ΟΔΗΓΟΣ...

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΟΣ...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ KAI

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΠΑΤΡΑ 2012

 • 1

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Ο παρών «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της Έρευνας» εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 101/26.03.2012 και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στη συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 479/03.05.2012. Η σύνταξή του στηρίχθηκε στα αναφερόμενα στον Ν. 3027/2002 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο α - σελίδα 13 του παρόντος), ενώ στη διαμόρφωση του περιεχομένου του βοήθησαν σημαντικά οι πολύτιμες παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ερευνών καθώς και της ευρύτερης Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Ο ανά χείρας Οδηγός Χρηματοδότησης περιλαμβάνει στο κύριο μέρος του, τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ (Επιτροπής Ερευνών) του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς επίσης λεπτομέρειες σχετικές με τη διαχείριση των έργων. Ουσιαστικά, παρουσιάζει και μερικές φορές εξειδικεύει την Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΚΥΑ’96 (σελ. 14 του παρόντος), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΕΛΚΕ. Η ΚΥΑ’96 έγινε νόμος το έτος 2009 (σελίδα 13 του παρόντος), ενώ με τον νόμο 3848 του 2010 (σελ. 21 του παρόντος) εξειδικεύονται μεταξύ των άλλων οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να γίνουν από τα έσοδα του ΕΛΚΕ. Στο Παράρτημα Α, δίνεται η σχετική νομολογία που διέπει τους ΕΛΚΕ. Στο Παράρτημα Β, παρουσιάζονται αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τη διαχείριση των ερευνητικών έργων. Ειδικότερα, δίνονται στοιχεία για ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Καραθεοδωρή», η Διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η Δημιουργία και ο Έλεγχος Τεχνοβλαστών και τα Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα. Παρατίθενται επίσης πληροφορίες σχετικές με τις διαδικασίες διαχείρισης των έργων, τη Διαχειριστική Επάρκεια του ΕΛΚΕ, την Οργανωτική του Δομή, τους Δείκτες Εξυπηρέτησης, την Πολιτική Χορήγησης Δανείων, την Συμπλήρωση του κάθε είδους Εντύπου, τα Κόστη Ανθρωποωρών και Ανθρωπομηνών (Rates) στην εκτέλεση των έργων, καθώς και την Διαχείριση Διοργάνωσης Συνεδρίων. Ο Οδηγός κλείνει με περιγραφή της απομακρυσμένης παρακολούθησης των έργων μέσω SAP. Τη σύνταξη του Οδηγού αυτού επιμελήθηκαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Ερευνών και κυρίως οι κ.κ. Σταύρια Μαθιού και Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, η Προϊσταμένη της Επιτροπής Ερευνών κ. Ελένη Λέκκα, καθώς και ο προηγούμενος Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας καθηγητής Βασίλης Αναστασόπουλος.

  Ο Πρόεδρος

  της Επιτροπής Ερευνών

  Δημήτρης Καλπαξής Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού

  και Ανάπτυξης της Έρευνας

 • 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................................................................. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ....................................................................................................................................................... 2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ............................................................................................................ 3 ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές για την Ερευνητική Δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών ........................................ 4 1.1 Στήριξη της έρευvας στo Παvεπιστήμιo Πατρώv .................................................................................................. 4 1.2 Ελευθερία της έρευvας ....................................................................................................................................... 4 1.3 Φορείς χρηματοδότησης Επιτροπής Ερευνών .................................................................................................... 4 ΑΡΘΡΟ 2. Διαχείριση Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ............................................................................ 4 2.1. Η Επιτροπή Ερευνών ......................................................................................................................................... 4 2.2. Ειδικό Επταμελές Όργανο ................................................................................................................................... 4 2.3. Συνεδρίες της Επιτροπής .................................................................................................................................... 4 2.4. Αρμοδιότητες της Επιτροπής .............................................................................................................................. 5 2.5. Αρμοδιότητες ¨Επταμελούς Οργάνου¨ ................................................................................................................. 5 2.6. Αρμοδιότητες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε. ................................................................................................................... 5 ΑΡΘΡΟ 3. Δραστηριότητες της Επιτροπής Ερευνών ................................................................................................ 6 ΑΡΘΡΟ 4. Διαχείριση, Αξιολόγηση, Επιλογή και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων .................................................... 7 4.1 Διαχείριση έργων ................................................................................................................................................ 7 4.2 Χρηματoδότηση πρoγραμμάτωv από τov Ειδικό Λογαριασμό ............................................................................. 8 4.3 Διαχείριση χρηματoδοτουμένων έργων από εξωτερικές πηγές ............................................................................ 8 4.4 Οικονομικές επιβαρύνσεις έργων ........................................................................................................................ 8 4.5 Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου........................................................................................................................ 8 4.6 Αντικατάσταση Επιστημονικού Υπεύθυνου ......................................................................................................... 8 4.7 Πραγματoπoίηση δαπαvώv................................................................................................................................. 9 4.8 Κόστoς χρήσης εγκαταστάσεωv .......................................................................................................................... 9 4.9 Συγκρότηση ερευvητικώv oμάδωv....................................................................................................................... 9 4.10 Αμoιβές ερευvητώv και λoιπoύ πρoσωπικoύ ..................................................................................................... 9 4.11 Δαvειoδότηση πρoγραμμάτωv .......................................................................................................................... 9 4.12