ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ...

of 43/43
N. 6(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4277 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 129 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 6(IΙ) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(Ι) του 2001 35(Ι) του 2012. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτόν, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015. Έγκριση ποσού ύψους €384.950.966 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2015. 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.
 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ...

 • N. 6(II)/2015

  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI

  Αριθμός 4277 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 129

  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με

  δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

  Αριθμός 6(IΙ) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

  Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987

  52 του 1988 69 του 1989

  186 του 1991 19(Ι) του 2001

  35(Ι) του 2012.

  ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτόν,

  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,

  ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

  Συνοπτικός τίτλος.

  1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

  Έγκριση ποσού ύψους €384.950.966 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

  η Δεκεμβρίου 2015.

  2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

 • 130

  Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

  3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα.

  Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

  4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβαίνει ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

  Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά"

  και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

  Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράληψη εκτελέσεως οποιασδήποτε

  υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. (2) Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δύναται με την έγκριση

  του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, να γίνει μεταφορά πιστώσεων από το Κεφάλαιο "Απρόβλεπτες Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

  (3) Μέσα σε ένα μήνα από τη δοθείσα έγκριση, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό του Υπουργού Οικονομικών έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

  (4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

  Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.

  5.-(1) Δε δημιουργούνται οποιεσδήποτε νέες θέσεις με τον παρόντα Νόμο.

  Δεύτερος Πίνακας. Δεύτερο Μέρος.

  (2) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

  Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Συμπλήρωμα. Μέρος Α.

  6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Α του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

  Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Συμπλήρωμα. Μέρος Β.

  7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Β του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

 • 131

  Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων μισθών και τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 1.

  8. Οι μισθοδοτικές κλίμακες με βάση τις νέες διαβαθμίσεις και το μισθολόγιο της Αρχής, με ισχύ από 1

  η Ιανουαρίου 1995, τροποποιούνται μετά την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων μισθών ύψους 44,4474% και μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος (220%) στους βασικούς μισθούς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του Πρώτου Πίνακα.

  Κωδικοποίηση μισθοδοτικών κλιμάκων. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 3.

  9. Η κωδικοποίηση των μισθοδοτικών κλιμάκων και η αντιστοίχηση των κωδικών με τις παλαιές και τις νέες κλίμακες, ανά βαθμό/ειδικότητα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Πρώτου Πίνακα.

  Τροποποίηση βαθμών και ειδικοτήτων των θέσεων. Παράρτημα

  Τρίτο (Ι): 26.7.1982 8.11.1985 6.12.1985

  27.10.1988 21.4.1989 15.6.1990 13.7.1990

  21.12.1990 25.11.2005 17.2.2006 24.2.2006

  10.11.2006.

  10.4.1998. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 4.

  10. Οι βαθμοί και οι ειδικότητες που προβλέπονται στους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς του 1982 έως (Αρ. 3) του 2006 και στους περί Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 1998, τροποποιούνται με βάση και τη μελέτη αναδιάρθρωσης της Cyta, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 4 του Πρώτου Πίνακα:

  Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά σε βαθμούς και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στους πιο

  πάνω αναφερόμενους Κανονισμούς θα γίνεται ως εάν αντί της παλαιάς ονομασίας, ισχύει η νέα ονομασία σύμφωνα με το Παράρτημα 4 του Πρώτου Πίνακα.

  Μείωση κλιμάκων εισδοχής. Πρώτος Πίνακας Παράρτημα 1.

  11.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη μισθοδοσία των θέσεων, πρόσωπα που από την 1

  η Ιανουαρίου 2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα λαμβάνουν, κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την μισθοδοτική κλίμακα έκαστης θέσης, όπως δεικνύονται στο Παράρτημα 1 του Πρώτου Πίνακα.

  (2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό

  αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο.

  Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου

  12.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε

 • 132

  προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών.

  αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2014 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

  (2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2014 πλην του επιπλέον αριθμού ενενήντα (90) θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού βάσει αναγκών που προέκυψαν από την αποχώρηση προσωπικού μέσω του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης και έναντι κατάργησης θέσεων μόνιμου προσωπικού:

  Νοείται ότι, για την πρόσληψη του επιπρόσθετου αριθμού ωρομίσθιου προσωπικού απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών:

  Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

  Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

  13. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31

  η Δεκεμβρίου 2015, αναστέλλεται η πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν:

  (α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση

  . και (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και

  Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της: Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε

  ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

  Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και

  Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει προβεί σε γραπτή προσφορά της θέσης προς υποψήφιο πρόσωπο, είτε αυτή έχει γίνει αποδεκτή, είτε εκκρεμεί η αποδοχή της.

  Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.

  14. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης

  σύμβασης ή συμφωνίας, προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ΄αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Μείωση και φορολόγηση επιδομάτων.

  15. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

  Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.

  16.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία εκάστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

  (2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

 • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

  ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

  2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

  ΚΕΦ ΑΡΘΡΟ ΔΑΠΑΝΕΣ € € € € €

  10 000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 129.733.579 136.866.365 137.388.365 117.647.414 (19.740.951) -14,37%

  20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 151.081.280 194.135.369 194.485.369 152.391.110 (42.094.259) -21,64%

  30 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 26.259.919 68.731.000 68.731.000 69.996.450 1.265.450 1,84%

  31 100 ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.813.634 10.549.200 7.549.200 10.344.375 2.795.175 37,03%

  31 200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ 17.774.642 22.000.000 25.000.000 25.250.000 250.000 1,00%

  40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 15.000.000 15.000.000 6.000.000 (9.000.000) -60,00%

  50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 1.000.000 121.000 1.500.000 1.379.000 1139,67%

  55 000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 663.000 0 7.000 1.821.617 1.814.617

  328.326.054 448.281.934 448.281.934 384.950.966 (63.330.968) -14,13%

  CYTA

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  133

 • ΕΡΓΑ ΕΠΙ

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ ΔΑΠΑΝΕΣ

  ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ ΟΛΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

  € € € € €

  10 000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 117.647.414 8.881.270 227.600 0 108.538.544

  20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 152.391.110 370.860 11.300 0 152.008.950

  30 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69.996.450 69.996.450 0 0 0

  31 100 ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 10.344.375 0 10.344.375 0 0

  31 200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ 25.250.000 0 25.250.000 0 0

  40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000.000 0 0 6.000.000 0

  50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.500.000 1.500.000 0 0

  55 000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.821.617 0 0 0 1.821.617

  384.950.966 80.748.580 35.833.275 6.000.000 262.369.111

  CYTA

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

  134

 • ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  2013 2014 2014 2015

  € '000 € '000 € '000 € '000

  'Eσοδα εισπρακτέα

  'Εσοδα από υπηρεσίες 434.261 403.473 406.473 383.456'Αλλα Έσοδα (Τόκοι) 20.269 11.680 11.680 15.553Τόκοι ενεργητικού σχεδίου συντάξεων 0 0

  454.530 415.153 418.153 399.009

  'Εξοδα πληρωτέα

  Πρόστιμα 663 0 7 1.822Αποδοχές Προσωπικού 120.731 129.383 129.905 108.539Τρέχουσες Δαπάνες

  (μη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου και

  έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ) 137.968 190.468 190.818 141.610Τερματικός εξοπλισμός για μεταπώληση 17.775 22.000 25.000 25.250

  277.137 341.852 345.730 277.220

  Έξοδα για τα οποία δεν απαιτείται εκροή μετρητών

  Αποσβέσεις πάγιου και άϋλου ενεργητικού 55.675 55.000 55.000 48.425Αποσβέσεις αδειών χρήσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 1.090 1.090 1.090 1.090Έξοδα αφαίρεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού 48 100 100 100Υπηρεσιακές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 1.034 1.000 1.000 1.000Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 3.442 4.200 4.200 3.500Πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά 410 1.000 1.000 1.000Τόκοι παθητικού σχεδίου συντάξεων 0 100 100 100Απομείωση / Συναλλαγματικές διαφορές 31.433 0 0 0Απομείωση επένδυσης στην Digimed 24.735 0 0 0Σχέδια πιστότητας πελατών 1.685 0 0 0

  119.552 62.490 62.490 55.215

  Σύνολο Εξόδων 396.689 404.342 408.220 332.435

  Πλεόνασμα για το έτος πριν τη φορολογία 57.841 10.811 9.933 66.573

  Φορολογία

  Εταιρικός Φόρος 10.041 1.500 1.500 8.300΄Εκτακτη εισφορά για την άμυνα 3.025 1.900 1.900 2.100Aναβαλλόμενη φορολογία (δεν απαιτείται εκροή μετρητών) 5.121 0 0 0

  18.187 3.400 3.400 10.400

  Πλεόνασμα για το έτος 39.654 7.411 6.533 56.173

  CYTA

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

  135

 • ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

  € '000 € '000 € '000

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  Τιμή κτήσης 1.463.071 1.580.421 1.620.817 Μείον αποσβέσεις 1.084.930 1.181.227 1.190.535

  378.141 399.194 430.282

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 167.902 219.000 188.000

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 119.943 105.668 120.000

  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 24.884 1.200 26.197

  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  Υλικά και προμήθειες 6.064 7.000 6.000 Φορολογία 1.383 0 0 'Χρεώστες και προπληρωμές 113.244 141.037 119.783 Χρηματικά Διαθέσιμα 281.201 218.688 229.641

  401.892 366.725 355.424

  'ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.092.762 1.091.787 1.119.903

  'ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Αποθεματικά 993.519 997.356 1.034.903

  'ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  'Δάνεια 49 0 0 'Αναβαλλόμενα έσοδα 4.915 0 0 Aναβαλλόμενη φορολογία 11.857 8.000 8.000

  16.821 8.000 8.000 'ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  Φορολογία 1.548 0 0 'Δάνεια 339 48 0 'Πιστωτές και άλλοι λογαριασμοί 68.554 78.133 67.000 Οφειλή στο σχέδιο συντάξεων 0 0 0 ΄Εσοδα που προεισπράχθηκαν 11.981 8.250 10.000

  82.422 86.431 77.000

  'ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.092.762 1.091.787 1.119.903

  CYTA

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  136

 • ΠΡΟΙΟΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -

  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  Δάνεια από Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Εξωτερικού 0

  Υποχρέωση στο Σχέδιο Συντάξεων 0

  0

  Kαθαρή Μείωση Δανείων και Υποχρέωσης στο Σχέδιο Συντάξεων 0

  CYTA

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  137

 • CYTA

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

  ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

  2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

  € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

  ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ

  01 100 Tηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 411.353 382.573 385.573 360.762 (21.811)

  02 100 Διασύνδεση 22.908 20.900 20.900 22.694 1.794

  Σύνολο Εσόδων από υπηρεσίες 434.261 403.473 406.473 383.456 (20.017)

  Άλλα Έσοδα 18.668 11.680 11.680 15.553 3.873

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 452.929 415.153 418.153 399.009 (16.144)

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

  ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  138

 • Π

  ΡΟ

  ΫΠ

  ΟΛ

  ΟΓΙΣ

  ΜΟ

  Σ 2

  015

  Π

  ΡΩ

  ΤΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  ΔΕ

  ΛΤ

  ΙΟ Δ

  ΑΠ

  ΑΝ

  ΩΝ

  20

  15

  (Άρ

  θρ

  ο 3

  ) Λ

  ΕΠ

  ΤΟ

  ΜΕ

  ΡΕ

  ΙΕΣ

  ΔΑ

  ΠΑ

  ΝΩ

  Ν

  Σ

  ΗΜ

  ΕΙΩ

  ΣΕ

  ΙΣ

  ΓΕ

  ΝΙΚ

  Α

  1.

  Ο

  ι α

  ριθ

  μοί:

  Κεφ

  άλα

  ιο

  Άρ

  θρ

  α

  10

  00

  5-29

  0 20

  005-

  010

  20

  10

  0-19

  5

  απ

  οτε

  λο

  ύν υ

  ποδ

  ιαίρ

  εση

  τω

  ν ά

  ρθ

  ρω

  ν 0

  05

  το

  υ Κ

  εφα

  λα

  ίου 1

  0 κ

  αι

  00

  5 κ

  αι

  100

  το

  υ Κ

  εφα

  λα

  ίου 2

  0 γ

  ια τ

  ις κ

  ατη

  γορ

  ίες τ

  ων δ

  απ

  ανώ

  ν “

  Απ

  οδ

  οχές

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ”,

  “Ο

  δο

  ιπο

  ρικ

  ά”

  κα

  ι “Έ

  ξοδ

  α Λ

  ειτο

  υρ

  γία

  ς Γ

  ρα

  φεί

  ου”

  αντί

  στο

  ιχα

  . Σ

  ύμ

  φω

  να

  με

  το ά

  ρθ

  ρο

  4 τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς Ν

  όμ

  ου,

  υπ

  έρβ

  ασ

  η γ

  ίνετ

  αι

  μό

  νο

  σε

  περ

  ίπτω

  ση

  ς υπ

  έρβ

  ασ

  ης τ

  ου σ

  υνό

  λο

  υ τ

  ων π

  ιστώ

  σεω

  ν

  πο

  υ θ

  α ε

  γκρ

  ιθο

  ύν γ

  ια κ

  αθ

  ένα

  απ

  ό τ

  α τ

  ρία

  το

  ύτα

  άρ

  θρ

  α,

  ανεξ

  άρ

  τητα

  οπ

  οιω

  νδ

  ήπ

  οτε

  υπ

  ερβ

  άσ

  εων α

  πό

  τις

  υπ

  οδια

  ιρέσ

  εις κ

  αι υπ

  οκα

  τηγο

  ρίε

  ς τ

  ων ά

  ρθ

  ρω

  ν α

  υτώ

  ν.

  2.

  ) Ό

  ταν κ

  άπ

  οιο

  άρ

  θρ

  ο τ

  ου π

  ροϋπ

  ολογισ

  μού α

  υτο

  ύ σ

  ημ

  ειώ

  νετ

  αι

  με

  στα

  υρ

  ό (

  +),

  αυτό

  σ

  ημ

  αίν

  ει

  ότι

  η

  δ

  απ

  άνη

  γίν

  ετα

  ι μ

  όνο

  μ

  ετά

  α

  πό

  έγ

  κρ

  ιση

  το

  υ

  Υπ

  ουρ

  γεί

  ου

  Οικ

  ονο

  μικ

  ών.

  (β)

  Ότα

  ν κ

  άπ

  οιο

  ά

  ρθ

  ρο

  του

  πρ

  οϋπ

  ολο

  γισ

  μού

  αυτο

  ύ

  ση

  μει

  ώνετ

  αι

  με

  δύο

  σ

  ταυρ

  ούς

  (+

  +),

  α

  υτό

  σ

  ημ

  αίν

  ει

  ότι

  η

  δα

  πά

  νη

  γίν

  ετα

  ι μ

  όνο

  μετ

  ά

  απ

  ό

  έγκρ

  ιση

  του

  Υπ

  ουρ

  γεί

  ου Ο

  ικο

  νο

  μικ

  ών κ

  αι τη

  ς Β

  ουλή

  ς τ

  ων Α

  ντι

  πρ

  οσ

  ώπ

  ων.

  ΑΠ

  ΟΔ

  ΟΧ

  ΕΣ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΩΠ

  ΙΚΟ

  Υ

  3.

  Ο

  ι Α

  πο

  δο

  χές

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ κ

  ατά

  θέσ

  η φ

  αίν

  οντα

  ι σ

  το Δ

  ελτί

  ο Δ

  απ

  ανώ

  ν τ

  ου Π

  ίνα

  κα

  αυτο

  ύ.

  4.

  Ό

  λες

  οι

  θέσ

  εις ε

  ίνα

  ι σ

  υντά

  ξιμ

  ες σ

  ύμ

  φω

  να

  με

  τους π

  ερί

  Συντά

  ξεω

  ς Υ

  πα

  λλή

  λω

  ν Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικο

  ινω

  νιώ

  ν Κ

  ύπ

  ρο

  υ Κ

  ανο

  νισ

  μο

  ύς τ

  ου 1

  98

  3.

  Ση

  μει

  ώνετ

  αι

  ότι

  το

  Νο

  έμβ

  ριο

  , 200

  5 εγ

  κρ

  ίθη

  κε

  η ε

  πέκ

  τασ

  η τ

  ου ο

  ρίο

  υ α

  φυπ

  ηρ

  έτη

  ση

  ς σ

  το 6

  3ο έ

  τος η

  λικ

  ίας.

  5.

  Ο

  αρ

  ιθμ

  ός τ

  ων θ

  έσεω

  ν π

  ου φ

  αίν

  ετα

  ι σ

  τις δ

  ύο

  στή

  λες

  με

  τον τ

  ίτλο

  “θ

  έσει

  ς”

  δεί

  χνει

  το

  ν α

  ριθ

  μό

  το

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού π

  ου έ

  χει

  εγκρ

  ιθεί

  .

  6.

  Η π

  ρό

  νο

  ια γ

  ια τ

  ους β

  ασ

  ικο

  ύς μ

  ισθο

  ύς κ

  ατά

  υπ

  οδ.

  άρ

  θρ

  ου π

  εριλ

  αμ

  βά

  νει

  :

  (α)

  την ε

  νσ

  ωμ

  άτω

  ση

  τω

  ν Γ

  ενικ

  ών Α

  υξή

  σεω

  ν τ

  ων μ

  ισθώ

  ν π

  ου π

  αρ

  αχω

  ρή

  θηκα

  ν α

  πό

  1.1

  .198

  0 μ

  έχρ

  ι 3

  1.1

  2.2

  00

  3 κ

  αι

  οι

  οπ

  οίε

  ς α

  νέρ

  χο

  ντα

  ι σ

  υνο

  λικ

  ά σ

  ε π

  οσ

  οσ

  τό ύ

  ψο

  υς

  44,4

  474%

  ύξη

  ση

  10

  % μ

  ε κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €2

  84,

  αύξη

  ση

  4%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €1

  85,

  αύξη

  ση

  5,5

  % μ

  ε κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €2

  54,

  αύξη

  ση

  5,2

  5%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €2

  42,

  α

  ύξη

  ση

  2,5

  % μ

  ε κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €1

  15,

  αύξη

  ση

  1%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €4

  6, α

  ύξη

  ση 2

  % μ

  ε κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €9

  2 κα

  ι μ

  ε β

  άσ

  η τ

  η Σ

  υλλο

  γικ

  ή Σ

  ύμ

  βα

  ση

  Ερ

  γα

  σία

  ς (

  ΣΣ

  Ε)

  20

  01

  -2

  00

  3 α

  ύξη

  ση

  2%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €9

  2, α

  ύξη

  ση

  2,7

  5%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €1

  27

  κα

  ι α

  ύξη

  ση

  2,7

  5%

  με

  κα

  τώτα

  το ό

  ριο

  €1

  27.

  (β)

  την ε

  νσ

  ωμ

  άτω

  ση

  μέρ

  ους τ

  ου Τ

  ιμα

  ριθ

  μικ

  ού Ε

  πιδ

  όμ

  ατο

  ς ύ

  ψους 2

  20

  %.

  139

 • (γ)

  απ

  ό 1

  .1.2

  00

  6 α

  ύξη

  ση

  2%

  επ

  ί τω

  ν β

  ασ

  ικώ

  ν μ

  ισθώ

  ν τ

  ης 3

  1.1

  2.2

  00

  5 κ

  αι

  απ

  ό 1

  .1.2

  00

  7 α

  ύξη

  ση

  1%

  επ

  ί τω

  ν β

  ασ

  ικώ

  ν μ

  ισθ

  ών τ

  ης 3

  1.12

  .200

  6 μ

  ε β

  άσ

  η τ

  η σ

  υλλογικ

  ή

  σύμ

  βα

  ση

  ερ

  γα

  σία

  ς γ

  ια τ

  ην π

  ερίο

  δο

  1.1

  .20

  04

  - 3

  1.12

  .200

  6.

  Επ

  ιπρ

  όσ

  θετ

  α έ

  χει

  υπ

  ολο

  γισ

  τεί

  αύξη

  ση

  2%

  για

  το

  20

  08

  κα

  ι 1

  .5%

  αύξη

  ση

  για

  το

  20

  09 μ

  ε β

  άσ

  η τ

  η ν

  έα

  συλλο

  γικ

  ή σ

  ύμ

  βα

  ση

  ερ

  γα

  σία

  ς γ

  ια τ

  ην π

  ερίο

  δο

  1.1

  .20

  07

  - 31.

  12.2

  009.

  Τ

  α ε

  λά

  χισ

  τα π

  οσ

  ά τ

  ων π

  ιο π

  άνω

  γεν

  ικώ

  ν α

  υξή

  σεω

  ν π

  ου α

  πο

  ρρ

  έουν α

  πό

  τις

  εκά

  στο

  τε Σ

  υλλο

  γικ

  ές Σ

  υμ

  βά

  σει

  ς ισ

  χύο

  υν γ

  ια τ

  ους υ

  πα

  λλήλο

  υς π

  ου

  βρ

  ίσκοντα

  ι σ

  την υ

  πη

  ρεσ

  ία τ

  ης

  Αρ

  χή

  ς σ

  τις 1

  1.1

  1.1

  999

  . Π

  ροσ

  ωπ

  ικό

  πο

  υ π

  ρο

  σλήφ

  θηκε

  στη

  ν υ

  πη

  ρεσ

  ία τ

  ης Α

  ρχή

  ς μ

  ετά

  τις

  11

  .11

  .199

  9 λ

  αμ

  βά

  νει

  τα ε

  λά

  χισ

  τα π

  οσ

  ά μ

  ισθ

  ολο

  γικ

  ής α

  ύξη

  ση

  ς μ

  όνο

  για

  τη

  ΣΣ

  Ε

  2001

  -200

  3.

  Επ

  ιπρ

  όσ

  θετ

  α,

  έχει

  κα

  θο

  ρισ

  τεί σ

  τον π

  ρο

  ϋπ

  ολο

  γισ

  μό τ

  ου 2

  008

  η μ

  ισθ

  ολο

  γικ

  ή κ

  λίμ

  ακα

  το

  υ Α

  νώ

  τερ

  ου Δ

  ιευθ

  υντή

  στη

  κλίμ

  ακα

  Β1

  6 ε

  πεκ

  τειν

  όμ

  ενη

  μέχ

  ρι το

  υ σ

  ημ

  είο

  υ €

  65

  .269

  πά

  νω

  σ

  ε π

  ρο

  σω

  πικ

  ή β

  άσ

  η (

  δηλα

  δή

  , α

  ύξη

  ση

  2,7

  2%

  σε

  σχέσ

  η μ

  ε τη

  ν κ

  λίμ

  ακα

  B16

  +1).

  7.

  Ο

  ι μ

  ισθο

  δο

  τικές

  κλίμ

  ακες

  πο

  υ α

  να

  φέρ

  οντα

  ι δ

  ίπλα

  απ

  ό κ

  άθ

  ε θ

  έση

  είν

  αι

  οι

  Νέε

  ς Μ

  ισθ

  οδ

  οτι

  κές

  Κλίμ

  ακες

  με

  βά

  ση

  ) τι

  ς ν

  έες δ

  ιαβ

  αθ

  μίσ

  εις κ

  αι

  το μ

  ισθ

  ολόγιο

  τη

  ς Α

  ρχή

  ς μ

  ε ισ

  χύ

  απ

  ό 1

  η Ια

  νο

  υα

  ρίο

  υ 1

  995,

  (β) μ

  ετά

  απ

  ό τ

  ην ε

  νσ

  ωμ

  άτω

  ση

  τω

  ν γ

  ενικ

  ών α

  υξή

  σεω

  ν μ

  ισθώ

  ν κ

  αι το

  υ τ

  ιμα

  ριθ

  μικ

  ού ε

  πιδ

  όμ

  ατο

  ς σ

  τους β

  ασ

  ικο

  ύς μ

  ισθ

  ούς κ

  αι (γ

  ) μ

  ε τη

  ν μ

  ετα

  τρο

  πή

  τω

  ν

  μισ

  θο

  δο

  τικώ

  ν κ

  λιμ

  άκω

  ν σ

  ε ευ

  ρώ

  , οι

  οπ

  οίε

  ς φ

  αίν

  οντα

  ι σ

  το Π

  αρ

  άρ

  τημ

  α 1

  στο

  τέλ

  ος τ

  ου Δ

  ελτί

  ου Δ

  απ

  ανώ

  ν τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς Π

  ίνα

  κα

  . Η

  αντι

  στο

  ίχη

  ση

  τω

  ν ν

  έων μ

  ισθ

  οδ

  οτι

  κώ

  ν

  κλιμ

  άκω

  ν μ

  ε τι

  ς π

  ροη

  γο

  ύμ

  ενες

  κλίμ

  ακες

  πα

  ρο

  υσ

  ιάζο

  ντα

  ι σ

  το Π

  αρ

  άρ

  τημ

  α 2

  στο

  τέλ

  ος τ

  ου Δ

  ελτί

  ου Δ

  απ

  ανώ

  ν τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς Π

  ίνα

  κα

  (Πίν

  ακα

  ς 1

  ).

  Η

  κω

  δικ

  οπ

  οίη

  ση

  τω

  ν κλιμ

  άκω

  ν κα

  θώ

  ς κα

  ι η

  νέα

  ο

  νο

  μα

  σία

  τω

  ν κ

  λιμ

  άκω

  ν α

  νά

  β

  αθ

  μό/ε

  ιδικ

  ότη

  τα π

  αρ

  ουσ

  ιάζο

  ντα

  ι σ

  το Π

  αρ

  άρ

  τημ

  α 3

  στο

  τέ

  λο

  ς το

  υ Δ

  ελτί

  ου Δ

  απ

  ανώ

  ν το

  υ

  πα

  ρό

  ντο

  ς Π

  ίνα

  κα

  .

  Η

  α

  ντι

  στο

  ίχη

  ση

  κα

  ι ισ

  οδ

  υνα

  μία

  τω

  ν νέω

  ν β

  αθ

  μώ

  ν κα

  ι ει

  δικ

  οτή

  των π

  ου σ

  υμ

  φω

  νή

  θη

  κα

  ν σ

  τα π

  λα

  ίσια

  τη

  ς Σ

  υλλο

  γικ

  ής

  Σύμ

  βα

  ση

  ς 1

  99

  8-2

  000

  κα

  ι όπ

  ως εγ

  κρ

  ίθη

  κα

  ν μ

  ε το

  ν

  Πρ

  οϋπ

  ολο

  γισ

  μό 2

  00

  6, μ

  ε το

  υς β

  αθ

  μούς κ

  αι

  ειδ

  ικό

  τητε

  ς π

  ου π

  αρ

  ουσ

  ιάζο

  ντα

  ι σ

  ε π

  ρο

  ηγούμ

  ενο

  υς Π

  ρο

  ϋπ

  ολο

  γισ

  μο

  ύς κ

  αι

  στο

  υς Π

  ερί

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ τ

  ης Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικο

  ινω

  νιώ

  ν

  Κύπ

  ρο

  υ Γ

  ενικ

  ούς Κ

  ανο

  νισ

  μούς,

  πα

  ρο

  υσ

  ιάζο

  ντα

  ι σ

  το Π

  αρ

  άρ

  τημ

  α 4

  στο

  τέλ

  ος τ

  ου Δ

  ελτί

  ου Δ

  απ

  ανώ

  ν τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς Π

  ίνα

  κα

  .

  Μ

  ε β

  άσ

  η τ

  α μ

  έτρ

  α ο

  ικο

  νο

  μικ

  ής ε

  ξυγία

  νσ

  ης π

  ου ε

  πέβ

  αλε

  το Υ

  πο

  υρ

  γεί

  ο Ο

  ικο

  νο

  μικ

  ών,

  έχο

  υν μ

  ειω

  θεί

  οι

  κλίμ

  ακες

  εισ

  δο

  χή

  ς γ

  ια

  νεο

  εισ

  ερχό

  μεν

  ους υ

  πα

  λλ

  ήλο

  υς κ

  ατά

  10

  %.

  Οι

  μει

  ωμ

  ένες

  κλίμ

  ακες

  μισ

  θο

  δο

  σία

  ς γ

  ια τ

  ο ν

  εοει

  σερ

  χό

  μεν

  ο π

  ροσ

  ωπ

  ικό

  πο

  υ α

  να

  φέρ

  ετα

  ι σ

  το Π

  αρ

  άρ

  τημ

  α 1

  , α

  φο

  ρά

  τις

  θέσ

  εις ε

  κεί

  νες

  στι

  ς ο

  πο

  ίες π

  ρο

  σλα

  μβ

  άνετ

  αι

  πρ

  οσ

  ωπ

  ικό

  στη

  C

  yta,

  πο

  υ κ

  αλύπ

  τοντα

  ι α

  πό τ

  α μ

  έτρ

  α ε

  ξυγία

  νσ

  ης π

  ου ε

  πέβ

  αλε

  το Υ

  πο

  υρ

  γεί

  ο Ο

  ικο

  νο

  μικ

  ών.

  8.

  Α

  νεξ

  άρ

  τητα

  απ

  ό τ

  ην ύ

  πα

  ρξη

  πισ

  τώσ

  εων σ

  τα δ

  ιάφ

  ορ

  α κ

  ονδ

  ύλια

  το

  υ π

  αρ

  όντο

  ς Π

  ρο

  ϋπ

  ολο

  γισ

  μού κ

  αι

  τηρ

  ουμ

  ένω

  ν τ

  ων δ

  ιατά

  ξεω

  ν ο

  πο

  ιουδ

  ήπ

  οτε

  νό

  μο

  υ ή

  /κα

  ι ο

  ποια

  σδ

  ήπ

  οτε

  δ

  ιοικ

  ητι

  κή

  ς π

  ρά

  ξης,

  για

  τη

  ν υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  απ

  ασ

  χό

  λη

  ση

  πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ τ

  ης Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικοιν

  ωνιώ

  ν Κ

  ύπ

  ρο

  υ χ

  ρει

  άζε

  ται

  η ε

  κ τ

  ων π

  ροτέ

  ρω

  ν έ

  γκρ

  ιση

  το

  υ Α

  νώ

  τατο

  υ Ε

  κτε

  λεσ

  τικο

  ύ

  Διε

  υθ

  υντή

  τη

  ς Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικοιν

  ωνιώ

  ν Κ

  ύπ

  ρο

  υ.

  9.

  Η

  πρ

  όνο

  ια γ

  ια ε

  πιδ

  όμ

  ατα

  πο

  υ κ

  ατα

  βά

  λλο

  ντα

  ι μ

  ε β

  άσ

  η τ

  ους Κ

  ανο

  νισ

  μούς Π

  ρο

  σω

  πικ

  ού τ

  ης Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικο

  ινω

  νιώ

  ν Κ

  ύπ

  ρο

  υ ή

  Συλλο

  γικ

  ές Σ

  υμ

  βά

  σει

  ς γ

  ίνετ

  αι σ

  το ά

  ρθ

  ρο

  06

  0 τ

  ου

  Κεφ

  αλα

  ίου “

  Απ

  οδ

  οχές

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ”.

  Ό

  ταν κ

  άπ

  οιο

  δικ

  αίω

  μα

  ή ε

  πίδ

  ομ

  α,

  το ο

  πο

  ίο ίσ

  χυε

  με

  την υ

  φισ

  τάμ

  ενη

  νο

  μο

  θεσ

  ία ή

  κα

  νο

  νισ

  μο

  ύς κ

  ατά

  τη

  ν α

  ρχή

  το

  υ ο

  ικο

  νο

  μικ

  ού έ

  τους π

  ου

  ανα

  φέρ

  οντα

  ι σ

  το Δ

  ελτί

  ο Δ

  απ

  ανώ

  ν,

  κα

  τασ

  τεί

  πλη

  ρω

  τέο

  σε

  λει

  τουρ

  γό

  πο

  υ ο

  βα

  σικ

  ός τ

  ου μ

  ισθό

  ς π

  ρο

  βλέπ

  ετα

  ι ή

  δη

  απ

  ό τ

  ο ά

  ρθ

  ρο

  01

  0 “

  Απ

  οδο

  χές

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ κ

  αι

  Βα

  σικ

  οί

  Μισ

  θο

  ί” τ

  ου Κ

  εφα

  λα

  ίου Δ

  απ

  ανώ

  ν 1

  0,

  τότε

  το

  δικ

  αίω

  μα

  ή ε

  πίδ

  ομ

  α α

  υτό

  μπ

  ορ

  εί ν

  α π

  λη

  ρω

  θεί

  με

  χρ

  έωσ

  η τ

  ου ά

  ρθ

  ρο

  υ α

  υτο

  ύ κ

  αι να

  κα

  λυφ

  θεί

  απ

  ό τ

  ην ο

  λικ

  ή τ

  ου π

  ρό

  νο

  ια κ

  ατό

  πιν

  εξ

  ουσ

  ιοδ

  ότη

  ση

  ς τ

  ου Δ

  ιοικ

  ητι

  κο

  ύ Σ

  υμ

  βο

  υλίο

  υ τ

  ης Α

  ρχή

  ς.

  Οπ

  οια

  δή

  πο

  τε α

  να

  θεώ

  ρη

  ση

  το

  υ ύ

  ψο

  υς τ

  ων π

  ιο π

  άνω

  ανα

  φερ

  θέν

  των δ

  ικα

  ιωμ

  άτω

  ν ή

  επ

  ιδο

  μά

  των,

  με

  εξα

  ίρεσ

  η τ

  ην

  ανα

  πρ

  οσ

  αρ

  μογή

  το

  υς ω

  ς α

  πο

  τέλεσ

  μα

  τη

  ς δ

  ιακύμ

  ανσ

  ης τ

  ου τ

  ιμα

  ριθ

  μικ

  ού δ

  είκτη

  ή λ

  όγω

  γεν

  ικώ

  ν α

  υξή

  σεω

  ν μ

  ισθ

  ών ή

  οπ

  οια

  δή

  ποτε

  χο

  ρή

  γη

  ση

  νέω

  ν δ

  ικα

  ιωμ

  άτω

  ν ή

  επ

  ιδο

  μά

  των,

  πρ

  έπει

  να

  υπ

  οβ

  άλλετ

  αι σ

  τη Β

  ουλή

  τω

  ν Α

  ντι

  πρ

  οσ

  ώπ

  ων α

  πό

  το

  ν Υ

  πο

  υρ

  γό

  Οικ

  ονο

  μικ

  ών γ

  ια έ

  γκρ

  ιση

  μα

  ζί μ

  ε τη

  συνεπ

  αγό

  μεν

  η δ

  απ

  άνη

  .

  10.

  (α)

  Ο δ

  ιπλό

  ς σ

  ταυρ

  ός (‡

  ) δ

  είχνει

  ότι

  η θ

  έση

  θα

  κα

  ταρ

  γη

  θεί

  εά

  ν α

  υτή

  είν

  αι κεν

  ή κ

  ατά

  τη

  ν η

  μέρ

  α ψ

  ήφ

  ιση

  ς τ

  ου Π

  ρο

  ϋπ

  ολογισ

  μο

  ύ ή

  εά

  ν α

  υτή

  κεν

  ωθ

  εί

  αρ

  γό

  τερ

  α

  για

  ο

  πο

  ιοδ

  ήπ

  οτε

  άλλο

  λόγο

  .

  (β)

  Ότα

  ν κ

  άπ

  οια

  θέσ

  η έ

  χει

  κα

  ταρ

  γη

  θεί

  , εμ

  φα

  νίζ

  ετα

  ι ως δ

  ιακοπ

  είσ

  α υ

  πη

  ρεσ

  ία κ

  αι θ

  α σ

  ημ

  ειώ

  νετ

  αι μ

  ε μ

  ια α

  γκύλη

  ([)

  .

  140

 • ) Ό

  ταν κ

  άπ

  οιο

  άρ

  θρ

  ο έ

  χει

  κα

  ταρ

  γη

  θεί

  , θ

  α ε

  μφ

  ανίζ

  ετα

  ι ω

  ς δ

  ιακοπ

  είσ

  α υ

  πη

  ρεσ

  ία κ

  αι θ

  α σ

  ημ

  ειώ

  νετ

  αι μ

  ε μ

  ια α

  γκύλη

  ([)

  .

  11.

  Οι θ

  έσει

  ς τ

  ων Ε

  πο

  πτώ

  ν Α

  ’ Τ

  άξε

  ως κ

  αι Ε

  πο

  πτώ

  ν’ Β

  Τά

  ξεω

  ς,

  (Κεφ

  άλα

  ιο 1

  0,

  άρ

  θρ

  ο 0

  10

  , υπ

  οδ

  ιαιρ

  έσει

  ς ά

  ρθ

  ρο

  υ 1

  1 μ

  έχρ

  ι κα

  ι 1

  2) ε

  ίνα

  ι εν

  ιαίε

  ς.

  12.

  Οι

  θέσ

  εις τ

  ου Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Α

  ’ Τ

  άξε

  ως κ

  αι

  Β’

  Τά

  ξεω

  ς ε

  ίνα

  ι εν

  ιαίε

  ς (

  Κεφ

  άλα

  ιο 1

  0,

  Άρ

  θρ

  ο 0

  10

  , υπ

  οδ

  ιαιρ

  έσει

  ς Ά

  ρθ

  ρο

  υ 8

  μέχ

  ρι

  κα

  ι 1

  0).

  Ο

  ι ό

  ρο

  ι για

  πρ

  οα

  γω

  γή

  στο

  ν ε

  νια

  ίο β

  αθ

  μό Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Α

  ’ α

  πό

  το

  βα

  θμ

  ό τ

  ου Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Β

  ’ έχ

  ουν ω

  ς α

  κο

  λο

  ύθ

  ως:

  ) Π

  ρο

  σω

  πικ

  ό π

  ου π

  ρο

  σλή

  φθη

  κε

  στο

  ν β

  αθ

  μό τ

  ου Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Β

  ’ μ

  ετά

  τη

  ν 1

  .1.1

  998

  κα

  ι π

  ριν

  τη

  ν υ

  πογρ

  αφ

  ή τ

  ης Σ

  υλλο

  γικ

  ής Σ

  ύμ

  βα

  ση

  ς σ

  τις 1

  1.1

  1.1

  999

  κρ

  ίνετ

  αι για

  πρ

  οα

  γω

  γή

  στη

  ν ε

  νια

  ία θ

  έση

  το

  υ Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Α

  ’ μ

  ε τη

  συμ

  πλή

  ρω

  ση

  πεν

  ταετ

  ούς υ

  πηρ

  εσία

  ς σ

  την Α

  ρχή

  .

  (β)

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικό

  πο

  υ π

  ρο

  σλή

  φθ

  ηκε

  στο

  ν β

  αθ

  μό τ

  ου Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Β

  ’ μ

  ετά

  απ

  ό τ

  ην 1

  1.1

  1.1

  99

  9,

  ημ

  ερο

  μη

  νία

  υπ

  ογρ

  αφ

  ής τ

  ης Σ

  υλλο

  γικ

  ής Σ

  ύμ

  βα

  ση

  ς α

  λλά

  με

  βά

  ση

  π

  ρο

  κήρ

  υξη

  η

  μερ

  ομ

  ηνία

  μ

  έχρ

  ι 3

  1.1

  2.2

  00

  0,

  κρ

  ίνετ

  αι

  για

  π

  ρο

  αγω

  γή

  σ

  την εν

  ιαία

  θ

  έση

  το

  υ Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Α

  ’ μ

  ε τη

  σ

  υμ

  πλήρ

  ωσ

  η π

  εντα

  ετο

  ύς

  υπ

  ηρ

  εσία

  ς σ

  την Α

  ρχή

  .

  (γ)

  Λει

  τουρ

  γο

  ί/Μ

  ηχα

  νικ

  οί/Λ

  ογισ

  τές

  Β’ π

  ου π

  ρο

  σλήφ

  θηκα

  ν μ

  ετά

  απ

  ό τ

  ην 1

  1.1

  1.1

  99

  9,

  ημ

  ερο

  μηνία

  υπ

  ογρ

  αφ

  ής τ

  ης Σ

  υλλο

  γικ

  ής Σ

  ύμ

  βα

  ση

  ς,

  κρ

  ίνο

  ντα

  ι για

  πρ

  οα

  γω

  γή

  στη

  ν ε

  νια

  ία

  θέσ

  η τ

  ου Λ

  ειτο

  υρ

  γο

  ύ/Μ

  ηχα

  νικ

  ού/Λ

  ογισ

  τή Α

  ’ μ

  ε τη

  συμ

  πλήρ

  ωσ

  η ε

  νό

  ς έ

  τους υ

  πη

  ρεσ

  ίας σ

  τη μ

  ισθ

  ολο

  γικ

  ή β

  αθ

  μίδ

  α €

  27.5

  15,5

  0 τη

  ς κ

  λίμ

  ακα

  ς.

  13

  . Τ

  ηρ

  ουμ

  ένω

  ν τ

  ων δ

  ιατά

  ξεω

  ν ο

  πο

  ιουδ

  ήπ

  οτε

  Νόμ

  ου ή

  /κα

  ι οπ

  οια

  σδ

  ήπ

  οτε

  δ

  ιοικ

  ητι

  κή

  ς π

  ρά

  ξης,

  για

  τη

  ν π

  ρό

  σλη

  ψη

  ωρ

  ομ

  ίσθ

  ιου

  πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ γ

  ια α

  πα

  σχό

  λη

  ση

  σε

  χει

  ρο

  να

  κτι

  κή

  εργα

  σία

  πρ

  οα

  πα

  ιτεί

  ται η

  έγκρ

  ιση

  το

  υ Δ

  ιοικ

  ητι

  κο

  ύ Σ

  υμ

  βο

  υλίο

  υ τ

  ης Α

  ρχή

  ς Τ

  ηλεπ

  ικο

  ινω

  νιώ

  ν Κ

  ύπ

  ρο

  υ.

  14.

  Ανεξ

  αρ

  τήτω

  ς τ

  ων δ

  ιατά

  ξεω

  ν τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς Ν

  όμ

  ου κ

  αι

  οπ

  οιο

  υδ

  ήπ

  οτε

  άλλο

  υ σ

  ε ισ

  χύ ν

  όμ

  ου ή

  κα

  νο

  νισ

  μώ

  ν π

  ου ε

  κδ

  ίδο

  ντα

  ι δ

  υνά

  μει

  αυτο

  ύ,

  ουδ

  εμία

  δα

  πά

  νη

  διε

  νερ

  γεί

  ται

  για

  τη

  ν

  πρ

  όσ

  λη

  ψη π

  ρό

  σθ

  ετο

  υ ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού κ

  αι

  πρ

  όσ

  θετ

  ου ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού γ

  ια κ

  άλυψ

  η ε

  πο

  χια

  κώ

  ν ή

  έκτα

  κτω

  ν α

  να

  γκώ

  ν π

  ου ν

  α υ

  περ

  βα

  ίνει

  το

  ν α

  ριθ

  μό τ

  ου

  πρ

  οσ

  ωπ

  ικο

  ύ π

  ου α

  πα

  σχο

  λή

  θη

  κε

  το 2

  01

  4 π

  λη

  ν τ

  ου ε

  πιπ

  λέο

  ν α

  ριθ

  μού ε

  νεν

  ήντα

  θέσ

  εων ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού β

  άσ

  ει α

  να

  γκώ

  ν π

  ου π

  ρο

  έκυψ

  αν α

  πό

  απ

  οχώ

  ρη

  ση

  μέσ

  ω τ

  ου

  σχεδ

  ίου ε

  θελ

  ούσ

  ιας α

  πο

  χώ

  ρη

  ση

  ς κ

  αι

  ένα

  ντι

  κα

  τάρ

  γη

  ση

  ς θ

  έσεω

  ν μ

  όνιμ

  ου π

  ρο

  σω

  πικ

  ού

  . Για

  τη

  ν π

  ρό

  σλη

  ψη

  το

  υ ε

  πιπ

  λέο

  ν α

  ριθ

  μο

  ύ ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού ε

  ίνα

  ι α

  να

  γκα

  ία η

  έγ

  κρ

  ιση

  το

  υ Υ

  πο

  υρ

  γο

  ύ Ο

  ικο

  νο

  μικ

  ών.

  15

  . Ο

  πο

  ιαδ

  ήπ

  οτε

  πρ

  όσ

  λη

  ψη

  κα

  ι α

  πα

  σχό

  λη

  ση

  Ωρ

  ομ

  ίσθιο

  υ Π

  ροσ

  ωπ

  ικο

  ύ κ

  ατά

  πα

  ρά

  βα

  ση

  τω

  ν δ

  ιατά

  ξεω

  ν ο

  πο

  ιουδ

  ήπ

  οτε

  Νόμ

  ου ή

  /κα

  ι ο

  πο

  ιασ

  δή

  ποτε

  Διο

  ικη

  τική

  ς Π

  ρά

  ξης,

  θεω

  ρεί

  ται

  ότι

  δεν

  έγιν

  ε νό

  μιμ

  α κ

  αι

  αυτο

  ί π

  ου α

  σκο

  ύν έ

  λεγ

  χο

  πά

  νω

  στα

  κο

  νδ

  ύλια

  απ

  ό τ

  α ο

  πο

  ία κ

  ατα

  βά

  λλο

  ντα

  ι ο

  ι α

  πο

  λα

  βές

  γι’

  αυτό

  το

  Ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  Πρ

  οσ

  ωπ

  ικό π

  ου π

  ρο

  σλήφ

  θηκε

  κα

  ι α

  πα

  σχο

  λή

  θη

  κε

  με

  αυτό

  το

  ν τ

  ρό

  πο

  , κα

  θίσ

  ταντα

  ι π

  ρο

  σω

  πικ

  ά υ

  πεύ

  θυνο

  ι για

  κά

  θε

  δα

  πά

  νη

  πο

  υ δ

  ιενερ

  γή

  θηκε

  ή π

  ου θ

  α δ

  ιενερ

  γη

  θεί

  .

  16.

  Ανεξ

  άρ

  τητα

  α

  πό

  τι

  ς δ

  ιατά

  ξεις

  ο

  πο

  ιουδή

  ποτε

  ά

  λλο

  υ νό

  μου ή

  Κ

  ανο

  νισ

  μώ

  ν ή

  δ

  ιοικ

  ητι

  κώ

  ν ρ

  υθ

  μίσ

  εων ή

  π

  ρα

  κτι

  κώ

  ν π

  ου ρ

  υθ

  μίζ

  ουν θ

  έμα

  τα υπ

  ερω

  ρια

  κή

  ς α

  πο

  ζημ

  ίωσ

  ης σ

  τις

  περ

  ιπτώ

  σει

  ς π

  ου σ

  υγκεκ

  ριμ

  ένη

  ανά

  γκη

  για

  υπ

  ερω

  ρια

  κή

  ερ

  γα

  σία

  μπ

  ορ

  εί,

  λό

  γω

  τη

  ς φ

  ύσ

  ης

  κα

  ι το

  υ ε

  πιπ

  έδο

  υ τ

  ων κ

  αθ

  ηκό

  ντω

  ν,

  να

  διε

  κπ

  ερα

  ιωθ

  εί α

  πό υ

  πα

  λλήλο

  υς θ

  έσεω

  ν μ

  ε χα

  μηλό

  τερ

  ες μ

  ισθο

  δο

  τικές

  κλίμ

  ακες

  κα

  ι νο

  ουμ

  ένο

  υ ό

  τι η

  ανά

  γκη

  αυτή

  δεν

  μπ

  ορ

  εί ν

  α κ

  αλυφ

  θεί

  μόνο

  απ

  ό τ

  ους υ

  πα

  λλήλο

  υς τ

  ης χ

  αμ

  ηλό

  τερ

  ης μ

  ισθ

  οδ

  οτι

  κή

  ς κ

  λίμ

  ακα

  ς π

  ου

  επιθ

  υμ

  ούν ν

  α ε

  ργα

  στο

  ύν υ

  περ

  ωρ

  ιακά

  τό

  σο

  πιο

  ψη

  λά

  στη

  ν ι

  ερα

  ρχία

  υπ

  άλληλο

  ι π

  ου ε

  πιθ

  υμ

  ούν ν

  α ε

  ργα

  στο

  ύν υ

  περ

  ωρ

  ιακά

  για

  το

  σκοπ

  ό α

  υτό

  , ό

  σο

  κα

  ι οι

  υπ

  άλλη

  λο

  ι τη

  ς κα

  τώτε

  ρη

  ς θ

  έση

  ς,

  θα

  απ

  οζη

  μιώ

  νο

  ντα

  ι α

  νεξ

  άρ

  τητα

  απ

  ό τ

  ην κ

  λίμ

  ακα

  τη

  ς θ

  έση

  ς τ

  ους,

  με

  βά

  ση

  τη

  μισ

  θο

  δο

  τική

  κλίμ

  ακα

  τη

  ς κ

  ατώ

  τερ

  ης θ

  έση

  ς ή

  , σ

  ε π

  ερίπ

  τωσ

  η σ

  υνδ

  υα

  σμ

  ένω

  ν

  κλιμ

  άκω

  ν,

  τη ψ

  ηλό

  τερ

  η κ

  λίμ

  ακα

  τω

  ν σ

  υνδ

  υα

  σμ

  ένω

  ν κ

  λιμ

  άκω

  ν τ

  ης κ

  ατώ

  τερ

  ης θ

  έση

  ς,

  έστω

  κα

  ι α

  ν ο

  υπ

  άλλη

  λο

  ς β

  ρίσ

  κετ

  αι

  σε

  ψη

  λό

  τερ

  η κ

  λίμ

  ακα

  . Ο

  κα

  θο

  ρισ

  μό

  ς τ

  ης φ

  ύσ

  ης κ

  αι

  του ε

  πιπ

  έδο

  υ τ

  ων κ

  αθ

  ηκό

  ντω

  ν π

  ου ε

  κτε

  λο

  ύντα

  ι για

  σκοπ

  ούς υ

  πο

  λογισ

  μού τ

  ης υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  ς α

  πο

  ζημ

  ίωσ

  ης τ

  ων ψ

  ηλό

  τερ

  α σ

  την ι

  ερα

  ρχία

  υπ

  αλλή

  λω

  ν θ

  α γ

  ίνετ

  αι

  απ

  ό τ

  ην

  αρ

  μόδ

  ια α

  ρχή

  , κα

  τόπ

  ιν σ

  ύσ

  τασ

  ης τ

  ου ο

  ικεί

  ου Π

  ρο

  ϊστα

  μέν

  ου,

  όπ

  ως ο

  ι όρ

  οι α

  υτο

  ί ερ

  μηνεύ

  οντα

  ι σ

  τους π

  ερί Δ

  ημ

  όσ

  ιας Υ

  πη

  ρεσ

  ίας Ν

  όμ

  ους»

  .

  17.

  Τη

  ρο

  υμ

  ένω

  ν τ

  ων δ

  ιατά

  ξεω

  ν τ

  ων π

  ερί

  της Μ

  η Π

  αρ

  αχώ

  ρη

  ση

  ς Π

  ρο

  σα

  υξή

  σεω

  ν κ

  αι

  Τιμ

  αρ

  ιθμ

  ικώ

  ν Α

  υξή

  σεω

  ν σ

  τους Μ

  ισθ

  ούς τ

  ων Α

  ξιω

  μα

  τούχω

  ν κ

  αι

  Ερ

  γο

  δο

  το

  υμ

  ένω

  ν κ

  αι

  στι

  ς

  Συντά

  ξεις

  τω

  ν Σ

  υντα

  ξιο

  ύχω

  ν τ

  ης Κ

  ρα

  τική

  ς υ

  πη

  ρεσ

  ίας κ

  αι τ

  ου Ε

  υρ

  ύτε

  ρο

  υ Δ

  ημ

  όσ

  ιου Τ

  ομ

  έα Ν

  όμ

  ου [

  Αρ

  . Ν

  όμ

  ου:

  19

  2(Ι

  ) το

  υ 2

  01

  1,

  185

  (Ι)

  του 2

  01

  2 κ

  αι 7

  3(Ι

  ) το

  υ 2

  014

  ], ό

  πω

  ς α

  υτό

  ς εκ

  άσ

  τοτε

  τρ

  οπ

  οπ

  οιε

  ίτα

  ι ή

  α

  ντι

  κα

  θίσ

  τατα

  ι,

  οι

  μισ

  θο

  ί τω

  ν

  αξι

  ωμ

  ατο

  ύχω

  ν

  κα

  ι ερ

  γο

  δοτο

  υμ

  ένω

  ν

  κα

  ι ο

  ι σ

  υντά

  ξεις

  τω

  ν

  συντα

  ξιο

  ύχω

  ν

  του

  ευρ

  ύτε

  ρο

  υ

  δη

  μό

  σιο

  υ

  τομ

  έα

  ανα

  πρ

  οσ

  αρ

  μόζο

  ντα

  ι τη

  ν 1

  η Ια

  νο

  υα

  ρίο

  υ μ

  ε β

  άσ

  η τ

  ο δ

  είκτη

  τη

  ς α

  υτό

  μα

  της τ

  ιμα

  ριθ

  μικ

  ής α

  να

  πρ

  οσ

  αρ

  μογή

  ς ω

  ς α

  κολο

  ύθω

  ς:

  141

 • (i)

  Κα

  ταβ

  ολή

  το

  υ 5

  0%

  το

  υ π

  οσ

  οσ

  τού τ

  ης α

  ύξη

  ση

  ς το

  υ υ

  ποκεί

  μεν

  ου δ

  είκτη

  τη

  ς Α

  υτό

  μα

  της Τ

  ιμα

  ριθ

  μικ

  ής Α

  να

  πρ

  οσ

  αρ

  μο

  γή

  ς κ

  ατά

  το έ

  τος π

  ου π

  ρο

  ηγεί

  ται το

  υ έ

  τους α

  να

  φο

  ρά

  ς

  σε

  σχέσ

  η μ

  ε το

  πρ

  οη

  γο

  ύμ

  ενο

  έτο

  ς τ

  ου

  έτο

  υς α

  να

  φο

  ρά

  ς.

  (ii)

  Η π

  ιο π

  άνω

  ανα

  πρ

  οσ

  αρ

  μογή

  ανα

  στέ

  λλετ

  αι

  σε

  περ

  ίπτω

  ση π

  ου κ

  ατά

  το δ

  εύτε

  ρο

  κα

  ι τρ

  ίτο τ

  ρίμ

  ηνο

  το

  υ έ

  τους π

  ου π

  ροη

  γεί

  ται

  του έ

  τους α

  να

  φο

  ρά

  ς ο

  ρυθμ

  ός ο

  ικο

  νο

  μικ

  ής

  ανά

  πτυ

  ξης σ

  ε π

  ρα

  γμ

  ατι

  κο

  ύς ό

  ρο

  υς δ

  ιορ

  θω

  μέν

  ος ω

  ς π

  ρο

  ς τ

  ις ε

  πο

  χικ

  ές δ

  ιακυμ

  άνσ

  εις ε

  ίνα

  ι α

  ρνη

  τικό

  ς.

  18

  . Σ

  τον π

  ρο

  ϋπ

  ολο

  γισ

  μό α

  πο

  δοχώ

  ν π

  ρο

  σω

  πικ

  ού για

  το

  2

  01

  5, ο

  ι α

  πο

  δο

  χές

  π

  ρο

  σω

  πικ

  ού π

  αρ

  ουσ

  ιάζο

  υν σ

  ημ

  αντι

  κή

  μ

  είω

  ση

  λόγω

  τη

  ς υλοπ

  οίη

  ση

  ς το

  υ Σ

  χεδ

  ίου Ε

  θελ

  ούσ

  ιας

  Απ

  οχώ

  ρη

  ση

  ς μ

  ε τη

  ν α

  πο

  χώ

  ρησ

  η 2

  00

  περ

  ίπο

  υ υ

  πα

  λλήλω

  ν σ

  τις 3

  0/6

  /201

  4, 8

  0 π

  ερίπ

  ου υ

  πα

  λλήλω

  ν σ

  τις 3

  0/9

  /20

  14

  κα

  ι 2

  30 π

  ερίπ

  ου υ

  πα

  λλήλω

  ν σ

  τις 3

  1/1

  2/2

  014

  .

  19.

  Κά

  θε

  μια

  ώρ

  α υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  ς ε

  ργα

  σία

  ς λ

  ογίζ

  ετα

  ι κα

  τά κ

  αθ

  ημ

  εριν

  ές κ

  αι

  τα Σ

  άβ

  βα

  τα μ

  έχρ

  ι τι

  ς 1

  μ.μ

  ως μ

  ια ώ

  ρα

  , κα

  ι κα

  τά τ

  α Σ

  άβ

  βα

  τα α

  πό

  τις

  1 μ

  .μ,

  τις

  Κυρ

  ιακές

  κα

  ι τι

  ς Α

  ργίε

  ς

  λο

  γίζ

  ετα

  ι ω

  ς 1

  ,3 ώ

  ρες

  , εξ

  αίρ

  εση

  στη

  ν π

  ερίπ

  τωσ

  η τ

  ων κ

  ρα

  τικώ

  ν υ

  πα

  λλήλω

  ν π

  ου α

  πα

  σχο

  λο

  ύντα

  ι μ

  ε το

  σύσ

  τημ

  α β

  άρ

  δυα

  ς ή

  με

  ειδ

  ικό

  ωρ

  άρ

  ιο,

  όπ

  ου κ

  άθ

  ε μ

  ια ώ

  ρα

  υπ

  ερω

  ρια

  κή

  ς ερ

  γα

  σία

  ς κ

  ατά

  τα

  Σά

  ββ

  ατα

  μέχ

  ρι κα

  ι τα

  μεσ

  άνυ

  χτα

  λο

  γίζ

  ετα

  ι ω

  ς μ

  ια.

  Στη

  ν π

  ερίπ

  τωσ

  η τ

  ου ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού ε

  ιδικ

  ότε

  ρα

  , κά

  θε

  μια

  ώρ

  α υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  ς ε

  ργα

  σία

  ς λ

  ογίζ

  ετα

  ι κα

  τά τ

  ις ε

  ργά

  σιμ

  ες μ

  έρες

  ως μ

  ια ώ

  ρα

  κα

  ι κα

  τά τ

  α Σ

  άβ

  βα

  τα,

  τις Κ

  υρ

  ιακές

  κα

  ι τι

  ς α

  ργίε

  ς λ

  ογίζ

  ετα

  ι ω

  ς 1

  ,3.

  Περ

  αιτ

  έρω

  , σ

  ε κα

  μία

  περ

  ίπτω

  ση

  η υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  απ

  οζη

  μίω

  ση κ

  ρα

  τικού

  υπ

  αλλήλο

  υ ή

  ωρ

  ομ

  ίσθιο

  υ κ

  υβ

  ερνη

  τικο

  ύ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού θ

  α υ

  περ

  βα

  ίνει

  τη

  μη

  νια

  ία μ

  ισθ

  οδ

  οσ

  ία τ

  ου.

  20.

  Το

  ύψ

  ος τ

  ου ε

  πιδ

  όμ

  ατο

  ς β

  άρ

  δια

  ς γ

  ια Ν

  υχτε

  ριν

  ή ε

  ργα

  σία

  κα

  θο

  ρίζ

  ετα

  ι σ

  το 2

  2,80

  % τ

  ων δ

  εδο

  υλευ

  μέν

  ων ω

  ρώ

  ν,

  μει

  ώνετ

  αι

  κα

  τά 2

  0%

  ως η

  σχετ

  ική

  εγκύκλιο

  ς τ

  ου Υ

  πο

  υρ

  γεί

  ου

  Οικ

  ονο

  μικ

  ών.

  21

  . Τ

  ο ε

  πίδ

  ομ

  α β

  άρ

  δια

  ς γ

  ια α

  πο

  γευ

  μα

  τινή

  ερ

  γα

  σία

  κα

  ταρ

  γεί

  ται για

  το

  πρ

  οσ

  ωπ

  ικό

  πο

  υ ε

  ργά

  ζετα

  ι μ

  ε το

  σύσ

  τημ

  α β

  άρ

  δια

  ς ω

  ς η

  σχετ

  ική

  εγκύκλιο

  ς τ

  ου Υ

  πο

  υρ

  γεί

  ου Ο

  ικο

  νο

  μικ

  ών.

  22

  . Η

  κα

  τ’ α

  ποκο

  πή

  ν υ

  περ

  ωρ

  ιακή

  αμ

  οιβ

  ή τ

  ων υ

  πα

  λλή

  λω

  ν κ

  αι το

  υ ω

  ρο

  μίσ

  θιο

  υ π

  ρο

  σω

  πικ

  ού μ

  ειώ

  θηκε

  κα

  τά 3

  3,3

  3%

  .

  Α

  νεξ

  αρ

  τήτω

  ς α

  πό

  τις

  δια

  τάξε

  ις ο

  πο

  ιουδ

  ήπ

  οτε

  άλλο

  υ ν

  όμ

  ου ή

  κα

  νο

  νισ

  μού ή

  διο

  ικητι

  κώ

  ν ρ

  υθμ

  ίσεω

  ν ή

  πρ

  ακτι

  κώ

  ν ή

  συμ

  φω

  νία

  ς π

  ου ρ

  υθ

  μίζ

  ουν θ

  έμα

  τα κ

  ατα

  βο

  λή

  ς ε

  πιδ

  ομ

  άτω

  ν,

  απ

  οζη

  μιώ

  σεω

  ν κ

  αι ά

  λλω

  ν ο

  ικονο

  μικ

  ών ω

  φελ

  ημ

  άτω

  ν,

  αυτά

  έχο

  υν μ

  ειω

  θεί

  κα

  τά 1

  5%

  , π

  λη

  ν τ

  ων ε

  πιδ

  ομ

  άτω

  ν π

  ου α

  να

  φέρ

  οντα

  ι σ

  τις π

  αρ

  αγρ

  άφ

  ους 1

  9 ,

  21

  κα

  ι 2

  2:

  Νοεί

  ται

  ότι

  , ο

  τρ

  όπ

  ος υπ

  ολογισ

  μού τω

  ν π

  ιο π

  άνω

  επ

  ιδο

  μά

  των π

  αρ

  αμ

  ένει

  ο

  ίδ

  ιος ό

  πω

  ς κα

  θο

  ρίζ

  ετα

  ι α

  πό

  το

  υς σ

  χετ

  ικο

  ύς για

  κά

  θε

  περ

  ίπτω

  ση

  Κα

  νο

  νισ

  μο

  ύς ή

  /κα

  ι Ε

  γκυκλίο

  υς Α

  πο

  φά

  σει

  ς τ

  ου Δ

  ιοικ

  ητι

  κο

  ύ Σ

  υμ

  βο

  υλίο

  υ, ή

  \κα

  ι τι

  ς σ

  χετ

  ικές

  εγκρ

  ίσει

  ς κ

  αι α

  φο

  ύ υ

  πο

  λογισ

  θο

  ύν α

  κολο

  ύθ

  ως θ

  α μ

  ειώ

  νο

  ντα

  ι κα

  τά 1

  5%

  .

  23

  . Η

  απ

  αγό

  ρευ

  ση

  πλήρ

  ωσ

  ης κ

  ενώ

  ν θ

  έσεω

  ν π

  ρώ

  του δ

  ιορ

  ισμ

  ού,

  πρ

  οα

  γω

  γή

  ς κ

  αι π

  ρώ

  του δ

  ιορ

  ισμ

  ού κ

  αι π

  ρο

  αγω

  γή

  ς σ

  υνεχ

  ίζει

  να

  ισ

  χύει

  .

  24.

  Απ

  αγο

  ρεύ

  ετα

  ι η

  διε

  νέρ

  γει

  α

  οπ

  οια

  σδ

  ήπ

  οτε

  δ

  απ

  άνη

  ς

  κά

  τω

  απ

  ό

  οπ

  οιο

  δή

  πο

  τε

  άρ

  θρ

  ο

  κα

  ι κεφ

  άλα

  ιο

  του

  πα

  ρό

  ντο

  ς Ν

  όμ

  ου

  για

  τη

  ν

  απ

  ασ

  χό

  λη

  ση

  με

  οπ

  οιο

  δή

  πο

  τε

  τρό

  πο

  συντα

  ξιο

  ύχο

  υ π

  ρο

  σώ

  πο

  υ σ

  ύμ

  φω

  να

  με

  τις δ

  ιατά

  ξεις

  το

  υ π

  ερί Σ

  υντά

  ξεω

  ν Ν

  όμ

  ου:

  Ν

  οεί

  ται ότι

  η δ

  ιάτα

  ξη τ

  ου π

  αρ

  όντο

  ς ε

  δα

  φίο

  υ δ

  εν ε

  φα

  ρμ

  όζε

  ται α

  να

  φο

  ρικ

  ά μ

  ε τη

  ν α

  πα

  σχό

  λησ

  η σ

  υντα

  ξιο

  ύχω

  ν π

  ρο

  σώ

  πω

  ν

  (α) σ

  ε π

  ολιτ

  εια

  κό α

  ξίω

  μα

  , (β

  ) τα

  οπ

  οία

  δεν