ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ60/07 - Κατηγορία 11....

of 93 /93
Ε Ε Ε Ν Ν Ν Ω Ω Ω Σ Σ Σ Η Η Η Ν Ν Ν Ο Ο Ο Μ Μ Μ Α Α Α Ρ Ρ Ρ Χ Χ Χ Ι Ι Ι Α Α Α Κ Κ Κ Ω Ω Ω Ν Ν Ν Α Α Α Υ Υ Υ Τ Τ Τ Ο Ο Ο Δ Δ Δ Ι Ι Ι Ο Ο Ο Ι Ι Ι Κ Κ Κ Η Η Η Σ Σ Σ Ε Ε Ε Ω Ω Ω Ν Ν Ν Ε Ε Ε Λ Λ Λ Λ Λ Λ Α Α Α Δ Δ Δ Ο Ο Ο Σ Σ Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ προετοιμασίας του Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ ΒΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΜΕΤΡΟ 2.5 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 292.899,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19% 55.650,84 Ευρώ. (Σύνολο: 348.550,00 Ευρώ) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Χρονική διάρκεια του Έργου: Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 30/09/2009 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Embed Size (px)

Transcript of ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ60/07 - Κατηγορία 11....

 • ΕΕΕΝΝΝΩΩΩΣΣΣΗΗΗ ΝΝΝΟΟΟΜΜΜΑΑΑΡΡΡΧΧΧΙΙΙΑΑΑΚΚΚΩΩΩΝΝΝ ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟΔΔΔΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΟΟΟΣΣΣ

  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ»

  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1:

  «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ προετοιμασίας του Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»»

  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’

  ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΜΕΤΡΟ 2.5 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 292.899,16 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%

  55.650,84 Ευρώ. (Σύνολο: 348.550,00 Ευρώ)

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

  Χρονική διάρκεια του Έργου: Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο

  μέχρι 30/09/2009

  ΑΘΗΝΑ

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  2

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213 2144700, Fax:

  210-7778992

  E-mail: [email protected], www.enae.gr

  Ημερομηνία

  Αποστολής για

  Δημοσίευση:

  Στην Επίσημη Εφημερίδα των

  ΕΚ (ΕΕΕΚ)

  13 Ιουνίου 2009

  Στο ΦΕΚ Δημοσίων

  Συμβάσεων

  16 Ιουνίου 2009

  Ημερομηνία

  Δημοσίευσης στον

  Ημερήσιο Τύπο:

  19 Ιουνίου 2009

  Καταληκτική ημερο-

  ηνία υποβολής

  προσφορών:

  23 Ιουλίου 2009

  Τόπος υποβολής

  προσφορών:

  ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, 115 26 ΑΘΗΝΑ

  Αναθέτουσα Αρχή ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Παραλαβή

  Διακήρυξης

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213 2144700, Fax:

  210-7778992

  E-mail: [email protected], www.enae.gr

  Αποσφράγιση

  προσφορών:

  23 Ιουλίου 2009

  Είδος σύμβασης: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIA Π.Δ.

  60/07 - Κατηγορία 11.

  Ταξινόμηση κατά 79420000-4: Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση,

  mailto:[email protected]://www.enae.gr/mailto:[email protected]://www.enae.gr/

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  3

  CPV: 79421000-1: Υπηρεσίες διαχείρισης έργων

  72212331-8: Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Διαχείρισης

  έργων

  79822500-7: Υπηρεσίες Γραφικού Σχεδιασμού

  79951000-5: Υπηρεσίες Οργάνωσης Σεμιναρίων

  Κριτήριο επιλογής

  Αναδόχου:

  Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά

  (άρθρο 2 παρ. 11 εδ. α και άρθρο 51 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ.

  60/2007)

  Προϋπολογισμός

  έργου χωρίς ΦΠΑ:

  Διακόσιες Ενενήντα Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Εννέα

  Ευρώ και Δέκα Έξι Λεπτά (292.899,16€)

  Προαίρεση: Δεν προβλέπεται

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  1. ΓΕΝΙΚΑ....................................................................................................................8 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ................................................................................11

  2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..........................................11

  2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ..............................11

  2.2.1. Υποέργο 1ο: Οριζόντιες Δράσεις Προετοιμασίας του

  Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»....................................................11

  2.2.2. Υποέργα: 2ο έως 6ο: Ενημέρωση και Επιμόρφωση

  Αιρετών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ .......13

  2.2.2.1 Διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης Αιρετών ανά

  Περιφέρεια....................................................................................................13

  2.2.2.2 Επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών

  Αυτοδιοικήσεων στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων

  15

  2.2.2.3 Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης

  διάρκειας των Αιρετών και Διευθυντικών Στελεχών των

  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ.....................16

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  4

  2.2.3 Υποέργα: 7ο έως 11ο: Κατάρτιση και Πιστοποίηση στη

  χρήση των ΤΠΕ στη θεματική περιοχή της Σχεδίασης (CAD)

  Στελεχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων(Ν.Α) ..................................17

  ΆΡΘΡΟ 1 ....................................................................................................................19

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ..........................................................19

  2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................19

  3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ....................................................................20

  4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ..................21

  5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ..........................21

  ΆΡΘΡΟ 2 ....................................................................................................................22

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .........................................................................22

  ΆΡΘΡΟ 3 ....................................................................................................................23

  Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................23

  ΆΡΘΡΟ 4 ....................................................................................................................24

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ..........................................................24

  ΆΡΘΡΟ 5 ....................................................................................................................30

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΥ) - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

  ΕΡΓΟΥ.....................................................................................................................30

  ΆΡΘΡΟ 6 ....................................................................................................................34

  Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .........................................................................34

  Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ..................................................................35

  ΆΡΘΡΟ 7 ....................................................................................................................38

  Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................38

  Β. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................38

  Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ................................................39

  Δ. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ ..........................................................40

  ΆΡΘΡΟ 8 ....................................................................................................................40

  Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................40

  Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ........................................................................45

  ΆΡΘΡΟ 9 ....................................................................................................................50

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  5

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ......................................................................................................50

  ΆΡΘΡΟ 10..................................................................................................................54

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .............................................................54

  ΆΡΘΡΟ 11..................................................................................................................56

  A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».........................56

  B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ..................57

  Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»..............58

  ΆΡΘΡΟ 12..................................................................................................................60

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .....................................60

  Α. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................60

  Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ...........................................................61

  ΆΡΘΡΟ 13..................................................................................................................70

  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................................................70

  ΆΡΘΡΟ 14..................................................................................................................71

  ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ .........................................................71

  ΆΡΘΡΟ 15..................................................................................................................73

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................73

  ΆΡΘΡΟ 16..................................................................................................................75

  ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ .........................................................................75

  ΆΡΘΡΟ 17..................................................................................................................77

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ........................................................................................77

  ΆΡΘΡΟ 18..................................................................................................................78

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .....................................................................78

  ΆΡΘΡΟ 19..................................................................................................................80

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ..........................................................80

  ΆΡΘΡΟ 20..................................................................................................................81

  ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ

  ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ ............................................................81

  ΆΡΘΡΟ 21..................................................................................................................83

  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ .......................................................83

  ΆΡΘΡΟ 22..................................................................................................................85

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ......................................85

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  6

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ........................................................................................................89 Υπόδειγμα Ι.1 Εγγυητική Επιστολής Συμμετοχής ........................................89 Υπόδειγμα Ι.2 Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ..............................90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ......................................................................................................91 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.....................................................................................................93 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ....................................................................................93

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  7

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  8

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  Η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), αποσκοπώντας στην

  εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ Β’ Βαθμού με τις Τεχνολογίες

  Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ικανού να λειτουργήσει στο νέο

  περιβάλλον που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας, θα υλοποιήσει Έργο το

  οποίο αποτελείται από δύο (2) υπερ-προγράμματα, εκ’ των οποίων το πρώτο

  περιλαμβάνει την ενημέρωση και επιμόρφωση 1.493 Αιρετών ΟΤΑ Β’ Βαθμού και

  την κατάρτιση στη χρήση ΤΠΕ 1.080 αιρετών και διευθυντικών στελεχών των

  Νομαρχιών και το δεύτερο υπερ-πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατάρτιση και

  πιστοποίηση στη χρήση ΤΠΕ 1.000 στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

  (Ν.Α.) και Διευρυμένων Ν.Α. (Υπερνομαρχιών).

  Αντικείμενο του πρώτου υπερ-προγράμματος του έργου είναι η ενημέρωση,

  κατανόηση, ευαισθητοποίηση - και όχι η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων-

  των Αιρετών ΟΤΑ Β’ Βαθμού, τόσο για τις δυνατότητες και την προοπτική που

  προσφέρει η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και

  για τις αναγκαίες επιλογές/αλλαγές που προϋποθέτει και συνεπιφέρει η εφαρμογή

  τους στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνουν όλες οι

  αναγκαίες ενέργειες ενημέρωσης των Αιρετών με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή

  συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

  Στόχος είναι να κατανοήσουν οι Αιρετοί ότι η αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών

  στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, διευρύνει τις λειτουργικές κι επιχειρησιακές τους

  δυνατότητες, καθιστά τη δουλειά τους πιο αποδοτική κι αποτελεσματική, βελτιώνει

  την ποιότητα των αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσδίδει δύναμη

  στον πολίτη και διευκολύνει τη συμμετοχή του στα κοινά, συμβάλλει στην

  ανάδειξη της περιοχής και συνεισφέρει στην τοπική ανάπτυξη. Ακόμη, ότι

  συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο των ΟΤΑ Β’

  Βαθμού, στη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας

  της Πληροφορίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έργων όπως

  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης),

  ΕΡΜΗΣ (Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), ΟΠΣΝΑ (Ολοκληρωμένα

  Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) κλπ, και τελικά στη

  λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση

  του πολίτη. Επιπλέον οι Αιρετοί ΟΤΑ Β’ Βαθμού θα εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ,

  ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και

  διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αναζήτηση πληροφοριών από άλλους

  φορείς/ υπηρεσίες.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  9

  Στο δεύτερο υπερ-πρόγραμμα του έργου εντάσσονται δράσεις/προγράμματα

  κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και

  επικοινωνιών (ΤΠΕ). Με τις δράσεις αυτές επιδιώκεται η ανάπτυξη γνώσεων

  πληροφορικής για, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στελέχη των Νομαρχιακών

  Αυτοδιοικήσεων αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και ανώτατης εκπαίδευσης

  (ΑΕΙ και ΤΕΙ).

  Η σύγχρονη λειτουργία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων βασίζεται σε μεγάλο

  βαθμό στην αξιοποίηση των ΤΠΕ. Σημαντικά έργα υποδομής έχουν υλοποιηθεί και

  αξιοποιούνται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όπως τα έργα, Κέντρα

  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης), ΕΡΜΗΣ

  (Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης), ΟΠΣΝΑ (Ολοκληρωμένα

  Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) κλπ. Η αξιοποίηση των

  παραπάνω συστημάτων και η λειτουργική υποστήριξη τους βασίζεται στην

  κατάλληλη επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των στελεχών των

  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τα στελέχη χρησιμοποιούν τα συστήματα αυτά για

  την υποστήριξη του κύκλου εργασιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στην

  παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η παροχή υπηρεσιών

  απαιτεί την υποστήριξη της καλής λειτουργίας των συστημάτων και την βαθειά

  γνώση του τρόπου λειτουργίας τους προκειμένου να καταστεί η ποιοτική και

  αποτελεσματική.

  Σημαντικός παράγοντας στην υποστήριξη των παραπάνω είναι η ύπαρξη

  στελεχιακού δυναμικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ικανού να χειριστεί και

  να αξιοποιήσει τις υποδομές ΤΠΕ. Η ενσωμάτωση στο δυναμικό των Νομαρχιακών

  Αυτοδιοικήσεων νέων στελεχών με ανάλογο εκπαιδευτικό υπόβαθρο συνδράμει

  στην κατεύθυνση αυτή, όπως επίσης η αειφόρος ανάπτυξη των υπαρχόντων

  στελεχών τους. Η ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των στελεχών και η

  περαιτέρω εξειδίκευση τους στα πληροφοριακά συστήματα που έχουν ενταχθεί

  στον κύκλο εργασιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιτυγχάνεται με την

  υποστήριξη στοχευόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικές

  δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεματικά πεδία σε τεχνολογίες αιχμής και

  καινοτόμες μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του

  γνωστικού υποβάθρου με τις επίκαιρες τεχνολογίες καθώς και η σύγκλιση της

  επιχειρησιακής λειτουργίας με τις καινοτόμες μεθόδους και εφαρμογές των

  εντεταγμένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πληροφοριακών συστημάτων.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  10

  Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από την υλοποίηση του έργου αυτού

  είναι οι εξής:

  • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής κουλτούρας στο ανθρώπινο δυναμικό.

  • Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • Τη δυνατότητα αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων της Κοινωνίας της

  Πληροφορίας ή την περαιτέρω ανάπτυξη στις περιπτώσεις που έχουν ήδη

  εφαρμοστεί, με σκοπό τη βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας για την

  εξυπηρέτηση του πολίτη.

  • Την εξοικείωση και παρότρυνση για την ευρύτερη δυνατή χρήση της

  ψηφιακής τεχνολογίας.

  • Την ταχεία απόκτηση δεξιοτήτων,

  • Την ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας

  • Την διατήρηση της απασχολησιμότητας σε υψηλά επίπεδα.

  Το έργο θα υλοποιηθεί στο σύνολο της χώρας και στα δύο υπερ-προγράμματα,

  σύμφωνα με συγκεκριμένη κατανομή των ωφελούμενων με κριτήριο τη διάχυσή

  τους στο σύνολο του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  11

  2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Το πρόγραμμα αφορά την διάχυση των ΤΠΕ στους ΟΤΑ Β’ βαθμού μέσω δράσεων

  ενημέρωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό διακρίνεται σε δύο

  υπερ-προγράμματα: (α) για τους Αιρετούς και (β) για τα στελέχη των ΟΤΑ Β’

  βαθμού. Για την υποστήριξη των Προγραμμάτων/Υποέργων του Έργου θα

  αναπτυχθούν οριζόντιες δράσεις από την ΕΝΑΕ.

  2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΤΟΥ

  Όλο το έργο διαρθρώνεται σε έντεκα (11) υποέργα, εκ’ των οποίων:

  στο 1ο, θα αναπτυχθούν οριζόντιες δράσεις για τη διαχείριση του προγράμματος,

  στα επόμενα πέντε (5) υποέργα, από 2ο έως 6ο, θα αναπτυχθούν δράσεις για την

  ενημέρωση/επιμόρφωση των αιρετών και διευθυντικών στελεχών των

  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση ΤΠΕ και

  στα επόμενα πέντε (5) υποέργα, από 7ο έως 11ο, θα αναπτυχθούν δράσεις για την

  κατάρτιση και πιστοποίηση των στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη

  χρήση ΤΠΕ.

  2.2.1. Υποέργο 1ο: Οριζόντιες Δράσεις Προετοιμασίας του

  Προγράμματος «Ψηφιακή Νομαρχία»

  Το υποέργο 1 αφορά σε Οριζόντιες Δράσεις που καλύπτουν το σύνολο του

  προγράμματος Ψηφιακή Νομαρχία και περιλαμβάνει:

  Α. Την υποστήριξη στην αρχική οργάνωση των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11) Στο πλαίσιο αυτής

  της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει επιστημονική και

  τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για το σχεδιασμό

  και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων εργασιών για την υλοποίησης του

  Έργου

  Β. Την υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

  Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

  και στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους. Παροχή υποστήριξης

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  12

  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για τη διαχείριση των συμβάσεων με

  εξωτερικούς αναδόχους, την παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των

  επιμέρους εργασιών και της τήρησης του χρονοδιαγράμματός τους, καθώς και

  για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου,

  πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων των

  εργασιών αυτών

  Γ. Την υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11). Παροχή

  υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την οικονομική

  διαχείριση των Υπερ-Προγραμμάτων Κατάρτισης/Εκπαίδευσης (Υποέργα 2 έως

  11): έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, λογιστικός χειρισμός δαπανών,

  παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου

  Δ. Την ενίσχυση του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΝΑΕ με:

  • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργου

  (ΠΣΔΠΕ) κατάλληλο για την παρακολούθηση της προόδου του Έργου

  και τις αντίστοιχες υποδομές. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η

  υλοποίηση των ακολούθων υποσυστημάτων (ΥΣ):

  o ΥΣ παρακολούθησης και διαχείρισης έργου: σκοπός του ΠΣΔΠΕ

  είναι η παρακολούθηση της προόδου των δράσεων του Έργου.

  o ΥΣ οικονομικής διαχείρισης: σκοπός του ΠΣΔΠΕ είναι η

  παρακολούθηση των εισροών και εκροών του Έργου.

  • Portal πληροφόρησης/ενημέρωσης: αφορά την υποστήριξη Portal όπου

  θα μπορεί να αντλεί πληροφορία ο κάθε ενδιαφερόμενος σε σχέση με το

  Έργο.

  • Προμήθεια υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμού και λογισμικού

  συστημάτων)

  Ε. Για την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων του Έργου αλλά και για την

  μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του προβλέπεται η υποστήριξη

  σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στον καθορισμό σχεδίου δράσης και

  συγκεκριμένα:

  • Εικαστική αποτύπωση Προγράμματος: η παραγωγή λογοτύπου που θα

  χρησιμοποιείται σε banner, εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακό υλικό, έντυπο

  υλικό κλπ.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  13

  ΣΤ. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων θα υποστηριχθούν οι

  ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης αιρετών: αφορά το

  έντυπο υλικό που θα διανεμηθεί στους αιρετούς των Ν.Α. προκειμένου

  να ενημερωθούν για την χρήση των ΤΠΕ, τις δυνατότητες και ευκαιρίες

  αξιοποίησης τους.

  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών: αφορά την εκπαίδευση 150 εκπαιδευτών με

  τη μορφή ημερίδας.

  2.2.2. Υποέργα: 2ο έως 6ο: Ενημέρωση και Επιμόρφωση

  Αιρετών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ

  Για την ενημέρωση/επιμόρφωση των αιρετών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

  της χώρας στη χρήση των ΤΠΕ σχεδιάστηκαν πέντε (5) υποέργα, ένα (1) ανά

  Υπερ-Περιφέρεια.

  Προβλέπεται να επιμορφωθούν συνολικά σε όλη την χώρα 1.493 Αιρετοί των

  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε κάθε Υπερ-Περιφέρεια θα υλοποιηθούν δράσεις,

  οι οποίες αναλύονται σε τρεις κύκλους: (α) διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης

  Αιρετών ανά Περιφέρεια, (β) επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών

  Συμβουλίων στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων και (γ) διοργάνωση

  σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης διάρκειας των Αιρετών και Διευθυντικών

  Στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη χρήση ΤΠΕ στη βάση

  εθελοντικής προσέλευσής των, ως αναλυτικά περιγράφονται στη συνέχεια.

  2.2.2.1 Διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης Αιρετών ανά Περιφέρεια

  Περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης των Αιρετών με τη μορφή Ημερίδων σε

  περιφερειακό επίπεδο με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στο

  Πρόγραμμα. Στις Ημερίδες αυτές θα γίνουν ενημερωτικές παρουσιάσεις για την

  αξιοποίηση των ΤΠΕ από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και εξέχοντες

  επιστήμονες. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός τέλεσης των

  ημερίδων και ο αντίστοιχος αριθμός συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-

  περιφέρεια.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  14

  ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

  Σύνολο χώρας

  Αττικής Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου

  Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,

  Α.Μακεδονίας & Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Δ.Μακεδονίας

  ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ

  13 1 3 3 3 3

  ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.493 141 261 353 325 413 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

  1.493 141 261 353 325 413

  Η υλοποίηση των Ημερίδων απαιτεί τις ακόλουθες δράσεις:

  • Ενοικίαση αίθουσας: για 200 άτομα ανά Ημερίδα,

  συμπεριλαμβανομένων σίτισης, υπηρεσιών υποστήριξης, κλπ.

  • Διαμόρφωση αίθουσας: κατάλληλη διαμόρφωση με πάνελ, banner,

  φωτισμό, video-projector, Η/Υ παρουσίασης, μικροφωνική και

  μεγαφωνική εγκατάσταση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της

  εκδήλωσης, μαγνητοφώνηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

  • Αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού επικοινωνίας: η

  αναπαραγωγή αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις

  επιμόρφωσης των αιρετών.

  • Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την διαμονή και

  διατροφή τους.

  • Καταχωρήσεις στον νομαρχιακό τύπο: σκοπό έχουν την ενημέρωση του

  κοινού για την διεξαγωγή δράσεων ενημέρωσης των αιρετών των Ν.Α.

  (Ημερίδων) για την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

  • Εξατομικευμένη ενημέρωση Νομαρχών και Νομαρχιακών Συμβούλων:

  αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των αιρετών των Ν.Α. για την

  συμμετοχή τους στις ημερίδες με την μορφή προσκλήσεων.

  • Διάχυση καλών πρακτικών ΤΠΕ: αποσκοπεί στην παρουσίαση καλών

  πρακτικών αξιοποίησης των ΤΠΕ σε επίπεδο ΟΤΑ Β’ βαθμού και στην

  παρουσίασή τους ως βέλτιστων πρακτικών στις ημερίδες και τις λοιπές

  εκπαιδευτικές δράσεις.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  15

  2.2.2.2 Επιμόρφωση των Αιρετών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

  στις αίθουσες των Νομαρχιακών Συμβουλίων

  Η Δράση συμβάλλει στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο χώρο

  των ΟΤΑ, στη δυνατότητα αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργων όπως τα ΚΕΠ, το

  ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών

  Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣΝΑ) και τελικά στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση της

  διοικητικής ικανότητας για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Επιπλέον οι Αιρετοί ΟΤΑ

  Β’ βαθμού θα εξοικειωθούν στη χρήση Η/Υ, ενδεικτικά αναφέρονται η πρόσβαση

  στο διαδίκτυο, η λήψη, αποστολή και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η

  αναζήτηση πληροφοριών από άλλους φορείς/υπηρεσίες. Στον πίνακα που

  ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός συνεδριάσεων των Νομαρχιακών Συμβουλίων

  και ο αντίστοιχος αριθμός συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.

  ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

  Σύνολο χώρας

  Αττικής Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου

  Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,

  Α.Μακεδονίας & Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Δ.Μακεδονίας

  ΠΛΗΘΟΣ Συνεδριάσεων Νομαρχιακών Συμβουλίων

  54 4 9 13 12 16

  ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.493 141 261 353 325 413 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

  1.493 141 261 353 325 413

  Η υλοποίηση των επιμορφώσεων των Νομαρχιακών Συμβουλίων απαιτεί τις

  ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Διαμόρφωση αίθουσας: κατάλληλη διαμόρφωση με πάνελ, banner,

  φωτισμό, video-projector, Η/Υ παρουσίασης, μικροφωνική και

  μεγαφωνική εγκατάσταση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της

  εκδήλωσης, μαγνητοφώνηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

  • Υποστήριξη εκδήλωσης: σίτιση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

  • Αναπαραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού: η αναπαραγωγή

  αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις επιμόρφωσης των

  αιρετών.

  • Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την διαμονή και

  διατροφή τους.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  16

  2.2.2.3 Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης 25-ωρης διάρκειας των

  Αιρετών και Διευθυντικών Στελεχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

  στη χρήση των ΤΠΕ

  Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα διοργανωθούν Σεμινάρια κατάρτισης 25-

  ωρης διάρκειας. Στόχος είναι να ενισχυθούν οι αιρετοί που θα επιδείξουν ιδιαίτερο

  ενδιαφέρον στην εκτενέστερη κατανόηση και χρήση των ΤΠΕ με την

  παρακολούθηση εντατικών προγραμμάτων επιμόρφωσης. Τα αντικείμενα

  επιμόρφωσης των αιρετών θα είναι εξειδικευμένα και θα προωθείται τόσο η

  ενσωμάτωση όσο και η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στις

  καθημερινές λειτουργίες της Ν.Α.

  Οι δράσεις του προγράμματος θα εξαρτηθούν από την εκδήλωση ενδιαφέροντος

  των Αιρετών, σε εθελοντική βάση. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο

  αριθμός των Νομαρχιακών Σεμιναρίων κατάρτισης και ο αντίστοιχος αριθμός

  στόχου συμμετοχής των αιρετών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.

  ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο

  Σύνολο χώρας

  Αττικής Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης

  Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου

  Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,

  Α.Μακεδονίας & Θράκης, Κ.Μακεδονίας, Δ.Μακεδονίας

  ΠΛΗΘΟΣ Νομαρχιακών Σεμιναρίων

  54 4 9 13 12 16

  ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.493 141 261 353 325 413 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

  1.080 80 180 260 240 320

  Η υλοποίηση των καταρτίσεων των αιρετών των Ν.Α. απαιτεί τις ακόλουθες

  δραστηριότητες:

  • Ενοικίαση αίθουσας: με κατάλληλη δυναμικότητα (έως 25 άτομα) ανά

  πρόγραμμα, πιστοποιημένη για πληροφορική, συμπεριλαμβανομένων

  εξόδων σίτισης, διαμόρφωσης, οπτικο-ακουστικών μέσων, υπηρεσιών

  υποστήριξης, κλπ.

  • Διαμόρφωση αίθουσας: κατάλληλη διαμόρφωση με πάνελ, banner,

  φωτισμό, video-projector, Η/Υ παρουσίασης, μικροφωνική και

  μεγαφωνική εγκατάσταση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της

  εκδήλωσης, μαγνητοφώνηση, υποστηρικτικές υπηρεσίες, κλπ.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  17

  • Αναπαραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού: η αναπαραγωγή

  αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις επιμόρφωσης των

  αιρετών.

  • Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την διαμονή και

  διατροφή τους.

  2.2.3 Υποέργα: 7ο έως 11ο: Κατάρτιση και Πιστοποίηση στη

  χρήση των ΤΠΕ στη θεματική περιοχή της Σχεδίασης (CAD)

  Στελεχών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων(Ν.Α)

  Για την κατάρτιση και πιστοποίηση στη χρήση των ΤΠΕ-Σχεδίαση (CAD) των

  στελεχών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας σχεδιάστηκαν πέντε (5)

  υποέργα, ένα (1) ανά Υπερ-Περιφέρεια.

  Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι να ενισχύσει τα στελέχη των Ν.Α. που

  υστερούν στην θεματική περιοχή της σχεδίασης (CAD) με σκοπό να καταρτιστούν

  και πιστοποιηθούν στη χρήση ΤΠΕ. Αφορά κατά κύριο λόγο τα στελέχη που

  ενασχολούνται με τεχνικά αντικείμενα και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του

  συνόλου των στελεχών των Ν.Α.

  Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ο αριθμός στόχου συμμετοχής των

  στελεχών ανά υποέργο/υπερ-περιφέρεια.

  ΥΠΟΕΡΓΑ / ΥΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

  7ο 8ο 9ο 10ο 11ο

  Σύνολο

  χώρας

  Αττικής Βορείου

  Αιγαίου,

  Νοτίου

  Αιγαίου,

  Κρήτης

  Θεσσαλίας,

  Στερεάς

  Ελλάδος,

  Ηπείρου

  Ιονίων Νήσων,

  Δυτικής

  Ελλάδος,

  Πελοποννήσου,

  Α.Μακεδονίας

  & Θράκης,

  Κ.Μακεδονίας,

  Δ.Μακεδονίας

  ΠΛΗΘΟΣ

  ΣΤΕΛΕΧΩΝ (2005) 19.776 2.914 2.793 4.511 3.775 5.783

  ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

  ΣΤΕΛΕΧΩΝ 1000 80 155 240 225 300

  Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών των Ν.Α. στις ΤΠΕ απαιτεί

  τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ενοικίαση αίθουσας: με κατάλληλη δυναμικότητα (έως 25 άτομα) ανά

  πρόγραμμα, πιστοποιημένη για πληροφορική, συμπεριλαμβανομένων

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  18

  εξόδων σίτισης, διαμόρφωσης, οπτικο-ακουστικών μέσων, υπηρεσιών

  υποστήριξης, κλπ.

  • Αναπαραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού: η αναπαραγωγή

  αντιτύπων του υλικού που προορίζεται για τις δράσεις κατάρτισης των

  στελεχών.

  • Έξοδα εισηγητών: αφορά την αμοιβή των εισηγητών, την μετακίνηση,

  τη διαμονή και διατροφή τους, τις εργοδοτικές εισφορές.

  • Έξοδα καταρτιζομένων: αφορά εκπαιδευτικό επίδομα, μετακίνηση και

  διατροφή τους (η αποζημίωση των καταρτιζομένων θα γίνει μέσω του

  υποέργου 1 «οριζόντιες δράσεις» από τις Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ).

  • Έξοδα πιστοποίησης: αφορά το κόστος πιστοποίησης των

  καταρτιζομένων (θα γίνει μέσω του υποέργου 1 «οριζόντιες δράσεις»

  από τις Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ).

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  19

  ΆΡΘΡΟ 1

  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

  1.Αναθέτουσα αρχή είναι η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ),

  η οποία έχει συσταθεί με το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 369/1995

  (ΦΕΚ198/Α/14.09.1995).

  2. Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι:

  Μεσογείων 15, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Ελλάδα

  Τηλ. ++30 213 2144700

  Fax. ++30 210 7796016

  Ιστότοπος : www.enae.gr

  2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από:

  1. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

  Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων

  συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την

  Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του

  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ

  64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν.

  3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης».

  2. τις διατάξεις του ν. 2860/2000, (ΦΕΚ Α'/251/14-11-2000), «Διαχείριση,

  παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες

  διατάξεις».

  3. τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο

  που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών

  προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665ΕΟΚ».

  4. τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996, Άρθρο 117 (άρθρο 13 παρ. 39 του Ν.

  2307/1995) «εξουσιοδοτική διάταξη για την σύσταση της ΕΝΑΕ» όπως ισχύει

  σήμερα.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  20

  5. τις διατάξεις του Π.Δ. 369/1995 (ΦΕΚ 198/Α/14.09.1995) «Καταστατικό

  ΕΝΑΕ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 382/2002 (ΦΕΚ 333/Α/30.12.2002)

  «Τροποποίηση καταστατικού ΕΝΑΕ» όπως ισχύει σήμερα.

  6. την απόφαση 2/08.12.1995 Δ.Σ. ΕΝΑΕ (ΦΕΚ 333/Β/14.05.1996) «Οργανισμός

  εσωτερικής υπηρεσίας ΕΝΑΕ» καθώς και το πρακτικό Δ.Σ. ΕΝΑΕ της

  10.01.1996: κανονισμοί ΕΝΑΕ (i. Κανονισμός Λειτουργίας Εποπτικού

  Συμβουλίου, ii. Αρμοδιότητες Προέδρου και Αρμοδιότητες και Κανονισμός

  Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής, iii. Σχέδιο Κανονισμού Μόνιμων

  Επιτροπών ΕΝΑΕ, iv. Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης, v.

  Κανονισμός Προμηθειών και Ανάθεσης Μελετών) όπως ισχύουν σήμερα.

  7. Την από 13/05/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ για την υποβολή του

  Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργου (ΤΔΕ/ΤΔΥ).

  8. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ

  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ειδικότερα το

  υποέργο 7 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση στελεχών Νομαρχιακών

  Αυτοδιοικήσεων στη χρήση των ΤΠΕ στην θεματική περιοχή της σχεδίασης

  (CAD) στην Περιφέρεια Αττικής .», του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού

  Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση

  με αριθ. πρωτ. 152.546/ΨΣ1391-Β από 14.04.2009 της Διαχειριστικής Αρχής

  του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»

  9. Τον προϋπολογισμό της ΕΝΑΕ οικονομικού έτους 2009.

  10. Την από 13/05/2009 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια του

  διαγωνισμού.

  3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής

  (www.enae.gr) και δημοσιεύθηκε σε τρείς πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσιες

  εφημερίδες στις 19/06/2009.

  Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων

  Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις

  16/06/2009.

  Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις

  13/06/2009.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  21

  4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ

  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  α. Η διάθεση των αναλυτικών τευχών προκηρύξεων του διαγωνισμού γίνεται από

  την ΕΝΑΕ (Μεσογείων 15, Αθήνα), εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως

  14:00 μ.μ. Η καταληκτική προθεσμία για την λήψη των τευχών του διαγωνισμού

  είναι μέχρι έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των

  προσφορών, δηλαδή μέχρι 15/07/2009. Η ΕΝΑΕ δεν έχει καμία απολύτως

  ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

  β. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με

  τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,

  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη

  διάθεσή της τα στοιχεία όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα

  ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’

  αυτής. Οι παραλήπτες της προκήρυξης και των Τευχών του Διαγωνισμού

  υποχρεούνται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την

  ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον

  συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το

  γνωρίσουν (εγγράφως) ΕΝΑΕ ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο.

  γ. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη

  πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  5. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή

  μέχρι το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των

  προσφορών, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα

  έγγραφα του διαγωνισμού για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης. Οι

  αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία της

  διακήρυξης για την οποία υποβάλλονται, να είναι υπογεγραμμένες από τον

  ενδιαφερόμενο και να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή υπ’ όψιν κου

  Ιωάννη Πικραμμένου.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  22

  β. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις δίνονται με ανάρτηση στην

  ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.enae.gr το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν

  από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

  γ. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,

  τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν

  γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

  δ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

  προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της ENAE.

  ε. Στην ιστοσελίδα της ΕΝΑΕ www.enae.gr διατίθεται η περιληπτική και η

  αναλυτική Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τη διακήρυξη

  από το διαδίκτυο. Από την ημερομηνία διακήρυξης του διαγωνισμού θα

  αναρτώνται στην ιστοσελίδα όλες οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων

  συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, που δεσμεύουν

  όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

  ΆΡΘΡΟ 2

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η ΕΝΑΕ ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο

  διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από

  οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Παροχή

  υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποστήριξη της

  διαχειριστικής διαδικασίας της ΕΝΑΕ».

  2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 4

  της παρούσας.

  3. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος των υπηρεσιών του

  προκηρυσσόμενου έργου.

  4. Γίνονται δεκτές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

  5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.

  6. Ο προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των

  τριακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ

  (348.550,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. (ΦΠΑ : 55.650,61 €)

  http://www.enae.gr/http://www.enae.gr/

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  23

  7. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΚΤ και κατά 20% από Εθνικούς

  Πόρους και εντάσσεται στο ΜΕΤΡΟ 2.5 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

  8. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή

  Νομαρχία – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

  ΆΡΘΡΟ 3

  Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Το Έργο που ανατίθεται με την παρούσα Προκήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση των

  δυνατοτήτων των διοικητικών μηχανισμών της ΕΝΑΕ, στον αναλυτικό σχεδιασμό,

  την οργάνωση της διαχείρισης του Έργου, καθώς και στην παρακολούθηση της

  πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

  Το Έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες εργασιών:

  • Ενότητα 1: Υποστήριξη στην οργάνωση των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11). Παροχή

  υποστήριξης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την αρχική οργάνωση

  του Έργου, την κατάρτιση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

  όλων των επιμέρους εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν από

  εξωτερικούς αναδόχους.

  • Ενότητα 2: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

  Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

  και στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους. Παροχή υποστήριξης

  προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για τη διαχείριση των συμβάσεων με

  εξωτερικούς αναδόχους, την παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των

  επιμέρους εργασιών και της τήρησης του χρονοδιαγράμματός τους, καθώς

  και για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου,

  πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων των

  εργασιών αυτών.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  24

  • Ενότητα 3: Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11). Παροχή

  υποστήριξης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για την οικονομική

  διαχείριση των Υπερ- Προγραμμάτων Κατάρτισης/Εκπαίδευσης (Υποέργα 2

  έως 11): έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, λογιστικός χειρισμός δαπανών,

  παρακολούθηση προόδου οικονομικού αντικειμένου.

  • Ενότητα 4: Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων του

  προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνουν την εικαστική αποτύπωση του

  προγράμματος, τον σχεδιασμό και δημιουργία portal, την διοργάνωση

  ημερίδας εκπαιδευτών καθώς και την εικαστική σύνθεση και παραγωγή του

  πρωτότυπου επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού για τις ημερίδες, τα

  Νομαρχιακά Συμβούλια και τα σεμινάρια, το οποίο υλικό θα διατεθεί από την

  ΕΝΑΕ. Η αναπαραγωγή του ως άνω υλικού θα γίνει από τους αναδόχους των

  Υποέργων 2 έως 6 και 7 έως 11.

  • Ενότητα 5: Ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για την υποστήριξη του

  προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει το υποσύστημα παρακολούθησης του

  έργου, και προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

  Τα παραπάνω αντικείμενα του έργο αναλύονται ακολούθως στο Άρθρο 4.

  ΆΡΘΡΟ 4

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Ενότητα 1: Υποστήριξη στην αρχική οργάνωση των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11)

  Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει

  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για το

  σχεδιασμό και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων εργασιών για την υποστήριξη

  της υλοποίησης του Έργου. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

  υποστήριξης περιλαμβάνουν:

  • Την ανάλυση του Έργου σε επιμέρους φάσεις, δραστηριότητες και ενέργειες

  (Work Breakdown Structure). Η δομή εργασιών που θα προταθεί θα πρέπει να

  είναι επαρκώς αναλυτική ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική

  παρακολούθηση της προόδου του Έργου.

  • Την κατάστρωση του αναλυτικού αρχικού προγραμματισμού (Project Plan) της

  συνολικής δομής εργασιών των Προγραμμάτων

  Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11), όπως αυτή έχει

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  25

  καθοριστεί στην προηγούμενη εργασία της παρούσας ενότητας εργασιών, ο

  οποίος ειδικότερα θα περιλαμβάνει τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών

  και του κόστους ανά εργασία. Ο προγραμματισμός αυτός θα πρέπει να

  αποτυπωθεί σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης έργων.

  Ενότητα 2: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των

  Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης (Υποέργα 2 έως 11) και

  στην παραλαβή των παραδοτέων / εκροών τους.

  Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει

  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για

  την αποτελεσματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους

  εργασιών του έργου, τη διαχείριση των συμβάσεων με τους εξωτερικούς

  αναδόχους και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των διαδικασιών

  πιστοποίησης της παραλαβής των παραδοτέων /εκροών των επιμέρους εργασιών

  των υποέργων 2 έως 11. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

  υποστήριξης περιλαμβάνουν:

  • Την συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων δεδομένων και

  πληροφοριών για την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των

  επιμέρους εργασιών. Οι πληροφορίες αυτές θα καταχωρούνται με ευθύνη

  του αναδόχου στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης

  του έργου.

  • Την παρακολούθηση της τήρησης του εγκεκριμένου αρχικού

  προγραμματισμού (Project Plan) του έργου και την ενημέρωση του

  σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου του λογισμικού διαχείρισης έργου με

  πραγματικά στοιχεία της εξέλιξης της πορείας υλοποίησης.

  • Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων από τον

  αρχικό προγραμματισμό και την εισήγηση εναλλακτικών προτάσεων για την

  αντιμετώπισή τους.

  • Την επεξεργασία προτάσεων αναθεώρησης του αρχικού προγραμματισμού

  εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

  • Τη σύνταξη μηνιαίων αναφορών προόδου όλων των επιμέρους εργασιών

  του έργου που θα υποβάλλονται στην ΕΝΑΕ.

  • Την τήρηση του φακέλου έργου.

  • Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στη διαχείριση των

  συμβάσεων με τους αναδόχους.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  26

  • Τη υποστήριξη της ΕΝΑΕ για την συμπλήρωση των Δελτίων

  Παρακολούθησης έργου που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΚτΠ.

  • Την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στην επικοινωνία με

  την ΕΥΔ ΚτΠ και στην παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με το

  έργο ζητηθούν

  • Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στις διαδικασίες

  πιστοποίησης και παραλαβής των παραδοτέων, εκροών ή αποτελεσμάτων όλων

  των επιμέρους εργασιών.

  • Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ στις διαδικασίες

  ολοκλήρωσης του έργου και τήρησης όλων των σχετικών υποχρεώσεων

  όπως έχουν καθοριστεί από την ΕΥΔ ΚτΠ.

  • Την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΝΑΕ σε ενδεχόμενους ελέγχους

  του έργου από την ΕΥΔ ΚτΠ ή άλλα αρμόδια εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά

  όργανα.

  Ενότητα 3: Υποστήριξη στην οικονομική διαχείριση του κυρίως έργου με τίτλο

  «Ψηφιακή Νομαρχία»

  Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει

  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΝΑΕ για

  την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση του Έργου, την εξασφάλιση της ομαλής

  και έγκαιρης χρηματοδότησής του και τη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και

  νομιμότητας των δαπανών του. Οι υπηρεσίες αυτές επιστημονικής και τεχνικής

  υποστήριξης περιλαμβάνουν την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και

  στελεχών της ΕΝΑΕ για:

  • Την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την ομαλή και έγκαιρη

  χρηματοδότηση των Προγραμμάτων Ενημέρωσης/Επιμόρφωσης/Κατάρτισης

  (Υποέργα 2 έως 11).

  • Την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διασφάλιση της

  επιλεξιμότητας, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών.

  • Τη υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια των πληρωμών

  προς τους αναδόχους των επιμέρους εργασιών και την τήρηση επαρκούς

  λογιστικής κωδικοποίησης για τις σχετικές συναλλαγές.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  27

  • Τη υποστήριξη των υπηρεσιών της ΕΝΑΕ για τη διενέργεια των πληρωμών

  των καταρτιζομένων στα πλαίσια της υλοποίησης των Υποέργων 6 έως 11

  του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  • Την υποστήριξη στο λογιστικό χειρισμό των δαπανών του Συνολικού

  Έργου (Υποέργα 1 έως 11) του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

  Νομαρχία».

  • Την παροχή προς την ΕΥΔ ΚτΠ και τα λοιπά εθνικά και κοινοτικά όργανα

  όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την οικονομική

  διαχείριση του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  • Την τήρηση του φακέλου των οικονομικών στοιχείων του του κυρίως έργου

  με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία»

  • Την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης με τα

  στοιχεία της οικονομικής προόδου του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

  Νομαρχία».

  • Τη υποστήριξη της ΕΝΑΕ για την συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων

  Δήλωσης Δαπανών υποέργων που θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΔ

  ΚτΠ του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  • Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου

  του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» σε σχέση με τον αρχικό

  προγραμματισμό (Project Plan).

  • Την υποστήριξη στη διατύπωση προβλέψεων απορρόφησης και στην

  κατάρτιση προγραμμάτων δράσης για την αποφυγή της απώλειας πόρων

  και την παρακολούθηση της προόδου των σχετικών ενεργειών του κυρίως

  έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  • Τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων ή αποκλίσεων από τον

  αρχικό προγραμματισμό και την εισήγηση εναλλακτικών προτάσεων για την

  αντιμετώπισή τους του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  • Τη σύνταξη μηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού αντικειμένου

  όλων των επιμέρους εργασιών του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή

  Νομαρχία».

  • Το οικονομικό κλείσιμο του κυρίως έργου με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία» και

  την εκκαθάριση όλων των οικονομικών απαιτήσεων.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕ

  28

  Ενότητα 4: Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης των δράσεων του κυρίως έργου

  με τίτλο «Ψηφιακή Νομαρχία».

  Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασιών, ο ανάδοχος καλείται να παρέχει

  υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης του κοινού κα