Μέθοδος Πολυπλέγματoς -...

of 16 /16
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization Unit Laboratory of Thermal Turbomachines Μέθοδος Πολυπλέγματoς (Multigrid) Κυριάκος Χ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής ΕΜΠ Βαρβάρα Ασούτη, Δρ. Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ [email protected] [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Μέθοδος Πολυπλέγματoς -...

Page 1: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

Parallel CFD & Optimization Unit

Laboratory of Thermal Turbomachines

Μέθοδος Πολυπλέγματoς

(Multigrid)

Κυριάκος Χ. Γιαννάκογλου, Καθηγητής ΕΜΠ

Βαρβάρα Ασούτη, Δρ. Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ

[email protected]

[email protected]

Page 2: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Example

Problem:

Boundary Conditions:

Initialization:

02 11 iii uuu

00 Muu

0 1 M M-1

M

ikui

sin

Mi 0

2

Page 3: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Discretization

)(22

1

)()(2)(

02

0

1111

2

2

1111

2

11

2

2

iiiiii

iiiiii

ii

uuuuuxrhsu

xrhsuuuuuu

x

uuu

x

u

3

Page 4: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

dx = 1.d0/dfloat(nx)

c1p = -1.d0

c1m = -1.d0

cc = 2.d0

do ic=0,ncyc

do i=0,nx

du(i) = 0.d0

enddo

restot = 0.d0

do i=1,nx-1

au = -u(i-1) + 2.d0*u(i) - u(i+1)

resid(i) = rhs(i) - au

du(i) = (dx*dx*rhs(i)-au - c1m*du(i-1) - c1p*du(i+1))/cc

restot = restot + resid(i)*resid(i)

enddo

restot = dsqrt(restot)/dfloat(nx+1)

error = 0.d0

do i=1,nx-1

u(i) = u(i) + du(i)

error = u(i)*u(i)

enddo

enddo

Coding

Compute Δu

Update u

4

Page 5: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Convergence

5

Page 6: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Geometric Multigrid: The Idea

Different grid sizes:

Ability to solve all wave lengths

Rapid convergence

6

x

2x

4x

Page 7: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Operators

Restriction

Mapping from the fine grid to the coarse grid

Injection

Full weighting

Prolongation

Mapping from the coarse grid to the fine grid

h

i

H

i uu 2

h

i

h

i

h

i

H

i uuuu 12212 24

1

H

i

H

i

h

i

H

i

h

i

uuu

uu

112

2

2

1

7

hh

H

H

hHh

H

I

I

:

HH

h

h

HhH

h

I

I

:

h: Fine grid

H: Coarse grid

Page 8: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

V-cycle using two grids (fine/h, coarse/H) :

1. Solve (2-3 Jacobi or Gauss-Seidel iterations)

2. Restrict the residual to the coarse grid

3. Solve (2-3 Jacobi or Gauss-Seidel iterations)

4. Prolongate (interpolate) to fine grid

and correct

5. Go to step 1, using the updated

Multigrid Algorithm

hhh ubuA

hhhh uAbr h

H

hH rIr

HHHH ErEA

HE

hhh Euu

hu

H

h

Hh EIE

8

Page 9: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Multigrid Schemes

9

4 (h)

3 (2h)

2 (4h)

1 (8h)

V-cycles

and

W-cycles

Full Multigrid

(FMG-cycles) 4 (h)

3 (2h)

2 (4h)

1 (8h)

Page 10: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Multigrid in 2 dimensions

Fine grid:

Coarse grid:

10

Page 11: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

2D Restriction

Injection:

Weighting:

Half

Full

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 1/8

1/8 1/8 1/2

0 0 1/8

1/16 1/16 1/8

1/8 1/8 1/4

1/16 1/16 1/8

h

ji

H

ji uu 2,2,

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

H

ji

uuuu

uuuuuu

12,1212,1212,1212,12

12,212,22,122,122,2,

16

1

8

1

4

1

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

h

ji

H

ji uuuuuu 12,212,22,122,122,2,8

1

2

1

11

Page 12: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

2D Prolongation

1/4 1/4 1/2

1/2 1/2 1

1/4 1/4 1/2

H

ji

H

ji

H

ji

H

ji

h

ji

H

ji

H

ji

h

ji

H

ji

H

ji

h

ji

H

ji

h

ji

uuuuu

uuu

uuu

uu

1,11,,1,12,12

1,,12,2

,1,2,12

,2,2

4

1

2

1

2

1

12

Page 13: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Algebraic Multigrid (AMG)

Method to solve linear systems based on multigrid principles, without

explicit knowledge of the problem geometry (only matrix coefficients)

Determines coarse “grids”, inter-grid transfer operators and the coarse grid

equations are exclusively based on the matrix entries

Two-grid algorithm:

1. Solve

2. Compute residual

3. Solve with

4. Correct

5. Solve

Prolongation: matrix

Restriction:

13

hhh ubuA

hhhhhh eAuAbr

H

T

HH rPeA

Hhh Peuu

hhh ubuA

PRAA hH

Hh

nnnnRRP hH ,:

R

Page 14: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Agglomeration

14

Mavriplis D., Mani K., “Unstructured Mesh Solution Techniques using the NSU3D Solver”, AIAA Paper 2014-0081

Page 15: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

Applications

Transonic flow around the M6 wing

M ∞ =0.8395

α ∞ =3.06ο

Re=11.72 106

Fine grid: ~67k nodes

Coarse grid: ~11k nodes

17

Lambropoulos N., “Multigrid techniques and parallel

processing for the numerical prediction of flowfields thtough

thermal turbomachines, using unstructured grids”, Phd

Thesis, NTUA, 2005 (in greek)

Page 16: Μέθοδος Πολυπλέγματoς - NTUAvelos0.ltt.mech.ntua.gr/kgianna/iterative/texts/multigrid2016.pdf · NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS Parallel CFD & Optimization

K.C. Giannakoglou, Parallel CFD & Optimization Unit, NTUA, Greece

References

18

Brandt A. “Multi-level Adaptive Solutions to Boundary Value Problems”

Mathematics of Computation, 31:333-390, 1977.

Brandt A. “Guide to Multigrid Development” 1984.

Hackbusch W., “Multigrid Methods and Applications” Springer – Verlag 1985.

Briggs W, Henson, V., McCormick S., “A Multigrid Tutorial”, 2nd edition, SIAM

publications 2000.