Αιολικά Χιόνια Πάρκα - Dirfysδάγµατα από την ιστορία. Η...

of 8 /8
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,29 Ευρώ ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 - Εφηµερίδα ∆ιαδιρφυακής Επικοινωνίας - Η φωνή και η ψυχή των Απανταχού ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν www.dirfys.gr www.servitoros.gr/dirfi/ Κωδικός 3437 Σελίδα 5 Σελίδα 3 Σελίδα 3 Σελίδα 4 Τοπικά Συµβούλια Νέων Αιολικά Πάρκα Χιόνια Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος Συνεχίζεται στη σελ. 6 Συνεχίζεται στη σελ. 6 Συνεχίζεται στη σελ. 6 Μ ακρινός κι όχι οικείος φτά νει σήµερα σε πολλούς ο α- πόηχος του ’21. Είναι λίγο δύσκο- λο να γυρίσει κανείς σωστά στο χρόνο και να δηµιουργήσει ένα κλί- µα προσέγγισης προς την αλήθεια. Ωστόσο είναι χρέος όλων µας, αν θέλουµε να αντλούµε σωστά δι- δάγµατα από την ιστορία. Η ανέλπιστη λοιπόν για τους τότε Ευρωπαίους, και δυσεξήγητη ακόµα και σήµερα για πολλούς, ε- πανάσταση του ’21 οδήγησε στη δηµιουργία του ελληνικού κράτους κι αποτέλεσε πηγή µηνυµάτων για τους µετέπειτα αγώνες του λαού µας για λευτεριά και ανεξαρτησία. Η εποχή της Τουρκοκρατίας για τους Έλληνες, αλλά και για όλους τους Βαλκάνιους, υπήρξε εποχή µε- γάλης καθυστέρησης πολιτικής, κοι- νωνικής και πολιτιστικής. Επικρατού- σε ένα καθεστώς «ηµιφεουδαρχι- σµού», όπως αποκλήθηκε από τον Έγκελς. Η αγροτιά - απ’ όλου ανα- δύεται και η στρατιωτική αριστοκρα- τία (π.χ. Σούλι, Μάνη) - άµεσα εξαρ- τηµένη από το δεσποτικό ασιατικό κράτος, το οποίο διαιρούσε τον πλη- θυσµό µε θρησκευτικά κριτήρια (οι πιστοί µουσουλµάνοι στρατεύονται, οι άπιστοι ραγιάδες φορολογούνται). Η ορθόδοξη εκκλησία έχει προνο- µιακή θέση και µεγάλη θρησκευτι- κή και κοσµική εξουσία στο υπόδουλο πλήρωµά της. Η αφύπνιση των Ελλήνων από το λήθαργο της δουλείας οφείλε- ται στο νεοελληνικό διαφωτισµό - επίγονο του γαλλικού διαφωτισµού. Τα φιλελεύθερα ρεύµατα της Ευ- ρώπης - Γαλλική επανάσταση, κί- νηµα των Καρµπονάρων στην Ιτα- λία, οι πρώτες απεργιακές κινητο- ποιήσεις στην Αγγλία - έβρισκαν τα µυστικά κανάλια να διοχετεύ- ουν τον απόηχό τους στους ελλη- νικούς δέχτες. Η µάχη των δυνάµεων της προ- όδου και της ανεξαρτησίας µε τις δυνάµεις της συντήρησης και της εθελοδουλείας στάθηκε ιδιαίτερα σκληρή. Με την προσπάθεια αυτή συν- δέεται το όνοµα του αστού δηµο- κράτη Αδ. Κοραή. Η πάλη του δια- φωτισµού µε το σκοταδισµό κορυ- φώνεται στα χρόνια του φλογε- ρού επαναστάτη και εθνεγέρτη των Βαλκανίων Ρήγα Βελεστινλή. Το ωριµότερο όµως έργο - µανι- φέστο του νεοελληνικού διαφωτι- σµού - θεωρείται η «Ελληνική Νοµαρχία» Ανώνυµου Έλληνα. Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) στο ∆ήµο ∆ιρφύων «1821» 8 Μάρτη - Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας Ο ι γυναίκες «γιορτάζουν» και θυµούνται ότι στις 8 Μάρτη 1857 οι ράφτρες και υφάντρες της Ν. Υόρκης βγήκαν δυναµικά στους δρό- µους να διεκδικήσουν ανθρώπινους όρους εργασίας και καλύτερο µεροκά- µατο, βροντοφωνάζοντας το πρώτο οργανωµένο όχι στον αυταρχισµό και την εκµετάλλευση. Ο ξεσηκωµός αυτός στάθηκε ορόσηµο και αφετηρία αγώνων των γυναικών όλου του κόσµου, για ισοτιµία, συµµετοχή στην παραγωγή, κοινωνική καταξίωση, για το δικαίωµα να έχουν λόγο στις απο- φάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το µέλλον τους, για τη ∆ηµοκρατία, Ελευθερία και Ειρήνη. Από τότε η 8 Μάρτη είναι µια επέτειος - σύµβολο των αγώνων, των θυσιών, αλλά και των κατακτήσεων όλων των γυναικών του κόσµου. Η βιοµηχανική επανάσταση, που στηρίχτηκε κατά πολύ στις γυναίκες (και τα παιδιά), ως φτηνότερη εργατική δύναµη, έφερε µαζί της το συνδι- καλισµό και τις απεργίες. Έτσι η γυναίκα άρχισε να συνειδητοποιεί τη διττή φύση της ανισοτιµίας της: την ταξική (γυναίκα - εργασία, αµοιβή / εργοδοσία) και τη φυλετική (γυναίκα - άνδρας). Για να αποκτήσει την ισότιµη θέση που της ανήκει στην κοινωνία πρέ- πει να λύσει και τα δυο αυτά δεσµά της. Όποιος παραβλέπει τη µια πλευρά ακολουθεί λαθεµένες πρακτικές για τη λύση του γυναικείου ζη- τήµατος. Έτσι εξηγείται και η αναποτελεσµατικότητα του νεοφεµινιστι- κού κινήµατος τις προηγούµενες 10ετίες, που ανέδειξε µόνο τη φυλετική πλευρά του θέµατος. Από την άλλη αν σταθούµε µόνο στην ταξική φύση της γυναικείας εκµετάλλευσης και αγνοήσουµε τις φυλετικές διακρίσεις, που έχουν να κάνουν µε το εποικοδόµηµα της ανθρώπινης συνείδησης, µε αντιλήψεις βαθιά ριζωµένες σε πολιτισµούς και θρησκείες, και που στηρί- ζουν τη φιλοσοφία τους σε πατριαρχικές δοµές της κοινωνίας, είναι σαν να αµφισβητούµε την αναγκαιότητα ύπαρξης του γυναικείου κινήµατος. Η µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ του ∆ήµου ∆ιρφύων χρηµατοδοτή- θηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατόπιν υ- ποβολής Τεχνικού ∆ελτίου από το ∆ήµο. Εκπονείται κατόπιν διαγωνισµού από τα τεχνικά γραφεία «ΘΕΩΡΗ- ΜΑ ΑΕ» και «∆. & Κ. ΦΩΤΟΠΟΥ- ΛΟΣ» µε έδρα την Αθήνα. Η µελέτη αυτή απ’ ότι µας είπε ο ∆ήµαρχος ∆ιρφύων Γιάννης Μπουροδήµος, αφορά τον καθορι- σµό των χρήσεων γης, τόσο των περιοχών, οι οποίες βρίσκονται ε- ντός των ορίων των οικισµών όσο και των περιοχών οι οποίες βρίσκο- νται εκτός αυτών. Γίνεται σε τρεις διακριτές φά- σεις και ήδη στο ∆ηµοτικό Συµβού- λιο του Φεβρουαρίου έγινε παρου- σίαση από τους µελετητές της Β1 φάσης επί της οποίας κατατέθηκαν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Πρόκειται για µία σηµαντική µελέτη, η οποία γίνεται στα όρια του ∆ήµου ∆ιρφύων. Είναι η µονα- δική που χρηµατοδοτείται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Νοµό Ευβοίας και µέσω αυτής, όταν ολοκληρωθεί, θα γνωρίζει ο καθένας τι µπορεί να κάνει και που µπορεί να γίνει αυτό που προγραµµατίζει. Ως σενάριο ανάπτυξης επιλέγει το σενάριο της ελεγχόµενης α- νάπτυξης µε στόχο την σύνθεση των επιχειρηµατικών δράσεων που ενεργοποιούν πολλούς και διαφο- ρετικούς τοµείς µε ήπιας µορφής παρεµβατικότητα. Οι προτεινόµενοι άξονες και δράσεις για την οργάνωση του ∆ήµου , ο οποίος χωρίζεται σε τρεις ενότητες ( Κεντρική ορεινή χωρι- κή ενότητα, Βόρεια παραθαλάσσια ενότητα, Νότια πεδινή χωρική ε- νότητα) είναι οι εξής: Κεντρική ορεινή χωρική ενότητα. Εντός περιοχών προστασίας της φύσης, που αφορά 1. Το ∆ασικό βιότοπο όρους ∆ίρφης (θεσµοθετηµένες περιοχές προστασίας. ∆ίκτυο Natura, αισθη- τικό δάσος Στενής) 2. Τα θεσµοθετηµένα καταφύ- για άγριας ζωής 3. Τους φαραγγώδεις σχηµατι- σµούς. Αγάλης και Χάβου 4. Τους σπηλαιώδεις σχηµατι- σµούς. Βοϊδοκλέφτρας, Ελατοσπη- λιάς και Μεριανής 5. Τις παραποτάµιες ζώνες (250 m) εκατέρωθεν της κοίτης. Πουρ- νιώτικου, Καµπιώτικου, Στενιώτικου, ∆ιρφωσού, Νύφης. Η δράση προς την κατεύθυνση αυτή είναι η απόλυτη προστασία και ανάδειξη των ιδιαιτέρων οικο- τόπων της περιοχής - Η ενίσχυση εναλλακτικών µορ- φών τουρισµού (ορειβασία, πεζοπο- ρία, ποδηλασία βουνού, εξερεύνη- ση σπηλαίων, ανεµοπτερισµό, αναρ- ρίχηση κ.λ.π.) - Η «σύνδεση» πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόλων ενδιαφέ- ροντος - Η ανάπτυξη νέων - βελτίωση υφισταµένων δασικών και ορεινών µονοπατιών - Η σήµανση µονοπατιών - Η ανάπτυξη χώρων θέας, σκιά- στρων, παρατηρητηρίων άγριας πτη- νοπανίδας - Η απαγόρευση κάθε είδους δόµησης. Εκτός περιοχών προστασίας της φύσης και εκτός σχεδίων πόλεως ή ορίων οικισµών. Η δραστηριοποίηση στον τοµέα αυτόν θα αφορά Αγροτουριστική µονάδα στον αυχένα Στροπώνων (µέγιστη δυναµικότητα 40 κλίνες) Οικοτουριστική µονάδα στην εί- σοδο του φαραγγιού της Αγάλης (µέγιστη δυναµικότητα 25 κλίνες) Ολοκλήρωση του κατασκηνωτι- κού κέντρου στη Λούτσα µε δυνα- τότητα για δηµιουργία ενός ακόµη Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί- δευσης στη Λούτσα Καταστήµατα - εκθετήρια τοπι- κών αγροτικών προϊόντων σε: Λού- τσα, Άνω Στενή

Embed Size (px)

Transcript of Αιολικά Χιόνια Πάρκα - Dirfysδάγµατα από την ιστορία. Η...

 • ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ0,29 Ευρώ

  ΕΤΟΣ 16οΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132

  ΜΑΡΤΙΟΣ

  2008

  - Εφηµερίδα ∆ιαδιρφυακής Επικοινωνίας- Η φωνή και η ψυχή των Απανταχού

  ∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Ν∆ Ι Ρ Φ Υ Ω Νwww.dirfys.gr

  www.servitoros.gr/dirfi/

  Κωδικός 3437

  Σελίδα 5Σελίδα 3 Σελίδα 3Σελίδα 4

  ΤοπικάΣυµβούλια

  Νέων

  ΑιολικάΠάρκα

  ΧιόνιαΟ νέος

  ΑρχιεπίσκοποςΙερώνυµος

  Συνεχίζεται στη σελ. 6

  Συνεχίζεται στη σελ. 6

  Συνεχίζεται στη σελ. 6

  Μακρινός κι όχι οικείος φτάνει σήµερα σε πολλούς ο α-

  πόηχος του ’21. Είναι λίγο δύσκο-λο να γυρίσει κανείς σωστά στοχρόνο και να δηµιουργήσει ένα κλί-µα προσέγγισης προς την αλήθεια.Ωστόσο είναι χρέος όλων µας, ανθέλουµε να αντλούµε σωστά δι-δάγµατα από την ιστορία.

  Η ανέλπιστη λοιπόν για τουςτότε Ευρωπαίους, και δυσεξήγητηακόµα και σήµερα για πολλούς, ε-πανάσταση του ’21 οδήγησε στηδηµιουργία του ελληνικού κράτουςκι αποτέλεσε πηγή µηνυµάτων γιατους µετέπειτα αγώνες του λαούµας για λευτεριά και ανεξαρτησία.

  Η εποχή της Τουρκοκρατίας γιατους Έλληνες, αλλά και για όλουςτους Βαλκάνιους, υπήρξε εποχή µε-γάλης καθυστέρησης πολιτικής, κοι-νωνικής και πολιτιστικής. Επικρατού-σε ένα καθεστώς «ηµιφεουδαρχι-σµού», όπως αποκλήθηκε από τονΈγκελς. Η αγροτιά - απ’ όλου ανα-δύεται και η στρατιωτική αριστοκρα-τία (π.χ. Σούλι, Μάνη) - άµεσα εξαρ-τηµένη από το δεσποτικό ασιατικόκράτος, το οποίο διαιρούσε τον πλη-θυσµό µε θρησκευτικά κριτήρια (οιπιστοί µουσουλµάνοι στρατεύονται,οι άπιστοι ραγιάδες φορολογούνται).Η ορθόδοξη εκκλησία έχει προνο-µιακή θέση και µεγάλη θρησκευτι-κή και κοσµική εξουσία στουπόδουλο πλήρωµά της.

  Η αφύπνιση των Ελλήνων απότο λήθαργο της δουλείας οφείλε-ται στο νεοελληνικό διαφωτισµό -επίγονο του γαλλικού διαφωτισµού.Τα φιλελεύθερα ρεύµατα της Ευ-ρώπης - Γαλλική επανάσταση, κί-νηµα των Καρµπονάρων στην Ιτα-λία, οι πρώτες απεργιακές κινητο-ποιήσεις στην Αγγλία - έβρισκαντα µυστικά κανάλια να διοχετεύ-ουν τον απόηχό τους στους ελλη-νικούς δέχτες.

  Η µάχη των δυνάµεων της προ-όδου και της ανεξαρτησίας µε τιςδυνάµεις της συντήρησης και τηςεθελοδουλείας στάθηκε ιδιαίτερασκληρή.

  Με την προσπάθεια αυτή συν-δέεται το όνοµα του αστού δηµο-κράτη Αδ. Κοραή. Η πάλη του δια-φωτισµού µε το σκοταδισµό κορυ-φώνεται στα χρόνια του φλογε-ρού επαναστάτη και εθνεγέρτητων Βαλκανίων Ρήγα Βελεστινλή.Το ωριµότερο όµως έργο - µανι-φέστο του νεοελληνικού διαφωτι-σµού - θεωρείται η «ΕλληνικήΝοµαρχία» Ανώνυµου Έλληνα.

  Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) στο ∆ήµο ∆ιρφύων

  «1821»

  8 Μάρτη - Παγκόσµια ηµέρα της γυναίκαςΟ

  ι γυναίκες «γιορτάζουν» και θυµούνται ότι στις 8 Μάρτη 1857 οιράφτρες και υφάντρες της Ν. Υόρκης βγήκαν δυναµικά στους δρό-

  µους να διεκδικήσουν ανθρώπινους όρους εργασίας και καλύτερο µεροκά-µατο, βροντοφωνάζοντας το πρώτο οργανωµένο όχι στον αυταρχισµό καιτην εκµετάλλευση. Ο ξεσηκωµός αυτός στάθηκε ορόσηµο και αφετηρίααγώνων των γυναικών όλου του κόσµου, για ισοτιµία, συµµετοχή στηνπαραγωγή, κοινωνική καταξίωση, για το δικαίωµα να έχουν λόγο στις απο-φάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το µέλλον τους, για τη ∆ηµοκρατία,Ελευθερία και Ειρήνη. Από τότε η 8 Μάρτη είναι µια επέτειος - σύµβολοτων αγώνων, των θυσιών, αλλά και των κατακτήσεων όλων των γυναικώντου κόσµου.

  Η βιοµηχανική επανάσταση, που στηρίχτηκε κατά πολύ στις γυναίκες(και τα παιδιά), ως φτηνότερη εργατική δύναµη, έφερε µαζί της το συνδι-καλισµό και τις απεργίες. Έτσι η γυναίκα άρχισε να συνειδητοποιεί τη

  διττή φύση της ανισοτιµίας της: την ταξική (γυναίκα - εργασία, αµοιβή /εργοδοσία) και τη φυλετική (γυναίκα - άνδρας).

  Για να αποκτήσει την ισότιµη θέση που της ανήκει στην κοινωνία πρέ-πει να λύσει και τα δυο αυτά δεσµά της. Όποιος παραβλέπει τη µιαπλευρά ακολουθεί λαθεµένες πρακτικές για τη λύση του γυναικείου ζη-τήµατος. Έτσι εξηγείται και η αναποτελεσµατικότητα του νεοφεµινιστι-κού κινήµατος τις προηγούµενες 10ετίες, που ανέδειξε µόνο τη φυλετικήπλευρά του θέµατος. Από την άλλη αν σταθούµε µόνο στην ταξική φύσητης γυναικείας εκµετάλλευσης και αγνοήσουµε τις φυλετικές διακρίσεις,που έχουν να κάνουν µε το εποικοδόµηµα της ανθρώπινης συνείδησης, µεαντιλήψεις βαθιά ριζωµένες σε πολιτισµούς και θρησκείες, και που στηρί-ζουν τη φιλοσοφία τους σε πατριαρχικές δοµές της κοινωνίας, είναι σαννα αµφισβητούµε την αναγκαιότητα ύπαρξης του γυναικείου κινήµατος.

  Η µελέτη του ΣΧΟΟΑΠ του∆ήµου ∆ιρφύων χρηµατοδοτή-

  θηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε κατόπιν υ-ποβολής Τεχνικού ∆ελτίου από το∆ήµο.

  Εκπονείται κατόπιν διαγωνισµούαπό τα τεχνικά γραφεία «ΘΕΩΡΗ-ΜΑ ΑΕ» και «∆. & Κ. ΦΩΤΟΠΟΥ-ΛΟΣ» µε έδρα την Αθήνα.

  Η µελέτη αυτή απ’ ότι µας είπεο ∆ήµαρχος ∆ιρφύων ΓιάννηςΜπουροδήµος, αφορά τον καθορι-σµό των χρήσεων γης, τόσο τωνπεριοχών, οι οποίες βρίσκονται ε-ντός των ορίων των οικισµών όσοκαι των περιοχών οι οποίες βρίσκο-νται εκτός αυτών.

  Γίνεται σε τρεις διακριτές φά-σεις και ήδη στο ∆ηµοτικό Συµβού-λιο του Φεβρουαρίου έγινε παρου-σίαση από τους µελετητές της Β1φάσης επί της οποίας κατατέθηκανοι παρατηρήσεις και οι προτάσειςτου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

  Πρόκειται για µία σηµαντικήµελέτη, η οποία γίνεται στα όριατου ∆ήµου ∆ιρφύων. Είναι η µονα-δική που χρηµατοδοτείται από το

  ΥΠΕΧΩ∆Ε στο Νοµό Ευβοίας καιµέσω αυτής, όταν ολοκληρωθεί, θαγνωρίζει ο καθένας τι µπορεί νακάνει και που µπορεί να γίνει αυτόπου προγραµµατίζει.

  Ως σενάριο ανάπτυξης επιλέγειτο σενάριο της ελεγχόµενης α-νάπτυξης µε στόχο την σύνθεσητων επιχειρηµατικών δράσεων πουενεργοποιούν πολλούς και διαφο-ρετικούς τοµείς µε ήπιας µορφήςπαρεµβατικότητα.

  Οι προτεινόµενοι άξονες καιδράσεις για την οργάνωση του∆ήµου , ο οποίος χωρίζεται σε τρειςενότητες ( Κεντρική ορεινή χωρι-κή ενότητα, Βόρεια παραθαλάσσιαενότητα, Νότια πεδινή χωρική ε-νότητα) είναι οι εξής:

  Κεντρική ορεινή χωρικήενότητα.

  Εντός περιοχών προστασίαςτης φύσης, που αφορά

  1. Το ∆ασικό βιότοπο όρους∆ίρφης (θεσµοθετηµένες περιοχέςπροστασίας. ∆ίκτυο Natura, αισθη-τικό δάσος Στενής)

  2. Τα θεσµοθετηµένα καταφύ-για άγριας ζωής

  3. Τους φαραγγώδεις σχηµατι-σµούς. Αγάλης και Χάβου

  4. Τους σπηλαιώδεις σχηµατι-σµούς. Βοϊδοκλέφτρας, Ελατοσπη-λιάς και Μεριανής

  5. Τις παραποτάµιες ζώνες (250m) εκατέρωθεν της κοίτης. Πουρ-νιώτικου, Καµπιώτικου, Στενιώτικου,∆ιρφωσού, Νύφης.

  Η δράση προς την κατεύθυνσηαυτή είναι η απόλυτη προστασίακαι ανάδειξη των ιδιαιτέρων οικο-τόπων της περιοχής

  - Η ενίσχυση εναλλακτικών µορ-φών τουρισµού (ορειβασία, πεζοπο-ρία, ποδηλασία βουνού, εξερεύνη-ση σπηλαίων, ανεµοπτερισµό, αναρ-ρίχηση κ.λ.π.)

  - Η «σύνδεση» πολιτιστικών καιπεριβαλλοντικών πόλων ενδιαφέ-ροντος

  - Η ανάπτυξη νέων - βελτίωσηυφισταµένων δασικών και ορεινώνµονοπατιών

  - Η σήµανση µονοπατιών

  - Η ανάπτυξη χώρων θέας, σκιά-στρων, παρατηρητηρίων άγριας πτη-νοπανίδας

  - Η απαγόρευση κάθε είδουςδόµησης.

  Εκτός περιοχών προστασίαςτης φύσης και εκτός σχεδίων

  πόλεως ή ορίων οικισµών.

  Η δραστηριοποίηση στον τοµέααυτόν θα αφορά

  Αγροτουριστική µονάδα στοναυχένα Στροπώνων (µέγιστηδυναµικότητα 40 κλίνες)

  Οικοτουριστική µονάδα στην εί-σοδο του φαραγγιού της Αγάλης(µέγιστη δυναµικότητα 25 κλίνες)

  Ολοκλήρωση του κατασκηνωτι-κού κέντρου στη Λούτσα µε δυνα-τότητα για δηµιουργία ενός ακόµη

  Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί-δευσης στη Λούτσα

  Καταστήµατα - εκθετήρια τοπι-κών αγροτικών προϊόντων σε: Λού-τσα, Άνω Στενή

 • ∆ιρφυακά Νέα2

  Από τον ∆ηµήτρη Μπεληγιάννη

  Κλιµατολογικάστοιχεία Στενής

  ΚοινωνικάΚηδείες

  • Σε µια πανέµορφη παραπο-τάµια τοποθεσία, ανάµεσα σεΠάνω και Κάτω Στενή,πνιγµένη ανάµεσα σε θεόρα-τα πλατάνια, σας περιµένειµια πολυτελής αίθουσαχωρητικότητας 600 ατόµων,µε τζάκι, βεράντα στο ποτάµικαι παιδική χαρά.

  • Εδώ θα γευτείτε, νοστιµό-τατα ελληνικά κρέατα.

  • Λαχανικά και φρούτα, απ’το 11 στρεµµάτων περιβόλιµας (Βιολογική καλλιέργεια)

  • Και θα απολαύσετε κρασίαπ’ τα δικά µας βαρέλια.

  ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΟ ΝΕΟΝ»

  Ταβέρνα«ΤΟ ΝΕΟΝ»

  τηλέφωνα2228051466

  κιν. 6974772985

  Υπεύθυνος∆ηµήτρης

  ΝικολόπουλοςΣτενή Ευβοίας

  Λικνισµένη στην κούνια του βάθουςξαπλώνω κάτω ειρηνικά να κοιµηθώ,σίγουρα αναπαυµένη στο κύµα πάνω,γιατί, Συ ω Κύριε µπορούσες να µε σώσεις.Ξέρω, δεν σου ήταν απαραίτητο το ασήµαντο κάλεσµά µου,γιατί συ σήµανες την πτώση του σπουργίτηκαι γαλήνια κι ειρηνικότατα θα κοιµηθώλικνισµένη στην κούνια του βάθους.

  Και τέτοια είν’ η πίστη η δική µουαν κι οι θύελλες θρηνούν ενάγυρα στην άρµηή ανάµεσα στης θύελλας την πύρινη πνοήπου µ’ αφύπνιζε για ναυάγιο και θάνατοσ’ ωκεάνειο σπήλαιο, ησυχάζοντας µαζί σου ασφαλής,το κόσµηµα της αθανασίας!Και γαλήνια κι ειρηνικότατα θα κοιµηθώλικνισµένη στην κούνια του βάθους!

  Μετάφραση: ∆ώρα Σταµατοπούλου

  Αντί ΜνηµοσύνουΕmma Hart WillardΣτην αγαπηµένη φίλη

  Αικατερίνη Παπαϊωάννου

  Λικνισµένη στην κούνια του βάθους

  • Τσάλλα Μαρία του Φίλιππα. 3-2-2008. Ετών 92. Λάµαρη• Καρλής ∆ηµήτριος του Ηλία. 4-2-2008. Ετών88. Λούτσα.• Τρίκκα Βασιλική του Ιωάννη. 9-2-2008. Ετών 80. ΆγιοςΑθανάσιος• Αρφάνη-Λιάρου Αναστασία του Ιωάννη. 10-2-2008. Ετών98. Αµφιθέα.• Μαντέσκα ∆ήµητρα του Σταµατίου. 13-2-2008. Ετών 67.Στρόπωνες.• Πανόργια Τσάνα του Ιωάννη. Ετών91. θεολόγος.• Καρρά Ευαγγελία του Ηλία. 15-2-2008. Ετών 96. Γλυφάδα.• Μέργου Βασιλική του Αθανασίου. 18-2-2008. Ετών 92.Καθενοί.• Λιάρος Ιωάννης του Μελετίου. 20-2-2008. Ετών 66. Καθενοί.• Χάλιου Παναγιώτα του Ιωάννη. 24-2-2008. Ετών 87. Καµπιά.• Κρητικός Γρηγόριος του Αναστασίου. 28-2-2008. Ετών 75.Στενή.

  Από το Μετεωρολογικό Σταθµό Στενής του ΕθνικούΑστεροσκοπείου Αθηνών.

  Φεβρουάριος 2008Θερµοκρασία µέση µηνός 5,7 (7 το 2007)Θερµοκρασία µεγίστη 19,8 (26-2-2008)Θερµοκρασία ελαχίστη -6,5 (18-2-2008)Άνεµοι επεκράτησαν βόειοι - βορειοανατολικοί µε µέγιστηταχύτητα 62,8 χιλιόµετρα ανά ώρα.

  Ύψος βροχής Στενής και άλλων 5 περιοχών.Στενή 641,4 χιλιοστά (220 χιλιοστά το 2007)Σπήλι Ρεθύµνου 240,4 χιλιοστάΤζερµιδών Λασιθίου 200,8 χιλιοστάΣέλι Ηµαθίας 87,4 ΧιλιοστάΣκόπελος 81,8 χιλιοστάΎψος χιονιού 10 εκατοστά στις 12-2-2008Ύψος χιονιού 80 εκατοστά στις 18-2-2008

  ΠαρατηρήσειςΑπ’ ότι φαίνεται, τους µήνες ∆εκέµβριο και Φεβρουάριο εί-χαµε τις περισσότερες βροχές σε ολόκληρη την Ελλάδα.Το δε τριήµερο 9-12 Φεβρουαρίου είχαµε περί τα 500χιλιοστά βροχής, που υπερβαίνει την ετήσια βροχόπτωσητης Θεσσαλονίκης.∆ιεύθυνση ΙΝΤΕΡΝΕΤ www.meteo.gr/station/steni

  Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου τελέστηκε εξάµηνο µνηµόσυνο στον

  Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην Αµ-φιθέα του ∆ήµου ∆ιρφύων, υπέρ ανα-παύσεως της ψυχής του Βασιλείου Κα-ρατζά.

  Το ετήσιο µνηµόσυνο του Μπεληγιάννη Ιωάννη του Ταξιάρχη θα τε-

  λεστεί στις 13 Μαρτίου στην Κοπεγ-χάγη (∆ανία).

  Ο Γιάννης Μπεληγιάννης είχε απο-βιώσει στις 13 Μαρτίου 2007 και ηκηδεία του έγινε στην Κοπεγχάγη όπουεργαζόταν και ζούσε εδώ και πολλά χρόνια και είχεδηµιουργήσει την οικογένειά του.

  Ο Σπύρος Κρητικός απεβίωσε στις 17-

  10-1975 σε ηλικία 52 ετών.

  Ύστερα από 31 χρόνια στις 19-4-2006

  τον ακολούθησε η σύζυγος του Γιαννούλα

  σε ηλικία 87 ετών.

  Στη µνήµη τους, η κόρη τους Παρασκευή

  Κρητικού-∆ερµατά, πρόσφερε στην εφηµε-

  ρίδα µας το ποσόν των 20 ευρώ.

  Εξάµηνο µνηµόσυνοτου Βασίλη Καρατζά

  Ετήσιο µνηµόσυνο τουΜπεληγιάννη Ιωάννη

  του Ταξιάρχη

  Σε µνήµη Σπύρου καιΓιαννούλας Κρητικού

  Το 40ήµερο µνηµόσυνο του Κρητικού Γρηγορίου,

  που απεβίωσε στις 28-2-2008, θα τελεστεί στις 6

  Απριλίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Κάτω

  Στενή.

  Η οικογένεια και οι συγγενείς του εκλιπόντος, ευχα-

  ριστούν θερµά όσους συµπαραστάθηκαν στη λύπη τους.

  Στις 6 Απριλίου 2008 θα τελεστείτο 40ήµερο µνηµόσυνο του

  Κρητικού Γρηγορίου

 • ∆ιρφυακά Νέα 3

  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

  ΣΤΕΝΗ

  Κάτω Στενή Ευβοίας Τηλ. 22280 51301, 6973652990 • Υπεύθυνος: Κυράνας Κωνσταντίνος

  Στο ΣΤΕΝΗ MARKET κερδίζετε

  Πώληση Χ

  ονδρική -

  Λιανική

  Είδη δώρω

  ν

  Ελάτε και

  ανακαλύψ

  τε

  τις

  προσφορέ

  ς

  µας!

  Κεφάτες

  τιµές!!!

  Σε συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, πάρθηκε α-

  πόφαση επί των προτάσεων τηςΝοµαρχιακής Επιτροπής Παιδείας γιαιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις καισυγχωνεύσεις ∆ηµοτικών Σχολείων

  Ο θεσµός των Τοπικών Συµβουλίων Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν), εί-

  ναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός θε-

  σµός, ο οποίος έχει σκοπό τηνεξοικείωση των νέων µε τις αρ-

  χές της ∆ηµοκρατίας, αλλά και

  την απόκτηση εµπειριών σε θέ-σεις πολιτικής ευθύνης, ώστε να

  ενθαρρυνθεί η συµµετοχή νέων

  προσώπων στην πολιτική ζωή τηςχώρας µας. Η πρωτοβουλία αυτή

  έχει χαρακτηριστεί από το Ευ-ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως µια

  πρωτοποριακή και σύγχρονη νο-

  µοθετική πρωτοβουλία η οποίαµέλει να υιοθετηθεί και να εφαρ-

  µοστεί και από άλλες χώρες-µέλη

  της Ε.Ε.Στα πλαίσια αυτής της πρω-

  τοβουλίας και ο ∆ήµος ∆ιρφύων

  προτίθεται να προβεί στιςανάλογες πρωτοβουλίες για την

  Τοπικά Συµβούλια Νέων

  Ίδρυση - κατάργηση οργανικών θέσεων και προαγωγή- υποβιβασµός για ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία

  Ο κ. Ιερώνυµος είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλά-

  δος. Η εκλογή έγινε στη δεύτερη ψη-φοφορία.

  Ο µέχρι σήµερα µητροπολίτης Θη-βών και Λεβαδείας έλαβε 45 ψήφους.Ο µητροπολίτης Σπάρτης κ. Ευστάθιοςέλαβε 27 ψήφους, ενώ στην κάλπη βρέ-θηκαν και δύο λευκά.

  Λίγο µετά τις 11.30 το πρωί έγινεγνωστό ότι η πρώτη ψηφοφορία απέ-βη άκαρπη µε τον µητροπολίτη Θη-βών κ. Ιερώνυµο να προηγείται µε 33ψήφους έναντι 26 για τον µητροπολί-τη Σπάρτης.

  Ικανοποίηση στο ΦανάριΤην ικανοποίησή του για την εκλογή

  του κ. Ιερώνυµου εξέφρασε το Οικου-µενικό Πατριαρχείο.

  Η εκτίµηση προς την προσωπικότη-τα του µητροπολίτη Θηβών κ. Ιερωνύµου είναι µεγάλη και παλαιά και ηπροσδοκία για τη συνεργασία µαζί του στην αντιµετώπιση των προβλη-µάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακόµα µεγαλύτερη, τονίζουν στοΦανάρι.

  Οι δεσµοί του µητροπολίτη Θηβών µε το Οικουµενικό Πατριαρχείοέχουν ενισχυθεί και από την παρουσία τα τελευταία δέκα χρόνια στηνπατριαρχική αυλή, ιερέων, πνευµατικών τέκνων του µητροπολίτη Θη-βών. Ο νυν µέγας εκκλησιάρχης του Οικουµενικού Πατριαρχείου αρχι-µανδρίτης Αθηναγόρας προέρχεται από τη Μητρόπολη Θηβών και συ-νέδεε το Φανάρι µε αυτήν.

  Αρχαιολόγος και θεολόγοςΟ µητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερώνυµος (κατά κόσµον

  Ιωάννης Λιάπης), γεννήθηκε το 1938 στα Οινόφυτα Βοιωτίας.Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής (Τµήµα Αρχαιολογίας) και

  της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών . Μετέβη για µε-ταπτυχιακές σπουδές στο Γκρατζ Αυστρίας και στο Ρέγκενσµπουργκκαι το Μόναχο της Γερµανίας

  Χειροτονήθηκε το 1967 διάκονος και πρεσβύτερος. ∆ιετέλεσεΠρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Θηβών και Λεβαδείας (1967-1978) καιΑρχιγραµµατέας της Ιεράς Συνόδου (1978-1981).

  Εξελέγη και χειροτονήθηκε Μητροπολίτης το 1981. ∆ιεκδίκησε το1998 τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, όταν εξελέγη ο µακαριστός Χριστό-δουλος.

  Τάχθηκε κατά των λαοσυνάξεων για το θέµα των ταυτοτήτων το2001, ενώ διαφορετική στάση σε σύγκριση µε την πλειονότητα τωνµητροπολιτών κράτησε στα τέλη του 2006 και στις αρχές του 2007όταν παρ’ ολίγον να επαναληφθεί σύγκρουση Φαναρίου - ΕλλαδικήςΕκκλησίας για την Εκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη.

  Εδώ και µερικά χρόνια ασχολείται µε τη συγγραφή. Το 2005 εξέ-δωσε τον πρώτο τόµο της σειράς «Χριστιανική Βοιωτία» που αναφέρε-ται στην εµφάνιση του χριστιανισµού στη Βοιωτία. Ετοιµάζει άλλουςδύο τόµους.

  δηµιουργία Τοπικών ΣυµβουλίωνΝέων. Όσοι νέοι και νέες από

  15 έως 28 ετών ενδιαφέρονται

  να συµµετάσχουν σ αυτή τη δια-δικασία πρέπει να εγγραφούν µέ-

  χρι τις 7 Μαρτίου. Η ηµεροµη-

  νία διεξαγωγής των εκλογών θαορισθεί µετά τη συµπλήρωση του

  απαιτούµενου αριθµού νέων που

  θα δηλώσουν ότι θα συµµετάσ-χουν στη διαδικασία. Η οποία θα

  είναι µία από τις 22, 23, 29 κα-θώς και 30 Μαρτίου µία από τις

  οποίες θα επιλέξει ο κάθε ∆ή-

  µος για να διενεργήσει τις εκλο-γές.

  Η εκλογή των µελών των Το-

  πικών Συµβουλίων Νέων γίνεταιµε ενιαίο ψηφοδέλτιο, χωρίς δη-

  λαδή τη διάσπαση σε ξεχωριστές

  παρατάξεις. Ο θεσµός αυτός έρ-χεται να εκφράσει όλους τους

  νέους και όχι τα κόµµατα και τιςπαρατάξεις. Όταν όλη αυτή η

  διαδικασία θα ολοκληρωθεί, ένα

  νέα κεφάλαιο θα ανοίξει, τόσογια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο

  και για την νέα γενιά, γιατί µέσω

  του προέδρου του, το Συµβού-λιο Νέων θα προωθεί όλες τις

  απόψεις, τα θέµατα και τα εν-

  διαφέροντα των νέων της περιο-χής στις συνεδριάσεις του ∆ηµο-

  τικού Συµβουλίου. Έτσι, επενδύ-οντας στα νιάτα της περιοχής δη-

  µιουργείται η «µαγιά» για το µέλ-

  λον του τόπου, µε ανθρώπουςπου έχουν ζυµωθεί στη συµµε-

  τοχή στα κοινά και την οµαδική

  προσπάθεια για το κοινό καλό.Πέρα απ’ όλα αυτά όµως, το

  εγχείρηµα των ΤΟ.ΣΥ.Ν. αποτε-

  λεί και ένα µάθηµα δηµοκρατίαςγια όλους.

  Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Θανάσης Σκορδάς υπέγραψε εγ-

  κρίσεις δηµοπράτησης 30 έργων του προγράµµα-τος «ΘΗΣΕΑΣ» που αφορούν τους νοµούς της Πε-ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο συνολικός προϋπολογισµός των συγκεκριµέ-νων έργων ανέρχεται στο ποσόν των 3.430.664ευρώ.

  Από το ποσόν αυτό το 1.080.535 ευρώ προο-ρίζεται για την Εύβοια.

  1.080.535 ευρώ στην Εύβοια,από το «ΘΗΣΕΑ»

  και Νηπιαγωγείων. Σε ότι αφορά τασχολεία του ∆ήµου ∆ιρφύων, ηκατάσταση διαµορφώνεται ως εξής.

  1. Το ∆ηµοτικό Σχολείο τουΠισσώνα υποβιβάζεται από τριθέ-σιο σε διθέσιο.

  2. Καταργείται από µία οργανι-κή θέση Ολοήµερων τµηµάτων σταΣχολεία Άνω Στενής (από δύο σεµία), Πισσώνα (από δύο σε µία) καιΑγίου Αθανασίου (καταργείται η µίαθέση που υπήρχε).

  Ο κος Σκορδάς δήλωσε ότι η προσπάθεια γιατην ανάπτυξη της Περιφέρειας της Στερεάς Ελ-λάδας µέσω του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» πλη-σιάζει στο τελευταίο έτος και γι αυτό απαιτείταιοι ∆ήµοι να επιταχύνουν τις συµβασιοποιήσειςτων ενταγµένων έργων, ώστε να µην χαθεί ούτεένα ευρώ. Το Υπουργείο Εσωτερικών ήδη εκδί-δει εγκύκλιο για άµεση δηµοπράτηση ακόµη καιτων έργων που έχουν προγραµµατιστεί για το2009.

  Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος

 • ∆ιρφυακά Νέα4

  ΤΕΡΜΑ ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ - ΧΑΛΚΙ∆Α • Τηλ. 22210 84201 Κιν. 6948003802

  EXTRALEXTRALEXTRALEXTRALEXTRAL ALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMALUMΙΝΙUMSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMSSYSTEMS• ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΥΤΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

  ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

  • ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  • ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΙΤΕΣ

  ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

  ΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΑΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

  Φιλικές οικονοµικές διευθετήσεις

  Άµεση εξυπηρέτηση

  Ψωνίζετε χωρίς να ξοδεύεστε

  SUPER MARKETΑΝΝΑΣ ΝΤΟΒΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΤΕΝΗΤηλ.: 22280 51434 Κιν. 6978116656

  Θα βρείτε τα πάντα φθηνά και ποιοτικά

  Σε καλό δρόµο φαίνεται να βρίσκονται οι µελέτες

  για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιο-

  χών. Αναφορικά µε τα προβλήµατα που προκάλεσαν

  οι πυρκαγιές του καλοκαιριού, ο κ. Μπουραντάς ανέ-

  φερε ότι όλα περπάτησαν γρήγορα τον πρώτο καιρό,

  στη συνέχεια όµως οι ρυθµοί µειώθηκαν.

  Ενηµέρωσε επίσης ότι το Υπουργείο Γεωργίας έχει

  ολοκληρώσει τις απαραίτητες µελέτες και σύντοµα

  σε συνεργασία µε τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και

  τους δήµους το πρόγραµµα «Ανασυγκρότηση των πυ-

  ρόπληκτων περιοχών» θα προχωρήσει.

  Για τις ζηµιές στις επιχειρήσεις του νοµού ελήφθη

  απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηµα-

  τίες να πάρουν άµεσα οι ενδιαφερόµενοι το 30%,

  ενώ σύντοµα θα προχωρήσει η διαδικασία από τη ∆/

  νση Ανάπτυξης. Ο κ. Μπουραντάς επεσήµανε ότι αυτό

  είναι ένα ξεκίνηµα για την αντιµετώπιση των επιχει-

  ρήσεων.

  Για τις κατοικίες έχει οριστεί υπόλογος για την Εύ-

  βοια µε εκχώρηση ποσού 1.600.000 ευρώ το οποίο

  έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

  ∆εν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυτοψίας

  που γίνεται στα σπίτια, πάντως στις αυτοψίες έχουν

  βρεθεί πολύ περισσότερα κατεστραµµένα σπίτια από

  αυτά που αρχικά είχαν δηλωθεί και ήταν 35.

  Οι αυτοψίες των κατοικιών µέχρι τώρα έχουν δώ-

  σει τα εξής αποτελέσµατα: 56 ολοσχερώς κατε-

  στραµµένες, 28 επισκευάσιµες και 1 χωρίς βλάβες. Η

  διαδικασία µε τις αυτοψίες από το τµήµα Αποκατά-

  στασης Πυροπλήκτων συνεχίζεται και αναµένεται να

  αυξηθεί ο αριθµός των ολοσχερώς κατεστραµµένων.

  Ο κ. Μπουραντάς δεσµεύτηκε ότι θα υπάρξει διε-

  ξοδική ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των προβλη-

  µάτων από τις πυρκαγιές στο επόµενο Νοµαρχιακό

  Συµβούλιο.

  Στο καλάθι των αχρήστων πέταξε το ΥΠΕ-

  ΧΩ∆Ε τις παρατηρήσεις τωντοπικών φορέων σε σχέσηµε τα αιολικά πάρκα, έτσιόπως διατυπώθηκαν και σταέγγραφα της Νοµαρχίαςαλλά και στο ΠεριφερειακόΣυµβούλιο στα τέλη τουΜαρτίου του 2007.

  Προ ηµερών, κυκλοφό-ρησε το σχέδιο της κοινήςυπουργικής απόφασης(ΚΥΑ) για το χωροταξικό ωςπρος τις ανεµογεννήτριεςκαι σύµφωνα µε αυτό οι∆ήµοι Καρύστου, Μαρµα-ρίου, Στυρέων, ∆υοτίων,Αυλώνος, Κύµης, ∆ιρφύωνκαι Μεσσαπίων και η Κοι-νότητα Καφηρέα χαρακτη-ρίζονται ως περιοχές αιολι-κής προτεραιότητας.

  Όπως προκύπτει από τοσχέδιο της ΚΥΑ, που α-ναµένεται να υπογραφεί τοαµέσως προσεχές διάστηµαµετά τη γνωµοδότηση τουσυµβουλίου χωροταξίας, οιενστάσεις των τοπικών κοι-

  νωνιών ελάχιστα συνεκτιµή-θηκαν. Το πρόβληµα ήτανη εκ των υστέρων χωροθέ-τηση των υπαρχόντων αιο-λικών πάρκων και η διευκό-λυνση αδειοδότησης (µέσωκαταρχήν χωροταξικής κα-ταλληλότητας και περιορι-σµού των συγκρούσεων χρή-σεων γης) νέων αιολικώνπάρκων.

  Σύµφωνα µε τα προβλε-πόµενα, διατυπώνεται πλή-ρης ελευθερία για τη χωρο-θέτηση-συγκέντρωση ανε-µογεννητριών στις εν λόγωπεριοχές (απουσιάζουν οισυγκεκριµένες τροποποιή-σεις που ζητήθηκαν από τηναυτοδιοίκηση) και αναµένε-ται η αποδέσµευση επενδύ-σεων στις ανανεώσιµες πη-γές ενέργειας, σε µια κατε-ξοχήν δράση για την Περι-φέρεια Στερεάς στο πλαίσιοτου ∆’ ΚΠΣ.

  Ύστερα απ’ όλα αυτά,ήταν επόµενο να ανοίξει ηόρεξη των εταιρειών και έ-

  Συνάντηση µε τους ∆ιευθυντές ∆ασών και τους δασάρχες των νοµών της Περιφέρειας είχε ο Γενικός Γραµ-

  µατέας Θανάσης Σκορδάς, για την έγκαιρη προετοιµασίαεν’ όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Ιδιαίτερη σηµασίαδόθηκε απ’ όλους στον προγραµµατισµό έργων υποδο-µής για την ενίσχυση της πυροπροστασίας και συγκεκρι-µένα στην ανάγκη διάνοιξης-συντήρησης δασικών δρό-µων και κατασκευής υδατοδεξαµενών για το γρήγοροανεφοδιασµό πυροσβεστικών οχηµάτων.

  Ανοίγει ο δρόµοςκαι για άλλα αιολικά πάρκα

  Μεταξύ των άλλων και ο ∆ήµος ∆ιρφύωνχαρακτηρίζεται ως περιοχή αιολικής προτεραιότητας

  χουν ήδη υποβληθεί τέσσε-ρις αιτήσεις για δηµιουργίααιολικών πάρκων.

  Συγκεκριµένα αιτήσειςκατατέθηκαν από τις εξήςεταιρείες:

  Από την «ΚΥΩΝ ΕΠΕ»,κατατέθηκε αίτηση για τηνπαραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-γειας ισχύος 300 MW, σεχώρο δήµου Κύµης.

  Από την «Quest ΑιολικήΜαρµαρίου - Πύργος Μο-νοπρόσωπη ΕΠΕ», κατατέ-

  θηκε αίτηση για την παρα-γωγή ηλεκτρικής ενέργειαςισχύος 23 MW, στη θέσηΠύργος, στο δήµο Μαρµα-ρίου.

  Από τη «ΜαυρογιαννάκηςΑνώνυµη Εµποροβιοτεχνικήκαι Αντιπροσωπευτική Εται-ρία και εκµετάλλευση ανα-νεώσιµων πηγών ενέργειας»,κατατέθηκε αίτηση για τηνπαραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-γειας, ισχύος 12 MW, στηθέση «Πέτρα µεγάλη», στηνκοινότητα Καφηρέως.

  Από την «Quest ΑιολικήΜαρµαρίου - ΤρίκορφοΕΠΕ», κατατέθηκε αίτησηγια την παραγωγή ηλεκτρι-κής ενέργειας ισχύος 11,5MW, στη θέση Τρίκορφο,στο δήµο Μαρµαρίου.

  Βέβαια καµία από τις αι-τήσεις αυτές δεν αφορά το∆ήµο ∆ιρφύων, αλλά η πα-ροιµία λέει πως άµα καίγε-ται το σπίτι του γείτονακαλό είναι να έχεις το νουσου, να µην πάρει φωτιά καιτο δικό σου.

  Προχωρούν οι µελέτεςγια τους πυρόπληκτους

  Πυροπροστασία από νωρίς∆εσµεύσεις να χρηµατοδοτηθούν τουλάχιστον δύο έργα σε κάθε δήµο, προ-

  ϋπολογισµού 600.000 ευρώ το καθένα,ανέλαβε την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίουο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέ-ξανδρος Κοντός σε συνάντηση που είχεµε το Νοµάρχη και τους δηµάρχους τηςΕύβοιας.

  Η συνάντηση εργασίας έγινε στο Σχη-µατάρι, όπου οι αιρετοί ενηµερώθηκαν γιατις προοπτικές χρηµατοδότησης έργων α-γροτικού τοµέα από το ∆’ ΚΠΣ και συ-

  ∆έσµευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξηςγια δύο έργα του αγροτικού τοµέα σε κάθε ∆ήµο

  γκεκριµένα από το πρόγραµµα ΑγροτικήςΑνάπτυξης 2007-2013 «ΑλέξανδροςΜπαλτατζής».

  Ειδικά για τους πυρόπληκτους δήµους,ο υπουργός έκανε δεκτό το αίτηµά τουςγια χρηµατοδότηση και τρίτου έργου. Πα-ράλληλα, τόνισε ότι απόφαση του υπουρ-γείου είναι να γίνουν οι αναγκαίες µελέ-τες από ελληνικά πανεπιστήµια ώστε ναέχουµε αξιόπιστες προτάσεις αγροτικήςανάπτυξης χωρίς οικονοµική επιβάρυνσητων δήµων.

 • ∆ιρφυακά Νέα 5

  Τζαφέρου ΙωάνναΧαϊνά 31 & Θεοχάρη 1,

  Χαλκίδατηλ./fax:

  22210 73430κιν.: 6936 843876

  ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ:

  ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ,

  3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ

  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

  ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

  ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

  ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

  Π 707 ΑΡΤΑΚΗΟικόπεδο 243 τ.µ. 121,50 απόάδειαΟικόπεδο 500 τ.µ.Οικόπεδο 500 τ.µ. γωνιακό

  Π690 ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΑ Αµφιθε-ατρικό οικόπεδο 2400 τ.µ. θέαθάλασσα

  Π688 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ∆ΡΟ-ΣΙΑΣ µοναδικής πανοραµικήςθέας καθαροί τίτλοι βόρειουΕυβοϊκού µε άδεια οικοδοµήςοικόπεδο 1289,85 τ.µ., Α.1484,80 Τ.Μ., Α.6 1200 τ.µ.

  Π668 ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑ-ΜΠΑ -ΑΓ. ΜΗΝΑΣ 2000 τ.µ.οικοδοµήσιµο 200 τ.µ.

  Π897 ∆ΡΟΣΙΑ Μεζονέτες105 τ.µ. Οικία + οικόπεδο 400τ.µ. από 180.000 ευρώ έως200.000 ευρώ

  Π599 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ«ΜΟΛΟΧΑ» οικόπεδο 250 τ.µ.σ.δ. 0,8 ύψος 13 µ. σ.κ. 60%-70% 50.000 ευρώ

  Π473 ΚΑΘΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥ∆ΡΟΜΟΥ 2,5 στρέµµατα επίτου νοµαρχιακού δρόµου ΝέαςΑρτάκης Στενής βγάζει και άδ-εια επαγγελµατικής στέγης

  Π393 ΦΥΛΛΑ 1) οικόπεδο1000 τ.µ. εντός σχεδίου άρτιοκαι οικοδοµήσιµο πριν την είσο-δο του χωριού πίσω από τηνεκκλησία 45.000 ευρώ

  Π373 ∆ΡΟΣΙΑ ΚΑΜΠΟΣ600 µέτρα από τη θάλασσα οι-κόπεδο 1300 τ.µ. µε άδεια οι-κοδοµής 80.000 ευρώ

  Π.219 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣΟικόπεδο 1850 τ.µ. άρτιο, µενερό και ρεύµα. Τιµή ευκαιρίας35.000 ευρώ.

  Π.893 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ“Άγιοι Ανάργυροι” Οικόπεδο 262τ.µ. 60.000 ευρώ

  Π.268 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ“ΜΟΛΟΧΑ” Οικόπεδο 167 τ.µ.σ.δ. 0,8 25.000 ευρώ.

  Π.185 ΠΙΣΣΩΝΑΣΠΩΛΗΤΗΡΑΑγροτεµάχιο 6 στρέµµατα25.000 ευρώ

  Π.389 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ“Άγιοι Ανάργυροι” Οικόπεδο250 τ.µ. Σ.∆. Άρτιο καιοικοδοµήσιµο 45.000 ευρώ

  Π.841 ΣΤΕΝΗ Οικόπεδο 1100τ.µ. 25.000 ευρώ

  Π.87 ΚΑΘΕΝΟΙΟικόπεδο 1416 µέτρα οικοδο-µήσιµο 35.000 ευρώ

  Π.251 ΒΟΥΝΟΙ ∆ΗΜΟΥ∆ΙΡΦΥΩΝ Οικόπεδο 1800 τ.µ.και άδεια οικοδοµής έτους 2003

  Π.1 ΠΙΣΣΩΝΑΣΟικόπεδο 2,5 στρεµµάτων εντόςοικισµού άρτιο και οικοδοµήσι-

  µο 35.000 ευρώ.

  Π.320 ∆ΥΟ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΜΕΤΑΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Οικόπεδο 300τ.µ. µε σ.δ. 1 120.000 ευρώ.

  Π.191 ΠΙΣΣΩΝΑΣ 14στρέµµατα 30.000 ευρώ.

  Π984 ΘΕΟΛΟΓΟΣ Οικόπεδο267 τ.µ. γωνιακό 15.000 ευρώ

  Π951 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οι-κόπεδο 350 τ.µ. 0,8 σ.δ. γωνια-κό 65.000 ευρώ

  Π950 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΟικόπεδο 543,77 τ.µ. 85.000ευρώΟικόπεδο 543,87 τ.µ. γωνιακό90.000 ευρώ

  Π946 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Οι-κόπεδο 400 τ.µ. 20x20100.000 ευρώ

  Π923 ΜΥΤΙΚΑΣ Οικόπεδο500 τ.µ. 45.000 ευρώ σ.δ. 0,8

  Π893 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Αγι-οι Ανάργυροι Οικόπεδο 262 τ.µ.86.000 ευρώ χτίζει 210 µέτρα

  Π885 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ θέση«Μπασινάδες» Οικόπεδο 1200τ.µ. µε φάτσα 11 µέτρα χτίζει300 τ.µ. 45.000 ευρώ

  Π884 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οι-κόπεδο 332 τ.µ. + οικία 44,50τ.µ. παρέχει 1 αποθήκη εντόςοικοπέδου θέα τη ∆ίρφυς

  55.000 ευρώ

  Π389 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΟικόπεδο 250 τ.µ. 0,8 σ.δ.άρτιο και οικοδοµήσιµο45.000 ευρώ

  Π338 ΦΥΛΛΑ δήµος Λη-λαντίων Οικόπεδο εντόςοικισµού 389,20 τ.µ. άρτιοκαι οικοδοµήσιµο 40.000ευρώ

  Π297 ΑΦΡΑΤΙ δήµος Λη-λαντίων Αγροτεµάχιο 1στρέµµα άρτιο και οικοδοµή-σιµο 40.000 ευρώ

  Π268 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑπλησίον LINDER Οικόπεδο167 τ.µ. σ.δ. 0,8 20.000ευρώ χτίζει 133,60 τ.µ.

  Π252 ΠΙΣΣΩΝΑΣ Οικόπε-δο 280 τ.µ. και οικοδοµή 100τ.µ. µπετά φάτσα 8 µ.τ. δια-µπερές 2 δρόµοι 40.000ευρώ

  Π219 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Επί τουδρόµου προς Μακρυκάπα οι-κόπεδο 1850 τ.µ. άρτιο καιοικοδοµήσιµο γεώτρηση καιρεύµα 30.000 ευρώ

  Π130 ∆ΥΟ ∆ΕΝΤΡΑ ΧΑΛ-ΚΙ∆ΑΣ κοντά στην καινού-ρια ∆ΕΗΟικόπεδο 500 τ.µ. 125.000ευρώ γωνιακόΟικόπεδο 512 τ.µ. 125.000ευρώ γωνιακό

  Βαρύς ο χιονιάς που ενέσκηψε στην περιοχή µας,

  από το Σάββατο 16 Φε-βρουαρίου και διήρκεσε αρκε-τές µέρες.

  Τα προβλήµατα που δη-µιουργήθηκαν δεν ήταν σοβα-ρά, γιατί οι προσπάθειες τουκρατικού µηχανισµού, των Νο-µαρχιών και των ∆ήµων απέ-τρεψαν τα χειρότερα. Η δε συ-νεχής ενηµέρωση που είχεπροηγηθεί της κακοκαιρίαςβρήκε τους κατοίκους προε-τοιµασµένους. Όλα αυτά αλλάκαι η εµπειρία των κατοίκωντης περιοχής µας από τέτοιακαιρικά φαινόµενα που είναιπολύ συχνά και η δραστηριο-ποίηση των ανθρώπων του ∆ή-µου, κατέστησε το πρόβληµαλιγότερο τραγικό απ’ ότι θαπερίµενε κανείς.

  Εκτός από τα χωριά Στρό-πωνες, Λάµαρη και Χιλιαδούπου έµειναν αποκλεισµέναµέχρι την Πέµπτη 21 Φε-βρουαρίου, αλλά είχαν επικοι-νωνία από Κύµη και της Γλυ-

  φάδας που έµεινε αποµονω-µένη µέχρι την Παρασκευή ταυπόλοιπα χωριά δεν απο-κλείστηκαν. Μπορεί η συγκοι-νωνία —και λόγω παγετού —να µην εκτέλεσε ορισµέναδροµολόγια, αλλά οι δρόµοιπαρέµειναν ανοιχτοί, που ήταναποτέλεσµα της δραστηριότη-τας των εκχιονιστικών µηχα-νηµάτων.

  Το ηλεκτρικό ρεύµα κόπη-κε στις Στροπωνες από τοΣάββατο µέχρι την Κυριακήστις 8 µ.µ. και στη Γλυφάδατο Σάββατο µέχρι την Κυρια-κή στις 6 µ.µ. περίπου. Για 20ώρες έµεινε χωρίς ρεύµα τοµισό χωριό στη Λούτσα, ενώστους Καθενούς και τονΠάλιουρα έµειναν χωρίς ρεύ-µα µεµονωµένες περιοχές τωνχωριών για λίγες ώρες.

  Όλα τα Σχολεία του ∆ή-µου έµειναν κλειστά για τρειςµέρες και λειτούργησαν τηνΠέµπτη 21 Φεβρουαρίου, ενώστις Στρόπωνες το σχολείολειτούργησε την Παρασκευή

  Χιόνια22 Φεβρουαρίου.

  Στον αγώνα κατά του χιο-νιού έλαβαν µέρος όλα ταµηχανήµατα του ∆ήµου, κα-θώς και µηχανήµατα που ε-στάλησαν από τη Νοµαρχία,όπως αλατιέρα, Ανέµη, Γκρέι-ντερ, φορτωτές και µπουλντό-ζες, ενώ φορτωτές και µπουλ-ντόζες είχαν µισθωθεί και απόιδιώτες.

  Πασίγνωστη ανά το Πανελ-λήνιο έγινε η περιοχή µας καιιδιαίτερα η Στενή, µιας και ταµέσα ενηµέρωσης είχαν «στρα-τοπεδεύσει» εδώ και έστελνανσυνέχεια ανταποκρίσεις στακανάλια τους. Συνεργεία απότους τηλεοπτικούς ΣταθµούςALPHA, SKAI, ERT, ALTER,ΜEGA, ΑΝΤΕΝΑ και άλλατοπικά κανάλια ενηµέρωναν α-νελλιπώς τους τηλεθεατέςτους για τα τεκταινόµενα στηνπεριοχή µας διαφηµίζονταςπαράλληλα το µέρος µας σανέναν ιδανικό προορισµό χειµε-ρινού τουρισµού.

 • ∆ιρφυακά Νέα6

  Η οργανωµένη όµως πάλη των γυναικών, µέσα από τουςσυλλόγους τους, κατέγραψε σπουδαίες κατακτήσεις για τα οι-κογενειακά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά δικαιώµατα των γυ-ναικών (αρκεί να θυµηθούµε ότι η γυναίκα δεν είχε δικαίωµαεργασίας χωρίς την υπογραφή του συζύγου, δεν δικαιούτο βι-βλιάριο τραπέζης στο όνοµά της, δενείχε πρόσβαση στη µόρφωση, δεν συµ-µετείχε σε αθλητικούς αγώνες, δεν είχεψήφο!!! - είχε όµως µικρότερο µεροκά-µατο για την ίδια εργασία!).

  Μ’ αυτές τις κατακτήσεις (κι άλλεςπολλές), που θεωρούνται σήµερα αυ-τονόητες, (δεν είναι όµως), η νέα γυ-ναίκα κινείται, ζει και ωριµάζει σ’ ένακλίµα πλαστής ισότητας σε όλα τα επί-πεδα της ζωής της. Και δυστυχώς - ανδεν κατανοήσει το πραγµατικό περιεχόµενο της ισοτιµίας της- θα «άγεται και θα φέρεται» από ιδεολογήµατα, πρότυπα καιπαραφιλολογίες, που έχουν σκοπό να την κρατήσουν ευέ-λικτο και φτηνό εργατικό δυναµικό, σεξουαλικό αντικείµενο,τεκνοποιητική µηχανή, µε χειραγωγηµένη συνείδηση, µε µι-κρές ή καθόλου αντιστάσεις, και προπαντός µακριά από κινή-µατα και διεκδικητικούς αγώνες. Έτσιθα παίζει στην οικονοµία το µπαλαντέρ,ανάλογα µε τις ανάγκες του κεφαλαί-ου, το οποίο τις γυναίκες ρίχνει πρώτεςστην ανεργία, πρώτες στη µερική απασ-χόληση, στη µερική αµοιβή, στη µερι-κή... ζωή.

  Η γυναίκα σήµερα όµως ξέρει ότι ηεργασία δεν είναι µόνο χαρά, αλλά πρω-ταρχικός παράγοντας, το οξυγόνο, για να προχωρήσει η ισοτι-µία της. Μέσα από την εργασία αποκτάει η γυναίκα την οικο-νοµική της ανεξαρτησία και τη χειραφέτησή της. Αντίθετα ηανεργία, εκτός του ότι οδηγεί σε χαµηλότερο µεροκάµατο γιαόλους, σε εντατικοποίηση της δουλειάς, σε κατάργηση ασφα-λιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων, σε χτύπηµα του συνδι-καλισµού, σε πολιτική οµηρία, για τις γυναίκες. Ειδικά έχει καιπρόσθετες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις:

  - απώλεια αυτοπεποίθησης (ό,τι πιο πρόσφορο για µεγαλύ-τερη εκµετάλλευση κι επιστροφή στα του «οίκου»)

  - ανασφάλεια, συµβιβασµό και απο-δοχή των αντεργατικών µέτρων (συµ-βόλαιο µη τεκνοποίησης για ένα χρονι-κό διάστηµα, δουλειά χωρίς ένσηµα,δουλειά χωρίς αµοιβή για µια συστατι-κή επιστολή, κ.ά.)

  - εξάρτηση (για το σύστηµα βολικόςο κόσµος των παραισθήσεων παρά οδρόµος του αγώνα)

  - βία και κακοποίηση (ακραίαφυλετική διάκριση για την πιο βάρβα-ρη εκµετάλλευση)

  - πορνεία (εναλλακτική πρόταση στις νέες άνεργες) (Γερ-µανίδα πτυχιούχος 25χρονη άνεργη έχασε το επίδοµα ανερ-γίας όταν αρνήθηκε τη θέση που της προτάθηκε από τοναντίστοιχο ΟΑΕ∆ σε ...οίκο ανοχής!)

  Έτσι το όλο σύστηµα κρατάει «δεύτερη» τη γυναίκα καιγια να καρπώνεται µεγαλύτερο κέρδος από την εργασιακή τηςδύναµη και για να την χειραγωγεί ευκολότερα πατώντας στηναπό αιώνες συντηρητική γυναικεία συνείδηση, στην οποία ε-πενδύουν όλοι οι ιδεολογικοί µηχανισµοί. Κοµβικό σηµείο είναιη βιολογική επιταγή της µητρότητας.

  Τι αποµένει εποµένως για την κάθε γυναίκα (εργαζόµενηκαι άνεργη) από το να αντισταθεί στην πολιτική των αναδιαρ-θρώσεων στον τοµέα της εργασίας και της παιδείας; Κι αυτόγίνεται στο βαθµό που η καθεµία µαςέχει κατανοήσει ότι

  - Είναι δικαίωµα ζωής η σταθερή δου-λειά µε όλα τα ασφαλιστικά και εργα-σιακά δικαιώµατα που συνεπάγεται

  - Είναι δικαίωµα ζωής ο ελεύθεροςχρόνος να τον διευθετεί η γυναίκα στηνοικογενειακή, πολιτιστική, κοινωνική ήπολιτική ζωή.

  - Να κτίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις,τον έρωτα, πάνω στην αλληλοεκτίµηση,αλληλοσεβασµό, την αµοιβαία κατανόη-ση χωρίς το άγχος να αρέσει µόνο ως σεξουαλικό αντικείµενο.

  - Να γεννά, να µορφώνει και να ανατρέφει παιδιά σε σύ-στηµα υγείας, παιδείας και πρόνοιας, νιώθοντας την αναγνώρι-ση της πολιτείας γι’ αυτή τη σηµαντική από τη φύση αποστολήτης.

  Κόντρα λοιπόν στο πισωγύρισµα^ αυτό το µήνυµα στέλνειη 8 Μάρτη κι όχι της γυναικοπαρέας στην ταβέρνα εξοµοιώ-νοντας τη µέρα µε εκείνη του Βαλεντίνου ή της Αποκρεάς.

  Ελένη Λάµπρου

  ∆ηµιουργία επιχειρήσεωνπαροχής υπηρεσιών αναψυχής -διαµονής σε: Άγιο Αθανάσιο,Καµπιά, Στρόπωνες

  ∆υνατότητα αύξησης τηςδυναµικότητας του ορεινού κα-ταφυγίου

  Ανάπτυξη νέων - βελτίωσηυφισταµένων δασικών και ορει-νών µονοπατιών

  Σήµανση µονοπατιώνΑνάπτυξη χώρων θέας, σκιά-

  στρων, παρατηρητηρίων άγριαςπτηνοπανίδας

  «Σύνδεση πολιτιστικών καιπεριβαλλοντικών πόλων ενδια-φέροντος

  Ενίσχυση εναλλακτικών µορ-φών τουρισµού, (ορειβασία, πε-ζοπορία, ποδηλασία βουνού, ε-ξερεύνηση σπηλαίων, ανεµοπτε-ρισµό, αναρρίχηση κ.λ.π.)

  Εντός σχεδίων πόλεως ήοικισµών.

  1. Επεµβάσεις στον οικισµότης Άνω Στενής.

  - Σύνταξη πολεοδοµικής µε-λέτης

  - ∆ηµιουργία πολεοδοµικώνκέντρων

  - Χώρος στάθµευσης- Επέκταση οικισµού- Λειτουργική «σύνδεση»

  Άνω - Κάτω Στενής- Ανάπλαση παραποτάµιας

  ζώνης Στενιώτικου ποταµού -καθορισµός επιτρεποµένων χρή-σεων

  Κάτω Στενή - Άνω ΣτενήΆνω Στενή - ∆ηµοτικό Γή-

  πεδοΕντός οικισµών.2. Επεµβάσεις στον οικισµό

  των Καµπιών.- Σύνταξη πολεοδοµικής µε-

  λέτης- Επέκταση οικισµού3. Σύνταξη πολεοδοµικών

  µελετών για: Κάτω Στενή καιΛούτσα.

  Βόρεια παραθαλάσσιαχωρική ενότητα

  Περιοχή Ειδικά Ρυθµιζόµε-νης Πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ)

  Γλυφάδας

  Ανάπτυξη παραθεριστικήςκατοικίας

  - Εξισορρόπηση της άνισηςανάπτυξης των δύο τµηµάτωντης παράκτιας περιοχής

  - Μείωση των οικιστικών -περιβαλλοντικών πιέσεων στηνΠαραλία Χιλιαδούς

  - Αξιοποίηση υφισταµένου οικι-στικού αποθέµατος Γλυφάδας.

  Αναβάθµιση οδικού δικτύου.- Χάραξη οδικού άξονα

  σύνδεσης Λιµνιώνα - Κύµη- Χάραξη καθέτων συνδέσε-

  ων µε τις βόρειες ακτές τηςΕύβοιας

  - Βελτίωση των επαρχιακώνοδικών αξόνων Στενή - Παρα-λία Χιλιαδούς, Γλυφάδα -ΆγιοςΑθανάσιος

  Ενίσχυση του ρόλου των οι-κισµών Γλυφάδας, Στροπώνων,Λάµαρης (ανάπτυξη δικτύων)

  - Σύνταξη πολεοδοµικής µε-λέτης Στροπώνων

  ∆ιατήρηση και ανάπτυξη τουπεριβαλλοντικού πλούτου.

  Ενδυνάµωση του ρόλου τηςΠαραλίας Χιλιαδούς ως «τουρι-στικός πόλος»

  - Σύνταξη πολεοδοµικής µε-λέτης

  - Επέκταση οικισµού- Ζώνη παραποτάµιας ανάπ-

  τυξης ∆ιρφωσσού- Ζώνη παραποτάµιας προ-

  στασίας- Καθορισµός περιοχής ελέγ-

  χου δόµησης.Βελτίωση «σύνδεσης» ορει-

  νής και παραθαλάσσιας ζώνηςενδιαφέροντος.

  Νότια πεδινή χωρικήενότητα.

  • Οργάνωση πτηνο-κτηνο-τροφικών δραστηριοτήτων

  - Καθορισµός ζωνών προστα-σίας- τήρηση ελαχίστων αποστά-σεων των εγκαταστάσεων απόδασικές και αναδασωτέες εκτά-σεις: πλάτος 500 m

  χαρακτηρισµένους επαρχια-κούς δρόµους: πλάτος 100 mεκατέρωθεν του άξονα

  Ρέµατα: πλάτος 250 m ε-κατέρωθεν της κοίτης

  Οικισµούς: Κυµαίνονται από500 m - 200 m ανάλογα µετο είδος της εγκατάστασης.

  - Αποµάκρυνση των επιχει-ρηµατικών µονάδων από τις ζώ-νες προστασίας εντός 10 χρό-νων

  - Απαγόρευση έκδοσης νέωναδειών στο ∆.∆.Πισσώνα

  - Ενσωµάτωση αναγκαίωνπεριβαλλοντικών µέτρων στηνπαραγωγική διαδικασία

  • Απαγόρευση λατοµικήςδραστηριότητας

  - Απαγόρευση έγκρισης νέωναδειών για χωµατοληψίες

  - Αποκατάσταση του περι-βάλλοντος χώρου µετά την α-ποµάκρυνση της δραστηριότητας

  • Σύνταξη πολεοδοµικών µε-λετών για: Πισσώνα, Πούρνο, θε-ολόγο, Βούνους, Καθενούς

  • Καθορισµός ζωνών προστα-σίας ποταµών- ρεµάτων.

  α. 250m εκατέρωθεν τηςκοίτης των ρεµάτων Καµπιά-Πούρνος-Πισσώνας, Στρόπωνες -χιλιαδού, Άγιος Αθανάσιος-Γέφυ-ρα Παραγαλιού, Στενή-Πούρνος.

  β. Εξαιρούνται τα τµήµατα ε-ντός των ορίων οικισµών και τωνπροτεινόµενων επεκτάσεων τους

  • Προστασία δασικών καιγεωργικών εκτάσεων

  - Σύνδεση γεωργικής παρα-γωγής µε την κτηνοτροφία (καλ-λιέργεια ζωοτροφών)

  - Ενίσχυση βιολογικής καλ-λιέργειας

  - Σύνταξη δασικών χαρτών.

  Επί των προτάσεων αυτώντης µελετητικής οµάδας, το∆ηµοτικό Συµβούλιο µε οµόφω-νη πρόταση του προτείνει ταακόλουθα:

  1) Να γίνουν πολεοδοµικέςµελέτες σε όλα τα Τοπικά ∆ια-µερίσµατα του ∆ήµου, έτσιώστε οι περιοχές , οι οποίες βρί-σκονται εντός των ορίων οικι-σµών να αποκτήσουν δρόµους,να γίνουν οικοδοµήσιµοι και νακαθοριστούν οι κοινόχρηστοιχώροι.

  2) Να γίνουν επεκτάσεις οι-κισµών:

  α) Στην άνω Στενή µέχρι τονΞενώνα

  β) Μεταξύ Άνω και κάτωΣτενής

  γ) Μεταξύ Κ. Στενής - Βου-νών και προς περιοχή Λούτσας

  δ) Στα Κάτω Καµπιάε) Στον Θεολόγο προς την

  περιοχή της Παναγίας3) Στους προτεινόµενους

  οδικούς άξονες να περιληφθούνκαι οι άξονες θεολόγος - Στενή,Πισσώνας - Μίστρος - θεολόγοςκαι Μίστρος - Σέττα.

  4) Στον τοµέα της Υγείαςνα προβλεφθεί η ανέγερση Κέ-ντρου Υγείας Αγροτικού Τύπου.

  5) Στη νότια είσοδο τουφαραγγιού της Αγάλης να προ-βλεφθούν δράσεις , οι οποίες θασυµβάλλουν στην αξιοποίησητου φαραγγιού.

  6) Για την αγροτουριστικήανάπτυξη δηµιουργία καταστη-µάτων και στα Καµπιά.

  7) Να προβλεφθεί ζώνηπροστασίας ποταµού και στα πο-τάµια Λούτσα -Πισσώνας, Θεο-λόγος - Πούρνος.

  Να προβλεφθούν έργαανάπλασης όλων των ποτα-µών εντός των οικισµών.

  Οι ανωτέρω προτάσεις καιπιθανές τροποποιήσεις της Β1φάσης θα συζητηθούν και πάλισε ανοιχτές συναντήσεις σταΤοπικά ∆ιαµερίσµατα (όπως έ-γινε και στην Β1 Φάση), πρινεγκριθεί η Τρίτη φάση της µε-λέτης από το ∆ηµοτικό Συµβού-λιο, η οποία ακολούθως θα α-ποκτήσει θέση νόµου , βάσει τουοποίου θα λειτουργήσει η πε-ριοχή του ∆ήµου την επόµενηπενταετία.

  Συνέχεια από τη σελ. 1Τη µορφοποίηση των ιδεών σε πολιτική πρακτική ανέλαβε η

  Φιλική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε τον καιρό της παντοδυναµίας τηςΡωσίας (1814), και η οποία πάντα είχε στραµµένα τα βλέµµαταπρος την Ορθόδοξη Ρωσία, ασίγαστο εχθρό των Οθωµανών. (Γι’ αυτόκι ανώτερος αρχηγός δεν µπορούσε να είναι παρά κάποιος παράγο-ντας στην υπηρεσία της Ρωσίας, ο Καποδίστριας ή ο Υψηλάντης).

  Μερίδα οικονοµικά ισχυρών, έµποροι, πραγµατευτάδες, βιοτέχνες,καραβοκυραίοι, όσοι τέλος πάντων συνδέονται άµεσα µε την ελλη-νική αγορά και µε την κατάργηση του τουρκικού ζυγού ήθελαν µιαπλατιά κι ελεύθερη αγορά, προπορεύονται κι ανοίγουν δρόµο στουςπολλούς. Οι πολλοί δεν είναι άλλοι από τον ακτήµονα, οικονοµικάκαι κοινωνικά καταπιεσµένο λαό της υπαίθρου, την κλεφτουριά καιτα φτωχά στρώµατα της αγροτιάς, για τους οποίους οι πολύµορφεςδοκιµασίες των 400 χρόνων είχαν γίνει λαχτάρα για λύτρωση. Κι ανγια τους πρώτους και λίγους η «νεκρανάσταση» του Γένους - για ναχρησιµοποιηθεί ο όρος του Μακρυγιάννη - µπορεί να ήταν εθνικήφιλοτιµία ή χτύπηµα στους αλλόθρησκους ή έκφραση δικαίωσης σταδιαφηµιστικά τους µηνύµατα, για το λαό ήταν η αληθινή ελπίδα γιααλλαγή ζωής (εξοµοίωση µε τους Τούρκους), για επιβίωση, για διανο-µή γαιών (ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητας).

  Η επανάσταση ξεσπά µέσα σε συνθήκες γενικευµένης αντεπανά-στασης. Εκτός από τον άµεσο εχθρό, την Οθωµανική Αυτοκρατορία,έχει απέναντί της τον συµπαγή συνασπισµό των πιο αντιδραστικώνδυνάµεων της Ευρώπης, την «Ιερά Συµµαχία» και την επίσηµη Αγ-γλία, που ραδιουργεί στο πλευρό της Οθωµανικής Πύλης, γιατί εκτι-µά ως ανταγωνιστική την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, προ-οπτικά επίφοβης, σε περίπτωση συγκρότησης ανεξάρτητου ελληνι-κού κράτους.

  Στο εσωτερικό κοτζαµπάσηδες, πρόκριτοι, στη µεγαλύτερηπλειοψηφία τους (εκτός από φωτεινές εξαιρέσεις), ανώτερος κλήρος,Φαναριώτες καλαµαράδες µεγαλοκαραβοκυραίοι – οι εφοπλιστές τηςεποχής -, ξενόδουλοι πολιτικοί, στην αρχή πολέµησαν την επανάστα-ση. Αλλά µόλις είδαν ότι είναι αναπόφευκτη, φρόντισαν να την καθο-δηγήσουν και να την προσαρµόσουν στα συµφέροντά τους. Επειδήόµως τα όπλα τα χειρίζονταν ο λαός κατέφευγαν στην πολιτική ρα-διουργία, στη συκοφαντία, στον κατατρεγµό των αγωνιστών του λαού,ακόµα και σε στυγνές δολοφονίες (όπως του Αντώνη Οικονόµου, Πα-ναγιώτη Καρατζά, Μελέτη Βασιλείου, Οδ. Ανδρούτσου...).

  Η ηθική αντοχή του ελληνικού λαού στην επανάσταση αυτήστάθηκε µεγάλη^ κάτι που το µαρτυρεί και η 7χρονη διάρκειά τηςκαι τα ιδιόµορφα στάδια εξέλιξής της. Γιατί βέβαια εκτός και παράλ-ληλα µε τον απελευθερωτικό αγώνα γίνεται και µια κοινωνική πάληγια το ποιος θα καταλάβει την εξουσία. Σχηµατίζονται κοινωνικέςσυµµαχίες (οι οποίες δεν είναι σταθερές) και οι κοινωνικές συγκρού-σεις (που καταλήγουν και σε εµφυλίους πολέµους) είναι εµφανείςαπό πολύ νωρίς.

  Στην Α΄ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο αστοί, νησιώτες, νοι-κοκυραίοι, κοτζαµπάσηδες επικρατούν των στρατιωτικών και η Φιλι-κή Εταιρεία µε τα σύµβολά της (σταυροί, φοίνικες κλπ.) χάνεται απότο προσκήνιο (εξάλλου δεν είχε ποτέ άµεσους δεσµούς µε τις λαϊ-κές µάζες) και επικρατούν οι δυνάµεις που συνδέονται οικονοµικά µετη θάλασσα (γαλανόλευκη σηµαία), δηλ. η αγγλόφιλη αστική παρά-ταξη.

  Οι αποκαλούµενες Μεγάλες ∆υνάµεις (Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία),µε την επιρροή της στα αντίστοιχα ελληνικά κόµµατα, αναµείχτη-καν συστηµατικά στην επανάσταση του ’21 από την αρχή ως τοτέλος της. Οι οικονοµικές εξάλλου και κοινωνικές προϋποθέσεις γιαµια καθαρά αστική καπιταλιστική εξέλιξη, όπως των κρατών της ∆ύσης,ήταν στην Ελλάδα αδύναµες έως ανύπαρκτες.

  Έτσι η Αγγλία έρχεται να «προστατεύσει» το νεοσύστατο ελληνικόκράτος µε τα µεγάλα και δυσβάσταχτα για τον ελληνικό λαό δάνειάτης. Αυτό καθόρισε και τον αργόσυρτο βασανιστικό δρόµο της οικο-νοµικής εξέλιξης της Ελλάδος και κατά συνέπεια την πνευµατική καιπολιτιστική καθυστέρηση. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η Ελλά-δα αφού πέρασε από την απολυταρχία του Καποδίστρια στην «ελέωΘεού» Μοναρχία (πάντα υπό την επιρροή των ξένων δυνάµεων)σύρθηκε αποκλειστικά στο άρµα του αγγλικού καπιταλισµού, πουαντικαταστάθηκε πολύ αργότερα από το δόγµα Τρούµαν και τοσχέδιο Μάρσαλ.

  Η επανάσταση του 1821 έφερε την ανεξαρτησία ενός τµήµα-τος του ελληνισµού (εθνικοαπελευθερωτική) κι έβγαλε τη χώρα απότο φεουδαρχισµό (κοινωνική). Η µελέτη ενός τέτοιου σηµαντικούγεγονότος είναι χρέος όλων µας για να αντλούµε τα απαραίτηταιστορικά διδάγµατα σήµερα µάλιστα που οι εργαζόµενοι πρέπει ναπεράσουν το γερασµένο καπιταλισµό στο παρελθόν της ιστορίας καιη ανθρωπότητα να προχωρήσει σε µια πιο δίκαιη κοινωνία.

  Ελένη Λάµπρου

  Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης ΑνοικτήςΠόλης (ΣΧΟΟΑΠ) στο ∆ήµο ∆ιρφύων

  «1821»

  8 Μάρτη - Παγκόσµιαηµέρα της γυναίκας

  Συνέχεια από τη σελ. 1 Συνέχεια από τη σελ. 1

 • ∆ιρφυακά Νέα 7

  ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  1ο ΧΛΜ. ΑΡΤΑΚΗΣ -Β ΑΤΩΝΤΑΝ. ΑΡΤΑΚΗ ΤΗΛ.: 22210 40232 ΚΙΝ.: 6977654134

  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

  ΑΛΟΥΜ ΙΝΟΤΕΧΝ ΙΚΗ

  Επισκευάζουµε µε εγγύησηψυγεία, πλυντήρια, κουζίνεςService air conditioning

  Οικιακά και Επαγγελµατικά

  Χαλκίδα ∆ούκα 13 τηλ. 6936915779

  Κάτω Στενή τηλ. 2228051391

  Ντούρµας Ηλίας

  Επανεξέταση τωνεγκεκριµένων µελε-

  τών της ΛΑΡΚΟ για εγκα-τάστασή της στην περιοχήτης Κύµης ζητούν µε ερώ-τησή τους στη Βουλή βου-λευτές του ΠΑΣΟΚ µεταξύτων οποίων και οι δύο Ευβο-είς. Οι βουλευτές επιµένουνότι η εγκατάσταση της ΛΑΡ-ΚΟ στην Κύµη θα υποβαθµί-σει το περιβάλλον και θαδιαταράξει το δασικό οικοσύ-στηµα της περιοχής, γιατί:

  1. Εχει δεσµεύσει µεγά-λο τµήµα δασικής έκτασης(ελατοδάσους) για τις γεω-τρήσεις της.

  Αποφάσεις για την πιο ορθολογική διαχείριση τωνυδάτινων πόρων πήρε η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.

  Οι Κανονιστικές Αποφάσεις έχουν σταλεί για δηµοσίευσηστην «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» και έχουν αντί-κτυπο σε πολλά έργα ύδρευσης και άρδευσης.

  Με τις Κανονιστικές Αποφάσεις της Περιφέρειας κα-θορίζονται πλέον νέες ελάχιστες αποστάσεις για τις γε-ωτρήσεις. Συγκεκριµένα:

  - Η απόσταση των γεωτρήσεων από ΧΥΤΑ, χωµατε-ρές, κ.λπ., ορίζεται τουλάχιστον στα 1.000 µέτρα από500 που ήταν µέχρι τώρα και στα 300 µέτρα απόκοιµητήρια (προβλεπόταν 100 µ.).

  - Αυξάνονται οι ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ ιδιω-τικών γεωτρήσεων.

  Ειδικά για την Εύβοια, τη Φθιώτιδα, την Ευρυτανίακαι τη Φωκίδα αυξάνεται στα 500 µέτρα η ελάχιστηαπόσταση ιδιωτικών γεωτρήσεων από τις γεωτρήσειςδήµων και συνεταιρισµών. Ορίζεται επίσης ως ελάχιστηαπόσταση τα 300 µέτρα από αιγιαλό και τα 400 µέ-τρα από λίµνες, ποτάµια, κ.λπ.

  Σε σύσκεψη των αντινοµαρχών Υγείας,

  Περιβάλλοντος και Αγροτι-κής Ανάπτυξης µε συµµετο-χή και υπηρεσιακών παραγό-ντων, σχετικά µε το ζητη-µάτων ελέγχων πουπραγµατοποιήθηκαν από τοκαλοκαίρι 2007 µέχρι σήµε-ρα σε χοιροτροφικές επι-

  Το έβδοµο κατάσειρά CD κυ-

  κλοφόρησε ο Θανά-σης Πύθουλας (ΤΗΕBEST) από τη Μα-κρυκάπα.

  Το CD περιλαµ-βάνει οκτώ τραγού-δια µε το γενικό τί-τλο «Ζωνιανά», πουη µουσική, οι στίχοικαι η εκτέλεση εί-ναι δικά του.

  Ευχόµαστε στον αγαπητό Θανάση αυτή η καινούρ-για καλλιτεχνική προσπάθειά του να εκτιµηθεί και τοCD να έχει την ανάλογη κυκλοφορία.

  Με απρόσµενη επιτυχία (τόσο από οργανωτικής πλευράς,όσο και από προσέλευση µελών και φίλων), έλαβε χώρα η

  κοπή της πίτας του Συλλόγου «Υπάρχω», φίλων του αείµνηστουΣτέλιου Καζαντζίδη, την Κυριακή 24-2-2008 στις 12 το µεση-µέρι στο οικογενειακό κέντρο Αγγελής στον Καράµπαµπα.

  Το φλουρί, που ήταν ένα πολυτελέστατο µετάλλιο µε τηνµορφή του Στέλιου, και µια ασηµένια εικόνα το Αξιον Εστί (τηνοποία πρόσφερε ευγενικά ο εκπρόσωποι του ΑρχιεπισκόπουΑθηνών και πάσης Ελλάδος Κύριος Σταύρος Μακαρίου) κέρδισεο Νίκος Σφακιανός (µέλος του Συλλόγου) που µένει στην παρα-λία Αυλίδος.

  Αξίζει να σηµειωθεί πως στην εορταστική εκδήλωση της πί-τας, εκτός των µελών και φίλων του συλλόγου τίµησαν µε τηνπαρουσία τους:

  Ο πρόεδρος και µέλη του συλλόγου Αλαγιωτών Νέας Ιωνίας(γειτονιά όπου µεγάλωσε ο Στέλιος Καζαντζίδης)

  Καρδιακοί φίλοι του Στέλιου που από σεµνότητα δεν θέλη-σαν να δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατα τους.

  Ο µεγάλος µουσικοσυνθέτης που έγραψε ιστορία στο λαϊκότραγούδι και µεγάλες επιτυχίες µε τον Στέλιο (έψαξα άδικα ναβρω - το δροµολοΐ της ζωής - µια χήρα είχε ορκιστεί - κι ανγελάω είναι ψέµα - ποιος είδε γλάρο στα βουνά και άλλα πολλάτραγούδια) ο Βαγγέλης Ατραϊδης.

  Εξέφρασαν την επιθυµία να παρευρεθούν αλλά δεν µπόρε-σαν λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων οι καλλιτέχνες: ∆ηµή-τρης Κοντογιάννης, Μάνος Παπαδάκης, Καίτη Γκρέϋ και ο α-δερφός του Στάθης Καζαντζίδης που µπορεί να µην µπόρεσαννα παρευρεθούν, αλλά έστειλαν την αγάπη τους µε ηχογραφη-µένα µηνύµατα, που ακούσθηκαν στη σάλα και που συγκίνησανόλους τους παρευρισκόµενους.

  Το µουσικό µέρος της βραδιάς που ενθουσίασε όλους, είχετην ευθύνη ο Γιώργος Βασιλειάδης (γιος του µεγάλου µουσικο-συνθέτη Βασίλη Βασιλειάδη) ο οποίος µαζί µε τον λαϊκό τρα-γουδιστή Σταύρο Λάµπρου, κέρδισαν την παράσταση.

  Μέλη του συλλόγου έδειξαν και αυτά τις χορευτικές καιερµηνευτικές τους ικανότητες µε τραγούδια του Στέλιου.

  Με την ευκαιρία το ∆.Σ. ευχαριστεί όλους όσους τίµησαν µετην παρουσία τους την εκδήλωση.

  Ο Σύλλογος φίλων ΣτέλιουΚαζαντζίδη έκοψε την πίτα του

  Λίγο πριν την κοπή της πίτας. Από αριστερά: Νίκος∆ήµου, Μιχάλης Χατζηλάµπρου, Χρήστος Κουτσαύτης

  και Γιώργος Τικταπανίδης.

  χειρήσεις και επιχειρήσεις µεάλλες δραστηριότητες (πτη-νοσφαγεία, εργοστάσιο πα-ραγωγής λιπασµάτων κλπ.)στην περιοχή του ∆ήµου∆ιρφύων διαπιοτώθηκαν ταεξής:Α) Η µη τήρηση των ε-γκεκριµένων περιβαλλοντι-κών όρων όλων των µονά-

  δων που έχουν ελεγχθεί καιείναι εγκατεστηµένες στηνπεριοχή.

  1. Η λειτουργία µονάδωνχωρίς εγκεκριµένουςπεριβαλλοντικούς όρους.

  2. Η διαπίστωση σοβαρώνπροβληµάτων από τη διαχεί-ριση των υγρών αποβλήτωντων µονάδων που ελέγχθηκαν.

  Β) Στις εν λόγω επιχειρή-σεις και στο παρελθόνέχουν διαπιστωθεί παρόµοιαπροβλήµατα και έχουν επι-βληθεί στους υπαίτιους διοι-κητικές κυρώσεις χωρίς τηνπλήρη συµµόρφωσή τουςµέχρι σήµερα.

  Μετά τα παραπάνω καιαφού εξετάστηκαν όλα τα δε-δοµένα της λειτουργίας τωνεπιχειρήσεων (οικονοµικά, πε-ριβαλλοντικά, εργασιακά κλπ)αποφασίστηκαν τα εξής:

  1) Να ελεγχθεί η επεξερ-

  γασία και διάθεση των υγρώναποβλήτων µονάδος που βρί-σκεται στην ευρύτερη περιο-χή του δηµοτικού διαµερίσµα-τος Πισσώνα του ∆ήµου ∆ιρ-φύων από την επιτροπή εκ-προσώπων των αρµοδίωνΥπηρεσιών της ΝοµαρχιακήςΑυτοδιοίκησης προκειµένουνα διαπιστωθεί η τήρηση τωνόρων της οριστικής άδειας ε-πεξεργασίας και διάθεσης τωνυγρών αποβλήτων.

  2) Για το εργοστάσιο πα-ραγωγής οργανοχηµικών λι-πασµάτων που βρίσκεται στονΠισσώνα αναµένονται:

  1) η τροποποίηση των πε-ριβαλλοντικών όρων

  2) η έκδοση άδειας απότη ∆/νση Κτηνιατρικής και

  3) η υλοποίηση τωνυποδείξεων για την τήρησητων εγκεκριµένων περιβαλλο-ντικών όρων.

  Έλεγχοι σε χοιροτροφικές και άλλες παρεµφερείςεπιχειρήσεις στον Πισσώνα και σε άλλες περιοχές του ∆ήµου

  ∆ιρφύων που δραστηριοποιούνται παρόµοιες µονάδες

  Αποστάσεις ασφαλείαςγια γεωτρήσεις

  Οχι στα σχέδια τηςΛΑΡΚΟ για την Κύµη

  2. Εχει σχεδιάσει, εκτόςτου υπάρχοντος οδικού δικ-τύου, ένα νέο οδικό δίκτυοµήκους 9 χιλιοµέτρων καιπλάτους 3 µέτρων, για ναδιευκολύνει τη µεταφοράπροσωπικού και εξοπλισµού.

  Να σηµειώσουµε ακόµη,ότι τα σχέδια της ΛΑΡΚΟγια εγκατάστασή της στιςπαραλίες Θαψών, Ναυτικούκαι Μετοχίου Κύµης, έχουνπροκαλέσει αρνητικές ειση-γήσεις των ∆ασαρχείων Χαλ-κίδας και Αλιβερίου, εκτόςβέβαια της καθολικήςαντίδρασης του κόσµου τηςπεριοχής.

  Κι άλλο CD από τονΘανάση Πύθουλα

  ∆ΙΡΦΥΑΚΑ ΝΕΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ

  ΕΚ∆ΟΤΗΣ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣΧριστίνα Γιανν�