ΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 2013-2014dide-dytik.att.sch.gr/docs/ygeia/progs/13-14/2o...

of 10/10
Καιώς ορίζαηε, Γηακεζοιαβεηές ΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 2013-2014
 • date post

  10-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 2013-2014dide-dytik.att.sch.gr/docs/ygeia/progs/13-14/2o...

 • Καιώς ορίζαηε, Γηακεζοιαβεηές

  ΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ

  2013-2014

 • Καλώς ήρθατε Διαμεσολαβητές

  • Τόρες Κφλζηαληίλος Γ2

  • Μασρίδες Γηώργος Γ1

  • Μποσριόθα Δηρήλε Γ1

  • Κοσθέιε Διεσζερία Β3

  • Σηραηάθες Παλαγηώηες Β3

  • Σηασρόποσιος Λάδαρος Β3

  • Τζίγγος Σφηήρες Α4

  • Βιαταδάκε Βίθσ Α1

  • Εέπε Μαροσζώ Α1

 • Όλες οι πληροφορίες για μας

  Τν Πξόγξακκα Σρνιηθή Δηακεζνιάβεζε εθπνλείηαη γηα 3ε ζρνιηθή ρξνληά ζην 2ν Γπκλάζην Ζεθπξίνπ. Η ζπκκεηνρή θαη παξνπζία ηωλ 20 καζεηώλ θαη από ηα 9 ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, όπωο θαίλεηαη ζην Πξαθηηθό ηνπ ζπιιόγνπ Δηδαζθόληωλ ήηαλ ζηελ αξρή πνιύ δπλακηθή αιιά ζηελ πνξεία θάπνηνη απνρώξεζαλ.Τνλίδνπκε πωο ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα Αγωγήο Υγείαο ήηαλ ην κόλν πνπ εθπνλήζεθε ζηε ζρνιηθή καο κνλάδα κε ηε θξνληίδα θαη επηκέιεηα ηεο Δηεπζύληξηαο, θ. Μεηαμνπνύινπ Θωάλλαο, ΠΕ05. Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο νη ζπλαληήζεηο γίλνληαλ θάζε Δεπηέξα κεηά ην ηέινο ηωλ καζεκάηωλ, 14:00-15:30 Σην δηάζηεκα απηό έγηλαλ δύν ζπλεδξίεο 01/04/2014 θαη 08/04/2014 γηα πεξηζηαηηθά παξαβαηηθόηεηαο κέηξηαο έληαζεο κεηαμύ καζεηώλ ηεο Α΄ ηάμεο.

 • ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ

  • Μηα οκάδα καζεηώλ & θαζεγεηώλ ποσ

  πηζηεύεη ζε έλα δηαθορεηηθό ζτοιείο.

  • Οη ζσλαληήζεης κας γίλοληαη θάζε Τεηάρηε

  14:00-15:30

  • Προζπαζούκε λα ιύζοσκε δηαθορές &

  αληηζέζεης ζσκκαζεηώλ κας τφρίς ηοσς

  κεγάιοσς.

 • Ποιοι δεν είμαστε…

  ΠΟΙΟΙ ΔΓΝ ΓΙΜΑΣΓ

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  ΧΥΦΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΡΙΤΕΣ

  ΚΑΡΦΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΔΓ

 • Ση θάκοσμε ζηης ζσκακηήζεης μας

  • Παητλίδηα γλφρηκίας &

  εκπηζηοζύλες.

  • Σσκβόιαηο ζσλεργαζίας

  • Αζθήζεης επηθοηλφλίας,

  ασηοπεποίζεζες, ζεηηθής ζθέυες,

  ασηογλφζίας.

  • Σσδεηάκε γηα ηα ζσλαηζζήκαηά κας

  όηαλ ληώζοσκε ηελ αλάγθε,

  κοηραδόκαζηε εκπεηρίες.

 • Σι κάνουμε στις Διαμεσολαβήσεις

  Αθούμε & ηης δύο πιεσρές θαη ζσδεηάμε γηα μηα θοηκή, αποδεθηή ιύζε.

  Δεκ θαηαθρίκοσμε, δεκ ηημφρούμε.

  Δεκ ιέμε ηη πρέπεη κα θάκοσκ.

  Καζορίδοσμε κέα θιήηεσζε & ειέγτοσμε ακ ηερήζεθακ οη ζσμθφκίες.

  Σε θεηηκή τροκηά πραγμαηοποηήζαμε με επηηστία 2 δηαμεζοιαβήζεης.

 • ΔΡΑΕΙ

  • Δηοργακώζαμε δίμεκο ημήμα τοιής Γοκέφκ γηα ηοκ έθεβο & ηοσς γοκείς ηοσ.

  • σμμεηείταμε ζε εμερίδες θαηά ηες βίας & σπέρ ηες δηαθοροποηεμέκες δηδαζθαιίας θαη ομαδοζσκεργαηηθής μάζεζες.

  • σκεργαζηήθαμε με ηο σμβοσιεσηηθό ηαζμό Νέφκ Γιεσζίκας.

  • Γκεμερφζήθαμε από ηο πρόγραμμα ΑΡΙΑΔΝΗ γηα ηο Αζθαιές Δηαδίθησο.

  Γκεμερφζήθαμε από ηεκ θιηκηθή υστοιόγο ηοσ Θρηαζίοσ Νοζοθομείοσ γηα ηεκ εκδοζτοιηθή βία.

 • Καλή συνέχεια…

  Γσταρηζηούμε

  • ηεκ ομάδα Δηαμεζοιάβεζες ποσ δηέζεζε ηο τρόκο ηες, μεηά από ηο θαζηερφμέκο 7φρο ηοσ ζτοιείοσ, γηα όιοσς εμάς.

 • Διαμεσολαβητές 2ου Γυμνασίου

  Ζεφυρίου

  χολική χρονιά 2013-14

  Καλή Αντάμωση το επτέμβρη…