ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική...

of 66 /66
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Άρθρο 1 Εργαστήρια Δεξιοτήτων 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- μάτων , η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν- στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δρά- ση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίστα- ται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρό- γραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων , δεξιοτή- των ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύ- στερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο- λιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της πι- λοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμε- νο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους θεμα- τικών ενοτήτων καθενός εξαυτών , ο αριθμός και η γεω- γραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραμμα μα- θημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυτές, οι ειδι- κότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων και ενοτήτων , ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της πιλοτικής δρά- σης, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποί- ησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δρα- στηριοτήτων . 2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ. 1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκ- θεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλ- λως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης. Άρθρο 2 Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν . 1566/1985 (Α΄167) προστίθεται περ. γ΄ ως εξής: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρωτ. Από τα επίσημα Πρακτικά της ΡΝΖ΄ 11 Ιουνίου, 2020, Αριθ. Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόμου: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Embed Size (px)

Transcript of ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική...

Page 1: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο 1Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικάστην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση δρά-ση µε τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συνίστα-ται στη δοκιµαστική προσθήκη νέων θεµατικών κύκλωνστο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρό-γραµµα του Δηµοτικού και του Γυµνασίου µε σκοπό τηνενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτή-των ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήµηςστους µαθητές. Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύ-στερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-λιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρµογής της πι-λοτικής δράσης, ο αριθµός, η διάρκεια και το περιεχόµε-

νο των νέων θεµατικών κύκλων και των επιµέρους θεµα-τικών ενοτήτων καθενός εξ’ αυτών, ο αριθµός και η γεω-γραφική κατανοµή των σχολικών µονάδων στις οποίεςεισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρόγραµµα µα-θηµάτων που εφαρµόζεται στις µονάδες αυτές, οι ειδι-κότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται ηδιδασκαλία των νέων θεµατικών κύκλων και ενοτήτων, οτρόπος αξιολόγησης των µαθητών και ρυθµίζεται κάθεάλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της πιλοτικής δρά-σης, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποί-ησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δρα-στηριοτήτων.

2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ.1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκ-θεση αποτελεσµάτων και γνωµοδοτεί προς τον ΥπουργόΠαιδείας και Θρησκευµάτων αναφορικά µε την εισαγωγήή µη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικέςµονάδες Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού και Γυµνασίου, ή άλ-λως τη διενέργεια ή µη νέας πιλοτικής δράσης.

Άρθρο 2Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα

στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄167)προστίθεται περ. γ΄ ως εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΝΖ΄ 11 Ιουνίου, 2020,Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναβάθµιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις

Page 2: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικάστο υποχρεωτικό πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου της δη-µόσιας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δράση για τη δηµι-ουργική ενασχόληση των µαθητών µε την αγγλική γλώσ-σα µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτή-των, κατά τη διάρκεια των οποίων οι µαθητές αλληλεπι-δρούν µε έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φι-λολογίας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όµοια απόφα-ση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστι-τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονικήδιάρκεια εφαρµογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ε-νασχόλησης των µαθητών µε την αγγλική γλώσσα, ο α-ριθµός και η γεωγραφική κατανοµή των σχολικών µονά-δων στις οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτήκαι ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τουπιλοτικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων τηςοργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωσητης πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πο-λιτικής συντάσσει έκθεση αποτελεσµάτων και γνωµοδο-τεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ανα-φορικά µε την εισαγωγή ή µη της δηµιουργικής ενασχό-λησης των µαθητών του Νηπιαγωγείου µε την αγγλικήγλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή µη νέας πιλοτικής δράσης.»

Άρθρο 3Κατανοµή χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενο

στα Δηµοτικά σχολία

Οι παρ. 2-4 της περ. Α΄ του άρθρου 11 του π.δ.79/2017 (Α΄ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενοστα εξαθέσια και άνω Δηµοτικά Σχολεία.

2

Page 3: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Το µάθηµα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώ-ρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ΄ καιΔ΄ και για επτά (7) ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα των Μαθηµατικών διδάσκεται για πέντε (5)

ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στιςΓ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣT΄ τάξεις.Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώ-

ρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ΄ καιΔ΄ τάξεις.Το µάθηµα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώ-

ρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδά-

σκεται για µία (1) ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2)

ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για µία (1) ώρα στις Ε΄ καιΣΤ΄ τάξεις.Η Αισθητική Αγωγή περιλαµβάνει τα µαθήµατα: Εικα-

στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει-καστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α΄ και Β΄ τά-ξεις και για µία (1) ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Τοµάθηµα της Μουσικής διδάσκεται για µία (1) ώρα σε όλεςτις τάξεις και το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής για µία(1) ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.Το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις

(3) ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεις και για δύο (2) ώ-ρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοι-πες τάξεις.Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το µάθηµα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για µία (1) ώρα εβδο-

µαδιαίως σε όλες τις τάξεις.Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις

τάξεις Α΄ και Β΄ και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ΄ καιΔ΄.

3. Κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείµενοστο πενταθέσιο Δηµοτικό Σχολείο:

3

Page 4: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

4

Page 5: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

5

4. Κατανοµή του χρόνου ανα διδακτικό αντικείµενοστο τετραθέσιο Δηµοτικό Σχολείο.

Page 6: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

6

Page 7: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Άρθρο 4Διδασκόµενα µαθήµατα και αξιολόγηση

µαθητών του Γυµνασίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Γυµνάσιο κατα-τάσσονται σε τρεις (3) οµάδες ως εξής:α) Η πρώτη οµάδα (Οµάδα Α΄) περιλαµβάνει µαθήµατα

ως εξής:Οµάδα Α΄αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, ήτοι Γλωσ-

σική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, ήτοι Αρ-

χαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείµενα α-πό Μετάφραση.αγ) Ιστορία.αδ) Μαθηµατικά.αε) Φυσική.αστ) Βιολογία.αζ) Αγγλικά. β) Η δεύτερη οµάδα (Οµάδα Β΄) περιλαµβάνει µαθήµα-

τα ως εξής:Οµάδα Β΄βα) Γεωλογία-Γεωγραφία. ββ) Χηµεία. βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. βδ) Θρησκευτικά.βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.βζ) Οικιακή Οικονοµία.γ) Η τρίτη οµάδα (Οµάδα Γ΄) περιλαµβάνει µαθήµατα

ως εξής: γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.γβ) Φυσική Αγωγή.»2. Η περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016

αντικαθίσταται ως εξής:«Γ. Στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ και της Οµάδας Β΄

των περιπτώσεων α΄ και β΄, αντίστοιχα, της παρ. 1 τουάρθρου 2 του παρόντος διενεργείται µία (1) ωριαία γρα-πτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραµήνουκαι µία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραµήνου.Κατά το δεύτερο τετράµηνο ο διδάσκων µάθηµα της ο-µάδας Β΄ µπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαί-ας γραπτής δοκιµασίας σε κάποιο τµήµα ή κάποια τµήµα-τα, την ανάθεση µιας συνθετικής δηµιουργικής εργασίαςµικρής έκτασης στους µαθητές του τµήµατος ή των τµη-µάτων. Ειδικά για το µάθηµα της Πληροφορικής, κατά τηδιάρκεια του πρώτου τετραµήνου διενεργείται µία (1) ω-ριαία γραπτή δοκιµασία και κατά τη διάρκεια του δεύτε-ρου τετραµήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιµα-σία, αλλά ανατίθεται σε κάθε µαθητή η εκπόνηση συνθε-τικής δηµιουργικής εργασίας µικρής έκτασης. Στα µαθή-µατα της Οµάδας Γ΄ του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρ-θρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καµιά ωριαία γρα-πτή δοκιµασία.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθί-σταται ως εξής:

«1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-σεις στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ της παρ. 1 του άρ-θρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκείαπό την 1η έως την 15η Ιουνίου.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 126/2016 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυ-τηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόµεναµαθήµατα, εκτός από τα µαθήµατα της ΝεοελληνικήςΓλώσσας και Γραµµατείας και της Αρχαίας ΕλληνικήςΓλώσσας και Γραµµατείας, των οποίων οι δύο αντίστοι-χοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία-Νεοελληνική Λογοτε-χνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κεί-µενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέτα-ση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρό-πος διεξαγωγής και το περιεχόµενο της τρίωρης εξέτα-σης του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας καιΓραµµατείας, ο τρόπος διατύπωσης των θεµάτων και οτρόπος βαθµολόγησης των δοκιµίων, καθώς και κάθε άλ-λο σχετικό µε την εξέταση αυτή θέµα.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 126/2016 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παρ. 1:α) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογηµένα από γρα-

πτή ανακεφαλαιωτική εξέταση λόγω ασθενείας που βε-βαιώνεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις ήλόγω άλλου σοβαρού κωλύµατος που κρίνεται από τονΣύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έ-πειτα από αίτηση του κηδεµόνα ή του ιδίου, εφόσον εί-ναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Γυ-µνασίου, εξετάζεται άλλη ηµέρα µέχρι την 30η Ιουνίου,την οποία ορίζει µε απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκό-ντων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµό-ζονται και για τους µαθητές που αποχωρούν µετά την α-νακοίνωση των θεµάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιαςκαι εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύµφωναµε τις προβλεπόµενες διατάξεις. β) Μαθητές της περ. α΄ που δεν προσέρχονται σε εξέ-

ταση την ηµέρα που ορίζεται µε απόφαση του Συλλόγουτων Διδασκόντων, εξαιτίας σοβαρών προβληµάτων υγεί-ας που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενεςδιατάξεις ή σοβαρού κωλύµατος που κρίνεται από τονΣύλλογο Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έχουντη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετά-σεις πριν από την έναρξη των µαθηµάτων τον Σεπτέµ-βριο, στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, και να εξετα-σθούν γραπτά σε όσα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ δεν εξε-τάσθηκαν. Για τους µαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδα-σκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσµατος στοτέλος Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, οι κηδεµόνες τωνµαθητών ή οι ίδιοι οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, καταθέ-τουν υπεύθυνη δήλωση, στον Διευθυντή του οικείου Γυ-µνασίου εντός δύο (2) ηµερών από την έκδοση των απο-τελεσµάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οιµαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδοτου Σεπτεµβρίου.»

7

Page 8: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 αντικαθί-σταται ως εξής:«4.α) Ο µαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,αα) όταν έχει σε κάθε µάθηµα βαθµό ετήσιας επίδοσης

τουλάχιστον δέκα (10) ήαβ) όταν έχει γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδο-

σης τουλάχιστον δεκατρία (13). β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προ-

αγωγής ή απόλυσης, ο µαθητής παραπέµπεται το πρώτοδεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριν την έναρξη των µαθη-µάτων του επόµενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύ-τερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση σταµαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσής του εί-ναι µικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθµός των µα-θηµάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δενπληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή α-πόλυσης και ο µαθητής έχει βαθµό ετήσιας επίδοσης µι-κρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4)µαθήµατα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυ-σης, δεν παραπέµπεται σε επαναληπτική εξέταση και ε-παναλαµβάνει την τάξη.γ) Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ της παρ. 1 του άρ-

θρου 2, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικέςκαι γραπτές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διµε-λή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σεπρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα, ηοποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις.Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ και της Οµάδας Γ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναιπροφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διµε-λή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σεπρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόµενο µάθηµα, ηοποία διενεργεί τις εξετάσεις.δ) Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις µαθητής

της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή µαθη-τής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύµφωναµε την περ. α΄ της παρ. 4 , επαναλαµβάνει την τάξη.»

7. Η παρ. 6 του άρθρου 14 του π.δ. 126/2016 αντικαθί-σταται ως εξής:

«6. Οι κατ΄ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιµοι µαθη-τές προάγονται ή απολύονται σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή α-πόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέµπονταικατ΄ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις πριν απότην έναρξη των µαθηµάτων τον Σεπτέµβριο στα µαθήµα-τα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µικρότε-ρος από δέκα (10).Αν και µετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεµ-

βρίου οι ανωτέρω µαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγήςή απόλυσης σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 4 του άρ-θρου 12 του παρόντος, τότε επαναλαµβάνουν την τάξη.»

8. Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 15 του π.δ. 126/2016 α-ντικαθίστανται ως εξής:

«1. Οι µαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστονπλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία πουλειτουργούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος φοίτη-σης τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο:α) δεν βαθµολογούνται στα µαθήµατα «Αρχαία Ελλη-

νική Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσ-

σα και Γραµµατεία»,β) εξετάζονται προφορικά στα µαθήµατα «Μαθηµατι-

κά», «Φυσική», «Ιστορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τό-σο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων όσο και κατά τιςπροαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις καιγ) εξετάζονται προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κα-

τά τη διάρκεια των τετραµήνων.Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:i) όταν έχουν σε κάθε µάθηµα βαθµό ετήσιας επίδο-

σης τουλάχιστον οκτώ (8) ήii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδο-

σης τουλάχιστον έντεκα (11).Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή α-

πόλυσης, οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται καιεξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στηδεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, στα µα-θήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µι-κρότερος από οκτώ (8).

2. Οι µαθητές που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστονπλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένα σχολεία πουλειτουργούν στο εξωτερικό κατά το δεύτερο έτος τηςφοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται:α) προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνωνόσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσειςµε βαθµολογική βάση το οχτώ (8),β) προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και

Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων ό-σο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσειςµε βαθµολογική βάση το οχτώ (8),γ) γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική», «Ι-

στορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρ-κεια των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή α-πολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το δέκα(10),δ) προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρ-

κεια των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το δέκα (10).Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:i) όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνι-

κή Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσακαι Γραµµατεία» βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστονοκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθ-µό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδο-σης τουλάχιστον δώδεκα (12).Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή α-

πόλυσης, οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται καιεξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στηδεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, στα µα-θήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µι-κρότερος από τα αριθµητικά όρια του στοιχείου i.Οι µαθητές της παρούσας µετά το δεύτερο έτος της

φοίτησής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο βαθµολογούνταικαι προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπεται γιατους µαθητές της ηµεδαπής.

3. Οι µαθητές που φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστονπλήρες διδακτικό έτος σε ξένα σχολεία που λειτουρ-γούν στο εξωτερικό κατά το πρώτο έτος της φοίτησήςτους σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται:α) προφορικά στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

8

Page 9: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

και Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνωνόσο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσειςµε βαθµολογική βάση το οχτώ (8),β) προφορικά στο µάθηµα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και

Γραµµατεία» τόσο κατά τη διάρκεια των τετραµήνων ό-σο και κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσειςµε βαθµολογική βάση το οχτώ (8),γ) γραπτά στα µαθήµατα «Μαθηµατικά», «Φυσική», «Ι-

στορία», «Βιολογία» και «Αγγλικά» τόσο κατά τη διάρ-κεια των τετραµήνων όσο και κατά τις προαγωγικές ή α-πολυτήριες εξετάσεις µε βαθµολογική βάση το δέκα(10),δ) προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα κατά τη διάρ-

κεια των τετραµήνων µε βαθµολογική βάση το δέκα (10).Οι µαθητές της παρούσας προάγονται ή απολύονται:i) όταν έχουν επιτύχει στα µαθήµατα «Αρχαία Ελληνι-

κή Γλώσσα και Γραµµατεία» και «Νέα Ελληνική Γλώσσακαι Γραµµατεία» βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστονοκτώ (8) και σε καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα βαθ-µό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

ii) όταν έχουν γενικό µέσο όρο βαθµών ετήσιας επίδο-σης τουλάχιστον δώδεκα (12).Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις προαγωγής ή α-

πόλυσης, οι µαθητές της παρούσας παραπέµπονται καιεξετάζονται, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στηδεύτερη εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, στα µα-θήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι µι-κρότερος από τα αριθµητικά όρια του στοιχείου i.Οι µαθητές της παρούσας µετά το πρώτο έτος φοίτη-

σής τους σε Ελληνικό Γυµνάσιο εξετάζονται, βαθµολο-γούνται και προάγονται ή απολύονται, όπως προβλέπε-ται για τους µαθητές της ηµεδαπής.»

Άρθρο 5Αναγραφή χαρακτηρισµού διαγωγής

στους τίτλους σπουδών

Ο χαρακτηρισµός της διαγωγής µαθητών της δευτερο-βάθµιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπου-δών, συµπεριλαµβανοµένων των απολυτηρίων, των πτυ-χίων, των αποδεικτικών απόλυσης, των αποδεικτικώνπτυχίων και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικώνσπουδών.

Άρθρο 6Προφορική βαθµολογία τετραµήνων στο Λύκειο

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 103του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίστανται ως εξής:

«Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργού-νται στα µαθήµατα όλων των Οµάδων δύο (2) υποχρεω-τικές ωριαίες γραπτές δοκιµασίες, µία (1) κατά τη διάρ-κεια του πρώτου τετραµήνου και µία (1) κατά τη διάρκειατου δεύτερου τετραµήνου, µε εξαίρεση το µάθηµα τηςΦυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται γραπτή δο-κιµασία. Αν για λόγους αντικειµενικούς δεν πραγµατο-ποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιµασία του πρώτου τετραµή-νου, στο δεύτερο τετράµηνο διενεργούνται δύο (2) ωρι-αίες γραπτές δοκιµασίες.Στο µάθηµα της Πολιτικής Παιδείας οι µαθητές εκπο-

νούν επιπλέον και ερευνητική εργασία στο β΄ τετράµη-νο, η βαθµολογία της οποίας αποτελεί το 50% του βαθ-µού του τετραµήνου αυτού.Στο µάθηµα των Εφαρµογών Πληροφορικής και στο

µάθηµα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήµης τωνΗλεκτρονικών Υπολογιστών διενεργείται µία (1) ωριαίαγραπτή δοκιµασία στο πρώτο τετράµηνο, ενώ στο δεύτε-ρο τετράµηνο οι µαθητές εκπονούν µία (1) ερευνητικήεργασία, η βαθµολογία της οποίας αποτελεί το 50% τουβαθµού του τετραµήνου αυτού.»

Άρθρο 7Διάρθρωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων Γενικού Λυκείου και εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλει-στικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρό-γραµµα µαθηµάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35)συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερή-σια λύκεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ω-ρών για τα εσπερινά λύκεια.»

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013, ό-πως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος, προστί-θεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Στη Β΄ Τάξη Ηµερησίου Γενικού Λυκείου εφαρµό-ζεται πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµα-τα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ω-ρών εβδοµαδιαίως και δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προ-σανατολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών,πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως γιακάθε οµάδα. Στη Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται

πρόγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γε-νικής παιδείας είκοσι (20) συνολικά διδακτικών ωρών ε-βδοµαδιαίως και δύο (2) Οµάδες Μαθηµάτων Προσανα-τολισµού, Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών, πέντε(5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για κάθε ο-µάδα.Οι µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα γενικής παιδείας,

παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα µαθήµατα της Οµά-δας Προσανατολισµού που επιλέγουν.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Στη Γ΄ Τάξη Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρό-γραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικήςπαιδείας και προσανατολισµού τριάντα δύο (32) συνολι-κά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως για τα ηµερήσια λύ-κεια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών ε-βδοµαδιαίως για τα εσπερινά λύκεια. Τα µαθήµατα προ-σανατολισµού χωρίζονται σε τρεις (3) Οµάδες Μαθηµά-των Προσανατολισµού, ως εξής: α) Ανθρωπιστικών Σπουδών.β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. γ) Σπουδών Οικονοµίας και Πληροφορικής. Οι µαθητές, εκτός από τα µαθήµατα γενικής παιδείας,

παρακολουθούν υποχρεωτικά και τα µαθήµατα της Οµά-δας Προσανατολισµού που επιλέγουν. Ειδικά οι µαθητές

9

Page 10: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

που επιλέγουν την Οµάδα Προσανατολισµού ΘετικώνΣπουδών και Σπουδών Υγείας, επιλέγουν και παρακο-λουθούν υποχρεωτικά είτε το µάθηµα των Μαθηµατικώνείτε το µάθηµα της Βιολογίας.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Οι µαθητές της Γ΄ Τάξης Ηµερήσιου και ΕσπερινούΓΕ.Λ. µε την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότε-ρα από την ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων επιβεβαιώ-νουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Οµάδας Προσανατο-λισµού που έχουν υποβάλει στη σχολική τους µονάδαπρο της λήξης του προηγούµενου διδακτικού έτους. Κά-θε µαθητής επιλέγει υποχρεωτικά µία (1) Οµάδα Μαθη-µάτων Προσανατολισµού και ένα (1) Επιστηµονικό Πε-δίο. Ειδικά οι µαθητές που επιλέγουν την Οµάδα Προσα-νατολισµού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επι-λέγουν επιπλέον είτε το µάθηµα των Μαθηµατικών είτετο µάθηµα της Βιολογίας.»Οι Οµάδες Προσανατολισµού επιτρέπουν την πρόσβα-

ση σε συγκεκριµένα Επιστηµονικά Πεδία σύµφωνα µε τοάρθρο 4Α. Κάθε υποψήφιος επιλέγει ένα µόνο Επιστηµο-νικό Πεδίο.»

5. Η περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των µορίων που συ-γκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικάεξεταζόµενα µαθήµατα του οικείου Επιστηµονικού Πεδί-ου, σύµφωνα µε το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισµό τουσυνόλου των µορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται ταµαθήµατα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπο-νται για το αντίστοιχο Επιστηµονικό Πεδίο. Με απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκ-δίδεται το αργότερο µέχρι τη λήξη εκάστου σχολικού έ-τους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επό-µενου σχολικού έτους, ορίζονται οι συντελεστές βαρύ-τητας σε δύο (2) µαθήµατα ανά Επιστηµονικό Πεδίο.»

6. Η περ. β΄ του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 αντικαθί-σταται ως εξής:

«β) Η πρόσβαση σε συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίογίνεται ανάλογα µε την Οµάδα Προσανατολισµού που έ-

χει επιλέξει ο κάθε µαθητής ως εξής:βα) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Αν-

θρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές καιστα Τµήµατα του πρώτου Επιστηµονικού Πεδίου και ταµαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι ηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελλη-νικά, η Ιστορία και τα Λατινικά.ββ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Θετι-

κών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στιςΣχολές και στα Τµήµατα είτε του δεύτερου είτε του τρί-του Επιστηµονικού Πεδίου, ανάλογα µε το ποιό από ταδύο αυτά Επιστηµονικά Πεδία έχουν επιλέξει, ως εξής:

i) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το δεύτερο Επιστη-µονικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατατης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσι-κής, της Χηµείας και των Μαθηµατικών και

ii) οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το τρίτο Επιστηµο-νικό Πεδίο εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα τηςΝεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής,της Χηµείας και της Βιολογίας.βγ) Οι υποψήφιοι της Οµάδας Προσανατολισµού Σπου-

δών Οικονοµίας και Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στιςΣχολές και στα Τµήµατα του τέταρτου ΕπιστηµονικούΠεδίου και τα µαθήµατα, στα οποία εξετάζονται υποχρε-ωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ταΜαθηµατικά, η Πληροφορική και η Οικονοµία.»

Άρθρο 8Μέσος όρος απόλυσης – προαγωγής

µαθητών στο Γενικό Λύκειο

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 104 τουν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεταιως εξής:

«1. Η βαθµολογική κλίµακα, µε βάση την οποία υπολο-γίζονται οι βαθµοί επίδοσης των µαθητών σε όλα τα µα-θήµατα, κυµαίνεται από µηδέν (0) έως είκοσι (20) καιπροσδιορίζεται ως εξής:

10

Page 11: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των προαγωγι-κών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίµακα α-πό µηδέν (0) έως εκατό (100), µε ακέραιους µόνο αριθ-µούς και ο τελικός βαθµός του γραπτού δοκιµίου ανάγε-ται στην κλίµακα από (0) έως είκοσι (20) και διατυπώνε-ται ως δεκαδικός µε προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτεί-ται.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

« 1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-σεις διεξάγονται µετά τη λήξη των µαθηµάτων του Β΄Τετραµήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστι-κές περίοδοι, µία κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ι-ουνίου, για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρ-θρο 108 και για την περ. α΄ της παραγράφου 3 του άρ-θρου 112, στην οποία δύνανται να συµµετέχουν µόνο οιµαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου και µία στις αρχές τουΣεπτεµβρίου, για τις περιπτώσεις που περιγράφονταιστο άρθρο 108 στην παρ. 2 του άρθρου 112 και για τηνπερ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 112, στην οποία δύνανταινα συµµετέχουν οι µαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεωντου Λυκείου. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνο-λικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι µα-θητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έ-τους.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

« α) Κατ’ εξαίρεση, µαθητές που απουσιάζουν δικαιο-λογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείαςή άλλου αποχρώντος λόγου, εξετάζονται άλλη ηµέρα ε-ντός της συγκεκριµένης κάθε φορά εξεταστικής περιό-δου, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο Σύλλογος τωνδιδασκόντων έπειτα από αίτηση του κηδεµόνα ή των µα-θητών, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ασθένεια βεβαιώνεταιαπό ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωση των κη-δεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών, εφόσονείναι ενήλικοι. Οι διατάξεις των δύο προηγούµενων εδα-φίων εφαρµόζονται και για τους µαθητές που αποχω-ρούν µετά την ανακοίνωση των θεµάτων της εξέτασηςλόγω αιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, η οποία βεβαι-ώνεται από ιατρική γνωµάτευση ή µε υπεύθυνη δήλωσητων κηδεµόνων των µαθητών ή των ιδίων των µαθητών,εφόσον είναι ενήλικοι. Οι µαθητές που απουσιάζουν δι-καιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθε-νείας ή άλλου αποχρώντος λόγου ή που αποχωρούν µε-τά την ανακοίνωση των θεµάτων της εξέτασης λόγωαιφνίδιας και εµφανούς ασθένειας, αν δεν προσέλθουνσε εξετάσεις µέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής πε-ριόδου λόγω σοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρούκωλύµατος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατό-τητα, εφόσον είναι µαθητές της Γ΄ τάξεως του Λυκείου,να προσέλθουν για όσα µαθήµατα δεν εξετάστηκαν στηνειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθηµέ-ρου του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείαςδιαρκεί καθ΄ όλον τον µήνα Ιούνιο, στην ειδική εξεταστι-κή περίοδο του Σεπτεµβρίου. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄τάξεων του Λυκείου, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσειςµέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγωσοβαρών προβληµάτων υγείας ή σοβαρού κωλύµατος

που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να εξε-τασθούν στα µαθήµατα αυτά άλλη ηµέρα, την οποία ορί-ζει µε απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων µέχρι την30ή Ιουνίου, ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείαςδιαρκεί καθ΄ όλον τον µήνα Ιούνιο, στην ειδική εξεταστι-κή περίοδο του Σεπτεµβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρό-βληµα υγείας βεβαιώνεται µε δικαιολογητικά ασθενείαςαπό κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκοµείο ή άλλο δηµόσιο ή ι-διωτικό φορέα υγειονοµικής περίθαλψης. Για τους µαθη-τές αυτούς, ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σεέκδοση αποτελέσµατος µετά την πρώτη εξεταστική πε-ρίοδο για τους µαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων τουΛυκείου, καθώς και µετά την ειδική εξεταστική περίοδοτου Ιουνίου για τους µαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου,εφόσον το πρόβληµα διαρκεί. Όσοι από τους µαθητέςτης Γ΄ τάξης του Λυκείου, εκτός από τα µαθήµατα στα ο-ποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσεισε ένα ή περισσότερα µαθήµατα που έχουν εξετασθείβαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότερο του δέκα (10), µπο-ρούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξετα-στικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθηµέρου του Ιου-νίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υγείας διαρκεί καθ΄όλον τον µήνα Ιούνιο, µπορούν να προσέλθουν στις εξε-τάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίουγια να εξετασθούν στα µαθήµατα αυτά. Όσοι από τουςµαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείου, εκτός απότα µαθήµατα στα οποία δικαιολογηµένα απουσίασαν, έ-χουν συγκεντρώσει σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα πουέχουν ήδη εξετασθεί βαθµό ετήσιας επίδοσης µικρότεροτου δέκα (10) µπορούν, εφόσον το σοβαρό πρόβληµα υ-γείας διαρκεί καθ΄ όλον τον µήνα Ιούνιο, να προσέλθουνστις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σε-πτεµβρίου για να εξετασθούν στα µαθήµατα αυτά. Στηνπερίπτωση αυτή, πρέπει οι µαθητές, αν είναι ενήλικοι, ήοι κηδεµόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωσηστον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ηµε-ρών από την έκδοση των αποτελεσµάτων.β) Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική

εξεταστική περίοδος του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίουστην οποία εξετάζεται ο µαθητής. Οι µαθητές εξετάζο-νται στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ που δικαιολογηµένααπουσίασαν, στα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ που εξετά-στηκαν και συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσης µι-κρότερο του δέκα (10), καθώς και στα µαθήµατα της Ο-µάδας Β΄ που συγκέντρωσαν βαθµό ετήσιας επίδοσηςµικρότερο του δέκα (10). Οι µαθητές που απουσιάζουν α-δικαιολόγητα ή προσέρχονται µετά την ανακοίνωση τωνθεµάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξετα-στική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεµβρίου, δεν γίνο-νται δεκτοί σε αυτές ή αυτήν και βαθµολογούνται απότον Σύλλογο Διδασκόντων µε τον κατώτερο βαθµό µη-δέν (0).γ) Όσον αφορά τον βαθµό ετήσιας επίδοσης των µα-

θητών της παρούσης ισχύουν τα εξής:γα) Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης για µάθηµα της Οµά-

δας Α΄ που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούµενη εξετα-στική περίοδο ή σε προηγούµενες εξεταστικές περιό-δους προκύπτει σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 109και ο βαθµός ετήσιας επίδοσης για µάθηµα της Οµάδας

11

Page 12: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Α΄ που έχει εξεταστεί σε προηγούµενη εξεταστική πε-ρίοδο είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής.γβ) Ο βαθµός ετήσιας επίδοσης µαθήµατος της Οµά-

δας Β΄ είναι ο βαθµός της εξέτασης αυτής, σε όποια ε-ξεταστική περίοδο και αν το µάθηµα εξεταστεί.δ) Στις διατάξεις των περ. α΄, β΄ και γ΄ υπάγονται και

µαθητές στρατεύσιµοι, κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, καθώς καιοι συµµετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

«Για τους µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Λυκείουπου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγω-γής, σύµφωνα µε τα άρθρα 110 και 112, και εξετάζονταιστην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου γραπτάή προφορικά, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθµόςτης εξέτασης αυτής. Για τους µαθητές της Γ΄ τάξης τουΛυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο α-πόλυσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 110 και 112, και εξετά-ζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου γραπτά ήπροφορικά, βαθµός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθµός τηςεξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξετα-στική περίοδο του Σεπτεµβρίου για τους µαθητές της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστι-κή περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέ-σο Όρο απόλυσης.»

5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019 (Α΄70) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την προαγωγή και την απόλυση των µαθητώνστο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον δέκα(10), ο οποίος προκύπτει από τον µέσο όρο των βαθµώνετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µηγραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων.

2. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκεί-ου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παρα-πέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριντην έναρξη των µαθηµάτων του επόµενου σχολικού έ-τους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούνστα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρό-τερος από δέκα (10). Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οιεξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τηδιαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθµός τηςεξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στοεξεταζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οιεξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές δεν αξιολογού-νται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επι-

τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχο-λείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ωςπρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ήπου έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσοςόρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιοςβαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο

του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγω-γής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.»

6. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου112 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. α΄ δια-µορφώνεται ως εξής:

«α) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, που

δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονταιτο δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτουςσε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα µα-θήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότεροςαπό δέκα (10). Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετά-σεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα µε τη διαδι-κασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθµός της εξέτα-σης αυτής είναι ο ετήσιος βαθµός του µαθητή στο εξετα-ζόµενο µάθηµα. Για τα µαθήµατα της Οµάδας Β΄ οι εξε-τάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης τουΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγω-γής. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επι-τροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχο-λείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής, ωςπρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ήπου έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Ο µέσοςόρος των βαθµών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιοςβαθµός του µαθητή στο εξεταζόµενο µάθηµα.»

7. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου112 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται και η περ. β΄ δια-µορφώνεται ως εξής:

«β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, πουκατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επι-τυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέµπονται στηνειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου, σύµφωναµε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α΄ της πα-ραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα µαθήµατα σταοποία ο βαθµός επίδοσής τους είναι µικρότερος από δέ-κα (10). Οι µαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδοτου Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυ-σης, µπορούν:αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ΄ τάξη Γενικού

Λυκείου,ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της

τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτεάλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχητάξη. Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώςκαι µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα, µε εξαίρεση τοµάθηµα «Φυσική Αγωγή».Για τα µαθήµατα της Οµάδας Α΄ οι εξετάσεις είναι

προφορικές και γραπτές.»8. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4610/2019 αντικαθί-

σταται ως εξής:«2. Οι µαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρό-

ντος των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επι-τυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παρα-πέµπονται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, πριντην έναρξη του επόµενου σχολικού έτους, σε ειδική εξε-ταστική περίοδο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου112.»

Άρθρο 9Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας

1. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα στις προα-γωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυ-κείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθετύπου Λυκείου, τα θέµατα των εξετάσεων ορίζονται κα-τά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) µε τυχαία επιλογή

12

Page 13: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

από Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας(Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχοµάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξετα-στέα ύλη των µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίουκαθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τατέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους.

2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτού-το Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεταιύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθµίζεται η οργάνωσηκαι λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολό-γησης, επιλογής και εισαγωγής θεµάτων σε αυτήν, οτρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επι-λογής θεµάτων την ηµέρα διεξαγωγής των προαγωγι-κών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ει-δικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 10 Σκοποί

1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραµατικά Σχο-λεία (ΠΕΙ.Σ.) ιδρύονται και λειτουργούν µε σκοπό νασυµβάλουν στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασµό καιτην πιλοτική εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώ-στε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαι-δευτικές µέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληροτο εκπαιδευτικό σύστηµα.

2. Τα Π.Σ. της Επικράτειας συγκροτούν το δίκτυο τωνΠ.Σ.. Τα ΠΕΙ.Σ. της Επικράτειας συγκροτούν το δίκτυοτων ΠΕΙ.Σ..

3. Κατά τα λοιπά, τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξυπηρετούν απόκοινού µε τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς της εκπαί-δευσης και υπάγονται διοικητικά στην οικεία ΔιεύθυνσηΕκπαίδευσης.

Άρθρο 11 Πρότυπα Σχολεία

1. Τα Π.Σ. είναι σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιαςδηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλ-λιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών τηςαριστείας στο εκπαιδευτικό σύστηµα.

2. Σκοποί των Π.Σ. είναι ιδίως: α) η ανάπτυξη δράσεων καινοτοµίας προσανατολισµέ-

νων στην αυτοβελτίωση των µαθητών και την εκπαιδευ-τική αριστεία,β) η ανάδειξη και ενθάρρυνση µαθητών µε ταλέντα και

ιδιαίτερες µαθησιακές δυνατότητες,γ) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών, µε-

θόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυ-που και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολι-κών εγχειριδίων και καινοτόµων διδακτικών πρακτικών,

προσανατολισµένων στην ιδέα και την πρακτική της εκ-παιδευτικής αριστείας,δ) η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και η προ-

αγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιµέρους γνω-στικών αντικειµένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικότοµέα, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχολές ΑνώτατωνΕκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ι.Ε.Π., ε) η δηµιουργία οµίλων αριστείας, δηµιουργικότητας

και καινοτοµίας, στους οποίους µπορούν να συµµετέ-χουν µαθητές και από άλλα σχολεία της δηµόσιας εκπαί-δευσης, στ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και µεταπτυχια-

κών φοιτητών και η εξοικείωσή τους µε ένα περιβάλλονυψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία µε τµή-µατα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστηµών της εκπαίδευσης,ζ) η δηµιουργία ενός γόνιµου περιβάλλοντος για έρευ-

να και η συνεργασία µε υποψήφιους διδάκτορες στοπλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικεί-µενα σχετικά µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, η) η ανάπτυξη επιµορφωτικών δράσεων των εκπαιδευ-

τικών των Π.Σ. σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούςτων σχολικών µονάδων που ανήκουν στην οµάδα όµο-ρων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 τουν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. και τοΙ.Ε.Π., µε στόχο τη διάχυση πρακτικών εκπαιδευτικής α-ριστείας,θ) η διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων και η ανά-

πτυξη συνεργασιών µεταξύ των σχολικών µονάδων τηςοµάδας όµορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,ι) η συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδα-

πής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα και ια) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων αξιολόγησης

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτε-χνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων.

Άρθρο 12 Πειραµατικά Σχολεία

1. Τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολικές µονάδες, οι οποίες στοχεύ-ουν στην υποστήριξη του πειραµατισµού και της πιλοτι-κής εφαρµογής εκπαιδευτικών καινοτοµιών στο εκπαι-δευτικό σύστηµα, σε τυχαίο δείγµα του µαθητικού πλη-θυσµού. ΠΕΙ.Σ. µπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθ-µιας και της δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης.

2. Σκοποί των ΠΕΙ.Σ. είναι ιδίως: α) η ανάπτυξη ερευνητικών, δηµιουργικών δράσεων, η

πιλοτική εφαρµογή και ο πειραµατισµός σε προγράµµα-τα σπουδών, µεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υ-λικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχο-λικά εγχειρίδια και καινοτόµες διδακτικές πρακτικές, β) η παροχή της δυνατότητας επιµόρφωσης των εκπαι-

δευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολι-κών µονάδων που ανήκουν στην οµάδα όµορων σχολεί-ων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνερ-γασία µε τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., γ) η διάχυση πειραµατικών εκπαιδευτικών πρακτικών

µε τη διοργάνωση σεµιναρίων και ηµερίδων και την ανά-

13

Page 14: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

πτυξη συνεργασιών µεταξύ των σχολικών µονάδων τηςοµάδας όµορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 τουν. 4547/2018, δ) η εξοικείωση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών

φοιτητών µε τη διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών α-ντικειµένων, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχολέςΑ.Ε.Ι. των επιστηµών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προ-γραµµάτων πρακτικής άσκησης, ε) η δηµιουργία ενός γόνιµου περιβάλλοντος για έρευ-

να και η συνεργασία µε υποψήφιους διδάκτορες, στοπλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικεί-µενα σχετικά µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, στ) η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επι-

µέρους γνωστικών αντικειµένων, καθώς και στον ψυχο-παιδαγωγικό τοµέα, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχο-λές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,ζ) η δηµιουργία οµίλων δηµιουργικότητας και καινοτο-

µίας, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν µαθητέςκαι από άλλα σχολεία της δηµόσιας εκπαίδευσης, η) η πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων αξιολόγησης

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτε-χνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων, θ) η συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδα-

πής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα και ι) ο πειραµατισµός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκη-

σης του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζονται το πε-ριεχόµενο και η διαδικασία της συνεργασίας του ΠΕΙ.Σ.µε Σχολές ή Τµήµατα του Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε την περ. θ΄της παρ. 2.

Άρθρο 13 Ίδρυση, χαρακτηρισµός και διασύνδεση

1. Ο χαρακτηρισµός ενός λειτουργούντος σχολείουως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκ-δίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας ΕπιτροπήςΠρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) καιγνώµη του Ι.Ε.Π.. Εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη

του Ι.Ε.Π. απαιτούνται και για την ίδρυση νέων Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, ως προς την ίδρυση των ανωτέρωσχολείων ισχύει το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147).Έπειτα από δηµόσια πρόσκληση που εκδίδει ο ΥπουργόςΠαιδείας και Θρησκευµάτων προς τα σχολεία της Επι-κράτειας, µε την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτησηγια τον χαρακτηρισµό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορι-σµένης προθεσµίας ή έπειτα από αίτηση του Προϊσταµέ-νου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή ΔευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο, ηΔ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τα σχολεία και εισηγείται στον Υ-πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τον χαρακτηρι-σµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κριτήρια αξιολόγη-σης των σχολείων συνιστούν ιδίως: α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προ-

σωπικού τους, β) η συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, καινο-

τόµες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις,πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισµούς, γ) το µέγεθός τους καιδ) η τοποθεσία τους.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότεραη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικέςµονάδες ή τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Πρω-τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς καιτα κριτήρια και η διαδικασία της αξιολόγησης για τον χα-ρακτηρισµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με όµοια α-πόφαση, σχολείο που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. µπορεί να αποχαρακτηριστεί, ιδίως εάν δεν επι-τυγχάνει τους σκοπούς του και δεν εκπληρώνει τις προ-ϋποθέσεις χαρακτηρισµού του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., λαµβα-νοµένων υπόψη των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολο-γήσεών του, σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21.Με όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικότερεςπροϋποθέσεις και η διαδικασία αποχαρακτηρισµού τωνΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

2. Ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. λειτουργούν τα ακόλουθα σχο-λεία της Πρωτοβάθµιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθµιας(ΔΕ) εκπαίδευσης:

14

Page 15: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

15

Page 16: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

16

Page 17: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

17

Page 18: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

18

Page 19: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

19

Page 20: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

20

Page 21: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

3. Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. σύµ-φωνα µε την παρ. 2, µετονοµάζονται σε Π.Σ..

4. Τα Πρότυπα Γυµνάσια συνδέονται µε Πρότυπα Λύ-κεια. Τα Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορούν να συνδέο-νται µε Πειραµατικά Δηµοτικά Σχολεία, τα οποία µπο-ρούν οµοίως να συνδέονται µε Πειραµατικά Γυµνάσιακαι τα τελευταία µε Πειραµατικά Λύκεια. Η σύνδεσηπραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, η οποία στην περίπτωση της σύνδε-σης ΠΕΙ.Σ. εκδίδεται έπειτα από εισήγηση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεµένα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν τηδιοικητική τους αυτοτέλεια. Η εισαγωγή απόφοιτου απόΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεµένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αντίστοιχα,επόµενης βαθµίδας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τιςπαρ. 2 και 6 του άρθρου 18.

5. Ως συνδεδεµένα Π.Σ. ορίζονται τα εξής: α) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Αθηνών συνδέεται µε το

1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο.β) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυµνάσιο συνδέεται µε το Ζάν-

νειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.. γ) Το 2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Αθήνας συνδέεται µε το

2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας.δ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο συνδέεται µε το

Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής.ε) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται

µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων.στ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων συνδέεται µε το

Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων.ζ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σµύρνης

συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής ΣχολήςΣµύρνης.η) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πει-ραιά.θ) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται µε

το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης.ι) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Πατρών συνδέεται µε το Πρό-

τυπο ΓΕ.Λ. Πατρών.ια) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων

συνδέεται µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαν-νίνων.ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται

µε το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης.ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται

µε το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ. Ανδρόνικοςκαιιδ) Το Πρότυπο Γυµνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται

µε το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης. 6. Ως συνδεδεµένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται τα εξής:α) Το Πειραµατικό Εξαθέσιο (6/Θ) Δηµοτικό Σχολείο

του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται µε τοΠειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Αθηνών(Π.Σ.Π.Α.).β) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Αθη-

νών (Π.Σ.Π.Α.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Λύκειο τουΠανεπιστηµίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.).γ) Το Μονοθέσιο Ολοήµερο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο,

µη ενταγµένο στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Συνερ-γαζόµενο Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Εξαθέ-σιο Δηµοτικό Σχολείο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης(Π.Σ.Π.Θ.).δ) Το Πειραµατικό Εξαθέσιο Δηµοτικό Σχολείο του Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε τοΠειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-κης (Π.Σ.Π.Θ.).ε) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Θεσ-

σαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνδέεται µε το Πειραµατικό Λύ-κειο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.).στ) Το Διθέσιο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο του Πανεπι-

στηµίου Πατρών (µη ενταγµένο σε Παιδαγωγικό ΤµήµαΣυνεργαζόµενο Νηπιαγωγείο) συνδέεται µε το Οκταθέ-σιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του ΠανεπιστηµίουΠατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε.).ζ) Το Οκταθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του

Πανεπιστηµίου Πατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συν-δέεται µε το Μικτό Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπι-στηµίου Πατρών. η) Το Διθέσιο Πειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο του Πα-

νεπιστηµίου Πατρών (µη ενταγµένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνερ-γαζόµενο ολιγοθέσιο) συνδέεται µε το Μικτό Πειραµατι-κό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Πατρών. θ) Το Μικτό Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου

Πατρών συνδέεται µε το Μικτό Πειραµατικό Λύκειο τουΠανεπιστηµίου Πατρών. ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήµερο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο,

ενταγµένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται µε το 1ο ΔωδεκαθέσιοΠειραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραµατικό Νηπιαγωγείο, ενταγ-

µένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται µε το 1ο Δωδεκαθέσιο Πει-ραµατικό Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.ιβ) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο του Πανεπιστηµίου Μακε-

δονίας συνδέεται µε το Πειραµατικό ΓΕ.Λ. του Πανεπι-στηµίου Μακεδονίας καιιγ) Το Πειραµατικό Γυµνάσιο Ρεθύµνου Πανεπιστηµίου

Κρήτης συνδέεται µε το Πειραµατικό ΓΕ.Λ. ΡεθύµνουΠανεπιστηµίου Κρήτης.

Άρθρο 14 Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και

Πειραµατικών Σχολείων

1. Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και ΠειραµατικώνΣχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι επταµελής, συγκροτείται µεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ηοποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεωςκαι αποτελείται από τα εξής µέλη:α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή

καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνω-στικό αντικείµενο συναφές µε τις επιστήµες της εκπαί-δευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπλη-ρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-σκευµάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός,β) ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του

Ι.Ε.Π., ως Αντιπρόεδρο, το οποίο ορίζεται µε τον ανα-πληρωτή του από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., γ) ένα (1) µέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι., µε γνωστικό αντικείµενο συνα-φές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεταιµε τον αναπληρωτή του µε απόφαση του Υπουργού Παι-δείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκλησηεκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1)

από την πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη δευτεροβάθµια

21

Page 22: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτέςτους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπει-τα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςπου εκδίδει ο Υπουργός και ε) δύο (2) Διευθυντές ή εκπαιδευτικούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,

από τους οποίους ο ένας υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σεΠ.Σ. και ο άλλος σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται µε τουςαναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκ-δήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπουργός, µεκριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιο-λόγησης της προσφοράς τους στο σχολείο σύµφωνα µετο άρθρο 40 του ν. 4547/2018 ή την παρ. 3 του άρθρου 20του παρόντος, κατά περίπτωση. Με την απόφαση συγκρότησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ορίζο-

νται ο γραµµατέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτήςτου, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί ή διοι-κητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παι-δείας και Θρησκευµάτων.

2. Η θητεία των µελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετήςκαι µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του ΥπουργούΠαιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στηνΕφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότη-τες:α) µεριµνά για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολι-

τικής περί Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµά-

των για: βα) την ίδρυση, τον χαρακτηρισµό ή αποχαρακτηρισµό

ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1του άρθρου 13, ββ) τη σύνδεση ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρ-

θρου 13 και τη σύσταση κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και το πε-ριεχόµενο και τη διαδικασία της συνεργασίας ΠΕΙ.Σ. µεΑ.Ε.Ι., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 12.βγ) τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχο-

λικές µονάδες και τους Προϊσταµένους των Διευθύνσε-ων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης γιατον χαρακτηρισµό σχολικών µονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησής τους γιατον χαρακτηρισµό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τις προϋπο-θέσεις και τη διαδικασία αποχαρακτηρισµού των Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 13, βδ) τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, την απο-

τίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά,το περιεχόµενο και τη διαδικασία της συνέντευξης, κα-θώς και για κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία κατάτα-ξης και επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το-ποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 6 τουάρθρου 19, βε) τα υποκριτήρια, ανά κατηγορία, των κριτηρίων α-

ξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τις αξιολογικές µονά-δες που τους αποδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 3 τουάρθρου 20, βστ) κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της διαδικα-

σίας κλήρωσης για εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ., τη διαδικασία υ-ποβολής αίτησης, τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης,τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τηδυνατότητα κατ´ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγ-γένειας µε ειδική κλήρωση, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6του άρθρου 18,

βζ) τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ)δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τον χρόνο,τα όργανα και τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεωνή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή σεΠ.Σ. και τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίαςκαι των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 τουάρθρου 18, βη) την τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου των εκ-

παιδευτικών, που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφω-να µε την παρ. 23 του άρθρου 19, γ) προκηρύσσει τη διαδικασία κατάταξης των υποψή-

φιων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19 και κυρώνει τουςτελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης σύµφωνα µετην παρ. 11 του ίδιου άρθρου, δ) συντονίζει ανά βαθµίδα σχολείου την εφαρµογή της

διαδικασίας των εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δε-ξιοτήτων και κλήρωσης για την εισαγωγή σε Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2, 5 και 6 τουάρθρου 18,ε) εγκρίνει, µετά από σύµφωνη γνώµη του Ι.Ε.Π., την

τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµα-τος των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., κατόπιν εισήγησης των οικείωνΕπιστηµονικών Εποπτικών Συµβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.), στ) καθορίζει τον αριθµό των µαθητών που εισάγονται

στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κάθε βαθµίδας,έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυ-ντή ή Προϊσταµένου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση πουδεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τιςπαρ. 4 και 8 του άρθρου 18, ζ) εγκρίνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Π.Σ.

και ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία τους µε Α.Ε.Ι. ερευνητικούςφορείς και κοινωφελή ιδρύµατα, έπειτα από εισήγησητου οικείου ΕΠ.Ε.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου17, η) προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα

Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., θ) ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνη-

τικών δραστηριοτήτων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ι) συνεργάζεται µε Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς

φορείς και ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής και της αλ-λοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες, ια) συνεργάζεται µε εξειδικευµένους επιστήµονες επί

ειδικότερων θεµάτων που αφορούν στη λειτουργία τωνΠ.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ιβ) βραβεύει µαθητές υψηλών επιδόσεων και µαθητές

που µε τις εργασίες τους συµβάλλουν στην ανάπτυξηεκπαιδευτικών καινοτοµιών, ιγ) εκδίδει τον ενιαίο κανονισµό λειτουργίας των οµί-

λων και διοργανώνει µαθητικούς αγώνες στα πεδία σταοποία λειτουργούν όµιλοι, όπου µπορούν να συµµετέ-χουν µαθητές από τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και από άλλα δηµό-σια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθµίδας της ηµεδα-πής ή της αλλοδαπής, ιδ) µεριµνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και

κάθε είδους παροχών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., ιε) διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση των Π.Σ. και

ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ηµεδα-πής, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 21, ιστ) συγκροτεί τις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυ-

πων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωναµε την παρ. 1 του άρθρου 15 και ιζ) συγκροτεί τα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα

µε την παρ. 1 του άρθρου 17.

22

Page 23: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκλησητου Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται µε κάθε πρό-σφορο µέσο σε όλα τα µέλη τουλάχιστον πέντε (5) ηµέ-ρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτα-κτη, οπότε η πρόσκληση µπορεί να αποσταλεί και µία (1)ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενερ-γούνται τακτικά µία φορά το µήνα και εκτάκτως κατά τηνκρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέµαταπρος συζήτηση. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. µπορεί να συνεδριάζει καιµε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συζητήσεις και τις αποφά-σεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σεέντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποστηρί-ζεται διοικητικά από το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων καιΠειραµατικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων ρυθµίζονται όλα τα αναγκαία ειδικό-τερα ζητήµατα για τη διοικητική και γραµµατειακή υπο-στήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ..

5. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργίατης Δ.Ε.Π.Π.Σ και ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανα-τίθεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Στις συνεδριάσειςτης Δ.Ε.Π.Π.Σ µπορούν να παρίστανται, έπειτα από πρό-σκληση του Προέδρου της, µέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ. και τωνΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., εκπρόσωποιτων Συλλόγων Διδασκόντων, των Συλλόγων Γονέων τωνΜαθητών και των Συλλόγων Αποφοίτων των Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πο-λιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέµατα που τουςαφορούν. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέτει σε µέλος τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και σε µέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ., τωνΕΠ.Ε.Σ. ή εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. την ειδικό-τερη µελέτη και εισήγηση επί συγκεκριµένου θέµατος.

6. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ε-φαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων τουΚώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 15 Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων

και Πειραµατικών Σχολείων

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπωνκαι Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναιπενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.που αναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε την περ. 9της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112) και α-ποτελείται από τα εξής µέλη:α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό

αντικείµενο συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης,ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή τουµε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρό-σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ηΔ.Ε.Π.Π.Σ., β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης της οι-

κείας Π.Δ.Ε., ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του,ως Αντιπρόεδρος, γ) έναν Διευθυντή ή εκπαιδευτικό αυξηµένων ακαδη-

µαϊκών προσόντων, ο οποίος υπάγεται στην οικείαΠ.Δ.Ε. και επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του µε κριτή-ριο τα ακαδηµαϊκά του προσόντα, έπειτα από ανοικτήπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ηΔ.Ε.Π.Π.Σ. και

δ) δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, έναν (1)από την πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη δευτεροβάθµιαεκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικεί-ας Π.Δ.Ε. ή σε κάποιο από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείαςΠ.Δ.Ε., στην περίπτωση που λειτουργούν περισσότερακαι οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µεαπόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγµατοποιείται µεκριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπειτα από α-νοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδί-δει η Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργουµπορεί να υπάγονται και σε διαφορετικά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της ί-διας Π.Δ.Ε.. Με την απόφαση συγκρότησης της Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζο-

νται ο γραµµατέας της επιτροπής και ο αναπληρωτήςτου, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαί-δευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι της οικείας Π.Δ.Ε..

2. Η θητεία των µελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετήςκαι µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τη περ. 9της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

3. Οι αρµοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι: α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης

των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου19 και β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν ως

τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ.και ΠΕΙ.Σ. της αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε την περ.δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. ε-φαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων τουΚώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 16 Όργανα διοίκησης

. Τα όργανα διοίκησης των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τα οποία έ-χουν την ευθύνη για την καθηµερινή λειτουργία τους, εί-ναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Τα σχολεία, τα οποία κατά τη δηµοσίευση του παρό-

ντος έχουν κοινό Διευθυντή, εξακολουθούν να λειτουρ-γούν µε κοινό Διευθυντή.

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., πέ-ραν των αρµοδιοτήτων των Συλλόγων Διδασκόντων τωνλοιπών σχολικών µονάδων, έχει και τις ακόλουθες ειδι-κές αρµοδιότητες: α) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τον ορισµό των Σχολικών Συ-

ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου της παρ. 3, ανά ειδικό-τητα ή οµάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευ-ση ή ανά τάξη ή οµάδα µαθηµάτων στην πρωτοβάθµιαεκπαίδευση, β) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. τη δηµιουργία οµίλων, γ) έχει από κοινού µε το ΕΠ.Ε.Σ. την ευθύνη για τα

προγράµµατα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και µε-ταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τις επιµορφωτι-κές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικέςδραστηριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία τουµε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα,και δ) συνεργάζεται µε τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυ-

ντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέ-δρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου του οικεί-

23

Page 24: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ου ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση του σχεδίου προγραµµατι-σµού δράσεων και στη χάραξη των εκπαιδευτικών στό-χων του σχολείου, που αποτελούν το αντικείµενο της ε-σωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου τουΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου21.

3. Οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου είναιεκπαιδευτικοί των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι είναιαρµόδιοι ιδίως για: α) τον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης, την οργά-

νωση δειγµατικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινο-τοµιών σε ζητήµατα διδασκαλίας και εφαρµογής τωνπρογραµµάτων σπουδών ανά ειδικότητα ή οµάδα ειδικο-τήτων στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή ανά τάξη ή οµά-δα µαθηµάτων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, σε συνερ-γασία µε το ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την περ. ε΄ της παρ. 4του άρθρου 17, β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συµ-

µετοχής των επί µέρους ειδικοτήτων ή τάξεων στον προ-γραµµατισµό δράσεων του σχολείου, ο οποίος αποτελείαντικείµενο της εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευ-τικού έργου του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 2 και3 του άρθρου 21 και γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά

ειδικότητα ή οµάδα ειδικοτήτων στη δευτεροβάθµια εκ-παίδευση ή ανά τάξη ή οµάδα µαθηµάτων στην πρωτο-βάθµια εκπαίδευση, καθώς και της πορείας εκπλήρωσηςτων εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύµφωναµε την περ. α΄. Οι Σχολικοί Συντονιστές ΕκπαιδευτικούΈργου συντάσσουν έκθεση σχετικά µε την εκπλήρωσητων εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί σύµφωναµε την περ. α΄, στο τέλος του διδακτικού έτους, την ο-ποία υποβάλλουν στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ..

Άρθρο 17 Επιστηµονικό Εποπτικό Συµβούλιο

1. Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστηµονικό Ε-ποπτικό Συµβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. είναι πενταµελές, συγκροτείται µε απόφαση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύµφωνα µετην περ. 9 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 καιαποτελείται από τα εξής µέλη: α) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. µε γνωστικό

αντικείµενο συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης,ως Πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή τουµε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από ανοικτή πρό-σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ηΔ.Ε.Π.Π.Σ.,β) τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχει

την παιδαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος ανα-πληρώνεται από Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου πουυπάγεται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή σε ένα απότα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., σε περίπτωση που λει-τουργούν περισσότερα και ορίζεται µε απόφαση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ.,γ) τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του σχολείου που α-

ναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του καιδ) δύο (2) εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι

επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση τηςΠ.Ε.Π.Π.Σ., έπειτα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-ροντος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τουςπροσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της προσφοράς τουςστο σχολείο, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20. Οι

αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στις οικεί-ες Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στις σχολικές µονάδες, στις οποίες υπη-ρετούν έως τρεις (3) εκπαιδευτικοί, ως µέλη του ΕΠ.Ε.Σ.ορίζονται, µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., οι εκπαιδευτικοίπου υπηρετούν σε αυτές, χωρίς να προηγηθεί η έκδοσηπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.Με την απόφαση συγκρότησης του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται

ο γραµµατέας του συµβουλίου και ο αναπληρωτής του,οι οποίοι επιλέγονται µεταξύ των µελών του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π., µπορεί να συνιστάταικοινό ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., είτε συνδέονται σύµφω-να µε την παρ. 4 του άρθρου 13 είτε όχι. Για τη συγκρό-τηση του κοινού ΕΠ.Ε.Σ., τα µέλη των περ. β΄ έως δ΄ τηςπαρ. 1 προέρχονται σωρευτικά από κάθε ένα από τα συν-δεδεµένα σχολεία. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεταιοµοίως το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1. Τα σχολεία που έ-χουν κοινό ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.204217/Δ6/24-12-2019, ΑΔΑ: ΩΦΖ846ΜΤΛΗ-25Ν, υ-πουργική απόφαση, εξακολουθούν να έχουν κοινόΕΠ.Ε.Σ., το οποίο συγκροτείται σύµφωνα την παρούσα.

3. Η θητεία των µελών του ΕΠ.Ε.Σ. είναι τετραετής καιµπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. πουαναρτάται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε την περ. 9 τηςπαρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική καιεπιστηµονική κατεύθυνση του σχολείου, στο πλαίσιο τηςοποίας σχεδιάζει και προγραµµατίζει τις ερευνητικές καιεπιµορφωτικές δραστηριότητές του. Ειδικότερα, τοΕΠ.Ε.Σ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) αποφασίζει για τη δηµιουργία οµίλων, ύστερα από

εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, β) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την αναµόρφωση του α-

ναλυτικού και ωρολόγιου προγράµµατος του Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ., προκειµένου να υλοποιηθούν καινοτοµίες, να λει-τουργήσουν οι όµιλοι, τα ερευνητικά προγράµµατα, ησυνεργασία µε άλλα σχολεία της ηµεδαπής ή της αλλο-δαπής και να αναληφθούν άλλες πρωτοβουλίες κατά τονπρογραµµατισµό των δραστηριοτήτων του σχολείου, α-νάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προ-τεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του, γ) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τις ερευνητικές δραστη-

ριότητες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και τη συνεργασία του µεΑ.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα, δ) σχεδιάζει, προγραµµατίζει και έχει την ευθύνη από

κοινού µε τον Σύλλογο Διδασκόντων για τα προγράµµα-τα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και µεταπτυχιακώνφοιτητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τις επιµορφωτικές δραστη-ριότητες των εκπαιδευτικών, τις ερευνητικές δραστηριό-τητες και τη συνεργασία του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε Α.Ε.Ι., ε-ρευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα, ε) ορίζει τους Σχολικούς Συντονιστές Εκπαιδευτικού

Έργου, έπειτα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκό-ντων και συνεργάζεται µαζί τους στον προγραµµατισµότης διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγµατικών διδα-σκαλιών και την εισαγωγή καινοτοµιών σε ζητήµατα δι-δασκαλίας και εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών, στ) υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Ι.Ε.Π., ζ) αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του Π.Σ. ή του

ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 20, η) υποβάλλει µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους αί-

τηµα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για προκήρυξη των κενών θέσεων

24

Page 25: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

εκπαιδευτικών του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδι-κότητα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19, θ) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά

κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων προς απόσπασηστο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τηνπαρ. 19 του άρθρου 19, ι) εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. τον αριθµό των µαθητών

που θα εισαχθούν στην εισαγωγική τάξη του Π.Σ. ή τουΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 8 του άρθρου 18 και ια) αποφασίζει για την αξιοποίηση και διάθεση των οι-

κονοµικών πόρων του σχολείου, κατόπιν εισήγησης τουσυµβουλίου στήριξης του σχολείου, σύµφωνα µε τηνπερ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22.Το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νοµίµως για την άσκηση της

αρµοδιότητας της περ. ε΄ µε τη συµµετοχή µόνο των µε-λών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1. Σε περίπτωση σύ-στασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ως µέλη τωνπερ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. νοούνται τα µέλη του ΕΠ.Ε.Σ,τα οποία προέρχονται από τη σχολική µονάδα, την οποίααφορά η επιλογή των Σχολικών Συντονιστών Εκπαιδευ-τικού Έργου.

5. Οι όµιλοι αφορούν σε επιµέρους γνωστικούς τοµείς,θεµατικές ή δηµιουργικές δραστηριότητες και λειτουρ-γούν εκτός του ωρολόγιου προγράµµατος. Σε συνεννόη-ση µε το ΕΠ.Ε.Σ. µπορούν να καλούνται στους οµίλουςπρόσωπα που συνδέονται µε το γνωστικό αντικείµενο ήπεδίο του οµίλου. Η απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. για τη δηµι-ουργία οµίλων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ήτου ΠΕΙ.Σ.. Στους οµίλους των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούννα συµµετέχουν και µαθητές από άλλα δηµόσια σχολεία.Η εγγραφή των µαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στους οµί-λους γίνεται µε αίτηση των γονέων τους ή του γονέαπου έχει την επιµέλεια προς το ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου. Ηεγγραφή των µαθητών που φοιτούν σε άλλα δηµόσιασχολεία γίνεται µε απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., έπειτααπό αίτηση των γονέων τους ή του γονέα που έχει την ε-πιµέλεια. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών των Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ. στους οµίλους προσµετράται για την κάλυψη τουδιδακτικού τους ωραρίου.

6. Για τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Σ. εφαρµόζονται οι δια-τάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητι-κής Διαδικασίας.

Άρθρο 18 Επιλογή µαθητών

1. Η εισαγωγή των µαθητών στην Α΄ τάξη του Πρότυ-που Γυµνασίου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιµασία(τεστ) δεξιοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγησητης Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π. καθορίζεται κάθε ει-δικότερο ζήτηµα σχετικά µε τον τύπο των εξετάσεων ήτης δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβο-λής των αιτήσεων συµµετοχής στις εξετάσεις, τη διαδι-κασία, τον χρόνο και τα αρµόδια όργανα για τη διενέρ-γεια των εξετάσεων και τη διασφάλιση του αδιάβλητουτης διαδικασίας και των αποτελεσµάτων. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ.συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών καιδιασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Με όµοιαδιαδικασία καλύπτονται οι κενές θέσεις που προκύπτουνστις επόµενες τάξεις. Την ευθύνη για την ανωτέρω συ-µπληρωµατική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασίας (τε-στ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείουκαι το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., ενώ κάθε ειδικότερο ζήτηµα που α-

φορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίαςεξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεταιµε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ι-στοσελίδα της και δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ. Οι διατάξειςτης παρούσας εφαρµόζονται στα σχολεία που χαρακτη-ρίζονται ως Π.Σ., για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη του Γυ-µνασίου από τον χαρακτηρισµό του σχολείου ως Π.Σ. καιεφεξής.

2. Η εισαγωγή των µαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοιΠρότυπου Γυµνασίου σε συνδεδεµένο Πρότυπο Λύκειο,σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13, υπόκειται µόνοστις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Εξετάσεις ήδοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων διενεργούνται για τη συ-µπλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν στην ει-σαγωγική τάξη του Πρότυπου Λυκείου. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συ-ντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών καιδιασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους. Σε περίπτω-ση που υπάρχουν κενές θέσεις µετά από την ολοκλήρω-ση της διαδικασίας, µπορεί να διενεργείται συµπληρω-µατική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιο-τήτων, την ευθύνη των οποίων έχουν τα όργανα διοίκη-σης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Με απόφαση τηςΔ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της καιδηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζή-τηµα που αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικήςδιαδικασίας εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων.Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρ-

µόζονται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο της παρ. 1. 3. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει αίτηση

και να συµµετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε έναΠ.Σ.. Η συµµετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπε-ται ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής του µαθητή. Ηκατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει τηνσυµµετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την εισαγω-γή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 7.

4. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα της Α΄ Γυ-µνασίου ή της Α΄ Λυκείου Π.Σ. για κάθε σχολικό έτος κα-θορίζεται, µε βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολεί-ου, µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτααπό εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στηνιστοσελίδα της. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµούενός σχολείου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούµενου ε-δαφίου χορηγείται από τον Διευθυντή του Π.Σ. για τοπρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έ-χει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολήςτης εισήγησης.

5. Η εισαγωγή των µαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε κλή-ρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυ-χαίο δείγµα µαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παι-δείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από ει-σήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώµη του Ι.Ε.Π., καθορίζεταικάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία υποβο-λής των αιτήσεων συµµετοχής, την εφαρµογή της διαδι-κασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τηδιασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνα-τότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειαςµε ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των µαθητών αφοράστην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθµίδα σχολείου. ΗΔ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδι-κασιών ανά βαθµίδα σχολείου και διασφαλίζει τον αδιά-βλητο χαρακτήρα τους. Διαδικασίες κλήρωσης διενερ-γούνται, µε ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολεί-ου και του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., µετά την εισαγωγική σχολικήτάξη µόνο για τη συµπλήρωση κενών θέσεων που προκύ-

25

Page 26: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

πτουν σε επόµενη τάξη της ίδιας βαθµίδας. Με απόφασητης Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα τηςκαι δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότεροζήτηµα που αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικήςδιαδικασίας κλήρωσης. Η συµµετοχή στην κλήρωση δενεξαρτάται από τον τόπο διαµονής των µαθητών. Οι δια-τάξεις της παρούσας εφαρµόζονται στα σχολεία που χα-ρακτηρίζονται ως ΠΕΙ.Σ. για την εισαγωγή στο Νηπιαγω-γείο και στην Α΄ τάξη του Δηµοτικού, Γυµνασίου ή Λυ-κείου από τον χαρακτηρισµό του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ. καιεφεξής.

6. Η εισαγωγή των µαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοιΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεµένο ΠΕΙ.Σ. επόµενης βαθµίδας, σύµ-φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να διε-νεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενερ-γούνται για τη συµπλήρωση κενών θέσεων που προκύ-πτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόµενηςβαθµίδας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντονίζει την εφαρµογή τωνσχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χα-ρακτήρα τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσειςµετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, µπορεί ναδιενεργείται συµπληρωµατική διαδικασία κλήρωσης, τηνευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχο-λείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δηµοσιεύεταιστο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα που αφο-ρά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίαςκλήρωσης. Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις της παρού-σας εφαρµόζονται τα εδάφια δεύτερο έως όγδοο τηςπαρ. 5.

7. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετάσχει στηνκλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η συµµετοχήστην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ µέρους του ενδιαφε-ροµένου υποβολή αίτησης για να συµµετάσχει στις εξε-τάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ., σύµφωνα µε την παρ.3.

8. Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα για το Νη-πιαγωγείο, την Α΄ Δηµοτικού, την Α΄ Γυµνασίου και τηνΑ΄ Λυκείου ΠΕΙ.Σ. για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µεβάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου µε απόφα-ση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγη-ση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δηµοσιεύεται στην ιστοσελί-δα της. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµού ενόςσχολείου ως ΠΕΙ.Σ. η εισήγηση του προηγούµενου εδα-φίου χορηγείται από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο τουΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του ως ΠΕΙ.Σ., ανδεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβο-λής της εισήγησης.

9. Σε περίπτωση πρόβλεψης ηλεκτρονικής διαδικασίαςυποβολής αίτησης για εισαγωγή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τα ειδι-κότερα ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της ηλεκτρο-νικής πλατφόρµας µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςτης Δηµόσιας Διοίκησης και τη διαδικασία της ηλεκτρο-νικής αίτησης, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστώντης πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λε-πτοµερειακό ζήτηµα καθορίζονται µε κοινή απόφασητων Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφια-κής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 19 Διδακτικό προσωπικό

1. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στελεχώνονται από εκπαιδευτι-κούς αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων όλων τωνκλάδων και ειδικοτήτων της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι ο-ποίοι τοποθετούνται µε θητεία στα σχολεία αυτά. Οι α-νωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύµφωνα µε τις δια-τάξεις του παρόντος.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέ-σεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσ-σει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικώνανά Π.Δ.Ε., µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ει-δικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης τωνυποψηφίων πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηµα τωνΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οι-κείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε περί-πτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου ως Π.Σ.ή ΠΕΙ.Σ. το αίτηµα του προηγούµενου εδαφίου υποβάλ-λεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ωςΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατάτον χρόνο υποβολής του αιτήµατος. Η προκήρυξη αναρ-τάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευµάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Ητοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόµενο σχολι-κό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέµα σχετικό µε τηδιεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατά-ταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτί-ζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, ισχύουναπό την κύρωσή τους, µέχρι τη λήξη του δεύτερου διδα-κτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαι-δευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τιςδιατάξεις του παρόντος, και επιθυµούν να τοποθετηθούνσε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε.,στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονι-κή αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-σιας Διοίκησης, συνοδευόµενη από τα αναγκαία δικαιο-λογητικά, στην Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. εντός τηςπροθεσµίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαι-δευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δενλειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., µπορούν να υποβάλουν υπο-ψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σεΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µίας άλλης Π.Δ.Ε.. Οι υποψήφιοι µπορούννα υποβάλουν αίτηση µε σειρά προτίµησης για πλήρωσηθέσης εκπαιδευτικού σε µέχρι πέντε συνολικά σχολεία,Πρότυπα ή Πειραµατικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοιυπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύµφωναµε το δεύτερο εδάφιο της παρούσας.

4. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκ-παιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης της οικείας βαθ-µίδας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτικήυπηρεσία σε σχολική µονάδα. Σε περίπτωση προκήρυξηςθέσης εκπαιδευτικού κοινής ειδικότητας της µίας βαθµί-δας, γίνονται δεκτές και αιτήσεις εκπαιδευτικών της ί-διας ειδικότητας της άλλης βαθµίδας, οι οποίες εξετάζο-νται, εάν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευ-τικούς της βαθµίδας της προκηρυσσόµενης θέσης.

26

Page 27: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Σ.και ΠΕΙ.Σ. διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες, ως εξής:α) η επιστηµονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρ-

τιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδώνκαι τις επιµορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και τηνπιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες,β) το επιστηµονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει

ιδίως από τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµαταΑ.Ε.Ι. ή επιστηµονικών φορέων µε την ιδιότητα του ε-ρευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστηµονικά συγγράµµαταµε Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (InternationalStandard Book Number-ISBN), τα δηµοσιευµένα άρθρασε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές της ηµεδα-πής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστηµονικάσυνέδρια που έχουν δηµοσιευτεί σε τόµους πρακτικών,τον σχεδιασµό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού,έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας καιΘρησκευµάτων ή από εποπτευόµενους από αυτό φο-ρείς, γ) το καινοτόµο εκπαιδευτικό έργο και η συµβολή στην

ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από τηνοργάνωση ή συµµετοχή σε προγράµµατα αξιολόγησηςτου σχολείου, την οργάνωση ή συµµετοχή σε έρευναδράσης, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µεσυνέργειες ή δίκτυα σχολείων εγκεκριµένα από το Υ-πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τη συµµετοχήή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτικώνδραστηριοτήτων,δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και

το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την ε-µπειρία στην εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτι-κό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στην οικεία βαθ-µίδα εκπαίδευσης, πέραν της απαιτούµενης ως προϋπό-θεσης διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτο-βάθµια εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε προγράµ-µατα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θε-σµοθετηµένα προγράµµατα ή έργα του Υπουργείου Παι-δείας και Θρησκευµάτων και την προϋπηρεσία σε θέσειςευθύνης καιε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υπο-

ψηφίου, η οποία αξιολογείται µε προφορική δοµηµένησυνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην ο-ποία υπάγεται ή την οποία επιλέγει ο υποψήφιος εκπαι-δευτικός, σύµφωνα µε την παρ. 3.

6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατη-γορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις 100. Μεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ηοποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. καιγνώµη του Ι.Ε.Π. καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατη-γορία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονά-δες, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα οποία αναρ-τώνται σε ηλεκτρονική πλατφόρµα µέσω της ΕνιαίαςΨηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης,, όπου έχουνπρόσβαση οι οικείες Π.Ε.Π.Π.Σ., το περιεχόµενο και ηδιαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιοντης Π.Ε.Π.Π.Σ. και κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τηδιαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Μετην ίδια απόφαση µπορεί να αποδίδεται διαφορετικός α-ριθµός αξιολογικών µονάδων στα υποκριτήρια της εµπει-ρίας στην εφαρµογή καινοτοµιών και της εµπειρίας στονεκπαιδευτικό πειραµατισµό του κριτηρίου της περ. δ΄της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-σκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται

τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία της η-λεκτρονικής πλατφόρµας και τη διαδικασία της ηλεκτρο-νικής αίτησης, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστώντης πλατφόρµας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λε-πτοµερειακό ζήτηµα.

7. Η Π.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεδρίασή της, που πραγµατοποι-είται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθε-σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, επιλέγει τους υπο-ψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουνδεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούςπίνακες κατ΄ αλφαβητική σειρά, οι οποίοι αναρτώνταιστην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της οικείας Π.Δ.Ε..Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά τωνπινάκων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ερ-γάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής τους.Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβήτους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις εν-στάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνεισχετικά τους ενδιαφεροµένους.

8. Στη συνέχεια, η Π.Ε.Π.Π.Σ. καταρτίζει, κατά τα ειδι-κότερα οριζόµενα στην οικεία προκήρυξη, προσωρινούςαξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικώνσύµφωνα µε τα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5,οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. καιτης Π.Δ.Ε. όπου υπάγεται η οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ..

9. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατάτων πινάκων της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσµίατριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρ-τησής τους στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τηςΠ.Δ.Ε.. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την πα-ραλαβή τους, η Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνεται αιτιολογηµέναγια τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ε-νηµερώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.

10. Ακολούθως, η Π.Ε.Π.Π.Σ. ορίζει τις ηµεροµηνίεςπρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά τοτέλος της συνέντευξης, κάθε µέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. κα-ταγράφει αιτιολογηµένα και συνοπτικά τις µονάδες µετις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικα-σία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθευποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε΄ της παρ. 5 είναι οµέσος όρος των µονάδων µε τις οποίες τον έχουν βαθ-µολογήσει τα µέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ.. Στο πρακτικό που συ-ντάσσει η Π.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται το περιεχόµενο τηςσυνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων που υποβλήθη-καν από τα µέλη της Π.Ε.Π.Π.Σ. και των απαντήσεων πουδόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικόκαταγράφεται η βαθµολογία κάθε µέλους της Π.Ε.Π.Π.Σ.και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατοµι-κευµένη κρίση της Π.Ε.Π.Π.Σ. για την αξιολόγηση τηςπροσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υπο-ψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέ-ντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

11. Μετά τη µοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε΄της παρ. 5, καταρτίζεται από την Π.Ε.Π.Π.Σ. ο τελικός α-ξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Τοσύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από τοάθροισµα των µονάδων που συγκεντρώνει στα επιµέ-ρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή τους, οι τελικοί αξιο-λογικοί πίνακες κατάταξης, που έχουν συνταχθεί από τιςΠ.Ε.Π.Π.Σ., υποβάλλονται αµελλητί από τον Πρόεδρότους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ε-λέγχου νοµιµότητας. Μετά την κύρωσή τους, οι τελικοίαξιολογικοί πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις ιστοσε-λίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, της

27

Page 28: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε..12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και

ΠΕΙ.Σ. γίνεται, µετά από άσκηση ελέγχου νοµιµότητας,µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής ΔιεύθυνσηςΕκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-βάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-σκευµάτων, µε βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτι-κών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δη-λωθείσες προτιµήσεις τους.

13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εί-ναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σεΠ.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στηδιάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκ-παιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση της παιδαγω-γικής, διδακτικής και υπηρεσιακής τους επάρκειας, σύµ-φωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Σε περίπτωσηθετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, σύµφω-να µε την παρ. 4 του άρθρου 20, η θητεία των εκπαιδευ-τικών ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου τηςΓενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Δεν τίθεται περιορι-σµός στον αριθµό των ανανεώσεων των θητειών Οι εκ-παιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά και οι εκπαι-δευτικοί που αξιολογούνται θετικά αλλά δεν υποβάλουναίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ. επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Η θητεία των νεοεισερχόµενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.εκπαιδευτικών είναι µονοετής. Στη διάρκεια της µονοε-τούς θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε α-ξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής και υπηρεσια-κής τους επάρκειας, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρ-θρου 20. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοίτοποθετούνται, έπειτα από αίτησή τους, για τετραετήθητεία, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, σταοικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µε απόφαση του Προϊσταµένου τηςΓενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν η αξιολόγηση εί-ναι αρνητική ή αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτη-ση τοποθέτησης στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µε τετραετήθητεία, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανικήτους θέση. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσειµία µονοετή θητεία µε θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει εκ νέου µονοετή εισαγωγική θη-τεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστερα µε θητεία σε άλλοΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετηµένοι οριστικάσε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουννα είναι οριστικά τοποθετηµένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτι-κοί του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να παραµεί-νουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.µε διετή θητεία, προκειµένου να επιµορφωθούν και προ-σαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησήςτους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθε-σµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη τουχαρακτηρισµού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείοΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχεισυγκροτηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ηΠ.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Π.Δ.Ε., η αίτηση του προηγούµε-νου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευθυντή ή Προϊστάµε-νο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ο διευ-θυντής ή ο προϊστάµενος του σχολείου, κατά περίπτω-ση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα µε τους εκπαιδευτι-

κούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρω-τικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχο-λείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στη ΓενικήΔιεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιαςκαι Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-δείας και Θρησκευµάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτι-κών για διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε απόφα-ση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευ-τικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και ΔευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-των. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτοςτης θητείας τους για την εκπαιδευτική, διδακτική και υ-πηρεσιακή τους επάρκεια, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3του άρθρου 20. Αξιολογούνται, επίσης για την επιστηµο-νική-παιδαγωγική τους συγκρότηση και κατάρτιση, το ε-πιστηµονικό-συγγραφικό τους έργο και την υπηρεσιακήκατάσταση, διδακτική εµπειρία και καθοδηγητικό έργοσύµφωνα µε τις περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5. Με την α-πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων τηςπαρ. 3 του άρθρου 20 καθορίζονται οι αξιολογικές µονά-δες, που αποδίδονται στα κριτήρια του προηγούµενου ε-δαφίου. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγη-σης και ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών ε-φαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 του άρθρου20.

16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστικήτους τοποθέτηση, σύµφωνα µε την παρ. 15, τοποθετού-νται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µετους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, µε βάση το σύνολοτων µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησήςτους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµά-δας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσειςσχολείων όµορης οµάδας της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

17. Στη διάρκεια της θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκ-παιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση µετάθεσης ή α-πόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός µετατεθεί ή αποσπαστείκαι αναλάβει υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τηδιάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στιςπεριπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωµανα υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. καιυποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. για τα επόµενα δύο (2) σχολικά έτη. Στη διάρκειατης θητείας του σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δι-καιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενήςθέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

18. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδή-ποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχο-λικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαι-δευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συµπληρώνουντο υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύµφωνα µε τηνπαρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών απότους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργι-κά κενά καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών πουυπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουναυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα.

19. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύµφωναµε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλ-λουν αίτηµα στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δηµοσίευσηπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπασηστα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσε-λίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί υπο-βάλλουν, εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε την πρό-σκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφια-κής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ.

28

Page 29: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ή του ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυµούν να αποσπαστούν, η ο-ποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής καιυπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τιςαιτήσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λή-ξη της προθεσµίας υποβολής τους και συντάσσει αξιολο-γικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικώνµε βάση τις περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5. Για τη σύνταξητου ανωτέρω πίνακα κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζειµε τη συµµετοχή των µελών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ.1 του άρθρου 17. Σε περίπτωση σύστασης κοινούΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως µέλη των περ. β΄ και γ΄ τηςπαρ. 1 του άρθρου 17 νοούνται τα µέλη που προέρχονταιαπό τη σχολική µονάδα, την οποία αφορά η επιλογή. Ταυποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή τουςσε αξιολογικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που απο-στέλλονται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας ΨηφιακήςΠύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζο-νται µε την απόφαση της παρ. 6. Ο αξιολογικός πίνακαςκατάταξης υποβάλλεται αµελλητί από τον Πρόεδρο τουΕΠ.Ε.Σ. στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση. Η απόσπασηπραγµατοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, µε απόφα-ση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,µε βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον οι-κείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

20. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνακακατάταξης προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λειτουργικό κενό,αποσπάται σε αυτό, κατόπιν αίτησής του, εκπαιδευτικόςπου έχει καταταγεί στον ανωτέρω πίνακα, µε βάση τησειρά κατάταξής του σε αυτόν. Το ΕΠ.Ε.Σ. γνωστοποιείτην ύπαρξη των ανωτέρω λειτουργικών κενών στην οι-κεία Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά τους εκ-παιδευτικούς που έχουν συµπεριληφθεί στον αξιολογικόπίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για από-σπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση απόσπασης υ-ποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας ΨηφιακήςΠύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στην Π.Ε.Π.Π.Σ. εντόςτης προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση και η από-σπαση διενεργείται για ένα σχολικό έτος µε απόφασητου οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

21. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικώνκενών µε τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενάαυτά καλύπτονται µε διάθεση µόνιµων εκπαιδευτικώνπου δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Ανδεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών µετη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρω-τές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε το άρ-θρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

22. Εκπαιδευτικός Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος δεν συµπλη-ρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, διατίθεταισε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η ο-ποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ..Αν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου, οεκπαιδευτικός διατίθεται: α) σε άλλη σχολική µονάδα της ίδιας ή άλλης περιοχής

µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου ΠεριφερειακούΥπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-µιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα),στο οποίο υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., µε απόφαση του οι-κείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση τουαρµόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., ή β) σε άλλη σχολική µονάδα αρµοδιότητας άλλου

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας Περιφερειακής Διεύ-θυνσης Εκπαίδευσης, µε απόφαση του οικείου Περιφε-ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, έπειτα από πρόταση

του αρµόδιου Ανώτερου Περιφερειακού ΥπηρεσιακούΣυµβουλίου.

23. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.,µπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρε-τούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..

Άρθρο 20 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιο-λογείται για το εκπαιδευτικό και διδακτικό του έργο, κα-θώς και για την εν γένει παρουσία και προσφορά του στοΠ.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στη διάρκεια της µονοετούς θητείας καιστη διάρκεια του τελευταίου έτους της διετούς η τετρα-ετούς θητείας του, κατά περίπτωση.

2. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. τουοικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έρ-γου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και τον Διευθυντή του σχολείουαπό κοινού µε τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου τουοικείου ΕΠ.Ε.Σ., οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολό-γησης. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τοΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει νοµίµως µε τη συµµετοχή των µε-λών των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17. Σε πε-ρίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ωςµέλη των περ. β΄ και γ΄ νοούνται τα µέλη του ΕΠ.Ε.Σ, ταοποία προέρχονται από τη σχολική µονάδα, στην οποίαυπηρετεί ο αξιολογούµενος.

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι ηπαιδαγωγική, διδακτική, καθώς και η υπηρεσιακή τους ε-πάρκεια. α) Το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί την παιδαγωγική επάρκεια των

εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει ιδίως από τον βαθµόσυµµετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησηςτου σχολείου, την αποδοτικότητα των µαθητών στιςδράσεις που περιλαµβάνονται στα σχέδια προγραµµατι-σµού δράσεων και εκπαιδευτικών στόχων του σχολείουκατά τη διάρκεια της θητείας τους, την ανάπτυξη καινο-τόµων εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και τη συµµετοχήστους οµίλους, σε προγράµµατα επιµόρφωσης και σεπρογράµµατα πρακτικής άσκησης φοιτητών. β) Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αξιολογεί την

διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών και ιδίως την ε-πάρκεια στα διδασκόµενα γνωστικά αντικείµενα, τονσχεδιασµό και την προετοιµασία της διδασκαλίας, την α-ξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία,την εφαρµογή διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής στη δι-δακτική πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη δια-χείριση της σχολικής τάξης. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτι-κού Έργου αξιολογεί την διδακτική επάρκεια του εκπαι-δευτικού, ύστερα από συνολική εκτίµηση του έργου του,η οποία περιλαµβάνει παρατήρηση της διδασκαλίας στηντάξη και εκτίµηση του φακέλου µε τις εργασίες και το δι-δακτικό υλικό, που ο εκπαιδευτικός παραχωρεί στουςµαθητές. Για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης ο Συ-ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνει υπόψη τις εκ-θέσεις, που συντάσσουν οι Σχολικοί Συντονιστές Εκπαι-δευτικού Έργου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 16. γ) Ο διευθυντής του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και ο Συντονι-

στής Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. αξιολο-γούν την υπηρεσιακή επάρκεια και τη συνεργασία τωνεκπαιδευτικών µε τους γονείς των µαθητών. Συγκεκριµέ-να αξιολογούν ιδίως την ανταπόκριση των εκπαιδευτι-κών στα διοικητικά καθήκοντα, που τους ανατίθενται, τη

29

Page 30: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

συνεπή, συστηµατική και οργανωµένη διεκπεραίωση τωνδιοικητικών τους υποχρεώσεων µε συνεκτίµηση, µεταξύάλλων, της διάθεσης συνεργασίας, της ανάπτυξης πρω-τοβουλιών και της συνεισφοράς τους στην εύρυθµη λει-τουργία του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.και γνώµη του Ι.Ε.Π. εξειδικεύονται τα υποκριτήρια τωνκριτηρίων της παρούσας και προσδιορίζονται οι αξιολο-γικές µονάδες που τους αποδίδονται. Ως θετική χαρα-κτηρίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίοςσυγκεντρώνει συνολικό αριθµό µονάδων τουλάχιστον ί-σο µε το µισό του µέγιστου αριθµού µονάδων που µπο-ρεί να συγκεντρώσει αθροιστικά στα επιµέρους κριτήρια.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι εκπαι-δευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται να υποβά-λουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οικεία Π.Σ.και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ. µέσα σετρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της λήψηςγνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά την υποβολήτων αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πί-νακα µε τους εκπαιδευτικούς που αξιολογήθηκαν θετικά.Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευ-τικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και ΔευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-των συγκεντρωτικό πίνακα των επιτυχώς αξιολογηθέ-ντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέω-ση της θητείας γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένουτης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού ΠροσωπικούΠρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ-πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν αρνητικά, δι-καιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων η-µερών από την εποµένη της λήψης γνώσης των εκθέσε-ων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τασυγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά,στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρι-σµούς της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παρα-δεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να ορι-στικοποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγη-σης, µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επί-σης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσειςκρίνει απαραίτητες από το ΕΠ.Ε.Σ., τον Συντονιστή Εκ-παιδευτικού Έργου, τον Διευθυντή του οικείου Π.Σ. ήΠΕΙ.Σ. ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να προβεί σε ο-ποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση τωνπροβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις εν-στάσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµε-ρών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι εκπαιδευτι-κοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται ναυποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα οι-κεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούµενου εδαφίουυποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε τρεις (3) εργάσιµεςηµέρες από την εποµένη της λήψης γνώσης της απόφα-σης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενι-κή Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρωτικό πίνακα τωνανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνε-ται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυν-σης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευ-τεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευµάτων.

6. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά, δενέχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωσηκενών θέσεων εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφω-να µε την παρ. 3 του άρθρου 19 και υποψηφιότητα γιατην επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επό-µενα τρία (3) σχολικά έτη από τη λήψη γνώσης της έκθε-σης αρνητικής αξιολόγησης ή της απορριπτικής απόφα-σης επί της ένστασης.

7. Αν εκπαιδευτικός απουσιάζει κατά τη διάρκεια τουτελευταίου διδακτικού έτους της θητείας του, αξιολογεί-ται στη διάρκεια του έτους, κατά το οποίο αναλαµβάνειεκ νέου υπηρεσία.

Άρθρο 21 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

1. Στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διενεργείται περιοδική εσωτερι-κή και εξωτερική αξιολόγηση, µε σκοπό τη διασφάλισηκαι τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόµε-νου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτε-λεσµάτων.

2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µετον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπότην καθοδήγηση του Προέδρου και του Συντονιστή Εκ-παιδευτικού Έργου του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υ-ποβάλλει σε ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ι.Ε.Π. µέσωτης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης,,πριν την έναρξη των µαθηµάτων, σχέδιο προγραµµατι-σµού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτωνκαι εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίοπεριλαµβάνει το σύνολο των προγραµµατιζόµενων δρα-στηριοτήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόµενα απο-τελέσµατα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τουσχολείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των προ-γραµµατιζόµενων εκπαιδευτικών δράσεων. Ο προγραµ-µατισµός δράσεων δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα τουσχολείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµί-ζεται κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-γή της παρούσας.

3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής τουΠ.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε τον Υποδιευθυντήκαι τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγησητου Προέδρου και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργουτου οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιο-λόγησης µε την οποία: α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

που είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραµµατισµού δράσεων, β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγµατοποιήθη-

καν, όπως και οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που αντι-µετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό

της. Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίω-

σης για το επόµενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικήςαξιολόγησης αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµατης παρ. 2 και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχο-λείου.

4. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης αποτελούν τηβάση για την εξωτερική αξιολόγηση του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Ηεξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τηΔ.Ε.Π.Π.Σ., σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π. και Α.Ε.Ι. της ηµε-δαπής στο τέλος του σχολικού έτους. Οι εκθέσεις εξω-τερικής αξιολόγησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική

30

Page 31: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

πλατφόρµα της παρ. 2. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτιµά ανά τετρα-ετία τα ευρήµατα της εξωτερικής αξιολόγησης, υποβάλ-λει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων έκθεσηαξιολόγησης της λειτουργίας των δικτύων των Π.Σ. καιΠΕΙ.Σ. και εισηγείται, αν κριθεί αναγκαίο, τον αποχαρα-κτηρισµό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µετην παρ. 1 του άρθρου 13.

5. Πρόσβαση στις εσωτερικές και εξωτερικές αξιολο-γήσεις έχουν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, οΓενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας και ΔευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, η Γενική ΔιεύθυνσηΣπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-σης το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και ΠειραµατικώνΣχολείων, η οικεία Π.Δ.Ε. και η Αρχή Διασφάλισης τηςΠοιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαί-δευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συντάσσει ανάτετραετία έκθεση µεταξιολόγησης των δύο δικτύων σχο-λείων. Επιπλέον η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το περιεχόµε-νο της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της παρ. 2 σε τοπικό,περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, µε έµφαση στις εκθέ-σεις εξωτερικής αξιολόγησης, προκειµένου: α) να εισηγείται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών

προγραµµατισµού δράσεων και της αξιολόγησης του έρ-γου των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. προς τον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευµάτων και β) να συντάσσει εκθέσεις µε γενικές παρατηρήσεις, ι-

δίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυσκολίες, τάσεις και ε-πιτεύγµατα επί των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης,τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα της και στην ανωτέ-ρω ηλεκτρονική πλατφόρµα. Για τα θέµατα αυτά ηΑ.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται µε τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τοΙ.Ε.Π..

Άρθρο 22 Συµβούλιο στήριξης σχολείου

1. Με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δηµοσιο-ποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου, συγκροτείται σεκάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πενταµελές συµβούλιο στήριξης τουσχολείου µε τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από: α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο,β) έναν (1) εκπρόσωπο του δήµου µε γνώσεις και ε-

µπειρία σε θέµατα εκπαίδευσης που επιλέγεται από τοδηµοτικό συµβούλιο, ως Αντιπρόεδρο,γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και δ) δύο (2) διακεκριµένες προσωπικότητες της τοπικής

κοινωνίας, µέλη του Συλλόγου Αποφοίτων του οικείουΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι ορίζονται από τα µέλη των περ.α΄ έως γ΄ µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου Α-ποφοίτων. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται ή δεν λει-τουργεί Σύλλογος Αποφοίτων ως µέλη του συµβουλίουστήριξης του σχολείου ορίζονται δύο (2) διακεκριµένεςπροσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίµησηαπόφοιτοι του σχολείου, οι οποίοι ορίζονται από τα µέλητων περιπτώσεων α΄ έως γ΄.

2. Με όµοια απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. µπορεί να ανανεώ-νεται η θητεία των µελών του συµβουλίου στήριξης τουσχολείου.

3. Το συµβούλιο του σχολείου ασκεί ιδίως τις ακόλου-θες αρµοδιότητες: α) αποφασίζει για θέµατα που σχετίζονται µε την προ-

σφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, έπειτα απόσυζήτηση µε εκπροσώπους των γονέων, των µαθητώντου Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., του Συλλόγου των Αποφοίτων του

Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ. και της τοπικής κοινωνίας, β) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Αποφοίτων και τον

Σύλλογο Γονέων του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., καθώς και µε τουςαρµόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως σε θέµατα που σχετί-ζονται µε την υλικοτεχνική υποδοµή και τους οικονοµι-κούς πόρους του σχολείου, καθώς και µε πολιτισµικέςδραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση

των οικονοµικών πόρων της σχολικής µονάδας, πέραν ό-σων διαχειρίζεται η αρµόδια Σχολική Επιτροπή.

4. Για τη λειτουργία του συµβουλίου στήριξης του σχο-λείου εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργά-νων του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Άρθρο 23 Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα σχολεία

της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και χρηµατοδότηση

1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξειςτου παρόντος Κεφαλαίου, εφαρµόζονται οι διατάξειςπου ισχύουν για τα σχολεία της δηµόσιας πρωτοβάθµιαςκαι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

2. Η χρηµατοδότηση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγµατοποι-είται µε τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των ο-ποίων χρηµατοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπρο-σθέτως: α) από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., µε το οποίο συνεργάζονται ή άλλονσυνεργαζόµενο φορέα, σύµφωνα µε την περ. ι΄ της παρ.2 του άρθρου 11 και την περ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου12 και β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες

και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις απόάλλες πηγές. Η χρηµατοδότηση αποδίδεται µέσω τηςαρµόδιας Σχολικής Επιτροπής άµεσα στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ,χωρίς να συµψηφίζεται µε την τακτική επιχορήγηση γιατην κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 24Οργανωτικές µορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Η περ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159,διόρθ. σφάλµ. Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Σχολικές µονάδες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστη-µα: αα) µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αβ) µε δίγλωσσο πρόγραµµα, υπό την εποπτεία του Υ-

πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, αγ) ξένων χωρών, µε δίγλωσσο πρόγραµµα ή αυξηµέ-

νη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, αδ) άλλων σχολικών µονάδων, µε ελληνόγλωσσο πρό-

γραµµα.»

Άρθρο 25Θέµατα ίδρυσης-αναγνώρισης και λειτουργίας µορ-

φών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Στην περ. Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 (Α΄159) επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής:

31

Page 32: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Στις σχολικές µονάδες εποπτείας του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευµάτων των υποπερ. αα΄ και αβ΄ τηςπερ. α΄ του άρθρου 3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν στα δη-µόσια σχολεία της ηµεδαπής ως προς την έναρξη, τηδιάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έ-τους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις µε-τεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, τιςαναθέσεις µαθηµάτων, καθώς και τη χορήγηση τίτλωνσπουδών. Στα Τ.Ε.Γ. της περ. β΄ του άρθρου 3, καθώς καιστις άλλες µορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκ-παίδευσης στο εξωτερικό, των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου3, εφαρµόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υπο-δοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη τουσχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις δια-κοπές, τις εγγραφές, τις µετεγγραφές, τη φοίτηση και τιςεξετάσεις κάθε είδους, τις αναθέσεις µαθηµάτων, καθώςκαι τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Με απόφαση του Υ-πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεταιύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και γνώµη τουΙνστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), µπορούν ναπροβλέπονται παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράµ-µατα, καθώς και να ρυθµίζονται άλλα ζητήµατα της πα-ρούσας, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στιςχώρες υποδοχής.» β) Προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:«6. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Θρησκευµάτων και έπειτα από γνώµη τουοικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού δύνανταινα αναγνωρίζονται σχολικές µονάδες των υποπερ. αγ΄και αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, ως ισότιµες µε τις αντί-στοιχες της ηµεδαπής.

7. Αν ελλείπει γνωµοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτι-κής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της ηµε-δαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσµοί στις χώρεςυποδοχής, επιτρέπεται η προσκόµιση βεβαιώσεων απόδηµόσια νοσοκοµεία και φορείς της αλλοδαπής για τηνπιστοποίηση µαθησιακών και κοινωνικών-παιδαγωγικώνζητηµάτων, καθώς και ζητηµάτων υγείας.»

2. Στην περ. Β΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 επέρχο-νται τροποποιήσεις ως εξής:α) Μετά την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:«2Α. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγµένα σε εκπαι-

δευτικές µονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών

που ορίζεται από το Κ.Ε.Γ. και το Ι.Ε.Π.,β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµά-

δες ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, πουδεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικάγια όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.»β) Μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:«3Α. Τα Τ.Ε.Γ. αναγνωρίζονται µε απόφαση του αρµο-

δίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-των, εφόσον υποβάλλουν:α) αίτηση του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας του

Τ.Ε.Γ. στην οποία σαφώς αναγράφονται η επωνυµία και ηδιεύθυνση στέγασης του Τ.Ε.Γ, καθώς και του φορέατου,β) µεταφρασµένο καταστατικό λειτουργίας του φορέα

µε µέριµνα του οποίου λειτουργεί,γ) βεβαίωση των οικείων διπλωµατικών ή προξενικών

αρχών ότι ο φορέας του Τ.Ε.Γ. δεν συνιστά κερδοσκοπι-κό οργανισµό, δ) καταστάσεις τουλάχιστον σαράντα (40) φοιτούντων

µαθητών, µε τις ηµεροµηνίες γέννησης αυτών, ε) αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας,στ) ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας τουλάχιστον εί-

κοσι (20) διδακτικών ωρών την εβδοµάδα και τουλάχι-στον τριάντα (30) διδακτικών εβδοµάδων ανά έτος,ζ) εισηγητική έκθεση του οικείου Σ.Γ.Ε., που περιλαµ-

βάνει στοιχεία και πληροφορίες για το σχολείο, το κοινω-νικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον και τη διασύνδεση–α-πόσταση µε άλλα γειτνιάζοντα Τ.Ε.Γ..Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται από τον αρµό-

διο Συντονιστή Εκπαίδευσης µε έκθεση που υποβάλλειστο τέλος κάθε διδακτικού έτους. Στην έκθεση περιλαµ-βάνονται ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στιςεξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας εξειδικευµένουφορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. υποχρεούνται να λειτουρ-

γούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες ανά έτος καισυγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που δεν µπορεί ναείναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα Τµή-µατα διδασκαλίας.»

Άρθρο 26Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016(Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) τη διάθεση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού σε έ-ντυπη ή ψηφιακή µορφή.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 αντικαθίστα-ται ως εξής:

«3. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. µπορούν να ενισχύονταιεφόσον:α) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους

σαράντα (40) καιβ) συµπληρώνονται οι οριζόµενες ώρες διδασκαλίας.Αν δεν πληρούται κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέ-

σεις, η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µόνο µε τη διάθεση βι-βλίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη ή ψηφιακήµορφή.»

Άρθρο 27Καθήκοντα Συντονιστών Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 11 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται έ-κτη παράγραφος ως εξής:

«6. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης επέχουν θέση Συντο-νιστών Εκπαιδευτικού Έργου.»

Άρθρο 28Επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης

1. Στην παρ. 4 της περ. Α΄ του άρθρου 13 τουν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ηπαρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσηςµπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευ-τεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν:

α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στηνεκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστον σεδηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί-δευσης,

β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδο-χής και µίας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικήςγλώσσας.

32

Page 33: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε την ως άνωγλωσσοµάθεια, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέ-τουν άριστη γνώση µιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής ήγερµανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχήςόσοι εκπαιδευτικοί θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίω-µα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.»

2. Η παρ. 7 της περ. Α΄ του άρθρου 13 του τουν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, το-ποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγείκαι υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, µε τις αποδοχέςστην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό. Με-τά τη συµπλήρωση της τριετίας, η απόσπαση τους µπο-ρεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, κατόπιν αι-τήσεώς τους, µε επιµίσθιο µόνο για το πρώτο έτος τηςπαράτασης. Η παράταση της απόσπασής τους πραγµα-τοποιείται έπειτα από εκ νέου αξιολόγηση της προσφο-ράς τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 και εφόσον η υπηρεσίατους κριθεί ικανοποιητική. Μετά την ολοκλήρωση πεντα-ετούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό είναιδυνατή η παράταση απόσπασης τους για ένα (1) ακόµηέτος χωρίς επιµίσθιο, σύµφωνα µε την ίδια διαδικασία.Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.»

Άρθρο 29Θέµατα απόσπασης εκπαιδευτικών

και καθορισµού υπηρεσιακών αναγκών

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 τουν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε µε-ταβολή, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά µέσω της ΕνιαίαςΨηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, κατά την έ-ναρξη του σχολικού έτους, µε ευθύνη του συντονιστήεκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπο-λιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και ΜειονοτικώνΣχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, καταχωρίζονται µέσω της ΕνιαίαςΨηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο πληροφο-ριακό σύστηµα της παρ. 6 της περ. Β΄ του άρθρου 4 καιεπανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτουτριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους».

2. Στην περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 τουν. 4415/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού καταβάλλεται από τηΔιεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Περιφερειακή ΔιεύθυνσηΕκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός. Ηκαταβολή του ειδικού επιµίσθιου γίνεται µε έκδοση χρη-µατικού εντάλµατος πληρωµής, έπειτα από σχετική µε-ταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισµό του Υπουρ-γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στους προϋπολογι-σµούς των οικείων Διευθύνσεων ή των ΠεριφερειακώνΔιευθύνσεων Εκπαίδευσης».

3. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016αντικαθίσταται ως εξης:

«β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθείµε αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται µέσαστο πρώτο δίµηνο του ηµερολογιακού έτους, για δύο (2)επιπλέον έτη µε επιµίσθιο µόνο για το πρώτο έτος τηςπαράτασης, κατόπιν εισήγησης του οικείου ΣυντονιστήΕκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της υπηρεσίας καιαξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύµφω-νη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολι-τισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών

Σχολείων. Μετά την ολοκλήρωση της συνολικά πενταε-τούς κατά τα ανωτέρω απόσπασης στο εξωτερικό, είναιδυνατή η παράταση της απόσπασης για ένα (1) ακόµη έ-τος χωρίς επιµίσθιο, µε την ως άνω διαδικασία. Ο χρόνοςαπόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικούέτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεταιµέσα στο Α΄ τετράµηνο του σχολικού έτους απόσπασης,σύµφωνα µε την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτουςστην ηµεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α΄ τε-τράµηνο του σχολικού έτους, διαρκεί µέχρι τη λήξη τουαντίστοιχου τετραµήνου του τελευταίου σχολικού έ-τους. Σε περίπτωση που η έκδοση της απαιτούµενης ά-δειας εργασίας (visa) καθυστερήσει πάνω από έξι (6) µή-νες, χωρίς υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, µπορεί νατροποποιηθεί η αρχική απόφαση απόσπασης µε την ίδιαχρονική διάρκεια, η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνίαέκδοσης της άδειας εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αν ηαπόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτουςστη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα µετην παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4, η α-πόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί µέχρι τηλήξη του ανωτέρω σχολικού έτους. Εκπαιδευτικοί που έ-χουν ολοκληρώσει τον χρόνο απόσπασής τους στα Ευ-ρωπαϊκά σχολεία, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτη-σης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στιςάλλες εκπαιδευτικές µονάδες. Εκπαιδευτικοί που δεν έ-χουν συµπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης, µετο ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού, ακόµα κι αν δεν είναι συ-νεχόµενα, µπορεί να αποσπαστούν µέχρι τη συµπλήρω-ση αυτών. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης µε το ει-δικό επιµίσθιο εξωτερικού αποκλείεται. Δεν µπορούν νααποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που συµπλη-ρώνουν ή έχουν συµπληρώσει έξι (6) συνολικά έτη από-σπασης.»

4. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την από-σπαση των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 1Α,τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επι-λογής των αποσπασµένων, καθώς και οι ειδικότερες πε-ριπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών µε αποδοχές και ε-πιµίσθιο.»

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστί-θενται περ. ε΄, στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«ε) Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευ-τικών που έχουν διανύσει το προβλεπόµενο, κατά τις α-νωτέρω διατάξεις, χρονικό διάστηµα απόσπασης, ότανοι ανάγκες είναι επιτακτικές και δεν καθίσταται δυνατή ηκάλυψη των κενών, έπειτα από την ολοκλήρωση τωνπροβλεπόµενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή, εκ-δίδεται ειδική πρόσκληση µετά την ολοκλήρωση και τωναποσπάσεων της περ. γ΄. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται κατά τα ανωτέρω, δεν

δικαιούνται κανένα είδος επιµισθίου και εξόδων µετάβα-σης και επιστροφής.στ) Εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση ανάκλησης

µετά την κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων, κα-θώς και όσοι δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία στη χώρα α-πόσπασης µετά την έκδοση της απόφασης απόσπασήςτους, διαγράφονται από τους πίνακες για όλες τις επιλο-γές τους και αποκλείονται από κάθε διαδικασία απόσπα-σης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους, καθώς και απότο δικαίωµα υποβολής αίτησης για απόσπαση στο εξωτε-

33

Page 34: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ρικό για τα δύο (2) επόµενα σχολικά έτη.ζ) Για την ταχύτερη συγκέντρωση, επεξεργασία, έ-

λεγχο και ενταλµατοποίηση, τα δικαιολογητικά για τηνκαταβολή του ειδικού επιµισθίου αναρτώνται από τα Συ-ντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, µε ευθύνη του Συντο-νιστή, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα του Υπουργεί-ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω της Ενιαίας Ψη-φιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, µε χρήση εγκε-κριµένης ψηφιακής υπογραφής από τους Συντονιστέςκαι Αναπληρωτές Συντονιστές. Η υποχρέωση της παρού-σας ισχύει παράλληλα µε την υποχρέωση έγκαιρης απο-στολής των πρωτότυπων δικαιολογητικών και σε έντυπηµορφή.»

6. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτερο-βάθµιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στις ελληνό-γλωσσες µονάδες του εξωτερικού, διατηρούν τη θέσηαυτή κατά το διάστηµα της απόσπασής τους και επιστρέ-φουν σε αυτή µετά τη λήξη της απόσπασής τους, εφό-σον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα.Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραντων έξι (6) ετών, µε την έναρξη του έβδοµου συνεχόµε-νου σχολικού έτους απόσπασης η οργανική θέση πουκατέχουν θεωρείται κενή, µε τις συνέπειες που ορίζο-νται στην παρ. 9 της περ. Γ΄ του άρθρου 16 τουν. 1566/1985 (Α΄167), και τίθενται στη διάθεση των οικεί-ων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπά-στηκαν.»

7. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προστί-θεται εδάφιο ως εξής:

«Εκπαιδευτικοί οι οποίοι απασχολούνται σε Τ.Ε.Γ. καιδεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωρά-ριο, εξαιτίας της απόστασης των δοµών ελληνόγλωσσηςεκπαίδευσης µεταξύ τους ή εξαιτίας απρόβλεπτης µείω-σης των µαθητών, µπορούν να απασχολούνται σε καθή-κοντα γραµµατειακής υποστήριξης του ΣυντονιστικούΓραφείου στο οποίο υπάγονται, µέχρι και τη συµπλήρω-ση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, έπειτα από αιτιολο-γηµένη απόφαση του οικείου Συντονιστή».

8. Στην παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 προ-στίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε) Εφόσον προκύπτουν τεκµηριωµένες από τον Συ-ντονιστή Εκπαίδευσης ανάγκες, για παράλληλη στήριξηµαθητών στις σχολικές µονάδες των υποπερ. αα΄, αβ΄και αδ΄ της περ. α΄ του άρθρου 3, µπορούν να αποσπώ-νται για τον σκοπό αυτόν εκπαιδευτικοί πρόσθετων προ-σόντων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Εφόσον εκλείψουν οι συγκεκριµένες ανάγκες γιατις οποίες αποσπάστηκαν, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δύ-νανται να τοποθετούνται βάσει της ειδικότητάς τους.»

9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 16 τουν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση τουαρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-σκευµάτων. Ειδικά για τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄της παρούσας, η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε από-φαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, έπειτα από γνώµη του ΣυντονιστήΕκπαίδευσης και σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παι-δείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρω-παϊκών και Μειονοτικών Σχολείων, οι οποίοι εκτιµούν ταπραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τιςετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις

αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊστα-µένου της εκπαιδευτικής µονάδας».

10. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 16 τουν. 4415/2016 αντικαθίσταται και η παρ. 13 διαµορφώνε-ται ως εξής:

«13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό καιτων οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεταικατά τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 11 δεν µπορούν να υπο-βάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποί-ων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, σύµφωναµε την περ. γ΄ της παρ. 11, αποκλείονται από κάθε διαδι-κασία απόσπασης στο εξωτερικό εντός του ίδιου έτους,καθώς και από το δικαίωµα υποβολής αίτησης για από-σπαση στο εξωτερικό για τα δύο (2) επόµενα σχολικά έ-τη.»

Άρθρο 30Άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού

Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι αρµόδιοι για τηχορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδι-κής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσηςτέκνου, άδειας για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούςλόγους ή άδειας εξετάσεων. Για τους εκπαιδευτικούς καιδιοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευ-τικές µονάδες και γραφεία του εξωτερικού, χορηγείταιαναρρωτική άδεια µέχρι οκτώ (8) ηµέρες κατ� έτος, µε α-πόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, έπειτα από γνω-µάτευση θεράποντος ιατρού. Δύο (2) ηµέρες εξ αυτών,αλλά όχι συνεχόµενες, µπορούν να χορηγούνται µόνοµε υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Αναρρωτική άδειαπου υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες κατ’ έτος χορηγείται,έπειτα από γνωµάτευση της υγειονοµικής επιτροπήςστην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οιυπηρεσίες στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι ανήκουν οργα-νικά στην ηµεδαπή, µε την κατάθεση των απαραίτητωνδικαιολογητικών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατά-ξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26). Γιατους Συντονιστές Εκπαίδευσης η αναρρωτική άδεια χο-ρηγείται µε τις προϋποθέσεις της παρούσας, µε απόφα-ση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογε-νών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών καιΜειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευµάτων ή των υγειονοµικών επιτροπών, εάν υ-περβαίνουν τις οκτώ (8) ηµέρες ανά έτος αντίστοιχα.»

Άρθρο 31Στελέχωση Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης

Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα Γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης υπη-ρετούν µέχρι τρεις (3) διοικητικοί υπάλληλοι ανά γρα-φείο, οι οποίοι αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν. Με α-πόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδεί-ας και Θρησκευµάτων, έπειτα από εισήγηση του αρµόδι-ου Συντονιστή Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Παιδεί-ας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊ-κών και Μειονοτικών Σχολείων αποσπασµένοι εκπαιδευ-τικοί µπορούν να τοποθετούνται για συγκεκριµένο χρο-νικό διάστηµα στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης,σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά.

34

Page 35: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται σύµφωνα µε το άρ-θρο 22 του ν. 817/1978 (Α΄ 170), µπορούν να τοποθετού-νται σε Γραφείο Συντονιστή µε πλήρες ωράριο.»

Άρθρο 32Μετατροπή σχολικών µονάδων σε δίγλωσσες

Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν µε ελ-ληνόγλωσσο πρόγραµµα, δύνανται να µετατραπούν σεδίγλωσσες σε όλες τις βαθµίδες, έπειτα από διµερείςσυµφωνίες µεταξύ των αρµοδίων οργάνων.β) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερµα-

νίας, η διάρκεια και οι λεπτοµέρειες της µετατροπήςρυθµίζονται µε διµερείς συµφωνίες µε τα αντίστοιχα όρ-γανα των επιµέρους οµοσπονδιακών κρατιδίων που είναιαρµόδια για την Παιδεία.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4547/2018

Το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταταιως εξής:

« Άρθρο 47Συλλογικός προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργουκαι οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης

1. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότε-ρο έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθεσχολικής µονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τονσύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραµµατισµότου εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασµό συλλογικώνδράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθο-ρισµό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολι-κό έτος. Για τον σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη απότον σύλλογο διδασκόντων ιδίως η απολογιστική έκθεσηεσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας ως προςτο εκπαιδευτικό έργο της του προηγούµενου σχολικούέτους και οι παρατηρήσεις, προτάσεις και εκθέσεις εξω-τερικής αξιολόγησης, οι οποίες συντάσσονται σύµφωναµε το άρθρο 47Β, καθώς και οι απόψεις του ΣχολικούΣυµβουλίου για θέµατα που εντάσσονται στις αρµοδιό-τητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουµένως συ-γκληθεί για τον λόγο αυτόν. Στην ειδική συνεδρίαση αυ-τή ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να καλεί στελέχητου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συµβουλευ-τικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Κέντρου Εκπαίδευσηςγια την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και µέλη Διδακτικού – Ε-ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαι-δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόµενωναπό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φορέων.

2. Όσον αφορά στον σχεδιασµό των συλλογικών δρά-σεων, ο σύλλογος διδασκόντων, σε συνεργασία µε τονΣυντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγω-γική ευθύνη της σχολικής µονάδας, επιλέγει τοµείς λει-τουργίας της σχολικής µονάδας, ως διοικητικής και ωςεκπαιδευτικής δοµής, στους οποίους θα εστιάσουν οι

προγραµµατιζόµενες δράσεις. Στους τοµείς αυτούς συ-γκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εµφανώς και αµέσωςσυµβάλλουν στην αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωσητης ποιότητας του επιτελούµενου εκπαιδευτικού–διδα-κτικού έργου και άλλοι σηµαντικοί παράµετροι της οργα-νωτικής/διοικητικής και της εκπαιδευτικής λειτουργίαςτης σχολικής µονάδας. Στον προγραµµατισµό δράσεωνγια τη βελτίωση της οργανωτικής/διοικητικής και εκπαι-δευτικής λειτουργίας της σχολικής µονάδας εντάσσο-νται δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, µε τη λειτουρ-γία και την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του συλ-λόγου διδασκόντων, µε τη συνεργασία των εκπαιδευτι-κών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήµατα, µε τη σχο-λική ζωή και την ενεργότερη συµµετοχή των µαθητών,µε την οργάνωση, το ψυχολογικό κλίµα και την πνευµα-τική και πολιτισµική παράδοση του σχολείου, µε την κα-ταγραφή ελλείψεων πόρων και υποδοµών και τους τρό-πους βέλτιστης αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχο-λείο, µε τη συστηµατική παρακολούθηση της φοίτησης,των µαθητικών επιδόσεων και των απουσιών, µε τη σχο-λική διαρροή, µε την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξηµαθητών µε αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά-γκες, µε τις σχέσεις µεταξύ των µαθητών και την τήρησητων κανόνων της σχολικής ζωής, µε την εκπαιδευτική α-ξιοποίηση τοπικών επιστηµονικών, πολιτιστικών και πα-ραγωγικών φορέων, µε την ενίσχυση των σχέσεων τουσχολείου µε τους γονείς και τους τοπικούς φορείς, κα-θώς και µε τη συνεργασία του σχολείου µε στελέχη καιφορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Ο σύλλο-γος διδασκόντων θέτει, για τα θέµατα που θα επιλέξει,συγκεκριµένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση τουεκπαιδευτικού–διδακτικού έργου, καθώς και της οργα-νωτικής/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας τηςσχολικής µονάδας, σχεδιάζει τις συγκεκριµένες δράσειςπου απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που τίθε-νται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα µέ-σα που θα αξιοποιήσουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτι-κοί της σχολικής µονάδας και ακολούθως παρακολουθείκαι αξιολογεί την υλοποίηση των στόχων αυτών, ιδίωςµε τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων, που µπορούν να εστιά-ζουν, µεταξύ άλλων, σε µεταβολές αντιλήψεων και πρα-κτικών.

3. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας συγκαλεί τονσύλλογο διδασκόντων σε τακτικές συνεδριάσεις, οι ο-ποίες πραγµατοποιούνται, µε οποιονδήποτε πρόσφοροτρόπο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχι-στον µία φορά ανά δίµηνο, προκειµένου να συζητήσουνδιεξοδικά για την πορεία υλοποίησης του αρχικού προ-γραµµατισµού και των δράσεων και ερευνητικών διαδι-κασιών που σχεδιάσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να εκτι-µήσουν τη διαφαινόµενη αποτελεσµατικότητά τους. Ανο σύλλογος κρίνει απαραίτητο, προβαίνει σε εκ νέουπρογραµµατισµό, ανασχεδιασµό ή σε τυχόν αναγκαίεςδιορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρή-σεις ή προτάσεις του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργουπαιδαγωγικής ευθύνης.

4. Κατά τον ετήσιο προγραµµατισµό του εκπαιδευτι-κού έργου, µε επιµέλεια του Διευθυντή κάθε σχολικήςµονάδας, συγκροτούνται, επίσης, οµάδες δράσεων κοι-νού ενδιαφέροντος, σε κάθε µία από τις οποίες συµµετέ-χουν δύο (2) έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί. Σκοπόςτων οµάδων αυτών είναι η πιο στοχευµένη οργάνωσηκαι διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουνστην επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ε-

35

Page 36: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

στιάζουν, κυρίως, στην αναβάθµιση εκπαιδευτικών παρα-µέτρων της παιδαγωγικής, της διδακτικής, της µαθησια-κής και της αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές δια-µορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης,καθώς και στην αναβάθµιση παραµέτρων του πλαισίουτων σχέσεων, των ρόλων, των εµπειριών, των ενδιαφε-ρόντων και του ψυχολογικού κλίµατος της σχολικής τά-ξης, εντός των οποίων αναπτύσσονται οι παραπάνω λει-τουργίες. Οι ποικίλες µορφές συνεργασίας των µελώνκάθε οµάδας πραγµατοποιούνται εντός του εργασιακούωραρίου και αξιολογούνται µε ποιοτικά κριτήρια.

5. Οι οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης κα-θορίζουν τις παραµέτρους της παρ. 4 στις οποίες εστιά-ζουν, θέτοντας συγκεκριµένους στόχους και προγραµ-µατίζοντας αντίστοιχες δράσεις, τις οποίες υλοποιούν οιεκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στις τάξεις τους, σεπλαίσιο αµοιβαίας υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησηςκαι συνδιδασκαλίας. Οι δράσεις αυτές υποστηρίζονται α-πό τη Διεύθυνση του σχολείου, συµπεριλαµβανοµένηςενδεικτικά της δυνατότητας, κατόπιν απόφασης τουσυλλόγου διδασκόντων, να αναµορφώνεται ή να προ-σαρµόζεται το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδα-σκαλίας, µε µέριµνα της Διεύθυνσης, ώστε να διευκολύ-νονται οι συνεργασίες των οµάδων δράσεων.

6. Για τη συµµετοχή τους στις εν λόγω οµάδες οι εν-διαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίασητου συλλόγου διδασκόντων σχετική πρόταση µε τουςσκοπούς και τη σηµασία του θέµατος που θα αναλάβουν.Οι δράσεις και οι στόχοι των οµάδων δράσεων επαγγελ-µατικής ανάπτυξης µπορούν να σχετίζονται µε επιµορ-φωτικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ο-ποία προβλέπουν εφαρµογές των προτεινόµενων δρά-σεων σε συνθήκες σχολικής τάξης.

7. Το έργο της υποστήριξης και του συντονισµού τωνεν λόγω οµάδων αναλαµβάνουν ο Διευθυντής της σχολι-κής µονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργουπου έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδαςή ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας,κατά περίπτωση. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργουµπορεί να οργανώνει σχετικές, ενδοσχολικές, επιµορ-φωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούµενη στήρι-ξη.

8. Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοίπου συµµετείχαν σε οµάδες δράσεων επαγγελµατικήςανάπτυξης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την έκδο-ση σχετικής βεβαίωσης για τη συµµετοχή τους στις ενλόγω οµαδικές δράσεις. Τη βεβαίωση αυτή χορηγούν α-πό κοινού ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας και ο Συ-ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν και υ-ποστήριξαν τις δράσεις.

9. Για τον ετήσιο συλλογικό προγραµµατισµό του εκ-παιδευτικού έργου και τον σχεδιασµό δράσεων και ερευ-νητικών διαδικασιών συντάσσεται έκθεση, στην οποία α-ναφέρονται, µεταξύ άλλων, οι τοµείς εστίασης, οι στό-χοι, καθώς και οι δράσεις και τα προγράµµατα προς υλο-ποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικάτης σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντωνκαι αναρτάται αµελλητί, µε ευθύνη της Διεύθυνσης τουσχολείου, κατά τα κύρια σηµεία της στην ιστοσελίδα τηςσχολικής µονάδας, καθώς και στο σύνολό της σε ειδικήηλεκτρονική εφαρµογή µέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύ-λης της Δηµόσιας Διοίκησης, την ανάπτυξη και λειτουρ-γία της οποίας αναλαµβάνει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έ-χουν πρόσβαση τα εµπλεκόµενα στελέχη της εκπαιδευ-

τικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης τηςΠοιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαί-δευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

10. Οι θεµατικοί άξονες αναφοράς του συλλογικούπρογραµµατισµού και των σχεδιαζόµενων δράσεων καιερευνητικών διαδικασιών, οι τρόποι προσέγγισής τους,καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόµενο της έκ-θεσης της παρ. 9, δύναται να καθορίζονται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και τουΙ.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθεθέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 34Προσθήκη του άρθρου 47Α στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστίθε-ται άρθρο 47Α, ως εξής:

« Άρθρο 47ΑΑυτοαξιολόγηση των σχολικών µονάδων

ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους

1. Στο τέλος του διδακτικού έτους, ο Διευθυντής κάθεσχολικής µονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τονσύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε αξιολόγηση τηςσχολικής µονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικήςδοµής και του εκπαιδευτικού έργου αυτής. Σκοπός της ε-σωτερικής αυτής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωσητης ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργουσε επίπεδο σχολικής µονάδας. Η αυτοαξιολόγηση πραγ-µατοποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία µε τονΣυντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγω-γική ευθύνη της σχολικής µονάδας, ενώ σε αυτήν λαµ-βάνονται υπόψη και οι απόψεις του Σχολικού Συµβουλί-ου για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του, τοοποίο οφείλει να έχει προηγουµένως συγκληθεί για τονλόγο αυτόν.

2. Κατά τη συνεδρίαση της παρ. 1 συντάσσεται ετήσιααπολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχο-λικής µονάδας αναφορικά µε το εκπαιδευτικό έργο της.Στην έκθεση αυτή αναφέρονται ιδίως οι τοµείς που απο-τέλεσαν αντικείµενο εστίασης, οι στόχοι που είχαν τε-θεί, καθώς και τα αντίστοιχα ποιοτικά κριτήρια παρακο-λούθησης και αξιολόγησής τους, περιγράφονται αναλυ-τικά οι δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικήςµονάδας που σχεδιάσθηκαν, οι δυσκολίες που παρουσιά-στηκαν κατά την υλοποίηση και οι τρόποι µε τους οποί-ους αυτές αντιµετωπίστηκαν. Παρατίθενται, επίσης, οι ο-µάδες που συγκροτήθηκαν για τη διαµόρφωση δράσεωνεπαγγελµατικής ανάπτυξης, τα θέµατα που επιλέχθηκαν,οι στόχοι που τέθηκαν και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν,ενώ επισηµαίνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν και οιτρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίσθηκαν. Στην ίδια α-πολογιστική έκθεση παρουσιάζεται τεκµηριωµένα, µεσυµπερίληψη και παράθεση σχετικού υλικού, ο βαθµόςεπίτευξης όλων των επιµέρους στόχων που είχαν τεθείκατά τον προγραµµατισµό και διατυπώνονται προτάσειςπεραιτέρω βελτίωσης ή νέες προτάσεις ανάληψης πρω-τοβουλιών για το επόµενο σχολικό έτος.

3. Η ετήσια απολογιστική έκθεση του εκπαιδευτικούέργου της σχολικής µονάδας καταχωρίζεται στα πρακτι-κά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκό-ντων, γνωστοποιείται σε όλα τα µέλη του συλλόγου δι-

36

Page 37: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

δασκόντων σε ηλεκτρονική µορφή και αναρτάται αµελ-λητί και πάντως πριν την έναρξη των θερινών διακοπών,µε ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου, στην ειδική η-λεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Στην ι-στοσελίδα της σχολικής µονάδας αναρτάται περιληπτικήαναφορά της εν λόγω έκθεσης, στην οποία αναφέρονταιιδίως οι δράσεις που προγραµµατίσθηκαν και ολοκληρώ-θηκαν.

4. Οι θεµατικοί άξονες αναφοράς της αξιολόγησης,καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόµενο της α-πολογιστικής έκθεσης δύναται να καθορίζονται µε από-φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, πουεκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. καιτου Ι.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζεταικάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρ-θρου.»

Άρθρο 35Προσθήκη του άρθρου 47Β στον ν. 4547/2018

Μετά το άρθρο 47Α του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) προστί-θεται άρθρο 47Β, ως εξής:

«Άρθρο 47ΒΕξωτερική αξιολόγηση των σχολικών µονάδων

ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους

1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνουνγνώση του περιεχοµένου της έκθεσης του ετήσιου συλ-λογικού προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου καιτου σχεδιασµού δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης,καθώς και της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του έρ-γου των σχολικών µονάδων των οποίων έχουν την παι-δαγωγική ευθύνη, αµέσως µε την ανάρτησή τους στηνειδική ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47.Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, λαµβάνοντας υ-πόψη τις υφιστάµενες υποδοµές και τα ιδιαίτερα χαρα-κτηριστικά κάθε σχολικής µονάδας, διατυπώνουν παρα-τηρήσεις επί των εκθέσεων αυτών, καθώς και προτάσειςυποστήριξης και βελτίωσης, οι οποίες όσον αφορά στιςεκθέσεις προγραµµατισµού, λαµβάνονται υπόψη κατά τοτρέχον σχολικό έτος, ενώ, όσον αφορά στις απολογιστι-κές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης, λαµβάνονται υ-πόψη κατά τον προγραµµατισµό του επόµενου σχολικούέτους, από τις αντίστοιχες σχολικές µονάδες. Οι παρα-τηρήσεις και προτάσεις αυτές για κάθε σχολική µονάδαγνωστοποιούνται αµελλητί στον σύλλογο διδασκόντωντης οικείας σχολικής µονάδας και στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής της παρ. 9του άρθρου 47 ή άλλο πρόσφορο µέσο. Ακολούθως, σύ-νοψη των εν λόγω παρατηρήσεων και προτάσεων τωνΣυντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου αναρτώνται αµελλη-τί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφο-ρές σε συγκεκριµένα σχολεία, καθώς και στην ειδική η-λεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47.

2. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις ετήσιες απολο-γιστικές εκθέσεις κάθε σχολικής µονάδας και τις σχετι-κές παρατηρήσεις και προτάσεις των Συντονιστών Εκ-παιδευτικού Έργου, συντάσσει συνολική έκθεση εξωτε-ρικής αξιολόγησης των σχολικών µονάδων της οικείαςΠεριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης αναφορικά µετον προγραµµατισµό και το εκπαιδευτικό έργο τους τοαργότερο µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, η οποία α-ναρτάται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του και στην ειδική

ηλεκτρονική εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 47. 3. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθε-

σής της, αξιοποιεί το περιεχόµενο της ανωτέρω ειδικήςηλεκτρονικής εφαρµογής σε τοπικό, περιφερειακό και ε-θνικό επίπεδο και εστιάζει κυρίως στις εκθέσεις εξωτερι-κής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προκειµένου: α) να ει-σηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτωντρόπους βελτίωσης και αποτελεσµατικότερης οργάνω-σης των διαδικασιών του συλλογικού προγραµµατισµούκαι της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης τωνσχολικών µονάδων και β) να συντάσσει εκθέσεις µε γενι-κές παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά στις ανάγκες, δυ-σκολίες, τάσεις και επιτεύγµατα, επί των εκθέσεων εξω-τερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες αναρτάστην ιστοσελίδα της και στην ειδική ηλεκτρονική εφαρ-µογή της παρ. 9 του άρθρου 47. Για τα θέµατα αυτά ηΑ.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. συνεργάζεται µε τους κατά περίπτωση αρ-µόδιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς καιµε το Ι.Ε.Π., αν αυτό κρίνεται από τους δύο φορείς ενδε-δειγµένο ή αναγκαίο.

4. Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόµενο της ανωτέρω ει-δικής ηλεκτρονικής εφαρµογής σε τοπικό, περιφερειακόκαι εθνικό επίπεδο για την άσκηση των αρµοδιοτήτωντου και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευµάτων, σε συνεργασία µε την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ενδεδειγµένο ή ανα-γκαίο.

5. Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή τουπαρόντος άρθρου δύναται να καθορίζεται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδε-ται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και τουΙ.Ε.Π..»

Άρθρο 36Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4547/2018

Το άρθρο 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταταιως εξής:

« Άρθρο 48Οµάδες σχολείων

1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν οµάδες όµο-ρων σχολείων, µε ελάχιστο αριθµό σχολικών µονάδωντις πέντε (5) και µέγιστο τις δέκα (10). Όπου ο αριθµόςτων σχολικών µονάδων είναι µικρότερος των πέντε (5),την οµάδα συνιστούν το σύνολο των σχολικών µονάδων.Εάν εντός των ορίων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-σης λειτουργεί Πρότυπο ή Πειραµατικό σχολείο, ο µέγι-στος αριθµός σχολικών µονάδων του πρώτου εδαφίου α-νέρχεται στις είκοσι (20). Κάθε σχολική µονάδα εκπρο-σωπείται στην οµάδα σχολείων από τον Διευθυντή καιτον Υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται Υποδιευθυ-ντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται απότον σύλλογο διδασκόντων, µετά από εισήγηση του Διευ-θυντή ή κατόπιν αίτησης εκπαιδευτικού. Τα ολιγοθέσιασχολεία εκπροσωπούνται στην οµάδα σχολείων µόνο α-πό τον Προϊστάµενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντωντων οµάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενηµέρωσηµεταξύ τους σχετικά ιδίως µε επιµορφωτικές πρωτοβου-λίες, δράσεις και συµµετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικάπρογράµµατα, µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερηκοινή εµπλοκή των εκπαιδευτικών κοινοτήτων τους. Οιεκπρόσωποι των σχολικών µονάδων της συνεργαζόµε-

37

Page 38: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

νης οµάδας σχολείων πραγµατοποιούν τουλάχιστοντρεις (3) συσκέψεις στη διάρκεια του διδακτικού έτους,µετά από πρόσκληση του Διευθυντή της µεγαλύτερης σεαριθµό µαθητών σχολικής µονάδας της οµάδας, κατά τιςοποίες ανταλλάσσουν εµπειρίες, προτάσεις, καλές πρα-κτικές και προβληµατισµούς γύρω από την ανάπτυξηπρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγι-κών ζητηµάτων, µε επίκεντρο τη διαδικασία του προ-γραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου ως εξής:α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισµού και

περιγραφής των επιδιωκόµενων στόχων του προγραµ-µατισµού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής µονά-δας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων γιατο διδακτικό έτος, ώστε να προκληθεί διάλογος για τιςπροτεραιότητες, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους ε-ντοπισµούς επιµέρους συµπτώσεων ή διαφοροποιήσε-ων,β) στο µέσο του διδακτικού έτους, µε σκοπό την αποτί-

µηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραµ-µατισµού,γ) στο τέλος του διδακτικού έτους, ύστερα από την ο-

λοκλήρωση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργουκάθε σχολικής µονάδας και την ανάρτηση της σχετικήςαπολογιστικής έκθεσης στην ειδική ηλεκτρονική εφαρ-µογή της παρ. 9 του άρθρου 47.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµασχετικά µε τη λειτουργία των οµάδων σχολείων και τηνεφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 37Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

σχολικών µονάδων

1. Κάθε σχολική µονάδα οφείλει από το σχολικό έτος2020-2021 να έχει εγκεκριµένο εσωτερικό κανονισµόλειτουργίας,, στον οποίο αναφέρονται τα θέµατα σχετι-κά µε τη λειτουργία της. Ο εσωτερικός κανονισµός λει-τουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-ντή της σχολικής µονάδας και µε τη συµµετοχή όλωντων µελών του συλλόγου διδασκόντων, των µελών τουδιοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδε-µόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήµου. Στιςσχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στηδιαδικασία του προηγούµενου εδαφίου συµµετέχει καιτο Προεδρείο του δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβου-λίου.

2. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας εγκρίνεται α-πό τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος έχειτην παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, καθώςκαι από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π. µπορεί να εκδίδεταιπρότυπος κανονισµός λειτουργίας των σχολικών µονά-δων, µε τον οποίο προσδιορίζονται οι άξονες αναφοράςκαι ειδικότεροι κανόνες σχετικά µε την οργάνωση καιλειτουργία της σχολικής µονάδας, τη συνεργασία µετους γονείς και κηδεµόνες και τους συλλόγους τους, κα-θώς και µε τα µαθητικά συµβούλια, θέµατα συµπεριφο-ράς των µαθητών και µαθητριών και αρµονικής συνεργα-σίας µεταξύ των µελών της σχολικής µονάδας εν γένει,καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 38Σύµβουλος Σχολικής Ζωής

1. Με απόφαση του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου,ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µο-νάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολι-κής µονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, ο-ρίζονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους δύο (2) Σύµβου-λοι Σχολικής Ζωής, σε κάθε σχολική µονάδα της δευτε-ροβάθµιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Συντονιστήεκπαιδευτικού έργου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-ντή της σχολικής µονάδας, ο αριθµός των ΣυµβούλωνΣχολικής Ζωής µπορεί να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τοναριθµό των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών και τοµαθητικό δυναµικό της σχολικής µονάδας. Οι εκπαιδευ-τικοί που ορίζονται, αναλαµβάνουν υπό την ευθύνη τουςσυγκεκριµένο αριθµό τµηµάτων και τάξεων µαθητών, κα-τά τα ειδικότερα οριζόµενα στο παρόν.

2. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν καθήκονταΣυµβούλου Σχολικής Ζωής, επιµορφώνονται σε περιοδι-κή βάση. Η επιµόρφωση γίνεται σε συνεργασία µε τοΙ.Ε.Π. και τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.

3. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής συνεπικουρείται στοέργο του από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο ο-ποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονά-δας, τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, τα µέλη τουσυλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης καιτο Κ.Ε.Σ.Υ..

4. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής παρεµβαίνει, καθοδη-γεί και ενηµερώνει µαθητές, γονείς και κηδεµόνες σε θέ-µατα παιδαγωγικής αντιµετώπισης ζητηµάτων σε τοµείςπου απασχολούν τη σχολική µονάδα, όπως ενδεικτικά, ηδιαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συµπεριφο-ρών, µαθησιακές δυσκολίες, συµπερίληψη και ενσωµά-τωση, µαθητές µε ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις καιταλέντα, µετάβαση σε άλλες βαθµίδες, σχολική κινητι-κότητα, συµβουλευτική και οµάδες γονέων και παράλλη-λα συµβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνηςµεταξύ των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκείτα καθήκοντά του και λειτουργεί συµπληρωµατικά και ε-νισχυτικά προς τους υφιστάµενους θεσµούς υποστήρι-ξης των σχολικών µονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρ-µοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντήκαι του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου της σχολικήςµονάδας ή τις αρµοδιότητες υπερκείµενων σχολικών δο-µών υποστήριξης.

5. Ο Σύµβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άµεση καιδιαρκή επικοινωνία µε τους µαθητές της ευθύνης του,τον σύλλογο διδασκόντων και εκπαιδευτικό προσωπικό,όπως επίσης τους γονείς και κηδεµόνες. Ενεργεί όποτεαυτό του ζητηθεί, αλλά και µε δική του πρωτοβουλία, ε-φόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση η οποίαχρήζει ιδιαίτερης αντιµετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλε-σης του έργου του, συνεργάζεται µε τις υποστηρικτικέςδοµές και δύναται να ζητήσει τη συνδροµή τους για τηναντιµετώπιση µεµονωµένων περιστατικών ή ειδικών πε-ριπτώσεων, όπως και να παραπέµψει τον χειρισµό τουςαρµοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στοπλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τηνεπιλογή, τα καθήκοντα, τα προσόντα ορισµού και το έρ-

38

Page 39: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

γο του Συµβούλου Σχολικής Ζωής και την εφαρµογή τηςπαρούσας. Με όµοια απόφαση µπορεί να ορίζεται η πιλο-τική εφαρµογή του παρόντος στη βάση συγκεκριµένωνκριτηρίων (ιδίως γεωγραφική κατανοµή, αριθµός µαθη-τών, βαθµίδες εκπαίδευσης), οι ειδικότερες προϋποθέ-σεις εφαρµογής και υλοποίησης, καθώς και κάθε θέµασχετικό µε την πιλοτική αυτή εφαρµογή.

Άρθρο 39Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση

του σχολικού εκφοβισµού

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-των καθορίζονται όλα τα κατάλληλα διοικητικά, εκπαι-δευτικά, καθώς και άλλα µέτρα για την πρόληψη, απο-τροπή και αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικούεκφοβισµού. Με όµοια απόφαση µπορεί να προβλέπεταιη σύσταση επιτροπών ή οµάδων εργασίας για την εκτέ-λεση των σκοπών του προηγούµενου εδαφίου και να κα-θορίζονται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίαςτους.

Άρθρο 40Εγγραφή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µαθητών

Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστηµονικούς διαγωνισµούς

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) , α-ντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) αα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τουςστο ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊ-κή ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικήςή Ροµποτικής, Φυσικής, Χηµείας, Βιολογίας ή Οικονοµι-κών και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτοβραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο), εγγράφο-νται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές,τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πα-νεπιστηµίων, τα οποία ανήκουν σε επιστηµονικό πεδίοτης Οµάδας Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει, εφό-σον το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιά-δες περιλαµβάνεται είτε στα µαθήµατα της Οµάδας Προ-σανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τε-λευταία τάξη Λυκείου είτε στα µαθήµατα της ΟµάδαςΠροσανατολισµού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνοστον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευ-ση στη Ροµποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευµένες ε-φαρµογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στηνΠληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατό-χους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια τηςφοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρω-παϊκό Διαγωνισµό για Νέους Επιστήµονες (EUCYS),στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Φυσικών Επιστηµών(EUSO), µε την απονοµή σε αυτούς του πρώτου, δεύτε-ρου ή τρίτου βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απο-λυτηρίου ΓΕ.Λ., που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τουςστο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή ΟλυµπιάδαΜαθηµατικών Κοριτσιών (EGMO) µε την απονοµή σε αυ-τές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.αβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου (Ε-

ΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στοΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισµούς της υπο-περ. αα΄ και τους έχει απονεµηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρί-το βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγρά-

φονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχο-λές, τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων τωνΠανεπιστηµίων, τα οποία περιλαµβάνονται στην οµάδαπου αντιστοιχεί στον τοµέα αποφοίτησής τους.β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστη-

µονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιµέρους διαγωνισµό,ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούµενη έγκρισητης αρµόδιας, κατά τις κείµενες διατάξεις, Διεύθυνσης ήΤµήµατος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτωνγια τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνι-σµών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συµ-µετέχοντες/συµµετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ο-µάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η έγκριση χορηγεί-ται ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου ΕκπαιδευτικήςΠολιτικής (Ι.Ε.Π.), µε βασικό κριτήριο το αποδεδειγµένοεπιστηµονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεωνκαι των διαγωνισµών που ο καθένας από αυτούς διενερ-γεί. γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε τηνυποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καιτον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλ-λο σχετικό θέµα.δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έ-

χουν σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. µε ανάλο-γες διακρίσεις.

ε) Ως προϋπόθεση για την εγγραφή των κατόχων α-πολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-ση σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία, είναι η επίτευ-ξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµατα που εξετάστηκανστις πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου µε το µι-σό του µέγιστου.»

Άρθρο 41Τροποποίηση του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013

Η περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013(Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«θ) Οι διαδικασίες σχετικά µε τις εξετάσεις εισαγωγήςστην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως προς τον τόπο και χρό-νο διεξαγωγής αυτών, το πρόγραµµα των εξετάσεων,τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων µαθηµάτων, τον τρό-πο εξέτασης των υποψηφίων µε αναπηρία και µε ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πά-σχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω ά-κρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων, τοντρόπο ορισµού, καθώς και τις υποχρεώσεις των επιτηρη-τών, τις υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια τηςεξέτασης, τον τρόπο βαθµολόγησης και αναβαθµολόγη-σης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς καιτον τρόπο ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνω-στοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών.»

Άρθρο 42 Διπλή µοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν εί-κοσι (120) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες ανα-λύονται ως εξής: αα) µία (1) µονάδα ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευτι-

39

Page 40: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

κής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι(120) µήνες, ββ) δύο (2) µονάδες ανά µήνα πραγµατικής εκπαιδευ-

τικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές µονάδεςπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπωςκαθορίζονται στην περ. Β΄ της υπ’ αρ.133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδεί-ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β΄ 3941), καθώς και σεσχολικές µονάδες που λειτουργούν σε καταστήµατακράτησης έως κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) µήνες.»

Άρθρο 43Υπολογισµός προϋπηρεσίας προσωρινών

αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο

Η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Για τον υπολογισµό των µονάδων εκπαιδευτικήςπροϋπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική διάρκειατης πραγµατικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρι-νού αναπληρωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 τουάρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 τουάρθρου 23, σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 6και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έ-χει πραγµατοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται ηυποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δοµή,στην οποία πραγµατοποιήθηκε.»

Άρθρο 44Θέµατα διορισµού εκπαιδευτικών και µελών ΕιδικούΕκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 αντικαθίστα-ται ως εξής:

«4. Ο διορισµός των εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π.και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργά-νου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε τησειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στηνπαρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), βάσει τηςσειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πί-νακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Εκπαι-δευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατάτα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισµούς στους ε-πόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναιυποψήφιος για διορισµό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινώνκλάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσηςδιορίζονται στην πρωτοβάθµια ή στη δευτεροβάθµια εκ-παίδευση ανάλογα µε τις ανάγκες του Υπουργείου Παι-δείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 45Θέµατα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή µελώνΕ.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίουοργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,µε τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεταιστην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει τηςσειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιο-

λογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµή-σεων. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προ-σλαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προ-σλήψεις στους επόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικό-τητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέ-τηση των προσλαµβανοµένων σε σχολικές µονάδες γί-νεται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κά-λυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόµε-να µαθήµατα.»

2. Στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019, ύστερα από την παρ.5 προστίθεται παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποί-οι προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευ-τεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτέςή ωροµίσθιοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-σµένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαµ-βάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµε-ροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψηςή αναλαµβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτού-νται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικόέτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσλη-ψης, καθώς και κατά το επόµενο σχολικό έτος. Αν τοδεύτερο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε το πρώτο έτοςισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που απο-κλείονται µπορούν να προσληφθούν µόνο κατά το δεύ-τερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι διατάξεις τωνπροηγούµενων εδαφίων δεν εφαρµόζονται για τους εκ-παιδευτικούς και τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προ-σλαµβάνονται µε πλήρες ή µειωµένο ωράριο για τη λει-τουργία των σχολικών µονάδων που λειτουργούν σε κα-ταστήµατα κράτησης.»

Άρθρο 46Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων

εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντικαθί-σταται ως εξής:

«1. Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφό-σον διαπιστώνεται αδυναµία κάλυψης των λειτουργικώναναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτη-σης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, µελώνΕ.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές µονάδες, µπορεί να πραγ-µατοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για την κάλυ-ψη των κενών θέσεων συγκεκριµένων σχολικών µονά-δων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν µε τηνειδική πρόσκληση δηλώνονται από τους ΠεριφερειακούςΔιευθυντές Εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαι-δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-σκευµάτων. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, µέλη Ε.Ε.Π. καιΕ.Β.Π., που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογι-κούς πίνακες της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019(Α΄ 13) µπορούν να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµ-µετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές µονάδεςτης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, α-νεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει δήλωση προτίµη-σης για πρόσληψη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο τηςπαρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ή από το εάν οιπεριοχές, στις οποίες βρίσκονται οι εν λόγω σχολικέςµονάδες, συµπίπτουν µε τις περιοχές, για τις οποίες έ-χουν υποβάλει δήλωση προτίµησης στην πρόσκληση του

40

Page 41: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4589/2019. Η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 ε-φαρµόζεται και στις περιπτώσεις της παρούσας παρα-γράφου.»

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 αντι-καθίστανται ως εξής:

«3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. καιΕ.Β.Π., εφόσον ο µόνιµος εκπαιδευτικός ή το µέλοςΕ.Ε.Π. και Ε.Β.Π. επιστρέψει στη θέση στην οποία έχειτοποθετηθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1, διατίθεται µε από-φαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα απόγνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου, σε κενήθέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προ-σλαµβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό µε την ειδικήπρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συµµετοχήςτου, και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαµβάνει υπηρε-σία εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που ορί-ζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαµβάνειυπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται απότις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κα-τά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά ταδύο επόµενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισµούσυµπίπτει µε το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατά-ταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται µπορεί να προσλη-φθεί µόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινά-κων.»

Άρθρο 47Χρηµατοδότηση από το εθνικό ή το

συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευµάτων των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταταιως εξής:

«Άρθρο 19

Για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαι-δευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και ΕιδικούΒοηθητικού Προσωπικού, µπορεί να γίνει χρήση πόρωντου εθνικού ή του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους τουΠρογράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορείνα βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2µε Κωδικό Έργου 2019ΣΕ44520000 του Συγχρηµατοδο-τούµενου Σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-δύσεων του έτους 2020 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρω-τών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και ΕιδικούΕκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων βάσει τουάρθρου 40 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), Π.Κ.2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα πέντε ε-κατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (85.500.000) ευρώκαι την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2021 έωςτο ποσό των εξήντα δύο εκατοµµυρίων εξακοσίων σαρά-ντα χιλιάδων (62.640.000) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλ-λογικής Απόφασης του εθνικού ή συγχρηµατοδοτούµε-νου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-των.»

Άρθρο 48Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), µετά από τηνπαρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τµηµάτων Έντα-ξης πραγµατοποιούνται µετά την κάλυψη όλων των κε-νών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-δευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής µετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίµη-

σης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά µε βάσητις λιγότερες µονάδες µετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις ο-ποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά µε βάσητις περισσότερες µονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατό-πιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοίπου έχουν τις λιγότερες µονάδες µετάθεσης στιςΣ.Μ.Ε.Α.Ε. µε τις περισσότερες µονάδες συνθηκών δια-βίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιµήσεις για το-ποθέτηση σε θέσεις των Τµηµάτων Ένταξης.Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις µετά από µετά-

θεση, διορισµό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαµβανόµε-νοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα α-νωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 63 τουν. 4589/2019 (Α΄ 13).»

Άρθρο 49Αποσπάσεις µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Στην παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, προστί-θεται περ. γ΄ ως εξής:

«γ) Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχέςµετάθεσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύ-στερα από γνώµη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλί-ου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Ητοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται µε απόφασητου οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµητου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΕιδικούΕκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας

σε αυτά, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουρ-γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερααπό γνώµη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..»

Άρθρο 50Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των σχολικών µονάδωνπρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (A΄ 109,διόρθ. σφάλµ. Α΄ 112), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο µέγιστος αριθµός νηπίων-προνηπίων είναι είκοσιπέντε (25) ανά τµήµα. Από διθέσιο νηπιαγωγείο και άνω,ο ελάχιστος αριθµός είναι δέκα πέντε (15).»

2. Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017,αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυ-νατή η συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµεναστην παρ. 2, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντήεκπαίδευσης, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του Δι-ευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αιτή-µατος του Προϊσταµένου σχολικής µονάδας ιδρύεται ε-πιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιµη

41

Page 42: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο Προϊστά-µενος της σχολικής µονάδας αποστέλλει πίνακα µε τα ο-νόµατα των νηπίων-προνηπίων που διαµένουν στα όριατης σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου µε τις σχο-λικές περιφέρειες όµορων νηπιαγωγείων στον Διευθυ-ντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτο-βάθµιας Εκπαίδευσης κατανέµει τα νήπια-προνήπια απότον πίνακα στα όµορα νηπιαγωγεία, λαµβάνοντας υπόψητην απόσταση των νηπιαγωγείων από τη διεύθυνση κα-τοικίας των προνηπίων-νηπίων που έχει δηλωθεί. Ταπρονήπια-νήπια που είναι αδέλφια ή είναι αδέλφια µαθη-τών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόµενο νηπιαγω-γείο ή σε συστεγαζόµενο δηµοτικό σχολείο εξαιρούνταιτης ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής ΠρωτοβάθµιαςΕκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και κηδεµόνες γιατα νηπιαγωγεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ολο-κληρώνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017, αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τµήµα είναι είκο-σι πέντε (25). Από επταθέσιο σχολείο και άνω ο ελάχι-στος αριθµός των µαθητών δεν µπορεί να είναι µικρότε-ρος από δέκα πέντε (15) ανά τµήµα.»

4. Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017,αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυ-νατή η συγκρότηση τµηµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµεναστην παρ. 2, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντήεκπαίδευσης , κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης τουΔιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επί σχετικού αι-τήµατος του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ιδρύεταιεπιπλέον τµήµα, εφόσον υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιµη αίθουσα ο Διευθυντής της

σχολικής µονάδας αποστέλλει πίνακα µε τα ονόµατατων µαθητών που διαµένουν στα όρια της σχολικής περι-φέρειας του δηµοτικού σχολείου µε τις σχολικές περι-φέρειες όµορων δηµοτικών σχολείων στον ΔιευθυντήΠρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθ-µιας εκπαίδευσης κατανέµει τους µαθητές από τον πίνα-κα στα όµορα δηµοτικά σχολεία, λαµβάνοντας υπόψητην απόσταση των σχολείων από τη διεύθυνση κατοικίαςτων µαθητών που έχει δηλωθεί. Οι µαθητές που είναι α-δέλφια ή έχουν αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συ-στεγαζόµενο νηπιαγωγείο ή δηµοτικό σχολείο εξαιρού-νται της ανωτέρω διαδικασίας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθ-µιας εκπαίδευσης ενηµερώνει τους γονείς και κηδεµό-νες για τα σχολεία εγγραφής. Η ανωτέρω διαδικασία ο-λοκληρώνεται µέχρι τη 10η Ιουνίου εκάστου έτους.»

5. Η ισχύς των παρ. 1 έως 4 αρχίζει για την πρώτη εγ-γραφή προνηπίων ή νηπίων στο νηπιαγωγείο και για τηνεγγραφή στην πρώτη τάξη του δηµοτικού από το σχολι-κό έτος 2020-2021 και εφεξής.

6. Ο µέγιστος και ελάχιστος αριθµός µαθητών στα γυ-µνάσια, στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και ΕπαγγελµατικάΛύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την ε-φαρµογή των αριθµητικών αυτών ορίων, καθορίζονται µεαπόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 51Πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθµιας και δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Η περ. 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014(Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Αναπληρωτές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης πλήρους ή µειωµένου ωραρίου που προ-σλαµβάνονται στο πλαίσιο προγραµµάτων για την ειδικήαγωγή και εκπαίδευση που χρηµατοδοτούνται εν όλω ήεν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση µπορούν να διατίθε-νται µε απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-σης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη επειγουσώνκαι άµεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραµµάτωνγια την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηµατοδοτού-νται εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τησύµφωνη γνώµη των ιδίων και των αρµόδιων Περιφερει-ακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτο-βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν ναπροσλαµβάνονται στο πρόγραµµα παράλληλης στήριξηςµε συµβάσεις πλήρους ή µειωµένου ωραρίου, ανάλογαµε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής µετά-θεσης. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συµπληρώνουντο προβλεπόµενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν µεαπόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συµπληρωµατικάυπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σεάλλους µαθητές µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές α-νάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι προ-σλήψεις πλήρους ή µειωµένου ωραρίου σε προγράµµαταγια την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηµατοδοτού-νται εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνο-νται οποιαδήποτε στιγµή χωρίς χρονικούς περιορι-σµούς.»

Άρθρο 52Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης

Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έ-ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, των οποίων έχει λή-ξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν ε-πιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους καιµετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανά-ληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.

Άρθρο 53Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολι-κών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η ο-ποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως τηνκύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολι-κών µονάδων και Ε.Κ..

Άρθρο 54Διαδικασία ετήσιας διάθεσης πιστώσεων σε φορείς

αρµοδιότητας της Γενικής ΓραµµατείαςΕπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης

και Διά Βίου Μάθησης

Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128)προστίθενται περ. δ΄ και ε΄ ως εξής:

«δ) Η ετήσια διάθεση των εγγεγραµµένων πιστώσεωνστον Κρατικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµα-τείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ΔιάΒίου Μάθησης που αναφέρονται στους σκοπούς και σταπρογράµµατα που αφορούν τον Τοµέα Νεολαίας γίνεταιµε τη διαδικασία δηµόσιας ανοικτής πρόσκλησης προςενδιαφερόµενους φορείς για υποβολή προτάσεων επι-

42

Page 43: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

χορήγησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευµάτων καθορίζονται ετησίως οι προτεραιότητεςτης Γενικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στον τοµέα της Νεο-λαίας, η ακριβής διαδικασία, ο κύκλος προθεσµιών γιατην υποβολή των αιτήσεων, καθώς και ο τρόπος αξιολό-γησης αυτών. Με όµοια απόφαση συστήνεται ειδική επι-τροπή αξιολόγησης αιτήσεων, στην οποία καθορίζονταιλεπτοµερώς τα µέλη και οι αναπληρωτές αυτών, καθώςκαι οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των µελών γιατην αξιολόγηση των αιτήσεων ανά περίοδο αξιολόγησης,όπως ορίζεται στη σχετική δηµόσια ανοικτή πρόσκληση.ε) Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση α-

πό τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολο-γισµού δίνεται και στους φορείς που αναφέρονται στονν. 4430/2016 (Α΄ 205) µε την προϋπόθεση υλοποίησηςπρογραµµάτων που αφορούν στον τοµέα της Νεολαίαςκαι είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σύµφωνα µετις προϋποθέσεις που τίθενται στον ν. 4430/2016.»

Άρθρο 55Εκπαιδευτές Επαγγελµατικής Κατάρτισης -Μητρώο

Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης

1. Στα Δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευµάτων διδάσκουν Εκπαιδευτές Ε-παγγελµατικής Κατάρτισης, οι οποίοι εντάσσονται στο«Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτισης τωνΙ.Ε.Κ.».

2. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κατάρτι-σης των Ι.Ε.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τοΜητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στονν. 3879/2010 (Α΄ 163) και τηρείται στη Γενική ΓραµµατείαΕπαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια ΒίουΜάθησης.

3. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών ΕπαγγελµατικήςΚατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες µε εξει-δικευµένη επιστηµονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και ε-µπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες,όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» τωνανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωµένα επαγγελµατικά στελέχηπου προέρχονται από την αγορά εργασίας, δηµόσιοι λει-τουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ηµεδαποί και αλλοδα-ποί εµπειρογνώµονες.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ΓενικούΓραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισηςκαι Δια Βίου Μάθησης καθορίζεται ο «Κανονισµός Διαχεί-ρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελµατικής Κα-τάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο, µεταξύ των άλλων,προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο«Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση δι-δακτικού έργου σε µέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια α-ξιολόγησης των µελών του «Μητρώου» στα οποία ανατί-θεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δηµοσιότητας αναφορι-κά µε την ένταξη ενδιαφερόµενων στο «Μητρώο» και τηνανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση των προβλεπόµε-νων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστα-σίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απρι-λίου 2016) αναφορικά µε την επεξεργασία δεδοµένωνπροσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερόµενων προς ένταξηκαι µελών του «Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτο-µέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 56Θέµατα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική

Γραµµατεία Έρευνας Τεχνολογίας

Στο άρθρο 66 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), η ηµεροµηνία31.8.2020 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 31.8.2022.

Άρθρο 57Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού

Οργανισµού Εξετάσεων

1. Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16 τουν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) τρία (3) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) τηςηµεδαπής και τέσσερις (4) Συντονιστές ΕκπαιδευτικούΈργου που καλύπτουν τις ειδικότητες των Ανθρωπιστι-κών Επιστηµών, των Μαθηµατικών, των Φυσικών Επιστη-µών, της Οικονοµίας και των Τεχνολογικών Επιστηµών µετους αναπληρωτές τους. γ) Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών

Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων ή, εφόσον αυτόςαπουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, τον Προϊστάµενο τηςΔιεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.»

2. Οι περ. δ΄, ε΄ στ΄ και ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 16του ν. 4186/2013 καταργούνται.

3. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 16 τουν. 4186/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

«α)Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα απόπρόταση του Προέδρου της Αρχής για τα µέλη της περ.β΄ της παρ. 3. Η επιλογή των µελών, τακτικών και ανα-πληρωµατικών της ανωτέρω περίπτωσης, γίνεται από τονΠρόεδρο της Αρχής, ο οποίος συνεπικουρείται από ειδικήεπιτροπή που αποτελείται από τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. πανε-πιστηµίου της ηµεδαπής, τα οποία ορίζει µε απόφασή τουο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σε περίπτωσηµη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα µέληπροτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής και την ειδικήτριµελή επιτροπή και ο ορισµός τους επικυρώνεται απότο Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.β) Ο Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής επιλέγε-

ται µεταξύ των µελών του και ο ορισµός του επικυρώνε-ται από το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»

Άρθρο 58Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Προµηθειών

και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 τουπ.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίστανται ως εξής:

«α) τις προµήθειες των πάσης φύσεως αγαθών και τηφύλαξη, καθαριότητα και λοιπές υπηρεσίες, σύµφωνα µετις διαδικασίες που περιγράφονται στην κείµενη νοµοθε-σία, για τις ανάγκες των Γενικών Γραµµατειών του Υ-πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των ΓενικώνΑρχείων του Κράτους (Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφε-ρειακών Υπηρεσιών), εκτός των υπηρεσιών που αναφέ-ρονται στο Τµήµα Δ΄ Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υπο-δοµής της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών,β) τον ετήσιο προγραµµατισµό για τα υπό προµήθεια

είδη και των ως άνω υπηρεσιών, απαραίτητα για την εύ-ρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών, µέσω της συγκέντρω-

43

Page 44: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

σης των προτάσεων από τις Γενικές Διευθύνσεις, Διευ-θύνσεις ή Αυτοτελείς Διευθύνσεις ή Τµήµατα των Γενι-κών Γραµµατειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-σκευµάτων και την Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρ-χείων του Κράτους,».

2. Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του π.δ. 18/2018αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) την υποστήριξη των προαναφερθέντων στις Περι-φερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-µιας Εκπαίδευσης και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους(Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες).»

3.Οι περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 20 του π.δ.18/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) την επίβλεψη συσκευασίας και αποστολής υλικώνστις υπηρεσίες του Υπουργείου και των Γενικών Αρχείωντου Κράτους (Κεντρικής Υπηρεσίας και ΠεριφερειακώνΥπηρεσιών),ε) τον προγραµµατισµό της συντήρησης και επισκευής

των κρατικών αυτοκινήτων, ύστερα από αίτηµα των αρ-µόδιων οργανικών µονάδων των Γενικών Γραµµατειώντου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και της Κε-ντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.»

Άρθρο 59Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4653/2020

Το άρθρο 31 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) αντικαθίσταταιως εξής:

«Άρθρο 31Αποζηµίωση

Στους Προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς των Ε-πιτροπών, καθώς και τους επιτηρητές και το κάθε είδουςπροσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικάστις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεταιαποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-κών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τιςπαρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

Άρθρο 60Επιστηµονικές Επιτροπές Μουσικής

και Καλλιτεχνικής Παιδείας

Η παρ. 4 της υπ’ αρ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υ-πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 649),η οποία κυρώθηκε µε την περ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) αντικαθίστανται ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-σκευµάτων συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική Επι-τροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:αα) τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως Πρόεδρο,αβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων, ως µέλος,αγ) δύο (2) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ήΕργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) απόΜουσικά Τµήµατα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ως µέλη καιαδ) έναν (1) µουσικό εγνωσµένου κύρους, ως µέλος. β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων ορίζονται τα µέλη και ο γραµµατέας της Επιτρο-πής µε τους αναπληρωτές τους. Ως γραµµατέας ορίζεται

διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικόςστο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή σε επο-πτευόµενο από αυτόν φορέα. Η θητεία των µελών της Ε-πιτροπής είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται µε ό-µοια απόφαση. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν α-ποζηµίωση για τη συµµετοχή τους, εκτός από τα οδοιπο-ρικά τους έξοδα, δηλαδή ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδαδιαµονής και µετακίνησής τους, σύµφωνα µε τις διατά-ξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαρ. Δ.9της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ι-διαίτερα µε την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 τουΚεφαλαίου Β΄ της ίδιας υποπαραγράφου. Για τη λειτουρ-γία της Επιτροπής εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλ-λογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Η Επιτροπή δύναται να συνεδριά-ζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στηνπαρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-σίας (ν. 2690/1999). γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Διοικη-

τικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π. για θέµατα αρµοδιότη-τάς του που αφορούν στη µουσική παιδεία και στα µου-σικά µαθήµατα που διδάσκονται στα µουσικά σχολεία καιστα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται µε-ταξύ άλλων για:γα) το πρόγραµµα σπουδών των µουσικών µαθηµάτων

των µουσικών σχολείων,γβ) τις αναθέσεις µουσικών µαθηµάτων σε κλάδους

και ειδικότητες,γγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης µουσικών ειδικοτή-

των,γδ) τα κριτήρια απόδοσης µουσικών ειδικεύσεων,γε) τη συγγραφή εγχειριδίων µουσικών µαθηµάτων,γστ) την πιστοποίηση µουσικών ικανοτήτων.δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων συγκροτείται πενταµελής Επιστηµονική ΕπιτροπήΚαλλιτεχνικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από:δα) τον αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π. ως Πρόεδρο,δβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων, ως µέλος,δγ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τµήµα-

τα Κινηµατογράφου ή Θεατρικά ή Εικαστικά ΤµήµαταΑ.Ε.Ι. της ηµεδαπής, ως µέλη καιδδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσµένου κύρους, ως µέ-

λος. ε) Οι διατάξεις της περ. β΄ εφαρµόζονται και για την

Επιστηµονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας.στ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ.

του Ι.Ε.Π. για θέµατα αρµοδιότητάς του που αφορούνστην καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά µαθήµα-τα που διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία και στασχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται µεταξύάλλων για:στα) το πρόγραµµα σπουδών των καλλιτεχνικών µαθη-

µάτων των καλλιτεχνικών σχολείων,στβ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών µαθηµάτων σε κλά-

δους και ειδικότητες,στγ) τα προγράµµατα επιµόρφωσης καλλιτεχνικών ει-

δικοτήτων,στδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσε-

ων,στε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών µαθηµά-

των.»

44

Page 45: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 61Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά πτυχίων και κά-θε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, πουαφορούν µαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθµια εκπαί-δευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονταιεφεξής µε την αναγραφή του χαρακτηρισµού της διαγω-γής, εφόσον τα σχετικά δεδοµένα υπάρχουν στα σχετι-κά βιβλία της εκπαιδευτικής µονάδας.

2. Η περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του π.δ.126/2016, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 6 του άρθρου4 του παρόντος, εφαρµόζεται στους µαθητές που θαφοιτήσουν στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου από το σχολικό έ-τος 2020 – 2021 και εφεξής. Οι µαθητές που φοίτησανστη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου µέχρι και το σχολικό έτος2019 – 2020 και δεν κρίνονται άξιοι απόλυσης µετά τις ε-παναληπτικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν πριν την έ-ναρξη του διδακτικού έτους 2020 - 2021, δύνανται ναπροσέλθουν σε εξετάσεις επόµενου σχολικού έτους ή ε-πόµενων σχολικών ετών, τον Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο,στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός ετήσιας επίδοσης εί-ναι µικρότερος από δέκα (10) και στην ύλη στην οποία ε-ξετάζονται κατά το σχολικό έτος της εξέτασης οι µαθη-τές της Γ΄ τάξης.

3. Μέχρι και το σχολικό έτος 2020-2021, οι υποψήφιοιγια την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της Οµά-δας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετά-ζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα της ΝεοελληνικήςΓλώσσας και Λογοτεχνίας, των Αρχαίων Ελληνικών, τηςΙστορίας και της Κοινωνιολογίας. Από το σχολικό έτος2021-2022 εξετάζονται υποχρεωτικά στα µαθήµατα τηςυποπερ. βα΄ της περ. β΄ του άρθρου 4Α τουν. 4186/2013, όπως η περ. β΄ του άρθρου 4Α τουν. 4186/2013 αντικαθίσταται µε την παρ. 5 του άρθρου 7του παρόντος.

Άρθρο 62Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Έως τη συγκρότηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µετην παρ. 1 του άρθρου 14, τις αρµοδιότητές της ασκεί ηΕπιστηµονική Επιτροπή Πρότυπων και ΠειραµατικώνΣχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συστάθηκε και συγκροτή-θηκε σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν.4610/2019, την υπ’ αρ. 176314/Δ6/18/12.11.2019 (Β΄4181) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων και την υπ’ αρ. 180657/Δ6/19.11.2019 (ΥΟΔΔ 992)απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Μέχρι τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τιςπαρ. 1 και 2 του άρθρου 17, τα ΕΠ.Ε.Σ. που συγκροτήθη-καν, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 167 του ν.4635/2019 συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητες τωνΕΠ.Ε.Σ..

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου οιδιευθυντές ή εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουνµέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τηνπαρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 17, επι-λέγονται µε µόνο κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσό-ντα.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η

θητεία των οποίων παρατάθηκε σύµφωνα µε το πρώτο ε-δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019 (Α΄134) αποκτούν οργανική θέση ως εξής:α) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση

στο Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ. ή σε άλλο σχολείο της περιοχής µε-τάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπη-ρετούν και την έχασαν µετά την τοποθέτησή τους µε θη-τεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτηπροτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε σχολείο τηςβαθµίδας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπερά-ριθµους της ίδιας περιοχής µετάθεσης. β) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση πε-

ριφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου στην περιοχή µε-τάθεσης, όπου ανήκει το Π.Σ. ή το ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπη-ρετούν, τοποθετούνται οριστικά κατά απόλυτη προτεραι-ότητα σε σχολείο της βαθµίδας τους, κατόπιν αίτησήςτους, µαζί µε τους υπεράριθµους της ίδιας περιοχής µε-τάθεσης. γ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν οριστική τοποθέτηση

σε σχολείο περιοχής µετάθεσης διαφορετικής από εκεί-νη, στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρε-τούν και την έχασαν µετά την τοποθέτησή τους µε θη-τεία σε αυτό, τοποθετούνται οριστικά κατ’ απόλυτη προ-τεραιότητα, κατόπιν αίτησής τους, σε σχολείο της βαθµί-δας τους και επιλογής τους, πριν από τους υπεράριθ-µους της περιοχής µετάθεσης, από την οποία προήλθαν.Αν δεν επιθυµούν να τοποθετηθούν οριστικά σε σχολείοτης περιοχής µετάθεσής τους, τίθενται στη διάθεση τουπεριφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου της βαθµίδαςτους στην περιοχή µετάθεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ.ή ΠΕΙ.Σ., και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε σχο-λείο της βαθµίδας τους, κατόπιν αίτησής τους, µετά τουςυπεράριθµους και τις ειδικές κατηγορίες της περιοχήςµετάθεσης του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν.δ) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στη διάθεση πε-

ριφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου σε περιοχή µετά-θεσης διαφορετική από εκείνη, στην οποία ανήκει τοΠ.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., στο οποίο υπηρετούν, τοποθετούνται κατ’απόλυτη προτεραιότητα σε σχολείο της βαθµίδας τουςκατόπιν αίτησής τους, µαζί µε τους υπεράριθµους της ί-διας περιοχής µετάθεσης. Αν δεν επιθυµούν να τοποθε-τηθούν οριστικά σε σχολείο της περιοχής µετάθεσήςτους, τίθενται στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσια-κού συµβουλίου της βαθµίδας τους, στην περιοχή µετά-θεσης στην οποία ανήκει το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ώστε να συµ-µετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων καιβελτιώσεων από κοινού µε τους υπόλοιπους εκπαιδευτι-κούς.ε) Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν µε θητεία ως Δι-

ευθυντές σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. υπάγονται κατά περίπτωσηστις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας.

5. Οι διατάξεις της παρ. 4 εφαρµόζονται και για τουςεκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα παραµείνουν επί θητεία στοοικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε περίπτωση εφαρµογής του δεύ-τερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.4623/2019.

6. Αν παραταθεί η θητεία των εκπαιδευτικών που υπη-ρετούν σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιοτης παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4623/2019, οι εκπαιδευ-τικοί των οποίων παρατείνεται η θητεία υποβάλλονται σεαξιολόγηση της παιδαγωγικής, διδακτικής, καθώς και υ-πηρεσιακής τους επάρκειας, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως3 του άρθρου 20 του παρόντος στη διάρκεια του διδακτι-κού έτους 2020-2021.

7. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα το-

45

Page 46: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ποθετηθούν µε µονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ. µπορούν, µε απόφασητης Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτη-θεί, µε απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.Σ. να συγκροτηθούνΠ.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες αποτελούνται από τον Πρόεδρο,που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του σύµφωνα µε τηνπερ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ένα (1) µέλος της περ.γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ο οποίος ορίζεται µε τον α-ναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ένα (1) µέλος πουείναι Σuντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου πρωτοβάθµιαςή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποί-ος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ..Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο λειτουργίας τωνΠ.Ε.Π.Π.Σ. της παρούσας εφαρµόζεται το άρθρο15.Ειδικά στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

δύναται να συνιστώνται: α) πέντε (5) Π.Ε.Π.Π.Σ. στηνΠ.Δ.Ε. Αττικής, εκ των οποίων δύο (2) για την κατάρτισητων αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκ-παιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τρεις (3) γιατην κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης καιτην επιλογή εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-σης, και β) τρεις (3) Π.Ε.Π.Π.Σ. στην Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδο-

νίας, εκ των οποίων µία (1) για την κατάρτιση των αξιο-λογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογή εκπαιδευτι-κών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και δύο (2) για την κα-τάρτιση αξιολογικών πινάκων κατάταξης και την επιλογήεκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

8. Τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. των Π.Δ.Ε. Αττικής και ΚεντρικήςΜακεδονίας κατανέµονται στις Π.Ε.Π.Π.Σ. που συνιστώ-νται στις ανωτέρω Π.Δ.Ε., σύµφωνα µε την παρ. 7. Η κα-τανοµή των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στις Π.Ε.Π.Π.Σ. της παρ. 7,καθορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης των επιτρο-πών. Με όµοια απόφαση µπορούν να συγκροτηθούν επι-πλέον Π.Ε.Π.Π.Σ. στις Π.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μα-κεδονίας, αν το απαιτεί ο αριθµός των υποψηφίων. Η κα-τάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάτα-ξης για την επιλογή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα το-ποθετηθούν µε µονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος2020-2021 στα Π.Σ. και τα ΠΕΙ.Σ., ανατίθεται στα ΕΠ.Ε.Σ.των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της πρώτης επιλογής των υποψηφίων,τα οποία γι’ αυτόν τον λόγο αποκτούν πρόσβαση στην η-λεκτρονική πλατφόρµα της παρ. 6 του άρθρου 19. Στηνπερίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. τουσχολείου της πρώτης επιλογής των υποψηφίων, η κα-τάρτιση των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάτα-ξης ανατίθεται στο ΕΠ.Ε.Σ. του συνδεδεµένου σχολείου,στις συνεδριάσεις του οποίου, για τον σκοπό αυτόν, συµ-µετέχει και ο διευθυντής του σχολείου, το οποίο αφοράη επιλογή.

Για τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης, το ΕΠ.Ε.Σ.συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των µελών των περ. α΄ έ-ως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 ή µε τη συµµετοχή τωνµελών των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 167του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθείσύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του παρό-ντος. Για την εφαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίεςτων παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 ενοποιούνται και καταρ-τίζεται προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, ο ο-ποίος περιλαµβάνει τους υποψηφίους που έχουν τα τυ-πικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογήςκαι την κατάταξή τους σύµφωνα µε τα κριτήρια των περ.α΄ έως δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 και αναρτάται στις ι-στοσελίδες του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της οικείας Π.Δ.Ε. και της

Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενστά-σεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 ασκούνται εντός τηςπροθεσµίας της παρ. 9 και εξετάζονται εντός της οριζό-µενης προθεσµίας από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ.. Σε περίπτωσηαποδοχής ένστασης που υπάγεται στην παρ. 7 του άρ-θρου 19, ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξηςαναπροσαρµόζεται µε τη συµπερίληψη και µοριοδότησητων κριτηρίων των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 5 του άρθρου19 του αποκλεισθέντος υποψηφίου. Η αποτίµηση τουκριτηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19 γίνεταιαπό την Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε. ή την Π.Ε.Π.Π.Σ.,στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται το σχολείο τηςπρώτης επιλογής του υποψηφίου για τις Π.Δ.Ε. Αττικήςκαι Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την αποτίµηση του κρι-τηρίου της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, καταρτίζο-νται από τις Π.Ε.Π.Π.Σ. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κα-τάταξης. Μετά την αποτίµηση του κριτηρίου της περ. ε΄της παρ. 5 του άρθρου 19 από όλες τις Π.Ε.Π.Π.Σ. τωνΠ.Δ.Ε. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καταρτίζονταικαι κυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατάπερίπτωση, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξηςτων εκπαιδευτικών των οικείων Π.Δ.Ε..

9. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, σε περίπτω-ση αδυναµίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µετο άρθρο 15 και τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντοςοι κενές θέσεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπο-ρούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις, διάρκειας ενόςσχολικού έτους εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευ-σης, οι οποίοι διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσό-ντα. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση γιααπόσπαση σε µέχρι δύο συνολικά Πρότυπα ή Πειραµατι-κά Σχολεία της ίδιας Π.Δ.Ε., µε σειρά προτίµησης. Η ε-πιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται µετην ακόλουθη διαδικασία: Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποβάλλει στη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, αίτηµα γιατη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η πρόσκληση α-ναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και της Δ.Ε.Π.Π.Σ.ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση. Οι ενδιαφερόµενοιεκπαιδευτικοί υποβάλλουν εντός της προθεσµίας, που ο-ρίζεται µε την πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω τηςΕνιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στοΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., της πρώτης επιλογής τους η ο-ποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής καιυπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει τιςαιτήσεις µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λή-ξη της προθεσµίας υποβολής τους, καλεί τους υποψηφί-ους σε συνέντευξη και συντάσσει αξιολογικούς πίνακεςκατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατά κλάδοκαι ειδικότητα, µε βάση τα κριτήρια της παρ. 5 του άρ-θρου 19. Για τη σύνταξη των ανωτέρω πινάκων κατάτα-ξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των µελώντων περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17, ή µε τησυµµετοχή των µελών των περ. α΄, β΄, και δ΄ της παρ. 5του άρθρου 167 του ν. 4635/2019, αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχεισυγκροτηθεί σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17του παρόντος. Για τον προσδιορισµό των υποκριτηρίωνανά κατηγορία κριτηρίων, την αποτίµησή τους σε αξιολο-γικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλο-νται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης τηςΔηµόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. εφαρµόζεται αναλό-γως η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 19. Οι αξιολογικοίπίνακες κατάταξης υποβάλλονται αµελλητί από τον Πρό-

46

Page 47: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

εδρο του ΕΠ.Ε.Σ. στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή την Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατάπερίπτωση η οποία τους ενοποιεί ανά Π.Δ.Ε. και κυρώ-νει. Η απόσπαση διενεργείται για ένα (1) διδακτικό έτοςµε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-παίδευσης µε βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτι-κών στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις δη-λωθείσες προτιµήσεις τους. Αν οι κενές θέσεις εκπαι-δευτικών δεν καλυφθούν σύµφωνα µε το προηγούµενοεδάφιο, δηµοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-φέροντος για απόσπαση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεταικάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικό µε την εφαρµογή τηςπαρούσας παραγράφου. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης ρυθµίζεται κάθε τεχνική λεπτοµέρεια για τηνεφαρµογή της παρούσας.

10. Αποκλειστικά και µόνο για το σχολικό έτος 2020-2021: α) η εισαγωγή σε Γυµνάσιο, το οποίο έως την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος είναι Πειραµατικό και το οποίο χα-ρακτηρίζεται ως Πρότυπο, σύµφωνα µε την παρ. 2 τουάρθρου 13, µαθητών, οι οποίοι εµπίπτουν στην παρ. 4του άρθρου 80 του ν. 4610/2019, ήτοι µαθητών οι οποίοικατά το σχολικό έτος 2018-2019 φοίτησαν σε Πειραµατι-κό Δηµοτικό Σχολείο, το οποίο ήταν συνδεδεµένο µεΠειραµατικό Γυµνάσιο, το οποίο πλέον χαρακτηρίζεταιως Πρότυπο, γίνεται απευθείας χωρίς να υπόκειται σε ε-ξετάσεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων. Οι κενές θέσειςστις τρεις τάξεις του Γυµνασίου καλύπτονται µε εξετά-σεις ή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων καιβ) µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων µπορεί να προβλέπεται ότι η εισαγωγή των µαθη-τών στα Πρότυπα Γυµνάσια της παρ. 2 του άρθρου 13, µετην επιφύλαξη της περ. α΄ της παρούσας, καθώς και ηκάλυψη κενών θέσεων στα Πρότυπα Γυµνάσια και Λύ-κεια της ίδιας παραγράφου, δεν υπόκειται σε εξετάσειςή δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων. Με όµοια απόφαση εξει-δικεύεται ο τρόπος εισαγωγής και κάλυψης κενών θέσε-ων και ρυθµίζονται άλλα ειδικότερα, οργανωτικής ή άλ-λης φύσεως, ζητήµατα εντός του πλαισίου αντιµετώπι-σης των συνεπειών από την εµφάνιση και διάδοση τουκορωνοϊού COVID-19.

11. Τα σχολεία, τα οποία έως την έναρξη ισχύος τουπαρόντος δεν λειτουργούν ως Π.Σ. και τα οποία χαρα-κτηρίζονται ως Π.Σ. σύµφωνα µε την. 2 του άρθρου 13 α-ποδίδουν απολυτήριο τίτλο Π.Σ. από το σχολικό έτος2020-2021 και εφεξής.

Άρθρο 63Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Επιµίσθια που έχουν καταβληθεί σε αποσπασµένουςεκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους από τη δη-µοσίευση του ν. 4415/2016 (Α΄ 159/6.9.2016) έως τη δη-µοσίευση του παρόντος νόµου βάσει των διατάξεων τουν. 4415/2016 (Α΄ 159) και του ν. 817/1978 (Α΄ 170) και οιδαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογι-σµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, θεω-ρούνται νοµίµως καταβεβληµένα.

2. Ειδικά για τις παρατάσεις αποσπάσεων στο εξωτερι-κό για το σχολικό έτος 2020-2021, οι σχετικές αιτήσειςτου πρώτου εδαφίου της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου

16 του ν. 4415/2016, µπορούν να υποβληθούν µέχρι καιδεκαπέντε (15) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση του παρό-ντος.

Άρθρο 64Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:α) η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),β) η παρ. 15 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),γ) η παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102),δ) η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019

(Α΄ 13),ε) τα άρθρα 74 έως 96, η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν.

4610/2019 (Α΄ 70) και οι περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 1 τουάρθρου 37 του π.δ. 18/2018,στ) η παρ. 7 του άρθρου 32 της 79942/ΓΔ4/21.05.2019

κοινής απόφασης του Υπουργού και της ΥφυπουργούΠαιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων (Β΄ 2005),ζ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 136 του

ν. 4610/2019 (Α΄ 70) καιη) η παρ. 16 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), η

οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), καθώς και η παρ. 19 του άρθρου 7 τουπ.δ. 79/2017 (Α΄ 109), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 7του άρθρου 74 του ν.4589/2019 (Α΄ 13).

ΜΕΡΟΣ Β΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 65Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4)Αντιπρυτάνεις µε άµεση και µυστική ψηφοφορία για θη-τεία τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών. Η ηµεροµηνία έ-ναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη,όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 69.

2. Οι τοµείς ευθύνης και οι αρµοδιότητες κάθε Αντι-πρύτανη ορίζονται µε απόφαση του Πρύτανη ύστερα α-πό έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ’ ελάχιστον νααφορούν σε θέµατα: ακαδηµαϊκά, οικονοµικά, διοικητι-κά, φοιτητικής µέριµνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης,προγραµµατισµού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και ε-ξωστρέφειας.

Άρθρο 66Δικαίωµα υποψηφιότητας

1. Δικαίωµα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Πρύτα-νη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείουΑ.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχό-λησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίω-µα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Αντιπρύτανη έ-χουν οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και οι αναπληρωτέςκαθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απα-σχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα µέληΔ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συ-µπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρ-

47

Page 48: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

κεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέσης. 3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο

και να εκλεγεί στο αξίωµα του Πρύτανη για δεύτερη θη-τεία στο ίδιο Ίδρυµα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεταινα είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύ-τανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώ-µατα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ί-δρυµα.

Άρθρο 67Ασυµβίβαστα

1. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται νακατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπουοργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέ-σεις Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου-δών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητατου Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυµβίβαστη µεκάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος.

2. Η τυχόν ύπαρξη ασυµβίβαστου της παρ. 1 ελέγχεταικαθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και του Α-ντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξητέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως απότο αντίστοιχο αξίωµα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώ-νεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων.

Άρθρο 68Σώµα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδι-κό σώµα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνο-λο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτώνκαθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επίθητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων τουΑ.Ε.Ι.. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετο-χής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέσητους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η α-πουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευ-ση άσκησης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 69Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανηκαι Αντιπρυτάνεων πραγµατοποιείται από τη Σύγκλητοτουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητεί-ας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Α-ντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασίακαι η προθεσµία υποβολής των συνδυασµών των υποψη-φίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συ-γκλήτου, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδι-κασίας, η τυχόν επαναληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγήςαυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτοµέρειεςσχετικά µε τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανω-τέρω προθεσµία, η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται απότον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Σύγκλητοςµεριµνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσε-λίδα του Ιδρύµατος και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα γιατη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 70Εκλογική διαδικασία

1. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταµελή

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρω-µατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλητης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητέςπρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύµα-τος και ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχι-στον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρατης ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τονορισµό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συµ-µετέχουν όσα µέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια µεκάποιον συνδυασµό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύ-τανης είναι υποψήφιος µε την επιφύλαξη της παρ. 3 τουάρθρου 66, κατά τη συζήτηση του θέµατος ορισµού τηςΚεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύ-γκλητο το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδαςτης Συγκλήτου. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτι-κής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. α-νώτερης βαθµίδας, το οποίο συµµετέχει σε αυτή. Η Κε-ντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οιυποψηφιότητες κάθε συνδυασµού για τα αξιώµατα τουΠρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υποψή-φιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας κατά τοάρθρο 66 και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έ-ναν συνδυασµό, το οποίο περιλαµβάνει τον υποψήφιοΠρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτά-νεις, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τον ορισµότης. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διε-ξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα τηςεκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέ-σω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υπο-ψήφιους συνδυασµούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτηπλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαµβάνε-ται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµε-νη εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψήφιων συνδυασµώνπου καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ήµεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασµών στην πρώτηθέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επανα-λαµβάνεται αυτή, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφο-ρίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υ-ποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία τωνέγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείταικλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτρο-πής. Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος συνδυασµός, αυ-τός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρί-το (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με κοινή απόφαση των Υ-πουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Δια-κυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ωςπρος τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφο-ρίας.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δηµοσιεύε-ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πρά-ξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για την ε-κλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-ων.

Άρθρο 71Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιον-δήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του,η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαµβάνεται για τουπολειπόµενο χρονικό διάστηµα έως τη λήξη της θητεί-ας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγµατοποιείται το αρ-γότερο εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραί-τησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύµφωνα µε την οριζό-

48

Page 49: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

µενη διαδικασία στα άρθρα 69 και 70. Εάν ο νέος Πρύτα-νης αναλάβει καθήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο(2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία αυτήδεν λαµβάνεται υπόψη στους περιορισµούς της παρ. 3του άρθρου 66. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και α-ναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και στην πε-ρίπτωση όπου ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τηδιάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκο-ντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετούντες Αντι-πρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλή-του. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν από τουςυπηρετούντες Αντιπρυτάνεις σύµφωνα µε τα οριζόµεναστο προηγούµενο εδάφιο δεν εµπίπτει στους περιορι-σµούς της παρ. 3 του άρθρου 66.

2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτη-θούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρ-κεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστά-τη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικήςεισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόµενος ως αντικατα-στάτης για το αξίωµα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πλη-ροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να µην έχει οιοδήποτεκώλυµα εκλογής στο εν λόγω αξίωµα σύµφωνα µε ταάρθρα 66 και 67. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει κα-θήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετώντης τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαµβάνε-ται υπόψη στον περιορισµό του δεύτερου εδαφίου τηςπαρ. 3 του άρθρου 66.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουνοι ακόλουθοι ορισµοί:α) Ως «µετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός

φοιτητή σε αντίστοιχο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. ή ΑνώτατηςΕκκλησιαστικής Ακαδηµίας (Α.Ε.Α.) µε αυτό στο οποίο έ-χει εισαχθεί και εγγραφεί είτε µέσω της επιτυχίας τουστις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου(ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε µέσωτης άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης. β) Ως «µετακίνηση» νοείται η µετακίνηση ενός φοιτη-

τή σε άλλο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστη-µονικού πεδίου, µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγ-γραφεί µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλα-δικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησηςτου δικαιώµατος πρόσβασης. γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθµός

µορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υπο-ψηφίου ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συµµετο-χής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στηνΤριτοβάθµια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγήςτου υποψηφίου.δ) Ως «βάση µετεγγραφής» νοείται ο αριθµός των µο-

ρίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθµό των µορίων τηςβάσης εισαγωγής κάθε Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ο-ρίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουµένου του αριθµού τωνδύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) µορίων.ε) Ως «ατοµικό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των

τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του φορολογη-τέου εισοδήµατος του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακί-νηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος κατά την έν-

νοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα» νοεί-

ται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικώνετών του κατά κεφαλήν αθροίσµατος του φορολογητέουεισοδήµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντοςµετεγγραφή ή µετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτή-τως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση,και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγα-µοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδηµα, κατά την έν-νοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση πουοι γονείς του αιτούντος µετεγγραφή είναι διαζευγµένοι,υπολογίζεται το εισόδηµα και των δύο γονέων. ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδηµα» νοείται το υψηλότερο

µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος και του κατά κεφαλήνοικογενειακού εισοδήµατος. Εφόσον ο αιτών τη µετεγ-γραφή ή µετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαµος καιδιαθέτει ατοµικό εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο τοατοµικό του εισόδηµα.

Άρθρο 73Δικαιούχοι µετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενε-γράφησαν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε µέσω της ε-πιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδουΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατοςπρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής εφόσον πλη-ρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δι-καιούχων µετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες µετεγγραφής νοούνται οι εξής: α) µετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κρι-

τηρίων του άρθρου 75, β) µετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του

άρθρου 76,γ) µετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78, δ) κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή του άρθρου 79.3. Γενική προϋπόθεση για µετεγγραφή σε όλες τις πε-

ριπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας τωνΤµηµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παι-δείας και Θρησκευµάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδη-µαϊκή λειτουργία του Τµήµατος µετεγγραφής σε αντί-στοιχο έτος σπουδών µε το Τµήµα προέλευσης. Προϋπό-θεση για τη µετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α΄ καιβ΄ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των µορίων της βά-σης µετεγγραφής του Τµήµατος στο οποίο αιτείται τηµετεγγραφή.

4. Η αίτηση µετεγγραφής πραγµατοποιείται ηλεκτρο-νικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η µετεγγραφή πραγµατοποι-είται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-ου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30ηΜαΐου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα τηςΚυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τµηµάτων,των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµά-των Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύ-ει για τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού έ-τους και εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής ΑρχήςΑνώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεταιστον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός απο-κλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την η-µεροµηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτή-µατος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευ-

49

Page 50: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

σης της ως άνω προθεσµίας, η απόφαση δύναται να εκ-δοθεί χωρίς προηγούµενη γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για τηνέκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτ-λοι των αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κα-τευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών και τα πα-ρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφί-στανται.

6. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουνχρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013(Α΄ 24).

Άρθρο 74Λόγοι αποκλεισµού

1. Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σεάλλο Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείο-νται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο

οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφω-να µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, όπου φοι-τούν,β) όσοι έχουν λάβει µετεγγραφή ή µετακίνηση σε άλ-

λο Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου,γ) όσοι, µε αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή

τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησηςκαι της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σεαποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέραςβίας,δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. µε τις κάτωθι

κατηγορίες:δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν

δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογίας των Α.Ε.Ι.και στα προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκρι-µένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%)καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπό-λοιπες Σχολές, δδ) υπότροφοι οµογενείς, δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια

εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν.2725/1999 (Α΄ 121),δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθε-

ρης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις πανελλα-δικές εξετάσεις,δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραµµα

Σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. 2. Αποκλείεται η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων Α.Ε.Ι.

µε έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκεςτου παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περι-φερειακή Ενότητα, εξαιρουµένης της Περιφερειακής Ε-νότητας Νήσων.

Άρθρο 75Μετεγγραφή βάσει οικονοµικών

και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµι-κών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος µε το δεκαπέντετοις εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέωνανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδη-µαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους ταΑ.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τονΥπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τις λει-

τουργικές τους δυνατότητες σχετικά µε τον αριθµό τωνφοιτητών τον οποίο δύνανται να µετεγγράψουν κατά τοεπόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του ΥπουργούΠαιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτιολογηµένης ει-σήγησης Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθµός των µετεγ-γραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτη-ρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%)του συνολικού αριθµού των εισακτέων του οικείου Τµή-µατος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον α-ριθµητικό υπολογισµό των θέσεων µετεγγραφής, γίνεταιστρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µο-νάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφή βάσει τουπαρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτησηγια αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικώνΑ.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορίακριτηρίων ως εξής: α) Οικονοµικά κριτήρια:αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν

υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αβ) τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα

κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ε-νός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευ-ρώ (6.000), αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυ-

µαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λε-πτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ(9.000), αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυ-

µαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενόςλεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευ-ρώ (12.000) ευρώ. Η µοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄

γίνεται πάντα διαζευκτικώς. β) Κοινωνικά κριτήρια:βα) ενάµισι (1,5) µόριο, εάν ο αιτών είναι µέλος τρίτε-

κνης οικογένειας, προσαυξανόµενο κατά ήµισυ (0,5) µό-ριο για κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογέ-νειας πλην του αιτούντος,ββ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι µέλος πολύτεκνης

οικογένειας προσαυξανόµενα κατά ήµισυ (0,5) µόριο γιακάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειαςπλην του αιτούντος, βγ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον

ένα γονέα και πέντε (5) µόρια εάν είναι ορφανός και απότους δύο γονείς, βδ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαµου γο-

νέα, βε) ένα (1) µόριο για κάθε µέλος της οικογένειας του

αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίοέχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέ-ντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις πουαναφέρονται στο παράρτηµα της υπ’ αρ.Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής από-φασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων µετεγ-γραφής µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαί-νει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατάφθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των µορίων ταοποία συγκέντρωσαν επί των οικονοµικών και κοινωνι-κών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρωναιτούντων, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής τωναιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συ-

50

Page 51: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

νολικός αριθµός µετεγγραφοµένων να µην υπερβαίνειτο ποσοστό της παρ. 1.

Άρθρο 76Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφιαπροπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγρα-φή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύµφωνα µε τηδιαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις: α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τµήµατα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα

οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητατόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότη-τα στην οποία διαµένουν µόνιµα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οιγονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοι-κίας,β) τα αδέλφια της περ. α΄ συµπεριλαµβανοµένου του

αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλουσπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνοσπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονοµή τουτίτλου σπουδών,γ) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερ-

βαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων(12.500) ευρώ.

2. Οι µετεγγραφές του παρόντος πραγµατοποιούνταικαθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις µετεγγραφές της παρ. 1, εφαρµόζεται ηακόλουθη διαδικασία:α) ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο

Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότηταφοίτησης του αδελφού, β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερει-

ακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναταινα µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα το οποίο εδρεύειστην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας τωνγονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία οίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπίακατοικίας, γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλ-

φια δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοι-χα Τµήµατα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ε-νότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατάκεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το πο-σό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτη-τές δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοι-χο Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ί-διοι ή οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρηκυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Άρθρο 77Μετακίνηση σε Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφής κατά τοπρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τµήµα µε αυτόστο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτό-χρονα αίτηση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµο-νικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:α) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα

µε το άρθρο 75, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεσητης βάσης µετεγγραφής, ήβ) έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το

άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω

πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 απόσυνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότεροσύνολο µορίων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτη-ρίων, ήγ) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα

µε το άρθρο 76, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεσητης βάσης µετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄και β΄ της παρ. 1: α) δύνανται να περιλαµβάνουν έως πέντε (5) Τµήµατα

του ίδιου επιστηµονικού πεδίου µε σειρά προτίµησης, καιεντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ε-νοτήτων. Τα Τµήµατα, τα οποία δύναται να δηλώσει οφοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υ-ποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου και για τα ο-ποία συγκεντρώνει τα µόρια της βάσης εισαγωγής, β) ικανοποιούνται µετά την ολοκλήρωση των µετεγ-

γραφών σύµφωνα µε το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουνκενές θέσεις στα Τµήµατα τα οποία έχουν δηλωθεί απότον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του πο-σοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, γ) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των

παρ. 3 και 4 του άρθρου 75.3. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄

της παρ. 1:α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της

παρ. 1 του άρθρου 75,β) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των

παρ. 3 και 4 του άρθρου 76.

Άρθρο 78Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωµα µετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστούτης παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι ε-ντάσσονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέ-

ρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120), τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόληπου ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ήέχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των

Σωµάτων Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν θανάσιµα κα-τά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυ-τής, τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόληπου ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ήέχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, γ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστο-

ποιούµενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας(ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόµενες στο πα-ράρτηµα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοι-νής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστο-τε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγµατοποι-ήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρω-πο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφήςστην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιµέλειαδηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη στην οποίατους παρέχεται ιατρική µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωσητης επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικήςαπόφασης,δ) κρατούµενοι σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας.

Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντί-στοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι.τµήµα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου

51

Page 52: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης στο οποίο κρατού-νται κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µετεγγραφήςτους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην ΠεριφερειακήΕνότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης δενυπάρχει Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τµήµα µε το Τµήµα ει-σαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δι-καίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε τοΤµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τµήµα, το οποίο εδρεύει σεόµορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργείτο Κατάστηµα Κράτησής τους,ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθη-

σαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού ει-σακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ.151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουρ-γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό έ-να τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέ-ντων, της ανωτέρω κατηγορίας,στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότη-

τας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσε-ων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µετα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007(Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας καιΘρησκευµάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουσυνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατη-γορίας,ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµε-

ρίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτη-τές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο ΙερατικόΤµήµα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περι-φερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

Άρθρο 79Κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή/µετακίνηση

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφήςδύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακα-δηµαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριω-µένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόµενες περιπτώ-σεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α) σοβαρέςπαθήσεις φοιτητών ή µελών της οικογένειας του φοιτη-τή, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα τηςυπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικήςαπόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιεί-ται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται απότα όργανα και µέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεταιστην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγ-γενούς α΄ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β΄βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο οποίος επήλθεεντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χο-ρήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής, γ) κυοφορούσεςφοιτήτριες µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού καιδιευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµή-µατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, και εφόσοναυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου,και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωµατική ή ψυ-χική βλάβη προκληθείσα από εγκλήµατα κατά της σωµα-τικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή τηςπροσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκµηριώνεται µε βάσητα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοι-χο Τµήµα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, µε εκείνοτου Τµήµατος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοι-

τητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαί-ρεση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πε-δίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα µόρια της βάσης ει-σαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τµήµα προέ-λευσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαί-ρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση εµπίπτει σε λόγους απο-κλεισµού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε ηΕπιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί οµόφωναστον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος καικρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση µετεγ-γραφής ή µετακίνησης.

4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνη-ση δεν µπορεί να αφορά σε πραγµατικά περιστατικά ταοποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτη-σης µετεγγραφής ή µετακίνησης σύµφωνα µε τις προϋ-ποθέσεις του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-µάτων συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος πενταµε-λής Επιτροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαί-ρεση αιτήσεων µετεγγραφής ή µετακίνησης. Η Επιτροπήαποτελείται από ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεταιαπό τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ε-κτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) µέλη, τα οποία υποδει-κνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν(1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακα-δηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης ΑνώτατηςΕκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-των, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικό-τητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υ-πουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη τηςδεν λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση γιατη συµµετοχή τους σε αυτή. Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής δεν δηµοσιοποιεί-

ται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οι-κείο ακαδηµαϊκό έτος.

Άρθρο 80Αίτηση θεραπείας

Κατά των αποτελεσµάτων των αιτήσεων µετεγγραφήςδύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα(30) ηµερών ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, η οποία συ-γκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ειδικά για αυτόντον σκοπό µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-σκευµάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεταιαποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλµατος,το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κα-τά την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής.

Άρθρο 81Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο αριθµός των µορίων ο οποίος προβλέπεται για τονυπολογισµό της βάσης µετεγγραφής στην περ. δ΄ τουάρθρου 72 δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγρα-φής και µετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέ-τασης τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείαςενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 80, καθώς και κάθεάλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια-

52

Page 53: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

τάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται µε απόφασητου Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75και 76 δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση τουΥπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 82Ίδρυση

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράµµατασπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (ΞενόγλωσσαΠρογράµµατα Σπουδών - Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονταιστον στρατηγικό σχεδιασµό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούνστην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστηµονι-κή συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υ-ψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται απο-κλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτόςΕυρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείωνή αντίστοιχων σχολείων µε φυσική έδρα στην αλλοδαπή.Οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει µεπλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ήαντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκο-µίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναµο τίτλο δευ-τεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα ει-σαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τηςχώρας στην οποία αποφοιτούν.

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου τουΑ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέ-λευσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαµβάνεινα διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµε-ρίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Συγκλήτου περι-λαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον τίτλο, το περιεχόµενο και τον σκοπό του προ-

γράµµατος, β) τον συνολικό αριθµό των εισακτέων φοιτητών του

προγράµµατος, γ) το ύψος των ενδεχόµενων τελών φοίτησης και τους

λοιπούς πόρους του προγράµµατος σύµφωνα µε το άρ-θρο 86, δ) τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ο οποίος

περιλαµβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προ-γράµµατος, τους πόρους και τις βασικές υποδοµές λει-τουργίας του,ε) τη µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται ανα-

λυτικά οι επιστηµονικοί, επιστηµολογικοί και κοινωνικοίλόγοι οι οποίοι καθιστούν σηµαντική τη λειτουργία τουπρογράµµατος, ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µετην έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράµµατος,στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα

σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίζονται ανά πε-ρίπτωση, ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος, η) το προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών στο οποίο ε-

µπεριέχονται οι τίτλοι των µαθηµάτων, το περιεχόµενότους, οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποί-ες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδα-κτικό έργο, οι πιστωτικές µονάδες κάθε µαθήµατος, ηχρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των µα-θηµάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακώνµαθηµάτων,

θ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, ι) την επίσηµη γλώσσα διοργάνωσης, ια) τις πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την α-

πονοµή του τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το άρθρο 30του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων για τη

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προ-γράµµατος σπουδών της περ. η΄ για την εκµάθηση αυ-τής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του προ-

γράµµατος.3. Ξ.Π.Σ. µπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία

περισσοτέρων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτααπό εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων,µε τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στοοποίο περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία τηςπαρ. 2, καθώς και ο αριθµός των µελών µε τον οποίοσυµµετέχει κάθε συνεργαζόµενο Τµήµα στην ΕπιτροπήΠρογράµµατος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 83, ό-πως επίσης και η τυχόν κατανοµή των πόρων µεταξύ τωνσυνεργαζόµενων Τµηµάτων. Σε περίπτωση διιδρυµατι-κού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαµβάνεται από τη Σύ-γκλητο του Ιδρύµατος, το οποίο αναλαµβάνει τη διοικη-τική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύµφωνης γνώµηςτης Συγκλήτου του άλλου Ιδρύµατος.

4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούµενη πι-στοποίηση των προγραµµάτων αυτών από το ΣυµβούλιοΑξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώ-τατης Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12). Μετά την ίδρυσήτους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύµφωνα µετην υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 τουν. 4653/2020.

5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, µε ε-πιµέλεια του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας καιΘρησκευµάτων εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη τηςαπόφασης.

Άρθρο 83Όργανα διοίκησης

1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση καιλειτουργία των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα: α) η Σύγκλητος του Ιδρύµατος, β) η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (Επιτροπή), γ) ο Διευθυντής του Προγράµµατος (Διευθυντής). 2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρµόδιο όργανο για

την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2του άρθρου 82, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράµ-µατος Σπουδών και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, ηΣύγκλητος ασκεί αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα ακα-δηµαϊκού, διοικητικού, οικονοµικού και οργανωτικού χα-ρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τονπαρόντα νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. α) Η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών αποτελείταιαπό επτά (7) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή των συνεργα-ζόµενων Τµηµάτων σε περίπτωση διατµηµατικού ή διι-δρυµατικού Ξ.Π.Σ., µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µετο αντικείµενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστονδύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή Αναπληρωτές Κα-θηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείταιµε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συ-

53

Page 54: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

νέλευσης του Τµήµατος. Σε περίπτωση διατµηµατικού ήδιιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται µε από-φαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβειτη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος, κατόπινπρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµη-µάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν καµία α-ποζηµίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντωντους.β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της α-

πόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82, καθώς και κάθε άλλοθέµα σχετικά µε τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίοαρµόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος, ββ) ορίζει από τα µέλη της τον Διευθυντή του προ-

γράµµατος και τον Αναπληρωτή του, βγ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκό-

ντων του Ξ.Π.Σ.,βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ., βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία

του Ξ.Π.Σ., βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτη-

σης, προκειµένου να απονεµηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,βζ) εγκρίνει τις µετακινήσεις του διδακτικού προσωπι-

κού σε περίπτωση που αυτό δεν διαµένει µόνιµα στοντόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., βη) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, η οποία σχετίζεται

µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράµ-µατος.

4. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνε-

δριάσεις της, β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα

του Α.Ε.Ι. θέµατα σχετικά µε την αποτελεσµατική λει-τουργία του Ξ.Π.Σ., γ) είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος

σύµφωνα µε το άρθρο 56 του ν. 4485/2017, δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, η οποία ορί-

ζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που εξουσιο-δοτείται νοµίµως να ασκεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 84Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθείκατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατη-γορίες:α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστη-ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τε-χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικεί-ου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.µε πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόµιµων υποχρεώ-σεών τους, β) οµότιµους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη

Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδί-ου ή άλλου Α.Ε.Ι.,γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980

(A΄ 112), δ) ακαδηµαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρ-

θρου 29 του ν. 4009/2011 (A΄ 195), ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του

ν. 4009/2011,

στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Ατου ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή ερευνητικών κέντρων τηςαλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-µατος και έχουν διδακτική εµπειρία και επαρκή επιστη-µονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, ζ) νέους επιστήµονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδα-

κτορικού διπλώµατος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµέ-νες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµε-νο του Ξ.Π.Σ..

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγ-µατοποιείται µε απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από ει-σήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋπο-θέσεις σχετικά µε την ανάθεση του διδακτικού έργου δύ-ναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνα-νται να αµείβονται αποκλειστικά από τους πόρους τουΞ.Π.Σ.. Το ύψος της αµοιβής του διδακτικού προσωπικούκαθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής ΠρογράµµατοςΣπουδών κατ’ αντιστοιχία της αµοιβής των διδασκόντωντου άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έρ-γου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.

Άρθρο 85Λοιπό προσωπικό

1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνα-νται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόµιµων υ-

ποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργα-νική του θέση, µε ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αµοιβή,η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) κατόπιν εισή-γησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 83, β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα

µε την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. 2. Η αµοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει απο-

κλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 86Πόροι

1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. µπορούν να προέρχονται από:α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσε-ως οικονοµικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήµατα, δ) πό-ρους από ερευνητικά έργα ή προγράµµατα, και ε) από ι-δίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγµατοποιεί-ται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το ο-ποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προ-γράµµατος σε περίπτωση διιδρυµατικού προγράµµατος.Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επι-τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζε-ται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..

3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιµοποιούνται κατά προτε-ραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυ-τού, και εφόσον υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα, αυτά δύ-ναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτι-κών και αναπτυξιακών αναγκών του Τµήµατος ή των συ-νεργαζόµενων Τµηµάτων του Ξ.Π.Σ..

54

Page 55: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Άρθρο 87Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

Οι µετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού τουΞ.Π.Σ., το οποίο δεν διαµένει µόνιµα στον τόπο διεξαγω-γής του Ξ.Π.Σ., εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ. 3του άρθρου 83. Οι δαπάνες µετακίνησης βαρύνουν τονπροϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους µε-τακινούµενους µετά την προσκόµιση των σχετικών πα-ραστατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

Άρθρο 88Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών

διπλής ειδίκευσης

1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλουΑ.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευ-σης, τα οποία οδηγούν στην απονοµή ενός ενιαίου τίτ-λου σπουδών πρώτου κύκλου µε ειδίκευση σε δύο δια-φορετικά γνωστικά αντικείµενα.

2. Το πρόγραµµα σπουδών της περ. η΄ της παρ. 2 τουάρθρου 82 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεταιµε τέτοιο τρόπο, ώστε τα προσφερόµενα µαθήµατα νααντιπροσωπεύουν ισοµερώς κάθε γνωστικό αντικείµενοτου Ξ.Π.Σ..

3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνερ-γαζόµενα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουνσχετικό µνηµόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφο-νται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδι-κεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρ-θρου 82. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση,διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρό-ντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις τουπαρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 89Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών

1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλουΑ.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξ.Π.Σ., τα οποίαοδηγούν στην απονοµή δύο ισότιµων τίτλων σπουδώνπρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού α-ντικειµένου.

2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προ-σαυξηµένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρο-νική διάρκεια των λοιπών προγραµµάτων σπουδών πρώ-του κύκλου.

3. Το πρόγραµµα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναιένα ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεταισε δύο επιµέρους µη αυτοτελή προγράµµατα σπουδών,το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύµφωνα µε ταστοιχεία της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 82. Στην α-πόφαση της παρ. 2 του άρθρου 82 ορίζονται οι πιστωτι-κές µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του κάθεενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ. σύµφωνα µε τοάρθρο 30 του ν. 4009/2011.

4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόµεναΤµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικόµνηµόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδι-κότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται ταστοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82. Γιαθέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και

λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου ε-φαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κε-φαλαίου.

Άρθρο 90Θερινά προγράµµατα σπουδών

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν θερινά προ-γράµµατα σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) ε-βδοµάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυµά-των ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Τα θερινά προγράµµατα σπουδών ιδρύονται µε από-φαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουντέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην από-φαση ίδρυσής τους. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέµα-τα σχετικά µε τη λειτουργία του θερινού προγράµµατοςσπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το πε-ριεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, τις πιστωτικέςµονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσ-σα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην τηςελληνικής, και άλλες λεπτοµέρειες.

3. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων των θερινώνπρογραµµάτων σπουδών πραγµατοποιείται µέσω τουΕ.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 91Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής

Τα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής δύνανται να διοργανώνουνΞ.Π.Σ. του άρθρου 82, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρ-θρου 88 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 89 σε συνεργασίαµε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης τηςαλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού µνηµονίου συ-νεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροιτης συνεργασίας των Ιδρυµάτων και εξειδικεύονται ταστοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82, καθώςκαι λοιπά στοιχεία σχετικά µε τη διοργάνωση προγράµ-µατος. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, δι-οίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντοςάρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρό-ντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 92Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να µεριµνήσει για τη σύναψη σύµ-βασης µε αντικείµενο την οµαδική ασφαλιστική κάλυψητων φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφα-λιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016(Α΄ 147) και του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Ηασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την ιατροφαρµακευ-τική περίθαλψη, νοσοκοµειακή κάλυψη και ασφάλεια κιν-δύνου.

2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελώνφοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσηςτου Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 93Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται µονάδα µε αντικείµενοτην υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφο-

55

Page 56: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

νται στα προγράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότε-ρα την επικοινωνία µε άλλους φορείς του Δηµοσίου γιαθέµατα σχετικά µε τη διαµονή και την εγκατάστασή τουςστην ηµεδαπή.

2. Έως την έκδοση του Οργανισµού του οικείου Α.Ε.Ι.,το επίπεδο, η δοµή και η οργανωτική διάρθρωση της µο-νάδας της παρ. 1 ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου.

3. Η µονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικόπροσωπικό του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογήτου πρόσθετου προσωπικού πραγµατοποιείται µέσω δη-µόσιας πρόσκλησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου64 του ν. 4485/2017.

4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών τηςΜονάδας και των κοινών λειτουργικών αναγκών τωνΞ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείουΑ.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών καιΔιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., δύναται ναδηµιουργείται έργο από τους ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.του οικείου Α.Ε.Ι. κατά την περ. β΄ της παρ. 6 του άρ-θρου 59 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 94Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής

για λόγους σπουδών

Το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταταιως εξής:

«Άρθρο 37Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής

σε φοιτητές α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της χώ-ρας, τα οποία προσφέρουν προγράµµατα σπουδών πρώ-του, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουντριµερείς συµβάσεις µε το Υπουργείο Μετανάστευσηςκαι Ασύλου και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στη χωρικήαρµοδιότητα της οποίας εδρεύει το A.E.I. για τη θέσπισηδιαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής σε φοι-τητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοίστα προγράµµατα σπουδών τους και εισέρχονται στηνΕλλάδα µε εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές, υπότους εξής όρους:α) Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχι-

στον: αα) τριετής για προγράµµατα πρώτου κύκλου, αβ)ετήσια για προγράµµατα δεύτερου κύκλου και αγ) τριε-τής για προγράµµατα τρίτου κύκλου,β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33

για τη χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιωνσυµβάσεων. Η σύµβαση της παρούσας παραγράφου δύναται να α-

φορά το σύνολο ή µέρος των προγραµµάτων σπουδώντου οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία κάνουν δεκτούς, ως φοιτη-τές, πολίτες τρίτων χωρών.

2. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων της παρ. 1, το Υ-πουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται α-πό τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης ΜεταναστευτικήςΠολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πο-λιτικής, η κατά τόπο αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκησηεκπροσωπείται από τον Συντονιστή της, και το Α.Ε.Ι. απότον νόµιµο εκπρόσωπό του.

3. Στις συµβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστοντα ακόλουθα στοιχεία:α) ο αριθµός των προγραµµάτων σπουδών, τα οποία

προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναταινα εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών, β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράµµατος

σπουδών, γ) ο ανώτατος αριθµός εισακτέων ανά πρόγραµµα

σπουδών και ακαδηµαϊκό έτος, δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρµο-

διότητα την προετοιµασία του πλήρους φακέλου, ο οποί-ος περιλαµβάνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας δια-µονής λόγω σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικάγια κάθε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτόςσε πρόγραµµα σπουδών του Α.Ε.Ι., ε) οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι συντρέχουν για τη σύναψη

της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος της σύµβασης και η δυ-νατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και οι υποχρεώ-σεις των συµβαλλόµενων µερών.

4. Η αίτηση χορήγησης της άδειας διαµονής του παρό-ντος υποβάλλεται, µε µέριµνα του οικείου Α.Ε.Ι. προς τηναρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης τηςΑποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµεναστο άρθρο 8, και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαι-ολογητικά για την έκδοση της άδειας διαµονής, όπως αυ-τά ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136.

5. Η άδεια διαµονής του παρόντος χορηγείται µε από-φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τοαργότερο εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών απότην ηµεροµηνία υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογη-τικών και λήψης των απαιτούµενων βιοµετρικών στοιχεί-ων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 1 του ν.4018/2011.

6. Η άδεια διαµονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονηµε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράµµατοςσπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτηςχώρας. Εφόσον υφίσταται ανάγκη ανανέωσης για την ο-λοκλήρωση των σπουδών του πολίτη τρίτης χώρας, η ά-δεια διαµονής δύναται να ανανεώνεται σύµφωνα µε τα ο-ριζόµενα στο άρθρο 34 στο πλαίσιο της ταχύρρυθµης δια-δικασίας του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση υποβολήςτων στοιχείων της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 προςτην αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσηςβαρύνει το οικείο Α.Ε.Ι..

7. Μετά τη σύναψη της σύµβασης της παρ. 1, το Α.Ε.Ι.ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, τις ελληνικές προ-ξενικές αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυµούν ναεισέλθουν πολίτες προκειµένου να εγγραφούν σε προ-γράµµατα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., για την ισχύουσασύµβαση και τους όρους διαδικασίας ταχείας χορήγησηςαδειών διαµονής για πολίτες τρίτων χωρών.

8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-µάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθµίζονται τυχόνθέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,ιδίως ως προς το περιεχόµενο της σύµβασης για τη διαδι-κασία ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτεςτρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουνσε προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλ-λο διαδικαστικό θέµα.

Άρθρο 95Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουνακαδηµαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύοςτου προγράµµατος σύµφωνα µε την περ. ζ΄ της παρ. 2του άρθρου 82.

56

Page 57: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96Διαδικασία εκλογής Κοσµήτορα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα α-παρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµί-δας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων κα-θηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρε-τούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικόσώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανω-τέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως τουλόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεταιτην αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκό-ντων τους.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθί-σταται ως εξής:

«6. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. Η εκλογικήδιαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικήςψηφοφορίας σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυ-νατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακρι-βώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθί-σταται ως εξής:

«7. Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συ-γκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψή-φων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσµήτορες δενσυγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρωνψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµ-βάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτω-ση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµ-βάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέ-γεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετικήπλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µό-νο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει του-λάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»

4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεταιπαρ. 13 ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας καιΘρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-νται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διε-ξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.»

Άρθρο 97Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή

Προέδρου Τµήµατος

1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθί-σταται ως εξής:

«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου καιΑναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο τωνκαθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθη-γητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θη-τεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείουΤµήµατος. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµ-µετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τηθέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον ηαπουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγό-ρευση άσκησης των καθηκόντων τους.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθί-σταται ως εξής:

«7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Ανα-πληρωτή Προέδρου είναι άµεση και µυστική. Η εκλογικήδιαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικήςψηφοφορίας σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυ-νατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακρι-βώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθί-σταται ως εξής:

«8. Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδροςεκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την α-πόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς απότους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειο-ψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας,η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµηηµέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικα-σίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµηηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκε-ντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Ε-άν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται ανσυγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυ-ρων ψήφων.»

4. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 12ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας καιΘρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζο-νται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διε-ξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 98Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τοµέα

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντι-καθίσταται ως εξής:

«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή ΔιευθυντήΤοµέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώ-της βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επί-κουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς καιτων υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τοµέα. Στο ε-κλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοιεκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανε-ξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δενσυνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησηςτων καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφο-δέλτιο, που περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψη-φίων. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγε-ται µε κάλπη. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησήτους για έναν µόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δί-πλα από το όνοµά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψή-φιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έ-γκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώ-σει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επανα-λαµβάνεται αµέσως, την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2)πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ουποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρεςψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρω-ση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα,κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσ-σεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική δια-πιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως.».

57

Page 58: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Άρθρο 99Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 τουν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:«Στα µέλη Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου συµπερι-λαµβάνονται όσα τελούν σε επιστηµονική άδεια της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όσα βρί-σκονται σε αναστολή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου24 του ν. 4009/2011» ή δυνάµει άλλης γενικής ή ειδικήςδιάταξης που προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθη-κόντων λόγω εκλογής ή διορισµού σε θέση ή αξίωµα µετο οποίο η ιδιότητα του µέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυµβί-βαστη. Ο επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αµοιβή ήάλλου είδους αποζηµίωση για την επίβλεψη της διδακτο-ρικής διατριβής.

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. ωςεξής: «4. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προ-γράµµατος µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., το οποίοτελεί σε επιστηµονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).»

3. Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 87 τουν. 4485/2017 παρατείνονται έως 31.12.2020.

Άρθρο 100Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4521/2018(Α΄ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι παρεµβατικές και µη παρεµβατικέςκλινικές µελέτες δεν εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτωντης Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται µό-νο η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρµό-δια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητηδιοικητική Αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύου-σα νοµοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών µελετών.»

Άρθρο 101Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιµόρφωσης

Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

1. Το Εθνικό Κε�ντρο Επιµο�ρφωσης Εκπαιδευτικω�ν(Ε.Κ.ΕΠ.Ε.), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 9Α τουν. 2552/1997 (Α΄ 266) καταργείται και οι αρµοδιότητέςτου περιέρχονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-κής (Ι.Ε.Π.).

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου3 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Α-ντιπρύτανη, τους Κοσµήτορες και ένα µέλος Δ.Ε.Π. τουΕ.Α.Π. από κάθε Σχολή.»

Άρθρο 102Θέµατα φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος

Μετάφρασης και Διερµηνείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραµµένοι φοιτητές τουΤµήµατος Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοι-νωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ε-ντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα Λογιστικής και Χρη-µατοοικονοµικής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητι-κών Επιστηµών. Οι φοιτητές του προηγούµενου εδαφίουσυνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών

του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. εισαγωγήςτους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµή-µατος Τ.Ε.Ι. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και ε-ξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση τωνπαραπάνω φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. τουΤµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του οικεί-ου Α.Ε.Ι..

2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χο-ρήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων,σε φοιτητές και αποφοίτους του Τµήµατος Διοίκησης Ε-πιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρµόδια είναι ταόργανα του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµι-κής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµώντου Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρό-τητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το Τµήµα Με-τάφρασης και Διερµηνείας µέχρι την έναρξη ισχύος τουπαρόντος. Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης τωντίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων τουπροηγούµενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοι-τους του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώηνΤ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυµούν την αντικατάσταση εκείνωντων οποίων έχουν εκδοθεί µέχρι και την έναρξη ισχύοςτου παρόντος, από το Τµήµα Μετάφρασης και Διερµη-νείας.

Άρθρο 103Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τµηµάτων Α.Ε.Ι.

σε αναστολή

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄12) αντι-καθίσταται ως εξής:

«2. Στα Τµήµατα της παρ. 1, εφόσον έχουν ήδη εντα-χθεί εγγεγραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνο-λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), η εκπαιδευτι-κή λειτουργία συνεχίζεται µόνον όσον αφορά στο σκέ-λος της υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών τουπρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Στην περ. στ΄ της παρ. 1, η εκ-παιδευτική λειτουργία του εν λόγω τµήµατος συνεχίζε-ται µόνο για την οργάνωση και προσφορά προγραµµά-των σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.».

Άρθρο 104Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

1. Η ισχύς της απόφασης των Υπουργών Οικονοµικώνκαι Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 6 του άρθρου 3του ν. 4653/2020 (Α΄12) άρχεται από την ηµεροµηνία έ-ναρξης ισχύος του ν. 4653/2020.

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 τουν. 4653/2020 προστίθεται η φράση «ή των Οµάδων Εσω-τερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τµηµάτων τωνΑ.Ε.Ι., καθώς και από φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουντα προσόντα της δηµόσιας πρόσκλησης εγγραφής στοΜητρώο Φοιτητών που εκδίδεται µε απόφαση τουΣ.Α.Π.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις που η µόνιµη κατοικία των προ-σώπων της προηγούµενης παραγράφου βρίσκεται σε α-πόσταση µεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιοµέ-τρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επί-σης και στις περιπτώσεις που για τη µετακίνησή τουςστην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσιαµετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων, δύνα-

58

Page 59: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ται να καταβάλλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση προςαντιµετώπιση των εξόδων µετοίκησης και των οδοιπορι-κών εξόδων. Το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι και οιπροϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίοζήτηµα ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των ΥπουργώνΟικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη µε-τεγκατάσταση των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµισηδεν καταβάλλεται καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης πουπροβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Η πρόσθετη µη-νιαία αποζηµίωση των προηγούµενων εδαφίων δεν εµπί-πτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, είναι αφορολόγη-τη και εξαιρείται από το όριο που προβλέπεται στην παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι εκδοθεί-σες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 41472/Ζ1/30-3-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) και 41930/Ζ1/31-03-2020 (ΦΕΚΥΟΔΔ 267) παραµένουν σε ισχύ.»

Άρθρο 105Συνεργασία Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων

και Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.

Είναι δυνατή η συνεργασία µεταξύ των δύο Πανεπι-στηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, κα-θώς και η συνεργασία µεταξύ των δύο προηγούµενων µετα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. στον εκπαιδευτικό και επιστη-µονικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς παροχής υπηρε-σιών υγείας σύµφωνα µε τις ανάγκες των συνεργαζόµε-νων νοσοκοµείων. Κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµο-θεσίας η συνεργασία και οι όροι αυτής εγκρίνονται µε α-πόφαση των Διοικήσεων των συνεργαζόµενων Νοσοκο-µείων και στον βαθµό που αφορά τη συνεργασία τους µετα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε έγκριση της οικείας, ή σεπερίπτωση περισσοτέρων συναρµόδιων, των αντίστοι-χων συναρµόδιων Δ.Υ.ΠΕ..

Άρθρο 106Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 τουπ.δ. 387/1983 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Δ.Σ. της Λέσχης συγκροτείται και λειτουργεί νόµι-µα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45) έ-στω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοι-τητικών Συλλόγων ή µολονότι έχουν υποδειχθεί και νο-µίµως προσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στιςσυνεδριάσεις του υπό την προϋπόθεση της παρουσίας ό-λων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών.»

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 τουπ.δ. 387/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόµιµασύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) έστωκαι αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοιτητι-κών Συλλόγων ή αν και έχουν υποδειχθεί και νοµίµωςπροσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στις συνε-δριάσεις τους υπό την προϋπόθεση της παρουσίας όλωντων λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών.»

Άρθρο 107 Μεταπτυχιακά διπλώµατα του Διεθνούς ΚέντρουΑνωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών

Το άρθρο 46 του ν. 4559/2018 (Α΄142) αντικαθίσταταιως εξής:

« Άρθρο 46Μεταπτυχιακά διπλώµατα διεθνών οργανισµών

Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που απονέµονται από τοΔιεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών ΓεωπονικώνΣπουδών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ήδηαπονεµηθεί από το Μεσογειακό Αγρονοµικό ΙνστιτούτοΧανίων έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ισό-τιµα προς τα µεταπτυχιακά διπλώµατα των Α.Ε.Ι. της η-µεδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 11 τουν. 3328/2005 (Α΄ 80).»

Άρθρο 108Ρυθµίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους

και των συµβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικώνστην πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Στο άρθρο 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεταιπαρ. 9 ως εξής:

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020:α. Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.β. Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 26 Ιουνίου.γ. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελώνΕιδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΕιδικούΒοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνταιστην πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,για την παραπάνω παράταση δεν απαιτείται υπογραφήτροποποιητικής σύµβασης εργασίας και ανάρτηση τηςπερίληψης αυτής στη Διαύγεια.»

Άρθρο 109Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή, µε κα-θεστώς πλήρους απασχόλησης, µέλος Δ.Ε.Π, ή Επιστη-µονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλος µεσχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου(Ι.Δ.Α.Χ.) που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ή εκπαιδευτικός τηςδηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος του Υ-πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος απο-σπάται στο Ι.Ε.Π. µε απόφαση του αρµόδιου οργάνουτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά πα-ρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ή εκπαιδευτι-κός της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

2. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύµατα και τα α-συµβίβαστα στο πρόσωπό του, καθώς και το όργανο, τακριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής του,καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίαςτου Ι.Ε.Π.. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-ντος που εκδίδει το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ε.Π. µπο-ρεί να ορίζονται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα επιλο-γής. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύµφωναµε τις κείµενες διατάξεις, µε κοινή απόφαση των Υπουρ-γών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, πουδηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτηκαι µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του ΔιοικητικούΣυµβουλίου. Η θητεία του Διευθυντή µπορεί να διακό-πτεται αζηµίως για το Ι.Ε.Π. πριν από τη λήξη της για λό-γους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλή-

59

Page 60: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ρωση των καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, πουεκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοι-κητικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως.».

2. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρ. 37ως εξής;

«37. Έως τον καθορισµό στον Εσωτερικό ΚανονισµόΛειτουργίας του Ι.Ε.Π. των προσόντων του Διευθυντήτου Ι.Ε.Π., των κωλυµάτων και των ασυµβιβάστων στοπρόσωπό του, καθώς και του οργάνου, των κριτηρίων καιτης διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής του, τα ανω-τέρω καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συµβούλιο τουΙ.Ε.Π..»

Άρθρο 110Κατ' εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής

δικαιολογητικών επιµισθίων εξωτερικού

Στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πρά-ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκεµε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η φράση «Έωςτην 31η Μαΐου 2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Έ-ως την 30ή Ιουνίου 2020».

Άρθρο 111Ειδικές ρυθµίσεις για την καταβολή

επιµισθίου εξωτερικού

Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου ε-ξωτερικού στους δικαιούµενους αυτό αποσπασµένουςστο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλή-λους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του Υ-πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το χρονικό διά-στηµα από 1.5.2020 έως και 30.6.2020 λογίζεται ως χρο-νικό διάστηµα προσφοράς εργασίας και παροχής διδα-κτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Άρθρο 112Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα Συντονιστών

Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρµό-διος Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού µπορεί να α-ποφασίζει την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ήτην επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών µονά-δων, καθώς και κάθε άλλης µορφής οργανωτικής δοµήςτης ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, όπωςαυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159,διόρθ. σφάλµ. Α΄ 165), ανάλογα µε τις συνθήκες, και ταµέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν ισχύ-ει αναδροµικά από την 1η.05.2020.

Άρθρο 113Φοίτηση µαθητών υπηκοότητας κράτους - µέλους

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η φοίτηση µαθητών µε υπηκοότητακράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις

ξένου σχολείου, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στηνΕλλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2),όταν ακολουθείται:α) πρόγραµµα σπουδών κράτους - µέλους της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήβ) συνδυαστικό πρόγραµµα όπου µια από τις εµπλεκό-

µενες χώρες είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε. ήγ) πρόγραµµα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου

(International Baccalaureate) για την υποχρεωτική εκπαί-δευση, πιστοποιηµένο για τον σκοπό αυτόν από τον Ορ-γανισµό Διεθνούς Απολυτηρίου (InternationalBaccalaureate Organization).».

Άρθρο 114Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυ-τάνεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.),των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020, και οι οποίεςέχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος τουπαρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύµφω-να µε τα άρθρα 65 έως 71 και την παρ. 1 του άρθρου 72του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µονοµελών οργά-νων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων(Α.Ε.Ι.), τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στην παρ. 1,και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρ-ξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρε-ωτικά σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών Κλινι-κών, Εργαστηρίων και Μουσείων Ανωτάτων Εκπαιδευτι-κών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν ήδη προκηρυ-χθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκη-ρύσσονται υποχρεωτικά.

Άρθρο 115Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου

και Μουσείου

Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Κλι-νικής, Εργαστηρίου και Μουσείου διεξάγεται µέσω ηλε-κτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-γών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυ-βέρνησης καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλε-κτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτη-µα για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 116Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών

Προγραµµάτων Σπουδών

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεταιπαρ. 9 ως εξής:

«9. Τα προγράµµατα δεύτερου κύκλου σπουδών, τα ο-ποία παρέχονται από το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διε-θνών Προγραµµάτων Σπουδών και έχουν ιδρυθεί ή επα-νιδρυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017 {Α΄114), εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως σύµφωναµε την κείµενη νοµοθεσία, την απόφαση ίδρυσής τουςκαι τον Κανονισµό Λειτουργίας τους.».

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3του ν. 4610/2019 καταργούνται.

60

Page 61: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Άρθρο 117Διευθυντής Κλινικής

Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής:

«Απαγορεύεται η υποψηφιότητα προσώπων που απο-χωρούν λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίαςκατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέ-σης, εκτός αν στην κλινική υπηρετεί ένα µόνο µέλοςΔ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.»

Άρθρο 118Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κενές θέσεις προϊσταµένων στις οργανικές µονάδεςτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιπέδουΔιεύθυνσης ή Τµήµατος, στις οποίες µπορούν να προΐστα-νται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµούτου Υπουργείου (π.δ. 18/2018, Α΄ 31), µπορούν να καλύ-πτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία αποσπώνταιγια τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-σκευµάτων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων τηςπερ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄186). Τα εν λόγω στελέχη αναπληρώνονται σύµφωνα µετις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχώνεκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στε-λέχη εκπαίδευσης, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν ναασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψητης οποίας έχουν αποσπασθεί.

Άρθρο 119Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων

Επαγνελµατικής Κατάρτισης καιτου Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

1. Στους µαθητευόµενους των Ινστιτούτων Επαγγελµα-τικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ι-σχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κο-ρωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενί-σχυση ίση µε το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και τοποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για τοχρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέ-τρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πά-σης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθ-µού, µέχρι την επαναλειτουργία τους. Το φυσικό και οικο-νοµικό αντικείµενο των προγραµµάτων ολοκληρώνεταικανονικά, µε την αναστολή των έκτακτων µέτρων, µε ισό-χρονη παράταση των συµβάσεων µαθητείας και του χρο-νοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της µάθησης στην εκπαι-δευτική δοµή. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυ-σης µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηµατο-δοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-σεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-πτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτωνµπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ηδιαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έ-κτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτη-µα για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 120Έκτακτα ζητήµατα για τη λειτουργία

της Ακαδηµίας Αθηνών

1. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα της Ακαδηµίας Αθη-νών, η οποία παρατάθηκε για δύο (2) µήνες σύµφωνα µετην παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πέµπτου της από13.04.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84),όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄104), και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου 2020, παρα-τείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως την 31η Ο-κτωβρίου 2020.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βε-βαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντωςγια χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τουςέξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε α-πόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η ο-ποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Συγκλήτου της Α-καδηµίας Αθηνών, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήµαταπου κρίνονται αναγκαία για τη σύγκληση της Ολοµέλειαςτης Ακαδηµίας, τη συζήτηση, τη διαδικασία της ψηφοφο-ρίας και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή,στην έκταση που δεν είναι εφικτή η τήρηση των σχετικώνδιατάξεων του ν. 4398/1929 (Α΄ 308) και του ΕσωτερικούΚανονισµού της Ακαδηµίας.

Άρθρο 121Εξόφληση δαπανών

για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Οι δαπάνες αγοράς ακινήτου στη θέση Τρία Μοναστή-ρια Ρεθύµνου δυνάµει της µε αριθµ. 86934/8/2017 συµβο-λαιογραφικής πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπα-νών για τη σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης, θεω-ρούνται νόµιµες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βά-ρος του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ΔηµοσίωνΕπενδύσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµί-ου, ως καθολικού διαδόχου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, κατά πα-ρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή συµβα-τικού όρου που τυχόν έχει συµπεριληφθεί στην µε αριθµ.86934/8/2017 συµβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 122

Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985(Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:

«β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελµατικών συµβούλων, ό-πως αυτός µετονοµάσθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 3του ν. 2817/2000 (Α΄ 78): αα) πτυχίο του Τµήµατος Φιλο-σοφίας Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχο-λογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολο-γίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτι-κής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής ή φι-λολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο καιαντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και ββ)µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη συµβουλευτική καιτον επαγγελµατικό προσανατολισµό Πανεπιστηµίου τηςηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο Πανεπιστηµίου της αλ-λοδαπής».

61

Page 62: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

Άρθρο 123

Στους Οµότιµους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκ-παιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και σε αφυπηρετή-σαντες Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη Επιστηµο-νικού Προσωπικού της βαθµίδας του καθηγητή των Τ.Ε.Ι.τα οποία είτε συγχωνεύθηκαν διά απορροφήσεως είτεκαταργήθηκαν λόγω ένταξής τους σε Πανεπιστήµιο, δύ-ναται να απονεµηθεί ο τίτλος του Οµότιµου Καθηγητήτου ως άνω Πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή τουςπρος τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, συνεκτιµώντας το έρ-γο και την προσφορά τους και σύµφωνα µε τις προϋπο-θέσεις οι οποίες τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό τουΙδρύµατος.

Άρθρο 124

1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) α-ντικαθίσταται ως εξής:

«Κατασκευή αιθουσών σχολικών µονάδων για την α-ντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέ-γασης µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθ-µιας εκπαίδευσης».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019(Α΄ 70) προστίθεται παρ. 1.α ως εξής:

«1.α. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτι-κών αναγκών της στέγασης µαθητών πρωτοβάθµιας ήδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συ-νεπεία φυσικών καταστροφών, όπως µετά από κατα-στροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, µε αποτέλεσµατην ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών µονάδων η οποίααποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθµιου ήδευτεροβάθµιου µετασεισµικού ελέγχου ή από έκθεσηΜηχανικού του οικείου δήµου, καθώς και εξαιτίας των ε-ξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιµετώ-πιση των κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊούCOVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών µο-νάδων, σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους και τιςσχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δηµόσιας Υ-γείας, και εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οι-κείο δήµο, η µη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη µε-ταφορά των µαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και δια-τήρηση για προσωρινό χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4)ετών µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών,σύµφωνα µε την παράγραφο 14, προκατασκευασµένωνσχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής µε τους απαι-τούµενους βοηθητικούς χώρους.Οι προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες του προη-

γούµενου εδαφίου µε τους βοηθητικούς χώρους, τοπο-θετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λει-τουργούν σχολικές µονάδες, κατά την έναρξη ισχύοςτου παρόντος, µε δυνατότητα υπέρβασης του συντελε-στή δόµησης και του ποσοστού κάλυψης σε ποσοστό έ-ως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ό-τι ο αύλειος χώρος που αποµένει µετά την τοποθέτησητης αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.µ. ανάµαθητή.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µετις παραγράφους 1 και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσώνστη σχολική µονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύµφωνα µετην παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες:α) σε άλλες σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας εκπαί-δευσης, β) σε µονάδες διαφορετικής βαθµίδας εκπαίδευ-

σης, οπότε και δηµιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.»4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθί-

σταται ως εξής:«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατα-

σκευασµένων σχολικών αιθουσών των παραγράφων 1και 1.α µπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστηµα τωνπαραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόµητωνοικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο,στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ήστην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ.Α.Ε.), πλην ρυµοτοµούµενων χώρων, κοινόχρηστων, χα-ρακτηρισµένων συγκεκριµένης χρήσης, δάσους, ρέµα-τος και αρχαιολογικού χώρου.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου,την τοποθέτηση των αιθουσών των παραγράφων 1 και1.α µπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου ηΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρή-σης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών µε δυνατό-τητα παράτασης δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειταιγια ακίνητο ιδιοκτησίας του δήµου ή της αυτοδιοικητικήςπεριφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται µεαπόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου,κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης,και β) αν πρόκειται για ακίνητο του Δηµοσίου η δωρεάνπαραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση του ΥπουργούΟικονοµικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδι-ου Υπουργού.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθί-σταται ως εξής:

«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Παιδείαςκαι Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών που ε-πέχει θέση οικοδοµικής άδειας για την τοποθέτηση. Η α-πόφαση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικάδιάγραµµα κάλυψης όπου σηµειώνεται η θέση που θα το-ποθετηθεί η προκατασκευασµένη αίθουσα ή σε περίπτω-ση έλλειψης αυτού, η θέση σηµειώνεται επί σκαριφήµα-τος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραµµα κάλυψης ήτο σκαρίφηµα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θε-ωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, το οποίο απαι-τείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µετον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό 2012 (ΝΟΚ 2012). Γιατην έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι α-κόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόµη-σης και να θεωρηθούν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικέςγραµµές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υ-πογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εµπί-

πτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει τωνΠινάκων Εφαρµογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη καιχρήµα.»

7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικα-θίσταται ως εξής:

«14. Η προθεσµία των τεσσάρων (4) ετών των παρα-γράφων 1 και 1.α µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επι-πλέον έτη, προκειµένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερ-ση των µόνιµων σχολικών δοµών, µόνο εφόσον ισχύουνοι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήµος, πριν τη λήξητης προθεσµίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσεικατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητατου Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνη-το έχει γνωµοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγρά-φου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως α-

62

Page 63: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

ντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).»

8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίστα-ται ως εξής:

«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεωντοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους ανα-δόχους έως και την 31.12.2020.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

Άρθρο 125Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Κατά την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 66, δεν υ-πολογίζονται θητείες στα αξιώµατα του Πρύτανη και τουΑντιπρύτανη, όσων εξελέγησαν ή διετέλεσαν σε αυτάπριν την έναρξη ισχύος του παρόντος υπό την προϋπόθε-ση ότι ο συνολικός αριθµός των θητειών δεν υπερβαίνειτις δύο (2) στο αξίωµα του Πρύτανη ή τις τρεις (3) αθροι-στικά στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

2. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση τουπαρόντος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των ΑνωτάτωνΕκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι εξελέγησανγια τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη σε εφαρµογή του άρθρου 15του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), µετά από την τροποποίησήτου µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4589/2019 (Α΄13), παρατείνεται έως τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) ακα-δηµαϊκών ετών. Για την παράταση της θητείας των υπη-ρετούντων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι. εκ-δίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας καιΘρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως.

Άρθρο 126Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

1. Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), τα ο-ποία έχουν ιδρυθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος, σεεφαρµογή του άρθρου 44 του ν. 4009/2011, εξακολου-θούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην α-πόφαση ίδρυσής τους.

2. Στην περίπτωση Ξ.Π.Σ., το οποίο έχει ιδρυθεί έως τηδηµοσίευση του παρόντος σε συνεργασία µε το Πανεπι-στηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών τουΔΙ.ΠΑ.Ε., η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. δύναται να απο-φασίσει την εφεξής διοργάνωση του Ξ.Π.Σ. µόνον από τοοικείο Α.Ε.Ι., µε σχετική τροποποίηση της απόφασης ί-δρυσης του Ξ.Π.Σ. κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρ-θρου 83. Κατά τα λοιπά, για την οργάνωση και λειτουργίατων Ξ.Π.Σ. της παρούσας εφαρµόζονται οι διατάξεις τωνάρθρων 82 έως 87 του παρόντος.

Άρθρο 127Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ-θρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) δεν ισχύει για το ακα-δηµαϊκό έτος 2019-2020.

2. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-θρου 23 του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδηµαϊκό έ-τος 2019-2020.

3. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-

θρου 27 του ν. 4485/2017 δεν ισχύει για το ακαδηµαϊκό έ-τος 2019-2020.

Άρθρο 128Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

Οι παρ. 1 έως 14 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017(Α΄114) καταργούνται.

Άρθρο 129Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα άρθρα 21 και 22 του ν. 4332/2015 (Α΄76) καταρ-γούνται.Οι υπ’ αρ. 158978/Ζ1/27.9.2016 (Β΄ 3153),

198843/Ζ1/22.11.2016 (Β΄ 3780), 52596/Ζ1/27.3.2017(Β΄ 1241) και 37818/Ζ1/5.3.2018 (Β΄ 862) αποφάσεις τουΥπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καταργούνται.

Άρθρο 130Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Το άρθρο 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) καταργείται.

Άρθρο 131Καταργούµενες διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄

Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) κα-ταργείται.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132Ρύθµιση ζητηµάτων µίσθωσης δηµοτικών ακινήτωνκαι κυλικείων σχολείων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων ΑΕΙ

1. Μισθώσεις δηµοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζο-νται επιχειρήσεις µε εκµισθωτή δήµο ή νοµικό πρόσωποδηµοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες λήγουν έως31.12.2020, παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος α-πό τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του µισθωτή. Ο καθο-ρισµός του µισθώµατος κατά τον χρόνο παράτασης τηςµίσθωσης γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρ-θρου 186 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων(ν. 3463/2006, Α΄ 114).

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρµόζονται αναλόγως καιγια µισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουνσε Ο.Τ.Α..

3. α. Εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη νέουδιαγωνισµού, συµβάσεις µίσθωσης κυλικείων δηµοσίωνσχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-σης που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνονται γιαένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του µισθωτή, η οποία υπο-βάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.β. Έως τις 30.6.2020 είναι δυνατή η εκ µέρους του µι-

σθωτή πρόωρη λύση συµβάσεων µίσθωσης κυλικείων δη-µοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-παίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστο-λής υπέρ του εκµισθωτή.

4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται αναλόγωςκαι για τις µισθώσεις των κυλικείων που βρίσκονται εντόςτων χώρων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

63

Page 64: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

(Α.Ε.Ι.). Σε αυτήν την περίπτωση η παράταση είναι δυνη-τική και η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ΔιοικητικόΣυµβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης της Διαχείρισηςτης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία καθορίζει καιτο σχετικό µίσθωµα.

Άρθρο 133Ρυθµίσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΙΔΟΧ

στη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση

1. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες

αµοιβές για την απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικούπροσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-σµένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αντιµισθία στις Ακαδη-µίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες τελούσαν υ-πό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή λειτουργίας µε φυ-σική παρουσία για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγεί-ας, καταβάλλονται κανονικά κατ’ εφαρµογή του άρθρουτριακοστού έβδοµου της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθε-τικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες α-µοιβές της περ. α΄ καταβάλλονται για το χρονικό διάστη-µα από 11.3.2020:βα) έως τη 10η.4.2020, για τα µαθήµατα τα οποία, µετά

την ηµεροµηνία αυτή, παρέχονται εξ αποστάσεως ήββ) έως την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής λειτουρ-

γίας, για τα µαθήµατα στα οποία απαιτείται φυσική πα-ρουσία λόγω αδυναµίας παροχής εξ αποστάσεως διδα-σκαλίας.

(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στα χρονικάδιαστήµατα της περ. β΄ δεν προσµετρώνται στον συνολι-κό προβλεπόµενο αριθµό ωρών της εκπαιδευτικής διαδι-κασίας για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαµήνου τωνεν λόγω σχολών. Οι ώρες απασχόλησης του ΙΔΟΧ εκπαι-δευτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται από13.4.2020 κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υπ’ αρ.2231.2-13/22758/2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτι-λίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ αποστάσεωςΝαυτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στις ΑκαδηµίεςΕµπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών» (Β΄ 1345)προσµετρώνται στις ώρες της εκπαιδευτικής διαδικασίαςγια την ολοκλήρωση του εαρινού εξαµήνου των Α.Ε.Ν..

(δ) Το εαρινό εξάµηνο των Α.Ε.Ν. δύναται να παρατα-θεί κατόπιν εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’αρ. Μ3615.3/03/00/27.10.2000 κοινής απόφασης των Υ-πουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εµπο-ρικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισµού Σπουδών ΣχολώνΠλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδηµιών Εµπορι-κού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 1393) και της παρ. 2 τουάρθρου 2 της υπ' αρ. 2231.2- 13/39590/2019/29.5.2019κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής«Έγκριση Κανονισµού Σπουδών των Ακαδηµιών Εµπορι-κού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β΄ 2028), όχι πέραν της30ής.06.2020.

2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020:(α) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες

αµοιβές για την απασχόληση έκτακτου εκπαιδευτικούπροσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-σµένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αντιµισθία στα ΚέντραΕπιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ), στις Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού

Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.)και στη Δηµόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης ΘαλαµηπόλωνΕµπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/Θαλαµηπόλων) πουτελούσαν υπό προσωρινή απαγόρευση/αναστολή λει-τουργίας µε φυσική παρουσία για προληπτικούς λόγουςδηµόσιας υγείας, καταβάλλονται κανονικά κατ' εφαρµο-γή του άρθρου τριακοστού έβδοµου της από 13.4.2020Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως κυρώ-θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

(β) Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες α-µοιβές της περ. α΄ καταβάλλονται για το χρονικό διάστη-µα από 11.3.2020:

βα) έως την 21η.5.2020, για τα µαθήµατα τα οποία, µε-τά την ηµεροµηνία αυτή, παρέχονται εξ αποστάσεως ήββ) έως την ηµεροµηνία άρσης της αναστολής λειτουρ-

γίας, για τα µαθήµατα στα οποία απαιτείται φυσική πα-ρουσία λόγω αδυναµίας παροχής εξ αποστάσεως διδα-σκαλίας.

(γ) Οι ώρες απασχόλησης που αφορούν στο χρονικόδιάστηµα της περ. β΄ δεν προσµετρώνται στον συνολικόαριθµό των ωρών ως προς την εφαρµογή της παρ. 1 τουάρθρου 10 του ν. 2026/1992 (Α΄ 43). Οι ώρες απασχόλη-σης που πραγµατοποιούνται από 22.5.2020 κατ’ εφαρµο-γή της υπ’ αρ. 2231.3/30019/2020 απόφασης του Υπουρ-γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παροχή εξ α-ποστάσεως ναυτικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επι-µόρφωσης στα Κέντρα Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορι-κού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ), στις ΔηµόσιεςΣχολές Εµπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστι-κών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δηµόσια Σχολή Με-τεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων Ε.Ν. (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛΑ-ΜΗΠΟΛΩΝ)» (Β΄ 1992) προσµετρώνται στο ανώτατο ό-ριο ωρών διδασκαλίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 10του ν. 2026/1992 (Α΄ 43).

3. Η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και τυχόνπρόσθετων αµοιβών των παρ. 1 και 2 στο ΙΔΟΧ εκπαιδευ-τικό προσωπικό, πραγµατοποιείται κανονικά από τουςΔιαχειριστές των Παγίων Προκαταβολών Α.Ε.Ν.,Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ-ΡΗ/ΡΕ, Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. και Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/Θαλαµηπόλων σε βάρος των διαθέσιµων πιστώσε-ων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), σύµ-φωνα µε το εβδοµαδιαίο ή ετήσιο πρόγραµµα κάθε Σχο-λής ανά τµήµα, ως αυτό θα εφαρµόζονταν στην περίπτω-ση κανονικής λειτουργίας του ιδρύµατος και πραγµατικήςπαροχής των ωρών αυτών, µε την προσκόµιση επιπρό-σθετα σχετικής βεβαίωσης απασχόλησης από τα αρµόδιαπρος τούτο όργανα των ανωτέρω σχολών.

4. Το σύνολο των ωρών, ως αυτές περιγράφονται στιςπαρ. 1 έως 3, για τις οποίες αποζηµιώνεται το ΙΔΟΧ εκ-παιδευτικό προσωπικό µέχρι το πέρας του εκπαιδευτικούέτους 2019-2020, προσµετράται στον υπολογισµό τηςκαταβολής της αποζηµίωσης λύσης σχέσης εργασίας, ό-πως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 τουν. 1346/1983 (Α΄ 46).

Άρθρο 134Χρηµατοδότηση πράξεων, δοµών και δράσεων ΕΣΠΑ

Στο άρθρο δέκατο έβδοµο της από 30.3.2020 ΠράξηςΝοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο 1του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθενται παρ. 3 και 4 ως ε-ξής:

«3. Η χρηµατοδότηση των πράξεων, δοµών και δράσε-ων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από την επαναλει-

64

Page 65: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

τουργία των σχετικών δοµών σε συνέχεια της άρσης τηςαναστολής λειτουργίας τους, συνεχίζεται σύµφωνα µετο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των πράξε-ων, ανεξαρτήτως των επιβαλλόµενων περιορισµών ή τηςµειωµένης προσέλευσης ωφελουµένων στο πλαίσιο µέ-τρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊούCOVID- 19, και υπό τον όρο του πρώτου εδαφίου τηςπροηγούµενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουρ-γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορεί να ρυθµίζονταιειδικές προϋποθέσεις, η διάρκεια της δυνατότητας αυ-τής και κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε τη χρηµατοδότησηκατά το χρονικό διάστηµα ισχύος περιορισµών λειτουρ-γίας. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει α-ναδροµικά από την ηµεροµηνία άρσης της αναστολήςλειτουργίας των σχετικών δοµών.

4. Η ενεργοποίηση «αξίας τοποθέτησης» (voucher)που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ.57382/30.05.2019 (Β΄ 2119) κοινής υπουργικής απόφα-σης µπορεί να γίνει και κατά τον µήνα Ιούνιο 2020. Μετην απόφαση της παρ. 3 µπορεί να ορίζονται ειδικέςπροϋποθέσεις ενεργοποίησης. Η διάταξη της παρούσαςπαραγράφου ισχύει από 1ης.6.2020.»

Άρθρο 135Μίσθωση τουριστικών καταλυµάτων για την κάλυψη

αναγκών δηµόσιας υγείας

1. Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείαςπου συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊούCOVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου εί-ναι δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού, κατό-πιν δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-ντος και κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης περίδηµοσίων συµβάσεων, η µίσθωση µε απευθείας ανάθεσηκύριων ή µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων στο σύνο-λο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι µισθώσεις της παρού-σας δεν δύναται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Ο-κτωβρίου 2020. Οι δαπάνες των ανωτέρω µισθώσεων βα-ρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό του ΥπουργείουΤουρισµού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών καιΤουρισµού καθορίζονται ο χρόνος µίσθωσης, ο τρόποςαποζηµίωσης, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ηδιαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για τηνκάλυψη της προκαλούµενης δαπάνης και κάθε αναγκαίαλεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 136Διαδικασία κατεδάφισης στον Μητροπολιτικό

Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσµά

Η παρ. 3.α του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30)τροποποιείται ως εξής:

«3.α. Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτι-ρίων και εν γένει κτισµάτων και κατασκευών τα οποία α-παριθµούνται στο Παράρτηµα Β΄ διενεργείται τµηµατικάκαι/ή ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένεικτίσµατα και κατασκευές και η έναρξή τους λαµβάνειχώρα πριν από τη µεταβίβαση των µετοχών που προβλέ-πεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγορα-

πωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100%του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,ως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 19.7.2016 Τροποποι-ητική Σύµβαση και κυρώθηκε µε τον ν. 4422/2016 (Α΄181). Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα λοι-πά κτίρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές δύναταινα υλοποιείται, τµηµατικά και/ή ενιαία για περισσότερααπό ένα κτίρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές καιδιενεργείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τηνέκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Η ανωτέρωπροθεσµία µπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλ-λα πέντε (5) έτη.»

Άρθρο 137Εξουσιοδοτική διάταξη για τµηµατικές κατεδαφίσεις

Στο τέλος της παρ. 3β του άρθρου 67 του ν. 4663/2020(Α΄ 30) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση τµηµατικής υλοποίησης των κατεδαφί-σεων των κτιρίων και εν γένει κτισµάτων και κατασκευ-ών του Παραρτήµατος Β΄, για καθεµία τµηµατική υλοποί-ηση κατεδάφισης, εκδίδεται διαφορετική απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τηρουµένης κάθεφορά της προβλεπόµενης στην παρούσα διαδικασίας.»

Άρθρο 138Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξε-ων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Α΄ αρχίζει από τοσχολικό έτος 2020-2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείουαπό το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α΄ τάξη, από τοσχολικό έτος 2021-2022 για τη Β΄ τάξη και από το σχο-λικό έτος 2022-2023 για τη Γ΄ τάξη.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 29 αρχίζει την1η.9.2020.

4. Η ισχύς της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 αρχί-ζει την 1η.9.2020.

5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής µονάδας να έχει εγκε-κριµένο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, σύµφωνα µετο άρθρο 37, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδηµαϊκόέτος 2020 - 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρί-ου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος2019 - 2020 και εφεξής.

7. Η ισχύς της υποπερ. Ββ΄ της περ. β΄ του άρθρου 57του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεταιµε το άρθρο 42 και της περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρου61 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρ-θρο 43 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

8. Η ισχύς του άρθρου 51 αρχίζει από το σχολικό έτος2020-2021.

9. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 69 ι-σχύει από το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.

10. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχί-ζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδατης Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ε-πιµέρους διατάξεις.

65

Page 66: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ · 2020-06-11 · στικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Το µάθηµα των Ει- ... αβ) Αρχαία

66

Αθήνα, 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ