خ¤خں خںخ›خںخڑخ›خ—خ،خ©خœخ‘ -...

download خ¤خں خںخ›خںخڑخ›خ—خ،خ©خœخ‘ - edu.eap.gredu.eap.gr/pli/pli12/shmeiwseis/Oloklhrwmata_1.pdfآ  خ£د„خ± خµد€دŒآµخµخ½خ±

of 25

 • date post

  26-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of خ¤خں خںخ›خںخڑخ›خ—خ،خ©خœخ‘ -...

 • 1

  ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η

  “αντίστροφη πράξη” της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους

  υπολογισµού των ολοκληρωµάτων.

  Το σηµαντικότερο σηµείο της θεωρίας που εξετάζουµε είναι το εξής:

  Αν f (x) είναι συνάρτηση συνεχής στο [a, b] , τότε υπάρχει παραγωγίσιµη συνάρτηση

  g(x) µε την ιδιότητα g (x) f (x)′ = για κάθε x , οπότε το g(b) g(a)− ισούται µε τη διαφορά:

  το εµβαδόν του χωρίου {(x, y) : x [a,b], 0 y f (x)}∈ ≤ ≤

  µείον το εµβαδόν του χωρίου {(x, y) : x [a,b], f (x) y 0}∈ ≤ ≤ .

  ΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

  Ας δούµε πρώτα πως ορίζουµε το εµβαδόν του χωρίου X που περιορίζεται από το

  γράφηµα µιας συνεχούς θετικής συνάρτησης f (x) ορισµένη στο διάστηµα [a, b] , και

  τις ευθείες x a= , x b= , y 0= , δηλ.

  X {(x, y) : x [a,b], 0 y f (x)}= ∈ ≤ ≤ .

  Χωρίζουµε το διάστηµα [a, b]σε n ίσα διαστήµατα µήκους b ax n −

  ∆ = το καθένα, ως

  εξής:

  [a, b] [a,a x] [a x,a 2 x] ... [a (n 1) x,a n x].= + ∆ ∪ + ∆ + ∆ ∪ ∪ + − ∆ + ∆

  Εύκολα µπορούµε να δούµε ότι το άθροισµα n

  n k k 1

  E f (x ) x =

  = ∆∑

 • 2

  είναι µια προσέγγιση του εµβαδού του X , όπου kx τυχόν σηµείο του k

  διαστήµατος, δηλ.

  kx [a (k 1) x,a k x]∈ + − ∆ + ∆ , για k 1,2,..., n= .

  Παρατηρούµε ότι όσο το n µεγαλώνει, τόσο το nE προσεγγίζει καλύτερα το εµβαδόν

  του χωρίου.

  Αποδεικνύεται ότι το nnlim E→+∞ υπάρχει και είναι πραγµατικός αριθµός. Ο αριθµός

  αυτός είναι το εµβαδόν του χωρίου X .

  Αν η f (x) είναι τυχούσα συνεχής συνάρτηση ορισµένη στο διάστηµα [a, b] (όχι κατ’

  ανάγκη θετική), τότε, όταν το n τείνει στο +∞ , το nE τείνει στην τιµή E E E+ −= − ,

  όπου E+ το εµβαδόν του χωρίου

  X {(x, y) : x [a,b], 0 y f (x)}+ = ∈ ≤ ≤

  και E− το εµβαδόν του χωρίου

  X {(x, y) : x [a,b], f (x) y 0}− = ∈ ≤ ≤ .

  Την τιµή E την ονοµάζουµε ορισµένο ολοκλήρωµα της f (x) στο διάστηµα [a, b] και

  την συµβολίζουµε b

  a

  f (x)dx∫ .

  Στα επόµενα παραδείγµατα τα ολοκληρώµατα εξετάζονται βάσει του ορισµού, από

  τον γεωµετρικό υπολογισµό των εµβαδών των χωρίων X+ , X− .

  Παραδείγµατα.

  1. Το 1

  2

  0

  x dx∫ ισούται µε το εµβαδόν του χωρίου 2{(x, y) : 0 x 1, 0 y x }≤ ≤ ≤ ≤

  (την ακριβή τιµή του δεν µπορούµε προς το παρόν να υπολογίσουµε). ■

  2. 1

  1

  1 x, 1 x 0

  f (x) τότε f (x)dx= 3. x 1, 0 x 1 −

   − αν − ≤ ≤ Αν =   + αν < ≤

  ∫ ■

 • 3

  3. Για την σταθερή συνάρτηση f (x) 1= έχουµε b

  a

  f (x)dx b a= −∫ .■

  4. Αν f (x) x= και a < 0 < b τότε b 2 2

  a

  b af (x)dx E E 2 2+ −

  = − = −∫ .■

  5. a

  a

  f (x)dx 0.=∫ ■

  6. b

  a

  0dx 0.=∫ ■

  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

  Οι επόµενες ιδιότητες του ορισµένου ολοκληρώµατος αποδεικνύονται σχετικά

  εύκολα µε τον ορισµό.

  Πρόταση. Αν f (x) , g(x) συνεχείς συναρτήσεις στο [a, b] , τότε

  1. b b b

  a a a

  [f (x) g(x)]dx f (x)dx g(x)dx+ = +∫ ∫ ∫ ,

  2. b b

  a a

  kf (x)dx k f (x)dx=∫ ∫ , όπου k σταθερά,

  3. b c b

  a a c

  f (x)dx f (x)dx f (x)dx= +∫ ∫ ∫ , όπου a c b≤ ≤ ,

  4. m(b-a) ≤ b

  a

  f (x)dx∫ ≤ Μ(b-a), όταν m ≤ f(x) ≤ M , ∀ x ∈ [a, b]. ■

  Χάριν ενοποίησης του συµβολισµού µπορούµε να ορίσουµε και την ακόλουθη

  ιδιότητα:

 • 4

  Ορισµός. b

  a

  f (x)dx∫ = - a

  b

  f (x)dx∫ .

  Παραδείγµατα.

  1. 9

  3 2x

  3

  [2x 3sin(x 1) 7xe ]dx −

  − + −∫ = 9 9 9

  3 2x

  3 3 3

  2 x dx 3 sin(x 1)dx 7 xe dx − − −

  − + −∫ ∫ ∫ . ■

  2. Αν 0 x [0,1]

  f (x) 1 x x [1,2]

  αν ∈=  − αν ∈ , τότε

  2 1 2 2 2 2

  0 0 1 1 1 1

  f (x)dx f (x)dx f (x)dx 0 (1 x)dx 1dx xdx 1 3/ 2= + = + − = − = −∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ (τα δύο

  τελευταία ολοκληρώµατα υπολογίστηκαν γεωµετρικά). ■

  3. 2

  1 x

  1

  2 e dx 2e −

  ≤ ≤∫ , διότι 2 2 20 x 11 e e e e= ≤ ≤ = για κάθε x [ 1, 1]∈ − . ■

  4. 2 2

  0 1 x x

  1 0

  e dx e dx 0.+ =∫ ∫ ■

  5. Αν f (x) συνεχής στο [a, b] , τότε t r t

  s s r

  f (x)dx f (x)dx f (x)dx= +∫ ∫ ∫ , για κάθε

  s, t, r [a, b]∈ .

  Απόδειξη. Όταν s r t≤ ≤ , είναι άµεσο. Όταν r s t≤ ≤ , τότε t t s t r

  s r r r s

  f (x)dx f (x)dx f (x)dx f (x)dx f (x)dx= − = +∫ ∫ ∫ ∫ ∫ . Όµοια οι άλλες περιπτώσεις. ■

  ΤΟ ΑΟΡΙΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ

  Η επόµενη έννοια είναι πολύ χρήσιµη στον υπολογισµό του ορισµένου

  ολοκληρώµατος.

 • 5

  Ορισµός. Αόριστο ολοκλήρωµα µιας συνάρτησης f(x) ορισµένη σε ένα διάστηµα

  λέµε τις συναρτήσεις που η παράγωγός τους ισούται µε f(x). Αν g(x) είναι µία τέτοια

  συνάρτηση, δηλ. g (x) f (x)′ = , τότε κάθε άλλη θα έχει τη µορφή g(x) c+ όπου c

  κάποια σταθερά (δες επόµενη Σηµείωση). Τότε λέµε ότι το αόριστο ολοκλήρωµα της

  f (x) είναι g(x) c+ , και το συµβολίζουµε

  f (x)dx g(x) c= +∫ .

  Σηµείωση. Αν h(x) , g(x) διαφορίσιµες σε ένα διάστηµα, και h (x) g (x) f (x)′ ′= = για

  κάθε x , τότε υπάρχει σταθερά c έτσι ώστε h(x) g(x) c= + . ∆ιότι από το Θεώρηµα

  µέσης τιµής, αν µία συνάρτηση όπως η h(x) g(x)− έχει σταθερά µηδενική παράγωγο

  σε ένα διάστηµα τότε είναι σταθερή.

  Παραδείγµατα.

  1. sin(x)dx cos(x) c.= − +∫ Απόδειξη. ( cos(x)) sin(x)′− = . ■

  2. 3

  2 xx dx c 3

  = +∫ .

  Απόδειξη. 3 2

  2x 3x( ) x 3 3

  ′ = = . ■

  Μπορούµε τώρα να διατυπώσουµε το επόµενο σηµαντικό θεώρηµα που δικαιολογεί

  γιατί λέµε “η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης”.

  Θεώρηµα. Έστω f : [a, b] → R συνεχής συνάρτηση. Τότε η συνάρτηση x

  a

  F(x) f(t)dt= ∫ είναι παραγωγίσιµη και ισχύει F΄(x) = f(x), για x ∈ [a, b], δηλ.

  x

  a

  f (x)dx f(t)dt c= +∫ ∫ .

  Απόδειξη. Υποθέτουµε ότι x0 ∈ (a, b). Αν x0 = a ή x0 = b, η απόδειξη µπορεί να

  συµπληρωθεί εύκολα από τον αναγνώστη.

 • 6

  Εξ ορισµού έχουµε

  0 00 h 0 F(x h) F(x )

  F (x ) lim h→

  + − ′ = .

  Υποθέτουµε κατ’ αρχάς ότι h > 0. Τότε F(x0 + h) - F(x0) = 0

  0

  x h

  x

  f (x)dx +

  ∫ .

  Ορίζουµε τα mh, Mh