ΓΛΩ΢΢Α Α΄...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΓΛΩ΢΢Α Α΄...

 • ΓΛΩ΢΢Α Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

  ΣΔΣΡΑΓΗΟ ΔΡΓΑ΢ΗΩΝ

  ΠΡΩΣΟ ΣΔΤΥΟ΢

  1νο ΣΟΜΟ΢

 • Γ΄ Κ.Π.΢. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα 2.2.1 / Καηεγνξία Πξάμεσλ 2.2.1.α: «Αλακόξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθώλ παθέησλ»

  ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΗΝ΢ΣΗΣΟΤΣΟ Μηράιεο Αγ. Παπαδόπνπινο Οκόηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ

  Πξάμε µε ηίηιν: «΢πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ µε βάζε ην ΓΔΠΠ΢ θαη ηα ΑΠ΢ γηα ην Γεµνηηθό θαη ην Nεπηαγσγείν»

  Δπηζηεµνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ Γεώξγηνο Σύπαο Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.

  Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεύζ. Έξγνπ Γεώξγηνο Οηθνλόµνπ Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη.

  Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνύµελν 75% από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν θαη 25% από εζληθνύο πόξνπο.

 • ΢ΤΓΓΡΑΦΔΗ΢ Διέλε Καξαληδόια, Επίκ. Καθηγ. ηοσ Πανεπ. Αιγαίοσ Καιιηόπε Κύξδε, Εκπ/κός Σαηηάλα ΢παλέιιε, Εκπ/κός Θενδώξα Σζαγθάλε, Εκ/κός

  ΚΡΗΣΔ΢ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ΢ Βαζίι. Αλαγλσζηόπνπινο, Καθ. Πανεπ. Θεζζαλίας Ησάλλεο Λεβεληόπνπινο, Στολικός Σύμβοσλος Λπδία Ακπόλε-Σζνύξα,

  Εκπαιδεσηικός

  ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖ΢Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε, ΢θηηζνγξάθνο-Δηθνλνγ/θνο

 • ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Βαζίιεηνο Βνπβνλίθνο,

  Φιλόλογος

  ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ΢ ΚΑΣΑ ΣΖ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ

  Πέηξνο Μπεξεξήο, Σύμβ. ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ

  Υξήζηνο Παπαξίδνο, Σύμβ. ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ

  ΤΠΔΤΘ. ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Γεώξγηνο Οηθνλόκνπ, Μόν. Πάρεδρ. ηοσ Παιδαγ. Ινζη.

  ΠΡΟΔΚΣΤΠΩΣ. ΔΡΓΑ΢ΗΔ΢ ACCESS Γξ. Σέρλεο Α.Δ.

 • ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ΢ ΚΑΗ ΘΡΖ΢ΚΔΤΜΑΣΩΝ

  Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ΢»

  Δι. Καξαληδόια Κ. Κύξδε Σ. ΢παλέιιε Θ. Σζηαγθάλε

  ΑΝΑΓΟΥΟ΢ ΢ΤΓΓΡΑΦΖ΢ Μεηαίρκην

  ΓΛΩ΢΢Α Α΄ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ

  Γξάκκαηα Λέμεηο Ηζηνξίεο

 • Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ

  πξνζβάζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ «΢ρεδηαζκόο θαη

  Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη

  επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο –

  Οξηδόληηα Πξάμε».

 • ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΢ΤΜΒΟΛΩΝ

 • 8 / 6

 • 9 / 7

 • 10 / 8

  Πα

 • 11 / 8

  Πη π

 • πα

  πη

  [

  __ __ __ ί

  12 / 9

 • 13 / 9

 • π ί η

  14 / 9

 • πα ηά ηα

  15 / 10

 • η α η ά α π

  16 / 10

 • 17 / 11

 • 18 / 11

 • 19 / 12

 • η π ό η

  η__π__

  20 / 12

 • 21 / 13

 • 22 / 13

 • 23 / 14

 • 24 / 14

 • 25 / 15

 • 26 / 15

 • 27 / 16

 • ______________________

  ______________________

  ______________________

  1 2

  3

  1 2

  28 / 16

 • 29 / 16-17

 • ΄

  ΄ ΄

  30 / 17

 • 31 / 18

 • ______________________

  ______________________

  ______________________

  1

  2 1

  2

  32 / 18

  Τ

 • .

  33 / 19

 • 34 / 19

 • 35 / 19

 • 36 / 20

 • __________________________

  __________________________

  __________________________

  1 3

  2 1 3

  2

  37 / 20

 • 38 / 21

 • 39 / 21

 • 40 / 22

 • __________________________

  __________________________

  __________________________

  1

  2 4

  3 2

  1

  41 / 22

 • 42 / 22

 • 43 / 22

 • 44 / 22

 • 45 / 24

 • __________________________

  __________________________

  __________________________

  46 / 24

  1 1 2 2

  3

  1

  4

 • .

  47 / 25

 • 48 / 25

 • 49 / 25

  α α τ ά

  ΢ ι

 • 50 / 26

 • ______________________

  ______________________

  ______________________

  3 1 2

  3 1

  2

  51 / 26

 • 52 / 27

 • 53 / 27

 • 54 / 28

 • _

  ______________________

  ______________________

  ______________________

  55 / 28

 • 56 / 29

 • 57 / 29

 • .

  58 / 29

 • 59 / 30

 • _

  ______________________

  ______________________

  ______________________

  1 3 2

  1 2

  60 / 30

 • 61 / 31

 • 62 / 31

 • .

  63 / 31

 • 64 / 32

 • 65 / 32

 • ______________________

  ______________________

  ______________________

  2 1

  66 / 32

  2 1

 • .

  67 / 33

 • __

  _____

  68 / 33

 • 69 / 33

 • 70 / 34

 • 71 / 34

 • 72 / 35

 • 73 / 35

 • .

  74 / 35

 • 75 / 36

 • ___

  Αα Ση Δε ΢ζο Κθ Ον Νλ Ρξ Ηη

  76 / 36

 • 77 / 37

 • 78 / 37

 • ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΔΗΚΟΝΩΝ ΢ει. 8–9: 6, 11. Βαθηξηδήο. Σ.. Γξάββαινο. Π. θαη Κ. Σδηκνύιεο, 1974. Ζ ιατθή επηγξαθή ζηελ Διιάδα. Αζήλα Παπαζηξάηνο ΑΒΔΕ. ΢ει. 27: 1. Krings, Α. 2000. Άξεο ην ζαιηγθάξη. Αζήλα: Παπαδόπνπινο. 2. Lobel, Α. 2004. Παηάηεο, παηάηεο. Αζήλα: Αγθπξα. ΢ει. 31: Visa, Μ. 2001. Σαμηδεύσ κε ην ηξέλν. Αζήλα: Κέδξνο.

  79

 • ΢ει. 36: Μπέηθεξ. Λ. 1992. Ο Παπαγάινο. Αζήλα: Δξεπλεηέο. ΢ει. 40: Μαθ Κη. Νη. 1996. Έικεξ, ν παξδαιόο ειέ- θαληαο. Αζήλα: Παηάθεο. ΢ει. 45: Νηαθόιηα. π. 2002. Ο Βαζηιηάο ΢αιίγθα- ξνο θαη ε Μάγηζζα Ξηδνύ. Αζήλα: Κέδξνο. ΢ει. 50: ΢αξή. Ε. 2002. Ζ θόθθηλε θνηνύια. Αζήλα: Παηάθεο. ΢ει. 54: Γηνύλγθ Ρ. 2000. Σν Μηθξό Όρη! Αζήλα: Κάζησξ.

  80

 • ΢ει. 59: ΢ηεθαλίδεο, Μ. 1995. Ζ λεξάηδα θαη ην πέπιν. Αζήλα: ΢ίγκα. ΢ει. 64: ΢ακαληέγθν. Φ. Μ. 2000. Ο θόξαθαο, ε αιεπνύ θαη ην ηπξί. Αζήλα: Κέδξνο. ΢ει. 70: Εαξακπνύθα. ΢. 1999. Ηππόιπηνο ηππνπό- ηακνο: Οδνληνγηαη