ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση...

of 155 /155
Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006

Embed Size (px)

Transcript of ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση...

Page 1: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Πηγή

δεδομένων:

ΔΙΕΥΘ

ΥΝΣΗ

ΟΡΓ

ΑΝΩΣΗ

Σ

ΚΑΙ Δ

ΙΕΞΑ

ΓΩΓΗ

Σ ΕΞ

ΕΤΑΣΕ

ΩΝ

– ΥΠΕΠ

Θ 2

004,

200

5 κα

ι 200

6

Page 2: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πηγή :

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006

Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ

Συντονιστής Έργου

Νίκος Παϊζης, Μαθηματικός – Ερευνητής, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ερευνητική Ομάδα

Νίκος Παϊζης, Μαθηματικός – Ερευνητής, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Πωλίνα Φατούρου, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ιωάννα Μαμούχα, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Όλγα Παϊζη, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Κείμενα

Νίκος Παϊζης, Μαθηματικός – Ερευνητής, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Νίκος Φωτόπουλος, Δρ Κοινωνιολογίας, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Επεξεργασία – Μορφοποίηση κειμένων

Ιωάννα Μαμούχα, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Επεξεργασία – Μορφοποίηση Φύλλων Εργασίας και διαγραμμάτων

Πωλίνα Φατούρου, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Επεξεργασία – Μορφοποίηση και ψηφιοποίηση χαρτών

Πωλίνα Φατούρου, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ιωάννα Μαμούχα, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Όλγα Παϊζη, Οικονομολόγος, συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Ιουλιανού 28 (1ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 – 88 38 680 Φαξ: 210 – 88 38 148 Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr

Page 3: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Page 4: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

2

Page 5: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Κεφάλαιο Α: Γενικές Εξετάσεις 2004

o Ενότητα 1: Γραπτή βαθμολογία υποψηφίων ανά μάθημα …………………..…………. 11

o Ενότητα 2: Μέσος όρος μορίων υποψηφίων ανά κατεύθυνση ……………..………….. 35

o Ενότητα 3: Τελική κατάταξη …………………………………………………......................45

o Ενότητα 4: Ποσοστό επιτυχίας υποψηφίων ……………………………………………….51

• Κεφάλαιο Β: Γενικές Εξετάσεις 2005

o Ενότητα 1: Γραπτή βαθμολογία υποψηφίων ανά μάθημα ……………………………… 59

o Ενότητα 2: Μέσος όρος μορίων υποψηφίων ανά κατεύθυνση ………………….……... 83

o Ενότητα 3: Τελική κατάταξη ………………………………………………………….…….. 93

o Ενότητα 4: Ποσοστό επιτυχίας υποψηφίων …………………………….……………..… 99

• Κεφάλαιο Γ: Γενικές Εξετάσεις 2006

o Ενότητα 1: Γραπτή βαθμολογία υποψηφίων ανά μάθημα ...……………..……….…...107

o Ενότητα 2: Μέσος όρος μορίων υποψηφίων ανά κατεύθυνση ...………………….…..131

o Ενότητα 3: Τελική κατάταξη ……………………………………………….…..…………. 141

o Ενότητα 4: Ποσοστό επιτυχίας υποψηφίων ……………………………………….....… 147

3

Page 6: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

4

Page 7: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2004)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.1: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής…………...……………………...…12

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.2: Νεοελληνική Γλώσσα………………..………………….....….……………12

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.3: Ιστορία……………………………………………...….……………..……...13

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.4: Φυσική…………………………..…………………………...………………13

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.5: Βιολογία…………………………………...…….…………....……...………14

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.6: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Επιλογής)………….……...….….……..…14

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2004)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.7: Αρχαία Ελληνικά…………….……….………..…………...…………….…18

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.8: Λατινικά……………..………………...………..…………...…….…...…….18

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.9: Νεοελληνική Λογοτεχνία……………………..…………...…….………….19

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.10: Ιστορία…………………………………...………………...….………....…19

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2004)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.11: Μαθηματικά………………………………………..………….....…………22

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.12: Βιολογία……………..………………..………..…………...…………...…22

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.13: Φυσική…………………...……………………..…………...………...…...23

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.14: Χημεία...………………………………………………….....……………...23

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2004)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.15: Μαθηματικά………………………………………..…………...……..……26

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.16: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων..…………...…...……26

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.17: Φυσική…………………...………………………...………………...……..27

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.1.18: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον………..….27

5

Page 8: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2005)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.1: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής……………………...………………60

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.2: Νεοελληνική Γλώσσα………………..………….................………………60

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.3: Ιστορία…………………………………………...…………...………………61

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.4: Φυσική………………………………………..……………...………………61

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.5: Βιολογία……………………………….……………...……...………………62

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.6: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Επιλογής).…….....................……………62

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2005)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.7: Αρχαία Ελληνικά……………..………………..…………...…………….…66

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.8: Λατινικά……………..………………...………..…………..…….…....….…66

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.9: Νεοελληνική Λογοτεχνία…………..………………….…...……….………67

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.10: Ιστορία……………………………..................…………...……...……….67

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2005)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.11: Μαθηματικά……………………………..……………...…..…...……..…..70

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.12: Βιολογία……………..………………..……………………….……..……..70

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.13: Φυσική…………………...……………………….....…..…………..…..…71

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.14: Χημεία...…………………………………………................…….…..……71

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2005)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.15: Μαθηματικά………………………………………..………….....…………74

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.16: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων………….…...………74

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.17: Φυσική…………………...…………………………................…...….…..75

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.1.18: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον………...….75

6

Page 9: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2006)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.1: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής……………………....….…………108

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.2: Νεοελληνική Γλώσσα………………..……………………...…..……..….108

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.3: Ιστορία………………………………………………………...……..…..….109

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.4: Φυσική………………………………………………………...…………….109

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.5: Βιολογία………………………………………….…………...…….……….110

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.6: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Επιλογής).………………...……….…….110

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2006)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.7: Αρχαία Ελληνικά……………..………………..…………...……...………114

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.8: Λατινικά……………..……………...…………..…………...………………114

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.9: Νεοελληνική Λογοτεχνία………………..………………...………...….…115

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.10: Ιστορία…………………………………...………………...………………115

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2006)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.11: Μαθηματικά………………………………………..…………...…………118

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.12: Βιολογία……………………….………………..…………...…………….118

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.13: Φυσική……………………………...………………………...……………119

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.14: Χημεία...…………………………...………………………...…………….119

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (2006)

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.15: Μαθηματικά……………………………………..…………….…………..122

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.16: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων..………….………...122

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.17: Φυσική…………………...………………………...…………..……….…123

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ.1.18: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον…………..123

7

Page 10: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

8

Page 11: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9

Page 12: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

10

Page 13: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

11

Page 14: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

12

Page 15: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 18 εξεταζόμενων μαθημάτων, δηλαδή τα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 4 μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές οικονομικής θεωρίας».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 5 εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδείας δηλαδή «Νεοελληνική Γλώσσα», «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστι-κής», «Βιολογία», «Φυσική» και «Ιστορία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θεωρητικής κατεύθυν-σης, δηλαδή «Νεοελληνική Λογοτεχνία», «Αρχαία Ελληνικά», «Ιστορία» και «Λα-τινικά».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Βιολογία» και «Χημεία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Αρχές οργάνωσης και διοίκησης ε-πιχειρήσεων» και «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον».

13

Page 16: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (5 Γεν. Παιδ. – 4 Θετ. – 4 Θεωρ. – 4 Τεχν.2 - 1 Επιλογής)

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 11,45 ΑΙΓΑΙΟΥ

από 11,05 έως 11,45

από 10,65 έως 11,05 από 10,25 έως 10,65

από 9,85 έως 10,25ΚΡΗΤΗ

κάτω από 9,85

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 89.039 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10,65

Τυπική Απόκλιση 0,40

Μαθ-Στατ ΓΠ 12,6 Φυσική ΓΠ 10,1 Ιστορία ΘΕ 09,4 Μαθημ. ΘΤ 11,9 Μαθημ. ΤΕ2 06,7

Βιολ. ΓΠ 12,2 Νέο. Λογ ΘΕ 11,3 Βιολ ΘΤ 14,2 Δ. Επιχ ΤΕ2 11,6 Αρχ. Οικ. Θ. ΕΠ 10,8

Νεο. Γλ ΓΠ 11,5 Λατιν. ΘΕ 09,6 Χημεία ΘΤ 14,1 Εφ. Πρ ΤΕ2 11,1

Ιστορία ΓΠ 10,3

Αρχαία ΘΕ 08,9

Φυσική ΘΤ 12,1

Φυσική ΤΕ2 07,2

14

Page 17: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Η περιφέρεια της Θεσσαλίας εμφανίζει τη μεγαλύτερη Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολο-γίας στο σύνολο των 18 εξεταζόμενων μαθημάτων (11,5) με την Πανελλήνια Μέση Τι-μή να είναι 10,7.

• Το Νότιο Αιγαίο αντίθετα εμφανίζει τη χαμηλότερη τιμή (9,9).

15

Page 18: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

16

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12,6

12,3

12,1

13,4

12,2

12,3

12,8

12,0

12,0

11,9

11,8

11,8

11,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.1

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 12,2

11,4

11,2

11,7

11,6

12,2

11,5

10,9

10,8

10,9

11,0

11,5

10,4

11,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πα λήνια

Μέ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.2

νελση 11,3

Γενικές Εξετάσεις 2004

Page 19: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

17

10,5

10,0

10,2

11,0

10,3

10,0

9,7

9,8

9,7

9,5

9,5

9,2

9,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.4

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 9,9

10,2

10,0

9,9

11,0

10,2

10,3

10,4

10,2

9,6

9,5

10,5

8,9

10

9,5

0 2 4 6 8 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πανελλήνια

Μέση Τιμή 10,0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.3

Page 20: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

18

12,3

12,3

12,7

11,9

12,1

12,3

11,6

11,7

11,7

11,7

11,7

11,1

11,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.5

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 11,9

10,4

10,9

10,3

11,1

10,4

10,4

10,5

11,2

9,6

10,0

10,1

9,8

10,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πα λήνιαΜέ Τιμή

10,4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.6

(ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) νελση

Page 21: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

19

Page 22: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 11,87

από 11,46 έως 11,87 από 11,05 έως 11,46

από 10,64 έως 11,05

ΚΡΗΤΗ από 10,23 έως 10,64 κάτω από 10,23

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 89.039 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 11,05

Τυπική Απόκλιση 0,41

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά & Στατιστική 12,6

Βιολογία 12,2

Νεοελληνική Γλώσσα 11,5

Ιστορία 10,3

Φυσική 10,1

20

Page 23: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή ίση με 11,9 όταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι 11.

• Οι διοικητικές περιφέρειες που έχουν τις χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τη Πανελλή-νια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι τα νησιά του Ιονίου (10,6) και του Νοτίου Αιγαίου (10,3).

• Σε χαμηλά επίπεδα βρίσκονται και οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (11), η Στε-ρεά Ελλάδα (11), το Βόρειο Αιγαίο (10,8) και η Κρήτη(10,8).

21

Page 24: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

22

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

8,9

8,7

9,6

8,6

9,2

9,3

8,9

8,6

8,3

8,3

8,8

7,8

8,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.7

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 8,7

10,1

9,8

10,5

9,4

9,8

9,5

9,4

9,5

9,3

8,9

9,8

8,9

9,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πα ήνιαΜέ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.8

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) νελλση 9,5

Γενικές Εξετάσεις 2004

Page 25: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

23

9,2

8,0

9,4

9,5

8,9

9,7

9,7

9,6

8,7

8,3

9,8

7,5

9,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Πανελ νιαΜέσ Τιμή

9,0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.10

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) λήη

11,1

11,0

10,7

11,2

11,2

11,4

11,8

10,6

10,4

10,4

11,2

10,7

10,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

10,9

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.9

Page 26: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 10,43 από 9,98 έως 10,43

από 9,54 έως 9,98

από 9,10 έως 9,54

από 8,65 έως 9,10 ΚΡΗΤΗ κάτω από 8,65

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 32.831 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 9,54

Τυπική Απόκλιση 0,44

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Λογοτεχνία 11,3

Λατινικά 9,6

Αρχαία 8,9

Ιστορία 9,4

24

Page 27: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θεωρητική Κατεύθυνση, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή ίση με 10,2 ό-ταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι 9,5.

• Η Στερεά Ελλάδα (9) και το Νότιο Αιγαίο (8,7) καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις.

25

Page 28: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

26

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12,5

12,9

13,1

13,1

12,7

9,9

11,8

11,4

11,9

11,3

10,8

11,4

11,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.11

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 11,9

14,0

14,5

15,1

14,8

15,1

14,8

12,5

14,2

14,0

13,9

13,5

13,0

14,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελ νιαΜέση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.12

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) λή Τιμή

14,1

Γενικές Εξετάσεις 2004

Page 29: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

27

14,5

15,0

15,4

14,9

15,6

15,2

12,4

13,9

13,9

13,7

13,5

13,8

14,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πα λήνια

Μέ Τιμή 14,3

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.14

νελση

13,0

13,4

13,2

13,3

13,2

10,6

12,0

12,6

11,7

11,6

11,2

11,3

12,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

12,2

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.13

Page 30: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 14,89

από 14,01 έως 14,89 από 13,13 έως 14,01

από 12,26 έως 13,13

από 11,38 έως 12,26 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 11,38

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 13.929 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 13,13

Τυπική Απόκλιση 0,88

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Βιολογία 14,2

Χημεία 14,1

Φυσική 12,1

Μαθηματικά 11,9

28

Page 31: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 4 μαθήματα της Θετικής Κατεύθυνσης, οι περιφέρειες που εμφανίζουν τιμή χαμη-λότερη της Πανελλήνιας Μέσης Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας (13,1) είναι η Κεντρική Μακεδονία (12,7), η Αττική (12,8), η Κρήτη (12,8), τα νησιά του Ιόνιου (13) και Νότιου Αιγαίου (12,4)

• Σε πιο δυσχερή θέση βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία (12,2) ενώ τελευταία συναντάμε την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με τιμή 11,4.

29

Page 32: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

30

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

6,7

6,7

7,0

7,3

6,9

6,4

6,7

6,2

6,2

6,3

6,0

5,9

6,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.15

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 6,5

11,1

11,0

11,5

11,1

12,3

11,5

11,4

11,1

11,7

10,1

11,4

10,4

10,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Πανελ νιαΜέση Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.16

λή

11,1

Γενικές Εξετάσεις 2004

Page 33: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

31

10,6

10,6

10,8

11,1

11,5

11,2

10,8

10,9

11,1

10,4

10,4

10,6

9,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πα ήνια

Μέ Τιμή 10,7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.18

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

νελλση

7,4

7,2

7,2

7,7

7,7

7,1

6,7

6,9

6,9

6,9

6,7

6,6

6,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

7,1

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Α.1.17

Page 34: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 9,67

από 9,26 έως 9,67

από 8,85 έως 9,26

από 8,44 έως 8,85

ΚΡΗΤΗ

από 8,03 έως 8,44

κάτω από 8,03

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 41.725 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 8,85

Τυπική Απόκλιση 0,41

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων 11,6 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προ-

γραμματιστικό Περιβάλλον 11,1

Φυσική 7,2

Μαθηματικά 6,7

32

Page 35: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Τεχνολογική Κατεύθυνση, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή ίση με 9,7 ό-ταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι 8,9.

• Δεύτερη στη κατάταξη ακολουθεί η Ήπειρος με τιμή 9,3.

• Οι διοικητικές περιφέρειες που έχουν τις χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τη Πανελλή-νια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι η Κρήτη (8,4), τα νησιά του Ιονίου (8,2) και του Νοτίου Αιγαίου (8,4).

33

Page 36: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

34

Page 37: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

35

Page 38: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

36

Page 39: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύ-θυνσης στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής 2 κα-τεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

37

Page 40: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 11.522 ΑΙΓΑΙΟΥ

από 11.093 έως 11.522

από 10.665 έως 11.093

από 10.236 έως 10.665

από 9.807 έως 10.236 ΚΡΗΤΗ κάτω από 9.807

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πλήθος 32.831 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 10.665 429

2ο Επιστημονικό Πεδίο 10.396 374

3ο Επιστημονικό Πεδίο 10.329 372

4ο Επιστημονικό Πεδίο 10.396 374

5ο Επιστημονικό Πεδίο 11.104 402

38

Page 41: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Συγκριτικά με τον Πανελλήνιο Μέσο Όρο Μορίων των Υποψηφίων που είναι 10.665,η Θεσσαλία έρχεται πρώτη με 11.425 μόρια .

• Τελευταίο έρχεται το Νότιο Αιγαίο με 9.788 μόρια.

• Χαμηλές επιδόσεις εμφάνισαν επίσης η Ήπειρος (10.573),η Στερεά Ελλάδα (10.339), η Κρήτη (10.540), το Ιόνιο (10.288) και το Βόρειο Αιγαίο (10.281) .

39

Page 42: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 13.778 ΑΙΓΑΙΟΥ

από 13.179 έως 13.778

από 12.579 έως 13.179

από 11,980 έως 12.579

από 11.380 έως 11,980 ΚΡΗΤΗ κάτω από 11.380

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πλήθος 13.929 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 11.553 441

2ο Επιστημονικό Πεδίο 12.579 599

3ο Επιστημονικό Πεδίο 13.020 574

4ο Επιστημονικό Πεδίο 12.579 599

5ο Επιστημονικό Πεδίο 12.382 487

40

Page 43: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θετική κατεύθυνση, οι περιφέρειες που υπερέχουν του μέσου όρου των μορίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές και ισούται με 12.579 μόρια είναι η Θεσσαλία με 13.613 μόρια και η Δυτική Ελλάδα με 13.227 μόρια.

• Το Νότιο Αιγαίο με 11.816 μόρια και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 11.635 μόρια εμφανίζονται στις τελευταίες θέσεις.

41

Page 44: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

42

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πλήθος 41.725 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 10.030 364

2ο Επιστημονικό Πεδίο 9.994 390

3ο Επιστημονικό Πεδίο 10.085 374

4ο Επιστημονικό Πεδίο 9.994 390

5ο Επιστημονικό Πεδίο 10.860 402

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

Πάνω από 10.775

από 9.994 έως 10.385

από 9.214 έως 9.604

από 10.385 έως 10.775

από 9.604 έως 9.994

κάτω από 9.214

Page 45: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τεχνολογική κατεύθυνση, σύμφωνα με το μέσο όρο των μορίων των υποψηφίων που είναι 9.994 μόρια, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή με 10.825 μόρια.

• Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν χαμηλές τιμές είναι η Δυτική Μακεδονία (9.802), το Βόρειο Αιγαίο (9.772) και η Κρήτη (9.635).

• Τελευταίες στη κατάταξη εμφανίζονται το Ιόνιο με 9.488 μόρια και το Νότιο Αιγαίο με 9.354 μόρια.

43

Page 46: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

44

Page 47: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

45

Page 48: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

46

Page 49: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Τελική κατάταξη των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητι-κών περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρω-σαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία.

47

Page 50: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

48

Γενικές Εξετάσεις 2004

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 88.485 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10.687

Τυπική Απόκλιση 380

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

από 10.687 έως 11.066

από 11.066 έως 11.446

πάνω από 11.446

από 10.307 έως 10.687

από 9.927 έως 10.307

κάτω από 9.927

Page 51: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τελική κατάταξη των διευθύνσεων των Δ.Ε των περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία που είναι 10.687 μόρια, τη πρώτη θέση καταλαμβάνει η Θεσ-σαλία με 11.510 μόρια.

• Με τιμές χαμηλότερες της μέσης τιμής μορίων εμφανίζονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (10.662), η Στερεά Ελλάδα (10.656), η Δυτική Μακεδονία, (10.564), το Βόρειο Αιγαίο (10.466) και η Κρήτη (10.407).

• Τελευταίες στη κατάταξη βρίσκονται το Ιόνιο με 10.261 μόρια και το Νότιο Αιγαίο με 9.980 μόρια.

49

Page 52: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

50

Page 53: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

51

Page 54: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

52

Page 55: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων της Γ’ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαί-δευση ανά διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητικών περιφε-ρειών της χώρας.

53

Page 56: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

54

Γενικές Εξετάσεις 2004

Ποσοστό Επιτυχίας των Υποψηφίων Γ΄ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Πανελλαδικοί Δείκτες

Πλήθος 84.005 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 79,53%

Τυπική Απόκλιση 2,37%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004

κάτω από 74,79 %

πάνω από 84,27 %

από 79,53% έως 81,90%

από 74,79% έως 77,16%

από 81,90% έως 84,27%

από 77,16% έως 79,53%

Page 57: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων της Γ’ Λυκείου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συγκριτικά με τη Πανελλήνια Μέση Τιμή που είναι 80%, το έχει η Θεσσα-λία με 84,5% .

• Η Αττική ακολουθεί δεύτερη με ποσοστό 82%.

• Τα χαμηλότερα ποσοστά παρουσιάζουν οι περιφέρειες του Νότιου Αιγαίου με 77% και του Ιονίου με 75%.

55

Page 58: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

56

Page 59: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

57

Page 60: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

58

Page 61: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

59

Page 62: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

60

Page 63: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 18 εξεταζόμενων μαθημάτων, δηλαδή τα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 4 μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές οικονομικής θεωρίας».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 5 εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδείας δηλαδή «Νεοελληνική Γλώσσα», «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστι-κής», «Βιολογία», «Φυσική» και «Ιστορία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θεωρητικής κατεύθυν-σης, δηλαδή «Νεοελληνική Λογοτεχνία», «Αρχαία Ελληνικά», «Ιστορία» και «Λα-τινικά».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Βιολογία» και «Χημεία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Αρχές οργάνωσης και διοίκησης ε-πιχειρήσεων» και «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον».

61

Page 64: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (5 Γεν. Παιδ. – 4 Θετ. – 4 Θεωρ. – 4 Τεχν.2 - 1 Επιλογής)

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 11,48

από 11,08 έως 11,48 από 10,68 έως 11,08

από 10,28 έως 10,68

από 9,88 έως 10,28 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 9,88

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 89.217 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10,68

Τυπική Απόκλιση 0,40

Μαθ-Στατ ΓΠ 11,0 Φυσική ΓΠ 09,8 Ιστορία ΘΕ 09,5 Μαθημ. ΘΤ 12,5 Μαθημ. ΤΕ2 07,0

Βιολ. ΓΠ 12,0 Νέο. Λογ ΘΕ 11,1 Βιολ ΘΤ 15,3 Δ. Επιχ ΤΕ2 11,7 Αρχ. Οικ. Θ. ΕΠ 11,4

Νεο. Γλ ΓΠ 11,6 Λατιν. ΘΕ 09,9 Χημεία ΘΤ 15,2 Εφ. Πρ ΤΕ2 10,2

Ιστορία ΓΠ 09,9

Αρχαία ΘΕ 09,6

Φυσική ΘΤ 11,5

Φυσική ΤΕ2 07,6

62

Page 65: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 18 εξεταζόμενα μαθήματα, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή ίση με 11,4 όταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι 10,68.

• Οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές είναι το Νότιο Αιγαίο (10,2), η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (10,1) και το Ιόνιο (9,9).

63

Page 66: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

64

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

10,8

10,7

11,0

10,7

10,8

11,5

11,0

10,7

11,1

10,2

10,0

12,3

9,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.1

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 10,7

11,3

11,3

11,3

11,9

11,4

11,6

11,1

11,1

11,1

11,1

12,0

10,7

10,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πα ήνια

Μέ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.2

νελλση 11,3

Γενικές Εξετάσεις 2005

Page 67: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

65

9,8

9,9

10,0

9,7

10,5

10,1

9,5

9,9

9,2

9,0

9,1

9,2

9,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή

9,6

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.4

9,5

9,5

9,8

9,8

9,5

10,4

10,1

9,6

9,8

9,2

9,9

8,9

8,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πανελλήνια

Μέση Τιμή 9,6

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.3

Page 68: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

66

11,7

11,8

11,9

12,2

12,4

11,7

11,6

12,1

11,1

11,1

11,4

11,4

10,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.5

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 11,6

11,1

11,6

10,8

11,9

10,7

11,0

10,8

11,7

10,6

10,7

10,8

10,6

9,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πανελ ήνιαΜέσ Τιμή

10,9

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.6

(ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) λη

Page 69: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

67

Page 70: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 11,29

από 10,92 έως 11,29 από 10,54 έως 10,92

από 10,17 έως 10,54

από 9,79 έως 10,17 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 9,79

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 89.217 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10,54

Τυπική Απόκλιση 0,38

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά & Στατιστική 11,0

Βιολογία 12,0

Νεοελληνική Γλώσσα 11,6

Ιστορία 9,9

Φυσική 9,8

68

Page 71: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή ίση με 11,2 όταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι 10,5.

• Η διοικητική περιφέρεια που βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τη Πανελλή-νια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας είναι το Νότιο Αιγαίο με 10,1.

• Στη τελευταία θέση εμφανίζεται το Ιόνιο με 9,8.

69

Page 72: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

70

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

9,3

9,5

9,5

10,0

9,6

8,8

9,0

9,0

9,3

9,0

9,3

8,6

8,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.7

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 9,2

9,8

10,2

9

10,5

10,3

7

9,6

6

3

3

5

4

8,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚ

9,

9,

9,

9,

9,

9,

9,

Α (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πα λήνια

Μέ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.8

νελση 9,7

Γενικές Εξετάσεις 2005

Page 73: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

71

9,5

9,0

10,2

9,3

9,4

9,5

8,8

8,8

8,3

8,9

9,6

8,5

8,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πα λήνια

Μέ Τιμή 9,1

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.10

νελση

11,0

11,0

10,2

10,5

11,2

10,6

11,4

10,0

9,9

10,0

10,5

10,7

8,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

10,4

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.9

Page 74: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 10,43

από 10,01 έως 10,43 από 9,60 έως 10,01

από 9,19 έως 9,60

από 8,78 έως 9,19 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 8,78

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 31.382 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 9,60

Τυπική Απόκλιση 0,41

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Λογοτεχνία 11,1

Λατινικά 9,9

Αρχαία 9,6

Ιστορία 9,5

72

Page 75: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θεωρητική Κατεύθυνση, όταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας εί-ναι 9,6 το Ιόνιο εμφανίζει τη μικρότερη τιμή ίση με 8,6.

• Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Θεσσαλία (10,2), η Κεντρική Μακεδονία (10,1) και η Αττική (10).

73

Page 76: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

74

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12,8

13,1

13,6

13,2

13,3

12,9

10,9

12,2

11,8

12,2

13,1

11,6

12,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.11

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 12,5

15,3

15,8

16,0

16,5

15,8

16,0

16,0

13,3

14,8

15,0

15,3

14,8

14,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πα ήνιαΜέ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.12

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) νελλση 15,3

Γενικές Εξετάσεις 2005

Page 77: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

75

15,4

15,6

15,6

16,3

16,0

16,2

16,1

13,4

15,1

14,8

15,3

14,9

15,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πανελ ήνια

Μέσ Τιμή 15,4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.14

λη

12,7

12,0

12,4

12,3

12,0

12,1

10,4

11,6

11,2

11,1

11,8

11,3

11,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

11,7

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.13

Page 78: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 15,19

από 14,47 έως 15,19 από 13,74 έως 14,47

από 13,02 έως 13,74

από 12,29 έως 13,02 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 12,29

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 11.812 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 13,74

Τυπική Απόκλιση 0,72

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Βιολογία 15,3

Χημεία 15,2

Φυσική 11,5

Μαθηματικά 12,5

76

Page 79: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα της Θετικής Κατεύθυνσης, η περιφέρεια που εμφανίζει τι-μή υψηλότερη της Πανελλήνιας Μέσης Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας (13,7) είναι η Δυτι-κή Ελλάδα με14,7.

• Σε δυσχερή θέση βρίσκονται η Κρήτη (13,6), το Ιόνιο (13,5), η Αττική (13,3), η Κεντρική Μακεδονία (13,2) και το Νότιο Αιγαίο (13,2).

• Τελευταία συναντάμε την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με τιμή 12.

77

Page 80: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

78

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

6,7

7,3

6,9

7,3

7,3

6,7

7,1

6,4

6,7

6,4

6,6

6,3

6,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.15

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 6,7

11,2

11,6

12,2

11,5

11,9

10,8

10,7

10,8

11,6

10,6

11,6

10,4

9,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Πανελ νιαΜέση Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.16

λή

11,1

Γενικές Εξετάσεις 2005

Page 81: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

79

10,4

10,0

10,0

9,0

11,1

10,5

10,0

10,3

9,6

9,6

9,8

9,3

9,1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

Πα λήνιαΜέ Τιμή

9,9

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.18

νελση

7,8

7,7

7,8

7,5

7,9

7,9

7,4

7,5

7,2

7,2

7,4

7,1

7,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

7,5

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Β.1.17

Page 82: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 9,70 από 9,26 έως 9,70

από 8,82 έως 9,26

από 8,38 έως 8,82

από 7,93 έως 8,38 ΚΡΗΤΗ κάτω από 7,93

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 45.374 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 8,82

Τυπική Απόκλιση 0,44

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων 11,7 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προ-

γραμματιστικό Περιβάλλον 10,2

Φυσική 7,6

Μαθηματικά 7,0

80

Page 83: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Τεχνολογική Κατεύθυνση, οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν τιμές πάνω από τη Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας που ισούται με 8,9, είναι η Θεσ-σαλία (9,6) και η Ήπειρος (9,3).

• Τις χαμηλότερες θέσεις στη κατάταξη καταλαμβάνουν το Νότιο Αιγαίο (8,3) και το Ιόνιο (8,1).

81

Page 84: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

82

Page 85: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

83

Page 86: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

84

Page 87: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύ-θυνσης στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής 2 κα-τεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

85

Page 88: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 11.285 μόρια ΑΙΓΑΙΟΥ

από 10.907 έως 11.285 μόρια από 10.528 έως 10.907 μόρια

από 10.150 έως 10.528 μόρια

από 9.772 έως 10.150 μόρια ΚΡΗΤΗ κάτω από 9.772 μόρια

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πλήθος 31.382 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 10.528 378

2ο Επιστημονικό Πεδίο 10.041 354

3ο Επιστημονικό Πεδίο 10.039 451

4ο Επιστημονικό Πεδίο 10.041 354

5ο Επιστημονικό Πεδίο 10.862 401

86

Page 89: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θεωρητική Κατεύθυνση, οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν ψηλότερες τι-μές σε σχέση με το Πανελλήνιο Μέσο Όρο Μορίων των υποψηφίων ίσο με 10.528, εί-ναι η Θεσσαλία με 11.121 μόρια και η Αττική με 10.915 μόρια.

• Χαμηλή επίδοση εμφάνισε το Νότιο Αιγαίο με 10.067 μόρια.

• Τελευταίο στη κατάταξη έρχεται το Ιόνιο με 9.702 μόρια.

87

Page 90: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 13.630 μόρια ΑΙΓΑΙΟΥ

από 13.124 έως 13.630 μόρια

από 12.618 έως 13.124 μόρια

από 12.112 έως 12.618 μόρια

από 11.606 έως 12.112 μόρια ΚΡΗΤΗ κάτω από 11.606 μόρια

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πλήθος 11.812 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 11.524 394

2ο Επιστημονικό Πεδίο 12.618 506

3ο Επιστημονικό Πεδίο 13.244 520

4ο Επιστημονικό Πεδίο 12.618 506

5ο Επιστημονικό Πεδίο 12.334 446

88

Page 91: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θετική κατεύθυνση, οι περιφέρειες που υπερέχουν του μέσου όρου των μορίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές και ισούται με 12.618 μόρια, είναι η Θεσσαλία με 13.230 μόρια και η Δυτική Ελλάδα με 13.219 μόρια.

• Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται και οι διοικητικές περιφέρειες του Ιονίου (12.088) και του Νοτίου Αιγαίου (12.038).

• Η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 11.531 μόρια εμφανίζεται στη τελευταία θέση.

89

Page 92: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ

από 10.208 έως 10.594 μόρια

πάνω από 10.594 μόρια

από 9.822 έως 10.208 μόρια

από 9.436 έως 9.822 μόρια

από 9.050 έως 9.436 μόρια ΚΡΗΤΗ κάτω από 9.050 μόρια

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

Πλήθος 45.374 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 9.774 354

2ο Επιστημονικό Πεδίο 9.822 386

3ο Επιστημονικό Πεδίο 9.761 373

4ο Επιστημονικό Πεδίο 9.822 386

5ο Επιστημονικό Πεδίο 10.583 418

90

Page 93: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τεχνολογική κατεύθυνση, σύμφωνα με το μέσο όρο των μορίων των υποψηφίων που είναι 9.822 μόρια, η Θεσσαλία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή με 10.490 μόρια.

• Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές είναι το Νότιο Αιγαίο με 9.329 μόρια και το Ιόνιο με 9.101 μόρια.

91

Page 94: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

92

Page 95: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

93

Page 96: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

94

Page 97: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Τελική κατάταξη των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητι-κών περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρω-σαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία.

95

Page 98: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

96

Γενικές Εξετάσεις 2005

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 89.217 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10.412

Τυπική Απόκλιση 371

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

κάτω από 9.670 μόρια

από 10.412 έως 10.783 μόρια

από 10.041 έως 10.412 μόρια

από 9.670 έως 10.041 μόρια

από 10.783 έως 11.154 μόρια

πάνω από 11.154 μόρια

Page 99: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τελική κατάταξη των διευθύνσεων των Δ.Ε των περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία που είναι 10.412 μόρια, τη πρώτη θέση καταλαμβάνει η Θεσ-σαλία με 11.112 μόρια.

• Με τιμές χαμηλότερες της μέσης τιμής μορίων εμφανίζονται η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (10.054) και το Νότιο Αιγαίο (10.015)

• Τελευταίο στη κατάταξη βρίσκεται το Ιόνιο με 9.732 μόρια.

97

Page 100: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

98

Page 101: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

99

Page 102: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

100

Page 103: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων της Γ’ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαί-δευση ανά διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητικών περιφε-ρειών της χώρας.

101

Page 104: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

102

Γενικές Εξετάσεις 2005

Ποσοστό Επιτυχίας των Υποψηφίων Γ΄ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 84.327 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 79,66%

Τυπική Απόκλιση 2,69%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2005

κάτω από 74,28%

από 79,66% έως 82,35%

από 76,97% έως 79,66%

από 74,28% έως και76,97%

από 82,35% έως 85,04%

πάνω από 85,04%

Page 105: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στις Γενικές Εξετάσεις του 2005, η πλειοψηφία των διοικητικών περιφερειών συγκε-ντρώνεται γύρω από τη Πανελλήνια Μέση Τιμή που είναι 79,7%, χωρίς μεγάλες απο-κλίσεις στα υψηλότερα κλιμάκια.

• Το Ιόνιο συγκριτικά με τη Πανελλήνια Μέση Τιμή, παρουσιάζει χαμηλή επίδοση με πο-σοστό 75,6%.

• Στο τέλος της κατάταξης συναντάμε την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με ποσοστό 73,3%.

103

Page 106: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

104

Page 107: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

105

Page 108: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

106

Page 109: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

107

Page 110: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

108

Page 111: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 18 εξεταζόμενων μαθημάτων, δηλαδή τα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα 4 μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της θετικής κατεύθυνσης, τα 4 μαθήματα της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης και το μάθημα επιλογής «Αρχές οικονομικής θεωρίας».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 5 εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικής Παιδείας δηλαδή «Νεοελληνική Γλώσσα», «Μαθηματικά και στοιχεία στατιστι-κής», «Βιολογία», «Φυσική» και «Ιστορία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θεωρητικής κατεύθυν-σης, δηλαδή «Νεοελληνική Λογοτεχνία», «Αρχαία Ελληνικά», «Ιστορία» και «Λα-τινικά».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της θετικής κατεύθυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Βιολογία» και «Χημεία».

o Μέσος όρος γραπτής βαθμολογίας των 4 μαθημάτων της τεχνολογικής 2 κατεύ-θυνσης, δηλαδή «Μαθηματικά», «Φυσική», «Αρχές οργάνωσης και διοίκησης ε-πιχειρήσεων» και «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον».

109

Page 112: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 18 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (5 Γεν. Παιδ. – 4 Θετ. – 4 Θεωρ. – 4 Τεχν.2 - 1 Επιλογής)

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 12,18

από 11,69 έως 12,18 από 11,20 έως 11,69

από 10,72 έως 11,20

από 10,23 έως 10,72 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 10,23

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 93.088 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 11,20

Τυπική Απόκλιση 0,49

Μαθ-Στατ ΓΠ 12,2 Φυσική ΓΠ 13,8 Ιστορία ΘΕ 09,1 Μαθημ. ΘΤ 11,5 Μαθημ. ΤΕ2 06,5

Βιολ. ΓΠ 12,9 Νέο. Λογ ΘΕ 09,7 Βιολ ΘΤ 15,5 Δ. Επιχ ΤΕ2 12,2 Αρχ. Οικ. Θ. ΕΠ 12,2

Νεο. Γλ ΓΠ 11,9 Λατιν. ΘΕ 11,0 Χημεία ΘΤ 15,6 Εφ. Πρ ΤΕ2 10,1

Ιστορία ΓΠ 11,8

Αρχαία ΘΕ 09,1

Φυσική ΘΤ 12,8

Φυσική ΤΕ2 07,7

110

Page 113: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 18 εξεταζόμενα μαθήματα, οι διοικητικές περιφέρειες που υπερέχουν της Πανελ-λήνιας Μέσης Τιμής Γραπτής Βαθμολογίας ίσης με 11,2 είναι η Θεσσαλία με 12 και το Βόρειο Αιγαίο με 11,7.

• Τις χαμηλότερες τιμές εμφανίζουν το Ιόνιο με 10,6 και η Ανατολική Μακεδονία –Θράκη με 10,4.

111

Page 114: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

112

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12,5

11,8

11,3

11,2

12,4

12,5

12,3

12,4

11,6

11,4

11,2

12,4

11,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.1

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 11,9

11,9

11,9

11,3

11,7

11,5

12,2

11,2

11,4

11,6

11,4

11,0

11,6

10,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πανελ νια

Μέσ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.2

λήη

11,5

Page 115: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

113

13,5

13,7

14,0

14,4

14,4

14,1

12,6

13,3

13,9

12,1

12,8

14,9

14,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Πανελ νια

Μέσ Τιμή 13,7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.4

λήη

12,7

12,5

12,0

11,9

12,8

11,5

11,8

11,1

10,8

10,4

10,9

10,3

10,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.3

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 11,5

Page 116: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

114

13,0

12,9

12,9

12,9

13,7

12,3

12,3

13,2

11,4

11,6

11,3

11,8

11,4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.5

(ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Μέση Τιμή 12,4

12,8

12,5

12,5

12,3

12,7

11,5

11,8

11,5

11,9

11,6

11,5

11,5

11,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Πανελ ήνιαΜέσ Τιμή

12

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.6

(ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) λη

Page 117: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

115

Page 118: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 5 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 13,17 ΑΙΓΑΙΟΥ

από 12,68 έως 13,17

από 12,19 έως 12,68

από 11,7 έως 12,13

από 11,21 έως 11,7 ΚΡΗΤΗ κάτω από 11,21

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 93.088 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 12,19

Τυπική Απόκλιση 0,49

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά & Στατιστική 12,2

Βιολογία 12,9

Νεοελληνική Γλώσσα 11,9

Ιστορία 11,8

Φυσική 13,8

116

Page 119: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 5 μαθήματα Γενικής Παιδείας, οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν τις υψη-λότερες τιμές σε σχέση με τη Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας που ισού-ται με 12,2, είναι η Θεσσαλία (12,8), η Πελοπόννησος (12,8), η Αττική (12,8) και το Βό-ρειο Αιγαίο (12,7).

• Τις τελευταίες θέσεις στη κατάταξη έχουν η Δυτική Μακεδονία με 11,4 και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 11,4.

117

Page 120: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

118

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

9,8

9,2

9,5

9,1

8,9

9,0

8,5

8,3

9,1

8,8

8,0

8,1

7,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ1.7

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 8,8

11,4

11,2

10,8

12,1

11,4

10,7

11,1

10,9

10,3

10,5

10,2

10,0

10,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πανελ νια

Μέση

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.8

λή Τιμή

10,8

Page 121: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

119

9,2

9,6

8,8

8,9

9,3

8,6

8,6

8,7

9,2

8,1

8,3

7,9

7,6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Πα ήνιαΜέσ Τιμή

8,7

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ1.10

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) νελλη

9,1

9,7

8,1

9,8

9,9

9,5

10,1

8,9

8,8

9,0

8,3

9,1

7,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

9,1

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.9

Page 122: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 10,50

από 9,92 έως 10,50 από 9,33 έως 9,92

από 8,75 έως 9,33

από 8,16 έως 8,75 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 8,16

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 33.467 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 9,33

Τυπική Απόκλιση 0,59

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Νεοελληνική Λογοτεχνία 9,7

Λατινικά 11,0

Αρχαία 9,1

Ιστορία 9,1

120

Page 123: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θεωρητική Κατεύθυνση, όταν η Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας εί-ναι 9,3 , τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Θεσσαλία (10,3) και η Αττική (10).

• Τις χαμηλότερες τιμές παρουσιάζουν η Δυτική Μακεδονία (8,7), η Στερεά Ελλάδα (8,7) και το Ιόνιο (8,3).

121

Page 124: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

122

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

12,6

12,6

12,4

12,6

12,6

12,6

9,6

11,3

11,1

11,3

11,5

12,0

11,2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.11

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 11,8

16,6

16,2

16,5

16,1

16,3

16,7

12,9

15,4

15,0

15,3

15,3

15,3

15,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελ νιαΜέσ Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.12

(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) λήη

15,6

Γενικές Εξετάσεις 2006

Page 125: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

123

16,0

17,0

16,1

16,7

16,3

17,1

16,8

13,3

15,3

15,2

16,0

15,1

15,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Πα ήνια

Μέσ Τιμή 15,9

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.14

νελλη

13,9

14,0

13,7

13,7

14,0

14,1

11,1

13,2

12,5

12,5

13,4

12,5

12,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

13,1

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.13

Page 126: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 16,00

από 15,05 έως 16,00 από 14,11 έως 15,05

από 13,16 έως 14,11

από 12,22 έως 13,16 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 12,22

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 11.084 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 14,1

Τυπική Απόκλιση 0,94

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Βιολογία 15,5

Χημεία 15,6

Φυσική 12,8

Μαθηματικά 11,5

124

Page 127: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα της Θετικής Κατεύθυνσης, η περιφέρεια που εμφανίζει τι-μή υψηλότερη της Πανελλήνιας Μέσης Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας (14,1) είναι η Ήπει-ρος με 15.05.

• Στη τελευταία θέση συναντάμε την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με τιμή 11,7.

125

Page 128: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

126

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

6,6

6,4

7,0

6,7

6,7

5,7

6,0

6,1

5,8

6,2

5,8

6,3

5,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

0

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.15

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή 6,2

11,9

12,1

13,1

12,3

12,4

11,2

11,3

11,7

11,8

11,3

11,4

10,7

10,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Πανελ νιαΜέση Τιμή

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.16

λή

11,7

Page 129: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

127

9,8

10,0

8,7

10,4

10,3

9,8

10,2

9,3

9,5

9,7

9,5

9,0

8,9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πα ήνια

Μέσ Τιμή 9,6

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.18

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

νελλη

13,2

13,9

14,0

13,7

14,0

14,1

12,5

12,5

13,7

11,1

13,4

12,5

12,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ΚΡΗΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) Μέση Τιμή

13,1

Πανελλήνια

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. : Γ.1.17

Page 130: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

ΑΙΓΑΙΟΥ πάνω από 9,70 από 9,22 έως 9,70

από 8,74 έως 9,22

από 8,26 έως 8,74

από 7,79 έως 8,26 ΚΡΗΤΗ

κάτω από 7,79

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 47.733 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 8,74

Τυπική Απόκλιση 0,48

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ανά ΜΑΘΗΜΑ

Διοίκηση Επιχειρήσεων 12,2 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προ-

γραμματιστικό Περιβάλλον 10,1

Φυσική 7,7

Μαθηματικά 6,5

128

Page 131: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Τεχνολογική Κατεύθυνση, οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν τιμές πάνω από τη Πανελλήνια Μέση Τιμή Γραπτής Βαθμολογίας που ισούται με 8,7 είναι η Θεσ-σαλία (9,6), η Ήπειρος (9,3) και η Αττική (9,3).

• Τις χαμηλότερες θέσεις στη κατάταξη καταλαμβάνουν το Νότιο Αιγαίο (8,2), το Ιόνιο (8,2) και η Στερεά Ελλάδα (8,1).

129

Page 132: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

130

Page 133: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

131

Page 134: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

132

Page 135: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι ενότητες που αναλύονται παρακάτω είναι οι ακόλουθες:

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύ-θυνσης στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της θετικής κατεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

o Μέσος όρος μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι της τεχνολογικής 2 κα-τεύθυνσης στο 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

133

Page 136: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 11.540 μόρια ΑΙΓΑΙΟΥ

από 11.004 έως 11.540 μόρια

από 10.468 έως 11.004 μόρια

από 9.933 έως 10.468 μόρια

από 9.397 έως 9.933 μόρια ΚΡΗΤΗ κάτω από 9.397 μόρια

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πλήθος 33.467 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 10.468 536

2ο Επιστημονικό Πεδίο 10.272 465

3ο Επιστημονικό Πεδίο 10.329 468

4ο Επιστημονικό Πεδίο 10.272 465

5ο Επιστημονικό Πεδίο 11.109 502

134

Page 137: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θεωρητική Κατεύθυνση, οι διοικητικές περιφέρειες που εμφανίζουν μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με το Πανελλήνιο Μέσο Όρο Μορίων των υποψηφίων ίσο με 10.468, είναι η Θεσσαλία με 11.327 μόρια και η Αττική με 11.146 μόρια.

• Τις χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζουν η Στερεά Ελλάδα (9.884), η Δυτική Μακεδονία (9.826) και το Ιόνιο (9.538).

135

Page 138: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΟΤΙΟΥ

πάνω από 15.178 μόρια ΑΙΓΑΙΟΥ

από 14.453 έως 15.178 μόρια

από 13.729 έως 14.453 μόρια

από 13.004 έως 13.729 μόρια

από 12.279 έως 13.004 μόρια ΚΡΗΤΗ κάτω από 12.279 μόρια

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

Πλήθος 11.084 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 12.727 585

2ο Επιστημονικό Πεδίο 13.729 725

3ο Επιστημονικό Πεδίο 14.418 745

4ο Επιστημονικό Πεδίο 13.729 725

5ο Επιστημονικό Πεδίο 13.665 611

136

Page 139: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη Θετική κατεύθυνση, οι περιφέρειες που υπερέχουν του μέσου όρου των μορίων που συγκέντρωσαν οι μαθητές και ισούται με 13.729 μόρια, είναι το Βόρειο Αιγαίο με 14.514 μόρια και η Θεσσαλία με 14.466 μόρια.

• Η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 11.923 μόρια εμφανίζεται στη τελευταία θέση.

137

Page 140: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

138

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πλήθος 47.733 υποψήφιοι

ΠΕΔΙΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1ο Επιστημονικό Πεδίο 9.859 394

2ο Επιστημονικό Πεδίο 9.738 420

3ο Επιστημονικό Πεδίο 10.015 393

4ο Επιστημονικό Πεδίο 9.738 420

5ο Επιστημονικό Πεδίο 10.795 428

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

από 9.738 έως 10.158 μόρια

κάτω από 8.899 μόρια

από 9.319 έως 9.738 μόρια

από 8.899 έως 9.319 μόρια

από 10.158 έως 10.578 μόρια

πάνω από 10.578 μόρια

Page 141: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τεχνολογική κατεύθυνση, σύμφωνα με το μέσο όρο των μορίων των υποψηφίων που είναι 9.738 μόρια, οι διοικητικές περιφέρειες που τον ξεπερνούν είναι η Θεσσαλία (10.490) και η Αττική (10.151).

• Οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες τιμές είναι η Στερεά Ελλάδα με 9.186 μόρια και το Ιόνιο με 9.231 μόρια.

139

Page 142: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

140

Page 143: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

141

Page 144: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

142

Page 145: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Τελική κατάταξη των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητι-κών περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρω-σαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία.

143

Page 146: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

144

Γενικές Εξετάσεις 2006

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 93.880 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 10.554

Τυπική Απόκλιση 421

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

κάτω από 9.711 μόρια

από 10.554 έως 10.975 μόρια

από 10.132 έως 10.554 μόρια

από 9.711 έως 10.132 μόρια

από 10.975 έως 11.396 μόρια

πάνω από 11.396 μόρια

Page 147: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στη τελική κατάταξη των διευθύνσεων των Δ.Ε των περιφερειών της χώρας με βάση τη μέση τιμή των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε όλες τις κατευθύνσεις και τα επιστημονικά πεδία που είναι 10.554 μόρια, τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Θεσσαλία με 11.281 μόρια και η Αττική με 11.056 μόρια.

• Με τιμές χαμηλότερες της μέσης τιμής μορίων εμφανίζονται το Ιόνιο (9.964), η Δυτική Μακεδονία (10.079) και η Στερεά Ελλάδα (10.106).

145

Page 148: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

146

Page 149: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

147

Page 150: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

148

Page 151: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ενότητα που αναλύεται παρακάτω είναι η ακόλουθη:

o Ποσοστό επιτυχίας των υποψηφίων της Γ’ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαί-δευση ανά διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των διοικητικών περιφε-ρειών της χώρας.

149

Page 152: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

150

Γενικές Εξετάσεις 2006

Ποσοστό Επιτυχίας των Υποψηφίων Γ΄ Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ανά ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Πανελλήνιοι Δείκτες

Πλήθος 80.450 υποψήφιοι

Μέση Τιμή 63,93%

Τυπική Απόκλιση 4,09%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΡΗΤΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2006

από 63,93% έως 68,02%

κάτω από 55,75%

από 59,84% έως 63,93%

από 55,75% έως 59,84%

από 68,02% έως 72,11%

πάνω από 72,11%

Page 153: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρατηρήσεις

• Στις Γενικές Εξετάσεις του 2005, όταν Πανελλήνια Μέση Τιμή είναι 63.9%, η Θεσσαλία με 70,3% και το Βόρειο Αιγαίο με 69,2% αποτελούν τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας των υποψηφίων Γ’ Λυκείου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

• Τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με 59,7% και το Ιόνιο με 57,1%..

151

Page 154: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Τόμος 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

152

Page 155: ΚΑΙ · Τόμος. 5, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Επίδοση σε επίπεδο διοικητικής περιφέρειας

Ιουλιανού 28 (1ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 – 88 38 680 Φαξ: 210 – 88 38 148

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.kanep-gsee.gr