Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ...

of 196 /196
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.ΕΔ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Embed Size (px)

Transcript of Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ...

Page 1: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

Δ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Page 2: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελίδα 2 από 196

Περιεχόμενα

Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών 8 Δ.1.1.3 Φιλικότητα προς το Χρήστη 11 Δ.1.1.4 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα 13 Δ.1.1.5 Διαλειτουργικότητα 13 Δ.1.2 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων 15 Δ.1.2.1 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center – Καστράκι 15 Δ.1.2.2 Μεταγωγοί Κτιρίου 16 21 Δ.1.2.3 Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος – Κτίριο 8 27 Δ.1.3 Internet-Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ) 33 Δ.1.3.1 Δρομολογητής Internet 33 Δ.1.3.2 Μεταγωγοί Αποστρατικοποιημένης Ζώνης - DMZ 36 Δ.1.3.3 Σύστημα Intrusion Detection/Protection – Καστράκι 41 Δ.1.4 Εξοπλισμός Ασύρματου Δικτύου 44 Δ.1.4.1 Controller 44 Δ.1.4.2 Access Point 45 Δ.1.4.3 Φορητός Εξοπλισμός – Τερματικά Χειρός 48 Δ.1.4.4 Φορητός Εξοπλισμός – Τερματικά Οχήματος 51 Δ.1.5 Εξωτερικά Firewalls Data Center – Καστράκι 54 Δ.1.6 Load Balancers Data Center – Καστράκι 58 Δ.1.7 Αναβάθμιση Μεταγωγών Ολυμπιακού Δακτυλίου 61 Δ.1.8 Πίνακας Servers τύπου Α (Database Servers) 62 Δ.1.9 Πίνακας Servers τύπου B (BladeServers) 66 Δ.1.10 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Tape Library) 72 Δ.1.11 Ικριώματα (Racks) 73 Δ.1.12 Πίνακας Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network) 75 Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων 79

Page 3: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελίδα 3 από 196

Δ.1.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος 83 Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου 85 Δ.1.16 Εξυπηρετητές Internet εφαρμογών (Application Servers) 86 Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE) 93 Δ.1.18 Ασφάλεια συστημάτων και εφαρμογών 95 Δ.1.19 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 101 Δ.1.19.1 Διοίκηση & Οργάνωση Έργου 101 Δ.1.19.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου 103 Δ.1.20 Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος 103 Δ.1.21 Πίνακες συμμόρφωσης Εκπαίδευσης 105 Δ.1.21.1 Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών συστημάτων 105 Δ.1.21.2 Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος 106 Δ.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 108 Δ.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SPARCS-EXPRESS) 108 Δ.2.2 Επιχειρησιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του

Ο.Λ.Π. Α.Ε. 112 Δ.2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 120 Δ.2.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων) 135 Δ.2.5 Σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής 137 Δ.2.6 Δημιουργία INTERFACES 137 Δ.2.7 Μελέτη, σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής για το λοιπό εμπορικό

λιμάνι 138 Δ.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ B2C 140 Δ.3.1 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 140 Δ.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 141 Δ.4.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερομένων Υπηρεσιών κατά Φάση του Έργου 151 Δ.4.2 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 168 Δ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 170 Δ.5.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 170 Δ.5.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 172 Δ.5.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 173 Δ.5.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 174 Δ.5.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου

Διαθεσιμότητας (SLA)) 175 Δ.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 176

Page 4: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελίδα 4 από 196

Δ.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς 179 Δ.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 188 Δ.8.1 Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (P-MIS) για το λιμάνι του Πειραιά 188 Δ.8.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Γ.4) 188 Δ.8.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Γ.5, Δ.2) 188 Δ.8.1.3 Εφαρμογή/ές (βλέπε Γ.5, Δ.2) 189 Δ.8.1.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης 189 Δ.8.1.4.1 Υπηρεσίες (Ανάλυση απαιτήσεων-Λογικός σχεδιασμός) 189 Δ.8.1.4.2 Υπηρεσίες Υλοποίησης Συστήματος 190 Δ.8.1.4.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία για την

περίοδο του ενός (1) μηνός 190 Δ.8.1.5 Άλλες δαπάνες 191 Δ.8.1.6 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (βλ. Γ.6.4) 191 Δ.8.2 Εκπαίδευση 192 Δ.8.2.1 Εκπαίδευση χρηστών 192 Δ.8.2.2 Εκπαίδευση τεχνικών-Διαχειριστών του Συστήματος 193 Δ.8.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 193 Δ.8.4 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης 195 Δ.8.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (SLA) 195

Page 5: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 5 από 196

Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Επεξήγηση των στηλών

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης, που ακολουθούν, θα συμπληρωθούν από τους υποψήφιους Αναδόχους.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων

α) Στήλη Α/Α:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων, που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στη στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική (απαράβατος όρος) για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση ως απαράβατος όρος

Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές, που δεν καλύπτουν τους μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς, δεν απορρίπτονται.

δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος, που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου, κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο, που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης,

Page 6: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 6 από 196

στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.6 του Πίνακα Συμμόρφωσης Δ.1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (υπο-χρεωτικά και επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών, που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ)

Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Να περιγραφεί η συμβατότητα της προτεινόμενης λύσης με τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής που καθορίζει ο Αναθέτων Φορέας:

Να βασίζεται σε παραμετρική φιλοσοφία και να υποστηρίζει τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού,

Να υποστηρίζει τον ευέλικτο ανασχεδιασμό των διαδικασιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος,

Να χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, συνεπείς με τις τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις και τη γενικότερη κατεύθυνση της αγοράς, των οποίων όμως η σταθερότητα και η κοστολογική αποτελεσματικότητα έχουν δοκιμα-στεί,

Να βασίζεται όσο το δυνατόν στις έτοιμες λύσεις, όπου αυτό είναι κοστολογικά συμφέρον,

Να παρέχει έγκαιρη πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς και στα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαχείρισή της, σε όλους εκείνους που έχουν τα κατάλληλα

ΝΑΙ

Page 7: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 7 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ δικαιώματα πρόσβασης.

Να τεκμηριωθούν τα παραπάνω με ποσοτικά στοιχεία όπου αυτό είναι εφικτό και με αναφορά περι-πτώσεων εφαρμογής (case studies).

1.2 Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα ΝΑΙ

1.3

Να υποστηρίζεται το πρωτόκολλο TCP/IP. Να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που υποστηρίζονται από την προσφερόμενη λύση

NAI

1.4

Η αρχιτεκτονική να είναι κεντρικοποιημένη και να εκμεταλλεύεται πλήρως το δίκτυο δεδομένων του Ο.Λ.Π. Α.Ε για τη λειτουργία των εφαρμογών

1.5

Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του προσφερόμενου συστήματος, κάνοντας εκτενή αναφορά κατ’ ελάχιστο στα ακόλουθα σημεία:

υλοποίηση ανοικτής αρχιτεκτονικής με υιοθέτηση ανοικτών προτύπων

υποστήριξη μοντέλου 3-tier αρχιτεκτονικής

δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) ισοκατανομή φόρτου λειτουργίας

(load balancing) απόδοση (performance) που να ανταποκρίνεται στον όγκο των ζητούμενων υπηρεσιών χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στη παραγωγικό-τητα του Οργανισμού

ΝΑΙ

1.6 Το προσφερόμενο Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να έχει υψηλή διαθεσιμότητα (>99,99 %) κατά τις ημέρες και ώρες εργασίας

ΝΑΙ

1.7

Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ , θα πρέπει να καλύπτουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελληνική Επικράτεια

ΝΑΙ

1.8

Όλα τα υποσυστήματα που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ , θα πρέπει να επικοινωνούν και να ολοκληρώνονται

ΝΑΙ

Page 8: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 8 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ μεταξύ τους, όπου αυτό απαιτείται

Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και Εφαρμογών

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1 Να αναφερθούν οι τρόποι με τους οποίους θα αντιμετωπιστούν θέματα ασφάλειας:

1.1.1 Ασφάλεια Εφαρμογής ΝΑΙ 1.1.2 Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων ΝΑΙ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το προτεινόμενο σύστημα θα καλύψει τις ακόλουθες βασικές αρχές ασφαλείας δεδομένων:

2.1.1

Εξουσιοδότηση: στον κάθε χρήστη έχει δοθεί εξουσιοδότηση για πρόσβαση στo Νέο ΟΠΣ με συγκεκριμένα και προκαθορισμένα δικαιώματα

ΝΑΙ

2.1.2 Διαθεσιμότητα δεδομένων: τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα όποτε χρειαστούν

ΝΑΙ

2.1.3

Μη δυνατότητα άρνησης συμμετοχής (non-repudiation): ο χρήστης δε θα πρέπει να μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μια συναλλαγή. Αυτό είναι εφικτό με την ύπαρξη του κατάλληλου μηχανισμού καταγραφής των κινήσεων των χρηστών (auditing, logging) και των τροποποιήσεων των δεδομένων (traceability)

ΝΑΙ

2.1.4

Ακεραιότητα (integrity): τα δεδομένα θα πρέπει να παραμείνουν ακέραια, δηλαδή να μην υποστούν αλλοίωση. Για να εξασφαλιστεί η ακε-ραιότητα των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων που θα παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της

ΝΑΙ

Page 9: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 9 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους (consistency) και να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων

2.1.5

Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασιστεί πάνω στο σύστημα των ρόλων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων

ΝΑΙ

3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3.1

Ο Ανάδοχος θα συντάξει «Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας και Μέτρων Ασφαλείας» στο πλαίσιο της Φάσης Α «Ανάλυση Απαιτήσεων – Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου

ΝΑΙ

3.2

Ο Ανάδοχος θα λάβει κάθε απαραίτητη μέριμνα προκειμένου να εναρμονίσει τη δομή και λειτουργία του Νέου ΟΠΣ με τις επιταγές του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (π.χ. Ν.2472/97, όπως τροποποήθηκε με τον Ν. 3471/2006)

ΝΑΙ

3.3

Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει τεχνικά μέτρα ασφαλείας, καλύπτοντας κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

3.3.1 Πρόσβαση με πολλαπλά επίπεδα ελέγχου ΝΑΙ

3.3.2 Ασφαλή καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης

ΝΑΙ

3.3.3

Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων, που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ελέγχου της ταυτότητάς τους

ΝΑΙ

3.3.4 Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης χρηστών για το διαχειριστή του Συστήματος

ΝΑΙ

3.3.5 Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης δεδομένων και εφαρμογών

ΝΑΙ

3.3.6 Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας ΝΑΙ

Page 10: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 10 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ των δεδομένων (data integrity)

3.3.7 Υποστήριξη για την πιθανή μελλοντική ενσωμάτωση ψηφιακών υπογραφών – PKI

ΝΑΙ

3.3.8 Κρυπτογράφηση για τη μεταφορά δεδομένων πάνω από ανασφαλή δίκτυα (π.χ Internet)

ΝΑΙ

3.3.9 Τήρηση αρχείων καταγραφής (log files) ΝΑΙ

3.3.10

Τήρηση πληροφοριών ιχνηλάτησης επιθεώρησης ασφαλείας (audit trail information) σχετικά με τις κινήσεις και ενέργειες των χρηστών του Συστήματος

ΝΑΙ

3.3.11 Προστασία από δικτυακές εισβολές ΝΑΙ

3.3.12 Προστασία από ιούς, worms, trojans, κλπ ΝΑΙ

3.4

Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων – Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου

ΝΑΙ

3.5

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο με τον οποίο το Σύστημα, που προτείνει, χειρίζεται θέματα εξουσιοδο-τήσεων

ΝΑΙ

3.6

Ο Ανάδοχος θα συντάξει πλήρες Σχέδιο Εξουσιοδοτήσεων κατά τη Φάση Α «Ανάλυση Απαιτήσεων – Λογικός Σχεδιασμός» του παρόντος Έργου

ΝΑΙ

Page 11: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 11 από 196

Δ.1.1.3 Φιλικότητα προς το Χρήστη

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Να υποστηρίζεται από όλα τα προσφερόμενα υποσυστήματα Γραφικό και Παραθυρικό Περιβάλλον Λειτουργίας.

ΝΑΙ

2 Να δοθούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οθονών για τα Υποσυστήματα του Νέου ΟΠΣ .

ΝΑΙ

3 Η εμφάνιση και αίσθηση (look & feel) πρέπει να είναι ομοιόμορφη μεταξύ των υποσυστημάτων του Νέου ΟΠΣ

ΝΑΙ

4

Ο κατάλογος επιλογών (menu) θα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες, στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης, ανάλογα με τα δικαιώματά του. Οι επιλογές να ομαδοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα για να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός και η προσπέλασή τους από τους χρήστες, αν κρίνεται σκόπιμο

ΝΑΙ

5

Να υποστηρίζεται η εύκολη προσαρμογή του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) με βάση τα δικαιώματα και τις ανάγκες των χρηστών (εμφανιζόμενα μενού, μπάρες εργαλείων, επίπεδα πρόσβασης, κλπ).

ΝΑΙ

6

Τα Υποσυστήματα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης των πλήκτρων λειτουργιών (function keys) ή και άλλων πλήκτρων, προκειμένου να διευκολύνεται η πλοήγηση μέσω συντομεύσεων (shortcut keys)

ΝΑΙ

7

Η ελληνική γλώσσα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως σε όλο το Σύστημα Υποδομής. Όλα τα menus και οι τίτλοι στα πεδία, παράθυρα, οθόνες και μηνύματα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απόδοση στα ελληνικά των ανωτέρω, εφόσον δεν υπάρχει εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τα παρεχόμενα Υποσυστήματα

ΝΑΙ

8 Θα πρέπει να παρέχονται διευκολύνσεις ΝΑΙ

Page 12: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 12 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ κατά την εισαγωγή των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και ταχεία εισαγωγή στοιχείων και να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες λάθους. Ενδεικτικά, το Νέο ΟΠΣ θα πρέπει να παρέχει τις διευκολύνσεις αυτές:

Προτείνοντας προεπιλεγμένες (default) τιμές για τα διάφορα πεδία

Ελέγχοντας τις τιμές που εισάγει ο χρήστης και προειδοποιώντας κατάλληλα για τις περιπτώσεις μη έγκυρης εισαγωγής

Παρέχοντας πίνακες αναζήτησης τιμών (lookup tables) από κωδικοποιημένους καταλόγους, από τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει απλώς να επιλέξει την κατάλληλη τιμή

Εμφανίζοντας τα κατάλληλα μηνύματα βοηθείας για να διευκολύνουν το χρήστη στο τι δεδομένα και πώς θα πρέπει να εισαχθούν

9

Πρέπει να παρέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος της εγκυρότητας των δεδομένων με ταυτόχρονη και άμεση απεικόνιση περιγραφικών αντίστοιχων μηνυμάτων σφάλματος, κατά την εισαγωγή τους, ώστε να είναι βέβαιο ότι εισάγονται δεδομένα σε έγκυρη μορφή, ακολουθία, εύρος τιμών, κ.λ.π. Το χαρακτηριστικό αυτό εφαρμόζεται μόνο στα πεδία των εφαρμογών, που χρήζουν ελέγχου.

ΝΑΙ

10 Από το ίδιο τερματικό πρέπει να είναι εφικτή η σύναψη πολλαπλών ενεργών συνόδων (active sessions)

ΝΑΙ

11

Οι λειτουργίες για βοήθεια προς το χρήστη (online help) απαιτείται να είναι πλήρεις, να παρέχονται σε όλα τα επίπεδα (πεδίο, οθόνη, διαδικασία) και να εύκολες στη προσπέλαση από τους χρήστες

ΝΑΙ

Page 13: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 13 από 196

Δ.1.1.4 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Η αρχιτεκτονική του συστήματος να επιτρέπει την επέκταση του με νέες δομικές μονάδες (modules)

ΝΑΙ

2 Να αναφερθεί η πολιτική αναβαθμίσεων και νέων εκδόσεων του προτεινόμενου συστήματος

ΝΑΙ

3

Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να περιγράψει πώς θα αντιμετωπίσει την αύξηση του φόρτου εργασίας (από πλευράς λογισμικού και εξοπλισμού) στις παρακάτω περιπτώσεις:

Αύξηση κατά 50% Αύξηση κατά 100% Αύξηση κατά 200%

ΝΑΙ

4

Να υποστηρίζεται η επέκταση / τροποποίηση της λειτουργικότητας που επιβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως εισαγωγή νέου νομοθετικού πλαισίου, κλπ.

ΝΑΙ

5

Να παρέχονται προσαρμογείς (Adapters), σε μορφή έτοιμου πακέτου, για τη διεπαφή με διάφορα συστήματα / πλατφόρμες

ΝΑΙ

Δ.1.1.5 Διαλειτουργικότητα

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Να δοθεί πλήρης περιγραφή του τεχνολογικού σχήματος διεπαφής με τρίτα συστήματα

ΝΑΙ

2 Να παρέχονται APIs από το προσφερόμενο σύστημα. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα APIs

ΝΑΙ

3

Να υποστηρίζονται από τα προσφερόμενα συστήματα πρότυπα Web Services, όπως ενδεικτικά WSDL, SOAP, UDDL, WS-I

4 Να υποστηρίζεται από τα προσφερόμενα συστήματα η τεχνολογία

ΝΑΙ

Page 14: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 14 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ XML

5

Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C – http://www.w3Δ.org). Να αποφευχθεί η χρήση επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C, ειδικά σε σημεία που αφορούν τη διαλειτουργικότητα

ΝΑΙ

6

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα σημασιολογικά πρότυπα (Semantic Standards), όπως EDI για ανταλλαγή τυποποιημένης πληροφορίας μεταξύ συ-στημάτων και εφαρμογών (παραγγελίες, τιμολόγια, κλπ)

ΝΑΙ

Page 15: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 15 από 196

Δ.1.2 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων

Δ.1.2.1 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων Data Center – Καστράκι

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Αρχιτεκτονική:

1. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

2. Τουλάχιστον εννέα (9) υποδοχές επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ (8) θα είναι διαθέσιμες για την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

3. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth)

>= 700 Gbps

4. Δυνατότητα επέκτασης ταχύτητας μεταγωγής >= 400 Mpps

5. Προσφερόμενη Μνήμη DRAM >= 512MB

6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 1GB

7. Προσφερόμενη Μνήμη Flash >=256

8. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 512

9. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering

>=64000

10. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εγγραφών στον πίνακα δρομολόγησης (routing table)

>= 250.000 (IPv4)

>= 120.000 (IPv6)

11. Να διαθέτει τουλάχιστον μια εξωτερική θέση για μνήμη flash (compact flash ή ισοδύναμο)

ΝΑΙ

12. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με

ΝΑΙ

Page 16: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 16 από 196

χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password).

13. Ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία οι οποία να καθιστά το μεταγωγό ικανό να λειτουργήσει και στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού

ΝΑΙ

14. Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Ιnterfaces:

15. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον ενενήντα έξη (96) θύρες Gigabit Ethernet τύπου 10/100/1000 ΒaseT μέσω κατάλληλων καρτών

NAI

16. Οι ανωτέρω κάρτες να υποστηρίζουν Jumbo Frames και >= 1.0 MB buffer ανά θύρα

NAI

17. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές Data Center / Server Farms και όχι για Wiring Closets

NAI

18. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση

NAI

>=40 Mpps

19. Να έχουν δυνατότητα Full Duplex λειτουργίας σε όλες τις θύρες. H λειτουργία σε half ή Full Duplex να επιλέγεται αυτόματα.

NAI

20. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες Gigabit Ethernet μέσω κατάλληλων καρτών οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν 1000 Base T, 1000Base SX και 1000Base Lx/LH διεπαφές με απλή αλλαγή μετατροπέα.

NAI

21. Κάθε κάρτα να φέρει τουλάχιστον τέσσερεις (4) 1000Base LX/LH καθώς και (4) 1000Base T θύρες κατά την παράδοση.

NAI

22. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές / διασυνδέσεις σε επίπεδο υλοποίησης δικτυακών κορμών (Core Layer) και όχι για Wiring Closets

NAI

23. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση

NAI

>=20 Mpps

Υποστήριξη των συστάσεων :

24. Ethernet: IEEE 802.3 και 10BASE-T ΝΑΙ

25. Fast Ethernet: IEEE 802.3, 100BASE-TX και 100BASE-FX

ΝΑΙ

26. Gigabit Ethernet: 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, CWDM

ΝΑΙ

Page 17: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 17 από 196

27. IEEE 802.1d ΝΑΙ

28. IEEE 802.1p

ΝΑΙ

29. IEEE 802.3x

ΝΑΙ

30. IEEE 802.3z

ΝΑΙ

31. IEEE 802.3ab

ΝΑΙ

32. IEEE 802.3ad

ΝΑΙ

33. IEEE 802.3af ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

34. Όλες οι θύρες να υποστηρίζουν VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q.

NAI

35. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Fast Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 0,8 Gbps Full duplex

ΝΑΙ

36. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex.

ΝΑΙ

37. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= 4000

38. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου.

ΝΑΙ

39. Multiple Spanning Tree (MST) protocol IEEE 802.1s

ΝΑΙ

40. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1w

ΝΑΙ

41. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών

ΝΑΙ

42. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας trunks. NAI

43. Υποστήριξη Private VLANs. NAI

44. Υποστήριξη απομόνωσης θυρών του μεταγωγού ΝΑΙ

Page 18: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 18 από 196

ακόμη και εντός του VLAN 45. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών

ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου

NAI

46. Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων δρομολόγησης :

• RIP v1 & v2 • OSPF

Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα

NAI

ΝΑΙ

47. Υποστήριξη VRRP ΝΑΙ

48. Policy-Based Routing ΝΑΙ

49. Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP ή λειτουργικά ισοδύναμων

ΝΑΙ

50. Υποστήριξη IGMP snooping NAI

51. Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI

52. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση

NAI

Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS :

53. Υποστήριξη IP Precedence και Differentiated Service Code Point (DSCP) - Δυνατότητα ορισμού IP type of service (ToS) για IP precedence ή differentiated service values στην κίνηση κάθε θύρας.

ΝΑΙ

54. Traffic scheduling – δυνατότητα του μεταγωγού να διανέμει την κίνηση στις outgoing transmit queues σύμφωνα με την αντίστοιχη ToS ή CoS των πακέτων

ΝΑΙ

55. Υποστήριξη Committed Information Rate (CIR) και Peak Information Rate (PIR)

ΝΑΙ

56. Υποστήριξη ορισμού bandwidth policing rules για κίνηση ανά θύρα.

ΝΑΙ

57. Υποστήριξη περιορισμού της κίνησης ανά ροή (flow) με βάση την διεύθυνση αποστολέα, παραλήπτη

ΝΑΙ

Ασφάλεια

Υποστήριξη Firewall :

58. Ενσωματωμένο firewall υψηλής απόδοσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον:

ΝΑΙ

59. Ρυθμαπόδοση (throughput) >= 5 Gbps

60. Ταυτόχρονες συνδέσεις >=

Page 19: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 19 από 196

800.000

61. Ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων ανά δευτερόλεπτο

>= 90.000

62. Υποστήριξη VLANS >= 1000

63. Stateful Firewall ΝΑΙ

64. Επιλογή λειτουργίας Transparent ή Routing Firewall

ΝΑΙ

65. Προστασία από επιθέσεις τύπου DoS ΝΑΙ

66. Υποστήριξη των παρακάτω: • HTTP, • FTP, • Trivial File Transfer Protocol (TFTP), • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), • Extended SMTP (ESMTP), • DNS, • Extended DNS (EDNS), • ICMP, • TCP, • UDP • NAT/PAT • Multimedia / VoIP • Database / Operating System Services

ΝΑΙ

67. Δυνατότητα ορισμού πολλαπλών λογικά διαχωριζόμενων firewalls. Να αναφερθούν τα προσφερόμενα και υποστηριζόμενα λογικά Firewalls

ΝΑΙ

68. Υποστήριξη εφεδρείας με λειτουργία τουλάχιστον active/standby σε συνδυασμό με δεύτερο firewall ευρισκόμενο στον ίδιο η διαφορετικό μεταγωγό

ΝΑΙ

69. Να υποστηρίζεται η διαχείριση μέσω Web Based GUI λογισμικού

ΝΑΙ

70. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται.

ΝΑΙ

Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών ασφάλειας:

71. Πρόσβαση στους μεταγωγούς με χρήση συνθηματικών (passwords)

ΝΑΙ

72. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x NAI

73. Υποστήριξη MAC Address Filtering NAI

74. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους

NAI

Page 20: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 20 από 196

σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν

75. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης σε επίπεδο VLAN, θύρας και δρομολόγησης.

ΝΑΙ

76. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών.

ΝΑΙ

77. Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) ΝΑΙ

78. GRE tunnelling NAI

79. Υποστήριξη ΑΑΑ, TACACS ή/και RADIUS ή λειτουργικά ισοδύναμων

ΝΑΙ

Διαχείριση:

80. Υποστήριξη SNMPv1 και SNMP v2c. ΝΑΙ

81. Διαχείριση μέσω Command Line Interface ΝΑΙ

82. Υποστήριξη RMON (alarms and events) ΝΑΙ

83. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ

84. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Secure Shell SSH NAI

85. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ

86. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

87. Υποστήριξη DHCP Server NAI

88. Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγό (SPAN/Monitoring port).

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση:

89. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) NAI

90. Δυνατότητα routing των πρωτοκόλλων IPX, Appletalk, DECnet (Phase IV and V), CLNS

ΝΑΙ

91. Δυνατότητα υποστήριξης MPLS και MPLS VPNs NAI

92. Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεύτερης εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης της κύριας μονάδας

NAI

Page 21: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 21 από 196

93. Υποστήριξη redundancy μεταξύ της κύριας και εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας, όταν αυτή υπάρχει στο μεταγωγό, με δυνατότητα διατήρησης της κίνησης σε Layer 3 επίπεδο κατά την διάρκεια της μετάπτωσης

NAI

94. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών Ασυρμάτων Τοπικών Δικτύων (Wireless LANs)

NAI

95. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης μηχανισμού ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection) και ελέγχου γνωστών επιθέσεων (signatures)

NAI

96. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης επιτάχυνσης διαμεταγωγής δικτυακού περιεχομένου (content switching) και ισοστάθμιση αιτήσεων σε εξυπηρετητές συνδεδεμένους στον μεταγωγό (server load balancing).

ΝΑΙ

97. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών ΜΑΝ, WAN: T1/E1, T3/E3, STM-1, POS, HSSI, ATM

ΝΑΙ

98. Ενσωματωμένη υποστήριξη υπηρεσιών παρακολούθησης της δικτυακής κίνησης και εφαρμογών με Gigabit απόδοση, μέσω συλλογής στατιστικών για ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της απόδοσης και εύκολη ανεύρεση προβλημάτων.

NAI

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

99. Να αναφερθούν NAI

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

100. Να αναφερθούν NAI

Δ.1.2.2 Μεταγωγοί Κτιρίου 16

Page 22: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 22 από 196

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός μονάδων 4

Αρχιτεκτονική:

1. Στοίβας (Stackable) με αποτέλεσμα το σύνολο των μεταγωγών στην στοίβα να λειτουργεί ως μια ενιαία συσκευή μεταγωγής

ΝΑΙ

2. Να αναφερθεί ο αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών ανά στοίβα ΝΑΙ

3. Χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας στοίβας (Stacking bus) >= 32 Gbps

4. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων ανά μεταγωγό >= 32 Gbps

5. Συνολική ταχύτητα προώθησης πακέτων ανά μεταγωγό >= 38 Mpps

6. Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM ανά μεταγωγό >= 128 MB

7. Υποστηριζόμενη μνήμη Flash ανά μεταγωγό >= 32 MB

8. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering ανά μεταγωγό >= 12000

9. Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ

10. Πλαίσιο μεταγωγών κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Υποστήριξη των συστάσεων κατά την παράδοση

11. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ

12. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX NAI

13. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT NAI

14. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X

• 1000Base SX • 1000Base LX/LH • 1000Base ZX • 1000Base T • Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες

NAI

NAI

NAI

NAI

Interfaces:

Page 23: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 23 από 196

15. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα

ΝΑΙ

16. Έκαστος μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet επιπλέον των παραπάνω οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 100Base FX, 1000Base SX, 1000Base LX/LH και 1000Base T με απλή αλλαγή μετατροπέα. Έκαστος μεταγωγός vα φέρει μία (1) διεπαφή 1000BaseLX/LH και μια (1) 1000BaseT κατά την παράδοση.

NAI

17. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

18. Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP v1, v2 και OSPF

ΝΑΙ

19. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs

ΝΑΙ

20. Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ

21. Δρομολόγηση βασισμένη σε πολιτική ροών κίνησης (Policy Based Routing)

ΝΑΙ

22. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγηση

ΝΑΙ

23. Υποστήριξη IGMP snooping, IGMP filtering ΝΑΙ

24. Υποστήριξη equal cost load balancing ΝΑΙ

25. Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelling

ΝΑΙ

26. Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-IP κίνησης μεταξύ VLANs

ΝΑΙ

27. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router ή server.

NAI

28. Υποστήριξη συνδυασμού θυρών που βρίσκονται σε διαφορετικούς μεταγωγούς της στοίβας σε μια λογική σύνδεση (Cross-Stack Fast Pipe)

ΝΑΙ

Page 24: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 24 από 196

29. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port). Η θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οπίων την κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN)

NAI

30. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= 1000

31. Υποστήριξη δυναμικής διάρθρωσης trunks. ΝΑΙ

32. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes

NAI

33. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree πρωτοκόλλου

NAI

34. Υποστήριξη Spanning Tree πρωτοκόλλου ανά VLAN NAI

35. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree πρωτοκόλλου

NAI

36. Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree πρωτοκόλλου

ΝΑΙ

37. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q VLAN και υποστήριξη VLAN Trunks σε κάθε θύρα μέσω του IEEE 802.1Q tagging

ΝΑΙ

38. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p CoS classification για προτεραιότητες σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video.

ΝΑΙ

39. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά πόρτα.

ΝΑΙ

40. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου.

ΝΑΙ

41. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση

NAI

42. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγού στην στοίβα. Αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσοu του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγών που την αποτελούν.

ΝΑΙ

43. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών.

ΝΑΙ

44. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών

NAI

Quality of Service:

Page 25: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 25 από 196

45. Υποστήριξη • Differentiated Services Code Point field

(DSCP) • 802.1p CoS

Με χρήση marking και reclassification των πακέτων με βάση τα παρακάτω:

• MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού

NAI

46. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης

ΝΑΙ

47. Υποστήριξη Rate limiting με βάση • MAC διεύθυνση αποστολέα και

παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού

ΝΑΙ

48. Υποστήριξη CIR (Committed Information Rate). Ο περιορισμός της κίνησης να μπορεί να επιτευχθεί με βήμα το πολύ 8Kbps.

ΝΑΙ

49. Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet θύρα

>= 64

50. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing NAI

51. Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI

Διαχείριση:

52. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI

53. Υποστήριξη Bridge MIB ΝΑΙ

54. Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB NAI

55. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events)

ΝΑΙ

56. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ

57. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ

58. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ

59. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό.

ΝΑΙ

60. Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ

61. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού

NAI

Page 26: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 26 από 196

62. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

63. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.

ΝΑΙ

Ασφάλεια:

64. Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση όσο και για μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές

ΝΑΙ

65. Υποστήριξη TACACS+ πιστοποίησης για πρόσβαση στον μεταγωγό

ΝΑΙ

66. Υποστήριξη RADIUS πιστοποίησης για πρόσβαση στον μεταγωγό

ΝΑΙ

67. Υποστήριξη Secure Shell (SSH) πρωτοκόλλου ΝΑΙ

68. Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x, των χρηστών που θέλουν να συνδεθούν σε κάποια θύρα

ΝΑΙ

69. Υποστήριξη δυνατότητας ενημέρωσης των διαχειριστών των δικτύων να ενημερώνονται από τον μεταγωγού όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο

ΝΑΙ

70. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση

ΝΑΙ

71. Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών

NAI

72. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης σε επίπεδο VLAN και θύρας

ΝΑΙ

73. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση

74. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τροφοδοσίας

75. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

76. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

77. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Page 27: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 27 από 196

Δ.1.2.3 Τηλεπικοινωνιακός Κόμβος – Κτίριο 8

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Αρχιτεκτονική:

1. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

2. Τουλάχιστον έξη (6) υποδοχές επέκτασης εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) θα είναι διαθέσιμες για την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

3. Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth)

>= 700 Gbps

4. Δυνατότητα επέκτασης ταχύτητας μεταγωγής >= 400 Mpps

5. Προσφερόμενη Μνήμη DRAM >= 512MB

6. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 1GB

7. Προσφερόμενη Μνήμη Flash >=256

8. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 512

9. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering

>=64000

10. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εγγραφών στον πίνακα δρομολόγησης (routing table)

>= 250.000 (IPv4)

>= 120.000 (IPv6)

11. Να διαθέτει τουλάχιστον μια εξωτερική θέση για μνήμη flash (compact flash ή ισοδύναμο)

ΝΑΙ

12. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password).

ΝΑΙ

Page 28: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 28 από 196

13. Ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία οι οποία να καθιστά το μεταγωγό ικανό να λειτουργήσει και στην περίπτωση απώλειας τουλάχιστον ενός τροφοδοτικού

ΝΑΙ

14. Πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Ιnterfaces:

1. Κάθε μεταγωγός να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες Gigabit Ethernet μέσω κατάλληλων καρτών οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν 1000 Base T, 1000Base SX και 1000Base Lx/LH διεπαφές με απλή αλλαγή μετατροπέα.

NAI

2. Κάθε κάρτα να φέρει τουλάχιστον είκοσι μια (21) 1000Base LX/LH , δύο (2) 1000Base SX και μία (1) 1000Base Τ θύρες κατά την παράδοση.

NAI

3. Οι ανωτέρω κάρτες να προορίζονται για εφαρμογές / διασυνδέσεις σε επίπεδο υλοποίησης δικτυακών κορμών (Core Layer) και όχι για Wiring Closets

NAI

4. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων των ανωτέρω καρτών μετά από κατάλληλη αναβάθμιση

NAI

>=20 Mpps

Υποστήριξη των συστάσεων :

1. Ethernet: IEEE 802.3 και 10BASE-T ΝΑΙ

2. Fast Ethernet: IEEE 802.3, 100BASE-TX και 100BASE-FX

ΝΑΙ

3. Gigabit Ethernet: 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, CWDM

ΝΑΙ

4. IEEE 802.1d ΝΑΙ

5. IEEE 802.1p

ΝΑΙ

6. IEEE 802.3x

ΝΑΙ

7. IEEE 802.3z

ΝΑΙ

8. IEEE 802.3ab

ΝΑΙ

9. IEEE 802.3ad

ΝΑΙ

10. IEEE 802.3af ΝΑΙ

Page 29: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 29 από 196

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

1. Όλες οι θύρες να υποστηρίζουν VLAN Trunking με χρήση πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q.

NAI

2. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών Gigabit Ethernet σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps Full duplex.

ΝΑΙ

3. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= 4000

4. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d ανά VLAN έτσι ώστε ανά φυσική σύνδεση να μπορούν να συνυπάρχουν πολλαπλά instances του 802.1d αλγορίθμου.

ΝΑΙ

5. Multiple Spanning Tree (MST) protocol IEEE 802.1s

ΝΑΙ

6. Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1w

ΝΑΙ

7. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών

ΝΑΙ

8. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας trunks. NAI

9. Υποστήριξη Private VLANs. NAI

10. Υποστήριξη απομόνωσης θυρών του μεταγωγού ακόμη και εντός του VLAN

ΝΑΙ

11. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου

NAI

12. Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων δρομολόγησης :

• RIP v1 & v2 • OSPF

Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα

NAI

ΝΑΙ

13. Yποστήριξη IP version 6 (IPv6) ΝΑΙ

14. Υποστήριξη MPLS και MPLS VPNs ΝΑΙ

15. Υποστήριξη VRRP ΝΑΙ

16. Policy-Based Routing ΝΑΙ

17. Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP ή λειτουργικά ισοδύναμων

ΝΑΙ

18. Υποστήριξη IGMP snooping NAI

Page 30: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 30 από 196

19. Υποστήριξη Local Proxy ARP NAI

20. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση

NAI

Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS :

1. Υποστήριξη IP Precedence και Differentiated Service Code Point (DSCP) - Δυνατότητα ορισμού IP type of service (ToS) για IP precedence ή differentiated service values στην κίνηση κάθε θύρας.

ΝΑΙ

2. Traffic scheduling – δυνατότητα του μεταγωγού να διανέμει την κίνηση στις outgoing transmit queues σύμφωνα με την αντίστοιχη ToS ή CoS των πακέτων

ΝΑΙ

3. Υποστήριξη Committed Information Rate (CIR) και Peak Information Rate (PIR)

ΝΑΙ

4. Υποστήριξη ορισμού bandwidth policing rules για κίνηση ανά θύρα.

ΝΑΙ

5. Υποστήριξη περιορισμού της κίνησης ανά ροή (flow) με βάση την διεύθυνση αποστολέα, ή παραλήπτη

ΝΑΙ

Ασφάλεια

1. Πρόσβαση στους μεταγωγούς με χρήση συνθηματικών (passwords)

ΝΑΙ

2. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x NAI

3. Υποστήριξη MAC Address Filtering NAI

4. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν

NAI

5. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης σε επίπεδο VLAN, θύρας και δρομολόγησης.

ΝΑΙ

6. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων για αποτροπή spoofing και DoS (Denial Of Service) επιθέσεων και ενεργειών.

ΝΑΙ

7. Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) ΝΑΙ

8. GRE tunnelling NAI

9. Υποστήριξη ΑΑΑ, TACACS ή/και RADIUS ή λειτουργικά ισοδύναμων

ΝΑΙ

Διαχείριση:

Page 31: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 31 από 196

1. Υποστήριξη SNMPv1 και SNMP v2c. ΝΑΙ

2. Διαχείριση μέσω Command Line Interface ΝΑΙ

3. Υποστήριξη RMON (alarms and events) ΝΑΙ

4. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ

5. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Secure Shell SSH NAI

6. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ

7. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

8. Υποστήριξη DHCP Server NAI

9. Υποστήριξη αναπαραγωγής της κίνησης που στέλνεται ή λαμβάνεται από μία ή περισσότερες θύρες ή VLANs, σε μία θύρα στον μεταγωγό (SPAN/Monitoring port).

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση:

10. Δυνατότητα routing των πρωτοκόλλων IPX, Appletalk, DECnet (Phase IV and V), CLNS

ΝΑΙ

11. Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεύτερης εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση βλάβης της κύριας μονάδας

NAI

12. Υποστήριξη redundancy μεταξύ της κύριας και εφεδρικής μονάδας επεξεργασίας, όταν αυτή υπάρχει στο μεταγωγό, με δυνατότητα διατήρησης της κίνησης σε Layer 3 επίπεδο κατά την διάρκεια της μετάπτωσης

NAI

13. Δυνατότητα ενσωμάτωσης firewall υψηλής απόδοσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ ελάχιστον:

• Ρυθμαπόδοση (throughput) >= 5 Gbps

• Ταυτόχρονες συνδέσεις >= 800.000

• Ρυθμός δημιουργίας και κατάργησης συνδέσεων ανά δευτερόλεπτο >= 90.000

• Υποστήριξη VLANS>= 1000

• Stateful Firewall

• Επιλογή λειτουργίας Transparent ή

NAI

Page 32: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 32 από 196

Routing Firewall

• Προστασία από επιθέσεις τύπου DoS

Υποστήριξη των παρακάτω:

• HTTP,

• FTP,

• Trivial File Transfer Protocol (TFTP),

• Simple Mail Transfer Protocol (SMTP),

• Extended SMTP (ESMTP),

• DNS,

• Extended DNS (EDNS),

• ICMP,

• TCP,

• UDP

• NAT/PAT

• Multimedia / VoIP

• Database / Operating System Services

14. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών Ασυρμάτων Τοπικών Δικτύων (Wireless LANs)

NAI

15. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης μηχανισμού ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection) και ελέγχου γνωστών επιθέσεων (signatures)

NAI

16. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης επιτάχυνσης διαμεταγωγής δικτυακού περιεχομένου (content switching) και ισοστάθμιση αιτήσεων σε εξυπηρετητές συνδεδεμένους στον μεταγωγέα (server load balancing).

ΝΑΙ

17. Δυνατότητα ενσωματωμένης υποστήριξης υπηρεσιών ΜΑΝ, WAN: T1/E1, T3/E3, STM-1, POS, HSSI, ATM

ΝΑΙ

18. Ενσωματωμένη υποστήριξη υπηρεσιών παρακολούθησης της δικτυακής κίνησης και εφαρμογών με Gigabit απόδοση, μέσω συλλογής στατιστικών για ανάλυση της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση της απόδοσης και εύκολη ανεύρεση προβλημάτων.

NAI

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

19. Να αναφερθούν NAI

Page 33: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 33 από 196

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

20. Να αναφερθούν NAI

Δ.1.3 Internet-Αποστρατικοποιημένη Ζώνη (DMZ)

Δ.1.3.1 Δρομολογητής Internet

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

21. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

22. Αριθμός μονάδων 1

Αρχιτεκτονική:

1. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

2. Τουλάχιστον οκτώ (8) υποδοχές παντός τύπου για την προσθήκη καρτών επέκτασης.

ΝΑΙ

3. Τουλάχιστον δύο (2) θέσεις επιπλέον των παραπάνω για την προσθήκη εξειδικευμένων καρτών επέκτασης. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες

ΝΑΙ

4. Ενσωματωμένες Gigabit Ethernet θύρες >= 2

5. Ενσωματωμένες USB θύρες >= 2

6. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password).

ΝΑΙ

7. Απόδοση μεταγωγής πακέτων >= 450.000

pps

8. Προσφερόμενη Μνήμη DRAM (MB) >= 256 MB

9. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη DRAM >= 1,0 GB

10. Προσφερόμενη Μνήμη Flash >= 64 MB

Page 34: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 34 από 196

11. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη Flash >= 512 MB

12. Σασί κατάλληλο για εγκατάσταση σε ικρίωμα 19” ΝΑΙ

13. Παροχή εφεδρικού τροφοδοτικού ΝΑΙ

Interfaces κατά την παράδοση

14. Να διαθέτει δύο (2) ADSL2/ADSL2+ θύρες ΝΑΙ

15. Να διαθέτει δυο (2) σειριακές σύγχρονες Χ.21 θύρες. Η αλλαγή τύπου των διαεπαφών να επιτυγχάνεται με αλλαγή καλωδίου. Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι τύποι διεπαφών.

ΝΑΙ

Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργικών κατά την παράδοση

Γενικά

1. Πρωτόκολλα δρομολόγησης RIP v1 και v2, OSPF, BGP, BGP-4

NAI

2. PPP, Multilink PPP NAI

3. Υποστήριξη πρωτοκόλλων PIM, IGMP, IGMP Snooping ή λειτουργικά ισοδύναμων

NAI

4. Υποστήριξη VRRP NAI

5. Υποστήριξη IEEE 802.1Q VLAN ΝΑΙ

Ασφάλεια

1. Ενσωματωμένη λειτουργία Firewall από το λογισμικό

NAI

2. Ενσωματωμένη λειτουργία Context Based Firewall.

NAI

3. Να αναφερθεί η απόδοση του Firewall του δρομολογητή σε (bps)

ΝΑΙ

4. Ενσωματωμένη λειτουργία Intrusion Detection από το λογισμικό

ΝΑΙ

5. Ενσωματωμένος μηχανισμός επιτάχυνσης VPN λειτουργιών

ΝΑΙ

6. IPSec Data Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES) και Advanced Encryption Standard (AES) 128, 192, 256

ΝΑΙ

7. Υποστήριξη NAT (Network Address Translation) NAI

8. Υποστήριξη φίλτρων περιορισμού κυκλοφορίας της κίνησης

NAI

9. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1x ΝΑΙ

Page 35: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 35 από 196

10. Υποστήριξη ΑΑΑ (Authentication, Authorization, και Accounting)

NAI

11. Υποστήριξη RADIUS, TACACAS+ NAI

12. Role-Based CLI Access NAI

13. Λειτουργία απλοποίησης της διαμόρφωσης ασφάλειας του δρομολογητή και γρήγορη εφαρμογή των πολιτικών ασφάλειας

NAI

14. Ενσωματωμένο Web-based λογισμικό διαχείρισης του δρομολογητή και της ασφάλειας. Η πρόσβαση στο λογισμικό να υποστηρίζεται μέσω HTTPS και SSH

NAI

15. Διαχείριση της ασφάλειας. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται.

ΝΑΙ

Υποστήριξη δυνατοτήτων QoS :

1. Class Based Ethernet CoS Matching & Marking (802.1p & ISL CoS) Class Based Traffic Policing with CLP Tagging Class Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) Class-Based Marking Class-Based Policing Class-Based Shaping

2. Low Latency Queueing (LLQ) ΝΑΙ

3. Committed Access Rate (CAR) ΝΑΙ

4. Generic Traffic Shaping (GTS) ΝΑΙ

Διαχείριση:

1. Υποστήριξη SNMPv1 και SNMP v2c. ΝΑΙ

2. Διαχείριση μέσω Command Line Interface ΝΑΙ

3. Υποστήριξη RMON (alarms and events) ΝΑΙ

4. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ

5. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Secure Shell SSH NAI

6. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ

7. Υποστήριξη DHCP NAI

8. Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Page 36: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 36 από 196

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση:

1. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) NAI

2. Δυνατότητα υποστήριξης Wireless Access Services.

NAI

3. Δυνατότητα routing των πρωτοκόλλων IPX, Appletalk, DECnet (Phase IV and V)

ΝΑΙ

4. Δυνατότητα υποστήριξης MPLS και MPLS VPNs NAI

Άλλες δυνατότητες και χαρακτηριστικά επέκτασης

1. Να περιγραφεί η επεκτασιμότητα του δρομολογητή

ΝΑΙ

2. Να περιγραφούν οι κατηγορίες καρτών επέκτασης που υποστηρίζονται

ΝΑΙ

3. Να περιγραφούν άλλα χαρακτηριστικά και λειτουργίες του προσφερόμενου λογισμικού

ΝΑΙ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τροφοδοσίας

1. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

1. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

1. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Δ.1.3.2 Μεταγωγοί Αποστρατικοποιημένης Ζώνης - DMZ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός μονάδων 2

Αρχιτεκτονική:

1. Στοίβας (Stackable) με αποτέλεσμα το σύνολο των μεταγωγών στην στοίβα να λειτουργεί ως μια ενιαία συσκευή μεταγωγής

ΝΑΙ

Page 37: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 37 από 196

2. Να αναφερθεί ο αριθμός υποστηριζόμενων μεταγωγών ανά στοίβα ΝΑΙ

3. Χωρητικότητα διαύλου επικοινωνίας στοίβας (Stacking bus) >= 32 Gbps

4. Ικανότητα μεταγωγής πακέτων ανά μεταγωγό >= 32 Gbps

5. Συνολική ταχύτητα προώθησης πακέτων ανά μεταγωγό >= 38 Mpps

6. Υποστηριζόμενη μνήμη DRAM ανά μεταγωγό >= 128 MB

7. Υποστηριζόμενη μνήμη Flash ανά μεταγωγό >= 32 MB

8. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering ανά μεταγωγό >= 12000

9. Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ

10. Πλαίσιο μεταγωγών κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Υποστήριξη των συστάσεων κατά την παράδοση

1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ ΝΑΙ

2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX NAI

3. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT NAI

4. Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου 1000BASE-X

• 1000Base SX • 1000Base LX/LH • 1000Base ZX • 1000Base T • Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες

NAI

NAI

NAI

NAI

Interfaces:

1. Να διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) Switched θύρες Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας (10 ή 100 ή 1000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόματα

ΝΑΙ

2. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet επιπλέον των παραπάνω οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 100Base FX, 1000Base SX, 1000Base LX/LH και 1000Base T με απλή αλλαγή μετατροπέα. Έκαστος μεταγωγός vα φέρει (4) διεπαφές 1000Base Τ κατά την παράδοση.

NAI

Page 38: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 38 από 196

3. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται με χρήση κωδικού (password)

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

4. Υποστήριξη πρωτοκόλλων δρομολόγησης RIP v1, v2 και OSPF

ΝΑΙ

5. Υποστήριξη Inter-VLAN IP routing μεταξύ δύο ή περισσοτέρων VLANs

ΝΑΙ

6. Υποστήριξη στατικού IP routing ΝΑΙ

7. Δρομολόγηση βασισμένη σε πολιτική ροών κίνησης (Policy Based Routing)

ΝΑΙ

8. Υποστήριξη Protocol-Independent Multicast (PIM) για IP multicast δρομολόγηση

ΝΑΙ

9. Υποστήριξη IGMP snooping, IGMP filtering ΝΑΙ

10. Υποστήριξη equal cost load balancing ΝΑΙ

11. Υποστήριξη Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP) tunnelling

ΝΑΙ

12. Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-IP κίνησης μεταξύ VLANs

ΝΑΙ

13. Υποστήριξη συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch/router ή server.

NAI

14. Υποστήριξη συνδυασμού θυρών που βρίσκονται σε διαφορετικούς μεταγωγούς της στοίβας σε μια λογική σύνδεση (Cross-Stack Fast Pipe)

ΝΑΙ

15. Υποστήριξη παρακολούθησης της κυκλοφορίας μίας ή περισσότερων θυρών ή VLANs, από μία Ethernet ή Fast Ethernet θύρα (SPAN port). Η θύρα παρακολούθησης να μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό μεταγωγέα από της θύρες των οπίων την κυκλοφορία παρακολουθεί (Remote SPAN)

NAI

16. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs >= 1000

17. Υποστήριξη δυναμικής διάρθρωσης trunks. ΝΑΙ

18. Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) >= 9000 bytes

NAI

19. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d Spanning Tree πρωτοκόλλου

NAI

Page 39: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 39 από 196

20. Υποστήριξη Spanning Tree πρωτοκόλλου ανά VLAN NAI

21. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1s Multiple Spanning Tree πρωτοκόλλου

NAI

22. Υποστήριξη IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree πρωτοκόλλου

ΝΑΙ

23. Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q VLAN και υποστήριξη VLAN Trunks σε κάθε θύρα μέσω του IEEE 802.1Q tagging

ΝΑΙ

24. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p CoS classification για προτεραιότητες σε mission-critical εφαρμογές δεδομένων, φωνής και video.

ΝΑΙ

25. Να υποστηρίζεται έλεγχος σε broadcast, multicast και unicast storm ανά πόρτα.

ΝΑΙ

26. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού λοιπών ομοειδών μεταγωγών στην τοπολογία του δικτύου.

ΝΑΙ

27. Υποστήριξη αυτόματου εντοπισμού μονόδρομων συνδέσεων, που προκύπτουν από βλάβη στη φυσική σύνδεση

NAI

28. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγού στην στοίβα. Αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσοu του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγών που την αποτελούν.

ΝΑΙ

29. Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών.

ΝΑΙ

30. Υποστήριξη μηχανισμού διαχείρισης VLANs με δυνατότητα, διαμόρφωσης προσθήκης, διαγραφής, και μετονομασίας VLANs σε επίπεδο ομάδας μεταγωγών

NAI

Quality of Service:

31. Υποστήριξη • Differentiated Services Code Point field

(DSCP) • 802.1p CoS

Με χρήση marking και reclassification των πακέτων με βάση τα παρακάτω:

• MAC διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη

• IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού

NAI

32. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues, ανά πόρτα εξερχόμενης κίνησης

ΝΑΙ

Page 40: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 40 από 196

33. Υποστήριξη Rate limiting με βάση • MAC διεύθυνση αποστολέα και

παραλήπτη • IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη • TCP πόρτα πηγής και προορισμού • UDP πόρτα πηγής και προορισμού

ΝΑΙ

34. Υποστήριξη CIR (Committed Information Rate). Ο περιορισμός της κίνησης να μπορεί να επιτευχθεί με βήμα το πολύ 8Kbps.

ΝΑΙ

35. Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet θύρα

>= 64

36. Υποστήριξη Shaped Round Robin (SRR) queuing NAI

37. Υποστήριξη Strict Priority queuing NAI

Διαχείριση:

1. Υποστήριξη SNMP v1, v2c και v3 NAI

2. Υποστήριξη Bridge MIB ΝΑΙ

3. Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB NAI

4. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 ομάδων ενσωματωμένου RMON (history, statistics, alarm & events)

ΝΑΙ

5. Υποστήριξη RMON-MIB και RMON2-MIB ΝΑΙ

6. Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet ΝΑΙ

7. Υποστήριξη TFTP για μεταφορά αρχείων ΝΑΙ

8. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό.

ΝΑΙ

9. Υποστήριξη DNS client για IP resolution ΝΑΙ

10. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του μεταγωγού

NAI

11. Να συνεργάζονται πλήρως και χωρίς όρους με το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου (NMS). Το σύστημα διαχείρισης να περιλαμβάνει εξειδικευμένη σουίτα εργαλείων διαχείρισης των μεταγωγών του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

12. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.

ΝΑΙ

Ασφάλεια:

1. Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση όσο και για μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές

ΝΑΙ

2. Υποστήριξη TACACS+ πιστοποίησης για πρόσβαση στον μεταγωγό

ΝΑΙ

Page 41: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 41 από 196

3. Υποστήριξη RADIUS πιστοποίησης για πρόσβαση στον μεταγωγό

ΝΑΙ

4. Υποστήριξη Secure Shell (SSH) πρωτοκόλλου ΝΑΙ

5. Υποστήριξη πιστοποίησης 802.1x, των χρηστών που θέλουν να συνδεθούν σε κάποια θύρα

ΝΑΙ

6. Υποστήριξη δυνατότητας ενημέρωσης των διαχειριστών των δικτύων να ενημερώνονται από τον μεταγωγού όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο

ΝΑΙ

7. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση

ΝΑΙ

8. Υποστήριξη εκλογής ρίζας από το spanning-tree πρωτόκολλο μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών

NAI

9. Υποστήριξη χρήσης φίλτρων περιορισμού της κίνησης σε επίπεδο VLAN και θύρας

ΝΑΙ

10. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων μετά από πιθανή αναβάθμιση

11. Δυνατότητα υποστήριξης IP version 6 (IPv6) ΝΑΙ

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

12. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

13. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Δ.1.3.3 Σύστημα Intrusion Detection/Protection – Καστράκι

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Αρχιτεκτονική:

3. Αρθρωτής (Modular) αρχιτεκτονικής με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών

ΝΑΙ

4. Εξειδικευμένη μονάδα υλικού/λογισμικού ΝΑΙ

Page 42: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 42 από 196

(Security Appliance) προερχόμενη από ένα κατασκευαστή και όχι λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής χρήσης

5. Ρυθμοαπόδοση >= 1,0 Gbps

6. Δυνατότητα εφεδρικής τροφοδοσίας ΝΑΙ

7. Πλαίσιο συσκευής κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Ιnterfaces:

8. Τουλάχιστον μία (1) θύρα Ethernet για διαχείριση

NAI

9. Τουλάχιστον τέσσερεις (4) θύρες Ethernet 10/100/1000 για επιθεώρηση της κίνησης (Monitoring/Sniffing Interfaces)

NAI

10. Οι θύρες επιθεώρησης της κίνησης να υποστηρίζουν μηχανισμό bypass

NAI

11. Να αναφερθούν άλλες υποστηριζόμενες θύρες NAI

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

12. Λεπτομερής επιθεώρηση της κυκλοφορίας από το Layer 2 έως Layer 7

NAI

13. Προστασία από γνωστούς και άγνωστους τύπους επιθέσεων

ΝΑΙ

14. Προστασία από παραβίαση των πολιτικών ασφάλειας

ΝΑΙ

15. Εκμετάλλευση Ευπαθειών ΝΑΙ

16. Ανίχνευση ανώμαλης δραστηριότητας ΝΑΙ

17. Συμπεριφοριστική ανάλυση ΝΑΙ

18. Μηχανισμός περιορισμού της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της χρήσης υπερβολικού bandwidth.

ΝΑΙ

19. Αναγνώριση επιθέσεων μέσω μηχανισμού επιθεώρησης πολλαπλών πακέτων (data packets) για όλα τα πρωτόκολλα ανατρέποντας επιθέσεις που κρύβονται μέσα στο data stream.

ΝΑΙ

20. Ανίχνευση IPv6 κυκλοφορίας ΝΑΙ

21. Ανάλυση πρωτοκόλλων μέσω μηχανισμών αποκωδικοποίησης

NAI

Page 43: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 43 από 196

22. Αναγνώριση επιθέσεων βασισμένες σε αποκλίσεις από την κανονική συμπεριφορά ενός πρωτοκόλλου ή υπηρεσίας όπως έχουν οριστεί στα RFCs

NAI

23. Επιβολή Πολιτικής εφαρμογών. Ανάλυση και έλεγχος ευρέως φάσματος εφαρμογών συμπεριλαμβανόμενων Peer-to-peer, Instant messaging κ.λ.π

NAI

24. Traffic normalization ΝΑΙ

25. IP defragmentation

ΝΑΙ

26. TCP stream reassembly

ΝΑΙ

27. Μηχανισμό ανάλυσης στοιχείων για καθορισμό των απειλών με αποτέλεσμα την αποβολή των false positives

ΝΑΙ

28. Ενσωματωμένος και περιεκτικός έλεγχος για την ανίχνευση πιθανών αποτυχιών σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, υπηρεσιών, επικοινωνιών, και συνδέσεων

ΝΑΙ

29. Να προσφερθούν οι υπηρεσίες ανανέωσης (update services) κατά την διάρκεια της εγγύησης ώστε οι συσκευές να υποστηρίζουν τους νεοεμφανιζόμενους τύπους επιθέσεων και τεχνικών παραμόνιμης παρείσφρησης

ΝΑΙ

Διαχείριση:

30. Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface με χρήση Secure Shell (SSH) σύνδεσης

ΝΑΙ

31. Να υποστηρίζεται η διαχείριση μέσω Web Based GUI λογισμικού.

ΝΑΙ

32. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται.

ΝΑΙ

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

33. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

34. Να αναφερθούν ΝΑΙ

Page 44: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 44 από 196

Δ.1.4 Εξοπλισμός Ασύρματου Δικτύου

Δ.1.4.1 Controller

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Επεξεργαστής:

3. Pentium III processor, with 256KB cache ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα:

4. Microsoft Windows 2000 Server Edition ΝΑΙ

Μνήμη Συστήματος:

5. Nα έχει 512MB SDRAM ΝΑΙ

Χωρητικότητα σκληρών δίσκων:

6. Να έχει Hard Disk Drive: Dual 3.5”ATA100 20GB IDE

ΝΑΙ

Οπτικές Συσκευές:

7. Να έχει εσωτερικό CD-ROM Drive

Εξυπηρετητής/Base Station Interfaces:

8. Να υποστηρίζει On Board PCI Bus 10/100 Ethernet

ΝΑΙ

9. Να υποστηρίζει 4 PCI slots ΝΑΙ

10. Να υποστηρίζει COM Serial Interface / Cable ΝΑΙ

11. Να υποστηρίζει Two Serial RS-232 ports ΝΑΙ

Εξομοίωση:

12. • Να υποστηρίζει IBM 5251 εξομοίωση για IBM AS/400, S/38 και S/36 series midrange computing • Να υποστηρίζει IBM 3274 εξομοίωση για IBM 30XX and 43XX series mainframe computers • Να υποστηρίζει ANSI terminal εξομοίωση για DEC, UNIX and Windows NT • Να υποστηρίζει HTML εξομοίωση και να

ΝΑΙ

Page 45: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 45 από 196

συνδέεται σε web-based applications Πρωτόκολλα Δικτύου:

13. Να υποστηρίζει TCP/IP with Telnet ΝΑΙ

14. Να υποστηρίζει DHCP/DNS ΝΑΙ

15. Να υποστηρίζει SNMP MIB-II Compliant ΝΑΙ

Μέγεθος και Βάρος:

16. • Standard 19” Rack-mountable 4U Chassis • Βάρος: 65lbs (30kg)

Συνθήκες Περιβάλλοντος:

17. • Θερμοκρασία: Να υποστηρίζει λειτουργία σε: 32ºF to 122ºF/0ºC to +50ºC Να υποστηρίζει αποθήκευση σε: -40ºF to 131ºF/ -40ºC to +55ºC Να υποστηρίζει λειτουργία σε υγρασία: 5% to 95% σχετική, non-condensing

Ισχύς

18. • Voltage: 90 - 132 VAC or 180 - 264 VAC switch selectable or 90 - 264 VAC αυτοκλιμακούμενο • Συχνότητα: 47 Hz to 63 Hz • Να έχει τροφοδοτικό: 300W

ΝΑΙ

Εγκρίσεις:

19. • FCC • UL • CSA • EEC • VCI • CB

ΝΑΙ

Δ.1.4.2 Access Point

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 4

Page 46: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 46 από 196

3. Επεξεργαστής (microprocessor): Intel IXP420 processor στα 266MHz

ΝΑΙ

4. Μνήμη: Να έχει 8MB Flash (ROM) Να έχει 32MB SDRAM (RAM)

ΝΑΙ

5. Ασύρματες Επικοινωνίες: Να υποστηρίζει τεχνολογία Narrowband 403-512 Mhz

ΝΑΙ

6. Επιλογές Κεραίας: • Να υποστηρίζει μία μεγάλη ποικιλία από indoor και outdoor 2.4 και 5GHz πάσης κατευθυντικότητας και κεραία τομέα για ασφαλείς εφαρμογές. • Να έχει ποικιλία κεραιών να υποστηρίζεται για το slot 1 και το slot 2 radios.

ΝΑΙ

7. • Να έχει τη δυνατότητα για κεραία bridging (WDS) εφαρμογές

ΝΑΙ

Ασφάλεια:

8. Να υποστηρίζει 802.1x Compliant

9. Να υποστηρίζει MAC Filtering

10. Να υποστηρίζει Inhibit/Ignore SSID Broadcast

11. Να επιτρέπεται έλεγχος πρόσβασης μέσω embedded Radius authentication server (PEAP with 8 AP’s or less)

Διασύνδεση Δικτύου

12. Να υποστηρίζει 10/100 Base-T with auto –negotiation, half and full duplex

ΝΑΙ

Διαγνωστικό/Διαμόρφωση διασύνδεσης τερματικού:

13. Να έχει RS232 port for debug and diagnostics supporting configuration and firmware update

ΝΑΙ

14. Να παρέχεται SNMP support, (compatible with MapRF)

15. Να υποστηρίζει Telnet to Console

16. Να υποστηρίζει HTTP Web Browser Management Interface

Προχωρημένα Χαρακτηριστικά: 17. Προχωρημένα Χαρακτηριστικά:

Να υποστηρίζει Wireless Distribution System (WDS)

ΝΑΙ

18. Να υποστηρίζει Load balancing

Page 47: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 47 από 196

19. Να είναι συμβατό με τους περιβαλλοντικούς δείκτες για λειτουργία σε σκόνη και Υγρασία: IP42

ΝΑΙ

Μέγεθος και Βάρος: 20. Διαστάσεις: 36.3cm/14.3” Wide x 26.2cm/10.3”

High x 7.4cm/2.9” deep Weight: 2.9kg/6.5 lbs

Συνθήκες Περιβάλλοντος: 21. • Να έχει θερμοκρασία αποθήκευσης: 0°C to

+70°C (32°F to 158°F) • Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C to +55°C (32°F to 151°F) • Να υποστηρίζει λειτουργία σε σχετική υγρασία: 10% to 90% • Να υποστηρίζει λειτουργία σε περιβάλλον δόνησης: EH0002 (shipping vibration only) • Να έχει αξιοπιστία: MTBF 25,000 Hours (MIL-HDBK-217F)

ΝΑΙ

Οπτικοί Δείκτες: 22. Να έχει εξωτερικούς οπτικούς δείκτες για έλεγχο

βλαβών ΝΑΙ

Ισχύς 23. • Να έχει Input Voltage:100 – 240VAC, 50/60Hz,

1A

24. • Να υποστηρίζει Power Over Ethernet (POE) – 802.3af compliant, 48VDC nominal

Εγκρίσεις: 25. • European CE Mark

73/23/EEC Low Voltage Directive TUV & CB EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11 (electrical safety) 89/336/EEC EMC Directive: EN 50081-2: 1998 Generic Emission Standard - Industrial Environment EN 55022 based on CISPR 22, class B (Information Technology Equipment) EN 50082-1: 1997 Generic Immunity Standard – Industrial Environment EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 Radiated RF Immunity EN 61000-4-4 Electrical Fast Transients

ΝΑΙ

Page 48: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 48 από 196

EN 61000-4-5 Surge withstand

Δ.1.4.3 Φορητός Εξοπλισμός – Τερματικά Χειρός

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 20

Επεξεργαστής:

3. Τύπου INTEL Xscale PXA 270 520MΗz ΝΑΙ

Μνήμη

4. Να έχει 128Mbytes µνήµη (On Board RAM) >128 MBytes

5. Να έχει 64ΜΒytes μνήμη (On Board ROM) >64 MBytes

Λειτουργικό σύστημα:

6. Windows CE 5.0

Προγραμματιστικό περιβάλλον :

7. • HTML, XML • Mobile Devices SDK • CE.NET SDK • Java,Visual C++ • Standard protocol APIs - Windows sockets (WinCE)

ΝΑΙ

Ασύρματη Επικοινωνία:

8. • Narrowband 403-512 MHz PC Card radio • On-board Bluetooth radio 2.4 GHz (10m range)

ΝΑΙ

Λογισμικό Εφαρμογών:

9. • Internet Explorer 6 for CE • Wordpad • Active Sync • Open TekTerm • ANSI • TESS terminal emulations • IBM 3270, IBM 5250, HP 2392

ΝΑΙ

Οθόνη:

Page 49: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 49 από 196

10. • Να έχει 320 x 240 (1/4 VGA) graphic colour TFT • Να είναι αναγνώσιμη σε 3.5” diagonal portrait mode

ΝΑΙ

11. • Να έχει 256k displayable colours

ΝΑΙ

12. Να έχει έλεγχο αντίθεσης χρώματος και αυτό οπίσθιο φωτισμό

ΝΑΙ

13. Να μπορεί να διαβάζεται σε περιβάλλον με ήλιο (για εξωτερική χρήση)

ΝΑΙ

14. Ultra-rugged 5-wire technology ΝΑΙ

15. Δυνατότητα για επιλογή οθόνης αφής (Touchscreen):

ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο:

16. Να έχει 37 keys μεγάλων πλήκτρων (10 F-keys) NAI

17. Να έχει ξεχωριστά Function Keys ΝΑΙ

18. Να είναι εφοδιασμένο με backlight ΝΑΙ

19. Να έχει εργονομικό σχεδιασμό για χρήση με το ένα χέρι και διπλό πλήκτρο ENTER

ΝΑΙ

20. Να έχει πλήρη υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων καθώς και ελληνικό περιβάλλον

ΝΑΙ

21. Να έχει σκληρά πλήκτρα αντοχής ΝΑΙ

Δείκτες και ελεγκτές:

22. Να έχει εσωτερικό ηχείο και beeper 95 dBA με έλεγχο έντασης, εσωτερικό μικρόφωνο Πολύχρωμα LED για radio transmit/ receive, scanning, battery status, user applications

ΝΑΙ

BarCode scanners - Imagers:

23. Να έχει δυνατότητα για ενσωμάτωση εσωτερικού 1D BarCode scanner

ΝΑΙ

24. Να έχει δυνατότητα τοποθέτησης και άλλων Scanners και Imagers

25. Να έχει δυνατότητα υποστήριξης RFID ΝΑΙ

Εσωτερικά slots επέκτασης:

26. Να έχει δυνατότητα για ενσωμάτωση One SD I/O (MultiMediaCard) slot

ΝΑΙ

27. Να έχει δυνατότητα για ενσωμάτωση One Type II Compact Flash slot

ΝΑΙ

28. Να έχει δυνατότητα για ενσωμάτωση One Type III Extended PC Card slot

ΝΑΙ

Page 50: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 50 από 196

Εξωτερικά ports:

29. • Να έχει Tether port with: • RS232 serial (decoded/undecoded scanner, printer)

ΝΑΙ

30. • Να έχει Docking Station Port with: • RS232 serial • USB device support • USB host support • Power in/out

ΝΑΙ

31. Να έχει δυνατότητα για ενσωμάτωση USB host ΝΑΙ

Μέγεθος και Βάρος:

32. • Size: 270mmL x 100mmW x 85mmD (10.6”L x 3.9”W x 3.3”D) • Keypad grip area: 77mmW x 43mmD (3”W x 1.7”D) • Weight: 950g (30.5oz – Troy) • Includes std. battery, std radio & std. internal scanner • Pistol grip add 125g (4oz – Troy)

Συνθήκες Περιβάλλοντος:

33. • Να έχει Θερμοκρασία Λειτουργίας: -30°C μέχρι +60°C (-22°F to 140°F) • Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε Υγρασία: 5% - 95% RH condensing • Να έχει Προφύλαξη Τραντάγματος: 30g in each axis • Να έχει Προφύλαξη Δόνησης: 50g RMS PSD (4 – 500 Hz) (random)

ΝΑΙ

34. Να έχει Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -40°C μέχρι +60°C (-40°F to 140°F)

ΝΑΙ

35. Να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε Βροχή/Σκόνη: Σύμφωνα με το πρωτόκολο IP 67, IEC 529, classification

ΝΑΙ

36. Να έχει αντοχή στ πολλαπλές πτώσεις από: 2m -

ΝΑΙ

37. Να εχει αντοχή σε 26 πτώσεις από 1,5 m σε τσιμέντο.

ΝΑΙ

38. Να έχει επιλογή τζαμιού που δεν παγώνει. ΝΑΙ

39. Να έχει δυνατότητα θερμαινόμενου τζαμιού για το scanner

NAI

Διαχείριση Ενέργειας:

40. • Να έχει Li-Ion standard battery (πάνω από 12 hrs χρήσης) • Optional Li-Ion High Capacity battery (up to 17

NAI

Page 51: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 51 από 196

hrs usage) • Να έχει Advanced Smart Battery with gas gauge

41. • Να έχει Quick swap packs

42. • Να είναι σχεδιασμένο για γρήγορη φόρτιση (2hrs)

NAI

43. • Να έχει system backup κατά τη διάρκεια αλλαγής μπαταρίας (15 min)

NAI

44. • Να έχει 1 week real-time clock backup NAI

Εγκρίσεις:

45. • RoHS compliant (EU Directive 2002/95/EC) • Safety: UL 1950, CSA C22.2 No950, LVD EN60950 • EMC: FCC Part 15 Class B, EMC Directive Class B • Laser: IEC 60825-1 2001 Class 2 (EN60825-1) * Note this product will carry the CE Mark

Δ.1.4.4 Φορητός Εξοπλισμός – Τερματικά Οχήματος

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 25

Επεξεργαστής:

3. Τύπου Intel XScale PXA 255 στα 400MHz

4. Να έχει 128Mbytes μνήμη (on-Board RAM) ΝΑΙ

5. Να έχει 32Mbytes μνήμη (on-Board ROM) ΝΑΙ

6. Να έχει 32Kbytes instruction/32 Kbytes data cache

Λειτουργικό Σύστημα:

7. Windows CE .NET 5.0) ΝΑΙ

Περιβάλλον Προγραμματισμού:

Page 52: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 52 από 196

8. • HTML, XML • CE .NET SDK • Java,Visual C++ • Standard Protocol APIs • Windows Sockets (WinCE)

NAI

Ασύρματες επικοινωνίες:

9. • Next Gen Narrowband 400-500MHz radio - future • Bluetooth SDIO radio (5m range)

NAI

Λογισμικό Εφαρμογών:

10. • Internet Explorer 6 for CE • ANSI,TESS terminal emulations (IBM 3270, IBM 5250, HP 2392)

10% - 80%

Οθόνη:

11. Να έχει 8525: 1/2 VGA 640x240 (8.8”) ΝΑΙ

12. Να έχει CCFL Backlight, 220 cd/m2 backlight με έλεγχο φωτεινότητας.

ΝΑΙ

13. Να έχει μεταβιβάσιμη TFT βιομηχανική για indoor/sunlight readability

ΝΑΙ

14. Να έχει embedded Memory Display contoller, ανάλυσης 16bpp.

ΝΑΙ

15. Να είναι Rugged 5-wire technology ΝΑΙ

16. Δυνατότητα για επιλογή οθόνης αφής (Touchscreen):

Να έχει παθητική πένα ή λειτουργία δακτύλου

ΝΑΙ

17. Να έχει λειτουργία Screen Blanking: Σβήσιμο οθόνης του τερματικού οχήματος για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση

ΝΑΙ

18. Να έχει ενισχυμένη επικάλυψη για το θάμπωμα της οθόνης

ΝΑΙ

Πληκτρολόγιο:

19. Να έχει Blue/Green EL backlight ΝΑΙ

20. Να είναι εργονομικό

21. Να έχει ξεχωριστά Function Keys

22. Να έχει συγκολλημένο ελαστομερές

23. Να έχει υποστήριξη ελληνικών χαρακτήρων

Δείκτες και ελεγκτές:

Page 53: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 53 από 196

24. Να έχει εσωτερικό 95 dBA beeper με έλεγχο έντασης

ΝΑΙ

25. Να έχει 4 δείκτες RX/TX, API, SCAN, PWR/CHG

26. Να έχει δυνατότητα υποστήριξης RFID ΝΑΙ

Εσωτερικά SLOTS επέκτασης:

27. Να υποστηρίζει One SD I/O (MultiMediaCard) slot

ΝΑΙ

28. Να υποστηρίζει One Type II Compact Flash ΝΑΙ

29. Να υποστηρίζει Two Type II/one Type III PCMCIA slot

ΝΑΙ

30. Να υποστηρίζει άνετη πρόσβαση στα slots μέσω σφραγισμένου καλύμματος

ΝΑΙ

Εξωτερικά PORTS:

31. • Να υποστηρίζει Tether Port με: • One RS232 serial port (decoded scanner, printer) • Undecoded scanner port • USB host port

ΝΑΙ

32. • Να υποστηρίζει Port με: • DB9 βύσμα RS232 (optional +5V 500MA on pin 9)

33. • Να υποστηρίζει Port με: High density socket. • One RS232 serial communication port • 1 USB device port • 2 USB host ports • Speaker/Mic connection (future)

Μέγεθος και Βάρος:

34. • Μέγεθος: 11 3/4” W x 4 5/8” H x 11 1/2” L • Βάρος: περίπου 9.5 lbs (4.3 kgs) • Na περιλαμβάνει ενσωματομένο UPS

35. Συνθήκες Περιβάλλοντος:

36. • Standard: • Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας: -20ºC to 60ºC (-4º F to 140º F) • Να έχει θερμοκρασία αποθήκευσης: -35ºC to +70ºC (-31º F to 140º F) • Να υποστηρίζει λειτουργία σε υγρασία: 5 - 95% RH non condensing

ΝΑΙ

37. • Freezer: • Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC to +60ºC (-22º F to 140º F) • Να έχει θερμοκρασία αποθήκευσης: -35ºC to +70ºC (-31º F to 140º F)

Page 54: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 54 από 196

• Να υποστηρίζει λειτουργία σε υγρασία: 5 - 95% RH condensing με εσωτερική θέρμανση • Να υποστηρίζει λειτουργία σε Βροχή/Σκόνη: IEC 529, classification IP66 • Να έχει 3 άξονες Δόνησης: 1.5g RMS PSD (4 – 500 Hz) • Να έχει 3 άξονες Τραντάγματος: 30g 11 ms saw tooth

Διαχείριση Ενέργειας:

38. Να περιλαμβάνει εσωτερικό τροφοδοτικό 10-90VDC σχεδιασμένο για περονοφόρο όχημα

ΝΑΙ

39. Να περιλαμβάνει εσωτερικό UPS (12.6V Li-Ion backup battery) για τηνπλήρη λειτουργία απώλειας ενέργειας / brown out

ΝΑΙ

40. Να είναι σχεδιασμένο για γρήγορη φόρτιση

41. Να είναι σχεδιασμένο για >1 week real-time clock backup

ΝΑΙ

Εγκρίσεις:

42. • Ασφάλεια: UL 60950 3rd Ed, CSA 60950-00, LVD EN 60950-1:2001 • EMC: FCC Part 15 Class B • Complies with European R & TTE Directive • CE Mark.

Δ.1.5 Εξωτερικά Firewalls Data Center – Καστράκι

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Αρχιτεκτονική / Απόδοση

3. Εξειδικευμένη μονάδα υλικού/λογισμικού (Security Appliance) προερχόμενη από ένα κατασκευαστή και όχι λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής χρήσης

ΝΑΙ

Page 55: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 55 από 196

4. Ρυθμοαπόδοση Firewall >= 600 Mbps

5. Αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων >= 380.000

6. Αριθμός συνδέσεων/δευτερόλεπτο >= 18.000

7. Ταχύτητα προώθησης πακέτων >= 450 kpps

8. Αριθμός υποστηριζόμενων VLANS >= 180

9. Υποστηριζόμενη μνήμη RAM >= 1024 ΜΒ

10. Υποστηριζόμενη μνήμη FLASH >= 64

11. Πλαίσιο Firewalls κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”

ΝΑΙ

Υψηλή Διαθεσιμότητα

12. Οι προσφερόμενες μονάδες να διασυνδεθούν κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το σύστημα των Firewalls να εξασφαλίζει την ανοχή σε σφάλματα (fault tolerant) σε περίπτωση αστοχίας της μίας εκ των δυο μονάδων.

ΝΑΙ

13. Υποστήριξη τουλάχιστον διατάξεων Active/Standby και Active/Active.

ΝΑΙ

Ιnterfaces:

14. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

ΝΑΙ

15. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα USB ΝΑΙ

16. Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για διαχείριση (Configuration & Management)

ΝΑΙ

17. Άλλες υποστηριζόμενές θύρες ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού)

18. Stateful Inspection Firewall ΝΑΙ

19. Λειτουργία Cut Through Proxy ΝΑΙ

20. Επιλογή λειτουργίας Transparent ή Routing Firewall

ΝΑΙ

21. Υποστήριξη στατικής ή δυναμικής δρομολόγησης με static routes, RIP v1,v2 και OSPF πρωτοκόλλων

ΝΑΙ

Page 56: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 56 από 196

22. IPv6 ΝΑΙ

23. Δρομολόγηση Multicast ΝΑΙ

24. ΙΕΕΕ 802.1Q πρότυπο ΝΑΙ

25. Έλεγχο των παρακάτω δικτυακών εφαρμογών: • Hypertext Transfer Protocol (HTTP), • File Transfer Protocol (FTP), • Extended Simple Mail Transfer Protocol

(ESMTP), • Domain Name System (DNS), • Simple Network Management Protocol

(SNMP), • Internet Control Message Protocol

(ICMP), • SQL*Net, Network File System (NFS), • H.323, • Session Initiation Protocol (SIP), • Media Gateway Control Protocol (MGCP), • Real-Time Streaming Protocol (RTSP), • Telephony Application Programming

Interface (TAPI) and Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI) protocol,

• GPRS Tunneling Protocol (GTP), • Lightweight Directory Access Protocol

(LDAP), • Internet Locator Service (ILS), • Sun Remote Procedure Call (RPC),

ΝΑΙ

26. Έλεγχο σε επίπεδο http συνόδων (http sessions) για προστασία web-based επιθέσεων

ΝΑΙ

27. Έλεγχο των παρακάτω:

• Instant messaging

• Peer-to-Peer file sharing και συναφών εφαρμογών

ΝΑΙ

28. SNMP Filtering ΝΑΙ

29. Υποστήριξη NAT και PAT ΝΑΙ

30. Ολοκλήρωση με εξωτερικές υπηρεσίες Αυθεντικοποίησης (Authentication Services) όπως Microsoft Active Directory, Microsoft Windows Domains, Kerberos, LDAP και RSA SecurID

ΝΑΙ

31. ΑΑΑ μέσω τοπικής βάσης χρηστών ΝΑΙ

32. Υποστήριξη RADIUS και TACACS+ Servers ΝΑΙ

Page 57: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 57 από 196

33. DHCP Server / Relay ΝΑΙ

34. Μηχανισμών Quality of Service (QoS) ΝΑΙ

35. Λογικός διαχωρισμός του firewall σε τουλάχιστον δύο (2) επιμέρους firewalls, με ανεξάρτητες μεταξύ τους πολιτικές και δυνατότητες διαχείρισης. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός λογικών firewalls που υποστηρίζονται

ΝΑΙ

36. Δυνατότητα προστασίας κακόβουλων παρεισφρήσεων και επιθέσεων (Intrusion Protection) από το λογισμικό

ΝΑΙ

37. Υποστήριξη IPSec VPNs

• Remote Access VPNs

• Site-to-Site VPNs

ΝΑΙ

38. Αριθμός υποστηριζόμενων IPSec VPN συνδέσεων

>= 5.000

39. Υποστήριξη 168-bit κρυπτογράφησης δεδομένων με χρήση αλγορίθμου Triple-DES και 128, 192, και 256-bit κρυπτογράφησης δεδομένων με χρήση αλγορίθμου ΑΕS

ΝΑΙ

40. X.509 Πιστοποιητικά και Λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών (CRL)

ΝΑΙ

41. Απόδοση VPN 3DES/AES >= 300 Mbps

42. Υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού VPN Client στους χρήστες με σκοπό την μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και συμβατότητα με τα Firewall

ΝΑΙ

43. Δυνατότητα υποστήριξης SSL VPNs ΝΑΙ

Υποστήριξη Λειτουργιών / Μηχανισμών Ασφάλειας Περιεχομένου (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού)

44. Κάθε προσφερόμενη μονάδα στου συστήματος Firewall να διαθέτει Λειτουργίες / Μηχανισμούς Ασφάλειας Περιεχομένου

ΝΑΙ

45. Υποστήριξη των παρακάτω:

46. Antivirus ΝΑΙ

47. Anti-Spyware ΝΑΙ

48. Anti-Spam ΝΑΙ

49. Anti-Phishing ΝΑΙ

Page 58: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 58 από 196

50. Προστασία Web Access, Mail και File Transfers σε πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ

51. Full URL Filtering ΝΑΙ

52. E-Mail Content Filtering ΝΑΙ

53. Να προσφερθούν οι υπηρεσίες ανανέωσης (update services) όλων των παραπάνω λειτουργιών κατά την διάρκεια της εγγύησης

ΝΑΙ

54. Αριθμός προστατευόμενων εσωτερικών χρηστών. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες

>=700

Διαχείριση:

55. Να υποστηρίζεται η διαχείριση μέσω Web Based GUI λογισμικού.

ΝΑΙ

56. Να έχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης με χρήση πρόσθετου λογισμικού του ίδιου κατασκευαστή. Το λογισμικό διαχείρισης να περιλαμβάνεται.

ΝΑΙ

57. Δυνατότητα δημιουργίας διακριτών διαχειριστικών ρόλων με διαφορετικά προνόμια.

NAI

58. Υποστήριξη Telnet, SSH και HTTPS NAI

59. Υποστήριξη SNMP και SNMPv2c NAI

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

60. Να αναφερθούν NAI

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

61. Να αναφερθούν NAI

Δ.1.6 Load Balancers Data Center – Καστράκι

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Μοντέλο / Κατασκευαστής

1. Να αναφερθεί το μοντέλο και η κατασκευάστρια εταιρεία

ΝΑΙ

2. Αριθμός Μονάδων 2

Αρχιτεκτονική:

3. Εξειδικευμένη μονάδα υλικού/λογισμικού προερχόμενη από ένα κατασκευαστή και όχι

ΝΑΙ

Page 59: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 59 από 196

λογισμικό εγκατεστημένο σε υπολογιστική αρχιτεκτονική γενικής χρήσης

Επιδόσεις:

4. Μέγιστο συνολικό throughput συστήματος Nα αναφερθεί

5. Δυνατότητα εξυπηρέτησης L4 sessions / δευτερόλεπτο για μέσο μέγεθος αρχείου από 2kb έως 64kb

>=100.000

6. Δυνατότητα εξυπηρέτησης L7 (application level) sessions/δευτερόλεπτο για μέσο μέγεθος αρχείου από 2kb έως 64kb

>=50.000

Interfaces:

7. Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) Gigabit Ethernet (10/100/1000) θύρες

ΝΑΙ

8. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) Gigabit Fiber Ethernet θύρες

NAI

9. Να διαθέτει θύρα για τοπική παραμετροποίηση και διαχείριση του συστήματος (console)

ΝΑΙ

Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων Load Balancing (ενσωματωμένες κατά την παράδοση του εξοπλισμού):

10. Υποστήριξη οποιουδήποτε IP πρωτοκόλλου-κίνησης TCP, UDP (IPSEC, SIP, HTTP1.1, FTP, SMTP, POP3, LDAP, SET κλπ)

NAI

11. Υποστήριξη βελτιστοποίησης της κατανομής αιτήσεων ανάμεσα σε ένα σύνολο εξυπηρετητών, με αλγόριθμους που κάνουν χρήση των παρακάτω χαρακτηριστικών:

• Καλύτερο χρόνο απόκρισης του εξυπηρετητή

• Μικρότερο φόρτο του εξυπηρετητή για το συγκεκριμένο περιεχόμενο

• Τρέχοντα αριθμό συνδεδεμένων χρηστών στον εξυπηρετητή

• Cookies του χρήστη που έχει ζητήσει το περιεχόμενο

• Τεχνική Round-Robin μεταξύ των εξυπηρετητών

NAI

12. Η επιλογή της μεθοδολογία κατανομής αιτήσεων σε εξυπηρετητές να επιλέγεται από το

NAI

Page 60: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 60 από 196

διαχειριστή του συστήματος

13. Δυνατότητα επιλογής ανεξάρτητων και διαφορετικών μεθόδων κατανομής αιτήσεων για κάθε διαφορετική ομάδα (group) εξυπηρετητών.

NAI

14. Δυνατότητα ένταξης ενός εξυπηρετητή σε περισσότερες της μίας ομάδας εξυπηρετητών. NAI

15. Δυνατότητα Load Balancing transparent συσκευών (όπως Firewalls, Routers κλπ)

NAI

16. Υποστήριξη Λειτουργίας Persistence

• Source IP • URL • SSL Session ID • Cookie • Destination IP

NAI

17. Υποστήριξη Switching Λειτουργιών:

• Link Aggregation/Failover

• Υποστήριξη VLAN & Tagged VLAN

• Spanning Tree Protocol

• Port Mirroring

NAI

Λειτουργίες Υψηλής Διαθεσιμότητας, Ελέγχων

18. Serial Failover NAI

19. Network Failover NAI

20. Λειτουργία Active – Standby NAI

21. Λειτουργία Active – Active NAI

22. Statefull Fail Over: Connection και Persistence NAI

23. Υποστήριξη ελέγχων ( π.χ. scripting, upstream checks, HTTPS checks, encrypted tests, server monitors, κλπ)

NAI

Ασφάλεια:

24. Προστασία IP διευθυνσιοδότησης των εξυπηρετητών μέσω NAT διαδικασίας

NAI

25. Υποστήριξη Selective SNAT NAI

26. Υποστήριξη υλοποίησης πολιτικών ασφάλειας στη ροή των αιτήσεων προς τους εξυπηρετητές με βάση τα παρακάτω χαρακτηριστικά ή συνδυασμό τους:

Page 61: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 61 από 196

- Διεύθυνση IP αποστολέα/παραλήπτη

- Είδος χρησιμοποιούμενου πρωτοκόλλου

27. Υποστήριξη φιλτραρίσματος με βάσει το περιεχόμενο του πακέτου

28. Δυνατότητα αποφυγής επιθέσεων τύπου “denial of service” (SYN flood, IP spoofing ping flood, smurf, Teardrop & land attacks)

NAI

SSL Accelaration:

29. Ενσωματωμένη λειτουργία SSL Accelaration NAI

30. Δυνατότητα SSL re-encryption προς τους servers NAI

31. Υποστήριξη νέων SSL connections/sec >= 100 TPS

32. Εξυπηρέτηση νέων SSL connections/sec μετά από αναβάθμιση

>= 5.000 TPS

33. Εξυπηρέτηση ταυτόχρονων SSL connections/sec μετά από αναβάθμιση >=200.000

Διαχείριση και Αναφορές:

34. Ασφαλής Διαχείριση σε περιβάλλον WEB μέσω HTTPS NAI

35. Ασφαλής Διαχείριση σε περιβάλλον γραμμής εντολών μέσω SSH, Console NAI

Προδιαγραφές Ασφαλείας:

36. Να αναφερθούν NAI

Προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών:

37. Να αναφερθούν NAI

Δ.1.7 Αναβάθμιση Μεταγωγών Ολυμπιακού Δακτυλίου

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

35. Ο ανάδοχος στα πλαίσια του έργου είναι υποχρεωμένος να αναβαθμίσει τους υπάρχοντες εννέα (9) μεταγωγούς (Cisco 4507R) του Ολυμπιακού Δακτυλίου στην τελευταία version

ΝΑΙ

Page 62: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 62 από 196

του λειτουργικού συστήματος η οποία πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο OSPF

36. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες μετάπτωσης των συνδέσεων των μεταγωγών των χρηστών του κτιρίου του Μεγάρου του οργανισμού σε υπάρχοντα κεντρικό μεταγωγό (Cisco 4507R) με αναβάθμιση του μεταγωγού ώστε να υποστηρίζεται Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T

ΝΑΙ

Δ.1.8 Πίνακας Servers τύπου Α (Database Servers)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Γενικά – Αρχιτεκτονική

1. Θα πρέπει να προσφερθούν servers αρχιτεκτονικής 64-bit για τα συστήματα Εξυπηρετητών Βάσης Δεδομένων (Database Servers) του συστήματος NAVIS ή ισοδύναμου.

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. ΝΑΙ

3. Έτος ανακοίνωσης προσφερόμενου μοντέλου ≥ 2006

4. Na αναφερθεί το ύψος του κάθε server σε rack units (U) ΝΑΙ

5. Αριθμός servers σε διάταξη active-active cluster 2

Συνθήκες λειτουργίας. Να αναφερθούν:

Θερμοκρασία (οC)

Υγρασία (%)

6.

Θερμο-απαγωγή (BTU/h)

ΝΑΙ

Page 63: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 63 από 196

Διαθεσιμότητα συστήματος. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζονται:

ΝΑΙ

Redundant τροφοδοτικά ΝΑΙ

Redundant Fans NAI

Δυνατότητα on-line αλλαγής εξαρτημάτων NAI

7.

Άλλη δυνατότητα NAI

Διαχείριση

8. Ενσωματωμένος επεξεργαστής σε κάθε server για απομακρυσμένη διαχείριση του NAI

9. Επιθυμητή η διαχείριση του server να γίνεται μέσω γραφικής κονσόλας (Web Browser)

10. Υλικό και λογισμικό πλήρους παρακολούθησης των μηχανικών μερών (hardware monitoring) και υποστήριξη αυτόματης τηλεειδοποίησης διαχειριστή σε περίπτωση ανάγκης

NAI

Επεξεργαστές

11. Αρχιτεκτονική SMP NAI

Να περιγραφεί η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή ΝΑΙ

Τύπος επεξεργαστή 64-bit, RISC ή EPIC, διπλού πυρήνα (dual-core). ΝΑΙ

Clock Rate (GHz) ≥ 1,4 GHz

Level 1 cache. ΝΑΙ

Level 2 cache ΝΑΙ

12.

Level 3 cache ΝΑΙ

13. Προσφερόμενοι επεξεργαστές διπλού ≥ 4

Page 64: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 64 από 196

πυρήνα (dual-core) ανά cpu socket

14. Υποστηριζόμενοι επεξεργαστές διπλού πυρήνα (dual-core) ανά cpu socket ≥ 8

15. Δυνατότητα απομόνωσης ελαττωματικού επεξεργαστή ΝΑΙ

Κύρια μνήμη (Main memory) ανά εξυπηρετητή

16. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) ανά Server. ≥ 12

17. Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης (GB) ανά Server. ≥ 128

Χαρακτηριστικά της μνήμης:

ECC ΝΑΙ

Chip Kill ή άλλο ισοδύναμο χαρακτηριστικό. ΝΑΙ

Να αναφερθεί το μέγιστο bandwidth της μνήμης ΝΑΙ

18.

Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά της μνήμης ΝΑΙ

Δίαυλοι Επικοινωνίας

Περιγραφή της αρχιτεκτονικής των διαύλων επικοινωνίας των επεξεργαστών μεταξύ τους καθώς και με τη μνήμη

ΝΑΙ

Τύπος διαύλου ΝΑΙ

19.

Ταχύτητα επικοινωνίας (bandwidth). Να αναφερθεί ΝΑΙ

Περιγραφή Ι/Ο Bus: ΝΑΙ

Τύπος PCI-X ή PCI-Ε ή ανώτερο ΝΑΙ

Ταχύτητα μεταφοράς (bandwidth). ΝΑΙ

20.

I/O slots στην προσφερόμενη σύνθεση ΝΑΙ

Page 65: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 65 από 196

Hot swappable PCI cards NAI

Μονάδες εσωτερικών δίσκων (internal disks)

21. Δίσκοι συστήματος σε διάταξη RAID-1 ΝΑΙ

22. Αριθμός εσωτερικών δίσκων ≥ 2

23. Ελάχιστη χωρητικότητα ανά δίσκο (GB) ≥ 72

24. Ταχύτητα περιστροφής δίσκου (rpm) ≥ 10K

25. Hot-swappable disks NAI

Μονάδα DVD-ROM (εσωτερική ή εξωτερική)

26. Αριθμός μονάδων ≥ 1

Μονάδα Μαγνητικής Αποθήκευσης (εσωτερική ή εξωτερική)

27. Αριθμός μονάδων ≥ 1

28. Τύπος DAT 72GB ή καλύτερο ΝΑΙ

Ελεγκτές διασύνδεσης με το SAN

29. Συνδέσεις ανά server με το SAN με χρήση οπτικών ελεγκτών (Fibre Channel) ταχύτητας 4Gbit

2

Ελεγκτές διασύνδεσης με το LAN

Θύρες Gigabit Ethernet 1000Base-T NAI 30.

Προσφερόμενες θύρες ανά Server (για το cluster heartbeat και τη σύνδεση με το LAN) ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή διαθεσιμότητα

≥ 4

Συγκριτικές Μετρήσεις Απόδοσης – Benchmarks

31. Να δοθούν μετρήσεις της δυναμικότητας για κάθε προσφερόμενο server και στοιχεία από οποιαδήποτε έγκυρα benchmarks (π.χ. TPC, TPC-H, SPEC 2000, SPEC 2006)

Page 66: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 66 από 196

Επιπλέον Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες

32. Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα ή διαφορετικές εκδόσεις των ιδίων λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται.

NAI

33. Να δοθεί σχηματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και να τεκμηριωθεί.

ΝΑΙ

Λειτουργικό Σύστημα

34. Λειτουργικό σύστημα τύπου UNIX 64-bit ή Linux με λογισμικό clustering. NAI

35. Να προσφερθεί τουλάχιστον ένα πλήρες σετ έντυπης τεκμηρίωσης του προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος.

NAI

Λογισμικό Oracle

36. Να προσφερθούν οι απαιτούμενες άδειες χρήσης (cpu licences) για τα κάτωθι προϊόντα Oracle:

NAI

36.1 Oracle R.A.C. Option NAI

36.2 Oracle Tuning Pack NAI

36.3 Oracle Diagnostics Pack NAI

Δ.1.9 Πίνακας Servers τύπου B (BladeServers)

Page 67: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 67 από 196

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Γενικά — Αρχιτεκτονική

1. Συστοιχίες servers τεχνολογίας blade, υψηλής απόδοσης, διαθεσιμότητας και κλιμάκωσης με μικρή κάλυψη εμβαδού και εξελιγμένες δυνατότητες διαχείρισης.

Αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής και διάταξης των servers βρίσκεται στο Κεφάλαιο Γ.4.3 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

NAI

2. Αριθμός μονάδων (κάτωθι πίνακας)

Τύπος Blade C

PU

s

Mem

ory

(GB

)

SAN

co

nn

ect

ion

HD

Ds Σύνολο

Blades ανά τύπο

Blade type 1 1 Quad Core 8 OXI 2 x 146GB 13

Blade type 2 1 Dual Core 4 ΟΧΙ 2 x 146GB 16

Blade type 3 1 Quad Core 4 NAI 2 x 146GB 9

3. Έτος ανακοίνωσης του μοντέλου ≥ 2006

4. Form Factor Blade

5. Όλα τα blades της προτεινόμενης λύσης πρέπει να εγκατασταθούν σε υποδομή (chassis/enclosures & racks) με τα παρελκόμενα που απαιτούνται τα οποία και πρέπει να προσφερθούν μαζί με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό διασύνδεσης (π.χ. PDUs, power supplies, fans κ.ο.κ

NAI

Αρχιτεκτονική

6. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ανά bladeserver ≥ 2

7. Τύπος / Μοντέλο επεξεργαστή.

- Intel Xeon Series 5300 ≥ 2.2GHz ή ισοδύναμο ή ανώτερο για Blades τύπου QuadCore

- Intel Xeon Series 5100 ≥ 2.2GHz ή ισοδύναμο ή ανώτερο για Blades τύπου DualCore

Η ισοδυναμία ή ανωτερότητα να τεκμηριώνεται από

NAI

Page 68: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 68 από 196

μετρήσεις απόδοσης (SPEC benchmarks).

8. Να αναφερθεί η μνήμη cache ανά επεξεργαστή NAI

9. Να αναφερθεί ο χρονισμός του Front-Side Bus ανά επεξεργαστή NAI

Μνήμη

10. Τύπος / Χρονισμός NAI

11. Να αναφερθούν οι τεχνικές διόρθωσης λαθών :

ECC ή αντίστοιχη ή ανώτερη NAI

Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα μνήμης (εσωτερικά ή εξωτερικά) ανά server ≥ 32GB 12.

Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται η μέγιστη αναβάθμιση τηςμνήμης NAI

Σκληροί δίσκοι Blade Εξυπηρετητών

13. Δίσκοι τεχνολογίας UltraSCSI, SAS, SATA ή ανώτερη NAI

14. Τεχνολογία ελεγκτή δίσκων UltraSCSI, SAS, SATA ή ανώτερη NAI

15. Hot-plug NAI

16. Διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας RAID-1 NAI

17. RPM ≥ 10Κ

DVD-ROM drive

18. Κοινό στο chassis/enclosure ή virtual, προσπελάσιμο απόκάθε blade server ΝAI

Κάρτα Γραφικών

19. Τύπος: SVGA τουλάχιστον 1024 x 768 ΝAI

Κάρτα δικτύου

Αριθμός δικτυακών θυρών ανά blade server (είτε αυτόνομα είτε μέσω του chassis/enclosure). ≥ 2 20.

Να προσφερθούν επιπλέον (2) δικτυακές θύρες τουλάχιστον για τους παρακάτω τύπους blade:

- server blades για το επίπεδο DMZ - server blades που θα σχηματίσουν διατάξεις hardware

cluster

ΝΑΙ

Page 69: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 69 από 196

- όπου επιπλέον απαιτείται σύμφωνα με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική δικτύου και τις διατάξεις διαθεσιμότητας των προσφερομένων blades

21. Τύπου Gigabit Ethernet 1000BaseT NAI

22. Full duplex ΝΑΙ

Σύνδεση με SAN

23. Αριθμός Fibre Channel 4Gbit θυρών ανά blade server για σύνδεση με το SAN (βλ. προδιαγραφή #2) ≥ 2

24. Να προσφερθούν Fibre Channel SAN switches ενσωματωμέναστην υποδομή των blade servers

Διασύνδεση με Δίκτυο & SAN

25. Διασύνδεση σε αρχιτεκτονική dual-pathing τόσο για τις δικτυακές θύρες όσο και για τις Fibre Channel θύρες. ΝAI

26. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος διασύνδεσης του chassis/enclosureή/και κάθε blade server με το LAN και το SAN. ΝAI

Υποδομή Blade Servers

27. Ελεύθερες θέσεις των προσφερομένων Blade enclosures για δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης τουλάχιστον 6 επιπλέον 2-way blades συνολικά.

ΝAI

28. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων bladeservers ανά chassis/enclosure ΝAI

29. Να αναφερθούν οι διαστάσεις σε rack units (U) ΝAI

30 Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας του back plain ΝAI

31. Να περιγραφή η αρχιτεκτονική και να δοθούν τα χαρακτηριστικά του chassis/enclosure των blade servers. ΝAI

32. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του μέσου διασύνδεσης (backplane) των blade servers στο ίδιο chassis/enclosure(απόδοση, διαθεσιμότητα κλπ)

ΝAI

33. Να αναφερθεί αν υπάρχει δυνατότητα μίξης στο ίδιο chassis/enclosure:

• Blade servers διαφορετικών τεχνολογιών (π.χ. Intel, AMD)

• Blade servers 1, 2 ή 4-way

• Blade servers με διαφορετικό Λειτουργικό Σύστημα

Page 70: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 70 από 196

Συστήματα Τροφοδοσίας & Ψύξης

34. Σε διάταξη εφεδρικότητας (redundant) και hot-pluggable. Να αναφερθούν οι διατάξεις εφεδρικότητας που υποστηρίζονται ΝAI

Διαχείριση — Παρακολούθηση

35. Να προσφερθεί το σύνολο του λογισμικού και εξοπλισμού που απαιτείται για την τοπική, απομακρυσμένη και μαζική διαχείριση των servers. Η προσφερόμενη λύση να υποστηρίζει την πλήρη παρακολούθηση των μηχανικών μερών (hardware monitoring) και την αυτόματη τηλεειδοποίηση διαχειριστή σε περίπτωση ανάγκης καθώς και την διαμόρφωση (setup) κάθε blade server.

ΝAI

36. Διαχείριση από command line και γραφικό περιβάλλον (webbrowser) ΝAI

37. Επιθυμητή η ύπαρξη κοινής κονσόλας παρακολούθησης και διαχείρισης τόσο για το hardware όσο και για το softwareκάθε εξυπηρετητή., για όλους τους τύπους Servers (Unix, Linux, Windows), και το σύστημα SAN.

Λειτουργικό Σύστημα

38. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες για Λειτουργικό Σύστημα Linux για τα δύο Blades που θα σχηματίσουν το Database cluster των Λοιπών Διοικητικό-οικονομικών εφαρμογών (*)

ΝAI

39. Να προσφερθεί τουλάχιστον ένα πλήρες σετ έντυπης τεκμηρίωσης του προσφερόμενου λειτουργικού συστήματος. ΝAI

Λογισμικό Oracle

40. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες για τα δύο Blades που θα σχηματίσουν το Database cluster των Λοιπών Διοικητικό-οικονομικών εφαρμογών, για το κάτωθι λογισμικό: • Oracle Tuning Pack • Oracle Diagnostics Pack

ΝAI

41. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες για τον Test/Development Application Server, για το κάτωθι λογισμικό: • Oracle iAS Enterprise Edition

ΝAI

42. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες για τους ApplicationServers των Διοικητικό-Οικονομικών Εφαρμογών, για το κάτωθι λογισμικό: • Oracle iAS Enterprise Edition

ΝAI

Page 71: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 71 από 196

43. Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες για τους Web Serversτων Διοικητικό-Οικονομικών Εφαρμογών, για το κάτωθι λογισμικό: • Oracle iAS Standard Edition

ΝAI

(*) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τις 16 άδειες χρήσεις Windows Svr Std All Languages Lic/SA Pack MVL, όπως αυτές αναφέρονται στην ενότητα 1.4. Application Systems Software του Α’ Τεύχους της παρούσας Διακήρυξης.

Page 72: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 72 από 196

Δ.1.10 Σύστημα Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας (Tape Library)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Γενικά — Αρχιτεκτονική

1. Συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας τύπου Tape Library. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

NAI

2. Αριθμός Μονάδων 1

3. Form factor Rack

4. Πλήρης συμβατότητα με τα υπόλοιπα προσφερόμενα στοιχεία του συστήματος (π.χ. rack, servers, λογισμικό backup, λειτουργικό σύστημα εξυπηρετητών)

NAI

5. Ρομποτικός μηχανισμός NAI

6. Τύπος οδηγών ταινιών (tape drive) LTO-4 ή ισοδύναμο ή ανώτερο NAI

7. Χωρητικότητα ταινίας (native / compressed) 800/1600 GB

8. Transfer rate (native / compressed) ≥ 80/160 MB/s

9. Διασύνδεση με το SAN μέσω Fiber Channel ΝΑΙ

10. Αριθμός tape drives στην προσφερόμενη σύνθεση ≥ 2

11. Μέγιστος αριθμός tape drives σε πλήρη σύνθεση ≥ 4

12. Αριθμός προσφερομένων cartridge slots ≥ 30

13. Μέγιστος αριθμός cartridge slots σε πλήρη σύνθεση ≥ 80

14. MTBF (hours) και MSBF (load/unload) της tape library

15. Αριθμός προσφερόμενων data cartridges χωρητικότητας 800/1600 GB ≥ 30

16. Αριθμός προσφερόμενων cleaning cartridges ≥ 2

Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας

17. Να προσφερθεί λογισμικό λήψης αντιγράφων ΝΑΙ

Page 73: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 73 από 196

ασφαλείας πλήρως συμβατό με την προσφερόμενη συσκευή και τα λειτουργικά συστηματα, το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα:

• Full backup

• Incremental backup

18. Υποστήριξη διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων ΝΑΙ

19. Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει τη λήψη αντιγράφων μέσω του SAN (LAN-free backup) για όσους servers & blades είναι συνδεδεμένοι στο SAN

ΝΑΙ

20. Υποστήριξη και συνεργασία του συστήματος με το Automatic Recovery Manager (RMAN) της Oracle (agents κλπ)

ΝΑΙ

21. Να προσφερθούν όλες οι απαραίτητες άδειες χρήσης για on-line λήψη αντιγράφων ασφαλείας για τις βάσεις δεδομένων και για ανοιχτά αρχεία όλων των servers & blades του περιβάλλοντος παραγωγής (όχι του περιβάλλοντος ανάπτυξης και δοκιμών) καθώς backup agents των mail servers/blades (MS exchange)

ΝΑΙ

22. Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης από γραφικό περιβάλλον (GUI) ΝΑΙ

23. Δυνατότητα scripting ΝΑΙ

24. Δυνατότητα τήρησης γενεών backup ΝΑΙ

25. Υποστήριξη τεχνολογιών multiplexing / multi-streaming

Δ.1.11 Ικριώματα (Racks)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Γενικά — Αρχιτεκτονική

Page 74: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 74 από 196

Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός (servers, age, tape library) της προτεινόμενης

αρχιτεκτονικής πρέπει να εγκατασταθεί σε racks τα οποία θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα.

storΝΑΙ

1.

Αριθμός προσφερόμενων ικριωμάτων ΝΑΙ

2. Διαστάσεις ≥ 42 U

3. Να διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό ανεμιστήρων ή άλλη επαρκή τεχνική ψύξης προσαρμοσμένη σε κάθε ικρίωμα (Rack)

ΝΑΙ

4. Να διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό rack-mountedπολύπριζων για την τροφοδότηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού

ΝΑΙ

5. Προσπελάσιμο από μπροστά και πίσω με πόρτα ΝΑΙ

6. Κεντρικό ή κατά μέρη κλείδωμα ΝΑΙ

Page 75: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 75 από 196

Δ.1.12 Πίνακας Συστήματος Αποθήκευσης (Storage Area Network)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

Γενικά – Αρχιτεκτονική

1. Να προσφερθεί Κεντρικό Σύστημα Αποθήκευσης (SAN) στο οποίο θα συνδέονται οι servers της πλατφόρμας των επιχειρησιακών και των διοικητικοοικονομικών εφαρμογών, καθώς και ορισμένοι από τους servers υποδομής (infrastructure servers) και το οποίο θα εγκατασταθεί στο Πρωτεύον Κέντρο Δεδομένων (Primary Data Center).

Επίσης να προσφερθεί ένα δεύτερο σύστημα αποθήκευσης SAN, πανομοιότυπο με το πρώτο και το οποίο θα εγκατασταθεί επίσης στο Primary Data Center ως εφεδρικό αυτού.

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.

ΝΑΙ

2. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. NAI

3. Να προσφερθεί το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό και τη διαχείριση των λογικών μονάδων δίσκων (LUNs) του Συστήματος Αποθήκευσης σε όλους τους servers που θα συμμετέχουν στο SAN

NAI

4. To SAN δε θα λειτουργεί με NFS ή ισοδύναμη αρχιτεκτονική, δηλαδή θα λειτουργεί με Block Level Access και όχι File Access.

ΝΑΙ

5. Να δοθεί ότι άλλο απαιτείται από πλευράς εξοπλισμού και λογισμικού για την υλοποίηση απομακρυσμένων αντιγράφων (remote replicas) μεταξύ των δύο Συστημάτων Αποθήκευσης.

Η σύνδεση αυτών θα γίνει στο ίδιο ζητούμενο ζεύγος FC switches του Primary Data Center

ΝΑΙ

6. Tα Συστήματα Αποθήκευσης που θα προσφερθούν να είναι το ίδιο μοντέλο της

ΝΑΙ

Page 76: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 76 από 196

ίδιας σειράς και κατηγορίας για την υλοποίηση disaster recovery μηχανισμού.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις απαραίτητες εργασίες για την υλοποίηση του μηχανισμού.

7. Να αναφερθούν όλοι οι υποστηριζόμενοι μηχανισμοί για την υλοποίηση disaster recovery

8. Έτος ανακοίνωσης του μοντέλου ≥ 2006

9. Τεχνολογία Fiber Channel end-to-end ΝΑΙ

10. Διάταξη εναλλακτικής δρομολόγησης (dual path, auto failover) για τη διασύνδεση του Συστήματος Αποθήκευσης με τους servers που συνδέονται στο SAN.

ΝΑΙ

11. Ωφέλιμη χωρητικότητα ανά Σύστημα Αποθήκευσης μετά την δημιουργία των RAID sets σε διάταξη mirroring

≥ 4 TB

Χαρακτηριστικά Δίσκων

12. Χωρητικότητα δίσκου ≤ 150 GB

13. Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) >=15.000

15. Τύπος Δίσκου: Fiber Channel ΝΑΙ

16. Διπλή σύνδεση των δίσκων με τους RAID controllers (dual-ported) ΝΑΙ

17. Hot-pluggable ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Δίσκων

18. Υποστήριξη τουλάχιστον των παρακάτω διατάξεων RAID :

RAID 1 ΝΑΙ

RAID 5 ΝΑΙ

RAID 0+1 ή 10 ΝΑΙ

19. Να αναφερθούν τα μέγιστα μεγέθη σε πλήρη σύνθεση:

Page 77: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 77 από 196

Συνολικό throughput (MB/s)

Συνολικό πλήθος IOPS

20. Παρουσία δύο (2) active-active RAID controllers με αυτόματο failover και load balancing των λογικών μονάδων δίσκων (LUNs).

ΝΑΙ

21. Τύπος RAID controller : Fiber Channel ΝΑΙ

22. Προσφερόμενη μνήμη cache ανά ζεύγος RAID controllers για κάθε Σύστημα Αποθήκευσης

≥ 4GB

Να αναφερθούν οι τεχνικές προστασίας της μνήμης cache όπως mirroring ή CRC ή ECC κλπ.

ΝΑΙ 23.

Να περιγραφεί ο μηχανισμός προστασίας των δεδομένων της cache, μετά από διακοπή παροχής ρεύματος.

ΝΑΙ

24. Θύρες επικοινωνίας με τα Fiber Channel switches ανά controller ≥ 2

25. Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τα Fiber Channel switches 4Gb/s

Χαρακτηριστικά Υψηλής Διαθεσιμότητας

26. Υποστήριξη online αλλαγής (hot plug) για:

Disk drives ΝΑΙ

Power supplies ΝΑΙ

Cooling fans ΝΑΙ

27. Να προσφερθούν redundant:

Power supplies ΝΑΙ

Cooling fans ΝΑΙ

RAID controllers ΝΑΙ

28. Ενεργοποίηση 2 τουλάχιστον hot-spare δίσκων. Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός hot-spare

ΝΑΙ

Page 78: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 78 από 196

δίσκων

Επεκτασιμότητα

29. Να αναφερθεί η μέγιστη formatted χωρητικότητα που μπορεί να υποστηρίξει το κάθε σύστημα μόνο με επιπλέον προσθήκη δίσκων και αντικατάσταση υπαρχόντων δίσκων με μεγαλύτερους.

ΝΑΙ

30. Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων χωρίς προσθήκη επιπλέον RAID controllers ή μνήμης cache στους ελεγκτές αυτούς

≥ 100

Χαρακτηριστικά Λογισμικού

31. Λογισμικό πλήρους κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης του υποσυστήματος από περιβάλλον GUI ή command line ή web-browser ή και πιθανά συνδυασμός των παραπάνω.

ΝΑΙ

32. Υποστήριξη on-line capacity expansion ΝΑΙ

33. Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων (snapshots). Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης για snapshots δεδομένων μεγέθους 2ΤΒ

ΝΑΙ

34. Υποστήριξη server-less SAN-to-remote-SAN replication με σύγχρονο ή και ασύγχρονο τρόπο. Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης για σύγχρονο remote replication δεδομένων μεγέθους 3ΤΒ

ΝΑΙ

35. Να αναφερθεί η δυνατότητα δυναμικού LUN expansion NAI

36. Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών clustered servers ΝΑΙ

37. Αυτόματη ειδοποίηση του administrator σε περίπτωση βλάβης (SMS Gateway, e-mail alert)

ΝΑΙ

38. Υποστήριξη αυτόματης μετάπτωσης σε εναλλακτικό δρόμο σύνδεσης (path) σε

ΝΑΙ

Page 79: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 79 από 196

περίπτωση βλάβης

39. Συνεργασία του SAN με τα ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά συστήματα :

UNIX, Linux, Microsoft Windows 2003 ΝΑΙ

Μεταγωγοί Οπτικής Ίνας (Fiber Channel Switches)

40. Να προσφερθούν οπτικά (Fibre Channel) switches για τη διασύνδεση των servers που θα έχουν πρόσβαση στα Συστήματα Αποθήκευσης, για το Primary Data Center (δεν απαιτούνται για το disaster site)

≥ 2

41. Απαιτούμενος αριθμός θυρών τύπου FC ανά FC switch ≥ 32

42. Κάθε FC switch θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 20% ελεύθερων θυρών για χρήση σε μελλοντική επέκταση.

ΝΑΙ

43. Απαιτούμενη ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων ανά θύρα ≥ 4 Gb/s

44. Redundant τροφοδοτικά για κάθε FC switch

45. Υποστήριξη λειτουργίας zoning ΝΑΙ

46. Δυνατότητα εγκατάστασης των προσφερόμενων switches σε rack ΝΑΙ

Δ.1.13 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύων

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1 Να αναφερθεί ο Τύπος / μοντέλο/ Κατασκευαστής του προσφερόμενου λογισμικού.

ΝΑΙ

2

Δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας μέσω Web σελίδων σε πλήρες γραφικό περιβάλλον εργασίας, με τη χρήση κατάλληλης

ΝΑΙ

Page 80: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 80 από 196

τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια και να παρέχονται όλες οι δυνατότητες που θα χρειασθεί ο διαχειριστής.

3 Το προσφερόμενο λογισμικό να διαθέτει ενσωματωμένη βάση δεδομένων, αλλά και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες βάσεις δεδομένων όπως Oracle DB ή MSSQL.

4 Η λύση να διαθέτει εκτεταμένη λίστα αναφορών για την απόδοση του δικτύου με δυνατότητα δημιουργίας νέων αναφορών από το διαχειριστή σε μορφή κειμένων, πινάκων, γραφημάτων και συνδυασμού αυτών και εξαγωγή αυτών σε πολλαπλές μορφές (spreadsheet, pdf, κ.α.).

ΝΑΙ

5 Οι αναφορές θα πρέπει να παράγονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή κατ' απαίτηση και να παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους μέσω φιλικού WEB Interface (HTTP και HTTPS).

NAI

6 Το πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρεί τα συλλεγόμενα στοιχεία για χρόνο που θα καθορίζει ο διαχειριστής για μελλοντική αναζήτηση και παραγωγή αναφορών.

NAI

7 Παραγωγή αναφορών με βάση τη διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

8 Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται πρέπει αποδεδειγμένα να είναι υποστηριζόμενα (πιστοποιημένα) από τους κατασκευαστές του υλικού, του λειτουργικού συστήματος.

ΝΑΙ

Page 81: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 81 από 196

9 Το προσφερόμενο λογισμικό να είναι βασισμένο σε διεθνή πρότυπα ώστε να βοηθείται η Διεύθυνση Πληροφορικής για την μελλοντική απόκτηση ISO.

ΝΑΙ

10 Επιθυμητό είναι το προσφερόμενο λογισμικό να μπορεί μελλοντικά να επεκταθεί σε λογισμικό διαχείρισης βλαβοληπτικού ακολουθώντας τις προαναφερόμενες απαιτήσεις διαχείρισης παρεχομένων υπηρεσιών. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά αυτού του λογισμικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

1 Η διαδικασία ανίχνευσης θα παρέχει στο σύστημα διαχείρισης πληροφορίες που σχετίζονται, τόσο με τη φυσική όσο και τη λογική τοπολογία των δικτυακών συσκευών, καθώς επίσης και τις συνδέσεις αυτών.

NAI

2 Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης των δικτυακών συσκευών και απεικόνισης της δικτυακής τοπολογίας με πληροφορίες OSILayer 3 και Layer 2.

NAI

3 Το λογισμικό να χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SNMP έκδοσης 1 και 2 και να επεκτείνεται σε SNMP v3.

NAI

4 Δυνατότητα καθημερινής αυτόματης ανίχνευσης η οποία θα επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμότων νέων συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ασφάλεια του δικτύου.

NAI

5 Δυνατότητα ανίχνευσης συσκευών πολλών κατασκευαστών. NAI

6 Δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού προβλημάτων και προσδιορισμού του αιτίου βλάβης.

NAI

Page 82: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 82 από 196

7 Δυνατότητα αναγνώρισης μείωσης της απόδοσης του δικτύου (brown-out).

NAI

8 Δυνατότητα αναγνώρισης VPN και Duplicate IPs NAI

9 Δυνατότητα διασύνδεσης με το λογισμικό που προσφέρουν οι κατασκευαστές των δικτυακών συσκευών, ώστε οι διαχειριστές του δικτύου να έχουν καλύτερη εικόνα σε περίπτωση βλάβης.

ΝΑΙ

10 Δυνατότητα ανεύρεσης χαρτογράφησης και παρακολούθησης των ακόλουθων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με σχετική επέκταση του λογισμικού: • Frame Relay (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς)

• ATM (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς)

• OSPF (μέρος της παρούσας προσφοράς)

• RIP/RIP V2 (μέρος της παρούσας προσφοράς)

• IPv6 (μέρος της παρούσας προσφοράς)

• HSRP (μέρος της παρούσας προσφοράς)

• MPLS VPN (όχι μέρος της παρούσας προσφοράς)

• Δυναμική δρομολόγηση με BGP, EGRP (μέρος της παρούσας προσφοράς)

ΝΑΙ

11 Δυνατότητα διαχείρισης και χαρτογράφησης της λειτουργικότητας της τηλεφωνίας IP.

ΝΑΙ

12 Δυνατότητα παραγωγής διαφόρων αναφορών απόδοσης της τηλεφωνίας IP μέσω σύνδεσης με τον element manager. Να αναφερθούν.

ΝΑΙ

Page 83: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 83 από 196

13 Δυνατότητα παραγωγής συναγερμών που έχουν ως αιτία γεγονότα στο δίκτυο.

ΝΑΙ

14 Δυνατότητα συμπυκνωμένης παρουσίασης επιλεγμένων μέσω κατάλληλων φίλτρων ομάδων κόμβων του δικτύου μέσα από γραφική διεπαφή.

ΝΑΙ

15 Δυνατότητα δημιουργίας ενός νοητού μονοπατιού μεταξύ δύο τελικών κόμβων του δικτύου το οποίο μονοπάτι να διέρχεται από κόμβους του δικτύου που να ανήκουν σε διαφορετικό επίπεδο OSI.

ΝΑΙ

16 Δυνατότητα ανίχνευσης λάθος διευθύνσεων σε επίπεδο MAC. ΝΑΙ

Δ.1.14 Πίνακας συμμόρφωσης καλωδιακού τμήματος

Page 84: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 84 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί την τεχνολογία και την μεθοδολογία που περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο του Καλωδιακού.

ΝΑΙ

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει μελέτη εφαρμογής πριν την έναρξη του έργου.

ΝΑΙ

3.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην μελέτη εφαρμογής να δώσει σχέδιο ασφάλειας προς έγκριση όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο του καλωδιακού.

ΝΑΙ

4.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει όλα τα τοπογραφικά σχέδια, οδεύσεις, φρεάτια, κλπ σε ηλεκτρονική μορφή .

ΝΑΙ

5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τερματίσει τις οπτικές ίνες και να τις πιστοποιήσει.

ΝΑΙ

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τερματίσει το δίκτυο χαλκού και να το πιστοποιήσει.

ΝΑΙ

7.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δώσει όλα τα τελικά σχέδια όδευσης των οπτικών ινών καθώς και χαλκού σε ηλεκτρονική μορφή .

ΝΑΙ

8.

Όσον αφορά τη δομημένη καλωδίωση ο Ανάδοχος πρέπει στην Τεχνική να αναφερθεί στην τοποθέτηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση 50 θέσεων εργασίας, τα οποία και θα κοστολογήσει ανά μονάδα μέτρησης και συνολικά στην Οικονομική του προσφορά.

ΝΑΙ

Page 85: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 85 από 196

Δ.1.15 Λογισμικό Διαχείρισης ενεργών συσκευών δικτύου

Περιγραφή προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1 Μοντέλο-Κατασκευαστής 2 Αριθμός μονάδων 1 3 Το λογισμικό διαχείρισης θα πρέπει να

υποστηρίζει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά και λειτουργίες:

3.1 Υποστήριξη αυτόματης εύρεσης δικτυακών συσκευών για τη δημιουργία χαρτών τοπολογίας του δικτύου ανά τομέα ATM, VTP, LAN Edge View και επιπέδου 2

ΝΑΙ

3.2 Παροχή ενδείξεων κατάστασης της τοπολογίας και των συσκευών με χρήση SNMP

NAI

3.3 Υποστήριξη δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης VLAN, καθώς και παρακολούθησης ΑΤΜ virtual circuits και διαχείρισης SPVCs και SPVPs

NAI

3.4 Υποστήριξη εύρεσης τερματικών σταθμών και IP τηλεφώνων συνδεδεμένων σε θύρες μεταγωγών. Υποστήριξη προσδιορισμού θέσης χρήστη με βάση την ταυτότητα του.

ΝΑΙ

3.5 Υποστήριξη χάραξης διαδρομής (trace route) μεταξύ δύο σημείων του δικτύου (συσκευές, servers, IP τηλέφωνα) σε επίπεδο 2 και επίπεδο 3. Εμφάνιση αποτελεσμάτων σε μορφή χάρτη, πίνακα ή ίχνους (trace).

ΝΑΙ

3.6 Υποστήριξη ανάλυσης λαθών για τον εντοπισμό προβλημάτων που μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία του δικτύου.

ΝΑΙ

3.7 Υποστήριξη ερμηνείας λαθών σε επίπεδο συσκευών και VLAN.

ΝΑΙ

3.8 Υποστήριξη λεπτομερούς αναφοράς εξοπλισμού και λογισμικού, περιλαμβάνοντας πληροφορίες για τη μνήμη, τις υποδοχές επέκτασης, τις εκδόσεις λογισμικού και άλλων στοιχείων των συσκευών.

ΝΑΙ

3.9 Υποστήριξη μηχανισμών αυτοματοποιημένης και προγραμματισμένης ενημέρωσης λογισμικού και αλλαγών διαμόρφωσης

ΝΑΙ

Page 86: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 86 από 196

επιλεγμένων συσκευών 3.10 Υποστήριξη εντοπισμού και

αποκατάστασης ανωμαλιών ή βλαβών. ΝΑΙ

3.11 Υποστήριξη καταγραφής και καταχώρησης αλλαγών κατάστασης χρηστών και εφαρμογών.

ΝΑΙ

3.12 Υποστήριξη διαχείρισης συσκευών μέσα από γραφικό περιβάλλον.

ΝΑΙ

3.13 Υποστήριξη παροχής πληροφοριών στην απόδοση και διαθεσιμότητα δικτύου για δίκτυα WAN.

ΝΑΙ

3.14 Παροχή ασφάλειας διαφόρων επιπέδων στη χρήση εφαρμογών.

ΝΑΙ

3.15 Δυνατότητα ενσωμάτωσης εργαλείων και γραφικών παραθύρων άλλων εταιρειών.

ΝΑΙ

Δ.1.16 Εξυπηρετητές Internet εφαρμογών (Application Servers)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση

Απάντηση Παραπομπή

1 Γενικά χαρακτηριστικά

1.1 Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση των προσφερόμενων application servers για τη λειτουργία Internet εφαρμογών. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης

ΝΑΙ

1.2 Οι προσφερόμενοι application servers να είναι διαθέσιμοι σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:

• Unix

• Linux

• MS Windows

ΝΑΙ

1.3 Να περιγραφεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή.

ΝΑΙ

Page 87: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 87 από 196

1.4 Να περιγραφεί διεξοδικά η καταλληλότητα του προσφερόμενου λογισμικού σε σχέση με το λογισμικό του επιπέδου δεδομένων (DBMS) που έχει επιλεχθεί

ΝΑΙ

1.5 Να δοθεί λίστα με τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις των προσφερόμενων application servers στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΝΑΙ

1.6 Να δοθεί λίστα με ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού (Commercial-Off-The-Self) με τους οποίους υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες για την υποστήριξη των προσφερόμενων application servers

ΝΑΙ

1.7 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική επέκταση / παραμετροποίηση / τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων

ΝΑΙ

1.8 Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των συστημάτων Η/W του έργου που θα ‘φιλοξενήσουν’ το εν λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs)

ΝΑΙ

2 Χαρακτηριστικά Ασφαλείας

2.1 Μηχανισμός ορισμού :

• προφίλ χρηστών

• λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access control list),

• ομάδων χρηστών

ΝΑΙ

2.2 Υποστήριξη των πρωτοκόλλων:

• HTTPS

• SSL/TLS

ΝΑΙ

2.3 Να υποστηρίζεται native connectivity για custom εφαρμογές και external connectivity για έτοιμες εφαρμογές.

2.4 Να παρέχονται υπηρεσίες LDAPv3 directory server για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιητικών, δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών κλπ. Δυνατότητα εξαγωγής του πλαισίου ασφάλειας (security context) για τις εφαρμογές που τρέχουν στον εξυπηρετητή από αυτά τα directory services.

ΝΑΙ

Page 88: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 88 από 196

2.5 Δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στον προσφερόμενο directory server μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου LDAP API

ΝΑΙ

2.6 Υποστήριξη ολοκλήρωσης με άλλα directory services. Να αναφερθούν.

ΝΑΙ

2.7 Υποστήριξη PKI και X.509 πιστοποιητικών ασφαλείας και ολοκλήρωση με λύσεις ασφάλειας τρίτων κατασκευαστών (Entrust, Verisign, άλλο)

ΝΑΙ

2.8 Δυνατότητες auditing ΝΑΙ

2.9 Υποστήριξη session tracking ΝΑΙ

3 Επίπεδο διαδικτύου / Web Server

3.1 Να αναφερθούν οι συνεργαζόμενοι Web Servers, όπως (Apache HTTP Server,Microsoft Internet Information Server (IIS) κλπ

ΝΑΙ

3.2 Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου ΝΑΙ

3.3 Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών ανάπτυξης προγραμμάτων που συνεργάζονται άμεσα με τον εξυπηρετητή διαδικτύου (π.χ. ASP, CGI, FastCGI, Perl, PHP, κά)

ΝΑΙ

3.4 Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου.

ΝΑΙ

3.5 Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή διαδικτύου μέσω γραφικού περιβάλλοντος

ΝΑΙ

3.6 Δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή

ΝΑΙ

3.7 Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της συνόδου του χρήστη (HTTP session) διαφανώς προς τον χρήστη

ΝΑΙ

3.8 Δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα και για fail-over του επιπέδου διαδικτύου λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

3.9 Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του επιπέδου διαδικτύου

ΝΑΙ

3.10 Υποστήριξη virtual hosts ΝΑΙ

Page 89: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 89 από 196

3.11 Υποστήριξη λειτουργιών proxying (εγγενώς ή μέσω επέκτασης)

ΝΑΙ

3.12 Δυνατότητες caching στατικού και δυναμικού περιεχομένου για το σύνολο και για επιλεγμένα τμήματα σελίδων.Παροχή εργαλείων διαχείρισης για τον ορισμό των πολιτικών caching.

ΝΑΙ

4 Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών

4.1 Να αναφερθούν οι πιστοποιήσεις του λογισμικού ΝΑΙ

4.2 • –––Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα πρότυπα

ΝΑΙ

4.3 Πλήρης υποστήριξη transactions με μηχανισμό two-phase commit

ΝΑΙ

4.4 Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του αντίστοιχου application server (hot deployment)

ΝΑΙ

4.5 • Ενσωματωμένες δυνατότητες στους application servers για λειτουργία σε περιβάλλον cluster. Να υποστηρίζεται η δυνατότητα load balancing τουλάχιστον σε επίπεδο υπηρεσιών cache, προς και εφαρμογών, καθώς και η δυνατότητα διαφανούς για τον τελικό χρήστη fail-over γπροςHTTP sessions

• database connections

• session αντικείμενα

ΝΑΙ

4.6 Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεπροςένων της συνόδου τπροςρήστη (HTTP sesπρος) διαφανώς προς τον χρήστη

ΝΑΙ

4.7 Αυτόματη ανάκαμψη (automatic recovery) μετά από παύση λειτουργίας των υπηρεσιών του εξυπηρετητή εφαρμογών χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή.

ΝΑΙ

Page 90: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 90 από 196

4.8 Να υποστηρίζονται τεχνικές επαναχρησιμοποίησης πόρων (resource pooling) για:

• Συνδέσεις στη Βάση Δεδομένων

• Συνδέσεις των χρηστών με τον εξυπηρετητή εφαρμογών

• Αντικείμενα εφαρμογών

• Περιβάλλον εκτέλεσης εφαρμογών ή άλλα.

ΝΑΙ

4.9 Να υποστηρίζεται object caching για τον περιορισμό του χρόνου δημιουργίας αντικειμένων (instantiation)

ΝΑΙ

4.10 Λίστα των υποστηριζόμενων βάσεων δεδομένων από τους application servers

ΝΑΙ

4.11 Υποστήριξη deployment Web Services: Πλήρης υποστήριξη των ακολούθων προτύπων:

• SOAP 1.1 ή νεώτερου

• UDDI

• WSDL 1.1 ή νεώτερου

Να γίνει συνοπτική αναφορά σε αυτές τις δυνατότητες

ΝΑΙ

4.12 Να παρέχεται ενσωματωμένη υποδομή υποστήριξης της τεχνολογίας XML. Αναφέρατε τον τρόπο, καθώς και τα παρεχόμενα ενσωματωμένα εργαλεία.

ΝΑΙ

4.13 Δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα και για fail-over του επιπέδου εκτέλεσης εφαρμογών λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

4.14 Δυνατότητα παροχής ενός πλαισίου (framework), που να διευκολύνει την αντιστοίχιση προγραμματιστικών αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων (Object-Relational mapping). Η χρήση του πλαισίου αυτού να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία ανάπτυξης

4.15 Να αναφερθούν οι δυνατότητες απεικόνισης γεωγραφικής πληροφορίας σε γραφική μορφή.

Page 91: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 91 από 196

4.16 Υποστήριξη ανοικτής τεχνολογίας για την αυτοματοποιημένη συνεργασία των εφαρμογών με το προσφερόμενο directory.

• Μέσω της τεχνολογίας αυτής οι εφαρμογές να μπορούν να διατηρούν το πλαίσιο ασφαλείας τους, και ειδικότερα χρήστες και δικαιώματα χρηστών, στον LDAPv3 κατάλογο.

• Η τεχνολογία αυτή να υποστηρίζει τη χρήση LDAPv3 καταλόγων από τρίτους κατασκευαστές.

ΝΑΙ

4.17 Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή εφαρμογών μέσω γραφικού περιβάλλοντος

ΝΑΙ

4.18 Ο προσφερόμενος εξυπηρετητής εφαρμογών πρέπει να διαθέτει ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης το οποίο να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Εύκολη ενεργοποίηση (deployment) εφαρμογών σε περιβάλλον ενός server ή cluster από servers

• Παρακολούθηση και διαχείριση όλων των υπηρεσιών (clusters, HTTP, directory services, εφαρμογών, caching, κλπ)

• παροχή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την απόδοση των υπηρεσιών του συστήματος

• παρακολούθηση και έκδοση αναφορών σχετικά με τη χρήση και την απόδοση των εφαρμογών που εκτελούνται στον εξυπηρετητή εφαρμογών, ακόμα και σε επίπεδο εφαρμογών και αντικειμένων εφαρμογών.

ΝΑΙ

4.19 Να υποστηρίζεται η πρόσβαση/χρήση των εφαρμογών από wireless συσκευές (PDA, Κινητά τηλέφωνα, κλπ)

ΝΑΙ

4.20 Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξυπηρετητή εφαρμογών

5 Ειδικά χαρακτηριστικά

5.1 Να περιγραφούν οι δυνατότητες των application servers (εγγενώς ή μη), που συμβάλουν στον ορισμό και την διεκπεραίωση διαδικασιών ροής εργασίας (workflow).

Page 92: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 92 από 196

5.2 Υποστήριξη (εγγενώς ή μη) από τους application servesr λειτουργίας εφαρμογών που προορίζονται για ασύρματες συσκευές. Να αναφερθούν οι δυνατότητες και να δοθεί λίστα με τις ασύρματες συσκευές που μπορούν να υποστηριχθούν.

5.3 Να περιγραφούν οι δυνατότητες (εγγενώς ή μη) των εξυπηρετητών εφαρμογών για τη δυναμική δημιουργία και δημοσίευση αναφορών. Να υποστηρίζονται:

• στατικές και δυναμικές αναφορές (reports) από βάσεις δεδομένων ή άλλες πηγές

• ad-hoc queries

5.4 Δυνατότητα των εξυπηρετητών εφαρμογών να παρέχουν (εγγενώς ή μη) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη δυναμική δημιουργία συστάσεων προς τους χρήστες με βάση την προηγούμενη συμπεριφορά τους ή και άλλα εξωγενή στοιχεία.

5.5 Να αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων εξυπηρετητών εφαρμογών

Page 93: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 93 από 196

Δ.1.17 Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE)

Α/Α Περιγραφή Προδιαγραφών Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1. Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE) να είναι διαθέσιμο σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:

• Unix

• Linux MS Windows

2. 3 Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών να υποστηρίζει όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των εφαρμογών (model /design, edit, compile, test, debug, deploy, tune)

ΝΑΙ

3. 4 Το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών να υποστηρίζει:

- τη δημιουργία οθονών data entry και αναζητήσεων με πλούσιο, Web user interface (π.χ. buttons, lists of values, check boxes, menus, κλπ.), μέσα από περιβάλλον Rapid Application Development (RAD)

- τη δυνατότητα browsing αντικειμένων της βάσης δεδομένων (π.χ. πίνακες, views, stored procedures κλπ.)

- το εύκολο deployment σε κάθε προσφερόμενο application server, των εφαρμογών

- την παροχή online βοήθειας σχετικής με τα επιμέρους εργαλεία του περιβάλλοντος ανάπτυξης

- τη δυνατότητα ανάπτυξης portlets.

4. 5 - Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες διεθνείς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες μοντελοποίησης εφαρμογών (π.χ. Information Engineering κ.λ.π.)

ΝΑΙ

5. 6 Υποστήριξη λειτουργιών

- reverse engineering - forward engineering

Page 94: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 94 από 196

6. 7 To περιβάλλον ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηρίζει την μεθοδολογία ανάπτυξης Model View Controller (MVC), έτσι ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα κλιμακωτής ανάπτυξης των διαφορετικών επιπέδων μιας εφαρμογής: επίπεδο παρουσίασης, επίπεδο επιχειρησιακής λογικής, επίπεδο δρομολόγησης συμβάντων, γεγονότων και ασφαλείας, επίπεδο διασύνδεσης με την πηγή δεδομένων.

ΝΑΙ

7. 8 Το περιβάλλον ανάπτυξης θα πρέπει να υποστηρίζει τη γραφική σχεδίαση και αναπαράσταση της δρομολόγησης των συμβάντων και γεγονότων μιας εφαρμογής σύμφωνα τη μεθοδολογία Model View Controller (MVC)

8. 9 Παροχή frameworks για:

- την απεικόνιση από το σχεσιακό μοντέλο στο αντικειμενοστρεφές μοντέλο (object-relational mapping) και αντίστοιχων wizards για την αυτόματη παραγωγή κώδικα

- την παρουσίαση (presentation) του business logic της εφαρμογής ανεξάρτητα από τις τελικές client συσκευές (HTML, WAP/WML κλπ)

9. 10Υποστήριξη πλαισίου (framework) μέσα το οποίο να διευκολύνει την αντιστοίχιση προγραμματιστικών αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων (Object-Relational mapping) και επιπλέον :

• Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε JDBC Βάση Δεδομένων, όπως DB2, MS-SQL Server, Oracle Database, κλπ

• Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί και λειτουργήσει σε εξυπηρετητές εφαρμογών άλλων κατασκευαστών

• Η χρήση του πλαισίου αυτού να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία ανάπτυξης

Page 95: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 95 από 196

10. 11Υποστήριξη ανάπτυξης XML εφαρμογών με τη χρήση εξελιγμένου XML editor

11. 12Το εργαλείο ανάπτυξης των εφαρμογών και του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων να εκμεταλλεύεται τις εξελιγμένες δυνατότητες του προσφερόμενου RDBMS.

Να αναφερθεί ο τρόπος.

12. 13Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών με τα πρότυπα των Web Services:

• SOAP 1.1 ή νεώτερου

• UDDI 2.1 ή νεώτερου • WSDL 1.1 ή νεώτερου

ΝΑΙ

13. 14Παροχή εργαλείου για την εκτέλεση SQL εντολών μέσα από το περιβάλλον ανάπτυξης.

ΝΑΙ

14. 15Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για υποστήριξη ομάδων ανάπτυξης και Source Control Management (SCM) δυνατοτήτων:

- check-in/check-out - version control - diff/merge Να αναφερθούν τα εργαλεία SCM που υποστηρίζει το εργαλείο ανάπτυξης.

ΝΑΙ

15. 16Το προσφερόμενο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης Web εφαρμογών είναι επιθυμητό να μπορεί να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες εφαρμογές του οργανισμού για χρήση τους από το Web με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια

16. 17Να Αναφερθούν άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του εργαλείου ανάπτυξης

ΝΑΙ

Δ.1.18 Ασφάλεια συστημάτων και εφαρμογών

Α/Α Βασικές Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή

1. H προτεινόμενη λύση πρέπει να υποστηρίζει πλήρως και out-of-the-box την συνολική παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης σε ετερογενή web περιβάλλοντα πακετοποιημένων

NAI

Page 96: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 96 από 196

και custom εφαρμογών.

Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα, web servers, συστήματα, και τεχνολογίες.

2. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

3. Να παρέχονται υπηρεσίες LDAPv3 directory server για την κεντρικοποιημένη διαχείριση των πιστοποιητικών, δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών κλπ.

ΝΑΙ

4. Υποστήριξη ολοκλήρωσης / χρήσης άλλων directory services από το σύστημα ασφαλείας εκτός του παρεχόμενου.

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι directory servers.

ΝΑΙ

5. Κεντρική διαχείριση του συστήματος ασφαλείας μέσω γραφικού περιβάλλοντος

ΝΑΙ

6. Η κονσόλα διαχείρισης του συστήματος ασφαλείας πρέπει να παρέχει πλήρεις δυνατότητες για τον ορισμό και την εφαρμογή οδηγιών από κυβερνητικά πρότυπα ή εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας

7. Πλήρεις out-of-the-box δυνατότητες για auditing των ενεργειών των χρηστών που είναι σχετικές με την ασφάλεια όπως login/logout, πρόσβαση σε πληροφορία, τροποποίηση δεδομένων ασφάλειας, κ.λπ. Δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων αναφορών πάνω στα logs.

ΝΑΙ

8. Η κονσόλα διαχείρισης του συστήματος ασφαλείας και οι παρεχόμενες / διαθέσιμες αναφορές πρέπει να παρέχουν πλήρη εικόνα για τις ενέργειες των χρηστών και να διευκολύνουν π.χ. τη διασφάλιση συμμόρφωσης με κυβερνητικά πρότυπα ή εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας

9. Η πλατφόρμα, βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το σύστημα, ζητείται να παρέχει ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών ασφαλείας και παραμετροποίησης, σε διεθνώς αναγνωρισμένο περιβάλλον ανάπτυξης .

ΝΑΙ

10. Το σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών ασφαλείας πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, πρωτόκολλα, και αλγόριθμους ασφάλειας (π.χ. κρυπτογράφησης, ασφαλούς επικοινωνίας,

ΝΑΙ

Page 97: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 97 από 196

κ.λπ.), Να αναφερθούν ποια υποστηρίζοντα.:

Να γίνει σχετική αναφορά, προσδιορισμός και τεκμηρίωση.

11. Δυνατότητα ανάπτυξης custom adapters που να επιτρέπουν την ενσωμάτωση των υπηρεσιών του κεντρικού συστήματος ασφαλείας (π.χ. single sign-on, provisioning, κ.λπ.) σε τρίτα συστήματα.

12. Υποστήριξη session tracking ΝΑΙ

Φυσική Αρχιτεκτονική – Εξοπλισμός

1. Να περιγραφεί σχηματικά και να αναλυθεί η φυσική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης (διάταξη, επίπεδα διαχωρισμού, διακομιστές και πελάτες, πρωτόκολλα επικοινωνίας, κ.λπ.) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος.

ΝΑΙ

Χαρακτηριστικά Directory Server

1. Να χρησιμοποιείται σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) για την αποθήκευση των δεδομένων του LDAPv3 καταλόγου. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά και οι διεθνείς πιστοποιήσεις ασφαλείας της εν λόγω βάσης δεδομένων (RDBMS).

2. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) των χρηστών καθώς και λοιπά απόρρητα δεδομένα να μπορούν να αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων.

3. Υποστήριξη ολοκλήρωσης του προσφερόμενου LDAPv3 καταλόγου με directory services άλλων κατασκευαστών.

Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενοι directory servers.

ΝΑΙ

4. Κατάλογος πλήρως συμβατός με το LDAPv3 πρότυπο, με δυνατότητες επέκτασης του LDAPv3 σχήματος (π.χ. ορισμός custom πεδίων, αντικειμένων, υποδένδρων, κ.λπ.).

ΝΑΙ

5. Δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης στον προσφερόμενο directory server μέσω ανοικτού πρωτοκόλλου LDAP API.

ΝΑΙ

6. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες και χαρακτηριστικά του directory server που έχουν

Page 98: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 98 από 196

σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Πρόσβαση Μέσω Δικτύου (Web Access)

1. Η πρόσβαση των χρηστών μέσω δικτύου στα υποσυστήματα που προστατεύονται από το σύστημα ασφάλειας γίνεται βάσει συγκεκριμένων δικαιωμάτων πρόσβασης / ρόλων.

ΝΑΙ

2. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα, συστήματα, και τεχνολογίες.

ΝΑΙ

3. Ενσωματωμένες υπηρεσίες για την κεντρική διαχείριση της πρόσβασης σε Web Services. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα συστήματα και τεχνολογίες παροχής web. Να αναφερθούν οι παρεχόμενες δυνατότητες για:

• Ορισμό και επιβολή πολιτικών χρήσης και ασφαλείας στην πρόσβαση web services

• Παρακολούθηση της χρήσης των παρεχόμενων web services

4. Υποστήριξη:

• PKI και X.509 πιστοποιητικών ασφαλείας • Smartcards • Δυνατότητα ολοκλήρωσης με λύσεις ασφάλειας

τρίτων κατασκευαστών (τουλάχιστο RSA, Entrust, Verisign).

ΝΑΙ

5. Η πρόσβαση στις εφαρμογές του συστήματος επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες που έχουν αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης.

NAI

6. Πρέπει να υποστηρίζονται τα παρακάτω δικτυακά πρωτόκολλα: HTTPS, S/MIME, SSL, TLS, κ.λπ., και να υπάρχει δυνατότητα κρυπτογράφησης κωδικών και δεδομένων κατά τη μετάδοση. Να αναφερθεί και τεκμηριωθεί.

ΝΑΙ

7. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες και χαρακτηριστικά του συστήματος πρόσβασης που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

8. Το σύστημα ασφαλείας που ελέγχει την πρόσβαση μέσω δικτύου (Web Access) να υποστηρίζει αρχιτεκτονική Reverse Proxy

Διαχείριση Δεδομένων Ταυτότητας (Identity Management)

1. Δυνατότητα διαχείρισης των εξουσιοδοτήσεων σε χρήστες ή ομάδες χρηστών και καθορισμού των

NAI

Page 99: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 99 από 196

επιτρεπτών κινήσεων και πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές.

2. Η διαχείριση δικαιωμάτων μεμονωμένων χρηστών ή ομάδων γίνεται βάσει των ρόλων αυτών ή / και των εργασιών που εκτελούν.

NAI

3. Η πρόσβαση στα δεδομένα ταυτοποίησης είναι πολυεπίπεδη, και μπορεί για κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών να περιοριστεί με τον ορισμό δικαιωμάτων, φίλτρων βάσει του LDAP προτύπου (LDAP filters), κ.λπ.

4. Μηχανισμός ορισμού :

• προφίλ χρηστών • λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης (access control list), • ομάδων χρηστών

ΝΑΙ

5. Δυνατότητες για:

• Διαχείριση χρηστών (User management) • Διαχείριση ομάδων (Group management) • Ορισμό δυναμικών ομάδων (dynamic groups)

ΝΑΙ

6. Υποστήριξη ροών εργασίας (workflows) για την αυτοματοποίηση αιτήσεων και εγκρίσεων αναφορικά με τα δεδομένα ταυτοποίησης και τον κύκλο ζωής ενός χρήστη στο σύστημα ασφάλειας.

7. Μηχανισμός self-service, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία, να εκχωρήσει / άρει εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε άλλους χρήστες (delegation), κ.λπ. Πολλαπλά επίπεδα εκχώρησης δικαιωμάτων.

8. Μηχανισμός self-registration, ώστε ο χρήστης να μπορεί αυτόματα να εγγραφεί στο σύστημα σε προεπιλεγμένο από το διαχειριστή επίπεδο πρόσβασης.

9. Μηχανισμός αναζήτησης των δεδομένων ταυτοποίησης ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη.

10. Η γραφική διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι φιλική προς τον χρήστη , να έχει ομοιότητες με γραφικές διεπαφές παραθυρικού τύπου και να είναι διαθέσιμη μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) στο web.

11. Να προσφέρονται στους χρήστες και στους διαχειριστές του συστήματος εργαλεία

Page 100: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 100 από 196

παραμετροποίησης της διεπαφής ελέγχου του συστήματος ασφαλείας με τη χρήση ανοικτών τεχνολογιών.

• Να αναφερθούν οι προσφερόμενες ανοικτές τεχνολογίες.

Να περιγραφούν οι σχετικές δυνατότητες.

12. Να μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις στο σύστημα χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Επέκταση της δομής του LDAPv3 καταλόγου • Ορισμός και δημιουργία νέων πεδίων και νέων

κλάσεων αντικειμένων στον LDAPv3 κατάλογο • Ορισμός νέων κατηγοριών και ομάδων

χρηστών • Δήλωση ειδοποιήσεων (alerts).

13. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες και χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης δεδομένων ταυτότητας που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Λειτουργίες Provisioning - Federation

1. Το σύστημα να υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία – ενημέρωση – διόρθωση – διαγραφή χρηστών (provisioning) για τα ετερογενή web-based συστήματα και περιβάλλοντα του οργανισμού. Να αναφερθούν τα υποστηριζόμενα περιβάλλοντα, συστήματα, και τεχνολογίες που μπορεί να συνδεθούν μέσω provisioning adapters.

2. Να παρέχεται εργαλείο σχεδίασης και παρακολούθησης ροών (workflow) για την εκτέλεση των διαδικασιών provisioning χρηστών.

3. Να παρέχεται δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των στοιχείων του χρήστη και διατύπωσης αιτημάτων για πρόσβαση σε πόρους και εφαρμογές (provisioning requests).

4. Το σύστημα να υποστηρίζει τη δυνατότητα για ταυτοποίηση χρηστών μέσω εξωτερικών συστημάτων ασφαλείας (federation). Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες τεχνολογίες και ανοικτά πρότυπα /πρωτόκολλα για Federation (π.χ. SAML)

ΝΑΙ

5. Να αναφερθούν επιπλέον δυνατότητες και

Page 101: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 101 από 196

χαρακτηριστικά του συστήματος που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο έργο.

Επεκτασιμότητα – Υψηλή Διαθεσιμότητα – Ανοχή σε Σφάλματα

1. Δυνατότητες αυτόματης ανακάλυψης καταστροφικών σφαλμάτων και ανάκαμψης χωρίς την μεσολάβηση του διαχειριστή

ΝΑΙ

2. Σε περίπτωση καταστροφικών σφαλμάτων να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων της ταυτότητας της συνόδου του χρήστη (HTTP session identity) διαφανώς προς τον χρήστη

ΝΑΙ

3. Δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα και για fail-over λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό, τόσο στο επίπεδο των υπηρεσιών ασφαλείας όσο και στο επίπεδο των υπηρεσιών του προσφερόμενου LDAPv3 directory server.

ΝΑΙ

4. Να αναφερθούν οι δυνατότητες των υπηρεσιών ασφαλείας και των υπηρεσιών του προσφερόμενου LDAPv3 directory server για κλιμάκωση (scalability) και υψηλή διαθεσιμότητα λαμβάνοντας υπ’ όψη τον προσφερόμενο εξοπλισμό

ΝΑΙ

Δ.1.19 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου

(σχετική ενότητα Γ.3 του Γ Μέρους της Διακήρυξης)

Δ.1.19.1 Διοίκηση & Οργάνωση Έργου

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Page 102: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 102 από 196

1.1

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης του Έργου, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο

ΝΑΙ

1.2

Ο προτεινόμενος Διευθυντής Έργου (Project Director) θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην § Γ.11.2 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.3

Ο προτεινόμενος Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου (Project Manager) θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην § Γ.11.3 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.4

Τα προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία τους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην § Γ.11.4 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.5

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώσει Πίνακα Στελέχωσης της Ομάδας Έργου σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της § Γ.11.4 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.6

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου, υπογεγραμμένα, από τα αντίστοιχα στελέχη, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ.6

ΝΑΙ

Page 103: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 103 από 196

Δ.1.19.2 Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργου

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΦΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του αναλυτικό χρονοδιάγραμμα έργου με φάσεις υλοποίησης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις ενότητες § Γ.3.1.5 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.2

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα ακόλουθα σχετικά με τη διοίκηση έργου, σύμφωνα με την § Γ.11.5 του Γ Μέρους της Διακήρυξης

ΝΑΙ

1.2. Μεθοδολογία διοίκησης έργου ΝΑΙ 1.2. Εργαλεία διαχείρισης έργων ΝΑΙ

1.2.Τυποποιημένες διαδικασίες και πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001) που θα χρησιμοποιήσει

ΝΑΙ

1.2.Διεπαφές και συνεργασίες με τους εμπλεκόμενους στο έργο ΝΑΙ

1.2.Μεθοδολογία Διαχείρισης Ποιότητας Έργου ΝΑΙ

Δ.1.20 Λογικός Σχεδιασμός Συστήματος

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Παραδοτέο ΠΕ-Α6-1)

Σχεδιασμός των Υποσυστημάτων που συνιστούν το Νέο ΟΠΣ

Ανάλογα με τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης Λογισμικού, που θα προτείνει ο Ανάδοχος και αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών, το τεύχος Ανάλυσης

Page 104: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 104 από 196

Απαιτήσεων θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

1 ♦ Data Flow Diagram (DFD) τα οποία να δείχνουν (1-παρούσα «φυσική κατάσταση, 2- παρούσα «λογική» κατάσταση, 3-στοχευόμενη «λογική» κατάσταση, 4-στοχευόμενη «φυσική» κατάσταση.

ΝΑΙ

2 ♦ Entity Relationship Diagram (ERD)

ΝΑΙ

3 ♦ State Transition Diagram (STD) ΝΑΙ

4 ♦ Data Dictionary ΝΑΙ

5 ♦ Structured Program Flowchart ΝΑΙ

6 ♦ Σχετικούς Αλγορίθμους για τις υπολογιζόμενες οντότητες (σε πίνακες, φόρμες, εκτυπωτικά)

ΝΑΙ

7 ♦ Entity Life Histories που να επιδεικνύουν τις διάφορες «φάσεις ζωής» που περνάει μια οντότητα ακολουθώντας ένα αριθμό διεργασιών, συσχέτιση των «φάσεων ζωής» των οντοτήτων με αντίστοιχες διεργασίες.

ΝΑΙ

8 ♦ Πλήρης περιγραφή μονίμων οντοτήτων (π.χ πίνακες-column name-περιγραφή-τύπος πεδίου και μέγεθος πεδίου, triggers, procedures, functions)

ΝΑΙ

9 ♦ Πλήρης περιγραφή προσωρινών οντοτήτων (π.χ views)

ΝΑΙ

10 • Επακριβή προσδιορισμό θέσης οντοτήτων (βάση δεδομένων/σχήμα ή application server/directory)

ΝΑΙ

11 • Πλατφόρμα λειτουργίας ΝΑΙ

12 ♦ Λειτουργικό Σύστημα ΝΑΙ

13 ♦ Περιβάλλον, Εργαλείο ανάπτυξης ΝΑΙ

14 ♦ Τύπο εφαρμογής ΝΑΙ

15 ♦ Λειτουργική περιγραφή διαδικασιών.

ΝΑΙ

16 ♦ MENU επιλογής εργασιών. ΝΑΙ

Page 105: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 105 από 196

17 ♦ Οθόνες για εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή εγγραφών και άντληση πληροφοριών.

ΝΑΙ

18 ♦ Τρόπο αρχικής δημιουργίας αρχείων

ΝΑΙ

19 ♦ Layout καταστάσεων ΝΑΙ

Δ.1.21 Πίνακες συμμόρφωσης Εκπαίδευσης

Δ.1.21.1 Εκπαίδευση τεχνικών-διαχειριστών συστημάτων

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Ο εκπαιδευτικός φορέας τον οποίο θα προτείνει ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι η ίδια κατασκευάστρια εταιρεία ή εγκεκριμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης της κατασκευάστριας εταιρίας λογισμικού (Certified Education Reseller)

ΝΑΙ

2. Η εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού φορέα.

ΝΑΙ

3. Η εκπαίδευση θα πρέπει να διεξάγεται απαραιτήτως στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

ΝΑΙ

4. Θα πρέπει απαραιτήτως να προσφέρεται σε κάθε εκπαιδευόμενο το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό της κατασκευάστριας εταιρίας του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λ.π.), και όχι εγχειρίδια άλλου εκδοτικού οίκου ή φωτοαντίγραφα εκπαιδευτικού υλικού.

ΝΑΙ

5. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου ο εκπαιδευτικός φορέας θα πρέπει να προμηθεύει σε κάθε συμμετέχοντα τα αυθεντικά πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων.

ΝΑΙ

6. Η προσφερόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο πίνακα προαπαιτουμένων σεμιναρίων που οδηγούν στις επίσημες εξετάσεις πιστοποίησης.

ΝΑΙ

7. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ο.Λ.Π Α.Ε. όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.7

ΝΑΙ

Page 106: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 106 από 196

του Γ Μέρους της Διακήρυξης (ενότητες Γ.7.1, Γ.7.2, ,Γ.7.2.1, Γ.7.2.2, Γ.7.2.3,Γ.7.2.4, _ Γ.7.2.5, Γ.7.3, Γ.7.4)

8. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπαίδευση των διαχειριστών του πληροφοριακού συστήματος (σύμφωνα με το συνοπτικό πλάνο εκπαίδευσης που συμπεριλάβει στην προσφορά και θα αναφέρει τη διάρκεια και το αντικείμενο εκπαίδευσης). Θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω αρχές

ΝΑΙ

9. Εκπαίδευση διαχειριστών συστήματος 5 άτομα) ανά γνωστικό αντικείμενο) με ελάχιστο χρόνο 150 ώρες ανά στέλεχος

ΝΑΙ

10. Εκπαίδευση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας με δοκιμαστικά στοιχεία (simulation mode – test cases)

ΝΑΙ

11. Προετοιμασία και παροχή εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των εκπαιδευομένων

ΝΑΙ

Δ.1.21.2 Εκπαίδευση κρίσιμων και τελικών Χρηστών του Συστήματος

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Οι εκπαιδευτές να είναι Τεχνικοί της Εταιρείας, που παρέχει Τεχνική Υποστήριξη στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

ΝΑΙ

2. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον βασικού πτυχίου ανωτέρας σχολής και με 2ετή εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας. Η εμπειρία να αποδεικνύεται με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.

ΝΑΙ

3. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε ομάδες το πολύ 12 ατόμων για κάθε αντικείμενο

ΝΑΙ

4. Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας να είναι μεταξύ 6 και 7 ωρών καθημερινά

ΝΑΙ

5. Διάθεση και χρήση τεχνικών εγχειριδίων για κάθε αντικείμενο στη διάρκεια της διδασκαλίας.

ΝΑΙ

6. Δυνατότητα αλλαγής εκπαιδευτή, αν αυτό απαιτηθεί από τους διδασκόμενους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

ΝΑΙ

7. Η εκπαίδευση στις εφαρμογές πρέπει να συχετίζει τα λειτουργικά παραδείγματα, με

ΝΑΙ

Page 107: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 107 από 196

θέματα εργασίας και δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

8. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει τα υποστηρικτικά/βοηθητικά μέσα προς χρήση από τους εκπαιδευόμενους στο χώρο εργασίας τους (εγχειρίδια, οδηγίες, βοηθήματα)

ΝΑΙ

9. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει παραδείγματα, ασκήσεις και πρακτική σε πραγματική δραστηριότητα (on-the-job) της εκάστοτε υπηρεσίας.

ΝΑΙ

10. Η εκπαίδευση πρέπει να μπορεί να επαναληφθεί, όπου είναι δυνατό, σε νέους χρήστες από τους ήδη εκπαιδευμένους όταν απαιτείται (με την παροχή εκπαιδευτικού υλικού)

ΝΑΙ

Page 108: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 108 από 196

Δ.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δ.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (SPARCS-EXPRESS)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη τεύχους ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στις ενότητες Α.3.3.1 Α.3.3.1.1, Α.3.3.1.2, Α.3.3.1.3, Α.3.3.1.4 και στο παράρτημα Α.3.3.6 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

3. Αναβάθμιση των επιχειρησιακών εφαρμογών της ΝAVIS, στις τελευταίες παραγωγικές εκδόσεις, που θα καλύπτουν επί το βέλτιστο τις επιχειρησιακές ανάγκες και λειτουργίες του Οργανισμού ή αντικατάστασή τους με άλλες ισοδύναμες της διεθνούς αγοράς, αντίστοιχης λειτουργικότητας και επεκτασιμότητας, οι οποίες αποδεδειγμένα, θα έχουν λειτουργήσει επιτυχώς σε λιμάνια άλλων χωρών και υλοποιούνται σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier), όπου αυτό είναι εφικτό. Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού.

ΝΑΙ

Page 109: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 109 από 196

4. Βελτίωση του γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας.

Προσαρμογή του γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του Sparcs, ή της εφαρμογής που θα το αντικαταστήσει, ώστε: να μπορεί να χειρίζεται ανεξάρτητα ή στο σύνολό τους, τους προβλήτες του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι χρήστες καθενός περιβάλλοντος, δεν θα μπορούν να επεμβαίνουν στη διαχείριση του άλλου περιβάλλοντος εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον Οργανισμό, βάσει δικαιωμάτων που θα δίνονται ή θα αφαιρούνται από τον administrator του συστήματος, χωρίς να χρειάζονται επεμβάσεις από τον κατασκευαστή, στον κώδικα της εφαρμογής.

ΝΑΙ

5. Στην περίπτωση, που η τελευταία παραγωγική έκδοση του EXPRESS ή η εφαρμογή, που θα το αντικαταστήσει δεν καλύπτει τις προσαρμογές ή επεκτάσεις, που έχουν γίνει στο EXPRESS 2.0 για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΟΛΠ, θα πρέπει ο Ανάδοχος να φροντίσει για την υλοποίοησή τους .

NAI

6. Υποστήριξη νέων στατιστικών NAI

7. ∆ιαχείριση κατεστραµµένων εµπορευµατοκιβωτίων NAI

8. Αναβάθμιση των διαδικασιών της πύλης συνδυάζοντας τις διαδικασίες της πύλης εισόδου και εξόδου

NAI

9. Αναβαθµισµένη διαχείριση των διαδικασιών µμεταφοράς των εµπορευµατοκιβωτίων από και προς το CFS.

NAI

10. Παρακολούθηση των περιεχομένων των εµπορευµατοκιβωτίων ανά βάρος

NAI

Page 110: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 110 από 196

11. Δυνατότητα εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογιών BarCode, OCR και RFID.

NAI

12. Αναβάθμιση των διαδικασιών τιμολόγησης µε την καταγραφή νέων συμβάντων ανά εµπορευµατοκιβώτιο και δυνατότητα τιμολόγησης ανά τετραγωνικό µέτρο.

NAI

13. Καταγραφή των κρίσιµων αλλαγών σε log αρχείο NAI

14. Αυτόµατη διαδικασία purging µε την εκτέλεση εξωτερικών προγραµµάτων

NAI

15. ∆υνατότητα μεγαλύτερης παραµετροποίησης των εφαρμογών µε τη χρήση παραµέτρων

NAI

16. Η τελευταία παραγωγική SPARCS ή της εφαρμογής, που θα το αντικαταστήσει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται 1.500.000 TEU’s.

NAI

17. ∆ιαχείριση της φόρτωσης κενών εµπορευµατοκιβωτίων NAI

NAI 18. Προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέων υποσυστημάτων (modules) για αναβάθμιση-βελτίωση των υπαρχουσών υπηρεσιών:: • Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή

standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, www.w3c.org), μέσω των νέων επιχειρησιακών εφαρμογών, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πελάτες του, μέσω του διαδικτύου.

• Νέα EDIFACT options και non-EDIFACT στο EXPRESS, ή σε όποια εφαρμογή το αντικαταστήσει:

NAI

Page 111: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 111 από 196

COARRI

CODECO (Outbound only)

COPRAR (Inbound)

COPRAR (Outbound)

19. Δυνατότητα δημιουργίας και εκμετάλλευσης νέων EDIFACT και non-EDIFACT μηνυμάτων.

ΝΑΙ

20. Παράλληλα προσαρμογή των επιχειρησιακών εφαρμογών, στις ιδιαιτερότητες και λειτουργίες του οργανισμού-ενσωμάτωση των προσαρμογών, που έγιναν στην έκδοση 2.0 Express, από τον ανάδοχο υλοποίησης του P-MIS, ( όπου αυτές δεν καλύπτονται , στην τελευταία παραγωγική έκδοση του αντίστοιχου πακέτου, ή αυτού που θα το αντικαταστήσει). (Βλ. § Α.3.3.1)

NAI

21. Αξιολόγηση και επίλυση των καταγεγραμμένων, από τους βασικούς χρήστες, προβλημάτων και προσαρμογή των νέων εκδόσεων, όπου δεν καλύπτονται, στις διαπιστωμένες απαιτήσεις, που καταγράφηκαν μετά την πολυετή χρήση των πιο πάνω πακέτων.

NAI

Page 112: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 112 από 196

22. Υλοποίηση παρατηρήσεων-ελλείψεων στην τελευταία παραγωγική έκδοση του Sparcs ή κάλυψη αυτών από την προσφερόμενη εφαρμογή που θα το αντικαταστήσει, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα Γ.5.1.2.

NAI

23. Υλοποίηση παρατηρήσεων-ελλείψεων στην τελευταία παραγωγική του Express ή κάλυψη αυτών από την προσφερόμενη εφαρμογή που θα το αντικαταστήσει όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα Γ.5.1.3

NAI

Δ.2.2 Επιχειρησιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων

ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.1(EXPRESS_J) του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

Page 113: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 113 από 196

3. Μετάπτωση ή αντικατάσταση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

4. Ομαδοποίηση των τιμολογιακών περιπτώσεων με δυνατότητα ανοίγματος ενδιάμεσων κωδικών εργασίας.

NAI

5. Επαναπροσδιορισμός των τιμολογιακών περιπτώσεων, ομαδοποίηση των βασικών τιμολογιακών περιπτώσεων και συσχετισμός των παρεπομένων τιμολογιακών περιπτώσεων με τις βασικές.

Να υπάρχει η βασική τιμολογιακή περίπτωση (όπου προβλέπεται προσαύξηση ή έκπτωση στη βασική τιμή) και να ακολουθούν οι συσχετιζόμενες με αυτήν.

NAI

6. Περιορισμός στις απαραίτητες μόνο περιπτώσεις παρέμβασης στο πρόγραμμα.

NAI

7. Να ομαδοποιηθούν τα πλοία κατά εταιρεία και κατά κατηγορία (Π/γ, ρυμουλκά, Δ/Ξ κλπ.).

NAI

8. Όταν τιμολογούνται τα ρυμουλκά να γίνεται ανάλυση του τιμολογίου, επειδή τιμολογούνται με ίππους x τιμή μονάδας.

NAI

9. Στο είδος του πλοίου να αναφέρονται: οι ίπποι, τα ΚΟΧ, τα πόδια κλπ.

NAI

10. Να ομαδοποιηθούν τα πλοία κατά εταιρεία και πρακτορεία. NAI

Page 114: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 114 από 196

11. Δυνατότητα έκδοσης των στοιχείων εσόδων ανά χρονική περίοδο και ανά κωδικό τιμολόγησης.

NAI

12. Να υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλείδα όσον αφορά τις εγγραφές των πλοίων, ώστε τα στοιχεία εγγραφής να είναι ορθά προκειμένου να τιμολογούνται σωστά.

NAI

13. Διαχείριση μητρώων πελατών και πλοίων από ένα σύστημα (Ενιαία μητρώα πλοίων και πελατών). (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4. του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

NAI

14. Δημιουργία μητρώου πλοίων με εξασφάλιση μοναδικότητας στις εγγραφές με βάση διεθνή πρότυπα (IMO, κωδικό LLOYD’S ) που να περιέχει όλα τα απαραίτητα πεδία όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Γ.5.1.4. του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης

NAI

15. Μητρώο πελατών με εξασφάλιση μοναδικότητας στις εγγραφές. NAI

16. Δημιουργία διαδικασίας αυτόματης μεταφοράς στοιχείων από την τελευταία παραγωγική έκδοση του Express (ή όποιο το αντικαταστήσει) και το Express_j (ή όποιο το αντικαταστήσει) στο Σύστημα Εκμετάλλευσης πελατών (Λογιστική Πελατών) και κατάργηση batch διαδικασίας μεταφοράς παραστατικών από Εxpress (ή όποιο το αντικαταστήσει) – Εxpress_J (ή όποιο το αντικαταστήσει) στο Σύστημα Εκμετάλλευσης πελατών.

NAI

17. Τόσο για τα μετρητοίς όσο και για τα επί πιστώσει τιμολόγια, η τιμολόγηση του πελάτη (πλοίο-ημερομηνία άφιξης-στοιχεία πελάτη) να συνδεθεί με τον τύπο τιμολόγησης δηλαδή με την

Page 115: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 115 από 196

παρεχόμενη υπηρεσία (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4. του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

18. Ξεχρέωση των εντολών παροχής υπηρεσιών ταυτόχρονα με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

NAI

19. On line ενημέρωση του τιμολογίου για την εξόφληση, με την έκδοση του γραμματίου είσπραξης

NAI

20. Δυνατότητα έκδοσης συμπληρωματικών τιμολογίων (π.χ. για Φ.Π.Α.)

NAI

21. Σύνδεση των εντολών παροχής υπηρεσιών με τις προκαταβολές και τις εγγυητικές επιστολές.

NAI

22. Δημιουργία υποσυστήματος παρακολούθησης των εγγυητικών επιστολών, που κατατίθενται στο τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Λιμενικών Εξυπηρετήσεων, από ναυτιλιακές εταιρείες. (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

NAI

23. Η έκδοση (εκτύπωση) συμψηφιστικών πράξεων (επιστροφή, επανακατάθεση) να γίνεται μέσω του συστήματος

NAI

24. Η έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων να γίνεται μέσω του συστήματος (όπως στις περιπτώσεις ακύρωσης μερικής ή ολικής ενός λογαριασμού.)

NAI

25. Δυνατότητα καταχώρησης στο σύστημα της ημ/νίας έκδοσης- επίδοσης του λογ/σμου και το σύστημα να δείχνει καθημερινά

NAI

Page 116: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 116 από 196

ποιοι λογ/μοι λήγουν (10μερο), ώστε να αποστέλλονται στη Δ/νση Οικονομικού για είσπραξη.

26. Ενημέρωση του συστήματος (Express_J) για την εκκένωση απευθείας από την αποθήκη την ακριβή ώρα πραγματοποίησης της. (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

NAI

27. Μηχανογραφική παρακολούθηση παραχώρησης κλιμάκων (σκαλών) που μισθώνονται σε πλοία για την εξυπηρέτηση των φορτοεκφορτωτικών εργασιών επί του πλοίου. (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

NAI

28. Μηχανογραφική παρακολούθηση εισιτηρίων επιβατών που πηγαίνουν Σαλαμίνα . (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

29. Δημιουργία ηλεκτρονικού οικονομικού φακέλου πλοίου (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

NAI

30. Αποτίμηση εσόδων πλοίων - Έκδοση τιμολογίων επί πιστώσει. (Περιλαμβάνει και την έκδοση για SILO και Στρατιωτική περιοχή) (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

31. Βελτίωση χρόνων στη διαδικασία της ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (βλέπε ενότητα Γ.5.1.4 του κεφαλαίου Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

32. Ενσωμάτωση στο σύστημα τιμολόγησης όλων των καταγεγραμμένων παρατηρήσεων των χρηστών.

Page 117: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 117 από 196

Εφαρμογή Στατιστικής Υπηρεσίας

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

1.

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.2 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

4. Επέκταση της εφαρμογής ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η άντληση των στοιχείων και για τα πλοία συμβατικού φορτίου, με κατάλληλη διασύνδεση πίνακες του EXPRESS_J, όπου καταγράφονται οι παραπάνω κινήσεις, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Γ.5.1.5 του Γ΄ τεύχους ης παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

Εφαρμογή Κίνηση Επιβατών-Οχημάτων

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.3 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL ΝΑΙ

Page 118: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 118 από 196

BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

Εφαρμογή Παρακολούθηση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.4 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

Εφαρμογή Διαχείριση Ζημιών

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης - Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.5 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

Page 119: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 119 από 196

Διαχείριση Car Terminal

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης - Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.6 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) ή αντικατάστασή της με «έτοιμη» εφαρμογή που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί παραγωγικά σε αντίστοιχους σταθμούς αυτοκινήτων άλλων λιμένων.

.

ΝΑΙ

4. Διασύνδεση της εφαρμογής του Car Terminal με την εφαρμογή της Τιμολόγησης, για αυτόματη έκδοση του Τιμολογίου.

ΝΑΙ

Σύστημα Γεωγραφικής Απεικόνισης Λιμένα

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης - Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.7 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

Page 120: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 120 από 196

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

Σύστημα προγραμματισμού κρουαζιερόπλοιων λιμένα

1. Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης - Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

2. Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.2.8 του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

3. Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

4. Διασύνδεση με τη Τιμολόγηση, για αυτόματη έκδοση του Τιμολογίου.

ΝΑΙ

Δ.2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

Page 121: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 121 από 196

Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Α.3.3.3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

Γενικές Παρατηρήσεις βελτίωσης-τροποποίησης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

• Μετάπτωση των client εφαρμογών σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier) και web clients και σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ

• Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα Επιπλέον:

Eνσωμάτωση σ’ αυτές όλων των καταγεγραμμένων παρατηρήσεων των χρηστών

Eναρμονισμός και διασυνδεσιμότητα με την Αναλυτική Λογιστική

Δυναμικός σχεδιασμός εκτυπωτικών και στατιστικών στοιχείων

Δυνατότητα δημιουργίας βάσει κριτηρίων αρχείων, αξιοποιήσιμων από τους χρήστες (π.χ. αρχείων σε μορφή .xls)

ΝΑΙ

Βελτίωση ταχύτητας όλων των συστημάτων, κυρίως στην έκδοση αποτελεσμάτων (reports) (βλ. Πίνακας 3)

ΝΑΙ

• Το σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις εφαρμογές, σε επίπεδο select, update, insert ανά διαδικασία. ΝΑΙ

• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας και ΝΑΙ

Page 122: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 122 από 196

επικοινωνίας των συστημάτων και κατάργηση των batch διαδικασιών.

1. Γενική Λογιστική

• Το Μητρώο Συναλλασσομένων θα πρέπει να ταυτοποιηθεί με την ένωση του Μητρώου Πελατών-Μητρώου Προμηθευτών του Συστήματος Εκμετάλλευσης(Πελατών-Προμηθευτών).

NAI

• Διασύνδεση της εφαρμογής με την εφαρμογή συμβάσεων προμηθευτών για την παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών

NAI

• Σύνδεση γενικής λογιστικής με κοστολόγηση για την αυτόματη ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής και προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στις εφαρμογές..

NAI

• Δημιουργία διαδικασίας αυτόματης ενημέρωσης ανά τρίμηνο της Κοστολόγησης, με συγκεντρωτικές εγγραφές στο αντίστοιχο υποσύστημα, για τον προσδιορισμό του κέρδους της επιχείρησης ανά Διεύθυνση.

NAI

2. Λογιστική Παγίων στοιχείων

• Στο πίνακα ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ θα πρέπει να υπάρχει πεδίο όπου θα καταχωρείται ο αριθμός της πράξης του Δ.Σ του ΟΛΠ (ή ότι ισχύει στον Ο.Λ.Π Α.Ε) Γ.5.2 του Γ Κεφαλαίου της παρούσας Διακήρυξης

NAI

• Δυνατότητα υπολογισμού του κέρδους / ζημιάς από πώληση παγίων και καταχώρησης του αποτελέσματος στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής.

NAI

Page 123: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 123 από 196

• Διασύνδεση της εφαρμογής της Λογιστικής Παγίων με τις εφαρμογές της Αναλυτικής Λογιστικής (Κοστολόγηση) ως προς τον επιμερισμό των αποσβέσεων στα κέντρα κόστους, καθώς επίσης και του Προüπολογισμού ως προς την ενημέρωση του κόστους απόσβεσης παγίων ανά κέντρο κόστους.

NAI

• Διασύνδεση της Λογιστικής Παγίων με την Γενική Λογιστική για την συλλογή δεδομένων πώλησης και προμήθειας παγίων. NAI

• Δυνατότητα δημιουργίας εκτυπώσεων από τον χρήστη μέσα από λίστα επιλογής πεδίων και κατά προτίμηση σε μορφή excel.

NAI

• Δημιουργία εκτύπωσης κινήσεων των παγίων (πώληση κ.τ.λ.) με κριτήρια :

Α) τον κωδικό γενικής λογιστικής

Β) τον κωδικό κίνησης των παγίων

Γ) την ημερομηνία

και με εμφάνιση της αιτιολογίας πώλησης.

NAI

• Στην απενεργοποίηση των παγίων να εμφανίζεται η αιτιολογία/ παρατήρηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του εγγράφου την Δ/νσης που ζήτα την απενεργοποίηση καθώς και τον λόγο που αυτή γίνεται.

NAI

• Με δεδομένη τη δυνατότητα παρακολούθησης και κοστολόγησης των εκτελούμενων ιδιοεργασιών & κατασκευών πάγιων στοιχείων, μέσω του προγράμματος PLAMS, κάθε πάγιο που κατασκευάζεται ή προκύπτει από μια ιδιοεργασία,

NAI

Page 124: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 124 από 196

θα πρέπει να εισάγεται στο Μητρώο παγίων με τιμή κτήσης αυτήν που προκύπτει από την συνολική αποτίμηση εργατοωρών και αναλωσίμων για τη συγκεκριμένη ιδιοεργασία ή κατασκευή, να παρακολουθείται δε ως προς όλες του τις κινήσεις όπως τα υπόλοιπα πάγια.

• Να υπάρχει η δυνατότητα παραμετρικής δημιουργίας εκτυπωτικών, από τους χρήστες, με επιλογή πεδίων από λίστα.

NAI

3. Προϋπολογισμός

• Το πρόγραμμα πρέπει να καλύψει και τον ταμειακό προϋπολογισμό ΝΑΙ

• Να δημιουργηθεί φόρμα αποτελέσματος ανά Α/βάθμιο η οποία να αντλεί στοιχεία από το πρόγραμμα (Γενική Λογιστική Δ.Λ.Π.)

ΝΑΙ

• Δυνατότητα εξαγωγής ισοζυγίων σε excel

ΝΑΙ

• Δυνατότητα εξαγωγής αναλυτικού καθολικού κατά απόφαση δέσμευσης

ΝΑΙ

• Δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων των αποφάσεων (αναλυτικό καθολικό ανά απόφαση). ΝΑΙ

• Δυνατότητα έκδοσης του αναλυτικού καθολικού, από κέντρο κόστους έως κέντρο κόστους και από λογαριασμό έως λογαριασμό, από ημερομηνία έως ημερομηνία. (Στην

ΝΑΙ

Page 125: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 125 από 196

περίπτωση που δίνεται μόνον ο λογαριασμός, θα πρέπει να επιστρέφει τις εγγραφές που αφορούν τα κέντρα κόστους που κινήθηκε ο λογαριασμός.)

4. Μισθοδοσία (Υπαλλήλων-Εργατών) με τα πιο κάτω υποσυστήματα

4.1 Διαχείριση Απουσιών Υπαλλήλων-Εργατών (μονίμων και συμβασιούχων)

Μέσω του υποσυστήματος θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα:

On line επικοινωνίας με το σύστημα access control το οποίο παρακολουθεί την προσέλευση και αποχώρηση του προσωπικού.

4.2 Διαχείριση Μητρώου υπαλλήλων-εργατών Μέσω του υποσυστήματος θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα: ΝΑΙ

• Εξαγωγής καταστάσεων «πρόβλεψης» με βάση τον ισχύοντα συνταξιοδοτικό νόμο, των δυνάμενων να συνταξιοδοτηθούν υπαλλήλων αναλόγως των ετών υπηρεσίας στο Δημόσιο και εκτός Δημοσίου, του έτους πρόσληψης, του φύλου και των στοιχείων οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π. Τα βασικά στοιχεία του ισχύοντος συνταξιοδοτικού νόμου θα πρέπει να εισάγονται παραμετρικά στο σύστημα.

ΝΑΙ

• Έκδοσης, παραμετρικά, απογραφικών στατιστικών στοιχείων που αφορούν στοιχεία προσωπικού (δύναμη προσωπικού , τις ειδικότητες, ηλικία , χρόνια υπηρεσίας, φύλο κ.λ.π.), ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων φορέων. ( Υ.Ε.Ν. , Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κ.λ.π.). Τα πιο πάνω απογραφικά

ΝΑΙ

Page 126: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 126 από 196

στοιχεία θα μπορούν να αντλούνται, από ημερομηνία έως ημερομηνία, από Διεύθυνση έως Διεύθυνση, από τμήμα έως τμήμα και για όλο τον οργανισμό. • Διασύνδεση του υποσυστήματος με το υποσύστημα Διαχείρισης Απουσιών Υπαλλήλων-Εργατών (μονίμων και συμβασιούχων), για τον υπολογισμό αμοιβών κανονικής εργασίας, υπερωριακής εργασίας, αποδοχών ασθενείας (για συμβασιούχους υπαλλήλους και εργάτες), αποδοχών αδείας και Δώρων (για τους εργάτες) κ.λ.π.

ΝΑΙ

• Έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που αφορούν στην Υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων , βεβαιώσεων για ασθένεια και ατυχήματα για την ασφαλιστική εταιρία στην οποία έχει ανατεθεί η πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού καθώς και έκδοση βεβαιώσεων στους συνταξιούχους

ΝΑΙ

• Τήρησης βιβλίου Ατυχημάτων για όλο το προσωπικό της Εταιρίας Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο επόπτης του εποπτείου στο οποίο ανήκει ο εργάτης, κάνει αναγγελία και έκθεση εργατικού ατυχήματος η οποία αποστέλλεται στο ΚΕΠΕΚ το ΕΣΣΥΠ και το ΙΚΑ

ΝΑΙ

• Τήρηση μηχανογραφικού βιβλίων ημερομισθίων, το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα σε μηνιαία βάση, μηνιαίως από τους σχετικούς πίνακες Μισθοδοσίας.

ΝΑΙ

4.3 Μισθοδοσία Υπαλλήλων, Εργατών (μονίμων και συμβασιούχων)

• Δημιουργία σεναρίων με πραγματικά αποτελέσματα τα οποία θα υποβοηθούν το έργο της Κατάρτισης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας όλου του Προσωπικού της Εταιρίας, δίνοντας στοιχεία επιβάρυνσης στη Διοίκηση κατά περίπτωση.

ΝΑΙ

Page 127: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 127 από 196

(Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1876/90 των γενικότερων διατάξεων περί εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων που αφορούν τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. ). • Δυνατότητα μηχανογραφικής παρακολούθησης της απασχόλησης των εργαζομένων και κατά θέσεις κόστους και κατά τομείς εργασίας (οργανικές μονάδες που ανήκουν) ειδικότερα των λιμενεργατών, των χειριστών κ.λ.π. ομάδων προσωπικού που οι αμοιβές τους αποτελούν άμεσο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει προμήθεια συστήματος για την αυτόματη παρακολούθηση εισόδου – εξόδου.

ΝΑΙ

• Δυνατότητα παρακολούθησης και συγκέντρωσης των τακτικών ωρών εργασίας και των υπερωριών του προσωπικού (ειδικά στους εργάτες της φορτοεκφόρτωσης), και κατά θέσεις κόστους και κατά τομείς εργασίας (οργανικές μονάδες που ανήκουν) προκειμένου να γίνεται ορθά η κοστολογική επιβάρυνση των κύριων και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΝΑΙ

• Μηχανογραφική έκδοση των καταστάσεων μισθοδοσίας κατά θέση κόστους και κατά τομέα εργασίας (οργανική μονάδα που ανήκουν).

ΝΑΙ

• Δημιουργία μηχανογραφικής παρακολούθησης και χειρισμού όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Επαγγελματικού Σωματείου «Υπαλλήλων Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων» εποπτευομένου από τον Ο.Λ.Π.( χορήγηση επαγγελματικών αδειών ελεύθερων, δοκίμων και τακτικών σημειωτών κ.λ.π., ανανεώσεις αυτών , εξέλιξη σε δόκιμους και τακτικούς , πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές , απολύσεις κ.λ.π.)

ΝΑΙ

Page 128: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 128 από 196

5. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

• Σύνδεση γενικής λογιστικής με κοστολόγηση για την αυτόματη ενημέρωση της αναλυτικής λογιστικής και προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις στις εφαρμογές.

NAI

• Δημιουργία διαδικασίας αυτόματης ενημέρωσης ανά τρίμηνο της Κοστολόγησης, με συγκεντρωτικές εγγραφές στο αντίστοιχο υποσύστημα, για τον προσδιορισμό του κέρδους της επιχείρησης ανά Διεύθυνση.

NAI

6. Σύστημα εκμετάλλευσης Προμηθευτών (Λογιστική προμηθευτών)

• Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει γραφεί σε VISUAL BASIC 6.0 σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

• Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, www.w3c.org), μέσω της αναβαθμισμένης ή νέας εφαρμογής, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους προμηθευτές του, μέσω του διαδικτύου.

ΝΑΙ

• Μη δυνατότητα εισαγωγής προμηθευτή με τον ίδιο Α.Φ.Μ. ΝΑΙ • Κάθε προμηθευτής ή πελάτης που ανοίγεται (ή τροποποιείται ως προς τα στοιχεία του) στο Σύστημα εκμετάλλευσης Προμηθευτών θα πρέπει να ανοίγεται αυτόματα και στο άλλο σύστημα (ή να μεταβάλλεται αντίστοιχα και στο άλλο σύστημα). Ταυτόχρονα πρέπει να ανοίγεται και εγγραφή και στο σχέδιο

ΝΑΙ

Page 129: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 129 από 196

Λογαριασμών και των δύο συστημάτων, με υποχρέωση του χρήστη η συμπλήρωση των ελλιπών στοιχείων κατά περίπτωση.

• Διαχείριση μητρώου προμηθευτών από ένα σύστημα (Ενιαία μητρώα πλοίων και πελατών). Τα εν λόγω μητρώα αφού επαναπροσδιοριστούν ως προς τα απαιτούμενα πεδία, που πρέπει να περιέχουν για όλες τις λειτουργίες-διαδικασίες, θα πρέπει να ενοποιηθούν με ασφαλή τρόπο και χωρίς να υπάρξει διατάραξη χρήσης ή ανάκτησης ιστορικών στοιχείων.

• Υιοθέτηση στον συγκεκριμένο πίνακα της ιστορικότητας και με βάση αυτήν να γίνονται οι συσχετίσεις προμηθευτών με τις κινήσεις τους σε όλες τις εκτυπώσεις. Είναι αυτονόητο ότι το Α.Φ.Μ. μπορεί να αλλάξει για έναν προμηθευτή επομένως για τον ίδιο κωδικό προμηθευτή θα πρέπει να υπάρχει για το Α.Φ.Μ. ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης ισχύος. Όλες οι φόρμες και τα εκτυπωτικά θα αναφέρονται στους προμηθευτές εμφανίζοντας το Α.Φ.Μ, που είναι ενεργό στην περίοδο αναφοράς

ΝΑΙ

7. Αποθήκες Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα:

• Διαχείρισης παρτίδων με όλα τα χαρακτηριστικά τους ΝΑΙ

• Υιοθέτησης barcode ειδών και σύνδεσης αυτών με τους αντίστοιχους κωδικούς στο Μητρώο ειδών. (Part number, serial number, barcode)

ΝΑΙ

• Συσχέτισης καθενός κωδικού από το Μητρώο ειδών με πολλά serial numbers. Η μοναδικότητα του είδους στους αποθηκευτικούς χώρους θα εξασφαλίζεται από το concatenate (κωδικός είδους,serial number).

ΝΑΙ

• Παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης των ειδών κατά part number, serial number, barcode. ΝΑΙ

Page 130: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 130 από 196

• Καταχώρησης φυσικής απογραφής και δημιουργίας συμψηφιστικών λογιστικών κινήσεων κατά concatenate (κωδικός είδους,serial number)

ΝΑΙ

• Εκτύπωσης ισοζυγίων και καθολικών και κατά κωδικό είδους και κατά concatenate (κωδικός είδους,serial number). ΝΑΙ

• υιοθέτησης περισσότερων της μιας μονάδων μέτρησης με παραμετρική συσχέτιση των μονάδων και δυνατότητα παρακολούθησης του είδους με διαφορετικές μονάδες μέτρησης (ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης εισαγωγής του είδους στο τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του προμηθευτή).

ΝΑΙ

• Ένταξης των ειδών σε ομάδες, υποομάδες και διασύνδεσης υποομάδων με αντίστοιχους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής ΝΑΙ

• παρακολούθησης του Φ.Π.Α. κατά υποομάδα είδους και ποσοστό σε διαφορετικούς λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής ΝΑΙ

• να προτείνει συγκεκριμένους προμηθευτές, για το είδος, με βάση στοιχεία από προηγούμενες αγορές ΝΑΙ

• τήρησης μετρητή στοκ ασφαλείας ΝΑΙ • υπόδειξης αναπαραγγελίας βάσει των αιτήσεων για υλικά, των αποθεμάτων, των στατιστικών στοιχείων αναλώσεων, των συνθηκών αγοράς (εσωτερικού-εξωτερικού), του χρόνου αναμονής από την παραγγελία μέχρι την παράδοση, του αποθηκευτικού χώρου, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του δεσμευμένου κεφαλαίου.

ΝΑΙ

• να προτείνει εναλλακτικά είδη σε περίπτωση έλλειψης του αιτούμενου είδους ΝΑΙ

• μεθόδων αποτίμησης (FIFO, LIFO, διαδοχικών υπολοίπων) και αποτίμησης στην τρέχουσα τιμή (κατά την απογραφή) ή στην τιμή της ρευστοποίησης για ορισμένα από τα είδη αν χρειαστεί ανά διαχείριση ή αποθηκευτικό χώρο

ΝΑΙ

Page 131: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 131 από 196

• εκτυπωτικού αναλώσεων ειδών ανά οργανική μονάδα με τιμή τη τελευταία αποτιμημένη κατά είδος, από ημερομηνία έως ημερομηνία

ΝΑΙ

• ισοζυγίου αποτίμησης με υπόλοιπα και αξία προηγούμενης αποτιμημένης περιόδου, συμψηφιστικές κινήσεις απογραφής περιόδου, ποσότητες εισαγωγής με αντίστοιχη αξία, αναλώσεις και υπόλοιπα με αντίστοιχες αξίες με βάση την τελευταία αποτίμηση, ανά διαχείριση και αποθηκευτικό χώρο.

ΝΑΙ

• Αυτόματης ενημέρωσης της εντολής εργασίας για τα είδη που βάσει δελτίου εξαγωγής ή δελτίου αποστολής για ανάλωση χρεώνονται στην συγκεκριμένη εντολή εργασίας κάποιου συνεργείου

ΝΑΙ

• Παρακολούθησης των διακινήσεων των ειδών ανά διαχείριση, ανά αποθηκευτικό χώρο και θυρίδα

• παραμετρικής δημιουργίας στατιστικών εκτυπωτικών ΝΑΙ • διασύνδεσης με την Αναλυτική Λογιστική ΝΑΙ

ΚΑΥΣΙΜΑ

• Δημιουργία στατιστικών εκτυπωτικών για συσχέτιση ωρών λειτουργίας με την αντίστοιχη ανάλωση σε λίτρα και αξία, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

ΝΑΙ

• Τα κόστη, που αφορούν αναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης, ειδών ένδυσης και υπόδησης θα επιμερίζονται με κανόνες επιμερισμού, όπως και τα άλλα έξοδα που αφορούν Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η. κ.λ.π.

ΝΑΙ

• Διασύνδεση με την Αναλυτική Λογιστική ΝΑΙ 8. Σύστημα εκμετάλλευσης Πελατών (Λογιστική Πελατών) Προτάσεις για βελτίωση της εφαρμογής

Page 132: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 132 από 196

• Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

• Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, www.w3c.org) μέσω της αναβαθμισμένης ή νέας επιχειρησιακής εφαρμογής, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους πελάτες του, μέσω του διαδικτύου.

ΝΑΙ

• Βελτίωση ταχύτητας εφαρμογής, κυρίως στην έκδοση αποτελεσμάτων (reports) (βλ. Πίνακας 3)

.

ΝΑΙ

• Κατάργηση batch διαδικασίας μεταφοράς παραστατικών από Εxpress – Εxpress_J και δημιουργία διαδικασίας αυτόματης μεταφοράς στοιχείων από Express και Express_j στο Σύστημα Εκμετάλλευσης πελατών.

ΝΑΙ

• Αυτοματοποίηση ελέγχων ορθότητας ΝΑΙ • Βελτίωση του Μητρώου Πελατών-μοναδικότητα στις εγγραφές-αναζήτηση βάσει Α.Φ.Μ ΝΑΙ

• Ενοποίηση ταμείων και διαχειρίσεων Προκαταβολών ΝΑΙ • Ενιαίο μητρώο πελατών, με αυτόματη ενημέρωση για όλα τα συστήματα (Εκμετάλλευση πελατών, Express_J, Express) ΝΑΙ

• Διαχείριση μητρώων πελατών και πλοίων από ένα σύστημα (Ενιαία μητρώα πλοίων και πελατών). Τα εν λόγω μητρώα αφού επαναπροσδιοριστούν ως προς τα απαιτούμενα πεδία, που πρέπει να περιέχουν σε όλες τις λειτουργίες-διαδικασίες θα πρέπει να ενοποιηθούν με ασφαλή τρόπο και χωρίς να υπάρξει διατάραξη

ΝΑΙ

Page 133: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 133 από 196

χρήσης ή ανάκτησης ιστορικών στοιχείων. • Υιοθέτηση στους πίνακες (μητρώα πελατών και πλοίων) της ιστορικότητας. Με βάση αυτήν να γίνονται οι συσχετίσεις πελατών-προμηθευτών με τις κινήσεις τους σε όλες τις εκτυπώσεις. Είναι αυτονόητο ότι το Α.Φ.Μ. μπορεί να αλλάξει για έναν πελάτη ή προμηθευτή επομένως για τον ίδιο κωδικό πελάτη ή προμηθευτή θα πρέπει να υπάρχει για το Α.Φ.Μ. ημερομηνία έναρξης ισχύος και λήξης ισχύος. Όλες οι φόρμες και τα εκτυπωτικά θα αναφέρονται στους πελάτες-προμηθευτές εμφανίζοντας το Α.Φ.Μ, που είναι ενεργό στην περίοδο αναφοράς

ΝΑΙ

Ενοποίηση ταμείων Για τα επί πιστώσει τιμολόγια απαιτείται:

• σύνδεση της προκαταβολής (πλοίο-ημερομηνία άφιξης-στοιχεία πελάτη) με την παρεχόμενη από τον Ο.Λ.Π. υπηρεσία-τύπο τιμολόγησης • Σύνδεση πληρωμής (γραμματίου είσπραξης) με το τιμολόγιο. • Στη λήξη του δεκαημέρου αν ο πελάτης δεν έχει πληρώσει, ως όφειλε, θα κηρύσσεται αυτόματα από το σύστημα για αναγκαστική είσπραξη και θα μεταφέρεται στο μητρώο Πελατών αναγκαστικής είσπραξης, χωρίς την παρέμβαση της αρμόδιας Διεύθυνσης και την αποστολή σχετικών στη Δ/νση Οικονομικού.

ΝΑΙ

• Σύνδεση της προκαταβολής (πλοίο-ημερομηνία άφιξης-στοιχεία πελάτη) με την παρεχόμενη από τον Ο.Λ.Π. υπηρεσία-τύπο τιμολόγησης

ΝΑΙ

• Εκκαθάριση της προκαταβολής μηχανογραφικά 1. Εξόφληση λογαριασμού ΝΑΙ

Page 134: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 134 από 196

2. Επιστροφή Προκαταβολής

3.Επανακατάθεση Προκαταβολής

• Σύνδεση πληρωμής (γραμματίου είσπραξης) με το τιμολόγιο και την προκαταβολή. ΝΑΙ

• Μηχανογραφική έκδοση επανακαταθέσεων ΝΑΙ • Βιβλίο αποθήκευσης (Κ.Β.Σ. - άρθρο 10) ΝΑΙ • Αλλαγή διαδικασίας αναζήτησης Πλοίου ή Πελάτη. Η υπάρχουσα διαδικασία είναι δυσλειτουργική γιατί αλλάζεις οθόνες. ΝΑΙ

Κλείσιμο ταμείου • Μηχανογραφική έκδοση των πιο κάτω καταστάσεων:

Κατάσταση Επιταγών που Κατατέθηκαν Ημερήσια Χρηματική Παράδοση

ΝΑΙ

9.Συμβάσεις-Προμήθειες

Τροποποίηση της Φόρμας Κατακύρωσης Προσφορών

• Η εν λόγω φόρμα, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να γίνει αντίστοιχα λειτουργική με αυτήν της Υποβολής των Προσφορών.

Θα καταχωρείται δηλαδή πρώτα ο Κωδικός του Προμηθευτή, στον οποίον γίνεται η Ανάθεση και όχι ο κωδικός του είδους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης όλων των ειδών, που αφορούν τον συγκεκριμμένο προμηθευτή, στην ίδια φόρμα.

ΝΑΙ

• Διασύνδεση με την Γενική Λογιστική για την παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών.

ΝΑΙ

Page 135: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 135 από 196

Δ.2.4 PLAMS_V3 (Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων

Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) του Α Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

• Μετάπτωση της εφαρμογής, που έχει υλοποιηθεί σε VISUAL BASIC 6.0, σε τεχνολογία Forms & Reports / J2EE ή .ΝΕΤ και σε μοντέλο 3-tier (db tier,application tier,web tier).

ΝΑΙ

• Παροχή Web services σύμφωνα με τα διεθνή standards, όπως περιγράφονται στον Διεθνή Οργανισμό (www.ws-i.org, www.w3c.org), μέσω της αναβαθμισμένης ή νέας εφαρμογής, για επιπλέον αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους προμηθευτές του, μέσω του διαδικτύου.

ΝΑΙ

• Βελτίωση ταχύτητας όλων των συστημάτων, κυρίως στην έκδοση αποτελεσμάτων (reports) (βλ. Πίνακας 3)

.

.

ΝΑΙ

• Το σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να επεκταθεί σε επίπεδο select, update, insert ανά διαδικασία.

ΝΑΙ

• Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα ΝΑΙ

Επιπλέον:

Page 136: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 136 από 196

• Eνσωμάτωση όλων των καταγεγραμμένων παρατηρήσεων των χρηστών

ΝΑΙ

• Δυναμικός σχεδιασμός εκτυπωτικών και στατιστικών στοιχείων

ΝΑΙ

• Δυνατότητα δημιουργίας βάσει κριτηρίων αρχείων, αξιοποιήσιμων από τους χρήστες (π.χ. αρχείων σε μορφή .xls)

ΝΑΙ

• Eναρμονισμός και διασυνδεσιμότητα με την Αναλυτική Λογιστική

ΝΑΙ

Παρατηρήσεις χρηστών

Να υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης πέρατος εντολής απ’ τον υπεύθυνο εργοδηγό.

ΝΑΙ

Κατά την ανάθεση των ανταλλακτικών-μικροϋλικών από τον χειριστή του προγράμματος των αποθηκών σε εντολές να γίνεται αυτόματα και η ενημέρωση στο PLAMS (κατά την καταχώρηση των δελτίων εξαγωγής των ειδών καταχωρείται ο κωδικός της εντολής εργασίας καθώς και το κέντρο κόστους(συνεργείο) που γίνεται η ανάλωση)

ΝΑΙ

Page 137: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 137 από 196

Δ.2.5 Σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κάλυψη όλων των αναφερομένων στις ενότητες Γ.5.4.3, Γ.5.4.4 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

Δ.2.6 Δημιουργία INTERFACES

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Γ.5.4.5 (Δημιουργία interfaces) του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

Δημιουργία, όπου απαιτείται των κατάλληλων interfaces για τη διασύνδεσή των υπαρχουσών εφαρμογών αλλά και όσων θα αναπτυχθούν στη φάση της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος με την Αναλυτική Λογιστική

ΝΑΙ

1. Δημιουργία κατάλληλου interface για την μεταφορά των εσόδων από το σύστημα της εκμετάλλευσης, στους κατάλληλους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

2. Αυτόματη ενημέρωσης των θέσεων (κέντρων) κόστους της Αναλυτικής Λογιστικής από το πρόγραμμα της μισθοδοσίας.

NAI

3. Διασύνδεση μηχανογραφικού προγράμματος παγίων στοιχείων με την Αναλυτική Λογιστική για την παρακολούθηση των αποσβέσεων των παγίων καθώς και των πάσης φύσεως κινήσεων των παγίων ανά κέντρο ή θέση κόστους.

NAI

Page 138: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 138 από 196

4. Διασύνδεση του υπάρχοντος προγράμματος παρακολούθησης της «Συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων» με την Αναλυτική Λογιστική, με ενημέρωση των αντίστοιχων λογαριασμών, που αφορούν αμοιβές εργαζομένων, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που αποτιμώνται σε κάθε εντολή εργασίας.

NAI

5. Διασύνδεση της εφαρμογής των αποθηκών με την Αναλυτική Λογιστική, για τις αναλώσεις ειδών (πέραν αυτών που αποτιμήθηκαν στις εντολές εργασίας), καθώς και τις αναλώσεις σε καύσιμα, ανά κέντρο ή θέση κόστους.

NAI

6. Για όλες τις κοστολογικές ή μη δαπάνες όπως δαπάνες ύδρευσης ή φωτισμού, θα πρέπει να δίνεται από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής η δυνατότητα στο λογιστήριο να τις καταμερίζει στις θέσεις κόστους ή τους προορισμούς που αυτό θα ορίζει. Δηλαδή, να παρέχεται η ευχέρεια επιλογής μερισμού των δαπανών σε παραπάνω από ένα κέντρο κόστους.

NAI

Δ.2.7 Μελέτη, σύνταξη προδιαγραφών και υλοποίηση εφαρμογής για το λοιπό εμπορικό λιμάνι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Καταγραφή υφισταμένης κατάστασης-Σύνταξη ανάλυσης απαιτήσεων Κάλυψη όλων των αναφερομένων στην ενότητα Γ.5.4.1 , Γ.5.4.2 (Λοιπό Εμπορικό Λιμάνι) του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

Διαχειριστική και λογιστική παρακολούθηση λοιπού εμπορικού λιμένος μέσω της οποίας θα καλύπτονται οι εξής δραστηριότητες-λειτουργίες:

1. Προγραμματισμός θέσεων προσόρμισης πλοίων συμβατικού φορτίου και ΝΑΙ

Page 139: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 139 από 196

αυτοκινήτων.

2. Κατανομή εργατικών ομάδων και μηχανικών μέσων για εργασίες φορτοεκφόρτωσης πλοίων του εμπορικού και επιβατικού Λιμένα

ΝΑΙ

3. Επισκευές πλοίων σε διάφορες περιοχές του λιμανιού

4. Εγκρίσεις για εργασία Ιδιωτικών μηχανημάτων και Ιδιωτών Εργατών. ΝΑΙ

5. Κατανομή και διαχειριστική παρακολούθηση των υποκειμένων εμπορευμάτων σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους του Ο.Λ.Π. (υποσύστημα logistics)

ΝΑΙ

6. Διασύνδεση της εφαρμογής του Car Terminal με την εφαρμογή της Τιμολόγησης, για αυτόματη έκδοση του Τιμολογίου.

ΝΑΙ

7. Έκδοση Στατιστικών Στοιχείων (Passenger Terminal, Car Terminal, Container Terminal, CFS και συμβατικού φορτίου)

ΝΑΙ

8. Προγραμματισμός θέσεων προσόρμισης πλοίων έμπροσθεν Ιδιωτικών Ναυπηγείων

ΝΑΙ

9. Διαχειριστική και με γραφικό περιβάλλον παρακολούθηση των αποθηκών

(CFS και συμβατικού φορτίου) και διασύνδεση με τιμολόγηση.

ΝΑΙ

10. Δυνατότητα εισαγωγής των σύγχρονων τεχνολογιών BarCode, OCR και RFID στη διαχείριση των αποθηκών (CFS και συμβατικού φορτίου)

Page 140: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 140 από 196

11. Διαχειριστική παρακολούθηση δεξαμενών και διασύνδεση με την τιμολόγηση ΝΑΙ

12. Διασύνδεση προγράμματος διαχείρισης χώρων με το ειδικό λογισμικό GIS της Δ/νσης Έργων για την γραφική απεικόνιση των χώρων

ΝΑΙ

13. Web Services (Υπηρεσία με υπηρεσία, Υπηρεσία με πελάτη π.χ.Ηλεκτρονικές πληρωμές)

ΝΑΙ

Δ.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ B2C

Δ.3.1 Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ1. Επέκταση του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην παράγραφο Γ.5.4.8 του Γ τεύχους της παρούσας Διακήρυξης, για την κάλυψη των ηλεκτρονικών πληρωμών στις πάσης φύσεως πληρωμές και για όλες τις παρεχόμενες από τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπηρεσίες.

ΝΑΙ

Page 141: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 141 από 196

Δ.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Για το σύνολο του εξοπλισμού δεν θα προσφερθούν τύποι /εκδόσεις για τις οποίες έχει ανακοινωθεί απόσυρση (end of life).

ΝΑΙ

2. Σε περίπτωση ανακοίνωσης της απόσυρσης του προσφερόμενου εξοπλισμού μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ισοδύναμο ή καλύτερο χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

ΝΑΙ

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τη συμβατότητα των προσφερόμενων ειδών εξοπλισμού και λογισμικού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των επιμέρους συστημάτων (π.χ. Database servers, web servers, δικτυακός εξοπλισμός, κλπ.),

ΝΑΙ

4. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου περιλαμβάνει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού για τη εύρυθμη λειτουργία των προσφερομένων συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των ικριωμάτων-racks, οδηγούς καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου)

Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει οποιαδήποτε καλωδίωση απαιτηθεί για την διασύνδεση του εξοπλισμού που θα προσφέρει ακόμα και για την διαδικασία της μετάπτωσης.

ΝΑΙ

5. Το δίκτυο και ειδικότερα η παραμετροποίηση των συσκευών ασφάλειας θα πρέπει να ελεγχθούν από πιστοποιημένους από τον οίκο κατασκευής τεχνικούς και να έχουν πιστοποιηθεί για την ορθή παραμετροποίηση και τήρηση των κοινών πρακτικών (best practices) για αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

ΝΑΙ

6. Το σύνολο του προσφερομένου εξοπλισμού θα είναι rack-mounted και

ΝΑΙ

Page 142: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 142 από 196

τοποθετημένα σε racks (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρεται αντίθετα)

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει τα κεντρικά συστήματα που προμηθεύει, στο Computer Room που βρίσκεται στους χώρους του ΟΛΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα :

1. Τον Διαθέσιμο χώρο

2. Τις επεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την προσφορά του, τόσο σε θέματα ηλεκτρικής ισχύος, όσο σε θέματα κλιματισμού, πυρκαγιάς, υγρασίας.

Στο Disaster Recovery Site, που θα υλοποιηθεί μελλοντικά στον χώρο του επιβατικού σταθμού του Βασιλειάδη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μελέτη, σύμφωνα με την προσφορά του, μορφοποίησης του χώρου σε Computer Room, καθώς και ότι άλλο απαιτείται από υλικοτεχνικές υποδομές για την λειτουργία του χώρου.

ΝΑΙ

8. O υποψήφιος Ανάδοχος θα καταγράψει στην προσφορά του αναλυτικά τις απαιτήσεις εμβαδού του εξοπλισμού και κατανάλωσης ενέργειας ανά συσκευή που θα εγκατασταθεί στο computer room και στο diasaster recovery site των κτιρίων του ΟΛΠ ΝΑΙ

9. Ο Ανάδοχος οφείλει στη μελέτη εφαρμογής να οριστικοποιήσει το πλάνο εγκατάστασης της κεντρικής υποδομής. ΝΑΙ

Προδιαγραφή (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

Απαίτηση

Απάντηση Παραπομπή

Επίδειξη υπάρχουσας εγκατάστασης

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιδείξει στην αρμόδια επιτροπή εγκατάσταση που έχει επιτυχημένα υλοποιήσει, ιδίας τεχνολογίας, που προσιδιάζει στις απαιτήσεις του παρόντος έργου.

ΝΑΙ

Page 143: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 143 από 196

Τυχόν ανάγκες μετακίνησης και διαμονής της Επιτροπής Αξιολόγησης θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο.

2. Οι τεχνολογικές ενότητες που πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον η εγκατάσταση που θα παρουσιάσει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Data Center με τον ίδιο τεχνολογικά εξοπλισμό ( servers, SAN και backup λύση) που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό. Η εγκατάσταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μοντέλα της ίδιας εταιρίας και φιλοσοφίας με τα προσφερόμενα όπου θα υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστον υλοποίηση πολλαπλών partitions ανά κόμβο και clustering.

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πολλαπλών DMZ.

ΝΑΙ

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην προσφορά του να

• τεκμηριώσει τη συνάφεια της λύσης που θα παρουσιάσει με τις απαιτήσεις του παρόντος έργου

• αναλύσει τις τεχνολογικές ενότητες της εγκατάστασης που θα παρουσιάσει

• Να αποδείξει την ιδιότητα του ως υλοποιητής του έργου της εγκατάστασης που θα παρουσιάσει

ΝΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Χρονοπρογραμματισμός παρεχομένων υπηρεσιών - Οργάνωση Παραδοτέων

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει με την προσφορά του χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με έναρξη την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

ΝΑΙ

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να προτείνει μια ΝΑΙ

Page 144: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 144 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

σειρά σεναρίων πιστοποίησης της καλής λειτουργίας του συνόλου των προσφερομένων H/W και S/W, καθώς και των προσφερομένων από αυτόν υπηρεσιών. Τα σενάρια αυτά θα εμπλουτισθούν από τoν ΟΛΠ, κατά την φάση υπογραφής της σύμβασης και θα αποτελέσουν τα ελάχιστα κριτήρια παραλαβής του έργου.

Εγγύηση

1. Παροχή εγγύησης (δωρεάν συντήρησης) και υποχρέωση παροχής συντήρησης μετά την οριστική παραλαβή, των οποίων το επίπεδο παροχής προσφερόμενων υπηρεσιών είναι σύμφωνο με τους όρους που καταγράφονται αναλυτικά στον παρόντα πίνακα, σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.8 του Γ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

ΝΑΙ

Συντήρηση

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Αναθέτων Φορέας, να παρέχει Υπηρεσίες Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης, για διάστημα 5 ετών. Η Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με τίμημα κατά έτος, όπως αυτό αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά (βλέπε πίνακας Δ.8.5) και με όρους σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.4.1.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

4. Ο Αναθέτων Φορέας, ανά πάσα στιγμή και ύστερα από δίμηνη ειδοποίηση, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της επέκτασης της ισχύος της τρέχουσας σύμβασης συντήρησης με τους ίδιους όρους για τρία (3) ακόμα έτη μετά τη λήξη της πενταετίας (3 ετήσιες ανανεώσεις) και

ΝΑΙ

Page 145: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 145 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

με ετήσιο τίμημα, το οποίο θα προκύψει μετά από διαπραγμάτευση των εμπλεκομένων μερών.

5. Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) (μετά την λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας) δεν δύναται να υπερβαίνει το 12% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, ούτε να είναι μικρότερο του 4% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

ΝΑΙ

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος,να υποβάλλει στην προσφορά του αναλυτικά το κόστος συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) για κάθε προσφερόμενο είδος και κατά έτος συντήρησης

ΝΑΙ

7. Ο ΟΛΠ, διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωση προς τον Ανάδοχο, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε προϊόντα (H/W ή S/W) αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης σύμφωνα με τους επί μέρους πίνακες (Δ.8.1.1, Δ.8.1.2, Δ.8.1.3, Δ.8.4). Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν, εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. Αν το συγκεκριμένο προϊόν αφορά έτοιμο λογισμικό, τότε οι όροι συντήρησης θα είναι ανάλογοι με την πολιτική του αντίστοιχου κατασκευαστή.

ΝΑΙ

8. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο της συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) είναι σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.8.5 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

9. Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού σύμφωνα

ΝΑΙ

Page 146: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 146 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.8.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

10. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες που ακολουθούν, χωριστά για κάθε κατασκευαστή που το προϊόν του αποτελεί μέρος της κεντρικής λύσης (κεντρικοί εξυπηρετητές, SANs, blade servers, δικτυακό εξοπλισμό - Routers, FWs, IDSs - IPSs, SSL & Load Balancers, Switches και του ΝΜS) :

• Παρακολούθηση και προτάσεις βελτιστοποίησης του συστήματος από συγκεκριμένη ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών (των κατασκευαστών), τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

• Τακτική ανάλυση των δεδομένων του συστήματος, με σκοπό την έγκαιρη πρόληψη προβλημάτων λειτουργικότητας και ασφάλειας (audit services), τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

• Διαχείριση τεχνικών προβλημάτων από την ίδια ομάδα μηχανικών για την ακριβή και έγκαιρη διάγνωση και επίλυσή τους σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμισης των εκδόσεων του σχετικού λογισμικού που θα βελτιώσουν την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος.

• Τακτική έγγραφη αναφορά για τα παραπάνω και συμμετοχή των υπευθύνων μηχανικών (Focused Engineers) σε τεχνικές συναντήσεις εφ΄ όσον αυτό απαιτείται.

ΝΑΙ

11. Η έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία θα παρακολουθείται με βάση το μηνιαίο ποσοστό Μη διαθεσιμότητας συστήματος

ΝΑΙ

12. Κανονικές Ώρες Κάλυψης (ΚΩΚ): ορίζεται το διάστημα μεταξύ 07:00 και 23:00 κάθε εργάσιμης

ΝΑΙ

Page 147: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 147 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

μέρας.

Επιπλέον Ώρες Κάλυψης (ΕΩΚ): ορίζεται το διάστημα εκτός των ΚΩΚ, για τις εργάσιμες μέρες, συν τις αργίες.

Εργάσιμες Ημέρες (ΕΜ): οι εργάσιμες ημέρες σε μηνιαία βάση.

13. Το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιμότητας για το κεντρικό σύστημα (κεντρικοί servers, SAN, backup system, blade servers, δικτυακές συνδέσεις των ανωτέρω και συσκευές ασφαλείας) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1% σε μηνιαία βάση (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους περιπτώσεις)

ΝΑΙ

14. Το μέγιστο αποδεκτό ποσοστό ΜΗ διαθεσιμότητας για κάθε συνθετικό στοιχείο του κεντρικού συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% σε μηνιαία βάση (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους περιπτώσεις)

ΝΑΙ

15. Το ποσοστό ΜΗ διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος και κάθε συνθετικού στοιχείου του υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ορίζεται από το λόγο

Χρόνος αποκατάστασης / Συνολικό διάστημα αναφοράς

όπου:

Χρόνος αποκατάστασης λογίζεται ο αριθμός ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία (για το σύνολο των βλαβών του μήνα). Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Αναδόχου για αναγγελία της βλάβης εντός ΚΩΚ ή ΕΩΚ, οι επιπλέον ώρες καθυστέρησης συνυπολογίζονται στο χρόνο αποκατάστασης

Συνολικό διάστημα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των ωρών σε μηνιαία βάση (24 x 30)

ΝΑΙ

Page 148: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 148 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

16.

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου ΜΗ διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος ή κάποιου συνθετικού στοιχείου του για κάθε επιπλέον ώρα ΜΗ διαθεσιμότητας θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το μεγαλύτερο εκ των δύο ακολούθων τιμών:

- 0,5% επί του ετησίου κόστους συντήρησης για το σύνολο του έργου εξαιρουμένου του κόστους συντήρησης των προσωπικών υπολογιστών

- 0,05% επί του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών εγκατάστασης-παραμετροποίησης στο σύνολο του έργου εξαιρουμένου του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης των προσωπικών υπολογιστών

ΝΑΙ

17. Ο χρόνος αποκατάστασης βλαβών για κάθε συνθετικό στοιχείο του κεντρικού συστήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μία εργάσιμη ημέρα

ΝΑΙ

Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

1. Όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.4 του Γ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης ΝΑΙ

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τη μεθοδολογία παρακολούθησης και υποστήριξης της περιόδου παραγωγικής λειτουργίας.

ΝΑΙ

3. Διάρκεια περιόδου παραγωγικής λειτουργίας τουλάχιστον 2 μήνες ΝΑΙ

4. Ο Ανάδοχος καλείται να προσφέρει κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίες Τεχνικής Επιστημονικής Υποστήριξης (με παρουσία προσωπικού στους χώρους του ΟΛΠ) για τουλάχιστον δύο (2) μήνες.

ΝΑΙ

5. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο σε περιβάλλοντα των προϊόντων της προσφοράς του και στα περιβάλλοντα που απαιτούν οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης.

ΝΑΙ

Page 149: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 149 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τεκμηρίωση

1. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει αναλυτικά εγχειρίδια και λοιπό υλικό τεκμηρίωσης του πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.8.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης. Θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω αρχές

ΝΑΙ

- Παράδοση εγχειριδίων (manuals) του συνόλου των προϊόντων εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνονται στην προσφορά σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα ανά προϊόν

ΝΑΙ

- Παράδοση τεχνικών εγχειριδίων εγκατάστασης και διαχείρισης του συστήματος σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα

ΝΑΙ

- Παράδοση του συνόλου της παραμετροποίησης όλου του εξοπλισμού , λογισμικού και υπηρεσιών μετάπτωσης

ΝΑΙ

- Παράδοση του συνόλου των εγχειριδίων σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM)

ΝΑΙ

Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου της Μετάπτωσης.

1. Όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.2.3 του Γ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσφέρει τους απαραίτητους Α/Μ τεχνικής υποστήριξης για τις εργασίες που αφορούν στη μετάπτωση στο νέο σύστημα, στη μετάπτωση στο νέο λειτουργικό περιβάλλον, στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος.

ΝΑΙ

3. Οι εργασίες αυτές κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνουν

a. Εργασίες ρύθμισης της βάσης δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της (tuning)

b. Εργασίες μετάπτωσης των εφαρμογών που αναφέρονται σε προηγούμενη

ΝΑΙ

Page 150: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 150 από 196

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (αναλυτικές απαιτήσεις και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

παράγραφο στο νέο κεντρικό σύστημα και στα νέα web/application συστήματα

c. Εργασίες ρύθμισης του web/application περιβάλλοντος.

d. Μεταφορά των δεδομένων του παλαιού συστήματος στα νέα συστήματα

e. Εργασίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης των προσφερόμενων στοιχείων της λύσης

f. Πραγματοποίηση των απαραίτητων ελέγχων για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας, με βάση το εγκεκριμένο πλάνο ελέγχου και πιθανή λήψη διορθωτικών ενεργειών

4. Η μετάπτωση στο νέο τρόπο λειτουργίας, θα γίνει χωρίς την παραμικρή διαταραχή των λειτουργιών του οργανισμού.

ΝΑΙ

5. Το δίκτυο του ΟΛΠ ΔΕΝ θα πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας για συνολικό χρόνο μεγαλύτερο από σαράντα οκτώ (48) εργάσιμες ώρες. Θα πρέπει παράλληλα να μην περιοριστεί η πρόσβαση των υπηρεσιών στους κεντρικούς servers για τις ώρες που αυτές λειτουργούν .

ΝΑΙ

6. Να περιγραφούν όποιες άλλες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την μετάπτωση σε παραγωγική λειτουργία

ΝΑΙ

Page 151: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 151 από 196

Δ.4.1 Πίνακες Συμμόρφωσης Προσφερομένων Υπηρεσιών κατά Φάση του Έργου

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα Γ.6.1

ΝΑΙ

Α. Γενικά

1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, που θα καλύπτει όλο το εύρος πληροφοριών για την επιτυχή θέση του νέου συστήματος σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.1.1 του Γ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

2. Η μελέτη εφαρμογής θα τεθεί υπό την έγκριση του ΟΛΠ ΝΑΙ

3. Η μελέτη εφαρμογής θα περιλαμβάνει τουλάχιστον

1. Πλάνο των διαδικασιών, σεναρίων και σημείων ελέγχου, για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του νέου περιβάλλοντος.

2. Προσχέδια εγκατάστασης-διαμόρφωσης των προσφερόμενων στοιχείων της λύσης

3. Πλάνο των εργασιών τεχνικής υποστήριξης

4. Πλάνο των υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας

5. Προσχέδια εκπαιδευτικού υλικού και πλάνο του προσφερόμενου προγράμματος εκπαίδευσης

6. Πλάνο παράδοσης των μελετών

ΝΑΙ

Page 152: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 152 από 196

4. Η μελέτη εφαρμογής θα συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση ΝΑΙ

Β. Λεπτομερέστερα κατά τη Φάση Α’ του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται τα εξής:

1 Παράδοση Καταγραφής υφισταμένης κατάστασης (Παραδοτέο ΠΕ-Α2-1-1 ) ΝΑΙ

2 Εκπόνηση Επικαιροποιημένου Σχεδίου Υλοποίησης Έργου (Παραδοτέο ΠΕ – Α2-1) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη § Γ.6.1.1.2.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

Σημ.: Το Παραδοτέο ΠΕ – Α2-1 θα παραδοθεί στον Αναθέτοντα Φορέα εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης

ΝΑΙ

3 Χρήση μεθοδολογίας ανάλυσης απαιτήσεων ΝΑΙ

4 Χρήση μεθοδολογίας που να υποστηρίζει την επαναληπτική και αυξητική ανάπτυξη συστημάτων

5 Λεπτομερής καταγραφή, ανάλυση και μοντελοποίηση με χρήση κατάλληλου εργαλείου

ΝΑΙ

6 Σύνταξη Τεύχους Ανάλυσης Απαιτήσεων (Παραδοτέο ΠΕ – Α4-1), που να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της ενότητας Γ.6.1.1.2.2 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

7 Σχεδιασμός Συστήματος Υποδομής και σύνταξη του Παραδοτέου ΠΕ – Α6-1: Λογικός Σχεδιασμός Συστήματοςσύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότηταςΓ.6.1.1.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

8 Χρήση μεθοδολογικού εργαλείου για το σχεδιασμό του συστήματος

9 Εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της (Γ.6.1.1.2.4 Μελέτη Ασφάλειας καθώς και αυτά που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ.10 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης και θα έχει τουλάχιστο τα ακόλουθα Παραδοτέα:

ΝΑΙ

10 Παραδοτέο ΠΕ – Α7-1: Μελέτη Αποτίμησης Επικινδυνότητας & Μέτρων Ασφαλείας (βλέπε ενότητα Γ.6.1.1.2.4 )

ΝΑΙ

11 Παραδοτέο ΠΕ – Α8-1: Σχέδιο Ανάκαμψης ΝΑΙ

Page 153: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 153 από 196

από Καταστροφή (βλέπε ενότητα Γ.6.1.1.2.4 )

12 Εκπόνηση Μελέτης Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (Παραδοτέο ΠΕ – Α10-1)σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Γ.6.1.1.2.5

ΝΑΙ

12.1 Δομές και Διαδικασίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας

12.2 Ο Ανάδοχος θα συμφωνήσει με τον Αναθέτοντα Φορέα τη δομή των Ομάδων Εργασίας και τα Κανάλια Επικοινωνίας μεταξύ αυτών στο πλαίσιο του Έργου

ΝΑΙ

12.3 Ο Ανάδοχος θα συμφωνήσει με τον Αναθέτοντα Φορέα τα Πρότυπα Εγγράφων Έργου

ΝΑΙ

12.4 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τα Περιβάλλοντα Εργασίας και τα Εργαλεία για τη Διεκπεραίωση Εργασιών στο πλαίσιο του Έργου

ΝΑΙ

12.5 Ο Ανάδοχος θα περιγράψει την διαδικασία Έλεγχου Αλλαγών και Εκδόσεων Παραδοτέων

ΝΑΙ

12.6 Ο Ανάδοχος θα περιγράψει τα Πρότυπα για την Περιγραφή Αναγκαίων Δράσεων όπως θα προκύπτουν από τους Ελέγχους Ποιότητας

ΝΑΙ

12.7. Ο Ανάδοχος θα συμφωνήσει με τον Αναθέτοντα Φορέα τις Διαδικασίες Παράδοσης, Αξιολόγησης και Έγκρισης Παραδοτέων Έργου

ΝΑΙ

12.8 Ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις Περιοδικές Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας ΝΑΙ

12.9. Ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις Διαδικασίες και Πρότυπα για την Επίλυση Προβλημάτων / Ζητημάτων

ΝΑΙ

12.10 Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει τις Διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στην Αναθέτων Φορέας

ΝΑΙ

12.11 θα περιγράψει τις Διαδικασίες Αρχειοθέτησης των Αποτελεσμάτων και εγγράφων του Έργου

ΝΑΙ

13 Εκπόνηση Αναφοράς Ποιότητας Δεδομένων (Παραδοτέο ΠΕ – Α12-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της (βλέπε ενότητα Γ.6.2.3.2.2 )

ΝΑΙ

14 Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της υποχρέωσής του να συντηρεί το εν λειτουργία

ΝΑΙ

Page 154: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 154 από 196

Πληροφοριακό Σύστημα, οφείλει συνεργαστεί στενά με την εταιρεία NAVIS (κατασκευάστρια εταιρεία του επιχειρησιακού λογισμικού SPARCS & EXPRESS, που χρησιμοποιεί τώρα ο ΟΛΠ) για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την πλήρη ένταξη του Νέου ΟΠΣ σε παραγωγική λειτουργία

15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Μελέτη Μετάπτωσης Δεδομένων (Παραδοτέο ΠΕ – Α13-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου Γ.6.2.3.2.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

16 Για την εκπόνηση της Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων (Παραδοτέο ΠΕ– Α13-1), ο Ανάδοχος θα συνεργασθεί στενά με τα στελέχη του Αναθέτοντος Φορέα, που θα του υποδειχθούν (βλέπε ενότητα Γ.6.2.3.2.1)

ΝΑΙ

17 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει Μελέτη των Χώρων Εγκατάστασης Εξοπλισμού (Παραδοτέο ΠΕ – Α3-1)σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενοτήτων Γ.3.1.1 και Γ.6.1.1του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

18 Εκπόνηση Μελέτης Διαδικασιών Λειτουργίας (Παραδοτέο ΠΕ – Α5-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενοτήτων Γ.3.1.1 και Γ.6.1.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

19 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τουλάχιστο τις ακόλουθες υπηρεσίες εκπαίδευσης:

20 Εκπαίδευση Διαχειριστών (Administrators) του Συστήματος Υποδομής ΝΑΙ

21 Εκπαίδευση Επιλεγμένων Χρηστών του Συστήματος Υποδομής ΝΑΙ

22 Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών του Συστήματος Υποδομής NAI

23 Πρακτική εκπαίδευση (hands – on training) ΝΑΙ

24 Παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο

25 Ο Ανάδοχος να προετοιμάσει και να οργανώσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § Γ.7.2.1 του

ΝΑΙ

Page 155: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 155 από 196

Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

26 Ο Ανάδοχος θα καθορίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ομάδες εκπαίδευσης (σύνθεση, αριθμός εκπαιδευόμενων, ώρες εκπαίδευσης ανά θεματικό αντικείμενο, κλπ) από κοινού με τον Αναθέτοντα Φορέα και θα συμπεριληφθούν στο Μελέτης Σχεδίασης Εκπαίδευσης (Παραδοτέο ΠΕ – Α11-1)

ΝΑΙ

27 Εκπόνηση Μελέτης Σχεδίασης Εκπαίδευσης (Παραδοτέο ΠΕ – Α11-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § Γ.7.2.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

28 Εκπόνηση Μελέτης Διατηρησιμότητας (Παραδοτέο ΠΕ – Α14-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § Γ.6.1.1.2.6 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

29 Εκπόνηση Μελέτης για το Εμπορικό Λιμάνι (πλην Σ.ΕΜΠΟ) (Παραδοτέο ΠΕ – Α15-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § Γ.5.4.1του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

30 Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστική (Παραδοτέο ΠΕ – Α4-1) και Λογικός Σχεδιασμός συστήματος Αναλυτικής Λογιστικής (Παραδοτέο ΠΕ – Α6-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της § Γ.5.4.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

31 Εκπόνηση Μελέτης για την υλοποίηση του Portal (Παραδοτέο ΠΕ – Α16-1) (βλέπε § Γ.4.3.11)

ΝΑΙ

32 Εκπόνηση Μελέτης Ασφαλείας (Παραδοτέο ΠΕ – Α17-1) για την ενοποίηση του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου, η οποία θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τα εξής:

♦ Καθορισμό σχεδίου ενοποίησης των εσωτερικών δικτύων του ΟΛΠ με το Internet διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

♦ Μελέτη του ενδεχομένου hardware consolidation χωρίς να συσχετίζεται με την λογική ενοποίησης

ΝΑΙ

Μελέτη Business Continuity Plan

Page 156: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 156 από 196

33 ♦ Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει μελέτη Business Continuity Plan (Παραδοτέο ΠΕ – Α9-1: Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan)

Η μελέτη θα πρέπει να αφορά τη συνολική λειτουργία του ΟΛΠ και δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνον στα επιμέρους ΠΣ ή στις επιμέρους εγκαταστάσεις του ΟΛΠ.

ΝΑΙ

34 Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει με την μελέτη για την ανάπτυξη ενός Σχεδίου που θα διασφαλίζει τη συνέχιση των βασικών δραστηριοτήτων του Φορέα στην περίπτωση εκδήλωσης κάποιας απειλής, ακόμα και εάν έχει προκύψει σημαντική ζημία ή καταστροφή στην πληροφοριακή ή / και φυσική υποδομή του Φορέα

ΝΑΙ

35 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τη μελέτη προς έγκριση από τον ΟΛΠ έως την λήξη του έργου. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλει με την προσφορά του

ΝΑΙ

36 Στην μελέτη να προσδιορίζεται ο επιπλέον εξοπλισμός που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του disaster recovery center και τα κόστη που προκύπτουν.

ΝΑΙ

37

Στην περίπτωση που αποφασίσει ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. τη μεταφορά του Μηχανογραφικού Κέντρου σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει μελέτη μεταφοράς – μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μελέτη μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. στην τοποθεσία που θα του υποδειχθεί.

(Παραδοτέο ΠΕ – Α18-1: Μελέτη μεταφοράς-μετεγκατάστασης του μηχανογραφικού κέντρου και μεταφοράς του κεντρικού δικτυακού κόμβου του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε άλλη τοποθεσία, εντός της Λιμενικής ζώνης )

ΝΑΙ

38 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα 50 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, να παρουσιάσει στον Αναθέτοντα Φορέα Προσχέδιο του

ΝΑΙ

Page 157: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 157 από 196

συνόλου των παραδοτέων της Φάσης Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην ενότητα Γ.6.2

ΝΑΙ

39 Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής για την παραγωγική εκμετάλλευση του νέου ΟΠΣ και για το περιβάλλον λειτουργίας Ανάπτυξης / Δοκιμών (Development), και αυτό των Δοκιμών Αποδοχής / Εκπαιδεύσεων (Test / Training) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότηταςΓ.6.2.1.2.1

ΝΑΙ

40 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα, που θα παραδοθούν στον Αναθέτοντα Φορέα σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας, που αποδεδειγμένα οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, σε πλήρη αποκατάσταση ή αντικατάσταση τους.

ΝΑΙ

41 Εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος και του λογισμικού εφαρμογών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Γ.6.2.1.2.2

ΝΑΙ

42 Παράδοση οδηγιών εγκατάστασης (Παραδοτέο ΠΕ – Β3-1: Εγχειρίδια Εγκατάστασης) στον Αναθέτοντα Φορέα

ΝΑΙ

43 Τα υποσυστήματα που θα επιλεγούν για τη μηχανογραφική υποστήριξη των λειτουργιών του νέου ΟΠΣ να είναι κατά προτίμηση προϊόντα λογισμικού, που έχουν ήδη εφαρμοσθεί επιτυχώς σε εταιρίες / οργανισμούς με αντίστοιχο αντικείμενο δραστηριοποίησης, ώστε να απαιτείται κυρίως παραμετροποίηση και όχι ανάπτυξη λογισμικού

ΝΑΙ

44 Ο Ανάδοχος να προβεί σε παραμετροποίηση λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της §Γ.6.2.2.2.1

ΝΑΙ

45 Παράδοση τεύχους Παραμετροποίησης (Παραδοτέο ΠΕ – Β4-1) στον Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε § Γ.6.2.2.2.1)

ΝΑΙ

46 Ο Ανάδοχος να αναγνωρίσει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα, οι

ΝΑΙ

Page 158: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 158 από 196

οποίες δεν καλύπτονται με παραμετροποίηση και να προβεί στην ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη του σχετικού λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις, που προδιαγράφονται στην §Γ.6.2.2.2 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

47 Παράδοση τεύχους Σεναρίων Χρήσης (Παραδοτέο ΠΕ – Β7-1) στον Αναθέτοντα Φορέα

ΝΑΙ

48 Ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει το σύνολο του λογισμικού εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος, όπου αυτό απαιτείται

49 Ο Ανάδοχος να υλοποιήσει και να εγκαταστήσει τις αναγκαίες διεπαφές ολοκλήρωσης με υφιστάμενες εφαρμογές / συστήματα και με άλλα υπό υλοποίηση Συστήματα Πληροφορικής σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις, που παρατίθενται στην §Γ.6.2.2.2.2, και τις προδιαγραφές, που αναφέρονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο Γ.6.2 του Μέρους Γτης παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

50 Ο Ανάδοχος να συνεργασθεί στενά με τους Αναδόχους των εν λειτουργία ή υπό υλοποίηση έργων πληροφορικής του Αναδόχου ή με τους υπεύθυνους Έργων άλλων φορέων και θα παρέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία και διευκολύνσεις (π.χ. σχήμα βάσης δεδομένων, τεκμηρίωση του Συστήματος) για την επιτυχή υλοποίηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων διεπαφών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ΝΑΙ

51 Διασύνδεση με το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (Β2Β και Β2C)

ΝΑΙ

52 Διασύνδεση με το Σύστημα των Τελωνείων (B2G)

ΝΑΙ

53 Διασύνδεση με το Σύστημα Τραπεζών (Ηλεκτρονικές Πληρωμές) (B2C)

ΝΑΙ

54 Διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλίας (B2G)

ΝΑΙ

55 Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση λάθους κατά την υλοποίηση διεπαφών δε θα επηρεαστούν τα δεδομένα άλλων συστημάτων

ΝΑΙ

Page 159: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 159 από 196

56 Ο Ανάδοχος να προβεί σε ελέγχους του Συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της §Γ.6.2.2.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

57 Παράδοση Πλάνου ελέγχου (Παραδοτέο ΠΕ – Β11-1) στον Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε §Γ.6.2.2.2.4)

ΝΑΙ

58 Παράδοση τεύχους ελέγχου καλής λειτουργίας (Παραδοτέο ΠΕ – Β12-1)στον Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε §Γ.6.2.2.2.4)

ΝΑΙ

59 Παράδοση εγχειριδίων κατάρτισης(Παραδοτέο ΠΕ – Β14-1) στον Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε §Γ.7.2.1)

ΝΑΙ

60 Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει και θα παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό στον Αναθέτοντα Φορέα (Παραδοτέο ΠΕ –Β15-1) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στην ελληνική γλώσσα (βλέπε §Γ.7.2.1)

ΝΑΙ

61 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει το Εγχειρίδια Κατάρτισης (Παραδοτέο ΠΕ – Β14-1) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και στην ελληνική γλώσσα (βλέπε §Γ.7.2.1)

ΝΑΙ

62 Ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει την εκπαίδευση στο κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον Δοκιμών Αποδοχής / Εκπαιδεύσεων (Test/ Training), το οποίο θα έχει εφοδιάσει με τα κατάλληλα δεδομένα, και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δεν επηρεάζει τα άλλα περιβάλλοντα, ούτε απειλεί την ακεραιότητα των δεδομένων, που θα ενσωματωθούν στο περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας

ΝΑΙ

63 Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τα προγράμματα εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

ΝΑΙ

64 Ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα ορισθεί από κοινού μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτοντα Φορέα

ΝΑΙ

65 Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν σε χώρους, που θα υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα Φορέα, ανά την Επικράτεια η το εξωτερικό (προκειμένου για Επιχειρησιακές εφαρμογές)

ΝΑΙ

Page 160: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 160 από 196

66 Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα απευθύνονται σε ομάδες το πολύ των δέκα (10) ατόμων για την εκπαίδευση των Επιλεγμένων Χρηστών και σε ομάδες το πολύ των δεκαπέντε (15) για την εκπαίδευση των Τελικών Χρηστών

ΝΑΙ

67 Η χρονική διάρκεια διδασκαλίας δε θα μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ημερησίως ανά εκπαιδευόμενη ομάδα

ΝΑΙ

68 Ο υποψήφιος Ανάδοχος να συμπεριλάβει στην Τεχνική του Προσφορά την προσέγγισή του για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Διακήρυξης § Γ.7.2.3 ( Παραδοτέο: ΠΕ –Β13-1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης)

ΝΑΙ

69 Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει πέντε (5) Διαχειριστές του Συστήματος Υποδομής ανά θεματική ενότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της §Γ.7.2.2 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

70 Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τουλάχιστο εξήντα (60) Επιλεγμένους Χρήστες του νέου ΟΠΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της § Γ.7.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

71 Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τουλάχιστο τετρακόσιους πενήντα (450) Τελικούς Χρήστες του νέου ΟΠΣ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της της § Γ.7.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

72 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την επί τόπου παρουσία καταλλήλων στελεχών για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης (hands – ontraining) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της της § Γ.7.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

73 Εκπόνηση Μελέτης πιστοποίησης δικτύου (Παραδοτέο ΠΕ – Β1-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ενοτήτων Γ.3.1.2 και Γ.6.2 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

74 Παράδοση τεκμηρίωσης δικτύου (Παραδοτέο ΠΕ – Β2-1) στον Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε § Γ.3.1.2)

ΝΑΙ

75 Παράδοση τελικής αναφοράς ποιότητας δεδομένων (Παραδοτέο ΠΕ – Β6-1) στον

ΝΑΙ

Page 161: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 161 από 196

Αναθέτοντα Φορέα (βλέπε § Γ.6.2.3.2.2)

76 Εκπόνηση Μελέτης Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών(Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS ) (Παραδοτέο:ΠΕ-Β9-1)

ΝΑΙ

77 Παράδοση αναφοράς Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Παραδοτέο ΠΕ – Β10-1) στον Αναθέτοντα Φορέα

ΝΑΙ

78 Παράδοση προγράμματος εκπαίδευσης (Παραδοτέο ΠΕ – Β13-1 στον Αναθέτοντα Φορέα

ΝΑΙ

79 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ή να αναπτύξει, Ειδικό Λογισμικό Εκκαθάρισης δεδομένων Μετάπτωσης (ΠΕ – Β8-1).

ΝΑΙ

80 Ο Ανάδοχος θα προβεί στη μετάπτωση των ηλεκτρονικών δεδομένων από το υφιστάμενα Συστήματα Πληροφορικής και τις Εφαρμογές του ΟΛΠ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Γ.6.2.3 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

81 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη ομαλή μετάπτωση των δεδομένων, που είναι αναγκαία για την παραγωγική λειτουργία του νέου ΟΠΣ, μέχρι την παραλαβή του Συστήματος

ΝΑΙ

82 ΠΕ – Β5-1: Πηγαίος κώδικας (source codes) ΝΑΙ

83 Ενδιάμεσα παραδοτέα (Βλέπε Γ.3.1.5) ΝΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

84 Ο Ανάδοχος να παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενότητας Γ.6.3.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

85 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα την Τεχνική και Λειτουργική Τεκμηρίωση του Συστήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Παραδοτέο ΠΕ –Γ1-1), στην οποία υποχρεωτικά θα

ΝΑΙ

Page 162: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 162 από 196

περιλαμβάνονται:

86 Εγχειρίδια χρήστη (user manuals), τα οποία θα περιγράφουν αναλυτικά τις λειτουργικό-τητες του νέου ΟΠΣ, την πλοήγηση του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, σενάρια χρήσης, κλπ

ΝΑΙ

87

Τεχνική τεκμηρίωση: Σε αυτή περιλαμβάνονται η αναλυτική τεχνική περιγραφή της δομής του Πληροφοριακού Συστήματος, διαγράμματα ροής, πηγαίος κώδικας με εκτενή σχόλια, η αναλυτική περιγραφή της δομής της βάσης δεδομένων, οδηγίες διαχείρισης, οδηγίες ασφαλείας, οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, οδηγίες συντήρησης, κλπ. Παράλληλα, θα περιλαμβάνονται οδηγίες που αφορούν στη διαχείριση χρηστών (ρόλοι χρηστών, διαχείριση κωδικών, δικαιώματα πρόσβασης, κλπ). Τέλος, στην τεχνική τεκμηρίωση θα αναλύονται οι δυνατότητες και ο τρόπος διασύνδεσης του νέου ΟΠΣ με τρίτα συστήματα

ΝΑΙ

88 Άλλη τεκμηρίωση, που θα κριθεί από τον Ανάδοχο ή θα απαιτηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ως απαραίτητη για την κατανόηση και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ μετά την παραλαβή του Συστήματος

ΝΑΙ

89 Η Τεχνική και Λειτουργική Τεκμηρίωση του Συστήματος θα είναι στην ελληνική γλώσσα, εκτός των εγχειριδίων κατασκευαστών εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για τα οποία είναι επιθυμητή η ελληνική γλώσσα, και των όρων της τεχνικής τεκμηρίωσης, που δε δύναται να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα

ΝΑΙ

90 O Ανάδοχος θα καταρτίσει μέχρι και το τέλος της προετοιμασίας για παραγωγική λειτουργία το Πλάνο Εργασιών Θέσης σε Λειτουργία Συστήματος (Παραδοτέο ΠΕ – Γ2-1), το οποίο είναι απαραίτητο για την έναρξη της Παραγωγικής Λειτουργίας, και το οποίο θα περιγράφει όλες τις απαραίτητες εργασίες, βήματα και ενέργειες, που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στη Παραγωγική Λειτουργία (βλέπε ενότητα

ΝΑΙ

Page 163: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 163 από 196

Γ.6.3.1.2)

91 Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τα αρχεία βοήθειας του Συστήματος (on-line help) και θα παρέχει επικαιροποιημένη τεκμηρίωση στις περιπτώσεις τροποποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος

ΝΑΙ

92 Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα παραδώσει τους κανόνες τήρησης των Διαδικασιών λειτουργίας του νέου ΟΠΣ σε σχέση με τον ισχύον (Παραδοτέο ΠΕ – Γ3-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Γ.6.3.1.2

ΝΑΙ

93 Ο Ανάδοχος θα παράγει και θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ορθή καταχώρηση των δεδομένων στο νέο ΟΠΣ (Παραδοτέο ΠΕ –Γ4-1) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενότητας Γ.6.2.3.2.2

ΝΑΙ

94 Ο Ανάδοχος θα παράγει και θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα τα αποτελέσματα των ελέγχων μετάπτωσης και της παράλληλης λειτουργίας του νέου ΟΠΣ και του εν λειτουργία Συστήματος (Παραδοτέο ΠΕ – Γ5-1) σύμφωνα με τις ενότητεςΓ.3.1.3 και Γ.12.1

ΝΑΙ

95 Εκπόνηση Μελέτης Παρακολούθησης Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών (Δίκτυο, ΗΥ, Systems SW, RDBMS και εφαρμογών) (ΠΕ-Γ7-1)

ΝΑΙ

96 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράλληλης λειτουργίας, για ένα μήνα (1) τουλάχιστον, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα, τεύχος αποτελεσμάτων ελέγχου των διαδικασιών της παράλληλης λειτουργίας (Παραδοτέο:ΠΕ – Γ8-1)

ΝΑΙ

97 Με την ολοκλήρωση της φάσης Γ, οΑνάδοχος θα παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα επικαιροποιημένο πηγαίο κώδικα (source codes) (Παραδοτέο:ΠΕ – Γ9-1),

ΝΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

98 Προϋπόθεση για την έναρξη της Φάσης Δ «Υπηρεσίες υποστήριξης μετά την

ΝΑΙ

Page 164: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 164 από 196

Προσωρινή παραλαβή του Έργου»αποτελεί η ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση των User Acceptance Tests.

99 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, για κάθε μήνα παραγωγικής Λειτουργίας κατά την διάρκεια της Φάσης Δ’, να παραδίδει Μηνιαίες Εκθέσεις Τεχνικής Υποστήριξης (Παραδοτέο ΠΕ – Δ1-1) στα πλαίσια των δωρεάν υπηρεσιών πλαισίου εξασφάλισης επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA), σύμφωνα με την ενότητα Γ.6.4.1.1.2.2

ΝΑΙ

100 Ο Ανάδοχος να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης μετά την προσωρινή παραλαβή του Συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της §Γ.6.4.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

101 Η Παραγωγική Λειτουργία του νέου ΟΠΣ ξεκινά από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής του Συστήματος, διαρκεί συνολικά για ένα χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον μηνών και λήγει με την οριστική παραλαβή του Έργου.

ΝΑΙ

102 Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια παροχής των συγκεκριμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να επανυποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα όλα τα Παραδοτέα της Τεχνικής και Λειτουργικής Τεκμηρίωσης του Νέου ΟΠΣ, που τροποποιούνται βάσει της με-ταβολής / βελτίωσης / αναβάθμισης, κλπ (Παραδοτέο ΠΕ – Δ2-1), σύμφωνα με την ενότητα Γ.6.4.1.1.6. Στα Παραδοτέα, που τροποποιούνται, θα συμπεριλαμβάνεται πλήρης τεκμηρίωση των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (ή κατ’ ελάχιστο ένδειξη των ενοτήτων / παραγράφων που αλλάζουν).

ΝΑΙ

103 Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια παροχής των συγκεκριμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να επανυποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα , επικαιροποιημένο τον πηγαίο κώδικα(source codes) που τροποποιείται βάσει της μεταβολής / βελτίωσης / αναβάθμισης, κλπ (Παραδοτέο

ΝΑΙ

Page 165: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 165 από 196

ΠΕ – Δ3-1) ), σύμφωνα με την ενότητα Γ.6.4.1.1.6..

104 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην διάρκεια της Δ’ Φάσης να παραδώσει στον Εργοδότη επικαιροποιημένο το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Παραδοτέο ΠΕ-Δ4-1)

ΝΑΙ

105 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Αναθέτων Φορέας, να παρέχει Υπηρεσίες Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης, για διάστημα 5 ετών. Στην περίπτωση αυτή ο Αναθέτων φορέας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας προκειμένου να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)).

Η Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με τίμημα κατά έτος, όπως αυτό αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά (βλέπε πίνακας Δ.8.5) και με όρους σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.4.1.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

Στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ακόλουθα:

106 Τεχνική Υποστήριξη (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότηταΓ.6.4.1.1.1 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

107 Υποστήριξη Διασυνδέσεων (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότητα Γ.6.4.1.1.3 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

Page 166: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 166 από 196

108 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τους όρους, που διέπουν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα Γ.6.4.1.1.2 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης

ΝΑΙ

109 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, δέκα ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και μέχρι το τέλος της περιόδου Εγγύησης καλής λειτουργίας, να παραδίδει ΤριμηνιαίαΈκθεση Τεχνικής Υποστήριξης, στα πλαίσια των δωρεάν υπηρεσιών πλαισίου εξασφάλισης επιπέδου παροχής υπηρεσιών (SLA), σύμφωνα με την ενότητα Γ.6.4.1.1.2.2

ΝΑΙ

Στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του Συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα ακόλουθα:

ΝΑΙ

110 Συντήρηση του Εξοπλισμού, του Λογισμικού Συστημάτων και των Εφαρμογών, για συνολικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την Οριστική παραλαβή του Συστήματος από τον Αναθέτοντα Φορέα, η οποία θα παρέχεται δωρεάν, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις δεσμεύσεις, που αναφέρονται στις ενότητες Γ.8.2 (Υπηρεσίες περιόδου εγγύησης καλής Λειτουργίας), Γ_8_3., Γ.8.4.

ΝΑΙ

111 Διασφάλιση καλής λειτουργίας εξοπλισμού (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότητα Γ.8.2.1 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

112 Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού συστήματος και εφαρμογών (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότητα Γ.8.2.4του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

113 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί ο Αναθέτων Φορέας, να παρέχει Υπηρεσίες Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), μετά το τέλος της προσφερόμενης από αυτόν Περιόδου Εγγύησης, για διάστημα 5 ετών. Στην περίπτωση αυτή ο Αναθέτων

ΝΑΙ

Page 167: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 167 από 196

φορέας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας προκειμένου να υπογράψει Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)).

Η Σύμβαση Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)), θα ανανεώνεται σε ετήσια βάση, με τίμημα κατά έτος, όπως αυτό αναφέρεται στην Οικονομική του Προσφορά (βλέπε πίνακας Δ.8.5) και με όρους σύμφωνα με τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ.6.4.1.1 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

114 Στα πλαίσια των Υπηρεσιών Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για διάστημα 5 ετών τα ακόλουθα:

ΝΑΙ

115 Συντήρηση του Εξοπλισμού, του Λογισμικού Συστημάτων και των Εφαρμογών, για συνολικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις δεσμεύσεις, που αναφέρονται στην ενότητα Γ.8.5 του Γ Μέρους της Παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

116 Διασφάλιση καλής λειτουργίας εξοπλισμού (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότητα Γ.8.2.1 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

117 Διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού συστήματος και εφαρμογών (σύμφωνα με το πλαίσιο, που δίδεται στην ενότητα Γ.8.2.4 του Μέρους Γ της παρούσας Διακήρυξης)

ΝΑΙ

118 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, δέκα ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και μέχρι το τέλος της περιόδου Συντήρησης, να παραδίδει Τριμηνιαία Έκθεση Τεχνικής Υποστήριξης, στα πλαίσια των υπηρεσιών πλαισίου εξασφάλισης επιπέδου

ΝΑΙ

Page 168: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 168 από 196

παροχής υπηρεσιών (SLA), σύμφωνα με την ενότητα Γ.6.4.1.1.2.2

Δ.4.2 Εγγύηση-Συντήρηση υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης για την υλοποίηση του Νέου ΟΠΣ, υποχρεούται να αναλάβει την συντήρηση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο κεφαλαιο Γ.14.5 του Γ’ παραρτήματος της παρούσας Διακήρυξης.

ΝΑΙ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HW & SW ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

2.1

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης της υφιστάμενης υποδομής όπως αυτή περιγράφεται στην Γ.14.1

ΝΑΙ

2.1.1

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει μελέτη εκτάκτου ανάγκης και την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει στην επίλυση του προβλήματος, ανταποκρινόμενος στους χρόνους που περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.14 παρ 3

ΝΑΙ

2.1.2

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί του όρους συντήρησης, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.14. παρ 2

ΝΑΙ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3.1 Υλικό (Hardware) και Δίκτυο

3.1.1

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της συντήρησης του υλικού και του δικτύου πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Γ.14.3, παρ 1.1

ΝΑΙ

3.2 Λογισμικό (Software) (πλην Λογισμικού Εφαρμογών)

3.2.1 Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της ΝΑΙ

Page 169: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 169 από 196

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ συντήρησης και ενημέρωσης του λογισμικού πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Γ.14.3, παρ 1.2

3.3 Λογισμικό Εφαρμογών ΝΑΙ

3.3.1

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της συντήρησης του Λογισμικού Εφαρμογών πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου Γ.14.3, παρ 1.3

ΝΑΙ

4 Όροι συντήρησης

4.1

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους συντήρησης έτσι όπως περιγράφονται περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.14.3 παρ 2.

ΝΑΙ

4.2

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα και την απόκριση του συστήματος έτσι όπως περιγράφονται περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.14.3 παρ 3.

ΝΑΙ

4.3

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ.14.3 παρ 4.

ΝΑΙ

4.4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί στις Διαδικασίες Ενημέρωσης - Δυσλειτουργιών Γ.14.4

ΝΑΙ

4.5

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος για τις υπηρεσίες συντήρησης του υπάρχοντος συστήματος που δεν εμπίπτουν στα όσα περιγράφονται στην ενότητα Γ.14.3 (βλέπε παράγραφος 4 Περιορισμοί-Υποχρεώσεις του ίδιου κεφαλαίου), να παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον δίνει Τιμοκατάλογο Παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο Γ.14.6

ΝΑΙ

Page 170: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 170 από 196

Δ.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Δ.5.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

185 38 Πειραιάς

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Page 171: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 171 από 196

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 172: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 172 από 196

Δ.5.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

185 38 Πειραιάς

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 173: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 173 από 196

Δ.5.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

185 38 Πειραιάς

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διενεργούμενου διαγωνισμού της …………. για εκτέλεση του έργου ……… ………συνολικής αξίας..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 174: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 174 από 196

Δ.5.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

185 38 Πειραιάς

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 175: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 175 από 196

Δ.5.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA))

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................

Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Ακτή Μιαούλη 10

185 38 Πειραιάς

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………

ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

……

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά …………….................................... συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό……… Διακήρυξη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Page 176: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 176 από 196

Δ.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Ακολουθεί υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος για τα στελέχη της Ομάδας Έργου των υποψήφιων Αναδόχων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ:

2. ΕΠΩΝΥΜΟ: 3. ΟΝΟΜΑ: 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 5. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Σπουδές [από (μήνας & έτος)] έως [(μήνας & έτος)]:

Δίπλωμα ή Πτυχίο: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Σπουδές [από (μήνας & έτος)] έως [(μήνας & έτος)]:

Δίπλωμα ή Πτυχίο: 8. ΓΛΩΣΣΕΣ: (Σημειώστε το πτυχίο, που τυχόν κατέχετε και, επίσης, σημειώστε 1=αποδεκτά, 2=αρκετά καλά, 3=καλά, 4=πολύ καλά, 5=άριστα για να χαρακτηρίσετε το επίπεδο γλώσσας) Γλώσσα Πτυχίο Ανάγνωση Γραφή Ομιλία Ελληνική: Αγγλική: Γερμανική: Γαλλική: Άλλη: 9. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 10. ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (π.χ. τεχνολογίες λογισμικού, τεχνολογίες πληροφοριακών

υποδομών, τεχνολογίες δικτύων, κλπ)

11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕ-ΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ):

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Page 177: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 177 από 196

Ημερομηνία [από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)]:

Τόπος: Εταιρία/Οργανισμός: Θέση: Ημερομηνία [από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)]:

Τόπος: Εταιρία/Οργανισμός: Θέση: Ημερομηνία [από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)]:

Τόπος: Εταιρία/Οργανισμός: Θέση: 13. ΕΡΓΑ Τίτλος Έργου: Εργοδότης:

Περίοδος (Από – Έως) Απασχόληση

στο έργο Α/Μ

Θέση στο έργο:

Περιγραφή ρόλου/καθηκόντων/έργου:

Τίτλος Έργου: Εργοδότης:

Περίοδος (Από – Έως) Απασχόληση

στο έργο Α/Μ

Θέση στο έργο:

Περιγραφή ρόλου/καθηκόντων/έργου:

Τίτλος Έργου: Εργοδότης:

Περίοδος (Από – Έως) Απασχόληση

στο έργο Α/Μ

Θέση στο έργο:

Περιγραφή ρόλου/καθηκόντων/έργου:

Page 178: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 178 από 196

14. ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (π.χ. δημοσιεύσεις):

Υπογραφή Ημερομηνία

Page 179: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 179 από 196

Δ.7 Πίνακας Συμμόρφωσης Τεύχους Τεχνικής Προσφοράς

Α/Α Τίτλος κεφαλαίου τεύχους τεχνικής προσφοράς

Κεφ. 1 Περιγραφή Συνολικής Λύσης - Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική

Περιεχόμενα σύμφωνα με:

1.1.1 Περιγραφή Συνολικής Λύσης Γ.2, Γ.2.1, Γ.2.1.1,

Γ.2.1.2

1.1.2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ Γ.2.1.1, Γ.2.1.2, Γ.2.1.3, Γ.2.1.4,

Δ.1.1.1

1.1.3 Λοιπά Γενικά Χαρακτηριστικά

1.1.3.1 Βάσεις Δεδομένων Γ.4.3.4 ,Γ.4.3.10

1.1.3.2 Πολιτική Χορήγησης Αδειών Χρήσης B.5.9, Γ.4.3.10

1.1.3.3 Ασφάλεια Νέου ΟΠΣ

Γ.2.1.4, Γ.10 Γ.10.1, Γ.10.2 Γ.10.3, Γ.10.4, Γ.10.5, Γ.10.6, Γ.10.7, Γ.10.8, Γ.10.9, Δ.1.1.2

1.1.3.4 Επεκτασιμότητα και Διασυνδεσιμότητα Νέου ΟΠΣ Γ.9.2, Δ.1.1.4

1.1.3.5 Φιλικότητα Νέου ΟΠΣ Γ.9.1, Δ.1.1.3

1.1.3.6 Διαλειτουργικότητα Νέου ΟΠΣ Γ.2.1.4, Γ.9.3, Δ.1.1.5

1.1.3.7 Λοιπά Χαρακτηριστικά

1.1.3.8 Ολοκληρωμένο περιβάλλονανάπτυξης Web εφαρμογών (IDE)

Δ.1.17

1.2 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Υποσυστημάτων

1.2.1 Υποσύστημα SPARCS ή ισοδύναμο Γ.5.1, Γ.5.1.1, Γ.5.1.2,

Γ.6.2.2.1 ,

Page 180: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 180 από 196

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.2 Υποσύστημα EXPRESS ή ισοδύναμο

Γ.5.1, Γ.5.1.1, Γ.5.1.3

Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.3 Υποσύστημα EXPRESS_J

Γ.5.1, Γ.5.1.4 Γ.6.2.2.1, Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.4 Υποσύστημα Γενική Λογιστική Γ.5.2, Γ.6.2.2.1

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.5 Υποσύστημα Λογιστική Παγίων Γ.5.2, Γ.6.2.2.1

,Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.6 Υποσύστημα Προϋπολογισμός Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.7 Υποσύστημα Μισθοδοσίας Υπαλλήλων-Εργατών Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.8 Υποσύστημα Κοστολόγησης Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.9 Υποσύστημα Εκμετάλλευσης Προμηθευτών (Λογιστική Προμηθευτών)

Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.10 Υποσύστημα Συμβάσεων - Προμηθειών Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.11 Υποσύστημα Αποθηκών Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

Page 181: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 181 από 196

1.2.12 Υποσύστημα Εκμετάλλευσης Πελατών (Λογιστική Πελατών)

Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.13 Υποσύστημα Απόδοσης Παρεχομένων Υπηρεσιών Γ.5.2, Γ.6.2.2.1 ,

Γ.6.2.2.2 Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.14 Υποσύστημα Αναλυτικής Λογιστικής

Γ.5.4.3, Γ.5.4.4 Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.15 Δραστηριότητες εμπορικού Λιμένα (πλην Σ.ΕΜΠΟ)

,Γ.5.4.1, Γ.5.4.2, Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.2.16 Υποσύστημα PLAMS_V3 (Συντήρηση & Επισκευή Μηχανημάτων)

Γ.5.3 , Γ.6.2.2.1 , Γ.6.2.2.2

Γ.6.2.1.2.2, Γ.6.2.2

1.3 Προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού δικτύου

1.3.1 Προδιαγραφές οπτικών καλωδίων και καλωδίων χαλκού

Γ.4.1, Γ.13, Γ.13.1, Γ.13.2

1.3.2 Προδιαγραφές παθητικού εξοπλισμού Δικτύου Γ.4.1, Γ.13, Γ.13.1, Γ.13.2

1.3.3 Κεντρικοί Μεταγωγοί Δεδομένων

Γ.4.1, Γ.13, Γ.13.1, Γ.13.2, Δ.1.2.1, Δ.1.2.2,

Δ.1.2.3

1.3.4 Μεταγωγοί Αποστρατικοποιημένης Ζώνης- DMZ Γ.4.1, Δ.1.3.2

1.3.5 Δρομολογητής INTERNET Γ.4.1, Δ.1.3.1

1.3.6 Σύστημα Instrusion Detection/Protection Γ.4.1, Δ.1.3.3

1.3.7 Αναβάθμιση Μεταγωγών Ολυμπιακού Δακτυλίου Δ.1.7

1.3.8 Εξοπλισμός Ασύρματου Δικτύου Δ.1.4.1, Δ.1.4.2, Δ.1.4.3, Δ.1.4.4

Page 182: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 182 από 196

1.3.9 Εξωτερικά Firewalls Data Center – Καστράκι Δ.1.5

1.3.10 Load Balancers Δ.1.6

1.3.11 Λογισμικό Διαχείρισης Δικτύου Δ.1.13

1.3.12 Λοιπός εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος

(σύμφωνα με την προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου)

1.4 Προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού κεντρικών συστημάτων

1.4.1

Υποσύστημα Υποστήριξης RDBMS (Database Tier)

Γ.4.3.4 ,Γ.4.3 Γ.4.3.1 Γ.4.3.2, Γ.4.3.3, Γ.4.3.9, Δ.1.8, Δ.1.9

1.4.2

Υποσύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών & Διοικητικο-οικονομικών Εφαρμογών Περιβάλλοντος Παραγωγής (Application Tier)

Γ.4.3, Γ.4.3.1, Γ.4.3.2, Γ.4.3.6,

Δ.1.9

1.4.3

Υποσύστημα Παρουσίασης και υπηρεσιών ζώνης DMZ (Web Access / DMZ tier)

Γ.4.3, Γ.4.3.1, Γ.4.3.2,,Γ.4.3.7,

Δ.1.9

1.4.4

Υποσύστημα Διαχείρισης και υπηρεσιών υποδομής

Γ.4.3, Γ.4.3.1, Γ.4.3.2,,Γ.4.3.8,

Δ.1.9

1.4.5 Υποσύστημα Δοκιμών & Ανάπτυξης (Test / Development)

Γ.4.3, Γ.4.3.1, Γ.4.3.2, Γ.4.3.6,

Δ.1.9

1.4.6 Άδειες χρήσης προϊόντων ORACLE

Γ.4.3.10

1.4.7 Γενικές απαιτήσεις για τον εξοπλισμό πληροφορικής

Γ.4.3 Γ.4.3.1,

Γ.4.3.2, Γ.4.3.3

1.4.8 Λοιπός εξοπλισμός και λογισμικό συστήματος

(σύμφωνα με την προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου)

Page 183: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 183 από 196

2 Διοίκηση και Οργάνωση του Έργου

2.1 Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση Έργου

2.1.1

Στη συγκεκριμένη ενότητα ο Υποψήφιος Ανάδοχος παραθέτει την αναλυτική του πρόταση για το σχήμα διοίκησης του Έργου, τη στελέχωση και δομή της ομάδας Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο, σύμφωνα και με το κεφάλαιο Γ.3.1.5 , Γ.11 (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) του Μέρους Γ’ της Διακήρυξης και Πίνακας 4 της § Β.3.2.2 του Μέρους Β’ της Διακήρυξης.

Γ.11., Γ.11.1, Γ.11.2, Γ.11.4, Γ.11.3, Γ.11.5,

Γ.3.1.5 ,

2.1.2

Επίσης στην παρούσα ενότητα και όσον αφορά το πλαίσιο επικοινωνίας του έργου οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα παραθέσουν αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Εργασίας του Υποψήφιου Αναδόχου, τόσο εσωτερικά (εντός των υποομάδων εργασίας) όσο και με τον Αναθέτοντα Φορέα.

Γ.11., Γ.11.1, Γ.11.2, Γ.11.4, Γ.11.3, Γ.11.5,

Γ.3.1.5 ,

2.2 Συνοπτικά Βιογραφικά Σημειώματα Στελεχών Ομάδας Έργου σύμφωνα με τον πίνακα Δ.6

Δ.6

2.1.3

Ο Διαγωνιζόμενος παραθέτει συνοπτική περιγραφή της εμπειρίας ανά στέλεχος της ομάδας έργου (μέγιστη έκταση ανά στέλεχος: 15 γραμμές), σύμφωνα με τον πίνακα με τον πίνακα Δ.6

Δ.6

3.1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου – Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις Εργασιών, Παραδοτέα

3.1.1

Αντίληψη του Υποψήφιου Αναδόχου για την έκταση και την πολυπλοκότητα του Έργου, με αναλυτική παρουσίαση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης του έργου, των μεθοδολογικών εργαλείων και του τρόπου χρησιμοποίησής τους κατά την εκτέλεση του Έργου. Περιγραφή της Διασφάλισης Υλοποίησης του Έργου που θα περιέχει, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω στοιχεία:

Γ.8.2.1, Γ.8.2.2, Γ.8.2.3, Γ.8.2.4, Γ.8.2.5, Γ.8.2.6, Γ.8.2.7, Γ.8.3,

Γ.8.4

3.1.2 Προσέγγιση που θα ακολουθήσει για τη διαχείριση, έλεγχο και παρακολούθηση της εξέλιξης του Έργου, για τη διασφάλιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων του Έργου και για τη διαχείριση κινδύνων.

Γ.8.2.1, Γ.8.2.2, Γ.8.2.3, Γ.8.2.4, Γ.8.2.5, Γ.8.2.6, Γ.8.2.7, Γ.8.3,

Γ.8.4

3.1.3 Τεχνικά και μεθοδολογικά μέσα και εργαλεία (π.χ. λογισμικό project management) που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική εκτέλεση

Γ.3

Page 184: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 184 από 196

του Έργου.

3.1.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (Gantt Chart) με χρονική κατανομή των φάσεων του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Έργου. Το χρονοδιάγραμμα του έργου πρέπει να καλύπτει το συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου.

Γ.3.1.5

3.1.5 Αναλυτική Περιγραφή των Φάσεων και Παραδοτέων του έργου καθώς και της αλληλουχίας των δράσεων / ενεργειών / παραδοτέων του Έργου

Γ.3, Γ.3.1, Γ.3.1.1, Γ.3.1.2, Γ.3.1.3,

Γ.3.1.4

3.2 Προσφερόμενες Υπηρεσίες

3.2.1 Υπηρεσίες Ανάλυσης Απαιτήσεων και Λογικού Σχεδιασμού

Γ.6.1.1.2.2,

3.2.1.1 Επικαιροποίηση Σχεδίου Υλοποίησης Έργου Γ.6.1.1.2.3

3.2.1.2 Ανάλυση Απαιτήσεων Γ.6.1.1.2.2,

3.2.1.3 Σχεδιασμός Συστήματος Γ.6.1.1.2.3

3.2.1.4 Μελέτη Ασφάλειας Γ.6.1.1.2.4

3.2.1.5 Μελέτη Διαχείρισης Ποιότητας Έργου Γ.6.1.1.2.5

3.2.2 Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Λογισμικού

3.2.2.1 Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Γ.6.2.1, Γ.6.2.1.1, Γ.6.2.1.2

3.2.2.2 Εγκατάσταση του Λογισμικού Συστήματος και του Λογισμικού Εφαρμογών

Γ.6.2.1.2.2

3.2.3 Υπηρεσίες Παραμετροποίησης και Ανάπτυξης Λογισμικού

3.2.3.1 Παραμετροποίηση Λογισμικού Γ.6.2.1.2.2

3.2.3.2 Ανάπτυξη Λογισμικού Γ.6.2.1.2

3.2.3.3 Διασύνδεση Νέου ΟΠΣ με τρίτα συστήματα / εφαρμογές (υφιστάμενα ή που υλοποιούνται παράλληλα)

Γ.9.2, Γ.6.2.2.2.3

3.2.3.4 Έλεγχος Συστήματος Γ.6.2.2.2.4

3.2.4 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων

Page 185: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 185 από 196

3.2.4.1 Εκπόνηση Μελέτης Μετάπτωσης Δεδομένων Γ.6.2.3.2.1

3.2.4.2 Μετάπτωση ηλεκτρονικών δεδομένων Γ.6.1.1.2.6.1, Γ.6.2.3, Γ.6.2.3.1

Γ.6.2.3.2 Γ.6.2.3.2.1 Γ.6.2.3.2.2 Γ.6.2.3.2.3

3.2.4.3 Μετάπτωση Λειτουργίας Γ.6.2.3.2.3

3.2.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

3.2.5.1 Προετοιμασία & Οργάνωση της Εκπαίδευσης Γ.7.2.1

3.2.5.2 Εκπαίδευση Διαχειριστών του Συστήματος Γ.7.2.2

3.2.5.3 Εκπαίδευση Χρηστών του Συστήματος Γ.7.2.3

3.2.5.4 Πρακτική Εκπαίδευση (Hands on training) Γ.7.2.4

3.2.6 Υπηρεσίες Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία Γ.6.3, Γ.6.3.1 Γ.6.3.1.1 Γ.6.3.1.2

3.2.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης μετά την Προσωρινή Παραλαβή του Συστήματος

Γ.6.4.1 , Γ.6.4.1.1

3.2.7.1 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Γ.6.4.1.1, Γ.6.4.1.1.1 Γ.6.4.1.1.1.1 Γ.6.4.1.1.1.2 Γ.6.4.1.1.2 Γ.6.4.1.1.2.1 Γ.6.4.1.1.2.2 Γ.6.4.1.1.2.3 Γ.6.4.1.1.2.4 Γ.6.4.1.1.2.5 Γ.6.4.1.1.2.6 Γ.6.4.1.1.2.7 Γ.6.4.1.1.3 Γ.6.4.1.1.4 Γ.6.4.1.1.5 Γ.6.4.1.1.6

Page 186: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 186 από 196

3.2.8 Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Περίοδο Εγγύησης και καλής Λειτουργίας του Συστήματος

Γ.8.2, Γ.8.3, Γ.8.4, Γ.8.5,

3.2.9 Υπηρεσίες Συντήρησης (Παροχής Εγγυημένου Επιπέδου Διαθεσιμότητας (SLA)) Εξοπλισμού, Λογισμικού συστημάτων και εφαρμογών

Γ.8.5.1, Γ.8.5.2, Γ.8.5.3, Γ.8.5.4

4.1 Επίδειξη Προτεινόμενης Λύσης (τμημάτων ή συνόλου αυτής)

4.1.1 Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος Ανάδοχος προτείνει εγγράφως ένα (1) ή περισσότερα από τα έργα του καταλόγου, ο οποίος περιλαμβάνεται και έχει υποβληθεί στον Υποφάκελο Δικαιολογητικά, για τη διενέργεια επίδειξης, με επιτόπια(ες) επίσκεψη(εις), όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην ενότητα Β.4.5 (Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης), του Μέρους Β της παρούσας Διακήρυξης.

Β.2.2.2, Β.4.5, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.2 Η αναλυτική παρουσίαση του/των επιλεγμένου/ων Έργου/ων, το σύνολο ή μέρος του/ων οποίου/ων πρόκειται να προταθεί/ούν για την επίδειξη της προτεινόμενης λύσης, στην Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει/ουν:

Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.3. Αναλυτικά στοιχεία του έργου: Φορέας / Πελάτης, Χρονολογία έναρξης του έργου, Διάρκεια του έργου (από - έως), Προϋπολογισμός του έργου (χωρίς ΦΠΑ), Απασχόληση (σε ανθρωπομήνες), Αντικείμενο του έργου, Ρόλος του Διαγωνιζομένου (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κλπ), Άλλοι συμμετέχοντες, Ποσοστό συμμετοχής του Διαγωνιζομένου σε οικονομικά μεγέθη, Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax), Παρούσα κατάσταση Έργου.

Β.2, Β.2.2.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.1 Περιγραφή της παρουσιαζόμενης επιχειρηματικής λύσης/ πληροφοριακού συστήματος (επιχειρηματικές διαδικασίες/ λειτουργίες που υποστήριξε, μέγεθος Φορέα και απαιτήσεις λειτουργικότητας, λογισμικό και εξοπλισμός που υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε, κλπ.).

Β.4.5, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της

παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.2 Αναφορά στο περιεχόμενο, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και

Β.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της

Page 187: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 187 από 196

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν, σε κατά μέγιστο πέντε (5) σελίδες.

παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.3 Περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της παρουσίασης της επιχειρηματικής λύσης και των προτεινόμενων προς παρουσίαση λειτουργικοτήτων του, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα.

Β.2.2.2,Β.3.2.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.4 Προτεινόμενη ημερομηνία και χώρος (χώρα, πόλη, εταιρία) διενέργειας της Παρουσίασης

Β.2.2.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.5 Προτεινόμενη δομή και πρόγραμμα παρουσίασης, καθώς και εκτίμηση της χρονικής διάρκειας της επίδειξης λειτουργίας.

Β.2.2.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

4.1.3.6 Μέλη Ομάδας Έργου του Υποψηφίου Αναδόχου που θα συμμετάσχουν στην παρουσίαση της επιχειρηματικής λύσης και της διενέργειας της συνάντησης ερωταποκρίσεων

Β.2.2.2, Β.3.2.2, Κεφάλαιο 4 του Δ Μέρους της παρούσας Διακήρυξης

Page 188: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 188 από 196

Δ.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σημείωση: Η αναφορά ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (1ο έτος, 2Ο έτος, 3Ο έτος, 4Ο έτος, 5Ο έτος) στους Πίνακες Δ.8.1.1, Δ.8.1.2, Δ.8.1.3 αφορά το κόστος από την έναρξη καταβολής δαπανών συντήρησης, δηλαδή μετά την λήξη περιόδου εγγύησης (καλής λειτουργίας των συστημάτων), που θα είναι τουλάχιστον 2 έτη μετά την οριστική παραλαβή του ΕΡΓΟΥ.

Δ.8.1 Αναβάθμιση Πληροφοριακού συστήματος (P-MIS) για το λιμάνι του Πειραιά

Δ.8.1.1 Εξοπλισμός (βλ. Γ.4)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

[€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ Α Α1 Α2 Α3 Α4 Α5

Δ.8.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (βλ. Γ.5, Δ.2)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

[€] 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

Page 189: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 189 από 196

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

[€] 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ Β Β1 Β2 Β3 Β4 Β5

* Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης.

Δ.8.1.3 Εφαρμογή/ές (βλέπε Γ.5, Δ.2)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

[€] 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ Γ Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5

Δ.8.1.4 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Υπηρεσιών Υποστήριξης

Δ.8.1.4.1 Υπηρεσίες (Ανάλυση απαιτήσεων-Λογικός σχεδιασμός)

( βλέπε ενότητα Γ.6.1 )

Page 190: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 190 από 196

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.1.4.2 Υπηρεσίες Υλοποίησης Συστήματος

(βλέπε ενότητα Γ.6.2)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.1.4.3 Υπηρεσίες Υποστήριξης Προετοιμασίας για Παραγωγική Λειτουργία για την περίοδο του ενός (1) μηνός

(βλέπε Γ.6.3)

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(ΜΕ ΦΠΑ) [€]

Page 191: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 191 από 196

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ

[€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(ΜΕ ΦΠΑ) [€]

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπηρεσίες Υποστήριξης Χρηστών

Μεταφορά Τεχνογνωσίας / on the hob training

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.1.5 Άλλες δαπάνες

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.1.6 Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας (βλ. Γ.6.4)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΩΝ

ΜΕ ΦΠΑ [€] 1 Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού 2 Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης έτοιμου λογισμικού

Page 192: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 192 από 196

3 Συνολικό κόστος υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογής/ών ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α:

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.2 Εκπαίδευση

Δ.8.2.1 Εκπαίδευση χρηστών

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Page 193: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 193 από 196

Δ.8.2.2 Εκπαίδευση τεχνικών-Διαχειριστών του Συστήματος

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ

Δ.8.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ [€] 1 Εξοπλισμός (Πίνακας Δ.8.1.1) Α 2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας Δ.8.1.2) Β 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας .Δ.8.1.3) Γ 4 Υπηρεσίες (Πίνακας Δ.8.1.4.1, Δ.8.1.4.2, Δ.8.1.4.3) 5 Άλλες δαπάνες (Πίνακας Δ.8.1.5)

6 Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας (Πίνακας Δ.8.1.6)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.8.1 7 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας Δ.8.2.1)

8 Εκπαίδευση τεχνικών-Διαχειριστών Συστήματος (Πίνακας Δ.8.2.2)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.8.2

Page 194: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 194 από 196

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Page 195: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 195 από 196

Δ.8.4 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΜΕ ΦΠΑ [€]

* ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανθρωπομήνες

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ [€]

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ Δ1 Δ2 Δ3 Δ4 Δ5

Δ.8.5 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης (SLA)

Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ (βλ. Γ.8.5 Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης).

ΕΤΟΣ*

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ *ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΤ΄ΕΤΟΣ

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

1ο Α1 Β1 Γ1 Δ1 Α1+Β1+Γ1+Δ1 2ο Α2 Β2 Γ2 Δ2 Α2+Β2+Γ2+Δ2

Page 196: Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ · Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελ. 196 από 196

3ο Α3 Β3 Γ3 Δ3 Α3+Β3+Γ3+Δ3 4ο Α4 Β4 Γ4 Δ4 Α4+Β4+Γ4+Δ4 5ο Α5 Β5 Γ5 Δ5 Α5+Β5+Γ5+Δ5

ΣΥΝΟΛΟ

* ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης

** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα Δ.8.5) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα Δ.8.3.