ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ...

43
N. 6(II)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI Αριθμός 4277 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 129 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 6(IΙ) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987 52 του 1988 69 του 1989 186 του 1991 19(Ι) του 2001 35(Ι) του 2012. ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτόν, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο, ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015. Έγκριση ποσού ύψους €384.950.966 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου 2015. 2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Transcript of ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ...

Page 1: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

N. 6(II)/2015

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙI

Αριθμός 4277 Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 129

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 6(IΙ) του 2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Προοίμιο. 194 του 1987 318 του 1987

52 του 1988 69 του 1989

186 του 1991 19(Ι) του 2001

35(Ι) του 2012.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σ’ αυτόν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η κατάργηση ορισμένων υφισταμένων θέσεων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2015 Νόμος του 2015.

Έγκριση ποσού ύψους €384.950.966 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31

η Δεκεμβρίου 2015.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Page 2: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

130

Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο Δελτίο Δαπανών που περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα.

Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο Κεφάλαιο.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που δαπανάται

για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα δεν υπερβαίνει ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στα άρθρα "Αποδοχές Προσωπικού", "Οδοιπορικά"

και "Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου" του κάθε Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα δεν δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράληψη εκτελέσεως οποιασδήποτε

υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. (2) Εάν δεν προκύψει εξοικονόμηση όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δύναται με την έγκριση

του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, να γίνει μεταφορά πιστώσεων από το Κεφάλαιο "Απρόβλεπτες Δαπάνες" του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που έχει δαπανηθεί από οποιοδήποτε άλλο άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.

(3) Μέσα σε ένα μήνα από τη δοθείσα έγκριση, σύμφωνα με το εδάφιο (1), κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων υπό του Υπουργού Οικονομικών έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.

Δημιουργία και κατάργηση θέσεων.

5.-(1) Δε δημιουργούνται οποιεσδήποτε νέες θέσεις με τον παρόντα Νόμο.

Δεύτερος Πίνακας. Δεύτερο Μέρος.

(2) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα καταργούνται.

Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Συμπλήρωμα. Μέρος Α.

6. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Α του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί

υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων.

Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Συμπλήρωμα. Μέρος Β.

7. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Μέρος Β του Συμπληρώματος ορίζονται ως λειτουργοί που

ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Page 3: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

131

Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων μισθών και τιμαριθμικού επιδόματος στους βασικούς μισθούς. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 1.

8. Οι μισθοδοτικές κλίμακες με βάση τις νέες διαβαθμίσεις και το μισθολόγιο της Αρχής, με ισχύ

από 1η Ιανουαρίου 1995, τροποποιούνται μετά την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων μισθών

ύψους 44,4474% και μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος (220%) στους βασικούς μισθούς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του Πρώτου Πίνακα.

Κωδικοποίηση μισθοδοτικών κλιμάκων. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 3.

9. Η κωδικοποίηση των μισθοδοτικών κλιμάκων και η αντιστοίχηση των κωδικών με τις παλαιές

και τις νέες κλίμακες, ανά βαθμό/ειδικότητα, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 3 του Πρώτου Πίνακα.

Τροποποίηση βαθμών και ειδικοτήτων των θέσεων. Παράρτημα

Τρίτο (Ι): 26.7.1982 8.11.1985 6.12.1985

27.10.1988 21.4.1989 15.6.1990 13.7.1990

21.12.1990 25.11.2005 17.2.2006 24.2.2006

10.11.2006.

10.4.1998. Πρώτος Πίνακας. Παράρτημα 4.

10. Οι βαθμοί και οι ειδικότητες που προβλέπονται στους περί Προσωπικού της Αρχής

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς του 1982 έως (Αρ. 3) του 2006 και στους περί Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Κανονισμούς του 1998, τροποποιούνται με βάση και τη μελέτη αναδιάρθρωσης της Cyta, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 4 του Πρώτου Πίνακα:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά σε βαθμούς και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στους πιο

πάνω αναφερόμενους Κανονισμούς θα γίνεται ως εάν αντί της παλαιάς ονομασίας, ισχύει η νέα ονομασία σύμφωνα με το Παράρτημα 4 του Πρώτου Πίνακα.

Μείωση κλιμάκων εισδοχής. Πρώτος Πίνακας Παράρτημα 1.

11.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει τη

μισθοδοσία των θέσεων, πρόσωπα που από την 1η Ιανουαρίου 2012 και στο εξής διορίζονται σε

θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα λαμβάνουν, κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την μισθοδοτική κλίμακα έκαστης θέσης, όπως δεικνύονται στο Παράρτημα 1 του Πρώτου Πίνακα.

(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό

αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον παρόντα Νόμο.

Απαγόρευση προσλήψεων ωρομίσθιου

12.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή

κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχιακές ανάγκες σε

Page 4: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

132

προσωπικού και προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών.

αριθμό που να υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχιακές ανάγκες για το 2014 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού και πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών που να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού που απασχολήθηκε το 2014 πλην του επιπλέον αριθμού ενενήντα (90) θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού βάσει αναγκών που προέκυψαν από την αποχώρηση προσωπικού μέσω του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης και έναντι κατάργησης θέσεων μόνιμου προσωπικού:

Νοείται ότι, για την πρόσληψη του επιπρόσθετου αριθμού ωρομίσθιου προσωπικού απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονομικών:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών.

Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

13. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων

Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015, αναστέλλεται η

πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, εκτός εάν:

(α) Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόφαση

. και (β) ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και

Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της: Νοείται ότι, εάν η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε

ένα μήνα από την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση αναστολής πλήρωσης μίας ή περισσότερων θέσεων δεν εκφράσει τη διαφωνία της για την εξαίρεση της αναστολής αυτής, τότε η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σε εφαρμογή:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής και

Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής το παρόν άρθρο δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου έχει προβεί σε γραπτή προσφορά της θέσης προς υποψήφιο πρόσωπο, είτε αυτή έχει γίνει αποδεκτή, είτε εκκρεμεί η αποδοχή της.

Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος.

14. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης

σύμβασης ή συμφωνίας, προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού που εγκρίνονται κατ΄αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

Μείωση και φορολόγηση επιδομάτων.

15. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα

γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών.

16.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει

θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, ανάλογα με την υπηρεσία εκάστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

Page 5: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ ΑΡΘΡΟ ΔΑΠΑΝΕΣ € € € € €

10 000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 129.733.579 136.866.365 137.388.365 117.647.414 (19.740.951) -14,37%

20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 151.081.280 194.135.369 194.485.369 152.391.110 (42.094.259) -21,64%

30 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 26.259.919 68.731.000 68.731.000 69.996.450 1.265.450 1,84%

31 100 ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.813.634 10.549.200 7.549.200 10.344.375 2.795.175 37,03%

31 200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ 17.774.642 22.000.000 25.000.000 25.250.000 250.000 1,00%

40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0 15.000.000 15.000.000 6.000.000 (9.000.000) -60,00%

50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 1.000.000 121.000 1.500.000 1.379.000 1139,67%

55 000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 663.000 0 7.000 1.821.617 1.814.617

328.326.054 448.281.934 448.281.934 384.950.966 (63.330.968) -14,13%

CYTA

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

133

Page 6: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΓΑ ΕΠΙ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΡΙΤΟΥΣ/ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ ΟΛΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

€ € € € €

10 000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 117.647.414 8.881.270 227.600 0 108.538.544

20 000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 152.391.110 370.860 11.300 0 152.008.950

30 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69.996.450 69.996.450 0 0 0

31 100 ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ 10.344.375 0 10.344.375 0 0

31 200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ 25.250.000 0 25.250.000 0 0

40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000.000 0 0 6.000.000 0

50 000 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.500.000 1.500.000 0 0

55 000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1.821.617 0 0 0 1.821.617

384.950.966 80.748.580 35.833.275 6.000.000 262.369.111

CYTA

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

134

Page 7: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2013 2014 2014 2015

€ '000 € '000 € '000 € '000

'Eσοδα εισπρακτέα

'Εσοδα από υπηρεσίες 434.261 403.473 406.473 383.456'Αλλα Έσοδα (Τόκοι) 20.269 11.680 11.680 15.553Τόκοι ενεργητικού σχεδίου συντάξεων 0 0

454.530 415.153 418.153 399.009

'Εξοδα πληρωτέα

Πρόστιμα 663 0 7 1.822Αποδοχές Προσωπικού 120.731 129.383 129.905 108.539Τρέχουσες Δαπάνες

(μη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου και

έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ) 137.968 190.468 190.818 141.610Τερματικός εξοπλισμός για μεταπώληση 17.775 22.000 25.000 25.250

277.137 341.852 345.730 277.220

Έξοδα για τα οποία δεν απαιτείται εκροή μετρητών

Αποσβέσεις πάγιου και άϋλου ενεργητικού 55.675 55.000 55.000 48.425Αποσβέσεις αδειών χρήσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 1.090 1.090 1.090 1.090Έξοδα αφαίρεσης στοιχείων πάγιου ενεργητικού 48 100 100 100Υπηρεσιακές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 1.034 1.000 1.000 1.000Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 3.442 4.200 4.200 3.500Πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά 410 1.000 1.000 1.000Τόκοι παθητικού σχεδίου συντάξεων 0 100 100 100Απομείωση / Συναλλαγματικές διαφορές 31.433 0 0 0Απομείωση επένδυσης στην Digimed 24.735 0 0 0Σχέδια πιστότητας πελατών 1.685 0 0 0

119.552 62.490 62.490 55.215

Σύνολο Εξόδων 396.689 404.342 408.220 332.435

Πλεόνασμα για το έτος πριν τη φορολογία 57.841 10.811 9.933 66.573

Φορολογία

Εταιρικός Φόρος 10.041 1.500 1.500 8.300΄Εκτακτη εισφορά για την άμυνα 3.025 1.900 1.900 2.100Aναβαλλόμενη φορολογία (δεν απαιτείται εκροή μετρητών) 5.121 0 0 0

18.187 3.400 3.400 10.400

Πλεόνασμα για το έτος 39.654 7.411 6.533 56.173

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

135

Page 8: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

€ '000 € '000 € '000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΚΑΙ ΑΫΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τιμή κτήσης 1.463.071 1.580.421 1.620.817 Μείον αποσβέσεις 1.084.930 1.181.227 1.190.535

378.141 399.194 430.282

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 167.902 219.000 188.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 119.943 105.668 120.000

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 24.884 1.200 26.197

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Υλικά και προμήθειες 6.064 7.000 6.000 Φορολογία 1.383 0 0 'Χρεώστες και προπληρωμές 113.244 141.037 119.783 Χρηματικά Διαθέσιμα 281.201 218.688 229.641

401.892 366.725 355.424

'ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.092.762 1.091.787 1.119.903

'ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποθεματικά 993.519 997.356 1.034.903

'ΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

'Δάνεια 49 0 0 'Αναβαλλόμενα έσοδα 4.915 0 0 Aναβαλλόμενη φορολογία 11.857 8.000 8.000

16.821 8.000 8.000 'ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φορολογία 1.548 0 0 'Δάνεια 339 48 0 'Πιστωτές και άλλοι λογαριασμοί 68.554 78.133 67.000 Οφειλή στο σχέδιο συντάξεων 0 0 0 ΄Εσοδα που προεισπράχθηκαν 11.981 8.250 10.000

82.422 86.431 77.000

'ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.092.762 1.091.787 1.119.903

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

136

Page 9: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΙΟΝ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ -

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δάνεια από Χρηματοδοτικά Ιδρύματα Εξωτερικού 0

Υποχρέωση στο Σχέδιο Συντάξεων 0

0

Kαθαρή Μείωση Δανείων και Υποχρέωσης στο Σχέδιο Συντάξεων 0

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

137

Page 10: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

CYTA

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

€ '000 € '000 € '000 € '000 € '000

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ

01 100 Tηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 411.353 382.573 385.573 360.762 (21.811)

02 100 Διασύνδεση 22.908 20.900 20.900 22.694 1.794

Σύνολο Εσόδων από υπηρεσίες 434.261 403.473 406.473 383.456 (20.017)

Άλλα Έσοδα 18.668 11.680 11.680 15.553 3.873

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 452.929 415.153 418.153 399.009 (16.144)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

138

Page 11: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΟΓΙΣ

ΜΟ

Σ 2

015

Π

ΡΩ

ΤΟ

Σ Π

ΙΝΑ

ΚΑ

Σ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

20

15

(Άρ

θρ

ο 3

) Λ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΩ

Ν

Σ

ΗΜ

ΕΙΩ

ΣΕ

ΙΣ

ΓΕ

ΝΙΚ

Α

1.

Ο

ι α

ριθ

μοί:

Κεφ

άλα

ιο

Άρ

θρ

α

10

00

5-29

0 20

005-

010

20

10

0-19

5

απ

οτε

λο

ύν υ

ποδ

ιαίρ

εση

τω

ν ά

ρθ

ρω

ν 0

05

το

υ Κ

εφα

λα

ίου 1

0 κ

αι

00

5 κ

αι

100

το

υ Κ

εφα

λα

ίου 2

0 γ

ια τ

ις κ

ατη

γορ

ίες τ

ων δ

απ

ανώ

ν “

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ”,

“Ο

δο

ιπο

ρικ

ά”

κα

ι “Έ

ξοδ

α Λ

ειτο

υρ

γία

ς Γ

ρα

φεί

ου”

αντί

στο

ιχα

. Σ

ύμ

φω

να

με

το ά

ρθ

ρο

4 τ

ου π

αρ

όντο

ς Ν

όμ

ου,

υπ

έρβ

ασ

η γ

ίνετ

αι

μό

νο

σε

περ

ίπτω

ση

ς υπ

έρβ

ασ

ης τ

ου σ

υνό

λο

υ τ

ων π

ιστώ

σεω

ν

πο

υ θ

α ε

γκρ

ιθο

ύν γ

ια κ

αθ

ένα

απ

ό τ

α τ

ρία

το

ύτα

άρ

θρ

α,

ανεξ

άρ

τητα

οπ

οιω

νδ

ήπ

οτε

υπ

ερβ

άσ

εων α

πό

τις

υπ

οδια

ιρέσ

εις κ

αι υπ

οκα

τηγο

ρίε

ς τ

ων ά

ρθ

ρω

ν α

υτώ

ν.

2.

) Ό

ταν κ

άπ

οιο

άρ

θρ

ο τ

ου π

ροϋπ

ολογισ

μού α

υτο

ύ σ

ημ

ειώ

νετ

αι

με

στα

υρ

ό (

+),

αυτό

σ

ημ

αίν

ει

ότι

η

δ

απ

άνη

γίν

ετα

ι μ

όνο

μ

ετά

α

πό

έγ

κρ

ιση

το

υ

Υπ

ουρ

γεί

ου

Οικ

ονο

μικ

ών.

(β)

Ότα

ν κ

άπ

οιο

ά

ρθ

ρο

του

πρ

οϋπ

ολο

γισ

μού

αυτο

ύ

ση

μει

ώνετ

αι

με

δύο

σ

ταυρ

ούς

(+

+),

α

υτό

σ

ημ

αίν

ει

ότι

η

δα

πά

νη

γίν

ετα

ι μ

όνο

μετ

ά

απ

ό

έγκρ

ιση

του

Υπ

ουρ

γεί

ου Ο

ικο

νο

μικ

ών κ

αι τη

ς Β

ουλή

ς τ

ων Α

ντι

πρ

οσ

ώπ

ων.

ΑΠ

ΟΔ

ΟΧ

ΕΣ

ΠΡ

ΟΣ

ΩΠ

ΙΚΟ

Υ

3.

Ο

ι Α

πο

δο

χές

Πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ κ

ατά

θέσ

η φ

αίν

οντα

ι σ

το Δ

ελτί

ο Δ

απ

ανώ

ν τ

ου Π

ίνα

κα

αυτο

ύ.

4.

Ό

λες

οι

θέσ

εις ε

ίνα

ι σ

υντά

ξιμ

ες σ

ύμ

φω

να

με

τους π

ερί

Συντά

ξεω

ς Υ

πα

λλή

λω

ν Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ Κ

ανο

νισ

μο

ύς τ

ου 1

98

3.

Ση

μει

ώνετ

αι

ότι

το

Νο

έμβ

ριο

, 200

5 εγ

κρ

ίθη

κε

η ε

πέκ

τασ

η τ

ου ο

ρίο

υ α

φυπ

ηρ

έτη

ση

ς σ

το 6

3ο έ

τος η

λικ

ίας.

5.

Ο

αρ

ιθμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου φ

αίν

ετα

ι σ

τις δ

ύο

στή

λες

με

τον τ

ίτλο

“θ

έσει

ς”

δεί

χνει

το

ν α

ριθ

μό

το

υ π

ρο

σω

πικ

ού π

ου έ

χει

εγκρ

ιθεί

.

6.

Η π

ρό

νο

ια γ

ια τ

ους β

ασ

ικο

ύς μ

ισθο

ύς κ

ατά

υπ

οδ.

άρ

θρ

ου π

εριλ

αμ

βά

νει

:

(α)

την ε

νσ

ωμ

άτω

ση

τω

ν Γ

ενικ

ών Α

υξή

σεω

ν τ

ων μ

ισθώ

ν π

ου π

αρ

αχω

ρή

θηκα

ν α

πό

1.1

.198

0 μ

έχρ

ι 3

1.1

2.2

00

3 κ

αι

οι

οπ

οίε

ς α

νέρ

χο

ντα

ι σ

υνο

λικ

ά σ

ε π

οσ

οσ

τό ύ

ψο

υς

44,4

474%

ύξη

ση

10

% μ

ε κα

τώτα

το ό

ριο

€2

84,

αύξη

ση

4%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€1

85,

αύξη

ση

5,5

% μ

ε κα

τώτα

το ό

ριο

€2

54,

αύξη

ση

5,2

5%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€2

42,

α

ύξη

ση

2,5

% μ

ε κα

τώτα

το ό

ριο

€1

15,

αύξη

ση

1%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€4

6, α

ύξη

ση 2

% μ

ε κα

τώτα

το ό

ριο

€9

2 κα

ι μ

ε β

άσ

η τ

η Σ

υλλο

γικ

ή Σ

ύμ

βα

ση

Ερ

γα

σία

ς (

ΣΣ

Ε)

20

01

-2

00

3 α

ύξη

ση

2%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€9

2, α

ύξη

ση

2,7

5%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€1

27

κα

ι α

ύξη

ση

2,7

5%

με

κα

τώτα

το ό

ριο

€1

27.

(β)

την ε

νσ

ωμ

άτω

ση

μέρ

ους τ

ου Τ

ιμα

ριθ

μικ

ού Ε

πιδ

όμ

ατο

ς ύ

ψους 2

20

%.

139

Page 12: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(γ)

απ

ό 1

.1.2

00

6 α

ύξη

ση

2%

επ

ί τω

ν β

ασ

ικώ

ν μ

ισθώ

ν τ

ης 3

1.1

2.2

00

5 κ

αι

απ

ό 1

.1.2

00

7 α

ύξη

ση

1%

επ

ί τω

ν β

ασ

ικώ

ν μ

ισθ

ών τ

ης 3

1.12

.200

6 μ

ε β

άσ

η τ

η σ

υλλογικ

ή

σύμ

βα

ση

ερ

γα

σία

ς γ

ια τ

ην π

ερίο

δο

1.1

.20

04

- 3

1.12

.200

6.

Επ

ιπρ

όσ

θετ

α έ

χει

υπ

ολο

γισ

τεί

αύξη

ση

2%

για

το

20

08

κα

ι 1

.5%

αύξη

ση

για

το

20

09 μ

ε β

άσ

η τ

η ν

έα

συλλο

γικ

ή σ

ύμ

βα

ση

ερ

γα

σία

ς γ

ια τ

ην π

ερίο

δο

1.1

.20

07

- 31.

12.2

009.

Τ

α ε

λά

χισ

τα π

οσ

ά τ

ων π

ιο π

άνω

γεν

ικώ

ν α

υξή

σεω

ν π

ου α

πο

ρρ

έουν α

πό

τις

εκά

στο

τε Σ

υλλο

γικ

ές Σ

υμ

βά

σει

ς ισ

χύο

υν γ

ια τ

ους υ

πα

λλήλο

υς π

ου

βρ

ίσκοντα

ι σ

την υ

πη

ρεσ

ία τ

ης

Αρ

χή

ς σ

τις 1

1.1

1.1

999

. Π

ροσ

ωπ

ικό

πο

υ π

ρο

σλήφ

θηκε

στη

ν υ

πη

ρεσ

ία τ

ης Α

ρχή

ς μ

ετά

τις

11

.11

.199

9 λ

αμ

βά

νει

τα ε

λά

χισ

τα π

οσ

ά μ

ισθ

ολο

γικ

ής α

ύξη

ση

ς μ

όνο

για

τη

ΣΣ

Ε

2001

-200

3.

Επ

ιπρ

όσ

θετ

α,

έχει

κα

θο

ρισ

τεί σ

τον π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό τ

ου 2

008

η μ

ισθ

ολο

γικ

ή κ

λίμ

ακα

το

υ Α

νώ

τερ

ου Δ

ιευθ

υντή

στη

κλίμ

ακα

Β1

6 ε

πεκ

τειν

όμ

ενη

μέχ

ρι το

υ σ

ημ

είο

υ €

65

.269

πά

νω

σ

ε π

ρο

σω

πικ

ή β

άσ

η (

δηλα

δή

, α

ύξη

ση

2,7

2%

σε

σχέσ

η μ

ε τη

ν κ

λίμ

ακα

B16

+1).

7.

Ο

ι μ

ισθο

δο

τικές

κλίμ

ακες

πο

υ α

να

φέρ

οντα

ι δ

ίπλα

απ

ό κ

άθ

ε θ

έση

είν

αι

οι

Νέε

ς Μ

ισθ

οδ

οτι

κές

Κλίμ

ακες

με

βά

ση

) τι

ς ν

έες δ

ιαβ

αθ

μίσ

εις κ

αι

το μ

ισθ

ολόγιο

τη

ς Α

ρχή

ς μ

ε ισ

χύ

απ

ό 1

η Ια

νο

υα

ρίο

υ 1

995,

(β) μ

ετά

απ

ό τ

ην ε

νσ

ωμ

άτω

ση

τω

ν γ

ενικ

ών α

υξή

σεω

ν μ

ισθώ

ν κ

αι το

υ τ

ιμα

ριθ

μικ

ού ε

πιδ

όμ

ατο

ς σ

τους β

ασ

ικο

ύς μ

ισθ

ούς κ

αι (γ

) μ

ε τη

ν μ

ετα

τρο

πή

τω

ν

μισ

θο

δο

τικώ

ν κ

λιμ

άκω

ν σ

ε ευ

ρώ

, οι

οπ

οίε

ς φ

αίν

οντα

ι σ

το Π

αρ

άρ

τημ

α 1

στο

τέλ

ος τ

ου Δ

ελτί

ου Δ

απ

ανώ

ν τ

ου π

αρ

όντο

ς Π

ίνα

κα

. Η

αντι

στο

ίχη

ση

τω

ν ν

έων μ

ισθ

οδ

οτι

κώ

ν

κλιμ

άκω

ν μ

ε τι

ς π

ροη

γο

ύμ

ενες

κλίμ

ακες

πα

ρο

υσ

ιάζο

ντα

ι σ

το Π

αρ

άρ

τημ

α 2

στο

τέλ

ος τ

ου Δ

ελτί

ου Δ

απ

ανώ

ν τ

ου π

αρ

όντο

ς Π

ίνα

κα

(Πίν

ακα

ς 1

).

Η

κω

δικ

οπ

οίη

ση

τω

ν κλιμ

άκω

ν κα

θώ

ς κα

ι η

νέα

ο

νο

μα

σία

τω

ν κ

λιμ

άκω

ν α

νά

β

αθ

μό/ε

ιδικ

ότη

τα π

αρ

ουσ

ιάζο

ντα

ι σ

το Π

αρ

άρ

τημ

α 3

στο

τέ

λο

ς το

υ Δ

ελτί

ου Δ

απ

ανώ

ν το

υ

πα

ρό

ντο

ς Π

ίνα

κα

.

Η

α

ντι

στο

ίχη

ση

κα

ι ισ

οδ

υνα

μία

τω

ν νέω

ν β

αθ

μώ

ν κα

ι ει

δικ

οτή

των π

ου σ

υμ

φω

νή

θη

κα

ν σ

τα π

λα

ίσια

τη

ς Σ

υλλο

γικ

ής

Σύμ

βα

ση

ς 1

99

8-2

000

κα

ι όπ

ως εγ

κρ

ίθη

κα

ν μ

ε το

ν

Πρ

οϋπ

ολο

γισ

μό 2

00

6, μ

ε το

υς β

αθ

μούς κ

αι

ειδ

ικό

τητε

ς π

ου π

αρ

ουσ

ιάζο

ντα

ι σ

ε π

ρο

ηγούμ

ενο

υς Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μο

ύς κ

αι

στο

υς Π

ερί

Πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ τ

ης Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν

Κύπ

ρο

υ Γ

ενικ

ούς Κ

ανο

νισ

μούς,

πα

ρο

υσ

ιάζο

ντα

ι σ

το Π

αρ

άρ

τημ

α 4

στο

τέλ

ος τ

ου Δ

ελτί

ου Δ

απ

ανώ

ν τ

ου π

αρ

όντο

ς Π

ίνα

κα

.

Μ

ε β

άσ

η τ

α μ

έτρ

α ο

ικο

νο

μικ

ής ε

ξυγία

νσ

ης π

ου ε

πέβ

αλε

το Υ

πο

υρ

γεί

ο Ο

ικο

νο

μικ

ών,

έχο

υν μ

ειω

θεί

οι

κλίμ

ακες

εισ

δο

χή

ς γ

ια

νεο

εισ

ερχό

μεν

ους υ

πα

λλ

ήλο

υς κ

ατά

10

%.

Οι

μει

ωμ

ένες

κλίμ

ακες

μισ

θο

δο

σία

ς γ

ια τ

ο ν

εοει

σερ

χό

μεν

ο π

ροσ

ωπ

ικό

πο

υ α

να

φέρ

ετα

ι σ

το Π

αρ

άρ

τημ

α 1

, α

φο

ρά

τις

θέσ

εις ε

κεί

νες

στι

ς ο

πο

ίες π

ρο

σλα

μβ

άνετ

αι

πρ

οσ

ωπ

ικό

στη

C

yta,

πο

υ κ

αλύπ

τοντα

ι α

πό τ

α μ

έτρ

α ε

ξυγία

νσ

ης π

ου ε

πέβ

αλε

το Υ

πο

υρ

γεί

ο Ο

ικο

νο

μικ

ών.

8.

Α

νεξ

άρ

τητα

απ

ό τ

ην ύ

πα

ρξη

πισ

τώσ

εων σ

τα δ

ιάφ

ορ

α κ

ονδ

ύλια

το

υ π

αρ

όντο

ς Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μού κ

αι

τηρ

ουμ

ένω

ν τ

ων δ

ιατά

ξεω

ν ο

πο

ιουδ

ήπ

οτε

νό

μο

υ ή

/κα

ι ο

ποια

σδ

ήπ

οτε

δ

ιοικ

ητι

κή

ς π

ρά

ξης,

για

τη

ν υ

περ

ωρ

ιακή

απ

ασ

χό

λη

ση

πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ τ

ης Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικοιν

ωνιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ χ

ρει

άζε

ται

η ε

κ τ

ων π

ροτέ

ρω

ν έ

γκρ

ιση

το

υ Α

νώ

τατο

υ Ε

κτε

λεσ

τικο

ύ

Διε

υθ

υντή

τη

ς Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικοιν

ωνιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ.

9.

Η

πρ

όνο

ια γ

ια ε

πιδ

όμ

ατα

πο

υ κ

ατα

βά

λλο

ντα

ι μ

ε β

άσ

η τ

ους Κ

ανο

νισ

μούς Π

ρο

σω

πικ

ού τ

ης Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ ή

Συλλο

γικ

ές Σ

υμ

βά

σει

ς γ

ίνετ

αι σ

το ά

ρθ

ρο

06

0 τ

ου

Κεφ

αλα

ίου “

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ”.

Ό

ταν κ

άπ

οιο

δικ

αίω

μα

ή ε

πίδ

ομ

α,

το ο

πο

ίο ίσ

χυε

με

την υ

φισ

τάμ

ενη

νο

μο

θεσ

ία ή

κα

νο

νισ

μο

ύς κ

ατά

τη

ν α

ρχή

το

υ ο

ικο

νο

μικ

ού έ

τους π

ου

ανα

φέρ

οντα

ι σ

το Δ

ελτί

ο Δ

απ

ανώ

ν,

κα

τασ

τεί

πλη

ρω

τέο

σε

λει

τουρ

γό

πο

υ ο

βα

σικ

ός τ

ου μ

ισθό

ς π

ρο

βλέπ

ετα

ι ή

δη

απ

ό τ

ο ά

ρθ

ρο

01

0 “

Απ

οδο

χές

Πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ κ

αι

Βα

σικ

οί

Μισ

θο

ί” τ

ου Κ

εφα

λα

ίου Δ

απ

ανώ

ν 1

0,

τότε

το

δικ

αίω

μα

ή ε

πίδ

ομ

α α

υτό

μπ

ορ

εί ν

α π

λη

ρω

θεί

με

χρ

έωσ

η τ

ου ά

ρθ

ρο

υ α

υτο

ύ κ

αι να

κα

λυφ

θεί

απ

ό τ

ην ο

λικ

ή τ

ου π

ρό

νο

ια κ

ατό

πιν

εξ

ουσ

ιοδ

ότη

ση

ς τ

ου Δ

ιοικ

ητι

κο

ύ Σ

υμ

βο

υλίο

υ τ

ης Α

ρχή

ς.

Οπ

οια

δή

πο

τε α

να

θεώ

ρη

ση

το

υ ύ

ψο

υς τ

ων π

ιο π

άνω

ανα

φερ

θέν

των δ

ικα

ιωμ

άτω

ν ή

επ

ιδο

μά

των,

με

εξα

ίρεσ

η τ

ην

ανα

πρ

οσ

αρ

μογή

το

υς ω

ς α

πο

τέλεσ

μα

τη

ς δ

ιακύμ

ανσ

ης τ

ου τ

ιμα

ριθ

μικ

ού δ

είκτη

ή λ

όγω

γεν

ικώ

ν α

υξή

σεω

ν μ

ισθ

ών ή

οπ

οια

δή

ποτε

χο

ρή

γη

ση

νέω

ν δ

ικα

ιωμ

άτω

ν ή

επ

ιδο

μά

των,

πρ

έπει

να

υπ

οβ

άλλετ

αι σ

τη Β

ουλή

τω

ν Α

ντι

πρ

οσ

ώπ

ων α

πό

το

ν Υ

πο

υρ

γό

Οικ

ονο

μικ

ών γ

ια έ

γκρ

ιση

μα

ζί μ

ε τη

συνεπ

αγό

μεν

η δ

απ

άνη

.

10.

(α)

Ο δ

ιπλό

ς σ

ταυρ

ός (‡

) δ

είχνει

ότι

η θ

έση

θα

κα

ταρ

γη

θεί

εά

ν α

υτή

είν

αι κεν

ή κ

ατά

τη

ν η

μέρ

α ψ

ήφ

ιση

ς τ

ου Π

ρο

ϋπ

ολογισ

μο

ύ ή

εά

ν α

υτή

κεν

ωθ

εί

αρ

γό

τερ

α

για

ο

πο

ιοδ

ήπ

οτε

άλλο

λόγο

.

(β)

Ότα

ν κ

άπ

οια

θέσ

η έ

χει

κα

ταρ

γη

θεί

, εμ

φα

νίζ

ετα

ι ως δ

ιακοπ

είσ

α υ

πη

ρεσ

ία κ

αι θ

α σ

ημ

ειώ

νετ

αι μ

ε μ

ια α

γκύλη

([)

.

140

Page 13: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

) Ό

ταν κ

άπ

οιο

άρ

θρ

ο έ

χει

κα

ταρ

γη

θεί

, θ

α ε

μφ

ανίζ

ετα

ι ω

ς δ

ιακοπ

είσ

α υ

πη

ρεσ

ία κ

αι θ

α σ

ημ

ειώ

νετ

αι μ

ε μ

ια α

γκύλη

([)

.

11.

Οι θ

έσει

ς τ

ων Ε

πο

πτώ

ν Α

’ Τ

άξε

ως κ

αι Ε

πο

πτώ

ν’ Β

Τά

ξεω

ς,

(Κεφ

άλα

ιο 1

0,

άρ

θρ

ο 0

10

, υπ

οδ

ιαιρ

έσει

ς ά

ρθ

ρο

υ 1

1 μ

έχρ

ι κα

ι 1

2) ε

ίνα

ι εν

ιαίε

ς.

12.

Οι

θέσ

εις τ

ου Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Α

’ Τ

άξε

ως κ

αι

Β’

Τά

ξεω

ς ε

ίνα

ι εν

ιαίε

ς (

Κεφ

άλα

ιο 1

0,

Άρ

θρ

ο 0

10

, υπ

οδ

ιαιρ

έσει

ς Ά

ρθ

ρο

υ 8

μέχ

ρι

κα

ι 1

0).

Ο

ι ό

ρο

ι για

πρ

οα

γω

γή

στο

ν ε

νια

ίο β

αθ

μό Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Α

’ α

πό

το

βα

θμ

ό τ

ου Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Β

’ έχ

ουν ω

ς α

κο

λο

ύθ

ως:

) Π

ρο

σω

πικ

ό π

ου π

ρο

σλή

φθη

κε

στο

ν β

αθ

μό τ

ου Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Β

’ μ

ετά

τη

ν 1

.1.1

998

κα

ι π

ριν

τη

ν υ

πογρ

αφ

ή τ

ης Σ

υλλο

γικ

ής Σ

ύμ

βα

ση

ς σ

τις 1

1.1

1.1

999

κρ

ίνετ

αι για

πρ

οα

γω

γή

στη

ν ε

νια

ία θ

έση

το

υ Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Α

’ μ

ε τη

συμ

πλή

ρω

ση

πεν

ταετ

ούς υ

πηρ

εσία

ς σ

την Α

ρχή

.

(β)

Πρ

οσ

ωπ

ικό

πο

υ π

ρο

σλή

φθ

ηκε

στο

ν β

αθ

μό τ

ου Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Β

’ μ

ετά

απ

ό τ

ην 1

1.1

1.1

99

9,

ημ

ερο

μη

νία

υπ

ογρ

αφ

ής τ

ης Σ

υλλο

γικ

ής Σ

ύμ

βα

ση

ς α

λλά

με

βά

ση

π

ρο

κήρ

υξη

η

μερ

ομ

ηνία

μ

έχρ

ι 3

1.1

2.2

00

0,

κρ

ίνετ

αι

για

π

ρο

αγω

γή

σ

την εν

ιαία

θ

έση

το

υ Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Α

’ μ

ε τη

σ

υμ

πλήρ

ωσ

η π

εντα

ετο

ύς

υπ

ηρ

εσία

ς σ

την Α

ρχή

.

(γ)

Λει

τουρ

γο

ί/Μ

ηχα

νικ

οί/Λ

ογισ

τές

Β’ π

ου π

ρο

σλήφ

θηκα

ν μ

ετά

απ

ό τ

ην 1

1.1

1.1

99

9,

ημ

ερο

μηνία

υπ

ογρ

αφ

ής τ

ης Σ

υλλο

γικ

ής Σ

ύμ

βα

ση

ς,

κρ

ίνο

ντα

ι για

πρ

οα

γω

γή

στη

ν ε

νια

ία

θέσ

η τ

ου Λ

ειτο

υρ

γο

ύ/Μ

ηχα

νικ

ού/Λ

ογισ

τή Α

’ μ

ε τη

συμ

πλήρ

ωσ

η ε

νό

ς έ

τους υ

πη

ρεσ

ίας σ

τη μ

ισθ

ολο

γικ

ή β

αθ

μίδ

α €

27.5

15,5

0 τη

ς κ

λίμ

ακα

ς.

13

. Τ

ηρ

ουμ

ένω

ν τ

ων δ

ιατά

ξεω

ν ο

πο

ιουδ

ήπ

οτε

Νόμ

ου ή

/κα

ι οπ

οια

σδ

ήπ

οτε

δ

ιοικ

ητι

κή

ς π

ρά

ξης,

για

τη

ν π

ρό

σλη

ψη

ωρ

ομ

ίσθ

ιου

πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ γ

ια α

πα

σχό

λη

ση

σε

χει

ρο

να

κτι

κή

εργα

σία

πρ

οα

πα

ιτεί

ται η

έγκρ

ιση

το

υ Δ

ιοικ

ητι

κο

ύ Σ

υμ

βο

υλίο

υ τ

ης Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ.

14.

Ανεξ

αρ

τήτω

ς τ

ων δ

ιατά

ξεω

ν τ

ου π

αρ

όντο

ς Ν

όμ

ου κ

αι

οπ

οιο

υδ

ήπ

οτε

άλλο

υ σ

ε ισ

χύ ν

όμ

ου ή

κα

νο

νισ

μώ

ν π

ου ε

κδ

ίδο

ντα

ι δ

υνά

μει

αυτο

ύ,

ουδ

εμία

δα

πά

νη

διε

νερ

γεί

ται

για

τη

ν

πρ

όσ

λη

ψη π

ρό

σθ

ετο

υ ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού κ

αι

πρ

όσ

θετ

ου ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού γ

ια κ

άλυψ

η ε

πο

χια

κώ

ν ή

έκτα

κτω

ν α

να

γκώ

ν π

ου ν

α υ

περ

βα

ίνει

το

ν α

ριθ

μό τ

ου

πρ

οσ

ωπ

ικο

ύ π

ου α

πα

σχο

λή

θη

κε

το 2

01

4 π

λη

ν τ

ου ε

πιπ

λέο

ν α

ριθ

μού ε

νεν

ήντα

θέσ

εων ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού β

άσ

ει α

να

γκώ

ν π

ου π

ρο

έκυψ

αν α

πό

απ

οχώ

ρη

ση

μέσ

ω τ

ου

σχεδ

ίου ε

θελ

ούσ

ιας α

πο

χώ

ρη

ση

ς κ

αι

ένα

ντι

κα

τάρ

γη

ση

ς θ

έσεω

ν μ

όνιμ

ου π

ρο

σω

πικ

ού

. Για

τη

ν π

ρό

σλη

ψη

το

υ ε

πιπ

λέο

ν α

ριθ

μο

ύ ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού ε

ίνα

ι α

να

γκα

ία η

έγ

κρ

ιση

το

υ Υ

πο

υρ

γο

ύ Ο

ικο

νο

μικ

ών.

15

. Ο

πο

ιαδ

ήπ

οτε

πρ

όσ

λη

ψη

κα

ι α

πα

σχό

λη

ση

Ωρ

ομ

ίσθιο

υ Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ κ

ατά

πα

ρά

βα

ση

τω

ν δ

ιατά

ξεω

ν ο

πο

ιουδ

ήπ

οτε

Νόμ

ου ή

/κα

ι ο

πο

ιασ

δή

ποτε

Διο

ικη

τική

ς Π

ρά

ξης,

θεω

ρεί

ται

ότι

δεν

έγιν

ε νό

μιμ

α κ

αι

αυτο

ί π

ου α

σκο

ύν έ

λεγ

χο

πά

νω

στα

κο

νδ

ύλια

απ

ό τ

α ο

πο

ία κ

ατα

βά

λλο

ντα

ι ο

ι α

πο

λα

βές

γι’

αυτό

το

Ω

ρο

μίσ

θιο

Πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου π

ρο

σλήφ

θηκε

κα

ι α

πα

σχο

λή

θη

κε

με

αυτό

το

ν τ

ρό

πο

, κα

θίσ

ταντα

ι π

ρο

σω

πικ

ά υ

πεύ

θυνο

ι για

κά

θε

δα

πά

νη

πο

υ δ

ιενερ

γή

θηκε

ή π

ου θ

α δ

ιενερ

γη

θεί

.

16.

Ανεξ

άρ

τητα

α

πό

τι

ς δ

ιατά

ξεις

ο

πο

ιουδή

ποτε

ά

λλο

υ νό

μου ή

Κ

ανο

νισ

μώ

ν ή

δ

ιοικ

ητι

κώ

ν ρ

υθ

μίσ

εων ή

π

ρα

κτι

κώ

ν π

ου ρ

υθ

μίζ

ουν θ

έμα

τα υπ

ερω

ρια

κή

ς α

πο

ζημ

ίωσ

ης σ

τις

περ

ιπτώ

σει

ς π

ου σ

υγκεκ

ριμ

ένη

ανά

γκη

για

υπ

ερω

ρια

κή

ερ

γα

σία

μπ

ορ

εί,

λό

γω

τη

ς φ

ύσ

ης

κα

ι το

υ ε

πιπ

έδο

υ τ

ων κ

αθ

ηκό

ντω

ν,

να

διε

κπ

ερα

ιωθ

εί α

πό υ

πα

λλήλο

υς θ

έσεω

ν μ

ε χα

μηλό

τερ

ες μ

ισθο

δο

τικές

κλίμ

ακες

κα

ι νο

ουμ

ένο

υ ό

τι η

ανά

γκη

αυτή

δεν

μπ

ορ

εί ν

α κ

αλυφ

θεί

μόνο

απ

ό τ

ους υ

πα

λλήλο

υς τ

ης χ

αμ

ηλό

τερ

ης μ

ισθ

οδ

οτι

κή

ς κ

λίμ

ακα

ς π

ου

επιθ

υμ

ούν ν

α ε

ργα

στο

ύν υ

περ

ωρ

ιακά

τό

σο

πιο

ψη

λά

στη

ν ι

ερα

ρχία

υπ

άλληλο

ι π

ου ε

πιθ

υμ

ούν ν

α ε

ργα

στο

ύν υ

περ

ωρ

ιακά

για

το

σκοπ

ό α

υτό

, ό

σο

κα

ι οι

υπ

άλλη

λο

ι τη

ς κα

τώτε

ρη

ς θ

έση

ς,

θα

απ

οζη

μιώ

νο

ντα

ι α

νεξ

άρ

τητα

απ

ό τ

ην κ

λίμ

ακα

τη

ς θ

έση

ς τ

ους,

με

βά

ση

τη

μισ

θο

δο

τική

κλίμ

ακα

τη

ς κ

ατώ

τερ

ης θ

έση

ς ή

, σ

ε π

ερίπ

τωσ

η σ

υνδ

υα

σμ

ένω

ν

κλιμ

άκω

ν,

τη ψ

ηλό

τερ

η κ

λίμ

ακα

τω

ν σ

υνδ

υα

σμ

ένω

ν κ

λιμ

άκω

ν τ

ης κ

ατώ

τερ

ης θ

έση

ς,

έστω

κα

ι α

ν ο

υπ

άλλη

λο

ς β

ρίσ

κετ

αι

σε

ψη

λό

τερ

η κ

λίμ

ακα

. Ο

κα

θο

ρισ

μό

ς τ

ης φ

ύσ

ης κ

αι

του ε

πιπ

έδο

υ τ

ων κ

αθ

ηκό

ντω

ν π

ου ε

κτε

λο

ύντα

ι για

σκοπ

ούς υ

πο

λογισ

μού τ

ης υ

περ

ωρ

ιακή

ς α

πο

ζημ

ίωσ

ης τ

ων ψ

ηλό

τερ

α σ

την ι

ερα

ρχία

υπ

αλλή

λω

ν θ

α γ

ίνετ

αι

απ

ό τ

ην

αρ

μόδ

ια α

ρχή

, κα

τόπ

ιν σ

ύσ

τασ

ης τ

ου ο

ικεί

ου Π

ρο

ϊστα

μέν

ου,

όπ

ως ο

ι όρ

οι α

υτο

ί ερ

μηνεύ

οντα

ι σ

τους π

ερί Δ

ημ

όσ

ιας Υ

πη

ρεσ

ίας Ν

όμ

ους»

.

17.

Τη

ρο

υμ

ένω

ν τ

ων δ

ιατά

ξεω

ν τ

ων π

ερί

της Μ

η Π

αρ

αχώ

ρη

ση

ς Π

ρο

σα

υξή

σεω

ν κ

αι

Τιμ

αρ

ιθμ

ικώ

ν Α

υξή

σεω

ν σ

τους Μ

ισθ

ούς τ

ων Α

ξιω

μα

τούχω

ν κ

αι

Ερ

γο

δο

το

υμ

ένω

ν κ

αι

στι

ς

Συντά

ξεις

τω

ν Σ

υντα

ξιο

ύχω

ν τ

ης Κ

ρα

τική

ς υ

πη

ρεσ

ίας κ

αι τ

ου Ε

υρ

ύτε

ρο

υ Δ

ημ

όσ

ιου Τ

ομ

έα Ν

όμ

ου [

Αρ

. Ν

όμ

ου:

19

2(Ι

) το

υ 2

01

1,

185

(Ι)

του 2

01

2 κ

αι 7

3(Ι

) το

υ 2

014

], ό

πω

ς α

υτό

ς εκ

άσ

τοτε

τρ

οπ

οπ

οιε

ίτα

ι ή

α

ντι

κα

θίσ

τατα

ι,

οι

μισ

θο

ί τω

ν

αξι

ωμ

ατο

ύχω

ν

κα

ι ερ

γο

δοτο

υμ

ένω

ν

κα

ι ο

ι σ

υντά

ξεις

τω

ν

συντα

ξιο

ύχω

ν

του

ευρ

ύτε

ρο

υ

δη

μό

σιο

υ

τομ

έα

ανα

πρ

οσ

αρ

μόζο

ντα

ι τη

ν 1

η Ια

νο

υα

ρίο

υ μ

ε β

άσ

η τ

ο δ

είκτη

τη

ς α

υτό

μα

της τ

ιμα

ριθ

μικ

ής α

να

πρ

οσ

αρ

μογή

ς ω

ς α

κολο

ύθω

ς:

141

Page 14: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(i)

Κα

ταβ

ολή

το

υ 5

0%

το

υ π

οσ

οσ

τού τ

ης α

ύξη

ση

ς το

υ υ

ποκεί

μεν

ου δ

είκτη

τη

ς Α

υτό

μα

της Τ

ιμα

ριθ

μικ

ής Α

να

πρ

οσ

αρ

μο

γή

ς κ

ατά

το έ

τος π

ου π

ρο

ηγεί

ται το

υ έ

τους α

να

φο

ρά

ς

σε

σχέσ

η μ

ε το

πρ

οη

γο

ύμ

ενο

έτο

ς τ

ου

έτο

υς α

να

φο

ρά

ς.

(ii)

Η π

ιο π

άνω

ανα

πρ

οσ

αρ

μογή

ανα

στέ

λλετ

αι

σε

περ

ίπτω

ση π

ου κ

ατά

το δ

εύτε

ρο

κα

ι τρ

ίτο τ

ρίμ

ηνο

το

υ έ

τους π

ου π

ροη

γεί

ται

του έ

τους α

να

φο

ρά

ς ο

ρυθμ

ός ο

ικο

νο

μικ

ής

ανά

πτυ

ξης σ

ε π

ρα

γμ

ατι

κο

ύς ό

ρο

υς δ

ιορ

θω

μέν

ος ω

ς π

ρο

ς τ

ις ε

πο

χικ

ές δ

ιακυμ

άνσ

εις ε

ίνα

ι α

ρνη

τικό

ς.

18

. Σ

τον π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό α

πο

δοχώ

ν π

ρο

σω

πικ

ού για

το

2

01

5, ο

ι α

πο

δο

χές

π

ρο

σω

πικ

ού π

αρ

ουσ

ιάζο

υν σ

ημ

αντι

κή

μ

είω

ση

λόγω

τη

ς υλοπ

οίη

ση

ς το

υ Σ

χεδ

ίου Ε

θελ

ούσ

ιας

Απ

οχώ

ρη

ση

ς μ

ε τη

ν α

πο

χώ

ρησ

η 2

00

περ

ίπο

υ υ

πα

λλήλω

ν σ

τις 3

0/6

/201

4, 8

0 π

ερίπ

ου υ

πα

λλήλω

ν σ

τις 3

0/9

/20

14

κα

ι 2

30 π

ερίπ

ου υ

πα

λλήλω

ν σ

τις 3

1/1

2/2

014

.

19.

Κά

θε

μια

ώρ

α υ

περ

ωρ

ιακή

ς ε

ργα

σία

ς λ

ογίζ

ετα

ι κα

τά κ

αθ

ημ

εριν

ές κ

αι

τα Σ

άβ

βα

τα μ

έχρ

ι τι

ς 1

μ.μ

ως μ

ια ώ

ρα

, κα

ι κα

τά τ

α Σ

άβ

βα

τα α

πό

τις

1 μ

.μ,

τις

Κυρ

ιακές

κα

ι τι

ς Α

ργίε

ς

λο

γίζ

ετα

ι ω

ς 1

,3 ώ

ρες

, εξ

αίρ

εση

στη

ν π

ερίπ

τωσ

η τ

ων κ

ρα

τικώ

ν υ

πα

λλήλω

ν π

ου α

πα

σχο

λο

ύντα

ι μ

ε το

σύσ

τημ

α β

άρ

δυα

ς ή

με

ειδ

ικό

ωρ

άρ

ιο,

όπ

ου κ

άθ

ε μ

ια ώ

ρα

υπ

ερω

ρια

κή

ς ερ

γα

σία

ς κ

ατά

τα

Σά

ββ

ατα

μέχ

ρι κα

ι τα

μεσ

άνυ

χτα

λο

γίζ

ετα

ι ω

ς μ

ια.

Στη

ν π

ερίπ

τωσ

η τ

ου ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού ε

ιδικ

ότε

ρα

, κά

θε

μια

ώρ

α υ

περ

ωρ

ιακή

ς ε

ργα

σία

ς λ

ογίζ

ετα

ι κα

τά τ

ις ε

ργά

σιμ

ες μ

έρες

ως μ

ια ώ

ρα

κα

ι κα

τά τ

α Σ

άβ

βα

τα,

τις Κ

υρ

ιακές

κα

ι τι

ς α

ργίε

ς λ

ογίζ

ετα

ι ω

ς 1

,3.

Περ

αιτ

έρω

, σ

ε κα

μία

περ

ίπτω

ση

η υ

περ

ωρ

ιακή

απ

οζη

μίω

ση κ

ρα

τικού

υπ

αλλήλο

υ ή

ωρ

ομ

ίσθιο

υ κ

υβ

ερνη

τικο

ύ π

ρο

σω

πικ

ού θ

α υ

περ

βα

ίνει

τη

μη

νια

ία μ

ισθ

οδ

οσ

ία τ

ου.

20.

Το

ύψ

ος τ

ου ε

πιδ

όμ

ατο

ς β

άρ

δια

ς γ

ια Ν

υχτε

ριν

ή ε

ργα

σία

κα

θο

ρίζ

ετα

ι σ

το 2

2,80

% τ

ων δ

εδο

υλευ

μέν

ων ω

ρώ

ν,

μει

ώνετ

αι

κα

τά 2

0%

ως η

σχετ

ική

εγκύκλιο

ς τ

ου Υ

πο

υρ

γεί

ου

Οικ

ονο

μικ

ών.

21

. Τ

ο ε

πίδ

ομ

α β

άρ

δια

ς γ

ια α

πο

γευ

μα

τινή

ερ

γα

σία

κα

ταρ

γεί

ται για

το

πρ

οσ

ωπ

ικό

πο

υ ε

ργά

ζετα

ι μ

ε το

σύσ

τημ

α β

άρ

δια

ς ω

ς η

σχετ

ική

εγκύκλιο

ς τ

ου Υ

πο

υρ

γεί

ου Ο

ικο

νο

μικ

ών.

22

. Η

κα

τ’ α

ποκο

πή

ν υ

περ

ωρ

ιακή

αμ

οιβ

ή τ

ων υ

πα

λλή

λω

ν κ

αι το

υ ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού μ

ειώ

θηκε

κα

τά 3

3,3

3%

.

Α

νεξ

αρ

τήτω

ς α

πό

τις

δια

τάξε

ις ο

πο

ιουδ

ήπ

οτε

άλλο

υ ν

όμ

ου ή

κα

νο

νισ

μού ή

διο

ικητι

κώ

ν ρ

υθμ

ίσεω

ν ή

πρ

ακτι

κώ

ν ή

συμ

φω

νία

ς π

ου ρ

υθ

μίζ

ουν θ

έμα

τα κ

ατα

βο

λή

ς ε

πιδ

ομ

άτω

ν,

απ

οζη

μιώ

σεω

ν κ

αι ά

λλω

ν ο

ικονο

μικ

ών ω

φελ

ημ

άτω

ν,

αυτά

έχο

υν μ

ειω

θεί

κα

τά 1

5%

, π

λη

ν τ

ων ε

πιδ

ομ

άτω

ν π

ου α

να

φέρ

οντα

ι σ

τις π

αρ

αγρ

άφ

ους 1

9 ,

21

κα

ι 2

2:

Νοεί

ται

ότι

, ο

τρ

όπ

ος υπ

ολογισ

μού τω

ν π

ιο π

άνω

επ

ιδο

μά

των π

αρ

αμ

ένει

ο

ίδ

ιος ό

πω

ς κα

θο

ρίζ

ετα

ι α

πό

το

υς σ

χετ

ικο

ύς για

κά

θε

περ

ίπτω

ση

Κα

νο

νισ

μο

ύς ή

/κα

ι Ε

γκυκλίο

υς Α

πο

φά

σει

ς τ

ου Δ

ιοικ

ητι

κο

ύ Σ

υμ

βο

υλίο

υ, ή

\κα

ι τι

ς σ

χετ

ικές

εγκρ

ίσει

ς κ

αι α

φο

ύ υ

πο

λογισ

θο

ύν α

κολο

ύθ

ως θ

α μ

ειώ

νο

ντα

ι κα

τά 1

5%

.

23

. Η

απ

αγό

ρευ

ση

πλήρ

ωσ

ης κ

ενώ

ν θ

έσεω

ν π

ρώ

του δ

ιορ

ισμ

ού,

πρ

οα

γω

γή

ς κ

αι π

ρώ

του δ

ιορ

ισμ

ού κ

αι π

ρο

αγω

γή

ς σ

υνεχ

ίζει

να

ισ

χύει

.

24.

Απ

αγο

ρεύ

ετα

ι η

διε

νέρ

γει

α

οπ

οια

σδ

ήπ

οτε

δ

απ

άνη

ς

κά

τω

απ

ό

οπ

οιο

δή

πο

τε

άρ

θρ

ο

κα

ι κεφ

άλα

ιο

του

πα

ρό

ντο

ς Ν

όμ

ου

για

τη

ν

απ

ασ

χό

λη

ση

με

οπ

οιο

δή

πο

τε

τρό

πο

συντα

ξιο

ύχο

υ π

ρο

σώ

πο

υ σ

ύμ

φω

να

με

τις δ

ιατά

ξεις

το

υ π

ερί Σ

υντά

ξεω

ν Ν

όμ

ου:

Ν

οεί

ται ότι

η δ

ιάτα

ξη τ

ου π

αρ

όντο

ς ε

δα

φίο

υ δ

εν ε

φα

ρμ

όζε

ται α

να

φο

ρικ

ά μ

ε τη

ν α

πα

σχό

λησ

η σ

υντα

ξιο

ύχω

ν π

ρο

σώ

πω

ν

(α) σ

ε π

ολιτ

εια

κό α

ξίω

μα

, (β

) τα

οπ

οία

δεν

συμ

πλή

ρω

σα

ν τ

ο ε

ξηκο

στό

τέτ

αρ

το κ

αι μ

ισό

(64

½) έ

τος τ

ης η

λικ

ίας τ

ους κ

ατά

το

χρ

όνο

ένα

ρξη

ς τ

ης α

πα

σχό

λη

ση

ς τ

ους,

(γ)

τα ο

πο

ία α

πα

σχο

λο

ύντα

ι δ

υνά

μει

οπ

οιο

υδ

ήπ

οτε

ειδ

ικο

ύ ν

όμ

ου,

(δ)

σε

περ

ίπτω

ση

πο

υ δ

εν δ

ημ

ιουρ

γεί

ται υπ

αλληλικ

ή σ

χέσ

η,

(ε)

των ο

πο

ίων γ

ίνετ

αι σ

ύμ

βα

ση

υπ

ηρ

εσιώ

ν δ

υνά

μει

τω

ν π

ερί

Συντο

νισ

μού τ

ων Δ

ιαδ

ικα

σιώ

ν Σ

ύνα

ψη

ς Δ

ημ

οσ

ίων Σ

υμ

βά

σεω

ν,

Πρ

ομ

ηθ

ειώ

ν,

Έρ

γω

ν κ

αι Υ

πη

ρεσ

ιών κ

αι για

Σ

υνα

φή

Θέμ

ατα

Νό

μους τ

ου 2

00

6 μ

έχρ

ι 2

01

1.

25.

Τα

μηχα

νο

κίν

ητα

οχή

μα

τα χ

ρη

σιμ

οπ

οιο

ύντα

ι ό

πω

ς π

ρο

βλέπ

ετα

ι σ

τον π

ερί τη

ς Π

αρ

οχή

ς Ο

ρισ

μέν

ων Ω

φελ

ημ

άτω

ν σ

ε Κ

αθ

ορ

ισμ

ένο

υς Δ

ικα

ιούχο

υς τ

ου Κ

ρα

τικο

ύ κ

αι Ε

υρ

ύτε

ρο

υ

Δημ

όσ

ιου Τ

ομ

έα (

Όρ

οι κα

ι Δ

ιαδ

ικα

σία

) Ν

όμ

ο κ

αι σ

τους π

ερί Υ

πη

ρεσ

ιακώ

ν Ο

χη

μά

των τ

ου Κ

ρα

τικο

ύ Τ

ομ

έα κ

αι το

υ Ε

υρ

ύτε

ρο

υ Δ

ημ

όσ

ιου Τ

ομ

έα Κ

ανο

νισ

μο

ύς τ

ου 2

01

4 (

Κ.Δ

.Π.

50

4/2

01

4)

πο

υ ε

κδίδ

οντα

ι δ

υνά

μει

αυτώ

ν.

142

Page 15: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

26.

Οι

δια

τάξε

ις τ

ου π

ερί

Πρ

οϋπ

ολο

γισ

μού τ

ου 2

01

4 Ν

όμ

ου τ

ου 2

013

ρ.

Νόμ

ου 5

2(II)

το

υ 2

01

3] π

ου δ

εν έ

χο

υν π

εριλ

ηφ

θεί

στο

ν Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό

τη

ς C

yta

για

το

20

15

είνα

ι οι

ακό

λο

υθ

ες:

Ά

ρθ

ρο

16

το

οπ

οίο

αφ

ορ

ά τ

ην π

ρό

σλη

ψη

ερ

γοδ

οτο

υμ

ένω

ν κ

αθ

ορ

ισμ

ένη

ς δ

ιάρ

κει

ας κ

αι π

ρο

σώ

πω

ν γ

ια τ

ην κ

άλυψ

η έ

κτα

κτω

ν α

να

γκώ

ν π

άνω

σε

δεκ

απ

ενθ

ήμ

ερη

βά

ση

, π

ου

δεν

εφ

αρ

μόζε

ται σ

την C

yta.

Ά

ρθ

ρο

19

το

οπ

οίο

αφ

ορ

ά τ

ο ε

πίπ

εδο

απ

ασ

χό

λη

ση

ς ω

ρο

μίσ

θιο

υ π

ρο

σω

πικ

ού

για

ικα

νο

πο

ίησ

η ε

πο

χια

κώ

ν ή

εκτά

κτω

ν α

να

γκώ

ν π

ρο

κα

θορ

ισμ

ένη

ς χ

ρο

νικ

ής δ

ιάρ

κει

ας,

που

δεν

εφ

αρ

μόζε

ται σ

την C

yta.

Σ

ημ

είω

ση

31

(γ)-

(ζ),

) κα

ι (λ

) π

ου α

φο

ρο

ύν θ

έμα

τα κ

ατα

βολή

ς ε

πιδ

ομ

άτω

ν,

απ

οζη

μιώ

σεω

ν κ

αι ά

λλω

ν ο

ικο

νο

μικ

ών ο

φελ

ών π

ου δ

εν ε

φα

ρμ

όζο

ντα

ι σ

την

Cyt

a.

Η σ

ημ

είω

ση

3

1 (

η)

δεν

περ

ιλή

φθ

ηκε

στο

ν Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό α

φο

ύ ε

φα

ρμ

όζε

ται ή

δη

απ

ό τ

η C

yta

με

πρ

όνο

ια Σ

ΣΕ

.

143

Page 16: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

1000

ΠΟ

ΔΟ

ΧΕ

Σ Π

ΡΟ

ΣΩ

ΠΙΚ

ΟΥ

1001

ΑΣ

ΙΚΟ

Ι Μ

ΙΣΘ

ΟΙ

-01

11

Ανώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικός Δ

ιευθυντή

ςΓ3

Π1

75.3

9175

.391

-02

11

Γ2

Π2

72.5

26

-03a

54

Δ2

Β16+

1-Β

16+

Α37

2.19

933

8.20

8

-04

108

Διε

υθυντέ

ς Α

2B1

6+162

4.83

732

8.34

3

-05

1817

Διε

υθυντέ

ς Β

1B1

5+11.

064.

053

655.

187

-06

4435

Τμ

ημ

ατά

ρχες

Ε3

B14+2

2.47

7.64

71.

400.

059

-07

6447

Υπ

οτμ

ημ

ατά

ρχες

Ε2

B13+2

3.09

4.76

32.

985.

734

143

113

Εις

μετ

αφ

ορ

ά7.

708.

890

5.85

5.44

8

Κα

ταρ

γούντα

ι 9 θ

έσει

ς Τ

μημ

ατα

ρχώ

ν.

Κα

ταρ

γούντα

ι 2 θ

έσει

ς Δ

ιευθυντή

Α.

Κα

ταρ

γεί

ται 1 θ

έση Δ

ιευθυντή

Β.

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

Η δ

ημ

ιουγία

8 ν

έων θ

έσεω

ν Υ

ποτμ

ημ

ατα

ρχώ

ν (

8 α

νά

έτο

ς α

πό

σύνολο 2

4 σ

ε τρ

ία χ

ρόνια

2012-2

014)

που ε

ίνα

ι α

ποτέ

λεσ

μα

της σ

υμ

φω

νία

ς μ

ε τι

ς σ

υντε

χνίε

ς γ

ια α

λλα

γή τ

ου Σ

χεδ

ίου

Συντα

ξιοδ

ότη

σης α

πό Σ

χέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν Ο

φελ

ημ

άτω

ν σ

ε

Σχέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν Σ

υνει

σφ

ορ

ών γ

ια τ

ο

νεο

πρ

οσ

λα

μβ

ανόμ

ενο π

ροσ

ωπ

ικό,θ

α π

αγοπ

οιη

θεί

κα

ι για

το

2015.

Κα

ταρ

γούντα

ι 17 θ

έσει

ς Υ

ποτμ

ημ

ατα

ρχώ

ν.

Ανα

πληρ

ωτή

ς Α

νώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικός

Διε

υθυντή

ς

Ανώ

τερ

οι Δ

ιευθυντέ

ςΒ

16+

1 ε

πεκ

τειν

όμ

ενη μ

έχρ

ι το

υ σ

ημ

είου €

65.2

69 π

άνω

σε

πρ

οσ

ωπ

ική β

άσ

η.

Κα

ταρ

γεί

ται 1 θ

έση Α

νώ

τερ

ου Δ

ιευθυντή

.

[ [5

[

[ [

[5

[ [5

144

Page 17: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

014

311

κ μ

ετα

φορ

άς

7.70

8.89

05.

855.

448

289

269

Λει

τουρ

γοί/Μ

ηχα

νικ

οί/Λ

ογισ

τές Β

κα

ι Α

Ε1

10.6

53.3

9510

.515

.039

432

382

Εις

μετ

αφ

ορ

ά18

.362

.285

16.3

70.4

87

Ενια

ίες θ

έσει

ς -

Ως η

Σημ

είω

ση 1

3 "

Πρ

ώτο

ς Π

ίνα

κα

ς,

Δελ

τία

Δα

πα

νώ

ν,

Σημ

ειώ

σει

ς -

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ικού".

Κα

ταρ

γούντα

ι 20 θ

έσει

ς Λ

ειτο

υρ

γώ

ν/Μ

ηχα

νικ

ών/Λ

ογισ

τών Β

κα

ι Α

.

B8-2

-B10

-B11

, B12

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)-0

8

145

Page 18: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

043

238

κ μ

ετα

φορ

άς

18.3

62.2

8516

.370

.487

-11

5748

Τεχ

νικ

οί Ε

πόπ

τες Β

κα

ι Α

Π3

1.56

9.59

31.

162.

526

-12

2614

Γρ

αμ

μα

τεια

κοί Ε

πόπ

τες Β

κα

ι Α

Π2

772.

075

517.

613

515

444

Εις

μετ

αφ

ορ

ά20

.703

.953

18.0

50.6

26

B10

- B11

, B12

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ως η

Σημ

είω

ση 1

2 "

Πρ

ώτο

ς Π

ίνα

κα

ς ,

Δελ

τία

Δα

πα

νώ

ν,

Σημ

ειώ

σει

ς -

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ικού".

Η δ

ημ

ιουρ

γία

4 ν

έων θ

έσεω

ν Τ

εχνικ

ών Ε

ποπ

τών (

4 α

νά

έτο

ς

απ

ό σ

ύνολο 1

2 σ

ε τρ

ία χ

ρόνια

2012-2

014)

που ε

ίνα

ι

απ

οτέ

λεσ

μα

της σ

υμ

φω

νία

ς μ

ε τι

ς σ

υντε

χνίε

ς γ

ια α

λλα

γή τ

ου

Σχεδ

ίου Σ

υντα

ξιοδ

ότη

σης α

πό Σ

χέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν

Οφ

ελημ

άτω

ν σ

ε Σ

χέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν Σ

υνει

σφ

ορ

ών γ

ια τ

ο

νεο

πρ

οσ

λα

μβ

ανόμ

ενο π

ροσ

ωπ

ικό,

θα

πα

γοπ

οιη

θεί

κα

ι για

το

2015.

Κα

ταρ

γούντα

ι 9 θ

έσει

ς Τ

εχνικ

ών Ε

ποπ

τών Β

κα

ι Α

.

B9 -

B10,

B11

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ως η

σημ

είω

ση 1

2 "

Πρ

ώτο

ς Π

ίνα

κα

ς,

Δελ

τία

Δα

πα

νώ

ν,

Σημ

ειώ

σει

ς -

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ιικού".

Η δ

ημ

ιουγία

2 ν

έων θ

έσεω

ν Γ

ρα

μμ

ατε

ιακώ

ν Ε

ποπ

τών 2

νέω

ν

θέσ

εων (

2 α

νά

έτο

ς α

πό σ

ύνολο 6

σε

τρία

χρ

όνια

2012-2

014)

που ε

ίνα

ι α

ποτέ

λεσ

μα

της σ

υμ

φω

νία

ς μ

ε τι

ς σ

υντε

χνίε

ς γ

ια

αλλα

γή τ

ου Σ

χεδ

ίου Σ

υντα

ξιοδ

ότη

σης α

πό Σ

χέδ

ιο

κα

θορ

ισμ

ένω

ν Ο

φελ

ημ

άτω

ν σ

ε Σ

χέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν

Συνει

σφ

ορ

ών γ

ια τ

ο ν

εοπ

ροσ

λα

μβ

ανόμ

ενο π

ροσ

ωπ

ικό,

θα

πα

γοπ

οιη

θεί

κα

ι για

το 2

015.

Κα

ταρ

γούντα

ι 12 θ

έσει

ς

Γρ

αμ

μα

τεια

κώ

ν Ε

ποπ

τών Β

κα

ι Α

.

Δύο

θέσ

εις σ

ημ

ειώ

νο

ντα

ι μ

ε Δ

ύο

θέσ

εις σ

ημ

ειώ

νο

ντα

ι μ

ε

146

Page 19: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

051

544

κ μ

ετα

φορ

άς

20.7

03.9

5318

.050

.626

-14

3818

Επ

όπ

τες (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ροσ

ωπ

ικό)

Π1

840.

398

439.

397

-15

703

538

Μ2

17.9

32.2

0114

.009

.730

1.25

61.

000

Εις

μετ

αφ

ορ

ά39

.476

.552

32.4

99.7

54

Ενια

ίες θ

έσει

ς.

Αρ

ιθμ

ός υ

πα

λλήλω

ν σ

ε π

ροσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

Β9-Β

10.

Αρ

ιθμ

ός

υπ

αλλήλω

ν μ

ε β

αθμ

ό Ε

πιθ

εωρ

ητή

εχνικ

ό Π

ροσ

ωπ

ικό)

σε

πρ

οσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

Β9-Β

10 κ

αι B

11+

2.

Με

απ

όκτη

ση ή

μη τ

ων α

πα

ρα

ίτητω

ν π

ροσ

όντω

ν,

είνα

ι δ

υνα

τό

σύφ

μφ

ωνα

με

τους κ

ανονισ

μούς κ

αι τι

ς π

ρόνοιε

ς τ

ων

Συλλογικ

ών Σ

υμ

βά

σεω

ν,

πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου κ

ατέ

χει

θέσ

εις τ

ων

υπ

οδ

ιαιρ

έσεω

ν 1

5,

16,

17,

18 κ

αι 19 ν

α μ

ετα

ταχθεί

απ

ό μ

ια

ειδ

ικότη

τα σ

ε ά

λλη μ

ετα

ξύ τ

ων υ

ποδ

ιαιρ

έσεω

ν α

υτώ

ν,

γι'α

υτό

ο

αιρ

θμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου π

εριλ

αμ

βά

νοντα

ι σ

τις υ

ποδ

ιαιρ

έσει

ς

αυτέ

ς υ

πολογίζ

οντα

ι ω

ς έ

να

ενια

ίο σ

ύνολο.

Κα

ταρ

γούντα

ι 165

θέσ

εις Τ

εχνικ

ών Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

ων Τ

εχνικ

ών.

Τεχ

νικ

οί ΙΙ

Ι, Ι

Ι, Ι

κα

ι Α

νώ

τερ

οι Τ

εχνικ

οί

B5, B

7, B

8, B

9(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

B9 -

B10+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ως η

σημ

είω

ση 1

2 "

Πρ

ώτο

ς Π

ίνα

κα

ς,

Δελ

τία

Δα

πα

νώ

ν,

Σημ

ειώ

σει

ς -

Απ

οδ

οχές

Πρ

οσ

ωπ

ικού".

Η δ

ημ

ιουγία

2 ν

έων θ

έσεω

ν Ε

ποπ

τών (

Ειδ

ικευ

μέν

ο

πρ

οσ

ωπ

ικό)

2 ν

έων θ

έσεω

ν (

2 α

νά

έτο

ς α

πό σ

ύνολο 6

σε

τρία

χρ

όνια

2012-2

014)

που ε

ίνα

ι α

ποτέ

λεσ

μα

της σ

υμ

φω

νία

ς μ

ε τι

ς

συντε

χνίε

ς γ

ια α

λλα

γή τ

ου Σ

χεδ

ίου Σ

υντα

ξιοδ

ότη

σης α

πό

Σχέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν Ο

φελ

ημ

άτω

ν σ

ε Σ

χέδ

ιο κ

αθορ

ισμ

ένω

ν

Συνει

σφ

ορ

ών γ

ια τ

ο ν

εοπ

ροσ

λα

μβ

ανόμ

ενο π

ροσ

ωπ

ικό,

θα

πα

γοπ

οιη

θεί

κα

ι για

το 2

015.

Οι επ

ακόλουθες

θέσ

εις

πρ

όσ

ληψ

ης κ

ατα

ργούντα

ι.

Κα

ταρ

γούντα

ι 20 θ

έσει

ς Ε

ποπ

τών

(Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ροσ

ωπ

ικό).

Δύο

θέσ

εις σ

ημ

ειώ

νο

ντα

ι μ

ε Δ

ύο

θέσ

εις σ

ημ

ειώ

νο

ντα

ι μ

ε

147

Page 20: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

01.

256

1.00

κ μ

ετα

φορ

άς

39.4

76.5

5232

.499

.754

-16

92

Μ1

284.

421

120.

102

1.26

51.

002

Εις

μετ

αφ

ορ

ά39

.760

.973

32.6

19.8

56

Χει

ρισ

τές Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ςΕ

νια

ίες θ

έσει

ς.

Αρ

ιθμ

ός υ

πα

λλήλω

ν σ

ε π

ροσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

Β9+

2.

Με

απ

όκτη

ση ή

μη τ

ων α

πα

ρα

ίτητω

ν π

ροσ

όντω

ν,

είνα

ι δ

υνα

τόν

σύμ

φω

να

με

τους κ

ανονισ

μούς κ

αι τι

ς π

ρόνοιε

ς τ

ων

Συλλογικ

ών Σ

υμ

βά

σεω

ν,

πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου κ

ατέ

χει

θέσ

εις τ

ων

υπ

οδ

ιαιρ

έσεω

ν 1

5,

16,

17,

18 κ

αι 19 ν

α μ

ετα

ταχθεί

απ

ό μ

ια

ειδ

ικότη

τα σ

ε ά

λλη μ

ετα

ξύ τ

ων υ

ποδ

ιαιρ

έσεω

ν α

υτώ

ν,

γι'α

υτό

ο

αρ

ιθμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου π

εριλ

αμ

βά

νοντα

ι σ

τις υ

ποδ

ιαιρ

έσει

ς

αυτέ

ς υ

πολογίζ

ετα

ι ω

ς έ

να

ενια

ίο σ

ύνολο.

Κ

ατα

ργούντα

ι 7

θέσ

εις Χ

ειρ

ιστώ

ν Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

ων Χ

ειρ

ιστώ

ν.

B2, B

5, B

7, B

8(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

148

Page 21: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

01.

265

1.00

κ μ

ετα

φορ

άς

39.7

60.9

7332

.619

.856

-17

475

420

Μ1

10.4

59.4

279.

867.

117

1.74

01.

422

Εις

μετ

αφ

ορ

ά50

.220

.400

42.4

86.9

73

Γρ

αφ

είς Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Γρ

αφ

είς

B2, B

5, B

7, B

8 (Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ενια

ίες θ

έσει

ς.

Αρ

ιθμ

ός υ

πα

λλήλω

ν σ

ε π

ροσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

Β9+

2.

Αρ

ιθμ

ός

υπ

αλλήλω

ν μ

ε β

αθμ

ό Ε

πιθ

εωρ

ητή

(Γρ

αφ

είου)

σε

πρ

οσ

ωπ

ική

κλίμ

ακα

B8-Β

9 κ

αι B

10+

2.

Με

απ

όκτη

ση ή

μη τ

ων α

πα

ρα

ίτητω

ν π

ροσ

όντω

ν,

είνα

ι δ

υνα

τόν

σύμ

φω

να

με

τους κ

ανονισ

μούς κ

αι τι

ς π

ρόνοιε

ς τ

ων

Συλλογικ

ών Σ

υμ

βά

σεω

ν,

πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου κ

ατέ

χει

θέσ

εις τ

ων

υπ

οδ

ιαιρ

έσεω

ν 1

5,

16,

17,

18 κ

αι 19 ν

α μ

ετα

ταχθεί

απ

ό μ

ια

ειδ

ικότη

τα σ

ε ά

λλη μ

ετα

ξύ τ

ων υ

ποδ

ιαιρ

έσεω

ν α

υτώ

ν,

γι'

αυτό

ο

αρ

ιθμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου π

εριλ

αμ

βά

νοντα

ι σ

τις υ

ποδ

ιαιρ

έσει

ς

αυτέ

ς υ

πολογίζ

ετα

ι ω

ς έ

να

ενια

ίο σ

ύνολο.

Κα

ταρ

γούντα

ι 55

θέσ

εις Γ

ρα

φέα

ΙΙΙ

, ΙΙ

, Ι

κα

ι Α

νώ

τερ

ων Γ

ρα

φέω

ν.

149

Page 22: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

01.

740

1.42

κ μ

ετα

φορ

άς

50.2

20.4

0042

.486

.973

-18

666

472

Μ1

12.5

45.7

478.

672.

812

2.40

61.

894

Εις

μετ

αφ

ορ

ά62

.766

.147

51.1

59.7

85

B2, B

5, B

7, B

8 (Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ειδ

ικευ

μέν

οι Τ

εχνίτ

ες Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι

Ανώ

τερ

οι Ε

ιδικ

ευμ

ένοι Τ

εχνίτ

ες

Ενια

ίες θ

έσει

ς.

Αρ

ιθμ

ός υ

πα

λλήλω

ν σ

ε π

ροσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

Β7+

2 κ

αι B

9+

2.

Αρ

ιθμ

ός υ

πα

λλήλω

ν μ

ε β

αθμ

ό Ε

πιθ

εωρ

ητή

ιδικ

ευμ

ένο

Πρ

οσ

ωπ

ικό)

σε

πρ

οσ

ωπ

ική κ

λίμ

ακα

B8+

1 κ

αι B

9+

2.

Με

απ

όκτη

ση ή

μη τ

ων α

πα

ρα

ίτητω

ν π

ροσ

όντω

ν,

είνα

ι δ

υνα

τόν

σύμ

φω

να

με

τους κ

ανονισ

μούς κ

αι τι

ς π

ρόνοιε

ς τ

ων

Συλλογικ

ών Σ

υμ

βά

σεω

ν,

πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου κ

ατέ

χει

θέσ

εις τ

ων

υπ

οδ

ιαιρ

έσεω

ν 1

5,

16,

17,

18 κ

αι 19 ν

α μ

ετα

ταχθεί

απ

ό μ

ια

ειδ

ικότη

τα σ

ε ά

λλη μ

ετα

ξύ τ

ων υ

ποδ

ιαιρ

έσεω

ν α

υτώ

ν,

γι'

αυτό

ο

αρ

ιθμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου π

εριλ

αμ

βά

νοντα

ι σ

τις υ

ποδ

ιαιρ

έσει

ς

αυτέ

ς υ

πολογίζ

ετα

ι ω

ς έ

να

ενια

ίο σ

ύνολο.

Κα

ταρ

γούντα

ι 194

θέσ

εις Ε

ιδικ

ευμ

ένω

ν Τ

εχνιτ

ών Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

ων

Ειδ

ικευ

μέν

ων Τ

εχνιτ

ών.

150

Page 23: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

02.

406

1.89

κ μ

ετα

φορ

άς

62.7

66.1

4751

.159

.785

-19

31

Μ1

31.5

5521

.959

2.40

91.

895

Εις

μετ

αφ

ορ

ά62

.797

.702

51.1

81.7

44

B2, B

5, B

7, B

8

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ενια

ίες θ

έσει

ς.

Με

απ

όκτη

ση ή

μη τ

ων α

πα

ρα

ίτητω

ν π

ροσ

όντω

ν,

είνα

ι δ

υνα

τόν

σύμ

φω

να

με

τους κ

ανονισ

μούς κ

αι τι

ς π

ρόνοιε

ς τ

ων

Συλλογικ

ών Σ

υμ

βά

σεω

ν,

πρ

οσ

ωπ

ικό π

ου κ

ατέ

χει

θέσ

εις τ

ων

υπ

οδ

ιαιρ

έσεω

ν 1

5,

16,

17,

18 κ

αι 19 ν

α μ

ετα

ταχθεί

απ

ό μ

ια

ειδ

ικότη

τα σ

ε ά

λλη μ

ετα

ξύ τ

ων υ

ποδ

ιαιρ

έσεω

ν α

υτώ

ν,

γι'α

υτό

ο

αρ

ιθμ

ός τ

ων θ

έσεω

ν π

ου π

εριλ

αμ

βά

νοντα

ι σ

τις υ

ποδ

ιαιρ

έσει

ς

αυτέ

ς υ

πολογίζ

ετα

ι ω

ς έ

να

ενια

ίο σ

ύνολο.

Σημ

ειώ

νετ

αι ότι

όλοι

οι Χ

ειρ

ιστέ

ς Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς θ

α μ

ετα

ταχθούν κ

αι ο

ρόλος τ

ου Χ

ειρ

ιστή

ς Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς θ

α

αντι

κα

τασ

ταθεί

με

Ωρ

ομ

ίσθιο

Πρ

οσ

ωπ

ικό (

Πρ

οϋπ

ολογισ

μός

2007).

Κ

ατα

ργούντα

ι 2 θ

έσει

ς Χ

ειρ

ιστώ

ν Τ

ηλεφ

ωνικ

ής

Υπ

ηρ

εσία

ς Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

ων Χ

ειρ

ιστώ

ν Τ

ηλέφ

ωνικ

ής

Υπ

ηρ

εσία

ς.

Χει

ρισ

τές Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι

Ανώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ς Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς

[ [

[ [

[ [

[ [ [

[ [

151

Page 24: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΟ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

(Άρ

θρ

ο 3

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ

2015

1

ΚΕ

ΦΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣΛ

ΕΠ

ΤΟ

ΜΕ

ΡΕ

ΙΕΣ

ΔΑ

ΠΑ

ΝΗ

ΣΚ

ΩΔ

ΙΚΟ

ΣΚ

ΛΙΜ

ΑΚ

ΑΠ

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΙΣΜ

ΟΣ

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛO

ΓΙΣ

ΜΟ

ΣΕ

ΠΕ

ΞΗ

ΓΗ

ΣΕ

ΙΣ

2014

2015

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΑ

Σ2014 (

€)

2015 (

€)

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

1001

02.

409

1.89

κ μ

ετα

φορ

άς

62.7

97.7

0251

.181

.744

62

Κα

θα

ρίσ

τριε

ςΚ

193

.123

18.8

22

62.8

90.8

2551

.200

.566

Σημ

είω

ση:

Κα

ταρ

γούντα

ι σ

υνολικ

ά 5

18 θ

έσει

ς ω

ς ε

πα

κόλουθο

του Σ

χεδ

ίου Ε

θελ

ούσ

ιας Α

ποχώ

ρησ

ης.

ΟΛ

ΙΚΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

2.41

51.

897

ΟΛ

ΙΚΟ

ΒΑ

ΣΙΚ

ΩΝ

ΜΙΣ

ΘΩ

Ν

-21

Σημ

ειώ

νετ

αι ότι

όλες

οι θέσ

εις Κ

αθα

ρισ

τριώ

ν θ

α κ

ατα

ργηθούν

ότα

ν θ

α κ

ενω

θούν κ

αι θα

αντι

κα

τασ

ταθούν μ

ε Ω

ρομ

ίσθιο

Πρ

οσ

ωπ

ικό (

Πρ

οϋπ

ολογισ

μός 2

007).

Κ

ατα

ργούντα

ι 4 θ

έσει

ς

Κα

θα

ρισ

τριώ

ν λ

όγω

εφ

αρ

μογής τ

ου Σ

χεδ

ίου Ε

θελ

ούσ

ιας

Απ

οχώ

ρησ

ης.

B1-2

-B2-

B3-B

4 (Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

[ [

[ [

[ [

[ [ [

[ [

152

Page 25: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ € € € € €

10 010 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 65.659.666 62.890.825 62.890.825 51.200.566 (11.690.259)020 TIΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 18.380.918 17.603.142 17.603.142 14.331.039 (3.272.103)030 ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 7.008.145 6.715.089 6.715.089 5.468.226 (1.246.863)040 ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 925.023 800.000 800.000 970.000 170.000050 ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ&ΑΡΓΙΕΣ 1.747.744 960.000 1.482.000 1.310.000 (172.000)060 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2.020.943 1.644.790 1.644.790 1.850.000 205.210061 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * 1.036.773 800.000 800.000 750.000 (50.000)080 ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 134.755 200.000 200.000 600.000 400.000090 ΑΜΟΙΒΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.159.420 10.000.000 10.000.000 11.800.000 1.800.000210 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 9.064.673 10.578.648 10.578.648 8.752.625 (1.826.023)

220ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.538.911 1.569.615 1.569.615 1.309.087 (260.528)230 ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 4.919.309 4.696.747 4.696.747 3.853.497 (843.250)240 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 4.206.850 14.122.432 14.122.432 11.700.000 (2.422.432)250 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0 125.000 125.000 180.000 55.000260 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 354.465 500.000 500.000 400.000 (100.000)270 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 1.640.000 1.640.000 1.640.000 1.429.777 (210.223)290 ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.935.984 2.020.077 2.020.077 1.742.597 (277.480)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 129.733.579 136.866.365 137.388.365 117.647.414 (19.740.951)

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

153

Page 26: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ € € € € €

20 000 20000 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

20 005 20005 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

010 20010 Ταξιδιωτικά 246.097 270.000 270.000 320.000 50.000

20 100 20100 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

105 20105Συντήρηση ηλεκτρονικών αναλυτών και

εξοπλισμού γραφείου 5.128.056 5.452.640 5.452.640 5.410.260 (42.380)110 20110 Συντήρηση επίπλων και σκευών 54.131 75.000 75.000 70.000 (5.000)120 20120 Καθαριότητα 602.026 680.000 680.000 600.000 (80.000)140 20140 Ενοίκια 2.639.391 2.355.000 2.355.000 2.440.000 85.000145 20145 Φόροι 541.571 422.000 772.000 876.000 104.000160 20160 Εκτυπωτικά και γραφική ύλη 677.885 600.000 600.000 600.000 0180 20180 Εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία 42.557 40.000 40.000 40.000 0185 20185 Συνδρομές 326.504 300.000 300.000 300.000 0195 20195 Γενικά έξοδα 178.373 550.000 550.000 353.200 (196.800)

Σύνολο εξόδων λειτουργίας γραφείου 10.190.494 10.474.640 10.824.640 10.689.460 (135.180)

20 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

220 20220Υπηρεσίες από τρίτους/Συντήρηση

τηλεπικοινωνιακής υποδομής 13.693.515 18.419.060 17.569.060 17.285.450 (283.610)230 20230 Ενοίκια εκμισθωμένων κυκλωμάτων 2.870.646 3.811.200 2.911.200 2.807.540 (103.660)

240 20240Εκτύπωση και διανομή καταλόγων και

περιοδικών 499.203 882.000 712.000 500.000 (212.000)

250 20250Συντήρηση υποβρυχίων καλωδίων και

κυκλωμάτων 4.757.872 5.861.600 5.340.300 5.747.150 406.850

260 20260Δικαιώματα εκκαθαριστικών οίκων διεθνούς

περιαγωγής 394.422 450.000 450.000 450.000 0+ 270 20270 Δικαιώματα συνεργατών και συμβούλων 3.991.110 3.625.000 3.925.000 4.030.586 105.586

275 20275Δαπάνες αγοράς τηλεκαρτών&καρτών

Cytamobile/so easy 375.624 443.000 343.000 455.000 112.000280 20280 Συντήρηση και άλλα έξοδα αυτοκινήτων 1.406.570 1.576.000 1.576.000 1.300.000 (276.000)

300 20300 Συντήρηση κτηρίων και δρόμοι πρόσβασης 1.079.068 1.500.000 1.250.000 1.062.250 (187.750)305 20305 Φύλαξη κτηρίων 1.735.540 2.205.000 2.205.000 2.205.000 0310 20310 Ηλεκτρισμός 12.872.939 13.300.000 12.800.000 12.800.000 0312 20312 Νερό 48.000 60.000 60.000 65.000 5.000315 20315 Ασφάλιστρα 828.124 900.000 900.000 820.000 (80.000)

320 20320 ΄Εξοδα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 191.228 1.040.000 950.000 1.000.000 50.000340 20340 Χορηγία για ευημερία υπαλλήλων 515.717 808.400 498.400 520.000 21.600

345 20345 Βοηθήματα σε αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους 497.553 570.000 570.000 515.000 (55.000)

350 20350Ομαδική ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη συνταξιούχων 2.149.948 2.394.602 2.394.602 2.519.602 125.000380 20380 Αμοιβή ελεγκτών 78.000 60.000 80.000 100.000 20.000

390 20390 Αμοιβή ιατρικών συμβούλων και άλλα έξοδα 24.370 80.000 80.000 38.500 (41.500)

400 20400Αμοιβή νομικού συμβούλου και δικηγορικά

έξοδα 506.692 450.000 450.000 400.000 (50.000)+ 410 20410 Αποζημίωση για πρόωρη αφυπηρέτηση 0 43.500.000 43.500.000 1.000.000 (42.500.000)

420 20420Αμοιβή και έξοδα Μελών Διοικητικού

Συμβουλίου 17.286 40.000 40.000 40.000 0440 20440 Έρευνα και Ανάπτυξη 0 0 0 0 0470 20470 Έξοδα αδειών λειτουργίας 4.275.548 5.464.000 5.464.000 5.210.572 (253.428)

+ 480 20480Εξασφάλιση περιεχομένου για υπηρεσία

Cytavision 24.831.949 24.201.517 28.212.817 25.200.000 (3.012.817)

485 20485 Εξασφάλιση περιεχομένου κινητών υπηρεσιών 629.288 650.000 650.000 950.000 300.000

490 20490Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς

οργανισμούς 23.276.310 21.877.000 19.977.000 18.200.000 (1.777.000)495 20495 Έξοδα διασύνδεσης 10.902.484 9.900.000 11.500.000 10.263.000 (1.237.000)

Σύνολο ΄Αλλων Εξόδων Λειτουργίας 112.449.004 164.068.379 164.408.379 115.484.650 (48.923.729)

εις μεταφορά 122.885.595 174.813.019 175.503.019 126.494.110 (49.008.909)

εις μεταφορά 122.885.595 174.813.019 175.503.019 126.494.110 (49.008.909)

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

154

Page 27: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ € € € € €

εκ μεταφοράς 122.885.595 174.813.019 175.503.019 126.494.110 (49.008.909)

εκ μεταφοράς 122.885.595 174.813.019 175.503.019 126.494.110 (49.008.909)

20 ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

+ 150 20150 Διαφημίσεις και έξοδα προώθησης 11.523.385 10.000.000 9.420.000 10.000.000 580.000190 20190 Ταχυδρομικά και μεταφορικά 1.457.422 1.367.350 1.707.350 1.467.000 (240.350)360 20360 'Εξοδα φιλοξενίας 210.870 300.000 300.000 300.000 0365 20365 Προμήθειες σε μεταπωλητές 832.929 2.775.000 2.675.000 2.290.000 (385.000)

Σύνολο εξόδων πωλήσεως 14.024.606 14.442.350 14.102.350 14.057.000 (45.350)

20 ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

510 20510 Tόκοι και τραπεζικά δικαιώματα 158.879 225.000 225.000 170.000 (55.000)511 20511 Προμήθειες Είσπραξης 713.200 750.000 750.000 770.000 20.000710 20710 Έλλειμμα σχεδίου συντάξεων 0 0 0 0 0720 20720 Αυξήσεις ταμείου συντάξεων 0 0 0 0 0

Σύνολο άλλων εξόδων 872.079 975.000 975.000 940.000 (35.000)

20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

560 20560 'Εκτακτη εισφορά για την άμυνα 3.025.000 1.900.000 1.900.000 2.100.000 200.000600 20600 Εταιρικός φόρος 10.274.000 1.500.000 1.500.000 8.300.000 6.800.000

Σύνολο φορολογίας 13.299.000 3.400.000 3.400.000 10.400.000 7.000.000

+ 800Συμβατικές υποχρεώσεις μη άλλως

Προνοούμενες Τακτικών Δαπανών * 0 505.000 505.000 500.000 (5.000)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 151.081.280 194.135.369 194.485.369 152.391.110 (42.094.259)

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

155

Page 28: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ € € € € €

30 000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

119 Εθνικό/Διεθνές Δίκτυο Μεταφοράς&Πακετομεταγωγής 2.224.814 6.066.000 6.066.000 9.072.000 3.006.000

129 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 1.014.100 3.071.000 3.071.000 4.084.000 1.013.000

+ 139 Εφαρμογές Πληροφορικής 686.930 10.059.000 10.059.000 3.842.000 (6.217.000)

149 Ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης 9.129.128 9.346.000 9.346.000 12.939.200 3.593.200

159 Τηλεπικοινωνιακά Τερματικά 3.618.748 1.497.000 1.497.000 2.766.600 1.269.600

171 Διεθνή Υποβρύχια και Επίγεια Καλωδιακά Συστήματα 395.445 7.827.000 7.827.000 9.939.600 2.112.600

181 Γήπεδα 8.973 14.000 14.000 15.000 1.000

191 Κτήρια και Υποδομή Ασφάλειας 325.786 2.279.000 2.279.000 3.000.000 721.000

+ 201 Αυτοκίνητα 523.369 260.000 260.000 400.000 140.000

211 Έπιπλα και Σκεύη 88.581 111.000 111.000 130.000 19.000

+ 221 Υποδομές Πληροφορικής 1.982.546 3.991.000 3.991.000 4.913.550 922.550

241 Μηχανικά Μέσα 0 90.000 90.000 70.000 (20.000)

250 Οργανα Μετρήσεως και εργαλεία 64.802 188.000 188.000 86.500 (101.500)

319 Δίκτυα Σταθερών και Κινητών Επικοινωνιών 5.846.108 19.657.000 19.657.000 14.880.000 (4.777.000)

329 Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Δικτύων&Υπηρεσιών 350.589 515.000 515.000 910.000 395.000

+ 400

Συμβατικές Υποχρεώσεις μη άλλως Προνοούμενες

Αναπτυξιακών Δαπανών * 0 3.760.000 3.760.000 2.948.000 (812.000)

26.259.919 68.731.000 68.731.000 69.996.450 1.265.450

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ

31 000 ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

100 Έργα επί πληρωμή για τρίτους 2.813.634 10.549.200 7.549.200 10.344.375 2.795.175

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ

31 000 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ

200 Εξοπλισμός για μεταπώληση 17.774.642 22.000.000 25.000.000 25.250.000 250.000

* Για κατανομή σε άλλα Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών

CYTA

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

156

Page 29: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ/

2013 2014 2014 2015 (ΜΕΙΩΣΗ)

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ € € € € €

40 000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

+ 951 DIGIMED 0 15.000.000 15.000.000 6.000.000 (9.000.000)

0 15.000.000 15.000.000 6.000.000 (9.000.000)

50 000 AΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0 1.000.000 121.000 1.500.000 1.379.000

55 000 ΠΡΟΣΤΙΜΑ

100 Πρόστιμο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 663.000 0 0 1.821.617 1.821.617

200 Πρόστιμο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 0

και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) 0 5.000 0 (5.000)

300 Πρόστιμο Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 0 0 2.000 0 (2.000)

663.000 0 7.000 1.821.617 1.814.617

CYTA

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

157

Page 30: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

-210

.955

,83

- 11.

029,

30-2

10.2

94,7

0 - 1

0.39

3,25

11.1

02,7

7 - 1

3.51

1,12

10.4

91,8

0 - 1

2.51

9,09

11,1

57,4

4 - 1

4.44

0,60

10.5

65,1

4 - 1

3.72

1,86

10%

11.1

50,0

1 - 1

5.97

7,18

10.8

35,5

7 - 1

5.56

5,82

11.8

92,7

4 - 1

8.57

5,39

10.9

96,0

1 - 1

8.61

0,23

12.7

40,2

0 - 1

9.70

4,75

11.4

85,0

1 - 1

9.70

4,75

10%

+112

.740

,20

- 20.

415,

55+1

11.4

85,0

1 - 2

0.41

5,55

9069

,93

- 137

21,8

7

1440

1,13

- 21

837,

15

158

Page 31: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

+212

.740

,20

- 21.

126,

34+2

11.4

85,0

1 - 2

1.12

6,34

+312

.740

,20

- 21.

837,

14+3

11.4

85,0

1 - 2

1.83

7,14

15.2

85,5

8 - 2

2.27

1,52

14.7

84,6

1 - 2

2.27

1,52

16.8

38,8

7 - 2

4.87

7,75

16.5

85,1

7 - 2

4.87

7,75

+116

.838

,87

- 25.

707,

00+1

16.5

85,1

7 - 2

5.70

7,00

+216

.838

,87

- 26.

536,

27+2

16.5

85,1

7 - 2

6.53

6,27

-216

.502

,17

- 17.

256,

04-2

16.1

90,2

8 - 1

7.06

6,93

18.0

34,3

9 - 2

7.58

6,67

17.9

43,5

8 - 2

7.58

6,67

+118

.034

,39

- 28.

463,

30+1

17.9

43,5

8 - 2

8.46

3,30

+218

.034

,39

- 29.

339,

95+2

17.9

43,5

8 - 2

9.33

9,95

22.2

79,4

1 - 3

0.87

2,10

22.2

79,4

1 - 3

0.87

2,10

+122

.279

,41

- 31.

946,

20+1

22.2

79,4

1 - 3

1.94

6,20

+222

.279

,41

- 33.

020,

29+2

22.2

79,4

1 - 3

3.02

0,29

25.1

14,6

8 - 3

4,71

8,29

25.1

14,6

8 - 3

4.71

8,29

25.1

14,6

8 - 3

5.91

8,73

25.1

14,6

8 - 3

5.91

8,73

25.1

14,6

8 - 3

7.11

9,18

25.1

14,6

8 - 3

7.11

9,18

29.6

87,4

5 - 3

9.29

1,05

29.6

87,4

5 - 3

9.29

1,05

+129

.687

,45

- 40.

491,

50+1

29.6

87,4

5 - 4

0.49

1,50

+229

.687

,45

- 41.

691,

96+2

29.6

87,4

5 - 4

1.69

1,96

159

Page 32: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

32.9

41,3

1 - 4

3.72

1,66

32.9

14,3

1 - 4

3.72

1,66

+132

.941

,31

- 45.

261,

71+1

32.9

14,3

1 - 4

5.62

1,71

+232

.941

,31

- 46.

801,

77+2

32.9

14,3

1 - 4

6.80

1,77

39.0

06,7

4 - 4

8.24

7,04

39.0

06,7

4 - 4

8.24

7,04

+139

.006

,74

- 49.

787,

09+1

39.0

06,7

4 - 4

9.78

7,09

+239

.006

,74

- 51.

327,

14+2

39.0

06,7

4 - 5

1.32

7,14

41.8

10,4

2 - 5

2.61

4,47

41.8

10,4

2 - 5

2.61

4,47

+141

.810

,42

- 54.

415,

15+1

41.8

10,4

2 - 5

4.41

5,15

+241

.810

,42

- 56.

215,

82+2

41.8

10,4

2 - 5

6.21

5,82

47.4

01,9

9 - 5

6.99

7,70

47.4

01,9

9 - 5

6.99

7,70

+147

.401

,99

- 58.

916,

83+1

47.4

01,9

9 - 5

8.91

6,83

+247

.401

,99

- 60.

835,

97+2

47.4

01,9

9 - 6

0.83

5,97

52.0

22,1

5 - 6

1.61

7,84

52.0

22,1

5 - 6

1.61

7,84

+152

.022

,15

- 63.

536,

99+1

52.0

22,1

5 - 6

3.53

6,99

160

Page 33: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

11.1

1.19

9911

.11.

1999

-2

1095

5,83

- 11

029,

30-2

102

94,7

0 - 1

0393

,25

1210

0,50

- 12

335,

61 -

1257

0,71

- 12

805,

81 -

1304

0,92

-132

76,0

2 -

1351

1,12

1098

4,55

- 11

083,

10 -

1118

1,65

- 11

280,

20 -

1157

3,02

- 11

888,

38 -

1220

3,74

- 12

519,

09

1263

6,32

- 12

931,

57 -

1322

6,81

- 13

522,

06 -

1381

7,31

- 14

115,

83 -

1444

0,60

1118

3,94

- 11

345,

66 -

1174

1,70

- 12

137,

73 -

1253

3,77

- 12

929,

79 -

1332

5,83

- 13

721,

8610

812,

66 -

1093

6,42

- 11

060,

17 -

1118

3,94

- 11

345,

66 -

1174

1,70

- 12

137,

73 -

1253

3,77

- 12

929,

79 -

1332

5,83

-13

721

87

1364

2,35

- 13

997,

73 -

1438

0,46

- 14

771,

39 -

1516

2,32

- 15

563,

67 -

1597

7,18

1221

8,40

- 12

695,

11 -

1317

1,81

- 13

648,

51 -

1412

5,23

- 14

601,

93 -

1507

8,63

-155

65,8

2

1448

8,72

- 14

957,

83 -

1543

3,90

- 15

925,

38 -

1643

5,45

- 16

961,

97 -

1749

5,41

- 18

048,

78 -

1861

0,23

1320

8,48

- 13

780,

54 -

1435

2,58

- 14

924,

63 -

1550

5,54

- 16

111,

31 -

1672

7,33

- 17

343,

35 -

1795

9,37

- 18

575,

39

1588

0,37

- 16

468,

80 -

1707

8,22

- 17

697,

07 -

1834

3,90

- 19

009,

01 -

1970

4,75

- 20

415,

55 -

2112

6,34

- 21

837,

1414

785,

28 -

1545

2,78

- 16

150,

79 -

1686

1,59

- 17

572,

38 -

1828

3,18

- 18

993,

96 -

1970

4,75

- 20

415,

55 -

2112

6,34

- 21

837,

1412

805,

11 -

1346

5,18

- 14

125,

23 -

1478

5,28

- 15

452,

78 -

1615

0,79

- 16

861,

59 -

1757

2,38

- 18

283,

18 -

1899

3,96

-19

704

7520

415

5521

126

3421

837

15

1924

4,42

- 19

996,

98 -

2075

5,15

- 21

513,

33 -

2227

1,52

1848

0,61

- 19

238,

80 -

1999

6,98

- 20

755,

15 -

2151

3,33

- 22

271,

52

2156

0,72

- 22

389,

97 -

2321

9,23

- 24

048,

50 -2

4877

,75

- 257

07,0

0 -

2653

627

2073

1,45

- 21

560,

72 -

2238

9,97

- 23

219,

23 -

2404

8,50

- 24

877,

75 -

2570

700

2653

627

-2

16.

502,

17 -

1725

6,04

-2 1

6190

,28

- 170

66,9

3

161

Page 34: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2320

3,44

- 24

080,

09 -

2495

6,72

- 25

833,

37 -

2671

0,02

- 27

586,

67 -

2846

3,30

- 29

339,

9522

326,

79 -

2320

3,44

- 24

080,

09 -

2495

6,72

- 25

833,

37 -

2671

0,02

- 27

586,

67 -

2846

3,30

- 29

339,

95

2872

3,93

- 29

798,

03 -

3087

2,10

- 31

946,

20 -

3302

0,29

2764

9,84

- 28

723,

93 -

2979

8,03

- 30

872,

10 -

3194

6,20

- 33

020,

29

3231

7,38

- 33

517,

84 -

3471

8,29

- 35

918,

73 -

3711

9,18

3111

6,93

- 32

317,

38 -

3351

7,84

- 34

718,

29 -

3591

8,73

- 37

119,

18

3689

0,16

- 38

090,

60 -

3929

1,05

- 40

491,

50 -

4169

1,96

3568

9,69

- 36

890,

16 -

3809

0,60

- 39

291,

05 -

4049

1,50

- 41

691,

96

4218

1,61

- 43

721,

66 -

4526

1,71

- 46

801,

7740

641,

56 -

4218

1,61

- 43

721,

66 -

4526

1,71

- 46

801,

77

4824

7,04

- 49

787,

09 -

5132

7,14

4670

7,00

- 48

247,

04 -

4978

7,09

- 51

327,

14

5261

4,47

- 54

415,

15 -

5621

5,82

5081

3,79

- 52

614,

47 -

5441

5,15

- 56

215,

82

5891

6,83

- 60

835,

9756

997,

70 -

5891

6,83

- 60

835,

97

6353

6,99

6161

7,84

- 63

536,

99

162

Page 35: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρ

θρ

ο 9

)`

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα

Πα

λα

ιές Κ

λίμ

ακες

Νέε

ς Κ

λίμ

ακες

(με

την ε

νσ

ωμ

άτω

ση

τω

ν γ

ενικ

ών α

υξή

σεω

ν

44

,44

74

% κ

αι μ

έρο

υς τ

ου τ

ιμα

ριθ

μικ

ού

επιδ

όμ

ατο

ς ύ

ψο

υς 2

20

% σ

τον Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό

2006

)

Μει

ωμ

ένες

Κλίμ

ακες

εισ

δο

χή

ς

κα

τά 1

0%

για

Πρ

οσ

ωπ

ικό

το

οπ

οίο

θα

πρ

οσ

λη

φθ

εί μ

ετά

τη

ν

1.1

.20

12

, εκ

τός

Λει

τουρ

γώ

ν/Μ

ηχα

νικ

ών/Λ

ογισ

τών

Κω

δικ

οπ

οίη

ση

Κλιμ

άκω

ν

Ανώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικό

ς Δ

ιευθ

υντή

ςΠ

άγιο

ς Μ

ισθ

ός €

15

.29

άγιο

ς Μ

ισθ

ός (

Π1

) €

70

.68

4,4

0Γ3

Ανα

πλη

ρω

τής Α

νώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικό

ς

Διε

υθ

υντή

ςΠ

άγιο

ς Μ

ισθ

ός €

14

.71

1

Πά

γιο

ς Μ

ισθ

ός (

Π2

) €

67

.99

9,1

8Γ2

Ανώ

τερ

οι Δ

ιευθ

υντέ

ς

Α1

6+1

Β1

6+

1 ε

πεκ

τειν

όμ

ενη

μέχ

ρι το

υ σ

ημ

είο

υ

Δ2

€6

5.2

69

πά

νω

σε

πρ

οσ

ωπ

ική

βά

ση

Διε

υθ

υντέ

ς Α

16

+1Β

16

+1

Δ2

Διε

υθ

υντέ

ς Β

15

+1Β

15

+1

Δ1

Τμ

ημ

ατά

ρχες

Α1

4+2

Β1

4+

3

Υπ

οτμ

ημ

ατά

ρχες

Α1

3+2

Β1

3+

2

Λει

τουρ

γο

ί /

Μη

χα

νικ

οί /

Λο

γισ

τές Β

' κα

ι Α

8-2

-Α8

-Α1

0-Α

11

, Α

12

+2Β

8-2

-Β8

-Β1

0-Β

11

, Β

12

+2Ε

1 *

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Τεχ

νικ

οί Ε

πό

πτε

ς Β

' κα

ι Α

10

- Α

11

, Α

12

+2Β

10

- Β

11

, Β

12

+2

Π3

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Γρ

αμ

μα

τεια

κο

ί Ε

πό

πτε

ς Β

' κα

ι Α

9 -

Α1

0,

Α1

1+2

Β9

- Β

10

, Β

11

+2Π

2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Επ

όπ

τες (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ρο

σω

πικ

ό)

Α9

- Α

10

+2Β

9 -

Β1

0+2

Π1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

ΠΡ

ΟΫ

ΠΟ

ΛΟ

ΓΙΣ

ΜΟ

Σ Α

ΤΗ

Κ 2

01

5

ΠΑ

ΡΑ

ΡΤ

ΗΜ

Α 3

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

163

Page 36: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα

Πα

λα

ιές Κ

λίμ

ακες

Νέε

ς Κ

λίμ

ακες

(με

την ε

νσ

ωμ

άτω

ση

τω

ν γ

ενικ

ών α

υξή

σεω

ν

44

,44

74

% κ

αι μ

έρο

υς τ

ου τ

ιμα

ριθ

μικ

ού

επιδ

όμ

ατο

ς ύ

ψο

υς 2

20

% σ

τον Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό

2006

)

Μει

ωμ

ένες

Κλίμ

ακες

εισ

δο

χή

ς

κα

τά 1

0%

για

Πρ

οσ

ωπ

ικό

το

οπ

οίο

θα

πρ

οσ

λη

φθ

εί μ

ετά

τη

ν

1.1

.20

12

, εκ

τός

Λει

τουρ

γώ

ν/Μ

ηχα

νικ

ών/Λ

ογισ

τών

Κω

δικ

οπ

οίη

ση

Κλιμ

άκω

ν

Τεχ

νικ

οί ΙΙ

Ι, Ι

Ι, Ι

κα

ι Α

νώ

τερ

οι Τ

εχνικ

οί

Α5

, Α

7/Α

8,

Α9

Β5

, Β

7/Β

8,

Β9

Β5

, Β

7/Β

8,

Β9

Μ2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Χει

ρισ

τές Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ςΑ

2,

Α5

, Α

7,

Α8

Β2

, Β

5,

Β7

, Β

1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Α2

, Α

5,

Α7

, Α

2,

Β5

, Β

7,

Β8

Β2

, Β

5,

Β7

, Β

1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ειδ

ικευ

μέν

οι Τ

εχνίτ

ες Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι

Ειδ

ικευ

μέν

οι Τ

εχνίτ

εςΑ

2,

Α5

, Α

7,

Α8

Β2

, Β

5,

Β7

, Β

2,

Β5

, Β

7,

Β8

Μ1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Χει

ρισ

τές Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πη

ρεσ

ίας Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι

Ανώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ς Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πη

ρεσ

ίας

Α2

, Α

5,

Α7

, Α

2,

Β5

, Β

7,

Β8

Μ1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ερ

γά

τες

Α1

-2-Α

1-Α

2-Α

3-Α

4-Α

1-2

-Β1

-Β2

-Β3

-Β4

-Β5

Κ2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Κα

θα

ρίσ

τριε

ςΑ

1-2

-Α1

-Α2

-Α3

-Α4

Β1

-2-Β

1-Β

2-Β

3-Β

4+

1

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)(Σ

υνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

)

Ση

μεί

ωσ

η:

* Ο

ι κλίμ

ακες

για

Λει

τουρ

γο

ύς Β

' κα

ι Α

' πο

υ π

ρο

σλή

φθ

ηκα

ν π

ριν

τις

11

/11

/19

99

είν

αι: Β

8-Β

10

-Β1

1,

Β1

2+

2 (

Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

).

Ο

ι κλίμ

ακες

για

Μη

χα

νικ

ούς/Λ

ογισ

τές Β

' κα

ι Α

' πο

υ π

ρο

σλή

φθ

ηκα

ν π

ριν

τις

11

/11

/19

99

είν

αι: Β

9-Β

10

-Β1

1,

Β1

2+

2 (

Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

).

Γρ

αφ

είς κ

αι Γρ

αφ

είς Γ

ενικ

ών Κ

αθ

ηκό

ντω

ν Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Γρ

αφ

είς

164

Page 37: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π

ΡΟ

ΫΠ

ΟΛ

ΟΓΙΣ

ΜΟ

Σ Α

ΤΗ

Κ 2

015

(Άρ

θρ

ο 1

0)

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα σ

ύμ

φω

να

με

τους Π

ερί Π

ρο

σω

πικ

ού

Νέα

ονο

μα

σία

Βα

θμ

ού/Ε

ιδικ

ότη

τας

Νέα

ονο

μα

σία

βα

θμ

ού ό

πω

ς π

ρο

κύπ

τει

της Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ Γ

ενικ

ούς Κ

ανο

νισ

μο

ύς

(με

βά

ση

τη Σ

υλλο

γικ

ή Σ

ύμ

βα

ση

Ερ

γα

σία

ς 1

99

8-2

00

0)

απ

ό τ

η ν

έα Ο

ργα

νικ

ή Δ

ομ

ή

Γεν

ικό

ς Δ

ιευθ

υντή

ςΓεν

ικό

ς Δ

ιευθ

υντή

ςΑ

νώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικό

ς Δ

ιευθ

υντή

ς

Ανα

πλη

ρω

τής Γ

ενικ

ός Δ

ιευθ

υντή

ςΑ

να

πλη

ρω

τής Γ

ενικ

ός Δ

ιευθ

υντή

ςΑ

να

πλη

ρω

τής Α

νώ

τατο

ς Ε

κτε

λεσ

τικό

ς Δ

ιευθ

υντή

ς

Ανώ

τερ

οι Δ

ιευθ

υντέ

ς

Διε

υθ

υντέ

ςΔ

ιευθ

υντέ

ςΔ

ιευθ

υντέ

ς Α

'

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Τεχ

νικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ςΔ

ιευθ

υντέ

ς Β

'

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Εκμ

ετα

λλεύ

σεω

ς/Ε

μπ

ορ

ικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Οικ

ονο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό -

Λο

γισ

τές)

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Διο

ικη

τικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Οικ

ονο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Υπ

οδιε

υθ

υντέ

ς (

Πλη

ρο

φο

ρικ

ής)

Το

μεά

ρχες

εχνικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Τμ

ημ

ατά

ρχες

Το

μεά

ρχες

ιοικ

ητι

κό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Το

μεά

ρχες

ικο

νο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό -

Λο

γισ

τές)

Το

μεά

ρχες

κμ

ετα

λλεύ

σεω

ς/Ε

μπ

ορ

ικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Το

μεά

ρχες

λη

ρο

φο

ρικ

ής)

Το

μεά

ρχες

ικο

νο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

ΠΑ

ΡΑ

ΡΤ

ΗΜ

Α 4

ΠΡ

ΩΤ

ΟΣ

ΠΙΝ

ΑΚ

ΑΣ

165

Page 38: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα σ

ύμ

φω

να

με

τους Π

ερί Π

ρο

σω

πικ

ού

Νέα

ονο

μα

σία

Βα

θμ

ού/Ε

ιδικ

ότη

τας

Νέα

ονο

μα

σία

βα

θμ

ού ό

πω

ς π

ρο

κύπ

τει

της Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ Γ

ενικ

ούς Κ

ανο

νισ

μο

ύς

(με

βά

ση

τη Σ

υλλο

γικ

ή Σ

ύμ

βα

ση

Ερ

γα

σία

ς 1

99

8-2

00

0)

απ

ό τ

η ν

έα Ο

ργα

νικ

ή Δ

ομ

ή

Υπ

οτο

μεά

ρχες

εχνικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Υπ

οτμ

ημ

ατά

ρχες

Υπ

οτο

μεά

ρχες

ιοικ

ητι

κό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Υπ

οτο

μεά

ρχες

ικο

νο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Υπ

οτο

μεά

ρχες

ικο

νο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό -

Λο

γισ

τές)

Υπ

οτο

μεά

ρχες

κμ

ετα

λλεύ

σεω

ς/Ε

μπ

ορ

ικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

Υπ

οτο

μεά

ρχες

λη

ρο

φο

ρικ

ής)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Διο

ικη

τικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

ειτο

υρ

γο

ί Β

& Α

(θέσ

εις Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Οικ

ονο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

(θέσ

εις Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Εκμ

ετα

λλεύ

σεω

ς/Ε

μπ

ορ

ικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

(θέσ

εις Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Πλη

ρο

φο

ρικ

ής)

(όλο

ι)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Τεχ

νικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Μη

χα

νικ

οί Β

& Α

(θέσ

εις Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Οικ

ονο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό -

Λο

γισ

τές)

(όλο

ι)Λ

ογισ

τές Β

& Α

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Τεχ

νικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

Τεχ

νικ

οί Ε

πό

πτε

ς Β

& Α

(θέσ

εις μ

η Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Διο

ικη

τικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)Γρ

αμ

μα

τεια

κο

ί Ε

πό

πτε

ς Β

& Α

(θέσ

εις μ

η Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Οικ

ονο

μικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

(θέσ

εις μ

η Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Εκμ

ετα

λλεύ

σεω

ς/Ε

μπ

ορ

ικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

)

(θέσ

εις μ

η Ε

πισ

τημο

νικ

ού Π

ροσ

ωπ

ικο

ύ)

166

Page 39: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα σ

ύμ

φω

να

με

τους Π

ερί Π

ρο

σω

πικ

ού

Νέα

ονο

μα

σία

Βα

θμ

ού/Ε

ιδικ

ότη

τας

Νέα

ονο

μα

σία

βα

θμ

ού ό

πω

ς π

ρο

κύπ

τει

της Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ Γ

ενικ

ούς Κ

ανο

νισ

μο

ύς

(με

βά

ση

τη Σ

υλλο

γικ

ή Σ

ύμ

βα

ση

Ερ

γα

σία

ς 1

99

8-2

00

0)

απ

ό τ

η ν

έα Ο

ργα

νικ

ή Δ

ομ

ή

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Πρ

οσ

. Ε

κμ

ετ./

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Χει

ρ.

ΚΑ

Α)

Επ

όπ

τες (

Χει

ρισ

τικό

Πρ

οσ

ωπ

ικό

) Β

& Α

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β &

Α (

Πρ

οσ

. Ε

κμ

ετ./

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τεχ

ν.

Χει

ρ.)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β (

Πρ

οσ

. Ε

κμ

ετ./

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τη

λεφ

ωνη

τής)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β (

Πρ

οσ

. Ε

κμ

ετ./

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τη

λεγ

ρα

φη

τής)

Πρ

οϊσ

τ. Υ

πη

ρ.

Β (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ρο

σω

πικ

ό)

Επ

όπ

τες (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ρο

σω

πικ

ό)

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Τεχ

νικ

ό Π

ρο

σω

πικ

ό)

(περ

ιλα

μβ

άνει

Σχεδ

ιασ

τές)Τεχ

νικ

οί ΙΙΙ &

ΙΙ, Ι κ

αι Α

νώ

τερ

οι Τ

εχνικ

οί

Τεχ

νικ

οί ΙΙΙ, ΙΙ, Ι (

περ

ιλα

μβ

άνει

Σχεδ

ιασ

τές)

Τεχ

νικ

οί Β

οηθ

οί (π

εριλ

αμ

βά

νει

Σχεδ

ιασ

τές)

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τη

λεγ

ρα

φ.)

Χει

ρισ

τές ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ς

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Χει

ρ.

ΚΑ

Α)

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τεχ

ν.

Χει

ρ.)

Τη

λεγ

ρα

φη

τές ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι

Χει

ρισ

τές Κ

ΑΑ

ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι

Τεχ

νικ

οί Χ

ειρ

. ΙΙΙ, ΙΙ, Ι

Γρ

αφ

είς ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι

Γρ

αφ

είς Γ

ενικ

ών Κ

αθ

ηκό

ντω

ν

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ρο

σω

πικ

ό)

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ρο

σω

πικ

ό)

Ειδ

ικευ

μέν

οι ΙΙΙ, ΙΙ, Ι

Γρ

αφ

είς ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Γρ

αφ

είς

(Ο β

αθ

μό

ς τ

ων Γ

ρα

φέω

ν Γ

ενικ

ών Κ

αθ

ηκό

ντω

ν ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι

κα

ταρ

γεί

ται)

.

Ειδ

ικευ

μέν

οι Τ

εχνίτ

ες ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Ε

ιδικ

ευμ

ένο

ι

Τεχ

νίτ

ες

Επ

ιθεω

ρη

τές Γ

ρα

φεί

ου

167

Page 40: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βα

θμ

ός/Ε

ιδικ

ότη

τα σ

ύμ

φω

να

με

τους Π

ερί Π

ρο

σω

πικ

ού

Νέα

ονο

μα

σία

Βα

θμ

ού/Ε

ιδικ

ότη

τας

Νέα

ονο

μα

σία

βα

θμ

ού ό

πω

ς π

ρο

κύπ

τει

της Α

ρχή

ς Τ

ηλεπ

ικο

ινω

νιώ

ν Κ

ύπ

ρο

υ Γ

ενικ

ούς Κ

ανο

νισ

μο

ύς

(με

βά

ση

τη Σ

υλλο

γικ

ή Σ

ύμ

βα

ση

Ερ

γα

σία

ς 1

99

8-2

00

0)

απ

ό τ

η ν

έα Ο

ργα

νικ

ή Δ

ομ

ή

Τη

λεφ

ωνη

τές ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι

Ερ

γά

τες

Ερ

γά

τες

Τεχ

νικ

οί Κ

αθ

αρ

ιστέ

ςΚ

αθ

αρ

ίστρ

ιες

Κα

θα

ρίσ

τριε

ς

Επ

ιθεω

ρη

τές (

Χει

ρ.

Πρ

οσ

. -

Τη

λεφ

.)Χ

ειρ

ιστέ

ς Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πη

ρεσ

ίας ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι

Χει

ρισ

τές Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πη

ρεσ

ίας

(Οι εν

οπ

οιη

μέν

οι β

αθ

μο

ί σ

τον Π

ρο

ϋπ

ολογισ

μό

200

1

Φύλα

κες

/Θυρ

ωρ

οί, Κ

αθ

αρ

ίστρ

ιες,

Ερ

γά

τες δ

ιαχω

ρίσ

τηκα

ν.

Η ε

ιδικ

ότη

τα Φ

ύλα

κες

/Θυρ

ωρ

οί κα

ταρ

γή

θηκε.

)

(Οι εν

οπ

οιη

μέν

οι β

αθ

μο

ί σ

τον Π

ρο

ϋπ

ολογισ

μό

200

1

Φύλα

κες

/Θυρ

ωρ

οί, Κ

αθ

αρ

ίστρ

ιες,

Ερ

γά

τες δ

ιαχω

ρίσ

τηκα

ν.

Η ε

ιδικ

ότη

τα Φ

ύλα

κες

/Θυρ

ωρ

οί κα

ταρ

γή

θηκε.

)

Φύλα

κες

/Θυρ

ωρ

οί

168

Page 41: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΥΤ

ΕΡ

ΟΣ

Π

ΙΝΑ

ΚΑ

Σ

ΜΕ

ΡΟ

Σ Π

ΡΩ

ΤΟ

ΙΔΡ

ΥΣ

Η Ν

ΕΩ

Ν Θ

ΕΣ

ΕΩ

Ν

ΑΝ

ΑΦ

ΟΡ

Α Σ

ΤΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΑ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

ΛΕ

ΠΤ

ΟΜ

ΕΡ

ΕΙΕ

Σ Θ

ΕΣ

ΕΩ

ΝΠ

ρό

σλη

ψη

ςΠ

ρο

αγω

γή

ςΜ

ετά

ταξη

ςΟ

λικ

όΚ

λίμ

ακες

Κω

δικ

οί

ΚΕ

ΦΑ

ΛΑ

ΙΟΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΥΠ

ΟΔ

.

ΑΡ

ΘΡ

ΟΥ

ΣΥ

ΝΟ

ΛΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

*_

__

_

ΑΡ

ΙΘΜ

ΟΣ

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

ΜΙΣ

ΘΟ

ΛΟ

ΓΙΚ

ΕΣ

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΕ

Σ

* Δ

εν δ

ημ

ιουρ

γο

ύντα

ι νέε

ς θ

έσει

ς σ

τον Π

ρο

ϋπ

ολο

γισ

μό

το

υ 2

01

5.

(Άρ

θρ

ο 5

)

-08

- - -

- - -

-08

- - -

- - -

169

Page 42: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕ

ΥΤ

ΕΡ

ΟΣ

Π

ΙΝΑ

ΚΑ

Σ

(Άρ

θρ

ο 5

)

ΘΕ

ΣΕ

ΙΣ Π

ΟΥ

ΚΑ

ΤΑ

ΡΓΟ

ΥΝ

ΤΑ

Ι

ΑΝ

ΑΦ

ΟΡ

Α Σ

ΤΑ

ΔΕ

ΛΤ

ΙΑ Δ

ΑΠ

ΑΝ

ΩΝ

ΛΕ

ΠΤ

ΟΜ

ΕΡ

ΕΙΕ

Σ Θ

ΕΣ

ΕΩ

ΝΑ

Ρ.

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

ΚΕ

ΦΑ

ΛΑ

ΙΟΑ

ΡΘ

ΡΟ

ΥΠ

ΟΔ

.

Κλίμ

ακες

Κω

δικ

οί

ΑΡ

ΘΡ

ΟΥ

Ανώ

τερ

οι Δ

ιευθυντέ

ς1

Β16+

1 -

Β16+

ΑΔ

210

010

-03

Διε

υθυντέ

ς Α

16

+1

Δ2

1001

0-0

4

Διε

υθυντέ

ς Β

15

+1Δ

110

010

-05

Τμ

ημ

ατά

ρχες

15

+2Ε

310

010

-06

Υπ

οτμ

ημ

ατά

ρχες

17Β

14

+2Ε

210

010

-07

Λει

τουρ

γοί /

Μηχα

νικ

οί /

Λογισ

τές Β

' κα

ι Α

'20

Β8

-2-Β

8-Β

10-Β

11,

Β12

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

1

1001

0-0

8

Τεχ

νικ

οί Ε

πόπ

τες Α

κα

ι Β

10 -

Β11 -

Β12

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

310

010

-011

Γρ

αμ

μα

τεια

κοί Ε

πόπ

τες Α

κα

ι Β

12Β

9 -

Β10 -

Β11

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

210

010

-012

Επ

όπ

τες (

Ειδ

ικευ

μέν

ο Π

ροσ

ωπ

ικό)

20Β

9 -

Β10

+2

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

110

010

-014

Τεχ

νικ

οί ΙΙ

Ι, Ι

Ι, Ι

κα

ι Α

νώ

τερ

οι Τ

εχνικ

οί

165

Β5,

Β7/Β

8,

Β9

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

210

010

-15

Χει

ρισ

τές

ΙΙΙ,

ΙΙ,

Ι κ

αι Α

νώ

τερ

οι Χ

ειρ

ιστέ

ς7

Β2,

Β5,

Β7,

Β8

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

110

010

-16

Γρ

αφ

είς κ

αι Γρ

αφ

είς Γ

ενικ

ών Κ

αθηκόντω

ν Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι

Ανώ

τερ

οι Γρ

αφ

είς

55Β

2,

Β5,

Β7,

Β8

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

110

010

-17

Ειδ

ικευ

μέν

οι Τ

εχνίτ

ες Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι Ε

ιδικ

ευμ

ένοι

Τεχ

νίτ

ες19

2,

Β5,

Β7,

Β8

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

110

010

-18

Χει

ρισ

τές Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς Ι

ΙΙ,

ΙΙ,

Ι κα

ι Α

νώ

τερ

οι

Χει

ρισ

τές Τ

ηλεφ

ωνικ

ής Υ

πηρ

εσία

ς2

Κα

θα

ρίσ

τριε

ς4

Β1

-2 -

Β2-Β

3-Β

4

(Συνδ

υα

σμ

ένες

Κλίμ

ακες

110

010

-21

ΣΥ

ΝΟ

ΛΟ

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

*51

8

ΜΙΣ

ΘΟ

ΔΟ

ΤΙΚ

ΕΣ

ΚΛ

ΙΜΑ

ΚΕ

Σ

ΚΑ

ΤΑ

ΡΓΗ

ΣΗ

ΥΦ

ΙΣΤ

ΑΜ

ΕΝ

ΩΝ

ΘΕ

ΣΕ

ΩΝ

ΜΕ

ΡΟ

Σ Δ

ΕΥ

ΤΕ

ΡΟ

(Μερ

ικής

(Μερ

ικής

170

Page 43: ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ · 2016-07-08 · n. 6(ii)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

171

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕΡΟΣ Α (Άρθρο 6) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κεφάλαιο Άρθρο Υπεύθυνος Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο

Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον υπεύθυνο Λειτουργό

Όλα Όλα Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής ΜΕΡΟΣ Β (Άρθρο 7) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ελέγχων Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίον εκχωρείται εξουσία από τον ελέγχοντα

Όλα Όλα Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής