ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ...

30
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ o.Κ.Ε.) 1 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία», ονομάζεται μια σύμβαση ορισμένου αριθμού προσώπων, φυσικών ή νομικών με την οποία αναλαμβάνουν από κοινού την υποχρέωση να επιδιώξουν την επίτευξη κοινών στόχων με κοινές εισφορές. Ατομική επιχείρηση Η μορφή αυτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της είναι η μεγάλη ευελιξία που αφορά στο είδος της δραστηριότητας, καθώς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και επιπλέον η προσωπική επίβλεψη και οι απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική και φορολογική παρακολούθηση. Εταιρική επιχείρηση Η εταιρική επιχείρηση (εταιρεία) ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα ή/και φορείς, που συνδέονται με ειδική σχέση η οποία καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης. Οι εταιρείες διακρίνονται επίσης σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές. - Στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες, δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα συνενώνουν τις προσπάθειες τους για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι συνήθως ολιγομελείς και κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο καθώς και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τους. Οι κυριότερες μορφές είναι οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες. Δεν προβλέπεται ελάχιστο όριο εταιρικού κεφαλαίου από την ελληνική νομοθεσία γι’ αυτές.

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ...

Page 1: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

1

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα

(ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

ονομάζεται μια σύμβαση ορισμένου αριθμού προσώπων, φυσικών ή νομικών με την

οποία αναλαμβάνουν από κοινού την υποχρέωση να επιδιώξουν την επίτευξη κοινών

στόχων με κοινές εισφορές.

Ατομική επιχείρηση

Η μορφή αυτή της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι πολύ διαδεδομένη στην

Ελλάδα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της είναι η μεγάλη ευελιξία που αφορά στο

είδος της δραστηριότητας, καθώς και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και

επιπλέον η προσωπική επίβλεψη και οι απλές διαδικασίες που σχετίζονται με τη

λογιστική και φορολογική παρακολούθηση.

Εταιρική επιχείρηση

Η εταιρική επιχείρηση (εταιρεία) ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα ή/και φορείς,

που συνδέονται με ειδική σχέση η οποία καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης.

Οι εταιρείες διακρίνονται επίσης σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις προσωπικές

και τις κεφαλαιουχικές.

- Στις προσωπικές εμπορικές εταιρείες, δύο ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα

συνενώνουν τις προσπάθειες τους για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό

οικονομικό αποτέλεσμα. Είναι συνήθως ολιγομελείς και κυριαρχεί το

προσωπικό στοιχείο καθώς και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τους. Οι

κυριότερες μορφές είναι οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες. Δεν προβλέπεται

ελάχιστο όριο εταιρικού κεφαλαίου από την ελληνική νομοθεσία γι’ αυτές.

Page 2: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

2

- Στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, δύο ή περισσότερα φυσικά ή/και νομικά

πρόσωπα συνεργάζονται για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό οικονομικό

αποτέλεσμα. Η σχέση τους εκφράζεται από το ποσοστό του κεφαλαίου που

έχει συνεισφέρει καθένας. Οι εταίροι δεν φέρουν καμία ευθύνη εκτός από

αυτές που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Οι

κυριότερες μορφές είναι οι ΕΠΕ και οι ανώνυμες εταιρείες. Ο νόμος επίσης

ορίζει το ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, ανάλογα με το είδος της

εταιρείας.

Οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων όπως και της εταιρείας με τρίτους,

περιγράφονται στο Καταστατικό της εταιρείας. Το καταστατικό, που είναι δημόσιο

έγγραφο, περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω:

- Την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας

- Το σκοπό και τη διάρκεια της εταιρείας

- Το κεφάλαιο

- Τον τρόπο διοίκησης και λήψης αποφάσεων

- Τη διαχειριστική χρήση και τον τρόπο διανομής των κερδών

- Τις οικονομικές καταστάσεις

- Τη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας

Η επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας, είναι συνάρτηση των συνθηκών

και δεδομένων της κάθε περίπτωσης που πρέπει να αξιολογηθούν από τους εταίρους.

Καθένας τύπος παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εξετάζονται σε

σχέση με τους σκοπούς της, τα διατιθέμενα μέσα, τις αναγκαίες διαδικασίες καθώς

και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή

είναι το φορολογικό καθεστώς και η αγορά στην οποία απευθύνεται η εταιρεία.

Στην Ελλάδα, για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, υπάρχει ένα

πολύπλοκο και χρονοβόρο σύστημα με υψηλό κόστος, το οποίο γενικά αποθαρρύνει

την επιχειρηματικότητα. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα για

τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας

Τράπεζας, η χώρα παράμενε μέχρι πρόσφατα στην 121η θέση μεταξύ 155 χωρών ως

Page 3: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

3

προς την ευκολία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Την αρνητική θέση διαμόρφωσε όχι

μόνο ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά και ο αριθμός των απαιτούμενων εγγράφων και

διαδικασιών, το κόστος ίδρυσης και το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο.

Page 4: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Με τον N. 3853/2010 προβλέπεται η λειτουργία των «Υπηρεσιών Μιας

Στάσης» για τη σύσταση των εταιρειών, η οποία αλλάζει και διευκολύνει τη γνωστή

ως τώρα διαδικασία σύστασης των εταιρειών.

Παρακάτω αναφέρεται πώς διαμορφώνονται οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης»:

α) Για τις προσωπικές εταιρείες (O.E.- E.E.) που συστήνονται με ιδιωτικό

έγγραφο, οι «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» παρέχονται από τις Υπηρεσίες του Γ.E.MH.1

(Γενικό Εμπορικό Μητρώο) στα Επιμελητήρια, καθώς και από τα Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (K.E.Π.), τα οποία έχουν και τη σχετική πιστοποίηση.

Όπως και στις E.Π.E., το Γ.E.MH. ενημερώνει και τη Γραμματεία του αρμόδιου

Πρωτοδικείου.

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (A.E.) και τις Εταιρείες Περιορισμένης

Ευθύνης (E.Π.E.), καθώς και για τις προσωπικές εταιρείες που συντάσσουν

συμβολαιογραφικό έγγραφο, τις «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» παρέχει ο

συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ;

Στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ)

www.businessportal.gr θα βρείτε αναρτημένο τον κατάλογο με τους φορείς που

λειτουργούν ως Υπηρεσία Μίας Στάσης ανά είδος εταιρείας, τη διεύθυνση, τα

στοιχεία επικοινωνίας και το ωράριο λειτουργίας τους καθώς και τους τρόπους

πληρωμής που υποστηρίζουν.

Στοιχεία για τους Συμβολαιογράφους που λειτουργούν ως Υπηρεσία μιας

Στάσης μπορείτε να βρείτε και στο διαδικτυακό τόπο της Συντονιστικής Επιτροπής

των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων www.hellenicnotaryassociation.gr. 1 Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.E.MH.) θεσπίσθηκε με το N. 3419/2005 και σ' αυτό θα καταγράφονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (μεταξύ των οποίων και οι κάθε είδους εταιρείες) που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.E.MH., όλες οι συστημένες εταιρείες καταχωρίζονται σ' αυτό και λαμβάνουν αποκλειστικά αριθμό μητρώου Γ.E.MH.

Page 5: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

5

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για την ίδρυση μιας επιχείρησης (ανεξαρτήτου μορφής και νομικής υπόστασης)

είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα, τα οποία πραγματοποιούνται πλέον

εξολοκλήρου στην Υπηρεσία Μίας Στάσης:

ΒΗΜΑ 1ο: Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, είναι απαραίτητο να είναι

γνωστός και εξασφαλισμένος ο χώρος εγκατάστασης της επιχείρησης.

ΒΗΜΑ 2ο: Οι επιχειρηματίες πρέπει να αποφασίσουν τη νομική μορφή της

επιχείρησης:

• Για τα Φυσικά Πρόσωπα (Ατομικές επιχειρήσεις) δεν απαιτούνται ιδιαίτερες

νομικές διαδικασίες ίδρυσης.

• Για τα Νομικά Πρόσωπα (Επιχειρήσεις) απαιτούνται νομικές διαδικασίες και

ενέργειες όπως:

o Συμβουλή ειδικού νομικού ή/ και οικονομικού-επιχειρησιακού

συμβούλου.

o Κατάθεση του καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμοί)

στο Πρωτοδικείο.

Οι Ε.Π.Ε. υποχρεούνται σε διαδικασίες δημοσιοποίησης του

καταστατικού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή/ και

σε τοπικό τύπο.

Οι Α.Ε. υποχρεούνται να υποβάλλουν το καταστατικό τους

στον κατά τόπους Νομάρχη ή στην Διεύθυνση Εμπορίου και

Ανωνύμων Εταιρειών των Νομαρχιών. Από εκεί εκδίδεται

απόφαση σύστασης, γίνεται εγγραφή στα μητρώα Α.Ε., και

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψη του

καταστατικού.

Page 6: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

6

ΒΗΜΑ 3ο: Για τις περισσότερες περιπτώσεις ίδρυσης επιχείρησης είναι

υποχρεωτική η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (Ν.2081/92) (τα κατά τόπους

Βιοτεχνικά, Εμπορικά-Βιομηχανικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια).

Στο Επιμελητήριο γίνεται αναγγελία έναρξης, προεγγραφή και εκδίδεται

βεβαίωση δικαιώματος χρήσης επωνυμίας και κατοχύρωσης διακριτικού τίτλου της

επιχείρησης. Επίσης, το Επιμελητήριο είναι αυτό που ενημερώνει για τις απαραίτητες

για την ίδρυση ενέργειες.

Οριστική εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο γίνεται: για τις Ατομικές

Επιχειρήσεις εντός 2 μηνών από την έναρξη των εργασιών (δήλωση έναρξης

εργασιών στην ΔΟΥ) και για τα Νομικά Πρόσωπα εντός 2 μηνών από την σύστασή

τους (δημοσίευση του καταστατικού τους).

BHMA 4ο: Η εγγραφή στον Ασφαλιστικό Φορέα γίνεται κατά κανόνα

υποχρεωτικά (Ν2084/92) για τα φυσικά πρόσωπα και τους εταίρους - μέλη των

νομικών προσώπων, άνω των 18 ετών.

Οι φορείς των ΜΜΕ εγγράφονται συνήθως στο κατά τόπους Ταμείο

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (TΕΒΕ), το Ταμείο Εμπόρων (TΑΕ) και σε

ειδικές περιπτώσεις σε άλλα ταμεία (TΣΜΕΔΕ, TΣΑY, ΙΚΑ κ.λπ.) μέσω της

Υπηρεσίας Μίας Στάσης. Δίδονται πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής και τα

συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

BHMA 5ο: Για τις περισσότερες επιχειρήσεις που θα ασκήσουν

μεταποιητική δραστηριότητα είναι υποχρεωτική η έκδοση Άδειας Εγκατάστασης

και στη συνέχεια Άδειας Λειτουργίας (βάσει του Ν. 3325/2004).

Η Άδεια Εγκατάστασης εκδίδεται για το χρονικό διάστημα που διαρκούν οι

εργασίες εγκατάστασης της επιχείρησης (2-6 μήνες ή 2 χρόνια όταν υπάρχουν

κτιριακά).

Η Άδεια Λειτουργίας εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

εγκατάστασης, αντικαθιστά την Άδεια Εγκατάστασης και η διάρκειά της είναι

αορίστου χρόνου.

Page 7: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

7

BHMA 6ο: Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών υποχρεούνται να έχουν

Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος προκειμένου να δραστηριοποιηθούν

επαγγελματικά. Παρομοίως, ορισμένες επιχειρήσεις και επαγγελματικές

δραστηριότητες υποχρεούνται σε έκδοση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας (ανεξάρτητα

από την Άδεια Λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου).

• Παραδείγματα επαγγελματιών που υποχρεούνται να έχουν Άδεια Ασκήσεως

Επαγγέλματος είναι:

o Επαγγέλματα σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις,

αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα, αεροσκάφη.

o Υδραυλικά, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες.

o Κουρείς-κομμωτές, οπτικά είδη, οδοντοτεχνίτες.

o Μηχανουργεία * επισκευές μηχανών.

o Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κέντρων.

o Επαγγέλματα τουριστικά, υπηρεσίες μεταφορών, περιπτώσεις λιανικού

εμπορίου.

o Άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Παραδείγματα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που υποχρεούνται να έχουν

Ειδική Άδεια Λειτουργίας είναι:

o Αυτές που έχουν αντικείμενο σχετικό με τρόφιμα, ποτά, φάρμακα,

χημικά, λιπάσματα, ιατρική (μηχανήματα κ.λπ.), οπτικά.

o Αυτές που έχουν αντικείμενο σχετικό με τον άνθρωπο γενικότερα

(κουρεία κ.λπ.), με όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά, με τον τουρισμό.

o Ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες

o Λοιπές.

ΒΗΜΑ 7ο: Υποχρεωτική για τους επαγγελματίες είναι επίσης η δήλωση

έναρξης επιτηδεύματος, η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς

και η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Αμέσως παρακάτω αναλύονται οι

λεπτομέρειες για την καθεμία από αυτές τις ενέργειες.

Page 8: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

8

• Κάθε υποψήφιος επιτηδευματίας υποβάλλει κατ' αρχήν το έντυπο Μ5

"Δήλωση υπό ίδρυση Επιχείρησης. Έπειτα, υποβάλλεται το έντυπο Μ2

"Δήλωση έναρξης/ μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου" από τα Φυσικά

Πρόσωπα ή το έντυπο Μ3 "Δήλωση έναρξης/ μεταβολής εργασιών Μη

Φυσικού Προσώπου" από τα Νομικά Πρόσωπα. Σειρά άλλων δηλώσεων και

δικαιολογητικών απαιτείται να συνυποβληθούν με την Δήλωση έναρξης

εργασιών, για τα οποία είναι αρμόδια να ενημερώσει η ΔΟΥ του τόπου όπου

εδρεύει η επιχείρηση.

• Υποχρεωτικά εκδίδεται ΑΦΜ για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που

διενεργεί πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Ο ίδιος ΑΦΜ

ισχύει και μετά την Δήλωση έναρξης εργασιών και δεν αλλάζει ανεξάρτητα

από μεταβολές στην νομική μορφή, στον ιδρυτή, στην επωνυμία κ.λπ.

• Οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ορισμένα

θεωρημένα Βιβλία και Στοιχεία, που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικών

Βιβλίων και Στοιχείων, ανάλογα με την νομική μορφή, το είδος της

δραστηριότητας, την κατηγορία τήρησης Βιβλίων κ.λπ. Η θεώρηση γίνεται

από την ΔΟΥ της έδρας της επιχείρησης, εκτός των Α.Ε. που υπάγονται σε

ΔΟΥ ΦΑΒΕ και ΦΑΕΕ.

ΒΗΜΑ 8ο: Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει Δήλωση και Κάρτα

Πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο που προσλαμβάνει στο κατάστημα του

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του τόπου όπου εδρεύει

η επιχείρηση. Στην συνέχεια, ο εργοδότης υποβάλλει Κατάσταση προσωπικού και

ωρών εργασίας στα κατά τόπους γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος, ο εργοδότης είναι

υποχρεωμένος να παρουσιαστεί (ως εργοδότης) και να δηλώσει τους εργαζόμενους

στον ασφαλιστικό τους φορέα, που κατά κανόνα είναι το κατά τόπους Ίδρυμα

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Page 9: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

9

ΒΗΜΑ 9ο: Ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες μιας

επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας, μπορεί να απαιτούνται και άλλες

κατά περίπτωση, ενέργειες κατά την διαδικασία της ίδρυσής της. Για παράδειγμα:

• Μια επιχείρηση μπορεί να ζητήσει κατοχύρωση Εμπορικού σήματος (Ν.

2239/94). Αρμόδιο είναι το Υπ. Αν. Δ/νση Εμπορίου.

• Για την παραγωγή.

• Για την εμπορία ορισμένων προϊόντων είναι απαραίτητο το σήμα

καταλληλότητας CΕ. Αρμόδιοι φορείς υπάρχουν πολλοί κατά περίπτωση,

μεταξύ των οποίων η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γεν. Γραμματείας

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας ή βιομηχανικού σχεδιασμού ή πνευματικής

ιδιοκτησίας επίσης μπορεί να είναι επιθυμητή. Αρμόδιοι φορείς είναι ο ΟΒΙ

και ο ΟΠΙ.

• Από την διαδικασία έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας

προκύπτει η υποχρέωση έκδοσης διαφόρων άλλων κατά περίπτωση αδειών,

όπως Οικοδομική (Πολεοδομία), Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Νομαρχία),

Μηχανολογική μελέτη κ.λπ.

• Σημαντικές διαφοροποιήσεις και απαιτήσεις, προκειμένου να ιδρυθεί μια

επιχείρηση, υπάρχουν στις περιπτώσεις επιχειρηματικής-επαγγελματικής

δραστηριοποίησης στην Ελλάδα αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων.

Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και μεταξύ υπηκόων χωρών-μελών της ΕΕ και

τρίτων χωρών. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί πρόσθετη

ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών: Δ/νσεις

Μητρώου, Κώδικα Βιβλίων-Στοιχείων, ΦΠΑ, Tελωνειακών κ.λπ).

Page 10: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

10

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

• Διαδικασία Σύστασης

- Βήμα 1ο: Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασής της. Η ύπαρξη

επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας

ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.

- Βήμα 2ο: Να ασφαλιστείτε στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε

(ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να

ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ ή στο ΤΕΒΕ).

- Βήμα 3ο: Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες:

• Να πάρετε «Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του

Διακριτικού Τίτλου», που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην

επιχείρησή σας.

• Να πάρετε «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την

αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται

η επιχείρησή σας.

• να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των

ετήσιων εισφορών» (το οποίο θα χρησιμοποιήσετε για τη θεώρηση των

βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).

• Να θεωρήσετε Βιβλία και Στοιχεία του ΚΒΣ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Να εκδοθεί «Άδεια Λειτουργίας» που απαιτείται για περιπτώσεις άσκησης

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων από την επιχείρησή σας.

Page 11: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

11

Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του

οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης

ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σε φωτοτυπία).

4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ που απαιτείται να εκδοθεί για άσκηση

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

5. Η Υπηρεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητήσει και την Υποβολή των

εξής δικαιολογητικών: ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού ύπαρξης επαγγελματικής

εγκατάστασης, ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ.

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης

Για την ίδρυση μιας ομόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν

τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού

(άρθρο 741, Αστικού Κώδικα).

Τα ιδρυτικά μέλη της ομόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά

πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)

έτος της ηλικίας τους.

• Βασικά Χαρακτηριστικά

- Η ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την

κατάρτισή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

Page 12: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

12

- Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας ευθύνονται με ολόκληρη την περιουσία

τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την ίδια ευθύνη.

- Με τη λύση της εταιρείας δεν παύει η ευθύνη των εταίρων για τυχόν

υπάρχοντα χρέη της εταιρείας.

• Διαδικασία Σύστασης

- Βήμα 1ο: Προέγκριση Επωνυμίας

Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο

Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός

τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ομόρρυθμη Εταιρεία και είναι σύμφωνη με

τις απαιτήσεις του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι

αποδεκτός, θα σας δοθεί βεβαίωση Προέγκρισης Επωνυμίας.

- Βήμα 2ο: Σύνταξη Καταστατικού – Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Στη συνέχεια πρέπει να συντάξετε το ιδιωτικό συμφωνητικό - καταστατικό

της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας,

αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των

εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν στη διάρκεια ζωής της

αλλά και στη διάλυσή της. Το καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους και

δεν χρειάζεται να συνταχθεί ή να υπογραφεί από συμβολαιογράφο.

- Βήμα 3ο: Έλεγχος Επωνυμίας

Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Ο.Ε. προσκομίζεται σε δύο

αντίγραφα (άρθρο 7 του Ν.2081/92), το οποίο εφόσον ελεγχθεί για την επωνυμία και

το διακριτικό τίτλο, θεωρείται το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος

χρήσης της Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου.

- Βήμα 4ο: Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ)

Page 13: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

13

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να

καταβάλετε το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί

του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν.1676/86). Το καταστατικό σας

θα θεωρηθεί και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα

δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

- Βήμα 5ο: Ταμείο Νομικών

Στη συνέχεια πρέπει να θεωρηθεί το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών (από

την Υπηρεσία Μιας Στάσης), όπου καταβάλετε ποσό 0,5% επί του εταιρικού

κεφαλαίου.

- Βήμα 6ο: Πρωτοδικείο Έδρας

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταθέτει για σας στο Πρωτοδικείο Έδρας δύο

αντίγραφα του θεωρημένου καταστατικού από το Επιμελητήριο, από τη Δ.Ο.Υ. κατά

την καταβολή του ΦΣΚ και από το Ταμείο Νομικών για δημοσίευση. Η δημοσίευση

αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε.

- Βήμα 7ο: Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας, η εταιρεία πρέπει να

εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

- Βήμα 8ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας

Τέλος, η Υπηρεσία Μιας Στάσης δηλώνει την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ έδρας

και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και

στοιχείων.

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.)

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης

Page 14: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

14

Για την ίδρυση μιας ετερόρρυθμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν

τουλάχιστον δύο μέρη που υποχρεούνται αμοιβαίως στην επιδίωξη κοινού σκοπού

(άρθρο 741, Αστικού Κώδικα).

Τα ιδρυτικά μέλη της ετερόρρυθμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή

νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο

όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

• Βασικά Χαρακτηριστικά

- Υφίσταται διαίρεση των εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας σε δύο

κατηγορίες: τους ομόρρυθμους και τους ετερόρρυθμους. Η ευθύνη των

ομόρρυθμων εταίρων απέναντι στους πιστωτές της εταιρείας είναι

αλληλέγγυα και απεριόριστη. Η ευθύνη των ετερόρρυθμων εταίρων είναι

περιορισμένη και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό της εισφοράς τους στην

εταιρεία.

- Η ετερόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την

κατάρτισή της, αρκεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό.

• Διαδικασία Σύστασης (ακριβώς ίδια με αυτήν της Ο.Ε.)

- Βήμα 1ο: Προέγκριση Επωνυμίας

- Βήμα 2ο: Σύνταξη Καταστατικού – Ιδιωτικού Συμφωνητικού

- Βήμα 3ο: Έλεγχος Επωνυμίας

- Βήμα 4ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας

- Βήμα 5ο: Ταμείο Νομικών

- Βήμα 6ο: Πρωτοδικείο Έδρας

- Βήμα 7ο: Επιμελητήριο

- Βήμα 8ο: Δ.Ο.Υ Έδρας

Page 15: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σύμφωνα είναι εμπορική, έστω και αν ο

σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση, ωστόσο απαγορεύεται η άσκηση

ορισμένων δραστηριοτήτων (τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση

χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική

μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές

δραστηριότητες: άρθρο 3 του Ν.3190/1955).

Για την ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται μετοχικό

κεφάλαιο, το οποίο θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του

Καταστατικού. Το μισό τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι

καταβεβλημένο σε μετρητά. Περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου δεν

υπάρχει.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο

ή μία ήδη ιδρυμένη ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη (άρθρο 43α του

Ν.3190/1955). Ωστόσο, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι άκυρη, αν ο εταίρος (φυσικό ή

νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι και μοναδικός εταίρος σε άλλη

μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

• Βασικά Χαρακτηριστικά

- Η διαίρεση του κεφαλαίου σε «μερίδες συμμετοχής», κάθε μία εκ των οποίων

αποτελείται από εταιρικά μερίδια.

Page 16: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

16

- Συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη

διάρκεια της ζωής της - Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν

αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας) - Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων - Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των

εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου - Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του

διαχειριστή ή διαχειριστών.

• Διαδικασία Σύστασης

- Βήμα 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν

από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό

αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά επίσης προδιαγράφει

και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της

εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.

- Βήμα 2ο: Προέγκριση Επωνυμίας

Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο

Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός

τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις

του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα

σας δοθεί βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για

2 μήνες.

- Βήμα 3ο: Δικηγορικός Σύλλογος

Page 17: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

17

Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού

ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβληθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο

γραμμάτιο προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο, ο οποίος θα παρίσταται

στην υπογραφή του καταστατικού. Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή

του καταστατικού Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωτική από το νόμο ( άρθρο 42, Ν.Δ. 3026/54).

- Βήμα 4ο: Συμβολαιογράφος

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ε.Π.Ε.,

ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 6 παρ.1 Ν. 3190/1955).

Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσετε το Σχέδιο Καταστατικού, τα

ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το

Δικηγορικό Σύλλογο.

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Π.Ε. και το

δικηγόρο ο οποίος παρίσταται. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να

υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για

αυτούς. Όταν μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά

εξουσιοδοτούν, μέσω των αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα

(που βάσει καταστατικών διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για

να παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό.

- Βήμα 5ο: Επιμελητήριο

Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Ε.Π.Ε. προσκομίζεται από

τον συμβολαιογράφο σε δύο αντίγραφα στο οικείο Επιμελητήριο, μαζί με τον

αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας (αν έχετε πάρει από το Επιμελητήριο τέτοιον

αριθμό), δύο χαρτόσημα και μία αίτηση.

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,

θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και

Διακριτικού τίτλου.

- Βήμα 6ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας

Page 18: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

18

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να

καταβληθεί στη ΔΟΥ έδρας ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος

ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης, θα πληρώσετε

παράβολο δημοσίου και ΤΑΠΕΤ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση

της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο αντίγραφα του

καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει θεωρηθεί από το

Επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό, δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.

Το καταστατικό σας θα θεωρηθεί και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο

καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

- Βήμα 7ο: Ταμείο Νομικών

Στη συνέχεια πρέπει να θεωρηθεί το καταστατικό στο Ταμείο Νομικών, όπου

καταβάλλεται ποσό 0,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

- Βήμα 8ο: Πρωτοδικείο

Μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας πρέπει

να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο έδρας για την έγκριση της σύστασής της. Τα έγγραφα

που κατατίθενται είναι:

• Δύο αντίγραφα του καταστατικού θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ για την

καταβολή του ΦΣΚ και το οικείο επιμελητήριο για την επωνυμία,

• Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,

• Περίληψη καταστατικού και

• αίτηση.

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της

εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

- Βήμα 9ο: Εθνικό Τυπογραφείο

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της

εταιρείας, αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την ανακοίνωση για τη σύσταση της

εταιρείας προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Page 19: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

19

- Βήμα 10ο: Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία

στο οικείο επιμελητήριο.

- Βήμα 11ο: Δ.Ο.Υ. Έδρας

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή η απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να κάνετε έναρξη εργασιών στη

ΔΟΥ έδρας και να προχωρήσετε στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Α.Ε.)

• Προϋποθέσεις Ίδρυσης

Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν τουλάχιστον δύο

μέρη ή (κατά την έκφραση του άρθρου 8, Κ.Ν. 2190/20) το κεφάλαιο αυτής πρέπει να

αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές. Η αναλογία συμμετοχής των ιδρυτών δεν

ορίζεται. Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά

πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο)

έτος της ηλικίας τους.

Υπάρχει ένα κατώτερο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας

(άρθρο 8, παρ. 2, Κ.Ν. 2190/20), ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί

πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου, π.χ. οι προερχόμενες από συγχώνευση ή

μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Ν. 2166/93 ανώνυμες

εταιρείες. Σύμφωνα με το Ν.2842/2000, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την

ίδρυση Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 60.000 ευρώ, ενώ για τις ήδη υπάρχουσες

εταιρείες προβλέπεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν με 2.5%

χαμηλότερο κεφάλαιο (δηλ. 58.500 ευρώ).

• Βασικά Χαρακτηριστικά

Page 20: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

20

- Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της.

- Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα,

τις μετοχές.

- Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη

διάρκεια της ζωής της.

- Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών).

- Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων.

- Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία.

- Η ύπαρξη δύο οργάνων, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του

Διοικητικού Συμβουλίου.

• Διαδικασία Σύστασης

- Βήμα 1ο: Σύνταξη σχεδίου καταστατικού

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη

του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό

έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας, αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά

θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε

θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.

- Βήμα 2ο: Προέγκριση Επωνυμίας

Εφόσον έχετε επιλέξει επωνυμία και διακριτικό τίτλο για τη νέα εταιρεία, και

εφόσον γνωρίζετε το σκοπό και τον τύπο της, πρέπει να επισκεφτείτε το οικείο

Επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και διακριτικός

τίτλος δεν έχει ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ε.Π.Ε. και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις

του νόμου. Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα

σας δοθεί βεβαίωση ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για

2 μήνες.

(Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας, δεν είναι υποχρεωτικό αλλά

είναι χρήσιμο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για να

Page 21: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

21

βεβαιωθείτε ότι η επωνυμία που επιλέξατε είναι δεκτή και να μην χρειαστεί να κάνετε

αλλαγές στο καταστατικό.)

- Βήμα 3ο: Δικηγορικός Σύλλογος

Στη συνέχεια, και πριν προχωρήσετε στην υπογραφή του καταστατικού

ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβάλετε στο Δικηγορικό Σύλλογο

γραμμάτιο προείσπραξης για τον δικηγόρο, ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή

του καταστατικού. Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού

Ανώνυμης Εταιρείας είναι υποχρεωτική από το νόμο.

- Βήμα 4ο: Συμβολαιογράφος

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της

Ανώνυμης Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου. Στο συμβολαιογράφο πρέπει να

προσκομίσετε το Σχέδιο Καταστατικού, τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές

τους και το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο. Στην περίπτωση

όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες, πρέπει να

προσκομίσετε και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας

και το δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι

ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να

αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα

(συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των

συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των

αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών

διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του

συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό.

- Βήμα 5ο: Επιμελητήριο

Το υπογεγραμμένο καταστατικό της υπό σύσταση Α.Ε. προσκομίζεται σε δύο

αντίγραφα στο οικείο επιμελητήριο, μαζί με τον αύξοντα αριθμό κράτησης επωνυμίας

Page 22: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

22

(αν έχετε πάρει από το επιμελητήριο τέτοιον αριθμό), 2 χαρτόσημα δημοσίου και μία

αίτηση.

Το επιμελητήριο, εφόσον ελέγξει την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,

θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και

Διακριτικού τίτλου.

- Βήμα 6ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ (καταβολή ΦΣΚ)

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να

καταβληθεί στην οικεία ΦΑΕΕ / ΦΑΒΕ ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο

οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου. Για την καταβολή

του ΦΣΚ χρειάζονται δύο αντίγραφα του καταστατικού (εκ των οποίων το ένα είναι

αυτό που έχει θεωρηθεί από το επιμελητήριο), επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό,

δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.

Θα θεωρηθεί το καταστατικό σας και θα σας επιστραφεί επίσης το διπλότυπο

καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

- Βήμα 7ο: Δ.Ο.Υ. (οποιαδήποτε)

Ο συμβολαιογράφος θα πληρώσει παράβολο δημοσίου και εισφορά υπέρ

ΤΑΠΕΤ σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση

της ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.

- Βήμα 8ο: Εθνική Τράπεζα

Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα κατατεθεί ποσό ύψους ένα τοις

χιλίοις (0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού)

στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Κεντρικό Κατάστημα

Αθήνας No 040/546191-03.

- Βήμα 9ο: Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου

Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση στην αρμόδια αρχή του καταστατικού της

εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Η αρμόδια αρχή είναι:

Page 23: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

23

Η Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες

περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη παράγραφο.

Η Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή, εάν ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες

περιπτώσεις:

α. Πιστωτικά Ιδρύματα και Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν

την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος ή Τρίτη Χώρα.

β. Ανώνυμες εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην Κύρια και

Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

γ. Ανώνυμες εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανώνυμες Εταιρείες

Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

δ. Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.) και Ανώνυμες

Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ).

ε. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης

Περιουσίας και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

στ. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Ποδοσφαιρικές Α.Ε. και Καλαθοσφαιρικές

Α.Ε.).

ζ. Ανώνυμες Εταιρείες που σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από τη

Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως και είναι οι εξής:

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.

Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.

Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών

Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία

Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμος Εταιρεία

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία

(Οι προαναφερόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και τα Ανταλλακτήρια, οι

Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί, οι Εταιρείες Εξαγωγών, οι Εταιρείες Αποθετηρίων τίτλων

και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες διέπονται από διαφορετικό καθεστώς, για το οποίο

Page 24: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

24

μπορείτε να πληροφορηθείτε από τη σχετική νομοθεσία ή επικοινωνία με τις

αρμόδιες υπηρεσίες)

Στην αρμόδια αρχή ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταθέσει για εσάς τα

ακόλουθα:

• Δύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρημένο από το οικείο

επιμελητήριο για την επωνυμία,

• Δήλωση του ΦΣΚ,

• Παράβολο και ΤΑΠΕΤ,

• Παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,

• Σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρίας εις τριπλούν (δεν

είναι υποχρεωτικό), και

• Αίτηση.

Κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν να σας ζητηθούν

ορισμένες τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι

τροποποιήσεις γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από τους

ιδρυτές της εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρχική

συμβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της επωνυμίας και

διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα να ξαναπεράσετε από το οικείο επιμελητήριο για

έλεγχο της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στη συνέχεια να γίνει η

τροποποιητική πράξη από το συμβολαιογράφο.

Την τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα την προσκομίσετε στην

αρμόδια αρχή. Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η

σύσταση της εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών (ΜΑΕ).

- Βήμα 10ο: Εθνικό Τυπογραφείο

Η αρμόδια αρχή που εκδίδει την απόφαση έγκρισης της σύστασης της

εταιρείας, αποστέλλει ανακοίνωση στο Εθνικό Τυπογραφείο περί της συστάσεως της

εταιρείας προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

- Βήμα 11ο: Επιμελητήριο

Page 25: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

25

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία

στο οικείο επιμελητήριο.

Για την εγγραφή πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για τα οποία

μπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιμελητήρια.

- Βήμα 12ο: ΦΑΕΕ/ ΦΑΒΕ

Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή η απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να κάνετε έναρξη εργασιών στην

ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσετε στις απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση

βιβλίων και στοιχείων.

Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί, και πριν

αρχίσει να λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία, χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση του

πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε σώμα.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, μέσα στο πρώτο δίμηνο

από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την

πιστοποίηση καταβολής ή μη του από του καταστατικού οριζόμενου αρχικού

μετοχικού κεφαλαίου.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)

Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120)

θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Ακολουθούν κάποιες βασικές πληροφορίες για τον νέο αυτό εταιρικό τύπο καθώς και

πληροφορίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σύστασή της. Τον

νόμο μπορείτε να τον αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ενώ

την αιτιολογική έκθεση αυτού μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού

Κοινοβουλίου.

Page 26: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

26

Σχετικές πληροφορίες:

1) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ;

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά

ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές). Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό

(μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή το όνομα του μοναδικού εταίρου

υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν

συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο

127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/83).

Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

2) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

Η Ι.Κ.Ε. είναι κεφαλαιουχική με νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική

ακόμα και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ευθύνεται μόνο αυτή με

την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις με εξαίρεση την ευθύνη που

αναλαμβάνει πρωτογενώς ο εταίρος με εγγυητικές εισφορές (άρθρο 43 παρ. 2 &

άρθρο 79). Βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτείται η συμμετοχή ενός

τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε

κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77) αξίας τουλάχιστον 1 ευρώ. Ωστόσο, είναι δυνατή η

συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις

εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78) και τις εγγυητικές (άρθρο 79) των οποίων η αξία δεν

μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος

έναντι των δανειστών της εταιρείας.

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά:

• Η ορισμένη διάρκειά της (12 έτη, αν και η παράλειψη αναγραφής της

διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρείας).

• Με την επιφύλαξη του άρθρου 79 του ν. 4072/2012, για τις εταιρικές

υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρεία με την περιουσία της.

Page 27: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

27

• Η δημοσιότητα της εταιρίας πραγματοποιείται είτε στην ιστοσελίδα είτε στο

Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ.

• Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο ελέγχεται

από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. (δεν απαιτείται δηλαδή συμβολαιογραφικό).

3) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ;

1. Κεφαλαιακές εισφορές: αποτελούν εισφορές σε μετρητά ή σε είδος που

σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Αύξηση ή μείωση των εταιρικών

μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές μπορεί να γίνει μόνο με αύξηση ή

μείωση κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την ίδρυση της

Ι.Κ.Ε. ή κατά την αύξησή του. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει πάντα ένα

τουλάχιστον μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά.

2. Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές»: συνίστανται σε παροχές που δεν μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που

προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής

υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και

εκτελούνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Η αξία των εισφορών αυτών που

αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα

καθορίζεται στο καταστατικό.

3. Οι εγγυητικές εισφορές: Είναι οι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη

ευθύνης έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται

στο καταστατικό. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο

καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό

(75%) του ποσού της ευθύνης.

4) ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΙΔΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ;

Page 28: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

28

Βεβαίως και μπορεί να συμμετέχει, με ένα ή περισσότερα εταιρικά μερίδια

αρκεί η ονομαστική τους αξία να είναι ίδια για όλα τα εταιρικά μερίδια ανεξάρτητα

από τα είδη εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν.

5) ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση

μιας Ι.Κ.Ε. είναι ένα (1) ευρώ. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την

σύστασή της.

6) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την

περιουσία της, όχι των εταίρων. Μόνη εξαίρεση είναι ο εταίρος που συμμετέχει με

εγγυητική εισφορά, ο οποίος και αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να

εξοφλήσει εφόσον απαιτηθεί από αυτούς χρέη της εταιρίας μέχρι του ύψους της

εισφοράς του.

7) ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

Στην Υπηρεσία Μιας Στάσης: Οι Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η. που λειτουργούν στα

Επιμελητήρια και τα Πιστοποιημένα ως Υπηρεσία Μίας Στάσης Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται το καταστατικό να συνταχθεί

με συμβολαιογραφικό έγγραφο, τότε Υπηρεσία μιας Στάσης είναι ο πιστοποιημένος

συμβολαιογράφος που θα συντάξει τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης.

8) ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΡΙΝ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ

ΣΤΑΣΗΣ;

Να έχετε αποφασίσει για ορισμένα βασικά στοιχεία αναφορικά με την

εταιρεία σας, τα οποία πρέπει να περιληφθούν στο καταστατικό σας.

Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας

αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των

Page 29: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

29

εταίρων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της

αλλά και τη διάλυσή της

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4072/2012 το καταστατικό της Ι.Κ.Ε. πρέπει

να περιέχει τουλάχιστον:

• το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική

διεύθυνση των εταίρων. Εάν η εταιρεία συστήνεται ως μονοπρόσωπη, το

όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ.

(άρθρο 43 παρ. 4)

• την εταιρική επωνυμία (άρθρο 44)

• την έδρα της εταιρείας, τον σκοπό της, την ιδιότητά της ως Ιδιωτική

Κεφαλαιουχική Εταιρεία

• Τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων

(άρθρα 77 έως και 79)

• το κεφάλαιο της εταιρείας, το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων.

• τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που

αυτά εκπροσωπούν

• τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (άρθρα 55 έως και 64)

• τη διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 46). Επισημαίνεται ότι εάν στο καταστατικό

δεν αναφέρεται διάρκεια, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα έτη από την σύστασή

της.

Για όλα τα σχετικά μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, δεδομένου ότι

κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες και ενδεχομένως η συμβουλή τους σας

είναι απαραίτητη.

Να έχετε βρει το χώρο στον οποίο θα στεγάζεται η εταιρεία. Ο χώρος

αυτός θα είναι η επαγγελματική σας έδρα και θα είναι στο δήμο που αναφέρεται στο

καταστατικό (άρθρο 45) και αρκεί μόνο να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση της

διεύθυνσης, για την εγκατάσταση της εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της

υπογραφής του υπόχρεου.

Να φροντίσετε να είστε φορολογικά ενήμεροι. Φορολογικά ενήμεροι πρέπει

να είναι όλοι οι ιδρυτές/μέλη και ο διαχειριστής/ες της Ι.Κ.Ε. Σε περίπτωση που αυτό

Page 30: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝmoke.teicm.gr/docs/odhgos_sustashs_.pdf · o Επαγγέλματα τουριστικά,

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(Μo.Κ.Ε.)

30

δεν συμβεί είτε θα κληθείτε να το πράξετε σε επόμενο στάδιο από την Υπηρεσία

Μιας Στάσης είτε, εφόσον δεν συμβεί δεν θα μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία.

Να έχετε αποφασίσει ποιος θα είναι ο αντιπρόσωπός σας για τις διαδικασίες

σύστασης της εταιρείας.

9) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ; ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ

ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ;

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται: Οι διαχειριστές της Ι.Κ.Ε.

που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ο μοναδικός

εταίρος μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. Οι λοιποί εταίροι της Ι.Κ.Ε. υπάγονται

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης αποστέλλει

ανακοίνωση της σύστασης της Ι.Κ.Ε. προς τους αρμόδιους κατά περίπτωση

ασφαλιστικούς φορείς καθώς και τα στοιχεία των εταίρων και του διαχειριστή/των.

Κατόπιν τούτου, απευθύνεστε στον ΟΑΕΕ για τις περαιτέρω ενέργειες.