ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κηφισιά :26/02/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :8797 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΔΑ: ………………………

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Είναι πολυετής συνολικού ποσού 1.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης (1.350.000,00 ενδεικτικός προυπολογισμός και 150.000,00ευρώ δικαίωμα προαίρεσης) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6641.03 με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου» ως εξής:

  CPV: 09134200-9

  Δαπάνη 2019 με ΦΠΑ 24% Κ.Α. 20.6641.03

  Δαπάνη 2020 με ΦΠΑ 24% Δαπάνη 2021με ΦΠΑ 24%

  Πετρέλαιο κίνησης

  350.000,00 € 650.000,00 € 350.000,00 €

  Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 1.088.709,68€

  ΦΠΑ 24% 261.290,32€

  Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 1.350.000,00€

  Δικαίωμα προαίρεσης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(θα βαρύνει τον ομότιτλο και ταυτάριθμο Κ.Α. του προϋπολογισμού του έτους 2021)

  150.000,00€

  Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης 1.500.000,00€

  Η προς υπογραφή σύμβαση, θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής – ειδικότερα η προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης (αφαιρουμένου του Φ.Π.Α.), του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής (www.fuelprices.gr), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05-04-2019 και ώρα 15:00μ.μ.. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι την 11η -04-2019 και ώρα 11:00 π.μ.. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική Χρόνος ισχύος των προσφορών: δώδεκα (12) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, με δικαίωμα παράτασης. Εγγυητικές: Υποχρεωτικά απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1% επί του ενδεικτικού προυπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. ήτοι ποσού 10887,10 ευρώ (δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών) Ο ανάδοχος, υποχρεούται προ ή κατά την υπογραφή της κάθε σύμβασης με το Δήμου και τα ΝΠΔΔ αυτού, σε κατάθεση εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκάστοτε συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

  Πληροφορίες: Καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες – Δημαρχείο Κηφισιάς - Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 213 2007 105-108-126-185). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr, στη διαδρομή > Για Επιχειρήσεις > Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Λοιπές δημοσιεύσεις, στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αποστολή 05/12/2018), στον Ελληνικό Τύπο, στη Διαύγεια, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό:70973.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  kifissia88 Sticky Note ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης ΨΔ2ΖΩΕΜ-ΠΕΟ

 • Σελίδα 2

  ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΘΩΜΑΚΟΣ

  Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»

  Αρ. Πρωτ. 8797/26-02-2019

 • Σελίδα 3

  Περιεχόμενα

  ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ..............................................................................................................................................................

  1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..................................................................................................

  1.1 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ.......................................................................................................................................... 1.2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ............................................................................................................................. 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ..................................................................... 1.4 ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ............................................................................................................................................................ 1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ......................................................................................... 1.6 ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑ................................................................................................................................................................ 1.7 ΑΡΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΎΝΑΨΗΣ ...............................................................................................................

  2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .................................................................................................................

  2.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ..................................................................................................................................................... 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...................................................................................................................................... 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ....................................................................................... 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων........................................................................................................................................ 2.1.4 Γλώσσα................................................................................................................................................................ 2.1.5 Εγγυήσεις ............................................................................................................................................................

  2.2 ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ...................................................................................................... 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής......................................................................................................................................... 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .......................................................................................................................................... 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού .......................................................................