Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα - AUA · 2016-12-19 · •Κάζε αλώξηκό...

of 54 /54
Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα

Embed Size (px)

Transcript of Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα - AUA · 2016-12-19 · •Κάζε αλώξηκό...

 • Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα

 • •Έκθπην αλνζνπνηεηηθόΆκεζε απόθξηζε ζε γλσξίζκαηα παζνγόλσλ

  •Πξνζαξκνζηηθό αλνζνπνηεηηθό

  Απόθξηζε ζε εηδηθά γλσξίζκαηα παζνγόλσλ

  Μνξηαθή πξνζέγγηζε: δνκή ησλ εκπιεθόκελσλ πξσηετλώλ,

  αιιειεπηδξάζεηο ππνδνρέσλ θαη πξνζδέκαηνο θαη ε

  κεηαγσγή ηνπ ζήκαηνο

  Τν αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα:

  1. Παξάγεη πνηθηιόκνξθνπο ππνδνρείο γηα λα

  αλαγλσξίδεη πιεζώξα παζνγόλσλ

  2. Γηαθξίλεη ηνπο εηζβνιείο από ηα πξντόληα ηνπ ίδηνπ ηνπ

  νξγαληζκνύ

 • Πξνζαξκνζηηθό αλνζνπνηεηηθό

  Χπκηθή αλνζναπόθξηζε θπηηαξηθή αλνζναπόθξηζε

  Αληηζώκαηα εθθξηλόκελα από

  πιαζκαηνθύηηαξα

  Κπηηαξνηνμηθά

  ιεκθνθύηηαξα Τ

  Β ιεκθνθύηηαξα Απεπζείαο δξάζε ζε

  πξνζβεβιεκέλα θύηηαξα

  Βνεζεηηθά

  ιεκθνθύηηαξα Τ

  108 αληηζώκαηα θαη 1012 αληηγνληθνί ππνδνρείο

 • Δξσηήκαηα:

  Πσο κε 25000 γνλίδηα παξάγνληαη 108

  αληηζώκαηα θαη 1012 αληηγνληθνί ππνδνρείο;

  Πσο γίλεηαη ε επηινγή θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ

  ηα θαηάιιεια κόξηα γηα ηελ αλνζναπόθξηζε;

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • Αληηζώκαηα

  IgM: ηα πξώηα αληηζώκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά από έθζεζε ζε αληηγόλν

  IgA: ε θύξηα ηάμε ζε εμωηεξηθέο εθθξίζεηο (ζίεινο, βξνγρηθή βιέλλα, δάθξπα θιπ)

  IgE: ζπκκεηέρεη ζε αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο

  IgD: αδηεπθξίληζηνο ξόινο

  IgG: ηα αληηζώκαηα κε ηε κεγαιύηεξε ζπγθέληξωζε ζηνλ νξό

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Αξρείν 2MCP.pse

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Αξρείν Lysozyme_superposition.pse

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Πώο πξνθύπηνπλ νη δηαθνξεηηθέο

  αιιεινπρίεο ηωλ κεηαβιεηώλ πεξηνρώλ;

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Ο αλαζπλδπαζκόο ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε δηαθνξνπνίεζε

  ελόο ιεκθνθπηηάξνπ Β πξνο πιαζκαηνθύηηαξν

  Γσληδηαθό ηκήκα V + Γσληδηαθό ηκήκα J = VJ

  Γσληδηαθό ηκήκα VJ + Γσληδηαθό ηκήκα C = Διαθξηά αιπζίδα

  Όκσο, ν αλαζπλδπαζκόο V θαη J δελ ειέγρεηαη κε αθξίβεηα

  Η ζύλδεζε κπνξεί λα ζπκβεί ζε κία από ηηο πνιιέο βάζεηο

  θνληά ζην θσδίθην 95

  Σπλδπαζκνί θ αιπζίδσλ: 40 x 5 = 200

  Σπλδπαζκνί ι αιπζίδσλ: 30 x 4 = 120

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Σπλδπαζκνί βαξέσλ αιπζίδσλ: 51 x 27 x 6 = 8262320 L αιπζίδεο x 8262 H αιπζίδεο = 2,6 106 ζπλδπαζκνί

  Η πνηθηινκνξθία απμάλεηαη ιόγσ ηεο κεηαβιεηόηεηαο ζηα

  αθξηβή ζεκεία ζύλδεζεο θαη ιόγσ ζσκαηηθώλ κεηαιάμεσλ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Πώο γίλεηαη ε επηινγή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλόινπ

  αληηζσκάησλ έλαληη ελόο εηζβνιέα;

  •Κάζε αλώξηκό Β ιεκθνθύηηαξν εθθξάδεη ζηελ θπηηαξηθή ηνπ

  κεκβξάλε IgM ζε κνλνκεξή κνξθή

  •~105 κόξηα / θύηηαξν

  •Όια ίδηαο εμεηδίθεπζεο

  •Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ηελ πξόζδεζε αληηγόλνπ ζε IgM

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  ν νιηγνκεξηζκόο ησλ αληηζσκάησλ πνπ εθθξάδνληαη ζηελ

  επηθάλεηα αλώξηκσλ Β ιεκθνθπηηάξσλ ππξνδνηεί ηελ έθθξηζε

  αληηζσκάησλ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Καηά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Β ιεκθνθπηηάξσλ κπνξεί λα

  πξνθύςεη αιιαγή ηάμεο. Ωζηόζν, ην λέν αληίζσκα έρεη ηελ

  ίδηα αθξηβώο εμεηδίθεπζε κε ηελ αξρηθή IgM

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Τα δηαιπηά αληηζώκαηα είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθά έλαληη

  εμσθπηηαξηθώλ παζνγόλσλ, πξνζθέξνπλ όκσο ειάρηζηε

  πξνζηαζία έλαληη ελδνθπηηαξηθώλ, όπσο ηνί θαη κπθνβαθηήξηα

  Κπηηαξηθή αλνζία

  Τα θύηηαξα Τ ζαξώλνπλ ηηο επηθάλεηεο ησλ θπηηάξσλ θαη

  θνλεύνπλ όζα θέξνπλ μέλεο ελδείμεηο.

  Όκσο νη εηζβνιείο δελ αθήλνπλ θακία ηδηαίηεξε έλδεημε. Πώο

  επηηπγράλεηαη ε αλίρλεπζε ησλ κνιπζκέλσλ θπηηάξσλ;

  Όια ηα θύηηαξα παξνπζηάδνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο δείγκα

  ησλ πεπηηδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζην θπηηαξόπιαζκά ηνπο

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Αύιαθαο κήθνπο 25 Å θαη

  πιάηνπο 10 Å

  8κεξέο – 10κεξέο πεπηίδην

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

  , Π

  ΕΚ

  201

  4

 • Οη πξσηεΐλεο ηνπ MHC είλαη αμηνζεκείσηα πνηθηιόκνξθεο ζηνλ

  άλζξσπν. Κάζε άηνκν εθθξάδεη κέρξη έμη δηαθνξεηηθέο

  πξσηεΐλεο, ελώ ζε δηαθνξεηηθά άηνκα ππάξρνπλ πνιιά

  αιιειόκνξθα ηεο ίδηαο πξσηεΐλεο.

  H HLA-A2 πξνζδέλεη πεπηίδηα πνπ έρνπλ πάληνηε ζηε 2ε ζέζε

  ιεπθίλε θαη ζηελ ηειεπηαία βαιίλε. Τα θαηάινηπα απηά ιέγνληαη

  κατάλοιπα αγκσροβολησης. Οη ζπλδπαζκνί πεξηιακβάλνπλ

  εθαηνκκύξηα πεπηίδηα.

  Τν ζύκπινθν MHC – πεπηηδίνπ ραξαθηεξίδεηαη από πνιύ

  πςειή θηλεηηθή ζηαζεξόηεηα. Άπαμ θαη ζρεκαηηζηεί ην πεπηίδην

  παξακέλεη δεζκεπκέλν επί κέξεο.

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • Οη δνκηθέο πεξηνρέο ησλ αληηγνληθώλ ππνδνρέσλ είλαη

  νκόινγεο ησλ πεξηνρώλ V, J θαη C ησλ αληηζσκάησλ

  Η δηάηαμε ησλ γνληδίσλ ησλ πξσηετλώλ απηώλ είλαη όκνηα κε

  εθείλε ησλ αλνζνζθαηξηλώλ, αλ θαη ε πνηθηινκνξθία είλαη

  πεξηνξηνξηζκέλε κόλν ζηε ζειηά CDR3 πνπ αιιειεπηδξά κε

  ην ζύκπινθν MHC – πεπηηδίνπ.

  Η κεηαβιεηή πεξηνρή ηεο αιπζίδαο α θσδηθεύεηαη από 50

  ηκήκαηα V θαη 70 ηκήκαηα J. Η αληίζηνηρε ηεο β αιπζίδαο από

  57 ηκήκαηα V, 13 J θαη 2 ηκήκαηα D.

  Η πνηθηινκνξθία ησλ αληηγνληθώλ ππνδνρέσλ εληζρύεηαη από

  ηηο αλαθξηβείο ζπλδέζεηο δίλνληαο εμεηδηθεύζεηο ηεο ηάμεο ηνπ

  1012

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Η αιιειεπίδξαζε απηή ζηαζεξνπνηεί πεξαηηέξσ ηηο

  αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ Τ θπηηάξνπ θαη ηνπ ζηόρνπ ηνπ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • Παξνπζίαζε πεπηηδίωλ κέζω MHC ηάμεο ΙΙ

  Τα βνεζεηηθά Τ θύηηαξα δελ είλαη ηνμηθά. Γηεγείξνπλ ηνλ

  πνιιαπιαζηαζκό ιεκθνθπηηάξσλ Β θαη θπηηαξνηνμηθώλ

  θπηηάξσλ Τ

  Αλαγλσξίδνπλ ηα πεπηίδηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ

  θπηηαξηθή κεκβξάλε από ηηο πξσηεΐλεο ΜHC ηάμεο II.

  Οη πξσηεΐλεο ΜHC ηάμεο II εθθξάδνληαη κόλν ζε θύηηαξα

  πνπ παξνπζηάδνπλ αληηγόλα, ζε αληίζεζε κε ηηο MHC

  ηάμεο Ι. Τα αληηγόλα πξνέξρνληαη από πξσηεΐλεο πνπ

  βξέζεθαλ ζην θύηηαξν κε ελδνθπηηάξσζε.

  Η πξόζδεζε πεπηηδίνπ ζε MHC II απνηειεί θιήζε

  βνήζεηαο, ελώ ζε MHC I ιεηηνπξγεί σο θιήζε

  θαηαζηξνθήο ηνπ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

  , Π

  ΕΚ

  201

  4

 • Τα βνεζεηηθά θύηηαξα θέξνπλ ππνδνρείο πνπ πξνθύπηνπλ

  από ηα ίδηα γνλίδηα, όπσο νη αληίζηνηρνη ππνδνρείο ησλ

  θπηηαξνηνμηθώλ.

  Αιιειεπηδξνύλ κε ηηο MHC II κε ηξόπν αλάινγν ηεο

  αιιειεπίδξαζεο ησλ θπηηαξνηνμηθώλ κε ηηο MHC I.

  Ξερσξίδνπλ ιόγσ ησλ άιισλ πξσηετλώλ ηεο κεκβξάλεο ηνπο.

  Σπγθεθξηκέλα, αληί ηεο CD8 εθθξάδνπλ ηελ CD4.

  H Ν-ηειηθή πεξηνρή ηνπ CD4 αιιειεπηδξά κε ηηο βάζεηο ηνπ

  MHC II (α2/β2) θαη γη’απηό ηα βνεζεηηθά Τ θύηηαξα

  αλαγλσξίδνπλ ηα θύηηαξα πνπ εθθξάδνπλ MHC II.

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

  , Π

  ΕΚ

  201

  4

 • Οη ζεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί πνπ ππξνδνηνύληαη κεηά ηελ

  αλαγλώξηζε MHC II από ππνδνρείο βνεζεηηθνύ θπηηάξνπ Τ

  είλαη παξόκνηνη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ θπηηαξνηνμηθώλ Τ

  θπηηάξσλ.

  Ωζηόζν, αληί λα ππξνδνηείηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πξνζδε-

  δεκέλνπ θπηηάξνπ νη ζεκαηνδνηηθέο πνξείεο νδεγνύλ ζηελ

  έθθξηζε θπηηαξνθηλώλ (π.ρ ηληεξιεπθίλε 2, ηληεξθεξόλε γ).

  Οη θπηηαξνθίλεο δεζκεύνληαη από ππνδνρείο ζηα θύηηαξα

  πνπ παξνπζηάδνπλ αληηγόλα θαη δηεγείξνπλ ηελ

  δηαθνξνπνίεζε (π.ρ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ Β ζε

  πιαζκαηνθύηηαξα θαη ζπλεπώο ηελ έθθξηζε αληηζσκάησλ)

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • Οη πξσηεΐλεο MHC έρνπλ κεγάιν βαζκό πνηθηινκνξθίαο.

  Απηό απνηειεί ηνλ θύξην ιόγν απόξξηςεο κνζρεπκάησλ.

  Δπηπιένλ ησλ πνιιώλ γνληδίσλ γηα θάζε ηάμε, εκθαλίδεηαη

  έληνλνο πνιπκνξθηζκόο < 10-4 πηζαλόηεηα

  παλνκνηόηππσλ γνληδίσλ ΜHC I θαη II κεηαμύ δύν αλζξώπσλ

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

  Αληίζηνηρα ζηηο MHC II νη

  πνιπκνξθηζκνί εληνπί-

  δνληαη ζηνλ αύιαθα

  δέζκεπζεο πεπηηδίσλ

 • Γηαηί νη MHC εκθαλίδνπλ ηόζν κεγάιε πνηθηινκνξθία;

  1. Δπηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε επξένο θάζκαηνο πεπηηδίσλ ζε

  θύηηαξα Τ (απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα δέζκεπζεο)

  2. Δάλ όια ηα κέιε ελόο βηνινγηθνύ είδνπο είραλ ηηο ίδηεο

  πξσηεΐλεο Ι θαη ΙΙ ζα θηλδύλεπαλ κε αθαληζκό από ηελ

  πξνζβνιή ηνπο κε έλα παζνγόλν πνπ απνθεύγεη ηελ

  αλαγλώξηζε

  Η πνηθηινκνξθία σζήζεθε εμειηθηηθά κε ηελ επηινγή κειώλ ηνπ

  είδνπο ηα νπνία αλζίζηαληαη ζε ινηκώμεηο ζηηο νπνίεο άιια

  κέιε είλαη ίζσο επαίζζεηα

 • AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

  Πξνθαιείηαη από ηνπο ηνύο HIV

  Γνληδίσκα έλα κνλόθισλν RNA ην νπνίν αληηγξάθεηαη κέζσ

  ελδηάκεζνπ δίθισλνπ DNA. Απηό ην ηηθό DNA ελζσκαηώλεηαη

  ζην γνληδίσκα ηνπ μεληζηή

  Τν θύηηαξν μεληζηήο ηνπ είλαη ηα βνεζεηηθά Τ θύηηαξα

  Η gp120 αιιειεπηδξά κε ζπλ-ππνδνρείο CD4.

  Τα κόξηα gp41 πξνσζνύλ ηελ Ν-ηειηθή θεθαιή ηνπο ζηε κεκβξάλε ηνπ

  βνεζεηηθνύ Τ θπηηάξνπ.

  Σηε ζπλέρεηα ν ηόο θαη ην βνεζεηηθό Τ θύηηαξν ζπληήθνληαη θαη ην RNA ηνπ

  εηζέξρεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα. Σηαδηαθά, ην Τ βνεζεηηθό θύηηαξν

  θαηαζηξέθεηαη ιόγσ ηεο απμεκέλεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο κεκβξάλεο ηνπ

  (εηζδνρή γιπθνπξσηετλώλ, εθβιάζηεζε ηνζσκαηίσλ)

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΠΕΚ 2014

 • Πξνζηαζία από απηναλνζία

  Τα Τ θύηηαξα σξηκάδνπλ ζην ζύκν αδέλα

  Τα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θπηηάξσλ πνπ σξηκάδνπλ είλαη πνιύ

  απζηεξά. ~98% ησλ θπηηάξσλ πεζαίλνπλ πξνηνύ σξηκάζνπλ.

  Αξρηθά, δελ εθθξάδνπλ CD4 ή CD8, παξά κόλν όηαλ

  σξηκάδνπλ θαη γίλεηαη ε αλαδηάηαμε ησλ γνληδίσλ ηνπ

  αληηγνληθνύ ππνδνρέα. Η δηαδηθαζία απηή απνηειεί ηε ζεηηθή

  επηινγή

  Σηε ζπλέρεηα, ηα θύηηαξα πνπ πξνζδέλνληαη ζε MHC κε

  απηνπεπηίδηα, πθίζηαληαη απόπησζε. Η δηαδηθαζία απηή

  απνηειεί ηελ αξλεηηθή επηινγή

  Παξόκνηνη κεραληζκνί ηζρύνπλ θαη γηα ηα ιεκθνθύηηαξα Β