ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ...

 • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ΄ Πληροφορίες: Ελ. Πουλακάκη, Ελ.Περογιαννάκη Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210- 7450864 Fax: 210- 7473666 E-mail:lelapoul@mou.gr

  ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 1/1Δ/Δ04 / 3.1.2011

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ‘ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 – 2013’»

  -σελ 1 από 62 -

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΜΕΡΟΣ Α’ ...................................................................................................................................... 4

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ........................................................................................................... 4

  1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .................................................................................................. 4

  2. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ............................................................................................. 5

  3. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Σ.Α.) ....................................................... 9

  3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) .................................................................... 9

  3.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...................................................................................... 10

  3.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .................................................................... 14

  3.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ .................................................................................................................... 15

  3.4.1 ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ ................................................................................................... 15

  3.4.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ..................................................................................... 18

  4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ......................................................... 18

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...... 19

  6. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ....... 19

  6.1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.......................................................... 19

  6.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Α. ............................................. 19

  6.2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΥΣΑ) ....................................................... 19

  6.2.2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ................................................................................................................ 19

  7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ............................................................................... 20

  ΜΕΡΟΣ B’ .................................................................................................................................... 21

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................. 21

  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................. 21

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................................... 22

  2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................... 22

  2.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................................................................. 22

  2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΩΣΗ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ .................... 23

  2.3 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ................................................................................................................. 23

  3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ........................................................................................ 23

  4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................. 25

  4.1 ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ................................................................................................ 25

  4.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ......................................................... 25

  4.1.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ......... 37

  4.1.3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.................................................................................... 38

  4.1.4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ......................................................................... 38

  4.2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................... 40

  4.2.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ............. 40

  4.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ .................................... 41

  -σελ 2 από 62 -

 • 5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ .................................................................................................................... 43

  5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................ 43

  5.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................. 44

  5.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................................................................ 44

  5.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.................................. 44

  5.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ............................................................................................................... 45

  5.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.............................................................................. 45

  5.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" ......................................................... 46

  5.8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"................................................... 46

  5.9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” .......................................... 47

  6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............... 48

  6.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.............................................................................................. 48

  6.2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................... 48

  6.2.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................... 48

  6.2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ........................................................................................... 49

  6.2.3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.......................................................................................... 51

  6.2.4. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ............................................................................................... 51

  6.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................. 52

  6.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................... 52

  6.3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................... 52

  6.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ