΕΜΣ» γ. Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους» δ. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων» ε. Οι κατά είδος ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών στ.Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ζ. Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων» θ. Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ι. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» ια. Φ.600.163/19/119512/Σ.3158/18 Μαρ 19/ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ/Ι ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Τ.Π ΚΟΙΝ. : Τηλεφ. 210-7675444 Φ.600.163/93/1742 Σ.307 Αθήνα, 21 Μαρ 19

Transcript of ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019....

Page 1: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (ια) σχετικού ότι το ΕΚΕΜΣ πρόκειται να διενεργήσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών, για την ανάδειξη προμηθευτή σχετικά με την προμήθεια παγωτών, για την κάλυψη αναγκών του και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς (μέσω ΕΚΕΜΣ) των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας. 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr, του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 377 και 379 του Ν.4412/16. 3. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, να αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διακήρυξη Δυναμικού Συστήματος Αγορών)

ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των Ε.Δ»

(ΦΕΚ Α’ 251) β. ΣΚ 5-97 «Οργάνωση και Λειτουργία του ΕΚΕΜΣ» γ. Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του

Κράτους» δ. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

«Περί μεταβίβασης οικονομικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων»

ε. Οι κατά είδος ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών στ.Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) ζ. Ν.4013/2011 «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων» θ. Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ι. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &

Υπηρεσιών» ια. Φ.600.163/19/119512/Σ.3158/18 Μαρ 19/ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ/Ι

ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Πίνακας Αποδεκτών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Τ.Π ΚΟΙΝ. : Τηλεφ. 210-7675444 Φ.600.163/93/1742 Σ.307 Αθήνα, 21 Μαρ 19

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 2: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

4. Η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο υπόψη δυναμικό σύστημα αγορών, θα γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας. 5. Συνοπτικά στοιχεία του υπόψη διαγωνισμού, όπως παρακάτω: α. Διάρκεια Δυναμικού Συστήματος Αγορών : τέσσερα (4) έτη. β. Διάρκεια επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων: Δώδεκα (12) μήνες. γ. Χρηματοδότηση: Από το κεφάλαιο του Ειδικού Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού (ΕΚΕΜΣ). δ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ακριβείς ποσότητες και αξίες του υπόψη διαγωνισμού δεν δύναται να προβλεφθούν επί του παρόντος, καθόσον είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον αριθμό υπηρετούντων κάθε φορά στις Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδας, Κορινθίας Ευβοίας και Φθιώτιδας. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας (4 έτη) ανέρχεται στις εξακόσιες μια χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ (601.984,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. ε. Είδος διαδικασίας: Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. στ. Εγγυοδοσία: (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Δεν απαιτείται. (2) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: το 5% των συνολικών εκτιμώμενων προϋπολογισθεισών αξιών της προμήθειας των προσφερόμενων ειδών από τον οικονομικό φορέα για κάθε εξάμηνη εκτελεστική σύμβαση, ήτοι το 5% των εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (150.496,00 €), που αντιστοιχεί στην εκτιμώμενη αξία της προμήθειας. στ. Για την προαναφερόμενη προμήθεια εφοδίων δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων προς αξιολόγηση από τους υποψήφιους προμηθευτές και οι προβλεπόμενοι μακροσκοπικοί – φυσικοχημικοί έλεγχοι των εφοδίων θα γίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4235/14 και των ισχυουσών Ευρωπαϊκών και Εθνικών Οδηγιών, κατά το στάδιο ελέγχου και παραλαβής των υπόψη εφοδίων σε εύρος και συχνότητα κατά την κρίση του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων. ζ. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για τυχόν αυξομείωση των προϋπολογισθεισών ποσοτήτων λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών που δεν δύναται να προβλεφθούν. η. Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 67 (παρ.2) του Ν.4412/16.

-2-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 3: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

θ. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός να γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» έως «Γ», της παρούσας διακήρυξης, τα οποία να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής. ι. Διευθύνσεις (1) ΑΣΔΥΣ που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΑΣΔΥΣ/Δνση Εφοδιασμού – Μεταφορών, Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ», Μ. Αλεξάνδρου 2-4, Αθήνα, ΤΚ.15773, τηλέφωνο: 210 7496615. (2) ΕΚΕΜΣ που θα διενεργήσει το διαγωνισμό: ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β’», Καρέας, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 7675444. ια. Στοιχεία επικοινωνίας – επαφών: α. Λoχαγός (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας, Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.: 210-7675444 ΦΑΞ: 210 7654102, e-mail: [email protected]. β. Λoχαγός (ΕΜ) Κωνσταντίνος Τόμτσης, Τμήμα Προμηθειών Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.: 210-7675444 ΦΑΞ: 210 7654102, e-mail: [email protected].

Π ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικοί Όροι Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Βασικά Στοιχεία ΔΣΑ) «Β» Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων Συμμετοχής. «Γ» Επόμενα Στάδια Διεξαγωγής του ΔΣΑ «Δ» Προσχέδιο Σύμβασης

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΕΜ) Πολίτης Κωνσταντίνος Διευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

-3-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 4: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΣΗΔΗΣ (Ενημέρωση Ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων)

Αποδέκτες για Πληροφορία ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 1Η ΠΕΜΟΕ

-4-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 5: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βασικά Στοιχεία ΔΣΑ Α-1 Άρθρο 1ο (Διατάξεις – Ορισμοί) Α-3 Άρθρο 2ο (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης – Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι) Α-4 Άρθρο 3ο (Κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης) Α-7 Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο (Γενική Περιγραφή Διαδικασίας) Β-1 Άρθρο 2ο (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) Β-3 Άρθρο 3ο (Χρόνος Ισχύος Αιτήσεων Συμμετοχής) Β-8 Άρθρο 4ο (Ηλεκτρονική Αποσφράγηση- Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) Β-8 Άρθρο 5ο (Διενέργεια Ελέγχων) Β-9 Άρθρο 6ο (Χρόνος Ισχύος Προσφορών) Β-10 Άρθρο 7ο (Κριτήρια Επιλογής Λόγοι Αποκλεισμού) Β-10 Άρθρο 8ο (Δικαστική Προστασία Προσφυγές) Β-12 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ «1/Β» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Β-1-1 «2/Β» ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Β-2-1 Γ. ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ Άρθρο 1ο (Κατάρτιση και Υποβολή προσφοράς) Γ-1 Άρθρο 2ο (Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς) Γ-1 Άρθρο 3ο (Προσφερόμενη Τιμή) Γ-2 Άρθρο 4ο (Ηλεκτρονική Αποσφράγηση Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) Γ-2 Άρθρο 5ο (Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) Γ-3 Άρθρο 6ο (Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου) Γ-4 Άρθρο 7ο (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Αναδόχου) Γ-6 Άρθρο 8ο (Ανακοίνωση Κατακύρωσης) Γ-7 Άρθρο 9ο (Παραγγελίες Παραδόσεις) Γ-8 Άρθρο 10ο (Τεχνική Προσφορά Προδιαγραφές) Γ-10 Άρθρο 11ο (Τρόπος Πληρωμής Απαιτούμενα Δικαιολογητικά) Γ-10 Άρθρο 12ο (Εγγυήσεις) Γ-11 Άρθρο 13ο (Κυρώσεις σε Βάρος Προμηθευτών) Γ-13 Άρθρο 14ο (Τροποποίηση Συμβασεων) Γ-16 Άρθρο 15ο (Λοιποί Όροι) Γ-18 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ «1/Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ-1-1 «2/Γ» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γ-2-1 Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Α» ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ-19

-5-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 6: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βασικά Στοιχεία Δυναμικού Συστήματος Αγορών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΕΜΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ», Μ. Αλεξάνδρου 2-4, Γουδή ΒΣΤ 902, τηλ.: 210-7496615, Κωδικός NUTS: EL30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ», Καρέας Αττικής, ΒΣΤ 902, τηλ: 210-7675444, Κωδικός NUTS:EL30

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15555000

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μονάδες Αττικής: EL30

Μονάδες Αργολίδας: EL251

Μονάδες Κορινθίας: EL253

Μονάδες Ευβοίας: EL241

Μονάδες Βοιωτίας: EL642

Μονάδες Φθιώτιδας : EL664

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδειξη προμηθευτή/ών του ΕΚΕΜΣ για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής, Αργολίδας Βοιωτίας, Ευβοίας Κορινθίας και Φθιώτιδος.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τριακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι λίτρα.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έδρες Μονάδων – Υπηρεσιών (Λέσχες, ΚΑΑΥ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής, Αργολίδας, Βοιωτίας, Κορινθίας, Ευβοίας και Φθιώτιδος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ) 601.984,00 €, χωρίς ΦΠΑ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όχι

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δώδεκα (12) μήνες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 75, 79 και 80 του Ν.4412/2016, αφού η ΑΣΔΥΣ ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί σύμφωνα

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 7: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

με τα άρθρα 73 και 74 του ιδίου Νόμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δυναμικό Σύστημα Αγορών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της εταιρείας παραγωγής των παγωτών που θα είναι ενιαίο επί όλων των ειδών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ –

ΚΗΜΔΗΣ- ΕΣΗΔΗΣ) 22 Μαρ 19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26 Απρ 19

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06 Μαϊ 19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10 Μαϊ 19

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΕΜΣ (Στρδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄») (Για την Επιτροπή) Έδρες Εταιρειών (Για τους συμμετέχοντες) Χρόνος που θα οριστεί από το ΕΚΕΜΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.qov.gr

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1460 ημέρες (τουλάχιστον) για τις αιτήσεις συμμετοχής 120 ημέρες (τουλάχιστον) για τις οικονομικές προσφορές

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πέντε (5) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Λίτρα για οικογενειακές συσκευασίες. Τεμάχια για ατομική συσκευασία. (Ο τιμοκατάλογος που θα προσφερθεί από τις συμμετέχουσες εταιρείες θα αναφέρεται αναλυτικά στην εμπορική περιγραφή κάθε είδους παγωτού και στην τιμή κάθε τεμαχίου, χωρίς Φ.Π.Α.)

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€)

«ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ» ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΧΙ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Α-2

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 8: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ν.4412/2016, Άρθρα 205 και 360 έως 367

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέ-λους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φό-ρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτα-σης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέ-λους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προ-δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.

Άρθρο 1ο

Διατάξεις – Ορισμοί1

1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης ισχύουν οι ορισμοί της κεί-μενης νομοθεσίας και λόγω συμβατικού αντικειμένου λαμβάνονται υπόψη και ισχύ-ουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισμοί και οι αντίστοιχες με την περιγραφόμενη προμήθεια της παρούσας διακήρυξης διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/201) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υ-πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : α. Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του Τροφίμου που δεν προ-καλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται και/ή κα-ταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. β. Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουρ-γιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός τρο-φίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλω-ση. γ. Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας Τροφίμων που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη

1 Ν.4412/16, άρθρο 2

Α-3

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 9: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση και διάθεση των τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται οι οργανι- σμοί προμήθειας, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω επιχειρήσεων. δ. Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης. ε. Προμηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανω-τικής μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν την Επιχείρηση Τροφίμων στην αλυ-σίδα Τροφίμων.

Άρθρο 2ο

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης - Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 1. Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανα-κοίνωσης και θα διαρκέσει για µία περίοδο τεσσάρων (4) ετών. 2. Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονι-κής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρω-παϊκών Κοινοτήτων(άρθρο 33 ν.4412/2016). 3. Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ-σεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω µε οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δρα-στηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συστα-θεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα µε την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα µε την νομοθεσία κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έ-χουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού οικονομι-κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό µε βάση τη νομο-θεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 κα-θώς και της Αυστραλίας. Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά η ο-ποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προμηθευτών. 4. Για να συμπεριληφθεί στο ΔΣΑ μια επιχείρηση τροφίμων, απαιτείται α-φενός να πληροί τα κριτήρια επιλογής και αφετέρου να καταθέσει αίτηση συμμε-τοχής προσφορά, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης. Κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο ΔΣΑ, μπορεί να υ-ποβάλει προσφορά. 5. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΔΣΑ. η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής που κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας διακήρυξης, εντός

Α-4

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 10: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την (παραλαβή)- (αποσφράγιση) τους, η οποία δύναται να παραταθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 παρ.5 του Ν. 4412/2016. Μετά την έναρξη της εφαρμογής του ΔΣΑ και την κατάρ-τιση της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης 12μηνης διάρκειας, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη κάθε επόμενης συγκεκριμένης σύμβασης, επίσης 12μηνης διάρκειας: α. Οι κατατιθέμενες χωρίς χρονικό όριο και άνευ σχετικής πρόσκλη-σης αιτήσεις συμμετοχής από τους νέους οικονομικούς φορείς, θα παραλαμβά-νονται χρονικά κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του διαγωνισμού και τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους (άρθρο 33 παράγραφος 5 του Ν.4412/2016), θα υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή για έκδοση της σχετικής ε-γκριτικής διαταγής, κοινοποιούμενης αυτής στους διαγωνιζόμενους, με φροντίδα του (ΕΚΕΜΣ). β. Οι κατατιθέμενες, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολο-γιακών ημερών (άρθρο 33 παρ. 2β του Ν. 4412/16) από την ημερομηνία από-στολής της σχετικής πρόσκλησης, οικονομικές προσφορές των εγκεκριμένων νέων οικονομικών φορέων, θα παραλαμβάνονται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού και τα αποτελέσματα της σχετικής αξιολόγησης, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή - αποσφράγιση των προσφορών τους, θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής εγκριτικής διαταγής, κοινοποιούμενης αυτής στους διαγωνιζόμενους με φροντίδα του (ΕΚΕΜΣ). 6. Στις επιμέρους διαγωνιστικές διαδικασίες : α. Δύνανται να συμμετάσχουν εκτός από τους οικονομικούς φορείς που ήδη συμμετείχαν στο ΔΣΑ, στα πλαίσια της διαδικασίας για την επίτευξη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης και έχουν γίνει αποδεκτοί σε αυτό και νέοι οικονομικοί φορείς κατόπιν υποβολής αίτησης συμμετοχής μετέπειτα, στο πλαίσιο του επιμέρους διαγωνισμού. β. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καλούνται οι οικονομικοί φορείς που έχουν γίνει δε-κτοί στο ΔΣΑ στο πλαίσιο των επιμέρους διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς επί-σης και οι ήδη συμμετέχοντες σε αυτό από την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από το ΕΚΕΜΣ. γ Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο ΔΣΑ θα ενημερωθούν µέσω του συστήματος για την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (οικο-νομικών) προσφορών τους. Η προσφερόμενη τιμή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, θα ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της (μονοετούς) σύμβασης. Το ΔΣΑ δεν παράγει καμία υποχρέωση για την ΑΣΔΥΣ να αναθέσει την υπόψη προ-μήθεια . 7. Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, σύμφωνα µε τα

Α-5

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 11: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

προβλεπόμενα στο Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης. Η οικονομική προ-σφορά συντάσσεται υποχρεωτικά σύμφωνα µε το υπόδειγμά της Προσθήκης «2/Γ» της παρούσας διακήρυξης. 8. Για την συμμετοχή στο ΔΣΑ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαι-τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ. Η.Δ.Η.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέ-ρω διαδικασία εγγραφής. α. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, µέσω του συστήματος και από το σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (πα-ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής: (1) Όσοι από τους παραπάνω οικονομικούς φορείς διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρή-ση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέ-χουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. (2) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώ-ου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευ-τηρίων, που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμη-θειών. (3) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία εμπορίου αποστέλ-λοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη µε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική, - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου τύπου pdf µε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική και σύμφωνα µε τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δη-λώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προ-σκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέ-ρεται ανωτέρω. γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή µέσω η-λεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο

Α-6

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 12: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ε-νεργοποίηση του λογαριασμού του. 9. Οι οικονομικές προσφορές για όλα τα στάδια του διαγωνισμού (πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση και επιμέρους διαδικασίες), ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 3ο

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης2

1. Κριτήριο ανάθεσης της κάθε σύμβασης, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσο-στό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου της εταιρείας. 2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα αναφερό-μενα στο Ν.4412/16 και οι όροι της διακήρυξης. 3. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκ-πτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου παγωτών της εταιρείας που εκπρο-σωπεί, γίνεται εκ των οικονομικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (Κώδικας Τροφί-μων και Ποτών) και τους όρους της διακήρυξης.

2Ν.4412/16, άρθρο 86, παρ. 10

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

Α-7

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 13: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 1ο Γενική Περιγραφή της Διαδικασίας

1. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυ-ξης γίνεται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) και όπως αυτή λεπτομερώς καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους. 2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φο-ρείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα δι-ακήρυξή στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφε-ρόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/τ.Α/2013), στο άρθρο 11 της υπ’ αριθµ. Π1/2390/ 2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Α/2013) Υπουργικής Απόφασης µε θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρε-ιες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο ν. 4412/2016, Άρθρο 36. Με την οριστική υπο-βολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το Σύστημα ηλεκτρονική απόδει-ξη. 3. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυ-ξης για την επίτευξη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης, γίνεται πριν την παρέ-λευση της αντίστοιχης ορισθείσας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, όπως τού-το σαφώς ορίζεται στο Άρθρο 33 παρ. 2α του ν. 4412/16. Για τις επόμενες επιμέ-ρους διαγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη των αντίστοιχων συγκεκριμένων συμβάσεων, δεν υφίσταται συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. 4. Η ΑΣΔΥΣ (μέσω του ΕΚΕΜΣ) παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμι-κού συστήματος αγορών τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, µε σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα. (Άρθρο 33, παράγρα-φος 5 του Ν. 4412/16). 5. Η σύνταξη και η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα κατατεθούν πραγμα-τοποιείται σύμφωνα µε τους όρους και την διαδικασία που περιγράφεται στο πα-ρόν Παράρτημα (άρθρο 2). 6. Η αποδοχή ή µη του ενδιαφερόμενου, πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής (Άρθρο 33, πα-ράγραφος 5 του Ν. 4412/16).

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Τ.Π 21 Μαρ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 14: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-2

7. Η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15) ερ-γάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, εφόσον αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί κατά τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρ. 5 του Ν..4412/2016.

8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά, που αφορο-ύν στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα προσκομίζονται στην υπηρεσία που προκηρύσσει την εφαρμογή του ΔΣΑ και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσι-μων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους µε τα στοιχεία της διακήρυξής για την εφαρμογή του ΔΣΑ (πλήρης τίτλος της υπηρε-σίας που προκηρύσσει την εφαρμογή του ΔΣΑ, αριθμός της διακήρυξης και κατα-ληκτική ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών για την πρώτη αξιολόγη-ση) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».

9. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του δια-δικτύου στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-ρείς που παραλαμβάνουν τη διακήρυξή για την εφαρμογή του ΔΣΑ θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους ή να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονι-κού ταχυδρομείου, έτσι ώστε η αναθέτουσα αρχή να έχει στη διάθεση της κατάλο-γο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξή µε κάθε μέσο.

10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας αιτηθεί την παροχή πρόσθε-των πληροφοριών ή επεξηγήσεων που αφορούν τους όρους της διακήρυξης, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να κατατεθεί εγκαίρως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΣΔΗΣ, απαράβατα το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτι-κή ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για την πρώτη αξιολόγηση στα πλαίσια εφαρμογής του ΔΣΑ, ή την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία υποβο-λής των των αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια απλουστευμένης διακήρυξης, για επιμέρους διαγωνιστικές διαδικασίες. 11. Το ΕΚΕΜΣ που θα διεξάγει το δυναμικό σύστημα αγοράς, θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, σύμφωνα µε τις προθεσμίες και σε όλους όσους έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα, το αργότερο σε έξι (6) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – δι-ευκρινίσεων υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά, µόνο στο διαδικ-τυακό τόπο του διαγωνισμού, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µόνο από εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου τύπου pdf, µε το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή υποβάλλον-ται µε άλλο τρόπο, ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήπο-τε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΚΕΜΣ.

12. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα προσφυγή κατά της διακήρυξης, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχε-ται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται,

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 15: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-3

µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους αυτής.

Άρθρο 2ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Κατάρτιση και Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής)

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ1 α. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, όπως Προσθήκη «2/Β» β. Παραστατικό εκπροσώπησης, (εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμ-μετέχουν με αντιπρόσωπο του. γ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : Δεν απαιτείται δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (Ε.Μ.ΠΑ), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.4496/2017 (Άρθρο 2 παράγραφος 16). ε. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/16, το οποίο να υπογράφεται ψηφιακά κατάλληλα από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα οικονομικού φορέα, στο οποίο να συμπερι-λαμβάνονται τα παρακάτω: (1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. (2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της πα-ρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. (3) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της ποσότητας, για την οποία έχει υποβάλει προσφορά. (4) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσ-φορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους (5) Δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. (6) Να δηλώνονται οι εγκαταστάσεις προπαρασκευής του τελι- κού προϊόντος που προσφέρεται, οι οποίες θα υπόκεινται σε υγειονομικό έλεγχο οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο από την ΑΣΔΥΣ.

1 Ν.4412/16, άρθρο 93

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 16: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-4

(7) Να δηλώνεται ότι αποδέχεται τον προέλεγχο και τον έλεγχο - επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της, από αρμόδια επιτροπή της ΑΣΔΥΣ, καθώς και την παρακολούθηση της επεξεργασίας του προϊόντος, στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση. (8) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσ-φοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορί-ζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρ-θρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοι-νοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48). (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτο-υργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδη-γίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκ-τωβρίου 2005, (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώ-πων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, (ζ) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, α-ναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (9) Να δηλώνεται, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσ-φοράς τους ΔΕΝ έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να έχει διαπιστωθεί από δι-καστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με δια-τάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. (10) Να δηλώνεται, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσ-φοράς τους:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 17: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-5

(α) ΔΕΝ τελεί υπό πτώχευση, ΔΕΝ έχει υπαχθεί σε διαδι-κασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ΔΕΝ τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ΔΕΝ έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-κού συμβιβασμού, ΔΕΝ έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και ΔΕΝ βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. (β) ΔΕΝ έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. (γ) ΔΕΝ υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24. του Ν. 4412/16. (δ) ΔΕΝ υπήρξε πρότερη συμμετοχή του κατά την προετο-ιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. (ε) ΔΕΝ έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημ-μέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημό-σιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμε-νης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις (στ) ΔΕΝ έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις διαδικασί-ες δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 74. (11) Να δηλώνεται ότι: (α) Πληρούνται πλήρως τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και αφορούν: 1/ Στην καταλληλότητα της εταιρείας για την ανάληψη της υπόψη προμήθειας. 2/ Στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κιν-δύνων. 3/ Στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όσον αφορά ανθρώπινους – τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 4/ Διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες και κωδι-κούς αριθμούς έγκρισης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. 5/ Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ή να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και με τους όρους της εν λόγω διαδικασίας.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 18: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-6

(β) Έχει εγκαταστήσει συστήματα διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρω-παϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμ-φωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης. (γ) Για όσα από τα παραπάνω προς δήλωση στοιχεία, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ΕΕΕΣ, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομι-κοί φορείς ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους, να δη-λώσουν αυτά με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. (12) Να δηλώνεται επίσης με Υ.Δ του Ν. 1599/86, ότι: (α) Τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΠΤ),την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, και τις λοιπές α-γορανομικές διατάξεις. (β) Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία σε ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. (13) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να α-ναθέσει υπεργολαβικά2 σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης προμήθειας, ή να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων3, πρέπει να αποδεικνύ-ει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευσή τους, ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγ-καία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, τότε θα πρέπει να κατα-θέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συ-νεργασίας:

Περιγραφή τμήματος / ποσοστού της προμήθειας που προτίθεται ο υποψήφιος ανάδοχος να αναθέσει

σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υ-περγολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας

(14) Τέλος, σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ: ΕΞ12161-2018/10001/10-01-2018/Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας /Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, οι εμπλεκόμενοι στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (περίπτωση επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), απαιτεί-ται να προσκομίζουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου, ένορκη βεβαίωση.

2 Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον προμηθευτή, καθώς ο υπεργολάβος αναλαμβάνει να υλοποιήσει - εκ-

τελέσει μέρος του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, ενώ ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει –

διαθέσει συγκεκριμένα αγαθά στο εν λόγω πλαίσιο. 3 Ν.4412/16, άρθρο 78

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 19: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-7

(15) Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δομής που ζη-τούνται στην αμέσως προηγούμενη ενότητα θα πρέπει να δίνονται και για τους υπεργολάβους/άλλους φορείς, όπως προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 2. Θα αναλαμβάνεται άμεσα η υποχρέωση υποβολής, εντός πέντε (5) ερ-γασίμων ημερών, σχετικών αποδεικτικών στοιχείων κατόπιν προσκλήσεως από το ΕΚΕΜΣ. 3. Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιέχει τις ακό-λουθες δηλώσεις: α. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας διακήρυξης. β. Δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης και σύνταξης οικονομικής προσφοράς. 4. Τα στοιχεία του φακέλου «Αίτηση Συμμετοχής», υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf . 5. Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ίδιο, θα φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής4. 6. Επισημαίνεται ότι ως «λοιπά στοιχεία» των «Δικαιολογητικών συμμετο-χής - Τεχνικής προσφοράς», που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Επιτροπή που διενεργεί το διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχε-ία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέ-ροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοι-χεία ενδεικτικά αναφέρονται: πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπ-τωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία pdf αυτών, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14) και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις εν λόγω δια-τάξεις. 8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ημερομη-νία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών5, προ της καταληκτικής ημερομη-νίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογ-ραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

4 Ν.4250/2014 Άρθρο 3

5Ν.4250/ 2014 Άρθρο 3

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 20: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-8

9. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, εκδίδε-ται από το σύστημά ηλεκτρονική απόδειξη. Μετά την κατάθεση της αίτησης συμμε-τοχής, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιον τους διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της υπηρεσίας (ΕΚΕΜΣ) που διε-νεργεί το διαγωνισμό, µετά τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από τις διε-υκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αί-τημα από την Επιτροπή.

Άρθρο 3ο Χρόνος Ισχύος Αιτήσεων Συμμετοχής.

Ο χρόνος ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής είναι ως την καταληκτική ημερο-μηνία ισχύος του ΔΣΑ. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παρα-πάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η µη έγκαιρη υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο στάδιο της αρχικής διακήρυξης δημιουργίας του ΔΣΑ (πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση), ή κατά την διαδικασία επιμέρους διαγωνισμού, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το ΔΣΑ, αλλά έχει σαν αποτέλεσμα την µη αξιολόγηση των αιτήσεων κατά τις διαδικασίες αυτές. Οι εν λόγω αιτήσεις αντιμε-τωπίζονται σαν αιτήσεις συμμετοχής για όλους τους επόμενους επιμέρους διαγω-νισμούς καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του ΔΣΑ

Άρθρο 4ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση-Αξιολόγηση Προσφορών

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής που θα υποβ-ληθούν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, γίνεται εντός τέσσερις (4) εργάσι-μές ημέρες µετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετο-χής, ήτοι στις 10 Μαϊ και ώρα 09:00 πµ µέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής Διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι αιτήσεις συμ-μετοχής, που δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ (ανε-ξαρτήτως δημοσίευσης επιμέρους διαγωνισμού), θα αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά την 1η και 16η ημέρα κάθε μήνα και σε περίπτωση που οι εν λόγω ημερομηνίες θα συμπίπτουν µε µη εργάσιμή ημέρα ή αργία, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφρά-γισης θα μετατίθεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά την προανα-φερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά». 2. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμ-μετοχής» - Τεχνική Προσφορά», οι υποβάλλοντες αίτηση συμμετοχής, για το ΔΣΑ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής που αποσφραγίσθηκαν. Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση θα ειδοποιηθούν αυτόματα από το σύστημα οι προσφέροντες µε το μήνυμα «η αποσφράγιση του σταδίου Οι-κονομική Προσφορά για τον διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧ ολοκληρώθηκε». Το ανωτέρω μήνυμα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους διαγωνιζόμενους ως «η αποσ-φράγιση του σταδίου Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά για τον διαγωνισμό ΧΧΧΧΧΧΧ ολοκληρώθηκε». 3. Η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 21: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-9

α. Αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα αυ-τής καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του γνωμο-δοτικού οργάνου (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού). β. Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρι-νε πλήρη και συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του γνωμο-δοτικού οργάνου για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχ-νικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχ-νικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο Πρακτικό (Πρακτικό Αποσφράγι-σης – Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών), το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου.] γ. Υποβολή του ή των ως άνω πρακτικού ή πρακτικών δια μέσου του ΕΚΕΜΣ και με σχετική κρίση αυτού επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΣΔΥΣ), η οποία εκδίδει απόφαση επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 4. Οικονομικοί φορείς που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ενημερώ-νονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος για την αποδοχή τους ή µη στο ΔΣΑ. (Άρθρο 33 παρ. 5 Ν. 4412/16). 5. Κατόπιν, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνονται αποδεκτοί για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.Α, αποτελούν την κλειστή ο-μάδα στην οποία το ΕΚΕΜΣ θα αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ πρόσκληση (RFI) για συμμετοχή σε επιμέρους διαγωνισμούς (στα πλαίσια του ισχύοντος Δυναμικού Συστήματος Αγορών) με την ηλεκτρονική υπο-βολή μόνο οικονομικής προσφοράς.

Άρθρο 5ο

Διενέργεια Ελέγχων 1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος των οικονομικών φορέων, θα διενεργείται κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε κατά κρίση του ΕΚΕΜΣ και της ΑΣΔΥΣ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτον-ται οι απαιτήσεις των όρων του διαγωνισμού της διακήρυξης και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας. 2. Ειδικά με την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής περί απο-δοχής των αιτήσεων συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή πρόσκλησης για υποβολή οικονομικών προσφορών στην κλειστή ομάδα προμη-θευτών που θα δημιουργηθεί, το αρμόδιο προσωπικό θα προβαίνει στη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου. των υποψήφιων προμηθευτών. 3. Ο Υγειονομικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγ-ραφο 1 και τα θετικά αποτελέσματα θα αποτελούν ικανή και αναγκαία προϋπόθε-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 22: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-10

ση για την περαιτέρω συμμετοχή των αποδεκτών οικονομικών φορέων στις δια-γωνιστικές διαδικασίες στα πλαίσια του ΔΣΑ (κλήση για κατάθεση οικονομικών προσφορών). 4. Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί, για λόγους άμεσης εξέτασης και εξαγωγής αποτελεσμάτων, των υποψήφιων εταιρειών, θα απαρτίζεται από Αξ-κούς που υπηρετούν στο ΕΚΕΜΣ με πρόεδρο τον Κτηνίατρο αυτού.

Άρθρο 6ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύ-ουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 1460 ημερών (4 έτη) από την επό-μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφε-ρομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 7ο Κριτήρια Επιλογής6 - Λόγοι Αποκλεισμού7

1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την: α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότη-τας. β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματι-κής δραστηριότητας, απαιτείται η εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμ-πορικά μητρώα. ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Ε-πιμελητηρίου ή αντιστοίχου άλλου κράτους μέλους8, από το οποίο να προκύπτει αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκ-καθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, καταθέτοντας προς τούτο στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς, τα σχετικά ως άνω δικαιολο-γητικά. 3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απα-ιτείται από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης καταθέτοντας προς τού-το στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς, τα παρακάτω: α. Στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης κατ’ ανώ-

6 Ν.4412/16, άρθρο 75

7 Ν.4412/16, άρθρο 73

8 Ν. 4412/16, Προσάρτημα Α, Παράρτημα XI

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 23: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-11

τατο όριο, των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών της υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του. οικονομικού φορέως. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 100% της συνο-λικής εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών της υπό ανάθεση προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του προσφέροντος. β. Χρονολογικά επίκαιρες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτι-κών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης που δεν αφορούν σε εγγυητικές επιστολές ή καταθέσεις παρά μόνο σε πιστώσεις, ως αποδεικτικό ικανότητας της εταιρείας του οικονομικού φορέως ανταπόκρισης στις δανειακές του υποχρεώσεις και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώ-σεών του όχι γενικώς, αλλά ειδικώς ως προς την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, αναφερομένου του σχετικού ποσού ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (Άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16) ίσες ή ανώτε-ρες από το 100% του προϋπολογισμού της συνολικής υπό ανάθεση προμήθειας για το δεδομένο χρονικό διάστημα της προμήθειας για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του προσφέροντος. 4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν και να καταθέσουν στο φάκελο δικαιο-λογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς, τα παρακάτω: α. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας που αφορούν στην ανάπτυ-ξη και εφαρμογή HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Δι-απίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.A) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτεί-ται, ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τα οποία και θα καταθέτουν στο φάκελο δι-καιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς. β. Καταλόγους των κυριότερων συμβάσεων - παραδόσεων που πρα-γματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, (Άρθρο 75 παρ. 4 του Ν. 4412/16) με ανα-φορά, του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού πα-ραλήπτη. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης παρεχόντων τα υλικά που υπο-βάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε οίκο που συμμετέχει στην Κοινοπραξία ή Ένωση. Κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμέ-νος, για την απόδειξη τούτου, να καταθέσει, επί ποινή απόρριψης, της αίτησης συμμετοχής, στον σχετικό φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικής προσ-φοράς, τα παρακάτω: (1) Εφόσον o παραλήπτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, πιστοποιητι-κά εκδοθέντα ή θεωρηθέντα από αυτήν.

(2) Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, βε-βαίωση αυτού ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 24: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-12

προσφέροντος με την οποία θα βεβαιώνεται η αλήθεια και η ακρίβεια των δηλου-μένων στοιχείων, η καλή εκτέλεση ή αναλόγως η καλή πρόοδος της εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών και θα εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία να διασταυρώσει, κα-τά την κρίση της, τα δηλούμενα απευθείας από τους αποδέκτες των εν λόγω υπη-ρεσιών . 5. Η ΑΣΔΥΣ αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδι-κασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέ-πεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91, ή είναι γνωστό στην ΑΣΔΥΣ με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/16.

Άρθρο 8ο

Δικαστική Προστασία – Προσφυγές.

1. Άσκηση Προσφυγών κατά πράξεων που λαμβάνουν χώρα πριν τη σύναψη της σύμβασης: α. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης προσ-φυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυ-ρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν.4412/2016. β. Λοιπά όπως καθορίζονται στα άρθρα 360 έως 367 του Ν.4412/ 2016. 2. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβά-σεων9: Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΚΕΜΣ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημε ρομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 205 του Νόμου. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, ύστε-ρα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Πίνακας Μονάδων - Τόπων Παράδοσης των προς Προμήθεια Ειδών «2» Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης

9Ν.4412/16, άρθρο 205

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 25: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 13 ΔΕΕ

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ

2 Τ/ΓΕΕΘΑ

3 Τ/ΓΕΣ

4 2η ΜΑΛ

5 301 ΕΒ

6 305 ΣΠΤΧ

7 306 ΕΒΤ

8 401 ΓΣΝΑ

9 414 ΣΝΕΝ

10 417 ΝΙΜΙΤΣ

11 441 ΑΒΥΥ

12 466 ΤΔΒ

13 471 ΤΗΠ

14 487 ΤΔΒ

15 651 ΑΒΥΠ

16 700 ΣΕ

17 791 ΤΕΦ

18 862 ΑΒΕΤ

19 ΛΣ/ΑΣΔΥΣ – ΛΑΦ/ΑΣΔΥΣ

20 ΓΥΣ

21 ΚΕΤΕΣ

22 482 ΤΔΒ

23 ΛΑΕΔ

24 ΛΣ/ΑΣΔΕΝ

25 ΜΦΑΤ

26 ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

27 ΣΑΝ

28 ΣΕΘΑ

29 ΣΣΕ

30 ΣΧΑΛ

31 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

32 ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

33 ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

34 ΚΕΕΔ

35 865 ΤΕΝΕΦ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

36 180 Μ/Κ ΧΩΚ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ 21 Μαρ 19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ

Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 26: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-1-2

Α/Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

37 2ο ΤΥΑΔ ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ

38 ΛΑΦ ΠΑΧΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

39 ΚΕΤΘ ΑΥΛΩΝΑΣ

40 575 ΤΠΝ

41 ΣΧΟΛΗ ΠΕΖΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ

42 ΚΕΜΧ ΝΑΥΠΛΙΟ

43 ΚΕΠΒ ΘΗΒΑ

44 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

45 698 ΑΒΠ ΚΕΧΡΙΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

46 Κ.Ε.ΥΠ ΛΑΜΙΑ

47 695 ΑΒΠ ΣΤΥΛΙΔΑ

48 ΚΑΑΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι παραπάνω Μονάδες είναι ενδεικτικές και αναφέρονται στην παρούσα χρονική περίοδο στις αντίστοιχες περιοχές.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 27: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ 21 Μαρ 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης αποτελούν όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την συμμετοχή φυσικών προσώπων ημεδαπών και αλλοδαπών του (υπο)φακέλου με τίτλο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 2. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσε-ις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε., και αντιστοίχως υπογράφονται ψηφιακά από αυτούς. 3. Επίσης, νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, καθορίζονται ως εξής: α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρεί-ας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): (1) ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. (2) ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας. (3) Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή. (4) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικασ-τικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλ-θει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. (5) Πρακτικό απόφασης ΔΣ περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Δι-αγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσ-φορά. β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εται-ρείας (ΟΕ ή ΕΕ): (1) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, κα-θώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 28: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-2-2

(2) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμό-δια Αρχή. γ. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: (1) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγ-γραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγρά-φους 3.α. ή 3.β., τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λει-τουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ κα-ταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για το-υς ημεδαπούς, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. (2) Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) Δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό. (β) Ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο, που πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. δ. Συνεταιρισμοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοί-χως ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δη-λώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ και υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. ε. Ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για το κάθε μέλος, που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. (2) Δήλωση σύστασης ένωσης ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα μέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του ΕΚΕΜΣ και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην προσφορά απαραιτή-τως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέ-λους της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1η: Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, του υποψήφιου προμηθευτή ή,

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 29: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Β-2-3

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, με-ταφρασμένη στα ελληνικά, του υποψήφιου προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοι-κητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώ-ρας του υποψήφιου προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 2η: Προσφορά Ενώσεων / Κοινοπραξιών: Ι. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθε-σης του εν λόγω διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλε-σης της σύμβασης. ΙΙ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. ΙΙΙ. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλε-σης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκ-λήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένω-σης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικα-τάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 30: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Α

Άρθρο 1ο

Κατάρτιση και Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και Οικονομικών Προσφορών σε Επιμέρους Διαγωνισμό

1. Στον επιμέρους διαγωνισμό δύνανται να συμμετέχουν: α. Οικονομικοί φορείς που ήδη συμμετέχουν στο ΔΣΑ και έχουν γίνει αποδεκτοί σε αυτό, στο πλαίσιο διεξαγωγής της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση, θα υποβάλλουν κατόπιν σχετικής πρόσ-κλησης του ΕΚΕΜΣ, μόνο οικονομικές προσφορές. β. Οικονομικοί φορείς οι οποίοι δε συμμετείχαν εξ αρχής στον διαγω-νισμό στα πλαίσια της διαδικασίας για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση, άλλα κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής μετέπειτα, ήτοι στις επιμέρους διαγωνιστικές διαδι-κασίες, η οποία έγινε αποδεκτή στο πλαίσιο της αξιολόγησης και υπό την προϋ-πόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχής υγειονομικός έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή , θα υποβάλλουν οικονομικές προσφορές επίσης κατόπιν σχετικής έγ-γραφης πρόσκλησης του ΕΚΕΜΣ. 2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων συμμετο-χής που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, καλούνται οι οικονομικοί φορείς που έχο-υν γίνει δεκτοί στο ΔΣΑ, καθώς επίσης και οι ήδη συμμετέχοντες στο σε αυτό, να υποβάλουν οικονομική προσφορά κατόπιν ειδοποίησής (αποστολή πρόσκλησης/RFI, µέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και εντός προθεσμίας η οποία θα καθορίζεται από το ΕΚΕΜΣ. Οι προμηθευτές που συμμετέχουν στο ΔΣΑ θα ενημερωθούν µέσω του συστήματος για την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσ-φράγισης των οικονομικών τους προσφορών. Στην απλουστευμένη διακήρυξη κα-θορίζεται επακριβώς το αντικείμενο του επιμέρους διαγωνισμού.

Άρθρο 2ο Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

1. Στον ηλεκτρονικό φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περι-λαμβάνεται η Οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο υπογ-ράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθε-

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Τ.Π 21 Μαρ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 31: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-2

τη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. 2. Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομί-μως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, κατόπιν εγγράφου της υ-πηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτρο-πής. Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται σύμφωνα µε τα παραπάνω, λαμ-βάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλή-θηκε σχετικό αίτημα από την αντίστοιχη επιτροπή.

Άρθρο 3ο

Προσφερόμενη Τιμή

1. Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 2. Οι οικονομικές προσφορές που θα κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ, θα ισχύουν κάθε φορά για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την επομένη της ημέρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης τους, όπως αυτή ειδικώς θα προσδιορίζεται στις εκάστοτε σχετικές προσκλήσεις. 3. Η προσφερόμενη τιμή, θα δίδεται υποχρεωτικά ως ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου παγωτών της εταιρείας και θα είναι ΕΝΙΑΙΟ για όλα τα προσφερόμενα είδη παγωτού. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερό-μενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτο-υσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσ-φορών οργάνου (Ε.Δ.Δ). 5. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπ-ροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Ανάδοχος θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει/ουν μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου παγωτών της εταιρείας και θα είναι ενιαίο για όλα τα είδη παγωτού. 7. Το ποσοστό έκπτωσης του προμηθευτή είναι δεσμευτικό για τον ανά-δοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της.

Άρθρο 4ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) ερ-γάσιμές ημέρες, µετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών, µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του φορέα διενέργειας του δυναμικού συστήματος αγορών, ήτοι την Επιτροπή διενέρ-γειας του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οι-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 32: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-3

κονομικών υπηρεσιών του ΕΚΕΜΣ και του τμήματος Προμηθειών αυτού, εφαρμό-ζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 2. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικο-νομική Προσφορά», οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν οικονομικές προσφορές, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών προκειμένου να λάβουν γνώση των προσφερόμενων ποσοστών έκπτωσης. 3. Η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή: α. Προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων «Οικονο-μική προσφορά». β. Αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και γ. Συντάσσει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την ανάδειξη αναδόχου/χων, το οποίο και παρα-δίδει στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΚΕΜΣ) που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των (υ-πο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» η Αναθέτουσα Αρχή, εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας (ΕΚΕΜΣ), που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, για την αποδοχή ή την απόρριψη της οικονο-μικής προσφοράς τους. Η αρμόδια Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, απευθύνουν αιτήματα στους προσφέ-ροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

Άρθρο 5ο Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ο οικονομικός φορέας που υπέβαλλε σύμφωνα με τη διακήρυξη τη συμφερότερη οικονομική προσφορά (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει µέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήμανση «Δικαιολογητικά Προσω-ρινού Αναδόχου», τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 του παρόντος Πα-ραρτήματος, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Υπο-βάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο µε τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος όπως υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης» που έχουν υ-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 33: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-4

ποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία (ΕΚΕΜΣ) που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-συνταχθεί, από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το ΕΚΕΜΣ θα ειδοποιήσει εγ-γράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προ-σωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφό-τυπο (.pdf) και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέ-ρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον, προσωρινό ανάδοχο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, αναλυτικά όπως παρακάτω: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κά-ποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (2) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, κα-θώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομι-κού φορέα. (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48). (4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρο-μοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυ-τής. (5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβ-ρίου 2005. (6) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-λίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 34: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-5

(7) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, αναφορι-κά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής). Αυτή θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο τους ερ-γαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. δ. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματι-κής δραστηριότητας Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικού/ Βιομηχανι-κού/ Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινο-ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.3419/2005, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ότι εξακολο-υθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημέρα επίδοσης της ως άνω έγ-γραφης ειδοποίησης και επίσης να προκύπτουν οι τυχόν αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. ε. Άδειες λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, κα-θώς και αριθμό έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσημη κρατική αρ-χή), όπως παρακάτω: (1) Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Τ.Β΄/31- 08-2006) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως (εάν απαιτείται). (2) Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος ή απαλλακτικό, σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Τ.Α711-03-2005), ή όπως αυτή εκδόθηκε με την ισχύουσα νομοθεσία κατά το χρόνο έκδοσης. (3) Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί παραπάνω από μία άδειες, προσκομίζονται όλες. στ. Άδεια διάθεσης λυμάτων ή απαλλακτικό, όπως αυτή έχει ενσωμα-τωθεί στην Έγκριση Περιβαλλοντολογικών Όρων (ΕΠΟ) ή στα Πρότυπα Περιβαλ-λοντολογικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), εκδιδόμενη από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες αναλόγως της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία - βιομηχανία, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της ή βεβαίωση από τις αρ-μόδιες αρχές για τη συμμόρφωση τους ως προς τις απαιτήσεις της σχετικής νομο-θεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμάτων τους. Σε πε-ρίπτωση δε που δεν υπάρχει δίκτυο, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης για το λόγο αυτό από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέ-τευσης (ΔΣ αυτών).

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 35: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-6

ζ. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρησης. η. Εκδοθέντα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών του οχήματος ή των οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά των προϊόντων από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα τους, για τη χρήση που προορίζονται. 2. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την ΕΔΔ και την υποβολή του φακέλου από το Ε-ΚΕΜΣ με εισήγηση στην ΑΣΔΥΣ για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της προμήθειας, είτε για την απόρριψη της προσφοράς και της ματαίωσης της δια-δικασίας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, που αφορούν την κατακύρωση της προμήθειας, επικυρώνονται με την απόφαση κατα-κύρωσης του άρθρου 14 του παρόντος. 3. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παρα-πάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Άρθρο 7ο

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνε-ται τρείς (3) εργάσιμές ημέρες μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυ-πη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο σύστημα συλλογικού οργάνου της ΑΣ-ΔΥΣ, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι αποδεκτοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου «Δικαιολογητικά Κα-τακύρωσης» που αποσφραγίσθηκε. Η εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή: α. Προβαίνει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του φακέλου «Δικαιο-λογητικά Προσωρινού αναδόχου - Κατακύρωσης». β. Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όπου γνωμοδοτεί για την κατακύ-ρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον μειοδότη το οποίο και παραδίδει στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης του φακέλου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημε-ρώνονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος για την τελική επιλογή του/των ανα-δόχου/ων. Η αρμόδια Επιτροπή ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρε-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 36: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-7

σία που διενεργεί το διαγωνισμό απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορί-ζονται.

Άρθρο 8ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης/Ανάθεσης

1. Στον/ους ανάδοχο/ους στον/ους οποίο/ους έγινε η κατακύρωση ή ανά-θεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρα-κάτω στοιχεία: α. Το προς προμήθεια είδος. β. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. γ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες δ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. ε. Την προθεσμία υπογραφής της σύβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγρα-φο της σύμβασης που την ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Η σύμβα-ση συντάσσεται, διεκπεραιώνεται και παρακολουθείται από το ΕΚΕΜΣ. 3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το προς προμήθεια είδος, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινο-ποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύβασης, προσκομί-ζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπο-ρεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην πε-ρίπτωση που ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπή εταιρεία η ανακοί-νωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στην αλλοδαπή εταιρεία. Στην περίπτωση που η πληρωμή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγμα πίστωσης, η εγγύη-ση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελ-λάδος στο εξωτερικό. 5. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υ-πογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρμόδιου για την

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 37: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-8

διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Προϊόντων

1. Ο διαγωνισμός ισχύει για όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες των Περιφε-ρειακών Ενοτήτων Αττικής, Αργολίδας, Βοιωτίας, Κορινθίας , Ευβοίας, Φθιώτιδος και σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΜΣ (έδρα, Στρδό «ΠΑΠΑΓΟΥ» και ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ). 2. Οι Μονάδες θα προβαίνουν σε έγκαιρη, τουλάχιστον προ 24ώρου για τα είδη, παραγγελία αναλόγων ποσοτήτων των διαφόρων ειδών προς τους προ-μηθευτές, οι οποίοι και υποχρεούνται να παραδώσουν αυτά σε δύο ημέρες στους αιτηθέντες χώρους και παρουσία πάντοτε της επιτροπής παραλαβής που θα ορισ-τεί από την κάθε Μονάδα, κοινοποιώντας αντίστοιχα στο ΕΚΕΜΣ. 3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλα τα είδη για τα οπο-ία αναδείχτηκε μειοδότης και όχι να κάνει επιλογή ανάλογα με το συμφέρον του. 4. Η οργάνωση του εμπορικού δικτύου των προμηθευτών να γίνει με μέ-ριμνά τους, προκειμένου όλες οι Μονάδες να εφοδιάζονται και συντηρούν ανελλι-πώς τα παραγγελόμενα είδη στις εργάσιμες ώρες της ημέρας. 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικό του κατάλληλο για μεταφορά τροφίμων μεταφορικό μέσο (οχήματα αυτοδυνάμου κατάψυξης), τα είδη για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης και να τα παραδίδει στις Μονάδες (και τους χώρους ασκήσεων αυτών αν κριθεί απαραίτητο). Απαγορεύεται η εκμετάλλευση κίνησης στρατιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά των προϊόντων. Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 6. Τα χρησιμοποιούμενα από τους προμηθευτές μέσα μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίζουν τα προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι χώροι των οχημάτων να είναι καθαροί, να απολυμαίνονται περιοδικά και να έχουν τις προβλεπόμενες άδειες. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την κατάσταση των μεταφορικών μέσων και εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις της, να διακόπτει την σύμβαση με τον προμηθευτή. 7. Οι προμηθευτές να παραδίδουν τα προϊόντα τους στις Μονάδες, κατα-μετρούμενα παρουσία αυτών ή εγγράφως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων το-υς, και της επιτροπής παραλαβής της κάθε Μονάδας, με βάση διπλότυπο δελτίο αποστολής. Προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές δε θα παραλαμβάνον-ται. 8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. Επίσης με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο κάθε Στρδο 2 φωτογ-ραφίες του ίδιου και του κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχονται σ’ αυτά για τη μεταφορά των προϊόντων προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 38: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-9

πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων του τα δελτία θα επιστραφούν στα στρατό-πεδα. 9. Διευκρινίζεται ότι για τις ποσότητες των προϊόντων που θα παραδώσο-υν οι προμηθευτές δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση καθόσον αυτές εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και τη δύναμη του προσωπικού των Μονάδων, η οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς. 10. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΑΣΔΥΣ και του ΕΚΕΜΣ με τα εντεταλμένα όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο την ποιό-τητα των εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα μετα-φορικά μέσα του προμηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των προβλεπομένων όρων υγιεινής. 11. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή εξέτα-ση των προϊόντων. Τυχόν δειγματοληψία γίνεται παρουσία του προμηθευτή η δε αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07)]. Εφόσον ο προμηθευτής δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος λόγω κωλύματος ή αρνήσεως θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του από την επιτροπή παραλαβής ή τον κτη-νίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από την επιτροπή, τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί την δειγματοληψία. 12. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο θε-ωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμιά επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον το ΕΚΕΜΣ διατηρεί το δικαίωμα της να επι-βάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 13. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτιότη-τά του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα ποσότητα, το ΕΚΕΜΣ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής θα καταλογίζεται στον προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση το ΕΚΕΜΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 14. Ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να υπογράφει τα πρακτικά παραλαβής των προϊόντων κατά την παραλαβή αυτών από την επιτρο-πή παραλαβής. 15. Ο προμηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα και υποχρεούται στον ομαλό εφοδιασμό των Μονάδων – Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττι-κής, Βοιωτίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ευβοίας και Φθιώτιδας όπως και να καλύπτει σε κάθε περίπτωση πλήρως τις ανάγκες τους στα είδη του διαγωνισμού. 16. Η συσκευασία να είναι εκείνη με την οποία τα προαναφερόμενα είδη κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο και πάντοτε σύμφωνα με το άρθρο 9 Κεφ ΙΙ του Κώδικα Τροφίμων Ποτών.

Γ-10

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 39: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-10

17. Όλα τα είδη που διατίθενται για κατανάλωση στις Στρατιωτικές Μονάδες και υπηρεσίες σε συσκευασίες, θα φέρουν υποχρεωτικά, τις επισημάνσεις των άρ-θρων 10 και 11 του Κ.Τ.Π καθώς και της λοιπής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα κ.λ.π). 18. Οι ανωτέρω επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα είναι έκτυπες, με μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίμων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο, απαγορευμένης της χρή-σης εμπορικών ετικετών (τύπου σούπερ μάρκετ). 19. Στα είδη, που από τη φύση τους δεν προβλέπεται ατομική συσκευασία, οι παραπάνω επισημάνσεις θα αναγράφονται υποχρεωτικά στη δεύτερη συσκευ-ασία (πχ χαρτοκιβώτια) ή στο εμπορικό συνοδευτικό έγγραφο. 20. Τα βοηθητικά υλικά προσφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή, πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να συνοδεύονται από σχετική έγκριση για χρησιμοποίηση σε τρόφιμα. 21. Τα κενά συσκευασίας (κιβώτια, κλπ) να χρεώνονται από τον προμηθευ-τή στις Μονάδες και θα επιστρέφονται με την επόμενη δοσοληψία. Σε περίπ-τωση που κάποια Μονάδα προκαλέσει φθορά πέραν του φυσιολογικού ή απολέσει αυτά, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να καταβάλλει στον προμηθευτή το αν-τίτιμο αυτών.

Άρθρο 10ο

Τεχνική Προσφορά – Προδιαγραφές 1. Τα είδη παγωτού πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι σύμφωνα με τις απαι-τήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στην κε-ίμενη Ελληνική Νομοθεσία 2. Στην τεχνική προσφορά τους οι προμηθευτές πρέπει να βεβαιώνουν ότι συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στη προδιαγραφή τεχνικά στοιχεία. 3. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και υγιεινή κατάσταση των υλικών που χρησιμοποιεί, τα οποία πρέπει να είναι άριστα από κάθε άποψη.

Άρθρο 11ο

Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής 1. Η πληρωμή του προμηθευτή από το ΕΚΕΜΣ, θα γίνεται μέσω συστήμα-τος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EDI) μέσα σε 40 ημέρες από την παράδοση των προϊόντων, στις έδρες των Μονάδων. Ο προμηθευτής οφείλει εντός πέντε (5) ημε-ρών να προσκομίσει στο λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ, τα στελέχη των δελτίων αποστο-λής με τα οποία παρέλαβαν οι Μονάδες καθώς και πρωτότυπα τιμολόγια που θα αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά. Τονίζεται ότι τιμολόγιο το οποίο θα συνοδεύεται από ανυπόγραφα δελτία αποστολής (ως προς την παραλαβή από τα όργανα της Μονάδος) δε θα παραλαμβάνεται από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ. Η εξόφληση γί-νεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται ποσοστό 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν 2198/94) επί της καθαρής αξίας.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 40: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-11

2. Δικαιολογητικά πληρωμής αποτελούν το εκδιδόμενο τιμολόγιο του προ-μηθευτή στο οποίο θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσότητες στις Μονάδες (σύμφωνα με τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής), αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. (αν περιλαμβάνεται στην τιμή). 3. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί στο ΕΚΕΜΣ φορολο-γική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος τους. 4. Η πληρωμή διέπεται από τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013) Υπο-παράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών». 5. Θα ενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ, Χαρτόση-μο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 6. Στην εξόφληση κάθε τιμολογίου θα πραγματοποιείται κράτηση 5% επί του τζίρου, υπέρ ΕΚΕΜΣ.

Άρθρο 12ο

Εγγυήση Καλής Εκτέλεσης1 1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξε-ις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-νείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακατα-θηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους υπέρ οικονομικού φορέα.(Ως υπόδειγ-μα Προσθήκης «1/Γ»). 2. Εγγύηση Συμμετοχής Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης2 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επισ-τολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής συμβατικής αξίας. Πιο συγκεκριμένα το ποσό της εγγυητικής επισ-τολής αποτελεί ποσό ύψους 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας (άνευ ΦΠΑ), που θα προσδιορίζεται επακριβώς στις απλουστευμένες επιμέρους διακηρύξεις, που θα δημοσιευθούν.

1Ν.4412/16, άρθρο 72

2Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 41: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-12

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο της προμήθειας. γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική πο-σοτική και ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομέ-νων. 4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης του παρόντος άρθρου περι-λαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α. Την ημερομηνία έκδοσης β. Τον εκδότη γ. Το ΕΚΕΜΣ προς το οποίο απευθύνεται δ. Τον αριθμό της εγγύησης ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομι-κού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ζ. Τους παρακάτω όρους ότι: (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκ-δότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, και (2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. η. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέρ-γειας του διαγωνισμού. θ. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να κα-ταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια. Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβο-λής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 42: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-13

6. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα προανα-φερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρωματικώς με τα συνημμένα υποδείγματα της Προσθήκης«1/Γ». 7. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυπο-ποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να περιλαμβάνει τα α-ναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαρά-δεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νό-μο και την παρούσα διακήρυξη. 8. Το ΕΚΕΜΣ θα επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρό-τητά τους.

Άρθρο 13ο

Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες3 1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση η ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, μετά από εισήγηση του ΕΚΕΜΣ και απόφαση της ΑΣ-ΔΥΣ, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 2. Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτι-ολογημένη απόφαση του ΕΚΕΜΣ και/ή της ΑΣΔΥΣ. 3. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, ε-πιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προϊόν-των που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών εί-ναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΣΔΥΣ, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες εκτελεστούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυ-τής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3Ν.4412/16, άρθρο 218

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 43: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-14

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την α-μοιβή του προμηθευτή. 5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη ΑΣΔΥΣ το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 6. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη νο-μοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης απο-τελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: α. Επαναλαμβανόμενης άρνησης εκτέλεσης προμήθειας χωρίς προ-ηγούμενη έγκριση του ΕΚΕΜΣ. β. Άρνησης αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν αν-ταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπι-κής εξέτασης. γ. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια ειδών. δ. Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της προμήθειας. ε. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει εν-τός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. στ. Παράβασης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των ειδικώς οριζομένων στους Ειδικούς Ό-ρους, Τεχνικών Προδιαγραφών 7. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακατάλλη-λα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 8. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του ΕΚΕΜΣ. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πα-ρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του προμηθευτή.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 44: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-15

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα του προμηθευτή που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών τους. (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός (5) Πόλεμος/Τρομοκρατική ενέργεια. (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μη-χανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ε-λέγχων του ΚΒΙΕΣ. 10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογι-κά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 11. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσε-ις, αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋ-ποθέσεις του άρθρου 205 του ν.4412/16. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω από-φαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδή-ποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ΕΚΕΜΣ από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και το ΕΚΕΜΣ και η ΑΣΔΥΣ επιφυλάσσονται των νόμιμων δικαιωμάτων τους για μελλον-τικές ενέργειες. 13. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν σχε-τικής εισήγησης και απόφασης του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 1.000 Ευρώ. γ. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση του ΕΚΕΜΣ και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14 και των κα-τευθυντήριων οδηγιών του ΕΦΕΤ:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 45: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-16

(1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως προ-ηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ. (2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 14. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα ή δεν τα παραδώσει κα-θόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προαναφερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλ-λη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμη-θευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 14ο

Τροποποίηση Σύμβασης Μετά την Υπογραφή της

1. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύνα-ψης σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται ΡΗΤΑ στη σύμβαση μετά από εισήγηση του ΕΚΕΜΣ, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στην παρούσα διακήρυξη. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμε-νων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν μα ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. β. Για τις συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή: (1) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρ-χικής σύμβασης και (2) Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επι-κάλυψη δαπανών για το ΕΚΕΜΣ. (3) Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/2016). γ. Όταν πληρούνται συσσωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 46: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-17

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από το ΕΚΕΜΣ ή την ΑΣΔΥΣ κατά τη σύναψη της σύμβασης. (2) Η τροποποίηση δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβα-σης. (3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η συσ-σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα όσον αφορά την τιμή του προϊόντος, αυτή δύναται να αναπροσαρμοστεί, μόνο στην περίπτωση παράτασης και σε ύψος 75% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. δ. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ου-σιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3 2. Λόγω της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη προμήθει-ας, απαιτείται επαλήθευση για τους όρους της σύμβασης που δύναται να τροπο-ποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το ν. 4412/2016. 3. Η τροποποίηση δε μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβα-σης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάση της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 4. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κα-τά την έννοια της περίπτωσης 1δ εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορε-τική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέ-ρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης , θα είχαν επιτρέψει τη συμμετο-χή διαφορετικών υποψήφιων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην απο-δοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επιλέγει αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. β. Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης, υπέρ του προμηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβα-σης. δ. Όταν νέος προμηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανα-τεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συνε-πεία: (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση 1α.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 47: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-18

(2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού προμηθευτή λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφηση, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευ-τικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα , ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η δια-δοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδης τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνε-ται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή (3) Περίπτωσης που το ΕΚΕΜΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου προμηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον ν.4412/ 2016, για τροποποιήσεις των διατάξεων μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2. α. Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού προμηθευτή λόγω εταιρι-κής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφηση, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτι-κών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα , ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η δια-δοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδης τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνε-ται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή β. Περίπτωσης που το ΕΚΕΜΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου προμηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4412/2016. 6. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον ν.4412/ 2016, για τροποποιήσεις των διατάξεων μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 15ο Λοιποί Όροι

1. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων ελέγχων από τα κτηνι-ατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή άλλα αρμόδια εργαστήρια της Στρατιωτικής Υ-πηρεσίας, γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό του εργοστασίου παρασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι τι-μές θα αναγράφονται στο Δελτίο του ΧΗΣ με την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το πιστοποιητικό του παρασκευαστή. 2. Σε περίπτωση που τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή τα άλλα αρμόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγματα θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργασ-τήριο του δημόσιου τομέα.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 48: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-19

3. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχ-ρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση ή μείωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε τελικά. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημο-σίων συμβάσεων. 5. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω εργαστηριακές εξε-τάσεις των δειγμάτων και από το Γ.Χ.Κ. ή αλλού, πέραν των εργαστηρίων που δι-αθέτει (ΚΒΙΕΣ, Χημείο Στρατού). ομοίως το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και στην περίπτωση αυτή, βαρύνει τον Ανάδοχο. 6. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιων από αυτές, τότε το κόστος εκτέλεσης σε άλλους προβλεπόμενους φορείς θα βαρύνει τον Ανάδοχο (ΦΕΚ 488 Β΄/21-5-98, ΦΕΚ 161 Β΄/14-2-2002 και ΦΕΚ 131 Β΄/7-2-2003), ομοίως όπως αναφέρεται παραπάνω.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Υπόδειγμα) «2» Οικονομική Προσφορά (Υπόδειγμα)

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 49: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

(Υπόδειγμα) Ονομασία Τράπεζας ………………………….. Κατάστημα …………………………. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης ..……………… ΕΥΡΩ. …………………… Προς: ΕΚΕΜΣ Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ» Καρέας Αθήνα 210-7675444 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα εγγυη-τική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ..…………………(και ολογ-ράφως) …………..………………. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................................................................., ΑΦΜ: …................. (διεύθυνση) …….... ...............………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……………....... ......................................................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................... ...........................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/νομικών προ-σώπων: α) (πλήρη επωνυμία) ……………......................................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................................................................ β) (πλήρη επωνυμία) .........................................................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................................................................ γ) (πλήρη επωνυμία) ....................................................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................................... (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ 21 Μαρ 19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 50: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Γ-1-2

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ. .................... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................................ Διακήρυξη της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή με-ρικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 3 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η ισχύς της παρούσας είναι αορίστου χρόνου ή μέχρις ότου αυτή μας επισ-τραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας, ότι μπορούμε να θεωρήσου-με την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκει-ται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 51: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Υπόδειγμα) Ο υπογεγραμμένος ............................... (Ονοματεπώνυμο) του ...................... (Όνομα Πατρός) κάτοικος ................... (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός και αριθμός) τηλ. ................ που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω: α. Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων των συμφωνιών και της διακήρυξης, τους οποίους τους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς. β. Προσφέρω για την προμήθεια παγωτών του συνόλου των Μονάδων Ν. Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Φθιώτιδας, ΕΝΙΑΙΑ έκπτωση ……….% επί των ειδών του επισήμου τιμοκαταλόγου της εταιρείας, τον οποίο και επισυνάπτω.

Αθήνα ............................

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ 21 Μαρ 19 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 52: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

./.

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. …./……..(έτος)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑ-ΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑ-ΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΓΟΛΙ-ΔΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ,ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

……… (μήνας) 201…..

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Τ.Π

21 Μαρ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ Φ.600.163/93/1742/Σ.307

ΕΚΕΜΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 53: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο (Ορισμοί) Δ-3 ΑΡΘΡΟ 2ο (Τόπος και ο Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης – Συμβαλλόμενα Μέρη) Δ-3 ΑΡΘΡΟ 3ο (Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης - Περιεχόμενο Σύμβασης) Δ-4 ΑΡΘΡΟ 4ο (Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης) Δ-4 ΑΡΘΡΟ 5ο (Αγοραστής) Δ-5 ΑΡΘΡΟ 6ο (Υποχρεώσεις) Δ-5 ΑΡΘΡΟ 7ο (Κατηγορία Σύμβασης) Δ-6 ΑΡΘΡΟ 8ο (Έναρξη και Διάρκεια) Δ-6 ΑΡΘΡΟ 9ο (Μεταβίβαση Δικαιωμάτων) Δ-6 ΑΡΘΡΟ 10ο (Γλώσσα) Δ-6 ΑΡΘΡΟ 11ο (Αποδεικτικά Νομιμότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας) Δ-6 ΑΡΘΡΟ 12ο (Παραγγελίες για Προμήθεια) Δ-8 ΑΡΘΡΟ 13ο (Παράδοση) Δ-8 ΑΡΘΡΟ 14ο (Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης) Δ-9 ΑΡΘΡΟ 15ο (Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες) Δ-10 ΑΡΘΡΟ 16ο (Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής) Δ-13 ΑΡΘΡΟ 17ο (Πιστοποιητικά Σχετικά με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες) Δ-14 ΑΡΘΡΟ 18ο (Αποποίηση δικαιωμάτων) Δ-14 ΑΡΘΡΟ 19ο (Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης) Δ-14 ΑΡΘΡΟ 20ο (Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης) Δ-14 ΑΡΘΡΟ 21ο (Εγγυήσεις) Δ-14 ΑΡΘΡΟ 22ο (Τροποποιήσεις) Δ-15 ΑΡΘΡΟ 23ο (Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία) Δ-17 ΑΡΘΡΟ 24ο (Τελικές Διατάξεις) Δ-17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 54: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-3

Εισαγωγή

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των ειδών που θα απαιτούνται από το ΕΚΕΜΣ. Η συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων που λείπουν από το παρόν προσχέδιο, θα ολοκληρωθεί μετά την ανάδειξη αναδόχου με βάση την τεχνικοοι-κονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 1ο Ορισμοί

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αν-τίστοιχα στο παρόν άρθρο:

1.1 Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίη-

ση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται στο πλαίσιο της Σύμβασης,

συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, τηλεγραφημάτων και τηλεομοιοτυπιών

(fax). Η κοινοποίηση εγγράφων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (ΕΚΕΜΣ - Α-

ναδόχου) δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού

(e-mail) σε συγκεκριμένη διεύθυνση που αναγράφεται στη σύμβαση. Ως χρόνος

κοινοποίησης θεωρείται αυτός της αποστολής του e-mail.

1.2 Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

1.3 Παραδοτέα: Τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει

να παραδώσει στις έδρες των Μονάδων, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

1.4 Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε

Ημέρες.

1.5 Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία, την οποία συνάπτουν και υπογρά-

φουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου. Η σύμβαση δύναται να

τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομέ-

νων μερών.

Άρθρο 2ο Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύμβασης -

Συμβαλλόμενα Μέρη 2.1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης: Αθήνα, στην έδρα του ΕΚΕΜΣ (Στρδο «ΣΑΚΕΤΤΑ» - Καρέας).

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 55: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-4

2.2 Χρόνος υπογραφής της σύμβασης ………………….. 201….. ημέρα της εβδομάδος ………………………... 2.3 Συμβαλλόμενοι : 2.3.1 Ο ……………….…………………….., Διευθυντής του ΕΚΕΜΣ, ως εκπρόσωπος του ΕΚΕΜΣ και της ΑΣΔΥΣ και κατ’ επέκταση του ελληνικού Δη-μοσίου, σύμφωνα με τη Φ. ………………………………………………………………, εφεξής καλούμενος «Αγοραστής». 2.3.2 Ο ……………………………………..…….. του ……………… (ΑΔΤ …………........., ημερομηνία έκδοσης ……………….., AT ………….…………), ως εκπρόσωπος της εταιρείας …………………….................………………………… (……………………………………………………), εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος».

Άρθρο 3ο

Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης Περιεχόμενο Σύμβασης

3.1 Με την υπ. αριθ. Φ. ……………………………………………………….. κατακυρωτική απόφαση, η ΑΣΔΥΣ αποφάνθηκε τη σύναψη σύμβασης με τον ανά-δοχο, για την Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγ-κών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής και Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Εύβοιας και Φθιώτιδας. 3.2 Η παρούσα σύμβαση υπ. αριθ. …./201..., διέπεται από τα αναφερό-μενα στους όρους της Διακήρυξης (Φ…………………………………………………) που κοινοποιήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ ……………………………………………) και έγιναν αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο. Η σύμβαση αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα παρακάτω Παραρτήματα: 3.2.1 «Α» Πίνακας Ειδών για Προμήθεια

Άρθρο 4ο Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης

4.1 Σκοπός της σύμβασης, είναι να επαναβεβαιώσει την δέσμευση επί των αναφερομένων όρων στην κατακυρωτική απόφαση Φ. ………………………… ………………………………… σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος θα προμηθεύει τον αγοραστή, με τα προϊόντα της παρούσας σύμβασης για τη χρονική περίοδο από ………………….. 20.... έως …………………… 20..... 4.2 Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά Ανάδειξη α-ναδόχου για την προμήθεια …………………………………………… για κάλυψη αναγκών του ΕΚΕΜΣ και των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής και Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Εύβοι-ας και Φθιώτιδας.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 56: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-5

Άρθρο 5ο Αγοραστής

Ο αγοραστής, κατά την έννοια του άρθρου 2 της παρούσας, για το συγκεκ-ριμένο αντικείμενο της σύμβασης είναι το ΕΚΕΜΣ μέσω των προαναφερομένων Μονάδων και οφείλει να υποβάλει την παραγγελία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 9 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις

6.1 Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των αναγ-κών των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις – ποινι-κές ρήτρες. 6.2 Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας και των εντεταλμένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της ποσότη-τας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και χορή-γησης των ειδών. 6.3 Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 6.4 Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλων οχημάτων, τα οποία θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες. 6.5 Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό του από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει σε κάθε στρατόπεδο, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη μεταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία με τη λήξη της σύμβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 6.6 Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστι-κά) έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την είσοδό του και παραμονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικό του για την εργασια-κή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 6.7 Επίσης, ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα προκληθεί ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οποιοδήποτε. 6.8 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού (Φ.……..… ………………………………………………………..). 6.9 Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντι-κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δί-καιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις πε-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 57: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-6

ριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου κατά τα καθοριζόμε-να στο άρθρο 130 του ν.4412/16.

Άρθρο 7ο Κατηγορία Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται για την προμήθεια …………………… των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής και Βοιωτίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Εύβοιας και Φθιώτιδας.

Άρθρο 8ο Έναρξη και Διάρκεια

8.1 Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες, αρχόμενης από ..................20..., έως .............20...... 8.2 Όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που κοινοποιήθηκαν με την ανάρτη-ση της διαδικασίας στο διαδίκτυο είναι σε πλήρη ισχύ για όλη την προμήθεια, μέχρι πέρατος των συμβατικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 9ο Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

9.1 Ο Προμηθευτής, δε δύναται να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΣΔΥΣ. 9.2 Επιπλέον, ο Προμηθευτής, δε δύναται να αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας η οποία έχει υποβλη-θεί υπό τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της ΑΣ-ΔΥΣ.

Άρθρο 10ο Γλώσσα

Η Ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα της σύμβασης, με τις αντίστοιχες παραδοχές της.

Άρθρο 11ο Αποδεικτικά Νομιμότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας

Όπως καθορίζονται στους Όρους της Προκήρυξης και συγκεκριμένα: 11.1 Αποδεικτικά Νομιμότητας: Ο ανάδοχος, υπέβαλε τα προβλεπόμενα από τους Όρους του δια-γωνισμού δικαιολογητικά, όπως παρακάτω: 11.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τρι-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 58: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-7

μήνου, από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστι-κή απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 11.1.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 2008/841/ΔΕΥ του Συμ-βουλίου. 11.1.1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιο-υλίου 2003, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 11.1.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμ-βασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊ-κών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48). 11.1.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεό-μενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 11.1.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρασ-τηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 11.1.1.6 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊ-κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 11.1.1.7 Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώ-δικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 11.1.2 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορικο-ύ/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει το ειδικό επάγγελμά του αναδόχου, ότι εξακολουθεί να παραμένει εγ-γεγραμμένος σε αυτό, ότι δεν τελεί σε πτώχευση, ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχε-υσης και ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 11.1.3 Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τα τελευταία αφορούν όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση του αναδό-χου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη. 11.2 Πιστοποιητικά Ποιότητας:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 59: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-8

Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα παρεχόμενων προϊ-όντων, η οποία θα πιστοποιείται με την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιό-τητας, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Συγκεκριμένα, ο ανάδο-χος, καθ όλη τη διάρκεια της προμήθειας, οφείλει να έχει σε ισχύ Σύστημα Διαχεί-ρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000.

Άρθρο 12ο

Παραγγελίες για Προμήθεια 12.1 Οι Μονάδες και το ΕΚΕΜΣ θα προβαίνουν σε έγκαιρη, τουλάχιστον προ 24ώρου, παραγγελία αναλόγων ποσοτήτων των διαφόρων ειδών παγωτού από τους προμηθευτές, οι οποίοι και υποχρεούνται να παραδώσουν αυτά σε δύο ημέρες, στους αιτηθέντες χώρους και παρουσία πάντοτε της επιτροπής παραλα-βής που θα οριστεί από την κάθε Μονάδα. 12.2 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα είδη για τα οπο-ία αναδείχτηκε μειοδότης. 12.3 Ο προμηθευτής διατηρεί την αποκλειστικότητα και υποχρεούται στον ομαλό εφοδιασμό των Μονάδων και του ΕΚΕΜΣ . 12.4 Ο προμηθευτής ή αντιπρόσωπός του υποχρεούται να υπογράφει τα πρακτικά παραλαβής των προϊόντων κατά την παραλαβή αυτών από την επιτρο-πή παραλαβής.

Άρθρο 13ο Παράδοση

13.1 Η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων θα γίνεται, στις έδρες των Μονάδων (ή στους χώρους ασκήσεων αυτών αν απαιτηθεί) με μέριμνα και μετα-φορικά μέσα του προμηθευτή, τα οποία θα πληρούν τους όρους υγιεινής, σύμφω-να με την ισχύουσα νομοθεσία. 13.2 Οι παραληφθείσες ποσότητες θα ελέγχονται από τριμελή επιτροπή με μακροσκοπικό έλεγχο. Στην επιτροπή παραλαβής θα συμμετέχει υποχρεωτικά ο ιατρός της κάθε Μονάδας. 13.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από την Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικα-σίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. 13.4 Τα παγωτά, θα μεταφέρονται με κατάλληλο όχημα που θα πληροί τους όρους υγιεινής, όπως οι σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν και το οποίο θα πρέπει: 13.4.1 Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση. 13.4.2 Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 13.4.3 Να διαθέτει άδεια μεταφοράς των διακινούμενων εφοδίων.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 60: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-9

13.5 Σε κάθε παράδοση προϊόντων ο προμηθευτής εκδίδει διπλότυπο δελτίο αποστολής (1 αντίτυπο δίδεται στη παραλαμβάνουσα Μονάδα και 1 παρα-μένει ως στέλεχος). Τα εκδιδόμενα δελτία θα υπογράφονται από τον υπεύθυνο παραλαβής της εκάστοτε Μονάδας (υπογραφή, ονοματεπώνυμο). 13.6 Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του ΕΚΕΜΣ και της ΑΣΔΥΣ με τα εντεταλμένα όργανά της, να ελέγχει οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο την ποιότητα των εφοδίων και τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή για την εξακρίβωση τήρησης των προβλεπομέ-νων όρων υγιεινής. 13.7 Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή με εργαστηριακή ε-ξέταση των προϊόντων. Τυχόν δειγματοληψία γίνεται παρουσία του προμηθευτή η δε αξία των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνει αυτόν [Υ.Α Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07). Εφόσον ο προμηθευτής δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος λόγω κωλύματος ή αρνήσεως θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του από την επιτροπή παραλαβής ή τον κτη-νίατρο και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράφεται από την επιτροπή, τον Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί την δειγματοληψία. 13.8 Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο θεωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς κα-μιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον το ΕΚΕΜΣ διατηρεί το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 13.9 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (με υπαιτι-ότητά του) μέρος ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθε-ίσα ποσότητα, το ΕΚΕΜΣ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο, ή δε διαφορά τιμής θα καταλογίζεται στον προμηθευτή. Στην προκειμένη περίπτωση το ΕΚΕΜΣ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει επιπλέον και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 13.10 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού.

Άρθρο 14ο Αποδοχή/Απόρριψη Παράδοσης

14.1 Ποιότητα προσφερομένων ειδών: 14.1.1 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 14.1.2 Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα και μέσα (αυτοδυνάμου κατάψυξης) για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 14.1.3 Οι συσκευασίες των προϊόντων θα εναρμονίζονται με τις δια-τάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορί-ας Προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η καταλληλότητα προς κατανάλωση.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 61: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-10

14.1.4 Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό χημείο ή σε αν-τίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρα-κάτω ελέγχους: 14.1.4.1 Μικροβιολογικό 14.1.4.2 Χημική ανάλυση 14.1.5 Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύ-νει και το κόστος των εξετάσεων/χημικών αναλύσεων. 14.1.6 Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων. 14.2 Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας: 14.2.1 Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα προϊόντα (βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 14.2.2 Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρ-φωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 14.3 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού.

Άρθρο 15ο

Κυρώσεις σε Βάρος του προμηθευτή – Ποινικές Ρήτρες

15.1 Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ. 15.2 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 15.2.1 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των προϊόν-των που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. 15.2.2 Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των προϊόντων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 62: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-11

15.2.3 Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμι-ών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκει-ας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, αν οι παραδόσεις των προϊόντων που αφορούν στις ως άνω τμηματι-κές προθεσμίες εκτελεστούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτε-λεστεί πλήρως. 15.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του προμηθευτή. 15.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το ΕΚΕΜΣ το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 15.5 Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 15.5.1 Επαναλαμβανόμενης άρνησης εκτέλεσης προμήθειας χωρίς προηγούμενη έγκριση της ΑΣΔΥΣ και/ή του ΕΚΕΜΣ. 15.5.2 Άρνησης αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικ-ροσκοπικής εξέτασης. 15.5.3 Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιε-ινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και παρά-δοση των προς προμήθεια ειδών. 15.5.4 Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της προμήθειας. 15.5.5 Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύ-σει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 15.5.6 Παράβασης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόν-των, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των ειδικώς οριζομένων στους Ειδικούς Όρους, Τεχνικών Προδιαγραφών. 15.6 Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία εί-ναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακα-τάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τρο-φίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται πα-ράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 15.7 Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 63: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-12

15.7.1 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθη-καν με ευθύνη της ΑΣΔΥΣ ή του ΕΚΕΜΣ. 15.7.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 15.8 Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του ΚΒΙΕΣ. 15.9 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται ανα-λογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 15.10 Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυ-ρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η ΑΣ-ΔΥΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσε-ως, διοικητική προσφυγή. 15.11 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ΕΚΕΜΣ από τη μη, ή την πλημμελή, ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η ΑΣ-ΔΥΣ επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες. 15.12 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρ. 6 του παρόντος άρ-θρου κατά την υλοποίηση της σύμβασης, επιβάλλονται στον προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ, οι παρακάτω κυρώσεις: 15.12.1 Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 15.12.2 Δεύτερη φορά, πρόστιμο 1.000 Ευρώ. 15.12.3 Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση του ΔΣ/ΕΚΕΜΣ και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ: 15.12.3.1 Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξη-ση του αμέσως προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από το ΔΣ/ΕΚΕΜΣ. 15.12.3.2 Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 15.12.3.3 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται ως κύρωση η προμήθεια των ε-φοδίων σε βάρος του, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού .Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισ-μός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυ-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 64: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-13

τή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχε-ίο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 15.13 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορί-ζονται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού) ή δεν τα παραδώσει καθόλου (χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να αγο-ράσει αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην πε-ρίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προ-θεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προανα-φερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκ-δοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα. 15.14 Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 16ο Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Πληρωμής

16.1 Η πληρωμή του προμηθευτή από το ΕΚΕΜΣ, θα γίνεται μέσω συσ-τήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EDI) μέσα σε 40 ημέρες από την παράδοση των προϊόντων, στις έδρες των Μονάδων. Ο προμηθευτής οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να προσκομίσει στο λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ, τα στελέχη των δελτίων α-ποστολής με τα οποία παρέλαβαν οι Μονάδες καθώς και πρωτότυπα τιμολόγια που θα αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά. Τονίζεται ότι τιμολόγιο το οποίο θα συ-νοδεύεται από ανυπόγραφα δελτία αποστολής (ως προς την παραλαβή από τα όργανα της Μονάδος) δε θα παραλαμβάνεται από το Λογιστήριο του ΕΚΕΜΣ. Η εξόφληση γίνεται τοις μετρητοίς και θα παρακρατείται ποσοστό 4% για τον αναλο-γούντα φόρο εισοδήματος (Ν 2198/94) επί της καθαρής αξίας. 16.2 Δικαιολογητικά πληρωμής αποτελούν το εκδιδόμενο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά οι παραδοθείσες ποσό-τητες στις Μονάδες. 16.3 Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστεί στο ΕΚΕΜΣ φο-ρολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα ανανεώνονται 10 ημέρες πριν τη λήξη ισχύος τους. 16.4 Η πληρωμή διέπεται από τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013) Υ-ποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών». 16.5 Θα ενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ, Χαρτό-σημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου. 16.6 Στην εξόφληση κάθε τιμολογίου θα πραγματοποιείται κράτηση 5% επί του τζίρου, υπέρ ΕΚΕΜΣ.

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 65: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-14

Άρθρο 17ο Πιστοποιητικά Σχετικά με τις Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Όπως αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας

Άρθρο 18ο Αποποίηση δικαιωμάτων

18.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικα-ιωμάτων από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατι-κού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστω-τικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του αναδόχου προς το ΕΚΕΜΣ και σχετική απόφαση - έγκρισή του. 18.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού και την κεί-μενη νομοθεσία.

Άρθρο 19ο Ολοκλήρωση Εκτέλεσης Σύμβασης

19.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προ-ϋποθέσεις: 19.1.1 Όταν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαί-ωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 19.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα προϊόντα που παραδόθηκαν. 19.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προ-ηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 19.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις μετα-ξύ της συμβαλλόμενης εταιρείας και του ΕΚΕΜΣ και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Άρθρο 20ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Το ΕΚΕΜΣ μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξε-ις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/16.

Άρθρο 21ο Εγγυήσεις

21.1 Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό ...................................... εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ........................, ύψους ................................................................. ευρώ και ......................... λεπτών

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 66: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-15

(€ .........................). Η υπόψη εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο εν-τός τριάντα (30) ημερών από την εκπλήρωση κάθε συμβατικής του υποχρέωσης. 21.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού και την κεί-μενη νομοθεσία.

Άρθρο 22ο Τροποποιήσεις

22.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης

σύμβασης και πάντα ύστερα από εισήγηση του ΕΚΕΜΣ, και απόφασης της Αναθέ-

τουσας Αρχής (ΑΣΔΥΣ) σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

22.1.1. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στην πα-ρούσα διακήρυξη. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των εν-δεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους ο-ποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέ-σεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 22.1.2 Για τις συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμη-θευτή, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή: 22.1.2.1 Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικο-ύς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστά-μενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και 22.1.2.2 Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ου-σιαστική επικάλυψη δαπανών για το ΕΚΕΜΣ. 22.1.2.3 Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). 22.1.3 Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 22.1.3.1 Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω πε-ριστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από το ΕΚΕΜΣ ή την ΑΣΔΥΣ. 22.1.3.2 Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 22.1.3.3 Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιή-σεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές των προϊ-όντων, αυτές δύνανται να αναπροσαρμοστούν, μόνο στην περίπτωση παράτασης

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 67: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-16

και σε ύψος 75% του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 22.1.4 Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3. 22.2 Λόγω της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας της υπόψη προ-μήθειας, απαιτείται επαλήθευση για τους όρους της σύμβασης που δύναται να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.4412/16. 22.3 Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 22.4 Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης 1.δ., εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς δια-φορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπ-τωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 22.4.1 Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμε-τοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην α-ποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επιλέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 22.4.2 Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμ-βασης υπέρ του προμηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. 22.4.3 Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμ-βασης. 22.4.4 Όταν νέος Προμηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συ-νεπεία: 22.4.4.1 Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση 1.α. 22.4.4.2 Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού προμη-θευτή, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της α-πορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαί-σιο προ πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή 22.4.4.3 Περίπτωσης που το ΕΚΕΜΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου προμηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 68: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-17

δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.4412/16. 22.5 Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 23ο Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: 23.1 Οι διατάξεις του ν.4412/16 23.2 Οι όροι της σύμβασης 23.3 Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

Άρθρο 24ο Τελικές Διατάξεις

24.1 Η παρούσα σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στη-ρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκ-τός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 24.2 Για ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση, ισχύουν τα καθοριζόμενα στους Όρους του διαγωνισμού (Φ.............................................................................), καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 24.3 Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα (1) προ-ορίζεται για την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ, ένα (1) για το ΕΚΕΜΣ και ένα (1) για τον Ανάδοχο. 24.4 Τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν τμήμα αυτής.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ -Ο-

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ -Ο-

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 69: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

Δ-18

................................................. (Υπογραφή και σφραγίδα υπογράφοντος, καθώς και σφραγίδα της στρατιωτικής Υ-

πηρεσίας)

Εκπρόσωπος του Αναδόχου

(Υπογραφή, ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα της εται-

ρίας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Α» Πίνακας Ειδών για Προμήθεια

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ
Page 70: ΠΡΟΣ : ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ...žΤΛ6-ΑΚΥ.pdf · 2019. 4. 1. · Πρατηρίου Τροφίμων και Ποτών ΕΚΕΜΣ, τηλ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ

(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(€/ΤΕΜ) ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1

……………………… ……………. ………….

2 ……………………….. …………. ………….

… ………………………. …………….. ……………

….. …………………. …………… …………….

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα περιλαμβάνουν την εμπορική ονομασία των ειδών της αναδόχου εταιρείας και τις τιμές τεμαχίου κάθε είδους παγωτού όπως αυτές προκύπτουν με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσημου τιμοκαταλόγου της.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΤΠ 21 Μαρ 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …./201…

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Σακελλάρης Υποδιευθυντής

Λγoς (ΕΜ) Γεώργιος Μητρόπαπας

Β΄ Τμχη Τμ. Προμηθειών ΠΤΠ

ΑΔΑ: 6ΞΤΛ6-ΑΚΥ