ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B):...

of 79 /79
Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ευ8ΙΝΕ88-ΤΟ-Ευ8ΙΝΕ88 (Β2Β): ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΛΗ ΣΕΒΗΜ ΑΕΜ:4715 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Στεργίδης Κώστας Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου

Embed Size (px)

Transcript of ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B):...

Page 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ευ8ΙΝΕ88-ΤΟ-Ευ8ΙΝΕ88 (Β2Β):

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΗ ΣΕΒΗΜ

ΑΕΜ:4715

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Στεργίδης Κώστας Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία

απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου

Page 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας πραγματεύεται στο θέμα του ηλεκτρονικού

εμπορίου Β2Β στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της εργασίας είναι η

αποτύπωση των οφελών, την ανάπτυξη, της διεργασίες από τη χρήση του Β2Β που

έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα συμφώνα με τη βιβλιογραφία και

έπειτα διερευνείται το ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β που εφαρμόζουν οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις της Ελλάδας. Η εργασία αποτελείται από τέσσερις κύριες ενότητες.

Στην 1η ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ηλεκτρονικού

εμπορίου, ιστορική ανάδρομη και τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου συμφώνα με

τη βιβλιογραφία.

Στην 2η ενότητα παρουσιάζεται τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου και

αναλύονται όλα τα είδη ειδικά το Β2Β. Παρουσιάζεται η έννοια του Β2Β συμφώνα

με τη βιβλιογραφία. Στη συνεχεία παρουσιάζεται η ανάπτυξη του Β2Β και βασικές

υπηρεσίες του Β2Β.

Στην 3η ενότητα παρουσιάζεται οι διεργασίες του Β2Β που αναλύει της

παραγγελίες, της πληρωμές, τα πληροφοριακά συστήματα συμφώνα με τη

βιβλιογραφία. Ακόλουθη η βιβλιογραφική επισκόπηση και παρουσιάζεται η

ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα μοντέλα του Β2Β που αναλύει της δημοπρασίες και

της προμήθειες.

Στην 4η ενότητα παρουσιάζεται η εμπειρική ερευνά που πραγματοποιήσαμε σε

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της

χρήσης συστημάτων και διαδικασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γίνεται

λεπτομερής ανάλυση των ευρημάτων της μελέτης που πραγματοποιήθηκαν

συνέντευξης σε 25 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Κομοτηνή και στη Ξάνθη, στη

συνεχεία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που καταλήξαμε και προτάσεις

βελτίωσης.

2

Page 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ........................................................................................................................ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................................... 5

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ............................................................6

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ........................................................7

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ....................................................................................................................9

1.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ............................................10

1.5 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ..............................................................12

ΚΑΦΑΛΑΙΟ 2

2.1 ΕΙΔΗ ΕΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ................................................................14

2.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Β2Β)........... 14

2.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Β 2 ρ .....................................................................................16

2.1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β2Θ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (€2Θ)............................................................................................... 17

2.1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ (Θ2Θ).....................20

2.1.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( € 2 ρ .......................................................................................21

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Β2Β......................................................................................22

2.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Β2Β......................................................................... 24

2.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Β2Β................................................................................................... 25

2.4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β2Β................................................................................................25

2.4.2 ΧΡΗΣΗ Β2Β ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ......................................................28

2.4.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β................................... 29

3

Page 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......................................... 31

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Β2Β......................... 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ Β2Β............................................................ 33

3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β2Β..................................................................................... 34

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ......................................................................... 36

3.4 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ B2B..................................... 40

3.4.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Β2Β......................................................................................... 43

3.4.2 ΕΡΕΥΝΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ...................................................................... 47

3.4.3 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Β2Β....................................................................................... 49

3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ........................................................................... 50

3.5.1 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ............................................. 51

3.5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ...................... 53

3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ................................................................................ 54

3.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ......56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ............................................................................ 57

4.1.1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ................................................................................ 59

4.1.2 ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ................................................................................. 62

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...................................... 63

4.2.1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Β2Β ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.................... 63

4.2.2 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Β2Β........................................ 69

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ........................................................................................................... 72

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.............................................................................................. 73

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................ 75

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ....................................................................................................... 78

2.4.4 ΜΙΑ Β2Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ................................................................ 29

4

Page 5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΜΕΡΟΣ Ά : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce)» περιλαμβάνει την αγορά και την

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Είναι ένα υποσύνολο της

στρατηγικής «Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-Business)» μιας επιχείρησης και συχνά

χρησιμοποιείται με σκοπό να προσθέσει ροές εισοδήματος. Πολλοί άνθρωποι

νομίζουν ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι απλώς να διαθέτει μια επιχείρηση ένα

δικτυακό τόπο αλλά το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως η ηλεκτρονική

τραπεζική, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από ηλεκτρονικά καταστήματα και

εμπορικά κέντρα, η αγορά μετοχών, η εύρεση επαγγέλματος, η διεξαγωγή μιας

δημοπρασίας, και η ηλεκτρονική συνεργασία σε έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι

εφαρμογές του καλύπτουν όλο τον εμπορικό κύκλο, από την ηλεκτρονική διακίνηση

πληροφοριών έως την ολοκλήρωση συναλλαγών που αφορούν αγαθά και υπηρεσίες,

συμπεριλαμβάνοντας και τρίτους φορείς όπως τράπεζες, ασφαλιστικές logistics κ.ά.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν γίνει εξαιρετικά κερδοφόρες μέσω των

ηλεκτρονικών πωλήσεων. Οι υπολογιστές της Dell και το Amazon είναι από τα πιο

χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μικρές εταιρίες αλλά και μεμονωμένα άτομα

μπορούν επίσης να εμπορευτούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε παγκόσμια

βάση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, περιλαμβάνει και επιχειρήσεις

των οποίων ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι αναγκαστικά το οικονομικό κέρδος,

όπως είναι τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΙΚΑ ΔΕΚΟ, Τελωνεία

και άλλα δημόσια ταμεία).http://www.cosmo-one.gr/educommerce/7page id=280

ανακτήθηκε 18/10/2012 ώρα 14:20

5

Page 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται το εμπόριο που πραγματοποιείται με

ηλεκτρονικά μέσα βασίζεται δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων. Το

ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έκφανση των λεγόμενων υπηρεσιών εξ αποστάσεως.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που

πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική

παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι

οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες.

Ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου

και φαξ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο. Ο Έμμεσος

όρος χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία υλικών

αγαθών που μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το

ταχυδρομείο. Άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει παραγγελία,

πληρωμή και παράδοση αυλών αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωμή των υπηρεσιών

αυτών γίνεται είτε με πιστωτικές κάρτες είτε με ηλεκτρονικό χρήμα με την αρωγή

πάντα και τη σύμπραξη των τραπεζών. http://ecommerceteeaph.wikispaces.com

(ανακτήθηκε 27/10/2012 ώρα 15:25)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μια νέα τεχνολογία, αλλά χρησιμοποιεί

τεχνολογίες δικτύων και λογισμικού. Επιπλέον δεν είναι απλώς η χρήση

ηλεκτρονικών μέσων για την επίτευξη επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών.

Ορίζοντάς το απλά, ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και των

πελατών τους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Το πρόβλημα με αυτόν τον ορισμό

είναι ότι δεν περικλείει τη φιλοσοφία του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία είναι ο

επανακαθορισμός το τρόπου με τον οποίο γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές και ο

οποίος έχει ως στόχο την αμοιβαία ωφέλεια των επιχειρήσεων και των πελατών

τους. (Πασχόπουλος και Σκαλτσάς, 2000).

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αδόκιμος, όπως δεν υπάρχει τηλεοπτικό

εμπόριο, ραδιοφωνικό εμπόριο ή ταχυδρομικό εμπόριο, έτσι και ο όρος

«ηλεκτρονικό εμπόριο» είναι αδόκιμος στην κυριολεξία, το Ιντερνέτ, δίνει τη

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

6

Page 7: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

δυνατότητα στον έμπορο και στον καταναλωτή να έρθουν σε επαφή. Αν η προσφορά

του εμπόρου, είναι συμφέρουσα, τότε έχουμε μια εμπορική συναλλαγή εξ’

αποστάσεως. Με απλά Ελληνικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως ηλεκτρονικό

εμπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet. Άρα με

τον όρο electronic commerce εννοείται κάθε εμπορική συναλλαγή η οποία

εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικών

υπολογιστών που συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την

πραγματοποίηση μιας τέτοιας συναλλαγής χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι

προγραμματιστικοί μηχανισμοί και το κατάλληλο λογισμικό το οποίο επιτρέπει την

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI) μεταξύ

επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών που εμπλέκονται στη

συγκεκριμένη συναλλαγή.

Με άλλα λόγια, η συγκεκριμένη μορφή συναλλαγής πραγματοποιείται μόνο

μέσω υπολογιστών, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση

στοιχείων. http://www.elektroniko-emporio.com/ti-einai-to-electroniko-

emporio.html (ανακτήθηκε 24/11/2012 ώρα:02:11)

1.2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κερδίζει συνεχώς έδαφος το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα με αργά, αλλά

με σταθερά βήματα, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές δείχνουν να

εμπιστεύονται το Intemet για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Εν μέσω

οικονομικής κρίσης, οι χαμηλότερες τιμές που προσφέρονται μέσω Διαδικτύου

αποτελούν σημαντική έλξη για τους καταναλωτές. «Σε μία περίοδο οικονομικής

κρίσης, όπου δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε χρήμα, οι καταναλωτές καταλαβαίνουν

ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου», δηλώνει στο

ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Απόστολος Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής του e-shop.gr.

7

Page 8: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Η έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κάνει λόγο για αύξηση 75%

στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για αξία ύψους 1,4 δισ. ευρώ για το 2010. Πάντως, η

δυσπιστία για την ασφάλεια των αγορών μέσω του Διαδικτύου παραμένει σε ένα

ποσοστό των καταναλωτών. Οι έλληνες φαίνεται ότι εμπιστεύονται τόσο ξένα όσο

και ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα για τις αγορές τους.

http://www.anatolh.com/greece/economy/item/6253%CE%BA%CE%B5%CF%81E

%Β4%0Έ%ΑΡ%0Έ%Β6%0Έ%Β5%0Έ%Β9%0Έ%ΑΡ%0Έ%Β4%0Έ%Β1%0Τ%

86%0Έ%ΒΡ%ΡΡ%82-%ΡΡ%84%0Έ%ΒΡ

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%

CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1

Στην χώρα μας το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ήδη επιδείξει μερικά επιτυχημένα

παραδείγματα, ενώ οι προβλέψεις για το μέλλον είναι αρκετά αισιόδοξες. Όπως

βέβαια ήταν αναμενόμενο για έναν χώρο που βρίσκεται στα πρώτα του βήματα,

έχουν γίνει και εξακολουθούν να γίνονται αρκετά λάθη. Τα βασικότερα από αυτά

είναι :

• Η ελάχιστη εξοικείωση με το των ατόμων που εμπλέκονται στην

λήψη αποφάσεων για το στήσιμο μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου.

• Η παρανόηση πως το είναι πρώτα ένα διαφημιστικό μέσο για την

επιχείρηση και σε δεύτερη φάση ένα μέσο για απευθείας πωλήσεις.

• Η έλλειψη τεχνολογικής κατάρτισης που οδηγεί σε λύσεις ανεπαρκείς και

ίσως και επικίνδυνες.

• Η απροθυμία των επιχειρήσεων να κάνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας

τους . http://makemoneyonline.gr/ecommerce greece.html (ανακτήθηκε

5/10/2012 ώρα 12:30)

8

Page 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αν και οι αγορές μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος έγιναν ευρέως

γνωστές τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη του World Wide Web, το ηλεκτρονικό

εμπόριο προϋπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Για δεκαετίες τώρα , οι τράπεζες

χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών πόρων και άλλων

πληροφοριών συναλλαγών (Electronic Funds Transfers, EFTs ) μέσω ασφαλών

ιδιωτικών δικτύων. Ακολουθεί το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού

εμπορίου :

♦♦♦ Δεκαετία του 1970

Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT)

μεταξύ τραπεζών , που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT

αλλάζουν τη μορφή των αγορών.

♦ Δεκαετία 1980

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική

της ανταλλαγής μηνυμάτων (Συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

αποκτούν σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά

διεκπεραιώνονταν με βασικό μέσο το χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και

με μικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως

παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να

γίνουν κατά ένα μέρος ή στο σύνολο τους ηλεκτρονικά με δομημένο τρόπο χάρη στα

συστήματα EDI ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

♦♦♦ Τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του 1990

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails), ηλεκτρονική διασκευή

(conferencing) και ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (Newsgroups,

Forums), Μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη

λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών.

9

Page 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

❖ Μέσα της δεκαετίας του 1990

Η εμφάνιση του παγκόσμιου Ιστού (WWW: World Wide Web) στο Internet και

η επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC:Personal Computer)

που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα τύπου Windows, προσφέρουν μεγάλη

ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης

πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φθηνότερος

τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου συναλλαγών ενώ συγχρόνως

διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν

μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

❖ Τέλη της δεκαετίας του 1990

Η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της

ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική

προσαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των

επικοινωνιών, καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών

ηλεκτρονικών συναλλαγών.

❖ Σήμερα

Η εποχή που το καλάθι των αγορών και το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών

ήταν συνώνυμα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει παρέλθει. Σήμερα, όταν

αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο (B2C) προϊόντων ή υπηρεσιών

αναφερόμαστε στη συνδυασμένη χρήση ψηφιακών καναλιών (e-ccommerce

websites, smart phones, κοινωνικά δίκτυα, e-mail, sms, μηχανές αναζήτησης κλπ.)

τα οποία “συνεργάζονται” αρμονικά για την επιτυχή on-line εμπορική

δραστηριότητα της επιχείρησης.

1.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν

εφαρμογή σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες (το κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές

10

Page 11: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

διατάξεις, για την προστασία του Καταναλωτή, που αφορούν το εμπόριο

γενικότερα.

• Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών", στο άρθρο 4, ρυθμίζει τις

συμβάσεις από απόσταση. Εδώ εμπίπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

• Ο Ν. 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόμου από την επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 2174/99 στην προστασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Την

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη βρίσκουμε στη διεύθυνση

www.dpa.gr

• Το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις

ηλεκτρονικές υπογραφές, κάνει εμφανή την προσπάθεια της πολιτείας να

προσφέρει μια σωστή βάση νομοθετικών πλαισίων.

• Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση

στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των κρατών - μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των προβλημάτων των Καταναλωτών,

στη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, με υποχρεωτική ισχύ, για τους

αποδέκτες τους, στην ευθύνη των ενδιάμεσων, στη σύναψη των

ηλεκτρονικών συμβάσεων, στις πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις

εμπορικές επικοινωνίες (διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), στον

τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

• Οι Καταναλωτές, όταν αγοράζουμε από χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να αναζητήσουμε τις

πληροφορίες, που διαθέτει ο έμπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και

αφορούν το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα διέπει τις αγορές μας.

• Η Σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, που θα

προκύψει με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία, ο Καταναλωτής, για τις χώρες μέλη

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου

κατοικίας του. Το δε Δίκαιο, που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο,

καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώμης και, στις περισσότερες περιπτώσεις,

11

Page 12: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

είναι το Δίκαιο της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες,

για την προστασία του Καταναλωτή.

• Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμοστέο δίκαιο,

όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο mtemet (εξαιρούνται

οι συμβάσεις με Καταναλωτές), είναι η νομοθεσία του τόπου, όπου είναι

εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας.

http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio/electroniko-

emporio-nomothesia.html (ανάκτηση 24/11/2012 ώρα 02:18)

1.5 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου ως εξής:

Οφέλη Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την Εταιρία

• Κάθε επιχείρηση που έχει διαδικτυακή παρουσία μπορεί να διευρύνει τον

κύκλο εργασιών της επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια των συναλλαγών της.

Αυτό σημαίνει πως κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της online

μπορεί και αποκτά πελάτες σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από την έδρα

της, ακόμα και στο εξωτερικό.

• Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο

γίνεται πιο ανταγωνιστική, αφού μπορεί να ενημερώνεται αμεσότερα για τις

τρέχουσες εξελίξεις στο κλάδο της. Δεδομένης της υπάρχουσας τάσης σε

λίγα χρόνια όλες οι εμπορικές δραστηριότητες θα γίνονται μέσω διαδικτύου,

οπότε το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η νέα μεγάλη πρόκληση για κάθε

επιχείρηση που θέλει να παραμένει ανταγωνιστική.

• Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ

επιχείρησης και καταναλωτή. Αυτό σημαίνει πως κάθε επιχείρηση μέσω των

12

Page 13: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις

συνήθειες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών και σύμφωνα με

αυτά να διαμορφώσει την στρατηγική της και την πολιτική marketing που θα

ακολουθήσει για να τα προωθήσει.

• Τέλος, γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους, οι

επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία εξειδικευμένων

προϊόντων που θα ανταποκρίνονται σε μια ομάδα καταναλωτών που

χρειάζονται ένα νέο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει ακόμα στην αγορά.

Οφέλη Ηλεκτρονικού Ε»πορίου για τον Καταναλωτή

• Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι ανοιχτά 24 ώρες την μέρα. Οποιαδήποτε

στιγμή επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει π.χ. ένα βιβλίο, ένα

αεροπορικό εισιτήριο και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.

• Η αγορά είναι παγκόσμια, οπότε οι καταναλωτές μπορούν μέσω του

υπολογιστή τους και του διαδικτύου να αγοράσουν ακόμα και κάτι το οποίο

δεν κυκλοφορεί όχι στην περιοχή τους αλλά γενικά ούτε στην Ελλάδα.

• Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άμεση. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η

παραγγελία, σε 1-2 ημέρες συνήθως ο καταναλωτής έχει παραλάβει το

προϊόν του ή διαφορετικά ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα του

προϊόντος και για τον χρόνο παραλαβής.

• Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται μέσω διαδικτύου είναι κατά γενικό

κανόνα πολύ χαμηλότερο από τις τιμές του τοπικού εμπορίου, αφού ένα

ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από ένα μεγάλο μέρος των

λειτουργικών εξόδων ενός φυσικού καταστήματος (ενοίκια, νερό, ρεύμα κλπ)

και γενικά απαιτεί λιγότερους υπαλλήλους.

• Το σημαντικότερο όμως όφελος για τον καταναλωτή από το ηλεκτρονικό

εμπόριο είναι το ότι ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει όποτε το θέλει από το

χώρο του, χωρίς κόπο και χωρίς σπατάλη χρόνου. (Δουκίδης -

Θεμιστοκλέους, 1998)

13

Page 14: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.1 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων μιας

επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους

πελάτες της. Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού

δικτύου (Intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας,

ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ.

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρηση προς Επιχείρηση ( Business to Business-

B2B)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business to Costumer-

B2C)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρηση προς Δημόσια Διοίκηση (Business to

Government - B2G)

• Ηλεκτρονικό εμπόριο Καταναλωτή προς Δημόσια Διοίκηση (Costumer to

Government-C2G)

• Κράτος με Κράτος (Government to government- G2G)

• Καταναλωτή με Καταναλωτή ( Costumer to Costumer-C2C)

2.1.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (BUSINESS-TO-

BUSINESS - B2B):

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ

τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την

ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του

επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον, καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των

σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς, καθώς και

η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την

14

Page 15: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

αποτελεσματικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα,

αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό

εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα

προσφερόμενα προϊόντα είτε από τους προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους

οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. http://www.go-

e.mitt.gov.cy/mitt/trade/go-e.nest ανακτήθηκε 26/10/2012 ώρα 02:06

Ένα παράδειγμα της κατηγορίας B2B μπορεί να είναι μια επιχείρηση που

χρησιμοποίει ένα δίκτυο παραγγελίας για τους προμηθευτές της λαμβάνοντας

τιμολόγια και κάνοντας πληρωμές. Αύτη η κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου

λειτούργει εδώ και αρκετά χρόνια, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της

ηλεκτρονικής ανταλλαγής Εγγράφων (EDI)

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ιδιαίτερα μια εναλλακτική

μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου της κατηγορίας επιχείρηση προς επιχείρηση με τον

ορό « ηλεκτρονικές αγορές Β2Β». Κλασικό παράδειγμα της νέας αυτής τάσης

ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β αποτελεί το «World bid.com» (http://www.worM

bid.com/), ένα από τα μεγαλύτερα marketplaces σε παγκόσμιο επίπεδο.

(Πασχόπουλος 2007)

Εικόνα: Το Marketplace της Worldbid.com(Πηγή : http://www.worldbid.com/index.htm)

15

Page 16: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Σε ελληνικό επίπεδο ένα μεγάλο Marketplace είναι το e-greekmarket

(http://www.e-greekmarket.com/). Το «e-greenmarket.com» δημιουργεί δυναμικές

αξιόπιστες και ασφαλές ηλεκτρονικές Β2Β αγορές στην ευρύτερη περιοχή των

Βαλκάνιων. Στόχος της είναι να καταστεί η κυριαρχεί κοινότητα ηλεκτρονικού

εμπορίου στην Ελλάδα μεγιστοποιώντας τα οφέλη των εταιριών-πελατών της μέσω

επιτυχημένων αγορών Business to Business. (Πασχόπουλος Α. 2007 «Ηλεκτρονικό

Εμπόριο» έκδοσης: Κλειδάριθμος

2.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (BUSINESS-TO-CONSUMER - B2C)

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο

καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς

κόμβους-καταστήματα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης

μπορεί ενίοτε και να τα δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει

προϊόντα τα οποία δεν θα μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές

και, τέλος, αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας

πολύτιμο χρόνο και κόπο. http://www.go-e.mitt.gov.cy/mitt/trade/go-e.nest

ανακτήθηκε 26/10/2012 ώρα 02:06

Η κατηγορία « επιχείρηση προς Καταναλωτή» αντιστοιχεί ουσιαστικά στο

ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. Πρόκειται για μια κατηγορία στην όποια ανήκουν

όλες οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που αναπτύσσονται με στόχο την πώληση

προϊόντων απευθείας στους τελικούς καταναλωτές.

Η κατηγορία αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα με την ανάπτυξη του διαδικτύου και

των τεχνολογιών πληρωμής και παραγγελιών μέσω Internet. Πλέον υπάρχουν

ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλο το διαδίκτυο που προσφέρουν κάθε είδους

καταναλωτικών προϊόντων, από φαγητό μέχρι υπολογιστές, δώρα και βιβλία. Οι

εταιρείες πληροφορικής δραστηριοποιήθηκαν πρώτες στο χώρο του ηλεκτρονικού

εμπορίου, ιδρύσαν μια καινούρια αγορά μέσω του Internet και προσφέρουν online

κάθε είδος προϊόντος software και hardware. Χαρακτηρίστηκα παράδειγμα

16

Page 17: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ηλεκτρονικού εμπορίου B2C είναι το site «Getitnow.gr». (Πασχόπουλος Α. 2007

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο» έκδοσης: Κλειδάριθμος )

Εικόνα: δικτυακός τόπος του Getitnow.gr(πηγή: http://www.getitnow.gr/)

2.1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ (BUSINESS TO GOVERNMENT - B2G) ΚΑΙ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (COSTUMER TO

GOVERNMENT-C2G)

Η κατηγορία αυτή καλύπτει όλες τις συναλλαγές ανάμεσα σε εταιρίες και φορείς

δημόσιας διοίκησης και καταναλωτές προς δημόσιας διοίκησης. Για παράδειγμα,

στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιεύονται οι λεπτομέρειες των προσεχών

κυβερνητικών προμηθειών στο Internet και οι εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν

17

Page 18: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ηλεκτρονικά. Αυτή η κατηγορία είναι ακόμη στα πρώτα της βήματα, αλλά πρόκειται

να επεκταθεί ραγδαία.

Ήδη στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της

Πληροφορίας προγραμματίζεται να αναπτυχθούν πολλές εφαρμογές οι οποίες θα

εξυπηρετούν την συναλλαγή των πολιτών αλλά και επιχειρήσεων με φορείς της

δημοσίας διοίκησης.

http://diotima.wizcom.com.gr/ig common/upload/HLEKRONIKO EPIXEIREIN A

NDROMEDA.pdf ανακτήθηκε 26/10/2012 ώρα 03:08

Οι κατηγορίες B2G και C2G καλύπτουν όλες της συναλλαγές ανάμεσα σε

εταιρίες ή ιδιώτες και φορείς του Ελληνικού Δημόσιου. Ψηφίστηκε μάλιστα

πρόσφατα το νομοσχέδιο που έχει την ονομασία «πρόγραμμα Διαύγεια» βάσει του

οποίου γίνεται υποχρεωτική η ανάρτηση των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων

και των πράξεων που εκδίδουν πρόσωπα και όργανα στο διαδίκτυο και η δημιουργία

των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας

αυτών.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα

έχουν τη δυνατότητα με το πάτημα ενός πλήκτρου να έχουν άμεση και δωρεάν

πρόσβαση σε όλες τις αποφάσεις του Δημόσιου. Δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν

καμία αίτηση και δεν θα ταλαιπωρούνται καθόλου για να βρουν ένα έγγραφο που

τους ενδιαφέρει.

Με το πρόγραμμα «Διαύγεια» ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα για όλες της

πράξεις της διοίκησης έχοντας στη διάθεση του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται

προκείμενου να μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο, αλλά και να συμβάλλει

εποικοδομητικά στη λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση τους. (Δικτυακός

τόπος «Διαύγειας»)

Επιπλέων στα πλαίσια του επιχειρηματικού προγράμματος «Κοινωνία της

Πληροφορίας» προγραμματίζεται να αναπτυχθούν πολλές εφαρμογές οι οποίες θα

εξυπηρετούν την συναλλαγή των πολιτών αλλά και επιχειρήσεων με φορείς της

Δημόσιας Διοίκησης. (Διαδικτυακός τόπος « Κοινωνία της Πληροφορίας»).

18

Page 19: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών ανήκει και το πρόγραμμα TAXIS, το οποίο

λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μέσω του οποίου μπορεί να γίνει

υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α. κ.λπ. (Δικτυακός τόπος

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «taxisnet»).

Εικόνα: Ο διαδικτυακός τόπος της taxisnet.gr(πηγή : http://www.gsis.gr/)

Μια ακόμη εφαρμογή είναι το «e-kep» που δημιουργήθηκε για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο «kep.gov.gr» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να

αναζητήσει υπηρεσίες και να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για τις συναλλαγές του

προς τους δημοσίους φορείς, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΓΑ. Μέσα στο site

19

Page 20: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

υπάρχουν συνδυασμοί που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους όπως υπουργεία,

δικαστήρια και ανεξάρτητες αρχές όπως ο ΑΣΕΠ και ο συνήγορος του Πολίτη.

(Δικτυακός τόπος του «β^βρ»).

Εικόνα: Δικτυακός τόπος του ΚΕΠ

(ΠΗΓΗ: http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/)

2.1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΚΡΑΤΟΣ (G2G)

Στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας πολιτικής του, ο δημόσιος τομέας συγκεντρώνει,

επεξεργάζεται και διαδίδει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Οι πληροφορίες του

δημόσιου τομέα είναι πολύ σημαντικές για το συμμετοχικό χαρακτήρα της

κοινωνίας μας και για την καθημερινή ζωή, αλλά αποτελούν και βασική πηγή για

την οικονομική δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι

εξελίξεις προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης

επηρεάζουν τη ζωή κάθε πολίτη παρέχοντας τη δυνατότητα για νέους τρόπους

πρόσβασης στη γνώση και την απόκτηση της.

20

Page 21: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Σε εθνικό, αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαμορφωθεί μια κοινή

παραδοχή την ανάγκη ύπαρξης μιας δημόσιας διοίκησης ικανής να ανταποκρίνεται

στις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων, χωρίς αποκλεισμούς, και να είναι σε

θέση να διαβλέπει και να προετοιμάζεται για τις ανάγκες αυτές.

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας

καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση του διαδικτύου σήμερα , έχει

δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την επιδίωξη μιας εύρυθμης και αποτελεσματικής

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και την επαφή των πολιτών με τις δημοσιές

υπηρεσίες. Η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογικών εφαρμογών στην καθημερινή

λειτουργία της δημοσίας διοίκησης βασίζεται στην αντίληψη ότι η πρόσβαση στους

φορείς της πρέπει και μπορεί να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο και έναντι

οποιουδήποτε τμήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του

κράτους έχει ως επίκεντρο και γνώμονα δράσης τον πολίτη, τα δικαιώματα, τις

ανάγκες και τα προβλήματα του.

2.1.5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (COSTUMER-TO-

COSTUMER- C2C)

Σε αυτή την κατηγορία ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους

καταναλωτές. Παράδειγμα αποτελούν τα άτομα που κάνουν πωλήσεις μέσω

καταχωρημένων αγγελιών, δικτυακοί τόποι δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε

μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε. Τέλος, πολλά άτομα κάνουν χρήση intranets και

άλλων ενδοεταιρικών δικτύων για να διαφημίσουν αντικείμενα, προϊόντα ή

υπηρεσίες. http://www.go-e.mcit.gov.cy/mcit/trade/go-e.nsf/.pdf ανακτήθηκε

26/10/2012 ώρα 02:06

Η μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου από καταναλωτή σε καταναλωτή εμφανίζεται

μεταξύ ιδιωτών ή καταναλωτών. Παραδείγματα C2C ηλεκτρονικού εμπορίου είναι

τα εξής:

21

Page 22: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

• πύλες δημοπρασιών, όπως το eBay, το οποίο επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο

υποβολή προσφορών για τα είδη που πωλούνται στο διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις

αυτές ο καταναλωτής είναι αυτός να οδηγεί και κατευθύνει τις συναλλαγές.

• συστήματα ομότιμων κόμβων όπου τα αρχεία που περιέχουν διαφορετικό είδος

δεδομένων διαμοιράζονται από έναν χρήστη προς άλλους χρήστες.

• πύλες διαφήμισης όπου οι χρήστες μπορούν να πωλούν ή να αγοράζουν μεταξύ

τους διάφορα προϊόντα.

• μικρές αγγελίες σε ιστοσελίδες, ένα δραστικό περιβάλλον, άμεσα συνδεδεμένων

αγορών όπου οι αγοραστές και οι πωλητές μπορούν να διαπραγματεύονται την

αγορά και πώληση αγαθών.

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ B2B

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχείρηση, επίσης γνωστό σαν

ηλεκτρονικό Β2Β ή απλώς Β2Β, αναφέρεται σε συναλλαγές ανάμεσα σε

επιχειρήσεις που διεξάγονται ηλεκτρονικά μέσω του Internet, εξωδικτύων,

εντοδικτύων ή ιδιωτικών δικτύων. Τέτοιες συναλλαγές μπορούν να διεξάγονται

ανάμεσα σε μια επιχείρηση και στα μέλη της αλυσίδας προμηθειών της, καθώς και

ανάμεσα σε μια επιχείρηση και άλλες επιχειρήσεις. Σ’ αυτήν την συζήτηση, μια

επιχείρηση αναφέρετε σε κάθε οργανισμό, ιδιωτικό ή δημόσιο, κερδοσκοπικό ή μη

κερδοσκοπικό. Το κύριο χαρακτηριστικό του Β2Β είναι ότι οι εταιρείες προσπαθούν

να αυτοματοποιήσουν ηλεκτρονικά την εμπορική διαδικασία, με σκοπό να την

βελτιώσουν.

Efraim Turban/ David King et al «Ηλεκτρονικό εμπόριο Αρχές-Εξελίξεις-Στρατηγική

από τη σκοπιά του Manager» εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Αθήνα 2008 Απόδοση:

Γιάννης Β. Σαμαράς

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση, επίσης γνωστό ως

Ηλεκτρονικό B2B (Electronic Business to Business) ή απλώς B2B, αναφέρεται σε

συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις, που διεξάγονται ηλεκτρονικά κυρίως μέσω

του Διαδικτύου αλλά και με χρήση άλλων τύπων προσαρμοσμένων ιδιωτικών

22

Page 23: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

δικτύων Η/Υ. Τέτοιες συναλλαγές μπορούν να διεξάγονται ανάμεσα σε μια

επιχείρηση και στα μέλη της αλυσίδας προμηθειών της, καθώς και ανάμεσα σε

επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου. Το κύριο χαρακτηριστικό του Ηλεκτρονικού

Εμπορίου B2B είναι η προσπάθεια των εταιρειών να αυτοματοποιήσουν τις

διαδικασίες προμήθειας και πώλησης υλικών/υπηρεσιών επιτυγχάνοντας με αυτό τον

τρόπο την τυποποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση κατά την

εκτέλεση αυτών, τη μειωμένη χρήση πόρων και τελικά το περιορισμό του κόστους

που απαιτείται.

Οι βασικοί τύποι Ηλεκτρονικού Εμπορίου Επιχείρησης προς Επιχείρηση

καθορίζονται με άξονες το πλήθος των συμμετεχόντων, τη μορφή της συμμετοχής

αυτών κατά τη διενέργεια των συναλλαγών και τέλος τον έλεγχο όσον αφορά το

εκάστοτε εικονικό περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση οι βασικοί τύποι

B2B είναι: B2B στην πλευρά του Πωλητή (ένας προς πολλούς) B2B στην πλευρά

του Αγοραστή (πολλοί προς έναν) Συνεργατικό Εμπόριο (πολλοί για πολλούς)

Δημόσιες Ηλεκτρονικές Αγορές Επιχείρησης προς Επιχείρηση (πολλοί προς

πολλούς) Συνοπτικά, οι δύο πρώτοι τύποι αφορούν στο Επιχειρηματοκεντρικό

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (company - centric Electronic Commerce) και εστιάζουν

αντίστοιχα στις ανάγκες πωλήσεων ή στις ανάγκες αγορών μιας συγκεκριμένης

εταιρείας. Και στους δύο τύπους οι πλατφόρμες ελέγχονται πλήρως, όσον αφορά

τους κανόνες λειτουργίας και τη συμμετοχή, από τις επιχειρήσεις των οποίων οι

ανάγκες πώλησης ή αγοράς καλύπτονται, αποτελώντας ουσιαστικά ιδιωτικές

Ηλεκτρονικές Αγορές.

Το Συνεργατικό Εμπόριο αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, που

επιτρέπουν στις εταιρείες να συνεργαστούν προκειμένου να προγραμματίσουν, να

σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να διαχειριστούν και να κάνουν έρευνα για προϊόντα,

υπηρεσίες και νεωτεριστικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το αντικείμενο

του Συνεργατικού Εμπορίου εντοπίζεται στη διευκόλυνση της ανταλλαγής

πληροφοριών μεταξύ των συνεργαζόμενων ομάδων εργασίας και συνήθως

επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών. Το μοντέλο των

23

Page 24: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Δημοσίων Ηλεκτρονικών Αγορών B2B που περιγράφεται στη συνέχεια, εκτός της

αυτοματοποίησης των διαδικασιών, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της

εκμετάλλευσης νέων εμπορικών καναλιών στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων

πελατών και προμηθευτών. http://www.plant-management.gr/index.php?id=14930

ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα 23:23

2.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ Β2Β

Παρόλο που το διαδίκτυο βρίσκεται σε ευρεία χρήση εδώ και λίγα χρόνια, είναι

σήμερα δύσκολο να φανταστούμε τον κόσμο χωρίς αυτό. Σε αντίθεση με την

επανάσταση που επήλθε στον χώρο του B2C, πολλοί κατασκευαστές εφαρμογών

Β2Β κατάλαβαν την αξία της δικτύωσης κάτω από κοινά πρότυπα.

Η ίδρυση του Β2Β πρωτοεμφανίστηκε το 1960, όταν η Αμερικανική κυβέρνηση

κατασκεύασε την δομή του διαδικτύου. Η εφαρμογή ήταν government to business

για το υπουργείο άμυνας και είχε την απαίτηση να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα

στους υπολογιστές σε περιβάλλον WAN. Οι απαιτήσεις για εκείνη την περίοδο ήταν

απλές: Να βεβαιωθεί ότι το group τον χρηστών θα μπορούσε να επικοινωνήσει

αποτελεσματικά. Αργότερα, το 1970, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας

αντικαταστάθηκαν από το σύνολο πρωτοκόλλων του TCP/IP, που αποτελεί και την

θεμελιώδη βάση του σημερινού διαδικτύου. Καθώς το διαδίκτυο εξελίχθηκε σε μη

στρατιωτικό εργαλείο, το e-mail ήταν η πρώτη σημαντική εφαρμογή για εμπορικούς

χρήστες.

Το διαδίκτυο αποτελεί την βάση, πάνω στην οποία «κάθεται» το σύστημα Β2Β.

Η γνώση απλών τεχνολογιών διαδικτύου, όπως είναι το e-mail και η ηλεκτρονική

πλοήγηση σε χώρους ιστοσελίδας, μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε

σχέσεις Β2Β με τους συνεργάτες μας.

http://conta.uom.gr/conta/ekpaidevsh/metaptvxiaka/strathgikes diktywn/ergasies/200

7/strategies%20B2B.pdf ανακτήθηκε 17/11/2012 ώρα 21:42

24

Page 25: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

2.4 ΟΡΙΣΜΟΣ Β2Β

Business-to-business (B2B) αναφέρεται στην ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών ή

πληροφοριών μεταξύ των επιχειρηματικών οργανώσεων, παρά μεταξύ επιχειρήσεων

και καταναλωτών (B2C). Ο όρος καλύπτει επίσης τις συναλλαγές με άλλους

εταίρους και προμηθευτές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και το τρίτο-party logistics (3PL) εταιρείες. Business

διαδικασία διαχείρισης (BPM) πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν στην Β2Β

εμπορίου, τόσο μέσω των εσωτερικών βελτιώσεων και με την αυτοματοποίηση των

επιχειρηματικών διαδικασιών σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

http://www.ebizq.net/topics/b2b ανακτήθηκε 14/10/2012 ώρα 15:30

2.4.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β2Β

Όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται σε επίπεδο διαχείρισης εφοδιαστικής

αλυσίδας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, τότε παρουσιάζεται μία μορφή

ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία ονομάζεται από επιχείρηση προς επιχείρηση. Έτσι

B2B είναι απλά το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών. Η

σχέση μιας επιχείρησης με τις άλλες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική. Για κάποιες

επιχειρήσεις μάλιστα, οι πιο σημαντικοί πελάτες είναι άλλες επιχειρήσεις. Είναι

σημαντικό να υπάρχουν καλές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργείται

μια πιστή επιχειρηματική βάση, που είναι το ίδιο σημαντική με μια πιστή πελατειακή

βάση. Κύρια έμφαση στο B2B δίνεται στις προμήθειες, σε αντίθεση με το B2C που

επικεντρώνεται στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Οι διαδικασίες προμηθειών είναι

πολύ σημαντικές και περιλαμβάνουν συνήθως πολλές επιμέρους διαδικασίες όπως

αναζήτηση κατάλληλων προμηθευτών μέσω της διαφημιστικής τους προβολής,

προσφορές από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, διαχείριση αποθεμάτων και

απόφαση για αγορά νέων και περιοδικές προμήθειες.

25

Page 26: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν πολύ χρόνο, και συνήθως το ενεργό

ενδιαφέρον είναι μονομερές, δηλαδή από την επιχείρηση προς τους προμηθευτές. Οι

προμήθειες περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως αναγνώριση της ανάγκης προμήθειας

υλικών, λόγω μείωσης των αποθεμάτων κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. συνήθως

τη διαδικασία αυτή την αναλαμβάνει ο υπεύθυνος της αποθήκης, απόφαση σχετικά

με τον προμηθευτή, σύναψη σύμβασης με προμηθευτές οι οποίοι θα σας

προμηθεύουν τα αγαθά τους σε περιοδική βάση.

Η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη σύγκλιση των εσωτερικών

και των δικτυακών λειτουργιών μιας επιχείρησης απαιτεί χρόνο και συγχρονισμό

κινήσεων.

Οι εταιρείες πρέπει να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες προκειμένου να

είναι σε θέση να εξυπηρετούν δικτυακές παραγγελίες. Συγκεκριμένα πρέπει να

διαπιστωθεί κατά πόσο τα υπάρχοντα συστήματα υπολογιστών της εταιρίας είναι

ικανά να διαχειριστούν δικτυακές παραγγελίες το λογιστήριο πρέπει να

παρακολουθεί και να καταγράφει τα έσοδα που λαμβάνονται από τις δικτυακές

συναλλαγές. Επίσης το τμήμα υποστήριξης πελατών πρέπει να έχει πρόσβαση στα

αρχεία των παραγγελιών προκειμένου να απαντά σε τυχόν ερωτήσεις των πελατών,

η αποθήκη πρέπει να παρακολουθεί τα επίπεδα διαθεσιμότητας των προϊόντων και

το τμήμα αποστολών οφείλει να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει περαιτέρω

παραγγελίες, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες αποστολής και

το κόστος.

Ο όρος B2B στο διαδίκτυο ακούγεται πολλά υποσχόμενος, αλλά ένας

οργανισμός πριν προβεί σε δραστηριότητες Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει

να προσδιορίζει την αξία που δημιουργείται και την απαιτούμενη προσπάθεια για

την εφαρμογή για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες (μείωση του κόστους

συναλλαγής, βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και οφέλη της

εφοδιαστικής αλυσίδας). Η σχετική θέση των τριών κατηγοριών δεν θα είναι η ίδια

για όλες τις επιχειρήσεις, και η θέση θα ποικίλλει ανάλογα με την στρατηγική σε ότι

αφορά την αλυσίδα αξίας και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μια εταιρεία πρέπει να

προσαρμόσει την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου της ώστε να στηρίξει αυτές

26

Page 27: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

τις κατηγορίες, και να πετύχει την δημιουργία υψηλής αξίας σε σχέση με το κόστος

υλοποίησης.

Η αγορά B2B χαρακτηρίζεται από δύο βασικές συνιστώσες την ηλεκτρονική

υποδομή και την ηλεκτρονική αγορά (e-market). Η ηλεκτρονική υποδομή αποτελεί

την αρχιτεκτονική του Β2Β, και αποτελείται από τα ακόλουθα:

• εφοδιαστική (logistics), μεταφορά, αποθήκευση και διανομή,

• εφαρμογές παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού από μια

κεντρική μονάδα,

• εξωτερικής ανάθεσης των λειτουργιών στο πλαίσιο της διαδικασίας του

ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η φιλοξενία ιστοσελίδας (Web-hosting),

ασφάλεια και λύσεις εξυπηρέτησης πελατών.

• λύσεις λογισμικού για δημοπρασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του σε

πραγματικό χρόνο πλειστηριασμών στο διαδίκτυο.

• λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (content management software) για τη

διευκόλυνση της διαχείρισης της ιστοσελίδας σε ότι αφορά το περιεχόμενο

και την παράδοση της

Οι ηλεκτρονικές αγορές απλά ορίζονται ως ιστοσελίδες όπου οι αγοραστές και

οι πωλητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και πραγματοποιούν συναλλαγές.

Παραδείγματα

B2B και μοντέλα βέλτιστης πρακτικής είναι η IBM, η Hewlett Packard (HP), η

Cisco και η Dell. Η Cisco, για παράδειγμα, λαμβάνει πάνω από το 90% των

προϊόντων της παραγγελιών μέσω του Διαδικτύου. Οι περισσότερες εφαρμογές Β2Β

είναι στους τομείς της διαχείρισης των προμηθευτών (supply management), τη

διαχείριση αποθεμάτων (inventory management), τη διαχείριση της διανομής

(distribution management), διαχείριση καναλιών (channel management), καθώς και

στην διαχείρισης των πληρωμών (payment management).

Στο Διαδίκτυο υπάρχουν ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces) οι οποίες

δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ παράλληλα οι πληροφορίες των

προϊόντων της επιχείρησης είναι διαθέσιμες σε όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες που

27

Page 28: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

είναι μέλη της ηλεκτρονικής αγοράς. Πλεονεκτήματα που έχουν οι ηλεκτρονικές

αγορές είναι ότι το κόστος συνδρομής είναι χαμηλό, τα μέλη απολαμβάνουν συνεχή

δικτυακή παρουσία, και ταυτόχρονα τα προϊόντα τους γίνονται διαθέσιμα προς

άμεση αγορά από τα υπόλοιπα μέλη.

Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι ένα καλό μέσο για την εύρεση νέων συνεργατών ή

προμηθευτών από άλλες χώρες. Οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν ως σκοπό τη διάθεση

των εμπορικών πληροφοριών των εταιρειών-μελών τους σε άλλες εταιρίες

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή τη γεωγραφική τους θέση. Αυξάνουν την

ενημέρωση σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, κάνουν δυνατή την

αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών αυτών και προωθούν τη χρήση της

ηλεκτρονικής αγοράς, ώστε να μειώσουν το διαδικαστικό κόστος των εταιρειών που

δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν στα

μέλη τους να δημιουργήσουν την ιστοσελίδα τους η οποία φιλοξενείται στο

δικτυακό τόπο της αγοράς, και να συνδέσουν τις λεπτομέρειες των προϊόντων τους.

2.4.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΒϋδΙΝΕδδ-ΤΟ-

ΒϋδΙΝΕδδ - Β2Β)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ

τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την

ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του

επιπέδου αποθεμάτων. Επιπλέον, καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των

σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα

ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς, καθώς και η πραγματοποίηση

ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα:

οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την

ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα

προϊόντα, είτε από τους προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς που

προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

28

Page 29: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

2.4.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ B2B

Οι εταιρίες που αποφασίζουν τη μετάβαση σε μοντέλα Β2Β (business to

business) διαπιστώνουν ότι πρέπει να ολοκληρώσουν σε αυτά πολλές από τις

διαδικασίες τους: παραγγελιοληψία, προμήθειες, εξυπηρέτηση πελατών, marketing

κλπ. Η μετάβαση πρέπει να είναι συστηματική, και να κινείται σε τρεις άξονες:

βελτίωση, επέκταση δραστηριοτήτων, αλλαγή. Πολλές εταιρίες αποφασίζουν να

κάνουν το πρώτο βήμα εγκαινιάζοντας ένα νέο κανάλι επικοινωνίας και συναλλαγών

με τους πελάτες τους. Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα είναι και της

Intersys, εταιρία με προσωπικό 280 ατόμων, κύκλο εργασιών 15 δις δρχ. για το 1999

(και πρόβλεψη για 20 δις δρχ. για το 2000), εκτεταμένο δίκτυο διάθεσης προϊόντων

και περισσότερα από 3000 σημεία πώλησης στην ελληνική επικράτεια. Οι

πολύπλοκες σχέσεις με τους πελάτες της και τους διανομείς την ώθησαν στην

κατεύθυνση του Β2Β. Τα οφέλη που αποκομίζει είναι πολλαπλά: οικονομία,

αποδέσμευση πόρων, εφαρμογή εξελιγμένων πολιτικών προώθησης και

κοστολόγησης, αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη, ταχύτητα διεκπεραίωσης. Το

μέλλον στον τομέα του B2B διαγράφεται ιδιαίτερα λαμπρό καθώς:

• Οι αναλυτές συμφωνούν στο ότι οι συναλλαγές Β2Β θα ξεπεράσουν το ένα

τρις. δολάρια το 2003 μόνο στις Η.Π.Α

• Ο μέσος όρος του μεγέθους των συναλλαγών Β2Β είναι τρεις με τέσσερις

φορές μεγαλύτερος από αυτών των συναλλαγών με τελικούς καταναλωτές

(Β2Β). Basileiou_Kazantzaki_recommendation systems

2.4.4 ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ B2B

• Είναι ανοιχτή σε πολλούς αγοραστές και πολλούς πωλητές

• Εστιάζει στο μοντέλο Business-to-Business ή Business-to-Government

(Επιχείρηση προς Επιχείρηση, Επιχείρηση προς Δημόσια Διοίκηση)

29

Page 30: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

• Αποτελεί πλατφόρμα εμπορίου, αλλά δεν συμμετέχει στις συναλλαγές ως

πωλητής ή αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών που συναλλάσσονται σε

αυτήν

• Παρέχει τουλάχιστον μία εμπορική λειτουργία. Αντίστροφα, ένας δικτυακός

τόπος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ηλεκτρονική αγορά Β2Β όταν:

i. Προσφέρει μόνο πληροφόρηση (και καμία εμπορική λειτουργία)

ii. Αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας συγκεκριμένης επιχείρησης

iii. Αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα κάποιας επιχείρησης/πωλητή,

που δρα ως διανομέας, πωλώντας προϊόντα σε άλλες εταιρίες

iv. Εστιάζει κυρίως στην πώληση σε καταναλωτές (Β2^ ή μεταξύ

καταναλωτών Basileiou Kazantzaki recommendation systems

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου

30

Page 31: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

2.5 ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΞΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ B2B ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ετήσια σχετική έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και

Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφει ότι

πλέον 12.000 Ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν οργανωμένα το διαδίκτυο για τις

ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Οι δύο βασικές εφαρμογές είναι η Ηλεκτρονική

Τιμολόγηση και οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες, ενώ λόγω των πρόσφατων

κυβερνητικών πρωτοβουλιών και της οικονομικής ύφεσης για μείωση κόστους και

αύξηση της ανταγωνιστικότητας αναμένεται μια αύξηση (σε αξία συναλλαγών

αριθμό εμπλεκομένων εταιρειών) για το 2012 της τάξης του 30-40% σε σχέση με το

2011.

Σήμερα στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 200 εκατ. τιμολόγια που αφορούν σε

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αξιοποιεί

τα e - τιμολόγια κυρίως μέσω παροχών υπηρεσιών e -τιμολόγησης. Εκτιμάται ότι το

2012 κοντά στις 20.000 επιχειρήσεις θα διακινούν 12 εκατ. ηλεκτρονικά τιμολόγια

ετησίως συνολικής αξίας €5 δισ. Επιπλέον παρατηρείται αύξηση στη χρήση των

ηλεκτρονικών τιμολογίων στον κλάδο των υπηρεσιών (όπου δεν απαιτείται έκδοση

δελτίου αποστολής) ενώ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αεροδρομίου Ελ.

Βενιζέλος το οποίο χρησιμοποιεί 100% ηλεκτρονικά τιμολόγια και αποτελεί

βέλτιστη πρακτική τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ευρωπαϊκό χώρο. Τα

συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών έχουν αξιοποιηθεί τόσο από ιδιωτικές

επιχειρήσεις όσο και από δημόσιους οργανισμούς. Στην Ελλάδα, πάνω από 1,2 εκατ.

παραγγελίες έχουν εκτελεστεί μέσω αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων

προμηθειών την τελευταία δεκαετία, συνολικής αξίας άνω των €3,5 δισ. με

συμμετοχή 3.500 εταιρειών. Σημειώνεται, ότι το πλήθος των εγγεγραμμένων

εταιρειών σε service providers που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών

προμηθειών ξεπερνά τις 5.000. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β2Β στην Ελλάδα

ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας 1990 με την πρωτοβουλία «Κλαδικά Έργα EDI»

του Υπουργείου Ανάπτυξης και τις πρωτοπόρες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

31

Page 32: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

αρχές του 2000 κυρίως από το λιανεμπόριο και προμηθευτές τροφίμων.

http://www.morax.gr/Article/ ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα 23:35

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Β2Β

Οι Ηλεκτρονικές Αγορές Β2Β επιτελούν όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες

λειτουργίες προσφέροντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που τις

χρησιμοποιούν:

> Ταίριασμα αγοραστών και προμηθευτών. Σε αυτήν την κατηγορία

εντάσσονται όλες οι επιμέρους υπηρεσίες που διευκολύνουν τους

συναλλασσόμενους από το σημείο της δημοσίευσης μιας ανάγκης αγοράς ή

πώλησης έως και το σημείο της σύναψης της συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Επομένως σε αυτήν την κατηγορία συναντώνται η λειτουργία της υποβολής

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ο εκάστοτε μηχανισμός υποβολής προσφορών όπως

επίσης και η λειτουργία του εντοπισμού της καταλληλότερης προσφοράς έναντι

συγκεκριμένης πρόσκλησης εφόσον η υπηρεσία προσφέρεται αυτοματοποιημένα

(συνήθως για προϊόντα με μεγάλο βαθμό τυποποίησης για τα οποία η τιμή αποτελεί

μοναδικό κριτήριο). Επίσης εδώ κατατάσσεται και κάθε άλλης μορφής υπηρεσία

32

Page 33: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

δημοσίευσης πληροφοριών με στόχο την πώληση ή την αγορά όπως η παροχή

καταλόγων προϊόντων, καταλόγων προμηθευτών/πελατών και η προώθηση

προτάσεων αγοράς προς επιχειρήσεις.

> Διευκόλυνση συναλλαγών. Η διευκόλυνση των συναλλαγών

συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που είτε ολοκληρώνουν μια συναλλαγή, είτε

λειτουργούν επικουρικά κατά τη διάρκεια της αντιστοίχισης αναγκών και

προσφορών. Στο επίπεδο της ολοκλήρωσης ως ενδεικτικά παραδείγματα

αναφέρονται η παροχή πληροφοριών χρέωσης/πληρωμών, ο καθορισμός των όρων

της συναλλαγής, η διευθέτηση πληρωμών συναλλαγών προς προμηθευτές, η παροχή

άλλων υπηρεσιών τριτεγγύησης καθώς και η διευθέτηση των ομαδικών αγορών. Στο

πλαίσιο της υποστήριξης του ταιριάσματος εντοπίζονται υπηρεσίες όπως η απόδοση

άδειας προσπέλασης στην αγορά προς χρήστες και η αναγνώριση των χρηστών με

άδεια, η δυνατότητα εισαγωγής αναζητήσιμων πληροφοριών και η διατήρηση

ασφάλειας επί των πληροφοριών σε όλα τα στάδια.

> Υποστήριξη Πολιτικών και Υποδομής Ηλεκτρονικής Αγοράς. Η

υποστήριξη της υποδομής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δραστηριότητες όπως η

διασφάλιση της συμβατότητας με τους εμπορικούς κώδικες συναλλαγών και τη

σχετική νομοθεσία, η συντήρηση και η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής, η

υλοποίηση τεχνικών επεκτάσεων μεταξύ της πλατφόρμας και των εταιρικών

συστημάτων και άλλα.

http://www.erpweb.gr/erpweb/index.php?option=com content&view=article&id=55:

b2b&catid=35:general-about-erpweb ανακτήθηκε 15/11/2012 ώρα 23:23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Β2Β

3.1 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΤΟ Β2Β

Η εκπλήρωση παραγγελιών Β2Β μπορεί να είναι πιο περίπλοκη από την

εκπλήρωση παραγγελιών B2C, επειδή έχει τουλάχιστον έξι διαστάσεις

πολυπλοκότητας: μέγεθος αποστολής, πολλαπλά κανάλια διανομής, μεγαλύτερη

33

Page 34: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ποικιλία συχνότητας αποστολής, ανομοιογενές εύρος υπηρεσιών μεταφορών,

λιγότερες προσφορές μεταφορέων ΗΕ και περιπλοκές διαδρομές συναλλαγών ΗΕ. Η

εκπλήρωση παραγγελιών Β2Β χρησιμοποιεί συνήθως λογισμικό διαχείρισης

επιχειρησιακών διεργασιών, προκειμένου να αυτοματοποιήσει διάφορα βήματα της

διεργασίας. Η εφαρμογή επιδεικνύει επίσης πώς οι πελάτες πιέζουν τους

προμηθευτές να βελτιώσουν την διεργασία εκπλήρωσης παραγγελιών. Efraim

Turban/ David King et al «Ηλεκτρονικό εμπόριο Αρχές-Εξελίξεις-Στρατηγική από τη

σκοπιά του Manager» εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Αθήνα 2008 Απόδοση: Γιάννης Β.

Σαμαράς

3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β2Β

Οι on-line καταναλωτές προτιμούν τις αγορές από e-shops για να εντοπίσουν τις

πιο ανταγωνιστικές τιμές αλλά και ένα τρόπο αγορών εύκολο και γρήγορο. Οι

ευκολίες για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πολλαπλούς

τρόπους και ευκολίες πληρωμής.

Ηλεκτρονική πληρωμή είναι ή πληρωμή που γίνεται είτε με ηλεκτρονική

μεταφορά κεφαλαίων (e-banking) είτε με πιστωτική κάρτα είτε με ηλεκτρονικό

χρήμα. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την πληρωμή σε μια συναλλαγή έχει σαν

συνέπεια την πίστωση του ποσού αυτού και την εμφάνιση επιτοκίου που βαρύνει τον

καταναλωτή. Υπάρχουν όμως και τρεις εναλλακτικοί τρόποι για ηλεκτρονικές

αγορές χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Νέες «πόρτες» για ασφαλείς

ηλεκτρονικές συναλλαγές δίνουν τώρα οι τράπεζες για όσους φοβούνται να

χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα, προσδοκώντας σε αύξηση του τζίρου

μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο φόβος της ψηφιακής απάτης - κυρίως μέσω

πιστωτικών καρτών - λειτουργεί αποτρεπτικά, μειώνοντας τον τζίρο των

ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά και τις προμήθειες των τραπεζών. Έτσι, το

τελευταίο διάστημα οι τελευταίες δίνουν στους πελάτες τους τρεις εναλλακτικούς

τρόπους προκειμένου να κάνουν ψηφιακές αγορές με ασφάλεια και ανωνυμία.

Προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες αλλά και ειδικές

34

Page 35: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ηλεκτρονικές τράπεζες είναι το «διαβατήριο» για ασφαλέστερες οικονομικές

συναλλαγές. (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, www.go-online.gr).

Nefeli.lib.teicrete. grbrowsesdoba 2009 Gogonaki Thomaisattached-document-

1302594027-499109-19256 Gogonaki 2009.pdf

> Πιστωτική κάρτα

Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να προσφέρει πληρωμή μέσω των

διαδεδομένων πιστωτικών καρτών ( Visa, MasterCard, American Express).

Πρακτικά το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα υπήρχε χωρίς το « πλαστικό χρήμα».

> PayPal

Ένας άλλος διαδεδομένος τρόπος πληρωμής για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα,

ιδίως για e-shops που στοχεύουν την πώληση σε αλλοδαπές χώρες όπως στις Η.Π.Α.

Παραδείγματος χάριν κάποιος Αμερικανός καταναλωτής θα εμπιστευθεί πιο εύκολα

το PayPal από το pay center κάποιου ελληνικού τραπεζικού brand το οποίο θα είναι

άγνωστο στην Αμερικάνικη αγορά.

> Αντικαταβολή

Ίσως είναι ο πιο παραδοσιακός τρόπος πληρωμής για κάθε ηλεκτρονικό

κατάστημα. Έχει εφαρμογή σε καταναλωτές που είναι πιο νέοι και αφελούς χρήστες

του internet και που ίσως δεν εμπιστεύονται ακόμη την χρήση της πιστωτικής

κάρτας τους σε e-shops.

> Κατάθεση στην τράπεζα

Λόγω της ευρείας διάδοσης και χρήσης του e-banking μερίδα των on-line

πελατών επιλέγει αυτό τον τρόπο πληρωμής. Οι πολλαπλοί τρόποι πληρωμής σε

κάθε e-shop πρέπει πάντα να συνοδεύονται από αίσθηση ασφάλειας για τον πελάτη.

Κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να

αποπνέει αξιοπιστία αλλά και να έχει δικλείδες ασφαλείας.

35

Page 36: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Τέλος εκτός από τα παραπάνω κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να

προσφέρει και ευκολίες πληρωμής όπως παραδείγματος χάριν άτοκες δόσεις. Τότε

το e-shop θα κερδίσει καθημερινά πιστούς πελάτες οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να

επιστρέψουν για νέες αγορές αλλά να διαφημίσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα σε

άλλους on-line καταναλωτές. http://www.hellassites.gr/e-katastima.html

ανακτήθηκε 24/11/2012 ώρα 02:30

3.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ahead RM

Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας Ahead RM, μίας σχετικά καινούριας

εταιρίας που διακρίνεται για τη δράση της στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην πύλη

αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία, το προφίλ της, τα

προϊόντα της, τις πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρία, αλλά και πολλά άλλα.

[http ://www. aheadrm. com]

Anima

Πρόκειται για μία πύλη που παρέχει ελληνικό λογισμικό ηλεκτρονικού

εμπορίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται λογισμικό που αφορά στη μηχανογράφηση

επιχειρήσεων, αλλά και λογισμικό που βοηθά στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού

καταστήματος. Επιπλέον, η πύλη παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης

ηλεκτρονικών αγορών λογισμικού, βιβλίων και περιοδικών. Παρέχεται επίσης

ενημέρωση σχετικά με τις νέες εκδόσεις λογισμικού που παρέχονται στην πύλη,

αλλά και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, εφόσον οι χρήστες

πραγματοποιήσουν εγγραφή στο σύστημα. [http://www.poseidon.gr]

Byte.gr

Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις e­

business. Στην πύλη αυτή παρέχονται γενικές πληροφορίες για την εταιρία, τα

οικονομικά της στοιχεία, το ανθρώπινο δυναμικό της, τις συνεργασίες της και το

36

Page 37: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

δίκτυο υποστήριξής της. Επιπλέον, περιγράφονται οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι

λύσεις που παρέχει, οι πελάτες της, τα νέα της εταιρίας και οι πιθανές θέσεις

εργασίας. [http://www.byte.gr]

ClickCartPro

Πρόκειται για μία πύλη που παρέχει λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, το

οποίο μπορεί να αγοραστεί on-line. Για το υλικό αυτό παρέχεται τεχνική

υποστήριξη, αλλά και οδηγίες εγκατάστασης. Παρέχεται επίσης ενημέρωση σχετικά

με εκδηλώσεις αλλά και νέες εκδόσεις προϊόντων, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές συζητήσεις, προκειμένου να

ανταλλάξει κανείς απόψεις και να κάνει σχόλια για τα νέα προϊόντα, αλλά και να

λάβει απαντήσεις σε πιθανές απορίες.

[http://www.dickcartpro.com/app/cgibm/cpapp.cgi?usr=50X323515&md=280184&

rrc=N&cip=212.251.19.31&pg=splash]\

Easy commerce

Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει ελληνικό λογισμικό για το Ηλεκτρονικό

Εμπόριο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μία μηχανογραφική εφαρμογή δημιουργίας και

παρουσίασης εικονικού καταστήματος στο Ιντερνέτ. Στην πύλη αυτή περιγράφεται

το εργαλείο easy commerce, οι αρχές λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά των

εκδόσεών του, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, αλλά και ένα demo,

ώστε να διαπιστώσει κανείς καλύτερα πώς λειτουργεί.

[http ://www. easycommerce.gr/]

HellasNet

Πρόκειται για την πύλη της εταιρίας μίας εταιρίας που

δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ανήκει στον όμιλο

εταιριών Forthnet. Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την

37

Page 38: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

εταιρία και το προφίλ της, τις δραστηριότητές της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

[http://www.hellasnet.gr/]

Hypertech

Πρόκειται για την πύλη της Hypertech, μίας εταιρίας που παρέχει

ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των διαδικτυακών επιχειρησιακών εφαρμογών.

Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρία, τη

φιλοσοφία, τις συνεργασίες της, τους πελάτες της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που

παρέχει μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι λύσεις που αφορούν στο e-business,

οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.

[http://www.hypertech.gr]

Information Systems Technology

Στην δικτυακή πύλη της εταιρίας Information Systems Technology μπορείτε να

βρείτε πληροφορίες για την ίδια την εταιρία, αλλά και για τις υπηρεσίες και τα

προϊόντα που παρέχει. Συγκεκριμένα, η εταιρία παρέχει λογισμικό ηλεκτρονικού

εμπορίου, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων.

Μερικά από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον κόμβο αφορούν στο ηλεκτρονικό

εμπόριο, στην παροχή στατιστικών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας

σας, στην ενημέρωση της ιστοσελίδας σας με νέα, κ.ά. [http://i-

systems.gr/technology.asp]

Instant Commerce Server 3.2(b)

Πρόκειται για μία υπηρεσία ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και

εκκαθάρισης συναλλαγών χωρίς απαιτήσεις προγραμματισμού. Στη δικτυακή πύλη

δίνεται η δυνατότητα λήψης του παραδείγματος χρήσης της εφαρμογής, καθώς και

του white paper της εφαρμογής δωρεάν. Παράλληλα, μπορεί κανείς να βρει

απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή του

ηλεκτρονικού εμπορίου. [http://www.icommerce.gr/]

38

Page 39: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

MarketLine

Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει ελληνικό λογισμικό Ηλεκτρονικού

Εμπορίου. Συγκεκριμένα, παρέχεται ένα εργαλείο με το οποίο είναι εφικτή η πλήρης

διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ακόμη και από τον αρχάριο χρήστη.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πλήρη περιγραφή του εργαλείου, τεχνικά

χαρακτηριστικά και περιγραφή της λειτουργίας του, καθώς επίσης και μία demo

έκδοση του προϊόντος. [http://www.marketline.gr/functionsml/mlmanager.html]

Protean

Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει χρήσιμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένα προϊόν

ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων ή οποιαδήποτε μορφής e-commerce

δικτυακών τόπων, το οποίο ενσωματώνει χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη

δημιουργία και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και δίνει τη

δυνατότητα σε άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις να ξεκινήσουν επιχειρηματική

δραστηριότητα στο Ιντερνέτ. Επιπλέον στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες

πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

βιομηχανικές εφαρμογές, διαδικτυακές εφαρμογές, εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού,

αλλά και κινητή τηλεφωνία. Παρέχεται επίσης μία λίστα προϊόντων, δυνατότητα

πραγματοποίησης on-line συζητήσεων, αλλά και παρουσίαση παραδειγμάτων

ηλεκτρονικών καταστημάτων. [http://www.protean.gr/eshopkey/]

Shops.gr

Πρόκειται για μία πύλη φιλοξενίας και εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών

καταστημάτων. Συγκεκριμένα, παρέχεται μία ευρεία λίστα από ηλεκτρονικά

καταστήματα, δυνατότητα αναζήτησης ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενημέρωση

για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και δυνατότητα λήψης εβδομαδιαίου newsletter.

[http://www.shops.gr]

39

Page 40: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

SmartStore

Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Συγκεκριμένα, δίνονται πληροφορίες για την αγορά προϊόντων λογισμικού και την

τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες της εταιρίας. Επιπλέον, παρέχεται

δωρεάν λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου, ενημέρωση για θέματα που απορούν το

ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικές

συζητήσεις που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. [http://www.smartstore.com/gr/

WebSphere

Πρόκειται για μία πύλη η οποία παρέχει λογισμικό Ηλεκτρονικού Εμπορίου και

Σχεδίασης Ιστοσελίδων. Εκτός της δυνατότητας αγοράς προϊόντων, παρέχεται

τεχνική υποστήριξη, αλλά και εκπαίδευση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα

προϊόντα που παρέχονται. Τέλος, στον δικτυακό αυτό τόπο, μπορείτε να βρείτε

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ενημέρωση για γεγονότα και εκδηλώσεις που αφορούν

στο ηλεκτρονικό εμπόριο http://www.ibm.com/websphere1

http://www.hrima.gr/article.asp?view=220&ref=219 ανακτήθηκε 25/10/2012

ώρα 15:25

3.4 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ B2B

Για την ταξινόμηση των μοντέλων Ηλεκτρονικών Αγορών B2B έχουν

διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Μια από τις πλέον

διαδεδομένες επιχειρεί τη διάκριση των Αγορών με τη χρήση δύο συγκεκριμένων

κριτηρίων, τον τύπο του προμηθευόμενου είδους και τη στρατηγική προμήθειας.

Ο τύπος του προμηθευόμενου είδους αντιμετωπίζεται όσον αφορά το ρόλο που

επιτελεί για τη λειτουργία της επιχείρησης του αγοραστή. Βάσει του επιπέδου

ανάλυσης αυτά μπορούν να διαχωριστούν στα βιομηχανικά είδη - εισόδους

(manufacturing inputs) και στα λειτουργικά είδη - εισόδους (operating inputs).

40

Page 41: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Τα βιομηχανικά είδη αφορούν σε Α’ Ύλες και άλλα υλικά που ενσωματώνονται

στα παραγόμενα προϊόντα ή στις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης που τα

προμηθεύεται. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν επίσης και τα είδη που αγοράζονται

και στη συνέχεια πωλούνται χωρίς να υποστούν κάποιας μορφής κατεργασία,

περίπτωση που αφορά κυρίως τις εμπορικές επιχειρήσεις. Λόγω της διαφοροποίησης

των υλικών αυτής της κατηγορίας μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών, η προμήθειά

τους πραγματοποιείται κατά κανόνα από συγκεκριμένους - κάθετους προμηθευτές

με τη διακίνησή τους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας να πραγματοποιείται

από επίσης εξειδικευμένους διανομείς.

Σε αντίθεση, τα λειτουργικά είδη δεν αποτελούν μέρη ετοίμων προϊόντων. Ο

όρος που χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τα είδη αυτής της κατηγορίας

είναι Προϊόντα Συντήρησης, Επισκευής και Λειτουργίας (Maintenance, Repair and

Operation Goods - MRO) και περιλαμβάνει είδη όπως αεροπορικά εισιτήρια,

εξοπλισμό γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες. Τα MRO’s δεν

στοχεύουν σε συγκεκριμένες αγορές με αποτέλεσμα να μπορούν να αγοραστούν από

γενικούς ή οριζόντιους προμηθευτές που εξυπηρετούν τις κατά περίπτωση ανάγκες

όλων των βιομηχανιών. Κατά κανόνα και η διανομή αυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερη

εξειδίκευση.

Όσον αφορά τη στρατηγική προμήθειας οι Ηλεκτρονικές Αγορές B2B διακρίνονται

σε δύο περιπτώσεις ανάλογα με το αν υποστηρίζουν συστηματική προμήθεια

(systematic sourcing) ή περιστασιακή προμήθεια (spot sourcing).

Η συστηματική προμήθεια βασίζεται συνήθως σε αρχικές διαπραγματεύσεις που

οδηγούν σε μεγάλης διάρκειας συμβόλαια μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Η

περιστασιακή προμήθεια αφορά στην κάλυψη των άμεσων αναγκών μιας

επιχείρησης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στις περιστασιακές προμήθειες πολύ

συχνά οι αγοραστές δεν γνωρίζουν καν τον προμηθευτή τους, ενώ σπάνια

συναντώνται μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων

μερών.

Βάσει της μεθοδολογίας ταξινόμησης, τα κριτήρια τοποθετούνται αρχικά ως κάθετοι

41

Page 42: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

μεταξύ τους άξονες δημιουργώντας ένα δυσδιάστατο πίνακα. Οι συνδυασμοί των

δυνατών τιμών των κριτηρίων οδηγούν στα τέσσερα τεταρτημόρια του πίνακα που

αποτυπώνουν και τα αντίστοιχα μοντέλα Ηλεκτρονικών Αγορών B2B.

Τα τέσσερα μοντέλα Ηλεκτρονικών Αγορών B2B που προκύπτουν από το

συνδυασμό των τιμών είναι:

• MRO Hubs: Οριζόντιες αγορές που επιτρέπουν τη συστηματική προμήθεια

ειδών λειτουργίας - MRO’s.

• Yield Managers: Οριζόντιες αγορές που επιτρέπουν την περιστασιακή

προμήθεια ειδών λειτουργίας - MRO’s

• Catalog Hubs: Κάθετες αγορές που επιτρέπουν τη συστηματική προμήθεια

βιομηχανικών ειδών.

• Exchanges: Κάθετες αγορές που επιτρέπουν την περιστασιακή προμήθεια

βιομηχανικών ειδών.

MRO Hubs: Τα προϊόντα που διακινούνται μέσω των MRO Hubs

χαρακτηρίζονται από χαμηλή αξία, παρουσιάζουν όμως σχετικά αυξημένο κόστος

συναλλαγής. Η χρήση των εν λόγω τύπων αγορών στοχεύει στην προσφορά αξίας

προς τους συναλλασσόμενους μέσω αύξησης της αποδοτικότητας κατά τη

διαδικασία προμηθειών. Οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες αγορές (π.χ.

Ariba.com) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ως επιχειρήσεις που προσέφεραν λύσεις

και λογισμικό ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement solution) προς μεγάλους

πελάτες. Η εγκατάσταση των λογισμικών σε ιδιόκτητους εξυπηρετητές οδήγησε

στην ανάπτυξη των ανοικτών αγορών της κατηγορίας. Οι αγορές σε αυτήν την

περίπτωση συγκεντρώνουν προϊόντα από ένα μεγάλο πλήθος προμηθευτών σε έναν

εκτενή κατάλογο που σε συνδυασμό με ένα σύστημα τοποθέτησης και επεξεργασίας

παραγγελιών, προσφέρει σε διάφορους τύπους αγοραστών ένα κοινό σημείο

προμηθειών.

Catalog hubs: Στο συγκεκριμένο μοντέλο η Ηλεκτρονική Αγορά συγκεντρώνει

αγοραστές και προμηθευτές του ίδιου κλάδου παρέχοντας την πλατφόρμα για τη

42

Page 43: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

διαπραγμάτευση και στη συνέχεια στην υποστήριξη της εκτέλεσης συμβάσεων

προμηθειών. Ένα παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι η plasticsb2b.com που

δραστηριοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών. Η λειτουργία catalog hubs στοχεύει

στην απλοποίηση και εξομάλυνση των διαδικασιών προμήθειας και πώλησης και

κατά συνέπεια στη μείωση του διαχειριστικού κόστους και συχνά του κόστους

παράγωγης.

Yield Managers: Η κατηγορία αφορά στις Ηλεκτρονικές Αγορές που

προσφέρουν το περιβάλλον για περιστασιακές αγορές λειτουργικών (βοηθητικών)

ειδών. Οι εν λόγω οριζόντιες Ηλεκτρονικές Αγορές απευθύνονται σε ετερογενείς

πελάτες προσφέροντας μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράδειγμα αυτού του μοντέλου αποτελεί η employEasy.com που λειτουργεί ως

αγορά προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης. Βασικό

χαρακτηριστικό αυτού του τύπου είναι η δυναμική διαμόρφωση τιμών, που θα

αναλυθεί στη συνέχεια.

Exchanges (Ανταλλακτήρια): Αντίστοιχα των παραδοσιακών ανταλλακτηρίων,

τα on-line ανταλλακτήρια επιτρέπουν την άμεση διαπραγμάτευση και συναλλαγή

μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών. Η άμεση προμήθεια βιομηχανικών υλών

πραγματοποιείται μέσω κάθετων - εξειδικευμένων σε μια βιομηχανία αγορών, όπως

η PaperExchange.com.au που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία χαρτιού. Και σε

αυτήν την περίπτωση οι τιμές των συναλλασσόμενων ειδών διαμορφώνονται

δυναμικά. http://www.erpweb.gr/erpweb/index.php?option=com content&view=article&i

d=55:b2b&catid=35:general-about-erpweb 15/11/2012 ΩΡΑ 23.23

3.4.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Β2Β

Τα συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών έχουν αξιοποιηθεί τόσο από ιδιωτικές

επιχειρήσεις όσο και από δημόσιους οργανισμούς. Στην Ελλάδα, πάνω από 1,2 εκατ.

παραγγελίες έχουν εκτελεστεί μέσω αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων

προμηθειών την τελευταία δεκαετία, συνολικής αξίας άνω των €3,5 δισ. με

43

Page 44: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

συμμετοχή 3.500 εταιρειών. Σημειώνεται, ότι το πλήθος των εγγεγραμμένων

εταιρειών σε service providers που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών

προμηθειών ξεπερνά τις 5.000. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β-Β στην Ελλάδα ξεκίνησε

στα μέσα της δεκαετίας 1990 με την πρωτοβουλία «Κλαδικά Έργα EDI» του

Υπουργείου Ανάπτυξης και τις πρωτοπόρες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αρχές

του 2000 κυρίως από το λιανεμπόριο και προμηθευτές τροφίμων.

http://www.morax.gr/Article/ ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα 23:35

Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες είναι η διαδικασία με την οποία ένας Φορέας

προμηθεύεται τις υπηρεσίες και τα αγαθά που τον ενδιαφέρουν με την χρήση

σύγχρονων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών. Μέσω αυτών των υπηρεσιών

αναζητεί τους προμηθευτές, δέχεται προσφορές, συνάπτει συμβάσεις, και γενικά

διενεργεί με ηλεκτρονικό τρόπο όλο τον κύκλο μίας προμήθειας μέχρι και την

ολοκλήρωσή της και την αποπληρωμή του προμηθευτή.

Πιο συγκεκριμένα το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και

Παραγγελιοληψίας αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση με σκοπό την ηλεκτρονική

δημιουργία, την έγκριση, προώθηση και επιβεβαίωση παραγγελιών, και την

δημιουργία και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του Διαδικτύου

(Internet) ώστε να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες (του Φορέα) την

εύκολη αναζήτηση και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης δίνει τη

δυνατότητα στους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες του να έχουν άμεση

πρόσβαση σε καταλόγους διαφορετικών προμηθευτών περιορίζοντας έτσι στο

ελάχιστο τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναβαθμίζοντας την οργάνωση των

προμηθειών τόσο ως προς τον ίδιο τον Φορέα, όσο και ως προς τους προμηθευτές

του.

Γενικά οι δημοσιές ηλεκτρονικές προμήθειες είναι μία μορφή ηλεκτρονικού

εμπορίου που ανήκει στην γενικότερη κατηγορία B2A (Business to Administration

or Government), ενώ οι ιδιωτικές ηλεκτρονικές προμήθειες ανήκουν κυρίως στην

μορφή B2B (Business to Business)

44

Page 45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Ιδιαίτερα ευοίωνο προδιαγράφεται το μέλλον των ηλεκτρονικών προμηθειών

σύμφωνα με όλες τις μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από διεθνείς

αξιόπιστους ερευνητικούς οργανισμούς. Ο τομέας των ηλεκτρονικών προμηθειών

σύμφωνα με τους αναλυτές, σημείωσε εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης την τριετία

2005-2008. Οι εταιρείες εντυπωσιασμένες από την προοπτική μείωσης του κόστους

τους, υιοθετούν όλο και περισσότερο την ιδέα των ηλεκτρονικών μειοδοτικών

δημοπρασιών.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις σταθμίζουν τα σχετικά κόστη διαφόρων μεθόδων

για να αυξήσουν την κερδοφορία, η αξία της μείωσης δαπανών, μέσω μιας πιο

στρατηγικής εστίασης στις προμήθειες, είναι αυτονόητη. Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν

υψηλό ποσοστό των εσόδων τους για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Ακόμη και

μια μικρή βελτίωση κόστους, μπορεί γρήγορα να παράγει ένα σημαντικό όφελος

στην κερδοφορία. Και όταν αυτές οι βελτιώσεις εκτελεστούν σωστά, μπορούν να

δημιουργήσουν ένα συνεχή τρόπο μείωσης και συγκράτησης δαπανών και να

συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εταιρικά αποτελέσματα κάθε έτος.

Στις περιπτώσεις προμηθειών σχετικά υψηλής αξίας, οι εταιρίες ακολουθούν κατά

κανόνα τη διαδικασία προσωπικής διαπραγμάτευσης με τους υποψήφιους

προμηθευτές, γεγονός που δεν εγγυάται καμία διαφάνεια. Αντίθετα, μέσω του

Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Παραγγελιοληψίας, οι όλη αυτή

διαδικασία γίνεται, πλέον, με απόλυτη διαφάνεια και οι υποψήφιοι προμηθευτές,

διαπραγματεύονται με ίσους όρους μεταξύ τους.

Ο ανταγωνισμός αναπτύσσεται ανάμεσα στους προμηθευτές χωρίς καμία

παρέμβαση του αγοραστή (Φορέα), είναι έντονος και παράγει το καλύτερο δυνατό

αποτέλεσμα προς όφελος του αγοραστή. Επιπλέον ο αγοραστής μπορεί να έχει στη

διάθεσή του είτε τη χαμηλότερη δυνατόν τιμή, είτε την πλέον συμφέρουσα

προσφορά, είτε πολλαπλούς συνδυασμούς.

http://www.metagon.gr/index.php?page=e-procurementExp Ανακτήθηκε 15/11/2012

ώρα 23:54

45

Page 46: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σταθερή ανοδική πορεία όσον αφορά την αξία των

ηλεκτρονικών παραγγελιών, μέσω των service providers ηλεκτρονικών προμηθειών.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα έτη τόσο λόγω οικονομικής

κρίσης που δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για μείωση των δαπανών

(λειτουργικών και κόστους προμηθειών), αλλά και εξαιτίας της τάσης για

αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων στις δημόσιες προμήθειες (ΕΣΗΔΠ), καθώς

και τη συνεχή αύξηση της χρήσης η-τιμολόγησης, η οποία αποτελεί στάδιο της

διαδικασίας προμηθειών.

Ειδικότερα, όσον αφορά της ηλεκτρονικές δημοπρασίες, την τελευταία δεκαετία

το πλήθος τους ξεπερνά τις 2.500 με συνολική αξία €1 δις και μέσο όφελος μείωσης

τιμής της τάξης του 20%, ενώ η μέση αξία δημοπρασίας τις €400.000. Στις

ηλεκτρονικές αυτές δημοπρασίες έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 3.500

εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση κατά 190% στον

όγκο των δημοπρασιών, γεγονός που οφείλεται τόσο στην ανάγκη να μειωθούν τα

κόστη των επιχειρήσεων εξαιτίας της κρίσης, αλλά και στη δημοσιότητα που δόθηκε

στα αποτελέσματα των δημοπρασιών για τις δημόσιες προμήθειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις «μικρών προμηθειών»

(small tenders) που αφορούν προμήθειες μέχρι €60.000, οι οποίες την τελευταία

δεκαετία έχουν ξεπεράσει σε πλήθος τις 10.000, με συμμετοχή περισσοτέρων από

2.500 εταιρειών (προμηθευτών) σε αυτές.

Τα πλεονεκτήματα στην μείωση του κόστους προμηθειών μέσω ηλεκτρονικών

συστημάτων στο ιδιωτικό τομέα μπορεί να ξεπερασθούν στο Ελληνικό Δημόσιο και

να φθάσουν μέχρι της μείωσης 30-35% (που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση από τα

έξοδα του δημοσίου εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίως). Ήδη, οι πρώτες

προμήθειες μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο

της δημόσιας υγείας το 2011 επέφεραν εξοικονομήσεις στο κόστος αγορών πάνω

από 50%.

46

Page 47: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Για τον λόγο αυτό η μελέτη προτείνει την άμεση υλοποίηση του ηλεκτρονικού

συστήματος προμηθειών στο Δημόσιο (ΕΣΗΔΠ) και την άμεση αξιοποίηση στις διαδικασίες

προμηθειών του δημοσίου (μετά από σχετική πιστοποίηση) των service providers που ήδη

λειτουργούν εδώ και χρόνια με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα.

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231188683 ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα

23:40

3.4.2 ΕΡΕΥΝΕΣ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ένα τέτοιο Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Παραγγελιοληψίας έχει

εξελίξει στην Ελλάδα η εταιρεία cosmoΟΝΕ (αναφορά γίνεται παρακάτω) και έχει

δημιουργήσει ένα σύνολο υπηρεσιών με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρίες στην

βελτίωση της κερδοφορίας τους μέσω της μείωσης και του ελέγχου των δαπανών

που σχετίζονται με προμήθειες.

Μέσω του το Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Παραγγελιοληψίας

της cosmoONE εξασφαλίζονται:

• καλύτερες διαδικασίες ενημέρωσης των εμπορικών συνεργατών του κάθε

Φορέα για προϊόντα και τιμές,

• το πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραγγελιών,

• η δυνατότητα αποδοχής, απόρριψης ή αλλαγών,

• η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από αυτές.

Μέσω του Συστήματος αυτού εξοικονομείται χρόνος καθότι η επεξεργασία της

παραγγελίας, η απάντηση στον πελάτη, τα στοιχεία παράδοσης και τιμολόγησης και

οι συμπληρωματικές πληροφορίες έρχονται στο Φορέα ηλεκτρονικά και με

ομοιόμορφο τρόπο από όλους τους εμπορικούς συνεργάτες του.

Παράλληλα ο ενδιαφερόμενος Φορέας επιτυγχάνει μείωση της τιμής αγοράς,

μέσω μιας πραγματικά ανταγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ των διαφορών

47

Page 48: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

προμηθευτών. http://www.metagon.gr/index.php?page=e-procurementExp

ανακτήθηκε 15/11/2012 ώρα 23:54

Η COMMERCE ONE ανακοίνωσε πρόσφατα την διάθεση της Commerce One

5.0, μίας νέας εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή

παρέχει πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας πληρωμών ενώ επιτρέπει ισχυρές

συνδέσεις μεταξύ ενός οργανισμού και των εμπορικών του συνεργατών.

Σχεδιασμένη για εφαρμογή σε κλιμακούμενη βάση η Commerce One 5.0 δίνει τη

δυνατότητα για χαμηλό κόστος εισόδου και βοηθά τους πελάτες να επικεντρωθούν

σε κρίσιμες δραστηριότητες όπως προμήθειες, sourcing και δημοπρασίες με στόχο

την ταχύτερη απόδοση της αρχικής επένδυσης. Επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα

στους πελάτες να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την

προσθήκη νέων εφαρμογών.

Η Commerce One 5.0 συνδυάζει την εφαρμογή Commerce One Buy και

Commerce One Source με την Commerce One Collaborative Platform η οποία

επιτρέπει την σύνδεση εφαρμογών για την υποστήριξη των επιχειρηματικών

διαδικασιών εντός αλλά και διαμέσου των εταιριών. Οι πελάτες μπορούν να

σχεδιάζουν ροές διαδικασιών ειδικά για τις επιχειρήσεις τους και τους εμπορικούς

τους συνεργάτες χωρίς πρόσθετο κόστος.

Σύμφωνα με τον Pierre Mitchell, Διευθυντή Ερευνών της AMR Research «οι

βελτιώσεις στη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών στην Commerce One

Platform παρέχουν σημαντικές δυνατότητες η απουσία των οποίων ήταν επώδυνη

για την αγορά». http://www.plant-management.gr/index.php?id=10745 ανακτήθηκε

15/11/2012 ώρα 23:35

48

Page 49: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

3.4.3 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ Β2Β

Η διαδικασία των δημοπρασιών μέσω δικτύου δεν διαφέρει απ’ αυτήν που

υπάρχει εδώ και αιώνες εκτός διαδικτύου. Οι τόποι δημοπρασιών έχουν προχωρήσει

αρκετά και στο θέμα της εξάλειψης (στο μέτρο που είναι εφικτό) των εξαπατήσεων.

Το πρώτο βήμα γίνεται με την εγγραφή του υποψήφιου αγοραστή και πωλητή, ώστε

να υπάρχουν τα στοιχεία του. Το δεύτερο γίνεται με τη δημιουργία ομάδων

συζητήσεων, όπου οι εξαπατημένοι πωλητές (από πελάτες που πλειοδότησαν αλλά

τελικά δεν εμφανίστηκαν για να αγοράσουν το προϊόν) ή αγοραστές (από πωλητές

που δεν εμφανίστηκαν ή εμφανίστηκαν με άλλο προϊόν) ξεσκεπάζουν αυτούς που

δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους. Δημοπρασίες δεν διεξάγουν μόνο ανεξάρτητα sites

αλλά και sites εταιριών, όπως για παράδειγμα η Ολυμπιακή Αεροπορία και η

Lufthansa, οι οποίες δημοπρατούν τις κενές θέσεις. Μια άλλη κατηγοριοποίηση των

δημοπρασιών μπορεί να γίνει βάση των συμμετεχόντων. Δημοπρασίες μπορούν να

γίνουν μεταξύ καταναλωτών (C2C), μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ

καταναλωτών και επιχειρήσεων (B2C). Οι τύποι των δημοπρασιών που υπάρχουν

στο διαδίκτυο είναι:

■ Κλασσικές δημοπρασίες. Ο πωλητής ορίζει την εναρκτήρια τιμή και το

χρονικό διάστημα για το οποίο θα δέχεται προσφορές για το προϊόν ή την

υπηρεσία που πουλά.

■ Δημοπρασίες Ολλανδικού τύπου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πωλητές που

έχουν πολλά κομμάτια από το ίδιο είδος και ένας ή περισσότεροι αγοραστές

«χτυπούν» για να αγοράσουν τα περισσότερα κομμάτια. Συνήθως «νικούν»

οι αγοραστές που θέλουν τα περισσότερα κομμάτια και όχι αυτοί που δίνουν

τα περισσότερα χρήματα ανά τεμάχιο.

■ Αντίστροφες δημοπρασίες. Εδώ τη δύναμη έχει ο αγοραστής, ο οποίος θέτει

το είδος και την ποσότητα που θέλει και δέχεται προσφορές από

προμη θευτές. httpusers.sch.grvmparekostpee-commerce-simp4.pdf

49

Page 50: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Οι δημοπρασίες είναι εμπορικές διαδικασίες στις οποίες οι συμμετέχοντες

αλληλεπιδρούν και συνδιαλλάσσονται με ειδικούς εμπορικούς ρόλους. Σε πολλές

περιπτώσεις ο παροχέας μιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας αποτελεί έναν νέο

ενδιάμεσο. Μία ηλεκτρονική δημοπρασία μπορεί να λειτουργήσει ως μία

ηλεκτρονική αγορά με το παραδοσιακό μοντέλο «ένας προς πολλούς» αλλά και με

το μοντέλο «πολλοί προς έναν» οπότε σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται

αντίστροφη δημοπρασία. Υπάρχουν πολλοί τύποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών οι

οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν μηχανισμοί εμπορικής συνένωσης σαν

κοινωνικοί μηχανισμοί προσδιορισμού των τιμών, σαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί

εύρεσης εμπορικών εταίρων και σαν μηχανισμοί μεταφορών και μετακίνησης

προϊόντων.

Η ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν κερδίσει την προσοχή πολλών τα τελευταία

χρόνια, κυρίως στο χώρο του B2C και C2C εμπορίου. Παρόλα αυτά οι Β2Β

δημοπρασίες έχουν την ίδια δυναμική, ιδιαίτερα όταν παρατηρείται σε μερικές

βιομηχανίες πλεόνασμα αποθεμάτων.

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2009/GogonakiThomais/attached-

document-1302594027-499109-19256/Gogonaki2009.pdf ανακτήθηκε 15/10/2012

ώρα 12:45

3.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναφέρεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών

τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων (επιχείρησης, δημοσίου, πολίτη)

που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Σύμφωνα με την 2001/Π5/EC οδηγία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλεκτρονική τιμολόγηση ορίζεται ως η αποστολή

τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα και περιλαμβάνει τη μετάδοση, αποθήκευση και

ψηφιακή επεξεργασία τους.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να

50

Page 51: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

εκδώσουν και να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια αντικαθιστώντας τα έντυπα.

Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων τυπικά εκτελείται είτε με απ’ ευθείας

αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον εκδότη στον παραλήπτη του είτε -

συνηθέστερα - μέσω παρόδου υπηρεσιών η-τιμολόγησης ο οποίος υποστηρίζει

συνολικά τη διαχείριση των η-τιμολογίων μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας

παράλληλα τη νομιμότητα της ανταλλαγής των τιμολογίων.

http://www.etimologio.gr/index.php?option=com content&view=article&id=46&Ite

mid=53 Ανακτήθηκε 15/11/2012 ώρα 23.00

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η παροχή με ηλεκτρονικά μέσα των

τιμολογίων για προμήθειες που υπόκεινται σε ΦΠΑ που παρέχονται στον

Συμμετέχοντα από τους Προμηθευτές. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο χρησιμοποιείται

για ασφαλής διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής με βάση νομικά

απαιτούμενες τεχνολογικές και διαδικαστικές προδιαγραφές για κατάλληλη

πιστοποίηση γνησιότητας.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αυτοματοποιούν το κομμάτι της εφοδιαστικής

αλυσίδας που αφορά την εξαγωγή, και αποστολή των παραστατικών του

προμηθευτή, και στην συνέχεια παραλαβή τους, έλεγχο, καταχώρηση και φύλαξη

στο ERP του αγοραστή. Η υπηρεσία διακίνησης ηλεκτρονικών τιμολογίων

εντάσσεται στις γενικότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες για την αποστολή και λήψη

παραστατικών μέσω Internet. Εδραιώνει ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας αγοραστών-

προμηθευτών-παρόχων άλλων υπηρεσιών (π.χ. Τράπεζες, Εφορία) και εξασφαλίζει,

άμεσα, εύκολα και γρήγορα, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και σημαντική μείωση

του διαχειριστικού κόστους όλων των μερών.

3.5.1 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να επιφέρει σημαντικά

οφέλη στις επιχειρήσεις που θα το υιοθετήσουν. Ενδεικτικά αναφέρονται τα

παρακάτω:

51

Page 52: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

• Από την πλευρά των εκδοτών, σημαντική μείωση κόστους που σχετίζεται με

την εκτύπωση, αποστολή και αποθήκευση των τιμολογίων. Η σημερινή

κατάσταση προϋποθέτει έξοδα τιμολόγησης που σχετίζονται τόσο με την

εκτύπωση του παραστατικού, την αποστολή του στον παραλήπτη και την

διαφύλαξη του στοιχείου από την επιχείρηση για σημαντικό χρονικό

διάστημα. Αυτά δεν αφορούν μόνο το κόστος του υλικού αλλά και του

ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχοληθεί με τις εκτυπώσεις, φακέλωμα,

αποστολή κ.α.

• Από την πλευρά των παραληπτών σημαντική μείωση κόστους όσον αφορά

την παραλαβή, την καταχώρηση (πληκτρολόγηση) των τιμολογίων στα

λογιστικά τους προγράμματα και την αποθήκευση των στοιχείων.

• Απαλοιφή λαθών τόσο από την πλευρά του εκδότη όσο και του παραλήπτη,

που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων των παραστατικών σε

λογιστικά προγράμματα και την αποστολή των τιμολογίων με καθυστέρηση

ή σε λάθος διευθύνσεις με αποτέλεσμα λογιστικές ασυμφωνίες.

• Με την χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων δίνεται η δυνατότητα

αποτελεσματικότερου ελέγχου των τιμολογίων με αποτέλεσμα την καλύτερη

λογιστική συμφωνία μεταξύ των επιχειρήσεων και την ταχύτερη εξόφληση

των τιμολογίων.

• Τέλος η μείωση χρήσης χαρτιού και αναλωσίμων εκτύπωσης δίνει μια

Οικολογική διάσταση στη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η εφαρ»οτή της ηλεκτρονικής τιμολόγησή »πορεί να επιφέρει ση»αντικά

οφέλη στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών στους παρακάτω άξονες:

• Ουσιαστικότερος και ταχύτερος φορολογικός έλεγχο αφού η ψηφιακή μορφή

των παραστατικών διευκολύνει την αναζήτηση, έλεγχο και διασταύρωση

τους.

• Παράλληλα σε επίπεδο προϋπολογισμών, η χρήση στοιχείων σε ηλεκτρονική

μορφή μπορεί να διευκολύνει τους προϋπολογισμούς τους κράτους

διευκολύνοντας την πρόβλεψη για τα αναμενόμενα έσοδα ανά είδη φόρων

52

Page 53: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

(έμμεσοι και άμεσοι) τις πωλήσεις, τις αγορές και τα έξοδα ανά κλάδο αλλά

και τα διαχρονικά στατιστικά μεγέθη, εφαρμόζοντας έτσι πολιτικές που

εξομαλύνουν τυχόν ανισορροπίες σε διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους

και έχοντας καλύτερη εικόνα των δημοσίων οικονομικών.

• Η χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για δημόσιες προμήθειες, μπορεί να

βελτιώσει σημαντικά τόσο τον προγραμματισμό όσο και των έλεγχο των

δημοσίων προμηθειών ειδικά σε κλάδους που διαφαίνονται προβληματικοί

όπως οι προμήθειες των δημοσιών νοσοκομείων. Μέσα από τη χρήση

ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικότερου

ελέγχου και συνεπώς εντοπισμός παθογενειών του συστήματος.

http://www.etimologio.gr/index.php?option=com content&view=article&id=

48&Itemid=55

3.5.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία

τέθηκε εν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004, και συμπληρώνει την ειδική πρόβλεψη

(Ν. 2672/1999) του Ελληνικού Δικαίου και το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001,

δόθηκαν οι προδιαγραφές εναλλακτικών τρόπων έκδοσης , παραγωγής, αποστολής,

διανομής και αποθήκευσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής από

όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της

Ε.Ε. Προβλέπεται επίσης ότι όλα τα τιμολόγια που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά

μέσα θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά με την διασφάλιση δύο προϋποθέσεων:

^ Ο παραλήπτης του τιμολογίου πρέπει να έχει συναινέσει και να έχει

αποδεχθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο εκ των προτέρων. η συναίνεση του

αποδέκτη μπορεί να κατοχυρωθεί με μία εμπορική σύμβαση.

^ Η αποστολή και η λήψη των τιμολογίων πρέπει να πραγματοποιούνται σε

ασφαλές δικτυακό περιβάλλον, είτε με τη χρήση αναβαθμισμένων

53

Page 54: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

προηγμένων ψηφιακών υπογραφών είτε μέσω του συστήματος EDI

(Electronic Data Interchange).

Electronic Data Exchange

Το EDI αποτελεί ένα κλειστό σύστημα-δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το

οποίο μετρά ήδη 30 χρόνια ζωής και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών του δημόσιου

και του ιδιωτικού τομέα. Είναι βασισμένο σε συμφωνηθέντα πρότυπα και συμβάσεις

μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών, και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω

των δικτύων EDI είναι τυποποιημένες και κωδικοποιημένες.

http://ergosshop.gr/typos/elektronike timologese e-invoicing Ανακτήθηκε

17/11/2012 ώρα 15:40

3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελούν δεδομένα σε ψηφιακή μορφή που

συνοδεύουν άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά, και

χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας, συνδεόμενα μονοσήμαντα και

καθορίζοντας αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος.

1. Αυθεντικότητα και γνησιότητα

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει δίνουν τη δυνατότητα στον πωλητή και στον

αγοραστή, να ελέγχουν αυτόματα τη γνησιότητα των τιμολογίων για τη συναλλαγή

τους, μέσω ασφαλούς "κλειδωμένης" σύντμησης ηλεκτρονικού κειμένου, η οποία

παρέχει την εγγύηση της αυθεντικότητας του. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει να:

• Να συνοψίζεται με ειδικό αλγόριθμο κατακερματισμού και να υπογράφεται

ψηφιακά με χρήση προηγμένου ψηφιακού πιστοποιητικού σε Ασφαλή

Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής.

54

Page 55: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

• Αποστέλλεται με ασφαλές κανάλι επικοινωνίας και με χρήση ασύμμετρης

κρυπτογράφησης σε χώρο ελεγχόμενης και κλειδωμένης πρόσβασης.

• Αποθηκεύεται με ειδικά συμμορφωμένη διεργασία ασφαλώς και μπορεί να

ανακτηθεί για σκοπούς εκ νέου αποστολής ή ελέγχου.

2. Διασφάλιση ακεραιότητας

Παράλληλα, πρέπει να διασφαλίζεται με ειδική κωδικοποίηση ακεραιότητας

μηνύματος ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να αλλοιωθούν κατά τη μετάδοσή τους και

ότι ο παραλήπτης λαμβάνει τα δεδομένα, όπως εστάλησαν, ενώ θα είναι απόλυτα

βέβαιος για την ταυτότητα του αποστολέα

3. Εξασφάλιση εμπιστευτικότητας

Πρέπει ακόμα να διασφαλίζεται με κατάλληλες προδιαγραφές επικύρωσης

εμπιστευτικότητας ότι τα στοιχεία των συναλλαγών που αποστέλλονται, δεν

μπορούν να αποκαλυφθούν ή να διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένο παραλήπτη.

4. Μη αποποίηση ευθύνης

Η συμμετοχή σε έγκυρη παραγωγή ηλεκτρονικού τιμολογίου προϋποθέτει τη

δέσμευση υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή για μη αποποίηση

ευθύνης για τα εμπλεκόμενα μέρη τα οποία δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούν

την εκ των υστέρων τη συμμετοχή τους στη εν λόγω συναλλαγή αυτού.

Εναλλακτικές λύσεις

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μολονότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει

στους ενδιαφερομένους να χρησιμοποιήσουν μία από τις δύο παραπάνω μεθόδους,

55

Page 56: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

εντούτοις επιτρέπει τη χρησιμοποίηση και άλλων μεθόδων, όταν πρόκειται για

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κράτους και

κάτι τέτοιο επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο της εν λόγω χώρας. Η ελληνική

νομοθεσία εναρμονιζόμενη με το κοινοτικό δίκαιο έχει υιοθετήσει την κοινοτική

οδηγία(2001/115/ΕΚ) θεσπίζοντας διατάξεις που αποβλέπουν στο σκοπό αυτό. Οι

προβλεπόμενες διατάξεις αναφέρονται στο Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α).

Απαραίτητη ενηαέρωση

Προσοχή πάντα όταν λοιπόν ξεκινάτε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, να

ελέγχετε ότι ο παροχέας ή σύμβουλός σας έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σας

ενημερώσει για το τρέχον δίκαιο διαδικτύου και πώς οι παρεχόμενες υπηρεσίες του

είναι συμμορφωμένες με τις διεθνής απαιτήσεις πιστοποίησης ηλεκτρονικών

τιμολογίων σε συνδυασμό με συμβατότητα PCI-DSS. Το λέμε αυτό μιας και

στατιστικές δείχνουν πως 90% αυτών δεν καλύπτουν τα μόλις προαναφερθέντα.

http://ergosshop.gr/typos/elektronike ΐ^ο1θ8656 ε-ίηνοίείην ανακτήθηκε

17/11/2012 ώρα 15:40

3.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη τόσα marketplaces, ώστε να μην ξέρει κάνεις

ποιο να προτιμήσει (αν και η συμμετοχή σ’ ένα, δεν υπαγορεύει τη συμμέτοχη και σε

αλλά). Ένα επιτυχημένο B2Bmarkeplace ρέπει να αντανακλά την ιστορικότητα του

κάθε πελάτη του, τις πρόσφατες επιλογές, τις ιδιαιτερότητες στην τιμολόγηση (βάσει

συμβολαίου, εκπτώσεων τζίρου και τρόπου πληρωμής), αλλά και να διευκολύνει την

περιήγηση και την επιλογή των προϊόντων. Θα πρέπει να διαχωρίζει τους πελάτες σε

βαθμίδες, βάσει του τζίρου και να τους παρέχει ειδικές τιμές και εκπτώσεις. Πρέπει

να χρησιμοποιεί και άλλα κανάλια πωλήσεων (Πωλητές, Άμεσο marketing,

56

Page 57: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

τηλεφωνικό κέντρο) και κανάλια επικοινωνίας (φαξ, τηλέφωνο, e-mail) τα οποία θα

πρέπει να ενεργοποιούνται όσο και όποτε επιθυμεί ο πελάτης. Να δίνει τη

δυνατότητα στους πελάτες ν’ αποφασίζουν για τις αγορές τους με στοιχεία όπως:

τιμές, διαθεσιμότητα, χρόνοι παράδοσης, αξιολόγηση των προϊόντων από άλλους

πελάτες και θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται με συστήματα : CRM (γνώση του τι

χρειάζεται ο πελάτης και τι όχι, εξυπηρέτηση μετά την πώληση) και ERP

(ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν τη σύνδεση της δικτυακής αγοράς Β2Β με

την αποθήκη, το λογιστήριο, το στόλο φορτηγών της εταιρείας).

Ίσως μια από τις πιο κρίσιμες εφαρμογές που πρέπει να προσφέρει το

επιτυχημένο B2B να είναι η δυνατότητα συνεννόησης διαφορετικών αγοραστών του

ίδιου πελάτη. Επίσης, ενώ η ιστοσελίδα θα πρέπει να μεταχειρίζεται τον κάθε

αγοραστή ως άτομο, θα πρέπει να μπορεί να τον εντάσσει στο πρόγραμμα αγορών

του οργανισμού στον οποίο ανήκει. (Πασχόπουλος, 2001).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί έρευνα με δομημένες

συνεντεύξεις σε 25 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι συνεντεύξεις έγιναν με τους

ιδιοκτήτες/ διευθυντές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων

είναι ποιοτική. Επιλέχτηκε ο τρόπος αυτός προκειμένου να διερευνήσουμε ένα θέμα

με το όποιο θεωρούμε ότι δεν μπορούμε διαφορετικά.

Σύμφωνα με το Δημητριάδη (2000), στην προσπάθεια για καταγραφή,

περιγραφή ερμηνεία, πρόβλεψη και έλεγχο των φαινομένων του περιβάλλοντος,

τόσο στην επιστημονική όσο και στην επιχειρηματική έρευνα χρησιμοποιούνται

ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στην περίπτωση που ο ερευνητής αποφασίσει

να πραγματοποιήσει εμπειρική έρευνά δηλαδή να προσπαθήσει να δώσει

απάντηση/λύση σε ένα ερώτημα/πρόβλημα, πρωτογενή δεδομένα τα όποια

57

Page 58: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

συλλέγονται από τον ίδιο ερευνητή για της ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, που

έχει δυο βασικές εναλλακτικές επιλογές:

α) Να επιχειρήσει τη διερεύνηση του προβλήματος σε βάθος συλλέγοντας

ποιοτικά δεδομένα από διαφορές πήγες χρησιμοποιώντας συνδυασμό

ερευνητικών μεθόδων, τεχνικών και/ή οργάνων όπως παρατήρηση,

συμμετοχική παρατήρηση, ελεύθερη συνέντευξη, ομάδες εστίασης κλπ.

^ Να χρησιμοποιήσει σταθμισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου με

διαβαθμίστηκες κλίμακες μέσω ερωτηματολόγιου και/ή δομημένες

συνεντεύξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή, ποσοτικοποίηση

και στατιστική ανάλυση μεγάλου αριθμού δεδομένων με στόχο την ανάγωγη

των συμπερασμάτων της έρευνας σε ευρύτερους πληθυσμούς (Δημητριάδη,

2000).

Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας ακολουθήθηκε η (α) περίπτωση

συλλέγοντας ποιοτικά δεδομένα μέσω πρωτογενούς έρευνας, στα πλαίσια της οποίας

χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο της συνέντευξης. Για την πραγματοποίηση των

συνεντεύξεων συντάχτηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για

τους ιδιόκτητες/διευθυντές των επιχειρήσεων. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν

με προσωπική επικοινωνία, κατά την οποία ο ερευνητής κατέγραφε απευθείας της

απαντήσεις των ερωτήσεων.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είχε ως

πρωταρχικό σκοπό τη μελέτη της χρήσης συστημάτων και διαδικασιών του

ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β από τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η

έρευνα εστιάζει στη χρήση ή όχι επισήμων διαδικασιών και συστημάτων

ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β από τις επιχειρήσεις.

58

Page 59: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

4.1.1 ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε σε 25 μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκ των

οποίων οι 12 λειτουργούν στην Κομοτηνή και 13 στην Ξάνθη. Η επιλογή των

επιχειρήσεων έγινε τυχαία, ο κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων ποικίλλει

καθώς προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, όπως διαφέρει και η νομική μορφή

των επιχειρήσεων.

Ο κλάδος δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ποικίλλει καθώς

προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, όπως εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,

καταστήματα ρούχων κλπ. Για λογούς εχεμύθειας και για τη διευκόλυνση της

συγγραφής δεν θα αναφερθούν τα ονόματα των επιχειρήσεων τις ονομάσαμε τυπικά

με αριθμούς από 1 έως 25. Στον παρακάτω πινάκα I παρουσιάζεται η κατανομή τους

στους κλάδους δραστηριότητας η περιοχή και το είδος της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

Ο.Ε. ΞΑΝΘΗ

Α.Ε. ΞΑΝΘΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

59

Page 60: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ε.Π.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΚ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Α Ν Δ ΡΙΚ Ω ΝΓ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΩ ΝΡΟ Υ Χ Ω Ν

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

Ε.Π.Ε. ΞΑΝΘΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

Ο.Ε. ΞΑΝΘΗ

Ε.Ε. ΞΑΝΘΗ

Ο.Ε. ΞΑΝΘΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ε.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο.Ε ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ο.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ο.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

60

Page 61: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Ο.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΕΦΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ

Ο.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

ΑΤΟΜΙΚΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ

Από των παραπάνω πινάκα I ξεχωρίζει ο κλάδος δραστηριότητας κατάστημα

ανδρικών γυναικείων ρούχων με αριθμό 10 επιχείρησης (40%) των επιχειρήσεων.

Ακόλουθη ο κλάδος εμπόριο Η/Υ με ποσοστό (24%) 6 επιχειρήσεις. Στη συνεχεία

έχουμε το κλάδο κατάστημα βρεφικών παιδικών ρούχων 3 επιχειρήσεις που έχει

ποσοστό (12%). Επίσης έχουμε τους κλάδους εμπόριο επίπλων και φωτιστικών,

εμπόριο κατεψυγμένων προϊόντων και ειδή διατροφής, χονδρική λιανική πώληση

πλαστικών ειδών, κατάστημα οπτικών ειδών, εμπόριο ειδή υγιεινής και υδραυλικά,

κατάστημα κοσμημάτων με ποσοστό (4%) και 1 επιχείρηση ο κάθε κλάδος.

Το μέγεθος του δείγματος είναι πολύ μικρό και δεν μας επιτρέπει να

γενικεύσουμε τα αποτελέσματα ως αντιπροσωπευτικά των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η προσπάθεια μας αυτή «διαφωτίζει» λίγο

περισσότερο το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις αποτυπώνοντας της ιδιαιτερότητες και πρακτικές των 25 μικρομεσαίων

επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

61

Page 62: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

4.1.2 Ερωτηματολόγιο Έρευνας - Συλλογή Στοιχείων

Για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας και την πραγματοποίηση της έρευνας

διεξήχθη πρωτογενής ερευνά. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ενός

ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούνταν από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

σχεδιασμένες για συνέντευξη.

Η δομή του ερωτηματολογίου καθορίστηκε πλήρως από τις ανάγκες του πεδίου

διερεύνησης (ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β) και τις ιδιαιτερότητες του δείγματος

(μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 3 ενότητες. Η

πρώτη ενότητα (Παράρτημα Α Ερωτ. 1-4 σελ. 79) αφορά στα στοιχεία των

επιχειρήσεων και των κλάδο δραστηριότητας. Η δεύτερη ενότητα (Παράρτημα Α

Ερωτ. 5-9 σελ. 79-80) αφορά στη χρήση του Β2Β από της μικρομεσαίες

επιχείρησης. Η τρίτη ενότητα (Παράρτημα Α Ερωτ. 10-12 σελ.80) αφορά στα οφέλη

και ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης του Β2Β από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ανάγκη για διερεύνηση τόσο των τυπικών μορφών Β2Β όσο και των άτυπων

καθόρισε και την φύση των ερωτήσεων εκ των οποίων πολλές διερευνούσαν τις

πραγματικές πρακτικές που ακολούθουν οι επιχειρήσεις στις καθημερινές

λειτουργιές τους, δίνοντας την ευκαιρία στους ερωτηθέντες να απαντήσουν

ελευθέρα σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζουν. Η τυπική μορφή του

ηλεκτρονικού εμπορίου και Β2Β και οι διαδικασίες που τη διέπουν διερευνήθηκαν

με συγκεκριμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες στις πρακτικές και την ορολογία των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφία και τη διαπίστωση ότι

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εξοικειωμένες με την έννοια και την ορολογία

του Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο, προσαρμόσαμε τις ερωτήσεις σε απλή κατανοητή

μορφή, με σκοπό να αποφύγουμε λανθασμένα συμπεράσματα λόγω έλλειψης

κατανόησης της ορολογίας.

Μέσα από τις ερωτήσεις διερευνήθηκε και το κλίμα που επικρατεί στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με το Β2Β και η προθυμία τους για μεταφορά,

62

Page 63: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

διάχυση και αξιοποίηση των γνωστικών τους πόρων. Επιπλέων ελέγχτηκε εάν

θεωρούν ότι ωφελούνται από τη θέσπιση τέτοιων πρακτικών και ποσό σημαντική

είναι για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης τους.

Όλες οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους ιδιοκτήτες/ επιχειρηματίες

των επιχειρήσεων και με προσωπική επαφή. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν 10-20 λεπτά

κατά μέσο ορό.

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ακολουθεί ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που συλλέχτηκαν, συμφώνα με τις

απαντήσεις των ιδιοκτήτων/διευθυντών των 25 επιχειρήσεων, όπως αυτές

διατυπωθήκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.

4.2.1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Β2Β ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αναθαρρούν ότι δεν έχουν την

κατάλληλη ενημέρωση για να μπορούν να έχουν αποσαφηνισμένη άποψη για το

ηλεκτρονικό εμπόριο και το Β2Β. Ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων όμως

αναφέρουν ότι γνωρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Β2Β.

Α) Είδη συναλλαγών Β2Β

Όσον αφορά στα είδη συναλλαγών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις της

έρευνας μας έχουμε βγάλει κάποια αποτελέσματα όπως, ότι από τις 25 επιχειρήσεις

τα 24 των ερωτηθέντων με ποσοστό 42% έχουν εμπορικό λογισμικό ενώ ο ένας μόνο

δεν έχει το εμπορικό λογισμικό ως είδος συναλλαγής Β2Β. Οι 20 από τις 25 με

ποσοστό 35% χρησιμοποιούν και το είδος συναλλαγής αιτήματα παραγγελίας σε

προμηθευτή ηλεκτρονικά και είπαν ότι είναι μεγάλη ευκολία για αυτούς γα να

κάνουν τις παραγγελίες τους ενώ οι 5 επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν οι 2 από

αυτούς είπαν πως προτιμούν να παραγγέλλουν από τηλέφωνο, και οι υπόλοιποι 3

επιχειρήσεις απάντησαν ότι αυτοί θα ήθελαν να έχουν όμως οι προμηθευτές τους δεν

63

Page 64: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

χρησιμοποιούν. Επίσης ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων μόνο 11 από

τις 25 το 19% έχουν web hosting ιστοσελίδας, στην εποχή μας, το ηλεκτρονικό

εμπόριο είναι πολύ διαδεδομένο όμως δεν το χρησιμοποιούν αρκετά. Στη συνεχεία

έχουμε τη διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά που μόνο 2 από τις 25 το 4%

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά, ενώ οι υπόλοιπη

23 δεν το χρησιμοποιούν . Τέλος, έχουμε την εφοδιαστική αλυσίδα με προμηθευτή

που κανένας δεν χρησιμοποιεί ανάμεσα από της επιχειρήσεις της συνέντευξης.

Γίνεται φανερό ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σε αρκετά

ικανοποιητικό βαθμό το Β2Β, κυρίως τα αναμενόμενα εμπορικό λογισμικό,

αιτήματα παραγγελίας σε προμηθευτή ηλεκτρονικά. Επίσης και το web hosting

ιστοσελίδας κατέχει σχετικά καλή θέση. Στο παρακάτω διάγραμμα 1 φαίνονται τα

αποτελέσματα των απαντήσεων σε ποσοστά.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Εμπορικό Web hosting Εφοδιαστική Αιτήματα Διαχείρισηλογισμικό ιστοσελίδας αλυσίδα με παραγγελίας σε αποθήκης

προμηθευτή προμηθευτή ηλεκτρονικάηλεκτρονικά

64

Page 65: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Β) Διαδικασίες και πληρωμές

Όσον αφορά για διαδικασίες και πληρωμές των επιχειρήσεων. Οι σχέσεις των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τους ηλεκτρονικές συναλλαγές όλο και γίνετε

καλυτέρα. Αν και το δείγμα που έχουμε είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να

αντιπροσωπεύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά είναι ικανοποιητικό για να

πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις άρχισαν να προσαρμόζονται στους ρυθμούς

της ανταγωνιστικής παγκοσμιοποίησης. Οι 22 από τις 25 επιχειρήσεις τις έρευνας

μας που κάναμε συνέντευξη και ποσοστό 42% χρησιμοποιούν e-banking για της

διαδικασίες και πληρωμές, 2 επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν e-banking είπαν

ότι σύντομα θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν και (1) ένας ιδιοκτήτης της

επιχειρήσεις απάντησε ότι δεν τηρεί της διαδικασίες και της πληρωμές ηλεκτρονικά.

Το PayPal είναι ένα βασικό μέσο συναλλαγής χρημάτων online παγκόσμιος, όμως οι

επιχειρήσεις της έρευνας δεν το χρησιμοποιούν πολύ όσο χρησιμοποιείτε

παγκόσμιος, η χρήση του PayPal έχει ποσοστό 21% και χρησιμοποιούν 11

επιχειρήσεις από της 25. Επίσης έχουμε και την πιστωτική κάρτα στις ηλεκτρονικές

πληρωμές που ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό των επιχειρήσεων του δείγματος

χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα στης συναλλαγές με ποσοστό 37% των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρόλα αυτά όμως τα αποτελέσματα που έχουμε είναι αρκετά ικανοποιητικό, οι

ηλεκτρονικές διαδικασίες και πληρωμές όλο και εξαπλώνονται με το πέρασμα του

χρόνου. Στο παρακάτω διάγραμμα 2 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

σε διάγραμμα με ποσοστά.

65

Page 66: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Γ) Λογισμικά και Υπηρεσίες των επιχειρήσεων

Τα λογισμικά σε μια επιχείρηση είναι το ποιο σημαντικό πράγμα, αν δεν

υπάρχει λογισμικό στον υπολογιστή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οι μικρομεσαίες

επιχειρήσεις της έρευνας τα λογισμικά που έχουν περισσότεροι είναι ενοικίασης με

το χρόνο με ποσοστό 80% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δηλαδή 20 επιχειρήσεις

από της 25 που είναι το δείγμα. Ενώ οι υπόλοιποι 5 επιχειρήσεις έχουν ποσοστό 20%

τα λογισμικά ή και η υπηρεσίες τους που χρησιμοποιούν είναι καθεστώς αγοράς.

Κάποιοι από της ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων είπαν πως έχουν καθεστώς ενοικίασης

επειδή μπορεί κάποια στιγμή να θέλουν να αλλάξουν το λογισμικό ή και της

υπηρεσίες που προσφέρουν και γι’ αυτό αν χρειαστούν να αλλάξουν κάτι αυτό θα

γίνει ποιο εύκολο και οικονομικό.

66

Page 67: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Δ) Λόγοι που ωθούν την επιχείρηση να υιοθέτηση το Β2Β

Όσον αφορά τους λογούς που ωθούν την επιχείρηση να υιοθέτηση το Β2Β. Οι

απαντήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της έρευνας είναι οι 15 από τις 25

επιχειρήσεις 26% των ερωτηθέντων υιοθετούν το Β2Β για ευκολία επειδή μπορούν

να κάνουν τις δουλείες τους ποιο γρήγορα και εύκολα που είναι για όφελος της

επιχείρησης. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων απάντησαν ότι

χρησιμοποιούν το Β2Β για παραγγελιοληψία μόνο 4% (2 από τις 25) των ιδιοκτήτων

είπαν ότι χρησιμοποιούν το Β2Β για παραγγελιοληψία. το μέγιστο αριθμό των

απαντήσεων έχουν οι προμήθειες και εξυπηρέτηση πελατών, το 29% (17 από τις 25)

επιχειρήσεις υιοθετούν το Β2Β για της προμήθειες της επιχειρήσεις. Επίσης, και η

εξυπηρέτηση πελατών είναι σημαντικός λόγος για τους ιδιόκτητες για να

υιοθετήσουν το Β2Β και η εξυπηρέτηση πελατών σημειώνει ποσοστό 29%, οι

επιχειρηματίες απάντησαν ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν καλά και γρήγορα των

πελάτη και οι πελάτες να μένουν ευχαριστημένοι. Το μάρκετινγκ που είναι τόσο

σημαντικό στην εποχή μας, έχει το ελάχιστο ποσοστό 2% (1 από τις 25). Τέλος, το

10% ( 6 από τις 25) ιδιοκτήτων ωθούνται από τους συνεργάτες και υιοθετούν το

Β2Β.

Με το μέσο ορό 38,7% καταλαβαίνουμε πως οι μικρομεσαίες επιχείρησης

υιοθετούνται το Β2Β για να γίνουν πιο δυνατή και ανταγωνιστική. Στο διάγραμμα

3 εμφανίζονται οι λόγοι με τα ποσοστά τους που καταλαμβάνουν.

67

Page 68: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

Λογοι υιοθέτησης Β2ΒΕυκολία Παραννελιοληψια Προμήθειες

Εξυπηρέτηση πελατών «Marketing Συνερνατες

Ε) Διασύνδεσης με συνεργάτες ή υποκαταστήματα

Ένα μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν διασύνδεση με

συνεργάτες ή υποκατάστημα το 56% ( 14 από τις 25) των επιχειρήσεων δεν έχουν

διασύνδεση. Ενώ οι υπόλοιποι 11 επιχειρήσεις δηλαδή το 44% των επιχειρήσεων

έχουν διασύνδεση με συνεργάτες ή υποκαταστήματα, για την ακρίβεια από τις 11

επιχειρήσεις που έχουν διασύνδεση οι 8 έχουν διασύνδεση με τους συνεργάτες και οι

3 με τα υποκαταστήματα.

68

Page 69: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Συμφώνα με τα αποτελέσματα που έχουμε συγκέντρωση έχουμε μέσο ορό 50%

χρήση διασύνδεσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δείγματος.

4.2.2 ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Β2Β

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η λειτουργία αυτών όλο εξελίσσεται και

μετασχηματίζεται με την πάροδο του χρόνου και πολλές φορές προσαρμόζεται στα

νέα τεχνολογικά δεδομένα. Όμως μερικές φορές οι επιχειρήσεις βρίσκουν μπροστά

τους κάποιες ανασταλτικές παράγοντες και δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη

τεχνολογία.

Α) Ανασταλτικοί παράγοντες και προβλήματα

Οι ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης Β2Β, συμφώνα με τις απαντήσεις των

επιχειρηματιών οι 10 από τις 25 επιχειρήσεις του δείγματος που σημειώνει το 40%

των επιχειρήσεων απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιος ανασταλτικός παράγοντας

χρήσης ούτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να χρειαστεί βελτίωση οι επιχειρήσεις

(1-2-4-6-9-14-18-21-22-24) είναι αυτοί που δεν έχουν κάποιο ανασταλτικό

παράγοντα για να μην χρησιμοποιούν ή να δυσκολευτούν στη χρήση του πιστεύουν

πως ότι χρειάζονται το έχουν.

Στην συνέντευξη με τους επιχειρηματίες κάναμε την ερώτηση ανασταλτικοί

παράγοντες χρήσης Β2Β και τι προβλήματα υπάρχουν, τι χρειάζονται για βελτίωση.

Οι 15 ιδιοκτήτες 60% που απάντησαν και είπαν τους ανασταλτικούς παράγοντες, για

τις επιχειρήσεις (3-13-15-25) ως ανασταλτικό παράγοντα έχουν το κοινό πρόβλημα

δεν έχουν Β2Β διασύνδεση με συνεργάτες ή υποκαταστήματα. Για τη βελτίωση του

προβλήματος οι ιδιοκτήτες των δυο επιχειρήσεων (3 και 25) είπαν ότι το πρόβλημα

είναι στα λογισμικά τους και πρέπει να γίνει αναβάθμιση ενώ οι ιδιοκτήτες των δυο

επιχειρήσεων (13 και 15) δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με τα λογισμικά τους αλλά οι

συνεργάτες τους δεν έχουν Β2Β διασύνδεση για αυτό για να βελτιωθεί το πρόβλημα

πρέπει οι συνεργάτες τους να έχουν Β2Β διασύνδεση. Οι ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων (5 και 20) ως ανασταλτικό παράγοντα έχουν της ηλεκτρονικές

69

Page 70: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

διαδικασίες ή πληρωμές για να βελτιώσουν το πρόβλημα αυτό θέλουν την

εμπιστοσύνη των πελατών τους. Ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσεις (7) δεν έχει κάποιο

πρόβλημα ή κάποιο ανασταλτικό παράγοντα αλλά λέει ότι έπρεπε να

χρησιμοποιήσουν διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά σαν επιχείρηση αλλά από

λογούς συνηθείας δεν το έχουν υιοθέτηση ακόμα. Για τις ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων (8-11-17) οι παράγοντες που ανασταλούν την χρήση του Β2Β και

ειδικά τη χρήση αιτήματα παραγγελίας σε προμηθευτή είναι οι προμηθευτές τους,

για να βελτιώσουν τα προβλήματα τους περιμένουν οι προμηθευτές τους να

υιοθετήσουν το Β2Β. Στην εποχή που βρισκόμαστε όλη χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

και έχει τόσο εξαπλωθεί και χρησιμοποιείτε από όλους όμως κάποιες επιχείρησης

ακόμα δεν έχουν καταλάβει ποσό σημαντικό είναι για αυτούς να χρησιμοποιούν να

υιοθετήσουν το web hosting ιστοσελίδας οι 5 ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (10-12­

16-19-23) δεν χρησιμοποιούν web hosting ιστοσελίδας ξέρουν πως έπρεπε να έχουν

αυτό για καλό της επιχείρησης τους όμως δεν έχουν μπορεί αργότερα να το έχουν

τώρα δεν το σκάφτονται.

Διάγραμμα 4

Ανασταλτικοί παράγοντες33%

27%

20%

13%

7%

Β2Β διασύνδεση Ηλεκτρονικές διαδικασίες και

πληρωμές

Διαχείρισηαποθήκης

ηλεκτρονικά

Αιτήματα παραγγελίας σε

προμηθευτή

Web hosting ιστοσελίδας

70

Page 71: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Στο παραπάνω διάγραμμα 4 έχουμε τα ποσοστά των ανασταλτικών παραγόντων

το μέγιστο ποσοστό έχει το web hosting ιστοσελίδας 33% και το ελάχιστο ποσοστό

έχει η διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά 7%, επίσης, και η Β2Β διασύνδεση έχει

ποσοστό 27% και είναι πρόβλημα για επιχειρηματίες που δεν χρησιμοποιούν το Β2Β

διασύνδεση οι συνεργάτες τους. Στη συνεχεία έχουμε αιτήματα παραγγελίας σε

προμηθευτή που έχει ποσοστό 20% και τέλος έχουμε της διαδικασίες και πληρωμές

που έχουν ποσοστό 13% ως ανασταλτικό παράγοντα.

Β) Τι άλλο χρειάζεται στο “ πακέτο” Β2Β

Στο τέλος της συνέντευξης μας ρωτήσαμε στις ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων που κάναμε συνέντευξη αν χρειαζόταν κάτι άλλο στο “πακέτο” Β2Β

που έχουν τώρα. Οι απαντήσεις που έδωσαν οι 18 ιδιοκτήτες με ποσοστό 72% των

ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν χρειάζονται κάτι άλλο, αυτά που χρειάζονται

χρησιμοποιούν ήδη. Οι επιχειρήσεις (3-15-25) απάντησαν ότι χρειάζονται να έχουν

Β2Β διασύνδεση με συνεργάτες ή υποκαταστήματα. Ενώ, οι ιδιοκτήτες των

επιχειρήσεων (16-19-21) χρειάζονται στο “πακέτο” Β2Β web hosting ιστοσελίδας.

Τέλος για τη επιχείρηση (8) αυτό που λείπει στο πακέτο Β2Β είναι η εφοδιαστική

αλυσίδα με προμηθευτές.

71

Page 72: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το διαδίκτυο στις μέρες μας έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και παίζει

σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Παράλληλα με την ανάπτυξη

του διαδικτύου υπάρχει ανάπτυξη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται, το εμπόριο που πραγματοποιείτε με

ηλεκτρονικά μέσα, αποτελεί δηλαδή μια συναλλαγή που γίνεται μέσω διαδικτύου

χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία των φυσικών προσώπων.

Τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι τα εξής: B2B, B2C, B2G, C2G, C2G,

C2C. Στην παρούσα εργασία δόθηκε περισσότερη έμφαση στο B2B.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρηση με Επιχείρηση (B2B) αναφέρεται σε

συναλλαγές ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

Για την συγκεκριμένη εργασία, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα μέσω της

προσωπικής συνέντευξης με τη χρήση ερωτηματολόγιων σε 25 μικρομεσαίες

επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν τυχαία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας βλέπουμε ότι, ένα σημαντικό

ποσοστό των επιχειρήσεων δεν έχουν την σχετική ενημέρωση ώστε να έχουν μια

άποψη για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για το B2B. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός

των επιχειρήσεων δηλώσαν ότι γνωρίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και το B2B.

Επίσης παρατηρούμε ότι, όσον αφορά στα είδη συναλλαγών που χρησιμοποιούν

οι επιχειρήσεις της έρευνας, με ποσοστό 42% έχουν εμπορικό λογισμικό. Με

ποσοστό 35% χρησιμοποιούν και το είδος συναλλαγής αιτήματα παραγγελίας σε

προμηθευτή ηλεκτρονικά. Επίσης ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό των επιχειρήσεων με

19% έχουν web hosting ιστοσελίδας και τέλος έχουμε το μικρότερο ποσοστό το 4%

από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά.

72

Page 73: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Στη συνέχεια στις διαδικασίες και πληρωμές βλέπουμε ότι, το μεγαλύτερο

ποσοστό από τις επιχειρήσεις της έρευνας, χρησιμοποιούν το σύστημα e-banking,

ύστερα την πιστωτική κάρτα και τέλος με ένα μικρό ποσοστό έχουμε το γνωστό

μέσο συναλλαγής χρημάτων PayPal.

Στα λογισμικά και στις υπηρεσίες των επιχειρήσεων, οι 20 επιχειρήσεις από της

25 έχουν ενοικιάσει και μόνο οι 5 έχουν αγοράσει τα λογισμικά τους.

Όσον αφορά τους λόγους υιοθέτησης του B2B όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο

4, το 38,7% κατά μέσο όρων επιχειρήσεων υιοθετούνται το Β2Β για να γίνουν πιο

δυνατή και ανταγωνιστική.

Ως ανασταλτικοί παράγοντες, οι επιχειρήσεις απάντησαν με μέγιστο ποσοστό το

33% το web hosting ιστοσελίδας, ύστερα με ποσοστό 27% την B2B διασύνδεση, με

20% τα αιτήματα παραγγελίας σε προμηθευτή, με 13% ηλεκτρονικές διαδικασίες

και πληρωμές και με το ελάχιστο ποσοστό 7% τη διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Κατόπιν των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων που πρόεκυψαν από την

παρούσα μελέτη για την χρήση του Β2Β από της μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα

μπορούσαν να προταθούν κάποιες προτάσεις βελτίωσης για την αποτελεσματικότερη

χρήση του Β2Β των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά τους και να προτείνουμε εφικτές αλλαγές προσαρμοσμένες στις

ανάγκες και δυνατότητες τους.

Κατά τη συγγραφή της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός αριθμός των

επιχειρήσεων της έρευνας δεν γνώριζαν για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για το Β2B.

Αρχικά, θεωρούμε ότι οποιοδήποτε εγχείρημα για την ανάπτυξη, υποστήριξη και

αφοσίωση στη θέσπιση ενός συστήματος Β2Β πρέπει να ξεκινήσει από την

ενημέρωση και επιμόρφωση των ιδιοκτητών/ επιχειρηματιών αναφορικά με το

ηλεκτρονικό εμπόριο. Διαπιστώσαμε τον καταλυτικό ρόλο της ηγεσίας στις

73

Page 74: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πως μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για

αλλαγή και να εμπνεύσει την ανάγκη για Β2Β ή αντίθετα πως μπορεί να σταθεί

εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια αλλαγής.

Αυτό που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι το γεγονός η Β2Β διασύνδεση

στην Ελλάδα δεν είναι ευρεία. Επομένως, χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό

διάστημα έτσι ώστε η χρήση του Β2Β διασύνδεσης να υιοθετηθεί από ένα μεγάλο

αριθμό επιχειρήσεων. Για να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις τα οφέλη της Β2Β

διασύνδεσης βασικό είναι να γνωρίζει τη λειτουργία του καναλιού πάνω από το

οποίο υλοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το κανάλι αυτό είναι το Είναι

επομένως βασικό να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες να το χρησιμοποιούν. Στόχος είναι

να γνωρίσουν οι επιχειρηματίες το μέσο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το

ηλεκτρονικό εμπόριο και το Β2Β διασύνδεση.

Είναι ουσιαστική σημασία να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες τα οφέλη από την

εφαρμογή ενός συστήματος Β2Β και να γνωρίζουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

ώστε να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Β2Β

στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων.

Οποιαδήποτε προσπάθεια πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά, είναι σημαντικό να

είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Οι

επιχειρηματίες επιζητούν την άμεση απόδοση των προσπαθειών τους για να

επιβεβαιώσουν την αξία της επένδυσης τους. Εάν η πρώτη εφαρμογή Β2Β επιτύχει

θα δημιουργήσει αίσθημα εμπιστοσύνης και καλής διάθεσης για την περαιτέρω

υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β και την υιοθέτηση αυτού.

Τέλος, ως το δυσκολότερο εγχείρημα θεωρούμε την αλλαγή κουλτούρας της

επιχείρησης για την χρήση του Β2Β και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία απαιτεί

βάθος χρόνου για να επιτευχτεί. Η αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται με τη σκέψη και

συνήθεια των επιχειρηματιών αν αλλάξουν της συνήθειες και της σκέψης τους θα

επιτύχουν.

Ολοκληρώνοντας θεωρούμε ότι στη σημερινή εποχή των ριζικών αλλαγών η

αξιοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β θα αποτελέσει το μόνο όπλο επιβίωσης

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

74

Page 75: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ

EfraimTurban/ DavidKingetal (2008) «Ηλεκτρονικό εμπόριο Αρχές-Εξελίξεις-

Στρατηγική από τη σκοπιά του Manager» εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας, Απόδοση:

Γιάννης Β. Σαμαράς, Αθήνα

Δημητριάδη, Ζ. (2000) «Μεθοδολογία Επιχειρηματικής Έρευνα» Αθήνα Interbooks

Πασχόπουλος Α. (2007) «Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Πασχόπουλος Α., Σκαλτσάς Π. (2001), «Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ανάπτυξη &

Εφαρμογή Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Marketing στο Διαδίκτυο», Εκδόσεις

Κλειδάριθμος, Αθήνα

Πασχόπουλος, Α. και Σκαλτσάς, Π.(2000),«Ηλεκτρονικό Εμπόριο», Εκδόσεις

Κλειδάριθμος , Αθήνα.

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

http://www.ebizq.net/topics/b2b (ανακτήθηκε 14/10/2012 ώρα 15:30)

http://www.goe.mcit.gov.cy/mcit/trade/goe.nsf/0/EC67261B2F444D60C22575C500

3ADC61/$file/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82 %CF%

8C%CE%BB%CE%B1%20%CF%8C%CF%83%CE%B1%20%CE%B8%CE%AD

%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%20%CE%BD%CE%B1%20%CE%B3%C

E%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B5%20%

CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B7%CE%BB%CE

%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%

75

Page 76: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

8C%20%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF.pdf(α

νακτήθηκε 26/10/2012 ώρα 02:06)

http://diotima.wizcom.com.gr/ig common/upload/HLEKRONIKO EPIXEIREIN A

NDROMEDA.pdf (ανακτήθηκε 26/10/2012 ώρα 03:08)

http://www.plant-management.gr/index.php?id=14930(ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα

23:23)

http://www.morax.gr (ανακτήθηκε 13/11/2012 ώρα 23:35)

http://www.etimologio.gr/index.php?option=com content&view=article&id=46&Ite

mid=53(Ανακτήθηκε 15/11/2012 ώρα 23.00)

http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/metaptyxiaka/strathgikes diktywn/ergasies/200

7/strategies%20B2B .pdf( ανακτή θηκε 17/11/2012 ώρα 21:42)

http://www.cosmo-one.gr/educommerce/?page id=280(ανακτήθηκε 18/10/2012 ώρα

14:20)

http://www.elektroniko-emporio.com/ti-einai-to-electroniko-

emporio.html(ανακτήθηκε 24/11/2012 ώρα: 02:11)

http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio/electroniko-emporio-

nomothesia.html(ανάκτηση 24/11/2012 ώρα 02:18)

http://www.hellassites.gr/e-katastima.html ( ανακτήθηκε 24/11/2012 ώρα 02:30)

http://www.acci.gr/acci/BusinessSupport/ECommerce/Introduction/tabid/119/langua

ge/el-GR/Default.aspx(ανάκτηση 24/11/2012 ώρα 02:41)

http://ecommerceteeaph.wikispaces.com (ανακτήθηκε 27/10/2012 ώρα 15:25)

76

Page 77: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Basileiou_Kazantzaki_recommendation systems (ανακτήθηκε 21/01/2013 ώρα

11:20)

http://www.kep.gov. gr/portal/page/portal/kep/ (ανακτήθηκε 07/11/2012 ώρα 16:50)

http://www.gsis.gr/ (ανακτήθηκε 30/01/2013 ώρα 18:35)

http;//users.sch.grvmparekostpee-commerce-simp4.pdf (ανακτήθηκε 05/02/2013 ώρα

15:10)

http://www.getitnow.gr (ανακτήθηκε 28/01/2013 ώρα 20:40)

http://www.worldbid.com/index.htm (ανακτήθηκε 27/01/2013 ώρα 14:30)

http://makemoneyonline.gr/ecommerce greece.html (ανακτήθηκε 27/10/2012 ώρα

15:50)

http://www.etimologio.gr/index.php?option=com content&view=article&id=48&Ite

mid=55 (ανακτήθηκε 27/03/2013 ώρα 17:35)

http://www.anatolh.com/greece/economy/item/6253%CE%BA%CE%B5%CF%81 E

%B4%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CE%AD%CE%B4%CE%B1%CF%

86%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%

CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 (ανακτήθηκε

17/12/2012 ώρα 21:25)

77

Page 78: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Ερωτηματολόγιο συνεντεύξεων

Γ ενικά Στοιχεία

1. Επωνυμία Επιχείρησης :

2. Νομική Μορφή Επιχείρησης :

3. Έδρα της επιχείρησης :

4. Κλάδος Δραστηριότητας :

Χρήση του Β2Β από της μικρομεσαίες επιχείρησης

5. Τι είδους συναλλαγές Β2Β έχετε;

1 Εμπορικό λογισμικό

1 Web hosting ιστοσελίδας

( Εφοδιαστική αλυσίδα με προμηθευτή

1 Αιτήματα παραγγελίας σε προμηθευτή ηλεκτρονικά

1 Διαχείριση αποθήκης ηλεκτρονικά

6. Οι διαδικασίες και οι πληρωμές τηρούνται ηλεκτρονικά; Αν Ναι;

1 E- banking

1 PayPal

1 Πιστωτική κάρτα

7. Τα λογισμικά ή/και οι υπηρεσίες είναι καθεστώς αγοράς ή ενοικίασης με το χρόνο;

8. Λόγοι που ωθούν την επιχείρηση να υιοθετήσει το Β2Β;

78

Page 79: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B): Αdigilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/492/1/022013272.pdf · εμπόριο προϋπάρχει εδώ και

Ευκολία

Παραγγελιοληψία

Προμήθειες

Εξυπηρέτηση πελατών

Marketing

Συνεργάτες

9. Έχετε Β2Β διασύνδεση και με συνεργάτες ή υποκαταστήματα;

Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης Β2Β

10. Ανασταλτικοί παράγοντες χρήσης, δηλαδή γιατί δεν το χρησιμοποιείτε ενώ έπρεπε; Τι σας δυσκολεύει;

11. Τι προβλήματα υπάρχουν; Τι χρειάζεται για τι βελτίωση;

12. Τι άλλο θα χρειαζόταν που δεν υπάρχει στο “πακέτο” Β2Β που έχουν τώρα, αν ισχύει κάτι τέτοιο;

79