ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση,...

of 7 /7
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σελίδα 1 από 7 Έχοντας υπόψη: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 04/10/2011 Α.Π. : 16630 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ) " με κωδικό MIS 200056 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού. 2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις». 3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002). 4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει. 6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558 Πληροφορίες : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τηλέφωνο : 2103278010-11 2103278062 Fax : 2103278061 Email : [email protected] ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) Προς: στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" Ταχ. Δ/νση : 10ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών T.K : 57001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση,...

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 1 από 7

  Έχοντας υπόψη:

  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

  Τόπος : ΑθήναΗμερομηνία : 04/10/2011Α.Π. : 16630

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ) " με κωδικό

  MIS 200056

  1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο

  2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού.

  2. Το Ν. 3840 (Φ.Ε.Κ. 53/τ. Α’/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των

  διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».

  3. Την με αρ. C/2007/5634/16.11.2007 Απόφαση της Ε.Ε. που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου

  Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).

  4. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (Φ.Ε.Κ. 540/τ. Β’/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος

  Διαχείρισης και τις με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ

  1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

  5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει.

  6. Τη με αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής

  Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ

  636/τ.Β’/10.4.2008), με την οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου

  Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008 και 147/10.01.2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

  Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου ΑθήναΤαχ.Κώδικας : 10558Πληροφορίες : ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΤηλέφωνο : 2103278010-11 2103278062Fax : 2103278061Email : ath[email protected]

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

  Προς:

  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

  Ταχ. Δ/νση : 10ο χλμ. Θεσ/νίκης - ΜουδανιώνT.K : 57001

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 2 από 7

  7. Τη με αριθμ. πρωτ. 27936/29.12.2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31.12.2010) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-

  2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20.02.1995) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων

  Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως

  τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. Τη με αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/01.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση

  δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους

  Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (Φ.Ε.Κ. 1950/τ. Β’/03.10.2007)».

  9. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24.12.2009 Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή

  Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ.

  2540/τ. Β΄/29.12.2009).

  10. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17.11.2009 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του

  Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου

  Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 Φ.Ε.Κ. τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19.11.2009).

  11. Την από 03.04.2008 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που

  αφορούν στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού

  Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

  12. Την αρ. πρωτ. 25975/25.11.08 (και την αρ. πρωτ. 27946/16.12.2008 ορθή ανακοινοποίηση) πρόσκληση της Ειδικής

  Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα

  Προτεραιότητας 2, στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων «Υποστήριξη της λειτουργίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου με

  έμφαση στην εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στο πλαίσιο διεθνών

  προγραμμάτων σπουδών που θα αναπτυχθούν»

  13. Τη με αρ. πρωτ. 4015/20-03-2009 Απόφαση Ένταξης Πράξης με τίτλο «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  (Λειτουργία – Ανάπτυξη) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

  14. Τη με αρ. πρωτ. 15686/6-10-2011 ,1η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης με τίτλο "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία-ανάπτυξη)

  15. Τo με αρ. πρωτ. 770/15-03-2011 αίτημα 2ης τροποποίησης απόφασης ένταξης του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  της ΕΛΛΑΔΟΣ και το αρ. πρωτ. 2892/03-10-2011 (ΕΥΣ 16534/3-10-2011) ενημερωτικό σημείωμα προς την Ειδική

  Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,

  16. Την έγκριση τριών νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

  και ειδικότερα ένα πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και δύο προγράμματα της Σχολής Επιστημών και

  Τεχνολογίας βάσει νέας νομοθετικής ρύθμισης :

  • Της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α / 04.09.2009), σύμφωνα με το οποίο «Στην

  παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3685/2008 προστίθεται περίπτωση δ΄ που έχει ως εξής: δ) Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της

  Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε Σχολές

  του, ακόμη και αν δεν παρέχονται σε αυτές προπτυχιακές σπουδές.»

  • Των Υπουργικών Αποφάσεων της 4ης Σεπτεμβρίου 2009 με αριθμούς 107330/Β7, 107332/Β7 και 107405/Β7 (ΦΕΚ 1960

  Β / 09.09.2009) που αφορούν στην έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών

  Επιστημών με τίτλο: «Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός» (MA in Black Sea Cultural Studies) και της Σχολής

  Επιστημών και Τεχνολογίας με τίτλους: «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information

  and Communication Technology Systems) και «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems), αντίστοιχα.

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 3 από 7

  5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

  Αποφασίζει

  την 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)"

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

  -Των Υπουργικών Αποφάσεων έγκρισης της 20-09-2011 που έχουν διαβιβαστεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ με ανάριθμους

  Δ135770, Δ135772, Δ1357773 και Δ135774 που αφορούν στην έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με

  τίτλο "Διεθνές και Ευρωπαικό Οικονομικό Δίκαιο και εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών" (LLM in Transbational

  and European Commrcial Law and alternative Dispute Resolution), "Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία" (Master of Art, Law and

  economy), "Bιώσιμη Ανάπτυξη" (MSc in Sustainable Denelopment) και "Στρατηγικός Σχεδιασμός Προίόντων" (MSc in

  Strategic Product Design)

  17. Το αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2217/4-10-2011 Της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 2η τροποποίηση απόφαση ένταξης

  πράξης με τίτλο "ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ)" στο Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ

  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

  2000561. Κωδικός Πράξης:(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 3. Δικαιούχος:

  5011256 4. Κωδικός Δικαιούχου:

  Η εν λόγω πράξη αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας και στην ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 3391/2005 αποστολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης ιδίως σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο ελληνικό κρατικό πανεπιστήμιο, στο οποίο η διδασκαλία διεξάγεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Η στρατηγική ανάπτυξης του Δι.Πα.Ε. εστιάζεται στην οικοδόμηση μιας ισχυρήςακαδημαϊκής μονάδας.Για την επίτευξη της αποστολής του οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με επιτόπια παρακολούθηση καδυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση. Kατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και μέχρι την 31/12/2015 προβλέπονται η οργάνωση και η λειτουργία τις πιο κάτω κατηγορίες δράσεων:Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ενός (1) Προπτυχιακού Προγράμματος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με την συμμετοχή 150 φοιτητών.Το ΠΠΣ θα απευθύνεται τόσο σε ελληνόφωνους, όσο και σε αγγλόφωνους φοιτητές με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης το Σεπτέμβριο του 2011.Το ΔΙ.ΠΑ.Ε επιπλέον, θα καθιερώσει την ανάπτυξη συστήματος χορήγησης υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές με συγκεκριμένα κριτήρια.Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Τριών (3) Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με την συμμετοχή 350 μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία είναι:1. Το Εxecutive Μaster in Βusiness Αdministration είναι διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ολοκληρώνεται σε 6 διδακτικές περιόδους. Η διδασκαλία

  Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης

  στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

  Ε0458

  2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:

  2.1.Κωδικός ΣΑ:

  2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ:

  2009ΣΕ04580000

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 4 από 7

  6. Παραδοτέα πράξης:

  περιλαμβάνει 24 διδακτικές ώρες και γίνεται μέσα σε ένα συναπτό τριήμερο (Παρασκευή έως Κυριακή) την τελευταία ολοκληρωμένη εβδομάδα κάθε μήνα. Το πρώτο ΠΜΣ άρχισε τον Μάρτιο του 2008 και θα λήξει το Φεβρουάριο του 2010. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει: 12 υποχρεωτικά μαθήματα (256 ώρες), 4 επιλογής (64 ώρες), 3 σεμινάρια (24 ώρες), ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (24 ώρες), ταξίδι πρακτικής εφαρμογής και μία εργασία Επιχειρησιακής Συμβουλευτικής (μεταπτυχιακή εργασία). Το σύνολο τωνδιδασκόμενων ωρών είναι 368. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 48 ημέρες μαθημάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, εκ των οποίων μόνο οι 16 είναι εργάσιμες. Τον Ιανουάριο του 2009 ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος του ΠΜΣ. 2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc Management)» και προγραμματισμένηέναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο 2009. Το νέο αυτό Π.Μ.Σ. έχει ήδη εγκριθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 787/06.05.2008), ενώ θα υλοποιηθεί σε συνέργεια με το Π.Μ.Σ. “Executive MBA”. 3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης με τίτλο: «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSC Banking and Finance) και προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο 2009. Το νέο αυτό Π.Μ.Σ. έχει ήδη εγκριθεί από το Υπ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 787/06.05.2008), ενώ θα υλοποιηθεί σε συνέργεια με το Π.Μ.Σ. “Executive MBA”. Αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας των δύο νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης θα οργανωθούν και έχουν εγκριθεί για υλοποίηση δύο ακόμη Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας με τίτλους «Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Information and Communication Technology Systems) και «Ενεργειακά Συστήματα» (MSc in Energy Systems), καθώς και ένα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημώνμε τίτλο: «Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός» (‘MA in Black Sea Cultural Studies’). Οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις για την έγκριση των παραπάνω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1960 Β / 09.09.2009..4. Κατά το ακαδημαικό έτος 2011-2012 προβλέπεται να λειτουργήσουν 4 νέα μεταπτυχικά προγράμματα σπουδών για τα οποία έχουν υπάρξει Υπουργικές αποφάσειςέγκρισης και έχουν αποσταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ με ενάριθμους Δ135770, Δ135772 Δ135773, Δ135774 στις 20-09-2011. Τα ΠΜΣ ειναι :" Διεθνικό και Ευρωπαικό Οικονομικό δίκαιο και εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης Διαφορών ", "Τέχνη, δίκαιο και Οικονομία" , Βιώσιμη Ανάπτυξη" και "Στρατηγικός σχεδισαμός προιόντων"|5. Εχουν εγκριθεί απο την Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ και θα υποβληθούν για έγκριση στο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ τα πιο κάτω ΠΜΣ τα οποία προβλέπεται να λειτουργήσουν τηνακαδημαική περίοδο 2012-2013. Τα προγράμματα αυτά στην πρώτη φάση θα απαιτήσουν δράσεις για την οργάνωσης και της λειτουργία τους καθώς και ενέργειες προβολής,δημοσιότητας ,προμηθειών εξοπλισμού και στελέχωσης. -Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου", "Πολιτισμικό Περιβάλλον και Τεχνολογία στην Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο", "Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα" και "Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική και Καινοτομία"

  Δράση 1 Εκθέσεις πεπραγμένων Στελεχών ΔΙ.ΠΑ.Ε. Έντυπα Πιστοποίησης Φυσ. αντικειμένου. Πρακτικά Επιτροπών και ομάδων εργασίας. Εκθέσεις πεπραγμένων Μελών Ομάδας Έργου. Συμβάσεις έργου για το απασχολούμενο διοικητικό ,τεχνικό, επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό.Εξοπλισμός (τήρηση βιβλίου παγίων) και αναφορές συντήρησης εξοπλισμού, λογισμικού και εγκαταστάσεων.Διαφημιστικά Φυλλάδια (έντυπηκαι ηλεκτρονική μορφή). Καταχωρήσεις στα ΜΜΕ. Πλήθος εκδηλώσεων προβολής και δημοσιοποίησης.Δράση Συμφωνητικάυπομίσθωσης ακινήτων.Συμβόλαια ασφαλιστικών καλύψεων (κτιρίων, εξοπλισμού, αστικής ευθύνης) Δράση 3: Διαδικασίες ανάθεσης μελετών. Αναπτυξιακές και λοιπές Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες.Πρακτικά παραλαβής Δράση 4:Υλικό διενέργειας διαγωνισμών (λ.χ. διακήρυξη, εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρ. του Ειδικού Λογ /μού, δημοσιοποίηση, πρακτικά επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και πρακτικά παραλαβής).Έντυπα πιστοποίησης καλής λειτουργίας.Δράση 5: Υλικό διενέργειας διαγωνισμών (λ.χ. διακήρυξη, εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, δημοσιοποίηση,

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 5 από 7

  7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

  6114611561166117

  Αριθμός νέων τμημάτων προπτυχιακών σπουδώνΑριθμός νέων τμημάτων μεταπτυχιακών σπουδώνΑριθμός φοιτητών προπτυχιακών προγραμμάτωνΑριθμός φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων

  ΑριθμόςΑριθμόςΑριθμόςΑριθμός

  1.00 5.00

  150.00 700.00

  8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 84 (μήνες)

  9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

  πρακτικά επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και πρακτικά παραλαβής).Έντυπα πιστοποίησης καλής λειτουργίας.Δράση 6: Υλικό διενέργειας διαγωνισμών (λ.χ. διακήρυξη, εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, δημοσιοποίηση, πρακτικά επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και πρακτικά παραλαβής)Αποδεικτικά έντυπα καταλογογράφησης.Δράση 7:Υλικό διενέργειας διαγωνισμών (λ.χ. διακήρυξη, εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, δημοσιοποίηση, πρακτικά επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και πρακτικά παραλαβής)Αποδεικτικά έντυπα καταλογογράφησης.Δράση 8:Έντυπο, οπτικοαουστικό και ηλεκτρονικό διαφημιστικό και προωθητικό υλικό. Δημοσιεύσεις (έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ) Διαδραστικός λειτουργικός ιστοχώρος. Διοργάνωση ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων.Δράση 9: Μελέτη σκοπιμότητας λειτουργίας και εφαρμογής του ΠΠΣ. Μελέτη βιωσιμότητας του ΠΠΣ Εκπόνηση/Παραγωγή Οδηγού Σπουδών.Πρόγραμμα Σπουδών και Περιεχόμενο Μαθημάτων .Εκπαιδευτικό Εποπτικό Υλικό .Συνεδριάσεις Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος – Αποφάσεις και Πρακτικά.Συμβάσεις έργου για το απασχολούμενο διοικητικό – τεχνικό – επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό.Ανάπτυξη ιστοχώρου, συντήρηση και επικαιροποίηση .Δημοσιεύσεις– Εκδόσεις.Εσωτερική και Εξωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ. Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες.Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών – Αριθμός υποτρόφων.Δράση 10:Επικαιροποιημένη Μελέτη Βιωσιμότητας.Εκπόνηση/Παραγωγή Οδηγού ΣπουδώνΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.Επικοινωνιακό υλικό (αφίσες, τρίπτυχο κ.λπ.) προβολής και ευαισθητοποίησης κοινού.Ανάπτυξη ιστοχώρου, συντήρηση και επικαιροποίησηΠρόγραμμα Σπουδών και εκπαιδευτικό εποπτικό υλικό. Συμβάσεις επισκεπτών διδασκόντων καθηγητών (ημεδαπής ή/και αλλοδαπής).Συμβάσεις έργου για το απασχολούμενο διοικητικό – τεχνικό – επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό .Δημοσιεύσεις, Εκδόσεις. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του ΜΜΣ.Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών – Αριθμός υποτρόφων . Δράση 11:Μελέτη Βιωσιμότητας,Εκπόνηση/Παραγωγή Οδηγού Σπουδών. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Επικοινωνιακό υλικό (αφίσες, τρίπτυχο κ.λπ.) προβολής και ευαισθητοποίησης κοινού Ανάπτυξη ιστοχώρου, συντήρηση και επικαιροποίησηΠρόγρ. Σπουδών και εκπ/κό εποπτικό υλικό Συμβάσεις επισκεπτών διδασκόντων καθηγητών (ημεδαπής ή/και αλλοδαπής) Συμβάσεις έργου γιατοαπασχολούμενο διοικητικό,τεχνικό,επιστημονικό στελεχιακό δυναμικό. Δημοσιεύσεις,Εκδόσεις,Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του ΜΜΣ Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες. Κανονισμός χορήγησης Υποτροφιών, Αριθμός υποτρόφων . Οι δράσεις 12,14,15 και 16 έχουν ακριβώςτα ίδια παραδοτέα με τη δράση 11. Δράση 13: Εκθέσεις Επιστημονικού Προσωπικού τουΔ.Πα.Ε. για τη συνεργασία με ιδρύματα του εσωτερικού ή/και του εξωτερικούΚανονισμός Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Μονάδων. Αναφορές Επιστημονικών Επιτροπών.

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 6 από 7

  10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.

  Άμεσες Δαπάνες 23,500,000.00

  ΣΥΝΟΛΑ 23,500,000.00 23,500,000.00

  i.χωρίς ΦΠΑ ii.ΦΠΑ

  21,550,000.00 1,950,000.00

  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. ΥΠΟΙΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

  Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

  Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  Βάση Παραστατικων

  23,500,000.00Σύνολο (1) 23,500,000.00

  11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 23,500,000.00 Ευρώ

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 23,500,000.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 23,500,000.00 ευρώ και Π/Υ(2) 0.00ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται

  Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :

  1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): (ποσό σε ευρώ).

  ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0458Φορέας ΣΑ: 1010700ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2009ΣΕ04580000

  Π/Υ (1)

  VasilisEG

 • Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

  Σελίδα 7 από 7

  Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών