Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ...

132
Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τρόποι χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων ΕΠΙΒΛΕΠΏΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Environment Business Academy ΟΝΟΜ/ΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΝ: ΑΦΟΞΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Transcript of Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ...

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΠΙΒΛΕΠΏΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Environment

BusinessAcademy

ΟΝΟΜ/ΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΝ:ΑΦΟΞΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

2

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Πίνακας περιεχομένωνΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ...............................................................................................................8

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................8

1.2. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ................... 9

1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ TOY LEASING...........................................................................10

1.4. FACTORING - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ..........11

1.5. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY VENTURE CAPITAL......................................... 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .............................................................................................................15

2.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY LEASING............................... 15

2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY LEASING ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ... 17

2.2.1. ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (DIRECT LEASING)...................... 17

2.2.2. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEASING)............18

2.2.3. ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ (VENDOR LEASING)...... 18

2.2.4. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (MASTER LEASELINE)................................................................................................................... 19

2.2.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ(LEVERAGED LEASING)....................................................................................19

2.2.6. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (SALE & LEASEBACK)................................................................................................................. 19

2.2.7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ή ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ (CROSS-BORDER ή OFF­SHORE LEASING)............................................................................................. 20

2.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥLEASING.................................................................................................................20

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ.........................................................................23

2.5. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ........................................................................................................23

2.6. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ.....................................................24

2.6. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ..................................24

2.7. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994-2003.................. 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .............................................................................................................28

3.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY FACTORING..........................28

3.2. ΤΑ ΕΙΔΗ TOY FACTORING.........................................................................29

3.3. ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING...............................................................................30

3.4. ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING.......................................................................... 31

3.5. ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...........................................31

3.6. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING......................................................................... 32

3

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3.7. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FACTORING.................................................................................... 32

3.8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY FACTORING...............33

3.9. ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝFACTORING.......................................................................................................... 33

3.10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ.................................................................... 35

3.11. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ TOY FACTORING......................................................35

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .............................................................................................................37

4.1. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ TO VENTURE CAPITAL...... 37

4.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ TOY VENTURE CAPITAL........................... 38

4.3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.................................... 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .............................................................................................................41

5.1. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"............................................................... 41

5.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ..................................................... 43

5.3. ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ...............................49

5.4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ................................................................................................................................55

5.4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.................... 55

5.4.2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ...................................... 57

5.4.3. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ................................................................59

5.5. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ........................................................ 61

5.6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.......................... 65

5.7. ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.................................................................................... 67

5.8. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ...................................................................................... 68

5.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ........................................................................69

5.10. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ............................................................70

5.11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.........................71

5.12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ................................................................73

5.13. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ....................................................... 74

5.14. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.................................................................................... 78

5.15. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ............................ 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .............................................................................................................83

6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LEASING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ... 83

4

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ 92

6.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SOFITELCAPSIS.................................................................................................................103

6.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LOUTRAKIPALACE................................................................................................................107

6.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KING GEORGEPALACE................................................................................................................111

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ........................................................................................................120

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ..............................................................................................................121

5

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, θα αναλύσουμε εκτενώς, την έννοια

της χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο,τι αυτή περιλαμβάνει. Είναι γεγονός,

πως ειδικά κατά την τελευταία δεκαετία, ο θεσμός του Leasing, έχει

αναπτυχθεί ιδιαίτερα και έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση, ιδίως σε μεγάλες

επιχειρήσεις, που σε γενικές γραμμές, πραγματοποιούν επενδύσεις

αντίστοιχες του μεγέθους τους.

Αξίζει βέβαια, να συσχετίσουμε την συγκεκριμένη ανάλυση, με τον τομέα

του τουρισμού και των τουριστικών επιχειρήσεων, μιας και είναι δεδομένο

πλέον ότι ο τουρισμός, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποτελεί την «βαριά

βιομηχανία» της χώρας μας. Έπειτα, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,

εμφανίζουν πολύ μεγάλες ανάγκες τόσο ρευστότητας, όσο και απόκτησης

εξοπλισμού πάσης φύσης.

Θα δούμε λοιπόν στα επόμενα κεφάλαια, να αναλύονται διεξοδικά, η έννοια

του leasing και οι διάφοροι τύποι του, λοιπές δυνατότητες

χρηματοδότησης, που παρέχονται κυρίως μέσω του νέου αναπτυξιακού

νόμου 4146/2013, που περιλαμβάνει και την δυνατότητα επένδυσης στον

τομέα του τουρισμού, καθώς και όλα τα κίνητρα που δίνουν οι δυνατότητες

του νέου νόμου για τις νέες επενδύσεις.

Τέλος, θα κλείσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, που αφορούν την πρακτική

εφαρμογή των διαφόρων τύπων του Leasing στα Ελληνικά πλαίσια,

χωρισμένα ανά περιφέρειες, την εξέλιξη τους στον χρόνο παράλληλα με

την οικονομική κατάσταση της χώρας, το πώς οι χρηματοδοτικές εταιρείες

μεταβάλλονταν με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες, καθώς και

συγκεκριμένα παραδείγματα ξενοδοχειακών μονάδων, που

χρησιμοποιήσαν σε εφαρμογή τις μεθόδους Leasing, ενώ στο τέλος θα

παρουσιάσουμε και ένα τυπικό έγγραφο σύμβασης χρηματοδότησης από

την εταιρεία ATE Leasing.

6

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ABSTRACT

In this thesis, we will analyze extensively the concept of leasing and what it

involves. It is a fact that especially in the last decade, the institution of

Leasing, is highly developed and has flourished, especially in large

enterprises, which generally make investions respective of their size.

It is worth, of course, to correlate this analysis, with the tourism sector and

tourism businesses, as it is given now that tourism, for many years, is the

"heavy industry” of our country. After all the hotel businesses, have very

great needs both for cash flow and for acquisition of equipment of any kind.

So we will see in later chapters, analyzed in detail, the concept of leasing

and the various types, other funding opportunities provided primarily

through the new development law 4146/2013, which includes the possibility

of investing in the tourism sector, and all the incentives given by the

potential of the new law for new investments.

Finally, we will conclude our thesis with specific data concerning the

practical application of various types of Leasing in the Greek context,

separated by regions, their evolution over time collimated with the country's

economic situation, how financial firms altered based on existing conditions

and specific examples of hotel units, which used in practice, the methods

of Leasing, and eventually, we will present a formal paper, a funding

contract from the company ATE Leasing.

7

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς

παγκοσμίως. Τα πανέμορφα τοπία της, οι φιλικές και καθαρές της θάλασσες,

το ήπιο κλίμα, η μοναδική ιστορική κληρονομία καθώς και η πατροπαράδοτη

ελληνική φιλοξενία είναι τα πλεονεκτήματα που έχουν καταστήσει την χωρά

έναν ιδιαίτερα ελκτικό προορισμό για τον επισκέπτη-τουρίστα. Επιπλέον , ο

τουριστικός τομέας αποτελεί για την Ελλάδα μια από τις κύριες πηγές του

εθνικού της πλούτου, καθώς συνεισφέρει ετησίως περισσότερο από το 18%

στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π, δημιουργεί περίπου 700.000 θέσεις εργασίας και

συμβάλλει αποφασιστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μετά την διεξαγωγή

των Ολυμπιακών αγώνων 2004 στην Αθήνα και την ολοκλήρωση των

μεγάλων έργων υποδομής, η Ελλάδα εισήρθε σε νέα ελπιδοφόρα εποχή. Η

άρτια οργάνωση του μεγάλου αυτού αθλητικού γεγονότος, άφησε άριστες

εντυπώσεις στην παγκόσμια κοινότητα, ανέδειξε ανάγλυφα τις τεράστιες

δυνατότητες την χώρας και απέδειξε πως η Ελλάδα έχει κερδίσει την

εμπιστοσύνη μεγάλων επιχειρηματιών στη διεθνή τουριστική και μη αγορά και

σταδιακά καθιερώνεται ως ιδανική επιλογή για διεξαγωγή μεγαλυτέρων η

μικρότερων συνεδρίων, διεθνών εκθέσεων, άλλων οργανωμένων

εκδηλώσεων αλλά και μεγάλων επενδύσεων που εντάσσονται στην

βιομηχανία του τουρισμού. Πολλές φορές η Ελληνική κυβέρνηση στις

εξαγγελίες της έχει υπογραμμίσει την τεραστία σημασία του τουρισμού για την

οικονομική ανάπτυξη της χώρας και γίνονται συνεχώς προσπάθειες για την

δημιουργία στρατηγικών για ένα πιο φιλικό κλίμα στον νέο επενδύτη .Οι

στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν τη σταδιακή απεμπλοκή των διαδικασιών

δημιουργίας επενδύσεων από τις χρονοβόρες διαδικασίες της γραφειοκρατίας

,τον εκσυγχρονισμό και την σωστή χρήση των υφιστάμενων τουριστικών

υποδομών ,αλλά και το άνοιγμα σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου

μέσω μιας μοντέρνας επικοινωνιακής τουριστικής πολίτικης.

Η τουριστική υποδομή της Ελλάδας είναι πλήρως ανεπτυγμένη. Κυριολεκτικά

σε κάθε γωνιά της χώρας μπορεί κανείς να βρει τουριστικά γραφεία έτοιμα να

8

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

εξυπηρετήσουν τον επισκέπτη, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και

την οργανωτική υποδομή για διαφορετικά ειδή τουρισμού στη χωρά.

1.2. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(WWW.DISABLED.GR)

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις καλύπτουν ένα

ευρύ φάσμα αναγκών τους.

Ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη έχει η κάλυψη των

χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση

επενδύσεων και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής διαδικασίας τους.

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις για την απόκτηση ή

ανανέωση των παγίων στοιχείων τους, το τραπεζικό σύστημα παρέχει

μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό, προσαρμοσμένο ως προς το ύψος, τη

διάρκεια και τους λοιπούς όρους στις ανάγκες και προοπτικές τους.

Ο δανεισμός αυτός μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που προκύπτουν από

την υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον συντρέχουν οι

προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.

Για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν κατά την παραγωγική

δραστηριότητα των επιχειρήσεων, το τραπεζικό σύστημα παρέχει το αναγκαίο

κεφάλαιο κίνησης, με όρους προσαρμοσμένους στις πραγματικές ανάγκες

τους.Η προβλεπόμενη μείωση των επιτοκίων στα επίπεδα των ευρωπαϊκών

χωρών, αναμένεται να κάνει προσιτό και ελκυστικό τον τραπεζικό δανεισμό.

Πέρα από αυτά όμως το τραπεζικό σύστημα εισήγαγε, τα τελευταία χρόνια,

θεσμούς οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με περισσότερο

εξειδικευμένους και αποτελεσματικούς τρόπους.

Οι τρεις σημαντικότεροι από τους θεσμούς αυτούς, είναι:

9

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

> Η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

> Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)

> Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture

Capital)

1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ TOY LEASING

Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.

1665/1986, ως μία σύγχρονη μέθοδο μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης

επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων

(δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων) για επαγγελματική χρήση.

Χρησιμοποιούνται οι όροι της αγγλικής γλώσσας Financial leasing για τη

χρηματοδοτική μίσθωση (Credit-bail στα Γαλλικά) και Rending ή Operating

leasing για την παραδοσιακή ή λειτουργική μίσθωση.

Το ενδιαφέρον προσελκύει η μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία

παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, μετά την πολυετή εκμίσθωση ενός

πράγματος, να αποκτήσει και την ιδιοκτησία του.

Κατά τη διαδικασία της παραδοσιακής μίσθωσης εμφανίζονται ο ιδιοκτήτης

του πράγματος (εκμισθωτής) και ο χρήστης του πράγματος (μισθωτής) ο

οποίος πληρώνει το μίσθωμα ή ενοίκιο του πράγματος (μίσθιο).

Στη χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται ο πάντοτε απαραίτητος χρήστης

και η ειδική εταιρεία leasing, ως χρηματοδοτικός μεσάζων, ενώ πίσω από

αυτήν ενδέχεται να υπάρχει σειρά εναλλακτικών συνεργασιών.

Αυτοί οι τρίτοι συνεργάτες, εγγυώνται την καλή κατασκευή του πράγματος και

αναλαμβάνουν την παροχή σειράς υπηρεσιών προς το χρήστη υπό

πρόσθετους όρους. Έναντι της παραδοσιακής μίσθωσης, η χρηματοδοτική

μίσθωση διαφέρει ως προς την ελευθερία του ενοικιαστή να επιλέξει το

πράγμα, που υποδεικνύει για εξαγορά στην εταιρεία μισθώσεως, από την

10

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

οποία στη συνέχεια το ενοικιάζει. Η διάρκεια ενοικίασης καλύπτει συνήθως

ολόκληρη την οικονομική ζωή του πράγματος, το δε ενοίκιο υπολογίζεται ως

τοκοχρεολυτική δόση δανείου, που θα χρειαζόταν για την εξαρχής

ιδιοκτησιακή απόκτηση του πράγματος. Έτσι, ο μεν χρήστης εξασφαλίζει

αμέσως τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πράγματος της επιλογής του, χωρίς

να δεσμεύσει το απαραίτητο κεφάλαιο εξαγοράς, που ίσως και να μην διαθέτει

ή να μην είναι δυνατή η εξεύρεση του, η δε εταιρεία ενοικιάσεως τοποθετεί

εντόκως τα κεφάλαια της.

Στο ενοικιαστήριο συμβόλαιο προβλέπεται το δικαίωμα επιλογής (ΘρίΙοπ) για

την τελική εξαγορά του πράγματος από τον ενοικιαστή σε γνωστή από την

έναρξη του συμβολαίου τιμή, για την παράταση της ενοικιάσεως με νέο

συμβόλαιο ή για τη μη ανανέωση και επιστροφή του πράγματος.

1.4. FACTORING - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δέσμη υπηρεσιών προς επιχειρήσεις που πωλούν τα εμπορεύματα ή τις

υπηρεσίες τους με βραχυπρόθεσμη πίστωση

Η ΕΝΝΟΙΑ TOY FACTORING

Η πρακτορεία των επιχειρηματικών απαιτήσεων (γνωστή με τον

αγγλοσαξονικό όρο Factoring), είναι μία τεχνική συναλλαγών, κατά την οποία

ο προμηθευτής ή εκχωρητής μεταβιβάζει ορισμένα δικαιώματα του στον

πράκτορα (Factor) επί αμοιβή και ο πράκτορας αναλαμβάνει να εξοφλήσει

στον προμηθευτή τα δικαιώματα του κατά την κανονική λήξη ή να τα

προεξοφλήσει, οπότε διενεργεί μια πιστωτική πράξη. Η τεχνική

συστηματοποιήθηκε κυρίως μετά το 1960, στα πλαίσια των προσπαθειών των

Κυβερνήσεων για ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με την παροχή κινήτρων

διασφαλίσεως έναντι των αλλοδαπών πελατών.

11

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Είναι ευνόητο πως η δραστηριότητα αυτή πρέπει να στηρίζεται σε οικονομικά

ισχυρούς φορείς με πολυεθνική δικτύωση για τη διεκπεραίωση των

πολύπλοκων και συχνά υψηλού κινδύνου καθηκόντων που αναλαμβάνουν.

Η τεχνική αυτή διευκολύνει κυρίως τις μικρές και νέες επιχειρήσεις, που δεν

έχουν την απαιτούμενη υποδομή για τις διεθνείς συναλλαγές.

Τα πλεονεκτήματα του Factoring για τις επιχειρήσεις πηγάζουν από το εύρος

των καλυπτόμενων υπηρεσιών από τη σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και

πράκτορα και είναι η κάλυψη του κινδύνου των πωλήσεων επί πιστώσει, η

πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα επιχειρήσεων, η διαχειριστική

εξυπηρέτηση των εισπρακτέων απαιτήσεων κ.α.

To Factoring δεν έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο έχει

διαδοθεί η εφαρμογή του στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ελληνικές εξαγωγές καθιερώθηκε με τις ΠΔ/ΤΕ 959/10.3.1987 και

1117/30.7.1987. Τρία χρόνια αργότερα δημοσιεύθηκε ο ειδικός νόμος

1905/1990 και έτσι ο θεσμός απέκτησε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την

εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Κατά την ΠΔ/ΤΕ 959/10-3-1987 «Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες ή σε

θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες τους, που θα συσταθούν αποκλειστικά για το

σκοπό αυτό, να διενεργούν πράξεις αναδόχου εισπράξεως εμπορευματικών

απαιτήσεων, ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων».

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξοφλήσουν το σύνολο των

εξαγωγών που διενεργούνται με τη μεσολάβηση τους και δύνανται να

προκαταβάλλουν μέρος της αξίας των εξαγωγών κατά το χρόνο

πραγματοποιήσεως τους. Έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών τους οι

Τράπεζες εισπράττουν κατά τη στιγμή της εξοφλήσεως του εξαγωγέα

προμήθεια σε δραχμές επί της αξίας FOB του εξαγομένου προϊόντος.

Η ΠΔ/ΤΕ 1117/30.7.1987 επεκτείνει τις αρμοδιότητες των τραπεζών πέραν

εκείνων της ΠΔ/ΤΕ 959/1987, επιτρέποντας την προσφορά και άλλων

συναφών υπηρεσιών στα πλαίσια των θεσμών factoring/forfeiting.

12

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

1.5. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ TOY VENTURE CAPITAL

Η απευθείας επένδυση κεφαλαίων με τη συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρειών

που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποτελεί ένα νέο θεσμό, ο οποίος

υλοποιείται μέσω των εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture

Capital). Η παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού κινδύνου (Venture

Capital) είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια επιχειρήσεων ή

επενδυτικών σχεδίων υψηλού δυναμικού αποδόσεως και συνεπώς υψηλού

βαθμού κινδύνου. To Venture Capital συνδέει τρεις παράγοντες:

i) το επενδυτικό κοινό,

ii) τον διαχειριστή του Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου και

iii) τις επιχειρήσεις που υλοποιούν τα επενδυτικά σχέδια με την προοπτική

της υψηλής αποδοτικότητας.

Κινητήρια δύναμη στην τριμερή συνεργασία είναι τα υψηλά κέρδη που

αναμένεται να επιτευχθούν κατά την πώληση της συμμετοχής που απέκτησαν

οι διαχειριστές των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου στις νέες

επιχειρήσεις υψηλών προσδοκιών, όταν οι προσδοκίες αυτές αρχίσουν να

αποδίδουν.

Αν δεν επαληθευτούν οι προβλέψεις, το εγχείρημα θεωρείται αποτυχημένο και

είναι δυνατή η απώλεια κεφαλαίων, για το λόγο αυτό, οι διαχειριστές των

Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου προκειμένου να συμψηφίσουν

τους κινδύνους διαμοιράζουν τα κεφάλαια τους μεταξύ πολλών

επιχειρήσεων.Η προαναφερόμενη συνεργασία για να ωριμάσει απαιτεί γύρω

στα δέκα έτη, δηλαδή πρόκειται για μακροπρόθεσμη διαδικασία.

Στις ΗΠΑ, όπου η τεχνική έχει προοδεύσει σημαντικά, επιτυγχάνεται η

ωριμότητα (δηλαδή η πώληση των μετοχών στη νέα εταιρεία) εντός μιας

πενταετίας. Η διαφορά μεταξύ του Venture Capital και της συνήθους

χρηματοδότησης επιχειρήσεων εντοπίζεται στην αναζήτηση του υψηλού

13

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

κινδύνου, κάτι που κατά κανόνα αποκλείεται στη συνήθη χρηματοδότηση και

στην ενεργό δέσμευση του διαχειριστή κατά την υλοποίηση του επικίνδυνου

επενδυτικού σχεδίου με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.

Η παροχή Επιχειρηματικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου έχει τρία

χαρακτηριστικά στοιχεία:

> Τη συνεισφορά ιδίων κεφαλαίων Τη μακροπρόθεσμη τοποθέτηση και

> Την ενεργό ανάμιξη στη διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου.

14

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY LEASING

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται μεταξύ ειδικευμένης εταιρείας

και επιχείρησης ή επαγγελματία με σκοπό την παραχώρηση έναντι

μισθώματος στην επιχείρηση ή τον επαγγελματία της χρήσης κινητού

πράγματος και ταυτόχρονα του δικαιώματος είτε αγοράς είτε ανανέωσης της

μίσθωσης για ορισμένο χρόνο. Οι ειδικευμένες εταιρείες στις συμβάσεις

leasing ιδρύονται με αυτό τον αποκλειστικό σκοπό και κατόπιν ειδικής άδειας

της Τράπεζας της Ελλάδος, άδεια η οποία είναι απαραίτητη και στην

περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα παρόμοιων αλλοδαπών εταιρειών.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών leasing απαιτείται να

είναι ίσο προς το κεφάλαιο σύστασης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας (4 δις

δρχ. ή 12 εκ. €) ή προς το ήμισυ αυτού, όταν την πλειοψηφία του κατέχουν

μία ή περισσότερες τράπεζες.

Τέλος, οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι ονομαστικές, ενώ την εποπτεία

επί των εταιρειών αυτών ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σύμβαση leasing καταρτίζεται εγγράφως και καταχωρείται στο βιβλίο του

άρθρου 5 του ΝΔ 1038/1949 (ΦΕΚ Α 149) του Πρωτοδικείου της κατοικίας ή

της έδρας του μισθωτή και του Πρωτοδικείου Αθηνών και η διάρκεια της είναι

πάντοτε ορισμένη και ποτέ μικρότερη των τριών ετών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης το πράγμα ασφαλίζεται κατά κινδύνων

τυχαίας καταστροφής ή χειροτερεύσεως, ενώ, τρίτα πρόσωπα δεν μπορούν

να ασκήσουν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του αντικειμένου

της.

15

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Για τον καθορισμό του μισθώματος και του τιμήματος αγοράς του πράγματος

από το μισθωτή, επιτρέπεται η συνομολόγηση ρητρών επιτοκίου ή είδους ή

αξίας συναλλάγματος ή συνδυασμός των τριών.

Σε περίπτωση αγοράς του μισθίου πριν παρέλθει διετία από την έναρξη της

μίσθωσης, ο μισθωτής οφείλει να καταβάλλει όλους τους φόρους και τις

επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου κ.λπ., που αντιστοιχούν στην απόκτηση

καινούργιων πραγμάτων. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και εισφορά πλην

του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ τα μισθώματα και το τίμημα πώλησης

των μισθωμένων πραγμάτων, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων για την

κατάρτιση των συμβάσεων προσδιορίζονται στα κατώτατα όρια, ενώ, τα

μισθώματα που καταβάλλονται προς τις εταιρείες leasing θεωρούνται

λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή.

Οι εταιρείες leasing έχουν δικαίωμα να διενεργούν αποσβέσεις στα μίσθια

ίσες προς τις αποσβέσεις που θα είχε δικαίωμα να υπολογίσει ο μισθωτής,

εάν προέβαινε στην αγορά τους ως καινούργιων.

Φορολογικές εκπτώσεις για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται με συμβάσεις

χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπονται στο Ν 1262/82 και στους

αναπτυξιακούς νόμους 1892/1990 (άρθρο 19),στον 2601/1998 και στον

3219/2004, υπό τον όρο διάρκειας της σύμβασης leasing από 10 έτη και άνω

και όταν η κυριότητα θα περιέρχεται στον μισθωτή μετά τη λήξη της

σύμβασης.

Από κάθε φόρο ή τέλος απαλλάσσονται οι συμβάσεις δανεισμού από

τράπεζες των εταιρειών leasing καθώς και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής

μίσθωσης μεταξύ των εταιρειών αυτών και ξένων προμηθευτών τους.

Οι εταιρείες leasing επιτρέπεται να καταρτίζουν ειδικό αποθεματικό κάλυψης

επισφαλών απαιτήσεων με την κράτηση από τα καθαρά έσοδα ποσού που

αντιστοιχεί στο 2% των ανείσπρακτων στο τέλος κάθε έτους μισθωμάτων.

16

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

2.2 ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY LEASING ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

Η δυνατότητα επιλογών στις διαδοχικές φάσεις διεκπεραίωσης μίας πράξης

χρηματοδοτικής μίσθωσης διαμορφώνει τα ακόλουθα σχήματα εφαρμογής

της:

2.2.1. ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (DIRECTLEASING)

Πρόκειται για τεχνική μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων, που

χρησιμοποιείται με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων τους, ενώ τη

ρύθμιση του χρηματοδοτικού σκέλους την αναλαμβάνει εξειδικευμένη

θυγατρική εταιρεία τους. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής

αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως λ.χ. τη

συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α. Είναι μια σύγχρονη τεχνική

που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους

επαγγελματίες να αποκτήσουν:

α. Κινητό Εξοπλισμό

Καινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό από την Ελλάδα ή το εξωτερικό,

όπως: μηχανήματα κάθε είδους, οχήματα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα,

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιματιστικά,

εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και

οδοποιητικά μηχανήματα κλπ.

β. Επαγγελματική στέγη

Γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά και

εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για επαγγελματική χρήση.

17

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και

οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.

Έτσι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την

άσκηση της δραστηριότητας τους και συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα

φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς

να δεσμεύουν πλέον σημαντικά ίδια κεφάλαια.

2.2.2. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE LEASING)

Είναι η περίπτωση που προαναφέρθηκε και κατά την οποία ο κατασκευαστής

αναλαμβάνει συνήθως και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, όπως λ.χ. τη

συντήρηση, την εκπαίδευση του προσωπικού κ.α.

Αυτή η περίπτωση συνήθως εντάσσεται στη σύμβαση άμεσης

χρηματοδοτικής μίσθωσης, μπορεί όμως να αποτελεί και αυτοτελή σύμβαση.

2.2.3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ (VENDOR LEASING)

Είναι μία τεχνική προώθησης των πωλήσεων, κατά την οποία ένας

προμηθευτής εξοπλισμού υπογράφει μία σύμβαση-πλαίσιο με μία εταιρεία

leasing και στη συνέχεια προσκομίζει πελάτες για τελική αγορά μέσω της

μακροπρόθεσμης ενοικίασης, που προσφέρει η εταιρεία leasing.

Από την εταιρεία αυτή ο προμηθευτής εισπράττει ολόκληρο το τίμημα κατά

την υπογραφή της σύμβασης ενοικίασης με τον πελάτη.

Διάφοροι όροι υπεισέρχονται στην τελική σύμβαση, ανάλογα με τις επιθυμίες

των πελατών, οπότε γίνεται λόγος για μίσθωση κατά παραγγελία (λ.χ.

εποχιακή διακύμανση, ανάλογα με τις πωλήσεις του τελικού προϊόντος, στην

πληρωμή των ενοικίων κ.α.)

18

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η συνεργασία μεταξύ της εταιρίας ίθΒβίπς και του προμηθευτή εξοπλισμού, με

διάφορα σχήματα, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο

μερών.

2.2.4. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (MASTER LEASE LINE)

Μεταξύ εταιρείας leasing και πελάτη μπορεί να υπογραφεί μία σύμβαση-

πλαίσιο, η οποία να εφαρμόζεται κατά τη σταδιακή απόκτηση περισσότερων

προγραμμάτων.

2.2.5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ή ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEVERAGED LEASING)

Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται σε πράγματα πολύ μεγάλης αξίας (πλοία,

αεροπλάνα, τραίνα κ.α.) και προϋποθέτει τη σύμπραξη τεσσάρων μερών: του

πελάτη, του βιομηχανικού κατασκευαστή, της εταιρείας leasing και ενός

τραπεζικού οργανισμού. Η τράπεζα διαθέτει αμέσως το τίμημα στη βιομηχανία

και εισπράττει ένα μερίδιο των ενοικίων από την εταιρεία leasing, η οποία δρα

ως μεσάζων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού.

2.2.6. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (SALE & LEASE BACK)

Ο ενοικιαστής αγοράζει το πράγμα και στη συνέχεια το πωλεί στην εταιρεία

εκμίσθωσης, από την οποία το ενοικιάζει.

19

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Αυτός ο τρόπος επιλέγεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

ρευστότητας εκ μέρους του ενοικιαστή.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του

ισολογισμού της μέσω της εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισμού της

που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πωλήσουν στην εταιρία

ίθΒβίπς τα επαγγελματικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα μισθώσουν,

επιτρέπεται όμως να πωλήσουν τον εξοπλισμό τους.

2.2.7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ή ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ (CROSS-BORDER ή OFF-SHORE LEASING)

Η περίπτωση αυτή διαφοροποιείται από τις προηγούμενες κατά το στοιχείο

της πληρωμής των μισθωμάτων σε συνάλλαγμα, γεγονός που περικλείει

πρόσθετους κινδύνους.

2.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LEASING

Πλεονεκτήματα:

Η χρήση του leasing παρέχει στον επενδυτή μια σειρά σημαντικών

πλεονεκτημάτων, όπου τα κυριότερα είναι τα εξής:

Το κυριότερο πλεονέκτημα του leasing είναι η εξασφάλιση της

χρηματοδότησης του νέου εξοπλισμού/ακινήτου κατά 100%, η άμεση

χρησιμοποίηση αυτού του εξοπλισμού/ακινήτου και χωρίς να απαιτείται

πάντοτε η ίδια συμμετοχή.

20

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Τα μισθώματα που καταβάλλονται στην εταιρία leasing για τον εξοπλισμό και

το τμήμα των μισθωμάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και

μειώνουν το φορολογικό εισόδημα.

Η διαδικασία υπογραφής μίας σύμβασης leasing είναι ταχύτερη και λιγότερο

δαπανηρή έναντι της σύμβασης μακροπρόθεσμου δανεισμού. Συνήθως δεν

χρειάζονται προσημειώσεις, υποθήκες κ.λπ., ενώ προβλέπονται μειωμένα

συμβολαιογραφικά δικαιώματα και απαλλαγή από διάφορα τέλη και φόρους.

O επενδυτής μπορεί να επιτύχει καλύτερους όρους προμήθειας εξοπλισμού ή

απόκτησης επαγγελματικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άμεσα

τοις μετρητοίς.

Η διάρκεια της μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ορίζονται σύμφωνα με

τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν

εποχικοί παράγοντες.

Η πραγματοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισμό μέσω leasing από

νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορεί να συνδυαστεί με τα οφέλη που

προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόμο, εφόσον

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν.

Μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα του

παγίου έναντι προσυμφωνημένου (συνήθως συμβολικού) τμήματος. Η

απόκτηση του ακινήτου είναι απαλλαγμένη από το φόρο μεταβίβασης.

Ο επενδυτής προστατεύεται από την τεχνολογική απαξίωση του εξοπλισμού

του, τον οποίο μπορεί να ανανεώνει χωρίς να δεσμεύει τα διαθέσιμα κεφάλαια

του. Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού της επιχείρησης και της

κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Η μισθώτρια επιχείρηση, διατηρεί τα κίνητρα των Αναπτυξιακών Νόμων και

των Προγραμμάτων της Ε.Ε.

Για τα τραπεζικά συγκροτήματα το leasing αποτελεί μία τεχνική διεύρυνσης

της πελατείας τους και πολλαπλών κερδών, αφού, εκτός των άλλων αποκτούν

21

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

διαπραγματευτική δύναμη έναντι των προμηθευτών του εξοπλισμού και

προσφέρουν πελατεία στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι εταιρείες ίθΒβίπς διασφαλίζονται από τον κίνδυνο πτώχευσης του μισθωτή,

διότι διατηρούν την ιδιοκτησία του εξοπλισμού και επιπλέον απολαμβάνουν

σοβαρά φορολογικά κίνητρα (αποσβέσεις, σύσταση αφορολογήτου

αποθεματικού).

Μειονεκτήματα:

> Η χρήση, όμως, του leasing περιέχει και ορισμένα μειονεκτήματα,

όπως:

> Το φαινομενικό κόστος του leasing είναι υψηλότερο από το επιτοκίου

τραπεζικού δανεισμού.

> Η βαθύτερη διερεύνηση των φοροαπαλλαγών μετριάζει την πρώτη

εντύπωση, συνήθως, μάλιστα, δημιουργεί πλεονεκτική κατάσταση.

> Διαφεύγει η ωφέλεια από τη φοροαπαλλαγή των αποσβέσεων στην

περίπτωση του ιδιόκτητου εξοπλισμού, ωφέλεια που συμψηφίζεται

μέχρις ενός βαθμού από την πλήρη φοροαπαλλαγή των μισθωμάτων.

> Παρά τη θετική σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, μπορεί να εκδηλωθεί

δισταγμός των τραπεζών για χρηματοδότηση μίας επιχείρησης, όταν ο

εξοπλισμός της τελευταίας στηρίζεται στη μέθοδο του leasing.

> Ο μισθωτής αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από τυχαία

περιστατικά ή ανωτέρα βία έναντι του εκμισθωτή και διατρέχει τον

κίνδυνο της έκτακτης καταγγελίας της σύμβασης αν αθετήσει κάποιον

όρο της για σημαντικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκμισθωτής

22

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

μπορεί να του αφαιρέσει τον εξοπλισμό και να απαιτήσει την άμεση

πληρωμή όλων των μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

> Ο μισθωτής υπόκειται στους ελέγχους του εκμισθωτή για τη

διαπίστωση της καλής λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού.

2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Οι διαδικασίες συνεργασίες μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι

απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Η έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα

του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά

κριτήρια.

Η σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο.

Η σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Τα ισχυρά φορολογιστικά πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν το leasing, το

καθιστούν μια ιδιαίτερα ελκυστική μορφή χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η προβλεπόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα επηρεάσει

ευνοϊκά και προς όφελος των μισθωτών leasing τη διαμόρφωση των

μισθωμάτων.

2.5. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Οι υποχρεώσεις μίας επιχείρησης από χρηματοδοτική μίσθωση

καταχωρούνται στους λογαριασμούς τάξεως, επειδή δεν έχει αποκτηθεί η

κυριότητα επί των σχετικών πάγιων στοιχείων.

23

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Για το λόγο αυτό, τα αντικείμενα της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν

περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία και δεν αποσβένονται.

2.6. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Για τον υπολογισμό του μισθώματος που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε

προσυμφωνημένης περιόδου, χρησιμοποιείται ο εξής τύπος:

Όπου: Κχ= μίσθωμα,

Πτχ= αξία αγοράς μετρητοίς του εξοπλισμού (παρούσα αξία)

Χ = πλήθος Περιόδων

Ε = επιτόκιο περιόδου

Στην περίπτωση που υπάρχει μία υπολειμματική αξία (συνήθως ίση προς το

5% της αξίας του καινούργιου εξοπλισμού), αυτή η αξία θα πρέπει πρώτα να

μετατραπεί σε παρούσα αξία, να αφαιρεθεί από τη συνολική παρούσα αξία

του εξοπλισμού και στη συνέχεια να υπολογιστεί το μίσθωμα, βάση του πιο

πάνω τύπου. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα μισθώματα επιβαρύνονται

με ΦΠΑ 18% και μαζί με το πρώτο μίσθωμα καταβάλλονται και τα λεγόμενα

διαχειριστικά έξοδα (συνήθως το 1% της τιμολογιακής αξίας του εξοπλισμού).

2.6. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Για να διαπιστωθεί εάν το κόστος απόκτησης ενός εξοπλισμού με

χρηματοδοτική μίσθωση είναι μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος απόκτησης

του με δάνειο (ίθΒβίπς συμφερότερο του δανεισμού) θα πρέπει να προκύπτει

24

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

θετική καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) της ταμειακής ροής του μισθωτηρίου

συμβολαίου, υπό τις προϋποθέσεις ένταξης στην ταμειακή ροή των

επιπτώσεων των φοροαπαλλαγών και του υπολογισμού της ΚΠΑ με το

κατόπιν φόρων επιτόκιο δανεισμού. Συνήθως, καταβάλλεται προσπάθεια από

τις εταιρείες ίθΒβίπς για να μηδενιστεί η αρνητική διαφορά στην ΚΠΑ με την

παροχή δωρεάν υπηρεσιών, όπως εκπαίδευση προσωπικού, συντήρηση

εξοπλισμού κ.α.

Ο ρόλος, όμως, των φοροαπαλλαγών είναι σαφώς ο σημαντικότερος για να

επιλέξει κάποιος τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης έναντι άλλων

μεθόδων επιχειρηματικής χρηματοδότησης.

2.7. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994-2003

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανέπτυξαν σαφές

ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, με αιχμή το 1999,

οπότε και επετράπη το leasing ακινήτων.

Αναλυτικότερα:

Τη χρήση 1994 το ύψος των συνολικών επενδύσεων με leasing

διαμορφώθηκε σε 153 εκατ.€.

Το 1995 αυξήθηκε κατά 5,19% και ανήλθε σε 201,3 εκατ.€.

Το 1996 διατήρησε τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης -ποσοστό 5,13%- καθώς

ανήλθε σε 253,1 εκατ.€. Οι επενδύσεις με leasing σε μηχανολογικό εξοπλισμό

απορρόφησαν 145 εκατ.€ και τα υπόλοιπα αφορούσαν κυρίως οχήματα.

Το 1997 ανήλθαν σε 349,8 εκατ.€ ποσοστό 6,42% επί των συνολικών

ιδιωτικών επενδύσεων. Οι επενδύσεις με leasing σε μηχανολογικό εξοπλισμό

απορρόφησαν 195 εκατ.€ και οχημάτων 296,4 εκατ.€.

Το 1998 σε 418 εκατ.€ ή ποσοστό 5,99% επί των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι

επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό μέσω leasing απορρόφησαν 239

25

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

εκατ.€. Την επόμενη χρονιά, το 1999, το ποσοστό επενδύσεων σε κινητά με

leasing αυξήθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε σε 8,36% επί των συνολικών

ιδιωτικών επενδύσεων. Έτσι, επενδύσεις ύψους 610 εκατ.€

χρηματοδοτήθηκαν με leasing, ενώ τη χρονιά αυτή «εγκαινιάστηκε» το leasing

ακινήτων, που επέφερε στις εταιρείες συνολικά έσοδα 121 εκατ.€ αυξάνοντας

τη συνολική παραγωγή τους σε 721 εκατ.€. Το 2000, η συνολική παραγωγή

των εταιρειών leasing ανήλθε σε 1,03δισ.€ εκ των οποίων τα 340,7 εκατ.€

αφορούσαν επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ από τα υπόλοιπα 736 εκατ.€ τα 409

εκατ.€ κατευθύνθηκαν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων και τα υπόλοιπα σε

οχήματα.

To 2001 κατά 26,2% αυξήθηκε η αξία των νέων συμβάσεων που

διαμορφώθηκε σε 1,35 εκατ.€. Η συνολική εκμίσθωση ακινήτων μέσω leasing

αντιπροσωπεύει το 25,74% της συνολικής αξίας των νέων συμβάσεων του

2001, δηλαδή 334,78 εκατ.€. Τα επαγγελματικά οχήματα απορρόφησαν τα

229,8 εκατ.€ ή ποσοστό 17,67%. Υποχώρηση, ωστόσο, παρουσίασε ο τομέας

του εξοπλισμού γραφείου, καθώς οι νέες συμβάσεις διαμορφώθηκαν σε 91,8

εκατ.€ και το μερίδιο επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 7,06%, ενώ ποσοστό

8,98% ή 116,8 εκατ.€ προήλθε από συμβάσεις επιβατικών αυτοκινήτων.

Το 2002 παρατηρήθηκε επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης, δεδομένης

της αναμονής για την ψήφιση της απαλλαγής του ΦΜΑ επί των συμβάσεων

sale and leaseback που τελικά ψηφίστηκε στο τέλος του έτους.

Έτσι, η αξία των νέων συμβάσεων leasing αυξήθηκε κατά 18,5% και ανήλθε

σε 1,536 εκατ.€.

Χρηματοδοτήσεις ύψους 528,2 εκατ.€ ή ποσοστό 34,4% αφορούσαν

μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ η συνολική εκμίσθωση ακινήτων

αντιπροσωπεύει το 28,22% δηλαδή 433,58 εκατ.€.

Οι συμβάσεις leasing σε επαγγελματικά οχήματα ανήλθαν σε 248,2εκατ.€ ή

ποσοστό 16,15%.

Ο τομέας του εξοπλισμού γραφείου με συμβάσεις 86,8 εκατ.€

αντιπροσωπεύει ποσοστό 5,65%, ενώ ένα ποσοστό 9,51% ή 146,1 εκατ.€

προήλθε από συμβάσεις επιβατικών αυτοκινήτων.

26

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, η ελληνική αγορά του ίθΒβίπς προβλέπεται να

παρουσιάσει σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης η οποία θα οφείλεται τόσο στο

γενικό πλαίσιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όσο και στις συνθήκες του

κλάδου. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, το πρόγραμμα σύγκλισης, η μείωση

του πληθωρισμού και η λειτουργία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο

σταθερό περιβάλλον της ΟΝΕ, θέτουν τις βάσεις της οικονομικής ανάπτυξης

της χώρας και δημιουργούν μεγάλες προοπτικές για επενδύσεις.

27

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOY FACTORING

Κατά το άρθρο 1 του Ν. 1905/90, η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών

απαιτήσεων καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός κατά κύριο επάγγελμα

αγαθών ή υπηρεσιών και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων. Ο

τελευταίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που

συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και

είσπραξη μιας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή,

ιδίως από συμβάσεις πωλήσεως αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή

εκτέλεση έργων. Ειδικότερα, η πρακτορεία (Factoring) περιλαμβάνει μία ή

περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

> Εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα μετά ή άνευ δικαιώματος

αναγωγής

> Εξουσιοδότηση εισπράξεως απαιτήσεων

> Χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων

Λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων και διαχείριση

τους Ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή

Η σύμβαση μπορεί να γίνει πριν ακόμη δημιουργηθούν οι απαιτήσεις και να

καλύπτει απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Η ύπαρξη σύμβασης πρακτορείας και οι απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται,

αναγγέλλεται εγγράφως στον οφειλέτη. Είναι δε ισχυρότερη η εν λόγω

σύμβαση έναντι των ενδεχομένων συμφωνιών μεταξύ προμηθευτή και

οφειλέτη για το ανεκχώρητο των μεταξύ τους απαιτήσεων.

Είναι ευνόητο πως για την ιδία απαίτηση δεν επιτρέπεται η σύναψη

συμβάσεων με περισσότερους του ενός πράκτορες.

28

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Το ρόλο του πράκτορα ασκούν μόνον οι τράπεζες και οι αποκλειστικής

εξειδικεύσεως ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες συνιστώνται κατόπιν ειδικής

αδείας της Τραπέζης Ελλάδος.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών αυτών δεν μπορεί να

είναι χαμηλότερο από το ήμισυ του απαιτούμενου για την ίδρυση μιας

τραπεζικής εταιρείας.

Οι μετοχές των εταιρειών είναι ονομαστικές, η δε μεταβίβαση τους, όταν

οδηγεί σε απόκτηση μεγαλύτερου από 10% τμήματος του μετοχικού

κεφαλαίου, είναι άκυρη άνευ εγκρίσεως της Τραπέζης Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία επί των εταιρειών και καθορίζει

υποχρεωτικούς για τις εταιρείες συντελεστές φερεγγυότητας, ρευστότητας και

συγκεντρώσεως κινδύνου, τα ακαθάριστα έσοδα, δε, των πρακτόρων

υπάγονται σε ΦΠΑ 18%.

3.2. ΤΑ ΕΙΔΗ TOY FACTORING

To factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες

καλύπτουν ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν

υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε πελάτες με

επαναληπτική/αγοραστική συμπεριφορά και διακρίνεται σε:

I. Εγχώριο Factoring

ΙΙ.Εξαγωγικό Factoring και

III. Εισαγωγικό Factoring

Το εγχώριο Factoring καλύπτει ανάγκες της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά,

ενώ το Εξαγωγικό Factoring και το Εισαγωγικό Factoring καλύπτουν ανάγκες

της στη διεθνή αγορά.

29

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3.3. ΕΓΧΩΡΙΟ FACTORING

Η δέσμη των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η εξής:

> Χρηματοδότηση της επιχείρησης.

> Εάν η επιχείρηση επιθυμεί τη μετατροπή των εισπρακτέων τιμολογίων

της σε μετρητά για να αποκτήσει ρευστότητα, η εταιρεία factoring

χορηγεί προκαταβολή της τάξης του 80%-85% της αξίας τους.

> Αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών.

Η εταιρεία factoring αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της

επιχείρησης, τόσο αυτών που έχουν ενταχθεί στο πελατολόγιο της κατά την

έναρξη της συνεργασίας όσο και των προσελκυσμένων μεταγενέστερα.

Η εταιρεία factoring αναλαμβάνει:

> Όλες τις πράξεις διαχείρισης των τιμολογίων, όπως: υπενθυμιστικές

ενέργειες προς τον οφειλέτη, εξώδικες και δικαστικές ενέργειες (σε

συνεννόηση πάντα με την επιχείρηση). Στις περιπτώσεις που η

επιχείρηση επιθυμεί ειδική μεταχείριση του αγοραστή, η εταιρία

factoring ακολουθεί τις οδηγίες της.

> Τη λογιστική παρακολούθηση των λογαριασμών του αναλαμβανομένου

πελατολογίου με συνεχή παροχή σχετικών πληροφοριών στην

επιχείρηση.

> Την είσπραξη των τιμολογίων πώλησης και την αντίστοιχη πίστωση της

επιχείρησης.

> Ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου

Η εταιρία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο κάτω από

προϋποθέσεις και εφόσον αυτό ζητηθεί από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση. Ο

30

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος αφορά την οικονομική αδυναμία του

οφειλέτη να καταβάλει την αξία των σχετικών τιμολογίων και όχι την άρνηση

του να τα εξοφλήσει λόγω διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ πωλητή και

αγοραστή.

3.4. ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING

Το εξαγωγικό factoring παρέχει στην εξαγωγική επιχείρηση αντίστοιχες

υπηρεσίες με το εγχώριο factoring. Η εκχώρηση όμως στην εταιρεία factoring

των απαιτήσεων της επιχείρησης έναντι των αγοραστών-εισαγωγέων γίνεται

κατά κανόνα χωρίς δικαίωμα επιστροφής στην επιχείρηση των ανείσπρακτων

τιμολογίων και επομένως η εταιρεία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό

κίνδυνο.

3.5. ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του εξαγωγικού factoring αποφέρει στην επιχείρηση

σωρευτικά όλες τις ωφέλειες του εγχώριου factoring. Συμπληρωματικά

σημειώνονται τα εξής:

> Η αξιολόγηση της- πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών, η

διαχείριση κινδύνων στο εξωτερικό και η είσπραξη απαιτήσεων απαιτεί

πολύπλοκους χειρισμούς, από τους οποίους απαλλάσσεται η

εξαγωγική επιχείρηση.

> Οι παραδοσιακές εξαγωγικές διαδικασίες- υποκαθίστανται από την

ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση των εξαγωγών μέσω ανοικτού

λογαριασμού, που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της εξαγωγικής

31

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

επιχείρησης και συμβάλλει στην επιτυχή διείσδυση της στη διεθνή

αγορά.

3.6. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ FACTORING

Η εισαγωγική επιχείρηση απαλλάσσεται από τις παραδοσιακές διαδικασίες

των εισαγωγών και αγοράζει προθεσμιακά με ανοικτό λογαριασμό, γεγονός

που της επιτρέπει να βελτιώνει την αγοραστική δύναμη της, τους όρους

αγορών και την ανταγωνιστικότητα της.

3.7. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FACTORING

Οι επιχειρήσεις που ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών factoring

έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

> Παρουσιάζουν αναπτυσσόμενη και κερδοφόρα δραστηριότητα.

> Πραγματοποιούν πωλήσεις με βραχυπρόθεσμη πίστωση.

> Έχουν ευρύ αριθμό πελατών με επαναληπτική και καλή αγοραστική,

συμπεριφορά.

> Εκδίδουν τιμολόγια με σημαντική μέση αξία.

32

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3.8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ TOY FACTORING

Πλεονεκτήματα:

> Με την ανάθεση των εισπράξεων στον πράκτορα η επιχείρηση

απαλλάσσεται από τον κίνδυνο της αφερεγγυότητας των πελατών της

και περιορίζει τις προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.

> Η λογιστική της απλοποιείται σημαντικά και η διαχείριση διευκολύνεται,

χάρη και στις συμβουλές του πράκτορα.

> Η προείσπραξη των ποσών εξασφαλίζει πόρους, απαλλάσσει από

τόκους δανείων και ισχυροποιεί τη διαπραγματευτική δύναμη έναντι

των προμηθευτών πρώτων υλών κλπ.

> Ολόκληρη γενικά, η χρηματοοικονομική σύνθεση της επιχείρησης

τροποποιείται και η επίπτωση αυτή είναι εμφανής στον ισολογισμό.

Μειονεκτήματα:

> Το σοβαρότερο μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος που έχει το

Ραοίοππς, το οποίο εξαρτάται βεβαίως από το εύρος των παρεχόμενων

υπηρεσιών.

> Επιπλέον, ο επιχειρηματίας περιορίζει τις άμεσες επαφές με τους

πελάτες, ενώ ενδέχεται να προσκρούσει και σε επιλεκτική πολιτική

φερέγγυων πελατών από την πλευρά του πράκτορα.

3.9. ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FACTORING

Οι ωφέλειες για την επιχείρηση είναι πολλαπλές και ιδιαίτερα σημαντικές για

την παραγωγική και αποδοτική ανάπτυξη της. Κυριότερες θεωρούνται οι εξής:

33

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η αξιολόγηση από την εταιρεία factoring της πιστοληπτικής ικανότητας των

υφιστάμενων και νέων αγοραστών εξυγιαίνει το πελατολόγιο της επιχείρησης

και δημιουργεί συνθήκες καλής εισπραξιμότητας των σχετικών τιμολογίων.

Έτσι, η επιχείρηση αναπροσαρμόζει έγκαιρα την πιστωτική της πολιτική και

συγκεντρώνεται απερίσπαστη στην ανάπτυξη των εργασιών της.

Η ανάληψη από την εταιρεία factoring της είσπραξης των τιμολογίων

βελτιώνει τη συμπεριφορά των οφειλετών σε ό,τι αφορά την εξόφληση των

υποχρεώσεων τους, με αποτέλεσμα την έγκαιρη ρευστοποίηση των

εισπρακτέων τιμολογίων του προμηθευτή.

Η ανάθεση της διαχείρισης και λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών

απαιτήσεων στην εταιρεία factoring μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη

της συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Η χρηματοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία factoring στηρίζεται στο

αξιολογημένο πελατολόγιο της κι έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων

ασφαλειών.

Η χρηματοδότηση της επιχείρησης συνδέεται απόλυτα με τον κύκλο εργασιών

της εταιρείας factoring και μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με αυτόν, κάτι που

εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα, η οποία αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό

"χαρτί" για επίτευξη ευνοϊκών συμφωνιών με τους προμηθευτές της.

Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρεία factoring διασφαλίζει

την πληρωμή των τιμολογίων και την αποφυγή επισφαλειών, γεγονός που

διευκολύνει τον οικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησης, εγγυάται την

ανάπτυξη της, ενώ παράλληλα βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού της και

την πιστοληπτική ικανότητα της, δεδομένου ότι η λαμβανόμενη προκαταβολή

έναντι της αξίας των τιμολογίων δεν εμφανίζεται στις υποχρεώσεις της.

Γενικότερα η χρήση των υπηρεσιών factoring δίνει τη δυνατότητα στην

επιχείρηση να εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να

περιορίζει το κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της και να

επικεντρώνει την προσοχή και δράση της στη συνεχή ανάπτυξη της.

34

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3.10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

Η συμφωνία με την εταιρεία factoring και η παροχή του κατάλληλου κατά

περίπτωση μίγματος υπηρεσιών διαμορφώνει και το κόστος συνεργασίας, το

οποίο αναφέρεται: Στην προμήθεια, το ύψος της οποίας- εξαρτάται από την

αναλαμβανόμενη ομάδα των αγοραστών-πελατών, τον αριθμό και τη μέση

αξία των τιμολογίων, καθώς και τη διάρκεια της μέση πιστωτικής περιόδου.

Για την κάλυψη και του πιστωτικού κινδύνου η προμήθεια προσαυξάνεται.

Στο επιτόκιο που εφαρμόζεται επί των χορηγήσεων (αντίστοιχο των

τραπεζικών για κεφάλαιο κίνησης) χωρίς επιβάρυνση ΕΦΤΕ και με εισφορά

του Ν. 128/75 στο 0,12%. Οι προκαταβολές του εξαγωγικού factoring

πραγματοποιούνται στο νόμισμα του τιμολογίου, με εφαρμογή επιτοκίου

LIBOR πλέον περιθωρίου.

3.11. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ TOY FACTORING

Με την πλήρη απελευθέρωση του εμπορίου οι συνθήκες ανταγωνισμού

γίνονται οξύτερες.

Οι μικρές και μεσαίες προ πάντων επιχειρήσεις, αισθάνονται πιο έντονα την

ανάγκη εξαγωγικών δραστηριοτήτων για να επιβιώσουν.

Αναπόφευκτα θα προσανατολιστούν στην υποστήριξη των τραπεζών μέσω

της τεχνικής factoring για άντληση κεφαλαίων και επιμερισμό των κινδύνων.

Ασφαλώς, το Ευρώ (€) διασφαλίζει από τον κίνδυνο της μεταβολής των

συναλλαγματικών ισοτιμιών για το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο

συνδυασμός όμως του θεσμού με σειρά άλλων υπηρεσιών, που οι

εκσυγχρονιζόμενες τράπεζες προσφέρουν στις επιχειρήσεις, αποτελούν τη

βάση ευρείας συνεργασίας και μάλιστα με πρωτοβουλία των τραπεζών. Η

μεγάλη αγορά είναι απαιτητική στην ποικιλία και ποιότητα των προϊόντων και

χρειάζονται πρόσθετες εμπορικές και χρηματοδοτικές προσπάθειες από τις

35

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

επιχειρήσεις μέχρι να εισρεύσει ο κύκλος εργασιών στο ταμείο. Ενδεικτικά,

αναφέρονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 1986 - 1991, της

περιόδου δηλαδή που το factoring άρχισε να γίνεται γνωστό και στην Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών του Factoring σε διεθνές επίπεδο κατά το 1991, σύμφωνα

με στοιχεία του σπουδαιότερου δικτύου Factor Chain International, έφτανε στα

266 δισ.$ (διπλασιασμός εντός πενταετίας) με επικεφαλής την Ευρώπη

(60%), ακολουθούμενη από Αμερική (28%), Ασία (10%) κλπ.

Το ίδιο διάστημα, στον ευρωπαϊκό χώρο προηγείται η Ιταλία με 75δισ.$ και

έπονται Ενωμένο Βασίλειο (28,4 δισ.$), Γαλλία (15,8δισ.$), Ολλανδία (11

δισ.$), Γερμανία (10,6δισ.$), κοκ.

36

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.1. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ TO VENTURE CAPITAL

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναμικών εταιρειών που αναπτύσσονται με

γρήγορους ρυθμούς και χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την

ανάπτυξη τους, διατηρώντας όμως υγιή πάντα κεφαλαιακή διάρθρωση.

Συναντάται συχνά και στην περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της

επιχείρησης, είτε σε μετόχους μειοψηφίας είτε σε στελέχη της διοίκησης

(management buy-outs), προσφέροντας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για

την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Η χρηματοδότηση μέσω venture capital επιτυγχάνεται είτε μέσω της

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών με αύξηση ή σπανιότερα με

εξαγορά τμήματος αυτού είτε με διάφορα άλλα ευέλικτα σχήματα, όπως η

έκδοση νέας σειράς προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμου ομολογιακού

δανείου, επιτρέπει δε σχεδόν πάντοτε στον κύριο μέτοχο να διατηρήσει τον

έλεγχο της εταιρείας του.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση μιας εταιρείας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο

(seed ή start-up capital) όσο και σε μεταγενέστερο (development capital).

Είναι εύλογο ότι το όφελος που προσδοκά ο επενδυτής venture capital είναι

υψηλό, πράγμα που δικαιολογεί τον αυξημένο κίνδυνο που αναλαμβάνει για

την επένδυση του.

Ο θεσμός του venture capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη τις

περισσότερες επιχειρήσεις που τον αξιοποίησαν.

Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου συνήθως ρευστοποιούν τη

συμμετοχή τους μετά την είσοδο στο Χρηματιστήριο των επιχειρήσεων στις

οποίες επένδυσαν ή ακόμη κατά την πώληση της πλειοψηφίας του μετοχικού

κεφαλαίου των εταιριών αυτών.

37

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

4.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ TOY VENTURE CAPITAL

Ο θεσμός του επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) είναι μια μορφή

χρηματοδότησης που πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ μετά το Β' Παγκόσμιο

Πόλεμο το 1946.

Η ανάπτυξη ήταν αργή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οπότε δόθηκε

ώθηση με τις επενδύσεις στους τομείς ηλεκτρονικής και βιοτεχνολογίας και σε

μια δεκαετία (1987) το σύνολο των Επιχειρηματικών Κεφαλαίων Υψηλού

Κινδύνου πλησίασε στα 30 δισ. δολ., σημειώνοντας υπερδεκαπλάσια αύξηση.

Στη Ευρώπη η δραστηριότητα τέθηκε υπό την αιγίδα της ΕΟΚ με την ίδρυση

το 1983 του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου European Venture Capital Association

(EVCA). Ένα υποδειγματικό σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή το 1984 για να γίνει η

αναγνώριση των προβλημάτων και στη συνέχεια προωθήθηκαν διάφορα

σχέδια πολυεθνικής συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία ακολουθήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό και στο τέλος του

1987 είχαν δεσμευθεί περί τα 13 δισ ECU, όπου πλέον του μισού (7,1 δισ

ECU) αντιστοιχούσε στη συμβολή του Ενωμένου Βασιλείου, το 1/7 περίπου

(1,94 δισ ECU) αντιστοιχούσε στο μερίδιο της Γαλλίας και ακολουθούσαν

Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία κλπ. Ο θεσμός αναπτύσσεται με ταχείς

ρυθμούς παγκοσμίως, ενώ παρατηρείται παράλληλα ότι οι εταιρίες που τον

χρησιμοποιούν επιτυγχάνουν θεαματικότερα αποτελέσματα από τους

ανταγωνιστές τους.

Στην Ελλάδα το Venture Capital, συναντάται για πρώτη φορά στις αρχές της

δεκαετίας του 1990. Δεν έχουν σημειωθεί ακόμη σημαντικά βήματα, ίσως

λόγω της σχετικά πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης του θεσμού. Παρόλα

αυτά, την τελευταία πενταετία έχει αρχίσει μία έντονη κινητικότητα γύρω από

το θεσμό του Venture Capital, με τη διεξαγωγή σχετικών διεθνών Forum και

θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτελέσει προσεχώς μια σύγχρονη μέθοδο στήριξης

ελληνικών δυναμικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην αναπτυξιακή

προσπάθεια τους.

38

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

4.3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι εταιρείες Venture Capital, σύμφωνα με το Ν. 1775 (ΦΕΚ Α' 101/24.5.1988),

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν 2166 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993),

είναι ανώνυμες εταιρείες με σκοπό την προώθηση και υλοποίηση κυρίως

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας και σε ποσοστό 51%

τουλάχιστο του χαρτοφυλακίου τους.

Οι εταιρείες αυτές στη χώρα μας μπορούν να έχουν τη μορφή είτε Εταιριών

Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), όπως αυτές προβλέπονται

από το Ν. 2367/95, είτε απλών ανωνύμων εταιριών. Οι εταιρείες Venture

Capital μπορούν ειδικότερα:

> Να ιδρύουν νέες επιχειρήσεις με τη μορφή ΑΕ ή ΕΠΕ για την

πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

> Να συμμετέχουν στο κεφάλαιο υφισταμένων επιχειρήσεων ΑΕ ή ΕΠΕ,

σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου τους, για την πραγματοποίηση

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

> Να παρέχουν εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων στις προηγούμενες

επιχειρήσεις.

> Να παρέχουν στις εν λόγω επιχειρήσεις υπηρεσίες έρευνας αγοράς,

αναλύσεως επενδυτικών σχεδίων, οργανώσεως κλπ.

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Venture Capital ορίζεται από το

νόμο ίσο με 500 εκδρχ (1,5 εκατ.€) και καταβάλλεται μόνο σε μετρητά. Οι

μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να εισάγονται στο χρηματιστήριο. Στις

ιδρυόμενες επιχειρήσεις τους, που προαναφέρθηκαν, οι ΕΠΕΚ δεν

επιτρέπεται να χορηγούν δάνεια και η χρηματοδότηση τους γίνεται δια

συμμετοχής στο κεφάλαιο τους, για την οποία είναι δυνατή η έκδοση

ομολογιακών δανείων, μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές.

39

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η συμμετοχή της εταιρείας Venture Capital ή και η παροχή εγγύησης σε

επιχείρηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της

εταιρείας Venture Capital.

Δεν επιτρέπεται επίσης οι υποχρεώσεις της εταιρείας Venture Capital, στις

οποίες προστίθεται και το 50% των εγγυήσεων που αυτή χορηγεί προς τις

εταιρείες συμμετοχής της, να υπερβαίνουν τα ίδια κεφάλαια της και σε

περίπτωση υπέρβασης, αυτή πρέπει να καλυφθεί εντός εξαμήνου με την

αναγκαία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η συμμετοχή των εταιρειών Venture Capital στις επιχειρήσεις που

προαναφέρθηκαν επιδοτείται με ποσοστό μέχρι 30%, κατόπιν ειδικής

διαδικασίας.

Επίσης, προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές κερδών για τις εταιρείες αυτές

και τους μετόχους σε εταιρείες επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και

καινοτομίας.

Για τις εταιρείες Venture Capital εκτός της ειδικής νομοθεσίας ισχύει ο βασικός

Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και την εποπτεία επ' αυτών ασκεί η

Τράπεζα της Ελλάδος.

40

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Χρηματοδοτούνται επενδύσεις και δράσεις για:

1. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής για την ανάπτυξη των

θεματικών μορφών τουρισμού, π.χ. μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα

γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, υδροθεραπευτήρια, χιονοδρομικά

κέντρα, κέντρα αθλητικού -προπονητικού τουρισμού κ.α., μέσω του Ν.

2601/98.

2. Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης μέσω του Ν. 2601/98.

3. Προγράμματα διάσωσης και καθιέρωσης της ελληνικής κουζίνας (εθνικής,

τοπικής, δημιουργικής).

4. Δράσεις ένταξης παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, προϊόντων

χειροτεχνίας και παραδοσιακών τεχνικών (π.χ. μεταλλοτεχνία,

ξυλοναυπηγική) στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

5. Προγράμματα εξοικείωσης των τουριστών με την ελληνική τέχνη,

συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης λογοτεχνικής, εικαστικής κ.λπ.

παραγωγής.

6. Εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και κάμπινγκ άνω της Γ τάξης (μέσω του Ν.

2601/98), με ελάχιστο συνολικό ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.

7. Εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (εκτός Ν. 2601/98), δηλ.

ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα

διαμερίσματα χαμηλών τάξεων με ανώτατο ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.

8. Επιχειρηματικά σχέδια (business plans).

41

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

9. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και ΗΔΟΟΡ

10. Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

11. Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

12. Συστήματα συμπαραγωγής ενέργειας.

13. Επιδεικτικά έργα συμπαραγωγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

και εξοικονόμησης ενέργειας. Δραστηριότητες για την υιοθέτηση του

Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

Ειδικότερα για:

α) Ξενοδοχεία και κάμπινγκ άνω της Γ' τάξης

Επιχορηγούνται:

1. Επενδύσεις που αφορούν σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τουριστικών

καταλυμάτων (Ν. 2601/98) (ελάχιστο ύψος επένδυσης 25 εκατ. δρχ.).

2. Επιχειρηματικά σχέδια (business plans).

3. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας και HACCP.

4. Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

5. Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

6. Συστήματα συμπαραγωγής.

7. Επιδεικτικά έργα συμπαραγωγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

και εξοικονόμησης ενέργειας.

8. Δραστηριότητες για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου

Επιχειρηματικής Αριστείας.

42

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

β) Ξ ενο δο χεία , κάμ π ινγκ , ενο ικ ια ζό μ ενα δ ω μ ά τια και επ ιπ λω μ ένα

δ ια μ ερ ίσ μ α τα χ α μ η λ ώ ν τά ξεω ν (το υ ρ ισ τικ ά κ α τα λύ μ α τα εκτό ς Ν .2601 /98 )

Επιχορηγούνται:

1. Επενδύσεις που αφορούν σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό

τουριστικών καταλυμάτων (Ν.2601/98) (ανώτατο ύψος επένδυσης 25

εκατ. δρχ.)

2. Επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4. Δραστηριότητες για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού

Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας.

5.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Α. Επιχορηγήσεις επενδύσεων μέχρι 40 εκατ. για μικρές μονάδες

Στην πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επενδυτικών

προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Μικρών Καταλυμάτων" μπορούν να συμμετάσχουν:

α) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, ανεξαρτήτως κατηγορίας,

β) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα ανεξαρτήτως κατηγορίας,

γ) Κάμπινγκ Δ' κατηγορίας,

δ) Ξενοδοχεία Α' και Ε' κατηγορίας.

ε) Ξενοδοχεία και κάμπινγκ Γ' κατηγορίας και άνω, αλλά με τον περιορισμό να

μην έχουν επιχορηγηθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας πριν από

την υποβολή της αίτησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και να μην υπερβαίνουν

σε δυναμικότητα τα μεν ξενοδοχεία τις 30 κλίνες, τα δε κάμπινγκ τις 100

θέσεις.

43

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος είναι ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός και η

αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού και τελικά των υπηρεσιών

των μικρών καταλυμάτων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο

2601/98.

Δραστηριότητες

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους επενδυτές στο

πλαίσιο του Προγράμματος θα πρέπει να οδηγούν σε ολοκληρωμένο

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων

τους. Οι ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση ώστε να

χρηματοδοτηθούν ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1) Βελτίωση / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κοινόχρηστα κτίρια,

βαφές, επιχρίσματα).

2) Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων (π.χ.

κλιματιστικά).

3) Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (π.χ. κήποι, πέργκολες,

πισίνες).

4) Επενδύσεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

τηλεφωνικά κέντρα).

5) Έργα εξοικονόμησης και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας (π.χ.

ηλιακοί θερμοσίφωνες).

6) Έργα προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής (π.χ.

πυρασφάλεια).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος για

να είναι επιλέξιμες πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες τουλάχιστον τριών

από τις παραπάνω κατηγορίες.

44

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις

α) Για τ ις μ εμ ο νω μ ένες επ ιχειρ ή σ εις :

- Να απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας από 1 έως 50 άτομα και να

έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 300 εκατ. δρχ.

- Δεν πρέπει να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% επιχειρήσεις

που δεν πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

- Τουλάχιστον 3 έτη, έστω και εποχικά, ανεξαρτήτως της τυχόν αλλαγής

ιδιοκτήτη ή μισθωτή.

- Ειδικό σήμα του EOT.

β) Για τ ις σ υ ν ερ γ α ζό μ εν ες επ ιχειρ ή σ εις :

Στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις, τότε η καθεμία από αυτές πρέπει να εκπληρώνει τις παραπάνω

προϋποθέσεις των μεμονωμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, το μέγιστο

ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στην κοινή πρόταση ορίζεται για

επενδυτή που θα προταθεί από 2 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε 60%, για

επένδυση που θα προταθεί από 3 και πλέον συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε

40%. Σε μια κοινή πρόταση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή περισσότερων των

δυο επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή ανήκουν

πλειοψηφικά σε άτομα α' βαθμού συγγένειας με αυτό το φυσικό πρόσωπο ή

είναι θυγατρικές εταιρείες μιας συμμετέχουσας εταιρείας ή ανήκουν στον ίδιο

όμιλο εταιρειών μιας συμμετέχουσας εταιρείας. Επιχειρήσεις με τα παραπάνω

χαρακτηριστικά μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό έως το πού 40% η

καθεμιά στον προϋπολογισμό της κοινής πρότασης.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός επένδυσης προς ενίσχυση για τις μεμονωμένες

επιχειρήσεις ορίστηκε σε 25 εκατ. δρχ., ενώ για τις συνεργαζόμενες

επιχειρήσεις, σε 40 εκατ. δρχ. Οι επιχειρήσεις με εξαίρεση στα ξενοδοχεία και

κάμπινγκ Γ κατηγορίας και άνω μπορούν να σχεδιάσουν, να προτείνουν και

να υλοποιήσουν επενδύσεις με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, αλλά στην

45

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

περίπτωση αυτή η χρηματοδοτική ενίσχυση θα υπολογιστεί επί των

παραπάνω ανωτάτων ορίων.

Χρηματοδοτική Ενίσχυση

Η χρηματοδοτική ενίσχυση (δημόσια επιχορήγηση) μιας εγκεκριμένης

επένδυσης ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού αυτής. Το υπόλοιπο 60% καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή

των επενδυτών. Η καταβολή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που έχει εγκριθεί

θα πραγματοποιηθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Ο επενδυτής, με

την υπογραφή της σύμβασης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή έως

40% της εγκεκριμένης χρηματοδοτικής ενίσχυσης καταθέτοντας ισόποση

εγγυητική επιστολή.

Η αποπληρωμή της ενίσχυσης πραγματοποιείται όταν πιστοποιηθεί η

ολοκλήρωση της επένδυσης Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Ο επενδυτής έχει επίσης τη δυνατότητα να

πραγματοποιήσει την επένδυση του με δικά του κεφάλαια και να ζητήσει την

καταβολή της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που του έχει εγκριθεί στο τέλος.

Επίσης, ο επενδυτής έχει την δυνατότητα να πάρει τραπεζικό δάνειο

εκχωρώντας τη χρηματοδοτική ενίσχυση που του έχει εγκριθεί στην τράπεζα.

Β. Πρόγραμμα νια ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων του τουρισμού

Στη δεύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επενδυτικών

προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας

τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων" μπορούν να συμμετάσχουν:

1) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής.

2) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα.

46

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3) Τουριστικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών

(ΤΕΟΜ).

4) Επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων Ι.Χ.

5) Ναυλομεσιτικά γραφεία.

6) Επιχειρήσεις - πλοιοκτήτες τουλάχιστον 5 επαγγελματικών σκαφών

αναψυχής, καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων δυναμικότητας μέχρι 50

επιβατών (εξαιρουμένου του πληρώματος).

7) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

(γκολφ, μαρίνων, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, κέντρων

θαλασσοθεραπείας, ιαματικών πηγών κ.λ.π.).

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι ενέργειες που θα θεωρηθούν επιλέξιμες για κάθε πρόταση ώστε να

χρηματοδοτηθούν ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1) Έρευνα αγοράς, εκπόνηση μελετών μάρκετινγκ (π.χ. έρευνα τάσεων

διεθνούς αγοράς, αναζήτηση νέων αγορών κ.λ.π.).

2) Αναδιοργάνωση - Αυτοματοποίηση - Ηλεκτρονική δικτύωση (π.χ.

απόκτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού

εξοπλισμού κ.λ.π.).

3) Προβολή - διαφήμιση (π.χ. διαφημιστικές καταχωρίσεις, φυλλάδια κ.λ.π.).

4) Δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων, συνδυασμένες ενέργειες ένταξης

σε πακέτα εναλλακτικών μορφών τουρισμού (σχεδιασμός και διοργάνωση).

5) Απόκτηση και εφαρμογή τεχνογνωσίας όσον αφορά στην ανάπτυξη και τη

διαχείριση ειδικών μορφών τουρισμού (αγορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση

προσωπικού κ.λ.π.).

6) Συνενώσεις - συγχωνεύσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

47

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος για

να είναι επιλέξιμες πρέπει να περιλαμβάνουν ενέργειες τουλάχιστον από 2

από τις παραπάνω κατηγορίες.

Προϋποθέσεις

α) Για τ ις μ εμ ο νω μ ένες επ ιχειρ ή σ εις :

- Να απασχολούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας από 1 έως 150 άτομα και

να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 750 εκατ. δρχ. Το

κριτήριο αυτό δεν αποκλείει την ένταξη επιχειρήσεων στις οποίες εργαζόμενοι

είναι αυτοαπασχολούμενοι, αρκεί οι αυτοαπασχολούμενοι να έχουν σχέση α'

ή β' βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή μισθωτή (γονείς, παιδιά, αδέρφια) ή

να πρόκειται για τον / την σύζυγο αυτού. - Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο

εργασιών τα 3 τελευταία έτη ίσο ή μεγαλύτερο των 30 εκατ. δρχ. ή μέσο

ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών τα 3 τελευταία έτη μεγαλύτερο του 20%

και κύκλο εργασιών το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της πρότασης

ίσο ή μεγαλύτερο των 30 εκατ. δρχ.

β) Για τ ις σ υ ν ερ γ α ζό μ εν ες επ ιχειρ ή σ εις :

- Ισχύει ότι και στην πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση ισχύουν όσα και στην πρώτη

πρόσκληση ενδιαφέροντος.

48

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.3. ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν 2007

Ν Ο Μ Ο Σ Δ εδ ο μ ένα5*****

^****

3*** 2** 1

*Γενικό

ά θρ ο ισ μ α

Ν ΗΣΙ Α Μ Ο Ρ Γ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 3 6 9ΔΩΜΑΤΙΑ 94 67 161ΚΛΙΝΕΣ 187 126 313

Ν ΗΣΙ Α Ν Α Φ ΗΜΟΝΑΔΕΣ 1 1ΔΩΜΑΤΙΑ 12 12ΚΛΙΝΕΣ 24 24

Ν ΗΣΙ Α Ν Τ ΙΠ Α Ρ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 4 5 9ΔΩΜΑΤΙΑ 96 81 177ΚΛΙΝΕΣ 183 160 343

Ν ΗΣΙ Α Ν Δ Ρ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 3 6 10 5 24ΔΩΜΑΤΙΑ 47 228 310 89 674ΚΛΙΝΕΣ 96 437 562 148 1.243

Ν ΗΣΙ ΙΟ ΣΜΟΝΑΔΕΣ 2 6 26 9 43ΔΩΜΑΤΙΑ 84 190 673 150 1.097ΚΛΙΝΕΣ 166 380 1.281 298 2 .125

Ν ΗΣΙ Κ ΕΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 3 1 6ΔΩΜΑΤΙΑ 35 20 78 16 149ΚΛΙΝΕΣ 68 34 148 32 282

Ν ΗΣΙ Κ ΙΜ Ω Λ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 1 1ΔΩΜΑΤΙΑ 5 5ΚΛΙΝΕΣ 8 8

Ν ΗΣΙ Κ Ο Υ Φ Ο Ν Η ΣΙΜΟΝΑΔΕΣ 1 2 3 6ΔΩΜΑΤΙΑ 2 50 39 91ΚΛΙΝΕΣ 4 96 79 179

Ν ΗΣΙ Κ Υ Θ Ν Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 4 4ΔΩΜΑΤΙΑ 127 127ΚΛΙΝΕΣ 256 256

Ν ΗΣΙ Μ Η Λ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 2 19 7 28ΔΩΜΑΤΙΑ 41 405 96 542ΚΛΙΝΕΣ 83 791 183 1.057

Ν ΗΣΙ Μ Υ Κ Ο Ν Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 9 39 31 41 42 162ΔΩΜΑΤΙΑ 749 1.416 1.027 1.040 599 4.831ΚΛΙΝΕΣ 1.508 2.757 1.993 2.066 1.164 9 .488

Ν ΗΣΙ Ν Α Ξ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 3 8 69 31 111ΔΩΜΑΤΙΑ 140 527 1.241 389 2 .297ΚΛΙΝΕΣ 283 1.024 2.382 766 4 .455

Ν ΗΣΙ Τ Η Ν Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 3 9 19 5 36ΔΩΜΑΤΙΑ 261 249 499 62 1.071ΚΛΙΝΕΣ 491 488 938 98 2 .015

Ν ΗΣΙ Θ Η Ρ Α ΜΟΝΑΔΕΣ 8 63 54 78 51 254

49

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΔΩΜΑΤΙΑ 200 1.384 882 1.896 796 5 .158ΚΛΙΝΕΣ 381 2.564 1.691 3.625 1.594 9 .855ΜΟΝΑΔΕΣ 1 11 20 93 19 144

Ν ΗΣΙ Π Α Ρ Ο Σ ΔΩΜΑΤΙΑ 57 581 644 1.924 258 3 .464ΚΛΙΝΕΣ 112 1 068 1.211 3.685 518 6 .594ΜΟΝΑΔΕΣ 2 5 3 10

Ν ΗΣΙ ΣΕ Ρ ΙΦ Ο Σ ΔΩΜΑΤΙΑ 15 103 47 165ΚΛΙΝΕΣ 26 196 84 306ΜΟΝΑΔΕΣ 1 1

Ν ΗΣΙ Σ ΙΚ ΙΝ Ο Σ ΔΩΜΑΤΙΑ 18 18ΚΛΙΝΕΣ 37 37ΜΟΝΑΔΕΣ 2 6 16 2 26

Ν ΗΣΙ Σ ΙΦ Ν Ο Σ ΔΩΜΑΤΙΑ 61 86 263 25 435ΚΛΙΝΕΣ 100 169 510 53 832ΜΟΝΑΔΕΣ 2 2

Ν ΗΣΙ Σ Χ Ο ΙΝ Ο Υ Σ Σ Α ΔΩΜΑΤΙΑ 46 46ΚΛΙΝΕΣ 93 93ΜΟΝΑΔΕΣ 8 10 23 3 44

Ν ΗΣΙ Σ Υ Ρ Ο Σ ΔΩΜΑΤΙΑ 248 302 550 33 1.133ΚΛΙΝΕΣ 467 567 1.032 61 2 .127

ΝΗΣΙΦ Ο Λ Ε Γ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 5 15 21ΔΩΜΑΤΙΑ 13 71 264 348ΚΛΙΝΕΣ 25 142 517 684Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 18 137 167 437 183 942

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 1.006 4 .272 4 .443 9 .639 2.641 22.001Κ Λ ΙΝ Ε Σ 2.001 8 .089 8 .560 18.507 5 .159 42 .316

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο ΙΟ Ν ΙΩ Ν Ν Η ΣΩ Ν 2007

Ν Ο Μ Ο Σ Δ εδ ο μ ένα g * * * * * β * * * 2 * * 1*Γεν ικό

ά θρ ο ισ μ α

Ν ΗΣΙ ΙΘ Α Κ ΗΜΟΝΑΔΕΣ 1 2 2 5ΔΩΜΑΤΙΑ 12 49 42 103ΚΛΙΝΕΣ 23 91 81 195

Ν ΗΣΙ Κ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν ΙΑΜΟΝΑΔΕΣ 9 24 92 8 133ΔΩΜΑΤΙΑ 1.143 1.000 2.547 111 4.801ΚΛΙΝΕΣ 2.267 1.909 4.937 213 9 .326

Ν ΗΣΙ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ ΑΜΟΝΑΔΕΣ 10 55 90 192 59 406ΔΩΜΑΤΙΑ 2.222 7.297 6.245 6.471 1.212 23 .447ΚΛΙΝΕΣ 4.211 13.627 11.970 12.195 2.330 44 .333

Ν ΗΣΙ Ο Θ Ο Ν Ο ΙΜΟΝΑΔΕΣ 1 1ΔΩΜΑΤΙΑ 21 21ΚΛΙΝΕΣ 35 35

Ν ΗΣΙ Π Α ΞΟ ΙΜΟΝΑΔΕΣ 1 3 1 1 βΔΩΜΑΤΙΑ 6 91 42 15 154ΚΛΙΝΕΣ 11 164 83 30 288

Ν ΗΣΙ Μ Ε ΓΑ Ν Η ΣΙΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 2ΔΩΜΑΤΙΑ 50 14 64ΚΛΙΝΕΣ 100 27 127

50

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Ν ΗΣΙ Λ Ε Υ Κ Α Δ ΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 4 15 64 6 90ΔΩΜΑΤΙΑ 102 90 631 1.413 125 2.361ΚΛΙΝΕΣ 204 172 1.209 2.724 236 4 .545

Ν ΗΣΙ Ζ Α Κ Υ Ν Θ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 1 22 58 163 10 254ΔΩΜΑΤΙΑ 115 1.949 4.868 6 368 264 13 .564ΚΛΙΝΕΣ 227 3.848 9.431 12.235 508 26 .249

Σ Υ Ν Ο Λ ΟΜ Ο Ν Α Δ Ε Σ 12 93 193 515 84 897Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 2.439 10.547 12 .898 16 .904 1.727 44 .515Κ Λ ΙΝ Ε Σ 4 .642 20 .048 24.801 32 .290 3 .317 85 .098

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2007

Ν Ο Μ Ο Σ Δ εδ ο μ ένα g * * * * * ^ * * * * β * * * 2 * * 1*Γεν ικό

ά θρ ο ισ μ α

Α Τ Τ ΙΚ Η - Α Θ Η Ν ΑΜΟΝΑΔΕΣ 15 32 42 98 62 249ΔΩΜΑΤΙΑ 4.177 3.963 3.336 3.711 1.348 16.535ΚΛΙΝΕΣ 7.838 7.264 6.037 6.741 2 523 30 .403

Α Τ Τ ΙΚ Η - Α Θ Η Ν ΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 8 23 7 39ΔΩΜΑΤΙΑ 77 499 757 156 1.489ΚΛΙΝΕΣ 125 915 1.338 317 2 .695

Α Τ Τ ΙΚ Η - Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΜΟΝΑΔΕΣ 13 32 37 102 21 205ΔΩΜΑΤΙΑ 2.096 2.952 2.016 3.562 400 11.026ΚΛΙΝΕΣ 4.004 5.678 3.856 6.592 730 20 .860

Α Τ Τ ΙΚ Η - Ν Η Σ ΙΑ Α Ρ Γ Ω Σ Α Ρ Ω Ν ΙΚ Ο Υ

ΜΟΝΑΔΕΣ 10 30 71 49 160ΔΩΜΑΤΙΑ 282 1.088 1.629 748 3 .747ΚΛΙΝΕΣ 545 2.074 3.076 1.485 7 .180

Α Τ Τ ΙΚ Η - Ν Η Σ ΙΑ Λ Α Κ Ω Ν ΙΚ Ο Υ Κ Ο Λ Π Ο Υ

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 13 14 2 32ΔΩΜΑΤΙΑ 25 168 174 22 389ΚΛΙΝΕΣ 58 321 335 36 750

Α ΙΤ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν ΙΑΜΟΝΑΔΕΣ 3 21 28 15 67ΔΩΜΑΤΙΑ 221 797 635 190 1.843ΚΛΙΝΕΣ 485 1.515 1.200 373 3 .573

Ε Υ Β Ο ΙΑΜΟΝΑΔΕΣ 2 8 31 139 30 210ΔΩΜΑΤΙΑ 208 1.366 1.855 3.764 624 7 .817ΚΛΙΝΕΣ 416 2.649 3.525 7.136 1.135 14.861

Ν ΗΣΙ Σ Κ Υ Ρ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 2 4 8 1 15ΔΩΜΑΤΙΑ 89 74 109 10 282ΚΛΙΝΕΣ 179 134 219 20 552

Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν ΙΑΜΟΝΑΔΕΣ 3 3 6 16 28ΔΩΜΑΤΙΑ 192 31 76 438 737ΚΛΙΝΕΣ 484 69 139 798 1.490

Φ Ω Κ ΙΔ ΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 11 19 31 11 73ΔΩΜΑΤΙΑ 14 614 618 532 101 1.879ΚΛΙΝΕΣ 28 1.112 1.137 1.008 197 3 .482

Φ Θ ΙΩ Τ ΙΔ ΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 4 8 93 50 156ΔΩΜΑΤΙΑ 172 312 369 1.873 784 3 .510ΚΛΙΝΕΣ 368 604 703 3.495 1.479 6 .649

51

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Β Ο ΙΩ Τ ΙΑΜΟΝΑΔΕΣ 1 2 8 11 8 30ΔΩΜΑΤΙΑ 24 44 266 264 102 700ΚΛΙΝΕΣ 55 80 502 499 185 1.321Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 37 110 227 634 256 1 .264

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 6.960 9.899 11 .162 17.448 4 .485 49 .9 5 4Κ Λ ΙΝ Ε Σ 13.318 18.723 20 .858 32 .437 8 .480 93 .816

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ 2007

Ν Ο Μ Ο Σ Δ εδ ο μ έναg * * *

**

^ * * *

*g * * * 2*

* 1*Γεν ικό

ά θρ ο ισ μ αΜΟΝΑΔΕΣ 7 40 104 282 57 490

Χ Α Ν ΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 1.025 2.824 4.313 9.577 1.304 19 .043ΚΛΙΝΕΣ 2.143 5.385 7.966 16.788 2.409 34.691ΜΟΝΑΔΕΣ 19 107 96 183 100 505

Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ ΔΩΜΑΤΙΑ 5.747 12.252 5.596 6.314 3.057 32 .966ΚΛΙΝΕΣ 11.388 23.249 10.598 11.953 5.602 62 .790ΜΟΝΑΔΕΣ 16 29 30 95 43 213

Λ Α Σ ΙΘ Ι ΔΩΜΑΤΙΑ 2.759 2.855 1.527 3.071 570 10 .782ΚΛΙΝΕΣ 5.327 5.466 2.920 5.598 1.056 20 .367ΜΟΝΑΔΕΣ 6 40 76 151 28 301

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο ΔΩΜΑΤΙΑ 1.784 4.384 3.960 4.785 516 15 .429ΚΛΙΝΕΣ 3.432 8.472 7.472 8.743 988 29 .107Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 48 21 β 306 711 228 1.509

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 11.315 22 .315 15.396 23 .747 5 .447 78 .220Κ Λ ΙΝ Ε Σ 22 .290 42 .572 28 .956 43 .082 10.055 146.955

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ω Ν 2007

Ν Ο Μ Ο Σ Δ εδ ο μ ένα g***** ^ * * * * g*** 2** 1*Γεν ικό

ά θρ ο ισ μ α

ΝΗΣΙΑ Σ Τ Υ Π Α Λ Α ΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 6 1 9ΔΩΜΑΤΙΑ 14 42 76 17 149ΚΛΙΝΕΣ 25 86 144 29 284

ΝΗΣΙΚ Α Ρ Π Α Θ Ο Σ

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 22 72 4 101ΔΩΜΑΤΙΑ 75 819 1.502 45 2.441ΚΛΙΝΕΣ 148 1.530 2.770 72 4 .520

ΝΗΣΙΚ Α Λ Υ Μ Ν Ο Σ

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 4 32 1 38ΔΩΜΑΤΙΑ 10 161 650 14 835ΚΛΙΝΕΣ 20 305 1.223 29 1.577

ΝΗΣΙΚ Α Σ Τ Ε Λ Λ Ο Ρ ΙΖ Ο

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 3ΔΩΜΑΤΙΑ 41 41ΚΛΙΝΕΣ 73 73

Ν ΗΣΙ Κ Α ΣΣΟ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 3

52

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΔΩΜΑΤΙΑ 22 22ΚΛΙΝΕΣ 41 41

ΝΗΣΙΚ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν ΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ 1 1ΔΩΜΑΤΙΑ 6 6ΚΛΙΝΕΣ 13 13

Ν ΗΣΙ ΚΟ ΣΜΟΝΑΔΕΣ 5 42 50 144 7 248ΔΩΜΑΤΙΑ 1.049 9.239 2.988 5.483 113 18.872ΚΛΙΝΕΣ 2.301 18.274 5.683 10.254 216 36 .728

Ν ΗΣΙ Ν ΙΣΥ Ρ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 1 3 4ΔΩΜΑΤΙΑ 20 53 73ΚΛΙΝΕΣ 37 105 142

Ν ΗΣΙ Ρ Ο Δ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 14 107 127 169 60 477ΔΩΜΑΤΙΑ 5.052 18.389 7.422 6.623 1.043 38 .529ΚΛΙΝΕΣ 9.782 35.117 14.142 12.397 1.998 73 .436

Ν ΗΣΙ Τ Η Λ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 2 2 4ΔΩΜΑΤΙΑ 75 35 110ΚΛΙΝΕΣ 137 67 204

Ν ΗΣΙ Χ Α Λ Κ ΗΜΟΝΑΔΕΣ 3 1 4ΔΩΜΑΤΙΑ 12 3 15ΚΛΙΝΕΣ 32 6 38

Ν ΗΣΙ Λ Ε ΙΨ Ο ΙΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 2ΔΩΜΑΤΙΑ 30 15 45ΚΛΙΝΕΣ 54 28 82

Ν ΗΣΙ Λ Ε Ρ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 1 1 20 4 26ΔΩΜΑΤΙΑ 127 31 507 43 708ΚΛΙΝΕΣ 250 56 924 84 1.314

Ν ΗΣΙ Π Α Τ Μ Ο ΣΜΟΝΑΔΕΣ 5 29 5 39ΔΩΜΑΤΙΑ 224 585 86 895ΚΛΙΝΕΣ 422 1.105 175 1.702

Ν ΗΣΙ ΣΥΜ ΗΜΟΝΑΔΕΣ 4 5 4 13ΔΩΜΑΤΙΑ 64 49 85 198ΚΛΙΝΕΣ 131 99 156 386

Σ Υ Ν Ο Λ ΟΜ Ο Ν Α Δ Ε Σ 19 160 222 488 83 972Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 6.101 27 .924 11 .873 15.665 1.376 62 .939Κ Λ ΙΝ Ε Σ 12.083 53 .978 22 .583 29 .265 2.631 120.540

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ Κ Ο Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Η Π Ε ΙΡ Ο Υ 2007Ν

Ο Μ Ο ΣΔ εδ ο μ ένα

5*** * *

^ * * * * 3***

2* *

1*

Γενικόά θρ ο ισ μ α

ΜΟΝΑΔΕΣ 2 1 10 1 14Α Ρ Τ Α ΔΩΜΑΤΙΑ 121 4 196 6 327

ΚΛΙΝΕΣ 272 8 363 10 653ΜΟΝΑΔΕΣ 2 26 45 71 10 154

ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α ΔΩΜΑΤΙΑ 70 382 589 1.192 150 2 .383ΚΛΙΝΕΣ 147 832 1.183 2.285 264 4.711

Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α ΜΟΝΑΔΕΣ 3 14 46 14 77

53

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΔΩΜΑΤΙΑ 72 559 943 247 1.821ΚΛΙΝΕΣ 140 1.081 1.808 496 3 .525ΜΟΝΑΔΕΣ 5 14 21 8 48

Θ Ε Σ Π Ρ Ω Τ ΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 250 459 397 152 1.258ΚΛΙΝΕΣ 448 885 767 297 2 .397Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ 2 36 74 148 33 293

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Δ Ω Μ Α Τ ΙΑ 70 825 1.611 2 .728 555 5 .789Κ Λ ΙΝ Ε Σ 147 1.692 3 .157 5 .223 1.067 11.286

54

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.4 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(www.metron-consulting.gr)

5.4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού Νόμου

4146/2013, ο οποίος τροποποιεί τους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004

και 3908/2011, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια νέων και υφιστάμενων

επιχειρήσεων με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της

επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν

να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο καθεστώς της Γενικής

Επιχειρηματικότητας είναι:

• Για Μεγάλες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ

• Για Μεσαίες Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 250.000 ευρώ

• Για Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ

• Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ

Ο νόμος 4146/2013 απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος

κλάδων και τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

• Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

55

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

• Γεωργία

• Κτηνοτροφία

Δευτερογενής Τομέας:

• Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008 που αναφέρονται στις

εξαιρέσεις

• Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων

• Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού

Τριτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

• Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής

υποδομής, Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και

σύνθετα τουριστικά καταλύματα, Μετατροπή χαρακτηρισμένων

παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2

αστέρων και άνω, Τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις Γ τάξης και

άνω, εκτός εξαιρουμένων περιοχών από ΚΥΑ:

• Μονάδες τουρισμού υγείας

• Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)

• Μεταφορές

• Ανάπτυξη λογισμικού

• Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας

Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 θα

λάβουν επιχορήγηση από 15% έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της

επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης.

56

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.4.2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες ενδεικτικές τροποποιήσεις όπως αυτές

προκύπτουν με τον νέο αναπτυξιακό Νόμο.

■ Καταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και

φοροαπαλλαγής και δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να επιλέγει

την λήψη του συνόλου της ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης

■ Εφόσον ο επενδυτής επιλέξει την επιχορήγηση μέσω της φορολογικής

απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 ή 12 χρόνια (εαν

είναι νέα επιχείρηση), αντί 8 ή 10 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα

■ Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι και το 100% της

επιδότησης με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής (με προσαύξηση

10%)

■ Δίνεται δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής με άμεσα

ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, που υπολογίζονται με

την μέση αξία τους των τελευταίων τριών μηνών.

■ Αυξάνεται το ποσοστό επιδότησης κυρίως στις Πολύ Μικρές και Μικρές

επιχειρήσεις που θα κάνουν την επένδυσή τους σε περιοχές Β.Ε.Π.Ε.

(εφόσον με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν εξαντλούσαν σε

ποσοστό το ανώτατο όριο του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων)

■ Μειώνεται στα 5 χρόνια (από 6) ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από

την ίδρυση ή τον τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3*

και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για

νέο εκσυγχρονισμό.

■ Εντάσσονται τα Κέντρα Αποκατάστασης στις ευνοϊκές διατάξεις

επιχορήγησης καθώς και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια

του τουρισμού υγείας, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με ΚΥΑ.

■ Εντάσσονται οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής

Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων

Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων

57

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού

Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών

Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού,

Αυτοκινητοδρομίων)

■ Εντάσσεται η μετατροπή παραδοσιακών, διατηρητέων κτισμάτων σε

ξενοδοχειακές μονάδες (καθώς και ο εκσυγχρονισμός τους) που είτε

είναι είτε αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

■ Εντάσσονται πλέον και επενδύσεις σε επιχειρήσεις camping 3*

■ Εντάσσονται επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις

ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται

επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων

αυτής της κατηγορίας

■ Επίσης κάτι καινούριο είναι ότι ενισχύονται οι ΙΚΕ, οι Ομάδες

Παραγωγών (ΟΠ), οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), καθώς οι

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)

■ Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το

δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, μεμονωμένα ή

συνδυαστικά

■ Μεταβάλλονται τα όρια της συσσώρευσης των ενισχύσεων και γίνονται

15 εκ ευρώ για μεμονωμένες και 30 εκ για συνεργαζόμενες ή

συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα

■ Επίσης όσον αφορά τις κτηριακές δαπάνες: Η κατασκευή, η επέκταση,

ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων,

καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, δεν

μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και

Μεσαίων επιχειρήσεων το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%

(ανέρχεται δηλαδή στο 70%)

58

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.4.3. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά

Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. Στη κατηγορία 1 -

Γενικά επενδυτικά σχέδια (γενική επιχειρηματικότητα ή περιφερειακή

συνοχή)- των επενδυτικών σχεδίων που επιδοτούνται εντάσσονται και οι

δράσεις που αναφέρονται στους τομείς των ΑΠΕ και ειδικότερα υπάρχει

ειδική αναφορά για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες

μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την ηλιακή, την

υδροηλεκτρική, τη γεωθερμική και τη βιομάζα, επενδυτικά σχέδια

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητα.

Γενικά Επενδυτικά σχέδια:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: κάθε επιχειρηματία

Προβλέπει: Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι

το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης

2. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή

αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης

και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του

ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις,

το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.

59

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και

να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και

επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου

επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια:

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα

Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.

Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των

λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική

ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά: επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.

Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται όσο αυξάνει το ύψος της

επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60%

της συνολικής ενίσχυσης.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων

πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει

παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των

2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τεχνολογικός, διοικητικός,

οργανωτικός, και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός.

60

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Προβλέπει: φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου

επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)

Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10

τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην

υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Προβλέπει: τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης

Ο Ν. 4146/2013 εξαιρεί τις επενδύσεις στον τομέα του χάλυβα, του

άνθρακα, των συνθετικών ινών, των δημοσίων επιχειρήσεων εξαιρώντας

επιπλέον τις προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και συγκεκριμένους

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. κατασκευές κτηρίων, εμπορικές

επιχειρήσεις, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, διαφήμιση, δραστηριότητες

εξωχώριων οργανισμών και φορέων κτλ).

Ενώ στον τομέα του Τουρισμού υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μόνο

οι επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό

ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή

αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων καθώς και στον

εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον

παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την

ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του

εκσυγχρονισμού της μονάδας. Υπάγονται επίσης στις διατάξεις του νόμου

οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας.

5.5. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

61

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Α. Για να είναι δυνατή η ενίσχυση για ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων πρέπει:

• Η επένδυση να πραγματοποιείται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης

Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.), όπως ορίζονται με τον

Ν.2545/1997( ΦΕΚ 254/Α) ή

• Η επένδυση να πραγματοποιείται σε ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -

ΑΝΑΨΥΧΗΣ, χαρακτηριζόμενη έτσι σύμφωνα με τα κριτήρια της

χωροταξικής ή πολεοδομικής πολιτικής και

• Να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κατάλληλη υποδομή για την εύρυθμη

και αποδοτική λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας.

Η συνδρομή των ανωτέρων προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατά περίπτωση

υε ειδική γνωμάτευση του EOT, π οποία εκδίδεται από τον εν λόγω

Οργανισμό (Δ/νση Μελετών & Επενδύσεων EOT, Τμήμα Τουριστικών

Επενδύσεων & Ενημέρωσης Επενδυτών ) και προσκομίζεται στην αρμόδια

Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Β. Για εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων υπάγονται οι επιχειρήσεις:

• Λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες, κατηγορίας τουλάχιστον 2*

πρώην Γ τάξης.

• Ξενοδοχεία που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για

πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να γίνει αλλαγή

στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της

προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν κατηγορίας

τουλάχιστον 2* πρώην Γ' τάξης

• Λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες κατώτερης κατηγορίας των 2*

,πρώην Γ' τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή

παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται

τουλάχιστον σε κατηγορία 2* πρώην Γ τάξη.

62

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

• Ξενοδοχειακές μονάδες κατώτερης κατηγορίας των 2*, πρώην Γ τάξης

σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, που έχουν

διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ' ανώτατο

όριο, χωρίς στο διάστημα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του

κτιρίου και υπό τον όρο ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται

τουλάχιστον σε κατηγορία 2*, πρώην Γ' τάξη.

Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής

ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον κατηγορίας 2*, πρώην Γ' τάξης , θα

πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης

εκσυγχρονισμού της μονάδας που έχει υπαχθεί τις διατάξεις του εν λόγω

Νόμου ή των Νόμων 2601/98 και 1262/82. Στην πενταετία από την έναρξη

λειτουργίας της μονάδας περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η

μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων

δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχεία που προέκυψαν από

υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή

διαμερισμάτων. Κατ' εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισμός ενισχύεται για

τμήματα του ξενοδοχείου που δεν περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη

ενίσχυση.

Γ. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campina's). τουλάχιστον Γ' τάξης.

Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής

τουριστικής οργανωμένης κατασκήνωσης τουλάχιστον Γ' τάξης, θα πρέπει να

έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης

εκσυγχρονισμού της μονάδας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του εν λόγω

Νόμου ή των νόμων 2601/98, 1892/1990 και 1262/82. Κατ' εξαίρεση για τα

κάμπινγκ για τα οποία έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους στις

διατάξεις των νόμων 1262/1982,1892/1990 και 2601/98 και για τα οποία

υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος για

63

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει πενταετία από

την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού, ο αιτούμενος

εκσυγχρονισμός μπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του

προηγούμενου τμήματα του κάμπινγκ ή και στα εκσυγχρονισμένα, εφόσον η

σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους

κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής

Επιτροπής .

Δ. Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό ς ξεν ο δ ο χ εια κ ώ ν μ ο νά δ ω ν π ου α φ ο ρ ά στη

δ η μ ιο υ ρ γ ία σ υ μ π λ η ρ ω μ α τικ ώ ν εγκ α τα σ τά σ εω ν.

Ενισχύεται ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στην

δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων

κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε

ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2 αστέρων, πρώην Γ τάξης,

με σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.

Ε. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2* πρώην Γ' τάξης.

Για να είναι δυνατή η εφαρμογή των ενισχύσεων σε επενδύσεις επισκευής,

αποκατάστασης και μετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε

ξενοδοχειακές μονάδες, πρέπει τα κτίρια αυτά είτε βρίσκονται σε

χαρακτηρισμένο παραδοσιακό οικισμό είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί ως

διατηρητέα ή ως παραδοσιακά από το ΥΠΕΧΩΔΕ ή το ΥΠΠΟ ή τον EOT,

κατά περίπτωση .

Στ. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, έργων ειδικής τουριστικής υποδομής:

64

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος .Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω μονάδες.

Οι αιτήσεις στων φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των

επενδύσεων ή και προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των

παραπάνω μονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για

την πλήρωση των κατά περίπτωση προδιαγραφών .

5.6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013, η χώρα χωρίζεται σε

τρείς (3) γεωγραφικές ζώνες και στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικά

ποσοστά επιχορήγησης. Η αντιστοιχία μεταξύ των επιλέξιμων γεωγραφικών

ζωνών και των ποσοστών επιχορήγησης απεικονίζεται στον παρακάτω

πίνακα:

Ζ Ω Ν Ε Σ Ν Ο Μ Ο Ι Π Ο Σ Ο Σ Τ Α Ε Π ΙΧ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ

Α Αττικής και Βοιωτίας1 5 % για Μεγάλες επιχειρήσεις

2 0 % για Μεσαίες επιχειρήσεις

2 5 % για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Β

Φθιώτιδας , Φωκίδας , Εύβοιας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κοζάνης,

Λάρισας, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, ρεθύμνης, Κορινθίας, Αρκαδίας,

Αργολίδας.

3 0 % για Μεγάλες επιχειρήσεις

3 5 % για Μεσαίες επιχειρήσεις

4 0 % για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Γ Υπόλοιποι Νομοί

65

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

40% για Μεγάλες επιχειρήσεις

45% για Μεσαίες επιχειρήσεις

50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του

φορέα της επένδυσης και από το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε περίπτωση

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού

σχεδίου. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή

του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο

προϊόν (ΑΕΠ) κάθε νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά

κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας.

Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν τις ενισχύσεις για επιχορήγηση (δωρεάν παροχή

από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης

δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) ή και Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

(ίθΒβίπς) (κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων

χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου

μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού).ή για επιδότηση του κόστους της

δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης (κάλυψη από το

Δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων,

εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων

απασχόλησης).

Για φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη

διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της

πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το

σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού) ισχύει ποσοστό 60% για την

Γεωγραφική Ζώνη Α και 100% για τις υπόλοιπες περιοχές.

66

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.7. ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας

παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

8. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή

φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα

οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής

υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του

επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και

λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά

ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

9. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών

του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

10. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το

Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης

που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού

εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών

που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της

χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.

Οι ενισχύσεις των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου συνυπολογίζονται

για τον καθορισμό του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο

επενδυτικό σχέδιο. Ολες οι ανωτέρω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται

μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μέχρι του ανώτατου ποσοστού του Πίνακα του άρθρου 5

παράγραφος 5 του νόμου.

67

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.8. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς

ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί

να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση που έχει εγκριθεί με την απόφαση

υπαγωγής, δεν είναι δυνατόν να μειωθεί μετά την έκδοση απόφασης αυτής.

Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της

ενίσχυσης της επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αποτελεί

εταιρικό κεφάλαιο.

Ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή για τις νεοϊδρυόμενες εταιρίες νοείται το

καταβεβλημένο κεφάλαιο τους.

Ως ίδια συμμετοχή του επενδυτή για τις υφιστάμενες εταιρείες νοείται:

I. Το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες

σε μετρητά εισφορές των εταίρων. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

υφιστάμενων εταιριών πρέπει να γίνεται μετά την υποβολή της αίτησης

υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04.

II. Η αύξηση του κεφαλαίου των Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. μπορεί να γίνεται και πριν την

υποβολή της αίτησης υπαγωγής υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε

μέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης

υπαγωγής με αποκλειστικό, βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής

συνέλευσης των μετόχων ή των εταίρων αντίστοιχα, σκοπό τη χρησιμοποίηση

του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή, στη συγκεκριμένη επένδυση και ότι,

μέχρι το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής της επένδυσης ή του

σχεδίου το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων

της εταιρίας και δεν έχει αναλωθεί.

III. Κατά περίπτωση τα φορολονηθέντα αποθεματικά, όπως αυτά

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να

απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα

68

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση

πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της

επένδυσης.

IV. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά

βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση

πενταετίας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (μπορεί να ανακληθεί η

απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή

επιστραφεί μέρος αυτής).

V. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια

συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της

επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της

επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που

πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

5.9. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Αν στο προτεινόμενο για ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η

χρησιμοποίηση δανείου, αυτό πρέπει:

1. να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας,

2. να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε

δημόσια ή μη εγγραφή ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς,

αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού,

3. να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό

θα προκύπτει ρητά από τη σχετική δανειακή σύμβαση και

4. να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρηματοδοτικό

οργανισμό, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις

του παρόντος. Το σχετικό έγγραφο της έγκρισης του πρέπει να αναφέρει τους

69

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

όρους χορήγησης του δανείου και συγκεκριμένα το ύψος του, τη διάρκεια του,

το επιτόκιο, την περίοδο χάριτος και τις εξασφαλίσεις για την παροχή του και

να περιλαμβάνεται στον υποβαλλόμενο με την αίτηση υπαγωγής φάκελο.

5.10. ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣΔΑΠΑΝΕΣ

Δεν ενισχύονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου δαπάνες όπως:

• Λειτουργικά έξοδα πάσης φύσεως (εκτός από τις περιπτώσεις των επενδυτικών

σχεδίων επιχειρηματικότητας νέων)

• Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων

• Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου

• Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων

• Μελέτες και αμοιβές συμβούλων (εκτός από νεοϊδρυόμενες μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις σε ποσοστό έως 5% του Προϋπολογισμού και έως 50.000€)

• Ανέγερση ή επέκταση κτιρίων σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της

επένδυσης. (πλην εξαιρέσεων - μακροχρόνιες μισθώσεις). Κατ' εξαίρεση μπορούν

να ενισχυθούν:

> Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει στον

φορέα της επένδυσης , εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, από το Δημόσιο,

τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ,την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε, τις ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., συμπεριλαμβανομένων και αυτών

που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης , λοιπές Β.Ε.Π.Ε.(ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ.και

Β.ΙΟ.ΠΑ), την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή , την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.,

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, σωματεία ή

ιδρύματα, καθώς και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή

επέκταση κτιρίων εντός τεχνολογικών πάρκων.

70

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

> Επίσης η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει

στον φορέα της επένδυσης αλλά έχει εκμισθωθεί από το Δημόσιο, νομικά ή

φυσικά πρόσωπα για χρονική διάρκεια 15 ετών η μίσθωση έχει μεταγραφεί

και ο εκμισθωτής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ιδιόχρησης. Η διάρκεια

της παραχώρησης ή μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης

της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης .Οι μισθώσεις καταρτίζονται και με

ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από

τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία κατατίθεται. Μετά την κατάθεση

του το έγγραφο μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του

ακινήτου.

> Η πραγματοποίηση επενδύσεων Χιονοδρομικών κέντρων, Γηπέδων

Γκολφ και παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επί

ακινήτου του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί προς τούτο

στο φορέα της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20)

ετών .

5.11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Έναρξη Υλοποίησης Επένδυσης

Η έναρξη των επενδυτικών σχεδίων, επιτρέπεται να γίνεται μετά από την χορήγηση

βεβαίωσης επιλεξιμότητας η οποία εκδίδεται εντός 5 ημερών και δεν δεσμεύει τον

φορέα αξιολόγησης.

Επενδυτικές δαπάνες που προηγούνται της ημερομηνίας χορήγησης της βεβαίωσης

επιλεξιμότητας δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος ούτε στην ίδια

συμμετοχή του επενδυτή.

Η έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης πριν τη δημοσίευση της απόφασης

υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του

71

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

επενδυτή και δεν δεσμεύει την κρίση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ούτε την απόφαση

της Διοίκησης σχετικά με την υπαγωγή ή μη αυτής στις διατάξεις του Ν.3299/04.

Αναμόρφωση ενισχυόμενου κόστους επένδυσης

Με την απόφαση πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής

λειτουργίας είναι δυνατόν, μετά από αίτηση του επενδυτή, να αναμορφωθεί το

ενισχυόμενο κόστος αυτής, το οποίο σε περίπτωση αύξησης δεν δύναται να υπερβεί

το 5% αυτού που έχει εγκριθεί. Για τον καθορισμό του ποσού της αναμόρφωσης του

κόστους της επένδυσης, λαμβάνονται υπόψη οι ανατιμήσεις και διαφοροποιήσεις που

τυχόν προέκυψαν στα επί μέρους στοιχεία κόστους της επένδυσης κατά τη διάρκεια

της υλοποίησης.

Προθεσμία ολοκλήρωσης - Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας

ολοκλήρωσης επένδυσης

Η προβλεπόμενη στην απόφαση υπαγωγής προθεσμία ολοκλήρωσης της

επένδυσης, μπορεί να παρατείνεται (πέρα από το χρονοδιάγραμμα που θα έχει

αναφέρει ο επενδυτής στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού του σχεδίου) για δύο

(2) έτη κατ' ανώτατο όριο, υπό τις προϋποθέσεις ότι:

Α) η υποβολή του αιτήματος γίνεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι

(6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά στην

απόφαση υπαγωγής και Β) έχει πραγματοποιηθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του

εγκριθέντος έργου.

Αν διακοπούν ή καθυστερήσουν οι εργασίες για λόγους ανωτέρας βίας, η προθεσμία

ολοκλήρωσης της επένδυσης μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον χρονικό διάστημα

ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης.

Στις περιπτώσεις που η ανωτέρα βία ανακύπτει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας

ολοκλήρωσης που καθορίστηκε αρχικά με την απόφαση υπαγωγής, το σχετικό

αίτημα πρέπει να υποβληθεί μόνο εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης που

72

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

καθορίστηκε αρχικά στην απόφαση υπαγωγής χωρίς να απαιτείται η

πραγματοποίηση του 50% του εγκριθέντος έργου.

Αν χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας η επένδυση ολοκληρωθεί εντός έξι

μηνών από τη. λήξη της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας, η ολοκλήρωση και

έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επιτρέπεται να πιστοποιηθεί εφόσον κατατεθεί

σχετική αίτηση για πιστοποίηση και ενισχύονται μόνο οι δαπάνες που

πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα.

5.12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως και 100% της

επιχορήγησης που προβλέπεται στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης,

με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%

από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές, αν δεν είναι διατυπωμένες

στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η ανωτέρω

προκαταβολή αποτελεί μέρος ή σύνολο της εγκριθείσας επιχορήγησης.

Δεν μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή σε ποσοστό άνω του 50% της συνολικής

επιχορήγησης, με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται ειδικά από το Εθνικό

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ). Στις περιπτώσεις

αυτές, προκειμένου να καταβληθεί προκαταβολή έως και 100% της

προβλεπόμενης επιχορήγησης, το υπόλοιπο της εγγύησης άνω του 50%, μπορεί

να καλυφθεί με εγγυητική επιστολή που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή

άλλους φορείς, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πλην της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε ποσοστό 50% και

άνω, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση πλήρους κάλυψης της

ίδιας συμμετοχής από το φορέα της επένδυσης, αποδεσμεύεται η κατατεθειμένη

Εγγυητική Επιστολή και ο επενδυτής:

73

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

1. λαμβάνει το υπόλοιπο της αναλογούσας επιχορήγησης μετά την πιστοποίηση

ολοκλήρωσης της επένδυσης σε ποσοστό έως και 100% ή

2. δύναται να προσκομίσει νέα Εγγυητική Επιστολή, για το υπολειπόμενο ποσό της

αναλογούσας επιχορήγησης προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι

εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του καταβληθεί το ισόποσο της αναλογούσας

επιχορήγησης, έως την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι εγγυητικές

επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με

την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθενται απευθείας σε δεσμευμένο

από την τράπεζα λογαριασμό.

5.13. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων

μεταποίησης είναι τα ακόλουθα:

1. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού {παράβολο) σύμφωνα με το ύψους

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στην σχετική κοινή

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Ειδικό Ερωτηματολόγιο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα του

επενδυτικού σχεδίου ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της

επένδυσης.

3. Αναλυτική Οικονομοτεχνική μελέτη της επένδυσης

4. Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, και δικαιολογητικά, που θα

τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα

κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004.

5. Έγκριση Τράπεζας για την χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης με

τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως:

74

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

α) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης.

β) Τη διάρκεια του δανείου

γ) Το επιτόκιο

δ) Τη περίοδο χάριτος

ε) Τις εξασφαλίσεις για τη παροχή του δανείου.

6. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την περίπτωση ενίσχυσης

τμήματος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου με το συγκεκριμένο είδος

κινήτρου.

7. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του επενδυτικού

σχεδίου, της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση καθώς και του κεφαλαίου κίνησης

αυτής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

• Αντίγραψα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων

εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής

ομολόγων, μετοχών, κλπ προκειμένου για φυσικά πρόσωπα μετόχους ή

εταίρους υπό σύσταση ή υφισταμένων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς

των προτεινόμενων επενδύσεων.

• Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και

ισοζύγια τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους

υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των

προτεινομένων επενδύσεων.

• Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και

ισοζύγιο τελευταίου μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι

φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων.

• Χορήγηση δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης

μόνο για το καθεστώς επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

8. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης (υφιστάμενων και νέων).

α) Ο αριθμός ταυ μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2 τελευταία

έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη από τις

75

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας και

του Ι.Κ.Α. Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περιπτώσεις

υφισταμένων επιχειρήσεων,

β) Ο αριθμός της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις

μόνιμης απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, από τον φορέα

της επένδυσης ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, με την οποία

να δηλώνεται:

α) Η μη πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή της

αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης από

επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε μονάδες που

έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

β) Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού δεν έχει υπαχθεί γιο

την παροχή ενισχύσεων από τον Ν.3299/2004 ή τον Ν.2601/98 ή από άλλη

πηγή.

γ) Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να αφορά παραγωγή

προϊόντων ομοίων με αυτά του υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στις

διατάξεις του Ν. 1892/90 ή του Ν.2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και του οποίου

η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

δ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό

του ιδίου φορέα στις παρεχόμενες ενισχύσεις του Ν. 1892/90 ή του 2601/98 ή

του Ν. 3299/2004 και υποβολή φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων

υπαγωγής, ολοκληρώσεως και λειτουργίας με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.

ε) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση και θα

χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης.

στ) Ότι εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο

για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται η νομική μορφή και

η σύνθεση του κεφαλαίου της.

76

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ζ) Ότι η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών

κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά τα κτίρια εκείνα που παραμένουν σε

αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την της

αίτησης, δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση και δεν έχουν λάβει

προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

10. Συμπλήρωση υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την

ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον

χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(2003/0 118/03).

11. Αναλυτικές προσφορές όλων των προτεινόμενων δαπανών από δύο τουλάχιστον

προμηθευτές ή εργολάβους (σε περίπτωση που προβλέπονται κτιριακές

δαπάνες) και προσπέκτους του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Σε

περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο

απαιτείται μία μόνο προσφορά. Οι προσφορές ξένων οίκων να έχουν μετάφραση.

Ειδικά για τις κτιριακές δαπάνες ή και για ιδιοκατασκευές, απαιτείται ανάλυση του

κόστους ανά δραστηριότητα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την

επαρκέστερη τεκμηρίωση των δαπανών αυτών (π.χ. σχέδια τοπογραφικά,

αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ).

12. Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης για την

υποβολή και την πρόθεση υλοποίησης της επένδυσης που περιγράφεται στο

προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο και για την παροχή εξουσιοδότησης προς ένα

εκτελεστικό όργανο για την υπογραφή της αίτησης και την υποβολή της

πρότασης.

13. Καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις και δικαιολογητικά νόμιμης

εκπροσώπησης.

77

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5.14. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α. Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής μονάδας ή επέκταση υπάρχουσας

ξενοδοχειακής μονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) πρώην Β' τάξης:

1. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) και Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις

του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 τ.Α') όπως ρυθμίστηκε η εφαρμογή τους με την ΚΥΑ

69269/5387 (ΦΕΚ 678/Β/90), η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ

15393/2332/(ΦΕΚ 1022/Β/02) "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε

κατηγορίες" και την ΚΥΑ 11014/703/ψ. 104/14-3-03 (ΦΕΚ 332/Β/20-3-

"Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ...", καθώς και την υπ αριθμ. 1661/5.10.1994

Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(ΦΕΚ786/Β/20.10.1994).

2. Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης σύμφωνα με

το Π.Δ.43/2002 "Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε

κατηγορίες αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών" (ΦΕΚ 43/Α/02). Οι εν

λόγω εγκρίσεις χορηγούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού

(ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ.

Η οικοδομική άδεια που εκδίδεται από την πολεοδομία και το ειδικό σήμα λειτουργίας

που χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. δεν

απαιτείται για την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του

νόμου 3299/04, αλλά απαιτείται κατά την εκταμίευση της επιχορήγησης

Β. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων

Το είδος και η έκταση των επενδυτικών αιώνων, που περιλαμβάνονται στις

επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και

78

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του

νόμου 3299/2004, έχουν καθορισθεί με την ΚΥΑ 43965/94 ΕΟ.Ο. και Τουρισμού

(ΦΕΚ 922/Β/14.12.1994).

Σε περίπτωση, που με τα έργα, που προτείνονται από τον επενδυτή, βάσει της

ανωτέρω ΚΥΑ, τροποποιείται η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη της ξενοδοχειακής

μονάδας, (π.χ. τροποποίηση-όψεων, διαμορφώσεις για ΑΜΚ κλπ), προκειμένου να

υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του νόμου

3299/2004 πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση των τροποποιήσεων από τις

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ.

Για να είναι δυνατή η ενίσχυση διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων, πρέπει τα

κτίρια αυτά, είτε βρίσκονται σε χαρακτηρισμένο διατηρητέο ή παραδοσιακό οικισμό

είτε όχι, να έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων ή ως παραδοσιακά από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή τον Ε.Ο.Τ.

Γ. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών

οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings), τουλάχιστον Γ τάξης.

Το Είδος και n έκταση των επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις

εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των

τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) για την υπαγωγή τους στις

διατάξεις του Ν.3299/2004, καθορίσθηκαν με την αριθ. 58692/5.8.98 Κοινή Απόφαση

των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 870/Δ/98). Σε περίπτωση,

που με τα έργα, που προτείνονται από τον επενδυτή, βάσει της. ανωτέρω ΚΥΑ,

τροποποιείται η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη της τουριστικής οργανωμένης

κατασκήνωσης(π.χ. τροποποίηση κατόψεων, όψεων, διαμορφώσεις για ΑΜΚ κλπ),

προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων

του Ν. 3299/2004 πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση των τροποποιήσεων από τις

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ.

79

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Δ. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές

μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2* πρώην Γ" τάξης.

1. Χαρακτηρισμός του κτιρίου ως παραδοσιακού ή διατηρητέου από τις αρμόδιες

υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του ΥΠΠΟ ή του EOT

2. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης μετατροπής παραδοσιακού ή διατηρητέου

κτιρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού

(ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ σύμφωνα με το Π.Δ. 33/1979 «Περί τουριστικών

καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων» .

Η οικοδομική άδεια που εκδίδεται από την πολεοδομία και το ειδικό σήμα λειτουργίας

που χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. δεν

απαιτείται για την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του

νόμου 3299/04, αλλά απαιτείται κατά την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ε. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, έργων ειδικής τουριστικής υποδομής

1. Έγκριση Σκοπιμότητας (όπου απαιτείται). Χορηγείται οπό τον Ε.Ο.Τ Δ/νση

Μελετών και Επενδύσεων, Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης

Επενδυτών

2. Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση και Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

3. Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης από τον

Ε.Ο.Τ. Δ/νση Τουριστικών εγκαταστάσεων, Τμήμα Σχεδιασμού .

Η οικοδομική άδεια που εκδίδεται από την πολεοδομία και το ειδικό σήμα λειτουργίας

που χορηγείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) του Ε.Ο.Τ. δεν

απαιτείται για την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στο καθεστώς κινήτρων του

νόμου 3299/04, αλλά απαιτείται κατά την εκταμίευση της επιχορήγησης. Επίσης οι

αιτήσεις των φορέων για ένταξη στις ενισχύσεις του παρόντος νόμου των

επενδύσεων λιμένων σκαφών αναψυχής συνοδεύονται υποχρεωτικό από έγκριση

80

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Λιμένων Αναψυχής του Υπουργείου Τουριστικής

Ανάπτυξης.

5.15. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ

Συνοπτικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα κίνητρα παρακάτω:

1. Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα

προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής

επιστολής

2. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του

Επενδυτικού Νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις

κάτω από €50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της

χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές

3. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να

ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους.

4. Παρέχεται στους φορείς επένδυσης, η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας

συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της

επιχείρησής τους.

5. Διευρύνονται οι ενισχυόμενοι τομείς επιχειρηματικότητας.

6. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων

(κάθε Απρίλιο & Οκτώβριο) και παρέχεται δυνατότητα υποβολής

επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής

προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η

ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να

81

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να

επικεντρωθεί στα 1624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

8. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων

από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως Τράπεζες και

ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση

σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

9. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής

κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί

από το 2007 και μετά.

10. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά

Σχέδια το ύψος των οποίων επανέρχεται από τα € 150 εκατ. στα € 50

εκατ., προβλέπεται νομοθετική κύρωση.

11. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που

υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης. Σκοπός της

υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που

διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη

παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό

ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία

των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

82

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ(www.ypodomes.com)

Μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των τουριστών που επιλέγουν την Αττική

για προορισμό διακοπών. Την τελευταία εξαετία μάλιστα της οικονομικής

κρίσης η Πρωτεύουσα έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα στην προσέλευση ξένων

κάτι που έχει επηρεάσει σημαντικά και την κατάσταση των Αθηναϊκών

ξενοδοχειακών μονάδων καθώς 89 από αυτές ανέστειλαν την λειτουργία

τους.

Πτωτική από το 2008 και μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία που

επεξεργάστηκε η ΕΞΑΑΑ και η GBR Consulting, τα οποία παρουσίασαν σε

συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. Mε βάση το κοινό δείγμα ξενοδοχείων των

ετών από το 2008/7 έως το 2013/12 παρατηρείται πτώση της μέσης

πληρότητας (Occ) καταλυμάτων κατά 24,1%, της μέσης τιμής δωματίου

(ARR) κατά 16,2% και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) κατά

36,4%.

Επιπλέον, σημαντική μείωση έχει δεχθεί το ξενοδοχειακό δυναμικό καθώς

τα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά 3.679 ενώ οι κλίνες κατά 6.872.

Ενθαρρυντικά είναι τα σημάδια το τελευταίο τετράμηνο Απριλίου -

Αυγούστου 2013, κυρίως στις υψηλές κατηγορίες 5* και 4*, καθώς η

τουριστική κίνηση στα ξενοδοχεία της Αθήνας - Αττικής το οκτάμηνο 2013

(Ιανουάριος - Αύγουστος 2013), έκλεισε για πρώτη φορά με θετικό

πρόσημο 8,1% στις πληρότητες και 5,8% στο έσοδο ανά διαθέσιμο

δωμάτιο (RevPAR) σε σύγκριση με το 2012, μετά από εξαετή κάμψη με

αρνητικό πρόσημο σε διψήφια νούμερα. Την ίδια ώρα στην εξαετία 2007­

2013 παρατηρείται συρρίκνωση των αφίξεων στον προορισμό κατά

619.482 επισκέπτες. Με βάση τα στοιχεία διεθνών τουριστικών αφίξεων

οκταμήνου 2013 που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών

83

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στην Αθήνα το φετινό οκτάμηνο έκλεισε με

1.823.078 αφίξεις, μειωμένο ελαφρά κατά 0,09% έναντι του 2012, αλλά με

μεγάλη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2008/7, όταν οι

αφίξεις έφθαναν τις 2.442.560.

Τεράστια πτώση έχουν δεχθεί τα μικρά ξενοδοχεία σύμφωνα με

πληροφορίες του Γενικού Γραμματέα της ΕΞΑΑ κ. Κωνσταντίνου Ζήση, ο

οποίος μάλιστα τονίζει ότι από το 2007 στην Αθήνα Αττική έχουν κλείσει 20

ξενοδοχεία 3* αστέρων, 33 ξενοδοχεία 2* και 24 ξενοδοχεία 1 *, ενώ άλλα

τέσσερα ξενοδοχεία 3* έχουν κλείσει, αλλά είναι ακόμα σε ισχύ το σήμα του

ΕΟΤ. Ειδικότερα στην περιοχή της Αθήνας έχουν κλείσει 29 ξενοδοχεία (3*,

2* και 1*). Μεγάλη είναι και η πτώση που σημειώθηκε στις τιμές των

αθηναϊκών ξενοδοχείων ακόμη και στο θετικό τετράμηνο Απριλίου -

Αυγούστου (πτώση της μέσης τιμής δωματίου έως και 16,2%), ενώ

σημαντική είναι η θετική μεταβολή στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (από

7,9% τον Απρίλιο έως και 21% τον Αύγουστο) έναντι του 2012, λόγω της

αύξησης της πληρότητας (σε ποσοστά έως και 20,6% τον Αύγουστο).

Τα απαραίτητα προαπαιτούμενα για να σταθεροποιηθεί ο αθηναϊκός

τουρισμός, για «πολιτική σταθερότητα και βελτίωση της εικόνας που

εκπέμπει η πρωτεύουσα», βελτίωση της γενικότερης εικόνας της χώρας,

καθώς και την ανάγκη «η πόλη να γίνει πιο φιλική στον πολίτη και τον

επισκέπτη», επισημαίνοντας ότι γίνεται προσπάθεια στα προβλήματα

λαθρομετανάστευσης και εγκληματικότητας. Παρότι οι απώλειες από το

2008/7 μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακές για την

αθηναϊκή ξενοδοχία, (σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν ή και ξεπέρασαν

το 40%) τα πρώτα θετικά σημάδια ανάκαμψης α) στις πληρότητες κατά

11% το 2013 έναντι του 2012 και β) στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο /

RevPAR κατά 8,7%, γεννούν ελπίδες για την πορεία του 2014.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκαν η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής

& Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) και η GBR Consulting και παρουσιάστηκαν

κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου έδειξαν πως το 2013 ήταν η χρονιά -

«φρένο» στην 6ετή καθοδική πορεία της Αθήνας - Αττικής.

Εμφανή τα δείγματα σταθεροποίησης, ιδιαίτερα στην πληρότητα των

84

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ξενοδοχείων όλων των κατηγοριών. Στην σταθεροποίηση αυτή, συνέβαλαν

τρείς παράμετροι:

1. Κατ' αρχήν τα αθηναϊκά ξενοδοχεία κράτησαν πολύ χαμηλά τα

επίπεδα των τιμών τους και λειτούργησαν άκρως ανταγωνιστικά.

Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η μέση τιμή δωματίου

(ARR) 2013 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο και η πορεία των τιμών

ήταν πτωτική καθ' όλη την διάρκεια του 2013 -με εξαίρεση τον

Δεκέμβριο. Τις μεγαλύτερες απώλειες σε τιμές υπέστησαν τα

ξενοδοχεία 4*, 3* και 2* (πτώση ARR έως και -16,2% το 2013 έναντι

του 2012 και άνω του 20% έναντι του 2008/7).

2. Κατά δεύτερο λόγο, στην Αθήνα επικράτησε παρά την κρίση

ειρηνικό κλίμα σ' αντίθεση με βασικούς ανταγωνιστές μας όπως π.χ.

στην γειτονική Κωνσταντινούπολη η οποία αντιμετώπισε σοβαρές

κοινωνικές ταραχές και μέτρησε απώλειες έως και -15,2%.

3. Τέλος, έγιναν σημαντικές προσπάθειες να επικοινωνηθεί στο

εξωτερικό η πολύπλευρη ταυτότητα της πόλης, που απέδωσαν.

Ιδιαίτερα η ΕΞΑΑΑ μετέφερε αυτό το θετικό μήνυμα σε σημαντικό

αριθμό ξένων δημοσιογράφων και Τ.Ο. που φιλοξένησε καθ' όλη τη

διάρκεια του 2013.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής &

Αργοσαρωνικού και η περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν πρωτόκολλο

συνεργασίας, για συνέργειες με στόχο την προβολή και ανάδειξη του

προορισμού «Αθήνα-Αττική».

Η περιφέρεια Αττικής και η ΕΞΑΑΑ θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του έργου

«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της περιφέρειας Αττικής»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. και ολοκληρώνεται το

2015 με τελικό δικαιούχο την περιφέρεια Αττικής.

Το «Σύμφωνο» υπογράφηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του

περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού και του προέδρου της ΕΞΑΑΑ κ.

Αλέξανδρου Βασιλικού στα γραφεία της περιφέρειας Αττικής προκειμένου να

επισφραγισθεί επίσημα η συνεργασία των δύο φορέων.

85

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η περιφέρεια Αττικής και η ΕΞΑΑΑ, μέσω του «Πρωτόκολλου Συνεργασίας»

δεσμεύτηκαν και τυπικά να αξιοποιήσουν τα σημεία επαφής τους και μέσα

από πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις να δουλέψουν από κοινού για την

επανατοποθέτηση του προορισμού στις βασικές διεθνείς αγορές και για την

αποκατάσταση της φήμης της Αθήνας.

Η ΕΞΑΑΑ και η περιφέρεια Αττικής με τους όρους του «Πρωτοκόλλου

Συνεργασίας» έχουν επίσης ορίσει με σαφήνεια τον τρόπο που θα εργαστούν

τους σε κοινές δράσεις όπως π.χ. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση «ταξιδιών

εξοικείωσης» (fam trips για ξένους tour operators και ταξιδιωτικούς πράκτορες

και press trips για δημοσιογράφους εντύπων μεγάλης κυκλοφορίας σε

σημαντικές τουριστικές αγορές).

Τα ταξίδια εξοικείωσης και ενημέρωσης δημοσιογράφων και τουριστικών

πρακτόρων στοχεύουν να αναδείξουν όλα τα θεματικά τουριστικά προϊόντα

της Αθήνας και του Αργοσαρωνικού (συνεδριακός τουρισμός city-break,

τουρισμός διακοπών, yachting, κ.ά.) στις αγορές-στόχους. Φυσικά, θα

υπάρχει συνεργασία και σύμπνοια των δύο φορέων (και) σε επίπεδο

παρουσίας, αλλά και παρουσίασης του προορισμού Αθήνα - Αττική στις

διεθνείς τουριστικές εκθέσεις όπου τόσο η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ Αττικής, όσο και η

ΕΞΑΑΑ συμμετέχουν.

Επίσης θα υπάρξουν επιπρόσθετες συνέργειες σε δράσεις επικοινωνίας και

δημοσιότητας μέσω website, social media κ.λπ. Στις προσπάθειες

συμπεριλαμβάνονται καμπάνιες και διαγωνισμοί μέσω διαδικτύου, προώθηση

ενημερωτικού υλικού και για τον προορισμό αλλά και για τα αθηναϊκά

ξενοδοχεία κ.ά. Τέλος η Π.Α. και η ΕΞΑΑΑ θα υποστηρίξουν στοχευμένα και

από κοινού σημαντικά καλλιτεχνικά δρώμενα και εκδηλώσεις που

προβάλλουν τον προορισμό στην Ελλάδα και διεθνώς.

86

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ LEASING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο σημείο αυτό, αξίζει να κάνουμε μια εκτενή αναφορά στα στατιστικά

στοιχεία που αφορούν τον τομέα της χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Τα

στοιχεία αυτά μπορούν να συντελέσουν στην συνολική κατανόηση της

εξέλιξης του Leasing στα πλαίσια της Ελλάδας. Γενικά, θα μπορούσαμε να

πούμε ότι αποτελεί μια εναλλακτικού τύπου χρηματοδότηση και

χρησιμοποείται ευρεώς, από διάφορες εταιρείες και μικρότερες

επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε

τις επιχειρήσεις στον τομέα της ευρύτερης βιομηχανίας, του ηλεκτρικού

εξοπλισμού, της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και των ξενοδοχειακών

μονάδων, που αποτελεί και το αντικείμενο ενδιαφέρντος της συγκεκριμένης

πτυχιακής εργασίας.

Στην χώρα μας δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες Leasing, κατά βάση

θυγατρικές τραπεζών, ενώ παλαιότερα και πριν τις συγχωνεύσεις και

εξαγορές τραπεζών, από άλλες μεγαλύτερες, ο αριθμός τους ήταν αρκετά

μεγαλύτεροες. Γενικά, ο συγκεκριμένος τομέας, αποτέλεσε ένα προϊόν που

στόχευε στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, τόσο μακροοικονομικά

όσο και μακροοικονομικά. Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την

εταιρεία OTE-Leasing που ιδρύθηκε από τον ΟΤΕ το 1996, εταιρεία που

αργότερά (κατά το 2001) εξαγοράστηκε από την Πειραιώς Leasing που

εξακολουθεί να υφίσταται και να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες

που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα, ενω αργότερα (κατά το 2003),

απορρόφησε την εταιρεία ΕΤΒΑ Leasing. Τα πρώτα βήματα, στον εγχώριο

τομέα του Leasing δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά μιας και το ποσοστό της

χρηματοδότησης εταιρειών για επενδύσεις, ήταν σχεδόν υποτριπλάσιο,

έναντι του ποσοστόυ που εμφανίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως,

ένας από τους κυριότερους λόγους αυτής της υστέρησης, ήταν ότι γενικά η

Ελλάδα άργησε να εισαχθεί στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και το γεγονός

ότι τα τραπεζικά ιδρύματα καθυστέρησαν ως προς την εισαγωγή των

θυγατρικών τους εταιρειών που θα σχετίζονται καθαρά με το Leasing.

87

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Γεγονός είναι πάντως ότι το πλήθος των συμβάσεων των εταιρειών, ειδικά

κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής και εισαγωγής των συγκεκριμένων

εταιρειών αυξανόταν συνεχός από έτος σε έτος, ενώ σημαντικότατο ρόλο

στην αύξηση των συμβολαίων ειδικά κατά τα έτη αυτά διαδραμάτισε η

αύξηση της ανάγκης για Leasing ακινήτων, είτε για μίσθωση είτε για sale

and lease-back, αυξάνοντας παράλληλα και το συνολικό χαρτοφυλάκιο σε

30% περίπου. Όπως ήταν φυσικό βέβαια, κάποια στιγμή θα επέρχονταν

και η ωριμότητα στον συγκεκριμένο τομέα, με συνέπεια η εικόνα του τομέα

να είναι διαφορετική σε σχέση με την παλαιότητα και να συμβαδίζει πλέον

σχεδόν με τα δεδομένα που ίσχυαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε για παλαιότερα έτη, μιας και η

τελευταία πενταετία της πορείας του τομέα θα κριθεί αναλυτικά παρακάτω,

ότι το 2004, οι συμβάσεις χρηματοδότησης για επενδύσεις επιχειρίσεων

αυξήθηκαν σχεδό στο 30% σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά το

προηγούμενο έτος. Επομένως θα λέγαμε ότι η πορεία του Leasing στην

ελληνική οικονομία ήταν ολοένα και αυξούμενη, καθιστώντας την ένα πολύ

σημαντικό κλάδο ακόμη και της καθημερινής εξέλιξης των επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή του sale and lease-back, που πρακτικά σημαίνει την πώληση

και την αγορά εκ νέου ενός ακινήτου με την διαδικασία του Leasing, ήταν

ευρύτερη κατά τα έτη 2003 και 2004, ενώ ήταν ιδαίτερα σημαντική, αν

κρίνει κανείς από το γεγονός ότι αυτού του τύπου η μέθοδος Leasing

αύξανε την ρευστότητα στις επιχειρήσεις που είχαν την κυριότητα των

ακινήτων αλλά και τους εξασφάλιζε φοροαπαλλαγές, καθώς και άλλα πολλά

πλεονεκτήματα. Τα έτη αυτά λοιπόν, παρουσιάστικε μια ραγδαία αύξηση

του αριθμού συμβολαίων χρηματοδότησης που αφορούσαν την αγορά

ακινήτων και από το ένα έτος στο άλλο αυξήθηκε σχεδόν κατά 95%, μια

αύξηση που αποτελεί ένα γεγονός εξωπραγματικό στα πλαίσια της

ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να

συνυπολογιστεί, ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας τα

οικονομικά δεδομένα της χώρας μας στην παρούσα κατάστασή της, μιας

και τότε δεν διερχόταν οικονομική ύφεση.

Κατά τα ίδια χρόνια, άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά και οι νέες

88

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

συμβάσεις που σχετίζονταν με την μίσθωση επιβατιγών αυτοκινήτων από

διάφορες επιχειρήσεις. Έτσι παρατηρούμε ότι και στην συγκεκριμέν η

αγορά παρατηρείται μια εκπληκτικά σημαντική αύξηση από το ένα έτος στο

άλλο αφού σχεδόν αυξήθηκε κατά 100.000.000 €. Την ίδια περίοδο ωστόσο

ήταν αρκετά πιο μειωμένα τα συμβόλαια τα οποία αφορούσαν

χρηματοδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων για τις

επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μείωση από το

ένα έτος στο άλλο στα συμβόλαια που υπεγράφησαν για αγορά

εξοπλισμού γραφείου μειώθηκε σε ένα ποσοστό 22% σχεδόν, ενώ

μικρότερη μείωση σημειώθηκε στην αγορά μηχανημάτων, της τάξης του

2%. Τα ίδια έτη, το μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου των

χρηματοδοτήσεων αποδόθηκε στον κλάδο των υπηρεσιών, εκ των οποίων

ένα μεγάλο τμήμα κάλυψαν και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με τον

εμπορικό και τον βιομηχναικό κλάδο να ακολουθούν. Τότε ας αναφερθεί

πως ήταν οι χρονίες της εταιρείας EFG Eurobank Ergasias καθώς

υπεγράφησαν σε αυτή οι περισσότερες συμβάσεις για χρηματοδότηση σε

όλους τους προαναφερθένετες κλάδους της οικονομίας και για τους

αντίστοιχους σκοπούς.

Την δεύτερη θέση κατείχε κατά τα έτη αυτά η εταιρεία Alpha Leasing,

θυγατρική της Alpha Bank υπογράφοντας συμβάσεις που κάλυψαν μερίδιο

15,9%, έναντι του 16,1% της EFG Eurobank Ergasias, με την εταιρεία

Κύπρου Leasing, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, η οποία κάλυψε μερίδο

14%. Δεδομένο είναι πάντως ότι ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης

ακινήτων εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην χώρα μας κατά το 1999 και μέχρι

και τα έτη που εξετάζουμε εδώ, είχε τεράστια επιτυχία, μιας και

υπεγράφησαν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων με συνολική

αξία ολοένα και αυξανόμενη. Ο λόγος που δέχθηκε τόσο μεγάλη

ανταπόκριση από μια μεγάλη ομάδα επιχειρήσεων, είναι το γεγονός ότι είχε

πολύ καλύτερους όρους αποπληρωμής σε σχέση με την δανειοδότηση από

τα τραπεζικά ιδρύματα, δηλαδή ήταν έως και 23 ποσοστιαίες μονάδες

φθηνότερη σε σχέση με τον δανεισμό.

Κατά τα πρώτα έτη της νέας χιλιετίας και ειδικότερα μέχρι το 2006, θα

πρέπει να αναφέρουμε ότι το σύνολο σχεδόν τον υπογεγραμμένων

89

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

συμφωνητικών για χρηματοδοτική μίσθωση παρουσιάστηκαν στην περιοχή

της Αττικής, και το ποσοστό αυτό ήταν ολοένα και αυξανόμενο με την

πάροδο των ετών. Στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, το πλήθος των

σμβολαίων είναι εξαιρετικά μικρότερο από αυτών στην Αττική, αν και σε

γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι αν κρίνουμε με βάση τους απόλυτους

αριθμούς, η αξία των νέων συμβάσεων είναι κατά πολύ αυξημένη αλλά και

συνεχώς αυξούμενη.

Κατά τα έτη που εξετάζουμε, στον τομέα της μακροχρόνιας μίσθωσης

αυτοκινήτων, παρουσιάστηκε τεράστια ανάπτυξη. Για να αποδειχθεί το

προαναφερθέν, μπορούμε να σημειώσουμε ότι ο στόλος των αυτοκινήτων

της ελληνικής αγοράς που αποκτήθηκαν μέσω της χρηματοδότησης -

leasing, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης κατά

15% περίπου από έτος σε έτος. Αυτο πρακτικά σημαίνει ότι είχαμε διαρκή

αύξηση του αριθμού των οχημάτων που αποκτήθηκαν μέσω του θεσμού

του Leasing κατά 50.000 περίπου κάθε έτος, από τα έτη που εξετάζουμε,

καλύπτοντας συνολική αξία περίπου 250.000.000 € για έκαστο,

σημειώνοντας συνολική αύξηση περίπου 11,5%.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η ζήτηση υπηρεσιών μακροχρόνιας

μίσθωσης οχημάτων προέρχεται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις που

χρειάζονται ένα σημαντικό στόλο αυτοκινήτων για τις ανάγκες του

προσωπικού τους (στελέχη, πωλητές κ.α.) και σε μικρότερο βαθμό από

ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο βαθμός

διείσδυσης (ο αριθμός αυτοκινήτων μακροχρόνιας μίσθωσης προς τον

συνολικό αριθμό των εταιρικών οχημάτων) του Leasing στους "εταιρικούς

στόλους” αυτοκινήτων στη χώρα μας το 2003 ήταν 33% και το 2004 έφτασε

περίπου το 36%. Σύμφωνα και πάλι με την ίδια μελέτη, για τα ίδια έτη και

πάλι, το πλήθως των οχημάτων που ανήκουν στον εταιρικό στόλο δεν

σημείωσε την ίδια ανάπτυξη, ενώ παραλληλίζοντας το κάποιος με τις

υπόλοιπες κοντινές στην Ελλάδα, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα

δούμε ότι το ποσοστό των αγορών ήταν σχεδόν υποτριπλάσιο και

παραπάνω, δηλαδή κοντά στο 4% στην Ελλάδα, ενώ κοντά στο 20% στις

λοιπές χώρες της Ε.Ε.

90

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Και πάλι, όπως ακριβώς ισχύει και με την αγορά των ακινήτων, αντιστοίχως

και η αγορά των οχημάτων και με την μακροχρόνια μίσθωση τους,

συνεπάγεται ένα μεγάλο σύνολο πλεονεκτημάτων, που σχετίζεται με τις

φοροελαφρύνσεις, μιας και τα μισθώματα σε σχέση με τα ακαθάριστα

έξοδα των επιχειρήσεων, εκπίπτουν σε ποσοστό 100%, με την

αποδέσμευση των κεφαλαίων και την ρευστότητα της εταιρείας και τέλος με

την μη υποχρεώση στα διαχειριστικά έξοδα του στόλου. Πρέπει να

σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι αυτή η εξέλιξη στον τομέα της μίσθωσης

(μακροχρόνιας) αυτοκινήτων ή γενικότερα οχημάτων παντώς τύπου, είχε

ως συνέπεια την αύξηση και του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις

που αναλαμβάνουν τέτοιου τύπου μισθώσεις οχημάτων.

Σε αυτόν τον τομέα, μπορεί κανείς να δει διάφορες επιχειρήσεις τέτοιου

τύπου, με αρκετά μεγάλα μερίδια αγοράς. Ενδεικτικά μπορούμε να

αναφέρουμε τις εταιρίες Autohellas Hertz, Avis και κατόπιν την Πειραιώς

Leasing, οι οποίες καλύπτουν μερίδιο αγοράς περίπου 28%, 24% και 14%

χονδρικά, αντιστοίχως, ενώ υπάρχει και η θυγατρική της Πειραιώς Leasing,

η Πειραιώς Best Leasing, η οποία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και η

δραστηριότητα της περιλαμβάνει κυρίως την χρονομίσθωση οχημάτων,

κυρίως αυτοκινήτων. Τα κέρδη της συγκεκριμένης εταιρείας καθώς και ο

κύκλος εργασιών που σημείωσε κατά τα έτη που εξετάζουμε είναι

εξαιρετικά μεγάλα, και ανέρχονται περίπου σε αύξηση της τάξης των 65%

ανά έτος.

Παρόλα όσα αναφέραμε, καλύπτωντας το διάστημα έως και πριν της

χρονικής περιόδου που θα δούμε και θα εξετάσουμε παρακάτω, οφείλουμε

να αναφέρουμε ότι ο θεσμός του Leasing, διαδρματίσε σημαντικότατο ρόλο

στην ελληνική οικονομία, τουλάχιστον όσο ακόμη αυτή ήταν

αναπτυσσόμενη. Με την κρίση στην ελληνική αλλά και παγκόσμια

οικονομία, στην οποία εισέλθε η χώρα μας κατά το 2008, όπως ήταν

φυσικό, οι εταιρείες οι οποίες προωθούσαν συμβόλαια Leasing,

επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς μειώθηκ εσταδιακά και ο ρυθμός

υπογραφών των συμβολαίων, αν και τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται και

πάλι μια σταδιακή ανάπτυξη. Γεγονός είναι πάντος, ότι ο θεσμός του

leasing αποτελεί ένα τεράστιο σύμμαχο στην ανάπτυξη και την περεταίρω

91

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

εξέλιξη της οικονομίας της χώρας, ειδικά όταν υπάρχουν κίνητρα τα οποία

αποδίδονται από αναπτυξιακούς νόμους που θεσπίζονται από το κρατος.

Επομένως, ο ρυθμός ανάπτυξης του θεσμού του ίθΒβίπς, είναι άμεσα

συνδεδμένος και επηρέαζεται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο

«ανοιχτόμυαλη» και με διάθεση για νέες επενδύσεις είναι η εκάστωτε

κυβέρνηση της χώρας. Πάντως, αν σκεφτεί κανείς την οικονομική συγκυρία

στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της

Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ο

συγκεκριμένος κλάδος μπορεί να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί επιπλέον,

συμπαρασύρωντας στην ανάπτυξη τις ελληνικές επιχειρήσεις και την

ελληνική οικονομία.

6.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

Στο σημείο αυτό και πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση δεδομένων

συγκεκριμένων ξενοδοχειακών μονάδων που δέχθηκαν χρηματοδότηση,

για την κάλυψη διάφορων αναγκών τους, θα προχωρήσουμε στην

παρουσίαση και στην συγκριτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της

τελευταίας πενταετίας από την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών

Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το 2009, από κάθε

Ελληνική Εταιρεία Leasing. Ας αναφέρουμε εδώ, ότι το leasing των

ξενοδοχείων ανήκει στην επιχειρηματική δραστηριότητα των υπηρεσιών.

Παρατηρούμε ότι στον συγκεκριμένο τομέα, αναλόγως βέβαια με την κάθε

περίπτωση η εταιρεία Marfin Leasing χρηματοδότησε στο σύνολο το

μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών υπηρεσιών, εκ των οποίων όπως

επικρατεί, περίπου το 30 - 31% αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό

92

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

που παρατηρεί κανείς σε γενικές γραμμές, βλέποντας τα στατιστικά

στοιχεία είναι ότι, τα μεγαλύτερα ποσά που παρείχαν οι εταιρείες

χρηματοδότησης αφορούν την χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή χώρων

στις επιχειρήσεις προς ιδιοκτησία, ενώ το επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό

παραχώρησης χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις αφορούσε την

χρηματοδοτική μίσθωση για αγορά μηχανημάτων και γενικότερου

εξοπλισμού. Όπως παρατηρεί κανείς στους πίνακες, το μεγαλύτερο

ποσοστό των συμβολαίων είναι διάρκειας 10 ετών και άνω, διευκολύνοντας

έτσι την αποπληρωμή του ποσού από την πλευράς της επιχείρησης ή και

αποδεικνύοντας έτσι ότι το ποσό της χρηματοδότησης ήταν απαραίτητο να

καταβληθεί στις επιχειρήσεις προκειμένου οι πρώτες να

πραγματοποιήσουν επενδύσεις που σε άλλη περίπτωση δεν θα

μπορούσαν. Τέλος αυτό που βλέπει κανείς, όπως είναι φυσικό, είναι ότι το

μεγαλύτερο ποσοστο των συμβολαίων, αφορά την περιοχή της Αττικής,

που δικαιολογείται απόλυτα τόσο από την έκταση, όσο και από τον

ευρύτερο πληθυσμό αλλά και την εισροή των ανθρώπων προς την

Ελληνική πρωτεύουσα, είτε για τουρισμό είτε για οποιεσδήποτε άλλες

δραστηριότητες.

Από την επόμενη χρονιά αλλά και με την σταδιακή πάροδο των ετών,

παρατηρούμε ότι οι εταιρείες χρηματοδότησης ελαττώνονται, ολοένα και

περισσότερο, γεγονός που προκύπτει τόσο από την γενικότερη οικονομική

ύφεση την οποία διέρχεται η Ελλάδα, καθώς επίσης και λόγω των

σταδιακών συγχωνεύσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και

στην συμμετοχή τους σε μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους. Σύμφωνα με

τα στατιστικά στοιχεία του 2010, παρατηρούμε ότι το συνολικό κεφάλαιο

που διατίθεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχει μειωθεί, ελάχιστα

βέβαια σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη που ακολουθούν, κατά 235.647 €,

ποσό που όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν είναι άξιο λόγου. Στα

υπόλοιπα στοιχεία παρατηρούμε ότι την ηγετική θέση ως εταιρεία leasing

στον τομέα των υπηρεσιών έχει καταλάβει η εταιρεία EFG Eurobank

Ergasias Leasing με αρκετά μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες

εταιρείες, με την εταιρεία Πειραιώς Leasing να την ακολουθεί. Παρατηρούμε

φυσικά και εδώ ότι το μεγαλύτερο πλήθος των κεφαλαίων που

93

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

υπεγράφησαν σε όλες τις χρηματοδοτικές εταιρείες, αφορούν διάρκεια 10

ετών και άνω, ενώ το ποσοστό που σημειώνεται εδώ είναι κατά πολύ

μεγαλύτερο σε σχέση με αυτο του προηγούμενου έτους, υποδηλώνοντας

έτσι την μεγαλύτερη διύθηση των επιχειρήσεων στην οικονομική ύφεση

που έπληττε κατά το 2010 την χώρα μας. Το γεγονός ότι τα περισσότερα

από τα συμβόλαια συνήφθησαν για περισσότερα από 10 έτη, αποδεικνύει

την ανασφάλεια αλλά και τα περισσότερο μειωμένα οικονομικά των

επιχειρηματιών όσον αφορά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Το

μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης, εξακολουθεί να καταλαμβάνει η

αγορά ακινήτων με δεύτερη την αγορά μηχανημάτων και λοιπού σχετικού

εξοπλισμού, ενώ η γεωγραφική περιοχή που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο

ποσοστό των συμβολαίων που υπογράφονται εξακολουθεί να είναι η

Αττική, καθώς ο πληθυσμός εξακολουθεί να αυξάνεται λόγω των

περισσότερων επαγγελματικών ευκαιριών στην πρωτεύουσα, ενώ

παρατηρούμε ότι αυξάνονται σταδιακά και τα συμβόλαια στην Βόρρεια

Ελλάδα όπου γίνονται προσπάθειες για επιχειρησιακή ανάπτυξη. Τόσο

στην Κεντρική Ελλάδα, όσο και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα,

βλέπουμε ότι ο αριθμός των συμβολαίων χρηματοδότησης έχει ελαττωθεί

σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Το επόμενο έτος, δηλαδή το 2011, και καθώς η χώρα μας βυθίζεται ολοένα

και περισσότερο στην οικονομική κρίση, παρατηρούμε μια τραγική πτώση

του συνολικού ποσού χρηματοδότησης από όλα τα ιδρύματα. Συγκεκριμένα

η EFG Eurobank Ergasias Leasing εξακολουθεί να διατηρεί την ηγετική

θέση που είχε και κατά την διάρκεια του 2010. Παρόλα αυτά όμως,

βλέπουμε ότι το ποσό χρηματοδότησης της για τον τομέα των υπηρεσιών,

σημείωσε σημαντικότατη πτώση, μεγαλύτερη από κάθε άλλη περίπτωση

προηγούμενων ετών, γεγονός που συνέβη και σε όλα τα υπόλοιπα

ιδρύματα. Φυσικά, λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που υπάρχει,

εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο πλήθος των

συμβολαίων που υπεγράφησαν κατά το 2011, έχουν διάρκεια

αποπληρωμής 10 έτη και περισσότερα, αναλογικά πάντα με το σύνολο των

συμβολαίων του έτους. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι αναλογικά τα

συμβόλαια που αφορούν την Αττική, παρουσιάζουν ανοδική πορεία σε

94

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ την δεύτερη θέση κατέχουν πάλι τα

συμβόλαια που αφορούν την Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση,

παρατηρούμε ότι αυξάνονται περισσότερο στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ

στην Κεντρική Ελλάδα, τα συμβόλαια ολοένα και μειώνονται. Τέλος, όσον

αφορά τα ποσά προς χρηματοδότηση που δόθηκαν, εξακολουθούν τα

περισσότερα να αφορούν τον τομέα της αγοράς ακινήτων και στην δεύτερη

θέση βλέπουμε τον τομέα της αγοράς μηχανημάτων και λοιπού

εξοπλισμού. Αυτό όμως που αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός, είναι ότι

ενώ οι παρατηρήσεις μας στα προηγούμενα έτη, αποδεικνύουν την

τεράστια διαφορά των χρηματοδοτήσεων ανάμεσα σε αυτές τις δύο, κατά

το 2011 παρατηρούμε ότι οι διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς,

που αφορούν σαφέστατα τον κλάδο των ξενοδοχειακών υπηρεσιών, έχει

μειωθεί σχεδόν στο μισό. Το υπολειπόμενο κεφάλαιο του έτους, έχει

μειωθεί και πάλι κατά 565.247 €, ποσό διπλάσιο σχεδόν από αυτό του

προηγούμενου έτους.

Κατά το έτος 2012, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των χρηματοδοτικών

εταιρειών, έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς ενώ κατά το 2011

υπήρχαν 12 - 13 ιδρύματα leasing, το 2012 βλέπουμε 8. Κατά συνεπεια

και το υπολειπόμενο κεφάλαιο του έτους, έχει μειωθεί τραγικά αυτή την

φορά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και συγκεκριμένα κατά 2.349.607

€, ένα ποσό αρκετά σημαντικό και καθόλου ευκαταφρόνητο. Σταδιακά

παρατηρούμε, ότι οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι που δραστηριοποιούνται

πλέον στην Ελλάδα, αυτοί της Εθνικής και της Πειραιώς, αποκτούν πλέον

την ηγετική θέση και στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αν και τα

συμβόλαια συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία σε κάθε περίπτωση. Ας

αναφερθεί εδώ, ότι ελαχιστοποιούνται σημαντικά και οι περιπτώσεις

χρηματοδότησης ξενοδοχειακών μονάδων, που ενώ ξεκίνησαν το 2009 να

είναι 30-31 % όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, πλέον

έχουν μειωθεί σε 15-18 %. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι ο

όμιλος Credit Agricole Leasing, δεν πραγματοποίησε καμία σύναψη

συμβολαίου, ενώ βλέπουμε ότι ελάχιστα είναι και τα κεφάλαια του ομίλου

CPB. Παρατηρούμε επίσης ότι το μέγιστο ποσοστό χρηματοδοτήσεων

εξακολουθούσε να δίδεται στην αγορά ακινήτων και στην συνέχεια στην

95

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αγορά μηχανημάτων και λοιπού σχετικού, ενώ βλέπουμε ότι η μεταξύ τους

διαφορά πλέον εκμηδενίστηκε. Όπως είναι φυσικό, ο τομέας των

υπηρεσιών κατέχει εκ νέου ηγετική θέση, καθώς έχει το μεγαλύτερο

ποσοστό χρηματοδότησης αλλά και το μεγαλύτερο τμήμα των συμβολαίων,

μεγάλο ποσοστό των οποίων αποτελεί και η χρηματοδότηση των

ξενοδοχειακών μονάδων, σε αντιστοιχία βέβαια με τα δεδομένα του έτους.

Όσον αφορά την διάρκεια αποπληρωμής, και πάλι τα περισσότερα

συμβόλαια αφορούν αποπληρωμή σε 10 έτη ή και περισσότερα, ενώ

βλέπουμε ότι αμέσως μετά όσον αφορά το πλήθος των κεφαλαίων έρχεται

η αποπληρωμή σε 4 ή 5 έτη, γεγονός που υποδεικνύει ότι και το ποσό που

παρέχεται προς χρηματοδότηση το συγκεκριμένο έτος, είναι σημαντικά

μικρότερο, άρα και πιο εύκολα αποπληρωτέο. Τέλος, όσον αφορά τα

συμβόλαια με βάση τις γεωγραφικές περιοχές, παρατηρούμε ότι η Αττική

παραμένει στην πρώτη θέση, ενώ βλέπουμε ότι τα συμβόλαια σε Βόρρεια

και Κεντρική Ελλάδα είναι σχεδόν τα ίδια σε αριθμό πλέον, ενώ τα

συμβόλαια στην υπόλοιπη Ελλάδα που είχαν την τρίτη θέση κατά το

προηγούμενο έτος, εμφανίζουν πλέον αρκετά μεγάλη διαφορά, σε σχέση

με τις υπόλοιπες θέσεις που προηγούνται.

Τέλος, προχωρώντας στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που

αφορούν το 2013, βλέπουμε ότι και πάλι αρχίζουν να αυξάνονται οι όμιλοι

που παρέχουν δυνατότητα χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις. Το

σημαντικό είναι ότι κανένας από τους ομίλους δεν παρουσιάζει μηδενικά

συμβόλαια, γεγονός που είναι αρκετά θετικό, ενώ βλέπουμε ότι το

υπολειπόμενο κεφάλαιο αυξάνεται κατά 965.144 €, ποσό καθόλου

ευκαταφρόνητο, ενώ βλέπουμε ότι η EFG Eurobank Ergasias Leasing

παρουσιάζει και πάλι ανοδική πορεία, εξασφαλίζοντας έτσι ηγετική θέση

μαζί με τον όμιλο Εθνική με την Probank Leasing να ακολουθεί.

Παρατηρούμε ότι στην πρώτη θέση της παροχής χρηματοδότησης,

βρίσκεται και πάλι ο τομέας των υπηρεσιών, αν και έχει μειωθεί αρκετά σε

σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον τομέα της βιομηχανίας να τον

ακολουθεί, όπως άλλωστε και όλα τα προηγούμενα έτη. Πλέον, βλέπουμε

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης δίνεται για διάφορες άλλες

επενδύσεις, ενώ η αγορά ακινήτων και η αγορά μηχανημάτων έχουν πέσει

96

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αντιστοίχως στην δεύτερη και στην τρίτη θέση, με αρκετά μεγάλη διαφορά

σε σχέση με την πρώτη θέση, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας που

έπληξε την αγορά ακινήτων. Σε όλη την διάρκεια όμως του χρόνου την

τελευταία πενταετία, υπάρχει σταθερότητα στο ποσοστό των κεφαλαίων

που έχουν περίοδο αποπληρωμής από 10 έτη και άνω, διότι η οικονομική

ανασφάλεια δεν έπαψε να υπάρχει, αντιθέτως εμμένει και δυστυχώς θα

υπάρχει και για τα αμέσως επόμενα έτη, όπως θα δούμε πιθανόν σε

επόμενες μετρήσεις. Παρατηρούμε τέλος σταθερότητα στην πρώτη θέση

που κατέχει η Αττική, όσον αφορά τις γεωγραφικές περιοχές παραχώρησης

χρηματοδότησης από τα ιδρύματα, ενώ η Βόρρεια Ελλάδα έχει αυξήσει

αρκετά τα συμβόλαια της με την Κεντρική Ελλάδα να ακολουθεί αλλά να

είναι σχεδόν σταθερή στην θέση της, με ελάχιστη αύξηση.

Στο επόμενο κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε στον τομέα των ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων και θα αναλύσουμε το ΙθΒβίπς σε παραδείγματα

ξενοδοχειακών μονάδων, που χρησιμοποιήσαν την χρηματοδότηση με

διαφορετικούς τρόπους.

97

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ALPHA

LEASING

ASPIS

LEASING

A.T.E

LEASING

ATTICABANK

LEASING

BNPPARIBAS

LEASING

GENIKI

LEASING

ΚΥΠΡΟΥ

LEASING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

LEASING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

LEASING

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 218,683 17,695 53,985 88,045 15,561 21,478 281,566 7,737 116,169

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ακίνητα

Μηχανήματα Εξοπλισμός Γραφείου Επαγγελματικά Οχήματα

Επιβατικά Αυτοκίνητα Αλλα

ΣΥΝΟΛΟ

134,019 4,191 15,380 80,621 0 8,085 197,932 1,073 72,952

42,225 4,443 25,667 4,454 11,076 8,629 16,395 2,364 23,3292,222 858 5,797 0 63 821 22,582 0 1,179

12,808 3,928 2,390 2,970 2,956 1,821 25,595 1,651 11,319

11,868 2,923 4,751 0 1,021 603 18,344 964 27215,541 1,352 0 0 445 1,519 718 1,685 7,118

218,683 17,695 53,985 88,045 15,561 21,478 281,566 7,737 116,169

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ

ΒιομηχανίαΕμπόριοΥπηρεσίεςΆλλες Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

19,733 466 17,048 13,207 1,153 1,265 1,086 1,330 4,955101,686 6,735 3,597 35,218 5,748 5,820 98,884 579 74,344

43,737 10,206 33,340 35,218 3,999 12,486 48,202 5,745 20,94453,527 288 0 4,402 4,661 1,907 133,394 83 15,926

218,683 17,695 53,985 88,045 15,561 21,478 281,566 7,737 116,169

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

0 έως 3 χρόνια 4 έως 5 χρόνια

6 έως 9 χρόνια 10 χρόνια και άνω

ΣΥΝΟΛΟ

16,844 3,164 4,434 0 7,418 2,576 19,176 666 3,99846,465 7,823 29,371 7,424 7,685 10,517 56,314 4,118 36,482

21,355 2,517 5,923 0 458 300 10,113 1,880 2,737134,019 4,191 14,257 80,621 8,085 195,963 1,073 72,952

218,683 17,695 53,985 88,045 15,561 21,478 281,566 7,737 116,169

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αττικής

Βόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Λοιπή Χώρα

ΣΥΝΟΛΟ

180,438 7,627 19,599 52,827 7,223 16,072 183,588 4,720 76,13920,311 1,875 17,414 17,609 2,526 2,476 25,294 2,017 11,4516,835 3,636 13,675 8,805 974 343 10,273 272 5,039

11,099 4,557 3,297 8,804 4,838 2,587 62,411 728 23,540

218,683 17,695 53,985 88,045 15,561 21,478 281,566 7,737 116,169

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/09

1,233,098 78,362 390,449 287,548 46,350 126,599 1,264,952 12,444 611,519

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/08ΣΥΝΟΛΟ 8,519,755

EURO

LEASING

ΕΘΝΙΚΗ

LEASING

MARFIN

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LEASING

PROBANK

LEASING

PROTON

LEASING

TOTAL %

315,699 127,516 220,564 199,900 27,150 15,153 1,726,901 100.00%

191,537 34,737 194,899 85,792 11,300 5,585 1,038,103 60.11%54,524 50,688 10,404 36,311 10,755 6,315 307,579 17.81%20,822 1,368 3,511 2,821 2,615 0 64,659 3.74%

8,406 10,104 5,878 36,926 2,186 2,319 131,257 7.60%31,978 13,633 5,872 3,059 248 934 96,470 5.59%8,432 16,986 34,991 46 0 88,833 5.14%

315,699 127,516 220,564 199,900 27,150 15,153 1,726,901 100.00%

39,420 17,170 17,836 40,950 11,165 1,270 188,054 11%83,430 39,431 65,494 20,795 8,002 4,490 554,253 32%

92,369 48,247 137,234 134,799 7,901 9,393 643,820 37%100,480 22,668 0 3,356 82 0 340,774 20%

315,699 127,516 220,564 199,900 27,150 15,153 100.00%

28,164 18,648 11,860 65,545 2,736 1,534 186,763 10.81%83,666 47,162 12,891 32,201 11,669 6,228 400,016 23.16%12,332 23,551 914 12,499 1,653 1,422 97,654 5.65%

191,537 38,155 194,899 89,655 11,092 5,969 1,042,468 60.37%

315,699 127,516 220,564 199,900 27,150 15,153 100.00%

218,960 75,750 188,220 152,328 21,715 12,703 1,217,909 70.53%54,804 31,970 10,584 23,153 1,705 1,687 224,876 13.02%

15,325 6,117 1,878 11,382 1,797 563 86,914 5.03%26,610 13,679 19,882 13,037 1,933 200 197,202 11.42%

315,699 127,516 220,564 199,900 27,150 15,153 100.00%

1,614,603 800,057 488,611 1,154,266 172,829 77,827 8,348,314

Εικόνα 1. Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων για το έτος 2009

98

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Ε ΤΑ ΙΡΕ ΙΕΣ ALPHA

LEASING

T

LEASING

A.T.E

LEASING

ΑΤΤΙΚΗΣ

LEASING

ΓΕΝΙΚΗ

LEASING

ΚΥΠΡΟΥ

LEASING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

LEASING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

LEASING

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ) 122,879 17,768 10,305 21,169 34,916 170,007 63,441 90,470

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜ Ο Υ

Ακίνητα Μηχανήματα Εξοπλισμός Γραφείου Επαγγελματικά Οχήματα Επιβατικά Αυτοκίνητα Άλλα

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

55,652 5,321 3,239 15,778 28,505 117,337 59,649 24,74446,101 1,642 4,891 3,402 1,228 6,968 2,351 26,67510,044 679 1,005 216 982 4,060 95 588

5,014 4,997 548 1,579 562 7,933 858 15,9664,204 419 623 194 0 9,934 419 1,1151,864 4,710 0 0 3,639 23,775 69 21,382

122,879 17,768 10,305 21,169 34,916 170,007 63,441 90,470

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ

ΒιομηχανίαΕμπόριοΥπηρεσίεςΆλλες Δραστηριότητες

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

38,404 768 3,019 3,194 332 4,880 1,280 10,00146,556 4,442 3,980 5,080 1,526 37,998 6,248 25,63326,293 11,475 3,306 12,322 32,213 25,978 55,889 23,67711,626 1,083 0 573 844 101,151 24 31,159

122,879 17,768 10,305 21,169 34,916 170,007 63,441 90,470

Δ ΙΑ ΡΚ Ε ΙΑ ΣΥΜ Β Ο Λ Α ΙΟ Υ

0 έως 3 χρόνια 4 έως 5 χρόνια 6 έως 9 χρόνια 10 χρόνια και άνω

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

14,386 1,876 467 1,435 539 12,465 248 12,43444,583 6,134 5,663 3,745 5,872 31,382 3,404 47,210

8,258 4,438 1,056 212 0 7,684 140 6,08255,652 5,320 3,120 15,777 28,505 118,476 59,649 24,744

122,879 17,768 10,305 21,169 34,916 170,007 63,441 90,470

ΓΕ Ω ΓΡΑ Φ ΙΚ Ε Σ ΠΕΡΙΟ ΧΕΣ

ΑττικήΒόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Λοιπή Χώρα

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

80,113 6,334 3,721 10,796 2,832 88,744 20,707 36,18830,132 2,477 3,138 5,292 28,243 29,496 7,672 17,189

3,253 4,642 1,066 2,117 253 7,443 35,007 4,5249,381 4,315 2,381 2,964 3,588 44,324 55 32,569

122,879 17,768 10,305 21,169 34,916 170,007 63,441 90,470

ΥΠ Ο Λ ΕΙΠ Ο Μ ΕΝ Ο Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ 31/12/10 1,152,202 69,004 328,292 257,428 132,505 1,321,250 71,648 624,427

EFG EUROBANK

ERGASIAS LEASING

ΕΘΝΙΚΗ

LEASING

MARFIN

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LEASING

PROBANK

LEASING

PROTON

LEASING

TOTAL %

333,539 83,829 60,546 158,559 14,021 7,507 1,188,956 100.00%

255,708 42,138 36,826 94.520 3.040 0 742,456 6 2 .4 5 %35,802 22,082 13.649 9,552 8,003 2,520 184,866 15 .5 5 %14.491 550 3.456 12.664 514 0 49,344 4 .1 5 %10,907 8,258 1.168 25,285 2,173 487 85,735 7 .2 1 %16,422 8,725 5.447 2.738 28 500 50,768 4 .2 7 %

209 2,077 0 13,800 263 4.000 75,787 6 .3 7 %

333,539 83,829 60,546 158,559 14,021 7,507 1,188,956 100.00%

29.606 9.996 15,957 18,217 7,794 1,100 144,548 12 .16%74,189 9.917 3.863 31.806 1.862 430 253,530 21 .3 2 %

229,141 57,754 40.726 104.199 4,296 5.977 633,247 53 .2 6 %603 6,162 0 4.337 69 0 157,631 13 .26%

333,539 83,829 60,546 158,559 14,021 7,507 1,188,956 100.00%

18,175 8,221 7.045 10,959 1,175 1.500 90,924 7 .6 5 %52,971 22,839 15.791 39,918 8,738 5.800 294,050 24 .7 3 %

6,685 10,005 884 9,686 241 207 55,578 4 .6 7 %255,708 42,764 36.826 97,996 3,867 0 748,404 6 2 .9 5 %333,539 83,829 60,546 158,559 14,021 7,507 1,188,956 100.00%

280,808 66.474 36.535 118,079 7,346 4.100 762,777 6 4 .1 6 %28,708 12,730 1,341 12,933 1.685 2.500 183,536 15 .44%

5,909 2,396 2.469 8,803 2,919 907 81,708 6 .8 7 %18,114 2,229 20,201 18.744 2,071 0 160,935 13.54%

333,539 83,829 60,546 158,559 14.021 7,507 1,188,956 100.00%

1,604,583 699,229 485,791 1,131,395 162,206 72,707 8,112,667

Εικόνα 2. Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων για το έτος 2010

99

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ALPHA

LEASING

ATE

LEASING

ATTICA

BANK(LEASING)

ΓΕΝΙΚΗ

LEASING

ΕΘΝΙΚΗ

LEASING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

LEASING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ(LEASING)

EFG EUROBANK

ERGASIAS LEASING

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΟ) 40,924 3,828 20,027 3,573 40,527 41,527 4.080 119,538

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ακίνητα Μηχανήματα Εξοπλισμός Γραφείου Επαγγελματικά Οχήματα Επιβατικά Αυτοκίνητα Αλλα

ΣΥΝΟΛΟ

10,581 2,862 9,355 0 9,362 6,414 1,400 79,12224,174 406 10,262 678 11,662 10,041 1,900 10,737

906 164 23 1,988 805 11,542 0 13,2861.754 206 286 no 3,880 12,835 590 7,038

629 49 101 5,639 695 20 9,3522.880 141 0 797 9,179 0 170 3

40,924 3,828 20,027 3,573 40,527 41,527 4.080 119,538

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ

ΒιομηχανίαΕμπόριοΥπηρεσίεςΑλλες Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

6,498 175 10,997 240 3,949 13,698 890 9,371

5.506 283 2,590 1,155 13,184 27,809 1,650 75,86321,796 3,370 6,413 2,019 18,287 20 1,540 34,283

7,124 0 27 159 5,107 0 0 21

40,924 3,828 20,027 3,573 40,527 41,527 4,080 119,538

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

0 έως 3 χρόνια 4 έως 5 χρόνια 6 έως 9 χρόνια 10 χρόνια και άνω

ΣΥΝΟΛΟ

5,607 290 386 1.701 6,283 5,598 300 7,17C696 350 10,092 1,872 13,299 27,028 1,570 30,032

4,256 217 194 0 7,972 2,487 810 1,62630,365 2,971 9,355 0 12,973 6,414 1.400 80,710

40.924 3,828 20.027 3.573 40,527 41,527 4.080 119,538

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑττικήΒόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Λοιπή Χώρα

ΣΥΝΟΛΟ

32,248 466 7,894 1,870 16,715 16,196 1,390 90,3085,320 135 2,308 259 20,798 8,305 1,770 24,4311,310 218 9,719 64 962 1,246 900 6C2,046 3,009 106 1,380 2.052 15,780 20 4,739

40,924 3,828 20,027 3,573 40,527 41,527 4,080 119,538

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/11 1,048,158 343,809 249,780 118,848 642,208 594,300 36,360 1,573,717

ΚΥΠΡΟΥ

LEASING

MARFIN

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LEASING

PROBANK

LEASING

PROTON

BANK

(LEASING)

T

LEASING

TOTAL %

100,366 16,448 42,330 34,437 300 9,303 477,208 100.00%

74,685 4,920 15,120 1,587 0 4,067 219,475 45.99%714 1,786 12,940 15,908 50 3,123 104,381 21.87%

2,155 2.409 7,329 5,084 0 0 45,691 9.57%1,095 3,476 4,661 3,740 0 1,990 41,661 8.73%3,352 3,857 2,280 494 250 62 26,780 5.61%

18,365 0 0 7,624 0 61 39,220 8.22%

100,366 16,448 42,330 34,437 300 9,303 477,208 100.00%

315 200 11,870 11,593 0 256 70,052 14.68%16,716 676 5,118 3,430 0 2,891 156,871 32.87%14,647 15,572 18,429 19,258 300 5,673 161,607 33.87%68.688 0 6,913 156 0 483 88,678 18.58%

100,366 16,448 42,330 34,437 300 9,303 477,208 100.00%

8,167 4,162 7,145 3,238 205 562 50,814 10.65%17,892 7,011 11,185 16,573 95 2,353 140,048 29.35%

991 355 4,526 2,442 0 2,321 28,197 5.91%73,316 4,920 19.474 12,184 0 4,067 258,149 54.10%

100.366 16.448 42.330 34,437 300 9,303 477,208 100.00%

49,972 15,114 30,524 28,104 250 3.739 294,790 61.77%7,207 104 8,923 2,396 50 2,939 84,945 17.80%4,033 904 1,131 2.108 0 1,483 24,138 5.06%

39,154 326 1,752 1,829 0 1,142 73,335 15.37%

100,366 16,448 42,330 34,437 300 9,303 477.208 100.00%

1,252,555 380,726 1,032,410 178,692 41,050 54,807 7,547,420

Εικόνα 3. Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων για το έτος 2011

100

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣALPHA

LEASING

ATE

LEASING

ATTICA

BANK(LEASING)

ΓΕΝΙΚΗ

LEASING

ΕΘΝΙΚΗ

LEASING

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

LEASING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ(LEASING)

EFG EUROBANK

ERGASIAS LEASING

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(ποσά σε ,000 Ευρώ ) 28,125 28,775 1,819 1,181 38,527 2,403 3,550 32,765

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ακίνητα Μηχανήματα Εξοπλισμός Γραφείου Επαγγελματικά Οχήματα Επιβατικά Αυτοκίνητα Άλλα

ΣΥΝΟΛΟ

12,052 0 117 0 15,272 0 1,280 15,75511,473 0 1,329 215 6,812 1,231 910 7,058

215 0 37 23 243 192 0 3,360932 0 6 0 766 663 1,360 774416 0 330 0 6,880 0 0 5,818

3,037 28,775 0 942 8,554 317 0 028,125 28,775 1,819 1,181 38,527 2,403 3,550 32,765

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ

ΒιομηχανίαΕμπόριοΥπηρεσίεςΆλλες Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

13,455 0 78 0 2,625 63 1,700 13,8915,191 0 227 18 17,162 267 90 5,4198,351 0 1,388 1,163 15,664 2,073 1,760 12,3911,128 28,775 125 0 3,076 0 0 1,064

28,125 28,775 1,819 1,181 38,527 2,403 3,550 32,765

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

0 έως 3 χρόνια 4 έως 5 χρόνια 6 έως 9 χρόνια 10 χρόνια και άνω

ΣΥΝΟΛΟ

0 0 90 35 8,143 499 790 3,979350 0 404 1,146 4,559 1,731 1,480 8,572

1,015 0 1,208 0 3,411 173 0 4,45926,760 28,775 117 0 22,414 0 1,280 15,75528,125 28,775 1,819 1,181 38,527 2,403 3,550 32,765

ΓΕΩΓΡΑΦ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑττικήΒόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Λοιπή Χώρα

ΣΥΝΟΛΟ

13,010 383 1,462 18 11,436 1,298 2,220 24,86210,815 10,610 260 5 21,463 511 450 2,6543,240 13,739 12 12 3,750 594 510 1491,060 4,044 85 1,146 1,878 0 370 5,099

28,125 28,775 1,819 1,181 38,527 2,403 3,550 32,765

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31/12/12 760,139 287,211 213,376 90,689 570,110 422,240 34,340 1,305,055

ΚΥΠΡΟΥ

LEASING

MARFIN

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LEASING

PROBANK

LEASING

NEA PROTON

BANK (LEASING)

T

LEASINGTOTAL

%

10,416 3,353 27,523 30,413 446 4,883 214,178 100.00%

3,791 660 9,198 0 0 4.000 62,124 29.01%167 615 1,408 3,263 11 34.539 16.13%172 667 384 1,181 0 0 6,474 3.02%496 86 1,724 997 435 123 8,361 3.90%

1,641 1,325 393 0 0 268 17,072 7.97%4.149 0 14,416 24,972 0 445 85,607 39.97%

10,416 3,353 27,523 30,413 446 4,883 214,178 100.00%

125 0 9,612 1,953 0 442 43,944 20.52%1.672 0 1,455 1,092 0 32 32,626 15.23%4,005 3,353 10,015 5,103 446 4,379 70,091 32.73%4,614 0 6.441 22,265 0 30 67,517 31.52%

10,416 3,353 27,523 30.413 446 4,883 214,178 100.00%

2,420 630 3.751 709 100 326 21,472 10.03%4,625 1,408 3.642 3,713 346 116 32,091 14.98%

377 655 226 2.530 0 442 14.497 6.77%2,994 660 19,904 23,461 0 4.000 146,119 68.22%

10,416 3,353 27.523 30,413 446 4,883 214,178 100.00%

4,839 2,778 13.438 17,786 0 4.817 98.349 45.92%1,523 0 7.833 2,871 116 21 59,130 27.61%1.047 17 5,679 4,434 330 0 33,512 15.65%3,007 558 573 5,322 0 45 23,187 10.83%

10,416 3,353 27,523 30,413 446 4,883 214,178 100.00%

1,080,000 310,570 841,281 167,769 33,741 46,436 6,162,957

Εικόνα 4. Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων για το έτος 2012

101

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Ε ΤΑ ΙΡ Ε ΙΕ ΣALPHA

LEASING

ATTICA

BANK(LEASING)

CPB

LEASING

CREDIT

AGRICOLELEASING

Ε Θ Ν Ι Κ Η

LEASING

EUROBANK

ERGASIASLEASING

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣ ΙΕΣ(π ο σ ά σε ,0 0 0 Ε υ ρ ώ ) 29.150 1.724 437 0 57.271 13.856

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΥ

Ακίνητα Μηχανήματα Εξοπλισμός Γραφείου Επαγγελματικά Οχήματα Επιβατικά Αυτοκίνητα Άλλα

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

3.716 0 0 0 39.999 2.59621.129 1.489 437 0 6.329 6.590

165 0 0 0 720 3.637610 189 0 0 4.386 606

2.682 46 0 0 4.2311.606

427848 0 0 0 0

29.150 1.724 437 0 57.271 13.856

ΕΠΙΧΕΙΡ/ΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ

ΒιομηχανίαΕμπόριοΥπηρεσίεςΆλλες Δραστηριότητες ΣΥ Ν Ο Λ Ο

24.555 5 0 0 2.376 1.3131.523 1.186 0 0 17.370 4.9003.051 487 437 0 35.700 7.643

21 46 0 0 1.825 029.150 1.724 437 0 57.271 13.856

Δ ΙΑΡΚΕ ΙΑ ΣΥΜ ΒΟ Λ Α ΙΟ Υ

0 έως 3 χρόνια 4 έως 5 χρόνια 6 έως 9 χρόνια 10 χρόνια και άνω

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

2.938 1.237 437 0 5.451 4.02210.518 467 0 0 8.583 6.97510.668 20 0 0 2.135 2635.026 0 0 0 41.102 2.596

29.150 1.724 437 0 57.271 13.856

ΓΕΩ ΓΡΑ Φ ΙΚ ΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑττικήΒόρεια Ελλάδα Κεντρική Ελλάδα Λοιπή Χώρα

ΣΥ Ν Ο Λ Ο

21.302 445 0 0 50.144 10.0141.368 999 0 0 4 243 238

718 230 0 0 2.008 2.7945.762 50 437 0 876 810

29.150 1.724 437 0 57.271 13.856

ΥΠ Ο ΛΕΙΠ Ο Μ ΕΝ Ο ΚΕΦ ΑΛ Α ΙΟ 31/12/13 684.744 187.320 285.500 325.276 492.786 1.114.409

ΚΥΠΡΟΥ

LEASING

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LEASING

PROBANK

LEASING

T

LEASINGTOTAL %

8.927 79.127 22.916 500 213.908 100,00%

6.914 25.767 0 0 78.992 36 .93%253 15 435 488 0 52.150 24 .38%

1 032 0 0 115 5.669 2 ,65%136 5 673 145 136 11.881 5 ,55%250 1 479 13 76 9.204 4 ,3 0 %342 30.773 22.270 173 56.012 26 ,1 9 %

8.927 79.127 22.916 500 213.908 100,00%

2.625 9.135 147 16 40.172 18,78%374 861 1.078 72 27.364 12 ,79%

4 896 5 9 8 7 7 21.237 406 133.734 62 ,5 2 %1 032 9 254 454 6 12.638 5 ,91%8.927 79.127 22.916 500 213.908 100,00%

1 790 6 4 2 3 190 241 22.729 10 .63%272 15.828 2.113 259 45.015 21 ,04%

6 865 1 139 0 0 21.090 9 ,8 6 %0 55 737 20 613 0 125.074 58 ,47%

8.927 79.127 22.916 500 213.908 100,00%

3.913 33 458 1 0 4 9 5 271 130.042 60 ,7 9 %469 21.005 3 231 190 31.743 14,84%

59 18 628 7 086 39 31.562 14,75%4 486 6 036 2 104 0 20.561 9 ,6 1 %

8.927 79.127 22.916 500 213.908 100,00%

1.015.344 869.099 186.355 36.980 5.197.813

Εικόνα 5. Στατιστικά Στοιχεία Χρηματοδοτήσεων για το έτος 2013

102

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SOFITEL CAPSIS

Γενικά, καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία για όλες τις

περιπτώσεις παροχής χρηματοδότησης από της εταιρίες σε ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις, αποτελούν δεδομένα που ουσιαστικά δεν παρέχονται από τις

πρώτες, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία

λοιπόν, συλλέχθηκαν με την βοήθεια των εταιριών αλλά χωρίς την ύπαρξη

των επίσημων εγγράφων.

Ένα από τα σπουδαίοτερα παραδείγματα αποτελεί η ξενοδοχειακή μονάδα

που αναζήτησε την υπηρεσία Leasing από την εταιρεία EFG Eurobank

Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια

Καψή, στην οποία ανήκε το ακίνητο, προχώρησε σε πώληση του έναντι 50

εκατ. ευρώ χονδρικά στην εταιρεία leasing που αναφέραμε προηγουμένως,

υπογράφοντας παράλληλα σύμφωνο μίσθωσης του ακινήτου με ειδικούς

όρους και προθεσμία αποπληρωμής τα 25 έτη.

Προκειμένου να προκύψει η έγκριση της σύμβασης, η επιχείρηση

(μισθωτής) προσκόμισε στην EFG Eurobank Ergasias τα δικαιολογητικά

που θα δούμε παρακάτω, που αφορούσαν την επιχείρηση αλλά και τον ίδιο

τον μισθωτή μαζί με όσα δικαιολογητικά προαπαιτούνται για ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις και αναφέρθηκαν παραπάνω:

• Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (έσοδα-

έξοδα).

• Αναλυτική δανειακή κατάσταση (συνεργασία με άλλες τράπεζες, άλλες

εταιρίες Leasing και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα).

• Άδεια έναρξης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Φωτοτυπία ταυτότητας (μισθωτή και εγγυητή).

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1),Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και

103

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

αναλυτικών στοιχείων (Ε3) των τριων τελευταίων οικονομικών ετών

(μισθωτή και εγγυητή) επικυρωμένα από την εφορία.

• Αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το τρέχον έτος του μισθωτή.

• Έντυπο της ακίνητης περιουσίας (Ε9) του μισθωτή αλλά και του εγγυητή,

επικυρωμένο από την εφορία.

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

• Τραπεζική ενημερότητα του μισθωτή για τα δάνεια που έχει συνάψει με

άλλες τράπεζες ή και εταιρίες Leasing.

Στην πορεία η εταιρεία Leasing αξιολόγησε το παραπάνω αίτημα του

μισθωτή και το ενέκρινε με μια επιστολή προς τον μισθωτή, η οποία

περιλάμβανε τα εξής στοιχεία:

Ποσό χρηματοδότησης 50.000.000 €

Διάρκεια 25 έτη

Συχνότητα μισθωμάτων 60 μηνιαία στην λήξη τους

Διαχειριστικά έξοδα 1%

Ασφάλεια Στην EFG EUROLIFE

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή σε οποιαδήποτε

άλλη ασφαλιστική εταιρία

αποδοχής μας, με δικαιούχο

αποζημίωσεως την EFG Eurobank

Ergasias Χρηματοδοτικές

Μισθώσεις Α.Ε. κατά παντός

κινδύνου, σύμφωνα με τα

ισχύοντα.

Τίμημα εξαγοράς € 0,10

104

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Η προαναφερθείσα κίνηση από τους ιδιοκτήτες της ξενοδοχειακής

μονάδας, προέκυψε προκειμένουν να βελτιωθεί η ρευστότητα της

επιχείρησης. Την ρευστότητα αυτή αναζήτησε λόγω του προβλήματος

υπερπαγιοποίησης, αφού τμήμα των παγίων στοιχείων της επιχείρησης

είχε χρηματοδοτηθεί με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Βέβαια, αρχικά η

επιχείρηση στόχευε στο να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της, έτσι

ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το συνολικό χρηματοδοτηθέν ποσό και

να λάβει και πάλι την κυριότητα του ακινήτου. Για το συγκεκριμένο ακίνητο

και για την πώληση του στην χρηματοδοτική εταιρεία, δεν καταβλήθηκε

φόρος μεταβίωασης και φόρος επί της υπεραξίας, σύμφωνα πάντα με το

σύστημα του leasing. Παρόλα αυτά δεν κατέβαλε τα προβλέπόμενα από

την σύμβαση μισθώματα κατά ολόκληρη την διετία 2009 - 2011 με

αποτέλεσμα τελικά να κινηθούν από την εταιρεία μίσθωσης νομικές

διαδικασίες για έξωση των ιδιοκτητών. Φυσικά, η συγκεκριμένη κίνηση, αν

και το ακίνητο, ήταν ήδη προκαθορισμένο να περάσει στα χέρια της

εταιρείας leasing κατά την καλοκαιρινή περίοδος, λόγω περιόδου χάριτος

που δόθηκε στον μισθωτή ώστε να μην φανεί η έξωση επιβλαβής στον

τουρισμό.

Η σύμβαση στην πορεία ακυρώθηκε, καθώς δόθηκαν λόγοι ακύρωσης της.

Παρόλα αυτά η ιδιοκτησία του ακινήτου πέρασε στην κυριότητα της «EFG

Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» ουσιαστικά από το

2007 αφού οι μισθωτές υπέγραψαν με την εταιρεία leasing συμφωνητικό

«Πώλησης και Επαναμίσθωσης» (Sale and Lease Back).

Η ξενοδοχειακή εταιρεία ΚΑΨΗΣ Α.Ε. ήταν ένα μεγάλο τουριστικό

συγκρότημα με δύο πολυτελέστατα παραθαλάσσια ξενοδοχεία, και τα δύο

πέντε αστέρων, με συνολική δυναμικότητα κλινών χονδρικα 2.700 και

συνεδριακά κέντρα. Τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται στην Κρήτη και στη

Ρόδο. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας από τούς κύριους τομείς

ειδίκευσης της τουριστικής επιχείρησης ήταν η διοργάνωση

πανευρωπαϊκών και διεθνών συνεδρίων.

Παρόλα αυτά, οι καταστάσεις τις κρίσης, οδήγησαν την επιχείρηση σε

σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Τελικά, όπως υπολογίστηκε τα χρέη

105

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

της επιχείρησης ανέρχονται σε 100.000.000 €, και η έλλειψη ρευστότητας

που είχε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, οδήγησε όχι μόνο στην

ασυνέπεια της επιχείρησης ως προς την καταβολή των μισθωμάτων αλλά

και των δεδουλευμένων του προσωπικού της.

106

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LOUTRAKI PALACE

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας και πάλι ότι και στην συγκεκριμένη

περίπτωση, δεν μπορέσαμε να έχουμε στην διάθεσή μας τα επίσημα

έγγραφα, λόγω δεοντολογίας και πολιτικής των τραπεζικών εταιρειών και

των θυγατρικών τους εταιρειών leasing, στην διαφύλαξη των προσωπικών

δεδομένων των πελατών τους, ή των άλλωτε πελατών τους. Τα στοιχεία

λοιπόν, συλλέχθηκαν με την βοήθεια των εταιριών αλλά χωρίς την ύπαρξη

των επίσημων εγγράφων.

Ένα ακόμη αρκετά σπουδαίο παράδειγμα αποτελεί η ξενοδοχειακή μονάδα

Loutraki Palace που αναζήτησε την υπηρεσία χρηματοδότησης από την

εταιρεία ATE Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., αφού και η

συγκεκριμένη ξενοδοχειακή επιχείρηση αντιμετώπιζε προβλήματα

ρευστότητας. Φυσικά και η επιχείρηση αυτή προκειμένου να αυξήσει την

ρευστότητα της προχώρησε σε πώληση του έναντι 12.000.000 € χονδρικά

στην ανωτέρω εταιρεία leasing, υπογράφοντας παράλληλα σύμφωνο

μίσθωσης του ακινήτου με ειδικούς όρους και προθεσμία αποπληρωμής τα

15 έτη. Η διαδικασία αυτή όπως αναφέραμε είναι γνωστή ως «Πώληση και

Επαναμίσθωση» (Sale and Lease Back).

Στο σημείο αυτό ας κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα που

έχει η διαδικασία αυτή για μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση κάνοντας sales

και lease back του ακινήτου της καταφέρνει να βελτιώσει την εικόνα του

ισολογισμού της και των χρηματοοικονομικών δεικτών της. Πρώτα από όλα

μειώνονται τα πάγια της ενώ ανάλογα με το πώς θα χρησιμοποιήσει τα

έσοδα από την πώληση του ακινήτου θα αυξηθούν τα διαθέσιμά της ή θα

μειωθούν οι υποχρεώσεις της (εφόσον χρησιμοποιήσει τα έσοδα για

αποπληρωμή αυτών). Αντίθετα, τα μισθώματα που θα πληρώνει δεν

εμφανίζονται στις υποχρεώσεις της. Οι πληρωμές των μισθωμάτων

εμφανίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως δαπάνες. Τέλος, οι

χρηματοοικονομικοί δείκτες που επηρεάζονται είναι οι δείκτες ρευστότητας

και δανειακής επιβάρυνσης λόγω της αύξησης των διαθεσίμων ή την

μείωση των υποχρεώσεων ή και των δύο ταυτόχρονα.

107

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Προκειμένου να προκύψει η έγκριση της σύμβασης, η επιχείρηση

(μισθωτής) προσκόμισε στην ATE Leasing τα δικαιολογητικά που θα δούμε

παρακάτω, που αφορούσαν την επιχείρηση αλλά και τον ίδιο τον μισθωτή

μαζί με όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και

αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αυτά ήταν:

• Άδεια έναρξης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Αναλυτική δανειακή κατάσταση (συνεργασία με άλλες τράπεζες, άλλες

εταιρίες Leasing και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα).

• Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (έσοδα-

έξοδα).

• Φωτοτυπία ταυτότητας (μισθωτή και εγγυητή).

• Έντυπο της ακίνητης περιουσίας (Ε9) του μισθωτή αλλά και του εγγυητή,

επικυρωμένο από την εφορία.

• Τραπεζική ενημερότητα του μισθωτή για τα δάνεια που έχει συνάψει με

άλλες τράπεζες ή και εταιρίες Leasing.

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1),Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και

αναλυτικών στοιχείων (Ε3) των τριων τελευταίων οικονομικών ετών

(μισθωτή και εγγυητή) επικυρωμένα από την εφορία.

• Αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το τρέχον έτος του μισθωτή.

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Αφού η εταιρεία Leasing αξιολόγησε το αίτημα του μισθωτή το ενέκρινε με

μια επιστολή προς εκείνον, η οποία περιλάμβανε το κείμενο της έγκρισης

και τα ακόλουθα στοιχεία:

108

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Ποσό χρηματοδότησης 12.000.000 €

Διάρκεια 15 έτη

Συχνότητα μισθωμάτων 55 μηνιαία στην λήξη τους

Διαχειριστικά έξοδα 1%

Ασφάλεια Στην ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή σε

οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική

εταιρία αποδοχής μας, με

δικαιούχο

αποζημίωσεως την ATE Leasing

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.

κατά παντός κινδύνου, σύμφωνα

με τα ισχύοντα.

Τίμημα εξαγοράς € 0,10

Όπως είναι δεδομένο, ο αρχικός σκοπός της επιχείρησης ήταν να είναι

συνεπής στις καταβολές των μισθωμάτων, με την οικονομική ύφεση

βέβαια, ο κλοιός τον χρεών έγινε ασφυκτικός με αποτέλεσμα η τουριστική

επιχείρηση να καταλήξει με χρέη έναντι της χρηματοδοτικής εταιρείας. Η

σύμβαση στην πορεία ακυρώθηκε, καθώς δόθηκαν λόγοι ακύρωσης της

και η ιδιοκτησία του ακινήτου πέρασε στην κυριότητα της ATE Leasing από

τον Αύγουστο του 2011, η οποία στην πορεία το δημοπράτησε, δεχόμενη

προσφορές μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους.

Ας σημειωθεί βέβαια εδώ, ότι το ξενοδοχείο Loutraki Palace, αποτελεί ένα

από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, μιας και χτίστηκε το 1923,

θεωρείται διατηρητέο και έχει φιλοξενήσει σπουδαίες προσωπικότητες της

χώρας μας. Βέβαια, έχει πολύ μικρότερη δυναμικότητα σε κλίνες, μιας και ο

αριθμός δωματίων του ανέρχεται στα 43 δωμάτια.

Παρόλα αυτά, η κρίση οδήγησε και σε αυτή την περίπτωση τους πρώην

109

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ιδιοκτήτες της επιχείρησης σε χρέη, όχι μόνο όσον αφορά τα μισθώματα

αλλά και τις αμοιβές των υπαλλήλων της, με το χρέος τους να ανέρχεται

συνολικά σε 35.000.000 €.

110

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ KING GEORGE PALACE

Όπως αναφέραμε και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, έτσι και σε

αυτή, δυστυχώς δεν υπήρξε δυνατότητα, για εύρεση των επίσημων

εγγράφων της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης επιχείρησης, επομένως

οι πληοροφορίες που παρουσιάζουμε παρακάτω, προέρχονται από

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις εταιρείες, στις τιμές περίπου που

αποδόθηκαν.

Τον Νοέμβριο του 2012, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την παροχή

υπηρεσιών Leasing από πλευράς της εταιρείας «EFG Eurobank Ergasias

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.», στην οποία ανήκει το ακίνητο. Το

ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της προαναφερθείσας εταιρείας

χρηματοδότησης, μέχω μιας μακράς ιστορίας. Συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο

«King George Palace» εγκαινιάστηκε το 1936 ενώ κατά το 1958

οικοδμήθηκαν και οι 3 τελευταίοι όροφοι. Εξαιτίας των χρεών της εταιρείας

στην οποία ανήκε, την «Ξενοδοχεία της Ελλάδος», το 1988 σφραγίστηκε,

ενώ το 1995 αγοράστηκε από την Συνεταιριστική Τράπεζα Κρήτης, η οποία

τα τελευταία χρόνια εξαγοράστηκε και συγχωνεύτηκε με τον τραπεζικό

όμιλο Eurobank. Το ακίνητο λοιπόν μισθώθηκε όπως αναφέραμε το 2012

στην εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε., στην οποία ανίκει και του όμορο ξενοδοχείο

«Μεγάλη Βρετανία». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εαν η Eurobank στην

συνέχεια αποφασίσει να προχωρήσει στην πώληση του ξενοδοχείου, τότε

ο όμιλος ΛΑΜΨΑ έχει δικαίωμα προτίμησης.

Το υπόλοιπο ιστορικό της μετάβασης της ξενοδοχειακής επιχείρησης, στην

εταιρεία ΛΑΜΨΑ Α.Ε., έχει ως εξής: κατά το 2001, υπογράφτηκε μια

σύμβαση που αφορούσε την εκμίσθωση, την διαχείριση και την ανακαίνιση

του προαναφερθέντος ξενοδοχείο στον όμιλο ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ,

χονδρικά για 30 έτη, μια επένδυση που ανήλθε σε 6 δισ. ευρώ. Έπειτα από

την ανακαίνιση το ξενοδοχείο άνοιξε και πάλι το 2004.

Η διαδικασία της χρηματοδότησης που επιλέχθηκε από την

προαναφερθείσα εταιρεία και προτάθηκε στην EFG Eurobank Ergasias

111

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., ήταν η «Απευθείας Χρηματοδότηση

Ακινήτων», ή αλλιώς Direct Leasing Ακινήτων. Ήταν μια κίνηση που

σύμφωνα με παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς, όχι μόνο ισχυροποιεί

την θέση του ομίλου που έλαβε την μίσθωση, αλλά ενισχύει και την

ανάπτυξη του τουρισμού.

Προκειμένου να προκύψει η έγκριση της σύμβασης, η επιχείρηση

(μισθωτής) προσκόμισε στην EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές

Μισθώσεις Α.Ε., τα κάτωθι δικαιολογητικά, σχετικά με την επιχείρηση αλλά

και τον ίδιο τον μισθωτή μαζί με όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αναφέρθηκαν σε κεφάλαιο παραπάνω.

Αυτά ήταν:

• Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (έσοδα-

έξοδα).

• Αναλυτική δανειακή κατάσταση (συνεργασία με άλλες τράπεζες, άλλες

εταιρίες Leasing και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα).

• Άδεια έναρξης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

• Φωτοτυπία ταυτότητας (μισθωτή και εγγυητή).

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1),Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και

αναλυτικών στοιχείων (Ε3) των τριων τελευταίων οικονομικών ετών

(μισθωτή και εγγυητή) επικυρωμένα από την εφορία.

• Αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το τρέχον έτος του μισθωτή.

• Έντυπο της ακίνητης περιουσίας (Ε9) του μισθωτή αλλά και του εγγυητή,

επικυρωμένο από την εφορία.

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

• Τραπεζική ενημερότητα του μισθωτή για τα δάνεια που έχει συνάψει με

άλλες τράπεζες ή και εταιρίες Leasing.

112

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν ότι η

διάρκεια της εκμίσθωσης είναι 20ετής, έναντι τιμήματος 700.000 ευρώ

ετησίως, συν ένα επιπλέον ποσοστό επί του τζίρου.

Αφού η εταιρεία Leasing αξιολόγησε το αίτημα του μισθωτή το ενέκρινε με

μια επιστολή προς εκείνον, η οποία περιλάμβανε το κείμενο της έγκρισης

και τα ακόλουθα στοιχεία:

Ποσό χρηματοδότησης 14.000.000 €

Διάρκεια 20 έτη

Συχνότητα μισθωμάτων 60 μηνιαία στην λήξη τους /

700.000 € ετησίως

Διαχειριστικά έξοδα 1%

Ασφάλεια Στην EFG EUROLIFE

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή σε οποιαδήποτε

άλλη ασφαλιστική εταιρία

αποδοχής μας, με δικαιούχο

αποζημίωσεως την EFG Eurobank

Ergasias Χρηματοδοτικές

Μισθώσεις Α.Ε. κατά παντός

κινδύνου, σύμφωνα με τα

ισχύοντα.

Τίμημα εξαγοράς € 0,10

Η πορεία της ξενοδοχειακής επιχείρησης αναμένεται με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον, μιας και οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που

χρησιμοποιούν την μέθοδο δθΐΘ-θηά-ΐΘθδΘόθοΚ ειδικά στα χρόνια της

οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

113

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΝΔΡΗΣ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω μη δυνατότητας εύρεσης των επίσημων εγγράφων

της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης επιχείρησης, οι πληροφορίες που

παρουσιάζουμε παρακάτω, προέρχονται από δεδομένα που συλλέχθηκαν

από τις εταιρείες, στις τιμές περίπου που αποδόθηκαν.

Θα αναφερθούμε συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Metropolitan, του Ομίλου.

Το Ξενοδοχείο Metropolitan πλήρως ανακαινισμένο βρίσκεται δίπλα στο

καινούργιο Ολυμπιακό πάρκο του Φαλήρου και απέχει μόλις 10 λεπτά από

το Σύνταγμα και τον Πειραιά.

Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν υπέβαλε αίτημα στην ATE Leasing για

έγκριση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης για αγορά εξοπλισμού, κλειστου

κυκλώματος παρακολούθησης σε διάφορους δημόσιους χώρους του

ξενοδοχείου και λοιπόυ ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου. Το συνολικό

κόστος για την συγκεκριμένη επένδυση ανήλθε συνολικά σε 40.000 ευρώ

χονδρικά.

Η διαδικασία χρηματοδότησης που επιλέχθηκε από την συγκεκριμένη

επιχείρηση, ήταν η παροχή χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού

(Leasing Εξοπλισμού). Ήταν φυσικά μια ενέργεια που ενίσχυσε κατά πολύ

την λειτουργία της συγκεριμένης ξενοδοχειακής μονάδας, αφού κατόρθωσε

να εκσυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο, αλλά και να βελτιώσει την ασφάλεια

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για την έγκριση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, η ΑΤΕ Leasing ζήτησε

και έλαβε από τον επιχειρηματία, προκειμένου να εξετάσει και να εγκρίνει

το αίτημα της χρηματοδότησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά, που ήταν

προσωπικά του ιδιωκτήτη αλλά και της επιχείρησης:

> Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (έσοδα-

έξοδα).

114

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

> Αναλυτική δανειακή κατάσταση (συνεργασία με άλλες τράπεζες, άλλες

εταιρίες Leasing και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.).

> Άδεια έναρξης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

> Φωτοτυπία ταυτότητας (μισθωτή και εγγυητή).

> Προσφορά προτιμολόγιο των προμηθευτών.

> Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1),Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και

αναλυτικών στοιχείων (Ε3) των τριων τελευταίων οικονομικών ετών

(μισθωτή και εγγυητή) επικυρωμένα από την εφορία

> Αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το τρέχον έτος (2008) του

μισθωτή.

> Έντυπο Ακίνητης περιουσίας (Ε9) μισθωτή και εγγυητή, επικυρωμένο από

την εφορία.

> Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

> Τραπεζική ενημερότητα του μισθωτή για τα δάνεια που έχει συνάψει με

άλλες τράπεζες ή και εταιρίες Leasing.

Αφού η εταιρεία Leasing αξιολόγησε το αίτημα του μισθωτή το ενέκρινε με

μια επιστολή προς εκείνον, η οποία περιλάμβανε το κείμενο της έγκρισης

και τα ακόλουθα στοιχεία:

Ποσό χρηματοδότησης 40.000 € πλέον Φ.Π.Α 19%

Διάρκεια 5 έτη

Συχνότητα μισθωμάτων 60 μηνιαία στην λήξη τους

Διαχειριστικά έξοδα 1% πλέον Φ.Π.Α. 19%

Ασφάλεια Στην ΑΤΕ Ασφαλιστική ή σε

115

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική

εταιρία αποδοχής μας, με

δικαιούχο αποζημίωσεως την ΑΤΕ

Leasing Α.Ε κατά παντός

κινδύνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα

Τίμημα εξαγοράς € 0,10 πλέον Φ.Π.Α 19%

Επιπλέον, η εταιρεία μίσθωσης, ζήτησε κάποιες επιπλέον εξασφαλίσεις οι

οποίες ήταν:

> Η προσωπική εγγύηση της συζύγου του ιδιοκτήτη, και

> Η καταβολή ίδιας συμμετοχής ποσοστού 20% πλέον Φ.Π.Α 19%, επί του

ποσού της χρηματοδότησης.

Έτσι τελικά, το ενδεικτικό μίσθωμα ανέρχεται σε 650,50 € χονδρικά, ενώ

επιφορτίζεται με επιπλέον Φ.Π.Α. 19%. Η εγκριτική απόφαση της

χρηματοδοτικής εταιρείας, ισχύε μέχρι την λήξη της πενταετίας και εφ’όσον

στο διάστημα αυτό δεν προέκυπταν λόγοι ακύρωσης της σύμβασης, όπως

συνέβη σε πολλές άλλες επιχειρήσεις.

116

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

6.8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ HOLIDAY INN ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας και πάλι ότι και στην συγκεκριμένη

περίπτωση, δεν μπορέσαμε να έχουμε στην διάθεσή μας τα επίσημα

έγγραφα, λόγω δεοντολογίας και πολιτικής των τραπεζικών εταιρειών και

των θυγατρικών τους εταιρειών leasing, στην διαφύλαξη των προσωπικών

δεδομένων των πελατών τους, ή των άλλωτε πελατών τους. Τα στοιχεία

λοιπόν, συλλέχθηκαν με την βοήθεια των εταιριών αλλά χωρίς την ύπαρξη

των επίσημων εγγράφων.

Πριν ξεκινήσουμε με την ανάλυση σχετικά με την μέθοδο χρηματοδοτικής

μίσθωσης που χρησιμοποίησε η συγκεκριμένη μονάδα, μπορούμε να

αναφέρουμε λίγες πληροφορέις για αυτή. Το Holiday Inn Athens Airport

βρίσκεται σε ένα πολύ σημαντικό μέρος, της πόλης της Αθήνας, πολύ

κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης. Λειτουργεί στην Αθήνα από το 2004,

και διαθέτει σύγχρονο στυλ αρχιτεκτονικής, καζίνο, εσωτερική πισίνα και

αίθουσα γυμναστικής. Το συνολικό δυναμικό της ξενοδοχειακής μονάδας

σε δωμάτια, είναι 190.

Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν υπέβαλε αίτημα στην EFG Eurobank

Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. για έγκριση Χρηματοδοτικής

Μίσθωσης για αγορά 5 αυτοκινήτων, τύπου mini bus για την μεταφορά των

επισκεπτών της από τα διάφορα σημεία της Αττικής σε αυτό. Το συνολικό

κόστος για την συγκεκριμένη επένδυση ανήλθε σε 65.000 ευρώ χονδρικά.

Για την έγκριση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, η ΑΤΕ Leasing

ζήτησε και έλαβε από τον επιχειρηματία, προκειμένου να εξετάσει και να

εγκρίνει το αίτημα της χρηματοδότησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά, που

ήταν προσωπικά του ιδιωκτήτη αλλά και της επιχείρησης:

> Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία (έσοδα-

έξοδα).

117

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

> Αναλυτική δανειακή κατάσταση (συνεργασία με άλλες τράπεζες, άλλες

εταιρίες Leasing και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.).

> Άδεια έναρξης επιτηδέυματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

> Φωτοτυπία ταυτότητας (μισθωτή και εγγυητή).

> Προσφορά προτιμολόγιο των προμηθευτών.

> Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1),Εκκαθαριστικών σημειωμάτων

και αναλυτικών στοιχείων (Ε3) των τριων τελευταίων οικονομικών ετών

(μισθωτή και εγγυητή) επικυρωμένα από την εφορία

> Αντίγραφο περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α για το τρέχον έτος (2008) του

μισθωτή.

> Έντυπο Ακίνητης περιουσίας (Ε9) μισθωτή και εγγυητή, επικυρωμένο

από την εφορία.

> Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

> Τραπεζική ενημερότητα του μισθωτή για τα δάνεια που έχει συνάψει με

άλλες τράπεζες ή και εταιρίες Leasing.

Αφού η εταιρεία Leasing αξιολόγησε το αίτημα του μισθωτή το ενέκρινε με

μια επιστολή προς εκείνον, η οποία περιλάμβανε το κείμενο της έγκρισης

και τα ακόλουθα στοιχεία:

Ποσό χρηματοδότησης 65.000 € πλέον Φ.Π.Α 19%

Διάρκεια 7 έτη

Συχνότητα μισθωμάτων 60 μηνιαία στην λήξη τους

Διαχειριστικά έξοδα 1% πλέον Φ.Π.Α. 19%

Ασφάλεια Στην EFG EUROLIFE

118

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ή σε οποιαδήποτε

άλλη ασφαλιστική εταιρία

αποδοχής μας, με δικαιούχο

αποζημίωσεως την EFG Eurobank

Ergasias Χρηματοδοτικές

Μισθώσεις Α.Ε. κατά παντός

κινδύνου, σύμφωνα με τα

ισχύοντα.

Τίμημα εξαγοράς € 0,10 πλέον Φ.Π.Α 19%

Επιπλέον, η εταιρεία μίσθωσης, ζήτησε κάποιες επιπλέον εξασφαλίσεις οι

οποίες ήταν:

> Η προσωπική εγγύηση της συζύγου του ιδιοκτήτη, και

> Η καταβολή ίδιας συμμετοχής ποσοστού 20% πλέον Φ.Π.Α 19%, επί του

ποσού της χρηματοδότησης.

Έτσι τελικά, το ενδεικτικό μίσθωμα ανέρχεται σε 800,00 € χονδρικά, ενώ

επιφορτίζεται με επιπλέον Φ.Π.Α. 19%. Η εγκριτική απόφαση της

χρηματοδοτικής εταιρείας, ισχύε μέχρι την λήξη της πενταετίας και εφ’όσον

στο διάστημα αυτό δεν προέκυπταν λόγοι ακύρωσης της σύμβασης, όπως

συνέβη σε πολλές άλλες επιχειρήσεις.

119

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

> Carroll, M., (2009), Manual on Commercial Leasing in Troubled Times: Forms, Checklists, and Advice, Εκδόσεις: ALI-ABA

> Ingram, H., Medlik, S., (2013), Business of Hotels, Εκδόσεις: Routledge

> Enz, C., (2009), Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases, Εκδόσεις: John Wiley & Sons

> Boobyer, C., (2003), Leasing and Asset Finance: The Comprehensive Guide for Practitioners, Εκδόσεις: Euromoney Books

> Pawlowski, M., (2002), Leasing Commercial Premises, Εκδόσεις: Taylor & Francis Group

> Nevitt, P., Fabozzi, F., (2000), Equipment Leasing, Εκδόσεις: John Wiley & Sons

> Posner, W., (2002), The Leasing Process: A Guide for the Commercial Tenant, Εκδόσεις: Captus Press

> Nevitt, P., Fabozzi, F., (2000), Project Financing, Εκδόσεις: Euromoney Books

> Bogart, D., Hammond, C., (2007), Commercial leasing: a transactional primer, Εκδόσεις: Carolina Academic Press

ΤΣΤΟΣΕΛΤΛΕΣ

> ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.disabled.gr

> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

> WWW.EOT.GR

120

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε ένα τυπικό έντυπο της εταιρείας ATE

Λ " Γ* T A ! t I A OMI

LeasingΕρμου 2 & Πλ Συντάγματος. 7 κ 105 63 Τ ηλ 21 ιπΤοφοί

10 37 12 400 -iieieos*ng gt

Fox 210 32 34 750 www ateieonng.gr

■;>·Γ ^ 'Σ Υ Μ Β Α Σ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ ΙΚ Η Σ Μ ΙΣ Θ Ω Σ Η Σ Υ Π ' Α Ρ ΙΘ Μ Ο Ν 7 2 3 3 /2 0 0 9

VCîv Π Ρ Ο Ο ΙΜ ΙΟ - Γ Ε Ν ΙΚ Η Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ - Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Ι

Στο Σηηλί Ρεθύμνου, σήμερα, στις .2009, μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων:

Αφ* ενός της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ LEASING ΑΕ», με έδρα την Αθήνα (οδός Ερμου 2 & Πλ. Συντάγματος), η οποία εκπροσωπείτοι εδώ νόμιμο από τον κο Ιωάννη Αποστολάκη του Γεωργίου, Δ/ντη Καταστήματος ΑΤΕ Σπηλιού Ρέθυμνου, δυνάμει του υπ op 5360/04.05.2009 Γενικού Πληρεξουσίου, της συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Σιδέρη, που θα αποκολείται στο εξής “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ", Αα>* ε τ ί ο ο ι ι τ ο ι ι κ ο υ

τοπογράφου μηχανικού, ο οποίος διατηρεί γραφείο στο Ρέθυμνο, . με ΑΦΜκάτοχο ΑΔΤ . που θα αποκολείται στο εξής «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» .

Συμφωνήθηκσν, συνωμολογήθηκον και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθο:

Όλες ονεξαιρέτως οι συμφωνίες και σχέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα καταρτίζονται μετοξύ «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» και «ΜΙΣΘΩΤΗ» διέποντοι από τις διατάξεις του Νόμου 1665 της 4ης Δεκεμβρίου 1986 (Φ.Ε.Κ Τεύχος Α' 194), όπως τροποποιήθηκε κοι ισχύει καθώς και από τους παρακάτω ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. Επιπλέον για την μίσθωση κάθε πράγματος, θα ισχύουν μετοξύ των συμβαλλόμενων ειδικοί όροι που περιέχοντοι είτε στην συνέχεια των Γενικών Όρων είτε σε ένα ή περισσότερα χωριστό έγγραφα που θα αποκαλούνται στο εξής "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" ή “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" και που αποτελούν ένα ενιοίο όλο μετά της παρούσης σύμβασης.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι

1. Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Ι: Στην ερμηνείο της παρούσης σύμβασης κοι κάθε "Πορορτήμστος" που συνδέεται άρρηκτα με αυτή, οι πορακάτω όροι έχουν την εξής έννοιο

οΐ Γενικοί όοο· νοηυοτοάοτικπε υίσθωσηε Η σύμβαση ουτή, που καλείται και “κύριο σύμβαση", θεσπίζει τις γενικές και θεμελιώδεις αρχές, που διέπουν το δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβολλομένων, σχετικά με τα μισθωμένα είδη εξοπλισμού όπως λεπτομερώς περιγράφονται στα προσορτημένα στη σύμβαση ποραρτήματα.ΒΊ Ποοάοτηυο Είνοι το συμφωνητικό με το οποίο συνομολογούντοι κοι γίνονται αποδεκτοί οι ειδικοί όροι κοι συμφωνίες που οναφέρονται στη μίσθωση κάθε συγκεκριμένου και περιγροψομένου στο συμφωνητικό αυτό εξοπλισμού, (περιγραφή , διάρκεια, μίσθωμα κλπ). Το συμφωνητικό αυτό (Παράρτημα) προσαρτάται, όταν υπογροφεΐ, στην παρούσα “κύριο σύμβοση" και οποτελεί αναπόσπαστο τμήμο της, αριθμείτοι διαδοχικό κοι ονάλογα με τον οριθμό των εκμισθουμένων ειδών εξοπλισμού κοι κολείτοι αντίστοιχα "Παράρτημα Α- 1-*, “Παράρτημα Α-2-" κ.ο.κνΐ ΕΕοπλισυόε ή υίσθιο Είναι τα διάφορα μισθωμένα κινητό και εξαρτήματά τους που επιλέγοντοι οπό τον μισθωτή και περιγράφονται στο αντίστοιχο "Ποράρτημα".δ) Έννοοωο ηοοολοβπε και οποδονπε Είναι το έγγροφο, που υπογρόφετοι από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» και επισυνόπτετοι στην παρούσα και το συνοδεύον αυτή παράρτημα, με το οποίο ο τελευταίος δηλώνει ανεπιφύλακτο στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», ότι ο ποραληφθείς από τον προμηθευτή εξοπλισμός είνοι της αρεσκείας και επιλογής του, σε όριστη κατάσταση και σύμφωνος με τη χρήση που τον προορίζει. εΐ Αξία απωλείαε ή τίυπυα ovooac ποιν τη λήξη τηε σύυΒοσηε Είνοι το ποσά που υποχρεούται να κοτοβάλει ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή αγοράς πριν τη λήξη των μισθίων.στί Tiunuo QVOQ0C κατά τη λπΕπ τηε σύυΒοσηε Αποτελεί το ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» σε περίπτωση άσκησης οπό αυτόν του κατά το άρθρο 8 της παρούσης δικαιώματος αγοράς του εξοπλισμού κατά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. Α Ν Τ ΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Ο Μ ΙΣ Θ Ω Σ Η Σ : Αποτελούν τα κινητά που οναφέρονται και λεπτομερώς περιγράφονται στα Παραρτήματα.

3. Α Ξ ΙΑ Μ ΙΣ Θ ΙΩ Ν -Κ Α Τ Α Β Ο Λ Η Τ ΙΜ Η Μ Α Τ Ο Σ ΣΤΟ Υ Σ Π Ω Λ Η ΤΕ Σ / Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Τ Ε Σ: Η αξίο των μισθίων αναγράφεται στο παράρτημα που κατορτίζεται γιο τα συγκεκριμένα κινητό πράγμοτα/μίσθιο. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα αγοράς στους πωλητές/προμηθευτές είτε ευθύς ως περιέλθει σε αυτόν το αναφερόμενο στο άρθρο 7 έγγραφο ποραλοβής και αποδοχής ενός εκόστου μισθωμένου πράγμοτος ή του συνόλου των μισθωμένων πραγμάτων ον κατά τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών λειτουργούν ως ενιοίο σύνολο είτε στο χρόνο που θο συμφωνηθεί μεταξύ μισθωτή κοι εκμισθωτή.Σε περίπτωση που ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» ηοοκατοΒάλει οποιοδήηοτε χρηματικό ποσό είτε στον πωλητή/προμηθευτή, είτε σε οιονδήποτε τρίτο καθ ’ υπόδειξη του μισθωτή, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή τόκων επί του ποσού για την περίοδο οπό την ημέρα εκταμιεύσεως της προκατοβολής μέχρι την ημέρα εξόφλησης και του τελευταίου τιμολογίου αγοράς του εξοπλισμού.

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει οπό σήμερα και λήγει κατά το χρόνο λήξης και του τελευταίου υ αντιστοιχεί σε αυτή. Η διάρκεια της μίσθωσης κάθε επιμέρους μισθίου πράγματος ορχιζει και λήγε· όπως κοθορίζεται

4 . Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑπαραρτήματος που στο αφοράν το μίσθιο τούτο Παράρτημο.

Α Τ Ε L h A ^ l N C i A . É Α Τ Ε Λ ΐ Η ί Ζ Ι Ν Γ Γ Κ A . Î E ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ έ ρ μ ο υ : λ Πλ α τ ε ία ϊ υ κ τ * γ μ λ τ ο »105 63 Α Θ Η Ν Α · »ΗΛ 2H«*3?134f*’ ΑΦΜ: 094319125- ΑΟν · «*>££ APKV

121

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

5. ΕΞΟΔΑ : 0 «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» επιβορύνετοι κοι υποχρεούτοι στην κοταβολή των διαχειριστικών εξόδων της σύμβοσης όπως αυτό ονογροψοντοι στο Πορόρτημο. Το κοτοβληθέντο διοχειριστικά έξοδο δεν επιστρέφοντοι ολλά ποραμένουν προς όφελος του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» γιο την κάλυψη των εξόδων του κοι οποζημίωση σε περίπτωση μη υλοποίησης της σύμβασης. Πλέον των διοχειριστικών εξόδων, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» θο καταβάλει όλο το έξοδα και τις δαπάνες σχετικό με την σύνταξη, υπογροψή, τροποποίηση, κοτογγελίο, εκτέλεση, λύση της ραρούσος κοθώς και άσκηση εν γένει δικοιωμότων, συμπεριλαμβανομένων των συμβολοιογροψικών εξόδων κοι των ευλογών αμοιβών και* εξόδων των νομικών κοι λοιπών συμβούλων κοι εμπειρογνωμόνων του Εκμισθωτή κατά την απόλυτη κρίση του τελευταίου. Καθώς έαί0η< κοι κάθε έξοδο εισογωγής, μεταφοράς των μισθίων στον τόπο προορισμού τους κοι εγκοτόστασής τους σε αυτόν, της τυχόν νέτο, οδηγούμενη άδεια του εκμισθωτή μετεγκατάστασης του πρόγμοτος, επιστροφής, οψοίρεσης, συντήρησης, επισκευής, ονταλλοκτι·ί{^,·^ψόλισης, επιθεώρησης από των «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» των μισθίων πραγμάτων δικαστικών και εξώδικων δοπανών που γίνοντοι γιο τ^ν^ώ}{βνμοτη ή μη) εξασφάλιση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» για τις οποιεσδήποτε οποιτήσεις του που απορρέουν οπό την παρούσα σύμβαση (Νκ^^ην εξάλειψή τους και γενικότερο γιο οποιοδήποτε δικαστική ή εξώδικη δαπάνη που γίνεται εξ' οψορμής της συνομολογούμενης με%· πορόν σύμβασης. Το ακριβές ποσό των ανωτέρω εξόδων θα προκύπτει με σαφήνεια είτε οπό τον ειδικό προς τούτο τηρούμενο λογοριοσμό του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» είτε οπό τα οικεία παραστατικά που θα βρίσκοντοι στην διάθεση του «ΜΙΣΘΩΤΗ». Σε περίπτωση κατοβολής οπό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» οποιουδήποτε ποσού σύμφωνα με το πορόν άρθρο, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι να αποδώσει το ονωτέρω ποσό ομέσως μετά την λήψη εγγράφου προς γνωστοποίηση τούτου από τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», εντόκως με το ανώτερο ισχύον κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίος, από την επομένη της γνωστοποίησης σε αυτόν της σχετικής χρέωσης κοι μέχρι την εξόφλησή του.

6. ΜΙΣΘΩΜΑ: Ο “ΜΙΣΘΩΤΗΣ" υποχρεούτοι νο καταβάλλει στον “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" το μίσθωμα που ανοφέρεται στο αντίστοιχο γιο κάθε είδος ή τμήμα εξοπλισμού, Πορόρτημο. Το μίσθωμο είναι κομίσιμο κοι θο κοτσβόλλεται οπό τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» τοις μετρητοίς, είτε στο γραφείο του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» είτε σε ένα οπό το της Α.Τ.Ε στον λογαριασμό που θο του υποδειχθεί οπό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» , τις ημερομηνίες και γιο τις χρονικές περιόδους που προβλέπονται στο Πορόρτημο. Εάν η ημερομηνίο κοταβολής του μισθώματος συμπίπτει με αργία, τότε το μίσθωμα, καταβόλλετοι την ομέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση οι καταβολές γίνονται μέχρι την 12:30 μεσημβρινή, ότον η καταβολή γίνετοι στο γροφείο του ΜΙΣΘΩΤΗ ή τις εργάσιμες ώρες των Τροπεζών, όταν η καταβολή γίνετοι με κοτόθεση στον τροπεζικό λογαριασμό του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» που τηρείτο· στην Α.Τ.Ε. Οι κοταβολές οποδεικνύονται από έγγραφη απόδειξη του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» ή σε περίπτωση καταβολής του «ΜΙΣΘΩΤΗ» σε κατάστημο της Α.Τ.Ε. οπό το αποδεικτικό κατάθεσης της Τράπεζας, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου κοι αυτού ακόμα του όρκου. Σε περιπτώσεις που το μίσθωμα δεν είναι στοθερό ανά μήνα λόγω ρήτρας συναλλάγματος ή κυμαινόμενου επιτοκίου κοι κατά την ημερομηνίο καταβολής του μισθώματος, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δεν είνοι σε θέση γιο οποιοδήποτε λόγο να ενημερώσει τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» γιο το ακριβές ποσό του μισθώματος, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να κοτοβάλλει στις προβλεπόμενες ημερομηνίες μίσθωμο ανάλογο με αυτό της προηγούμενης μισθωτικής περιόδου και όποια διοφορά προκύπτει θα συμψηφίζεται με το μίσθωμο της επόμενης περιόδου. Κάθε κοθυστέρηση του μισθώματος, σε οποιοδήποτε λόγο και ον οφείλεται, εκτός από τις οριζόμενες στο όρθρο 23 συνέπειες, επιβαρύνει τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» με τόκους υπερημερίος χωρίς καμία σχετική όχληση ή ειδοποίηση εκ μέρους του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», για όλη την περίοδο της καθυστέρησης μέχρι την πλήρη εξόφληση, αφού ο χρόνος κοτοβολής κόθε οποιτητού μισθώματος συμφωνείται ότι αποτελεί δήλη ημέρα Δεδομένου ότι το μίσθωμα υπολογίστηκε με βάση το σημερινό φορολογικό και θεσμικό κοθεστώς των χρηματοδοτικών μισθώσεων, σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε σχετικού νόμου ή και γενικότερα διάταξης, ή της ερμηνείος, ή του τρόπου εφαρμογής του από τις αρμόδιες ορχές, ή όποιο μετοβολή που θα συνεπάγεται την μεταβολή του σχετικού κόστους του εκμισθωτή, θο επιφέρει άμεση ισόποση αναπροσαρμογή του μισθώμοτος για νο καλυφθεί το κόστος του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Το έγγροφο του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» με την ονόλυση των στοιχείων του αναμορφωμένου κόστους κοι τυχόν απαιτητών ήδη ποσών θο αποτελεί πλήρη απόδειξη των σχετικών ποσών που δικαιολογούν την οναπροσαρμογή του μισθώματος, του «ΜΙΣΘΩΤΗ» δικαιωμένου, πάντως, να προβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνίο λήψης του ανωτέρω εγγράφου αντιρρήσεις (εγγράφως). Με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμοίρεται η πλήρης αποδοχή του περιεχομένου του εγγράφου του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» συμφωνεί ότι τα ποσά του χρέους και οι αποπληρωμές του, θα χρεωπιστώνονται σε ένα ή περισσότερους χρεωστικούς λογαριασμούς του «ΜΙΣΘΩΤΗ» στα βιβλία του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» (όπως η τήρηση αυτών θα επιλεγεί κόθε φορά για την κάλυψη της λογιστικής του τάξης). Στους πιο πάνω λογαριοσμούς θα καταχωρούνται εκτός από τα μισθώμοτο και κόθε είδους έξοδα και τόκοι, όπως αυτά καθορίζονται με τους όρους της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πρόσθετων πράξεων ή πράξεων ρυθμίσεως οφειλών, το τελικό εξαγόμενο των οποίων οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι θα αποτελεί τη συνολική οφειλή του «ΜΙΣΘΩΤΗ» προς τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ οπό τη συγκεκριμένη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα πιο πάνω ποσό των χρεών και των αποπληρωμών τους οποδεικνύοντοι με αποσπάσματα ή αντίγροψα από τα εμπορικό βιβλίο του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Τα παραπάνω αποσπάσματο, ή αντίγραφα θο το εκδίδει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» και ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» ονογνωρίζει ότι οποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεών του, κοτ' αυτού (του “ΜΙΣΘΩΤΗ") κοτό των οποίων όμως θο επιτρέπεται ανταπόδειξη, αποκλειστικό κοι μόνο βάσει εγγράφων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου.

7. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ: Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» Οφείλει με την παραλοβή από τον πωλητή, καθενός από το μίσθια, να συμπληρώσει και να αποστείλει και νο οποστείλει στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» το επισυναπτόμενο στο παράρτημα έγγραφο ανεπιφύλακτης παραλαβής και αποδοχής, συνοδευόμενο από υπογραμμένο οπό τον “ΜΙΣΘΩΤΗ” Δελτίο Αποστολής.Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα ή δεν ονταποκρίνεται στις προδιαγραφές που συμφωνήθηκον μεταξύ ΜΙΣΘΩΤΗ κοι πωλητή/προμηθευτή, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούτοι να μην τον παραλάβει και να οδοποιήσα γιο ουτό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» μέσα σε 48 ώρες.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ "ΜΙΣΘΩΤΗ" ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ρητό συμφωνείτοι ότι ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικαιούται τριόντο (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης που ορίζεται στο πορόρτημο για κάθε μίσθιο, να δηλώσει εγγράφως στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», κοτ' επιλογή του, είτε ότι θα αγοράσει το μίσθιο, είτε ότι θα ανανεώσει την μίσθωση με νέο μίσθωμα το οποίο θο έχει ως βάση το οναφερόμενο στο παράρτημα τίμημο αγοράς και την συμφωνουμένη τότε διάρκεια της παράτασης, με την προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις, ότι θα έχει εκπληρώσει στο ακέροιο όλες τις μέχρι τότε υποχρεώσεις του έναντι του “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" κοταβολής των μισθωμάτων και κόθε άλλης απαίτησής του, που απορρέει από την παρούσα σύμβαση. Γιο κάθε μίσθιο το τίμημα αγοράς κατά τη λήξη της σύμβασης καθορίζεται στο αντίστοιχο παράρτημα.

L tA ilM G Α..Ε Α Τ Η Λ Η 2 1 Κ Γ Κ A . E ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΡΜΟΥ 2 * ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 105 63 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-371241·ΑΦΜ 09431911*- Α ^ ν λ Θ Η Ν Τ'

2

Leasing, σύμβασης χρηματοδότησης σε μια επιχείρηση για εξοπλισμό.

122

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

9. ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 0 «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» έχει το δικαίωμα και πριν τη λήξη της μίσθωσηςνο ςητησει την (πώληση) ογορό όλων ή μερικών οπό τα μίσθια πρόγματο. Στην περίπτωση ομτή το τίμημα αγοράς πριν τη λήξη ορίζεται ισο με το προεξόφλημα των καταβλητέων στο μέλλον μισθωμάτων που οντιστοιχούν στα μίσθια, πλέον του μισθώματος της περιόδου εντός της οποίας ενασκείται το δικαίωμα κοι του αντίστοιχου τιμήματος ογοράς στην κανονική λήξη της μίσθωσης, όπως αυτό ορίζεται στο Παρορτημα Το επιτοκτ» προεξόφλησης ορίζετοι στο παράρτημο Τον ΜΙΣΘΩΤΗ ακόμα βαρύνει στην περίπτωση αυτή και κάθε Φάρος, τέλος και εν γένζνίξαφ που εηιβάλλετοι κατά το Νόμο για την περίπτωση ογοράς του μισθωμένου με την παρούσα μισθίου προγματος. , ίγΛΚ".

<ί/'ν V10. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ : Ι^φωνείτο ι άτι τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» βαρύνει εξ' ολοκλήρου κάθε φόρος, τέλος, δασμός, εισφορά και δικαίωμο υπέρ του Δημοσίου, Νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, που κάθε φορά επιβάλλεται σε βάρος είτε του «ΜΙΣΘΩΤΗ» είτε του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», είτε εξαιτίος της ιδιότητάς του αυτής («ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ») είτε ως κυρίου των μισθίων προγμάτων. Σε περίπτωση κατοβολης οπό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» οποιουδήποτε ποσού για τις αιτίες αυτές, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι να το οποδώσει σε ουτόν αμέσως, εντοκως με το ανώτοτο ισχύον κάθε φορά επιτόκιο υπερημερίας, οπό την επόμενη ημέρα της γνωστοποίησης σε ουτόν της σχετικής χρέωσης και μέχρι της εξόφλησή της.

11. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ & ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΙΩΝ:° · ? ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν πορέχει κομία εγγύηση και δεν υπέχει καμίο ευθύνη από διαπραγματεύσεις προς επίτευξη της αγοράς των μίσθιων η γιο την ποιότητα ή τη λειτουργικότητα ή την καταλληλότητα των αποκτωμένων οπό αυτόν κατά κυριότητα μισθίων κινητών καθώς επίσης και για την ονταπόκριση τους στις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή και το σύμφωνο της πορογγελίος, δεδομένου ότι η διενέργεια των διαπραγματεύσεων, η επιλογή του υλικού κοι ο έλεγχος γίνεται με προσωπική κοι οποκλειστική ευθύνη του ΜΙΣΘΩΤΗ Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ελλείψεις συνομολονουμένων ιδιοτήτων ή ύπαρξη ελαττωμάτων γενικώς, οποτεδήποτε και

11 Λ "Μ IΤ ηΟ ΤΝΤ " λ*·.» ____7 1 _______A i. n l Λ · _ · . . . . . . ' .αν ^Φανούν και ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ" δεν μπορεί να αναζητήσει καταβληθέντο μισθώματα, ούτε νο οποστεί ολικά ή κοι μερικά από τις έναντι του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ υποχρεώσεις του, που απορρέουν οπό την παρούσα σύμβαση και ιδίως οπό την εμπρόθεσμη κοι ολοκληρωτική κοταβολη των υπολοίπων μισθωμάτων, παροιτοάμενος ρητά από όλες τις σχετικές αξιώσεις και τα δικαιώματα του αστικού κώδικα μη δυνομενα να προβληθούν κότα του "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" ούτε κατ' ένσταση.β. 0 «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι νο οποκαταστήσει κάθε ζημίο που θο υποστεί ο εκμισθωτής οπό την για οποιοδήποτε λόγο, ή οιτία ματαίωση σύναψης της σύμβοσης αγοραπωλησίας, ιδίως για την απόδοση στον εκμισθωτή ποσών που τυχόν προκατέβαλε σε προμηθευτές κατόπιν εντολής του.

γ. Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ" εκχωρεί οπό τώρα στον "ΜΙΣΘΩΤΗ” όλες τις υποχρεώσεις και εγγυήσεις που πορέχονται από τον κατοσκευοστή ή προμηθευτή. Σε περίπτωση έλλειψης συνομολογουμένων ιδιοτήτων ή ύπαρξης ελαττωμάτων του μισθίου ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» Οφείλει να γνωρίσει τούτο αμέσως στον "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" και υποχρεούτοι να στροφεί αμέσως κοι εγκοίρως, με έξοδα το οποία τον βαρύνουν αποκλειστικό, κατα του κατοσκευοστή ή προμηθευτή στον οποίο γνωστοποιεί τούτο προηγουμένως. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» εκχωρεί στον ΜΙΣΘΩΤΗ οηο τώρα και το δικαίωμο έγερσης της σχετικής αγωγής, ιδίως διόρθωσης ή αντικατάστασης του πράγματος - μείωσης του

τιμήματος - υπαναχώρησης και αποζημίωσης. Κάθε δοπάνη που είναι δυνατόν να προκύψει οπό την εκχώρηση βαρύνει αποκλειστικά τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» Σε περίπτωση ήττας του προμηθευτή/κοτοσκευαστή ή εξωδίκου διοκονονισμού μεταξύ “ΜΙΣΘΩΤΗ" και προμηθευτη/κατασκευαστή, ο τελευταίος καταβάλλει στον “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" ως δεκτικό κοτοβολής οη' ευθείος κάθε ποσό ηλην των

δ'-^ ο ίν τυ τ ° δ<1,ν Τ°υ ΜΙΣΘί!ΤΗ . ΕΦ °σον περιέχεται στον "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ” από τον προμηθευτή/κατοσκευοστή οποιοδήποτε ποσό και ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ κροτο το μίσθιο πράγμο, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναπροσαρμόζει ανολόγως, με βάση τον ισχύοντα κοτά περίπτωση τρόπο υπολογισμού μισθωμοτων, τα εφεξής μισθώματα, τα οποίο ο ‘ΜΙΣΘΩΤΗΣ" Οφείλει να δεχθεί αδιομαρτύρητο Σε περίπτωση υπαναχώρησης οηο την πώληση οπό τον “ΜΙΣΘΩΤΗ" εφ' όσον ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» επιστρέψει το μίσθιο πράγμα στον προμηθευτη/κοτοσκευοστή, αλλά ουτός δεν καταβάλλει το τίμημα στον “ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" πλέον των ανολογούντων τόκων, ο “ΜΙΣΘΩΤΗΣ" υποχρεούτοι νο καταβάλλει το ανωτέρω ποσό ή μέρος του σε περίπτωση αντίστοιχης μερικής καταβολής από τον προμηθευτή/κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση τον κίνδυνο οψερεγγυάτητος του προμηθευτή/κοτοσκευαστή φέρει ο μισθωτής, δ. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναλομβάνει ρητά από τώρα την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημιά του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», οφειλόμενη σε ποράνομη ενεργεια του προμηθευτή, σχετικά με την προέλευση, τον τρόπο κατοσκευής, τις προδιαγραφές και τις εν γένει ιδιότητες του εξοπλισμού, καθώς επίσης την έκδοση και παράδοση στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» των σχετικών με την πώληση παραστατικών και λοιπών δικοιολογητικών (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κλπ.). Οιοδήποτε μορφή φορολογικής κλπ. ευθύνης του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», αφορούσο ή οπορρέουσα οπό ενεργεια η ποραλειψη του προμηθευτή, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον 'ΜΙΣΘΩΤΗ" στον οποίο ανήκει κοι η επιλογή του τελευταίου ε. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» φέρει έναντι του "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ' τον κίνδυνο μετοφοράς και εγκατάστοσης των μισθίων, όντας έτσι υπόχρεος για την κοταβολη του μισθώματος σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα ον ανυπαίτια ή και από ανώτερη βία αυτά απολέσθηκαν, καταστράφηκαν ή υπεστησον οποιοδήποτε βλάβη.

στ. 0 «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» επιβαρύνεται με κάθε έξοδο για την παρογγελία των μισθίων, την μεταφορά και ασφάλιση τους καθώς επίσης και για την εγκατάστασή τους.

12. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΙΩΝ: Σε περίπτωση μετοβολής (αύξησης ή μείωσης) παρά του πωλητού τουτιμήματος αγορος οποιουδήποτε εκ των οποτελούντων το μίσθιο πραγμάτων, με αποτέλεσμα την αύξηση ή μείωση του συνολικού ποσού της παρούσας, όπως αυτό οναφέρεται στο παράρτημα, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» προβαίνει κατόπιν εξουσιοδότησης του «ΜΙΣΘΩΤΗ» στην αγορο του μισθίου με το νέο τίμημα αναπροσαρμόζοντας ανάλογα την συνολική οξίο επί της οποίας υπολογίζεται το στο πορόρτπυο ονοφερομενο μίσθωμα. |μ

13. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα μίσθια θα εγκατοστοθούν και θο λειτουργούν μονιμως στον τόπο εγκατάστοσης του εξοπλισμού που αναγράφεται στο παράρτημα. Απαγορεύετοι οποιοδήποτε μετατόπιση η μετακίνηση τους, ή αλλαγή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγροφη συναίνεση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Η αθέτηση της παραπάνω υποχρέωσης εκ μέρους του «ΜΙΣΘΩΤΗ» εκτός από της σε βάρος του ποινικές κυρώσεις, συνιστά λόγο καταγγελίος της παρούσας σύμβασης και του αντιστοίχου παραρτήματος και συνεπάγεται τις στο άρθρο 23 συνέπειες σε βάρος του «ΜΙΣΘΩΤΗ».

14. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ: Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» οφείλει νο προβεί από τώρο στη Δημόσιο καταχώρηση του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1665/86, στο τηρούμενο οπό το Γρομματέο του Πρωτοδικείου της έδρας του και οπό το Γραμμοτέο του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημόσια βιβλία και νο προσκομίσει σε δέκα (10) ημέρες από σήμερο στον "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" τα σχετικό πιστοποιητικό.

‘-'λ-Λ τ.ΐίΝς-, À !èΛΗΖΙΚΥ'ϊί A t ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ! ΜΙΓδΟ" '

Ε ,Μ ο ν 1 * ΙίΛ λΤ Ε Ικ Ιγ Κ Τ Α Τ ν . '- ίν 105 63 ΑΘΗΝΑ · ΤΝλ 1IB Λ *Μ . 09433911*. *Π '· * 1 Ç |

123

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" ΠΡΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΙΩΝ: 0 «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικαιούται οποτεδήποτε νο προβαίνει, μέσω των οριζομένων οπό ουτόν προσώπων, σε επιτόπιο επιθεώρηση των μισθίων προγμότων και σε έλεγχο της κοτάστασής τομς, ο δε “ΜΙΣΘΩΤΗΣ* είνοι υπόχρεος να ανέχεται τον έλεγχο ουτό και νο διευκολύνει με κάθε τρόπο τον ελεγκτή στο έργο του.

16. ΚΑΛΗ Χ ^ Η ΙΗ ΜΙΣΘΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ «ΜΙΣΘΩΤΗ» ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:ο. Ο «Ι^Ι^&ίίΤΗί» ε ναι υπόχρεος νο κάνει κολή χρήση των μισθωμένων προγμότων, σύμφωνο με τον προορισμό τους, συμμορφουμενος/με/όΐορ^ τους νόμους, κονονισμούς, οδηγίες κοι προδιογροφές που ονοφέροντοι στην μετοφορά, εγκατάσταση, κοτοχή, χρήση κοι έϊρΰ&ΚΫίο τους κοι υποχρεούτοι νο συντηρεί με κάθε επιμέλειο κοι δαπάνες του το μίσθιο και να το διατηρεί σε όριστη κατάσταΛ ίί^ ώ ρτη διάρκεια της μίσθωσης, ορχικής ή μετ' ανανέωση - ποράτοση. Επίσης οψείλει να οναγγέλλει αμέσως εττον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» κσί)ε%ηώλειο, κοτοστροφή ή βλάβη τους, χωρίς ουτό νο συνιστά λόγο οπολλογής του, ολικά ή μερικά, οπό τις οναλομβανόμενες μετο παρόν υποχρεώσεις του και ιδίως εκείνη της εμπρόθεσμης και προσήκουσας κοτοβολής του μισθώματος, β. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δεν υποχρεούτοι σε συντήρηση κοι διατήρηση των μισθωμένων προγμότων κατάλληλων για τη χρήση, που προορίζονται και δεν ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης, οπώλειας, ή καταστροφής τους οκόμη κοι οπό τυχηρό περιστατικά ή ονωτέρο βία. γ. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» είνοι υπόχρεος να αποκτά με δική του φροντίδα και δαπάνη όλες τις οναγκοίες άδειες οπό τις ορμόδιες ορχές γιο την εγκατάσταση κοι λειτουργίο των μισθίων, όπως επίσης κοι νο τις διατηρεί σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, δ. Προσθήκες, οντικοτοστάσεις κοι αλλοιώσεις στο μισθωμένα πράγματα δεν επιτρέπονται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», εκτός ον ουτές είναι αναγκαίες γιο το έργο της επισκευής και συντήρησης του μισθίου. Κάθε ονογκαία, επωφελής ή πολυτελής προσθήκη, κάθε ανταλλοκτικό ή εξάρτημα που προστίθεται ή προσαρτάται στα μίσθια οπό τον «ΜΙΣΘΩΤΗ», περιέχεται στην κυριότητα του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» χωρίς δικαίωμα οφαίρεσης ή αποζημίωσης του «ΜΙΣΘΩΤΗ» κοτά τη λύση ή λήξη της μίσθωσης, ονεξόρτητο του πως έγινε η προσθήκη ή η βελτίωση του μισθίου.ε. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» φέρει τα βάρη των μισθίων πραγμάτων σε όλη τη διάρκεια, αρχική ή μετά οπό ποράτοση-ονονέωση της μίσθωσης κοι είνοι αποκλειστικό υπεύθυνος έναντι των ορχών και τρίτων οστικώς, διοικητικώς κοι ποινικώς οπό τυχόν μη τήρηση εκ μέρους των διατάξεων, κανονισμών κλπ., σχετικών με την κοτοχή, χρήση και λειτουργίο των μισθίων πραγμάτων ή και απλώς κοι μόνο εξοιτίος της κατοχής, χρήσης και λειτουργίας τους και πρόκλησης οπό ουτήν βλάβης σε πρόσωπο ή πρόγμοτα. Σε περίπτωση κοτοβολής οπό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» σε τρίτο οποιουδήποτε ποσού αφειλομένου οπό μία τέτοια οσίο κοι ον οκόμη κοτό Νόμο επιβορύνετοι με ουτό ο κύριος κοι μη κάτοχος του πράγματος, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» είνοι υπόχρεος νο του καταβάλλει αμέσως μετά τη σχετική γνωστοποίηση, εντόκως σύμφωνο με το οριζόμενο στο άρθρο 10 του παρόντος, κάθε ποσό που υποχρεώθηκε να πληρώσει σε τρίτο ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», ονεξορτήτως οιτίος.στ. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι κοθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης χρημοτοδοτικής μίσθωσης νο συντηρεί τακτικά το μίσθιο, σύμφωνο με τη σύμβοση συντήρησης του προμηθευτή/κοτοσκευαεπή την οποίο ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι νο συνάψει μόλις παρολάβει το μίσθιο με τον κοτοσκευαστή ή εξουσιοδοτημένο οπό αυτόν συνεργείο.

17. ΑΠΩΛΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΙΩΝ - ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ: Σε περίπτωση καταστροφής, κλοπής, οπώλειας όλων ή μερικών οπό το μίσθια πρόγμοτα κοτό τη διάρκεια της μίσθωσης, οπό οποιοδήποτε αιτία, ακόμη κοι οπό τυχερά περιστατικά ή ανώτερη βία, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι νο κοτοβάλλει το τίμημα αγοράς πριν τη λήξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 κοι το παράρτημα. Αν τα μίσθια υποστούν βλάβη από υποιτιότητο τρίτου που δεν κολύπτετοι από το οσφολιστήριο συμβόλοιο του άρθρου18. ο “ΜΙΣΘΩΤΗΣ" εφόσον συνεχίσει να καταβάλλει το μίσθωμο κοι ειδοποιήσει αμέσως κοι εγγράφως τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», δικαιούται νο ανοζητήσει οπ’ ευθείας από τον τρίτο την αποζημίωση, εκχωρουμένης σε ουτόν της σχετικής αξίωσης. Η μη ειδοποίηση του «ΜΙΣΘΩΤΗ»κατά το άνω, συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης κοι του αντίστοιχου παραρτήματος σύμφωνα με το άρθρο 23.

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι νο ασφαλίσει με έξοδά του κοι νο διατηρήσει ασφαλισμένο, ορίζοντας ως δικοιούχο του ασφαλίσματος τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και σε ασφαλιστική εταιρία της απολύτου επιλογής του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», τον μισθωμένο με την πορούσα κοι τα παραρτήμοτά της εξοπλισμό, για τους ανοφερόμενους στο Ποράρτημο κινδύνους κοι για ποσό ίσο προς την πλήρη αξίο αντικατάστασής του. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι να οσφαλίσει και να τηρήσει οσφαλιζόμενο τον εξοπλισμό και οπο τον κίνδυνο της όσΥΙΚήζ ευθυνηζ εναντΓκάθε τρίτου, οπό οποιοδήποτε αίτιο και ον προκύψει.Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων απο τον «ΜΙΣδϊ1ΤΗ»7ο~«ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δυνατοί να καταραλει αυτός τα οσφαλιστρα κοι νο κοτολογίσει στον «ΜΙΣΘΩΤΗ» την αντίςττοιχη δοπόνη. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» συμφωνεί ότι η δοπόνη αυτή κοι κάθε άλλη σχετική (π.χ τόκοι) θα χρεοπιστώνεται σε ένα ή περισσότερους χρεωεττικούς λογαριασμούς του «ΜΙΣΘΩΤΗ» στο βιβλίο του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» (όπως ουτός επιλέγει κάθε φορά γιο τις ανάγκες της λογιστικής του τάξης) κοι θο μπορούν να οποδειχθούν με οποσπάσματα ή αντίγραφα από το εμπορικό του βιβλίο. Το παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα τα εκδίδει ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του και ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναγνωρίζει ότι θο αποτελούν πλήρη απόδειξη των αποιτήσεών του κατ' αυτού (του ΜΙΣΘΩΤΗ) κατά των οποίων όμως θα επιτρέπεται ονταπόδειξη, αποκλειστικά κοι μόνο βάσει εγγράφων αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του όρκου. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» υποχρεούτοι να κοινοποιεί αμέσως επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστήριου στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Διευκρινίζεται και συμφωνείτοι ότι σε περίπτωση που η παρεχόμενη οπό την ασφαλιστική ογορά κάλυψη, δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους, τότε την αποζημίωση από την ενδεχόμενη επέλευση τέτοιων κινδύνων, αναλομβάνει ρητό ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» . Σε περίπτωση μη ασφάλισης μη επαρκούς ασφάλισης, μη αμέσου οποστολής των ασφαλιστηρίων, ακύρωσης ή τροποποίησης των ασφαλιστηρίων, καθώς και σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων από τον ΜΙΣΘΩΤΗ, γιο οποιονδήποτε λόγο, έγκαιρο ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ, διατηρεί το δικαίωμο του να προβοίνει ο ίδιος ςττη σχετική ασφάλιση με δαπάνη του ΜΙΣΘΩΤΗ και σε κάθε περίπτωση δικαιούται να κοταγγείλει την πορούσα κοι το αντίστοιχο ποράρτημο κατά τις διατάξεις του άρθρου 23.Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», ανεξάρτητα από την όποιο υποχρέωσή του απέναντι στην ασφαλιστική ετοιρίο, υποχρεούτοι νο ειδοποιεί αμέσως τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» γιο κάθε ζημία που θα προκύψει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στο μίσθιο. Η αθέτηση αυτής της υποχρέωσης είναι λόγος κοταγγελίος της πορούσος και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, νο χρησιμοποιεί το ασφάλισμο είτε γιο να καλύψει τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής των μισθίων, είτε για νο καλύψει τις οφειλές του «ΜΙΣΘΩΤΗ» που προκύπτουν οπό την παρούσα και το παράρτημα, είτε για να αποζημιώσει κάθε τρίτο που υπέστη ζημίες. Κατά το μέρος που το οσφάλισμα δεν καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που θο βαρύνουν τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» με την επέλευση του κινδύνου, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» καταβάλλει απροφασίστως τη διαφορά, άλλως ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικαιούται να κατογγείλει την παρούσα και το αντίστοιχο ποράρτημο επερχομένων των συνεπειών του άρθρου 23 του παρόντος. Αν ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» ικανοποιήσει τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικαιούται να χρησιμοποιήσει το οσφάλισμα μόνο για κάλυψη τυχόν οφειλών του 'ΜΙΣΘΩΤΗ' που προκύπτουν από την παρούσα ή/κοι για οποζημίωση κάθε τρίτου που υπέστη ζημίες και που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 17 της παρούσας. Το τυχόν υπόλοιπο μέρος του ασφαλίσματος καταβάλλεται οπό τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» στον «ΜΙΣΘΩΤΗ».

124

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

19. ΖΗΜΙΕΣ ΙΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Συμφωνείτοι ότι αν οπό τη λειτουργίο των μισθίων προξενηθεί φθορά ξένης περιούσιος, σωμοτική βλάβη ή θάνοτος προσώπων γιο τηγ οποίο ευθύνετοι ο κύριος των μισθίων, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» είνοι υπόχρεος με Αποκλειστικά δική του φροντίδα κοι δοπόνη να υπεροσπίζει τον "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" σε κάθε οστική ή ποινική δίκη που μπορεί νο προκόψει. Αν προκύψει θετική ή οποθετική ζημία του "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" αποκλειστικό υπεύθυνος σε οποκατόστοσή της είνοι ο 'ΜΙΣΘΩΤΗΣ".

20. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Μ ΙΣ Θ ΙΟ # ;^ μίσθιο πορομένουν στην αποκλειστική κυριότητο κοι νομή του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο «Μ ΙΣ Θ ίΑ ^ οΚ ν έχει άλλο δικοίωμο εκτός οπό την κοτοχή κοι χρήση τους, σύμφωνο με τους όρους της πορούσος σύμβασης. Ο «ΕΚΜ1ΣΘΓ&Ηνμπορεί νο οποιτήσει οπό τον "ΜΙΣΘΩΤΗ" την τοποθέτηση πινακίων με την ένδειξη ότι το μίσθιο ονήκουν σε ουτόν. Σε περίπτωση^λήψης συντηρητικής ή ονογκαστικής κατάσχεσης ή οποιοσδήποτε διεκδίκησης των μισθίων οπό τρίτο, ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» οφείλει νο ειδοποιήσει ομέσως τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» γιο ουτό, γνωστοποιώντας στον τρίτο το μη οντιτάξιμο των ενδεχομένων δικοιωμότων του, σύμφωνο με το οριζόμενο στην παράγραφο 2 του άρθρου Α του Νόμου 1665/86. Η παράβαση της υποχρέωσης ουτής ουνιστό λόγο κοτογγελίος της πορούσος κοθώς κοι κάθε αντίστοιχου παραρτήματος εκ μέρους του "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ",

πέρο οπό την οξίωση του γιο κάθε θετική κοι οποθετική ζημία του.

21. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΙΩΝ: Μετά τη λύση ή λήξη της μίσθωσης ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», εάν δεν οσκήσει το οριζόμενο στο άρθρο 8 της πορούσος δικαίωμα προαίρεσης γιο ογορά των μισθίων, ή ονονέωση της μίσθωσης, κοθώς κοι στην περίπτωση λύσης ή λήξης της κατ' ανανέωση μίσθωσης, είνοι υποχρεωμένος με δοπόνη του νο επιστρέφει κοι ποροδώσει το μίσθιο στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», όπως θα ορίσει ο τελευτοίος, σε κολή κατάσταση λειτουργίος, εκτός οπό τις φθορές της συνήθους χρήσης, διαφορετικό υποχρεούτοι σε οποκοτάστοση κάθε ζημίας του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» έναντι του οποίου υπέχει κοι ποινικές ευθύνες, αφού η άρνηση επιστροφής του μισθίου συνιστά το αδίκημα της υπεξοίρεσης. Στην περίπτωση που το επιστρεφόμενα πράγματα κατά τη λήξη της μίσθωσης δεν βρεθούν σε κολή κοτόσταση λειτουργίας, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» έχει το δικοίωμο κοτά την απόλυτη κρίση του, νο ορνηθεί νο το πορολόβει, οπότε ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» είνοι υποχρεωμένος νο καταβάλλει ομέσως το τίμημο ογοράς κοτό τη λήξη που κοθορίζετοι στο παρόρτημο.

22. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ: Η υπομίσθωση κοι γενικότερα η ποροχώρηση της χρήσης των μισθίων σε τρίτο, οκόμο κοι όνευ οντολλάγματος, κοθώς επίσης κοι η μεταβίβαση οπό τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» των οπορρεόντων οπό την παρούσα σύμβαση δικοιωμότων και υποχρεώσεών του, απογορεύεται ον δεν προηγηθεί έγγραφη σχετική συναίνεση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» που παρέχεται κοτά την ελεύθερη

κρίση του.

23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:α. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» δεν έχει δικοίωμο νο καταγγείλει για οποιοδήποτε λόγο την παρούσα σύμβοση κοι κάθε παρόρτημο πριν λήξει η

συμφωνημένη διόρκειά τους.β. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικοιούτοι νο καταγγείλει την πορούσο σύμβαση με το αντίστοιχο πορορτήματό της στις πιό κάτω περιπτώσεις:I. Σε περίπτωση κοθυστέρησης, γιο οποιοδήποτε λόγο, της πληρωμής του μισθώματος ή οποιοσδήποτε γενικά οφειλής που βαρύνει τον «ΜΙΣΘΩΤΗ», όπως π.χ. ασφαλίστρων, πάνω οπό τριάντα (30) ημέρες οπό την συμφωνημένη ημέρα κατοβολής του αντίστοιχου ποσού ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή δήλη ημέρα καταβολής ποσού, οπωσδήποτε οπό την ημερομηνία που οχλήθηκε γιο την κοταβολή με

οποιονδήποτε τρόπο εκ μέρους του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ»,II. Σε περίπτωση αθέτησης από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» οποιουδήποτε όρου κοι συμφωνίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα κοι το αντίστοιχο πορορτήματό της κοι οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις,III. Σε περίπτωση θέσης της επιχείρησης του «ΜΙΣΘΩΤΗ» σε εκκαθάριση ή σε κατάσταση ειδικής εκκοθάρισης κοτά το Νόμο ή σε κατάσταση ονογκαστικής διαχείρισης, ή διοίκησης κοι διαχείρισης των πιστωτών καθώς κοι οποιουδήποτε οναλόγου μέτρου.IV Αν ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» μετοβιβάσει την επιχείρησή του κοτά ποσοστό που υπερβοίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) ή ον αλλάξει ριζικό η σύνθεση του μετοχικού κεφολαίου τηςV. Σε περίπτωση κατά την οποία επέλθει ουσιώδης προς το χειρότερο μεταβολή, κατά την εύλογη κρίση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», της οικονομικής κοτάστοσης του «ΜΙΣΘΩΤΗ».VI. Σε περίπτωση που ο δικοστικός λειτουργός ή υπάλληλος ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο προβεί σε οποιοδήποτε ενέργεια με σκοπό την κοτάσχεση ή σφράγιση όλου ή μέρους του εξοπλισμού, ή προβεί σε οποιοδήποτε πράξη ονογκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων σε σχέση με τον εξοπλισμό (του συνόλου ή μέρους) ή εάν ο εξοπλισμός (το σύνολο ή μέρος) κοτοσχεθεί ή σφραγισθεί ή ον ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιτρέψει ή ανεχθεί οποιοδήποτε ενέργεια ή γεγονός που θο μπορούσε νο επηρεάσει την κυριότητο ή τα δικαιώμοτα της

«ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ» στο σύνολο ή μέρους του εξοπλισμού.VII. Σε περίπτωση κατοστροφής, κλοπής, απώλειας όλων ή μερικών από τα μίσθια πράγμοτο κοτά τη διάρκεια της μίσθωσης, οπό οποιοδήποτε αιτία, ακόμη κοι από τυχερά περιστατικά ή ονώτερη βίο.γ. Αν συντρέξει έστω κοι μία οπό τις πιο πάνω περιπτώσεις ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», με επκρύλοξη κάθε άλλου δικαιώματος του και κατά την απόλυτη κρίση του, δικοιούτοι σωρευτικά ή μη : (1) νο καταγγείλει την παρούσο σύμβαση, όχι μόνο με το ποράρτημο, του οποίου τον όρο παρενέβη ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», αλλά μαζί με οποιοδήποτε άλλο ποράρτημο οντιστοιχεί σε αυτή και συγχρόνως να ζητήσει οπό τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» την παράδοση των μισθίων. Σε περίπτωση, δε, που ο τελευταίος ορνηθεί, ρητό ή σιωπηρά, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δύναται να αφαιρέσει, με δοπόνη του «ΜΙΣΘΩΤΗ» , τα μίσθια οπουδήποτε και ον βρίσκονται, και (2) νο επιδιώξει αφού περάσουν σαράντα οκτώ (48) ώρες οπό την έγγραφη ειδοποίηση του ΜΙΣΘΩΤΗ την είσπραξη όλων των μέχρι τον συμφωνημένο χρόνο λήξης της σύμβασης οφειλομένων μισθωμάτων, που γίνονται έτσι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά με τόκο υπερημερίας από την επομένη μέρα επίδοσης της καταγγελίας, επιβάλλοντας κάθε νόμιμο ανογκαστικό μέτρο σε κάθε ακίνητη ή κινητή περιούσιο του "ΜΙΣΘΩΤΗ" κοι αναγγέλλοντος τις σχετικές απαιτήσεις του, ως πιστωτής του πτωχεύσσντος «ΜΙΣΘΩΤΗ».Αν συντρέξει κάποια οπό τις περιπτώσεις του υπό β. παράγραφος VII του πορόντος άρθρου ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» εκτός οπό το δικαίωμά του να καταγγείλει την σύμβοση σύμφωνο με το υπό γ ποράγραφος (1) του παρόντος άρθρου έχει επιπλέον, δικαίωμα, σωρευτικά ή μη, να επιδιώξει την είσπραξη του τιμήματος αγοράς του εξοπλισμού πριν την λήξη, όπως αυτό κοθορίζετοι στο άρθρο 9 κοι στο παράρτημαΑο της πορούσος σύμβοσης και οναφέρεται ρητά και στο άρθρο 17.Σε περίπτωση πτώχευσης του «ΜΙΣΘΩΤΗ» η σύμβοση χρηματοδοτικής μίσθωσης λύεται εκ του Νόμου (άρθρο 4 πορ. 3 Ν. 1665/86), χωρίς να οπαπείτοι και καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» ο τελευτοίος δε δικαιούται νο αναλάβει ομέσως το/τα μίσθιο/ο κοθώς κοι νο ασκήσει όλα τα δικοιώμοτά του που διατηρεί ένοντι του «ΜΙΣΘΩΤΗ».

125

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

β. Σε περίπτωση που ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» αποτελεί μέλος συνδεδεμένων επιχειρήσεων κοτό την έννοιο του ορ. 42' παρ. 5 του ν. 2190/1920 1 περί ανωνύμων εταιρειών και έχει συνάψει ή θα συνάψει ή θο συνάψει στο μέλλον κοι άλλες συμβάσεις χρημοτοδοτικής μίσθωσης με τον

«ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», πέραν της παρούσας, συμβαλλόμενος (ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ»), είτε υπό την ιδιότητα του «ΜΙΣΘΩΤΗ» είτε υπό την ιδιάτητο του «ΕΓΓΥΗΤΉ» κοι συντρέξει οποιοδήποτε οπό τις περιπτώσεις της πορονράφου β του παρόντος άρθρου, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» έχει δικαίωμο, λόγω της επακάλουθης οψερεγγυότητας του συνόλου των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, νο προβεί, σωρευτικό ή μη, στις ενέργειες της nop. γ του πορόντος άρθρογ γιο το σύνολο των συμβάσεων με συμβαλλόμενο τον «ΜΙΣΘΩΤΗ», υπό οιοδήποτε ιδιότητα συμβάλλεται ο τελευτοίος, οκόμα και ογ έιο^όποια από τις συμβάσεις ουτές δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. β του παρόντος άρθρου. Το ονωτέρω ισχύουν και α^ή^ττωση που ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» οποτελεί μέλος οικονομικής ενότητος επιχειρήσεων (ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ), ε. Ρητά συνομολογεΙτρΥ<ί>ί'ον συντρέξει οποιοδήποτε από τις περιπτώσεις της παρ. β του παρόντος οι προκοτοβολές κοι κοτοβολές μισθωμάτων κατοπίπτί^ΛΛηέρ του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» ως αποζημίωση και δικοία κοι εύλογη ποινική ρήτρα γιο την αθέτηση εκ μέρους του «ΜΙΣΘΩΤΗ» των όρων της πορούσας κοι των παρορτημάτων της.στ. Η απόδειξη γιο την επέλευση γεγονότων που παρέχουν δικαίωμο στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» κοτογγελίος της σύμβοσης μπορεί νο γίνεται κοι με έγγραφα τρίτων, στο οποία ουτά πιστοποιούνται κατά την ποράγραφο β του παρόντος άρθρου.

24. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ:α. Σε κομμίο περίπτωση η πορόλειψη ή καθυστέρηση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» νο ασκήσει τα εκ της παρούσας σύμβοσης ή εκ του νόμου δικοιώμοτά του δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματο αυτό. Ενδεικτικά, άμα επέλθει γεγονός που δίδει στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» το δικοίωμα κοτογγελίος της παρούσας και των ποραρτημάτων της, ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» έχει τη διακριτική ευχέρεια νο ασκήσει το δικαίωμο τούτο οποτεδήποτε μετά γνώση της συνδρομής των προϋποθέσεων που του δίδουν το δικαίωμα κοτογγελίος της σύμβοσης κλπ. Η περιστοσιακή ή εξακολουθητική πορόλειψη του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» να οσκήσει τα δικοιώμοτά του, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ποραίτησή του οπό το σχετικό δικαίωμα, ή ότι το σχετικό δικαίωμο αποδυνομώθηκε ή πολύ περισσότερο ότι η μεταγενέστερη άσκηση αυτού συνιστά κοτόχρηση δικαιώμοτος τόσο για το συγκεκριμένο γεγονός κοτογγελίος που έχει ήδη επέλθει όσο και πολύ περισσότερο για μελλοντικά γεγονότα κοτογγελίος, είτε ομοειδή, είτε διαφορετικά οπό εκείνο που έχει επέλθει. β. Οι όροι της παρούσας σύμβασης κοι των παραρτημάτων, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολογούν και συναποδέχοντοι όλους ως ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και εγγράφως. Οπωσδήποτε κοι ανεξάρτητα οπό τους ορισμούς της προηγούμενης περιόδου, ονταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων ή για την ύπαρξη προσθέτου συμφώνου, επιτρέπεται μόνο εγγράφως και αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο και αυτός ακόμα ο όρκος.γ. Η τυχόν ακυρότητο ή η ακυρωσίο οποιουδήποτε όρου της πορούσας και των παραρτημάτων της δεν θο επιδρά κατά κονένο τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων της κοι το μέρη επιθυμούν νο ισχύσει η πορούσο σε κάθε περίπτωση.

25. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: Οι κοινοποιήσεις προς τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» και τον/τους «ΕΓΓΥΗΤΗ» / «ΕΓΓΥΗΤΕΣ» που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση στις οποίες περιλαμβάνονται και το εισαγωγικό της δίκης έγγραφα καθώς και επιταγές ή άλλο δικόγροφο της διοδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης θα γίνονται κατ’ επιλογή του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» στις ονοφερόμενες στην παρούσα σύμβοση διευθύνσεις τους, εφόσον τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα δεν έχει γνωστοποιηθεί εττον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» αλλαγή των διευθύνσεων με γνωστοποίηση των νέων.Σε κάθε περίπτωση εόν ο μισθωτής και οι εγγυητές δεν βρεθούν στις ονωτέρω διευθύνσεις ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν έχει καμίο υποχρέωση να ερευνήσει για την διεύθυνσή τους κοι όλες οι κοινοποιήσεις μπορούν νο γίνονται στην κα Ειρήνη Καυκαλόκη του Γεωργίου, κάτοικο Ρεθύμνου, οδός Παχλά 33, κάτοχο ΑΛΤ Τ454794/01.06.99/Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, τηλ: 2831025445, την οποίο ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» και οι «ΕΓΓΥΗΤΕΣ» διορίζουν με την πορούσο σύμβαση αντίκλητό τους κατά την διάταξη 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίος και στον οποίο ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δικαιούται να κοινοποιεί οποιοδήποτε διαδικαστικό και εξώδικο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλουν αυτοπρόσωπα ενέργεια από αυτούς καθώς και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων μη εξαιρούμενων και των εισαγωγικών δίκης εγγράφων καθώς και της επιταγής ή άλλου δικογράφου της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

26. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Εφαρμοστέο Δίκαιο στην πορούσο σύμβοση ορίζεται το Ελληνικό Δίκοιο Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνείται ότι υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικοστηρίων των Αθηνών, περιλομβανομένων και των δικών περί την εκτέλεση κοι των οσφολιστικών μέτρων.

27. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Ο Εκμισθωτής γνωστοποίησε στον Μισθωτή κοι τον/τους εγγυητή/ές, ότι, με σκοπό τη λειτουργία της συμβάσεως κοι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των Πράξεων των αρμοδίων Αρχών κοι των όρων της πορούσης τηρεί ορχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποία περιλαμβάνονται κοι όσα οναφέρονται στην παρούσα και στα λοιπό έγγραφο που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν ο Μισθωτής και ο/οι εγγυητής/ές στον Εκμισθωτή, καθώς κοι όσα θα προκόψουν από την εξέλιξη της εννόμου σχέσεως, το οποία επεξεργάζεται, ήτοι, μεταξύ άλλων, συλλέγει, κοτοχωρεί, διατηρεί οποθηκεύει κοι χρησιμοποιεί, είτε μόνος, είτε σε συνεργασίο με εταιρίες στον Όμιλο των οποίων, ανήκει, ή με τις ετοιρίες που ουτός τυχόν συμμετέχει, στα πλαίσια της μετ' αυτών συνεργασίας και επιχειρηματικής δρόσεως και της εξυπηρετήσεως των σκοπών της πορούσης συμβάσεως.Ο Μισθωτής και ο/οι εγγυητής/ές παρέχουν στον Εκμισθωτή τη ρητή συγκοτόθεση τους για την ως άνω επεξεργασία των ανωτέρως προσωπικών δεδομένων, αφού έλοβον γνώση κοι κατενόησαν τα δικαιώματα τους περί ενημερώσεως, προσβάσεως κοι οντιρρήσεων επ ' αυτών εκ των άρθρων 11,12 και 13 οντιστοίχως του νόμου 2472/1997.Τυχόν ανάκληση της πορούσης συνοινέσεως απευθύνεται μόνο προς τον Εκμισθωτή.

Σπηλί Ρεθύμνου, ............................... 2009

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

“ ATJ W L G A ”S 1 N G Α . Ε Α Τ Ε Λ . Η Ζ Ι Ν Γ Κ Α . Ε . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΜΟΥ 2 * ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΥ Ν ΤΑ ΓΉ α Τ Ο Ι 105 63 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ ί 1Ρ-3Τ.124IU· ·*Μ 06*319125* »Λν ABHMSN

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

6

126

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Leasing %l i i ' f u Ο ΜΜΟ ν 4Π Μ Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο -01-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7233/2009

Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ οποτελεί μέρος της σύμβοσης "Γενικών Όρων Χρημοτοδοτικής Μίσθωσης" μετοξύ: Α<ρ’ ενός της Ανώνυμης Εταιρίας με την εηωνυμίο “ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ" κοι με τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΕΙΕΑΘΙΝΘ ΑΕ» , με έδρο την Αθήνα (οδός Ερμου 2 & Πλ. Συντόγμοτος), π οποίο εκπροσωπείτοι εδώ νόμιμο από τον κο Ιωάννη Αποστολόκη του Γεωργίου Δ/ντη Κοτοστήμοτος ΑΤΕ Σπηλιού Ρέθυμνου, δυνάμει του υπ' ορ 5360/04 05-2009 Γενικού Πληρεξουσίου, τηε συμβολαιογράφου Αθηνών, Μάριος Σιδέρη, που θο οποκολείτοι στο εξής "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ", Αιρ' ετέρου, του κου

, τοπογράφου μηχονικού, ο οποίος διοτηρεί γοοφείο στο Ρέθυμνο, με ΑΦΜκάτοχο ΑΔΤ που θο οποκολείτοι στο εξής «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Ως η οπό 30.4.2009 συνημμένη προσφορά του προμηθευτή «ΘΕΟΤΕΟΗ ΛΥΣΕΙΣΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ», η οποίο αποτελεί ονοπόοποστο μέρος του παρόντος πορορτήμοτος.

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Στην έδρα του ΜΙΣΘΩΤΗ στο Ρέθυμνο,

ΑΞΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΙΩΝ: Ανέρχετοι στο ποσό των ΕΥΡΩ 15.000 , πλέον ΦΠΑ, πλέον τυχόν χρηματοοικονομικών εξόδων και εξόδων εκτελωνιομού . Η οριστική αξία η οποίο αποτελεί και τη βάση υπολογισμού των μισθωμάτων θο διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος κοι θο γνωστοποιηθεί στον μισθωτή με επιστολή της εκμισθώτριας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Πέντε (5) έτη

ΜΙΣΘΩΜΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Το σύνολο των μισθωμάτων της παρούσας σύμβασης ονέρχεται σε 60 μηνιαία προκαταβλητέο μισθώματα και κοτοβόλλονται στην αρχή της μισθωτικής περιόδου. Το μισθώματο ανέρχοντοι ενδεικτικά έκαστο στο ποσό των ΕΥΡΩ 297,91 πλέον ΦΠΑ

Το πρώτο μίσθωμα κατοβάλλεται με την ογορά του εξοπλισμού οπό την ΑΤΕίΕΑΘΙΝΘ ΑΕ Το δεύτερο μίσθωμα καταβάλλεται ένα μήνο μετά το πρώτο και το υπόλοιπα 58 μισθώμοτα κατοβάλλοντοι τις οντίστοιχες ημερομηνίες κάθε μήνα που ακολουθεί.

Τα ονωτέρω 1° έως και 60° εμφανιζόμενα μισθώματα, έχουν υπολογισθεί με βάση την ποραπάνω αξίο του μισθίου, τη διάρκειο μίσθωσης του πορόντος πορορτήμοτος και το κόστος χρήμοτος την 30.04.2009 όπως προκύπτει από το Ευπάοτ διάρκειας τριών μηνών της ημερομηνίας αυτής (1,384%), πλέον περιθωρίου 6% . Η τιμή αυτή συμφωνείτοι ως η πρώτη τυπική τιμή του μέτρου αναφοράς. Η τυπική τιμή του μέτρου αναφοράς θο μεταβάλλεται κάθε ημερομηνίο κοταβολής μισθώματος εφόσον η τιμή του κατά την ημερομηνίο αυτή οποκλίνει οπό την προηγούμενη τυπική τιμή του είτε θετικό είτε ορνητικά κοι οφορά το επόμενο μίσθωμα. Στην περίπτωση αυτή, ως νέο τυπική τιμή του μέτρου οναφοράς θα ορίζεται το νέο επιτόκιο οπό το οποίο προήλθε η μνημονευθείσο απόκλιση, θο γνωστοποιείτο! δε στον «μισθωτή» δ ι' οπλής επιστολής κατόπιν έγγραφου αιτήματος του. Κάθε καθυστέρηση κοταβολής του μισθώματος σε οποιοδήποτε λόγο και ον οφείλεται επιβαρύνει τον μισθωτή με τόκους υπερημερίας χωρίς κομίο σχετική όχληση εκ μέρους του εκμισθωτή γιο όλη την περίοδο καθυστέρησης μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Κατάθεση στο λογαριασμό όψεως της ΑΤΕέΕΑβΙΝΘ ΑΕ Νο 017-04-00-4200-85, που τηρείται στο Κεντρικό Κοτάστημα της Αγροτικής Τράπεζας, οδός Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ: Εξήντα (60) μηνιαία προκαταβλητέο μισθώματα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον συνημμένο πίνοκοενδεικτικών μισθωμάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 150 € πλέον ΦΠΑ.

ΑΞΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ/ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 17 8. 9 των γενικών όρων): Επιτόκιο προεξόφλησης ορίζεται το επιτόκιο της σύμβασης κατά την ημερομηνία προεξόφλησης. Ο "ΜΙΣΘΩΤΗΣ” οφείλει να καταβάλλει αμέσως στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» κάθε έξοδο, δαπάνη, φόρο, ποροκράτηση, ποινή οποιοσδήποτε φύσεως που είτε υφίστονται και ισχύουν σήμερα, είτε θο επιβληθούν στον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» οπό τη μεσολαβούσα Τράπεζα κατά την πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών της συμβάσεων σε ΕϋθΟ που θο συναφθούν με σκοπό τη χρηματοδότηση του παρόντος παραρτήματος. Τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» ακόμη επιβαρύνει κοι κάθε φόρος, τέλος και εν γένει έξοδο που επιβόλλετοι κατά το Νόμο για την περίπτωση πρόωρης αγοράς του μισθωμένου με το παρόν παράρτημα εξοπλισμού.

ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 8 των Γενικών Ορων): ΕΥΡΩ 0,10 ονά τιμολόγιο πώλησης.

Α Τ Θ L t A S i N G Α . Ε . Α Τ Ε Λ Η Ζ ί Ν Γ Κ Α . Ε . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΡΜΟΥ 2 k ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 10} 63 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ 210-3712400 ΑΦΜ 094316123- ΑΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

127

Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΑΣΦ ιπτάμενοι κίνδυνοι: Κατά παντός κινδύνου .2} ΑσφαΑιστική^ΙτταιρΙα: 0 εξοπλισμός θα ασφαλιστεί γιο όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην Αγροτική Αοψολιστική, ή άλλη εταιρεία της οποδοχής της ΑΤΕΕΕΑΘΙΝΟ ΑΕ με δικαιούχο της οποζημΐωσης την ΑΤΕίΕΑΘΙΝΘ ΑΕ,

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Απαγορεύεται η μετοβολή της χρήσης για την οποία προορίστηκαν το μίσθιο ή ο μετοσχημοτισμός της επιχείρησης που εξυπηρετούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Η ποράβοση των υποχρεώσεων ουτών εκ μέρους του «ΜΙΣΘΩΤΗ» εκτός από τις σε βάρος του ποινικές κυρώσεις, συνιστό λόγο καταγγελίας της πορούσος σύμβοσης και πρόκλησης των ανογραφομένων στο άρθρο 23 συνεπειών.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: α) Κάθε κατοβολή στην ΑΤΕίΕΑΘΙΝΘ ΑΕ βαρύνετοι με ΦΠΑ, β) Ρητό συμφωνείται ότι ο "ΜΙΣΘΩΤΗΣ" δύνσται να μετατρέπει τη σύμβοση σε άλλο νόμισμα, εφόσον ουτό γνωστοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημο. Η δυνοτότητο μετατροπής του νομίσματος σε άλλο νόμισμο εξαρτόται οπό τη δυνατότητα της διαθεσιμότητος του οπαιτούμενου συνολλόγματος στο νέο νόμισμα οπό την Αγροτική Τράπεζα κοι τις επικρατούσες συνθήκες στις διεθνείς χρημοτογορές. Ο “ΜΙΣΘΩΤΗΣ” ενημερώνει τον "ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ" τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την μετοτροπή του νομίσματος.

Σπηλί Ρέθυμνου, .............................2 0 0 9

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ«ATELEASING Α.Ε»

Α Τ £ L t A S l N G α . Ε Α Τ Ε Λ 1 Ι 2 Ι Ν Γ Κ Α . Ε .ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣΕΡΜΟΥ 2 t ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 105 63 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ 210 37124011 Α*Μ: 094319125- » « . «,α εΕ α ΘΗΝΟ*

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜ/Ν1Α

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

128

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΑΤΕ LEASING Α.Ε.

ΠΕΛΑΤΗΣ: .

ΚΩΔ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7233

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ

Μ · 'ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜ^ίς^.- ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣίΑδι/ΔΟΣΕΩΝ

ΔΙΑΧ ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Σελίδα 2 σττο 3

ί ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝΚΩΔ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

15.000,0014.999,90

ΚΩΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7233.01

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ: 12

ΕυΐΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΕ Ι/ΙΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

063196

ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ) 60

0,00 EUR 0,10 EUR

150,00 € ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ: 0 00 € ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

0,00 € ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: 0,00€0,00 € ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ: 0,00€

Α/Α

12345678910 11 121314151617181920 21 22232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΠΛΗΡΩΜΗΣ05/05/2009 EUR05/06/2009 EUR05/07/2009 EUR05/08/2009 EUR05/09/2009 EUR05/10/2009 EUR05/11/2009 EUR05/12/2009 EUR05/01/2010 EUR05/02/2010 EUR05/03/2010 EUR05/04/2010 EUR05/05/2010 EUR05/06/2010 EUR05/07/2010 EUR05/08/2010 EUR05/09/2010 EUR05/10/2010 EUR05/11/2010 EUR05/12/2010 EUR05/01/2011 EUR05/02/2011 EUR05/03/2011 EUR05/04/2011 EUR05/05/2011 EUR05/06/2011 EUR05/07/2011 EUR05/08/2011 EUR05/09/2011 EUR05/10/2011 EUR05/11/2011 EUR05/12/2011 EUR05/01/2012 EUR05/02/2012 EUR05/03/2012 EUR05/04/2012 EUR05/05/2012 EUR05/06/2012 EUR05/07/2012 EUR05/08/2012 EUR05/09/2012 EUR05/10/2012 EUR

EURa ^ r

m 'T* rM*BUR

05/04/2013 EUR05/05/2013 EUR05/06/2013 EUR05/07/2013 EUR05/08/2013 EUR

ΩΜΑ φ n.A. ΣΥΝΟΛΟ

297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354.51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297.91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354.51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297.91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56.60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56.60 354.51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354.51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51297,91 56,60 354,51

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

129

Αφοξενίδης ΑναστάσιοςΖαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

130

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

ΤΑΧ/Π Τ

@01

ATE LEASING Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

7233

7233.01

15- 07-2009

10.000,00

5

12

29- 07-2009

28- 07-2014

ΩΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

26/08 09 14:56 FAX -0030 831 27175 ATE GR REIHIMNO

ATELeasing §

ΠΡΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε στο βιβλίο του άρθρου 5 το ν δ 1038/1949 όπως προβλέπεται αποτο άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου 1665/1986 την συνημμένη σύμβαση χρημεποδοτικής μίσθωσης:

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Α -ΙΑ Ε=ΟΠΛΙΣΜΟΥ

AIAPKFIA ΣΕ ΕΤΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΟ/ΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ:

Λ Η -Η

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ευχαριστούμε για την συνεργασία,

Με εκτίμησηΓια την Α ΤΕΙ^Α είΝ Ο

u)miî Qo - Q'9&?ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

131

Αφοξενίδης Αναστάσιος_______Ζαρίφης Θωμάς Χρηματοδότηση Ξενοδοχείων (Leasing) στην Ελλάδα

Για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων οι κατωτέρω περιοχές περιλαμβάνονται στην εν λόγω Κ.Υ.Α. και λαμβάνουν μόνο την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής. Από τις περιοχές αυτές εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων:

• που πραγματοποιούνται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης ( Π.Ο.Τ.Α.)

• πέντε (5*) αστέρων.• που πραγματοποιούνται επί ακινήτων υψομέτρου άνω των 800 μέτρων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στη νήσο Θάσο και τα παράλια Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Καβάλας όπως αυτό καθορίζονται οπό τα

Διοικητικά όρια των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ που έχουν πρόσωπο στον αιγιαλό. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά

σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων αστέρων (4*) καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών

μονάδων τριών αστέρων (3*) εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής

των μονάδων αυτών.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Χαλκιδικής Στα Δημοτικά Διαμερίσματα των Δήμων του Νομού Πιερίας που έχουν μέτωπο στον αιγιαλό, όπως αυτά καθορίζονται από

τα διοικητικά όρια των Πρωτοβαθμίων Ο.Τ Α., εκτός αν αφορά επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης

ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων

εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο Δήμο Καστοριάς του Νομού Καστοριάς. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά σχέδια Ίδρυσης ή επέκτασης

ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4*) αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*) αστέρων

εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια 1 εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων αυτών.

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πάργας (έδρα) του Δήμου Πάργας του Νομού Πρεβέζης καθώς και στο Δημοτικό Διαμέρισμα

Συβότων Δήμου Συβότων του Νομού Θεσπρωτίας. Η εξαίρεση δεν αφορά επενδυτικά - σχέδια ίδρυσης ή

επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4') αστέρων καθώς και επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τριών (3*)

αστέρων εφόσον συνδυάζεται με επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των μονάδων

αυτών.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΟι νήσοι Σκιάθος και Σκόπελος του νομού Μαγνησίας. Δημοτικό Διαμέρισμα Καλαμπάκας (έδρα) του Δήμου

Καλαμπάκας του Νομού Τρικάλων.

132