ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος...

of 5 /5
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 1 από 5 Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013" (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C / 2007 / 5634 / 16-11-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 3. Τη με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09-09- 2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19-07-2010) και ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει. 5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472 / 01-04-2008 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007" (ΦΕΚ 636/Β’/10-04-2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση". 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009 / ΣΤ5 / 01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 11855 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : 210 3278001 2103278002 Fax : 2103278028 Email : [email protected] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Προς: Ανδρέα Παπανδρέου 37 T.K : 15180 Αθήνα, 29/10/2014 Α.Π. : 21469 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3" με κωδικό MIS 464693 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος...

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 1 από 5

  Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

  Έχοντας υπόψη:

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  1. Το Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

  2013" (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του (Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010)), και ειδικότερα το

  άρθρο 7 αυτού.

  2. Την Απόφαση EE με αριθμό C / 2007 / 5634 / 16-11-2007 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου

  Μάθηση".

  3. Τη με αρ. πρωτ. 14053 / ΕΥΣ1749 / 27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών

  Προγραμμάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09-09-

  2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-06-2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19-07-2010) και ΥΑ 5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292/Β/13.02.2013)

  Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

  4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.

  5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472 / 01-04-2008 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14-12-2000 κοινής

  υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την

  αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007" (ΦΕΚ 636/Β’/10-04-2008), με την οποία συστάθηκε η

  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

  6. Τη με αριθμ. πρωτ. 108009 / ΣΤ5 / 01-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Μεταβίβαση

  δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49 ΑθήναΤαχ.Κώδικας : 11855Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣΤηλέφωνο : 210 3278001 2103278002Fax : 2103278028Email : [email protected]

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΘΕΜΑ:

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  Προς:

  Ανδρέα Παπανδρέου 37T.K : 15180

  Αθήνα, 29/10/2014Α.Π. : 21469

  1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

  ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3" με κωδικό MIS 464693 στο Επιχειρησιακό

  Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

  ΑΔΑ: 72979-ΤΓΖ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 2 από 5

  Αποφασίζει

  την 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

  ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ –

  ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3" στον Αξονα Προτεραιότητας "03 - Αναβάθμιση της ποιότητας της

  εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση

  και Δια Βίου Μάθηση".

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

  Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ" (ΦΕΚ 1950/Β’/03-10-2007)".

  7. Τη με αριθμ. 27936 / 29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) με την οποία ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Διαχείρισης

  Προγραμμάτων ΚΠΣ μετονομάζεται σε Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων.

  8. Την υπ’ αριθμ. Φ.908 / 90523 / Η / 05-07-2013 ΚΥΑ για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα που προΐσταται των υπηρεσιών

  του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

  (ΦΕΚ 322 / τ Υ.Ο.Δ.Δ / 05-07-2013).

  9. Την από 03-04-2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", με την

  οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο

  συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.

  10. Τη με αρ. πρωτ. 24043 / 22-11-2013 Πρόσκληση με Κωδ. 173 του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την υποβολή προτάσεων για την Κατ.

  Πράξης «Εξορθολογισμός προγρ/των σπουδών και εκπ/κου υλικού» στο πλαίσιο των Α.Π 1, και 2 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και

  Δια Βίου Μάθηση», όπως αυτή ισχύει.

  11. Το με αρ. πρωτ. 9034/01-10-2014 (εισερχ. στην ΕΥΔ με αρ. πρ. 20643 / 16-10-2014 ) αίτημα της Ε.Υ.Ε Εκπ/κών Δράσεων

  του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την τροποποίηση της πράξης "Διερεύνηση των παραμέτρων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της Διδακτέας

  Ύλης και του εκπ/κου υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)" και mis: 464693 στο Ε.Π. «Εκπαίδευση

  και Δια Βίου Μάθηση».

  12. Την με αρ. πρ. 2150/24-10-14 εισήγηση της Μονάδας Β1 για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης.

  13. Τη με αρ. Υ.Σ 2165/ 29-10-2014 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την Τροποποίηση της ως άνω

  αναφερόμενης ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

  464693 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

  3. Δικαιούχος:

  1090214 4. Κωδικός Δικαιούχου:

  Ε2458

  2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:

  2.1.Κωδικός ΣΑ:

  2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:

  2013ΣΕ24580054

  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  ΑΔΑ: 72979-ΤΓΖ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 3 από 5

  5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

  Η προτεινόμενη Πράξη διαρθρώνεται στις ακόλουθες τέσσερεις (4) δράσεις:- Δράση 1 «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός της Πράξης»- Δράση 2 «Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο) για την παροχή διδακτικού έργου μέσω του οποίου θα διεξαχθεί η Έρευνα»- Δράση 3 «Δημοσιότητα και Προβολή της Πράξης»- Δράση 4 «Αξιολόγηση της Πράξης» και θα υλοποιηθεί σε δύο επίπεδα:Α) Στο επίπεδο του ΙΕΠ και των συνεργαζόμενων φορέων, όπου θα δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη επιστημονική και συντονιστική δομή μαζί με ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να γίνει δυνατή η συλλογή και επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων καθώς και η εκπόνηση των σχετικών μελετών / προτάσεων αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύληςΒ) Στο επίπεδο των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου, για τους σκοπούς της Πράξης, θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί για την κάλυψη διδακτικών αναγκών και για τη συλλογή ερευνητικών εμπειρικών και ποιοτικών δεδομένα που αφορούν τα Προγράμματα Σπουδών, τη διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικόυλικό και τις επιδράσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.Οι Δράσεις 2 και 3 θα υλοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του ΥΠΑΙΘ που είναι ο Δικαιούχος της Πράξης. Οι Δράσεις 1 και 4 θα υλοποιηθούν με Συνδικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

  6. Παραδοτέα πράξης: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1Π1.1 Εργαλεία έρευνας (ερωτηματολόγια, πρωτόκολλα κλπ)Π.1.2 Οδηγός ΕφαρμογήςΠ.1.3 Πρωτόκολλα ποιοτικής παραλαβής τεκμηρίωνΠ.1.4 Τελική μελέτη- πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής Π.1.5 Πληροφοριακό σύστημα, ηλεκτρονικές φόρμες, περιεχόμενοΠ.1.6 Αρχείο helpdeskΠ.1.7 Ανακοινώσεις, προσκλήσεις, εγκύκλιοι εφαρμογής και ενημέρωσηςΠ.1.8 Υλικό διενέργειας διαγωνισμών (πχ. τεύχη προκήρυξης, πρακτικά αξιολόγησης κλπ.)Π.1.9 Συμβάσεις με ΑναδόχουςΠ.1.10 Μηνιαίες εκθέσεις εργασιών τεχνικής και επιμελητηριακής υποστήριξηςΠ.1.11 Παρουσιολόγια

  ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣΠ.2.1 Παρουσιολόγια εκπαιδευτικώνΠ.2.2 Πρωτόκολλα ποσοτικής παραλαβής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίωνΠ.2.3 Μισθοδοτικές καταστάσεις (μηνιαίες αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου , επιδόματα κλπ)Π.2.4 Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την παρακολούθηση υλοποίησης και τον έλεγχο της ΠράξηςΠ.2.5 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της ΠράξηςΠ.2.6 Εκκαθάριση δαπανών του Υποέργου (εντολές πληρωμής,παραστατικά και αποδεικτικά πληρωμών,εκκαθάριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων)Π.2.7 Έγγραφα προς την ΕΥΔ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας ως Τελικού Δικαιούχου (αιτήματα

  ΑΔΑ: 72979-ΤΓΖ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 4 από 5

  7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

  6157

  8004

  Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε δράσεις αναβάθμισης της εκπαίδευσηςΜελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις

  Αριθμός

  Αριθμός

  228.00

  3.00

  10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.

  Άμεσες Δαπάνες 2,316,599.70

  8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 14.9 (μήνες)

  ΣΥΝΟΛΑ

  9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

  2,316,599.70 2,316,599.70

  i.χωρίς ΦΠΑ ii.ΦΠΑ

  2,315,634.96 964.74

  Βάσει Παραστατικων

  2,316,599.70Σύνολο (1) 2,316,599.70

  11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 2,316,599.70 Ευρώ

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 2,316,599.70 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 2,316,599.70 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

  Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

  1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 2,316,599.70 (ποσό σε ευρώ). Η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2,305,844.40 (ποσό σε ευρώ)

  ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε2458Φορέας ΣΑ: 1010700ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ24580054(Τροποποιούμενο έργο Π.Δ.Ε.)

  Π/Υ (1)

  χρηματοδότησης,ενημέρωση για επόμενες ενέργειες για λήψη της σύμφωνης γνώμης, προληπτικός έλεγχος τευχών προκηρύξεων και Συμβάσεων,μηνιαία δελτία παρακολούθησης υποέργων,Τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης Πράξης κλπ)Π.2.8 Έκδοση διοικητικών Πράξεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης

  ΑΔΑ: 72979-ΤΓΖ

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Κωδ. Πράξης: 464693 Σελίδα 5 από 5

  Ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων

  Ευάγγελος Ζαχαράκης

  Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

  ΑΔΑ: 72979-ΤΓΖ

  2014-10-31T13:18:40+0200NSRF MIS Office

  2014-10-31T13:30:50+0200Athens